Мельниченко О. І. - Інструменти інвестиційної політики в забезпеченнi економічної модернізації України, Кабанов В. Г., Овчіннікова Ю. І. (2014)
Рудковський О. В. - Економічна безпека корпоративного підприємства як об’єкт управління (2014)
Сокульський О. Є. - Економіко-математичне моделювання при визначенні тарифу пасажирських перевезень на маршрутах МПТС із урахуванням якості обслуговування пасажирів, Гайдай Г. Г., Васільцова Н. М. (2014)
Чупайленко О. А. - Розвиток використання біопалива для автотранспорту в Україні (2014)
Щербакова Н. О. - Шляхи стимулювання туристичної привабливості України (2014)
Вихідні дані (2014)
Марушкевич А.А. - Життя і творчість: приклад для наслідування (до 200-річчя від Дня народження Тараса Шевченка) (2014)
Примакова В.В. - Діяльність інститутів підвищення кваліфікації вчителів України в 50—60-і роки хх століття (2014)
Сергєєва В.Є. - Ретроспективний аналіз проблеми формування професійних цінностей вчителя (2014)
Терентьєва Н.О. - Загальна характеристика університетської освіти в Україні у повоєнний період (50—70-і роки ХХ століття) (2014)
Брижата І.Г. - Можливості фахової підготовки у формуванні предметних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2014)
Захарова Г.Б. - Розробка сегментно-елементної структури умінь самостійно-пізнавальної діяльності студентів (2014)
Зенькович Ю.О. - Педагогічні умови формування ціннісних компетенцій майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2014)
Павленко І.С - Дидактичний і світоглядний потенціал шкільних предметів гуманітарного циклу (2014)
Садова В.В. - Напрями фундаменталізації історико-педагогічних знань сучасних студентів (2014)
Сафонова І.Я. - Компетентнісний підхід до навчання математики старшокласників (2014)
Фруктова Я.С. - Сучасні теорії розуміння як складові змісту професійної підготовки фахівців з журналістики та інформації (2014)
Чумак Л.В. - Інтегративний феномен професійної майстерності вчителя (2014)
Бирка М.Ф. - Концептуальні засади підвищення мотивації вчителів природничо-математичних дисциплін до професійного розвитку (2014)
Гаманюк О.А. - Деякі аспекти розвитку особистості сучасного вчителя початкових класів (2014)
Котєнева Ю.М. - Професіоналізм майбутнього вчителя як складова його професійної кар’єри (2014)
Лисицький В.М. - Використання проектних технологій в навчально-виховному процесі для розвитку пізнавальних потреб учнів (2014)
Щербяк Ю.А. - Організація самостійної роботи студентів в умовах вищої економічної школи (2014)
Ворначева Л.Ю. - Вплив соціально-історичних умов на формування теорії соціальної роботи Мері Елен Річмонд (1900—1928 рр.) (2014)
Лебідь Н.К. - Рівень домагань як психологічна детермінанта формування цілеспрямованої активності особистості (2014)
Міляєва В.Р. - Психологічні закономірності та механізми розвитку професійної компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації (2014)
Resume (2014)
Відомості про авторів (2014)
Загороднюк В. - Освіта як соціальний інститут суспільства, Ємельяненко Г. (2013)
Гужва О. - Пошуки завершеності буття через запитування: неосяжність власного "я", Подорожний П. (2013)
Додонов Р. - К вопросу о значении советских философских дискуссий 20-х – 40-х годов ХХ века, Мозговой Л. (2013)
Абизова Л. - Філософські аспекти освітньо-педагогічного дискурсу, Попов В. (2013)
Дубінін В. - До питання щодо сутності народу фк етнічної спільноти: філософсько-синергетичний дискурс (2013)
Федь В. - Філософічність художнього мислення етнодизайну (2013)
Алієва О. - Феномен освіти в історико-філософському контексті, Зубань Г., Мартинов Р. (2013)
Воронова Н. - Соціокультурно-інформаційцні інтенції музики (2013)
Завіруха Г. - Різноманітність культур і цивілізацій як умова ескалації конфліктів терористичного характеру (2013)
Ковнеров А. - Философско-правовое обоснование справедливости Б. Чичериным и Вл. Соловьевым (2013)
Прокопенко О. - Неокантіанські установки та їх переосмислення в дослідженнях н. Гартмана (2013)
Скиртач В. - Природа людини в горизонті сучасних дискусій (2013)
Творина Е. - Язык как окно в человеческую природу, Чинталова И. (2013)
Карпенко А. - Археологія деконструкції: Гайдеґерівське Destruktion (2013)
Євтух М. Б. - Теоретичні засади науково-дослідницької діяльності викладачів університетів України (2014)
Братко М. В. - Освітнє середовище вищого навчального закладу: пошук стратегій управління (2014)
Бобрицька В. І. - Діалектика термінологічної взаємодії в дослідницькому полі проблем освітньої політики (2014)
Гнезділова К. М. - Формування корпоративної культури майбутніх викладачів вищої школи: проектування концептуальної моделі (2014)
Горяна Л. Г. - Науково-методичні засади управління якістю впровадження здоров’язбережувальних процесів у системі післядипломної освіти (2014)
Бугрій В. С. - Тенденції розвитку змісту шкільної навчальної літератури з історії у 20-ті рр. ХХ століття (2014)
Бульба Т. Ю. - Зарубіжний і вітчизняний досвід вивчення феномену "навчальні стратегії" (2014)
Глазков В. В. - Громадянська культура студентів як пріоритет позааудиторної діяльності ВНЗ (2014)
Cергієнко А. В. - Ціннісний пріоритет естетичної культури сучасного студента: теорія і практика (2014)
Cердюк С. П. - Формування управлінської культури як пріоритет успішного професійного розвитку майбутніх правоохоронців (2014)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Принципи формування професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Бєлоліпцева О. В. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до реалізації професійної ролі аніматора у процесі соціально-педагогічної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах (2014)
Дубчак Л. М. - Розвиток фахової освіти за напрямком "Ресоціалізація" у Польщі (2014)
Сорокін І. І. - Формування толерантності у підлітків групи ризику (2014)
Кривопишина О. А. - Особливості біографічного експерименту як методу сучасних досліджень психології творчості (2014)
Помиткіна Л. В. - Вибір стратегій досягнення життєвих цілей студентами як психологічна проблема (2014)
Резюме (2014)
Відомості про авторів (2014)
Воркут Т. А. - Концепція портфельного управління використанням внутрішньоорганізаційних ресурсів проектно-орієнтованих організацій в умовах ризику та невизначеності, Цимбал Н. М., Чечет А. М. (2014)
Воркут Т. А. - Управління зацікавленими сторонами в проектах стратегічного партнерства підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та поточного ремонту парків транспортних засобів, Білоног О. Є., Дмитриченко А. М., Лущай Ю. В. (2014)
Гавриленко О. В. - Комп’ютерне моделювання процесу переміщення сферичного тіла в рідині під дією нестаціонарних акустичних хвиль (2014)
Говорун А. Г. - Розрахункові дослідження на математичних моделях витрати палива та викидів шкідливих речовин в режимах 8-ми ступеневого циклу за усталених і при імітації неусталених режимів роботи дизеля, Павловский М. В., Куцый П. В. (2014)
Гужевська Л. А. - Оцінка потенціалу телематичних систем для вирішення проблем управління на транспорті, Назарук О. С. (2014)
Гурнак В. М. - Проблеми взаємодії транспортного комплексу України з анексованим Кримом на сучасному етапі, Гурнак М. В., Ананченко О. Є. (2014)
Данчук В. Д. - Реалізація концепції трикутника знань в інтелектуальних інформаційних системах навчання, Лемешко Ю. С. (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Вплив граничних адсорбційних шарів на динаміку зношування сталі, Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О., Кущ О. І., Педан О. Л. (2014)
Кравчук Н. М. - Вибір оптимальної форми для крос-доку (2014)
Кульбовський І. І. - Порівняльні показники віброгасіння сучасними конструкціями колії в проектах підтримки інженерних споруд метрополітену, Агарков О. В. (2014)
Куницька О. М. - Особливості впровадження адресної системи зберігання на складах підприємств (2014)
Лановий О. Т. - Аналіз впливу функціонування мережі автомобільних доріг на економічну систему України та її суспільство (2014)
Лісовал А. А. - Математичне моделювання автоматичної системи управління автотракторним дизелем (2014)
Медведєв Є. П. - Використання методів та моделей математичної статистики при дослідженні функціонування регіональних транспортно-логістичних систем (2014)
Мельниченко О. І. - Вплив інформаційних технологій на освітню галузь, Кабанов В. Г., Цеков К. В. (2014)
Мусійко В. Д. - Оцінка ефективності технічних рішень гідроприводів спеціальних землерийних машин, Коваль А. Б., Салюк В. Л. (2014)
Осадчук І. Б. - Фактори впливу на формування критерію рівня ризику у галузі залізничного транспорту (2014)
Пасічник А. М. - Проблеми та перспективи розвитку логістичного аутсорсингу в транспортній системі України, Лебідь І. Г., Кутирєв В. В., Бугерко К. М. (2014)
Петрик А. В. - Обґрунтування технологічних параметрів інфраструктури транспортних вузлів в системі експортних перевезень зернових вантажів (2014)
Петунін А. В. - Дослідження підходів до встановлення оптимального рівня логістичного обслуговування споживачів (2014)
Поліщук В. П. - Методика управління безпекою руху на автомобільних дорогах загального користування регіону України, Лановий О. Т., Кутузов А. Є. (2014)
Prokudin G. S. - Transportation safety: comparative analysis of modern approaches to the definition of information volume of the road traffic environment, Lebed I. G., Grysiuk Y. S., Gusev A. V., Khmelyov I. V. (2014)
Рябокінь Ю. М. - Програмні засоби для управління вимогами (2014)
Семенченко О. В. - Урахування рівня автомобілізації та чисельності населення при аналізі аварійності на автомобільних дорогах і вулично-дорожніх мережах (2014)
Сидорчук О. В. - Ідентифікація та особливості управління гібридними проектами, Ратушний Р. Т., Сіваковська О. М. (2014)
Сокульський О. Е. - Методика визначення інтервалу руху пасажирського транспортного засобу на маршруті МПТС, з урахуванням пасажиропотоків, коефіцієнту заповнення салону та часу чекання пасажиром на зупинці, Гілевська К. Ю., Панченко Д. Л. (2014)
Тімков О. М. - Огляд існуючих методів забезпечення оптимального температурного режиму двигуна внутрішнього згорання , Тарануха В. І. (2014)
Хаврук В. О. - Оптимізація втрат одержувача на основі моделі постачання вантажу "точно в строк" (2014)
Харута В. С. - Адаптація прецедентного методу для формування команди проектів міських пасажирських перевезень (2014)
Чупайленко О. А. - Транскордонні транспортно – логістичні кластери та транскордонні об’єднання в Україні (2014)
Вихідні дані (2014)
Антоненко Н. В. - Організація внутрішньокорпоративного обліку компанії-автодилера (2014)
Волинець Л. М. - Інтегральні системні характеристики фрактальних структур при дослідженні активізації процесу розвитку кластерних формувань на автотранспорті, Хоменко І. О. (2014)
Гайдай Г. Г. - Особливості застосування статистичного імітаційного моделювання при оцінці ефективності інвестиційних проектів автотранспортних підприємств (2014)
Грисюк Ю. С. - Основні напрямки енергозбереження в проектах розвитку транспортної інфраструктури міст, Пустовойтенко С. В., Лабута А. В. (2014)
Железняк К. Л. - Експертні оцінки факторів при визначенні маркетингових стратегій для різних горизонтів планування (2014)
Іванчук С. І. - Наукові аспекти формування туристського попиту (2014)
Карпенко О. А. - Прийняття проектних рішень з врахуванням циклічності, Бубела А. В., Ковальчук С. О. (2014)
Козак Л. С. - Роль національної бюджетної та боргової безпеки у розвитку системи міжнародних економічних відносин, Гречан А. П., Федорук О. В. (2014)
Козак Л. С. - Сутність і методи логістичного консалтингу, Левіщенко О. С. (2014)
Литвишко Л. О. - Аналіз розвитку конкурентної політики в Україні (2014)
Романюк Б. В. - Посилення впливу на організовану злочинність через удосконалення законодавства (2014)
Рябікова Г. В. - Стратегічне прогнозування фінансової політики у автотранспортній галузі з використанням математичної моделі другого порядку, Кузьмич О. І. (2014)
Цегольник П. А. - Образование и наука как факторы макроэкономического роста: аспекты системного анализа (2014)
Червякова Т. І. - Особливості використання методів експертних оцінок при розробці аналітичного інструментарію контролінгу на підприємствах автосервісу, Червякова В. В. (2014)
Вихідні дані (2014)
Амеліна Н. К. - Перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, Тарануха О. М. (2014)
Антоненко Н. В. - Електронне адміністрування податку на додану вартість, Хоменко В. С. (2014)
Бабич Л. М. - Проблемы реформирования бюджетной системы Украины (2014)
Бойко В. В. - Зміст поняття "вартість підприємства", Любарська Н. В. (2014)
Горобінська І. В. - Розробка системи заходів стабілізації гривні, Зелінський Ю. Ю. (2014)
Джураєва Д. О. - Стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств (2014)
Дорошкевич Д. В. - Міжнародні логістичні системи в умовах глобалізації, Мокін Є. М. (2014)
Железняк К. Л. - Дослідження цінової політики підприємств при задоволенні сезонного попиту на перевезення, Бакуліч О. О. (2014)
Жулин О. В. - Фінансове забезпечення підприємств дорожнього господарства в умовах фінансової децентралізації (2014)
Іванчук С. І. - Наукові аспекти формування туристського попиту (2014)
Ільченко В. Ю. - Реалізація основних етапів виробничої стратегії автотранспортного підприємства (2014)
Карлова І. О. - Електронна звітність та "законні" її користувачі в умовах сучасного інформаційно-комунікаційного середовища, Поліщук О. І. (2014)
Козак Л. С. - Розвиток міжнародного економічного співробітництва в системі національної фінансової безпеки, Бондаренко Є. В., Федорук О. В. (2014)
Комчатних О. В. - Графоаналітичний метод оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2014)
Левіщенко О. С. - Дорожня галузь в економіці України: принцип взаємодоповнення і взаємодії (2014)
Литвишко Л. О. - Оцінка ефективності виробничого процесу підприємств автосервісу, Васьківська Н. В. (2014)
Назаренко Я. Я. - Формування фінансових ресурсів підприємств транспорту (2014)
Софійчук К. К. - Результати експериментального впровадження контролінгу в умовах підприємства (2014)
Теслюк Н. П. - Застосування зарубіжного досвіду формування споживчого кошика у підвищенні якості життя українця, Горобінська І. В. (2014)
Червякова В. В. - Підвищення ступеня реалізації стратегії підприємства автосервісу на основі удосконалення системи контролінгу (2014)
Чупайленко О. А. - Нові напрями підвищення інвестиційної привабливості вкладення міжнародних інвестицій в економіку Латвії, Беро Н. Ю. (2014)
Бойко Г. Ф. - Геоекономічні виміри світової фінансової кризи, Дулеба Н. В., Бабина Д. А. (2014)
Бойко Г. Ф. - Тіньова економіка та її вплив на економічну безпеку країни, Дулеба Н. В., Левицька І. О. (2014)
Хаврук В. О. - Модель постачання вантажу "точно в строк", яка враховує тривалість окремих операцій виконання замовлення, Пустовойтенко С. В. (2014)
Издательство "ЭКСПЕРТ" Группы компаний МедЭксперт вошло в систему библиографических ссылок CrossRef, получив универсальный идентификатор цифрового объекта Digital Object Identifier (DOI) (2014)
DOI (digital object identifier) — инновационная система индексирования и поиска научной информации (2014)
Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні — тридцять! (2014)
Вітаємо з 80-річним ювілеєм Миколу Миколайовича Пєшого (2014)
Резолюція XIII всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Питання імунології в педіатрії" (2014)
Фитотерапия с доказанной эффективностью в курации ребенка с острым респираторным заболеванием (2014)
Резніченко Ю. Г. - Пошук шляхів покращення ефективності лікування дітей із синдромом дефіциту уваги-гіперактивності, Бєлай І. М. (2014)
Марушко Ю. В. - Проблема діагностики і корекції зниженої толерантності до фізичного навантаження у дітей шкільного віку, Гищак Т. В. (2014)
Громнацька Н. М. - Сучасні погляди на дисфункцію автономної нервової системи як патогенетичний чинник розвитку метаболічного синдрому у дітей (2014)
Абатуров О. Є. - Клініко-молекулярні ефекти Кларитроміцину при гострих респіраторних захворюваннях у дітей, Агафонова О. О., Дєєв В. В. (2014)
Охотнікова О. М. - Гострий бронхіоліт у дітей: нагальні питання діагностики і лікування, Шарікадзе О. В. (2014)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування деквалінію хлориду та лізоциму у терапії захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей, Мельников О. Ф., Мовчан О. С. (2014)
Кокоркин Д. Н. - Ирригационно-осмотическая терапия сопровождения детей с хроническими риносинуситами, Скоробогатый В. В., Хоролец О. В. (2014)
Майданник В. Г. - Використання препарату "НООФЕН®100" у комплексному санаторно-курортному лікуванні вегетативних дисфункцій на тлі дихальної патології у дітей, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Матусова М. О., Борзенко І. О., Кулик Г. Д., Сидорчук І. О. (2014)
Костюченко Л. В. - Профілактика інфекцій у пацієнтів з аспленією або дисфункцією селезінки (2014)
Чернишова Л. І. - Хвороба Ебола (лекція) (2014)
Волоха А. П. - Менінгококова інфекція у дітей (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям дітям із захворюваннями підшлункової залози (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям дітям із лактазною недостатністю (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із целіакією (2014)
Марушко Р. В. - Роль пробіотиків у лікуванні функціональних захворювань кишечника у дітей раннього віку, Марушко Т. Л. (2014)
Пєрєдєрій В. Г. - Фекальна бактеріотерапія як новий метод лікування в педіатричній практиці, Сизенко Г. К., Мукієвська К. В. (2014)
Тяжка О. В. - Прогнозування особливостей клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей, Савенко Ю. О. (2014)
Марданлы Ф. А. - Заболеваемость злокачественными новообразованиями детей в Азербайджанской Республике в 2013 году, Исаев И. Г., Насирли А. А. (2014)
Костюченко Л. В. - Сімейний випадок синдрому Ніймегена, ускладненого EBV-лімфопроліферативним синдромом та лімфомою (2014)
Шумна Т. Є. - Виховання моральних якостей у студентів медичного факультету як невід'ємна складова забезпечення навчального процессу на кафедрі факультетської педіатрії (2014)
Фенилкетонурия: прошлое, настоящее и будущее (2014)
К сведению авторов (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Ультразвукове зварювання пластмас в автомобілебудуванні, Кошелев В. Г., Шапошніков Б. В., Корпач А. О. (2012)
Марченко А. П. - Кафедра двигунів і теплотехніки Національного транспортного університету і Харківське двигунобудування, Парсаданов І. В., Пильов В. О. (2012)
Zbigniew Kurzyna - Przegląd metod kształtowania topografii powierzchni gładzi cylindrów silników spalinowych, Kazimierz Lejda, Paweł Woś. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Сучасні уявлення про самоорганізацію трибосистем в умовах граничного режиму мащення, Білякович О. М. (2012)
Jacek Мichalski. - Zmiana właściwości materiału tłoka z siluminu Eutektycznego Alsi12 po długotrwałej pracy silnika (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Взаємозв’язок реологічних та антифрикційних властивостей олив в умовах недостатнього мащення, Савчук А. М. (2012)
Посвятенко Е. К. - Застосування ХПД в процесах зі складним навантаженням та немонотонним деформуванням, Нахайчук О. В. (2012)
Jacek Michalski. - Charakterystyka zużycia hartowanych indukcyjnie krzywek wałka rozrządu z żeliwa sferoidalnego (2012)
Лісовал А. А. - Необхідність створення в Україні мобільних енергоустановок, Рагозін І. П. (2012)
Скалыга Н. Н. - Kонцепция создания газовых модификаций автобусов "Богдан", Рудинец Н. В., Робак Я. М. (2012)
Kazimierz Lejda - Analiza możliwości zasilania biogazem spalinowych napędów środków transportu, Hubert Kuszewski, Artur Jaworski. (2012)
Пильов В. О. - Попередня оцінка резервів підвищення ресурсної міцності поршня швидкохідного дизеля при використанні систем автоматичного регулювання масляного охолодження, Клименко О. М., Матвеенко В. В., Нестеренко І. О., Котуха А. А. (2012)
Головчук А. Ф. - Eлектронна система паливоподачі тракторного дизеля, Габрієль Ю. І. (2012)
Kazimierz Lejda - Zastosowanie gazu ziemnego jako paliwa do zasilania silników w pojazdach samochodowych, Marek Urbanik. (2012)
Грицук И. В. - Контроль тепловых процессов в системе оперативной готовности двс с использованием информационных технологий позиционирования, Добровольский А. С., Комов А. П., Македонская Л. А. (2012)
Головчук А. Ф. - Покращення показників роботи газодизелів застосуванням електронно-керованої паливоподачі, Голодняк Р. І. (2012)
Божок А. М. - Запобігання випаровування палива з бака транспортного засобу, Лісовал А. А., Рикова І. В. (2012)
Tomasz Nowosiodło - Przegląd systemów bezpieczeństwa biernego stosowanych w środkach transportu indywidualnego, Dariusz Konieczny, Krzysztof Balawender. (2012)
Куликов Ю. А. - Выбор рациональных параметров оребренной трубы для теплообменных аппаратов вязких жидкостей двс транспортных машин, Гончаров А. В., Ажиппо А. Г., Оробцов Т. А. (2012)
Волков В. П. - Анализ САПР программ для моделирования и исследования работы подвески автомобиля, Павленко В. Н. (2012)
Kazimierz Lejda - Charakterystyka uproszczonych stanowisk do pomiaru parametrów przepływu w elementach silników spalinowych, Tomasz Kuśnierz. (2012)
Гутаревич Ю. Ф. - Уточнення методики розрахунку процесу згорання сучасного бензинового двигуна з іскровим запалюванням при застосуванні рециркуляції відпрацьованих газів за результатами індицирування робочого процесу, Карев С. В., Сирота О. В. (2012)
Врублевский А. Н - Выбор и обоснование способа стабилизации процесса топливоподачи транспортного газового двигателя, Манойло В. М., Дзюбенко А. А., Липинский М. С. (2012)
Кухаренок Г. М. - Mоделирование рабочего процесса дизеля с учетом рециркуляции отработавших газов, Петрученко А. Н. (2012)
Hubert Kuszewski - Badanie właściwości samozapłonowych paliw zastępczych na podstawie spalania w komorze o stałej objętości, Mirosław Jakubowski. (2012)
Ільченко А. В. - Вплив зміни приведеного моменту інерції кривошипно-шатунного механізму на сумарний момент двигуна, Ломакін В. О. (2012)
Прохоренко А. А. - Дифференциальное уравнение движения сар дизеля с аккумуляторной топливной системой (2012)
Цюман М. П. - Модель функціонування поршневого бензинового двигуна при регулюванні потужності комбінованим методом з відключенням частини циліндрів, Яновський В. В., Редзюк А. М., Ніколаєнко В. А. (2012)
Adam Ustrzycki - Wpływ zastosowania wybranych paliw zastępczych na dawkowanie paliwa w zasobnikowym układzie wtryskowym silnika o zapłonie samoczynnym, Artur Jaworski, Hubert Kuszewski, Kazimierz Lejda, Paweł Woś. (2012)
Марченко А. П. - Влияние режимов работы автотракторного дизеля на выбросы твердых частиц с отработавшими газами, Парсаданов И. В, Поливянчук А. П. (2012)
Куликов Ю. А. - Сравнительный анализ охлаждающих устройств нагнетательного и всасывающего типов двс автомобилей, Томачинский Ю. Н. (2012)
Гречихин Л. И. - Теория работы роторной турбины, Куць Н. Г., Haрушевич M. А. (2012)
Krzysztof Balawender - Ocena opóźnienia wtrysku paliwa w stosunku do sygnału sterującego wtryskiwaczy elektromagnetycznych silników zi przy zastosowaniu różnych koncepcji sterowania, Mateusz Wojtoń. (2012)
Жерновий А. С. - Вибір діагностичних параметрів для експрес-діагностування дизелів, Климпуш О. Д., Колобов К. С. (2012)
Корпач А. О. - Вплив зміни в'язкості палива на його витрату, Захарченко О. М., Левківський О. П. (2012)
Сахно В. П. - До визначення моменту інерції автомобіля, Ященко Д. М., Гуменюк П. О., Марчук Р. М. (2012)
Hubert Kuszewski - Oznaczanie Lepkości kinematycznej wybranych paliw zastępczych stosowanych w transporcie samochodowym, Artur Jaworski, Adam Ustrzycki. (2012)
Сахно В. П. - Математична модель для визначення показників паливної економічності автомобіля з двигунами різної потужності при виконанні міського їздового циклу, Корпач О. А. (2012)
Говорун А. Г. - Оцінка паливної економічності та екологічних показників автомобіля в режимах європейського їздового циклу, за роботи на штатному та сумівшевих біодизельних паливах, Павловський М. В., Куций П. В., Подпіснов В. С., Котеленець О. О. (2012)
Абрамчук Ф. І. - Методика розрахунку випробувального їздового циклу автомобіля повною масою до 3,5 т, Кабанов О. М. (2012)
Kazimierz Lejda - Cykle jezdne wykorzystywane do badań eksploatacyjnych autobusów miejskich z napędem hybrydowym, Paweł Wojewoda. (2012)
Волков В. П. - Сопротивление движению легкового автомобиля на малых скоростях, Рабинович Э. Х., Белогуров Е. А., Руденко Е. Е., Никитин Д. В. (2012)
Ковбасенко С. В. - До питання дослідження показників руху легкових та вантажних автомобілів за їздовими циклами за допомогою математичних моделей, Андрюхіна О. С., Гутаревич С. Ю. (2012)
Подригало М. А. - Оценка технического уровня по показателям динамических свойств автомобилей, Клец Д. М., Мостовая А. Н. (2012)
Клец Д. М. - Разработка мобильного регистрационно-измерительного комплекса для проведения динамических испытаний колесных машин (2012)
Artur Jaworski - Badania symulacyjne procesu hamowania samochodu osobowego w programie pc-crash, Hubert Kuszewski, Adam Ustrzycki. (2012)
Славін В. В. - Вплив типу системи живлення на паливно-економічні показники автомобіля при русі за європейським міським їздовим циклом, Клименко О. А., Гора М. Д., Ричок С. О. (2012)
Подригало М. А. - Совершенствование методики оценки устойчивости автомобиля против заноса в тяговом режиме движения с учетом перераспределения вертикальных реакций на ведущих колесах, Клец Д. М., Назарько О. А. (2012)
Манько І. В. - Вплив виду палива на його витрату при русі автомобіля за європейським міським їздовим циклом, Клименко О. А., Симоненко Р. В., Кудренко О. В. (2012)
Подригало М. А. - Уточнение идеального распределения тормозных сил между колесами автомобиля при действии боковой силы, Волков В. П., Байцур М. В. (2012)
Kazimierz Lejda - Wykorzystanie metody taksonomicznej do wyboru strategii optymalizacji sieciowej sterowania ruchem ulicznym na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, Krzysztof Łakota. (2012)
Грищук О. К. - Підвищення ефективності експлуатації автобусів на міських маршрутах, Стрельнікова О. В., Бєлецька О. М. (2012)
Józef Furdak. - Podstawowe zagadnienia mechanicznych systemów transportu biomasy (2012)
Абрамов Д. В. - Визначення доцільності проведення позапланового технічного обслуговування автомобілів за критерієм витрат на паливо в експлуатації, Тесля В. О. (2012)
Andrzej Gazda - Optymalizacja powiązań transportowych w logistyce procesów dystrybucji, Katarzyna Kosiarska. (2012)
Бідняк М. Н. - Визначення витрат на впровадження системи екологічного менеджменту на транспортному підприємстві, Лаврик І. Ф., Матейчик І. В. (2012)
Mirosław Liana - Rozwój komunikacji pasażerskiej w Rzeszowie i w sąsiednich gminach, Mirosław Śmieszek. (2012)
Корчагин В. А. - Модель функционирования транспортно-логистической системы региона, Ризаева Ю. Н., Корчагина Т. В. (2012)
Dariusz Ungiert. - Ekologia w transporcie lotniczym (2012)
Матейчик В. П. - Аналіз можливостей та загроз проектів використання шахтного метану як моторного палива, Плошай Ф. В., Крахин С. В. (2012)
Konrad Jurgilewicz. - Wpływ warunków technicznych pojazdów na poziom bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym (2012)
Семененко М. В. - К Вопросу оценки влияния автотранспортных средств на окружающую среду городов (2012)
Chudy - Laskowska K. - Krótkookresowa prognoza liczby przewozu pasażerów transportem samochodowym w polsce, Wierzbińska M. (2012)
Матейчик В. П. - Формування структури інформаційно-аналітичної системи оцінювання забруднення довкілля транспортними потоками, Малько Г. О., Зюзюн В. І., Римарук К. В. (2012)
Edyta Zielińska. - Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce (2012)
Хрутьба В. О. - Розробка моделі управління проектами в програмах поводження з відходами автотранспортного підприємства (2012)
Krzysztof Lew - Monitorowanie floty pojazdów w przedsiębiorstwach transportowych z wykorzystaniem systemów nawigacji satelitarnej, Maksymilian Mądziel. (2012)
Горідько Н. М. - Методики та моделі оцінювання ефективності проектів екологічного управління (2012)
Mirosław Śmieszek - Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w transporcie, Paweł Dobrzański, Magdalena Dobrzańska. (2012)
Коломієць С. В. - До оцінки забруднення довкілля автотранспортними підприємствами, Самойленко І. В., Чуваєв П. І. (2012)
Нижник О. О. - Формування механізму управління дебіторською заборгованістю на підприємствах автомобільного транспорту (2012)
Данчук В. Д. - Модифікований мурашиний метод оптимізації маршруту в динамічній задачі комівояжера, Сватко В. В. (2012)
Данчук М. В. - Дослідження синергетичної природи механізмів формування кривої ризику підприємницької діяльності, Козак Л. С., Кравчук А. П. (2012)
Наумова Н. М. - Аналіз впливу інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток економічної сфери сучасного суспільства, Наумов В. О. (2012)
Хрутьба В. О. - Систематизація конструкцій дорожнього одягу нежорсткого типу з використанням альтернативних матеріалів, Крюковська Л. І. (2012)
Пересічний М. І. - Технология самбуков с использованием диетических добавок для легкоатлетов юниоров, Бондарь О. В. (2014)
Пересічний М. І. - Мінеральний склад чизкейків з використанням рослинної сировини, Пересічна С. М., Розумна Н. В. (2014)
Корзун В. Н. - Масова концентрація йоду в овочево-сирних пастах, Паламарек К. В. (2014)
Капрельянц Л. В. - Biotechnological approaches for the production of functional foods and supplements from cereal raw materials, Журлова О. Д. (2014)
Черно Н. К. - Визначення оптимальних умов отримання дієтичної добавки комплексної дії з печериці двоспорової (Agaricus bisporus), Станкевич Г. М., Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2014)
Скрипніченко Д. М. - Обгрунтування раціонального вмісту молокозсідального ферменту CHY-MAX у виробництві м’яких пробіотичних сирів, Ткаченко Н. А. (2014)
Назаренко Ю. В. - Дослідження процесу зберігання ферментованих молочних згустків (2014)
Єгоров Б. В. - Оцінка санітарних показників пряно-ароматичної сировини та пряно-олійних сумішей, Могилянська Н. О. (2014)
Ткаченко Н. А. - Інгібування процесу кристалізації функціональних жирів, збагачених діацилгліцеринами, Некрасов П. О. (2014)
Коротаєва Є. О. - Влияние компонентного состава на свойства двухслойной приемной спреды в технологи коаксиальной вертикальной экструзии (2014)
Некрасов П. О. - Інноваційна технологія біфідовмісних комбінованих кисломолочних напоїв функціонального призначення, Ткаченко Н. А (2014)
Поліщук Г. Є. - Features of ice-cream foam structure formation, Іванов С. В., Бреус Н. М. (2014)
Мардар М. Р. - Деякі аспекти безпечності креветок варено-морожених, Памбук С. А., Ляшенко Ю. О. (2014)
Шлапак Г. В. - Влияние соотношения компонентов в белково-полифенольных комплексах на состояние гемма в системе боенская кровь-виноградные выжимки (2014)
Коваленко О. О. - Требования к качеству технологической воды для приготовления напитков из чайного сырья, Вєтров Д. І., Прибильський В. Л. (2014)
Abstract and references (2014)
Пономарёв В. И. - Распространённость аффективных расстройств и несуицидальных самоповреждений у женщин с потерей плода в анамнезе, Водка М. Е. (2014)
Казакова С. Е. - Нозологическая принадлежность нервной анорексии (2014)
Пономарёва В. В. - Гелотофобия (Обзор зарубежных публикаций) (2014)
Простомолотов В. Ф. - Шизоидное расстройство личности по МКБ-10 и шизоидная психопатия Кречмера: сравнительное клиническое сопоставление и особенности биологической и психической терапии (2014)
Fritzsche L. - OPTIMI (online predicative tools for intervention in mental illness) EU funded E-health project aimed at establishing predictors for poor coping behavior, Majoe D. (2014)
Литовченко Т. А. - Структурные нарушения головного мозга по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) у больных в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы (ОПЗЧМТ) с венозной дисциркуляторной патологией, Пономарёв В. И., Флорикян В. А., Зинченко Е. К., Меркулова О. Ю. (2014)
Табачников С. И. - Аддиктивные расстройства и формирование зависимых состояний от психоактивных веществ у лиц подросткового и молодого возраста, Харченко Е. Н., Синицкая Т. В., Чепурная Т. В., Чернышов Т. В., Воронина Т. В., Киосева Е. В. (2014)
Aliieva T. A. - Features of social dysfunction in students with congenital heart disease, and principles of psychocorrection (2014)
Михайлов Б. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в україні (2014)
Пономарёв В. И. - Аддикция упражнений и выраженность эмоционального неблагополучия у мужчин, регулярно подвергающих себя интенсивным физическим нагрузкам в форме бодибилдинга (2014)
Iagniuk Ia. K. - Certain gender identity specificities of students (2014)
Vashkite I. D. - The strategy of providing pathogenetically substantiated psychotherapeutic help to university students with depressive disorders (2014)
Волобуєв В. В. - Вплив комплексного лікування, що включає психоаналітично орієнтовану психотерапію, на якість життя постраждалих внаслідок техногенних аварій та катастроф з непсихотичними психічними розладами (2014)
Savina M. V. - Modern methods of diagnosis and migraine treatment (2014)
Скоромец А. А. - Лечение пронораном нарушений когнитивных функций при болезни Паркинсона, Смолко Д. Г., Кас Ю. В., Алиев К. Т., Билецкий П. С., Лалаян Т. В., Скоромец Т. А., Хлынина С. В. (2014)
Куделко С. М. - Очерк истории развития психиатрии в харьковском классическом университете (2014)
Вашкіте І. Д. - Депресивні розлади афективного регістру у студентів з серцево -судинними захворюваннями (2014)
Казаков В. Е. - Клинико-психопатологические аспекты отдаленного периода закрытой черепно-мозговой травмы (2014)
Matkovska T. N. - Some peculiarities in the mental health status of adolescents with nontoxic diffuse goiter (2014)
Сукачева О. Н. - Клинические особенности адаптационных расстройств у профессиональных военнослужащих, уволенных из рядов вооруженных сил (2014)
Fritzsche L. - OPTIMI (Online Predicative Tools for Intervention in Mental Illness) OPTIMI ECG sensor as a measurement tool for signs of stress and poor coping in high risk individuals, Fritzsche M., Majoe D. (2014)
Ponomaryov V. I. - Primary central nervous system lymphomas in the neurological practice, Merkulova O. Yu., Florikyan V. A., Ivasenko V. N. (2014)
Ярошевский А. А. - Цервикогенный фактор в генезе тригеминальных вегетативных цефалгий (2014)
Волошина Д. М. - Поширеність вживання потенційно адиктивних об’єктів та їхній адиктивний потенціал серед пацієнтів з психопатологічними наслідками черепно-мозкових травм (2014)
Алієва Т. А. - Класифікація порушень соціального функціонування в осіб з вродженими вадами серця, які навчаються у ВНЗ, Лісова Є. В. (2014)
Архипенко Е. П. - Особенности аддиктивного статуса женщин с расстройствами полоролевого поведения нетранссексуального типа и зависимостью от алкоголя (2014)
Vovk V. I. - Psychoemotional state in HIV infected male patients at early and late stages of HIV disease (2014)
Осипенко А. А. - Особливості адаптаційного процесу у іноземних студентів при застосуванні корекційно-розвивальної програми (2014)
Ягнюк Я. К. - Гендернi особливості уявлень про щаcтя у структурі життєвого шляху студентської молоді (2014)
Простомолотов В. Ф. - Классический метод "Психотерапия на контакте" в эмпирическом и профессиональном исполнении (2014)
Сосин И. К. - Применение фотонных матриц Коробова в комплексной терапии постабстинентного синдрома при опиоидной зависимости, Чуев Ю. Ф., Коробов А. М., Коробов В. А. (2014)
Андрусенко С. І. - Дослідження впливу параметрів АВС-системи постачання запчастин на роботу підприємства автосервісу, Бугайчук О. С. (2010)
Березняцький В. В. - Щодо етимології та тлумачення термінів "сервіс", "автосервіс", "обслуговування" (2010)
Марков О. Д. - Автосервіс – проблеми персоналу, Веретельнікова Н. В., Кривой А. Л. (2010)
Марков О. Д. - Методологічні основи формування рівня обслуговування клієнтів, Веретельнікова Н. В., Васькевич О. В. (2010)
Січко О. Є. - Модель автосервісного підприємства з елементами системи управління якості, Мінаков Д. М. (2010)
Данчук В. Д. - Електротехнічна модель дослідження транспортних потоків, Кривенко В. І., Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2010)
Матейчик В. П. - До оцінки забруднення довкілля транспортними засобами на окремих етапах життєвого циклу, Симоненко Р. В., Коломієць С. В., Горідько Н. М. (2010)
Жерновий А. С. - Розробка засобу реєстрації миттєвої температури відпрацьованих газів для експрес-діагностування дизелів, Колобок К. С. (2010)
Білякович О. М. - Аналіз фізико-хімічних явищ у процесі старіння та забруднення олив в експлуатаційних умовах (огляд) (2010)
Дмитриченко М. Ф. - Еластогідродинамічие (ЕГД) мащення в точковому контакті тертя в криогенних умовах, Міланенко О. А. (2010)
Дмитриченко М. Ф. - Закономірності зношування пар тертя в умовах динамічного навантаження, Мнацаканов Р. Г., Мікосянчик О. О., Туриця Ю. О. (2010)
Дмитриченко М. Ф. - Відновлення деталей автотракторної техніки боруванням з застосуванням магнітного поля, Ткачук В. М., Сопоцько Ю. О. (2010)
Голяк О. Л. - Аналіз виділення тепла й розрахунок температури нагрівання при роздачі валів тертям, Зяхор І. В., Сопоцько Ю. О., Дементєєв О. В. (2010)
Посвятенко Е. К. - Модифікування поверхневого шару деталей безводневим азотуванням у тліючому розряді, інтенсифікованим холодним пластичним деформуванням, Рутковський А. В., Алексеев В. В. (2010)
Войнарович С. Г. - Вплив параметрів мікроплазмового напилення на коефіцієнт використання матеріалу при напиленні біокерамічного покриття (2010)
Дмитриченко М. Ф. - Про координоване управління транспортними потоками на вулично-дорожній мережі міста, Вікович І. А., Зубачик P. M. (2010)
Баранов Г. Л. - Рівні інтелектуалізації бортового багатофункціонального комплексу управління рухом в інтелектуальних транспортних системах, Міронова В. Л., Тарасюк В. І. (2010)
Билоног О. Є. - Модель стратегічно орієнтованого управління проектами розвитку підприємств термінальної доставки вантажів автомобільним транспортом (2010)
Дащенко H. A. - Методичні аспекти щодо визначення ефективності розвитку та функціонування транспортно-логістичних центрів в Україні (2010)
Чечет A. M. - Застосування логістичних систем транспортного обслуговування (2010)
Тарасенко О. М. - Аналітична оцінка клієнтської бази, Даниленко І. B. (2010)
Галак І. І. - Концепція аудиту дорожньої безпеки (2010)
Гребельник Ю. М. - Аналіз впливу примагістральних смуг насаджень на розповсюдження викидів від транспортних потоків (2010)
Гальона І. І. - Енергоефективність транспортного сектору в Україні (2010)
Мельниченко O. І. - Системні аспекти формування основних задач логістичного сервісу, Бубела А. В. (2010)
Грисюк Ю. С. - Проблеми функціонування пасажирського транспорту в сучасних умовах, Лабута А. В. (2010)
Гужевська Л. А. - Вибір митного режиму як одна із задач митної логістики, Басанець Т. Ю., Веронська Л. Т. (2010)
Гульчак О. Д. - Дослідження характеристик транспортного процесу маршрутних таксомоторних перевезень (2010)
Дащенко Н. М. - Методичні основи управління проектами розвитку логістичної інфраструктури (2010)
Кабанов В. Г. - Досвід країн ЄС щодо державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності, Шкільнюк О. М. (2010)
Хабутдінов Р. А. - Новаційне і ресурсозберігаюче вдосконалення автотранспортної системи (2010)
Хабутдінов А. Р. - Правила успішного водіння і тактики ризико-регулятивного управління автомобілем (2010)
Хмельов І. В. - Вибір автопоїздів з урахуванням структурно-параметричної організації (2010)
Ігнатенко О. С. - Оптимізація регулювання у сфері формування системи транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, Дмитриченко A. M. (2010)
Коп'як Н. В. - Вибір оптимальної системи масового обслуговування для моделювання приміських автобусних перевезень (2010)
Концева В. В. - Алгоритм вибору перевізника вантажу, Костенко С. С. (2010)
Ігнатенко О. С. - Визначення стратегії розвитку інфраструктури транспортного комплексу регіону, Цимбал Н. М., Іщенко М. Г. (2010)
Ковальчук С. О. - Управління запасами матеріальних ресурсів (2010)
Коцюк О. Я. - Дослідження діяльності вантажних митних комплексів як ланки логістичного ланцюга, Лужанська Н. О. (2010)
Мельниченко O. І. - Дорожньо-транспортні пригоди з тяжкими наслідками, Хмельницький С. А., Ткаченко О. В. (2010)
Кучеренко Т. В. - Обгрунтування критеріїв ефективної роботи пасажирського транспорту (2010)
Кунда Н. Т. - Оптимізація паливної складової витрат на міжнародні перевезення вантажів, Матвійчук О. Ю. (2010)
Кумицька О. М. - Дослідження питання впровадження системи кросс-докінгу (2010)
Лановий О. Т. - Продуктивність роботи автомобільної дороги загального користування як критерій ефективності її функціонування (2010)
Лебідь І. Г. - Посередницька діяльність транспортно-експедиторських підприємств, Лужанська Н. О., Атаєва Л. Ф. (2010)
Логачов Є. Г. - Визначення параметрів сумісного пасажиропотоку міського маршруту, розділеного між рухомими одиницями приватного і комунального перевізників, Сокульський О. Є., Гілевська К. Ю., Васільцова Н. М. (2010)
Логачов Є. Г. - Критерій вибору інтервалу руху на основі коефіцієнту заповнення салону рухомої одиниці на маршруті МПТС, Сокульський О. Є., Шпильовий І. Ф. (2010)
Лисенко І. В. - Аналіз методик визначення переможця конкурсу на міському автобусному маршруті (2010)
Мельниченко О. І. - Державна підтримка економічного розвитку мережі метрополітенів, Кульбовський І. І. (2010)
Мельник С. М. - Проблеми та етапи впровадження інформаційних технологій в транспортній галузі України (2010)
Мнацаканов Р. Г. - Перспективи використання альтернативних видів палива в Україні, Сілантьєва Ю. О., Проник О. П. (2010)
Мороз О. В. - Оцінка якості функціонування міського пасажирського транспорту (на прикладі м. Кременчука (2010)
Оксюта Н. С. - Проблеми існуючої системи пільг на пасажирських перевезеннях в Україні та шляхи їх вирішення (2010)
Пасічник A. M. - Імітаційне моделювання роботи вантажного митного комплексу, Андрущенко В. О., Кравчук С. С. (2010)
Пелих Н. О. - Функціонування пунктів пропуску при виконанні міжнародних автомобільних перевезень, Пелих В. Ю. (2010)
Прокудін Т. С. - Раціоналізація перевезень спеціалізованим автомобільним транспортом, Дзюба О. М. (2010)
Щербакова Н. О. - Сучасний стан виробничих ресурсів вантажних автотранспортних підприємств України (2010)
Шкундін С. Ю. - Удосконалення дозвільної системи міжнародних автомобільних вантажних перевезень (2010)
Шраменко Н. Ю. - Вибір раціональної технології обробки вантажопотоку на термінальних комплексах в умовах ресурсозбереження (2010)
Тарасенко О. М. - Встановлення обсягів автобусних перевезень, Гуща О. О. (2010)
Вшиневецький В. В. - Прояви синергетичних властивостей розвитку відкритих систем (модель: "порядок – хаос"), Чехівська Ю. І., Грищук Г. П. (2010)
Язвінська О. М. - Захист прав споживачів у сфері логістики (2010)
Прокудін Г. С. - Стохастична модель системи оперативного управління запасами, Цуканов О. І. (2010)
Рудзінська О. В. - Моніторинг послуг випробувальних лабораторій дорожніх транспортних засобів (2010)
Гавяда В. Л. - Принципи побудови логістичних систем управління пасажирських перевезень (2010)
Грисюк Ю. С. - Логістичні моделі оптимального управління ресурсами в процесах функціонування транспортних підприємств, Нікітін П. В., Григоренко Р. В. (2010)
Грисюк Ю. С. - Удосконалення систем оплати проїзду та моніторингу пассажиропотоків на громадському пасажирському транспорті, Набута А. В. (2010)
Андрусенко О. М. - Прогнозування ефектів прихоплень бурильної колони під час спуску у криволінійній свердловині (2010)
Борщ О. І. - Вільні коливання попередньо напруженого валу, що обертається (2010)
Дегтярь С. В. - Стохастична модель багатосекторної економіки, Дегтярь В. Г. (2010)
Дехтяр А. С. - Точкове обпирання пластин складного окреслення (2010)
Гамеляк І. П. - Метод оцінювання надійності водія з використанням нечіткої логіки, Цимбал М. А. (2010)
Гавриленко О. В. - Моделювання процесу переміщення сферичного тіла в рідині під дією нестаціонарних акустичних хвиль (2010)
Глушакова О. В. - Самозбудження крутильних релаксаційних автоколивань колон глибокого буріння (2010)
Горбунович І. В. - Біфуркаційні випинання обертових гіпердовгих стрижнів з внутрішнім потоком рідини (2010)
Горик О. В. - Розрахунок статично невизначних композитних балок з ускладненими умовами деформування, Ковальчук С. Б. (2010)
Гриневщький Р. В. - Числовий розрахунок задачі коливань балок змінного перерізу (2010)
Гулясв Е. І. - Коливання лопатей роторів вітроенергетичних установок при складному обертанні, Гловач Л. В. (2010)
Гуртовий О. Г. - Розв'язання варіаційно-різницевим методом задачі плоскої деформації для багатошарового покриття на жорсткій основі, Тинчук С. О. (2010)
Хорошев К. Г. - Електропружний стан трещінуватої п'єзоелектричної пластинки з отворами під дією різниці потенціалів, Глущенко Ю. А. (2010)
Худолій С. М. - Моделювання операцій підйому бурильних колон в свердловинах з геометричними недосконалостями (2010)
Ільченко Я. Л. - Аналіз необхідності врахування просторового характеру деформування циліндричних оболонок (2010)
Ковальчук С. В. - Точний розв'язок задачі притоку рідини до стоку в неоднорідному середовищі, Гловач Л. В. (2010)
Ляшенко Я. Г. - Концентрація напружень на міжфазних поверхнях неоднорідних геологічних порід (2010)
Марчук О. В. - Напіваналітичний метод скінченних елементів при розрахунку циліндричних оболонок, Рассказов О. О., Ільченко Я. Л., Гнєдаш С. В. (2010)
Рожок Л. С. - Напружений стан ортотропних порожнистих еліптичних циліндрів з гофрами в поперечному перерізі (2010)
Володько О. В. - Нагрівні покриття для безпечного зимового утримання автомобільних доріг (2010)
Заєць Ю. О. - Екранування розривних хвиль шаром пружного середовища (2010)
Дяченко П. В. - Модель динаміки одноступінчастої косозубої евольвентної зубчастої передачі (2010)
Рассказов О. О. - Стійкість шаруватої замкненої сферичної оболонки під дією рівномірного зовнішнього тиску, Бондарський О. Г. (2010)
Боровий М. О. - Відношення інтегральних перерізів іонізації L-підоболонок атомів вольфраму при електронному ударі, Іщенко P. M. (2010)
Аль-Аммори Али - Процессный анализ полетов по циклограммам развертывания (2010)
Гавриленко В. В. - Моделювання сценаріїв адаптивного тестування з використанням мереж Петрі, Поеребнюк І. М. (2010)
Гавриленко В. В. - Алгоритм динамічного програмування оптимального розподілу ресурсів, Цуканов О. I., Шумейко О. А. (2010)
Лудченко О. А. - Вплив граничного змащування на довговічність поверхонь тертя дорожньо-транспортних засобів, Лудченко Я. О. (2010)
Геворкян Э. С. - Некоторые особенности создания инструментальных материалов на основе нанопорошков монокарбида вольфрама, Посвятенко Э. К., Кодаш В. Ю., Гуцаленко Ю. Г. (2010)
Гордієнко В. П. - Вплив паповнювачів-антипиренів неорганічної природи на горючість та фізико-механічні властивості полімерних матеріалів, Мустяца О. Н., Сальміков В. Г. (2010)
Мустяца О. Н. - Аналіз методів дослідження, розробка установок та експериментальне вивчення фізико-хімічних властивостей розплавлених штейнів, Мельник Н. І., Пархоменко Н. Г., Березіна Н. О. (2010)
Садовенко B. C. - Комп'ютерне забезпечення проведення наукового консалтингу на основі порівняльного аналізу текстів (2010)
Савенко Т. Д. - Деякі особливості науково-популярних текстів в аспекті викладання української мови як іноземної (2010)
Варлакова А. В. - Особливості викладання іноземної мови студентам, що навчаються за спеціальністю туризм (2010)
Посвятенко Е. К. - Аналіз методів індивідуального прогнозування технічного стану мобільної техніки , Сушко О. В. (2010)
Глушенок Н. М. - Українська мова в литовсько-польську добу, Нарушкевич О. Г. (2010)
Снитюк В. Е. - Метод решения задачи комплектования аварийно-спасательной техники с использованием принципа доминирования и генетического алгоритма, Кучер П. П. (2010)
Березіна Н. О. - Сенсибілізатори фотопровідності полівінілкарбазолу (2010)
Поліщуку Володимиру Петровичу – 70! (2010)
Воронін С. В. - Наукова діяльність кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин, Коренко Є. П. (2014)
Аулін В. В. - Вплив присадок до моторних олив на характеристики дизелів, що працюють в нестаціонарних умовах експлуатації, Слонь В. В., Голуб Д. В. (2014)
Аулін В. В. - Вибіркове зношування робочих органів ґрунтообробних та землерийних машин як відображення стохастичної природи їх взаємодії з частинками ґрунту, Настоящий В. А., Тихий А. А. (2014)
Григоров О. В. - Підвищення енергоефективності кранів шляхом застосування частотно-регульованого приводу, Стрижак В. В., Зюбанова Д. М. (2014)
Дунаев А. В. - Подходы к обоснованию нормативов диагностических параметров для тракторных дизелей (2014)
Міщук Д. О. - Одноківшевий екскаватор з просторово-орієнтованою стрілою, Горбатюк Є. В., Тетерятник О. А. (2014)
Мусійко В. Д. - Вдосконалення траншейного екскаватора з безківшовим роторним робочим органом, Коваль А. Б. (2014)
Настоящий В. А. - Обоснование использования самофутеровки рабочих поверхностей для повышения показателей барабанных мельниц, Чижик Е. Ф., Тихий А. А. (2014)
Семенюк В. Ф. - Влияние параметров пружинно-шарикового буферного устройства на динамические нагрузки мостового крана, Лингур В. М. (2014)
Войтов В. А. - Перспективные моторные масла для двухтактных двигателей на растительной основе, Кравцов А. Г., Билык А. П., Сисенко И. И. (2014)
Воронін С. В. - Лаборатоний пристрій для отримання наночасток вуглецю, Суранов О. В., Суранов О. О., Куц В. М. (2014)
Фідровська Н. М. - Новий підхід до розрахунку канатного барабана (2014)
Ремарчук М. П. - Рішення задач на основі використання системного аналізу і знань про закон зміни стану об’єкта дослідження (2014)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Застосування гібридного моделювання при розробці гідроімпульсного привода віброударного пристрою для розвантаження кузовів-самоскидів транспортних засобів, Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. (2014)
Панченко А. И. - Проектирование унифицированного ряда высокомоментных гидравлических вращателей планетарного типа, Волошина А. А., Панченко И. А. (2014)
Євтушенко А. В. - Підвищення надійності гідроприводу кранів, Кравець А. М., Погребняк А. В., Ковальов О. В., Долюк Д. Б. (2014)
Романович Є. В. - Аналіз заходів боротьби з налипанням та намерзанням вологих насипних вантажів до поверхонь кузовів транспортних засобів, Афанасов Г. М., Бабенко А. О., Міланченко Р. В. (2014)
Романович Є. В. - Засоби для механізації розрівнювання насипних вантажів у напіввагонах, Афанасов Г. М., Козар Л. М., Бут В. В. (2014)
Сафонюк І. Ю. - Аналіз існуючих методів очистки нафтопродуктів від води (2014)
Андренко П. М. - Ієрархічна модель гідроагрегату живлення для гідросистем мобільних машин, Панамарьова О. Б. (2014)
Шмаров В. Д. - Вопросы спасения при пожарах с высотных зданий (2014)
Коновалов П. Є. - Фізична модель взаємодії металевих поверхонь при граничному терті (2014)
Шулика А. С. - Обзор нанотехнологий повышения износостойкости деталей машин (2014)
Аулін В. В. - Керування характеристиками і властивостями моторних олив комбінованим модифікуванням, Кузик О. В., Лисенко С. В. (2014)
Болжеларський Я. В. - Визначення питомого опору руху спеціального самохідного рухомого складу експериментальним методом, Довганюк С. С., Набоченко О. С. (2014)
Кайнарбеков А. К. - Шагающее колесо "Тук-Тук", Танирбенгенров А. К. (2014)
Воронин С. В. - Изменение коэффициента сцепления колеса с рельсом в процессе приработки контактирующих поверхностей, Грунык И. С., Волков А. В. (2014)
Вакуленко К. Є. - Вибір режиму руху автобусів у міському сполученні, Фалецька Г. І. (2014)
Доля В. К. - Щодо визначення закономірностей формування пішохідних потоків в центрі міста, Єрмак О. М., Бугайов І. С. (2014)
Іванов І. Є. - Визначення коефіцієнту користування транспортом при міських переміщеннях (2014)
Гюлев Н. У. - Влияние транспортного затора на выработку стратегии поведения водителя, Доля В. К. (2014)
Понкратов Д. П. - Закономірності розподілу пасажирських кореспонденцій між альтернативними варіантами шляху пересування у містах, Фалецька Г. І. (2014)
Григорова Т. М. - Проектування транспортних технологій перевезення пасажирів у приміському сполученні з урахуванням транспортної стомлюваності пасажирів (2014)
Українська державна академія залізничного транспорту (2014)
Титул, зміст (2015)
Самодрин А. В. - Освіта: педагогічна дія на випередження (до 152-річчя від дня народження В. І. Вернадського) (2015)
Куліш С. М. - Професійна самосвідомість педагога:акмеологічний аспект, Вакуленко В. М. (2015)
Мельник Н. А. - Удосконалення системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в контексті євроінтеграційних змін (2015)
Успенська В. М. - Модель розвитку професійної компетентності вчителів основ здоров’я у процесі підвищення кваліфікації (2015)
Логвиненко Ю. В. - Інформаційно-комунікаційні технології в практиці управління освітніми закладами, Мазуренко В. О., Медведєв І. А (2015)
Бєляєва Н. В. - Критерії, показники та рівні вихованості професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів (2015)
Подошвелев Ю. Г. - Педагогічні аспекти інтеграції навчальних середовищ із 3D віртуальним світом (2015)
Гриньова М. В. - До питання про автономію сучасних вищих навчальних закладів (2015)
Бєляєва О. М. - Імідж викладача вишу: комунікативний аспект (2015)
Ільченко О. Ю. - Благодійна діяльність жінок в освіті України (досвід княгині і магнатки Раїни Могилянки-Вишневецької) (2015)
Винничук Р.В. - Пропаганда загальнолюдських цінностей у правозахисній і громадсько-просвітницькій діяльності в. Г. Короленка (2015)
Бєлікова В. В. - Ще раз про періодизацію розвитку української музичної культури (2015)
Шовкова Т. А. - Методичні рекомендації щодо навчання граматичних конструкцій суб’єктивної модальності німецької мови (2015)
Горобченко Н. В. - Наративні методи навчання в процесі вивчення німецької мови (2015)
Чеп’якова І. Ю. - Методика навчання словокореня похідних дієслів давньогрецької мови в умовах дериваційно-гніздового принципу (2015)
Білик Н.І. - Останнє інтерв’ю бійця "Азова" Дмитра Коряка (Брата) (2015)
Бухун А. Г. - Педагогічна сутність процесу підготовки майбутніх офіцерів до громадянського виховання військовослужбовців (2015)
Беседа Н. А. - Розвиток навичок конструктивного спілкування в майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (тренінг для студентів) (2015)
До відома авторів (2015)
Наші автори (2015)
Передплата журналу Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2015 рік (2015)
Саманцов О. П. - Трудова міграція ХІХ ст. та її вплив на розвиток виробничих сил кам’яновугільної металургійної промисловості Південно–Східної України (2014)
Назаренко В. М. - Артилерійські формування київського гарнізону (друга половина XVII–XVIII ст.): управління, організація, особовий склад (2014)
Воловик О. В. - Вплив аномальних явищ природи на хід військових операцій на території Східної Європи ХУШ ст. (2014)
Варивода К. С. - Пріоритетні наукові напрями академіка В.Я. Данилевського в галузі електрофізіології (кінець ХІХ – 30 рр. ХХ століття) (2014)
Вітковський С. І. - Учений–гігієніст В.В. Удовенко (1881–1937 рр.) – видатний представник етосу української наукової інтелігенції (2014)
Березняк Я. В. - Внесок земств Таврійської губернії в справі розвитку тютюнництва та виноградарства регіону (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Католик А. В. - Протиепідемічна діяльність земських зборів Чернігівської губернії у 1915–1917 рр., Панченко В. І. (2014)
Делія О. В. - "…Настанет период и нас, "бывших людей", будут уважать и будут считаться с нами": аспекти радянської соціальної політики 20–30–х років ХХ ст. (2014)
Маркова С. В. - Уніфікація свідомості сільських дітей засобами впливу ідеологічної та освітньо–виховної систем СРСР, УСРР у 1920–х – на початку 1930–х рр. (2014)
Придибайло О. М. - Голод 1921–1923 рр. серед національних меншин на українських землях (2014)
Ситнікова А. С. - Сорто–насіннєве управління Цукростесту (1921–1927 рр.): організаційний аспект (2014)
Головченко В. І. - Голодомор 1932-1933 рр. в історичній і національній пам’яті (2014)
Лук’яненко О. В. - Браковані олівці від Укрмузтресту та дрова за 300 кілометрів: матеріальні труднощі повоєнних педінститутів УРСР (2014)
Майдебура О. П. - Передумови формування радіобіологічних досліджень у Харкові та початковий період їх становлення (2014)
Васильчук Г. М. - Козацькі колабораціоністські формування на окупованих територіях України у 1941–1944 рр., Бондаренко В. Г. (2014)
Гула Р. В. - Роль та місце радянського патріотизму в організації роботи евакуйованих підприємств на сході країни у 1941–1942 рр. (2014)
Дем’яновський О. Ю. - Діяльність галузевих науково–дослідних установ у контексті становлення теорії та методології вітчизняної племінної справи (2014)
Гурбанова C. А. - Становление регионального сотрудничества Азербайджанской республики и республики Украина (2014)
Домбровська Л. М. - Нормативне підґрунтя участі національних меншин у громадсько–політичній діяльності України в кінці 80–х – на початку 90–х років ХХ століття (2014)
Сокирська В. В. - Російсько-український кордон: радянська спадщина сучасних проблем (2014)
Самойленко Т. І. - Кінематограф – мистецтво ХХ століття (2014)
Лукашенко А. І. - Полювання на Диявола та аналіз трансформації образу жінки в повсякденній історії Західної Європи (2014)
Назарли А. Э. - Преступления и бесчинства XI Красной Армии в Шамахинском уезде (2014)
Джус Ю. Я. - Особливості процесу технологічного оновлення підприємств ФРН (1950–ті – 1970–ті рр.) (2014)
Діденко В. - Еволюція екологічного напряму в культурній антропології США в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Гулиева Р. Б. - Краткий обзор истории албанского этноса (2014)
Акберов Г. - Развитие национально–духовной ценности в первом периоде политической деятельности Г.Алиева в Нахчыване (2014)
Bogdanova T. G. - The British interests on Far East at the end of XIX century: economical aspect (2014)
Сєряков О. А. І - сторіографія реформи адвокатури 1864 р. в Російській імперії: стан наукової розробки теми (2014)
Зінченко П. В. - Судові справи Київської судової палати як історичне джерело дослідження історії національних рухів у Російській імперії (2014)
Бирюкова Х. В. - Российская Православная Миссия в Корее: к вопросу историографии (2014)
Довган Ю. Л. - Дослідження українського питання на Паризькій мирній конференції в українській історіографії (2014)
Підгайна Т. М. - Суспільно–політична та науково–організаційна діяльність К.І. Осьмака (1890–1960) з розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні: історіографічний аспект (2014)
Постика І. О. - Діяльність жіночих організацій на сторінках газет Західної України (1948–1953 рр.) (2014)
Адамська І. Г. - Графіка обкладинок і титульних сторінок української радянської медичної періодики 1920–х років (2014)
Филипенко М. И. - Функционализм и нейрофилософия: сравнительный анализ исследовательских стратегий (2014)
Коваль Т. И. - Рационализм и гуманизм в современной мировоззренческой парадигме (2014)
Компаниец Л. В. - Идея реинкарнации в пространстве социогуманитарного дискурса (2014)
Філіппов В. Л. - Проблема істини в смисловому полі картини світу (2014)
Євреєва О. А. - До питання про гуманістичну традицію (2014)
Ігнатьєв В. А. - Енергійний дискурс некласичної онтології (2014)
Кузьміченко І. О. - Майстерність: від іманентного до трансцендентного (2014)
Куценко В. В. - Час як екзистенційний ресурс особистості (2014)
Отюцкий Г. П. - Объект информационной антропологии: человек как информационная система (2014)
Додонова В. І. - Цінність як складова постнекласичної соціальної раціональності (2014)
Лаптинова Ю. И. - Интерактивные контакты как фактор параструктурности социальности (2014)
Грекова В. С. - Творчість та креативність: синкретичний зв’язок (2014)
Попович О. В. - Соціалізація особистості як адаптація (2014)
Гойман О. О. - Функції соціальної міфології (історико–філософський аспект) (2014)
Марченко О. В. - Ідея демократії в Україні: філософсько–правова рефлексія, Бондаренко М. О. (2014)
Сила В. Г. - Концепт громади: міждисциплінарний та соціально–філософський контекст (2014)
Коноваленко–Монзолевська Н. В. - Філософське обґрунтування забезпечення свободи слова: "від критики ідеології" до "управління спільним" (2014)
Попов В. Б. - Диверсизация общественной макроэволюции: Восточнохристианская миросоциетальность как эволюционный концептуальный дискет. Статья I. Византийский вариант (2014)
Годзь Н. Б. - Проблеми медицини та футурологія (2014)
Калуга В. Ф. - Природа статі та її властивості в світлі езотеричного досвіду; роль ініціації в становленні статі (2014)
Богачов А. Л. - Щодо концепції виживання (2014)
Владленова И. В. - Влияние экстернальных и интернальных факторов на трансформационные процессы в науке (2014)
Гайворонюк Н. В. - Світогляд Василя Розанова в контексті етики благоговіння перед життям, Приймак Б. І. (2014)
Асадова М. - Просветительская деятельность Юсиф Зия Талыбзаде (2014)
Колінько М. В. - Буття людини у період культурної трансформації (репрезентація концепції Е.Дюркгейма), Скиртач В. М. (2014)
Костылева Н. В. - Формирование "церковного мифа" о Л.Н. Толстом: православное осмысление его философии и личности (2014)
Кухарець Т. І. - Суб’єкт та об’єкт бажання в філософії Гегеля (2014)
Мельник В. В. - Екзистенціал самотності у філософській прозі Анатолія Федя (2014)
Туренко О. С. - Зміна ракурсу страху в політичній філософії Ш.–Л. Монтеск’є (2014)
Політюк А. П. - Становлення неформальної логіки: аналіз поглядів Р.Джонсона і Е.Блейра (2014)
Юрченко Л. І. - Етика даосизму в контексті китайської культури, Костенко А. А. (2014)
Домнич С. П. - Межкультурная коммуникация как социокультурный феномен: философско–антропологическое измерение (2014)
Макаренко Л. Л. - Інформаційне суспільство як транслятор інформаційної культури: філософський аналіз (2014)
Лугуценко Т. В. - Культурний простір і простір культур у сучасної інформаційної цивілізації (2014)
Сайтарли І. А. - Тема "Едипа" у постмодерній філософії (2014)
Сенченко А. Я. - Смислова домінанта культури: філософський контекст (2014)
Поцюрко О. Ю. - Дискурс національної свободи у творі "Історія Русів" (2014)
Гарбар Г. А. - Підготовка кадрів сфери туризму в контексті болонського процесу (2014)
Алиева М. Т. - Становление и развитие дирижерско–хорового исполнительства и дирижерских кадров в Азербайджане (2014)
Скородумова О. Б. - Социокультурные детерминанты стратегий "мягкой силы" в условиях информационной войны (2014)
Сладкевич Н. В. - Філософсько–естетичний аналіз дизайну як форми масового мистецтва (2014)
Титар О. В. - Етнічний та етичний вибір: філософсько–антропологічний вимір ідентичності (2014)
Меликов И. М. - Культура диалога культур как необходимость истории (2014)
Ismail I. A. - Azerbaijan’s art in the meridian of the world in 80s in the 20th century (2014)
Масаев М. В. - Осмысление герменевтики символического языка балета в свете концепции парадигмальных образов и символов эпох, цивилизаций и народов (2014)
Задоянчук О. О. - Інформаційно–просвітницька діяльність Української Православної Церкви (2014)
Калужская Е. В. - "Религиозность" сектантства в эпоху постмодерна (2014)
Косач Т. М. - Релігійно–філософський діалог між конфесіями про відродження унії на Україні (2014)
Попович В. М. - Православна духовна (богословська) освіта в Україні: аналіз сучасних проблем (2014)
Сазонов Д. И. - Последствия реформы приходского управления, принятой на Поместном соборе 1961 года, как культурологической трагедии России (2014)
Соломаха І. Г. - Співвідношення віри та розуму в працях давньоруських книжників (2014)
Рупова Р. М. - Духовная традиция Восточного христианства: социально–философский ракурс (2014)
Матвєєв В. О. - Компаративно-філософський аналіз підходів східної та західної медицини до проблеми здоров’я людини (2014)
Моллаева Э. А. - Социально–педагогическая значимость совершенствования внутрисемейных отношений для достижения гендерного равенства (2014)
Воробйова Л. С. - Еволюція класичної парадигми освіти (2014)
Утюж І. Г. - Визначення методологічних основ класифікації освітніх парадигм (2014)
Пашков В. В. - Ідеал освіченості й цілі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Виговська О. С. - Державна інформаційна політика: концептуальні засади формування та розвитку (2014)
Бебешко О. В. - Причорномор’я в проекції політики багатовекторності і нейтрального статусу України як моделі забезпечення безпеки (2014)
Денисюк С. Г. - Громадянське суспільство в Україні: проблеми і механізми розвитку, Савчук Є. Ю. (2014)
Куц Г. М. - Специфіка електоральних пріоритетів виборців Харківщини: відлуння голодомору (2014)
Лозовий В. С. - Інтернаціоналізація вищої освіти України: проблеми та перспективи (2014)
Конах В. К. - Зарубіжний досвід функціонування друкованих та аудіовізуальних ЗМІ у контексті реформування медійної системи в Україні (2014)
Рафальський І. О. - Самовизначення та самоорганізація (2014)
Матвійчук А. В. - Самоврядні організації як елементи громадянського суспільства та принципи їх створення (2014)
Палагнюк В. О. - Вплив безробіття на протестні настрої молоді (2014)
Климанська Л. Д. - Специфіка політичного дискурсу соціальної проблеми (2014)
Риженкова Л. - Структурна диференціація громадянського суспільства: партійна перспектива трансформаційних держав (2014)
Головчук О. В. - Політичне телебачення: маніпулятивні прийоми та психологічний тиск (2014)
Гусейнова А. А. - Конструктивистская концепция во внешней политике (2014)
Костиря І. О. - "Politica Hermeticа": "утопічний поворот" в політології, "культурний поворот" в міжнародних відносинах, Дікарєв О. І. (2014)
Макаренко Л. П. - Політична комунікація як визначальна складова демократичної політичної системи (2014)
Меженська О. В. - Проблема державного перевороту в історії політичної думки (2014)
Шедяков В. Е. - Возможности форсайт–программирования в реализации задач социокультурной мобилизации (2014)
Пасічник Н. С. - Еволюція американської політики щодо Куби за президентства Дж. Кеннеді (2014)
Худолій А. О. - "Перезавантаження" риторики Б.Обами (2014)
Черник П. П. - Україна-Канада: стан та перспективи сучасних міждержавних взаємин (2014)
Гайданка Є. І. - Еволюція інституту президентства Польської Республіки у період постсоціалістичної трансформації (2014)
Дьомочко М. С. - Вплив енергетичної складової на формування зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан (2014)
Капируля М. В. - Ракетні програми Північної Кореї, Ірану, Пакистану та Сирії (2014)
Корюкалов М. В. - Австралія та КНР: вірні супротивники чи вимушені партнери?, Васильченко О.М. (2014)
Масаєв М. В. - Духовне обличчя В. І.Вернадського як парадигмального символу в контексті культурологічного аналізу епістолярної спадщини. Рецензія на монографію: Берестовская Д. С. Духовный облик В. И. Вернадского: культурологический анализ эпистолярного наследия / Д. С. Берестовская, А. В. Синичкин. – Симферополь: ИТ "Ариал", 2013. – 212 с. (2014)
Титут (2010)
Цимбалюк-Скопненко Т. - Українська авторська лексикографія: здобутки та перспективи (2010)
Бацевич Ф. - Прагматика загального дейксису (на матеріалі часток сучасної української мови) (2010)
Тішечкіна К. - З історії акцентуації дієприслівників на -ши/-вши (2010)
Венжинович Н. - Позитивна репрезентація людини у фразеологізмах засобами української мови (2010)
Шестакова С. - Мотивація сучасних українських фітонімів (2010)
Шульська Н. - Сімейно-родова антропонімія Західного Полісся (2010)
Федоренко Т. - Джерела енантосемії в українській мові на загальномовному тлі (2010)
Прокопова Л. - Ще раз про основний параметр милозвучності української мови (2010)
Гнатенко Л. - Графіко-орфографічна система "Четьї Мінеї 1489 року” (2010)
Черемська О. - Помітний доробок в українському мовознавстві (Муромцева О. Г. З історії української літературної мови, – Харків, 2008. – 229 с.), Жовтобрюх В. (2010)
Костич Л. - Ґрунтовна наукова студія з історичного словотвору (П.І. Білоусенко, В.В. Німчук. Нариси з історії українського словотворення (суфікс -ина). – Запоріжжя – Ялта – Київ: ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2009. – 252 с. (2010)
Воронич Г. - Коли розкіш – доконечна норма (Іван Сабадош. "Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району" – Ужгород: "Ліра", 2008. – 480 с.) (2010)
Бойко Н. - "У точності науки яке мистецтво і натхнення є!" (Анатолій Мойсієнко. Мова як світ світів. Поетика текстових структур. – Умань, 2008. – 280 с.) (2010)
Романюк Ю. - Міжнародний науковий проект з неології слов’янських мов (Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich / Red. nauk. E. Koriakowcewa. — Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej, 2009. – 205 s. (Прояви iнтернацiоналiзацiї в слов'янських мовах / Ред. наук. О. Коряковцева. – Седльце: Вид-во Пiдляської Академiї, 2009. – 205 с.)) (2010)
Лучик В. - Спроба охопити неохопне (М.М. Торчинський. Структура онімного простору української мови: Монографія. – Хмельницький: Авіст, 2008. – 546 с.; Структура онімного простору української мови. Частина ІІ. Функціонування власних назв. – Хмельницький, 2009. – 374 с.) (2010)
Городенська К. - Сестри Тельнюк, брати Яремчуки і тріо Мареничів (2010)
Городенська К. - П’ятеро жінок із телесеріалу… (2010)
Городенська К. - Не виключено, що… (2010)
Городенська К. - Якщо позиватися, то як? (2010)
Городенська К. - Кворум – 2/3 від кількості членів спеціалізованої вченої ради (2010)
Городенська К. - Святвечір – це Святий вечір (2010)
Витяг із протоколу № 4 (2010)
Виправте! (2010)
Відомості про авторів (2010)
Лаврухін О. В. - Формування моделі роботи залізничної станції при виконанні поїзної роботи (2014)
Меркулов В. С. - Структура моделі автоматизованої системи оперативного планування вантажно-розватажувальних робіт в регіоні дороги, Бізюк І. Г. (2014)
Tartakovsky E. D. - Development of built-in means to monitor technical condition of locomotive mechanical units, Krasheninin O. S., Mykhalkiv S. V., Khodakivsky A. M., Baklyak D. (2014)
Крашенінін О. С. - Оцінка факторів, що визначають термін ефективного утримання локомотивів (2014)
Бабанін О. Б. - Визначення порушення геометрії профілю бандажа колісних пар локомотивів, Бульба В. І. (2014)
Калабухін Ю. Є. - Системи матеріально-технічного забезпечення за кордоном та їх сучасний розвиток, Ольховська Т. О. (2014)
Богаєвський О. Б. - Дослідження витрат енергоресурсів в процесі розряду / заряду акумуляторної батареї під час запуску тепловозного дизеля, Борисенко А. М., Войтенко М. С. (2014)
Бабанін О. Б. - Застосування R/S-методу для оцінки паливної економічності тепловозів, Трихліб О. Д. (2014)
Тартаковський Е. Д. - Гібридна силова установка ТРС залізниць з гідропередачею, Жалкін О. Д. (2014)
Братченко О. В. - Особливості практичної реалізації адаптивних стратегій оптимізаційного синтезу безударних профілів газорозподільних кулачків дизелів (2014)
Юрченко В. А. - Нефтяное загрязнение производственных сточных вод вагоноремонтного депо, Артеменко А. В., Мельникова О. Г. (2014)
Ловська А. О. - Дослідження випадкових коливальних процесів кузова напіввагону при перевезенні залізничним поромом в умовах хвилювання моря (2014)
Бобрицький С. В. - Розробка методики прийняття рішення про видачу локомотива в рейс на основі аналізу його фактичного технічного стану, Обозний О. М. (2014)
Пузир В. Г. - Застосування сучасних стратегій при удосконаленні системи технічного обслуговування і ремонту локомотивів, Дацун Ю. М. (2014)
Горобченко О. М. - Визначення параметрів функції корисності рішень СППР для локомотивних бригад (2014)
Элязов И. Ш. - Совершенствование системы контроля технического состояния грузовых вагонов, Равлюк В. Г. (2014)
Мартинов І. Е. - Аналіз експлуатаційних властивостей та складу пластичних мастил буксових вузлів вагонів, Перешивайлов С. В., Шовкун В .О. (2014)
Стороженко Л. І. - Вплив способу передачі навантаження на роботу коротких трубобетонних елементів заповнених високоміцним бетоном, Єрмоленко Д. А., Демченко О. В. (2014)
Галінська Т. А. - Підбір оптимального армування нормального прямокутного перерізу сталебетонних балок на основі деформаційної моделі, Овсій Д. М. (2014)
Стороженко Л. І. - Міцність клейкових з’єднань сталі та бетону, Горб О. Г., Білокуров П. С. (2014)
Нестеров А. П. - Наклонный ковшовый элеватор повышенной производительности, Удовикова С. В. (2014)
Стороженко Л. І. - Дослідження напружень та деформацій залізобетонної плити зі сталевим обрамленням за допомогою програмного комплексу Ліра, Нижник О. В., Клестов О. В. (2014)
Барабаш И. В. - Высокопрочные бетоны на механоактивированном вяжущем, Ксёншкевич Л. Н., Крантовская Е. Н. (2014)
Избаш М. Ю. - Пути обеспечения совместной работы металлической трубы квадратного сечения и бетонного сердечника с дисперсным армированием, Казимагомедов Ф. И. (2014)
Шмуклер В. С. - Новый экспериментальный метод исследования колнструкций на базе эффективного алгоритма решения температурной задачи, Резник П. А. (2014)
Шмуклер В. С. - Поиск оптимальных конфигураций поверхностей конструкций, нагруженных сыпучим, Калмыков О. А. (2014)
Круль Ю. Н. - Рационализация параметров отверстий в металлических перфорированных балках (2014)
Шмуклер В. С. - Поиск рациональной длины консольного участка конструктивно-монотропного перекрытия при статическом и динамическом воздействиях в условиях много вариантности загружений, Стебловский И. А. (2014)
Синьковская Е. В. - Сталебетонные цилиндрические несущие элменты опор зданий и сооружений нового типа, их несущая способность, Суржан Е. А. (2014)
Волков О. С. - Аналіз методів побудови та кодування кодів з малою щільністю перевірок на парність, Жученко О. С. (2014)
Собчак А. П. - Метод підвищення ефективності інформаційної системи з допомогою інформаційної візуалізації, Цимбал В. О. (2014)
Власенко В. В. - Пробіотики, як харчові добавки твердих сирів лікувально-профілактичного призначення, Власенко І. Г, Семко Т. В., Пономаренко В. М., Прилуцька Т. Л. (2010)
Власенко В. В. - Детекція екофункцііонально стійких форм збудника туберкульозує в харчовій сировині, Власенко І. Г., Дзюмак М. А., Березовський І. В., Лисенко О. П. (2010)
Галух Б. І. - Дослідження структурно-механічних показників бринзи виготовленої з молока різних видів тварин (2010)
Гачак Ю. Р. - Молочні продукти лікувально-профілактичного призначення із медом та бджолиним обніжжям, Ковальський Ю. В., Заставна З. Я. (2010)
Гречка Г. М. - Виробництво та біологічна цінність личинкового продукту бджільництва (2010)
Дейниченко Г. В. - Дослідження показників безпеки молочно-білкових кремів, Золотухіна І. В., Сефіханова К. А. (2010)
Максімовська С. В. - Вплив пробіотику "байкал" ем 1у на якість м’яса індичат (2010)
Мартинюк І. О. - Перспективи використання комбінованих рослинних білків у м’ясних виробах (2010)
Ощипок І. М. - Опис динаміки роботи автоматизованої лінії первинної переробки забійних тварин на основі узагальнених потоків ерланга (2010)
Пасічний В. М. - Дослідження здатності до ферментації рослинних та тваринних білоквмісних наповнювачів для виробництва паштетних консервів, Ястреба Ю. А. (2010)
Сколоздра С. В. - Розрахунок і проектування низько-температурного інфрачервоного випромінювача для обігріву тварин і птиці, Чайковський Б. П., Лецик О. С. (2010)
Сколоздра С. В. - Розрахунок, вибір і контроль режиму ультрафіолетового опромінення тварин і птиці, Чайковський Б. П., Лецик О. С. (2010)
Степанищев М. І. - Огляд перспективи розвитку вітчизняного ринку пліснявих сирів (2010)
Турчин І. М. - Вивчення ліпідного складу десертного масла з продуктами бджільництва, Переговська І. (2010)
Турчин І. М. - Вплив механічної обробки на білкові компоненти молока при виробництві твердих сичужних сирів, Сливка Н. Б., Михайлицька О. Р. (2010)
Федюшко Ю. М. - Методологічне забезпечення повірки імпульсних рефлектометрів, Коваленко Л. Р. (2010)
Федюшко Ю. М. - Використання імпульсної спектроскопії для дослідження властивостей рідких діелектриків, Хандола Ю. М. (2010)
Цісарик О. Й. - Підвищення біологічної цінності молочного жиру шляхом використання в годівлі корів ліпідних добавок (2010)
Бергілевич О. М. - Використання системи показників для управління мікробіологічним ризиком щодо e. Sakazakii при виробництві сухих молочних сумішей для дітей (2010)
Богатко Н. М. - Стан державного нагляду в україні за якістю та безпекою рибної продукції, Салата В. З., Семанюк В. І., Джміль О. М., Голуб О. Ю. (2010)
Буцяк Г. А. - Використання адсорбентів та антидотів як профілактичний засіб попередження токсикозів, Черевко М. В., Сухорська О. П. (2010)
Варпіховський Р. Л. - Оцінка ефективності використання різних способів утримання ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи (2010)
Власенко В. В. - Показники м'ясних якостей бугайців під впливом вітаміну е і селену, Фаріонік Т. В. (2010)
Власенко В. В. - Використання нових поживних середовищ для виявлення біологічної безпеки молока, Власенко І. Г., Семко Т. В. (2010)
Гичка О. Р. - Особливості формування гідрохімічного складу річкових вод басейну верхів’я дністра за вмістом головних іонів (2010)
Грицина М. Р. - Залежність фенофази цвітіння особин в популяції verbascum thapsiforme від їх життєвого стану (2010)
Гук М. М. - Основні пріоритети екологічної політики львівської області та шляхи їх реалізації, Черевко М. В. (2010)
Гунчак В. М. - Роль антропогенних факторів навколишнього середовища на формування зон ризику для здоров’я тварин і потреба в розробці методів їх контролю та профілактики, Маслянко Р. П., Демчук М. В. (2010)
Демчук М. В. - До методики вивчення впливу комплексу чинників середовища на функціональний стан організму або й стада тварин, Козенко О. В., Козій Б. І., Книшук П. В. (2010)
Демчук М. В. - Підвищення якості продукції кролівництва на окремих технологічних етапах, Сачук Р. М. (2010)
Демчук М. В. - Роль електромагнітного випромінювання у життєдіяльності тварин (біологічні, ветеринарно - медичні, екологічні аспекти), Коняхін О. П., Решетник А. О., Памірський А. С., Лайтер-Москалюк С. В. (2010)
Демчук М. В. - Проблеми утилізації гною в сучасному тваринництві, Решетник А. О., Лайтер-Москалюк C. В. (2010)
Заплатинський В. - Етологічні аспекти організації випасання великої рогатої худоби (2010)
Качмар Н. В. - Міграція іонів свинцю за прорфілем темно-сірого опідзоленого ґрунту в умовах імпактного забруднення, Снітинський В. В., Мазурак О. Т. (2010)
Козенко О. В. - Сезонна динаміка вмісту церулоплазміну в крові корів залежно від умов утримання, Магрело Н. В., Сус Г. В. (2010)
Коцюмбас Г. І. - Морфологічні особливості соєвих білкових продуктів, які використовують при виготовленні м’ясних напівфабрикатів, Щебентовська О. М. (2010)
Кухтин М. Д. - Ветеринарно-санітарне нормування молока коров’ячого сирого за вмістом психротрофних мікроорганізмів (2010)
Лысенко Н. П. - Природные альфа-излучающие радионуклиды в подземных водах московской области, Гудыменко В. А., Гулынин А. В., Костюк С. С., Куделькина В. В. (2010)
Микитин Л. Є. - Характеристика мікроелементного складу кормової бази, грунту та води ппа " никловицька " самбірського району львівської області, Бінкевич В. Я. (2010)
Митрофанов О. О. - Гігієнічна оцінка впливу оптичного випромінювання на резистентність і продуктивність молодняку свиней, Сапан В. І. (2010)
Мицук О. А. - Сорбційно-фотометричне визначення фосфору в природних водах, Мідяний С. В., Мицук Р. Д. (2010)
Остап’юк Ю. І. - Безпека продуктів через призму гмо та їх маркування, Каплінський В. В., Дашковський О. О., Васерук Н. Я., Фоміна М. В., Коваль Г. М. (2010)
Остап’юк М. П. - Вивчення санітарно - гігієнічних умов виробництва молока на молочних фермах для забезпечення умов належної гігієнічної практики, Касянчук В. В., Бергілевич О. М., Бергілевич О. О. (2010)
Плодиста Н. І. - Основні шляхи забруднення агроекосистем кадмієм та його вплив на організм тварин, Осередчук Р. С. (2010)
Польовий Л. В. - Порівняльна оцінка вирівнюваних лактаційних кривих за добових надоїв корів за різним періодом отелів та умов утримання, Поліщук Т. В. (2010)
Разанов С. Ф. - Безпека бджолиного підмору, одержаного в умовах забруднення природного навколишнього середовища радіонуклідами і важкими металами (2010)
Рапа О. І. - Показники імунітету у сухостійних сорів за корекції залізодефіцитних раціонів (2010)
Романчук Л. Д. - Міграція радіонуклідів в системі корм / організм свиней (2010)
Свергун Ж. Г. - Методи визначення якості молока сирого за новими вимогами (2010)
Скляр О. І. - Роль ветеринарно-санітарних заходів та правил доїння корів у профілактиці субклінічного маститу (2010)
Стрембіцкий А. - Реальна ціна дешевого м'яса, Богачик О. Г. (2010)
Черевко М. В. - Про деякі актуальні екологічні проблеми аграрного господарства львівщини, Буцяк Г. А., Сухорська О. П. (2010)
Янович Д. О. - Загальний вміст білків і співвідношення окремих білкових фракцій в сироватці крові корів і телят за парентерального введення коровам селеніту натрію (2010)
Marek Balcerak - The effect of trends in agriculture on populations of brown hare and red fox in central poland in years 1981-2008, Bartłomiej Popczyk (2010)
Binkevych V. - The influence of microelements on poultry and beef on the territory of roztochja, Gachak U, Varyvoda U., Hutiy B., Binkevych O. (2010)
Bozhyk V. - Influence of phenaron on physiological-biochemical indices of fish meat, Binkevych V., Hutiy B., Binkevych O. (2010)
Дмитриченко М. Ф. - Формування технологічного потенціалу авторемонтного виробництва, Левківський О. П. (2013)
Lejda K. - Określenie charakterystyki przepływu czynnika roboczego w kanale ssącym głowicy silnika S03, Kuśnierz T. (2013)
Гутаревич Ю. Ф. - Покращення показників роботи дизеля вантажного автомобіля при застосуванні біодизельного палива, Корпач А. О., Левківський О. О. (2013)
Lejda K. - Zastosowanie systemów itsdo sterowania ruchem ulicznym w miastach na przykładzie dotychczasowych rozwiązań, Łakota K. (2013)
Сахно В. П. - До визначення показників стійкості автопоїзда, Тімков О. М., Гуменюк П. О., Файчук М. І. (2013)
Karbowniczek D. - Wskaźnik oceny hic samochodu osobowego w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Lejda K. (2013)
Посвятенко Е. К. - До проблеми безстружкової обробки фасонних отворів деталей, Нахайчук О. В., Музичук B. I. (2013)
Lejda K. - Wpływ obciążenia pasażerów w autobusie miejskim na wyznaczenie rzeczywistego profilu prędkości, Wojewoda P. (2013)
МатейчикВ. П. - Інформаційні основи формування та оцінки сучасних виробництв технічного обслуговування і ремонту автомобілів, Волков В. П., Комов П. Б., Комов Є. О. (2013)
Lew K. - Wybrane systemy monitorowania ruchu środków ciężarowego transportu samochodowego, Czapla S. (2013)
Матейчик В. П. - Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря транспортними потоками, Никонович С. О., Сапожник Ю. В. (2013)
Lew K. - Analiza jakości świadczonych usług przez rzeszowskie autobusy miejskie na przykładzie przeprowadzonego badania ankietowego, Mądziel M. (2013)
Грищук O. K. - Сертифікація гальмівних властивостей і її задачі, Кравчук П. М., Горпинюк Л. В. (2013)
Balawender K. - Badania wpływu pracy przy komputerze na zdolność prowadzenia pojazdów ciężarowych, Jakubowski M., Krzemiński A., Wojewoda P. (2013)
Андрусенко С. І. - Оцінка якості роботи підприємства автосервісу, Іванушко О. М. (2013)
Jakubowski M. - Badania porównawcze parametrów operacyjnych silnika SB3.1/CR5 przy zasilaniu paliwem syntetycznym i olejem napędowym, Balawender K. (2013)
Мельниченко O. I. - Концепція оптимізації системи управління безпекою руху, Кішка С. П. (2013)
Jaworski A. - Okulograf jako narzędzie wspomagające audyt BRD, Kuszewski H., Lejda K., Ustrzycki A., Woś P. (2013)
Матейчик В. П. - До вибору гіс-програм для візуалізації рівня забруднення автомобільних доріг, Вайганг Г. О., Римарук К.В. (2013)
Jurgilewicz M. - Uwagi na temat istoty pojęć bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego (2013)
Філіпова Г. А. - Експериментальне дослідження генераторного газу із різних видів біомаси, Криворот A. I. (2013)
Konieczny D. - Charakterystyka zabezpieczeń stosowanych do przewożenia ładunków w transporcie drogowym, Lejda K., Mądziel M. (2013)
Говорун А. Г. - Гранично-всережимне регулювання частоти обертання колінчастого валу колісного транспортного засобу сільськогосподарського призначення, Сельский М. П., Куций П. В. (2013)
Krzemiński A. - Analiza prawnej działalności spedytora, Lejda K. (2013)
ХрутьбаВ. О. - Оцінка ефективності проектів і програм забезпечення сталого розвитку транспортного комплексу (2013)
Kuszewski H. - Badania właściwości samozapłonowych mieszanin oleju rzepakowego I napędowego, Jaworski A., Ustrzycki A. (2013)
Хрутъба В. О. - Визначення цінностей зацікавлених сторін для формування моделі ефективної комунікації в проектах поводження з відходами, Зерук В. А., Кручиніна К. І. (2013)
Michalski J. - Technologia gładzenia otworów walcowych w tarczy turbiny z nadstopu niklu zapewniająca integralną powierzchnię (2013)
Захарчук В. І. - Методика підбору альтернативних моторних палив для транспортних засобів (2013)
Michalski J. - Analiza materiału i geometrii zniszczonych wałów korbowych powstałych w próbie niezawodności silników spalinowych (2013)
Лук'янченко О. Ю. - Методичні аспекти формування комплексу вимог до автомобілів оперативних служб, Вірьовка Д. І. (2013)
Zielińska E. - Czynniki wpływające na wysokość ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce (2013)
Грицук I. В. - Результати розрахунку паливної економічності та екологічних показників двигуна внутрішнього згорання за циклом передпускового прогріву і пуску при застосуванні системи комбінованого прогріву, АдровД. С., Краснокутсъка З. I, Вербовський B. C. (2013)
Liana M. - Wpływ wybranych czynników na przewozy komunikacji miejskiej w Polsce, Nycz M., Śmieszek M. (2013)
Сітовський О. П. - Порівняльний аналіз руху автомобіля в дорожніх заторах (2013)
Śmieszek M. - Metody nawigacji laserowej w automatycznie kierowanych pojazdach transportowych, Dobrzański P., Dobrzańska M. (2013)
Абдулгазис А. У. - Оценка устойчивости неподвижного сдвоенного автомобильного колеса против бокового скольжения, Феватов С. А. (2013)
Когут В. М. - Дослідження напівм'яких двомісних пасажирських автобусних сидінь на відповідність вимогам ДСТУ UN/ЕСЕ R80-00:2002, Горбай О. З., Керницький I. С., Сава Р. В. (2013)
Ісаєнко Г. Л. - Неспівмірна фаза в політипах кристалів TlGaSe2 (2013)
Подпіснов B. C. - До питання дослідження корозійного впливу біодизельних палив на основі ефірів ріпакової олії (2013)
Корпач О. А. - Методика визначення ряду передаточних чисел коробки передач за умови мінімального часу розгону автомобіля (2013)
Зюзюн В. І. - Управління ризиками при перевезенні нафтопродуктів спеціальними автотранспортними засобами, Демченко Ю. О. (2013)
Прогній П. Б. - До аналізу стійкості автопоїзда у гальмівному режимі (2013)
Манько І. В. - Вплив виду палива на експлуатаційні властивості легкового автомобіля (2013)
Лук'янченко О. Ю. - Конструктивні аспекти адаптивності відцентрового варіатору мототранспортного засобу, Литовченко В. В. (2013)
Малихіна С. В. - Підвищення конкурентоспроможності автотранспортних підприємств як напрям управління і маркетингу (2013)
Хмелевський М. О. - Модель функціонування системи інвестування підприємств дорожньої галузі з використанням державно-приватного партнерства, Цюман Є. С. (2013)
Боровик Н. А. - Тариф як основна складова тарифної системи оплати праці, Карпенко О. В. (2013)
Хаврук В. О. - Аналіз методики активного реагування при автоматизованій системі управління запасами (2013)
Кобзиста О. П. - До визначення екологічності товарів та просування їх на ринку згідно концепції екологічного маркетингу, Барабаш О. В., Зварич З. Р. (2013)
Барабаш О. В. - Аудит як ефективний інструмент екологічної діяльності підприємств харчової галузі, Кобзиста О. П. (2013)
Крюковська Л. І. - До еколого-економічної оцінки заміни природних матеріалів металургійними шлаками при будівництві доріг (2013)
Бумага О. Д. - Дослідження ефективності застосування шахтного метану в якості палива для двигунів внутрішнього згоряння, Цюман М. П., Яновський В. В., Крахин С. В. (2013)
Ільченко А. В. - Перспективи застосування біодизельного палива в автомобільних двигунах (2013)
Коломієць С. В. - Удосконалення системи екологічного менеджменту автотранспортного підприємства, Дмитраш Т. О., Кіт А. В., Ткаченко Ю. С. (2013)
Чуваєв П. І. - Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище (2013)
Дмитриченко М. Ф. - Оцінка впливу залишкового ресурсу олив на мікромеханічні характеристики поверхневих шарів трибо сполучень, Білякович О. М., Савчук А. М., Лізанець В. І. (2013)
Данчук В. Д. - Побудова моделей бізнес-процесів колцентру, як інтегрованої частини компанії e-commerce та розробка на їх основі концептуальної архітектури та прототипів інтерфейсу користувача., Луцюк Д. В. (2013)
Докуніхін В. З. - Основні напрямки удосконалення організації технічного обслуговування автомобілів в АПК, Лудченко Я. О., Колосова А. П. (2013)
Чигринець О. А. - Застосування мотиваційних систем оплати праці для підвищення продуктивності праці персоналу (2013)
Базака Г. Я. - Загальна характеристика пестицидів групи неонікотиноїдів, Духницький В. Б. (2013)
Басараб Т. П. - Нейроендокринна регуляція функції відтворення у корів (оглядова інформація) (2013)
Бездітко Л. В. - Морфологічні показники крові хворих телят при асоціативній шлунково-кишковій інфекції (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічні зміни в трахеї та легенях курей, що загинули від інфекційного ларинготрахеїту, Криштоп М. С., Романенко Н. М. (2013)
Бородиня В. І. - Поширення гострого метриту спортивних кобил і їх лікування, Вичерова Ю. І. (2013)
Гайдей О. С. - Роль цитокінів при стресі та запаленні у молочної худоби (2013)
Губерук В. О. - Вплив урсовіт-адес та селеніту натрію на рівень продуктів перекисного окиснення ліпідів у крові бичків при гострому нітратно-нітритного токсикозі, Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф. (2013)
Гудима Т. М. - Аналіз результатів диспансеризації собак службових порід у племінному розпліднику (2013)
Гутий Б. В. - Вплив хлориду кадмію у різних дозах на активність амінотрансфераз сироватки крові бугайців (2013)
Жила М. І. - Основні підходи до вивчення ефективності ветеринарних препаратів імуномодулюючої дії, Коцюмбас І. Я., Стронський Ю. С. (2013)
Зінко Г. О. - Вплив препаратів селену та германію на окремі ланки патогенезу за гастроентериту телят, Слівінська Л. Г. (2013)
Кіщук О. В. - Субклінічний гіпотиреоз у собак (2013)
Крупник Я. Г. - Остеодистрофія великої рогатої худоби: етіологічні фактори та патогенетичні механізми, Цісінська С. В., Леньо Ю. М., Демидюк С. К. (2013)
Крушельницька О. В. - Імунологічний статус коропа при застосуванні імуностимулятора "аміксин" (2013)
Леньо М. І. - Кореляційна залежність між показниками кислотно-основного балансу крові та сечі корів, хворих на кетоз, Леньо Ю. М., Влізло В. В. (2013)
Лесик Я. В. - Фізіолого-біохімічні показники крові і продуктивність кролів за згодовування малих кількостей сполук хрому (III), Федорук Р. С. (2013)
Лісова В. В. - Патоморфологічна діагностика вірусних респіраторних інфекцій у свиней, Гавриленко О. С. (2013)
Лобойко Ю. В. - Зміни рибогосподарських показників коропів за інвазії ектопаразитами (2013)
Лукащук Б. О. - Профілактична і лікувальна ефективність пробіотичних, пребіотичних та фітобіотичних препаратів за хвороб шлунково-кишкового тракту свиней (2013)
Маслянко Р. П. - Синдром імунної дисфункції в практиці епізоотологів, Романович М. С., Флюнт Р. Б., Божик Л. Я. (2013)
Маслянко Р. П. - Виявлення і роль цитокінового та Т-клітинного профілю в патології тварин, Божик Л. Я., Пукало П. Я. (2013)
Маслянко Р. П. - Вплив патогенів на програму апоптозу клітин господаря, Кісера Я. В., Божик Л. Я. (2013)
Маслянко Р. П. - Особливості розвитку кишкових інфекцій у телят, викликаних умовно-патогенними мікроорганізмами, Божик Л. Я., Романович М. С., Флюнт Р. Б. (2013)
Маслянко Р. П. - Профілактична та корекційна роль пробіотиків при мікробіоценозі новонароджених, Левківський Д. М., Рапа О. І., Сілантьєва Т. Р. (2013)
Маслянко Р. П. - Стан нейтрофілів крові та можливості НСТ-тесту у визначенні патології новонароджених тварин, Левківський Д. М., Сторчак Ю. Г. (2013)
Маслянко Р. П. - Антивірусна активність інтерферону, Левківський Д. М., Сторчак Ю. Г. (2013)
Музика Д. В. - Удосконалення вітчизняних засобів специфічної діагностики грипу птиці в реакції затримки гемаглютинації (2013)
Назар Б. І. - Методи виявлення генетично модифікованих організмів та їх застосування в Україні (2013)
Новіцька О. В. - Інфекційні ризики наукових дослідів за участю лабораторних кролів, Апарін Д. І. (2013)
Омеляненко М. М. - Макроскопічні зміни у собак при катарально-геморагічному гастроентероколіті, Гаркуша С. Є., Сікорський С. О. (2013)
Притыченко А. Н. - Биоэквивалентность туберкулина очищенного для млекопитающих и ППД туберкулина в симультанной пробе (2013)
Пукало П. Я. - Профілактично-лікувальні заходи при лернеозі риб (2013)
Русин В. І. - Дослідження Co, Cu, Mn, Zn в молоці та шерсті корів за діагностики полімікроелементозів (2013)
Семанюк Н. В. - Кількісний та якісний склад мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів основних біотопів ротової порожнини собак за хронічного катарального гінгівіту (2013)
Сташевська М. Ю. - Фактори специфічної профілактики бешихи свиней, Новіцька О. В. (2013)
Сторчак Ю. Г. - Аналіз засобів, що використовуються з метою підвищення резистентності телят до збудників інфекційних захворювань (2013)
Тарасенко Л. О. - Вміст важких металів в грунтах різних регіонів та зон півдня України і їх фітотоксичність (2013)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу Біоконтакт-Плюс, Хом’як Р. В., Козира О. Н., Копійчук Г. Т., Крушельницька Н. В., Малинівський В. М., Хирівський О. В., Пономарьова С. А. (2013)
Турко І. Б. - Особливості прояву туберкулінізації та імунореактивність за асоціації мікобактеріозів та фасціольозу, Семанюк В. І., Пеленьо Р. А., Куляба О. В., Турко Я. І., Верхолюк М. М. (2013)
Федорович В. Л. - Уміст мікроелементів у крові корів за субклінічного перебігу остеодистрофії (2013)
Федорович О. В. - Ураженість цьоголіток білого товстолобика ектопаразитами gyrodactylus hypophthalmichthydis ta dactylogyrus hypophthalmichthys у вирощувальних ставах (2013)
Харів І. І. - Вплив бровітакокциду та ампролінсилу на лейкограму крові індиків за еймероіозо-гістомонозної інвазії (2013)
Шестяєва Н. І. - Патоморфологічні особливості меланоцитарних пухлин у собак (2013)
Щербатий А. Р. - Функціональний стан печінки та нирок у кобил за гіпокобальтозу і гіпокупрозу, Слівінська Л. Г., Максимович І. А. (2013)
Якубчак О. М. - Клінічні та патоморфологічні зміни в організмі лабораторних щурів за згодовування картопляних чіпсів, Борисевич Б. В., Кондрасій Л. А. (2013)
Бенч О. О. - Санітарно-бактеріолгічна оцінка живої ставової риби, яка реалізується на ринку, Семанюк В. І., Турко І. Б., Куляба О. В. (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічна будова печінки та кишечнику коропа, Айшпур О. М. (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічні зміни у печінці та нирках курей при синдромі зниження несучості, Шацило Е. С., Романенко Н. М. (2013)
Гащук Є. C. - Ідентифікація бактерій роду enterococcus виділених з доїльного устаткування та молока сирого (2013)
Грабовський С. С. - Одержання біологічно активних речовин селезінки (поліамінів) з використанням пристрою ультразвукового екстрагування, Драчук У. Р., Лозинський О. М., Кравець І. І. (2013)
Гуфрій Д. Ф. - Динаміка показників вуглеводного обміну крові молодняку волинської мясної породи, Паска М. З., Личук М. Г. (2013)
Даниленко С. Г. - Властивості штамів мікроорганізмів Lactobacillus paracasei ssp. paracasei та Bifidobacterium longum subsp. Suis (2013)
Данкович Р. С. - Патоморфологічні зміни у внутрішніх органах свиней за асоційованого мікотоксикозу, ускладненого псевдомонозом, Андрійчук А. В. (2013)
Дишлюк Н. В. - Особливості будови імунних утворень стравоходу і шлунка курей віком 4 роки (2013)
Калачнюк М. С. - Ензимна активність клітин окремих мікроорганізмів-симбіонтів рубця за дії екзогенних чинників, Мельничук Д. О., Калачнюк Л. Г., Мароунек M., Савка О. Г., Калачнюк Г. І. (2013)
Кліх Л. В. - Вплив зміни кислотно-лужного стану крові щурів на накопичення цезію (2013)
Криштофорова Б. В. - Морфологічні особливості окремих кісткових органів курчат, Стегней Ж. Г. (2013)
Лемішевський В. М. - Особливості гістохімічних показників в шлунково-кишковому тракті свиней за згодовування пробіотиків (2013)
Лісова В. В. - Патоморфологічні зміни в легенях свиней за ензоотичної пневмонії, Гавриленко О. С. (2013)
Мазуркевич Т. А. - Топографія і морфологія дивертикула меккеля у качок віком від 25 до 120 діб (2013)
Мельник О. П. - Біоморфологія м’язів тазостегнового суглобу деяких представників ряду сивкоподібних – ordocharadriiformes, Друзь Н. В. (2013)
Мурська С. Д. - Дослідження мікробіоценозу молочної ферми (2013)
Обруч М. М. - Показники легеневого рисунка у клінічно здорових собак і котів, Грушанська Н. Г., Костенко В. М. (2013)
Омеляненко М. М. - Деякі гістологічні зміни в матці при піометрі кішок, Гаркуша С. Є., Улизько О. В. (2013)
Пеленьо Р. А. - Особливості імунітету у свиней за впливу умовно-патогенних мікроорганізмів і балантидій (2013)
Періг Ж. М. - Визначення коефіцієнтА кумуляції препарату "Щитник " в дослідах на лабораторних тваринах, Кісців О. С., Кабанець А. С., Кішко А. С. (2013)
Семанюк Н. В. - Тинкторіальні властивості мікроорганізмів основних біотопів ротової порожнини собак з хронічним катаральним гінгівітом (2013)
Скіп О. С. - Вплив абіотичних факторів на популяцію eisenia foetida, Буцяк В. І. (2013)
Стегней М. М. - Наукова діяльність представників Київської школи ветеринарних морфологів (2013)
Тибінка А. М. - Вплив типологічних особливостей автономного тонусу на площу еластичних волокон м’язової оболонки кишечнику курей, Гриневич Н. Є. (2013)
Усенко С. І. - Особливості будови стравохідного мигдалика індиків (2013)
Фаріонік Т. В. - Рівень мікроелементів у крові бугайців за корекції раціонів дефіцитними мікроелементами (2013)
Шмаюн С. С. - Гуморальні фактори природного захисту за аскарозу свиней (2013)
Альошинський Є. С. - Прогнозування обсягів вантажних перевезень через Одеський морський торгівельний порт на основі кореляційно-регресійного аналізу, Балака Є. І., Світлична С. О., Рижонков О. С. (2014)
Альошинський Є. С. - Аналіз передумов формування прикордонних транспортно-логістичних кластерів для удосконалення міжнародних залізничних вантажних перевезень, Замбрибор Г. Г. (2014)
Альошинський Є. С. - Аналіз надійності процедури пропуску міжнародного вантажопотоку через прикордонні передавальні станції в умовах впровадження системи управління ризиками (СУР), Пестременко-Скрипка О. С., Водошняк С. В., Кучеренко С. О. (2014)
Калашнікова Т. Ю. - Залучення додаткових обсягів пасажирів приміського сполучення на підставі гнучкої тарифікації, Сейдаметов М. М. (2014)
Ковальов А. О. - Розробка моделі взаємодії під’їзної колії і станції, Абдуллаєва В. Н., Холод І. І. (2014)
Кулешов В. В. - Удосконалення технології роботи операторів рухомого складу на передавальних станціях залізниць України (2014)
Куценко М. Ю. - Аналіз відомих досліджень щодо оптимальної етапності розвитку сортувальних станцій, Фефелова В. Р., Тупотіна І. О., Кальцова К. С. (2014)
Ломотько Д. В. - Формування системи транспортно-експедиційного обслуговування вузлової сортувальної станції та аналіз її основних показників роботи, Поліщук С. І., Семіон Я. І. (2014)
Обухова А. Л. - Удосконалення технології роботи пункту комерційного огляду вантажної станції, Мількевич Б. О. (2014)
Огар О. М. - Розрахунок швидкості і напрямку вітру в імітаційних моделях скочування відчепів з гірки (2014)
Прохорченко А. В. - Аналіз методів розрахунку пропускної спроможності залізничних дільниць, Огієнко В. А. (2014)
Сіваконева Г. О. - Формалізація процесу функціонування автоматизованої технології формування розкладу руху спеціальних пасажирських вагонів (2014)
Сіконенко Г. М. - Підвищення транзитності вагонопотоків у міжнародному сполученні, Гончаренко В. В. (2014)
Ходаківський О. М. - Удосконалення залізничної пасажирської системи в умовах використання інтернету, Савельєв С. А., Бондаренко Б. Р., Драгіцин О. Г., Соколов Д. М., Костіна А. О., Лядов М. М., Кузнєцов В. В., Сидельніков О. В. (2014)
Ломотько Д. В. - Совершенствование технологии передачи грузопотока при взаимодействии железнодорожного и морского транспорта, Вейисов Т. З. (2014)
Лапенко О. І. - Раціональні згинальні конструкції зі сталевих елементів із заповненими бетоном порожнинами за допомогою склеювання., Білокуров П. С., Гришко Г. І., Машкова А. І. (2014)
Шувалова Ю. С. - Граничні інтегральні рівняння в задачах динаміки тонких пружних пластин, що послаблені тріщинами (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Восстановление канализационных трубопроводов методом проталкивания коротких базальтових труб., Бондаренко Д. А., Булгаков Ю. В. (2014)
Ягуп Е. В. - Расчет параметров устройства компенсации реактивной мощности с использованием модели и поисковой оптимизации (2014)
Крашенінін О. С. - Вибір та оцінка пареметрів системи утримання локомотивів (2014)
Матвіяс І. - Особливості граматики С. Смаль-Стоцького і Ф. Ґартнера (2010)
Баган М. - Функціональні параметри лексико-граматичного заперечення в сучасній українській мові (2010)
Гальчук І. - Наголос у виданні творів Г. Ф. Квітки-Основ’яненка за редакцією О. О. Потебні на тлі розвитку української акцентології (2010)
Ярошевич І. - Становлення й кодифікація української морфологічної термінології (2010)
Дзюба М. - Епонімічні найменування в українській науковій термінології (2010)
Афанасьєва О. - Таксононімія логічних девіацій у нормативно-правових актах (2010)
Вербич С. - Українська ономастика: перспективи розвитку (2010)
Сукаленко Т. - Типізовані образні парадигми словесного втілення концепту ЖІНКА в українській мові (2010)
Мойсієнко В. - Найважливіша книга Великого князівства Литовського (Владимир Мякишев. Язык Литовского Статута 1588 года. — Kraków, 2008. — 717 с.) (2010)
Бук С. - Григорій Сковорода онлайн! (Online Concordance to the Complete Works of Hryhorii Skovoroda — Онлайн конкорданс повного зібрання творів Григорія Сковороди), доступний за адресою http://www.arts.ualberta.ca/~ukr/skovoroda/NEW/index.php. Уклали Наталія Пилип'юк (Університет Альберти, Канада), Олег Ільницький (Університет Альберти, Канада), Сергій Козаков (Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Україна) (2010)
Барчук В. - Для тих, хто прагне пізнати глибини українського менталітету. (Кононенко В. І. Мова в контексті культури. — Івано-Франківськ: Плай, 2008. — 391 с.; Українська лінгво-культурологія. — К.: Вища школа. 2008. — 327 с.) (2010)
Дудик П. - Комплексне дослідження українських псевдонімів (Павликівська Н.М. Питання української псевдонімії ХХ століття. Монографія. — Вінниця: "Глобус-прес”, 2009. — 388 с.) (2010)
Руда О. - Соціолінгвістика: вчора, сьогодні, завтра (Соціолінгвістичні студії; за заг. редакцією Л. О. Ставицької. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. — 288 с.) (2010)
Карпіловська Є. - Форум славістів-дериватологів у Києві. Засiдання Комiсiї зi слов’янського словотворення при Мiжнародному комiтетi славiстiв (Iнститутi української мови НАН України, м. Київ) (2010)
Вербич С. - Оронімія Українських Карпат: перспективи дослідження, збереження та впорядкування (2010)
Коць Т. - Круглий стіл "Мовосвіт Ліни Костенко" (2010)
Яценко Н. - Перший Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених (21–23 квітня 2010 року, м. Київ) (2010)
Кобиринка Г. - Професорові П. Ю. Гриценку шістдесят (2010)
Симович В. - Олександер Потебня. Великий український мисленник-мовознавець (2010)
Труб В. - Професор Леся Олексіївна Ставицька (24 листопада 1962 — 7 серпня 2010), Сукаленко Т. (2010)
Колібаба Л. - Чи бувають сприйнятні ціни? (2010)
Колібаба Л. - Кому потрібне підспір'я? (2010)
Колібаба Л. - Доглядайте шкіру ступень! (2010)
Городенська К. - Кастинг чи все-таки огляд-відбір? (2010)
Городенська К. - Чи потрібні ці незвичні написання слів? (2010)
Відомості про авторів (2010)
Бондаренко В. В. - Навігаційний пристрій вантажного вагона, Бірченко О. М. (2014)
Петухов В. М. - Удосконалення технічного обслуговування буксових вузлів за допомогою вбудованих засобів контролю, Варницький М. І. (2014)
Труфанова А. В. - Підвищення ефективності технологічного процесу фарбування пасажирських вагонів, Грицов Ю. В. (2014)
Візняк Р. І. - Удосконалення конструкції вузла заділки проміжного стояка та балки кузова напіввагона з метою забезпечення міцності в експлуатації, Гудко А. В. (2014)
Візняк Р. І. - Розробка спеціалізованого стенда для проведення технічного обслуговування та ремонту пасажирських візків моделей 68-7007 і 68-7012 в умовах вагонного депо Мінськ-Пасажирський Білоруської залізниці, Денисенко В. В. (2014)
Борзилов І. Д. - Підвищення якості неруйнівного контролю осей колісних пар вагонів за допомогою коерцитиметрії, Шевченко К. В., Калитюк В. Ю. (2014)
Скуріхін Д. І. - Підвищення безпеки руху поїздів на основі безперервного акустичного контролю колісних пар вагонів, Кучеров А. Л. (2014)
Маслиев В. Г. - Влияние принудительного наклона кузова вагона на силы взаимодействия колес с рельсами, Литвинова Е. Л. (2014)
Ловська А. О. - Удосконалення несучої конструкції кузова універсального напіввагона, Хацкевич М. П. (2014)
Мартинов І. Е. - До питання забезпечення безпеки руху поїздів, Ільчишин В. М., Шаталова Л. В. (2014)
Труфанова А. В. - Аналіз перспективних конструкцій буксових вузлів вагонів, Шовкун В. О., Міроненко С. О. (2014)
Мартинов І. Е. - Аналіз особливостей конструкцій буксових вузлів вагонів електропоїздів, Сліпченко М. В. (2014)
Харламов П. О. - Підвищення ресурсу колісних пар локомотивів в умовах депо, Люлін О. С. (2014)
Масний О. А. - Удосконалення системи аналізу та нормування витрат енергоресурсів на тягу поїздів у локомотивному депо (2014)
Агулов А. Ф. - Зниження витрат енергоресурсів на тягу поїздів, Петрова І. А. (2014)
Решетняк І. С. - Підвищення надійності роботи тягових електродвигунів існуючих локомотивів, Фалендиш А. П., Зіньківський А. М. (2014)
Жалкін Д. С. - Діагностування циліндро-поршневої групи двигуна тепловоза, Тарасенко М. К. (2014)
Дацун Ю. М. - Дослідження відмов колісних пар тепловозів в експлуатації із застосуванням fmea-методології, Філатов А. І. (2014)
Бабанін О. Б. - Особливості експлуатації високошвидкісних поїздів TGV у Франції, Циплаков О. О. (2014)
Жалкін О. Д. - Гібридна передача дизель-поїзда (2014)
Бабанін О. Б. - Прогнозування збільшення ресурсу тягових зубчатих передач електропоїздів за рахунок удосконалення технології ремонту, Громов В. І. (2014)
Астахова К. В. - Удосконалення технології ремонту механізму газорозподілу енергетичних установок тепловозів з дизелями Д49 (2014)
Даренський О. М. - Моделювання рейкошпальної основи залізниць незагального користування методом кінцевих елементів, Бугаєць Н. В., Бадражан А. М. (2014)
Ватуля Г. Л. - Задача оптимального проектирования шпренгельной балки при действии постоянной нагрузки, Орел Е. Ф., Синчук С. Д., Величко С. А. (2014)
Потапов Д. О. - Перспективи впровадження рейок типу UIC60 на залізницях України, Кривогуз А. М. (2014)
Прокопенко О. І. - Залізнична колія в сучасних умовах та її посилення, Мануйленко В. Г. (2014)
Вітольберг В. Г. - Вплив терміну експлуатації на зміну параметрів жорсткості проміжного рейкового скріплення типу КБ, Рева В. М. (2014)
Калюжна О. В. - Аналіз та контроль безвідмовної роботи контактної мережі, Шевченко В. М., Бєлікова Н. В. (2014)
Буряковський С. Г. - Дослідження на математичній моделі перехідних процесів у системі ПЧ-АД компресорної установки, Грига С. О. (2014)
Яцько C. І. - Енергоощадний модернізований електропривод електропоїзда типу ЕПЛ9Т, Тараненко В. О. (2014)
Хамевко О. М. - Аналіз методів контролю і діагностичних параметрів ізоляції тягових двигунів постійного струму, Сушко Д. Л. (2014)
Кравець А. М. - Дослідження мастильних матеріалів для пари тертя "реборда кранового колеса – рейка", Бичек Р. О. (2014)
Романович Є. В. - Дослідження процесів змерзання насипних вантажів у напіввагонах, Афанасов Г. М., Нагиєв Г. І. (2014)
Стефанов В. О. - Експериментальні дослідження впливу концентрації присадки та електростатичної обробки робочої рідини на швидкість зносу гідроагрегатів засобів залізничного транспорту, Олійник М. Ю. (2014)
Воронін С. В. - Процес формування мастильної плівки на поверхнях тертя в умовах електростатичної обробки оливи, Сладков Г. М., Османов Е. І. (2014)
Онопрейчук Д. В. - Визначення ресурсу аксіально-поршневих насосів гідроприводів будівельних машин, Мірієв К. І. (2014)
Гедін М. С. - Витоки слов’янофільства (2014)
Пуховець Д. С. - Константин Великий та Трдат ІІІ: хто був першим християнським правителем? (2014)
Вовк С. О. - Економічні наслідки громадянських війн (2014)
Кривошея В. В. - Чернігівський полк як адміністративно–територіальна одиниця козацько–гетьманської держави (2014)
Русавська В. А. - Гостинність як чинник формування соціально–культурного простору міста ХІХ ст. (2014)
Гриженко Л. В. - Транспортне забезпечення населення міст Катеринославської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Симоненко І. В. - Інженери шляхів сполучення у розвитку залізничного транспорту України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Щербатюк В. М. - Голод як засіб насильницького впровадження більшовицької політики в українському селі (2014)
Капітан Л. І. - "Беріївська відлига" в Закарпатті (2014)
Дем’яновський О. Ю. - Становлення селекції сільськогосподарських тварин як основи вітчизняної племінної справи (2014)
Калкутіна Н. В. - Трагедія полону: морально–психологічна складова адаптації іноземних військовополонених Другої світової війни до умов перебування в радянських таборах НКВС (на матеріалах південної України) (2014)
Лаврут О. О. - Становище дошкільних закладів освіти в перше повоєнне десятиліття у Сталінській області (2014)
Лук’яненко О. В. - Псевдонаціональна свідомість та війна з "націоналістичними виродками" освітян повоєнних педінститутів УРСР (2014)
Придибайло О. М. - Процеси проти "шпигунських", "буржуазно–націоналістичних" організацій як один з ключових аспектів репресій 30–х рр. ХХ ст. на українських землях (2014)
Пуйда Р. Б. - Стратегія та тактика Українського національно–демократичного об’єднання 1928–1938 рр. (2014)
Могильний Л. П. - Сергій Єфремов та імперська цензура (1900–1917 рр.) (2014)
Коваленко Н. П. - Внесок академіка В.Р. Вільямса в розвиток і удосконалення сівозмін травопільної системи землеробства у першій половині ХХ століття (2014)
Мерко О. М. - Професор М.М. Клєпінін як організатор сільськогосподарської дослідної справи в Кримській АРСР (2014)
Мосорко М. І. - Відпочинок у структурі повсякденного життя польського населення Галичини у 1939–1941 рр. (2014)
Нікітюк О. В. - Відновлення в Україні діяльності середніх медичних шкіл у 1943–1944 роках (2014)
Губерт Ю. Г. - До питання типології сирітства в Україні в роки державної незалежності (2014)
Вергунов В. А. - Творцю сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні академіку Є.В. Оппокову – 145 (2014)
Войцехівська І. Н. - До питання вивчення вітчизняної та зарубіжної архівістики у працях В.С. Іконникова (2014)
Горбань Ю. А. - Знати й уміти: М.І. Пирогов про поєднання академічної науки й університетської освіти (2014)
Євтушик Р. В. - Наукова діяльність М.Г. Бордонос у напрямку селекції цукрових буряків на роздільноплідність (2014)
Іваницький І. В. - Погляди Лонгина Цегельського на проблеми російсько–українських відносин (2014)
Ніколайчук Д. О. - Василь Семенович Гладецький – народний іконописець Волині (1914–2003 рр.), Руденко Н. В. (2014)
Охріменко О. С. - Постать Єжи Ґедройця (1906–2000) на сторінках сучасних українських видань (2014)
Лукашенко А. І. - Християнський дуалізм як визначальний фактор повсякденної історії Візантійської імперії: становище жінки та соціальні ідеали (2014)
Гребенюк В. С. - Колониальная политика Сент–Джеймского двора на завершающем этапе англо–французского противостояния 1755–1763 гг. (2014)
Горохов С. В. - Польська і російська моделі проведення освітньої політики у кінці ХVIII – на початку ХІХ ст. (2014)
Мамедов А. Б. - Историография Банковско–кредитной политики Германии в Турции в конце XIX – начале ХХ века (2014)
Побережник О. - Поширення культу Святого апостола Андрія Первозванного крізь призму світогляду А.М. Муравйова (2014)
Бахшалиев Ф. - Участие представителей торгово–промышленных кругов в сельскохозяйственном производстве Северного Азербайджана в конце ХIХ – начале XX веков (2014)
Amrahov Z. J. - Russian political steps in the "Armenian Question" and the Covenant on January 26 (February 8), 1914 between Russia and Turkey (2014)
Священко З. В. - Програма аграрної реформи уряду С.Вітте (2014)
Гулиев А. - Геноцид азербайджанского народа: историческая правда (2014)
Кылыч М. - Освобождение Баку Кавказской Исламской Армией (2014)
Алиева В. З. - О гражданских праздниках азербайджанцев в социалистическом быту (2014)
Білоконь А. О. - Дипломатичне представництво Німеччини в Японії під керівництвом Герберта фон Дірксена (1933–1938 рр.) (2014)
Діденко В. - Медична антропологія як одних з провідних підходів в культурній антропології США (середина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2014)
Rahimli R. - Ethno–political situation in the Caucasus in modern times and the historical roots and causes of ethnic conflicts (2014)
Ільницький І. В. - Тимчасове військове генерал–губернаторство Галичини (вересень 1914 р. – березень 1916 р.): історіографічний аспект (2014)
Ніколайчук О. С. - Матеріали "Полного собрания законов Российской империи" як джерело з історії Української лінії (2014)
Заблоцька–Сєннікова Н. В. - Джерелознавчий огляд проблеми взаємовідносин радянської влади з РПЦ в УРСР у другій половині ХХ ст. (2014)
Андрущенко В. - "Педагогічна конституція Європи" як проект освітньої політики ХХІ століття (2014)
Воробйова Л. С. - Світоглядний вимір освітніх змін у добу глобалізації (2014)
Бабій С. - Модернізація освіти в структурі державної освітньої політики (2014)
Москалик Г. - Комунікаційна природа освіти (2014)
Суліма Є. М. - Компетентністний підхід як парадигма сучасної освіти (2014)
Жижко Т. А. - Трансформація університету: від витоків до сьогодення (2014)
Горбенко Н. В. - Значення формування корпоративної культури для сучасного університету в Україні (2014)
Добровольська О. - Естетичне в духовному світі педагога: проблема формування (2014)
Чорний О. В. - Зв’язок європейської орієнтації у вищій освіті та прискорення формування людського капіталу: філософський аналіз (2014)
Шелюк Л. - Технологія педагогічного дискурсу в системі модернізації освіти (2014)
Кивлюк О. П. - Розвиток філософії та методології науки в Україні (2014)
Чернова Л. П. - Концепт "наукова картина світу" в суспільно – історичному процесі (2014)
Бак М. - Потреба модернізації та інноваційного розвитку – виклик новітньої епохи (2014)
Король Н. М. - Панєвропеїзм як елемент поступу в системі розвитку європейської цивілізації (2014)
Калуга В. Ф. - Доля як посередник поміж цілісною Людиною і її "проекцією" на буття: роль цинізму і лицемірства в реалізації долі (2014)
Грищенко Н. В. - Мораль і право: до проблеми конфлікту (2014)
Жукова А. І. - Мрія та творчість як вільне втілення уявлень (2014)
Поліщук О. С. - Толерантність у системі взаємовідносин індивід–колектив–суспільство (2014)
Самардак Д. В. - Категория тотальности как методологический принцип Критической Теории (2014)
Фелінська А. О. - Проблема ціннісних засад етичних кодексів у сфері PR – діяльності (2014)
Широбокова О. О. - Суб’єкт–суб’єкт–об’єктні відносини соціальної новації (2014)
Петренко Г. С. - Еволюція грошей в розвитку культури мислення: соціософський аналіз (2014)
Коноваленко–Монзолевська Н. В. - Співвідношення соціальних і політичних регуляторів у визначенні стратегічного напряму розвитку свободи слова (філософське осмислення) (2014)
Ізмайлова Д. І. - Деякі аспекти соціально–філософського аналізу комплексу екологічних проблем сучасності (2014)
Владленова И. В. - Пангеометризм как философское основание геометродинамики (2014)
Гамзаев А. А. - Зарождение информационного общества в Азербайджане как следствие процесса глобализации (2014)
Лемпій А. О. - Альтернативна концепція людської самості в феноменологічній онтології Мартіна Гайдеггера (2014)
Поцюрко О. Ю. - Феномен свободи в антиколоніальному дискурсі Лесі Українки (2014)
Соломаха І. Г. - Філософсько–релігійний проект осмислення віри Паулем Тілліхом (2014)
Гринько О. А. - Шляхи соціальної адаптації новітніх релігійних рухів (на прикладі Церкви Сайєнтології) (2014)
Вітер Д. В. - Критика марксизму та ліберальний капіталізм в еволюції концептуальних поглядів Бенедикта XVI (2014)
Рибачук М. Ф. - Церква в контексті проблем державотворення, Лебедєв В. С. (2014)
Шепетяк О. М. - Соціальне вчення Церкви в енцикліках римських пап (2014)
Філіппов В. Л. - Художня картина світу як символічне поле культури (2014)
Старовойт О. - Поняття інноваційної культури в сучасному філософському і культурологічному дискурсі (2014)
Кузьміченко І. О. - Проблема інкультурації особистості в період трансформаційних процесів у сучасній культурі (2014)
Бежнар Г. П. - Екзистенційність як парадигма української літератури ХХ століття (2014)
Гамбарова Г. - Концепт истории в постмодернистской азербайджанской прозе (2014)
Гурбанова Е. А. - Человеческие отношения и образ мира в поэзии Фикрета Садыга (2014)
Мухтарова Т. - Своеобразие заглавий в произведениях Чингиза Абдуллаева (2014)
Отрешко В. - Мова як елемент культури і чинник державотворення (2014)
Домнич С. П. - Дискурсивная природа речевых практик: философско–антропологические основания дискурсивного анализа языка (2014)
Насибов В. Б. - К вопросу о границах и способах словообразования в русском и азербайджанском языках (2014)
Алігулієва Л. Г. - Тюркські мови і арабська мова (2014)
Єловських У. О. - Політична свідомість і політичний дискурс (2014)
Лаврук Т. П. - Геополітика як елемент соціокультурної системи (2014)
Іщенко І. - Етнонаціональна політика в контексті управління нестабільністю суспільства (2014)
Кавка В. В. - Маніпулювання в сучасному політико–комунікативному просторі: сутність і варіанти захисту (2014)
Лікарчук Д. С. - Особливості конфлікту в політичній сфері (2014)
Макаренко Л. П. - Сутність, роль та основні прийоми політичної пропаганди (2014)
Макаренко Б. - Роздержавлення та становлення громадянського суспільства як стратегічні завдання формування ефективної соціальної політики (2014)
Машура Х. А. - Проблеми просторового впливу інтеграційних процесів та еволюція державного суверенітету (2014)
Рибалка С. В. - Регіональний політичний режим та регіональна політична еліта: способи взаємодії у транзитивних суспільствах (2014)
Хабарєва К. - Нормативно–правове обґрунтування політичного консенсусу: політико–інституційні та ідеологічні параметри (2014)
Хомяк А. Ю. - Краудсорсинг як практична форма публічної політики, Чальцева О. М. (2014)
Шевченко О. В. - Співвідношення публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю в контексті побудови міжнародного іміджу країни, Волковецька Т.В. (2014)
Шедяков В. Е. - Организационная культура корпорации как условие соответствия требованиям развития трудовых отношений (2014)
Козьма В. В. - Геополітичні інтереси України: проблема вибору (2014)
Курас А. І. - Основні вітчизняні концепції і школи національної безпеки (2014)
Черник П. П. - Україна–Канада: стан та перспективи сучасних міждержавних взаємин (2014)
Демчишак Р. Б. - Ідеологічні засади типологізації політичних режимів у політологічній спадщині Миколи Сціборського (2014)
Теміров Ю. Т. - Концепція "безпеки особистості" у зовнішній політиці Тоні Блера, Прихненко М.І. (2014)
Ягубова Н. - Влияние процесса миграции на миграционную политику стран Европейского союза (2014)
Вашкевич В. М. - АНЗЮС – Тихоокеанський пакт безпеки: причини створення, обґрунтування фази занепаду, сучасний стан союзу, Шевченко Є. О. (2014)
Остап’як В. І. - Китай через призму глобальних трансформацій (феномен глобалізації) (2014)
Блажиєвська Р. –М. О. - Актуальні проблеми міграційної політики Іспанії (2014)
Королевська А. В. - Становлення зовнішньої політики Республіки Білорусь від незалежності до сьогодення (2014)
Адыгезалов Э. М. - О некоторых аспектах армяно–азербайджанского Нагорно–Карабахского конфликта (2014)
Пашковский П. И. - Проблема соотношения процессов интеграции и модернизации: российский опыт (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського