Вовк С. О. - Економічні наслідки громадянських війн (2014)
Кривошея В. В. - Чернігівський полк як адміністративно–територіальна одиниця козацько–гетьманської держави (2014)
Русавська В. А. - Гостинність як чинник формування соціально–культурного простору міста ХІХ ст. (2014)
Гриженко Л. В. - Транспортне забезпечення населення міст Катеринославської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Симоненко І. В. - Інженери шляхів сполучення у розвитку залізничного транспорту України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Щербатюк В. М. - Голод як засіб насильницького впровадження більшовицької політики в українському селі (2014)
Капітан Л. І. - "Беріївська відлига" в Закарпатті (2014)
Дем’яновський О. Ю. - Становлення селекції сільськогосподарських тварин як основи вітчизняної племінної справи (2014)
Калкутіна Н. В. - Трагедія полону: морально–психологічна складова адаптації іноземних військовополонених Другої світової війни до умов перебування в радянських таборах НКВС (на матеріалах південної України) (2014)
Лаврут О. О. - Становище дошкільних закладів освіти в перше повоєнне десятиліття у Сталінській області (2014)
Лук’яненко О. В. - Псевдонаціональна свідомість та війна з "націоналістичними виродками" освітян повоєнних педінститутів УРСР (2014)
Придибайло О. М. - Процеси проти "шпигунських", "буржуазно–націоналістичних" організацій як один з ключових аспектів репресій 30–х рр. ХХ ст. на українських землях (2014)
Пуйда Р. Б. - Стратегія та тактика Українського національно–демократичного об’єднання 1928–1938 рр. (2014)
Могильний Л. П. - Сергій Єфремов та імперська цензура (1900–1917 рр.) (2014)
Коваленко Н. П. - Внесок академіка В.Р. Вільямса в розвиток і удосконалення сівозмін травопільної системи землеробства у першій половині ХХ століття (2014)
Мерко О. М. - Професор М.М. Клєпінін як організатор сільськогосподарської дослідної справи в Кримській АРСР (2014)
Мосорко М. І. - Відпочинок у структурі повсякденного життя польського населення Галичини у 1939–1941 рр. (2014)
Нікітюк О. В. - Відновлення в Україні діяльності середніх медичних шкіл у 1943–1944 роках (2014)
Губерт Ю. Г. - До питання типології сирітства в Україні в роки державної незалежності (2014)
Вергунов В. А. - Творцю сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні академіку Є.В. Оппокову – 145 (2014)
Войцехівська І. Н. - До питання вивчення вітчизняної та зарубіжної архівістики у працях В.С. Іконникова (2014)
Горбань Ю. А. - Знати й уміти: М.І. Пирогов про поєднання академічної науки й університетської освіти (2014)
Євтушик Р. В. - Наукова діяльність М.Г. Бордонос у напрямку селекції цукрових буряків на роздільноплідність (2014)
Іваницький І. В. - Погляди Лонгина Цегельського на проблеми російсько–українських відносин (2014)
Ніколайчук Д. О. - Василь Семенович Гладецький – народний іконописець Волині (1914–2003 рр.), Руденко Н. В. (2014)
Охріменко О. С. - Постать Єжи Ґедройця (1906–2000) на сторінках сучасних українських видань (2014)
Лукашенко А. І. - Християнський дуалізм як визначальний фактор повсякденної історії Візантійської імперії: становище жінки та соціальні ідеали (2014)
Гребенюк В. С. - Колониальная политика Сент–Джеймского двора на завершающем этапе англо–французского противостояния 1755–1763 гг. (2014)
Горохов С. В. - Польська і російська моделі проведення освітньої політики у кінці ХVIII – на початку ХІХ ст. (2014)
Мамедов А. Б. - Историография Банковско–кредитной политики Германии в Турции в конце XIX – начале ХХ века (2014)
Побережник О. - Поширення культу Святого апостола Андрія Первозванного крізь призму світогляду А.М. Муравйова (2014)
Бахшалиев Ф. - Участие представителей торгово–промышленных кругов в сельскохозяйственном производстве Северного Азербайджана в конце ХIХ – начале XX веков (2014)
Amrahov Z. J. - Russian political steps in the "Armenian Question" and the Covenant on January 26 (February 8), 1914 between Russia and Turkey (2014)
Священко З. В. - Програма аграрної реформи уряду С.Вітте (2014)
Гулиев А. - Геноцид азербайджанского народа: историческая правда (2014)
Кылыч М. - Освобождение Баку Кавказской Исламской Армией (2014)
Алиева В. З. - О гражданских праздниках азербайджанцев в социалистическом быту (2014)
Білоконь А. О. - Дипломатичне представництво Німеччини в Японії під керівництвом Герберта фон Дірксена (1933–1938 рр.) (2014)
Діденко В. - Медична антропологія як одних з провідних підходів в культурній антропології США (середина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2014)
Rahimli R. - Ethno–political situation in the Caucasus in modern times and the historical roots and causes of ethnic conflicts (2014)
Ільницький І. В. - Тимчасове військове генерал–губернаторство Галичини (вересень 1914 р. – березень 1916 р.): історіографічний аспект (2014)
Ніколайчук О. С. - Матеріали "Полного собрания законов Российской империи" як джерело з історії Української лінії (2014)
Заблоцька–Сєннікова Н. В. - Джерелознавчий огляд проблеми взаємовідносин радянської влади з РПЦ в УРСР у другій половині ХХ ст. (2014)
Андрущенко В. - "Педагогічна конституція Європи" як проект освітньої політики ХХІ століття (2014)
Воробйова Л. С. - Світоглядний вимір освітніх змін у добу глобалізації (2014)
Бабій С. - Модернізація освіти в структурі державної освітньої політики (2014)
Москалик Г. - Комунікаційна природа освіти (2014)
Суліма Є. М. - Компетентністний підхід як парадигма сучасної освіти (2014)
Жижко Т. А. - Трансформація університету: від витоків до сьогодення (2014)
Горбенко Н. В. - Значення формування корпоративної культури для сучасного університету в Україні (2014)
Добровольська О. - Естетичне в духовному світі педагога: проблема формування (2014)
Чорний О. В. - Зв’язок європейської орієнтації у вищій освіті та прискорення формування людського капіталу: філософський аналіз (2014)
Шелюк Л. - Технологія педагогічного дискурсу в системі модернізації освіти (2014)
Кивлюк О. П. - Розвиток філософії та методології науки в Україні (2014)
Чернова Л. П. - Концепт "наукова картина світу" в суспільно – історичному процесі (2014)
Бак М. - Потреба модернізації та інноваційного розвитку – виклик новітньої епохи (2014)
Король Н. М. - Панєвропеїзм як елемент поступу в системі розвитку європейської цивілізації (2014)
Калуга В. Ф. - Доля як посередник поміж цілісною Людиною і її "проекцією" на буття: роль цинізму і лицемірства в реалізації долі (2014)
Грищенко Н. В. - Мораль і право: до проблеми конфлікту (2014)
Жукова А. І. - Мрія та творчість як вільне втілення уявлень (2014)
Поліщук О. С. - Толерантність у системі взаємовідносин індивід–колектив–суспільство (2014)
Самардак Д. В. - Категория тотальности как методологический принцип Критической Теории (2014)
Фелінська А. О. - Проблема ціннісних засад етичних кодексів у сфері PR – діяльності (2014)
Широбокова О. О. - Суб’єкт–суб’єкт–об’єктні відносини соціальної новації (2014)
Петренко Г. С. - Еволюція грошей в розвитку культури мислення: соціософський аналіз (2014)
Коноваленко–Монзолевська Н. В. - Співвідношення соціальних і політичних регуляторів у визначенні стратегічного напряму розвитку свободи слова (філософське осмислення) (2014)
Ізмайлова Д. І. - Деякі аспекти соціально–філософського аналізу комплексу екологічних проблем сучасності (2014)
Владленова И. В. - Пангеометризм как философское основание геометродинамики (2014)
Гамзаев А. А. - Зарождение информационного общества в Азербайджане как следствие процесса глобализации (2014)
Лемпій А. О. - Альтернативна концепція людської самості в феноменологічній онтології Мартіна Гайдеггера (2014)
Поцюрко О. Ю. - Феномен свободи в антиколоніальному дискурсі Лесі Українки (2014)
Соломаха І. Г. - Філософсько–релігійний проект осмислення віри Паулем Тілліхом (2014)
Гринько О. А. - Шляхи соціальної адаптації новітніх релігійних рухів (на прикладі Церкви Сайєнтології) (2014)
Вітер Д. В. - Критика марксизму та ліберальний капіталізм в еволюції концептуальних поглядів Бенедикта XVI (2014)
Рибачук М. Ф. - Церква в контексті проблем державотворення, Лебедєв В. С. (2014)
Шепетяк О. М. - Соціальне вчення Церкви в енцикліках римських пап (2014)
Філіппов В. Л. - Художня картина світу як символічне поле культури (2014)
Старовойт О. - Поняття інноваційної культури в сучасному філософському і культурологічному дискурсі (2014)
Кузьміченко І. О. - Проблема інкультурації особистості в період трансформаційних процесів у сучасній культурі (2014)
Бежнар Г. П. - Екзистенційність як парадигма української літератури ХХ століття (2014)
Гамбарова Г. - Концепт истории в постмодернистской азербайджанской прозе (2014)
Гурбанова Е. А. - Человеческие отношения и образ мира в поэзии Фикрета Садыга (2014)
Мухтарова Т. - Своеобразие заглавий в произведениях Чингиза Абдуллаева (2014)
Отрешко В. - Мова як елемент культури і чинник державотворення (2014)
Домнич С. П. - Дискурсивная природа речевых практик: философско–антропологические основания дискурсивного анализа языка (2014)
Насибов В. Б. - К вопросу о границах и способах словообразования в русском и азербайджанском языках (2014)
Алігулієва Л. Г. - Тюркські мови і арабська мова (2014)
Єловських У. О. - Політична свідомість і політичний дискурс (2014)
Лаврук Т. П. - Геополітика як елемент соціокультурної системи (2014)
Іщенко І. - Етнонаціональна політика в контексті управління нестабільністю суспільства (2014)
Кавка В. В. - Маніпулювання в сучасному політико–комунікативному просторі: сутність і варіанти захисту (2014)
Лікарчук Д. С. - Особливості конфлікту в політичній сфері (2014)
Макаренко Л. П. - Сутність, роль та основні прийоми політичної пропаганди (2014)
Макаренко Б. - Роздержавлення та становлення громадянського суспільства як стратегічні завдання формування ефективної соціальної політики (2014)
Машура Х. А. - Проблеми просторового впливу інтеграційних процесів та еволюція державного суверенітету (2014)
Рибалка С. В. - Регіональний політичний режим та регіональна політична еліта: способи взаємодії у транзитивних суспільствах (2014)
Хабарєва К. - Нормативно–правове обґрунтування політичного консенсусу: політико–інституційні та ідеологічні параметри (2014)
Хомяк А. Ю. - Краудсорсинг як практична форма публічної політики, Чальцева О. М. (2014)
Шевченко О. В. - Співвідношення публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю в контексті побудови міжнародного іміджу країни, Волковецька Т.В. (2014)
Шедяков В. Е. - Организационная культура корпорации как условие соответствия требованиям развития трудовых отношений (2014)
Козьма В. В. - Геополітичні інтереси України: проблема вибору (2014)
Курас А. І. - Основні вітчизняні концепції і школи національної безпеки (2014)
Черник П. П. - Україна–Канада: стан та перспективи сучасних міждержавних взаємин (2014)
Демчишак Р. Б. - Ідеологічні засади типологізації політичних режимів у політологічній спадщині Миколи Сціборського (2014)
Теміров Ю. Т. - Концепція "безпеки особистості" у зовнішній політиці Тоні Блера, Прихненко М.І. (2014)
Ягубова Н. - Влияние процесса миграции на миграционную политику стран Европейского союза (2014)
Вашкевич В. М. - АНЗЮС – Тихоокеанський пакт безпеки: причини створення, обґрунтування фази занепаду, сучасний стан союзу, Шевченко Є. О. (2014)
Остап’як В. І. - Китай через призму глобальних трансформацій (феномен глобалізації) (2014)
Блажиєвська Р. –М. О. - Актуальні проблеми міграційної політики Іспанії (2014)
Королевська А. В. - Становлення зовнішньої політики Республіки Білорусь від незалежності до сьогодення (2014)
Адыгезалов Э. М. - О некоторых аспектах армяно–азербайджанского Нагорно–Карабахского конфликта (2014)
Пашковский П. И. - Проблема соотношения процессов интеграции и модернизации: российский опыт (2014)
Мамедов Г. - Римская юриспруденция (2014)
Журба М. А. - Рецензія на монографію: Білан С.О. Трансформація життя українського селянства (1929–1939 рр.). – Ніжин: ПП Лисенко, 2014. – 456 с. (2014)
Масаєв М. В. - Армянські церкви Криму: минуле, теперішнє, майбутнє. Рецензія на книгу: Армянські церкви Криму. Каталог виставки документів / Державна архівна служба України. Національний архів Арменії / С.С. Мірзоян, Г.Г. Авакян, А.Р. Оганесян / ред. О.А. Габриєлян. – Сімферополь–Єреван, 2012. – 88 с. (2014)
Черевичний Г. С. - Рецензія на книгу: Колесник І.І. Українська історіографія. Концептуальна історія / за ред. В.Смолія. НАН України. Інститут історії України. – К.: Фенікс, 2013. – 566 с. (2014)
Агій В. М. - Минуле, сучасний стан і перспективи використання полонин закарпатської області, Балаж Н. Й., Тищенко О. С., Філеп Р. Г., Форкавець Ю. І. (2010)
Батюк Б. Б. - Стратегія інтенсифікації аграрного виробництва: інноваційний розвиток, Минів Р. М., Батюк О. Я. (2010)
Березівський Я. П. - Шляхи формування аграрних підприємств асоційованого типу, Березівська О. Я. (2010)
Бричка Б. Б. - Сутність фінансової стійкості сільсько-господарських підприємств (2010)
Бурда І. Я. - Cуть та загрози кадрової безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі (2010)
Велесик Т. А. - Світовий досвід формування ринку сільськогосподарських земель і меліорація (2010)
Власенко І. В. - Розвиток підприємництва в подільському економічному регіоні, Кафлевська С. Г. (2010)
Вовк М. В. - Проблеми розвитку інвестиційного процесу в контексті інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2010)
Гаврилів І. В. - Інвестиційна діяльність у системі апк львівської області (2010)
Газуда М. В. - Аграрне природокористування в контексті продовольчої безпеки регіону, Ерфан В. Й. (2010)
Гірняк К. М. - Світові тенденції розвитку свинарства (2010)
Гордієвич О. А. - Сутність нормативного управління витратами виробництва у тваринництві (2010)
Гримак О. Я. - Зарубіжний досвід управління інноваційною діяльністю малих і середніх підприємств, Душка В. І., Шайдюк Н. В. (2010)
Дадак О. О. - Ефективність впровадження в економічні взаємовідносини підприємств молоко-продуктового підкомплексу елементів логістики і маркетингу, Гачек Т. С., Дорош М. М. (2010)
Диндин М. Л. - Розвиток заготівельної галузі в сучасних умовах господарювання (2010)
Дутка Г. І. - Розвиток недержавних організацій в україні (2010)
Дяченко І. Б. - Відновлення екомережі регіону в системі національної екологічної безпеки (2010)
Кафлевська С. Г. - Покращення системи мотивації праці, як основної складової її ефективності (2010)
Квачов В. П. - Особливості штрихкодової ідентифікації стад птиці засобами інформаційних технологій, Кухар Р. Б., Єлейко О. І., Кравець С. М. (2010)
Козій Б. І. - Методика роботи з комп'ютерною системою для нагромадження та аналізу даних метеорологічного моніторингу (2010)
Колос О. М. - Молокопереробне підприємство, як об’єкт дослідження в системі економічної безпеки (2010)
Коробка С. В. - Управління підприємством малого бізнесу (2010)
Котько Н. М. - Організаційно-економічні чинники ефективності розвитку регіонального ринку м'яса, Гримак А. В. (2010)
Кравців С. М. - Маркетингова стратегія диверсифікації сільськогосподарських підприємств, Лисецька Ю. М. (2010)
Левків Г. Я. - Аутсорсинг в системі управління маркетингом, Величко Н. М. (2010)
Линдюк А. О.. - Детермінанти ефективності праці персоналу сільськогосподарських підприємств, Янишин Я. С. (2010)
Лучків М. П. - Розвиток агропромислового комплексу як основа забезпечення продовольчої безпеки країни (2010)
Мельник В. Я. - Виробництво та перспективи розвитку продукції свинарства в вінницький області, Красняк В. Ю. (2010)
Минів Р. М. - Інтенсифікація розвитку тваринництва в умовах глобалізації економіки, Ковальчук Р. Л. (2010)
Музика П. М. - Сільськогосподарське дорадництво у Львівській області: соціологічні аспекти та перспективи розвитку, Дутка Г. І., Мудрий І. Я. (2010)
Музика Т. П. - Розвиток нових організаційно-правових форм підприємницької діяльності в аграрному секторі (2010)
Музика П. М. - Інтеграційно – інноваційні процеси в агропромисловому виробництві львівської області, Доманський А. Я., Доманська Н. А. (2010)
Музика П. М. - Інноваційно-інвестиційна політика розвитку підприємництва в аграрному секторі регіону, Кріп Г. М., Доманська Н. А. (2010)
Нечипорук А. А. - Формування науково обґрунтованої системи мотивації праці. Нематеріальний аспект (2010)
Петрина О. Б. - Теоретичні аспекти поняття "фінансова безпека підприємства" та його складових елементів (2010)
Поперечний С. І. - Проблеми формування продовольчого ринку україни, Клебан О. Л. (2010)
Посилаєв В. В. - Державна підтримка сільськогосподарських підприємств м’ясопродуктового підкомплексу та її ефективність (2010)
Посилаєва К. І. - Методичні підходи оцінки ефективності використання персоналу у сільськогосподарських підприємствах, Чернякова В. О. (2010)
Савчин С. Я. - Психологічний мікроклімат колективу: практика дослідження (2010)
Сендецька С. В. - Прогнозуваня кон’юнктри регіонального ринку продукції птахівництва (2010)
Слободенюк Л. О. - Дослідження впливу нормоутворюючих чинників на трудомісткість обслуговування великої рогатої худоби, Сачук Р. М. (2010)
Солтис М. В. - Роль інвестицій в розвитку молокопереробних підприємств україни за умов євроінтеграції (2010)
Тимчишин О. Р. - Основні напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрного сектора карпатського регіону, Магас Л. М. (2010)
Томчук О. Ф. - Методичні прийоми і способи системного аналізу при вирішенні управлінських проблем (2010)
Франчук І. Б. - Теоретичні основи ведення особистих селянських господарств, Диндин В. Л. (2010)
Хміляр Д. Д. - Інноваційність управління підготовкою та перепідготовкою фахівців в інституті післядипломної освіти та перепідготовки кадрів апк, Лаба О. І. (2010)
Чипак О. В. - Оцінка структури виробничої собівартості сої в сільськогосподарських підприємствах рівненської області, Родзяк Н. І. (2010)
Чорнопищук Т. І. - Тенденції розвитку виробництва ріпаку у вінницькій області (2010)
Шульський М. Г. - Деякі зміни в діяльності фермерських господарств львівщини (2010)
Якубів В. М. - Проблеми організаційного становлення підприємств у аграрному секторі: аналіз і тенденції розвитку (2010)
Янишин Я. С. - Необхідність та особливості адаптації молодих фахівців до управлінської діяльності, Квасній С. В. (2010)
Wojtyra B. - The structure of the capital and the profitability of the agricultural enterprise (2010)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Борисенко А. В. - Шановні читачі! (2015)
Анітуа Е. - Застосування PRGF®-Endoret® для прискорення регенерації кістки і м’яких тканин у післяекстракційних альвеолах (2015)
Клітинська О. В. - Біло-рожева естетика у стоматології: способи досягнення за допомогою матеріалу Amaris® Gingiva ("VOCO", Німеччина) (2015)
Чуйко А. М. - Взаємозв’язок кількості і типу імплантатів, жорсткості мостоподібних протезів та властивостей кісткової тканини: біомеханічний аналіз, Угрин М. М. (2015)
VITABLOCS® — золотий стандарт серед матеріалів для CAD/CAM (2015)
Романюк-Демоншо А. - Радикальна зміна кольору, форми та позиціювання зубів доступними техніками сучасної стоматології з використанням вкладок зі скловолокна (2015)
Що таке "ІнСпе Сервіс" у деталях (2015)
Потапчук А. М. - Використання лазерного випромінювання для дезінфекції кореневих каналів, інфікованих Enterococcus faecalis: стадія in vitro, Рак Ю. В., Мельничук Н. І., Миня О. Й. (2015)
Фік В. Б. - Мікробіоценоз порожнини рота піддослідних тварин при тривалому впливі опіоїдного анальгетика (2015)
Шувалов С. М. - Пухлини та пухлиноподібні захворювання щелеп із залишкового залозистого епітелію, Нагайчук В. В., Кузняк Н. Б., Паліс С. Ю., Король А. П. (2015)
Угляр І. М. - Результати дослідження ефективності корекції оклюзійних порушень у пацієнтів із незначними дефектами зубних рядів, заміщеними протезними конструкціями на дентальних імплантатах, Вовк В. Ю., Вовк Ю. В. (2015)
Вовченко Л. О. - Особливості лікування дітей у стоматолога під загальним знеболенням (2015)
До ювілею Людмили Миколаївни Яковенко (2015)
Ісаєва Н. С. - Вивчення мікробного складу ротової рідини у дітей, хворих на Аскаридоз (2015)
Остапко О. І. - Стан тканин пародонта у дітей та підлітків, які проживають у різних регіонах України (2015)
Гавриленко М. А. - Ефективність лікування карієсу та його ускладнень у дітей з особливими потребами під загальним знеболенням в умовах стаціонару (2015)
Пиндус Т. О. - Дисталізація молярів верхньої щелепи за допомогою міні-імплантатів, Бородач В. О., Соломонюк М. М. (2015)
Кучерук Г. - Логістичне забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств (2015)
Садловська І. - Розвиток національної транспортної мережі України та її інтеграція до пріоритетних транспортних мереж ЄС (2015)
Творонович В. - Структуризація процесу прогнозних досліджень на прикладі транспортної галузі України (2015)
Федяй Н. - Основні недоліки діючої транспортної стратегії України до 2020 р. (2015)
Божок А. - Міжнародний досвід розвитку логістичних транспортно-експедиційних послуг на залізничному транспорті (2015)
Брайковська А. - Соціальна відповідальність як фактор конкуренто-спроможності операторів залізничного транспорту в ЄС (2015)
Ейтутіс Г. - Аналіз продуктивності залізниць України, Никифорук О., Карпов В. (2015)
Лапін П. - Економічна ефективність пожежних поїздів: до постановки проблеми (2015)
Левченко О. - Фактори впливу на управління логістичним потенціалом підприємств залізничного транспорту, Щелкунов В. (2015)
Михальченко А. - Ресурсне забезпечення логістики пасажирських перевезень, Ходоскина О. (2015)
Познякова О. - Логістичні підходи в управлінні пасажирськими залізничними перевезеннями (2015)
Fyshchuk І. - Ukrainian railway transport integration to the European financial markets (2015)
Христофор О. - Антикризовий менеджмент на підприємствах залізничного транcпорту в умовах падіння обсягів перевезень, Щелкунов В. (2015)
Chorniy V. - Groundings of indexes for the estimation of competi-tiveness level of railways at cargo carriage market (2015)
Войченко Т. - Напрями інноваційної діяльності у воднотранспортній галузі (2015)
Коваленко О. - Моделювання параметрів ефективної реалізації маркетинго-інноваційних технологій нарощення потенціалу інноваційного ринку авіатоварів (2015)
Приймук О. - Стратегія маркетингового ціноутворення на послуги метрополітену (2015)
Гармаш О. - Концепція побудови єдиного інформаційного простору в логістичній компанії (2015)
Гладчук О. - Методичні аспекти оцінки реалізації цільових житлових програм (2015)
Григорак М. - Теоретичні положення планування логістичної підтримки масових заходів (2015)
Данчук В. - Комплексне застосування підприємствами методів забезпечення економіко-інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування, Гурнак В., Ананченко О., Ананченко В. (2015)
Дубина М. - Місце економічної довіри у системі класифікації видів довіри (2015)
Зеленська О. - Класифікація факторів продовольчої безпеки національного та регіонального рівнів, Зеленський С., Алєшугіна Н. (2015)
Ільчук В. - Кластеризація як ефективний засіб модернізації продуктивних сил проблемних регіонів, Лисенко І. (2015)
Мельник Т. - Антикризова стратегія як необхідна умова ефективного анитикризового управління (2015)
Онищук В. - Концептуально-методичний підхід до формування економічного потенціалу промислового підприємства (2015)
Позняк О. - Економічні ресурси логістики як основа конкурентних переваг (2015)
Попова Ю. - Зарубіжний досвід економічного розвитку територій, Рибаченко Т. (2015)
Пуцентейло П. - Аналіз сучасного розвитку галузі тваринництва України (2015)
Radzievska S. - Global economy and globalization (2015)
Trukhanov Yu. - Quality of management of revenues, expenses and financial result of economic operator (2015)
Тупкалов В. - Побудова механізму процесно-орієнтованого контролінгу економічної стійкості підприємства (2015)
Черниш С. - Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного аналізу діяльності підприємства (2015)
Чигринець О. - Методологія оцінки доцільності впровадження аутсорсингу персоналу (2015)
Штирхун Х. - Теоретичні засади маркетингового підходу до збутової діяльної аграрних підприємств (2015)
Антоняк Г. Л. - Вплив препарату "Е-селен" та біомаси дріжджів Phaffia rhodozyma на енергетичний обмін в еритроцитах кроликів за умов перорального надходження калію біхромату, Скаб О. Б. (2013)
Батир Р. Ю. - Функціональні властивості вим’я залежно від кратності доїння корів (2013)
Василенко Т. О. - Хімічний склад вовни вівцематок за додаткового введення в раціони хлористого кобальту, Микитюк В. В. (2013)
Волощук В. М. - Відтворювальна здатність та власна продуктивність ремонтних свинок імпортних порід в період адаптації в умовах промислового комплексу, Замікула В. В., Василів А. П., Халак В. І., Луник Ю. М. (2013)
Гноєвий І. В. - Вегетативна маса сої як джерело біологічно активних речовин (2013)
Головач П. І. - Особливості еритроцитопоезу у телят молочного періоду вирощування за різного рівня піридоксину в раціоні, Яремко О. В. (2013)
Голуб О. М. - Визначення виробничих типів корів молочних і комбінованих порід, Шаловило С. Г. (2013)
Голубєв М. І. - Ефективність використання комбікормів з різним рівнем клітковини у годівлі молодняку кролів, Позняковський Ю. В. (2013)
Гончарова О. В. - Особливості функціонування та комплексне дослідження стану рибогосподарського підприємства в умовах степу України (2013)
Гордійчук Н. М. - Забійні якості бугайців поліської м’ясної породи різних ліній (2013)
Горчин С. В. - Характеристика динамічних показників сперміїв кнурів за використання гідрофільного екстракту лялечок дубового шовкопряда у складі розріджувача сперми, Шаран М. М., Яремчук І. М. (2013)
Гуменний В. Д. - Проблема збереження і удосконалення генофонду локальних, аборигенних порід сільськогосподарських тварин і її значення для теорії і практики селекції відповідно до вимог СОТ, Шаловило С. Г., Кирилів Я. І. (2013)
Дармограй Л. М. - Порівняльна оцінка впливу різних типів годівлі на продуктивність кролів у Прикарпатті, Лучин І. С., Мігдал В. (2013)
Добрянський С. А. - Вплив згодовування зерна кукурудзи на перетравність поживних речовин і баланс азоту у ремонтних телиць, Шаловило С. Г. (2013)
Ільницька О. Ю. - Забійні якості та хімічний склад м’яса бугайців прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи (2013)
Карнаухов Ю. А. - Мясная продуктивность голштинизированного скота различной кровности, Якупова Д. Р., Тагиров Х. Х. (2013)
Ковальський Ю. В. - Вплив відкритого розплоду на фізіолого-біохімічні процеси в організмі медоносних бджіл, Кирилів Я. І. (2013)
Корбецька О. О. - Вплив тривалості преінкубації сперми кнурів перед заморожуванням на їх морфо-біохімічні та кінематичні показники якості після деконсервації (2013)
Корбецький А. Р. - Кінематичні показники сперміїв та збереженість їх акросом за додавання сім’яної плазми до деконсервованої сперми псів (2013)
Кос В. Ф. - Молочна продуктивність та функціональні властивості вим’я корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи, Жмур А. Й. (2013)
Костюк І. О. - Особливості біологічного окиснення в печінці курчат під впливом високих доз вітамінів А і Е в раціоні курей, Іонов І. А., Жукова І. О. (2013)
Кривенок М. Я. - Гліцин у раціонах ремонтних курчат, Ільчук І. І. (2013)
Левицька Л. Г. - Зерносінаж пайзово-бобового складу у годівлі дійних корів (2013)
Лесів C. M. - Перспективи використання енергоощадних технологій в сільському господарстві, Півторак Я. І., Наумюк О. С., Петришак Р. А., Слобода О. М., Голодюк І. П., Козак Р. В., Семчук І. Я. (2013)
Мамчур О. В. - Фізіолого-біохімічні особливості формування продуктивності кукурудзи за впливу регуляторів росту рослин (2013)
Мерзлов С. В. - Вміст йоду в алюмосилікатйодних кормових добавках за різних умов зберігання (2013)
Нагорна Л. В. - Альтернативні засоби заміни антимікробних стимуляторів росту (2013)
Періг Д. П. - Морфологічний склад крові у вівцематок різної кровності залежно від сезонів року, Кирилів Я. І. (2013)
Першута В. В. - Порівняльна характеристика корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різної інтенсивності росту за екстер’єрними ознаками (2013)
Руснак П. Й. - Рангова оцінка бугаїв-плідників за характером успадкування надою і вмісту жиру в молоці у їх нащадків, Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Руснак П. П. (2013)
Суховуха С. М. - Вплив відстою соняшникової олії на жирнокислотний склад сала свиней (2013)
Ткачук В. М. - Економічна ефективність застосування сухих яблучних вичавок у годівлі овець (2013)
Федак В. В. - Склад неетерифікованих жирних кислот зерна кукурудзи в період дозрівання качанів (2013)
Федак В. Д. - Газоенергетичний обмін у бугайців волинської м’ясної породи різних типів конституції в постнатальному онтогенезі, Федак Н. М. (2013)
Федорович Є. І. - Біоконверсія поживних речовин корму в організмі бугайців порід лімузин та волинської м’ясної, Бабік Н. П. (2013)
Фурманець Ю. С. - Ефективність згодовування комбікормів власного виробництва молодняку великої рогатої худоби (2013)
Халак В. І. - Best linear unbiased predict (blup) – ефективний метод визначення племінної цінності свиней (2013)
Шаран М. М. - Спермопродуктивність баранів–плідників залежно від факторів довкілля та її корекція гормональними препаратами, Чокан Т.В., Гримак Х. М. (2013)
Шкавро Н. М. - Використання мікросателітних локусів ДНК для підтвердження походження коней гуцульської породи, Ткачик Т. Е., Россоха В. І. (2013)
Щербатий З. Є. - Тривалість господарського використання корів української чорно-рябої молочної породи, Боднар П. В. (2013)
Бржезицький В. О. - Обґрунтування вибору стабілітронів і режимів електроживлення еталонних установок високої напруги постійного струму, Вендичанський Р. В., Гаран Я. О., Десятов О. М. (2014)
Маков Д. К. - Новий спосіб визначення симетричних складових трифазної напруги (2014)
Находов В. Ф. - Вибір математичної моделі для встановлення "стандартів” енергоспоживання виробничих об’єктів на основі багатокритеріального підходу, Бориченко О. В., Іванько Д. О. (2014)
Щербина В. Ю. - Особливості використання сланцевого газу в обертових печах промисловості будматеріалів (2014)
Bidyuk P. I. - Adaptive Short-Term Forecasting of Selected Financial Processes, Konovalyuk M. M., Kuznetsova N. V., Pudlo I. V. (2014)
Богушевський В. С. - Вплив параметрів устаткування конвертера на собівартість сталі, Сухенко В. Ю., Кадигроб С. В., Шульга А. О. (2014)
Бойко В. В. - Природне старіння ливарного сплаву AlMg5Si2Mn, Прач О. Л., Трудоношин О. І., Михаленков К. В. (2014)
Гавриш А. П. - Миттєві контактні температури при тонкому алмазному шліфуванні деталей із композитних матеріалів на основі відходів інструментальних сталей, Роїк Т. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Кочубей В. В. - Визначення механічних властивостей зварних з’єднань, виконаних точковим контактним зварюванням із застосуванням зовнішніх електромагнітних дій, Рижов Р. М., Сидоренко П. Ю. (2014)
Stryczek J. - Flows Features in the Internal Channels of Involute External Gear Pumps, Kostiuk D. V., Yakhno O. M. (2014)
Генкін О. М. - Поляризаційні характеристики електролюмінесценції, що супроводжує електричний пробій p–n-структур на карбіді кремнію, Генкіна В. К., Гермаш Л. П. (2014)
Міхеєнко Л. А. - Теорія формування поля освітленості на внутрішній поверхні інтегруючої сфери фотометрів для вимірювання світлового потоку світлодіодів, Коваленко А. В. (2014)
Рудик В. Ю. - Біокерована система магнітофонотерапії на основі оцінки фізіологічних показників людини, Терещенко М. Ф., Тимчик Г. С. (2014)
Чиж І. Г. - Метод визначення аметропії та довжини фокусної області ока людини, Голембовський О. О. (2014)
Брановицька С. В. - Багатокритеріальна оптимізація процесу дублення за модифікованим методом Хука–Дживса, Бондаренко С. Г., Данилкович А. Г., Сангінова О. В., Червінський В. О. (2014)
Ліснича Т. В. - Сорбція фосфатів оксигідратами заліза (ІІІ) різної модифікації, Теріковська Т. Є., Зикова О. П., Ходаковська Т. А., Вислогузова Н. М., Кириллов С. О. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Пасічник І. Д. - Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання, Каламаж Р. В., Августюк М. М. (2014)
Бабак К. В. - Дослідження особливостей професійного розвитку студентів педагогічного коледжу (2014)
Балашов Е. М. - Психологічні особливості соціальної емпатії студентів як засобу самореалізації (2014)
Гільман А. Ю. - Роль саногенного мислення в процесі становлення особистості студента (2014)
Демянюк О. Б. - Теоретичний аналіз проблеми образу світу та його варіативності (2014)
Дяків І. В. - Залежність поведінки неповнолітнього правопорушника від сформованого "образу Я" та самооцінки (2014)
Івашкевич Е. З. - Ампліфікація структури соціального інлелекту педагога (2014)
Корчакова Н. В. - Просоціальність як особистісна складова майбутньої професійної діяльності студентів-психологів (2014)
Костюченко О. М. - Особливості прояву соціальної перцепції фахівців масових комунікацій акме-періоду (2014)
Кулаков Р. С. - Особливості дослідження взаємозв’язку самооцінки, рівня домагань та готовності до професійного самовизначення у ранньому юнацькому віці (2014)
Магдисюк Л. І. - Когнітивні прояви психологічної готовності осіб пізньої зрілості до виходу на пенсію (2014)
Мул С. А. - Мотивація, як передумова психології готовності до професійної діяльності прикордонника (2014)
Павелків В. Р. - Соціально-психологічний статус молодіжних субкультур як детермінанта формування агресивної поведінки (2014)
Волошина В. О. - До проблеми розвитку метапам’яттєвих здібностей (2014)
Цип'ящук М. Б. - Дослідження розвитку практичного мислення майбутніх юристів за критерієм їх залучення до практичної діяльності (2014)
Łaguna-Raszkiewicz K. - Janusz Korczak – u kresu drogi (2014)
Коренев Н. М. - Артериальная гипертензия у подростков: факторы стабилизации и прогрессирования, Богмат Л. Ф., Носова Е. М., Яковлева И. М., Никонова В. В., Бессонова И. Н. (2014)
Леженко Г. О. - Досвід застосування цефіксиму в лікуванні інфекцій сечової системи у дітей, Пашкова О. Є., Рудова О. І., Рубанова Є. І. (2014)
Нагорная Н. В. - Возможность фитотерапевтического влияния на вегетативный и психоэмоциональный статус детей подросткового возраста с синдромом вегетативной дисфункции, Беломеря К. В., Муравская И. Ю., Бордюгова Е. В. (2014)
Овчаренко Л. С. - Ингаляционные формы амброксола в терапии секреторно-эвакуаторных нарушений респираторного тракта при острых бронхитах у детей, Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Жихарева Н. В., Самохин И. В., Ткаченко В. Ю. (2014)
Лучак М. В. - Порівняльна оцінка стану гепатобіліарної системи у дітей, які проживають в регіонах, забруднених різними за характером ксенобіотиками, Гнатейко О. З., Кеч Н. Р., Чайковська Г. С. (2014)
Крючко Т. О. - Функціональний стан та метаболічні порушення печінки в дітей із неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням, Пилипенко О. А., Несіна І. М. (2014)
Сорокман Т. В. - Клінічно-ендоскопічні прояви виразкової хвороби в дітей залежно від інфікованості Helicobacter pylori, Сокольник С. В., Гінгуляк М. Г., Попелюк Н. О. (2014)
Добрянський Д. О. - Клінічна ефективність вітчизняного препарату урсодеоксихолєвої кислоти в комплексному лікуванні гіпербілірубінемій у недоношених немовлят, Бонецька Л. В., Носова І. О., Орел К. В., Тєлєгіна Т. В., Безпалько О. В., Дубровна Ю. Ю., Процик С. В., Децик О. Я. (2014)
Нальотов А. В. - Вегетативна дисфункція та спосіб її корекції у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією (2014)
Плехова О. І. - Особливості початку статевого дозрівання дітей із сімей з радіаційно обтяженим анамнезом батька. Нейрогормональні механізми, Левенець С. О., Бориско Г. О., Костенко Т. П., Кашіна-Ярмак В. Л., Перевозчиков В. В. (2014)
Вакуленко Л. І. - Ультразвукова щільність нирок у здорових та дітей із пієлонефритом, Кондратьєв В. О., Вакуленко А. В., Андрейченко І. І. (2014)
Каримджанов И. А. - Ступенчатая терапия внебольничной пневмонии у детей, Исканова Г. Х., Исраилова Н. А. (2014)
Абатуров О. Є. - Роль TLR4, NLRC1/NOD1 та NF-B у розвитку запалення слизової оболонки шлунка при хелікобактерній інфекції у дітей, Герасименко О.М. (2014)
Современные терапевтические подходы к терапии диарей у детей (2014)
Юлиш Е. И. - Антибактериальная терапия при острых бактериальных заболеваниях органов дыхания у детей (2014)
Нагорная Н. В. - Наследственная непереносимость фруктозы, Бордюгова Е. В., Дудчак А. П., Коваль А. П. (2014)
Белоусова О. Ю. - Состояние моторики толстой кишки и тонусакишечной стенки при хроническом неязвенном колите у детей (2014)
Юлиш Е. И. - Антисекреторная терапия диарей у детей (2014)
Безкаравайный Б. А. - Лихорадка неясного генеза у детей: оптимизация диагностического поиска (часть I), Волошин А. Н., Яковенко Н. А., Суманов С. В. (2014)
Нагорная Н. В. - Размышления педиатра над патогенетической обоснованностью фитотерапии у детей с ОРВИ, Коваль А. П., Дудчак А. П., Бордюгова Е. В. (2014)
Пшеничная Е. В. - Кардиальные причины боли в груди у детей, Бордюгова Е. В., Конопко Н. Н., Дубовая А. В., Паршин С. А., Коваль А. П., Узун Е. С. (2014)
Богадельников И. В. - Висцеральный лейшманиоз. Клинический случай, Лагунова Н. В., Лукьянец Л. В., Сюрина А. Н., Крюгер Е. А. (2014)
Маврутенков В. В. Лаймская болезнь. - Педиатрические аспекты (II часть) (2014)
Незгода І. І. - Сучасні підходи до діагностики ротавірусної інфекції у дітей, Науменко О. М., Бук Я., Князева В. І. (2014)
Гончарь М. О. - Проблемні питання діагностики та моніторингу серцево-судинних розладів у дітей після кардіохірургічного лікування вроджених вад серця (2014)
Яцула М. С. - Кишкові кольки у немовлят:принципи харчової корекції та лікування (2014)
Так кто же ты есть, человек? Рецензия на "Этюды о человеке и микроорганизмах" профессора И.В. Богадельникова (Симферополь: ИТ "АРИАЛ", 2014. — 156 с.) (2014)
Відгук на наукове видання О. Є. Абатурова та співавторів "Захворювання гіпофізарно-наднирникової системи у дітей" (Дніпропетровськ, 2013, 246 с.) (2014)
Абатуров А. Е. - Участие интерлейкинового семейства 1 в развитии воспалительной реакции при инфекционном процессе. 2. Роль IL-1F1 (IL-1a) и IL-1F2 (IL-1b), Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2014)
Волоха А. П. - Симпозіум № 178 "Вакцинація груп ризику" (2014)
Акопов А. И. - Средства массовой информации во времени и пространстве: тенденции развития и трансформаций (2013)
Миняйло А. М. - Духовно-нравственный путь развития России (2013)
Капитон В. П. - И. Ильин об истоках отечественной философии как высшей форме выражения национального самосознания русских, Капитон О. В. (2013)
Коршун Т. С. - К вопросу о соотношении естественного и живого права в философии Б. А. Кистяковского (2013)
Кушнір І. О. - І. Франко про сутність соціалізму (2013)
Сагатовский В. Н. - "Русская идея" как идея православная, Шубин В. И. (2013)
Счастливцева Е. А. - Органицизм, имманентная философия и феноменология в России (2013)
Бескаравайный С. С. - Пространство предсказания в фантастике как модель использования прогнозов (2013)
Родигін К. М. - Наукова та позанаукова іпостасі алхімічного числа й кількості (2013)
Хазиев В. С. - Герменевтическая истина и язык философских текстов (2013)
Чечельницька Г. В. - Філософське осмислення психоісторії: деякі фрагменти (2013)
Тимшин В. А. - Творческий характер философского познания (на примере идей Н. А. Бердяева) (2013)
Юлов В. Ф. - Зачем нужно разрабатывать "всеобщую теорию познания"? (2013)
Бутурліна О. В. - Освіта як творчість особистості (2013)
Власюк В. Є. - Освіта й економіка: взаємообумовленість стану чи перспектива занепаду? (2013)
Григоров Г. А. - Філософські аспекти медіаосвіти з точки зору освітніх стандартів (2013)
Коляда І. Г. - Формування поняття інформаційно-комунікативної культури як складової феномену культури (2013)
Кушнікова С. В. - Вплив ідей екзистенціалізму на гуманізацію в управлінні інноваційними процесами в закладах освіти (2013)
Лаврова Л. В. - Філософсько-освітні засади формування здорового способу життя у практичному освітньому процесі (2013)
Рогова О.Г. - Філософсько-освітні аспекти становлення християнської доброчинності за трактатом Г.С. Сковороди "Вступні двері до християнської добронравності" (2013)
Харлаш Л. М. - Від антропологічної інтерпретації до сучасного розуміння відкритої освіти (2013)
Мурашкiн М. Г. - Дещо про картини свiту (2013)
Мегега Г. Б. - Феномен здоров’я у контексті парадигми суспільства сталого розвитку (2013)
Куншенко О. О. - Философия Эмоций Через Призму Фотографий Марка Рибу (2013)
Маринкевич С. М. - До питання про задоволеність шлюбом як індикатор функціонування сімейної системи (2013)
Ненашев М. И. - Появление человека (2013)
Осипов А. О. - Энергетический потенциал символа как фактор духовного роста личности (2013)
Бахчева И. Л. - Философия души по С. Л. Франку, Игнатенко А. А. (2013)
Про авторів (2013)
Вимоги до оформлення та подання статей до наукового збірника "Філософія. Культура. Життя" (2013)
Марушко Ю. В. - Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту, морфологічних змін та стану гастропротекції у дітей на фоні дефіциту цинку, Асонов А. О., Гічка С. Г. (2014)
Абатуров О. Є. - Особливості лікування хронічних гастритів, асоційованих із герпесвірусами, у дітей, Леоненко Н. Й. (2014)
Томкив З. В. - Целесообразность и обоснованность назначения прокинетиков у детей с хронической гастродуоденальной патологией и поражением поджелудочной железы, Куновский В. В. (2014)
Крючко Т. О. - Метаболічний синдром як основа розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки в дітей з ожирінням, Пилипенко О. А., Несіна І. М. (2014)
Богмат Л. Ф. - Типы диастолической дисфункции левого желудочка сердца у подростков с патологией миокарда, Никонова В. В., Ахназарянц Э. Л., Введенская Т. С., Толмачева С. Р., Рак Л. И., Головко Т. А. (2014)
Каладзе Н. Н. - Особенности иммунных реакций у детей с детским церебральным параличом на санаторно-курортном этапе реабилитации, Пономаренко Ю. Н., Мошкова Е. Д. (2014)
Горленко О. М. - Клинико-параклинические параметры первичной артериальной гипертензии у подростков, Сочка Н. В., Дебрецени Е. В., Горленко Ф. В., Пириди В. Л., Томей А. И., Дебрецени К. А., Коссей Г. В. (2014)
Няньковський С. Л. - Результати багатоцентрового проспективного дослідження ефективності амінокислотної суміші у дітей грудного віку з тяжким атопічним дерматитом та алергією до білків коров’ячого молока, Шадрін О. Г., Клименко В. А., Добрянський Д. О., Яцула М. С., Івахненко О. С., Недельська С. М., Кобець Т. В., Ащеулов О. М., Гайдучик Г. А., Пахольчук О. П., Гостіщева О. В. (2014)
Крючко Т. О. - Гострі фарингіти у дітей: питання етіології та лікування, Кушнерева Т. В., Коленко І. О., Хабертюр Ю. М. (2014)
Калашникова Е. А. - Врожденный стеноз устья аорты у детей: диагностика, клиника, лечение и прогноз, Никитина Н. А., Галич С. Р. (2014)
Юлиш Е. И. - Макролиды в лечении заболеваний органов дыхания у детей, вызванных вне- и внутриклеточными микроорганизмами, Пантофельман О. Ю. (2014)
Безкаравайный Б. А. - Лихорадка неясного генеза у детей: оптимизация диагностического поиска (часть II), Волошин А. Н., Яковенко Н. А., Суманов С. В. (2014)
Балычевцева И. В. - Медико-реабилитационные центры в домах ребенка — новые возможности для лечения и восстановления детей, Висягин В. Б., Щур Н. В. (2014)
Кривущев Б. И. - Патогенетические механизмы развития диареи у детей и методы ее лечения (2014)
Руденко С. М. - Нові респіраторні віруси у дітей молодшого віку з бронхообструктивним синдромом, Обертинська О. В., Бойко Ю. О., Охотнікова О. М., Дзюблик І. В. (2014)
Псахис И. Б. - Современные возможности и перспективы использования пробиотиков группы самоэлиминирующихся антагонистов в терапии инфекционных заболеваний, Маковская Т. Е. (2014)
Маврутенков В. В. - Лаймская болезнь у детей: диагностика, терапия и профилактика (III часть) (2014)
Банадига Н. В. - Ферментотерапія в педіатрії: доцільність і виваженість підходів до її проведення (2014)
Богадельников И. В. - Panta rhei, или Современное представление об инфекционных процессах, Мужецкая Н. И., Крюгер Е. А. (2014)
Чернышева О. Е. - Роль инфекционно-воспалительного процесса в формировании бронхиальной астмы у детей (2014)
Грона В. Н. - Обширные резекции тонкой кишки при лечении пороков развития и заболеваний кишечника у детей, Вакуленко М. В. (2014)
Грона В. Н. - Сравнительная характеристика твердых фаз бронхоальвеолярных смывов и ротовой жидкости у детей с острыми деструктивными пневмониями, Можаев Е. А., Тананакина Т. П., Модная Ю. Н. (2014)
Абатуров А. Е. - Участие интерлейкинового семейства 1 в развитии воспалительной реакции при инфекционном процессе. 3. Роль IL-1F4 (IL-18), Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2014)
Кондратьєв В. О. - Випадок інфекційного ендокардиту у дитини з множинними уродженими вадами розвитку: клініко-ехокардіографічні і патоморфологічні зіставлення, Абатурова Н. І., Порохня Н. Г., Фініті С. А. (2014)
Сухарева Г. Э. - Эхинококкоз сердца у ребенка (2014)
Ершова И. Б. - Диагностика некомпактного миокарда левого желудочка у детей, Осипова Т. Ф., Нестерова Т. В., Чернова Е. В., Гаврыш Л. И., Калапала Б., Мацюх Н. В., Карнилович А. С. (2014)
Дубей Л. Я. - Розвиток тромбозів при гострій лімфобластній лейкемії в дітей, Дорош О. І., Дубей Н. В., Цимбалюк І. П., Козлова О. І., Макух Г. В., Сапужак М. В. (2014)
Рецензия на монографию "Нейромышечные заболевания у детей" С.К. Евтушенко, М.Р. Шаймурзина, О.С. Евтушенко, И.С. Евтушенко (2014)
Поздравляем с юбилеем! (2014)
Поздравляем с 75-летием доцента Плештиса Станислава Антоновича (2014)
Симпозіум № 182 "Сучасні технології виготовлення вакцин" (2014)
Шадрін О. Г. - Деякі маркери регенерації печінки в дітей раннього віку з уродженим і хронічним гепатитом, Магомедов О. О., Чернега Н. Ф., Басараба Н. М., Дюкарева С .В., Ковальчук А. А. (2014)
Громнацька Н. М. - Особливості ліпідного обміну в дітей із метаболічним синдромом, Ткаченко С. К. (2014)
Юрцева А. П. - Ефективність застосування Лаферобіону в дітей із рецидивуючим бронхообструктивним синдромом, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання, Фофанова О. В., Осадець Н. Б., Боднар О. П. (2014)
Марушко Ю. В. - Цефподоксиму проксетил у лікуванні гострих бронхітів бактеріальної етіології в дітей, Гищак Т. В., Шеф Г. Г. (2014)
Бойко Я. Є. - Дослідження цитокінового профілю у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит при проведенні біологічної терапії, Чернишов В. П., Омельченко Л. І. (2014)
Дорош О. І. - Гістіоцитоз із клітин Лангерганса: особливості клініко-лабораторних проявів та перебігу хвороби, Цимбалюк-Волошин І. П., Поліщук Р. С., Дубей Л. Я., Воробель О. І., Козлова О. І., Трояновська О. О., Степанюк О. І., Скоропад Л. Л., Кіцера Н. I., Середич Л. П., Мих А. М., Грищук Н. Б., Кузьменко А. І. (2014)
Горовенко Н. Г. - Частота поліморфних варіантів генів II фази біотрансформації ксенобіотиків GSTM1 і GSTT1 у новонароджених Івано-Франківської області України, Подольська С. В, Кочерга З. Р. (2014)
Недельська С. М. - Клініко-імунологічні особливості алергенспецифічної імунотерапії бронхіальної астми в дітей, Таран Н. М. (2014)
Абатуров А. Е. - Особенности антибактериальной терапии респираторных инфекций у детей, Герасименко О. Н. (2014)
Недельская С. Н. - Аутовоспалительные синдромы в практике врача-педиатра, Жиленко И. А., Мережко А. С., Шапран А. В. (2014)
Няньковський С. Л. - Щодо впровадження концепції "Харчування нового життя. 1000 днів" в Україні, Шадрин О. Г., Знаменська Т. К., Бекетова Г. В., Івахненко О. С., Яцула М. С. (2014)
Юлиш Е. И. - Типичное течение атипичных пневмоний у детей, Чернышова О. Е., Конюшевская А. А., Ярошенко С. Я., Колесникова В. С. (2014)
Чернышева О. Е. - Современные представления о патогенезе бронхиальной астмы у детей (2014)
Юлиш Е. И. - Синдром желтухи у новорожденных: подходы к терапии (2014)
Височина І. Л. - Проблема гострого середнього отиту в практиці лікаря загальної практики — сімейної медицини: тактика антибіотикотерапії, Абатуров О. Є. (2014)
Кожемяка А. И. - Первичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз у новорожденного ребенка, Клименко В. А., Кандыба В. П., Пионтковская О. В., Халтурина Т. А., Постников А. В., Перхун М. И., Зоря О. А. (2014)
Гуцул І. В. - Клінічний випадок застосування протективних режимів штучної вентиляції легень при хворобі Вердніга — Гофмана у домашніх умовах, Савчук І. Т., Гейващук Я. М., Юрчишен О. М. (2014)
Рымаренко Н. В. - Первый случай лихорадки Западного Нила у ребенка в АР Крым, Читакова А. Э., Мазинова Э. Р., Джемилева Х. Ш. (2014)
Богадельников И. В. - Хорошо забытое старое, Ильин А. Ф., Вяльцева Ю. В., Мазинова Э. Р. (2014)
Евтушенко С. К. - Мигрень с ишемическим инсультом у юноши с гипергомоцистеинемией и соединительнотканной дисплазией, Москаленко М. А., Филимонов Д. А., Москаленко А. С. (2014)
Лимаренко М. П. - Клиническое наблюдение сочетания врожденного порока сердца и аномалии мочевой системы у подростка, Голубицкая А. В., Смирнова Т. В. (2014)
Клименко В. А. - Клинический случай синдрома Хейнера, Ащеулов А. М., Синдеева Н. Т. (2014)
Псахис И. Б. - Современные возможности и перспективы использования пробиотиков группы самоэлиминирующихся антагонистов в терапии инфекционных заболеваний, Маковская Т. Е. (2014)
Скородумова Н. П. - Врожденный цитомегаловирусный гепатит в ХХI веке — уже не редкость!, Коваленко Т. И., Шведкая Е. В., Хмара Е. В. (2014)
Беловол А. Н. - Актуальные вопросы детской инвалидности в условиях реформирования системы охраны здоровья, Шипко А. Ф., Сенаторова А. С., Муратов Г. Р. (2014)
Пам’яті Олени Михайлівни Лук’янової (2014)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Аналітичний огляд дисертаційних робіт, захищених за спеціальністю 14.01.10 — "педіатрія" у спеціалізованій вченій раді Д 08.601.02, Маврутенков В. В., Чергінець А. В. (2014)
Абатуров А. Е. - Участие интерлейкинового семейства 1 в развитии воспалительной реакции при инфекционном процессе. 4. Роль IL-1F11 (IL-33), Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2014)
Плугин А. Н. - Новые движущие силы и причины разрушений материалов, конструкций и сооружений, Трикоз Л. В., Плугин А. А., Плугин Д. А., Конев А. А., Борзяк О. С. (2014)
Бондар В. О. - Розподіл корозійних процесів на арматурі періодичного профілю залізобетонних конструкцій, Бондар Л. В., Сушко В. О. (2014)
Бевза В. В. - Аналітичне дослідження впливу надлишкових електричних зарядів та електрополів землі на пошкодження конструкцій будівлі, що реконструюється, Конєв О. А., Афанасьєв О. В. (2014)
Костюк Т. А. - Влияние волокнистых наполнителей на физико-механические свойства цементных композитов, Плугин А. А., Плугин А. А., Арутюнов В. А., Партала Н. Н., Суханова Ю. ., Фишер Х. Б. (2014)
Плугін А. А. - Цементні та полімерцементні дрібнозернисті бетони для прокладного шару безбаластного мостового полотна із залізобетонних плит, Мірошніченко С. В., Калінін О. А., Партала Н. М., Нестеренко С. Г., Перестюк В. В., Никитенко А. В. (2014)
Романенко О. В. - Оптимальна величина водоцементного відношення особошвидкотверднучого безпропарювального бетону (2014)
Сізова Н. Д. - Комп'ютерна програма для проектування складу бетону "ПСБ УкрДАЗТ", Плугін А. А., Калінін О. А., Міхєєв І. А., Плугін А. А. (2014)
Трикоз Л. В. - Застосування активного мулу станцій біологічного очищення для стабілізації ґрунтів, Савчук В. Ю. (2014)
Раджабзадег М. - Влияние грунтовых условий на взаимодействие основания с малоэтажными зданиями, Кичаева О. В. (2014)
Самченко Р. В. - О геотехнологиях восстановления деформированных зданий и обеспечения их дальнейшей нормальной эксплуатации, Павлов І. Д., Юхименко А. І., Шокарев В. С., Степура І. В., Шокарев А. В. (2014)
Самченко Р. В. - Особливості технології усунення кренів димових труб регулюванням жорсткістю основ (2014)
Юхименко А. І. - Горизонтальне армування грунтів – ефективний спосіб підсилення основ (2014)
Суханова Ю. А. - Анализ повреждений и способов ремонта подводных частей гидротехнических сооружений, Касьянов В. В. (2014)
Плугін А. М. - Досвід експлуатації залізобетонних шпал з пружними рейковими скріпленнями, розробленими в УкрДАЗТ, Плугін А. А., Тулей Ю. Л., Мірошніченко С. В., Калінін О. А., Лютий В. А. (2014)
Плугін А. А. - Аналіз напружено-деформованого стану плит безбаластного мостового полотна і прокладного шару під ними, Мірошніченко С. В., Лобяк О. В., Забіяка О. А., Линник Г. О., Шуба Т. (2014)
Семко О. В. - Результати випробувань трубобетонних елементів з порушеною технологією бетонування осердя, Гасенко А. В., Гукасян О. М. (2014)
Ватуля Г. Л. - Численное моделирование работы сталебетонных балок при трехстороннем нагреве, Игнатенко А. В. (2014)
Гасенко А. В. - Оптимізація розмірів сталезалізобетонних балок при їх розрахунку згідно з вимогами ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010, Гудзь С. А., Дарієнко В. В. (2014)
Фурсов В. В. - Клеефанерная балочная конструкции с х-образной фанерной стенкой и пазловыми соединениями фанеры, Бидаков А. Н. (2014)
Пашинський В. А - Методика імовірнісного оцінювання температурного режиму стін, Плотніков О. А. (2014)
Полтавец М. А. - Функциональный подход к изучению организационно-технологического генезиса строительных систем (2014)
Морозова Г. В. - Застосування програми автоматизованого проектування для визначення мінімальної відстані між "квадратом" і прямокутниками (2014)
Астахов В. Н. - Методика геодезического расчета кривизны структурных элементов трассы железной дороги, Саяпин А. С., Лоцман П. И. (2014)
Баль О. М. - Дослідження ефективності застосування геотекстилю в конструкції залізничної колії, Ковальчук В. В., Костик Б. В. (2014)
Бугаєць Н. В. - Експериментальні дослідження вібраційних процесів в рейкошпальній основі колій незагального користування (2014)
Вітольберг В. Г. - Моделювання роботи залізобетонних шпал типу СБ 3-0 методом скінчених елементів (2014)
Воронин С. В. - Диффузионная модель устойчивости земляного полотна, Скорик А. А., Лоцман К. П. (2014)
Даренський О. М. - Аналіз роботи скріплень типу КПП-5 при крученні рейки, Бойко Я. В., Дувалко В. І. (2014)
Даренський О. М. - Аналіз роботи скріплення КПП-5 при вертикальних навантаженнях, Васильченко Ю. О., Назаров Є. В. (2014)
Петрушевська А. А. - Експериментальні дослідження квадратних сталебетонних плит з різними умовами опору та кроком анкерних упорів, Ігнатенко Є. В. (2014)
Фаст Д. А. - Розрахунок техніко-економічної ефективності при відновленні дерев’яних шпал метрополітену пластмасою акриловою самотвердною АСТ-Т (2014)
Воронин С. В. - Моделирование контакта "колесо-рельс" по боковой поверхности пути на машине трения, Карпенко С. С., Коростелёв Е. Н. (2014)
Овчинніков О. О. - Основні процеси, що викликають зношення підкладки у скріпленні типу "Метро" (2014)
Українська державна академія залізничного транспорту (2014)
Title, content (2014)
Bomba A. Ya. - Mathematic modelling of thermodynamic effects in a gas formation well bore zone, Myslyuk M. A., Yaroshchak S. V. (2014)
Boiko V. S. - Probabilistic behavior of well rate decrease laws through time. Universal dependence of Weibull-Makeham law, Mishchuk B. M. (2014)
Kopey B. V. - Research of stress-deformation state of worn sucker rod thread connection, Mykhailiuk V. V., Liakh M. M. (2014)
Polutrenko M. S. - The main aspects of microbiological protection of underground oil-and-gas pipelines, Kryzhanivskyy Ye. I., Pilyashenko-Novohatnyi A. I., Peretyatko T. B. (2014)
Lurie M. V. - Calculating the steady-state operations of profile gas pipelines with high and ultrahigh pressures (2014)
Kryzhanivskyy Ye. I. - Optimization of unloading modes of compressed natural gas that is transported by container ships, Susak O. M., Zaytsev Val. V. (2014)
Oliynyk A. P. - Modeling of fluid flow in pipeline with the leaks due to the surface, Shtayer L. O. (2014)
Pistun Ye. - Optimization of the differential pressure flowmeters by means of "RASKHOD-RU” CAD, Lesovoy L., Fedoryshyn R. (2014)
Mandra A. A. - Modeling of ultrasonic guided waves propagation in a waveguide with cross-section of finite size, Lyutak I. Z., Lyutak Z. P. (2014)
Kisil I. S. - Control of surface active agents content in aqueous environment by measuring surface tension, Bodnar R. T., Patlovskyy I. R., Malko O. H., Kuchirka Yu. M. (2014)
Чернишова Л. І. - Назофарингеальне носійство Streptococcus рneumoniae у вихованців будинків дитини: серотиповий репертуар та чутливість до антимікробних препаратів, Гільфанова А. М., Бондаренко А. В., Яновська В. В., Глушкевич Т. Г. (2014)
Абатуров А. Е. - Факторы риска развития хеликобактерной инфекции у детей, Герасименко О. Н. (2014)
Кряжев О. В. - Алгоритм корекції дефіциту кальцію в дітей раннього віку з проявами харчової алергії, Овчаренко Л. С., Вертегел А. О., Самохін І. В., Андрієнко Т. Г., Жихарева Н. В. (2014)
Леженко Г. О. - Вибір раціональної антибактеріальної терапії у дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності, Пашкова О. Є., Пантюшенко Л. І. (2014)
Крамарев С. А. - Ветряная оспа у детей: особенности лечения, Выговская О. В., Деев В. В., Мощич А. П., Мельников О. Ф., Шашкина А. В., Надворская Ю. Е., Пилипенко О. С., Колинько Т. А., Годвин У. (2014)
Квашніна Л. В. - Стан мікробіоценозу та місцевого імунітету кишечника у здорових дітей раннього віку: результати дослідження, Матвієнко І. М. (2014)
Колоскова О. К. - Значення поліморфізму генів глутатіон-S-трансфераз (GSTM1, GSTT1) при різних запальних фенотипах бронхіальної астми в дітей, Безруков Л. О., Білоус Т. М., Григола О. Г., Ортеменка Є. П. (2014)
Молочек Ю. А. - Современные подходы к диагностике и лечению тонзиллофарингитов (обзор международных руководств) (2014)
Кондрашова В. Г. - Клініко-анамнестичні особливості патології шлунково-кишкового тракту в дітей із синдромом дисплазії сполучної тканини серця, які народилися від батьків, опромінених у дитячому віці в результаті аварії на ЧАЕС, Колпаков І. Є., Вдовенко В. Ю., Гриценко Т. В., Шепелюк Т. В., Студенікіна О. М., Степанова Є. І. (2014)
Яблонь О. С. - Особливості диспансерного нагляду за надзвичайно недоношеними дітьми, Власенко Д. Ю., Сергета Д. П., Берцун К. Т., Харчук О. В., Шовкопляс Н. А., Власенко Т. А. (2014)
Агафонова Е. А. - Рациональная противокашлевая терапия у детей, Русакова Е. А., Ивашина В. И. (2014)
Недельська С. М. - Особливості екстракраніальної гемодинаміки хворих на бронхіальну астму дітей, Акулова О. Ю. (2014)
Абатуров А. Е. - Место полусинтетических пенициллинов и макролидов в антибактериальной терапии респираторных инфекций у детей, Герасименко О. Н. (2014)
Комбинированная вакцина Инфанрикс™ гекса — опыт, которому доверяют (2014)
Пипа Л. В. - Депресія й пов’язана з нею суїцидальна поведінка в дітей і підлітків: сучасні уявлення і стан проблеми. Частина 1, Римша С. В., Свістільнік Р. В., Лисиця Ю. М. (2014)
Самойленко И. Г. - Маски инородного тела дыхательных путей в практике педиатра, Максимова С. М., Бухтияров Э. В., Максимова Н. В., Маноченко В. В., Чубан Е. С., Пошехонов А. С. (2014)
Клименко Т. М. - Нарушение ритма сердца: трепетание предсердий у новорожденного. Случай из практики, Карапетян О. Ю., Закревский А. Н., Сердцева Е. А., Каратай О. С., Солошенко И. В., Мельничук О. П. (2014)
Вильчевская Е. В. - Остеомиелитная маска дебюта острого лимфобластного лейкоза у ребенка, Коломенская С. А., Марченко Е. Н. (2014)
Богадельников И. В. - Инфицирование и заражение — ключевые моменты возникновения инфекционной болезни, Крюгер Е. А., Бобрышева А. В., Мужецкая Н. И. (2014)
Вильчевская Е. В. - Острый лейкоз у детей, Коломенская С. А., Марченко Е. Н. (2014)
Веселый С. В. - Случай болезни Розаи — Дорфмана у ребенка, Абдуллин Р. Ф., Черкун А. В., Иноземцев И. Н., Литовка В. К., Лепихов П. А., Кондратенко Е. Г. (2014)
Журило И. П. - Добавочные доли печени и врожденные аномалии диафрагмы у детей, Мокрик И. Ю., Лепихов П. А., Новак А. А., Перунский В. П., Некрасов А. Д., Турпакова Г. Н. (2014)
Абатуров А. Е. - Лекарственные средства, модулирующие активность TLR, Волосовец А .П., Юлиш Е. И. (2014)
Title, content (2014)
Mayevskyy B. Y. - The conditions of forming and the prospects of oil-and-gas potential of the Cretaceous-Palaeogene reservoir rocks of the northwestern part of the Carpathian foredeep basin, Yarema A. V., Kurovets S. S., Zderka T.V . (2014)
Zarubin Yu. O. - Assessment of technical and economic risks of unconventional gas production in Ukraine, Gunda M. V., Konosh A. V. (2014)
Rachkevych R. V. - Stress-strain state of a drill string in well sections with "dog-legs” (2014)
Banakhevych Yu. V. - Static strength evaluation of pipelines sections with crack-like defects in the weld zone, Banakhevych R. Yu., Dragilev A. V., Kychma А. О. (2014)
Grudz V. Ya. - The research of gas leak from the pipeline, Grudz Ya. V., Drin N. Ya., Stasiuk R. B. (2014)
Lesovoi L. V. - Equation uncertainty adjustment of the gas flow measurement results with flowmeters with standard orifice plates, Fedynets V. O., Kuzyk V. A. (2014)
Karpash M. O. - Pipeline mechanical properties determination using non-destructive method with consideration of microstructural changes, Dotsenko Ye. R., Karpash O. M. (2014)
Horbiychuk M. - Computer system of monitoring and forecasting of water level in rivers, Shufnarovych M. (2014)
Евтушенко О. С. - 15-летний опыт применения Цереброкурина в комплексной терапии у детей с органическими заболеваниями нервной системы, Яновская Н. В., Евтушенко С. К., Кутякова Е. И., Омельяненко А. А., Дубина С. П., Сохань Д. А., Порошина Е. В., Фомичева Е. М., Сахинова И. А. (2014)
Шалькевич Л. В. - Кортикостероидная терапия фармакорезистентных эпилепсий у детей, Шанько Г. Г. , Кот Д. А. (2014)
Кульматицький А. В. - Особливості системи гемостазу в гострому періоді первинного ішемічного інсульту (2014)
Стаднік С. М. - Вплив терапії b-адреноблокаторами на неврологічну симптоматику та когнітивні функції пацієнтів із фібриляцією передсердь (2014)
Каладзе Н. Н. - Особенности иммунных реакций у детей с детским церебральным параличом на санаторно-курортном этапе реабилитации, Пономаренко Ю. Н., Мошкова Е. Д. (2014)
Литовченко Т. А. - Лечение цефалгического синдрома и вегетативной дистонии у женщин в период пре- и менопаузы с применением препарата Цефавора, Тондий О. Л., Завальная Е. П., Ярош В. А. (2014)
Тріщинська М. А. - Діагностично-лікувальний алгоритм при болях нижнього відділу спини на фоні хронічного аднекситу та застосування венотонічних ефектів гідросміну в комплексній терапії, Бельська І. В. (2014)
Родин Ю. В. - Медикаментозное лечение компрессионно-ишемической невропатии у больных после реконструктивных операций на нижних конечностях, Дюба Д. Ш., Гончарова Я. А. (2014)
Зайченко А. В. - Лечение рефрактерной к НПВС боли в спине, Баринов А. Н., Махинов К. А., Брюханова Т. А. (2014)
Трінус К. Ф. - Когнітивні розлади та вестибулярні порушення (2014)
Ярошевский А. А. - Скелетно-мышечная боль: пути повышения эффективности терапии (2014)
Савустьяненко А. В. - Применение Милдроната® при лечении острых и хронических нарушений мозгового кровообращения (2014)
Евтушенко С. К. - Этиология и патогенез церебрального паралича у детей (новый взгляд на старую проблему) (лекция) (2014)
Материалы межрегиональной научно-практической конференции детских неврологов, посвященной 20-летию со дня основания Донецкого областного детского клинического центра нейрореабилитации, "Проблемы ранней восстановительной неврологии детского возраста". 16 мая 2014 года (2014)
Aбраменко В. В. - Опыт применения скальппунктуры в комплексной реабилитации детей с органическим поражением центральной нервной системы, Брагина Н. В., Козубенко О. Г. (2014)
Батман Ю. А. - Первые итоги внедрения новых перинатальных технологий, Стрюковская Е. А. (2014)
Богуславская Е. Н. - Двадцатилетний опыт работы нейрофизиологического кабинета Областной детской клинической больницы г. Донецка, Омельяненко А. А., Евтушенко С. К. (2014)
Брагіна Н. В. - Порушення розвитку мозолястого тіла і його діагностика (2014)
Дегонская Е. В. - Опыт использования ЭКГ-маркеров при градации реабилитационных мероприятий у детей с церебральным параличом и малыми аномалиями сердца, Евтушенко Л. Ф., Сохань Д. А., Евтушенко И. С. (2014)
Дегонская Е. В. - Эффективность поликомпонентной методики профилактики респираторных заболеваний при реабилитации детей с церебральным параличом, Евтушенко И. С., Яновская Н. В. (2014)
Евтушенко О. С. - 20-летний опыт работы Донецкого областного детского клинического центра нейрореабилитации с органическими заболеваниями нервной системы, Яновская Н. В., Евтушенко С. К. (2014)
Евтушенко О. С. - Лечебная иппотерапия в рефлекторно-нагрузочном костюме "Гравистат" как эффективная методология реабилитации детей с церебральным параличом, Вовченко И. В., Евтушенко С. К. (2014)
Евтушенко О. С. - 14-летний опыт применения диспортовых блокад при лечении спастичности у детей с церебральным параличом в условиях Донецкого клинического центра нейрореабилитации, Яновская Н. В., Евтушенко С. К., Лепихов П. А., Шаймурзин М. Р. (2014)
Евтушенко О. С. - Клинико-инструментальные проявления остеопороза при тяжелых формах церебрального паралича у детей, Яновская Н. В., Евтушенко С. К., Дубина С. П. (2014)
Евтушенко С. К. - Клеточные технологии в лечении детей с церебральным параличом, Попандопуло А. Г., Яновская Н. В., Турчин В. А. (2014)
Вовченко И. В. - Неврологические синдромы у взрослых с церебральным параличом, Евтушенко С. К., Евтушенко О. С. (2014)
Евтушенко С. К. - Применение гидромассажа с воздействием на биологически активные точки у детей со спастическими формами церебрального паралича, Вовченко И. В., Яновская Н. В., Евтушенко О. С. (2014)
Евтушенко С. К. - Применение интенсивных технологий в реабилитации детей с утраченными выделительными функциями тазовых органов, Дубина С. П., Евтушенко И. С., Шаймурзин М. Р., Яновская Н. В. (2014)
Евтушенко О. С. - Особенности долговременной этапной медицинской реабилитации детей с ЦП в условиях Донецкого клинического центра нейрореабилитации (2014)
Евтушенко С. К. - Возможности современной реабилитации детей, перенесших критическое состояние, Кутякова Е. И., Омельяненко А. А., Евтушенко О. С., Казарян Н. Э. (2014)
Евтушенко С. К. - Итоги 3-летней работы Областного детского специализированного центра демиелинизирующих и дегенеративных заболеваний нервной системы, Москаленко М. А., Прохорова Л. М., Шаймурзин М. Р., Морозова А. В., Омельяненко А. А., Соловьева Е. М., Савченко Е. А. (2014)
Евтушенко С. К. - Организация и функционирование первого в Украине областного детского стационарного противоэпилептического центра, Омельяненко А. А., Шестова Е. П., Морозова Т. М., Прохорова Л. М., Голубева И. Н., Кутякова Е. И., Евтушенко О. С., Богуславская Е. Н., Воронова А. В. (2014)
Шестова Е. П. - Характеристика эпилептического синдрома у детей грудного возраста с мальформациями коры головного мозга, Евтушенко С. К., Омельяненко А. А., Морозова Т. М., Савченко Е. А., Голубева И. Н. (2014)
Евтушенко С. К. - Сочетанная дисплазия мозга и сердца у детей с церебральным параличом и ее влияние на реабилитационный процесс, Сохань Д. А., Морозова Т. М., Евтушенко Л. Ф., Шестова Е. П., Евтушенко О. С., Савченко Е. А. (2014)
Фомичева Е. М. - Аномалии развития и гипоксически-ишемические повреждения головного мозга в генезе формирования различных форм церебрального паралича, Евтушенко С. К., Шестова Е. П., Евтушенко О. С., Савченко Е. А. (2014)
Шаймурзин М. Р. - Программа реабилитации наследственных мышечных дистрофий и амиотрофий у детей, Евтушенко С. К., Евтушенко И. С., Яновская Н. В. (2014)
Евтушенко С. К. - Миелино- и аксонопатии при рассеянном склерозе у детей, Шаймурзин М. Р., Москаленко М. А. (2014)
Яновская Н. В. - Особенности патологии ЦНС у детей, рожденных с использованием экстракорпорального оплодотворения, возможности терапии, Евтушенко С. К., Евтушенко О. С. (2014)
Кирилова Л. Г. - Реалії якості життя дітей, народжених з екстремально низькою масою тіла, Мартиненко Я. А. (2014)
Кірпічова Н. Б. - Сучасний підхід до реабілітації дітей із наслідками черепно-мозкової травми, Шаповалов О. Г. (2014)
Кутякова Е. И. - Церебральный паралич и судорожный синдром — возможности реабилитации, Евтушенко О. С., Евтушенко С. К., Омельяненко А. А. (2014)
Мартинюк В. Ю. - Діагностичні критерії рухових порушень у немовлят із позицій доказової медицини, Назар О. В. (2014)
Михайлов Б. В. - Комплексная система психосоциальной реабилитации коморбидности неврологических и поведенческих расстройств у детей и подростков в Украине, Водка М. Е., Алиева Т. А., Вашките И. Д. (2014)
Моісеєнко Р. О. - Розвиток в Україні медико-соціальної допомоги дітям раннього віку з обмеженими можливостями здоров’я (2014)
Порошина Е. В. - Реабилитация детей с болезнью Дауна в условиях специализированного реабилитационного центра, Евдущенко Т. Г., Евтушенко О. С., Яновская Н. В. (2014)
Порошина Е. В. - Речевые и когнитивные нарушения у детей с церебральным параличом и возможности их коррекции, Евтушенко О. С., Яновская Н. В., Евдущенко Т. Г. (2014)
Прохорова Л. М. - Распространенность церебрального паралича у детей Донецкой области и пути совершенствования реабилитации, Евтушенко О. С., Москаленко М. А., Евтушенко С. К., Яновская Н. В. (2014)
Евтушенко С. К. - Состояние мозговой гемодинамики у детей с церебральным параличом и ее коррекция, Сажнева И. А., Яновская Н. В. (2014)
Стеценко Т. І. - Гетеротопія сірої речовини як фактор виникнення структурної епілепсії в дітей (клінічна кореляція), Савченко О .І. (2014)
Сухоносова О. Ю. - Особливості електроенцефалографічних характеристик у дітей, хворих на епілепсію (2014)
Шаймурзин М. Р. - Особенности электронейромиографии в диагностике и процессе лечения диспортовыми блокадами локальных и генерализованных первичных мышечных дистоний, Евтушенко С. К., Евтушенко О. С. (2014)
Шестова Е. П. - Ценность рутинных МРТ-исследований головного мозга при двигательных нарушениях у детей раннего возраста (отсутствие доказательств — это еще не доказательство отсутствия), Евтушенко С. К., Савченко Е. А. (2014)
Яновская Н. В. - Методика реабилитации детей 1-го года жизни с задержкой моторного и предречевого развития (угрожаемых по развитию церебрального паралича) в условиях специализированного стационарного отделения Донецкого областного клинического центра нейрореабилитации, Евтушенко О. С., Евтушенко С. К. (2014)
Климовицкий В. Г. - Оптимальное размещение фиксатора привода при дистракционном остеосинтезе бедра с учетом морфологических особенностей таза, Лобанов Г. В., Федуличев П. Н., Фоминых Т. А., Гончарова Л. Д., Ткач А. В., Науменко В. В. (2014)
Гужевский И. В. - К вопросу об эффективности нестероидных противовоспалительных препаратов при остеоартрозе на почве спондилоэпифизарной дисплазии, Герасименко С. И. (2014)
Гайко Г. В. - Медикаментозна корекція структурно-функціонального стану хрящової тканини при аліментарному D-гіповітамінозі, Калашніков О. В., Бруско А. Т., Чалайдюк Т. П. (2014)
Лузин В. И. - Характеристика биологической деградации керамического гидроксиапатита, имплантированного в костный дефект, по данным рентгеноструктурного анализа, Петросянц С. В., Грек О. А., Бережной Е. П., Астраханцев Д. А. (2014)
Поворознюк В. В. - Посттравматическая остеопения при переломах длинных трубчатых костей, Макогончук А. В. (2014)
Головач И. Ю. - Эффективность лорноксикама (Ксефокама) в лечении синовита коленных суставов у пациентов с оcтеоартритом, Семенив И. П., Чипко Т. М., Лазоренко Е. А. (2014)
Сухин Ю. В. - К вопросу о лечении переломов ключицы, Сердюк В. В., Топор В. П., Мен Синь, Есипенко В. С., Гай Л. А., Гуриенко А. В., Попов А. И., Харитонов О. Д. (2014)
Гур’єв С. О. - Порівняльна характеристика інфекційних ускладнень у постраждалих із політравмою на етапах лікування, Танасієнко П. В., Танасієнко О. М. (2014)
Медведев Д. И. - Лечение больных с многофрагментарными внутрисуставными переломами дистального метаэпифиза плечевой кости, Лобанов Г. В. (2014)
Барыш А. Е. - Комбинированное применение различных форм препарата Кеторол для лечения боли в практике ортопеда-травматолога (2014)
Гуліда М. О. - Динаміка субмікроскопічної перебудови синовіальних клітин експериментальних тварин із модельованим ревматоїдним артритом після підшкірної імплантації кріоконсервованого тимуса, внутрішньосуглобового введення екстракту плаценти та їх комбінації, Березка М. І., Литовченко В. О., Гарячий Є. В. (2014)
Швец А. И. - Повреждения поясничного отдела позвоночника в сочетании с переломами крестца, Ивченко Д. В., Ивченко В. К., Лубенец А. А., Ивченко А. В. (2014)
Шимон В. М. - Морфологічні та біомеханічні зміни диспластичного синдрому сагітальної девіації виростків стегнової кістки, Пушкаш І. І. (2014)
Арар Таер Джамал - Распространенность сколиотической болезни у детей Донецкого региона (2014)
Герцен І. Г. - Наш досвід малоінвазивного методу лікування вродженого вертикального положення таранної кістки (2014)
Кравченко А. И. - Консервативное лечение болезни Осгуда — Шлаттера у детей, Агарков А. В., Богданова Л. В., Валюшко Т. В., Березан И. Ю. (2014)
Анкін М. Л. - Аналіз причин летальних наслідків серед постраждалих із нестабільними пошкодженнями таза при політравмі, Бурлука В. В., Максименко М. А., Пастушков О. В. (2014)
Дибкалюк С. В. - Використання математичного моделювання методом кінцевих елементів пружно-регуляторних характеристик хребтових артерій у нижньому шийному відділі хребта людини, Герцен Г. І. (2014)
Тяжелов О. А. - Особливості динамічніх характеристик статограм при фіксації суглобів нижньої кінцівки, Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Яремин С. Ю. (2014)
Голка Г. Г. - Можливості генодіагностики при кістково-суглобовому туберкульозі, Істомін А. Г., Гресько І. В., Голка Т. Г., Бітчук Д. Д. (2014)
Головаха М. Л. - Використання напруженої петлі при хірургічному лікуванні переломів кісточок із пошкодженням міжгомілкового синдесмозу, Кожем’яка М. О., Криворучко Є. А. (2014)
Канзюба М. А. - Ипсилатеральные переломы шейки и диафиза бедренной кости: хирургическая тактика, Канзюба А. И., Чаплинский В. П. (2014)
Копитчак І. Р. - Лікування скелетних пошкоджень у пацієнтів із політравмою (2014)
Козопас В. С. - Структура пошкоджень таза при множинній та поєднаній травмі (огляд літератури) (2014)
Чорний В. М. - Лікувально-діагностична тактика при пошкодженнях суглобового хряща у хворих із деформуючим артрозом колінного суглоба, Москальков О. П., Малишев В. В., Юрків В. Ю. (2014)
Кривенко С. Н. - Лечение скелетных повреждений при высокоэнергетической травме, Гребенюк А. М., Попов С. В. (2014)
Борзых А. В. - Комплексное лечение посттравматических дефектов и ложных суставов трубчатых костей кисти, Труфанов И. М., Варин В. В., Ковальчук Д. Ю., Соловьев И. А., Пастернак В. В. (2014)
Прозоровский Д. В. - Дифференцированный подход к лечению молоткообразных деформаций пальцев стопы у взрослых, Романенко К. К., Ершов Д. В. (2014)
Білінський П. І. - Проблемні аспекти сучасного накісткового остеосинтезу, Черноусов В. О., Вихров С. Л., Шишко Е. О. (2014)
Тяжелов А. А. - Моделирование работы мышц, обеспечивающих горизонтальное равновесие таза при одноопорном стоянии, Карпинский М. Ю., Гончарова Л. Д., Лобанов Г. В., Боровой И. С. (2014)
Світленко С. І. - Вступ (2010)
Абросимова С. В. - Особистість і талант Дмитра Яворницького: самооцінка вченого (2010)
Світленко С. І. - Українські інтелектуальні зв’язки Д. І. Яворницького в Наддніпрянщині дореволюційного періоду (2010)
Чернієнко Д. А. - Д. І. Яворницький у Казанському університеті (до 110-річчя захисту магістерської дисертації) (2010)
Лучка Л. М. - Д. І. Яворницький і бібліотечний простір України та Росії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Перкова А. І. - До питання взаємовідносин Д. І. Яворницького і служителів церкви (за епістолярною спадщиною вченого) (2010)
Буланова Н. М. - Д. І. Яворницький і місцева інтелігенція (на прикладі стосунків з О. В. Коваленком) (2010)
Мороз В. С. - Д. І. Яворницький і кобзарi (2010)
Бекетова В. М. - Фінансово-економічне життя обласного музею в ХІХ – першій половині ХХ ст. (до 1940 р.) (2010)
Мурадов Д. А. - Сайт ДНІМ в Інтернеті: аналіз інтерактивних компонентів (на прикладі музейного фонду) (2010)
Стороженко І. С. - Д. І. Яворницький і битва на Жовтих Водах 1648 р. (2010)
Кавун М. Е. - Невідома праця Д. І. Яворницького з історії Катеринослава (до питання про витоки авторської концепції урбогенезу) (2010)
Єкшов В. В. - Шевченкіана в творчості Д. І. Яворницького (до питання дослідження джерельної бази) (2010)
Товстоляк Н. М. - Качанівський маєток та його мешканці у творчій спадщині Д. І. Яворницького (2010)
Василенко Н. Є. - До історії написання автобіографічного роману-хроніки Д. І. Яворницького "За чужий гріх" (2010)
Шумейко О. В. - Пізнавальне та виховне значення історико-художнього твору Д. І. Яворницького "Із української старовини" (2010)
Митрофаненко Ю. С. - Отаманщина як історичне явище: погляди Д. І. Яворницького та сучасні рефлексії (2010)
Капустіна Н. І. - Музейний фестивальний рух в Україні і традиції Д. І. Яворницького, Бекетова В. М. (2010)
Тимошенко Я. П. - До історії формування колекції меморіальних речей академіка Д. І. Яворницького (2010)
Романчук Д. О. - Нагрудні знаки та значки 1920–1930-х рр. у колекції ДНІМ ім. Д. І. Яворницького (2010)
Святець Ю. А. - Дослідницькі традиції Д. І. Яворницького на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Стенько Ю. Г. (2010)
Каюк С. М. - Козацько-татарські стосунки на українській ділянці Великого Кордону в кінці XV–XVI ст., Шаталов Д. В. (2010)
Виноградов Г. М. - Зовнішня політика Російської держави першої половини XVI ст. та походження українського козацтва (2010)
Репан О. А. - Структура гарнізону Старосамарського ретраншементу (2010)
Андрєєва С. С. - Журнал подорожі до Криму поручика Олександра Нікіфорова 1744 р. як джерело до вивчення історії Нової Запорозької Січі (2010)
Посунько О. М. - Запорозька Січ і гайдамаччина у 50-х – на початку 60-х рр. ХVІІІ ст. (2010)
Литвинова Т. Ф. - "Селянське" чи "мужицьке" питання турбувало еліту Лівобережної України в другій половині ХVIII ст.? (2010)
Прокопенко Л. Л. - Кадровий склад викладачів Катеринославської гімназії в першій половині ХІХ ст. (2010)
Москальов Д. В. - Аматор старовини. Історичні та містичні захоплення Івана Романовича Мартоса (2010)
Антипенко Г. С. - Українське народолюбство Олександра Федоровича Кістяківського (2010)
Остропольська М. В. - Михайло Павлик та інтелектуали Наддніпрянської України (2010)
Баздирєва Е. М. - Діяльність О. Я. Риндовської (Чернової) в галузі освіти Катеринослава (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Прокопенко С. Л. - Діяльність Катеринославського реального училища в 1875–1900 рр. (2010)
Савчук В. С. - В. О. Біднов та Д. І. Яворницький у Катеринославі: 1917-1918 рр. (2010)
Кочергін І. О. - В епіцентрі громадського служіння. Гесберг Костянтин Дмитрович (2010)
Микитчук С. П. - Харківське історико-філологічне товариство – осередок досліджень Наддніпрянської України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Венгерська В. О. - Науковi товариства та музеї кінця ХІХ – початку ХХ ст. як вiдображення особливостей формування українського нацiонального проекту (2010)
Нікілєв О. Ф. - Повоєнна ситуація в українському селі в оцінці вищого партійного керівництва (на прикладі Дніпропетровщини) (2010)
Ковальова І. Ф. - Некрополі козацької Самарі – Богородицької фортеці (2010)
Шалобудов В. М. - Монети з Самарі – Новобогородицької фортеці в контексті датування пам’ятки (2010)
Струкуленко А. С. - До історії археологічних досліджень у Дніпровському Надпоріжжі (2010)
Ромашко О. В. - Скіфські бронзові казани Північного Причорномор’я (з горизонтальними та вертикальними ручками) (2010)
Шевченко І. В. - Деякі проблеми історії археологічних досліджень східної Кіровоградщини (2010)
Страфун С. С. - Риск развития местного гипертензионного ишемического синдрома при травме, Ткач А. В., Страфун А. С., Салий А. П. (2014)
Мателенок Е. М. - Cамовправившиеся вывихи предплечья в структуре переломовывихов локтевого сустава, Бузницкий Р. И. (2014)
Гур’єв С. О. - Роль інтерлейкіну-6 у діагностиці інфекційних ускладнень у постраждалих із політравмою, Танасієнко П. В., Танасієнко О. М., Цвях А. І. (2014)
Гуцуляк В. І. - Порівняльний аналіз геометричних параметрів тривимірних моделей систем "гомілка — апарат зовнішньої фіксації" з різною просторовою орієнтацією опор, Сулима В. С. (2014)
Белов М. Е. - Методика автоматизированного моделирования и оптимизация размещения фиксирующих элементов на корпусе пластины при накостном остеосинтезе, Василов В. М., Дудко А. Г., Олексюк И. С., Шайко-Шайковский А. Г. (2014)
Кабацій М. С. - Аналіз результатів оперативного лікування пацієнтів з хворобою Ерлахера — Блаунта, Голюк Є. Л., Немеш М. М. (2014)
Лукьянцева Г. В. - Влияние 60-дневного введения бензоата натрия на прочностные характеристики костей скелета белых крыс в период реадаптации, Лузин В. И., Морозов В. Н. (2014)
Моргун М. І. - Порівняльний аналіз результатів лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки, Вінник О. О., Головко Є. В., Кузьмин М. В., Моргун Ю. М. (2014)
Лазарев І. А. - Порівняльний аналіз надійності фіксації кісткових відламків при переломах латерального виростка великогомілкової кістки (біомеханічне моделювання), Бруско А. Т., Самохін А. В., Мельник І. В., Скибан М. В. (2014)
Вакуленко В. М. - Вывихи после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, Вакуленко А. В., Неделько А. А. (2014)
Білоножкін Г. Г. - Клінічні результати одновиросткового ендопротезування колінного суглоба при медіальному остеоартрозі (2014)
Донченко Л. И. - Изменения метаболических процессов в зависимости от степени диспластического сколиоза у детей, Арар Таер Джамал, Кравченко А. И., Степура А. В. (2014)
Герасименко С. І. - Метаболізм гострофазних білків сироватки крові у хворих на ревматоїдний артрит з ураженням суглобів верхньої кінцівки, Магомедов О. М., Полулях М. В., Бабко А. М., Криницька О. Ф. (2014)
Герцен Г. І. - Остеосинтез перипротезних переломів стегнової кістки (тип В1) після ендопротезування кульшового суглоба, Штонда Д. В., Рижак І. В., Шапошніков О. В., Ломінашвілі Н. (2014)
Науменко Л. Ю. - Хирургическое лечение больных с последствиями травматических повреждений сухожилий и нервов предплечья и кисти, Доманский А. Н., Богуславский А. С., Перепелица В. Ф. (2014)
Радомський О. А. - Розробка способу остеосинтезу внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки блокованим стрижнем (остеометричне дослідження), Рябоконь П. В. (2014)
Шимон В. М. - Консервативна терапія в комплексі лікування пацієнтів похилого віку після ендопротезування, Литвак В. В., Шимон М. В., Шерегій А. А. (2014)
Герцен Г. І. - Особливості виконання корегувальних остеотомій першої плеснової кістки при hallux valgus, Остапчук Р. М., Лісовий О. В., Магеровський С. В., Ломінашвілі Н. (2014)
Півень Ю. М. - Комбінований остеосинтез при багатофрагментарних переломах проксимального відділу плечової кістки як альтернатива ендопротезуванню, Литвин Ю. П. (2014)
Зубов А. Д. - Посттравматические абсцессы печени: ультразвуковая диагностика и мини-инвазивное эхоконтролируемое лечение, Вилсон Дж. И. (2014)
Гук Ю. М. - Діагностика та консервативне лікування хворих на вітамін-D-залежний рахіт, Марциняк С. М., Кінча-Поліщук Т. А., Науменко Н. О. (2014)
Гайко Г. В. - Перипротезні переломи: структура та чинники виникнення, Калашніков О. В., Сулима О. М., Нізалов Т. В., Козак Р. А., Галузинський О. А., Черняк П. С. (2014)
Герасименко А. С. - Ендопротезування кульшових та колінних суглобів у хворих на ревматоїдний артрит при їх одночасному ураженні (2014)
Науменко Н. О. - Псевдосаркома у пацієнтів із недосконалим остеогенезом: диференціальна діагностика та особливості клініко-рентгенологічного перебігу, Гук Ю. М., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А. (2014)
Боровой И. С. - Методика восстановительного лечения пострадавших с нестабильными повреждениями таза типа В, леченных аппаратами внешней фиксации (в помощь практическому врачу), Лобанов Г. В. (2014)
Лапшин Д. В. - Определение оптимальной хирургической тактики при переломах длинных костей с учетом объективных методов оценки тяжести политравмы (обзор литературы), Березка Н. И., Литовченко В. А., Гарячий Е. В. (2014)
Тези доповідей, надісланих для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Сучасні теоретичні та практичні аспекти травматології та ортопедії" Донецьк — Урзуф — 2014 (2014)
Борзых А. В. - Особенности морфологических изменений в тканях кольцевидной связки при стенозирующем лигаментите у детей, Бондаренко Н. Н., Ковальчук Д. Ю., Оприщенко А. А., Верещагин С. И. (2014)
Лазарев І. А. - Концептуальна біомеханічна модель виникнення структурних змін у тібіофеморальній ділянці колінного суглоба при травмі, Костогриз О. А., Крищук М. Г., Скибан М. В. (2014)
Тяжелов А. А. - Условия сохранения горизонтального равновесия таза при повреждении мышц (экспериментальное моделирование мышечного пояснично-тазового баланса), Карпинский М. Ю., Гончарова Л. Д., Климовицкий Ф. В., Лобанов Г. В., Боровой И. С. (2014)
Поворознюк В. В. - Влияние кальцитонина на репаративную регенерацию костной ткани, Дедух Н. В., Макогончук А. В. (2014)
Макогончук А. В. - Эффективность использования различных форм кеторолака в лечении болевого синдрома в практике ортопеда-травматолога (2014)
Климовицкий Ф. В. - Показания и противопоказания к эндопротезированию опухолевых дефектов костей коленного сустава, Бабоша В. А., Гребенюк Ю. А., Абу-Фаддех Хасам, Ютовец Ю. А., Солоницын Е. А. (2014)
Ступницький М. А. - Динаміка концентрації молекул середньої маси в пацієнтів із тяжкою поєднаною торакальною травмою в гострому періоді травматичної хвороби, Жуков В. І., Горбач Т. В., Павленко А. Ю., Білецький О. В. (2014)
Пернакова В. Г. - О чувствительности некоторых видов микроорганизмов к антибиотикам фирм "Аспект", "НИЦФ", HiMedia, Поддубная Е. Н., Шевченко В. Т. (2014)
Бур’янов О. А. - Помилки та ускладнення при лікуванні пацієнтів з переломами п’ясних кісток, Циганков М. А. (2014)
Березка М. І. - Рання діагностика порушення структурно-функціонального стану кісткових фрагментів при відкритих діафізарних переломах кісток, Павлова Т. М. (2014)
Науменко Л. Ю. - Влияние биокомпозитного материала Остеоматрикс на процессы регенерации костной ткани в условиях эксперимента (иммуногистохимическое исследование), Панасюк А. Ф., Кострица К. Ю., Горегляд А. М., Бондаренко А. А., Хороших В. В. (2014)
Науменко Л. Ю. - Променева діагностика наслідків травм грудного відділу хребта та спинного мозку в практиці медико-соціальної експертизи, Тарасенко О. М., Мирончук Л. В. (2014)
Трутяк І. Р. - Лікувально-діагностичний менеджмент постраждалих із поєднаною травмою на ранньому госпітальному етапі, Філь А. Ю. (2014)
Шимон В. М. - Концептуальна модель вертикальної дистонії надколінка, Василинець М. М., Шимон М. В., Палінкаш А. А., Матічин Ю. М. (2014)
Тяжелов О. А. - Експериментальне дослідження варіантів остеосинтезу ключиці при її переломах у середній третині, Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Суббота І. А., Павленко К. В., Топор В. П., Уварова О. Б., Попов О. І. (2014)
Хмызов С. А. - Эффективность комбинированного лечения детей с врожденной косорукостью в сочетании с аномалиями кисти, Гарбузняк И. Н. (2014)
Гузенко С. О. - Наш досвід лікування вроджених синдактилій у дітей, Тарнаруцький В. В., Нікорук В. Г., Черноіванов О. М., Куций М. М., Гетманчук Ю. А., Бойко І. М. (2014)
Климовицкий В. Г. - Обоснование медикаментозного лечения детей в зависимости от степени диспластического сколиоза, Донченко Л. И., Арар Таер Джамал, Кравченко А. И., Вдовиченко М. Д., Шамардина И. А. (2014)
Дунай О. Г. - Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости, Суворов О. Е., Маркин Г. А., Нечипоренко П. И. (2014)
Каладзе Н. Н. - Опыт применения грязелечения у больных с травматической болезнью спинного мозга, Савелко Н. В. (2014)
Сухин Ю. В. - Цифровой угломер-ротатометр для определения функции предплечья, Бодня А. И., Баккар Тарек, Данилов П. В., Кривенко С. Н. (2014)
Пастернак В. В. - Применение ультразвукового исследования в диагностике гемодинамических нарушений в послеоперационном периоде при тяжелых повреждениях кисти, Борзых А. В., Ковальчук Д. Ю., Соловьев И. А., Оприщенко А. А., Варин В. В. (2014)
Побел А. Н. - Лечение сепсиса при гнойно-воспалительных заболеваниях суставов, Кляцкий Ю. П., Трибушной О. В., Побел Е. А., Труфанов И. И., Гордиенко Ю. А. (2014)
Федорова А. А. - Особенности антиоксидантной защиты при термической травме, Борзенко Б. Г., Гнилорыбов А. М. (2014)
Гур’єв С. О. - Інфекційні ускладнення перебігу травматичного процесу у постраждалих із полісистемними пошкодженнями. Повідомлення 2. Патогенез розвитку, Танасієнко П. В., Соловйов О. С. (2014)
Лидия Дмитриевна Горидова (25.12.1944 — 30.08.2014) (2014)
Виноградов Г. - Середньовічна християнська цивілізація як богословсько-лінгвістична модель (2014)
Капітон О. В. - Про деякі особливості розвитку культури українського етносу в умовах сучасної глобалізації (2014)
Хазиев В. С. - Гуманизм евразийской идеи и практики (2014)
Коршун Т. С. - Проблема свободы в философии права И. А. Ильина и Б. А. Кистяковского (2014)
Миронова Т. Ю. - Про що свідчать образи в тексті особи, яка проголосила "смерть автора" (2014)
Новиков В. Т. - Возникновение и концептуальные особенности классической философии истории (2014)
Попов В. Ю. - "Weltanschauung-мировоззрение": история одного философского суеверия (2014)
Бескаравайный С. С. - Прадигма техники как универсальный цикл развития технического знания (2014)
Новикова О. В. - Техническая рациональность и проблема генезиса "экономического человека" (2014)
Смотрицкий Е. Ю. - Философия техники Освальда Шпенглера: прогнозы и реальность, Шубин В. И. (2014)
Чечельницька Г. В. - Психоісторична версія української історії: спроба утворення (2014)
Куценко В. Й. - Економіка як живі знання (2014)
Пименова М. М. - Экономика в моем понимании (2014)
Капітон В. П. - Умная философия для себя (2014)
Маринкевич С. М. - Вивчення сімейних міфів, їх функцій та характеристик у сучасних психологічних дослідженнях (2014)
Вербицкая Л. С. - Субъективные заметки о философии хозяйства Сергея Булгакова, Винниченко А. Е. (2014)
Задорожна В. В. - Сутність та ознаки правової держави, її прояви в Україні (2014)
Шинкаренко І. - Перспективи Чорноморського регіону (2014)
Щирый Г. - Культура и деньги (2014)
XiT-XoL Ю. - Две встречи и одно событие (2014)
Про авторів (2014)
Вимоги до оформлення та подання статей до наукового збірника "Філософія. Культура. Життя" (2014)
Бескаравайный С. С. - Когнитариат как социальный класс (2014)
Капитон В. П. - Ив. Ильин и его неприятие зла (весьма субъективные заметки), Капитон О. В. (2014)
Коршун Т. С. - Проблеми реалізації правової рівності (2014)
Муза Д. Е. - Некоторые соображения о цивилизационной природе Украины и её деструкции глобализацией (2014)
Попов В. Г. - Одиночество (2014)
Федюк В. Ю. - Політичні та культурні проблеми української діаспори в умовах сучасної глобалізації (2014)
Коротков Н. В. - "Честность" как характеристика аутентичного существования во французском экзистенциализме ХХ века (2014)
Попов В. Ю. - Анцилярность как проклятие философии (2014)
Нойзер В. - Постижение знания (2014)
Возняк В. С. - Онтологическое содержание категории "человечность" (2014)
Гижа А. В. - Истина и смысл как метакатегориальное выражение модусов времени (2014)
Счастливцева Е. А. - Возрастает ли роль субъекта в современной философии? (2014)
Хазиев В. С. - О сущем и абсурде (2014)
Чечельницька Г. В. - Психоісторичний огляд проблеми періодизації української історії та діагностика сьогодення (2014)
Куценко В. Й. - Духовна сутність економіки (2014)
Маринкевич С. М. - Контент-аналіз сімейних міфів Воцерковлених родин (2014)
Афанасьєва Д. - Яким бачиться сьогодні майбутнє української книги (2014)
Жуковська А. - Що може перетворити вітчизняні музеї у центри активності місцевої громади? (2014)
Бодня А. - Кобзар у моєму житті (2014)
Дегтярьова Є. - Кобзар у моєму житті (2014)
Діброва А. - Кобзар у моєму житті (2014)
Безчасна Т. - Лист до Т. Шевченка (2014)
Дубров О. - Лист до Т. Шевченка (2014)
Малинська А. - Лист до Т. Шевченка (2014)
Сухопар К. - Лист до Т. Шевченка (2014)
Фрейдін М. - Лист до Т. Шевченка (2014)
Добролежа К. - Про що співає Тарасова Кобза? (2014)
Крайник В. - Про що співає Тарасова Кобза? (2014)
Шубин В. В. - Памяти Сагатовского Валерия Николаевича (2014)
Про авторів (2014)
Вимоги до оформлення та подання статей до наукового збірника "Філософія. Культура. Життя" (2014)
Березовський І. В. - Зміни лейкоцитарної формули при згодовуванні м’яса від позитивно реагуючих на туберкулін тварин (2013)
Богатко Н. М. - Ідентифікація м’яса тварин за показниками якості та безпечності, Салата В. З., Богатко Д. Л., Шах Л. В., Голуб О. Ю. (2013)
Божик В. Й. - Рибні запаси басейнів рік Дніпро і Дністер та вплив на них антропогенного навантаження, Грицина М. Р. (2013)
Бойчук Р. М. - Корисні та лікувальні властивості продукції овець, Бінкевич В. Я., Микитин Л. Є., Білик О. Я. (2013)
Буцяк В. І. - Забруднення ґрунтів та харчових продуктів радіоцезієм Чорнобильського походження, Клименко О. М. (2013)
Буцяк А. А. - Мікроорганізми як альтернатива пестицидам у виробництві екологічно безпечної продукції рослинництва, Калин Б. М. (2013)
Високос М. П. - Реакція овець імпортованих порід (олібс, тексель) на спекотні погодні умови степової зони україни у порівняльному аспекті, Заярко А. О., Чумак Є. В. (2013)
Гутий Б. В. - Рівень показників неферментної системи антиоксидантного захисту організму бичків за умов кадмієвого навантаження (2013)
Дашковський О. О. - Мехінізми токсичної дії свинцю на кровотворну систему і процеси обміну речовин в організмі корів, Фоміна М. В., Калин Б. М. (2013)
Добрянська Г. М. - Особливості накопичення важких металів в організмі різних видів промислових риб, Мельник А. П., Янович Н. Є., Янович Д. О. (2013)
Калин Б. М. - Ґрунт як початкова ланка міграції важких металів у екосистемах, Буцяк Г. А., Фоміна М. В., Дашковський О. О. (2013)
Качмар Н. В. - Вплив іонів свинцю та кадмію на питому поверхню темно-сірого опідзоленого ґрунту, Дацко Т. М., Мазурак О. Т. (2013)
Кобиш А. І. - Якість сирого незбираного молока корів особистих селянських господарств (2013)
Коваль Г. М. - Мінеральний склад тканин бугайців поліської м’ясної та симентальської порід після застосування досліджуваних мікроелементів і метіонатів, Васерук Н. Я. (2013)
Козенко О. В. - Вплив екологічного та сезонного факторів на сорбційну здатність еритроцитів крові великої рогатої худоби, Демчук М. В., Сус Г. В., Дідик У. М. (2013)
Коломієць Ю. В. - Режими освітлення, що застосовуються за умов вирощування курчат-бройлерів (оглядова), Павліченко О. В., Бусол Л. В., Жиліна В. М. (2013)
Кос’янчук Н. І. - Основні поняття добробуту тварин та нормативно-правові акти (2013)
Крушельницька Н. В. - Вплив санітарної обробки доїльного устаткування та технології доїння корів на гігієнічну якість молока (2013)
Купрієнко Л. С. - Ефективність застосування електрохімічноактивних розчинів натрію хлориду за умов контамінації м’яса птиці сlostridium perfringens, Зон Г. А., Стеценко Н. В., Безвершенко О. С. (2013)
Куциняк І. В. - Особливості жирнокислотного складу підшкірного жиру косулі та дрібної рогатої худоби (2013)
Лавріненко І. В. - Ветеринарно-санітарна оцінка сіна для годівлі дрібних гризунів (2013)
Логачова Л. О. - Вплив мікроклімату на фізіологічний стан та захворюваність коней, Чорний М. В. (2013)
Малина В. В. - Вплив пробіотику протекто-актив на продуктивні якості молодняку свиней при вирощуванні їх в умовах промислових технологій, Бондаренко Л. В., Гришко В. А. (2013)
Мацуська О. В. - Еколого-економічна доцільність застосування кавітаційно-адсорбційного очищення стічних вод м'ясопереробних підприємств, Параняк Р. П., Сабадаш В. В., Гумницький Я. М. (2013)
Мерзлов С. В. - Згодовування перепелам іммобілізованого йоду, ферментів та хелату кобальту у складі комбікормів із дефіцитом фосфору (2013)
Микитин Л. Є. - Стан та перспективи розвитку вівчарства в Україні, Бінкевич В. Я., Білик О. Я. (2013)
Нагірняк Т. Б. - Досвід впровадження органічного землеробства на Полтавщині, Осередчук Р. С., Грабовський Р. С. (2013)
Наливайська Н. М. - Гуморальні й клітинні фактори неспецифічного захисту кіз на фоні застосування пробіотиків (2013)
Орлюк Т. М. - Санітарно-гігієнічні показники приміщення віварію під час проведення лабораторного експерименту (2013)
Осередчук Р. С. - Екологічна безпека харчових продуктів при використанні полімерних пакувальних матеріалів і тари, Нагірняк Т. Б., Шийка Х. Г. (2013)
Параняк Р. П. - Основні напрями формування комплексного механізму екологічно орієнтованого управління землекористуванням, Войтович Н. В., Козловський М. П. (2013)
Пасічник А. В. - Продуктивні показники і резистентність телят під впливом деа (2013)
Передера О. О. - Мікологічна характеристика зерносумішей для кролів (2013)
Петренко А. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка впливу освітлення на бактеріальну забрудненість повітря вівчарні та організм овець, Чорний М. В., Митрофанов О. О. (2013)
Польова О. Л. - Економічна ефективність постійного і непостійного місця утримання молодняку великої рогатої худоби, Польовий Л. В., Ліцький В. О., Дем’янчук І. В. (2013)
Ситюк М. П. - Ретроспективний аналіз серопревалентності популяції диких свиней території україни до вірусу хвороби тешена за результатами моніторингових досліджень в період 2001-2011 років (2013)
Соколюк В. М. - Санітарно-гігієнічна характеристика якості води для тварин у західній біогеохімічній зоні україни, Засєкін Д. А. (2013)
Фоміна М. В. - Дослідження якості м’яса свиней за корекції їх раціону сполуками заліза, Дашковський О. О., Калин Б. М., Курляк І. М. (2013)
Фотіна Т. І. - Удосконалення схеми ветеринарно-санітарних заходів для зниження мікробного тиску у свинарських господарствах, Нагорна Л. В., Фотін О. В., Гапонов І. В. (2013)
Черевко М. В. - Фактори небезпечності та екологічний контроль якості харчової продукції і сировини (2013)
Чорний М. В. - Корекція резистентності телят комплексним метаглобуліном за різних умов мікроклімату, Колісник П. В. (2013)
Чорний М. В. - Вплив на природну резистентність і продуктивні показники курей-несучок цеолітового борошна в умовах нормативного мікроклімату, Ткачова О. В. (2013)
Шуляк С. В. - Вплив розчину колоїдного срібла на мікрофлору кишечника та продуктивні показники перепелів, Засєкін Д. А. (2013)
Яценко І. В. - Алометрична залежність між живою масою курчат-бройлерів та масою їх внутрішніх органів при введенні в раціон наноаквахелату срібла, Гетманець О. М., Сененко Є. О. (2013)
Бреславець Т. І. - Інтеграція освіти, науки і виробництва як складова сучасного розвитку (2014)
Данканіч О. М. - Специфіка сучасних методів фінансового забезпечення вищої освіти в регіоні (2014)
Дубовська О. В. - Фінансові проблеми розвитку загальної освіти в Україні: аспекти удосконалення системи оплати праці (2014)
Маліновська О. Я. - Шляхи вдосконалення системи захисту прав споживачів кредитних спілок (2014)
Маслик Р. О. - Необхідність застосування принципу адресності призначення соціальних пільг в Україні (2014)
Лисяк Л. В. - Первинне публічне розміщення акцій (ІРО) в системі фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України, Гриценко О. В. (2014)
Шукіс І. З. - Менеджмент у системі управління: сутність, еволюція та сучасні тенденції розвитку (2014)
Макаренко Ю. П. - Розвиток кредитного скорингу позичальників банку (2014)
Буряк А. В. - Рольові функції інвестиційного та інноваційного процесів інтенсифікації розвитку аграрної сфери (2014)
Мельниченко С. І. - Бюджетне регулювання економічного розвитку (2014)
Михальчук А. В. - Програмно-цільовий метод бюджетного планування: потреби України та зарубіжний досвід (2014)
Роменська К. М. - Посилення результативності використання коштів місцевих бюджетів України у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів (2014)
Вознюк О. В. - Історія становлення бюджету міста Катеринослава з кінця ХVIII до першої половини ХІХ ст. (2014)
Гатаулліна Е. І. - Формування державних видатків у системі економічного розвитку (2014)
Волосович С. В. - Формування системи фінансової безпеки ринку страхування кредитів (2014)
Піскова Ж. В. - Проблеми та перспективи розвитку непрямого оподаткування в Україні (2014)
Піменова М. М. - Використання податкових інструментів у контексті стимулювання ресурсозбереження (2014)
Даценко В. В. - Функціонування недержавних пенсійних фондів в системі фінансових послуг (2014)
Шевченко О. В. - Місцеві запозичення у системі фінансового регулювання регіональних диспропорцій (2014)
Соковець-Макатуха Т. В. - Фінансові ресурси підприємств як додаткова база для створення фонду доступного житла (2014)
Железняк В. В. - Організація автоматизації обліку необоротних активів у відокремлених підрозділах залізниці (2014)
Бойко К. К. - Фактори розвитку інноваційної діяльності підприємств у староіндустріальних регіонах (2014)
Лук’яненко І. Г. - Проблеми управління бюджетним дефіцитом для забезпечення фінансової безпеки України (2014)
До уваги авторів науково-теоретичного журналу Вісника ДДФА: Економічні науки (2014)
Бойко Ю. В. - Методи покращення ефективності для систем високошвидкісної класифікації пакетів, Дєєв К. С. (2014)
Брацыхина Л. И. - Температурные напряжения, возникающие в бесконечном стержне в рамках пространственно нелокальной модели термоупругости, Сынах М. В., Фильштинский Л. А. (2014)
Буй Д. Б. - Мультимножественная табличная алгебра: дополнительные операции, Глушко И. Н. (2014)
Горбенко Ю. И. - Моделирование алгебраической структуры шифра AES с использованием цепных дробей, Кузнецов А. А., Костенко С. В. (2014)
Дубницкий В. Ю. - Решение обратной задачи интервального анализа поисковым методом, Кобылин А. М. (2014)
Егорова О. Д. - Гибридный метод оптимизации в задаче отстройки цилиндрического резервуара от резонансных частот, Шелудько Г. А. (2014)
Иванова О. А. - Новый метод вычисления базисных функций атомарного обобщенного ряда Тейлора (2014)
Іваненко Д. В. - Аналіз колізійних властивостей режиму вироблення імітовставок із вибірковим гамуванням, Кузнецов О. О., Колованова Є. П. (2014)
Кахута Н. Д. - Математические основания реляционных баз данных. Часть 2: свойства обобщенных табличных операций (2014)
Klimenko А. А. - Analytical-numerical approach to analyze forced and parametric vibrations of some pendulum systems, Mikhlin Yu. V. (2014)
Мищенко В. О. - Метрики трудности в оценке надёжности инструментальных библиотек и фреймворков (2014)
Олевский В. И. - Метод решения возмущённых краевых задач, способных моделировать деформированные состояния замкнутых торсовых оболочек (2014)
Пивень А. Л. - Комбинированный численный метод решения вырожденного нелинейного интегро-дифференциального уравнения с запаздываниями (2014)
Fraissard J. - Competitive diffusion of benzene-hexane mixtures in microporous medium: mathematical modeling and parameters identification, Leclerc S., Mykhalyk D., Petryk M. (2014)
Ярмош Е. В. - Применение теории сплайнов, построенных на неравномерной сетке узлов, в моделировании образовательных процессов (2014)
Assadi Sh. - The Sequences with Stationary differences, Jouja Gh., Farhood F. (2014)
Contents (2014)
Маліновська О. Я. - Суть поняття "соціальний захист" у загальній системі соціальної політики, Рудзінська Р. О. (2013)
Власюк В. Є. - Формування соціально-економічних інтересів регіону в контексті розвитку національної економіки України, Бик Л. І. (2013)
Горященко Ю. Г. - Комплексна оцінка соціально-економічних показників регіональної статистики (2013)
Гірман А. П. - Соціально-економічні аспекти формування безпечних умов праці (2013)
Гриценко О. В. - Фінансова складова інноваційного оновлення економіки України (2013)
Гетьман О. О. - Парадигма регіонального розвитку в Україні, Буряк М. І. (2013)
Ільченко В. М. - Методи оцінки сталого розвитку регіону: індикатори та їх хaрaктеристика (2013)
Падерін І. Д. - Чинники впливу на інноваційний розвиток промислових підприємств, Бойко К. К. (2013)
Данканіч О. М. - Зарубіжний досвід фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в регіоні (2013)
Сорока К. О. - Практичні аспекти ситуаційного аналізу в туристичній галузі (2013)
Пономарьова О. Б. - Конкурентоспроможність страхових компаній у регіоні (2013)
Адаменко І. П. - Фінансова політика в умовах сучасних системних економічних реформ в Україні (2013)
Лисяк Л. В. - Детермінанти фінансової конкурентоспроможності у ринковому середовищі, Гетьман Д. О. (2013)
Карамушка Л. І. - Формування місцевих бюджетів як складова бюджетного процесу (2013)
Тимошенко М. В. - Правовий статус органів самоврядування в контексті фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, Дем’яненко В. Є. (2013)
Міронова Л. О. - Фінансовий потенціал регіону: теоретичний аспект, Моїсеєнко О. В. (2013)
Остріщенко Ю. В. - Планування видатків місцевих бюджетів на розвиток людського потенціалу в Україні (2013)
Лазебник Л. Л. - Виміри державного регулювання в банківському секторі (2013)
Величкін В. О. - Міжнародний досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні, Баранник Л. Б. (2013)
Портна О. В. - Розвиток страхового ринку як підсистеми сукупного фінансового потенціалу України (2013)
Трещов М. М. - Податок на нерухоме майно: перспективи стягнення (2013)
Пампуха С. І. - Cпецифіка еквівалентності обміну в страхуванні як економічна форма убезпечення в підприємництві, Табінський В. А. (2013)
Єршова Н. Ю. - Внутрішній контроль: принципи та структура в координатах системи управління підприємством (2013)
Панасейко С. М. - Місце автоматизованих систем управління підприємством у процесі антикризового управління персоналом, Панасейко І. М. (2013)
Рядно О. А. - Розвиток ринку праці в промислово розвинутому регіоні (на прикладі Дніпропетровської області), Хрущ Я. В. (2013)
До уваги авторів науково-теоретичного журналу Вісника ДДФА: Економічні науки (2013)
Белас О. М. - Опромінювач лінійної поляризації для параболічної антени, Мазор С. Ю. (2014)
Жердєв М. К. - Діагностична модель базового логічного елементу транслятора напівпровідникової інтегральної схеми для безконтактного індукційного методу діагностування, Кузавков В. В. (2014)
Karpenko O. V. - Research of methods and technics, technnological control means (modification) of properties of semiconducting materials and solid-state electronic devices, Ochramovych M. M., Loza V. M., Shevchenko V. V. (2014)
Козина Ю. Ю. - Применение алгоритма веерной интерполяции для выделения характерных точек контуров реперных знаков на печатных платах (2014)
Кольцов Р. Ю. - Підвищення завадозахишеності радіоліній із складними сигналами при мажоритарному кодуванні, Вишнівський В. В., Сєрих С. О. (2014)
Кошевой Н. Д. - Оптимизация геометрического расположения фотоприемников при контроле углового перемещения рулевых поверхностей самолета, Бурлеев О. Л. (2014)
Lenkov S. V. - Forecasting of reliability and costs of operation complex objects RET in view of their maintenance service and repair, Tsytsarev V. M., Braun V. O., Ossypa V. O., Berezovska Y. V. (2014)
Лещенко О. І. - Багатовекторні диференціальні перетворювачі вібрації інформаційної вимірювальної системи, Зборовська І. А., Банзак Г. В. (2014)
Мясищев А. А. - Создание надежного http-сервера для удаленного управления по TCP/IP сети на основе ATmega1280 и Wiznet W5100 (2014)
Сакович Л. М. - Оцінка показників якості діагностичного забезпечення ремонту військової техніки зв'язку в польових умовах, Романенко В. П., Лалетін С. П., Демченко С. В. (2014)
Shvorov S. A. - Neural network predicting solar (cosmic) radiation in special space systems, Zhyrov G. B., Shtepa V. M., Chyrchenko D. V., Zhelnovach G. M. (2014)
Gryshin S. P. - Methods of increasing of functional stability of power systems, Кrikhta V. V., Lenkov S. V. (2014)
Данова М. А. - Синтез модели выбора приоритетных тематических направлений при создании прогнозов научно-технического развития на основе методологии форсайт (2014)
Кирда А. Г. - Формування країнознавчої компетентності у курсі спеціальної іншомовної підготовки (2014)
Мокрицький В. А. - Сравнительный анализ известных алгоритмов компьютерной томографии ядерного топлива тепловыделяющих сборок реактора, Маслов О. В., Банзак О. В. (2014)
Онищук М. І. - Збройні сили ФРН в умовах нових викликів і загроз, Мельников О. Г., Храбан І. А. (2014)
Присяжнюк М. М. - Основні поняття та особливості проведення спеціальних інформаційних операцій, Пампуха І. В., Петрик В. М. (2014)
Сівак В. А. - Специфіка обґрунтування вимог до експлуатаційної безпеки транспортних засобів органів охорони державного кордону в ході їх захисту від небезпечних несправностей (2014)
Шарий В. І. - Актуальні питання щодо відновлення професійних якостей військовослужбовців (призваних із запасу) в умовах проведення мобілізації Збройних Сил України, Малюга А. В., Добровольський Ю. Б., Ємцов А. А. (2014)
Банзак Г. В. - Разработка основного алгоритма имитационной статистической модели процессов технического обслуживания, Банзак О. В., Лещенко О. И., Пашков С. А. (2014)
Барбашов І. А. - Аналіз методів вирішення задач маршрутизації транспорту, Огнєвий О. В. (2014)
Gaysha O. O. - Model of user learning process in distance education system based on network graphs, Gachovich S. V., Zhyrov B. G., Solodeeva L. V. (2014)
Галянт С. В. - Аналіз стану проблем ідентифікації об'єктів у базах даних, Красильников С. Р., Джулій А. В. (2014)
Гришин С. П. - Аналіз та класифікація методів впровадження інформації в звукові файли, Коврига Є. О., Березовська Ю. В. (2014)
Гурман І. В. - Метод адаптивної маршрутизації в мережах передачі даних з урахуванням самоподібності трафіка, Завадовський В. В., Муляр І. В. (2014)
Джулій В. М. - Алгоритм кластеризації стиснення вектора характерних ознак графічних зображень, Лєнков С. В., Коблєнєв О. О. (2014)
Красильников С. Р. - Використання геоінформа-ційних систем у спеціалізованих підрозділах, Литвиненко Н. І., Лапінський О. В. (2014)
Лєнков С. В. - Концептуальна схема системи інтелектуальної обробки даних, Джулій В. М., Горбатюк О. М., Берназ Н. М. (2014)
Malyuga A. V. - Conceptual model of HEI education quality monitoring by principle of combined control, Pampuha I. V., Prohorov O. A., Ryaba L. O. (2014)
Муляр І. В. - Локалізація об'єктів у бездротових сенсорних мережах, Зеленська В. С. (2014)
Мясіщев О. А. - Засоби моделювння телекомунікаційних мереж, Голдис О. В., Лєнков О. С. (2014)
Новакевич В. Ю. - Дослідження використання освітніх дистанційних систем для обробки інформації, Хмельницький Ю. В. (2014)
Хайрова Н. Ф. - Метод автоматической идентификации семантических корреляций терминов глоссария, Петрасова С. В., Ленков С. В. (2014)
Чешун В. М. - Метод захисту інформації на основі прихованих моделей Маркова, Чуйко К. В. (2014)
Чир Н. В. - Місце Закарпатської області на міжнародному ринку туризму, Габчак Н. Ф., Мельник А. В. (2014)
Артемов В. Ю. - Особливості виявлення методологічних основ системно-онтологічного аналізу компетентностного підходу в навчанні, Литвиненко Н. І. (2014)
Барабаш О. В. - Обгрунтування педагогічних умов мультимовної підготовки майбутніх авіаційних фахівців (2014)
Безносюк О. О. - Педагогічне проектування теоретичної моделі військово-спеціальної підготовки студентів у системі цивільних ВНЗ (2014)
Вітвицька С. С. - Формування готовності магістрів освіти до науково-дослідницької діяльності у процесі вивчення педагогіки вищої школи (2014)
Воровка М. І. - Джерела становлення гендерного підходу в педагогіці, Петрученя Г. Г. (2014)
Гамерська І. І. - Досвід Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у впровадженні основних принципів Болонської декларації (2014)
Дудник Н. З. - Педагогічні технології як передумова розвитку освіти (2014)
Дудник О. О. - Психолого-педагогічні чинники підручникотворення в Україні в другій половині ХХ століття (2014)
Зінько Р. В. - Відмінності навчання курсантів та студентів військових і цивільних навчальних закладів, Білик О. С., Гавенко Б. І., Шпак О. Б. (2014)
Кючюк Джаміля кизи - Соціально-історичні передумови реформ у системі вищої освіти Республіки Туреччини (друга половина ХХ – поч. ХХІ ст.) (2014)
Останіна Н. С. - Підготовка соціальних педагогів до роботи у сфері дозвілля у системі вищої освіти України (2014)
Пахарєв С. О. - Початкова військова підготовка юнаків у навчальних закладах Франції (2014)
Плахотнік О. В. - Роль сучасної природознавчої освіти у формуванні цілісного світогляду (2014)
Расулов И. М. - Организационно-технологические аспекты развития культуры проектирования личности средствами компьютерной технологии (2014)
Трачук Р. М. - Квазіпрофесійна діяльність як сучасна технологія професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов (2014)
Уліч В. Л. - Психолого-педагогічні проблеми формування воїна-патріота в умовах ведення спеціальних операцій (2014)
Дані про авторів (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" (2014)
Вихідні дані (2014)
Сторінка редактора (2014)
Премия "Автор года" (2014)
Колоскова О. К. - Особливості дифтерії у дітей, Іванова Л. А., Марусик У. І., Бєлашова О. В., Гарас М. Н. (2014)
Дуда О. К. - Гостра EBV­інфекція у дорослих: етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка та лабораторна діагностика, Колесник Р. О. (2014)
Колоскова О. К. - Клінічні та окремі імунологічні фактори ризику генералізованих інфекційно­запальних процесів у новонароджених, Безруков Л. О., Білоус Т. М., Гончарук Р. І. (2014)
Леженко Г. О. - Ураження печінки при ієрсиніозі у дітей та сучасні можливості медикаментозної корекції, Усачова О. В., Іванова І. Б. (2014)
Дуда А. К. - Применение противовирусного препарата нового поколения Аллокин­альфа в терапии социально значимых вирусных инфекций, Коцюбайло Л. П., Окружнов Н. В. (2014)
Бойко А. В. - Характер ураження травної системи в пацієнтів iз лікарсько­стійким туберкульозом при використанні препаратів 2­го ряду (2014)
Корнеев А. Г. - Эхинококкоз в Оренбургской области: эпидемиологические, иммунологические и таксономические аспекты, Тришин М. В., Соловых В. В., Кривуля Ю. С., Боженова И. В. (2014)
Черняк С. А. - Морфологические изменения в печени при разных вариантах терапии и длительности течения хронического гепатита С, Прокопчик Н. И., Цыркунов В. М. (2014)
Тодорико Л. Д. - Динамика показателей эндогенной интоксикации при мультирезистентном туберкулезе легких с деструктивными изменениями, Еременчук И. В., Батрановская С. А., Шаповалов В. П. (2014)
Бобровицкая А. И. - Особенности общего реактивного потенциала организма у детей раннего возраста при БЦЖ­лимфаденитах, Голубова Т. Ф., Суходольская В. В., Захарова Л. А. (2014)
Пипа Л. В. - Патогенетичні механізми ушкодження мозку при нейроінфекціях у дітей, Свістільник Р. В., Сердюк Т. В., Лисиця Ю. М. (2014)
Бойко А. В. - Застосування аерозольної терапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень (2014)
Ершова И. Б. - Аллергические реакции при паразитозах у детей, Мочалова А. А., Лохматова И. А. (2014)
Аракельян Р. С. - Дирофиляриоз в Астраханской области: современное состояние проблемы, Галимзянов Х. М., Аракельян А. С. (2014)
Єршова І. Б. - Використання препарату Ворміл при дегельмінтизації перед вакцинацією, Мочалова Г. О. (2014)
Манищенкова Ю. А. - Антиоксидантная защита у беременных с пиелонефритом, Соловьева И. В., Манищенков С. Н. (2014)
Анкін М. Л. - Важливі аспекти в лікуванні порушень консолідації переломів діафіза великогомілкової кістки, Калашніков А. В., Шмагой В. Л. (2014)
Шевченко Р. М. - Спосіб ендобронхіального введення протитуберкульозних препаратів у хворих на деструктивний туберкульоз легень з локалізацією специфічного процесу у верхівкових сегментах, Разнатовська О. М., Ясінський Р. М., Солодовник Ю. С., Хлистун В. М., Хлистун В. В. (2014)
Кучин Ю. Л. - Проблеми знеболювання травматологічних та ортопедичних хворих у післяопераційному періоді, яким проводиться тромбопрофілактика: безпечність одночасного призначення нестероїдних протизапальних лікарських засобів та низькомолекулярних гепаринів (2014)
Богадельников И. В. - Инфекционный процесс как инструмент эволюции человека, Вяльцева Ю. В., Мужецкая Н. И. (2014)
Філь А. Ю. - Хірургічна концепція лікування постраждалих із політравмою у гострому періоді (2014)
Ломей Я. І. - Потрійний паразитизм (гельмінтоз, асоціація мікроорганізмів, злоякісні пухлини), Цюк І. І., Ломей Ю. Я. (2014)
Климовицкий В. Г. - Эффективность иммунокоррекции в лечении детей с начальными проявлениями диспластического сколиоза, Донченко Л. И., Арар Таер Джамал, Кравченко А. И. (2014)
Аракельян Р. С. - Мнимые паразитозы, Галимзянов Х. М., Стулов В. Н., Аракельян А. С. (2014)
Гур’єв С. О. - Клініко-епідеміологічна характеристика масиву постраждалих із пошкодженнями довгих кісток унаслідок дорожньо-транспортних пригод, Євдошенко В. П., Сацик С. П. (2014)
Домашенко О. М. - Щодо діагностики нейросифілісу в інфекційному стаціонарі, Мантула А. О., Слюсар О. О., Аксьонова М. А., Матіско М. О. (2014)
Полулях М. В. - Особливості ендопротезування кульшового суглоба при тяжких типах дисплазії, Герасименко С. І., Костюк А. Н., Полулях Д. М., Бабко А. М., Герасименко А. С., Громадський В. М. (2014)
Казинян А. Л. - Клинико­лабораторная характеристика лейшманиоза в Армении, Мхитарян А. Л., Асоян В. А. (2014)
Поляковская О. В. - Инфузионная терапия: некоторые аспекты в современных условиях, Далингер А. Е. (2014)
Трихліб В. І. - Науково­практична конференція "Актуальні інфекційні захворювання. Клініка. Діагностика. Лікування та профілактика" (2014)
Головченко Ю. І. - Клініко-патогенетична характеристика болю у нижньому відділі спини та застосування хондропротекторних ефектів Піаскледину в його комплексній терапії, Тріщинська М. А., Бельська І. В. (2014)
Бур’янов О. А. - Функціональна пов’язка для лікування переломів п’ясних кісток, Циганков М. А. (2014)
Калинкин О. Г. - Опыт применения концепции травматической болезни при лечении пострадавших с сочетанной травмой (2014)
Лазарев І. А. - Біомеханічне обґрунтування розвитку та прогресування структурних змін у травмованому хрящі колінного суглоба, Костогриз О. А., Скибан М. В. (2014)
Шимон В. М. - Лікування хворих із грижами міжхребцевих дисків препаратами біологічної терапії, Шимон М. В., Василинець М. М., Литвак В. В. (2014)
Гомон М. Л. - Мультимодальна анестезія/аналгезія в комплексі анестезіологічного забезпечення протезування кульшового суглоба (2014)
Проценко В. В. - Осложнения после эндопротезирования коленного сустава при использовании индивидуальных онкологических эндопротезов у больных с опухолями костей, Дуда Б. С. (2014)
Курапов Є. П. - Інфузійно-трансфузійна терапія у хворих із синдромом посттравматичної жирової емболії, Калінкін О. Г., Гридасова О. І., Гридасов В. А. (2014)
Шимон В. М. - Підхід до лікування травматичного остеомієліту у хворих iз гірських районів з дефіцитом йоду, Ковач В. В., Шерегій А. А., Сливка Р. М., Шимон М. В. (2014)
Дмитрий Александрович Яременко (11 октября 1934 г. — 15 октября 2014 г.) (2014)
Анатолий Михайлович Гребенюк (7.03.1969 — 11.11.2014) (2014)
Заседание Ассоциации ортопедов-травматологов Донецкой области (№ 1 от 19 февраля 2014 года) (2014)
Заседание Ассоциации ортопедов-травматологов Донецкой области (№ 2 от 16 апреля 2014 года) (2014)
Микенькин Петр Алексеевич — городской травматолог г. Горловки (2014)
Батюк Б. Б. - Управлінські рішення в організаційних формах аграрного виробництва, Пенцак Т. Г. (2013)
Березівський П. С. - Підсумкові оцінки розвитку фермерських господарств Львівської області у пореформений період, Березівський Я. П. (2013)
Бодак Г. І. - Тенденції розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств (2013)
Власенко І. В. - Реформування системи аграрного землекористування (2013)
Вовк М. В. - Зальні тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва у Львівській області (2013)
Гірняк К. М. - Міжнародний етикет в діловому середовищі (2013)
Гордієвич О. А. - Економіко-математичне моделювання в нормативному управлінні витратами молочного скотарства (2013)
Гримак О. Я. - Зовнішньоекономічна діяльность фармацевтичних підприємств у сфері збуту, Оленич І. Р., Гутий Б. В., Харів І. І., Смолинець І. Б. (2013)
Дадак О. О. - Страхування врожаю сільськогосподарських культур та його ефективність, Дорош М. М., Гачек Т. С., Дудяк Р. П. (2013)
Диндин М. Л. - Основні тенденції розвитку системи вівчарства (2013)
Дорош М. М. - Порушення митних правил в Україні (2013)
Живко З. Б. - Недержавні служби безпеки – гарант безпеки бізнесу (2013)
Козій Б. І. - Математична модель оцінки впливу ветеринарного обслуговування тварин на їх продуктивність, Демчук М. В. (2013)
Кондратюк О. І. - Ефективний розвиток підприємства - запорука його конкурентоспроможності (2013)
Куницький В. В. - Розвиток АПК в сучасних умовах: ефективність управлінських рішень, Куницька-Іляш М. В., Бричка Б. Б. (2013)
Левків Г. Я. - Теоретичні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК, Каньоса А. М. (2013)
Макар І. А. - Поняття ефективності в дослідженні галузі скотарства (2013)
Минів Р. М. - Сучасні тенденції експорту – імпорту м’ясних продуктів (2013)
Музика Т. П. - Продовольча безпека громадян України у системі національної економічної безпеки, Курляк М. Д. (2013)
Оленич І. Р. - Сутність і цілі міжнародного фармацевтичного маркетингу, Гримак О. Я., Гутий Б. В., Харів І. І., Смолинець І. Б. (2013)
Парфенюк Є. І. - Інноваційні підходи удосконалення фінансового забезпечення розвитку підприємництва в Україні (2013)
Пенцак Т. Г. - Маркетингові аспекти управління рибним господарством, Назаркевич М. В. (2013)
Петриняк У. Я. - Удосконалення сучасного управління збутової діяльності в системі маркетингу молокопереробних підприємств (2013)
Пунько Б. М. - Система вищої освіти України: перша об’єктивно обгрунтована програма виходу із тупика (2013)
Пунько Б. М. - Стратегічні і тактичні компоненти формування ринку земельних ресурсів за функціональним призначенням (2013)
Сендецька С. В. - Конкурентоспроможність українського м’яса птиці на вітчизняному та міжнародному ринках (2013)
Сенів Р. В. - Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сфері виробництва молока (2013)
Смолинець І. Б. - Управління господарським формуванням АПК у контексті програмування його фінансово-економічної стійкості (2013)
Соломонко Д. О. - Вплив інноваційної діяльності підприємств аграрного сектора на забезпечення місцевого економічного розвитку (2013)
Стадник М. Є. - "Зелена економіка" – основа зміцнення національної безпеки країни (2013)
Філяк М. С. - Визначення та інтеграція показників у плани сталого розвитку територій (2013)
Чемерис В. А. - Розвиток сільських територій регіону на основі кластерного підходу: передумови та перспективи (2013)
Шибунько В. В. - Вплив прикордонного розміщення Львівської області на формування регіонального ринку м’яса (2013)
Шульський М. Г. - Іванна Блажкевич і кооперативний рух в Галичині (2013)
Шульський А. М. - Сільськогосподарські підприємства в системі ведення аграрного виробництва Львівщини (2013)
Карабань И. Н. - Инновационные возможности объективизации качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона, Карасевич Н. В., Крицкая О. В., Чивликлий М. А., Мельник Н. А. (2014)
Евтушенко С. К. - Болезнь Паркинсона и паркинсонические синдромы (лекция), Головченко Ю. И., Труфанов Е. А. (2014)
Дубенко О. Е. - Полиморфизм гена ангиотензинпревращающего фермента и уровень ангиотензина II при остром инсульте, Костюковский С. Л., Костюковская А. Е. (2014)
Зозуля И. С. - Мышечно-фасциальная дисфункция, пути ее коррекции, Бредихин А. В., Бредихин К. А., Чеха О. А. (2014)
Черний В. И. - Оценка степени повреждения мозговой ткани методом иммунохимического анализа в острейшем периоде ишемического инсульта, Городник Г. А., Куглер С. Е. (2014)
Дзяк Л. А. - Эффективность препарата ЛАЙФ 900 у пациентов, перенесших травматическое повреждение головного мозга, с тревожно-депрессивными расстройствами умеренной степени тяжести, Мизякина Е. В., Цуркаленко Е. С. (2014)
Марута Н. А. - Нейротрофическая терапия депрессий: возможности и перспективы, Явдак И. А., Череднякова Е. С., Марута О. С. (2014)
Евтушенко С. К. - Курсовая терапия детей с рассеянным склерозом с применением внутривенного иммуноглобулина (Биовен моно), Москаленко М. А. (2014)
Литвиненко Н. В. - Клінічний перебіг гострого больового синдрому, обумовленого дискогенною попереково-крижовою радикулопатією, на фоні лікування нестероїдними протизапальними препаратами, Ковтун І. І. (2014)
Чабан О. С. - Связанные с событием вызванные потенциалы мозга у пациентов с непсихотическими психическими расстройствами вследствие частичной потери зрения травматического генеза, Абдряхимова Ц. Б., Снегирь А. Г., Ивнев Б. Б. (2014)
Киреева Е. Н. - Система профилактики повторных эпизодов депрессивных расстройств (2014)
Пирогов И. Ф. - Факторы аутогенного обострения шизофреноподобных расстройств в дифференциально-диагностическом ракурсе (2014)
Кунцевская И. В. - Диагностика и лечение нарушений церебральной гемодинамики у больных с хроническим обструктивным заболеванием легких (2014)
Марценковський І. А. - Деменції як коморбідні патологічні стани (погляд на проблему через призму терапії інгібіторами холінестерази), Казакова С. Е., Марценковська І. І. (2014)
Гончарук О. М. - Клініко-діагностичне значення ультразвукової допплерографії при крововиливах в задню черепну ямку (2014)
Осокина О. И. - Динамика вызванных потенциалов головного мозга как показателя эффективности реабилитации больных с ранними стадиями шизофрении (2014)
Мироненко Т. В. - Нейросифилис. Аналитическое обозрение и собственное наблюдение, Хубетова И. В., Мироненко М. О., Погорелова Г. А. (2014)
Болезнь двигательного нейрона: клиническое течение, дифференциальная диагностика и патогенетические аспекты лекарственной терапии (2014)
Рецензия на книгу С.К. Евтушенко, М.Р. Шаймурзина, О.С. Евтушенко, И.С. Евтушенко "Нейромышечные заболевания у детей" (Донецк: Изд-во "Ноулидж", донецкое отделение, 2014. — 218 с.) (2014)
Памяти Учителя. Евгения Леонидовна Мачерет. К 85-летию со дня рождения (2014)
Воронова А. В. - Иммуноглобулины и стероиды в лечении детей с резистентными формами эпилепсий (научный обзор и личные наблюдения) (2014)
Кирилюк С. Я. - Автоантитіла класу IgG до основного білка мієліну та гістону-H1 як нові біологічні маркери розсіяного склерозу, Негрич Т. І., Стойка Р. С., Кіт Ю. Я. (2014)
Баранова Е. В. - Маркер воспаления у больных с различными типами мозговых инсультов (2014)
Статинова Е. А. - Вирусы герпеса в развитии атеросклероза брахиоцефальных артерий у пациентов с хронической ишемией мозга, Омельченко Р. Я., Аурсалиди А. О. (2014)
Коростий В. И. - Применение Эпилептала в комплексном лечении депрессивного расстройства у пациентов с высоким суицидальным риском, Кожина А. М., Зеленская Е. А., Хмаин С. Х. (2014)
Воронова А. В. - Особенности изменений ЭЭГ у детей с фармакорезистентными формами эпилепсий (2014)
Насонова Т. И. - Старение мозга: возможности нейрогеропротекторной терапии, Сазонов И. В. (2014)
Корсунская Л. А. - Неврологические проявления микропролактином гипофиза у женщин детородного возраста, Трушкевич А. А., Чуприна Л. А., Степур А. А. (2014)
Колосова Т. В. - Применение препарата Зеродол в комплексной терапии вертеброгенных болевых синдромов пояснично-крестцовой локализации, Асауленко Е. И., Головченко Ю. И., Харитонова Е. В. (2014)
Бурчинский С. Г. - Фармакопрофилактика когнитивных расстройств: возможности препаратов гинкго (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського