Маркевич О. В. - Динаміка морфометричних змін кісткової тканини щурів за дії низьких доз опромінення та проведення корекції препаратом "Кальцій-глюконат" (2013)
Слісаренко О. В. - Структурні зміни кісткового регенерату за умов клітинногозневоднення організму (2013)
Корицький Г. І. - Стан здоров’я дітей Тернопільщини, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2013)
Кадук Ю. Г. - Дослідження функціонального стану хворих на ХОЗЛ при первинному обстеженні, Лаптій І. В., Рубан Л. А. (2013)
Хухліна О. С. - Особливості цитокінового спектру крові у хворих на реактивний артрит залежно від етіології, активності запалення та наявності антигену HLA-B27, Залявська О. В. (2013)
Кучеренко О. О. - Імунний статус дітей хворих на пневмонії (2013)
Руденко Т. М. - Корекція проявів неалкогольного стеатогепатиту у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням (2013)
Демихова Н. В. - Содержание цитокинов у больных с хроническим ренокардиальным синдромом в зависимости от функционального состояния почек (2013)
Сміянов В. А. - Впровадження моделі управління якістю медичної допомоги на основі медико-соціального механізму внутрішнього аудиту в закладі охорони здоров’я, Петренко В. Ю., Тарасенко С. В. (2013)
Сухонос В. А. - Структурно-функциональное состояние магистральных сосудов и показатели клинико- лабораторного статуса у больных гипертонической болезнью с различной массой тела (2013)
Винниченко Л. Б. - Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності на тлі ішемічної хвороби серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Головко Т. М., Безсмертна Р. В. (2013)
Акерми Жаафар - Состояние системного клеточного иммунитета у больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки на фоне стандартной эрадикационной терапии, Токаренко А. И., Андреева Я. А. (2013)
Грабовий С. Л. - Попередження ВІЛ-інфікування медичних працівників внаслідок професійного контакту з пацієнтами , Дьяченко А. Г., Бутенко В. М., Панченко О. П., Псарьова О. В., Чіванова Г. О., Дьяченко П. А. (2013)
Попов С. В. - Оценка зрелости тазобедренных суставов методом ультрасонографии (2013)
Корицький Г. І. - Сучасний стан ендокринологічної служби на Тернопіллі (2013)
Павлишин Г. А. - Вплив метаболічних зрушень на розвиток артеріальної гіпертензії у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням, Козак К. В. (2013)
Дужий І. Д. - Досвід лікування хворих на гемофілію з тяжкими гастродуоденальними кровотечами, Шевченко В. П., П’ятикоп Г. І., Грушко А. М., Ладний М. Д., Братушка В. О., Соболєв Ю. І., Мисловський І. А., Свістунов О. В., Попадинець В. М. (2013)
Матяш В. І. - Клінічна характеристика вегетативних порушень в залежності від тяжкості перебігу менінгоенцефаліту, Ралець Н. В., Березіна Л. В. (2013)
Кулікова М. В. - Глюкометаболічні показники та поліморфізм І/D гену ангіотензин-перетворюючого ферменту у хворих на артеріальну гіпертензію та супутнім цукровим діабетом 2 типу, Ащеулова Т. В. (2013)
Луняков О. В. - Синхронизация антициклического буфера капитала и периодов накопления финансовых дисбалансов (2013)
Д’яконова I. I. - Методика оцінки ефективності фінансового моніторингу, Шиян Д. В. (2013)
Бойко А. О. - Науково-методичний підхід до оцінки фінансового потенціалу регіонів України, Височина А. В. (2013)
Сало І. В. - Грошова реформа 1996 р. – введення національної валюти України – гривні (2013)
Школьник І. О. - Фінансовий сектор України: теоретичний аналіз економічної дефініції, Семеног А. Ю. (2013)
Сомик А. В. - Еволюція основних засад грошово-кредитної політики в аспекті визначення монетарного та валютного режимів (2013)
Піонтковська Я. О. - Поточні тенденції урівноваження грошово-кредитного ринку України (2013)
Грицюк П. М. - Застосування методу найближчих сусідів до короткострокового прогнозування ціни акцій (2013)
Журавка Ф. О. - Науково-методичний підхід до визначення місця міжбанківського ринку у структурі фінансового ринку, Зеленська М. І. (2013)
Лєонов С. В. - Оцінка оптимального рівня податку на прибуток банків у контексті забезпечення стабільності банківської системи України, Гланц В. Н. (2013)
Васильєва Т. А. - Прогнозування ризику виникнення кризи в банку, Афанасьєва О. Б. (2013)
Савченко Т. Г. - Використання ринкових індикаторів трансфертного ціноутворення як напрямок удосконалення управлінського обліку банку (2013)
Заруцька О. П. - Рання діагностика втрати фінансової стійкості банків у системі банківського нагляду (2013)
Перзеке М. Б. - Вплив банківського інвестиційного кредитування на розвиток галузей національної економіки (2013)
Самсонов М. І. - Формування багаторівневої системи здійснення дистанційного ризик-орієнтованого моніторингу за діяльністю банків в Україні (2013)
Бєлова І. В. - Концентрація кредитів банків України як системний ризик (2013)
Рекуненко І. І. - Діяльність фондових бірж на тлі глобалізаційних процесів (2013)
Дехтяр Н. А. - Оцінка впливу зміни обсягу державних видатків на економічне зростання країн-членів Європейського союзу та України, Боярко І. М., Дейнека О. В. (2013)
Кузьменко О. В. - Дослідження проблем і визначення рівня відкритості ринку перестрахування на основі гравітаційного моделювання (2013)
Абрамітова Д. Р. - Розвиток страхування туризму в Україні (2013)
Загорка О. М. - До питання визначення пріоритетності проблем застосування системи маскування та імітації військ і об’єктів для протидії технічним засобам повітряної розвідки противника, Коваль В. В., Загорка І. О. (2013)
Коваль В. В. - Погляди щодо застосування космічних інформаційних мереж в системі всебічного забезпечення військ (сил), Карлов Д. В., Ковальчук А. М., Нечаєв С. В. (2013)
Семененко О. М. - Методичний підхід до оцінювання готовності Збройних Сил України щодо виконання завдань за призначенням із урахуванням можливостей, Іванов В. Л., Кремешний О. І., Бойко Р. В. (2013)
Украинец Е. А. - Обоснование конструктивных решений самолета-истребителя на основе иерархии радиолокационной заметности, Котов А. Б., Анипко О. Б., Ткачов В. В., Онипченко П. Н. (2013)
Тюрін В. В. - Обґрунтування показників для оцінки готовності та можливостей тилу щодо виконання завдань тилового забезпечення бойових дій авіаційних бригад тактичної авіації, Капітанець С. В., Мазоленко А. В., Терещенко А. М. (2013)
Жарик О. М. - Досвід створення і застосування ударних БПЛА багаторазового використання: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку, визначення потреби Повітряних Сил (2013)
Башинський В. Г. - Методичний підхід до оцінювання захищеності літального апарату як складної технічної системи з урахуванням внесків різноманітних систем захисту, Васильєв Д. Г., Юрєнєв В. Г. (2013)
Иванов П. И. - Оценка рассеивания расчетной точки десантирования объекта с летательного аппарата-носителя, Куянов А. Ю., Иванов Р. П. (2013)
Мавренков О. Є. - Науково-методичний підхід до визначення раціональних варіантів програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами, Логінов В. В., Войтенко В. В. (2013)
Демидов Б. А. - Общая методологическая схема исследований и научно-методическое обеспечение поддержки процедур обоснования концепции развития и формирования облика перспективной авиационной системы вооружения, Науменко М. В. (2013)
Городнов В. П. - Методика оцінки статистичних параметрів удару повітряного противника при відновленні системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів, Єрмошин М. О., Шулежко В. В. (2013)
Флоров О. Д. - Розрахунок складу ремонтного комплекту ЗІП бойових засобів ЗРК, Доска О. М. (2013)
Бейліс Л. В. - Аналіз можливостей створення в Україні позицій та засобів радіолокаційного контролю повітряного простору подвійного призначення, Камалтинов Г. Г., Маляренко О. С. (2013)
Ковтунов А. Л. - Методика оцінки радіальної швидкості цілі при обробці виявленої пачки надширокосмугового сигналу, Лещенко С. П., Закіров З. З., Польшина Л. В. (2013)
Рыбьяк А. С. - Обнаружение субпиксельных объектов по спектральным признакам в оптико-электронных системах с использованием принципов динамической фильтрации (2013)
Волосюк В. К. - Оптимальное восстановление радиометрического изображения в сканирующем радиометре с нестабильным коэффициентом усиления входного тракта, Павликов В. В., Жила С. С. (2013)
Даник Ю. Г. - Многокомпонентные ортогональные сигнальные конструкции для защищенной передачи информации в радиолиниях связи, Поздняков П. В. (2013)
Васюта К. С. - Восстановление бинарного сообщения при его передаче в прямохаотической системе радиосвязи методом частотной фильтрации хаотической несущей, Озеров С. В. (2013)
Рысаков Н. Д. - Предложения по построению канала передачи на борт самолета сигналов управления путем доработки средств командной радиосвязи, Титов И. В., Куценко В. В., Добрышкин Ю. Н. (2013)
Москаленко А. О. - Дослідження механізмів забезпечення інформаційної безпеки в існуючих та перспективних системах рухомого зв’язку, Федін О. В. (2013)
Валуйський С. В. - Метод підвищення продуктивності мобільних радіомереж (2013)
Смирнов А. А. - Исследование абонентской емкости и помехоустойчивости радиоканалов управления с использованием дискретных сигналов с многоуровневой функцией корреляции (2013)
Шуренок В. А. - Методика планування сеансів зв’язку з використанням апаратури "електронна пошта” вітчизняних низькоорбітальних космічних апаратів, Бовсуновський В. Ю., Коріненко В. І., Опанасюк І. І. (2013)
Чуб С. В. - Використання космічної інформації для геопросторової складової перспективних систем управління та підтримки прийняття рішень, Пічугін М. Ф., Карлов Д. В., Воробйов О. В. (2013)
Рубан І. В. - Вибір показників та критерію ефективності передачі даних в телекомунікаційній мережі АСУ авіації та ППО, Давікоза О. П., Калачова В. В., Дуденко С. В. (2013)
Семенов С. Г. - Комплекс методів адаптивного управління безпекою комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних управляючих систем критичного застосування, Заполовський М. Й., Баленко О. І. (2013)
Пузиренко О. Г. - Моделі зменшення впливу та нейтралізації інформаційних ризиків в інформаційно-телекомунікаційних системах спеціального призначення, Іохов О. Ю., Горбов О. М., Кузьминич І. В. (2013)
Литвиненко М. І. - Метод визначення типу повітряного об’єкту (2013)
Ясечко М. Н. - Анализ электромагнитной совместимости средств функционального поражения с радиотехническими средствами (2013)
Орехова А. А. - Разработка марковских моделей готовности информационных и управляющих систем с учетом характеристик человеко-машинного интерфейса, Харченко В. С., Брежнев Е. В., Бутенко В. О. (2013)
Халимов Г. З. - Универсальное хеширование со слабо смещенными массивами (2013)
Годомський С. Є. - Дослідження впливу параметрів системи автоматичного керування з коливальними властивостями на стійкість (2013)
Писаренко А. В. - Оптимальне за швидкодією керування з обмеженням у вигляді гіперсфери (2013)
Коцюруба В. І. - Удосконалення математичної моделі виявлення вибухонебезпечних предметів радіохвильовим методом, Гусляков О. М. (2013)
Куренко О. Б. - , Рогозін І. В., Рябуха Ю. М. Розробка вимог до динамічних тренажерів для підготовки водіїв засобів рухомості, що використовуються у Повітряних Силах Збройних Сил України (2013)
Семенець Д. А. - Визначення модуляційних характеристик керованого кварцового генератору з модуляцією міжелектродного зазору, Хуторненко С. В., Васильчук Д. П. (2013)
Кащенко А. А. - Анализ подобия и методика обобщения опытных данных на торцевых поверхностях сопловых аппаратов турбин (2013)
Смеляков К. С. - Анализ эффективности применения пространственных фильтров шума изображений, Рубан И. В., Осиевский С. В., Водолажко О. В. (2013)
Баранов Г. Л. - Раціональний розподіл функцій в ергатичних системах навігації та управління рухом високошвидкісних транспортних засобів з метою гарантування підвищеного рівня безпеки у кризисних ситуаціях, Міронова В. Л., Соболевський Г. Г., Тихонов І. В. (2013)
Ставицький С. Д. - Методика определения необходимого и достаточного количества измерений аппаратуры спутниковой навигации для определения параметров движения КА EGYPTSAT-1 (2013)
Ожінський В. В. - Способи і напрямки оптимізації при плануванні роботи космічного апарата (2013)
Богом'я В. І. - Спосіб ідентифікації станції управління (2013)
Фриз П. В. - Теоретико-множинний підхід до опису просторово-часового положення космічних апаратів у задачах спостереження Землі (2013)
Фриз С. П. - Технологія моделювання кутового руху космічних апаратів спостереження Землі в інтересах вирішення оперативних завдань (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи (затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2011 р. № 1873) (2012)
Жук В. М. - Поглиблення сутності предмету бухгалтерського обліку (2012)
Замула І. В. - Теоретичні основи оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції рослинного походження, Кузьмович П. М. (2012)
Моссаковський В. Б. - Шляхи удосконалення обліку у сільськогосподарських підприємствах (2012)
Гринчишин Я. М. - Роль галузевої фінансової звітності у задоволенні інформаційних потреб зовнішніх користувачів (2012)
Метелиця В. М. - Інституціональні основи розвитку бухгалтерської професії в Україні (2012)
Плахтій Т. Ф. - Об’єкти обліку розрахунків за податками відповідно до бухгалтерського та податкового законодавства (2012)
Суліменко Л. А. - Тенденції та підходи до обліку і звітності в фермерських господарствах на регіональному та світовому рівнях, Нечипорук О. В. (2012)
Засадний Б. А. - Особливості нарахування та утримання єдиного соціального внеску, Даценко Т. В. (2012)
Паламаренко Ю. О. - Особливості бухгалтерського обліку і оподаткування в інтернет-торгівлі (2012)
Притула В. І. - Актуарна оцінка виплат працівникам у системі управління персоналом в контексті міжнародної практики (2012)
Ратушна О. П. - Обліково-аналітичне забезпечення аналізу результатів діяльності (2012)
Чижишин О. І. - Проблемні питання обліку надзвичайних доходів і витрат (2012)
Чорнявська Т. М. - Облікова політика підприємства як фактор управління доходами і фінансовими результатами діяльності (2012)
Чухно І. С. - Удосконалення класифікації користувачів звітності (2012)
Бралатан В. П. - Розвиток аудиторської діяльності в Україні із запровадженням Міжнародних стандартів аудиту, Михальчишина Л. Г. (2012)
Сагайдак Р. А. - Державний фінансовий аудит в системі контролю діяльності підприємств (2012)
Сахно Л. А. - Екологічний аудит в системі екоконтролінгу, Трачова Д. М. (2012)
Утенкова К. О. - Аудит основних засобів підприємств АПВ в контексті вимог Міжнародних стандартів аудиту (2012)
Клименко О. П. - Організація і методика контролю поточних біологічних активів тваринництва (2012)
Вдовенко Л. О. - Економічна сутність та значення кредитоспроможності підприємств (2012)
Давиденко Н. М. - Оцінка фінансового стану підприємств корпоративного типу в агробізнесі України (2012)
Довгалюк В. І. - Методичні підходи та методи оцінки інвестицій у виробництво хмелю, Молдован В. Г. (2012)
Манько І. О. - Напрями удосконалення державного регулювання діяльності страхових посередників в Україні (2012)
Сігайов А. О. - Перспективи економіки виробництва біоетанолу (2012)
Ковальова О. В. - Цукрова промисловість України: стан, тенденції та перспективи розвитку (2012)
Сакун А. Ж. - Перспективи розвитку інфраструктури аграрного ринку Херсонської області (2012)
Скиба Г. І. - Конкурентоспроможність як категорія і як властивість підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки (2012)
Ульянченко Н. В. - Теоретичні аспекти визначення категорії "вартість" в економічній науці (2012)
Ульяненко О. В. - Сутність економічної категорії "персонал сільськогосподарських підприємств" (2012)
Дерманська Л. В. - Прогнозування ефективності діяльності підприємств харчової промисловості з урахуванням інноваційного розвитку (2012)
Павлюковець М. П. - Теоретико-методологічні засади запровадження клоуд-комп’ютерної форми обліку (2012)
Правдюк М. В. - Трансфер технологій як складова інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва (2012)
Ганжа Н. В. - Поняття, зміст і порядок реалізації права на пікетування в Україні та Російській Федерації: порівняльний аналіз (2013)
Бостан С. К. - Закономірності та тенденції розвитку форми політико-територіального устрою держави (2013)
Гамбург Л. С. - Народний і національний суверенітет у федеративній державі: теоретичні проблеми в сучасному українському та російському державознавстві (2013)
Жовтобрюх М. М. - Комуністично-номенклатурний та фашистський тоталітаризм: до проблеми ідеологічної генези (2013)
Огаренко Т. О. - Соціальні фактори регулювання правової системи: проблемне поле дослідження (2013)
Шмарін І. О. - Генеза кримінальної відповідальності за неповагу до суду на українських землях у XIV–XVI ст. (2013)
Казмірук О. В. - Поняття та сутність адміністративно-правового статусу податкової міліції України (2013)
Марчук М. П. - Підзаконне нормативно-правове регулювання діяльності телерадіоорганізацій в Україні (2013)
Мордвін І. А. - Деякі аспекти надання платних адміністративних послуг податковими органами України (2013)
Рибалка Н. О. - Форми управління в органах прокуратури України (2013)
Руснак Л. М. - Особливості державного управління діяльності у сфері охорони здоров’я (2013)
Білінський Д. О. - Щодо вдосконалення бюджетної системи України як основної ланки фінансової системи: порівняльно-правовий аспект (2013)
Бойко В. В. - Правові проблеми визначення понять державних видатків та видатків бюджету (2013)
Кисильова К. В. - Момент виникнення обов’язку зі сплати податку та збору: особливість визначення терміну часу (2013)
Купін А. П. - Організація бюджетних правовідносин на прикладі зарубіжних країн (2013)
Маринчак Н. Є. - Податкова застава як примусовий забезпечувальний захід (2013)
Трипольська М. І. - Проблемні питання застосування фінансово-правової відповідальності за порушення банківського законодавства в Україні та Російській Федерації (2013)
Чернадчук Т. О. - Проблемні питання щодо розкриття банківської таємниці органам державного фінансового контролю (2013)
Воронова О. В. - Новація за цивільним законодавством України (2013)
Крилова О. В. - Судовий захист права на повагу до приватного життя (2013)
Маліновська А. А. - Щодо підстав господарсько-правової відповідальності за порушення законодавства про фізкультурно-оздоровчу діяльність (2013)
Вітко О. Ю. - Кримінально-правова характеристика елементів об’єкта злочину (2013)
Галіцина Н. В. - Феміністичний підхід до дослідження жіночої злочинності (2013)
Градецький А. В. - Механізм правового регулювання праці засуджених (2013)
Кулик С. Г. - Соціальна зумовленість криміналізації злочинів проти моральності (2013)
Решнюк А. В. - Родовий об’єкт складу злочину посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (2013)
Сергатий М. О. - Щодо питання про розширення кола обставин, що виключають злочинність діяння, Лавренко М. А. (2013)
Завгородня К. В. - Види актів Європейського суду з прав людини (2013)
Леоненко М. І. - Кримінальне провадження на підставі угод: Україна і зарубіжний досвід, Коцар А. О. (2013)
Манукова Л. Ю. - Процесуальні та криміналістичні особливості провадження досудового розслідування за злочинами, пов’язаними із зараженням віл-інфекцією чи іншими невиліковними інфекційними хворобами або венеричними хворобами (2013)
Саінчин С. О. - Призначення комплексної експертизи при розслідуванні дітовбивства (2013)
Онищенко О. А. - Правове регулювання лобізму як технології інформаційного впливу (2013)
Баєва Л. В. - Поняття, ознаки, особливості рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз (2013)
Шурупова К. В. - Організаційно-правові основи функціонування сайта органу влади в мережі інтернет (2013)
Гороховська О. В. - Міжнародні стандарти захисту прав і свобод людини та громадянина: досвід упровадження та викладання дисципліни (2013)
Казьмина Е. А. - "Народ” и "нация” в науке конституционного права: к вопросу о соотношении понятий (2013)
Минкина Н. И. - Значение испытания работника: проблемы понимания (2013)
Одинцева Ю. А. - Основания криминализации и декриминализации деяний в сфере экономической деятельности (2013)
Денисов С. Ф. - Єрмоленко Д. О. Правосвідомість молоді: теоретико-правові засади : монографія. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 292 с. (2013)
Круглий стіл "Актуальні проблеми суддівської етики” в Класичному приватному університеті (2013)
До уваги авторів (2013)
Кернес Г. А. - Досвід моніторингу структурних і психологічних особливостей центральних та регіональних еліт (2013)
Коваленко Т. Ю. - Особливості державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей у СРСР (2013)
Ларіна Н. Б. - Міжкультурна комунікація й особливості її проявів (2013)
Сенча І. А. - Оцінювання ризиків соціального проекту (2013)
Скрипник О. А. - Еволюція принципів формування та прийняття державно-управлінських рішень у системі державного управління у сфері охорони здоров’я в Україні (2013)
Ядранська О. В. - Глобальні комунікації та їх вплив на модель державного управління (2013)
Бедін С. В. - Особливості нормативно-правового забезпечення державного регулювання ринку електроенергії (2013)
Бєлоусов В. М. - Підходи та моделі системи пенсійного забезпечення: міжнародний досвід для України (2013)
Боклаг В. А. - Оптимізація структури земельного фонду в системі державного управління земельними ресурсами України, Александрова Н. Б. (2013)
Гошовська В. А. - Концептуальні умови організації взаємодії верховної ради України з неурядовими організаціями, Антонова О. Р. (2013)
Дєгтяр А. О. - Формування альтернативних механізмів державного управління розвитком медичного страхування на основі кластерів, Пивоваров О. В. (2013)
Жадан О. В. - Формування концепції розвитку державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні (2013)
Карамишев Д. В. - Світовий досвід організації державного управління в галузі ветеринарної медицини, Дідок Ю. В. (2013)
Кіктенко О. В. - Антикризове державне регулювання фондового ринку (2013)
Коваленко О. М. - Державне управління в процесі соціалізації суспільного відтворення (2013)
Павелко Н. І. - Основні напрями вдосконалення державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції в Україні (2013)
Педак І. С. - Державна політика у сфері меліорації земель (2013)
Пилипенко Н. М. - Управління державними фінансами за допомогою органів казначейства (2013)
Тимошенко О. В. - Основні функції та завдання державного регулювання підприємницької діяльності (2013)
Туча В. В. - Результативність та ефективність механізмів імплементації політичних рішень у державному управлінні (2013)
Шевцов А. Л. - Інформаційне забезпечення державного регулювання міграційних процесів (2013)
Жарая С. Б. - Особливості духовно-ціннісної підготовки фахівців галузі "Державне управління”, Малюська В. А. (2013)
Новаченко Т. В. - Авторитет державного службовця: результати й аналіз дослідження (2013)
Кас’яненко Д. В. - Збалансована система показників як засіб трансформації стратегії управління якістю в оперативні плани на всіх організаційних рівнях облдержадміністрації (2013)
Бобровська О. Ю. - Концептуальні засади визначення пріоритетів і цілеорієнтирів політики економічного розвитку регіонів (2013)
Гарькавий І. Б. - Засади системного аналізу підприємств містообслуговуючої сфери органами місцевого самоврядування (2013)
Дульфан С. Б. - Транспортна інфраструктура як об’єкт муніципального управління та розвитку (2013)
Заблоцький В. В. - Ціннісні конструкти Європейської хартії місцевого самоврядування та політико-ментальні чинники їх імплементації в українських умовах (2013)
Кравченко Т. А. - Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в сільській місцевості (2013)
Бєлай С. В. - Місце кризових явищ соціально-економічного характеру в системі забезпечення національної безпеки України (2013)
Дєгтяр О. А. - Управління соціальною сферою в умовах формування інноваційної економіки України (2013)
Кіслов Д. В. - Принципи соціально-етичного маркетингу в державному управлінні (2013)
Сітнікова Н. С. - Механізми державного регулювання олімпійського руху в Україні (2013)
До уваги авторів (2013)
Шульга С. М. - Лігноцелюлоза як альтернативна сировина для одержання біобутанолу, Тігунова О. О., Блюм Я. Б. (2013)
Телегєєва П. Г. - Застосування нанoчастинок у біомедицині, Єфременко Д. С., Телегєєв Г. Д., Малюта С. С. (2013)
Vasylchenko O. A. - Silver nanoparticles as penicillin action enhancers, Sologub V. V., Vasylchenko K. K. (2013)
Гулевский А. К. - Использование биопрепаратов в терапии ишемического повреждения сердца, Абакумова Е. С., Щенявский И. И. (2013)
Сидоров Ю. І. - Сучасні процеси і обладнання для виробництва пива (2013)
Киприанова Е. А. - Противовирусная активность липополисахаридов Pseudomonas chlororaphis subsp. Aureofaciens, Варбанец Л. Д., Шепелевич В. В., Войчук С. И. (2013)
Матвєєва Н. А. - Створення та вивчення культури трансгенних коренів Althaea officinalis із геном інтерферону α2b людини, Кудрявець Ю. Й., Ліхова О. A., Кваско О. Ю., Шаховський А. М. (2013)
Шестеренко Є. А. - Взаимосвязь между структурой сложных эфиров 3-гидрокси-1,4-бенздиазепин-2-она и степенью их гидролиза карбоксилэстеразой, Романовська І. І., Севастьянов О. В., Семенішина К. О., Павловський В. І., Андронаті С. А. (2013)
Степанюк С. В. - Розроблення тест-системи для виявлення пандемічного штаму вірусу грипу А (H1N1 2009) за допомогою полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі, Вудмаска М. І., Рибалко С. Л., Співак М. Я. (2013)
Грек О. В. - Бродильна активність лактозозброджувальних дріжджів у сироватко-солодовому суслі, Красуля О. О., Тігунова О. О. (2013)
Bayraktar V. N. - Organic acids concentration in wine stocks after Saccharomyces cerevisiae fermentation (2013)
Древаль К. Г. - Целюлази з культуральної рідини базидіоміцетів, Бойко М. І. (2013)
Поєдинок Н. Л. - Световая регуляция роста и меланинообразования у Inonotus оbliquus (Pers.) Pilat (2013)
Горбунов Л. В. - Взаимосвязь между видом и сортом ягодных культур и результатами криоконсервирования черенков, Петров І. В. (2013)
Новини (2013)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2013)
До 75- річчя від дня народження Б. П. Сандомирського (2013)
Наукове обґрунтування формування стратегічних запасів зерна: перспективи України в умовах глобалізації (доповідь Жука В.М. – академіка-секретаря відділення аграрної економіки та продовольства, члена-кореспондента НААН на сесії Загальних зборів Національної академії аграрних наук України 29 березня 2012 року) (2012)
Жук В. М. - Наукова гіпотеза трактування бухгалтерського обліку як соціально-економічного інституту (2012)
Хомин П. Я. - Алоніми в обліковій теорії як елемент алокуцій (2012)
Гуцаленко Л. В. - Адаптація обліку фінансових результатів діяльності аграрних підприємств України до МСФЗ, Мулик Т. О. (2012)
Тодорова Л. В. - Классификация биологических активов и перспективы внедрения в МСБУ 41 "Сельское хозяйство" (2012)
Бездушна Ю. С. - Застосування моделей собівартості та справедливої вартості активів у фінансовій звітності: міжнародні та національні підходи (2012)
Вороновська О. В. - Ціль учасників сільськогосподарської діяльності та задачі бухгалтерського обліку (2012)
Камінська Т. Г. - Формування і облікове відображення кругообороту капіталу (2012)
Метелиця В. М. - Розвиток бухгалтерської професії в умовах глобалізації світової економіки (2012)
Пасько О. В. - Глобальний бухгалтерський експеримент: сценарії майбутнього (2012)
Рожелюк В. М. - Організація побудови системи контролю переробних підприємств у ринковому середовищі (2012)
Садовська І. Б. - Проблема відносності облікової інформації та напрями її вирішення (2012)
Коблянська Г. Ю. - Застосування модулю "Управлінський облік і звітність" (СО) Системи ERP SAP R/3 для автоматизації управлінського обліку, Реєнтенко І. С. (2012)
Попко Є. Ю. - Методологічні проблеми поширення оцінки за справедливою вартістю в бухгалтерському обліку (2012)
Петрук О. М. - Управління ризиками сек’юритизації інвестиційних фондів, Новак О. С. (2012)
Правдюк Н. Л. - Формування сталої фінансової системи аграрного сектору (2012)
Ксьонжик І. В. - Тваринництво: розвиток та перспективи залучення фінансових ресурсів (2012)
Шваб П. В. - Витрати і доходи домогосподарств України в період економічної кризи (2012)
Сирота Л. В. - Вплив комісійної платні та витрат банку на рентабельність і ризик кредитів агроформуванням (2012)
Вітання ювіляру (2012)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України (2013)
Кузьмук О. І. - Стратегічна перспектива безпеки і оборони України (2013)
Серватюк В. М. - Перспективні напрямки реформування системи тилового забезпечення Збройних Сил України, Угринович О. І. (2013)
Єфімов Г. В. - Основні напрямки удосконалення програм бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України й інших військових формувань (правоохоронних органів) з урахуванням виконання спільних завдань в структурі воєнної організації держави (2013)
Гриб Д. А. - Принципы и аспекты методического подхода к формированию оперативно-стратегических и оперативно-тактических требований к перспективной системе вооружения вооруженных сил государства и к ее структурным компонентам, Демидов Б. А., Хмелевская О. А. (2013)
Загорка О. М. - До питання обґрунтування показників і критеріїв ефективності протиповітряної оборони, Коваль В. В., Жарик О. М. (2013)
Ткаченко В. І. - Проблема "міжвидовості" та шляхи її вирішення, Смірнов Є. Б. (2013)
Кучеренко Ю. Ф. - Оцінка ефективності автоматизованих систем управління міжвидових угруповань військ (2013)
Тарасов С. М. - Особливості застосування та боротьби з крилатими ракетами в сучасних умовах ведення збройної боротьби, Хоменко Д. М. (2013)
Єрилкін А. Г. - Тенденції в удосконаленні льотної підготовки у навчальних закладах зарубіжних збройних сил, Крук Б. М., Онипченко П. М., Полонський Ю. І. (2013)
Тюрін В. В. - Основні положення методики оцінки готовності та можливостей тилу щодо виконання завдань тилового забезпечення бойових дій авіаційних бригад тактичної авіації, Терещенко А. М., Капітанець С. В., Мозаленко А. В. (2013)
Васильєв Д. Г. Аналіз можливих напрямків розвитку комплексів бортового обладнання літальних апаратів Повітряних Сил Збройних Сил України - (2013)
Феденько В. М. - Методика ідентифікації та аналізу висотно-швидкістних характеристик літаків військового призначення, Бурсала О. Л., Панченко В. В. (2013)
Скляр О. І. - Результати визначення оптимальної періодичності проведення робіт з технічного обслуговування складників літального апарата військового призначення, який експлуатують за технічним станом (2013)
Трошин О. Н. - Информативное содержание метода акустической эмиссии для безразборной диагностики узлов авиационной техники, Стадниченко Н. Г., Джус Р. Н., Гурин О. А. (2013)
До Куок Туан - , Фирсов С. Н. , Пищухина О. А. Построение отказоустойчивого блока датчиков угловой скорости системы управления многоцелевого самолета (2013)
Захаренко В. А. - Определение формы и аэродинамических характеристик двумерного проницаемого парашюта (2013)
Воронько В. В. - Подход к роботизации сборочных процессов на отечественных самолетостроительных предприятиях (2013)
Каратанов А. В. - Метод создания единого информационного пространства авиационного конструкторского бюро (2013)
Щипанський П. В. - Переведення озброєння зенітних ракетних військ на експлуатації за технічним станом: проблемні питання та шляхи їх вирішення, Ткачов В. В., Лук'янчук В. В. (2013)
Піскунов С. М. - Варіант визначення координатного і кругового законів ураження повітряної цілі (2013)
Ставицкий О. М. - Формализация задачи оценки возможностей восстановления утраченной боеспособности вооружения во время ведения боевых действий, Зубрицкий Г. М., Воинов В. В. (2013)
Карлов В. Д. - К вопросу о распознавании количественного состава групповой маловысотной цели при локации её над морем за пределами дальности прямой видимости, Сирык Ю. А., Тугай А. В., Чернов В. Г. (2013)
Ковтунов А. Л. - Отождествление отметок и траекторий в обзорных РЛС с применением сверхширокополосных сигналов, Лещенко С. П., Закиров З. З., Батуринський М. П. (2013)
Литвиненко Л. В. - Модель энергетического воздействия одиночных импульсных излучений на интегральные элементы входных трактов радиотехнических систем (2013)
Мсаллам Е. П. - Оценка координат объекта по его бинарному радиолокационному изображению (2013)
Турсунходжаєв Х. А. - Алгоритм та показники якості визначення просторових координат джерела радіовипромінювання, Кошка В. О. (2013)
Васюта К. С. - Розвиток методів виявлення радіосигналів в радіотехнічних системах із використанням рекурентного аналізу, Танцюра О. Б., Ревін О. В. (2013)
Кравчук С. А. - Анализ направлений повышения эффективности функционирования современных систем спутниковой связи, Миночкин Д. А., Сова О. Я. (2013)
Кучер Д. Б. - Восстановление несущей при когерентной демодуляции сигнала с непрерывной фазой средств связи, Макогон В. П. (2013)
Афонин И. Л. - Комбинированный волноводный направленный ответвитель на основе плоского металлодиэлектрического волновода, Бугаёв П. А., Харланов А. И. (2013)
Ляшенко І. О. - Теоретичні основи (характеристики) живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення (2013)
Бердник П. Г. - Метод управління інформаційними моделями у системах управління складними динамічними об'єктами, Тимочко О. І., Бровко М. Б. (2013)
Замула А. А. - Автоматизация процессов обслуживания воздушного движения, Северинов А. В., Черныш В. И. (2013)
Власик С. Н. - Математическая модель бесплатформенной инерциальной навигационной системы и аппаратуры потребителя спутниковой навигационной системы аэробаллистического аппарата, Герасимов С. В., Журавлев А. А. (2013)
Луцький М. Г. - Вплив параметрів телекомунікаційного обладнання на якість обслуговування клієнтів пакетних мереж, Муранов А. С., Муранов О. С. (2013)
Сакало Є. С. - Застосування хмарних обчислень для пошукових систем (2013)
Халимов Г. З. - Безусловная аутентификация с универсальным хешированием по максимальным кривым (2013)
Кузнєцов А. А. - Исследование коллизионных свойств кодов аутентификации сообщений UMAC, Колованова Е. П., Пушкарский А. А., Харченко З. А. (2013)
Пелещишин А. М. - Загрози інформаційної безпеки держави в соціальних мережах, Гумінський Р. В. (2013)
Єманов В. В. - Особливості застосування військ в умовах щільної міської забудови (2013)
Кухарський І. А. Розв’язання балістичних задач на основі зміщених диференціальних перетворень - (2013)
Кононов Б. Т. - Дослідження стійкості ферорезонансних систем, Мушаров А. О. (2013)
Леонов С. Ю. - K-значные дифференциальные операторы, зависящие от направления (2013)
Купченко Л. Ф. - Свойства пространственных составляющих второго порядка брэгговской дифракции в промежуточном режиме при взаимодействии света с ультразвуковой волной под двойным углом Брэгга, Рыбьяк А. С., Ефимова О. В. (2013)
Котов А. В. - Пропозиції з удосконалення повірки високоточних вольтметрів за допомогою термоперетворювача, Борисенко М. В., Запара Д. М., Костюков К. В. (2013)
Самойліченко О. В. - Практичні аспекти вибору та застосування методу відбору проб (2013)
Рафальський Ю. І. - Аналіз вимірювання тиску в статичному режимі, Руденко О. В. (2013)
Кононова О. А. - Метод визначення невилученої систематичної похибки відтворення розміру одиниць напруги засобів вимірювальної техніки військового призначення, Назаренко А. А. (2013)
Кушнерук Ю. І. - Цифровий кореляційний метод вимірювання коефіцієнта гармонік, Шевченко А. О. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Головченко О. М. - Вплив організації економіки на сферу культури в сучасному суспільстві, Головченко М. Ф. (2012)
Орлов В. Н. - Влияние социально-психологическго фактора в системе культуры управления предпринимательской деятельности, Яцкевич И. В., Кузьминов А. В. (2012)
Vosniakos F. - International Collaboration for the Black Sea. Protection and Sustainable Management (2012)
Гладченко Л. І. - Про механізм державної підтримки сільськогосподарського виробника, Ясинюк Т.І. (2012)
Ніценко В. С. - Тенденції розвитку банківської мережі в Україні, Кузьменко Є.С. (2012)
Степанова Е. В. - Совместные проекты как инструмент решения экономико-экологических проблем: практика реализации в Украине (2012)
Глушкo Г. М. - Мета формування ринкової стратегії підприємства в умовах сучасної української економіки (2012)
Голинська О. В. - Аналіз затрат як елемент програмно-цільового методу управління (2012)
Авласенко О. А. - Вдосконалення методики дослідження иноградарсько-виноробної галузі (2012)
Зеркіна О. О. - Сучасний стан та напрямки ативізації інноваційної діяльності регіону (на прикладі Одеської області) (2012)
Захарченко А. И. - Совершенствование учета затрат по центрам ответственности на строительном предприятии (2012)
Степанова Ел. В. - Современные аспекты принятия инвестиционных решений и их систематизация (2012)
Вакуленко Н. В. - Обоснование модели мониторинга системы профессионального образования в регионе (2012)
Караван С. І. - Механізм забезпечення ефективної роботи персоналу як складової підвищення інвестиційнї привабливості підприємств (2012)
Жовтобрюх М. М. - Штейніанство в історії політико-правових концепцій соціальної правової держави (2013)
Маньковский И. А. - Нормы права как средство правового регулирования (2013)
Огаренко Т. О. - Властивості та значення суб’єктів соціально-правових відносин у правовій системі (2013)
Бєляков К. І. - Вступ до інформаційно-правової конфліктології (2013)
Васильєва А. Г. - Податковий обов’язок як міра належної, соціально необхідної й можливої поведінки платника податків (2013)
Зінухова В. М. - Особливості кошторисного планування у середніх загальноосвітніх школах (2013)
Фрич Р. І. - Правосуб’єктність бюджетних установ як суб’єктів фінансового права (2013)
Шурупова К. В. - Удосконалення системи нормативного регулювання інформації та операцій з інформацією (2013)
Галіцина Н. В. - Загальний огляд проблем дослідження жіночої злочинності в Україні та світі (2013)
Світличний О. О. - Кримінально-правова характеристика суб’єкта злочину розбещення неповнолітніх (2013)
Чус О. В. - Соціальна зумовленість кримінально-правової заборони привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося в особи (2013)
Лісний Д. В. - Проблемні питання виявлення особистих і моральних якостей кандидатів на посаду судді вперше при складанні кваліфікаційного іспиту, Скрябін О. М. (2013)
Лисюк Ю. В. - Накладення арешту на кореспонденцію як різновид втручання в приватне спілкування під час здійснення слідчих дій у кримінальному провадженні (2013)
Максимова Л. О. - Функції кримінального процесу як правовий інститут (2013)
Кернес Г. А. - Моніторинг ставлення до влади та владних відносин: досвід статистичного опитування (2013)
Купін А. П. - Історія розвитку правового регулювання державних видатків (2013)
Ларіна Н. Б. - Міжкультурна комунікація як феномен впливу на відносини суб’єктів владних повноважень державно-адміністративної та політичної діяльності (2013)
Новаченко Т. В. - Сучасна сутність керівника-лідера в контексті його авторитету (2013)
Дєгтяр О. А. - Особливості формування та розвитку державно-приватного партнерства в соціальній сфері (2013)
Жарая С. Б. - Взаємодія духовної та світської освіти в контексті імплементації духовно-ціннісних орієнтирів у підготовку фахівців сфери державного управління, Малюська В. А. (2013)
Карамишев Д. В. - Деякі аспекти державного регулювання якості та безпеки харчових продуктів в Україні в контексті передачі повноважень державній ветеринарній і фітосанітарній службі, Дідок Ю. В. (2013)
Кринична І. П. - Пріоритетні напрями вдосконалення державного управління процесами поводження з радіоактивними відходами у Дніпропетровському регіоні (2013)
Руснак Л. М. - Особливості державного управління діяльності у сфері охорони здоров’я (2013)
Бікулов Д. Т. - Вплив інтересів вертикально-інтегрованих корпорацій на прийняття рішень місцевого самоврядування (2013)
Казюк Я. М. - Впровадження сучасних інструментів бюджетування в Україні на місцевому рівні (2013)
Кас’яненко Д. В. - Побудова моделі інтеграції системи управління якістю та збалансованої системи показників (2013)
Костенок І. В. - Специфіка державного механізму сприяння інституціоналізації місцевого самоврядування: пояснення з позиції теорії культурних трансферів (2013)
Кравченко Т. А. - Реалізація національних інтересів України на основі сталого розвитку територіальних громад (2013)
Оленковська Л. П. - Зарубіжний досвід організації та ефективного функціонування міжмуніципального співробітництва (2013)
Круглий стіл "Актуальні проблеми суддівської етики” в Класичному приватному університеті (2013)
До уваги авторів (2013)
Анисимов В. А. - Математическая постановка задачи и методика формирования исходного множества проектных альтернатив развития мультимодальной транспортной сети с учетом изменения структуры и мощности ее элементов, Гончарук С. М., Лебедева Н. А. (2013)
Головченко Е. Н. - Формирование хозяйственного механизма функционирования предприятия с позиций системного подхода, Глушко А. Н. (2013)
Гончарук А. Г. - Про ключові фактори інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості, Яцик А. А. (2013)
Garanskaya I. - The Impact of Global Financial Crisis on Housing Prices and Mortgage Market (Cases of Hungary and Ukraine), Yakubovskiy S. (2013)
Kovalenko I. N. - Managment Analysis of Some Factors of Perestroika 1985-1991 in the USSR, Kovalenko N. P. (2013)
Меджибовская Н. С. - Моделирование потока клиентов мебельного интернет-магазина, Пушкарева А. А. (2013)
Садченко Е. В. - Экологический маркетинг и проблемы его институционирования (2013)
Банасько Т. М. - Удосконалення облікової оцінки активів на підприємствах (2013)
Гладченко Л. I. - Ретроспективний підхід щодо тлумачення сутності сучасних економічних категорій, Вішліна Р. І. (2013)
Деркач Т. В. - Факторы регионализации современной экономики Канады (2013)
Степаненко О. А. - Аналіз та прогнозування кругообігу оборотних коштів фірми з використання системи моделювання ANYLOGIC, Гострик О. А. (2013)
Чайковская М. П. - Формирование методологии агентно-динамического моделирования, Жарова А. В. (2013)
Kobylianska A. V. - Ukraine's Integration into the International Investmrnt Space Via Stimuation of Investment Cooperation with Emerging Economies (2013)
Зеркіна О. О. - Формування іміджу ВНЗ з використанням ПР-технологій (2013)
Клепікова О. А. - Сучасний стан і роль інформаційних технологій в управлінні підприємством (2013)
Запорожець О. Ф. - Адміністрування митних платежів: аналіз та прогнозування надходжень до державного бюджету (2013)
Назарук О. М. - Специфіка державного регулювання сировинних підприємст АПК України (2013)
Васильченко К. Г. - Агентний методо у моделюванні соціально-економічних відносин на підприємтсві (2013)
Методичні рекомендації з відображення у бухгалтерському обліку операцій з ф’ючерсними та опціонними контрактами учасниками фондового ринку (схвалені рішенням НКЦПФР від 08.05.2012 р. № 650) (2012)
Гайдуцький П. І. - Облік трансакційних витрат – вагомий фактор конкурентоспроможності в сучасній економіці, Жук В. М. (2012)
Литвиненко В. С. - Земельні відносини і трансакційні витрати сільськогосподарських підприємств: обліковий аспект (2012)
Бруханський Р. Ф. - Адаптація облікової системи сільськогосподарського підприємства до вимог стратегічного менеджменту (2012)
Кузик Н. П. - Особливості аудиту витрат на ремонт і поліпшення основних засобів 28-31 (2012)
Метелиця В. М. - Регулювання та забезпечення розвитку професії бухгалтера: ієрархія міжнародних інституцій (2012)
Моссаковський В. Б. - Як вели облік фермери США, Лозинська І. М. (2012)
Боднарчук А. В. - Удосконалення фінансової звітності щодо власного капіталу (2012)
Дерій М. В. - Грошові кошти і розрахунки у планах рахунків будівельних підприємств (2012)
Коваль Н. І. - Облікове забезпечення фінансової діяльності аграрних підприємств (2012)
Козаченко А. Ю. - Облік невиробничих витрат: вітчизняний та міжнародний підходи (2012)
Остапчук С. М. - Стандартизація бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення (2012)
Суворова Н. І. - Об’єкти обліку витрат тваринництва в системі бухгалтерського обліку аграрних формувань (2012)
Цегельник Н. І. - Розрахунки сільськогосподарських підприємств з покупцями і населенням: оптимальні форми, облікові аспекти (2012)
Чудак Л. А. - Оцінка продукції польового кормовиробництва для цілей бухгалтерського обліку (2012)
Шкуліпа Л. В. - Складові соціального захисту працівників та місце серед них облікової детермінанти (2012)
Говорушко Т. А. - Перспективи використання похідних фінансових інструментів вітчизняними підприємствами, Ситник І. П. (2012)
Давиденко Н. М. - Переваги залучення фінансових ресурсів аграрними корпораціями шляхом виходу на іноземні фондові біржі (2012)
Непочатенко О. О. - Посилення впливу системи оподаткування на соціально-економічний розвиток сільських територій, Боровик П. М., Тригубенко О. С. (2012)
Правдюк Н. Л. - Оцінка важелів та інструментів фінансово-економічної діагностики в сільськогосподарських підприємствах, Шарко Т. М. (2012)
Синчак В. П. - Реформування спрощеної системи оподаткування в контексті податкової політики держави (2012)
Шолойко А. С. - Методологічні підходи до оцінки ефективності державної підтримки сільського господарства (2012)
Виговський В. Г. - Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання комерційними банками (2012)
Голик С. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку кредитування вітчизняних зерновиробників (2012)
Беленкова М. І. - Застосування грейдової та інших прогресивних систем оплати праці на сільськогосподарських підприємствах, Глущенко В. В. (2012)
Довгалюк В. І. - Капіталозабезпеченість та капіталомісткість продукції хмелярства в Хмельницькому регіоні, Молдован В. Г. (2012)
Звягінцева О. Б. - Механізм формування та впровадження інноваційного маркетингу підприємств, Гришов В. В. (2012)
Костенко О. М. - Обґрунтування управлінських рішень з врахуванням якості інформаційно-аналітичної системи менеджменту (2012)
Проданчук М. А. - Стратегічне управління витратами аграрних підприємств (2012)
Ткачук Г. О. - Методичні підходи до оцінки ефективності оренди цілісних майнових комплексів виноробної галузі (2012)
Рижмань Л. Д. - Критерії формування та визначення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2012)
Деякі питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві (2012)
Нова класифікація підприємств за обсягами діяльності (2012)
Зміни Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей (2012)
ПДВ: облік податкових накладних (2012)
Як уникнути податкових зобов’язань з ПДВ при ліквідації основних засобів (2012)
Спецрежим ПДВ у сфері сільського господарства: порядок відображення операцій у податковій звітності, можливості використання коштів із спецрахунку, компенсація за поставлені молоко або м'ясо в живій вазі (2012)
Сплата земельного податку (2012)
Нарахування податку з доходів фізичних осіб (2012)
Нарахування єдиного соціального внеску на вартість форменого одягу, на матеріальну допомогу, на суму компенсації за невикористану відпустку (2012)
Кордюм В. А. - Клетка и организм: современное состояние биологической составляющей понятия "молекулярная биология" (попытка интегрального анализа) (2013)
Кайдашев И. П. - Кальцифицирующие наночастицы: современное состояние проблемы (обзор литературы) (2013)
Чекман И. С. - Клинико-фармакологические свойства полиненасыщенных жирных кислот (обзор литературы и собственных исследований), Горчакова Н. А., Руденко А. В., Курик М. В., Орлов А. А., Загородный М. И., Осинняя Л. М. (2013)
Серединська Н. М. - Кардіотропна дія інгібіторів ЦОГ-1 та ЦОГ-2 за умов їх комплексного застосування з антагоністом кальцію дигідропіридинового ряду на моделі ревматоїдного артриту (огляд літератури та власних досліджень), Павлюк Г. В. (2013)
Ватутин Н. Т. - Магнитно-резонансная томография в диагностике ишемической болезни сердца (обзор литературы), Калинкина Н. В., Савченко Е. А., Шевелёк А. Н., Дегтярёва А. Э. (2013)
Фещенко Ю. И. - Морфологические особенности поражения легних при хроническомм фиброзно-кавернозном мультирезистентном туберкулезе легких: современные представления об иммуноморфогенезе этого заболевания, Лискина И. В., Рекалова Е. М. (2013)
Гринь В. К. - Клинические возможности клеточно-тканевых технологий при нарушениях репаративного остеогенеза, Оксимец В. М., Климовицкий В. Г., Попандопуло А. Г., Зубов Д. А., Гребенюк А. М., Оксимец В. В. (2013)
Гулеватый С. В. - Применение радиойодтерапии при дифференцированном раке щитовидной железы: международные стандарты и дискуссионные вопросы (обзор литературы), Воскобойник Л. Г., Тронько Н. Д. (2013)
Тронько Н. Д. - Йодный статус и дозы облучения щитовидной железы у пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, проживающих в северных регионах Украины (украинско-американское когортное исследование) 355-364, Мабучи К., Кравченко В. И., Хатч М., Лихтарев И. А., Мак Коннел Р., Ковган Л. Н., Бренер А., Звинчук О. В., Заблоцкая Л. В., Лузанчук И. А. (2013)
Рибачук О. А. - Вплив трансплантованих нейрональнеих стовбурових клітин на стан нервової тканини після ішемічного пошкодження in vitro, Кирик В. М., Цупиков О. М., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г., Півнева Т. А. (2013)
Іванова І. В. - Порівняльне вивчення мезенхімальних стовбурових клітин людини як потенційного засобу відновлення функціональної активності судин за генетично детермінованої артеріальної гіпертензії та експериментальному цукровому діабеті, Клименко К. І., Кізуб І. В., Прудников І. М., Цивкин В. М., Соловйов А. І. (2013)
Заболотний Д. І. - Хіміопроменеве лікування хворих на рак верхніх дихальних шляхів ІІІ-ІV стадії, Лукач Е. В, Сережко Ю. О., Клочков Є. І., Діхтярук В. Я., Стрежак В. В., Цимбалюк Є. М., Гринь Н. В. (2013)
Цимбалюк В. І. - Помилки та недоліки при наданні допомоги хворим з ушкодженнями променевого нерва, Лузан Б. М., Кучерук О. Є., Татарчук М. М., Сулій Л. М. (2013)
ХIV Національний конгрес кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 р.) (2013)
Академіку НАМН України С. В. Комісаренку — 70 років (2013)
Члену-кореспонденту НАМН України В. М. Єльському — 80 років (2013)
Ігор Васильович Комісаренко (2013)
Content (2013)
Калетнік Г. М. - Науково-навчально-виробничий комплекс як концепція механізму переходу агропромислового виробництва на інноваційну модель розвитку (2013)
Рябоконь В. П. - Розвиток сільських домогосподарств в умовах трансформації аграрного сектору економіки (2013)
Могилова М. М. - Оцінка основних засобів сільського господарства в контексті інформаційного забезпечення обґрунтування державної політики (2013)
Сташейко В. І. - Розвиток сировинної бази пивоваріння в Україні, Шмаглій О. Б. (2013)
Макогон В. В. - Оцінка ефективності виробництва цукрових буряків із використанням базисних виробничих функцій (2013)
Харченко Т. Б. - Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні (2013)
Полозенко Д. В. - Державні фінанси та їх вплив на соціально-економічне становище України (2013)
Кузьменко С. І. - Методи казначейського обслуговування та їх застосування для фінансування аграрних підприємств (2013)
Спаський Г. В. - Стан інвестиційного процессу та його особливості в аграрному секторі економіки Закарпаття (2013)
Цюцяк І. Л. - Удосконалення порядку відображення інформації про складові власного капіталу у фінансовій звітності (2013)
Янишин Я. С. - Удосконалення організації управління збутом в агропідприємстві, Кашуба Ю. П. (2013)
Притула Х. М. - Класифікація сільських територій у контексті формування пріоритетів їх розвитку: регіональні акценти (2013)
Худолій Л. М. - Методи наукових досліджень в аграрній економіці, Ларіна Я. С., Чорний Г. М. (2013)
Кругляк О. В. - Господарсько-економічні передумови запровадження геномної оцінки тварин у молочному скотарстві (2013)
Капась О. М. - Актуальні проблеми розвитку молокопродуктового підкомплексу України (2013)
Токарчук Д. М. - Теоретична сутність соціально-виробничої системи зайнятості населення (2013)
Дудар О. Т. - Екологічне сільське господарство Польщі: тенденції розвитку, система контролю та сертифікації (2013)
Куліш К. М. - Вплив логістики на розвиток молокопереробної промисловості України (2013)
Харіна О. О. - Стан виробництва й переробки молока та молочних продуктів у сучасних умовах (2013)
Сендецька О. В. - Ефективність виробництва та використання органічних добрив, виготовлених із відходів птахофабрик і тваринницьких комплексів (2013)
Суховій А. І. - Теоретико-методичні аспекти формування і регулювання плодоовочевого ринку (2013)
Цап В. Д. - Формування витрат виробництва з урахуванням вартості основних фондів та амортизаційної політики в аграрному секторі економіки (2013)
Франченко Л. О. - Оптимізація каналів просування виробниками зерна на світовий ринок (2013)
Месель-Веселяку Віктору Яковичу – 75 (2013)
Онисько Стефанії Михайлівні – 60 (2013)
Реферати (2013)
Пам’яті Підлісецького Гліба Макаровича (2013)
Пам’яті Березівського Петра Степановича (2013)
Автори номера (2013)
Муратов О. - Основні положення порядку засекречування інформації у США, Ворожко В. (2012)
Архипов А. - О моделях прагматической ценности информации (2012)
Казмирчук С. - Система выбора средств анализа и оценки риска, Гололобов А., Никитина К. (2012)
Демчишин М. - Багатоцільова оптимізація в задачах інформаційної безпеки: чіткий і нечіткий підходи, Левченко Є. (2012)
Прус Р. - Оптимізація розподілу ресурсів захисту інформації в динамічному режимі (2012)
Рабчун А. - Оптимізація сумарних втрат в сфері захисту інформації (2012)
Конахович Г. - Оцінка якості відновлення мови в захищених безпроводових каналах зв’язку, Беженар Ю., Голубничий О., Одарченко Р. (2012)
Іваник Ю. - Методика обробки аерофотознімків для побудови цифрових карт та захисту картографічних даних (2012)
Чунарьова А. - Методи та системи виявлення несанкціонованого доступу в сучасних інформаційно-комунікаційних системах та мережах, Чунарьов А. (2012)
Василенко В. - Методика оцінки захищеності інформації в ЛОМ. Графічні моделі взаємодії загроз функціональним властивостям захищеності інформаційних ресурсів ЛОМ із елементами системи захисту, Дубчак О., Василенко М. (2012)
Бернадський Б. - Захист важливих відомостей в українських землях в архаїчний період (2012)
Швець В. - Використання відбитка пальця для криптосистем на еліптичних кривих, Шестакова В. (2012)
Гнатюк С. - Особливості криптографічного захисту державних інформаційних ресурсів, Кінзерявий В., Охріменко А. (2012)
Рвачев В. А. - Применение атомарных обобщенных рядов Тейлора к решению интегральных уравнений электродинамики и теории антенн, Рвачева Т. В., Томилова Е. П. (2013)
Васильченко И. И. - О возможности создания индикаторов лазерного излучения с качественно новыми характеристиками, Глебов В. В., Роленко С. А., Кислов В. В., Прохоров Н. А. (2013)
Курудимов Д. И. - Экспериментальные исследования помехоустойчивости радиоканала с биспектрально-организованной модуляцией, Солодовник В. Ф., Тоцкий А. В. (2013)
Букарев А. А. - Действующий макет электронного пирометра для контроля "хода температур", Лесной В. А., Кислицын А. П. (2013)
Мельник А. О. - Структурна організація паралельної пам’яті з впорядкованим доступом з попереднім налаштуванням та її реалізація в програмовних логічних інтегральних схемах, Мельник В. А. (2013)
Шкуліпа П. А. - Обгрунтування можливості використання інформаційних технологій для розробки тестів діагностування радіоелектронних пристроїв електромагнітним методом, Жердєв М. К., Лєнков С. В. (2013)
Тропина А. А. - Моделирование объемного воспламенения смеси комбинированными разрядами (2013)
Писаренко А. В. - Организация скоростной передачи данных в современных программируемых логических интегральных схемах, Витряк Е. А., Павлючин Т. А. (2013)
Кожемякин Р. А. - Автоматическое сжатие гиперспектральных изображений с использованием вариационно-стабилизирующего преобразования, Земляченко А. Н., Пономаренко Н. Н., Лукин В. В. (2013)
Рубель А. С. - Эффективность поиска подобных блоков на изображении с помощью метрик-расстояний, Лукин В. В. (2013)
Фирсов С. Н. - Методология обеспечения функциональной устойчивости спутниковых систем ориентации и стабилизации (2013)
Чумаченко А. В. - Унифицированная методика определения оптимальных настроек ПИД-регулятора газовой среды для автоматизированной системы радиационного контроля при различных конфигурациях пробоотборных линий (2013)
Головань К. В. - Моделирование процессов передачи данных в беспроводных мобильных и компьютерных сетях, Алтынник А. И. (2013)
Мазорчук М. С. - Оценка эффективности одномерных шкал при анализе данных в социологических исследованиях, Добряк В. С., Базилевич К. А., Хазай М. Ю. (2013)
Гунченко Ю. О. - Методичні основи побудови та застосування тренажерно-моделюючої системи в електронному тирі, Сєлюков О. В., Шворов С. А., Шинкарук О. М. (2013)
Кошевой Н. Д. - Функциональный контроль комбинационных устройств, Павлик А. В. (2013)
Илюшко Я. В. - Синтез минимизированной системной модели (2013)
Малеева О. В. - Информационная технология логистического управления закупками с учетом жизненного цикла продукции, Елизева А. В. (2013)
Латкин М. А. - Организационный анализ и моделирование процессов авиастроительного предприятия, Кривова С. Г. (2013)
Попов В. А. - Обоснование информационной системы промышленного предприятия на основе каталогов моделей, Олексенко А. И., Лысенко Е. Н. (2013)
Западня К. О. - Логистика постпроизводственного обслуживания сложной техники (2013)
Артюх Р. В. - Моделирование материальных потоков внутрипроизводственной логистики, Лысенко Д. Э. (2013)
Западня К. О. - Мультиагентное моделирование для выбора типа логистической производственной системы, Иванов М. В. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
From the editor--in--chief (2013)
Від головного редактора (2013)
Сергію Васильовичу Комісаренку — 70! (2013)
Huanming Yang - "A man of four" — Mr. Komisarenko in my eyes (2013)
Sela M. - On the notion of synergy of monoclonal antibodies as drugs (2013)
Гришин Е. В. - Получение моноклональных антител к холерному токсину и термолабильному энтеротоксину E. coli для разработки биплексного анализа токсинов в объектах окружающей среды, Валякина Т. И. (2013)
Lugovskoy E. V. - Usage of monoclonal antibodies for determination of localization of antigenic determinants and fibrin polymerization sites within fibrinogen and fibrin molecules and their application in test-systems for diagnostics and the threat of thrombus formation, Kolesnikova I. N., Komisarenko S. V. (2013)
Kolybo D. V. - Immunobiology of diphtheria. Recent approaches for the prevention, diagnosis, and treatment of disease, Labyntsev A. A., Romaniuk S. I., Kaberniuk A. A., Oliinyk O. M., Korotkevich N. V., Komisarenko S. V. (2013)
Mikhailopulo I. A. - Some recent findings in the biotechnology of biologically important nucleosides, Miroshnikov A. I. (2013)
Коровина А. Н. - Поиск ингибиторов репликации вируса герпеса: 30 лет после ацикловира, Куханова М. К., Кочетков С. Н. (2013)
Egorov A. M. - Recombinant Horseradish Peroxidase for Analytical Applications, Grigorenko V. G., Andreeva I. P., Rubtsova M. Yu. (2013)
Dzantiev B. B. - Modern techniques of immunochemical analysis: Integration of sensitivity and rapidity, Urusov A. E., Zherdev A. V. (2013)
Souchelnytskyi S. - Individualization of cancer treatment: contribution of OMICs technologies to cancer diagnostic (2013)
Sidorov V. A. - Plant tissue culture in biotechnology: Recent advances in transformation through somatic embryogenesis (2013)
Kvesitadze G. - Degradation of anthropogenic contaminants by higher plants (2013)
Zav’yalov V. P. - Polyadhesins: an armory of gram-negative pathogens for penetration through the immune shield (2013)
Birr C. - The GMP-based Drug Substance SCTL Development aiming at Prevention of Opportunistic Infections after X-Rayand Chemotherapy of Cancer. A Synthetic Combinatorial Tetrapeptide Library Substitution for Calf Thymus Extract (2013)
Pearson G. S. - The vital importance of providing sound scientific advice to policy makers in governmont (2013)
Самойленко А. А. - Відповідь пухлинних клітин на пригнічення експресії адаптерного протеїну RUK/CIN85 рекомбінантними лентивірусами, Биць Н. В., Пасічник Г. В., Козлова Н. В., Базалій А. В., Геращенко Д. С., Шандренко С. Г., Воротніков О. В., Кітцманн Т., Комісаренко С. В. (2013)
Офіційна інформація (2012)
Федоренко В. Г. - Ринок праці в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку, Денисенко М. П., Бреус С. В., Пінчук Ю. Б. (2012)
Астахова О. В. - Трудова міграція та її соціально-економічні наслідки (2012)
Ворона М. В. - Гендерна складова ринку праці: сегрегаційний аспект (2012)
Руженський М. М. - Соціальний захист зайнятого населення: стан та шляхи поліпшення (2012)
Казановський А. В. - Розробка профілю компетенцій керівних кадрів базового центру зайнятості: грані проблеми (2012)
Капченко Р. Л. - Вхідний контроль як засіб підвищення якості професійного навчання, Десненко М. І. (2012)
Барматова С. П. - Громадянське суспільство в Україні: тенденції та загрози (2012)
Швець Д. Є. - Система вищої освіти в Україні: інституційна будова системи управління та напрями її реформування (2012)
Кучменко Е. М. - Культура та її трансформаційні виклики (2012)
Шевчук О. Б. (2012)
Зінкевич Н. І. (2012)
Сташенко О. П. (2012)
Сухомлин В. Б. (2012)
Калюх О. Я. (2012)
Міненко В. Л. (2012)
Сорокіна М. В. (2012)
Бандур С. І. - Проблеми трудоресурсного забезпечення інноваційного напряму розвитку України (2012)
Черешня С. С. - Практика визначення потреби економіки в працівниках у професійному аспекті (2012)
Лісогор Л. С. - Прогнозування розвитку ринку праці в Україні: проблеми та перспективи (2012)
Бондіні І. А. - Профорієнтація як засіб задоволення перспективних потреб економіки у кваліфікованій робочій силі (2012)
Кочанова С. В. - Підготовка кваліфікованих кадрів на замовлення роботодавців (2012)
Він бачив майбутнє комп’ютерних технологій (ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена 90-річчю від дня народження академіка В. М. Глушкова (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (4 вересня 2013 року) (2013)
Дегтярев О. В. - Генеральний конструктор ракетно-космічної техніки (до 90-річчя з дня народження академіка Володимира Федоровича Уткіна), Новиков О. В. (2013)
Загородній А. Г. - Стан і перспективи співробітництва НАН України з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу, Єрмольєв Ю. М., Богданов В. Л., Костюченко Ю. В. (2013)
Локтєв В. М. - Національна академія наук України: бути чи не бути? (2013)
Афиани В. Ю. - Научное наследие В. И. Вернадского: некоторые итоги и перспективы изучения и публикации (2013)
Матвєєва Н. А. - Незнайома Антарктика: рослини розкривають свої таємниці (2013)
Нагорний В. П. - Інтенсифікація видобування вуглеводнів із застосуванням енергії вибуху, Денисюк І. І. (2013)
Мриглод О. І. - Про вимірювання наукової ефективності, Кенна Р., Головач Ю. В., Берш Б. (2013)
Кочан І. М. - Велика подія в біологічній термінографії (рецензія на "Словник української біологічної термінології") (2013)
Сокол Г. І. - Життєвий і науковий шлях професора І. К. Коська (1918–1988), Горбенко Є. В. (2013)
80-річчя академіка НАН України А. К. Шидловського (2013)
70-річчя академіка НАН України А. М. Гольцева (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. І. Титка (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ф. Головка (2013)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Анциферова (2013)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Брея (2013)
Реалії відкритого доступу (2013)
Воропанов В. А. - Суды специальной подсудности в системе органов городского управления Российской империи в конце XVIII в. (2013)
Геня Б. О. - Аксіологічний підхід як основа деонтологічних досліджень (2013)
Герилів Д. Ю. - Загальнотеоретична характеристика інтегративного підходу до типології держави (2013)
Головченко М. Ф. - Культура як об’єкт культурної функції сучасної держави (2013)
Гордуз О. А. - Нормативно-правові аспекти забезпечення захисту прав дітей в Україні (2013)
Жаровська І. М. - Трансформація феномена державної влади в умовах глобалізаційних змін (2013)
Иванский В. П. - К вопросу об информационно-когнитивном (квантовом) понимании права и критериях его типологии (2013)
Кармазіна К. Ю. - Особливості механізму взаємодії джерел міжнародного та національного права у правових системах загального типу (2013)
Качур В. О. - До розуміння та визначення поняття "джерела права" (2013)
Коваленко Н. Ю. - Правова природа правосвідомості (2013)
Корчевна Л. O. - судова практика як джерело західного права (2013)
Лоджук М. Т. - Регулювання діяльності юридичних клінік в Україні та Росії: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Мельничук О. С. - Загальнотеоретичні аспекти правосуб’єктності міста в Україні (2013)
Нагорний В. В. - Правові засади переселенської політики Миколи I відносно православних сектантів українських губерній Російської імперії (2013)
Награбова Л. В. - Російський етап творчості Дж. Бентама (2013)
Овчаренко О. М. - Соціальна відповідальність суду як передумова юридичної відповідальності судді (2013)
Попсуєнко Л. О. - Історичні передумови формування римського імператорського законодавства про церкву (2013)
Скоморовський В. Б. - Концепція розвитку радянської державності у поглядах вищого партійного керівництва (напередодні утворення СРсР) (2013)
Ткаля О. В. - Правові імунітети в законодавстві, що діяло на українських землях у складі Російської імперії (2013)
Ткаченко І. М. - Теоретико-кримінологічна характеристика факторів, що обумовлюють насильство в сім’ї (2013)
Тицька Я. О. - Особливості змісту освітніх правовідносин (2013)
Шаганенко В. П. - Особливості системи права у романо-германській правовій сім’ї (2013)
Бочарова Н. В. - Методологічні підходи до створення сучасного законодавства в галузі охорони авторського права в мережі Інтернет в документах Ради Європи (2013)
Георгіца А. З. - Особливості правового регулювання статусу парламентаріїв України у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду, Чепель О. Д. (2013)
Жалій Т. В. - Правові засади функціонування парламентів України та Швеції: порівняльний аналіз (2013)
Заворотченко Т. М. - Теоретичні і практичні аспекти реалізації суб’єктивних політичних прав і свобод громадян у місті Дніпропетровську (2013)
Заморська Л. І. - Конституційно-правова норма як вираз нормативності конституційного права (2013)
Петрецька Н. І. - Проблеми захисту прав та інтересів студентів вищих навчальних закладів (2013)
Подорожна Т. С. - Верховенство Конституції України та конституціоналізація правової системи: діалектика взаємодії (2013)
Рижук І. В. - Види конституційно-правової відповідальності парламентаріїв (2013)
Фрідманський Р. М. - Склад, порядок формування та припинення повноважень уряду ФРН (2013)
Щербанюк О. В. - Проблеми конституційного закріплення інституту публічних слухань як форми безпосереднього здійснення суверенної влади народом України (2013)
Безпалова О. І. - Роль відомчої нормотворчості в адміністративно-правовому забезпеченні реалізації правоохоронної функції держави (2013)
Білінська Л. В. - Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище (2013)
Бортник Н. П. - Вплив глобалізації на формування міграційних потоків (2013)
Гузь О. Ю. - Норми адміністративного права в механізмі протидії дискримінації людини (2013)
Кагановська Т. Є. - Правові засади підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців (2013)
Кіт Х. І. - Попереднє судове засідання як етап підготовчого провадження: загальна характеристика (2013)
Кременовская И. В. - Проблема обеспечения открытости данных государственного рейтинга банков в Украине и перспективы ее решения, Василенко И. К. (2013)
Кушнір І. П. - Прикордонне співробітництво – складова безпеки державного кордону (2013)
Нечитайленко А. О. - Деякі адміністративно-правові та організаційні проблеми екологічного контролю на державному кордоні України (2013)
Нечитайленко В. А. - Про деякі колізії чинного адміністративно-процесуального законодавства щодо розгляду звернень громадян (2013)
Осипенко А. І. - Поняття та зміст державної політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (2013)
Пархоменко П. І. - Окремі питання судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з керуванням транспортними засобами (2013)
Петрова І. Г. - Розвиток інституту адміністративної відповідальності юридичних осібна території України (2013)
Позняков С. П. - Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання розвитку концесійної діяльності у національній економіці України (2013)
Саєнко С. І. - Кодифікаційний аспект розвитку теорії норм адміністративного права: орієнтир на інтеграцію наукового досвіду (2013)
Сквірський І. О. - Окремі аспекти становлення та розвитку громадського контролю за радянським державним управлінням у 20-х рр. хх ст. (2013)
Степаненко К. В. - Адміністративно-правовий статус громадян України за кордоном (2013)
Стеценко В. Ю. - Якість медичної допомоги: адміністративно-правовий вимір (2013)
Стукаленко О. В. - Окремі питання щодо порівняння законодавства України та ЄС в сфері маркування будівельної продукції (2013)
Стрельченко О. Г. - Публічна адміністрація у сфері адміністративно-правового регулювання правил безпеки польотів, Тищенко Ю. Г. (2013)
Трофімова Л. В. - Проблемні питання правового регулювання фінансової політики (2013)
Фуглевич К. А. - Правовий статус Центру надання адміністративних послуг (2013)
Хохуляк В. В. - Камералістика та її вплив на становлення вітчизняної науки фінансового права ХІХ століття (2013)
Шевчук О. М. - Контрольні функції державних органів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (2013)
Щавінський В. Р. - Судова влада у якості першооснови розуміння призначення адміністративної юстиції (2013)
Ярош А. О. - Освіта як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2013)
Бурило Ю. П. - Непрямі засоби державного регулювання в інформаційному секторі економіки (2013)
Вербіцька М. В. - Аналіз основних змін, внесених до правової регламентації наказного провадження законом України "Про судоустрій і статус суддів" (2013)
Гаценко О. О. - Удосконалення правового регулювання питань визначення обов’язкової частки у спадщині при спадкуванні авторських прав (2013)
Єжель О. Л. - Тлумачення поняття державних потреб у сфері державного замовлення (2013)
Іваненко М. А. - Співвідношення правових інститутів реституції та віндикації в цивільному праві України (2013)
Ільїна Ю. П. - Формування та розвиток інституту оскарження дій нотаріусів в Україні (2013)
Канева С. Ю. - Особенности персонифицированного учета прав застрахованных лиц в части религиозных и иных убеждений в сфере обязательного медицинского страхования (2013)
Кізлова О. С. - Використання дефініції "договірні зобов’язання" у сучасному законодавстві (2013)
Кірін Р. С. - Геологічні правопорушення: проблеми трансгалузевої кодифікації (2013)
Кожевникова В. О. - Принципи цивільного та сімейного права: порівняльно-правовий аспект (2013)
Короєд С. О. - Охорона прав та вирішення цивільних справ як самостійні завдання цивільного судочинства в аспекті підвищення його ефективності (2013)
Кравцов О. Л. - Генезис і розвиток корпоративного права на території України: від давньоруського права до законодавства початку ХХ століття (2013)
Кравцов С. О. - проблемні питання визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу (2013)
Курило М. П. - Судові рішення в різних галузях процесуального права: можливості уніфікації (2013)
Лукач І. В. - Поняття та види суб’єктів корпоративних правовідносин (2013)
Майкут Х. В. - До питання нотаріальної форми захисту цивільних прав (2013)
Молчанова М. Є. - Проблема визначення юридичної природи оголошення про проведення торгів (2013)
Никитченко Н. В. - До питання розмежування природи контрольних правовідносин у сфері господарської діяльності (2013)
Потудінська О. В. - Правова природа комерційного посередництва (2013)
Рашківська В. В. - До питання класифікації іпотеки (2013)
Репешко П. І. - Механізми державного управління захисту авторських прав на твори у галузі науки (перешкоджання плагіату) (2013)
Рибак О. С. - Правова природа судового доручення у цивільному процесі (2013)
Сізінцова Ю. Ю. - Медичне право в системі правової підготовки керівників лікувально-профілактичних закладів України (2013)
Стадник К. О. - Сучасний стан концентрації суб’єктів господарювання в економіці України (2013)
Старчук В. М. - Процесуально-правова природа режиму окремого проживання подружжя в Україні та Польщі: порівняльно-правові аспекти, Старчук О. В. (2013)
Запара С. І. - Роль національної служби посередництва і примирення у новій системі вирішення трудових спорів в Україні (2013)
Мирошниченко Н. В. - Дифференциация оснований и видов правовой ответственности за нарушение профессиональных функций (2013)
Прогонюк Л. Ю. - Правова природа пояснень порушника трудової дисципліни (2013)
Чанишева Г. І. - Захист права працівника на своєчасне одержання заробітної плати (2013)
Багай Н. О. - Кодифікація аграрного законодавства України: окремі питання (2013)
Кравець Н. В. - Щодо поняття та змісту принципу екологізації аграрного виробництва як принципу аграрного права (2013)
Макаренко Н. А. - Проблеми формування законодавства з питань екологічної безпеки при видобуванні нафти та газу в Україні (2013)
Макаренко О. Ю. - До питання загальної характеристики гірничого законодавства Австралії, Великобританії, США, Франції, Китаю (2013)
Піддубна Д. С. - Юридичний зміст повноважень суб’єктів щодо захисту органічної продукції – елемента екологічної безпеки України (2013)
Тюн В. М. - Співвідношення контролю і нагляду правоохоронних органів у сфері охорони природи (2013)
Березовська Н. Л. - Кара в теорії і практиці кримінального права (2013)
Забродська Т. А. - Напрями та зміст загальносоціального запобігання рецидивним злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків (2013)
Загодіренко П. О. - Провокація злочину: кримінально-правовий аналіз та удосконалення діючого законодавства (2013)
Мельник П. В. - Зміни і доповнення до розділу VIII особливої частини кримінального кодексу України: пеналізація чи депеналізація? (2013)
Михайлова І. М. - Окремі аспекти взаємодії правоохоронних органів та судів у запобіганні злочинам неповнолітніх (2013)
Чеботарьова Г. В. - Проблеми визначення обставин, що виключають злочинність діяння у сфері медичної діяльності (2013)
Чмут С. В. - Генезис вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (2013)
Шуляк Ю. Л. - Кримінальна відповідальність і покарання за шахрайство в Республіці Індія: зарубіжний досвід (2013)
Загурський О. Б. - Кримінальна процесуальна політика України у сфері кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2013)
Кєптене М. П. - Поняття та криміналістична класифікація серійних вбивств (2013)
Лешкович Т. А. - Форми використання поліграфа в кримінальному провадженні України (2013)
Якимчук Б. В. - Установление психологического контакта при проведении следственных (розыскных) действий с иностранцами (2013)
Яновська О. Г. - Європейські стандарти надання безоплатної правової допомоги в кримінальному судочинстві: проблеми реалізації в Україні (2013)
Dr. Pim Albers - Improving the quality of courts (2013)
Бем М. В. - Міжнародно-правові погляди Р. Лемкіна щодо кваліфікації окремих прикладів масових порушень прав людини як злочину "геноциду" (2013)
Гарбазей Д. О. - Незаконне збагачення: міжнародно-правовий аспект (2013)
Діковська І. А. - Співпраця – обов’язок сторін міжнародного приватного договору (2013)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правовий статус Гетьманщини після смерті Б. Хмельницького: від полівасалітетної державності до втрати статусу державного утворення (2013)
Зубарєва А. Є. - Доповіді держав-учасниць міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 р. як елемент моніторингового механізму комітету ООН з прав людини (2013)
Келестин М. В. - Міжнародно-правове регулювання торгівлі цукром в період між Першою та Другою світовими війнами (2013)
Клак О. Г. - Європейська система скорочення викидів парникових газів: правовий аспект (2013)
Лук’янов Д. В. - Поняття "правова сім’я" в порівняльно-правових дослідженнях: методологічне значення (2013)
Рабінович М. Л. - Європейські стандарти права особи на психічне здоров’я: до постановки проблеми (2013)
Сергеев Ю. В. - О новых международно-правовых стандартах в сфере труда моряков (2013)
Чернявський А. Л. - Інститут права притулку в сучасному міжнародному праві (2013)
Лахижа М. І. - Цивілізаційні аспекти посткомуністичної трансформації (2012)
Заблоцький В. В. - Політико-філософська рефлексія феномену української державності наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Козуб В. П. - Зростання ролі реординаційних відносин у системі державного управління (2012)
Воронянський О. В. - Еволюція системи державної влади в сучасній Україні в контексті концепції патронально-клієнтарних відносин (2012)
Орлов М. М. - Вимоги до взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку при ускладненні обстановки в регіоні (2012)
Орлов О. В. - Методичні підходи до визначення взаємовідносин предмета, об’єкта та методу науки державного управління (2012)
Приживара С. В. - Управління як специфічний вид діяльності (2012)
Мельников О. Ф. - Структура цілепокладання при ухваленні державно-управлінських рішень (2012)
Набока Л. В. - Підходи до визначення поняття "реалізація державно-управлінських відносин" (2012)
Наконечний В. В. - Управління великим містом: пріоритетні методологічні вектори осмислення (2012)
Латинін М. А. - Державне регулювання розвитку сільського зеленого туризму в Україні, Примоленна Л. М. (2012)
Дунаєв І. В. - Імпортозаміщення в контексті вибору механізмів державної зовнішньоторговельної політики України, Бабаєв В. Ю. (2012)
Івашова Л. М. - Удосконалення державних механізмів захисту економічної безпеки України в процесі здійснення ЗЕД (рос. мовою), Івашов М. Ф., Павленко Є. А. (2012)
Степаненко С. В. - Передумови та необхідність державного регулювання процесів економічного розвитку України (2012)
Янов В. В. - Використання комп’ютерної програми Project Expert для реалізації Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011 – 2015 роки (2012)
Калюга О. О. - Гарантування інвестицій на фондовому ринку України (2012)
Олійник В. О. - Cучасний стан та механізм реалізації державної продовольчої політики України (2012)
Перебейнос Ю. В. - Концептуальні засади розвитку національної інноваційної системи: державно-управлінський аспект (2012)
Діуліна В. В. - Принципи багатовекторної неперервної освіти в галузі державного управління (2012)
Гвазава Н. Г. - Сучасні концепції місцевого економічного розвитку (2012)
Боковикова Ю. В. - Система управління якістю в органах державної влади як засіб узгодження інтересів учасників державно-управлінських відносин (2012)
Євдокимов В. О. - Компетенційно-орієнтований підхід у системі державної служби: класифікація компетенцій службовця за критеріями (частина 1), Конотопцева Ю. В. (2012)
Настечко О. Д. - Схильність осіб до корупційних проявів відповідно до особливості соціотипу (2012)
Коваль О. В. - Кадровий менеджмент централізованого типу як система підвищення кадрового потенціалу Збройних Сил України (2012)
Кочеткова Н. А. - Психодіагностичні технології покращення ефективності кадрового потенціалу в системі державної служби (2012)
Устименко О. В. - Удосконалення оцінки ефективності системи кадрового менеджменту в Збройних Силах України (2012)
Міненко В. Л. - Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення у глобалізованому світі: стан та тенденції розвитку (2012)
Жадан О. В. - Феномен глобалізації як соціально-економічна проблема (2012)
Шамраєва В. М. - Стратегічне партнерство як інструмент зовнішньої політики держави (історіографія проблеми) (2012)
Махнюк А. В. - Окремі підходи щодо стратегічного аналізу ризиків у сфері інтегрованого управління кордонами: розроблення паспортів загроз прикордонній безпеці, Кириченко О. І. (2012)
Майстро С. В. - Розмежування повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2012)
Юрченко В. Е. - Комунікативні технології як механізми взаємодії громадянського суспільства та державної влади (2012)
Стрельцов В. Ю. - Формування та розвиток моделей державного управління європейськими інтеграційними процесами (2012)
Попок А. А. - Стан, проблемні питання та напрями подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин в Україні, Решетніков Ю. Є. (2012)
Радченко О. В. - Роль пенсійного забезпечення в системі соціальної безпеки держави, Тамм А. Є. (2012)
Покотило Т. В. - Інвестування в людський капітал: проблеми і перспективи (2012)
Ревенко О. В. - , Ревенко Т. В. (2012)
Сичова В. В. - Правове регулювання соціальної роботи з дітьми та молоддю в клубах за місцем проживання: проблеми та напрямки удосконалення, Сичов В. А. (2012)
Тимчишена Н. Д. - Шляхи вдосконалення фінансового механізму державного управління у сфері соціального захисту (2012)
Єлагін В. П. - Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку соціальної держави в умовах модернізації суспільних відносин в Україні (2012)
Шкіндюк І. Ю. - Шляхи удосконалення державного управління зайнятістю населення України (2012)
Кузнецов А. О. - Підготовка магістрів державного управління: проблеми та перспективи, Приживара С. В., Красножон Г. О., Іванова Л. А. (2012)
Древаль Ю. Д. - Радянська модель політичного представництва (2012)
Степанов В. Ю. - Проблеми та перспективи інформаційного суспільства (2012)
Шаров Ю. П. - Підхід до вимірювання успішності досягнення стратегічних орієнтирів розвитку Державної податкової служби України, Чикаренко О. О. (2012)
Д'яченко В. В. - Особливості розмежування політичного та адміністративного рівнів системи державного управління України (2012)
Єганов В. В. - Проблеми та перспективи впровадження системи електронного урядування в Україні (2012)
Кернес Г. А. - Відносини центральних та регіональних еліт: соціологічний аналіз (2012)
Клімушин П. С. - Документознавство та інформаційна діяльність в державному управлінні (2012)
Орлов М. М. - Методичний апарат визначення показників діяльності регіонального органу виконавчої влади в системі взаємодії у сфері охорони правопорядку (2012)
Парубчак І. О. - Сучасний стан та проблеми державного регулювання політичної соціалізації в Україні (2012)
Солових В. П. - Суб'єкти державної політики брендингу територій в Україні, Інковська Ю. М. (2012)
Федорчак О. В. - Інноваційні інструменти управління цільовими програмами та проектами (2012)
Панасенко І. О. - Особливості функціонування та розвитку житлово-комунального господарства в Україні (2012)
Соляник К. М. - Зв'язки з громадськістю в контексті реалізації державної політики України (2012)
Стрельцов В. Ю. - Система керівних документів державної євроінтеграційної політики (2012)
Майстро С. В. - Ринок зерна в Україні: сучасний стан та напрямки державного регулювання, Хірамагомедов М. Г. (2012)
Мельниченко О. А. - Інноваційний розвиток національної економіки: виклики для держави, бізнесу та населення (2012)
Коновалов Л. С. Організаційно-правове забезпечення аудиту ефективності бюджетних програм в Україні - (2012)
Бєлай С. В. - Концепція стратегії соціально-економічної безпеки регіонів України (2012)
Гончаренко М. В. - Фінансове забезпечення розвитку територій: теоретичний аспект (2012)
Дрожжин Д. Ю. - Механізм державного регулювання енергоефективності в Україні (2012)
Ковальчук В. Г. - Цілі та критерії соціально-економічного регіонального розвитку (2012)
Непомнящий О. М. - Системи інформаційної підтримки управління об'єднаною житловою системою (2012)
Пасемко Г. П. - Синергетично-інформаційні засади регулятивного впливу держави на аграрні відносини (2012)
Степаненко С. В. - Інвестиційна привабливість регіонів та інноваційна політика в контексті сталого економічного зростання (2012)
Ульянченко Ю. О. - Окремі питання удосконалення державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, Ульянченко Н. В. (2012)
Кутьков В. П. - Теоретичні аспекти концепції маркетингу як філософії управління регіоном (2012)
Соболь О. М. - Організаційно-правовий механізм державного управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, Приходько Р. В. (2012)
Наконечний В. В. - Типологізація міст: управлінський вимір (2012)
Гавкалова Н. Л. - Особливості механізму фінансового управління функціонуванням підприємств (2012)
Клименчукова Н. С. - Науково-теоретичні засади організації управління матеріально-технічним забезпеченням сільськогосподарських підприємств (2012)
Гордієнко О. М. - Капітальні інвестиції: зміст, роль та місце у державній інвестиційній діяльності (2012)
Бондар Д. В. - Формування механізмів державного управління освітою у сфері якісної підготовки студентів управлінських спеціальностей (2012)
Євсюков О. П. - Реформування системи підготовки фахівців державної служби цивільного захисту відповідно до нових освітніх стандартів (2012)
Омаров А. Е. - Державне управління економічними процесами на регіональному рівні (2012)
Ільченко Н. М. - Транскордонне співробітництво в Україні: перспективи розвитку єврорегіонів (2012)
Ландсман В.А. - Теоретичні аспекти розвитку системи управління персоналом сучасного підприємства (2012)
Шпекторенко І. В. - Наукові підходи до визначення поняття "професійне середовище державної служби (державного органу)" (2012)
Щегорцова В. М. - Шляхи запобігання і протидії корупції в органах публічного управління України (2012)
Янов В. В. - Шляхи підвищення ефективності роботи та відкритості органів державної влади на прикладі конкурсу "Приязна адміністрація", Бур'ян В. В. (2012)
Поповичева Н. Е. - К вопросу об актуальности проблемы управления моногородами в РФ в современных условиях (2012)
Худоба О. В. - Голова місцевої державної адміністрації: особливості та роль посади в сучасному державному управлінні (2012)
Коваленко А. В. - Завдання та функції органів місцевого самоврядування у забезпеченні захисту прав споживачів (2012)
Гордєєв О. К. - Забезпечення сталого місцевого розвитку: підходи, принципи, складові (2012)
Вітренко-Хрустальова Т. М. - Особливості та напрямки державного регулювання інноваційного розвитку економіки в різних країнах (2012)
Козич О. М. Досвід провідних країн світу в управлінні будівельною галуззю - (2012)
Ісаєв А. В. - Партнерство Російської Федерації, України та Європейського Союзу в енергетичній сфері: проблеми та перспективи (2012)
Толкованов В. В. - Європейські інструменти інституційної розбудови та досвід їх впровадження в Україні (2012)
Тамм А. Є. - Деякі аспекти регіональної соціальної політики в трансформаційних умовах українського суспільства (2012)
Кононович В. Г. - Державне регулювання сфери фізкультурно-спортивних послуг (2012)
Пивоваров О. В. - Оцінка стану добровільного медичного страхування для удосконалення механізмів державного управління (2012)
Білосорочка С. І. - Людські відносини в державному управлінні (2012)
Дєгтяр О. А. - Розвиток соціальної сфери як основа забезпечення якості життя населення (2012)
Ткаченко О. І. - Громадянське суспільство, соціальна ііолітика, проблеми інвалідності (2012)
Титул, зміст (2013)
Содержание (2013)
Content (2013)
Здоренко В. Г. - Контроль технологічних параметрів тканини за допомогою ультразвукового адаптивного пристрою, Барилко С. В. (2013)
Крижановський Є. М. - Автоматизація попусків каскаду водосховищ річки Південний Буг, Полудненко Т. В. (2013)
Семчук Ю. С. - Геостатистичний аналіз забруднення ґрунтових вод за даними спостережень якості колодязної води регіону, Ящолт А. Р. (2013)
Мокіна Ю. В. - Проблеми стратегічного менеджменту великого та середнього бізнесу в Україні, Кавуненко О. М. (2013)
Мороз Ю. В. - Iнвестиційний клімат в Україні та діяльність міжнародних фінансових організацій із його поліпшення (2013)
Бурденюк Т. Г. - До питання співвідношення держави і ринку в прискоренні темпів економічного зростання, Свірський В. С. (2013)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність теплонасосних cхем теплопостачання, Притула Н. О. (2013)
Щербань Г. І. - До питання про керування струмом серії алюмінієвих електролізерів (2013)
Левицький С. М. - Комп’ютерна модель системи автоматичного керування трансформаторами з інтелектуальним регулятором, Колмачов К. І. (2013)
Бондаренко Є. А. - Основні поняття та визначення теорії управління системою електробезпеки та аналізу ризику в електроустановках (2013)
Карплюк Л. Ф. - Моделювання частотно-керованого асинхронного електропривода тролейбуса, Панченко Б. Я., Нечай О. М., Дзьоба Т. Я. (2013)
Базалицький В. П. - Структура та характеристики лабораторного стенда для оцінки енергетичного потенціалу вітрових потоків, Мокін Б. І., Мокін О. Б., Горенюк В. В. (2013)
Сегеда М. С. - Техніко-економічні аспекти застосування асинхронізованих генераторів на ТЕС, Олексин В. П., Олексин А. В. (2013)
Савенко О. С. - Модель ботнет-мереж, Лисенко С. М., Крищук А. Ф. (2013)
Перевозніков С. І. - Штучні генерувальні структури діагностування цифрових пристроїв, Крупельницький Л. В., Озеранський В. С. (2013)
Ковалюк О. О. - Моделювання технологічних процесів в SCADA-системі Trace Mode (2013)
Левицька С. М. - Паралельна організація обчислень за методом Адамса для розв’язування задачі Коші, Кардаш А. І., Дудикевич А. Т. (2013)
Бендерук Ю. А. - Динамічна зміна коефіцієнтів соціалізації та персоналізації методу рою часток під час розв’язання задачі про розподіл економічного навантаження, Гранік М. О., Месюра В. І. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Метод автентифікації суб’єктів (об’єктів) взаємодії на основі рекурентних послідовностей (2013)
Севостьянов І. В. - Динаміка коливальних процесів у середовищі вологих дисперсних матеріалів під час їх віброударного зневоднення (2013)
Філинюк М. А. - Ємнісний негасенсор з частотним виходом, Лазарєв О. О., Бондарюк Д. В. (2013)
Притула В. І. - Системне наставництво: управління корпоративними знаннями та навиками, Левченко З. М. (2013)
Реферати (2013)
Рефераты (2013)
Abstracts (2013)
Трегубенко О. М. - Батьківщинознавство у вітчизняній школі (початок ХХ століття) (2012)
Омельченко С. О. - Донбаський державний педагогічний університет як осередок літературно-краєзнавчого руху на Слов'янщині: дослідження життя і творчості М. М. Петренка (2012)
Барабанова О. А. - Вивчення творчої спадщини М. Петренка в школі та українська народно-пісенна традиція (2012)
Цвєткова Г. Г. - Ідеали самовдосконалення людини у творчій спадщині М. Петренка: педагогічний аспект (2012)
Бабенко О. А. - Краєзнавча діяльність як складова розвитку особистості учня (на матеріалі роботи кімнати пам'яті М. Петренка Слов'янського педагогічного ліцею) (2012)
Сорокіна Г. О. - Технології використання природних об'єктів Луганської області для розвитку регіонального туризму (2012)
Приходченко В. В. - Реалізація цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації", Приходченко О. В. (2012)
Демінська Л. О. - Сучасний учитель фізичного виховання як об'єкт наукового дослідження (2012)
Бельмаз Я. М. - Інформаційні технології у професійному розвитку викладачів вищої школи у Великій Британії та США (2012)
Чернишов Д. О. - Дослідно-педагогічна робота щодо перевірки моделі технології виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Сидоренко В. В. - Художньо-педагогічна творчість як визначальний компонент розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури (2012)
Чичук В. М. - Сучасні концепції підготовки вчителів початкових класів до використання мультимедійних технологій (2012)
Прач В. С. - Евристичні прийоми розумової діяльності у навчанні учнів гуманітарного профілю (2012)
Чернишов О. І. - Система післядипломної підготовки педагога: модель ХХІ століття (2012)
Волобуєва Т. Б. - Кластерний підхід як партнерство науки і практики (2012)
Приходченко К. І. - Організація позааудиторного навчально-виховного процесу в освітньому закладі (2012)
Самсонова О. О. - Управління науково-дослідною діяльністю студентів університету як предмет теоретичного аналізу й узагальнення (2012)
Алфімов В. М. - Професійне довголіття педагогів загальноосвітніх шкіл (2012)
Кучерявий О. Г. - Професійна орієнтація старшокласників як особистісно орієнтована педагогічна система (2012)
Данієлян А. Я. - Технологія виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до праці (2012)
Кожевникова І. І. - Акмеологія діяльності суб'єктів неперервного освітнього процесу (2012)
Кожевников В. М. - Основи педагогіки наступності (2012)
Лодатко Є. О. - Математична культура вчителя початкових класів в умовах упровадження нового стандарту загальної початкової освіти (2012)
Савченко О. П. - Розвиток вищої освіти у зарубіжних країнах: концептуальні засади (2012)
Грибан Г. П. - Методичне забезпечення системи фізичного виховання студентів у зарубіжних країнах (2012)
Бочарова О. А. - Етапи розвитку системи підтримки обдарованих дітей у Польщі (2012)
Біда А. П. - Проблема обдарованості у працях провідних вітчизняних та зарубіжних учених (2012)
Інформація для авторів (2012)
Ткаченко Т. - Формування споживчої цінності туристичного продукту, Бойко М. (2012)
П’ятницька Г. - Розвиток ринку алкогольних напоїв в Україні , Ракша Н., Григоренко О. (2012)
Артамонова Г. - Реалії ринку фармацевтичної продукції в Україні (2012)
Швець О. - Перспективи розвитку ринку текстилю спеціального призначення в Україні (2012)
Міклашевська Ю. - Законодавче регулювання виробництва та обігу харчових продуктів для спортсменів, Хробатенко О. (2012)
Коломієць Т. - Методологічні засади ідентифікації споживчих товарів, Мережко Н., Осієвська В. (2012)
Сидоренко О. - Методологія прогнозування змін якості рибних продуктів під час товароруху (2012)
Форостяна Н. - Ультразвукові дослідження набухання крохмалів у воді, Баглюк С., Лазаренко М. (2012)
Самойленко А. - Науково-практичні підходи до ідентифікації соків і нектарів, Метельська Н., Шаповалова М. (2012)
Дончевська Р. - Інноваційні заморожені заливні рибні продукти, Туніцька А. (2012)
Притульська Н. - Наукові підходи до розробки продуктів для людей із термічними травмами, Антюшко Д., Мотузка Ю. (2012)
Собко А. - Технології пудингів для харчування дітей дошкільного віку., Пересічна С. (2012)
Кравченко М. - Якість борошна з зерна пшениці, пророщеного в розчині морської харчової солі, Криворучко М., Поп Т. (2012)
Битютская О. - Использование моллюска в технологии диетических продуктов, Любчик В., Овсянникова Т. (2012)
Колтунов В. - Структурні складові плодів гарбуза, Булах М. (2012)
Дубініна А. - Особливості накопичення контамінантів овочевими культурами (2012)
Кузьменко І. - Харчова та біологічна цінність овочево-фруктових консервів, Гончарова І. (2012)
Орлова Н. - Фракційний склад білка швидкозаморожених напівфабрикатів із печериць, Нестеренко Н., Камєнєва Н. (2012)
Белінська С. - Органолептичні властивості купажованих швидкозаморожених соків із м’якоттю, Дьяков О., Романенко Р. (2012)
Федорова Д. - Мінеральний склад концентратів супів-пюре для військовослужбовців, Козачишена О. (2012)
Пересічний М. - Фізіологічні потреби у нутрієнтах людей розумової праці, Магалецька І. (2012)
Караваєв Т. - Естетичні властивості покриттів з водно-дисперсійних фарб, Свідерський В. (2012)
Глушкова Т. - Ідентифікаційна експертиза паперу при митному оформленні, Барабаш С. (2012)
Булах Ю. - Склад сплавів коштовностей скіфського та сарматського періодів (2012)
Домніченко Р. - Експлуатаційні властивості епоксидно-акрилових покриттів (2012)
Катрич В. - Безпечність взуття для дітей (2012)
Відомості про авторів (2012)
Леженко Г. О. - Морфофункціональний стан міокарда лівого шлуночка у дітей раннього віку з кардитами, що перебігають на тлі цитомегаловірусної інфекції, Борисенко Т. В. (2011)
Каменщик А. В. - Oсобливості протиінфекційного та загального імунітету при вроджених клапанних вадах серця у дітей, Гиря О. М., Славкін Ю. Л. (2011)
Пашкова О. Є. - Дисфункція міокарда у дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт (2011)
Іванова Л. А. - Реактивність дихальних шляхів у дітей з персистуючим перебігом бронхіальної астми пізнього початку (2011)
Подольський В. В. - Стан місцевого імунітету при фонових захворюваннях шийки матки у жінок репродуктивного віку, що проживають в регіоні з природним дефіцитом йоду, Штул І. А. (2011)
Подольський В. В. - Стан імунітету у жінок фертильного віку з наркотичною залежністю, Чернишов В. П., Касаткіна Т. О. (2011)
Маркін Л. Б. - Чинники ризику перинатальної патології при запізнілих пологах, Смуток С. Р. (2011)
Іванюта Л. І. - Вплив гормономодулюючої та імуностимулюючої терапії на оваріальну гемодинаміку у жінок з синдромом полікістозних яєчників, Іванюта С. О., Іванюта І. С. (2011)
Мілєвський О. В. - Психоемоційний стан у вагітних з безплідністю в анамнезі, які отримували рекомендований лікувальний комплекс (2011)
Венцковская И. Б. - Особенности течения HELLP-синдрома в акушерской практике, Белая В. В., Майданник Е. Ф., Костенко О. Ю., Никитина Ю. А. (2011)
Гінчицька Л. В. - Особливості клінічного перебігу постоваріоектомічного синдрому у жінок репродуктивного віку, Геник Н. І., Нейко О. В., Кишакевич І. Т., Остафійчук С. О. (2011)
Подольський В. В. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості плацент від жінок з папіломавірусною інфекцією, Задорожна Т. Д., Єщенко О. І., Дербак А. В. (2011)
Подольський В. В. - Аналіз стану мікробіоценозу урогенітального тракту у ВІЛ-інфікованих жінок, в залежності від давності захворювання, Дронова В. Л., Луценко О. В. (2011)
Грищенко М. Г. - Профілактика ускладнень вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Лазуренко В. В., Мерцалова О. В., Весіч Т. Л., Антонян М. І. (2011)
Корнацька А. Г. - Cтан гіпофізарно-яєчникової системи у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз в динаміці лікування безплідності, Ракша І. І., Андрєєва В. М., Близнюк З. В., Полуянова О. М. (2011)
Вітовський Я. М. - Ретроспективний аналіз можливостей відновлення гемостазу породіль, що перенесли тяжку прееклампсію, Венкцівська І. Б., Загородня О. С. (2011)
Кузьміна О. О. - Патогенетичні особливості розвитку кіст яєчників, Грищенко В. І., Кузьміна І. Ю. (2011)
Жук С. І. - Нові патогенетичні аспекти дисменореї, Дзісь Н. П. (2011)
Тихоненко В. Г. - Вплив комплексної терапії папіломатозних вірусних уражень геніталій у вагітних на стан місцевого імунітету піхви, Лакатош В. П., Ткаліч В. О., Костенко О. Ю., Антонюк М. І., Прощенко О. М., Ткаліч В. В. (2011)
Козуб М. І. - Удосконалення ендоскопічних методів лікування і післяопераційної профілактики безпліддя у хворих з пухлинами та пухлиноподібними утвореннями яєчників, Гирман Л. І., Козуб М. М. (2011)
Жук С. І. - Показники гемостазу та гормонально-імунологічні взаємозв’язки у вагітних жінок з прееклампсією на фоні гіпергомоцистеїнемії, Лобастова Т. В., Чечуга С. Б. (2011)
Жабченко І. А. - Особливості гормонального забезпечення вагітності при доброякісних дисплазіях молочних залоз, Хомінська З. Б., Бондаренко О. М., Шевель Т. Г. (2011)
Бойчук А. В. - Застосування L-аргініну в комплексній терапії фетоплацентарної дисфункції, Франчук А. Ю., Нікітіна І. М., Грінкевич Т. М., Бегош Б. М., Хлібовська О. І., Шадріна В. С. (2011)
Бойчук А. В. - Сучасна профілактика пуерперальних кровотеч, Берегуляк О. О., Коптюх В. І., Сопель В. В., Сидорчук О. М., Шмайка І. Н. (2011)
Мазорчук Б. Ф. - Особливості менструальної функції у жінок фертильного віку, хворих на цукровий діабет І типу, Дністрянська А. П., Мартинишин О. Б. (2011)
Кіцера Н. І. - Перебіг вагітності та пологів у жінки з негоджкінською лімфомою, діагностованою під час вагітності (випадок з практики), Гельнер Н. В., Осадчук З. В. (2011)
Ротар О. М. - Принципи діагностики гнійно-запальних захворювань геніталій у жінок репродуктивного віку, Польова С. П., Польовий В. П. (2011)
Воронін К. В. - Взаємозв’язок показників системи гемостазу з маркерами перекисного окислення ліпідів у вагітних з прееклампсією, Лоскутова Т. О. (2011)
Терешкевич Г. Т. - Проблема постабортного синдрому в контексті персоналістичної біоетики (2011)
Євдокимова В. В. - Короткострокове перебування в стаціонарі та здійснення симультанних операцій у гінекологічних хворих з різноманітною хірургічною патологією на тлі адекватної антибіотикотерапії, Назаренко О. Я., Щербина Г. Б., Яцкова Л. М., Тещук В. Й. (2011)
Воронін К. В. - Стан тромбоцитарної ланки системи гемостазу у вагітних з синдромом втрати плода, Лоскутова Т. О., Давиденко Н. В. (2011)
Гудивок І. І. - Динаміка змін показників органного та плацентарного кровотоку у вагітних з гіпертонічною хворобою на фоні доповненого лікування, Михайлик-Пішак Л. В. (2011)
Шарашидзе К. З. - Клініко-імунологічні та біохімічні особливості комплексного лікування перинатальних ускладнень при синдромі затримки внутрішньоутробного розвитку плода, Потапова Л. В., Горбатовська Е. В., Щедров А. О. (2011)
Кравчук І. В. - Вірусне навантаження папіломавірусної інфекції при патології шийки матки у жінок репродуктивного віку та його вплив на розвиток цервікальних неоплазій, Геник Н. І., Дрінь Т. М. (2011)
Євдокимова В. В. - Аналіз поліморфізму генів детоксикації на прикладі GSTM1, GSTT1 при ендометріозі (2011)
Самар А. С. - Розвиток гіперпролактинемії в експерименті із тривалим постійним освітленням і її корекція з використанням препарату "Кріоцел-кріокорд", Губіна-Вакулик Г. І., Кузьміна І. Ю. (2011)
Геник Н. І. - Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у жінок з хламідійно-вірусною інфекцією, Остафійчук С. О. (2011)
Овчар І. В. - Роль жирової тканини в розвитку метаболічних порушень у жінок з безплідністю на тлі ожиріння (2011)
Бородай І. С. - Доплерометричні зміни в системі "мати-плацента-плід" при звичному невиношуванні вагітності (2011)
Нікітін О. Д. - Ефективність і результати лікування екскреторно-токсичного безпліддя (2011)
Гаєвська Г. В. - Клініко-психологічні акценти перебігу вагітності у жінок пізнього репродуктивного віку (2011)
Геник Н. І. - Оцінка ефективності терапії та наслідки перинатальних ускладнень у жінок з уреаплазмово-вірусною інфекцією, Левицький І. В., Кінаш Н. М. (2011)
Медведєв М. В. - Предиктори рецидивування лейоміоми матки після емболізації маткових артерій, Потапов В. О., Рубан Н. К. (2011)
Тищенко А. Н. - Деякі аспекти прегравідарної підготовки жінок, які перенесли завмерлу вагітність (2011)
Корнацька А. Г. - Особливості мікробіоценозу репродуктивного тракту та виділень із молочних залоз у жінок з трубно-перитонеальною безплідністю та дисгормональними захворюваннями молочних залоз, Лисяна Т. О., Дубенко О. Д., Пономарьова І. В., Даниленко О. Г. (2011)
Куса О. М. - Оцінка інфікування парвовірусом в 19 у жінок з перинатальними втратами (2011)
Кузьмук Л. П. - Внутрішній ендометріоз: диференційна діагностика та патогенетична терапія з урахуванням збереження репродуктивної функції (2011)
Фартушок Т. В. - Вірус грипу та вагітність (2011)
Корандо Н. В. - Психологічна характеристика особливостей вагітних, хворих на туберкульоз легень, Польова С. П., Мандзій І. М., Семеняк А. В. (2011)
Лісяна Т. О. - Стан мікробіоценозу статевих шляхів у жінок після хірургічного переривання вагітності, Понаморьова І. Г. (2011)
Кирильчук М. Є. - До питання знеболення пологів у вагітних з вродженими вадами серця, Савченко С. Є., Карпенко О. П., Мякота Н. А. (2011)
Крошкина Н. В. - Функциональное состояние клеток макрофагального ряда при невынашивании беременности, Сотникова Н. Ю., Малышкина А. И., Можаева Т. А. (2011)
Кудряшова А. В. - Внутриклеточная продукция цитокинов цитотоксическими Т-лимфоцитами и Т-хелперами при гестозе, Сотникова Н. Ю., Панова И. А., Лазарева Ю. Ю., Гасанова Д. Д. (2011)
Малышкина А. И. - Использование иммунологических показателей для прогнозирования эффективности хирургического лечения бесплодия у женщин с наружным генитальным эндометриозом, Анциферова Ю. С., Сотникова Н. Ю., Красильникова А. К., Добрынина М. Л. (2011)
Сотникова Н. Ю. - Роль хемокинов в развитии преждевременных родов, Борзова Н. Ю., Крошкина Н. В., Таланова И. Е. (2011)
Волкова А. В. - Состояние фагоцитарной активности макрофагов у женщин с эндометриозом и хроническим сальпингитом. Новые пути коррекции нарушений, Ситникова О. Г., Красильникова А. К., Клычева М. М., Посисеева Л. В., Назарова А. О., Назаров С. Б., Агафонов А. В., Шиханова И. В., Алексеева О. В. (2011)
Кулида Л. В. - Цитологические и иммунологические особенности шейки матки при доношенной беременности, Посисеева Л. В., Сотникова Н. Ю., Мартенова А. А., Сытова Л. А. (2011)
Кулигина М. В. - Характеристика контрацептивного поведения женщин активного репродуктивного возраста, Комарова И. А., Карнеева Л. В., Цивилева А. Е. (2011)
Панова И. А. - Нарушение апоптоза периферических и плацентарных лимфоцитов при гестозе, Кудряшова А. В., Мальгина Л. Ю. (2011)
Малышкина А. И. - Делеции генов глутатион-S-трансфераз и оксидативный стресс как факторы быстрого роста миомы матки, Фетисова И. Н., Дюжев Ж. А., Ситникова О. Г., Добрынина М. Л. (2011)
Павлов А. В. - Особенности внутриклеточной продукции IL-1β и IL-8 нейтрофилами периферической крови у женщин с угрозой прерывания беременности поздних сроков при наличии инфекционного фактора, Панова И. А., Крошкина Н. В., Кулида Л. В. (2011)
Куликов С. А. - Состояние нитрэргических механизмов регуляции функции эндотелия у беременных с тяжелым гестозом, Посисеева Л. В., Назаров С. Б., Ситникова О. Г., Клычова М. М. (2011)
Попова И. Г. - Значение лабораторных показателей, характеризующих функцию эндотелия, при развитии перинатальных поражений ЦНС у новорожденных от матерей с гестозом, Назаров С. Б., Чаша Т. В., Кузьменко Г. Н., Ситникова О. Г., Филькина Е. В. (2011)
Титул, зміст (2013)
Ісаєнко В. - Невтомні трудівниці галузі ветеринарної медицини (2013)
Кривошия П. Ю. - Епізоотологічний моніторинг інфекційних захворювань коней та шляхи підвищення його ефективності (2013)
Алиев А. С. - Роль цитокинов в регуляции иммунитета у птиц, Алиева А. К. (2013)
Яблонський В. А. - Інтенсивність антитілоутворення в організмі корів при субклінічному маститі, Желавський М. М. (2013)
Звенігородська Т. В. - Показники мінерального обміну в домашніх котів за патологічної резорбції зубів (2013)
Якубчак О. М. - Вплив ураження свиней ларвальним ехінококозом на жирнокислотний склад шпику, Збарська А. А., Таран Т. В. (2013)
Потоцький М. К. - Блутанг (febris catarrhalis), Тютюн А. І. (2013)
Немова Т. В. - Застосування ліпосомальних препаратів на основі нанотехнологій та фактори ризику, Голопура С. І., Маринюк М. О., Цвіліховський М. І. (2013)
Корзуненко В. Д. - Визначення поглинальної ємності сорбентів щодо дезоксиніваленолу за допомогою високоефективної рідинної хроматографії (2013)
Чорний М. В. - Резистентність і інтенсивність росту поросят, вирощених у різних мікрокліматичних умовах при використанні селірану, Балим Ю. П., Іванова-Сальнікова В. Г., Лясота В. П. (2013)
Гридько А. І. - Роль диких тварин у поширенні сказу (2013)
Махновець М. С. - Епізоотологічна ситуація щодо сказу в Коропському районі (2013)
Поліщук М. М. - Цікавий випадок з практики (2013)
Поліщук М. М. - Дивна пухлина в телиці (2013)
Поліщук М. М. - Лікування корів, хворих на серозний мастит (2013)
Кравченко М. В. - Коригування складу водних розбавлених розчинів (питної води) баромембранними процесами: позитивні та негативні сторони, Заграй Я. М. (2012)
Хоружий П. Д. - Врахування зміни гідравлічних характеристик споруд при розрахунках подачі води із свердловин, Хомутецька Т. П. (2012)
Юрков Є. В. - Застосування недообпаленого доломіту для коригування pH води, Юрков О. Д. (2012)
Рубан О. В. - Дослідження та математичне моделювання процесів затримання заліза при фільтруванні води (2012)
Таварткіладзе І. М. - Попередня очистка стічних вод від виробництва плит МДФ, Замогильна О. В., Коваль О. А. (2012)
Таварткіладзе І. М. - Струминні аератори в установці "Імтех", Степанюк І. В., Нечипор О. М. (2012)
Василенко О. А. - Вплив на процес денітрифікації органічних речовин, Поліщук О. В., Молька І. В. (2012)
Моісеєва О. Ю. - Замкнені системи водного господарства на підприємствах АПК, Хоружий П. Д., Чарний Д. В. (2012)
Поляков В. Л. - Оцінка фільтраційних деформацій незв’язних ґрунтів на прикладі самовиливної свердловини (2012)
Поляков В. Л. - Розрахунок висоти шару завантаження в біореакторі-фільтрі (2012)
Симонов І. М. - Польова концепція нелокальної самоузгодженості водних систем (2012)
Епоян С. М. - Розрахунок гідродинамічних параметрів стратифікованної течії у водосховищі, Полоцкая Ю. В. (2012)
Криль С. І. - Про графічний метод визначення гідравлічної крупності твердих частинок., Скороход І. В., Фадеічев В. В. (2012)
Петроченко В. І. - Вдосконалення конструкції розділового елемента при будівництві підземних гідротехнічних споруд способом "стіна в ґрунті" (2012)
Копаниця Ю. Д. - Комп'ютерний розрахунок сили тиску. Універсальний алгоритм трьох команд - К123 (2012)
Телима С. В. - Чисельно-аналітичні розрахунки вертикального дренажу в неоднорідній водоносній товщі, Олійник Є. О. (2012)
Свінціцький А. С. - Механізми терапевтичної ефективності та побічної дії нестероїдних протизапальних препаратів (2012)
Голубовская О. А. - Пневмонии, связанные с гриппом и ОРВИ: особенности течения и рациональная терапия (2012)
Діагностика та лікування нового грипу А (H1/N1)-Каліфорнія у дорослих. Нозологічна форма. Протокол (2012)
Дземан М. І. - Саркоїдоз органів дихання (2012)
Выговская О. В. - Инфекционный мононуклеоз Эпштейна-Барр вирусной этиологии у детей: вопросы этиологии, патогенеза, иммуногенеза, лечения, Крамарев С. А., Дорошенко В. О., Шпак И. В. (2012)
Палій І. Г. - Жовчнокам’яна хвороба – особливості розповсюдження та шляхи профілактики, Заїка С. В., Лал П. С., Артеменко А. О. (2012)
Губергріц Н. Б. - Перспективи застосування сучасного натурального гепатопротектора при неалкогольному стеатогепатиті в поєднанні з хронічним безкам’яним холециститом, Фоменко П. Г., Голубова О. О., Лукашевич Г. М. (2012)
Козловский В. А. - Проблема антибиотик-ассоциированной диареи: фокус на сорбенты, Шмалий В. И., Говоруха М. А. (2012)
Скрипник Н. В. - Патогенетичні основи неврологічних порушень у хворих на гіпотиреоз та їх корекція. Огляд літератури та особисті дані, Гриб В. А., Кубарич Н. І., Вацеба Т. С. (2012)
Катеренчук І. П. - Фібриляція передсердь: сучасні аспекти діагностики та лікування. Огляд, М’якінькова Л. О. (2012)
Клюсов О. М. - Цитологічна діагностика у виявленні фонових, передпухлинних захворювань і раку шийки матки при проведенні скринінгу в м. Києві, Вакуленко Г. О., Манжура О. П., Краснопольська В. М., Мілашевська І. О. (2012)
Степаненко В. І. - Генітальна папіломавірусна інфекція: етіопатогенез, розповсюдженість та клініко-діагностичні аспекти, Коновалова Т. С., Степаненко Р. Л. (2012)
Анонс медичних подій (2012)
Передплата (2012)
Галущинська А. В. - Діагностична цінність показників гіперсприйнятливості бронхів для виявлення типу запалення дихальних шляхів у школярів, хворих на бронхіальну астму (2011)
Римаренко Н. В. - Вплив препаратів "Триглобулін” і "Атоксил” на склад ендогенної мікрофлори кишечнику у дітей із тяжкими формами бактеріальних ангін (2011)
Филькина О. М. - Состояние здоровья детей раннего возраста с перинатальными поражениями центральной нервной системы, воспитыващихся в домах ребенка, Воробьева Е. А., Шанина Т. Г., Пыхтина Л. А., Кочерова О. Ю., Долотова Н. В. (2011)
Харламова Н. В. - Нарушения сердечно-сосудистой системы у новорожденых, перенесших внутриутробную гипоксию, Чаша Т. В., Кузьменко Г. Н., Попова И. Г. (2011)
Кузьміна І. Ю. - Плацентарні білки в оцінці ефективності терапії у вагітних із хронічною гіпоксією плода, Кузьміна О. А., Титаренко Л. Ю., Дьоміна Л. Г. (2011)
Макєєва Н. І. - Ренокардіальні взаємовідношення в дітей із хронічним захворюванням нирок, Іщенко Т. Б., Бойченко А. Д. (2011)
Безкаравайний Б. О. - Вегетативна адаптація серцево-судинної системи у передчасно народжених дітей, Соловйова Г. О., Репіна Г. І., Кунахова А. С. (2011)
Безкаравайний Б. О. - Нові підходи до діагностики гострих діарей у дітей раннього віку, Яковенко Н. О. (2011)
Безруков Л. О. - Оцінка ефективності дезобструктивної терапії нападу бронхіальної астми у школярів із різною тяжкістю захворювання, Гарас М. Н., Чепура О. Я., Бойко Х. І. (2011)
Богадельников І. В. - Значення герпесвірусної інфекції в організмі людини, Вяльцева Ю. В., Бобришева А. В., Крюгер О. О., Павленко К. Ю., Усеїнова Е. Б., Шуригін А. В. (2011)
Бутницький Ю. І. - Застосування блокаторів протонної помпи при лікуванні хронічних гастродуоденітів у дітей, Лобода В. Ф., Миколенко А. З., Глинчак Л. В., Данильчук Л. Н., Драчинська Г. В., Кобилянський І. Я., Піскорська Н. О., Рудик Т. М., Семенова М. М. (2011)
Сергета І. В. - Особливості фізичного розвитку дітей різного віку та новонароджених м. Вінниці, Осадчук Н. І., Сергета Д. П. (2011)
Абатуров О. Є. - Особливості вигодовування дітей раннього віку, позбавлених батьківської опіки, з гострими респіраторними захворюваннями в умовах стаціонару, Токарєва Н. М., Височина І. Л. (2011)
Абатуров А. Е. - Эпидемиология сахарного диабета I типа у детей, Петренко Л. Л., Логвинов Д. В., Гребнева Н. А., Логвинов С. Д. (2011)
Височина І. Л. - Психоемоційна характеристика дітей шкільного віку з дитячих будинків, які часто хворіють на грві, із проявами астенії, Абатуров О. Є. (2011)
Траверсе Г. М. - Особливості імунного гомеостазу у дітей з рецидивними бронхолегеневими захворюваннями на фоні інфікування хламідіями, Цвіренко С. М., Жук Л. А., Фастовець М. М. (2011)
Крицький І. О. - Лікувальна тактика в доопераційному та ранньому післяопераційному періоді у дітей з гастрошизисом, Гощинський П. В., Воронова Т. О., Кінаш М. І., Кубей І. В., Синицька В. О., Горішній І. М., Крицька Г. А., Гощинська О. О. (2011)
Гєтта О. М. - Медико-соціальні проблеми сімей з прийомними дітьми на первинному етапі сімейного влаштування (2011)
Шилова Н. А. - Исследование сурфактантного протеина D у глубоко недоношенных новорожденных с дыхательными расстройствами, Чаша Т. В., Кузьменко Г. Н., Попова И. Г. (2011)
Сенаторова Г. С. - Функціональні можливості серцево-судинної системи в умовах фізичного навантаження у школярів Харківської області, Мацієвська Н. К., Макєєва Н. І. (2011)
Банадига Н. В. - Питання диференційної діагностики суглобового синдрому у дітей з гострою ревматичною лихоманкою, Боярчук О. Р. (2011)
Гончарук Р. І. - Результати біохімічного дослідження конденсату повітря, яке видихують, у дітей дошкільного віку з фебрильними нападами бронхіальної астми, Хорошенюк І. І., Костюк В. І., Лакуста І. М. (2011)
Конюшевська А. А. - Клінічні особливості перебігу гострого гломерулонефриту у дітей з ознаками дисплазії сполучної тканини (2011)
Колоскова О. К. - Роль клінічно-параклінічних чинників несприятливого перебігу нападу бронхіальної астми у визначенні тактики лікування загострень у дітей раннього віку, Бєлашова О. В., Власова О. В., Липко О. Ю. (2011)
Іванова Л. А. - Діагностична роль показників неспецифічної реактивності бронхів у верифікації атопічного фенотипу бронхіальної астми у дітей (2011)
Резніченко Ю. Г. - Роль соціальних, економічних та побутових факторів у розвитку дітей раннього віку в умовах значного антропогенного навантаження, Ярцева М. О. (2011)
Сенаторова Г. С. - Особливості перебігу хронічного захворювання нирок у дітей на фоні диcметаболічної нефропатії, Дриль І. С., Макєєва Н. І., Колібаєва Т. Ф. (2011)
Сенаторова Г. С. - Роль органічного ураження апарату зовнішнього дихання у формуванні та перебігу бронхолегеневої дисплазії доношених, Логвінова О. Л., Черненко Л. М., Холодова М. В., Костенко В. В. (2011)
Волянська Л. А. - Нові можливості поліпшення лікування респіраторних захворювань у дітей, які часто і тривало хворіють, Романюк Л. Б., Щербатюк Н. Ю., Гулевська А. П., Недошитко Г. І., Чубата О. Б. (2011)
Филькина О. М. - Состояние здоровья детей с последствиями перинатальных поражений центральной нервной системы к 1 году жизни и психологические особенности их родителей, Кочерова О. Ю., Курбанова Е. Н., Пыхтина Л. А., Долотова Н. В., Воробьева Е. А., Шанина Т. Г. (2011)
Кулида Л. В. - Сопоставление патоморфологических изменений в плаценте и тимусе новорожденных с экстремально низкой массой телa, Перетятко Л. П. (2011)
Воронцова Т. О. - Використання у спеціальних харчових продуктів лікуванні функціональних захворювань гепатобіліарної системи та кишечнику в дітей, Кубей І. В., Стеценко В. В., Шульгай Л. М., Нікитюк С. О., Сирник Г. Т., Наумович О. В., Начас О. М., Бойко В. Г, Козак Д. В. (2011)
Федорців О. Є. - Ефективність застосування фітотерапії на амбулаторному етапі лікування гепатобіліарної та травної систем у дітей з вродженими і набутими захворюваннями сполучної тканини, Воронцова Т. О., Кабакова А. Б., Шульгай Л. М., Кінаш М. І., Левенець С. С., Косовська Т. М., Крицький І. О., Гощинський П. В. (2011)
Марусик У. І. - Чи здатен нуклеїнат в складі базисної терапії бронхіальної астми зменшити активність нейтрофільних гранулоцитів крові у школярів?, Донська Т. В., Липко О. Ю., Яниш М. О. (2011)
Синицька В. О. - Особливості синдрому рейно у дітей, Філюк А. П., Чубата О. Б., Юрик І. Е., Мороз І. М., Горішний І. М., Крицький І. О., Грех О. І., Пасічник М. С., Бендзар І. М. (2011)
Павлишин Г. А. - Роль персистуючої інфекції при перебігу гострих респіраторних захворювань у групі дітей, які часто і тривало хворіють (огляд літератури), Філюк А. П., Фурдела В. Б., Євтушенко С. В., Сахарова І. Є., Никитюк С. О., Горішна І. Л., Ковальчук Т. А., Лучишин Н. Ю. (2011)
Пасічник І. П. - Психосоціальні аспекти формування синдрому жорстокого ставлення до дитини на перинатальному етапі та їх профілактика, Сенаторова Г. С. (2011)
Крицький І. О. - Використання методу інфрачервоної коагуляції (апаратом СTL-3808) в комплексному лікуванні гемангіом у дітей, Гощинський П. В., Чепесюк В. О. (2011)
Мизгіна Т. І. - Діти з великою масою тіла при народженні: особливості онтогенезу, фізичний розвиток та постнатальна адаптація, Калюжка О. О. (2011)
Корзун В. Н. - Нові методи у профілактиці та лікуванні йододефіцитних захворювань у дітей, Воронцова Т. О., Болохнова Т. В., Деркач А. В. (2011)
Панчишин Н. Я. - Захворюваність дитячого населення України та чинники, які впливають на здоров’я дітей, Смірнова В. Л., Галицька-Хархаліс О. Я. (2011)
Федорців О. Є. - Вплив патології травної та кісткової систем на функціональний стан щитоподібної залози у дітей із дифузним ендемічним зобом І ступеня, Бугера О. П., Сапеляк О. Я. (2011)
Кінаш М. І. - Досвід застосування препарату "Енерлів” у дітей з доброякісним спадковим гепатозом Жильбера, Кабакова А. Б., Лобода В. Ф., Крицький І. О., Шульгай Л. М., Шостак І. Й., Гощинський П. В., Сирник Г. Т. (2011)
Иванова И. Е. - Особенности хронической болезни почек у детей Чувашской Республики, Яковлева Т. В. (2011)
Бекетова Г. В. - Проблема безпліддя та способи її вирішення. особливості стану здоров’я дітей, яких народжено в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, Алексєєнко Н. В., Ган Р. З., Дика О. М., Ханієва Л. М. (2011)
Сенаторова Г. С. - Роль соціальних факторів у психофізичному розвитку дітей, хворих на бронхолегеневу дисплазію, Логвінова О. Л., Черненко Л. М., Муратов Г. Р., Крижанівська О. М. (2011)
Няньковський С. Л. - Особливості фізичного розвитку та деякі біохімічні показники у дітей раннього віку з ДЦП, Пакулова-Троцька Ю. В. (2011)
Лотоцька О. Є. - Порівняльна характеристика діагностичної цінності показників гіперчутливості та гіперреактивності бронхів до гістаміну при тяжкій бронхіальній аcтмі у школярів (2011)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей Закарпатської області, Вайда В. М., Балацька Н. І., Деяк М. М. (2011)
Климнюк С. І. - Клініко-бактеріологічні особливості перебігу туберкульозу легень серед дитячого населення Тернопільської області, Винничук М. О., Романюк Л. Б., Бригідир Т. О., Базилевська Ж. Л., Федчишин Н. Є. (2011)
Подольський В. В. - Корекція імунного дисбалансу у ВІЛ-інфікованих жінок фертильного віку, Луценко О. В. (2011)
Подольський В. В. - Стан імунітету та шляхи корекції його порушень у жінок з наркотичною залежністю, Чернишов В. П., Касаткіна Т. О. (2011)
Проценко Е. В. - Морфологические критерии дифференциальной диагностики вентрикуломегалии и гидроцефалии у плодов 22-27 недель гестации, Перетятко Л. П. (2011)
Кузьміна І. Ю. - Сучасні аспекти терапії хронічних урогенітальних інфекцій різноманітної етіології, Кузьміна О. О., Ткачьова О. В., Гришина О. О. (2011)
Щербина М. О. - Активність деяких ферментів сироватки крові у жінок з гіперплазією ендометрія у період перименопаузи, Кузьміна І. Ю., Курічова Н. Ю., Плахотна І. Ю. (2011)
Медведєв М. В. - Порівняння лапароскопічної та міні-лапаротомної міомектомії у жінок із симптомною лейоміомою матки (2011)
Венцківська І. Б. - Вплив психоемоційного навантаження на функцію вегетативної нервової системи у вагітних із загрозою передчасних пологів, Майданник О. Ф. (2011)
Нікітін О. Д. - Особливості патоспермії при інфертильності (2011)
Васильева Т. П. - Личный потенциал врача акушера-гинеколога как фактор улучшения качества акушерско-гинекологической помощи, Истратова Т. А., Филькина Е. В., Чумаков А. С., Халецкий И. Г., Черкашина Е. М., Сазанов В. В. (2011)
Кузнецов Р. А. - Патоморфология первичной плацентарной недостаточности при ранних спонтанных абортах, Рачкова О. В., Перетятко Л. П. (2011)
Бойко Е. Л. - Использование иммуноцитотерапии в комплексном лечении женщин с угрозой привычного раннего выкидыша и патологическим уровнем гликоделина в сперме мужа, Сотникова Н. Ю., Крошкина Н. В., Попова И. Г., Чухина С. И. (2011)
Голубева Е. К. - Особенности постнатального эритроцитарного системогенеза у крыс в условиях воздействия неблагоприятных факторов в период беременности и лактации, Назаров С. Б. (2011)
Козуб М. М. - Порівняльна оцінка лапароскопічних методик лікування прогресуючої трубної вагітності, Козуб М. І. (2011)
Лукащук-Федик С. В. - Клінічна та бактеріологічна ефективність застосування препаратів "Грін-Віза” у лікуванні хронічних бактеріальних інфекцій у жінок репродуктивного періоду, Хлібовська О. І. (2011)
Орел Ю. М. - Патоморфологія інфекційного ураження посліду (огляд літератури), Боднар Я. Я., Павлишин Г. А., Головата Т. К., Фурдела М. Я. (2011)
Бойчук А. В. - Вагітність та пологи у жінок після лікування непліддя, Хлібовська О. І., Франчук А. Ю., Сопель В. В., Коптюх В. І., Шадріна В. С., Бегош Б. М. (2011)
Андрійчук О. В. - Визначення механічних характеристик дрібнозернистого сталефібробетону (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського