Свістільнік Р. В. - Використання габапентину (Медітану) в клінічній практиці невролога з позиції доказової медицини (2014)
Афанасьев В. В. - Милдронат® — лечение кардионеврологической патологии в условиях ишемии и гипоксии, Свиридова Н. К. (2014)
Шульга О. Д. - Спадкова мозочкова атаксія: особливості діагностики та перебігу, Дешевцова О. М., Мельничук Т. В. (2014)
Власенко С. В. - Социально-экономические результаты многолетней ботулинотерапии у больных детским церебральным параличом, Кушнир Г. М., Ненько А. М. (2014)
Свиридова Н. К. - Лечение невропатической боли при радикулопатии (научный обзор и личные наблюдения), Баринов А. Н., Махинов К. А. (2014)
Литвин Л. Б. - Применение Глиятона в лечении нарушений психологического развития у детей (2014)
Губенко В. П. - Эффективность применения нового метода лечения заболеваний позвоночника с использованием комбинированной тракции у больных с миофасциальным болевым синдромом поясничной локализации, Мельниченко Л. В., Гончаренко Л. И. (2014)
Иошина Н. Н. - Эпидемиологические характеристики симптоматической эпилепсии у больных с посттравматическими кистозными образованиями головного мозга, Корсунская Л. Л. (2014)
К 90-летию со дня рождения выдающегося невролога, ученого, педагога, профессора Юрия Львовича Курако (2014)
Памяти Зинаиды Александровны Суслиной (2014)
Безродний М. К. - Аналіз ефективності рециркуляційної сушарки зерна з тепловим насосом, Вовк В. В. (2014)
Бідюк П. І. - Прогнозування актуарних процесів за допомогою узагальнених лінійних моделей, Трухан С. В. (2014)
Касьянов П. О. - Потраєкторна поведінка класу керованих п’єзоелектричних полів з немонотонним потенціалом, Палійчук Л. С. (2014)
Гавриш А. П. - Шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання високошвидкісної поліграфічної техніки за умов тонкого кубанітового шліфування, Киричок Т. Ю., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Гаєвський В. О. - Розрахунок імовірності виконання вимог до діаметра пор у зварних швах, Прохоренко В. М. (2014)
Богушевський В. С. - Модель доводки киснево-конверторної плавки сталі за заданою температурою і вмістом вуглецю, Сергеєва К. О. (2014)
Карпець М. В. - Вплив Ni на фазовий склад, мікроструктуру та механічні властивості системи високоентропійних сплавів AlCrCoCuFeNiх (x = 0; 0,5; 1; 2; 3), Макаренко О. С., Мисливченко О. М., Горбань В. Ф. (2014)
Котляров В. П. - Удосконалення конструкції сканера для лазерних терапевтичних установок (2014)
Рижов Р. М. - Застосування імпульсних електромагнітних дій для керування процесом кристалізації з’єднань при точковому контактному зварюванні, Сидоренко П. Ю., Нестуля С. О., Кочубей В. В. (2014)
Сокольський О. Л. - Визначення в’язкості пристінного шару у формуючих каналах обладнання для переробки полімерів, Івіцький І. І., Сівецький В. І., Мікульонок І. О. (2014)
Товстоног Г. Б. - Вплив температури мікрохвильового спікання на структуру і механічні властивості гідроксиапатитної кераміки, Сич О. Є., Скороход В. В. (2014)
Турик В. М. - Аналіз структури течії у вихровій камері із торцевим струминним керуванням, Мілюков Д. Є. (2014)
Chvertko Ie. P. - Monitoring of Welding Processes with Application of Artificial Neural Networks, Pirumov A. Ie., Shevchenko M. V. (2014)
Чернега Д. Ф. - Ефективність функціонального розподілення твердого палива в пошаровій системі з рудно-флюсо-паливних композицій, Нещадим В. М., Кудь П. Д., Іванченко Д. В. (2014)
Колобродов В. Г. - Метод оцінки модуляційної передавальної функції трифокальної інтраокулярної лінзи, Кучугура І. О., Микитенко В. І., Сірий Є. А. (2014)
Тымчик Г. С. - Технология ультразвукового контроля заполнения подмуфтового пространства клеесварной муфты трубопроводов, Подолян А. А. (2014)
Юдін А. С. - Кремнієві фотопомножувачі як альтернативна система фотопомножувачів детектора нейтральних частинок на електрон-протонних прискорювачах, Богорош О. Т., Воронов С. О. (2014)
Барбаш В. А. - Вплив стадій обробки волокон луб’яних культур на показники мікрокристалічної целюлози, Нагорна Ю. М. (2014)
Купецька О. Ю. - Германосилікатні екстраширокопористі цеоліти структури UTL, Іваненко І. М. (2014)
Лавриненко О. М. - Вплив середнього магнітного поля на формування дисперсних ферум-оксигенвмісних мінеральних фаз методом ротаційно-корозійного диспергування, Павленко О. Ю. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Дубінін В. - Місце і роль діалектики в історичних фомах філософії (2014)
Абизова Л. - Виклики ХХІ століття та сучасні тенденції розвитку освіти, Дьяковська Г. (2014)
Dodonov R. - Philosophical and legal dimensions of communicative theory of Jurgen Habermas, Mozgovoy L., Butko Y. (2014)
Карпенко О. - Філософія удосконалення конкурентноспроможності продукції ВНЗ методами технічної творчості, Ніскородов В., Водоріз М. (2014)
Федь В.А. - Діалектика світоглядної парадигмалістики культурних форм, Федь А.М. (2014)
Федь І. - Оздоровлення через духовне очищення у вимірах часу (2014)
Ковнєров О. - Справедливість у філософському дискурсі Постмодерну (2014)
Ковнеров А. - Историко-философский аспект проблемы деяния и воздаяния (2014)
Полуденко С. - Історичний контекст поглиблення політичної кризи в сучасній Україні (2014)
Шевченко М. - Редескрипції, іронії та метафори в постмодерністських концепціях Річарда Рорті (2014)
Прокопенко О. - Пошук генези естетичних цінностей у критичній онтології Н. Гартмана (2014)
Ємельяненко Г. - Філософсько-педагогічні засади освітнього процесу, Степанов В. (2014)
Дубініна В.О. - Ідея університету як соціально-культурний феномен (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Бухало А. С. - Культивування вищого базидіального гриба Schizophyllum commune на агаризованих поживних середовищах, Ліновицька В. М. (2014)
Галкін О. Ю. - Білки теплового шоку: роль у формуванні імунної відповіді, Казмірчук В. Є., Метальнікова Н. П. (2014)
Голуб Н. Б. - Математичне моделювання продукування метану в процесі ферментації, Козловець О. А. (2014)
Горобець С. В. - Агробактерії як потенційні продуценти магніточутливих наноструктур, Сорокіна Л. В., Овсієнко Т. В. (2014)
Делавар-Касмаі М. - Застосування магнітотерапії для лікування захворювань серцево-судинної системи, Шликов В. В. (2014)
Дзигун Л. П. - Підбір складу живильного середовища на основі екстракту бурякового жому для культивування Laetiporus sulphureus, Палюшок О. А., Чуднівець О. М. (2014)
Казмірчук К. А. - Дослідження електричної активності нейронів культури гіпокампа, Москалюк А. О., Кузьмінський Є. В. (2014)
Клечак І. Р. - Вплив джерел вуглецю і азоту в живильних середовищах на накопичення біомаси базидіальними лікарськими грибами роду Trametes (Fr.), Бісько Н. А., Митропольська Н. Ю., Антоненко Л. О. (2014)
Орябінська Л. Б. - Імуномодулювальні властивості пробіотика на основі молочнокислих бактерій та рослинного компонента, Прасанна Б. Д., Лазаренко Л. Н., Дуган О. М. (2014)
Пєскова Л. О. - Фермент ліпаза: аналіз галузей використання, продуцентів, способів одержання, Дехтяренко Н. В. (2014)
Поліщук В. Ю. - Динаміка росту і накопичення рибофлавіну аскоміцетом Eremothecium ashbyi Guillier., Маланюк М. І., Дуган О. М. (2014)
Степаненко О. В. - Виявлення алельних варіантів гена Wax серед вітчизняних і зарубіжних сортів ячменю, Моргун Б. В., Рибалка О. І., Степаненко А.І., Кузьмінський Є. В. (2014)
Тодосійчук Т. С. - Розробка синтетичних миючих засобів з антисептичним ефектом (2014)
Шаверський А. А. - Дослідження алельного поліморфізму генів Bmy1 і LOX-1 ячменю, пов’язаних із пивоварними характеристиками зерна, Степаненко А. І., Жолнер Л. Г., Поліщук С. С., Моргун Б. В. (2014)
Артюхова Н. О. - Обґрунтування методики визначення енергоефективності гравітаційної поличної сушарки для зернистих матеріалів, Юхименко М. П. (2014)
Боровіцький М. Ю. - Регулювання властивостей дисперсій для їх електрокінетичної обробки, Лисенко Л. Л., Ринда О. Ф., Міщук Н. О. (2014)
Дульнева Т. Ю. - Зниження концентрації іонів Са2+ у воді ультра- і нанофільтраційними керамічними мембранами (2014)
Лисенков Е. А. - Вплив шаруватих нанонаповнювачів на перколяційні властивості систем на основі поліпропіленгліколю та карбонанотрубок, Гомза Ю. П., Яковлев Ю. В., Клепко В. В. (2014)
Пилипенко І. В. - Очищення забруднених вод від сполук Cr та U з використанням стовпчастих Al- і Al/Fе-глин, Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Скляренко Г. - Творчість Сергія Пустовойта (1947-1993). Одна з тенденцій радянського "ретро" (2012)
Смирна Л. - Український нонконформістичний виставковий рух за кордоном та його неформальний лідер Ігор Цишкевич (70-80 рр. ХХ ст.) (2012)
Юр М. - Живопис Т. Шевченка: художньо-стилістичний аналіз (2012)
Павельчук І. - Досвід постімпресіоністичного експерименту в творчості Володимира Микити (2012)
Скоблікова М. - Видатний майстер портрета (2012)
Волинська О. - Авторська мистецька школа Дениса Іванцева (2012)
Кочубей М. - Символізм у контексті українського художнього процесу початку ХХ ст. (у творах Юхима Михайліва) (2012)
Іванченко Ю. - Графіка Києва ХVІІ-ХVІІІ ст. (2012)
Степаненко М. - Орган, клавесин, клавікорд і фортепіано в Україні ХVІІІ ст. (2012)
Стріха М. - Опера: проблема мови виконання (2012)
Корчова О. - Нова опера Євгена Станковича: досвід перших виконань (2012)
Жаркова В. - Мадригали Клаудіо Монтеверді як феномен музичної культури ХVІІ ст. (2012)
Луніна А. - Храмова константа в "Борисі Годунові" М. П. Мусоргського (2012)
Карнак А. - Періодична система мистецтв Б. Галеєва: витоки та перспективи (2012)
Бондаренко А. - Електронна музика в європейському культурному просторі: аналіз концепцій (2012)
Гринишина М. - "Хто боїться Вірджинії Вулф?" Е. Олбі у пострадянському антитеатрі (2012)
Коваленко Є. - Становлення українського балету перших десятиліть ХХ ст. у контексті розвитку виконавського мистецтва (2012)
Солов’яненко А. - Українська музично-театральна практика південного регіону як субкультурне утворення (2012)
Чміль Г. - Філософсько-антропологічні інтерпретації відносин "людина - екран" (2012)
Олендер В. - Вони були першими (2012)
Новікова Л. - Роль сучасної української кінодокументалістики в моделюванні національної ідентичності (2012)
Безручко О. - Кінопедагогічна діяльність В. С. Довбищенка (2012)
Кондратьєва М. - Фільми на роки (2012)
Малиновський В. - Священний одяг візантійсько-слов’янського обряду з глибини століть (2012)
Костюкова В. - "Колірні ритми" Олександри Екстер у вишивках (2012)
Кузьма В. - Створення етнографічних комплексів та експозицій у Закарпатській області (1960-1980 рр.) (2012)
Кондель-Пермінова Н. - "CANactions": інноваційний формат нової генерації архітекторів України (2012)
Удріс І. - Є. Кузьмін як дослідник української образотворчості (2012)
Чепелик О. - Феномен мультидисциплінарних фестивалів (2012)
Боднарчук Т. - Національний прояв тенденцій постмодернізму в образотворчому мистецтві (2012)
Кузьма Б. - Формування виховних ідеалів на основі традицій Закарпатської школи живопису (2012)
Мусієнко Н. - Генеза масової культури: Масовість мистецтва у вимірі античності і західного Середньовіччя (2012)
Козинкевич О. - Хранитель скарбів (Підгорецький замок та його власник Вацлав Жевуський) (2012)
Ременяка О. - Стилістичні особливості іконопису польсько-українського пограниччя в аксіологічних вимірах католицько-православного протистояння ХVІ-ХVІІІ ст. (2012)
Петрашик В. - Маловідома дослідницька шевченкіана Миколи Бурачека (2012)
Міщенко І. - Світ образів Ореста Криворучка (2012)
Смольницька О. - Філософсько-методологічні засади інтерпретації мистецтвознавчого аналізу в Київському університеті кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2012)
Оленєв О. - Соціовізуальні коди українського медіа-мистецтва на початку ХХІ ст. (2012)
Довжик О. - Життєтворчість вікторіанського трікcтера Обрі Бердслея (2012)
Котляр Є. - Образи сакральної географії у розписах синагог східноєвропейської традиції (2012)
Міляєва Л. - Листи у вічність (листи К. Трутовського) (2012)
Федорук О. - Маніфестація творчої зрілості. Віта Сусак. Українські мистці Парижа 1900-1939 (2012)
Брей Н. - "Портрет невідомої" пензля О. О. Мурашка (2012)
Дрофань Л. - Колір і рима в оркестрації Давида Бурлюка (2012)
Климчак М. - Мистецтво і доба Ді-Пі (2012)
Сторчай О. - Практика мистецтвознавчих екскурсій у Київському археологічному інституті в 1920-х рр. (публікація документа) (2012)
Криволапов М. - Шевченко-художник (2012)
Нестеренко П. - Тернистий шлях української фалеристики (2012)
Яремчук О. - Засоби візуалізації об’ємнопросторових властивостей шрифтової композиції (2012)
Семчишин-Гузнер О. - Рец. на кн.: Купчинська Лариса. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці: подарована колекція творів мистецтва XVIII-XX ст.: Каталог (2012)
Хом’як Л. - Рец. на кн.: Олег Чуйко. Культура монастирів Галичини ХVI-ХIХ ст. (2012)
Дідковський В. - Дослідження акустичних характеристик зали Президії Національної академії мистецтв України, Заєць В., Іваниця І., Луньов А. (2012)
Лисенко Л. - Пам’яті скульптора Богдана Лисенка (2012)
Дзюба І. - Слово про Патріота, Калинець Ірина, Калинець Ігор, Павличко Д., Стрілько В., Федорук О., Ярова Г., Чебикін А., Чепелик В. (2012)
Коваль О. - Єврейське мистецтво в українському і європейському контексті (2012)
Зайцева А. - Агресія на дитячому телебаченні: пошук розв’язання проблеми (2012)
Пучков А. - Мистецтвознавча особистість і доля її спадщини (2012)
Миленька Г. - "Лаокоон" Лесінга та його інтерпретація в естетиці Й.Г. Гердера та Р. Нгардена: досвід семантичного аналізу (2012)
Блажієвська І. П. - Асимптотична незсуненість і конзистентність корелограмних оцінок перехідних функцій лінійних однорідних систем (2014)
Вдовенко Т. І. - Строго сингулярні збурення рангу один несиметричним потенціалом, Дудкін М. Є. (2014)
Вірченко Н. О. - Інтегральні перетворення з r-гіпергеометричними функціями, Четвертак М. О. (2014)
Горбатенко Я. В. - Достатні умови ергодичності розв’язків абстрактних лінійних диференціальних рівнянь другого порядку (2014)
Грегуль Ю. О. - Збіжність рядів Баума–Каца з OSV-функціями (2014)
Грозян Т. М. - Оцінки для моментів екстремальних значень випадкового процесу із суперадитивною моментною функцією (2014)
Dyriv M. M. - Operators of stochastic differentiation on spaces of regular test and generalized functions in the Lévy white noise analysis, Kachanovsky N. A. (2014)
Дудкін М. Є. - Пряма задача для блочних матриць типу Якобі, відповідних двовимірній дійсній проблемі моментів, Козак В. І. (2014)
Єрьоміна Т. О. - Неперервні розв’язки одного класу різницево-функціональних рівнянь (2014)
Жуковська О. А. - Дослідження закону дистрибутивності в розширеному інтервальному просторі (2014)
Жураковський Б. М. - Асимптотична єдиність оцінки найменших квадратів параметрів нелінійної моделі регресії (2014)
Іванов О. В. - Асимптотичні розклади моментів оцінки найменших квадратів векторного параметра нелінійної регресії з корельованими спостереженнями, Москвичова К. К. (2014)
Іванов О. В. - Граничні теореми для екстремальних залишків у нелінійній моделі регресії з гауссовим стаціонарним шумом, Приходько В. В. (2014)
Орловський І. В. - Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів лінійної регресії у випадку дискретного часу і сильно- або слабкозалежних регресорів (2014)
Павленков В. В. - Комплекснозначні функції з невиродженими групами регулярних точок (2014)
Скуратовський Р. В. - Мінімальні системи твірних і властивості вінцевих добутків досконалих груп (2014)
Стогній В. І. - Симетрійний аналіз одного класу (2+1)-вимірних лінійних ультрапараболічних рівнянь, Копась І. М., Коваленко С. С. (2014)
Хома-Могильська С. Г. - Розв’язок лінійної крайової задачі без початкових умов для гіперболічного рівняння другого порядку (2014)
Горобець Ю. І. - Розподіл вектора антиферомагнетизму для ізольованої антиточки та системи віддалених антиточок у антиферомагнетику, Горобець О. Ю., Куліш В. В. (2014)
Горобець О. Ю. - Поширення спінових хвиль через анізотропну межу поділу двох одновісних феромагнетиків у зовнішньому магнітному полі, Горобець Ю. І., Роспотнюк Т. Ю., Роспотнюк В. П. (2014)
Замулко С. О. - Особливості визначення енергії формування вакансії у 4d-перехідних металах із перших принципів (2014)
Лук’янов П. В. - Інерційна стійкість як результат співвідношення переносного і відносного обертань нестисливої рідини (2014)
Лук’янов Петро В. - Генерація звуку взаємодії вихорів Тейлора і Скуллі з лопаттю змінної товщини (2014)
Решетняк С.О. - Поведінка поверхневих спінових хвиль при відбитті від одновісного мультишарового феромагнетика, Андрієвська О.М. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Сушко І. О. - Візуалізація розподілу поверхневих провідностей методом зон провідності, Рибін О. І. (2014)
Безродний М. К. - Ефективність роботи теплового насоса в системі теплопостачання з використанням теплоти відхідних газів після конденсаційного котла, Притула Н. О. (2014)
Марченко А. П. - Порівняльний аналіз моделей теплообміну в циліндрі стаціонарного газового двигуна 11ГД100М, Осетров О. О., Кравченко С. С. (2014)
Яндульський О. С. - Ідентифікація низькочастотних коливань на основі синхронізованих векторних вимірів, Мацейко В. В. (2014)
Александрова В. М. - Оптимізаційні моделі й алгоритми для мережевих задач розподілу ресурсів, Кірік О. Є. (2014)
Бідюк П. І. - Оптимізація стратегій перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень, Кожухівська О. А., Поліщук В. Ю. (2014)
Romanuke V. V. - A 2-Layer Perceptron Performance Improvement in Classifying 26 Turned Monochrome 60-by-80-Images via Training with Pixel-Distorted Turned Images (2014)
Солошенко О. М. - Вдосконалення методу ітеративної класифікації з включення відхилених заявок у кредитному скорингу (2014)
Гавриш А. П. - Вплив технологічних факторів алмазного хонінгування на параметри шорсткості і точності поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічнихмашин, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Богушевський В. С. - Керування киснево-конвертерною плавкою в замкненому режимі, Жук С. В., Бондаренко Є. К., Капусняк О. О. (2014)
Хижняк В. Г. - Дифузійні покриття за участю титану, алюмінію та кремнію на сталі 12Х18Н10Т, Аршук М. В., Дацюк О. Е. (2014)
Юркова О. І. - Формування структури і фазового складу еквіатомних сплавів системи Cu–Ni–Al–Fе–Cr під час механічного легування, Чернявський В. В., Кравченко О. І., Кальян Б. А. (2014)
Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві - Удосконалення розрахунку мінімальної роздільної різниці температур медичного тепловізора, Колобродов В. Г., Микитенко В. І. (2014)
Котовський В. Й. - Модель площинного розподілу джерел тепла для багатоканальної матриці сенсорів кисню, Джежеря Ю. І., Довженко О. П., Грищук А. М. (2014)
Данілова В. О. - Тепловізійне дослідження розподілу температури міокарда, Шликов В. В. (2014)
Міхеєнко Л. А. - Метрологічний аналіз кульових фотометрів для вимірювання світлового потоку світлодіодів, Коваленко А. В. (2014)
Тимчик Г. С. - Граничні характеристики когерентного оптичного спектроаналізатора, Нгуєн К. А., Колобродов М. С. (2014)
Ліснича Т. В. - Особливості сорбції фосфатів гідратованими оксидами елементів III й IV груп, Теріковська Т. Є., Вислогузова Н. М., Кириллов С. О. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Іванюк Н. О. - Алгоритми реставрації образів за методом умовної деконволюції (2014)
Абрамов В. Б. - Порівняльний аналіз середніх ризиків у разі використання рекомендованих граничних значень концентрацій розчинених у маслі газів для виявлення дефектів у трансформаторах 110 кВ, Шутенко О. В., Баклай Д. М. (2014)
Голінко І. М. - Динамічна модель тепломасообміну для водяного охолоджувача промислового кондиціонера (2014)
Проценко О. Р. - Сто років формулі Піка для визначення початкової напруженості коронного розряду, Троценко Є. О. (2014)
Хайрнасов С. М. - Робочі характеристики алюмінієвих термосифонів для комбінованого сонячного колектора, Рассамакін Б. М., Алексеїк Є. С., Анісімова А. А. (2014)
Бідюк П. І. - Оцінювання узагальнених лінійних моделей за байєсівським підходом в актуарному моделюванні, Трухан С. В. (2014)
Кондратенко Н. Р. - Підвищення адекватності нечітких моделей за рахунок використання нечітких множин типу 2 (2014)
Меняйленко О. С. - Інформаційна технологія автоматизованої обробки даних у багатоканальних системах ультразвукового вимірювання, Захожай О. І. (2014)
Скуратовський Р. В. - Застосування дискретних структур і числових послідовностей до блочних кодів, Трембовецька О. І. (2014)
Солошенко О. М. - Застосування шаблону проектування Composite та технології LINQ до задачі префіксного кодування тексту за допомогою алгоритму Хаффмана (2014)
Бердник О. М. - Дослідження структури ламінарного потоку в кільцевих каналах з розвинутою поверхнею (2014)
Гавриш А. П. - Дослідження параметрів якості поверхонь швидкісних підшипників ковзання з композитних матеріалів для поліграфічних машин при алмазному шліфуванні, Роїк Т. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г. (2014)
Легеза Д. В. - Математичне моделювання динаміки віброзахисної системи, оснащеної роликовим гасителем (2014)
Погребова І. С. - Фізико-хімічні умови комплексного насичення вуглецевої сталі 45 кремнієм та хромом у середовищі хлору, Янцевич К. В., Хижняк В. Г., Лоскутова Т. В. (2014)
Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві - Похибки вимірювання температури пацієнта медичним тепловізором, Колобродов В. Г. (2014)
Коваленко І. Л. - Вплив попередньої підготовки на вбираючу здатність та міцність гранул аміачної селітри марки Б, Купрін В. П. (2014)
Корчуганова О. М. - Синтез дрібнодисперсних оксигідроксидів заліза (ІІІ): карбамідне осадження, Овсієнко О. Л., Абузарова К. Р. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Фучило Я. Д. - Особливості створення лісових культур сосни звичайної у свіжих суборах Київського Полісся, Сбитна М. В., Кайдик В. Ю., Рябухін О. Ю. (2012)
Гриник Г. Г. - Моделювання основних таксаційних показників модальних деревостанів ялини європейської в Українських Карпатах (2012)
Мисяк Р. І. - Особливості фізико-хімічних властивостей ґрунтоутворення під чагарниковими синузіями (2012)
Сопушинський І. М. - Лісівничі особливості клена-явора, бука лісового та ясена звичайного з декоративною аномальною деревиною, Рябчук В. П. (2012)
Бойко О. Л. - Закономірності розподілу валового запасу 137Cs у лісових біогеоценозах Українського Полісся, Орлов О. О. (2012)
Гожан М. Я. - Вплив стимуляторів на ризогенез живців культиварів роду Picea (2012)
Денисова Г. В. - Географічна структура флори палацово-паркових комплексів Західного Лісостепу, Геник Я. В. (2012)
Самойлова Н. О. - Просторова структура дубових деревостанів (2012)
Совакова М. О. - Морозостійкість видів, різновидів, гібридів і декоративних форм липи (Tilia L.) в умовах міста Києва, Олексійченко Н. О., Соваков О. В., Дорошенко О. К., Китаєв О. І., Кривошапка В. А., Макарова Д. Г. (2012)
Шершун М. Х. - Характеристика критеріїв та індикаторів збалансованого ведення лісового господарства України у структурі країн Центрально-Європейського регіону (2012)
Шаловило Ю. І. - Реакція рослин Pinus sylvestris L. При взаємодії з бактеріями родів Bacillus, paenibacillus та Pseudomonas, Ковальова В. А., Гут Р. Т., Горовик Ю. М., Лагоненко О. Л., Євтушенков А. М. (2012)
Новак У. П. - Екологічний аудит інвестиційної діяльності комерційних банків, Мартинюк О. В. (2012)
Дмитрах Р. І. - Самовідновлення популяцій різностатевих видів рослин у мінливих умовах природного та антропогенно зміненого середовища (2012)
Челядин Л. І. - Ресурсоощадні технології утилізації золошлаків теплоелектростанції і шламів водоочищення, Хомин В. Р., Новосад П. В., Позняк О. Р. (2012)
Луцишин В. Є. - Вплив рекреаційного навантаження на природне поновлення деревних порід у рекреаційно-оздоровчих лісах Розточчя, Лавний В. В. (2012)
Озарків О. І. - Особливості визначення показників поглинання та розсіювання сонячного випромінювання в слабкопоглинальних середовищах, Копій Л. І., Тереля І. П. (2012)
Кучинська І. В. - Теоретичні та прикладні аспекти організації туризму для людей з обмеженими можливостями на природоохоронних територіях (2012)
Попович В. В. - Екологічна структура та закономірності розвитку водної та прибережно-водної рослинності техногенних водойм, сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів у межах Західного Лісостепу України (2012)
Голубець В. М. - Фізико-механічні характеристики зміцненого високошвидкісним тертям наноструктурного шару на сталі 45, Кірик М. Д., Капраль Ю. Р., Рудь А. Є. (2012)
Герис М. І. - Структурна схема математичної моделі керованого руху та оптимізації параметрів колісних лісотранспортних машин (2012)
Маєвський В. О. - Математична модель розпилювання брусо-розвальним способом колод із формою поперечного перетину у вигляді еліпса, Миськів Є. М., Максимів В. М., Куцик А. С. (2012)
Ріпецький Є. Й. - Наукова концепція проектування сільськогосподарських грейферних навантажувачів (2012)
Губер Ю. М. - Експериментальне дослідження розбухання термодеревини бука, Ільків M. M., Мицко В. М. (2012)
Карпяк Я. С. - Особливості оформлення дозволів на проведення підготовчих і будівельних робіт, Цогла Т. О. (2012)
Салдан Р. Й. - Вплив процесу проварювання деревини бука на колір струганого шпону, Козак Р. О., Шепелюк О. О., Кузьмин О. М. (2012)
Васильців Т. Г. - Соціально-економічна ефективність діяльності підприємств, резерви і шляхи її підвищення, Кузьменчук А. В. (2012)
Вінічук М. В. - Соціальна політика у системі економічної безпеки України (2012)
Волошин Р. В. - Оцінювання конкурентних переваг українського зерна на світовому ринку, Заставнюк Л. І. (2012)
Воробець О. Л. - Аналіз впливу зміни організації структури банку на його стабільність в умовах економічної кризи, Хоменко А. І., Новіков О. В., Кричковська А. М., Шурпенкова Р. К., В. П. Новіков (2012)
Воськало В. І. - Контроль операцій із складовими власного капіталу, Воськало Н. М. (2012)
Гринкевич С. С. - Стратегічні перспективи розвитку і використання трудового потенціалу України, Постна І. С. (2012)
Гирик О. С. - Основні напрями вдосконалення системи формування трудових ресурсів, Погоріляк О. О., Мартинюк А. В. (2012)
Гунько М. М. - Особливості кредитування національної економіки в післякризовий період, Єлейко І. В. (2012)
Комарницька Г. О. - Інноваційні структури регулювання урбанізаційних процесів у регіоні (2012)
Костак З. Р. - Особливості формування кредитної політики банку (2012)
Мартинюк О. А. - Формування моделі ефективності економічних процесів харчових підприємств (2012)
Михайляк І. В. - Вплив світової фінансової кризи на структуру зовнішньої торгівлі України (2012)
Могильницька М. П. - Особливості законодавчого регулювання діяльності банків на сучасному етапі, Скаско О. І. (2012)
Мороз Л. В. - Перспективи розвитку онлайн-банкінгу в Україні (2012)
Парфенюк Є. І. - Основні принципи інвестиційного кредитування вітчизняного підприємництва (2012)
Пелех У. В. - Валютно-курсова політика і її вплив на монетарну сферу економіки України (2012)
Рибчук А. В. - Особливості розвитку об'єктів регіональної виробничої інфраструктури (2012)
Ревич М. Я. - Механізм управління прибутковістю банків (2012)
Ривак О. С. - Фіскальна і монетарна політика в Україні та необхідність їх координації (2012)
Рура І. В. - Аналіз формування бюджету пенсійного фонду України на регіональному рівні (2012)
Сахарнацька Л. І. - Вплив інвестиційних факторів на агропромисловий комплекс Львівської області, Височанська М. Я. (2012)
Сич О. А. - Використання зарубіжного досвіду для розвитку банкострахування в Україні, Крупський В. С. (2012)
Стецько Л. І. - Монетарна політика - засіб покращення функціонування економіки України (2012)
Фененко П. О. - Механізми оподаткування зовнішньої торгівлі продукцією тваринництва: реалії та перспективи (2012)
Шушкова Ю. В. - Особливості побудови та розвитку фінансової системи Великобританії (2012)
Харченко Є. В. - Математичне моделювання гальмівних режимів роботи привідної системи пасажирського ліфта, Бондарчук Б. В. (2012)
Прокіп А. В. - Моделювання міжнародної торгівлі невідновлюваними енергоресурсами в контексті сучасних підходів до енергетичного забезпечення (2012)
Кашуба Я. М. - Формування інформаційних каналів моніторингу для розвитку та підтримки підприємництва (2012)
Сорока Р. С. - Значення інформаційно-аналітичної діяльності в забезпеченні економічної безпеки підприємства, Сорока М. П. (2012)
Хомош Ю. С. - Значення інформаційного забезпечення в управлінні інноваційною діяльністю підприємств, Вовк Ю. Я. (2012)
Корендій В. М. - Аналіз стійкості роботи вітроколеса під час поривчастих вітрів (2012)
Іщенко С. В. - Динамічна модель ринку землі сільськогосподарського призначення (2012)
Бренич Я. В. - Нейромережеві методи розв'язання задачі класифікації, Тимощук П. В. (2012)
Гізатулін А. М. - Стохастична модель грошових потоків підприємств автомобілебудування, Клеванська І. Л. (2012)
Должанський А. М. - Розподіл непрямих витрат із використанням комплексних статей та нормативного методу, Канак Й. В. (2012)
Мовчан І. О. - Вибір моделі визначення пожежного ризику для об'єктів господарювання, Гуліда Е. М. (2012)
Одрехівський М. В. - Математичне моделювання процесу оцінювання та інформаційне прогнозування станів екосистем, Угрин Л. Є. (2012)
Стадник Ю. А. - Багатокритеріальна оптимізація портфелю інвестиційних проектів, Жумік О. В. (2012)
Тисовський Л. О. - Моделювання засобами математичної статистики виробничого травматизму на підприємствах держкомлісгоспу України, Степанишин В. М. (2012)
Лободинська О. М. - Успішне працевлаштування за фахом - мета навчання (2012)
Придатко О. В. - Експериментальне дослідження ефективності комбінованого відпрацювання практичних вправ пожежної техніки із залученням інтерактивних комп'ютерних засобів навчання (2012)
До відома авторів статей - To the autors (2012)
Кучерявий В. П. - Фітомеліоративна ефективність рослинного покриву гірських урбанізованих територій, Пархуць Л. В., Фітак М. М. (2012)
Сопушинський І. М. - Фенологічні особливості Аcer pseudoplatanus l. Та fagus sylvatіca L. із декоративною аномальною деревиною, Рябчук В. П. (2012)
Гречаник Р. М. - Особливості отримання асептичної культури експлантів таксонів роду Picea А. Dietr. in vitro, Гожан М. Я., Гузь М. М. (2012)
Алексіюк І. Л. - Аналіз лісівничо-таксаційної структури соснових деревостанів природного походження Українського Полісся, Лакида П. І. (2012)
Бармак І. М. - Фітосозологічна ємність флористичних комплексів Синюхо-Інгулецького степового межиріччя в межах Кіровоградщини, Щербакова О. Ф. (2012)
Іващенко І. Є. - Сезонний розвиток Thuja plicata don. за умов Правобережного Лісостепу України (2012)
Бойко О. Л. - Закономірності акумуляції 137Cs деревним ярусом сосново-дубових лісів у вологих сугрудах Українського Полісся (2012)
Кульчицький І. Є. -Жигайло - Досвід використання методів експериментального визначення руслового стоку води під час лісогідрологічних досліджень у гірських умовах, Козій Н. І. (2012)
Кирничишин О. Р. - Хімічний склад первоцвіту весняного (Primula veris L.) (2012)
Корончевська О. І. - Стан і потенціал лісових ресурсів та тенденції розвитку ринку продукції лісового господарства у Львівській області (2012)
Козій І. В. - Становлення багатоцільового лісокористування у Сполучених Штатах Америки (2012)
Лозицький В. Г. - Особливості поширення кореневої губки в соснових насадженнях Чернігівського Полісся, Усцький І. М., Ведмідь М. М., Роговий В. І. (2012)
Нейко І. С. - Особливості створення родинних плантацій та оцінювання росту і розвитку півсібсового потомства дуба звичайного за умов Вінницької області, Єлісавенко Ю. А., Смашнюк Л. В. (2012)
Сиплива Н. О. - Фітоценотична структура дендрофлори парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Вінниччини (2012)
Лебедевич С. І. - Проблеми екологічного обліку за умов сучасної системи оподаткування в Україні, Хом'як І. О. (2012)
Говда Г. А. - Облік матеріальних витрат на проведення екологічних заходів (2012)
Шершун М. Х. - Стратегія, критерії та індикатори збалансованого ведення лісового господарства: еколого-економічні та нормативно-правові шляхи їх реалізації (2012)
Попович В. В. - Фізико-механічні властивості едафотопів довкола техногенних водойм сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів у межах Західного Лісостепу України (2012)
Проців О. Р. - Економіка рибальства у Галичині кінця ХІХ - початку ХХ століття (2012)
Самусевич Я. В. - Проблеми та перспективи використання в Україні зарубіжного досвіду екологічного оподаткування (2012)
Адамовський О. М. - Формування гірських кластерних об'єднань та еколого-економічне оцінювання їх діяльності, Собко Н. М. (2012)
Прокопович О. Р. - Еколого-економічне оцінювання стану меблевого виробництва в Україні (2012)
Мартинців М. П. - Конструктивні особливості кулькової обгінної муфти, Малащенко В. В., Федик В. В. (2012)
Заяць Г. В. - Дослідження впливу фактора вертіння на опір коченню під час руху кульки кільцем опорно-поворотного круга будівельної машини (2012)
Бариляк В. В. - Динамічні навантаження в приводах підвісних канатних лісотранспортних установок (2012)
Дорундяк Л. М. - Результати дослідження ефективності процесу пиловловлення у циклоні для системи перекачування деревних відходів (2012)
Пилипів І. З. - Розроблення методики гнуття деревно-волокнистих плит, Максимів В. М. (2012)
Шаповал С. П. - Вплив кутів падіння випромінювання на ефективність пластинчастого сонячного колектора, Марищук А. Й. (2012)
Башнянин Г. І. - Лібералізаційна ефективність економічних систем, Сельський А. А., Турянський Ю. І., Кундицький О. О. (2012)
Буркальцева Д. Д. - Удосконалення інституційно-правового забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Васильців Т. Г. - Удосконалення методики оцінювання економічної безпеки підприємства, Микитюк Р. М. (2012)
Башнянин Г. І. - Соціалізаційна ефективність економічних систем за умов посилення глобалізаційних процесів, Гончарук Л. Я., Михайляк І. В. (2012)
Васильців Т. Г. - Концептуальний аналіз переваг і недоліків моделей соціальної відповідальності підприємств, Слуцька І. О. (2012)
Башнянин Г. І. - Типи і види соціалізації економічних систем, Кульчицький Б. В., Гончарук Л. Я., Тесля А. І. (2012)
Васильців Т. Г. - Теоретико-прикладні основи удосконалення управління оборотним капіталом торговельного підприємства, Якимів О. О. (2012)
Дуляба Н. І. - Особливості визначення сутності витрат торговельного підприємства, Пуш Л. Ю. (2012)
Ільчук О. О. - Особливості використання та оцінювання трудового потенціалу підприємства сфери послуг, Заставна С. М. (2012)
Березовська Х. І. - Необхідність "cash-flow" аналізу в системі поточного управління діяльністю малого підприємництва (2012)
Блонська В. І. - Вдосконалення методики оцінювання стратегії розвитку активів підприємства, Добуш Р. О. (2012)
Наумчук О. А. - Формування облікової політики щодо малоцінних необоротних матеріальних активів (2012)
Волкова О. К. - Зовнішні та внутрішні форми реструктуризації в комерційних банках (2012)
Гуменюк В. В. - Класифікація та вдосконалення методів оцінювання нелегальної економіки (2012)
Данилюк О. І. - Теоретична сутність понять "пенсія" та "пенсійне забезпечення" (2012)
Долга Г. В. - Напрями удосконалення адміністрування податків на нерухоме майно (2012)
Должанський А. М. - Організація попереднього та оперативного внутрішньогосподарського контролю за центрами відповідальності на поліграфічних підприємствах (2012)
Ковалюк А. О. - Сутність та ознаки страхової кризи в Україні (2012)
Колодій Ю. С. - Механізм стимулювання попиту та пропозиції на житло (2012)
Бучко І. Є. - Розвиток інвестиційного процесу в Україні (2012)
Парфенюк Є. І. - Державне регулювання інвестиційних процесів в Україні (2012)
Пелех У. В. - Механізм формування відсоткових ставок і їх вплив на розвиток реального сектора вітчизняної економіки (2012)
Романко О. П. - Економічна стійкість нафтогазового підприємства: сутність та властивості, Савчин І. З. (2012)
Рудик О. Р. - Проблеми адаптації антикризового управління до середовища діяльності суб'єктів господарювання в економіці України (2012)
Свірська О. Б. - Ризики ринково-орієнтованого планування виготовлення продукції промисловими підприємствами (2012)
Тимошенко А. О. - Стан та тенденції результатів податкового контролю в Україні (2012)
Мойсеєнко І. П. - Інтелектуальний капітал - елемент комерційної таємниці, Кандяк І. І. (2012)
Топільницька Я. О. - Сучасні методики оцінювання інтелектуального капіталу підприємства (2012)
Височина А. В. - Узагальнення та розвиток науково-методичних засад розуміння сутності фінансового потенціалу регіону (2012)
Шушкова Ю. В. - Державні фінанси та їх місце у фінансовій системі України (2012)
Ковач М. Й. - Основні функції суб'єктів стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи, Колодійчук А. В., Погоріляк О. О. (2012)
Мартинців М. П. - Моделювання роботи та розрахунок штучних проміжних опор багатопрогонних канатних лісотранспортних установок, Бичинюк І. В. (2012)
Жихор О. Б. - Методичне забезпечення підвищення ефективності руху капіталу підприємства в системі фінансової його безпеки, Олейнікова А. Ю. (2012)
Іванишин Т. В. - Формалізаця якісних показників функціонування двоверстатної автоматизованої лінії з гнучким міжагрегатним зв'язком, Валюх О. А. (2012)
Васьків О. М. - Інформаційна технологія розв'язування математичної задачі планування діяльності підприємства (2012)
Шевчук І. Б. - Значення інтернет-технологій у розвитку та функціонуванні об'єктів соціально- інфраструктурних центрів регіону, Вараницька М. М. (2012)
Павлов В. І. - Коучинг організаційної ефективності: сутнісна характеристика та вплив на розвиток підприємства, Чернобай Л. І., Дума О. І. (2012)
Процик І. С. - Процес коучингу та його основні учасники, Передало Х. С., Гончар М. Ф. (2012)
Якимів А. І. - Особливості використання аутстафінгу для забезпечення стабільного розвитку організацій (2012)
До відома авторів статей (2012)
Бахвалов В. Б. - Использование наземной двухкоординатной РЛС для измерения высоты полета цели, Хирх-Ялан В. И. (2014)
Бурбело Р. М. - Дослідження теплофізичних властивостей у композитах на основі поруватого кремнію фотоакустичними методами, Горшколєпов В. Б., Глухов С. І., Ісаєв М. В., Андрусенко Д. А., Ліщук П. О. (2014)
Долгушин В. П. - Распознавание класса сигнальных функций методами вейвлет-анализа, Кольцов Р. Ю., Охрамович М. Н. (2014)
Жиров Г. Б. - Синтез класифікатора закладних пристроїв нелінійного локатора, Жиров Б. Г. (2014)
Кошевой Н. Д. - Применение жадного алгоритма для оптимизации многофакторных планов эксперимента, Бельмега А. В. (2014)
Кузавков В. В. - Проблема розробки інформаційних технологій для побудови автоматизованих систем технічного діагностування радіоелектронної техніки, Ряба Л. О., Савран В. О., Солодєєва Л. В. (2014)
Ленков С. В. - Моделирование отказов структурно избыточных радиоэлектронных систем, Боряк К. Ф., Пашков С. А., Осыпа В. А., Цыцарев В. Н. (2014)
Лоза В. Н. - Повышение информативных свойств спектрального представления сигналов сложной формы с помощью кратковременного преобразования Габора (2014)
Невольніченко А. І. - Наведення керованого об’єкта в миттєво упереджену точку зустрічі з ціллю за допомогою адаптивного методу "нуля кутової швидкості” (2014)
Потильчак О. П. - Особенности компенсации температурной погрешности тензорезисторных средств измерительной техники при изменении температуры окружающей среды (2014)
Чистикова З. Э. - Исследование и оптимизация технологическогопроцесса литья по выплавляемым моделям, Кошевой Н. Д. (2014)
Штепа В. М. - Методичні засади застосування самоорганізаційних карт Кохонена для синтезу інформаційно-управляючих систем спеціального призначення (на прикладі установок водоочистки) (2014)
Буяло О. В. - Обгрунтування вимог для аналізу і синтезу системи захисту інформації, як складної технічної системи (2014)
Довбня С. Я. - Науково-методичне забезпечення створення та функціонування системи інформаційної безпеки держави, Кривцун В. І., Четверіков І. О., Савран В. О., Солдатенко О. О. (2014)
Мірошніченко О. В. - Система безпеки об’єктів енергетики та її модернізація за рахунок інвестування наукових інновацій в умовах обмеженого бюджету, Гришин С. П., Халіманенко С. М., Березовська Ю. В. (2014)
Турченко Ю. В. - Оцінка морально-психологічного стану військовослужбовців як важлива складова методики виявлення рівня негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) та органи військового управління, Сірий А. В. (2014)
Волосюк Ю. В. - Аналіз алгоритмів кластеризації для задач інтелектуального аналізу даних (2014)
Гайша О. О. - Особливості методики викладання теорії поля в умовах економії часу з використанням комп’ютерних технологій, Романчук Н. О. (2014)
Кирилюк І. О. - Адаптивний метод шифрування аудіофайлів способом представлення їх у вигляді зображень, Хмельницький Ю. В., Берназ Н. М. (2014)
Комарницька О. І. - Метод семантичного порівняння нечіткої текстової інформації, Комарницька І. І. (2014)
Лигун С. О. - Ієрархічна темпоральна пам’ять, особливості та перспективи використання, Бойчук В. О. (2014)
Мусієнко М. П. - Паралельна реалізація алгоритму мінімальної суми для LDPC-декодеру, Крайник Я. М. (2014)
Мясіщев О. А. - Використання технологій GPGPU при розв’язанні системи лінійних рівнянь, Варчак Д. Ю., Лєнков О. С. (2014)
Періг В. М. - Маршрутизація трафіку у мережах спеціального призначення на основі нечіткої логіки (2014)
Турченко Ю. В. - Квантування рівнів деструктивних інформаційних дій в інформаційному просторі України (2014)
Шкуліпа П. А. - Аналіз методів обробки корпоративних даних в системах підтримки прийняття рішень, Огнєвий О. В., Лєнков Є. С., Іщук О. І. (2014)
Артемов В. Ю. - Деонтологічна складова компетентнісного навчання у специфічних умовах вищих військових навчальних закладів (2014)
Барабаш О. В. - Педагогічні умови мультимовної підготовки студентів-іноземців авіаційного профілю (2014)
Безносюк О. О. - Аналіз світового досвіду впровадження принципів TQM і стандартів ISO у сфері освіти (2014)
Гахович С. В. - Методичні рекомендації для створення курсів дистанційного навчання (2014)
Каленський А. А. - Розвиток умінь професійно-педагогічної етики в процесі педагогічної взаємодії (2014)
Кравченко О. І. - Модель учня як базовий компонент індивідуальної траєкторії навчання в дистанційному навчанні (2014)
Кручек В. А. - Результати дослідження педагогічної взаємодії у вищих аграрних навчальних закладах (2014)
Мась Н. М. - Управління самостійною роботою курсантів в умовах дистанційної освіти (2014)
Муляр І. В. - Якісні задачі як засіб формування дієвих знань учнів, Іванчик О. А. (2014)
Плахотнік О. В. - До питання формування здорового способу життя підлітків у сфері дозвілля, Останіна Н. С. (2014)
Пригодій А. В. - Використання нових спецкурсів, освітніх програм та методик навчання при підготовці майбутніх викладачів ВНЗ, Пригодій М. А. (2014)
Ревть А. Б. - Проблема організації культурно-дозвіллєвої діяльності студентів (2014)
Сторожук Н. А. - Роль когнітивно-наочних засобів у передачі змісту навчальних дисциплін в умовах дистанційної освіти (2014)
Дані про авторів (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" (2014)
Вихідні дані (2014)
Гузь М. М. - Насінний потенціал псевдотсуги Мензіса та посівні якості насіння виду в умовах Західного Лісостепу України, Ярощук Р. А. (2012)
Сорока М. І. - Хвороби асиміляційного апарату сіянців і саджанців у лісових розсадниках природного парку "Сколівські Бескиди", Бандерич М. В. (2012)
Мазепа В. Г. - Сучасний стан букових лісостанів у болехівському передгір'ї Сколівських Бескид, Тереля І. П., Борис Р. М. (2012)
Шпарик Ю. С. - Вплив вітру на стан деревостанів і лісівничі заходи для попередження вітровалів в Українських Карпатах, Вітер Р. М. (2012)
Іщук Г. П. - Juglans nigra L. в лісових культурах Правобережного Лісостепу України, Шлапак В. П. (2012)
Шамрай А. Є. - Щільність компонентів фітомаси стовбура дерев сосни у штучних деревостанах Черкаського бору (2012)
Зильберварг И. Р. - Инвентаризация и рекомендации по реконструкции древесно-кустарниковых насаждений, Барсукевич Ю. А. (2012)
Карабчук Д. Ю. - Особливості застосування програмного забезпечення пакету spss для оцінювання різниці середніх значень окремих вибірок кори стовбурів смереки, Хомюк П. Г. (2012)
Рибалка І. О. - Вплив омели білої (Viscum album L.) На динаміку радіального приросту клена сріблястого (Acer saccharinum L.) У Лісостеповій зоні України, Вергелес Ю. І., Коваль І. М. (2012)
Струтинський О. В. - Лісівничо-таксаційна характеристика штучних лісових насаджень на рекультивованих землях (2012)
Суханова О. А. - Особливості реконструкції паркової частини наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу, Куфлінська О. Р., Поліщук К. В. (2012)
Шемякін М. В. - Вивчення таксономічного складу деревних рослин дендропарку "Гетьманівський" в Одеській області, Вітенко В. А. (2012)
Шлапак В. В. - Особливості плодоношення Pinus sylvestris L. У Притясминських борах (2012)
Гнаткович О. Д. - Реалізація економіко-екологічного механізму землекористування у сфері аграрного підприємництва (2012)
Прокопович О. Р. - Європейський досвід впровадження еколого-економічних проектів у діяльність лісових кластерів (2012)
Stankowski S. - Wpływ popiołu z biomasy na początkowy wzrost roślin wybranych gatunków zbóżjarych, Śnieg K., Bashutska U. (2012)
Мокрий В. І. - Біофізичний моніторинг екосистем Шацького Національного природного парку, Паславський М. М., Калагурка Л. В. (2012)
Кейван М. П. - Використання рослин-біоіндикаторів для екологічного оцінювання атмосферного повітря в зоні розташування птахофабрики, Тертична О. В., Кейван О. П. (2012)
Брайко В. Б. - Санітарний стан рекреаційно-оздоровчих лісових насаджень міста Чернігова (2012)
Назаровець У. Р. - Реакція мікобіоти ґрунту на хімічне забруднення (2012)
Пархуць Л. В. - Планування та зміни в землекористуванні селища Бориня кінця XVIII - початку ХХІ ст., Шеремета З. Ю., Мельничук С. М., Пархуць Х. Л. (2012)
Пелиньо Л. М. - Інтегрування принципів і критеріїв FSC у процедуру екологічного аудиту підприємств лісового господарства (2012)
Савіцька О. П. - Формування туристичної привабливості території, Савіцька Н. В., Кулиняк І. Я. (2012)
Мартинців М. П. - Вибір схеми та основи розрахунку монтажного механізму канатної лісотранспортної установки, Турянський Р. І., Солтис І. Ф. (2012)
Юськевич Т. В. - Теплотворна здатність деревини, кори, хвої та шишок інтродукованих видів сосни, Данчевська О. В. (2012)
Бакай Б. Я. - Основні принципи розроблення аналітичної моделі процесу захоплювання лісоматеріалів грейфером мобільної навантажувальної машини (2012)
Сало М. Ф. - Дослідження кроку дискретизації методу скінченних елементів під час моделювання розподілу вологи у деревині внаслідок сушіння, Дендюк М. В., Каратник Ю. І. (2012)
Башнянин Г. І. - Соціалізація економічних систем: проблеми метрологічного відображення, Кульчицький Б. В., Гончарук Л. Я., Тесля А. І. (2012)
Футало Т. В. - Фінансовий потенціал підприємств на сільському ринку України (2012)
Захарчин Г. М. - Концептуальні підходи до менеджменту персоналу в умовах конкурентного середовища, Струтинська Л. Р., Андрусів С. В. (2012)
Ільчук О. О. - Особливості вдосконалення механізму оцінювання ефективності діяльності підприємства сфери послуг у сучасних умовах, Ільчишин А. В. (2012)
Ільчук О. О. - Удосконалення методики оцінювання економічного потенціалу торговельного підприємства, Ткачук М. О. (2012)
Августин Р. Р. - Концепція економічного персоналізму та її економіко-історичне підґрунтя (2012)
Асаулюк С. Л. - Оптимізація структури капіталу підприємства та її моделювання в сучасних умовах (2012)
Бідник Н. Б. - Інвестиційний потенціал Львівської області, Крамарець В. Р. (2012)
Башкова Д. О. - Вплив моделей корпоративного управління на бухгалтерську звітність (2012)
Башнянин Г. І. - Соціалізаційна ефективність економічних систем в умовах глобалізаційних процесів: аналіз з позицій нейтрального соціалізаційного ефекту, Гончарук Л. Я., Михайляк І. В. (2012)
Блонська В. І. - Товарна політика підприємства і місце в ній конкурентоспроможності продукції, Матіко C. І. (2012)
Дуляба Н. І. - Суть та значення діагностики стану господарської діяльності в управлінні підприємством, Кахняк Л. С. (2012)
Карагозлю Ю. - Теоретико-методологічні аспекти оцінювання бюджетних ризиків (2012)
Качур Р. П. - Прямі іноземні інвестиції та їхній вплив на реальний сектор економіки України (2012)
Лазур C. П. - Податкові важелі сталого розвитку соціальної економічної системи (2012)
Макара О. В. - Структурні трансформації у соціально-орієнтованій національній економіці (2012)
Медвідь Л. Г. - Тенденції та проблеми розвитку бурякоцукрового комплексу України, Рибакова Л. П. (2012)
Михайловський В. І. - Ефективність використання виробничого потенціалу - фактор визначення вартості промислового підприємства, Михайловська І. В. (2012)
Кашпрук Ю. А. - Інституційне регулювання банківської діяльності: зарубіжний досвід та можливості його імплементації в Україні (2012)
Парфенюк Є. І. - Розвиток банківського інвестиційного кредитування реального сектору національної економіки в післякризовий період (2012)
Скаско О. І. - Стратегічні напрями формування системи контролю банків, Крупка М. І. (2012)
Перетятко Л. А. - Антикризове управління лізинговими компаніями в сучасних умовах (2012)
Петлін І. В. - Методика комплексного оцінювання потенціалу розвитку малого підприємництва у сфері сільського зеленого туризму регіону (2012)
Станасюк Н. С. - Фактори формування регіональної агропродовольчої системи (2012)
Тивончук О. І. - Внутрішній контроль кредитних операцій підприємства (2012)
Говда Г. А. - Методичні основи калькулювання собівартості послуг мисливських господарств (2012)
Гулик Г. С. - Синергетичний підхід у застосуванні економіко-правових інструментів під час формування системи сталого лісокористування (2012)
Баран М. М. - Залежність енергії електронних станів, локалізованих на крайовій дислокації, від концентрації донорів, Васькович І. М. (2012)
Пукач П. Я. - Якісні методи дослідження коректності розв'язку в математичній моделі нелінійних коливань напівнеобмежених пружних тіл (2012)
Бичинюк І. В. - Комп'ютерне моделювання та аналіз напружено-деформованого стану г-подібної проміжної опори канатної лісотранспортної установки (2012)
Жихор О. Б. - Економіко-математична модель запобігання фінансовому ризику на підприємстві, Пивоваров С. С. (2012)
Гурняк І. Г. - Економетричне моделювання та прогнозування показників еколого-економічної ефективності діяльності підприємств деревообробного та целюлозно-паперового виробництва (2012)
Мацишин Я. В. - Нечітка експертна система для моделювання процесу поперечного розкрою пиломатеріалів на заготовки (2012)
Проданова І. І. - Місцеве самоврядування: реалії та перспективи становлення в Україні, Сімків Л. Є. (2012)
Дубинский А. Г. - Международный рейтинг вузов webometrics: как увеличить значение фактора превосходства (2012)
Бабій Р. П. - Фінансовий механізм ринку освітніх послуг у системі економічної безпеки держави (2012)
Бачинська М. В. - Мінімальна потреба населення у геріатричній допомозі: аналіз стану та методика визначення (2012)
Ридаш В. М. - Актуальні проблеми систематизації лісотехнічної термінології в концепції перекладу (2012)
Топільницька Я. О. - Методика оцінювання інтелектуального капіталу (2012)
До відома авторів статей (2012)
Ґава П. М. - Релігійні процеси на Лемківщині в міжвоєнний період: сучасна польська історіографія (2014)
Латиш Ю. В. - Рух декабристів у науковій спадщині Сергія Єфремова (2014)
Лисенко С. І. - Навала Батия на Київ і її наслідки для міста в сучасних підручниках та посібниках з історії України для вищої школи (2014)
Терлецька І. В. - Сучасна російська історіографія партійно–державної номенклатури періоду сталінізму (2014)
Ярошенко С. О. - Українці у радянських таборах (1930–1950–ті рр.): історіографія проблеми (2014)
Іваненко А. О. - "Того–жъ року Москва Переяслова допалила…" (царський гарнізон міста Переяслава і антимосковське повстання 1668 р.) (2014)
Буравський О. А. - Польська шляхта й римо–католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830–1831 рр. (2014)
Ніколаєва Т. М. - Добродійність підприємців підросійської України в розвитку комерційної освіти (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Жук В. В. - Педагогічна діяльність професорсько–викладацького складу університетів Наддніпрянської України у першій половині ХІХ століття (2014)
Степанова М. - Видатні особистості Національного технічного університету "КПІ" в дореволюційний період (1898–1917 рр.): внесок та досягнення (2014)
Тарас Я. - Переселення українців у Молдову в кінці XIX – першій чверті XX ст. (2014)
Петренко І. М. - Формування трудових навичок і сільськогосподарських знань в учнів церковнопарафіяльних шкіл лівобережних українських губерній в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Мартиненко В. В. - Українсько–білоруські стосунки 1918 року у світлі вирішення міждержавних територіальних протиріч (2014)
Новікова О. М. - Участь сільського жіноцтва Радянської України 1930–х рр. в громадсько–політичному житті (2014)
Мазурок О. М. - Значення відозв та звернень "Профорус" для діяльності та розвитку УВШ (2014)
Пасіцька О. І. - Історія святкування Першого травня у Львові (2014)
Прилуцька Л. А. - Дослідження причин безробіття в роки непу на регіональному рівні (2014)
Савченко О. О. - Діяльність централей Ревізійного Союзу Українських Кооперативів у 1920–1939 роках (2014)
Скакальська І .Б. - Наукова діяльність українських вчених Західної Волині у міжвоєнний період ХХ ст., Швалюк І. Б. (2014)
Никифорова Е. В. - Становление теории колебаний в ракетной технике в Днепропетровском национальном университете во II половине ХХ столетия (2014)
Коваленко Н. П. - Розвиток науки про сівозміни у системах землеробства України в контексті діяльності наукової школи ННЦ "Інститут землеробства НААН" (2014)
Орлянський В. С. - Мелітопольська міська управа в період окупації (1941–1943 рр.) (закінчення) (2014)
Махортих М. С. - Київські топоніми як елемент історичної пам’яті про звільнення міста від німецької окупації за радянської доби (1944–1991) (2014)
Киридон П. В. - Методи комплектування номенклатурних структур в Українській РСР (1945–1964 рр.) (2014)
Боровик М. А. - Формування навчально–матеріальної бази Чернігівського педагогічного інституту (1954–1998 рр.) (2014)
Лук’яненко О. В. - Між гнобленням та відродженням: українська мова у повоєнних педінститутах УРСР (2014)
Басараб Л. Р. - Еволюція новітніх традицій у розвитку культури міської молоді України (1990–2000–і роки) (2014)
Гура В. К. - Субсахарська Африка в ХХІ ст.: чинники господарського прогресу і перспективи співпраці з Україною (2014)
Михайлюк А. В. - Развитие информационных технологий и изменение облика культуры, Быкадоров С. В. (2014)
Голубовська Л. Р. - Еволюція новітніх традицій у розвитку культури міської молоді України( 1990 – 2000 роки) (2014)
Єгоров В. В. - Проблема віросповідання та національності в творчості М.І. Костомарова (1817–1885) (2014)
Вергунов В. А. - Професор М.П. Флоров (1886–1948) як один із фундаторів українського ґрунтознавства та піонерів морфолого–генетичного вчення (2014)
Мерко О. М. - Дослідження геологічної будови Кримського півострову в науковій спадщині професора М.М. Клєпініна (2014)
Могильний Л. П. - Сергій Єфремов та радянська цензура (1919–1929 рр.) (2014)
Островий В. М. - Харківський період біографії професора В.О. Ґериновича (2014)
Рішко М. М. - Значення наукового доробку професора І.В. Смирнова на сучасному етапі розвитку тваринництва (2014)
Савченко Л. Г. - Науково–представницька діяльність академіка О.М. Онищенка (2014)
Слесаренко О. О. - Проблеми історії України в науково–публіцистичному доробку М.П. Драгоманова (2014)
Гедін М. С. - Формування ідей слов’янофільства в Російський Імперії в середині ХІХ століття (2014)
Верховцева І. Г. - Реформувати – не можна – скасувати: волосний суд у реформаторських планах російського істеблішменту початку ХХ ст. (2014)
Голик М. М. - Особливості фінансового забезпечення особового складу російської армії 50–70 рр. XVIII ст. (2014)
Парначова Н. В. - Початок розбудови шкільництва української меншини в Польщі в 50–х рр. ХХ ст. (на матеріалах тижневика "Наше слово") (2014)
Башли М. І. - Місце представників бессарабського дворянства в історії І–ї Кишинівської чоловічої гімназії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Гусєва Н. Ю. - Студентський протестний рух у ФРН в 1960–х рр.: соціальний рух чи "конфлікт поколінь"? (2014)
Зубко А. М. - Вагові системи Іспанії і Португалії в ХVІІІ–ХІХ ст. (2014)
Городня Н. Д. - Політика США в Південно–Східній Азії (2009–2013 рр.): відносини з АСЕАН (2014)
Доценко В. О. - Історія Єврейської культурно–просвітницької організації Культур–Ліга (2014)
Alizadeh R. - The Rise of the Urartian Kingdom New Revisited (2014)
Байрамлы З. - Дипломатические связи между Сефевидами и государством Великих Моголов, Азимова С., Исмаилов Ш. (2014)
Гашимов А. - Нахчыванские темы XI–XIII вв. в исторических романах (2014)
Бахрамова М. В. - Культурная жизнь Дербента в XVI–XVIII веках (2014)
Алекперов А. - Из истории братской связи Азербайджана с Узбекистаном (2014)
Кулиев Дж. Ш. - Документы Кавказской Археографической Комиссии как первоисточник о ситуации в сельском хозяйстве Северного Азербайджана (2014)
Меджидзаде М. - Оружие в памятниках периода ранней бронзы Аразской низменности Мамедова А. К вопросу о фамильном правлении арабских наместников Халифата в Азербайджане (на основе нумизматических фактов) (2014)
Мамедова А. - К вопросу о фамильном правлении арабских наместников Халифата в Азербайджане (на основе нумизматических фактов) (2014)
Панкова А. И. - Человек в системе мировоззрения культур Эгейского региона эпохи бронзы (по материалам антропоморфной пластики), Шепко Л. Г. (2014)
Бабаева Т. В. - К истории изучения могильников античного периода в северо–восточном Азербайджане (2014)
Расулова Н. А. - Изменения в инфраструктуре города Гянджи за годы независимости (2014)
Рзаева З. Т. - Основные направления совершенствования информационно–поисковой системы в библиотеках (1990–2005 годы) (2014)
Гусейнова Л. - Положение турецкого и мусульманского национальных меньшинств в Болгарии (вторая половина ХХ – начало XXI вв.) (2014)
Hasanov E. L. - About the basic handicraft traditions of Ganja of the end of XIX – beginning of XX centuries (2014)
Муляр В. І. - Феномен маргінальності: ставлення, сутність, причини (2014)
Немчинов І. Г. - Осмислення історії як соціальної реальності: нова парадигма філософсько-історичного знання (2014)
Павленко І. О. - Виміри світу у протиріччі миру та війни (2014)
Палагута В. І. - До питання вивчення колективної та індивідуальної ідентичності у дискурсивних полях (2014)
Калуга В. Ф. - Особливості феномену любові та його співвідношення з "проекціями" сексуальності на буття людини (2014)
Карпова С. Г. - Інтерпретації проблеми "декадансу" та "кризи" представниками філософії життя (2014)
Кулик А. В. - Философские основания идеи управления хаосом (2014)
Малюта К. О. - Особливості гносеологічної проблематики в ісмаїлітській філософії (2014)
Мілютенко А. В. - Свобода як сутність людини в екзистенціалізмі: від приреченості до бунту (2014)
Свириденко Д. Б. - Феномен академічної мобільності в дискурсі евристичності особистості (2014)
Сінькевич О. Б. - Молодіжні субкультури як "культури самоідентифікації" в сучасну добу (2014)
Смірнова О. Д. - Проблема ідентичності у людському бутті: метаантропологічний підхід (2014)
Троїцька О. М. - Ґенеза толерантності в античності та середньовіччі: світоглядні позиції (2014)
Владленова И. В. - Философско–методологические проблемы квантовой теории гравитации (2014)
Дашдамирова Ч. Ф. - Философская интерпретация процессуального подхода к элементарной биологической действительности (2014)
Доній Н. Є. - Сучасна проблема аномії в контексті соціальної девіталізації особистості (2014)
Dorozhko I. I. - The philosophic discourse of spacious structures in family upbringing (2014)
Ємельяненко Є. О. - Витоки та підґрунтя феноменів маргінального (2014)
Ємельянова Н. М. - Хід історії та проблема відповідальності філософа (2014)
Журба М. А. - Краса як абсолютна цінність: лабіринти імперативності (2014)
Петренко Г. С. - Гроші як феномен культури: аксіологічний аспект (2014)
Попова Ю. В. - Дополнительность как физический принцип и философская концепция: системно–параметрический аспект (2014)
Рябека О. Г. - Світовий уряд: на межі між таємним і очевидним (2014)
Ананьїн В. О. - Армія в інформаційному суспільстві: проблеми трансформації у сучасних умовах, Пучков О. О. (2014)
Звонок Н. С. - Символизм Библии как гипертекста (2014)
Комисова Е. - Религиозное мировоззрение как форма ценностного отношения человека к миру (конец XIX – начало XX вв.) (2014)
Шепетяк О. М. - Проблема співвідношення віри і розуму в сучасній релігійно–філософській дискусії (2014)
Дєдушев В. В. - Моралізація механічного уявлення про державу у роботах Джона Локка (2014)
Гринчук М. Л. - Вплив історіософської концепції В.Антоновича на формування сучасного суспільного знання (2014)
Ковтун А. Л. - Понятие "возможный мир" в философии Г.В. Лейбница (2014)
Матвієнко І. С. - Дитина та її місце у філософії та психології З.Фройда (2014)
Петінова О. Б. - Теорія моделей М.Вартофського: типологія та екзистенціальні орієнтації (в рамках методології дослідження нової економічної людини) (2014)
Масаев М. В. - Феноменология смысла истории в контексте проблем "философии космоса" Н. А. Бердяева и духовно–нравственных задач развития христианской цивилизации (к 140–летию со дня рождения великого отечественного философа) (2014)
Туренко О. С. - Пошук основ індивідуальності – сподівання П.Абеляра (2014)
Махмудов М. А. - Методологические аспекты применения различных моделей управления в современном Азербайджане (2014)
Халамендик В. Б. - Вальдорфська педагогіка: сутність та перспективи розвитку в Україні (2014)
Рогова О. Г. - Сучасні парадигмальні орієнтації розвитку духовно–цінностної освіти (2014)
Пашков В. В. - Філософсько–освітні орієнтації педагога в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Утюж І. Г. - Детермінанти змін та тенденції розвитку сучасної освіти (2014)
Дубініна В. О. - Концептуалізація освіти в історико-філософському контексті: Античність і Середньовіччя (2014)
Нелін Є. В. - Реформування системи державного управління вищою освітою (досвід Італії) (2014)
Мацнєва Є. А. - Своєрідність мовної ситуації в Україні: соціально–філософський аспект (2014)
Москалюк В. М. - Мовна рефлексія як креативний чинник творення людського світу (2014)
Вихованець З. С. - Мовна картина економічного світу: специфіка національного інтелектуального дискурсу (2014)
Исаев В. Д. - Звуковий ряд "Вишневого саду", Скопіна С. А. (2014)
Бабаева О. - Сезаи Kaракоч и комплексный подход к проблемам турецкой литературы и культуры (2014)
Багирова Ф. - Типологический анализ экзистенциальной проблематики в прозе Э. Хемингуэя и С. Ахмедли (2014)
Гасанлы–Гарибова Ш. - Заимствованные этнографизмы в тюркских языках XI–XII веков (2014)
Гасанов А. Ш. - Традиционные ценности и процесс модернизации в азербайджанском обществе (2014)
Йигитоглу Н. А. - Роль поэзии Вагифа Самедоглу в современной азербайджанской литературе (2014)
Колісніченко А. І. - Місце громадянського суспільства і державної влади в політичній доктрині В.Липинського, Шкірчак С. І. (2014)
Куц Г. М. - Ліберальне кредо "laissez faire": сутність та основні експлікації (2014)
Дзьобань О. П. - Діяльність органів державної влади: проблема ефективності (2014)
Макаренко Л. П. - Сайти соціальних мереж як інструмент ведення сучасної інформаційної війни (2014)
Поппер Л. В. - Екологізм як сучасна ідеологічна система (2014)
Семигіна Т. В. - Децентралізація і політика охорони здоров’я (2014)
Гай–Нижник П. П. - Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки, Чупрій Л. В. (2014)
Вєтринський І. - Євроінтеграційна стратегія України: геополітичний контекст (2014)
Корж М. О. - Пріоритети державної стратегії в галузі соціальної політики (2014)
Степико К. М. - Стан та тенденції формування діалогічності української культури (2014)
Гарькавий Є. М. - Розбудова збройних сил в контексті трансформації сектору безпеки України (2014)
Войтенко Ю. М. - Проекти змін до конституції України від ВО "Батьківщина" та УДАР: компаративний політико–правовий аналіз (2014)
Морарь М.В. - Партійна ідеологія сучасної України: стан та перспективи (2014)
Ostapiak V. I. - The determining role of the security dimensions of NATO (using the example of the Pridnestrovian Moldavian Republic and Ukraine) (2014)
Параняк П. Р. - Проблеми політичної толерантності в ідеях українських мислителів XIX–XX ст. (2014)
Хижняк І. А. - Другий етап "держави всупереч" (2014)
Шинкаренко В. І. - Асоціація держав Південно–Східної Азії в зовнішній політиці України (2014)
Насибов Ю. - Главный исторический этап в формировании концепции правового государства (новое время и современный этап) (2014)
Абасов М. –Ф. - Характер внешних связей и международной политики ФРГ (2014)
Ахмедов А. - Организация исламского сотрудничества в ближневосточной политике Азербайджанской Республики (2014)
Богиня Т. Ю. - Інститут лобізму в Радянському Союзі: міф чи реальність? (2014)
Кондратенко О. Ю. - Ресурсна структура геополітичного потенціалу РФ (2014)
Кухтин М. М. - Российская политика ФРГ в эпоху кризиса американского влияния (2014)
Ostapiak V. I. - Interdependence of the USA and the processes of international relations transformations, Ivasyshyn M. R. (2014)
Сокур С. П. - Здійснення лобістської діяльності щодо Європейської Ради та Ради Європейського Союзу з огляду на особливості їх функціонування в політичній системі ЄС (2014)
Трофименко А. В. - Нормативно–правові основи лобістської діяльності в Канаді (2014)
Журба М. А. - Рецензія на монографію: Терлецька І.В. Сучасна українська та російська історіографія сталінізму: монографія / І.В.Терлецька. – Київ: Київ. нац. торг. – екон. ун – т. 2013. – 320 с. (2014)
Мартинов А. Ю. - Рецензія на монографію: Слободян Н.В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській затоці : союзники – суперники : Монографія / Наталія Володимирівна Слободян. – Київ : "Поліграфія плюс", 2014. – 396 с. (2014)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Філософія, суспільство, освіта: виклики сучасності" (2014)
Творчий шлях науковця, педагога, наставника (до 65-річчя М.С. Слободяника) (2014)
Апшай М. В. - Регіональна тематика в бібліотекознавчих дослідженнях в Україні (2014)
Зверевич В. В. - Библиотечное пространство: понятие, структура,функционирование, вектор развития (2014)
Пастушенко О. В. - Преса та періодика як об’єкт історичних і соціокомунікаційних дисертацій у галузі бібліотекознавства й бібліографознавства: до розподілу предмета досліджень (2014)
Вдовіна О. О. - Нормативно-правові засади впровадження автоматизованого судового документообігу (2014)
Зоряна А. М. - Бібліографічний покажчик ЮНЕСКО "INDEX TRANSLATIONUM" як джерело дослідження документного потоку перекладів (2014)
Пархоменко Н. В. - Документознавчий аспект банківських операцій Державного банку Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ століття: прийняття та повернення безстрокових вкладів (2014)
Шевченко О. В. - Сучасні проблеми нормативного забезпечення класифікації торговельної документації (2014)
Спрінсян В. Г. - Документаційний менеджмент як інноваційна діяльність у комунікаційному середовищі підприємства (2014)
Вєдєнєєв Д. В. - Архівно-документальні джерела з дослідження структур розвідки й безпеки руху ОУН та УПА (2014)
Гончаренко І. В. - Аналіз фондів документів архіві з теми "Нацистська окупаційна політика у сфері освіти на теренах райхскомісаріату "Україна" (1941-1944)" (2014)
Філіпова Л. Я. - Наукові підходи комунікативістики для досліджень інтернетдокументних комунікацій (2014)
Палеха Ю. І. - Роль документально-інформаційних комунікацій у розвитку суспільства, Мурейко Н. В. (2014)
Зуб В. М. - Плагіат: його різновиди та заходи протидії, Дем’яненко М. М. (2014)
Степченко М. М. - Електронні інформаційні ресурси з питань історії державотворення в Україні (2014)
Удовик В. М. - Мережеві інформаційні ресурси електронного урядування в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Відомості про авторів (2014)
Покажчик змісту за 2014 рік (2014)
Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Документознавство та інформаційна діяльність: історія, сучасність, перспективи" (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Назаренко В. М. - Інженерні формування Київського гарнізону у другій половині XVII–XVIIIст. (2015)
Трускавецька І. Я. - Роль гербарних зразків у розвитку біологічної науки на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Бегей І. І. - Українська лівиця Галичини у міжвоєнний період ХХ ст.: церковно–релігійні аспекти діяльності (2015)
Гай–Нижник П. П. - Національно–визвольна боротьба і українське державотворення 1917–1922 рр. (До питання періодизації політичної історії України початку ХХ ст.) (2015)
Добріян Д. М. - Участь Вільгельма Котарбінського в мистецьких об’єднаннях та художніх виставках Києва (2015)
Кирея В. В. - Організаційні заходи в структурі військової авіації Української Галицької армії (військові звання, форма, розпізнавальні знаки, фінансування) 1918–1919 рр. (2015)
Крик Н. В. - Українізація школи та проблема навчальної літератури в період гетьманату П.Скоропадського (2015)
Антоненко В. В. - Особливості становлення та соціально–економічні засади функціонування бюджету м. Києва у 1920–х рр. (2015)
Борчук С. М. - Робота НТШ по створенню Української Загальної Енциклопедії (2015)
Гордієнко Г. М. - Освіта і культура в Україні в умовах нацистської окупації (2015)
Гордієнко В. В. - Відновлення діяльності православної церкви в Україні в період нацистської окупації 1941 – 1944 рр. (2015)
Дем’янчук Ю. С. - Таємниця однієї могили (2015)
Мазурок В. П. - Сутність визвольної боротьби в роки Другої світової війни на території Тернопільщини (на прикладі ОУН(б)), Прокіпчук І. М. (2015)
Росіцький П. С. - УНС як протидіючий фактор німецькій окупаційній владі: перші бойові сутички (липень–вересень 1943 р.) (2015)
Сидорович О. С. - Місто і село: диспаритет у товарному забезпеченні на прикладі діяльності Укоопспілки у другій половині 1940–х – 1980–х рр. (2015)
Шолота Х. В. - Участь українського жіноцтва Канади у боротьбі за права людини та незалежність України (50–80 рр. ХХ ст.) (2015)
Шпак Д. О. - Християни віри Євангельської у релігійному дисидентстві на Півдні України (друга половина 1950–х – перша половина 1980–х рр. XX ст.) (2015)
Яремчук Ю. М. - Розвиток транспортної інфраструктури Львова (60–80–х рр. ХХ ст.) (2015)
Лук’яненко О. В. - Культурне дозвілля у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (Ч. 2) (2015)
Апальков М. В. - Боротьба Львівської обласної ради за покращення умов проходження військової служби призовниками Львівської області (1990–1991) (2015)
Резнік І. С. - Розвиток банківської системи України в умовах фінансово–економічної кризи 2008–2009 рр. (2015)
Земзюліна Н. І. - Міжнародне кооперативне співробітництво :установчі, юридичні та економічні засади (2015)
Потапенко Я. О. - Причини й характер п’ятої російсько–української війни (Вітчизняної війни 2014–? рр.) (2015)
Маслак В. І. - Чи існувала ранньомодерна Українська держава? Нова спроба переобгрунтувати традиційну російську концепцію бездержавності Гетьманщини (2015)
Пєлєвін Є. Ю. - Національна архітектурна спадщина як інструмент формування політики пам’яті (2015)
Филипчук Г. В. - Новий християнський некрополь літописного Пліснеська (2015)
Вітринська О. В. - Радянська і вітчизняна історіографія політики радянської влади щодо юдаїзму в Українській республіці в 1920-их роках (2015)
Гончаренко О. М. - Висвітлення проблем функціонування окупаційної адміністрації Райхскомісаріату "Україна" в сучасній вітчизняній історіографії (2015)
Росицький В. С. - Забезпечення боєздатності РСЧА партійними органами в Україні в 1941 році, крізь призму архівних документів (2015)
Лісовська О. В. - Матеріально–технічна база українського села в 60–80–ті роки ХХ століття: аналіз праць радянських дослідників (2015)
Разіцький В. Й. - Інформаційна політика США в Саудівській Аравії в епоху національної трансформації Близького Сходу (2015)
Шваб А. Г. - Колоніальна політика Другої Речі Посполитої: теоретичний та практичний аспекти (2015)
Тицький С. І. - Еволюція етнополітичного простору міст України 1861 – 1914 рр.: методологічні засади дослідження (2015)
Савранська Н. О. - Толерантність в епоху постмодерну (2015)
Стеценко Л. Л. - Від Відродження до Нового часу: становлення гедоністичних ідей (2015)
Незабитовський Г. В. - Роль індукції у побудові наукового обґрунтування (2015)
Діденко Л. В. - Лінгво–культуро–філософські варіативи поняття "світ" (2015)
Зимарёва Ю. В. - Трансформация дихотомии "дух – тело” в философии Просвещения (2015)
Малімон В. І. - Екзистенціали жіночої і чоловічої самотності (2015)
Фесенко Г. Г. - Урбан–антропологічний дискурс філософії безпеки (2015)
Хлєбнікова А. А. - Становлення і розвиток інформаційного суспільства в умовах глобалізації: теоретико–методологічний контекст (2015)
Шедяков В. Е. - Изменение роли, методологии и ресурсных баз научной рефлексии как фактора реализации и использования ценностно–смысловых комплексов в информационных обменах стратегического уровня (2015)
Москалик Г. Ф. - Формування інформаційно–комунікаційного середовища (2015)
Васильєва Л. А. - Глобалізаційні проблеми як крос–культурна діалогіка сучасного інформаційного простору (2015)
Держко І. З. - Особливості політичної соціалізації у процесах трансформації суспільних відносин (2015)
Дмитренко М. Й. - Мультикультуралізм і корпоративна культура в динаміці сучасного культурного процесу (2015)
Халімовська І. В. - Внутрішній туризм як чинник соціокультурної інтеграції українського суспільства (2015)
Мантула Б. А. - Особистісне брендування як процес створення позитивного іміджу (2015)
Полякова В. О. - Пам’ятати, винаходити, зберігати. Фотоальбом у цифрову еру (філософсько–антропологічний погляд) (2015)
Дерман Л. М. - Філософський та соціокультурний аналіз проблем розвитку НТР в проектній діяльності дизайнерів одягу XX–XXI століття (2015)
Витрикуш Т. П. - Комунікативна модель критичної теорії Ю. Габермаса (2015)
Гасанов Р. - Духовно–нравственные ценности в этических взглядах Зияддина Геюшева (2015)
Гречкосій Р. М. - Філософія Е. Фромма та Ф. Ніцше: свобода та самореалізація особистості (2015)
Зінченко Н. О. - "Соціальне" та "політичне" у контексті симуляційної концепції Ж. Бодрійяра (2015)
Лелека О. В. - Символізм як вид інтуїтивного пізнання за І. Кантом (2015)
Масаев М. В. - Социально–философские проблемы демократии в творческом наследии А. С. Панарина (2015)
Саблон Лейва Э. А. - Иустин философ: точки соприкосновения теологии и философии в период ранней Церкви (2015)
Tan Tan Davani H. - The concept and the contentof "the inner silence” in the new iranian mysticism (Tarighat) (2015)
Адаменко Н. Б. - "Морально-етичні дослідження" в класі (на базі програми "Філософія для дітей" М. Лімпана) (2015)
Панченко Л. М. - Гуманітарна складова вищої освіти в умовах суспільних трансформацій (2015)
Джура О. Д. - Цивілізаційне покликання освіти (2015)
Рябенко Є. М. - Філософські засади освітнього маркетингу як технології управління ВНЗ в контексті становлення глобального суспільства знань (2015)
Литвиненко Н. В. - Методологія дослідження маркетингового управління в освіті як об’єкта філософського аналізу (2015)
Карпець Л. А. - Динаміка культурно–освітньої реальності в інформаційному суспільстві (2015)
Овчаренко Н. В. - Особливості методології аналізу філософсько–освітнього змісту поняття "самореалізація особистості" (2015)
Терепищий С. О. - Проблема трансформації сучасного університету в контексті експансії освітнього простору (2015)
Колотило М. О. - Дослідження культурного капіталу студентів як показник реалізації місії сучасних університетів (на прикладі університетських систем США, Франції та Ірану) (2015)
Безена І. М. - Філософсько–освітні аспекти самореалізації особистості у загальноосвітній школі постіндустріального суспільства (2015)
Брусакова О. В. - Школа як справедлива спільнота: досвід і перспективи розбудови (2015)
Коломієць О. Г. - Психологія агресивності: соціальний контекст (2015)
Вербицька В. В. - Аналіз термінологічного поля віртуальної дипломатії (2015)
Дзюба Р. М. - Аналіз сприйняття іміджу країни крізь призму кінофільмів (2015)
Остап’як В. І. - Циклічність політичних процесів феномену сталого партнерства (2015)
Славіна О. В. - Символічне управління політичними трансформаціями як постмодерністська технологія впорядкування змін (2015)
Стойко О. М. - Основні тенденції інституційних змін сучасності (2015)
Гайтан В. В. - Місце людини у постзахідному та євразійському сценаріях українського політичного флешмобу (2015)
Андрущенко Т. В. - Політична освіта як чинник формування демократичних політичних цінностей у молодіжному середовищі сучасної України (2015)
Деревінський В. Ф. - Релігійні, культурно–освітні та військові аспекти діяльності Львівської обласної ради у 1990–1991 рр. (2015)
Кваша О. П. - Сучасні засади регіональної політики України в контексті регіональної політичної культури (концептуальний підхід) (2015)
Кравченко В. И. - Автоматизированный учет открепительных талонов на избирательном участке на президентских и парламентских выборах в Украине, Бородай А. В. (2015)
Мателешко Ю. П. - Відносини України та Румунії в контексті українсько–російського протистояння 2014 р. (2015)
Мельнічук Н. В. - Використання термінологічного апарату в українській історіографії Голокосту (2015)
Баланик А. Я. - Вірус Ебола як новий виклик в діяльності Послів доброї волі ООН, Чарських І. Ю. (2015)
Бєлєй С. І. - Реакція Японії у відповідь на підйом Китаю в Азіатсько–Тихоокеанському регіоні (2015)
Дужа І. А. - Стратегія відновлення регіонального лідерства США в АТР адміністрацією Б. Обами (2015)
Пінцак В. І. - Геополітичні аспекти політики Є. Примакова у врегулюванні Придністровського конфлікту (2015)
Польовий Т. Є. - Зміна зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Білорусь на фоні трансформацій в середині держави (1993–1996 рр.) (2015)
Драч О. О. - Рецензія на монографію: Саган Г. В. Югослов’яни у ХХ столітті: громадські та культурні зв’язки з Україною.: Монографія / Г. В. Саган. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 568 с. (2015)
Красівський О. Я. - Резензія на монографію: Рафальський І. Феномен українського національного самовизначення. - К.: ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 237с. (2015)
Лисенко О. Є. - Рецензія на монографію: Пекарчук В. М. Джерела духовності. Культура етноменшин України (1990–2000–і роки): монографія / В. М. Пекарчук. – Дніпропетровськ, 2014. – 475 с. (2015)
Масаев М. В. - Становление, динамика и перспективы политической науки в украине. рецензия на монографию: политическая наука в Украине: становление и перспективы / под ред. д. ф. Н. О. А. Габиеляна, д. ф. н. А. Д. Шоркина. – Симферополь, 2002. – 344 С. (2015)
Сарнацький О. П. - Вагоме та вкрай необхідне вітчизняне видання з історії в термінах і поняттях. Рецензія на навчальний посібник: Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. / За загал. ред. Орлової Т. В. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. – 732 с. (2015)
Стельмах С. П. - Єврейський громадський рух у лещатах двох імперій. Рецензія на книгу: Доценко В. О. Об’єднатися щоб вижити: єврейський громадський рух в Україні (60–ті рр. ХІХ ст. – 30–ті рр. ХХ ст.): монографія / В. О. Доценко. – Вінниця: ТОВ "Нілан–ЛТД", 2014. – 332 с. (2015)
Бородиня В. І. - Гіпофункція яєчників у спортивних кобил та їх лікування, Алексієнко О. В. (2014)
Власенко В. В. - Конструювання нового живильного середовища для прискореного виділення збудника туберкульозу, Войціцька О. М. (2014)
Глебенюк В. В. - Характеристика епізоотичного процесу сказу в Дніпропетровській області (2014)
Гунчак В. М. - Йодна недостатність та корекція репродуктивної функції корів препаратами йоду, Гримак Я. І. (2014)
Гутий Б. В. - Дослідження токсичності препарату "мевесел-ін’єкційний” в хронічному досліді (2014)
Данко М. М. - Ефективність толтразурилу за еймеріозу кролів, Тішин О. Л., Хомяк Р. В., Сидорук Н. О. (2014)
Данко Г. В. - Порівняльний вплив лінімента "Офлосилімар" і мазі "Офлодерм" на рівень білка і його фракцій у сироватці крові собак за хірургічних інфекцій (2014)
Замазій A. A. - Вплив гіпоксії на систему забезпечення організму телят оксигеном (2014)
Зінко Г. О. - Вплив препаратів селену та германію на систему антиоксидантного захист у телят за гастроентериту (2014)
Ігліцький І. І. - Застосування нестероїдних протизапальних препаратів та хондропротекторів при лікуванні артритів у коней (2014)
Іщенко В. Д. - Визначення оптимального складу мазевої основи для приготування мазей при лікуванні дерматомікозів, Панько М. Ф., Панько М. М., Нуруллаєва Л. Р. (2014)
Іщенко Л. М. - Валідація ПЛР-методики для діагностики лейкозу великої рогатої худоби, Спиридонов В. Г., Іщенко В. Д., Мельничук С. Д. (2014)
Касяненко О. І. - Удосконалення та розробка засобів діагностики кампілобактеріозу птиці (2014)
Кісера Я. В. - Розробка інактивованої аутовакцини проти диплококової інфекції, Сторчак Ю. Г. (2014)
Колісник П. В. - Показники природної резистентності телят при застосуванні імуностимулятора, Логачова Л. О. (2014)
Колтун Є. М. - Деякі показники обміну речовин у крові молодняку худоби за недостатнього мінерального живлення, Русин В. І. (2014)
Криштальська М. О. - Вплив бровафом нового та гамавіту на показники гуморального імунітету курчат, уражених еймеріозною інвазією (2014)
Куртяк Б. М. - Вплив бровафом нового та гамавіту на показники гуморального імунітету курчат, уражених еймеріозною інвазією, Пундяк Т. О. (2014)
Кущ М. М. - Вплив гуміліду на приріст живої маси і стан ендокринного апарату кишечника молодняку гусей (2014)
Лаврів П. Ю. - Роль кишкової мікрофлори в процесах травлення у молодняку худоби і попередження ураження його патогенними мікроорганізмами (2014)
Лаврів П. Ю. - Імунологічні наслідки спричинені проникненням сальмонельозного антигену в кишечник молодняку худоби (2014)
Леньо М. І. - Особливості ультразвукового дослідження сечового міхура у дрібних домашніх тварин, Максимович І. А., Чернушкін Б. О., Леньо Ю. М., Русин В. І. (2014)
Леськів Х. Я. - Фармакологічна корекція антиоксидантної та імунної системи поросят за умов моделювання хронічно нітратно-нітритного токсикозу (2014)
Лісовенко В. М. - Тромбоцитарна ланка гемостазу у тільних корів (2014)
Локес-Крупка Т. П. - Активність ферментів сироватки крові за гепатоліпідозу свійських котів у процесі лікування (2014)
Макогон Х. Г. - Фауна личинок трематод родини Gorgoderidae looss 1901 водойм Західних областей України, Петрук А. П. (2014)
Максимович І. А. - Аритмії серця у коней: поширення, етіологія та діагностика (2014)
Маслянко Р. П. - Імунорегуляція в системі мікрофлора – шлунково-кишковий тракт, Романович М. С., Левківський Д. М., Божик Л. Я., Левківська Н. Д. (2014)
Маслянко Р. П. - Протиінфекційний захист та імунна відповідь у тварин, Левківський Д. М., Божик Л. Я., Левківська Н. Д., Матвіїшин Т. С., Рапа О. І. (2014)
Нагорна Л. В. - Особливості лікувально-профілактичних заходів за ектопаразитозів птиці у промисловому птахівництві України (2014)
Назаренко С. М. - Перспективи використання рослин з біоцидними властивостями для санації рибогосподарських водойм (2014)
Огородник Н. З. - Показники гуморальної ланки неспецифічної резистентності поросят при відлученні та дії ліпосомального препарату, Віщур О. І., Кичун І. В. (2014)
Передера О. О. - Заходи ліквідації пастерельозу нутрій у приватному господарстві Полтавського району, Лавріненко І. В., Жерносік І. А., Сидоренко О. М. (2014)
Періг Ж. М. - Токсико-бактеріологічні властивості нового дезінфікуючого засобу "Аеросан”, Тішин О. Л., Хом’як Р. В., Пономарьова С. А., Козира О. Н., Крушельницька Н. В. (2014)
Плис В. М. - Епізоотологічний моніторинг та патологоанатомічні зміни за пастерельозу (холери) птиці в асоціації з деякими інвазіями, Шендрик Л. І. (2014)
Полтавченко Т. В. - Моніторинг вірусних захворювань ставової риби в господарствах Рівненської області, Грицик О. Б., Парфенюк І. О. (2014)
Притыченко А. Н. - Биоэквивалентность туберкулина очищенного для млекопитающих и ППД туберкулина в симультанной пробе, Лысенко А. П., Власенко В. В., Фарионик Т. В. (2014)
Світлична-Кулак Ю. О. - Гостра токсичність неоверму для білих щурів (2014)
Семанюк Н. В. - Тинкторіальні властивості мікроорганізмів основних біотопів ротової порожнини собак з хронічним катаральним гінгівітом (2014)
Семанюк Н. В. - Використання мікробних біоплівок у діагностиці хронічного катарального гінгівіту у собак (2014)
Слівінська Л. Г. - Стан ферум-трансферинового комплексу в кобил за мікроелементозів, Щербатий А. Р. (2014)
Соколюк В. М. - Формування складу води, що використовується для напування тварин у центральній біогеохімічній зоні України (2014)
Стегней М. М. - Внесок в. Г. Касьяненка у світову науку (2014)
Тодорюк В. Б. - Гостра токсичність нового феродекстранового препарату "Феросел Т" (2014)
Федорків О. П. - Роль умовно-патогенної мікрофлори у виникненні післяотельної патології корів (2014)
Фотіна Г. А. - Визначення токсичності препарату "Бі-дез" для дезінфекції птахівничих об’єктів (2014)
Хаммаді Дж. Н. - Функціональний стан печінки курей-несучок за умови експериментального субхронічного отруєння дихлоридом нікелю (2014)
Харів І. І. - Вплив бровітакокциду та "Ампролінсилу" на імунну систему індиченят за еймеріозо-гістомонозної інвазії, Гутий Б. В., Стибель В. В., Гуфрій Д. Ф., Венгрии А. В. (2014)
Шкромада О. І. - Визначення корозійної дії препарату "Біоцидін" (2014)
Hunchak V. M. - The toxicity effect of selected drugs in animals, Hufriy D. F., Maslianko R. P., Hutiy B. V., Levkivsky D. M., Levkivska N. D., Storchak Y. G. (2014)
Maslianko R. P. - Tumor angiogenesis, Shekel V. F. (2014)
Maslianko R. P. - Modern notion of biotransformation alykotoхins, Gynchak V. M., Gufryj D. F., Hutyj B. V., Silantieva T. R., Sobko G. V. (2014)
Stybel V. V. - Host resistance to bacterial and parasitic infections, Maslianko R. P., Bozhyk L. Ya., Bozhyk O. V. (2014)
Гладій М. В. - Напрями освітньо-виробничої технологічно-технічної модернізації агропромислового виробництва (2013)
Агєєва І. В. - Організація ефективної системи технічного сервісу в АПК (2013)
Барило В. М. - Механізми управління інвестиційною привабливістю аграрних підприємств для підвищення їх конкурентоспроможності (2013)
Батюк Б. Б. - Криза в прийнятті управлінських рішень (2013)
Браточенко О. В. - Специфіка правового врегулювання інформаційної безпеки в системі національної безпеки України, Люблін В. Д. (2013)
Васильчак С. В. - Інноваційний розвиток спеціалізованих підприємств рекреаційної індустрії та їх вплив на аграрну сферу, Жидяк О. Р. (2013)
Васильчак С. В. - Удосконалення системи управління на молокопереробних підприємствах Львівщини, Войтович Н. В., Петриняк У. Я. (2013)
Вовк М. В. - Формування інвестиційного іміджу України у світлі міжнародних рейтингів (2013)
Гірняк К. М. - Діловий етикет у системі управління персоналом (2013)
Гончаренко О. В. - Інституціональні аспекти розвитку інновацій в агропромисловому виробництві (2013)
Грабовський Р. С. - Проблеми використання та перспективи екологізації земель сільськогосподарського призначення в Україні, Дадак О. О., Дорош М. М., Нагірняк Т. Б., Дорош М. М. (2013)
Грицаєнко Г. І. - Теоретичні та практичні аспекти формування інвестиційного потенціалу регіону (2013)
Живко З. Б. - Управління економічною безпекою аграрного підприємства (2013)
Заблоцький М. Б. - Методологічні основи формування типів регулятивних фінансово-ринкових систем (2013)
Завадських Г. М. - Проблеми розвитку депресивних регіонів (2013)
Дорош М. М. - Інвестиційне середовище аграрного сектору, Дадак О. О., Грабовський Р. С., Нагірняк Т. Б. (2013)
Залізко В. Д. - Теоретико-методологічні аспекти функціонування системи економічної безпеки сільських територій України (2013)
Збарська А. В. - Модель розвитку суб’єктів малого підприємництва на основі кооперації в умовах Черкаської області (2013)
Кафлевська С. Г. - Соціально – економічний розвиток сільських територій (2013)
Кафлевський В. В. - Особливості та проблеми інноваційного розвитку аграрних підприємств (2013)
Куліш І. М. - Основні чинники впливу на бар’єри входу української сільськогосподарської продукції на світовий ринок (2013)
Куницький В. В. - Сучасний стан та оцінка розвитку сільських територій, Куницька-Іляш М. В., Бричка Б. Б. (2013)
Курило Л. І. - До питання інноваційності аграрної сфери (2013)
Кухар Р. Б. - Використання штрих-кодової нумерації у логістиці м’ясних продуктів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Квачов В. П. (2013)
Кушнір Л. П. - Поєднання маркетингової та інноваційної діяльності у сільському господарстві України, Кутецький М. Ю., Баб’як Г. В. (2013)
Левків Г. Я. - Впровадження стратегічних новаторських концепцій в системі маркетингового управління у практику діяльності переробних підприємств (2013)
Леськів Г. З. - Еколого-економічна безпека в системі державного та регіонального управління, Сватюк О. Р. (2013)
Лисак О. І. - Раціональне землекористування як основа сталого розвитку сільського господарства (2013)
Матвеєва М. П. - Перспективи зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств тваринницького напряму спеціалізації у Львівській області (2013)
Матковський С. О. - Розвиток сільського господарства Львівщини у цифрах (2013)
Минів Р. М. - Аналіз експорту – імпорту яєць птиці в Україні (2013)
Михальчишина Л. Г. - Правові засади регулювання операцій з довірчого управління майном (2013)
Мойсеєнко І. П. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління АПК на регіональному рівні (2013)
Музика П. М. - Продовольча безпека України в умовах європейської інтеграції, Курляк М. Д. (2013)
Пабат В. О. - Основні напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки високоякісної продукції тваринництва, Бабієнко М. Ф., Збарський В. К. (2013)
Параняк Р. П. - Стратегія розвитку екологічної політики на регіональному рівні, Войтович Н. В. (2013)
Педченко Г. П. - Оптимізація кормового раціону високопродуктивних корів, Мілько Д. О. (2013)
Пенцак Т. Г. - Оцінка конкурентоспроможності експортно-орієнтованої сільськогосподарської продукції, Батюк О. Я. (2013)
Пеняк Ю. С. - Практичні аспекти оцінки ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств, Сафронська І. М. (2013)
Петриняк А. Я. - Стан і перспективи розвитку ринку бутильованих мінеральних вод у Львівській області (2013)
Поперечний С. І. - Проблеми аграрного маркетингу (2013)
Посилаєв В. В. - Особливості еквівалентного ціноутворення продукції тваринництва (2013)
Пунько Б. М. - Моделювання алгоритмів удосконалення різних форм функціонування організаційних структур в АПК, Кошарська Н. М., Смолинець І. Б. (2013)
Ревак І. О. - Науковий потенціал в інноваційному розвитку економіки України (2013)
Рудий Т. В. - Організаційно-правові засади захисту інформаційних систем підприємств АПК, Бичинюк І. В., Довганик Б. С. (2013)
Тереняк Л. В. - Організація самоврядування на селі в умовах соціально-економічних трансформацій (2013)
Саламін О. С. - Розвиток сільського господарства як результат ринкового регулювання та державного регуляторного впливу (2013)
Сачко Р. Г. - Моніторинг у галузі тваринництва Західного регіону України, Лесик Я. В., Грабовська О. С., Пилипець А. З., Венгрин А. В. (2013)
Сендецька С. В. - Дослідження впливу зовнішньоекономічних чинників на формування ринку м’яса птиці (2013)
Стадник М. Є. - Еколого-економічні засади використання водних ресурсів у сільському господарстві (2013)
Тацишин І. Б. - Вплив корупції на соціальну безпеку України (2013)
Тебенко В. М. - Управління інноваційним ризиком (2013)
Томаневич Л. М. - Соціоекономічна модернізація як чинник сталого розвитку економіки України (2013)
Томчук В. В. - Сутність грошових потоків сільськогосподарських підприємств (2013)
Томчук О. Ф. - Сутність маркетингового аналізу (2013)
Ульянченко О. В. - Фундатори кооперативної ідеі на Харківщині у другій половині XIX ст, Фінашина Г. В., Хлопоніна-Гнатенко О. І. (2013)
Філяк М. С. - Деякі питання збалансованості у стратегіях сталого розвитку та їх звязок з технологічними укладами (2013)
Франчук І. Б. - Основні тенденції розвитку особистих селянських господарств Львівської області (2013)
Хомин О. Й. - Інноваційна діяльність в агропромисловому комплексі в системі забезпечення демографічної безпеки (2013)
Чемерис В. А. - Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва на регіональному рівні, Душка В. І. (2013)
Шевців С. М. - Aнaліз мехaнізму тa джерел фoрмувaння влaснoгo кaпітaлу бaнків Укрaїни (2013)
Шерстюк С. В. - Кластер cадівництва, Посилаєва К. І. (2013)
Шульський М. Г. - Фермерство як форма підприємницької діяльності в аграрному виробництві, Шульський А. М. (2013)
Шульський А. М. - Підприємництво у сфері альтернативної енергетики (2013)
Яворська Т. І. - Cпеціалізація у формуванні економічної ефективності виробництва молока у фермерських господарствах (2013)
Teresa Wyłupek - Możliwości gospodarki rolnej w stalym polu w regione lublin w granicach europejskich programow (2013)
Адаменко Л. В. - Кількісна токсикологічна оцінка хлормістких дезінфекційних засобів in vitro (2013)
Антіпін С. Л. - Вплив хлоридів натрію та кобальту на обмін мінеральних речовин у складному шлунку та кишечнику жуйних тварин, Жукова І. О., Югай К. Д., Бобрицька О. М., Водоп’янова Л. А. (2013)
Баранов В. С. - Аналіз результатів визначення ГМО у зернових в Україні за 2012 рік, Новожицька Ю. М., Гайдей О. С., Усаченко Н. В., Глущенко О. Г. (2013)
Басараб Т. П. - Причини і види післяродових ускладнень у корів (2013)
Бездітко Л. В. - Виявлення збудників шлунково-кишкових інфекцій телят, отриманих від корів з різним серологічним статусом щодо лейкозу (2013)
Березовський І. В. - Мікробіологічний пейзаж молока здорових та хворих на субклінічний мастит корів (2013)
Бібен І. А. - Чутливість salmonella pullorum-gallinarum до енрофлоксацину за спільного культивування з aerocoсcus viridans avium 21 (2013)
Білий Д. Д. - Фібриноген у комплексній оцінці неоплазійного процесу за пухлин молочної залози у собак, Шаганенко В. С. (2013)
Вікуліна Г. В. - Біохімічні показники сечі поросят, хворих на бронхопневмонію, Боровков С. Б. (2013)
Волинець В. О. - Епізоотична ситуація щодо лептоспірозу коней на Україні, Кучерявенко О. О., Уховський В. В., Куликова В. В. (2013)
Грубіч П. Ю. - Аналіз причин зниження репродуктивних показників свиней (2013)
Гудима Т. М. - Метаболічний профіль крові службових собак за диспансеризації, Слівінська Л. Г. (2013)
Гунчак В. М. - До токсикології нітратів і нітритів у тварин (2013)
Гунчак В. М. - Динаміка вмісту білка і його фракцій у сироватці крові курей за еймеріозної інвазії, Криштальська М. О. (2013)
Гунчак В. М. - Вплив "Фероселу Т" на концентрацію феруму та селену в крові поросних свиноматок, Тодорюк В. Б. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив мевеселу на вміст вітамінів А і Е у крові бичків за умов кадмієвої інтоксикації (2013)
Жукова І. О. - Вплив оксидативного стресу на організм тварин (2013)
Завірюха В. І. - Сухостійний період глибокотільних корів, рівень ендотоксикозу та ефективність превентивної терапії, Кудла І. М., Стефаник В. Ю., Костишин Є .Є., Дмитрів О. Я., Івашків Р. М., Кава С. Й., Кацараба О. А. (2013)
Завірюха Г. А. - Зміни в популяції ретровірусу лейкозу в крові хворих корів після імунізації вакциною "лейкозав", Поліщук І. В., Афанасьєва К. В., Бурлакова Н. О. (2013)
Зворська Т. В. - Динаміка вмісту кальцію, фосфору, магнію в крові вагітних сук та органах і тканинах цуценят у внутрішноутробний період (2013)
Землянський А. О. - Показники обміну ліпідів у крові собак, хворих на гіпотиреоз (2013)
Ігліцький І. І. - Застосування селективних інгібіторів циклооксигенази-2 в ортопедії і травматології (2013)
Кава С. Й - Вміст ліпопротеїнів сперми за розрідження еякулятів бугая розбавниками з яєчним жовтком, Дмитрів О. Я., Остапів Д. Д., Яремчук І. М., Кузьміна Н. В. (2013)
Калиновський Н. В. - Кліщі лісової підстилки як потенційні збудники паразитарних захворювань тварин, Омеляненко М. М. (2013)
Калініна О. С. - Лабораторна діагностика асоційованих респіраторно-кишкових інфекцій телят (2013)
Кісера Я. В. - Метаболізм білків у хворої лейкозом великої рогатої худоби (2013)
Кісера Я. В. - Вивчення мікробіологічних властивостей streptococcus pneumoniae, Сторчак Ю. Г. (2013)
Кісера Я. В. - Фактори імунітету тварин, які запобігають розвитку кишкових інфекцій, Маслянко Р. П., Сторчак Ю. Г. (2013)
Кононенко І. О. - Детекція вірусу ньюкаслської хвороби у папуг, Пархоменко Л. І. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Впровадження державного моніторингу кормів в Україні за вмістом ГМО, Левицький Т. Р., Назар Б. І., Кушнір Г. В., Сухорська О. П. (2013)
Кравченко С. О. - Діагностичні критерії полікістозу нирок у свійських котів (2013)
Крупник Я. Г. - Важливі моменти руменотомії, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Леньо Ю. М. (2013)
Лавріненко І. В. - Заходи ліквідації аеромонозу риб в умовах приватного рибогосподарства (2013)
Лобойко Ю. В. - Порівняльна ефективність застосування препаратів групи макроциклічних лактонів за лернеозної інвазії коропа (2013)
Локес-Крупка Т. П. - Стан жирового обміну за ліпідозу печінки у свійських котів (2013)
Лукащук Б. О. - Поширеність та етіологічна структура захворювань поросят незаразної етіології в умовах промислового виробництва, Слівінська Л. Г., Березовський Р. З. (2013)
Максимович І. А. - Поширеність та структура хвороб серцево-судинної системи у коней, Слівінська Л. Г. (2013)
Масліков С. М. - Хламідіоз очей у безпритульних котів міста Дніпропетровськ, Алякіна М. А. (2013)
Маслянко Р. П. - Сучасні проблеми діагностики в системі мати - плацента - плід, Божик Л. Я., Пукало П. Я., Левківський Д. М. (2013)
Маслянко Р. П. - Чинники розвитку вторинного імунодефіциту і його корекція, Гутий Б. В., Сілантьєва Т. З. (2013)
Маслянко Р. П. - Сучасні уявлення про бактерицидну активність фагоцитів, Левківський Д. М., Левківська Н. Д. (2013)
Маслянко Р. П. - Роль фагоцитозу в системі протиінфекційного захисту макроорганізму, Левківський Д. М., Божик Л. Я., Левківська Н. Д. (2013)
Маслянко Р. П. - Застосування детоксиканта "ентеросгель" при терапії органів шлунково-кишкового тракту, Лаврів П. Ю. (2013)
Маслянко Р. П. - Мікрофлора біотопів організму в системі імунного гомеостазу, Лаврів П. Ю. (2013)
Матлак Д. О. - Визначення оптимального терміну зберігання ліофілізованого компоненту експериментальної асоційованої вакцини проти геморагічної хвороби та міксоматозу кролів (2013)
Мурська С. Д. - Дослідження маститів у корів в господарствах Тернопільської області (2013)
Павлів О. В. - Вплив офлоксацину при сукупному застосуванні з аскорбіновою кислотою на імунну систему телят хворих на катаральну бронхопневмонію (2013)
Палюх Т. А. - Вплив препарату мінковіт на закладку і якість хутра у норок коричневої переяславської породи, Немова Т. В., Цвіліховський М. І. (2013)
Патерега І. П. - Дослідження токсичності і мутагенності метронідазолу та протипротозойного і протимікробного препарату на його основі (2013)
Передера О. О. - Заходи ліквідації пастерельозу кролів в приватному господарстві смт Оржиця Полтавської області (2013)
Семанюк Н. В. - Кількісний і якісний склад мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів основних біотопів ротової порожнини собак за хронічного катарального гінгівіту, Хомин Н. М., Семанюк В. І. (2013)
Сімонов М. Р. - Зміни активності ензимів у сироватці крові високопродуктивних корів за умови кетозу (2013)
Слівінська Л. Г. - Стан неспецифічної резистентності організму молодняку овець за мікроелементозів , Федорович Н. М. (2013)
Слівінська Л. Г. - Корекція еритроцитопоезу у телят за гіпопластичної анемії , Жуковський I. К. (2013)
Слюсар Г. В. - Лікування гнійних ран у собак із застосуванням гіалуронової кислоти, Передера Р. В., Собчишина Т. М. (2013)
Соболта А. Г. - Вплив фасціолоцидів на мейоз fasciola hepatica in vitro (2013)
Степаненко Г. О. - Використання глікозаміногліканів у діагностиці та лікуванні метаболічних остеопатій у рептилій (2013)
Стибель В. В. - Вплив лектину рицини та еритроаглютиніну квасолі звичайної на розвиток нематоди caenorhabditis elegans, Сварчевський О. А., Антонюк B. O., Закальська О. М., Гончар М. Б. (2013)
Стояновський В. Г. - Нормалізація складу мікрофлори кишечника поросят пробіотиками у період відлучення, Камрацька О. І., Колотницький В. А., Коломієць І. А. (2013)
Стояновський В. Г. - Мікроекологічна система кишечника бройлерів та способи її біонормалізації, Коломієць І. А., Колотницький В. А., Камрацька О. І. (2013)
Стравський Я. С. - Профілактика акушерської патології корів у період сухостою (оглядова інформація), Стефаник В. Ю., Панич О. П. (2013)
Сухонос В. П. - Моніторинг травматизму дрібних домашніх тварин в умовах міста, Кисельов І. Г. (2013)
Турко І. Б. - Вплив пробіотичних мікроорганізмів на гомеостаз організму поросят та їх роль в профілактиці гастроентеритів, Семанюк В. І., Пеленьо Р. А., Турко Я. І. (2013)
Філатова Г. В. - Визначення мінімальної інгібуючої дози нової похідної сполуки 1,2,4-триазолу ГК-96 до бактеріальних тест культур (2013)
Харів І. І. - Вплив бровітакокциду та "Ампролінсилу" на білоксинтезувальну функцію печінки та активність ферментів у сироватці крові індиків, уражених асоціативною еймеріозо-гістомонозною інвазією (2013)
Хомин Н. М. - Особливості перебігу гнійного пододерматиту у корів (2013)
Цівенко Т. М. - Розроблення терапевтичних схем за кон’юнктивіту й ураження органів респіраторного тракту хламідійної етіології у котів, Ксьонз І. М. (2013)
Шарандак П. В. - Показники стану печінки та нирок жеребців у місті Луганськ, Скрипова К. В., Тимошенко О. П., Шарандак В. В. (2013)
Шкваря М. М. - Застосування комплексних сполук мікроелементів міді та цинку на основі бджолиного обніжжя для корекції еритропоезу у корів (2013)
Шпак М. О. - Роль мікробного чинника в етіології маститу у телиць (2013)
Щербатий А. Р. - Лікувально-профілактична ефективність мінерально-вітамінного преміксу мармікс за гіпокобальтозу і гіпокупрозу кобил, Слівінська Л. Г. (2013)
Юськів І. Д. - Вплив гельмінта bothriocephalusacheilognathi на активність амінотрансфераз у тканинах цьоголіток коропа (2013)
Юськів Л. Л. - Вміст ліпідів, білків та активність трансаміназ у крові корів за післяродової гіпокальціємії (2013)
Акимишин М. М. - Активність ензимів антиоксидантного захисту в репродуктивних органах корів за норми та патології, Кузьміна Н. В., Сачко Р. Г., Остапів Д. Д. (2014)
Бирка О. В. - Динаміка морфофункціонального стану лімфоїдного дивертикула порожньої кишки у гусей (2014)
Бігун Ю. П. - Фізіологічні аспекти адаптації організму курчат на тлі вакцинації та курей-несучок у різні періоди яйцекладки при використанні біологічно активних речовин фітокомпозиції ”Вітастимул”, Стояновський В. Г. (2014)
Боднарук В. Є. - Органна тканиноспецифічність великої рогатої худоби та зубрів, Кос В. Ф., Жмур А. Й. (2014)
Борисевич Б. В. - Патоморфологічні зміни в імунокомпетентних органах котів при каліцивірусній інфекції, Бондаренко О. В. (2014)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічна будова печінки окуня і плотви в нормі та при постодиплостомозі, Айшпур О. М., Наконечна О. В. (2014)
Борисевич Б. В. - Особливості патоморфологічної діагностики інфекційного ларинготрахеїту курей, Лісова В. В., Криштоп М. С. (2014)
Борисевич Б. В. - Деякі особливості патонгенезу синдрому зниження несучості у курей, Шацило Е. С., Юшкова І. О. (2014)
Борисевич Б. В. - Особливості патоморфологічної діагностики парвовірусної інфекції собак, Лісова В. В., Чумаков К. А. (2014)
Брода Н. А. - Кількість еритроцитів, лейкоцитів та вміст гемоглобіну в крові тільних корів-первісток та їх телят за дії вітамінно-мінерального комплексу "Оліговіт", Віщур О. І., Мудрак Д. І., Лешовська Н. М. (2014)
Величко В. О. - Роль мікроелементів у формуванні системи антиоксидантного захисту поросят при стресових станах (2014)
Віщур В. Я. - Вміст різних форм жирних кислот у тканинах голови бджіл залежно від техногенного навантаження на довкілля, Віщур О. І., Соловодзінська І. Є., Томчук В. А. (2014)
Водоп’янова Л. А. - Вплив кріопротекторів та кріоконсервування на клітинний склад кісткового мозку собак, Югай К. Д., Бобрицька О. М., Антіпін С. Л. (2014)
Возна О. Є. - Субстратна регуляція утворення кінцевих продуктів рубцевого метаболізму у корови для оптимізації умов формування плода (2014)
Гаркуша С. Є. - Патоморфологічні зміни в легенях за легеневої форми чуми собак, Старенька А. С. (2014)
Данчук О. В. - Індекс шиффоутворення у свиней різних типів внд за дії технологічних стресів (2014)
Демус Н. В. - Вікова динамка живої маси і промірів тіла теличок залежно від індивідуальних особливостей автономної нервової системи (2014)
Дишлюк Н. В. - Морфологія проміжної зони залозистої частини шлунка курей у пренатальному періоді онтогенезу (2014)
Долайчук О. П. - Вплив уведення йоду до раціону самок і самців щурів на фізіологічні показники організму і гістологію щитоподібної залози, Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Кропивка С. Й., Цап М. М. (2014)
Дорошенко К. І. - Вплив акліматизації на рівень морфологічних та біохімічних показників крові корів породи шароле та їх нащадків (2014)
Жукова І. О. - Динаміка фізіологічного стану спортивних коней при фізичних навантаженнях (2014)
Журенко О. В. - Вплив суспензії сетарій на організм тварин (2014)
Замазій А. А. - Склад амніотичної рідини плодів корів, Камбур М. Д. (2014)
Калашник С. В. - Структурно-функціональна організація АПУД-системи органів дихання, Бирка В. С. (2014)
Ковальчук І. І. - Вплив цитратів германію та селену на вміст важких металів в продукції бджільництва, Федорук Р. С., Ковальська Л. М. (2014)
Костюк І. О. - Використання бурштинової кислоти як енергетичного субстрату тканинного дихання за умов накопичення вітаміну А в печінці курей, Жукова І. О. (2014)
Кот Т. Ф. - Особливості росту яйцепроводу качок у постнатальному періоді онтогенезу (2014)
Коцюмбас І. Я. - Методи контролю біологічної активності сучасних ветеринарних імуномодуляторів, Жила М. І., Шкодяк Н. В., П’ятничко О. М. (2014)
Кочевенко О. С. - Клінічні та патоморфологічні зміни в органах і тканинах щурів під впливом карбендазиму (2014)
Лісова В. В. - Патоморфологія гіпотрофії поросят новонародженого періоду в умовах промислового комплексу, Сиротюк О. (2014)
Лісова В. В. - Патоморфологічні зміни в печінці курей за псевдотуберкульозу, Стрільчук М. (2014)
Ландсман А. О. - Вміст сечовини в сироватці крові свиней та корів різних типів вищої нервової діяльності, Карповський В. В., Карповський П. В., Данчук О. В., Постой Р. В., Криворучко Д. І., Трокоз В. О., Томчук В. А., Грищук А. В. (2014)
Лесик Я. В. - Вікова динаміка вмісту глікопротеїнів у крові кролів за згодовування різної кількості хлориду хрому, Федорук Р. С., Долайчук О. П. (2014)
Лобойко Ю. В. - Природна кормова база вирощувальних ставів, Думич О. Я. (2014)
Мазуркевич Т. А. - Морфогенез плямки пейєра клубової кишки качок благоварського кросу віком 25–120 діб (2014)
Малюк М. О. - Пуповинний канатик – альтернативне джерело мезенхімальних стовбурових клітин у собак (2014)
Маслянко Р. П. - Роль апоптозу в імунних реакціях організму, Божик Л. Я., Левківська Н. Д., Рапа О. І., Собко Г. В. (2014)
Маслянко Р. П. - Природжені компоненти імунітету в інфекційній патології тварин раннього віку, Божик Л. Я., Пукало П. Я. (2014)
Мудрак Д. І. - Коригувальний вплив вітаміну С на стан імунної системи та ріст і збереженність індичат у ранній постнатальний період, Віщур О. І., Брода Н. А., Лешовська Н. М., Рацький М. І. (2014)
Мурська С. Д. - Дослідження секрету молочної залози у корів господарств Івано-Франківської області (2014)
Ніщеменко М. П. - Особливості змін показників обміну білків у перепелів при застосуванні лізину, метіоніну та треоніну, Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С. (2014)
Ніщеменко М. П. - Ембріональний розвиток перепелів при інкубаційній обробці яєць аквахелатним розчином германію, Каплуненко В. Г., Ємельяненко А. А. (2014)
Огородник Н. З. - Особливості морфо-функціональних показників крові поросят за умов відлучення та дії ліпосомального препарату (2014)
Паска М. З. - Метаболічні реакції організму бугайців поліської м’ясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності при згодовуванні кормової добавки мікроліповіт, Личук М. Г. (2014)
Пилипець А. З. - Вміст ліпідів у селезінці та лімфатичному вузлі великої рогатої худоби різного віку (2014)
Пяткіна О. О. - Перекисне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист у спортивних коней різних тренувальних направлень (2014)
Салата В. З. - Сучасні погляди на мікрофлору м’яса і м’ясопродуктів (2014)
Сварчевська О. З. - Гематологічні показники крові поросят за дії добавки цинку, хрому, йоду, кобальту і вітаміну С до їх раціону, Іскра Р. Я., Салига Н. О., Бучко О. М., Максимович І. Я. (2014)
Светлічна-Кулак Ю. С. - Патоморфологічна характеристика отруєння щурів неовермом (2014)
Семанюк Н. В. - Показники імунітету у собак за хронічного катарального гінгівіту (2014)
Стояновський В. Г. - Топографічні особливості імунних структур кишечника самців та самок індиків, Коломієць І. А., Колотницький В. А., Камрацька О. І., Мацюк О. І. (2014)
Тибінка А. М. - Морфометричні особливості міжм’язового нервового сплетення кишечнику курей з різною типологією автономного тонусу (2014)
Трокоз В. О. - Динаміка вмісту глюкози в сироватці крові свиней різних типів нервової системи за технологічного подразнення, Шестеринська В. В. (2014)
Харів М. І. - Антибіотики класу феніколів (2014)
Хомин М. М. - Вплив цитратів хрому, селену, кобальту та цинку на біологічну цінність молока і продуктивність корів, Федорук Р. С., Кропивка С. Й., Храбко М. І. (2014)
Янович Н. Є. - Роль мікроелементів у життєдіяльності ставкових риб, Янович Д. О. (2014)
Hutyj B. - Mevesel and E-selenium effect on the indicator level of unfermented antioxidant defense system of bulls’ organisms after cadmium loading, Binkevych V., Vengryn A., Binkevych O. (2014)
Пількевич А. Л. - Основні напрями формування редукційних механізмів в системі матеріального забезпечення армії періоду Раннього принципату. (2015)
Левченко І. М. - Передумови створення науково–природничих товариств в Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: витоки та етапи становлення (2015)
Мартинчук С. В. - Розвиток винокурної та пивоварної промисловості Волині у другій половині ХІХ століття (2015)
Бегей І. І. - Періодична преса української лівиці в Галичині: особливості поширення, вплив на населення регіону (2015)
Біляковський П. В. - Самобутність народних методів метеопрогнозування. Специфіка локальних прикмет українців Карпат (2015)
Левицька Н. М. - Становлення та поступ бібліотек в українських гуманітарних вишах (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Коваленко Н. П. - Удосконалення методичних основ побудови науково обґрунтованих сівозмін у землеробстві України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Малець О. - Вступ Української соціалістично–радикальної партії до Соціалістичного робітничого інтернаціоналу (2015)
Мищак І. М. - Основні напрямки реформування системи освіти на початковому етапі Української революції 1917–1921 років (за матеріалами українських газет 1917 року) (2015)
Адамський В. Р. - Навчальний процес на богословському факультеті Кам’янець–Подільського державного українського університету (2015)
Адамська І. Г. - Медико–санітарна пропаганда в УСРР у 1920–х роках (2015)
Комар Є .Г. - Чинники поширення соціальних аномалій серед населення УСРР у 1921-1925 рр. (2015)
Панфілова Т. О. - Греко–католицька церква, як морально–етичний чинник консолідації громадянського суспільства Західної України (1914–1939 рр.) (2015)
Сокур Л. А. - Державна політика УСРР у сфері діловодства в період становлення більшовицької влади (1918–1920–ті рр.) (2015)
Соляр І. - Зовнішньополітичні орієнтації Української народно–трудової партії (1923–1925 рр.) (2015)
Позднякова І. С. - До історії створення Головного управління у справах літератури та видавництв РСФРР – органу радянської політичної цензури (2015)
Гай–Нижник П. П. - Україна довоєнна: алогізм плутократії та становлення нової нації (2015)
Лукашів В. Я. - Просвітньо–організаційна діяльність "Товариства ім. М. Качковського" в Східній Галичині у міжвоєнний період (2015)
Ковальчук Т. В. - Державне регулювання сфери туризму у Волинському воєводстві міжвоєнного періоду (2015)
Крамар Ю. В. - Театральне життя в повітових містах Волинського воєводства у міжвоєнний період (2015)
Ковальська К. В. - Дослідження нових сільськогосподарських рослин в Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України (1940–і рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) (2015)
Лук’яненко О. В. - Інтерактивне дозвілля у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (Ч.1) (2015)
Муравський О. І. - Особливості міжнаціональних відносин в західних областях УРСР у період перебудови (2015)
Яремчук Ю. М. - Соціально–культурний простір Львова у 1960–1980–х рр.: причини трансформації, особливості формування (2015)
Резнік І. С. - Розвиток банківської системи України за президентства В. Януковича (2010–2013 рр.) (2015)
Божук Л. В. - Культуротворчі процеси в Україні в умовах незалежності (2015)
Гривнак Б. Л. - Тенденції розвитку вітчизняної освіти в другій половині 80–х – на початку 90–х років ХХ століття (2015)
Апальков М. В. - Впровадження елементів ринкової економіки Львівською обласною радою першого демократичного скликання у 1990–1991 рр. (2015)
Кучерук М. С. - Проголошення незалежності України як здобуток громадянського суспільства (2015)
Плюта Н. В. - Позиція французької преси стосовно Фашодської кризи (2015)
Добріян Д. М. - Виставкова діяльність Олександра Олександровича Мурашка (1898–1922 роки) (2015)
Андрєєв В. М. - Віктор Петров та його діяльність в інституті історії матеріальної культури ВУАН (1930-ті рр.) (2015)
Нижник С. В. - Вплив професора Т.Д. Страхова на формування наукового світогляду та становлення В. Ф. Пересипкіна як вченого (2015)
Тарабрін О. Є. - Життя і наукова діяльність професора Б. А. Паншина в історичному і соціальному вимірі (2015)
Гавліч І. Б. - Джерельна база дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) (2015)
Мельнічук Н. В. - Використання термінологічного апарату в українській історіографії Голокосту (2015)
Розовик Д. Ф. - Розовик О. Д. Археологічні пам’ятки села Дениси на Переяславщині (2015)
Товтин Я. І. - "Confessio Pentapolitana": визнання віри п’яти східнословацьких міст (2015)
Березовська В. В. - Титуловане дворянство Акерманського повіту (2015)
Велизаде Т. А. - Мартовские события 1918 г. в Баку (2015)
Акперова Э. - Заимствования из европейских языков в современном турецком языке (2015)
Исмаилов Р. Э. - Советское строительство в Азербайджане по российскому образцу (1920 год) (2015)
Насирова С. - Уникальный Ширванский сюжетный ковер, хранящийся в национальном музее истории Азербайджана (2015)
Rajabov N. A. - The real causes of the global economic crisis: – What the "new competitors" and "blind nodes" syndrome is? (2015)
Воронкова В. Г. - Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства (2015)
Найдьонов О. Г. - Специфіка та особливості класичної науки як головного чинника виникнення індустріального суспільства (2015)
Гавронская Т. В. - Философско-правовой дискурс понимания свободы и необходимости в историческом контексте (2015)
Полисаєв О. О. - Соціальна відповідальність як необхідна складова суспільних трансформацій (2015)
Коломієць О. Г. - Проблема людської агресивності у вимірах соціальної філософії (2015)
Рудакова И. В. - Традиция как основа конституирования нации (2015)
Дьоміна О. С. - Аксіологічні основи національної ідеї (2015)
Марків О. Т. - Факт в аналітичній журналістиці: аксіологія і об’єктивність (2015)
Білогур В. Є. - Формування концепції самореалізації особистості у спорті в умовах трансформаційних змін: теоретичні і праксеологічні виміри (2015)
Білокопитова Н. І. - Компаративний підхід до ґендерного питання в тюркських, перських і арабських суспільствах (2015)
Масаев М. В. - Освальд Шпенглер і неспроможність тези Карла Поппера про "Злиденність історицизму" (2015)
Розова Т. В. - Філософська система Гегеля як вчення про етапи розвитку Абсолютної Ідеї, Чорна Л. В. (2015)
Хвойницька Х. М. - Специфіка юснатуралістичних ідей Дж. Локка та С. Пуфендорфа (2015)
Клочко Н. А. - Противоречия религиозного мировосприятия (2015)
Попович В. М. - Соціальне вчення християнства: порівняльний аналіз різних конфесій (2015)
Соколовський О. Л. - Біблійні основи вчення Міжнародного шляху про особу Святого Духа (2015)
Хахалін О. О. - Сповідальний дискурс паломника (2015)
Попович Я. М. - Паломництво vs релігійний туризм (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського