Тагільцева Я. - Філософська функція пейзажу в пізній ліриці Б. Пастернака (2010)
Чеботарьова А. - Ліричний герой поезії Осипа Мальдештама 1920-х років (2010)
Кобзар О. - Особливості розвитку німецької міфокритичної школи у ХІХ столітті (2010)
Павельева А. - Оппозиция верх/низ в цикле Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" (2010)
Люлька В. - Эпиграфы в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" как форма интертекстуальности (2010)
Конєва Т. - Г. Ібсен. "Будівничий сольнес" (до проблеми співвідношення життя і мистецтва), Тарасова Н. (2010)
Зелік О. - Михайло Могилянський про функції і завдання літературної критики (2010)
Зуєнко М. - Особливості організації поетичної картини світу в ліриці Джона Донна (2010)
Коваленко К. - Стильова домінанта як літературознавча проблема (2010)
Браїлко Ю. - Конфесійні міфотопоніми як засіб формування образності в поезії українських шістдесятників (2010)
Тупиця О. - Проблематика дослідження мовної картини світу художнього тексту (2010)
Лелюх С. - Семантико-словотвірна структура словотвірних гнізд з омонімічною вершиною клуб (2010)
Білка О. - Метафоричні й метонімічні терміни-композити в біологічній термінології (2010)
Наші автори (2010)
Ленська С. - Майстерність художньої деталі в оповіданнях Ю. Мушкетика (2010)
Зінченко Н. - Жанрово-стильові особливості прози Сидора Воробкевича (2010)
Кушнірова Т. - Жанрово-стильові особливості індивідуально-авторського біографічного роману в російській літературі початку ХХ століття (2010)
Мацапура В. - Особенности поэтики рассказа Татьяны Толстой "Чистый лист" (2010)
Ліпницька І. - Жанр вірша-присвяти в поетичній творчості Олександра Олеся (2010)
Чеботарева А. - Лирический герой и "Век" О. Мандельштама в цикле "Стихи 1921–1925 годов" (2010)
Люлька В. - Формы и функции иронии в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" (2010)
Коваленко К. - Особливості наративної структури повісті А. Чехова "Скучная история" (2010)
Орлова О. - Читацькі очікування як теоретична проблема (2010)
Конєва Т. - "Театр абсурду" і драматургія Ежена Йонеско 1950-х років, Тарасова Н. (2010)
Чередник Л. - Складні таємниці жіночої душі (поетика повістей "Дейзі Міллер" Г. Джеймса та "Ася" І. Тургенєва (2010)
Дмитренко Е. - Фольклорный образ домового в сказке В. Ф. Одоевского "Игоша" (2010)
Волощук Ю. - Романна трилогія В. Гжицького "У світ широкий", "Великі надії", "Ніч і день": синтез художності і документальності (2010)
Назарук Е. - ПИтання звя'зку людини з природою в "Мисливських усмішках" Остапа Вишні (вибрані аспекти) (2010)
Врублевска-Муцек А. - Образ повествователя и повествования в повести Ф. М. Достоевского "Двойник" (2010)
Стоцький А. - Жозе Сарамаго та його роман "Друге євангеліє від Ісуса Христа" (2010)
Мацьків П. - Периферійна зона поняттєвого поля "Священна особа" в словниково-діахронному дискурсі (2010)
Браїлко Ю. - Функції конфесійних геортонімів у поетичному тексті (2010)
Тупиця О. - Безеквівалентна лексика у смисловій структурі поетичного тексту (2010)
Дзивиш М. - Авторские названия фантастических существ в повестях Анджея Сапковского и их переводах на русский язык (2010)
Степаненко М. - Динаміка лінгво-естетичної парадигми української поетичної мовотворчості (2010)
Безобразова Л. - Інше життя (2010)
Ніколенко О. - Діалог текстів і культур у романі О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" (2010)
Кушнірова Т. - Жанрово-стильові особливості роману В.Вересаєва "В тупике" (2010)
Кобзар О. - Міфопоетичні тенденції доби у творчості німецьких драматургів XIX століття Ф. Геббеля та Р. Вагнера (2010)
Анненкова Е. - Принцип "тайной психологии" И.С.Тургенева в малой прозе Б. К. Зайцева (2010)
Чеботарëва А. - Проблема лирического "я" в поэзии О.Мандельштама (2010)
Дакаленко О. - "Людина й світ" Пауля Флемінга у поетичній антропології німецького бароко XVII сторіччя (2010)
Клейменова Т. - Художнє відображення життя й діяльності народних учителів Галичини у повісті "Безіменні плугатарі" Івана Садового (2010)
Фісак І. - Картина світу та шляхи його перетворення у "Вибраних місцях із листування з друзями" М. Гоголя (2010)
Коваленко К. - Особливості наративної структури повісті "Розповідь невідомої людини" А. П. Чехова (2010)
Горшечникова Е. - Образ "Маленького человека" в повестях "Записки сумасшедшего" Н. В. Гоголя и "Записки из подполья" Ф. М. Достоевского (2010)
Тыминская И. - Жанровые особенности пьес Г.Ибсена "Кукольный дом" и "Привидения" в аспекте проблем эмансипации и семейных отношений (2010)
Алефіренко Л. - Семантична кореляція твірних та похідних основ у процесі творення конверсійних іменників сучасної англійської мови (2010)
Браїлко Ю. - Вплив конфесійного стилю на поетичне мовлення Івана Гнатюка: лексико-семантичний аспект (2010)
Тупиця О. - Національно маркована безеквівалентна лексика у композиції поетичного тексту (2010)
Григорьева О. - Информативность как проявление системной организации научной терминологии (2010)
Мартиросян Л. - Актуальные проблемы сопоставительной семантики: сходства и отличия отдельных фрагментов родственных языков (2010)
Халчанська O. - До проблеми закономірних мовних відповідників при перекладі (на матеріалі каузальних відношень) (2010)
Петрук Г. - Інтернет як джерело поповнення економічної термінології сучасної англійської мови (2010)
Николенко О. - Гротеск в романтическом, реалистическом и модернистском дискурсе (Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь, М. А. Булгаков) (2012)
Зуєнко М. - Проблеми міфопоетичного аналізу ліричного твору (2012)
Орлова О. - Читательская рецепция в структуре литературного произведения: история вопроса (2012)
Величко М. - Арабо-перський середньовічний літературний синтез та його вплив на становлення літератур Близького і Середнього Сходу (2012)
Муввафак Т. - Психологізм як основа побудови модерністського тексту в оповіданні Вірджинії Вулф "Пляма на стіні" ("The Mark on the Wall") (2012)
Коваленко К. - Типи нараторів і види нарації у прозових творах А. П. Чехова ("Моє життя", "Розповідь невідомої людини") (2012)
Школа І. - Інтертекстуальність "Подорожі…" М. Йогансена та "Повернення Дон Кіхота" Г.-К. Честертона як вияв міжкультурної комунікації (2012)
Куць O. - Постмодерна гра М. Павича зі своїм читачем (2012)
Садецкий А. - Ирония в романе "Обломов" И. А. Гончарова (2012)
Мирзоева Л. - Проблема религиозного конфликта в русской литературе (от Древней Руси до Нового времени) (2012)
Галаур С. - Префіксально-прийменникова кореляція як актуалізатор просторового значення "напрям руху в бік локативного орієнтира" (2012)
Тупиця O. - Етномовна картина світу поетичного тексту, Зімакова Л. (2012)
Жовнір М. - Функціонування етикетних формул вітання і прощання в жанрі світської бесіди (2012)
Дзівіш М. - Місце японізмів у системі української мови (2012)
Мацапура В. - О мифопоэтической составляющей предромантической поэзии в русской литературе (2012)
Конєва Т. - Всеукраїнська наукова конференція "Зарубіжні письменники і Україна" (2012)
Николенко О. - Традиции украинского фольклера и народная мифология в повести Н. В. Гоголя "Ночь перед рождеством", Николенко Е. (2012)
Мелешко В. - "Фарбований лис" Івана Франка: комплексний підхід до аналізу (2012)
Ленська C. - Інтертекстуальні зв'язки малої прози Миколи Хвильового з зарубіжною літературою (на прикладі "Вступної новели” й "Арабесок”) (2012)
Конєва Т. - Пейзаж та його художнє оформлення у драмах "Синій птах" М. Метерлінка і "Лісова пісня" Лесі Українки, Тарасова Н. (2012)
Юган Н. - "Ваш талант однороден с талантом Даля...": В. И. Даль и И. С. Тургенев как "Народные" писатели (2012)
Дмитренко Е. - Просветительские идеи в творчестве В. Ф. Одоевского (2012)
Люлька В. - Нарративные стратегии романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" (2012)
Коваленко К. - Особливості наративної структури повісті "Моє життя" А. Чехова (2012)
Фісак І. - М. В. Гоголь - дослідник і збирач українського фольклору (2012)
Ларионова С. - Духовная поэзия Николая Клюєва (2012)
Мелащенко М. - Специфика художественного синтеза в сборнике "Второе рождение" Б. Пастернака (2012)
Тыминская И. - Пьеса Хельге Крога "Копия" в художественной системе "Новой драмы" (2012)
Садецкий А. - Литературный герой как психология чувств Дмитрия Рудина (2012)
Степаненко М. - Сематичний поширювач "Бокова директивна локалізація" як елемент структури речення (2012)
Степаненко Н. - Функціональні й семантико-синтаксичні параметри прийменників мимо і повз (українсько-російські граматичні зв'язки (2012)
Анікеєнко Ю. - Розділові конструкції в системі сурядного зв'язку (2012)
Шаповалова Л. - Особливості концепту "Розум" у мовній картині світу Франсуа де Ларошфуко (2012)
Рахно М. - Функція кольору в давньогерманському та українському епосі (2012)
Степаненко М. - Ще один успішний лінгвістичний крок на шляху осягнення категорії заперечення (2012)
Рєзник О. - Жанровий синтез в російському романі першої третини ХХ століття (2012)
Авдос'єва І. К. - Ефективність гепатопротектора гепабіалькарнітин при вирощуванні бройлерів, Темненко С. М., Калиновська Л. В., Здолини С. О. (2014)
Агій В. М. - Корекція мінерального живлення овець шляхом використання комплексних мінерально-сольових брикетів-лизунців, Спаський Г. В., Дурдинець Т. М., Грига Н. П., Богдан В. П. (2014)
Бевз О. С. - Експериментально-морфологічне дослідження сегментальної іннервації капсули колінного суглоба свійського кота (2014)
Бігун Ю. П. - Фізіологічний стан організму птиці та її збереженість за впливу рослинного адаптогену "Вітастимул", Стояновський В. Г. (2014)
Божик В. Й. - Сизонна та вікова динаміка зараженості коропа Cariophyllaeus brachycollis (2014)
Брошков М. М. - Динаміка показників клітиного і гуморального імунітету у цуценят залежно від ступеня стресованості організму (2014)
Власенко В. В. - Використання полісахаридів рослинного походження для приготування поживного середовища АПМ-Вінтуб, Блащук М. В., Блащук В. В., Войціцька О. М. (2014)
Водоп’янова Л. А. - Морфофункціональні характеристики та вміст метаболітів енергетичного обміну в клітинах кісткового мозку собак (2014)
Главатчук В. А. - Морфологічні та біохімічні показники крові молодняку свиней при годівлі раціоном із ферментним препаратом МЕК-БТУ-6 (2014)
Гончар А. О. - Дослідження цервікального слизу високопродуктивних голштинських корів (2014)
Грибан В. Г. - Фізіологічний стан молодняку великої рогатої худоби залежно від рівня "Гуміліду", Павленко С. М., Медведенко О. С. (2014)
Грибан В. Г. - Показники білково-ліпідного обміну у поросят-сисунів за впливу мікроелементів та "Гуміліду", Пінчук С. М. (2014)
Гуцол А. В. - Забійні показники, морфологічний склад туш та маса внутрішніх органів свиней при використанні в раціонах білково–вітамінно-мінеральної добавки "Проактимін", Шегеда Л. М. (2014)
Гуцол А. В. - Забійні показники, морфологічний склад туш та товщина підшкірного шпику молодняку свиней при згодовуванні білково-вітамінної мінеральної добавки "Мінактивіт", Бондаренко В. В. (2014)
Жила М. І. - Порівняльна оцінка фармакологічних властивостей пробіотичних препаратів при їх клінічному випробуванні (2014)
Жукова І. О. - Вплив сорбенту-пробіотику "Вітакорм-БІО" на деякі фізіологічні показники білих щурів (2014)
Журенко О. В. - Дія суспензії з самок сетарій на органи та тканини морських свинок (2014)
Змія М. М. - Обмін вуглеводів у бугайців на відгодівлі за впливу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12), Головач П. І. (2014)
Калачнюк Л. Г. - Регуляція трансляційних процесів РНК-зв’язуючими протеїнами у мікроорганізмів (2014)
Карем А. - Судово-ветеринарне значення динаміки нелінійних остеометричних параметрів носомозкового відділу черепа великої рогатої худоби у віковому аспекті, Яценко І. В., Гетманець О. М. (2014)
Карповський П. В. - Взаємозв’язок показниківвищої нервової діяльності ітонусу автономної нервової системи у свиней, Карповський В. В., Ландсман А. О., Скрипкіна В. М., Щербаков С. М., Постой Р. В., Трокоз А. В., Криворучко Д. І., Трокоз В. О., Карповський В. І. (2014)
Ковальський Ю. В. - Вплив пониженої температури інкубації розплоду медоносних бджіл на морфологічні особливості будови глоткової залози, Кирилів Я. І. (2014)
Ковальчук І. І. - Вплив цитратів хрому та селену на ліпідний склад тканин організму медоносних бджіл (2014)
Коцюмбас Г. І. - Гістологічні зміни в нирках за спонтанного енцефалітозоонозу кролів, Левицька В. А., Шкіль М. І., Вінічук А. М. (2014)
Кочевенко О. С. - Гостра токсичність карбендазиму для курей, Жукова І. О. (2014)
Кражан С. А. - Особенности развития естественной кормовой базы в прудах при выращивании в монокультуре сеголеток карпа из неподрощенных и подрощенных личинок, Коваленко В. А., Григоренко Т. В. (2014)
Крупник Я. Г. - Особливості розвитку регенеративних процесів в суглобах худоби за остеодистрофії, Данкович Р. С., Зайцев О. О. (2014)
Лаврів П. Ю. - Значення імуноглобулінового захисту слизової оболонки у теляти в протидії збудникам та алергенам сальмонельозу (2014)
Ландсман А. О. - Роль печінки в процесах білкового обміну у свиней з різними типами вищої нервової діяльності (2014)
Лесик Я. В. - Мікроелементи тканин кролів за згодовування хлориду хрому, Федорук Р. С. (2014)
Мароунек М. - Гиполипидемический эффект амидированной целлюлозы, Волек З., Тума Я., Душкова Д., Калачнюк М. С., Калачнюк Л. Г., Калачнюк Г. І. (2014)
Мудрак Д. І. - Стан Т- і В-клітинної ланок імунітету в крові тільних корів-первісток за дії вітамінно-мінерального комплексу "Оліговіт", Віщур О. І., Брода Н. А., Лешовська Н. М., Рацький М. І., Голубець О. В., Шкаруба С. М. (2014)
Насєдкіна Н. В. - Якість еякулятів і активність холінестераз сперми бугаїв, Остапів Д. Д., Кава С. Й., Дмитрів О. Я. (2014)
Огородник Н. З. - Вміст мінеральних елементів у крові поросят при відлученні від свиноматок та за дії препарату "Селцивіт", Віщур О. І. (2014)
Панікар І. І. - Гуморальний імунітет поросят неонатального періоду і вплив на нього молозива і молока (2014)
Періг Ж. М. - Кумулятивні властивості 7 % робочого розчину вітчизняного дезінфікуючого засобу "Аеросан”, Юринець Т. В., Козира О. Н., Крушельницька Н. В., Фаріон О. В., Кішко А. С. (2014)
Понкало Л. І. - Вміст кальцію, фосфору та цинку у крові та молозиві корів за дії імунотропних засобів, Віщур О. І., Стефанишин О. М., Соловодзінська І. Є. (2014)
Присяжнюк Н. М. - Динаміка змін фізичних параметрів кровотворних органів білого амура (Ctenopharyngodon idella) впродовж вегетаційного періоду (2014)
Приходченко В. О. - Онтогенетичні зміни активності ферментів циклу кребса в мітохондріях м’язів курчат-бройлерів (2014)
Рівіс Й. Ф. - Обмін жирних кислот у печінці та ріст коропів за різного рівня цинку та міді у комбікормі, Янович Н. Є. (2014)
Салата В. З. - Динаміка мікрофлори за переробки яловичини в м’ясопереробних підприємствах, Семанюк В. І., Шах Л. В. (2014)
Сливка І. М. - Ідентифікація молочнокислих бактерій із застосуванням комплексу молекулярно-генетичних методів, Цісарик О. Й., Боцер Т. (2014)
Сокульський І. М. - Порівняльна характеристика ядер сірої речовини різних сегментів спинного мозку свійського собаки, Горальський Л. П., Колеснік Н. Л., Демус Н. В. (2014)
Стояновський В. Г. - Дослідження формуваня слизової оболонки тонких кишок молодняку курей з віком, Колотницький В. А. (2014)
Стояновський В. Г. - Дослідження зміни активність ферментів вмісту та слизової оболонки тонких кишок молодняку птиці з віком, Колотницький В. А. (2014)
Стояновський В. Г. - Топографічні особливості імунних структур кишечника кролів, Коломієць І. А., Камрацька О. І. (2014)
Стояновський В. Г. - Синбіотики для поросят. Механізм дії. Переваги застосування, Камрацька О. І., Коломієць І. А., Мацюк О. І. (2014)
Тибінка А. М. - Відмінності відносної площі нуклеїнових кислот у курей з різною типологією автономного тонусу (2014)
Федець О. М. - Глутатіонтрансферази кишок (2014)
Федорович Н. М. - Стан мінерального обміну молодняку овець за корекції раціонів хелатними сполуками мікроелементів (2014)
Шемедюк Н. П. - Застосування біотехнологічних методів для збереження біорізноманіття представників родини Orchidaceae Juss, Скіп О. С. (2014)
Gutyi B. - The change of increases body weight and weight ratios of rats during prolonged cadmium toxicosis, Hufriy D., Binkevych V., Pavliv A., Binkevych O., Vengryn A., Vischur V. (2014)
Maslyanko R. P. - Modern notion of immune formation during evolution, Padovsky A. I., Shekel V. F., Levkivska N. D., Matviishyn T. S. (2014)
Maslyanko R. P. - The immune system and aging, Stoyanovsky V. G., Bozhyk L. Y., Romanovich M. S., Rapa O. I. (2014)
Maslyanko R. P. - Meeting the demand for innate and adaptive immunities during evolution, Semaniuk N. V., Levkivska N. D. (2014)
Тарасенко Л. О. - Особливості кумуляції важких металів в організмі риб (2014)
Пам’яті Калачнюка Григорія Івановича (2014)
Казарин В. - Стихотворение А. Ахматовой "Вновь подарен мне дремотой..." (опыты реального комментария).Часть 2, Новикова М. (2013)
Кобзар О. - Жанрово-стильова своєрідність тетралогії Р. Ваґнера "Перстень нібелунґа" (2013)
Кушнірова Т. - Жанрові особливості роману "Аеліта" О. Толстого (2013)
Александрова И. - К проблеме жанрово-стилевых взаимодействий в русской комедии первой трети XIX века (2013)
Мацапура Л. - Английский готический роман конца ХVIII - начала ХIХ веков: формирование канона (2013)
Конєва Т. - Проблема морального випробування в повісті Л. Бразова "Перший гарт", Тарасова Н. (2013)
Волочай М. - Сприйняття творчості Сергія Єсеніна в українській літературі (2013)
Фісак І. - Творчість М. Гоголя в сучасному науковому дискурсі (2013)
Зубенко О. - Своєрідність російської філософської казки кінця ХХ ст. (на матеріалі творів Н. Абрамцевої та С. Козлова (2013)
Волошко А. - Религиозный дискурс в переписке Н. Гоголя и В. Жуковского (2013)
Григор’єва О. - Вивчення семантики термінів на основі їх системної організації (2013)
Тагільцева Я. - Колороніми в термінах рослинництва сучасної англійської мови (2013)
Махоніна Н. - Модефікація емотивності фразеологічних одиниць німецької мови та потреби евфемії: тату пристойності (2013)
Галаур С. - Семантичний потенціал префіксально-прийменникової кореляції в конституюванні значення "Шлях руху" (2013)
Воловик Л. - Словотвірні моделі префіксальних дієслів та співвідносних з ними похідних іменників у тексті економічної газетної статті (2013)
Педченко С. - До проблеми модальної ідентифікації стверджувальної частки так (2013)
Корнєва Л. - Гендерний аспект комунікації (2013)
Степаненко М. - Традиційна граматична проблема в новому науковому представленні (2013)
Мацапура В. - О новонайденном списке второго тома "Мертвых душ" Н. Гоголя (2013)
Конопельнюк В. В. - Вплив m-хлорофенілпіперазину на вміст серотоніну в мозку та сироватці крові щурів за умов експериментального цукрового діабету 2 типу, Середницька К. Р., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2011)
Бурлака А. П. - Активність матриксних металопротеїназ у тканинах щурів за введення доксорубіцину та дії комплексу попередників і модуляторів біосинтезу убіхінону, Ганусевич І. І., Сидорик Є. П., Мамонтова Л. А., Кучменко О. Б., Петухов Д. М., Делеменчук Н. В., Донченко Г. В. (2011)
Зінченко Н. - Елегії Тараса Шевченка: Традиції і новаторство, Кравченко О. (2014)
Тучак О. І. - Метаболічні та морфофункціональні зміни в структурах головного мозку і щитоподібної залози при експериментальному гіпотиреозі та за умов корекції, Багрій М. М., Воронич-Семченко Н. М. (2011)
Зуєнко М. - Міфологічні образи й мотиви у вірші "Пам'яті Шекспіра. 1630 р." Джона Мільтона (2014)
Бєленічев І. Ф. - Стан енергетичного метаболізму і поєднаного з ним ГАМК-шунта в головному мозку тварин із хронічною алкогольною інтоксикацією на тлі фармакокорекції, Соколик О. П. (2011)
Семенко С. - Висвітлення нерозривного взаємозв'язку української літератури й національної ідеї у збірці літературно-публіцистичних нарисів "На варті нації" Юрія Косача (2014)
Ісак О. Д. - Синтез і біологічна активність 6-метил-2,4-діоксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-сульфонаміду та його n-похідних, Моспанова О. В., Науменко О. О. (2011)
Мелешко В. - Зоря-дорога Заболотного: специфіка творення образу головного героя роману "Твоя зоря" Олеся Гончара (2014)
Марущак М. І. - Роль вільнорадикальних процесів та апоптозу нейтрофілів у щурів у фізіологічних умовах (2011)
Тарасова Н. - "Жіночність" як один із провідних концептів у поезії О. Забужко, Люлька В. (2014)
Міщенко О. Я. - Актопротекторна активність нового комбінованого засобу "Апітар”, Тихонов О. І., Гращенкова С. А., Юдкевич Т. К., Горбань Є. М. (2011)
Осадча Ю. - Літературний канон на далекому сході: до означення поняття (2014)
Авраменко А. І. - Дослідження фізико-хімічних властивостей солей 1,2,4-тріазол-3-ілтіоацетатних кислот, Сафонов А. А., Роман O. Б. (2011)
Остапенко И. - Временная организация картины мира в пейзажном дискурсе лирики Е. Шварц (2014)
Котляренко Л. Т. - Зміна функціонального стану та морфоструктури тонкої кишки при експериментальному ураженні організму алюмінію хлоридом, Ярема О. М. (2011)
Казарин В. - Стихотворение А. А. Ахматовой "Вижу выцветший флаг над таможней..." (Опыт реального комментария), Новикова М. (2014)
Цубер В. Ю. - Слинна альфа-амілаза як маркер реакції організму на психоемоційне напруження (2011)
Кушнірова Т. - Мотивна організація дитячої прози Роальда Дала (2014)
Лой Т. О. - Вивчення гастротоксичності метилового естеру n-, Тюпка Т. І., Кононенко Н. М. (2011)
Фісак І. - Категорія "Концепт" у сучасному науковому дискурсі (2014)
Івануса І. Б. - Вплив ацетамінофену на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи статевозрілих щурів-самок на тлі тривалого застосування прогестинів та естрогенів, Кліщ І. М., Кернична І. З., Василишин Н. А. (2011)
Кир’янчук І. - Збірка Михайла Ореста "Душа і доля" (втаємничений сенс в явному) (2014)
Банний І. П. - Синтез, фармакологічна активність та гостра токсичність g-(R-бензолсульфонілоксамідо)-бутанових кислот, Георгіянц В. А., Банна Н. І., Криськів О. С., Савченко В. М. (2011)
Палий Е. - Концепт "Прошлого" в сборнике стихотворений В. Брюсова "Третья стража" (2014)
Крижна С. І. - Стан перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи у щурів з експериментальним порушенням порфіринового обміну (2011)
Орлов А. - Образ аллеи в творчестве Ивана Будина (2014)
Фаді Ал Зедан - Розробка й біофармацевтичні дослідження супозиторіїв з амлодипіном, Гладишев В. В., Бурлака Б. С., Кечин І. Л. (2011)
Браїлко Ю. - Лексема Бог в ономастичному просторі стусової поезії: семантико-стилістичний аспект (2014)
Торянік Е. Л. - Функціональний стан нирок за умов гіпергідратації організму у вагітних щурів-самок (2011)
Кобзар О. - Комунікативний підхід у навчанні іноземних мов фахівців туристичної галузі (2014)
Перехода Л. О. - Фармакологічні властивості похідних триазолопіримідину та кількісні співвідношення "структура-протисудомна активність”, Северіна Г. І., Георгіянц В. А., Гриненко В. В. (2011)
Кононенко М. - Вербалізація концепту народ у текстах підручників з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Парченко В. В. - Гістологічні дослідження м’яких тканин овець з експериментальним гнійно-запальним процесом на фоні використання похідних 5-(фуран-2-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіонів (2011)
Зуєнко М. - Новий погляд на поезію Гейне (2014)
Загайко А. Л. - Вплив поліфенольних екстрактів з насіння винограду на прооксидантно-антиоксидантні показники тканин щурів в умовах стресу, Филимоненко В. П., Красільнікова О. А., Кравченко Г. Б., Шишкіна Н. В. (2011)
Білай І. М. - Вивчення антиагрегантної та антикоагулянтної активності 7-(2’-гідрокси-3’-ізопропокси)пропіл-3-метил-8-(4’-фенілпіперазин-1’-іл)-ксантину в щурів на фоні експериментальної гіперліпідемії, Остапенко А. О., Романенко М. І. (2011)
Алексєєва М. О. - Оцінка мутагенної активності уроксаліну в культурі лімфоцитів людини, Березнякова А. І. (2011)
Геращенко І. І. - Структура зв’язаної води в склоподібному тілі за даними 1Н ЯМР-спектроскопії, Маркіна А. І., Туров В. В. (2011)
Макаренко О. А. - Деструктивна роль еластази в патогенезі остеопорозу та інгібіція її активності флавоноїдами (2011)
Козак Д. В. - Динаміка антиоксидантного захисту в ранньому періоді експериментальної тяжкої травми (2011)
Левачкова Ю. В. - Розробка та валідація методики кількісного визначення метронідазолу в песаріях, Здорик О. А. (2011)
Іванчук І. М. - Розробка методик ізолювання донормілу з біологічних рідин організму, Болотов В. В., Клименко Л. Ю., Шовкова З. В. (2011)
Береговий С. М. - Egr-1 – фактор транскрипції при патологіях шлунково-кишкового тракту, Толстанова Г. М. (2011)
Зуєнко М. - Категорія "Міфопоетика" в сучасному літературознавстві (2014)
Рахно М. - Символіка квітів у поезії Едґара Аллана По (2014)
Таран З. - Специфіка романного мислення Едмона і Жуля Гонкурів (2014)
Євланова О. - Категорія "Гротекс" у сучасному літературознавчому дискурсі (2014)
Мацапура Л. - Традиции готического романа в исторической прозе Е. П. Гребенки (2014)
Демченко Л. - Вплив творчості Т. Г. Шевченка на формування громадянської позиції В. Г. Короленка, Ємець С. (2014)
Ситник О. - Жанровий код новели та його модерністська трансформація (2014)
Казарин В. - Образ Крыма в творчестве зарубежных писателей (от средневековья до ХІХ–ХХ вв.), Новикова М., Тулуп Э. (2014)
Мелащенко М. - Поэтика импрессионизма в ранней прозе Б. Пастернака ("Апеллесова черта", "Письма из тулы" (2014)
Ларионова С. - Способы выражения авторской позиции в поэзии Николая Клюева (2014)
Белогорская Л. - Модель мира в романах Александра Грина (2014)
Вовк О. - Реалізація когнітивної парадигми в навчанні іноземної мови (2014)
Ємець О. - Максима кількості як критерій прагмастилістичного аналізу тексту (2014)
Лукаш Н. - Внутрішньокласифікаційне ранжування предикатів кількості (2014)
Бурковська Л. - Лінгвістичні аспекти англомовних рекламних текстів (2014)
Халчанська О. - Від пізнання таємничої мови символів писанки-до мовної майстерності (2014)
Степаненко М. - Шлях від структуралізму до антропоцентризму, лінгвістики мовця,граматики висловлення (2014)
Великий М. М. - Особливості гіпокальціємічної дії преднізолону за різної забезпеченості організму щурів вітаміном D3, Апуховська Л. І., Хоменко А. В., Шиманський І. О., Василевська В. М., Лотоцька О. Ю., Безусяк А. І., Макарова О. О. (2011)
Жукова А. І. - Розробка методів ідентифікації цільових білків отрути змій роду Agkistrodon, Краснобрижа Є. М., Гаврилюк С. П., Волков Г. Л. (2011)
Воробець Н. М. - Calamintha officinalis як джерело жирних кислот (2011)
Длябога Ю. З. - Концентрація неетерифікованих форм жирних кислот у плазмі крові, печінці та скелетних м’язах щурів за експериментальної гіперхолестеринемії та впливу риб’ячого жиру (2011)
Іскра Р. Я. - Мікроелементи тканин внутрішніх органів щурів за дії хлориду і наноцитрату хрому (2011)
Хара М. Р. - Статеві особливості метаболічних змін у міокарді тварин з експериментальним гіпотиреозом, Михайлюк В. М. (2011)
Алмохамад Жумаа Абдуллах - Вивчення впливу концентрації поверхнево-активних речовин на вивільнення каптоприлу з ректальних супозиторіїв, Гладишев В. В., Лисянська А. П., Кечин І. Л. (2011)
Мамедова С. О. - Вивчення ліпофільних сполук вегетативних органів суниці лісової, Павлій О. І. (2011)
Попик А. І. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження ефірної олії Syringa vulgaris L., Кисличенко В. С., Король В. В., Кочкіна О. С. (2011)
Ісаєв С. Г. - Метоксизаміщені 5-нітро-9-N-ариламіноакридини, їх синтез та біологічна активність, Бризицький О. А., Афанасьєва В. В., Єрьоміна З. Г., Динник К. В., Кизь О. В. (2011)
Гарна С. В. - Валідація методик якісного та кількісного визначення піридоксину гідрохлориду в розчині для пиття "Седавіт”, Здорик О. А., Георгіянц В. А. (2011)
Пругло Є. С. - Синтез та нейротропна активність похідних галогенідів 1-R-4-(фуран-2-іл-метиламіно)-4Н-1,2,4-тріазолу, Гоцуля Т. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2011)
Залізняк М. С. - Кальцій-фосфорний обмін та стан метаболізму кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит із супутнім остеоартрозом (2011)
Логойда Л. С. - Кількісне визначення кислоти розмаринової у таблетках, які містять сухі екстракти валеріани і меліси та гліцин, Вронська Л. В. (2011)
Андрейчин Ю. М. - Клініко-патогенетичне значення ендотеліальної дисфункції при верхньощелепному синуситі (2011)
Івануса І. Б. - Вплив тіотриазоліну на деякі показники антиоксидантної системи, вільнорадикального окиснення та ендогенної інтоксикації у щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі тривалого введення естрогенів і прогестинів (2011)
Щербина Р. О. - PASS-скринінг можливих видів біологічної активності похідних 2-(4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетальдегіду, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2011)
Привроцька І. Б. - Жирнокислотний склад ліпідів печінки за умов гострого аргінінового панкреатиту в щурів, Покотило О. С. (2011)
Колодницька Г. Б. - Перебіг ліпополісахаридного запалення ясен при інсулінозалежному цукровому діабеті, Корда М. М. (2011)
Марчишин С. М. - Дослідження ліпофільної фракції трави перстачу гусячого (Potentilla anserina L.), Амброзюк О. Б. (2011)
Коровенкова О. М. - Вплив одноразового та багаторазового введення тіоцетаму на екскреторну функцію нирок за умов водного навантаження, Косуба Р. Б. (2011)
Корнієнко В. І. - Вплив амонійних солей 1-N-метилбензилтеобромін-8-амінооцтової кислоти на збудливість вісцеральних ноцицепторів і перебіг експериментальної запальної реакції у щурів, Самура Б. А., Романенко М. І., Мартинюк О. О. (2011)
Загайко А. Л. - Біодоступність і антиоксидантна активність поліфенолів з насіння винограду у вільному вигляді та у складі фітосом, Филимоненко В. П., Красільнікова О. А., Вороніна Л. М., Сенюк І. В. (2011)
Сологуб В. А. - Дослідження протизапальної дії мазі з екстрактом звіробою звичайного, Грицик Л. М., Грицик А. Р. (2011)
Кузьмак І. П. - Зміни показників протеїназо-інгібіторної системи у щурів різних вікових періодів за умов гострого токсичного ураження блідою поганкою, Кліщ І. М. (2011)
Цубер В. Ю. - Слинна альфа-амілаза як маркер стресорної реакції організму (огляд літератури), Тарасенко Л. М. (2011)
Барштейн В. Ю. - Успіхи хімічного дослідження сечі в кінці ХVIII–першій третині XIX ст. у пам’ятках матеріальної культури (2011)
Балим Ю. П. - Вплив пробіотику "Біосвіт" на фізіологічні та продуктивні показники поросят, Лемішко О. Я., Донських О. Д., Чорний М. В., Баско С. О. (2012)
Вахуткевич І. Ю. - Вміст важких металів у печінці та скелетних мʼязах курок-несучок за умов тривалої їх дії (2012)
Гайдей О. С. - Фізіологічні механізми стресу у тварин (2012)
Горчанок Н. В. - Протозойні хвороби в акваріумістиці, Бойко О. О., Пікель М. М. (2012)
Демус Н. В. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники судин теличок залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму, Горальський Л. П., Сокульський І. М., Федорович В. С. (2012)
Демус Н. В. - Особливості обміну білків у телят чорно-рябої породи різного фізіологічного розвитку, Сенечин В. В., Цимбала В. І. (2012)
Іскра Р. Я. - Особливості процесів пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту організму свиноматок і поросят за внесення до раціону неорганічної сполуки хрому (2012)
Калачнюк Л. Г. - Ізозим ЛДГ5(М4 – γ2) – ключовий молекулярний маркер пошкоджень субструктур гепатоцитів у новонароджених телят за аліментарної діареї, Басараб І. М., Мельничук Д. О., Мельничук C. Д., Калачнюк М. С., Калачнюк Г. І. (2012)
Кобилецька М. C. - Активність хлорофілази у рослин кукурудзи за дії кадмій хлориду та саліцилової кислоти , Корчинська О. С., Маленька У. С. (2012)
Ковалів Л. М. - Вміст нуклеїнових кислот та білків в ядрах тканин новонароджених телят за впливу мінерально-вітамінної добавки в раціоні тільних корів (2012)
Ковальова І. М. - Особливості умов ембріонального розвитку рукокрилих (chiroptera) та їхні можливі еволюційні наслідки (2012)
Костенко С. О. - Асинхронність розщеплення центромірних районів хромосом в цитогенетичних дослідженнях свійських тварин (2012)
Коцюмбас Г. І. - Морфо-біохімічна характеристика нирок півнів за впливу розчину "вет-окс-1000", застосованого у різних концентраціях, Пріцак В. В., Щебентовська О. М. (2012)
Коцюмбас Г. І. - Гістологічні та морфометричні показники 12-палої кишки курчат-бройлерів за впливу пробіотиків, застосованих у різних дозах, Костинюк А. К., Щебентовська О. М. (2012)
Кравець С. І. - Активність Т- і В-лімфоцитів у крові однорічок коропа за інвазії крустацеозами (2012)
Куциняк І. В. - Відмінностівітамінного складу м'яса, отриманого від косулі та дрібної рогатої худоби (2012)
Левкович С. Р. - Вплив іонів кадмію та свинцю на активність ферментів антиоксидантної системи в еритроцитах білого товстолоба (hypophthalmichthys molitrix) (2012)
Маслянко Р. П. - Система інтерферону і її роль в імунітеті, Божик Л. Я., Шекель В. Ф., Флюнт Р. Б., Рапа О. І. (2012)
Маслянко Р. П. - Метаболізм заліза в організмі тварин, Рапа О. І., Божик Л. Я. (2012)
Мельник О. П. - Біоморфологія плавального міхура деяких видів костистих риб , Гром К. І. (2012)
Павліченко О. В. - Корекція резистентності та продуктивності курей-несучок за впливу аскорбінової кислоти, Чорний М. В. (2012)
Пеленьо Р. А. - Біохімічні показники крові за асоційованого бактеріайно-балантидійного паразитоценозу шлунково-кишкового тракту поросят (2012)
Петренко А. М. - Вплив гумісолу на природну резистентність ягнят, Чорний М. В. (2012)
Присяжнюк В. Я. - Морфометрія кісток черепів свиней (2012)
Рудь О. Г. - Морфофункціональні особливості печінки окремих видів риб як діагностичний тест імунодепресивних станів (2012)
Сенечин В. В. - Вплив метіоніну та лізину на перебіг метаболічних процесів в організмі тварин, Цимбала В. І., Осередчук Р. С. (2012)
Скаб О. Б. - Вплив інгаляційного надходження шестивалентного хрому на активність ензимів енергетичного обміну в еритроцитах білих щурів, Антоняк Г. Л. (2012)
Тішин О. Л. - Вплив Е-селену на тлі тривалого введення препарату клозаверм-а на показники метафазного аналізу клітин кісткового мозку щурів (2012)
Федак В. В. - Динаміка вмісту жирних кислот загальних ліпідів у стеблі та листках кукурудзи у період дозрівання качанів, Рівіс Й. Ф., Мамчур О. В. (2012)
Федяков Р. О. - Вплив афлатоксину в1 на стійкість еритроцитів білих щурів до гемолізу, Антоняк Г. Л. (2012)
Фесенко І. А. - Вплив гуміліду на ріст тіла і морфометричні показники підшлункової залози гусенят, Кущ М. М., Степченко Л. М. (2012)
Бабік Н. П. - Динаміка росту й розвитку молодняку великої рогатої худоби порід лімузин та волинської м’ясної , Федорович Є. І. (2012)
Бомко В. С. - Застосування ІЧ-спектроскопії для перевірки змішанолігандних комплексів цинку, Маршалок В. А. (2012)
Брезвин О. М. - Моніторинг кормової сировини західного регіону України (2012)
Вантух А. Є. - Молочна продуктивність і рубцеві метаболіти у корів залежно від джерела протеїну в раціоні , Вовк С. О., Павкович С. Я., Самсонюк В. Г. (2012)
Виговський І. В. - Конкурентоспроможність технологій створення злаково-бобових травосумішок залежно від їх складу (2012)
Віщур В. Я. - Рівень жирних кислот загальних ліпідів у тканинах черевця медоносних бджіл за різного рівня техногенного навантаження на довкілля (2012)
Воробель М. І. - Концентрація азотових метаболітів у вмістимому рубця лактуючих корів при включенні у склад комбікорму вітамінно-мінеральної добавки (вмд) нової рецептури у літньо-пасовищний період утримання (2012)
Голуб О. М. - Особливості мінливості та кореляційних зв’язків молочної продуктивності у корів української чорно-рябої молочної породи різних виробничих типів, Когут М. І., Шаловило С. Г. (2012)
Гордійчук Л. М. - Надходження жирних кислот в організм корів за додаткового введення клітковини до раціону у літній період, Рівіс Й. Ф. (2012)
Гунчак А. В. - Вплив рівня йоду в раціоні гусок на морфоструктуру печінки, вміст тиреоїдних гормонів у крові та йоду у щитоподібній залозі та жовтках яєць, Ратич І. Б., Федик Ю. Я. (2012)
Гуцол А. В. - Використання біологічно активної добавки пробіо-актив в годівлі бугайців при вирощуванні на м'ясо, Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Гончарук В. В., Гуцол Н. В., Бідяк І. М., Болоховська В. А., Болоховський В. В., Благодір А. М. (2012)
Гуцол А. В. - Стан структур ендокринних залоз бугайців при споживанні препарату пробіо-актив, Кирилів Я.І., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Льотка Г. І., Гончарук В. В., Гнатюк В. С. (2012)
Гуцол А. В. - Вплив ферментних препаратів на вивільнення білкових речовин концентрованих кормів, Кирилів Я. І. (2012)
Дармограй Л. М. - Встановлення розчинності протеїну та вмісту біологічно активних речовин у кормах – важливі чинники технологічної й продуктивної можливості (2012)
Козьменко В. В. - Вплив цеолітів сокирницького родовища на інтер’єрні показники і продуктивні якості свиней, Чорний М. В., Туряниця В. А. (2012)
Кріп О. М. - Динаміка хімічного складу молока корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи, Федорович Є. І. (2012)
Мащак Я. І. - Вплив складу травосумішок, строків скошування та мінерального удобрення на економічні та енергетичні показники, Терлецька М. І. (2012)
Мащак Я. І. - Продуктивність виродженого травостою залежно від норм всівання бобових багаторічних трав у нерозроблену дернину, Мізерник Д. І. (2012)
Мащак Я. І. - Продуктивність бобово-злакового травостою залежно від системи удобрення і використання біопрепаратів, Рудавська Н. М. (2012)
Мерзлова Г. В. - Динаміка росту культури spirulina platensis за різних концентрацй кобальту в поживному середовищі, Мельниченко О. М. (2012)
Микитюк В. В. - Визначення оптимального рівня сірки в раціоні вівцематок останнього періоду кітності, Бегма Н. А., Бугай Т. О. (2012)
Павлюк М. В. - Вікові особливості становлення репродуктивних функцій у бугаїв чорно-рябої породи залежно від інтенсивності росту і розвитку, Вовк С. О. (2012)
Періг Д. П. - Особливості масового та лінійного росту помісного кросбредного молодняку овець в різні вікові періоди постнатального онтогенезу, Кирилів Я. І. (2012)
Півторак Я. І. - Ефективність вирощування молодняку свиней на м'ясо за різних умов нормованої годівлі, Семчук І. Я., Наумюк О. С., Петришак Р. А., Голодюк І. П. (2012)
Попов В. Є. - Ефективність використання азоту кормів за різних рівнів протеїнового живлення молодняку кролів (2012)
Пукало Д. Л. - Урожайність злаково-бобових травосумішок залежно від передпосівних обробітків ґрунту (2012)
Романів Л. І. - Ліпідний склад тканин голови медоносних бджіл за згодовування добавки хлориду та цитрату хрому (2012)
Руснак П. Й. - Оцінка племінної цінності бугаїв-плідників за характером успадкування виходу молочного жиру у їх нащадків, Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г., Руснак П. П. (2012)
Седіло Г. М. - Нова білково-вітамінно-мінеральна добавка (БВМД) для дійних корів у зимово-стійловий період утримання в грунтово-кліматичних умовах Передкарпаття, Полуліх М. І., Душара І. В., Войтович Н. Г. (2012)
Сеник І. І. - Вплив режимів використання та удобрення на якість сінокісного лучного корму, Сидорук Г. П., Ящук Т. В. (2012)
Снітинський В. В. - Вплив іонів свинцю на питому поверхню коренів ячменю (Hordeum sativum distichum), Качмар Н. В., Лозовицька Т. М., Мазурак О. Т. (2012)
Сподинюк Н. А. - Дослідження температурного режиму в модулі для вирощування курчат-бройлерів, Сподинюк О. А. (2012)
Тищенко В. І. - Перспективи отримання яловичини, як сировини для м’ясопереробної галузі, Божко Н. В. (2012)
Федорович В. В. - Жива маса та лінійний ріст корів айрширської породи в умовах західного регіону України (2012)
Хвостик В. П. - Інтенсивність росту гусей створюваної диморфної популяції (2012)
Хомин М. М. - Вплив сполук хрому і селену на фізіолого-біохімічні процеси в організмі корів та якість молока, Кропивка С. Й., Долайчук О. П. (2012)
Черненко О. М. - Оцінка бугаїв-плідників за стресостійкістю та поєднаністю ознак молочної продуктивності і відтворної здатності у дочок (2012)
Шаран М. М. - Біотехнологічний метод стимуляції статевої охоти в овець різних генотипів, Андрушко О. Б., Яремчук І. М., Корнят С. Б., Чокан Т. В., Гримак Х. М. (2012)
Щербатий З. Є. - Екстер'єрно-конституційні особливості та господарсько корисні ознаки корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи, Боднар П. В. (2012)
Barbara Biesiada-Drzazga - Wartośc rzeźna i jakość mięsa bażantów łownych (phasianus colchicus), Stefan Kostiuk, Justyna Łęczycka, Michalina Zowczak (2012)
Grażyna Niedziałek - Problemy mastitis u krów z regionu północno-wschodniej polski, Aneta Frankowska, Łukasz Karwowski, Stepan Kostiuk (2012)
Piwtorak Ja. - Efficiency of selenium using in the content of mixed fodder for meat ducklings, Petryshak R., Bobko K., Biel W., Petryshak O. (2012)
Авраменко А. А. - Влияние внутриклеточных "депо" хеликобактерной инфекции на достоверность дыхательного теста при тестировании больных хроническим неатрофическим гастритом (2015)
Авраменко А. А. - Частота выявления активных форм хеликобактерной инфекции на слизистой разных зон желудка у больных хроническим хеликобактериозом при их плановом тестировании (результаты 697 исследований) (2015)
Андрійчук Н. Й. - Вплив наночастинок срібла декаедричної форми на стан системи про- та антиоксидантного захисту у щурів, Власик Л. І. (2015)
Безруков Л. О. - Фенотипова неоднорідність відповіді на лікування тяжкої бронхіальної астми за результатами кластерного аналізу, Хільчевська В. С., Гарас М. Н., Паладюк В. В. (2015)
Беш О. М. - Аналіз результатів комплексного моніторування ефективності лікування бронхіальної астми (2015)
Васильєва Н. В. - Медикаментозна корекція ендотеліальної дисфункції та мінімалізація впливу оксидантного стресу при дисциркуляторній енцефалопатії, Кричун І. І., Мельник А. І. (2015)
Власенко О. В. - Стадії формування оперантного рефлексу у щурів (2015)
Гайсак М. О. - Обґрунтування неінтенсивної бальнеологічної детоксикації при хронічній патології органів травлення, Лемко І. С., Яковенко Н. А., Вагерич К. І., Чайковська Т. В., Дичка Л. В., Малиновська В. Г., Ляхова О. Б., Голубка О. П., Кудик В. Г. (2015)
Гармидер О. В. - Состояние психоэмоциональной сферы у больных поллинозом в фазе обострения, Гоженко А. И. (2015)
Герман Л. В. - Особливості плацентарного кровотоку у вагітних із невиношуванням, Каліновська І. В. (2015)
Гордієнко В. В. - Вікові особливості гепатотоксичної дії кадмію хлориду у щурів за субхронічної експозиції доз малої інтенсивності, Бойчук Т. М. (2015)
Григоренко А. П. - Дослідження стану зв’язкового апарату матки у жінок перименопаузального та постменопаузального віку з урогенітальним пролапсом (2015)
Гуцуляк В. І. - Лікування хворих із переломами кісток гомілки з використанням універсального апарата з можливістю адаптації форми опор до анатомічної конфігурації сегмента (2015)
Дашко М. О. - Показники системного імунітету у хворих на піодермії з різним клінічним перебігом, Денисенко О. І. (2015)
Єрмак О. С. - Копептин, MRproADM і показники кардіогемодинаміки у хворих на гострий інфаркт міокарда залежно від наявності ожиріння, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Ринчак П. І. (2015)
Кисельов С. М. - Зміни гуморальних факторів, показників раннього післяінфарктного ремоделювання серця під впливом антикоагулянтної терапії у хворих на Q-інфаркт міокарда (2015)
Кіт З. М. - Вплив аторвастатину та урсодезоксихолевої кислоти на вміст лептину у крові у хворих на артеріальну гіпертензію, Стрільчук Л. М. (2015)
Комнацький Б. Ю. - Ефективність комбінованої місцевої анестезії у пацієнтів із стоматологічними захворюваннями, поєднаними з цукровим діабетом, Горицький В. М. (2015)
Кулигіна В. М. - Результати досліджень психологічних особливостей хворих на глосодинію, Дорош І. О. (2015)
Кулигіна В. М. - Результати клінічного обстеження пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, поєднаними з ревматоїдним артритом, Повшенюк А. В. (2015)
Ладная И. Д. - Эффективность лечения нейропатии лицевого нерва методом рефлексотерапии (2015)
Лемко О. І. - Галоаерозольтерапія в реабілітації хворих на негоспітальні пневмонії: клінічно-функціональні аспекти, Решетар Д. В., Павлович Г. М. (2015)
Мазур О. О. - Якісний склад і популяційний рівень мікробіоти вмісту верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний синуїт із цукровим діабетом 1-го типу, Плаксивий О. Г., Калуцький І. В., Яковець К. І., Павлюк В. Д., Кульчицька Т. Л. (2015)
Матвійчук Х. Б. - Озонотерапія генералізованого пародонти ту у пацієнтів з ускладненнями виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, Сергієнко О. М., Камінський В. І. (2015)
Міщук В. Г. - Поширеність поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози: оцінка критеріїв ідентифікації, Скоропад К. М. (2015)
Моісеєнко І. О. - Асоціація С825Т поліморфізму гена β3-субодиниці G-протеїну з артеріальною гіпертензією (2015)
Нечитайло Ю. М. - Якість життя у дітей шкільного віку з головним болем, Ковтюк Н. І. (2015)
Пахаренко Л. В. - Психологічна дезадаптація жінок з передменструальним синдромом (2015)
Пашковський В. М. - Ендотеліальна дисфункція та показники пероксидного окиснення ліпідів у пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією, Кричун І. І., Васильєва Н. В. (2015)
Петрук Д. В. - Діагностичні можливості інструментальних методик у виявленні закритих травм підшлункової залози, Підмурняк О. О. (2015)
Польовий В. П. - Прогнозування та передумови розвитку ускладненого перебігу травматичного ушкодження печінки, Кулачек Ф. Г., Кулачек Я. В. (2015)
Прийменко Д. С. - Психоемоційний стан хворих із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи, які застосовували різні засоби розвантаження кінцівки (2015)
Семененко А. І. - Особливості морфології головного мозку щурів при гострій церебральній ішемії на тлі уведення волювену, Семененко Н. О., Кондрацький Б. О., Кобеляцький Ю. Ю., Зведенюк Ю. О., Хребтій Г. І. (2015)
Семчишин М. Г. - Мозковий кровотік при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому та проміжному періодах згідно з даними ультразвукової допплерографії, Шевага В. М., Задорожна Б. В. (2015)
Сенаторова Г. С. - Бронхіти у дітей із бронхолегеневою дисплазією: клінічні прояви і морфологічні зміни слизової оболонки гортані, Ольховський Є. С., Сорокіна І. В., Ольховська О. М. (2015)
Сидорчук І. Й. - Імунологічна реактивність організму хворих на гострий бронхіт, Каспрук Н. А., Левицька С. А., Сидорчук Р. І., Сидорчук Л. І., Сидорчук Л. П., Яковець К. І., Сидорчук А. С. (2015)
Сидорчук І. Й. - Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий бронхіт, Каспрук Н. А., Левицька С. А., Сидорчук Л. І., Яковець К.І., Сидорчук А. Р., Сидорчук А. С. (2015)
Сычев Р. А. - Допплеровский спектр интраренального кровотока и суточный ритм артериаольного давления у больных гипертонической болезнью (2015)
Склярова В. О. - Частота виявлення гостриків, лямблій, аскарид і токсокар у жінок із первинним непліддям (2015)
Стрільчук Л. М. - Особливості клініко-лабораторних та інструментальних показників у жінок старше 50 років, які підлягали холецистектомії (2015)
Струк В. І. - Особливості змін структури та мікроелементного складу емалі зубів людини при їх патологічному стиранні у віковому аспекті (2015)
Торяник І. І. - Імуноцитофлуоресцентний аналіз: основні етапи фенотипування та диференційний потенціал автологічних стовбурових мезенхімальних клітин in vitro, Колесник В. В. (2015)
Трохимович О. В. - Гормональні та генетичні паралелі за умов загрозливого викидня ранніх термінів гестації (2015)
Урсол Г. Н. - Перикардиоскопия в комплексе диагностических, лечебных и паллиативных мероприятий при опухолевом перикардите (клинический опыт) (2015)
Федорук О. С. - Функціональні зміни контрлатеральної нирки в різні терміни після видалення ураженого органа за гострого однобічного запалення нирок у щурів, Степанченко М. С. (2015)
Хоменко В. Г. - Хроноперіодичність екскреторної, іонорегулювальної та кислоторегулювальної функцій нирок (2015)
Хребтій Г. І. - Сучасні аспекти діуретичної терапії хронічної серцевої недостатності у розрізі доказової медицини (2015)
Цуркан В. Г. - Психоемоційна напруженість операторів в умовах групової діяльності (2015)
Чайковська Г. С. - Моніторинг "модельних" уроджених вад розвитку травної системи у новонароджених дітей та їх летальність у структурі захворюваності, Геник-Березовська С. О., Осадчук З. В., Дворакевич А. О. (2015)
Ватутин Н. Т. - Ревматоидный артрит: современные принципы диагностики и лечения (обзор литературы), Смирнова А. С., Шевелёк А. Н., Тарадин Г. Г. (2015)
Возна Х. І. - Вплив високоактивної антиретровірусної терапії на функціональний стан серцево-судинної системи (огляд літератури) (2015)
Лотоцька С. В. - Обґрунтування використання ентеросорбенів у лікуванні синдрому ендогенної інтоксикації при різноманітних захворюваннях (огляд літератури) (2015)
Михайловська Н. С. - Клініко-патогенетична роль імунозапальних порушень та ендотеліальної дисфункції у хворих на ішемічну хворобу серця, комор бідну з гіпотиреозом (огляд літератури), Олійник Т. В., Михайловський Я. М. (2015)
Нефедов А. А. - Возможности фармакологической коррекции болевого синдрома при рассеянном склерозе (обзор литературы) (2015)
Пластунов Б. А. - Функціональний стан серцево-судинної системи першокурсників вищих навчальних закладів і чинники, що його формують (огляд літератури), Ковалів М. О. (2015)
Галюк Н. М. - Майстер-клас як нова форма організації навчального процесу (2015)
Грозав А. М. - Аналіз результативності навчання слухачів підготовчого відділення для громадян України Буковинського державного медичного університету у 2013-2014 навчальному році, Чорноус В. О., Перепелиця О. О. (2015)
Ємельянова О. І. - Сучасні підходи до викладання фармакогнозії студентам-фармацевтам заочної форми навчання вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за умов кредитно-модульної системи (2015)
Кобрин О. П. - Підготовка студентів стоматологічного факультету до практично-орієнтованого державного іспиту на кафедрі терапевтичної стоматології в умовах навчання за кредитно-трансферною системою (2015)
Кулаєць В. М. - Підготовка лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-3. Загальна лікарська підготовка" (2015)
Мельник В. І. - Особливості впливу на мотивацію студентів до навчання у медичному коледжі, Трофименко О. Л. (2015)
За редакцією К. І. Яковець - Медичні internet-вісті. Частина V, С. Є. Дейнеки. (2015)
Роговий Ю. Є. - Історія та сьогоднішні досягнення кафедри патологічної фізіології Буковинського державного медичного університету, Філіпова Л. О., Дорошко В. А., Слободян К. В., Марущак А. В. (2015)
До 75-річчя видатного науковця (2015)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2015)
Титул, зміст (2013)
Андрєєв В. Г. - Удосконалення факторного аналізу детермінованих двофакторних мультиплікативних економічних показників (2013)
Тарасова В. В. - Графічний метод дослідження екологічного стану довкілля (2013)
Шарилова Е. Е. - Оценивание и анализ возрастной структуры населения Республики Беларусь на основе методики "четырехугольники старости" (2013)
Горященко Ю. Г. - Інформаційно-аналітичне забезпечення у системі статистичного вивчення регіонального розвитку (2013)
Айстраханов Д. Д. - Кількість підготовлених кваліфікованих робітників: багатофакторна модель, Максименко Д. В. (2013)
Сидорова А. В. - Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України, Кухенна М. А. (2013)
Тісунова В. М. - Інноваційні підходи до розвитку економіки промислових міст, Рудавка Н. В. (2013)
Щурик М. В. - Теоретичні і методологічні засади генезису земельних відносин: парадигмальний концепт (2013)
Єгоров І. Ю. - Удосконалення статистики досліджень і розробок: сучасні тенденції у розвинених країнах світу (2013)
Рижкова Ю. О. - Методологія та практика проведення обстеження інноваційної діяльності підприємств у країнах Європи, Жукович І. А., Єгоров І. Ю. (2013)
Кукса А. В. - Історичні передумови статистичного дослідження державних фінансів (2013)
Чекотовський Е. В. - Відносні статистичні показники: історія та теорія.Частина 1. Зародження теорії відносних статистичних показників (2013)
Розпутенко І. В. - Дефіцит державного управління: ідеали і приватизація (2013)
Удовиченко В. П. - Рецензія на монографію Романюка Сергія Андрійовича "Розвиток регіонів у відкритій економіці: теорія, політика, практика" (2013)
Хроніка (2013)
Анатоції (2013)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України" (2013)
Заічко Н. В. - Стан тромбоцитів у щурів з експериментальними порушеннями обміну гомоцистеїну, цистеїну та гідроген сульфіду (2014)
Гірич М. С. - Зміни вмісту білірубіну та сечової кислоти в сироватці крові молодих і старих щурів під час циклічного режиму годування, Кургузова Н. І., Божков А. І. (2014)
Іскра Р. Я. - Вплив цитрату хрому на вуглеводний обмін у крові щурів за стрептозотоциніндукованого діабету, Слівінська О. М. (2014)
Шеремета Л. М. - Про деякі біохімічні та гістологічні показники у порівняльному дослідженні гепатопротекторної дії вітчизняних ліпосомальних препаратів за умов експериментального медикаментозного гепатиту (2014)
Міц І. Р. - Пошкоджувальний вплив хронічного стресу на молодих щурів різної статі (2014)
Грінкевич В. М. - Експресія рецепторів стероїдних гормонів у серозних пухлинах яєчника залежно від стану менструальної функції хворих, Юрченко Н. П., Глущенко Н. М. (2014)
Гордієнко В. В. - Особливості циркадіанних біоритмів показників про/антиоксидантного гомеостазу в статевонезрілих щурів за тривалої дії низьких доз кадмію хлориду (2014)
Криницька І. Я. - Порівняльна характеристика біохімічних показників функціонального стану печінки у щурів з різними моделями гепатопульмонального синдрому, Кліщ І. М., Куліцька М. І. (2014)
Тарасенко К. В. - Механізми прогресування інсулінорезистентності у вагітних жінок з ожирінням (2014)
Тарасенко Л. М. - Вплив висококалорійної змішаної дієти на виразкове ушкодження шлунка та інкреторну функцію підшлункової залози за умов іммобілізаційного стресу в щурів, Омельченко О. Є., Цубер В. Ю., Білець М. В., Мартинова С. М. (2014)
Ястремська С. О. - Роль оксидативного стресу в реалізації токсичного ефекту карбонових наночастинок, Палиця Л. М., Ястремська І. М., Коробчук В. М., Корда М. М. (2014)
Кущ О. Г. - Особливості формування медіастинального лімфовузла в післянатальний період у нормі та після внутрішньоплідного введення імуноглобуліну людини, Васильчук Н. Г. (2014)
Антонишин І. В. - Стан пероксидного окиснення ліпідів при експериментальному дієтіндукованому аліментарному ожирінні, Марущак М. І., Денефіль О. В. (2014)
Дікал М. В. - Особливості сукцинатдегідрогеназної і Н+-АТР-азної активності в нирках щурів за умов інтоксикації 2,4-динітрофенолом та її корекція мелатоніном, Ференчук Є. О. (2014)
Безкоровайний А. О. - Ліпідний профіль яйцеклітини в’юна Misgurnus Fossіlis L., Зинь А. Р., Гарасим Н. П., Санагурський Д. І. (2014)
Гонський Я. І. - Біохімічні показники функціонального стану печінки за умов поєднаної дії важких металів і раундапу, Дмухальська Є. Б., Ярошенко Т. Я. (2014)
Гасюк Н. В. - Імуногістохімічна характеристика клітинних інфільтратів власної пластинки ясен при пародонтиті (2014)
Бойків А. Б. - Зміни біохімічних показників сироватки крові у тварин з експериментальним пародонтитом за зміненої реактивності (2014)
Турчин М. В. - Цитокіновий профіль крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки (2014)
Юрченко П. О. - Особливості обміну гомоцистеїну та гідроген сульфіду в центральній нервовій системі, Мельник А. В., Заічко Н. В., Йолтухівський М. М. (2014)
Олещук О. М. - ПЛР-діагностика: принципи, досягнення та перспективи, Мудра А. Є., Зозуляк Н. Б. (2014)
Підручна С. Р. - Цитокіновий профіль за умов політравми (2014)
Лупак М. І. - Вплив безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського на систему L-аргінін/NO в лейкоцитах периферичної крові щурів за експериментального цукрового діабету 1 типу, Канюка О. П., Гачкова Г. Я., Чайка Я. П., Скибіцька М. І., Сибірна Н. О. (2014)
Сторчило О. В. - Реалізація радіопротекторного ефекту розторопші плямистої у нащадків двох поколінь від опромінених щурів (2014)
Андрейчин С. М. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації та ліпопероксидації на тлі корекції глутаргіном при гострому токсичному тетрахлорметановому гепатиті, Скірак З. С. (2014)
Сорока І. О. - Імунологічні зміни в організмі піддослідних тварин при експериментальному хронічному ендотоксикозі, Демків І. Я. (2014)
Юрченко П. О. - Рівень нейронспецифічної енолази та гідроген сульфіду в сироватці крові щурів за умов гіпергомоцистеїнемії (2014)
Андрейчин Ю. М. - Роль активних форм кисню в патогенезі експериментального верхньощелепного синуситу (2014)
Кошова О. Ю. - Дослідження вікових змін N-ацетилглюкозаміну за умов патоспермії, викликаної доксорубіцином, у щурів та корекція їх глюкозаміном гідрохлоридом (2014)
Бекус І. Р. - Вивчення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів у печінці тварин, уражених солями важких металів, та за корекції карнітином, Кирилів М. В., Івануса І. Б. (2014)
Нечипорук В. М. - Вміст відновленого глутатіону в органах при гіпер- і гіпотиреоїдизмі, Корда М. М. (2014)
Привроцька І. Б. - Вміст відновленого глутатіону в плазмі крові та печінці щурів за умов гострого панкреатиту, Федонюк Л. Я., Ружицька О. Ю., Кучмеровська Т. М. (2014)
Алексевич К. О. - Зміни показників вуглеводного обміну при ураженні щурів адреналіном і тетрахлорметаном, Фіра Л. С., Грималюк О. І. (2014)
Кузнецова О. В. - Особливості серологічного дослідження крові трупів-донорів (2014)
Лихацький П. Г. - Вміст активних форм кисню у щурів різних вікових груп за умов нітритного отруєння, Фіра Л. С., Трохимчук Н. Б. (2014)
Бандас І. А. - Взаємодія наночастинок оксиду кремнію з традиційними контамінантами – потенційний синергізм токсичних ефектів, Корда М. М. (2014)
Гайдай Г. Л. - Анализ биохимических показателей амниотической жидкости при сочетании врожденных пороков развития у плода и высокой вероятности инфицирования герпес- или цитомегаловирусной инфекцией беременных женщин, Бондаренко Л. Б., Петрик С. М. (2014)
Яворська С. І. - Розвиток імунокомплексних порушень при токсичному ураженні печінки, Мудра А. Є., Яворський М. В. (2014)
Гайдай Г. Л. - Токсичні ефекти змін вмісту молекул середньої маси в амніотичній рідині вагітних жінок за наявності тяжких уроджених вад розвитку плода (2014)
Кріпка О. І. - Біохімічні показники крові залежно від типу ремоделювання серця у хворих на подагру (2014)
Стахурська І. О. - Інтенсивність метгемоглобінутворення у щурів різної статі за умови токсичного ураження натрію нітритом, Пришляк А. М. (2014)
Кузьмак І. П. - Стан протеїназо-інгібіторної системи у тварин різного віку з аманіта-фалоїдиновим отруєнням, Острівка О. І., Ярошенко Т. Я., Василишин Н. А. (2014)
Юзва Ю. М. - Вміст Омега-3 жирних кислот у молоці та молочних продуктах, Покотило О. С., Ярошенко Т. Я. (2014)
Демкович А. Є. - Вплив тіотриазоліну на цитокіновий профіль при експериментальному постекстракційному альвеоліті (2014)
Підручна С. Р. - Рівень активності каталази і відновленого глутатіону на тлі тяжкої та комбінованої травми, Кравчук Л. О. (2014)
Марчишин С. М. - Дослідження низькомолекулярних органічних кислот квіток, листків і коренебульб лілійника буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) та лілійника гібридного (Hemerocallis hybrida Var. ‘Stella De Oro’), Козачок С. С., Зарічанська О. В., Ющенко Т. І. (2014)
Vorobets N. - Determination of phenolic acids in Calamintha officinalis by LC-MS/MS analysis, Nowak R., Olech M. (2014)
Мілян І. І. - Визначення вмісту фенольних сполук у траві вероніки лежачої методом ВЕРХ, Марчишин С. М. (2014)
Руденька Д. М. - Аналіз ефірної олії з насіння Nigella arvensis L., Шанайда М. І. (2014)
Лебідь О. І. - Визначення вмісту біологічно активних речовин у зборі з протизапальною активністю, Марчишин С. М., Шманько В. В. (2014)
Луцюк М. Б. - Виділення і дослідження фракції білків-фітогемаглютинінів сої звичайної та генно-модифікованої, Блажченко В. В. (2014)
Марчишин С. М. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у траві чистецю Зібольда (Stachys sieboldii Miq.) 136, Міщенко Л. Т., Гусак Л. В. (2014)
Демидяк О. Л. - Дослідження танідів у квітках та листках хризантеми садової багаторічної сорту Apro, Луканюк М. І. (2014)
Шостак Л. Г. - Вміст дубильних речовин у надземних і підземних органах первоцвіту весняного (Primula veris L.), Марчишин С. М. (2014)
Стойко Л. І. - Визначення вмісту амінокислот у траві золототисячника звичайного, Ярошенко Т. Я. (2014)
Савич А. О. - Визначення вмісту жирних кислот у зборі антидіабетичному, Куліцька М. І., Сопель О. В. (2014)
Грицяк Р. Ю. - Кількісний вміст фенольних сполук у траві котячих лапок дводомних (Antennaria dioica (L.)), Марчишин С. М. (2014)
Потішний І. М. - Визначення вмісту фенольних сполук у кореневищах і коренях дягеля лікарського і дудника лісового (2014)
Козачок С. С. - Вміст фенольних сполук у траві остудника голого (Herniaria glabra L.), Марчишин С. М. (2014)
Шевчук О. О. - Порівняльна активність двох препаратів колонієстимулювального фактора на моделі цитостатичної мієлодепресії у щурів, Вольська А. С., Чехун В. Ф., Ніколаєв В. Г. (2014)
Світлій пам’яті професора Юрія Володимировича Хмелевського (2014)
Титул,зміст (2013)
Бєлов В. Т. - Новий вид інтегрального статистичного індексу і методи його обчислення (2013)
Михайлов В. C. - Методичні проблеми вибіркового спостереження підприємств роздрібної торгівлі, Прилипко Ю. І. (2013)
Биков В. Ю. - Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет-користувача: особливості модельного подання та освітнього застосування (2013)
Пугачова М. В. - Індикатори ділових очікувань у Спеціальному стандарті поширення даних: світовий досвід та український погляд (2013)
Белецкий А. Я. - Синтез и анализ кодов Рида-Соломона в пространстве изоморфного изображения, Белецкий Е. А., Воливач О. И., Якимчук М. А. (2013)
Михайлов В. С. - Підходи щодо статистичного моделювання вітчизняного ринку праці: сегмент молодих професіоналів та фахівців, Ханін О. Г. (2013)
Коновал О. А. - Комп'ютерне моделювання як засіб підтримки самостійної роботи студентів при вивченні теоретичної фізики, Туркот Т. І. (2013)
Щурик М. В. - Охорона та відновлення регенеративних властивостей земельних ресурсів: регіональний економіко-статистичний аспект (2013)
Лазурчак І. І. - 3D - візуалізація рекурсивних розгорток з допомогою систем комп’ютерної математики (2013)
Моторин Р. М. - Знаменні події року у міжнародній статистиці (2013)
Бабенко М. І. - Методи комп'ютерного моделювання при розв’язуванні фізичних задач в курсі фізики вищої та середньої школи (2013)
Чекотовський Е. В. - Відносні статистичні показники: історія та теорія.Частина 2. Еволюція понять відносних статистичних показників,форм їх вираження та принципів побудови і застосування (2013)
Данілов О. Д. - Налоговая составляющая фискальной политики повышения конкурентоспособности национальной экономики (2013)
Ворона М. І. - Правові та організаційні засади державного управління в сфері підготовки іноземних студентів в Україні (2013)
Долинський Є. В. - Досвід використання новітніх інформаційних технологій у підготовці майбутніх перекладачів в університетах великої британії (2013)
Шатило О. А. - Історичний генезис категорії "національний інтерес” (2013)
Архіпова Т. Л. - Використання "хмарних обчислень" у вищій школі, Зайцева Т. В. (2013)
Прімєрова О. К. - Життя, наукова та практична діяльність М. Х. Бунге (до 190-ї річниці з дня народження) (2013)
Колос К. Р. - Модель процесу та критерії добору компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2013)
Хроніка (2013)
Сороко Н. В. - Використання хмарних обчислень для розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів, Шиненко М. А. (2013)
Abstracts (2013)
Тарасіч Ю. Г. - Організація семінарських занять студентів засобами ІКПС, Співаковська Є. О. (2013)
Алфавітний показчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі "Статистика України" у 2013 році (2013)
Ваколя Т. І. - Проектно-модульний підхід до формування дослідницьких компетентностей майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України" (2013)
Кушнір Н. О. - Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до навчання основ інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Манжула А. М. - Онлайн сервисы в "открытом" сотрудничестве, Попко Т. С. (2013)
Модестова Т. В. - Технології підготовки майбутніх викладачів непедагогічних спеціальностей до педагогічної діяльності (2013)
Паєнтко Т. В. - Диверсифікація фінансових потоків в контексті стимулювання економічного розвитку (2013)
Словінська О. Д. - Вебінар як різновид електронної веб-конференції та його місце у мережевому колаборативному навчальному процесі (2013)
Крайдашенко О. В. - Віддалені фармакодинамічні ефекти застосування селективної бета-адреноблокади у хворих із хронічною серцевою недостатністю похилого і старечого віку, Свинтозельський О. О., Крайдашенко О. О. (2014)
Муляр Л. А. - Вплив преваліну на імунний статус хворих на сезонний алергічний риніт, Бобирьов В. М., Петрова Т. А., Островська Г. Ю. (2014)
Черняшова В. В. - Ризики виникнення побічних реакцій при застосуванні бета-адреноблокаторів у професійному спорті, Посохова К. А., Шевчук О. О. (2014)
Ільків І. І. - Дія Н2S-вмісного напроксену на стан системи NO-синтаза/аргіназа за умов стресу в тонкій кишці, Панасюк Н. Б., Білецька Л. П., Скляров О. Я. (2014)
Мельник А. В. - Вплив тестостерону на продукцію гідроген сульфіду в міокарді щурів (2014)
Денисенко Н. В. - H2S-Зв’язаний нестероїдний протизапальний препарат АТB-346 володіє зниженою гастротоксичністю порівняно з впливом його структурного аналога напроксену, Фоменко І. С., Федевич Ю. М., Скляров О. Я. (2014)
Нікітченко І. В. - Вплив Nw-нітро-L-аргініну на зміни показників прооксидантно-антиоксидантної системи мітохондрій печінки щурів за умов рабдоміолізу, Бараннік Т. В., Нікітченко Ю. В., Алі С. Г., Каліман П. А. (2014)
Філіпець Н. Д. - Стан протеолізу/фібринолізу тканин нирок під впливом флокаліну та дилтіазему за умов розвитку гіпоксичної гістогемічної нефропатії (2014)
Панасюк Я. В. - Вплив ловастатину на регенерацію кісткової тканини в щурів, Корда М. М. (2014)
Непорада К. С. - Вплив меланіну на активність NO-синтази, a-амілази та орнітиндекарбоксилази в слинних залозах за умов омепразоліндукованої гіпергастринемії, Берегова Т. В., Сухомлин А. А. (2014)
Городиловська М. І. - Дослідження впливу Lactobacillus Reuteri (Biogaia) на слизову оболонку стравоходу в комплексному лікуванні еозинофільного езофагіту у школярів (2014)
Щудрова Т. С. - Ренальні ефекти трипептидів AED та EDL при застосуванні за умов гентаміцинової нефропатії, Заморський І. І. (2014)
Сас П. А. - Патогенетична роль порушення ниркового транспорту іонів натрію в динаміці гострого ураження легень, Бондаренко Ю. І. (2014)
Палиця Л. М. - Дослідження впливу фулеренів С60 на гепатотоксичність толуолу, Ястремська С. О., Корда М. М. (2014)
Геруш І. В. - Вплив 14-добового введення мелатоніну на стан оксидантної та антиоксидантної систем і вміст гідроген сульфіду в крові щурів при алоксановому цукровому діабеті, Лугініч Н. М. (2014)
Бабік І. В. - Ефективність ноотропного препарату при лікуванні порушення біоелектричної активності головного мозку в дітей віком 7–14 років із діагнозом позашпитальної пневмонії (2014)
Андрейчин С. М. - Вплив глутаргіну на зв’язувальну функцію сироваткового альбуміну та інші показники функціонального стану печінки при гострому токсичному гідразиновому гепатиті, Скірак З. С. (2014)
Яремій І. М. - Вплив екзогенного мелатоніну на активність піруваткінази та лактатдегідрогенази в яснах і крові алоксандіабетичних щурів, Кушнір О. Ю., Кузик Л. Г. (2014)
Демкович А. Є. - Вплив тіотриазоліну на активність процесів пероксидного окиснення ліпідів та активність ферментів антиоксидантного захисту в сироватці крові за умов розвитку експериментального постекстракційного альвеоліту (2014)
Турчин М. В. - Динаміка показників антиоксидного захисту крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки, Кліщ І. М. (2014)
Александрова К. В. - Пошук нейропротекторів з енерготропними властивостями в ряду похідних ксантину, Бєленічев І. Ф., Левіч С. В., Юрченко Д. М., Шкода О. С., Носач С. Г. (2014)
Нагорна О. О. - Вплив ірбесартану на фракції гідроксипроліну в сироватці крові щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією та активність колагенази, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Бєленічев І. Ф. (2014)
Посохова К. А. - Вплив гіперфорину на результати фармакотерапії (2014)
Косуба Р. Б. - Фітохімічна корекція металотоксикозу в експерименті, Перепелиця О. О., Гордієнко В. В. (2014)
Бухтіярова І. П. - Вплив антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 ралейкіну на перебіг дитизонового діабету в кролів, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М. (2014)
Звягинцева Т. В. - Изучение безопасности метилурациловой мази с наночастицами серебра в эксперименте, Мороз А. Н., Миронченко С. И., Гринь И. В., Чебанов В. А., Гринь В. В. (2014)
Покотило О. А. - Фотокаталітична антибактеріальна активність наночастинок діоксиду титану (ТіО2) (2014)
Олещук О. М. - Деякі ризики при застосуванні антигіпертензивних препаратів першої лінії, Посохова К. А., Матюк Л. М. (2014)
Поготова Г. А. - Дія селенази на показники цитолізу в сироватці крові щурів при токсичному гепатиті, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Бєленічев І. Ф. (2014)
Бойко Л. А. - Застосування мексидолу для корекції порушень біоенергетичних процесів за умов одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном, Фіра Л. С., Герасимець І. І. (2014)
Іванова Н. І. - Вплив вінборону та тіотриазоліну на ступінь деструктивних ушкоджень у міокарді при гострій експериментальній доксорубіциновій кардіоміопатії за даними біохімічних показників, Степанюк Г. І., Іванова Е. Г. (2014)
Дахим І. С. - Вивчення гострої токсичності густого екстракту стокроток багаторічних, Кошова О. Ю., Болюх О. О. (2014)
Денисюк О. М. - Застосування бурштинової кислоти для посилення протигіпоксичного ефекту антигіпоксантів, Степанюк Г. І. (2014)
Сатурська Г. С. - Ефективність патогенетичної корекції експериментального дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу, Бондаренко Ю. І., Денефіль О. В., Потіха Н. Я., Чарнош С. М., Пелих В. Є., Юріїв К. Є. (2014)
Жилюк В. І. - Ефекти гіпоглікемічних засобів відносно процесів навчання та збереження набутої навички у щурів з алоксановою гіперглікемією (2014)
Пузиренко А. М. - Вивчення мітохондріо- та мембранопротекторних властивостей елгацину при експериментальній артеріальній гіпертензії у щурів, Чекман І. С., Горчакова Н. О. (2014)
Звягинцева Т. В. - Эффективность мазей тиотриазолина и метилурацила с наночастицами серебра при термическом ожоге в эксперименте, Гринь И. В., Мороз А. Н., Миронченко С. И. (2014)
Сампара С. Р. - Вплив аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження матки, плаценти та легень новонароджених при гестаційному антифосфоліпідному синдромі, Посохова К. А., Черняшова В. В., Яремчук О. З. (2014)
Косуба Р. Б. - Про що свідчить фармаконагляд на буковині, Петрюк А. Є., Климович К. М. (2014)
Пашинська О. С. - Порівняльна oцінка антиконвульсивної дії похідних хіназоліну та його конденсованих аналогів в експерименті (2014)
Матюшкіна М. В. - Розвиток депримуючих ефектів різнометальних (Mg, Co) біс(цитрато)германатів (станатів) (2014)
Стечишин І. П. - Масометричні та функціональні зміни при експериментальному цукровому діабеті й корекції препаратами кверцетину, Посохова К. А. (2014)
Мамчур В. Й. - Вплив пірацетаму та резвератролу на біохімічні маркери за умов експериментального метаболічного синдрому, індукованого високофруктозною дієтою, Мархонь Н. О., Лєвих А. Е. (2014)
Саєнко А. В. - Порівняльна оцінка курсового введення натрієвої солі 3-(2-оксо-3-феніл-2H- (2014)
Худан-Цільо І. І. - Застосування інгібітора iNOS при контактному дерматиті, Корда М. М. (2014)
Савченкова Л. В. - Оцінка ефективності та безпечності застосування фіксованих комбінацій гіпотензивних лікарських засобів у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію, Афоніна Т. В. (2014)
Посохова К. А. - Негативні наслідки неналежного використання анаболічних стероїдів, Олещук О. М., Черняшова В. В. (2014)
Бобирьов В. М. - Медикаментозно-індуковані гепатотоксичні реакції при проведенні радіохіміотерапії, Почерняєва В. Ф., Дев’яткіна Т. О., Лимар Л. О. (2014)
Бердей Т. С. - Дослідження жовчогінної дії сухого екстракту трави чорнобривців у інтактних щурів, Кошова О. Ю. (2014)
Посохова К. А. - Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом і призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну, Вольська А. С., Шевчук О. О., Яремчук О. З. (2014)
Савченкова Л. В. - Особливості небажаних реакцій лікарських засобів у дітей різного віку, Акімова М. С. (2014)
Сімонов П. В. - Нанобіотехнологічні методи синтезу протимікробних лікарських засобів на основі наночастинок міді (2014)
Казак Л. І. - Антагоніст кальцію фелодипін у кардіологічній практиці, Гребельник А. І. (2014)
Яковлева О. О. - Порівняльна нефропротекторна ефективність комбінованих інфузійних розчинів при опіковій хворобі в щурів у гострий період, Семененко О. М. (2014)
Прискока А. О. - Наночастинки срібла у лікуванні інфекцій, спричинених антибіотикорезистентними мікроорганізмами, Микитюк А. В. (2014)
Геруш О. В. - Вплив нових препаратів природного походження на проникність еритроцитарних мембран, Яковлєва Л. В., Леницька О. Б. (2014)
Аль ШадатНурАльхуда Ахмад - Медицинские и фармацевтические аспекты ионно-ацетатного инфузионного раствора, Корытнюк Р. С., Давтян Л. Л. (2014)
Хромильова О. В. - Щодо створення нового комбінованого лікарського засобу для лікування туберкульозу з метою зменшення побічної дії базового препарату, Кучеренко Л. І., Бєленічев І. Ф., Портна О. О., Растворов О. А. (2014)
Горчакова Н. О. - Перспективи досліджень наночастинок металів у поєднанні з ефірними оліями для зовнішнього застосування, Нагорна Т. І. (2014)
Ющенко Т. І. - "Церапласт-S” – перспективний шлях введення лікарських речовин через шкіру, Слюсар О. А., Ліман Н. С. (2014)
Горчакова Н. О. - Удосконалення якості викладання фармакології (2014)
Князєва М. В. - Сучасні погляди на процес викладання біохімії у вищій школі (за матеріалами FEBS Congress 2013–2014) (2014)
Туманов В. А. - Науково-методичні основи викладання фармакології холінергічних засобів рослинного і синтетичного походження, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Войтенко Г. М., Тимченко О. Г., Тимченко І. М., Яковлєва І. Ю., Єсько Н. О. (2014)
Колесниченко Г. Г. - Аналіз мотивації як фактора оптимізації навчального процесу у вивченні медичних дисциплін, Коваленко О. Ю., Малишев С. Л. (2014)
Дяченко В. Ю. - Сучасні аспекти викладання студентам елективного курсу "Побічна дія ліків” (2014)
Горчакова Н. О. - Науково-методичні аспекти викладання фармакології моноклональних антитіл, Шумейко О. В., Савченко Н. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Єгоров І. Ю. - Система моніторингу діяльності індустріальних парків як інструмент реалізації державної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності, Рижкова Ю. О. (2014)
Хотетовська О. Б. - Особливості сучасних методик рейтингового оцінювання банківських установ за рівнем конкурентоспроможності (2014)
Голубова Г. В. - Статистичний аналіз основних соціально-економічних показників розвитку України за 2007–2013 рр. (2014)
Михайлов В. С. - Підходи до статистичного прогнозування споживання енергетичних ресурсів, Полтавець Л. Л. (2014)
Юрчик Г. М. - Аналіз та механізми подолання бідності в Україні, Самолюк Н. М. (2014)
Чекотовський Е. В. - Відносні статистичні показники: історія та теорія.Частина ІІІ. Еволюція видів відносних статистичних показників та їх класифікації (2014)
Вітаємо з ювілеєм Вівчара Дмитра Івановича (2014)
Звіт про використання коштів державного бюджету у 2013 році Державна служба статистики України (2014)
Анотации (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України" (2014)
Титул, зміст (2014)
Oстапчук О. Е. - Підходи до систематизації статистичних показників, Лумпова Т. І. (2014)
Рязанцева В. В. - Теорія та практика оцінки вартості банку.Частина 1. Витратний та порівняльний підходи, Подгайська Н. С. (2014)
Ященко Л. О. - Прогнозування державного боргу на основі доходів та видатків державного бюджету України (2014)
Казюк Я. М. - Питання бюджетної децентралізації управління системою місцевих бюджетів (2014)
Титаренко Г. Б. - Проблема вимірювання трансферу технологій при побудові національної інноваційної системи України (2014)
Корінько М. Д. - Суб’єкти системи управління підприємницькою діяльністю, Пабат В. В. (2014)
Кукса А. В. - Нормативно-правове регулювання статистичного оцінювання державних фінансів в світі (2014)
Прилипко Ю. І. - Оцінка тіньової економіки за відомчими методиками (2014)
Жарська І. О. - Сучасний стан і тенденції розвитку освітніх послуг в Україні: статистичні оцінки, Неткова В. М. (2014)
Kaрпов В. І. - Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни"Статистика”: статистичний аспект, Парфенцева Н. О., Карчев Я. Я., Голубова Г. В. (2014)
Лєснікова М. В. - Статистичні класифікації у зовнішній торгівлі послугами,огляд та застосування (2014)
Мотузка О. М. - Формування системи показників статистики міжнародної технічної допомоги (2014)
Жукович І. А. - Smart-місто як новий об’єкт статистичних досліджень: деякі концептуальні аспекти (2014)
Данилко В. К. - Статистика валового сільськогосподарського виробництва: методичні аспекти, Кобилинська Т. В. (2014)
Саричев В. І. - Стан та перспективи світової та національної сфер туризму в контексті людського розвитку (2014)
Чекотовський Е. В. - Табличний метод: теорія й історія. Частина 1. Витоки і зародження табличного методу (2014)
Хроніка (2014)
Анатоции (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України" (2014)
Бєлікова К. В. - Ресурси української популяції тракененської породи коней (2014)
Бігун Ю. П. - Підвищення життєздатності та продуктивності птиці у різні періоди постнатальної адаптації шляхом використання різних доз біологічно активних речовин фітокомпозиції ”Вітастимул”, Стояновський В. Г. (2014)
Білоус Л. Л. - Порівняльна характеристика екстер'єру коней російської рисистої породи різних ліній, Соколова Г. О., Ковальчук Н. А. (2014)
Боднарук В. Є. - Особливості генетичної структури поліської м’ясної породи великої рогатої худоби, Кропивка Ю. Г., Музика Л. І., Жмур А. Й. (2014)
Божик В. Й. - Сучасний стан і перспективи розвитку форелівництва в Західному регіоні України, Бачук Є. О. (2014)
Виговський І. В. - Формування травостою залежно від одновидових посівів і їх травосумішок (2014)
Вовкогон А. Г. - Вміст йоду та йодовмісних гормонів у організмі курчат-бройлерів за використання у складі комбікормів біомаси вермикультури, збагаченої йодом, Мерзлов С. В. (2014)
Гарайда В. М. - Біологічні особливості застосування фенарону у рибництві, Особа І. А., Пірус Р. І., Грициняк І. І. (2014)
Глушак І. І. - Селекційна оцінка дворічних жеребців орловської рисистої породи (2014)
Голова Н. В. - Фермертація в рубці корів за додавання бікарбонату натрію до раціонів з різним співвідношенням крохмалю та цукру, Невоструєва І. В., Вудмаска І. В. (2014)
Гудима В. Ю. - Жирнокислотний склад жовтка яєць за високого вмісту вітаміну D3 у раціоні курей-несучок, Вудмаска І. В., Петрук А. П. (2014)
Гузєєв Ю. В. - Генезис генофонду аборигенних порід великої рогатої худоби України (2014)
Гуменний В. Д. - Племінний репродуктор світлої аквітанської породи дослідного господарства "Поливанівка", Гумен В. В., Маршалкіна Т. В., Шаловило С. Г. (2014)
Дармограй Л. М. - Конверсія комбікорму та продуктивні показники молодняку кролів за різної кількості дріжджів, Шевченко М. Є., Лучин І. С. (2014)
Ібатуллін І. І. - Перетравність корму та баланс азоту в курчат-бройлерів за різного вмісту метіоніну у раціоні, Ільчук І. І., Кривенок М. Я., Довганюк Л. Ю. (2014)
Ільницька О. Ю. - Морфологічні та біохімічні показники крові корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Бабік Н. П. (2014)
Кориляк М. З. - Розторопша плямиста в складі рибних кормів при вирощуванні дволіток коропа, Пірус Р. І., Добрянська Г. М., Цьонь Н. І. (2014)
Лесів C. М. - Про виявлені закономірності обміну кисню в організмі тварин, Півторак Я. І. (2014)
Максін В. І. - Фізіологічна ефективність нових біологічно активних речовин та їх комплексів на прикладі дубового шовкопряда, Трокоз В. О., Аретинська Т. Б., Каплуненко В. Г., Черниш О. А. (2014)
Пелехатий М. С. - Вплив генотипу корів-первісток української чорно-рябої молочної породи на їх екстер’єрний тип, молочну продуктивність і відтворну здатність, Кочук-Ященко О. А. (2014)
Півторак Я. І. - Формування м’ясної продуктивності відгодівельних бугайців в залежності від рівня енергетичного живлення, Міхур Н. І. (2014)
Пославська Ю. В. - Хімічний склад молока корів української чорно-рябої молочної породи впродовж лактаційного періоду, Федорович Є.І., Новак І. В. (2014)
Почерняєв К. Ф. - Генетична експертиза чистопородності свиней за допомогою маркерів мітохондріального геному (2014)
Седіло Г. М. - Інтенсивність росту та м’ясна продуктивність ярок за використання добавок перліту в раціоні, Вовк С. О., Каплінський В. В., Хомик М. М. (2014)
Скорохід І. В. - Ефективність впливу нового гомеопатичного препарату на відтворювальну здатність корів, Скорохід А. В., Гармадій О. С., Воробель М. І. (2014)
Ткачёв А. В. - Влияние кишечных нематод на эффективность искусственного осеменения лошадей (2014)
Ткачук В. М. - Економічна ефективність застосування підвищених рівнів мінеальних елементів та фільтроперліту у годівлі овець, Стапай П. В., Кирилів Я. І. (2014)
Федорович В. В. - Ваговий та лінійний ріст корів червоної польської породи в умовах Західного регіону України, Бабік Н. П. (2014)
Халак В. І. - Фізико-хімічний склад найдовшого м’яза спини молодняку свиней за умов різної мінливості загального білка, кальцію та холестеролу у сироватці крові, Луник Ю. М., Коваленко Т. С. (2014)
Цехмістренко С. І. - Активність трансаміназ у плазмі крові кролів, Федорченко М. М. (2014)
Черненко О. І. - Продуктивні, технологічні та відтворювальні якості корів-первісток різних типів конституції, Дутка В. Р. (2014)
Шаран М. М. - Вплив БСА і відновленого глутатіону у складі середовища для заморожування сперми баранів на якість деконсервованих сперміїв, Гримак Х. М. (2014)
Щасливий Р. А. - Продуктивність молодняку кролів за різних джерел жиру у комбікормі, Голубєв М. І. (2014)
Щербатий З. Є. - Молочна продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній в умовах прикарпаття, Боднар П. В. (2014)
Maria R. - Uncharacteristic behaviors of the pigs at the fattening time, Janusz K., Janusz D. (2014)
Бєлозьорова Н. О. - Впливи середовища та інноваційних технологій утримання що докорінно (цілеспрямовано) впливають на стан продуктивності та життєздатності свиней (2014)
Бєлозьорова Н. О. - Інноваційні методи оптимально покращеного температурного режиму у мікрокліматі промислового вирощування курчат в приміщеннях птахо господарств за для покращення показників резистентності молодняка, Гречка Ю. М., Бєлозьоров О. С. (2014)
Богатко Н. М. - Застосування удосконаленого методу визначення кислотного числа жиру у продуктах з меленого зерна за їх ветеринарно-санітарної оцінки, Салата В. З., Букалова Н. В., Богатко Л. М., Щуревич Г. П., Богатко Д. Л. (2014)
Двилюк І. В. - Санітарно-гігієнічні основи превентивних заходів у бджільництві (2014)
Добрянська Г. М. - Особливості накопичення міді в складових екосистеми рибницького ставу, Швець Т. М., Янович Д. О., Мельник А. П. (2014)
Донських О. Д. - Оцінка впливу антистресових та стимулюючих препаратів на показники природної резистентності свиней, Чорний М. В., Баско С. О. (2014)
Захарів О. Я. - Параметри структури екологічної мережі у басейні річки Гнила Липа для сталого розвитку агросфери прилеглих територій (2014)
Колішицький З. В. - Рецепти комплексних вітамінно-мінеральних добавок для профілактики та лікування гіпо- та авітамінозів у ставкової форелі, Янович Н. Є. (2014)
Кривохижа Є. М. - Порівняльна характеристика засобів для санітарної обробки технологічного устаткування молокопереробних підприємств, Кухтин М. Д., Карпенко М. М. (2014)
Крушельницька О. В. - Вплив забрудненості ставової води на білковий обмін коропа (2014)
Макогон Х. Г. - До вивчення малакофауни Синевирського озера його побережжя (2014)
Мацуська О. В. - Адсорбція фосфатів природними та модифікованими сорбентами із водних розчинів, Сидорчук О. В., Сабадаш В. В. (2014)
Моткалюк Н. Ф. - Вибір кислот для створення кислотного мийного засобу для санітарної обробки доїльного устаткування, Кривохижа Є. М., Крижанівський Я. Й., Карпенко М. М. (2014)
Назаренко С. М. - Оцінка токсичності води рибогосподарських водойм за допомогою біотестування на Daphnia magna Straus (2014)
Панасюк І. В. - Вивчення безпечності м'яса за мікробіологічними показниками, Даниленко С. Г., Гарда С. О. (2014)
Параняк Р. П. - Стратегічні напрями інноваційного розвитку лісового господарства Закарпатської області, Войтович Н. В., Грига І. В. (2014)
Параняк Р. П. - Механізми формування екологічного ризику антропогенного забруднення малих річок Львівської області, Осташа Т. П. (2014)
Параняк Р. П. - Фінансове забезпечення розвитку екологічної політики: стратегічні перспективи, Войтович Н. В. (2014)
Параняк Р. П. - Система управління водними ресурсами у Львівській області, Войтович Н. В., Калин Б. М. (2014)
Соколюк В. М. - Формування мікроклімату в тваринницьких приміщеннях (2014)
Тарасенко Л. О. - Санітарно-гігієнічна оцінка фонових рівнів важких металів в кормах біогеохімічних провінцій Півдня України, Селіна В. О. (2014)
Фаріонік Т. В. - Рівень мікроелементів у крові бугайців за корекції раціонів дефіцитними мікроелементами та їх хелатними сполуками (2014)
Фотіна Т. І. - Сучасні стан і можливості рішення проблеми дезінфекції транспортних засобів, Березовський А. В., Улько Л. Г., Бабарук А. В. (2014)
Хімич М. С. - Контроль безпечності риби з використанням мікробіологічного експрес-методу (2014)
Чорний М. В. - Оценка влияния бав на иммунологическое состояние телят в условиях допустимого проэктно-технологического режима, Пасічник А. В., Вороняк В. В., Колісник П. В., Ігнатьєва Т. М. (2014)
Шкромада О. І. - Вплив комплексу дезінфектантів на клініко-біохімічний статус свиней, Фотіна Т. І., Скляр О. І., Бордун О. М. (2014)
Яценко І. В. - Органолептична та біосенсорна характеристика м’яса й м’ясного бульйону курчат-бройлерів за введення в раціон цитрату наномолібдену, Головко Н. П. (2014)
Яценко І. В. - Перед- та післязабійний ветеринарний огляд і органомакроскопічна характеристика продуктів забою курчат-бройлерів за збагачення раціону наномікроелементною кормовою сумішшю "Мікростимулін", Кириченко В. М. (2014)
Титул, зміст (2014)
Васєчко О. О. - Сучасні виклики статистичної вищої освіти і науки (2014)
Кулинич Р. О. - Статистичне прогнозування використання енергетичних ресурсів (2014)
Ященко Л. О. - Методологічні основи розрахунку індикаторів ділових очікувань, Мотузка О. М. (2014)
Задорожна Р. П. - Концептуалізація взаємозв’язку між фінансовим ринком,ринком фінансових послуг та фінансовим сектором (2014)
Кисельов К. Ю. - Статистичний аналіз рівня споживання товарів та послуг населенням України у 2013 році (2014)
Матковський С. О. - Система показників статистичного вивчення підприємництва, Гринькевич О. С. (2014)
Авксєнтьєв М. Ю. - Теоретико-методичний аналіз підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки (2014)
Cherusheva G. B. - The Role of Economic Psychology in Professional Training of Economists (2014)
Хроніка (2014)
Анотации (2014)
Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі "Статистика України” у 2014 році (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України" (2014)
Білик О. Я. - Фракційний склад білків овечої та коров’ячої сироватки та альбумінового сиру урда (2013)
Білонога Ю. Л. - Оптимізація параметрів псевдозрідженого шару в системі тверде тіло – газ (тт-г) (2013)
Бінкевич В. Я. - Нові технологічні аспекти виготовлення овечої бринзи в умовах високогір’я Українських Карпат, Гачак Ю. Р., Білик О. Я., Микитин Л. Є., Бойчук Р. Р. (2013)
Боднарчук О. В. - Закономірності розвитку бактеріальних заквашувальних композицій під час біологічного дозрівання вершків для виготовлення кисловершкового масла (2013)
Вербицький С. Б. - Технологічні параметри тонкого подрібнення м’ясної сировини на емульситаторі та їх вплив на питомі енерговитрати процесу і якість оброблених фаршів (2013)
Власенко І. Г. - Вивчення режимів подвійної теплової обробки молока що забезпечує необхідний рівень його бактеріальної безпеки (2013)
Власенко І. Г. - Використанням комп'ютерних технологій для визначення біобезпечності харчової сировини тваринного походження (2013)
Власенко І. Г. - Можливості використання лактококів з високою протеолітичною властивістю у птахїівництві та харчової промисловості (2013)
Власенко І. Г. - Нові системи управління якістю продукції, що запроваджує сучасна світова харчова промисловість (2013)
Власенко І. Г. - Розширення асортименту кисломолочної продукції лікувально-профілактичного призначення (2013)
Галух Б. І. - Технологічні режими соління бринзи і їх вплив на якісні показники готового продукту (2013)
Жукова Я. Ф. - Аналізування аромату м’яких сирів з білою плісенню із застосуванням системи "електронний ніс”, Король Ц. О., Малова В.В, Захандревич О.А. (2013)
Крижова Ю. П. - Багатофункціональні комплексні суміші в складі розсолів для запечених шинок, Кишенько І. І., Венглюк О., Горобець Ю. (2013)
Куциняк І. В. - Хімічний склад та фізико-хімічні показники якості підшкірного жиру-сирцю, отриманого від косулі та дрібної рогатої худоби (2013)
Ліщак І. В. - Доцільність діагностики ОПН в процесі експлуатації, Бінкевич Т. В. (2013)
Мартич В. В. - Дослідження окремих реологічних характеристик сумішей для морозива молочного із зародками пшениці, Поліщук Г. Є., Гончарук О. В. (2013)
Мацько Л. М. - Вплив гомогенізації та вакуумування на структуруючі властивості яблучного пюре у складі морозива, Поліщук Г. Є., Гончарук О. В. (2013)
Мусій Л. Я. - Вплив складу заквашувальної композиції на мікробіологічні показники кисловершкового масла при зберіганні, Цісарик О. Й., Чоп Р. В. (2013)
Науменко О. В. - Дослідження ролі екзополісахаридної капсули в захисті клітин streptococcus thermophilus від фагового ураження (2013)
Орлюк Ю. Т. - Вплив умов ферментації сирної маси під час виробництва термокислотних сирів на якість готового продукту, Калмикова Г. Ф. (2013)
Пасічний В. М. - Дослідження структурно-механічних властивостей гелів альгінатів для виробництва м'ясних та м'ясомістких продуктів, Ястреба Ю. А. (2013)
Пасічний В. М. - Оптимізація рецептурного складу м'ясних та м'ясомістких напівкопчених ковбас з м'ясом птиці, Мороз О. О. (2013)
Паска М. З. - Дослідження фізико-хімічних показників напівкопчених ковбас вироблених при викорстанні сочевиці, Маркович І. І. (2013)
Свідрак І. Г. - Використання електронних засобів для підготовки фахівців технічних спеціальностей, Галкіна Н. С. (2013)
Сподинюк Н. А. - Визначення техніко-економічних показників опалювальних систем в приміщеннях пташників (2013)
Степанищев М. І. - Визначення зміни активної кислотності та реологічних показників сиру Печерський упродовж визрівання (2013)
Степанищев М. І. - Визначення раціональних параметрів виробництва сиру з двома видами плісені (2013)
Топчій О. А. - Використання рослинних олій у рецептурах м'ясних паштетів, Кишенько І. І., Котляр Є. О. (2013)
Усатенко Н. Ф. - Визначальні характеристики вирізок з м’яса курчат-бройлерів за нативним станом, Охріменко Ю. І. (2013)
Усатенко Н. Ф. - Розвиток теоретичних основ та практичного використання показника "активність води" в технології делікатесних продуктів, Крижська Т. А., Охріменко Ю. І., Клищова Т. Ю. (2013)
Усатенко Н. Ф. - Спосіб приготування структуроуворюючої композиції, Змієвська Т. М., Бондар С. В. (2013)
Федишин Я. І. - Оптимальне управління теплофізичним процесом стерилізації за мінімізацією прямих питомих теплових витрат із забезпеченням харчової цінності, Гембара Т. В., Федишин Т. Я. (2013)
Ціж Б. - Вплив газових середовищ на структуру сенсорних плівок на основі спряжених поліаміноаренів, Аксіментьєва О., Чохань М., Горбенко Ю., Балук В., Філіпсонов Р., Євчук О. (2013)
Щебентовська О. М. - Морфологічні особливості поверхні м’язів за низьких температурних режимів зберігання (2013)
Бежук О. М. - Жінки-просвітительки у таборі українських біженців та виселенців м. Гмінд (1916-1918) рр. (2013)
Галкіна Н. С. - Застосування інтерактивних методів навчання у підготовці спеціалістів та магістрів у вищій школі, Свідрак І. Г. (2013)
Галух Б. І. - Проблеми і перспективи працевлаштування молоді відповідно до нової редакції закону "Про зайнятість населення", Драч М.П., Чепига М. П., Драчук А. О. (2013)
Дзера М. М. - Євроатлантична інтеграція України: погляд молоді, Пасічний Р. Я. (2013)
Карбовнік І. В. - Lingua latina ad ius (2013)
Крупник Я. Г. - Образне пізнання пресвятої тройці, Крупник М. Г. (2013)
Присяжнюк В. Я. - Організація навчання, самостійної підготовки і контролю знань студентів з анатомії свійських тварин (2013)
Прокопів В. В. - Виробництво предметів з кістки та рогу на території України в першій половині 1 тис. н.е. (2013)
Тищенко В. М. - Викладач вищої школи: фаховий та психологічний рівні (2013)
Тищенко В. М. - Наукові, педагогічні, етичні та естетичні норми навчальної роботи (2013)
Халецький О. В. - Дієрозвій як історіологічно-духовне виведення або дієбожжя, Халецька О. О. (2013)
Шульський М. Г. - Життя і діяльність Станіслава Оріховського-Роксолана (2013)
Юристовський О. І. - Еволюція політичної ідеології дисидентського руху в Україні 60-80-рр. ХХ століття (2013)
Levon A. I. - To the nature of 0+ states in 228Th studied by two-neutron transfer, Alexa P., Pascu S., Onischuk V. A., Thirolf P. G. (2014)
Нестеров В. О. - Ізотопічна залежність потенціалу взаємодії та перерізів злиття (2014)
Хотяинцева Е. Н. - Влияние температурной обратной связи на стационарную волну ядерных делений, Хотяинцев В. Н., Павлович В. Н. (2014)
Борисенко В. И. - Экспериментальное определение подкритичности ядерного реактора, Волох А. Ф., Горанчук В. В., Сидорук Н. М. (2014)
Скалозубов В. И. - Критериальный метод оценки условий возникновения термоудара на корпус реактора, Габлая Т. В., Козлов И. Л., Лещетная Е. С. (2014)
Пелых С. Н. - Метод прогнозирования надежности оболочек твэлов ВВЭР, Максимов М. В., Никольский М. В. (2014)
Нагорний А. В. - Визначення структурного фактора міжчастинкової взаємодії у ферофлюїді за даними малокутового розсіяння нейтронів, Булавін Л. А., Петренко В. І., Іваньков О. І., Томчук О. В., Авдєєв М. В., Векаш Л. (2014)
Zakharchuk D. A. - Changing of the anisotropy parameter of mobility in n-Ge single crystals with heterogeneous distribution of doping impurity, Koval Y. V., Yashchynskiy L. V., Fedosov S. A. (2014)
Асламова Л. І. - Вибір детектора для оптимізації дозових навантажень на пацієнта при проведенні рентгенографічних обстежень, Меленевська Н. В., Куліч Є. В., Мірошниченко Н. С., Мірошниченко С. І. (2014)
Сенюк О. Ф. - Радіопротекторний вплив на ДНК мишей комплексів біополімерів з трутовика Fomes Fomentarius за дії іонізуючих випромінювань у малих дозах, Ковальов О. В., Паламар Л. А., Круль М. І., Горовий Л. Ф. (2014)
Hamid A. - k0-PGNAA of pollutants in aqueous samples using MCNP code, Shahbunder H. (2014)
Ковтун Г. П. - Производство и свойства низкофоновых сцинтилляторов вольфраматов кадмия и свинца для поиска двойного бета-распада, Бойко Р. С., Даневич Ф. А., Кропивянский Б. Н., Мокина В. М., Потина Т. С., Солопихин Д. А., Тупицына И. А., Щербань А. П., Шлегель В. Н. (2014)
Vyshnevskyi I. M. - Isomer yield ratios of 133Te, 134I, 135Xe in photofission of 235U with 17 MeV bremsstrahlung, Zheltonozhskii V. O., Savrasov A. M., Rovenskykh E. P., Plujko V. A., Davidovskaya O. I., Gorbachenko O. M. (2014)
Денисов В. Ю. - Бар’єри в енергії взаємодії деформованих ядер, Маргітич Т. О. (2014)
Митрохович Н. Ф. - Корреляционные свойства движения сопутствующей частицы относительно движения основной частицы в процессах радиоактивного распада и внутренней конверсии (2014)
Павлович В. Н. - О точности определения параметров глубоких подкритичностей методом Фейнмана, Поднебесный А. В. (2014)
Гаврилюк В. І. - Становлення культури захищеності в Україні, Гаврилюк-Буракова А. В., Драпей С. С., Пархоменко В. В., Проскурін Д. В., Романова О. П. (2014)
Долголенко А. П. - Подвижность носителей заряда при конфигурационной перестройке дивакансий в кремнии (2014)
Khyzhnyak S. V. - Dose dependent rearrangement of cellular membranes induced by ionizing radiation, Kysil O. O., Zhirnov V. V., Laposha O. A., Morozova V. S., Voitsitskiy V. M. (2014)
Лавренчук Г. Й. - Вплив нанорозмірних магніточутливих композитів, що містять 157Gd, на морфофункціональні властивості клітин in vitro, Шевченко Ю. Б., Петрановська А. Л., Пилипчук Е. В., Козловська І. В. (2014)
Отрешко Л. М. - Вміст 90Sr в зерні на паливних слідах чорнобильських радіоактивних випадань, Левчук С. Е., Йощенко Л. В. (2014)
Сенюк О. Ф. - Радіозахисні ефекти меланін-глюканового комплексу з Fomes Fomentarius та індраліну при опроміненні мишей BALB/С дозою 5,95 Гр/8,5 хв, Ковальов О. В., Паламар Л. А., Круль М. І., Горовий Л. Ф., Шевель В. М. (2014)
Ворона П. М. - Метод визначення стехіометричного складу гідридів металів за допомогою повільних нейтронів, Кальченко О. І., Кривенко В. Г. (2014)
Вишневський І. М. - Розвиток ядерних технологій в Інституті ядерних досліджень НАН України, Гайдар Г. П., Третьякова О. В., Гайдар В. О. (2014)
Вишневский И. Н. - Исследование фрагментов фотоделения 233U и 241Am, Желтоножский В. А., Саврасов А. Н., Ровенских E. П. (2014)
Понкратенко О. А. - Глобальні потенціали взаємодії для дифракційного розсіяння 16O + 12C та 12С + 12C у широкому діапазоні енергій, Рудчик А. А., Рудчик А. Т., Степаненко Ю. М., Улещенко В. В., Ширма Ю. О. (2014)
Рудчик А. Т. - Пружне та непружне розсіяння іонів 15N ядрами 11B при енергії 84 МеВ, Геращенко О. В., Черкас К. А., Рудчик А. А., Клічевскі С., Пірнак Вал. М., П’ясецкі Е., Русек К., Трщіньска А., Сакута С. Б., Сюдак Р., Строєк І., Столяж А., Кощий Є. І., Барабаш А. О., Ільїн А. П., Понкратенко О. А., Степаненко Ю. М., Улещенко В. В., Ширма Ю. О., Хоіньскі Я., Щурек А. (2014)
Белюскіна О. О. - Перерізи реакції 3H(d, t)np при енергії пучка дейтронів 37 МeВ, Гранцев В. І., Кісурін К. К., Омельчук С. Є., Рознюк Ю. С., Руденко Б. А., Слюсаренко Л. І., Стружко Б. Г. (2014)
Правдивий М. М. - Залежність нейтронної силової функції S0 від масового числа в області 100 < А < 140, Корж І. О. (2014)
Хотяинцев В. Н. - Исследование на устойчивость стационарной волны ядерных делений, Хотяинцева Е. Н., Аксенов А. В., Павлович В. Н. (2014)
Процак В. П. - Оцінка форм знаходження чорнобильських радіонуклідів у донних відкладеннях водойми охолоджувача ЧАЕС, Одінцов О. О. (2014)
Григор’єва Л. І. - Експрес прогноз дозового навантаження на населення від газоаерозольних викидів АЕС, Томілін Ю. А., Григор’єв К. В. (2014)
Іванов Ю. О. - Іммобілізація 90Sr і 137Cs у контрастних за властивостями ґрунтах, Малоштан І. М., Кулик І. В., Павлюченко В. В. (2014)
Косарчук О. В. - Динаміка ефективності довготривалого застосування контрзаходів на радіоактивно забруднених територіях у віддалений період після аварії на ЧАЕС, Лазарєв М. М., Кадигріб О. М. (2014)
Lonin A. Yu. - Application of a composite sorbent based on natural and synthetic zeolites for cesium ion elimination from water solutions, Levenets V. V., Voevodin V. M., Shchur A. O. (2014)
Гапєєнко Д. Д. - Комбінована дія іонізуючого випромінювання, солей міді та нікелю на морфофункціональні характеристики клітин in vitro, Лавренчук Г. Й. (2014)
Матвеева И. В. - Анализ и оценка радиоэкологических контрмер на основе теории радиоемкости (проблемы и перспективы) (2014)
Вальков А. Е. - Определение оптимальных параметров протонного пучка при производстве изотопа Sr-82 на циклотроне У-240, Михайлов Л. В. (2014)
Федоткин С. Н. - Влияние электрического поля ядра на процессы аннигиляции позитронов, испущенных при β+-распаде (2014)
Mikhailov A. V. - Coulomb interaction effects in many-particle nuclear reactions with two-fragment resonance formation, Pavlenko Yu. N., Shablov V. L., Stepaniuk A. V., Tyras I. A. (2014)
Тригубенко О. В. - Кореляція поперечного розширення та ударної в’язкості матеріалів корпусів реакторів ВВЕР-1000 (2014)
Конорева О. В. - Електрофізичні та оптичні характеристики фосфідо-галієвих діодів, опромінених електронами з Е = 2 МеВ, Малий Є. В., Петренко І. В., Пінковська М. Б., Тартачник В. П., Шлапацька В. В. (2014)
Гриневич Ю. П. - Перекисні процеси у крові щурів за разового введення різних активностей 131I, Липська А. І., Дрозд І. П., Телецька С. В., Циганок Т. В. (2014)
Сова О. А. - Дозоутворення та гематологічні ефекти за тривалого внутрішнього опромінення щурів ізотопом 131І, Дрозд І. П. (2014)
Канівець В. В. - 137Cs та 90Sr у воді водойми-охолоджувача ЧАЕС, Кірєєв С. І., Лаптєв Г. В., Насвіт О. І., Обрізан С. М. (2014)
Хомутинин Ю. В. - Статистический анализ характеристик радиоактивного аэрозоля в вентиляционной системе "Байпас" объекта "Укрытие" за период 2003 - 2012 гг., Процак В. П., Хан В. Е., Огородников Б. И. (2014)
Хомутінін Ю. В. - Оцінка радіоекологічної безпеки прісноводних водойм України на пізній стадії аварії на ЧАЕС (2014)
Крайнюк О. Ю. - Морфологічні зміни фенотипу колорадського жука в популяціях з різним ступенем радіаційного впливу, Гайченко В. А. (2014)
Литвинов С. В. - Влияние хронического облучения семян и проростков Arabidopsis thaliana малыми дозами γ-радиации на рост и развитие растений (2014)
Игнатьев И. Г. - Влияние системы подавления радиационного излучения на параметры пучка ионов электростатического ускорителя, Захарец М. И., Колинько С. В., Шульга Д. П. (2014)
Adib M. - 2 keV filters of quasi-mono-energetic neutrons, Habib N., Bashter I. I., Fathallah M., El-Mesiry M. S., Saleh A. (2014)
Козюк В. В. - Макрофіскальні фактори глобальної нестабільності (2014)
Савчук Н. В. - Світовий досвід формування доходів бюджету та перспективи його адаптації в Україні (2014)
Венцковський Д. Ю. - Актуальні виклики фінансовій безпеці України (2014)
Іванова І. М. - Експортно-кредитні агентства в системі державної фінансової підтримки експорту (2014)
Коваль О. П. - Щодо запровадження Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя (2014)
Крупка М. І. - Формування та особливості корпоративного податкового менеджменту в сучасних умовах господарювання, Кміть В. М., Ткачик Л. П. (2014)
Жилінська О. І. - Трансформація інвестиційної поведінки домогосподарств як фактор розвитку венчурних компаній (2014)
Островська О. А. - Інноваційний ресурс контролінгу в антикризовому управлінні фінансами підприємств (2014)
Гнилицька Л. В. - Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками підприємницької діяльності (2014)
Автори (2014)
Елєрс Ґерд - Управління державним боргом: завдання, цілі, учасники (2014)
Гасанов С. С. - Напрями формування фіскальної політики в аспекті асоціації України з ЄС, Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. (2014)
Лондар С. Л. Європейська фіскальна консолідація: який досвід варто використати Україні? - European fiscal consolidation: which experience should Ukraine consider? (2014)
Базилюк Я. Б. - Пріоритетні напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями (2014)
Ковальчук А. Т. - Тіньовий банкінг у геофінансовій сфері (2014)
Корж М. А. - Інституціональний механізм прямого іноземного інвестування (2014)
Anatolij Mjarkovskyj - Strategic areas of the development of the public finance management system (2014)
Tetjana Iefimenko - Actual issues of modern strategies in reforming tax systems (2014)
П’ятаченко Г. О. - Дослідження проблем інституціалізації фінансового господарства України (2014)
Автори (2014)
Огонь Ц. Г. - Бюджет: взаємозалежність зобов’язань і фінансових можливостей держави (2014)
Буряченко А. Є. - Функціональна децентралізація та вдосконалення системи бюджетних відносин (2014)
Невідомий В. І. - Теоретико-практичні аспекти реформування Рахункової палати України у вищу аудиторську інституцію (2014)
Чечуліна О. О. - Світові тенденції та перспективи розвитку державного фінансового контролю (2014)
Чумакова І. Ю. - Проблеми формування системи внутрішнього фінансового моніторингу в контексті запобігання ризикам відмивання коштів, Кравченко Ю. П. (2014)
Надрага В. І. - Теоретичні аспекти фінансування соціальних інвестицій (2014)
Козарезенко Л. В. - Державно-приватне партнерство як інструмент фінансового регулювання розвитку людського потенціалу (2014)
Любіч О. О. - Методологічні проблеми фінансового управління в банківському секторі України: уроки кризи, Волошин І. В. (2014)
Молдован О. О. - Гармонізація системи фіскальних стимулів із правилами ЄС як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (2014)
Автори (2014)
Шлапак О. В. - Державні фінанси України в сучасних умовах: проблеми стабілізації та антикризового управління (2014)
Білорус О. Г. - Глобальна структурна криза та трансформації фінансової світ-системи (2014)
Власюк О. С. - Фінансові аспекти розширення ринків збуту та стимулювання розвитку внутрішнього ринку в умовах запровадження зони вільної торгівлі з ЄС (2014)
Соколовська А. М. - Інструменти політики фіскальної консолідації та їх вплив на макроекономічні процеси, Райнова Л. Б. (2014)
Булана О. О. - Гармонізація трансфертного ціноутворення та митної оцінки товарів (2014)
Возняк Г. В. - Видатки місцевих бюджетів на охорону здоров’я: оцінка ефективності (2014)
Гайдай М. Г. - Організаційно-правові засади здійснення перекладу міжнародних стандартів фінансової звітності, Очеретна М. Ю. (2014)
Автори (2014)
Мярковський А. І. - Перспективи вдосконалення фінансового регулювання в Україні: глобальні виклики (2014)
Гасанов С. С. - Фінансування структурних зрушень та інноваційної модернізації, Сизоненко В. О. (2014)
Хвесик М. А. - Фінансово-економічні важелі капіталізації природних ресурсів у контексті забезпечення прибуткового природокористування, Бистряков І. К. (2014)
Паянок Т. М. - Рейтингова оцінка України в міжнародному середовищі, Задорожня Л. А. (2014)
Коляда Т. А. - Бюджетна стратегія як інструмент подолання структурних дисбалансів дохідної частини бюджету України (2014)
Селіверстов В. В. - Особливості забезпечення цінової стабільності в Україні (2014)
Загурський О. М. - Проблеми та перспективи біржової діяльності в аграрному секторі економіки (2014)
Шемаєв В. В. - Оцінка фінансової ефективності інвестиційних проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, Ромодан О. О. (2014)
Бондар М. І. - Постійні податкові різниці: відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності відповідно до проекту нової редакції розділу ІІІ Податкового кодексу України, Бабіч В. В. (2014)
Олійник Я. В. - Концептуальні засади нормативного забезпечення облікової політики підприємств (2014)
Автори (2014)
Матвійчук В. М. - Упровадження в Україні стандартів якості соціальних послуг населенню (2014)
Затонацька Т. Г. - Деякі аспекти фіскального стимулювання інноваційних підприємств в Україні (2014)
Гура Н. О. - Заборгованість населення житлово-експлуатаційним підприємствам: практичні аспекти погашення та врегулювання, Лебер-Одинцова Н. П. (2014)
Мортіков В. В. - Вигоди та втрати внаслідок функціонування системи державного пенсійного страхування (2014)
Заворотній Р. І. - Проблеми оцінки ризиковості емітентів на фінансових ринках (2014)
Сьомченков О. А. - Проблеми функціонування привілейованих акцій в Україні (2014)
Клименко О. В. - Закономірності розвитку ринків небанківських фінансових послуг в Україні (2014)
Бабяк Н. Д. - Контролінг ризиків проектів державно-приватного партнерства (2014)
Редзюк Є. В. - Актуальні завдання формування ефективних приватних корпоративних інститутів власності в Україні (2014)
Автори (2014)
Елєрс Ґерд - Стратегії реформ у сфері державних фінансів. Національні програми та міжнародні вимоги (МВФ, ЄС, Світовий банк) (2014)
Гасанов С.С. - Досвід ЄС з антикризового управління державними фінансами та його використання в Україні, Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. (2014)
Богдан Т. П. - Тренди глобального фінансового ринку під впливом боргових процесів у розвинутих країнах (2014)
Примостка Л. О. - Біржовий ринок деривативів в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку, Краснова І. В. (2014)
Кузьменко О. В. - Перестрахування як механізм стабілізації страхового ринку в умовах фінансової кризи (2014)
Непран А. В. - Проблеми розвитку обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та шляхи їх розв'язання (2014)
Селіверстов В. В. - Вплив інструментів грошово-кредитної політики Банку Англіїна рівень інфляції (2014)
Проданчук М. А. - Шляхи вдосконалення відображення інформації про результати діяльності у фінансовій звітності (2014)
Нескородєва І. І. - Діагностика банкрутства підприємства з використанням технології факторного аналізу, Пустовгар С. А. (2014)
Автори (2014)
Голдсуорсі Девід - Роль сучасного вищого органу фінансового контролю: досвід Великобританії, Роджерс Ієн (2014)
Невідомий В. І. - Національні особливості формування системи управління та контролю коштів міжнародної технічної допомоги від ЄС (2014)
Король В. М. - Перспективні напрями підготовки державних внутрішніх аудиторів в Україні, Чумакова І. Ю. (2014)
Хомутенко А. В. - Методологічні засади державного аудиту у сфері фінансів із позиції синергетичного підходу (2014)
Молдован О. О. - Новий етап реформи системи державних фінансів України: ключові пріоритети та завдання (2014)
Сідельникова Л. П. - Розбудова бюджетних ресурсів у контексті еволюції державотворення (2014)
Цікановська Н. А. - Теоретико-методичні підходи до діагностики фінансової безпеки недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Свідерська І. М. - Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансового контролінгу: проблематика практичного використання в Україні, Волошанюк Н. В. (2014)
Ситник Г. В. - Структурно-логічна послідовність фінансового планування на основі процесно-орієнтованого підходу (2014)
Науковці та практики дискутують щодо шляхів зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування (2014)
Автори (2014)
Бауманн Ельке - Планування й формування реалістичного та прозорого бюджету (2014)
Ловінська Л. Г. - Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні (2014)
Терещенко О. О. - Професійні компетенції фінансового контролера та його роль у прийнятті фінансово-економічних рішень (2014)
Надрага В. І. - Соціальні видатки в контексті фінансової стабільності України (2014)
Ковалів В. М. - Модернізація системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств, Волохов В. І. (2014)
Гаманкова О. О. - Теоретичні засади визначення ролі та місця держави на страховому ринку, Гаманков Д. В., Димніч О. В. (2014)
Яворська Т. В. - Інструменти страхового нагляду в Україні (2014)
Ткаченко Н. В. - Наукові підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів, Шабанова О. В. (2014)
Баранов А. Л. - Теоретико-методичні підходи до визначення доходів страхової компанії, Баранова О. В. (2014)
Автори (2014)
Dabrowska A. - Innovations in services and consumers’ competences (2014)
Апалькова В. В. - Виявлення та узагальнення основних тенденцій розвитку електронної комерції в країнах ЄС (2014)
Блинов А. О. - Патологии при проведении реинжиниринга современных организаций, Рудакова О. С. (2014)
Джусов О. А. - Стратегічні альтернативи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Прокоф’єва А. Д. (2014)
Дудяк С. Л. - Науково-технологічний розвиток Литви та перспективи литовсько-українського співробітництва в інноваційній сфері (2014)
Каменський В. М. - Напрями зміцнення енергетичної безпеки в контексті створення центру державно-приватного партнерства України та Німеччини (2014)
Мешко Н. П. - Впровадження та управління моделлю аутсорсингу IT-послуг на підприємствах, Гловацька Н. Р. (2014)
Омельяненко В. А. - Аналіз теоретичних основ оптимізації портфеля високих технологій (2014)
Приварникова І. Ю. - Використання біодизеля як один із інноваційних напрямків ресурсозбереження та забезпечення енергетичної безпеки України, Шевченко Р. О. (2014)
Приз О. В. - Асиметричність інформації в глобальній економіці (2014)
Присвітла О. В. - Теоретичні основи розвитку економічних відносин між країнами в умовах транснаціоналізації світової економіки (2014)
Присяжнюк Ю. І. - Експортний потенціал Німеччини у високих технологіях (2014)
Ручаєвський Д. О. - Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств гірничо-металургійного комплексу України (2014)
Сливенко В. А. - Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку країн Балтії (2014)
Смирнова Т. А. - Використання принципів інноваційного менеджменту у процесі формування корпоративної культури, Голей Ю. М. (2014)
Реферати (2014)
Довідка про авторів (2014)
Єфименко Т. І. - Запровадження інтегрованої звітності та реформування бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції (2014)
Білорус О. Г. - Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки (2014)
Шпільхофф Лотар - Роль рахункових палат у бюджетному циклі Німеччини та їхні потенційні позитивні ефекти в суспільстві (2014)
Кириленко О. П. - Державні фінанси та людський розвиток: діалектика взаємозв’язку, Тулай О. І. (2014)
Богдан Т. П. - Фіскальна консолідація: уроки міжнародного досвіду для України, Богдан І. В. (2014)
Циганов С. А. - Інновації як об’єкт впливу міжнародного фінансового капіталу в умовах циклічних змін економіки, Процун Н. М. (2014)
Башко В. Й. - Сутність квазіфіскальних операцій, їх види та наслідки (на прикладі НАК "Нафтогаз України”) (2014)
Сторонянська І. З. - Напрямки модернізації фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи, Пелехатий А. О. (2014)
Черната Т. М. - Оцінка ефективності інвестиційних проектів за критерієм чистого приведеного доходу, Сінєнко І. О. (2014)
Ювілей видатного українського вченого, дипломата, громадського діяча (до 75-річчя академіка НАН України О. Г. Білоруса) (2014)
Автори (2014)
Крауліх Патрік - Програмно-цільовий метод бюджетування у федеральній землі Гессен, Німеччина, Вайланд Ґюнтер (2014)
Соколовська А. М. - Фіскальна політика в Україні та її макроекономічні наслідки (2014)
Колосова В. П. - Cпівробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: сучасний стан та перспективи розширення, Іванова І. М. (2014)
Гаврилюк О. В. - Геоекономічні й фінансові інструменти та наслідки глобальної конфронтації (2014)
Длугопольський О. В. - Особливості фінансування соціального захисту в країнах Азії: японський вектор формування держави добробуту (2014)
Лупенко Ю. О. - Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки, Фещенко В. В. (2014)
Романишин В. О. - Ринок боргових зобов’язань як альтернативне джерело фінансування підприємств в Україні, Булавинець О. В. (2014)
Ювілей Дмитра Васильовича Полозенка (2014)
Автори (2014)
Лісовенко В. В. - Державний борг: концептуальні засади та макроекономічні аспекти, Бенч Л. Я., Бец О. І. (2014)
Білорус О. Г. - Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки (2014)
Юшко С. В. - До питання оцінки результатів виконання державного бюджету України за доходами (2014)
Зимовець В. В. - Ефективність надання державних гарантій підприємствам в Україні (2014)
Федоренко А. В. - Особливості правового статусу інституту спільного інвестування як платника податку на прибуток (2014)
Шовкун І. А. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в контексті неоіндустріалізації економіки України (2014)
Лазаренко Р. П. - Антикризова політика Німецького федерального банку (2014)
Соколовська А. М. - Шляхи реформування податкової системи України (2014)
Автори (2014)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2014 році (2014)
Васильєва О. О. - Тенденції підвищення продуктивності праці в сільському господарстві України та світу (2014)
Гримак О. Я. - Основні напрями розробки стратегії розвитку сільських територій, Долинський С. В., Дерев’яник В. П. (2014)
Дацко О. Б. - Перспективи розвитку підприємств м'ясопродуктового підкомплексу Львівської області (2014)
Дорош М. М. - Експортний потенціал україни: співробітництво з країнами Європейського Союзу, Дадак О. О., Гачек Т. С., Грабовський Р. С. (2014)
Дорош М. М. - Сучасний стан та розвиток адмініcтративної відповідальності митних органів України (2014)
Живко З. Б. - Параметри функціонування системи моніторингу рівня економічної безпеки підприємства, Павлів М. М., Тишко М. В. (2014)
Карпенко А. В. - Можливості людського потенціалу України до інноваційного розвитку (2014)
Козій Б. І. - Про можливі підходи до оцінки впливу дотримання технології виробництва тваринницької продукції на продуктивність тварин, Приймич В. І., Степанюк О. І. (2014)
Колодійчук В. А. - Логістичне управління запасами у формуванні асортиментної політики виробничого підприємства (2014)
Кошарська Н. М. - Формування фінансового механізму забезпечення розвитку підприємств АПК (2014)
Кубрак Н. Р. - Обгрунтування напрямів створення тривалих конкурентних переваг молокопереробними підприємствами в процесі реалізації стратегії еластичності ланцюга поставок (2014)
Куліш І. М. - Організаційно-правові форми продовольчої безпеки України в умовах глобальних викликів, Курляк М. Д. (2014)
Кухар Р. Б. - Інформатизація освіти в інформаційному суспільстві-вимога сьогодення, Мотько Н. Р., Дудик І. Р., Токарчук О. П. (2014)
Левків Г. Я. - Побудова системи маркетингового менеджменту в підприємствах АПК, Ільницький І. В., Гаспарян А. Б. (2014)
Масляк О. В. - Політика ціноутворення в аграрній сфері України (2014)
Матвеєва М. П. - Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток зовнішньоекономічних відносин (2014)
Мороз О. В. - Оцінювання організаційних змін у сільському господарстві України за критерієм концентрації земельних ресурсів, Семцов В. М., Марченко С. К., Федоришина О. Ю. (2014)
Музика П. М. - Оптові ринки сільськогосподарської продукції: стратегія побудови і функціонування, Доманська Н. А. (2014)
Назаркевич М. В. - Сучасні світові тенденції виробництва м'яса птиці (2014)
Небоженко Т. Т. - Ефективність сільськогосподарських підприємств за різними організаційно-правовими формами (2014)
Невінська Г. Б. - Кадрова складова гальмування інновацій (2014)
Пеленський Р. О. - Застосування складської логістики у виробничій сфері (2014)
Пенцак Т. Г. - Економічна ефективність вирощування малини в сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення, Галяс А. В. (2014)
Продан Л. І. - Транскордонне співробітництво Карпатського Єврорегіону за умов Східного розширення Європейського Союзу (2014)
Пугачов М. І. - Підходи з формування національної системи виробничого та ринкового контролю якості продукції тваринництва й збереження біологічного різноманіття в умовах СОТ, Музика П. М., Гуменний В. Д., Шаловило С. Г. (2014)
Сенів Р. В. - Особливості використання маркетингу на ринку молока (2014)
Станько С. В. - Тенденції та особливості розвитку м’ясного скотарства в умовах інтеграційних процесів, Станько В. Ю. (2014)
Тибінка Г. I. - Порівняльний аналіз стану ринку праці та заробітної плати у Львівській області протягом останніх років, Попівняк Р. Б. (2014)
Тимчишин О. Р. - Екологічні пріоритети у розвитку аграрного виробництва в умовах сталого розвитку сільських територій, Грабовський Р. С. (2014)
Шульський М. Г. - Ефективність ведення аграрного виробництва різними організаційно-правовими формами господарювання (2014)
Dariusz K. - Financial support of the European Union in the process of modernization of agriculture in Poland (2014)
Бабич А. М. - Здоровий спосіб життя, як основний компонент стану здоров’я населення, Ковбан О. Л., Якимишин І. Д., Ковтун А. А. (2014)
Голубева О. Т. - Інноваційні форми самостійної підготовки студентів в умовах занять з фізичного виховання, Василів О. В., Стахів М. М., Сопіла Ю. М. (2014)
Грималюк Б. Т. - Нова система управління охороною праці, Чайковський Б. П., Шалько А. В., Павлик Н. І., Ярошович І. Г. (2014)
Козак М. В. - Ветеринарно-санітарна експертиза в галичині у історичному аспекті, Остап’юк Ю. І., Салата В. З., Бінкевич В. Я. (2014)
Крупник Я. Г. - Біблійний аспект подружжя, Крупник М. Г. (2014)
Лісько Л. О. - Святе письмо для пророка (2014)
Лисий В. П. - Рефлексивний і категоріальний виміри співвідношення діалектики і культури, Костенко В. Г. (2014)
Люблін В. Д. - Правовий статус Пенсійного фонду України в системі пенсійного забезпечення громадян України (2014)
Пацевко А. Й. - Застосування засобів спортивної боротьби під час занять з фізичного виховання для підняття психо-емоційного стану студентів, Семенів Б. С., Приставський Т. Г., Василів О. В. (2014)
Пацевко А. Й. - Фізична підготовка спеціалістів агропромислового комплексу (функціонально-диференційований підхід), Приставський Т. Г., Ковбан О. Л., Голубева О. Т. (2014)
Присяжнюк В. Я. - Завідувачі кафедри анатомії тварин (2014)
Присяжнюк В. Я. - Історія кафедри анатомії тварин (2014)
Халецький О. В. - Дієрозвій історіологічно-духовний або ж релігійно-філософський динамістичний еволюціонізм, Халецька О. О. (2014)
Чайковський Б. П. - Сучасні проблеми державної технічної політики в сільському господарстві, Шалько А. В., Грималюк Б. Т., Ярошович І. Г. (2014)
Чепига М. П. - Кроки до якісної освіти лікарів ветеринарної медицини, Драчук А. О., Галяс В. Л., Мазур І. Я. (2014)
Шульський М. Г. - Микола Творидло – знанний кооператор у минулому і маловідома людина сьогодні (2014)
Щербатий З. Є. - Історичні віхи біолого-технологічного факультету (До 65-річчя з дня заснування), Слобода О. М. (2014)
Якимишин І. Д. - Аналіз атакуючих дій - ударів у ворота та передач м'яча при застосуванні різних тактичних систем в міні-футболі (футзалі), Бабич А. М., Стахів М. М., Ковтун А. А. (2014)
Яценко І. В. - Ветеринарне правознавство України та основи міжнародного ветеринарного права: навчально-методична концепція дисципліни, сучасний стан та перспективи розвитку, Головко Н. П. (2014)
Рибак С. О. - Фінансове забезпечення модернізації соціального захисту населення (2013)
Лондар С. Л. - Рівень боргового навантаження державних фінансів в Україні, Башко В. Й. (2013)
Богдан Т. П. - Державний борг України: особливості формування та управління в сучасних умовах (2013)
Базилюк Я. Б. - Міжнародні боргові відносини як чинник глобальної фінансової нестабільності (2013)
Козюк В. В. - Глобалізація та проблема провалу фіскальної дисципліни (2013)
Сущенко О. М. - Сутність, принципи та пріоритети макрофінансової стабілізації України (2013)
Савич В. І. - Сучасні інструменти управління проблемною заборгованістю за іпотечними кредитами (2013)
Коваленко Ю. М. - Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг: сутність, сегменти, суб’єкти (2013)
Яншина А. М. - Корпоративна відповідальність фінансових транснаціональних компаній (2013)
Автори (2013)
Єфименко Т. І. - Фіскальна консолідація в контексті антикризового регулювання, Гасанов С. С., Кудряшов В. П. (2013)
Луніна І. О. - Оподаткування багатства: міжнародний досвід та уроки для України (2013)
Юшко С. В. - Навантаження на фонд оплати праці суб’єктів господарювання як чинник тінізації доходів громадян (2013)
Паєнтко Т. В. - Податки як вхідні фінансові потоки бюджету та інструменти фіскального регулювання економічного розвитку (2013)
Зварич О. В. - Судовий збір в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Стефанюк І. Б. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування (2013)
Липова Т. В. - Державне управління зовнішніми (передаксесаційними) ресурсами: досвід Польщі, Колосова В. П. (2013)
Павлюк К. В. - Інноваційні механізми фінансування охорони здоров’я в умовах посткризового відновлення економіки (2013)
Диба М. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження інвестиційного процесу у фінансовій науці, Майорова Т. В. (2013)
Школьник І. О. - Міжнародні фінансові конгломерати на страховому ринку України, Кремень В. М. (2013)
Автори (2013)
Єфименко Т. І. - Актуальні питання сучасних стратегій реформування податкових систем (2013)
Ловінська Л. Г. - Концептуальні підходи до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (2013)
Маркевич О. В. - Удосконалення механізму оподаткування податком на прибуток підприємств України (2013)
Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни алгоритму оподаткування прибутку з урахуванням податкових преференцій та обмежень” (2013)
Автори (2013)
Шанда В. І. - Гравітаційний аспект біогеоценозу, Маленко Я. В., Ворошилова Н. В., Поздній Є. В. (2014)
Блінкова О. І. - Коадаптивна система деревних рослин та ксилотрофних грибів як біоіндикація стану лісів Київського Полісся та Київської височинної області, Іваненко О. М. (2014)
Шугуров О. О. - Вологовмісткість дерев в умовах сезонних змін (2014)
Булейко А. А. - Характеристика эдафотопов терновниковых биогеоценозов в границах биогеоценологического Присамарского стационара, особенности эколого-микроморфологии, Полева Ю. Л. (2014)
Качинська В. В. - Морфологічна характеристика підстилки в умовах промислових ділянок гірничо-металургійного комплексу Кривбасу (2014)
Бессонова В. П. - Видове різноманіття та життєвий стан деревних насаджень вздовж автотраси південного напрямку м. Дніпропетровськ, Пономарьова О. А., Іванченко О. Є. (2014)
Krupenko L. S. - Сondition of assimilation system tília cordáta under aerogenic pollution in Zaporozhye city, Kapelush N. V. (2014)
Савосько В. М. - Флюктуююча асиметрія листків берези повислої в умовах аеротехногенного забруднення Криворіжжя, Католіченко О. М. (2014)
Джиган О. П. - Вплив інгредієнтів викидів автотранспорту на анатомічну будову листків Tagetes patula L. та Salvia splendens Ker.- Gawl. в умовах Дніпропетровського мегаполісу (2014)
Шевцова Т. В. - Морфометрія пилкових зерен берези бородавчастої як індикатор якості екостану, Гаркава К. Г., Бриндза Я., Островськи Р., Мотильова С. М. (2014)
Бєдункова О. О. - Флуктуюча асиметрія плітки в річках Рівненщини, Петрук А. М. (2014)
Білушенко А. А. - Сучасний фауністичний статус та екологія нетопиря лісового, Pipistrellus nathusii (Chiroptera, Vespertilionidae) в умовах Центральної України (2014)
Домніч А. В. - Біологічні та економічні показники рівня ведення мисливського господарства у Cловаччині, Делеган І. І. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського