Григоренко А. П. - Дослідження стану зв’язкового апарату матки у жінок перименопаузального та постменопаузального віку з урогенітальним пролапсом (2015)
Гуцуляк В. І. - Лікування хворих із переломами кісток гомілки з використанням універсального апарата з можливістю адаптації форми опор до анатомічної конфігурації сегмента (2015)
Дашко М. О. - Показники системного імунітету у хворих на піодермії з різним клінічним перебігом, Денисенко О. І. (2015)
Єрмак О. С. - Копептин, MRproADM і показники кардіогемодинаміки у хворих на гострий інфаркт міокарда залежно від наявності ожиріння, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Ринчак П. І. (2015)
Кисельов С. М. - Зміни гуморальних факторів, показників раннього післяінфарктного ремоделювання серця під впливом антикоагулянтної терапії у хворих на Q-інфаркт міокарда (2015)
Кіт З. М. - Вплив аторвастатину та урсодезоксихолевої кислоти на вміст лептину у крові у хворих на артеріальну гіпертензію, Стрільчук Л. М. (2015)
Комнацький Б. Ю. - Ефективність комбінованої місцевої анестезії у пацієнтів із стоматологічними захворюваннями, поєднаними з цукровим діабетом, Горицький В. М. (2015)
Кулигіна В. М. - Результати досліджень психологічних особливостей хворих на глосодинію, Дорош І. О. (2015)
Кулигіна В. М. - Результати клінічного обстеження пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, поєднаними з ревматоїдним артритом, Повшенюк А. В. (2015)
Ладная И. Д. - Эффективность лечения нейропатии лицевого нерва методом рефлексотерапии (2015)
Лемко О. І. - Галоаерозольтерапія в реабілітації хворих на негоспітальні пневмонії: клінічно-функціональні аспекти, Решетар Д. В., Павлович Г. М. (2015)
Мазур О. О. - Якісний склад і популяційний рівень мікробіоти вмісту верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний синуїт із цукровим діабетом 1-го типу, Плаксивий О. Г., Калуцький І. В., Яковець К. І., Павлюк В. Д., Кульчицька Т. Л. (2015)
Матвійчук Х. Б. - Озонотерапія генералізованого пародонти ту у пацієнтів з ускладненнями виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, Сергієнко О. М., Камінський В. І. (2015)
Міщук В. Г. - Поширеність поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози: оцінка критеріїв ідентифікації, Скоропад К. М. (2015)
Моісеєнко І. О. - Асоціація С825Т поліморфізму гена β3-субодиниці G-протеїну з артеріальною гіпертензією (2015)
Нечитайло Ю. М. - Якість життя у дітей шкільного віку з головним болем, Ковтюк Н. І. (2015)
Пахаренко Л. В. - Психологічна дезадаптація жінок з передменструальним синдромом (2015)
Пашковський В. М. - Ендотеліальна дисфункція та показники пероксидного окиснення ліпідів у пацієнтів із дисциркуляторною енцефалопатією, Кричун І. І., Васильєва Н. В. (2015)
Петрук Д. В. - Діагностичні можливості інструментальних методик у виявленні закритих травм підшлункової залози, Підмурняк О. О. (2015)
Польовий В. П. - Прогнозування та передумови розвитку ускладненого перебігу травматичного ушкодження печінки, Кулачек Ф. Г., Кулачек Я. В. (2015)
Прийменко Д. С. - Психоемоційний стан хворих із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи, які застосовували різні засоби розвантаження кінцівки (2015)
Семененко А. І. - Особливості морфології головного мозку щурів при гострій церебральній ішемії на тлі уведення волювену, Семененко Н. О., Кондрацький Б. О., Кобеляцький Ю. Ю., Зведенюк Ю. О., Хребтій Г. І. (2015)
Семчишин М. Г. - Мозковий кровотік при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому та проміжному періодах згідно з даними ультразвукової допплерографії, Шевага В. М., Задорожна Б. В. (2015)
Сенаторова Г. С. - Бронхіти у дітей із бронхолегеневою дисплазією: клінічні прояви і морфологічні зміни слизової оболонки гортані, Ольховський Є. С., Сорокіна І. В., Ольховська О. М. (2015)
Сидорчук І. Й. - Імунологічна реактивність організму хворих на гострий бронхіт, Каспрук Н. А., Левицька С. А., Сидорчук Р. І., Сидорчук Л. І., Сидорчук Л. П., Яковець К. І., Сидорчук А. С. (2015)
Сидорчук І. Й. - Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий бронхіт, Каспрук Н. А., Левицька С. А., Сидорчук Л. І., Яковець К.І., Сидорчук А. Р., Сидорчук А. С. (2015)
Сычев Р. А. - Допплеровский спектр интраренального кровотока и суточный ритм артериаольного давления у больных гипертонической болезнью (2015)
Склярова В. О. - Частота виявлення гостриків, лямблій, аскарид і токсокар у жінок із первинним непліддям (2015)
Стрільчук Л. М. - Особливості клініко-лабораторних та інструментальних показників у жінок старше 50 років, які підлягали холецистектомії (2015)
Струк В. І. - Особливості змін структури та мікроелементного складу емалі зубів людини при їх патологічному стиранні у віковому аспекті (2015)
Торяник І. І. - Імуноцитофлуоресцентний аналіз: основні етапи фенотипування та диференційний потенціал автологічних стовбурових мезенхімальних клітин in vitro, Колесник В. В. (2015)
Трохимович О. В. - Гормональні та генетичні паралелі за умов загрозливого викидня ранніх термінів гестації (2015)
Урсол Г. Н. - Перикардиоскопия в комплексе диагностических, лечебных и паллиативных мероприятий при опухолевом перикардите (клинический опыт) (2015)
Федорук О. С. - Функціональні зміни контрлатеральної нирки в різні терміни після видалення ураженого органа за гострого однобічного запалення нирок у щурів, Степанченко М. С. (2015)
Хоменко В. Г. - Хроноперіодичність екскреторної, іонорегулювальної та кислоторегулювальної функцій нирок (2015)
Хребтій Г. І. - Сучасні аспекти діуретичної терапії хронічної серцевої недостатності у розрізі доказової медицини (2015)
Цуркан В. Г. - Психоемоційна напруженість операторів в умовах групової діяльності (2015)
Чайковська Г. С. - Моніторинг "модельних" уроджених вад розвитку травної системи у новонароджених дітей та їх летальність у структурі захворюваності, Геник-Березовська С. О., Осадчук З. В., Дворакевич А. О. (2015)
Ватутин Н. Т. - Ревматоидный артрит: современные принципы диагностики и лечения (обзор литературы), Смирнова А. С., Шевелёк А. Н., Тарадин Г. Г. (2015)
Возна Х. І. - Вплив високоактивної антиретровірусної терапії на функціональний стан серцево-судинної системи (огляд літератури) (2015)
Лотоцька С. В. - Обґрунтування використання ентеросорбенів у лікуванні синдрому ендогенної інтоксикації при різноманітних захворюваннях (огляд літератури) (2015)
Михайловська Н. С. - Клініко-патогенетична роль імунозапальних порушень та ендотеліальної дисфункції у хворих на ішемічну хворобу серця, комор бідну з гіпотиреозом (огляд літератури), Олійник Т. В., Михайловський Я. М. (2015)
Нефедов А. А. - Возможности фармакологической коррекции болевого синдрома при рассеянном склерозе (обзор литературы) (2015)
Пластунов Б. А. - Функціональний стан серцево-судинної системи першокурсників вищих навчальних закладів і чинники, що його формують (огляд літератури), Ковалів М. О. (2015)
Галюк Н. М. - Майстер-клас як нова форма організації навчального процесу (2015)
Грозав А. М. - Аналіз результативності навчання слухачів підготовчого відділення для громадян України Буковинського державного медичного університету у 2013-2014 навчальному році, Чорноус В. О., Перепелиця О. О. (2015)
Ємельянова О. І. - Сучасні підходи до викладання фармакогнозії студентам-фармацевтам заочної форми навчання вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації за умов кредитно-модульної системи (2015)
Кобрин О. П. - Підготовка студентів стоматологічного факультету до практично-орієнтованого державного іспиту на кафедрі терапевтичної стоматології в умовах навчання за кредитно-трансферною системою (2015)
Кулаєць В. М. - Підготовка лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-3. Загальна лікарська підготовка" (2015)
Мельник В. І. - Особливості впливу на мотивацію студентів до навчання у медичному коледжі, Трофименко О. Л. (2015)
За редакцією К. І. Яковець - Медичні internet-вісті. Частина V, С. Є. Дейнеки. (2015)
Роговий Ю. Є. - Історія та сьогоднішні досягнення кафедри патологічної фізіології Буковинського державного медичного університету, Філіпова Л. О., Дорошко В. А., Слободян К. В., Марущак А. В. (2015)
До 75-річчя видатного науковця (2015)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2015)
Титул, зміст (2013)
Андрєєв В. Г. - Удосконалення факторного аналізу детермінованих двофакторних мультиплікативних економічних показників (2013)
Тарасова В. В. - Графічний метод дослідження екологічного стану довкілля (2013)
Шарилова Е. Е. - Оценивание и анализ возрастной структуры населения Республики Беларусь на основе методики "четырехугольники старости" (2013)
Горященко Ю. Г. - Інформаційно-аналітичне забезпечення у системі статистичного вивчення регіонального розвитку (2013)
Айстраханов Д. Д. - Кількість підготовлених кваліфікованих робітників: багатофакторна модель, Максименко Д. В. (2013)
Сидорова А. В. - Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України, Кухенна М. А. (2013)
Тісунова В. М. - Інноваційні підходи до розвитку економіки промислових міст, Рудавка Н. В. (2013)
Щурик М. В. - Теоретичні і методологічні засади генезису земельних відносин: парадигмальний концепт (2013)
Єгоров І. Ю. - Удосконалення статистики досліджень і розробок: сучасні тенденції у розвинених країнах світу (2013)
Рижкова Ю. О. - Методологія та практика проведення обстеження інноваційної діяльності підприємств у країнах Європи, Жукович І. А., Єгоров І. Ю. (2013)
Кукса А. В. - Історичні передумови статистичного дослідження державних фінансів (2013)
Чекотовський Е. В. - Відносні статистичні показники: історія та теорія.Частина 1. Зародження теорії відносних статистичних показників (2013)
Розпутенко І. В. - Дефіцит державного управління: ідеали і приватизація (2013)
Удовиченко В. П. - Рецензія на монографію Романюка Сергія Андрійовича "Розвиток регіонів у відкритій економіці: теорія, політика, практика" (2013)
Хроніка (2013)
Анатоції (2013)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України" (2013)
Заічко Н. В. - Стан тромбоцитів у щурів з експериментальними порушеннями обміну гомоцистеїну, цистеїну та гідроген сульфіду (2014)
Гірич М. С. - Зміни вмісту білірубіну та сечової кислоти в сироватці крові молодих і старих щурів під час циклічного режиму годування, Кургузова Н. І., Божков А. І. (2014)
Іскра Р. Я. - Вплив цитрату хрому на вуглеводний обмін у крові щурів за стрептозотоциніндукованого діабету, Слівінська О. М. (2014)
Шеремета Л. М. - Про деякі біохімічні та гістологічні показники у порівняльному дослідженні гепатопротекторної дії вітчизняних ліпосомальних препаратів за умов експериментального медикаментозного гепатиту (2014)
Міц І. Р. - Пошкоджувальний вплив хронічного стресу на молодих щурів різної статі (2014)
Грінкевич В. М. - Експресія рецепторів стероїдних гормонів у серозних пухлинах яєчника залежно від стану менструальної функції хворих, Юрченко Н. П., Глущенко Н. М. (2014)
Гордієнко В. В. - Особливості циркадіанних біоритмів показників про/антиоксидантного гомеостазу в статевонезрілих щурів за тривалої дії низьких доз кадмію хлориду (2014)
Криницька І. Я. - Порівняльна характеристика біохімічних показників функціонального стану печінки у щурів з різними моделями гепатопульмонального синдрому, Кліщ І. М., Куліцька М. І. (2014)
Тарасенко К. В. - Механізми прогресування інсулінорезистентності у вагітних жінок з ожирінням (2014)
Тарасенко Л. М. - Вплив висококалорійної змішаної дієти на виразкове ушкодження шлунка та інкреторну функцію підшлункової залози за умов іммобілізаційного стресу в щурів, Омельченко О. Є., Цубер В. Ю., Білець М. В., Мартинова С. М. (2014)
Ястремська С. О. - Роль оксидативного стресу в реалізації токсичного ефекту карбонових наночастинок, Палиця Л. М., Ястремська І. М., Коробчук В. М., Корда М. М. (2014)
Кущ О. Г. - Особливості формування медіастинального лімфовузла в післянатальний період у нормі та після внутрішньоплідного введення імуноглобуліну людини, Васильчук Н. Г. (2014)
Антонишин І. В. - Стан пероксидного окиснення ліпідів при експериментальному дієтіндукованому аліментарному ожирінні, Марущак М. І., Денефіль О. В. (2014)
Дікал М. В. - Особливості сукцинатдегідрогеназної і Н+-АТР-азної активності в нирках щурів за умов інтоксикації 2,4-динітрофенолом та її корекція мелатоніном, Ференчук Є. О. (2014)
Безкоровайний А. О. - Ліпідний профіль яйцеклітини в’юна Misgurnus Fossіlis L., Зинь А. Р., Гарасим Н. П., Санагурський Д. І. (2014)
Гонський Я. І. - Біохімічні показники функціонального стану печінки за умов поєднаної дії важких металів і раундапу, Дмухальська Є. Б., Ярошенко Т. Я. (2014)
Гасюк Н. В. - Імуногістохімічна характеристика клітинних інфільтратів власної пластинки ясен при пародонтиті (2014)
Бойків А. Б. - Зміни біохімічних показників сироватки крові у тварин з експериментальним пародонтитом за зміненої реактивності (2014)
Турчин М. В. - Цитокіновий профіль крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки (2014)
Юрченко П. О. - Особливості обміну гомоцистеїну та гідроген сульфіду в центральній нервовій системі, Мельник А. В., Заічко Н. В., Йолтухівський М. М. (2014)
Олещук О. М. - ПЛР-діагностика: принципи, досягнення та перспективи, Мудра А. Є., Зозуляк Н. Б. (2014)
Підручна С. Р. - Цитокіновий профіль за умов політравми (2014)
Лупак М. І. - Вплив безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського на систему L-аргінін/NO в лейкоцитах периферичної крові щурів за експериментального цукрового діабету 1 типу, Канюка О. П., Гачкова Г. Я., Чайка Я. П., Скибіцька М. І., Сибірна Н. О. (2014)
Сторчило О. В. - Реалізація радіопротекторного ефекту розторопші плямистої у нащадків двох поколінь від опромінених щурів (2014)
Андрейчин С. М. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації та ліпопероксидації на тлі корекції глутаргіном при гострому токсичному тетрахлорметановому гепатиті, Скірак З. С. (2014)
Сорока І. О. - Імунологічні зміни в організмі піддослідних тварин при експериментальному хронічному ендотоксикозі, Демків І. Я. (2014)
Юрченко П. О. - Рівень нейронспецифічної енолази та гідроген сульфіду в сироватці крові щурів за умов гіпергомоцистеїнемії (2014)
Андрейчин Ю. М. - Роль активних форм кисню в патогенезі експериментального верхньощелепного синуситу (2014)
Кошова О. Ю. - Дослідження вікових змін N-ацетилглюкозаміну за умов патоспермії, викликаної доксорубіцином, у щурів та корекція їх глюкозаміном гідрохлоридом (2014)
Бекус І. Р. - Вивчення інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів у печінці тварин, уражених солями важких металів, та за корекції карнітином, Кирилів М. В., Івануса І. Б. (2014)
Нечипорук В. М. - Вміст відновленого глутатіону в органах при гіпер- і гіпотиреоїдизмі, Корда М. М. (2014)
Привроцька І. Б. - Вміст відновленого глутатіону в плазмі крові та печінці щурів за умов гострого панкреатиту, Федонюк Л. Я., Ружицька О. Ю., Кучмеровська Т. М. (2014)
Алексевич К. О. - Зміни показників вуглеводного обміну при ураженні щурів адреналіном і тетрахлорметаном, Фіра Л. С., Грималюк О. І. (2014)
Кузнецова О. В. - Особливості серологічного дослідження крові трупів-донорів (2014)
Лихацький П. Г. - Вміст активних форм кисню у щурів різних вікових груп за умов нітритного отруєння, Фіра Л. С., Трохимчук Н. Б. (2014)
Бандас І. А. - Взаємодія наночастинок оксиду кремнію з традиційними контамінантами – потенційний синергізм токсичних ефектів, Корда М. М. (2014)
Гайдай Г. Л. - Анализ биохимических показателей амниотической жидкости при сочетании врожденных пороков развития у плода и высокой вероятности инфицирования герпес- или цитомегаловирусной инфекцией беременных женщин, Бондаренко Л. Б., Петрик С. М. (2014)
Яворська С. І. - Розвиток імунокомплексних порушень при токсичному ураженні печінки, Мудра А. Є., Яворський М. В. (2014)
Гайдай Г. Л. - Токсичні ефекти змін вмісту молекул середньої маси в амніотичній рідині вагітних жінок за наявності тяжких уроджених вад розвитку плода (2014)
Кріпка О. І. - Біохімічні показники крові залежно від типу ремоделювання серця у хворих на подагру (2014)
Стахурська І. О. - Інтенсивність метгемоглобінутворення у щурів різної статі за умови токсичного ураження натрію нітритом, Пришляк А. М. (2014)
Кузьмак І. П. - Стан протеїназо-інгібіторної системи у тварин різного віку з аманіта-фалоїдиновим отруєнням, Острівка О. І., Ярошенко Т. Я., Василишин Н. А. (2014)
Юзва Ю. М. - Вміст Омега-3 жирних кислот у молоці та молочних продуктах, Покотило О. С., Ярошенко Т. Я. (2014)
Демкович А. Є. - Вплив тіотриазоліну на цитокіновий профіль при експериментальному постекстракційному альвеоліті (2014)
Підручна С. Р. - Рівень активності каталази і відновленого глутатіону на тлі тяжкої та комбінованої травми, Кравчук Л. О. (2014)
Марчишин С. М. - Дослідження низькомолекулярних органічних кислот квіток, листків і коренебульб лілійника буро-жовтого (Hemerocallis fulva L.) та лілійника гібридного (Hemerocallis hybrida Var. ‘Stella De Oro’), Козачок С. С., Зарічанська О. В., Ющенко Т. І. (2014)
Vorobets N. - Determination of phenolic acids in Calamintha officinalis by LC-MS/MS analysis, Nowak R., Olech M. (2014)
Мілян І. І. - Визначення вмісту фенольних сполук у траві вероніки лежачої методом ВЕРХ, Марчишин С. М. (2014)
Руденька Д. М. - Аналіз ефірної олії з насіння Nigella arvensis L., Шанайда М. І. (2014)
Лебідь О. І. - Визначення вмісту біологічно активних речовин у зборі з протизапальною активністю, Марчишин С. М., Шманько В. В. (2014)
Луцюк М. Б. - Виділення і дослідження фракції білків-фітогемаглютинінів сої звичайної та генно-модифікованої, Блажченко В. В. (2014)
Марчишин С. М. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у траві чистецю Зібольда (Stachys sieboldii Miq.) 136, Міщенко Л. Т., Гусак Л. В. (2014)
Демидяк О. Л. - Дослідження танідів у квітках та листках хризантеми садової багаторічної сорту Apro, Луканюк М. І. (2014)
Шостак Л. Г. - Вміст дубильних речовин у надземних і підземних органах первоцвіту весняного (Primula veris L.), Марчишин С. М. (2014)
Стойко Л. І. - Визначення вмісту амінокислот у траві золототисячника звичайного, Ярошенко Т. Я. (2014)
Савич А. О. - Визначення вмісту жирних кислот у зборі антидіабетичному, Куліцька М. І., Сопель О. В. (2014)
Грицяк Р. Ю. - Кількісний вміст фенольних сполук у траві котячих лапок дводомних (Antennaria dioica (L.)), Марчишин С. М. (2014)
Потішний І. М. - Визначення вмісту фенольних сполук у кореневищах і коренях дягеля лікарського і дудника лісового (2014)
Козачок С. С. - Вміст фенольних сполук у траві остудника голого (Herniaria glabra L.), Марчишин С. М. (2014)
Шевчук О. О. - Порівняльна активність двох препаратів колонієстимулювального фактора на моделі цитостатичної мієлодепресії у щурів, Вольська А. С., Чехун В. Ф., Ніколаєв В. Г. (2014)
Світлій пам’яті професора Юрія Володимировича Хмелевського (2014)
Титул,зміст (2013)
Бєлов В. Т. - Новий вид інтегрального статистичного індексу і методи його обчислення (2013)
Михайлов В. C. - Методичні проблеми вибіркового спостереження підприємств роздрібної торгівлі, Прилипко Ю. І. (2013)
Биков В. Ю. - Мобільний простір і мобільно орієнтоване середовище інтернет-користувача: особливості модельного подання та освітнього застосування (2013)
Пугачова М. В. - Індикатори ділових очікувань у Спеціальному стандарті поширення даних: світовий досвід та український погляд (2013)
Белецкий А. Я. - Синтез и анализ кодов Рида-Соломона в пространстве изоморфного изображения, Белецкий Е. А., Воливач О. И., Якимчук М. А. (2013)
Михайлов В. С. - Підходи щодо статистичного моделювання вітчизняного ринку праці: сегмент молодих професіоналів та фахівців, Ханін О. Г. (2013)
Коновал О. А. - Комп'ютерне моделювання як засіб підтримки самостійної роботи студентів при вивченні теоретичної фізики, Туркот Т. І. (2013)
Щурик М. В. - Охорона та відновлення регенеративних властивостей земельних ресурсів: регіональний економіко-статистичний аспект (2013)
Лазурчак І. І. - 3D - візуалізація рекурсивних розгорток з допомогою систем комп’ютерної математики (2013)
Моторин Р. М. - Знаменні події року у міжнародній статистиці (2013)
Бабенко М. І. - Методи комп'ютерного моделювання при розв’язуванні фізичних задач в курсі фізики вищої та середньої школи (2013)
Чекотовський Е. В. - Відносні статистичні показники: історія та теорія.Частина 2. Еволюція понять відносних статистичних показників,форм їх вираження та принципів побудови і застосування (2013)
Данілов О. Д. - Налоговая составляющая фискальной политики повышения конкурентоспособности национальной экономики (2013)
Ворона М. І. - Правові та організаційні засади державного управління в сфері підготовки іноземних студентів в Україні (2013)
Долинський Є. В. - Досвід використання новітніх інформаційних технологій у підготовці майбутніх перекладачів в університетах великої британії (2013)
Шатило О. А. - Історичний генезис категорії "національний інтерес” (2013)
Архіпова Т. Л. - Використання "хмарних обчислень" у вищій школі, Зайцева Т. В. (2013)
Прімєрова О. К. - Життя, наукова та практична діяльність М. Х. Бунге (до 190-ї річниці з дня народження) (2013)
Колос К. Р. - Модель процесу та критерії добору компонентів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2013)
Хроніка (2013)
Сороко Н. В. - Використання хмарних обчислень для розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів, Шиненко М. А. (2013)
Abstracts (2013)
Тарасіч Ю. Г. - Організація семінарських занять студентів засобами ІКПС, Співаковська Є. О. (2013)
Алфавітний показчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі "Статистика України" у 2013 році (2013)
Ваколя Т. І. - Проектно-модульний підхід до формування дослідницьких компетентностей майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України" (2013)
Кушнір Н. О. - Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до навчання основ інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Манжула А. М. - Онлайн сервисы в "открытом" сотрудничестве, Попко Т. С. (2013)
Модестова Т. В. - Технології підготовки майбутніх викладачів непедагогічних спеціальностей до педагогічної діяльності (2013)
Паєнтко Т. В. - Диверсифікація фінансових потоків в контексті стимулювання економічного розвитку (2013)
Словінська О. Д. - Вебінар як різновид електронної веб-конференції та його місце у мережевому колаборативному навчальному процесі (2013)
Крайдашенко О. В. - Віддалені фармакодинамічні ефекти застосування селективної бета-адреноблокади у хворих із хронічною серцевою недостатністю похилого і старечого віку, Свинтозельський О. О., Крайдашенко О. О. (2014)
Муляр Л. А. - Вплив преваліну на імунний статус хворих на сезонний алергічний риніт, Бобирьов В. М., Петрова Т. А., Островська Г. Ю. (2014)
Черняшова В. В. - Ризики виникнення побічних реакцій при застосуванні бета-адреноблокаторів у професійному спорті, Посохова К. А., Шевчук О. О. (2014)
Ільків І. І. - Дія Н2S-вмісного напроксену на стан системи NO-синтаза/аргіназа за умов стресу в тонкій кишці, Панасюк Н. Б., Білецька Л. П., Скляров О. Я. (2014)
Мельник А. В. - Вплив тестостерону на продукцію гідроген сульфіду в міокарді щурів (2014)
Денисенко Н. В. - H2S-Зв’язаний нестероїдний протизапальний препарат АТB-346 володіє зниженою гастротоксичністю порівняно з впливом його структурного аналога напроксену, Фоменко І. С., Федевич Ю. М., Скляров О. Я. (2014)
Нікітченко І. В. - Вплив Nw-нітро-L-аргініну на зміни показників прооксидантно-антиоксидантної системи мітохондрій печінки щурів за умов рабдоміолізу, Бараннік Т. В., Нікітченко Ю. В., Алі С. Г., Каліман П. А. (2014)
Філіпець Н. Д. - Стан протеолізу/фібринолізу тканин нирок під впливом флокаліну та дилтіазему за умов розвитку гіпоксичної гістогемічної нефропатії (2014)
Панасюк Я. В. - Вплив ловастатину на регенерацію кісткової тканини в щурів, Корда М. М. (2014)
Непорада К. С. - Вплив меланіну на активність NO-синтази, a-амілази та орнітиндекарбоксилази в слинних залозах за умов омепразоліндукованої гіпергастринемії, Берегова Т. В., Сухомлин А. А. (2014)
Городиловська М. І. - Дослідження впливу Lactobacillus Reuteri (Biogaia) на слизову оболонку стравоходу в комплексному лікуванні еозинофільного езофагіту у школярів (2014)
Щудрова Т. С. - Ренальні ефекти трипептидів AED та EDL при застосуванні за умов гентаміцинової нефропатії, Заморський І. І. (2014)
Сас П. А. - Патогенетична роль порушення ниркового транспорту іонів натрію в динаміці гострого ураження легень, Бондаренко Ю. І. (2014)
Палиця Л. М. - Дослідження впливу фулеренів С60 на гепатотоксичність толуолу, Ястремська С. О., Корда М. М. (2014)
Геруш І. В. - Вплив 14-добового введення мелатоніну на стан оксидантної та антиоксидантної систем і вміст гідроген сульфіду в крові щурів при алоксановому цукровому діабеті, Лугініч Н. М. (2014)
Бабік І. В. - Ефективність ноотропного препарату при лікуванні порушення біоелектричної активності головного мозку в дітей віком 7–14 років із діагнозом позашпитальної пневмонії (2014)
Андрейчин С. М. - Вплив глутаргіну на зв’язувальну функцію сироваткового альбуміну та інші показники функціонального стану печінки при гострому токсичному гідразиновому гепатиті, Скірак З. С. (2014)
Яремій І. М. - Вплив екзогенного мелатоніну на активність піруваткінази та лактатдегідрогенази в яснах і крові алоксандіабетичних щурів, Кушнір О. Ю., Кузик Л. Г. (2014)
Демкович А. Є. - Вплив тіотриазоліну на активність процесів пероксидного окиснення ліпідів та активність ферментів антиоксидантного захисту в сироватці крові за умов розвитку експериментального постекстракційного альвеоліту (2014)
Турчин М. В. - Динаміка показників антиоксидного захисту крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки, Кліщ І. М. (2014)
Александрова К. В. - Пошук нейропротекторів з енерготропними властивостями в ряду похідних ксантину, Бєленічев І. Ф., Левіч С. В., Юрченко Д. М., Шкода О. С., Носач С. Г. (2014)
Нагорна О. О. - Вплив ірбесартану на фракції гідроксипроліну в сироватці крові щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією та активність колагенази, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Бєленічев І. Ф. (2014)
Посохова К. А. - Вплив гіперфорину на результати фармакотерапії (2014)
Косуба Р. Б. - Фітохімічна корекція металотоксикозу в експерименті, Перепелиця О. О., Гордієнко В. В. (2014)
Бухтіярова І. П. - Вплив антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 ралейкіну на перебіг дитизонового діабету в кролів, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М. (2014)
Звягинцева Т. В. - Изучение безопасности метилурациловой мази с наночастицами серебра в эксперименте, Мороз А. Н., Миронченко С. И., Гринь И. В., Чебанов В. А., Гринь В. В. (2014)
Покотило О. А. - Фотокаталітична антибактеріальна активність наночастинок діоксиду титану (ТіО2) (2014)
Олещук О. М. - Деякі ризики при застосуванні антигіпертензивних препаратів першої лінії, Посохова К. А., Матюк Л. М. (2014)
Поготова Г. А. - Дія селенази на показники цитолізу в сироватці крові щурів при токсичному гепатиті, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Бєленічев І. Ф. (2014)
Бойко Л. А. - Застосування мексидолу для корекції порушень біоенергетичних процесів за умов одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном, Фіра Л. С., Герасимець І. І. (2014)
Іванова Н. І. - Вплив вінборону та тіотриазоліну на ступінь деструктивних ушкоджень у міокарді при гострій експериментальній доксорубіциновій кардіоміопатії за даними біохімічних показників, Степанюк Г. І., Іванова Е. Г. (2014)
Дахим І. С. - Вивчення гострої токсичності густого екстракту стокроток багаторічних, Кошова О. Ю., Болюх О. О. (2014)
Денисюк О. М. - Застосування бурштинової кислоти для посилення протигіпоксичного ефекту антигіпоксантів, Степанюк Г. І. (2014)
Сатурська Г. С. - Ефективність патогенетичної корекції експериментального дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу, Бондаренко Ю. І., Денефіль О. В., Потіха Н. Я., Чарнош С. М., Пелих В. Є., Юріїв К. Є. (2014)
Жилюк В. І. - Ефекти гіпоглікемічних засобів відносно процесів навчання та збереження набутої навички у щурів з алоксановою гіперглікемією (2014)
Пузиренко А. М. - Вивчення мітохондріо- та мембранопротекторних властивостей елгацину при експериментальній артеріальній гіпертензії у щурів, Чекман І. С., Горчакова Н. О. (2014)
Звягинцева Т. В. - Эффективность мазей тиотриазолина и метилурацила с наночастицами серебра при термическом ожоге в эксперименте, Гринь И. В., Мороз А. Н., Миронченко С. И. (2014)
Сампара С. Р. - Вплив аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження матки, плаценти та легень новонароджених при гестаційному антифосфоліпідному синдромі, Посохова К. А., Черняшова В. В., Яремчук О. З. (2014)
Косуба Р. Б. - Про що свідчить фармаконагляд на буковині, Петрюк А. Є., Климович К. М. (2014)
Пашинська О. С. - Порівняльна oцінка антиконвульсивної дії похідних хіназоліну та його конденсованих аналогів в експерименті (2014)
Матюшкіна М. В. - Розвиток депримуючих ефектів різнометальних (Mg, Co) біс(цитрато)германатів (станатів) (2014)
Стечишин І. П. - Масометричні та функціональні зміни при експериментальному цукровому діабеті й корекції препаратами кверцетину, Посохова К. А. (2014)
Мамчур В. Й. - Вплив пірацетаму та резвератролу на біохімічні маркери за умов експериментального метаболічного синдрому, індукованого високофруктозною дієтою, Мархонь Н. О., Лєвих А. Е. (2014)
Саєнко А. В. - Порівняльна оцінка курсового введення натрієвої солі 3-(2-оксо-3-феніл-2H- (2014)
Худан-Цільо І. І. - Застосування інгібітора iNOS при контактному дерматиті, Корда М. М. (2014)
Савченкова Л. В. - Оцінка ефективності та безпечності застосування фіксованих комбінацій гіпотензивних лікарських засобів у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію, Афоніна Т. В. (2014)
Посохова К. А. - Негативні наслідки неналежного використання анаболічних стероїдів, Олещук О. М., Черняшова В. В. (2014)
Бобирьов В. М. - Медикаментозно-індуковані гепатотоксичні реакції при проведенні радіохіміотерапії, Почерняєва В. Ф., Дев’яткіна Т. О., Лимар Л. О. (2014)
Бердей Т. С. - Дослідження жовчогінної дії сухого екстракту трави чорнобривців у інтактних щурів, Кошова О. Ю. (2014)
Посохова К. А. - Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом і призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну, Вольська А. С., Шевчук О. О., Яремчук О. З. (2014)
Савченкова Л. В. - Особливості небажаних реакцій лікарських засобів у дітей різного віку, Акімова М. С. (2014)
Сімонов П. В. - Нанобіотехнологічні методи синтезу протимікробних лікарських засобів на основі наночастинок міді (2014)
Казак Л. І. - Антагоніст кальцію фелодипін у кардіологічній практиці, Гребельник А. І. (2014)
Яковлева О. О. - Порівняльна нефропротекторна ефективність комбінованих інфузійних розчинів при опіковій хворобі в щурів у гострий період, Семененко О. М. (2014)
Прискока А. О. - Наночастинки срібла у лікуванні інфекцій, спричинених антибіотикорезистентними мікроорганізмами, Микитюк А. В. (2014)
Геруш О. В. - Вплив нових препаратів природного походження на проникність еритроцитарних мембран, Яковлєва Л. В., Леницька О. Б. (2014)
Аль ШадатНурАльхуда Ахмад - Медицинские и фармацевтические аспекты ионно-ацетатного инфузионного раствора, Корытнюк Р. С., Давтян Л. Л. (2014)
Хромильова О. В. - Щодо створення нового комбінованого лікарського засобу для лікування туберкульозу з метою зменшення побічної дії базового препарату, Кучеренко Л. І., Бєленічев І. Ф., Портна О. О., Растворов О. А. (2014)
Горчакова Н. О. - Перспективи досліджень наночастинок металів у поєднанні з ефірними оліями для зовнішнього застосування, Нагорна Т. І. (2014)
Ющенко Т. І. - "Церапласт-S” – перспективний шлях введення лікарських речовин через шкіру, Слюсар О. А., Ліман Н. С. (2014)
Горчакова Н. О. - Удосконалення якості викладання фармакології (2014)
Князєва М. В. - Сучасні погляди на процес викладання біохімії у вищій школі (за матеріалами FEBS Congress 2013–2014) (2014)
Туманов В. А. - Науково-методичні основи викладання фармакології холінергічних засобів рослинного і синтетичного походження, Чекман І. С., Горчакова Н. О., Войтенко Г. М., Тимченко О. Г., Тимченко І. М., Яковлєва І. Ю., Єсько Н. О. (2014)
Колесниченко Г. Г. - Аналіз мотивації як фактора оптимізації навчального процесу у вивченні медичних дисциплін, Коваленко О. Ю., Малишев С. Л. (2014)
Дяченко В. Ю. - Сучасні аспекти викладання студентам елективного курсу "Побічна дія ліків” (2014)
Горчакова Н. О. - Науково-методичні аспекти викладання фармакології моноклональних антитіл, Шумейко О. В., Савченко Н. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Єгоров І. Ю. - Система моніторингу діяльності індустріальних парків як інструмент реалізації державної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності, Рижкова Ю. О. (2014)
Хотетовська О. Б. - Особливості сучасних методик рейтингового оцінювання банківських установ за рівнем конкурентоспроможності (2014)
Голубова Г. В. - Статистичний аналіз основних соціально-економічних показників розвитку України за 2007–2013 рр. (2014)
Михайлов В. С. - Підходи до статистичного прогнозування споживання енергетичних ресурсів, Полтавець Л. Л. (2014)
Юрчик Г. М. - Аналіз та механізми подолання бідності в Україні, Самолюк Н. М. (2014)
Чекотовський Е. В. - Відносні статистичні показники: історія та теорія.Частина ІІІ. Еволюція видів відносних статистичних показників та їх класифікації (2014)
Вітаємо з ювілеєм Вівчара Дмитра Івановича (2014)
Звіт про використання коштів державного бюджету у 2013 році Державна служба статистики України (2014)
Анотации (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України" (2014)
Титул, зміст (2014)
Oстапчук О. Е. - Підходи до систематизації статистичних показників, Лумпова Т. І. (2014)
Рязанцева В. В. - Теорія та практика оцінки вартості банку.Частина 1. Витратний та порівняльний підходи, Подгайська Н. С. (2014)
Ященко Л. О. - Прогнозування державного боргу на основі доходів та видатків державного бюджету України (2014)
Казюк Я. М. - Питання бюджетної децентралізації управління системою місцевих бюджетів (2014)
Титаренко Г. Б. - Проблема вимірювання трансферу технологій при побудові національної інноваційної системи України (2014)
Корінько М. Д. - Суб’єкти системи управління підприємницькою діяльністю, Пабат В. В. (2014)
Кукса А. В. - Нормативно-правове регулювання статистичного оцінювання державних фінансів в світі (2014)
Прилипко Ю. І. - Оцінка тіньової економіки за відомчими методиками (2014)
Жарська І. О. - Сучасний стан і тенденції розвитку освітніх послуг в Україні: статистичні оцінки, Неткова В. М. (2014)
Kaрпов В. І. - Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни"Статистика”: статистичний аспект, Парфенцева Н. О., Карчев Я. Я., Голубова Г. В. (2014)
Лєснікова М. В. - Статистичні класифікації у зовнішній торгівлі послугами,огляд та застосування (2014)
Мотузка О. М. - Формування системи показників статистики міжнародної технічної допомоги (2014)
Жукович І. А. - Smart-місто як новий об’єкт статистичних досліджень: деякі концептуальні аспекти (2014)
Данилко В. К. - Статистика валового сільськогосподарського виробництва: методичні аспекти, Кобилинська Т. В. (2014)
Саричев В. І. - Стан та перспективи світової та національної сфер туризму в контексті людського розвитку (2014)
Чекотовський Е. В. - Табличний метод: теорія й історія. Частина 1. Витоки і зародження табличного методу (2014)
Хроніка (2014)
Анатоции (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України" (2014)
Бєлікова К. В. - Ресурси української популяції тракененської породи коней (2014)
Бігун Ю. П. - Підвищення життєздатності та продуктивності птиці у різні періоди постнатальної адаптації шляхом використання різних доз біологічно активних речовин фітокомпозиції ”Вітастимул”, Стояновський В. Г. (2014)
Білоус Л. Л. - Порівняльна характеристика екстер'єру коней російської рисистої породи різних ліній, Соколова Г. О., Ковальчук Н. А. (2014)
Боднарук В. Є. - Особливості генетичної структури поліської м’ясної породи великої рогатої худоби, Кропивка Ю. Г., Музика Л. І., Жмур А. Й. (2014)
Божик В. Й. - Сучасний стан і перспективи розвитку форелівництва в Західному регіоні України, Бачук Є. О. (2014)
Виговський І. В. - Формування травостою залежно від одновидових посівів і їх травосумішок (2014)
Вовкогон А. Г. - Вміст йоду та йодовмісних гормонів у організмі курчат-бройлерів за використання у складі комбікормів біомаси вермикультури, збагаченої йодом, Мерзлов С. В. (2014)
Гарайда В. М. - Біологічні особливості застосування фенарону у рибництві, Особа І. А., Пірус Р. І., Грициняк І. І. (2014)
Глушак І. І. - Селекційна оцінка дворічних жеребців орловської рисистої породи (2014)
Голова Н. В. - Фермертація в рубці корів за додавання бікарбонату натрію до раціонів з різним співвідношенням крохмалю та цукру, Невоструєва І. В., Вудмаска І. В. (2014)
Гудима В. Ю. - Жирнокислотний склад жовтка яєць за високого вмісту вітаміну D3 у раціоні курей-несучок, Вудмаска І. В., Петрук А. П. (2014)
Гузєєв Ю. В. - Генезис генофонду аборигенних порід великої рогатої худоби України (2014)
Гуменний В. Д. - Племінний репродуктор світлої аквітанської породи дослідного господарства "Поливанівка", Гумен В. В., Маршалкіна Т. В., Шаловило С. Г. (2014)
Дармограй Л. М. - Конверсія комбікорму та продуктивні показники молодняку кролів за різної кількості дріжджів, Шевченко М. Є., Лучин І. С. (2014)
Ібатуллін І. І. - Перетравність корму та баланс азоту в курчат-бройлерів за різного вмісту метіоніну у раціоні, Ільчук І. І., Кривенок М. Я., Довганюк Л. Ю. (2014)
Ільницька О. Ю. - Морфологічні та біохімічні показники крові корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Бабік Н. П. (2014)
Кориляк М. З. - Розторопша плямиста в складі рибних кормів при вирощуванні дволіток коропа, Пірус Р. І., Добрянська Г. М., Цьонь Н. І. (2014)
Лесів C. М. - Про виявлені закономірності обміну кисню в організмі тварин, Півторак Я. І. (2014)
Максін В. І. - Фізіологічна ефективність нових біологічно активних речовин та їх комплексів на прикладі дубового шовкопряда, Трокоз В. О., Аретинська Т. Б., Каплуненко В. Г., Черниш О. А. (2014)
Пелехатий М. С. - Вплив генотипу корів-первісток української чорно-рябої молочної породи на їх екстер’єрний тип, молочну продуктивність і відтворну здатність, Кочук-Ященко О. А. (2014)
Півторак Я. І. - Формування м’ясної продуктивності відгодівельних бугайців в залежності від рівня енергетичного живлення, Міхур Н. І. (2014)
Пославська Ю. В. - Хімічний склад молока корів української чорно-рябої молочної породи впродовж лактаційного періоду, Федорович Є.І., Новак І. В. (2014)
Почерняєв К. Ф. - Генетична експертиза чистопородності свиней за допомогою маркерів мітохондріального геному (2014)
Седіло Г. М. - Інтенсивність росту та м’ясна продуктивність ярок за використання добавок перліту в раціоні, Вовк С. О., Каплінський В. В., Хомик М. М. (2014)
Скорохід І. В. - Ефективність впливу нового гомеопатичного препарату на відтворювальну здатність корів, Скорохід А. В., Гармадій О. С., Воробель М. І. (2014)
Ткачёв А. В. - Влияние кишечных нематод на эффективность искусственного осеменения лошадей (2014)
Ткачук В. М. - Економічна ефективність застосування підвищених рівнів мінеальних елементів та фільтроперліту у годівлі овець, Стапай П. В., Кирилів Я. І. (2014)
Федорович В. В. - Ваговий та лінійний ріст корів червоної польської породи в умовах Західного регіону України, Бабік Н. П. (2014)
Халак В. І. - Фізико-хімічний склад найдовшого м’яза спини молодняку свиней за умов різної мінливості загального білка, кальцію та холестеролу у сироватці крові, Луник Ю. М., Коваленко Т. С. (2014)
Цехмістренко С. І. - Активність трансаміназ у плазмі крові кролів, Федорченко М. М. (2014)
Черненко О. І. - Продуктивні, технологічні та відтворювальні якості корів-первісток різних типів конституції, Дутка В. Р. (2014)
Шаран М. М. - Вплив БСА і відновленого глутатіону у складі середовища для заморожування сперми баранів на якість деконсервованих сперміїв, Гримак Х. М. (2014)
Щасливий Р. А. - Продуктивність молодняку кролів за різних джерел жиру у комбікормі, Голубєв М. І. (2014)
Щербатий З. Є. - Молочна продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній в умовах прикарпаття, Боднар П. В. (2014)
Maria R. - Uncharacteristic behaviors of the pigs at the fattening time, Janusz K., Janusz D. (2014)
Бєлозьорова Н. О. - Впливи середовища та інноваційних технологій утримання що докорінно (цілеспрямовано) впливають на стан продуктивності та життєздатності свиней (2014)
Бєлозьорова Н. О. - Інноваційні методи оптимально покращеного температурного режиму у мікрокліматі промислового вирощування курчат в приміщеннях птахо господарств за для покращення показників резистентності молодняка, Гречка Ю. М., Бєлозьоров О. С. (2014)
Богатко Н. М. - Застосування удосконаленого методу визначення кислотного числа жиру у продуктах з меленого зерна за їх ветеринарно-санітарної оцінки, Салата В. З., Букалова Н. В., Богатко Л. М., Щуревич Г. П., Богатко Д. Л. (2014)
Двилюк І. В. - Санітарно-гігієнічні основи превентивних заходів у бджільництві (2014)
Добрянська Г. М. - Особливості накопичення міді в складових екосистеми рибницького ставу, Швець Т. М., Янович Д. О., Мельник А. П. (2014)
Донських О. Д. - Оцінка впливу антистресових та стимулюючих препаратів на показники природної резистентності свиней, Чорний М. В., Баско С. О. (2014)
Захарів О. Я. - Параметри структури екологічної мережі у басейні річки Гнила Липа для сталого розвитку агросфери прилеглих територій (2014)
Колішицький З. В. - Рецепти комплексних вітамінно-мінеральних добавок для профілактики та лікування гіпо- та авітамінозів у ставкової форелі, Янович Н. Є. (2014)
Кривохижа Є. М. - Порівняльна характеристика засобів для санітарної обробки технологічного устаткування молокопереробних підприємств, Кухтин М. Д., Карпенко М. М. (2014)
Крушельницька О. В. - Вплив забрудненості ставової води на білковий обмін коропа (2014)
Макогон Х. Г. - До вивчення малакофауни Синевирського озера його побережжя (2014)
Мацуська О. В. - Адсорбція фосфатів природними та модифікованими сорбентами із водних розчинів, Сидорчук О. В., Сабадаш В. В. (2014)
Моткалюк Н. Ф. - Вибір кислот для створення кислотного мийного засобу для санітарної обробки доїльного устаткування, Кривохижа Є. М., Крижанівський Я. Й., Карпенко М. М. (2014)
Назаренко С. М. - Оцінка токсичності води рибогосподарських водойм за допомогою біотестування на Daphnia magna Straus (2014)
Панасюк І. В. - Вивчення безпечності м'яса за мікробіологічними показниками, Даниленко С. Г., Гарда С. О. (2014)
Параняк Р. П. - Стратегічні напрями інноваційного розвитку лісового господарства Закарпатської області, Войтович Н. В., Грига І. В. (2014)
Параняк Р. П. - Механізми формування екологічного ризику антропогенного забруднення малих річок Львівської області, Осташа Т. П. (2014)
Параняк Р. П. - Фінансове забезпечення розвитку екологічної політики: стратегічні перспективи, Войтович Н. В. (2014)
Параняк Р. П. - Система управління водними ресурсами у Львівській області, Войтович Н. В., Калин Б. М. (2014)
Соколюк В. М. - Формування мікроклімату в тваринницьких приміщеннях (2014)
Тарасенко Л. О. - Санітарно-гігієнічна оцінка фонових рівнів важких металів в кормах біогеохімічних провінцій Півдня України, Селіна В. О. (2014)
Фаріонік Т. В. - Рівень мікроелементів у крові бугайців за корекції раціонів дефіцитними мікроелементами та їх хелатними сполуками (2014)
Фотіна Т. І. - Сучасні стан і можливості рішення проблеми дезінфекції транспортних засобів, Березовський А. В., Улько Л. Г., Бабарук А. В. (2014)
Хімич М. С. - Контроль безпечності риби з використанням мікробіологічного експрес-методу (2014)
Чорний М. В. - Оценка влияния бав на иммунологическое состояние телят в условиях допустимого проэктно-технологического режима, Пасічник А. В., Вороняк В. В., Колісник П. В., Ігнатьєва Т. М. (2014)
Шкромада О. І. - Вплив комплексу дезінфектантів на клініко-біохімічний статус свиней, Фотіна Т. І., Скляр О. І., Бордун О. М. (2014)
Яценко І. В. - Органолептична та біосенсорна характеристика м’яса й м’ясного бульйону курчат-бройлерів за введення в раціон цитрату наномолібдену, Головко Н. П. (2014)
Яценко І. В. - Перед- та післязабійний ветеринарний огляд і органомакроскопічна характеристика продуктів забою курчат-бройлерів за збагачення раціону наномікроелементною кормовою сумішшю "Мікростимулін", Кириченко В. М. (2014)
Титул, зміст (2014)
Васєчко О. О. - Сучасні виклики статистичної вищої освіти і науки (2014)
Кулинич Р. О. - Статистичне прогнозування використання енергетичних ресурсів (2014)
Ященко Л. О. - Методологічні основи розрахунку індикаторів ділових очікувань, Мотузка О. М. (2014)
Задорожна Р. П. - Концептуалізація взаємозв’язку між фінансовим ринком,ринком фінансових послуг та фінансовим сектором (2014)
Кисельов К. Ю. - Статистичний аналіз рівня споживання товарів та послуг населенням України у 2013 році (2014)
Матковський С. О. - Система показників статистичного вивчення підприємництва, Гринькевич О. С. (2014)
Авксєнтьєв М. Ю. - Теоретико-методичний аналіз підходів до розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки (2014)
Cherusheva G. B. - The Role of Economic Psychology in Professional Training of Economists (2014)
Хроніка (2014)
Анотации (2014)
Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі "Статистика України” у 2014 році (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України" (2014)
Білик О. Я. - Фракційний склад білків овечої та коров’ячої сироватки та альбумінового сиру урда (2013)
Білонога Ю. Л. - Оптимізація параметрів псевдозрідженого шару в системі тверде тіло – газ (тт-г) (2013)
Бінкевич В. Я. - Нові технологічні аспекти виготовлення овечої бринзи в умовах високогір’я Українських Карпат, Гачак Ю. Р., Білик О. Я., Микитин Л. Є., Бойчук Р. Р. (2013)
Боднарчук О. В. - Закономірності розвитку бактеріальних заквашувальних композицій під час біологічного дозрівання вершків для виготовлення кисловершкового масла (2013)
Вербицький С. Б. - Технологічні параметри тонкого подрібнення м’ясної сировини на емульситаторі та їх вплив на питомі енерговитрати процесу і якість оброблених фаршів (2013)
Власенко І. Г. - Вивчення режимів подвійної теплової обробки молока що забезпечує необхідний рівень його бактеріальної безпеки (2013)
Власенко І. Г. - Використанням комп'ютерних технологій для визначення біобезпечності харчової сировини тваринного походження (2013)
Власенко І. Г. - Можливості використання лактококів з високою протеолітичною властивістю у птахїівництві та харчової промисловості (2013)
Власенко І. Г. - Нові системи управління якістю продукції, що запроваджує сучасна світова харчова промисловість (2013)
Власенко І. Г. - Розширення асортименту кисломолочної продукції лікувально-профілактичного призначення (2013)
Галух Б. І. - Технологічні режими соління бринзи і їх вплив на якісні показники готового продукту (2013)
Жукова Я. Ф. - Аналізування аромату м’яких сирів з білою плісенню із застосуванням системи "електронний ніс”, Король Ц. О., Малова В.В, Захандревич О.А. (2013)
Крижова Ю. П. - Багатофункціональні комплексні суміші в складі розсолів для запечених шинок, Кишенько І. І., Венглюк О., Горобець Ю. (2013)
Куциняк І. В. - Хімічний склад та фізико-хімічні показники якості підшкірного жиру-сирцю, отриманого від косулі та дрібної рогатої худоби (2013)
Ліщак І. В. - Доцільність діагностики ОПН в процесі експлуатації, Бінкевич Т. В. (2013)
Мартич В. В. - Дослідження окремих реологічних характеристик сумішей для морозива молочного із зародками пшениці, Поліщук Г. Є., Гончарук О. В. (2013)
Мацько Л. М. - Вплив гомогенізації та вакуумування на структуруючі властивості яблучного пюре у складі морозива, Поліщук Г. Є., Гончарук О. В. (2013)
Мусій Л. Я. - Вплив складу заквашувальної композиції на мікробіологічні показники кисловершкового масла при зберіганні, Цісарик О. Й., Чоп Р. В. (2013)
Науменко О. В. - Дослідження ролі екзополісахаридної капсули в захисті клітин streptococcus thermophilus від фагового ураження (2013)
Орлюк Ю. Т. - Вплив умов ферментації сирної маси під час виробництва термокислотних сирів на якість готового продукту, Калмикова Г. Ф. (2013)
Пасічний В. М. - Дослідження структурно-механічних властивостей гелів альгінатів для виробництва м'ясних та м'ясомістких продуктів, Ястреба Ю. А. (2013)
Пасічний В. М. - Оптимізація рецептурного складу м'ясних та м'ясомістких напівкопчених ковбас з м'ясом птиці, Мороз О. О. (2013)
Паска М. З. - Дослідження фізико-хімічних показників напівкопчених ковбас вироблених при викорстанні сочевиці, Маркович І. І. (2013)
Свідрак І. Г. - Використання електронних засобів для підготовки фахівців технічних спеціальностей, Галкіна Н. С. (2013)
Сподинюк Н. А. - Визначення техніко-економічних показників опалювальних систем в приміщеннях пташників (2013)
Степанищев М. І. - Визначення зміни активної кислотності та реологічних показників сиру Печерський упродовж визрівання (2013)
Степанищев М. І. - Визначення раціональних параметрів виробництва сиру з двома видами плісені (2013)
Топчій О. А. - Використання рослинних олій у рецептурах м'ясних паштетів, Кишенько І. І., Котляр Є. О. (2013)
Усатенко Н. Ф. - Визначальні характеристики вирізок з м’яса курчат-бройлерів за нативним станом, Охріменко Ю. І. (2013)
Усатенко Н. Ф. - Розвиток теоретичних основ та практичного використання показника "активність води" в технології делікатесних продуктів, Крижська Т. А., Охріменко Ю. І., Клищова Т. Ю. (2013)
Усатенко Н. Ф. - Спосіб приготування структуроуворюючої композиції, Змієвська Т. М., Бондар С. В. (2013)
Федишин Я. І. - Оптимальне управління теплофізичним процесом стерилізації за мінімізацією прямих питомих теплових витрат із забезпеченням харчової цінності, Гембара Т. В., Федишин Т. Я. (2013)
Ціж Б. - Вплив газових середовищ на структуру сенсорних плівок на основі спряжених поліаміноаренів, Аксіментьєва О., Чохань М., Горбенко Ю., Балук В., Філіпсонов Р., Євчук О. (2013)
Щебентовська О. М. - Морфологічні особливості поверхні м’язів за низьких температурних режимів зберігання (2013)
Бежук О. М. - Жінки-просвітительки у таборі українських біженців та виселенців м. Гмінд (1916-1918) рр. (2013)
Галкіна Н. С. - Застосування інтерактивних методів навчання у підготовці спеціалістів та магістрів у вищій школі, Свідрак І. Г. (2013)
Галух Б. І. - Проблеми і перспективи працевлаштування молоді відповідно до нової редакції закону "Про зайнятість населення", Драч М.П., Чепига М. П., Драчук А. О. (2013)
Дзера М. М. - Євроатлантична інтеграція України: погляд молоді, Пасічний Р. Я. (2013)
Карбовнік І. В. - Lingua latina ad ius (2013)
Крупник Я. Г. - Образне пізнання пресвятої тройці, Крупник М. Г. (2013)
Присяжнюк В. Я. - Організація навчання, самостійної підготовки і контролю знань студентів з анатомії свійських тварин (2013)
Прокопів В. В. - Виробництво предметів з кістки та рогу на території України в першій половині 1 тис. н.е. (2013)
Тищенко В. М. - Викладач вищої школи: фаховий та психологічний рівні (2013)
Тищенко В. М. - Наукові, педагогічні, етичні та естетичні норми навчальної роботи (2013)
Халецький О. В. - Дієрозвій як історіологічно-духовне виведення або дієбожжя, Халецька О. О. (2013)
Шульський М. Г. - Життя і діяльність Станіслава Оріховського-Роксолана (2013)
Юристовський О. І. - Еволюція політичної ідеології дисидентського руху в Україні 60-80-рр. ХХ століття (2013)
Levon A. I. - To the nature of 0+ states in 228Th studied by two-neutron transfer, Alexa P., Pascu S., Onischuk V. A., Thirolf P. G. (2014)
Нестеров В. О. - Ізотопічна залежність потенціалу взаємодії та перерізів злиття (2014)
Хотяинцева Е. Н. - Влияние температурной обратной связи на стационарную волну ядерных делений, Хотяинцев В. Н., Павлович В. Н. (2014)
Борисенко В. И. - Экспериментальное определение подкритичности ядерного реактора, Волох А. Ф., Горанчук В. В., Сидорук Н. М. (2014)
Скалозубов В. И. - Критериальный метод оценки условий возникновения термоудара на корпус реактора, Габлая Т. В., Козлов И. Л., Лещетная Е. С. (2014)
Пелых С. Н. - Метод прогнозирования надежности оболочек твэлов ВВЭР, Максимов М. В., Никольский М. В. (2014)
Нагорний А. В. - Визначення структурного фактора міжчастинкової взаємодії у ферофлюїді за даними малокутового розсіяння нейтронів, Булавін Л. А., Петренко В. І., Іваньков О. І., Томчук О. В., Авдєєв М. В., Векаш Л. (2014)
Zakharchuk D. A. - Changing of the anisotropy parameter of mobility in n-Ge single crystals with heterogeneous distribution of doping impurity, Koval Y. V., Yashchynskiy L. V., Fedosov S. A. (2014)
Асламова Л. І. - Вибір детектора для оптимізації дозових навантажень на пацієнта при проведенні рентгенографічних обстежень, Меленевська Н. В., Куліч Є. В., Мірошниченко Н. С., Мірошниченко С. І. (2014)
Сенюк О. Ф. - Радіопротекторний вплив на ДНК мишей комплексів біополімерів з трутовика Fomes Fomentarius за дії іонізуючих випромінювань у малих дозах, Ковальов О. В., Паламар Л. А., Круль М. І., Горовий Л. Ф. (2014)
Hamid A. - k0-PGNAA of pollutants in aqueous samples using MCNP code, Shahbunder H. (2014)
Ковтун Г. П. - Производство и свойства низкофоновых сцинтилляторов вольфраматов кадмия и свинца для поиска двойного бета-распада, Бойко Р. С., Даневич Ф. А., Кропивянский Б. Н., Мокина В. М., Потина Т. С., Солопихин Д. А., Тупицына И. А., Щербань А. П., Шлегель В. Н. (2014)
Vyshnevskyi I. M. - Isomer yield ratios of 133Te, 134I, 135Xe in photofission of 235U with 17 MeV bremsstrahlung, Zheltonozhskii V. O., Savrasov A. M., Rovenskykh E. P., Plujko V. A., Davidovskaya O. I., Gorbachenko O. M. (2014)
Денисов В. Ю. - Бар’єри в енергії взаємодії деформованих ядер, Маргітич Т. О. (2014)
Митрохович Н. Ф. - Корреляционные свойства движения сопутствующей частицы относительно движения основной частицы в процессах радиоактивного распада и внутренней конверсии (2014)
Павлович В. Н. - О точности определения параметров глубоких подкритичностей методом Фейнмана, Поднебесный А. В. (2014)
Гаврилюк В. І. - Становлення культури захищеності в Україні, Гаврилюк-Буракова А. В., Драпей С. С., Пархоменко В. В., Проскурін Д. В., Романова О. П. (2014)
Долголенко А. П. - Подвижность носителей заряда при конфигурационной перестройке дивакансий в кремнии (2014)
Khyzhnyak S. V. - Dose dependent rearrangement of cellular membranes induced by ionizing radiation, Kysil O. O., Zhirnov V. V., Laposha O. A., Morozova V. S., Voitsitskiy V. M. (2014)
Лавренчук Г. Й. - Вплив нанорозмірних магніточутливих композитів, що містять 157Gd, на морфофункціональні властивості клітин in vitro, Шевченко Ю. Б., Петрановська А. Л., Пилипчук Е. В., Козловська І. В. (2014)
Отрешко Л. М. - Вміст 90Sr в зерні на паливних слідах чорнобильських радіоактивних випадань, Левчук С. Е., Йощенко Л. В. (2014)
Сенюк О. Ф. - Радіозахисні ефекти меланін-глюканового комплексу з Fomes Fomentarius та індраліну при опроміненні мишей BALB/С дозою 5,95 Гр/8,5 хв, Ковальов О. В., Паламар Л. А., Круль М. І., Горовий Л. Ф., Шевель В. М. (2014)
Ворона П. М. - Метод визначення стехіометричного складу гідридів металів за допомогою повільних нейтронів, Кальченко О. І., Кривенко В. Г. (2014)
Вишневський І. М. - Розвиток ядерних технологій в Інституті ядерних досліджень НАН України, Гайдар Г. П., Третьякова О. В., Гайдар В. О. (2014)
Вишневский И. Н. - Исследование фрагментов фотоделения 233U и 241Am, Желтоножский В. А., Саврасов А. Н., Ровенских E. П. (2014)
Понкратенко О. А. - Глобальні потенціали взаємодії для дифракційного розсіяння 16O + 12C та 12С + 12C у широкому діапазоні енергій, Рудчик А. А., Рудчик А. Т., Степаненко Ю. М., Улещенко В. В., Ширма Ю. О. (2014)
Рудчик А. Т. - Пружне та непружне розсіяння іонів 15N ядрами 11B при енергії 84 МеВ, Геращенко О. В., Черкас К. А., Рудчик А. А., Клічевскі С., Пірнак Вал. М., П’ясецкі Е., Русек К., Трщіньска А., Сакута С. Б., Сюдак Р., Строєк І., Столяж А., Кощий Є. І., Барабаш А. О., Ільїн А. П., Понкратенко О. А., Степаненко Ю. М., Улещенко В. В., Ширма Ю. О., Хоіньскі Я., Щурек А. (2014)
Белюскіна О. О. - Перерізи реакції 3H(d, t)np при енергії пучка дейтронів 37 МeВ, Гранцев В. І., Кісурін К. К., Омельчук С. Є., Рознюк Ю. С., Руденко Б. А., Слюсаренко Л. І., Стружко Б. Г. (2014)
Правдивий М. М. - Залежність нейтронної силової функції S0 від масового числа в області 100 < А < 140, Корж І. О. (2014)
Хотяинцев В. Н. - Исследование на устойчивость стационарной волны ядерных делений, Хотяинцева Е. Н., Аксенов А. В., Павлович В. Н. (2014)
Процак В. П. - Оцінка форм знаходження чорнобильських радіонуклідів у донних відкладеннях водойми охолоджувача ЧАЕС, Одінцов О. О. (2014)
Григор’єва Л. І. - Експрес прогноз дозового навантаження на населення від газоаерозольних викидів АЕС, Томілін Ю. А., Григор’єв К. В. (2014)
Іванов Ю. О. - Іммобілізація 90Sr і 137Cs у контрастних за властивостями ґрунтах, Малоштан І. М., Кулик І. В., Павлюченко В. В. (2014)
Косарчук О. В. - Динаміка ефективності довготривалого застосування контрзаходів на радіоактивно забруднених територіях у віддалений період після аварії на ЧАЕС, Лазарєв М. М., Кадигріб О. М. (2014)
Lonin A. Yu. - Application of a composite sorbent based on natural and synthetic zeolites for cesium ion elimination from water solutions, Levenets V. V., Voevodin V. M., Shchur A. O. (2014)
Гапєєнко Д. Д. - Комбінована дія іонізуючого випромінювання, солей міді та нікелю на морфофункціональні характеристики клітин in vitro, Лавренчук Г. Й. (2014)
Матвеева И. В. - Анализ и оценка радиоэкологических контрмер на основе теории радиоемкости (проблемы и перспективы) (2014)
Вальков А. Е. - Определение оптимальных параметров протонного пучка при производстве изотопа Sr-82 на циклотроне У-240, Михайлов Л. В. (2014)
Федоткин С. Н. - Влияние электрического поля ядра на процессы аннигиляции позитронов, испущенных при β+-распаде (2014)
Mikhailov A. V. - Coulomb interaction effects in many-particle nuclear reactions with two-fragment resonance formation, Pavlenko Yu. N., Shablov V. L., Stepaniuk A. V., Tyras I. A. (2014)
Тригубенко О. В. - Кореляція поперечного розширення та ударної в’язкості матеріалів корпусів реакторів ВВЕР-1000 (2014)
Конорева О. В. - Електрофізичні та оптичні характеристики фосфідо-галієвих діодів, опромінених електронами з Е = 2 МеВ, Малий Є. В., Петренко І. В., Пінковська М. Б., Тартачник В. П., Шлапацька В. В. (2014)
Гриневич Ю. П. - Перекисні процеси у крові щурів за разового введення різних активностей 131I, Липська А. І., Дрозд І. П., Телецька С. В., Циганок Т. В. (2014)
Сова О. А. - Дозоутворення та гематологічні ефекти за тривалого внутрішнього опромінення щурів ізотопом 131І, Дрозд І. П. (2014)
Канівець В. В. - 137Cs та 90Sr у воді водойми-охолоджувача ЧАЕС, Кірєєв С. І., Лаптєв Г. В., Насвіт О. І., Обрізан С. М. (2014)
Хомутинин Ю. В. - Статистический анализ характеристик радиоактивного аэрозоля в вентиляционной системе "Байпас" объекта "Укрытие" за период 2003 - 2012 гг., Процак В. П., Хан В. Е., Огородников Б. И. (2014)
Хомутінін Ю. В. - Оцінка радіоекологічної безпеки прісноводних водойм України на пізній стадії аварії на ЧАЕС (2014)
Крайнюк О. Ю. - Морфологічні зміни фенотипу колорадського жука в популяціях з різним ступенем радіаційного впливу, Гайченко В. А. (2014)
Литвинов С. В. - Влияние хронического облучения семян и проростков Arabidopsis thaliana малыми дозами γ-радиации на рост и развитие растений (2014)
Игнатьев И. Г. - Влияние системы подавления радиационного излучения на параметры пучка ионов электростатического ускорителя, Захарец М. И., Колинько С. В., Шульга Д. П. (2014)
Adib M. - 2 keV filters of quasi-mono-energetic neutrons, Habib N., Bashter I. I., Fathallah M., El-Mesiry M. S., Saleh A. (2014)
Козюк В. В. - Макрофіскальні фактори глобальної нестабільності (2014)
Савчук Н. В. - Світовий досвід формування доходів бюджету та перспективи його адаптації в Україні (2014)
Венцковський Д. Ю. - Актуальні виклики фінансовій безпеці України (2014)
Іванова І. М. - Експортно-кредитні агентства в системі державної фінансової підтримки експорту (2014)
Коваль О. П. - Щодо запровадження Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя (2014)
Крупка М. І. - Формування та особливості корпоративного податкового менеджменту в сучасних умовах господарювання, Кміть В. М., Ткачик Л. П. (2014)
Жилінська О. І. - Трансформація інвестиційної поведінки домогосподарств як фактор розвитку венчурних компаній (2014)
Островська О. А. - Інноваційний ресурс контролінгу в антикризовому управлінні фінансами підприємств (2014)
Гнилицька Л. В. - Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками підприємницької діяльності (2014)
Автори (2014)
Елєрс Ґерд - Управління державним боргом: завдання, цілі, учасники (2014)
Гасанов С. С. - Напрями формування фіскальної політики в аспекті асоціації України з ЄС, Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. (2014)
Лондар С. Л. Європейська фіскальна консолідація: який досвід варто використати Україні? - European fiscal consolidation: which experience should Ukraine consider? (2014)
Базилюк Я. Б. - Пріоритетні напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями (2014)
Ковальчук А. Т. - Тіньовий банкінг у геофінансовій сфері (2014)
Корж М. А. - Інституціональний механізм прямого іноземного інвестування (2014)
Anatolij Mjarkovskyj - Strategic areas of the development of the public finance management system (2014)
Tetjana Iefimenko - Actual issues of modern strategies in reforming tax systems (2014)
П’ятаченко Г. О. - Дослідження проблем інституціалізації фінансового господарства України (2014)
Автори (2014)
Огонь Ц. Г. - Бюджет: взаємозалежність зобов’язань і фінансових можливостей держави (2014)
Буряченко А. Є. - Функціональна децентралізація та вдосконалення системи бюджетних відносин (2014)
Невідомий В. І. - Теоретико-практичні аспекти реформування Рахункової палати України у вищу аудиторську інституцію (2014)
Чечуліна О. О. - Світові тенденції та перспективи розвитку державного фінансового контролю (2014)
Чумакова І. Ю. - Проблеми формування системи внутрішнього фінансового моніторингу в контексті запобігання ризикам відмивання коштів, Кравченко Ю. П. (2014)
Надрага В. І. - Теоретичні аспекти фінансування соціальних інвестицій (2014)
Козарезенко Л. В. - Державно-приватне партнерство як інструмент фінансового регулювання розвитку людського потенціалу (2014)
Любіч О. О. - Методологічні проблеми фінансового управління в банківському секторі України: уроки кризи, Волошин І. В. (2014)
Молдован О. О. - Гармонізація системи фіскальних стимулів із правилами ЄС як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (2014)
Автори (2014)
Шлапак О. В. - Державні фінанси України в сучасних умовах: проблеми стабілізації та антикризового управління (2014)
Білорус О. Г. - Глобальна структурна криза та трансформації фінансової світ-системи (2014)
Власюк О. С. - Фінансові аспекти розширення ринків збуту та стимулювання розвитку внутрішнього ринку в умовах запровадження зони вільної торгівлі з ЄС (2014)
Соколовська А. М. - Інструменти політики фіскальної консолідації та їх вплив на макроекономічні процеси, Райнова Л. Б. (2014)
Булана О. О. - Гармонізація трансфертного ціноутворення та митної оцінки товарів (2014)
Возняк Г. В. - Видатки місцевих бюджетів на охорону здоров’я: оцінка ефективності (2014)
Гайдай М. Г. - Організаційно-правові засади здійснення перекладу міжнародних стандартів фінансової звітності, Очеретна М. Ю. (2014)
Автори (2014)
Мярковський А. І. - Перспективи вдосконалення фінансового регулювання в Україні: глобальні виклики (2014)
Гасанов С. С. - Фінансування структурних зрушень та інноваційної модернізації, Сизоненко В. О. (2014)
Хвесик М. А. - Фінансово-економічні важелі капіталізації природних ресурсів у контексті забезпечення прибуткового природокористування, Бистряков І. К. (2014)
Паянок Т. М. - Рейтингова оцінка України в міжнародному середовищі, Задорожня Л. А. (2014)
Коляда Т. А. - Бюджетна стратегія як інструмент подолання структурних дисбалансів дохідної частини бюджету України (2014)
Селіверстов В. В. - Особливості забезпечення цінової стабільності в Україні (2014)
Загурський О. М. - Проблеми та перспективи біржової діяльності в аграрному секторі економіки (2014)
Шемаєв В. В. - Оцінка фінансової ефективності інвестиційних проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, Ромодан О. О. (2014)
Бондар М. І. - Постійні податкові різниці: відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності відповідно до проекту нової редакції розділу ІІІ Податкового кодексу України, Бабіч В. В. (2014)
Олійник Я. В. - Концептуальні засади нормативного забезпечення облікової політики підприємств (2014)
Автори (2014)
Матвійчук В. М. - Упровадження в Україні стандартів якості соціальних послуг населенню (2014)
Затонацька Т. Г. - Деякі аспекти фіскального стимулювання інноваційних підприємств в Україні (2014)
Гура Н. О. - Заборгованість населення житлово-експлуатаційним підприємствам: практичні аспекти погашення та врегулювання, Лебер-Одинцова Н. П. (2014)
Мортіков В. В. - Вигоди та втрати внаслідок функціонування системи державного пенсійного страхування (2014)
Заворотній Р. І. - Проблеми оцінки ризиковості емітентів на фінансових ринках (2014)
Сьомченков О. А. - Проблеми функціонування привілейованих акцій в Україні (2014)
Клименко О. В. - Закономірності розвитку ринків небанківських фінансових послуг в Україні (2014)
Бабяк Н. Д. - Контролінг ризиків проектів державно-приватного партнерства (2014)
Редзюк Є. В. - Актуальні завдання формування ефективних приватних корпоративних інститутів власності в Україні (2014)
Автори (2014)
Елєрс Ґерд - Стратегії реформ у сфері державних фінансів. Національні програми та міжнародні вимоги (МВФ, ЄС, Світовий банк) (2014)
Гасанов С.С. - Досвід ЄС з антикризового управління державними фінансами та його використання в Україні, Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. (2014)
Богдан Т. П. - Тренди глобального фінансового ринку під впливом боргових процесів у розвинутих країнах (2014)
Примостка Л. О. - Біржовий ринок деривативів в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку, Краснова І. В. (2014)
Кузьменко О. В. - Перестрахування як механізм стабілізації страхового ринку в умовах фінансової кризи (2014)
Непран А. В. - Проблеми розвитку обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та шляхи їх розв'язання (2014)
Селіверстов В. В. - Вплив інструментів грошово-кредитної політики Банку Англіїна рівень інфляції (2014)
Проданчук М. А. - Шляхи вдосконалення відображення інформації про результати діяльності у фінансовій звітності (2014)
Нескородєва І. І. - Діагностика банкрутства підприємства з використанням технології факторного аналізу, Пустовгар С. А. (2014)
Автори (2014)
Голдсуорсі Девід - Роль сучасного вищого органу фінансового контролю: досвід Великобританії, Роджерс Ієн (2014)
Невідомий В. І. - Національні особливості формування системи управління та контролю коштів міжнародної технічної допомоги від ЄС (2014)
Король В. М. - Перспективні напрями підготовки державних внутрішніх аудиторів в Україні, Чумакова І. Ю. (2014)
Хомутенко А. В. - Методологічні засади державного аудиту у сфері фінансів із позиції синергетичного підходу (2014)
Молдован О. О. - Новий етап реформи системи державних фінансів України: ключові пріоритети та завдання (2014)
Сідельникова Л. П. - Розбудова бюджетних ресурсів у контексті еволюції державотворення (2014)
Цікановська Н. А. - Теоретико-методичні підходи до діагностики фінансової безпеки недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Свідерська І. М. - Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансового контролінгу: проблематика практичного використання в Україні, Волошанюк Н. В. (2014)
Ситник Г. В. - Структурно-логічна послідовність фінансового планування на основі процесно-орієнтованого підходу (2014)
Науковці та практики дискутують щодо шляхів зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування (2014)
Автори (2014)
Бауманн Ельке - Планування й формування реалістичного та прозорого бюджету (2014)
Ловінська Л. Г. - Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні (2014)
Терещенко О. О. - Професійні компетенції фінансового контролера та його роль у прийнятті фінансово-економічних рішень (2014)
Надрага В. І. - Соціальні видатки в контексті фінансової стабільності України (2014)
Ковалів В. М. - Модернізація системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств, Волохов В. І. (2014)
Гаманкова О. О. - Теоретичні засади визначення ролі та місця держави на страховому ринку, Гаманков Д. В., Димніч О. В. (2014)
Яворська Т. В. - Інструменти страхового нагляду в Україні (2014)
Ткаченко Н. В. - Наукові підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів, Шабанова О. В. (2014)
Баранов А. Л. - Теоретико-методичні підходи до визначення доходів страхової компанії, Баранова О. В. (2014)
Автори (2014)
Dabrowska A. - Innovations in services and consumers’ competences (2014)
Апалькова В. В. - Виявлення та узагальнення основних тенденцій розвитку електронної комерції в країнах ЄС (2014)
Блинов А. О. - Патологии при проведении реинжиниринга современных организаций, Рудакова О. С. (2014)
Джусов О. А. - Стратегічні альтернативи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Прокоф’єва А. Д. (2014)
Дудяк С. Л. - Науково-технологічний розвиток Литви та перспективи литовсько-українського співробітництва в інноваційній сфері (2014)
Каменський В. М. - Напрями зміцнення енергетичної безпеки в контексті створення центру державно-приватного партнерства України та Німеччини (2014)
Мешко Н. П. - Впровадження та управління моделлю аутсорсингу IT-послуг на підприємствах, Гловацька Н. Р. (2014)
Омельяненко В. А. - Аналіз теоретичних основ оптимізації портфеля високих технологій (2014)
Приварникова І. Ю. - Використання біодизеля як один із інноваційних напрямків ресурсозбереження та забезпечення енергетичної безпеки України, Шевченко Р. О. (2014)
Приз О. В. - Асиметричність інформації в глобальній економіці (2014)
Присвітла О. В. - Теоретичні основи розвитку економічних відносин між країнами в умовах транснаціоналізації світової економіки (2014)
Присяжнюк Ю. І. - Експортний потенціал Німеччини у високих технологіях (2014)
Ручаєвський Д. О. - Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств гірничо-металургійного комплексу України (2014)
Сливенко В. А. - Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного ринку країн Балтії (2014)
Смирнова Т. А. - Використання принципів інноваційного менеджменту у процесі формування корпоративної культури, Голей Ю. М. (2014)
Реферати (2014)
Довідка про авторів (2014)
Єфименко Т. І. - Запровадження інтегрованої звітності та реформування бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції (2014)
Білорус О. Г. - Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки (2014)
Шпільхофф Лотар - Роль рахункових палат у бюджетному циклі Німеччини та їхні потенційні позитивні ефекти в суспільстві (2014)
Кириленко О. П. - Державні фінанси та людський розвиток: діалектика взаємозв’язку, Тулай О. І. (2014)
Богдан Т. П. - Фіскальна консолідація: уроки міжнародного досвіду для України, Богдан І. В. (2014)
Циганов С. А. - Інновації як об’єкт впливу міжнародного фінансового капіталу в умовах циклічних змін економіки, Процун Н. М. (2014)
Башко В. Й. - Сутність квазіфіскальних операцій, їх види та наслідки (на прикладі НАК "Нафтогаз України”) (2014)
Сторонянська І. З. - Напрямки модернізації фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи, Пелехатий А. О. (2014)
Черната Т. М. - Оцінка ефективності інвестиційних проектів за критерієм чистого приведеного доходу, Сінєнко І. О. (2014)
Ювілей видатного українського вченого, дипломата, громадського діяча (до 75-річчя академіка НАН України О. Г. Білоруса) (2014)
Автори (2014)
Крауліх Патрік - Програмно-цільовий метод бюджетування у федеральній землі Гессен, Німеччина, Вайланд Ґюнтер (2014)
Соколовська А. М. - Фіскальна політика в Україні та її макроекономічні наслідки (2014)
Колосова В. П. - Cпівробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: сучасний стан та перспективи розширення, Іванова І. М. (2014)
Гаврилюк О. В. - Геоекономічні й фінансові інструменти та наслідки глобальної конфронтації (2014)
Длугопольський О. В. - Особливості фінансування соціального захисту в країнах Азії: японський вектор формування держави добробуту (2014)
Лупенко Ю. О. - Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки, Фещенко В. В. (2014)
Романишин В. О. - Ринок боргових зобов’язань як альтернативне джерело фінансування підприємств в Україні, Булавинець О. В. (2014)
Ювілей Дмитра Васильовича Полозенка (2014)
Автори (2014)
Лісовенко В. В. - Державний борг: концептуальні засади та макроекономічні аспекти, Бенч Л. Я., Бец О. І. (2014)
Білорус О. Г. - Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки (2014)
Юшко С. В. - До питання оцінки результатів виконання державного бюджету України за доходами (2014)
Зимовець В. В. - Ефективність надання державних гарантій підприємствам в Україні (2014)
Федоренко А. В. - Особливості правового статусу інституту спільного інвестування як платника податку на прибуток (2014)
Шовкун І. А. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в контексті неоіндустріалізації економіки України (2014)
Лазаренко Р. П. - Антикризова політика Німецького федерального банку (2014)
Соколовська А. М. - Шляхи реформування податкової системи України (2014)
Автори (2014)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2014 році (2014)
Васильєва О. О. - Тенденції підвищення продуктивності праці в сільському господарстві України та світу (2014)
Гримак О. Я. - Основні напрями розробки стратегії розвитку сільських територій, Долинський С. В., Дерев’яник В. П. (2014)
Дацко О. Б. - Перспективи розвитку підприємств м'ясопродуктового підкомплексу Львівської області (2014)
Дорош М. М. - Експортний потенціал україни: співробітництво з країнами Європейського Союзу, Дадак О. О., Гачек Т. С., Грабовський Р. С. (2014)
Дорош М. М. - Сучасний стан та розвиток адмініcтративної відповідальності митних органів України (2014)
Живко З. Б. - Параметри функціонування системи моніторингу рівня економічної безпеки підприємства, Павлів М. М., Тишко М. В. (2014)
Карпенко А. В. - Можливості людського потенціалу України до інноваційного розвитку (2014)
Козій Б. І. - Про можливі підходи до оцінки впливу дотримання технології виробництва тваринницької продукції на продуктивність тварин, Приймич В. І., Степанюк О. І. (2014)
Колодійчук В. А. - Логістичне управління запасами у формуванні асортиментної політики виробничого підприємства (2014)
Кошарська Н. М. - Формування фінансового механізму забезпечення розвитку підприємств АПК (2014)
Кубрак Н. Р. - Обгрунтування напрямів створення тривалих конкурентних переваг молокопереробними підприємствами в процесі реалізації стратегії еластичності ланцюга поставок (2014)
Куліш І. М. - Організаційно-правові форми продовольчої безпеки України в умовах глобальних викликів, Курляк М. Д. (2014)
Кухар Р. Б. - Інформатизація освіти в інформаційному суспільстві-вимога сьогодення, Мотько Н. Р., Дудик І. Р., Токарчук О. П. (2014)
Левків Г. Я. - Побудова системи маркетингового менеджменту в підприємствах АПК, Ільницький І. В., Гаспарян А. Б. (2014)
Масляк О. В. - Політика ціноутворення в аграрній сфері України (2014)
Матвеєва М. П. - Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток зовнішньоекономічних відносин (2014)
Мороз О. В. - Оцінювання організаційних змін у сільському господарстві України за критерієм концентрації земельних ресурсів, Семцов В. М., Марченко С. К., Федоришина О. Ю. (2014)
Музика П. М. - Оптові ринки сільськогосподарської продукції: стратегія побудови і функціонування, Доманська Н. А. (2014)
Назаркевич М. В. - Сучасні світові тенденції виробництва м'яса птиці (2014)
Небоженко Т. Т. - Ефективність сільськогосподарських підприємств за різними організаційно-правовими формами (2014)
Невінська Г. Б. - Кадрова складова гальмування інновацій (2014)
Пеленський Р. О. - Застосування складської логістики у виробничій сфері (2014)
Пенцак Т. Г. - Економічна ефективність вирощування малини в сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення, Галяс А. В. (2014)
Продан Л. І. - Транскордонне співробітництво Карпатського Єврорегіону за умов Східного розширення Європейського Союзу (2014)
Пугачов М. І. - Підходи з формування національної системи виробничого та ринкового контролю якості продукції тваринництва й збереження біологічного різноманіття в умовах СОТ, Музика П. М., Гуменний В. Д., Шаловило С. Г. (2014)
Сенів Р. В. - Особливості використання маркетингу на ринку молока (2014)
Станько С. В. - Тенденції та особливості розвитку м’ясного скотарства в умовах інтеграційних процесів, Станько В. Ю. (2014)
Тибінка Г. I. - Порівняльний аналіз стану ринку праці та заробітної плати у Львівській області протягом останніх років, Попівняк Р. Б. (2014)
Тимчишин О. Р. - Екологічні пріоритети у розвитку аграрного виробництва в умовах сталого розвитку сільських територій, Грабовський Р. С. (2014)
Шульський М. Г. - Ефективність ведення аграрного виробництва різними організаційно-правовими формами господарювання (2014)
Dariusz K. - Financial support of the European Union in the process of modernization of agriculture in Poland (2014)
Бабич А. М. - Здоровий спосіб життя, як основний компонент стану здоров’я населення, Ковбан О. Л., Якимишин І. Д., Ковтун А. А. (2014)
Голубева О. Т. - Інноваційні форми самостійної підготовки студентів в умовах занять з фізичного виховання, Василів О. В., Стахів М. М., Сопіла Ю. М. (2014)
Грималюк Б. Т. - Нова система управління охороною праці, Чайковський Б. П., Шалько А. В., Павлик Н. І., Ярошович І. Г. (2014)
Козак М. В. - Ветеринарно-санітарна експертиза в галичині у історичному аспекті, Остап’юк Ю. І., Салата В. З., Бінкевич В. Я. (2014)
Крупник Я. Г. - Біблійний аспект подружжя, Крупник М. Г. (2014)
Лісько Л. О. - Святе письмо для пророка (2014)
Лисий В. П. - Рефлексивний і категоріальний виміри співвідношення діалектики і культури, Костенко В. Г. (2014)
Люблін В. Д. - Правовий статус Пенсійного фонду України в системі пенсійного забезпечення громадян України (2014)
Пацевко А. Й. - Застосування засобів спортивної боротьби під час занять з фізичного виховання для підняття психо-емоційного стану студентів, Семенів Б. С., Приставський Т. Г., Василів О. В. (2014)
Пацевко А. Й. - Фізична підготовка спеціалістів агропромислового комплексу (функціонально-диференційований підхід), Приставський Т. Г., Ковбан О. Л., Голубева О. Т. (2014)
Присяжнюк В. Я. - Завідувачі кафедри анатомії тварин (2014)
Присяжнюк В. Я. - Історія кафедри анатомії тварин (2014)
Халецький О. В. - Дієрозвій історіологічно-духовний або ж релігійно-філософський динамістичний еволюціонізм, Халецька О. О. (2014)
Чайковський Б. П. - Сучасні проблеми державної технічної політики в сільському господарстві, Шалько А. В., Грималюк Б. Т., Ярошович І. Г. (2014)
Чепига М. П. - Кроки до якісної освіти лікарів ветеринарної медицини, Драчук А. О., Галяс В. Л., Мазур І. Я. (2014)
Шульський М. Г. - Микола Творидло – знанний кооператор у минулому і маловідома людина сьогодні (2014)
Щербатий З. Є. - Історичні віхи біолого-технологічного факультету (До 65-річчя з дня заснування), Слобода О. М. (2014)
Якимишин І. Д. - Аналіз атакуючих дій - ударів у ворота та передач м'яча при застосуванні різних тактичних систем в міні-футболі (футзалі), Бабич А. М., Стахів М. М., Ковтун А. А. (2014)
Яценко І. В. - Ветеринарне правознавство України та основи міжнародного ветеринарного права: навчально-методична концепція дисципліни, сучасний стан та перспективи розвитку, Головко Н. П. (2014)
Рибак С. О. - Фінансове забезпечення модернізації соціального захисту населення (2013)
Лондар С. Л. - Рівень боргового навантаження державних фінансів в Україні, Башко В. Й. (2013)
Богдан Т. П. - Державний борг України: особливості формування та управління в сучасних умовах (2013)
Базилюк Я. Б. - Міжнародні боргові відносини як чинник глобальної фінансової нестабільності (2013)
Козюк В. В. - Глобалізація та проблема провалу фіскальної дисципліни (2013)
Сущенко О. М. - Сутність, принципи та пріоритети макрофінансової стабілізації України (2013)
Савич В. І. - Сучасні інструменти управління проблемною заборгованістю за іпотечними кредитами (2013)
Коваленко Ю. М. - Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг: сутність, сегменти, суб’єкти (2013)
Яншина А. М. - Корпоративна відповідальність фінансових транснаціональних компаній (2013)
Автори (2013)
Єфименко Т. І. - Фіскальна консолідація в контексті антикризового регулювання, Гасанов С. С., Кудряшов В. П. (2013)
Луніна І. О. - Оподаткування багатства: міжнародний досвід та уроки для України (2013)
Юшко С. В. - Навантаження на фонд оплати праці суб’єктів господарювання як чинник тінізації доходів громадян (2013)
Паєнтко Т. В. - Податки як вхідні фінансові потоки бюджету та інструменти фіскального регулювання економічного розвитку (2013)
Зварич О. В. - Судовий збір в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Стефанюк І. Б. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування (2013)
Липова Т. В. - Державне управління зовнішніми (передаксесаційними) ресурсами: досвід Польщі, Колосова В. П. (2013)
Павлюк К. В. - Інноваційні механізми фінансування охорони здоров’я в умовах посткризового відновлення економіки (2013)
Диба М. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження інвестиційного процесу у фінансовій науці, Майорова Т. В. (2013)
Школьник І. О. - Міжнародні фінансові конгломерати на страховому ринку України, Кремень В. М. (2013)
Автори (2013)
Єфименко Т. І. - Актуальні питання сучасних стратегій реформування податкових систем (2013)
Ловінська Л. Г. - Концептуальні підходи до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (2013)
Маркевич О. В. - Удосконалення механізму оподаткування податком на прибуток підприємств України (2013)
Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни алгоритму оподаткування прибутку з урахуванням податкових преференцій та обмежень” (2013)
Автори (2013)
Шанда В. І. - Гравітаційний аспект біогеоценозу, Маленко Я. В., Ворошилова Н. В., Поздній Є. В. (2014)
Блінкова О. І. - Коадаптивна система деревних рослин та ксилотрофних грибів як біоіндикація стану лісів Київського Полісся та Київської височинної області, Іваненко О. М. (2014)
Шугуров О. О. - Вологовмісткість дерев в умовах сезонних змін (2014)
Булейко А. А. - Характеристика эдафотопов терновниковых биогеоценозов в границах биогеоценологического Присамарского стационара, особенности эколого-микроморфологии, Полева Ю. Л. (2014)
Качинська В. В. - Морфологічна характеристика підстилки в умовах промислових ділянок гірничо-металургійного комплексу Кривбасу (2014)
Бессонова В. П. - Видове різноманіття та життєвий стан деревних насаджень вздовж автотраси південного напрямку м. Дніпропетровськ, Пономарьова О. А., Іванченко О. Є. (2014)
Krupenko L. S. - Сondition of assimilation system tília cordáta under aerogenic pollution in Zaporozhye city, Kapelush N. V. (2014)
Савосько В. М. - Флюктуююча асиметрія листків берези повислої в умовах аеротехногенного забруднення Криворіжжя, Католіченко О. М. (2014)
Джиган О. П. - Вплив інгредієнтів викидів автотранспорту на анатомічну будову листків Tagetes patula L. та Salvia splendens Ker.- Gawl. в умовах Дніпропетровського мегаполісу (2014)
Шевцова Т. В. - Морфометрія пилкових зерен берези бородавчастої як індикатор якості екостану, Гаркава К. Г., Бриндза Я., Островськи Р., Мотильова С. М. (2014)
Бєдункова О. О. - Флуктуюча асиметрія плітки в річках Рівненщини, Петрук А. М. (2014)
Білушенко А. А. - Сучасний фауністичний статус та екологія нетопиря лісового, Pipistrellus nathusii (Chiroptera, Vespertilionidae) в умовах Центральної України (2014)
Домніч А. В. - Біологічні та економічні показники рівня ведення мисливського господарства у Cловаччині, Делеган І. І. (2014)
Губанова Н. Л. - Методика абсолютного обліку риючих форм земноводних (2014)
Захарченко І. Л. - Стан популяцій основних промислових видів риб Каховського водосховища, Максименко M. Л., Рубцова Н. Ю. (2014)
Корнет М. М. - Цитотоксична активність похідних S-(2-метилхінолін-4-іл) цистеаміну (2014)
Станішевська Т. І. - Особливості реактивності тканинного кровотока у дівчат 16-18 років при тепловій гіперемії, Горна О. І. (2014)
Костюченко Н. І. - Мікроміцетні комплекси піщаного ґрунту як показник екологічного стану пляжів міста Бердянськ (2014)
Крупєй К. С. - Очистка стічних вод заводу АТ "Мотор Січ" мікроорганізмами, іммобілізованими на штучних носіях, Скокова А. О., Рильський О. Ф., Домбровський К. О., Гвоздяк П. І. (2014)
Крупєй К. С. - Біоіндикативні можливості пігментосинтезувальних дріжджів роду Rhodotorulaпри забрудненні довкілля важкими металами, Рильський О. Ф. (2014)
Льовочкін С. В. - Багатство й фіск: світова парадигма оподаткування, Федосов В. М., Яренко Г. М. (2013)
Швабій К. І. - Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні (2013)
Серебрянський Д. М. - Оцінювання рівня та ефективності перерозподілу ВВП через публічний сектор економіки України, Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І. (2013)
Радіонова І. Ф. - Правила фінансової політики та бюджетні обмеження уряду (2013)
Голинська О. В. - Державне управління бюджетом із допомогою програмно-цільового методу: проблеми та шляхи їх розв’язання, Шапоренко О. О. (2013)
Мамишев А. В. - Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей (2013)
Ребрик Ю. С. - Методичні аспекти стрес-тестування ліквідності банку з урахуванням стандартів Базеля ІІІ, Ребрик М. А. (2013)
Бобров Є. А. - Аналіз діяльності неконтрольованих інвестиційних схем (2013)
Кузьмін О. Є. - Структурно-функціональна діагностика фінансово-економічної захищеності підприємства, Алєксєєв І. В., Хома І. Б. (2013)
Костирко Р. О. - Фінансова безпека держави і фінансова спроможність підприємств: аналіз сучасного стану та взаємозв’язку, Темнікова Н. В (2013)
Автори (2013)
Єфименко Т. І. - Актуальні проблеми трансформації економічних теорій в умовах глобальних змін (2013)
Базилевич В. Д. - Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів, Осецький В. Л. (2013)
Леоненко П. М. - Методологія аналізу наукових шкіл у економічній і фінансовій науках (2013)
Слухай С. В. - Інституційні передумови розвитку української економіки під кутом зору теорії фіскального федералізму другої генерації (2013)
Гражевська Н. І. - Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації, Трохименко В. І. (2013)
Вірченко В. В. - Інституційна структура фінансового ринку та її роль у комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності (2013)
Сизоненко В. О. - Фінансування інноваційно орієнтованої економіки в умовах інституціональної невизначеності (2013)
Баластрик Л. О. - Механізм реалізації соціальних функцій держави: інституційний аспект (2013)
Коваленко Ю. М. - Сучасне інституційне середовище фінансового сектору економіки України (2013)
Кравчук Н. Я. - Інституційна реструктуризація геофінансового простору в умовах глобальних міжсистемних трансформацій (2013)
Автори (2013)
Антонюк Т. А. - Порівняльна оцінка визначення вмісту жиру і білка в молоці (2013)
Білонога Ю. Л. - Підвищення коефіцієнта теплопередачі кожухотрубного теплообмінника при тепловій обробці молока шляхом введення оптимальної концентрації соняшникової олії, Максисько О. Р. (2013)
Боднарчук О. В. - Вплив технологічних режимів приготування закваски на формування її смако-ароматичних речовин (2013)
Варивода Ю. Ю. - Контроль термомеханічних процесів при експлуатації складних технологічних установок, Тимошик А. М. (2013)
Варивода Ю. Ю. - Теплопровідність неоднорідних циліндричних робочих вузлів, що використовуються у деталях і механізмах машин та устаткуванні харчової промисловості, Ціж Б. Р., Волос В. О., Чохань М. І., Сенів Р. В., Гончар Ф. М. (2013)
Власенко И. Г. - Безопасность фаршевых изделий, изготовленных из мяса туберкулиноположительных животных с применением СВЧ нагрева (2013)
Гачак Ю. Р. - Нові кисломолочні напої з маслянки із сиропами спецпризначення, Панасюк Н. Я. (2013)
Гащук О. І. - М'ясо-рослинні напівфабрикати – комплексні повноцінні продукти харчування, Москалюк О. Є. (2013)
Гребельник О. П. - Дослідження сухих десертних молочних сумішей, Пухляк А. Г., Калініна Г. П. (2013)
Даниленко С. Г. - Біотехнологія бактеріального препарату "ЛЛР" (2013)
Драчук У. Р. - Інтенсифікація видобутку рослинної олії, одержаної методом екстракції, Ромашко І. С., Галух Б. І. (2013)
Кирилів Я. Б. - Вплив параметрів вібраційно-відцентрового зміцнення на глибину та мікротвердість (2013)
Кухтин М. Д. - Вплив температури на процес формування мікробних біоплівок психротрофними мікроорганізмами молока сирого (2013)
Мащак Я. І. - Економічна та енергетична оцінка no-nill технологій при відновленні деградованих травостоїв, Мізерник Д. І., Сметана С. І., Підпалий І.Ф., Виговський І.В. (2013)
Мусій Л. Я. - Динаміка зростання кислотності вершків за різних температурних режимів їх сквашування і визрівання при виробництві кисловершкового масла, Цісарик О. Й. (2013)
Пасічний В. М. - Дослідження кольороутворюючої здатності стабілізованого бурякового соку, Тимошенко І. В. (2013)
Паска М. З. - Оптимізація рецептури нових видів напівкопчених ковбас при використанні сочевиці та пряно-ароматичних рослин, Маркович І. І., Мартинюк І. О. (2013)
Паска М. З. - Іноваційні технології у олійно-жировій промисловості, Жук.О. І., Мартинюк І. О., Драчук У. Р. (2013)
Сливка І. М. - Виділення молочнокислих бактерій із овечого сиру, виготовленого в Буковинському регіоні та їх ідентифікація, Цісарик О. Й. (2013)
Сливка Н. Б. - Розробка технології молочних напоїв з комбінованим складом, Михайлицька О. Р., Турчин І. М. (2013)
Цісарик О. Й. - Удосконалення технології виробництва бринзи шляхом зменшення вмісту хлориду натрію, Скульська І. В. (2013)
Цісарик О. Й. - Пошук шляхів підвищення антиоксидантних властивостей вершкового масла, Білинський Р., Мусій Л. Я. (2013)
Шугай М. О. - Мікробіологічна якість вітчизняних сирів та відповідність вимогам нормативних документів, Чорна Н. А., Кігель Н. Ф. (2013)
Шульга Н. М. - Вплив заквашувальної мікрофлори на формування смако-ароматичної композиції твердих сичужних сирів (2013)
Гладій М. В. - Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва (2013)
Березівський З. П. - Особливості механізму формування виробничих витрат у галузі скотарства Львівської області, Березівська О. Й. (2013)
Бурцева Т. І. - Управління економічними системами і процесами та прогнозування їх майбутнього стану економетричними методами (2013)
Власенко І. В. - Сучасне освоєння місцевих земельних ресурсів за принципом розвитку "економічних майданчиків" (2013)
Гачек Т. Т. - Формування організаційних форм підприємництва в сільському господарстві (2013)
Гнилянська О. В. - Дослідження виробничо-господарської перспективності м’ясопродуктового підкомплексу АПК Львівщини (2013)
Демчук М. В. - Математична модель оцінки впливу якості води та напування тварин на їх продуктивність, Козій Б. І. (2013)
Диндин М. Л. - Аналіз динаміки експорту та імпорту овець і кіз (2013)
Доманська Н. А. - Оптові ринки сільськогосподарської продукції: значення і міжнародний досвід (2013)
Дорош М. М. - Виникнення адміністративної відповідальності (2013)
Єлейко О. І. - Економіко-математична модель максимізації прибутку підприємства, Степанюк О. І., Рамський І. О. (2013)
Залізко В. Д. - Вплив сільського господарства України на соціально-економічний розвиток сільських територій: стан, проблеми та перспективи (2013)
Івашків В. О. - Дослідження першопричин бідності населення України (2013)
Кондратюк О. І. - Експорт продукції як показник її конкурентоспроможності (2013)
Коробка С. В. - Проблеми розвитку малого підприємництва в сільські місцевості (2013)
Куницький В. В. - Історичний досвід аграрних реформ в Україні: уроки для нинішньої влади (2013)
Литвин О. І. - Зарубіжний досвід здійснення державного фінансового контролю (2013)
Матвеєва М. П. - Ефективність діяльності сільськогосподарського підприємства: економічна та екологічна складова (2013)
Музичка Ю. М. - Формування сільськогосподарського кластеру з вирощування племінних тварин та виробництва екологічно чистої продукції як один із шляхів підвищення ефективності інвестиційної підтримки економічного розвитку племпідприємств (2013)
Пенцак Т. Г. - Особливі аспекти досвіду в управлінні персоналом підприємства, Гірняк К. М. (2013)
Пунько Б. М. - Поняття "управління" і "менеджмент" та їх теоретико-прикладне застосування щодо суспільно-економічного середовища, Кошарська Н. М., Смолинець І. Б. (2013)
Радух Н. Б. - Проблеми державного фінансування сільськогосподарських підприємств (2013)
Руда О. І. - Захист інформаційних систем підприємств АПК на базі аудиту безпеки, Руда І. І., Борецька І. Б. (2013)
Руліцька К. М. - Аграрний сектор України: перспективи та тенденції розвитку (2013)
Сенів Р. В. - Удосконалення інтеграційних процесів виробників молока та молокопереробних підприємств, Волос В. О. (2013)
Стельмах О. В. - Інноваційні досягнення молочного скотарства Рівненщини (2013)
Телішевська О. Б. - Сутність та класифікація логістично-постачальницьких витрат (2013)
Філяк М. С. - Етичні питання у формулюванні показників сталого розвитку (2013)
Чемерис В. А. - Системні підходи проектного розвитку сільських територій на регіональному рівні, Душка В. І. (2013)
Шульський А. М. - Результати підприємницької діяльності аграрних підприємств (2013)
Берко Й. М. - Ботанічний аспект мистецької творчості Тараса Шевченка (2013)
Буковський І. В. - До історії створення Карпатської Січі (2013)
Гетя А. А. - Європейські рамкові програми. Нові служби майбутнього internet, Костенко О. І., Гуменний В. Д., Скловська С. Л., Шаловило С. Г. (2013)
Голубева О. Т. - Настільний теніс – як один із видів рухової активності студентів у ВНЗ, Василів О. В., Сопіла Ю. М., Приставський Т. Г. (2013)
Дзера М. М. - Залучення україни до митного союзу, як приклад зовнішньополітичного процесу, Пасічний Р. Я. (2013)
Драч М. П. - Психолого – педагогічний аналіз причин неуспішності студентської молоді, Пєкна І. Р. (2013)
Козій Б. І. - Комп’ютерне моделювання обраної професійної діяльності, Драч М. П., Степанюк О. І. (2013)
Костенко В. Г. - Концепція сталого розвитку України, Федишин Я. І., Голубовська О. В. (2013)
Крупник Я. Г. - Патріарх і святий (2013)
Крупник Я. Г. - Триєдина єдність: бог, дух божий, слово, Крупник М. Г. (2013)
Кухар Р. Б. - Інформатизації освіти як складова компонента інформаційного суспільства, Мотько Н. Р. (2013)
Огірко О. В. - Християнські аспекти екології, Огірко М. О. (2013)
Плазова Т. І. - Західноукраїнський молодіжний рух в 1894-1939 роках (2013)
Приставський Т. Г. - ППФП та її місце в системі фізичного виховання в аграрних вищих навчальних закладах, Ковбан О. Л., Бабич А. М., Стахів М. М. (2013)
Семенів Б. С. - Методика діяльності кафедр фізичного виховання і спорту з питань визначення професійно-орієнтованої фізичної підготовки студентів, Пацевко А. Й., Якимишин І. Д., Голубева О. Т. (2013)
Смолінська О. Є. - Проблеми управління в культурі університету в їх зв’язку із дією освітніх парадигм, Драч М. П. (2013)
Тищенко В. М. - Мовна культура викладача вищої школи (2013)
Тищенко В. М. - Відкриті лекції чи відкритість лекцій? (2013)
Халецький О. В. - Медитативні детермінанти феномену учнівства-учительства в історико-філософському аспекті (2013)
Хімяк О. М. - Цивілізаційні парадигми та їх вплив на місце україни в світовому політичному просторі (2013)
Хміляр Д. Д. - Підвищення кваліфікації – основа успішності роботи фахівців, Чепига М. П., Мокрицька Г. М. (2013)
Чепига М. П. - До питання оцінки фахово-педагогічної майстерності викладача, Драчук А. О., Галяс В. Л. (2013)
Шульський М. Г. - Володимир Вернадський: віхи життя і діяльності (2013)
Якимишин І. Д. - Побудова тренувального заняття з футзалу, Пацевко А. Й., Семенів Б. С., Василів О. В. (2013)
Яців Р. - Шевченко: пророк у новій епосі (2014)
Овсійчук В. - Творець шедеврів світового значення (2014)
Медвідь Л. - Конгеніальність і відмінність біблійно-євангельської картини світу у творчості Тараса Шевченка та Лесі Українки (2014)
Волошин Л. - Тарас Шевченко у творчості Олекси Новаківського (2014)
Захарчук О. - Музичний дар Шевченка (2014)
Ямаш Ю. - Образ Тараса Шевченка у творчості Івана Труша (2014)
Шпирало-Запоточна Л. - Іконографія Тараса Шевченка у творчості митців Львівської національної академії мистецтв (2014)
Голдак Т. - Вшанування пам’яті Тараса Шевченка українцями Перемишля в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (2014)
Маланчук-Рибак О. - Тарас Шевченко у психоаналітичних дослідженнях Степана Балея (2014)
Карпінчук Г. - Внесок Михайла Новицького у дослідження мистецької спадщини Тараса Шевченка (1940–1960) (2014)
Костюк І. - Міфопоетика творів Тараса Шевченка в науковому дискурсі (2014)
Лупій С. - Викладачі Львівської національної академії мистецтв — лауреати національної премії україни ім. Т. Г. Шевченка (2014)
Новосядлий Б. - Перший пам’ятник кобзареві на Тернопіллі (2014)
Кравченко Я. - Монументальна Шевченкіана: історія і сучасність (2014)
Щербань А. - Глиняна Шевченкіана, Щербань О. (2014)
Бадяк В. - Монументальна Шевченкіана у державному реєстрі об’єктів культурної спадщини та поза ним (2014)
Жеплинська О. - Пам’ятки живописної Шевченкіани другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. у збірці національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (2014)
Прокопчук І. - Особливості трактування пластичного образу Тараса Шевченка в мистецтві українського аванґарду (2014)
Семчишин-Гузнер О. - Історія формування збірки мистецької Шевченкіани музею НТШ у Львові й збереження її цілості після 1939 р. (2014)
Косів В. - Тарас Шевченко у візуальній ідентифікації українців (2014)
Кость Л. - Шевченкіана Олени Кульчицької (2014)
Ярова В. - Шевченківська тема в друкованій графіці Харкова 1960-х років (2014)
Шиленко Ю. - Живописне полотно Тараса Шевченка "Катерина”: історія побутування, атрибуція та дослідження (2014)
Гаюк І. - Вірменський слід у житті Тараса Шевченка (2014)
Гурмак В. - Образ Т. Г. Шевченка: медалі та монументи (2014)
Семенюк В. - Перший "Кобзар” Тараса Шевченка 1840 року: унікальний випадок чи геніальна закономірність? (2014)
Lupij S. - Lviv sculptors monuments to Taras Shevchenko (2014)
Ігнатенко О. - Студентський вернісаж "Тарас Шевченко — художник. погляд з ХХІ століття” (2014)
Харченко С. І. - Повноваження органів Казначейства України з контролю дотримання бюджетного законодавства — запобіжник бюджетних правопорушень (2013)
Власюк О. С. - Тіньова економіка та її вплив на безпеку сектору державних фінансів України (2013)
Татаркин А. И. - Российский налоговый федерализм: проблемы и пути совершенствования в условиях экономической нестабильности (2013)
Ковтун Н. В. - Фактори формування зовнішнього державного боргу, Доліновська О. Я. (2013)
Резнікова О. О. - Україна в регіональних інтеграційних процесах: обґрунтування вибору (2013)
Диба О. М. - Міжнародна гармонізація регулювання банківського сектору та фінансових ринків, Онікієнко С. В. (2013)
Башко В. Й. - Напрями вдосконалення механізму надання державних гарантій в Україні (2013)
Загурський О. М. - Інституціональний капітал аграрного сектору України (2013)
Фурсова В. А. - Рейтингова модель оцінювання фінансового стану проблемного банку як ключова умова успішного врегулювання кризи (2013)
Стан запровадження системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2013)
Автори (2013)
Білорус О. Г. - Фінансова глобалізація: парадигмальні зрушення й ризики, Гаврилюк О. В. (2013)
Богдан Т. П. - Трансформація національної системи контролю руху капіталів в умовах реформування міжнародної фінансової архітектури (2013)
Луніна І. О. - Методичні засади моніторингу місцевих бюджетів у контексті забезпечення стабільності державних фінансів, Серебрянська Д. М. (2013)
Яценко Ю. О. - Окремі аспекти впровадження програмно-цільового методу у бюджетний процес на рівні місцевих бюджетів (2013)
Федоренко А. В. - Муніципальні недержавні пенсійні фонди та регіональна інвестиційна політика (2013)
Глущенко В. В. - Фактори пожвавлення участі населення в недержавному пенсійному страхуванні, Левченко І. А. (2013)
Редзюк Є. В. - Порівняльна характеристика темпів економічного зростання та капіталізації фондових бірж світу й України (2013)
Клименко В. В. - Шляхи активізації факторингової діяльності фінансових компаній в Україні (2013)
Сьомченков О. А. - Про подвійний лістинг пайових інструментів іноземних компаній з активами в Україні на національних фондових біржах (2013)
Хохлов В. Ю. - Управління портфелем облігацій (2013)
Автори (2013)
Мярковський А. І. - Стратегічні напрями розвитку системи управління державними фінансами (2013)
Кириленко О. П. - Досягнення стратегічних орієнтирів удосконалення міжбюджетних відносин в Україні (2013)
Кічурчак М. В. - Напрями вдосконалення системи фіскального обміну в економіці України (2013)
Булана О. О. - Тенденції реформування бюджетно-податкової підтримки підприємств в Україні (2013)
Затонацька Т. Г. - Шляхи формування сучасної транспортної інфраструктури в Україні (2013)
Єгоричева С. Б. - Вплив механізму монетарної трансмісії на фінансовий стан підприємств, Гудзь Т. П. (2013)
Селіверстов В. В. - Аналіз впливу інструментів грошово-кредитної політики Японії на цінову стабільність (2013)
Шірінян Л. В. - Закономірності вітчизняного ринку "non-life” страхування (2013)
Петрина М. Ю. - Шляхи вдосконалення фiнансового забезпечення дiяльностi технопаркiв України (2013)
Петленко Ю. В. - Теоретичні аспекти злиття та поглинання компаній, Керімов П. О. (2013)
Габелая А. - Корекція моделі стійкого зростання фірм (2013)
Автори (2013)
Крисоватий А. І. - Корпоративні фінанси в контексті викликів сучасної інноваційної економіки, Федосов В. М., Рязанова Н. С. (2013)
Соколовська А. М. - Особливості податкової системи України та напрями її коригування (2013)
Лондар С. Л. - Рівень добробуту населення як складова розвитку людського потенціалу: можливості фінансового регулювання в Україні, Козарезенко Л. В. (2013)
Лук’янов В. С. - Глобалізація національних фінансових систем: базові імперативи та антикризові механізми (2013)
Супрун А. А. - Страховий ринок України в умовах системної кризи, Хлівний В. К. (2013)
Внукова Н. М. - Адаптація вимог Solvency ІІ до умов функціонування страхового ринку України, Ачкасова С. А., Скорик І. В. (2013)
Бабіч В. В. - Визначення фінансового результату для обчислення об’єкта оподаткування відповідно до нової редакції розділу ІІІ Податкового кодексу України, Поддєрьогін А. М. (2013)
Городянська Л. В. - Двоїста природа інтелектуальних ресурсів та облік об’єктів інтелектуальної власності (2013)
Барилюк І. В. - Діагностика впливу факторів економічного середовища на формування фінансового капіталу компаній, Рубаха М. В. (2013)
Чімишенко С. М. - Перспективи розвитку системи грошового забезпечення військовослужбовців (2013)
Автори (2013)
Соркін І. В. - Альтернативні механізми врегулювання спорів у сфері фінансових послуг: світовий досвід та реалії України (2013)
Науменкова С. В. - Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики (2013)
Крилова В. В. - Інституційна структура регулювання як основа захисту прав споживачів фінансових послуг, Ніконова М. В., Крилова А. О. (2013)
Шелудько Н. М. - Зовнішньоборгова модель розвитку банківського сектору України: підсумки кризових трансформацій, Ануфрієва К. В. (2013)
Азаренкова Г. М. - Вплив показників економічного розвитку на фінансові потоки ринку корпоративних облігацій, Іванова М. В. (2013)
Вітка Ю. В. - Правове регулювання споживчого кредиту: стан та перспективи (2013)
Власюк О. С. - Стабілізація державних фінансів як передумова розвитку внутрішнього ринку (2013)
Дацко Л. І. - Економічна безпека держави в контексті глобалізації банківського бізнесу, Мокій А. І., Марченко М. Ю. (2013)
Голубка С. М. - Методологічні засади дослідження історії фінансового господарства України (2013)
Черніченко Г. О. - Фінансові складові соціально-економічного розвитку регіонів (2013)
Автори (2013)
Уривський Л. О. - Співвідношення пропускної здатності і продуктивності систем передачі на базі технології UMTS, Мошинська А. В., Прокопенко К. А. (2011)
Бардик Є. І. - Нечітке моделювання технічного стану високовольтних вимикачів енергосистем, Костерєв М. В., Литвинов В. В. (2011)
Безродний М. К. - Енергетична ефективність комбінованої теплонасосної системи низькотемпературного водяного опалення і вентиляції, Притула Н. О. (2011)
Авраменко О. А. - Застосування моделекерованого підходу в редокументуванні програмного забезпечення (2011)
Алхімова С. М. - Алгоритм сегментації зображень комп’ютерної томографії на основі використання зрізів з контрастним посиленням тканин (2011)
Ахрамович М. В. - Задача класифікації пари q-комутуючих нільпотентних операторів, Муратов М. А. (2011)
Бідюк П. І. - Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових даних, Кузнєцова Н. В., Терентьєв О. М. (2011)
Зінченко В. П. - Синтез структур і властивостей скінченноелементних моделей планера літака, Борисов В. В. (2011)
Маслянко П. П. - Бізнес-інжинирінг організаційних систем, Майстренко О. С. (2011)
Новіков О. М. - Моделювання процесів забруднення атмосфери з використанням паралельних обчислень, Терещенко І. М., Ільїн М. І., Семенов О. В. (2011)
Романенко В. Д. - Розробка системи координуючого цифрового керування термозмішувальною установкою при дії зовнішнього збурення, Мілявський Ю. Л. (2011)
Богушевський В. С. - Динамічна модель контролю температурного режиму конвертерної ванни, Жук С. В. (2011)
Гавриш А. П. - Особливості технології виготовлення та фінішної прецизійної обробки підшипникових матеріалів на основі відходів швидкорізальних сталей, Роїк Т. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Хмілярчук О. І., Мельник О. О., Холявко В. В. (2011)
Кулініч А. А. - Фазовий склад, структура і механічні властивості сплаву АМг6л з домішками заліза і берилію (2011)
Лукашова В. В. - Гідродинаміка і теплообмін у каналах змішувального елемента типу "шестірня” одночерв’ячного екструдера, Мікульонок І. О., Гоженко Л. П. (2011)
Хижняк В. Г. - Дифузійні покриття за участю титану і алюмінію на азотованій сталі 12Х18Н10Т, Аршук М. В., Лоскутова Т. В., Карпець М. В. (2011)
Денисов М. О. - Оптичний дистальний інструмент для мінімально інвазивної клінічної медицини (2011)
Міхеєнко Л. А. - Теорія дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами, Тимофєєв О. С. (2011)
Ковалишин Б. М. - Підвищення енергоефективності паливних установок через активацію молекул-реагентів реакції горіння (2011)
Праховник А. В. - Енергетична сертифікація будівель, Дешко В. І., Шевченко О. М. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Агєєва І. В. - Відтворення основних засобів сільськогосподпрських підприємств (2011)
Александрова А. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку фермерського сектора харківщини, Александрова О. В. (2011)
Атамась Г. П. - Інноваціїї як умова підвищення ефективності використання зерносховищ, Петренко О. П. (2011)
Бабенко В. О. - Інформаційне забезпечення впровадження та функціонування інноваційних технологій на переробних підприємствах апк (2011)
Барило В. М. - Інвестиційна привабливість аграрного сектору (2011)
Баланюк І. Ф. - Маркетингова стратегія розвитку підприємства (2011)
Баланюк С. І. - Організаційно-економічні моделі особистих селянських господарств (2011)
Банєва І. О. - Державне управління інноваційно-інвестиційними трансформаціями в апк регіону (2011)
Батюк Б. Б. - Психологічні особливості прийняття рішень в управлінні аграрним підприємством, Пенцак Т. Г. (2011)
Березівський З. П. - Ризик у формуванні виробничих витрат галузі скотарства (2011)
Березівська О. Й. - Конкурентоспроможність організаційно-правових форм господарювання (2011)
Березівська О. Я. - Розвиток форм господарювання і механізми забезпечення їх ефективної діяльності (2011)
Березівський Я. П. - Логістика в апк: європейський досвід, Вишньовська Х. М., Вишньовський М. М. (2011)
Біляк Н. І. - Стратегічний аналіз в системі управління аграрним виробництвом (2011)
Бренич Х. Р. - Чинники сталого розвитку сільських територій, Дудяк Р. П. (2011)
Бунецька Н. В. - Сутність і критерії інтеграції в апк (2011)
Васильчак С. В. - Державне регулювання інфраструктури аграрного ринку, Циганюк А. В., Дубина М. П. (2011)
Васильчак С. В. - Фактори впливу на ефективність виробництва молочної продукції, Петриняк У. Я. (2011)
Васильчак С. В. - Педагогічні підходи до питання викладання економічних дисциплін при підготовці фахівців апк, Вітер О. М., Цюпко І. В. (2011)
Вовк М. В. - Соціальна та економічна ефективність інвестицій сільськогосподарських підприємств, Гарасим М. П. (2011)
Волкова І. М. - Організаційна система маркетингових досліджень підприємств аграрного сектора, Степаненко Н. І. (2011)
Велесик Т. А. - Побудова емпіричної моделі залежності вартості осушених сільськогосподарських земель від вартості меліоративних систем (2011)
Вольнова О. М. - Особливості функціонування логістичних потоків у птахівництві (2011)
Вихованець В. Я. - Ботанічна та агробіологічна структура агрофітоценозу ріпаку озимого в умовах прикарпаття (2011)
Вихопень Л. П. - Світові тенденції розвитку м’ясного скотарства (2011)
Гірняк К. М. - Конкурентноспроможність підприємств з виробництва свинини (2011)
Гончаров В. М. - Глобальна конкурентоспроможність україни крізь призму міжнародних рейтингів, Шашло Н. В. (2011)
Гримак А. В. - Діюча система управління якістю - складова економічної стабільності підприємств продовольчого підкомплексу (2011)
Гримак О. Я. - Моделювання зовнішніх загроз кадровій безпеці підприємств, Бурда І. Я. (2011)
Гринишин Г. М. - Вступ україни до сот – переваги і прорахунки три роки опісля (2011)
Грицик А. Р - Моніторинг ресурсів деяких дикорослих видів лікарських рослин прикарпаття, Мельник М. В., Грицик Л. М., Сологуб В. А., Тучак Н. І., Сікорин У. Б., Струк О. А. (2011)
Губенко В. І. - Проблеми менеджменту зовнішньоекономічної діяльності апк: наслідки та шляхи вирішення (2011)
Гуторова І. В. - Аналіз вартісних показників конкурентоспроможності основних видів сільськогосподарської продукції (2011)
Данкевич В. Є. - Оптимізація структури посівних площ для ведення господарства у ринкових умовах, Пшоняк Д. І. (2011)
Децюра С. О. - Стан та тенденції розвитку птахівництва у спеціалізованих птахівничих підприємствах харківської і полтавської області (2011)
Диндин В. Л. - Оцінка впливу природних умов на розвиток молочного скотарства в області (2011)
Диндин М. Л. - Удосконалення первинного обліку заготівельних підприємств (2011)
Дорош М. М. - Інноваційні трансформації птахопродуктового підкомплексу львівської області в контексті вирішення продовольчої проблеми регіону (2011)
Дубров Я. О. - Про інноваційну політику в трисферній економіці апк, Дорош М. М. (2011)
Дутка Г. І. - Аналіз суспільно-політичної діяльності недержавних організацій в україні (2011)
Душка В. І. - Стабільність молокопродуктового підкомплексу апк – основа продовольчої безпеки країни, Дадак О. О., Дорош М. М. (2011)
Єгорова О. О. - Організація розподільчої логістики сільськогосподарських підприємств (2011)
Євчук Л. А. - Мотивація персоналу як важіль інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, Брилякова О. П. (2011)
Єлейко О. І. - Кореляційно-регресійна модель формування доходної частини бюджету європейського союзу, Кухар Р. Б., Степанюк О. І., Долинський С. В., Рамський І. О. (2011)
Жидяк О. Р. - Сучасні проблеми інноваційного розвитку в аграрній сфері, Полянчич Т. М. (2011)
Жук О. І. - Аналіз економічної ефективності виробництва продукції рослинництва (2011)
Каблак М. І. - Моніторинг зовнішніх умов розвитку сільськогосподарських підприємств (2011)
Кафлевська С. Г. - Зайнятість населення в контексті ринку праці (2011)
Кіц М. В. - Державна підтримка сільськогосподарських підприємств регіону (2011)
Клименко О. П. - Информационное обеспечение управления аграрным предприятием (2011)
Клокар О. О. - Оцінка та підвищення ефективності відтворення земельних ресурсів аграрного сектора економіки (2011)
Коваленко О. С. - Тенденції розвитку садівництва в україні (2011)
Ковалів В. М. - Залежність економічної безпеки сільськогосподарських підприємств від розвитку банківської системи, Синявська Л. В. (2011)
Козій Б. І. - Алгоритм визначення бальної оцінки мікроклімату в тваринницьких приміщеннях, Демчук М. В. (2011)
Колос Б. О. - Модернізація системи управління державою – головний шлях до високоцивілізованого розвитку апк україни (2011)
Коробка С.В. - Проблема інвестування економіки україни на сучасному етапі (2011)
Корольова О. Г. - Оцінка привабливості зовнішніх ринків. Методико-аналітичний підхід (2011)
Корчинський І. О. - Роль інформаційно-організаційної підсистеми інфраструктури агропродовольчого ринку в прийнятті управлінських рішень (2011)
Костецька І. І. - Система планування в умовах ринкової економіки (2011)
Костецький О. М. - Екологізація агротуристичних послуг, Костецький О. О. (2011)
Костюк Б. А. - Біологізація землеробства та впровадження грунтозахисних та енергоощадних технологій (2011)
Кошова Л. М. - Забезпечення якості продукції тваринництва в україні відповідно до вимог сот (2011)
Кравчук І. І. - Імплементаційні аспекти методологічного і прикладного забезпечення соціально-економічного розвитку сільського соціуму (2011)
Кравчук І. А. - Адаптація маркетингових стратегій підприємств (2011)
Крупа В. Р. - Особливості застосування єдиної тарифної сітки оплати праці у сільськогосподарських підприємствах, Крупа О. М. (2011)
Кузьо Р. М. - Ефективність використання сільськогосподарських угідь, Лисюк О. В. (2011)
Кулаєць М. М. - Інноваційне сприяння нарощуванню виробництва екологічно чистих органічних продуктів харчування в україні і світі, Бабієнко М. Ф., Чемерис В. А. (2011)
Кухар Р. Б. - Проблема моделювання та прийняття ефективних управлінських рішень (2011)
Кушнір Л. П. - Кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств україни, Кушнір А. М. (2011)
Левків Г. Я. - Інноваційний підхід в маркетинговому менеджменті: управління процесом створення нових знань (2011)
Липчук В. В. - Детермінанти трансформаційних процесів в сільському господарстві україни, Липчук Н. В. (2011)
Музика П. М. - Євроінтеграційні процеси та участь в них україни як передумова успішного розвитку сільських територій, Доманська Н. А. (2011)
Музика П. М. - Стагнація молочної галузі україни та перспективи її розвитку, Колос О. М. (2011)
Оленич І. Р. - Сучасна політика збуту в зовнішньоекономічній діяльності фармацевтичних підприємств, Душка В. І., Михайловський В. І., Харів І. І., Сенів Р. В., Гутий Б. В. (2011)
Поперечний С. І. - Зарубіжний досвід організації оптових ринків сільськогосподарської продукції, Клебан О. Л. (2011)
Kamiński S. - Rozwoj swiatowego rynku zboz (2011)
Власюк О. С. - Стан та проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями, Базилюк Я. Б., Давиденко С. В., Венцковський Д. Ю. (2013)
Соколовська А. М. - Концепція податкових витрат та шляхи її застосування в Україні, Петраков Я. В. (2013)
Сторонянська І. З. - Проблеми організації та ефективність використання муніципальних запозичень, Музика І. С. (2013)
Штангрет А. М. - Фінансова безпека підприємства: методичні засади управління, Котляревський Я. В., Мельников О. В. (2013)
Терещенко О. О. - Системи показників у концепції фінансового контролінгу у сфері бізнесу, Стецько М. В. (2013)
Пойда-Носик Н. Н. - Особливості функціонування та загрози фінансовій безпеці акціонерних товариств в Україні (2013)
Гура Н. О. - Діяльність недержавних пенсійних фондів як об’єкт обліку та звітності (2013)
Чумакова І. Ю. - Удосконалення державного внутрішнього фінансового контролю як невід’ємної складової державного управління (2013)
Автори (2013)
Gurbyk O. - Importance of shallow areas of the upper part of the Kaniv reservoir in the maintenance of its ichthyofauna (2014)
Грициняк И. И. - Оценка экологического состояния рыбоводных прудов по фитопланктону, Григоренко Т. В., Базаева А. Н., Чужма Н. П. (2014)
Федоненко О. В. - Біологічні показники основних видів риб Запорізького водосховища та інших рибогосподарських водойм Дніпропетровської області, Єсіпова Н. Б., Маренков О. М. (2014)
Колесник Н. Л. - Розподіл важких металів серед компонентів прісноводних екосистем (огляд) (2014)
Марценюк В. П. - Досвід розведення та вирощування судака (Sander lucioperca) за різних технологій (2014)
Грициняк І. І. - Рибогосподарська оцінка цьоголіток малолускатого коропа четвертого селекційного покоління, Осіпенко М. І., Бех В. В., Олексієнко О. О., Третякова Т. В. (2014)
Тарасюк С. І. - Наукове обґрунтування застосування зерна тритикале озимого в годівлі дволіток коропа, Круковський Ю. В., Шустерук З. С. (2014)
Гулай О. В. - Вплив шкірних виділень риб роду Cyprinidae на популяції патогенних бактерій, Жукорський О. М. (2014)
Харкавлюк Н. Є. - Чинники, що впливають на передачу і поширення вірусу весняної віремії коропа, Матвієнко Н. М., Ковбасюк О. О. (2014)
Сироватка Д. А. - Удосконалення кріопротекторного середовища шляхом модифікації його коферментом вітаміну В12 та плазмою крові карася (Carassius auratus gibelio L.) (2014)
Грициняк І. Й. - Раки та їх культивування в Україні. Тематичний бібліографічний перелік, Небрат Л. О. (2014)
Вчений–іхтіолог. До 50-річчя від дня народження Ірини Леонідівни Захарченко (2014)
До 85-річчя від дня народження Юрія Олександровича Толоконникова (2014)
Пам’яті Володимира Петровича Горошка (2014)
Бунін С. Г. - Оцінка завадостійкості приймача, що реалізує "неенергетичний” спосіб прийому, Долженко Д. О. (2011)
Безродний М. К. - Енергетична ефективність теплонасосної системи вентиляції з рекуператором теплоти і рециркуляцією відпрацьованого повітря, Галан М. А. (2011)
Курило І. А. - Особливості системи регулювання напруги з вольтододатковим трансформатором, комутованим вентилями, Грудська В. П. (2011)
Епік Е. Я. - Вплив відриву потоку на теплообмін та гідродинаміку плоскої робочої по-верхні теплоенергетичного обладнання, Супрун Т. Т. (2011)
Бідюк П. І. - Діагностування технічних об’єктів на основі штучних імунних систем і байєсівських мереж, Коршевнюк Л. О., Литвиненко В. І., Фефелов А. О. (2011)
Глушак В. В. - Метод проектування системи захисту інформації з використанням детермінованої гри "захисник–зловмисник”, Новіков О. М. (2011)
Голінко І. М. - Визначення динамічних характеристик об’єкта за динамікою системи керування, Кубрак А. І. (2011)
Данилов В. Я. - Розробка інформаційної технології ідентифікації динамічного хаосу та псевдофазової реконструкції атракторів одновимірних реалізацій, Зінченко А. Ю., Марчук П. П. (2011)
Дичка І. А. - Метод ущільнення алфавітно-цифрової інформації, поданої в графічнокодованому вигляді, Голуб В. І., Новосад М. В. (2011)
Коновалюк М. М. - Байєсівський аналіз моделі стохастичної волатильності в середовищі OpenBUGS (2011)
Легеза Д. В. - Система моніторингу захворюваності на гострі респіраторні захворювання в Україні (2011)
Редько І. В. - Алгебрична характеристика класу графових перетворень на множині зважених графів, Снігур Н. М. (2011)
Радченко С. Г. - Генерування квазірегулярних квазірівномірних багатофакторних планів експериментів (алгоритм RASTA8), Лапач С. М. (2011)
Гавриш А. П. - Вибір режимів експлуатації підшипникових матеріалів з відходів швидкорізальних сталей на основі аналізу плівок тертя, Роїк Т. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Хмілярчук О. І., Мельник О. О. (2011)
Горбатенко Ю. П. - Застосування цівкового евольвентного зачеплення в приводі ескалатора, Бондарєв С. В., Закора О. В. (2011)
Мікульонок І. О. - Визначення тривалості приготування композиції в змішувачі закритого типу з овальними роторами (2011)
Пуховий І. І. - Дослідження меж безвідривної і відривної течій плівки рідини на зовнішній поверхні обертового конуса (2011)
Колобродов В. Г. - Монохроматичні аберації кіноформного елемента, Сірий Є. А. (2011)
Міхеєнко Л. А. - Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами, Тимофєєв О. С. (2011)
Буртна І. А. - Математична модель первапораційного розділення бінарних розчинів, Ружинська Л. І., Литвиненко Д. В. (2011)
Горобець С. В. - Вплив магнітостатичних полів феромагнітної підкладки на електроосадження нікелевих дендритів, Горобець О. Ю., Двойненко О. К., Лебеда Г. Л. (2011)
Донцова Т. А. - Взаємодія кальцій фосфату з оксалатною кислотою, Небога Т. І. (2011)
Погребова І. С. - Жаростійкість дифузійних хромосиліцидних покриттів, нанесених на вуглецеві сталі, Янцевич К. В. (2011)
Юдіна В. В. - Дослідження структури середнього та основного діалкілдитіофосфатів цинку, Суховерхов В. Д. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського