Волошин В. В. - Принцип об’єктивності у соціально-гуманітарному пізнанні: фокус на релігієзнавстві (2013)
Гижа А. В. - Идеология как метаязык отчужденного индивида (2013)
Киреева Т. И. - Иллюзии, драмы, реалии в потоке времени (2013)
Ямчук П. - Вітчизняна православна церква і служіння української громади Христу: минуле, сучасне, перспективи (кілька міркувань у контексті святкування 1025-літнього буття Русі-України в христовій вірі) (2013)
Берестова А. С. - Зміни української релігійності в умовах глобалізації (2013)
Дрей К. В. - Трансформація релігійної свідомості у сучасному інформаційному суспільстві (2013)
Козловський І. А. - Криза реставраційного руху у США у другій половині ХІХ століття (2013)
Петлякова М. І. - Сучасні процеси секуляризації та десекуляризації і релігійні заборони (2013)
Бартагарієва І. І. - Легітимація права як чинник громадянського суспільства: західні парадигми та українські реалії (2013)
Титул, зміст (2015)
Шиян А. В. - Оценка механического качества конструкционных титановых сплавов по их способности сопротивляться охрупчиванию при одноосном растяжении, Мешков Ю. Я. (2015)
Кузяев И. М. - Моделирование процесса волнообразного течения поверхностных слоев металла, электроосаждаемого при внешнем силовом воздействии, Гирин О. Б. (2015)
Вакуленко І. О. - Оцінка впливу електрогідравлічної імпульсної обробки на поведінку вуглецевої сталі в умовах циклічного навантаження, Лісняк О. Г., Чайковський О. О., Перков О. М. (2015)
Узлов К. І. - Вибір раціонального залізовуглецевого сплаву для виготовлення литих деталей візків вантажних вагонів (2015)
Грешта В. Л. - Дослідження структури та хімічного складу металообробного інструменту, що постачається на ринок України (2015)
Полишко С. А. - Влияние модифицирования на структуру и распределение основных легирующих элементов в микрообъемах малоуглеродистой стали Ст1КП (2015)
Реферати (2015)
Безаров О. - Григорій Гершуні та становлення ідеології політичного терору в Російській Імперії на початку ХХ століття (2014)
Wingfield M. N. - "White slave” trafficking in turn-of-the-century Bukovina and Galicia: the experience of imperial austria’s eastern provinces (2014)
Дем’янчук О. - Специфіка початкової освіти на Буковині (перша половина ХІХ ст.) (2014)
Курочкін О. - Бали-маскаради на теренах Східної Європи (2014)
Tsyganenko L. - Southern Ukraine nobility’s ethnic structure (late 18th – early 19th centuries) (2014)
Безарова Г. - Філософсько-релігійний зміст поняття духовності (2014)
Manchul B. - Axiological and cognitive potential of integrative processes in science (2014)
Зорій Н. - Розв’язання проблеми цілісності в гештальт психології (2014)
Павлюк О. - Основні теоретико-концептуальні підходи до вивчення самооцінки особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі (2014)
Antofijchuk I. - Using of the tag questions in the english texts (2014)
Makovska O. - Main issues of cognitive linguistics as a science, Vakhotskyi M. (2014)
Roman I. - Rethinking the hermeneutic contents of anthropological linguistics, Roman L. (2014)
Телеки М. - Суб’єктивна модальність висловлення у писемній комунікації (2014)
Зорій Н. - Історія розвитку кафедри психології та соціології, Борисюк А., Тимофіїва М. (2014)
Мойсей А. - Традиційні методи лікування в українців та румунів Буковини у друкованих матеріалах та архівних джерелах XVIII – ХХ ст. (2014)
Чебан В. - Лікар-хірург-педагог-композитор знаний в усьому світі Йосип Мойсейович Ельгісер (2014)
Берестова А. - Рецензія на навчальний посібник Шутак Л. Б., Навчук Г. В. "Культура усного спілкування медичних працівників” / Л. Б. Шутак, Г. В. Навчук. – Чернівці: в-во БДМУ, 2014. – 175 с. (2014)
Сидоренко М. - Рецензія на національний підручник "Історія української культури : національний підручник" / В. А. Качкан, О. Б. Величко та ін.; за ред. В. А. Качкана. – К.: ВСВ "Медицина”, 2014. – 368 с. (2014)
Скрипник І. - Рецензія на монографію Марія Маєрчик. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу: Монографія. – К.: Критика, 2011. – 327 с. (2014)
Томусяк Л. - Рецензія на монографію Руснак Н. О. Лінгвокогнітивні та прагматичні виміри діалектних текстів буковинських говірок – Чернівці : Чернівецький національний університет. – 2010. – 448 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Баркалова І. М. - Розвиток економічної інтеграції країн Західної Європи у 1950 – 1960-і рр. XX ст (2013)
Борбачева Л. В. - Особенности кадрового обеспечения индустриализации в Украине на основе сотрудничества республик (1926 – 1932) (2013)
Бородінов В. Д. - Етнонаціональна структура українського суспільства, Сисоєва І. І. (2013)
Кліш А. Б. - Програмні засади та ідейні принципи Католицько-національної партії в Галичині наприкінці ХІХ ст. (2013)
Крюков В. Г. - Відображення міжетнічних відносин на Піренейському півострові в арабській географічній писемній традиції ІХ – Х століть (2013)
Ніколаєць К. М. - Вплив "тінізації" економіки на здійснення соціальної політики в Україні у 90-х роках ХХ ст (2013)
Синявська Л. І. - Роль ціноутворення в організації видобутку вугілля Донбасу в 1914 – 1917 рр. (2013)
Тюльченко И. К. - Эволюция идей государственного строительства в Украине (март 1917 – январь 1918 гг.) (2013)
Беликов А. - Дуэли в Российской империи (XVIII – первая половина XIX вв.), Беликов Б. (2013)
Кірєєва Т. І. - Музика і особистість, Кірєєва О. Г. (2013)
Моісєєва Ф. А. - Осмислення культури як процесу розвитку людського суспільства, Усачов В. А. (2013)
Сепетий Д. П. - Три найвпливовіші аргументи проти матеріалізму у сучасній філософії свідомості (2013)
Стасенко С. О. - Рецепція методологічних ідей Р. Декарта у творчості М. Мамардашвілі (2013)
Ямчук П. - Симулякри і симуляції доби радикально-атеїстичного постпросвітництва та їхня вітчизняна світоглядна альтернатива (2013)
Кузнецова А. В. - Теоретичні основи вивчення феномену християнського екуменізму (2013)
Куренний Л. Ю. - Загальноєвропейський зміст реформаційних рухів в Україні в XVI – XVII століттях (2013)
Руско Н. - Співвідношення світського й божественного в галицькій іконі (2013)
Ткачова К. С. - Особливості місіонерської діяльності Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів в Україні та світі (2013)
Ярмош О. Р. - Вплив конфесійного чинника на шлюбні відносини (2013)
Лозовая Л. В. - Технический аспект существования человека (2013)
Чікарькова М. Ю. - "Люди місячного світла" у Біблії: заклик до знищення чи заклик до сумління? (2013)
Бровко О. Ф. - Особливості формування мікробоценозів у ризосфері ялівця козацького, який зростає в осередках із небезпечним рівнем забруднення грунтів рухомими формами свинцю (2015)
Гуменюк В. В. - Вплив низової пожежі на деревостан та наземні лісові горючі матеріали в соснових лісах Центрального Полісся України, Зібцев С. В., Борсук А. А. (2015)
Зібцев С. В. - Динаміка лісового покриву Чорнобильської зони відчуження за даними глобальної карти лісових екосистем високого розрізнення, Миронюк В. В., Гілітуха Д. В. (2015)
Konishchuk V. - Impact agrochemical and physico-chemical properties of the soil on the development of populations primula veris L.s.l., Kyrnychyshyn O. (2015)
Лакида М. О. - Аналіз сучасного стану лісів державної організації "Резиденція "Залісся", Василишин Р. Д. (2015)
Лакида П. І. - Прогностичне оцінювання біопродуктивності лісів НПП "Голосіївський", Дубровець Б. В. (2015)
Лещенко О. Ю. - Діагностика жаростійкості рослин lolium perenne L. вітчизняної селекції, Ліханов А. Ф. (2015)
Марченко Н. В. - Щодо шляхів раціонального використання деревини граба, Новицький С. В., Грабар І. Г. (2015)
Маурер В. М. - Особливості вегетативного розмноження листяних кущів здерев’янілими живцями, Косенко Ю. І., Пінчук А. П. (2015)
Розенфельд В. В. - Технологічні засоби контролю борошнистої роси дуба (microsphaera alphitoides Qriff et Maubl.) та алгоритм їх реалізації (2015)
Ситник С. А. - Вміст елементів групи важких металів у деревині головних лісотвірних порід рекреаційно-оздоровчих лісів Північного Придніпровського Степу України, Ловинська В. М., Харитонов М. М. (2015)
Швець І. В. - Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss – походження, інтродукція та перспективи використання у ландшафтному будівництві м. Києва (2015)
Яворовський П. П. - Вплив змін клімату на лісові екосистеми (2015)
Ярмоленко А. К. - Географічний аналіз флори лучної рослинності на перелогах різних років демутації в Лісостепу України, Чурілов А. М., Якубенко Б. Є., Тертишний А. П. (2015)
Бреус Н. Ю. - Роль гарноквітучих кущів у колориті ландшафтів м. Києва (2014)
Василишин Р. Д. - Оцінювання енергоємності компонентів фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід Українських Карпат (2014)
Гірс О. А. - Моделювання динаміки товарної структури деревостанів та обґрунтування віку стиглості в соснових лісах Київщини, Содолінський Р. В. (2014)
Гнатів П. С. - Флуоресценція пігментного комплексу деревних рослин як реакція на техногенні зміни у природному довкіллі Карпат, Лопотич Н. Я., Хоркавців Я. Д., Кияк Н.Я. (2014)
Davydenko К. - European ash (fraxinus excelsior) dieback – situation in Europe and Ukraine, Meshkova V. (2014)
Дрозда В. Ф. - Еколого-фізіологічні особливості жолудевого довгоносика (Curculio glandium Marsch) у дібровах північної частини Правобережного Лісостепу, Гойчук А.Ф., Зюбак М.М. (2014)
Іващенко І. Є. - Вплив стимуляторів росту на укорінення живців декоративних форм Thuja plicata Donn ex D. Don (2014)
Лустюк Т. В. - Успішність природного насіннєвого поновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) в умовах суборів Західного Полісся (2014)
Слиш О.А. - Особливості повнодеревності та сортиментна структура стовбурів дуба у різних лісорослинних умовах, Яроцький В.Ю., Букша М.І. (2014)
Соловей Д. С. - Оцінка декоративності загальної композиції саду "Нової Хвилі" на основі принципу золотого січення (2014)
Чорнобров О. Ю. - Особливості введення в культуру in vitro рослин бука лісового (Fagus silvatica L.), Олексійченко Н. О. (2014)
Шлапак В. П. - Критерії комплексної оцінки сучасного стану та збереженості історичних парків Черкащини, Марно-Куца О. Ю. (2014)
Губарева М. В. - Повсякденне життя індіанців Нової Англії за даними Д. Гукіна (1674 р.) (2014)
Іваненко В. А. - Вивчення інтелектуальної спадщини З. Бжезінского у роботах вітчизняних та зарубіжних авторів (2014)
Рощина Л. О. - Відродження Української Греко-католицької церкви в 90-і роки ХХ ст., Ступак І. О. (2014)
Чепіга Г. Г. - "Матеріали для історико-статистичного опису Катеринославської єпархії" Феодосія (О.Г. Макаревського) як історичне та історіографічне джерело (2014)
Киреева Т. И. - Единый комплексный символ и движение Вселенной (2014)
Моісєєва Ф. А. - Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу, Усачов В. А. (2014)
Туренко О. С. - Модерні пошуки синхронізації індивідуального і колективного – візії Ж. Бодена (2014)
Шепетяк О. М. - Церква і екуменізм: кроки до об’єднання (2014)
Волошин В. В. - Аналіз визначень релігії за допомогою критерію "Поняття з нульовою денотацією у дійсному світі" (2014)
Лозовая Л. В. - Социальная проблематика футуризма (2014)
Сергієнко В. - Система управління православними церковними братствами Лівобережної України (1864-1917) (2013)
Соколова Н. - Фахова підготовка істориків в імператорському новоросійському університеті (1865-1920) (2013)
Хададова Ф. - До питання виборів у міські магістрати Волині (кінець ХVІІІ - І пол. ХІХ ст.) (2013)
Могильний Л. - Історичні погляди С. Єфремова (2013)
Молоткіна В. - Специфіка діяльності видавництва "Рух" у Радянській Україні (1920-1930-ті рр.) (2013)
Кулик Ж. - Громадсько-культурницька діяльність Олени Теліги в Києві як члена "похідної" групи ОУН(М) (1940-1942 рр.) (2013)
Скопенко Б. - Створення артилерійських, бронетанкових та інших спеціальних частин чехословацького армійського корпусу в СРСР (квітень-серпень 1944 р.) (2013)
Ворона Ю. - Культурне та спортивне життя ремісничих,залізничних училищ та шкіл ФЗН у Києві в роки повоєнної відбудови (1943-1950 рр.) (2013)
Поліщук А. - Розвиток мережі освітніх установ на Вінничині у середині 60-80-х рр. ХХ ст. (2013)
Черниш О. - Роль В. Чорновола в президентських виборах 1991 року: історико-політичний аналіз (2013)
Зеркаль М. - Історичний нарис інформаційного забезпечення розвитку освітнього простору етносів України (1991-2012) (2013)
Тищенко В. - Роль НУО в реалізації державнолї молодіжної політики в Україні (1990-ті-2000-ні рр.) (2013)
Шпаковська Л. - Роль релігійного чинника у політичному житті незалежної України (2013)
Коцур А. - Ромни (2013)
Лукашенко А. - Повсякденність середньовічної сім'ї: ціннісні орієнтири в християнській дуалістичній системі координат (2013)
Івашко Ю. - Формування політичних взаємовідносин між Німеччиною та Білоруською Соціалістичною Радянською Республікою (1919-1922) (2013)
Скляренко О. - Основні етапи політики США щодо Куби (1959-1991 рр.) (2013)
Колос О. - Геополітична мотивація вступу Польщі в НАТО та Європейський Союз (2013)
Коцур Г. - Про ув'язнення кошового П. Калнишевського та "умови утримання, які неможливо здоровій на розум людині уявити" (за матеріалами досліджень М. А. Колчина) (2013)
Кузьменко А. - Тенденції розвитку знань з української історії в останні десятиліття XVIII ст. (2013)
Куницький М. - Проблеми реконструкції правового становища місцевого населення райхскомісаріату "Україна" у працях радянських істориків 40-70-х рр. ХХ ст. (2013)
Гарбар О. - Науково-організаційна робота та педагогічна діяльність професора С. С. Рубіна (1921-1985 рр.): історіографія проблеми (2013)
Коцур В. - Благодійність в останній період Гетьманщини: українська історіографія (1991-2012) (2013)
Дмитрушко В. - Петро Калнишевський у працях українських дослідників (1991-2013 рр.) (2013)
Левицька К. - Науковці Російської Федерації про сучасний український парламентаризм (1991-2012) (2013)
Антонюк Т. - Міжнародні зв'язки українських вищих навчальних закладів (1991-2012 рр.): історіографія проблеми (2013)
Кизименко І. - Історіографічне осмислення збереження археологічної спадщини в Незалежній Україна (2013)
Ганцян Р. - Проблеми історичного процесу у висвітленні британських ліберально-ідеалістичних істориків (2013)
Страйгородська Л. - Науково-педагогічна діяльність професора В. О. Поггенполя (1877-1927) (2013)
Діденко О. - Розвиток методів часткового спостереження у науковій спадщині Р. М. Орженцького (2013)
Чернецький С. - Професор І. М. Єремеєв у спогадах колишнього директора миронівсьої секлекційної станції І. К. Бобира (2013)
Іваницька Л. - В. М. Глушков і Київський університет (2013)
Відомості про авторів (2013)
Потапюк Л. М. - Становлення економічної освіти на прикладі діяльності західноукраїнських громад (кінець XIX– початок ХХ століття), Потапюк І. П. (2015)
Вознюк М. А. - Перспективні напрями удосконалення системи державного регулювання інноваційних та інвестиційних процесів (2015)
Голубка В. М. - Механізми регулювання фармацевтичного ринку: сутність, класифікація та роль у забезпеченні конкурентоспроможності (2015)
Данкевич Є. М. - Теоретичні та методологічні імперативи стратегії розвитку міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі економіки (2015)
Замазій О. В. - Сутність концепції ціннісно-орієнтованого управління суб’єктами господарювання (2015)
Кільніцька О. С. - Стан та проблеми розвитку скотарства в Україні, Тарасюк Ю. В. (2015)
Кужель В. В. - Трансформація парадигми соціально-економічного розвитку під впливом соціально відповідальних інвестицій, Атаманчук Ю. М. (2015)
Савіцька Г. П. - Математична модель прогнозування доходів від вантажних залізничних перевезень (2015)
Ужва А. М. - Концептуальні аспекти стратегії сталого розвитку агропромислового комплексу (2015)
Фігурек О. - Аналіз бюджетної підтримки аграрного сектора Республіки Сербської (Боснія і Герцеговина) (2015)
Цимбалістова О. А. - Вплив розвитку інноваційних технологій на розширення ринку авіаційних послуг (2015)
Бубенко О. П. - Адаптація зарубіжного досвіду енергозбереження в ЖКГ до умов України (2015)
Diachenko O. V. - Сustoms union as a form of international integration of countries, Generalov O. V., Zubko O. V. (2015)
Лозовський О. М. - Основні тенденції формування експортного потенціалу олійно-жирової галузі України в умовах фінансової нестабільності (2015)
Почтовюк А. Б. - Вища освіта України: європейська інтеграція, Сухомлин Л. В. (2015)
Скриль В. В. - Фінансування заходів з підвищення енергоефективності міжнародними фінансовими організаціями, Чичкало Д. В. (2015)
Клімович О. М. - Шляхи стимулювання міжрегіональної взаємодії на основі формування полюсів росту (2015)
Купира М. І. - Фактори впливу на соціально-економічну безпеку депресивного регіону (2015)
Левчук В. Ю. - Методичний підхід до оцінки транскордонного ефекту співробітництва прикордонних регіонів (2015)
Папіж Ю. С. - Особливості створення кластерних територіально-виробничих форм оптимізації господарства регіонів України (2015)
Потьомкіна О. В. - Напрями дослідження розвитку людського капіталу у забезпеченні економічного зростання регіону (2015)
Карпук А. І. - Особливості реалізації механізму екологічного страхування лісокористування, Шестак М. Л. (2015)
Матвійчук Л. Ю. - Концептуальні напрями економічного забезпечення рекреаційно-туристичного природокористування, Лужанська Т. Ю. (2015)
Тищук І. В. - Концептуальні засади формування розвитку зеленого туризму в регіоні (2015)
Чепурда Л. М. - Концептуальні основи використання туристичних ресурсів на засадах сталого розвиту (2015)
Шубалий О. М. - Перспективи імплементації принципів сталого лісокористування в Україні в контексті євроінтеграції (2015)
Баранець Г. В. - Сценарний підхід в управлінні логістичним потенціалом підприємства (2015)
Барибіна Я. О. - Комунікаційна політика крупноформатних підприємств торгівлі (2015)
Войтко С. В. - Оцінювання конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на зовнішні, Мяло Н. С. (2015)
Забарна Е. М. - Стратегія і тактика розвитку промислових підприємств на основі прогнозування та моделювання, Кула М. В. (2015)
Захаркін О. О. - Удосконалення методичних підходів до оцінки впливу інновацій на дохідність акцій підприємств (2015)
Кравець О. Ю. - Інструментарій управління збалансованим функціонуванням паливно-енергетичного комплексу з урахуванням виробничого потенціалу вуглевидобувних підприємств України, Саллі С. В., Бондаренко Г. В. (2015)
Кравцова А. В. - Етимологічна сутність "соціально-економічного потенціалу" підприємств туристичної галузі (2015)
Лазарева Н. О. - Гносеологічні аспекти ефективності діяльності підприємства, Гончарук А. Г. (2015)
Олександренко І. В. - Основні причини банкрутства підприємств, Іщук Л. І. (2015)
Пиріг С. О. - Автоматизація діагностики ймовірностібанкрутства підприємства, Олександренко І. В. (2015)
Ревіна О. М. - Складові механізму ефективного управління людським потенціалом підприємств залізничного транспорту (2015)
Федорусь Ю. В. - Фактори підвищення конкурентоспроможністі підприємств переробної галузі (2015)
Харченко М. В. - Оптимізація логістичних витрат аеропорту шляхом застосування сучасних методів управління витратами (2015)
Чкан А. С. - Механізм антикризової політики промислових підприємств Донецького регіону, Коваленко А. І. (2015)
Баула О. В. - Перспективи інтеграції вітчизняного ринку цінних паперів у світовий фондовий ринок, Никитюк Т. Л. (2015)
Вахович І. М. - Аналіз банківського забезпечення розвитку малого підприємництва у регіонах України, Франчук Ю. О. (2015)
Галазюк Н. М. - Фінансова стійкість – передумова інвестиційної привабливості, Зелінська О. М. (2015)
Дорош В. Ю. - Європейські імперативи вирівнювання фінансових дисбалансів територій, Косинський І. М. (2015)
Карлін М. І. - Місцеві платежі у бюджетній системі України (2015)
Коваленко В. В. - Трансформаційні напрями розвитку банківської системи України (2015)
Корецька Н. І. - Комплексна оцінка ринку платіжних карток в Україні, Збирун Д. В. (2015)
Полінкевич О. М. - Суть та роль фінансових ресурсів підприємств у новій економіці, Іванова А. Л. (2015)
Сіташ Т. Д. - Непрямі податки в податковій системі України (2015)
Храпкіна В. В. - Сучасні теоретичні та прикладні аспекти аналізу діяльності комерційного банку (2015)
Гандзюк О. В. - Визначення місця та значення облікової звітності в системі економічної інформації (2015)
Бакало Н. В. - Психологічна адаптація людини в колективі підприємства (2015)
Шубала І. В. - Базові положення державної політики забезпечення ефективної зайнятості економічно активного населення (2015)
Вісин В. В. - Кооперативний рух на Волині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст (2015)
Булдакова О. - "Імператорська" та "королівська" концепція влади: використання політичних моделей за часів утвердження династії Капетингів (кінець Х – перша половина ХІ ст.) (2014)
Петренко К. А. - Культурна співпраця Німеччини та Росії (1990 – 1995 рр.) (2014)
Білокобильський О. В. - Дискурс про секуляризацію як новий шлях саморозуміння модерну (2014)
Бєліков О. В. - Побудова сакрального простору середньовічного міста під впливом християнського світосприйняття, Бєлікова К. О. (2014)
Герасимов И. Г. - "Слово о полку Игореве" и античные эпические поэмы: параллели и меридианы (рассуждения) (2014)
Киреева Т. И. - Модель-импульс культуры Вселенной (2014)
Усачов В. А. - Зіставлення оптимістичної філософії Гегеля і песимізму філософії Шопенгауера (2014)
Гнот С. - Євангельське наповнення освіти як домінантний аспект формування здоров’я особистості (2014)
Шлапак В. П. - Простір як форма існування матеріальних об’єктів (2014)
Прядко С. М. - Когнитивное религиоведение как новое направление религиоведческой методологии (2014)
Гуржи В. С. - Конфликт социальных реальностей в процессах реализации пенитенциарных функций постсоветстких исправительных учреждений (2014)
Гуржи К. Л. - Соціальна реальність: міський простір міфологічного (2014)
Герасимов И. - К чему ведет динамика энтропии социума (2014)
Нікітіна Н. В. - Соціальний аспект Чорнобильської національної катастрофи у філософському просторі української історії, Нікітіна А. А., Ізосімова С. О. (2014)
Борбачева Л. В. - Сотрудничество Украины с республиками СССР в решении кадровых вопросов культурного строительства в 1928 – 1932 гг. (2014)
Лесіва Н. О. - Гібралтар у відносинах Великої Британії та Іспанії (1998 – 2009 рр.): теоретичний аспект (2014)
Рощина Л. О. - Розколи та об’єднання євангельських християн-баптистів у радянську добу, Горбатенко О. В. (2014)
Кірєєва Т. І. - Мистецтво формування особистості, Кірєєва О. Г. (2014)
Герасимов И. Г. - Апология предательства (2014)
Ізосімова С. - Екзистенціальна філософія Міста, як основна риса однойменного роману В. Підмогильного (2014)
Паршакова Е. Д. - Влияние информационных войн на Украине на формирование политической культуры студентов Донбасской государственной машиностроительной академии (2014)
Бобков Д. И. - Вендинг, как современная услуга торговли в Украине (2014)
Воробйов В. В. - Юридичне оформлення Франко-американського союзу 1777 р (2014)
Романуха О. М. - Розвиток українсько-російських відносин у сфері військово-промислового комплексу (2014)
Киреева Т. И. - Тайна действа-мысли в образах Мира, Киреева В. Г. (2014)
Суровцева І. Ю. - Інститути донаторства та ктиторства як форми благодійної діяльності віруючих: мистецькі традиції (2014)
Туренко О. С. - Принцип гармонізації протиріч соціальних елементів у фундаторів німецького консерватизму (Ю. Мьозер та А. Мюллер) (2014)
Ізосімова С. О. - Екзистенціальна проблема самотності у творчості Т.Г. Шевченка, Нікітіна Н. В. (2014)
Коцур А. - Науковець. Педагог. Наставник (До ювілею доктора історичних наук, профессора Ірини Нінелівни Войцехівської), Коцур В. (2014)
Коцур А. - Хай стелиться доля рушниками (До 50-річчя з дня народження доктора історичних наук, професора Капелюшного Валерія Петровича), Коцур В. (2014)
Коцур А. - Шляхетний інтелігент (До 50-річчя з дня народження кандидата історичних наук, доцента Олександра Юрійовича Комаренка) (2014)
Могильний Л. - С. Єфремов і його відносини з цензурою (2014)
Молоткіна В. - Механізми контролю за друкованими виданнями в Україні в 1930-і рр. (2014)
Автушенко І. - Реалізація права на свободу совісті та віросповідання військовослужбовців України (2014)
Гусєва Н. - Міжнародний в’єтнамський конгрес у західному Берліні в 1968 році та роль у ньому студентства ФРН (2014)
Коцур Г. - Фальшиві литовські монети князя Олександра Ягеллона та технології їх виробництва 1492-1501 pp.(на прикладі знахідок в українських землях) (2014)
Бойко-Гагарін А. - Технологічні особливості використання пуансонів при карбуванні монет у XV – XVIII ст:переваги та недоліки (2014)
Дмитрушко В. - Парламентаризм на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.):історіографія (2014)
Тимошенко Ю. - Невідома епістолярна спадщина Івана Боберського (2014)
Ластовська О. - Періодизація сучасних досліджень з історії православної церкви і чернецтва в Україні (2014)
Коцур В. - Благодійність полково-сотенної козацької старшини середини XVII – XVIII ст. в оцінці української сучасної історіографії (2014)
Кизименко І. - Гетьман Іван Скоропадський в сучасній українській історіографії (2014)
Грицик Л. - Регіональна специфіка масових репресій 1930-х рр. проти вітчизняної інтелігенції: сучасна українська історіографія (2014)
Діденко О. - Відображення еволюції наукових ідей Р. М. Орженцького у роботі "елементарна теорія статистичних величин і обчислень" (2014)
Чернецький С. - Із маловідомих сторінок наукової діяльності професора І.М. Єремеєва (2014)
Красікова О. - Дослідження ґрунтів України професором Володимиром Івановичем Крокосом (1913-1929 рр.) (2014)
Підгайна Т. - Науково-редакційна діяльність К. І. Осьмака (1890-1960) з розвитку сільськогосподарської термінології в Інституті української наукової мови ВУАН (2014)
Білоцерківська А. - Світла горниця духовності й надії (2014)
Коцур А. - Цивілізаційний погляд на історію України від найдавніших часів до сучасності, Коцур В. (2014)
Войцехівська І. - Малознані українські історичні терміни, слова та словосполучення. Тлумачний словник / Упорядник Василь Туркевич. – К.:Видавнича група "Сучасність", 2013. – 135 с., Коломієць Н. (2014)
Білецький Б. - Центр історичної освіти та науки на Буковині, Коцур Г. (2014)
Коцур А. - Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики в 2013 р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, содержание (2015)
Григорова Т. М. - Розробка моделі зміни транспортної стомлюваності пасажирів при підході до зупиночних пунктів приміських автобусних маршрутів, Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Окороков А. М. - Розробка методики оптимізації технічних параметрів транспортних вантажних комплексів (2015)
Рудницкий С. И. - Разработка модели обобщенного процесса управления конфигурацией в управлении сложными проектами (2015)
Tartakovskyi E. - Refining the models of performing service tests of upgraded locomotives, Falendysh A., Zinkivskyi A., Mikheev S. (2015)
Мураховская-Печенежская Е. Ю. - Разработка динамической модели качества продукции в процессе производства, Рябчиков Н. Л. (2015)
Тесля Ю. М. - Аналіз підходів до побудови біадаптивних систем управління проектно-орієнтованими підприємствами, Тімінський О. Г. (2015)
Григорян Т. Г. - Совершенствование моделей ценностно-ориентированного управления портфелями проектов реконструкции систем водоснабжения, Кошкин В. К. (2015)
Романов М. С. - Розробка системи сценарного управління технологічними процесами приготування пива, Кишенько В. Д., Ладанюк А. П. (2015)
Morozov V. - Project management for development of scientific organizations in the field of nanotechnologies on the base of commercial strategy, Liubyma I. (2015)
Журавель В. В. - Підвищення ефективності функціонування промислової станції шляхом вдосконалення її конструкції, Журавель І. Л. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Барановская Л. В. - Метод разрешающих функций для одного класса задач преследования (2015)
Сафонова Г. Ф. - Розробка математичної моделі комбінованого методу створення базових конструкцій одягу (2015)
Приходько С. Б. - Розробка регресійної моделі тривалості виконання проектів підготовки жінок-боксерів до змагань, Князь Н. В. (2015)
Щелкалин В. Н. - Системный подход к синтезу математических моделей прогнозирования взаимосвязанных нестационарных временных рядов (2015)
Тевяшев А. Д. - Геоинформационная аналитическая система оперативного планирования маршрутов движения мусороуборочных машин, Матвиенко О. И., Шиян О. В. (2015)
Жученко А. І. - Розробка спрощеної математичної моделі скловарної печі, Цапар В. С. (2015)
Мамедова М. Г. - Многокритериальная оптимизация задач управления человеческими ресурсами на базе модифицированного метода TOPSIS, Джабраилова З. Г. (2015)
Каткова Т. И. - Оценка важности показателей методом попарных сравнений при скаляризации векторного критерия (2015)
Abstract and References (2015)
Чернєй В. В. - Дефекти політико-правової свідомості сучасної молоді, Кудерміна О. І. (2015)
Костицький М. В. - Психологічна експертиза в системі психологічної практики (2015)
Сіверс З. Ф. - Уявлення про справедливість як складова політико-правової свідомості особистості (2015)
Духневич В. М. - Спроба психологічного аналізу механізмів становлення політико-правової свідомості особистості (2015)
Осадько О. Ю. - Комунікативні механізми розвитку правосвідомості особистості (2015)
Одинцова Г. Ю. - Аналіз психологічних детермінант готовності юриста до креативного мислення (2015)
Бондаренко В. В. - Ефективність протиборства працівників міліції під час нападу супротивника, озброєного холодною зброєю, Кисленко Д. П., Решко С. М. (2015)
Yarema N. - Grant of urgent psychological help (2015)
Арешонков В. В. - Проблеми призначення та проведення комплексних експертиз під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень (2015)
Дегтяренко М. - Психологічне консультування як напрям забезпечення судової діяльності (2015)
Шелег Л. С. - Особливості емоційно-вольової сфери особистості працівників органів внутрішніх справ, схильних до психосоматичних розладів (2015)
Дука О. А. - Вимоги до персоналу державної кримінально-виконавчої служби України: професійний та морально-етичний аспекти (2015)
Ємець Ю. І. - Соціально-психологічні детермінанти виникнення дефектів правової соціалізації підлітків (2015)
Мойсеєва О. Є. - Агресія підлітків: причини виникнення та можливості психокорекції (2015)
Конопацька О. М. - Трудове виховання як засіб ресоціалізації неповнолітніх засуджених (досвід А. С. Макаренка), Матвєєва Ю. О. (2015)
Давидова О. В. - Закономірності процесу формування антисоціальних установок особистості (2015)
Скулкіна К. М. - Генезис ксенофобії (2015)
Охріменко І. М. - Утягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: психологічні детермінанти, Лигун Н. В. (2015)
Корсун С. І. - Психологічні засади терористичної віктимності (2015)
Новікова К. М. - Психологічні особливості злочинця з насильницькою спрямованістю (2015)
Шмерецький Є. Є. - Кримінально-психологічна типологія суб’єкта зґвалтування (2015)
Bulatov A. - The psychological mechanisms of fraud (2015)
Теоретические и методологические проблемы юридической психологии (2015)
Богданович С. А. - Построение линий тока зернового потока в барабанном скальператоре (2014)
Ольшанский В. П. - Расчёт колебаний механизмов с переменной массой звеньев методом ВБК, Ольшанский С. В. (2014)
Бурлака В. В. - До розрахунку коливань механізмів при спільній дії сил сухого і вязкого тертя, Ольшанський В. П., Малець О. М. (2014)
Лімонт А. С. - Крок граблин підбирального барабана прес-підбирача та щільність рулону льонотрести і її пошкодження в упаковці, Климчук В. М. (2014)
Бойко А. І. - Математичне моделювання станів і переходів ріжучих елементів сошників прямого посіву під дією зовнішніх факторів середовища, Павлюченко І. С. (2014)
Думенко К. М. - Теоретичні передумови виділення насіння баклажанів планетарною машиною з обгрунтуванням її технологічних параметрів, Шевченко К. С. (2014)
Волик Б. А. - Полицевий робочий орган для використання на технічному етапі рекультивації техногенно порушеного грунту, Когут І. М. (2014)
Бойко В. Б. - Процес утворення пульпи в координатному гідропневматичному висівному апараті (2014)
Кюрчев С. В. - Результати дослідження раціональних розмірів вертикального аспіраційного каналу сепаратора насіння сільскогосподарських культур, Колодій О. С. (2014)
Кувачов В. П. - Спеціалізований транспортний засіб для колійного землеробства (2014)
Пастухов В. І. - Дослідження кутових переміщень рами грунтообробної машини під час виконання технологічної операції, Скофенко С. М., Фесенко Г. В., Міленін А. М., Зиков В. В. (2014)
Пастухов В. І. - Перспективні напрямки модернізації зернових сівалок, Бакум М. В., Нікітін С. П., Михайлов А. Д., Абдуєв М. М., Кириченко Р. В., Ящук Д. А. (2014)
Бакум М. В. - Визначення раціональних параметрів вібраційної насіннєочисної машини для доочищення та сортування насіння капусти, Михайлов А. Д., Козій О. Б., Нікітін С. П., Шептур О. А. (2014)
Бакум М. В. - Закономірності руху часток в квазі горизонтальному каналі, Ольшанський В. П., Крекот М. М. (2014)
Бакум М. В. - Польові дослідження способів сівби огірків, динь та кавунів, Ящук Д. А. (2014)
Морозов И. В. - Обоснование модели формирования почвенного посевного слоя для семян, Морозов В. И. (2014)
Пастухов В. І. - До обґрунтування енергозберігаючої механізованої технології виробництва картоплі в Лісостеповій зоні України, Бакум М. В., Ящук А. Д., Присяжний В. Г., Борис А. М., Могильна О. М., Муравйов В. О. (2014)
Кириченко Р. В. - Результати лабораторних досліджень роботи вібраційно-дискового висівного апарата при висіві дрібного насіння овочевих культур, Лосєв Є. В. (2014)
Харченко С. О. - Виробничі випробування пневматичного сепаратора з нахиленим повітряним каналом, Бакум М. В., Абдуєв М. М., Крекот М. М., Винокуров М. О., Сіняєва О. В. (2014)
Бакум М. В. - Результати дослідження механіко-технологічних властивостей стебел вівса, Кириченко О. В., Кириченко В. О., Вотченко О. С. (2014)
Шептур А. А. - Лабораторные испытания вибрационного ударно-фрикционного сепаратора с малогабаритными деками, Обыхвост А. В., Михайлов А. Д. (2014)
Бєловол С. А. - Математична модель взаємодії ротаційного робочого органу з грунтом (2014)
Тищенко Л. Н. - Способ повышения эффективности пневмосепарирования зерновых смесей в пневмосепарирующих устройствах, Харченко С. А., Борщ Ю. П., Абдуев М. М. (2014)
Мельник В. І. - Визначення додаткового прибутку за рахунок використання елементів системи точного землеробства, Циганенко М. О., Анікєєв О. І. (2014)
Мельник В. И. - Математическое моделирование фронта органических удобрений, находящихся в створе валкователя в процессе формирования валка, Романашенко А. А. (2014)
Харченко С. А. - К построению уравнений динамики стационарных потоков в псевдоожиженном зерновом слое на структурных виброрешетах (2014)
Рудницька Г. В. - Обґрунтування конструктивних параметрів раструба мобільного пристрою для захисту рослин від радіаційних заморозків (2014)
Фесенко Г. В. - Удосконалення живильного устрою шнекової машини для поверхневого внесення сипучих мінеральних добрив, Сівцов О. В., Сівцов Ю. В. (2014)
Калюжний О. Д. - Обґрунтування пристрою для визначення липкості ґрунту на зсув, Рудницький Є. М. (2014)
Тимчук В. М. - Оцінка ключових факторів трансферу технологій в галузі рослинництва, Токарь І. В., Осіпова Л. С. (2014)
Зубко В. М. - Аналіз етапів росту і розвитку рослини як основа для проектування комплексів машин та їх робочих органів (2014)
Юдовинський В. Б. - Моделювання точності при обробці на токарних верстатах, Кюрчев С. В., Пеньов О. В., Мирненко Ю. П. (2014)
Юдовинський В. Б. - Стійкість металорізального інструменту, Кюрчев С. В., Пеньов О. В., Мирненко Ю. П. (2014)
Сушко О. В. - Лезвійна обробка інструментами на основі надтвердих модифікацій нітриду бору (2014)
Буніна Л. М. - Кінцеве розкислення сталей для поковок (2014)
Кобець А. С. - Розробка конструкції чотирилопатевого відцентрового розкидача добрив, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2014)
Кобець А. С. - Обгрунтування конструкції чотирилопатевого відцентрового розкидача мінеральних добрив, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2014)
Войтюк В. Д. - Обоснование применения и параметров роторно-пульсационных аппаратов для приготовления жидких удобрений, Борхаленко Ю. А. (2014)
Чигрин А. Г. - Ефективність використання МТА на основі енергетичного аналізу, Чигрина С. А. (2014)
Бредихін В. В. - К уравнению движения зерновой смеси (2014)
Антощенков В. М. - Огляд українського ринку тракторів потужністю 260-390 к. с., Антощенков Р. В., Гуртов А. П., Станіславенко Д. В. (2014)
Артьомов М. П. - Забезпечення наглядовості параметрів руху мобільних машин при динамічних випробуваннях (2014)
Антощенков Р. В. - До розробки математичної моделі нелінійної динаміки мобільних машин (2014)
Овсянников С. И. - Особенности расчета производительности мотоагрегатов (2014)
Шуляк М. Л. - Підвищення ефективності експлуатації енергонасиченого трактора в агрегаті з сільськогосподарською машиною змінної маси (2014)
Холодов М. П. - Моделирование динамики торможения трактора с двухосным прицепом без блокирования колес (2014)
Макаренко М. Г. - Підвищення тягових показників блочно-модульних тягово-приводних агрегатів, Макаренко О. М., Григораш О. Г. (2014)
Макаренко М. Г. - Визначення граничних параметрів технічного стану тракторів та прогнозування їх залишкового ресурсу, Макаренко О. М., Григораш О. Г. (2014)
Сандомирський М. Г. - Підвищення продуктивності тракторного дизеля за рахунок охолодження наддувочного повітря (2014)
Кюрчев С. В. - Надійність паливної системи ДВЗ, працюючих на різних видах палива, Юдовинский В. Б., Коломоєць В. А. (2014)
Шушляпін С. В. - Витрати робочої рідини в об'ємних гідроприводах, Шевченко І. О. (2014)
Поляшенко С. О. - Стабільність та керованість одновісного прицепу, Єсіпов О. В., Алєксєєнко К. П. (2014)
Ільченко В. Ю. - Дослідження пристосованості конструкції автомобіля до операцій технічного обслуговування, Пономаренко Н. О. (2014)
Лукьяненко В. М. - Математическое моделирование вибросепарирования семенных смесей на неперфорированных поверхностях (2014)
Лук’яненко В. М. - Аналіз технічних рішень для обезкрилення насіння хвойних порід, Галич І. В. (2014)
Лук'яненко В. М. - Сучасні схеми і конструкції віброізолюючих підвісок сидінь операторів транспортних засобів, Жиліна О. О., Кісь В. М. (2014)
Завгородній О. І. - Траєкторії руху кулі в повітряному потоці між похилими площинами, що коливаються, Сіняєва О. В. (2014)
Мазнєва Г. Г. - Дослідження віброакустичних характеристик вітчизняних та зарубіжних комбайнів (2014)
Цаніді І. М. - Метод мобільного вимірювання вібрації, Толстенко О. В. (2014)
Котов Б. И. - Математическое моделирование динамических режимов принудительного вентилирования плодов и овощей в плотном слое, Грищенко В. А. (2014)
Котов Б. І. - Математичне моделювання динамічних режимів мікронізації зерна при зміні потужності випромінювачів за координатою, Калініченко Р. А., Кифяк В. В. (2014)
Листопад І. О. - Основні принципи управління якістю, Кісь В. М. (2014)
Голуб Г. А. - Вплив дози підстилки на вихід гноївки при утриманні великої рогатої худоби, Швець Р. Л. (2014)
Скляр О. Г. - Аналіз методів визначення часу перебування та навантаження на метантенк, Скляр Р. В. (2014)
Фабричнікова І. А. - Дослідження впливу кута торцювання на зносостійкість бурякорізальних ножів (2014)
Листопад І. О. - Метрологічне забезпечення виробництва, Кісь В. М., Гладченко В. Я. (2014)
Мельник В. І. - Багатоканальній дозатор для рідких засобів хімізації, Шерстюк В. С., Рідний Р. В., Лук’яненко О. В. (2014)
Лукьяненко В. М. - К вопросу математического моделирования процессов вибросепарирования семенных смесей, имеющих повышенные аэродинамические свойства, Никифоров А. А. (2014)
Листопад И. А. - Исследование и совершенствование подшипников скольжения двигателей внутреннего сгорания, Ткаченко Д. И. (2014)
Войналович О. В. - Удосконалення працеохоронної роботи в навчально-виховному процесі аграрних вищих навчальних закладів, Кірієнко М. М., Присяжна Л. П. (2014)
Дубинин Е. А. - Повышение безопасности использования мобильных машин путём контроля предельных углов наклона, Полянский А. С., Задорожняя В. В., Костенко А. Ю. (2014)
Кірієнко М. М. - Використання часових рядів у прогнозуванні травматизму, Присяжна Л. П., Сметанкін В. О., Шерстюк В. С., Гречко Т. Ю. (2014)
Присяжна Л. П. - Обгрунтування вибору екологічно безпечної технології переробки рідкого гною, Шерстюк О. В., Переверзєва Л. М., Рідна К. Р., Штобе П. В. (2014)
Д’яконов В. І. - Застосування методу вейвлет та фрактального аналізу для прогнозування ризику виробничого травматизму, Дьяконов О. В., Третьяков О. В. (2014)
Д’яконов В. І. - Концепція оптимального проектування засобів безпеки для сучасних автомобілів, Дьяконов О. В., Курченко Я. Г., Данова К. В., Малишева В. В., Фесенко Г. В., Скрипник О. С., Бокатова М. І. (2014)
Лузан С. О. - Комплексна оцінка номенклатури деталей, які визначають ресурс мобільної техніки та її безпеку (2014)
Кірієнко М. М. - Вплив гомогенної кристалізації на безпеку об’єктів життєзабезпечення, Швайка А. В., Третьяков О. В. (2014)
Д’яконов В. І. - Застосування газогенераторної установки для енергозабезпечення вахтових селищ, Дьяконов О. В., Курченко Я. Г., Фесенко Г. В. (2014)
Черепнев И. А. - Новые теоретические представления о функционировании клеток в электромагнитных полях и электромагнитная терапия, Дьяконов В. И. (2014)
Ткаченко І. О. - Використання випадкових марковських процесів для оцінки ризику виникнення небажаних подій на виробництві (2014)
Д’яконов В. І. - Оцінка пожежного ризику для споруд виробничого призначення, Кусов О. В., Фесенко Г. В., Білим П. А., Миронович В. В. (2014)
Ляшенко С. А. - Адаптивное управление безопасными технологическими процессами диффузионного отделения сахарного производства (2014)
Д’яконов В. І. - Натурні дослідження шумового режиму на території центральної частини м.Полтава, Дьяконов О. В., Курченко Я. Г., Абракітов В. Е., Нікітченко О. Ю., Шерзад Р. Х. (2014)
Кліценко Г. Г. - Організація самостійної та неаудиторної роботи студентів під час вивчення комплексу дисциплін "Охорона праці" (2014)
Кириенко Н. М. - Моделирование и опрокидывание трактора на склоне, Зинченко А. А., Винокуров Н. А. (2014)
Титул, содержание (2015)
Haider Ali Muse - Тhe advantages of using photonic crystal fibers instead of the conventional fibers in optical gyroscope (2015)
Доля С. Н. - Создание направленного подводного взрыва (2015)
Єрохов В. Ю. - Модифікування властивостей пористого кремнію для сонячних елементів методом гідрогенізації, Дружинін А. О., Єрохова О. В. (2015)
Коваленко В. И. - Исследование стойкости к эрозии поверхностных слоев сталей при воздействии кавитации, Мартыненко Л. И., Маринин В. Г. (2015)
Малафаев Н. Т. - Моделирование вращательных колебаний молекул воды, Погожих Н. И. (2015)
Воробець Г. І. - Математична модель, методика та комп’ютерне забезпечення процесу вирощування напівпровідникiв методом бріджмена, Рогов Р. В., Копач О. В. (2015)
Шаповал С. П. - Порівняння результатів дослідження геліопокрівлі в натурних та лабораторних умовах (2015)
Miroshnychenko Yu. - Simulation of the process of silica functionalization in the microreactor, Beznosyk Yu. (2015)
Соболь О. В. - Апробация структурного подхода для оптимизации режимов получения покрытий, повышающих износостойкость лопаток турбин, Дмитрик В. В., Погребной Н. А., Пинчук Н. В., Мейлехов А. А. (2015)
Филоненко С. Ф. - Влияние свойств обрабатываемого композиционного материала на акустическую эмиссию (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Буртная И. А. - Влияние природы, размера и формы молекул растворителя на их диффузию в полимере, Гачечиладзе О. О. (2015)
Леваничев В. В. - Анализ полной реологической модели течения расплава полимера (2015)
Присяжный А. В. - Исследования растворимости смеси низких дикарбоновых кислот в органических растворителях, Козуб П. А., Катковникова Л. А., Козуб С. Н. (2015)
Зайцев С. В. - Разработка газохроматографического метода определения в энергетических маслах ионола и воды методом добавок, Кишневский В. А., Шуляк И. Д. (2015)
Черниш Є. Ю. - Розробка біотехнології видалення сірководню із біогазу з використанням іммобілізаційного матеріалу на основі фосфогіпсу, Пляцук Л. Д. (2015)
Prymyska S. - Simulation the gas simultaneous adsorption over natural and modified zeolite, Beznosyk Yu., Reshetilowski W. (2015)
Маркіна Л. М. - Комплексна оцінка факторів екологічної небезпеки при утилізації відходів за технологією "Екопірогенезіс", Тимченко І. В. (2015)
Шкоп А. А. - Обезвоживание угольных полидисперсных суспензий (2015)
Знак З. О. - Дослідження взаємодії натрію гіпохлориту з олефінами у кавітаційних полях, Гнатишин Н. М. (2015)
Воробець Г. І. - Комп’ютеризована система з реконфігурованою архітектурою для моніторингу параметрів довкілля, Гуржуй Р. Д., Кузь М. А. (2015)
Голинько В. И. - Повышение защитной эффективности эластомерных фильтрующих респираторов, Чеберячко С. И., Чеберячко Ю. И., Радчук Д. И. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Сахаров В. О. - Дослідження динамічної поведінки будівель при нелінійному деформуванні основи та фундаментів (2015)
Равлюк В. Г. - Визначення технічного стану буксових підшипників рухомого складу шляхом вібродіагностування (2015)
Евдокимов Д. В. - Разработка прямых регулярных алгоритмов вычислительной теории потенциала с точками коллокации внутри области решения (2015)
Заїкіна М. Л. - Модернізація підвідного пристрою осьового хімічного насоса, Матвієнко О. А. (2015)
Криштоп И. В. - Cоздание проточной части свободновихревого насоса повышенной энергоэффективности (2015)
Бударин В. А. - Преобразование уравнения движения в напряжениях для несжимаемой жидкости (2015)
Шлык С. В. - Моделирование процесса снятия фаски резкой в штампах, Хорольский В. Л., Наумова М. И. (2015)
Усов А. В. - Исследование термомеханических явлений при шлифовании материалов и сплавов, склонных к трещинообразованию, Воробьева Л. А., Смирный С. Г. (2015)
Багиров Э. Т. - Коррозионное разрушение призматического бруса кругового поперечного сечения при чистом изгибе (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Находов В. Ф. - Виявлення "проблемних" ділянок схеми електропостачання для верифікації розрахункових електробалансів, Бориченко О. В., Іванько Д. О., Якобюк І. В. (2015)
Андрєєв С. Ю. - Дослідження перспектив впровадження когенераційних технологій в комунальній енергетиці України, Маляренко В. А., Темнохуд І. О., Шубенко О. Л., Бабак М. Ю., Cенецький О. В. (2015)
Тодорцев Ю. К. - Выбор экономичной схемы регенерации тепла когенерационной энергетической установки, Тарахтий О. С., Бундюк А. Н. (2015)
Овчаров С. В. - Исследование потерь активной энергии в асинхронном электродвигателе в эксплуатационных условиях, Стребков А. А. (2015)
Фиалко Н. М. - Моделирование структуры течения в эшелонированных решетках стабилизаторов при варьировании шага их смещения, Шеренковский Ю. В., Прокопов В. Г., Полозенко Н. П., Меранова Н. О., Алешко С. А., Иваненко Г. В., Юрчук В. Л., Милко Е. И., Ольховская Н. Н. (2015)
Buslavets O. - Evaluation and increase of load capacity of on-load tap changing transformers for improvement of their regulating possibilities, Lezhniuk P., Rubanenko O. (2015)
Баскова А. А. - Влияние свойств капиллярной структуры на интенсивность теплоотдачи при кипении в ограниченном объеме, Кравец В. Ю., Алексеик О. С., Лебедь Н. Л. (2015)
Морозюк Л. И. - Оценка термодинамического совершенства рабочих веществ каскадных холодильных машин (2015)
Пона О. М. - Порівняння ефективності комбінованого сонячного колектора за різних режимів його експлуатації, Гулай Б. І. (2015)
Abstract and References (2015)
Мельникова К. В. - Методи управління підприємствами на основі збалансованої системи показників (2014)
Овчинникова М. О. - Методичний інструментарій формування збалансованої господарської політики (2014)
Дерій Ж. В. - Розвиток аграрних кластерів як організаційно-економічний базис підвищення рівня потенціалу апк, Остапенко Т. В. (2014)
Карпюк О. А. - Методика застосування концепції "шість сигм" в системі управління якістю на підприємстві (2014)
Носова Т. І. - Стратегічне управління інтелектуальним потенціалом торговельного підприємства (2014)
Фадєєва І. Г. - Новітній підхід до управління процесом формування витрат на буріння нафтових і газових свердловин (2014)
Шумейко О. Ю. - Дослідження економічної сутності категорій: основні фонди, основні засоби, основний капітал підприємства, Семено Т. В. (2014)
Бєлік В. Д. - Підвищення результативності стратегічного управління персоналом на підприємствах харчової промисловості (2014)
Корінь М. В. - Стратегія розвитку кадрового потенціалу залізниць (2014)
Чепеленко Д. С. - Особливості міжнародної міграційної політики в умовах глобалізаційних викликів (2014)
Єськов О. Л. - Особливості організаційної культури на вітчизняних підприємствах, Літинська В. А. (2014)
Витвицький Я. С. - Удосконалення системи оподаткування у нафтовидобуванні, Петрунчак І. М. (2014)
Прокопишин О. С. - Податок на додану вартість: особливості оподаткування та обліку в експортно-імпортних операціях (2014)
Іляш Н. І. - Системні ризики і загрози інвестиційно-інноваційної діяльності у реальному секторі економіки України (2014)
Бабчинська О. І. - Особливості оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства, Левченко А. Р. (2014)
Добрянська М. В. - Сутність і види факторів, які впливають на інвестиційне забезпечення технологічного оновлення підприємств (2014)
Сіренко К. В. - Статистичний аналіз інноваційної діяльності в Україні (2014)
Апостолюк О. Ю. - Інструменти реалізації державної фінансової підтримки малого підприємництва (2014)
Волосович С. В. - Інституційна підтримка розвитку кредитного страхування (2014)
Крамченко Р. А. - Споживчі кредити як джерело формування фінансових ресурсів домогосподарств, Миськів Г. В. (2014)
Кривошеєва В. В. - Сутність та складові кредитної поведінки фізичних осіб (2014)
Малярець Л. М. - Розроблення нечіткої багатофакторної лінійної регресійної моделі в управлінні конкурентоспроможністю банку, Койбічук В. В. (2014)
Погореленко Н. П. - Формалізовані підходи до опису наслідків регулювання банківської системи, Гойхман М. І. (2014)
Ковальчук Л. П. - Теоретичні засади методів прогнозування та оцінки споживчого попиту (2014)
Мокіна С. М. - Інструменти формування привабливого бренду роботодавця (2014)
Харук В. А. - Ринок нафтопродуктів України як об'єкт інвестування (2014)
Педько І. А. - Алгоритм системи збору і аналізу інформації щодо стану маркетингового середовища підприємства-виробника бетону та виробів з бетону (2014)
Зелінська Г. О. - Територіальний освітній округ як інновація у організації регіонального освітнього менеджменту (2014)
Палійчук Є. С. - Динаміка інтегрального показника розвитку галузей соціальної інфраструктури закарпатської області (2014)
Теліженко О. М. - Експрес-оцінка еколого-економічних збитків від катастроф техногенного характеру, Опанасюк Ю. А. (2014)
Васильків М. В. - Тактичні механізми та засоби розвитку консалтингу в системі зовнішньоекономічної діяльності транскордонного регіону (2014)
Гарасим Ю. Й. - Інституалізація механізму антидемпінгового регулювання в Україні (2014)
Гургула Т. В. - Продовольча безпека країни як мета політики соціально-орієнтованої держави (2014)
Нікіфорова Л. О. - Узгодження інтересів економічної взаємодії ринків України, азербайджану та туреччини в галузі автомобілебудування, Чорний В. О., Мещерякова Т. К. (2014)
Салута Халед - Проблемы диверсификации внешнеторговых связей сирии в условиях региональной нестабильности (2014)
Тіхосова Г. А. - Економічна доцільність виробництва нетканих матеріалів з льону олійного на вітчизняних підприємствах, Головенко Т. М., Соболев О. А. (2014)
Фліссак К. А. - Близькосхідний вектор зовнішньоекономічної діяльності України: можливості і перспективи (2014)
Цап М. В. - Сутнісні характеристики процесу імпортозаміщення та його соціально-економічна роль (2014)
Корнєєв М. В. - Вплив фінансіалізації економіки на рівень задоволення окремих суспільних потреб (2014)
Фризоренко А. О. - Оцінка ефективності використання енергетичних ресурсів на основі енергетичного балансу та супутніх даних, Божко С. І. (2014)
Дружиніна В. В. - Поняття "ринок праці": ретроспектива і сучасність (2014)
Соляннік К. В. - Механізми розвитку транзитного потенціалу транспортної системи України (2014)
Панчук Л. В. - Етапи формування та особливості діяльності транснаціональних корпорацій (2014)
Гавловська Н. І. - Теоретичний базис системи економічної безпеки підприємств готельно-ресторанної сфери, Рудніченко Є. М. (2014)
Пилипчук В. П. - Фінансово-господарська діяльність вищого навчального закладу в забезпеченні його конкурентоспроможності (2014)
Титул, содержание (2015)
Стрелкова Т. А. - Использование устойчивых законов распределения при оценке эффективности обработки сигналов в оптико-электронных системах (2015)
Mosorov V. - New data clustering heuristic algorithm, Panskyi T. (2015)
Семеренко В. П. - Оценка корректирующей способности циклических кодов на основе их автоматных моделей (2015)
Haider Dheyaa kamil Al-Janabi - Model of evolution of scheduling sub-channels to improve quality of service in wimax network, Hussam Dheyaa kamil Al-Janabi, Al-Dulaimi Aymen Mohammed (2015)
Становский А. Л. - Метод виртуальной модели в метрологическом обеспечении автоматизированного проектирования и управления, Бовнегра Л. В., Шихирева Ю. В., Шмараев А. В. (2015)
Булыгина О. В. - Методические основы экспериментальных исследований функционирования инфузионных насосов в медицине (2015)
Кулагін Д. О. - Проектування інтелектуальної системи керування тяговими електроприводами, Роменський І. С. (2015)
Величко А. Ф. - Моделирование работы ретрансляционного измерителя супергетеродинного типа с аналого-цифровой обработкой, Величко Д. А., Величко C. А., Вичкань А. В., Клюева А. Н., Нетребенко К. В. (2015)
Якимчук В. С. - Результати використання газоаналітичного програмно-апаратного комплексу з метою оцінки серцево-судинних захворювань (2015)
Галушка И. Н. - Разработка математической модели системы интеграции корпоративных данных на основе паттернов, Щербак С. С. (2015)
Фомин А. А. - Метод и информационная технология построения непараметрической динамической модели глазо-двигательного аппарата, Масри М. М., Павленко В. Д., Фёдорова А. Н. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Кіптела Л. В. - Вдосконалення обладнання для виробництва плодоягідних напівфабрикатів, Загорулько О. Є., Загорулько А. М. (2015)
Агунова Л. В. - Анализ производства мясных продуктов функционального назначения для коррекции йододефицитных состояний (2015)
Иукуридзе Э. Ж. - Результаты исследований потенциометрических и оптических характеристик вин шабского терруара (2015)
Никитчина Т. И. - Разработка стабилизирующих систем соусов в технологии рыбных продуктов, Маноли Т. А., Барышева Я. О. (2015)
Устенко І. А. - Застосування SWOT-аналізу при розробці та просуванні збагачених напоїв (2015)
Маркович І. І. - Вплив пряно-ароматичної сировини на якість тваринних жирів (2015)
Дейниченко Г. В. - Дослідження можливостей використання біофортифікованих овочів як джерела каротиноїдів, Юдічева О. П. (2015)
Ткаченко О. Б. - Особенности ароматов белых вин из автохтонных сортов винограда западной Европы и Украины, Тринкаль О. В. (2015)
Нєміріч О. В. - Вплив овочевих порошків на властивості млинчикового тіста і напівфабрик, Тарасенко Т. А., Петруша О. О., Вашека О. М., Гавриш А. В., Заєць В. В. (2015)
Мостова Л. М. - Управління якістю та безпечністю при виробництві кисломолочного сиру оздоровчого призначення, Клусович Т. В. (2015)
Паска М. З. - Використання інноваційного обладнання Fryma Koruma MaxxD, у виробництві майонезу, Жук О. І. (2015)
Abstract and References (2015)
Колесник В. - Галина Георгіївна Коцур: Штрихи до портрета (2014)
Коцур А. - Слово про науковця, педагога, наставника, прекрасну людину (До 60-Річчя з дня народження доктора історичних наук, професора Юрія Михайловича Сороки) (2014)
Коцур А. - Везувій ніколи не дрімає (З нагоди 70-річчя доктора історичних наук, професора Григорія Дмитровича Казьмирчука), Казьмирчук М. (2014)
Соколова Н. - Медальні роботи з історії студентів історико-філологічного факультету імператорського Новоросійського університету (1865–1920) (2014)
Кулик Ж. - Відображення громадянської позиції Олени Теліги та ставлення до СРСР у її творчості (2014)
Куницький М. - Функціонування установ Шліфенів та Шефенів на теренах Райхскомісаріату "Україна": аналіз судової практики (1941 – 1944 рр.) (2014)
Плєханова А. - Стратегії виживання жителів Києва у роки нацистської окупації (продовольче питання) (2014)
Тимошенко Ю. - Історичні особливості спортивного життя в УРСР у перші повоєнні роки (2014)
Грицик Л. - Формування інституційного рівня державного регулювання міжнаціональних відносин в Україні (1991-2011 рр.) (2014)
Зубко О. - 2013 Рік: 131-і роковини з дня народження Федора Петровича Швеця (1882-1940 рр.) (2014)
Дмитрушко О. - Українсько-російські відносини в історичній літературі (1991-2011 рр.) (2014)
Автушенко І. - Реалізація державних програм соціальної адаптації звільнених військовослужбовців Збройних Сил України в роки незалежності (2014)
Гусєва Н. - Основні напрями впливу студентського протестного руху 1960-Х рр. на німецьке суспільство (2014)
Садикова В. - Британсько-радянське співробітництво в галузі культури в кінці 1980-х – на початку 1990-х рр. (2014)
Перга Т. - Роль екологічної політики у боротьбі з економічною кризою: досвід Європейського Союзу (2014)
Мудрієвська І. - Співпраця України з країнами Вишеградської групи у форматі В4+1 наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Коцур В. - Сучасна українська історіографія про церковно-монастирську благодійність гетьмана Б. Хмельницького (2014)
Кизименко І. - Державницька ідея середини ХVІІ ст. через призму політичних поглядів гетьмана Б. Хмельницького: сучасна українська історіографія (2014)
Чернецький С. - Дослідження І. М. Єремеєвим грибкових захворювань плодових дерев та засобів боротьби з ними (Французький період наукової діяльності вченого) (2014)
Іваницька Л. - Винайденення Дугласом Карлом Енгельбартом комп’ютерного маніпулятора – миші (2014)
Попова О. - Проблеми економіки природокористування в контексті досліджень В. М. Трегобчука (2014)
Коваленко Н. - Історія становлення та розвитку теоретико-методологічних основ сівозмін у контексті діяльності наукової школи в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (2014)
Ніколаєва А. - До проблеми дослідження апотропеїв і нормативів українськими етнографами (ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Могильний Л. - "Нашого цвіту по всьому світу" Розовик Д. Ф., Розовик О.Д. Переселенський рух в Україні: друга половина ХVІ ст. – 1930-ті роки. монографія. – 2-ге вид. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2013. – 406 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сердюченко Ю. Ю. - Моделювання перехідного режиму пуску канатної лебідки, Ловейкін В. С. (2014)
Пінчевська О. О. - Личкувальний матеріал з відходів лісозаготівлі, Сірко З. С., Петілов А. Б. (2014)
Богомолов В. А. - Выбор способа управления рабочим процессом и построение алгоритма управления электропневматическим приводом сцепления, Клименко В. И., Михалевич Н. Г., Ярита А. А. (2014)
Войтов В. А. - Переработка биомассы в твердое биотопливо второго поколения, Бондаренко М. В., Бунецкий В. А. (2014)
Буйських Н. В. - Щодо деяких особливостей розташування сучків у стовбурах сосни (2014)
Магура Б. О. - Обґрунтування конструкції малогабаритного трелювального засобу для первинного транспортування деревини на заболочених лісосіках (2014)
Костюк О. И. - Способ удаления продуктов резания с поверхности шлифовальной ленты во воемя ее работы, Гришкевич А. А. (2014)
Леонович О. К. - Расчет термоустойчивости и прочности стеновых панелей домов каркасного типа утепленных теплоизоляционными древесноволокнистыми плитами (2014)
Чаевский В. В. - Формирование упрочненных слоев на лезвиях ножей дереворежущего инструмента комбинированной гальванической и ионно-плазменной обработкой, Гришкевич А. А., Жилинский В. В., Углов В. В., Кулешов А. К. (2014)
Овсянников С. И. - Исследование твердости и деформативности почвы в пахотном слое, Сиряк Я. (2014)
Шевченко С. А. - Контроль режима смазки подшипника качения по распределению огибающей акустической эмиссии (2014)
Кравченко К. О. - Тормозні елементи транспортних засобів (2014)
Овсянников С. И. - Методика определения характеристик неровностей поверхности движения сельскохозяйственных агрегатов, Редько А. (2014)
Кривошапов С. И. - Особенности нормирования расхода топлива транспортных машин, работающих в сложных дорожных условиях (2014)
Бондаренко А. І. - Науково-прикладні основи системного аналізу та оптимального керування гальмуванням колісних тракторів з безступінчастими гідрооб’ємно-механічними трансмісіями (2014)
Лісовик В. Ю. - Дослідження та оцінка екологічних пошкоджень лісовозних автомобільних доріг (2014)
Дьяконов В. К. - Дефекты пласти ламинированных древесностружечных плит в зависимости от интенсивности пиления, Сирко З. С. (2014)
Шевченко С. А. - Раскрой бревен на обрезные пиломатериалы трапецеидального сечения, Абдин А. П. (2014)
Божелко И. К. - Прогнозирование напряженно-деформированного состояния деревянных конструкций и изделий в процессе эксплуатации (2014)
Висоцька Н. Ю. - Технології та агротехніка створення біоенергетичних плантацій тополь та верб в Україні. Досвід та напрацювання українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (2014)
Германович А. О. - Математическая модель рубильной машины на шасси форвардера (2014)
Тітова Л. Л. - Методи технічного обслуговування лісових машин, Роговський І. Л. (2014)
Овсянников С. И. - Обоснование метода импульсной импрегнации древесины, Ковшик Д. В., Грошиков В. В. (2014)
Чаплыгин Е. Н. - Клееный деревянный брус как основа евроокон, Руденко А. Ю. (2014)
Litovka S. - Investigation into anti-wear properties of the working liquid lubrication film in hydraulic drives Ofharvesting machines, Vasilenko G. (2014)
Afshari O. - On the question of designing furniture for developing countries (2014)
Градиський Ю. О. - Використання полімерних матеріалів для поточного ремонту лісопромислової техніки, Гафаров Р. Л. (2014)
Савицкая О. А. - Особенности конструирования мебели для людей с ограниченными возможностями (2014)
Чаплыгин Е. Н. - Анализ компьютерных программ для деревянного домостроения, Трегуб А. И. (2014)
Shkursky S. - Evolution of design agricultural tractors, Dyachenko V. U. (2014)
Громова А. Г. - Закономерности влияния технологических параметров на свойства композиционных материалов из древесных отходов и термопластичных полимеров (2014)
Чаплигін Є. М. - Аналіз складових частин деревинно-полімерних композитів виготовлених методом екструзії, Вакуленко К. В. (2014)
Нездоймышапка Ю. Н. - Обоснование выбора технологий брикетирования растительного биосырья на основе энергосбережения, Криницкий В. Г. (2014)
Ovsyannikova O. - Lean is a philosophy (2014)
Сергиенко А. В. - Моделирование перемещения пассажира при фронтальном столкновении автомобиля с помощью пакета simmechanics (2014)
Андрійчук А. В. - Вплив тренінгу на показники оксидативного стресу у спортивних коней голштинської породи, Ткачова І. В., Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М., Матюха І. О. (2013)
Білаш Ю. П. - Жирнокислотний склад ліпідів скелетного м’яза бугайців на відгодівлі за різного вмісту вітаміну Е та селену в раціоні, Дідович А. П., Вудмаска І. В., Голубець О. В. (2013)
Бучко О. М. - Вільнорадикальні процеси в організмі поросят за дії гумінової добавки (2013)
Васильченко О. В. - Оцінка антибактерійної активності сполук-гібридів три- і біциклічних гетерооснов — інгібіторів синтезу РНК, Єгоров Д. П., Маньковська О. С., Трунцева І. Г., Григор’єва С. М., Костіна В. Г., Пальчиковська Л. Г. (2013)
Гавриляк В. В. - Особливості структурної організації кератину нормальних і патологічно стоншених вовняних волокон, Седіло Г. М. (2013)
Губар І. В. - Дослідження змін в системі згортання крові за впливу частинок свинцю мікро- та нанодіапазону (2013)
Ковальчук І. І. - Ліпідний склад тканин медоносних бджіл за умов згодовування цитрату хрому та селену (2013)
Костенко С. О. - Видові особливості цитогенетичної мінливості Sus scrofa, Драгулян М. В., Джус П. П. (2013)
Кузьміна Н. В. - Зв’язки між активністю і вмістом ізоформ ензимів малат-аспартатного шунта в еякулятах та виживанням сперміїв (2013)
Лаптєва К. А. - Показники якості та безпеки м’яса і яєць курей-несучок за хронічного отруєння ацетатом плюмбуму (2013)
Лесик Я. В. - Імунобіологічний стан організму кролів за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому, Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Долайчук О. П. (2013)
Marounek M. - Comparative study on caecal fermentation pattern in adult domestic rabbits and wild hares, Mista D., Volek Z., Savka O. G., Kalachnyuk L. G., Kalachnyuk G. I. (2013)
Огородник Н. З. - Стан системи антиоксидантного захисту та продуктивність поросят за дії вітамінів А, D3, Е, L-аргініну і цинку у формі ліпосомальної емульсії, Віщур О. І., Кичун І. В. (2013)
Салига Ю. Т. - Прижиттєве дослідження вливу хлорпірифосу на нейрони гіпокампу щурів в умовах культури клітин, Влізло В. В. (2013)
Сидір Н. П. - Показники білкового обміну і вміст тиреоїдних гормонів у крові вівцематок та їх молочність за умов використання підвищених рівнів мінеральних елементів (S, I, Zn, Cu, Co) і фільтроперліту у раціонах, Стапай П. В. (2013)
Сирватка В. Я. - Вплив наночастинок срібла на гамети кролів in vitro та ефективність запліднення iv vivo, Сливчук Ю. І., Розгоні І. І., Гевкан І. І. (2013)
Стекленьов Є. П. - Краніометричні показники сайгака (Saiga tatarica) асканійської субпопуляції при напіввільному утриманні у заповіднику "Асканія-Нова", Смаголь В. О. (2013)
Трокоз А. В. - Динаміка титрів антитіл у свиней різних типів вищої нервової діяльності за дії біологічного подразника (2013)
Шеремета В. И. - Молекулярно-генетический анализ хряков пород крупная белая и ландрас по генам рецепторов эстрогена и пролактина, Опанасенко А. С. (2013)
Наші ювіляри (2013)
Оголошення (2013)
Комплексні рішення для медичних закладів та клініко-діагностичних лабораторій (2013)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2013)
Безпарточний М. Г. - Сервісна політика торговельних підприємств (2014)
Дупляк О. М. - Моделювання процесу вибору та реалізації обраної інноваційної стратегії (2014)
Квасницька Р. С. - Показники рентабельності як індикатори ефективності прийняття управлінських рішень, Дерикот О. М. (2014)
Конєв С. І. - Основні детермінанти побудови механізму забезпечення експортно-імпортної діяльності підприємств легкої промисловості (2014)
Крупа О. В. - Система оцінки ефективності аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів промислових підприємств (2014)
Нижник І. В. - Логістика в менеджменті промислових підприємств: теорія та практика застосування (2014)
Параска С. Г. - Оцінка інноваційного потенціалу в процесі формування інноваційної стратегії підприємства (2014)
Полінкевич О. М. - Структурологічна модель механізму активізації інноваційних процесів в управлінні промисловим підприємством (2014)
Савіцький А. В. - Послідовність взаємодії структурних складових підсистем управління якістю продукції підприємства у досягненні її конкурентоспроможності (2014)
Стеценко Н. А. - Підходи до формування необхідного обсягу оборотних активів (2014)
Харун О. А. - Сутнісні характеристики трудового потенціалу підприємства (2014)
Чубар М. М. - Ринок європейського економічного простору як найбільш пріоритетний для експортної діяльності вітчизняних підприємств-виробників одягу (2014)
Яременко О. Ф. - Теоретичні засади трактування поняття "стійкий розвиток" економічної системи (2014)
Безвух С. В. - Фондовий біржовий ринок України: стан, тенденції, проблеми і заходи щодо їх вирішення (2014)
Гребенюк Н. В. - Технологія управління банком: укомплектування персоналом установ ат "ощадбанк" (2014)
Грицина Л. А. - Роль активів пенсійних фондів у світовій економіці (2014)
Гулько Л. Г. - Становлення та проблеми розвитку фінансового моніторингу в Україні (2014)
Доценко І. О. - Місце і роль недержавних пенсійних фондів в системі пенсійного забезпечення (2014)
Кошонько О. В. - Тенденції розвитку торгівлі цінними паперами комерційних банків в України (2014)
Ларіонова К. Л. - Оцінка ресурсного потенціалу банку, Возна С. А. (2014)
Михайловська І. М. - Особливості організаційних форм та інституційно-правових основ взаємодії банків та страхових компаній, Пенкаль Н. А. (2014)
Проскурович О. В. - Формування фінансових результатів страхових компаній, Мельничук І. І. (2014)
Стопчак А. Ю. - Світовий досвід розвитку недержавного пенсійного страхування (2014)
Тулякова А. Ш. - Методи дослідження фрактальності цінової динаміки на фондових ринках (2014)
Чмутова І. М. - Системні технології фінансового управління банком (2014)
Юдіна М. І. - Факторно-критеріальна оцінка у формуванні витрат виробництва (2014)
Drelichowski L. - Zastosowanie hurtowni danych oraz narzedzi business intelligence do planowania i analizy budzetow samorzadu terytorialnego, Graul C. (2014)
Іжевський П. Г. - Виклики реформування податкової системи України (2014)
Матвійчук Л. О. - Особливості реформування податкової системи в Україні (2014)
Миколайчук М. М. - Фінансово-економічні аспекти стимулювання економічного зростання на регіональному рівні, Миколайчук Н. С. (2014)
Медвідь Ю. О. - Організація діяльності митних органів єс у сфері захисту прав інтелектуальної власності (2014)
Петришина О. В. - Теоретичні підходи до визначення стійкості фінансової системи держави, Гордєєва Т. А. (2014)
Форкун І. В. - Бюджетна система - вагома складова фінансової системи України (2014)
Фрадинський О. А. - Організаційні, правові та економічні аспекти діяльності комітету митного контролю міністерства фінансів республіки казахстан (2014)
Жигар Н. М. - Соціальний захист сільського населення: особливості розвитку в ринковій економіці (2014)
Нижник В. М. - Підвищення ефективності соціальної політики як чинника входження України до ЄС (2014)
Нижник Т. Т. - Формування соціальної політики як основної моделі євроінтеграційного розвитку України (2014)
Приступа М. І. - Особливості соціальної політики за сучасних умов розвитку ринку праці (2014)
Філіпчук В. Р. - Порівняльний аналіз української та європейської систем соціального захисту населення (2014)
Вальков О. Б. - Суть та розвиток поняття "економічна безпека підприємства" (2014)
Думанська І. Ю. - Інтеграційні процеси світового ринку праці в Україні (2014)
Журба І. Є. - Інтеграційна складова кордону в умовах розширення європейського союзу (2014)
Йосипенко О. А. - Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток України (2014)
Пухальська Я. П. - Інтеграція України в нато: переваги та недоліки (2014)
Ткаленко С. І. - Вплив тнк на економічну безпеку і суверенітет України (2014)
Хрущ Н. А. - Імідж як індикатор інтелектуально-кадрової безпеки організації, Ваганова Л. В. (2014)
Більовський К. Е. - Моделювання господарської діяльності виробничого підприємства на прикладі дп "новатор", Матковська О. В. (2014)
Гранатуров В. М. - Методичний підхід до оцінки витрат на забезпечення інформаційної безпеки телекомунікацій, Михайлова Л. В. (2014)
Григорук П. М. - Теоретичні аспекти побудови інтегрального показника (2014)
Дубиківський С. Л. - Основні фактори сталого соціально-економічного розвитку країни в інформаційному суспільстві (2014)
Лепа Р. Н. - Подход к обоснованию решений по экономическому реагированию промышленных предприятий, Дасив А. Ф. (2014)
Мазарчук А. Ю. - Моделювання прибутку виробничого підприємства на прикладі державного підприємства "новатор", Більовська Г. С. (2014)
Дмитрук Б. П. - Досвід антикорупційної політики як передумова ефективного розвитку економіки країни (2014)
Скрипник А. В. - Оптимізація утилізації відходів в Україні, Міхно І. С. (2014)
Гаман П. І. - Особливості управління туристично-рекреаційним комплексом регіону, Дешевенко Л. П. (2014)
Павленко Л. І. - Оцінка стану інвестування в розвиток людського капіталу в Україні (2014)
Гирник Л. В. - Альтернативні джерела енергії як умова формування енергетичної незалежності країни (2014)
Вавдійчик І. М. - Дослідження основних тенденцій забезпечення підприємств роздрібної торгівлі України товарними ресурсами (2014)
Грібахо О. О. - Побудова системи управління якістю продукції на підприємствах (2014)
Бабицька О. О. - Особливості сплати податку на прибуток сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Ковтун О. А. - Аналіз загальних тенденцій розвитку фондового ринку України на засадах інтегрального оцінювання, Кучерова Г. Ю. (2014)
Черкасова С. В. - Розвиток інвестиційних стратегій інституційних інвесторів небанківського типу (2014)
Курган Н. В. - Резервування коштів на покриття нерозподілених постійних загальновиробничих витрат як засіб протидії збільшенню собівартості реалізованої продукції (2014)
Махота А. В. - Визначення справедливої вартості фінансових інвестицій приватних підприємств: національний та міжнародний досвід (2014)
Бабаніна Н. В. - Фінансові ризики в системі управління фінансовою безпекою підприємства (2014)
Сергєєва Л. Н. - Аналіз факторів ранжування видів економічної діяльності при виборі професії, Заграй Г. В. (2014)
Ус Г.О. - Дистанційна освіта в системі управління якістю послуг ВНЗ, Манькута Я. М. (2014)
Ревенко Д. С. - Дослідження динамічної стійкості економічного зростання України (детермінований підхід) (2014)
Негрей М. В. - Моделювання ефективності ризик-менеджменту комерційного банку (2014)
Малаховський Ю. В. - Нові підходи до моделювання витрат на виробництво продукції тваринництва в регіоні, Гончар Т. І., Осадча-Фіц Л. С. (2014)
Андрейшина Н. Б. - Проектування модуля інформаційної системи підприємства на основі моделей рівноваги попиту та пропозиції (2014)
Шульга В. І. - Аналіз функцій належності для прогнозування ринків (2014)
Опаленко А. М. - Обґрунтування концепції моделювання системи ризик-менеджменту виробничих підприємств (2014)
Комар М. І. - Концептуальний підхід до моделювання фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі (2014)
Про відкриття аспірантури зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2014)
Наші ювіляри (2014)
Наші автори (2014)
Summary (2014)
Запрошуємо авторів до співпраці (2014)
Могильний Л. - Київський імператорський університет Святого Володимира в 1884-1914 рр. (2014)
Казьмирчук М. - Фотографія у Київському університеті Св. Володимира, Казьмирчук Г. (2014)
Іваницька Л. - Організаційна структура Київського університету від середини 1960-х до початку 1990-х рр. (2014)
Коцур Г. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка в умовах державної незалежності україни (1991–2014 рр.): відродження автономії і надання статусу дослідницького вищого навчального закладу (2014)
Коцур В. - Alma mater: перспективи розвитку (2014)
Чуткий А. - Перша світова війна як каталізатор трансформацій у житті населення України: аналіз крізь призму змін у житті київських внз (2014)
Гордійчук О. - Діяльність видавництв по забезпеченню навчальною літературою загальноосвітніх шкіл в період гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) (2014)
Гончаренко О. - Функціонування окупаційної адміністрації райхскомісаріату "Україна": радянська історіографія воєнної доби (1941 – 1945 рр.) (2014)
Колісник Н. - Реалізація судових функцій у системі службових компетенцій місцевих управ райхскомісаріату "Україна" в період другої половини 1941 – середини 1942 рр. (2014)
Мельнічук Н. - Геноцид євреїв України в добу нацистської окупації: радянська історіографія воєнного періоду (1941 – 1945 рр.) (2014)
Смолянчук О. - Податки та збори в окупаційній політиці адміністрації райхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.) (2014)
Білецький Б. - Товариство "Плай": історія зародження та діяльність (до 90-річчя від дня утворення), Коцур А. (2014)
Топчій О. - Соціально-професійна характеристика аграрної інтелігенції Чернігівщини в 1920-х – поч. 1930-х рр. (2014)
Перга Ю. - Діяльність українського товариства доброчинощі "Рідна хата" (1919-1930 рр.) (2014)
Пшеничний Т. - Українська греко-католицька церква та суспільно-політичні процеси на Закарпатті наприкінці 1930-х – 1940–х рр. у вітчизняній та діаспорній історіографії (2014)
Кизименко І. - Участь України в світових та регіональних організаціях по забезпеченню миру та стабільності: історична література (1991-2011 рр.) (2014)
Попельнюк Б. - Кризові явища в економіці давньогрецьких полісів (V – IV ст. до н.е.): історіографія (2014)
Білошицька Н. - Висвітлення діяльності фабрично-заводської інспекції Київського фабричного округу у наукових працях кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Дмитрушко В. - Історія українського радянського парламентаризму в сучасній вітчизняній історіографії (2014)
Бондарчук С. - Професор А. І. Якобій (1837–1907 рр.) – теоретик і практик гігієнічної науки Харківського університету другої половини ХІХ ст. (2014)
Чередник К. - Розгортання науково-дослідної діяльності Панфильського болотного опорного пункту за науковими програмами його директора Миколи Ничипоровича Шевченка у 1930-х рр. (2014)
Корзун О. - Особливості евакуації сільськогосподарських науково-дослідних установ та їх діяльність в цих умовах в роки Другої світової війни (2014)
Літвінов О. - Внесок учених Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона в розвиток зварювальних технологій (друга половина ХХ ст.) (2014)
Білецький Б. - Буковина в роки Першої Світової війни (1914-1918), Коцур Г. (2014)
Сорока Ю. - Трагічна доля Холмсько-Підляських українців (2014)
Левченко В. - "Звезда пленительного счастья" на небосхилі України. рецензія на книжку: Латиш Ю.В. Декабристи в Україні. історіографічні студії / Юрій Володимирович Латиш. – К.: Логос, 2014. – 238 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Котовська І. В. - Оцінка ефективності стратегічного планування на підприємстві (2015)
Малярець Л. М. - Оптимізація значень показників економічної стійкості підприємства, Смолякова О. М. (2015)
Рижа Т. В. - Проблеми впровадження енергетичного менеджменту у вищих навчальних закладах, Федорчук О. С. (2015)
Роїк О. М. - Оцінювання рівня захисту інформації на підприємстві засобами математичного апарату нечіткої логіки, Лисак Н. В., Міронова Ю. В., Мельник І. П. (2015)
Степова С. В. - Адаптація інтегрованих інформаційних систем до підприємств малого бізнесу (2015)
Сусіденко О. В. - Концепція системи фінансової безпеки машинобудівного підприємства (2015)
Шарко А. В. - Методология принятия управленческих решений по улучшению туристической привлекательности, Волынец Т. Г. (2015)
Шатілова О. В. - Еволюція поглядів на сутність гнучкості підприємства (2015)
Якименко Н. В. - Управління конкурентоспроможністю підприємств торгівлі (2015)
Яцкевич І. В. - Процес формування альянсу у сфері зв'язку та інформатизації (2015)
Ніколіна І. І. - Деякі аспекти формалізації механізму управління мотивацією персоналу структурного підрозділу підприємства (2015)
Шитікова Л. В. - Аналіз впливу якості менеджменту праці на результати діяльності агропідприємства (2015)
Воробйова Л. Д. - Оптимізація механізму управління ефективністю праці робітників підприємства, Одінцов М. М. (2015)
Корж Н. В. - Критичний аналіз базових концепцій людського й інтелектуального капіталів як складових частин корпоративного капіталу (2015)
Лозовський О. М. - Моделі управління трудовими ресурсами в умовах глобалізації, Майборода К. І. (2015)
Мороз О. В. - Конфліктоутворююча роль групової динаміки і корпоративної культури у забезпеченні ефективності функціонування підприємства, Лазарчук О. В. (2015)
Подра О. П. - Особливості інвестиційного відтворення людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства, Живко З. Б. (2015)
Щука В. Г. - Дослідження методів прогнозування та обґрунтування вибору кращого з них для прогнозування показників фінансово-господарської діяльності підприємства, Мандрик Д. І. (2015)
Щука В. Г. - Обґрунтування вибору факторів, які чинять вплив на чистий прибуток енергопостачального підприємства пат "хмельницькобленерго" для його моделювання, Щипанова Я. І. (2015)
Бойко Л. І. - Електронне адміністрування податку на додану вартість, Єремян О. М. (2015)
Кемарська Л. Г. - Особливості оплати праці в закладах первинної медико-санітарної допомоги (2015)
Мінакова Т. П. - Удосконалення сутності освітніх послуг на сучасному етапі економічного розвитку (2015)
Петренко Н. І. - Документування операцій з власним капіталом та зобов'язаннями на стадіях життєвого циклу підприємства, Столяренко О. М. (2015)
Руденко В. В. - Інвестиційна діяльність в офшорних зонах: особливості реалізації та перспективи розвитку (2015)
Глущенко Л. Д. - Вітчизняний та світовий досвід підтримки розвитку малих промислових підприємств з технологічними інноваціями, Бальзан М. В. (2015)
Моргачов І. В. - Удосконалення інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів на державному і регіональному рівнях (2015)
Рзаєв Г. І. - Напрями оцінки інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання за показниками фінансової звітності (2015)
Тарасова І. І. - Інвестиційна політика в апк україни: перспективи розвитку на основі зарубіжного досвіду, Завертана М. М., Майборода К. І. (2015)
Харченко Г. А. - Формування інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Дерева М. А. (2015)
Волощук Р. Є. - Служба фінансових розслідувань в україні: необхідність створення та організаційні моделі функціонування (2015)
Борисова Т. М. - Сучасні виклики некомерційним організаціям сфери охорони природного довкілля україни (2015)
Ковальчук Л. П. - Ціна як чинник формування споживчого попиту (2015)
Ковальчук C. В. - Маркетингові стратегії розвитку торговельних підприємств (2015)
Ковальчук С. П. - Система факторів державного впливу на інвестиційний клімат регіонів (2015)
Рзаєва Т. Г. - Проблеми залучення інвестицій та розвитку експортного потенціалу малого і середнього підприємництва хмельницької області (2015)
Хорольський К. Д. - Сценарний аналіз соціально-економічного розвитку регіону з гірничо-металургійним кластером в умовах переходу до інноваційної моделі розвитку (2015)
Ціолковська С. І. - Особливості лібералізації аграрного ринку (2015)
Веретенникова О. В. - Понятійно-категоріальний апарат дослідження відтворення регіонального соціуму: гносеологічний вимір (2015)
Бабчинська О. І. - Державне регулювання корпоративного сектора в україні: сучасний стан та напрями вдосконалення (2015)
Дима О. О. - Роздрібна торгівля в україні: багатоканальність та додаткові послуги (2015)
Цапенко В. Ю. - Інституціональні обмеження в економічній поведінці підприємств (2015)
Погорелов Ю. С. - Оцінювання інформаційної підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень на підприємстві, Білоусова А. Ю. (2015)
Яремко С. А. - Впровадження інформаційних систем в організаційно-управлінські структури медичних закладів (2015)
Погорелов Ю. С. - Розроблення стратегії екологізації діяльності промислового підприємства, Вахлакова В. В. (2015)
Мазур О. В. - Ранжування регіонів за рівнем розвитку агропромислового виробництва по території країни, Мазур Д. В. (2015)
Величко А. - Русский язык и русская речь сегодня. Состояние и направление движения (2013)
Владимирова Т. - Моделирование априорных условий коммуникации (2013)
Глущенко В. - Методология изучения истории русского языка: А. И. Соболевский и А. А. Шахматов, Овчаренко В., Рябинина И. (2013)
Маслова В. - Статус картины мира и ее типы в антропоцентрической парадигме (2013)
Матвеева Н. - "Концептографические"/" глоссографические" словари в системе традиционной и учебной лексикографии (2013)
Меньшиков И. - Согласование и управление как разновидности синтаксической связи (2013)
Вас. Пименова М. - Устойчивые единицы древнерусского текста: семантика и структура (2013)
Вл. Пименова М. - Методика анализа и теоретические установки кемеровской школы концептуальных исследований (2013)
Синица И. - Инофон как объект лингвоперсонологии (2013)
Тропина Н. - Мировидение и метафорическая номинация: новая технократическая модель (2013)
Ховалкина А. - Единство теории и практики – научное и жизненное кредо Л. В. Щербы и Н. М. Шанского (2013)
Хруцкая Н. - О вариативности языковой системы и перспективах динамики вариантов слов (2013)
Абжелиева Д. - Актуализация признаков в метаязыке русских орнитонимов (2013)
Баринова О. - Лексико-грамматические параметры адъективных колоративов как парадигматического класса слов (2013)
Галаева А. - Структурно-семантические модели технократических глагольных инноваций (2013)
Жадлун М. - "Вода – Смерть" как компонент семантического наполнения концепта "вода" в идиостилях М. Цветаевой и А. Ахматовой (2013)
Калугина Т. - Проблема определения ономасиологической единицы (2013)
Карпенко У. - Первокорень слова "гордый" (2013)
Клименко Т. - Лексические концепты "свет" и "тьма" как фреймовые структуры (2013)
Коч Н. - Ориентационная метафора "верх/низ" и концепт "гордыня/смирение" в христианской лингвокультуре Древней Руси (2013)
Кравцова Ю. - Репрезентация метафорического концепта "птица" в русской литературе (2013)
Петрова Л. - Типы внутрисловной глагольной мотивации (на материале глаголов физического действия) (2013)
Проскурина Л. - Роль аббревиации в технической терминологии (на примере терминологии ремонта летательных аппаратов) (2013)
Просяная Л. - Ролевая позиция объекта в фрейме "рыболовецкая деятельность" (на материале русских говоров Одесщины) (2013)
Стеценко Н. - Фрейминг как средство интерпретации печатных новостей (2013)
Сембирцева В. - Специфика мотивационного поля (2013)
Семиколенова Е. - Парадигмы с "пустыми клетками": состав, разновидности, способы номинации, Чабаненко Т. (2013)
Цымбалюк Е. - Ономасиологическая структура в системе средств описания межуровневой функциональной омонимии (на материале омогруппы предлога-приставки от в текстах XVII века) (2013)
Богданова Л. - Время и деньги как ценности в русской лингвокультуре (2013)
Божко Н. - Учет этнокультурной специфики и психологических особенностей студентов из Монголии при обучении русскому языку (2013)
Войцехівська Н. - Типологія конфліктної особистості (2013)
Гамали О. - Своеобразие индивидуальной художественной картины мира Всеволода Гаршина, Каневская О. (2013)
Герасименко И. - Отражение форм мышления в семантической структуре колоративов (2013)
Дасько А. - Гуманистический аксиологический аспект этического компонента культуры (2013)
Иванова Л. - Европа в видении Н. С. Гумилева (лингвоимагологический аспект) (2013)
Кравченко В. - Антропонимная номинация приазовских греков в пространстве межкультурной коммуникации (2013)
Муравьева О. - Метафорическая экспликация концепта "любовь" в русскоязычных произведениях Т. Г. Шевченко (2013)
Ситникова Е. - Внутренний лексикон человека с позиций теории языковой личности (2013)
Стрелок Н. - Русско-английские соответствия в жестовой фразеологии (2013)
Ушакова Н. - Русская ономастика в курсе лингвострановедения для иностранных студентов-филологов (2013)
Шевченко Ю. - "Обломов" как лингвокультурный типаж: лингвистические методы исследования (2013)
Барбара Н. - Украинизмы-вкрапления в русских газетных текстах (2013)
Бражник Е. - Онимное пространство стихотворения "Юдифь" Н. Гумилёва (2013)
Габидуллина А. - Словесный повтор как средство создания комического эффекта (2013)
Гладкова Р. - Экспрессивно-стилистическая маркированность авторских новообразований в русской художественной речи (на материале произведений К. Г. Паустовского) (2013)
Гончарова З. - Языковая игра в публицистическом дискурсе: концептуальный аспект лингвистического анализа (2013)
Гузенко С. - До проблеми інтерференції у мові сучасних українських ЗМІ (2013)
Изотов В. - Тмезис как словотекст (2013)
Колесниченко Е. - Каламбурный парадокс в произведениях М. М. Жванецкого (2013)
Куварова Е. - Структурные типы рассеянного эпистолярного вокатива в русском языке (2013)
Мельник М. - Явление лексической интерференции в компьютерном дискурсе (2013)
Миронова Т. - Авторські параметри відносно перекладацьких в одному з англомовних текстів (досвід когнітивно-комунікативного аналізу англійського перекладу оповідання К. Г. Паустовського "Золотий лин") (2013)
Одинцова И. - Рефрейминг как когнитивная техника работы с языковым материалом (2013)
Пикалова А. - Функции синтаксического повтора в устной научной речи (2013)
Синявская О. - Коммерческая номинация как средство манипулятивного воздействия на потребителя (2013)
Собченко Н. - Игровая природа рекламного дискурса (2013)
Столярская Е. - Структурные и стилистические типы специальной лексики в журнальной рекламе бытовой техники и транспортных средств (2013)
Костянко Ю. - Состав, структура и функционирование топонимов в "Истории Пугачева" А. С. Пушкина (2013)
Манаенко Г. - Специфика корреляции значений "мира текста" и смыслов "мира дискурса" (2013)
Сыромля Н. - Экспликация символа "солнце" в поэтическом тексте детского русскоязычного журнала (2013)
Черкун Л. - Приемы структурно-семантического преобразования фразеологизмов в иронических детективах Д. Донцовой (2013)
Чернявская Н. - Образная репрезентация человека в виртуальном дискурсе (2013)
Шутова О. - Адресат и адресант научно-популярного дискурса (2013)
Фомина Л. - Традиционный формат -ск в экспрессивном топонимиконе, Гукова Л. (2013)
Сидоренко В. - Переднє слово (2006)
Федорук О. - Величний знак метафори (2006)
Протас М. - Проблема часу в мистецтві як наукова актуальність (2006)
Босенко А. - Отрицательное воображение (2006)
Щербак Ю. - Екран торкань: Про нові терени мистецької гри (2006)
Чміль Г. - Філософсько-антропологічні інтерпретації відносин "людина - екран" (2006)
Сюта Б. - Концепція художньої цілісності в польському музичному постмодернізмі та її рецепція в Україні (2006)
Kowalska B. - O sytuacji malarstwa dziś - nie bez smutku (2006)
Бакула Б. - Католицький і християнський театр у Польщі другої половини ХХ століття: Ситуативний нарис (2006)
Федорук О. - У пошуках ідеального (2006)
Кузенко П. - Кам’яні хрести Карпат у взаємозв’язку мистецьких традицій (2006)
Акчутіна-Муфтієва Н. - Кримськотатарське мистецтво візерункового шиття (2006)
Таїрова Л. - Скульптор Айдер Алієв (2006)
Вишеславський Г. - Нонконформізм: Андеґраунд та "неофіційне мистецтво" (2006)
Андріяшко В. - Характерні ознаки Київської школи художнього текстилю на різних етапах її розвитку (1920-1990-ті рр.) (2006)
Швед М. - Особливості сприйняття сучасної музики і спроби класифікації слухацької аудиторії (2006)
Небесник І. - "Канкан" чорного і білого: Михайло Митрик (1933-1999) (2006)
Грицук В. - Персонажі і маски молодої німецької драми та деякі з їх двійників в українському мистецтві (2006)
Тарасенко О. - Метафизика натюрморта: Сергей Белик (2006)
Зубавіна І. - Роман Балаян: Польоти як еманація свободи (2006)
Кондратьєва М. - Відлуння кінофестивалю "Контакт ’2006" (2006)
Рубашов Ю. - Світ Ендрю Уайєта: До 90-річчя від дня народження (2006)
Дьомін М. - Аналітичний імпресіонізм Рафаеля Багаутдінова: До 75-річчя мистця (2006)
Тарасенко А. - Окна в миф: Картины В. Кабаченко (2006)
Пилипенко О. - Кіноактор: Талант, факт і дійсність (2006)
Левченко М. - Постійний пошук: З досвіду формування репертуарної політики Херсонського обласного театру ляльок головним режисером Борисом Чуприною (2006)
Басанець Т. - Колекціонер + художник = !? (2006)
Брей Н. - Техніко-технологічні методи дослідження олійного живопису (2006)
Борщенко Л. - Історія створення Луганського обласного художнього музею і його колекції (2006)
Чепелик О. - Освітня функція та художня практика: На прикладі нового Баухауза (2006)
Русяєва М. - Освіта у Херсонесі Таврійському (2006)
Веселовська Г. - "Зачароване коло" Люціана Риделя на театральних перехрестях Києва 1910-х рр. (2006)
Купчинська Л. - Теофіл Копистинський і Ставропігійський інститут (2006)
Пучков А. - К выяснению принципа изобразительной обнаженности скульптур древнегреческих божеств (2006)
Найденова В. - Фольклорні мотиви у тревненському та підкарпатському церковному малярстві XVII-XIX століть (2006)
Олійник Г. - До джерел вивчення церковної архітектури України (2006)
Харлан О. - Дерев’яна Покровська церква містечка Нікополь: До питання локалізації місцезнаходження та архітектурно-містобудівні особливості (2006)
Міщенко І. - Тенденції культурно-мистецького розвитку Буковини кінця XIX - першої половини ХХ століття (до 1940 р.) (2006)
Stangret L. - Zarys ewolucji rysunku Tadeusza Kantora (2006)
Боньковська О. - Марія Морська: Полька за походженням, українка за сценічною долею (2006)
Ваврик О. - Безсмертний Кобзар Дармограй (2006)
Денисюк О. - Краківська академія мистецтв у контексті українсько-польських мистецьких взаємин у 1920-1930-х рр. (2006)
Перейма О. - Італійська опера після Другої світової війни (2006)
Горак Я. - Автографи українських музикантів у фондовій добірці Літературно-меморіального музею Івана Франка у Львові (2006)
Пастеляк Н. - Засади романтичної літературної поеми та їх вплив на західноукраїнську музику другої половини ХІХ - першої половини ХХ століть (2006)
Абліцов В. - "Ян Станіславський відкрив нам шлях до Парижа…": Микола Бурачек у Краківській академії мистецтв (2006)
Ханко В. - Мистецтвознавча думка полтавців на початку ХХ ст (2006)
Денисюк О. - Повернуті імена: Мистецтвознавець Богдан Стебельський (2006)
Кузенко П. - Актуальні проблеми сучасної культурології: Історія та наукова прогностика (2006)
Ненашева Е. - Архитектура - зазеркалье заводского бытия или образ высшей реальности? (2006)
Бітаєва О. - Критерії сучасних оцінок історії живопису Польщі (2006)
Власенко С. - До концептуалізації філософії сучасного українського мистецтва (2006)
Хроніка (2006)
Автори (2006)
Титул, зміст (2014)
Затонацька Т. Г. - Інвестиційна безпека України в період євроїнтеграційних процесів (2014)
Кривенко Л. В. - Сучасні тенденції та механізми інноваційного розвитку галузі науки і освіти у вітчизняній і закордонній практиці, Васильєв А. Й. (2014)
Мішенін Є. В. - Розвиток відносин власності у форматі забезпечення збалансованого функціонування цілісного земельно-майнового комплексу, Ярова І. Є. (2014)
Гришова І. Ю. - Сучасний стан та проблеми забезпечення продовольчої безпеки України, Крюкова І. О. (2014)
Бурак А. І. - Інтеграційні процеси в аграрній сфері (2014)
Радченко О. Д. - Продовольча безпека України як ціль бюджетної підтримки аграрного сектору (2014)
Хворост Т. В. - Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності переробного підприємства в умовах глобалізації (2014)
Сафонов В. В. - Інституційні чинники регуляторної політики держави на ринку праці (2014)
Терещенко С. І. - Особливості управління в сучасних аграрних формуваннях (2014)
Федорчук Є. М. - Оцінка потенціалу твердої біомаси в сільському господарстві України (2014)
Захарченко О. В. - Сучасний стан та оцінка розвитку ринку зерна в Україні (2014)
Ніценко В. С. - Напрями і механізми удосконалення управління вертикально-інтегрованими структурами агропродовольчої сфери (2014)
Свинаренко В. В. - Підвищення ефективності розвитку галузі рослинництва в умовах глобалізації, Строченко Н. І. (2014)
Маслак О. М. - Міжнародний досвід державної підтримки виробництва органічної продукції (2014)
Федуняк І. О. - Стан та перспективи розвитку галузі рослинництва в світі та в Україні (2014)
Бутило Р. І. - Відтворення поголів’я, як першочерговий елемент розвитку виробництва молока в Україні (2014)
Кобилкін О. М. - Резерви підвищення ефективності виробництва молока спеціалізованих сільськогосподарських підприємств, Кобилкіна С. В. (2014)
Куценко І. В. Інструменти фінансування суб’єктів агропромислового комплексу - Financing instruments of agribusiness agents (2014)
Шелудько Л. В. - Шляхи підвищення продуктивності праці у сільському господарстві, Шелудько Р. М. (2014)
Полях В. М. - Стан та тенденції розвитку галузі свинарства в Україні (2014)
Лозинська І. В. - Формування складових ринкової інфраструктури для підвищення ефективності галузі м’ясо-молочного скотарства (2014)
Олійник І. О. - Оптимізація рівня інтенсивності виробництва продукції рослинництва як фактор підвищення ефективності інтенсифікації (2014)
Самойлик Ю. В. - Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як організаційно-економічний засіб підвищення рівня технічного забезпечення АПК (2014)
Вавулін О. І. - Економічна ефективність діяльності зеленого господарства (на прикладі КП "Зеленбуд" Сумської міської ради) (2014)
Довжик О. О. - Особливості оплати та стимулювання праці в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Долгіх Я. В. - Вдосконалення планування виробництва продукції за допомогою виробничої функції Кобба-Дугласа, Костовський О. В. (2014)
Журбенко Н. М. - Сутність поняття основні засоби як економічної категорії (2014)
Колос З. В. - Удосконалення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2014)
Коваль В. В. - Основні підходи та процеси до формування системи управління персоналом машинобудівних підприємств (2014)
Митяй О. В. - Особливості формування конкурентних переваг в системі конкурентних відносин підприємств харчової промисловості (2014)
Богомолова К. С. - Генезис теоретичних поглядів на природу конкуренції (2014)
Дубовик С. Г. - Чинники активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств, Радько А. О. (2014)
Харченко Т. О. - Обгрунтування методичного підходу програмно-цільового фінансування в системі підвищення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств (2014)
Мішеніна Н. В. - Стратегічні орієнтири розвитку офшорних зон: національні та світові фінансово-економічні інтереси, Мішеніна Г. А., Туренко Ю. О. (2014)
Калашніков А. О. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільсько-господарських підприємств різного виробничого напряму (2014)
Гривко С. Д. - Кластери як фактор інноваційного розвитку (2014)
Ковтун О. В. - Інвестиційна привабливість та оцінка об’єктів нерухомості: теоретико-методичний аспект (2014)
Морозюк Н. С. - Концептуальні питання обліку видатків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (2014)
Шалевська О. Ю. - Моделювання фонду оплати праці на прикладі молокопереробного підприємства, Заруцький І. Д., Ільїна О. Ю. (2014)
Знамеровська Т. М. - Формування і відображення резерву сумнівних боргів у бухгалтерському обліку (2014)
Загорська Ю. В. - Теоретичні засади формування оплати праці та основні її функції в механізмі їх реалізації (2014)
Пономарьова М. С. - Удосконалення мотивації та оплати праці в галузі тваринництва (2014)
Глазун В. В. - Механизм эффективного развития птицеводства на основе экологизации (2014)
Заболотна Т. М. - Підготовка студентської молоді до сімейного життя як запорука утвердження інституту сім’ї (2014)
Нєсвєтова С. В. Соціально-економічні аспекти сталого землекористування в аграрній сфері - Socio-economic aspects sustainable land use in agriculture (2014)
Новікова О. С. - Ефективність механізмів екологізації сільсько-господарського виробництва: сучасні орієнтири (2014)
Пелих В. В. - Диверсифікація сільськогосподарського виробництва: інтеграція села і міста (2014)
Самойленко Т. Г. - Роль агрохолдингів в соціально-економічній стратегії розвитку сільських територій (2014)
Кривенко С. В. - Роль державно-приватного партнерства у створенні ресурсозберігаючого безвідходного суспільства XXI століття (2014)
Мазур О. В. - Шляхи удосконалення та підвищення управлінської діяльності в господарських системах апк (2014)
Валюс Л. О. - Оцінка методів та моделей управління економічною безпекою підприємства (2014)
Гавловська Н. І. - Ідентифікація небезпек, загроз та ризиків діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Рудніченко Є. М. (2014)
Дорожкіна Г. М. - Управлінські аспекти підвищення надійності конструкцій виробів машинобудування (2014)
Кравчук С. М. - Виробничий ризик як інструмент технічного прогресу на підприємстві (2014)
Примуш Ю. С. - Методичний підхід до оцінки ефективності життєвого циклу будівельного підприємства (2014)
Турко М. О. - Теоретичні підходи до визначення категорії "економічна адаптивність підприємства" (2014)
Чередниченко А. О. - Організаційно-економічний механізм управління інформаційною безпекою будівельних підприємств (2014)
Фадєєва І. Г. - Стратегічні напрямки діяльності підприємств нафтогазового сектору економіки на сучасному етапі розвитку (2014)
Мазур Д. В. - Фінансове планування діяльності підприємства (2014)
Рудковський О. В. - Принципи побудови ефективної системи корпоративного управління (2014)
Грипинська Н. В. - Математичне моделювання задач маркетингу в підприємництві на прикладі оптимізаційних моделей випуску продукції, максимального використання наявних ресурсів, прийому працівників на роботу (2014)
Гуцал О. П. - Генезис бюджетування витрат на персонал (2014)
Українець Л. А. - Роль міграції у формуванні міжнародних економічних зв'язків китаю з країнами європи (2014)
Машика Ю. В. - Кадрове забезпечення як складова конкурентоспроможності підприємства (2014)
Пітик О. В. - Роль лідерських якостей сучасного фахівця-маркетолога у професійній діяльності (2014)
Серпенінова Ю. С. - Особливості відображення в обліку програмного забезпечення (2014)
Анохіна К. О. - Аналіз підходів з оцінки нематеріальних активів на промислових підприємствах (2014)
Дзюба О. М. - Узагальнення інформації про формування та використання прибутку підприємства у звітності (2014)
Ільницька-гикавчук Г. Я. - Управління витратами торговельного підприємства, Макар О. П. (2014)
Мазур М. В. - Статистичний аналіз споживання енергетичних ресурсів в Україні (2014)
Мельниченко О. В. - Аудит електронних грошей за міжнародними стандартами (2014)
Охрущак К. О. - Управління витратами операторів телекомунікацій з огляду на специфіку телекомунікаційної сфери (2014)
Петренко Н. І. - Комплексна методика аналізу руху пасивів підприємства, Столяренко О. М. (2014)
Шпак В. А. - Умови та засоби бухгалтерського обліку як фактори облікового середовища (2014)
Ліпич Л. Г. - Інвестиційна привабливість інтелектуального капіталу підприємств: ідентифікація і діагностика, Товстенюк О. В., Хілуха О. А. (2014)
Фадєєва І. Г. - Роль інвестицій в управлінні розвитком нафтогазовидобувних підприємств, Савчин Л. М. (2014)
Ярмош О. В. - Розробка дорожньої карти інноваційного проекту як інструмент стратегічного менеджменту (2014)
Федорова Ю. В. - Інноваційно-інвестиційний потенціал машинобудівного підприємства у складі промислово-фінансової групи (2014)
Шевчук Л. П. - Моделювання контролю фінансових ресурсів згідно з запропонованою методикою та визначення її ефективності, Шевчук А. А. (2014)
Благун І. І. - Місце банківської системи в соціально-економічній системі України (2014)
Бачало І. Б. - Побудова скорингової моделі диференціації високо ризикових позичальників банку, Лагоцький Т. Я. (2014)
Волосович С. В. - Пріоритетні складові розвитку іпотечного страхування в Україні (2014)
Галушка О. М. - Девальвація національних валют великих економік та її вплив на курс гривні (2014)
Поляк Н. П. - Теоретичні аспекти сутності кредиту (2014)
Мокіна С. М. - Концепція бренду роботодавця: сутність, функції, класифікація, інструменти формування (2014)
Паласюк Б. М. - Логістичний аудит в управлінні ризиком логістичних послуг на ринку препаратів фармацевтичної промисловості (2014)
Романів О. Я. - Попит на сільський зелений туристичний продукт рівненської області, Трусова Т. С., Твердохліб О. І. (2014)
Гонак І. М. - Брендинг туристичного продукту регіону: сутність та особливості формування (2014)
Альтгайм Л. Б. - Основне значення та принципи організації екскурсійних послуг (2014)
Бурлакова Ю. М. - Дослідження особливостей формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2014)
Жук М. О. - Структура та функції домогосподарства на мікроекономічному рівні, Здрок В. В. (2014)
Августин Р. Р. - Стaн і проблеми підвищення ефективності держaвної політики детінізaції економічних відносин (2014)
Адамович М. П. - Сутність і характеристика соціокультурних чинників цивілізаційного розвитку (2014)
Гуменюк О. Б. - Реформування енергетичної політики України шляхом впровадження комплексу заходів щодо повного використання ресурсу енергоефективності, Семенюк Н. В. (2014)
Мазур Д. В. - Особливості проведення фінансового планування в сучасних умовах господарювання, Мазур Г. О., Суслікова М. В. (2014)
Макарова Г. С. - Теоретичні підходи до визначення економічної категорії "капіталізація" (2014)
Остапюк Б. Я. - Особливості формування міжгалузевої цільової стратегічної програми розвитку в Україні за пріоритетною участю залізничного транспорту (2014)
Реут А. Г. - Соціальна диференціація у контексті інноваційного розвитку України (2014)
Сус Л. М. - Особливості моніторингу регулювання відносини у процесі формування цін (2014)
Харук В. А. - Механізм державного регулювання діяльності на ринку нафтопродуктів України (2014)
Шевчук В. О. - Рівноважність і довготривалість економічного розвитку: зміна парадигми управління на засадах фізичної економії (2014)
Яремович П. П. - Проблеми модернізації інфраструктурних об'єктів України в контексті євроінтеграційних процесів (2014)
Павленко Л. І. - Розвиток теорії людського капіталу під впливом наукових шкіл (2014)
Бедратюк Л. П. - Процедура публікації результатів наукових досліджень в міжнародних рецензованих журналах, Шутяк Ю. В. (2014)
Мішенін Є. В. - Логістичні основи сталого соціально-економічного розвитку регіону, Коблянська І. І. (2014)
Дубовик С. Г. - Розвиток емоційного інтелекту сучасних менеджерів як умова їх успішної діяльності, Драбчук Т. І. (2014)
Гужвенко С. М. - Розвиток систем планування в різних економічних системах (2014)
Ковтун О. В. - Земля як об’єкт нерухомості (2014)
Крючкова М. І. - Теоретичні підходи до визначення понять "розвиток", "економічний розвиток" "економічне зростання" (2014)
Волченко Н. В. - Детермінанти вразливості продовольчої безпеки держави (2014)
Ніценко В. С. - Механізми формування та функціонування вертикально-інтегрованих підприємницьких структур в агропродовольчій сфері України (2014)
Байдала В. В. - Формування соціобіоекономіки як перспективної моделі розвитку національної економіки, Бутенко В. М. (2014)
Сахарнацька Л. І. - Стан та перспективні напрями розвитку особистих селянських господарств (2014)
Добряк Д. С. - Розвиток орендних відносин в умовах трансформації сільськогосподарського землекористування у Полтавській області, Колісник Г. М. (2014)
В’юненко О. Б. - Проблеми створення територіальних систем автоматизованого моніторингу сільського господарства (2014)
Стоволос Н. Б. - Концептуальні засади стратегії розвитку органічного виробництва АПК (2014)
Захарченко О. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку галузі свинарства у світі (2014)
Маслак О. М. - Аналіз світового ринку органічної продукції (2014)
Плетньова Ю. К. - Формування алгоритму визначення та подолання кризи на підприємстві, Ахновська І. О. (2014)
Виганяйло С. М. - Особливості планування діяльності підприємств в умовах невизначеності (2014)
Калашніков О. М. - Оцінка структури та ефективності власного капіталу сільськогосподарських підприємств (2014)
Полятикіна Л. І. - Діяльність малих підприємств в умовах диверсифікації виробництва (2014)
Перебийніс В. І. - Споживач як об’єкт маркетингового управління підприємствами: моделі поведінки, Трайно В. М. (2014)
Галінська А. В. - Фактори формування конкурентоспроможності підприємств АПК та їх маркетингова складова (2014)
Пуріга І. П. - Наукові підходи до сутності поняття "попит" (2014)
Малютіна Г. Б. - Оцінка конкурентоспроможності аграрного сектора Сумської області (2014)
Ксенофонтова М. М. - Аналіз конкурентноспроможності ДП "Лебединське лісове господарство", Карпенко Ю. І. (2014)
Мішеніна Н. В. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, Говорушенко Р. В. (2014)
Горбачова І. В. - Міжнародна міграція робочої сили: український аспект (2014)
Новікова К. І. - Трансформація митно-тарифного регулювання в контексті функціонування митних альянсів, Турик А. І. (2014)
Турчіна С. Г. - Особливості інноваційної діяльності за умов міжнародної економічної інтеграції (2014)
Дашутіна Л. О. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств регіонів України в умовах посилення зовнішньої та внутрішньої нестабільності (2014)
Юрченко О. Ю. - Розвиток потенцалу світового сільськогосподарського виробництва за умов глобалізації (2014)
Самойлік М. С. - Формування інноваційно-інвестиційних підходів до управління сферою поводження з твердими відходами регіону (2014)
Сенічкіна О. Е. - Обґрунтування вибору показників оцінки стану інноваційної діяльності промислових підприємств (2014)
Смоляров Ю. Г. - Розвиток інноваційної діяльності в АПК регіону (2014)
Селіванова Н. М. - Управління інноваційними витратами на засадах контролінгу (2014)
Морозюк Н. С. - Особливості організації внутрішнього аудиту продовольчої безпеки регіону в економічній системі держави (2014)
Найда А. В. - Проблеми організації управлінського обліку у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Данкевич В. Є. - Місце і роль земельних ресурсів у стратегії енергетичної безпеки (2014)
Дороніна М. С. - Обґрунтування необхідності розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві, Сасіна Л. О., Стативка О. М. (2014)
Залізко В. Д. - Аеробезпека сільських територій в умовах глобалізації: стан, сутність поняття та можливі негативні соціально-економічні наслідки (2014)
Макарова О. І. - Передумови оцінки управління використанням земельних ресурсів (2014)
Замула Х. П. - Оцінка впливу радіоактивно забруднених територій на фінансові результати лісогосподарських підприємств (2014)
Моклячук Т. О. - Економічна оцінка методів відновлення забруднених стійкими пестицидами грунтів (2014)
Строченко Н. І. - Організаційно-інституційні основи адаптації законодавчо-нормативних документів України до права навколишнього природного середовища ЄС (2014)
Кривенко С. В. - Проблеми та перспективи формування регіональної системи управління відходами: кластерний підхід (2014)
Головин А. А. - Совершенствование государственной системы управления земельными ресурсами региона (2014)
Сидоренко В. - Переднє слово (2007)
Федорук О. - Пласт, освячений Бокотеєм (2007)
Белічко Н. - Народні традиції в творчості Василя Перевальського (2007)
Чегусова З. - Славний ювілей Миколи Гроха (2007)
Вячеславова О. - Поетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України: Міфопоетика етнонаціонального буття (2007)
Тарасенко О. - Обретение пространства в диалоге со временем: Визуальные проекты Виктора Сидоренко (2007)
Антонюк О. - Творчий шлях Василя Чебаника (2007)
Зінченко К. - Володимир Ахметов іще не сказав свого найголовнішого (2007)
Стельмащук Г. - Творчість і активна громадянська позиція Романа Василика (2007)
Тарасенко А. - "Что было встарь, то повторится снова…": Неомифологизм в скульптуре А. Князика (2007)
Протас М. - Art-мортификация: Умерщвление плоти искусства как "комплекс вины" (Фрагменты социальной философии искусства) (2007)
Турчак Л. - Актуальні питання сучасного образотворчого мистецтва України: Історіографічні аспекти (2007)
Носенко А. - Пейзаж как средоточие души: Живопись Ореста Слешинского (2007)
Павельчук І. - Розвиток постімпресіонізму в українській абстракції (2007)
Щеглова О. - Художнє життя Києва періоду 2000-2005 рр. (2007)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського