Автори (2013)
Gurbyk O. - Importance of shallow areas of the upper part of the Kaniv reservoir in the maintenance of its ichthyofauna (2014)
Грициняк И. И. - Оценка экологического состояния рыбоводных прудов по фитопланктону, Григоренко Т. В., Базаева А. Н., Чужма Н. П. (2014)
Федоненко О. В. - Біологічні показники основних видів риб Запорізького водосховища та інших рибогосподарських водойм Дніпропетровської області, Єсіпова Н. Б., Маренков О. М. (2014)
Колесник Н. Л. - Розподіл важких металів серед компонентів прісноводних екосистем (огляд) (2014)
Марценюк В. П. - Досвід розведення та вирощування судака (Sander lucioperca) за різних технологій (2014)
Грициняк І. І. - Рибогосподарська оцінка цьоголіток малолускатого коропа четвертого селекційного покоління, Осіпенко М. І., Бех В. В., Олексієнко О. О., Третякова Т. В. (2014)
Тарасюк С. І. - Наукове обґрунтування застосування зерна тритикале озимого в годівлі дволіток коропа, Круковський Ю. В., Шустерук З. С. (2014)
Гулай О. В. - Вплив шкірних виділень риб роду Cyprinidae на популяції патогенних бактерій, Жукорський О. М. (2014)
Харкавлюк Н. Є. - Чинники, що впливають на передачу і поширення вірусу весняної віремії коропа, Матвієнко Н. М., Ковбасюк О. О. (2014)
Сироватка Д. А. - Удосконалення кріопротекторного середовища шляхом модифікації його коферментом вітаміну В12 та плазмою крові карася (Carassius auratus gibelio L.) (2014)
Грициняк І. Й. - Раки та їх культивування в Україні. Тематичний бібліографічний перелік, Небрат Л. О. (2014)
Вчений–іхтіолог. До 50-річчя від дня народження Ірини Леонідівни Захарченко (2014)
До 85-річчя від дня народження Юрія Олександровича Толоконникова (2014)
Пам’яті Володимира Петровича Горошка (2014)
Бунін С. Г. - Оцінка завадостійкості приймача, що реалізує "неенергетичний” спосіб прийому, Долженко Д. О. (2011)
Безродний М. К. - Енергетична ефективність теплонасосної системи вентиляції з рекуператором теплоти і рециркуляцією відпрацьованого повітря, Галан М. А. (2011)
Курило І. А. - Особливості системи регулювання напруги з вольтододатковим трансформатором, комутованим вентилями, Грудська В. П. (2011)
Епік Е. Я. - Вплив відриву потоку на теплообмін та гідродинаміку плоскої робочої по-верхні теплоенергетичного обладнання, Супрун Т. Т. (2011)
Бідюк П. І. - Діагностування технічних об’єктів на основі штучних імунних систем і байєсівських мереж, Коршевнюк Л. О., Литвиненко В. І., Фефелов А. О. (2011)
Глушак В. В. - Метод проектування системи захисту інформації з використанням детермінованої гри "захисник–зловмисник”, Новіков О. М. (2011)
Голінко І. М. - Визначення динамічних характеристик об’єкта за динамікою системи керування, Кубрак А. І. (2011)
Данилов В. Я. - Розробка інформаційної технології ідентифікації динамічного хаосу та псевдофазової реконструкції атракторів одновимірних реалізацій, Зінченко А. Ю., Марчук П. П. (2011)
Дичка І. А. - Метод ущільнення алфавітно-цифрової інформації, поданої в графічнокодованому вигляді, Голуб В. І., Новосад М. В. (2011)
Коновалюк М. М. - Байєсівський аналіз моделі стохастичної волатильності в середовищі OpenBUGS (2011)
Легеза Д. В. - Система моніторингу захворюваності на гострі респіраторні захворювання в Україні (2011)
Редько І. В. - Алгебрична характеристика класу графових перетворень на множині зважених графів, Снігур Н. М. (2011)
Радченко С. Г. - Генерування квазірегулярних квазірівномірних багатофакторних планів експериментів (алгоритм RASTA8), Лапач С. М. (2011)
Гавриш А. П. - Вибір режимів експлуатації підшипникових матеріалів з відходів швидкорізальних сталей на основі аналізу плівок тертя, Роїк Т. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Хмілярчук О. І., Мельник О. О. (2011)
Горбатенко Ю. П. - Застосування цівкового евольвентного зачеплення в приводі ескалатора, Бондарєв С. В., Закора О. В. (2011)
Мікульонок І. О. - Визначення тривалості приготування композиції в змішувачі закритого типу з овальними роторами (2011)
Пуховий І. І. - Дослідження меж безвідривної і відривної течій плівки рідини на зовнішній поверхні обертового конуса (2011)
Колобродов В. Г. - Монохроматичні аберації кіноформного елемента, Сірий Є. А. (2011)
Міхеєнко Л. А. - Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами, Тимофєєв О. С. (2011)
Буртна І. А. - Математична модель первапораційного розділення бінарних розчинів, Ружинська Л. І., Литвиненко Д. В. (2011)
Горобець С. В. - Вплив магнітостатичних полів феромагнітної підкладки на електроосадження нікелевих дендритів, Горобець О. Ю., Двойненко О. К., Лебеда Г. Л. (2011)
Донцова Т. А. - Взаємодія кальцій фосфату з оксалатною кислотою, Небога Т. І. (2011)
Погребова І. С. - Жаростійкість дифузійних хромосиліцидних покриттів, нанесених на вуглецеві сталі, Янцевич К. В. (2011)
Юдіна В. В. - Дослідження структури середнього та основного діалкілдитіофосфатів цинку, Суховерхов В. Д. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Антоненко Л. О. - Граничні температури для культивування базидіальних грибів роду Coriolus Quel у поверхневій культурі, Бісько Н. А., Митропольська Н. Ю., Клечак І. Р. (2011)
Галкін О. Ю. - Біоетика в Україні: від теорії до практики. Нормативно-правові та навчально-наукові аспекти, Григоренко А. А. (2011)
Голуб Н. Б. - Умови формування і структура мікробних плівок, Андруховець В. М. (2011)
Горобець С. В. - Самоорганізація наночастинок магнетиту при наданні магнітних властивостей дріжджам Sacсharomyces cerevisiae, Горобець О. Ю., Дем’яненко І. В. (2011)
Дехтяренко Н. В. - Особливості приготування і ферментація соєвого молока представниками роду Lactobacillus, Дуган О. М. (2011)
Дзигун Л. П. - Лікарський ксилотрофний базидіоміцет Laetiporus Sulphureus (bull.: fr.) Murrill – перспективний об’єкт біотехнології (2011)
Круподьорова Т. А. - Вплив температури інкубації на життєздатність вегетативного міцелію штамів Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. і G. lucidum (Curtis) P. Karst. (2011)
Ліновицька В. М. - Підбір умов глибинного культивування Grifola frondosa як основи для створення біотехнологій отримання лікувально-профілактичних препаратів, Бухало А. С., Дуган О. М. (2011)
Маніло М. В. - Вуглецеві наноструктури для біотехнології: технології синтезу вуглецевих нанотрубок з певними просторовими параметрами, Ар’єв І. А., Литвинов Г. С. (2011)
Маринченко Л. В. - Стимуляція накопичення біомаси та бродильної активності культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae за допомогою надвисокочастотного електромагнітного випромінювання, Ніжельська О. І., Маринченко В. О. (2011)
Поліщук В. Ю. - Морфолого-культуральні і біосинтетичні властивості Eremothecium Ashbyi Guill., Маланюк М. І., Дуган О. М. (2011)
Резенчук О. Є. - Класифікація та аналіз роботи ферментів з пневматичним перемішуванням, Поводзинський В. М., Шибецький В. Ю. (2011)
Самаруха І. А. - Дослідження процесу безмедіаторного біоелектрогенезу асоціацією анаеробних мікроорганізмів. Біотехнологічні показники (2011)
Тодосійчук Т. С. - Підвищення стійкості мікробних патогенів як фактор розробки нових антисептиків, Стрелець Т. І., Конопацька С. В. (2011)
Трохименко О. П. - Моделювання технологічного процесу отримання живої культуральної протиротавірусної вакцини, Жолнер Л. Г., Куцаєв П. В., Куцик В. М. (2011)
Щурська К. О. - Способи продукування біоводню, Кузьмінський Є. В. (2011)
Архипова В. В. - Дослідження процесу осадження карбонату кальцію з одночасним гідролізом карбаміду у водних розчинах хлориду кальцію, Смотраєв Р. В. (2011)
Ізотов В. Ю. - Залежність інтегральної ємності конденсаторів подвійного електричного шару від потенціалу (2011)
Коваленко І. В. - Фізико-хімічні властивості композитних систем з не провідними оксидними наповнювачами, Лисін В. І., Андрійко О. О. (2011)
Косогін О. В. - Електрохімічний сенсор діоксиду вуглецю з діоксидномангановим робочим електродом, Лінючева О. В. (2011)
Фіалков Ю. Я. - Вплив температурної зміни властивостей розчинника на термодинамічні характеристики хімічних рівноваг у розчинах, Кірсенко Т. В., Каменська Т. А. (2011)
Мірошниченко Ю. А. - Квантово-хімічне моделювання функціоналізованої поверхні кремнезему, Безносик Ю. О., Смірнова О. В., Зуб Ю. Л., Лещинський Є. (2011)
Прокоф’єва Г. М. - Екологічно безпечні технічні мийні засоби, Сударушкіна Т. В., Савічева К. Ю., Оліфер О. М. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Березівський П. С. - Регіональні зрушення у розвитку організаційно-правових форм господарювання львівської області (2011)
Березівський Я. П. - Господарське товариство як корпоративна форма аграрного бізнесу (2011)
Бричка Б. Б. - Механізм управління фінансовою стійкістю сільськогосподарських підприємств (2011)
Брус В. Х. - Стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу регіону (2011)
Липчук Т. В. - Методи оцінки людського капіталу сільськогосподарських підприємств (2011)
Лисецька Ю. М. - Племінна справа як елемент виробничої iнфраструктури сільськогосподарського виробництва (2011)
Лукаш С. В. - Деякі аспекти розвитку виробництва органічної продукції в україні (2011)
Людвенко Д. В. - Особливості функціонування обліково-інформаційних систем на сучасних підприємствах (2011)
Макаренко П. М. - Організація і методика обліку і аудиту поточної дебіторської заборгованості з покупцями та замовниками, Васильчак С. В., Іванченко І. М. (2011)
Майданевич П. Н. - Теоретические основы формирования агропромышленных кластеров (2011)
Максим В. Л. - Стан і тенденції розвитку виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах україни (2011)
Мартин О. М. - The ecology aspects of function the land market in ukraine, Москва М. Г. Екологічні аспекти функціонування ринку сільськогосподарських земель в україні (2011)
Матковський П. Є. - Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на розвиток аграрного підприємництва, Твердохліб В. В. (2011)
Мегедин Н. Р. - Тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств івано-франківської області (2011)
Ментей О. С. - Проблеми оплати праці в сільськогосподарських підприємствах (2011)
Міценко Н. Г. - Теоретико-методологічні засади управління локальними інтегрованими системами (2011)
Минів Р. М. - Методичні підходи до моделювання економічної рівноваги на ринку м’яса, Батюк О. Я. (2011)
Музика П. М. - Вплив розвитку інноваційної діяльності в апк на забезпечення продовольчої безпеки в україні, Душка В. І. (2011)
Музика Т. П. - Економічна безпека організаційно - правових форм агропідприємницької діяльнсті в прикордонному регіоні (2011)
Назарова О. П. - Когнитивный подход к формированию системы рычагов регионального развития, Гергец А. И. (2011)
Овсяннікова Н. М. - Стан функціонуючої інформаційної системи в аграрних формуваннях одеської області (2011)
Оленич І. Р. - Класифікація зарубіжних фармацевтичних виробників, Душка В. І., Михайловський В. І., Харів І. І., Гутий Б. В., Сенів Р. В. (2011)
Олексів І. Б. - Аналізування методів збалансування інтересів груп економіко-управлінського впливу підприємства при виході на зовнішній ринок (2011)
Остапенко Р. М. - Організаційно-економічне забезпечення розвитку товариств з обмеженою відповідальністю (2011)
Ощипок І. М. - Застосування кореляційного методу для аналізу виробничої діяльності м’ясопереробних підприємств, Наконечний В. В., Кринська Н. В., Ромашко І. С. (2011)
Павленчик А. О. - Інвестиційний клімат в апк: його сутність та чинники формування, Скупейко В. В. (2011)
Пашутина Е. Н. - Сохранение, восстановление плодородия земель и эффективность сельскохозяйственных предприятий луганской области, Белецкая А. В. (2011)
Пеняк Ю. С. - Структура джерел формування оборотних засобів сільськогосподарських підприємств (2011)
Перевозова І. В. - Щодо застосування економічної експертизи при вирішенні окремих питань управління фермерськими господарствами (2011)
Півторак Я. І. - Якість і конкурентноздатність продукції як важливі фактори інтенсифікації економіки, Гордійчук Н. М. (2011)
Поперечний С. І. - Маркетингова діяльність в апк, Клебан О. Л. (2011)
Поперечний С. І. - Проблеми становлення підприємницької діяльності у сфері ветеринарного обслуговування, Бабич Л. В. (2011)
Посилаєв В. В. - Моделювання сумісності інтересів підприємств регіонального м’ясопродуктового підкомплексу апк з виробництва яловичини (2011)
Посилаєва К. І. - Застосування індексів для моніторингу цін в м’ясопродуктовому підкомплексі апк, Посилаєв В. В. (2011)
Рибалко С. В. - Стан та напрями розвитку переробки продукції апк на інноваційній основі в південному регіоні (2011)
Рудий Т. В. - Організація технічного захисту інформаційних систем підрозділів мвс, Ганич І. М., Нечепуренко А. В. (2011)
Самойлик Ю. В. - Економічний механізм удосконалення стратегії договірних відносин у м’ясопродуктовому підкомплексі (2011)
Сачук Р. М. - Економічна ефективність виробництва продукції кролівництва (2011)
Сватюк О. Р. - Дослідження попиту споживання хлібобулочної продукції, Назаркевич М. Г. (2011)
Сендецька С. В. - Особливості і проблеми товаропросування ковбасних виробів (2011)
Сергійчук О. В. - Концептуальні аспекти формування агротуризму як інноваційної галузі апк (2011)
Сердюк О. І. - Ефективність використання персоналу в сільськогосподарських підприємствах, Мирна О. В. (2011)
Смолинець І. Б. - Організаційно-економічні засади функціонування аграрного сектора в умовах трансформаційної економіки (2011)
Соколова А. О. - Інноваційна складова антикризового управління агропромисловим виробництвом (2011)
Солтис М. В. - Аналіз виробництва молока та молочних продуктів в україні (2011)
Cоломонко Д. О. - Сучасний стан та перспективні напрями інноваційного розвитку молочного скотарства у львівської області (2011)
Степанюк Н. А. - Екологізація системи підготовки та прийняття рішень в природокористуванні (2011)
Стецюк Н. М. - Організаційний аспект державного управління агропромисловим виробництвом в період адміністративної реформи (2011)
Стручок Н. М. - Основні складові загроз економічної безпеки туристичного підприємства (2011)
Тарасов А. О. - Послідовні методи кількісної оцінки ризиків діяльності сільськогосподарських підприємств (2011)
Тимоць М. В. - Економетричне моделювання та прогнозування площ сільськогосподарських угідь основних землевласників як споживачів інноваційних продуктів у карпатському макрорегіоні (2011)
Томчук В. В. - Аналіз діяльності конкурентів (2011)
Томчук О. Ф. - Роль діагностичного аналізу у стратегічному управлінні підприємством (2011)
Урбан І. Р. - Оцінка конкурентних можливостей сільськогосподарського підприємства (2011)
Федишин Р. С. - Оптові ринки сільськогосподарської продукції в україні: етапи становлення і формування (2011)
Харенко А. О. - Маркетингові дослідження економічної ефективності виробництва крупяних культур в сільськогосподарських підприємствах, Бурляй О. Л. (2011)
Ходаківський В. М. - Пріоритетні напрями інвестування в сільськогосподарські підприємства житомирської області (2011)
Чемерис В. А. - Розвиток особистих селянських господарств в умовах світової фінансової кризи, Франчук І. Б. (2011)
Черевко В. Д. - Інноваційний інфраструктурний процес як чинник зростання інвестицій в апк, Желєзняк А. М. (2011)
Чмуленко Н. І. - Раціональне землекористування в сільськогосподарських підприємствах: сутність, фактори, принципи (2011)
Чорнопищук Т. І. - Основні умови залучення інвестиціїй у аграрний сектор вінниччини (2011)
Швець Т. В. - Обґрунтування стратегії економічного розвитку сільськогосподарських підприємств на інноваційній основі (2011)
Шеленко Д. І. - Проблеми оперативного контролю на підприємствах (2011)
Шибунько В. В. - Оцінка залежності ефективності сільськогосподарського виробництва від впливу податкової політики держави (2011)
Шульський М. Г. - Аграрне виробництво львівщини в загальних показниках розвитку апк україни (2011)
Шульський А. М. - Суть підприємництва, його функції та їх роль в діяльності підприємця (2011)
Шувар Б. І. - Закономірності розвитку органічного виробництва в україні (2011)
Шувар І. A. - Абіологізація землеробства – шлях до формування сталих агроекосистем на локальному і глобальному рівнях (2011)
Щурик М. В. - Еколого-економічні засади збалансованого відтворнення природних ресурсів: регіональний аспект (2011)
Яворська Т. І. - Маркетингова політика різних форм малого бізнесу у сільському господарстві (2011)
Якубів В. М. - Аграрні підприємства у забезпеченні сільського зростання (2011)
Яценко О. М. - Маркетингове планування галузі бджільництва (2011)
Дадак О. О. - Стан малого та середнього бізнесу в сучасних умовах господарювання, Гачек Т. С., Дудяк Р. П. (2011)
Квасній Л. Г. - Роль стратегічного планування в управлінні сучасним підприємством, Щербан Т. Й. (2011)
Кіт В. Г. - Шляхи збільшення виробництва молока та підвищення ефективності молочного скотарства, Гримак О. Я. (2011)
Люблін В. Д. - Деякі проблеми користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) (2011)
Сафронська І. М. - Стратегія розвитку продовольчого ринку (2011)
Тивончук Я. О. - Основні напрями організаційно-економічного механізму формування і розвитку ринку молока і молочних продуктів у франції (2011)
Rosiak Е. - Swiatowy rynek rzepaku: perspektywy rozwoju (2011)
Kruzhylina S. - Macrozoobenthos of mountain rivers of the Transcarpathian region as a forage base of benthophagous fishes and saprobity indicator, Velykopolsky I., Didenko O. (2014)
Бузевич І. Ю. - Стан іхтіофауни затоки Київського водосховища, яка експлуатується в режимі товарного рибного господарства, Рубцова Н. Ю., Шевченко Р. В., Долгопол П. П., Соломатіна В. Д. (2014)
Дворецький А. І. - Самоочищення Дніпровського водосховища як провідний чинник формування екологічно безпечного середовища існування риб, Зайченко О. Ю., Байдак Л. А., Кириленко А. С. (2014)
Назаров А. Б. - Применение зеркального способа раскроя сетематериалов при постройке закидных озерных неводов, Грициняк И. И. (2014)
Шекк П. В. - Оптимальные, критические и пороговые значения насыщения воды кислородом для кефалевых и камбаловых рыб в онтогенезе (2014)
Колісник Н. П. - Аналіз окремих біологічних особливостей амурського сазана, відтвореного із використанням кріоконсервованої сперми, Особа І. А., Грициняк І. І. (2014)
Дерень О. В. - Вплив згодовування преміксу ВМА і кормових дріжджів на продуктивні характеристики та гематохімічні показники крові дволіток коропа (2014)
Забитівський Ю. М. - Вплив ліпосомального препарату з вітамінів A, E та мікроелементів Zn, Se, I на фізіологічний стан плідників коропа у переднерестовий період, Юрчак С. В., Бобеляк Л. Й., Гевкан І. І. (2014)
Вчений-іхтіолог. До 50-річчя від дня народження Світлани Володимирівни Кружиліної (2014)
Акулова К. І. - Проблема реформування системи оплати праці в Україні (2014)
Аніщенко Ю. І. - Стратегії позиціонування за характеристиками товару (2014)
Ануфрієв Д. А. - Сучасні проблеми розвитку ринку інтернет-реклами (2014)
Архипова О. С. - Роль соціального маркетингу для українського бізнесу (2014)
Білик В. І. - Сегментування як основний напрям стратегічного аналізу ринку (2014)
Бражник О. С. - Застосування бізнес-планування інноваційних проектів на вітчизняних підприємствах (2014)
Галенко К. С. - Проблеми формування маркетингового бюджету підприємства в умовах економічної нестабільності (2014)
Голиш Т. І. - Використання брендами колірних маніпуляцій (2014)
Гондаренко М. А. - Сучасний стан вітчизняного ринку інформаційних продуктів та послуг (2014)
Горниченко А. Р. - Теоретические основы планирования рекламной кампании (2014)
Дмитрієва А. Д. - Удосконалення комунікаційної політики фінансової установи (2014)
Кашкіна Ю. Є. - Сутність маркетингової політики комунікацій (2014)
Кісельов В. В. - Проблема використання інтернет-маркетингу на підприємстві (2014)
Корсунова К. Ю. - Ефективний брендинг як основа фінансового благополуччя підприємства (2014)
Кравченко А. С. - Особливості розвитку мобільного маркетингу в Україні (2014)
Кутепова В. О. - Інтернет-простір як елемент пошуку вакансій на ринку праці (2014)
Лазаренко К. А. - Сегментування ринку в системі маркетингової діяльності підприємства (2014)
Лє Тхі Тху Фионг. - Маркетинг у банку (2014)
Марченко Е. Ю. - Маркетинговая политика как фактор успешного развития предприятия (2014)
Нгуен Т. Л. - Роль маркетинговых коммуникаций в деятельности предприятия (2014)
Побережець Н. В. - Теоретико-методичне забезпечення оцінювання конкурентоспроможності торгової марки (2014)
Тельна А. О. - Проблеми працевлаштування молоді в Україні (2014)
M. Titova. - Significance of the marketing planning process (2014)
Фоміна В. В. - Підвищення якості продукції як фактор конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ПрАТ "Хлібозавод "Салтівський") (2014)
Хріпунова Є. О. - Конкурентоспроможність підприємства та конкурентоспроможність продукції: взаємозв'язок та відмінності (2014)
Алєксєєнко О. С. - Оптимізація забезпечення ефективності депозитних операцій банку (2014)
Єрмакова Ю. В. - Визначення впливу факторів на якість кредитної політики банку (2014)
Лапицька А. С. - Облік цінних паперів, утриманих для продажу, згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (2014)
Ліснича Т. В. - Особливості класифікації розрахункових операцій підприємств (2014)
Музиченко К. О. - Економічна сутність розрахункових операцій (2014)
Пальоха Т. М. - Напрями вдосконалення управління кредитними ризиками комерційних банків (2014)
Склярова І. С. - Ефективність залучення депозитів у систему ресурсного забезпечення вітчизняних банків (2014)
Сукачова М. М. - Формування інформаційної бази для оцінки фінансового стану підприємства (2014)
Чуприна В. Ю. - Бюджетування як елемент управління господарською діяльністю підприємства (2014)
Баталічева Т. Є. - Правове регулювання інноваційної діяльності України (2014)
Близнюк Г. М. - Аналітичне забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання (2014)
Бойко А. М. - Визначення стратегічних напрямів розвитку компанії на основі swot-аналізу (2014)
Компанієць К. В. - Розвиток та вдосконалення логістичного сервісу на підприємствах (2014)
Нурмаммедова Г. Т. - Конкурентоспособность предприятия: сущность и факторы, определяющие ее уровень (2014)
Нурсахатов Ч. Н. - Сущность и значение вспомогательных и обслуживающих подразделений предприятия (2014)
Озеров С. В. - Аутсорсинг транспортних функцій у логістичних системах (2014)
Павлюк В. А. - Зацікавленість робітників як важливий фактор у процесі організаційних змін (2014)
Ткачук О. О. - Структура фінансової частини бізнес-плану інноваційного проекту (2014)
Нудьга М. В. - Особливості аудиту майна підприємства (2014)
Волкова В. В. - Система мотивації персоналу як основа успішного управління персоналом (2014)
Гайдукова Д. В. - Особливості використання вербальних і невербальних каналів комунікацій в управлінні персоналом (2014)
Думчикова А. В. - Складові компоненти поняття "якість життя" (2014)
Зайцева О. О. - Сутність управлінської праці як самостійної системи (2014)
Захарова А. В. - Положительная роль конфликтов в организации (2014)
Кіян Т. В. - Проблеми молодіжного ринку праці (2014)
Кухаренко М. О. - Вплив управління професійним розвитком персоналу на ефективність роботи підприємства (2014)
Литвинова Ю. А. - Роль кадрового планирования на предприятии в современных условиях (2014)
Савченко Д. И. - Методы и алгоритм соционической диагностики работников предприятий (2014)
Топорова Л. Ю. - Особенности гендерного неравенства в системе высшего образования (2014)
Трифанова К. П. - Оцінка персоналу методом "асесмент-центр" (2014)
Шевчук А. В. - Використання методик тайм-менеджменту у системі управління персоналом на вітчизняних підприємствах (2014)
Шершнева Ю. В. - Использование нестандартных методов при оценке профессиональных качеств персонала (2014)
Нестерцова Л. В. - Вплив корпоративної культури на адаптацію персоналу (2014)
Гайдай Н. М. - Особливості відображення резервів для покриття втрат за банківськими кредитами у бухгалтерському обліку (2014)
Гамзаєва Е. М. - Фінансовий результат як економічна категорія та об'єкт бухгалтерського обліку й економічного аналізу (2014)
Зінченко А. С. - Розкриття інформації щодо складання звіту про фінансовий стан банку (2014)
Колівошко Г. М. - Особливості формування собівартості сільськогосподарської продукції (2014)
Компанець М. О. - Аналіз фінансового стану підприємства (2014)
Крута Л. С. - Оцінка впливу структури оборотних активів на ділову активність підприємства (2014)
Левченко М. М. - Проблеми та перспективи переходу українських підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності (2014)
Писарева О. А. - Вплив облікової політики на фінансові результати суб'єктів господарювання (2014)
Прокопенко Д. А. - Порівняння звіту про фінансові результати за П(С)БУ 3 та НП(С)БО 1 (2014)
Світлична О. С. - Облік витрат на ремонт та поліпшення основних засобів (2014)
Хомюк А. В. - Теоретичні аспекти визначення фінансового стану підприємства (2014)
Хричікова М. О. - Теоретичні аспекти обліку основних засобів на підприємстві (2014)
Шамрай Ю. О. - Особливості організації обліку за формами безготівкових розрахунків (2014)
Шмарівоз С. Г. - Особливості обліку фіксованого сільськогосподарського податку (2014)
Шупікова Н. М. - Характеристика доходів та видатків загального фонду бюджетної установи освіти (2014)
Акбергенов А. А. - Існування періодичних розв’язків систем нелінійних різницевих рівнянь (2011)
Александрович І. М. - Обернення інтегральних рівнянь Вольтерра з функцією Бесселя в ядрі, Сидоров М. В. (2011)
Барановська Л. В. - Диференціально-різницева задача групового зближення з нефіксованим часом (2011)
Вишенський О. О. - Вибір фазових операторів у квантовій механіці, Сірик С. В. (2011)
Вірченко Н. О. - Рівності Парсеваля для узагальнених інтегральних перетворень (2011)
Денисенко Н. Л. - Дослідження структури множини неперервно диференційовних на розв’язків систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом (2011)
Денисюк В. П. - Поліноміальні вейвлети з фінітним носієм, Рибачук Л. В. (2011)
Дудкін М. Є. - Обернена спектральна задача для блочних матриць типу Якобі в комплексній проблемі моментів у експоненціальній формі (2011)
Ільєнко А. Б. - Гранична теорема для числа зіткнень трьох випадкових блукань, Фуйор К. В. (2011)
Капустян В. О. - Оптимальне керування для сингулярно збурених періодичних параболічних рівнянь з нелокальними крайовими умовами, Лазаренко I. С. (2011)
Качановський М. О. - Формули типу Кларка–Окона в майкснерівському аналізі білого шуму для недиференційовних за Хідою випадкових величин (2011)
Лисецька О. М. - Інтегральні зображення узагальнених гармонічних функцій (2011)
Макасєєв О. М. - Області стійкості положень рівноваги неідеальної системи маятник–електродвигун (2011)
Овчаренко О. В. - Диференціальні формули для q-інтегрального зображення (τ, β)-узагальненої гіпергеометричної функції (2011)
Редько І. В. - Примітивна програмна алгебра обчислюваних функцій над графами, Снігур Н. М. (2011)
Сивак О. А. - Структура множини неперервних розв’язків систем лінійних функціонально-різницевих рівнянь (2011)
Скуратовський Р. В. - Проблема скінченної спряженості і спільний спектральний радіус (2011)
Спічак С. В. - Симетрійний аналіз і точні розв’язки лінійного рівняння Колмогорова, Стогній В. І., Копась І. М. (2011)
Шкляр Т. Б. - Глобальний атрактор неавтономного еволюційного включення типу реакції-дифузії (2011)
Южакова Г. О. - Композиційні формули для τ-узагальненої гіпергеометричної функції Гаусса (2011)
Яременко М. І. - Існування і єдиність розв’язку квазілінійних рівнянь з матрицею Гільберга–Серріна в Rl (2011)
Анісімова О. В. - Визначення параметрів стаціонарного жевріючого центрально-симетричного розряду низького тиску (2011)
Бушинський В. О. - Кореляційний аналіз характеристик блиску і гладкості паперового полотна з метою їх контролю в технологічному потоці, Воронов С. О., Панкратов В. Й., Родіонов В. М. (2011)
Герасимчук І. В. - Локалізація світлового пучка в системі двох нелінійних оптичних хвилеводів (2011)
Куліш В. В. - Одноелектронні оптичні властивості нанояєць (2011)
Лук’янов П. В. - Модель квазіточкового вихору (2011)
Лук’янов Петро В. - Генерація звуку при дозвуковому обтіканні лопаті гвинта гелікоптера (2011)
Ольшанський С. В. - Розрахунок вертикального руху краплі, що випаровується згідно із законом Срезневського (2011)
Решетняк С. О. - Параметри поверхневої двофокусної спін-хвильової лінзи, Бережинський А. С. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Наритник Т. М. - Дослідження можливості передачі сигналу COFDM радіорелейною лінією (2011)
Романов О. І. - Оцінка часу затримки в мережах IP і MPLS при обслуговуванні повідомлень у складних багатотранзитних напрямках зв’язку, Пасько С. П. (2011)
Трубаров І. В. - Дослідження одноелементної діелектричної резонансної антени у випадку ортогонального розміщення діелектричного резонатора відносно смужкової лінії (2011)
Безценний І. В. - Дослідження вигоряння сумішей антрациту і газового вугілля, Бондзик Д. Л., Щудло Т. С., Плюснова Л. П., Дунаєвська Н. І. (2011)
Дикий М. О. - Підвищення ефективності ГПТУ "Водолій” охолодженням повітряного потоку в компресорі, Соломаха А. С., Петренко В. Г. (2011)
Пуховий І. І. - Використання льодяної стіни для опалення буферної зони будівлі теплотою кристалізації води та визначення часу її плавлення в період відлиг (2011)
Петренко А. І. - Застосування workflow-систем для потреб сучасних науки та інженерії, Булах Б. В. (2011)
Редько І. В. - Редукційне моделювання в середовищі інтеграції, Снігур Н. М. (2011)
Романенко В. Д. - Метод адаптивного прогнозування максимальних умовних дисперсій співвідношень вихідних координат процесу з різнотемповою дискретизацією, Мілявський Ю. Л. (2011)
Богушевський В. С. - Керування конвертерною плавкою в умовах енергозберігаючої технології, Зубова К. М., Сухенко В. Ю. (2011)
Воронін Л. Г. - Охолодження полімерної плівки на частково зануреному у водяну ванну барабані, Лукач Ю. Ю., Мікульонок І. О., Ружинська Л. І. (2011)
Легеза В. П. - Обґрунтування використання коткових гасників у розширеному діапазоні частот, Легеза Д. В. (2011)
Макогон Ю. М. - Вплив умов відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірних плівок Fe50Pt50 на планарних підкладках SiO2(100 нм)/Si(100), Павлова О. П., Вербицька Т. І., Владимирський І. А. (2011)
Пірумов А. Є. - Моніторинг якості зварювання за електричними параметрами процесу, Шевченко М. В., Скачков І. О. (2011)
Серебрянський Д. О. - Стендові випробування відцентрового фільтра і циклофільтра при уловлюванні золи твердопаливного котла, Плашіхин С. В. (2011)
Степанчук А. М. - Закономірності компактування порошкових антифрикційних матеріалів на основі дисперснозміцненої міді, Богатов О. С., Грабійчук М. О. (2011)
Халімон О. П. - Достовірність феноменологічних моделей накопичення розсіяних пошкоджень при складному напруженому стані, Бондарець О. А. (2011)
Цибенко О. С. - Узагальнена форма закону збереження кількості руху в класичній механіці (2011)
Денисов М. О. - Схемо-технічні критерії ефективності незображуючих волоконно-оптичних систем (2011)
Колобродов В. Г. - Розробка методу розрахунку дифракційних лінз, Кучугура І. О. (2011)
Міхеєнко Л. А. - Числовий метод аналізу поля яскравості дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери, Тимофєєв О. С. (2011)
Синьков М. В. - Тривимірна томографічна реконструкція "великих” об’єктів за використання часткових сканувань, Закидальський А. І., Цибульська Є. О. (2011)
Чиж І. Г. - Допустимі похибки аберометрії ока, Шиша Т. О. (2011)
Барбаш В. А. - Обґрунтування методології оцінювання ефективності процесів делігніфікації рослинної сировини (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Правила оформлення та подання статей (2011)
Яковлєва Л. В. - Аналіз доступності препаратів для лікування хронічного обструктивного захворювання легенів українських пацієнтів, Бондаренко Д. В. (2015)
Крутських Т. В. - Визначення форми та розміру частинок субстанції альтабор (2015)
Logoyda L. S. - Development of methods for determination sesquiterpenic acids in stressprotective pharmacological agent with extracts of valerian, lemon balm and glycine (2015)
Матюшкіна М. В. - Вплив різнометальних (Mg, Co) біс(цитрато)германатів (станатів) на вираженість агресивної та конфліктної поведінки (2015)
Самура Б. А. - Исследование зависимости противовоспалительной активности от химической структуры в ряду 7-β-гидрокси-γ-(4’-хлорофенокси)пропил-8-замещенных теофиллина, Григорьева Л. В., Самура И. Б., Романенко Н. И. (2015)
Пругло Є. С. - Дослідження гострої токсичності 3-R-4-R1-1,2,4-триазол-5-тіолів в експерименті на щурах, Щербина Р. О., Панасенко Т. В., Книш Є. Г. (2015)
Чікіткіна О. М. - Експериментальне обґрунтування дози воглібозу у складі нового протидіабетичного засобу глікверину, Кононенко Н. М., Ковалевська І. В. (2015)
Геруш О. В. - Експериментальне вивчення гранул "Гепатропін" як потенційного гепатотропного засобу, Яковлєва Л. В., Лар’яновська Ю. Б., Сахарова Т. С. (2015)
Івануса І. Б. - Окиснювальна модифікація білків і стан ендогенної інтоксикації при гострому токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів при корекції тіотриазоліном (2015)
Яковлєва Л. В. - Динаміка вмісту N-ацетилглюкозаміну на тлі старіння статевої системи щурів самців, Ковальова Є. О., Кошова О. Ю. (2015)
Цубанова Н. А. - Дослідження впливу мелатоніну за умов гострої печінкової недостатності у щурів (2015)
Бухтіярова І. П. - Вплив ралейкіну на інтенсивність неферментативного глікозилювання та ліпідний обмін на моделі метаболічного синдрому у щурів, Щокіна К. Г., Дроговоз С. М. (2015)
Акритиду Х. П. - Сравнительная характеристика летучих компонентов травы, семян и корней люпина многолистного, Бойник В. В. (2015)
Демешко О. В. - Вивчення амінокислотного складу трави еспарцету піщаного, Ковальов В. М., Ковальов С. В. (2015)
Чорноус В. О. - Синтез та дослідження антиоксидантних властивостей ((5-((алкіл(арил)аміно)метил)-1-арил-1н-імідазол-4-іл)тіо)оцтових кислот, Паламар А. О., Грозав А. М., Яремій І. М., Вовк М. В. (2015)
Марчишин С. М. - Дослідження морфолого-анатомічної будови трави родовика лікарського (Sanguisorba officinalis L.), Сіра Л. М., Островська Г. І., Кудря В. В. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2015)
Титул, зміст (2012)
Луніна І. О. - Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації (2012)
Юрій С. І. - Фінансова грамотність населення в діалектиці сучасних освітніх тенденцій, Кізима Т. О. (2012)
Крупка М. І. - Аналіз формування й використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні, Демчишак Н. Б. (2012)
Кириленко О. П. - Захист пенсійних накопичень у контексті інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів, Козак Г. І. (2012)
Забарний Г. Г. - Розвиток недержавних пенсійних фондів та їхня діяльність на інвестиційному ринку України, Баланюк Н. Ю. (2012)
Гапонюк М. А. - Фінансові інновації на українському біржовому ринку, Дегтярьова Н. В. (2012)
Найман Е. Л. - Розподіл щоденної дохідності акцій, Хохлов В. Ю. (2012)
Сидорова А. В. - Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні, Жмайло М. А. (2012)
Шірінян Л. В. - Фінансове забезпечення мікрострахування в Україні (2012)
Бабіч В. В. - Удосконалення обліку формування, розподілу й використання прибутку, Поддєрьогін А. М. (2012)
Шиндирук І. П. - Економіко-математичне моделювання та оптимізація структури капіталу підприємств (2012)
Миськів Г. В. - Вплив інтеграції корпоративних структур на їхню капіталізацію, Шевченко Н. В. (2012)
Титул, зміст (2012)
Прогноз Державного бюджету України на 2013—2014 роки (круглий стіл у Міністерстві фінансів України під головуванням Міністра фінансів В. Хорошковського) (2012)
Власюк О. С. - Модернізація фінансової стратегії України: виклики міжнародного середовища та внутрішні пріоритети розвитку (2012)
Лондар С. Л. - Середньострокове прогнозування доходів бюджету: надходження податку на прибуток підприємств, Мельникова Л. О. (2012)
Кудряшов В. П. - Державні фінанси в період проведення реформ (2012)
Плескач В. Л. - Середньострокове прогнозування доходів державного бюджету України з допомогою методу експоненціального згладжування, Івасюк І. Я. (2012)
Затонацька Т. Г. - Середньострокове прогнозування бюджетних видатків: зарубіжний досвід, Шиманська О. А. (2012)
Козюк В. В. - Оптимальний рівень боргового навантаження: глобальні макрофінансові зрушення та швидкоплинні очікування (2012)
Соколовська А. М. - Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС, Кощук Т. В. (2012)
Шемаєва Л. Г. - Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України (2012)
Резнікова О. О. - Перспективи розвитку світової економіки в 2012 році: очікування "другого дна” рецесії (2012)
Сёмин А. А. - Применение вероятностных методов оценки рисков при проектировании пассажирских судов внутреннего и смешанного плавания (2013)
Трунин К. С. - Совершенствование проектирования гибких связей для морских привязных систем (2013)
Башинський В. Г. - Метод комплексної оцінки захищеності озброєння та військової техніки від керованих ракет з інфрачервоним контуром наведення, Камак Ю. О., Феденько В. М. (2013)
Андрейчикова А. Ю. - Анализ современных систем автоматизированного проектирования в машиностроении (обзор), Галь А. Ф. (2013)
Савицкий М. М. - Определение параметров облегченных стальных баллонов для грузовой системы CNG-газовозов, Савицкий А. М., Супруненко В. А., Зайцев Вал. В., Зайцев В. В. (2013)
Костин В. А. - Особенности формирования структуры при сварке высокопрочных сталей с карбонитридным упрочнением, Григоренко Г. М., Жуков В. В. (2013)
Лєбєдєва Т. Ю. - Тенденції розвитку похідних фінансових інструментів у глобальному бізнес-середовищі (2013)
Коваленко І. І. - Деякі принципи побудови автоматизованої системи управління організаційними структурами проектів, Пугаченко К. С. (2013)
Тур О. В. - Роль антикризового менеджменту у вирішенні проблем підприємств із виробництва мінеральних вод (2013)
Коваленко И. И. - Методы качественного анализа сценариев эксплуатации портовых грузоподьемных машин в конфликтных ситуациях, Середа Н. С., Мельник А. В. (2013)
Самойленко Д. М. - Використання методів динамічної стеганографії для захисту інформаційних ресурсів, Новосьолова К. М. (2013)
Руженцев В. И. - О стойкости к атаке усеченных дифференциалов Rijndael-подобных шифров с большими размерами блоков (2013)
Войтенко Ю. Ю. - Дослідження тайм-ауту повторної передачі транспортного з’єднання в радіомережах, що самоорганізуються (2011)
Крижанівський В. І. - Вплив параметрів тонкоплівкового діелектричного бар’єра на характеристики озонатора, Кузьмичєв А. І., Чаплинський Р. Ю. (2011)
Ксьонзенко П. Я. - Особливості побудови міських мереж передавання даних на базі технології МІТРІС, Наритник T. М., Химич П. В. (2011)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність теплонасосних систем повітряного опалення, Галан М. А. (2011)
Бржезицький В. О. - Дослідження причин електричного перекриття підтримуючих ізолюючих підвісок середньої фази повітряної лінії електропередачі, Щерба А. А., Подольцев О. Д., Троценко Є. О., Шевченко С. Ю., Гаран Я. О., Атарод С. (2011)
Бідюк П. І. - Інформаційна система підтримки прийняття рішень для прогнозування фінансово-економічних процесів на основі структурно-параметричної адаптації моделей, Трофимчук О. М., Федоров А. В. (2011)
Голінко І. М. - Синтез цифрової системи керування за інтегральними показниками якості, Кубрак А. І., Трегуб В. Г. (2011)
Кірік О. Є. - Динамічні моделі з узагальненим законом збереження для керування розподілом потоків у розподільчих мережах, Клименко В. М., Остапенко В. В., Якуніна І. Л. (2011)
Романенко В. Д. - Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією, Реутов О. А. (2011)
Романюк В. В. - Континуум оптимальних рішень в чотиривузловій моделі розподілу ресурсів за умов двох некоректно оцінених невизначеностей і відповідного значення гри (2011)
Ясінський В. В. - Задача прогнозування і керування процесом еволюції знань у складних навчальних системах (2011)
Андреєв І. А. - Процес ламінарного конвективного змішування фібробетону при віб-роекструзії в круглому кільцевому каналі, Комкіна Н. В. (2011)
Аршук М. В. - Корозійна стійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т, Хижняк В. Г., Лоскутова Т. В., Погребова І. С. (2011)
Крамар Г. М. - Особливості спікання твердих сплавів на полікарбідній основі з дрібно- та нанодисперсною зв’язкою, Сушинський В. І., Ісаєв Є. О. (2011)
Лобода П. І. - Вплив анізотропії мікроструктури спрямовано армованого композита на адгезійну міцність зчеплення покриття із нітриду титану, Карпушевський Б., Дюбнер Л. Г., Чайка Д.В. (2011)
Макогон Ю. М. - Структура і магнітні властивості нанорозмірної плівки Fe50Pt50 на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(001), Павлова О. П., Вербицька Т. І., Владимирський І. А. (2011)
Пелих В. М. - Визначення довговічності конструкційних алюмінієвих сплавів за умови асиметричного розтягнення-стиснення методом еквівалентних напружень (2011)
Сороченко В. Ф. - Нанотехнологічні основи застосування ZrF4 для зміцнення ливарного алюмінієвого сплаву АК12М2, Чернега Д. Ф., Кудь П. Д., Іванченко Д. В. (2011)
Яхно О. М. - Гідродинаміка струминних течій у щілинах регульованих гідростатичних сферичних шарнірів, Струтинський С. В. (2011)
Міхеєнко Л. А. - Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами, Тимофєєв О. С. (2011)
Дешко В. І. - Структурний аналіз енергоспоживання й енергозбереження в галузі освіти, Шевченко О. М. (2011)
Барбаш В. А. - Обґрунтування виробництва паперу і картону із недеревної рослинної сировини (2011)
Голембіовський А. О. - Вилучення сполук U(VI) з вод із використанням органоглин, Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю., Жданюк Н. В. (2011)
Реферати (2011)
Автори номера (2011)
Титул, зміст (2012)
Федосов В. М. - Українська фінансова наука: ґенеза, еволюція, ренесанс, Юхименко П. І. (2012)
Швабій К. І. - Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб (2012)
Чекіна В. Д. - Введення податку на нерухомість в Україні: проблеми й ризики (2012)
Серебрянський Д. М. - До питання запровадження інвестиційної податкової знижки в Україні, Мельничук Г. С. (2012)
Черевиков Є. Л. - Методичні підходи до оцінки ефективності державної фінансової підтримки інноваційної діяльності (2012)
Степанова О. В. - Реформування системи охорони здоров’я у США, Іголкін І. В. (2012)
Полозенко Д. В. - Добровільне медичне страхування та лікарняні каси — складові реформи охорони здоров’я України, Парій В. Д. (2012)
Васильців Т. Г. - Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні, Лупак Р. Л., Юрків Н. Я. (2012)
Петленко Ю. В. - Удосконалення структури капіталу компанії як умова підвищення її капіталізації, Решетова Г. В. (2012)
Бабяк Н. Д. - Фінансовий контролінг у транснаціональних корпораціях і холдингах, Буратчук Н. Ю. (2012)
Видатний фінансист України новітньої доби (до 80-річчя Г.О. П’ятаченка — першого Міністра фінансів незалежної України) (2012)
Кочанов В. Ю. - Дослідження деформативності світлопрозорих елементів конічних ілюмінаторів підводних апаратів при гідростатичному навантаженні (2013)
Душко В. Р. - Анализ основных формообразующих факторов кранового судна, Несин Д. Ю. (2013)
Соломенцев О. И. - О влиянии степени упорядоченности волнения на силу удара при днищевом слеминге, Ли Тхань Бин (2013)
Половецкий Е. В. - Исследование возможности применения принудительной схемы деформирования при диффузионной сварке сплавов АМГ6 и ВТ6, Новомлинец О. О., Лабарткава А. В., Матвиенко М. В., Трунин К. К. (2013)
Мошенцев Ю. Л. - Опыт разработки водовоздушных охладителей наддувочного воздуха нового поколения, Гогоренко А. А., Тягнирядно Б. А., Минчев Д. С., Нагорный А. В. (2013)
Верещаго Е. Н. - Анализ динамики электрической цепи с дугой и реактором, включенным последовательно с конденсатором, Сидорец В. Н. (2013)
Самойленко Д. М. - Методика визначення довжини пароля шифрів поліабеткової заміни, Дронов В. В. (2013)
Воробйова І. А. - Методики оцінки кредитоспроможності позичальника в сучасній банківській системі: переваги та недоліки, Перепадья А. С. (2013)
Благодатный В. В. - Разработка математичской модели площадного источника выбросов, Фалько В. В., Зинченко В. Ю. (2013)
Рижков О. С. - Моделювання руху забрудненого потоку газу в апаратах мокрого типу пиловловлювання на прикладі порожнистого форсункового скрубера, Рижков Р. С., Качанова Ю. В. (2013)
Вступ (2009)
Стороженко І. С. - На яку січ спирався Б. Хмельницький, готуючи повстання проти польської влади в Україні? (2009)
Грибовський В. В. - Нівеляція традиційних потестарних і егалітарних структур запорозького козацтва в останні десятиліття існування Січі (2009)
Репан О. А. - Система влади та самоврядування в Запорозькій паланці (2009)
Світленко С. І. - Місцеве самоврядування Катеринославщини у процесі формування основ громадянського суспільства дореволюційного періоду (ХІХ–початок ХХ ст.) (2009)
Буланова Н. М. - Діяльність місцевих органів влади Катеринославщини у 1917 р. (На прикладі Карнаухівської волості) (2009)
Митрофаненко Ю. С. - "Вільне місто" : теорія та практика махновського самоврядування у Катеринославі (листопад 1919 р.) (2009)
Суховий В. І. - Заходи органів місцевої влади по боротьбі з проституцією на Катеринославщині-Дніпропетровщині у міжвоєнні роки (2009)
Іваненко В. В. - Роль місцевого партійно-державного апарату у здійсненні політики колективізації на Дніпропетровщині, Романець Н. Р. (2009)
Прушак т. В. - Діяльність комунальних служб Дніпропетровської міської управи під час німецько-фашистської окупації 1941–1943 рр. (2009)
Печеніна Н. А. - Політична реабілітація 1953 – початку 60-х рр. ХХ ст.: За матеріалами Дніпропетровського обласного архіву (2009)
Бородін Є. І. - Виконавча влада Дніпропетровщини в роки незалежності України (1991–2009 рр.) (2009)
Мороз В. С. - Князь-гетьман Дмитро Іванович Байда-Вишневецький (? – 1563) (2009)
Джусов А. Б. - Подвижник залюднення Присамар’я (2009)
Лазебник В. І. - Катеринославське губернське земство: перші кроки діяльності і діячі. 1866–1869 рр. (2009)
Лопатіна О. М. - Барон Корф – видатний просвітитель Запорізького краю (2009)
Шляхов О. Б. - Катеринославский губернатор князь П. Д. Святополк-Мирський: постать на тлі епохи (2009)
Коник О. О. - Член Російської Державної думи першого скликання від Катеринославської губернії С. М. Рижков (2009)
Савчук В. С. - Освітянська і громадська діяльність К. І. Попеля, Кушлакова Н. М. (2009)
Яценко В. Я. - В. І. Осипов: політичний портрет у контексті революційної доби 1917–1920 рр. (2009)
Цимлякова Т. М. - "Особистому – лічені години, все життя – пролетаріату, революції" (2009)
Чабан М. П. - М. М. Стасюк – відомий політичний і кооперативний діяч України (2009)
Бойко О. В. - Марко Остапович Озерний − видатний діяч Дніпропетровщини, Дяченко О. В. (2009)
Товстоляк Н. М. - Каталоги музею українських старожитностей В. В. Тарновського як джерела з історії Придніпров’я (2009)
Дірявко Ю. П. - Загальні аспекти розвитку початкової освіти на Катеринославщині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст., Олешко М. С. (2009)
Посунько А. С. - Заходи органів місцевої влади щодо поширення медичних знань на Катеринославщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Пахоменков Ю. Г. - Діяльність комісара українських урядів з освіти на Катеринославщині (1917–1918 рр.) (2009)
Соляник Н. О. - Повсякдення сільської жінки 1930–1950 рр. (За матеріалами усної історії на прикладі села Сурсько-Михайлівка Солонянського району Дніпропетровської області) (2009)
Кочергін І. О. - Краєзнавчий рух Дніпропетровщини на сучасному етапі (2009)
Ковальова І. Ф. - Археологічні дослідження Новобогородицької фортеці у 2009 р. (2009)
Шалобудов В. М. - Натільні хрести, знайдені на території Богородицької фортеці у 2009 р. (2009)
Вступ (2011)
Виноградов Г. М. - Наддніпрянщина як територіальна та міфологічна складова першого етапу Великого переселення народів (I – IV ст. н. е.) (2011)
Шаталов Д. В. - Про типи нападів козаків і татар на українському Степовому Кордоні в другій половині ХV – першій половині ХVIІ ст. (2011)
Суховий В. І. - Статус жінки в українському шляхетському суспільстві другої половини XVI – початку XVII ст.: проблема інтерпретації джерел (2011)
Каюк С. М. - Запорозьке козацтво і гайдуки як військові прикордонні спільноти Фронтиру у другій половині XVIII – першій половині XIX ст., Посунько А. С. (2011)
Світленко С. І. - Постать Т. Г. Шевченка у житті та діяльності Є. Х. Чикаленка (2011)
Литвинова Т. Ф. - Як М. П. Позен став "кріпосником" (до персоналістики селянської реформи 1861 р.), Січкар О. О. (2011)
Антипенко Г. С. - Формування світогляду О. Ф. Кістяківського (2011)
Маслюченко С. П. - Сергій Подолинський і українське інтелектуальне середовище (2011)
Дяченко О. В. - Діяльність Олександра Кониського в НТШ (2011)
Нікітенко А. І. - До питання про подружні ідеали у шлюбах діячів Київської старої громади (2011)
Антипенко В. В. - Польський чинник у процесі введення земського самоврядування на Правобережній Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Хоречко А. М. - Участь дворян Катеринослава в громадсько-політичному житті міста початку ХХ ст. (2011)
Бушин В. С. - Економічний розвиток та зміни типів функціональної належності повітових міст Катеринославської губернії з кінця XVIII до початку XX ст. (2011)
Венгер Н. В. - Підприємницька династія Гезе в Катеринославі (2011)
Буланова Н. М. - І. І. Ясюкович – видатний промисловець Придніпров’я (2011)
Малига Н. М. - Приватні банківські установи на Катеринославщині 60–90-х років ХІХ ст., Мирончук В. Д. (2011)
Медведовська А. Ф. - Підприємницька діяльність євреїв Нижньої Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Прокопенко С. Л. - Катеринославська гімназія в умовах контрреформи 1871 р. (2011)
Кушлакова Н. М. - Друга й третя школи Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства для робітників: виникнення, діяльність, значення (2011)
Лучка Л. М. - Бібліотека Сімейно-педагогічного гуртка – перший осередок дитячого читання в Катеринославі на початку ХХ ст. (2011)
Гриженко Л. В. - Організація дозвілля міського населення Катеринослава та його особливості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Утєшева Г. В. - Розваги катеринославців на межі ХІХ –ХХ ст.: "легковажна оперетка" (2011)
Діанова Н. М. - Протоієрей С. Серафимов як дослідник історії Південної України (2011)
Митрофаненко Ю. С. - Справа отамана Волинця (2011)
Бойко О. В. - Православна церква на Дніпропетровщині в роки Голодомору (1932–1933 рр.) (2011)
Романець Н. Р. - Зняття судимості з колгоспників (1934–1936 рр.) (2011)
Марченко В. О. - Колгоспне виробниче життя селян Наддніпрянщини у повоєнний період (1945 – початок 1950-х рр.) (2011)
Нікілєв О. Ф. - Проблеми торгівлі українського села середини 1950 – 1960-х рр. (2011)
Панченко В. Г. - Легалізація та діяльність ОУН в Україні протягом 1990-х рр. (2011)
Kotikova O. - The part to rational land use – indication of the environmental condition of agricultural land, Khristenko O. (2015)
Червен І. І. - Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав, ЦурканН. В. (2015)
Albrecht J. A. - Consumer Acceptance and Willingness to Purchase Irradiated Foods in the United States (2015)
Кіщак І. Т. - Державне регулювання та економіко-технологічні засади розвитку рибопродуктового комплексу, Корнєва Н. О., Новіков О. Є. (2015)
Потриваєва Н. В. - Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів (2015)
Підгребельна М. І. - Особливості діяльності великотоварних аграрних підприємств та їх вплив на аграрний ринок України, Шувар Б. І. (2015)
Музика Б. Б. - Подолання внутрішніх суперечностей – основа подальшого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу (2015)
Манжура О. В. - Кооперативи у страховому секторі: історичний досвід і перспективи для України (2015)
Шишпанова Н. О. - Вплив демографічної ситуації на відтворення трудового потенціалу сільських територій (2015)
Зуб О. М. - Інвестиційно-інноваційні передумови формування економічної безпеки аграрного сектора (2015)
Вожегова Р. А. - Динаміка висоти рослин рису та стійкість їх до вилягання залежно від сортового складу, обробітку ґрунту та фону мінерального живлення, Олійник О. І. (2015)
Антипова Л. К. - Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на півдні України (2015)
Полторецький С. П. - Енергетична ефективність вирощування насіння проса (2015)
Федюшко М. П. - Екологічне обґрунтування індикаторних видів асоційованого агробіорізноманіття Північного Приазов’я України (2015)
Телекало Н. В. - Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах Лісостепу правобережного (2015)
Аралова Т. С. - Гібридологічний аналіз кількісних ознак продуктивності гібридів F1 горошку посівного (2015)
Назарчук А. А. - Фотосинтетичний потенціал сої залежно від інокуляції насіння, фону живлення та сорту в умовах Степу України (2015)
Підпала Т. В. - Оцінка забійних якостей бугайців молочних порід, Гребенюк Н. В. (2015)
Топіха В. С. - Методичні основи створення та використання свиней породи дюрок української селекції в умовах ПрАТ "Племзавод "Степной", Волков А. А. (2015)
Волощук В. М. - М’ясні якості кнурців різного рівня стрес-схильністі, Іванов В. О., Погрібна Н. М. (2015)
Войтенко С. Л. - Продуктивність свиней породи ландрас, Петренко М. О. (2015)
Раскатова С. М. - Генетическая обусловленность откормочных качеств свиней по ряду QTL, Костюнина О. В., Траспов А. А., Шавырина К. М., Зиновьева Н. А. (2015)
Лихач В. Я. - Використання ентропійно-інформаційного аналізу для оцінки відтворювальних якостей помісних свиноматок, Крамаренко С. С., Шебанін П. О. (2015)
Гридюшко Е. С. - Продуктивность и генетическая структура материнских линий белорусского заводского типа свиней породы йоркшир, Гридюшко И. Ф. (2015)
Крамаренко О. С. - Аналіз генетико-демографічних процесів в популяції худоби південної м’ясної породи (2015)
Егоров Г. В. - Концепт многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт с высоким ледовым классом, Автутов Н. В. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Решение оптимизационной задачи определения главных элементов однокорпусного быстроходного пассажирского судна (2013)
Соломенцев О. И. - О влиянии бортовой качки на эффективную поверхность рассеяния корабля, Нгуен Доан Кыонг (2013)
Трунин К. С. - Классификация современных кабель - тросов для подводных исследований (2013)
Лычко Б. М. - Анализ влияния гидрометеорологических показателей рейсовых линий на условия эксплуатации морских судов (2013)
Блінцов В. С. - Концепція створення автономних ненаселених підводних апаратів для військово-морських сил держави, Блінцов С. В., Дан Фук Тхи, Красних О. В. (2013)
Колесар И. А. - Исследование напряженно-деформированного состояния сварных и паяных узлов из разнородных материалов с промежуточными прослойками при нагружении сжатием, Квасницкий В. В., Ермолаев Г. В., Мартыненко В. А. (2013)
Кузнецов В. Д. - Вплив нанооксидів титану на розподілення неметалевих включень і структуру металу шва низьколегованих сталей, Смірнов І. В., Шаповал К. П. (2013)
Новогрецкий С. Н. - Влияние насыщения совмещенной магнитной системы бесконтактного синхронного генератора на гармонический состав электродвижущей силы его обмоток, Прудников А. А. (2013)
Шостак В. П. - Расход топлива и экологичность судовой пропульсивной установки с кайтом, Кисарова А. Ю. (2013)
Шостак В. П. - К вопросу о токсичных оксидах азота в отходящих газах малооборотных дизелей, Манзюк А. Ю. (2013)
Серпухов М. Ю. - Ієрархія інструментів прихованого протекціонізму у міжнародній торговельній політиці (2013)
Бондаренко О. В. - Результати обробки статистичних даних щодо науково-дослідних суден, Московко О. С. (2013)
Боднарчук Ю. С. - Влияние лунок на аэрогидродинамическое сопротивление пластины, шара и кругового цилиндра (2013)
Соломенцев О. И. - Оценка потерь скорости судна с малой площадью ватерлинии в условиях ветра и волнения, Гофман А. А. (2013)
Егоров Г. В. - Особенности серии "сверхполных" танкеров cмешанного река-море плавания проекта RST27, Тонюк В. И. (2013)
Соломенцев О. И. - Живучесть фрегата с аутриггерами под действием удобной погрузки, Фам Куанг Шон (2013)
Ермолаев Г. В. - Исследование влияния формы шва на напряженное состояние стыкового соединения при растяжении, Мартыненко В. А., Марунич И. В. (2013)
Полишко А. А. - Анализ неметаллических включений в литой высоколегированной стали электрошлакового переплава и электрошлакового переплава жидкого металла, Саенко В. Я., Степанюк С. Н., Клочков И. Н. (2013)
Пищанская Н. А. - Выбор компоновочных размеров насадочных контактных устройств на базе регулярных структурированных насадок (2013)
Радионов А. В. - Повышение промышленной и экологической безопасности шахтных вентиляторов главного проветривания (2013)
Приходько С. Б. - Генерування випадкових чисел з розподілом гауcса на основі перетворення джонсона із сім’ї SU (2013)
Вигнан Д. С. - Досягнення і проблеми післягеномної ери (До 60-річчя відкриття структури ДНК та 10-річчя завершення геномного проекту), Оліярник О. Д. (2013)
Бондаренко О. В. - Мікроскопічні зміни в печінці котів при каліцивірусній інфекції (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічні зміни в нирках і міокарді курей при інфекційному ларинготрахеїті, Лісова В. В., Криштоп М. С., Дідович М. А. (2013)
Борисевич Б. В. - Роль гістологічних досліджень у діагностиці парвовірусної інфекції собак, Чумаков К. А., Дідович М. О. (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічна будова серця окуня в нормі та при постодиплостомозі, Айшпур О. М., Наконечна О. В. (2013)
Борисевич Б. В. - Патоморфологічні зміни в тонкій кишці курей при синдромі зниження несучості, Шацило Е. С., Юшкова І. О. (2013)
Висоцький А. О. - Порівняльна оцінка морфологічних показників та інтегральних лейкоцитарних індексів крові корів з продуктивністю більше 4000 кг на рік при сучаснихтехнологіях утримання в умовах фермерських господарств Рівненської області України., Романська У. Б. , Висоцький М. В. (2013)
Власенко В. В. - Використання середовища "ВІНТУБ" для виявлення адаптивних форм збудника туберкульозу, Власенко І. Г., Войціцька О. М. (2013)
Водоп’янова Л. А. - Морфологічна характеристика кісткового мозку і його клінічне застосування, Жукова І. О., Югай К. Д., Бобрицька О. М., Антипін С. Л. (2013)
Горальський Л. П. - Особливості морфології спинного мозку та спинномозкових вузлів у хребетних тварин, Сокульський І. М., Демус Н. В., Колеснік Н. Л., Веремчук Я. Ю. (2013)
Горальський Л. П. - Особливості гістоархітектоніки печінки у кролів при згодовуванні комбікорму з різним вмістом хрому, Ібатулін І. І., Волківський І. А., Махно К. І., Гуральська С. В. (2013)
Гуральська С. В. - Морфологія гардерової залози курей, вакцинованих проти інфекційного бронхіту (2013)
Демус Н.В. - Ріст і розвиток теличок чорно-рябої породи залежно від типів автономної регуляції серцевого ритму (2013)
Денисова О. М. - Ефективність використання комбінованих середовищ для кріоконсервування еритроцитів бика, Жегунов Г. Ф., Хасбауі Х. А., Ващенко В. В. (2013)
Дишлюк Н. В. - Особливості будови проміжної зони шлунка та її імунних утворень курей віком 1, 2 і 3 роки (2013)
Єфімов В. Г. - Вплив кормової добавки з торфу на показники природної резистентності поросят у ранній період дорощування, Ракитянський В. М., Ліснича О. М., Костюшкевич К. Л., Ардиковський В. О. (2013)
Замазій А. А. - Енергетична цінність молозива та молока свиноматок з різними типами вищої нервової діяльності, Камбур М. Д., Піхтірьова А. В. (2013)
Калачнюк Л. Г. - Відновлення активності ензимів ЦТК у пошкоджених гепатоцитах (2013)
Калиновський Г. М. - Стан маткових труб корів на стадії збудження статевого циклу, Шнайдер В. Л., Омеляненко М. М. (2013)
Карповський П. В. - Деякі показники обміну вуглеводів в сироватці крові свиней з різним тонусом автономної нервової системи, Постой Р. В., Криворучко Д. І., Карповський В. І., Трокоз В. О., Данчук О. В., Ландсман А. О., Шестеринська В. В., Васильєв А. П. (2013)
Ковалів Л. М. - Ізоферментний спектр лактат- і малатдегідрогенази в цитоплазмі тканин новонароджених телят за впливу біологічно активних речовин (2013)
Ковальський Ю. В. - Морфологічні особливості будови середньої кишки у медоносних робочих бджіл, Кирилів Я. І. (2013)
Ковальчук О. М. - Гістологічні зміни гепатопанкреасу триліток білого амура за різних способів вирощування (2013)
Ковальчук І. І. - Патоморфологічні зміни в легенях собак за бабезіозу (2013)
Ковальчук І. І. - Вміст загальних ліпідів і співвідношення їх класів у тканинах медоносних бджіл за умов традиційного та органічного виробництва, Федорук Р. С. (2013)
Кокарєв А. В. - Динаміка секреції імуноглобулінів молозива свиноматок за дії препарату "Імунолак”, Масюк Д. М. (2013)
Костишин Є. Є. - Морфологічна структура плаценти різних видів жуйних тварин у порівняльному аспекті, Завірюха В. І., Костишин Л. Є. (2013)
Кот Т. Ф. - Органометрія яйцепроводу свійських птахів (2013)
Коцюмбас Г. І. - Клінічні симптоми та патологоанатомічна характеристика синдрому дерматиту і нефропатій за цирковірусної інфекції поросят, Леньо М. І., Вінічук Г. М., Химинець П. С. (2013)
Коцюмбас Г. І. - Патоморфологічні зміни в печінці і нирках свиней за експериментального Т-2 токсикозу, Данкович Р. С. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Пробіотики — необхідна складова при сучасних технологіях вирощування тварин, Жила М. І., Шкіль М. І. (2013)
Кропивка С. Й. - Антиоксидантний статус та дезінтоксикаційні процеси в організмі корів за згодовування різної кількості цитрату наночастинок селену (2013)
Лаврів П. Ю. - Вплив фізіологічних механізмів слизової оболонки кишечника в молодняка худоби на дію бактерій сальмонел, Романович М. С. (2013)
Ладиш І. О. - Ефективність застосування пробіотика "Болмол" при вирощуванні ягнят, Гужвинська С. О., Бєлогурова В. І., Знагован С. Ю., Сімонович В. М. (2013)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності та впливу кормової добавки на вміст заліза у органах курчат-бройлерів (2013)
Лемішевський В. М. - Гістологічна та гістохімічна характеристика печінки поросят за згодовування пробіотичних кормових добавок (2013)
Лесик Я. В. - Стан антиоксидантної системи організму кролематок за умов тривалого випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому, Федорук Р. С., Кропивка С.Й. (2013)
Лешовська Н. М. - Активність Т- і В-клітинного імунітету у корів і їх телят за дії препарату "Оліговіт", Брода Н. А., Віщур О. І., Мудрак Д. І., Рацький М. І., Смолянінов К. Б., Голубєв М. І. (2013)
Маслянко Р. П. - Медіаторні функції позаклітинного цитокіну (HMGB1) в імунітеті багатоклітинних організмів, Божик Л. Я., Пукало П. Я., Романович М. С. (2013)
Маслянко Р. П. - Залізодефіцитний стан у дітей і тварин раннього віку; етіологія та поширеність, Рапа О. І., Сілантієва Т. Р., Романович М. С. (2013)
Маслянко Р. П. - Сучасні уявлення про патогенез токсикозу у людей і тварин раннього віку, Гутий Б. В., Романович М. С., Сілантьєва Т. З. (2013)
Маслянко Р. П. - Симбіотна мікрофлора кишечника: сучасний стан проблеми, Куртяк Б. М., Пундяк Т. О. (2013)
Мотько Н. Р. - Застосування сорбентів при вирощуванні кролів, Мицук О. А., Мідяний С. В. (2013)
Огородник Н. З. - Активність трансаміназ і вміст імуноглобулінів у крові поросят при відлученні та за дії ліпосомального препарату, Віщур О. І., Кичун І. В. (2013)
Островська М. Ю. - Постембріональний розвиток імунної системи кишечника птиці, Стояновський В. Г., Коломієць І. А. (2013)
Пеленьо Р. А. - Моніторинг шлунково-кишкових паразитозів свиней в господарствах західного регіону України (2013)
Понкало Л. І. - Вплив нових імунотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії на вміст вітамінів А та Е у сироватці крові корів та їх телят, Віщур О.І. (2013)
Самсонюк І. М. - Активність трансаміназ і лужної фосфатази сироватки крові щурів трьох поколінь, яким згодовували генномодифіковану сою, Стронський Ю. С. (2013)
Скіп О. С. - Вміст білка та амінокислотний склад біомаси eisenia foetida, культивованих на субстратах із підвищеним вмістом важких металів на тлі дії цеоліту, Буцяк В. І. (2013)
Слипанюк О. В. - Стан системи антиоксидантного захисту у корів залежно від породи, фізіологічного стану та умов Прикарпаття (2013)
Сокульський І. М. - Гістоморфологія та гістохімія спинного мозку кроля європейського (2013)
Спіцина Т. Л. - Морфологічний склад крові і проявлення статевих інстинктів у телиць сірої української породи 13 – 14 місячного віку залежно від умов утримання (2013)
Тибінка А. М. - Особливості структури міжм’язового нервового сплетення кишечнику у курей з різною типологією автономного тонусу (2013)
Федорченко А. М. - Показники імунореактивності телят, народжених від корів, яким у сухостійний період ентерально застосовували селенорганічний препарат Сел-Плекс (2013)
Хмель Ю. І. - Підбір оптимального поживного середовища для культивування штаму S.sioyaensis - продуцента тіопептидного антибіотика сіоміцину (2013)
Хомин М. М. - Антиоксидантні та дезінтоксикаційні процеси в організмі вагітних самок щурів за дії цитратів наночастинок хрому та селену, Федорук Р. С., Храбко М. І. (2013)
Шульженко Н. М. - Гематологічні та біохімічні показники крові голштинських корів різних типів стресостійкості (2013)
Щебентовська О. М. - Деякі аспекти вивчення властивостей м’язової тканини за використання динамічних спекл-полів, Муравський Л. І., Березюк М. І. (2013)
Янович Н. Є. - Обмінні процеси жирних кислот у зябрах і ріст коропів за різного рівня цинку та міді у комбікормі (2013)
Kovalchuk N. A. - Metabolic type of horses blood of riding breed under conditions of physical loading, Vischur O. I. (2013)
Титул, зміст (2012)
Звєряков М. І. - Формування системи індикаторів фінансової стійкості банківської системи, Коваленко В. В. (2012)
Федулова Л. І. - Фінансовий імператив інститутів розвитку (2012)
Шумська С. С. - Національне багатство України у вимірі показників СНР (2012)
Селіверстов В. В. - Аналіз впливу окремих інструментів монетарної політики на темпи інфляції в Україні (2012)
Шемаєв В. В. - Фінансова підтримка розвитку експорту на основі створення експортно-кредитного агентства (2012)
Ловінська Л. Г. - Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні: мета і сфера впливу (2012)
Баглюк Ю. Б. - Страховий ринок України: капіталізація й конкуренція (2012)
Ротова Т. А. - Модель капіталу страхової компанії, зваженого на фінансові ризики, Клапків Л. М. (2012)
Сліпко К. О. - Особливості страхування домашнього майна громадян у Німеччині та перспективи його розвитку в Україні (2012)
Плікус І. Й. - Потенціал підприємства, його оцінка й трансформація: економічна та бухгалтерська інтерпретація (2012)
Волошанюк Н. В. - Потенціал синергії в результаті укрупнення підприємств (2012)
Гринюк Н. А. - Економічна участь пайовиків у господарській діяльності підприємств споживчої кооперації (2012)
Титул, зміст (2012)
Власюк О. С. - Виклики та загрози фінансовій безпеці України на середньострокову перспективу (2012)
Венцковський Д. Ю. - Сучасний стан і напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями (2012)
Лондар С. Л. - Вплив фактора старіння населення на збалансованість державних фінансів в Україні, Башко В. Й. (2012)
Поддєрьогін А. М. - Сплата податку на додану вартість та іммобілізація грошових коштів суб’єктів підприємництва, Лесько М. В. (2012)
Пашко П. В. - Удосконалення планування митних надходжень до державного бюджету (2012)
Гаманкова О. О. - Страховий ринок України у глобальному страховому просторі, Хлівний В. К. (2012)
Внукова Н. М. - Удосконалення організації факторингу в банку за логістичним підходом, Опешко Н. С., Колодізєва С. О. (2012)
Стирський М. В. - Глобальне середовище формування конкурентних стратегій фондових бірж України (2012)
Кульпінський С. В. - Дослідження кількісних параметрів формування ринкових умов залучення акціонерного капіталу, Сухенко О. А. (2012)
Непран А. В. - Ресурси ринку капіталу в системі інвестиційного фінансування реального сектору економіки України (2012)
Тян Р. Б. - Структурний аналіз грошових потоків із метою підвищення надійності їх прогнозування, Лисенко О. В. (2012)
Титул, зміст (2012)
Лондар С. Л. - Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов’язаних із управлінням державним боргом в Україні, Башко В. Й. (2012)
Павлюк К. В. - Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні, Степанова О. В. (2012)
Шишко О. В. - Проблемні питання методики розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку (2012)
Кучер Г. В. - Ефективність системи управління державним боргом в Україні (2012)
Козоріз М. А. - Методичні засади оцінки кредитного потенціалу регіону, Музика І. С. (2012)
Коваль О. П. - Місце й роль загальнообов’язкової накопичувальної складової в багаторівневій пенсійній системі України: антикризовий аспект (2012)
Ловінська Л. Г. - Світовий досвід запровадження міжнародних стандартів у бухгалтерському обліку державного сектору, Гізатуліна Л. В. (2012)
Стефанюк І. Б. - Об’єктивні засади проведення зовнішнього аудиту місцевих бюджетів (2012)
Глущенко В. В. - Фінансовий контроль в Україні: вектори розвитку, Хмельков А. В. (2012)
Мороз О. В. - Фінансовий критерій формування моделей економічної поведінки підприємств, Карачина Н. П. (2012)
Іванов Ю. Б. - Реформування податкових систем: нова якість обговорення, Майбуров І. А., Гончаренко Л. І. (2012)
Титул, зміст (2012)
Богдан Т. П. - Стабілізаційна бюджетно-податкова політика та особливості її застосування в Україні, Богдан І. В. (2012)
Дзюблюк О. В. - Ефективність монетарного впливу центрального банку на кредитне стимулювання розвитку виробництва, Забчук Г. М. (2012)
Мортіков В. В. - Витрати дотримання закону в соціально-трудових відносинах (2012)
Малютін О. К. - Оцінка інвестиційної вектор-структури економіки в контексті економічної безпеки України (2012)
Диха М. В. - Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети (2012)
Федоренко А. В. - Недержавний пенсійний фонд: виплата пенсії на строк очікуваної тривалості життя (2012)
Рудик В. К. - Організаційна структура функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Ловінська Л. Г. - Тенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України, Сушко Н. І. (2012)
Петренко П. С. - Ефективність діяльності органів державного фінансового контролю в Україні (2012)
Пластун О. Л. - Удосконалення діяльності рейтингових агентств на основі врахування біржової інформації (2012)
Юрків Н. Я. - Фінансування підприємств реального сектору економіки: шляхи вдосконалення (2012)
Титул, зміст (2012)
Єфименко Т. І. - Фінансова наука та економічні реформи: інституціональний контекст (2012)
Чухно А. А. - Сучасна інституціональна теорія та фінансова наука, Леоненко П. М., Юхименко П. І. (2012)
Лагутін В. Д. - Інституційний і біхевіористський виміри розвитку фінансового ринку (2012)
Тарасевич В. М. - До еволюції інституційної теорії: класичний, новий і неоінституціоналізм (2012)
Сніжко О. В. - Сучасні теоретичні підходи до визначення сутності фінансової системи (2012)
Алексеєнко Л. М. - Інституціональна трансформація просторових фінансових інновацій, Лацик Г. М. (2012)
Маслов А. О. - Теорія інформаційної економіки та фінанси: поле взаємодії (2012)
Сизоненко В. О. - Інституціональні аспекти фінансового регулювання підприємницької діяльності (2012)
Ткач А. А. - Теоретичне підґрунтя формування фінансового інституціоналізму (2012)
Длугопольський О. В. - Публічні фінанси за умов фінансово-економічної кризи та трансформації світової економіки (2012)
Загурський О. М. - Інституціональне забезпечення державної підтримки аграрного сектору України (2012)
Титул, зміст (2012)
Власюк О. С. - Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями, Базилюк Я. Б., Венцковський Д. Ю., Лапко О. С. (2012)
Гасанов С. С. - Формування системи індикаторів фінансової стійкості сектору загального державного управління, Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. (2012)
Лозицький В. П. - Концептуальні засади запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні, Гаєвська О. В. (2012)
Маркович Г. Б. - Пріоритетні напрями вдосконалення методологічних засад щодо запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні (2012)
Максименко Л. П. - Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу, Чумакова І. Ю. (2012)
Гайдай М. Г. - Імплементація міжнародних стандартів фінансової звітності як необхідна передумова інформаційного забезпечення інноваційного управління, Очеретна М. Ю. (2012)
Павлюк К. В. - Державно-приватне партнерство як механізм фінансування збереження екосистем, Дегтярь Н. В. (2012)
Башко В. Й. - Оцінка валютних ризиків та вартості зовнішніх державних запозичень в Україні (2012)
Терещенко Г. М. - Залучення потенціалу інститутів спільного інвестування для забезпечення інноваційного розвитку економіки (2012)
Кульпінський С. В. - Механізми монетарного регулювання вартості державних запозичень (2012)
Титул, зміст (2012)
Даниленко А. І. - Теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів, Зимовець В. В. (2012)
Вожжов А. П. - Теоретичні аспекти формування архітектури фінансового стимулювання економічного зростання, Гринько О. Л. (2012)
Тимченко О. М. - Податкове навантаження на юридичних осіб в Україні та його вплив на економічне зростання, Кондратенко М. Б. (2012)
Олейнікова Л. Г. - Податкові механізми детінізації економічної діяльності (2012)
Смовженко Т. С. - Проблеми розвитку безготівкових роздрібних платежів в Україні, Міщенко С. В. (2012)
Гайдук Л. А. - Інноваційні фінансові інструменти залучення інвестицій (2012)
Шемаєва Л. Г. - Визначення властивостей ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства, Ляшенко О. М. (2012)
Ловінська Л. Г. - Застосування методу нарахування в контексті реформування бухгалтерського обліку державного сектору, Калюга Є. В. (2012)
Гура Н. О. - Концепція бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях (2012)
Гринюк Н. А. - Методичні підходи до оцінювання результативності діяльності споживчих товариств (2012)
Майбуров И. А. - Инструментарий налогового стимулирования инновационной деятельности в России (2012)
Погорлецкий А. И. - Противодействие активности офшорных юрисдикций — налоговых гаваней на современном этапе развития мировой экономики (2012)
Кизим М. О. - Прогнозування акцизних надходжень до державного бюджету: теоретичний і економіко-математичний аспекти, Раєвнєва О. В. (2012)
Соколовська А. М. - Формування податкової політики в умовах невизначеності (2012)
Швабій К. І. - Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України (2012)
Федоренко А. В. - Питання оподаткування операцій із цінними паперами (2012)
Яценко Ю. О. - Удосконалення підходів до визначення міжбюджетних трансфертів вирівнювання в Україні (2012)
Боголіб Т. М. - Процеси капіталізації розвитку вищої освіти та університетської науки (2012)
Затонацька Т. Г. - Методичні підходи до оцінки соціальної ефективності державних інвестиційних програм і проектів, Шиманська О. А. (2012)
Маркевич О. В. - Методологічні аспекти обчислення податкових різниць та врахування їх для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (2012)
Кнейслер О. В. - Проблеми й перспективи розвитку професійного ринку перестрахування в Україні (2012)
Слушаєнко Н. В. - Формування інвестиційної стратегії в промислово-фінансових групах із використанням системного аналізу (2012)
Автори (2012)
Мярковський А. І. - Антикризове управління державними фінансами: питання стратегії та ефективних рішень (2012)
Короткий огляд виступів у рамках наукової конференції "Фінансова політика України за сучасних умов” (2012)
Лондар С. Л. - Уточнення фінансово-економічних дефініцій у контексті посткризових реалій (2012)
Федулова Л. І. - Фінансові аспекти державно-приватного партнерства (2012)
Карлін М. І. - Шляхи удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску в Україні, Іванчук Н. В. (2012)
Осецький В. Л. - Державні видатки в реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку України, Мороз П. А. (2012)
Крутова А. С. - Електронний документообіг в органах державної влади України: реалії сьогодення та перспективи розвитку, Чумак О. В. (2012)
Автори (2012)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2012 році (2012)
Artemova L.V. - Studying of early childhood education development in the times of UNR by means of electronic presentation (2014)
Белецкий А. Я. - Примитивные матрицы и генераторы псевдослучайных последовательностей Галуа, Белецкий Е. А. (2014)
Кушнір В. А. - Конструювання навчальних завдань з математики: математичні моделі, алгоритми, програми (2014)
Львов М. С. - Об одном подходе к построению системы тестирования геометрических знаний (2014)
Шерман М. І. - Використання мультимедійних відеоконсультацій у процесі формування інформаційної компетентності майбутніх економістів (2014)
Babenko N. I. - Application of hierarchical clustering algorithm for structural characteristic of moving physical objects (2014)
Денисенко В. В. - Комп’ютеризація навчання як інструмент забезпечення основних функцій викладача ВНЗ (2014)
Дюлічева Ю. Ю. - Хмарні технології у професійній підготовці майбутніх економістів (2014)
Козловский Е. О. - Мультимедийная виртуальная лаборатория по физике в системе дистанционного обучения, Кравцов Г. М. (2014)
Круглик В. С. - Організація спільної роботи студентів над дипломним проектом (2014)
Онищенко І. В. - Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище як засіб формування мотивації до професійної діяльності в майбутніх учителів початкових класів (2014)
Саган О. В. - Використання різних мов представлення знань як чинник гуманізації математичної освіти (2014)
Співаковська Є. О. - Психологічна стратегія співробітництва, рефлексивний, мотиваційний та інформаційно-технологічний компоненти готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі (2014)
Щербина О. А. - Організація обліку успішності та відвідуваності в системі управління навчанням MOODLE (2014)
Вінник М. О. - Використання інформаційних технологій у науково-дослідній роботі майбутніх інженерів-програмістів (2014)
Григор'єва В. Б. - Методичні системи навчання математики з використанням ІКТ у процесі підготовки майбутніх учителів у галузі геометрії (2014)
Загацька Н. О. - Основи понятійно-термінологічного апарату криптології (2014)
Чумак О. О. - Модель професійно-орієнтованого навчання майбутніх інженерів під час практичних занять з теорії ймовірностей та випадкових процесів (2014)
Morze N. - Corporate standard of ICT competence of masters, Buinytska O. (2014)
Tryus Y. - Cloud technologies in management and educational process of Ukrainian technical universities, Kachala T. (2014)
Sherman M. I. - Research of influence of computer training of future lawyers on indicators of academic achievement (2014)
Biletska G. A. - Formation of personality traits of future ecologists in the process of natural-scientific training using Moodle (2014)
Zaytseva T. - Cloud technology as a way of Ukrainian education development, Arkhipova T. (2014)
Shyshkina M.P. - Prospects of the development of the modern educational institutions' learning and research environment: to the 15th anniversary of the institute of information technologies and learning tools of naps of Ukraine, Zaporozhchenko Y.G., Kravtsov H.M. (2014)
Gnedkova О. - Blended learning as tool of intensification of educational process in teaching discipline "Methods and technologies of distance learning" (2014)
Іванова С. М. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників з використанням системи EPrints (педагогічний експеримент) (2014)
Popel M. - The methodical aspects of the algebra and the mathematical analysis study using the sagemath cloud (2014)
Sereda Kh. V. - Usability as a way to improve the effectiveness of information systems implementation (2014)
Sukhikh A. - Problem of health saving of secondary school students in terms of ICT use (2014)
Яцишин А. В. - Застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти (2014)
Андрієнко Л. О. - Суфіксальний словотвір в українських прізвищевих назвах іменникового типу: етимологічний та правописний аспекти (2010)
Валчакова П. - Problematika zpracování věcných okruhů ve slovanských jazycích (2010)
Вовк П. С. - Варіативність як закономірність віршованого перекладу поетичного тексту (2010)
Воскобойник Г. М. - Лінгвістичні критерії диференціації номенів та термінів (2010)
Гливінська Л. К. - Колір як образ: мовно-поетичний живопис Миколи Вінграновського (2010)
Даниленко Л. І. - Проблема термінологічного статусу паремії у сучасній чеській лінгвістиці (2010)
Дель Гаудіо С. - Типологічні риси словотвору в італійській та українській мовах (2010)
Дем’яненко Н. Б. - Семантична структура фразеологізмів з компонентом "птах" у польській, українській та російських мовах (2010)
Домилівська Л. В. - Лінгвосимвольний простір ідіостилю Ю. Яновського: особливості функціонування мовної домінанти очі (2010)
Дубова Л. О. - Орнітоніми як об’єкт лінгвістичного дослідження (2010)
Зелінська М. З. - Мовна свідомість осіб польського походження, що навчаються в недільній школі м. Самбора (2010)
Зимовець Г. В. - Структурно-семантичні та лінгвопрагматичні особливості комерційних назв у сучасних слов’янських мовах (2010)
Климентова О. В. - Чинники вербальносугестивної спроможності перекладу сакрального тексту (2010)
Ковш О. А. - Аналитические прилагательные в болгарском языке (2010)
Кошман І. М. - Специфика морфологических изменений (на примере русских публицистических текстов Украины) (2010)
Кравчук А. Є. - Функціонування прикметникових форм родового відмінка однини в мові староукраїнських пам’яток (2010)
Луценко С. О. - Вплив медіапростору на сучасного споживача інформації (2010)
Ма Я. - Перифрази політичного дискурсу в українських та китайських газетних текстах (2010)
Мехед А. С. - Таксономії комічного (2010)
Непоп-Айдачич Л. В. - Топоніми, похідні від назв квітів, у польській мовній картині світу (2010)
Николів І. І. - Тематична група "людина" у лексичній підсистемі хорватського молодіжного сленгу (2010)
Нікітіна Ф. О. - Етнічне та соціологічне підґрунтя ономастикону (2010)
Огієнко І. С. - Функціонально-семантичні особливості дискурсивного слова аджеба (на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа) (2010)
Паламарчук О. Л. - Особливості підготовки студентів-славістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в сучасних умовах, Чмир О. Р. (2010)
Переверзєв Д. І. - Фонетичні аспекти взаємодії мов (на прикладі китайського впливу на корейську мову в порівнянні з фонетичними змінами слов’янських мов): постановка питання (2010)
Петровська Л. Є. - Явища омонімії і полісемії у фразеології (до питання про особливості семантики кінематичних фразеологізмів болгарської мови) (2010)
Плешкан О. О. - Франкомовні запозичення в терміносистемі фахівців комп'ютерної інженерії та управління (2010)
Савчук Є. О. - Мовні жанри у Всесвітній павутині: методологічні основи класифікації (2010)
Самойлова І. А. - Деякі підходи до інтерпретації дериваційних відношень між значеннями полісемічного слова (2010)
Сокур І. О. - Лексико-стилистическое своеобразие фразеологизмов в научном тексте (2010)
Тепла О. М. - Формування міжкультурної комунікації у процесі навчання іноземних студентів української мови (2010)
Теряєв Д. О. - Акустична природа звучання мови перекладів (експериментально-фонетичне дослідження творчості Миколи Лукаша) (2010)
Тимошук Р. П. - Тлумачні словники в історії польської лексикографії (2010)
Черниш Т. О. - Гра слів у поетичній мові ксьондза Я. Твардовського, Єрмоленко С. С. (2010)
Чумак В. В. - Моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови, Калениченко М. М. (2010)
Ярмак В. І. - Стилістичні особливості використання претеритальних конструкцій у романі Мілети Продановича "Сад у Венеції" та в його перекладі українською мовою (2010)
Айдачич Д. - Премудри Соломон и жене у фолклору балканских Словена (2010)
Білоног Ю. І. - Інтертекстуальний діалог творчості Мілорада Павича з феміністичним постструктуралізмом (2010)
Букіна Ю. О. - Чеховские мотивы в творчестве В. Токаревой (2010)
Булаховська Ю. Л. - З роздумів про "письменницьку взаємодію” в літературі (2010)
Забіяка І. В. - Маніфести авангардистів: декларація та самоідентифікація (2010)
Захаржевська В. О. - Людина і природа. Символ троянди у художньому світі слов’ян ХХ століття (2010)
Іванова Г. В. - Проблеми екології природи та екологія душі у творчості Івана Давидкова (болгаро – українські паралелі) (2010)
Кондратюк Л. М. - Літературний імпресіонізм як дискурс взаємодії мистецтв (2010)
Костенко О. О. - Форми вираження психічного буття героя (М. Коцюбинський і В. Винниченко) (2010)
Крикун Л. С. - Модель ідеологізованого простору в романах письменників-емігрантів першої половини XX століття (2010)
Лах Н. - Iz pinakoteke jednog proznog opusa. Socijalni aspekti (s)likovnih kriptograma u djelu Miroslava Krleže (2010)
Лісніченко Л. М. - Архетип культурного героя в романі Миколи Вінграновського "Северин Наливайко" (2010)
Мушкетик Л. Г. - Мотив "взаємодопомоги" в українських та угорських народних казках: давні та новіші смисли (2010)
Науменко Н. В. - Поетичний твір як форма буття реалій (2010)
Осадца К. Є. - Релігійна філософія та деякі аспекти державотворення у середньовічній Сербії (2010)
Палій О. П. - Національні версії слов’янського літературного постмодернізму: чесько-українські паралелі (2010)
Пащенко Є. М. - Проблеми становлення хорватської україністики в ХІХ ст. (2010)
Переломова О. С. - Семантичне наповнення концептів "самотність" і "одиночество" в українському і російському художніх дискурсах (2010)
Рева Л. В. - В. Підмогильний та І. Бунін: проблеми наративної структури оповідань (2010)
Сайковська О. Ю. - Місце та роль фантастики у сучасній болгарській літературі (2010)
Сидяченко Н. Г. - Семантика болю в художньому світі Ліни Костенко і Віслави Шимборської (2010)
Спатар І. М. - Фемінний тип нарації у новелістиці Елізи Ожешко й Івана Франка (2010)
Татаренко А. Л. - Циклізація оповідань як проект онтологізації тексту ("Відмінності" Г. Петровича) (2010)
Шевченко Г. І. - Читачі М. Некрасова і Т. Шевченка у наукових розвідках академіка О. І. Білецького (2010)
Щеголь Л. Д. - Автобіографізм творчості Меши Селімовича на прикладі роману "Дервіш і смерть" (2010)
Карацуба М. Ю. - Слово шани науковому керівникові (до 90-річчя від дня народження Г. Д. Вервеса) (2010)
Паламарчук О. Л. - Ян Куклік: вчений і педагог (1940-2009) (2010)
Петровська Л. Є. - Нова хвиля у вивченні українсько-хорватських літературних взаємин: рецензія на монографію Jevgenij Paščenko. Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe (Split: Književni krug, 2010. – 283 s.) (2010)
Bilousova L. I. - Diagnosis of problems of management of the students' independent work in the information and communication pedagogical environment, Kolgatin O. G., Kolgatina L. S. (2014)
Kruglyk V. - Teaching algorithmization and programming using python language, Lvov M. (2014)
Byelyavtseva T. V. - Google docs servise in training of future teachers of mathematics, Ponomareva N. S. (2014)
Запорожченко Ю. Г. - Cтандартизація вимог до засобів ІКТ навчального призначення у міжнародному освітньому просторі (2014)
Kravtsov H. M. - Microsoft cloud services in distance learning system "Kherson virtual university", Chemisova I. O. (2014)
Mukoviz O. P. - The course "Fundamentals of distance learning in primary education” as a component of lifelong education of primary school teachers (2014)
Шишкіна М. П. - Методичні аспекти використання системи MAXIMA як засобу фундаменталізації навчання бакалаврів інформатики, Когут У. П. (2014)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Функції електронних освітніх ресурсів у процесі професійно орієнтованого навчання усного мовлення майбутніх учителів французької мови (2014)
Владимирова А. Л. - Формування естетичного ставлення молодших школярів до національного пісенного фольклору засобами мультимедійних технологій (2014)
Воронкін О. С. - Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України у 90-Х роках XX ст. – на початку XXI ст (2014)
Lytvynova S. - Model of cloud oriented learning environment (COLE) of comprehensive educational establishments (CEE) teacher (2014)
Олексюк В. П. - Досвід організації віртуальних лабораторій на основі технологій хмарних обчислень (2014)
Олексюк О. Р. - Досвід впровадження інституційних репозитаріїв в Ураїні (2014)
Осипова Н. В. - Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-програмістів, Вінник М. О., Тарасіч Ю. Г. (2014)
Сокіл І. М. - Дистанційний курс підготовки вчителів до упровадження КВЕСТ-технології (2014)
Бабкіна О. В. - Держава і громадянське суспільство: механізм стримувань і противаг (2010)
Горбатенко І. А. - Політична культура як об’єкт порівняльно-політологічних досліджень (2010)
Денисюк С. Г. - Побудова політичних комунікацій у системі "авторитарна влада–опозиція" (2010)
Климкова І. І. - Теоретико-методологічні основи дослідження культури парламентської діяльності (2010)
Мармазова Т. І. - Комунікативна функція політики: аналіз основних змістових складових (2010)
Панченко Т. В. - Еволюція принципу субсидіарності в політичній філософії європейського федералізму (2010)
Радченко Л. М. - Співвідношення понять політичні інтереси і політичні потреби в політичному житті суспільства (2010)
Волянюк О. Я. - Сструктурні елементи суспільної пам’яті: політологічний аналіз (2010)
Матвійчук А. О. - Місце моделей політико-управлінського циклу в теорії прийняття політичних рішень (2010)
Остапенко М. А. - Партійний плюралізм в Україні: особливості становлення (2010)
Цокур Є. Г. - Перспективи громадянського суспільства в сучасній Україні (2010)
Юрійчук Є. П. - Роль державного реєстру виборців в Україні в процесі електоральної легітимації політичної влади (2010)
Колісніченко Р. М. - Зовнішньополітичнік складова демократичної електоральної культури української молоді орієнтації (частина І) (2010)
Череватий С. В. - Європейські цінності для України: лінія горизонту чи спринтерська стрічка? (2010)
Ярова Є. В. - Проблеми формування політичної еліти в контексті трансформації політичної системи в Україні (2010)
Матушенко О. В. - Політична еліта: чи варто говорити про цінності? (2010)
Сельська Г. В. - Вплив національної та регіональної еліти на становлення політичної нації (2010)
Шипіцина І. М. - Гендерний аспект політичного лідерства (2010)
Логвиненко С. В. - Національна консолідація і проблеми толерантності в умовах глобалізації та терористичних загроз (2010)
Опанасенко Ю. Є. - "Національна ідея” як різновид суспільної згоди (2010)
Савич І. О. - Теоретичне підгрунтя проблеми толерантності в контексті західноєвропейської політичної думки (2010)
Волощук Ю. І. - Релігійна політика Румунії по відношенню до української меншини (1918-2000 рр.) (2010)
Вяльцева Ю. С. - Проблеми інтеграції мусульман Криму в українське суспільство (2010)
Пантюхін В. О. - Соціально-економічний розвиток регіону в умовах реформування місцевого самоврядування (2010)
Лук’янова Н. Л. - Соціально-політичні детермінації цінностей дітей, сім’ї та молоді в контексті глобалізаційних та національних проблем в новітній Україні: політологічний аналіз (2010)
Семенець-Орлова І. А. - Моделі сімейної політики в світі: оцінка в контексті аналізу рівня народжуваності та деяких інших статистичних даних (2010)
Смолянюк В. Ф. - Геополоітичні акценти ХХІ століття: наступна станція "багатополярність"? (2010)
Стариш А. Г. - Информационное измерение цивилизации (2010)
Шутов Р. В. - Теоретичні аспекти дослідження зовнішніх інформаційно-психологічних впливів (2010)
Зеленько Г. І. - Методологія порівняльних досліджень (2010)
Карнаух А. А. - Роль політичної освіти та виховання у процесі формування політичної культури молоді (2010)
Смолянюк В. Ф. - Між минулим і майбутнім (Знайомство з новим навчальним посібником для юристів і політологів) (2010)
Варзар І. М. - Сорокарічна генеза кафедри політичних наук у гранях "ідеологічного кристала" та у мемуарній призмі аспірантської долі автора статті (2010)
Вчений-новатор і талановитий педагог (2010)
Антоненко О. В. - Чеські малопродуктивні суфікси на утворення назв діяча (2010)
Вакуленко М. О. - Транслітерація українською латиницею: слов’янське коріння та національні особливості (2010)
Дель Гаудіо С. - Современные тенденции в болгарском языке: лабиализация латерального согласного (2010)
Джєржавін К. - Fonetyka mieszkańców Przemyśla na tle polsko-ukraińskich kontaktów językowych (2010)
Ємчура Н. Р. - Теоретичні засади визначення неологізмів у сучасному слов’янському мовознавстві (2010)
Зайченко Н. Ф. - Порівняльний аналіз поетичного слововживання Т. Г. Шевченка і М. Ю. Лермонтова (2010)
Калениченко М. М. - Безособові речення з предикатом, ускладненим власне модальними характеристиками, у чеській мові (2010)
Кравченко Н. К. - Методологические принципы дискурс-анализа в ракурсе современной компаративной лингвистики (2010)
Кравчук А. Є. - Діалектні риси в структурі прикметника (на матеріалі волинських пам’яток кінця XVI – першої половини XVII ст.) (2010)
Михальчук О. І. - Словники імен: лексикографічні та соціолінгвістичні аспекти (на матеріалі українських, польських, російських джерел кінця ХХ – поч. ХХІ ст.) (2010)
Наєнко Г. М. - Слов’яноукраїнська мова науково-природничого трактату кінця ХVII ст. (2010)
Назаренко Л. Ю. - Літературна мова versus розмовна мова у мовленні чеських політиків (2010)
Ненько Г. Л. - Самобутність мовної картини світу як чинник новаторства Євгена Пашковського (на матеріалі роману "Щоденний жезл”) (2010)
Нікітіна Ф. О. - М. Я. Калинович і теорія слова (2010)
Паламарчук О. Л. - Українська національно маркована лексика у міжслов’янських перекладах, Чмир О. Р. (2010)
Пономаренко В. П. - О. О. Потебня і проблема становлення форм увічливості у східнослов’янських мовах (2010)
Райчева І. О. - О некоторых текстологических разночтениях в списках Типика св. Саввы Сербского (2010)
Рудь І. А. - Жанрово-стилістичні особливості перекладу англомовних юридичних документів (2010)
Скорина А. С. - Праксеологічні засади дій перекладача-редактора в роботі над публіцистичним текстом (2010)
Стоянова Д. Ф. - Деякі біографічні довідки про Йосифа Брадатого (2010)
Теряєв Д. О. - Звуковая система русского языка в структуре речи (экспериментально-фонетическое исследование) (2010)
Фурист Н. П. - Засоби діалогізації інтимізованого авторського мовлення в українському фольклорі (2010)
Ходикіна І. І. - Особові та безособові синтаксичні конструкції в українській літературній мові та північноприазовських говірках (2010)
Чирва А. В. - Особливості виділення лексико-семантичної групи етнонімів (на матеріалі англійської, української та російської мов) (2010)
Ярмак В. І. - Діалог культур: турцизми у поезії Алекси Шантича, Пономаренко М. В. (2010)
Башчаревич С. С. - Симбиоза уметности и вере у делу Исидоре Секулић (2010)
Білик Н. Л. - Романна творчість М. Продановича у контексті сербського постмодернізму (2010)
Булаховська Ю. Л. - До ювілею "Слова о полку Ігоревім" (про польськомовний переклад Юліана Тувіма з передмовою Александра Брюкнера (2010)
Булаховська Ю. Л. - З роздумів про специфіку жанру "історичної поеми” ("Слово о полку Ігоревім”; О. С. Пушкін; М. Ю. Лермонтов; Т. Г. Шевченко, Адам Міцкевич) (2010)
Захаржевська В. О. - Жіноча поезія ХХ століття (болгаро–українські паралелі) Блага Димитрова і Ліна Костенко (2010)
Левицький В. А. - Структурні особливості у формуванні київського міського тексту (2010)
Мельниченко І. В. - "Безпредметна" іронія Яна Веріха Їржі Восковца (W а V) (2010)
Осадца К. Є. - Жанрово-стилістичні та топологічні особливості сербської середньовічної агіографії (2010)
Охотна О. О. - Наративи етнічної іншості у творі Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина" (2010)
Рева Л. В. - "Соперничество двух подходов к миру": реализм и модернизм в творчестве Л. Андреева (2010)
Сало О. І. - Концепція людини в оповіданні Міхала Гворецького "Берлін" (2010)
Татаренко А. Л. - Використання матриці історичного роману в постмодерністській прозі: "Доля і коментарі" Р. Петковича (2010)
Халюк Л. М. - Зображення переселення українців в усних оповіданнях: операція "Вісла” та її наслідки (2010)
Паламарчук О. Л. - Вітання ювіляру: до 80-річчя Юлії Леонідівни Булаховської, Білик Н. Л. (2010)
Булаховська Ю. Л. - Культура чеського народу: традиції та сучасність (рецензія на друге видання навчального посібника О. Антоненко, Г. Гасілової, Ї. Гасіла, О. Паламарчук (Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. вана Франка, 2010) (2010)
Айдачич Д. - Сербський постмодернізм крізь призму теорії та історії літератури (рецензія на монографію Алли Татаренко "Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури)") (2010)
Назаренко Л. Ю. - "Na cestě za češtinou”: Рецензія на навчальний посібник (автори: O. Palamarcuk, O. Antonenko, J. Hasil) (2010)
Моторний В. А. - Я. Джоганик про словацьку гілку української літератури, Моторний О. А. (2010)
Доценко Т. С. - "Історія Болгарії" в історії української славістики (Рецензія на книгу "Історія Болгарії” В. Чорнія, Львів, 2007. – 403 с.), Петровська Л. Є. (2010)
Діклич Т. - Natalija L. Bilyk: Povijest hrvatske kulture od početaka do kraja II. tisućljeća (Recenzija) (2010)
Ярмак В. І. - З наукових подій: Міжнародній науковій конференції "Наукова спадщина О. О. Потебні в контексті розвитку філологічної думки ХІХ–ХХІ ст. (до 175-річчя від дня народження О. О. Потебні)" (2010)
Карацуба М. Ю. - Презентація наукових видань у Хорватії (2010)
Спиридонов Ю. М. - Проблемы образования в литературном творчестве Н. Г. Помяловского (2010)
Нечепоренко Л. С. - Значення відкриття кафедри педагогіки (2014)
Абасалієва О. М. - Етнічна ідентичність як підґрунтя полікультурної компетенції, Седих К. В. (2014)
Айзенбарт М. М. - Формування соціальних міжособистісних відносин дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності (2014)
Акімова О. М. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі (2014)
Бахмат Л. В. - Використання платформи moodle для вивчення англійської мови, Бабакіна О. О. (2014)
Бєляєв С. Б. - Інтеграція методологічних підходів у системі професійної підготовки до розробки і використання педагогічних технологій (2014)
Борисенко К. Б. - Формування топографічної компетентності, як умови професійної підготовки майбутніх вчителів географії (2014)
Боченко О. В - Складові майстра педагогічної справи, Панченко Д., Лутицький А. (2014)
Брик Т. О. - Освітні технології при вивченні англійської мови, Лєбошина Н. В. (2014)
Василенко О. М. - Здоров’язбережувальні технології у виховному процесі дошкільного навчального закладу (2014)
Воронцова І. А. - Екологічне виховання – головна складова компетентності майбутніх викладачів, Влащенко С. В. (2014)
Гапон Е. В. - Cутність евристичного етапу творчого мислення, Гапон В. І., Ремзі І. В. (2014)
Нorovenko O. A. - Motivation at the successful pedagogical activity as a factor of the formation of the teacher’s professional competence (2014)
Городиська В. В. - Професійна підготовка педагога вищого навчального закладу на засадах компетентнісного підходу (2014)
Давидова Ж. В. - Ціннісні орієнтації як складова професійної комунікативно-поведінкової культури економістів (2014)
Дрокіна А. С. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання засобів інформаційних технологій (2014)
Івах С. М. - Формування професійної компететності майбутніх фахівців дошкільної освіти під час проходження педагогічної практики, Паласевич І. Л. (2014)
Коваленко О. О. - Самостійність як важлива професійна якість у системі вимог до медичних працівників середньої ланки (2014)
Коваленко О. В. - Розвиток навичок корпоративної взаємодії у майбутніх фахівців у процесі формування їх професійної компетентності (2014)
Козлов Д. О. - Сутнісні складові сформованості управлінської компетентності викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки (2014)
Комарова И. А. - Формирование профессионально-игровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования, Здорикова Н. Г. (2014)
Крет З. М. - Особливості підготовки музиканта до професійної діяльності у творчому колективі (2014)
Летік І. В. - Виховна робота з іноземними студентами як запорука формування творчої особистості майбутнього лікаря, Васильєва О. В., Потапов С. М. (2014)
Лоза Т. В. - Форми та методи підготовки вихованців ДБСТ до самостійного життя в умовах їх соціального супроводу (2014)
Луценко Н. М. - Підвищення результативності навчального процесу при застосуванні інтерактивних методів навчання під час викладання клінічних дисциплін у медичному коледжі (2014)
Мармаза О. І. - Культура ділового спілкування в контексті формування професійної компетентності майбутнього керівника навчального закладу (2014)
Міщенко О. А. - Використання елементів театралізованої діяльності як засіб розвитку лексичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Мокроменко О. В. - Практика наповнення навчальних курсів в елементарних школах великої британії у ХІХ ст. (2014)
Німець О. І. - Інформаційна безпека як засіб формування психологічного здоров’я майбутніх фахівців галузі освіти (2014)
Поєдинцева Л. Л. - Роль виховної роботи у формуванні професійної компетентності медичних сестер (2014)
Полякова І. В. - Особливості втілення технології розвитку креативних здібностей у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Пономарьова Г. Ф. - Виховання громадянської культури та патріотизму у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2014)
Repko I. P. - The development of the future teacher’s self-education, competence as a component of professional competence (2014)
Савченко Л. Л. - Теоретичні засади патріотичного виховання особистості (2014)
Semenova M. O. - The acquisition of different types of knowledge by future teachers as a factor of their professionalism forming (2014)
Сергеева И. С. - Поэзия французского символизма как материал для анализа на занятиях по стилистике (2014)
Сизоненко І. Є. - Вплив інтерактивного методу "Cпільний проект" на підвищення рівня теоретичних знань студентів, Шалепа О. Г., Одарченко В. І. (2014)
Сідельнікова В. К. - Інтерактивне навчання як важливий чинник формування професійної компетентності майбутнього фахівця, Ремзі І. В. (2014)
Снєдкова Л. А. - Майбутній учитель музичного мистецтва в контексті сучасної парадигми освіти (2014)
Степанець І. О. - Науково-методична робота у педагогічних ВНЗ на засадах компетентнісного підходу (2014)
Фруктова Я. С. - Самостійна робота як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців з журналістики та інформації (2014)
Цехмістро О. В. - Хорова творчість М. Д. Леонтовича в системі сучасної музичної освіти (2014)
Шапаренко Х. А. - Сутність професійної компетентності вихователів ДНЗ (2014)
Шишкова Є. Г. - Технологічні аспекти формування суб’єктної позиції студентів-сиріт у педагогічному ВНЗ (2014)
Яцинік А. В. - Формування організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у процесі магістерської підготовки (2014)
Наші автори (2014)
"Політична система України: моделі влади". Підсумки третього конгресу політологів України (2010)
Вибрані доповіді учасників третього конгресу політологів України: Михальченко М. І. Політична система сучасної України: що ми модернізуємо? (2010)
Майборода О. М. - Політична суверенність влади у взаємовідносинах з суспільством (2010)
Рудич Ф. М. - Політична нація України: специфіка становлення, вплив на утвердження єдиної держави (2010)
Радченко Л. М. - Співвідношення понять політичні зміни та політичний розвиток у політичному процесі (2010)
Маруховська-Картунова О. О. - Сучасна західна етнополітична конфіктологія про поняття та сутність етнократії (2010)
Похило І. Д. - Модерністська концепція Бенедикта Андерсена формування національних держав у Європі (2010)
Козакевич І. О. - Основні риси високорозвинутого індустріального суспільства: критичний аналіз твору Герберта Маркузе "одновимірна людина" (2010)
Пояркова Т. К. - "Мегатренди" − методологія дослідження кризового процесу (2010)
Постол О. Є. - Теоретичні та практичні аспекти вияву політичних ідеологій у сучасному світі (2010)
Найчук А. В. - Соціально-філософські моделі розвитку суспільства: політичний вимір (2010)
Чижова О. М. - Політичний прагматизм (2010)
Панченко Т. В. - Регіональна і локальна ідентичності як складові культури субсидіарної демократії (2010)
Рудакевич О. М. - Співвідношення понять "національна політична культура” та "етнополітична культура нації” (2010)
Мазур Л. В. - Місце та роль ідеології у формуванні національної ідентичності (2010)
Волянюк О. Я. - Типові стани суспільної пам’яті та їх вплив на політичну свідомість у трансформаційний період (2010)
Гнатко М. М. - Політичний міф як чинник життєдіяльності сучасного суспільства (2010)
Розлуцька А. - Глобалізація та ризик втрати національної ідентичності (2010)
Сліпецька Ю. М. - Регіональна ідентичність як основа формування соціополітичного поділу (2010)
Денисюк С. Г. - Засоби масової інформації як трансформаційний чинник сучасної політичної комунікації (2010)
Кавка В. В. - Інтернет як засіб мережевої війни (2010)
Карнаух А. А. - Вплив засобів масової інформації на формування політичної культури молоді (2010)
Мороз А. С. - Зовнішня політика України очима молоді: історико-політологічний аналіз (2010)
Колісніченко Р. М. - Зовнішньополітичні орієнтації як складова демократичної електоральної культури української молоді (частина ІІ) (2010)
Волощук Ю. І. - Українська меншина Румунії в контексті політичного діалогу Румунії та України після падіння тоталітарного режиму (2010)
Коцур В. В. - Україна і Республіка Молдова: пріоритетні напрямки міждержавних взаємин та стратегічного партнерства в ХХ столітті (2010)
Дубровський Р. В. - "”Північний потік” і Україна: енегетико-політичний аспект (2010)
Таран Є. І. - Місце України у політичних проектах обхідних газотранспортних маршрутів (2010)
Кононенко Н. - Виборча система Російської Федерації як механізм маніпуляції процесом формування політичних суб’єктів (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2010)
Панчак-Бялоблоцка Н. В. - Політична структуризація парламентів у країнах центральної Європи на рівні постійних комітетів (2010)
Семенець-Орлова І. А. - Еволюція сімейної політики на прикладі західної демократії (2010)
Бабкіна О. В. - Моделі соціально-правової держави (матеріали до лекції) (2010)
Ситник С. В. - Між теорією та практикою публічної політики (до відкриття нової спеціальності "Публічна політика та управління") (2010)
Остапенко М. А. - Вибори як політичний інститут (методична розробка лекції) (2010)
Савчук К. О. - Діалог між цивілізаціями та міжнародне право (2010)
Феліксу Михайловичу Рудичу – 80 років (2010)
Антоненко О. В. - Новітні дослідження зі словотвору в чеському мовознавстві (2011)
Бурковський І. З. - Про деякі модифікації звукозображального кореня S-P (2011)
Вакуленко В. Ф. - Етнокультурне значення запозичень із грецької і латинської мов (на матеріалі українських народних балад) (2011)
Вакуленко М. О. - Семантичні особливості вживання українських паронімів і псевдосинонімів у контексті перекладу російських фахових термінів (2011)
Вербич Н. С. - Явище сандгі в лінгвістиці (2011)
Даниленко Л. І. - Антиприслів’я: старий склад на новий лад (2011)
Дель Гаудіо С. - Лексеми молізансько-неаполітанського походження у молізансько-хорватській мові (2011)
Дем’яненко Н. Б. - Фразеологічні одиниці із структурою речення у польській мові (2011)
Дядечко Л. А. - Рекламні прототексти – джерело гумору для усно-розмовного дискурсу (2011)
Здражко А. Є. - Роль пунктуації в перекладі дитячої літератури (2011)
Зимовець Г. В. - Роль словоскладання у формуванні ергономікону в слов’янських мовах (2011)
Калениченко М. М. - Чеські безособові конструкції, предикативне ядро яких пов’язане з дієсловами терморегуляційної або нюхової семантики (2011)
Канова Л. П. - Світоглядні ресурси української мови у порівнянні з різними європейськими мовами (2011)
Климентова О. В. - Формування емоційних станів засобами молитви (2011)
Козловський С. - Фразеологічні одинниці з компонентом голова на позначення мисленнєвих процесів в українській та польській мовах (2011)
Корольов І. Р. - Типологія дискурсу в сучасній лінгвістиц (2011)
Курченко Л. М. - Компаративний гендерний аналіз звертання до жінки на матеріалі сучасного українського та німецького мовленнєвого етикету (2011)
Малаш О. В. - Метафоричне переосмислення понять у болгарських флорономенах із міфологічною семантикою (2011)
Марченко Н. В. - До питання реконструкції топонімів слов'янського походження з праслов'янською основою *ukr- у північнонімецькій топосистемі (субстратний компонент) (2011)
Моллаахмади А. - О некоторых сложных случаях установления происхождения лексических ориентализмов в русском и украинском языках (2011)
Моторний О. - Верхньолужицька фразеологія з компонентом-онімом з погляду лінгво-культурології (2011)
Мудринич С. Ю. - Функціонально-семантичне поле стану в сучасній українській та російській мовах (2011)
Наєнко Г. М. - Стратегії популяризації в "Люцидарії" XVII ст. (2011)
Ненько Г. Л. - Метафора у творчості Є. Пашковського (2011)
Непоп-Айдачич Л. В. - Польська мовна категорія kwiat (‘квітка’) у світлі анкетних даних (2011)
Нікітіна Ф. О. - Нові запозичення у східнослов’янських мовах (Глобалізація очима мовознавця) (2011)
Овсейчик С. В. - Омонімія в термінології (на матеріалі української екологічної термінолексики) (2011)
Пацеєвська О. С. - Прагматичний ефект контекстуального оточення терміна у польських економічних текстах (2011)
Пейчева О. М. - Про ступінь засвоєння діалектних рис південнослов’янськими літературними мовами (2011)
Переверзєв Д. І. - Співвідношення виявів субстрату у фонетиці і лексиці (2011)
Петренко О. Р. - Віддзеркалення уявлень про священну роль животвірного слова у текстах українських колядок (2011)
Сацюк О. В. - Морфолого-фонетична адаптація юридичних термінів латинського походження в румунській та українській мовах (2011)
Скопненко О. І. - Образ ідіому крізь процеси кодифікації (на матеріалі української та білоруської літературних мов першої третини ХХ ст.) (2011)
Тепла О. М. - Лексико-семантичний словотвір ботанічних номенів (2011)
Теряєв Д. О. - Звучащая речь оригинала и перевода в концепции золотого сечения (экспериментально-фонетическое исследование) (2011)
Ткаченко Д. А. - Переклади В. Симоненка зі словацької, чеської, російської: історико-текстологічний коментар (2011)
Устенко Л. Ф. - Зі спостережень над фраземікою близькоспоріднених ідіомів (на прикладі українських та російських текстів роману "Чорна рада" П. Куліша) (2011)
Фудерер Т. О. - Граматичні трансформації при художньому перекладі прози з хорватської мови на українську (2011)
Холод У. А. - Модально-прагматична особливість семантичного поля у складнопідрядних реченнях (на матеріалах чеських та українських перекладів) (2011)
Чернюх Л. Д. - Теоретичні аспекти дослідження реклами (на матеріалі словацької та української мов) (2011)
Ярмак В. І. - Деякі проблеми історичного розвитку претеритальних форм дієслова та дієслівного виду в науковій спадщині академіка Л. А. Булаховського (2011)
Айдачич Д. - Про Новака Килибарду та його прозу (2011)
Астаф'єв О. Г. - Перекладацька майстерність Максима Рильського в оцінці Євгена Рихлика (на матеріалі поеми "Пан Тадеуш" Адама Міцкевича) (2011)
Безкровна Н. В. - Особливості характеротворення в романі І. Білика "Меч Арея" (2011)
Білик Н. Л. - Інтертекстуальна семантика роману М. Продановича "Сад у Венеції": практика імагологічної моделі (2011)
Булаховська Ю. Л. - Кілька уваг в галузі лінгвостилістики при перекладі художніх творів (2011)
Вівчар С. В. - "Сніг у Гейдельбергу" Горана Трибусона – перший хорватський постмодерний фантастичний роман (2011)
Гогуля М. П. - Образ батька в прозі Бруно Шульца і Данила Кіша (2011)
Довжок Т. В. - Смеркання Кресів. Спроба постколоніальної інтерпретації прози В. Одоєвського (2011)
Забіяка І. В. - Авангардний поет: автообраз (на матеріалі поезії Ї. Волькера та О. Влизька) (2011)
Іщенко Є. О. - Семантика ключових екзистенціалів у збірці "Палімпсести" (2011)
Карацуба М. Ю. - Л. А. Булаховський як дослідник сербського народного епосу (2011)
Мушкетик Л. Г. - Мораль родинних стосунків у народній казці (на слов’яно-неслов’янському матеріалі) (2011)
Науменко Н. В. - Музичний елемент ранньої лірики Павла Тичини у перекладах європейськими мовами (2011)
Палій О. П. - Урбаністичний хронотоп сучасного чеського роману (Віктор Фішл: "Машкари у Венеції") (2011)
Пащенко Є. М. - Усвідомлення України в хорватській філології п. п. ХІХ ст. (2011)
Рева Л. В. - Проблеми художнього оновлення: реалізм і неореалізм (на матеріалі української та російської літературної критики) (2011)
Сидоренко О. М. - Традиції англійских лімериків у творчості Віслави Шимборської, Львова К. О. (2011)
Усачова К. С. - Єгипетський лабіринт у прозі Болеслава Пруса та Наталени Королеви (2011)
Чіпак У. В. - Типологізація та альтернативи осмислення категорії Танатосу (2011)
Філіна Т. І. - Академіку Миколі Мушинці – 75 (2011)
Булаховська Ю. Л. - Неореалістичний погляд на українські та російські стильові набутки у художній творчості: рецензія на монографію Реви Л. В. Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей (на матеріалі української та російської літератури і критики) (К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 344 с.) (2011)
Савченко А. В. - О новых достижениях: Отзыв на учебное пособие Kultura českého národa – tradice a současnost. Učební příručka. O. Antonenko, H. Hasilová, J. Hasil, N. Lobur, O. Palamarčuk. Культура чеського народу – традициiї та сучаснiсть. Навчальний посiбник. Видання 2-ге, доповнене i перероблене. Львiв: Видавничий центр ЛНУ iменi Iвана Франка 2010. – 448 (2011)
Степовик Д. В. - Книга з порівняльного казкознавства: Рецензія на видання Л. Г. Мушкетик "Людина в народній казці Українських Карпат: на матеріалі оповідальної традиції українців та угорців". – Київ: ДСГ, 2010. – 321 с. (2011)
Мегела І. П. - Здобутки сучасної лексикографії. Рецензія на "Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології" К. Адягаші, О. Л. Паламарчук, О. С. Снитко, Г. П. Стрельчук, К. Балаж, Н. Л. Білик, М. В. Шевченко (Київ, 2011) (2011)
Тропіна Н. П. - Нове слово про полоністику: Рецензія на книгу Войцевої Олени Андріївни "Водогосподарська лексика польської мови: від давнини до сучасності" (Чернівці : "Букрек", 2010. – 424 с.) (2011)
Попович М. - Пам’яті ученого: Олександр Флакер (2011)
Бабкіна О. В. - Політико-правова культура демократичного типу: проблеми формування (2011)
Ісхакова Н. Г. - Громадянська освіта як чинник політичної соціалізації молоді у сучасному українському суспільстві (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського