Костиря І. О. - Сегментація установ та організацій культури як фактор управління (2011)
Коцур В. В. - Концептуально-теоретичні засади дослідження етнополітичних конфліктів (2011)
Рудакевич О. М. - Ідея нації: сутність та роль в політичній культурі народу (2011)
Ханстантинов В. О. - Теоретико-методологічні засади дослідження толерантності (2011)
Голішевська А. В. - Особливості політичної культури українського суспільства (2011)
Бульбенюк С. С. - Провідні концепції поліичної влади (2011)
Козьма В. В. - Політичний терор: основні напрями контролю (2011)
Торяник В. М. - Політичний консумеризм як спосіб делегітимації влади (2011)
Панченко Т. В. - Принцип субсидіарності у взаємовідносинах "влада – громадянське суспільство – місцеве самоврядування" (2011)
Богайчук У.-Ю. В. - Сутність характеристики поняття "влада" (2011)
Агарков О. А. - Соціально-політичний маркетинг: постановка проблеми (2011)
Кавка В. В. - Компромат в інтернеті як засіб боротьби за політичну владу (2011)
Капніст Г.С. - Статистичний аналіз законодавства України, що регулює роботу з нематеріальними активами (2011)
Смола Л. Є. - Використання методів інформаційно-психологічного впливу у формуванні переконань особистості (2011)
Пояркова Т. К. - Кризовий синдром як мультикризове явище (2011)
Шутов Р. В. - Агенти зовнішніх інформаційно-психологічних впливів в Україні: спроби загального аналізу (2011)
Яристий М. М. - Форми правового регулювання міграціййних процесів (2011)
Горбатенко І. А. - Національний менталітет як чинник суспільно-політичного розвитку (методична розробка лекції до спецкурсу "Політична культура") (2011)
Дьоміна О. С. - Сутність і поняття правової культури (матеріали до лекції) (2011)
Козакевич І. О. - Франкфуртська школа, як одна з провідних соціально-політичних течій ХХ ст. (методична розробка лекції) (2011)
Бабкіна О. В. - Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни "політологія" (2011)
Варзар І. М. - За "круглим столом" – фундатори наукових шкіл і теоретичних концепцій (2011)
Бабкіна О. В. - Нова філософія політики в множинності сучасного світу (2011)
Пояркова Т. К. - Особливості еволюції поняття "кризовий синдром модернізації" (2011)
Отдєлєнцев Є. О. - Аналітичний огляд політологічних парадигм і методів та філософсько-категоріальний метод їх систематизації (2011)
Семенець-Орлова І. А. - Сучасні європейські наукові програми дослідження сімейної політики (2011)
Добіжа В. В. - Проблеми взаємодії владної еліти і громадянського суспільства в Україні (2011)
Климкова І. І. - Особливості процесу інституціоналізації демократії в період політичної трансформації (2011)
Зеленько Г. І. - Громадські об’єднання як структури громадянського суспільства (на прикладі Республіки Молдова), Анікін В. І. (2011)
Радченко Л. М. - Групи інтересів та їх вплив на політичний процес (2011)
Ісхакова Н. Г. - Політична адаптація населення в умовах становлення демократії (2011)
Пиляєва Л. В. - Ретроспективний аналіз стилів поліичного лідера (2011)
Величко В. О. - Механізм формування уряду в історії політичної думки (2011)
Подобєд П. К. - Взаємодія українських православних церков із державою у сфері духовної опіки над військовослужбовцями Збройних Сил України (2011)
Кубрак О. В. - Політичні трансформації в Україні та Грузії після "кольорових революцій" (2011)
Марценюк Л. В. - Інноваційний розвиток суспільства як об’єкт політологічного аналізу (2011)
Масловська О. М. - "Культура політичної опозиції" в системі категорій вітчизняної політичної науки (2011)
Денисюк С. Г. - Стереотипи як спецефічна форма політичної комунікації (2011)
Ханстантинов В. О. - Тиск авторитарної свідомості на цінності толерантності, Казачинський Є. Г. (2011)
Хомрач В. П. - Роль національної ідентичності у процесі формування нового пострадянського простору (2011)
Гаврилюк Д. Ю. - Політологічні розвідки причин вияву в політичній практиці феномену абсентеїзму (2011)
Дьоміна О. С. - Роль правового виховання у формуванні політико-правової культури студентства (матеріали до лекцій) (2011)
Остапенко М. А. - Соціальна стратифікація та політична стратифікація: кореляція понять (2011)
Горбатенко І. А. - Деякі питання практичної підготовки студентів-політологів (2011)
Проценко І. О. - Політичний та економічний вимір освіти в контексті глобальної цивілізаційної парадигми (2011)
Козьма В. В. - Основні тенденції розвитку політичної культури українських студентів (2011)
Айдачич Д. - Про польського мовознавця Єжи Бартмінського (2011)
Безпаленко А. М. - Натяк як особливий тип ґештальтвідношень у комунікативній ситуації (2011)
Бондар О. О. - Стилістична специфіка аналітичних структур поетичного мовлення Івана Котляревського (2011)
Брацкі А. - Wyjątkowość sytuacji językowej na Ukrainie – słowiańskie studium рrównawcze (2011)
Вікторова Л. В. - Зіставний лексико-семантичний аналіз номінативної лексики в румунській, українській та російській мовах (2011)
Ґазда Ї. - Політичний дискурс: функції слова в політичному мовленні (на матеріалі української та чеської мов), Лазурова Н. О. (2011)
Дель Гаудіо С. - Деякі особливості італійської та української дієслівної системи (2011)
Дуганджич А. - Контрастивні дослідження української фразеології в Хорватії (2011)
Єрмоленко С. С. - Про мову і стиль нової прози Юлії Булаховської (на тлі старих проблем української літератури) (2011)
Комарова О. С. - Моносемічна та полісемічна структура запозичених одиниць у словацькій та українській мовах (2011)
Кудрявцева Н. С. - Пізнання і мова (до питання про мовну картину світу), Бойчук Д. І. (2011)
Лазурова Н. О. - Порівняльний аналіз частоти використання суспільно-політичної лексики в українській та чеській публіцистиці (2011)
Ма Я. - Реалізація імпресивної функції негативної конотації в суспільно-політичному дискурсі (на матеріалі електронних версій українських газет) (2011)
Марченко Н. В. - Свята у травні у звичаях слов’янських народів як відбиток праслов’янської міфології (2011)
Непоп-Айдачич Л. В. - Реконструкція рис польського мовного образу квітів на матеріалі анкетних даних (частина 2) (2011)
Ніколайчук Х. М. - Структура темпорального мікрополя "молодість” (на матеріалі польської фразеології) (2011)
Огієнко І. С. - Функціонально-семантичні особливості дискурсивного слова санким (на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа) (2011)
Оришечко-Бартоха Т. А. - Polskie wykrzykniki emotywne: sposoby ich odtworzenia w ukraińskim przekładzie (2011)
Різник С. М. - Потенційна та актуальна валентність реченнєтвірних слів (2011)
Сагата Ю. І. - Граматичні модифікації в сучасній польській анімалістичній фразеології (2011)
Самойлова І. А. - Антропонімічна лексикографія сучасної української мови та інших слов’янських і неслов’янських мов (2011)
Сацюк О. В. - Засвоєння державно-управлянських термінів грецького походження в румунській та українській мовах (2011)
Скопненко О. І. - Ідіостиль Миколи Лукаша крізь призму історії української літературної мови, Цимбалюк-Скопненко Т. В. (2011)
Теряєв Д. О. - Звуковая система русского языка в структуре речи (экспериментально-фонетическое исследование) (2011)
Хороз Н. С. - Фразеологічна алюзія у хорватських газетних текстах (2011)
Шевченко Л. І. - Колір у науковому опрацюванні А. Вежбицької, Дергач Д. В. (2011)
Шевченко М. В. - Парадигматичні особливості українських дієслів руху у світлі лінгводидактики (2011)
Шостак Н. П. - Атрыбуцыя Лявона Галяка як перакладчыка "Трышчана ды Іжоты" Жазэфа Бэдзье: эдыталогія (2011)
Яковенко Л. - Явища нематеріального світу в українських та польських фразеологізмах на позначення появи – зникнення (2011)
Ярмак В. І. - Темпоритм поэтического дискурса как релевантный фактор его стилистического оформления (на материале переводов поэзии И. А. Бунина на сербский язык) (2011)
Астаф'єв О. Г. - Діалог лінгвокультур (польські джерела творчості Петра Гулака-Артемовського) (2011)
Багратіон-Мухранська К. В. - "На межі світів”: репрезентація антиномії "історія-вигадка” через теорію Семенова-Зусера (на матеріалі шотландської та української народної і літературної творчості) (2011)
Бажан О. М. - Фемінна чи маскулінна слабкість? Людський вчинок як самодетермінація тотальності характеру (за матеріалами прози Ганни Барвінок і Марка Вовчка: "Вірна пара", "Половинщик", "Інститутка", "Викуп") (2011)
Брацка М. - Форми художньої пам’яті в історичних романах Міхала Ґрабовського і Пантелеймона Куліша (2011)
Булаховська Ю. Л. - Про традиції творчості Жюля Верна у творчому доробкові Станіслава Лема (кілька думок) (2011)
Булаховська Ю. Л. - Деякі типологічні зіставлення в галузі наукової фантастики щодо художньої прози (Станіслав Лем, Олександр Бєляєв, Юрій Смолич) (2011)
Гогуля М. П. - Біблійні образи й мотиви у прозі Данила Кіша (2011)
Деркач О. М. - Проблема "жіночої долі" як критерій типізації персонажів (на матеріалі оповідань Іво Андрича 20-х – 30-х рр.) (2011)
Іщенко Є. О. - Формування і структурування екзистенціалістських переконань В. Стуса (2011)
Карацуба М. Ю. - Сучасна фольклористична наука у Хорватії – окремі напрямки і теми (2011)
Когут О. - Біографія як матриця сюжету в сучасній українській і польській драматургії (2011)
Осадца К. Є. - Сербське середньовічне житіє та його адресат у системі фідеїстичної комунікації (2011)
Охотна О. О. - Наративи етнічної іншості у творі Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина" (2011)
Павлешен Д. - Рецепція Гоголя в хорватській літературі (2011)
Рева Л. Г. - До біографічних джерел і творчості Ватрослава Ягича (2011)
Ткаченко О. П. - Образи Каїна й Авеля у творчості Мелетія Смотрицького та його опонентів (2011)
Турчина А. А. - "Поетистичні” збірки Ярослава Сейферта (2011)
Халюк Л. М. - Відображення дійсності в усних народних оповіданнях про переселення 1947 року внаслідок акції "Вісла" у Польщі (2011)
Щеголь Л. Д. - Екзистенціалізм творчості Меші Селімовича на прикладі роману "Дервіш і смерть" (2011)
Булаховська Ю. Л. - Несколько впечатлений о сборнике стихов Дмитрия Бураго "Киевский сбор” (Д. С. Бураго, 2011. Изд. дом Дмитрия Бураго) (2011)
Паламарчук О. Л. - Рецензія на підручник "Словацкий язык” (Свидник – Ужгород, 2010; автори – проф. Пахомова С. М., доц. Джоганик Я.) (2011)
Гнатюк М. - Нове прочитання І. Франка словацькими літературознавцями, Моторний В. (2011)
Картунов О. В. - Минуле і сучасне західного імпералізму: політологічний аналіз (2012)
Колісніченко Р. М. - Місце глобалістичної складової політичної свідомості суспільства у поглядах класиків західної політичної думки (від Платона до М. Вербера) (2012)
Митко А. М. - Молодь ЄС у цифровому суспільстві (2012)
Грищук Т. В. - Українська західна діаспора та її роль в розбудові громадянського суспільства (2012)
Волянюк О. Я. - Політичне життя суспільства за законами Memory studies (2012)
Тімашова В. М. - До генез теоретичного концепту "політична сфера суспільного життя": історіолого-концептуальний аналіз (2012)
Рудень Д. - Лівий рух в політичному житті сучасного українського суспільства: узагальнення поглядів та формування політологічної концепції (2012)
Гаврилюк Д. Ю. - Політичний та електоральний абсентеїзм: політологічна теорія, специфіка ризику в Україні (2012)
Подобєд П. К. - Державно-церкові відносини у світлі соціальної концепції української православної церкви (2012)
Марусик К. О. - Історико-політичні аспекти модернізації типу вождистського лідерства в умовах кризи радянської партійно-бюрократичної системи правління (2012)
Дабіжа В. В. - Інструментарії мас-медіа як засіб політичної комунікації в умоваї глобалізації (2012)
Кеворкян К. Е. - Пропаганда як політична комунікація (2012)
Старостенко Д. О. - Комунікаційний компонент політичної реклами у ході передвиборної кампанії (2012)
Голішевська А. В. - Інтернет як агент політичної соціалізації молоді: загрози та перспективи (2012)
Бабкіна О. В. - Рецензія на монографію Картунова О. В. "Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій" (2012)
Видатний вчений і талановитий педагог: до ювілею Івана Михайловича Варзаря (2012)
Безпаленко A. M. - Єдність вокалізму і консонантизму в індоєвропейських мовах. Особливий статус фонем U та І. Ґештальт-теоретичний огляд (2012)
Болобан М. - Мовні втілення природних ритмів часу: співвідношення позамовних і мовних аспектів дослідження календарно-часових номінацій в українській мові (2012)
Ващенко О. О. - Назви Anglie та Amerika і похідні від них у контексті чеської мови (2012)
Гамулець Д. В. - Гендерні стереотипи у системі метафоричних номінацій на позначення жінки та чоловіка у сербській мові (2012)
Гасіл Ї. - Jaké místo zaujímá frazeologie ve výuce češtině pro cizince? (2012)
Дем'яненко Н. Б. - Лінгвокультурний аспект у викладанні порівняльної фразеології слов'янських мов (2012)
Ємчура Н. Р. - Типологія неологізаційних процесів у лексиці сучасної чеської мови (2012)
Ізмайлова С. - O zvratnosti v češtině a chybování rusky mluvících (na základě průběžného hodnocení materiálu z grantu Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským) (2012)
Калениченко М. М. - Безособові речення в історії слов'янського синтаксису (2012)
Климентова О. - Своєрідність реалізації сакрального діалогу в українській молитві (2012)
Кобилецька Л. - Фразеологізм як одиниця номінації (на матеріалі чеських фразеологізмів на позначення часових та просторових відношень) (2012)
Костанда І. - Явище паралелізму в мові українського фольклору (2012)
Николів І. - Місце сленгу у мовленні хорватської молоді (2012)
Новосад М. - Морфологічні способи поповнення чеського молодіжного сленгу (2012)
Петішкова Д. - Česká a ukrajinská redakce středověkého výkladového sborníku Lucidarius (způsob užití minulých časů v české a ukrajinské redakci ve srovnání s redakcí ruskou) (2012)
Пономаренко О. В. - Витоки дипломатичного дискурсу від античних посланників до середньовічних драгоманів (2012)
Синевич А. - Греческие композиты и их славянские соответствия в трактате Псевдо-Дионисия Ареопагита "О Божественных именах" (2012)
Станкевич А. Л. - Беларуска-ўкраінскія моўныя паралелі ў каляндарна-абрадавай лексіцы зімовага цыклу, Хазанава К. Л. (2012)
Старовойтова Н. Л. - Жанр навукова-публіцыстычнай нататки як сродак вывучэння дыялектнай фразеалогіі (2012)
Цимбалюк-Скопненко Т. В. - Тенденції розвитку фраземного фонду сучасної української літературної мови (до питання про роль мови художніх перекладів) (2012)
Чернюх Л. Д. - Ключові слова в мові словацької реклами (2012)
Чорна О. О. - Особливості функціонування поняття "безпека / bezpečnost" в сучасній публіцистиці (на матеріалі української та чеської мов) (2012)
Шевечкова М. - Ukrajinské a české frazeologické jednotky v dětském folklóru (aspekt etnolingvistický a translatologický) (2012)
Шкелебей В. В. - Образи міфічних, диких та свійських тварин в китайських прислів'ях та приказках (2012)
Ярмак В. І. - Темпоритм поэтического дискурса как релевантный фактор его стилистического оформления (на материале переводов поэзии И. А. Бунина на сербский язык) (2012)
Астаф'єв О. Г. - "Ґонта" – невідома драма Генріха Красінського (2012)
Бажан О. М. - Усталена суспільна мораль як руйнівник сущого у творчості Тараса Шевченка та Ганни Барвінок (2012)
Білик Н. Л. - Інтертекстуальні перспективи Біблійного дискурсу в романі М. Продановича "Сад у Венеції" (2012)
Булаховська Ю. Л. - О роли чтения произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева и. . . Мольера в мои детские годы (К проблеме читательской рецепции) (2012)
Василишин М. Б. - Сербська неореалістична проза 60-70-х років у контексті літератури тогочасної Югославії (2012)
Гогуля М. П. - Еволюція нарації та оповідні стратегії Данила Кіша (2012)
Головатюк В. Д. - Фольклорні колективи та їх роль у підтримці традиції власного регіону (на матеріалі українців північного Підляшшя) (2012)
Деркач О. М. - Символ у ліричній прозі Іво Андрича (на матеріалі оповідання "Єлена, жінка, якої немає") (2012)
Довжок Т. В. - Речі-рослини-тварини-люди на Землі Віслави Шимборської. Пам'яті Нобелівської лауреатки (2012)
Задорожна Л. М. - Ескіз до портрета взаємин Т. Шевченка і П. Куліша (за Кулішевим епістолярієм 1843-1846 pp.) (2012)
Іваненко І. М. - Зародження проблеми "комплексу Пилата" у новозавітних апокрифах (на матеріалі "Никодимового Євангелія", "Страстей Ісуса Христа", "Послання Пилата до Тиверія Кесаря", "Прихід Марти і Марії сестер Лазаревих до Риму і уздоровлення кесаря Тиберія" та середньовічних легенд і переказів), Львова К. (2012)
Кость C. C. - Карел Зап про польську літературу (за публікаціями журналу "Casopis ceského muzea") (2012)
Марченко Н. В. - Ретроспекція етнографічного матеріалу щодо святкування чехами обрядового дійства "Їзда королів" (2012)
Мацько О. - Елементи готичної поетики у вірші Звонко Карановича "Психоделічне хутро", Скакун І. (2012)
Микитенко О. О. - Символіка новели Іво Андрича "Милосниця Мара" у слов'янській фольклорній перспективі (2012)
Моллаахмади Д. А. - Влияние русской литературы на творчество современной иранской писательницы Симин Данешвар (2012)
Науменко Н. В. - Рустикальні мотиви російськомовної лірики Леоніда Глібова та Івана Тургенева (2012)
Палій О. П. - Готичний хронотоп Праги в романі Мілоша Урбана "Сім костелів" (2012)
Погребняк О. А. - Феномен "волинських чехів" у сучасній чеській літературі: дискурс національної ідентичності (на матеріалі роману Еди Крісеової "Котячі життя") (2012)
Рева Л. В. - В. Винниченко і його неореалістичні, фантастичні, політичні та інші "контексти" (2012)
Рева Л. Г. - Громадська і наукова діяльність І. Вагилевича в світлі історії українсько-польських зв'язків (2012)
Сидоренко О. - Трансформація фольклорного образу упиря в поемі "Дзяди" Адама Міцкевича, Максимова К. (2012)
Стельмах X. - Теорії жіночого письма та феміністична критика (2012)
Сторощук І. І. - "Тлін" Вацлава Берента як роман із життя мистецького середовища (2012)
Ткаченко О. П. - Хтонічна символіка в біблійній оповіді про братовбивство та її художніх інтерпретаціях (2012)
Халюк Л. - Оповідання-спогади українців про операцію "Вісла" у наукових і популярних збірках України та Польщі (2012)
Шевченко Г. І. - Рецепція творів Т. Шевченка інослов'янськими літературами в оцінці О. Білецького (2012)
Щеголь Л. Д. - Роман "Фортеця": образно-символічне тло (2012)
Паламарчук О. Л. - Перший перекладний словник чеської нелітературної лексики: "Кратьк чешко-български речник на некнижовната лексика" (Янко Бъчваров и кол. – София: ETO, 2011, 243 с.), Чмир О. Р. (2012)
Титул, зміст (2014)
Нікітіна І. М. - Впровадження нових міжнародних стандартів національних рахунків у статистиці України, Москвін О. О. (2014)
Рязанцева В. В. - Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина II. Доходний підхід, Подгайська Н. С. (2014)
Ященко Л. О. - Сезонне коригування як один з основних етапів розрахунку індикатора ділової впевненості для промисловості, Мотузка О. М. (2014)
Герасименко С. С. - Статистика якості вищої освіти в Україні: до постановки проблеми, Герасименко В. С. (2014)
Канева Т. В. - Економічний еквівалент оцінки вартості середньостатистичного життя в Україні: методологія, рекомендації, Карташова С. С. (2014)
Терещенко Г. І. - Загальна характеристика та окремі результати вибіркового обстеження рівня заробітної плати в Україні (2014)
Арлачов Д. В. - Договір приєднання як інструмент забезпечення сталих взаємовідносин між споживачами та постачальниками комунальних послуг, Марецький Р. А., Коршинський І. Я., Бучик В.С. (2014)
Жукович І. А. - Експериментальні розрахунки сумарного індексу інновацій у сфері послуг України, Прилипко Ю. І. (2014)
Вишневська О. А. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення державної молодіжної політики в Україні (2014)
Щербина С. В. - Методологічні аспекти аналізу індикаторів продовольчої безпеки України (2014)
Чекотовський Е. В. - Табличний метод: теорія й історія.Частина II. Cтановлення і формування теоретичних засад табличного методу (2014)
Хроніка (2014)
Анотації (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу, відомості про видавця (2014)
Бондаренко О. В. - Стилістичні функції змістових прирощень суб’єктивно-оцінного характеру (2013)
Ващенко О. О. - Сопоставительный анализ фразеологических единиц в чешском, сербском, украинском и русском языках на основе составления словаря фразеологизмов славянских языков, Ярмак В. І. (2013)
Гайдученко Л. В. - Сучасна україністика в Німеччині (2013)
Гасіл Ї. - Навчально-методичні засади підручника "Чеська мова для українців" (Львів, 2011), Лобур Н., Паламарчук О. (2013)
Георгієва С. І. - Континуум метрополії як база формування болгарських переселенських говірок (2013)
Дерба С. М. - Розвиток навичок писемного мовлення іноземних студентів нефілологічних спеціальностей (2013)
Іваненко І. М. - Диференціація полісемії та омонімії в українській логопедичній термінології (2013)
Калениченко М. М. - Елементарні безособові предикативні одиниці в чеській мові (2013)
Кошман І. М. - О фонетизации собственных имен в русских текстах Украины (2013)
Кушнір Н. О. - Обучение студентов-иностранцев способам выражения модального значения "необходимости" в русском языке (2013)
Мойсеєнко Л. А. - Фразеологізми як складова українського фольклору (2013)
Наєнко Г. М. - "Виклад о церкви" Теодосія Софоновича у становленні науково-популярного дискурсу XVII ст. (2013)
Овсейчик С. В. - Особенности понимания термина мерчендайзер в русском и украинском языках (2013)
Руда Н. В. - Репрезентація категорії демінутивності в українській мові (2013)
Сафіулліна Ю. С. - Adaptace anglicismů v současné české ekonomické terminologii (2013)
Синевич А. - Некоторые теоретические аспекты лингвистического анализа терминов в структуре трактата Псевдо-Дионисия Ареопагита "О божественных именах" (2013)
Скопненко О. І. - Гетерогенність / гомогенність ідіому як проблема сучасної гуманітаристики (на матеріалі української та білоруської літературних мов ХХ ст.) (2013)
Совтис Н. М. - Полонізми у творах Л. Е. Венглінського (на матеріалі збірки "Звуки од наших сел і нив") (2013)
Стеблина-Рудякова Л. М. - Витоки, здобутки і перспективи розвитку українсько-сербської та українсько-хорватської лексикографії, Білик Н. Л. (2013)
Трофімкіна О. І. - Дипломатическая терминология сербского языка, Фаріна Є. М. (2013)
Холод У. - Динамічність модально-прагматичного поля текстів Богуміла Грабала у чесько-українському порівняльному аспекті (2013)
Шовковий В. М. - Структура концепту "рах" у мовній картині світу давніх римлян (2013)
Ярмак В. І. - Претеритальні форми дієслова з інверсійним порядком слів у сербському поетичному дискурсі доби декадансу і модернізму (2013)
Айдачич Д. - Про авторське світобачення Афанасія Стойковича у творі Кандор или откровеније египетских таин (2013)
Булаховська Ю. Л. - Роздуми навколо жанру детективів (2013)
Волощук М. Б. - Фольклоризм художественной прозы Л. Толстого 1880-1910 гг. (на материале эпитетных структур) (2013)
Вострикава А. В. - Рэцэпцыя чэшскага рамана другой паловы ХХ стагоддзя ў беларускай культурнай прасторы (2013)
Гаєв Т. - Рецепција стваралаштва Марка Вовчока у српској култури (2013)
Забіяка І. В. - Імагологічний аспект вивчення сучасної чеської та української літератур (2013)
Лещинська С. С. - Національна специфіка зображувально-виражальних засобів українських та польських ліричних моностроф (2013)
Мазур М. Б. - Інтертекстуальність як засіб втілення культурної пам’яті в романі Зорана Живковича "Амаркорд" (2013)
Макшеєва Н. С. - Розвиток альтернативної історії в сучасному літературному процесі України (2013)
Маршева Н. П. - Прийом трансформації в міфологічних розвідках К. Леві-Строса (2013)
Моторний А. В. - Роман Їржі Марека "Люди з поляни" в контексті закарпатської теми в чеській літературі, Моторний О. А. (2013)
Мушкетик Л. Г. - Мандрівні мотиви в українському фольклорі про угорського короля Матяша Корвіна (казка "про Матяша та Поган-дівча") (2013)
Наєнко М. К. - Василь Доманицький і слов’янство (2013)
Науменко Н. В. - "Фотографічність" української та російської лірики першої половини ХХ століття (на прикладі "осінньої" поезії) (2013)
Огієнко І. С. - Внесок Ченека Зібрта в розвиток чеської фольклористики і етнології (2013)
Палій О. П. - Постмодернізм як світоглядна та художня система (до історичних і теоретичних витоків) (2013)
Півень С. В. - Жанрові межіфентезі (наматеріалі "Саги про відьмака" Анджея Сапковського) (2013)
Поворознюк Р. В. - Переклад інтертекстуальних елементів у культурно маркованому тексті (на матеріалі роману Салмана Рушді "Опівнічні діти”), Саволоцька А. А. (2013)
Рева Л. В. - Літературні традиції та проблеми стилю у творчості В. Підмогильного (2013)
Урсуленко А. - Фольклорна традиція і модернізація української культури (на матеріалі сучасної публіцистики) (2013)
Халюк Л. М. - Історія збирання та дослідження прозового фольклору Лемківщини про акцію "Вісла" 1947 року в Польщі та Україні (2013)
Хохель Д. Ю. - Функціональність ланцюжкових епітетних структур у текстах Г. Пагутяк і С. Кларк (2013)
Щеголь Л. Д. - Жанрова дефініція роману М. Селімовича "Дервіш і смерть" (2013)
Паламарчук О. Л. - Славістика сьогодні, Чмир О. Р., Білик Н. Л. (2013)
Аніськова С. М. - Этнакультурная прастора беларусаў: астранамічны код (2013)
Болобан М. А. - Вербалізація категорії часу в мові українських міфологічних казок (2013)
Гасіл Ї. - Jaké problémy musejí překonávat východní Slované, když se učí česky (2013)
Гралюк С. - Prijedlozi s akuzativom u hrvatskom i ukrajinskom jeziku: sličnosti i razlike (2013)
Дем’яненко Н. Б. - Прийоми та принципи вивчення польської фразеології (2013)
Дуганджич А. - Зозуля в мовній картині світу хорватів і українців, Павлешен Д. (2013)
Зимовець Г. В. - Cемантичні особливості назв туристичних фірм у польській мові (2013)
Курилова А. Д. - Российские рукописные риторики XVIII века на латинском языке о композиции ораторского выступления (2013)
Любецька К. П. - Да характарыстыкі выпрацоўкі беларускай навуковай тэрміналогіі ў 1990-ыя гады ХХ ст. (2013)
Марченко Н. В. - Соціолінгвістичний чинник минулого і сьогодення у сучасному бутті лужицьких сербів (2013)
Милик О. В. - Лінгвальні засоби вираження концепту "здоров’я" в латинській поезії (2013)
Моторний О. А. - Риси характеру людини та їх відображення у фразеології верхньолужицької мови (2013)
Назаров Н. А. - Етимологічна концепція О. С. Мельничука (2013)
Нікітіна Ф. О. - Нові аспекти компаративістики (перспективи концептології) (2013)
Остапчук А. Л. - Функціональні особливості лексико-семантичної групи дієслів на позначення напряму руху в писемно-книжкових та літературних стилях сучасної китайської мови (2013)
Панчев І. - Културните концепти "труд" и "дом" като част от концептосферата на социалистическия период на развитие в България (2013)
Переверзєв Д. І. - Відображення міфологічної картини світу в українських рефлексах ностратичних та бореальних назв тварин (2013)
Підкуймуха Л. М. - Лексичні запозичення в батярському жаргоні міжвоєнного Львова (2013)
Теряєв Д. О. - Силлабическое деление слова в концепции гармонии звучания (экспериментально-фонетическое исследование) (2013)
Тищенко К. М. - Аланські й слов’янські топоніми в Італії (2013)
Фудерер Т. - Дві мовні реальності – українська і хорватська – у дзеркалі соціолінгвістичної типології та окремих лінгвонаціосоціологічних параметрів, Челич Ж. (2013)
Хороз Н. С. - Gordijski čvor хорватської фразеології (2013)
Ярмак В. І. - Претеритальні форми з інверсійним порядком слів у сербському поетичному дискурсі доби декадансу і модернізму (2013)
Яскевич О. В. - Основные коммуникативные стратегии в формировании и функционировании религиозного дискурса (на материале современной англоязычной проповеди) (2013)
Айдачич Д. - "Своје” и "туђе” у споровима окофантастике словенских романтичара (о духу северних народа и духу северне књижевности) (2013)
Биконя А. Г. - Відьма як матір-родоначальниця в східнослов’янських та японських народних наративах (2013)
Білик Н. Л. - Своєрідність міжтекстової поетики роману М. Продановича "Сад у Венеції" (2013)
Булаховська Ю. Л. - Чи має якесь безпосереднє відношення до лінгвостилістики проблема художнього перекладу? (2013)
Булаховська Ю. Л. - Поезія і образотворче мистецтво (2013)
Довжок Т. В. - Антропологічний вимір літературної критики Чеслава Мілоша (2013)
Іваненко І. М. - Готичні домінанти в поезії Ірини Шувалової (на матеріалі збірки "Ран"), Попова О. (2013)
Наєнко М. К. - Сучасна українська література в слов’янсьскому (та іншому) світі (2013)
Палій О. П. - Просторова та наративна архітектоніка роману Їржі Кратохвіла "Авіон" (2013)
Рева Л. Г. - Слов’янознавство жіночої лінії родини Реви: звернення до витоків (2013)
Ткаченко О. П. - Літературні інтерпретації біблійного образу "сторож брата" (2013)
Усачова К. С. - Життєпис невідомої святої (історія маловідомого оповідання Наталени Королеви) (2013)
Чужа Т. В. - Історизм драматургії Тадеуша Слободзянка: критика утопізму й богоборство (2013)
Шеремет О. С. - Проблематика пам’яті й посттравматичний досвід в оповіданнях Міленко Єрґовича й репортажах Войцеха Тохмана (2013)
Паламарчук О. Л. - З наукових зустрічей..., Білик Н. Л. (2013)
Устименко-Косоріч О. - Тенденції розвитку сербської баянно-акордеонної школи в контексті культурно-історичної періодизації (2014)
Загоруйко Л. - Періоди розвитку польської іншомовної освіти (2014)
Коляда Н. - Зарубіжний досвід дитячого руху кінця ХIХ – початку ХХ ст (2014)
Холод І. - Змістове наповнення поняття "обдарованість" у працях британських учених (2014)
Безлюдний Р. - Підтримка дітей з особливими потребами в освітніх закладах США (кінець XІX – початок ХХ століття, Безлюдна В. (2014)
Котенко О. - Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу (2014)
Федоренко С. - Когнітивно-конативний аспект грамотності як комплексного педагогічного феномена в складі гуманітарної культури студентів у США (2014)
Колесниченко Н. - Підготовка бакалаврів германської філології в системі університетської освіти Великої Британії: досвід Оксфордського університету (2014)
Пуховська Л. - Розвиток кваліфікацій і професійних стандартів у країнах Європейського Союзу (2014)
Кузьменко Г. - Розвиток системи підготовки вчителів у Іспанії (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ століття (2014)
Нелін Є. - Особливості формування вищої педагогічної освіти Італії в першій половині ХХ століття (2014)
Гавран М. - Полікультурний аспект професійної підготовки вищих навчальних закладів Канади та Польщі, Жорняк Н. (2014)
Панченко Є. - Професійно-зорієнтовані програми як засіб формування лідерів у галузі інженерії, медицини та прав у США (2014)
Паукова А. - Висвітлення проблеми інформаційного захисту дітей на сторінках педагогічної преси США (2014)
Старостіна О. - Становлення британської системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (2014)
Павлюк В. - Підготовка вчителів англійської мови в системі багаторівневої педагогічної освіти Канади: сучасні тенденції (2014)
Заболотна О. - Інноваційні технології викладання іноземних мов в умовах інтернаціоналізації освітнього простору (2014)
Бевз О. - Інтерпретація англомовного тексту як засіб фасилітації особистісного саморозвитку студентів старших курсів мовних факультетів (2014)
Капелюшна Т. - Аналіз змісту шкільного навчання англійської мови в умовах інтернаціоналізації освітнього простору (2014)
Семінар "Актальні проблеми методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов (2014)
Автори номера (2014)
Анотації (2014)
Беценко Т. П. - Мовна майстернійсть І. С. Нечуя-Левицького як пейзажиста, Сергієнко С. П. (2014)
Вербич С. О. - Гідронімно-топонімні паралелі в ареалі Верхньо-Середнього Дністра: проблема первинності / вторинності гідронімооснови (2014)
Гладченко А. М. - Граматико-семантичні особливості словотвору чеської ботанічної номенклатури (2014)
Гончаренко А. В. - Лексические разночтения в редакциях Киево-Печерского патерика (2014)
Дерба С. М. - Термінотворення на основі греко-латинських елементів у сучасній українській мові (2014)
Дідун Л. І. - Фразеологізми із семантикою інтенсивності у "Словарі української мови" за ред. Б. Д. Грінченка (2014)
Дубенко О. Ю. - Предметне поле порівняльної лінгвопоетики: до постановки питання (2014)
Дюкар К. В. - Структурно-семантична специфіка складних оказіоналізмів у поетичному словнику Т. Мельничука (2014)
Дюндик О. А. - Авторські неологізми, об’єднані семою "політика", у романі "Щоденний жезл" Євгена Пашковського (2014)
Ідзьо М. В. - Оцінно-експресивна наснага публіцистичного тексту (на матеріалі сучасної польської преси) (2014)
Калениченко М. М. - Структурне моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови (2014)
Колеснікова І. А. - Парадокси суб’єктивного та об’єктивного при виборі одиниці номінації (2014)
Комарова О. С. - До питання варіантності та системно-семантичних властивостей фразеологізмів у словацькій та українській мовах (2014)
Корпало О. Р. - Ядерна зона поля синтаксичної особи в українській і польській мовах (2014)
Криконюк К. М. - Число словотвірних моделей і лексична потужність частин мови (до типології перської та слов'янських мов) (2014)
Лукінова Т. Б. - Академік Л. А. Булаховський і нормування української літературної мови (2014)
Межжеріна Г. В. - Субстантивно-ад’єктивний дискурс концептуалізації образу князя Андрія Боголюбського в літописах Київської Русі (2014)
Мовчун Л. В. - Римографічна спадщина І. І. Гурина в контексті його лексикографічної праці (2014)
Нестеренко А. К. - Суфіксація ад’єктивів як засіб вираження великої ознаки (2014)
Нікітіна Ф. О. - Ідентичність мови і глобалізаційні процеси (2014)
Новікова Є. Б. - Інноваційні префіксальні ад’єктиви сучасної української мови (2014)
Осадча О. - Мова української фантастики (на матеріалі творів українських письменників-фантастів початку ХХ століття) (2014)
Переверзєв Д. І. - Віддалені паралелі українських коренів поза межами індоєвропейської родини мов (2014)
Половинкіна М. І. - Особливості вживання кольоролексеми srebrny та її дериватів польськими поетами кінця XIX – першої половини ХХ ст. (2014)
Попов С. Л. - Перцептивно-аргументационный метод дифференциации грамматических вариантов (на материале русского языка) (2014)
Совтис Н. М. - Вплив української мови на систему словозміни польської мови творів Л. Е. Венглінського (2014)
Ткачук М. М. - Типи міжмовної інтерференції в українських говорах Башкортостану (2014)
Чешко Г. А. - Прислівники на позначення понять ‘доба’, ‘рік’ у східнополіському говорі (2014)
Чорна О. О. - Лексика іншомовного походження в мові дипломатії (на матеріалі української та чеської мов) (2014)
Щербій Н. О. - Безособові рефлексивні конструкції в українській і польській мовах (2014)
Ярмак В. І. - Претеритальні форми дієслова як ключові елементи паратексту в дискурсі сербської класичної драми (2014)
Айдачич Д. - Комікс у прозі сербського постмодернізму (2014)
Анісімова Н. П. - Біблія як основний інтертекст поезії Тараса Федюка (2014)
Білик Н. Л. - Синтез пластичних мистецтв у інтермедіальному полі роману М. Продановича "Сад у Венеції" (2014)
Булаховська Ю. Л. - Спільне й відмінне в російському, українському й циганському романсі (2014)
Булаховська Ю. Л. - Про вірші-присвяти видатним державним діячам й іншим відомим письменникам (на матеріалі російської й української літератур) (2014)
Гончаренко Б. Б. - Художні моделі позитивізму у літературі українсько-польського пограниччя (2014)
Дем’яненко Л. Г. - Живопис і форми його присутності у прозі М. Коцюбинського (2014)
Дорошенко К. С. - Прийом гри образами у творчості О. Ірванця та братів Капранових (2014)
Іваненко І. М. - Типологія сходження фольклорних мотивів ранньої прози Гоголя та китайської лірики доби Тан, Романець О. (2014)
Іванова-Ґірґінова М. - Българската модерната драма по време на войните – синтез на естетически почерци, Рускова Е. (2014)
Карацуба М. Ю. - Сучасна фольклористика Хорватії: жанрові і тематичні складові (2014)
Колінько О. П. - "Ритмічність і музикальність як елементарні об’яви зворушень душі" (І. Франко) у модерністській новелі (2014)
Лобур Н. В. - Мости міжкультурної співпраці: з перекладацького досвіду кафедри слов’янської філології Франкового університету, Моторний В. А., Татаренко А. Л. (2014)
Марченко Н. В. - Весільне обрядове дійство західних слов’ян на німецькомовній території за етнографічними матеріалами ХІХ ст. Франца Тецнера (2014)
Михайлова Т. М. - Василь Стус та Борис Пастернак: особливості поетики та світосприйняття (на матеріалі віршів про музику) (2014)
Науменко Н. В. - Концепти літературознавчого доробку українських письменників у порівняльному аспекті (2014)
Палій О. П. - Екологічний постмодернізм у чеській прозі (роман Мілоша Урбана "Водяник") (2014)
Пилипчук С. - Компаративістичні студії Франка-фольклориста (2014)
Погребняк О. А. - Рецепція України у чеській міжвоєнній прозі (2014)
Рева Л. В. - Мала проза І.Буніна: дуалізм світосприйняття та експерименти зі словом (2014)
Скриннік Н. А. - Критика буржуазной цивилизации в трагедии А. Ф. Писемского "Птенцы последнего слета", "Ваал" (2014)
Циховська Е. Д. - Інтертекстуальний часопростір текстів Леопольда Стаффа (2014)
Паламарчук О. Л. - На пошану ювіляра – професора Володимира Андрійовича Моторного (Професору Володимиру Андрійовичу Моторному – 85!), Погребняк О. А., Польова Ю. С. (2014)
Танев П. - Българската общност зад граница – мост между България и света в историята и съвременността. Мястото и ролята на българите като национално малцинство в развитието на Украйна като мултиетническа държава (2014)
Мушкетик Л. Г. - Тримовний словник з лінгвістичної термінології. Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології / К. Адягаші, О. Паламарчук, О. Снитко, Г. Стрельчук, Г. Балаж, Н. Білик, М. Шевченко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. – 521 с. (2014)
Іваненко А. О. - До питання чисельності особового складу царських гарнізонів Лівобережної України після укладення "Московських статей" 1665 року (2014)
Мотричук Р. Г. - Національні громадські об’єднання на початку 20–х рр. ХХ століття (2014)
Топчій О. С. - Діяльність інтелігенції Чернігівщини у культурно–освітніх інституціях регіону в 1920–х – на поч. 1930–х рр. (2014)
Волошинова А. В. - Повсякденне життя вихованців закладів для дітей з девіантною поведінкою в Радянській Україні в першій половині 1920–х рр. (2014)
Дробот М. В. - До питання релігійної ментальності німецького військовослужбовця в умовах воєнного часу (1941–1944 рр.): теоретично–практичний аспект (2014)
Яворська І. Т. - Норми та аномалії єврейського життя на Буковині у 1953–1967 рр. (2014)
Слободинський Д. К. - В ім’я порятунку єврейської дитини (2014)
Лук’яненко О. В. - Політехнічні митарства повоєнної вищої педагогічної школи УРСР (2014)
Бессалова Т. В. - Современные тенденции и проблемы развития вузовского сектора науки Украины (2014)
Стрільчук Л. В. - Польща – Україна: шлях від добросусідства до стратегічного партнерства (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2014)
Топчуев А. Ю. - Из истории развития предпринимательства в аграрном секторе в конце ХХ века – начале ХХI века (2014)
Бородінов В. Д. - Проблематика та перспективи дихотомії "Захід–Схід" як прояву українського регіоналізму, Матюхіна К. О. (2014)
Брацюн В. В. - Трудова міграція українців в 1991–2010 рр.: російський аспект (2014)
Дем’яновський О. Ю. - Соціально–економічні передумови становлення вітчизняної племінної справи (2014)
Коваленко Н. П. - Історичний розвиток методологічних основ сівозмін у вітчизняному землеробстві (2014)
Діденко О. - Становлення наукового світогляду Р.М. Орженцького (1863–1923) (2014)
Лановюк Л. П. - Український архітектор Д. Дяченко – творець українського необароко (2014)
Островий В. М. - Науково–педагогічна діяльність професора В.О. Ґериновича в Українському інституті радянської кооперативної торгівлі (серпень 1946 – серпень 1948 рр.) (2014)
Рішко М. М. - Наукова діяльність професора І. В. Смирнова як предмет історичного дослідження (2014)
Дегтярьов С. І. - Роль європейської й американської історіографії у вивченні чиновництва України кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст. (2014)
Скрипниченко Ю. Ф. - "Остарбайтерство" на Харківщині в роки Другої світової війни в джерелах та історіографії радянського періоду: висвітлення проблеми (2014)
Близнюк Р. О. - Історіографія вищої аграрної освіти України в історичній науковій літературі 1950 – середини 60–х рр. (2014)
Висоцька Г. В. - Відображення культурно–освітньої та суспільно–політичної діяльності української національної меншини в Республіці Польща в 1989–2012 рр. у джерелах та історіографії (2014)
Кудінов Д. В. - Підготовка проведення з’їзду Українського селянського союзу в Києві у 1906 році: до історіографії проблеми (2014)
Заболотна М. В. - Створення міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї (середина ХХ – початок ХХІ століття) (2014)
Пошали І. В. - Теоретичне обґрунтування нової парадигми статевих та шлюбно–сімейних відносин у радянському суспільстві 1920–х років (2014)
Прищепа Т. М. - Відновлення болгарської державності та Російська імперія (1877–1879 рр.) (2014)
Алиева Р. - Русско–иранские войны и разделение Азербайджана (историко–правовой аспект Туркменчайского и Адрианопольского договоров 1828 и 1829) (2014)
Бекирова Э. - Албанские следы на территории нынешней Грузинской республики (2014)
Гадирова А. - Народные обычаи населения Мингячевира и прилегающей местности связанные со строительством жилищ и домов (ХIХ век – начало ХХ века) (2014)
Тарас Я. - Клака в будівництві українців Молдови: культурно–генетична проблема (2014)
Серхат А. С. - Азербайджан–Турция: особенности и характерные черты международных связей (2014)
Mаммедова М. - Способы преподавания истории, Незирли З. (2014)
Мамедов Н. - Краткий исторический обзор Гадрудского района Азербайджана (1930–1991 гг.) (2014)
Рустамова Л. - История изучения памятников периода раннего металла в Гянджа–Газахском регионе (2014)
Садыгова К. Ф. - Великий султан Алп–Арслан и Азербайджан (на основе произведения Сибт Ибн аль–Джаузи "Мир–ат аз–заман фи тарих аль–айан") (2014)
Шарафи Х. - Роль Исмаилаги Симитго в геноциде осуществленном армянами и айсорами в Урмии и Салмасде в 1918 году (2014)
Воронкова В. Г. - Рецепції людиновимірності в контексті антропологічного дискурсу гуманістичного управління (2014)
Андрієнко О. В. - Типологічний аспект страху як феномену суспільного буття (2014)
Аббасов А. Ф. - Философия сложности как метатеоретическая основа: особенности эпистемологии и практики (2014)
Калуга В. Ф. - Поведінка, дія та вчинки як маркери способів людського буття, їх властивості та особливості (2014)
Журба М. А. - Інобуття естетичного: у лабіринтах імперативності (2014)
Кулик О. В. - Теории мыслителей ХІV–ХVІ вв. о необходимости защиты от хаоса (2014)
Лісіцин В. В. - Свобода і справедливість: пошук взаємозв’язку (2014)
Рябека О. Г. - Мережевість як становлення нової онтології планетарної мегасистеми (2014)
Тарасюк Л. С. - Проблема сучасної етики спілкування в контексті метаантропології (2014)
Стрижова И. А. - Восток под ударами глобального консюмеризма (2014)
Сторожук С. В. - Проблема визначення сутності держави: соціокультурний та історико–філософський контекст (2014)
Ананьїн В. О. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки України, Пучков О.О. (2014)
Владленова И. В. - Философско–методологические проблемы квантовой теории гравитации (2014)
Богач Є. М. - Методологічні основи викладання курсу "Фізіологія рослин" професором С.І. Лебедєвим, Григорюк І. П. (2014)
Кирилюк О. С. - Який світ ловив українського мудреця? Четвертий "мїр" та полімондіальний контекст філософії Г.Сковороди (2014)
Матвієнко І. С. - Місце дзен–буддизму та психоаналізу у філософській системі Еріха Фромма (2014)
Мельник В. В. - Інтерпретація онтологічних основ трансцендентного у філософській прозі Анатолія Федя (2014)
Пєшев О. О. - Внесок Річарда Стенлі Пітерса у розвиток аналітичної філософії освіти (2014)
Туренко О. С. - Антропологічні мотиви доброчесності в доктрині Бернарда з Клерво: пошуки середньовічних основ синхронізації індивідуального і колективного (2014)
Попов В. Б. - Диверсизация общественной макроэволюции: восточнохристианская миросоциетальность как эволюционный концептуальный дискрет. Статья II. Восточнославянский вариант (2014)
Витер Д. В. - Секулярное сознание, атеизм и нигилизм в христианской социальной мысли (2014)
Кобилкін Д. С. - Моральнісно–естетична проблема у релігійному просторі сучасності (2014)
Ковальчук Н. Д. - Феномен святості в контексті Києво–Печерського Патерика (2014)
Остащук І. Б. - Історія виникнення та розвитку християнського культу святих (2014)
Касымов Я. - Символическое выражение нового поэтического конфликта (2014)
Крилова В. О. - Типологія кіно та телебачення в координатах метаантропології (2014)
Танцюра І. М. - Український театр: від традиційних форм до експериментальних практик з використанням медіа засобів (2014)
Хахалін О. О. - Паломництво як практика сучасної культури (2014)
Подолянко Л. А. - Культура як система цінностей особистості (2014)
Поцелуйко А. Б. - Загально–індоєвропейська міфоепічна тема війни між станами в українських народних переказах (2014)
Шоаи M. - Особенности фарсоязычной поэзии дивана (2014)
Юусіфзаде А. М. - Мультикультуралізм в контексті глобалізації (2014)
Юхимик Ю. В. - Досконалість: естетичний аспект дослідження (2014)
Гончаров В. І. - Ретроспективний аналіз основних положень аксіології у філософській та педагогічній літературі (2014)
Дубініна В. О. - Концептуалізація освіти в історико–філософському контексті. Епоха Відродження і Новий час (2014)
Пашков В. В. - Концептуальні основи реформування системи післядипломної освіти педагога (2014)
Утюж І. Г. - Мегатенденції соціального розвитку та українська освіта (2014)
Войтенко Ю. М. - Зіткнення цивілізацій і Україна: геополітичний вимір (2014)
Батрименко О. В. - Трансформація радянської моделі бюрократії в постсоціалістичній Україні (2014)
Вєтринський І. - Кримська криза в контексті формування геополітичної стратегії України (2014)
Голик М. М. - Політична освіта та її роль і місце в сучасних збройних силах (2014)
Сарбаш К. О. - Специфіка гібридного політичного режиму:трансформаційні процеси в сучасній Україні (2014)
Семигіна Т. В. - Участь громад в охороні здоров’я: порівняння світового та українського досвіду (2014)
Королевська А. В. - Деякі характеристики економічного розмежування населення в Росії та Україні (2014)
Турчин Я. Б. - До проблеми реформування РБ ООН у контексті питання територіальної цілісності України (2014)
Веденєєв В. О. - Комунікативно–інформаційний метод соціокультурного регулювання громадянських процесів в культурно–інформаційній суспільній системі (2014)
Боднарчук О. В. - Взаємозв’язок влади та мас–медіа (2014)
Клим І. М. - Аналіз сутності понять політичного занепаду та політичного розкладу в сучасній політології (2014)
Морарь М. В. - Партійне лідерство: проблеми теорії та методології (2014)
Савойська С. В. - Понятійно–термінологічний апарат осмислення концепту "мовна політика" (2014)
Лаврук Т. П. - Геополітика як елемент соціокультурної системи (2014)
Яворський М. М. - Демографічні детермінанти як чинник впливу на політичну стабільність держав (2014)
Антохів–Сколоздра О. М. - Політичні аспекти відносин Канади з Європейським Союзом (2014)
Богданова Т. Є. - Позаконтинентальний напрям у зовнішній політиці Колумбії на початку XXI століття, Кабаєва А. І. (2014)
Джилавян А. С. - Влияние Партии справедливости и развития на формирование новой внешнеполитической идеологии Турции (2014)
Здоровега М. В. - Особливості зовнішньої політики Російської Федерації щодо пострадянських держав (2014)
Ковтун О. Ю. - АСЕАН у світовій політиці, Довгай Т. О. (2014)
Скороход Ю. С. - Американський стиль ведення переговорів, Ткаліч Д. А. (2014)
Халамендик В. Б. - Соціальний організм з точки зору соціології та антропософії (2014)
Димитров В. Ю. - Соціологія управління у вимірах минулого (2014)
Титаренко К. М. - Гендерні стереотипи як основа для конструювання чоловічих та жіночих ролей у рекламі (2014)
Андрєєв В. М. - Рецензія на монографію: Кривошея Ірина. Неурядова старшина Української козацької держави (XVII–XVIIІ ст.) : монографія. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Т. 1. – 616 с. (2014)
Журжа І. В. - За лаштунками Білого дому: фактори формування політики США щодо СРСР періоду правління адміністрації Р.Рейгана (1981–1989). Рецензія на монографію: Крисенко Д.С. За лаштунками Білого дому: фактори формування політики США щодо СРСР періоду правління адміністрації Р.Рейгана (1981–1989) / Дмитро Сергійович Крисенко. – Біла Церква: Вид–во Пшонківського О.В., 2014. – 500 с. (2014)
Масаєв М. В. - Чи поглине імперія Путіна – Медведєва Україну? Рецензія на монографію: Василишин Р.Н. Імперія. – СПб.: Питер, 2011. – 240 с. (2014)
Нікольченко Ю. М. - Рецензія на монографію: Виткалов С.В. Культурно–мистецька Україна в регіональних вимірах: митці, художні колективи та організатори культурно–мистецького життя краю: Монографія / Сергій Виткалов. – Рівне: Дятлик М., 2014. – 362 с., іл. (2014)
Римаренко С. Ю. - Рецензія на монографію: Гнатюк М.М. Потенціал політичної суб’єктності Європейського Союзу в сучасній системі міжнародних відносин. – Житомир: "Рута", 2013. – 316 с. (2014)
Робак І. Ю. - Рецензія на монографію: Барабаш Ю.В. Розвиток соціально–виробничої інфраструктури Донбасу у 20–х рр. ХХ ст. – Луганськ: Ноулідж, 2014. – 346 с. (2014)
Агєєва В. О. - Принципи і методи аналізу лінгвокультурних архетипів і стереотипів у сучасній компаративістиці (2013)
Балаховська Л. В. - Лексичні інновації в романах "Люди зі страху" і "Додому нема вороття" Романа Андріяшика (2013)
Галаш Г. - Еволюція концепту риба в українській мові від фольклорних текстів до "Фізіолога" (2013)
Георгієва С. І. - Болгарські говірки в Україні: еволюція досліджень (2013)
Гладченко А. М. - Деякі аспекти перекладу юридичної термінології, Комарова О. С. (2013)
Гончар Н. М. - Зіставний аналіз фразеологізмів російської та болгарської мов у лінгвокультурологічному аспекті (2013)
Калениченко М. М. - Модальна основа та семантичні характеристики безособових речень (2013)
Костюшко О. М. - Альтернативи розвитку сучасної болгарської лексикографії: тематичні словники (2013)
Нікітіна Ф. О. - Запозичення і переклад в умовах глобалізації (2013)
Пахолок З. О. - Репліки у діалозі як реалізація діалогічного повтору (2013)
Переверзєв Д. І. - Дистрибуційні та комбінаторні характеристики функціонування ностратичних коренів у мові Тараса Шевченка (2013)
Погрібна Т. А. - Міфопоетичні уявлення носіїв чеської традиції та їх відображення у пареміях календарної тематики (2013)
Пономаренко М. М. - Проблеми перекладу заголовків текстів української прози на чеську мову (2013)
Сафіулліна Ю. С. - Potenciál metafor v české ekonomické terminologii (2013)
Сітнікова Є. В. - Сприйняття представниками російської етнолінгвокультури мовних маркерів національно-культурної свідомості лінгвоструктурного типу (2013)
Совтис Н. М. - Проблема поетичної мови в дослідженнях польської лінгвістики (2013)
Стеблина Л. М. - Характеристики інтелекту людини у словниках синонімів сербської та української мов (2013)
Турчина А. А. - Інтерференція зворотних дієслів у чеській та українській мовах (2013)
Ярмак В. І. - Особливості продуктивного компонента -ому/-ему в складі конфікса "по- ... -ому/-ему" префіксально-суфіксальних відприкметникових прислівників в українській та інших слов’янських мовах (2013)
Айдачич Д. - Издајник у бугарској књижевности епохе Препорода (2013)
Башчаревич С. - Књижевни завичај Григорија Божовића (2013)
Білик Н. Л. - Своєрідність інтермедіальної практики роману М. Продановича "Сад у Венеції" (2013)
Бондаренко Г. Ф. - Житомирська прозова школа: особливості художнього світу (2013)
Булаховська Ю. Л. - Деякі думки про типологічне зіставлення сатири М. В. Гоголя й Ігнація Красіцького (2013)
Булаховська Ю. Л. - Декілька роздумів у галузі теорії літератури (2013)
Дадашова С. Бахул кізі - Мирза Фатали Ахундов - "азербайджанский Мольер"? (2013)
Дімітрова Е. І. - И всичко стана "история” (Емпатия и смисъл в сборника разкази на Георги Господинов "И всичко стана луна") (2013)
Драгойлович Ю. І. - Явище художньої реінкарнації персонажів у прозі Ірени Карпи (2013)
Іванова-Ґірґінова М. С. - "D. J. – жонглиране смита в съвременната българската драма и театър (2013)
Карацуба М. Ю. - Сербські народні балади і пісні у світлі зацікавлень Л. А. Булаховського (2013)
Литвиненко Т. М. - Парадигма образу андроїда в сучасній літературній фантастиці (2013)
Микитенко О. О. - Стаття І. Шишманова "Значението и задачата на нашата етнография" (1889) у контексті становлення українсько-болгарських наукових взаємин (2013)
Огієнко І. С. - Болгарська фольклористика і етнологія кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Палій О. П. - Періодизація постмодерного періоду сучасної чеської літератури (2013)
Сайковська О. Ю. - "Зміїний" цикл Ніколая Теллалова (2013)
Христов П. П. - Ролята на празничния календар при конструиране на идентичността в диаспората, Петрова Е. В. (2013)
Шакура Ю. - Повість про Петра – Золоті Ключі: версії українська та польська (на основі спостережень Володимира Рєзанова) (2013)
Айдачич Д. - Українські та сербські фразеологізми в порівняльних міжслов’янських дослідженнях (2014)
Бiлик К. А. - Консоцiацiї художнього концепту Бог у поезії Р. М. Рільке в українських перекладах (2014)
Войцева О. А. - Апелятивні назви водних об’єктів польської мови в лінгвокультурологічному висвітленні (2014)
Волотовська Н. О. - Найменні рэдкіх (негустых) страў у дыялектах беларускай і ўкраінскай моў: лексіка-семантычны аспект (2014)
Дубенко О. Ю. - Порівняльна стилістика: основні напрями розвитку (2014)
Єрмоленко С. С. - Речовий код у художньому тексто- і світотворенні (деякі зауваги й паралелі до мови і стилю прози Ю. Л. Булаховської) (2014)
Іваненко І. М. - Аналіз української логопедичної терміносистеми (2014)
Комарова О. С. - До питання інтерлінгвальної омонімії та паронімії у словацькій та українській мовах (2014)
Кушнір Н. О. - Принцип национально ориентированного обучения при сопоставительном изучении фразеологических единиц русского и китайского языков (2014)
Лазаревич Є. М. - К вопросу об эвфемизации некоторых физиологических состояний и процессов в русском языке (2014)
Литвинович А. Г. - Границы класса каузативных глаголов в русском и белорусском языках, Ольшевська К. Ч. (2014)
Мовчун Л. В. - Особливості формування теоретичних принципів слов’янської римографії в другій половині ХХ ст. (2014)
Моторний О. А. - Відображення рис людського характеру в верхньолужицькій фразеології з погляду лінгвокультурології (2014)
Пономаренко М. М. - Особенности русского и чешского футбольного жаргона: сопоставительный аспект (2014)
Совтис Н. М. - Стан дослідження польської мови українсько-польського пограниччя ХІХ ст. (2014)
Тепла О. М. - Структура навчального тексту зі спеціальності як комунікативної одиниці (2014)
Фаріна Є. М. - К истории становления языка сербской дипломатии и сербской дипломатической терминологии (2014)
Хазанова К. Л. - Кум і кума ва ўсходнеславянскіх гаворках (2014)
Ярмак В. І. - Особливості інтегративного підходу до дослідження претеритальних форм сербського дієслова у творах Іво Андрича (2014)
Білик Н. Л. - "Мозаїка душі": семантична ефективність формальної своєрідності фото-екфразису в романі М. Продановича "Сад у Венеції" (2014)
Булаховська Ю. Л. - Про прізвища (2014)
Гаєв Т. - Рецепција стваралаштва Михајла Коцјубинског у српској култури (2014)
Деркач О. М. - Авторська парадигма "вічність – історія – сучасність" та місце особистості у художній картині світу Іво Андрича: концептуальний аспект (2014)
Карацуба М. Ю. - Народна поезія південних слов’ян у світлі зацікавлень діячів науки і культури: переклади і спроба жанрової та стильової класифікації (2014)
Кондратенко К. О. - Slovanská idea v talianskej časti Cestopisu obsahujúceho cestu do Horní Itálie... J. Kollára a Putositniciach A. Nemčića (2014)
Кость С. С. - "Старожитності і пам’ятки землі Чеської" у творчості Карела Запа (в контексті чеського національного відродження) (2014)
Моторний А. В. - Маловідома книга, присвячена чеським переселенцям в Україну (2014)
Палій О. П. - Суспільно-політична ситуація у Чехії 60-х років ХХ ст.: передумова постмодерного стану у чеській культурі (2014)
Рева Л. Г. - Взаємозв'язки в царині культури між Україною та Словаччиною (2014)
Руденко І. В. - Міхал Грабовський як критик західноєвропейської літератури ХІХ ст. (2014)
Станкевич О. О. - Рэчыўная атрыбутыка вясельнай абраднасці на Гомельшчыне: сімволіка каравайнага абраду (2014)
Церковняк І. Г. - Наукова спадщина Оскара Кольберга в осмисленні сучасного народознавства (2014)
Шикиринська О. Б. - Філософська проза як художній феномен риторичної епохи (2014)
Паламарчук О. Л. - На пошану ювіляра – професора Йосипа Фрідріховича Андерша, Даниленко Л. І. (2014)
Паламарчук О. Л. - До 125-річчя з дня народження академіка Леоніда Арсенійовича Булаховського, Білик Н. Л. (2014)
Айдачич Д. В. - Поређење српских и украјинских фразеологизама са компонентом ‘глава’, Непоп-Айдачич Л. В. (2014)
Григор’єв О. - Метафоричні моделі мовлення в публіцистиці Миколи Хвильового (2014)
Іваненко І. М. - Історично маркована лексика як засіб творення смислових зв’язків у сучасній поезії (2014)
Іванович М. - Префікси за- і по- як ознаки інхоативного й інгресивного значень (2014)
Клічек Д. - Хорватська глаголична традиція ХVII-XVIII ст. і українська філологія (2014)
Комарова О. С. - Sémanticko-pragmatické osvojovanie prevzatých lexikálnych jednotiek s internacionálnym komponentom (2014)
Корольов І. Р. - Специфіка української, російської та литовської мовленнєвої поведінки (на прикладі кооперативної комунікативної ситуації "привітання”) (2014)
Корольова Н. В. - Графічні елементи латиномовного акровірша як спосіб вторинної і додаткової семантизації тексту (2014)
Маримонська Л. А. - Strategy for learning to read English texts of pupils of specialist humanities high school in Ukraine (2014)
Пахолок З. О. - Ритм поетичного і прозового мовлення (2014)
Пономаренко В. Д. - Інноваційні ад’єктивні графодеривати сучасної української мови, Новікова Є. Б. (2014)
Попова Г. П. - Основні концепти картини світу українськомовної дитини (2014)
Сторожук Х. - Субстратологічні дослідження української неетимологізованої лексики (2014)
Струк В. - Специфіка адаптації інтернаціоналізмів у хорватській мові (2014)
Хода Л. Д. - Прості синтаксичні конструкції у словацьких рекламних текстах (2014)
Ярмак В. І. - Характерні художні прийоми використання претеритальних часів сербського дієслова в поетичній творчості М. Црнянського (2014)
Білик Н. Л. - Формосмислова специфіка нульового екфразису в романі М. Продановича "Сад у Венеції" (2014)
Булаховська Ю. Л. - Чим відрізняється класичний англійський і французький детектив кінця ХІХ – початку ХХ ст. від сучасних його численних кінопереробок, доповнень і розгалужень? (2014)
Булаховська Ю. Л. - З історії міжслов’янських взаємин, Лукінова Т. Б. (2014)
Деркач О. М. - Мілош Црнянський та його покоління (2014)
Живкович І. - O čitanju Bulgakova kroz prizmu Dostojevskoga (2014)
Іванова-Ґірґінова М. - Случването на модерността в Яворова пиеса "Когато гръм удари, как ехото заглъхва”- реконструкции на персонажа, Рускова Е. (2014)
Карацуба М. Ю. - Архетип інцесту як порушення заборони у слов’янській народній баладі (2014)
Кортенска М. - П. К. Яворов - разширяване на културно-историческото му наследство (2014)
Максимова К. - Трансформація концепту бісовщини в творах українських письменників 20-х років ХХ століття (2014)
Палій О. П. - Іронічний дискурс роману Богуміла Грабала "Я обслуговував англійського короля" (2014)
Погребняк О. А. - Топос Галичини у романі "Пригоди бравого вояки Швейка” Ярослава Гашека (2014)
Скакун І. - Рольова (драматизована) лірика у творчому доробку поетів-футуристів Михаля Семенка та Ігоря Сєвєряніна (2014)
Хайдер Є. М. - Художньо-типологічні домінанти у світлі транслатології (на матеріалі українських і російських перекладів романів Г. Геcсе) (2014)
Харитоненко О. І. - Рецепція журналістики в літературі (на матеріалі "Щоденника" Т. Шевченка і "Печерських антиків" М. Лєскова) (2014)
Осташ Л. Р. - Jana Pleskalová. Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010. (Brno: Host; Masarykova univerzita, 2011. 204 s.) (2014)
Панов М. І. - Проблеми методології формування категоріально-понятійного апарату юридичної науки (2014)
Шигаль Д. А. - Методика здійснення порівняльного історико-правового аналізу (2014)
Возгрін С. Ю. - Неприпустимість звуження змісту та обсягу прав і свобод людини як гарантія захисту прав людини: теоретичний і практичний аспекти (2014)
Лукаш С. Ю. - Окремі питання становлення й розвитку соціального складника українського конституціоналізму часів Козацької доби (2014)
Іванов А. М. - Підстави припинення спільної часткової власності (2014)
Ісаєв А. М. - Особливості захисту сторін у договорі дарування (2014)
Музика Т. О. - Механізм виконання альтернативного зобов'язання (аналіз законодавства та правозастосовної практики країн СНД, ЄС та інших країн світу) (2014)
Віннічук Р. І. - До питання про спеціальний господарсько-правовий режим перестрахування (2014)
Тимошенко Д. В. - Філософсько-правовий аспект причинно-наслідкового зв’язку як умова матеріальної відповідальності працівника (2014)
Слюсар А. М. Загальні принципи створення і функціонування комісій по трудових спорах - (2014)
Соколова А. К. - Методологічні засади дослідження формування й розвитку флористичного права України (2014)
Федчишин Г. С. - Правові проблеми забезпечення права громадян на загальне використання лісових ресурсів (2014)
Блошенко Е. Є. - Становлення та розвиток законодавства у сфері використання рослинного світу (2014)
Копиця Є. М. - Гармонізація екологічної політики України зі стандартами ЄС у сфері нормування атмосферного повітря (2014)
Шевчук О. М. - Контрольні повноваження органів внутрішніх справ у сфері обігу наркотиків (2014)
Підгорний Б. А. - Адміністрування протидії незаконному обігу синтетичних наркотичних засобів: поняття та сутність (2014)
Олійник О. М. - Поняття та види нецільового використання бюджетних коштів у Збройних Силах України (2014)
Олійник П. В. - Щодо визначення поняття "право на майно" як предмета злочинів проти власності (2014)
Човган В. О. - Співвідношення цілей обмежень прав засуджених (2014)
Вапнярчук В. В. - Підстави застосування судового розсуду в кримінальному провадженні (2014)
Ахмедов В. А. - Способи здійснення судового нагляду на попередньому етапі розслідування (2014)
Панова А. В. - Еволюція поняття "допустимість доказів" у кримінальній процесуальній доктрині та законодавстві України (2014)
Булулуков О. Ю. - Класифікація тактичних рішень у криміналістиці (2014)
Вишневський Ю. А. - Надання згоди Українською РСР на обов’язковість для неї міжнародного договору (2014)
Пухаленко В. П. - Правові основи співробітництва Європейського Союзу та України з питань цивільного правосуддя (2014)
Тарасов О. В. - Персонативний юридичний факт: теоретико-методологічний та міжнародно-правовий вимір (2014)
Скрипчук Г. В. - Правове регулювання сфери культури України: на матеріалах 90-х років XX ст. (2014)
Хаустова М. Г. - Тенденції розвитку права в умовах глобалізації (2013)
Клочков В. Г. - Проблеми визначення понять у законах і нормативно-правових актах (2013)
Шигаль Д. А. - Теорія історико-правового порівняльного методу (2013)
Селіхов Д. А. - Сільськогосподарський кредит у системі земського самоврядування (на прикладі полтавської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст.) (2013)
Лукаш С. Ю. - Деякі теоретичні питання природи українського конституціоналізму після 1991 року (2013)
Соловйов О. М. - До питання про захист права власності (2013)
Гетьман А. П. - Екологічні права людини в національній міжнародній правовій доктрині, Костицький В. В. (2013)
Соколова А. К. - Проблеми законодавчого забезпечення права власності на природні ресурси та комплекси (2013)
Гиренко І. В. - Реалізація концепції сталого розвитку у сфері охорони й використання рослинного світу (2013)
Лісова Т. В. - Актуальні питання правового регулювання використання земель промисловості (2013)
Зуй В. В. - Про порядок притягнення державних службовців додисциплінарної відповідальності (2013)
Кущ О. Є. - У пошуках оптимальної моделі фіксації адміністративної відповідальності у сфері житлово-комунального господарства (2013)
Шевчук О. М. - Принципи державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів (2013)
Рядінська В. О. - Особливості оподаткування доходів фізичних осіб від процентів (2013)
Автухов К. А. - Аналіз нормативного і доктринальних визначень поняття "режим в установах виконання покарань" (2013)
Лисодєд О. В. - Правове регулювання процесу соціальної адаптації осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк (2013)
Лисюк Ю. В. - Сутність і значення підготовчого провадження у кримінальному процесі: національний і міжнародно-правовий аспект (2013)
Овчаренко О. М. - Проблема визначення строків давності притягнення суддів до відповідальності за порушення присяги (2013)
Білецька Г. А. - Медичні і соціальні наслідки наркоманії й токсикоманії (2013)
Хутько Т. В. - Магометанський духовний суд у таврійській губернії (кінець XVIII − перша половина XIX ст.) (2013)
Мандрікова К. О. - Розумність у системі вимог до нормотворчості (2013)
Павшук К. О. - До проблеми проведення конституційного і законодавчого референдумів в Україні (2013)
Довбиш О. О. - Джерела формування майна подружжя (2013)
Ремінний В. І. - Шляхи підвищення ефективності контролю за використанням та охороною земель на сучасному етапі (2013)
Бровченко Т. І. - Види установчих документів юридичних осіб (2013)
Бурцев О. В. - Становлення і розвиток законодавчого забезпечення вирішення межових земельних спорів: історико-правовий аспект (2013)
Савчук О. О. - Процедура організації лісового господарства як вид процедурних правовідносин (2013)
Токарєва К. О. - До питання визначення поняття "доходи бюджету" (2013)
Гаврюшенко Г. В. - Медіакомпетентність прокурора: постановка питання (2013)
Гетьман К. О. - Принцип економічної обґрунтованості як засіб реалізації фіскальної функції податку (2013)
Вимоги до рукописів статей, що подаються до збірників наукових праць Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2013)
Гедз М. Й. - Характеристика параметрів модернізаційного потенціалу економіки регіонів (2013)
Ходжаян А. О. - Структурні метаморфози економіки України: можливості відтворення поступального розвитку (2013)
Скляр Г. П. - Розвиток сільського зеленого туризму регіону та особливості його інвестування, Литовченко І. В. (2013)
Кіхая Ю. В. - Сучасний розвиток конкурентного середовища хлібопекарської промисловості України (2013)
Дебликов Я. С. - Антикризисное регулирование строительного комплекса (2013)
Бурлай М. М. - Напрями державної інформаційної політики та розвитку системи вищої освіти (2013)
Годлевська О. А. - Характеристика стратегічних інструментів соціально-економічного розвитку регіонів (2013)
Рудич Л. В. - Cучасні аспекти формування людського потенціалу добровільних об’єднань громадян сільських територій (2013)
Гриценко Л. Л. - Формування системи контролінгу на машинобудівному підприємстві (2013)
Круглова О. А. - Оцінка ефективності функціонування інтегрованих бізнес-структур у торгівлі, Михайлова Л. А. (2013)
Пілецька С. Т. - Діагностика в антикризовому управлінні підприємством (2013)
Верезомська І. Г. - Діагностика організаційної культури підприємства готельно-ресторанного бізнесу за методом Даніеля Денісона (2013)
Гебер Н. А. - Ґенеза концепцій управління персоналом підприємства (2013)
Громика Р. П. - Теоретичні засади інноваційного розвитку підприємства (2013)
Лавренюк Р. М. - Маркетинговий аналіз веб-сайтів навчальних закладів, що надають освітні послуги з використанням інтернет-технологій (2013)
Чижевський В. С. - Математичні методи і моделювання процесів в економіці спорту (2013)
Капліна А. С. - Система заходів щодо підвищення ефективності управління розвитком підприємств готельного господарства (2013)
Кудінов Е. О. - Механізм моделювання управління витратами торговельного підприємства (2013)
Вакуленко Т. В. - Сучасні аспекти управління персоналом на підприємствах готельного господарства (2013)
Тищенко О. О. - Моделювання і прогнозування поведінки системи соціального маркетингу роздрібних підприємств (2013)
Решетняк Т. І. - Управління підприємством у новій економіці: об’єкти та способи (2013)
Лисак Г. Г. - Оптова торгівля України: регіональні особливості розвитку (2013)
Кирніс Н. І. - Аспекти конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах (2013)
Дуда М. О. - Трактування поняття "інститут спільного інвестування" як одного із суб’єктів інвестиційної діяльності (2013)
Нартова І. В. - Удосконалення системи показників оцінки фінансової безпеки суб’єкта підприємництва, Сіліхін Б. В. (2013)
Боримська К. П. - Комплексний підхід до реалізації стратегії економічної безпеки на основі оцінки ефективності інвестиційних проектів у системі контролінгу бізнес-процесів підприємства (2013)
Кулик В. А. - Трансформація мети бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації економіки (2013)
Орлик С. В. - Теоретичні основи категорій "дохідності" та "цінності" нерухомого майна як бази для оподаткування нерухомого майна: історія і сучасність (2013)
Пилипчук В. П. - Инвестиционное обеспечение развития рынка жилой недвижимости: процессы и результативность (2013)
Бугріменко Р. М. - Понятійний апарат розвитку концепції інфраструктурних досліджень в економіці (2013)
Горячов О. В. - Сучасні аспекти міжнародного руху робочої сили в країнах західної Європи (2013)
Дегтярьова С. А. - Аналіз використання інструментів інвестиційного забезпечення та підтримки інноваційних процесів на регіональному рівні, Похилюк В. В. (2013)
Хазах К. О. - Диференціація заробітної плати як прояв регулятивної дисфункції держави (2013)
Кравченко Е. Ю. - Развитие человеческого потенциала как стратегия позиционирования социальной политики России (2013)
Cимкина Н. В. - Семейный бизнес: перспективы для Украины (2013)
Писаренко В. П. - Міжнародний досвід і зарубіжне законодавство у сфері регулювання електронного документообігу та можливості його впровадження в електронній комерції в Україні (2013)
Дяків О. П. - Структура лідерських компетенцій менеджера, Прохоровська С. А. (2013)
Максюта В. В. - Корпоративна культура як основа підвищення продуктивності праці на підприємствах роздрібної торгівлі (2013)
Еникеева Г. А. - Некоторые проблемные аспекты мотивации и стимулирования труда (2013)
Барна М. Ю. - Теоретичні аспекти формування системи внутрішньої торгівлі (2013)
Гайдай К. І. - Проблеми розвитку соціального туризму в Україні (2013)
Дорогань-Писаренко Л. О. - Статистичне вивчення якості робочої сили (2013)
Тищенко О. О. - Методичні засади оцінки соціального ефекту від зростання споживчої лояльності (2013)
Соловьева Л. В. - Теоретическое обоснование модели влияния качества услуг на качество жизни (2013)
Тарасова Т. Ф. - Мотивационный механизм внутренних расчетов в организациях потребительской кооперации, Башкатова В. Я. (2013)
Тужилкіна О. В. - Комплексне дослідження трудової мотивації працівників роздрібної торгівлі споживчої кооперації (2013)
Костишина Т. А. - Оплата праці як елемент управління системою дистрибуції підприємства, Костишина А. І. (2013)
Полiщук О. М. - Характеристика об’єктів у ході моментно-вибіркового спостереження для вирішення проблем паркування у місті (2013)
Амосов О. Ю. - Організаційно-економічний механізм забезпечення формування й розвитку робітничих кадрів підприємства, Черняєва А. О. (2013)
Носенко О. С. - Методичні підходи до оцінки ефективності інноваційного розвитку підприємств машинобудування Запорізького регіону (2013)
Гавкалова Н. Л. - Механізм формування та розвитку робітничих кадрів підприємства (2013)
Шимановська-Діанич Л. М. - Організаційно-методичні засади формування атмосфери інноваційного розвитку роздрібних торговельних підприємств, Іщейкін Т. Є. (2013)
Коваленко С. А. - Модель вырожденной инфляции, Минченко А. А. (2013)
Золотарева О. А. - Перспективы развития институциональной структуры финансового сектора стран с растущими рынками, Теляк О. А. (2013)
Деньга С. М. - Бухгалтерське відображення процесів продукування підприємством економічних вигод (2013)
Таубаев А. А. - Активизация научно-инновационной деятельности университетов Казахстана как фактор социальной модернизации (2013)
Живитере М. - Концепция профессиональной мотивации студентов по направлению предпринимательство, Рященко В. П. (2013)
Євтух В. Б. - Життя, наповнене досвідом і переконаннями: Ерхард Рой Він в науці і громадському житті (2014)
Дегтярьов С. І. - Ставлення представників українського і російського чиновництва до порушень і зловживань у їхньому середовищі (кінець ХVIII – перша половина ХІХ ст. ) (2014)
Половинська В. В. - До проблеми давньорусько–скандинавських літературних контактів в контексті обміну духовними цінностями між Сходом і Північчю (2014)
Крижевський А. В. - Антикознавство в Університеті Св. Володимира в 60–х – 80–х роках ХІХ ст. в контексті загальної лібералізації та змін на історико–філологічному факультеті (2014)
Ховрич С. М. - Культурне дозвілля як складова виховного процесу у деяких вишах підросійської України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Дороніна Н. В. - З історії викладання англійської мови в Імператорському університеті св. Володимира (2014)
Шемета Ю. М. - Освітлення в Імператорському Університеті Св. Володимира (1830–ті – початок 1860–х рр. ) (2014)
Лиса М. - Діяльність товариства "Взаїмна поміч галицьких та буковинських вчителів" напередодні Першої світової війни (2014)
Філінюк В. А. - Освіта і школа у повсякденному житті українського села в період Центральної Ради (2014)
Рибко О. С. - Політична культура міського населення волинської губернії на початковому етапі Української революції (1917 р. ) (2014)
Пилипів І. В. - Організаційна структура Перемишльської греко–католицької єпархії в період між двома світовими війнами, Горан Т. А. (2014)
Нікітенко К. В. - Кредитно–банківська політика радянської влади в УРСР міжвоєнної доби: в основі класовий підхід (2014)
Пуйда Р. Б. - Стратегія та тактика Українського національно–демократичного об’єднання 1928–1938 рр. (2014)
Кужільна О. О. - Державницька ідея у культурно–просвітницькій діяльності Товариства "Музей визвольної боротьби України" у роки Другої світової війни (2014)
Лук’яненко О. В. - Камені на шляху наукового поступу освітян повоєнних педінститутів УРСР (2014)
Компанієнко О. В. - Становище системи шкіл робітничої і селянської молоді в перше повоєнне десятиріччя (2014)
Парначова Н. В. - Становище українських селян в 50–х рр. ХХ ст. на території Польщі (на матеріалах тижневика "Наше слово") (2014)
Дем’яновський О. Ю. - Методи розведення сільськогосподарських тварин: історичний аспект (2014)
Черкас Т. В. - Культурне і наукове співробітництво між Україною та ФРН 1990–1995 рр. (2014)
Махортих М. С. - Київські топоніми як елемент історичної пам’яті про звільнення міста від німецької окупації за доби незалежності (1991–2013) (2014)
Корсак Р. В. - Українсько-чеське культурне співробітництво (2000-2012 рр. ) (2014)
Холод І. Ю. - Переговори про регіональне всеосяжне економічне партнерство: проблеми та перспективи (2014)
Шорсткіна О. Ф. - Михайло Драгоманов як співробітник часопису "Житє і Слово" (1894–1895 рр. ) (2014)
Геза А. В. - Віктор Михайлович Глушков як людина та вчений–вихователь наукових кадрів (2014)
Головань О. О. - Україна у безпекових стратегіях США 2014 року (2014)
Гай–Нижник П. П. - Українознавство як комплекс знань про Україну та чинник сучасної гуманітарної політики і системи національної безпеки (2014)
Кудінов Д. В. - Проблема участі українських селян у виборах і діяльності Державної думи Російської імперії в сучасній вітчизняній історіографії (2014)
Тимошенко Ю. О. - Сучасна методологія історичного дослідження фізкультурно–спортивної сфери України 1920–1940–х років (2014)
Главацький М. В. - Соціально–правова діяльність органів окупаційної влади генеральної області "Київ" в 1941–1944 рр. : новітня історіографія проблеми (2014)
Гасанова Н. А. - Экспертиза рукописей Насиреддина Туси, хранящихся в Институте рукописей им. Мухаммеда Физули Национальной академии наук Азербайджана (2014)
Берест Р. Я. - Фортифікаційні споруди середньовічних монастирів українського Прикарпаття (2014)
Цуцман І. Я. - Об’єкти покутської оборонної архітектури на сучасному етапі: стан, проблеми збереження та використання (2014)
Аббасов Н. Н. - Проблема политической власти Огузов в дастане "Китаби Деде Горгуд" и ее параллели с политическим устройством других тюркских народов (2014)
Дудар Р. В. - Реформи Селіма ІІІ. Формування війська "нізам–і джедид" в складі збройних сил Османської імперії (2014)
Акперова Е. - Баку в 1917–1918 годах в оккупационных планах великих стран мира (2014)
Малеки Энтезари М. Е. - Становление национальной печати в Иранском Азербайджане, ее борьба против реакции (1941–1945) (2014)
Гидаятова С. А. - Транспортировка каспийской нефти и газа на мировые рынки (Азербайджано–Казахстанское сотрудничество) (2014)
Андрієнко О. В. - Страх як онтологічна ознака сучасного суспільства (2014)
Владленова І. В. - Философские проблемы: материя, человек, общество в русле развития высоких технологий (2014)
Гончаренко М. М. - Системний підхід у визначенні соціоприродних суперечностей (2014)
Данканич Р. И. - Проблема поиска достоверного знания в философии Нового времени (2014)
Журба М. А. - Віртуальна реальність: різновекторні пошуки (2014)
Кириченко І. А. - Проблема профілактики девіантних проявів в суспільстві: філософський аналіз (2014)
Ємельяненко Є. О. - Конструювання маргінальності та агенти цього процесу (2014)
Сакун А. В. - Дискурс сучасності в просторі соціального пізнання (2014)
Масаев М. В. - Феномен демократии в контексте базовых проблем социальной философии (философско–исторический и социокультурный анализ) (2014)
Попов В. Ю. - Методологічні засади класичної історії філософії (2014)
Старовойт О. - Відчуття свободи як необхідна умова формування суб’єкта інноваційної культури (2014)
Воронкова В. Г. - Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві (2014)
Антіпова О. П. - Особливості комунікації в субкультурі інформаційної ери (2014)
Дерман Л. М. - Комунікативна культура в моді XX–XXI століття (2014)
Отрешко В. - Інформаційна безпека в контексті мовних пріоритетів українського державотворення (2014)
Ткачова Ю. М. - Ціннісно–комунікативні характеристики науки в умовах інформаційного суспільства (2014)
Третяк В. В. - Національна самосвідомість – важливий чинник розвитку суспільства (2014)
Терешкун О. Ф. - Потенціал гуманізму в гуманітарно–науковому дискурсі техніки (2014)
Завальнюк О. - Спорт як діяльність особистості (2014)
Гоян І. М. - Трансценденталізм Бориса Яковенка у контексті дискусії навколо психологізму. Критика Германа Когена. Стаття перша (2014)
Коробко М. І. - Етика реальності: загальний огляд філософських позицій Айн Ренд (2014)
Аббасова А. - Повести Ченгиза Дагчы олицетворение национальных чувств и идей патриотизма (2014)
Зарганаева И. З. - Методологические различия в суфизме: Газали и Xалватийа (2014)
Матвієнко І. С. - Сучасна релігійно–соціальна орієнтація людини в світі (філософський погляд Е. Фромма) (2014)
Пєшев О. О. - Внесок Р. С. Пітерса у розвиток аналітичної філософії освіти (2014)
Коваленко Є. В. - Характеристика основних естетичних параметрів імпресіоністичної техніки у пленерному живопису (2014)
Демиденко Я. С. - Український авангардизм: історико–філософський аналіз (2014)
Багирова Г. - Языковая личность автора художественного текста (2014)
Джамалов М. М. - Стиль фикх в постмодернистских теориях и его языковедческая основа (2014)
Вітер Д. В. - Методологічні пошуки осмислення соціальної доктрини церкви у західній теологічній думці (2014)
Остащук І. Б. - Християнський символ: специфіка конфесійної рецепції (2014)
Стасюк Л. О. - Інституалізація протестантизму в контексті геополітичної самоідентифікації України (2014)
Котенко И. В. - Социокультурное пространство античной аристократической культуры (2014)
Дзвінчук Д. І. - Глобальні виклики та освіта: криза ідентифікації чи розвій етнічної самобутності (2014)
Пашков В. В. - Віртуалізація освіти: пріоритети і ризики (2014)
Бак М. - Інформатизація освіти як предмет філософсько–педагогічного дискурсу (2014)
Ковальчук Н. Д. - Європейська освіта Києво–Могилянської академії в контексті метаісторії (2014)
Михайльова К. Г. - Виховний процес у ВНЗ України: сучасні пріоритети та практичні результати, Савош Г. П. (2014)
Шелюк Л. - Якість і відкритість освіти як національні пріоритети її демократичного розвитку в Україні (2014)
Бессалова Т. В. - Современные тенденции и проблемы развития вузовского сектора науки Украины (2014)
Васильчук Є. О. - Соціально–економічні чинники ескалації політичного радикалізму та екстремізму у молодіжному середовищі України (2014)
Батрименко О. В. - Реформування державної бюрократії в пострадянській Україні" (2014)
Дамаванді А. М. - Етнополітичні та соціальні процеси в середовищі кримськотатарського народу в контексті українського державотворення (2014)
Дунець В. Б. - Формування політичної культури молоді в Україні після подій Майдану 2013–2014 років (2014)
Жекало Г. І. - Міжнародні організації у політичних протиріччях та конфліктах сучасної України: концепція досліджень (2014)
Ключник Р. М. - Основні виміри сучасної політичної кризи в Україні (2014)
Морарь М. В. - Формування політичного лідерства в Україні в умовах державної незалежності: здобутки і проблеми (2014)
Нелін М. В. - Перспективи українсько–італійських відносин в умовах внутрішньодержавної нестабільності в Україні 2014 р. (2014)
Панченко Т. В. - Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: відповідність європейському досвіду (2014)
Прокопенко О. А. - Домінантні архетипи у житті українського суспільства (2014)
Семигіна Т. В. - Класифікація держав загального добробуту Гости Еспінг–Андерсена і подальший розвиток теоретичного обґрунтування соціальної політики (2014)
Стойко О. М. - Еволюція досліджень президентської форми правління (2014)
Безрук О. О. - Політична участь в контексті процесів політичної мобільності (2014)
Вальковець Г. І. - Види політичного протесту (2014)
Калінін В. Ю. - Концепція осьового поділу праці: зміст та перспективи у політичній науці (2014)
Кізь М. В. - Соціальна діяльність і політичний PR (2014)
Куц Г. М. - Політологічне осмислення ідеї прогресу (2014)
Макаренко Б. - Основні фактори і напрями підвищення гуманістичного потенціалу політичної культури суспільства (2014)
Герасимчук Н. В. - Магістралі розвитку міжнародних інституцій: соціально–часовий вимір (2014)
Гордієнко Г. М. - Релігія і церква в політичній та ідеологічній практиці націонал–соціалізму (2014)
Борділовська О. А. - Моделі врегулювання курдської проблеми: досвід чотирьох близькосхідних країн, Кухта В. В. (2014)
Махмудова О. А. - Вопросы интеграции Турции в Европейский Союз: сторонники и противники (2014)
Aliyev N. Q. - The transformation of the state sovereignty in the age of globalization: the dialectic of continuity and change in Azerbaijan (2014)
Hamidov H. - The national leader Heydar Aliyev and the policy of energy security of Azerbaijan (2014)
Ибрагимов А. - Решение вопросов религии в государственной политике Гейдара Алиева в 1993–2003 годы (2014)
Кухтин М. М. - Центральная Европа во внешней политике России, Германии и США (2014)
Гула Р. В. - Рецензія на книгу: Латиш Ю. В. Декабристи в Україні. Історіографічні студії / Ю. В. Латиш. – К. : Логос, 2014. – 238 с. (2014)
Латиш Ю. В. - Великий Кобзар і Alma mater. Рецензія на монографію: Казьмирчук Г. Д., Казьмирчук М. Г. Університет св. Володимира і Тарас Шевченко. – К. : УкрСІЧ, 2014. – 228 с. (2014)
Луняк Є. М. - Новий корисний посібник для істориків від визнаного метра. Рецензія на посібник: Казьмирчук Г. Д. Вступ до спеціальності: Навчально–методичний комплекс / Укладач: д. і. н., проф. Казьмирчук Г. Д. – Вид. 3–е, випр. та доповн. – К. : ПП "КП УкрСІЧ", 2014. – 167 с. (2014)
Луняк Є. М. - Рецензія на монографію: Титаренка Д. М. Культурні процеси в Україні у роки нацистської окупації (зона військової адміністрації). – Львів, 2014. – 442 с. (2014)
Масаев М. В. - О феноменах художественного и семиотического аспектов изобразительного искусства. Рецензия на учебное пособие: Рашковская В. И. Изобразительное искусство: художественный и семиотический аспекты. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – 200 С. (2014)
Шкурупій О. В. - Наукові підходи до обґрунтування методології дослідження інноваційно-інвестиційного потенціалу розвитку української економіки, Флегантова А. Л. (2014)
Кубіній Н. Ю. - Механізми активізації людського потенціалу як стратегічного фактора регіональної конкурентоспроможності, Кубіній В. В., Мошак С. М., Теличко Т. В. (2014)
Артеменко А. В. - Ціннісно-раціональні мегатренди глобального господарства та їх реалізація в інтеграційних процесах (на прикладі пострадянських країн) (2014)
Антонюк Я. М. - Конкурентні переваги розвитку бізнесу в інноваційних економічних умовах (2014)
Заячковська Г. А. - Нові теорії міжнародного туризму (2014)
Балан О. С. - Формування інструментів інформаційно-аналітичної системи прийняття інвестиційних рішень з урахуванням життєвого циклу інвестиційних проектів та видів управлінської діяльності (2014)
Макара О. В. - Теоретичні основи формування територіальних туристично-рекреаційних систем, Гарасюк Д. М. (2014)
Михайлова Н. В. - Дискусійні підходи до розподілу прибутку підприємств (2014)
Коломицева А. О. - Формування контуру адаптації до змін на засадах системно-динамічного моделювання логістичних потоків аптечної мережі, Загорна Т. О. (2014)
Сазонова Т. О. - Інноваційні аспекти в стратегічному управлінні сучасним підприємством, Касян А. О. (2014)
Білявська Ю. В. - Використання бенчмаркінгу в операційному процесі туристичного підприємства (2014)
Білявський В. М. - Моделювання операційної системи підприємств (2014)
Павлішина Н. М. - Маркетинг розкоші. Моделювання поведінки споживача (2014)
Овчаренко Є. І. - Організаційні аспекти формування та узгодження цілей у системі економічної безпеки підприємства (2014)
Ладыко И. Ю. - Актуальные аспекты процессно ориентированного управления в системе экономической безопасности предприятия (2014)
Альошин С. Ю. - Концептуальні основи управління інноваційним розвитком промислового підприємства на засадах контролінгу (2014)
Алхасов Caмиp Яшар оглы - О необходимости внедрения в кооперативную практику Украины и Азербайджана рекомендаций международных организаций (2014)
Ареф’єв С. О. - Методологічні засади обґрунтування доцільності проектів реструктуризації аеропортів (2014)
Поливана Л. А. - Ситуаційний підхід до визначення терміна "аутсорсинг" (2014)
Босовська М. В. - Методологічні засади мережевої взаємодії туристичних підприємств (2014)
Прасолова С. П. - Особливості впливу системних ризиків на фінансову безпеку діяльності банків (2014)
Муравський В. В. - Облікові комунікації: класифікація, етапи та компоненти (2014)
Гафіяк А. М. - Застосування інформаційних технологій в умовах розвитку інноваційного освітнього менеджменту, Кропивницький С. В. (2014)
Литвин О. Ю. - Аналітичний огляд наукових праць щодо проблем функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (2014)
Артімонова І. В. - Напрями удосконалення механізму державного регулювання ринку цукру (2014)
Болгарина О. В. - Механізм антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Бондарець В. В. - Стан економіки молокопродуктового підкомплексу Черкаської області (2014)
Варченко О. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності функціонування збутових логістичних систем аграрних підприємств (2014)
Гаврик Л. Ю. - Ефективність організації збутової діяльності підприємств яєчного птахівництва (2014)
Гаврилюк В. П. - Соціальна нерівність як перепона на шляху ефективного економічного росту України (2014)
Гомза В. М. - Державне фінансування сільськогосподарських підприємств (2014)
Грецька Н. А. - Роль оптових ринків сільськогосподарської продукції у виведенні вітчизняної продукції на ринок Європейського Союзу (2014)
Гроздєв Ю. В. - Амортизаційний фонд як інструмент оновлення ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2014)
Гуржій Н. Г. - Діагностика стану ринку продукції м'ясопереробної галузі України (2014)
Демчак І. М. - Організаційно-економічні підходи до трансформації особистих селянських господарств в суб’єкти підприємницької діяльності, Cвиноус І. В. (2014)
Зубченко В. В. - Особливості організації відтворення молочного стада у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Ібатуллін М. І. - Методологічні підходи до трактування категорії "ринок" (2014)
Капінус Л. В. - Особливості маркетингової збутової політики підприємства в мережі Інтернет, Розумей С. Б., Семененко К. Ю. (2014)
Києвська В. С. - Сутність і категорії економічної безпеки аграрних підприємств (2014)
Мельник В. І. - Реалізація стратегічних завдань розвитку агропродовольчої системи на інноваційній основі (2014)
Музика Б. Б. - Світове виробництво м'яса: місце та роль України (2014)
Недашківська Т. М. - Удосконалення методичних підходів щодо оцінки обмежень (обтяжень), які встановлюються через формування охоронних і санітарно-захисних зон, зон санітарної охорони та зон особливого режиму використання земель (2014)
Непочатенко А. В. - Оцінка ефективності використання машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств та напрямки її вдосконалення (2014)
Однорог М. А. - Проблеми фінансування інвестиційної діяльності АПК (2014)
Погріщук Г. Б. - Еколого-економічний розвиток сільськогосподарського виробництва на засадах реалізації концепції "зеленої економіки" (2014)
Радько В. І. - Сутність економічної категорії "ефективність" виробництва та її особливості у молочному скотарстві, Микитюк Д. М., Іванова Л. С. (2014)
Россол Л. - Система управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства (2014)
Скоцик В. Є. - Концептуальні засади розвитку ринку сільськогосподарської техніки в Україні (2014)
Скриньковський Р. М. - Якість праці персоналу як фактор ефективного розвитку підприємства, Ситар Л. Й. (2014)
Sokolska T. V. - Agriculture of Ukraine: state and development prospects (2014)
Стариченко М. А. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2014)
Ткаченко К. В. - Аналіз структури виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах України (2014)
Трусова Н. В. - Моделювання комплексної оцінки фінансового потенціалу сільськогоспо- дарських підприємств (2014)
Чумак Р. М. - Сучасні підходи до проблеми диверсифікації виробничої діяльності аграрних підприємств (2014)
Светличный А. А. - Математическое моделирование водной эрозии почв: результаты и перспективы (2014)
Чертко Н. К. - Исследование и картографирование техногенной нагрузки на современные ландшафты белорусского полесья, Карпиченко А. А. (2014)
Гопченко Є. Д. - Нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Сіверський Донець на основі формул об'ємного типу, Гарькавенко Є. О. (2014)
Медвідь Л. І. - Природно-орієнтований туризм та умови його розвитку в Закарпатській області (2014)
Kovalova N. - Results of phitoplankton pigments studies in the Zmiinyi island coastal waters in the Black Sea, 2004-2012, Medinets V. (2014)
Цуркан О. І. - Вплив зрошення на показники стану родючості чорноземів південних Нижньодністровської зрошувальної системи, Біланчин Я. М., Сухорукова Г. С., Тортик М. Й. (2014)
Оверченко А. В. - Рендзины лесостепи северной Молдовы, Урсу А. Ф., Марков И. В. (2014)
Мединец С. В. - Результаты атмосферно-химических исследований парниковых газов N2O и CH4 (2014)
Яворська В. В. - Сучасні новітні тенденції у регіональних геодемографічних процесах в Україні, Дімова Н. В., Тюрін О. М. (2014)
Нефедова Н. Є. - Суспільно-географічні дослідження транспортно-логістичних мереж та систем (2014)
Гукалова І. В. - Імідж території як фактор формування якості життя населення (2014)
Лисецкий Ф. Н. - Геопланирование сельских территорий: опыт реализации концепции бассейнового природопользования на региональном уровне, Землякова А. В., Нарожняя А. Г., Терехин Э. А., Пичура В. И., Буряк Ж. А., Самофалова О. М., Григорьева О. И. (2014)
Шуйский Ю. Д. - К вопросу о формировании учебной программы по географии в высших учебных заведениях (2014)
Курач Т. М. - Наочність і метричність геозображень у навчанні (2014)
Рябоконь О. В. - Вплив історичних чинників на формування та розвиток сучасного освітнього комплексу Чернігівської області (2014)
Тригуб В. І. - До питання періодизації грунтово-географічних досліджень півдня України, Попельницька Н. О. (2014)
Пилипенко Г. П. - Комплексні фізико-географічні ландшафтні дослідження кафедри фізичної географії геолого-географічного факультету, Тодорова С. П. (2014)
Міхелі С. В. - Одеський ландшафтнознавчий центр: історія ровитку, напрями досліджень, результати (2014)
Драгомирецкий А. В. - Система прогнозирования золотого оруденения в докембрийских комплексах украинского щита (2014)
Чепіжко О. В. - Перспективи видобутку вуглеводнів у південно-західній частині Одеського регіону Північного Причорномор'я України, Кадурін В. М., Самсонов А. І., Шатохіна Л. М. (2014)
Melkonyan D. V. - Characteristics of trace metals spatial distribution in sea bed sediments of the north-western Black Sea shelf, Velikova V. N., Berezovska A. L. (2014)
Курило М. М. - Значення економічної геології та геолого-економічних досліджень у ровитку та відтворенні вітчизняної мінерально-сировинної бази, Плотніков О. В. (2014)
Черкез Е. А. - Инженерно-геодинамическая типизация оползнеопасной территории участка правобережья М. Аджалыкского лимана, Шмуратко В. И., Козлова Т. В., Чуйко Е. Э. (2014)
Ємельянов В. О. - Глибоководні пелоїди Чорного моря - речовинний склад, властивості та перспективні ресурси, Нікітіна А. О. (2014)
Кошляков О. Є. - До питання вразливості питних підземних вод в межах Київської міської агломерації з врахуванням природної захищеності, Диняк О. В., Кошлякова І. Є. (2014)
Лущик А. В. - Гидрогеологические проблемы, возникающие в интенсивно хозяйственно освоенных сейсмоактивных регионах, Швырло Н. И. (2014)
Щербак О. В. - Еволюція макрокомпонентного складу питних підземних вод в умовах техногенезу на території Херсонської області, Лобасов О. П., Калініченко Л. О. (2014)
Сучков І. О. - Роль полевых учебных практик в обучении студентов направления подготовки "Геология", Кадурин В. Н., Федорончук Н. А. (2014)
Янко В. В. - История развития морской геологии в Одесском университете, Кравчук А. О., Кравчук О. П. (2014)
Черкез Е. А. - Одесская школа инжинерной геологии, Козлова Т. В. (2014)
Кравчук А. О. - К вопросу об установлении мэотического яруса, Кравчук О. П., Подоплелова Н. Г. (2014)
Коркушко О. В. - Нарушения углеводного обмена и их роль в изменении гемоваскулярного гемостаза и функции эндотелия на уровне микроциркуляторного сосудистого русла у практически здоровых людей пожилого возраста, Чижова В. П., Шатило В. Б., Бондаренко О. В., Антонюк-Щеглова И. А., Наскалова С. С., Дужак Г. В., Самоць И. А., Наумчук Н. С. (2014)
Серебровская Т. В. - Опыт использования интервальной гипоксии для предупреждения и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Обзор, Шатило В. Б. (2014)
Дубей Л. Я. - Тромбофілія і тромбози у дітей, Коржинський Ю. С., Дубей Н. В., Макух Г. В., Бойко Я. Є., Лукавецький Н. О., Цимбалюк І. П., Дорош О. І., Волощук Р. Р., Сапужак М. В. (2014)
Писарук А. В. - Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и образ жизни в странах Европы (медико-демографическое исследование), Кошель Н. М., Войтенко В. П. (2014)
Скачкова Н. А. - Полушарные особенности влияния комбинированной ритмической транскраниальной и периферической магнитной стимуляции на церебральную гемодинамику у пациентов, перенесших инсульт (2014)
Ільницька М. Р. - Клініко-демографічні та інструментальні показники у пацієнтів з хронічною систолічною серцевою недостатністю в залежності від наявності феномену інсулінорезистентності, Поташов С. В., Ляшенко А. В., Паращенюк Л. П., Ткач Н. А. (2014)
Ігнатенко Г. А. - Стан внутрішньошлуночкової гемодинаміки у гіпертензивних хворих з хронічним обструктивним захворюванням легенів, Мухін І. В., Іванченко Ю. О. (2014)
Диб’як Ю. М. - Морфологічні зміни тканин кінцівки при критичній ішемії (2014)
Диб’як Ю. М. - Стан гемодинаміки при різних морфологічних варіантах ураження артеріального русла (2014)
Журавлева Л. В. - Клиническая эффективность ингибитора АПФ рамиприла у больных с метаболическими факторами риска, Ильченко И. А. (2014)
Березин А. Е. - Влияние инсулинорезистентности на циркулирующий уровень проангиогенных эндотелиальных прогениторных клеток у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза, Кремзер А. А. (2014)
Волошин М. М. - Показники гемостазу у хворих із гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок (2014)
Синяченко О. В. - Адсорбционно-реологические свойства сыворотки крови при геморрагическом васкулите, Бевзенко Т. Б., Герасименко А. М., Синяченко П. О., Наумович М. А. (2014)
Ігнатенко Г. А. - Вплив ліпосомальної терапії на морфофункціональний стан серця у хворих з хронічною серцевою недостатністю при ішемічній хворобі серця, Фаєрман А. О., Дубовик Г. В. (2014)
Ткаченко Я. В. - Порівняльна характеристика показників гемокомпонентів донорської, цільної пуповинної та крові новонароджених, Жовнір В. А., Кузьменко С. О., Саламаніна А. О., Біла Л. М. (2014)
Федотова Л. А. - Функциональная активность гемостаза и фибринолиза у пациентов с ишемической болезнью сердца в динамике кардиоцитопротекторной терапии (2014)
Малярчук І. В. - Дослідження впливу поліморфного варіанту С148Т гена β-ланцюга фібриногену на режим дозування варфарину, Горовенко Н. Г., Бабочкіна А. Р., Осипенко Н. С. (2014)
Ступницька Г. Я. - Стан системи гемостазу при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ожирінням (2014)
Кондратюк В. Е. - Дифференциальная диагностика синкопальных состояний (2014)
Вимоги до авторів (2014)
Соловьев В. П. - К обоснованию логики влияния науки и инноваций на механизмы национальной и коллективной безопасности (2014)
Мех О. А. - Наукоємність системи забезпечення національної безпеки України: аналіз нормативно-правових засад (2014)
Булкин И. А. - Особенности финансирования научно-технического развития военно-промышленного комплекса в Украине (2014)
Морозов О. Ф. - Українська формула інновацій (2014)
Єгоров І. Ю. - Оцінки результатів наукової діяльності: традиційні підходи та нові виклики (2014)
Кот О. В. - Міждисциплінарна роль соціально-економічних та гуманітарних наук у побудові інноваційного суспільства рівних можливостей: нові тенденції ЄС та перспективи для України (2014)
Грачев О. О. - Наукометричний аналіз досліджень у галузі струмопровідних полімерів в Україні, Хорєвін В. І., Авілова І. М. (2014)
Кавуненко Л. Ф. - Международное научно-технологическое сотрудничество Украина – ЕС: результаты социологического исследования, Гончарова Т. В., Зинченко Н. С. (2014)
Самойліков О. Ю. - Досвід країн ЄС у використанні механізмів державно-приватного партнерства в науково-технічній та інноваційній сферах (2014)
Колтачихина О. Ю. - Основные периоды и этапы в развитии ракетно-космической техники Украины. Ч. 3. Ракетно-космическая техника Украины для исследования космоса (1962–1991), Храмов Ю. А. (2014)
Лютий О. П. - Внесок Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона у виготовлення сталевих конструкцій ракет (2014)
Литвинко А. С. - Академик В. Ф. Уткин и его научно-техническая школа (2014)
Звонкова Г. Л. - Науково-технічна школа академіка НАН України В.Г. Сергєєва, Мітрахов М. О. (2014)
Луговський О. Г. - Про діяльність Південмашу та КБ "Південне" (2014)
Олександр Сергійович Попович (до 75-річчя від дня народження) (2014)
Самуил Аронович Кугель (к 90-летию со дна рождения) (2014)
Малицкий Б. А. - Слово о друге (памяти В. М. Орла), Храмов Ю. А. (2014)
Фурман В. М. - Комплексне банківське страхування: міжнародна практика та початок запровадження в Україні (2014)
Литвинець Ю. І. - Застава права оренди земель сільськогосподарського призначення в контексті діяльності банківських установ, Кікоть О. Ю. (2014)
Арсеєнко А. Г. - Украина на геополитическом и геоэкономическом распятии истории, Буткалюк В. А. (2014)
Пухтаєвич Г. О. - Практика регіонального економічного співробітництва Чернігівської області, Сакір-Молочко Н. В. (2014)
Коробка В. М. - Передумови формування інноваційного підприємницького середовища в аграрному секторі (2014)
Корніюк Г. В. - Особливості обліку інвестиційної нерухомості в банківських установах (2014)
Коблянська Г. Ю. - Порівняльна характеристика ПСБО 9 "ЗАПАСИ" і МСБО 2 "ЗАПАСИ", Ревенко К. О. (2014)
Пухтаєвич Г. О. - Продовольчий ринок України та його роль у продовольчій безпеці, Постоєнко К. І. (2014)
Самко Н. Г. - Особливості трансформації фінансово-кредитної системи за умов глобалізації (2014)
Пислиця А. В. - Особливості супроводження великих платників податків у Казахстані, Камілов С. І. (2014)
Сокульський О. Є. - Економіко-математичне прогнозування обсягів перевезень пасажирського транспорту, Гілевська К. Ю., Васільцова Н. М. (2014)
Бутырина В. Н. - Реинжиниринг бизнес-процессов как перспективное направлени развития страхового менеджмента (2014)
Пасенченко Ю. А. - Моделювання сценаріїв розвитку ланцюгів створення вартості товарів, Назаренко О. І. (2014)
Бідюк П. І. - Моделювання і прогнозування фінансово-економічних процесів з використанням принципів системного аналізу, Жиров О. Л. (2014)
Contents (2012)
Терлак З. - До відмінювання запозичених іменників на -о в сучасній українській мові (2012)
Асіїв Л. - Нарощення як морфонологічне явище в прикметниках сучасної української літературної мови (2012)
Глібчук Н. - Адвербіалізація іменників як один із шляхів виникнення міжчастиномовних омонімів (2012)
Добосевич У. - Критерії та прийоми визначення частиномовного статусу морфологічних транспозитів (2012)
Кочерга О. - Віддієслівні прикметники в науковому мовленні, Володимир Пілецький. (2012)
Кутня Г. - Градуальність як структурно-семантична ознака дієслівних предикатів процесу на тлі аспектуальних понять (2012)
Труш О. - Особливості функціонування складних речень із підрядними обставинними в науковому мовленні Івана Франка (2012)
Ґрещук Б. - Граматичні і лексико-семантичні категорії в категоризації дійсності (2012)
Дзеньдзюра Н. - Моделі відображених антонімів у словотвірних гніздах параметричних прикметників з антонімними вершинами (2012)
Ціхоцький І. - Старольвівська урбаністика Марека Краєвського (лінгвістичні кореляції) (2012)
Бук С. - Корпус текстів у лінгводидактиці (на матеріалі омонімії у корпусі великої прози Івана Франка) (2012)
Кочан І. - Біобібліографічні словники – скарбниця національної культури (2012)
Куза А. - Релігійна фразеологія як вияв богоприсутності в сучасній українській публіцистиці (на прикладі творів Євгена Сверстюка) (2012)
Левчук О. - Мовний образ коня та його атрибутивні характеристики в українському пісенному фольклорі (2012)
Лещенко Н. - Інформаційно-довідковий текст та його комунікативно-прагматичні особливості (2012)
Щепанська Х. - Мовний образ серця в баладах Т. Шевченка (2012)
Баліцька М. - Функціональні моделі жанру мовлення прохання (2012)
Купчинська З. - Відносні прикметники та архаїчна ойконімія України (2012)
Тимошик Г. - Особливості побудови давньогебрейського антропонімікону новозавітного тексту (на матеріалі українських новочасних перекладів Святого Письма) (2012)
Сколоздра-Шепітко О. - Номінація осіб у "Метриці хрещених села Розвадова 1753–1784 рр.” (2012)
Михайличенко Н. - Статистика ойконімів України на -ець, -иця (2012)
Івасенко А. - Словотвірно-семантична структура прізвищевих назв українців Галичини XVI ст. (на матеріалах королівщин Руської землі) (2012)
Туркевич О. - Фахова мова методики викладання української мови як іноземної: специфіка функціонування (2012)
Андрусишин О. - Матеріали до словника астрономічної термінології Володимира Левицького (2012)
Фаріон І. - "Густинський літопис” – джерело мовної свідомості українців першої половини ХVII століття (2012)
Висоцька Т. - Функціонування сполучників хотя, хотя бы в українській мові XVI–XVII ст. (2012)
Іваночко К. - Акцентуація ономатоепічних (ентомологічних) суфіксальних дієслівних утворень у південно-західних говірках української мови (2012)
Костів О. - Обниження наголошених голосних в українському діалектному мовленні (зміна артикуляції (2012)
Процик І. - Соціолект українських футбольних фанатів (2012)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання. Г. ІІ (Гнат – Горішниці), Роман Осташ. (2012)
Макович Х. - Фрагмент учительного Євангелія XVI ст. у зв’язку з українським діалектним мовленням Карпат (2012)
Хібеба Н. - До питання про північну межу бойківських говірок: говірка села Росохи Старосамбірського району Львівської області (2012)
Романина І. - Структурно-семантична специфіка наддністрянських текстів про зцілення (2012)
Сокіл Б. - Українські організації Наддніпрянщини і царські укази про заборону української мови (2012)
Герасим Н. - До характеристики прислівників у надсянських говірках (2012)
Слободзяник О. - Староукраїнські назви лісу у пам’ятках XVI–XVII століть (2012)
Захлюпана Н. - Життям підказане (2012)
Сербенська О. - Професор Лев Полюга (Квітка на могилу) (2012)
Ціхоцький І. - Антисуржик: у пошуках мовної ідентичності (2012)
Зеновій Терлак - Онтологічний час крізь призму граматики (2012)
Гусев В. А. - Чеховский миф в современной культуре (2010)
Люликова А. В. - Концепт идиллического хронотопа в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова (2010)
Матвієнко Г. І. - Постапокаліптичне мислення героїв роману Т. Прохаська "Непрості" (2010)
Новохатский Д. В. - Онирические мотивы в романной трилогии Владимира Сорокина "Лед", "Путь бро", "23 000" (2010)
Овсеева М. А. - Мифологические и сказочные компоненты во "Французском" детективе Дарьи Донцовой (2010)
Пилипюк Л. А. - Категорії дискурсу у лінгвістичному дослідженні тексту (2010)
Прокофьева Е. А. - Своеобразие мифопоэтики исторической драматургии И. И. Лажечникова (2010)
Раковская Н. М. - Критическая модель В. В. Розанова (2010)
Сподарець В. І. - Екзистенційний вимір роману Вал. Шевчука "Темна музика сосон" (2010)
Сподарец Н. В. - Феноменология элегического в стихотворении А. Белого "Мне грустно... подожди... рояль" (2010)
Сытник Ю. Н. - Мифологизация дублинского текста в сборнике коротких рассказов Д. Джойса "Дублинцы" (2010)
Ткач Л. М. - Грицько Чупринка на тлі "Квітів зла" (2010)
Фісак І. В. - Критичний пафос та утопічні мотиви у "Вибраних місцях із листування з друзями" М. В. Гоголя (2010)
Фокина С. А. - Магический статус поэта в лирической системе М. Цветаевой 20-х годов (циклы "Москве" 1922, "Сивилла") (2010)
Чепурда Г. М. - Еволюція жанру вестерн: діахронічний аспект (на матеріалі збірок новел Енні Пру "Heart songs" і "Close range: brokeback mountain and other stories") (2010)
Чорна О. Ю. - Традиції М. Коцюбинського в оповідaннях для дітей О. Копиленка (2010)
Шапошник Н. А. - Особливості художньої мови М. Дюрас (на матеріалі роману "Модерато Кантабіле") (2010)
Шелест И. Л. - Роль асиндетона в модернистском тексте (на материале романов В. Вульф) (2010)
Contents (2014)
Бочарнікова А. - Погляд на проблематику авестійських гатів крізь призму західної орієнталістики (2014)
Горба С. - Імруулькайс як основоположник арабської дескриптивної лірики (2014)
Гриценко Я. - Порівняння (tašbīh) як засіб творення арабських паремій (2014)
Заза Ю. - "Мова rušna” як складова арабської молодіжної субкультури (2014)
Криконюк К. - Формально-морфологічний підхід до вивчення сучасного перського словотвору (2014)
Луцан Л. - Cтатус категорії розширених дієслівних основ арабської мови як об’єкт лексико-граматичного вивчення (2014)
Мазепова О. - Концепт кольору та його місце в художній картині світу (на матеріалі сучасної перської поезії (2014)
Максимів О. - Лексико-семантична етноспецифіка перської та української публіцистики (2014)
Маленька Т. - Перська класична поезія у франції: рецепція "Гулістану” Сааді (2014)
Мацкевич А. - оняття модальності в арабському мовознавстві: становлення і розвиток (2014)
Сприса О. - Художня література як джерело прецедентності в енігматичному тексті (україно-арабомовні паралелі) (2014)
Стельмах М. - Концепт "cила” в іранському й українському епосах (на матеріалі "Шагнаме” Фердоусі і "Слова о полку Ігоревім” (2014)
Яремчук І. - Концептуальне поле світ людини у поезії Форуг Фаррохзад (2014)
Батюк І. - Кансайський діалект як засіб вираження авторського "я” в японській прозі (на матеріалі творів Накаґамі Кенджі) (2014)
Витичак У. - Становлення та розвиток поетики Tанка (2014)
Горошкевич О. - Концепт 腹 hara в японській мовній картині світу (2014)
Забуранна О. - Конструкції зі значенням спонукальності у японській мові (з наголосом на реквестивах і прескриптивах (2014)
Козоріз О. - Терміни-синоніми у юридичній термінології сучасної китайської мови (2014)
Комарницька Т. - Застосування гри слів у японському словотворі (2014)
Комісаров К. - Стилістичний аспект синтаксису японської мови (2014)
Король В. - Когнітивний аспект емоційного концепту ненависть у сучасній японській мові (2014)
Рябоволенко І. - Експансія запозичених слів у сучасній мові як спосіб архаїзації (2014)
Тищенко К. - Слід тунґусів, маньчжурів і монголів у топонімії України (2014)
Цуй К. - Анімальний компонент медичного терміна у сучасній китайській мові (2014)
Асадчих О. - Зміст навчання екстралінгвістичного компоненту японської мови (2014)
Кіндрась І. - Мовленнєва компетенція учнів у говорінні турецькою мовою у вищих навчальних закладах (2014)
Смовженко Л. - Сучасні підходи до викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського