Мачулін В. Ф. - Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України — 50 років (2010)
Свечников Г. С. - Наноинтеграция и самосборка в нано-электронике (обзор), Морозовская А. Н. (2010)
Толмачев И. Д. - Оптические нелинейности в халькогенидных стеклообразных полупроводниках (обзор), Стронский А. В. (2010)
Хмиль Д. Н. - Экспресс-метод определения наименьшей разницы цветов испытуемого люмино-фора и белого света, Камуз А. М., Олексенко П. Ф., Алексенко Н. Г., Камуз В. Г. (2010)
Литовченко Н. М. - Анализ фотолюминесценции кристаллов р-Сd1–xZnxTe, облученных гамма-квантами, Насека Ю. Н., Прохорович А. В., Рашковецкий Л. В., Стрильчук О. Н., Сизов Ф. Ф., Войциховская О. О., Данильченко Б. А. (2010)
Венгер Є. Ф. - Поверхневі поляритони в монокристалах 6Н-SiC, розміщених у сильному однорідному магнітному полі, Євтушенко А. І., Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В. (2010)
Баранський П. І. - Радіаційна і термічна стійкість тонких шарів, гетеросистем і наноструктур, створюваних на основі елементарних напівпровідників і напівпровідникових сполук, Гайдар Г. П. (2010)
Власенко Н. А. - Влияние пленки SiOx, нанесенной термическим испарением, на краевую люминесценцию монокристаллического кремния, Сопинский Н. В., Гуле Е. Г., Велигура Л. И., Братусь В. Я., Мельник Р. С., Денисова З. Л., Мухльо М. А. (2010)
Данько В. А. - Фотолюмінесценція поруватих nc-Si—SiOx наноструктур, оброблених парами HF, Індутний І. З., Михайловська К. В., Шепелявий П. Є. (2010)
Павлюченко А. С. - Исследование стабильности характеристик рН-чув-ствительных полевых транзисторов, Кукла А. Л., Голтвянский Ю. В., Архипова В. М., Дзядевич С. В., Солдаткин А. П. (2010)
Венгер Е. Ф. - Латеральная фотоЭДС в контакте Шоттки, Готовы И., Шеховцов Л. В. (2010)
Сукач А. В. - Вплив поверхневої провідності на електричні властивості мезаструктурних InAs p—n-переходів, Тетьоркін В. В., Мазарчук І. О., Кролевець М. М., Лук’яненко В. І., Луцишин І. Г. (2010)
Павлович І. І. - Легування термоелектричного матеріалу електроактивними домішками, Копил О. І., Томашик В. М. (2010)
Вахула О. А. - Оптоелектронний колориметричний сенсор аміаку, Хоруженко В. Ю., Кукла О. Л., Самойлова І. О., Шульженко О. В., Манорик П. А. (2010)
Костюкевич Е. В. - Сенсор поверхностного плазмонного резонанса для определения уровня барбитуратов в жидкой пробе, Костюкевич С. А. (2010)
Христосенко Р. В. - Газовый сенсор на поверхностных плазмонах для распознавания спиртов с использованием чувствительных пленок каликсаренов, Костюкевич Е. В., Зыньо С. А., Павлюченко А. С., Самойлов А. В., Ушенин Ю. В., Костюкевич С. А., Кальченко В. И. (2010)
Титул, зміст (2011)
Домчук М. - Імпліцитний смисл поеми В.Підпалого "Перунія" ("Голубе кладовище") (2011)
Сипливець С. - Рецепція діяльності українського міста, села та хутора в драматургії В.Самійленка (2011)
Романишина Н. - Баладні оповідання "Максим Гримач" Марка Вовчка та "Гордовита пара" П.Куліша: аналіз в аспекті компаративної генології (2011)
Жила С. - Олесь Гончар: сторінки підручника для 8-го класу (2011)
Сорокіна Л. - Відповідальність і вина як уселюдські чесноти в баладному оповіданні Марка Вовчка "Максим Гримач" (2011)
Болюк О. - Вивчаємо оповідання В.Винниченка "Салдатики!" (2011)
Фасоля А. - Уроки літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання (2011)
Шабада Т. - Чарівний світ природи (за казкою Л.Пшеничної "Квіткая") (2011)
Пшенична Л. - Квіткая (2011)
Лінкевич Л. - На зорі української фантастичної прози: "Господарство доктора Гальванеску" Юрія Смолича — зразок гостросюжетної фантастичнопригодницької літератури (2011)
Безкоровайна О. - Жанрова своєрідність малої прози Григора Тютюнника (2011)
Полякова О. - Основні підходи до аналізу ліро-епічних творів у старшій школі (2011)
Горболіс Л. - Ґрунтовна презентація поетики твору української драматургії першої половини ХІХ ст. (2011)
Набок М. - До першоджерел народної пісенності (2011)
Гончарук Є. - Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка і підмета (2 уроки) (2011)
Дубенцова М. - Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета. Односкладні речення як частини складного речення (2011)
Горобец В. Г. - Влияние геометрии компактного поперечно обтекаемого гладкотрубного пучка на его показатели, Панин В. В., Богдан Ю. А., Троханяк В. И. (2015)
Воробей В. И. - Исследование динамики обучающегося обнаружителя радиолокационных сигналов, Носовский А. Н. (2015)
Масик И. П. - Определение безопасности, надежности и качества эксплуатации судна, Коломиец Д. П. (2015)
Майборода А. Н. - Расчёт гидродинамических нагрузок при транс- и сверхзвуковом обтекании водой тонкого клина (2015)
Михеев А. И. - К вопросу о причинах аварийности торгового флота (2015)
Андрєєв А. А. - Рециркуляція відпрацьованих газів як засіб поліпшення екологічних показників суднових ДВЗ, Пирисунько М. А. (2015)
Свиридов В. И. - Расчет эксплуатационной долговечности подшипников насосного оборудования судовых энергетических установок (2015)
Шаповал Є. В. - Залежність фактичної похибки обсервації від часу експлуатації апаратури (2015)
Байрактар Ю. П. - Механізми взаємодії підприємств та держави при реалізації концепції соціальної відповідальності (2015)
Беник Н. Г. - Концептуальна модель механізму адаптації судноремонтних підприємств до змін зовнішнього середовища (2015)
Власова В. П. - Аналіз діяльності та перспективи розвитку морських торговельних портів України (2015)
Клюєва В. І. - Механізм впливу інтелектуального капіталу на ефективність роботи підприємства (2015)
Коба В. Г. - Аналітична оцінка міжнародного ринку праці моряків, Шелест Т. М. (2015)
Ковбатюк М. В. - Формування креативного потенціалу на підприємстві (2015)
Колмакова С. І. - Соціальна спрямованість економічної політики в умовах реформування української економіки (2015)
Майкова Е. В. - Характер і структура міграційних процесів в Україні (2015)
Малишкін О. І. - Адаптація українського податкового законодавства з податку на прибуток до світових моделей (2015)
Мельник Н. О. - Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств (2015)
Нікітін Ю. О. - Моделі та організаційно-економічний механізм трансферу інноваційних розробок на підприємствах водного транспорту України, Рукас-Пасічнюк В. Г. (2015)
Олту І. В. - Судноремонт як пріоритетний напрямок розвитку ГВСП "Кілійський СБСРЗ" (2015)
Онищенко С. П. - Регресійні моделі залежності вартості суден від дедвейту та віку: до і після кризи, Берневек Т. І., Гончар Н. О. (2015)
Осипова Є. Л. - Теоретичні основи реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах (2015)
Студінська Г. Я. - Стратегічні принципи інтеграції українських брендів в міжнародний ринок в умовах глобалізації світової економіки (2015)
Тищенко В. М. - Пріоритетні напрямки податкової політики держави (2015)
Шкляр В. В. - Формування системи антикризових заходів для транспортних підприємств (2015)
Євтушевська О. А. - Побудова системи контролю для підприємств водного транспорту (2015)
Ковтун О. М. - Поліноміальна крива третього степеня із керуючими точками, що належать кривій (2015)
Кільчинський О. О. - Узагальнене інтегральне перетворення Мелера-Фока в задачах теорії потенціалу для двопорожнинного гіперболоїда, Скрипка В. І. (2015)
Бадаєв Ю. І. - Зважені полікоординатні відображення NURBS-кривих, Лагодіна Л. П. (2015)
Блиндарук А. О. - Корегування графіка кривини NURBS-кривої 4-го порядку за рахунок модифікацій вузлового вектора (2015)
Піщана В. М. - Шляхи оптимізації підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у ВНЗ, Мясоутов Ш. К. (2015)
Скрипка В. І. - Про коректність використання аналогій у навчальному процесі, Вяла Ю. Е., Чабак Л. М. (2015)
Тирон О. М. - Особистість моряка в сучасній психолого-педагогічній літературі зарубіжних науковців (2015)
Автори випуску (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Титул, содержание (2011)
К 85-летию академика нан украины С.В. Свечникова (2011)
Коваленко А. В. - Лазерные квантоворазмерные структуры на основе соединений А2В6 (обзор), Корбутяк Д. В., Будзуляк С. И. (2011)
Власенко Н. А. - Причина нестабильности лазерной генерации, обнаруженной в волноводной электролюминесцентной тонкопленочной ZnS:Cr-структуре, Олексенко П. Ф., Мухльо М. А., Литвин П. М., Велигура Л. И., Денисова З. Л. (2011)
Ушенин Ю. В. - Планарные волноводные структуры на основе нанопористых пленок оксида алюминия в условиях поверхностного плазмонного резонанса, Христосенко Р. В., Самойлов А. В., Громовой Ю. С., Каганович Э. Б., Манойлов Э. Г., Кравченко С. А., Снопок Б. А. (2011)
Венгер Е. Ф. - Радиационно-стимулированные эффекты в гетероструктурах с фуллеренами, Матвеева Л. А., Нелюба П. Л. (2011)
Індутний І. З. - Формування фотонних наноструктур за допомогою інтерференційної літографії та осадження у вакуумі під ковзним кутом, Минько В. І., Шепелявий П. Є., Сопінський М. В., Ткач В. М., Данько В. А. (2011)
Асніс Ю. А. - Вміст легувальної і фонової домішок в монокристалах Si, одержаних методом електронно-променевої безтигельної зонної плавки, Баранський П. І., Бабич В. М., Піскун Н. В., Статкевич І. І. (2011)
Паюк О. П. - Зміна властивостей стекол As2S3 при легуванні рідкоземельними та перехідними металами: DSC дослідження та раманівська спектроскопія, Ліщинський І. М., Стронський О. В., Влчек M., Губанова А. О., Криськов Ц. А., Олексенко П. Ф. (2011)
Павлович И. И. - Химико-механическое полирование кристаллов твердых растворов на основе теллуридов висмута и сурьмы бромвыделяющими композициями, Томашик В. Н., Томашик З. Ф., Стратийчук И. Б., Копыл А. И. (2011)
Круковський С. І. - Властивості подвійних гетеропереходів p+-InP/n-InGaAsP/n-InP, отриманих за різних технологічних режимів, Сукач А. В., Тетьоркін В. В., Мрихін І. О., Михащук Ю. С. (2011)
Хмиль Д. Н. - Влияние трансформации индикатрисы рассеивания света на измеряемое значение коэффициента поглощения пленки фотолюминофорной суспензии, Камуз А. М., Олексенко П. Ф., Камуз В. Г., Алексенко Н. Г., Камуз О. А. (2011)
Венгер Е. Ф. - Латеральная фотоЭДС в неоднородном контакте Шоттки, Готовы И., Шеховцов Л. В. (2011)
Христосенко Р. В. - Иммуносенсор на основе поверхностного плазмонного резонанса для определения антител против вируса Эпштейна—Барр, Нестерова Н. В., Костюкевич Е. В., Загородняя С. Д., Баранова Г. В., Головань А. В., Ушенин Ю. В., Самойлов А. В., Костюкевич С. А. (2011)
Данько В. А. - Реверсивне фотопотемніння в композитних наноструктурах As2S3/SiOx, Індутний І. З., Коломис О. Ф., Стрельчук В. В., Шепелявий П. Є. (2011)
Сукач А. В. - Зворотні ВАХ та механізми протікання струму в InAs-фотодіодах, Тетьоркін В. В., Ворощенко А. Т., Кравецький М. Ю., Лук’яненко В. І., Луцишин І. Г. (2011)
Хмиль Д. Н. - Модель композитной пленки фотолюминофорной суспензии и определение коэффициента поглощения среднего микрокристаллика фотолюминофора, Камуз А. М., Камуз В. Г., Алексенко Н. Г., Камуз О. А. (2011)
Костюкевич Е. В. - Реакционный отжиг как способ пассивации и стабилизации поверхностей биосенсоров, Костюкевич С. А. (2011)
Стратійчук І. Б. - Хіміко-механічне полірування монокристалів CdTe бромвиділяючими розчинами H2O2—HBr—етиленгліколь (2011)
До 100-річчя з дня народження лауреата державної премії україни в галузі науки і техніки професора І.Б. Мізецької (2011)
Содержание (2015)
Краюшкин В. А. - Зоны активного водообмена и их нефтегазовый потенциал на западном склоне Канадского щита, Гусева Э. Е., Науменко У. З., Черниенко Н. Н. (2015)
Ломакин И. Э. - Об источниках газовыделений дна Черного моря (2015)
Багрий И. Д. - Поиски метаногидратов на континентальном склоне Черного моря, Грига М. Ю. (2015)
Ломтев В. Л. - Новые черты строения подводных конических гор и холмов у подножия Охотской окраины Курильской дуги (по данным НСП), Патрикеев В. Н. (2015)
Плетнев С. П. - Возраст и палеогеографические этапы развития гайотов Магеллановых гор (Тихий океан), Мельников М. Е., Пунина Т. А., Захаров Ю. Д. (2015)
Кох С. Н. - Теплофизическая модель природного гигантского короткоживущего газового факела: на примере извержения грязевого вулкана Карабетова гора, 2000 г. (Тамань), Дектерев А. А., Сокол Э. В. (2015)
Козленко Ю. В. - Палеоструктурная реконструкция осадочного бассейна северо-западной части Черного моря в мезокайнозое (2015)
Смолов Ю. С. - Техника для отбора проб донных осадков. Опыт работ и перспективы (2015)
Макогон Ю. Ф. - К истории открытия газогидратов (2015)
Лукин Александр Ефимович (к 75-летию со дня рождения) (2015)
Памяти Василия Ивановича Созанского (2015)
Титул, зміст (2011)
Куцевол О. - Рік без Ніли Йосипівни Волошиної... (2011)
Білоус Н. - Ніла Волошина: сила душі й розуму (2011)
Голобородько Я. - Художнє IQ Ірен Роздобудько (2011)
Привалова С. - Символізм поезії Богдана-Ігоря Антонича (2011)
Бондаренко Ю. - Художній конфлікт як предмет вивчення в процесі шкільного аналізу літературного твору (2011)
Уліщенко В. - Емоційно-ціннісний діалог під час вивчення ліричних творів (2011)
Фасоля А. - Уроки літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання (закінчення) (2011)
Бондаренко Л. - Методична модель уроку за піснями Марусі Чурай. 8 клас (2011)
Серветник О. - Образ Павлика — душевно красивого й щедрого хлопчика (за оповіданням Спиридона Черкасенка "Маленький горбань"). 5 клас (2011)
Коваленко Л. - "Володимир" Феофана Прокоповича — зразок шкільної драми. 9 клас (2011)
Небеленчук І. - Лицарство — чи то життєві ідеали, моральні цінності і честь, а чи ?.. Вивчення вірша Ліни Костенко "Майже переклад з провансальської". 11 клас (2011)
Паламар С. - До вивчення сонетів М.Рильського за програмою спецкурсу "Сонет в історії української та світової літератури" (2011)
Логвіненко Н. - "Хочу бути Миколою Трублаїні!" Вивчення фантастичного роману М.Трублаїні "Глибинний шлях" (2011)
Кислашко О. - Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди в українській духовності (2011)
Кисіль Т. - Микола Луків — поет, пісняр, громадянин (2011)
Горбулин В. П. - Военно-ядерный тупик: украинский вариант (2015)
Національна академія наук України: основні підсумки діяльності у 2009—2014 роках і головні завдання наступного періоду (сесія Загальних зборів НАН України 15 квітня 2015 року) (2015)
Патон Б. Є. - Про діяльність Національної академії наук України у 2009—2014 роках і основні завдання наступного періоду (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 15 квітня 2015 року) (2015)
Попович М. В. - Влада і мораль (2015)
Загородній А. Г. - Міжнародне співробітництво НАН України: стан, перспективи, проблеми (2015)
Дегтярев А. В. - Развитие сотрудничества научных организаций НАН Украины и "КБ "Южное" им. М. К. Янгеля" (2015)
Старостенко В. І. - Геофізика: результати фундаментальних та прикладних досліджень (2015)
Гольцев А. Н. - Криобиологические технологии на благо Украины (2015)
Толочко П. П. - Цивілізаційний вибір Володимира Святого (2015)
Крижанівський Є. І. - Наукове забезпечення розвитку нафтогазової промисловості (2015)
Яцків Я. С. - Наукова періодика як складова науково-технічного та гуманітарного розвитку держави (2015)
Заіменко Н. В. - Використання альтернативних джерел енергопостачання в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2015)
Яценко Л. П. - Міжнародний рік світла і світлових технологій в Україні (2015)
Лихоліт М. І. - Науково-технічні напрями співпраці КП СПБ "Арсенал" з інститутами НАН України (2015)
Воеводин В. Н. - Научное сопровождение ядерной энергетики Украины (2015)
Товажнянский Л. Л. - Химическая технология связанного азота двойного назначения (2015)
Широков А. І. - Про соціальну політику держави у науково-технічній сфері (2015)
Абрикосов А. А. - Духовная связь (текст, подготовленный для церемонии вручения Золотой медали им. В. И. Вернадского НАН Украины) (2015)
Локтєв В. М. - Провідна зоря (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) (2015)
Амоша О. І. - 50 років Донецькому науковому центру (2015)
Черных В. П. - Переориентация вектора научных исследований с учетом нужд военной и экстремальной медицины (2015)
Боюн В. П. - Інтелектуальні комп’ютерні системи сприйняття і обробки фізичної інформації (2015)
Постанови Загальних зборів НАН України (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (11 березня 2015 року) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (1 квітня 2015 року) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (8 квітня 2015 року) (2015)
Геєць В. М. - Про підсумки діяльності Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у 2009—2014 роках (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 березня 2015 року) (2015)
Наумовець А. Г. - Про підсумки діяльності Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України у 2009—2014 роках (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 квітня 2015 року) (2015)
Походенко В. Д. - Про підсумки діяльності Секції хімічних та біологічних наук НАН України у 2009—2014 роках (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 квітня 2015 року) (2015)
Черенько Л. М. - Нові форми бідності в Україні: основні прояви та оцінка масштабів явища (2015)
Полякова С. В. - Бідність населення за споживанням:нові виміри, Новосільська Т. В. (2015)
Когатько Ю. Л. - Бедность сельского населения Украины (2015)
Реут А. Г. - Система государственной социальной помощи в Украине:современные вызовы и влияние на бедность (2015)
Новиков В. Н. - Совершенствование бюджетной политики – основная детерминанта развития социальной инфраструктуры (2015)
Gvelesiani A. G. - The State of Investment in Social Infrastructure in Ukraine, Litvine I. N. (2015)
Горемикіна Ю. В. - Класифікація підходів до оцінювання соціальних послуг (2015)
Грішнова О. А. - Фіктивний людський капітал: сутність,характерні особливості, чинники формування, Брінцева О. Г. (2015)
Калашнікова Т. М. - Забезпечення територіально локалізованими благами в контексті людського розвитку (2015)
Шевчук П. Є. - Реконструкція структури народжених за черговістю народження та віком матері в Україні в 1995–1998 роках (2015)
Крімер Б. О. - Вплив на народжуваність воєнних конфліктів останніх десятиліть у країнах Європи (2015)
Левчук Н. М. - Соціальна диференціація смертності населення м. Лебедин під час голодомору у 1933 році (2015)
Садова У. Я. - Організація і розвиток системи геріатричної допомоги населенню в Україні: регіональні аспекти, Бачинська М. В. (2015)
Lisogor L. S. - European Experience of Skills Anticipation: Lessons for Ukraine (2015)
Саріогло В. Г. - Територіальна диспропорційність рівня життя населення: теоретичні аспекти дослідження, Терещенко Г. І. (2015)
Книжковий огляд (2015)
Вітання А.Г. Вишневського з 80-річчям від дня народження (2015)
Правила для авторів (2015)
Правила для авторов (2015)
Guidelines for Authors (2015)
Титул, зміст (2011)
Логвіненко Н. - Пам'яті Людини, Ученого-методиста, Колеги, Наставника (2011)
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011—2012 навчальному році (лист МОНМС України від 09.06.2011 р. № 1/9-454) (2011)
Яценко T. - Методичні орієнтири сучасної шкільної літературної освіти (2011)
Шуляр B. - Сучасний урок літератури і проблеми викладання актуальної літератури в старшій школі (2011)
Уліщенко B. - Інтерсуб'єктність художнього тексту (2011)
Глеб O. - Роль пейзажів у історичному романі у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та інтерпретація їх учнями під час роботи над текстом (2011)
Головецька H. - Любіть і цінуйте книгу. Вступний урок у 8 класі (2011)
Береза I. - Дарунок Долі і вміння ним скористатися як основна думка казки Івана Липи "Близнята". 5 клас (2011)
Парфенюк О. М. - Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини в "Легенді про вічне життя" І. Франка Взаємне кохання як критерій щастя. (Особистісно зорієнтований урок української літератури у 10 класі) (2011)
Логвіненко Н. М. - Повоєнний період (1945—1960 рр.) розвитку української фантастичної прози (2011)
Лук'яненко O. - Повернення фенікса: родоцентричка педагогіка (2011)
Козлов A. - Ідея варта підтримки (2011)
Кислашко O. - Тарас Шевченко про виховання в дусі християнських ідеалів (2011)
Горболіс Л. - Портрети і профілі поетів української діаспори в художньо-літературному колажуванні Михайла Слабошпицького (за книгою М. Слабошпицького "25 поетів української діаспори") (2011)
Слоньовська O. - Міфема і художній текст: особливості, роль, функції найменшого уламку міфу (2011)
Новиков А. О. - Лінгвопростір Олександра Олеся: концепти і концептуалізація Голобородько К. Ю. Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація / К. Ю. Голобородько. — X. : ХІФТ, 2010. — 528 с. (2011)
Овдійчук Л. - Куцевол О. Життя і творчість письменника у дзеркалі поетичної критики: (2011)
Сидоренко В. - Вступ (2005)
Булавіна Н. - Нове розуміння актуального мистецтва (2005)
Коновалова А. - До питання модернізації української культури в умовах глобалізації (2005)
Бурлака В. - Перевірка реальності - постмедійний реалізм у творчості сучасних українських митців (2005)
Братерська-Дронь М. - Значення феноменів інтуїції і фантазії у творчому процесі (2005)
Протас М. - Еволюція мистецтва як складний фрактал (До питання фазово-просторових інтерпретацій сучасних візуальних практик у моделях теорії хаосу) (2005)
Сидоренко В. - Візуальне мистецтво України кінця ХХ - початку ХХІ ст. (2005)
Роготченко О. - Шлях у прірву чи позасвідомість нездійснених ілюзій (2005)
Тарасенко О. - Формирование пластического языка модернизма: Беспредметность и абстракция (М.Врубель и П.Филонов) (2005)
Голубець О. - Львів: Реґіональні проблеми мистецького середовища (2005)
Дружиніна Г. - Національні українські ознаки в сучасній архітектурі (на прикладі архітектури центрального реґіону) (2005)
Бєломєсяцев А. - Проблеми архітектурної творчості на сучасному етапі розвитку філософії архітектури (2005)
Чепелик О. - Утопія у фокусі сучасного мистецтва та архітектури (2005)
Карнак А. - Нові комп’ютерні технології в сучасній музиці та концепція творчого процесу (2005)
Раєвська Ю. - Державне реґулювання театральної справи за часів перших національних урядів (2005)
Станішевський Ю. - Сучасний український театр оперети: Проблеми, пошуки, парадокси (2005)
Гринишина М. - Музична драма Ріхарда Ваґнера і модерні інтенції символізму (2005)
Шпаковська В. - До питань інтерпретації історичної теми у жанрі сучасного музично-драматичного театру "рок-опера” (2005)
Кондратьєва М. - Життєдайні фільми (2005)
Зубавіна І. - Ретроспектива "Берлінале-55": На перетині кінематографічних арт-просторів (2005)
Сидор-Гібелинда О. - Гічкок та Україна. Текст-пунктир (2005)
Чепелик О. - Міжнародні фестивалі медіа-мистецтв як лабораторії новітніх технологій (2005)
Вишеславський Г. - Кураторські концепції міжнародних виставок сучасного мистецтва на межі ХХ й ХХІ сторіч (2005)
Сом-Сердюкова О. - Венеціанське Бієнале та український контекст (2005)
Авраменко О. - Художники на барикадах, або Романтика революції та творчі прояви митців (2005)
Березницький Є. - Апропріативне мистецтво, запозичення та авторське право (2005)
Босенко А. - Блуждающие огни (Случайная свобода) (2005)
Про авторів публікацій (2005)
Воронкова В. Г. - Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи потреба часу, Соснін О. В. (2015)
Зеленков А. И. - Устойчивое развитие как концепт и социальная технология (2015)
Базалук О. А. - Понятие "эволюция" в науке и философии (2015)
Яцук Н. Є. - Філософське осмислення проблеми українського Сходу (2015)
Доннікова І. А. - Культура і людина в онтології становлення (2015)
Палагнюк М. М. - Гендерна проблематика: виклики сучасності (2015)
Козирєва Н. В. - Філософсько-антропологічні розвідки сміхової культури у творчості М. Хвильового (2015)
Саюк О. О. - Концепція сталого розвитку як необхідна складова побудови оптимальної моделі суспільного розвитку (2015)
Скворцова К. М. - Діяльність як субстанція щастя (2015)
Павленко І. О. - Світоглядні характеристики суб’єктів миру та війни (2015)
Касьянов Д. В. - Необходимость подготовки человека к нанотехнологическому образу жизни (2015)
Старовойт Е. В. - Противоречия и преимущества демократии как среды внедрения и развития инноваций (2015)
Шелюк Л. А. - Мировой опыт демократизации образовательной политики (2015)
Левченюк Є. В. - Постлюдина та постлюдство: особливості прояву (2015)
Путров С. Ю. - Про гомеоклаз організму людини як продукт дії загальнодеструктивних і спеціальних технологій (2015)
Сторожук А. П. - Коммуникативный подход в современной методологии исследования смысла (2015)
Фельдман О. Б. - Альтруїзм як чинник екологічної безпеки людства (2015)
Ковтун Н. М. - Вольовий характер політичної активності суб’єктів суспільних перетворень (2015)
Налапша О. В. - Генезис теоретичних уявлень про мультикультуралізм (2015)
Білогур В. Є. - Формування культурних засад становлення цілісної особистості у світі спорту (філософсько-антропологічний дискурс) (2015)
Троїцька О. М. - Реінтерпретація толерантності: філософсько-освітнє осмислення її значущості, можливостей і меж (2015)
Чмир О. Б. - Ціннісні орієнтири української молоді в умовах сучасних соціокультурних викликів (2015)
Дуднікова І. І. - Напрями охорони оточуючого середовища в контексті вирішення загальної екологічної ситуації у світі (2015)
Мельник В. В. - Культура буття людини як соціокультурний феномен (2015)
Гоцалюк А. А. - Наукова традиція та новація в гуманітарній практиці суспільства (2015)
Міщенко М. М. - Філософія освіти: соціокультурний вимір (2015)
Свідчення про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей (2015)
До 60-річчя Ярослава Даниловича П’янила (2014)
Білущак Ю. - Про підсумовування асимптотичних доданків у розв’язках задач дифузії, Чапля Є., Чернуха О. (2014)
Благітко Б. - Моделювання процесу польоту безпілотного квадрокоптера з урахуванням часової затримки в керуванні, Мочульський Ю., Заячук І., Кіт Л. (2014)
Hachkevych O. - On taking into account the medium moving in investigation on thermomechanical processes in electroconductive ferromagnetic bodies, Solodyak M., Terletskii R., Hayevska L. (2014)
Давидок А. - Моделювання випадкових потоків маси у двофазній шаруватій смузі за рівномірного розподілу фаз з урахуванням парного взаємовпливу шарів (2014)
Данчак Н. - Чебишовське наближення степенево-експоненційним виразом із відносною похибкою, Малачівський П., Оразов Е. (2014)
Дмитрук В. - Комп’ютерне моделювання перерозподілу концентрації розпадних частинок, що дифундують у регулярних структурах, Гончарук В., Чернуха О. (2014)
Костробій П. - Математичне моделювання енергозалежної економіки, Гайдучок О. (2014)
Кривень В. - Пластичне відшаровування жорсткого півбезмежного включення скінченної ширини під зсувним навантаженням за наявності міжфазних тріщин, Бойко А. (2014)
Кривий О. - Особливості поля напружень біля тунельного відшарованого включення в кусково-однорідному анізотропному просторі (2014)
Кутя Т. - Математичне моделювання зволоження ґрунту на схилі внаслідок аварії безнапірного трубопроводу з урахуванням процесів теплосолеперенесення, Мартинюк П. (2014)
Манзій О. - Алгоритми обчислення значення деякої гіпергеометричної функції Гауса у комплексній площині, Гладун В., Пабирівський В., Уханська О. (2014)
Нагірний Т. - Моделювання стаціонарного стану локально неоднорідного електропровідного неферомагнітного термопружного тіла, Сеник Ю., Червінка К. (2014)
Процюк Б. - Квазістатичний термопружний стан безмежного трискладового термочутливого тіла за дії джерела тепла, Горун О. (2014)
П’янило Я. - Дослідження властивостей спектральних розкладів у базисах ортогональних, квазіортогональних і біортогональних поліномів, Собко В. (2014)
Savula Ya. - Sensitivity analysis of solutions of two-dimensional admixture heterodiffusion problems with respect to perturbation of medium parameters, Shcherbata H., Shcherbatyy M. (2014)
Середницька Х. - Термонапружений стан біматеріалу з періодичною системою міжфазних тріщин, заповнених теплопровідною речовиною, Мартиняк Р. (2014)
Соколовський Я. - Програмний комплекс автоматизації скінченно-елементної дискретизації двовимірних областей, Сикала О. (2014)
Сподар Н. - Застосування різномасштабного методу скінченних елементів до розв’язування одновимірної задачі адвекції-дифузії, Савула Я. (2014)
Тацій Р. - Двопараметрична модель стійкості стрижня з урахуванням власної ваги, Пазен О., Дячун Т. (2014)
Філь Б. - Застосування алгебричних структур у комп’ютерній лексикографії, Кульчицький І. (2014)
Chekurin V. - Boundary element method for thermal identification of near-surface cylindrical cavity, Sinkevych О. (2014)
Шацький І. - Вплив гнучкого покриття на міцність пластини із зірчастим розрізом, Даляк Т. (2014)
Вимоги до оформлення статті (2014)
Титул, зміст (2011)
Ситченко А. - Естетичне виховання у контексті технологізованого навчання літератури (2011)
Мартиненко В. - Формування змісту літературного читання молодших школярів: сучасний вимір (2011)
Романишина Н. - Жанр літературного фейлетону в творчості Олега Чорногуза (за "Книгою веселих порад") (2011)
Малецька А. - Молитва в поезії Василя Стуса (2011)
Гриневич В. - "Я народився і жив для добра і любові" (Матеріали до вивчення "Щоденника" О. П. Довженка) (2011)
Сидоренко Т. - Жанр листа в епістолярній спадщині Олександра Довженка, Хомич В. (2011)
Корнух Г. - "Отакі на світі письменники, отакі українці!" Світ І. П. Котляревського (2011)
Рябовол Н. - Перлини давньоруської культури (2011)
Набок М. - Лицарство і національна своєрідність вишуканості та благородства духовного світу в українських народних думах (2011)
Овдійчук Л. - Леся Українка як науковець (2011)
Яценко Т. - Неоромантизм як стильова течія модернізму. Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу "Художня література в контексті світової культури"... (2011)
Логвіненко Н. - Факультативи як форма організації диференціації та індивідуалізації навчання старшокласників (2011)
Боклаг В. А. - Напрями вдосконалення державної політики щодо розвитку земельного ринку в Україні (2014)
Ігнатова О. В. - Проектний підхід до організації інноваційної діяльності органів державного управління (2014)
Канавець М. В. - Вплив молодіжних громадських об’єднань на євроінтеграційні процеси в Україні (2014)
Клімович С. О. - Government relations у РФ: минуле, сучасне, майбутнє (2014)
Кострубіцька А. В. - Державне регулювання суспільного мовлення: європейський досвід та українські реалії (2014)
Костюк І. К. - Інформаційна складова адміністративної реформи в Україні (2014)
Ларіна Н. Б. - Тенденції трансформації соціальної політики демократичних країн: перспективи для України (2014)
Нехайчук Д. В. - Крізь призму зарубіжного досвіду проведення адміністративно-територіальної реформи: новітні виклики вітчизняного сьогодення (2014)
Онуфрик С. Я. - Зарубіжний досвід реформування органів державного управління у сфері доходів і зборів (2014)
Дробязко О. М. - Методичні підходи до вдосконалення існуючих механізмів прийняття управлінських рішень в умовах публічного адміністрування (2014)
Латинін М. А. - Особливості функціонування фінансово-економічного механізму державного управління стратегічним плануванням регіонального розвитку в Україні, Гнатенко А. І. (2014)
Лященко О. О. - Громадянська непокора як явище в суспільно-політичному житті суспільства та її вплив на державне управління (2014)
Мерзляк А. В. - Державний механізм підвищення конкурентоспроможності експорту України, Скрябіна Д. С. (2014)
Суворов В. П. - Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування (2014)
Дульфан С. Б. - Нормативно-правове забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міст (2014)
Дурас М. М. - Європейський шлях розвитку в напрямі доброго місцевого врядування: адаптація до умов України (2014)
Кіян С. О. - Сучасні засоби забезпечення електронної взаємодії в системі місцевого самоврядування (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, зміст (2011)
Шуляр В. - До краєзнавчих джерел (замість передмови) (2011)
Кремінь Д. - Океан у сльозині роси (2011)
Береза І. - Іпостасі образу Миколи Вінграновського (на матеріалі спогадів, есеїв, нарисів, поезій) (2011)
Руссова В. - Середньовічні київські князі: інтерпретація Миколи Вінграновського (2011)
Підопригора С. - Подолання соцреалістичного канону в повісті Миколи Вінграновського "Сіроманець" (2011)
Старовойт Л. - Розмаїття строфічної палітри лірики Миколи Вінграновського (2011)
Семчишин Д. - Прикметники на позначення кольору в поезіях Миколи Вінграновського (2011)
Кремінь Т. - "Микола був найталановитішим з нас": концепція творчості Миколи Вінграновського в оцінках Віталія Коротича (2011)
Жила С. - Вивчення історичного роману Миколи Вінграновського "Северин Наливайко" в школі (2011)
Шуляр В. - Урок вивчення життєпису письменника (за матеріалами біографії Миколи Вінграновського) (2011)
Купцова В. - Системний підхід до вивчення мистецької спадщини Миколи Вінграновського (2011)
Василішина О. - Краса родинних стосунків в оповіданні Миколи Вінграновського "Гусенятко" (2011)
Назаренко Л. - Проектно-конструкторська модель уроку літератури з використанням інформаційних технологій (2011)
Плотнікова Т. - Нащадкам про чарівника слова (2011)
Хруленко Т. - Вечір пам'яті Миколи Вінграновського (2011)
Кремінь Т. - З обійнятих любов'ю літ на Богополі (2011)
Титул, зміст (2011)
Голобородько Я. - Мегамислення Івана Дзюби. У контексті 80-річчя літературознавця й громадського діяча (2011)
Кицак Л. - Детективи для дітей: український варіант автора й читача (2011)
Бондаренко Ю. - Концептуально-образний аналіз літературного твору в школі (2011)
Привалова С. - Розвиток творчих здібностей старшокласників на уроці української літератури (2011)
Кошара Ю. - Розвиток методичної думки з проблеми самостійної роботи учнів із підручником літератури (2011)
Говденко К. - Безмежні світи Івана Франка. Конспект уроку з використанням проектної технології. 10 клас (2011)
Бондаренко Н. - Як я живу? Урок за збіркою казок Івана Франка "Коли ще звірі говорили..." (2011)
Бойко І. - Слова, що в глибині бездонній пролежали глухі віки. 9 клас (2011)
Яценко Т. - Неоромантизм у світовій художній літературі. Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу "Художня література в контексті світової культури" (2011)
Грабовська С. - "…Може, ті голоси і відкриють нам браму до реального безсмертя". Факультативне заняття за романом Юрія Бедзика "Любов, Президент і парадигма космосу" (2011)
Куцевол О. - Українська людина над прірвою тоталітарних режимів ХХ століття. Засідання літературного гуртка за романом Івана Багряного "Людина біжить над прірвою" (2011)
Рощіна С. - Психофізіологічні основи розвитку професійного мовлення студентів педагогічних ВНЗ (2011)
Береза І. - Рецензії на підручники Н. Й. Волошиної "Українська література" для 5, 6 класів, Вензовська І. (2011)
Андрійченко Ю. В. - Особливості трансформації іменників жіночого роду з огляду на ґендерний фактор (2013)
Безпаленко А. М. - Мовлення як агресія (2013)
Білоус Н. П. - Інтимізовані дієслівні засоби творення сюжетної динаміки українських казок про тварин (2013)
Бокова П. М. - "Фальшиві друзі перекладача": проблеми, труднощі та особливості перекладу (на матеріалі іспанських фразеологічних одиниць) (2013)
Бортничук О. М. - Лінгвокультурологічна маркованість англійських фразеологічних одиниць, Пастушенко Л. П. (2013)
Бохун Н. В. - Специфіка словесного портрета персонажа в іспанській літературі XX століття (2013)
Боцман А. В. - Анізотропія германських претерито-презентних та інхоативних дієслів (2013)
Бурмістенко Т. В. - Французька інавгураційна промова та її лінгвопрагматичні особливості, Ярошевська М. О. (2013)
Вакуленко Т. О. - Замкнуті питальні речення фразеологізованої структури - констативні мовленнєві акти (2013)
Гарбузова Г. О. - Перетворення синтаксичної структури україномовного складного речення під час його перекладу засобами англійської мови (2013)
Гетьман З. О. - Сполучувальні властивості слова в неспоріднених мовах (2013)
Горбач І. М. - Наративна структура французьких наративних текстів у сучасній парадигмі лінгвістичних знань (2013)
Губа Л. В. - Роль різних частин мови у репрезентації просторових відносин в оповіданнях та казках Германа Гессе (2013)
Гулідова І. С. - Структурно-семантичні ознаки прислів'їв американської поезії XX століття (2013)
Данилич В. С. - Поняття моральності в іспанській мові: історико-етимологічний аспект (2013)
Дворнікова А. Р. - Фразеологізми із гастрономічним компонентом в національних варіантах іспанської мови, Лісняк С. П. (2013)
Доній Т. М. - Оцінна модель характеристик перекладу віршованого тексту (2013)
Elena del Pozo Infante - El concepto de interculturalidad en el aula (2013)
Захарченко Н. В. - Ядерний компонент концепту KAMPF (боротьба) у полемічному трактаті Мартіна Лютера (2013)
Калініченко А. С. - Категоризація негативних моральних якостей людини у іспанській мовній картині світу, Чорна Н. В. (2013)
Каратєєва Г. М. - Часові параметри розгортання текстового концепту-константи ПОДОРОЖ (на матеріалі творів Ле Клезіо) (2013)
Катернюк В. В. - Полікомпонентні неофіційні антропоніми в англійській, німецькій та українських мовах (2013)
Кеба О. М. - Класи приголосних артикуляцій в контакті з вібрантами в іспанській мові (2013)
Кісьміна К. О. - Каламбурна полісемія (на матеріалі скетчів Р. Девоса (2013)
Клименко Н. Ф. - Суфіксальний спосіб і транспозиція в творенні прикметників та прислівників з часовими ознаками (зіставний аспект) (2013)
Колодко С. А. - Проблема класифікації прислівників китайської мови (2013)
Korbozerova N. M. - Clasificacion semantica de los marcadores espanoles de relacion supraoracional (2013)
Корольова Н. О. - Лексичне вираження ментальності німецького народу у творчості Томаса Манна (на матеріалі роману "Будденброки") (2013)
Крижановська М. В. - Конфлікт як позитивний дискурсоформувальний фактор в сімейному спілкуванні (на матеріалі сучасної італійської мови) (2013)
Крупко О. І. - "Ледь-ледь торкаю слово аквареллю..." (про мистецтво словесного пейзажного малюнка Ліни Костенко) (2013)
Кульчицький В. І. - Абревіація і телескопія, їхнє місце у системі дериваційних способів номінації та специфічні властивості (2013)
Курченко О. О. - Usteo i tuteo В сучасній іспанській мові: грані вербальної ввічливості (2013)
Кучерява Л. В. - Іменування актантів-неосіб та їх функції у французькій художній прозі XIX-XX століть (2013)
Лобода Ю. А. - Судовий дискурс у перекладознавчому аспекті (2013)
Любчук Н. В. - Трансформації фразеологічних одиниць як проблема перекладу (2013)
Наваренко І. А. - Інформаційна архітектоніка тексту іспанської народної казки за даними аудиторського аналізу (2013)
Ніколенко А. Г. - Культурний концепт, мовні образи і символ як мова лінгвокультури (2013)
Новосельцева І. В. - Гештальт у сучасній когнітивній лінгвістиці (2013)
Новохатська Н. В. - Приєднання й парцеляція як засоби формального членування англійських та українських розмовних конструкцій (2013)
Нужна К. А. - Верлан та суфіксація як способи творення лексики молодіжного мовлення Франції (2013)
Орлова І. С. - Текстовий концепт ДЗЕРКАЛО у творах Х. Л. Борхеса та його відтворення у перекладі (2013)
Охріменко В. І. - Функціональні характеристики модального інкорпорованого маркера davvero (на матеріалі італійської мови) (2013)
Падалка Ю. М. - Герменевтика як засіб тлумачення прихованого модального змісту (2013)
Пілик В. В. - Модально-темпоральна структура текстів газетно-публіцистичного стилю турецької мови (2013)
Покровська І. Л. - Концепт рай у турецькій мовній картині світу (2013)
Попова Н. М. - Понятійна основа лінгвокультурних концептів (на матеріалі іспанської мови), Чернова А. А. (2013)
Сингаївська Г. В. - Епонімічні найменування в іспанській медичній термінології (2013)
Ситдикова І. В. - Роль письма в інформаційному суспільстві (2013)
Скрипник А. В. - Дієслова-вербалізатори концепта "AMOUR" у французькій мові (2013)
Соловей Ю.В. - Релевантні для перекладу лінгвітичні та композиційні особливості наукового дискурсу (2013)
Столярова А. А. - Структурно-семантичні особливості новогрецьких економічних термінів (2013)
Судорженко Г. П. - Комунікативні одиниці із псевдоумовними відношеннями в іспанській мові (2013)
Терехова С. І. - Функціонально-семантичні особливості зворотних репрезентацій: референційність - анафоричність - дейктичність - реципрокальність (2013)
Теслюк Г. С. - Архітектонічна структура французьких авторських казок XVII ст. (2013)
Тімкова Т. М. - Лексичні одиниці, що позначають атмосферні явища у давньотюркській мові (2013)
Толстова О. Л. - Парадигматичні зв'язки соматичної лексики іспанської мови (2013)
Циркунова І. В. - Іронія та її інтерпретація з точки зору лінгвістики та перекладу (2013)
Чернишова Ю. О. - Адаптація сучасних італійських релігійних текстів в українських перекладах (2013)
Чорна Н. В. - Особливості концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу (2013)
Якубенко І. В. - Іллокутивна спрямованість моделей актуального членування складнопідрядного німецького речення (2013)
Ящик Н. Р. - Когнітивний аспект вербального символу (на матеріалі німецької мови) (2013)
Волосенко І. В. - Регулятивний потенціал німецької молодіжної мови інтернет-щоденників (2013)
Moskalenko A. S. - El aporte portugues al vocabulario canario (2013)
Андрійченко Ю. В. - Лінгвістичні проблеми естетичного сприйняття тексту художнього твору (2012)
Безпаленко А. М. - Лінгвістичний гумор у дзеркалі ґештальту (2012)
Болобан М. А. - Українські іменники сфери часу і календаря в історичному й когнітивному висвітленні (2012)
Верьовкін В. В. - Мовне відображення концептуальних уявлень людини про війну в греко-римському, давньослов'янському і давньогрецькому культурних просторах (2012)
Данилич В. С. - Мовно-культурний феномен середньовічної Іберо-Романії (2012)
Єнчева Г. Г. - Переклад авіаційних термінологічних абревіатур та акронімів у нормативно-технічній документації (2012)
Жукова Н. М. - Лінгвокультурна спадкоємність та інновації в репрезентації концепту YARN в австралійській англомовній картині світу кінця XVIII - середини XIX століть (2012)
Іщенко Н. Г. - Семантичні зв'язки в системі однокореневих утворень сучасної німецької мови (2012)
Клименко О. С. - Концепція перекладу твору і критика художнього перекладу (на матеріалі російськомовних перекладів роману А. Камю "Сторонній" (2012)
Колесник О. С. - Номінації стихій у дзеркалі міфологічного простору (2012)
Кондратьєва О. В. - Відтворення метафорики романів Д. Брауна в українських перекладах (2012)
Korbozerova N. M. - La situación cultural y lingüística de la Península Ibérica en la edad de los metales (2012)
Кремзикова С. Ю. - Видові кореляції вербалізованих ситуацій активної дії у дискурсах старофранцузького періоду (2012)
Кульчицький В. І. - До питання про побудову функціональної моделі словотвору (на матеріалі сучасної німецької мови) (2012)
Курченко О. О. - Принцип додаткового зусилля у вербальній ввічливості (2012)
Литвиненко Г. С. - Система магічного фольклорної свідомості у контексті гармонізації світу (2012)
Лісняк С. П. - Фразеологізми як джерело національно-культурної інформації (2012)
Літинська Н. В. - Лексико-семантичні особливості вербалізації концепту MAFIA в італійській лінгвокультурі (2012)
Лукашенко Н. Г. - (Не)ввічливість записаного розмовного інтернет дискурсу на прикладі коментарів з YouTube та блогів щодо політичних особливостей Венесуели (2012)
Мариненко П. І. - Мовні моделі початку діалогу в іспанській мові в діахронічному аспекті (XVI-XVIII століття) (2012)
Мегела І. П. - Структура оповіді в романі Гессе "Степовий вовк" (2012)
Михайленко В. М. - Регулятивна функція запитань у текстах інтерв'ю (2012)
Наваренко І. А. - Просодична модель іспанської казки: акустичні характеристики (2012)
Настенко С. В. - Жанрові трансформації іспанської поезії XII-XX століть (2012)
Нестеренко О. Є. - Вербальне вираження ґендерних упереджень у сучасних англомовних ЗМІ (2012)
Орлова І. С. - Нейтралізація у перекладі (2012)
Охріменко В. І. - Функціональні характеристики модального інкорпорованого маркера esattamente (на матеріалі італійської мови) (2012)
Попова Н. М. - Динамічні процеси в розвитку національної концептосфери іспанців (2012)
Сингаївська Г. В. - Використання семантичного потенціалу прецедентних імен в іспаномовному газетному тексті (2012)
Ситдикова І. В. - Перспективізм наукових досліджень: від фоностилістики до графостилістики (2012)
Сітко А. В. - Проблема відтворення граматичної семантики інтерогативів засобами цільової мови (2012)
Славова Л. Л. - Когнітивні метафори у структурі концепту політик (на матеріалі американського та українського політичного дискурсу (2012)
Смущинська І. В. - Калькування у французькій мові (2012)
Суарес Куадрос С. Х. - Зіставна фразеологія: корпус зооморфізмів в українській та іспанській мовах (2012)
Судорженко Г. П. - Морфо-синтаксичні засоби маркування модальності умови-наслідку в іспанській мові (2012)
Толстова О. Л. - Мотиваційні моделі фразеології іспанського молодіжного сленгу (2012)
Філоненко Н. Г. - Засоби вираження синтаксичного концепту СТАН у романі Лорана Годе "Le soleil des Scorta" (2012)
Чернишова Ю. О. - Образність релігійного дискурсу з погляду перекладача (2012)
Чорна Н. В. - Цитатне мислення як комунікативна стратегія в іспаномовному художньому дискурсі постмодерну (2012)
Шелякіна А. В. - Мовні засоби репрезентації побожності в амениканській картині світу (2012)
Титул, зміст (2011)
Яценко Т. - Славетний ювілей керманича української педагогіки (2011)
Єременко О. - "Я піду в далекі гори, у широкі полонини". Творчий звіт: оновлені параметри фольклорної практики (2011)
Касян Л. - Роман Володимира Малика "Горить свіча" у контексті художнього відображення історичного минулого (2011)
Якібчук М. - Творчість Зеновія Красівського та Ярослава Лесіва: національний вимір людської екзистенції (2011)
Лазаренко І. - Актуальний рівень учнівських умінь аналізувати епічні твори (7—9 класи) (2011)
Соловйова Н. - Психологічний аналіз характерологічних особливостей героя літературного твору, Бучковська Л. (2011)
Бійчук Г. - Діалог епох: українське бароко і постмодерне необароко у збірці Ю. Андруховича "Екзотичні птахи і рослини" (2011)
Єременко О. - Триптих "різдвяників" від Б.-І. Антонича (2011)
Котова І. - "Що за дивна сила слова!" Вивчаємо поему Лесі Українки "Давня казка" (2011)
Логвіненко Н. - "Романтика — це коли хочеться жити яскравим життям… І не страшно вмирати!" Вивчення фантастичних творів Миколи Дашкієва (2011)
Овдійчук Л. - ОЗОН — це творчий неспокій (2011)
Чабада М. - Світова слава української пісні. Сценарій літературномистецького вечора (2011)
Лінкевич Л. - Система уроків з теми "Односкладні речення. Неповні речення" (2011)
Тематичний покажчик статей, надрукованих у журналі "Українська література в загальноосвітній школі" у 2011 році (2011)
До 60-річчя Романа Кушніра (2014)
До 70-річчя Олександра Гачкевича (2014)
Гачкевич О. - Моделі радіаційної термомеханіки опромінюваних шаруватих тіл, Терлецький Р., Турій О. (2014)
Безверхий O. - Повна провідність і миттєва потужність за вимушених коливаннях п’єзокерамічних резонаторів, Зінчук Л., Карлаш В. (2014)
Бомба А. - Метод комплексного аналізу для моделювання процесів витіснення у викривлених важкопроникних пластах з урахуванням впливу тріщин гідророзриву, Сінчук А. (2014)
Булацик О. - Визначення кількості розв’язків системи трансцендентих рівнянь у фазових оптимізаційних задачах із застосуванням теорії багатовимірних лишків (2014)
Власій О. - Математичне моделювання гетеродифузійних процесів у шарі з випадковим прошарком, Чернуха О. (2014)
Гайвась Б. - Конвективне осушення зернистого матеріалу з врахуванням двошарової структури окремої зернини, Чапля Є. (2014)
Гайдучок О. - Дослідження стійкості системної моделі енергозалежної економіки (2014)
Hachkevych O. - Investigation of magneto-thermomechanical processes in ferrite bodies in external time-periodic magnetic field with bias, Solodyak M., Terletskii R., Hayevska L. (2014)
Грицина О. - Вплив локального зміщення маси на електромеханічні поля у діелектричному середовищі з циліндричним отвором (2014)
Демидюк М. - Оптимізація транспортних операцій чотириланкового замкнутого маніпулятора (2014)
Дробенко Б. - Математичне моделювання процесів деформування елементів конструкцій за термосилового навантаження, Бурик О. (2014)
Kudzinovs’ka I. - Effect of inclination of tank walls on liquid sloshing by the example of concic and cylindrical tanks with free surfaced liquid (2014)
Кунець Я. - Розсіяння SH-хвиль пружним волокном неканонічного поперечного перерізу за наявності тонкого міжфазного прошарку, Матус В. (2014)
Limarchenko O. - Peculiarities of motion of the system reservoir – liquid on pendulum suspension under external harmonic force, Semenovych K. (2014)
Пабирівський В. - Структура розв’язків базових крайових задач теорії пружності для призматичних тіл у функціях двох комплексних змінних, Пабирівська Н., Гладун В. (2014)
Піскозуб Л. - Поздовжній зсув зосередженою силою біматеріалу з міжфазною тріщиною з урахуванням тертя (2014)
Савула Я. - Числове дослідження задачі перенесення ліків у стінці судини, Турчин Ю. (2014)
Сачук Ю. - Еліптичні інтеграли третього роду в задачах контактної взаємодії, Максимук О. (2014)
Semenova I. - Nonlinear forced liquid sloshing in a hyperboloid reservoir (2014)
Скородинський І. - Механічна поведінка в’язкопружного шару на жорсткій основі під дією нормального розподіленого навантаження, Максимук О. (2014)
Фенченко В. - Моделирование движения капли вязкой жидкости в канале с сужением при наличии на поверхности капли нерастяжимой мембраны (2014)
Чекурін В. - Задача неруйнівного визначення залишкових напружень у трубопроводі за даними магнітопружних вимірювань, Постолакі Л. (2014)
Шевчук В. - Дослідження температурного поля півпростору з багатошаровим покриттям за променево-конвективного теплообміну, Гаврись О. (2014)
Вимоги до оформлення статті (2014)
Андрусяк І. - Ідея ґендерної рівності у творчості Тараса Шевченка (2014)
Андрусяк Т. - Тарас Шевченко і українська правова думка (2014)
Добрянський С. - Інститут прав людини у правопорядку Європейського Союзу: особливості становлення та розвитку (2014)
Заплотинська Ю. - Підзаконний характер як необхідна властивість урядових нормативно-правових актів (2014)
Косович В. - Внесення змін до нормативно-правових актів України як спосіб їх вдосконалення (2014)
Солодкая М. - Право і мораль: принцип додатковості при побудові відповідальності (2014)
Білецька О. - Функції поліції у кримінальному процесі Республіки Польща (1921–1939 рр.) (2014)
Ванієв Е. - Правове регулювання діяльності комісій для вирішення спорів про право володіння землями у Таврійській області на початку ХІХ ст. (2014)
Домбковський П. - Волохи та право волоське в давній Польщі (2014)
Кобилецький М. - Праці Йоганеса фон Буха та їх роль у поширенні римського права у Центрально-Східній Європі (2014)
Липитчук О. - Судова реформа 1864 року і проблеми формування правової свідомості в Росії (друга половина ХІХ − початок ХХ ст.), Лешкович Н. (2014)
Миньо М. - Договір найму за римським правом як консенсуальний контракт (2014)
Моряк-Протопопова Х. - Роль та значення Галицького намісництва у розвитку державної служби (2014)
Паславська Н. - З історичного досвіду подолання державно-правових конфліктів Федеральним Конституційним Судом ФРН (2014)
Петреченко С. - Права жінок у ХХІ столітті: історико-правовий аспект (2014)
Сіваракша І. - Місце узуфрукту в системі речових прав (аналіз римського і французького законодавства) (2014)
Тищик Б. - З історії становлення американського конституціоналізму (2014)
Федущак-Паславська Г. - Філософські засади у формуванні базових цінностей західної правової традиції (2014)
Шандра Р. - Поняття та правова природа волоського права: історико-правовий аналіз (2014)
Бедрій Р. - Комунальна власність в Україні: конституційно-правове забезпечення (2014)
Рабінович С. - Конституційні принципи правової певності і захисту легітимних очікувань у діяльності публічної влади (2014)
Совгиря О. - Парламентська коаліція в Україні: фактори, що впливають на діяльність, нові реалії правового регулювання (2014)
Березовська І. - Протиправне використання персональних даних, що містяться у соціальних мережах як загроза інформаційній та національній безпеці України (2014)
Гаврилюк Р. - Патерналізм як функціональна константа етатистської доктрини податкового права (2014)
Мостовий А. - Особливості реалізації правового статусу митного брокера в Україні (2014)
Янюк Н. - Особливості процесуального представництва в адміністративних судах по виборчих спорах (2014)
Бук М. - Інвалідність як підстава соціального обслуговування (2014)
Бурак В. - Право на страйк як колективне трудове право працівників (2014)
Ващишин М. - Особливості правового забезпечення формування екологічної мережі в країнах Європи (2014)
Гаєцька-Колотило Я. - До питання про становлення та розвиток Львівської наукової школи земельного, аграрного та екологічного права, Жиравецький Т. (2014)
Брух Х. - Кримінальна відповідальність за примушування до вступу в статевий зв’язок в законодавстві України та інших країн континентальної Європи: порівняльно-правові аспекти (2014)
Марисюк К. - Становлення англійської прогресивної пенітенціарної (в’язничної) системи (2014)
Панчак О. - Правила призначення покарання: система чи безсистемність (2014)
Хилюк С. - Правила дії правових положень про злочин та покарання в часі з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (2014)
Шнітенков А. - Проблеми кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Росії (2014)
Анікіна Н. - Набуття права на заняття адвокатською діяльністю за новим Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (2014)
Титул, зміст (2012)
Савченко В. - Диференційований підхід в адаптації особистості студентів до педагогічної діяльності, Гура Е. (2012)
Кряж В. - Основные направления разработки учебного предмета "Физическая культура и здоровье” республики Беларусь, Кряж З. (2012)
Москаленко Н. - Оценка эффективности системы физического воспитания в различных ВУЗах Приднепровского региона, Кошелева Е. (2012)
Пангелова Н. - Організована рухова активність як провідний тип діяльності у формуванні моральних якостей особистості дошкільників 5-6 років, Дорошенко І. (2012)
Безверхняя Г. - Мотивы и интересы студентов факультета физического воспитания к занятиям спортом, Гончар Г. (2012)
Сутула В. - Формування фізичної культури особистості – стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загалньоосвітніх навчальних закладів, Васьков Ю., Бондар Т. (2012)
Тимошенко Ю. - Фізичне виховання в школі: історичні студії (2012)
Пилипей Л. - Гуманізація системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів (2012)
Соколова Н. - Розвиток системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах України (ХІХ ст. - 1991 р.) (2012)
Бондарчук Н. - Характеристика спектру критеріїв диференціації у фізичному вихованні різних категорій населення (2012)
Лисак І. - Співпраця сім’ї та школи у процесі фізичного виховання школярів (2012)
Кириленко Л. - Ігровий масаж як здоров’язберігаючий чинник формування психофізичного здоров’я дошкільників (2012)
Корж Н. - Ставлення студентів технічних спеціальностей до самостійних занять фізичною культурою (2012)
Алферов О. - Формування здорового способу життя студентів консерваторії (2012)
Остапенко Ю. - Зміст професійно-прикладної фізичної підготовки в залежності від специфіки професійної діяльності фахівців економічного профілю (2012)
Малікова А. - Динаміка психофізіологічного стану робітниць промислового підприємства 36-40 років під впливом комплексної програми фізичної реабілітації (2012)
Митова Е. - Волейбол в системе общеобразовательных учебных заведений, Раковская И. (2012)
Попова О. - Протекціонізм державних та громадських діячів у царині спорту та здорового способу життя в Києві у другій половині ХІХ - початку ХХ ст. (2012)
Ляшенко В. - Особливості показників рівня фізичного розвитку та вегетативного тонусу у студентів різних спеціальностей, Петров г., Мамотько П., Недогонова Д., Петровський П., Солодка О. (2012)
Пензай С. - Організаційно-методичні аспекти програмування профілактико-оздоровчих занять для чоловіків другого зрілого віку (2012)
Полякова А. - Сучасні підходи щодо організації системи фізичного виховання в дошкільних закладах різного типу (2012)
Сергеєва Л. - Шляхи вдосконалення системи управління фізичною культурою і спортом районного територіально-адміністративного утворення (2012)
Круцевич Т. - Отношение юношей и девушек к занятиям по физическому воспитанию в ВУЗе, Биличенко Е. (2012)
Біліченко В. - Порівняльний аналіз жирового компоненту у тілі юнаків і дівчат студентського віку (2012)
Лосева И. - Отношение первокурсников ВУЗов к учебной дисциплине "Физическая культура”, Питын М., Ермолова В. (2012)
Кашуба В - Застосування сучасних інформаційних технологій в підготовці спортивних змагань, Юхно Ю., Хмельницька Ю. (2012)
Козлова О. - Особенности подготовки легкоатлетов высокой квалификации в условиях профессионализации (2012)
Калужна О. - Взаємозв’язки показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості 10-13-річних спортсменок, які займаються спортивними танцями, Линець М., Войтович І. (2012)
Пітин М. - Соціально-гуманістичні аспекти олімпійської освіти (2012)
Титул, зміст (2012)
Шамардин В. - Совершенствование управления учебно-тренировочным процессом футболистов высшей квалификации на основе оптимизации функциональной подготовленности (2012)
Бондаренко Л. - "У серці її усмішка цвіла". Сценарій вечора, присвячений вшануванню пам'яті професора Н.Й. Волошиної (2012)
Бакум А. - Технічні дії фехтувальників-рапіристів високої кваліфікації в умовах змагань світового рівня, Гамалій В., Шевчук О. (2012)
Небеленчук І. - Емоційний діалог як засіб розкриття внутрішнього світу героя у новелі М. Коцюбинського "INTERMEZZO" (2012)
Овчаренко С. - Планування тренувального процесу футболістів у підготовчому періоді, Матяш В., Яковенко А. (2012)
Попович Н. - Леся Українка. Неоромантизм як основа естетичної позиції поетеси. Вірші "CONTRA SPEM SPERO!", "І все-таки до тебе думка лине...", "І ти колись боролась, мов Ізраїль..." (2012)
Соловей О. - Ефективність використання елементів техніки гри у змагальній діяльності спортсменів у настільному тенісі, Мицак І. (2012)
Беценко Т. - Філологічний аналіз художнього тексту (на прикладі поезії В.Стуса "На колимськім морозі калина") (2012)
Степаненко Д. - Корекція фізичної підготовленості стрибунок у висоту в річному циклі тренування, Мустяца С. (2012)
Шуляр В. - Сучасний урок літератури і проблеми художньої рецепції свідомості/пам'яті в методиці середньої школи (2012)
Малойван Я. - Удосконалення техніко-тактичної підготовки висококваліфікованих волейболісток з порушеннями опорно-рухового апарату, Мітова О. (2012)
Ситченко А. - Система уроків за повістю Ярослава Стельмаха "Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера" (фрагмент). 6 клас (2012)
Бадер А. - Спорт у житті студентської молоді УРСР у середині 1950-х - середині 1980-х рр. (2012)
Якобчук І. - "Хто сказав, що жити з головою і серцем легко?" Урок за повістю А. Дімарова "Блакитна дитина" (2012)
Ибрагимов М. - Онтология спорта и физического воспитания как феноменов экзистенциалистской культуры (2012)
Трусова В. - Вивчаємо казку Василя Симоненка "Подорож у країну Навпаки". 5 клас (2012)
Лях-Породько А. - Развитие сокольского гимнастического движения в Грузии в 20-х гг. ХХ столетия (на примере деятельности физкультурно-спортивного общества "Шевардени”) (2012)
Голобородько Я. - Сергій Жадан: критична маса естетичних альтернатив (2012)
Шинкарук О. - Формирование системы многолетней подготовки: ретроспективный и современный анализ проблемы (2012)
Багрій-Миськов М. - Сюрреалістичні елементи в сюжетно-композиційній структурі творів Ігоря Костецького (2012)
Дутчак М. - Перспективні напрямки наукових досліджень особливостей функціонування та розвитку неолімпійського спорту в Україні, Долбишева Н. (2012)
Гордієнко О. - Феномен творчості у рубаях Дмитра Павличка (2012)
Шуба В. - Тревожность у паралимпийцев с поражением опорно-двигательного аппарата (2012)
Романишина Н. - Засадничі принципи організації процесу вивчення "автобіографічного оповідання" у вищому навчальному закладі (2012)
Задорожна О. - Значущість компонентів теоретичної підготовки фехтувальників на різних етапах багаторічного удосконалення, Пітин М. (2012)
Стефурак Р. - Навчальний потенціал тестових завдань із лексикології в загальноосвітній школі, Іванишин Н., Бабій І. (2012)
Лазарєва О. - Фізична реабілітація осіб з вертеброгенними редикулопатіями в стадії ремісії засобами фітнесу, Саранюк І., Кормільцев В. (2012)
Левон М. - Посттравматическая реабилитация и профилактика спортивного травматизма, Зиневич Я., Шматова Е. (2012)
Пархотик И. - Методические особенности физической реабилитации при различных формах дисфункции гепатобилиарной системы, Чорный В. (2012)
Валевський С. - Особливості оцінки функціонального стану серцево-судинної системи у спортсменів з обмеженими фізичними спроможностями, Луковська О., Бондаренко К., Борисова І., Валевська О. (2012)
Луковська О. - Обґрунтування необхідності використання спеціальних тренажерів у фізичній реабілітації хворих з контрактурою ліктьового суглобу, Науменко Н., Бондаренко К. (2012)
Круцевич Т. - К вопросу об эффективности системы физического воспитания в общеобразовательных школах Украины (2012)
Кряж В. - Контроль учебных достижений по предмету "Физическая культура и здоровье” в Белоруссии, Кряж К. (2012)
Алєксєєва І. О. - Вербалізація фрейму "Life script" та концепту "Social stratificatio" у збірці "Mother Goose's Nursery Rhymes" (2012)
Андрієнко Т. П. - Стратегії відтворення культурно-специфічних концептів і сценаріїв у перекладі художнього дискурсу (2012)
Андрійченко Ю. В. - Прояв маскулінності в іспанській мові (2012)
Артемова Л. В. - Сучасна іспанська авторська публіцистика: жанр коментаря (2012)
Афанасьєва О. М. - Логіка-структурна організація сучасного політологічного дискурсу (2012)
Багрій О. І. - Особливості вираження авторського "я" у науковому дискурсі (2012)
Беліченко М. А. - Сутність і формування суспільно-культурної ідентичності та її роль в комунікації, Матвієнко О. Б. (2012)
Блощінська О. В. - Метафора як засіб формування термінолексики футболу (2012)
Бритвін Д. В. - Антропоцентричний принцип фразеологічної репрезентації світу у французькій пресі (2012)
Бурмістенко Т. Б. - Комунікаційна специфіка французької офіційної промови (2012)
Васильєва Т. О. - Концепт JUSTICIA/ПРАВОСУДДЯ та його актуалізація в іспаномовному дискурсі урядових прес-конференцій (2012)
Венгренівська М. А. - Поетика перекладу А. Мешоніка і виокремлення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом (2012)
Гарсія де Хесус М. О. - Парантези як засіб вираження авторської модальності в наукових есе Умберто Еко (2012)
Гетьман З. О. - Адвербіалізація як різновид функціональної транспозиції в граматиці іспанської мови (2012)
Гладуш Н. Ф. - Прототипова модель англійських Інтернет ніконімів, Галицька Є. А. (2012)
Darian S. - Writing letters revisited: intrepersonal, rhetorical, and structural traits, Ilchenko O. (2012)
Даценко Ю. П. - Фреймове моделювання герундіальних конструкцій в італійській та українській мовах (2012)
Дрібнюк В. Т. - Оцінка як складова ментального процесу (на матеріалі сучасної англійської мови) (2012)
Жалай А. В. - Концепт "Смерть" в іспанській пареміології, Андрійченко Ю. В. (2012)
Іваницька М. Л. - Мовна особистість перекладача як чинник впливу на продукт перекладу (на матеріалі роману Б. Лєберта "Крейзі") (2012)
Іванова С. В. - Прагматичний потенціал емоційного висловлювання (2012)
Іванченко В. О. - Лінгвопрагматичні аспекти реклами винних виробів (2012)
Казіна В. Ю. - Відображення етнічної ментальності у віддтворенні антропонімів іспанською мовою (2012)
Калініна-Шамрай В. Р. - Внутрішні лексичні запозичення у французькій мові Бельгії (2012)
Качановська Т. О. - Назви небесних тіл в оригіналах і перекладах французьких сонетів ХІХ ст. (2012)
Козачина А. С. - особливості вживання метафор з компонентом "корида" у повсякденному спілкуванні іспанців (2012)
Козяревич Л. В. - Фасцинація як форма самопрезентації в англомовній комунікації (2012)
Korbozerova N. M. - Las premisas históricas de la aparición de la lengua en la Peninsula Ibérica (2012)
Корольова Н. О. - Наукові аспекти дослідження творів Томаса Манна (2012)
Кремзикова С. Ю. - Концептуальна мережа дії та особливості її репрезентації у дискурсах старофранцузького періоду (2012)
Круківська О. В. - Інформаційна організація легальної дефініціїу французькому законодавчому дискурсі (2012)
Крупко О. І. - Поетичне слово Вадима Крищенко (2012)
кучма О. Л. - Функції емоційно-експресивних часток у романі Зігфріда Ленца "Урок німецької" (2012)
Ласінська Т. А. - Мовна компетенція перекладача та переклад творів, що містять архаїчну лексику (2012)
ласка І. В. - Принципи перекладу нового заповіту в Порт-Руаялі (2012)
Леончик О. М. - Запозичення та кальки з грецької в сучасній українській мові (2012)
Лепетюк І. Г. - Мовленнєва структура та філософський характер роману Яна Потоцького "Рукопис,знайдений у Сарогосі" (2012)
Лепетюк І. Г. - Роль мовленнєвих жанрів у відтворенні дійснгсті на сторінках французького роману (2012)
Лисенко К. В. - Компаративних аналіз компонентів просодії англомовного драматичного дискурсі в діахронічному аспекті (2012)
Літинська Н. В. - Вербалізація концепту FAMIGLIA в італійській лінгвокультурі (2012)
Лобода Ю. А. - Особливості перекладу евфемізмів та дисфемізмів англомовного політичного дискурсу (2012)
Ломакіна І. А. - Особливості функціонування особових займенникових слів І та ІІ особи в сучасному іспанському мовленні (2012)
Любчук Н. В. - Фразеологічний фрагмент семантичного поля "мислення" у сучасних німецькій та українській мовах: когнітивно-ономамсіологічний аналіз (2012)
Малікова О. В. - Дискурси христянської лінгвокультури в контексті співвідношення і розмежування (2012)
Мариненко П. І. - Звертання та його функції в сучасній іспанській мові (2012)
Мельник І. В. - Особливості мовної реалізації стратегії шантажу у провокаційному мовленні (2012)
мірам Г. Е. - Деякі семантичні явища, що зумовлюють складнощі англо-українського перекладу (2012)
Мірошник С. О. - Використання іспанської лексики в американській лінгвокультурі (2012)
Орличенко О. В. - Символіка в іспанському та українському текстах Біблії, Остаперко Л. С. (2012)
Охріменко В. І. - Смислова структура модального інкорпорованого маркера дейктичності PROPRIO (2012)
Плахотнюк Н. О. - Слово як зброя в українській ментальності (полемісти XVI-XVII ст. (2012)
Попова Н. М. - Проблема вивчення на різних етапах еволюційного розвитку національнл-маркованих концептів (2012)
Радзієвська С. О. - Переклад нанонаукових багатокомпонентних термінів (2012)
Сизенко А. С. - Особливості функціонування нових графічних явищ у сучасній французькій ЗМІ (2012)
Сингаївська А. В. - Структурно-функціональні особливості антропонімів у романі К. Х. Сели "Вулик" (2012)
Ситдикова І. В. - Особливості стилістичного оформлення текстів інтерв'ю, Соболева О. В. (2012)
Смущинская І. В. - Енантіосемія у сучасній французькій мові: основні проблеми, Бойко О. О. (2012)
Теличко В. О. - Професійно-марковані ніки як засіб фохової саморепрезентації на англомовних професійних інтернет-форумах (2012)
Толстова О. Л. - Домінантні мотиваційні моделі іспанської соматичної фразеології (2012)
Третяк Ю. Ю. - Соціодискурсивні параметри визначення ідентичності респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв'ю (2012)
Фаль О. С. - Проблематика дослідження французьких топонімів (2012)
Фокін С. Б. - Дистрибутивний аналіз при укладанні двомовних перекладних словників (на прикладі українсько-іспанських відповідників поля "освіта" (2012)
Фоменко О. С. - Бренди англомовних країн крізь призму прецендентних феноменів (2012)
Ходаковська Н. Г. - Семантико-стилістичні особливості прикметників німецької мови в художніх текстах (на матеріалі роману Розамунди Пільхер "Зимове сонце" (2012)
Чаюк Т. А. - Вербалізація концепту MONEY в сучасній британцькій дитячій літературі (2012)
Черненко О. В. - Поліаспектність конфліктного дискурсу як дослідницької проблеми: теоретичне підгрунття (2012)
Чорна Н. В. - Основні принципи постмодерністської поетики (2012)
Шевченко Н. О. - Концепт "Ризик" і його об'єктивація в англійській мові (2012)
Шипіцина Ю. В. - Специфіка сприйняття концептів ділової етики в американському суспільстві (2012)
Щибрик Т. П. - Мовні стереотипи з ядерними емотивними частками як проекції існуючих у свідомості німецького народу концептів (2012)
Ященкова О. В. - Функціонально-структурна організація англомовного ділового дискурсу (2012)
Судорженко Г. П. - Структурно-семантичні особливості синтаксичних дериватів із вторинною предикацією (2012)
Титул, зміст (2012)
Савчук Н. - Методика аналізу історичного роману Ліни Костенко "Маруся Чурай" (2012)
Нежива Л. - "Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі". Стильовий аналіз новели В. Стефаника "Камінний хрест" на тлі порівнянь з однойменним кінофільмом Л. Осики (2012)
Ткач А. - Народознавство у повісті "Земля" Ольги Кобилянської (2012)
Семчук Д. - "Симфонічна проза" Ольги Кобилянської (2012)
Цьома Л. - Система уроків з вивчення творчості Михайла Коцюбинського (2012)
Кирикович З. - Духовна краса людини в оповіданні Василя Симоненка "Дума про діда" (2012)
Серветник О. - Любов до навколишнього світу в оповіданні Євгена Гуцала "Перебите крило" (2012)
Гарбуз А. - Особливості флористичних образів у поезії Миколи Луківа (за збірками "Сади цвітуть під небесами" та "Двоє в човні") (2012)
Жила С. - Творчі підходи до роботи над заголовком художнього твору (2012)
Вертій О. - Особливості формування і становлення національних підстав методики вивчення української літератури (2012)
Гуляк А. Б. - Рецензія на посібник Р. П. Ткаченка "Інтерпретації. Українська література в запитаннях і відповідях", Гаєвська Н. М., Котлова Н. П. (2012)
Шестопалов В. М. - Розробка концепції гідрогеоекологічного моніторингу видобутку сланцевого газу (Олеська площа), Гожик П. Ф., Багрий И. Д. (2014)
Сукач В. В. - Геолого-структурна позиція, формаційна належність та генетичні особливості гранітоїдів демуринського комплексу (Середньопридніпровський мегаблок Українського щита), Курило С. І., Шурко М. М. (2014)
Shatalov N. N. - Novoihnatievian dyke of andesite porphyrites for the Donbas and Near-Azovian junction zone: tectonics and petrology (2014)
Van Ginkel A. C. - The Villamanкn member of the San Emiliano formation (carboniferous, n Spain): its age and Fusulinoidean foraminifers (2014)
Пономаренко Г. С. - Закономірності розподілу ресурсів вуглеводнів у палеозойських басейнах древніх платформ (за глибинами), Холодних А. Б. (2014)
Бахмутов В. Г. - Нові дані по границі Матуяма-Брюнес у розрізі Роксолани, Главацький Д. В. (2014)
Демчишин М. Г. - Стан яружних систем правобережного схилу Дніпра в межах об’єктів історико-культурної спадщини м. Київ, Кріль Т. В., Анацький О. М. (2014)
Ситников А. Б. - Теоретическое обоснование параметров тепловлагообмена в грунтах и атмосферном воздухе в условиях пещерного комплекса Киево-Печерской Лавры (2014)
Митропольський О. Ю. - Нові книги з палеоокеанографії (2014)
Ступка О. С. - Про сейсмічні дослідження в Західному регіоні України – всебічно і переконливо (2014)
Шаталов М. М. - Пам’яті видатного тектоніста академіка Хаїна Віктора Юхимовича (До 100-річчя від дня народження), Гінтов О. Б. (2014)
Гожик П. Ф. - Видатний мікропалеонтолог, стратиграф Дідковський Валентин Якович (До 100-річчя від дня народження), Іванік М. М. (2014)
Пам’яті Леоніда Івановича Константиненка (2014)
Андрійченко Ю. В. - Гендерна маркованість одиниць мови (2011)
Асмукович І. В. - Гіперо-гіпомімія в авіаційній терміносистемі англійської мови (2011)
Афанасьєва О. М. - Стратегії наукового дискурсу (2011)
Багратіон-Мухранська К. В. - До питання про антиномію казкової та реальної топонімії у балладах про Томаса Римача та Тема Ліна (2011)
Барташева Г. І. - Лексико-семантична група номінацій невербального комунікативного компоненту"погляд" (2011)
Болотна Т. М. - До проблеми лінгвокраїнознавчої компетенції викладача іноземної мови (2011)
Бондар Л. А. - Прислівники як особлива лексико- семантична група в англійській мові (2011)
Боцман А. В - Тригональна апроксимаційно-асимпотична модель порівняння геманських мов (2011)
Бублик Т. Є - Вербалізація концепту SOCIETY у медитативних притчах Е. де Мелло (2011)
Буць Ж. В - Невербальні засоби реалізації текстового концепту ЖІНОЧНІСТЬ у комунікативному просторі французьких соціально-побутових романів XIX-XX століть (2011)
Венгренівська М. А - Щоб не розминутися з дивом ( спроба визначення ще однієї одиниці перекладу) (2011)
Вишневська С. В - Стрижневий флористичний компонент у фразеологічних одиницях (2011)
Волосенко І. В. - Мовні особливості молодіжних блогів у німецькомовному Інтернет - дискурсі (2011)
Гейко Т. М. - Мовно- культурні трансформації в контексті глобалізації (2011)
Гончарук Д. Д - Оцінні назви осіб в італійській та українській мовах:словтвірна та семантична характиристика (2011)
Данліна С. Ю. - Складові пародійності дискурсу мас-медіа у перекладі( на матеріалі перекладів роиану Чак Паланіка " Рент: Усна біоггафія Бастера Кейсі" українською і російською мовами) (2011)
Дель Гаудіо С. - Слов'янізми в італійській мові (2011)
Дмитрук О. В. - Комплексне застосування маніпулятивних стратегій і тактик в англомовних ЗМІ,що оввітлюють події в Лівії (2011)
Довгун І. М. - Історія розвитку морфологічної теорії (2011)
Євчук А. М. - Дослідження зв'язку між довжиною полісемантичних фразеологічних одиниць таа кількістю їх значень( на матеріалі німецької мови), Задорожна І. П (2011)
Єсипенко Н. Г. - Концепт "приватність" та шляхи його вербаліції в тексті (2011)
Жовта Н. М. - Давньоукраїнське язичництво в мові української народної казки (2011)
Залєснова О. В. - Особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови (2011)
Іванченко В. О. - Лінгвокогнітивний аспкт представлення вина в інформаційних повідомленнях рекмамного змісту (2011)
Коваль О. П. - метафора як продуктивний засіб вторинної номінації на матеріалі настільного тенісу (2011)
Котлярова Н. К. - Відтворення італійських фразеологічних каламбурів українською мовою (2011)
Крючков Г. Г. - Символізація фонографічного письма (2011)
Курченко О. О. - Проблеми узгодження за граматичною категорією роду у світлі гендерних інновацій у сучасній іспанській мові (2011)
Кушнір О. П. - Структурно-граматичні моделі іспанських прислів'їв і приказок (2011)
Лемішка О. Я. - Джерела та срособи утворення неологізмів у англомовному медичному дискурсі (2011)
Лесько Х. С. - Категорія демінутивності в іспанській мові: концептуальна та семантична природа (2011)
Лисенко Н. Е. - Способи реалізації множинності світів у художній оповіді (на матеріалі творів сучасних французьких письменників) (2011)
Лисенко К. В. - Формування фонетичних компетенцій на першому курсі мовного вишу: методичні прийоми і рекомендації, нестеренко Н. М. (2011)
Любчук Н. В. - Німецькі неокомпозити як проблема перекладу українською мовою (2011)
Малікова О. В. - Пояснення як стратегія дискурсу християнського богослов'я (2011)
Миронова Т. Ю. - Про випадок дослідження англійського тексту з причини загубленого авторського смислу у його перекладі та ілюстрації (2011)
Михасів Т. С. - Образ Америки у поезії збірки Уолта Уїтмена "Листя трави" (2011)
Мірошник С. О. - основні використання компаративних фразеологізмів зоонімів в іспанській мові (2011)
Мойсей Л. Т. - Контрастивне дослідження концептосфер жіночого та чоловічого родів у давньоанглійській мові (2011)
Настенко С. В. - Дослідження поніття "ідеостилю автора" крізь призму сучасних лінгвістичних парадигм, Голіневич-Куліш Ю. Б. (2011)
Орличенко О. В. - Монолексемні та полілексемні топоніми латинської Амереки (2011)
Переверзєв Д. І. - Фонетичний вимір проблеми субстрату корейської мови (2011)
Пилипенко Р. Є. - Медійна роль німецьких діалектів (2011)
Пімонова Т. Г. - Міфологеми субконцепта WEALTH (2011)
Пойнар Л. М. - Лінгвоаксіологічний аспект дослідження морально-етичних концептів китайської мовної картини світу (2011)
Покровська І. Л. - лексичні засоби вираження ввічливості та поваги у текстах епістолярного стилю сучасної турецької мови (2011)
Попова Н. М. - лексичні засоби актуалізації подій з погляду когнітивного підходу, Новодворська К. В. (2011)
Пригодій С. М. - Нові тенденції полікритики художнього тексту (2011)
Раєвська І. В. - Історичні передумови формування та членування субдіалекту міста Перуджі (2011)
Рижикова М. Л. - Лінгвістичні особливості лаудації в англомовних панегіриках (2011)
Романова Н. В. - Семантичні особливості емотивних прикметникових дериватів давньоверхньонімецького періоду (2011)
Романченко В. І. - особливості утворення термінологічних одониць правової системи європейського союзу (2011)
Сидельникова Л. В. - особливості розвитку фонетичної системи старофранцузької мови (2011)
Ситдиков П. Г. - Проблема формулювання дефініції та визначення ознак терміну (2011)
Ситдикова І. В. - Роль графостилістики у дослідженні текстів друкованої комунікації (2011)
Скрипник А. В. - Функціонування жаргону кокіярів у французькій мові XV століття (2011)
Смущинська І. В. - Сучасні проблеми французького словотворення: словоскладання та телескопія (2011)
Стасюк О. С. - Мовні засоби дисфемізації у парламенській комунікації ФРН та Швеції (2011)
Суслова М. О. - Репрезентація концептосимволу МУХАММЕД у Європейському концептуальному просторі (2011)
Тарасова В. В. - Етноспецифіка перцепції у сфері засобів пересування в англійськійб німецькій, російській та українській лінгвокультурах (2011)
Теслюк Г. С. - Рівень вмотивованності номінацій дійових осіб у французьких авторськіх казках (2011)
Толстова О. Л. - Фразеологічні репрезентанти мовленнєвої діяльності в іспанській мовній картині світу (2011)
Третяк Ю. Ю. - Стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв'ю (2011)
Фахурдінова М. А. - Структура та семантика аналітичної конструкції TUN+ІНФІНІТІВ (2011)
Фоменко О. С. - Відображення національної ідентичності в кодах культури (2011)
Чернишова Ю. О. - Християнські концепти в італійській та українській мовах: перекладацький аспект (2011)
Четова Н. Й. - Особливості вербалізації категорії ірреальності в творах англомовного класичного фентезі (2011)
Чорна Н. В. - Текстові концепти заголовка та епіграфа як прояв інтертекстуальних зв'язків (2011)
Шамшур М. А. - Національно-культурна обумовленність мовного менталітету китайського етносу (2011)
Шевченко Л. О. - Кольорова картина світу в іспанській поезії (2011)
Андрійченко Ю. В. - Концепт кохання в сучасних текстах іспанських пісень, Бодянська А. В. (2011)
Бахов І. С. - Особливості формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів в системі вищої лінгвістичної освіти (2011)
Бистров Я. В. - Актуалізація текстової домінанти в контексті художньої інтерлінгвальності (на матеріалі роману Ентоні Берджеса "Механічний апельсин", Веприняк І. Д. (2011)
Болобан М. А. - Етапи розвитку англійської лексики сфери часу і календаря в контексті еволюції культури (2011)
Бондар О. О. - Явища мовного синтетизму й аналітизму в контексті проблематики лінгвістичної типології (2011)
Бура Х. В. - Теоретичні аспекти дослідження проблеми субстратного впливу на генезу англійської мови (2011)
Велика І. О. - Гендерний наратив як засіб конструювання рекламного дискурсу (2011)
Волкова Л. М. - Темпоральний маркер still в дискурсі (2011)
Гетьман З. О. - Іспанська мова та іспанське розмовне мовлення в контексті інформатики, Заворотна К. О. (2011)
Григоренко М. В. - До питанння про головні терміни загальної теорії запозичення (2011)
Гринько О. С. - Єтимологічний аспект амбівалентності концептів-архетипів "WATER" і "FIRE" (2011)
Дибіна А. В. - Огляд підходів до дослідження структури зв'язного тексту (2011)
Дорош Г. Л. - Тестування як метод діагностики іншомовної комунікативної компетенції (2011)
Дячук Л. С. - Гендерна проблематика в перекладознавстві на пострадянському просторі (2011)
Elena del Pozo Infante - El artículo en oraciones de textos escritos de estudiantes universitarios ucranianos (2011)
Korbozerova N. M. - Tipología de palabras, frases, sintagmas (2011)
Ломакіна І. А. - Особові займенникові слова іспанської мови в перформативних контекстах (2011)
Мініахметова Е. Х. - Семно-компонентний аналіз фразеологізмів зі значенням кількості мовлення у сучасній турецькій мові (2011)
Настенко С. В. - Становлення художнього образу в іспанських поетичних текстах "Золотого віку" (2011)
Переверзєв Д. І. - Міжрівнева природа субстрату як мовного явища (на матеріалі корейської мови в порівнянні з іншими мовами) (2011)
Потенко Л. О. - Репрезентація категорії емотивності в художньо-публіцистичних текстах (на матеріалі німецьких фразеологічних дериват) (2011)
Пригодій С. М. - Літературна критика США середин6и XX сторіччя (на матеріалі критичної оцінки "Дому сміху" Е. Вотрон) (2011)
Раєвська І. В. - Мовні особливості умбрійських діалектів у діатопному аспекті з урахуванням ізоглос та проблеми їх класифікації (2011)
Сингаївська Г. В. - Арготизми як складова іспаномовного молодіжного жаргону, Зволейко Д. І. (2011)
Скібіцька О. В. - Передача стилістичних засобів при перекладі англомовних туристичних текстів на Інтернет-сторінках (2011)
Сурмач О. Я. - Асоціативний експеримент при виявленні активності власних назв як вербалізаторів концепту "wealth" в англійській мові (2011)
Тарасова К. О. - Комунікативні стереотипи маніфестації гніву у російській лінгвокультурі (2011)
Хачатурян Г. Х. - Індивідуальність стилю та особливості дискурсу Франсуа Міттерана (2011)
Чорна Н. В. - Особливості функціонування топонімів іспанською мовою, Швець Г. О. (2011)
Щибрик Т. П. - Лінгвокультурологічна специфіка емотивних часток німецької мови (2011)
Титул, зміст (2012)
Тимошенко Ю. - Лицар вітчизняної науки. Анатолію Градовському — 60!, Киченко О., Корновенко Л. (2012)
Іванишин П. - Художній світ: трансформація мегаобразів Тараса Шевченка у поезії вісниківців (2012)
Ткаченко Р. - Постать вченого у романах В. Домонтовича "Доктор Серафікус" і В. Набокова "Пнін": спільне і відмінне (2012)
Бондаренко Ю. - Концептуально-жанровий аналіз літературного твору в школі (на матеріалі комедії М. Куліша "Мина Мазайло") (2012)
Назаренко Л. - Методичні основи використання інформаційних технологій у навчанні літератури: теоретичний і практичний аспекти (2012)
Петровська Т. - Методика розвитку образного мовлення молодших школярів у процесі читання (2012)
Беценко Т. - Актуальні питання філологічного аналізу художнього тексту (2012)
Нікітченко Л. - Образ солов'я як утілення творчої особистості (за твором Костянтини Малицької "Соловей"). 5 клас (2012)
Конончук Н. - Ейдетика у навчанні літератури. Конспект уроку за твором Івана Малковича "Свічечка букви Ї". 8 клас (2012)
Болюк О. - "Слово о полку Ігоревім" — шедевр давньоруської літератури. 9 клас (2012)
Барановська В. - Урок за твором Лесі Українки "Давня казка". 8 клас (2012)
Бондаренко Л. - Тестові завдання за нововведеними до програми ЗНО поетичними творами (2012)
Сокол Т. - Творчість Остапа Вишні періоду заслання (1933—1944 рр.) (2012)
Ісаєнко К. П. - Особливості авторської самопрезентації у пізній ліриці П. Куліша (2014)
Киричок Г. А. - Театральность "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя (2014)
Гудушаури Н. О. - Любовь-страсть и любовь-товариществов повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" (2014)
Асатурова С. А. - Переводы произведений Н. В. Гоголя на грузинский язык (2014)
Стребкова І. О. - Оніричне в художньому світі Миколи Гоголя і Тодося Осьмачки (2014)
Прохоренко Є. Є. - Трансформація сюжету гоголівського "Вія" в українській літературі 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Шеховцова Т. А. - Автор, герой, интертекст в пьесе А. Гаврилова "Играем Гоголя" (2014)
Капленко О. М. - Типологія дитячих персонажів в оповіданнях Івана Франка (2014)
Цепкало Т. О. - Міфо-фольклорна своєрідність архетипного образу місяця в поезії А. Малишка та В. Симоненка (2014)
Hutsol M. I. - Palimpsest of traditional plot of Romeo and Juliet in the play by A. Krym "Autumn in Verona" (2014)
Veselovska N. V. - Transformation of woman's consciousness in the play of A. Krym "Quartet for Two" (2014)
Остапенко Л. М. - Месіанізм і маскультура: художня рецепція "розбитого покоління" в романі Дж. Д. Селінджера "Ловець у житі" (2014)
Монолатій Т. П. - Роман Йозефа Рота "Павутиння" як "можливе майбутнє" веймарської Німеччини (2014)
Бондарь Н. А. - "Дневник" Т. Г. Шевченко: лексический аспект, Филипович В. В. (2014)
Савченко І. С. - Духовні основи спілкування (2014)
Зеленько А. С. - Про функціонування мови державної та регіональних у демократизуючій Україні (2014)
Жук Т. В. - Погляди мовознавців на проблему вивчення лексичної синонімії у сучасній лінгвістиці (2014)
Власенко М. В. - Дослідницькі підходи до визначення та аналізу лінгвістичного явища "концепт" (на матеріалі німецької мови) (2014)
Бойко В. М. - Специфіка функціонування часових форм дієслова в художньому мовленні Євгена Гуцала, Давиденко Л. Б. (2014)
Пасік Н. М. - Подвійна актуалізація і розгорнута фразеологічна метафора в химерній прозі Володимира Дрозда, Воєводіна Г. М. (2014)
Bondarenko O. - ’Language’ School in American Poetry: Intellectual History and Alternative Publishing (2014)
Бондаренко А. І. - До проблеми опису базових категорійних властивостей художнього тексту (2014)
Шумбар О. О. - Кольористична лексика в ідіостилі О. Довженка: семантичний і стилістичний аспекти (2014)
Самойленко Г. В. - Музичне мистецтво Чернігівщини ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Самойленко Г. В. - Малярство на Чернігівщині у ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Корнєєва Л. Л. - Сучасні технології як передумова трансгресії освіти (2014)
Лист працівника Інституту літератури (Пушкінський Дім) АН СРСР В. В. Данилова до члена-кореспондента АН України, проф. Є. П. Кирилюка про українських Літераторів. Підготовка тексту та примітки Г. В. Самойленка. (2014)
Бойко Н. І. - Шевченкове слово крізь призму мовно-естетичних знаків української культури (2014)
Бойко Н. І. - Сучасне декодування шевченкових поетичних текстів (2014)
Наші автори (2014)
Шановні автори! (2014)
Вихідні дані (2014)
Крючков Г. Г. - Внесок професора О. О. Андрієвської в розвиток романської філології і Україні, Бурбело В. Б., Соломарська О. О. (2010)
Алексенко С. Ф. - Просодія англійських висловлювань-вибачень у побутовій сфері спілкування (2010)
Андрієвська В. В. - Роль синтаксису у вираженні механістичності міжособистісного спілкування (на матеріалі творів французької драматургії абсурдизму) (2010)
Андрійченко Ю. В. - Лінгвостилістичні особливості вживання звуконаслідувань в іспаномовних текстах художніх творів, Швець Г. О. (2010)
Андрусь Л. А. - Поліфонічний характер риторичних інтеррогативів у заголовках французьких медійних текстів (2010)
Афанасьєва О. М. - Концепт ПОЛІТИКА в лінгвокультурній картині світу сучасної Франції (2010)
Бабченко Н. В. - Синтетичність графічних засобів сучасної реклами (2010)
Бабюк В. А. - Інтерактивне навчання усного мовлення майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин (2010)
Бойко І. А. - Суплетивізм як граматичне явище: поняття і терміни (2010)
Вакуленко М. О. - Проблеми стандартизації української латиниці (2010)
Гейко Т. М. - Проблеми мовно-культурної взаємодії: роль культурологічних запозичень у мовній картині світу, Федченко О. Д. (2010)
Гетьман З. О. - Сигнали розмовності в художньому діалозі (на матеріалі сучасної іспанської мови) (2010)
Довженко І. В. - Самостійна робота студентів (майбутніх фахівців сфери обслуговування) (2010)
Дубровіна А. В. - Особливості комунікації у сучасному франко- та україномовному просторі (на матеріалі SMS-повідомлень та Інтернет-чатів) (2010)
Кагановська О. М. - Ретроспективний час у розгортанні текстових концептів художнього твору (2010)
Калініна-Шамрай В. Р. - Запозичені літерні комплекси у бельгіцизмах (на матеріалі бельгійської франкомовної преси) (2010)
Каракевич Р. О. - Концептуалізація поняття "воля" в німецькій та українській лінгвокультурах: спільне й відмінне (2010)
Кірковська І. С. - Категорія рестрикції с позицї теорії психосистематики (2010)
Клименко О. С. - Сучасна теорія норми і нормалізації і французька прескриптивна лінгвістика (2010)
Клименко О. С. - Урахування в перекладі стилістичного аспекта фонової семантики слова, Усков Д. Ю. (2010)
Князян М. О. - Іронія як стилістичний засіб відображення особливостей світосприймання дітей (на матеріалі творів французьких та італійських письменників) (2010)
Кононець Ю. В. - Вербально-візуальна єдність полікодових текстів (2010)
Korbozerova N. M. - Definición de la oración (2010)
Костюк М. М. - Символізація теми мистецтва та творчості в поезії французьких символістів (2010)
Красненко О. М. - Когнітивний і комунікативно-дискурсивний аспекти персуазивності у сучасній лінгвістиці (2010)
Кремзикова с. Ю. - Ситуація як одиниця динамічного представлення концептуалізації дійсності та її відображення у дискурсі (2010)
Кулик Н. Д. - Фіксація німецьких адвербіальних фразеологізмів у реєстровій частині лексикографічної статті (2010)
Куліш Т. В. - Порушення когерентності дискурсу акцентуйованих мовних особливостей (на англомовному матеріалі) (2010)
Лабенко О. А. - Діяльнісно-орієнтований підхід до вивчення іноземної мови у контексті євроінтеграційних процесів (2010)
Ласка І. В. - К. Ф. де Вожля - перекладач і критик перекладу (2010)
Лепетюк І. Г. - Місце і роль мовленнєвих жанрів у сучасній методиці викладання французької мови (2010)
Максименко О. В. - Деонтологічні аспекти усного перекладу, Фокін С. Б. (2010)
Марінашвілі М. Д. - Абсолютні конструкції в оригіналі та перекладі (французько-українські відповідники) (2010)
Мерзлікіна О. В. - Функціональні властивості іспанського інфінітива в діалогічноиму та монологічному мовленні, Романюк В. В. (2010)
Мірошник с. О. - Основні етапи використання фразеологізмів-зоонімів в англійській мові, Давиденко А. О. (2010)
Мозолевська (Шкурат) А. С. - Особливості побудови діалогічної взаємодії у французькому та іспанському аналітичному інтер'ю (2010)
Морошкіна Г. Ф. - "Культурна" складова концепту "patrimoine culturel" (2010)
Ніколенко О. В. - Комп'ютерні прізвиська: семантико-прагматичні аспекти (2010)
Переверзєв Д. І. - Проблема співвідношення генетичних і субстратних чинників у становленні й еволюції мови (на прикладі корейської) (2010)
Плахотнюк Н. О. - Слово як архетип в епістемологічній проблематиці (2010)
Поліщук В. Л. - Структурно-семантичне моделювання у межах фразео-семантичного ряду "перебувати у стані незначного сп'яніння внаслідок вживання алкоголю" на матеріалі німецької, англійської та української мов (2010)
Попова Н. М. - Вербальні та невербальні засоби фокусування думок як жанрова особливість інтерв'ю (2010)
Рижикова м. Д. - Основні жанрові форми втілення сучасного англомовного лаудативного дискурсу (2010)
Романенко О. В. - Комунікативно-когнітивний підхід до викладання французької як другої іноземної мови у немовному ВНЗ (2010)
Рудковська А. Ю. - Художня подія як провідна текстова категорія французької готичної новели XX століття (2010)
Савчук Р. І. - Особливості лінгвонаративної організації екстрагетеродієгетичної оповіді (на матеріалі роману Ф. Саган "Aimez-vous Brahms?" (2010)
Сидельникова Л. В. - Специфіка функціонування мовного знака у знаковій системі мови (2010)
Ситдикова І. В. - Впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти у навчальний процес (2010)
Скрипник А. В. - Гендерні особливості поезії Крістіни Пізанської (2010)
Сліпецька в. Д. - Семантичні особливості англійських термінів-трансформів з матеріалознавства та обробки металу (2010)
Смущинська І. В. - Французька лексикологія на сучасному етапі, основні здобутки і проблеми (2010)
Соболєва О. В. - Особливості вживання графічних тропів у текстах інтерв'ю (2010)
Соломарська О. О. - Сен-Жон Перс - сплав архаїки з сучасністю (2010)
Телецька Т. В. - Модальність об'єктивної можливості та необхідності у сучасній французькій мові (комунікативно-прагматичний аспект), Панченко І. В. (2010)
Угрин Т. В. - Зовнішні топоси французького медійного дискурсу стосовно українських політиків (2004-2009 рр.) (2010)
Фоменко О. С. - Культурні символи як спосіб мовної об'єктивації концепту ENGLISHNESS (2010)
Чистяк Д. О. - Концепції міфу в парадигмі французького постструктуралізму (2010)
Чорна Н. В. - Інтратекстуальність як прояв парадигматичних відношень у дискурсах Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара, А. Биой Касареса, Ґ. Ґ. Маркеса (2010)
Шевченко М. Ю. - Семантичні та структурні особливості рекламних слоганів (2010)
Шукало І. М. - Інституційність англомовного комп'ютерного рекламного дискурсу (2010)
Ярошевська М. О. - Маркери псевдоблизькості у французькому телевізійному дискурсі (2010)
Титул, зміст (2012)
Голобородько Я. - Рефлексії та медитації біля "сейфу часу" (про збірку Людмили Тарнашинської) (2012)
Єременко О. - Трагедія землі — часу — людини: синівський гріх і материнська покута (за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва), Сафонова А. (2012)
Євтушенко С. - Образ народного вчителя у творчості Б. Грінченка (2012)
Гінкевич О. - Психолого-педагогічні передумови формування в учнів 5—6 класів аналітико-синтетичних умінь (2012)
Назаренко Л. - Перші кроки в проектній діяльності зі створення мультфільму за літературною казкою (2012)
Романишина Н. - Теорія і методика вивчення автобіографічного оповідання (2012)
Слотницька І. - Відтворення історичних подій у повісті А. Чайковського "За сестрою". Особистісно зорієнтований урок у 7 класі (2012)
Ситченко А. - Вивчаємо оповідання С. Васильченка "Свекор". 6 клас (2012)
Гончаренко О. - Формування літературно-аналітичних умінь учнів. Матеріали до аналізу повісті Г. Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма". 9 клас (2012)
Логвіненко Н. - Новий період розвитку української фантастичної прози (1960—1990 рр.) (2012)
Коробко М. - "Лісова пісня": міф чи реальність? (2012)
Васьківська Г. - Міф як першоджерело пізнання світу і людини (2012)
Свиридюк І. - Літературний вечір "Ні, я жива, я буду вічно жити!" (2012)
З редакційної пошти (2012)
Титул, зміст (2012)
Харченко В. П. - Основні принципи сучасної класифікації безпшотних авіаційних систем, Прусов Д. Е. (2012)
Харченко В. П. - Спостереження за повітряним рухом з використанням АБ8-В системи, Барабанов Ю. М., Грехов А. М., Газнюк М. О., Колчев М. В. (2012)
Павлова С. В. - Аналіз людського фактора під час керування сучасним повітряним кораблем, Благая Л. В. (2012)
Авер'янова Ю. А. - Інтерактивна глобальна мережа отримання, обміну та поширення метеорологічних даних (2012)
Сущенко О. А. - Структурний синтез комбінованої робастної системи управління з урахуванням зовнішніх координатних збурень (2012)
Vovk V. - Assessment of dynamic characteristic of unstable object at constant regime, Shevchuk D., Macuk N., Borisenko M. (2012)
Павлова С. В. - Мережеві технології систем СМ8/АТМ, Євтушенко О. М. (2012)
Грабовська О. Ю. - Причини виникнення ілюзій просторового орієнтування під час керування літаком (2012)
Павленко П. М. - Розробка та впровадження системи інформаційної підтримки процесів управління виробничими даними, Дорошенко С. О., Трейтяк В. В. (2012)
Краснопольський А. О. - Методика формування звітів у мережевій архітектурі з трьома рівнями, Косьянчук О. А. (2012)
Іванкевич О. В. - Створення сховища наукових журналів на основі програмного забезпечення Open Journal Systems, Вахнован В. Ю. (2012)
Філоненко С. Ф. - Закономірності зміни амплітудно-енергетичних параметрів сигналів акустичної емісії при зміні розмірів елементів композиційного матеріал, Космач О. П. (2012)
Гаєв Є. О. - Ламінарний потік крізь трубу з легкопроникною шорсткістю на осі (2012)
Бордюг Г. Б. - Структурні та електрооптичні властивості електрохромних рідкокристалічних композитів, Поліщук А. П. (2012)
Корнієнко Б. Я. - Математичне моделювання динаміки процесів переносу при зневодненні та гранулюванні у псевдозрідженому шарі (2012)
Khimko A. - Technique of testing on fretting at the sphere-to-plane contact, Smirnova O. (2012)
Поперешняк С. В. - Граничний розподіл рангу сильнозаповненої випадкової матриці у полі СР(2) (2012)
Рудяк Ю. А. - Метод визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень для неоднорідного основного напруженого стану (2012)
Коніцула Т. Я. - Інтегроване управління поводженням з твердими побутовими відходами, Довгатік М. С. (2012)
Бахова Н. И. - Информационные свойства геофизической среды, Чорная О. А. (2012)
Матвєєва О. Л. - Визначення оптимальної маси сорбенту "Еколан" для очищення води від нафтопродуктів, Демянко Д. О., Огданська I. 0. (2012)
Бовсуновський Є. О. Рябчевський О. В. - Вплив параметрів кислотної активації суглинку темно-бурого на його сорбційні властивості щодо іонів хрому (III), Годовська Ю. Я., Личманенко О. Г. (2012)
Шевченко Ю. С. - Метод картографування шуму від транспортних потоків у сучасному місті (2012)
Фабуляк Ф. Г. - Модифікація поліакрилатної лакової водної емульсії двофункціональною ліоф ільністю, Ульянкіна Д. С, Таран Т. В. (2012)
Фабуляк Ф. Г. - Вплив двофункцюнального ліофільного модифікатора на діелектричні властивості поліуретанової лакової водної емульсії, Таран Т. В., Ульянкіна Д. С. (2012)
Матвєєва О. Л. - Дослідження процесів шламоутворення в турбінних та індустріальних оливах, Маринич Т. О. (2012)
Войтко І. І. - Сорбція нікелю з вуглеводневих розчинів на глинистих мінералах, Манчук Н. М., Баглєй Є. В., Лащенко К. М., Бабанов В. В. (2012)
Кириченко В. І. - Вплив освітньої концепції на інформаційно-дидактичне забезпечення навчальних дисциплін вищої школи, Бойченко С. В. (2012)
Реферати англійською мовою (2012)
Реферати російською мовою (2012)
Автори номера (2012)
Покажчик статей, опублікованих у 2012 р. (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Титул, зміст (2012)
Харченко В. П. - Математична модель для ідентифікації сузір’я навігаційних супутників GPS, GLONASS, GALILEO, Кукуш О. Г., Знаковська Є. А. (2012)
Харченко В. П. - Моделювання супутникового каналу передачі ADS-B повідомлень, Барабанов Ю. М., Грехов A. M. (2012)
Чепиженко В. И. - Виртуальные эйнштейновские силовые поля в синергии навигационного пространства сложных эргатических систем, Павлов В. В., Павлова С. В. (2012)
Горбунов В. В. - Імітатор психотропних ознак авіаційної події – ергономічний аспект тренажерної підготовки (2012)
Чигінь В. І. - Система візуалізації траєкторії метеорологічних куль-зондівї, Красюк О. П., Смичок В. Д. (2012)
Казак В. М. - Синтез алгоритмів багатоканальних систем електроживлення у відмовних ситуаціях, Новачук Л. В. (2012)
Казак В. М. - Синтез безпілотного літального апарата з сонячною енергетичною установкою, Горбач О. К. (2012)
Куклінський М. В. - Ступінь інтеграції України в міжнародну багаторівневу систему керування безпекою польотів, Холявкіна Т. В. (2012)
Чинченко Ю. В. - Програмні засоби для моделювання процесів виконання польотів у районі аеродрому, Поліщук С. Т. (2012)
Сущенко О. А. - Дослідження методів H∞ -синтезу систем стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв (2012)
Сушич О. П. - Вторинна обробка навігаційної інформації глобальної навігаційної супутникової системи (2012)
Луппо О. Є. - Визначення пропускної спроможності секторів районного центру за методологією Євроконтролю, Глушко О. В., Долматова Д. М. (2012)
Апенько Н. В. - Стан та перспективи авіаційного тренажеробудування (2012)
Приставка П. О. - Кросплатформенна технологія цифрової обробки потокового відео на основі локальних лінійних операторів, Ассаул А. В. (2012)
Приставка П. О. - Інформаційна технологія підвищення відсотка стиснення цифрових зображень на основі лінійних фільтрів, Рябий М. О. (2012)
Сидорова Н. М. - Формування готовності бакалаврів з інженерії програмного забезпечення до професійної комунікації (2012)
Філоненко С. Ф. - Вплив глибини різання на закономірності зміни параметрів акустичного випромінювання, Німченко Т. В. (2012)
Пузік О. С. - Гідродинамічні характеристики функціональних кавітаційних пристроїв, Глазков М. М., Ланецький В. Г., Зайончковський Г. Й., Тарасенко Т. В. (2012)
Першаков В. М. - Безкаркасні будівлі багатоцільового призначення, Луценко О. К., Петрова Т. О., Соловйов О. С. Безкаркасні будівлі багатоцільового призначення (2012)
Зеленкова В. А. - Малі архітектурні форми в дизайні інтер’єрів аеровокзалів (2012)
Березуцький В. В. - Теорія активних зіткнень у процесах електрокоагуляції домішок у водному технологічному середовищі (2012)
Тихенко О. М. - Дослідження поглинальної здатності рослин в умовах впливу стресорів за допомогою методу залишкової радіоактивності, Міхєєв О. М. (2012)
Кічата Н. М. - Джерела екологічної небезпеки субміської території, Заплатинський В. М. (2012)
Shtyka O. - Investigation of heavy metals concentration in soils in former airport zone, Bilyk T. (2012)
Архіпова Г. І. - Вплив тютюнопаління на організм людини, Макаренко Ю. С. (2012)
Бойченко С. В. - Физико-химические свойства и структурно-групповой состав прямогонных фракций нефтей месторождений Ирака, Ибрагим Асаад М. Али (2012)
Іванов С. В. - Термоокиснювальна стабільність реактивних палив з використанням фулерену як присадки, Єфименко В. В., Єфіменко О. В. (2012)
Трачевський В. В. - Плазмохімічне модифікування поверхні поліетилентерефталатних мембран, Молозовенко К. І., Зінченко М. В. (2012)
Бухало А. С. - Ферментивна активність вищого базидіального гриба Schizophyllum сommune, Дуган О. М., Максимюк М. Р., Ліновицька В. М. (2012)
Petrashchuk O. - Test of english for aviation personnel to meet ICAO language proficiency requirements (2012)
Харламова Т. І. - Тестування як вид контролю під час навчання англійській мові майбутніх авіаційних інженерів (2012)
Немлій Л. С. - Формування комунікативної компетенції диспетчера-інструктора управління повітряним рухом (2012)
Реферати англійською мовою (2012)
Реферати російською мовою (2012)
Автори номера (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Титул, зміст (2012)
Єременко О. - Українці на чужині: варіативність буття (за романом "Мальви" Р. Іваничука), Баранова О. (2012)
Привалова С. - Образ Марії в українській літературі, Вишневецька О. (2012)
Яценко Т. - Формування компетентного читача на уроках української літератури в основній школі (2012)
Адабір А. - Формування у старшокласників умінь інтерпретувати моральноестетичну позицію письменника під час вивчення великих епічних творів (2012)
Небеленчук І. - Психологічний портрет як ключ до розуміння образу героя (за романом В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") (2012)
Ульянова Г. - Інтимна лірика Лесі Українки. Ідея невмирущості справжнього кохання, засоби психологічної характеристики настрою ліричного героя у віршах "Все-все покинуть"..., "Уста говорять" та в поетичній прозі "Твої листи..." (2012)
Черненко В. - Вічна загадка любові (за новелою Гр. Тютюнника "Три зозулі з поклоном") (2012)
Якобчук Я. - Вчимося розуміти те, що написано, і розуміти навіть те, що не написано. Текст і підтекст роману В. Підмогильного "Місто". 11 клас (2012)
Защипас В. - Шляхи вдосконалення мовної культури сучасного педагога та його вихованців. Вивчаємо поему М. Вороного "Євшан-зілля". 8 клас (2012)
Привалова М. - Інтерпретація образу Роксолани у творчості українських митців (2012)
Защипас В. - "Мова — життя духовного основа". Усний літературно-музичний журнал, Лінкевич Л. (2012)
Бабійчук Т. - Екскурсія в музей Джозефа Конрада у Тереховому (2012)
Корж-Усенко Л. - Джерельній базі — широку основу (2012)
Дубровська С. - Основна мета — національно свідома особистість (2012)
Андрієвська В. В. - Деградація комунікації у франкомовному драматургічному дискурсі абсурдизму (на прикладі п'єси Е. Йонеско "La Cantatrice chauve" (2009)
Андрійченко Ю. В. - Специфічні риси емотивного фону в художніх текcтах (2009)
Антонюк М. О. - Давньоанглійська орієнтаційна метафора (на прикладі опозиції "верх - низ" (2009)
Байоль О. В. - Мовленнєва репрезентація теми уведення в оману (на матеріалі драматургічних творів зрілого періоду Теннессі Вільямса (2009)
Бекетова О. В. - Публічне мовлення як особливий вид аргументативного тексту (2009)
Біла К. В. - Динаміка афіксального словотвору у словниковому складі французької мови доби Відродження (2009)
Бондаренко В. В. - Прототипова модель англомовних фармацевтичних текстів-інструкцій до вживання лікарських препаратів, Боцман А. В. (2009)
Бондарєва Н. О. - Комунікативні різновиди висловлювань-порад української мови (2009)
Бутова І. С. - Роль алюзії в гуморі Барака Обами та Віктора Ющенка (2009)
Вакуленко М. О. - Транслітерація українських назв у міжнародному спілкуванні (2009)
Васильчук Л. Ф. - Формальні і семантичні аспекти варіювання фразеологізмів-дериватів у контексті лексикографії (2009)
Володіна Т. С. - Семантична класифікація полісемічних відіменникових префіксальних дієслів сучасної німецької мови (2009)
Галицька O. Б. - Вираження процесу формування знання в сучасному німецькомовному науковому дискурсі (2009)
Гарєєва М. Р. - Міждисциплінарні дослідження стереотипу в сучасній науковій парадигмі (2009)
Гаценко І. О. - Типологічне зіставлення ономатопей у сучасному мовознавстві (2009)
Гетьман З. О. - Засоби вираження актуалізації в іспанському розмовному мовленні (2009)
Головко О. Б. - Лексична об’єктивація тимчасових ознак концепту рух у сучасній іспанській мові (2009)
Горенко О. П. - Біблійний ономастикон як синтез онтологічного та гносеологічного (2009)
Дмитракова Н. Ю. - До співвіднесеності теми діалогу з соціо-комунікативним статусом мовця (2009)
Дойчик О. Я. - Лінгво-стилістичні особливості концептуалізаціЇ людськоЇ екзистенціЇ у романах Джуліана Барнса "A History of the World in 101⁄2chapters", "Mertoland", "Staring at the Sun" (2009)
Дружбяк С. В. - Термінологічні архаїзми та історизми як прояви мовної еволюції (на матеріалі німецької економічної термінології) (2009)
Захарченко Н. В. - Стилістичні функції риторичного питання в полемічних трактатах Мартіна Лютера (2009)
Іванова О. Ю. - Націоналізм та мультилінгвізм: роль ідеології у відродженні власної мови (2009)
Іщенко Н. Г. - Лексичне значення словотвірних синонімів (2009)
Клименко О. С. - Особливості перекладу тексту мюзиклу Е. Вебера "The Phantom of the Opera" українською та російською мовами, Рудницька Н. М., Кузнєцов А. Ю. (2009)
Ковальова Т. П. - Синтез мистецтв: взаємодія літератури і музики (на матеріалі роману Т. Моррісон "Джаз") (2009)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського