Шевчук О. В. - Рецензія на монографію: Седляр Ю. О. Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика / Ю. О. Седляр. – Миколаїв: Вид–во ЧДУ ім. П. Могили, 2013. – 412 с. ) (2014)
Окороков В. Б. - Методологический релятивизм в понимании общества и коммуникативные процессы обоснования этики (2012)
Бузский М. П. - Нормативно-экзистенциальные основы национального характера и его роль в обеспечении целостности общества (2012)
Осетрова О. О. - Е. Гроллман: особливості суїцідальної мотивації у молодіжному середовищі (2012)
Айтов С. Ш. - Когнітивні підходи до вивчення стародавніх культур у французькому та українському історичному пізнанні першої третини ХХ ст. (2012)
Андруцька Я. В. - Зміна світоглядних уявлень людей про життя та смерть: язичництво і християнство (2012)
Глазунов С. В. - Державні свята і формування національних цінностей (2012)
Гриценко В. А. - Деякі теоретичні підходи до вивчення самотності людини (2012)
Дев'ятко Н. В. - Синкретичність світоглядного міфу як особливої світоглядної комунікаційної системи (2012)
Заєць О. М. - Особливості психоаналізу як науки (2012)
Зайцева М. В. - Психоаналитический аспект исследования феномена агрессии (2012)
Карпова С. Г. - Археологические дискурсы постструктуралистской философии (2012)
Ковнєров О. Є. - Дуалізм солідарності та справедливості як наслідок соціокультурного плюралізму (2012)
Кушнікова С. В. - Концепція гуманізму як методологічний принцип освітньої діяльності (2012)
Мельник В. В. - Страх смерті як метафізичний і трансцендентний феномен (2012)
Некрасов С. А. - Модель самореалізації особистості (2012)
Олещенко М. С. - Особистість у добу симулякрів (на матеріалах концепції Ж. Бодріяра) (2012)
Павленко И. В. - Проблема индивидуального языка в работах Л. Витгенштейна 30-40-х гг. (2012)
Писная Ю. В. - Самоубийство: скрытые интенции личности к самореализации (2012)
Саченко В. А. - Эпистемологический статус истории (2012)
Скиба Э. К. - Проблема динамики гендерной идентичности в современном социально-философском дискурсе (2012)
Чумаченко О. П. - До питання дослідження філософських концепцій творчої діяльності у контексті узагальнення даними концепціями основних тенденцій розвитку західноєвропейської культури (соціокультурний контекст) (2012)
Шабаєва Л. М. - Комунікативні практики: основні підходи до вивчення (2012)
Ярош О. М. - Трансперсональна метафізика Майстра Екхарта як ідейна основа містичного виміру у вченні Ніколи Казанського (2012)
Шишкин Д. А. - Об особенностях метафизики Аристотеля на пути к раскрытию метафизических оснований (2012)
Токовенко О. С. - Політична картина реальності: еволюційно-епістемологічний підхід (2012)
Тупиця О. Л. - Соціальні детермінанти політичної діяльності профспілок (2012)
Баштанник О. В. - Дослідження евристичного потенціалу неоінституційних підходів щодо інституційних трансформацій в Російській Федерації (2012)
Березинський В. П. - Аналітичний потенціал структурного підходу у дослідженні електоральної поведінки в перехідних суспільствах (2012)
Забродіиа О. В. - Веберівська теорія бюрократії та сучасна політична практика (2012)
Іщенко І. В. - Фактори нестабільності політичних інститутів і середовища у транзитивному суспільстві: проблема систематизації (2012)
Клячин А. К. - Роль цінностей у процесах політичної комунікації в умовах перехідного суспільства (2012)
Левчук П. М. - Вітальні фактори та іманентні властивості коаліції зростання в межах політичного простору локальної спільноти (2012)
Лутчин Т. - Дослідження українського національно-визвольного руху другої половини XX століття в історичній та політологічній науці (2012)
Машевська А. В. - Типи політичної реклами у практиці пострадянської політичної комунікації: досвід для сучасної України (2012)
Медяник Д. В. - Правлячі політичні партії в умовах кризи системи політичного представництва (2012)
Петренко Б. М. - Політична провокація та політичний екстремізмі в теорії і практиці суспільних відносин (2012)
Полянська В. Ю. - Естетичні цінності та естетичні судження в аспекті дослідження політичних відносин (2012)
Скребець О. В. - Геополітичний напрям осмислення та легітимації поняття "імперія" в політичній думці сучасної Росії (2012)
Ставицький А. В. - Міф і онтологія наукової методології (2012)
Третяк О. А. - Публічна сфера політики як структурна основа демократичної відкритості (2012)
Хабарєва К. К. - Політичний компроміс та політичний консенсус: точки зору в сучасній політичній науці (2012)
Хмельников А. О. - Інноваційне політичне управління регіоном: завдання та пріоритети в умовах децентралізації (2012)
Четверик Г. Г. - Мережа Інтернет та політична стабільність (2012)
Щербак В. М. - Пріоритети політичного рекрутування: ару біжний досвід і проблеми сучасної України (2012)
Березинський Л. В. - Критерії оцінювання політичної ефективності державної влади (2012)
Камбур М. Д. - Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів хлору в новотільний період лактації, Плюта Л. В. (2014)
Бобрицкая О. Н. - Электродинамический методопределения функционального состояния иммунной системы у собак, Югай К. Д. (2014)
Лесик Я. В. - Фізіолого-біохімічні процеси в організмі кроленят за випоювання сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому та суспензії хлорели, Федорук Р. С. (2014)
Карповський П. В. - Вплив "Мікростимуліну" на гематологічні показники та продуктивність корів з різним тонусом автономної нервової системи, Постой Р. В., Криворучко Д. І., Трокоз В. О., Томчук В. А., Карповський В. В., Ландсман А. О., Карповський В. І., Каплуненко В. Г. (2014)
Антипін С. Л. - Взаємозв’язок між процесами біосинтезу у передшлунках жуйних тварин і вмісту мінеральних речовин у раціоні, Югай К. Д., Жукова І. О., Лонгус Н. І., Кочевенко О. С. (2014)
Ковальчук І. І. - Вміст жирних кислот у тканинах медоносних бджіл і перзі за різних екологічних умов довкілля, Рівіс Й. Ф., Федорук Р. С. (2014)
Лісовенко В. М. - Коагулограма крові корів у кінці другого на початку третього періоду тільності (2014)
Дорошенко Е. И. - Состояние белкового обмена у коров и телят породы шароле в процессе адаптации, Каци Г. Д. (2014)
Кулинич С. М. - Ефективність інтраваскулярного лазерного опромінення крові на основі динаміки біохімічних показників сироватки у процесі лікування запальних процесів у коней та корів, Панасова Т. Г., Скриль В. Ю., Юрченко І. І. (2014)
Первушина О. А. - Влияние замораживания – отогрева на сохранность эритроцитов животных – компаньонов, Жегунов Г. Ф., Денисова О. Н. (2014)
Камбур М. Д. - Використання попередників для синтезу складових компонентів молока тканинами молочної залози корів у перший період лактації, Замазій А. А., Піхтірьова А. В., Кассіч В. Ю. (2014)
Лівощенко Є. М. - Анатомічні і гематологічні особливості змін при сечокислому діатезі у молодняка курей, Камбур М. Д., Лівощенко Л. П. (2014)
Трофимов А. Ф. - Иммуностимулирующее действие препаратов из растительного сырья, Карпуть В. А. (2014)
Селіна В. О. - Санітарно-гігієнічна оцінка дії факторів навколишнього середовища на фізіологічний стан піддослідних тварин, Тарасенко Л. О. (2014)
Фотіна Г. А. - Ефективність використання препарату "Бі-дез" при дезінфекції приміщень в присутності птиці (2014)
Соколюк В. М. - Вплив різних видів раціону на рівень споживання питної води у корів (2014)
Максименко П. М. - Визначення ефективності перед доїльної санації вим’я корів розчином експерементального препарату на санітарну якість молока (2014)
Касяненко О. І. - Теоретичне та експериментальне обгрунтування основних шляхів передачі збудників харчових інфекцій, Гладченко С. М., Собина М. М. (2014)
Назаренко С. М. - Контроль забруднення рибогосподарських водойм стічними водами тваринницьких ферм (2014)
Астраханцева О. Г. - Дослідження дії надоцтової кислоти на структурні показники та рівень газопроникності шкаралупи інкубаційних яєць курей, Бордунова О. Г., Чернявська Т. О., Ізмайлова Н. О. (2014)
Петров Р. В. - Морфологічні та хімічні властивості м’яса коропа при лікуванні від аеромонозу (2014)
Фотіна Т. І. - Дезинфектант Бі-дез™ для дезінфекції птахівничих приміщень яєчного напрямку, Фотіна Г. А., Олефір І. А. (2014)
Телятніков А. В. - Вплив наночасток металів на гематологічні показники і строки загоєння при закритих переломах кісток у собак (2014)
Касянчук В. В. - Метод визначення хлорорганічних пестицидів у пилку рослин-нектароносів, Бергілевич О. М., Скрипка Г. А. (2014)
Бергілевич О. М. - Аналіз жирнокислотного складу сирого молока, отриманого за сучасних технологій доїння, Марченко А. М. (2014)
Бергілевич О. М. - Основні мікробіологічні ризики при оцінці санітарно-гігієнічного стану виробництва молока на фермах, Касянчук В. В., Грішина Є. А., Терьохіна О. В. (2014)
Шкромада О. І. - Бактерицидна активність препарату "Біоцидін" (2014)
Скляр І. О. - Зоогігієнічні параметри мікроклімату приміщення та їх вплив на санітарний стан вим’я корів (2014)
Кистерна О. С. - Нові підходи раціональної стимуляції у бджільництві, Мусієнко О. В. (2014)
Бабарук А. В. - Вируліцидна активнiсть дезінфектанту "Бі-дез" по відношенню до збудника африканскої чуми свиней (2014)
Коваленко В. Л. - Вплив дезінфікуючого препарату "Геоцид" на морфологічний та імунний статус лабораторних тварин, Лясота В. П., Балацький Ю. О. (2014)
Плис В. М. - Епізоотологічний моніторинг, клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни за пастерельозу (холери) птиці в асоціаціях з деякими інфекційними та інвазійними захворюваннями, Фотіна Т. І. (2014)
Пеленьо Р. А. - Цитокіновий профіль крові поросят за спонтанного перебігу асоційованого бактеріозу та балантидіозу, Ушкалов В. О., Стибель В. В. (2014)
Уховський В. В. - Мікроскопічні зміни в органах плодів корів абортованих при лептоспірозі, Борисевич Б. В. (2014)
Зон Г. А. - Спосіб профілактики псевдомонозної інфекції ембріонів птиці, Ващик Є. В., Кузнецова О. О. (2014)
Гудзь Н. В. - Вивчення чутливості ізолятів, виділених від хворих тварин, до антибіотичних препаратів у порівнянні з тест-мікроорганізмами (2014)
Ребенко Г. І. - Дослідження мікробіоти мигдаликів свиней та повітря свинарників, Воропай Ю. В., Деуля А. В. (2014)
Ксьонз І. М. - Дослідження хламідійної інфекції серед хижаків родин котячих та собачих, Цівенко Т. М. (2014)
Glotov E. E. - Dynamics of the quality of the uterine microbiocenosis in cows with an ACUTE purulent-catarrhal endometritis and correction of probiotic strains (2014)
Коцюмбас І. Я. - Вплив кормової добавки на основі алюмосилікатів на організм щурів, Брезвин О. М., Чудяк М. М., Рудик Г. В., Курилас Л. В. (2014)
Панасенко О. С. - Діагностика еймеріозу кролів, Негреба Ю. В., Лазоренко Л. М. (2014)
Пономар С. І. - Динаміка стронгілоїдозної інвазії свиней в Україні, Антіпов А. А., Кичилюк Ю. В. (2014)
Нагорна Л. В. - Особливості біології та екології популяцій червоного курячого кліща в птахогосподарствах України (2014)
Коваленко В. Л. - Вивчення імуностимулюючого ефекту препарату арселан при глибокій формі трихофітії собак, Нестеренкова В. В. (2014)
Стоянов Л. А. - Спектр гельмінтозів та лікування тераріумних рептилій в Україні (2014)
Рустамова С. И. - Определение острой токсичности препарата "Броватриол" для лабораторных животных, Алиева Р. М. (2014)
Жукова І. О. - Динаміка фізіологічних і продуктивних показників кіз при використанні сорбенту-пробіотику "Вітакорм-біо" (2014)
Музика В. П. - Показники імунофізіологічного статусу свиней за впливу антимікробних препаратів фловет та флорікол, Лісова Н. Е. (2014)
Ушкалов В. О. - Дослідження показників гуморального та клітинного імунітету коропа при застосуванні імуностимулятора "Аміксин", Крушельницька О. В. (2014)
Балим Ю. П. - Морфометричні показники ендометрію корів після комплексного лікування гнійно-катарального ендометриту з застосуванням біостимулятора селеран (2014)
Рошка Ф. Г. - Частота кістозного переродження яєчників у високопродуктивних корів, Краєвський А. Й. (2014)
Скляр О. І. - Діагностика субклінічного маститу корів (2014)
Гримак Х. М. - Гістоморфологічні та біохімічні показники матки і яєчників за використання аналога Гн-РГ для стимуляції статевої охоти в овець (2014)
Горчин С. В. - Запліднююча здатність сперміїв кнурів за використання водного екстракту прополісу у складі розріджувача сперми, Шаран М. М. (2014)
Корнят С. Б. - Спосіб лікування субклінічних ендометритів у корів, Андрушко О. Б., Шаран М. М., Яремчук І. М. (2014)
Радохліб Г. М. - Зміни клітинного складу вагінальних мазків сук у різні фази статевого циклу, Краєвський А. Й. (2014)
Калиновський Г. М. - Диференційна діагностика патології маткових труб неплідних корів та їх лікування, Шнайдер В. Л., Омеляненко М. М. (2014)
Федоренко С. Я. - Феромони та особливості структури вомероназального органу у корів (2014)
Онищенко О. В. - Серозний набряк молочної залози корів у сухостійному періоді. ультрасонографічна та термографічна діагностика (2014)
Науменко С. В. - Вплив структурно-функціонального стану та температури гонад у кнурів на ступінь андро- та сперміогенезу (2014)
Пастернак А. М. - Серозний набряк вимені високопродуктивних корів у лактаційний період. Ультрасонографічна і термографічна діагностика (2014)
Харенко М. І. - Динаміка прояву статевих циклів свиноматками на тлі попередніх патологій вагітності, родів і післяродового періоду, Черненко А. А., Костюченко О. А. (2014)
Паращенко В. В. - Аналіз випадків несправжньої вагітноств сук за даними клініки "Ветсервіс" м. Суми, Зон Г. А., Паращенко І. В. (2014)
Боднар О. О. - Лікувальна ефективність та Імунорегулюючий вплив окситетрацикліну на організм корів за ендометриту при різних методах його введення (2014)
Калиновський Г. М. - Вплив некогерентного поляризованого світла на сперматогенез бугаїв-плідників, Євтух Л. Г. (2014)
Улько Л. Г. - Теоретичні та практичні аспекти застосування євітселу за бронхопневмонії телят, Рижкова А. Є. (2014)
Клєцов А. М. - Лікування патологій шкіри у собак в умовах ветеринарної клініки "Ветдопомога" м. Суми (2014)
Бірта Г. О. - Вплив поживних речовин корму на м'ясо-сальні якості свиней (2011)
Бірта Г. О. - Прижиттєве вимірювання товщини підшкірного шпику як метод оцінки м'ясо-сальних якостей, Бургу Ю. Г. (2011)
Бірта Г. О. - Вплив повноцінності годівлі на м’ясність туш, Бургу Ю. Г. (2011)
Войтович Н. Г. - Ефективність використання кормів місцевого виробництва при балансуванні раціонів дійних корів (2011)
Голодюк І. П. - Ефективність використання високоякісного комбінованого силосу, як основного об’ємистого корму при спрямованому вирощуванні ремонтних телиць, Матеуш В. Л., Наумюк О. С., Петришак Р. А. (2011)
Гордійчук Л. М. - Вміст неетерифікованих форм жирних кислот у плазмі крові та продуктивність корів за згодовування січки сіна в літній період, Рівіс Й. Ф. (2011)
Грицина М. Р. - Розвиток флоральної зони пагона Verbascum thapsiforme shcrad (2011)
Гуменний В. Д. - Відтворення у стаді локальної сірої української породи (2011)
Дармограй Л. М. - Антимікробні властивості Galega orientalis (La) (2011)
Кирилів Б. Я. - Ліпідний склад тканин печінки та жовтка яєць за використання препаратів кропиви у раціонах японських перепелів, Гунчак А. В., Ратич І. Б., Сірко Я. М. (2011)
Ковальчук Н. А. - Роботоздатність коней української верхової породи залежно від поєднань "лінія – родина”, Соколова Г. А. (2011)
Криця Я. П. - Енергозберігаюча технологія вирощування свиней в неопалюваних приміщеннях, Чертков Д. Д. (2011)
Лесновська О. В. - Молочна продуктивність овець різних генотипів (2011)
Луців В. О. - Утримання і розведення осмії рогатої у вуликах (2011)
Микитюк В. В. - Критерії визначення інформативності селекційного процесу при консолідації нових типів овець (2011)
Оріхівський Т. В. - Екстер’єрні особливості, жива маса, рівень молочної продуктивності і відтворні якості корів різних продуктивних типів симентальської породи в умовах Прикарпаття (2011)
Остапенко В. І. - Особливості компенсаторного росту птиці бройлерного кросу росс-308 (2011)
Пелехатий М. С. - Масть і молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи, Слюсар М. В. (2011)
Піщан С. Г. - Функціональна активність організму повновікових корів у індепендент період, Литвищенко Л. О., Мартиненко А. В., Піщан І. С. (2011)
Піщан С. Г. - Молочна залоза як структурно-функціональна одиниця вимені корів, Литвищенко Л. О. (2011)
Приходько М. Ф. - Вплив сервіс-періоду на молочну продуктивність та відтворювальну здатність корів (2011)
Руснак П. Й. - Оцінка племінної цінності бугаїв-плідників за характером успадкування молочної продуктивності у їх нащадків, Щербатий З. Є., Кропивка Ю. Г. (2011)
Соболєв О. І. - Ефективність використання селену в складі комбікормів для м’ясних каченят, Петришак О. Й., Лесів С. М. (2011)
Ткачук В. М. - Хімічний склад і поживна вартість кормів ННВЦ "Комарнівське” Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Стапай П. В., Кирилів Я. І. (2011)
Ткачук В. М. - Перспективи застосування фільтроперліту в годівлі овець, Стапай П. В., Кирилів Б. Я. (2011)
Халак В. - Нова математична модель визначення вирівняності гнізда свиноматок (2011)
Халак В. І. - Модифіковані методи оцінки показників росту ремонтних свинок та їх зв'язок з ознаками відтворювальної здатності та рівнем адаптації, Мартюшенко В. Л., Луник Ю. М. (2011)
Храбко М. І. - Вміст неетерифікованих форм жирних кислот у тканинах коропів за згодовування ріпакової олії та сульфату цинку (2011)
Черевко М. В. - Національні та міжнародні аспекти сталого використання і охорони біорізноманіття, Калин Б. М., Буцяк Г. А., Сухорська О. П. (2011)
Черненко О. М. - Ріст і розвиток та стресостійкість голштинських корів (2011)
Шульженко Н. М. - Продуктивні якості та відтворювальна здатність голштинських корів різних типів стресостійкості (2011)
Щербатий З. Є. - Відтворна здатність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи при внутрілінійному підборі і міжлінійних кросах, Павлів Б. А., Боднар П. В. (2011)
Яцух О. М. - Особливості територіального розподілу важких металів у зоні впливу відвалу Червоноградської шахти, Снітинський В. В. (2011)
Бірта Г. О. - Хімічний аналіз та повноцінність білків м’яса свинини (2011)
Василова О. І. - Ліхеноіндикаційні дослідження атмосферного забруднення у Львові, Романишин Н. М. (2011)
Власенко І. В. - Український ринок екологічно чистих продуктів харчування у Вінницькому регіоні (2011)
Войтович Н. В. - Регулювання процесу забезпечення продукції на вміст генетично модифікованих організмів в Україні та у світі, Цісарик О. Й., Параняк Р. П. (2011)
Гичка О. Р. - Аналіз існуючого вмісту гідрохімічних показників якості води річки Верещиця (2011)
Демняк О. О. - Вплив хлору на організм тварин і людей (2011)
Євтушенко М. Ю. - Комплексна оцінка еколого-токсикологічної ситуації водойм Шацьких озер, Дудник С. В., Глєбова Ю. А. (2011)
Козенко О. В. - Передумови створення системи належної гігієнічної практики в господарствах-виробниках молока коров’ячого сирого, Свергун Ж. Г. (2011)
Кос′янчук Н. І. - Вивчення вимог до питної води за нормативними документами, чинними в Україні та директивах ЄС, Кузьменко Н. В. (2011)
Кос’янчук Н. І. - Вплив деяких факторів добробуту тварин на якість м’яса, Тютюн А. І. (2011)
Куциняк І. В. - Відмінності вітамінного складу м'яса, отриманого від кабана й свині (2011)
Мацуська О. В. - Очищення стоків від білків природними сорбентами, Параняк Р. П., Гумницький Я. М. (2011)
Прокопенко Т. О. - Динаміка накопичення радіонуклідів 137Cs та 90Sr в кормах, молоці та м’ясі врх в забруднених областях України за період 2001-2010 років (2011)
Роїк В. В. - Вплив теплових електростанцій на стан водних екосистем, Параняк Р. П. (2011)
Салата В. З. - Ветеринарно-санітарна оцінка ковбас у спеціалізованому м’ясопереробному підприємстві "Барс-Прод" м. Радехів Львівської області за показниками якості та безпеки, Богатко Н. М., Семанюк В. І., Фреюк Д. В., Джміль О. М., Голуб О. Ю. (2011)
Сивик Х. О. - Оцінка вмісту важких металів у зворотних водах Добротвірської теплоелектростанції (2011)
Суслова Н. І. - Динаміка вмісту ліпідів у плазмі крові та молозиві корів сірої української худоби за впливу факторів навколишнього середовища, Немировський В. І., Шкваря М. М. (2011)
Тодерішка О. С. - Порівняльний аналіз молочності норок різних порід та віку за умов утримання на сході україни (2011)
Фоміна М. В. - М’ясна продуктивність свиней, що вирощувались в зоні локального техногенного забруднення важкими металами, Калин Б. М., Васерук Н. Я., Дашковський О. О. (2011)
Чорний М. В. - Зміни показників неспецифічної резистентності у новонароджених телят за використання пробіотиків, Балим Ю. П., Іванова-Сальнікова В. Г. (2011)
Яненко У. М. - Дослідження рівня антилізоцимної активності (ала) пастерел, що були ізольовані від різних екологічних ніш (2011)
Янович Д. О. - Біотрансформація ксенобіотиків і механізми її регуляції, Янович Н. Є. (2011)
Binkevych V. - The result of Microelements influence on poultry and beef cattle in Roztochja (Lviv region), Gachak U., Hutiy B., Binkevych O. (2011)
Білик О. Я. - Дослідження амінокислотного складу альбумінових сирів, виготовлених з сировини Карпатського регіону (2011)
Богатко Н. М. - Безпечність харчових продуктів, відстеження в харчовому ланцюзі та застосування системи швидкого реагування, Салата В. З., Семанюк В. І., Власенко В. В., Шах Л. В., Мурза І. Г. (2011)
Броварський В. Д. - Якість різних сортів бджолиного меду торгової мережі м. Києва, Лосєв О. М., Головецький І. І., Луців В. О. (2011)
Власенко В. В. - Основи сичужного зсідання молока при виробництві твердих сирів, Фаріонік Т. В., Семко Т. В., Гавриш А. М. (2011)
Гачак Ю. Р. - Сиркові маси лікувально-профілактичного призначення із пектиновою добавкою, Борис Т. (2011)
Гірняк Л. І. - Проблеми безпечності жирових продуктів в Україні, Донцова І. В., Лебединець В. Т. (2011)
Коцюбенко Г. А. - Фізико-хімічна та біологічна оцінка тушок кролів різних порід (2011)
Мартинюк І. О. - Вплив рослинних білкових композицій на біологічну цінність комбінованих м’ясних виробів (2011)
Ощипок І. М. - Освоєння нового обладнання для компонування технологічної лінії забою свиней і вимоги до первинної переробки, Наконечний В. В., Кринська Н. В. (2011)
Прудніков В. Г. - Порівняльна характеристика корів різних порід за білковомолочністю та якістю сиру, Тарасова Т. О., Тарасов М. А. (2011)
Рожанська О. М. - Конструювання бактеріальних композицій для виробництва кисловершкового масла, Боднарчук О. В., Король О. В., Чорна Н. А., Кігель Н. Ф. (2011)
Сколоздра С. В. - Дослідження спектральних характеристик високотемпературних джерел випромінювання для обігріву тварин, Чайковський Б. П., Сколоздра О. С. (2011)
Цісарик О. Й. - Мікробіальна композиції для кисловершкового масла функціонального призначення, Мусій Л. Я. (2011)
Шкварковський І. В. - Спосіб пахвинної герніопластики з транслокацією сім’яного канатика, Москалюк О. П., Білик О. В., Ступницький В. В. (2014)
Гамидов А. Н. - Транслокация энтеральных бактерий и метаболические нарушения у больных с распространенным перитонитом (2014)
Підмурняк О. О. - Особливості лапароскопічних операцій з приводу каменів нирок та верхніх відділів сечоводів (2014)
Євсєєв А. В. - Комп’ютерно-морфометрична характеристика клітин протокової аденокарциноми підшлункової залози (2014)
Іващук С. І. - Транслокація патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів у тканини внутрішніх органів у процесі формування і перебігу експериментального набрякового гострого панкреатиту (2014)
Плегуца І. М. - Порушення системи первинного гемостазу та метаболізму ейкозаноїдів при травматичній хворобі, Сидорчук Р. І. (2014)
Ничитайло М. Ю. - Жовчотечі після холецистектомій: діагностика та лікування, Литвиненко О. М., Лукеча І. І., Булик І. І., Гоман А. В., Загрійчук М. С., Гуцуляк А. І., Колесник А. В. (2014)
Курбаниязов З. Б. - Результаты хирургического лечения больных с посттравматическими рубцовыми стриктурами магистральных желчных протоков и билиодигестивных анастомозов, Саидмурадов К. Б., Рахманов К. Э. (2014)
Малик Ю. Ю. - Морфологічна характеристика атипово розміщених струн лівого шлуночка серця людини (2014)
Васильчишин Я. М. - Двоетапне ревізійне ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням прес-форм для інтраопераційного виготовлення спейсерів (2014)
Комшук Т. С. - Вікові особливості вентрикулярної системи мозку в осіб літнього віку за даними магнітно-резонансної томографії (2014)
Бодяка В. Ю. - Особливості закриття лапаростомії за гострого поширеного перитоніту, Іващук О. І., Власов В. В., Козак І. О. (2014)
Slobodian O. M. - Perinatal anatomy of the pampiniform plexus and testicular veins, Sambirskii V. S., Proniaiev D. V. (2014)
Сокольник С. О. - Стан системи гемостазу в дітей з виразковими шлунково-кишковими кровотечами (2014)
Головачук О. К. - Імунологічні зміни у навколоплідних водах у вагітних із генітальними інфекціями, Каліновська І. В. (2014)
Гнатюк М. С. - Морфометрична характеристика артерій шлуночків серця з різними типами кровопостачання, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2014)
Польовий В. П. - Пристрій для дренування очеревинної порожнини за гострої хірургічної патології, Кулачек Ф. Г., Кулачек Я. В. (2014)
Гнатюк М. Г. - Спосіб пластики сітчастим трансплантатом післяопераційної вентральної грижі, Петрук Ю. П., Лянскорунський М. В., Райчук С. І., Шевченко С. Ю., Бодяка В. Ю. (2014)
Циркот І. М. - Діагностика больових синдромів поперекового відділу хребта методами прикладної кінезіології, Ковальчук П. Є., Бірюк І. Г. (2014)
Боднар О. Б. - Сторонні тіла шлунково-кишкового тракту (магніти) у 4-річної дитини, Боднар Б. М., Ватаманеску Л. І. . Хащук В. С. (2014)
Хмара Т. В. - Онтологія вроджених вад скелету кисті, Васильчишин Я. М., Гресько А. С., Бірюк І. Г. (2014)
Сокольник С. В. - Диференційна діагностика абдомінального болю у дітей (2014)
Герасим Л. М. - Сучасне уявлення про морфогенез та топографію компонентів основного судинно-нервового пучка шиї в ранньому періоді онтогенезу, Слободян О. М. (2014)
Бойчук Т. М. - До 120-річчя від дня народження фундатора наукової школи ембріотопографії, доктора медичних наук, професора Миколи Гервасійовича Туркевича, Кривецький В. В., Слободян О. М. (2014)
Професор Пикалюк Василь Степанович (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Професор Бобін Володимир Вікторович (до 90-річчя від дня народження) (2014)
Доцент Марчук Федор Дмитрович (до 75-річчя від дня народження) (2014)
Архіпова І. М. - Синтактико-стилістичні характеристики авторських відступів в англомовних художніх прозових текстах ХІХ-ХХ ст. (2014)
Галянт Г. В. - Суперсегментные особенности мужской разговорной речи афроамериканского английского (2014)
Дзюбіна О. І. - Особливості утворення та функціонування семантичних неологізмів англійської мови в сфері інтернет-комунікації (2014)
Домброван Т. И. - Диахроническая лингвосинергетика – новое направление в изучении истории языка (2014)
Єрьоменко С. В. - Напрями досліджень мовної особистості у сучасній лінгвістиці (2014)
Колегаева И. М. - Статья музейного каталога: когнитивно-коммуникативный феномен (2014)
Корнелаева Е. В. - Особенности акцентуации в речи представителей профессий с повышенной речевой ответственностью (2014)
Костромина О. В. - Гендерные стереотипы речевого поведения австралийцев (2014)
Красницька К. В. - Лінгвокультурний концепт yankee в англомовній картині світу (2014)
Кухаренко В. А. - Альтернативная литература современности (2014)
Ладыженская С. Ю. - Гендерная вариативность гласных в речи британской молодежи (2014)
Нікульшина Т. М. - Онтологічний час і простір (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина ІІ) (2014)
Румянцева Е. А. - Стратегии и тактики речевого убеждения (на материале речи Президента Украины Петра Порошенко в Конгрессе США) (2014)
Сіденко Н. Г. - Інструменти мовленнєвої маніпуляції в англомовній "жовтій” пресі (2014)
Стрига Е. В. - Лексичні засоби виділення теми і реми в англійській та українській мовах (2014)
Строченко Л. В. - Англомовне лексико-семантичне поле "коштовне каміння" (мотиваційний аспект) (2014)
Тарасова О. А. - Концептуальний простір пейзажу французького поетичного дискурсу ІІ половини ХІХ століття (2014)
Хорошилова В. М. - Методологія дослідження стратегії завдання образи в німецькомовному інтернет-дискурсі (2014)
Черхава О. О. - Реалізація мовних тактик у текстах релігійно-популярного дискурсу (2014)
Петлюченко Н. В. - Рецензія на монографію Олега Валентиновича Харченкa "Феномен комічного у комунікативному просторі США" (К. : "МП Леся", 2014, 464 с. ) (2014)
Фоменко Е. Г. - Рецензия на монографию Т. И. Домброван "Синергетическая модель развития английского языка (Одесса: КП ОГТ, 2014. – 399 с. ) (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги до рукописів (2014)
Маргасова В. Г. - Економіка безпекознавства як інтегрований напрям забезпечення стійкості економіки до загроз, Клименко Т. В. (2014)
Литовченко М. В. - Аналіз загроз економічній безпеці України в результаті впливу процесів корпоративної консолідації (2014)
Філіпова Н. В. - Регулювання державно-приватного партнерства в Україні (2014)
Шульга В. М. - Роль та вплив професійної етики на розвиток соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Афтанділянц В. Є. - Стан українського ринку консультування State of Ukrainian consultancy market (2014)
Пономаренко С. В. - Сучасні тенденції та детермінанти соціально-економічного розвитку сільського господарства України (2014)
Боронос В.Г. - Методичні підходи щодо оцінки рівня безпеки регіону шляхом розширення системи екологічних індикаторів, Довга Л. В. (2014)
Кунденко А. В. - Політика і стратегічні напрями підтримки малого та середнього підприємництва в Чернігівській області в умовах трансформації суспільно-економічних відносин, Пономаренко О. В. (2014)
Гарафонова О. І. - Застосування інновацій та інноваційних методів антикризового управління на вітчизняних підприємствах легкої промисловості в умовах кризового стану в країні, Янковий Р. В. (2014)
Роговий А. В. - Застосування інструментів маркетингових комунікацій підприємств упродовж інноваційного циклу продукції (2014)
Савіна Г. Г. - Колективні та індивідуальні мотиви інноваційної діяльності, Крутій І. А., Скоробагатько О. В. (2014)
Смирнов Є. В. - Концепція інноваційної активності виробничої компанії на основі поведінкового підходу (2014)
Ткаленко Н. В. - Інноваційно-орієнтована економіка як домінанта розбудови постіндустріального суспільства (2014)
Зарицька Н. М. - Стратегічний аналіз інноваційного потенціалу підприємства (2014)
Тернова Л. Ю. - Особливості інноваційного розвитку країн в контексті глобалізаційних процесів (2014)
Нуримбетова Ж. К. - Методи тестування обладнання та ідентифікація (2014)
Бай С. І. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємства як напрям здійснення змін в процесі його організаційного розвитку (2014)
Босовська М. В. - Методологія формування та розвитку стратегічного партнерства в туризмі (2014)
Малюкіна А. О. - Аналіз процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві (2014)
Гончар О. І. - Синергетичний підхід до оцінювання потенціалу підприємства за умов глобалізації (2014)
Мовчан О. П. - Передумови активізації державного регулювання розвитку телекомунікаційної галузі України, Желдак І. Л. (2014)
Никифорчин М. Д. - Операційна ефективность у процесі створення цінності на підприємстві (2014)
Левківський В. М. - Світовий ринок ІРО: аналіз тенденцій (2014)
Виговська В. В. - Сучасні реалії та детермінанти розвитку страхового ринку України (2014)
Гмиря В. П. - Механізм управління банківськими ризиками при кредитуванні реального сектору економіки (2014)
Шматкова Н. В. - Темплантная конденсация в системах типа "гидразиды – SnCl4 – альдегиды – CH3CN", Сейфуллина И. И., Дивакова А. И., Мазепа А. В. (2012)
Ракитская Т. Л. - Ик-спектральное исследование структуры и фазовоного состава бентонитов Украины, Киосе Т. А., Джига А. М., Топоров С. В. (2012)
Левшов С. М. - Синтез и люминесцентное исследование силиката кальция Ca3Si2O7, активированного ионами, Ковалевская И. П., Ефрюшина Н. П., Клименко З. Д., Доценко В. П. (2012)
Голиченко А. А. - Синтез, строение и свойства цис-тетрахлороди-?-карбоксилата дирения (III) с индолил-3-уксусной кислотой, Петросян Ю. С., Штеменко А. В. (2012)
Фадеев Е. Н. - Люминесцентные материалы на основе диэтилентриаминпентаацетата европия (III), Снурникова О. В., Смола С. С., Коровин А. Ю., Топоров С. В., Русакова Н. В. (2012)
Нікіпелова О. М. - Характеристика антропогенного забруднення пелоїдів причорноморських лиманів, Мокієнко А. В., Солодова Л. Б., Цимбалюк К. К., Ціома О. А., Коєва Х. О., Шевченко М. В., Латаєва А. В. (2012)
Перлова О. В. - Флотоэкстракционное извлечение соединений лантана из разбавленных водных растворов, Сазонова В. Ф. (2012)
Джамбек А. А. - Кислородный электрод на основе некоторых порфиринов и их производных, Джамбек О. И., Блайда И. А., Ишков Ю. В. (2012)
Чеботарев А. Н. - Кинетика массопереноса в гетерогенной системе "диметилхлорсиланаэросил-диполярный растворитель-водный раствор легкогидролизуемых катионов", Рахлицкая Е. М., Лаврека Е. А. (2012)
Ворона В. - Передмова (2014)
Резнік В. - Підвалини соціального порядку в суспільстві: уподобання громадян України (2014)
Мариніч І. - Соціальний порядок у контексті реформування державного устрою в Україні (2014)
Головаха Є. - Соціальний цинізм і аномія в українському суспільстві: загальна динаміка і останні зміни (2014)
Казаков В. - Україна, Євромайдан 2013–2014: революція? (2014)
Резнік О. - Структурні виміри участі в Помаранчевій революції та Революції гідності (2014)
Степаненко В. - Громадянське суспільство і деінституціоналізація у постмайданній Україні (2014)
Бекешкіна І. - Рік 2014-й: від президентських виборів до парламентських. До єдності чи роз’єднаності? (2014)
Вишняк О. - Тенденції змін рейтингів політичних партій та блоків під час передвиборних кампаній до Верховної Вади України у 2002–2012 рр. (на основі моніторингових передвиборних опитувань) (2014)
Сакада М. - Оцінка-характеристика громадянами України масових протестів у Києві і регіонах в грудні 2013 – лютому 2014 р. (2014)
Ручка А. - Ціннісна метаморфоза в ментальності громадян України під час надзвичайних подій 2014 р. (2014)
Шульга О. - Кінець вакууму легітимних цінностей в українському суспільстві? (2014)
Паращевін М. - Показники узагальненої довіри серед населення України (2014)
Дембіцький С. - Геополітичні орієнтації населення України: до і після конфлікту з Росією, Любива Т. (2014)
Костенко Н. - Збройний конфлікт на Сході та президентські вибори–2014 в українських телевізійних новинах, Макеєв С. (2014)
Бойко Н. - Інтернет-активність користувачів в умовах соціально-політичної деструкції (2014)
Мартинюк І. - Особливості функціонування солідаритетів за умов загострення суспільно-політичної кризи, Соболєва Н. (2014)
Шульга М. - Уявлення населення про соціальну відповідальність (2014)
Прибиткова І. - Україна в регіонально-громадянському та національно-мовному вимірі за доби змін (2014)
Оксамитна С. - Динаміка соціально-класової самоідентифікації населення України, Стукало С. (2014)
Зоткін А. - Ставлення до інституту регіональних автономій та перспектив децентралізації державної влади в Україні (2014)
Вишняк О. - Динаміка структури електорального поля України на президентських та парламентських виборах (1994–2013 рр.) (2014)
Буткалюк В. - Соціально-економічне становище населення України (2014)
Арсеєнко А. - Соціальні наслідки радикальних економічних трансформацій в Україні, Толстих Н. (2014)
Чепурко Г. - Проблеми формування соціального капіталу в Україні на сучасному етапі (2014)
Смакота В. - Постіндустріальні цінності індустріального суспільства (2014)
Привалов Ю. - Соціальна капіталізація економічних орієнтацій громадян України, Амджадін Л. (2014)
Піддубний В. - Регулятивна функціональність соціального капіталу (2014)
Саєнко Ю. - Експертні оцінки соціального капіталу (2014)
Сапелкін Ю. - Корупція і соціальний капітал (2014)
Іваненко О. - Соціальний захист сільського населення в умовах соціальної нестабільності (2014)
Бевзенко Л. - Українці в кризовому соціумі – соціальні координати задоволеності – незадоволеності життям (2014)
Іващенко К. - Українці між кризою та повсякденним життям: загальнонаціональні та реґіональні спостереження (2014)
Бурова О. - Задоволеність життям як інтегральний показник життєвого комфорту (2014)
Злобіна О. - Соціальні настрої у довгостроковій та короткостроковій динаміці (2014)
Домаранська А. - Емоційний стан населення України, літо 2014 (2014)
Буров І. - Про деякі соціальні показники впливу на національну безпеку (2014)
Загороднюк Т. - Соціально-психологічний стан населення під час кардинальної зміни вектору становлення соціального порядку в українському суспільстві (2014)
Венгерчук І. - Актуальні події року: сприйняття і оцінки громадян (2014)
Малюк А. - Соціально-політичні орієнтації робітників України (2014)
Матусевич В. - Міжгенераційні розбіжності ціннісних орієнтацій міського населення України (2014)
Іващенко О. - Місто й село як соціальний простір відповідальності: солідаризація пріоритетів (2014)
Лавріненко Н. - Уявлення населення про соціальні ознаки старості та вік виходу на пенсію (2014)
Скокова Л. - Особливості поточних інформаційно-культурних потреб населення України (2014)
Петрушина Т. - Сприйняття вітчизняної науки і науковців українськими громадянами (2014)
Пилипенко В. - Вища освіта в Україні: інноваційний вимір, Гончарук О. (2014)
Стегній О. - Методологія виявлення масових екологічних інтересів (2014)
Шульга Р. - Конвергенція рівнів художньої культури в реаліях сучасного суспільства (2014)
Тягло К. - Читацькі та мовні практики населення України 2012–2014 рр.: динаміка вікових і регіональних відмінностей (2014)
Шульга М. - Аберантний стан суспільної свідомості українського соціуму (Післямова) (2014)
Марцинко Е. Э. - Синтез и характеристика 2-гидроксипропилен-1,3-диаминотетраацетатогерманатов некоторых s-металлов, Сейфуллина И. И., Песарогло А. Г. (2012)
Ракитська Т. Л. - Протолітичні властивості природних та модифіковних сорбентів, Труба А. С., Кіосе Т. О., Березіна Л. В., Давтян А. С. (2012)
Волошиновский И. С. - Особенности радикальной полимеризации метилметакрилата инициированной 5-метил-5-гексен-2,4-дионатом кобальта (II), Шевченко О. В., Буренкова Е. В. (2012)
Масановец Г. Н. - Синтез и физико-химическая характеристика биядерных комплексов цинка (II) с 1,4-пиперазин-бис-карботиосульфендиэтиламидом, Сейфуллина И. И. (2012)
Клименко К. А. - QSPR анализ температурной зависимости растворимости органическрх соединений в воде, Огниченко Л. Н., Кузьмин В. Е., Артеменко А. Г., Горб Л. Г. (2012)
Нікіпелова О. М. - Характеристика фізико-хімічних властивостей пелоїдів причорноморськрх лиманів, Мокієнко А. В., Солодова Л. Б., Боровська Ж. М., Ціома О. А., Коєва Х.О., Шевченко М.В. (2012)
Хома Р. Е. - Состав и относительная устойчивость продуктов комплексообразования в системах "оксид серы (IV)-амид-вода" (2012)
Севатьянов О. В. - Кинетические особенности гидролиза новых сложных эфиров 3-гидроски-1,4-бенздиазепин-2-она с помощью микросомальной фракции печени свиньи (2012)
Чеботарёв А. Н. - Кинетика и термодинамиа сорбции комплексов хрома с 1,5-дифенилкарбазидом и кармоазином ионитами КУ-2-8 и АВ-17-8, Гузенко Е. М. (2012)
Головаха Є. - Моніторингові дослідження Інституту соціології НАН України: методологія, методи, організація опитувань, Паніна Н. (2014)
Результати національних моніторингових опитувань 1992–2014 років (2014)
Резнік В. - Пояснення до графічного матеріалу соціологічного моніторингу (2014)
Графіки соціологічного моніторингу (2014)
Мохненко А. С. - Особливості реалізації організаційно-економічних змін на вітчизняних підприємствах (2014)
Савченко В. Ф. - Долгополов М.Г. "Шокова терапія": польські здобутки, прорахунки і невдачі українських реформаторів (2014)
Авксєнтьєв М. Ю. - Середньострокове прогнозування потреб у робочій силі з вищою освітою (2014)
Вдовенко Ю. С. - Європейські механізми фінансового забезпечення міжсекторного співробітництва в україно-білоруському транскордонному вимірі (2014)
Лисенко І. В. - Моделювання процесів формування та розвитку кластерів (2014)
Маргасова В. Г. - Економічна політика забезпечення стійкості економіки України в системі міжнародної економічної безпеки (2014)
Ревак І. О. - Структурні компоненти інтелектуального потенціалу держави (2014)
Подимова Л. А. - Трансформація вищої освіти в умовах євроінтеграції та інноваційногo розвитку України (2014)
Савицька О. І. - Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності України у сучасних умовах (2014)
Хапатнюковський М. М. - Вплив глобальних дисбалансів на економічний розвиток України (2014)
Шкарлет С. М. - Мінімізація ризиків інноваційної діяльності в системі підвищення економічної безпеки аграрних підприємств, Ільчук В. П., Садчиков В. С. (2014)
Кальченко О. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку харчової промисловості України, Приходько О. П., Алексєєнко С. С. (2014)
Кужель В. В. - Регулятивні інструменти посилення соціальної відповідальності бізнесу на підприємствах агропродовольчої сфери (2014)
Митяй О. В. - Особливості формування й оцінювання конкурентоспроможності в аграрній сфері (2014)
Ніколюк О. В. - Методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств птахівництва (2014)
Попело О. В. - Мале підприємництво як джерело економічного розвитку у високорозвинених країнах (2014)
Кислинський С. С. - Генеза сутності інтелектуального потенціалу регіону у процесі еволюції наукової думки (2014)
Копчикова І. В. - Сутність та основні напрямки розвитку операційної діяльності торговельних мереж (2014)
Омаров Ш. А. - Теоретичні засади формування стратегії сталого розвитку регіонів України (2014)
Танасійчук Ю. В. - Методичні підходи до оцінювання конкурентного потенціалу агросфери регіону (2014)
Гонта О. І. - Факторинг як один із видів альтернативних банківських послуг, Островська Н. С., Жаворонок А. В. (2014)
Кравчук Г. В. - Перспективи розвитку інфраструктури ринку похідних фінансових інструментів як основи безпеки фінансового ринку України, Бурденко І. М. (2014)
Оболенський О. Ю. - Державне регулювання прямих іноземних інвестицій в умовах модернізації економіки України (2014)
Гаряга Л. О. - Управління якістю банківського обслуговування, Руденко М. В. (2014)
Дубина М. В. - Концептуальні засади зміцнення фінансово-економічної безпеки держави через активізацію діяльності системи парабанківських посередників (2014)
Журман С. М. - Сутність фінансових посередників та їх основні функції (2014)
Замлинський В. А. - Роль аналітичних інструментів та венчурного капіталу у формуванні маркетингової стратегії розвитку агропродовольчої сфери (2014)
Карцева В .В. - Роль фінансового контролінгу у формуванні сучасної парадигми управління підприємством (2014)
Лисенко Ж. П. - Оцінювання фінансової стабільності України в умовах євроінтеграційних процесів, Олексин А. Г. (2014)
Пащенко О. В. - Концептуальні підходи до формування та реалізації фінансової стратегії галузі суднобудування (2014)
Пліско І. М. - Проблеми казначейської форми обслуговування спеціального фонду бюджетних установ (2014)
Русул Л. В. - Сучасні реалії та перспективи розвитку страхового ринку України в умовах трансформаційних процесів (2014)
Хмелевський С. М. - Стан та динаміка зовнішнього боргу України (2014)
Добрянська М. В. - Оцінювання ризиків інвестиційного забезпечення технологічного оновлення підприємств (2014)
Полагнин Д. Д. - Трансформація монетарної сфери світової економіки (2014)
Василюк М. М. - Теоретико-методичні та прикладні засади забезпечення внутрішнього контролю якості аудиторських послуг (2014)
Олійченко І. М. - Аналіз інформаційного забезпечення соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дітковська М. Ю. (2014)
Оліфіренко Л. Д. - Функціональний зміст інституціонального механізму державного регулювання розвитку корпорацій (2014)
Харченко Ю. П. - Методологічні аспекти формування державних механізмів управління процесами виховання дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Величко О. В. - Синтез цис-тетрахлориди-?-карбоксилата диренію (III) з 3-ацетіламіно-1-адамантанкарбоновою кислотою, Голіченко О. А., Нейковський С. І., Штеменко О. В. (2012)
Сейфуллина И. И. - Образование и реакционная способность бисцитратогерманатных кислот, Чебаненко Е. А., Марцинко Е. Э., Песарогло А. Г., Пожарицкий А. Ф. (2012)
Ракитская Т. Л. - Разложение микроконцентраций озона природными и модифицированными ионами 3d-металлов сорбентами, Раскола Л. А., Труба А. С., Чернышева С. А. (2012)
Chebotaryov A. N. - The electron donating properties of nitrogen-containing organic bases in mixed media, Snigur D. V., Bevziuk K. V., Kachan S. V., Chernyi O. S. (2012)
Кирияк А. В. - Спектрально-люминесцентные свойства комплексов лантанидов (III) с 4-ацилпиразол-5-онами, Лясоцкий В. С., Шульгин В. Ф., Абхаирова С. В., Мешкова С.Б. (2012)
Луганська О. В. - Екоаналітичний контроль біологічно активних речовин у реальних об’єктах методом прямої потенціометрії, Синяєва Н. П., Омельянчик Л. О., Наріжна О. М. (2012)
Анельчик А. В. - Люминесцентное определение темазепама с использованием разнолигандного комплексного соединения Tb (III), Леоненко И. И., Скрипинец Ю. В., Егорова А. В., Павловский В. И. (2012)
Эннан А. А. - Эколого-геохимическая оценка экосистемы Куяльницкого лимана, Шихалеева Г. Н., Шихалеев И. И., Чурсина О. Д., Кирюшкина А. Н. (2012)
Інформація для авторів (2012)
Титул, зміст (2014)
Бондар Ю. - Видавнича комунікація: до питання інституалізації (2014)
Булах Т. - Інноваційні технології в організації збуту видавничої продукції та послуг (2014)
Партико З. - Галузеві норми редагування поетичних творів, Бевзюк С. (2014)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2014 році (2014)
Сербін О. - Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів (2014)
Косачова О. - Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної бібліотеки (2014)
Соколов В. - Визначення терміна "провенієнція" в книгознавстві в контексті досліджень відомостей про власницьку належність книги (2014)
Ситник О. - Основні принципи формування стратегії розвитку новинного порталу в мережі Інтернет (2014)
Цибенко І. - Збірник "Бібліотекознавство і бібліографія" як джерело вивчення вітчизняного бібліотекознавства (2014)
Перунін В. - Державність Київської Русі та розбудовчі закони Північної Європи (2014)
Орлик О. - Сучасні українські періодичні та продовжувані видання для жінок: типологічно-тематична характеристика (2014)
Маркова В. - Дискусійні проблеми сучасного книгознавства (2014)
Сєгол Р. - Роль редактора перекладу в опрацюванні американських телесеріалів (2014)
Курбан О. - Соціальні мережі як інструмент у галузі PR (2014)
Крохмальний Р. - Академічний стиль, цікаві ідеї та новітні технології, Сирота Л. (2014)
Вінтонів Х. - Порівняльний аналіз веб-сайтів українських організацій у Канаді (2014)
Макара О. В. - Формування системи програм регулювання соціально орієнтованого розвитку (2013)
Скляр Г. П. - Методологічні особливості дослідження відносин соціального капіталу спілок споживчих товариств у сфері туризму, Мокєрова Н. В. (2013)
Джаман М. О. - Екологічні імперативи та соціальні пріоритети сталого регіонального розвитку , Карпенко Н. М. (2013)
Гуменюк В. В. - Фіскальна політика держави та механізм її реалізації в курортній сфері (2013)
Чижевская М. Б. - Социальная безопасность: анализ и практика экономического исследования (2013)
Юринець З. В. - Чинники, що визначають формування конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Бугубаева Р. О. - Социальная политика Казахстана и развитие человеческих ресурсов, Бегежанова Д. М. (2013)
Пігуль Н. Г. - Основи функціонування соціальної сфери (2013)
Вараксіна О. В. - Теоретичні основи продовольчої безпеки як економічної категорі ї (2013)
Шуканов П. В. - Регионально-цивилизационные особенности геоэкономического и социального пространства (2013)
Вечеря С. В. - Діалектика сутності поняття "розвиток соціально-економічних систем" (2013)
Ніколенко С. С. - Особливості побудови національної моделі соціально-економічного розвитку України, Лозова О. В. (2013)
Майн В. В. - Етимологічні основи сутності ринку (2013)
Краснова О. І. - Удосконалення фінансування сфери охорони здоров’я в Україні з використанням світового досвіду (2013)
Балика О. Г. - Нові підходи до класифікації корпоративної культури в контексті її впливу на соціально-трудові відносини (2013)
Смуни С. - Концептуальные основы совершенствования интеграционной стратегии стран Северной Африки (на примере Королевства Марокко (2013)
Клименко В. І. - Соціально-економічний вплив кооперативних організацій в Україні та світі (2013)
Помаз О. М. - Теоретичні аспекти управління аграрними операційними системами в галузі рослинництва вітчизняних підприємств-виробників (2013)
Шталь Т. В. - "Електронна митниця" – якісно новий етап надання митних послуг в Україні (2013)
Краснокутська Н. С. - Оцінка втрат ресурсного потенціалу в процесі управління комерційним ризиком підприємств торгівлі, Лачкова В. М. (2013)
Гросул В. А. - Формування концепції інтегрованого управління маркетинговим потенціалом торговельного підприємства, Артеменко С. В. (2013)
Білявський В. М. - Формування операційних структур і забезпечення їх ефективної діяльності (2013)
Оліфірова Ю. О. - Аналіз інвестиційної привабливості сфери управлінського консультування (2013)
Гашо И. А. - Исследование стимулирующей функции заработной платы в организациях потребительской коопераци (2013)
Бервено О. В. - Качество трудовой жизни и развитие социально-трудовых отношений (2013)
Белокопытова О. А. - Подходы к управлению мобильностью (2013)
Бунтовская Л. Л. - Диагностика конфликтогенных факторов дестабилизации социально-трудовых отношений (2013)
Броницкая В. В. - Труд, творчество и спонтанная деятельность в условиях глобализации (2013)
Волобуева Н. М. - Жизнестойкость как ресурс современного руководителя (2013)
Барибіна Я. О. - Теорія і генезис категорії "конкурентний потенціал" (2013)
Гарват О. А. - Сучасні підходи до управління кадровим потенціалом підприємств, Кравець І. М. (2013)
Чумаков К. І. - Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства (2013)
Богуславська С. І. - Інвестиційна діяльність на сучасному етапі розвитку економіки регіону (2013)
Волосов А. М. - Трансакційні витрати як чинник формування та розвитку ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Гутченко А. В. - Аналіз інформаційних систем контролінгу (2013)
Ліпич О. А. - Організування інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств (2013)
Лук’яненко Д. І. - Розвиток інформаційного менеджменту як наукової категорії (2013)
Полоус О. В. - Принципи управління формуванням трудового потенціалу підприємства (2013)
Сокотун Г. О. - Організаційно-економічний механізм управління машинобудівним підприємством (2013)
Черник Н. Б. - Методи прогнозування розвитку окремих галузей і сфер діяльності в регіоні (2013)
Шубчік О. А. - Використання збалансованої системи показників у корпоративному управлінні ресторанними мережами (2013)
Яковенко Т. І. - Сутнісні підходи маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі та їх науковий аналіз, Педченко Н. С. (2013)
Цейко В. Ю. - Формування програм енергозбереження на промислових підприємствах (2013)
Базалійська Н. П. - Комплексна оцінка трудової поведінки працівника виробничої організації (2013)
Задорожнюк Н. А. - Инновационное развитие отрясли легкой промышленности (на примере ООО "Ю-Дизайн"), Попков Д. А. (2013)
Грабовенська С. П. - Аналіз і структура ринку туристичних послуг в Україні (2013)
Тимофєєва О. А. - Принцип діяльності житлово-будівельних кооперативів:вітчизняний і зарубіжний досвід (2013)
Тягунова Н. М. - Виробництво товарів підприємствами споживчої кооперації як чинник забезпечення сільського населення екологічно безпечними товарами (2013)
Гусаковська Т. О. - Розвиток організаційно-методичного забезпечення процесу управління інтелектуальним капіталом підприємства (2013)
Баско А. В. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку управлінського персоналу (2013)
Прилуцька І. А. - Модель аналізу витрат інноваційно активних підприємств в Україні (2013)
Скляр Г. П. - Економічна сутність і соціокультурні особливості розвитку державно-приватного партнерства у сфері туризму, Литовченко І. В. (2013)
Холод С. Б. - Концептуальні підходи до прогнозування розвитку підприємства (2013)
Азарян О. М. - Специфіка конкурентоспроможності в роздрібній торгівлі: термінологія та процедури оцінки, Загорна Т. О. (2013)
Трайно В. М. - Розвиток маркетингового управління споживачами послуг підприємств ресторанного господарства (2013)
Міщенко С. Г. - Інституційне забезпечення фандрайзингу в Україні та перспективи розвитку, Соколова А. М. (2013)
Кужелєв М. О. - Корпоративний контроль інсайдерської ренти: методологія визначення, Брітченко І. Г. (2013)
Чернявська О. В. - Тенденції розвитку страхового ринку України, Ярова Г. М., Палага В. Л. (2013)
Цвєткова Л. О. - Статистичний аналіз динаміки чистого кредитування (чистого запозичення) як індикатора фінансової політики, Калініченко О. В. (2013)
Фесенко Н. В. - Проблеми фінансового вирівнювання в Україні, Ярова Г. М. (2013)
Стойка В. С. - Основні тенденції та напрями розвитку банківського сектора Закарпатської області (2013)
Редька С. І. - Клієнтоорієнтованість як головна складова сучасної інноваційної стратегії комерційного банку на ринку банківських послуг України (2013)
Максімова М. В. - Визначення можливості здійснення організаційних змін на основі оцінки системи управління банком (2013)
Безродна О. С. - Оцінка ефективності стратегії банку (2013)
Семенова О. М. - Законодавчі зміни у системі нарахування амортизації, Будкова Т. О. (2013)
Шамаева Н. П. - Теоретические предпосылки научно-производственной кооперации (2013)
Лантух І. В. - Підприємництво як економічна дефініція (2013)
Аксьонова С. Ю. - Навчання осіб літнього віку (2013)
Кубіній Н. Ю. - Витоки стратегічного управління: історичний ракурс інноваційного контенту стратегії Олександра Македонського (2013)
Шматкова Н. В. - Образование, свойства и строение комплексов олова (IV) с ароилгидразонами 2-гидроксибенз-(-1-нафт)альдегидов, Яловский Г. В., Сейфуллина И. И., Полищук А. А., Мазепа А. В. (2012)
Стоянов А. О. - Определение разновалентных форм церия в золях нанокристиллического диоксида церия, Антонович В. П., Щербаковов А. Б., Стоянова И. В., Чивирева Н. А. (2012)
Савин С. Н. - Получение полимерных композитов на основе полиэфирборатов с использованием бисцитрата олова (IV), Ложичевская Т. В., Чебаненко Е. А., Марцинко Е. Э., Сейфуллина И. И. (2012)
Чеботарёв А. Н. - Метод химической цветометрии в исследовании протолитических свойств цианидина, Снигур Д. В., Гузенко Е. М., Ефимова И. С., Щербакова Т. М. (2012)
Стрельцова Е. А. - Интенсификация флотационного извлечения неионогенных поверхностно-активных веществ, Гросул А. А., Волювач О. В. (2012)
Shevchenko O. V. - Effect of some metal β-diketonates on the bactericidal activity of polymer, Zinchenko O. Yu., Voloshanovsky I. S., Burenkova K. V. (2012)
Ішков Ю. В. - Синтез та властивості стерично утрудненого водорозчинного порфірину, Кириченко Г. М., Ганевич В. М., Водзінський С. В., Мазепа О. В. (2012)
Севастьянов О. В. - Исследование удаления анилина и фенольных соединений путем соокисления с помощью тирозиназы agaricus bisporus (2012)
Чеботарев А. Н. - Окислительно-восстановительные особенности реакцией комплексообразования Hg(II), Ce(IV), Se(VI), Cr(VI), Mn(VII), V(V) с кармоазином, Рабошвиль Е. В., Ефимова И. С. (2012)
Шихалеева Г. Н. - Исследования уровня загрязнения тяжелыми металлами донных отложений куяльницкого лимана, Эннан А. А., Чурсина О. Д., Шихалеев И. И., Кузьмина И. С. (2012)
Киосе Т. А. - Влияние анионов на каталитическую активность в реакции окисления монооксида углерода кислородом медно-палладиевых комплексов, закрепленных на кислотно-модифицированных образцах базальтового туфа (2012)
Синявська І. М. - Виховна робота в аграрних вищих навчальних закладах у контексті глобалізації та Болонського процесу (2011)
Іщенко Т. Д. - Формування творчої особистості в процесі підготовки фахівців аграрного профілю, Лепеха І. О. (2011)
Гунчак В. М. - Кодекс честі викладача як перешкода академічній нечесності і поблажливості, Чепига М. П. (2011)
Кащук С. - Любов до рідної землі, материнської мови, гордість за свою вітчизну, відповідальність за її майбутнє (2011)
Батюк Б. Б. - Формування особистості менеджера в управлінському середовищі, Диндин М. Л. (2011)
Бежук О. М. - Роль церкви та громадських інституцій у справі опіки дітьми в Галичині на початку ХХ століття (2011)
Берко Й. М. - Примат дієво-практичного принципу виховання в навчальному процесі дисципліни "Заповідна справа" (2011)
Бінкевич О. М. - Психологічні особливості виховної роботи у вищих навчальних закладах, Бінкевич В. Я., Новотні Ф., Лешо Б. (2011)
Бондарчук Л. В. - Екологічне виховання в Сумському НАУ (2011)
Бойко А. О. - Почни національне виховання з себе (2011)
Будник О. Б. - Етнокультурна спрямованість виховання у вищій школі в контексті Болонського процесу (2011)
Ваврисевич Я. С. - Роль українського жіноцтва у вихованні та формуванні національної свідомості у молодого покоління нашої держави (2011)
Верес Є. М. - Виховання характеру студентів, Галяс В. Л., Федець О. М., Токарчук О. П. (2011)
Висоцький А. О. - Рідна мова - духовна скарбниця українського народу, Романська У. Б. (2011)
Голубовська О. В. - Основні сучасні тенденції розвитку освіти і виховання студентської молоді (2011)
Грабовська О. С. - Роль бібліотеки інституту біології тварин НААН у вихованні національної гідності студентської молоді та майбутніх науковців, Смолянінова О. О., Пилипець А. З., Федякова В. Ф. (2011)
Грабовський С. С. - Пізнання буття через духовність, Грабовська О. С. (2011)
Гривул Т. Т. - Соціальна адаптація студентства в епоху постмодернізму, Гривул Т. М. (2011)
Гримак О. Я. - Болонський процес в Україні: передумови виникнення та шляхи впровадження, реалії та перспективи, Кушнір Л. П., Кушнір А. М. (2011)
Гуфрій Д. Ф. - Дрес-код як регламент щодо до зовнішнього вигляду викладача та студента, Винярська А. В., Хомик Р. І., Харів І. І. (2011)
Данченко І. О. - Проектування виховного простору у ВНЗ: теоретичний аспект, Моісєєва Н. І. (2011)
Дзера М. М. - Роль гімназійної бурси в навчально–виховному процесі Рогатинської гімназії у 1909-1914 рр., Прокіп А. В. (2011)
Дзера М. М. - Українська національна ідея при підготовці фахівців у вишах аграрного профілю (2011)
Драч М. П. - Можливість працевлаштування як важливий психологічний чинник при виборі професії, Галух Б. І., Чепига М. П. (2011)
Драчук А. О. - Особливості виховання студентів факультету ветеринарної медицини в студентських гуртожитках університету, Демидюк С. К., Слівінська Л. Г., Личук М. Г. (2011)
Кісера Я. В. - Профорієнтація – одна з складових виховного процесу у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Федорович В. С., Демус Н. В. (2011)
Ковнір О. І. - Формування політичної культури курсантів вищих морських навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації як основи їхньої громадянської самореалізації (2011)
Козій Б. І. - Навчально-методичний комплекс як нова концепція методичних настанов для студентів, Степанюк О. І. (2011)
Колос Б. О. - Яка система освіти і виховання потрібна Україні? (2011)
Колтун Є. М. - Національна ідея та національна ідентичність українців, Горбатюк Б. А., Максимович І. А., Чернушкін Б. О. (2011)
Комісаренко Н. О. - Формування патріотичних цінностей у студентів з опорою на ідеї В. О. Сухомлинського (2011)
Костенко В. Г. - Викладач як вчений, педагог і вихователь, Федишин Я. І. (2011)
Костенко В. Г. - Ціннісні пріорітети виховного процесу у вищій школі, Батюк Б. Б. (2011)
Крупник Я. Г. - Виховання доброго характеру за апостолом Петром (2011)
Куртяк Б. М. - Організаційно-методичні аспекти та ефективність роботи куратора академічної групи у системі національно-громадянського виховання, Левківський Д. М. (2011)
Левкович Н. М. - Традиційність української культури (на прикладі народної метеорології українців Карпат) (2011)
Лужкова О. О. - Формування морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних навчальних закладів як основна засада виховання у вищій школі (2011)
Луцик Л. О. - Роль і культурологічна функція університетської бібліотеки в реалізації положень Болонської декларації, Пилипчак Г. С. (2011)
Мандюк Т. З. - Формування духовної культури студентської молоді, Горда О. М. (2011)
Мартинюк І. О. - Пріоритетні напрями виховної роботи у вищому навчальному закладі в контексті Болонського процесу (2011)
Матвіїв-Лозинська Ю. О. - Концептуальні засади виховної позааудиторної діяльності у вищих навчальних закладах туристичного профілю (2011)
Минів Р. М. - Розвиток громадянської свідомості та підняття духовності cтудентів в умовах Болонського процесу, Чепига М. П. (2011)
Минів Р. М. - Духовно-моральне виховання студентської молоді, Огірко О. В. (2011)
Музика П. М. - Розвиток людського потенціалу України в контексті входження у світовий глобальний процес, Соломонко Д. О., Дутка Г. І. (2011)
Ощипок І. М. - Процес виховання студентської молоді у вузі та етапи управління ним, Ромашко І. С., Кринська Н. В. (2011)
Паскевич Г. А. - Форми і методи національно – громадського виховання, Гіль Л. Г., Кирилів Я. І., Періг Д. П., Луник Ю. М., Петришак О. Й., Барило Б. С. (2011)
Пацевко А. Й. - Методи та підходи до покращення розвитку фізичних якостей на заняттях з фізичного виховання у вищих аграрних навчальних закладах, Приставський Т. Г., Василів О. В., Бабич А. М. (2011)
Півторак Я. І. - Шляхи ефективної організації виховання студентів у вищій школі, Лесів С. М., Семчук І. Я., Матеуш В. Л. (2011)
Распутня Л. П. - Педагогічне планування як аспект удосконалення організації системи позанавчального виховання у вищому навчальному закладі (2011)
Сєнчева О. В. - Головне завдання освіти в контексті глобалізації – якість (2011)
Сколоздра С. В. - Національна ідея як складова Болонського процесу, Чайковський Б. П. (2011)
Скоромна О. І. - Соціальні цінності сучасної студентської молоді, Клибанівська Т. М. (2011)
Стефаник В. Ю. - Морально – релігійне виховання студентської молоді в контексті болонського процесу, Дмитрів О. Я., Кава С. Й., Кудла І. М. (2011)
Стибель В. В. - Виховання мовної культури в умовах глобалізації, Данко М. М., Лобойко Ю. В. (2011)
Стояновский В. Г. - Значення української національної ідеї та ментальності у вихованні студентської молоді, Коваленко П. П., Кабанець С. І., Колотницький В. А. (2011)
Тищенко В. М. - Першооснова людських комунікацій (2011)
Тищенко В. М. - Вербалізація викладацького задуму (2011)
Турко І. Б. - Формування моральної свідомості майбутніх фахівців, Калініна О. С., Пеленьо Р. А., Бенч О. О., Куляба О. В. (2011)
Фреюк Д. В. - Виховання патріотизму в контексті Болонського процесу, Ярошович І. Г., Ключковська М. В., Салата В. З., Семанюк В. І. (2011)
Халецький О. В. - Вернісаж нарисів глобалізації у вітчизняному соціальному дискурсі, Дзера М. М., Децик О. П. (2011)
Ціж Б. Р. - Вплив суспільних процесів на розвиток докласичної науки і техніки, Прохоренко В. Я., Дзямські 3. (2011)
Чепига М. П. - Формування характеру студентської молоді, Мицук О. А., Мідяний С. В., Мотько Н. Р. (2011)
Черевко М. В. - Впровадження вимог Болонської системи вищої освіти в процес викладання екологічних дисциплін (2011)
Черевко М. В. - Концептуальні основи екологічного виховання студентів у контексті Болонської системи, Сухорська О. П. (2011)
Шарата Н. Г. - Концепція виховної роботи у контексті Болонського процесу на прикладі Миколаївського ДАУ, Христенко О. А. (2011)
Щербатий З. Є. - Виховання національно-патріотичних фахівців для агарного комплексу – важлива діяльність кафедри, Павлів Б. А., Кропивка Ю. Г. (2011)
Щербатий З. Є. - Роль музею університету в системі навчання і патріотичного виховання студентів, Слобода О. М. (2011)
Kleban О. - Organization of the credit-module system of education in Slovak University of Agriculture (2011)
Титул, зміст (2015)
Шапошнік В. М. - Забезпечення якості проведення випробувань при акредитації лабораторій, Щур І. М., Сидорко І. І., Сімонов Р. П., Білоконь О. В. (2015)
Прискока В. А. - Про деякі механізми збереження патогенних видів мікроорганізмів у природі, Загребельний В. О. (2015)
Ковальчик Л. М. - "Неодез-екстра" – новий високоефективний дезінфекційний засіб поліфункціональної пролонгованої дії для ветеринарної медицини, Старчевський М. К., Величко В. О. (2015)
Березовський А. В. - Узагальнення досвіду забезпечення гарантованої вакцинопрофілактики яйценосних курей, Фотіна Г. А., Олефір О. М. (2015)
Golovko O. - Study of genetic cognation of vaccine and epizootic virus strain of canine distemper, Katsymon V., Deryabin O. (2015)
Захаренко М. О. - Фракційний склад білків плазми крові свиноматок при згодовуванні гліцинатів мікроелементів, Шевченко Л. В., Поляковський В. М., Михальська В. М., Малюга Л. В., Гриб Ю. В. (2015)
Прудкий Ю. В. - Токсоплазмоз – поширена хвороба тварин, Галат М. В. (2015)
Касянчук В. В. - Система простежуваності – сучасна технологія контролю в харчовому ланцюгу для підвищення рівня безпечності харчових продуктів, Бергілевич О. М., Єфімова О. М., Ротаєнко Ю. (2015)
Чорний М. В. - Санітарно-гігієнічне забезпечення резистентності телят при використанні пробіотиків і антиоксидантів, Головко В. О., Гаркуша І. В. (2015)
Марків В. І. - Чи все нам відомо про сказ? (2015)
Прокопішин В. К. - Що треба знати про сибірку (2015)
Корольов А. Г. - Професор Олександр Васильович Дедюлін (до 90-річчя з дня смерті) (2015)
Титул,содержание (2014)
Дубілей Т. О. - Вплив ліпоплісахарида E. coli на тривалість життя Drosophila melanogaster, Рушкевич Ю. Є., Кошель Н. М., Мигован С. А., Тушинська Т. В. (2014)
Дикан І. М. - Гемодинаміка орбітального артеріального кровотоку у практично здорових людей різного віку (за даними ультразвукового дуплексного дослідження), Козаренко Т. М., Журавльова Ю. Б. (2014)
Крочак С. П. - Вікові особливості частоти розвитку первинного гонартрозу та системного остеопорозу в жінок різного віку, Григор’єва Н. В. (2014)
Борисова В. І. - Рідкісний випадок дифузної осифікації легень у хворого літнього віку, Терешкович О. В., Опанасенко М. С., Ліскіна І. В., Обремська О. К., Конік Б. М., Климець Є. В., Купчак І. М., Кшановський О. Е. (2014)
Войтенко В. П. - Смертность от злокачественных новообразований в Украине и странах Европы: связь с возрастом и образом жизни (медико-демографическое исследование), Писарук А. В., Кошель Н. М., Мехова Л. В. (2014)
Безруков В. В. - Функциональные возможности оседлых и мигрировавших долгожителей, Поляков А. А., Томаревская Е. С. (2014)
Прокопенко Н. О. - Фізіологічні та психофізіологічні обмеження продовження ефективної трудової діяльності людини у пенсійному віці (2014)
Орлик Т. В. - Якість життя жінок у постменопаузальному періоді з вертебральним больовим синдромом та низькою мінеральною щільністю кісткової тканини (2014)
Никита Борисович Маньковский (2014)
Новые книги (2014)
Содержание XXIII тома (2014)
Авторский указатель (2014)
Бобков В. Н. - О социальном измерении нового этапа развития (2013)
Савченко В. А. - Визначення потреби організацій у персоналі як основа для прогнозування та планування його розвитку (2013)
Куліков Г. Т. - Активізація процесу створення нових робочих місць у сучасних умовах (2013)
Асалиев А.М. - Актуальные вопросы социально-экономического развития общества на основе концепции человеческого развития, Шубенкова Е. В. (2013)
Ковальов В. М. - Залежність рівня оплати праці від соціально-еконо-мічних параметрів на промислових підприємствах, Фролов В. О. (2013)
Самолюк Н. М. - Проблема "гендерної асиметрії" на ринку праці України, Юрчик Г.М. (2013)
Петюх В. М. - Мотиваційні фактори спонукання випускників ВНЗ до професійної діяльності, Царенко О. С. (2013)
Крапівіна Г. О. - Типологія інституту зайнятості та напрями дослідження його трансформації (2013)
Кожан Т. О. - Компетентнісні засади підготовки фахівців у контексті євростандартів освіти (2013)
Зайцев Ю. К. - Системна організація соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості, Ільніцький Я. В. (2013)
Данилевич Н. С. - Особливості мотивації працівників банку, Желтова Н. П. (2013)
Ганіч Л. В. - Дослідження поняття "трудовий потенціал" в умовах ринкової економіки (2013)
Руженський М. М. - Формування економічних передумов соціального захисту сільського населення від безробіття (2013)
Згалат-Лозинська Л. О. - Проблеми відтворення медико-біологічної компоненти якості трудового потенціалу (2013)
Коваленко І. Ф. - Соціалізація та десоціалізація відносин між працею і капіталом як тенденція розвитку соціально-трудових відносин на рубежі XX—XXI століття, Кицак Т. Г., Шевчук О. В. (2013)
Василик А. В. - Підвищення інноваційної сприйнятливості в контексті розвитку трудового потенціалу (2013)
Терещенко Н. В. - Ментальність української нації як складова соціально-економічної поведінки в умовах розвитку неокапіталізму початку ХХІ ст. (2013)
Гаман Г. В. - Подолання бідності — ключова проблема розвитку людського капіталу (2013)
Ілюченко І. І. - Формування лідерських компетенцій у фахівців економічного профілю, Пінчук С. М. (2013)
Юрчик Г. М. - Оцінювання масштабів і наслідків тіньової зайнятості в Україні (2013)
Ефименко И. А. - Устойчивое развитие региональных рынков труда Республики Беларусь (2013)
Мельничук О. П. - Ринок праці як індикатор вимог до трудового потенціалу (2013)
Омельченко Ю. Ю. - Використання технології метапрограмування у практиці добору персоналу (2013)
Чумаченко А. С. - Формування інтелектуального капіталу в банківській сфері (2013)
Орлова А. А. - Діагностика ефективності професійного навчання в Україні (2013)
Кочеткова Н. В. - Совершенствование системы мониторинга социально-экономиче-ской дифференциации региона (2013)
Павловська В. А. - Підвищення стимулюючої ролі витрат на екологічну безпечність виробництва (2013)
Білецький О. В. - Інноваційні підходи до управління розвитком національного людського капіталу (2013)
Шкода Т. Н. - Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин на авіатранспортних підприємствах (2013)
Колот А. М. - Корпоративна соціальна відповідальність і проблеми її сприймання суспільством (2013)
Михальченко Г. Г. - Сучасні тенденції формування та розвитку молодіжного сегменту ринку прац України (2013)
Компаниец В. В. - Ценность труда: идеал и реальность, угрозы и перспективы (2013)
Вартанова О. В. - Креативний менеджмент як підгрунтя розвитку креативних працівників підприємства, Шестер І. В. (2013)
Никифоренко В. Г. - Освітні програми як інструмент впливу на регулювання зайнятості безробітних, Кравченко В. О. (2013)
Борецька Н. П. - Консультаційна модель механізму впровадження інноваційних форм інституту зайнятості, Крапівіна Г. О. (2013)
Данніков О. В. - Компетентнісний підхід до організації роботи торговельного персоналу в системі управління продажем підприємства (2013)
Петюх В. М. - Мотивація сертифікації працівників у сфері управління персоналом, Захарченко Я. Л. (2013)
Герасименко О. О. - Трансформація зайнятості як вектор гідної праці: глобальні тенденції та вітчизняні реалії (2013)
Звонар В. П. - Економічна парадигма соціальної відповідальності: розвиток та сучасність (2013)
Цимбалюк С. О. - Дослідження практики формування компенсаційної політики на українських підприємствах (2013)
Костюкевич Р. М. - Методичні підходи до планування роботи науково-педагогічних працівників в умовах трансформації вищої освіти України, Костюкевич А. М. (2013)
Кожан Т. О. - Визначення видів компетенцій менеджера з персоналу (2013)
Цимбал О. І. - Трансформація економічної системи та ринку праці в Україні: проблеми гармонізації механізмів розвитку та регулювання, Ярош О. М. (2013)
Носова Є. А. - Тіньова заробітна плата в Україні: причини існування та шляхи подолання (2013)
Приказюк Н. В. - Корпоративне пенсійне страхування як складова мотиваційного пакету підприємств України (2013)
Самолюк Н. М. - Теоретичні основи державного та договірного регулювання трудових доходів населення (2013)
Сацький П. В. - Соціально-правові засади управління трудовими ресурсами тюркських держав раннього cередньовіччя (2013)
Степанова А. А. - Інвестування туристичної сфери як один з факторів стимулювання зайнятості населення України, Давидова О. Г. (2013)
Юрчик Г. М. - Планування пенсійного забезпечення населення регіону: демографічний та соціально-економічний аспект (2013)
Білик О. М. - Громадські об’єднання: законодавче регулювання, нові права і можливості (2013)
Красномовець В. А. - Соціальне партнерство в системі соціально-трудових відносин України: особливості формування та перспективи розвитку, Пасєка А. С. (2013)
Кочума І. Ю. - Людський розвиток в Україні: демографічний вимір (2013)
Рудакова С. Г. - Якість трудового життя: історичний аспект, Панчук А. А. (2013)
Кицак Т. Г. - Соціально-трудові аспекти соціальної згуртованості суспільства, Кирилюк В. В. (2013)
Гемма М. Д. - Проблеми розвитку професійного навчання персоналу на виробництві на сучасному етапі становлення України (2013)
Рябоконь І. О. - Якість трудового життя: аналіз концептуальних підходів (2013)
Петренко О. О. - Методичний підхід до визначення адаптивності системи професійного навчання працівників (2013)
Олійник О. О. - Соціальна відповідальнсіть у трудових відносинах: теоретичний аспект (2013)
Павлова І. І. - Нематеріальна мотивація як чинник економічної безпеки підприємства (2013)
Рудич Л. В. - Модель аналізу і прогнозування людського потенціалу в контексті забезпечення конкурентноспроможності підприємств споживчої кооперації України (2013)
Костенко Т. О. - Вплив інновацій на продуктивність праці: теоретичний аспект дослідження (2013)
Баско А. В. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку управлінського персоналу (2013)
Студенець В. О. - Оплата праці як соціальний чинник ефективності трудової діяльності (2013)
Чуб О. В. - Сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів: досвід Росії та Білорусі (2013)
Колядич О. І. - Використання інституціональних теорій у визначенні нових функцій профспілок, Погорєлов С. Б. (2013)
Грицюк Н. В. - Стійкість сортів пшениці озимої проти фузаріозної інфекції за різних строків ураження (2013)
Сторчоус І. М. - Структура забур'янення посівів ячменю ярого за різних норм висіву (2013)
Красиловець Ю. Г. - Ефективність протруювання насіння ячменю ярого в захисті від шкідників, Кузьменко Н. В., Литвинов А. Є. (2013)
Авакян Э. Р. - Влияние доз азотных удобрений на устойчивость растений риса к пирикуляриозу, Кумейко Т. Б., Ольховая К. К., Похно С. Л. (2013)
Сергієнко В. Г. - Застосування хімічних та біологічних препаратів в системі захисту картоплі від шкідників, Шита О. В. (2013)
Галаган Т. О. - Для оцінювання стійкості сортів картоплі (2013)
Скрипник Н. В. - Небезпечні шкідливі організми (2013)
Челомбітко А. Ф. - Фітосанітарний моніторинг карантинних виїмчастокрилих молей в Одеській області, Башинська О. В., Пікаш О. Г. (2013)
Розова Л. В. - Шкідлива ентомофауна насаджень плодових культур в умовах Південного Степу України (2013)
Жеребко В. М. - Захист агрофітоценозів від шкідливих гризунів, Бондарєва Л. М., Бабич Д. Р., Коваль Н. П. (2013)
Дубровін В. О. - Напрями розвитку вітчизняної техніки для твердопаливних виробництв, Єременко О. І. (2013)
Адамчук В. В. - Особливості використання рослинних відходів у теплозабезпеченні сільського господарства, Лук’янець В. О. (2013)
Трояновская И. П. - Механика поворота трактора с комбинированным движителем (2013)
Субота С. В. - Результати експериментальних досліджень роботи гвинтового прес-брикетувальника для виробництва паливних брикетів із рослинної сировини (2013)
Поліщук В. М. - Ефективність використання твердого біопалива в Україні (2013)
Войналович О. В. - Аналіз потенційних небезпек на палетних виробництвах та заходи профілактики, Єременко О. І., Кофто Д. Г. (2013)
Войналович О. В. - Наукові засади розроблення класифікатора професійних ризиків на механізованих процесах у сільському господарстві, Гнатюк О. А., Голод В. П. (2013)
Пожидаєв С. П. - Оцінка плавності руху гусеничних тракторів Т-150 з балансирною та торсійною підвісками, Трояновська І. П. (2013)
Пожидаєв С. П. - Експрес-оцінка динамічних властивостей автомобілів (2013)
Пожидаев С. П. - Про суперечність у теорії кочення еластичного колеса (2013)
Погорілий С. П. - Теоретичні дослідження показників точності руху самохідного шасі типу Т–16МГ (2013)
Шкарівський Г. В. - Дослідження техногенного впливу параметрів ходової частини колісних тракторів ХТЗ на грунт, Присяжний В. Г., Погорілий С. П. (2013)
Шкарівський Г. В. - Енергетичне забезпечення технологічних операцій у рослинництві (2013)
Шкарівський Р. Г. - До питання ефективного використання малогабаритних енергетичних засобів з колісною формулою 2К2, Шкарівський Г. В. (2013)
Оляднічук Р. В. - Обгрунтування математичної моделі руху ґрунтообробного машинно-тракторного агрегату з додатковим механічним накопичувачем енергії (2013)
Мельник Р. В. - Автоводіння широкозахватних машинно-тракторних агрегатів з двома GPS антенами (2013)
Божок А. М. - До удосконалення системи примусового холостого ходу двигуна внутрішнього згоряння (2013)
Третяк В. М. - Аналіз методів вимірювання кількості непродуктивно витраченого пального машинно-тракторними агрегатами в умовах експлуатації, Павлюк Д. Я. (2013)
Лисий О. О. - Методика досліджень та її реалізація з визначення напружень у ґрунтовому середовищі від рушіїв машинно-тракторних агрегатів (2013)
Герасимчук Ю. В. - Визначення силової дії електричного поля на зернові частинки в робочій зоні електродних систем електротехнологічних установок, Сахневич В. Г., Берлінець Ю. М. (2013)
Третяк В. М. - Аналіз використання альтернативних палив у мобільних енергетичних засобах, Гайковський Ю. П. (2013)
Артьомов М. П. - До методики розрахунку і контролю силових характеристик машинно-тракторних агрегатів при неусталеному пласкопаралельному русі (2013)
Соколюк В. В. - Аналіз конструкцій та удосконалення електричного сепаратора барабанного типу (2013)
Довбненко О. Ф. - Ефективність утилізації теплоти вентиляційних викидів тваринницьких приміщень при застосуванні теплообмінників модульного типу (2013)
Музиченко В. А. - Визначення режимів електрообробки рослинної продукції з соковитими тканинами, Бондаренко І. B. (2013)
Тарнавський С. О. - Експериментальне обгрунтування раціональних режимів роботи фотобіореактора для культивування мікроводоростей (2013)
Тимощук Д. В. - Світлодіодне освітлення господарчих дворів з живленням від вітроелектричної станції (2013)
Чуєнко Р. М. - Дослідження пускових характеристик компенсованого асинхронного двигуна (2013)
Василенко В. В. - Аналіз багаторівневих інверторів напруги з синусоїдною широтно-імпульсною модуляцією, Комаров В. М., Гречко А. Е. (2013)
Синявський О. Ю. - Вплив несиметрії напруг на кутову швидкість асинхронних електроприводів, Савченко В. В. (2013)
Голодний І. М. - Спектр вихідної напруги та струму напівпровідникового перетворювача з широтно-імпульсним керуванням при роботі на активно-індуктивне навантаження, Санченко О. В. (2013)
Ковалишин Б. М. - Особливості електроактивації молекул пропану і природного газу для підвищення енергоефективності паливних установок (2013)
Трегуб М. І. - Обґрунтування методів зрівноважування магнітних моментів та безконтактної стабілізації зазору аксіального магнітоелектричного дугостаторного вітрогенератора (2013)
Жоров В. І. - Модель перетворення енергії вітру ідеальним вітроколесом тихохідного вітродвигуна (2013)
Жоров В. І. - Регулювання навантаження вітродвигуна експериментальної вітроелектричної установки, Мельник Р. В., Тимощук Д. В. (2013)
Иринчев Д. - Мoщность земледельческого трактора на тяговых операциях (2013)
Сидорчук О. В. - Технічний сервіс агропромислового виробництва: проблеми та напрями розвитку (2013)
Сидорчук О. В. - Прогнозування попиту на відновлення робочих органів ґрунтообробних машин, Тригуба А. М., Маланчук О. В., Шолудько П. В. (2013)
Деревець І. С. - Інформаційно-інноваційний розвиток інженерно-технічної сфери АПК (2013)
Василенко М. О. - Щодо створення дільниці з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, Кононогов Ю. А., Калінін О. Є., Рязанцев В. В. (2013)
Келемеш А. О. - Характер деформації бронзових втулок при різних видах обробки , Дудніков А. А., Біловод О. І. (2013)
Яременко В. В. - Методичні основи технічної діагностики гідравлічних приводів сільськогосподарської техніки, Яременко В. М., Kročko V., Tkač Z. (2013)
Герук С. М. - Шляхи підвищення надійності транспортно-технологічних систем з гвинтовими робочими органами, Грудовий Р. С. (2013)
Черниш О. М. - Оцінка параметричного коливального процесу з енергетичної точки зору (2013)
Скібчик В. І. - Особливості технологічних процесів систем післязбиральної обробки зерна (2013)
Степаненко С. П. - Імітаційне моделювання технологічних систем післязбиральної обробки зерна, Швидя В. О. (2013)
Лупенко Ю. О. - Формування попиту на сільськогосподарську техніку в Україні (2013)
Калетнік Г. М. - Розвиток механізованих технологій і машин для посіву біоенергетичних культур на рівнинних полях та схилових землях малої крутизни, Пришляк В. М. (2013)
Кравчук В. І. - Застосування результатів ранжування сільськогосподарських машин для розроблення вихідних вимог до нових аналогів, Павлишин М. М., Гусар В. Г., Бурилко А. В. (2013)
Шпокас Л. - Исследование взаимосвязи между условиями и показателями оценки работы зерноуборочных комбайнов, Жебраускас Г. (2013)
Перепелиця Н. М. - Розвиток регіонального виробництва продукції (2013)
Сидорчук Л. Л. - Системний аналіз підпрограм використання та технічного сервісу зернозбиральних комбайнів (2013)
Сидорчук О. В. - Методика поточного оцінення своєчасності ґрунтообробно-посівних робіт, Українець В. А., Сятковський О. А., Луб П. М. (2013)
Бондаренко В. В. - Ідентифікація об’єктів конфігурації у проектах реінжинірингу систем пожежогасіння сільських поселень (2013)
Тригуба А. М. - Узгодження інтересів учасників інтегрованих програм реінжинірингу систем молочарства (2013)
Івасюк І. П. - Концептуальна модель технологічної системи обробітку грунту та сівби озимих культур (2013)
Залужний В. І. - Управління проектами технічного сервісу на етапах життєвого циклу сільськогосподарських машин (2013)
Демко О. А. - Вплив нерівномірності урожайності по полю на продуктивність зернозбиральних комбайнів, Демко А. А., Надточій О. В. (2013)
Василькевич В. О. - Економічна ефективність використання шнекового преса із системою активації подачі насіння (2013)
Березова Л. В. - Психологічні підходи до питань творчого мислення (2013)
Днесь В. І. - Причинно-наслідкові зв'язки між чинниками ефективності програм збирання урожаю зернових культур (2013)
Шевчук В. В. - Обґрунтування параметрів вальцьової плющилки насіння олійних культур (2013)
Сукач О. М. - Методика та результати дослідження злущування насінин розторопші плямистої (2013)
Ящук А. А. - Дослідження сушіння вороху насіння льону олійного на сушарці зі спіралеподібними активаторами (2013)
Дадак В. О. - Удосконалення пневмосепаратора дрібнонасіннєвих культур (2013)
Титул,содержание (2014)
Вайсерман О. М. - Епігенетичне програмування залежних від віку захворювань, Мєхова Л. В., Войтенко В. П. (2014)
Артеменко В. О. - Старение и ренин-ангиотензин-альдостероновая система (обзор литературы), Ена Л. М., Чаяло П. П. (2014)
Красненков Д. С. - Длина теломер в клетках крови у жителей Киевской области разного возраста, Коляда А. К., Ахаладзе Н. Г., Вайсерман А. М., Кухарський В. М., Поталицин П. Ю., Холод О. В., Кохичко Е. В. (2014)
Безруков В. В. - Мультиморбидность как проблема старения (обзор литературы), Ена Л. М. (2014)
Купраш Л. П. - Фармакоекономічний аналіз антитромботичної терапії ішемічної хвороби серця у пацієнтів старечого віку в умовах стаціонару, Гріненко Ю. О., Безруков В. В. (2014)
Синеок Л. Л. - Особенности режимов сна-бодрствования и приема пищи у людей разного возраста с метаболическим синдромом, Романенко М. С., Гавалко Ю. В., Мельниченко Н. А., Жевага Л. М. (2014)
Войтенко В. П. - Продолжительность жизни в странах Европы: влияние образа жизни (медико-демографическое исследование), Писарук А. В., Кошель Н. М., Мехова Л. В. (2014)
Томаревская Е. С. - Остаточная работоспособность людей старше 60 лет: возможности и перспективы, Поляков А. А. (2014)
Бобко Н. А. - Возрастная адаптация биоэлектрической активности головного мозга операторов умственного труда при сменном режиме работы, Кудиевский Я. В. (2014)
Новые книги (2014)
Титул, зміст (2010)
Вишневський В. П. - Оцінка можливих наслідків введення податку на нерухоме майно для забудовників житла, Чекіна В.Д. (2010)
Огонь Ц. Г. - Ефективність оподаткування та проблеми раціонального використання й відновлення водних ресурсів (2010)
Мартинюк В. П. - Чинники впливу на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету від митних платежів (2010)
Нікітішин А. О. - Адміністрування податків в умовах фінансово-економічної кризи (2010)
Глущенко В. В. - Вектори розвитку податкового аудиту в Україні, Риженко І.Є. (2010)
Козюк В. В. - Експансія кредиту в системі макрофінансових дисбалансів (2010)
Белінська Г. В. - Досвід нових індустріальних країн Азії щодо регулювання фінансового ринку у кризових умовах, Кульпінський С. В. (2010)
Швабій К. І. - Довгострокова тенденція розподілу доходів населення в Україні (2010)
Івахненков С. В. - Контроль фінансової інформації: сучасні технології (2010)
Закревський А. С. - Забезпечення захисту прав людини і громадянина як споживача адміністративних послуг, Горбатюк В. І. (2010)
Долінський Л. Б. - Оцінка вартості переказних векселів із урахуванням ризику неплатежу, Галкін А. І. (2010)
Ящук В. В. - Ринки фінансових послуг як складова системи економічного розвитку (2010)
Чухно А. А. - Фінанси України: нова парадигма інституційних перетворень (2010)
Федосов В. М. - Перший навчальний посібник із теорії податків (2010)
Титул, зміст (2010)
Луніна І. О. - Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні (2010)
Дьяченко Я. Я. - Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів (2010)
Лисяк Л. В. - Трансакційні витрати функціонування інституту бюджетної політики (2010)
Кічурчак М. В. - Бюджетне забезпечення сфери культури України (2010)
Мельник В. М. - Використання податкових інструментів в умовах становлення ринкової економіки, Кощук Т. В. (2010)
Лекарь С. І. - Еволюція плати за землю в Україні та її фіскальна ефективність (2010)
Полозенко Д. В. - Вплив валового регіонального продукту на доходи місцевих бюджетів України (2010)
Боголіб Т. М. - Фінансові аспекти розвитку вищої освіти у США (2010)
Нідзельська І. А. - Вплив валютного регулювання на розвиток вітчизняної економіки (2010)
Науменкова С. В. - Використання структурованих цінних паперів для фінансування корпорацій в Україні, Буй Т. Г. (2010)
Крамаренко Г. О. - Етапи введення міжнародного банківського номера рахунку в Україні, Левшаков С. Ф. (2010)
Вожжов С. П. - Доступність банків до рефінансування та можливості варіаційного регулювання їх ліквідності (2010)
Турило А. М. - Теоретико-методологічні основи фінансово-економічного розвитку підприємства, Святенко С. В. (2010)
Титул, зміст (2010)
Шевчук В. О. - Вплив бюджету на макроекономічні показники, Копич Р. І. (2010)
Карлін М. І. - Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду державного бюджету України та шляхи їх розв’язання, Хмарук Ю. В. (2010)
Буряченко А. Є. - Короткострокові позички як інструмент оперативного бюджетного регулювання (2010)
Піхоцький В. Ф. - Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку України (2010)
Міщенко В. С. - Реформування платежів за користування надрами: методологія і практика (2010)
Школьник І. О. - Реформування фінансового нагляду під впливом економічної рецесії (2010)
Лондар С. Л. - Формування системи первинних дилерів в Україні, Башко В. Й. (2010)
Камінський А. Б. - Дослідження інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування, Соломка Я. В. (2010)
Ткаченко Н. В. - Фінансова стійкість страхових компаній в умовах глобалізації (2010)
Малютін О. К. - Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України (2010)
Моторин Р. М. - Гармонізація бухгалтерського обліку й національного рахівництва (2010)
Сльозко Т. М. - Основні проблеми бухгалтерського обліку та звітності (2010)
Бардаш С. В. - Метод фінансово-господарського контролю: теоретична інтерпретація (2010)
Титул, зміст (2010)
Науменкова С. В. - Функціонування недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України (2010)
Бурмака М. О. - Конвертація валютних іпотечних кредитів як засіб поліпшення платоспроможності позичальників в умовах кризи, Борисюк К. М. (2010)
Брегеда О. А. - Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем, Савлук С. М. (2010)
Боголіб Т. М. - Організація діяльності та фінансування дослідницьких університетів: зарубіжний досвід (2010)
Полозенко Д. В. - Особливості механізму фінансування соціальних послуг в Україні, Квітко Н. О. (2010)
Колосова В. П. - Реформа розміру квот країн - членів Міжнародного валютного фонду (2010)
Мельничук В. Г. - Тенденції розвитку пенсійної системи України (2010)
Ломоносов А. В. - Удосконалення фінансування видатків на оплату праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (2010)
Лободіна З. М. - Удосконалення національної моделі фінансування охорони здоров’я (2010)
Царук О. В. - Оцінка боргового фінансування дефіциту державного бюджету України (2010)
Кузнецов О. В. - Особливості сучасної британської податкової системи (2010)
Юхименко П. І. - Володимир Миколайович Твердохлєбов: життєвий шлях та внесок у розвиток фінансової науки, Бойко С. В. (2010)
Титул, зміст (2010)
Васильченко З. М. - Бюджетне планування видатків на утримання особового складу Збройних Сил України, Чімишенко С. М. (2010)
Стукало Н. В. - Особливості глобальної фінансової кризи для країн Організації чорноморського економічного співробітництва (2010)
Алімпієв Є. В. - Фінансова й монетарна трансмісії в економіці України (2010)
Макаренко В. О. - Побудова моделі фінансової системи України на основі системного підходу, Прищепчук І. О. (2010)
Кабанов В. Г. - Активізація фінансових інвестицій як складова стратегії стабілізації та зростання економіки (2010)
Поддєрьогін А. М. - Податок на додану вартість та його вплив на діяльність суб’єктів підприємництва (2010)
Данілов О. Д. - Проблеми справляння акцизного збору та шляхи їх усунення, Паєнтко Т. В. (2010)
Юшко С. В. - Оцінка чинного механізму визначення прибутку як об’єкта оподаткування (2010)
Шірінян Л. В. - Оподаткування страхових компаній України (2010)
Кузнєцова А. Я. - Антикризовий аспект моніторингу стійкості банківського сектору України, Джулай В. О. (2010)
Диба М. І. - Реструктуризація кредиторської заборгованості фінансових посередників на ринку нерухомості, Поліщук Є. А. (2010)
Глущевський В. В. - Адаптивне управління підприємством із використанням прогресивних методів обліку затрат на виробництво (2010)
Косаріна В. П. - Економічна природа й сутність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, Тимошенко О. В. (2010)
Баглай О. М. - Система антиоксидантного захисту та перекисне окиснення ліпідів організму тварин, Мурська С. Д., Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф. (2011)
Бондаревський М. М. - Вікові особливості діафіза кісток плесна великої рогатої худоби в аспекті судово-ветеринарної експертизи, Яценко І. В., Кам’янський В. В. (2011)
Бугай А. О. - Транспорт глюкози та активність іонних помп базолатеральних мембран абсорбційних ентероцитів курчат-бройлерів за дії лікопену (2011)
Галущак Л. І. - Гематологічні показники у перепелів за впливу різного рівня соняшникової олії та вітаміну Е у складі кукурудзяно-бобового комбікорму, Кирилів Б. Я., Стояновська Г. М., Стояновський В. Г. (2011)
Глєбова К. В. - Біохімічний склад рідких поживних середовищ для культивування мікоплазм (2011)
Гончарова О. В. - Гомеостатичні показники крові та продуктивні якості страусів (2011)
Горальський Л. П. - Морфологія та морфометричні показники спинного мозку собак, вирощених в умовах радіоактивного забруднення, Сокульський І. М., Демус Н. В., Колеснік Н. Л. (2011)
Гришко В. А. - Забійні якості та фізико-хімічний склад найдовшого м’яза спини свиней великої білої породи за дії імуностимулюючого препарату мобес, Гордієнко В. М. (2011)
Гунчак А. В. - Мікробіоценоз сліпої кишки птиці за різного рівня йоду у їх раціонах , Камінська М. В. (2011)
Гуральська С. В. - Морфологія селезінки свійських тварин, Демус Н. В. (2011)
Джус П. П. - Міжпородна диференціація коней за цитогенетичними параметрами, Костенко С. О., Супрун І. О. (2011)
Дишлюк Н. В. - Мікроструктура проміжної зони шлунка та розвиток її імунних утворень на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу вакцинованих курей (2011)
Журавльов О. Ю. - Вплив плодів розторопші плямистої на активність ферментів при гепатодистрофії у собак (2011)
Зинов’єва Н. А. - Генетичний поліморфізм гена ВF (BF_in1_C79T) у свиней великої білої породи різного походження, Гладирь О. О., Луговий С. І., Костюніна О. В., Домашова Л. О. (2011)
Кава С. Й. - Індивідуальні й породні особливості якості еякулятів бугаїв, Дмитрів О. Я., Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2011)
Калачнюк Л. Г. - Окиснення лактату та локалізація лдг у субструктурах клітини за умов дії екзогенних факторів, Басараб І. М., Мельничук Д. О., Мельничук C. Д., Калачнюк М. С., Кошман О. В., Калачнюк Г. І. (2011)
Касяненко О. І. - Розробка середовища поживного щільного для культивування кампілобактерій, Фотіна Т. І. (2011)
Колтун Є. М. - Профілактика і діагностика мікроелементозів цинку, йоду у курчат бройлерів, Катинський Ю. М. (2011)
Коцюмбас Г. І. - Вплив різних доз пробіотика на приріст живої маси курчат - бройлерів та структурно-функціональний стан залозистого шлунка, Костинюк А. К., Щебентовська О. М. (2011)
Коцюмбас І. Я. - Визначення генетично модифіковиних організмів в рослинній сировині та кормах для тварин, Кушнір Г. В., Левицький Т. Р. (2011)
Кравець С. І. - Дослідження гідрохімічного та гідробіологічного режиму вирощувальних ставів (2011)
Кушнір І. М. - Показники біологічної безпеки ветеринарних лікарських засобів (2011)
Лысенко А. П. - Выделение измененных форм микобактерий из крови крупного рогатого скота после введения туберкулина, Власенко В. В., Власенко І. Г. (2011)
Мартин М. Т. - Жирнокислотний спектр ліпідів підшкірного жиру за використання у раціонах великої рогатої худоби "захищених" жирних кислот, Вовк С. О., Захарів О. Я., Павлів О. В. (2011)
Масліков С. М. - Клініко-морфологічна характеристика рогівки і кон’юнктиви здорових котів різного віку, Спіцина Т. Л., Вакулик В. В. (2011)
Маслянко Р. П. - Мікробіоз кишечника та імунітет у тварин, Божик Л. Я., Романович М. С. (2011)
Маслянко Р. П. - Імунний захист тварин в нормі та патології, Падовський А. І., Флюнт Р. Б., Романович М. С., Шекель В. Ф. (2011)
Мельник В. В. - Клітини білої та червоної пульпи селезінки гусей та качок (2011)
Мельник В. В. - Виготовлення експериментального специфічного антигену Р. multocida для постановки імуноферментного аналізу, Ткаченко В. В. (2011)
Мельник В. О. - Гематологічні та біохімічні показники крові свинок парувального віку різних генотипів, Бондар А. О., Живаєва К. Є., Шакун А. П. (2011)
Мудрак Д. І. - Вікова динаміка формування Т- і В-систем клітинного імунітету організму мускусних качок, Брода Н. А., Віщур О. І., Рацький М. І., Огородник Н. З. (2011)
Нарижный А. Г. - Использование тканевых препаратов для повышения воспроизводительной функции хряков, Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И., Курипко А. Н. (2011)
Науменко И. С. - Повышение воспроизводительной функции коров путем подкормки комплексными витаминными препаратами, Тарадайник Т. Е. (2011)
Паска М. З. - Гематологічні показники крові бугайців волинської мясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності (2011)
Пеленьо Р. А. - Становлення мікробіоценозів у новозбудованих і реконструйованих приміщеннях для відгодівлі свиней, Семанюк В. І., Турко І. Б., Салата В. З., Семанюк Н. В., Турко Я. І., Шах Л. В. (2011)
Печар Н. П. - Біотехнологічна схема виготовлення кисломолочного сиру з екстрактом ехінацеї та його органолептична оцінка, Скіп О. С. (2011)
Присяжнюк В. Я. - Морфологія черепів свиней різних порід (2011)
Рапа О. І. - Стан системи пол і антиоксидантного захисту сухостійних корів і їх телят з різним вмістом заліза в крові, Маслянко Р. П. (2011)
Розумнюк А. В. - Зміна деяких морфологічних та біохімічних показників крові білих мишей на фоні згодовування ріпаку "чорний велетень” (перша репродукція) (2011)
Самойлюк В. В. - Особливості топографії і анатомії лімфоїдних утворень кишечника поросят добового віку (2011)
Сварчевська О. З. - Дія хрому на окремі показники білкового обміну та продуктивність свиней, Іскра Р. Я., Максимович І. Я., Салига Н. О., Бучко О. М. (2011)
Скіп О. С. - Активність ферментації субстратів за різного кількісного співвідношення компосту з опалого листя та гною ВРХ у процесі вермікультивування Eisenia foetida, Буцяк В. І., Печар Н. П. (2011)
Скорохід І. В. - Екологічно безпечні препарати, основні гіпотези та механізм дії і перспективи застосування їх у тваринництві, Воробель М. І., Харачко Г. Я. (2011)
Слюсаренко А. О. - Структура м’язової тканини латеральних м’язів форелі райдужної, Гриневич Н. Є. (2011)
Стояновський В. Г. - Вплив імунокорегуючих препаратів на резистентність організму курчат-бройлерів, Коломієць І. А., Галущак Л. І., Лісна Б. Б. (2011)
Сухін В. М. - Показники крові при неплідності свиноматок, Чумак В. О. (2011)
Тибінка А. М. - Сумарна кількість кишкових ворсинок у курей з різним типом автономного тонусу (2011)
Тодерішка О. С. - Резистентність та морфо-біохімічні показники крові норок різних порід при застосуванні препаратів тимусу, Чорний М. В., Нікітенко А. М. (2011)
Хомин М. М. - Вплив наноаквацитрату та хлориду хрому на антиоксидантну систему організму корів та біологічну цінність молока, Федорук Р. С., Кропивка С. Й. (2011)
Цехмістренко С. І. - Антиоксидантний статус підшлункової залози та печінки перепелів , Пономаренко Н. В., Яремчук Т. С. (2011)
Юськів Л. Л. - D-вітамінний статус теличок 17-18-ти місячного віку за введення холекальциферолу (2011)
Kuchta M. - Influence of in vivo colchicine administration on mitotic index in chinchilla bone marrow cells, Szeleszczuk O., Niedbała P., Grabowska-Joachimiak A. (2011)
Marounek M. - Effect of dietary selenium on selenium content and antioxidant status of tissues of veal calves, Skřivanová E., Kalachnyuk L. G., Kalachnyuk G. I. (2011)
Василів О. В. - Вплив типу тілобудови спортсменів у складнокоординованих видах спорту на техніку виконання вправ, Голубева О. Т., Бабич А. М., Стахів М. М., Сопіла Ю. М. (2011)
Власенко В. В. - Вплив вікостатевих особливостей юнаків та дівчат на підготовку майбутніх журналістів, Власенко І. Г., Буга Л. О. (2011)
Гунчак В. М. - Профілактична ветеринарна медицина і підготовка спеціалістів тваринництва, Демчук М. В., Козенко О. В., Двилюк І. В., Козій Б. І., Книщук П. В. (2011)
Костенко В. Г. - Проблема істини в cучасній філософії і науці, Федишин Я. І. (2011)
Люблін В. Д. - Сучасні тенденції правового забезпечення якості освіти в Україні (2011)
Макогон Х. Г. - Естетичне виховання студентів (2011)
Мельник О. С. - Вплив занять атлетичною гімнастикою на психоемоційний стан студентів УАД, Підсадочна О. М., Столяр О. В. (2011)
Мельниченко О. П. - Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів як різновид їх навчальної діяльності (2011)
Нікітенко А. М. - Структурована вода (2011)
Новіцька О. В. - Основні види засобів навчання як потенційного джерела формування знань з дисципліни "Біотехнологія" для студентів напрямку "Ветеринарна медицина" (2011)
Остьянов В. Н. - Аналіз змагальної діяльності боксерів вищої кваліфікації різних вагових категорій, Гриб А. І. (2011)
Падура М. Ф. - Заснування цісарсько-королівської ветеринарної школи у Львові (2011)
Пацевко А. Й. - Методика розвитку силових якостей, Семенів Б. С., Приставський Т. Г., Ковбан О. Л. (2011)
Приймак О. Г. - До питання про роль гуманітарних наук у формуванні національної свідомості, духовності та культури студентів , Мудрак В. І. (2011)
Присяжнюк В. Я. - Самостійна робота студентів – складова кредитно-модульної системи навчання (2011)
Семенів Б. С. - Професійно орієнтована фізична підготовка у вищих навчальних закладах, Лапшина Г. Г. (2011)
Смолінська О. Є. - Реалізація культурологічного та організаційно-педагогічного підходів у модернізації змісту професійної освіти майбутніх фахівців, Драч М. П. (2011)
Тищенко В. М. - Тести – пам'ять – знання (2011)
Тищенко В. М. - За кафедрою і за письмовим столом (2011)
Тищенко В. М. - Конкурентоздатність викладача вищої школи (2011)
Халецькій О. В. - Релігійна еліта України ренесанс-реформаційної доби, Халецька О. О. (2011)
Халецькій О. В. - Історія Бога. Історично-духовний розвиток усвідомлень Бога як творчісної силодії, Халецька О. О. (2011)
Цимбала В. І. - Животоки чоловічого хору "Дзвін” ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького, Сенечин В. В. (2011)
Череповська Т. В. - Художнє порівняння в контрастивному аспекті, Падура М. Ф. (2011)
Ших Ю. С. - П’ятирічний досвід впровадження кредитно модульної системи у навчальний процес з курсу "Цитологія, гістологія, ембріологія": методичні підходи, оцінка якості знань, недоліки, Мисів О. В., Федик Ю. Я., Білозор О. Р. (2011)
Якимишин І. Д. - Сторінки історії міні-футболу (футзалу) в україні в період з 2006 по 2007 рр. (2011)
Титул, зміст (2010)
Богдан Т. П. - Глобальна фінансова криза та виклики для економічної політики в посткризовий період (2010)
Загородній А. Г. - Проблеми та шляхи вдосконалення пенсійної системи України, Пилипенко Л. М. (2010)
Шовкун І. А. - Стан і форми фінансування науково-технічного співробітництва України з Російською Федерацією (2010)
Шумська С. С. - Система індикаторів попередження кризи: міжнародний досвід та проблеми вибору для України (2010)
Попов В. Ю. - Статистичні параметри руху грошей в Україні (2010)
Худавердієва В. А. - Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України (2010)
Зайчикова В. В. - Функції місцевих фінансових органів в умовах бюджетної реформи (2010)
Майорова Т. В. - ІРО як форма залучення інвестиційного капіталу (2010)
Долінський Л. Б. - Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів (2010)
Масловська Л. Ц. - Операції факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств, Абрамова І. В., Недільська Л. В. (2010)
Мельник О. Г. - Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства (2010)
Пойда-Носик Н. Н. - Управління вартістю і структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки, Петришинець Л. В. (2010)
Титул, зміст (2010)
Ярошенко Ф. О. - Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозицій Міністерства фінансів України) (2010)
Федулова Л. І. - Стимулююча функція фінансового забезпечення наукових досліджень: уроки для України (2010)
Міщенко С. В. - Проблеми оцінки впливу стабільності функціонування грошово-кредитної сфери на економічну безпеку країни (2010)
Ставицький А. В. - Ефективність монетарного трансмісійного механізму в Україні, Хом’як В. Р. (2010)
Шкодіна І. В. - Основні диспропорції розвитку світового господарства на сучасному етапі (2010)
Комарова І. В. - Оцінка державної підтримки аграрного сектору України в контексті світового досвіду (2010)
Мошенський С. З. - Глобальний ринок акцій: основні тенденції в історичному контексті (2010)
Ткаченко Н. В. - Ризики діяльності страхових компаній: теоретичний аспект (2010)
Михальський В. В. - Формування субоптимального портфеля на світових фінансових ринках (2010)
Приказюк Н. В. - Державне регулювання страхового ринку України: тенденції та перспективи розвитку (2010)
Мортіков В. В. - Бюджетне обмеження підприємства та його кадрова політика, Моклякова А. М. (2010)
Гай-Нижник П.П. - Перша зовнішня позика уряду УНР: умови і причини невдачі (2010)
Титул, зміст (2010)
Богдан Т. П. - Банківські кризи та їх вплив на державні фінанси (2010)
Крючкова І. В. - Вплив фінансово-економічної кризи на інвестиційну діяльність в Україні, Попельнюхов Р. В. (2010)
Рисін В. В. - Наслідки фінансової кризи для банківського сектору та ризики державного втручання (2010)
Тимченко О. М. - Прогнозування податкового боргу на основі абсолютної та відносної оцінки податкових ризиків, Сибірянська Ю. В. (2010)
Паєнтко Т. В. - Мінімізація податкових платежів та її наслідки для держави (2010)
Хлівний В. К. - Оптимізація структури видатків місцевих бюджетів (на прикладі Івано-Франківської області), Мацук З. А. (2010)
Лютий І. О. - Вплив держави на ринок фінансового капіталу України, Дрозд Н. В. (2010)
Коваленко В. В. - Методичні підходи до визначення рівня капіталізації банківської системи, Черкашина К. Ф. (2010)
Єгоричева С. Б. - Теоретичні аспекти банківських інновацій (2010)
Кириченко О. А. - Управління трансакційними витратами cуб’єктів господарської діяльності, Белоусова І. А. (2010)
Кузьмін О. Є. - Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства, Мельник О. Г. (2010)
Піскунова О. В. - Моделювання розвитку малого підприємства за різних форм державної фінансової підтримки (2010)
Титул, зміст (2010)
Луніна І. О. - Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної системи України (2010)
Корнєєв В. В. - Капіталотворення і кредит у координатах "довіра — відповідальність" (2010)
Павлюк К. В. - Світовий досвід використання концесійної форми державно-приватного партнерства на залізницях та в автодорожньому господарстві, Іголкін І. В. (2010)
Кулик А. Б. - Застосування моделі Тобіна для аналізу економічних процесів в Україні, Хохич Д. Г. (2010)
Мірошниченко О. В. - Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки (2010)
Майбуров І. А. - Теорія і практика податкових реформ: звіряємо позиції, Іванов Ю. Б. (2010)
Бабіч В. В. - Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об'єкта оподаткування, Поддєрьогін А. М. (2010)
Терещенко О. О. - Ставка дисконтування у прийнятті фінансово-інвестиційних рішень (2010)
Коваленко Ю. М. - Структуризація сучасного фінансового ринку (2010)
Білоус І. В. - Посткризові перспективи ринку корпоративних облігацій України (2010)
Грищенко Т. В. - Формування системи банківського кредитування експортної діяльності українських підприємств, Курищук В. В. (2010)
Жук В. М. - Застосування інституціональної теорії для розв'язання проблем розвитку бухгалтерського обліку (2010)
Полозенко Д. В. - Фінансове забезпечення місцевого самоврядування — важливий чинник соціально-економічної стабільності держави (2010)
Титул, зміст (2010)
Міщенко В. І. - Особливості посткризового реформування фінансового сектору України (2010)
Полозенко Д. В. - Розвиток соціальної сфери як важлива умова економічного зростання України (2010)
Алімпієв Є. В. - Інфляційне таргетування за умови асиметрії загального рівня цін (2010)
Калашнікова Т. В. - Стан і тенденції розвитку кредитного забезпечення аграрної галузі України (2010)
Лопушняк Г. С. - Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки (2010)
Олейнікова Л. Г. - Підвищення фіскальної й економічної результативності податкового адміністрування в Україні (2010)
Рибак С. О. - Інституційні інвестори фінансової системи: сучасний стан та перспективи розвитку, Коваль О. П. (2010)
Терещенко Г. М. - Становлення й розвиток бюро кредитних історій в Україні, Топчій Ю. В. (2010)
Долінський Л. Б. - Імовірнісні моделі спільного дефолту позичальників (2010)
Юркевич О. М. - Інноваційне спрямування інвестиційного потенціалу фінансових інститутів (2010)
Коваленко В. В. - Методологічні підходи до створення й розвитку конкурентного середовища на ринку банківських послуг України (2010)
Пойда-Носик Н. Н. - Оцінка ефективності й оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства, Петришинець Л. В. (2010)
Федосов В. М. - Микола Цитович – фундатор науки про місцеві фінанси, Юхименко П. І., Бойко С. В. (2010)
Новицький В. Є. - Глобалізація: нові об'єкти й суб'єкти дослідження (2010)
Нечепоренко Л. С. - Педагогічний вплив на фрормування онто-інвайроиентального світогляду студентів (2014)
Андрієвська В. П. - Формування предметних компетентностей при вивченні курсу всесвітньої історії студентами колледжу (2014)
Бившева Т. Ф. - Роль музичного навчання та виховання у розвитку студентів та формування професійної компетенції (2014)
Буткалюк Г. В. - Аналіз впливу шкільного підручника з історії на формування гендерної ідентичності учнів старшої школи (2014)
Гайдук К. В. - Співтворчість педагога та студента як суб’єктів навчально-виховного процессу (2014)
Головко С. Г. - Проблеми вищої освіти у контексті ідей педагогічної філософії, Головко М. Б. (2014)
Голозубова О. В. - Ефективність використання дидактичних ігор у процесі вивчення економічних дисциплін (2014)
Гончаренко Н. О. - Організаційно-методичні засади діяльності молодіжного медіа-центру лисичанського педагогічного колледжу, Крошка С. А. (2014)
Гур’єва Я. В. - Педагогіка творчості у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці (2014)
Данильченко С. В. - Педагогічні умови впровадження проектної технології в процес підготовки майбутніх педагогів (2014)
Дзензелюк Д. О. - Ставлення та перспектива самостійних занять із фізичного виховання студентів ВНЗ (2014)
Івах С. М. - Професійне самовиховання і саморозвиток майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в умовах ВНЗ (2014)
Капустін І. В. - Визначення рівня сформованості окремих складових моніторингової компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів з використанням факторно-критеріальної моделі (2014)
Кім В. Р. - Морально-правова готовність майбутніх правоохоронців у контексті виховної діяльності у ВНЗ системи МВС України (2014)
Коваленко С. В. - Досвід реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів щодо формування в учнів пту ціннісного ставлення до праці (2014)
Комарова И. А. - Использование традиций народной педагогики в процессе подготовки будущих специалистов учреждений дошкольного образования, Ясева Н. Ю. (2014)
Конончук В. С. - Соціально-психологічні особливості адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ (2014)
Коржавих І. М. - Підвищення професійної компетентності майбутніх учителів мистецьких дисциплін, Юришева Л. В. (2014)
Кравцова Л. О. - Особистісна мовленнєва культура студента, Манойло І. С. (2014)
Кузнецова О. Ю. - Модернізація організації педагогічної освіті у Великій Британії у другій половині ХХ ст. (2014)
Маньгора В. В. - Роль сучасних підручників з правознавчих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх юристів (2014)
Нечепоренко М. В. - Умови педагогічної підготовки студентів у Харківському Національному Університеті імені В. Н. Каразіна (2014)
Паласевич І. Л. - Дошкільний педагог як організатор міжособистісної взаємодії дітей різновікової групи (2014)
Проценко О. В. - Професійна складова виховної роботи у ВНЗ як засіб мотивування позааудиторної діяльності студентів (2014)
Ремзі І. В. - Педагогічне забезпечення розвивальної домінанти освіти (2014)
Савченко Л. Л. - Оптимізація педагогічного спілкування як запорука успішної взаємодії студента і викладача ВНЗ (2014)
Сизоненко І. Є. - Роль інтерактивного методу "Спільний проект" у підвищенні рівня засвоєння знань студентів із теми "СНІД", Васьков Ю. В., Одарченко В. І. (2014)
Титаренко В. І. - Професійно-педагогічне спілкування – провідна умова формування партнерської взаємодії викладача та студента у вищому навчальному закладі (2014)
Упатова І. П. - Управління методичною роботою з молодими педагогічними кадрами у 50-ті роки ХХ ст. (2014)
Федорович А. В. - Взаємозв’язок театральної та педагогічної творчості у діяльності вихователя дошкільного навчального закладу (2014)
Халімон Н. М. - Ідея букваря в історії Української культури. Внесок Л. Деполович у розвиток національної букваристики (2014)
Цибульська Л. І. - Структурно-компонентний аналіз готовності майбутнього вчителя літератури до інноваційної професійної діяльності (2014)
Чеховская О. Л. - Возможности интегрирования гуманитарных дисциплинв вузе и в школе (2014)
Шаповал Ю. Д. - Педагогічні умови якісної особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному вищому навчальному закладі (2014)
Щебликіна Т. А. - Дослідження проблеми моніторингу навчальних досягнень майбутніх учителів на засадах акмеологічного підходу (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2010)
Шевченко Ю. І. - Програмно-цільове управління в системі державного регулювання будівельного комплексу України (2010)
Буковинський С. А. - Фінансова криза в Україні: вплив на розвиток економіки та деякі заходи з досягнення фінансової стабілізації (2010)
Стефанюк І. Б. - Оцінка управління бюджетними коштами у світлі вимог нового Бюджетного кодексу (2010)
Лобозинська С. М. - Особливості податкового регулювання банківської системи України (2010)
Юрій С. І. - Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки, Луцишин О. О. (2010)
Камінський А. Б. - Інформаційна прозорість у діяльності ІСІ: теоретичне обґрунтування і практика реалізації (2010)
Іонін Є. Є. - Управління портфелем акцій інвестиційного фонду, Овчинникова М. М. (2010)
Коваль О. П. - Деякі аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні (2010)
Турило А. М. - Теоретико-методичні засади визначення фінансової ефективності на підприємстві, Зінченко О. А. (2010)
Живко З. Б. - Фінансовий моніторинг підприємства: проблеми, безпека і специфіка діяльності (2010)
Жук В. М. - Інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні (2010)
Полозенко Д. В. - Бюджетний дефіцит України в державному бюджеті Росії в середині ХІХ — на початку ХХ століття, П'ятаченко Г. О., Пасічний М. Д. (2010)
Федосов В. М. - Актуальне наукове дослідження фінансів домогосподарств (2010)
Міжнародна конференція (2010)
Титул, зміст (2010)
Єфименко Т. І. - Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи (2010)
Лондар С. Л. - Моделювання надходжень із податку на прибуток підприємств в умовах українського економічного середовища (2010)
Юшко С. В. - Проблеми оподаткування заробітної плати в Україні: ретроспективний аналіз (2010)
Рибак С. О. - Бюджетна стратегія в контексті структурних реформ (2010)
Козюк В. В. - Глобалізаційні фактори фінансової доларизації (2010)
Дорошенко І. В. - Причини й наслідки кризи єврозони: уроки для України (2010)
Ткаченко Н. В. - Роль недержавних пенсійних фондів у розвитку фінансового ринку України, Цікановська Н. А. (2010)
Терещенко Г. М. - Шляхи забезпечення захисту вкладів членів кредитних спілок, Луцишин О. О. (2010)
Гура Н. О. - Фінансові витрати: нова концепція визнання та порядок капіталізації (2010)
Канцуров О. О. - Інституціональний аналіз як метод бухгалтерського обліку (2010)
Голубка С. М. - Національні особливості оподаткування: доба Гетьманщини (2010)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України" у 2010 році (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського