Митяй О. В. - Особливості формування й оцінювання конкурентоспроможності в аграрній сфері (2014)
Ніколюк О. В. - Методичні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств птахівництва (2014)
Попело О. В. - Мале підприємництво як джерело економічного розвитку у високорозвинених країнах (2014)
Кислинський С. С. - Генеза сутності інтелектуального потенціалу регіону у процесі еволюції наукової думки (2014)
Копчикова І. В. - Сутність та основні напрямки розвитку операційної діяльності торговельних мереж (2014)
Омаров Ш. А. - Теоретичні засади формування стратегії сталого розвитку регіонів України (2014)
Танасійчук Ю. В. - Методичні підходи до оцінювання конкурентного потенціалу агросфери регіону (2014)
Гонта О. І. - Факторинг як один із видів альтернативних банківських послуг, Островська Н. С., Жаворонок А. В. (2014)
Кравчук Г. В. - Перспективи розвитку інфраструктури ринку похідних фінансових інструментів як основи безпеки фінансового ринку України, Бурденко І. М. (2014)
Оболенський О. Ю. - Державне регулювання прямих іноземних інвестицій в умовах модернізації економіки України (2014)
Гаряга Л. О. - Управління якістю банківського обслуговування, Руденко М. В. (2014)
Дубина М. В. - Концептуальні засади зміцнення фінансово-економічної безпеки держави через активізацію діяльності системи парабанківських посередників (2014)
Журман С. М. - Сутність фінансових посередників та їх основні функції (2014)
Замлинський В. А. - Роль аналітичних інструментів та венчурного капіталу у формуванні маркетингової стратегії розвитку агропродовольчої сфери (2014)
Карцева В .В. - Роль фінансового контролінгу у формуванні сучасної парадигми управління підприємством (2014)
Лисенко Ж. П. - Оцінювання фінансової стабільності України в умовах євроінтеграційних процесів, Олексин А. Г. (2014)
Пащенко О. В. - Концептуальні підходи до формування та реалізації фінансової стратегії галузі суднобудування (2014)
Пліско І. М. - Проблеми казначейської форми обслуговування спеціального фонду бюджетних установ (2014)
Русул Л. В. - Сучасні реалії та перспективи розвитку страхового ринку України в умовах трансформаційних процесів (2014)
Хмелевський С. М. - Стан та динаміка зовнішнього боргу України (2014)
Добрянська М. В. - Оцінювання ризиків інвестиційного забезпечення технологічного оновлення підприємств (2014)
Полагнин Д. Д. - Трансформація монетарної сфери світової економіки (2014)
Василюк М. М. - Теоретико-методичні та прикладні засади забезпечення внутрішнього контролю якості аудиторських послуг (2014)
Олійченко І. М. - Аналіз інформаційного забезпечення соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Дітковська М. Ю. (2014)
Оліфіренко Л. Д. - Функціональний зміст інституціонального механізму державного регулювання розвитку корпорацій (2014)
Харченко Ю. П. - Методологічні аспекти формування державних механізмів управління процесами виховання дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Величко О. В. - Синтез цис-тетрахлориди-?-карбоксилата диренію (III) з 3-ацетіламіно-1-адамантанкарбоновою кислотою, Голіченко О. А., Нейковський С. І., Штеменко О. В. (2012)
Сейфуллина И. И. - Образование и реакционная способность бисцитратогерманатных кислот, Чебаненко Е. А., Марцинко Е. Э., Песарогло А. Г., Пожарицкий А. Ф. (2012)
Ракитская Т. Л. - Разложение микроконцентраций озона природными и модифицированными ионами 3d-металлов сорбентами, Раскола Л. А., Труба А. С., Чернышева С. А. (2012)
Chebotaryov A. N. - The electron donating properties of nitrogen-containing organic bases in mixed media, Snigur D. V., Bevziuk K. V., Kachan S. V., Chernyi O. S. (2012)
Кирияк А. В. - Спектрально-люминесцентные свойства комплексов лантанидов (III) с 4-ацилпиразол-5-онами, Лясоцкий В. С., Шульгин В. Ф., Абхаирова С. В., Мешкова С.Б. (2012)
Луганська О. В. - Екоаналітичний контроль біологічно активних речовин у реальних об’єктах методом прямої потенціометрії, Синяєва Н. П., Омельянчик Л. О., Наріжна О. М. (2012)
Анельчик А. В. - Люминесцентное определение темазепама с использованием разнолигандного комплексного соединения Tb (III), Леоненко И. И., Скрипинец Ю. В., Егорова А. В., Павловский В. И. (2012)
Эннан А. А. - Эколого-геохимическая оценка экосистемы Куяльницкого лимана, Шихалеева Г. Н., Шихалеев И. И., Чурсина О. Д., Кирюшкина А. Н. (2012)
Інформація для авторів (2012)
Титул, зміст (2014)
Бондар Ю. - Видавнича комунікація: до питання інституалізації (2014)
Булах Т. - Інноваційні технології в організації збуту видавничої продукції та послуг (2014)
Партико З. - Галузеві норми редагування поетичних творів, Бевзюк С. (2014)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2014 році (2014)
Сербін О. - Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів (2014)
Косачова О. - Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної бібліотеки (2014)
Соколов В. - Визначення терміна "провенієнція" в книгознавстві в контексті досліджень відомостей про власницьку належність книги (2014)
Ситник О. - Основні принципи формування стратегії розвитку новинного порталу в мережі Інтернет (2014)
Цибенко І. - Збірник "Бібліотекознавство і бібліографія" як джерело вивчення вітчизняного бібліотекознавства (2014)
Перунін В. - Державність Київської Русі та розбудовчі закони Північної Європи (2014)
Орлик О. - Сучасні українські періодичні та продовжувані видання для жінок: типологічно-тематична характеристика (2014)
Маркова В. - Дискусійні проблеми сучасного книгознавства (2014)
Сєгол Р. - Роль редактора перекладу в опрацюванні американських телесеріалів (2014)
Курбан О. - Соціальні мережі як інструмент у галузі PR (2014)
Крохмальний Р. - Академічний стиль, цікаві ідеї та новітні технології, Сирота Л. (2014)
Вінтонів Х. - Порівняльний аналіз веб-сайтів українських організацій у Канаді (2014)
Макара О. В. - Формування системи програм регулювання соціально орієнтованого розвитку (2013)
Скляр Г. П. - Методологічні особливості дослідження відносин соціального капіталу спілок споживчих товариств у сфері туризму, Мокєрова Н. В. (2013)
Джаман М. О. - Екологічні імперативи та соціальні пріоритети сталого регіонального розвитку , Карпенко Н. М. (2013)
Гуменюк В. В. - Фіскальна політика держави та механізм її реалізації в курортній сфері (2013)
Чижевская М. Б. - Социальная безопасность: анализ и практика экономического исследования (2013)
Юринець З. В. - Чинники, що визначають формування конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Бугубаева Р. О. - Социальная политика Казахстана и развитие человеческих ресурсов, Бегежанова Д. М. (2013)
Пігуль Н. Г. - Основи функціонування соціальної сфери (2013)
Вараксіна О. В. - Теоретичні основи продовольчої безпеки як економічної категорі ї (2013)
Шуканов П. В. - Регионально-цивилизационные особенности геоэкономического и социального пространства (2013)
Вечеря С. В. - Діалектика сутності поняття "розвиток соціально-економічних систем" (2013)
Ніколенко С. С. - Особливості побудови національної моделі соціально-економічного розвитку України, Лозова О. В. (2013)
Майн В. В. - Етимологічні основи сутності ринку (2013)
Краснова О. І. - Удосконалення фінансування сфери охорони здоров’я в Україні з використанням світового досвіду (2013)
Балика О. Г. - Нові підходи до класифікації корпоративної культури в контексті її впливу на соціально-трудові відносини (2013)
Смуни С. - Концептуальные основы совершенствования интеграционной стратегии стран Северной Африки (на примере Королевства Марокко (2013)
Клименко В. І. - Соціально-економічний вплив кооперативних організацій в Україні та світі (2013)
Помаз О. М. - Теоретичні аспекти управління аграрними операційними системами в галузі рослинництва вітчизняних підприємств-виробників (2013)
Шталь Т. В. - "Електронна митниця" – якісно новий етап надання митних послуг в Україні (2013)
Краснокутська Н. С. - Оцінка втрат ресурсного потенціалу в процесі управління комерційним ризиком підприємств торгівлі, Лачкова В. М. (2013)
Гросул В. А. - Формування концепції інтегрованого управління маркетинговим потенціалом торговельного підприємства, Артеменко С. В. (2013)
Білявський В. М. - Формування операційних структур і забезпечення їх ефективної діяльності (2013)
Оліфірова Ю. О. - Аналіз інвестиційної привабливості сфери управлінського консультування (2013)
Гашо И. А. - Исследование стимулирующей функции заработной платы в организациях потребительской коопераци (2013)
Бервено О. В. - Качество трудовой жизни и развитие социально-трудовых отношений (2013)
Белокопытова О. А. - Подходы к управлению мобильностью (2013)
Бунтовская Л. Л. - Диагностика конфликтогенных факторов дестабилизации социально-трудовых отношений (2013)
Броницкая В. В. - Труд, творчество и спонтанная деятельность в условиях глобализации (2013)
Волобуева Н. М. - Жизнестойкость как ресурс современного руководителя (2013)
Барибіна Я. О. - Теорія і генезис категорії "конкурентний потенціал" (2013)
Гарват О. А. - Сучасні підходи до управління кадровим потенціалом підприємств, Кравець І. М. (2013)
Чумаков К. І. - Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства (2013)
Богуславська С. І. - Інвестиційна діяльність на сучасному етапі розвитку економіки регіону (2013)
Волосов А. М. - Трансакційні витрати як чинник формування та розвитку ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Гутченко А. В. - Аналіз інформаційних систем контролінгу (2013)
Ліпич О. А. - Організування інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств (2013)
Лук’яненко Д. І. - Розвиток інформаційного менеджменту як наукової категорії (2013)
Полоус О. В. - Принципи управління формуванням трудового потенціалу підприємства (2013)
Сокотун Г. О. - Організаційно-економічний механізм управління машинобудівним підприємством (2013)
Черник Н. Б. - Методи прогнозування розвитку окремих галузей і сфер діяльності в регіоні (2013)
Шубчік О. А. - Використання збалансованої системи показників у корпоративному управлінні ресторанними мережами (2013)
Яковенко Т. І. - Сутнісні підходи маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі та їх науковий аналіз, Педченко Н. С. (2013)
Цейко В. Ю. - Формування програм енергозбереження на промислових підприємствах (2013)
Базалійська Н. П. - Комплексна оцінка трудової поведінки працівника виробничої організації (2013)
Задорожнюк Н. А. - Инновационное развитие отрясли легкой промышленности (на примере ООО "Ю-Дизайн"), Попков Д. А. (2013)
Грабовенська С. П. - Аналіз і структура ринку туристичних послуг в Україні (2013)
Тимофєєва О. А. - Принцип діяльності житлово-будівельних кооперативів:вітчизняний і зарубіжний досвід (2013)
Тягунова Н. М. - Виробництво товарів підприємствами споживчої кооперації як чинник забезпечення сільського населення екологічно безпечними товарами (2013)
Гусаковська Т. О. - Розвиток організаційно-методичного забезпечення процесу управління інтелектуальним капіталом підприємства (2013)
Баско А. В. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку управлінського персоналу (2013)
Прилуцька І. А. - Модель аналізу витрат інноваційно активних підприємств в Україні (2013)
Скляр Г. П. - Економічна сутність і соціокультурні особливості розвитку державно-приватного партнерства у сфері туризму, Литовченко І. В. (2013)
Холод С. Б. - Концептуальні підходи до прогнозування розвитку підприємства (2013)
Азарян О. М. - Специфіка конкурентоспроможності в роздрібній торгівлі: термінологія та процедури оцінки, Загорна Т. О. (2013)
Трайно В. М. - Розвиток маркетингового управління споживачами послуг підприємств ресторанного господарства (2013)
Міщенко С. Г. - Інституційне забезпечення фандрайзингу в Україні та перспективи розвитку, Соколова А. М. (2013)
Кужелєв М. О. - Корпоративний контроль інсайдерської ренти: методологія визначення, Брітченко І. Г. (2013)
Чернявська О. В. - Тенденції розвитку страхового ринку України, Ярова Г. М., Палага В. Л. (2013)
Цвєткова Л. О. - Статистичний аналіз динаміки чистого кредитування (чистого запозичення) як індикатора фінансової політики, Калініченко О. В. (2013)
Фесенко Н. В. - Проблеми фінансового вирівнювання в Україні, Ярова Г. М. (2013)
Стойка В. С. - Основні тенденції та напрями розвитку банківського сектора Закарпатської області (2013)
Редька С. І. - Клієнтоорієнтованість як головна складова сучасної інноваційної стратегії комерційного банку на ринку банківських послуг України (2013)
Максімова М. В. - Визначення можливості здійснення організаційних змін на основі оцінки системи управління банком (2013)
Безродна О. С. - Оцінка ефективності стратегії банку (2013)
Семенова О. М. - Законодавчі зміни у системі нарахування амортизації, Будкова Т. О. (2013)
Шамаева Н. П. - Теоретические предпосылки научно-производственной кооперации (2013)
Лантух І. В. - Підприємництво як економічна дефініція (2013)
Аксьонова С. Ю. - Навчання осіб літнього віку (2013)
Кубіній Н. Ю. - Витоки стратегічного управління: історичний ракурс інноваційного контенту стратегії Олександра Македонського (2013)
Шматкова Н. В. - Образование, свойства и строение комплексов олова (IV) с ароилгидразонами 2-гидроксибенз-(-1-нафт)альдегидов, Яловский Г. В., Сейфуллина И. И., Полищук А. А., Мазепа А. В. (2012)
Стоянов А. О. - Определение разновалентных форм церия в золях нанокристиллического диоксида церия, Антонович В. П., Щербаковов А. Б., Стоянова И. В., Чивирева Н. А. (2012)
Савин С. Н. - Получение полимерных композитов на основе полиэфирборатов с использованием бисцитрата олова (IV), Ложичевская Т. В., Чебаненко Е. А., Марцинко Е. Э., Сейфуллина И. И. (2012)
Чеботарёв А. Н. - Метод химической цветометрии в исследовании протолитических свойств цианидина, Снигур Д. В., Гузенко Е. М., Ефимова И. С., Щербакова Т. М. (2012)
Стрельцова Е. А. - Интенсификация флотационного извлечения неионогенных поверхностно-активных веществ, Гросул А. А., Волювач О. В. (2012)
Shevchenko O. V. - Effect of some metal β-diketonates on the bactericidal activity of polymer, Zinchenko O. Yu., Voloshanovsky I. S., Burenkova K. V. (2012)
Ішков Ю. В. - Синтез та властивості стерично утрудненого водорозчинного порфірину, Кириченко Г. М., Ганевич В. М., Водзінський С. В., Мазепа О. В. (2012)
Севастьянов О. В. - Исследование удаления анилина и фенольных соединений путем соокисления с помощью тирозиназы agaricus bisporus (2012)
Чеботарев А. Н. - Окислительно-восстановительные особенности реакцией комплексообразования Hg(II), Ce(IV), Se(VI), Cr(VI), Mn(VII), V(V) с кармоазином, Рабошвиль Е. В., Ефимова И. С. (2012)
Шихалеева Г. Н. - Исследования уровня загрязнения тяжелыми металлами донных отложений куяльницкого лимана, Эннан А. А., Чурсина О. Д., Шихалеев И. И., Кузьмина И. С. (2012)
Киосе Т. А. - Влияние анионов на каталитическую активность в реакции окисления монооксида углерода кислородом медно-палладиевых комплексов, закрепленных на кислотно-модифицированных образцах базальтового туфа (2012)
Синявська І. М. - Виховна робота в аграрних вищих навчальних закладах у контексті глобалізації та Болонського процесу (2011)
Іщенко Т. Д. - Формування творчої особистості в процесі підготовки фахівців аграрного профілю, Лепеха І. О. (2011)
Гунчак В. М. - Кодекс честі викладача як перешкода академічній нечесності і поблажливості, Чепига М. П. (2011)
Кащук С. - Любов до рідної землі, материнської мови, гордість за свою вітчизну, відповідальність за її майбутнє (2011)
Батюк Б. Б. - Формування особистості менеджера в управлінському середовищі, Диндин М. Л. (2011)
Бежук О. М. - Роль церкви та громадських інституцій у справі опіки дітьми в Галичині на початку ХХ століття (2011)
Берко Й. М. - Примат дієво-практичного принципу виховання в навчальному процесі дисципліни "Заповідна справа" (2011)
Бінкевич О. М. - Психологічні особливості виховної роботи у вищих навчальних закладах, Бінкевич В. Я., Новотні Ф., Лешо Б. (2011)
Бондарчук Л. В. - Екологічне виховання в Сумському НАУ (2011)
Бойко А. О. - Почни національне виховання з себе (2011)
Будник О. Б. - Етнокультурна спрямованість виховання у вищій школі в контексті Болонського процесу (2011)
Ваврисевич Я. С. - Роль українського жіноцтва у вихованні та формуванні національної свідомості у молодого покоління нашої держави (2011)
Верес Є. М. - Виховання характеру студентів, Галяс В. Л., Федець О. М., Токарчук О. П. (2011)
Висоцький А. О. - Рідна мова - духовна скарбниця українського народу, Романська У. Б. (2011)
Голубовська О. В. - Основні сучасні тенденції розвитку освіти і виховання студентської молоді (2011)
Грабовська О. С. - Роль бібліотеки інституту біології тварин НААН у вихованні національної гідності студентської молоді та майбутніх науковців, Смолянінова О. О., Пилипець А. З., Федякова В. Ф. (2011)
Грабовський С. С. - Пізнання буття через духовність, Грабовська О. С. (2011)
Гривул Т. Т. - Соціальна адаптація студентства в епоху постмодернізму, Гривул Т. М. (2011)
Гримак О. Я. - Болонський процес в Україні: передумови виникнення та шляхи впровадження, реалії та перспективи, Кушнір Л. П., Кушнір А. М. (2011)
Гуфрій Д. Ф. - Дрес-код як регламент щодо до зовнішнього вигляду викладача та студента, Винярська А. В., Хомик Р. І., Харів І. І. (2011)
Данченко І. О. - Проектування виховного простору у ВНЗ: теоретичний аспект, Моісєєва Н. І. (2011)
Дзера М. М. - Роль гімназійної бурси в навчально–виховному процесі Рогатинської гімназії у 1909-1914 рр., Прокіп А. В. (2011)
Дзера М. М. - Українська національна ідея при підготовці фахівців у вишах аграрного профілю (2011)
Драч М. П. - Можливість працевлаштування як важливий психологічний чинник при виборі професії, Галух Б. І., Чепига М. П. (2011)
Драчук А. О. - Особливості виховання студентів факультету ветеринарної медицини в студентських гуртожитках університету, Демидюк С. К., Слівінська Л. Г., Личук М. Г. (2011)
Кісера Я. В. - Профорієнтація – одна з складових виховного процесу у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Федорович В. С., Демус Н. В. (2011)
Ковнір О. І. - Формування політичної культури курсантів вищих морських навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації як основи їхньої громадянської самореалізації (2011)
Козій Б. І. - Навчально-методичний комплекс як нова концепція методичних настанов для студентів, Степанюк О. І. (2011)
Колос Б. О. - Яка система освіти і виховання потрібна Україні? (2011)
Колтун Є. М. - Національна ідея та національна ідентичність українців, Горбатюк Б. А., Максимович І. А., Чернушкін Б. О. (2011)
Комісаренко Н. О. - Формування патріотичних цінностей у студентів з опорою на ідеї В. О. Сухомлинського (2011)
Костенко В. Г. - Викладач як вчений, педагог і вихователь, Федишин Я. І. (2011)
Костенко В. Г. - Ціннісні пріорітети виховного процесу у вищій школі, Батюк Б. Б. (2011)
Крупник Я. Г. - Виховання доброго характеру за апостолом Петром (2011)
Куртяк Б. М. - Організаційно-методичні аспекти та ефективність роботи куратора академічної групи у системі національно-громадянського виховання, Левківський Д. М. (2011)
Левкович Н. М. - Традиційність української культури (на прикладі народної метеорології українців Карпат) (2011)
Лужкова О. О. - Формування морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних навчальних закладів як основна засада виховання у вищій школі (2011)
Луцик Л. О. - Роль і культурологічна функція університетської бібліотеки в реалізації положень Болонської декларації, Пилипчак Г. С. (2011)
Мандюк Т. З. - Формування духовної культури студентської молоді, Горда О. М. (2011)
Мартинюк І. О. - Пріоритетні напрями виховної роботи у вищому навчальному закладі в контексті Болонського процесу (2011)
Матвіїв-Лозинська Ю. О. - Концептуальні засади виховної позааудиторної діяльності у вищих навчальних закладах туристичного профілю (2011)
Минів Р. М. - Розвиток громадянської свідомості та підняття духовності cтудентів в умовах Болонського процесу, Чепига М. П. (2011)
Минів Р. М. - Духовно-моральне виховання студентської молоді, Огірко О. В. (2011)
Музика П. М. - Розвиток людського потенціалу України в контексті входження у світовий глобальний процес, Соломонко Д. О., Дутка Г. І. (2011)
Ощипок І. М. - Процес виховання студентської молоді у вузі та етапи управління ним, Ромашко І. С., Кринська Н. В. (2011)
Паскевич Г. А. - Форми і методи національно – громадського виховання, Гіль Л. Г., Кирилів Я. І., Періг Д. П., Луник Ю. М., Петришак О. Й., Барило Б. С. (2011)
Пацевко А. Й. - Методи та підходи до покращення розвитку фізичних якостей на заняттях з фізичного виховання у вищих аграрних навчальних закладах, Приставський Т. Г., Василів О. В., Бабич А. М. (2011)
Півторак Я. І. - Шляхи ефективної організації виховання студентів у вищій школі, Лесів С. М., Семчук І. Я., Матеуш В. Л. (2011)
Распутня Л. П. - Педагогічне планування як аспект удосконалення організації системи позанавчального виховання у вищому навчальному закладі (2011)
Сєнчева О. В. - Головне завдання освіти в контексті глобалізації – якість (2011)
Сколоздра С. В. - Національна ідея як складова Болонського процесу, Чайковський Б. П. (2011)
Скоромна О. І. - Соціальні цінності сучасної студентської молоді, Клибанівська Т. М. (2011)
Стефаник В. Ю. - Морально – релігійне виховання студентської молоді в контексті болонського процесу, Дмитрів О. Я., Кава С. Й., Кудла І. М. (2011)
Стибель В. В. - Виховання мовної культури в умовах глобалізації, Данко М. М., Лобойко Ю. В. (2011)
Стояновский В. Г. - Значення української національної ідеї та ментальності у вихованні студентської молоді, Коваленко П. П., Кабанець С. І., Колотницький В. А. (2011)
Тищенко В. М. - Першооснова людських комунікацій (2011)
Тищенко В. М. - Вербалізація викладацького задуму (2011)
Турко І. Б. - Формування моральної свідомості майбутніх фахівців, Калініна О. С., Пеленьо Р. А., Бенч О. О., Куляба О. В. (2011)
Фреюк Д. В. - Виховання патріотизму в контексті Болонського процесу, Ярошович І. Г., Ключковська М. В., Салата В. З., Семанюк В. І. (2011)
Халецький О. В. - Вернісаж нарисів глобалізації у вітчизняному соціальному дискурсі, Дзера М. М., Децик О. П. (2011)
Ціж Б. Р. - Вплив суспільних процесів на розвиток докласичної науки і техніки, Прохоренко В. Я., Дзямські 3. (2011)
Чепига М. П. - Формування характеру студентської молоді, Мицук О. А., Мідяний С. В., Мотько Н. Р. (2011)
Черевко М. В. - Впровадження вимог Болонської системи вищої освіти в процес викладання екологічних дисциплін (2011)
Черевко М. В. - Концептуальні основи екологічного виховання студентів у контексті Болонської системи, Сухорська О. П. (2011)
Шарата Н. Г. - Концепція виховної роботи у контексті Болонського процесу на прикладі Миколаївського ДАУ, Христенко О. А. (2011)
Щербатий З. Є. - Виховання національно-патріотичних фахівців для агарного комплексу – важлива діяльність кафедри, Павлів Б. А., Кропивка Ю. Г. (2011)
Щербатий З. Є. - Роль музею університету в системі навчання і патріотичного виховання студентів, Слобода О. М. (2011)
Kleban О. - Organization of the credit-module system of education in Slovak University of Agriculture (2011)
Титул, зміст (2015)
Шапошнік В. М. - Забезпечення якості проведення випробувань при акредитації лабораторій, Щур І. М., Сидорко І. І., Сімонов Р. П., Білоконь О. В. (2015)
Прискока В. А. - Про деякі механізми збереження патогенних видів мікроорганізмів у природі, Загребельний В. О. (2015)
Ковальчик Л. М. - "Неодез-екстра" – новий високоефективний дезінфекційний засіб поліфункціональної пролонгованої дії для ветеринарної медицини, Старчевський М. К., Величко В. О. (2015)
Березовський А. В. - Узагальнення досвіду забезпечення гарантованої вакцинопрофілактики яйценосних курей, Фотіна Г. А., Олефір О. М. (2015)
Golovko O. - Study of genetic cognation of vaccine and epizootic virus strain of canine distemper, Katsymon V., Deryabin O. (2015)
Захаренко М. О. - Фракційний склад білків плазми крові свиноматок при згодовуванні гліцинатів мікроелементів, Шевченко Л. В., Поляковський В. М., Михальська В. М., Малюга Л. В., Гриб Ю. В. (2015)
Прудкий Ю. В. - Токсоплазмоз – поширена хвороба тварин, Галат М. В. (2015)
Касянчук В. В. - Система простежуваності – сучасна технологія контролю в харчовому ланцюгу для підвищення рівня безпечності харчових продуктів, Бергілевич О. М., Єфімова О. М., Ротаєнко Ю. (2015)
Чорний М. В. - Санітарно-гігієнічне забезпечення резистентності телят при використанні пробіотиків і антиоксидантів, Головко В. О., Гаркуша І. В. (2015)
Марків В. І. - Чи все нам відомо про сказ? (2015)
Прокопішин В. К. - Що треба знати про сибірку (2015)
Корольов А. Г. - Професор Олександр Васильович Дедюлін (до 90-річчя з дня смерті) (2015)
Титул,содержание (2014)
Дубілей Т. О. - Вплив ліпоплісахарида E. coli на тривалість життя Drosophila melanogaster, Рушкевич Ю. Є., Кошель Н. М., Мигован С. А., Тушинська Т. В. (2014)
Дикан І. М. - Гемодинаміка орбітального артеріального кровотоку у практично здорових людей різного віку (за даними ультразвукового дуплексного дослідження), Козаренко Т. М., Журавльова Ю. Б. (2014)
Крочак С. П. - Вікові особливості частоти розвитку первинного гонартрозу та системного остеопорозу в жінок різного віку, Григор’єва Н. В. (2014)
Борисова В. І. - Рідкісний випадок дифузної осифікації легень у хворого літнього віку, Терешкович О. В., Опанасенко М. С., Ліскіна І. В., Обремська О. К., Конік Б. М., Климець Є. В., Купчак І. М., Кшановський О. Е. (2014)
Войтенко В. П. - Смертность от злокачественных новообразований в Украине и странах Европы: связь с возрастом и образом жизни (медико-демографическое исследование), Писарук А. В., Кошель Н. М., Мехова Л. В. (2014)
Безруков В. В. - Функциональные возможности оседлых и мигрировавших долгожителей, Поляков А. А., Томаревская Е. С. (2014)
Прокопенко Н. О. - Фізіологічні та психофізіологічні обмеження продовження ефективної трудової діяльності людини у пенсійному віці (2014)
Орлик Т. В. - Якість життя жінок у постменопаузальному періоді з вертебральним больовим синдромом та низькою мінеральною щільністю кісткової тканини (2014)
Никита Борисович Маньковский (2014)
Новые книги (2014)
Содержание XXIII тома (2014)
Авторский указатель (2014)
Бобков В. Н. - О социальном измерении нового этапа развития (2013)
Савченко В. А. - Визначення потреби організацій у персоналі як основа для прогнозування та планування його розвитку (2013)
Куліков Г. Т. - Активізація процесу створення нових робочих місць у сучасних умовах (2013)
Асалиев А.М. - Актуальные вопросы социально-экономического развития общества на основе концепции человеческого развития, Шубенкова Е. В. (2013)
Ковальов В. М. - Залежність рівня оплати праці від соціально-еконо-мічних параметрів на промислових підприємствах, Фролов В. О. (2013)
Самолюк Н. М. - Проблема "гендерної асиметрії" на ринку праці України, Юрчик Г.М. (2013)
Петюх В. М. - Мотиваційні фактори спонукання випускників ВНЗ до професійної діяльності, Царенко О. С. (2013)
Крапівіна Г. О. - Типологія інституту зайнятості та напрями дослідження його трансформації (2013)
Кожан Т. О. - Компетентнісні засади підготовки фахівців у контексті євростандартів освіти (2013)
Зайцев Ю. К. - Системна організація соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості, Ільніцький Я. В. (2013)
Данилевич Н. С. - Особливості мотивації працівників банку, Желтова Н. П. (2013)
Ганіч Л. В. - Дослідження поняття "трудовий потенціал" в умовах ринкової економіки (2013)
Руженський М. М. - Формування економічних передумов соціального захисту сільського населення від безробіття (2013)
Згалат-Лозинська Л. О. - Проблеми відтворення медико-біологічної компоненти якості трудового потенціалу (2013)
Коваленко І. Ф. - Соціалізація та десоціалізація відносин між працею і капіталом як тенденція розвитку соціально-трудових відносин на рубежі XX—XXI століття, Кицак Т. Г., Шевчук О. В. (2013)
Василик А. В. - Підвищення інноваційної сприйнятливості в контексті розвитку трудового потенціалу (2013)
Терещенко Н. В. - Ментальність української нації як складова соціально-економічної поведінки в умовах розвитку неокапіталізму початку ХХІ ст. (2013)
Гаман Г. В. - Подолання бідності — ключова проблема розвитку людського капіталу (2013)
Ілюченко І. І. - Формування лідерських компетенцій у фахівців економічного профілю, Пінчук С. М. (2013)
Юрчик Г. М. - Оцінювання масштабів і наслідків тіньової зайнятості в Україні (2013)
Ефименко И. А. - Устойчивое развитие региональных рынков труда Республики Беларусь (2013)
Мельничук О. П. - Ринок праці як індикатор вимог до трудового потенціалу (2013)
Омельченко Ю. Ю. - Використання технології метапрограмування у практиці добору персоналу (2013)
Чумаченко А. С. - Формування інтелектуального капіталу в банківській сфері (2013)
Орлова А. А. - Діагностика ефективності професійного навчання в Україні (2013)
Кочеткова Н. В. - Совершенствование системы мониторинга социально-экономиче-ской дифференциации региона (2013)
Павловська В. А. - Підвищення стимулюючої ролі витрат на екологічну безпечність виробництва (2013)
Білецький О. В. - Інноваційні підходи до управління розвитком національного людського капіталу (2013)
Шкода Т. Н. - Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин на авіатранспортних підприємствах (2013)
Колот А. М. - Корпоративна соціальна відповідальність і проблеми її сприймання суспільством (2013)
Михальченко Г. Г. - Сучасні тенденції формування та розвитку молодіжного сегменту ринку прац України (2013)
Компаниец В. В. - Ценность труда: идеал и реальность, угрозы и перспективы (2013)
Вартанова О. В. - Креативний менеджмент як підгрунтя розвитку креативних працівників підприємства, Шестер І. В. (2013)
Никифоренко В. Г. - Освітні програми як інструмент впливу на регулювання зайнятості безробітних, Кравченко В. О. (2013)
Борецька Н. П. - Консультаційна модель механізму впровадження інноваційних форм інституту зайнятості, Крапівіна Г. О. (2013)
Данніков О. В. - Компетентнісний підхід до організації роботи торговельного персоналу в системі управління продажем підприємства (2013)
Петюх В. М. - Мотивація сертифікації працівників у сфері управління персоналом, Захарченко Я. Л. (2013)
Герасименко О. О. - Трансформація зайнятості як вектор гідної праці: глобальні тенденції та вітчизняні реалії (2013)
Звонар В. П. - Економічна парадигма соціальної відповідальності: розвиток та сучасність (2013)
Цимбалюк С. О. - Дослідження практики формування компенсаційної політики на українських підприємствах (2013)
Костюкевич Р. М. - Методичні підходи до планування роботи науково-педагогічних працівників в умовах трансформації вищої освіти України, Костюкевич А. М. (2013)
Кожан Т. О. - Визначення видів компетенцій менеджера з персоналу (2013)
Цимбал О. І. - Трансформація економічної системи та ринку праці в Україні: проблеми гармонізації механізмів розвитку та регулювання, Ярош О. М. (2013)
Носова Є. А. - Тіньова заробітна плата в Україні: причини існування та шляхи подолання (2013)
Приказюк Н. В. - Корпоративне пенсійне страхування як складова мотиваційного пакету підприємств України (2013)
Самолюк Н. М. - Теоретичні основи державного та договірного регулювання трудових доходів населення (2013)
Сацький П. В. - Соціально-правові засади управління трудовими ресурсами тюркських держав раннього cередньовіччя (2013)
Степанова А. А. - Інвестування туристичної сфери як один з факторів стимулювання зайнятості населення України, Давидова О. Г. (2013)
Юрчик Г. М. - Планування пенсійного забезпечення населення регіону: демографічний та соціально-економічний аспект (2013)
Білик О. М. - Громадські об’єднання: законодавче регулювання, нові права і можливості (2013)
Красномовець В. А. - Соціальне партнерство в системі соціально-трудових відносин України: особливості формування та перспективи розвитку, Пасєка А. С. (2013)
Кочума І. Ю. - Людський розвиток в Україні: демографічний вимір (2013)
Рудакова С. Г. - Якість трудового життя: історичний аспект, Панчук А. А. (2013)
Кицак Т. Г. - Соціально-трудові аспекти соціальної згуртованості суспільства, Кирилюк В. В. (2013)
Гемма М. Д. - Проблеми розвитку професійного навчання персоналу на виробництві на сучасному етапі становлення України (2013)
Рябоконь І. О. - Якість трудового життя: аналіз концептуальних підходів (2013)
Петренко О. О. - Методичний підхід до визначення адаптивності системи професійного навчання працівників (2013)
Олійник О. О. - Соціальна відповідальнсіть у трудових відносинах: теоретичний аспект (2013)
Павлова І. І. - Нематеріальна мотивація як чинник економічної безпеки підприємства (2013)
Рудич Л. В. - Модель аналізу і прогнозування людського потенціалу в контексті забезпечення конкурентноспроможності підприємств споживчої кооперації України (2013)
Костенко Т. О. - Вплив інновацій на продуктивність праці: теоретичний аспект дослідження (2013)
Баско А. В. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі розвитку управлінського персоналу (2013)
Студенець В. О. - Оплата праці як соціальний чинник ефективності трудової діяльності (2013)
Чуб О. В. - Сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів: досвід Росії та Білорусі (2013)
Колядич О. І. - Використання інституціональних теорій у визначенні нових функцій профспілок, Погорєлов С. Б. (2013)
Грицюк Н. В. - Стійкість сортів пшениці озимої проти фузаріозної інфекції за різних строків ураження (2013)
Сторчоус І. М. - Структура забур'янення посівів ячменю ярого за різних норм висіву (2013)
Красиловець Ю. Г. - Ефективність протруювання насіння ячменю ярого в захисті від шкідників, Кузьменко Н. В., Литвинов А. Є. (2013)
Авакян Э. Р. - Влияние доз азотных удобрений на устойчивость растений риса к пирикуляриозу, Кумейко Т. Б., Ольховая К. К., Похно С. Л. (2013)
Сергієнко В. Г. - Застосування хімічних та біологічних препаратів в системі захисту картоплі від шкідників, Шита О. В. (2013)
Галаган Т. О. - Для оцінювання стійкості сортів картоплі (2013)
Скрипник Н. В. - Небезпечні шкідливі організми (2013)
Челомбітко А. Ф. - Фітосанітарний моніторинг карантинних виїмчастокрилих молей в Одеській області, Башинська О. В., Пікаш О. Г. (2013)
Розова Л. В. - Шкідлива ентомофауна насаджень плодових культур в умовах Південного Степу України (2013)
Жеребко В. М. - Захист агрофітоценозів від шкідливих гризунів, Бондарєва Л. М., Бабич Д. Р., Коваль Н. П. (2013)
Дубровін В. О. - Напрями розвитку вітчизняної техніки для твердопаливних виробництв, Єременко О. І. (2013)
Адамчук В. В. - Особливості використання рослинних відходів у теплозабезпеченні сільського господарства, Лук’янець В. О. (2013)
Трояновская И. П. - Механика поворота трактора с комбинированным движителем (2013)
Субота С. В. - Результати експериментальних досліджень роботи гвинтового прес-брикетувальника для виробництва паливних брикетів із рослинної сировини (2013)
Поліщук В. М. - Ефективність використання твердого біопалива в Україні (2013)
Войналович О. В. - Аналіз потенційних небезпек на палетних виробництвах та заходи профілактики, Єременко О. І., Кофто Д. Г. (2013)
Войналович О. В. - Наукові засади розроблення класифікатора професійних ризиків на механізованих процесах у сільському господарстві, Гнатюк О. А., Голод В. П. (2013)
Пожидаєв С. П. - Оцінка плавності руху гусеничних тракторів Т-150 з балансирною та торсійною підвісками, Трояновська І. П. (2013)
Пожидаєв С. П. - Експрес-оцінка динамічних властивостей автомобілів (2013)
Пожидаев С. П. - Про суперечність у теорії кочення еластичного колеса (2013)
Погорілий С. П. - Теоретичні дослідження показників точності руху самохідного шасі типу Т–16МГ (2013)
Шкарівський Г. В. - Дослідження техногенного впливу параметрів ходової частини колісних тракторів ХТЗ на грунт, Присяжний В. Г., Погорілий С. П. (2013)
Шкарівський Г. В. - Енергетичне забезпечення технологічних операцій у рослинництві (2013)
Шкарівський Р. Г. - До питання ефективного використання малогабаритних енергетичних засобів з колісною формулою 2К2, Шкарівський Г. В. (2013)
Оляднічук Р. В. - Обгрунтування математичної моделі руху ґрунтообробного машинно-тракторного агрегату з додатковим механічним накопичувачем енергії (2013)
Мельник Р. В. - Автоводіння широкозахватних машинно-тракторних агрегатів з двома GPS антенами (2013)
Божок А. М. - До удосконалення системи примусового холостого ходу двигуна внутрішнього згоряння (2013)
Третяк В. М. - Аналіз методів вимірювання кількості непродуктивно витраченого пального машинно-тракторними агрегатами в умовах експлуатації, Павлюк Д. Я. (2013)
Лисий О. О. - Методика досліджень та її реалізація з визначення напружень у ґрунтовому середовищі від рушіїв машинно-тракторних агрегатів (2013)
Герасимчук Ю. В. - Визначення силової дії електричного поля на зернові частинки в робочій зоні електродних систем електротехнологічних установок, Сахневич В. Г., Берлінець Ю. М. (2013)
Третяк В. М. - Аналіз використання альтернативних палив у мобільних енергетичних засобах, Гайковський Ю. П. (2013)
Артьомов М. П. - До методики розрахунку і контролю силових характеристик машинно-тракторних агрегатів при неусталеному пласкопаралельному русі (2013)
Соколюк В. В. - Аналіз конструкцій та удосконалення електричного сепаратора барабанного типу (2013)
Довбненко О. Ф. - Ефективність утилізації теплоти вентиляційних викидів тваринницьких приміщень при застосуванні теплообмінників модульного типу (2013)
Музиченко В. А. - Визначення режимів електрообробки рослинної продукції з соковитими тканинами, Бондаренко І. B. (2013)
Тарнавський С. О. - Експериментальне обгрунтування раціональних режимів роботи фотобіореактора для культивування мікроводоростей (2013)
Тимощук Д. В. - Світлодіодне освітлення господарчих дворів з живленням від вітроелектричної станції (2013)
Чуєнко Р. М. - Дослідження пускових характеристик компенсованого асинхронного двигуна (2013)
Василенко В. В. - Аналіз багаторівневих інверторів напруги з синусоїдною широтно-імпульсною модуляцією, Комаров В. М., Гречко А. Е. (2013)
Синявський О. Ю. - Вплив несиметрії напруг на кутову швидкість асинхронних електроприводів, Савченко В. В. (2013)
Голодний І. М. - Спектр вихідної напруги та струму напівпровідникового перетворювача з широтно-імпульсним керуванням при роботі на активно-індуктивне навантаження, Санченко О. В. (2013)
Ковалишин Б. М. - Особливості електроактивації молекул пропану і природного газу для підвищення енергоефективності паливних установок (2013)
Трегуб М. І. - Обґрунтування методів зрівноважування магнітних моментів та безконтактної стабілізації зазору аксіального магнітоелектричного дугостаторного вітрогенератора (2013)
Жоров В. І. - Модель перетворення енергії вітру ідеальним вітроколесом тихохідного вітродвигуна (2013)
Жоров В. І. - Регулювання навантаження вітродвигуна експериментальної вітроелектричної установки, Мельник Р. В., Тимощук Д. В. (2013)
Иринчев Д. - Мoщность земледельческого трактора на тяговых операциях (2013)
Сидорчук О. В. - Технічний сервіс агропромислового виробництва: проблеми та напрями розвитку (2013)
Сидорчук О. В. - Прогнозування попиту на відновлення робочих органів ґрунтообробних машин, Тригуба А. М., Маланчук О. В., Шолудько П. В. (2013)
Деревець І. С. - Інформаційно-інноваційний розвиток інженерно-технічної сфери АПК (2013)
Василенко М. О. - Щодо створення дільниці з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, Кононогов Ю. А., Калінін О. Є., Рязанцев В. В. (2013)
Келемеш А. О. - Характер деформації бронзових втулок при різних видах обробки , Дудніков А. А., Біловод О. І. (2013)
Яременко В. В. - Методичні основи технічної діагностики гідравлічних приводів сільськогосподарської техніки, Яременко В. М., Kročko V., Tkač Z. (2013)
Герук С. М. - Шляхи підвищення надійності транспортно-технологічних систем з гвинтовими робочими органами, Грудовий Р. С. (2013)
Черниш О. М. - Оцінка параметричного коливального процесу з енергетичної точки зору (2013)
Скібчик В. І. - Особливості технологічних процесів систем післязбиральної обробки зерна (2013)
Степаненко С. П. - Імітаційне моделювання технологічних систем післязбиральної обробки зерна, Швидя В. О. (2013)
Лупенко Ю. О. - Формування попиту на сільськогосподарську техніку в Україні (2013)
Калетнік Г. М. - Розвиток механізованих технологій і машин для посіву біоенергетичних культур на рівнинних полях та схилових землях малої крутизни, Пришляк В. М. (2013)
Кравчук В. І. - Застосування результатів ранжування сільськогосподарських машин для розроблення вихідних вимог до нових аналогів, Павлишин М. М., Гусар В. Г., Бурилко А. В. (2013)
Шпокас Л. - Исследование взаимосвязи между условиями и показателями оценки работы зерноуборочных комбайнов, Жебраускас Г. (2013)
Перепелиця Н. М. - Розвиток регіонального виробництва продукції (2013)
Сидорчук Л. Л. - Системний аналіз підпрограм використання та технічного сервісу зернозбиральних комбайнів (2013)
Сидорчук О. В. - Методика поточного оцінення своєчасності ґрунтообробно-посівних робіт, Українець В. А., Сятковський О. А., Луб П. М. (2013)
Бондаренко В. В. - Ідентифікація об’єктів конфігурації у проектах реінжинірингу систем пожежогасіння сільських поселень (2013)
Тригуба А. М. - Узгодження інтересів учасників інтегрованих програм реінжинірингу систем молочарства (2013)
Івасюк І. П. - Концептуальна модель технологічної системи обробітку грунту та сівби озимих культур (2013)
Залужний В. І. - Управління проектами технічного сервісу на етапах життєвого циклу сільськогосподарських машин (2013)
Демко О. А. - Вплив нерівномірності урожайності по полю на продуктивність зернозбиральних комбайнів, Демко А. А., Надточій О. В. (2013)
Василькевич В. О. - Економічна ефективність використання шнекового преса із системою активації подачі насіння (2013)
Березова Л. В. - Психологічні підходи до питань творчого мислення (2013)
Днесь В. І. - Причинно-наслідкові зв'язки між чинниками ефективності програм збирання урожаю зернових культур (2013)
Шевчук В. В. - Обґрунтування параметрів вальцьової плющилки насіння олійних культур (2013)
Сукач О. М. - Методика та результати дослідження злущування насінин розторопші плямистої (2013)
Ящук А. А. - Дослідження сушіння вороху насіння льону олійного на сушарці зі спіралеподібними активаторами (2013)
Дадак В. О. - Удосконалення пневмосепаратора дрібнонасіннєвих культур (2013)
Титул,содержание (2014)
Вайсерман О. М. - Епігенетичне програмування залежних від віку захворювань, Мєхова Л. В., Войтенко В. П. (2014)
Артеменко В. О. - Старение и ренин-ангиотензин-альдостероновая система (обзор литературы), Ена Л. М., Чаяло П. П. (2014)
Красненков Д. С. - Длина теломер в клетках крови у жителей Киевской области разного возраста, Коляда А. К., Ахаладзе Н. Г., Вайсерман А. М., Кухарський В. М., Поталицин П. Ю., Холод О. В., Кохичко Е. В. (2014)
Безруков В. В. - Мультиморбидность как проблема старения (обзор литературы), Ена Л. М. (2014)
Купраш Л. П. - Фармакоекономічний аналіз антитромботичної терапії ішемічної хвороби серця у пацієнтів старечого віку в умовах стаціонару, Гріненко Ю. О., Безруков В. В. (2014)
Синеок Л. Л. - Особенности режимов сна-бодрствования и приема пищи у людей разного возраста с метаболическим синдромом, Романенко М. С., Гавалко Ю. В., Мельниченко Н. А., Жевага Л. М. (2014)
Войтенко В. П. - Продолжительность жизни в странах Европы: влияние образа жизни (медико-демографическое исследование), Писарук А. В., Кошель Н. М., Мехова Л. В. (2014)
Томаревская Е. С. - Остаточная работоспособность людей старше 60 лет: возможности и перспективы, Поляков А. А. (2014)
Бобко Н. А. - Возрастная адаптация биоэлектрической активности головного мозга операторов умственного труда при сменном режиме работы, Кудиевский Я. В. (2014)
Новые книги (2014)
Титул, зміст (2010)
Вишневський В. П. - Оцінка можливих наслідків введення податку на нерухоме майно для забудовників житла, Чекіна В.Д. (2010)
Огонь Ц. Г. - Ефективність оподаткування та проблеми раціонального використання й відновлення водних ресурсів (2010)
Мартинюк В. П. - Чинники впливу на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету від митних платежів (2010)
Нікітішин А. О. - Адміністрування податків в умовах фінансово-економічної кризи (2010)
Глущенко В. В. - Вектори розвитку податкового аудиту в Україні, Риженко І.Є. (2010)
Козюк В. В. - Експансія кредиту в системі макрофінансових дисбалансів (2010)
Белінська Г. В. - Досвід нових індустріальних країн Азії щодо регулювання фінансового ринку у кризових умовах, Кульпінський С. В. (2010)
Швабій К. І. - Довгострокова тенденція розподілу доходів населення в Україні (2010)
Івахненков С. В. - Контроль фінансової інформації: сучасні технології (2010)
Закревський А. С. - Забезпечення захисту прав людини і громадянина як споживача адміністративних послуг, Горбатюк В. І. (2010)
Долінський Л. Б. - Оцінка вартості переказних векселів із урахуванням ризику неплатежу, Галкін А. І. (2010)
Ящук В. В. - Ринки фінансових послуг як складова системи економічного розвитку (2010)
Чухно А. А. - Фінанси України: нова парадигма інституційних перетворень (2010)
Федосов В. М. - Перший навчальний посібник із теорії податків (2010)
Титул, зміст (2010)
Луніна І. О. - Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні (2010)
Дьяченко Я. Я. - Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів (2010)
Лисяк Л. В. - Трансакційні витрати функціонування інституту бюджетної політики (2010)
Кічурчак М. В. - Бюджетне забезпечення сфери культури України (2010)
Мельник В. М. - Використання податкових інструментів в умовах становлення ринкової економіки, Кощук Т. В. (2010)
Лекарь С. І. - Еволюція плати за землю в Україні та її фіскальна ефективність (2010)
Полозенко Д. В. - Вплив валового регіонального продукту на доходи місцевих бюджетів України (2010)
Боголіб Т. М. - Фінансові аспекти розвитку вищої освіти у США (2010)
Нідзельська І. А. - Вплив валютного регулювання на розвиток вітчизняної економіки (2010)
Науменкова С. В. - Використання структурованих цінних паперів для фінансування корпорацій в Україні, Буй Т. Г. (2010)
Крамаренко Г. О. - Етапи введення міжнародного банківського номера рахунку в Україні, Левшаков С. Ф. (2010)
Вожжов С. П. - Доступність банків до рефінансування та можливості варіаційного регулювання їх ліквідності (2010)
Турило А. М. - Теоретико-методологічні основи фінансово-економічного розвитку підприємства, Святенко С. В. (2010)
Титул, зміст (2010)
Шевчук В. О. - Вплив бюджету на макроекономічні показники, Копич Р. І. (2010)
Карлін М. І. - Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду державного бюджету України та шляхи їх розв’язання, Хмарук Ю. В. (2010)
Буряченко А. Є. - Короткострокові позички як інструмент оперативного бюджетного регулювання (2010)
Піхоцький В. Ф. - Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку України (2010)
Міщенко В. С. - Реформування платежів за користування надрами: методологія і практика (2010)
Школьник І. О. - Реформування фінансового нагляду під впливом економічної рецесії (2010)
Лондар С. Л. - Формування системи первинних дилерів в Україні, Башко В. Й. (2010)
Камінський А. Б. - Дослідження інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування, Соломка Я. В. (2010)
Ткаченко Н. В. - Фінансова стійкість страхових компаній в умовах глобалізації (2010)
Малютін О. К. - Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України (2010)
Моторин Р. М. - Гармонізація бухгалтерського обліку й національного рахівництва (2010)
Сльозко Т. М. - Основні проблеми бухгалтерського обліку та звітності (2010)
Бардаш С. В. - Метод фінансово-господарського контролю: теоретична інтерпретація (2010)
Титул, зміст (2010)
Науменкова С. В. - Функціонування недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України (2010)
Бурмака М. О. - Конвертація валютних іпотечних кредитів як засіб поліпшення платоспроможності позичальників в умовах кризи, Борисюк К. М. (2010)
Брегеда О. А. - Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем, Савлук С. М. (2010)
Боголіб Т. М. - Організація діяльності та фінансування дослідницьких університетів: зарубіжний досвід (2010)
Полозенко Д. В. - Особливості механізму фінансування соціальних послуг в Україні, Квітко Н. О. (2010)
Колосова В. П. - Реформа розміру квот країн - членів Міжнародного валютного фонду (2010)
Мельничук В. Г. - Тенденції розвитку пенсійної системи України (2010)
Ломоносов А. В. - Удосконалення фінансування видатків на оплату праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (2010)
Лободіна З. М. - Удосконалення національної моделі фінансування охорони здоров’я (2010)
Царук О. В. - Оцінка боргового фінансування дефіциту державного бюджету України (2010)
Кузнецов О. В. - Особливості сучасної британської податкової системи (2010)
Юхименко П. І. - Володимир Миколайович Твердохлєбов: життєвий шлях та внесок у розвиток фінансової науки, Бойко С. В. (2010)
Титул, зміст (2010)
Васильченко З. М. - Бюджетне планування видатків на утримання особового складу Збройних Сил України, Чімишенко С. М. (2010)
Стукало Н. В. - Особливості глобальної фінансової кризи для країн Організації чорноморського економічного співробітництва (2010)
Алімпієв Є. В. - Фінансова й монетарна трансмісії в економіці України (2010)
Макаренко В. О. - Побудова моделі фінансової системи України на основі системного підходу, Прищепчук І. О. (2010)
Кабанов В. Г. - Активізація фінансових інвестицій як складова стратегії стабілізації та зростання економіки (2010)
Поддєрьогін А. М. - Податок на додану вартість та його вплив на діяльність суб’єктів підприємництва (2010)
Данілов О. Д. - Проблеми справляння акцизного збору та шляхи їх усунення, Паєнтко Т. В. (2010)
Юшко С. В. - Оцінка чинного механізму визначення прибутку як об’єкта оподаткування (2010)
Шірінян Л. В. - Оподаткування страхових компаній України (2010)
Кузнєцова А. Я. - Антикризовий аспект моніторингу стійкості банківського сектору України, Джулай В. О. (2010)
Диба М. І. - Реструктуризація кредиторської заборгованості фінансових посередників на ринку нерухомості, Поліщук Є. А. (2010)
Глущевський В. В. - Адаптивне управління підприємством із використанням прогресивних методів обліку затрат на виробництво (2010)
Косаріна В. П. - Економічна природа й сутність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, Тимошенко О. В. (2010)
Баглай О. М. - Система антиоксидантного захисту та перекисне окиснення ліпідів організму тварин, Мурська С. Д., Гутий Б. В., Гуфрій Д. Ф. (2011)
Бондаревський М. М. - Вікові особливості діафіза кісток плесна великої рогатої худоби в аспекті судово-ветеринарної експертизи, Яценко І. В., Кам’янський В. В. (2011)
Бугай А. О. - Транспорт глюкози та активність іонних помп базолатеральних мембран абсорбційних ентероцитів курчат-бройлерів за дії лікопену (2011)
Галущак Л. І. - Гематологічні показники у перепелів за впливу різного рівня соняшникової олії та вітаміну Е у складі кукурудзяно-бобового комбікорму, Кирилів Б. Я., Стояновська Г. М., Стояновський В. Г. (2011)
Глєбова К. В. - Біохімічний склад рідких поживних середовищ для культивування мікоплазм (2011)
Гончарова О. В. - Гомеостатичні показники крові та продуктивні якості страусів (2011)
Горальський Л. П. - Морфологія та морфометричні показники спинного мозку собак, вирощених в умовах радіоактивного забруднення, Сокульський І. М., Демус Н. В., Колеснік Н. Л. (2011)
Гришко В. А. - Забійні якості та фізико-хімічний склад найдовшого м’яза спини свиней великої білої породи за дії імуностимулюючого препарату мобес, Гордієнко В. М. (2011)
Гунчак А. В. - Мікробіоценоз сліпої кишки птиці за різного рівня йоду у їх раціонах , Камінська М. В. (2011)
Гуральська С. В. - Морфологія селезінки свійських тварин, Демус Н. В. (2011)
Джус П. П. - Міжпородна диференціація коней за цитогенетичними параметрами, Костенко С. О., Супрун І. О. (2011)
Дишлюк Н. В. - Мікроструктура проміжної зони шлунка та розвиток її імунних утворень на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу вакцинованих курей (2011)
Журавльов О. Ю. - Вплив плодів розторопші плямистої на активність ферментів при гепатодистрофії у собак (2011)
Зинов’єва Н. А. - Генетичний поліморфізм гена ВF (BF_in1_C79T) у свиней великої білої породи різного походження, Гладирь О. О., Луговий С. І., Костюніна О. В., Домашова Л. О. (2011)
Кава С. Й. - Індивідуальні й породні особливості якості еякулятів бугаїв, Дмитрів О. Я., Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2011)
Калачнюк Л. Г. - Окиснення лактату та локалізація лдг у субструктурах клітини за умов дії екзогенних факторів, Басараб І. М., Мельничук Д. О., Мельничук C. Д., Калачнюк М. С., Кошман О. В., Калачнюк Г. І. (2011)
Касяненко О. І. - Розробка середовища поживного щільного для культивування кампілобактерій, Фотіна Т. І. (2011)
Колтун Є. М. - Профілактика і діагностика мікроелементозів цинку, йоду у курчат бройлерів, Катинський Ю. М. (2011)
Коцюмбас Г. І. - Вплив різних доз пробіотика на приріст живої маси курчат - бройлерів та структурно-функціональний стан залозистого шлунка, Костинюк А. К., Щебентовська О. М. (2011)
Коцюмбас І. Я. - Визначення генетично модифіковиних організмів в рослинній сировині та кормах для тварин, Кушнір Г. В., Левицький Т. Р. (2011)
Кравець С. І. - Дослідження гідрохімічного та гідробіологічного режиму вирощувальних ставів (2011)
Кушнір І. М. - Показники біологічної безпеки ветеринарних лікарських засобів (2011)
Лысенко А. П. - Выделение измененных форм микобактерий из крови крупного рогатого скота после введения туберкулина, Власенко В. В., Власенко І. Г. (2011)
Мартин М. Т. - Жирнокислотний спектр ліпідів підшкірного жиру за використання у раціонах великої рогатої худоби "захищених" жирних кислот, Вовк С. О., Захарів О. Я., Павлів О. В. (2011)
Масліков С. М. - Клініко-морфологічна характеристика рогівки і кон’юнктиви здорових котів різного віку, Спіцина Т. Л., Вакулик В. В. (2011)
Маслянко Р. П. - Мікробіоз кишечника та імунітет у тварин, Божик Л. Я., Романович М. С. (2011)
Маслянко Р. П. - Імунний захист тварин в нормі та патології, Падовський А. І., Флюнт Р. Б., Романович М. С., Шекель В. Ф. (2011)
Мельник В. В. - Клітини білої та червоної пульпи селезінки гусей та качок (2011)
Мельник В. В. - Виготовлення експериментального специфічного антигену Р. multocida для постановки імуноферментного аналізу, Ткаченко В. В. (2011)
Мельник В. О. - Гематологічні та біохімічні показники крові свинок парувального віку різних генотипів, Бондар А. О., Живаєва К. Є., Шакун А. П. (2011)
Мудрак Д. І. - Вікова динаміка формування Т- і В-систем клітинного імунітету організму мускусних качок, Брода Н. А., Віщур О. І., Рацький М. І., Огородник Н. З. (2011)
Нарижный А. Г. - Использование тканевых препаратов для повышения воспроизводительной функции хряков, Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И., Курипко А. Н. (2011)
Науменко И. С. - Повышение воспроизводительной функции коров путем подкормки комплексными витаминными препаратами, Тарадайник Т. Е. (2011)
Паска М. З. - Гематологічні показники крові бугайців волинської мясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності (2011)
Пеленьо Р. А. - Становлення мікробіоценозів у новозбудованих і реконструйованих приміщеннях для відгодівлі свиней, Семанюк В. І., Турко І. Б., Салата В. З., Семанюк Н. В., Турко Я. І., Шах Л. В. (2011)
Печар Н. П. - Біотехнологічна схема виготовлення кисломолочного сиру з екстрактом ехінацеї та його органолептична оцінка, Скіп О. С. (2011)
Присяжнюк В. Я. - Морфологія черепів свиней різних порід (2011)
Рапа О. І. - Стан системи пол і антиоксидантного захисту сухостійних корів і їх телят з різним вмістом заліза в крові, Маслянко Р. П. (2011)
Розумнюк А. В. - Зміна деяких морфологічних та біохімічних показників крові білих мишей на фоні згодовування ріпаку "чорний велетень” (перша репродукція) (2011)
Самойлюк В. В. - Особливості топографії і анатомії лімфоїдних утворень кишечника поросят добового віку (2011)
Сварчевська О. З. - Дія хрому на окремі показники білкового обміну та продуктивність свиней, Іскра Р. Я., Максимович І. Я., Салига Н. О., Бучко О. М. (2011)
Скіп О. С. - Активність ферментації субстратів за різного кількісного співвідношення компосту з опалого листя та гною ВРХ у процесі вермікультивування Eisenia foetida, Буцяк В. І., Печар Н. П. (2011)
Скорохід І. В. - Екологічно безпечні препарати, основні гіпотези та механізм дії і перспективи застосування їх у тваринництві, Воробель М. І., Харачко Г. Я. (2011)
Слюсаренко А. О. - Структура м’язової тканини латеральних м’язів форелі райдужної, Гриневич Н. Є. (2011)
Стояновський В. Г. - Вплив імунокорегуючих препаратів на резистентність організму курчат-бройлерів, Коломієць І. А., Галущак Л. І., Лісна Б. Б. (2011)
Сухін В. М. - Показники крові при неплідності свиноматок, Чумак В. О. (2011)
Тибінка А. М. - Сумарна кількість кишкових ворсинок у курей з різним типом автономного тонусу (2011)
Тодерішка О. С. - Резистентність та морфо-біохімічні показники крові норок різних порід при застосуванні препаратів тимусу, Чорний М. В., Нікітенко А. М. (2011)
Хомин М. М. - Вплив наноаквацитрату та хлориду хрому на антиоксидантну систему організму корів та біологічну цінність молока, Федорук Р. С., Кропивка С. Й. (2011)
Цехмістренко С. І. - Антиоксидантний статус підшлункової залози та печінки перепелів , Пономаренко Н. В., Яремчук Т. С. (2011)
Юськів Л. Л. - D-вітамінний статус теличок 17-18-ти місячного віку за введення холекальциферолу (2011)
Kuchta M. - Influence of in vivo colchicine administration on mitotic index in chinchilla bone marrow cells, Szeleszczuk O., Niedbała P., Grabowska-Joachimiak A. (2011)
Marounek M. - Effect of dietary selenium on selenium content and antioxidant status of tissues of veal calves, Skřivanová E., Kalachnyuk L. G., Kalachnyuk G. I. (2011)
Василів О. В. - Вплив типу тілобудови спортсменів у складнокоординованих видах спорту на техніку виконання вправ, Голубева О. Т., Бабич А. М., Стахів М. М., Сопіла Ю. М. (2011)
Власенко В. В. - Вплив вікостатевих особливостей юнаків та дівчат на підготовку майбутніх журналістів, Власенко І. Г., Буга Л. О. (2011)
Гунчак В. М. - Профілактична ветеринарна медицина і підготовка спеціалістів тваринництва, Демчук М. В., Козенко О. В., Двилюк І. В., Козій Б. І., Книщук П. В. (2011)
Костенко В. Г. - Проблема істини в cучасній філософії і науці, Федишин Я. І. (2011)
Люблін В. Д. - Сучасні тенденції правового забезпечення якості освіти в Україні (2011)
Макогон Х. Г. - Естетичне виховання студентів (2011)
Мельник О. С. - Вплив занять атлетичною гімнастикою на психоемоційний стан студентів УАД, Підсадочна О. М., Столяр О. В. (2011)
Мельниченко О. П. - Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів як різновид їх навчальної діяльності (2011)
Нікітенко А. М. - Структурована вода (2011)
Новіцька О. В. - Основні види засобів навчання як потенційного джерела формування знань з дисципліни "Біотехнологія" для студентів напрямку "Ветеринарна медицина" (2011)
Остьянов В. Н. - Аналіз змагальної діяльності боксерів вищої кваліфікації різних вагових категорій, Гриб А. І. (2011)
Падура М. Ф. - Заснування цісарсько-королівської ветеринарної школи у Львові (2011)
Пацевко А. Й. - Методика розвитку силових якостей, Семенів Б. С., Приставський Т. Г., Ковбан О. Л. (2011)
Приймак О. Г. - До питання про роль гуманітарних наук у формуванні національної свідомості, духовності та культури студентів , Мудрак В. І. (2011)
Присяжнюк В. Я. - Самостійна робота студентів – складова кредитно-модульної системи навчання (2011)
Семенів Б. С. - Професійно орієнтована фізична підготовка у вищих навчальних закладах, Лапшина Г. Г. (2011)
Смолінська О. Є. - Реалізація культурологічного та організаційно-педагогічного підходів у модернізації змісту професійної освіти майбутніх фахівців, Драч М. П. (2011)
Тищенко В. М. - Тести – пам'ять – знання (2011)
Тищенко В. М. - За кафедрою і за письмовим столом (2011)
Тищенко В. М. - Конкурентоздатність викладача вищої школи (2011)
Халецькій О. В. - Релігійна еліта України ренесанс-реформаційної доби, Халецька О. О. (2011)
Халецькій О. В. - Історія Бога. Історично-духовний розвиток усвідомлень Бога як творчісної силодії, Халецька О. О. (2011)
Цимбала В. І. - Животоки чоловічого хору "Дзвін” ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького, Сенечин В. В. (2011)
Череповська Т. В. - Художнє порівняння в контрастивному аспекті, Падура М. Ф. (2011)
Ших Ю. С. - П’ятирічний досвід впровадження кредитно модульної системи у навчальний процес з курсу "Цитологія, гістологія, ембріологія": методичні підходи, оцінка якості знань, недоліки, Мисів О. В., Федик Ю. Я., Білозор О. Р. (2011)
Якимишин І. Д. - Сторінки історії міні-футболу (футзалу) в україні в період з 2006 по 2007 рр. (2011)
Титул, зміст (2010)
Богдан Т. П. - Глобальна фінансова криза та виклики для економічної політики в посткризовий період (2010)
Загородній А. Г. - Проблеми та шляхи вдосконалення пенсійної системи України, Пилипенко Л. М. (2010)
Шовкун І. А. - Стан і форми фінансування науково-технічного співробітництва України з Російською Федерацією (2010)
Шумська С. С. - Система індикаторів попередження кризи: міжнародний досвід та проблеми вибору для України (2010)
Попов В. Ю. - Статистичні параметри руху грошей в Україні (2010)
Худавердієва В. А. - Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України (2010)
Зайчикова В. В. - Функції місцевих фінансових органів в умовах бюджетної реформи (2010)
Майорова Т. В. - ІРО як форма залучення інвестиційного капіталу (2010)
Долінський Л. Б. - Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів (2010)
Масловська Л. Ц. - Операції факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств, Абрамова І. В., Недільська Л. В. (2010)
Мельник О. Г. - Методичні положення з експрес-діагностики загрози банкрутства підприємства (2010)
Пойда-Носик Н. Н. - Управління вартістю і структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки, Петришинець Л. В. (2010)
Титул, зміст (2010)
Ярошенко Ф. О. - Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозицій Міністерства фінансів України) (2010)
Федулова Л. І. - Стимулююча функція фінансового забезпечення наукових досліджень: уроки для України (2010)
Міщенко С. В. - Проблеми оцінки впливу стабільності функціонування грошово-кредитної сфери на економічну безпеку країни (2010)
Ставицький А. В. - Ефективність монетарного трансмісійного механізму в Україні, Хом’як В. Р. (2010)
Шкодіна І. В. - Основні диспропорції розвитку світового господарства на сучасному етапі (2010)
Комарова І. В. - Оцінка державної підтримки аграрного сектору України в контексті світового досвіду (2010)
Мошенський С. З. - Глобальний ринок акцій: основні тенденції в історичному контексті (2010)
Ткаченко Н. В. - Ризики діяльності страхових компаній: теоретичний аспект (2010)
Михальський В. В. - Формування субоптимального портфеля на світових фінансових ринках (2010)
Приказюк Н. В. - Державне регулювання страхового ринку України: тенденції та перспективи розвитку (2010)
Мортіков В. В. - Бюджетне обмеження підприємства та його кадрова політика, Моклякова А. М. (2010)
Гай-Нижник П.П. - Перша зовнішня позика уряду УНР: умови і причини невдачі (2010)
Титул, зміст (2010)
Богдан Т. П. - Банківські кризи та їх вплив на державні фінанси (2010)
Крючкова І. В. - Вплив фінансово-економічної кризи на інвестиційну діяльність в Україні, Попельнюхов Р. В. (2010)
Рисін В. В. - Наслідки фінансової кризи для банківського сектору та ризики державного втручання (2010)
Тимченко О. М. - Прогнозування податкового боргу на основі абсолютної та відносної оцінки податкових ризиків, Сибірянська Ю. В. (2010)
Паєнтко Т. В. - Мінімізація податкових платежів та її наслідки для держави (2010)
Хлівний В. К. - Оптимізація структури видатків місцевих бюджетів (на прикладі Івано-Франківської області), Мацук З. А. (2010)
Лютий І. О. - Вплив держави на ринок фінансового капіталу України, Дрозд Н. В. (2010)
Коваленко В. В. - Методичні підходи до визначення рівня капіталізації банківської системи, Черкашина К. Ф. (2010)
Єгоричева С. Б. - Теоретичні аспекти банківських інновацій (2010)
Кириченко О. А. - Управління трансакційними витратами cуб’єктів господарської діяльності, Белоусова І. А. (2010)
Кузьмін О. Є. - Нормативно-критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства, Мельник О. Г. (2010)
Піскунова О. В. - Моделювання розвитку малого підприємства за різних форм державної фінансової підтримки (2010)
Титул, зміст (2010)
Луніна І. О. - Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної системи України (2010)
Корнєєв В. В. - Капіталотворення і кредит у координатах "довіра — відповідальність" (2010)
Павлюк К. В. - Світовий досвід використання концесійної форми державно-приватного партнерства на залізницях та в автодорожньому господарстві, Іголкін І. В. (2010)
Кулик А. Б. - Застосування моделі Тобіна для аналізу економічних процесів в Україні, Хохич Д. Г. (2010)
Мірошниченко О. В. - Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки (2010)
Майбуров І. А. - Теорія і практика податкових реформ: звіряємо позиції, Іванов Ю. Б. (2010)
Бабіч В. В. - Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об'єкта оподаткування, Поддєрьогін А. М. (2010)
Терещенко О. О. - Ставка дисконтування у прийнятті фінансово-інвестиційних рішень (2010)
Коваленко Ю. М. - Структуризація сучасного фінансового ринку (2010)
Білоус І. В. - Посткризові перспективи ринку корпоративних облігацій України (2010)
Грищенко Т. В. - Формування системи банківського кредитування експортної діяльності українських підприємств, Курищук В. В. (2010)
Жук В. М. - Застосування інституціональної теорії для розв'язання проблем розвитку бухгалтерського обліку (2010)
Полозенко Д. В. - Фінансове забезпечення місцевого самоврядування — важливий чинник соціально-економічної стабільності держави (2010)
Титул, зміст (2010)
Міщенко В. І. - Особливості посткризового реформування фінансового сектору України (2010)
Полозенко Д. В. - Розвиток соціальної сфери як важлива умова економічного зростання України (2010)
Алімпієв Є. В. - Інфляційне таргетування за умови асиметрії загального рівня цін (2010)
Калашнікова Т. В. - Стан і тенденції розвитку кредитного забезпечення аграрної галузі України (2010)
Лопушняк Г. С. - Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки (2010)
Олейнікова Л. Г. - Підвищення фіскальної й економічної результативності податкового адміністрування в Україні (2010)
Рибак С. О. - Інституційні інвестори фінансової системи: сучасний стан та перспективи розвитку, Коваль О. П. (2010)
Терещенко Г. М. - Становлення й розвиток бюро кредитних історій в Україні, Топчій Ю. В. (2010)
Долінський Л. Б. - Імовірнісні моделі спільного дефолту позичальників (2010)
Юркевич О. М. - Інноваційне спрямування інвестиційного потенціалу фінансових інститутів (2010)
Коваленко В. В. - Методологічні підходи до створення й розвитку конкурентного середовища на ринку банківських послуг України (2010)
Пойда-Носик Н. Н. - Оцінка ефективності й оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства, Петришинець Л. В. (2010)
Федосов В. М. - Микола Цитович – фундатор науки про місцеві фінанси, Юхименко П. І., Бойко С. В. (2010)
Новицький В. Є. - Глобалізація: нові об'єкти й суб'єкти дослідження (2010)
Нечепоренко Л. С. - Педагогічний вплив на фрормування онто-інвайроиентального світогляду студентів (2014)
Андрієвська В. П. - Формування предметних компетентностей при вивченні курсу всесвітньої історії студентами колледжу (2014)
Бившева Т. Ф. - Роль музичного навчання та виховання у розвитку студентів та формування професійної компетенції (2014)
Буткалюк Г. В. - Аналіз впливу шкільного підручника з історії на формування гендерної ідентичності учнів старшої школи (2014)
Гайдук К. В. - Співтворчість педагога та студента як суб’єктів навчально-виховного процессу (2014)
Головко С. Г. - Проблеми вищої освіти у контексті ідей педагогічної філософії, Головко М. Б. (2014)
Голозубова О. В. - Ефективність використання дидактичних ігор у процесі вивчення економічних дисциплін (2014)
Гончаренко Н. О. - Організаційно-методичні засади діяльності молодіжного медіа-центру лисичанського педагогічного колледжу, Крошка С. А. (2014)
Гур’єва Я. В. - Педагогіка творчості у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці (2014)
Данильченко С. В. - Педагогічні умови впровадження проектної технології в процес підготовки майбутніх педагогів (2014)
Дзензелюк Д. О. - Ставлення та перспектива самостійних занять із фізичного виховання студентів ВНЗ (2014)
Івах С. М. - Професійне самовиховання і саморозвиток майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в умовах ВНЗ (2014)
Капустін І. В. - Визначення рівня сформованості окремих складових моніторингової компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів з використанням факторно-критеріальної моделі (2014)
Кім В. Р. - Морально-правова готовність майбутніх правоохоронців у контексті виховної діяльності у ВНЗ системи МВС України (2014)
Коваленко С. В. - Досвід реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів щодо формування в учнів пту ціннісного ставлення до праці (2014)
Комарова И. А. - Использование традиций народной педагогики в процессе подготовки будущих специалистов учреждений дошкольного образования, Ясева Н. Ю. (2014)
Конончук В. С. - Соціально-психологічні особливості адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ (2014)
Коржавих І. М. - Підвищення професійної компетентності майбутніх учителів мистецьких дисциплін, Юришева Л. В. (2014)
Кравцова Л. О. - Особистісна мовленнєва культура студента, Манойло І. С. (2014)
Кузнецова О. Ю. - Модернізація організації педагогічної освіті у Великій Британії у другій половині ХХ ст. (2014)
Маньгора В. В. - Роль сучасних підручників з правознавчих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх юристів (2014)
Нечепоренко М. В. - Умови педагогічної підготовки студентів у Харківському Національному Університеті імені В. Н. Каразіна (2014)
Паласевич І. Л. - Дошкільний педагог як організатор міжособистісної взаємодії дітей різновікової групи (2014)
Проценко О. В. - Професійна складова виховної роботи у ВНЗ як засіб мотивування позааудиторної діяльності студентів (2014)
Ремзі І. В. - Педагогічне забезпечення розвивальної домінанти освіти (2014)
Савченко Л. Л. - Оптимізація педагогічного спілкування як запорука успішної взаємодії студента і викладача ВНЗ (2014)
Сизоненко І. Є. - Роль інтерактивного методу "Спільний проект" у підвищенні рівня засвоєння знань студентів із теми "СНІД", Васьков Ю. В., Одарченко В. І. (2014)
Титаренко В. І. - Професійно-педагогічне спілкування – провідна умова формування партнерської взаємодії викладача та студента у вищому навчальному закладі (2014)
Упатова І. П. - Управління методичною роботою з молодими педагогічними кадрами у 50-ті роки ХХ ст. (2014)
Федорович А. В. - Взаємозв’язок театральної та педагогічної творчості у діяльності вихователя дошкільного навчального закладу (2014)
Халімон Н. М. - Ідея букваря в історії Української культури. Внесок Л. Деполович у розвиток національної букваристики (2014)
Цибульська Л. І. - Структурно-компонентний аналіз готовності майбутнього вчителя літератури до інноваційної професійної діяльності (2014)
Чеховская О. Л. - Возможности интегрирования гуманитарных дисциплинв вузе и в школе (2014)
Шаповал Ю. Д. - Педагогічні умови якісної особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному вищому навчальному закладі (2014)
Щебликіна Т. А. - Дослідження проблеми моніторингу навчальних досягнень майбутніх учителів на засадах акмеологічного підходу (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2010)
Шевченко Ю. І. - Програмно-цільове управління в системі державного регулювання будівельного комплексу України (2010)
Буковинський С. А. - Фінансова криза в Україні: вплив на розвиток економіки та деякі заходи з досягнення фінансової стабілізації (2010)
Стефанюк І. Б. - Оцінка управління бюджетними коштами у світлі вимог нового Бюджетного кодексу (2010)
Лобозинська С. М. - Особливості податкового регулювання банківської системи України (2010)
Юрій С. І. - Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки, Луцишин О. О. (2010)
Камінський А. Б. - Інформаційна прозорість у діяльності ІСІ: теоретичне обґрунтування і практика реалізації (2010)
Іонін Є. Є. - Управління портфелем акцій інвестиційного фонду, Овчинникова М. М. (2010)
Коваль О. П. - Деякі аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні (2010)
Турило А. М. - Теоретико-методичні засади визначення фінансової ефективності на підприємстві, Зінченко О. А. (2010)
Живко З. Б. - Фінансовий моніторинг підприємства: проблеми, безпека і специфіка діяльності (2010)
Жук В. М. - Інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні (2010)
Полозенко Д. В. - Бюджетний дефіцит України в державному бюджеті Росії в середині ХІХ — на початку ХХ століття, П'ятаченко Г. О., Пасічний М. Д. (2010)
Федосов В. М. - Актуальне наукове дослідження фінансів домогосподарств (2010)
Міжнародна конференція (2010)
Титул, зміст (2010)
Єфименко Т. І. - Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи (2010)
Лондар С. Л. - Моделювання надходжень із податку на прибуток підприємств в умовах українського економічного середовища (2010)
Юшко С. В. - Проблеми оподаткування заробітної плати в Україні: ретроспективний аналіз (2010)
Рибак С. О. - Бюджетна стратегія в контексті структурних реформ (2010)
Козюк В. В. - Глобалізаційні фактори фінансової доларизації (2010)
Дорошенко І. В. - Причини й наслідки кризи єврозони: уроки для України (2010)
Ткаченко Н. В. - Роль недержавних пенсійних фондів у розвитку фінансового ринку України, Цікановська Н. А. (2010)
Терещенко Г. М. - Шляхи забезпечення захисту вкладів членів кредитних спілок, Луцишин О. О. (2010)
Гура Н. О. - Фінансові витрати: нова концепція визнання та порядок капіталізації (2010)
Канцуров О. О. - Інституціональний аналіз як метод бухгалтерського обліку (2010)
Голубка С. М. - Національні особливості оподаткування: доба Гетьманщини (2010)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України" у 2010 році (2010)
Титул, зміст (2013)
Черевиков Є. Л. - Сучасний інструментарій фінансування інфраструктурних проектів, Овчарова Л. П. (2013)
Савченко К. В. - Дієвість стабілізаційної політики держави (2013)
Кончаковська Е. О. - Стан і перспективи інноваційного розвитку в Україні в контексті економічних реформ (2013)
Кисіль Н. М. - Зарубіжний досвід взаємодії держави і некомерційних організацій у наданні соціальних послуг вразливим верствам населення (2013)
Іголкін І. В. - Форми публічно-приватного партнерства на місцевому рівні: сутність і протиріччя (2013)
Баранник Л. Б. - Розроблення соціальних стандартів і фінансових нормативів бюджетної забезпеченості (2013)
Олієвська М. Г. - Соціальні стандарти і фінансові нормативи бюджетної забезпеченості сім’ї та дітей (2013)
Пістун Т. Т. - Кодифікація податкового законодавства в Україні у контексті податкової реформи (2013)
Чумакова І. Ю. - Ризикоорієнтований підхід у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, Кравченко Ю. П. (2013)
Магурчак Т. П. - Вищі органи фінансового контролю: теоретичний аспект (2013)
Денисенко О. М. - Зарубіжний досвід розбудови системи органів макропруденційного нагляду за фінансовим ринком (2013)
Кобушко І. М. - Моделювання гранично допустимого рівня іноземного капіталу на інвестиційному ринку України із застосуванням дихотомічного підходу (2013)
Бобров Є. А. - Підходи до аналізу стану енергетичної безпеки держави (2013)
Котляревський Я. В. - Роль і завдання інформаційно-економічної безпеки в системі національної безпеки України (2013)
Авраменко О. О. - Комплексне оцінювання ефективності грошово-кредитної політики як складової економічної безпеки держави (2013)
Длугопольський О. В. - Трансформація суспільного сектору економіки у ХХІ столітті: від інформізму до реконізму (2013)
Титул, содержание (2013)
Орлова Е. Н. - Налоговые льготы в Российской Федерации: практика применения и методика оценки эффективности (2013)
Маршалок Т. Я. - Оптимизация налоговой нагрузки физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности в Украине (2013)
Сидельникова Л. П. - Фискальные экстерналии налоговой нагрузки (2013)
Покровская Н. В. - Налоговые доходы местных бюджетов Российской Федерации (2013)
Рева Т. М. - Постаудит налогообложения внешнеторговых операций (2013)
Гончаренко И. Г. - Многовекторность усовершенствования государственного регулирования налогообложения (2013)
Мулыкина В. П. - Актуальные вопросы налогового стимулирования на примере налога на добавленную стоимость, Крылов М. Ю. (2013)
Морозов В. В. - Налоговые аспекты инвестиционной активизации и совершенствования финансово-бюджетных отношений регионов Российской Федерации (2013)
Алексеев И. В. - Выбор направлений инновационной деятельности для программ налогового стимулирования, Желизняк Р. И. (2013)
Троянская М. А. - Оценка форм налогового стимулирования инновационной деятельности, применяемых на территории России, на примере Приволжского федерального округа (2013)
Феоктистова Т. В. - Предпосылки связи налоговых стимулов с ростом научно-технического потенциала субъектов инновационной сферы деятельности в России (2013)
Воробей Е. К. - Особенности развития и налогообложения малого бизнеса города Сочи в условиях подготовки и проведения Олимпийских игр 2014 г. (2013)
Куликова Е. И. - Проблемы налогового стимулирования развития российской пенсионной системы (2013)
Горский И. В. - К вопросу о плоской ставке налога на доходы физических лиц в Российской Федерации (2013)
Смирнова Е. Е. - Методологические вопросы определения доходов физических лиц России в целях налогообложения (2013)
Быков С. С. - Влияние правовых позиций Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на эволюцию подходов к корректировке налоговой базы и вычетов по налогу на добавленную стоимость (2013)
Понкратов В. В. - Совершенствование системы налогообложения добычи углеводородного сырья в Российской Федерации (2013)
Буссе Р. - Международное сотрудничество в борьбе с уклонением от уплаты налогов: опыт Европейского cоюза (2013)
Соколовская Е. В. - Использование налога на добавленную стоимость в системе международных торговых отношений стран Европейского cоюза, Филиппова Н. В. (2013)
Маршавина Л. Я. - О нивелировании налоговых различий стран Единого экономического пространства, Нагиева В. А. (2013)
Титул, зміст (2013)
Гасанов С. С. - Обґрунтування можливостей мінімізації ризиків посткризового функціонування фінансового сектору, Гаврилюк О. В. (2013)
Богдан І. В. - Формування інституційного середовища державно-приватного партнерства в Україні (2013)
Затонацька Т. Г. - Державне інвестування у розвиток інноваційного потенціалу країни, Шиманська О. А. (2013)
Мазуренко В. П. Мазуренко В. П. - Забезпечення конкурентоспроможності держави в умовах глобалізації (2013)
Гордієнко В. В. - Фінансові механізми підвищення інвестиційного потенціалу автотранспортних підприємств ЄС та можливості їх використання в Україні (2013)
Тимошенко М. В. Тимошенко М. В. - Поняття фіскальної стійкості у сучасних наукових дослідженнях (2013)
Грановська І. В. - Соціальні стандарти і фінансові нормативи бюджетної забезпеченості (2013)
Пукач О. О. Пукач О. О. - Перспективи впровадження мінімальних стандартів у системі фінансування суспільних послуг (2013)
Козоріз Л. О. - Особливості процесу становлення нормативно-правової бази податку на прибуток підприємств в Україні та подальші перспективи її розвитку (2013)
Жебчук Л. Л. - Податок на нерухомість як елемент оподаткування особистих доходів населення (2013)
Солодка О. О. - Інтеграція комерційних банків України у світову фінансову систему (2013)
Голубій І. Є. - Міжнародний досвід страхування експортно-імпортних операцій та державної підтримки експортерів (2013)
Британ О. А. Британ О. А. - Міжнародний досвід використання інноваційних фінансових інструментів (облігацій катастроф) на страховому ринку (2013)
Городніченко Ю. В. Городніченко Ю. В. - Удосконалення процедур комунікацій між державними регуляторами (2013)
Фурманець К. Л. - Особливості розвитку й наслідки фінансової глобалізації: історія та сучасні тенденції (2013)
Григоренко Я. О. - Світова офшорна система: еволюція становлення та сучасні особливості (2013)
Галанюк Г. Я. - Державний фінансовий контроль в аграрному секторі США (2013)
Титул, зміст (2013)
Колосова В. П. - Чинники активізації співробітництва україни з міжнародними фінансовими організаціями, Венцковський Д. Ю., Капленко О. І. (2013)
Гайдук Л. А. - Державна інноваційна політика як рушійна сила ефективного розвитку економіки України (2013)
Загурський О. М. - Трансформація організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі України (2013)
Саврадим В. М. - Фінансова стабільність: теоретичні обґрунтування й практичні підходи (2013)
Верещака І. М. - Етапи реалізації боргової політики в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Блискавка Т. В. - Формування механізму фіскального регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні (2013)
Ковалів І. Р. - Розвиток та модернізація системи управління державними фінансами (2013)
Білоног А. П. - Економічна сутність та основні засади пенсійного страхування (2013)
Дуда Н. З. - Аналіз доходів і видатків Державного бюджету України, Цегелик Г. Г. (2013)
Кушнір І. В. - Вплив індексації ставок податків з урахуванням індексів споживчих цін на діяльність сільськогосподарських виробників в Україні (2013)
Корнієнко С. М. - Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення податку на нерухомість в Україні (2013)
Шірінян Л. В. - Економіко-правовий аналіз діяльності страховиків на страховому ринку України (2013)
Москаленко Ю. В. - Ринок факторингових послуг в Україні: реалії та проблеми розвитку (2013)
Закрепа А. В. - Становлення та розвиток теоретико-методологічного забезпечення економічної безпеки (2013)
Панкратьєва Є. В. - Забезпечення проведення моніторингу фінансово-господарської діяльності вітчизняних підприємств (2013)
Очеретна М. Ю. - Конкурентоспроможність підприємства як об’єкт управління (2013)
Титул, зміст (2012)
Дьяченко Я. Я. - Методичні переваги проектного фінансування утвердження інноваційної моделі розвитку економіки (2012)
Дем’янишин В. Г. - Типологія, еволюція та нова парадигма фінансування системи охорони здоров’я, Сіташ Т. Д. (2012)
Гайдук Л. А. - Державне регулювання інноваційної активності суб’єктів господарювання (2012)
Черевиков Є. Л. - Особливості державного фінансування інфраструктурних проектів на засадах державно-приватного партнерства (2012)
Дука А. П. - Інвестиційні процеси в економіці України та їх інноваційні орієнтири (2012)
Поснова Т. В. - Напрями удосконалення механізму фінансування соціальної сфери (2012)
Дробязко А. О. - Взаємозв’язок розвитку фінансової інфраструктури та національного інвестиційного потенціалу (2012)
Іголкін І. В. - Роль національних і транснаціональних проектів у системі розвитку інфраструктури національної економіки (2012)
Корнієнко Н. М. - Теоретичні та практичні засади програмно-цільового методу планування бюджетних видатків (2012)
Савастєєва О. М. - Функції органів Державної казначейської служби України щодо обслуговування кошторисів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (2012)
Іваницька О. М. - Про концепцію удосконалення функціонування біржової торгівлі цінними паперами (2012)
Шірінян Л. В. - Досвід розвитку мікрострахування у країнах Азії (2012)
Баланюк Н. Ю. - Правові та практичні аспекти функціонування недержавних пенсійних фондів (2012)
Денисенко О. М. - Особливості приватизації в Польщі, Україні та Росії та їх вплив на фондовий ринок (2012)
Лой Ю. В. - Перспективи розвитку фондового ринку України (2012)
Бобров Є. А. - Енергетична безпека держави: виникнення феномену, сучасний стан, перспективи розвитку (2012)
Іщенко В. В. - Актуальні проблеми забезпечення фінансової безпеки України: аналіз загроз та ризиків податкової безпеки (2012)
Голубка С. М. - Історичні віхи Головного фінансового відомства УСРР–УРСР та фінансово-економічна політика радянської доби (2012)
Титул, зміст (2012)
Баранник Л. Б. - Фінансові схеми соціального забезпечення інвалідів: досвід зарубіжних країн (2012)
Венгер Т. А. - Суб’єкти державно-боргових відносин: тенденції та особливості взаємодії (2012)
Кошкіна М. О. - Ранжування пріоритетних напрямів фінансування охорони здоров’я (2012)
Орловська Н. О. - Економічні кризи: аналіз та прогнозування з урахуванням збігу циклів різної періодичності (2012)
Твердомед О. М. - Злиття та поглинання як форма розвитку інноваційної діяльності (2012)
Стефанюк І. Б. - Бюджетні нвестиційні субвенції: проблеми досягнення цілей (2012)
Корнієнко Н. М. - Стратегічне та середньострокове планування видатків як інструменти підвищення ефективності використання бюджетних коштів (2012)
Остріщенко Ю. В. - Передумови та інструменти оптимізації управління видатковою частиною місцевих бюджетів (2012)
Козоріз А. В. - Зарубіжний досвід середньострокового бюджетного планування у контексті його застосування в Україні (2012)
Баюра Д. О. - Концептуальні засади формування в Україні ефективної системи корпоративного управління (2012)
Жидяк О. Р. - Аналіз ліквідності банків як об’єкта фінансового управління, Полянчич Т. М. (2012)
Терещенко Г. М. - Напрями розвитку страхового ринку України, Мусатова Т. А. (2012)
Долінський Л. Б. - Експертно-аналітичний підхід до визначення матриць міграцій кредитних рейтингів (2012)
Любкіна О. В. - Інструменти міжнародного фінансового ринку в контексті підвищення ринкової капіталізації вітчизняних компаній, Решетова Г. В. (2012)
Яковенко С. М. - Динаміка розвитку ринку іпотечних цінних паперів (2012)
Трайтлі В. Ю. - Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм: сутність і відмінності від інспектування (2012)
Титул, зміст (2012)
Либанова Э. М. - Проблемы государственных финансов в условиях демографического старения Украины (2012)
Єфименко Т. І. - Перспективи реформування фіскального простору місцевих бюджетів (2012)
Власюк О. С. - Забезпечення фінансової безпеки як пріоритет модернізації фінансової політики України (2012)
Вишневський В. П. - Організаційне забезпечення інтегрованої системи супроводження бюджетного процесу, Дасів А. Ф. (2012)
Лысенко Ю. Г. - Предпосылки применения информационно-аналитических систем управления экономической безопасностью, Захарченко В. Ю. (2012)
Амоша О. І. - Пріоритети розвитку депресивних регіонів, Петенко І. В. (2012)
Блудова Т. В. - Вплив структурних трансформацій у промисловості на економічну безпеку держави, Горохова О. М. (2012)
Двігун А. О. - Бюджетна політики у сфері вищої освіти як чинник розвитку конкуренції на ринку освітніх послуг України, Дацко О. І. (2012)
Остенда О. - Особливості розвитку сільських районів внаслідок політичних перетворень у Польщі (2012)
Басюркіна Н. Й. - Особливості розвитку інтеграційних процесів в агропродовольчому секторі України (2012)
Буркальцева Д. Д. - Оптимізація державної політики забезпечення економічної безпеки регіонів України у післякризовий період (2012)
Єфіменко Л. М. - Роль політичних інститутів у формуванні економічної безпеки держави (2012)
Навроцька Н. А. - Зміст процесів економічної глобалізації (2012)
Тімарцев О. Ю. - Вплив реформування податкової системи на динаміку податкових надходжень Запорізької області (2012)
Кицюк І. В. - Фактори підвищення конкурентоспроможності регіонів у процесі модернізації держави (2012)
Сердюк О. С. - Альтернативні підходи до реструктуризації вугільної галузі України (2012)
Чумак О. В. - Конкурентоспроможність регіонів та інвестиційна політика у системі забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Лепа Р. М. - Інформаційні технології інтегрованої системи супроводження бюджетного процесу, Дворниченко М. В. (2012)
Туниця Т. Ю. - Державне регулювання розподілу прав на викиди парникових газів як інструмент екологічно ефективних бюджетних інвестицій, Ходико Д. І. (2012)
Бояр А. О. - Напрями трансформації бюджетної системи України в умовах європейської інтеграції (2012)
Дацко О. І. - Трансформація податкової системи України та тенденції податкових надходжень (2012)
Деркач І. О. - Імітаційна модель бюджетного процесу великого міста, Шагарова В. М. (2012)
Аблязова Е. З. - Модель податку на нерухомість та умови її реалізації в Україні (2012)
Коршикова О. А. - Особливості складання звіту про фінансовий стан відповідно до вимог МСФЗ (2012)
Блудова Т. В. - Концептуальні положення взаємодії малих інноваційно орієнтованих підприємств у процесі соціально-економічного розвитку регіону, Кулик А. Б. (2012)
Бражнікова Л. М. - Формування основних засад державного впливу на розвиток ринку екологічно чистих товарів промислового регіону, Бєлякова О. В. (2012)
Кондрашихін А. Б. - Інноваційні засади соціально-економічного розвитку регіону: структурно-інституціональний аспект (2012)
Осецький В. Л. - Інноваційно-інвестиційний вектор соціально-економічного розвитку: регіональний аспект (2012)
Прушківський В. Г. - Особливості реструктуризації промислового комплексу регіону на засадах інноваційної моделі розвитку економіки, Бурма С. І. (2012)
Рыбинцев В. А. - Оценка социальных последствий реализации инвестиционных проектов, Казак А. Н., Рыбинцев Е. В. (2012)
Семенов А. К. - Институциональные изменения финансово-экономической модели через ссудно-кредитное влияние и устоявшиеся региональные особенности аграрного сектора, Митрофанов В. И. (2012)
Біленко Д. В. - Методологічні основи управління інноваційним розвитком університетських комплексів (2012)
Магар Н. Г. - Інновація та ринок праці як напрям розвитку соціально-економічного сектору регіонів, Гузенко О. П. (2012)
Парасоцкая Н. Н. - Инновационная стратегия организации: непрофильные активы (2012)
Токар В. В. - Структурно-інституційна трансформація на основі інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки як чинник зміцнення економічної безпеки України (2012)
Волобуєва Т. Л. - Внутрішньогосподарський контроль: проблеми ідентифікації та напрями розвитку системи (2012)
Гершуненко Ю. О. - Інноваційний чинник розвитку виробничо-експортного потенціалу (2012)
Хавер В. М. - Дослідження розподілу інвестицій за етапами реалізації інноваційного проекту (2012)
Титул, зміст (2012)
Борщевський В. В. - Роль консалтингу в інституційному забезпеченні інноваційного розвитку регіональних економік, Коваль І. В. (2012)
Звіргзде Д. І. - Інтелектуальний капітал – нематеріальний актив регіональних інноваційних систем, Антонюк Л. Л. (2012)
Мокій А. І. - Механізм підвищення інноваційної активності підприємств малого та середнього бізнесу регіону, Цвілий С. М., Енверов Р. Р. (2012)
Румянцев Н. В. - Аутсорсинг как инновационная форма интеграции промышленных предприятий, Медведева М. И. (2012)
Абубекерова А. З. - Проблеми та перспективи фінансування пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Застрожнікова І. В. - Історичні аспекти державного регулювання сільського господарства України (2012)
Воловоденко Л. В. - Організація ефективної взаємодії використання енергоресурсів у структурі виробничого потенціалу підприємств регіону (2012)
Грицай О. І. - Семантика поняття "витрати на інноваційні процеси” (2012)
Синяєва Л. В. - Динаміка розміру витрат на оплату праці на національному та галузевому рівнях економіки України (2012)
Тумакова С. В. - Соціально-економічна ефективність та безпека регіонального розвитку ринку робочої сили в післякризовий період (2012)
Биткін С. В. - Моделювання впливу процесів на турецькому ринку плаского прокату на експортні можливості українських виробників, Дериведмідь О. С., Литвин В. М., Смирнова Т. С. (2012)
Кальченко С. В. - Оптимізація методики оцінки ефективності діяльності селянських домашніх господарств (2012)
Клименко О. М. - Теоретичні аспекти антикризового управління регіоном (2012)
Крупін В. Є. - Доходи і витрати сільського населення: регіональні аспекти, Максименко А. О. (2012)
Черевиков Є. Л. - Роль міжнародних організацій у реалізації проектів державно-приватного партнерства (2012)
Алейнікова У. С. - Соціальний капітал як фактор регіонального розвитку (2012)
Бортнюк Т. Ю. - Оптимізація електроспоживання як важлива складова енергоефективності (на прикладі Волинської області) (2012)
Вільчинська О. М. - Статистичні методи прогнозування показників бідності (2012)
Коляда О. М. - Шляхи забезпечення економічної безпеки Волинської області в післякризовий період (2012)
Пелашенко А. В. - Логістичний підхід до формування регіональної політики з метою підвищення ефективності соціально-економічного розвитку в післякризовий період (2012)
Стешина О. В. - Моделі довірчого управління у системі соціального розвитку (2012)
Павліха Н. В. - Особливості українсько-польського економічного співробітництва в умовах європейської інтеграції, Марчук Ю. В. (2012)
Школа І. М. - Особливості транскордонного співробітництва в умовах світогосподарської диспропорції, Вдовічен А. А. (2012)
Борисенко П. А. - Структурні перетворення Євросоюзу в умовах глобалізаційної кризи (2012)
Науменко С. В. - Аналіз основних напрямів і механізмів співпраці Україна – ЄС в рамках ініціативи "східне партнерство” щодо підтримки діяльності малих та середніх підприємств та оцінка можливостей щодо подальшої співпраці, Науменко Н. С. (2012)
Ортіна Г. В. - Особливості регіональної політики Європейського Союзу (2012)
Дергачова В. В. - Аналіз макроекономічних індикаторів економічного зростання України в контексті національної безпеки (2012)
Руденко-Сударєва Л. В. - Соціально-економічні стратегії регіонального розвитку: кластерний підхід (2012)
Баханова М. В. - Розроблення механізму ефективних маркетингових комунікацій на основі сегментації ринку банківських продуктів (2012)
Волобоєв В. Д. - Формування освітнього кластера в системі кадрового забезпечення машинобудівних підприємств Запорізької області (2012)
Грущинська Н. М. - Модернізація інституційного базису реалізації експортно-інноваційної моделі міжнародної спеціалізації (2012)
Лебедєва Л. М. - Дослідження впливу інформаційних управлінських систем на зниження трансакційних витрат компанії, Полуектова Н. Р. (2012)
Притула Х. М. - Інституційні засади розвитку сільських територій України в контексті євроінтеграційних процесів (2012)
Пуліна Т. В. - Прогнозування ефективності функціонування підприємств кластера на основі показників їх діяльності (2012)
Енверов Р. Р. - Компаративний аналіз інституціонального забезпечення стратегії розвитку України та Турецької Республіки (2012)
Кузьмін П. В. - Особливості використання транзитного потенціалу України в умовах міжнародної інтеграції (2012)
Радіца О. А. - Визначення факторів виникнення корупції у країнах з різним рівнем економічного розвитку з використанням теорії нечітких множин, Піх М. З. (2012)
Титул, зміст (2011)
Олейнікова Л. Г. - Механізм адміністративного захисту прав платників податків як фактор підвищення конкурентоспроможності національної податкової системи (2011)
Мельникова Л. О. - Податок на прибуток підприємств: шляхи вдосконалення в умовах упровадження Податкового кодексу України (2011)
Баличев Є. Ю. - Регуляторний потенціал пдв в Україні та напрями його нарощування (2011)
Волощук Р. Є. - Підходи до визначення сутності і принципів організації адміністрування податків (2011)
Остріщенко Ю. В. - Досвід застосування стратегічного бюджетного планування в країнах з ринковою економікою (2011)
Семенюк З. І. - Механізм реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку (2011)
Шиманська О. А. - Видатки бюджету як інструмент регулювання соціально-економічних відносин (2011)
Корсаков С. С. - Напрями підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів (2011)
Панченко О. В. - Розвиток програмно-цільового методу бюджетування відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України (2011)
Лондар С. Л. - Європейський досвід фінансового регулювання страхового ринку, Шірінян Л. В. (2011)
Баранник Л. Б. - Напрями посилення соціальної захищеності сільського населення (2011)
Іголкін І. В. - Роль державно-приватного партнерства у формуванні інноваційної політики розвинутих країн (2011)
Терещенко Г. М. - Становлення та розвиток кредитного ринку в Україні, Топчій Ю. В. (2011)
Смоляр Ю. О. - Розвиток інститутів спільного інвестування (2011)
Стефанюк І. Б. - Аналіз концепцій аудиту ефективності державних фінансів (2011)
Шафорост Я. П. - Сутність прибутку як економічної категорії: історичний аспект (2011)
Титул, зміст (2011)
Кудряшов В. П. - Сектор державних фінансів України та його складові (2011)
Гайдук Л. А. - Венчурне інвестування як чинник розвитку інновацій у сфері малого бізнесу (2011)
Черевиков Є. Л. - Особливості формування сучасних національних інноваційних систем (2011)
Булана О. О. - Теоретичні засади вдосконалення державної підтримки підприємств у країнах з перехідною економікою (2011)
Мартинюк В. П. - Прогнозування надходження податкових платежів до державного бюджету за допомогою використання arima-моделі (2011)
Озерчук О. В. - Розвиток економічних теорій антициклічного податкового регулювання (2011)
Михайленко С. В. - Розвиток інституційних засад бюджетного менеджменту (2011)
Степанова О. В. - Орієнтири взаємодії структур громадянського суспільства і держави в західноєвропейських країнах, Іголкін І. В. (2011)
Солодка О. О. - Інфраструктура ретейлового бізнесу комерційних банків України (2011)
Свистун А. О. - До питання компенсації знецінених заощаджень громадян України (2011)
Яковенко С. М. - Регулювання ринку іпотечних послуг в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи (2011)
Топчій Ю. В. - Становлення кредитних спілок в Українії (2011)
Овсянникова Я. О. - Зарубіжний досвід використання проектного фінансування та перспективи його розвитку в Україні (2011)
Трохимчук І. М. - Державний фінансовий контроль у вищій школі (2011)
Поснова Т. В. - Соціальні індикатори як інструменти визначення рівня економічної безпеки у соціальній сфері (2011)
Штангрет А. М. - Еволюція наукової думки у становленні підвалин економіки знань (2011)
Титул, зміст (2011)
Гаврилюк О. В. - Специфіка інвестиційно-інноваційного розвитку України в умовах інтеграції в міжнародний економічний простір (2011)
Гайдай М. Г. - Тіньова економіка як джерело незаконних доходів, Семененко М. Ю. (2011)
Лупенко Ю. В. - Сучасні тенденції розвитку акціонерних товариств: наслідки акціонерної реформи в Україні (2011)
Романов І. В. - Фінансовий механізм використання квот на викиди парникових газів (2011)
Корж М. А. - Сучасні тенденції розвитку прямого іноземного інвестування в умовах глобалізації (2011)
Грубляк О. М. - Вплив стану економіки держави на ринок облігацій внутрішніх державних позик (2011)
Малиняк Б. С. - Проблематика бюджетних видатків на економічну діяльність, Письменний В. В. (2011)
Волосенко Т. А. - Довгострокове прогнозування доходів бюджету – інноваційна складова управління державними фінансами (2011)
Бондарчук А. В. - Передумови розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів в Україні (2011)
Петращук М. М. - Cучасний стан обігу корпоративних цінних паперів на світових фондових ринках (2011)
Мусатова Т. А. - Міжнародний досвід розвитку страхового ринку: уроки для України (2011)
Островська О. А. - Економічна безпека та місце інноваційних діагностичних продуктів у її забезпеченні, Соколова О. Б. (2011)
Гривківська О. В. - Форми і методи державної підтримки сільського господарства у контексті забезпечення фінансової безпеки (2011)
Коноваленко Н. В. - Впровадження нових видів фінансування діяльності підприємств (2011)
Сухенко О. А. - Фінансова політика компанії в контексті економічного циклу (2011)
Борзенкова О. Д. - Розвиток прибуткового оподаткування юридичних осіб: зарубіжний та вітчизняний досвід (2011)
Титул, зміст (2011)
Гайдук Л. А. - Інституціональні аспекти управління інноваційною діяльністю підприємств (2011)
Шірінян Л. В. - Ключові питання державного регулювання мікрострахування (2011)
Денисенко О. П. - Досвід розвитку венчурного інвестування іноземних країн на прикладі Ізраїлю, Фінляндії та Казахстану (2011)
Жебчук Л. Л. - Роль первинних і вторинних доходів у структурі доходів населення (2011)
Місяць Т. В. - Трансформаційні процеси у світовій економіці та їхній вплив на ефективність торговельно-економічного співробітництва України з ЄС (2011)
Авраменко О. О. - Основні тенденції та особливості формування стратегії грошово-кредитної політики України у 2001–2011 роках (2011)
Лондар С. Л. - Теоретико-методологічні підходи до середньострокового прогнозування надходжень з податку на доходи фізичних осіб, Шевченко Р. Ю. (2011)
Башко В. Й. - Інституційно-правові механізми обмеження дефіциту бюджету (2011)
Пукач О. О. - Пріоритетні напрями удосконалення методології визначення видаткових потреб у системі фінансового вирівнювання в Україні (2011)
Терещенко Г. М. - Перспективи розвитку венчурних фондів в Україні, Смоляр Ю. О. (2011)
Столяр А. О. - Середньострокові ноти як ефективний інструмент запозичень на міжнародному ринку капіталів (2011)
Чечуліна О. О. - Методичні засади формування ефективної системи державного фінансового контролю (2011)
Шульга Н. В. - Відповідальність і підзвітність як базові елементи розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2011)
Чернюк О. С. - Основні загрози бюджетній безпеці держави та шляхи їх попередження (2011)
Іщенко В. В. - Податкова складова фінансової безпеки держави (2011)
Титул, зміст (2010)
Мярковський А. І. - Пріоритетні напрями бюджетної політики (2010)
Чугунов І. Я. - Концептуальні засади розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю України, Футоранська Ю. М. (2010)
Зварич О. В. - Прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств (2010)
Крикун Т. І. - Бюджетний механізм видатків розвитку (2010)
Макогон В. Д. - Напрями розвитку системи регулювання міжбюджетних відносин (2010)
Заїчко І. В. - Роль бюджетної політики у забезпеченні фінансової незалежності органів місцевого самоврядування (2010)
Молохова Я. О. - Система державного регулювання та управління фінансовою сферою країни (2010)
Сокровольська Н. Я. - Формування бюджетів органів місцевого самоврядування на прикладі Івано-Франківської області (2010)
Лондар С. Л. - Інноваційна діяльність в умовах вітчизняного економічного середовища, Блискавка Т. В. (2010)
Карпінський Б. А. - Оцінювання і порівняння фінансової продуктивності національного господарства в умовах глобальних фінансових викликів: методологія та практика (2010)
Юрса М. Я. - Публічне розміщення акцій на міжнародних фондових біржах як інструмент зовнішнього корпоративного фінансування (2010)
Виноградня В. М. - Організаційно-економічні аспекти управління вищими навчальними закладами України (2010)
Белінська Г. В. - Сек’юритизація активів як інновація на фінансовому ринку України (2010)
Данькевич А. П. - Проблеми залучення іноземного капіталу для розвитку вітчизняної економіки (2010)
Мельник В. М. - Концептуальні напрямки оптимізації структури капіталу, Котькалова І. В. (2010)
Стефанов С. Є. - Шляхи підвищення впливу вітчизняної науки на економічні процеси в державі (2010)
Сидорович М. Я. - Динамічний підхід до аналізу та моделювання податку з доходів фізичних осіб (2010)
Сибірянська Ю. В. - Прогнозування рівня податкової заборгованості в Україні (2010)
Титул, зміст (2010)
Лондар С. Л. - Моделювання дохідності підприємства у нестабільному економічному середовищі, Тішков Б. О. (2010)
Вінграновський А. М. - Проблема нерівності регіонального розвитку в Україні як сфера державного регулювання (2010)
Молохова Я. О. - Світова фінансова криза та її наслідки для України (2010)
Мітал О. Г. - Бюджетна політика європейських країн в умовах фінансово-економічної кризи (2010)
Осипчук Д. Г. - Основні заходи поліпшення взаємодії грошово-кредитної та бюджетної політики України (2010)
Пенякова Г. Л. - Структура вітчизняної підсистеми прямих податків та їх бюджетоутворююча роль (2010)
Колесник Л. М. - Світовий досвід та напрями трансформації державного впливу на економіку України (2010)
Волосенко Т. А. - Особливості виконання Державного бюджету України (2010)
Футоранська Ю. М. - Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2010)
Цехановський І. Л. - Бюджетні механізми та соціально-економічний розвиток територіальних громад (2010)
Ставицький А. В. - Роль зовнішнього впливу на трансмісійний механізм України (2010)
Калитчук В. М. - Концептуальні напрями мінімізації ризиків державного боргу (2010)
Мельничук Н. Ю. - Теоретичні підходи до визначення поняття системи управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування (2010)
Корсун Т. В. - Систематизація ризиків та проблеми їх страхування як засоби управління фінансовою безпекою потенційно небезпечних об’єктів (2010)
Римар О. Г. - Регуляторна політика держави в умовах економічних криз (2010)
Шевченко А. В. - Планування податкових надходжень у розрізі регіонів України (2010)
Точиліна І. В. - Використання податкових пільг для стимулювання інноваційної діяльності в розвинутих країнах (2010)
Мельничук Г. С. - Теоретичні основи бюджетно-податкового механізму захисту вітчизняних товаровиробників (2010)
Титул, зміст (2010)
Загорський В. С. - Новітні податкові реформи у країнах Європейського Cоюзу та орієнтири для податкової політики в Україні, Мельник В. М., Кощук Т. В. (2010)
Крівцов О. О. - Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб (2010)
Баличев Є. Ю. - Бюджетоутворююча роль податків на споживання в Україні (2010)
Маркович Г. Б. - Передумови, переваги та інструменти запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів (2010)
Березенко С. І. - Інвестиційна складова бюджетів соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць на прикладі м. Києва (2010)
Дишлева А. М. - Бюджетна політика в умовах циклічного розвитку економіки (2010)
Пасічний М. Д. - Фінансування бюджетного дефіциту в Україні (2010)
Черевиков Є. Л. - До питання класифікації ризиків проектів державно-приватного партнерства (2010)
Шульга О. О. - Фондові індекси як основний показник стану ринку капіталу (2010)
Сапак І. В. - Основні напрями системного розвитку економіки України у посткризовий період (2010)
Пальчук О. І. - Особливості аналізу фінансового стану позичальників у факторингових операціях (2010)
Іголкін І. В. - Концесія як інструмент розвитку інфраструктури національних економік (2010)
Мусатова Т. А. - Світовий кредитний ринок та перспективи інтеграції України (2010)
Амелін С. К. - Сутність фінансового лізингу (2010)
Гулько В. В. - Аналіз механізму функціонування системи державного фінансового контролю в Україні (2010)
Титул, зміст (2010)
Мельник В. М. - Податковий борг: проблеми визначення та підходи до аналізу й адміністрування, Яковлєва А. М. (2010)
Шевченко Р. Ю. - Розвиток оподаткування доходів фізичних осіб в умовах упровадження Податкового кодексу України (2010)
Рожко О. Д. - Суперечності бюджетного контролю в Україні (2010)
Сошка Н. В. - Удосконалення процедури контролю за процесом справляння податків до місцевих бюджетів (2010)
Камінський А. Б. - Теоретичне обґрунтування ролі інформаційної прозорості в діяльності інститутів спільного інвестування (2010)
Кульпінський С. В. - Фактори секторальної продуктивності у циклічному контексті (2010)
Черевиков Є. Л. - Управління ризиками проектів державно-приватного партнерства, Єрофеєва Т. А. (2010)
Репік С. В. - Боротьба з офшорами як елемент державної антикризової політики (2010)
Осипчук Д. Г. - Удосконалення регулювання Національним банком України обсягів та вартості кредитних ресурсів (2010)
Кошкіна М. О. - Трансформація системи фінансування медичних послуг в Україні в контексті зарубіжного досвіду (2010)
Сухенко О. А. - Фундаментальна оцінка ринкової вартості компанії, зважена на циклічний фактор (2010)
Калмиков О. В. - Удосконалення системи державного регулювання малого бізнесу в сучасних умовах (2010)
Франчук Т. М. - Інвестиційна привабливість та інвестиційна конкурентоспроможність економіки (2010)
Терещенко Г. М. - Напрями удосконалення системи державного регулювання ринку фінансових послуг (2010)
Канцуров О. О. - Інституціональний аналіз як спеціальний метод дослідження бухгалтерського обліку (2010)
Качан Т. В. - Розвиток державного фінансового контролю в контексті положень нового Бюджетного кодексу України (2010)
Роман О. Т. - Контроль у системі управління фінансовою діяльністю держави (2010)
Кузнецов О. В. - Посткризова трансформація глобального фінансового середовища (2010)
Голубка С. М. - Особливості формування та функціонування фінансової системи Гетьманщини (середина XVII – перша половина XVIII ст.) (2010)
Волощук Р. Є. - Історичні аспекти адміністрування податків (2010)
Титул, зміст (2009)
Мярковський А. І. - Формування місцевих бюджетів як складова соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць (2009)
Чугунов І. Я. - Вплив податкової політики на макроекономічну рівновагу, Крючкова Н. М. (2009)
Волковинська Т. В. Волковинська Т. В. - Теоретичні засади реалізації ефективної бюджетної політики (2009)
Євтушенко Н. М. Євтушенко Н. М. - Визначення напрямів та шляхів розвитку бюджетної політики України в кризовий період (2009)
Карп Г. В. - Інструменти європейської політики розвитку гірських населених пунктів (2009)
Корень Н. В. Корень Н. В. - Концептуальні засади формування оптимальної структури бюджетних видатків (2009)
Легкоступ І. І. - Розподіл функцій та видатків між рівнями бюджетної системи держави (2009)
Остріщенко Ю. В. Остріщенко Ю. В. - Теоретико-методологічні засади запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні (2009)
Ящук В. В. - Розвиток фондового ринку України (2009)
Новікова М. М. Новікова М. М. - Потенціал фінансової стійкості машинобудівних підприємств (2009)
Боровик П. М. Боровик П. М. - Напрями державного регулювання процесів земельного оподаткування в Україні, Кончаковська Е. О. Кончаковська Е. О. (2009)
Качан Т. В. Качан Т. В. - Кадровий менеджмент при запровадженні професії внутрішнього аудитора в державному секторі (2009)
Лисенко В. В. Лисенко В. В. - Державний фінансовий контроль у сфері охорони здоров’я (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського