Затонацька Т. Г. - Державне інвестування у розвиток інноваційного потенціалу країни, Шиманська О. А. (2013)
Мазуренко В. П. Мазуренко В. П. - Забезпечення конкурентоспроможності держави в умовах глобалізації (2013)
Гордієнко В. В. - Фінансові механізми підвищення інвестиційного потенціалу автотранспортних підприємств ЄС та можливості їх використання в Україні (2013)
Тимошенко М. В. Тимошенко М. В. - Поняття фіскальної стійкості у сучасних наукових дослідженнях (2013)
Грановська І. В. - Соціальні стандарти і фінансові нормативи бюджетної забезпеченості (2013)
Пукач О. О. Пукач О. О. - Перспективи впровадження мінімальних стандартів у системі фінансування суспільних послуг (2013)
Козоріз Л. О. - Особливості процесу становлення нормативно-правової бази податку на прибуток підприємств в Україні та подальші перспективи її розвитку (2013)
Жебчук Л. Л. - Податок на нерухомість як елемент оподаткування особистих доходів населення (2013)
Солодка О. О. - Інтеграція комерційних банків України у світову фінансову систему (2013)
Голубій І. Є. - Міжнародний досвід страхування експортно-імпортних операцій та державної підтримки експортерів (2013)
Британ О. А. Британ О. А. - Міжнародний досвід використання інноваційних фінансових інструментів (облігацій катастроф) на страховому ринку (2013)
Городніченко Ю. В. Городніченко Ю. В. - Удосконалення процедур комунікацій між державними регуляторами (2013)
Фурманець К. Л. - Особливості розвитку й наслідки фінансової глобалізації: історія та сучасні тенденції (2013)
Григоренко Я. О. - Світова офшорна система: еволюція становлення та сучасні особливості (2013)
Галанюк Г. Я. - Державний фінансовий контроль в аграрному секторі США (2013)
Титул, зміст (2013)
Колосова В. П. - Чинники активізації співробітництва україни з міжнародними фінансовими організаціями, Венцковський Д. Ю., Капленко О. І. (2013)
Гайдук Л. А. - Державна інноваційна політика як рушійна сила ефективного розвитку економіки України (2013)
Загурський О. М. - Трансформація організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі України (2013)
Саврадим В. М. - Фінансова стабільність: теоретичні обґрунтування й практичні підходи (2013)
Верещака І. М. - Етапи реалізації боргової політики в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Блискавка Т. В. - Формування механізму фіскального регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні (2013)
Ковалів І. Р. - Розвиток та модернізація системи управління державними фінансами (2013)
Білоног А. П. - Економічна сутність та основні засади пенсійного страхування (2013)
Дуда Н. З. - Аналіз доходів і видатків Державного бюджету України, Цегелик Г. Г. (2013)
Кушнір І. В. - Вплив індексації ставок податків з урахуванням індексів споживчих цін на діяльність сільськогосподарських виробників в Україні (2013)
Корнієнко С. М. - Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення податку на нерухомість в Україні (2013)
Шірінян Л. В. - Економіко-правовий аналіз діяльності страховиків на страховому ринку України (2013)
Москаленко Ю. В. - Ринок факторингових послуг в Україні: реалії та проблеми розвитку (2013)
Закрепа А. В. - Становлення та розвиток теоретико-методологічного забезпечення економічної безпеки (2013)
Панкратьєва Є. В. - Забезпечення проведення моніторингу фінансово-господарської діяльності вітчизняних підприємств (2013)
Очеретна М. Ю. - Конкурентоспроможність підприємства як об’єкт управління (2013)
Титул, зміст (2012)
Дьяченко Я. Я. - Методичні переваги проектного фінансування утвердження інноваційної моделі розвитку економіки (2012)
Дем’янишин В. Г. - Типологія, еволюція та нова парадигма фінансування системи охорони здоров’я, Сіташ Т. Д. (2012)
Гайдук Л. А. - Державне регулювання інноваційної активності суб’єктів господарювання (2012)
Черевиков Є. Л. - Особливості державного фінансування інфраструктурних проектів на засадах державно-приватного партнерства (2012)
Дука А. П. - Інвестиційні процеси в економіці України та їх інноваційні орієнтири (2012)
Поснова Т. В. - Напрями удосконалення механізму фінансування соціальної сфери (2012)
Дробязко А. О. - Взаємозв’язок розвитку фінансової інфраструктури та національного інвестиційного потенціалу (2012)
Іголкін І. В. - Роль національних і транснаціональних проектів у системі розвитку інфраструктури національної економіки (2012)
Корнієнко Н. М. - Теоретичні та практичні засади програмно-цільового методу планування бюджетних видатків (2012)
Савастєєва О. М. - Функції органів Державної казначейської служби України щодо обслуговування кошторисів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (2012)
Іваницька О. М. - Про концепцію удосконалення функціонування біржової торгівлі цінними паперами (2012)
Шірінян Л. В. - Досвід розвитку мікрострахування у країнах Азії (2012)
Баланюк Н. Ю. - Правові та практичні аспекти функціонування недержавних пенсійних фондів (2012)
Денисенко О. М. - Особливості приватизації в Польщі, Україні та Росії та їх вплив на фондовий ринок (2012)
Лой Ю. В. - Перспективи розвитку фондового ринку України (2012)
Бобров Є. А. - Енергетична безпека держави: виникнення феномену, сучасний стан, перспективи розвитку (2012)
Іщенко В. В. - Актуальні проблеми забезпечення фінансової безпеки України: аналіз загроз та ризиків податкової безпеки (2012)
Голубка С. М. - Історичні віхи Головного фінансового відомства УСРР–УРСР та фінансово-економічна політика радянської доби (2012)
Титул, зміст (2012)
Баранник Л. Б. - Фінансові схеми соціального забезпечення інвалідів: досвід зарубіжних країн (2012)
Венгер Т. А. - Суб’єкти державно-боргових відносин: тенденції та особливості взаємодії (2012)
Кошкіна М. О. - Ранжування пріоритетних напрямів фінансування охорони здоров’я (2012)
Орловська Н. О. - Економічні кризи: аналіз та прогнозування з урахуванням збігу циклів різної періодичності (2012)
Твердомед О. М. - Злиття та поглинання як форма розвитку інноваційної діяльності (2012)
Стефанюк І. Б. - Бюджетні нвестиційні субвенції: проблеми досягнення цілей (2012)
Корнієнко Н. М. - Стратегічне та середньострокове планування видатків як інструменти підвищення ефективності використання бюджетних коштів (2012)
Остріщенко Ю. В. - Передумови та інструменти оптимізації управління видатковою частиною місцевих бюджетів (2012)
Козоріз А. В. - Зарубіжний досвід середньострокового бюджетного планування у контексті його застосування в Україні (2012)
Баюра Д. О. - Концептуальні засади формування в Україні ефективної системи корпоративного управління (2012)
Жидяк О. Р. - Аналіз ліквідності банків як об’єкта фінансового управління, Полянчич Т. М. (2012)
Терещенко Г. М. - Напрями розвитку страхового ринку України, Мусатова Т. А. (2012)
Долінський Л. Б. - Експертно-аналітичний підхід до визначення матриць міграцій кредитних рейтингів (2012)
Любкіна О. В. - Інструменти міжнародного фінансового ринку в контексті підвищення ринкової капіталізації вітчизняних компаній, Решетова Г. В. (2012)
Яковенко С. М. - Динаміка розвитку ринку іпотечних цінних паперів (2012)
Трайтлі В. Ю. - Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм: сутність і відмінності від інспектування (2012)
Титул, зміст (2012)
Либанова Э. М. - Проблемы государственных финансов в условиях демографического старения Украины (2012)
Єфименко Т. І. - Перспективи реформування фіскального простору місцевих бюджетів (2012)
Власюк О. С. - Забезпечення фінансової безпеки як пріоритет модернізації фінансової політики України (2012)
Вишневський В. П. - Організаційне забезпечення інтегрованої системи супроводження бюджетного процесу, Дасів А. Ф. (2012)
Лысенко Ю. Г. - Предпосылки применения информационно-аналитических систем управления экономической безопасностью, Захарченко В. Ю. (2012)
Амоша О. І. - Пріоритети розвитку депресивних регіонів, Петенко І. В. (2012)
Блудова Т. В. - Вплив структурних трансформацій у промисловості на економічну безпеку держави, Горохова О. М. (2012)
Двігун А. О. - Бюджетна політики у сфері вищої освіти як чинник розвитку конкуренції на ринку освітніх послуг України, Дацко О. І. (2012)
Остенда О. - Особливості розвитку сільських районів внаслідок політичних перетворень у Польщі (2012)
Басюркіна Н. Й. - Особливості розвитку інтеграційних процесів в агропродовольчому секторі України (2012)
Буркальцева Д. Д. - Оптимізація державної політики забезпечення економічної безпеки регіонів України у післякризовий період (2012)
Єфіменко Л. М. - Роль політичних інститутів у формуванні економічної безпеки держави (2012)
Навроцька Н. А. - Зміст процесів економічної глобалізації (2012)
Тімарцев О. Ю. - Вплив реформування податкової системи на динаміку податкових надходжень Запорізької області (2012)
Кицюк І. В. - Фактори підвищення конкурентоспроможності регіонів у процесі модернізації держави (2012)
Сердюк О. С. - Альтернативні підходи до реструктуризації вугільної галузі України (2012)
Чумак О. В. - Конкурентоспроможність регіонів та інвестиційна політика у системі забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Лепа Р. М. - Інформаційні технології інтегрованої системи супроводження бюджетного процесу, Дворниченко М. В. (2012)
Туниця Т. Ю. - Державне регулювання розподілу прав на викиди парникових газів як інструмент екологічно ефективних бюджетних інвестицій, Ходико Д. І. (2012)
Бояр А. О. - Напрями трансформації бюджетної системи України в умовах європейської інтеграції (2012)
Дацко О. І. - Трансформація податкової системи України та тенденції податкових надходжень (2012)
Деркач І. О. - Імітаційна модель бюджетного процесу великого міста, Шагарова В. М. (2012)
Аблязова Е. З. - Модель податку на нерухомість та умови її реалізації в Україні (2012)
Коршикова О. А. - Особливості складання звіту про фінансовий стан відповідно до вимог МСФЗ (2012)
Блудова Т. В. - Концептуальні положення взаємодії малих інноваційно орієнтованих підприємств у процесі соціально-економічного розвитку регіону, Кулик А. Б. (2012)
Бражнікова Л. М. - Формування основних засад державного впливу на розвиток ринку екологічно чистих товарів промислового регіону, Бєлякова О. В. (2012)
Кондрашихін А. Б. - Інноваційні засади соціально-економічного розвитку регіону: структурно-інституціональний аспект (2012)
Осецький В. Л. - Інноваційно-інвестиційний вектор соціально-економічного розвитку: регіональний аспект (2012)
Прушківський В. Г. - Особливості реструктуризації промислового комплексу регіону на засадах інноваційної моделі розвитку економіки, Бурма С. І. (2012)
Рыбинцев В. А. - Оценка социальных последствий реализации инвестиционных проектов, Казак А. Н., Рыбинцев Е. В. (2012)
Семенов А. К. - Институциональные изменения финансово-экономической модели через ссудно-кредитное влияние и устоявшиеся региональные особенности аграрного сектора, Митрофанов В. И. (2012)
Біленко Д. В. - Методологічні основи управління інноваційним розвитком університетських комплексів (2012)
Магар Н. Г. - Інновація та ринок праці як напрям розвитку соціально-економічного сектору регіонів, Гузенко О. П. (2012)
Парасоцкая Н. Н. - Инновационная стратегия организации: непрофильные активы (2012)
Токар В. В. - Структурно-інституційна трансформація на основі інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки як чинник зміцнення економічної безпеки України (2012)
Волобуєва Т. Л. - Внутрішньогосподарський контроль: проблеми ідентифікації та напрями розвитку системи (2012)
Гершуненко Ю. О. - Інноваційний чинник розвитку виробничо-експортного потенціалу (2012)
Хавер В. М. - Дослідження розподілу інвестицій за етапами реалізації інноваційного проекту (2012)
Титул, зміст (2012)
Борщевський В. В. - Роль консалтингу в інституційному забезпеченні інноваційного розвитку регіональних економік, Коваль І. В. (2012)
Звіргзде Д. І. - Інтелектуальний капітал – нематеріальний актив регіональних інноваційних систем, Антонюк Л. Л. (2012)
Мокій А. І. - Механізм підвищення інноваційної активності підприємств малого та середнього бізнесу регіону, Цвілий С. М., Енверов Р. Р. (2012)
Румянцев Н. В. - Аутсорсинг как инновационная форма интеграции промышленных предприятий, Медведева М. И. (2012)
Абубекерова А. З. - Проблеми та перспективи фінансування пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Застрожнікова І. В. - Історичні аспекти державного регулювання сільського господарства України (2012)
Воловоденко Л. В. - Організація ефективної взаємодії використання енергоресурсів у структурі виробничого потенціалу підприємств регіону (2012)
Грицай О. І. - Семантика поняття "витрати на інноваційні процеси” (2012)
Синяєва Л. В. - Динаміка розміру витрат на оплату праці на національному та галузевому рівнях економіки України (2012)
Тумакова С. В. - Соціально-економічна ефективність та безпека регіонального розвитку ринку робочої сили в післякризовий період (2012)
Биткін С. В. - Моделювання впливу процесів на турецькому ринку плаского прокату на експортні можливості українських виробників, Дериведмідь О. С., Литвин В. М., Смирнова Т. С. (2012)
Кальченко С. В. - Оптимізація методики оцінки ефективності діяльності селянських домашніх господарств (2012)
Клименко О. М. - Теоретичні аспекти антикризового управління регіоном (2012)
Крупін В. Є. - Доходи і витрати сільського населення: регіональні аспекти, Максименко А. О. (2012)
Черевиков Є. Л. - Роль міжнародних організацій у реалізації проектів державно-приватного партнерства (2012)
Алейнікова У. С. - Соціальний капітал як фактор регіонального розвитку (2012)
Бортнюк Т. Ю. - Оптимізація електроспоживання як важлива складова енергоефективності (на прикладі Волинської області) (2012)
Вільчинська О. М. - Статистичні методи прогнозування показників бідності (2012)
Коляда О. М. - Шляхи забезпечення економічної безпеки Волинської області в післякризовий період (2012)
Пелашенко А. В. - Логістичний підхід до формування регіональної політики з метою підвищення ефективності соціально-економічного розвитку в післякризовий період (2012)
Стешина О. В. - Моделі довірчого управління у системі соціального розвитку (2012)
Павліха Н. В. - Особливості українсько-польського економічного співробітництва в умовах європейської інтеграції, Марчук Ю. В. (2012)
Школа І. М. - Особливості транскордонного співробітництва в умовах світогосподарської диспропорції, Вдовічен А. А. (2012)
Борисенко П. А. - Структурні перетворення Євросоюзу в умовах глобалізаційної кризи (2012)
Науменко С. В. - Аналіз основних напрямів і механізмів співпраці Україна – ЄС в рамках ініціативи "східне партнерство” щодо підтримки діяльності малих та середніх підприємств та оцінка можливостей щодо подальшої співпраці, Науменко Н. С. (2012)
Ортіна Г. В. - Особливості регіональної політики Європейського Союзу (2012)
Дергачова В. В. - Аналіз макроекономічних індикаторів економічного зростання України в контексті національної безпеки (2012)
Руденко-Сударєва Л. В. - Соціально-економічні стратегії регіонального розвитку: кластерний підхід (2012)
Баханова М. В. - Розроблення механізму ефективних маркетингових комунікацій на основі сегментації ринку банківських продуктів (2012)
Волобоєв В. Д. - Формування освітнього кластера в системі кадрового забезпечення машинобудівних підприємств Запорізької області (2012)
Грущинська Н. М. - Модернізація інституційного базису реалізації експортно-інноваційної моделі міжнародної спеціалізації (2012)
Лебедєва Л. М. - Дослідження впливу інформаційних управлінських систем на зниження трансакційних витрат компанії, Полуектова Н. Р. (2012)
Притула Х. М. - Інституційні засади розвитку сільських територій України в контексті євроінтеграційних процесів (2012)
Пуліна Т. В. - Прогнозування ефективності функціонування підприємств кластера на основі показників їх діяльності (2012)
Енверов Р. Р. - Компаративний аналіз інституціонального забезпечення стратегії розвитку України та Турецької Республіки (2012)
Кузьмін П. В. - Особливості використання транзитного потенціалу України в умовах міжнародної інтеграції (2012)
Радіца О. А. - Визначення факторів виникнення корупції у країнах з різним рівнем економічного розвитку з використанням теорії нечітких множин, Піх М. З. (2012)
Титул, зміст (2011)
Олейнікова Л. Г. - Механізм адміністративного захисту прав платників податків як фактор підвищення конкурентоспроможності національної податкової системи (2011)
Мельникова Л. О. - Податок на прибуток підприємств: шляхи вдосконалення в умовах упровадження Податкового кодексу України (2011)
Баличев Є. Ю. - Регуляторний потенціал пдв в Україні та напрями його нарощування (2011)
Волощук Р. Є. - Підходи до визначення сутності і принципів організації адміністрування податків (2011)
Остріщенко Ю. В. - Досвід застосування стратегічного бюджетного планування в країнах з ринковою економікою (2011)
Семенюк З. І. - Механізм реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку (2011)
Шиманська О. А. - Видатки бюджету як інструмент регулювання соціально-економічних відносин (2011)
Корсаков С. С. - Напрями підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів (2011)
Панченко О. В. - Розвиток програмно-цільового методу бюджетування відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України (2011)
Лондар С. Л. - Європейський досвід фінансового регулювання страхового ринку, Шірінян Л. В. (2011)
Баранник Л. Б. - Напрями посилення соціальної захищеності сільського населення (2011)
Іголкін І. В. - Роль державно-приватного партнерства у формуванні інноваційної політики розвинутих країн (2011)
Терещенко Г. М. - Становлення та розвиток кредитного ринку в Україні, Топчій Ю. В. (2011)
Смоляр Ю. О. - Розвиток інститутів спільного інвестування (2011)
Стефанюк І. Б. - Аналіз концепцій аудиту ефективності державних фінансів (2011)
Шафорост Я. П. - Сутність прибутку як економічної категорії: історичний аспект (2011)
Титул, зміст (2011)
Кудряшов В. П. - Сектор державних фінансів України та його складові (2011)
Гайдук Л. А. - Венчурне інвестування як чинник розвитку інновацій у сфері малого бізнесу (2011)
Черевиков Є. Л. - Особливості формування сучасних національних інноваційних систем (2011)
Булана О. О. - Теоретичні засади вдосконалення державної підтримки підприємств у країнах з перехідною економікою (2011)
Мартинюк В. П. - Прогнозування надходження податкових платежів до державного бюджету за допомогою використання arima-моделі (2011)
Озерчук О. В. - Розвиток економічних теорій антициклічного податкового регулювання (2011)
Михайленко С. В. - Розвиток інституційних засад бюджетного менеджменту (2011)
Степанова О. В. - Орієнтири взаємодії структур громадянського суспільства і держави в західноєвропейських країнах, Іголкін І. В. (2011)
Солодка О. О. - Інфраструктура ретейлового бізнесу комерційних банків України (2011)
Свистун А. О. - До питання компенсації знецінених заощаджень громадян України (2011)
Яковенко С. М. - Регулювання ринку іпотечних послуг в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи (2011)
Топчій Ю. В. - Становлення кредитних спілок в Українії (2011)
Овсянникова Я. О. - Зарубіжний досвід використання проектного фінансування та перспективи його розвитку в Україні (2011)
Трохимчук І. М. - Державний фінансовий контроль у вищій школі (2011)
Поснова Т. В. - Соціальні індикатори як інструменти визначення рівня економічної безпеки у соціальній сфері (2011)
Штангрет А. М. - Еволюція наукової думки у становленні підвалин економіки знань (2011)
Титул, зміст (2011)
Гаврилюк О. В. - Специфіка інвестиційно-інноваційного розвитку України в умовах інтеграції в міжнародний економічний простір (2011)
Гайдай М. Г. - Тіньова економіка як джерело незаконних доходів, Семененко М. Ю. (2011)
Лупенко Ю. В. - Сучасні тенденції розвитку акціонерних товариств: наслідки акціонерної реформи в Україні (2011)
Романов І. В. - Фінансовий механізм використання квот на викиди парникових газів (2011)
Корж М. А. - Сучасні тенденції розвитку прямого іноземного інвестування в умовах глобалізації (2011)
Грубляк О. М. - Вплив стану економіки держави на ринок облігацій внутрішніх державних позик (2011)
Малиняк Б. С. - Проблематика бюджетних видатків на економічну діяльність, Письменний В. В. (2011)
Волосенко Т. А. - Довгострокове прогнозування доходів бюджету – інноваційна складова управління державними фінансами (2011)
Бондарчук А. В. - Передумови розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів в Україні (2011)
Петращук М. М. - Cучасний стан обігу корпоративних цінних паперів на світових фондових ринках (2011)
Мусатова Т. А. - Міжнародний досвід розвитку страхового ринку: уроки для України (2011)
Островська О. А. - Економічна безпека та місце інноваційних діагностичних продуктів у її забезпеченні, Соколова О. Б. (2011)
Гривківська О. В. - Форми і методи державної підтримки сільського господарства у контексті забезпечення фінансової безпеки (2011)
Коноваленко Н. В. - Впровадження нових видів фінансування діяльності підприємств (2011)
Сухенко О. А. - Фінансова політика компанії в контексті економічного циклу (2011)
Борзенкова О. Д. - Розвиток прибуткового оподаткування юридичних осіб: зарубіжний та вітчизняний досвід (2011)
Титул, зміст (2011)
Гайдук Л. А. - Інституціональні аспекти управління інноваційною діяльністю підприємств (2011)
Шірінян Л. В. - Ключові питання державного регулювання мікрострахування (2011)
Денисенко О. П. - Досвід розвитку венчурного інвестування іноземних країн на прикладі Ізраїлю, Фінляндії та Казахстану (2011)
Жебчук Л. Л. - Роль первинних і вторинних доходів у структурі доходів населення (2011)
Місяць Т. В. - Трансформаційні процеси у світовій економіці та їхній вплив на ефективність торговельно-економічного співробітництва України з ЄС (2011)
Авраменко О. О. - Основні тенденції та особливості формування стратегії грошово-кредитної політики України у 2001–2011 роках (2011)
Лондар С. Л. - Теоретико-методологічні підходи до середньострокового прогнозування надходжень з податку на доходи фізичних осіб, Шевченко Р. Ю. (2011)
Башко В. Й. - Інституційно-правові механізми обмеження дефіциту бюджету (2011)
Пукач О. О. - Пріоритетні напрями удосконалення методології визначення видаткових потреб у системі фінансового вирівнювання в Україні (2011)
Терещенко Г. М. - Перспективи розвитку венчурних фондів в Україні, Смоляр Ю. О. (2011)
Столяр А. О. - Середньострокові ноти як ефективний інструмент запозичень на міжнародному ринку капіталів (2011)
Чечуліна О. О. - Методичні засади формування ефективної системи державного фінансового контролю (2011)
Шульга Н. В. - Відповідальність і підзвітність як базові елементи розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2011)
Чернюк О. С. - Основні загрози бюджетній безпеці держави та шляхи їх попередження (2011)
Іщенко В. В. - Податкова складова фінансової безпеки держави (2011)
Титул, зміст (2010)
Мярковський А. І. - Пріоритетні напрями бюджетної політики (2010)
Чугунов І. Я. - Концептуальні засади розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю України, Футоранська Ю. М. (2010)
Зварич О. В. - Прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств (2010)
Крикун Т. І. - Бюджетний механізм видатків розвитку (2010)
Макогон В. Д. - Напрями розвитку системи регулювання міжбюджетних відносин (2010)
Заїчко І. В. - Роль бюджетної політики у забезпеченні фінансової незалежності органів місцевого самоврядування (2010)
Молохова Я. О. - Система державного регулювання та управління фінансовою сферою країни (2010)
Сокровольська Н. Я. - Формування бюджетів органів місцевого самоврядування на прикладі Івано-Франківської області (2010)
Лондар С. Л. - Інноваційна діяльність в умовах вітчизняного економічного середовища, Блискавка Т. В. (2010)
Карпінський Б. А. - Оцінювання і порівняння фінансової продуктивності національного господарства в умовах глобальних фінансових викликів: методологія та практика (2010)
Юрса М. Я. - Публічне розміщення акцій на міжнародних фондових біржах як інструмент зовнішнього корпоративного фінансування (2010)
Виноградня В. М. - Організаційно-економічні аспекти управління вищими навчальними закладами України (2010)
Белінська Г. В. - Сек’юритизація активів як інновація на фінансовому ринку України (2010)
Данькевич А. П. - Проблеми залучення іноземного капіталу для розвитку вітчизняної економіки (2010)
Мельник В. М. - Концептуальні напрямки оптимізації структури капіталу, Котькалова І. В. (2010)
Стефанов С. Є. - Шляхи підвищення впливу вітчизняної науки на економічні процеси в державі (2010)
Сидорович М. Я. - Динамічний підхід до аналізу та моделювання податку з доходів фізичних осіб (2010)
Сибірянська Ю. В. - Прогнозування рівня податкової заборгованості в Україні (2010)
Титул, зміст (2010)
Лондар С. Л. - Моделювання дохідності підприємства у нестабільному економічному середовищі, Тішков Б. О. (2010)
Вінграновський А. М. - Проблема нерівності регіонального розвитку в Україні як сфера державного регулювання (2010)
Молохова Я. О. - Світова фінансова криза та її наслідки для України (2010)
Мітал О. Г. - Бюджетна політика європейських країн в умовах фінансово-економічної кризи (2010)
Осипчук Д. Г. - Основні заходи поліпшення взаємодії грошово-кредитної та бюджетної політики України (2010)
Пенякова Г. Л. - Структура вітчизняної підсистеми прямих податків та їх бюджетоутворююча роль (2010)
Колесник Л. М. - Світовий досвід та напрями трансформації державного впливу на економіку України (2010)
Волосенко Т. А. - Особливості виконання Державного бюджету України (2010)
Футоранська Ю. М. - Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2010)
Цехановський І. Л. - Бюджетні механізми та соціально-економічний розвиток територіальних громад (2010)
Ставицький А. В. - Роль зовнішнього впливу на трансмісійний механізм України (2010)
Калитчук В. М. - Концептуальні напрями мінімізації ризиків державного боргу (2010)
Мельничук Н. Ю. - Теоретичні підходи до визначення поняття системи управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування (2010)
Корсун Т. В. - Систематизація ризиків та проблеми їх страхування як засоби управління фінансовою безпекою потенційно небезпечних об’єктів (2010)
Римар О. Г. - Регуляторна політика держави в умовах економічних криз (2010)
Шевченко А. В. - Планування податкових надходжень у розрізі регіонів України (2010)
Точиліна І. В. - Використання податкових пільг для стимулювання інноваційної діяльності в розвинутих країнах (2010)
Мельничук Г. С. - Теоретичні основи бюджетно-податкового механізму захисту вітчизняних товаровиробників (2010)
Титул, зміст (2010)
Загорський В. С. - Новітні податкові реформи у країнах Європейського Cоюзу та орієнтири для податкової політики в Україні, Мельник В. М., Кощук Т. В. (2010)
Крівцов О. О. - Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб (2010)
Баличев Є. Ю. - Бюджетоутворююча роль податків на споживання в Україні (2010)
Маркович Г. Б. - Передумови, переваги та інструменти запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів (2010)
Березенко С. І. - Інвестиційна складова бюджетів соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць на прикладі м. Києва (2010)
Дишлева А. М. - Бюджетна політика в умовах циклічного розвитку економіки (2010)
Пасічний М. Д. - Фінансування бюджетного дефіциту в Україні (2010)
Черевиков Є. Л. - До питання класифікації ризиків проектів державно-приватного партнерства (2010)
Шульга О. О. - Фондові індекси як основний показник стану ринку капіталу (2010)
Сапак І. В. - Основні напрями системного розвитку економіки України у посткризовий період (2010)
Пальчук О. І. - Особливості аналізу фінансового стану позичальників у факторингових операціях (2010)
Іголкін І. В. - Концесія як інструмент розвитку інфраструктури національних економік (2010)
Мусатова Т. А. - Світовий кредитний ринок та перспективи інтеграції України (2010)
Амелін С. К. - Сутність фінансового лізингу (2010)
Гулько В. В. - Аналіз механізму функціонування системи державного фінансового контролю в Україні (2010)
Титул, зміст (2010)
Мельник В. М. - Податковий борг: проблеми визначення та підходи до аналізу й адміністрування, Яковлєва А. М. (2010)
Шевченко Р. Ю. - Розвиток оподаткування доходів фізичних осіб в умовах упровадження Податкового кодексу України (2010)
Рожко О. Д. - Суперечності бюджетного контролю в Україні (2010)
Сошка Н. В. - Удосконалення процедури контролю за процесом справляння податків до місцевих бюджетів (2010)
Камінський А. Б. - Теоретичне обґрунтування ролі інформаційної прозорості в діяльності інститутів спільного інвестування (2010)
Кульпінський С. В. - Фактори секторальної продуктивності у циклічному контексті (2010)
Черевиков Є. Л. - Управління ризиками проектів державно-приватного партнерства, Єрофеєва Т. А. (2010)
Репік С. В. - Боротьба з офшорами як елемент державної антикризової політики (2010)
Осипчук Д. Г. - Удосконалення регулювання Національним банком України обсягів та вартості кредитних ресурсів (2010)
Кошкіна М. О. - Трансформація системи фінансування медичних послуг в Україні в контексті зарубіжного досвіду (2010)
Сухенко О. А. - Фундаментальна оцінка ринкової вартості компанії, зважена на циклічний фактор (2010)
Калмиков О. В. - Удосконалення системи державного регулювання малого бізнесу в сучасних умовах (2010)
Франчук Т. М. - Інвестиційна привабливість та інвестиційна конкурентоспроможність економіки (2010)
Терещенко Г. М. - Напрями удосконалення системи державного регулювання ринку фінансових послуг (2010)
Канцуров О. О. - Інституціональний аналіз як спеціальний метод дослідження бухгалтерського обліку (2010)
Качан Т. В. - Розвиток державного фінансового контролю в контексті положень нового Бюджетного кодексу України (2010)
Роман О. Т. - Контроль у системі управління фінансовою діяльністю держави (2010)
Кузнецов О. В. - Посткризова трансформація глобального фінансового середовища (2010)
Голубка С. М. - Особливості формування та функціонування фінансової системи Гетьманщини (середина XVII – перша половина XVIII ст.) (2010)
Волощук Р. Є. - Історичні аспекти адміністрування податків (2010)
Титул, зміст (2009)
Мярковський А. І. - Формування місцевих бюджетів як складова соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць (2009)
Чугунов І. Я. - Вплив податкової політики на макроекономічну рівновагу, Крючкова Н. М. (2009)
Волковинська Т. В. Волковинська Т. В. - Теоретичні засади реалізації ефективної бюджетної політики (2009)
Євтушенко Н. М. Євтушенко Н. М. - Визначення напрямів та шляхів розвитку бюджетної політики України в кризовий період (2009)
Карп Г. В. - Інструменти європейської політики розвитку гірських населених пунктів (2009)
Корень Н. В. Корень Н. В. - Концептуальні засади формування оптимальної структури бюджетних видатків (2009)
Легкоступ І. І. - Розподіл функцій та видатків між рівнями бюджетної системи держави (2009)
Остріщенко Ю. В. Остріщенко Ю. В. - Теоретико-методологічні засади запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні (2009)
Ящук В. В. - Розвиток фондового ринку України (2009)
Новікова М. М. Новікова М. М. - Потенціал фінансової стійкості машинобудівних підприємств (2009)
Боровик П. М. Боровик П. М. - Напрями державного регулювання процесів земельного оподаткування в Україні, Кончаковська Е. О. Кончаковська Е. О. (2009)
Качан Т. В. Качан Т. В. - Кадровий менеджмент при запровадженні професії внутрішнього аудитора в державному секторі (2009)
Лисенко В. В. Лисенко В. В. - Державний фінансовий контроль у сфері охорони здоров’я (2009)
Шомникова А. В. Шомникова А. В. - Ринок медичних послуг: проблеми ефективного використання маркетингових досліджень (2009)
Плескач В. Л. Плескач В. Л. - Фінансовий контроль і управління грошовими коштами підприємств в умовах поглиблення фінансової кризи, Жадько К. С. Жадько К. С. (2009)
Суркова Ю. О. Суркова Ю. О. - Фінансовий контроль у будівництві: теоретичні засади здійснення та українські реалії (2009)
Марущак М. В. Марущак М. В. - Основні напрями оптимізації функціонування банку (2009)
Титул, зміст (2009)
Чугунов І. Я. - Напрями застосування програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів, Остріщенко Ю. В. (2009)
Зварич О. В. - Методологічні основи прогнозування надходжень податку з доходів фізичних осіб (2009)
Карп Г. В. - Теоретико-методологічні засади формування місцевих бюджетів гірських населених пунктів (2009)
Лисенко В. В. - Ефективність використання бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я (2009)
Батіщева С. М. - Фінансування капітальних вкладень місцевих бюджетів (2009)
Макогон В. Д. - Шляхи удосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин (2009)
Панченко О. В. - Інституційні засади програмно-цільового методу бюджетування (2009)
Точиліна І. В. - Бюджетно-податкове регулювання інноваційного розвитку економіки України (2009)
Запатріна І. В. - Удосконалення політики тарифоутворення у системі фінансового забезпечення розвитку комунальних систем централізованого водопостачання та водовідведення, Лебеда Т. Б. (2009)
Грабчук О. М. - Джерела виникнення сучасної фінансової рецесії (2009)
Тарасюк М. В. - Бізнес-моделювання економічних систем суб’єктів мережевого торговельного підприємництва (2009)
Терещенко Г. М. - Проблеми розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні, Смоляр Ю. О. (2009)
Максимчук Є. О. - Бюджетне фінансування програм соціального захисту населення (2009)
Редькін Д. О. - Альтернативи залучення позикового капіталу для інвестування розвитку малого бізнесу, Добровольський О. І. (2009)
Міщенко С. В. - Обґрунтування концептуальних засад удосконалення організації роботи з готівкою (2009)
Осипчук Д. Г. - Інфляційне таргетування в Україні: підходи до запровадження (2009)
Титул, зміст (2009)
Чугунов І. Я. - Основні напрями подальшого розвитку програмно-цільового методу планування бюджету, Книшенко І. Ф. (2009)
Карп Г. В. - Досвід фінансування місцевих бюджетів гірських населених пунктів у зарубіжних країнах (2009)
Косаревич Н. Б. - Перспективи розвитку бюджетної системи України в контексті змін до Бюджетного кодексу України (2009)
Крикун Т. І. - Державний фінансовий контроль у системі бюджетного регулювання (2009)
Молохова Я. О. - Проблеми забезпечення місцевих бюджетів фінансовими ресурсами (2009)
Маркович Г. Б. - Перспективні напрями вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні (2009)
Шишко О. В. - Удосконалення формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів вирівнювання (2009)
Тарасюк М. В. - Розробка статичних бізнес-моделей економічних процесів торговельних мереж в умовах контролінгу (2009)
Лупенко Ю. В. - Перспективи розвитку акціонерних товариств України в умовах реформування законодавства (2009)
Трохимчук І. М. - Сутність державного фінансового контролю у сфері освіти (2009)
Ящук В. В. - Розвиток системи регулювання ринків фінансових послуг у зарубіжних країнах (2009)
Филюк Г. М. - Наукові підходи до типологізації ринкових структур (2009)
Римар О. Г. - Модернізація податкової політики України як фактор подолання кризових явищ в економіці (2009)
Попова О. С. - Нормативно-правове забезпечення діяльності страхових компаній (2009)
Затонацька Т. Г. - Податкові важелі реалізації інвестиційної політики держави (2009)
Русул Л. В. - Основні проблеми оподаткування страхової діяльності в Україні (2009)
Буглаєва О. Ю. - Податковий контроль: теоретичний аспект (2009)
Кульпінський С. В. - Регулювання вимог до банківського капіталу в контексті антициклічної політики (2009)
Абрамович С. Д. - Художественный мир Марии Тилло (2011)
Аметова Э. К. - Усадебный быт в "Путешествии Глеба" Б. Зайцева как феномен русской культуры (2011)
Андрієвська В. М. - Топос міста в романі Альфреда Дебліна "Берлін. Александерплац" (2011)
Баранская Е. М. - Поэт и общество: творческая концепция Я. П. Полонского (2011)
Бескровная Е. Н. - Особенности трансформации трактата "Гитин" в мировой литературе (2011)
Беспалова Е. К. - Творчество В. Набокова и феномен трансатлантической литературы (2011)
Бессараб Е. Н. - Рецепция романистики Ш. Бронте в зарубежных исследованиях (2011)
Білоконенко І. С. - Поет у придворній культурі Англії єлизаветинської епохи (2011)
Брега Л. О. - Ґендерний аспект української постмодерної літератури в сучасних наукових літературознавчих студіях (2011)
Воеводина О. А. - Специфика анализа рамочного текста в лирике (2011)
Гетман Ю. С. - Архетип "трикстер" в "Комедии о российском дворянине Фроле Скабееве и стольничьей Нардин-Нащокина дочери Аннушке" (2011)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Мотив смерті в поезії Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ (2011)
Гусев А. В. - Реклама как квазиреальный симулякр в романе В. Пелевина "Generation ‘П’" (2011)
Гусева Е. А. - Военный очерк 40-х годов (2011)
Драган О. А. - Образ ладьи в творчестве Л. Мартынова (2011)
Евдокименко Е. А. - Фольклорные элементы в современных пьесах о детях и подростках (2011)
Ефименко Е. А. - Национальная идентичность и литературная традиция в творчестве Дж. Б. Шоу (2011)
Зимомря М. С. - Весомый вклад в достоевсковедение (2011)
Зубарь Д. А. - Мотив смерти двойника в русском и европейском декадентском романе (2011)
Иванцов Е. Г. - Пострецепция чтения: дифференциация обращения читателя к художественному тексту (2011)
Ивахненко М. Н. - Функция иноязычных элементов в произведениях В. Аксенова (2011)
Калашникова О. Л. - Об этнических и жанровых стереотипах: женские автодокументы XVIII века (2011)
Кирпа О. А. - Судьба "шестидесятничества" в романе В. Аксёнова "Таинственная страсть" (2011)
Клюйко Г. С. - Тревожный мир сыщика Ивана Дмитриевича Путилина (2011)
Коновальчук Ю. В. - Китай и китайцы в путевых очерках И. А. Гончарова "Фрегат "Паллада”" (2011)
Криворучко С. К. - Екзистенціалістський умонастрій роману "Мандарини" Сімони де Бовуар (2011)
Крикун O. А. - Особливості дихотомічності мотиву на прикладі творів Дж. Селінджера, В. Шевчука і Г. Тютюнника (2011)
Курьянов С. О. - Крымский текст в литературе Киевской Руси (2011)
Магдиш P. О. - Автор-персонаж у подорожньому нарисі Сергія Жадана "Anarchy in the Ukr" (2011)
Мешкова В. Є. - Сучасна американська література: розмаїття культур та імен (2011)
Новохатский Д. В. - Художественная специфика рассказа Джулиана Барнса "Помехи" (2011)
Остапенко И. В. - Лирический пейзаж и картина мира: пространственно-временные отношения (2011)
Перзеке М. Ю. - Традиции и новаторство в поэтике "иного царства" сказки С. Аксакова " Аленький цветочек" (2011)
Перинец Е. Ю. - "Российский текст" в романе Н. Ключарёвой "Россия: общий вагон" (2011)
Плотникова В. А. - Современные интернет-пользователи об Александре Николаевиче Вертинском (2011)
Погорелова Д. А. - Романтическое двоемирие в прозе В. В. Набокова (2011)
Попкова Ю. В. - Мир вещей в рассказах Н. А. Тэффи (2011)
Потницева Т. Н. - О Пушкине, о зайцах, о судьбе... (диптих о пушкинском зайце Саши Дагдейл) (2011)
Раковская Н. М. - Авторское сознание в критической модели А. П. Григорьева (2011)
Сенчило Н. О. - Генеалогічні зв’язки турецької та європейських літератур у межах соціального реалізму (2011)
Сидорчук О. В. - Сатиричне зображення сучасності у п’єсі Сергія Жатіна "Ромео і Джульєтта: воронежські страждання" (2011)
Скуртул Г. С. - Художнє осмислення заробітчанства в сучасній жіночій прозі (2011)
Старецкий Т. В. - Особенности комизма в социально-психологической повести В. И. Даля "Бедовик" (2011)
Старцева В. С. - Розвиток афро-американської літературної традиції в контексті доби гарлемівського ренесансу (2011)
Фокина C. А. - Коммуникативный статус лирической героини в цикле М. Цветаевой "Стихи к Блоку" (2011)
Фомина Л. В. - Трансформация античного мифа в "Эндимионе" Джона Лили (2011)
Чепурда Г. М. - Творчість Енні Пру в контексті американського мультикультуралізму (2011)
Чивликлий Г. Д. - Функции символов в постмодернистской драме Б. Акунина (пьесы "Чайка", "Инь и ян") (2011)
Юферева Е. В. - "Когда меня хандра внезапно посетит": динамика темы скуки в русской литературе второй половины хіх века (2011)
Янченко Ю. В. - Естетизм О. Уайльда в оцінках сучасних літературознавців (2011)
Яшкіна В. В. - Концептуальна ідея та її художнє відтворення: деякі аспекти порівняльного аналізу перекладів "Оди грецькій вазі" Джона Кітса (2011)
Ворожбит О. Б. - Автоімунний гепатит: сучасні підходи до діагностики, Грицко Р. Ю., Герасун О. Б. (2015)
Кучеренко А. М. - Поліморфізм гена IFNL4 – новий фармакогенетичний маркер ефективності терапії хронічного вірусного гепатиту С, Романчук К. Ю., Пампуха В. М., Мороз Л. В., Лівшиць Л. А. (2015)
Козько В. М. - Діагностика фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С: сучасний стан проблеми та перспективи, Анциферова Н. В., Соломенник Г. О., Юрко К. В., Бондар О. Є., Винокурова О. М., Пеньков Д. Б. (2015)
Скляров Є. Я. - Моніторинг порушень функції печінки у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі метаболічного синдрому, Аксентійчук Х. Б., Курляк Н. В. (2015)
Кондратюк К. О. - Лікування порушень мікроекології кишечника у хворих цукровим діабетом 2 типу та неалкогольною жировою хворобою печінки, Боднар П. М., Янковський Д. С., Лисяна Т. О., Пономарьова І. Г. (2015)
Скибчик В. А. - Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасна діагностика, Войтович М. О. (2015)
Самогальська О. Є. - Особливості перебігу поєднаної алкогольної та неалкогольної жирової хвороби печінки, Мерецький В. М., Баб’як О. В. (2015)
Єгорова Т. А. - Ефективність застосування адеметіоніну для попередження виникнення депресії у хворих на хронічний гепатит С під час противірусної терапії залежно від генотипу HCV, Ворожбит О. Б. (2015)
Козько В. М. - Стан показників вуглеводного та пуринового обмінів у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Соломенник Г. О., Анциферова Н. В. (2015)
Стрільчук Л. М. - Ехогенність печінки та її асоціації з клініко-лабораторними параметрами у хворих з артеріальною гіпертензією (2015)
Процюк Р. Г. - Функціональний стан печінки у хворих на коінфекцію ВІЛ, туберкульоз та хронічний гепатит С, Голубовська О. А., Сукач М. М., Марченко Г. Ф. (2015)
Приставка П. О. - Обробка сигналів з високочастотноюзавадою на основі часткових випадків комбінацій B-сплайнів (2010)
Швацька Ю. I. - Апроксимація розподілу вейбулла сплайн-експоненційним розподілом та сумішшю двох експоненційних, Приставка О. П. (2010)
Приставка П. О. - Складові інформаційного забезпечення автоматизованої обробки цифрованих зображень на основі локальних операторів, Чолишкіна О. Г. (2010)
Ємел’яненко Т. Г. - Прогнозування стану техногенно навантажених територій з використанням байєсовського підходу, Крюк Л. В. (2010)
Мацуга О. М. - Обчислювальні схеми відтворення сплайн-нормального розподілу на основі методу максимальної правдоподібності, Оголь Ю. В. (2010)
Голуб С. В. - Зниження впливу характеру розподілу значень вхідних даних на якість моделей об’єктів соціоекологічного моніторингу (2010)
Карпов О. Н. - Распределённый алгоритм оценки функционального состояния и индивидуальности человека по его речи (2010)
Лучинкіна О. І. - Транскриптор як один з вузлів загальної експертної системи розпізнавання мови, Аксьоненко П. Ю., Карпов О. М. (2010)
Кузнецов К. А. - О разбиении графов в задачах сегментации изображений, Бовкун А. С., Мозговая И. В. (2010)
Савінов О. М. - Порівняльний аналіз використання експоненціальних та логістичних моделей якості навчання (2010)
Кузьма К. Т. - Аналіз методів прийняття рішень (2010)
Chugay А. О. - Software environment of analysis of speech with purpose of recognition of the functional state of man (2010)
Romanuke V. V. - Optimal WLF equation over experimental viscosity measurements by finite set of fixed temperatures (2010)
Дроздова І. В. - Інформаційна технологія діагностики хронічної серцевої недостатності, Сидорова М. Г., Харченко О. О., Романенко С. В., Поріц С. Л., Чумак Г. Б. (2010)
Девяткін І. В. - Візуалізація даних в Web за допомогою Spidergl (2010)
Якунин А. А. - Анализ логистической технологии взаимодействия промышленных предприятий (2010)
Медведєв Д. Г. - Алгоритм параметризації еозинофілів з допомогою сплайнів, Шелевицький І. В. (2010)
Приставка А. Ф. - Метод и вычислительная технология планирования испытаний на надежность на основе сплайн-распределния Вейбулла, Байбуз О. Г., Земляная С. В. (2010)
Приставка О. П. - Кластерний аналіз гідрогеохімічних даних, Єрещенко Н. М., Сидорова М. Г. (2010)
Павловский В. И. - Синтез аннелированных систем по положению 1,2 на основе 3-арилиден-5-фенил-1,2-дигидро-3H-1,4-бенздиазепин-2-онов, Бачинский С. Ю., Андронати С. А. (2013)
Сейфуллина И. И. - Координационные соединения Sn (IV) с гидроксикарбановыми кислотами, Марцинко Е. Э., Чебаненко Е. А. (2013)
Ракитская Т. Л. - Зависимость защитных свойств низкотемпературного катализатора от концентрации монооксида углерода и эффективного времени контакта, Киосе Т. А., Эннан А. А. (2013)
Джамбек А. А. - Электрохимическое исследование окислительно-восстановительных процессов, протекающих при химическом выщелачивании металлов, Джамбек О. И., Блайда И. А., Васильева Т. В., Слюсаренко Л. И. (2013)
Хома Р. Е. - Электрохимические свойства системы "оксид серы (IV) - вода" (2013)
Кіосе Т. О. - Вплив попередньо сорбованого діоксиду сірки на каталітичну активність нанесених купрум-паладієвих комплексів у реакції низькотемпературного окиснення монооксиду вуглецю киснем повітря (2013)
Теслюк О. И. - Опеределение кофеина по тушению сенсибилизированной люминесценции комплексного соединения иона Tb (III), Бельтюкова С. В., Ливенцова Е. О. (2013)
Гузенко Е. М. - Особенности динамики сорбции комплекса 1,5-дифенилкарбазоната хрома (III) катионитами КУ-2-8 и КБ-4П-2 из вод разных категорий (2013)
Савин С. Н. - Кинетика полимеризации олигомерных систем с повышенной вязкостью (2013)
Колот А. М. - Розвиток наук про працю та соціально-трудові відносини на засадах міждисциплінарності (2014)
Петюх В. М. - Характеристика та ранги компетенцій з управління командами, Чакалова К.О. Чакалова К.О. (2014)
Грішнова О. А. - Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку (2014)
Juchnowicz M. - Building employee engagement through professional development, Danilewicz D. (2014)
Куліков Г.Т. - До питання про витрати роботодавця на утримання робочої сили (2014)
Симхович В. А. - Технологии обеспечения социальной ответственности белорусского бизнеса (2014)
Маршавін Ю. М. - Методологічні та прикладні засади визначення економічних втрат від професійного дисбалансу на ринку праці України (2014)
Бабенко А. Г. - Роль матеріальної мотивації у підвищенні продуктивності праці в аграрному секторі, Дронова Т. С. (2014)
Ємельяненко Л. М. - Формування системи збалансування людського та технологічного розвитку в Україні (2014)
Савченко В. А. - Механізм формування державного замовлення на підготовку фахівців і робітників (2014)
Петрова І. Л. - М’які фактори управління змінами у сфері соціально-трудових відносин (2014)
Куценко Т. Ф. - Соціальні пільги в Україні: аналітичний огляд, Бондар М. Ю. (2014)
Безтелесна Л. І. - Молодіжне безробіття: оцінка масштабів і напрями мінімізації (2014)
Червінська Л. П. - До питання мотивації персоналу (2014)
Курило І. О. - Освіта для населення третього віку як сучасний демоекономічний імператив, Аксьонова С. Ю. (2014)
Бурлуцький С. В. - Соціальне партнерство та корпоративна відповідальність: гомеостатичний підхід (2014)
Нестуля О. О. - Харизма й харизматичне лідерство: аналіз основних концепцій, Нестуля С. І. (2014)
Красномовець В. А. - Аналіз підходів до трактування рівня життя населення (2014)
Дейч М. Є. - Благодійність як прояв соціальної відповідальності: стан і перспективи розвитку (2014)
Бервено О. В. - Социальные проблемы инновационного развития, Броницкая В. В. (2014)
Никифоренко В. Г. - Головні аспекти інноваційної розбудови системи безперервної освіти, Іванова Л. В. (2014)
Андрейцева І. А. - Формування та використання трудового потенціалу: теоретичні аспекти (2014)
Иванова Е. В. - Диверсификация как эффективный инструмент формирования организационной культуры (2014)
Звонар В. П. - Демографічні аспекти соціальної стратифікації (2014)
Кицак Т. Г. - Інноваційні напрями розвитку корпоративної культури на вітчизняних підприємствах, Коваленко І. Ф. (2014)
Харабуга С. В. - Особливості інституційного забезпечення системи управління професійною орієнтацією (2014)
Дяконенко О. І. - Методичні засади оцінки продуктивної зайнятості населення (2014)
Ткач С. М. - Сучасні тенденції та ризики інвестування у людський капітал регіону (2014)
Ільїн С. В. - Дослідження сучасного стану житлово-комунального господарства Донецької області (2014)
Кучин С. П. - Духовно-моральний розвиток суспільства — основа соціальної безпеки та важіль розвитку трудового потенціалу держави (2014)
Процевят О. С. - Трудовий потенціал як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону (на прикладі Львівської області) (2014)
Тютюнникова С. В. - Потребность в труде в структуре человеческого потенциала, Ганжерли А. О. (2014)
Котляров И. Д. - Нетрадиционные формы занятости: попытка содержательного анализа (2014)
Будько І. О. - Заробітна плата — основа добробуту населення (2014)
Бондарчук К. П. - Підтримка діяльності суб’єктів сільгоспгосподарювання в розвинених країнах як засобу забезпечення їх функціонування у формальному секторі економіки (2014)
Даниленко О. А. - Оцінка національного рівня розвитку КСВ у Євросоюзі та Україні. Досвід для України (2014)
Вонберг Т. В. - Дослідження перспектив розвитку атипових форм зайнятості соціологічними методами (2014)
Кошовий Б. О. - Демотивація праці у мотиваційній концепції ієрархії потреб (2014)
Гаман Г. В. - Інноваційно-інформаційне забезпечення відтворення людського капіталу в Україні (2014)
Дяків О. П. - Сучасні особливості трансформації форм зайнятості в регіоні та перспективи їх розвитку (2014)
Леонтенко О. М. - Нова роль служб персоналу у сучасних умовах економічного розвитку (2014)
Тужилкіна О. В. - Оптимізаційне забезпечення ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості трудового життя (2014)
Гуцалюк О. М. - Місце технології управління персоналом підприємства в системі менеджменту (2014)
Щетініна Л. В. - , Рудакова С. Г., Данилевич Н. С. Формування ефективної зайнятості населення в Україні: передумови, орієнтири та заходи (2014)
Брінцева О. Г. - Вплив кризових явищ у соціально-трудовій сфері на процеси формування та використання людського капіталу (2014)
Кир’янова О. В. - Формування адаптаційної мобільності фахівця як чинник особистісної ефективності (2014)
Білик О. М. - Нестандартна зайнятість: виклики сьогодення (2014)
Кравченко В. О. - Кадрова безпека — основа економічної безпеки підприємства (2014)
Василик А. В. - Сучасні виклики та інноваційні практики управління персоналом (2014)
Сорока О. В. - Соціальна стратегія у системі управління сучасним підприємством, Кривцова М.С. (2014)
Згалат-Лозинська Л. О. - Організаційно-економічні проблеми стимулювання професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України (2014)
Калина А. В. - Формування організаційно-економічного механізму стимулювання праці в умовах нестабільного економічного розвитку (2014)
Залєтов О. М. - Страховий захист ключового персоналу підприємства (2014)
Печенюк А. В. - Мотивація ефективного професійного розвитку науково-педагогічних працівників (2014)
Гемма М. Д. - Методологічні засади організаційно-економічного механізму професійного навчання (2014)
Дорош О. В. - Оцінка забезпечення гідної праці в Україні за фундаментальними індикаторами (2014)
Дмитрук С. М. - Вплив людського капіталу на розвиток підприємства (2014)
Баб’як Г. П. - Демографічні чинники та їх вплив на відтворення трудового потенціалу України (2014)
Рябоконь І. О. - Модель якості трудового життя інноваційного працівника в новій економіці (2014)
Побулавець Н. Л. - Концептуальні підходи до дефініцій поняття "міграція" (2014)
Семикіна А. В. - Управління соціальними інноваціями в контексті завдань ефективного розвитку та використання людського капіталу (2014)
Кирилюк В. В. - Сучасні підходи щодо визначення рівня соціальної згуртованості суспільства (2014)
Польова В. В. - Щодо оцінки якості роботи кадрових служб (2014)
Ільченко Б. В. - Напрямки реформування соціального діалогу в Україні (2014)
Гуцал О. П. - Бюджет витрат на персонал у системі бюджетів підприємства (2014)
Пашкович М. А. - Особенности профессиональной деятельности в свете ограниченности возможностей индивидов (2014)
Глушко Т. В. - Інтеграція ключових компетенцій персоналу для підвищення ефективності його діяльності (2014)
Глущенко О. І. - Управлінський персонал споживчої кооперації: стан та перспективи розвитку (2014)
Баско А. В. - Особливості структури управлінського персоналу в державній службі України (2014)
Галешова Е. И. - Влияние кадровой деятельности на успешность функционирования организаций в Республике Беларусь (2014)
Панькова А. Д. - Вплив символів і знаків на людську свідомість у трудових і навчальних процесах (2014)
Титул, зміст (2009)
Закон України "Про Державний бюджет України на 2009 рік” (2009)
Міщенко В. І. - Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи, Лисенко Р. С. (2009)
Плескач В. Л. - Сучасні підходи щодо фінансового регулювання механізму реалізації регіональних цільових програм, Желябовський Ю. Г. (2009)
Уманців Ю. М. - Глобальні фінансові виклики: світовий досвід та українські реалії (2009)
Юшко С. В. - Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи (2009)
Тридід О. М. - Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму антикризового управління банком, Вовк В. Я. (2009)
Щурик М. В. - Найважливіші передумови інноваційного забезпечення процесу відтворення земель в аграрному секторі Карпатського макрорегіону (2009)
Калач Г. М. - Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок України (2009)
Лютий І. О. - Фінанси: теорії, школи й нові реалії (2009)
Титул, зміст (2009)
Шелудько Н. М. - Фінансові кризи на ринках, що розвиваються: теоретичні й емпіричні аспекти аналізу, Шкляр А. І. (2009)
Полозенко Д. В. - Проблеми фінансування професійно-технічних навчальних закладів в Україні (2009)
Крисоватий А. І. - Вплив поглиблення інтеграції на податкову політику країн - учасниць ЄС, Кощук Т. В. (2009)
Буряченко А. Є. - Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування (2009)
Десятнюк О. М. - Аксіологія ризикованості сфери оподаткування (2009)
Салтинський В. В. - Особливості організації кредитування національних економік Міжнародним валютним фондом (2009)
Кульпінський С. В. - Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці (2009)
Приказюк Н. В. - Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії, Моташко Т. П. (2009)
Мозенков О. В. - Ринкова вартість компаній у системі захисту корпоративних прав держави, Калюжний В. В. (2009)
Шиндирук І. П. - Вартісні особливості моделювання управління борговими зобов’язаннями підприємств (2009)
Савлук С. М. - Стимулювання нарощування власного капіталу банків (2009)
Диба В. М. - Інтелектуальний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку (2009)
Титул, зміст (2009)
Барановський О. І. - Предтечі фінансових криз (2009)
Науменкова С. В. - Проблеми подолання негативного впливу глобальних диспропорцій та формування нового геофінансового механізму, Міщенко С. В. (2009)
Сивульський М. І. - Результати роботи, проблеми й завдання державної контрольно-ревізійної служби України (2009)
Демків О. І. - Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні (2009)
Вожжов А. П. - Про причини створення регіональних резервних валют і зміни в світовій валютній системі (2009)
Береславська О. І. - Валютний курс і зовнішня торгівля: теоретичні й емпіричні аспекти взаємозв’язку (2009)
Дорошенко І. В. - Теоретико-методологічні основи концепції розвитку фінансових ринків в умовах глобальної кризи (2009)
Терещенко Г. М. - Особливості ресурсного забезпечення банківського іпотечного кредитування, Мошкова М. М. (2009)
Бикова В. Г. - Інноваційне управління ресурсним обміном в економічних системах, Курячий Є. В., Ряснянський Ю. М. (2009)
Мельник О. Г. - Уніфікована матрична модель діагностики діяльності підприємства (2009)
Юрій С. І. - Фундаментальне дослідження фінансово-монетарної сфери України (2009)
Звіти, коментарі, новини (2009)
Андріюк В. В. - Функціонування судової влади в контексті принципу верховенства права: постановка проблеми (2014)
Мироненко І. В. - Регламентація земельних відносин добросусідства в кодифікації "Права, за якими судиться малоросійський народ” (1743 р.) (2014)
Олійник О. С. - Особливості припинення шлюбу в давньоримському суспільстві: теоретичний аспект (2014)
Питльована В. П. - Формування державно-правових інститутів у Галичині в складі Австрії (кінець XVIII- початок XIX ст. ст.) (2014)
Саветчук Н. М. - Державно-правові ідеї І. Франка в процесі сучасного державотворення (2014)
Розвадовський В. І. - Правові аспекти мовного питання в сучасних умовах (2014)
Стефанчук М. М. - Повноваження прокурора у провадженні в справах про адміністративні правопорушення крізь призму правової регламентації функцій прокуратури України (2014)
Бойко Н. М. - Особливості договору приєднання (2014)
Ганкевич О. М. - Поняття батьківства та материнства у сімейно-правовій доктрині (2014)
Ковалишин О. Р. - Правовий статус негласного товариства (Stille Gesellschaft) в Австрійській Республіці (2014)
Козик В. Є. - Посвідчення цінними паперами "алеаторних прав" (2014)
Козлов А. М. - Правовий статус державного замовника у договорі поставки товарів за державним замовленням (2014)
Логвінова М. В. - Судова практика розгляду цивільних справ, пов’язаних із встановленням правового режиму майна фізичної особи-підприємця, набутого за час шлюбу (2014)
Мартинюк Н. Р. - Порівняльно-правова характеристика холдингів і холдингових компаній за законодавством іноземних держав (2014)
Русин О. Ю. - Представництво юридичних осіб в цивільному процесі (2014)
Сліпченко С. О. - Проблеми визначення поняття "відчуження" у цивільному праві (2014)
Шищак-Качак О. О. - Особливості та практична цінність правових позицій Верховного Суду України в процесі регулювання сімейних відносин (2014)
Яворська І. М. - Правові засади гармонізації законодавства україни з правом ЄС у сфері регулювання діяльності товариства (2014)
Грабар Г. М. - Актуальні правові питання приватизації земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян (2014)
Мороз Г. В. - Правові аспекти реалізації громадських екологічних інтересів в процедурі оцінки впливу на довкілля (2014)
Матвієнко Є. П. - До проблеми пенсійного забезпечення інвалідів (2014)
Лихова С. Я. - Порушення норм гуманітарного права (актуальні питання ратифікації Римського статуту), Швець Р. В. (2014)
Басиста І. В. - Особливості провадження окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні катастроф і аварій на залізничному транспорті (2014)
Колот А. М. - Розвиток наук про працю та соціально-трудові відносини на засадах міждисциплінарності (2014)
Лібанова Е. М. - Нерівність за доходами в сучасній Україні (2014)
Петюх В. М. - Моделювання стратегічного розвитку системи соціального управління персоналом (2014)
Гнибіденко І. Ф. - Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення, Руснак А. Д. (2014)
Яцунь О. М. - Креативний людський капітал в просторі суспільства знань: економічний аспект (2014)
Sergii. I. Arkhiiereiev - The practice of competency modelling within the context of human resource development, Kateryna V. Poberezhna (2014)
Petro. G. Pererva - Using hr scorecard for development of the strategic potential of machine-building enterprises, Roman O. Poberezhnyi (2014)
Olga I. Savchenko - Activization business activities through the development of competence-based approach, Roman O. Nesterenko (2014)
Новікова О. Ф. - Інноваційні підходи до формування соціальної політики в умовах зростання зовнішніх та внутрішніх викликів (2014)
Назарова Г. В. - Стан та регіональні особливості матеріального стимулювання трудової діяльності в Україні (2014)
Семикіна М. В. - Компенсаційна політика як важіль активізації інноваційної праці, Жеребченко Т. І. (2014)
Михальченко Г. Г. - Гендерні аспекти формування людського розвитку (2014)
Цимбалюк С. О. - Оцінка переваг і домінанти розвитку компенсаційної моделі винагороди за працю (2014)
Самолюк Н. М. - Аутсорсинг персоналу — новітній інструмент оптимізації витрат підприємств, Юрчик Г. М. (2014)
Новак І. М. - Методичні підходи до формування галузевого стандарту оплати праці (2014)
Медвідь М. М. - Регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення шляхом залучення жінок до військової служби, Дем’янишин В. М. (2014)
Атаева Е. А. - Тенденции развития и эффективности использования трудового потенциала в донецком регионе (2014)
Бунтовская Л. Л. - О Направлениях обеспечения комплексного подхода к управлению трудовыми конфликтами (2014)
Никифоренко В. Г. - Оновлення підходів до системного управління розвитком людських ресурсів (2014)
Поплавська О. М. - Соціальне партнерство як інструмент забезпечення соціальної безпеки країни (2014)
Штундер І. О. - Механізм формування ефективної зайнятості в умовах нноваційного розвитку економіки (2014)
Шкода Т. Н. - Парадигма стратегічного управління людським капіталом підприємства: категорійний апарат (2014)
Махсма М. Б. - Вплив диференціації доходів сільського населення на можливості його трудової зайнятості (2014)
Кузнецова Н. Б. - Концепція управління талантами в системі менеджменту знань (2014)
Салова Н. А. - Сучасні технології управління персоналом в українских реаліях (2014)
Кравчук О. І. - Соціально-трудові відносини в умовах формування мережевої економіки: основні тренди (2014)
КоломоєцьТ. Г. - Професійна діяльність та чинники, що зумовлюють її в сучасних умовах (2014)
Сокол Н. А. - Механізм формування конкурентоспроможності в контексті розвитку корпоративної соціальної відповідальності (2014)
Словінська Н. М. - Матеріальне стимулювання як складова системи управління ефективністю роботи персоналу (2014)
Азьмук Н. А. - Трансформація процесу праці в інформаційній економіці (2014)
Волобоєва І. О. - Компетенції: ключовий елемент управління людським капіталом організації (2014)
Прохоровська С. А. - Значення доходів у процесі розвитку трудового потеціалу регіону (2014)
Зоря Т. М. - Соціокультурні аспекти інноваційного менеджменту (2014)
Ємельяненко Л. М. - Системні вади регулювання національного ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності, Лисик Н. С. (2014)
Войналович І. А. - Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан та реалізація їх прав в Україні, Кримова М. О., Щетініна Л. В. (2014)
Злотников А. Г. - Демографические процессы Беларуси в отражении социально-трудовых отношений (2014)
Slavianska Viara. - Project management as a collection of qualities and characteristics (2014)
Столярук Х. С. - Розробка сценарію дослідження методологічних проблем моделювання компетенцій фахівців (2014)
Монастирська Г. В. - Соціально-трудова сфера України: характеристика на основі порівняльного аналізу (2014)
Задорожный Г. В. - Свобода-ответственность, социальное партнерство и ценностная конкурентоспособность как трендовые маркеры современного государственного хозяйственного возрождения Украины, Олефир В. Н. (2014)
Костишина Т. А. - Сучасні аспекти ефективності використання найманої праці в економіці України, Кравченко О. О. (2014)
Руженський М. М. - Теоретичні аспекти формування економічних основ соціального захисту населення в ринковій економіці (2014)
Гриненко А. М. - Формування цивілізаційних основ сучасної соціальної політики (2014)
Козир І. С. - До питання визначення та класифікації функцій вищої освіти (2014)
Борецька Н. П. - Механізми мотивації та оцінки праці персоналу сервісних підприємств, Крапівіна Г. О., Багдасарова Д. Г. (2014)
Чуб О. В. - Чинники ефективної зайнятості молоді в сучасних умовах (2014)
Шушпанов Д. Г. - Соціально-економічні детермінанти здоров’я населення через призму соціального маркетингу (2014)
Кожан Т. О. - Дескриптори навчальних досягнень студентів у компетентнісно орієнтованій освіті (2014)
Гебер Н. А. - Особливості системи навчання персоналу підприємств мережного ритейлу (2014)
Малютенко О. Ю. - Роль персоналу в процесі визначення факторів стратегічниї ризиків (2014)
Твердушка Т. Б. - Діагностика об’єктів інноваційної праці як інструмент підвищення інноваційної активності персоналу (2014)
Назаров Н. К. - Методичний підхід до визначення ефективності соціально-трудових відносин на підприємстві (2014)
Савицька Н. Л. - Теоретичні аспекти моделювання господарської суб’єктності людини в умовах інноваційного розвитку (2014)
Головко Л. В. - Трансформація соціально-демографічних тенденцій розвитку сільських територій України (2014)
Гаєвська О. Б. - Організаційний потенціал кооперації праці і управління (2014)
Смалійчук А. В. - Вплив рееміграції на інноваційний розвиток України (2014)
Фіненко О. Ю. - Інновації в системі підготовки кадрів для харчової промисловості в Україні (2014)
Сочинська-Сибірцева І. М. - Методи оцінки соціального стану трудового колективу (2014)
Базалійська Н. П. - Контролінг як інноваційна комплексна система управління трудовою поведінкою робітників на підприємстві (2014)
Панчук А. А. - Методологія оцінки якості трудового життя працівників сфери сільського господарства (2014)
Омельченко Ю. Ю. - Оцінювання ефективності інструментів та власне професійного добору персоналу (2014)
Захарченко Я. Л. - Cистемний підхід до оцінювання кваліфікації працівників (2014)
Лаушкін О. М. - Проблеми та перспективи трансформації зайнятості у новій економіці (2014)
Микитась В. В. - Соціальна держава як підстава формування та реалізації ефективної соціальної політики (2014)
Крімер Б. О. - Соцільна інтеграція осіб літнього віку в Україні як складова політики "активного старіння" (2014)
Нилова Е. Е. - Тенденции изменения трудового потенциала потребительской кооперации республики Беларусь (2014)
Пархоменко Ю. М. - Пріоритети та особливості закордонних моделей соціального інвестування (2014)
Пляшко О. С. - Міжнародні підходи до оцінювання конкурентоспроможності людських ресурсів: переваги та недоліки (2014)
Колядич О. І. - Європейські орієнтири розвитку сфери зайнятості та боротьби з бідністю у стратегії "Європа-2020", Погорєлов С. Б. (2014)
Семикіна А. В. - Науково-методичні основи оцінювання конкурентоспроможності людського капіталу (2014)
Надрага В. І. - Соціальний захист в системі мінімізації соціальних ризиків (2014)
Лопушняк Г. С. - Державні соціальні стандарти, гарантії та нормативи: сутнісно-проблемні аспекти (2014)
Александрова И. В. - Реалистические тенденции в комедиях М. Н. Загоскина 1810–1820-х годов (2013)
Бескровная Е. Н. - Отражение темы личности через проблему "Маленького человека" творчестве А. Б. Иегошуа (2013)
Георгієвська В. В. - Ідея пізнання у п’єсі К. Марло "Трагічна історія життя та смерті Доктора Фауста" (2013)
Калашникова А. В. - Рябиновые бусы и граненая яшма:поэзия Ли Цинчжао в русском прочтении (2013)
Кирпа О. А. - Круг чтения студентов ДНУ (2013)
Котенко Ю. В. - Архетип прометея в поэзии Николая Минского (2013)
Кошеливская Ю. В. - "А мы – Леонтьева и Тютчева сумбурные ученики": традиции Ф. И. Тютчева в поэзии Г. В. Иванова (2013)
Криворучко С. К. - Трансформація жанру у творчості Сімони де Бовуар (2013)
Машкова Е. Е. - Русские странники-созерцатели на страницах советской производственной прозы 1920–1930-х годов: литературная судьба типа (2013)
Ніколаєнко С. В. - Архітектоніка сонетного циклу Е. Спенсера "Аморетті" (2013)
Новохатский Д. В. - Жанровый статус художественной альтернативной истории (2013)
Останіна Г. Г. - Інонаціональні мотиви в оповіданні Михайла Грушевського "Бех-аль-Джуґур" (2013)
Остапенко С. В. - Субъектно-речевая организация текстов литературно-критических портретов О. Мандельштама 1920-х гг (2013)
Попова Е. А. - "Лениниана" писателя Е. Н. Чирикова (2013)
Сафарова З. А.- Г. - Пізні романи Генрі Джеймса: структура образу персонажа в аспекті "просторової форми" (2013)
Сенева Е. С. - Жанр фельетона в творчестве Саши Черного (2013)
Смолянчук Н. В. - Джерело оновлення сучасного англійського роману (2013)
Строганова О. А. - Соотношение индивидуального языка автора с социокультурным контекстом эпохи (на материале языка литературы равнинной Шотландии) (2013)
Темненко Г. М. - Третье действующее лицо лирики А. Ахматовой (2013)
Тімейчук І. М. - Біблійні алюзії у романі-дистопії М. Етвуд "Історія служниці" (2013)
Чобанюк М. М. - Рецепція українського постмодернізму на межі тисячоліть (2013)
Шапарєва Н. О. - Особливості наративу в романі Л.-Ф. Селіна "Рігодон" (2013)
Штейнбук Ф. М. - Читая о любви (2013)
Титул, зміст (2014)
Затонацька Т. Г. - Фінансування науково-технологічної сфери шляхом державно-приватного партнерства (2014)
Ткаченко Н. В. - Пенсійний чинник соціально-економічних зрушень в архітектоніці суспільної системи, Цікановська Н. А. (2014)
Гайдук Л. А. - Інновації як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств України (2014)
Шиманська О. А. - Сучасні підходи до управління державними інвестиціями: зарубіжний досвід (2014)
Прошкуратов О. М. - Основні соціально-економічні сфери реалізації державно-приватного партнерства у світі (2014)
Григоренко Я. О. - Спеціальні економічні зони: зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування (2014)
Мельничук О. С. - Глобальні тенденції розвитку електронної комерції (2014)
Богдан О. Д. - Державне фінансування інноваційного розвитку агропромислового сектору України (2014)
Шаповал М. В. - Стратегічні аспекти управління державним боргом (2014)
Воронюк В. М. - Суть та необхідність використання капітальних трансфертів у системі міжбюджетних відносин (2014)
Загурський О. М. - Інституціональні умови забезпечення якості продукції аграрного сектору (2014)
Квасова О. П. - Розвиток венчурного банківського інвестування в Україні (2014)
Штиль І. В. - Удосконалення інституціональних основ діяльності кредитних спілок в Україні (2014)
Білоног А. П. - Розвиток компаній зі страхування життя в системі недержавного пенсійного забезпечення (2014)
Козарезенко Л. В. - Реформування податку на додану вартість в аспекті підвищення рівня розвитку людського потенціалу в Україні (2014)
Ломейко Ю. А. - Актуальні проблеми зовнішньоекономічного співробітництва України та шляхи їх розв’язання (2014)
Титул, зміст (2014)
Іваницька О. М. - Регулювання діяльності державних нефінансових корпорацій в Україні, Кощук Т. В., Цицик К. Ю. (2014)
Плескач В. Л. - Перспективи створення ефективного фінансового механізму інноваційного розвитку економіки України, Кончаковська Е. О. (2014)
Котляревський Я. В. - Економічна трансформація видавничо-поліграфічної галузі як складової формування інформаційного суспільства (2014)
Радіонов Ю. Д. - Державні фінанси в системі забезпечення соціально-економічного розвитку України (2014)
Барабаш Т. Г. - Фінансові передумови об’єднання та співробітництва територіальних громад в Україні (2014)
Єрмілова Г. Ю. - Удосконалення системи контролю за здійсненням державних закупівель, Мазка Е. В. (2014)
Озерчук О. В. - Фіскальна ефективність непрямих податків в Україні (2014)
Вєдєнєєв Є. Є. - Особливості визначення митної вартості товарів в умовах об’єднання податкової та митної служби (2014)
Казановська О. М. - Оподаткування підприємницької діяльності населення в Україні (2014)
Жебчук Л. Л. - Фіскальне партнерство: ефективна взаємодія держави та платників податків (2014)
Гайдук Л. А. - Інноваційні фінансові інструменти залучення інвестицій юридичних осіб (2014)
Ткачук В. О. - Моделювання ліквідності банку з урахуванням стандартів Базеля ІІІ (2014)
Кобилянська Л. М. - Світова практика відмивання доходів: сучасні методи та тенденції, Хвалінський С. О., Осипчук М. Д. (2014)
Ухналь Н. М. - Фінансова безпека України в контексті сучасних трансформаційних процесів (2014)
Шестакова О. О. - Ключові аспекти професійної підготовки внутрішніх аудиторів у державному секторі України (2014)
Баюра Д. О. - Теоретичні аспекти розвитку стратегічного планування на підприємствах в умовах ринкової нестабільності, Петрук В. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Затонацька Т. Г. - Пріоритети бюджетної політики країн Європейського Союзу (2014)
Барабаш Т. Г. - Розвиток системи міжбюджетного регулювання в Україні (2014)
Богдан І. В. - Інституційні передумови розвитку публічно-приватного партнерства на регіональному та місцевому рівнях в Україні (2014)
Загурський О. М. - Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії "конкурентоспроможність” (2014)
Дмитренко Е. С. - Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів (2014)
Баженова О. В. - Дослідження факторів динаміки економічного зростання: svar-підхід (2014)
Іголкін І. В. - Публічно-приватне партнерство на місцевому рівні: проблеми і перспективи (2014)
Корж М. А. - Інституційні обмеження прямого іноземного інвестування та напрями їх подолання (2014)
Цицик Р. В. - Напрями підвищення фіскальної стійкості в Україні (2014)
Авраменко О. О. - Сучасні інструменти грошово-кредитної політики та їх роль у забезпеченні економічної безпеки держави (2014)
Третяк Д. Д. - Прогнозування розвитку сектору медичного страхування в Україні, Мінадзе Ю. О. (2014)
Терещенко Г. М. - Інноваційні механізми стимулювання спрямування фінансових ресурсів у розвиток реального сектору економіки, Мусатова Т. А. (2014)
Солодка О. О. - Бінарні опціони в системі інтернет-трейдингу (2014)
Ткачук В. О. - Індикатори кризи ліквідності у банку (2014)
Капленко О. І. - Донорська допомога в контексті підвищення енергоефективності України (на прикладі проектів Фонду Східноєвропейського партнерства) (2014)
Баклан І. М. - Засоби відтворення маніпулятивної імпліцитності у перекладі ділового дискурсу (на матеріалі німецькомовних рекламних листів) (2015)
Бобро М. П. - Дієслівна лексика як художній засіб вербалізації ідеї нещасливого життя в поезії Т. Шевченка (2015)
Галунова Н. М. - Лексико-тематичні конституенти внутрішнього лексикону дитини молодшого дошкільного віку (2015)
Глушаниця Н. - Формування та функціонування англійської галузевої термінології у процесі розвитку авіації (2015)
Гульченко Т. І. - Діслівні синоніми на позначення акту мовлення у оповіданнях Ірини Вільде (2015)
Межжеріна Г. В. - Переклад українською мовою англійських авіаційних термінів з корінними лексемними морфемами (2015)
Посохова А. B. - Вербалізація концепту Airport в структурі літературно-художнього твору (на матеріалі роману А. Хейлі "Аеропорт") (2015)
Смірнова Т. В. - Переклади текстів транспортної галузі: проблеми та перспективи (2015)
Раду А. І. - Концепт Suistainable development у концептосистемі екологічного дискурсу (2015)
Рибачок С. М. - Економічний дискурс як засіб маніпуляції (2015)
Біличенко О. Л. - Внутрішній комунікаційний простір проповідей Лазара Барановича (2015)
Жалко Т. Й. - Поетично-мистецька складова творчого доробку Тараса Шевченка в контексті фольклору та етнографії (2015)
Зозуля Н. Ю. - Творчість О. Богачука в контексті української культури (2015)
Колісниченко А. В. - Історіографія творчості Гарта Крейна (2015)
Нагачевська О. O. - Функції екфразису в романі Генрі Джеймса "Жіночий портрет" (2015)
Ніколова О. О. - Провідні орієнтири порівняльних студій типології псевдоморфних персонажів (2015)
Руснак І. Є. - Роль культури й мистецтва в історіогенезі нації (на матеріалі літературно-критичних праць Уласа Самчука) (2015)
Сенчило Н. О. - Антеїстичні інтенції у новелах О. Кобилянської та С. Коджагьоза (2015)
Соколовська Ю. C. - Експресиво-виражальна рецепція кольору в прозовому дискурсі Ірен Роздобудько (2015)
Федор Х. - Василь Ткачук крізь призму розгортання ним стефанківських традицій (2015)
Шарагіна О. - Інтерпретація феномену тиші у компілятивних жанрово-стильових модифікаціях творчої палітри Василя Симоненка (2015)
Шостак О. Г. - Психоісторичний код роману "Трьохденний шлях" Джозефа Бойдена (2015)
Братерська-Дронь М. Т. - Релігійний аспект філософії вчених-космістів (2014)
Жукова Н. А. - "Міфологічна гра" як проект сучасної культури: модель Патріка Зюскінда та Гельмута Дітля (2014)
Ірдинєнко К. О. - Проблема видової специфіки мистецтва: історичний та сучасний досвід осмислення (2014)
Жарких В. Ю. - Социализация личности в современных условиях (2014)
Кунденко Я. М. - Суспільна комунікація як медіа-сфера та методологічна основа міждисциплінарного знання, Гаплевська О. І. (2014)
Гордін Л. Я. - Спілкування як сенс екзистенції людини, Мельник Е. А. (2014)
Байрачний В. О. - Соціальна відповідальність і система цінностей: до питання про співвідношення (2014)
Бредун І. В. - Поняття соборності в сучасній філософії (2014)
Лантух А. П. - Біоетика: церковний вимір, Меркулова Н. Ф., Хіріна Г. О. (2014)
Медведь О. В. - Юкстапозиція як актуальний спосіб інноваційного творення загальновживаних слів і термінів (нормативний аспект) (2014)
Гордеюк А. О. - Проблема співвідношення категорій "правочин" та "договір" у цивільному законодавстві України (2014)
Мантула Б. А. - Брендінг як сучасний прояв ігрової діяльності (2014)
Прилуцький К. В. - Технологічність візуального в аксіосфері інформаційного суспільства (2014)
Садиков Г. Н. - Психологическое содержание человеческого фактора в авиации (2014)
Чука Ч. - Четыре десятилетия преподавания русского языка в Нигерии, неудачи и перспективы (2014)
Воропай Т. С. - Человек видящий в современном мире (рецензия на монографию Е. В. Батаевой "Видимое общество. Теория и практика социальной визуалистики". – Х.: ФЛП Лысенко И. Б., 2013. – 349 с.) (2014)
Summary (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Відомості про авторів (2014)
Польовий Є. В. - Еколого-територіальна диференціація рослинного покриву модельного полігону "Ромашково" в долині р. Савранки (Вінницька обл.), Дідух Я. П. (2014)
Цимбалюк З. М. - Філогенетичне положення роду Paulownia: порівняльний аналіз паліноморфологічних свідчень (2014)
Мосякін А. С. - Судинні рослини флори України, що є високоінвазійними в Північній Америці: таксономічний аналіз (2014)
Остапко В. М. - Нові номенклатурні комбінації та нова назва у Pseudolysimachion (Plantaginaceae s. l. = Veronicaceae s. str.) та Phlomoides (Lamiaceae): таксони флори України (2014)
Крицька Л. І. - Рід Lathyrus (Fabaceae) у флорі України (2014)
Павленко-Баришева В. С. - Ультраструктура поверхні плодів видів роду Pilosella (Asteraceae) флори Криму (2014)
Звягінцева К. О. - Географічна структура урбанофлори Харкова (2014)
Optasyuk O. M. - Ecological, coenotic and chorological features of synanthropic species of the genus Linum in the flora of Ukraine, Korotchenko I. A. (2014)
Безусько Л. Г. - Нові палінологічні характеристики підкрасилівського лесу верхнього плейстоцену Волинської височини (2014)
Ткаченко Ф. П. - Нове місцезнаходження рідкісного виду червоних водоростей Batrachospermum gelatinosum, Чернякевич С. С., Сардарян К. Б. (2014)
Кучер О. О. - Знахідки видів адвентивних рослин у флорі Старобільського злаково-лучного степу (2014)
Воткальчук К. А. - Поширення в Україні Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae), Санісло Я. П., Безсмертна О. О. (2014)
Heluta V. P. - Erysiphe dudkae sp. nov., a new species of powdery mildews on Brugmansia suaveolens (Solanaceae) from Montenegro (2014)
Клименко В. М. - Candelaria pacifica (Candelariaceae) — новий для ліхенофлори України вид (2014)
Коршиков І. І. - Генетична мінливість у вікових групах популяції Pinus sylvestris var. cretacea (Pinaceae) на заповідній території "Крейдова флора", Мільчевська Я. Г., Калафат Л. О., Лиманський С. В., Пастернак Г. О. (2014)
Мельник В. І. - Йосип Конрадович Пачоський (до 150-річчя від дня народження) (2014)
Ільїнська А. П. - Професор Кароль Лятовський (до 75-річчя від дня народження), Єна А. В., Мосякін С. Л., Протопопова В. В., Шевера М. В., Яцковяк Б., Целька З., Скудлаж П., Тохтарь В. К. (2014)
Мосякін С. Л. - Ювілейна дата української мікології. Ірина Олександрівна Дудка (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України), Дідух Я. П., Кондратюк С. Я., Царенко П. М., Гелюта В. П., Бісько Н. А., Андріанова Т. В., Шиян Н. М, Гайова В. П., Ломберг М. Л. (2014)
Ткаченко В. С. - Гаврило Іванович Білик (до 110-річчя від дня народження) (2014)
Байрак О. М. - Фіторізноманіття Полісся: досвід вивчення та збереження. Рецензія на серію природоохоронних монографій О. В. Лукаша та Т. Л. Андрієнко (2014)
Векліч Т. О. - Mg2+,ATP-залежна кальцієва помпа плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин. І. Структурна організація та властивості, Мазур Ю. Ю., Костерін С. О. (2015)
Zaitseva O. V. - Biochemical markers of bone collagen type I metabolism, Shandrenko S. G., Veliky M. M. (2015)
Liubchenko G. A. - Modern fluorescent techniques to investigate the mechanisms of lymphocyte activation, Moriev R. M., Kholodna L. S. (2015)
Onopchenko O. V. - The effect of N-stearoylethanolamine on plasma lipid composition in rats with experimental insulin resistance, Kosiakova G. V., Klimashevsky V. M., Hula N. M. (2015)
Kibirev V. K. - Synthesis, biological evaluation and docking of novel bisamidinohydrazones as NON-peptide inhibitors of furin, Osadchuk T. V., Kozachenko O. P., Kholodovych V., Fedoryak O. D., Brovarets V. S. (2015)
Orysyk S. I. - Effect of Pd(II) and Ni(II) coordination compounds with 4-amino-3-mercapto-5-methyl-1,2,4-triazole on the mitochondrial dehydrogenases activity, Repich G. G., Andrushchenko O. O., Nikulina V. V., Orysyk V. V., Zborovskii Yu. L., Garmanchuk L. V., Pekhnyo V. I., Skachkova O. V., Vovk M. V. (2015)
Rakhmetov A. D. - Analysis of creatine kinase activity with evaluation of protein expression under the effect of heat and hydrogen peroxide, Lee Sang Pil, Ostapchenko L. I., Chae Ho Zoon (2015)
Капля А. А. - Влияние ионов железа на активность АТP-гидролаз клеточных мембран гладких мышц ободочной кишки и почек крысы (2015)
Afanasieva K. S. - C60 Fullerene prevents genotoxic effects of doxorubicin in human lymphocytes in vitro, Prylutska S. V., Lozovik A. V., Bogutska K. I., Sivolob A. V., Prylutskyy Yu. I., Ritter U., Scharff P. (2015)
Воронкова Ю. С. - Антиоксидантні властивості кластерних сполук ренію та їх вплив на еритропоез щурів із карциномою Герена, Бабій С. О., Іванська Л. В., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2015)
Гурмач В. В. - Застосування методів молекулярного моделювання для пошуку нових біологічно активних речовин, Балинський О. М., Платонов М. О., Бойко О. М., Прилуцький Ю. І. (2015)
Копильчук Г. П. - Активність NADH-убіхінонредуктази та сукцинатдегідрогенази печінки щурів за умов токсичного гепатиту, індукованого ацетоамінофеном на тлі аліментарної нестачі протеїну, Волощук О. М. (2015)
Колупаев Ю. Е. - Роль ионов Са в индуцировании теплоустойчивости колеоптилей пшеницы брассиностероидами, Вайнер А. А., Ястреб Т. О., Обозный А. И., Хрипач В. А. (2015)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна за 2013 рік, Данилова В. М., Комісаренко С. В. (2015)
Правила для авторів (2015)
Правила для авторов (2015)
Directions for authors (2015)
Ліцензійний договір на використання твору (2015)
Лицензионный договор на использование рукописи (2015)
Ракитская Т. Л. - Состояние и перспективы разработки низкотемпературных катализаторов окисления монооксида углерода распираторнго назначения. I металлические катализаторы, Киосе Т. А., Эннан А. А., Волкова В. Я., Джига А. М., Голубчик К. О. (2013)
Шматкова Н. В. - Комплексы |тетрахлоро-(N-4-R-бензилиденасалицилоил-гидразинато-N,O)олова (IV)| (R = OCH3, Br, N(CH3)2 и их противовоспалительная активность, Сейфуллина И. И., Александрова А. И., Полищук А. В. (2013)
Стрельцова Е. А. - Адсорбция твинов (-60, -80) и додецилсульфата натрия из их бинарных водных растворов на поверхности парафина, Гросул А. А. (2013)
Chebotaryov A. N. - The yellowness index use for the acid-base equilibrium study in xylenol orange aqueous solutions, Snigur D. V., Bevziuk K. V., Efimova I. S. (2013)
Зинченко В. Ф. - Влияние легирования пленкообразующего материала MgF2 на эксплуатационные свойства покрытий, Тимухин Е. В., Еремин О. Г., Чивирева Н. А., Чигринов В. Э., Мозговая О. В., Кочерба Г. И (2013)
Шевченко О. В. - Причины кинетических и структурных особенностей полимеризации метилметакрилата, инициированной метакрилоилацетонатом кобальта (II), Волошановский И. С., Буренкова Е. В. (2013)
Cавин С. Н. - Влияние биметаллических Co (II) – Sn (IV), Co (II) – Ge (IV) комплексов с гидроксикарбоновыми (фосфоновой) кислотами на кинетику поликонденсации и свойства полигликольмалеинатфталатов, Ложичевская Т. В., Сейфуллина И. И., Чебаненко Е. А., Марцинко Е. Э., Стахов А. О. (2013)
Гузенко Е. М. - Влияние неорганических ионов на сорбционно-цветометрическое и тест-определение хрома (VI) (2013)
Дашко М. О. - Стан та динаміка захворюваності на піодермії у жителів Львівської області, Денисенко О. І. (2014)
Коханська А. І. - Проблеми формування статевої освіченості сучасної молоді України, Романюк І. Д. (2014)
Ніколаєнко С. І. - Профілактика ендокринних захворювань серед студентів медиків (2014)
Овдий М. А. - Субъективная самооценка здоровья в зависимости от курения и физической подготовленности, Коршак В. М. Тартачна М. В. (2014)
Тарасенко С. В. - Підвищення рівня інформаційно-мотиваційної компоненти реформи медичної галузі у Сумському регіоні, Сміянов В. А., Сміянова Ю. О. (2014)
Дорошенко А. М. - Вплив наночастинок заліза на зміну маси тіла та відносну масу внутрішніх органів у мишей (2014)
Зрелых Л. В. - Влияние легкой воды на живые организмы с опухолевой патологией и экспериментальная проверка ее положительного эффекта на процессы жизнедеятельности на примере малощетинковых червей семейства, Асеев А. И. (2014)
Качалова О. А. - Антибактеріальна та антифунгіцидна активність метаболітів цибулі ведмежої (Allium Ursinum L.), Дзюба О. І. (2014)
Ковальчук О. І. - Вплив ендогенної інтоксикації на структурні зміни органів нейроіменоендокринної системи за умов лікування опікової хвороби комбінованими гіперосмолярними розчинами, Черкасов Е. В., Дзевульська І. В., Гунас І. В. (2014)
Міськів В. А. - Морфологічний стан гемомікроциркуляторного русла панкреатичних острівців у щурів 24-місячного віку та його перебудова на 14 добу перебігу експериментального цукрового діабету (2014)
Федько К. О. - Емоційно-поведінкові реакції у щурів: експериментальне дослідження впливу кофеїну, парацетамолу та іх фармакологічної комбінації в тесті "відкрите поле”, Сирова Г. О., Лук'янова Л. В. (2014)
Асонов А. О. - Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей на фоні дефіциту цинку, Марушко Ю. В., Гічка С. Г. (2014)
Антоненко О. В. - Морфологічні та фенотипові особливості клітин кон’юнктиви у хворих на стиндром "сухого ока” в періменопаузі, Скрипник Р. Л., Тихончук Н. А., Юрченко О. В. (2014)
Дарчик Ю. В. - Внутрішньошлуночкові крововиливи у недоношених новонароджених: фактори ризику, особливості патогенезу, основні методи лікування та профілактики (2014)
Жакун Н. В. - Визначення ступеню колонізації Helicobacter Pylori в слизовій оболонці шлунка при атрофічному гастриті, Чирва О. С. (2014)
Захарук Х. М. - Вплив "Есенціале форте Н” та кверцетину на показники якості життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом, Петрик І. В., Гашок В. В., Телекі Я. М. (2014)
Костоглодов А. В. - Морфологічна діагностика зубчастих неоплазій товстої кишки, Яковенко В. О., Боднар Л. В., Баздирєв В. В. (2014)
Кравченко Н. К. - Уровень фактора фон Виллебранда у пациентов с ишемическим инсультом, Мельник В. С., Савчук О. М. (2014)
Кривешко А. С. - Карциноїди шлунка і кишечника, Яковенко В. О., Баздирєв В. В. (2014)
Лазарчук Г. О. - Дисплазія епітелія шлунково-кишкового тракту, Боднар Л. В., Баздирєв В. В. (2014)
Логаніхіна К. Ю. - Роль мультидетекторної комп’ютерної томографії у діагностиці метастазів раку гортані після комбінованого лікування, Козаренко Т. М. (2014)
Лупаренко В. А. - Розповсюдженість поверхневих колоректальних неоплазій за даними відеоілеоколоноскопії у вузькому спектрі світла (NBI) з високим збільшенням, Яковенко В. О., Курик О. Г. (2014)
Мандрика Ю. Р. - Товщина комплексу інтима-мадіа загальної сонної артерії у дітей з артеріальною гіпертензією, Хайтович М. В., Терлецький Р. В. (2014)
Меліксетян А. В. - Нейроендокринні клітини у вогнищах аденоміоза, ретроцервікального ендометріоза і ендометріоїдник кістах яєчників, Філоненко К. В., Курик О. Г. (2014)
Минина А. Ю. - Клинические и иммунологические аспекты лечения больных с акустической невриномой радиохирургическим методом (2014)
Назарко Н. М. - Вплив засобів фізичної реабілітації на якість життя осіб молодого віку з дисфункцією жовчного міхура та наявністю біліарного сладжу (2014)
Нечвідова В. В. - Морфологічна діагностика стравоходу Баретта, Лазарчук Г. О., Яковенко В. О. (2014)
Олійник О. Ю. - Інтерлейкін-8 та стан оксидантно-прооксидантного гомеостазу у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом, у динаміці лікування (2014)
Сепиханова М. М. - Сравнительный анализ уровня инвалидизации и показателей качества жизни у больных с рассеянным склерозом разных возрастных групп, Соколова Л. И. (2014)
Соболь В. О. - Ефективність антагоністів дофамінових реццепторів у лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім ожирінням, Лизогуб В. Г., Мошковська Ю. О., Бондарчук О. М. (2014)
Трачук Р. С. - Морфологічна оцінка дії лазера Dornier Medilas D UroBeam 940 на тканину передміхурової залози, Дячук М. Д., Журавчак А. З. (2014)
Цимбал В. М. - Особливості метаболізму сполучної тканини у дітей з діабетичною нефропатією (2014)
Chympoy K. A. - Association of markers of the system of fibrinolysis of the blood plasma with polymorphism of selenoenzymes genes in patients with chronic diffuse liver diseases, Khlopan L. I., Nemish I. L., Bobyk M. V. (2014)
Чудновець А. В. - Трупна трансплантація печінки у лікуванні її термінальних захворювань, Коновеленко І. (2014)
Шкрьоба А. О. - Вплив медикаментозних та хірургічних методів лікування на профіль артеріального тиску у хворих на морбідне ожиріння і артеріальну гіпертензію, Мітченко О. І., Лаврик А. С., Романов В. Ю. (2014)
Шовковая О. В. - Порівняльна оцінка методів комбінованого лікування хворих на рак гортані ІІІ стадії (2014)
Юрковська Є. Г. - Зміни клінічних проявів генералізованого пародонтиту при застосуванні оклюзійних шин, Жегулович З. Є. (2014)
Маліков О. В. - Видатний анатом професор Арсеній Вікторович Старков, Дзевульська І. В., Ігнатіщев М. Р., Гончаров В. Л., Видерко Р. В., Ковальчук А. В. (2014)
Бусленко Ю. А. - Проблемы диагностики и классификации неходжкинских лимфом (2014)
Висоцький А. О. - Метастази раку молочної залози (РМЗ) у кістки: механізм кісткової деструкції та їх лікування (2014)
Водяник А. А. - Деякі особливості перебігу пандемії грипу А (H1N1) 2009 року на території України, Діброва Ю. В. (2014)
Карпенко Е. А. - Нестероидные противовоспалительные препараты и артериальная гипертензия - проблема современной кардиологии, Кондратюк В. Е. (2014)
Малярчук Е. А. - Использование онкомаркеров в диагностике онкологической патологии (2014)
Фирсова А. В. - Применение тактики Fasttracksurgery как профилактика послеоперационных осложнений при операциях на брюшной полости (2014)
Телемуха С. Б. - Мозковий штурм як метод реалізації інтерактивного навчання (2014)
Ковальчук А. И. - Влияние комбинированных гиперосмолярных растворов на нанопроцессы в стенке кровеносных капилляров и в интерстициальном матриксе внутренних органов при ожоговой болезни, Черкасов Э. В., Дзевульская И. В., Черкасв В. Г., Маликов А. В., Титаренко В. Н., Лахтадыр Т. В., Маткивская Р. М. (2014)
Юнакова К. С. - Санітарне законодавство в структурі нормативно-правових актів України, Гринзовський А. М. (2014)
Антоненко А. В. - Клініко-морфологічні особливості перебігу гастропатій, спричинених прийомом нестероїдних протизапальних препаратів у пацієнтів з остеоартрозом (2014)
Годлевская Т. Л. - Особенности психоэмоционального статуса у детей с нейрогенными расстройствами мочеиспускания и эффективность применения динамической электронейростимуляции в комплексе лечения, Стоева Т. В., Копейка А. К., Чернявский В. Г. (2014)
Дудченко І. О. - Рівень ліпідів плазми крові у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від поліморфізму Arg389Gly гену β1 - адренорецепторів та гену T393C α-субодиниці G-білку (2014)
Зубко І. М. - Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії з включенням моксонідину на ремоделювання стінки сонних артерій та метаболічні порушення у жінок з артеріальною гіпертензією, Коваль О. А. (2014)
Володій М. О. - Прогностичний потенціал маркерів перекисного окислення ліпідів та змін щитоподібної залози у разі експозиції свинцем, Карлова О. О., Яворовський О. П., Парпелей І. О., Мінченко П. П. (2014)
Кулєш О. В. - Клініко-лабораторні та інструментальні особливості перебігу хронічного гепатиту С на фоні інсулінорезистентності (2014)
Логаніхіна К. Ю. - Можливості мультидетекторної комп’ютерної томографії у діагностиці дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта, Козаренко Т. М. (2014)
Минина А. Ю. - Эффективность лечения больных с акустической невриномой при различных вариантах хирургического вмешательства, Борисенко О. Н. (2014)
Наумова Л. О. - Оптимізація результатів спеціальних лабораторних досліджень показників ендокринного статусу організму жінок, хворих на вугрову хворобу з використанням автоматизованої бази даних, Обелець Т. А., Маріц Н. О. (2014)
Овдій М. О. - Динаміка тонусу вегетативної нервової системи в процесі корекції надмірної ваги у осіб молодого віку (2014)
Приступюк Л. О. - Скринінг порушень вуглеводного обміну визначенням глікованого гемоглобіну та розробка програмного продукту оцінки результатів дослідження, Охріменко А. В., Маріц Н. О. (2014)
Приступюк М. О. - Електронний атлас з фітотерапії як довідник для студентів та фахівців, Наумова М. І., Гергец О. В., Шилов М. Ю., Маріц Н. О. (2014)
Радиш Г. В. - Ефективність антимікобактеріальної терапії з включенням геміфлоксацину у хворих на деструктивний туберкульоз легень з моно-, полі- і мультирезистентністю (2014)
Савосько С. І. - Особливості динаміки неврологічного дефіциту та рання летальність у щурів з експериментальним ішемічним інсультом на фоні антитромботичної терапії, Мельник В. С. (2014)
Черненко В. М. - Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування гострого панкреатиту у вагітних, Стець М. М. (2014)
Чуйко Н. Я. - Роль ендотелію у морфогенезі змін судин головного мозку при метаболічному синдромі, ускладненому інсультом (2014)
Водяник А. А. - Дослідження антимікобактеріальної активності фторхінолонів в експерименті (2014)
Дорошенко А. М. - Протианемічна ефективність субстанції наночастинок заліза, Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Грузіна Т. Г., Ульберг З. Р., Чекман І. С. (2014)
Мурланова К. С. - Клініко-фармакологічні аспекти виявлення кардіотоксичності похідних ксантинів при лікуванні пронхіальної астми у дітей, Голопихо Л. І. Ніженковська І. В., Дзюба О. Л., Руднєв О. О. (2014)
Нагорна Т. І. - Наноструктури кристалічної будови: властивості, біологічне та медичне застосування, Горчакова Н. О., Шаторна В. Ф., Чекман І. С. (2014)
Покотило О. А. - Латеральні капілярні сили в живих системах, Чекман І. С. (2014)
Умови публікації (2014)
Білик-Томашек М. А. - Морфологічні особливості ланок гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки піднебіння при експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті, Пальтов Є. В., Онисько Р. М., Фік В. Б., Вороненко В. В., Кривко Ю. Я. (2014)
Ковальчук А. В. - Історичні аспекти вивчення деяких викопних черепів, Маліков О. В., Дзувульська І. В., Казидуб К. С. (2014)
Маликов А. В. - Исторические и морфофункциональные аспекты изучения эпифиза, Ковальчук А. И., Бондарец Д. В., Дзевульская И. В., Сергиенко В. Р. (2014)
Понятовський В. А. - Ентеровіруси в побутових стічних водах м. Києва (2014)
Приступюк Л. О. - Опрацювання інформаційної системи для медичного довідника з ендокринології, Пацюк О. О., Приступюк О. М., Маріц Н. О. (2014)
Тимошенко І. О. - Тритомний національний підручник з Анатомії людини для студентів та фахівців: досвід восьмирічного використання студентами, Павловський С. А., Гончаров В. Л., Тараненко М. О., Боровльова Д. В., Гараєва З. Е., Коваленко В. Ю. (2014)
Тихолаз В. О. - Морфологія довгастого та спинного мозку плода людини з баштовим черепом, Школьніков В. С., Гумінський Ю. Й. (2014)
Антоненко А. В. - Особливості кишкової мікрофлори у пацієнтів з тривалим прийомом нестероїдних протизапальних препаратів, Берегова Т. В. (2014)
Антонечко О. В. - Лікування офтальмологічних ускладнень у хворих після видалення пухлини мосто-мозочкового кута, Цимбалюк В. І., Конах В. М., Васюта В. А., Кірєєв В. В. (2014)
Жуковцева О. І. - Дослідження біосумісності біоморфної кераміки на основі карбіду кремнію методом атомно-силової мікроскопії, Маланчук В. О., Литвин П. М., Кисельов В. С., Чепурний Ю. В., Алексеева Т. А. (2014)
Коновалова Т. С. - Стан макробіоценозу кишечника у хворих на вугрову хворобу та вплив його порушень на клінічний перебіг дерматозу (2014)
Кравченко Н. К. - Особливості показників состеми згортання крові у хворих в перші години ішемічного інсульту, Мельник В. С., Соколова Л. І., Савчук О. М. (2014)
Лобанова І. С. - Характеристика Когнітивних функцій у хворих на гострий розсіяний енцефаломієліт (2014)
Логаніхіна К. Ю. - Роль мультидетекторної компьютерної томографії у діагностиці гострого панкреатиту, Гордієнко К. П., Козаренко Т. М. (2014)
Лупаренко В. А. - Діагностична ефективність вузько спектральної колоноскопії із збільшенням у діагностиці аденом товстої кишки, їх морфологічна характеристика та частота виявлення, Яковенко В. О., Курик О. Г. (2014)
Меліксетян А. В. - Імуногістохімічне досладження рецепторів естрогену і прогестерону у вогнищах геніального ендометріозу, Курик О. Г., Каленська О. В., Лисенко Б. М. (2014)
Місюна А. В. - Динаміка показників добового моніторування артеріального тиску та УЗД серця при застосуванні лазерної й бронхолітичної небулайзерної терапії в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію у сполученні з ХОЗЛ, Мацегора Н. А. (2014)
Мороз В. В. - Вибір хірургічної тактики при лікуванні ускладненого холециститу з використанням мініінвазивних методик, Захараш Ю. М. (2014)
Наумова Л. О. - Особливості патогенезу та клінічного перебігу вугрової хвороби у жінок молодого репродуктивного віку (2014)
Сепиханова М. М. - Анализ возможных факторов риска дебюта рассеянного склероза и особенностей иммунологического профиля у пациентов разного возраста, Соколова Л. И. (2014)
Слабковський В. В. - Перспективи застосування матеріалу Biodentine в дитячій терапевтичній стоматології, Майбородіна Д. Д. (2014)
Тарасенко Т. Е. - Индивидуализация щадящего лечения пр начальных формах рака шейки матки, Вакуленко Г. А. (2014)
Філоненко К. В. - Аналіз ефективності діагностики хронічного гастриту при використанні методів підсилення ендоскопічного зображення, Яковенко В. О., Курик О. Г. (2014)
Хижняк Ю. В. - Аналіз клініко-параклінічних показників у хворих на розсіяний склероз із симптомом втоми, Мяловицька О. А., Небор Я. Я. (2014)
Цибульська В. П. - Особливості розладів ходи у пацієнтів із загостренням поперекового больового синдрому (2014)
Черкасова Л. А. - Особливості ехометричних показників матки у різні фази менструального циклу у здорових міських дівчат різних соматотипів, Ткаченко М. М. (2014)
Шиян С. П. - Клініко-біохімічні особливості патогенезу поліпозних риносинуситів, Мітін Ю. В. (2014)
Шульга О. Д. - Особливості перебігу розсіяного склерозу у жителів Волині (2014)
Ярмолюк Є. С. - Динаміка функціональних порушень при різних варіантах тканинної трансплантації з метою активації ангіогенезу на моделі фокальної церебральної ішемії у щурів (2014)
Мурланова К. С. - Вивчення терапевтичної дії пародонтальних плівок на основі хітозану в умовах експериментальної моделі активації лапопероксидації в пародонті щурів, Ніженковська І. В., Давтян Л. Л., Брюзгіна Т. С., Осінська Л. Ф. (2014)
Пацко В. В. - Раціональна комп’ютерна розробка ліків - прогресивной напрям сучасної фармакології, Чекман І. С., Горчакова Н. О. (2014)
Саханда І. В. - Актуальність фармацевтичної розробки препаратів міді, Полова Ж. М. (2014)
Жебєлєва П. В. - Основні принципи наративного підходу та перспективи його використання у психологічній практиці (2014)
Лобода А. В. - Агресія та її значення для функціонування фізіологічних систем організму людини, Трачук Л. Є. (2014)
Лук’янчук В. А. - Характер прояву емоційного виснаження лікаря в умовах професійної діяльності, Тертична Н. А. (2014)
Умови публікації (2014)
Тitle (2015)
Proceedings of the National Aviation University, N 1(62),2015 (2015)
Editorial board (2015)
Contents (2015)
Kharchenko V. - Simulation of the Multi-Objective Resolution of Aircraft Conflict, Vasyliev D., Wang Bo (2015)
Kharchenko V. - Unmanned Aerial Vehicle Flight Data Processing by Spline Approach, Kuzmenko N. (2015)
Shmelova T. - Estimation of Pre-Simulating Training Tasks Complexity, Lazorenko V., Bilko A. (2015)
Ostroumov I. - Local Magnetic Field Data Processing, Mironyuk O., Nychak M. (2015)
Melkumyan V. - Models of Consideration of Degradation and Regenerative Processes During the Service Technological Systems Design, Maliutenko T., Ostroumov I. (2015)
Zaionchkovskyi G. - Ways to Improve the Reliability and Operating Life of Small-Size Electromagnetic Valve, Barilyuk E., Golovko Yu. (2015)
Tolbatov Ye. - Mathematical Modeling of Dynamics of Curved Pipes Conveying Internal Masses of Nonhomogeneous Liquid (2015)
Shamanskyi S. - Credibility Guaranteeing of Meters Readouts (2015)
Filonenko S. - Acoustic Emission Model with Thermoactivative Destruction of Composite Material Surface (2015)
Vavilenkova A. - A Self-System to Identify Conceptual Relationships in a Text (2015)
Synylo K. - Aircraft Emission Estimation under Operational Conditions in the Airport Area (2015)
Madzhd S. - The Assessment of Ground Waters Pollution with Petrochemicals Around Civil Aviation Enterprises (2015)
Dmitrukha T. - The Analysis of Environmental State of Various-Purpose Objects in Case of Their Illumination with Mercury Containing Sources of Light (2015)
Petrusenko V. - Estimation of Ecological Human Health Risks by Influence of Non-Threshold Toxicants (2015)
Instructions for authors (2015)
Ракитская Т. Л. - Состояние и перспективы разработки низкотемпературных катализаторов окисления мооксида углерода респираторного назначения. II. Оксидные и оксидно-металлические катализаторы, Киосе Т. А., Эннан А. А., Волкова В. Я. (2013)
Гузенко Е. М. - Особенности сорбционного извлечения комплекса кармоазоната меркурия (I) анионообменником АВ-17-8 (2013)
Антонович В. П. - Обоснование безопасности наполнения обмелевшего куяльницкого лимана морской водой. Химические аспекты., Желтвай И. И., Чивирева Н. А., Стоянова И. В., Желтвай О. И., Стоянов А. О., Цымбалюк К. К. (2013)
Павловский В. И. - Анальгетические и противовоспалительные свойства новых 3-алкокси-1,2-дигидро-3Н-1,4-бенздиазепин-2-онов, Кабанова Т. А., Халимова Е. И., Андронати С. А. (2013)
Бачериков В. А. - Антифолаты для противораковой химиотерапии. Часть I (2013)
Шматкова Н. В. - О новых комплексах олова (IV) с 5-бром-салицилоилгидразонами замещенных бензойного альдегида, Сейфуллина И. И., Александрова А. И., Кравченко И. А., Коберник А. А. (2013)
Труба А. С. - Влияние природы носителя и лигандов на регенерацию кобальта (II) в реакции разложения озона, Ракитская Т. Л., Каражекова Е. Д. (2013)
Шихалеева Г. Н. - Многолетняя динамика водно-солевого режима куяльницкого лимана, Эннан А. А., Чурсина О. Д., Шихалеев И. И., Кирюшкина А. Н., Кузьмина И. С. (2013)
Чеботарев А. Н. - Состав и относительная устойчивость ионно-молекулярных форм, реализующихся в системе вода – тетрафтороборная кислота –гексаметилентетрамин (2013)
Хома Р. Е. - Электрохимические свойства системы аминометансульфокислота – вода (2013)
Ракитская Т. Л. - Состояние и перспективы разработки низкотемпературных катализаторов окисления монооксида углерода респираторного назначения. III. Нанесенные металлокомплексные катализаторы, Киосе Т. А., Эннан А. А., Джига А. М., Волкова В. Я., Голубчик К. О. (2013)
Солдаткина Л. М. - Адсорбционные свойства стеблей кукурузы, модифицированных полианилином, Менчук В. В., Завричко М. А. (2013)
Куриленко Ю. М. - Отримання полімерних композитів на основі хітозану та полівінілпіролідону, Унрод В. І., Бененко С. П., Демченко В. Л., Бужевский Б., Тимчук А. Ф. (2013)
Бачериков В. А. - Антифолаты для противораковой химиотерапии. Часть II (2013)
Федько Н. Ф. - Синтез ангідриду та іміду 3-фторо-1,8-нафталіндикарбонової кислоти, Анікін В. Ф. (2013)
Савин С. Н. - Моделирование процессов отверждения эпоксидных смол в сферических слоях (2013)
Леоненко И. И. - Спетрофотометрическое и люминесцентное определение абиратерона ацетата, Скрипинец Ю. В., Егорова А. В., Анельчик А. В. (2013)
Сазонова В. Ф. - Адсорбция ионов Лантана тонкодиспепригированними восками, Кожемяк М. А., Кладько Т. Н. (2013)
Хома Р. Е. - Электрохимические свойства N-производных аминометансульфокислоты (2013)
Чеботарев А. Н. - Ионно-молекулярный состав водных растворов терафтороборной кислоты. Сообщение 1: гидролиз тетрефтороборной кислоты в растворах различной природы (2013)
Шихалеев И. И. Каребин А. В. - Многолетняя динамика содержания соединений кремния в поверхностных водах бассейна водосбора куяльницкого лимана, Шихалеева Г. Н. (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Antonyuk O. - Milestones of O. V. Korchak-Chepurkivskiy’s young life: unknown pages of biography (2014)
Kovalchuk O. - Hyperosmolar solutions in the corrections of degenerative changes in the adenohypophysis at thermal burns in rats, Cherkasov V. (2014)
Oliinyk T. - Rats cortex of brain injury after experimental modeling of intracerebral hemorrhage, Savosko S., Bibikova V. (2014)
Savosko S. - Level assessment of demyelinozation in experimental hemorrhagic stroke in rats, Dovhan I. (2014)
Basak D. - Clinical case presentation of craniofacial meningioma with associated acromegaly, diabetes mellitus type 2-A and labyrinthine tumor, Komisarenko J., Kononenko L. (2014)
Ben A. M. - Changes of utero-placental and fetal-placental circulation in preeclampsia of various severity (2014)
Cherkasova O. - Structural changes of the gingival epithelium in rats with spontaneous arterial hypertension under it’s pharmacotherapy, Borysenko A. (2014)
Korostyl M. - Perinatal pregnancy outcomes in the intrauterine growth restrictions syndrome (2014)
Rybachuk A. - Prospects of using silver and gold nanoparticles in the prevention and treatment of purulent-inflammatory diseases of the maxillofacial area, Rieznichenko L., Dybkova S., Gruzina T., Ulberg Z., Malanchuk V. (2014)
Timokhina T. - Features of humoral immunity in pregnant women with or without some dental disease and iron deficiency anemia, Buchkovà N., Gujevskaya N. (2014)
Zherebak N. - Endothelial functional state in pregnant women with preeclampsia, Marushchenko Y. (2014)
Shyian S. - The study of oxidative homeostasis in patients with chronic polypoid rhinosinusitis (2014)
Мороз В. В. - Вибір методу мініінвазивних ендобіліарних втручань в лікуванні гострого холециститу у пацієнтів з високим оперативно-анестезіологічним ризиком, Стельмах А. І. (2014)
Шандюк В. Ю. - Особливості перебігу та наслідків ішемічного інсульту на фоні застосування гепариноїду пентосану полісульфату, Мельник В. С., Соколова Л. І., Савчук О. М. (2014)
Божук О. А. - Дослідження впливу психосоціальної підтримки на фізіологічний перебіг вагітності (2014)
Гайдук К. С. - Наноалюміній: фармакологічні та токсикологічні властивості, Дяченко В. Ю., Чекман І. С. (2014)
Саханда І. В. - Препарати германію та їх застосування в медицині (2014)
Ганзюк Х. А. - Надання текстильним матеріалам медичного призначення стійкого антистатичного ефекту, Калібабчук В. О., Костирко О. О., Тимощук О. Б., Краєвська Я. А. (2014)
Кондаурова А. Ю. - Современные взгляды на структурно-функциональную организацию слизистой оболочки желудка (2014)
Нетяженко Н. В. - Відмінності ішемічної хвороби серця у жінок та чоловіків (2014)
Ковальчук О. Л. - Інтерфероновий статус в оцінці імунологічної реактивності дитини (2014)
Шевцова Т. І. - Пологова травма новонароджених дітей (2014)
Умови публікації (2014)
Степанов О. К. - Санітарно-гігієнічні та екологічні питання реконструкції пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк курорту, м. Моршин", Янко Н. В., Касіян О. П., Зуб С. Т., Маненко А. К., Хоп’як Н. А. (2014)
Кіреєва І. С. - До питання перегляду розміру нормативної санітарно-захисної зони для асфальтобетонних заводів, Махнюк В. М., Могильний С. М., Стирта З. В. (2014)
Кіреєва І. С. - Генеральний план міста Макіївки: містобудівні та санітарно-гігієнічні проблеми, Махнюк В. М., Айлікова Г. В., Кравченко Н. П. (2014)
Махнюк В. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка пропозицій до нової редакції деяких розділів містобудівних нормативних документів, Павленко Н. П., Фещенко К. Д., Могильний С. М., Чумак Ю. Ю., Данилюк В. М., Чорна В. В. (2014)
Титенко Т. М. - Использование инновационной системы "Синергис" для профилактики негативных воздействий факторов окружающей среды на целостное здоровье человека, Турос Е. И. (2014)
Звінчук О. В. - Вплив виду опалення житлових приміщень на частоту госпіталізації вагітних та стан їх здоров’я за матеріалами програми "Сім’я та діти України". Попередні результати аналізу даних (2014)
Терещенко П. С. - Системи кондиціювання повітря сучасних офісних приміщень та їх ефективність в теплий період року (2014)
Акименко В. Я. - Сплит-системы как источник бактериального загрязнения воздуха, Харченко С. А., Козуля С. В. (2014)
Прокопов В. О. - Стан та якість питної води централізованих систем водопостачання України в сучасних умовах (погляд на проблему з позицій гігієни) (2014)
Мокієнко А. В. - Обґрунтування досліджень впливу водного фактора на здоров’я населення (огляд літератури), Ковальчук Л. Й. (2014)
Гущук І. В. - Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води з джерел та мережі централізованих водопроводів Рівненської області, Брезецька О. І., Гущук В. І. (2014)
Григоренко Л. В. - Вплив якості питної води на стан здоров’я сільського населення (2014)
Мокиенко А. В. - Биоплёнки госпитальных экосистем (анонс монографии) (2014)
Прокопов В. О. - Гігієнічна оцінка використання на водопровідній станції в технології водопідготовки полімерного флокулянту "Валеус", Зоріна О. В., Левицька А. П. (2014)
Лотоцька О. В. - Вплив марганцю на вільнорадикальні процеси в організмі щурів на фоні вживання питної води з різним вмістом стеарату калію (2014)
Станкевич В. В. - Сучасні технології очистки та знезараження стічних вод протитуберкульозних диспансерів та інфекційних лікарень, Тарабарова С. Б. (2014)
Хоп'як Н. А. - Гігієнічні, екологічні і економічні особливості технологічного регламенту на підкислення свинячої гноївки сірчаною кислотою в резервуарах (відстійниках) для зберігання гною данської фірми "Harsoe", Омельчук С. Т., Маненко А. К., Степанов О. К., Касіян О. П., Закаляк Н. Р., Ванюрський М. Ю. (2014)
Швагер О. В. - Внедрение методологии оценки риска влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения на региональном уровне, Черниченко И. А., Литвиченко О. Н., Соверткова Л. С., Волощук Е. В., Смирнова Г. И. (2014)
Ягофарова М. Г - До питання про можливу роль ДНК-вмісних вірусів у розвитку пухлин, Букалова Р. П., Баленко Н. В. (2014)
Соверткова Л. С - Методи контролю 1,3-бутадієну у повітрі, Сироткіна Н. М., Зінченко Н. О. (2014)
Голіченков О. М. - Оцінка токсичності продуктів термодеструкції галогенфталевих антипіренів та лакофарбових матеріалів (2014)
Ляшенко В. И. - Адаптаційна реакція організму на рівні циклу трикарбонових кислот при інгаляційному затруєні продуктами горіння полімерних будівельних матеріалів, Голіченков О. М., Волощенко О. І., Кучеренко О. Ю., Уманец Г. П. (2014)
Думанський В. Ю. - Гігієнічна оцінка просторового розподілу у навколишньому середовищі електричного та магнітного поля, що створюється вітровими електростанціями, Біткін С. В., Думанський Ю. Д., Нікітіна Н. Г., Томашевська Л. А., Медведєв С. В., Безверха А. П., Сердюк Е. А., Зотов С. В., Галак С. С., Павлик В. М. (2014)
Tомашевська Л. А. - Результати досліджень впливу магнітного поля (МП) промислової частоти (50 Гц) на поведінкові, гематологічні та імунологічні показники піддослідних тварин, Думанський В. Ю., Зотов С. В., Безверха А. П., Дідик Н. В., Лемешко Л. П. (2014)
Галак С. С. - Гігієнічна оцінка електромагнітного випромінювання, що створюється базовими станціями та мобільними радіотелефонами стандарту DCS-1800 (2014)
Гвоздецький В. А. - Проблеми методичного забезпечення експертизи та діагностики професійної сенсоневральної приглухуватості (2014)
Назаренко В. І. - Світлодіодне освітлення і рівень 6-сульфатоксімелатоніна в організмі офісних працівників, Мартіросова В. Г., Дмитруха Н. М., Лагутіна О. С. (2014)
Перельот Т. М. - Гармоніки електричних струмів промислової частоти та їх вплив на електромагнітну обстановку у приміщеннях (2014)
Корниенко В. Г. - Зависимость роста числа заболеваний от влияния макро вибраций нулевых энергий техники и тёмной энергии (2014)
Яригін А. В. - Визначення суб’єктивної реакції людини на різні джерела штучного світла (2014)
Пономаренко Н. П. - Оцінка радіоекологічної ситуації на Чернігівщині у віддалений період після Чорнобильської катастрофи, Коршун М. М. (2014)
Бузинний М. Г. - Аналіз бета-спектрів рідинно-сцинтиляційного спектрометра шляхом їх стандартизації на основі зміщення і обчислення у багатьох вікнах (2014)
Шабуніна Н. Д. - Рівень радіотривожності населення України в пізній фазі Чорнобильської аварії, Тарасюк О. Є., Власюк Н. В., Семенюк Н. Д., Ковтонюк Н. Л., Біляєв Є. О., Кушнір Н. К. (2014)
Хоп'як Н. А. - Гігієнічна і радіологічна оцінка дозових меж радіоактивних цезію і стронцію до і після сорбції екологічним сорбентом глауконітолітом, Омельчук С. Т., Маненко А. К., Калянчиков І. П., Касіян О. П., Матисік С. І., Закаляк Н. Р., Ткаченко Г. М., Козуб Ю. Б., Федоришин Ю. І. (2014)
Козярін І. П. - Органічній сільськогосподарській продукції в Україні бути, Івахно О. П. (2014)
Дубова Н. Ф. - Аналіз законодавства України з питань безпеки та якості харчових продуктів (огляд літератури) (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського