Адамовські В. - Viola odorata L. (Violaceae) як останець культури в Біловезькому лісовому районі (2012)
Drapikowska M. - Variability of the alien species Antoxanthum aristatum Boiss. (poaceae) in the Wielkopolska lowland (Western Poland), Celka Z., Szkudlarz P. , Jackowiak B. (2012)
Mosyakin S. L. - New nomenclatural combinations in Blitum L. and Kali Mill. (Chenopodiaceae): taxa occurring in Eastern Europe (2012)
Тихоненко Ю. Я. - Phragmidium mexicanum (Mains) H.Y. Yun, Minnis et Aime (Pucciniales) — новий для України вид іржастих грибів, Коритнянська В. Г. (2012)
Якубенко Б. Є. - Наукові та навчально-освітні аспекти розвитку кафедри ботаніки в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Григорюк І. П., Шабарова С. І. (2012)
Instructions for authors (2013)
Rostislav I. Grigorchuk. To the 60th anniversary (2013)
Howie J. - Generalised triangle groups of type (2013)
Kasyanuk M. - On one class of semiperfect semidistributive rings (2013)
Kurdachenko L. A. - On normalizers in fuzzy groups , Grin K. O., Turbay N. A. (2013)
Maxson C. J. - Function algebras on rectangular bands (2013)
Oliynyk B. - Infinitely iterated wreath products of metric spaces (2013)
Pinedo H. - On elementary domains of partial projective representations of groups (2013)
Plonka E. - Associative words in the symmetric group of degree three (2013)
Shestakov I. - Automorphic equivalence of the representations of Lie algebras, Tsurkov A. (2013)
Wisbauer R. - Regular pairings of functors and weak (co)monads (2013)
Panfilov A. S. - Pressure effect on magnetic properties of gadolinium in paramagnetic state, Grechnev G. E., Logosha A. V., Zhuravleva I. P. (2013)
Хейфец О. Л. - Влияние высоких давлений и магнитных полей на электрические свойства халькогенидов (PbSe)x(AgAsSe2)1-x (х = 0. 5, 0. 9), Пинигина К. С., Тебеньков А. В., Филиппов А. Л., Шакиров Э. Ф., Мельникова Н. В., Бабушкин А. Н. (2013)
Рассолов С. Г. - Зарождение нанокристаллов Al в аморфном сплаве Al87Ni8Y5 при нагреве с постоянной скоростью, Ткач В. И., Максимов В. В., Коваленко О. В., Моисеева Т. Н., Попов В. В. (2013)
Прохоров А. А. - Основное состояние иона Gd3+ в монокристалле TmAl3(BO3)4 (2013)
Бойченко В. А. - Туннельный эффект в контактах MgB2/LCMO: подавление зоны проводимости манганита при температуре порядка температуры Кюри, Дьяченко А. И., Криворучко В. Н., Таренков В. Ю. (2013)
Утяшев Ф. З. - Кинематика течения и структурообразование металла при интенсивной пластической деформации (2013)
Хаймович П. А. - От гидроэкструзии к барокриодеформированию (2013)
Лаптев А. В. - Влияние температуры и давления прессования на свойства твердого сплава WC c 25 mass% Co, Толочин А. И., Окунь И. Ю. (2013)
Эфрос Б. М. - Образование наноразмерных кластеров в ГЦК-сплавах при интенсивной пластической деформации, Дерягин А. И., Эфрос Н. Б., Сагарадзе В. В., Стефа-нович Л. И., Варюхин В. Н. (2013)
Абросимова Г. Е. - Изменение структуры металлического стекла Al88Ni2Y10 при термообработке и деформации, Аронин А. С., Ширнина Д. П. (2013)
Коржов В. П. - Многослойная структура и высокотемпературная прочность жаропрочных материалов на основе соединений ниобия с алюминием и кремнием, полученных из композитов Nb-Al и Nb-Si, Карпов М. И., Прохоров Д. В. (2013)
Даниленко Н. И. - Исследование границ раздела многокомпонентных материалов с применением аналитической электронной микроскопии, Подрезов Ю. Н., Щиголев В. В. (2013)
Прокофьева О. В. - Особенности пластического течения металлических и полимерных материалов при интенсивной пластической деформации методом плоской винтовой экструзии, Возняк Ю. В., Прилепо Д. В. (2013)
Ананська М. О. - Бюджетування в сиситемі управління промислового підприємства (2012)
Андрєєва Н. М. - Науково-методичний підхід до діагностики та ранжуванню ресурсозберігаючих проектів: соціо-еколого-економічний аспект (2012)
Балан А. А. - Оцінювання альтернатив розвитку підприємства на базі методів нечіткої математики: методичний підхід (2012)
Башинська І. О. - Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах (2012)
Безпарточний М. Г. - Концептуальні підходи до маркетингового забезпечення функціонування торговельних підприємств (2012)
Бойко О. В. - Застосування маркетингу в сфері управління персоналом, Соловей О. М. (2012)
Боровик О. Н. - Економічний механізм екологічного регулювання суб'єктів підприємництва (2012)
Валінкевич Н. В. - Методика організації процесного підходу в управлінні підприємствами харчової промисловості (2012)
Димченко Н. С. - Формування особистості менеджера як професійного керівника організації (2012)
Драченко О. В. - Формування стратегії маркетингу міста залежно від цільових групп (2012)
Дрогомирецька М. І. - Становлення і розвиток принципів менеджменту та їхня роль у діяльності сучасних організацій (2012)
Дубинська О. С. - Діагностика та пргнозування як складові механізму антикризового управління (2012)
Єсіпова К. А. - Управління бізнес-процесами туристичних підприємств (2012)
Захаркін О. О. - Основні положення концепції управління механізмом реалізаціїт інноваційної політики в в умовах ринкової економіки, Захаркіна Л. С. (2012)
Коваленко О. М. - Проблемні аспекти інноваційної діяльностіпромислових підприємств, Станіславик О. В. (2012)
Коленда Н. В. - Сутність механізму забезпечення соціальної безпеки населення (2012)
Кондратюк Д. М. - Важливість розрахунку точки беззбитковості у формуванні та функціонуванні логістичної системи (2012)
Коротун О. П. - Складові та структура індексів конкурентоспроможності в туризмі (2012)
Костирко А. Г. - Перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств в контексті управління їх фінансовим потенціалом (2012)
Крекотун С. А. - Проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств малого бізнесу (2012)
Кривов'язюк І. В. - Концептуальні засади формування системи реінженірингу бізнес-процесів на підприємствах спиртогорілчаної промисловості (2012)
Крикавський Є. В. - Ланцюг поставок в оптимізації енерговитрат підприємств АПК, Якимишин Л. Я. (2012)
Маслак О. І. - Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства, Квятковська Л. А. (2012)
Марчук О. В. - Потенціал підприємства сфери медичних послуг та його різновиди, Войтович С. Я. (2012)
Могилова А. Ю. - Капіталізація підприємств: теорія і практика (2012)
Морохова В. О. - Місце концепцій маркетингу в інноваційному розвитку підприємств-виробників торгівельного обладнання, Борзаковська Л. В. (2012)
Морохова В. О. - Дослідження основних тенденцій розаитку ринку контрольно-вимірювальних приладів України, Лорві І. Ф. (2012)
Нараєвський С. В. - Класифікація традиційних та альтернативних джерел і технологій отримання енергії (2012)
Орлова К. Є. - Досліджування сучасних тенденцій розвитку зовнішнього серидовища підприємств добуваної промисловості житомирської області (2012)
Паска І. М. - Місце посередника в проведенні товарообміних операцій з продукцією рослинництва госрлдарств населення (2012)
Перерва П. Г. - Моделювання стратегічної політики маркетингу конкурентоспроможності на засадах бенчмаркінгу, Ткачова Н. П. (2012)
Перерва П. Г. - Комплексний підхід до управління конкурентоспроможностю промислової продукції, Романчик Т. В. (2012)
Писанко А. І. - Адаптивне управління підприємством у сучасному середовищі (2012)
Побережна Н. М. - Управління ефективністю використання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств (2012)
Полінкевич О. М. - Механізми впливу інноваційних бізнес-процесів на розвиток промислового підприємства (2012)
Попова О. Ю. - Особливості стимулів кооперації промислових підприємств в забезпеченні еколого-економічвної безпеки (2012)
Різник Н. С. - Етапи проектування організаційних структур управління детінізацією еконміки регіону (2012)
Русановська О. А. - Перспективи інновації в логістичній діяльності підприємств, Петецкі І. (2012)
Сатир Л. М. - Організаційно-економічні засади формування виробничого потенціалу господарств населення (2012)
Сорока Н. В. - Характеристики людського капіталу підприємства як об'єкту управління (2012)
Стрижеус Л. В. - Теоретичні аспекти управління інноваційним розвитком підприємства, Костьович В. І. (2012)
Стрижеус Л. В. - Про деякі аспекти корпоративного управління в україні, Мошківська Т. А. (2012)
Сяська О. В. - Організаційно-економічний механізм стимулювання раціонального водокористування на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства (2012)
Таранюк Л. М. - Класифікаційний апарат реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств (2012)
Тищенко В. Ф. - Формування понятійного апарату базових категорій економіки знань (2012)
Тома Н. Г. - Прогноз показників урохайності органічної продукції зернових та зернобобових на основі використання економіко-математичних методів (2012)
Трішкіна Н. І. - Методологічні основи оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємствах оптової торгівлі (2012)
Філліпова С. В. - Трансферне формування ключових компетенцій в забезпеченні економічної безпеки підприємства, Нізяєва С. А., Дашковський О. С. (2012)
Хижнякова Н. О. - Класифікація екологоорієнтованих управлінських рішень (2012)
Чернякова В. В. - До визначення функцій контролінгу в системі управління підприємством автотранспорту (2012)
Шубалий О. М. - Етапи трансформації системи стимулювання розвитку лісоресурсної сфери (2012)
Шумська В. Б. - Ідентифікація відносин між виробником та постачальником у сфері вирощування продукції рослинництва (2012)
Юшкевич О. О. - Екологічні інструменти механізму регулювання економічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2012)
Ющишина Л. О. - Елементи системи управління витрвтами: організіційний аспект (2012)
Яворська Н. П. - Удосконалення механізму підвищення економічної ефективності діяльності деревообробних підприємств (2012)
70-річчя з дня народження О.Г. Додонова (2011)
Poryev G.V. - Using the Internet registries to construct а structural model for locality estimation in the overlay networks (2011)
Матов О.Я. - Граничні значення пропускної спроможності каналів розподілених мереж в умовах забезпечення заданої цілісності інформаційних об’єктів, Василенко В.С., Дубчак О.В. (2011)
Бабанин В. А. - Ультраструктурная организация клеток воспалительного инфильтрата в коже больных псориазом при узкополосной ультрафиолет В (311 нм) терапии, Притуло О. А., Филоненко Т. Г., Бисюк Ю. А. (2013)
Біляков А. М. - Особливості встановлення тривалості перебігу смертельної механічної травми за співвідношенням вмісту кортизол/кортизон у тканині наднирників людини (2013)
Болховитинов А. С. - Достижение сопоставимости морфометрических и модельных гистогенетических-морфогенетических данных с помощью тестовых функций глобальной оптимизации (2013)
Бабанин В. А. - Ультраструктурная организация клеток воспалительного инфильтрата в коже больных псориазом при узкополосной ультрафиолет В (311 нм) терапии, Притуло О. А., Филоненко Т. Г., Бисюк Ю. А. (2013)
Дмитрієва Е. О. - Експериментальне і клінічне обгрунтування використання остеотропного матеріалу "Easy-Graft" при генералізованому пародонтиті (2013)
Волошин М. А. - Особливості розподілу a-SMA в структурах селезінки в нормі та після внутрішньоутробної дії антигена, Таланова О. С. (2013)
Джура О. Р. - Порівняльна характеристика фізіологічних та морфологічних параметрів прищитоподібних залоз у віковому аспекті (2013)
Калашникова О. С. - Структурні та функціональні предиктори організації тромбів вушок передсердь при персистуючій неклапанній фібриляції передсердь (2013)
Кащенко С. А. - Основные морфометрические параметры паращитовидных желез белых крыс после введения им циклофосфана и имунофана, Ерохина В. В. (2013)
Мирошниченко М. С. - Влияние хронической внутриутробной гипоксии на морфофункциональные особенности органов мочевыделительной системы плодов и новорожденных, Марковский В. Д., Сорокина И. В. (2013)
Самойленко А. В. - Імуноморфологічні аспекти різних варіантів перебігу генералізованого пародонтиту, Шпонька І. С., Бабенко Л. М., Пославська О. В., Ши Юнін (2013)
Ханюков А. А. - Влияние комплексного медикаментозного лечения на динамику лодыжечно-плечевого индекса и выраженность эндотелиальной дисфункции у пациентов с мультифокальным атеросклерозом (2013)
Біляков А. М. - Особливості встановлення тривалості перебігу смертельної механічної травми за співвідношенням вмісту кортизол/кортизон у тканині наднирників людини (2013)
Додонов О. Г. - Імовірнісна модель виявлення латентних зв’язків у мережах понять, Ланде Д. В. (2011)
Poryev G. V. - Efficiency of the Overlay Network Clustering based on the Locality Metric (2011)
Poryev G. V. - Improved CARMA Locality Estimation Model for Peer List Reordering and Its Experimental Validation, Poryev V. A. (2011)
Пінчук І. Я. - Динаміка психічного здоров’я населення україни в період 2008–2012 рр. та перспективи розвитку психіатричної допомоги країни, Богачев Р. М., Хобзей М. К., Петриченко О. О. (2013)
Зінченко О. М. - Кадрове забезпечення психіатричної служби україни (2013)
Білобривка Р. І. - Стигма в психіатрії (2013)
Vasylyeva A. - Efficiency of correction of emotional disorders in women suffering from malignant tumors of reproductive system, Kyrychenko N. (2013)
Соловьева М. А. - Основные направления профилактики стрессовых расстройств у служащих финансово-кредитных учреждений в странах европейского союза (по данным зарубежной литературы) (2013)
Степаненко Л. В. - Дослідження протекторної дії мітокоректину на розвиток процесів нейродегенерації у тварин у віддаленому періоді відтвореного повторного інсульту (2013)
Шум С. С. - Соціально-демографічні характеристики осіб, які захворіли на психічні хвороби під час проведення судово-слідчих дій, внаслідок чого до них були застосовані примусові заходи медичного характеру в психіатричному закладі із суворим наглядом, Руденко І. В., Суховій О. О. (2013)
Сайко Д.Ю. - Клинико-психопатологические особенности психических расстройств при болезни паркинсона (2012)
Степаненко Л.В. - Лікування патопсихічних порушень у хворих із деменцією та хворобою альцгеймера (2012)
Сінайко В.М. - Метаболічний синдром у хворих на шизофренію: постановка проблеми та підходи до корекції, Коровіна Л.Д., Земляніцина О.В. (2012)
Харчук Е.В. - Когнітивні порушення при шизофренії та гіпертонічній хворобі: короткий огляд (2012)
Гетманчук Є.І. - Клініко-психопатологічна та медико-психологічна характеристика хворих із психогенною гіперфагією (2012)
Очколяс В.И. - Особенности личностного реагирования больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы на заболевание (2012)
Пшук Н.Г. - Клініко-психопатологічні особливості віл-інфікованих пацієнтів, Кирилюк Н.П., Стукан Л.В. (2012)
Кожина Г.М. - Клінічна структура та динаміка когнітивних розладів серед хворих працездатного віку з соматичними захворюваннями, Коростій В.І., Михайлов В.Б., Товажнянська О.Л., Григорова І.А. (2012)
Сновида Л.Т. - Гендерно-обусловленные факторы и механизмы формирования суицидального поведения при депрессиях (2012)
Полшкова С.Г. - Удосконалення профілактики аутоагресії у осіб небезпечних видів професій (2012)
Потаскалова В.С. - Закономірності патологічного впливу електромагнітного випромінювання на центральну нервову систему, Селюк М.М., Хайтович М.В. (2012)
Соловьева М.А. - Факторы риска и клиническая структура невротических, связанных со стрессом расстройств у работников финансово-кредитных учереждений (2012)
Носенко О. М. - Морфологічні аспекти доцільності проведення органозберігаючих операцій у жінок репродуктивного віку з кістозними доброякісними утвореннями яєчників, зацікавлених у реалізації репродуктивної функції (2013)
Фаннуш Рами - Клиническая характеристика женщин с бесплодием и операциями на яичниках в анамнезе, Бабенко О. М. (2013)
Банахевич Р. М. - Особливості оперативних втручань у жінок із рецидивним генітальним пролапсом (2013)
Корнацька А. Г. - Результати аналізу факторів серцево­судинного ризику у жінок із метаболічним синдромом на тлі полікістозу яєчників, Мітченко О. І., Романов В. Ю. (2013)
Батман Ю. А. - Изучение патогенетических механизмов формирования иммунологического ответа у недоношенных детей бронхолегочной дисплазией, Натрус Л. В., Павлюченко В. В., Мельник А. В. (2013)
Музычина А. А. - Роль формирования рубца после ураностафилопластики в развитии верхней челюсти у детей, Хрипаченко Н. И. (2013)
Медведева В. В. - Клинико-­эпидемиологические особенности регистрации парвовирусной инфекции в Донецком регионе, Скородумова Н. П., Кучеренко Н. П., Гончарова Л. А., Коваленко Т. И., Легкая В. А. (2013)
Комлев А. А. - Особенности ортопедического лечения беременных полимерными коронками (2013)
Резніченко Н. Ю. - Шляхи корекції змін концентрації статевих гормонів у чоловіків старшої вікової групи, хворих на псоріаз (2013)
Рощин Ю. В. - Методологические подходы к освоению лапароскопической коррекции ятрогенных повреждений мочеточника (2013)
Дорофеев А. Э. - Микробиологические портреты пациентов с различными формами синдрома раздраженного кишечника, Коновалова-­Кушнир Т. А., Пархоменко Т. А., Кокина С. А., Макарова Е. Н. (2013)
Майлян Э. А. - Частота регистрации маркеров цитомегаловирусной инфекции по данным иммуноферментного анализа у жителей Донецкого региона, Майлян Д. Э. (2013)
Фисталь Э. Я. - Исследование качества жизни пациентов по системе EuroQol­5D­5L после хирургического лечения обширных механических ран конечностей с дефектом кожных покровов, Роспопа Я. А., Фисталь Н. Н., Гурьянов В. Г. (2013)
Иваницкая Н. Ф. - Комплексная оценка содержания свинца в объектах окружающей среды Донецкого региона, Степанова М. Г., Усикова З. Л. (2013)
Серняк Ю. П. - Профилактика травмы мочеточника при гинекологических оперативных вмешательствах и эндоскопические методы ее лечения, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Слободянюк Е. Н. (2013)
Яковлева Э. Б. - Гинекология: история вопроса (лекция для врачей­-курсантов акушеров-­гинекологов), Бабенко О. М., Чайка К. В. (2013)
Левченко Л. А. - Локальний протокол "Організація медичної допомоги недоношеним дітям при народженні", Батман Ю. А., Лінчевський Г. Л. (2013)
Жадинский Н. В. - Включение темы "Хламидийная инфекция" в раздел самостоятельной внеаудиторной работы студентов медицинских вузов, интернов-­инфекционистов и врачей­-бактериологов, Гриценко Л. З., Николенко О. Ю., Боева С. С., Ананьева М. Н. (2013)
Айзятулова Э. М. - Клинические случаи внутрибрюшного кровотечения как осложнения пункции яичников во время забора яйцеклеток при проведении вспомогательных репродуктивных технологий (2013)
Носенко В. М. - Редкий случай ожогового сепсиса, вызванного Burkholderia cepacia, Лаврухин Ю. Н., Макиенко В. В. (2013)
До відома авторів (2013)
Суліма Олена Григорівна доктор медичних наук, професор, почесний президент асоціації неонатологів України, головний неонатолог МОЗ України 1992- 2004 рр. (2013)
Ascher S. - Safety of micafungin in infants: insights into optimal dosing, Smith P. B., Benjamin D. K. Jr. (2013)
Суліма Олена Григорівна доктор медичних наук, професор, почесний президент асоціації неонатологів України, головний неонатолог МОЗ України 1992- 2004 рр. (2013)
Рецензия на монографию "Острые повреждения голеностопного сустава" (2013)
Проценко В. В. - Использование стержневых аппаратов внешней фиксации Костюка как этап комплексного лечения больных с метастатическим поражением костей конечностей, Костюк А. Н., Бурьянов А. А., Касем М., Дуда Б. С., Черный В. С. (2013)
Мороз Д. М. - Оперативне лікування дисплазії кульшових суглобів у дітей залежно від особливостей формування кульшових суглобів та їх скелетної зрілості, Кабацій М. С. (2013)
Рецензия на монографию "Острые повреждения голеностопного сустава" (2013)
Анкета читателя (2013)
Бекмухамбетов Е. Ж. - Микроанатомическая организация трахео-бронхиального лимфоузла крыс при длительном содержании их в условиях производства (нефтепереработки), Умбетов Т. Ж., Мутигулина Г. А., Барсуков Н. П. (2013)
Андрианов М. В. - Анализ частоты возникновения гнойно-воспалительных осложнений при эндопротезировании тазобедренного сустава в зависимости от вида фиксации импланта, Драницкий И. А., Озеров К. И. (2013)
Безруков С. Г. - Эффективность лечения генерализованного пародонтита с использованием комбинации остеоплатических материалов (кергап-ткф ипл и твердая оболочка головного мозга), Марченко Н. В., Кириченко В. Н. (2013)
Бекмухамбетов Е. Ж. - Микроанатомическая организация трахео-бронхиального лимфоузла крыс при длительном содержании их в условиях производства (нефтепереработки), Умбетов Т. Ж., Мутигулина Г. А., Барсуков Н. П. (2013)
Заградская О. Л. - Эффетивность дифференцированной противорецидивной терапии у больных хроническим кандидозом в зависимости от степени контаминaции возбудителя (2013)
Колесник К. А. - Влияние адаптогенного комплекса на состояние неспецифической резистентности организма при ортодонтическом перемещении зубов на фоне экспериментального зоба, Деньга О. В., Макаренко О. А. (2013)
Кузнецов Н. С. - Утренний подъём артериального давления и частота сердечных сокращений в условиях длительной антигипертензивной терапии больных гипертонической болезнью, ассоциированной с метаболическим синдромом, Кириленко Е. Н., Сахалтуев А. Д., Смуглов Е. П. (2013)
Кулагина Ю. Ю. - Особенности гуморального антиэндотоксинового иммунитета у больных диффузным токсическим зобом, осложнённым эндокринной офтальмопатией, Козлова Н. И., Малиенко М. Э. (2013)
Паламарчук В. А. - Контрлатеральный анастомоз основной ветви anza cervicalis и возвратного гортанного нерва как метод коррекции абдукционного послеоперационного паралича гортани (2013)
Прилуцкий А. С. - Клинические и лабораторные особенности случая атаксии – телеангиэктазии, Прилуцкая И. А., Ткаченко К. Е., Кит А. М. (2013)
Прохоров Д. В. - Комплексная оценка и корреляция показателей систем протеолиза и гемостаза в крови у пациентов с меланоцитарными новообразованиями кожи (2013)
Самохвалова В. В. - Генетические аспекты нарушения липидного обмена при ишемическом инсульте (2013)
Самохвалова В. В. - Молекулярно-генетические аспекты развития ишемического инсульта (2013)
Слобожан Л. И. - Эффективность длительного использования стандартизированного экстракта артишока (cynara scolymus) в комплексной терапии хронического обструктивного заболевания легких II степени тяжести в фазе ремиссии (2013)
Стилиди Е. И. - Сывороточные уровни фактора некроза опухоли альфа и интерлейкина-6 у больных с алкогольным гепатитом (2013)
Сухарева Г. Э. - Диагностика различных вариантов кардиомиопатий у детей. Новый взгляд на старую проблему (часть 2) (2013)
Тагунова И. К. - Корреляты клеточного содержимого жидкости полости рта и состояния имунной и гормональной систем у женщин с гипертрофией язычной миндалины, Андреев А. В., Насибуллин Б. А. (2013)
Ткаченко Я. В. - Дослідження вмісту анти-HSP60 антитіл в сироватці крові новонароджених з вродженою вадою серця після трансфузії аутологічної пуповинної або компонентів донорської крові, Яковенко Л. Ф., Воробйова Г. М., Сидорик Л. Л., Ємець І. М. (2013)
Трушкевич О. О. - Клінічні особливості перебігу І триместра вагітності у пацієнток з гіперпролактинемією, Брауде І. Є., Довгань А. А., Степур А. А. (2013)
Турна Э. Ю. - Влияние различных вариантов комбинированной антигипертензивной терапии на циркадный ритм артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией, перенесших ишемический инсульт, Крючкова О. Н. (2013)
Тымченко С. Л. - Пассивное курение и показатели вариабельности сердечного ритма у детей (2013)
Харитонова О. Г. - Розацеа у чоловіків: клініко-епідеміологічна характеристика хворих за результатами власних спостережень, Святенко Т. В. (2013)
Хмызов С. А. - Управление болевым синдромом в условиях компрессионно-дистракционного остеосинтеза, Маколинец В. И., Мельник В. В., Тихоненко А. А., Гращенкова Т. Н. (2013)
Шевчук Т. Я. - Статево-вікові особливості фізичного розвитку населення агропромислових районів волинської області, Гаврилюк Ю. В., Сокол А. П. (2013)
Kaud Diya - Willibrant’s factor as the indicator of endothelial dysfunction at psoriasis on the background of metabolic syndrome (2013)
Mindrul М. А. - Influence of excessive body mass on formation of systemic proinflammatory cytokine potential in patients with purulent-destructive forms of chronic nonspecific pulmonary diseases (2013)
Obuhova N. V. - Osteoprotegerin-mediated lymphoid (leukocytic) regulation of cytokines synthesis by bronchi epithelium cells in patients with copd, who have transferred pulmonary tuberculosis (2013)
Filonenko T. G. - Morphology of spermatogenesis in obstructive azoospermia, Davydova A. A., Babushkin E. Yu., Nechiporenko G. V. (2013)
Дёмин А. В. - Сравнительная характеристика постурального баланса у городских и сельских жителей 65–80 лет, Сидорова О. В., Крайнова И. Н. (2013)
Резніченко Н. Ю. - Стан симпато-адреналової та вагоінсулярної систем у чоловіків зрілого віку, хворих на алергодерматози (2013)
Яковлєва Л. В. - Вивчення ефективності препарату "елгацин" на експериментальній моделі простатиту, викликаного прошиванням простати, Єгорова О. О., Кошова О. Ю. (2013)
Прилуцкий А. С. - Исследование уровней специфических Ig G-антител к апельсину, Абылгазинова Н. Б., Лесниченко Д. А., Ткаченко К. Е., Кошова О. Ю. (2013)
Трушкевич А. А. - Сравнительная характеристика лечения девочек с изолированным телархе, Попова-Петросян Е. В., Стефанович А. А., Довгань А. А. (2013)
Галкина О. П. - Патофизиологические аспекты метаболизма альвеолярной кости у подростков со сколиозом (2013)
Горянская И. Я. - Кардиомиопатия такотсубо (2013)
Костырной А. В. - Спаечная болезнь брюшины: настоящее и будущее проблемы, Гройзик К. Л., Мустафаева С. Р. (2013)
Матвеев А. В. - Кодирование медицинской информации и фармаконадзор. Часть 1 (2013)
Скоромная Н. Н. - Влияние метаболического синдрома на состояние костной ткани у детей (2013)
Богданова Л. Н. - Осбенности сердечного ритма и электро-кардиограммы у черноморских азовок (phocaena phocaena) в норме, при вдыхании гипоксических смесей и кислорода (2013)
Ёлкина Н. М. - Показатели обмена глюкозы в эритроцитах при отдельных гематологических заболеваниях, Казакова В. В., Коношенко С. В. (2013)
Кушнір С. М. - Громадський контроль за діяльністю органів внутрішніх справ в Україні (2013)
Юсупов В. А. - Порівняльно-правовий аналіз правового статусу представників правоохоронних органі на місцях в Україні та США (2013)
Журавльова Г. С. - Проблема поділу влад у контексті визначення статусу парлементу (2013)
Шевчук І. М. - Особливості судового конституційного контролю в Україні (2013)
Овчарук С. С. - Правове регулювання послуг в Україні (2013)
Пефтієв О. В. - Майно об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та його правовий режим (2013)
Позова Д. Д. - Щодо визначення кола об'єктів контрафакції (2013)
Волкова А. В. - Правова природа договору міжнародного комбінованого перевезення вантажів (2013)
Бондар О. Г. - Теоретичні проблеми надання адміністративних послуг держсільгоспінспекцією та її територіальними органами (2013)
Гарварт Г. А. - Поняття "лісовий фонд" у Лісовому кодексі України та КПАП України (2013)
Оніка Я. В. - Деякі питання правового статусу земель, на яких розташована лісова рослинність агролісомеліоративного призначення (2013)
Kolomoets T. A. - The subject of administrative lav: the question of finding its new format in the modern Ukrainian administative and legal science (2013)
Віхляєв М. Ю. - Види адміністративної правосуб'єктності громадських об'єднань (2013)
Кукурудз Р. О. - Апеляція в адміністративному судочинстві: питання теорії та практики (2013)
Лютіков П. С. - Юридичні особи як суб'єкти адміністративного права: аналіз змісту характерних ознак як умов вступу в адміністративно-правові відносини (2013)
Опацький Р. М. - Актуальні питання законодавчого забезпечення реалізації державної ювенальної політики (2013)
Сквірський І. О. - Мета, завдання та функції громадського контролю в публічному управлінні (2013)
Шарая А. А. - Поняття принципів адміністративного права в сучасній доктрині (2013)
Бєлік В. О. - Особливості адміністративно-правового статусу прокуратури України як суб'єкта протидії корупції (2013)
Зозуль І. В. - Правові презумпції в суміжному термінологічному ряді: порівняльно-правова характеристика (адміністративно-правовий аспект) (2013)
Калашник Ю. В. - Правові засади та процесуальні особливості адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду (2013)
Калінін Р. С. - Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні (2013)
Кожушко О. О. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання порядку створення і діяльності благодійних організацій (2013)
Куразов Ю. Х. - Юридико-фактичні підстави накладення попередження як виду адміністративного стягнення (2013)
Лєскіна І. Є. - Гендерна рівність як принцип управління кадрами в органах прокуратури України (2013)
Шевчук О. М. - Контрольні правовідносини у сфері обігу наркотичних засобів, їх зміст та особливості (2013)
Шурупова К. В. - Підстави адміністративної відповідальності посадових осіб державних органів за порушення законодавства про доступ до інформації (2013)
Журова І. І. - Ретроспективний аналіз звільнення засуджених від відбування покарання (2013)
Степаненко Д. Ю. - Кримінально-правовий компроміс у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування: шляхи вдосконалення законодавчої конструкції (2013)
Озерський І. В. - Оптимізація використання та застосування спеціальних психологічних знань у кримінальному процесі України (аналіз нового кримінального процесуального кодексу України) (2013)
Рябчинська О. П. - Зміст узгодженого покарання в угодах про примирення та про визнання винуватості (2013)
Чаплинська Ю. А. - Організаційно-тактичне забезпечення проведення слідчого експерименту (2013)
Шевчук В. М. - Проблеми співвідношення тактичної операції та тактичної комбінації (2013)
Єфімов М. М. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики хуліганства (2013)
Захист дисертацій (2013)
Інформаційна довідка про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2013)
Презентація монографії С.Б.Геращенка, О.І.Дєльцової, А.К.Коломійцева, Ю.Б.Чайковського "Периферійний нерв (нейро-судинно-десмальні взаємовідношення в нормі та патології)” (2007)
Бондарева В. А. - Значение прогностических маркеров опухолевой прогрессии Кi-67 и Р53 в опухолях молочной железы, Шпонька И. С. (2007)
Дорохова О. В. - Експресія Кі67, p16INK4a та р53 як показник онкогенної трансформації та ймовірності прогресії цервікальних інтраепітеліальних неоплазій (2007)
Гасюк А. П. - Патологоанатомічна діагностика раку бронхіальних залоз, Ройко Н. В., Курилко Ю. В. (2007)
Горєлова Н. І. - Характеристика гістогенетичних процесів у серці людини на ранніх етапах кардіогенезу (2007)
Дєльцова О. І. - Морфо-функціональні зміни печінки і підщелепної слинної залози під впливом хлориду кадмію, Ерстенюк Г. М., Гвоздик І. М. (2007)
Дроздов О. Л. - Вплив підгострого введення сиднокарбу на концентрацію катехоламінів в структурах центральної нервової системи, Кошелєв О. С., Козлов С. В., Кушнір А. М. (2007)
Захараш А. Д. - Стан мембран гепатоцитів і еритроцитів у хворих на хронічний гепатит із холестатичним компонентом (2007)
Квятковська Т. О. - Структурні зміни оболонок яєчка при гідроцеле, Фролов О. А., Короленко Г. С. (2007)
Мамрак Ю. В. - Изменения морфофункциональных характеристик надпочечных желез белых крыс после частичной односторонней резекции семенника в эксперименте (2007)
Машталір М. А. - Нормальний та аномальний кардіогенез: участь позасерцевих клітинних популяцій, Твердохліб І. В. (2007)
Мельник Н. О. - Реактивні зміни органів імунного захисту за умов демієлінізації та ремієлінізації, Чайковський Ю. Б. (2007)
Мішалов В. Д. - Стан секреторного апарату передсердних кардіоміоцитів щура у різних ділянках передсердь (2007)
Островская С. С. - Морфология артерий сердца и аорты у крыс после комбинированного воздействия облучения, солей кадмия и свинца, Гарец В. И., Талько В. В. (2007)
Сілкіна Ю. В. - Формування структурних компонентів міокарда як результат реалізації пошукових реакцій клітин-мігрантів (2007)
Суховерша О. А. - Терапевтичний патоморфоз як критерій ефективності індукційної хіміотерапії місцево-розповсюдженого недрібноклітинного раку легенів, Біленький І. В., Чекан С. М., Коссе В. А., Лизогуб В. В. (2007)
Шепітько В. І. - Динаміка ранніх термінів гострого асептичного запалення сім`яників під впливом трансплантації кріоконсервованої плаценти, Стецук Є. В. (2007)
Щербинина М. Б. - Язвенная болезнь желудка: особенности морфогенеза, Короленко А. С. (2007)
Матеріали Міжнародного комітету редакторів біомедичних журналів (2007)
Твердохліб І. В. - Просторова реконструкція біологічних об'єктів за допомогою комп'ютерного моделювання (2007)
Топка Е. Г. - Історія розвитку вчення про переміщення яєчка та лікування крипторхізму, Байбаков В. М., Мамрак Ю. В. (2007)
Презентація монографії С.Б.Геращенка, О.І.Дєльцової, А.К.Коломійцева, Ю.Б.Чайковського "Периферійний нерв (нейро-судинно-десмальні взаємовідношення в нормі та патології)” (2007)
Презентація посібника В.О.Козлова, В.Д.Маковецького, С.Є.Стебельського, Я. І.Федонюка "Анатомія центральної нервової системи і провідних шляхів головного і спинного мозку: Атлас схем” (2007)
Шпонька І. С. - Імуногістохімічний профіль раків гортані з різним клінічним плином та ефектом на проведену терапію, Гриценко П. О., Ковтуненко О. В. (2007)
Машталир М. А. - Клинические моменты в преподавании анатомии человека: наш и зарубежный опыт (2007)
Презентація підручника А.С.Головацького, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапіна, Я.І.Федонюка "Анатомія людини” (2007)
Презентація тлумачного словника Ю.Б.Чайковського, О.І.Дєльцової, С.Б.Геращенка "Енциклопедія клітини” (2007)
Презентація методичних рекомендацій В.Л.Кулініченка, В.Д.Мішалова, Ю.Б.Чайковського, С.В.Пустовіт, В.В.Войченка "Дотримання етичних та законодавчих норм і вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень” (2007)
Мостовой С. О. - Остеометрические характеристики нижней челюсти при моделировании переломов на фоне свинцового отравления и проводимой антидотной терапии, Пикалюк В. С. (2007)
Куприянова Л. С. - Особенности интерлейкинпродуцирующей активности тимуса плодов с признаками задержки внутриутробного развития от матерей, страдающих сахарным диабетом І типа (2007)
Лежнева Т. В. - Влияние гипертермии различной степени тяжести на структурные и функциональные изменения слизистой оболочки фундального отдела желудка и печени крыс и их коррекция инозином, Мочалова И. С., Гречишкина Т. Ф. (2007)
Потоцкая О. Ю. - NOTCH-сигнальный механизм в кардиогенезе (2007)
Fedchenko N. N. - Phenomenon of introorganic kahexy during tumoral growth as pathomorphology syptom of stable carcinogenesis is discovered (2007)
Fedchenko N. N. - Immunohistochemical argumentation of blood vessels rotation and of double-origins of endothelium during adaptive morphogenesis (2007)
Fedchenko N. N. - Spontaneous intraorganic hemorrhages are the morphologic symptom of the early microcarcinogenesis and reflects principle:carcinogenesis repeats embriogenesis (2007)
Презентація методичних рекомендацій В.Л.Кулініченка, В.Д.Мішалова, Ю.Б.Чайковського, С.В.Пустовіт, В.В.Войченка "Дотримання етичних та законодавчих норм і вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень” (2007)
Потоцька О. Ю. - Походження епікарду та його структурно-функціональний внесок у формування гетерогенності серця (2008)
Шаймарданова Л. Р. - Стволовая система, Пикалюк В. С. (2008)
Аджисалиев Г. Р. - Морфометрические показатели желудка половозрелых крыс при воздействии гравитационных перегрузок и при защите от них, Пикалюк В. С. (2008)
Машталир М. А. - Морфологические аспекты аномального кардиогенеза у куриного зародыша после воздействия этанола: корреляции между общим развитием и развитием сердца, Твердохлеб И. В. (2008)
Nesteruk V. I. - On the Kolyvagin formula for elliptic curves with good reductions over pseudolocal fields (2013)
Ryazanov V. I. - On the convergence of spatial homeomorphisms, Sevost’yanov E. A. (2013)
Dilnyi V. - On solutions of one convolution equation generated by a "deep zero”, Sheparovych I. (2013)
Parolya M. I. - Estimates from below for characteristic functions of probability laws, Sheremeta M. M. (2013)
Volchkov V. V. - Moment conditions for functions with zero integrals over congruent balls, Volchkov Vit. V. (2013)
Bandura A. I. - A modified criterion of boundedness of L-index in direction (2013)
Dubey M. V. - Hypercyclic operators on Lipschitz spaces, Mozhyrovska Z. H., Zagorodnyuk A. V. (2013)
Chyzhykov I. E. - On estimates of a fractional counterpart of the logarithmic derivative of a meromorphic function, Semochko N. S. (2013)
Кутовой А. Б. - Морфологическое обоснование и лечебная эффективность продленного перитонеального диализа у больных разлитым перитонитом пожилого и старческого возраста (2008)
Сергій Євгенійович Стебельський. Анатом, художник, скульптор (до 85-ї річниці з дня народження) (2008)
Презентація навчального посібника "Практикум зі спеціальної гістології для кредитно-модульної системи навчання" (2008)
Презентація посібника "Пренатальная ультразвуковая диагностика врождённых пороков сердца. Практикум по эхокардиографии плода" (2008)
Шкуропат В. М. - Кількісна морфологічна оцінка результатів хірургічного лікування хворих з хронічною ішемією нижньої кінцівки за допомогою прямої, непрямої і композитної реваскулярізації, Твердохліб І. В., Дрюк М. Ф. (2008)
Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія" (2008)
Кривенцов М. А. - Дисперсионный двухфакторный анализ основных гисто-морфометрических показателей брыжеечных лимфатических узлов крыс при парентеральном введении спинномозговой жидкости (2008)
Шкуропат В. М. - Кількісна морфологічна оцінка результатів хірургічного лікування хворих з хронічною ішемією нижньої кінцівки за допомогою прямої, непрямої і композитної реваскулярізації, Твердохліб І. В., Дрюк М. Ф. (2008)
Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія" (2008)
Бабанин А. А. - Морфологическая оценка свободнорадикальных процессов при эндотоксиновом поражении печени, Захарова А. Н., Семенова Т. В., Нестеров Е. Н., Калиберденко В. Б. (2009)
Бондаренко О. О. - Використання онкомаркерів в морфологічній діагностиці епітеліальних пухлин щитови-дної залози, Шпонька І. С., Гриценко П. А. (2009)
Волкогон А. Д. - Морфологічні перетворення легеневої тканини в умовах вживання солей важких металів (2009)
Вринчану Н. О. - Дослідження деяких сторін механізму антигрибкової дії нового похідного адамантану, Сергієнко О. В., Максимов Ю. М. (2009)
Думанский Ю. В. - Морфологические аспекты эффективности комбинированного лечения рака дистального отдела желудка с предоперационной лучевой терапией, Балашова О. И., Власенко Д. Л., Тетерядченко Т. Е., Величко И.Н. (2009)
Козлов С. В. - Биометрический анализ сердечной стенки человека (2009)
Мороз Г. О. - Динаміка відносної маси надниркових залоз, тимуса і селезінки щурів під впливом гіпергравітації (2009)
Потоцкая О. Ю. - Трехмерное компьютерное моделирование проэпикарда птиц на этапах эмбриогенеза (2009)
Шпонька І. С. - Основні та додаткові імуногістохімічні критерії у диференціальній діагностиці пухлинних та пухлиноподібних процесів молочної залози, Бондарєва В. О., Антоновська Я. В. (2009)
Щербиніна М. Б. - Особливості морфологічних змін слизової оболонки дванадцятипалої кишки при жовчнокам’яній хворобі, Гладун В. М., Короленко Г. С. (2009)
Воробйов К. П. - Формат сучасної журнальної публікації за результатами клінічного дослідження. Частина 3. Дизайн клінічного дослідження (2009)
Савіч А. - Імпакт-фактор в Україні: інформаційний вакуум, Курдюк А. (2009)
28-а щорічна конференція Міжнародної асоціації бібліотек технічних університетів (IATUL) (2009)
9-а Міжнародна білефельдська конференція (2009)
Бабенко В. М. - Використання цитохімічного та цитологічного методів в діагностиці та превентивному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на бронхіальну астму на тлі глюкокортикостероїдної терапії (2009)
Бабенко В. М. - Використання цитохімічного та цитологічного методів в діагностиці та превентивному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на бронхіальну астму на тлі глюкокортикостероїдної терапії (2009)
Майструк Н. И. - Влияние эктопической имплантации зародышей человека на особенности межклеточной адгезии клеток эпителиальных и мезенхимных закладок поджелудочной железы, Шаповалова Е. Ю. (2009)
Пикалюк В. С. - Возрастные морфофункциональные особенности отдельных органов и систем организма под влиянием различных гравитационных перегрузок и различных методах их коррекции, Кутя С. А., Мороз Г. А., Верченко И. А., Шимкус Т. С., Аджисалиев Г. Р., Щербина А. Ю. (2009)
Харченко С. В. - Лектиногистохимическое исследование эмбриогенеза легких и почек крыс, протекающего в условиях отсутствия видимых повреждающих факторов и под влиянием парацетамола и нимесулида, Шаповалова Е. Ю. (2009)
Шкуропат В. М. - Імуногістохімічна та ультраструктурна характеристика результатів хірургічного лікування хворих з хронічною ішемією нижньої кінцівки ІІІ ступеня, Твердохліб І. В., Дрюк М. Ф. (2009)
Шпонька І. С. - Імуногістохімічний профіль в оцінці біологічних властивостей та прогнозу перебігу раку молочної залози, Бондарєва В. О., Шпонька В. І. (2009)
Шкуропат В. М. - Вплив аутотрансплантації аспірата кісткового мозку на рівень експресії VEGF в ішемізованому м’язі та концентрацію VEGF у крові хворих з хронічною ішемією нижньої кінцівки ІІІ ступеня у різних вікових групах (2009)
Григорьева Е. В. - Исследование альтеративных процессов в опухолевой ткани при экспериментальной химиотерапии (2009)
Goodlett T. - Three-dimensional reconstruction during diastole as a new tool in the understanding of morphology of embryo heart (2009)
Кащенко С. А. - Морфометрические параметры лимфоидных образований тонкой кишки крыс в возрастном аспекте, Ткачева Е. Н. (2009)
Клигуненко О. М. - Морфологічна характеристика легень у померлих після проведення пневмонектомії з інтраопераційним використанням рефортану і перфторану, Чебанов К. О., Новіков С. П., Кирилова Л. О. (2009)
Корж В. П. - Зміни структурної організації еритроцитів у спортсменів, які тренують витривалість (2009)
Макарчук О. І. - Патоморфологія шкіри обличчя у різних вікових категорій жінок із супутньою внутрішньою патологією (2009)
Машталір М. А. - Еритроцити в ендокардіальних структурах ембріонального серця, Лапсарь Г. С. (2009)
Пастухова В. А. - Пошкодження сперматогенного епітелію яєчок, зумовлені дією хронічної гіпертермії (2009)
Педаченко Є. Г. - Вплив ліпосомальної трансфекції плазмідним вектором з геном АпоЕ2 на структурні зміни головного мозку при експериментальній черепно-мозковій травмі, Білошицький В. В., Семенова В. М., Гридіна Н. Я., Циба Л. О. (2009)
Потоцкая О. Ю. - Взаимосвязь проэпикарда, проэпикардоподобных структур и поперечной перегородки на ранних этапах пренатального онтогенеза кур кросса Cobb 500 (2009)
Радчук О. М. - Цитотопографія лектинових рецепторів слизової оболонки товстої кишки при дії "Омезу" і мультипробіотиків "Симбітер® ацидофільний" концентрований та "Апібакт®", Берегова Т. В., Ященко А. М., Рибальченко В. К. (2009)
Романенко К. В. - Состояние клеточных популяций и факторов развития склероза при ограниченной склеродермии на стадии отека: иммуногистохимическое исследование (2009)
Твердохліб І. В. - Морфологічні особливості змін міокарда та нирки при дії сиднокарба і за умов корекції нейролептиками, Дроздов О. Л., Машталір М. А., Демченко О. М. (2009)
Шкуропат В. М. - Вплив аутотрансплантації аспірата кісткового мозку на рівень експресії VEGF в ішемізованому м’язі та концентрацію VEGF у крові хворих з хронічною ішемією нижньої кінцівки ІІІ ступеня у різних вікових групах (2009)
Воробйов К. П. - Формат сучасної журнальної публікації за результатами клінічного дослідження. Частина 4. Біостатистика (2009)
До 175-річчя від дня народження Володимира Олексійовича Беца (2009)
Поздоровлення провідних вчених-морфологів України від Всеукраїнської громадської організації "Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України" (2009)
Презентація атласу А.Faller "The HumanBody. An Introduction to Structure and Function" (2009)
Презентація підручника "Патологічна анатомія" В.Г.Шлопова (2009)
Гурай В. П. - Особливості застосування лікувальної фізкультури та лазеротерапії у хворих на дитячий церебральний параліч з позиції впливу на регуляцію вищих інтегративних функцій, Гришуніна Н. Ю., Корнілова Т. В. (2010)
Гурай В. П. - Особливості застосування лікувальної фізкультури та лазеротерапії у хворих на дитячий церебральний параліч з позиції впливу на регуляцію вищих інтегративних функцій, Гришуніна Н. Ю., Корнілова Т. В. (2010)
Потоцкая О. Ю. - Задержка раннего эмбрионального развития печени приводит к нарушению образования эпикарда и его эпителио-мезенхимной трансформации, но не влияет на формирование коронарного эндотелия, Твердохлеб И. В. (2010)
Прокоп’юк О. В. - Імуногістохімічна характеристика нейроендокринного компоненту аденокарцином передміхурової залози, Курик О. Г., Андрєєв М. Д. (2010)
Свисенко О. В. - Морфологічна характеристика тканин передньої черевної стінки щурів після імплантації алопластичного матеріалу, обробленого колагеном, у первинно інфікованих ранах (2010)
Белянський Л. С. - Стан тканин передньої черевної стінки щурів після імплантації алопластичного матеріалу, обробленого колагеном, у черевну порожнину та при контакті з порожнистими органами, Свисенко О. В. (2010)
Белянський Л. С. - Стан тканин передньої черевної стінки щурів після імплантації алопластичного матеріалу, обробленого колагеном, у черевну порожнину та при контакті з порожнистими органами, Свисенко О. В. (2010)
Рекомендации EASE (Европейской ассоциации научных редакторов) для авторов и переводчиков научных статей, которые должны быть опубликованы на английском языке (перевод на русский язык – Виктория Доронина, Сергей Горин) (2011)
Бондарь Г. В. - Оценка патоморфологических изменений и выживаемости при селективной внутриартериальной полихимиотерапии местнораспространенного рака молочной железы, Седаков И. Е., Балашова О. И., Хоменко А. В. (2011)
Рекомендации EASE (Европейской ассоциации научных редакторов) для авторов и переводчиков научных статей, которые должны быть опубликованы на английском языке (перевод на русский язык – Виктория Доронина, Сергей Горин) (2011)
Булик Р. Є. - Характеристика ефектів мелатоніну й епіталону на стан гена ранньої функціональної активності с-fos у медіальних дрібноклітинних суб’ядрах паравентрикулярних ядер гіпоталамуса стресованих світлом щурів, Пішак В. П., Черновська Н. В., Ломакіна Ю. В., Висоцька В. Г., Сметанюк О. І., Кривчанська М. І., Волошин В. Л. (2011)
Goodlett T. - The volumetric analysis of cardiac chambers and three-dimensional cardiac reconstruction during chicken embryo cardiogenesis (2011)
Paley B. - Інтеграція клінічних випадків у медичну навчальну програму з метою набуття комплексних практичних навичок на прикладі фетального алкогольного синдрому, O’Connor M. J., Baillie S. J., Guiton G., Stuber M. L. (2011)
Мамчур В. Й. - Депресія та біль: деякі питання коморбідності та лікування (огляд), Хом’як О. В. (2011)
Бабенко В. М. - Особливості цитологічної картини тканин пародонта хворих на генералізований пародонтит та бронхіальну астму на тлі глюкокортикостероїдної терапії (2011)
Бессалова Е. Ю. - Возрастная макро-микро-анатомия гипофизов белых крыс (2011)
Дмитрієва Е. О. - Хімічний склад регенерату при заповненні кісткового дефекту матеріалами EasyGraft і трикальційфосфатом (2011)
Кіндратів Е. О. - Клітинне оновлення шийки матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії, асоці-йованій з папіломавірусною інфекцією у жінок з вторинним безпліддям (2011)
Макарчук О. І. - Структурно-функціональна характеристика шкіри у різних вікових категорій жінок із супутньою патологією, Макарчук А. О. (2011)
Медведєв М. В. - Кількісна морфологічна оцінка стану мікросудинного русла міоматозної тканини і різних шарів міометрія у хворих на лейоміому матки при гіпо- та гіперестрогенних станах, обумовленних різними схемами використання аналогів гонадотропін-релізинг гормону (2011)
Тарасова І. В. - Вплив експериментальної гіпоксії на динаміку вмісту ультрамікроелементів та токсичних мікроелементів в органах новонароджених щурів (2011)
Твердохліб І. В. - Структурно-функціональні зміни мікроциркуляції печінки при моделюванні гострого панкреатиту у щурів за допомогою таурохолату натрію, Степанов Ю. М., Сіренко О. Ю., Зіненко Д. Ю., Береговенко І. М. (2011)
Шерстюк С. А. - Морфологические особенности щитовидной железы детей, умерших в возрасте до 6 месяцев, от ВИЧ-инфицированных матерей, Сорокина И. В. (2011)
Шкуропат В. М. - Клініко-морфологічні паралелі при виборі способів хірургічного лікування хворих з хронічною критичною ішемією нижньої кінцівки, Твердохліб І. В., Дрюк М. Ф. (2011)
Пославська О. В. - Імуноморфологічні аспекти прогнозування перебігу плоскоклітинних раків орофарінгеальної області (2011)
Презентація підручника. Histology, Cytology, Embryology: Textbook - I. V. Bobrysheva, S. A. Kashchenko (2011)
Михаил Дмитриевич Андреев (к 70-летию со дня рождения) (2011)
Презентация книги "Николай Иванович Пирогов (1810-1881): (К 130-летию со дня смерти): биобиблиографический указатель" (2011)
Moskalenko R. A. - Ectopic mineral formation in the prostate gland, Romanyuk A. M., Zakorko I-M. S., Piddubny A. M. (2011)
Акиншевич И. Ю. - Синтез белка клетками окончательных почек крыс, развивающихся под влиянием ингибиторов ангеотензинпревращающего фермента и блокаторов кальциевых каналов, вводимых беременным самкам, Шаповалова Е. Ю. (2011)
Перцева Н. О. - Кількісна ультраструктурна характеристика тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 2-го типу у фазі компенсації з артеріальною гіпертонією за умов корекції артеріального тиску лозартаном (2011)
Презентация книги "Николай Иванович Пирогов (1810-1881): (К 130-летию со дня смерти): биобиблиографический указатель" (2011)
Хомяк О. В. - Вплив анальгетиків, антидепресантів та їх комбінацій на зміни показників активності структур центральної нервової системи у тварин з модельованою депресією, Опришко В. І. (2012)
Мороз Г. А. - Морфологические преобразования в тимусе крыс при многократном воздействии гравитационных перегрузок и на фоне применения фармакокоррекции (2012)
Ничитайло М. Е. - Ингибирование активированных панкреатических звездчатых клеток(витаминами А и Е) для предупреждения фиброза поджелудочной железы в модели хронического алкогольного панкреатита, Кравченко Д. А., Медвецкий Е. Б., Шпонька И. С., Савицкая И. М. (2012)
Перцева Н. О. - Ультраструктурні особливості тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 2-го типу у фазі декомпенсації з артеріальною гіпертонією за умов корекції артеріального тиску лозартаном (2012)
Хомяк О. В. - Вплив анальгетиків, антидепресантів та їх комбінацій на зміни показників активності структур центральної нервової системи у тварин з модельованою депресією, Опришко В. І. (2012)
Клигуненко О. М. - Порівняльна оцінка морфології легень у померлих після проведення пневмонектомії з інтраопераційним використанням рефортану і перфторану, Твердохліб І. В., Чебанов К. О., Новіков С. П., Кирилова Л. О., Баранов І. В. (2012)
Перцева Н. О. - Динаміка ультраструктурних змін тромбоцитів при корекції артеріального тиску лозартаном у хворих на цукровий діабет 2-го типу у фазі субкомпенсації (2012)
Pyatikop G. - Morphological features of Dieulafoy’s lesion. Clinical case, Moskalenko R., Kravets O., Bratushka V., Tkach G. (2012)
Білаш С. М. - Морфофункціональна характеристика дифузної лімфоїдної тканини слизової оболонки фундального відділу шлунка при гострому експериментальному гастриті, введенні препарату "платекс-плацентарний" та їх сумісній дії (2012)
Білаш С. М. - Морфофункціональна характеристика дифузної лімфоїдної тканини слизової оболонки фундального відділу шлунка при гострому експериментальному гастриті, введенні препарату "платекс-плацентарний" та їх сумісній дії (2012)
Волошин М. А. - Щільність розподілу рецепторів до лектину арахісу в структурах стінки глотки щурів в постнатальному періоді після внутрішньоутробної дії антигена, Матвєйшина Т. М. (2012)
Струс Х. І. - Сіалоглікани похідних шкіри потомства щурів на 10-й день постнатального розвитку на тлі експериментального гіпотирозу материнського організму, індукованого мерказолілом, Ященко А. М. (2012)
Іванченко М. В. - Формування мітохондріального апарата скоротливих кардіоміоцитів в нормі та за умов гіпоксичного ушкодження кардіогенезу, Твердохліб І. В. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Особливості перебігу репаративного остеогенезу при діафізарних переломах на фоні гіпергомоцистеїнемії (експериментальне дослідження) (2013)
Волошин М. А. - Морфометричні показники структур пародонта та слизової ясен щурів після введення антигену в навколоплідні води в антенатальному періоді, Бурега Ю. О. (2013)
Дзяк Г. В. - Динаміка змін поверхневої цитоархітектоніки еритроцитів у хворих на цукровий діабет 2-го типу з артеріальною гіпертонією при корекції артеріального тиску лозартаном, Перцева Н. О. (2013)
Костюк В. М. - Гормонсинтезуюча активність та окисна модифікація білків периферійного цитотрофобласта плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних (2013)
Тищенко Н. М. - Основні підходи до формування психологічної готовності майбутніх соціальних педагогів до взаємодії в ситуаціях ускладненого професійного спілкування (2010)
Креденцер О. В. - Інноваційність як важлива психологічна характеристика підприємницької поведінки менеджерів освітніх організацій у контексті організаційного розвитку (2010)
Толков О. С. - Навчальна програма тренінгу "Психологічні особливості діяльності персоналу вищих навчальних закладів в умовах соціально-економічних змін" (2010)
Рождественська Д. Б. - Модель формування мотивації професійного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах очно-дистанційного навчання (2010)
Тищенко Н. М. - Основні підходи до формування психологічної готовності майбутніх соціальних педагогів до взаємодії в ситуаціях ускладненого професійного спілкування (2010)
Кравець С. - Організація ступеневої освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування (2013)
Левицька С. - Фінансування діяльності вітчизняних державних вищих навчальних закладів в умовах сталого національного розвитку, Харчук Ю. (2013)
Герасимчук В. - Якість освіти та рівень розвитку національної економіки, Андрос С. (2013)
Галямина И. - О проблемах разработки основных образовательных программ третьего поколения (2013)
Загородній А. - Забезпечення ступеневості вищої освіти на рівні "молодший спеціаліст – бакалавр" у Львівській політехніці, Павлиш В., Пилипенко Л. (2013)
Крачунов Х. - Положительный опыт технического университета – Варна в области многоуровневого высшего и последипломного образования (2013)
Красильникова Г. - Оновлення змісту вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу (2013)
Красильникова Г. - Бегняк В., Красильников С. Інформаційний пакет спеціальності як засіб представлення змісту освіти в ЄПВО (2013)
Гончаров С. - Формування вищої освіти впродовж життя на базі регіональних університетів (2013)
Юзик О. - Якісна освіта – одна із умов модернізації системи освіти в Україні в рамках Болонського процесу (2013)
Снопкова Е. - Роль пред-вузовского этапа в обеспечении преемствен-ности профессиональной подготовки иностранных специалистов, Мариненко О. (2013)
Sołkowicz K. - Program erasmus w realizacji polityki edukacyjnej UE (2013)
Казанский А. - Анализ эффективности механизмов государственного регулирования систем высшего образования европейских стран (2013)
Короткевич А. - Практико-ориентированное образование в Белорусско-Российском университете и роль международных образовательных проектов в его развитии (2013)
Клименко М. - Характеристика допоміжних (вибіркових) дисциплін в бакалавраті, які забезпечують підготовку магістрів для сталого розвитку, Прищепа А., Клименко Л., Брежицька О. (2013)
Смольська Л. - Успіх фінської ступеневої освіти в контексті сучасного розвитку суспільства (2013)
Рокочинський А. - Основні загальнодержавні вимоги до реалізації ступеневої освіти в Україні, Турченюк В., Волк П. (2013)
Бондарєва Т. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів у системі ступеневої вищої освіти (2013)
Каньковський І. - Ієрархія компетенцій як основа визначення наступності змісту підготовки інженера-педагога (2013)
Пікула М. - Система ступеневої професійної освіти в навчально-методичних комплексах: деякі аспекти функціонування (2013)
Білецький А. - Традиційна та модерна математика (європейський шлях) (2013)
Мачинська Н. - Впровадження ступеневої підготовки майбутніх фахівців в умовах вищої школи: досвід Російської Федерації (2013)
Міклуха О. - Особливості вдосконалення ступеневої освіти в Україні (2013)
Кузьменко О. - Інтегровані навчальні програми в ступеневій підготовці фахівців (2013)
Джеджула О. - Хом’яківський Ю. Професіоналізація управлінських функцій майбутніх інженерів-механіків аграрного профілю в умовах ступеневої освіти, Нахайчук О., Островський А. (2013)
Райковська Г. - Модель формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі вивчення фахових дисциплін, Дерев’янко О. (2013)
Власюк А. - Підготовка фахівців з інформаційних технологій у контексті сучасних вимог, Грицюк П. (2013)
Маланчук З. - Особливості формування навчальних планів перепідготовки фахівців, Кушнір Н., Сорока В. (2013)
Лазаришина І. - Підготовка фахівців за спеціальністю "Облік і аудит" у контексті інтеграції до Європейського простору вищої освіти, Павелко О. (2013)
Орлов В. - Забезпечення наступності змісту при підготовці фахівців за спеціальністю "Водопостачання та водовідведення" (2013)
Кожушко Л. - Інноваційні технології в практичній підготовці менеджерів, Кузнєцова Т. (2013)
Гайдукевич В. - Досвід впровадження багатоступеневої освіти для спеціальності "Автомобільні дороги та аеродроми", Альтман В., Піліпака Л., Потійчук О. (2013)
Туровська Г. - Забезпечення наступності в професійній підготовці фахівців за напрямом "Охорона праці", Филипчук В. (2013)
Попович Н. - Забезпечення наступності у підготовці майбутнього вчителя музики (2013)
Мобіло Л. - Професійно-освітня підготовка фахівців напряму "Машинобудування" в системі Національної стратегії розвитку освіти, Нестеренко В., Нікітін В. (2013)
Маланчук З. - Освітні, наукові і виховні аспекти формування наступності в підготовці фахівців за напрямом 0903 "Гірництво”, Калько А., Стріха В. (2013)
Карнаухов М. - Особливості неперервності та забезпечення наступності змісту освіти в системі ступеневої підготовки фахівців автомобільної галузі США, Фабрицький М., Зінь І., Кужій В. (2013)
Філіпович Ю. - Ступенева освіта – сучасний підхід до впровадження конкурентоспроможності на ринку праці, Філіпович А. (2013)
Якубовська С. - Застосування проблемного методу у підготовці майбутніх науково-педагогічних працівників технічного ВНЗ (2013)
Позняковська Н. - Формування професійних компетенцій при вивченні дисципліни "Державний фінансовий контроль" в умовах ступеневої освіти (2013)
Стрілець В. - Поради щодо наступності вивчення дисципліни "Деталі машин” для студентів-бакалаврів зі скороченим строком навчання за інтегрованими планами, Стрілець О. (2013)
Козяр М. - Наскрізна графічна підготовка майбутнього фахівця технічної галузі: проблеми, перспективи (2013)
Крівцов В. - Окремі методичні та практичні аспекти побудови межі земляних робіт укосів та профілю земної поверхні, Дєєв С. (2013)
Крівцов В. - Застосування теоретичних положень та конкретних прикладів при викладанні спецрозділу "Проекції з числовими позначками", Дєєв С. (2013)
Крівцов В. - Уміння визначати точки нульових робіт – складова успішної підготовки фахівця водогосподарського профілю, Дєєв С. (2013)
Cівак В. - Створення моделі спеціаліста і магістра на основі кластерного аналізу, Турченюк В., Россінський Р. (2013)
Остапчук С. - Наступність засвоєння картографічних знань при підготовці бакалаврів за напрямом "Геодезія, картографія та землеустрій" у НУВГП (2013)
Прохоров Б. - Психологічний аспект забезпечення наступності змісту в системі ступеневої освіти (2013)
Самолюк Н. - Актуальність і проблемність дистанційного навчання, Швець М. (2013)
Кузнєцова О. - Наступність як актуальна проблема сучасної фізкультурної освіти (2013)
Ніколайчук К. - Концептуальні підходи та шляхи вдосконалення навчального процесу в системі підготовки фахівців із землевпорядкування (2013)
Люсак А. - Особливості підготовки фахівців за професійним спрямуванням "Геоінформаційні системи і технології" в Національному університеті водного господарства та природокористування (2013)
Жерноклєєв І. - Практика забезпечення у майбутніх учителів технологій країн Північної Європи особистісної потреби у професійній компетентності (2013)
Сеньовська Н. - Особливості психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів-словесників (2013)
Кокор М. - Принцип наступності у процесі формування професійних компетенцій майбутніх викладачів іноземних мов за професійним спрямуванням (2013)
Мрук М. - Використання технічних засобів навчання в системі ступеневої вищої освіти (2013)
Добровольська Н. - Проблема професійної підготовки майбутніх менеджерів невиробничої сфери (2013)
Галиця І. - Креативні інструменти посилення інтелектуально-інноваційного потенціалу, Галиця О., Мельник І. (2013)
Джеджера К. - Якість освіти у вищому навчальному закладі як предмет моніторингу (2013)
Хлапук М. - Критерії та показники управління наступністю ступеневої вищої освіти, Хлапук Ю. (2013)
Василів В. - Науково-практичні підходи до управління проектами автоматизації обліку результатів навчальної роботи студентів, Костюкевич Р., Хоменко І. (2013)
Баховець Б. - Про використання інформації про поточний контроль знань та умінь студентів (2013)
Боднар О. - Критерії оцінки ефективності аналітико-експертної діяльності методичних служб регіону (2013)
Андрощук І. - Цілі та організація педагогічного експерименту з управління розвитком професійної компетентності вчителів-філологів у міжатестаційний період (2013)
Фільо І. - Багатопараметрична модель студента для реалізації адаптивного управління процесом навчання в системі "викладач – комп’ютер – студент" (2013)
Марчук М. - Використання мультимедійних засобів для забезпечення наступності змісту освіти в системі ступеневої підготовки фахівців з автомобільного транспорту, Карнаухов М., Глінчук В., Кужій В. (2013)
Зубілевич С. - Моніторинг проведення відкритих занять у системі ступеневої вищої освіти, Костюкова Т., Туровська Г. (2013)
Сверида Б. - Деякі підходи до управління навчальним процесом в системі безперервного навчання 265, Антонюк В. (2013)
Костриченко В. - Формування компетенції фахівця з економіки підприємства на основі обґрунтування господарських рішень (2013)
Нетепчук В. - Дослідження предметів управлінського впливу при застосуванні функціонального і процесного підходів до управління, Борисюк А. (2013)
Cівак В. - Евристика в гомеостатичній теорії інтелекту (2013)
Костюкова Т. - Аналогія як метод формування у студентів продуктивно – творчого мислення, Cівак В. (2013)
Васильєва Г. - Використання мультимедіа в навчальному процесі вищої школи з метою підвищення якості освіти, Киц Г. (2013)
Якимчук М. - Проблеми обдарованості майбутніх фахівців в освітньому просторі ВНЗ (2013)
Kharytonov M. M. - Prospects of the Nikopol manganese basin rocks using for land reclamation, Resio Espejo J.M. (2013)
Богатирьова Р. В. - Внесок сучасної науки у забезпечення розвитку охорони здоров'я (2012)
Толстанов О. К. - Олександр Толстанов: мета медичної реформи – здорова людина (2012)
Богатирьова Р. В. - П. Л. Шупик – Видатний діяч відчизняної медицини (до 105-річчя з дня народження), Лісовий В. М., Вороненко Ю. В., Перцева Ж. М., Древаль Ю. Д. (2012)
Гречанина Е. Я. - Объединение "Медицинская генетика" как научная и клиническая база современной клинической генетики, Гречанина Ю. Б., Моисеенко Р. А. (2012)
Фещенко Ю. І. - Епідемія туберкульозу в Україні: історичні аспекти та сучасний стан проблеми, Черенько С. А. (2012)
Фомин П. Д. - Оптимизация лечебно-тактических подходов при хирургическом лечении острокровоточащих злокачественных опухолей желудка, Иванчов П. В. (2012)
Бондарь Г. В. - Взаимосвязь заболеваемости раком легкого с промышленным загрязнением атмосферного воздуха и прогнозирование онкологической ситуации в угледобывающих регионах, Грищенко С. В., Глушков А. Н., Мун С. А., Ларин С. А., Браиловский В. В., Кузнецова Л. Н., Дмуховская Е. А. (2012)
Каминский В. В. - Комплексный этиопатогенетический подход к терапии предопухолевой патологии шейки матки, ассоциированной с папилломавирусной инфекцией, Борис Е. Н., Сусликова Л. В., Суменко В. В., Каминский А. В., Гак И. А., Малышева И. В. (2012)
Пасєчніков С. П. - Вплив інфікованості передміхурової залози на перебіг захворювання та результати хірургічного лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Мітченко М. В., Грицай В. С., Глєбов А. С. (2012)
Парій В. Д. - Інноваційні технології в діагностиці і лікуванні в колопроктології, Яковенко В. О., Курик О. Г. (2012)
Марієвський В. Ф. - Проблема антибіотикорезистентності у хірургії. Чи є вихід?, Толстанов О. К., Бойко В. В., Салманов А. Г., Іоффе І. В., Тарабан І. А. (2012)
Гаврилов М. А. - Возрастное ожирение у женщин: корреляции физиологических параметров с весом, Мальцева И. В. (2012)
Бойко В. В. - Обоснование использования крайне высокочастотного электромагнитного излучения для профилактики развития ДВС-синдрома при экспериментальной политравме, Иванова Ю. В., Мушенко Е. В. (2012)
Бабов К. Д. - Впровадження наукових здобуиків у галузі медичної реабілітації в реформу охорони здоров’я, Золотарьова Т. А. (2012)
Ежов В. Н. - Круглогодичная климатотерапия – базовый метод приморского курорта Алушта, Щеголев С. В. (2012)
Лурін І. А. - Система охорони здоров’я Служби безпеки України: історія, сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Беловол А. Н. - Патофизиологические механизмы развития артериальной гипертензии на фоне ожирения, Школьник В. В. (2012)
Лесовой В. Н. - Экстракорпоральное удаление опухоли единственной почки с аутотрансплантацией почки, Бублик В. В., Щукин Д. В. (2012)
Крышень В. П. - Смешанная форма высокой непроходимости кишечника: клиническое наблюдение, Задорожный В. В., Селезнёв В. М., Барсуков Ю. П. (2012)
Шипулін В. П. - Ілля Буяльський – митець скальпеля, Назаренко Д. І. (2012)
Tingting Sun - Activation of Multiple Proto-oncogenic Tyrosine Kinases in Breast Cancer via Loss of the PTPN12 Phosphatase, Aceto N., Meerbrey K. L. , Kessler J. D., Zhou C., Migliaccio I., Nguyen D. X., Pavlova N. N., Botero M. (2012)
Юрію Кундієву – 85 років (2012)
"Берлін-Хемі/Менаріні" (2012)
Шуба Н. М. - Выбор нестероидного противовоспалительного препарата для купирования болевого синдрома у больных с остеоартрозом, Воронова Т. Д. (2012)
Крилаті вислови про науку та медицину (2012)
Solodky V. D. - Forming the ecological network for Ukrainian Carpathians on principles of Carpathians convention strategy, Bespalko R. I., Kazimir I. I. (2013)
Bachinsky P. P. - The ways of ecological education in Ukraine (2013)
Травлєєв А. П. - Євтушенко М. Ю. Акліматизація гідробіонтів / М. Ю. Євтушенко, С. В. Дудник, Ю. А. Глєбова. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 240 с., Котович О. В. (2013)
Колбасин П. Н. - Влияние хронической никотиновой интоксикации на микробиологические показатели ротовой полости после установки эндоссальных имплантатов, Герасименко Ф. И., Колючкина Е. Н., Лавровская О. М. (2013)
Bilash S. M. - Reaction of exocrinocytes of cardial section of the stomach to the administration of "Platex placental” drug against the acute experimental gastritis, Shepitko V. I., Yeroshenko H. A., Lysachenko O. D., Shepitko K. V. (2013)
Вовк Ю. Н. - Устройства собственной конструкции для краниологических исследований, Вовк О. Н., Черно В. С., Шмаргалёв А. А., Редякина О. В. (2013)
Вовк Ю. Н. - Новые способы изготовления препаратов для мофологических исследований, Вовк О. Ю., Черно В. С., Шмаргалёв А. А., Богуславский Ю. В. (2013)
Гаргин В. В. - Особенности клеточных компонентов слизистой желудка при гастродуодените у детей, Долгая О. В. (2013)
Герасименко Ф. И. - Роль иммуномодуляторов и пребиотиков на процессы репарации у пациентов с хронической никотиновой зависимостью после эндооссальной имплантации, Колючкина Е. А., Колбасин П. Н., Северинова С. К. (2013)
Данищук З. Н. - Морфология паравертебральных мышц пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника, Скиданов А. С., Батура И. А. (2013)
Довгялло Ю. В. - Сравнительная морфометрическая характеристика циклического, промежуточного и древовидного отделов русла брыжеечных артерий толстой кишки в соответствии с сегментарной моделью его строения, Зенин О. К., Ковальчук Н. В., Дугадко Л. М., Басий Р. В. (2013)
Дуденко В. Г. - Индивидуальная анатомическая изменчивость диафрагмы человека по материалам спиральной компьютерной томографии, Масловский С. Ю., Вдовиченко В. Ю., Куринной В. В. (2013)
Zhuravlova Yu. P. - Biomechanical propertiesofcerebral falx of human dura mater in adult human, Vovk Yu. N. (2013)
Зенин О. К. - Компьютерное моделирование гемодинамики в искривленных сосудах, Оверко В. С., Бескровная М. В., Брюханов В. М., Руденко М. Г. (2013)
Zubachyk V. M. - Experimental study of the plasticostimulating effect of drugs based on the synthetic polymers when topically applied, Iskiv M. O., Gan I. V., Yashchenko A. M. (2013)
Икрамов В. Б. - Изменчивость и профильная краниометрия лицевого черепа у людей зрелого возраста, Вовк Ю. Н. (2013)
Капшитарь А. В. - Морфологическая диагностика острого аппендицита и его форм в экологически неблагоприятном крупном промышленном городе (2013)
Кириченко Ю. В. - Кореляції амплитудних електрокардіографічних показників з конституціональними характеристиками, Сарафинюк Л. А., Камінська Н. А. (2013)
Кисельова Т. М. - Морфологічні та лектиногістохімічні маніфестації альтернативної терапії експериментального автоімунного гепатиту радоновими ваннами, Пушкар М. С., Соловйова Л. О. (2013)
Колбасин П. Н. - Влияние хронической никотиновой интоксикации на микробиологические показатели ротовой полости после установки эндоссальных имплантатов, Герасименко Ф. И., Колючкина Е. Н., Лавровская О. М. (2013)
Колбасин П. Н. - Цитоморфометрические показатели ротовой полости у ортопедических больных с хронической никотиновой интоксикацией после установки эндооссальных имплантатов, Герасименко Ф. И., Колючкина Е. А., Кушнир К. Г. (2013)
Колбасин П. Н. - Влияние электромагнитного излучения средств мобильной связи на морфологическую структуру эритроцитов человека, Колючкина Е. А., Колбасина Р. А. (2013)
Колісник І. Л. - Макромікроскопічна анатомія нервів селезінки (2013)
Коломоец Т. А. - Становление углеводного обмена в закладках кожи в раннем эмбриогенезе человека (2013)
Korsak A. V. - The ultrastructure of neurocytes of the motor center of an injured sciatic nerve under the influence of highfrequency electrosurgical instrument, Kuftyreva T. P., Zapryvoda L. P., Shamalo S. M., Demydchuk A. S. (2013)
Кувенёв А. А. - Оcобенности строения конвекситальной части твердой оболочки головного мозга человека (2013)
Куліш А. С. - Спосіб доступу до груднино-ключично-соскоподібої ділянки зі збереженням цілісності груднино-ключично-соскоподібного м’яза, Шиян Д. М., Нєдорезова В. О., Лютенко М. А., Сухоносов Р. О. (2013)
Кульбаба П. В. - Особенности строения сосцевидного и мыщелкового эмиссариев у плодов (2013)
Куница В. Н. - Применение полой трубки спинномозгового корешка для укутывания места сшивания нерва, Барсуков Н. П., Новосельская Н. А., Яровая О. Я., Шкуренко В. П. (2013)
Кущ О. Г. - Кількісний та якісний аналіз розподілення CD 56+-лімфоцитів в децидуальній оболонці матки в І-у і ІІ-у періодах вагітності при фізіологічно перебігаючій вагітності та при самовільному викидні, Злобіна О. В. (2013)
Лаврів Л. П. - Зміна вуглеводних детермінант тканин у процесі раннього ембріонального гістогенезу привушної слинної залози людини, Олійник І. Ю. (2013)
Лавринюк В. Є. - Стан сонних артерій у хворих на початкових стадіях кальцинуючої хвороби серця (2013)
Малов А. Е. - Анатомическая перестройка сосочковых мышц и стенок желудочков в области их отхождения при коарктации аорты, Васильев В. А. (2013)
Марковский В. Д. - Морфологические особенности яичников плодов от матерей с осложненной беременностью, Куприянова Л. С. (2013)
Мартынюк А. В. - Экспрессия сиало- и n-ацетил-d-глюкозаминоконъюгатов в раннем органогенезе кожи у эмбрионов человека и в структурах келоидных рубцов, Барановский Ю. Г., Шаповалова Е. Ю. (2013)
Морозова М. Н. - Морфологическая оценка эффективности лечения травматического неврита нижнеальвеолярного нерва комбинированными нейротрпными препаратами, Калиберденко В. Б., Шаблий Д. Н. (2013)
Новак В. П. - Інтраорганна та сегментальна іннервація капсули колінного суглоба, Бевз О. С. (2013)
Огурцов А. С. - Влияние несъемной ортодонтической техники на эндотелиальную дисфункцию тканей пародонта и пути ее коррекции, Назарян Р. С., Гаргин В. В. (2013)
Пастухова В. А. - Особливості ультраструктури камбалоподібного м’яза під впливом фізичного навантаження в експерименті, Гуніна Л. М., Лук’янцева Г. В., Бєлікова М. В. (2013)
Півторак В. І. - Електронно-мікроскопічні зміни структурних компонентів яєчка після моделювання варикоцеле та операції за власним методом, Сміюха О. А., Булько М. П. (2013)
Pishak V. P. - Multiple сongenital аnomalies: epidemiology and a clinical analysis, Riznichuk M. O. (2013)
Погорєлов М. В. - Використання хітозану для лікування пошкоджень шкіри різної етиології, Калінкевич О. В., Солодовник О. В., Олешко О. М., Калінкевич О. М., Корнієнко В. В., Ткаченко Ю. А., Ткач Г. Ф., Данильченко С. М., Бабіч І. М. (2013)
Попадинець О. Г. - Морфофункціональні зміни органів сечо-статевої системи на першу добу постгіпотермічного періоду, Грищук М. І., Бойко О. В., Дубина (Грибінчак) Н. М., Дмитренко А. С. (2013)
Попандопуло А. Г. - Роль лимбальных клеток в регенерации роговицы, Кавелина А. С., Иванова О. Н., Дрожжина Г. И. (2013)
Попандопуло А. Г. - Морфологическое исследование экстрацеллюлярного матрикса девитализированных сердечно-сосудистых трансплантатов, Петрова М. В., Юдицкий Д. Л. (2013)
Проніна О. М. - Морфометрична характеристика структурних елементів слизової оболонки нижньої стінки та перетинки лобової пазухи людини в нормі, Сербін С. І., Половик О. Ю., Єрошенко Г. А. (2013)
Рузин Г. П. - Хронический токсический остеомиелит у лиц, употребляющих наркотик "первитин", Ткаченко О. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н., Мирошниченко А. А. (2013)
Рыбалко С. Ю. - Мониторинг влияния низкоинтенсивных электромагнитных излучений и морфофункциональные изменения эритроцитов крови человека, Ященко С. Г., Колбасин П. Н. (2013)
Савчук Т. В. - Співвідношення трабекулярного і компактного міокарда у стінці лівого шлуночка у плодів при синдромі гіпоплазії лівих відділів серця, Захарова В. П. (2013)
Скорук Р. В. - Морфологічний та морфометричний аналіз реакції тканин печінки та скелетних м’язів на імплантацію поліфіламентного хірургічного шовного матеріалу з шовку (2013)
Стефаненко І. С. - Порівняння доплер-ехокардіографічних показників лівих відділів серця у спортсменів юнацького віку і у осіб, які регулярно не займались спортом, Гунас І. В., Костенко М. П., Вовчук О. М., Гавриленко О. О. (2013)
Стклянина Л. В. - Краниометрические особенности юношей и девушек различных конституциональных типов, Тюренков А. А., Лузин В. И. (2013)
Тополов П. А. - Морфометрическая характеристика артериальных дихотомий сосудистого русла печени, Зенин О. К., Дмитриев А. В., Кудымов П. В., Худяков А. Е. (2013)
Устенко Р. Л. - Стереоморфологические особенности желез периферической зоны простаты человека, Шерстюк О. А., Свинцицкая Н. Л., Кобец А. А. (2013)
Федонюк Л. Я. - Епідеміологічна характеристика, особливості клінічного перебігу та діагностики системного кліщового бореліозу в Тернопільській області, Чабан Г. П., Рибіцька Л. Н., Авсюкевич О. С. (2013)
Hachina Т. - Сarrent issues of the aortic functional morphology (2013)
Шай А. М. - Сравнительная характеристика артериального русла селезенки мужчин и женщин, 1-го и 2-го периода зрелого взраста, Махниборода А. В., Кирьякулов Г. С., Жданов Е. В., Крюков Э. Л. (2013)
Шаповалова Е. Ю. - Изменение адгезивных свойств клеток легких и поджелудочной железы эмбрионов человека в условиях трубной имплантации, Майструк Н. И., Бойко Т. А. (2013)
Шевченко О. О. - Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка хворих з цирозом печінки та явищами портальної гіпертензії в стадії загострення на тлі тривалого прийому алкоголю, Назар П. С., Левон М. М., Дорофєєв Д. О. (2013)
Shepitko V. I. - A method for identifying the endocrine cells of the gastrointestinal tract on epoxy thin sections, Shepitko K. V., Yeroshenko G. A., Bilash S. M. (2013)
Шимон В. М. - Вивчення остеогенної активності трансплантованих клітин кісткового мозку в дефект стегнової кістки щурів різного віку, Шерегій А. А., Шимон М. В., Вайнагій О. М., Литвак В. В. (2013)
Школьніков В. С. - Морфометричні параметри структур спинного мозку плодів людини 8–9 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Гумінський Ю. Й., Тихолаз В. О. (2013)
Шкробот Л. В. - Особливості ремоделювання та морфометрична характеристика судин печінки і нирок за умов реперфузії тонкої кишки після усунення її експериментальної непрохідності (2013)
Бобрик Ю. В. - Клиническая морфология и патогенез остеохондроза позвоночника с неврологическими проявлениями (обзор литературы), Мороз Г. А., Пономарев В. А., Ткач В. В., Матвеев О. Б. (2013)
Гривенко С. Г. - Еволюція трансплантатів у герніології та шляхи їх вдосконалення, Пикалюк В. С., Хатіпов А. С., Журавель Є. А. (2013)
Заднипряный И. В. - Морфо-функциональные изменения при перинатальной гипоксии и возможные пути их коррекции, Сатаева Т. П. (2013)
Kriventsov M. A. - Cerebrospinal fluid review: considerations for immunoregulatory role and current trends (2013)
Барінов Е. Ф. - Детермінанти ефективності вивчення теоретичних дисциплін студентами медичного університету, Сулаєва О. М., Ніколенко О. Г., Степура А. В., Ігнатьєва М. М., Крахоткіна О. Д. (2013)
Бешуля О. А. - Презентация как визуальная форма представления информации в образовательном процессе, Зинкович И. И., Басий Р. В., Зенин О. К. (2013)
Кобзар О. Б. - Роль клініко-біологічних об’єктів в навчальному процесі вищої медичної школи, Первак І. Л., Радомська Н. Ю., Хворостяна Т. Т., Пархоменко М. В. (2013)
Чилингариди С. Н. - Успеваемость студентов и формы контроля на кафедре анатомии человека, Потапова И. Г., Швецов Э. В., Четвертков В. С., Никифорова Е. Е. (2013)
Шиян Н. М. - Типифікація таксонів родини Asteraceae флори України; роди Jurinea Cass., Lagoseris M. Bieb., Lamyra (Cass.) Cass., Lapsana L., Leontodon L., Leucanthemum Mill., Ligularia Cass., Matricaria L., Onopordum L., Picris L., Ptarmica Neck., Pulicaria Gaertn., Pyrethrum Zinn. , Мосякін С. Л., Федорончук M. M. (2012)
Kobiv Y. - Does Aquilegia transsilvanica Schur (Ranunculaceae) occur in the Ukrainian Carpathians? (2012)
Cwener A. - Synathropization of xerothermic grasslands in the Dzia y Grabowieckie (Lublin upland, se Poland) , Chmielewski P. (2012)
Wolski G.J. - Bryophytes of the experimental and teaching garden of the faculty of biology and environmental protection, university of Lodz (Poland) , Stefaniak A., Kowalkiewicz B. (2012)
Димитрова Л. В. - VII Міжнародний ліхенологічний симпозіум (IAL 7) "Лишайники: від генома до екосистеми у світі, що змінюється" (м. Бангкок, Таїланд, 9-13 січня 2012 року) , Надєіна О. В. (2012)
Музичко О. Є. - "БІбліотека студентів-грузинів міста Одеси" у складі бібліотеки Новоросійського університету: обставини заснування та існування (2012)
Боєва А. Р. - Із джерел про історію швейцарських колоністів на півдні України (2012)
Гребцова И. С. - Отдел иностранных известий в прессе Новороссийского края и Бессарабской области в первой половине XIX ст (2012)
Самодурова В. В. - Листая старые страницы: о строителях главного здания Новороссийского университета (2012)
Ляшенко О. Л. - Рідкісні видання граматик української мови в зібранні університетської бібліотеки (2012)
Великодная А. В. - Польские старопечатные издания в университетской библиотеке: из истории формирования коллекции (2012)
Левченко В. В. - Сергей Леонидович Рубинштейн: грани интеллектуальной биографии одесского периода (1910-1920-е гг.) (2012)
Галаган Л. Н. - Фонд президентов Украины как содержательная особенность структури национальной библиотеки (2012)
Сербин О. О. - Развитие классификационных систем как объект исследования в аспекте эволюции и оптимизации систематизации информации (2012)
Бачинська О. А. - "Один только безсовестньій отказывается от призыва в совестный суд" , Гребцова І. С. (2012)
Дзиговський О. М. - Ґрунтовне дослідження з історії кримознавства та бібліотечної справи на півдні України (2012)
Содержание (2012)
Уважаемые читатели! (2012)
Евтушенко С. К. - Адренолейкодистрофия в сочетании с адреномиелоневропатией и лечение больного пероральным приемом масла Лоренцо, Симонян В. А., Блиндарук С. Г., Винокурова О. Н., Евтушенко И. С., Иванова М. Ф., Шаймурзин М. Р. (2012)
Лихачев С. А. - Случай сегментарной мышечной дистонии, осложненной невропатией локтевого нерва в результате длительного использования корригирующего жеста, Астапенко А. В., Чернуха Т. Н., Змачинская О. Л., Буняк А. Г., Ходулев В. И., Черненко Н. И. (2012)
Евтушенко С. К. - Лейкоэнцефаломиелопатия с наследственной ладонно-подошвенной кератодермой, Морозова Т. М., Москаленко М. А., Евтушенко Л. Ф. (2012)
Евтушенко С. К. - Неврологические проявления митохондриальных заболеваний у детей, Шестова Е. П., Морозова Т. М., Евтушенко Л. Ф., Прохорова Л. М., Перепечаенко Ю. М., Евтушенко И. С., Зима И. Е., Голубева И. Н. (2012)
Пономарев В. В. - Болезнь Гуам: клиническое наблюдение и обзор литературы (2012)
Шестова Е. П. - Фокальная корковая дисплазия, тип IIIa, у больного с задержкой психического развития и эпилептическим синдромом, Евтушенко С. К., Савченко Е. А., Омельяненко А. А. (2012)
Мироненко Т. В. - Атипичные проявления мозговых инсультов (Литературный обзор и собственное наблюдение), Мироненко М. О., Лошак А. М., Диденко Л. В. (2012)
Никонов В. В. - Сравнительная эффективность цитиколинов для перорального применения в лечении острого ишемического инсульта, Зозуля И. С., Мироненко Т. В. (2012)
Дзяк Л. А. - Новые возможности в диагностике пояснично-крестцовых радикулопатий, обусловленных грыжами межпозвоночных дисков, Шульга А. Н., Шульга А. А. (2012)
Бучакчийська Н. М. - Клінічна ефективність повторного курсового призначення Мілдронату у хворих з ішемічним мозковим інсультом, Клименко А. В., Кравченко О. О. (2012)
Кушнир Г. М. - Каротидная хемодектома: клинический случай с благоприятным исходом после резекции общей сонной артерии, Иошина Н. Н., Савчук Е. А., Микляев А. А., Кузина О. С., Мешкова С. В. (2012)
Иванова М. Ф. - Сирингомиелия и ее маски, Евтушенко С. К., Симонян В. А., Мурадян И. Э., Евтушенко И. С., Нестеренко А. Ф., Зиновьева Н. Н. (2012)
Евтушенко О. С. - Применение интраназального нейропротектора Дельталицина при органических заболеваниях нервной системы у детей, Яновская Н. В., Евтушенко С. К., Фомичева Е. М., Кутякова Е. И. (2012)
Симанов Р. В. - Мультисистемная атрофия мозга как наиболее вероятный диагноз у больного шестидесяти лет с паркинсоническим синдромом десятилетней давности, Евтушенко С. К., Симонян В. А., Савченко Е. А., Воропаева Т. Ю. (2012)
Кушнир Г. М. - ЦАДАСИЛ-синдром: проблемы дифференциальной диагностики, Иошина Н. Н., Новиков Н. Ю., Самохвалова В. В., Коробова А. А., Кузина О. С. (2012)
Марусиченко Е. А. - Тяжелая форма подострого склерозирующего панэнцефалита у пациента 18-летнего возраста, Евтушенко С. К., Иванова М. Ф., Симонян В. А., Чижевская О. И., Марусиченко В. В., Евтушевская А. Н. (2012)
Евтушенко С. К. - Семейный случай синдрома Лея — подострой некротизирующей энцефаломиопатии, Зима И. Е., Морозова Т. М., Шестова Е. П., Прохорова Л. М. (2012)
Евтушенко С. К. - Клинический случай постмигренозного церебрального инфаркта у девочки 16 лет, Морозова Т. М., Евтушенко И. С., Омельяненко А. А., Голубева И. Н. (2012)
Сорокин Ю. Н. - Катамениальная мигрень без ауры, осложненная множественными лакунарными инфарктами и транзиторными ишемическими атаками в вертебробазилярном бассейне (2012)
Евтушенко И. С. - Ишемический инсульт у молодой женщины вследствие парадоксальной эмболии, ассоциированной с открытым овальным окном и приемом гормональных контрацептивов, Симанов Р. В., Евтушенко С. К., Симонян В. А. (2012)
Козьолкін О. А. - Клініко-параклінічна характеристика та прогнозування наслідку гострого періоду мозкового ішемічного супратенторіального інсульту за наявності стресової гіперглікемії без цукрового діабету, Кузнєцов А. А., Рубан К. С. (2012)
Симонян В. А. - Инсульт в молодом возрасте вследствие диссекции позвоночной артерии, Винокурова О. Н., Винокуров Д. Л., Евтушенко С. К., Блиндарук С. Г., Воропаева Т. Ю. (2012)
Гончарова Я. А. - Клинический случай позднего дебюта недифференцированной спинальной амиотрофии, Симонян В. А., Евтушенко С. К., Белякова М. С., Евтушенко И. С. (2012)
Евтушенко С. К. - Случай менингомиелополирадикулоневрита, ассоциированного с герпесвирусом 6-го типа, у ребенка в возрасте 1 года 5 месяцев, Москаленко М. А. (2012)
Кушнир Г. М. - Клинический случай симметричной проксимальной моторной полиневропатии на фоне сахарного диабета второго типа, Иошина Н. Н., Самохвалова В. В., Цветков В. А., Лось А. М., Крылова А. Н. (2012)
Гончарова Я. А. - POEMS-синдром как проявление паранеопластического процесса вследствие рака яичника, Евтушенко С. К., Симонян В. А., Сергиенко А. В., Евтушенко И. С., Гнилорыбов А. М. (2012)
Чижевская О. И. - Нетипичный дебют и течение рассеянного склероза, Евтушенко С. К., Симонян В. А., Иванова М. Ф., Марусиченко Е. А. (2012)
Евтушенко С. К. - Тяжелые прогрессирующие формы рассеянного склероза у детей, Москаленко М. А. (2012)
Дубенко О. Е. - Статины при мозговом инсульте: от профилактики к нейропротекции, Кульгейко В. В., Коваленко Д. П., Нестеренко Т. И., Олейник Л. В., Барышева С. А. (2012)
Oppermann K. - Копаксон® оказывает противовоспалительное воздействие, влияя на уровень экспрессии молекул адгезии мононуклеарных клеток периферического кровотока при коротком и длительном курсе лечения, Harrer A. , Koczi W. , Duerr E. , Wipfler P. , Pilz G. , Hitzl W. , Afazel S. , Haschke-Becher E. , Trinka E. , Kraus J. (2012)
Montella S. - Влияние глатирамера ацетата (Копаксон®) на лимфоцитарную субпопуляцию при рассеянном склерозе, Petracca M. , Matarese G. , Carbone F. , La Rocca C. , Carrieri P. (2012)
Полшкова С. Г. - Клинико-психопатологические предикторы аутоагрессивного поведения у лиц опасных видов профессий (2012)
Сравнительная эффективность эсциталопрама в лечении большого депрессивного расстройства (2012)
Базунов М. В. - Выживаемость больных с опухолями области III желудочка после нейрохирургического лечения (2012)
Gilbart J. - Мультимодальная терапия болезни Альцгеймера — формирование новой парадигмы, Webber D. (2012)
Статинова Е. А. - Антидепрессанты растительного происхождения в комплексной терапии больных с хронической ишемией головного мозга, Прокопенко Е. Б. (2012)
Бондарь В. Е. - Церебральный арахноидит: всегда ли правомочен этот диагноз?, Ветух И. В., Кобыльченко В. Н., Филимонов Ю. Д. (2012)
Негрич Т. І. - Доказова база методів діагностики та лікування розсіяного склерозу, Євтушенко С. К., Сорокін Б. В., Москаленко М.А. (2012)
Фломин Ю. В. - Головокружение: определение подтипа и основные лечебные подходы, Гаврылив И. Р., Войнилович Л.В. (2012)
Абрамец И. И. - Нейрохимические и нейрофизиологические механизмы депрессивного синдрома (2012)
Глубокоуважаемый Станислав Константинович! (2012)
Поздравляем с юбилеем профессора Клименко Антонину Владимировну! (2012)
Иванова М. Ф. - О совершенствовании последипломного образования неврологов и неврологической помощи (2012)
Вниманию авторов (2012)
Фурдига М. М. - Інтродукція, формування, вивчення та використання колекції картоплі Інституту картоплярства НААН, Купріянова Т. М., Кирилішин В. В. (2012)
Зеля Г. В. - Оцінка та відбір селекційного матеріалу картоплі, стійкого проти раку Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc (2012)
Осипчук A. A. - Нові високопродуктивні сорти картоплі Щедрик, Кіммерія і Околиця, Тактаєв Б. А., Осипчук Алла А. (2012)
Сідакова О. В. - Біохімічна характеристика нових сортів картоплі (2012)
Подгаєцький А. А. - Цінність міжвидових гібридів картоплі за комплексом основних агрономічних ознак, Кравченко Н. В., Гордієнко В. В. (2012)
Олійник Т. М. - Застосування мікросателітних маркерів картоплі для філогенетичного аналізу сортів вітчизняної та зарубіжної селекції, Слободян C. O., Грицай Р. В. (2012)
Положенець В. М. - Оцінювання сортів картоплі на стійкість проти альтернаріозу в умовах Полісся України, Немерицька Л. В., Журавська І. А. (2012)
Голячук Ю. С. - Джерела інфекції фітофторозу картоплі в умовах Західного Лісостепу України (2012)
Балашова Г. С. - Насінництво картоплі за двоврожайної культури в умовах Степу України (2012)
Чернохатов Л. В. - Адаптивність різних сортів картоплі в південній частині Степу України (2012)
Лященко С. А. - Продуктивність і захист насіннєвої картоплі від фітопатогенів при застосуванні сапрофітних та ендофітних бактерій (2012)
Тимко Л. В. - Ефективність відбору клонів серед гібридів картоплі внутрішньовидового і складного походження на різних етапах селекційного процесу (2012)
Андрушко О. М. - Ефективність різнобульбових клонів при відтворенні оригінального насіннєвого матеріалу картоплі в умовах Західного Лісостепу України, Демкович Я. Б., Андрушко М. О. (2012)
Кляченко О. Л. - Особливості росту і розвитку різних сортів картоплі в культурі in vitro залежно від складу поживного середовища, Колтунов В. А., Бородай В. В., Кожемякіна Л. М., Войцешина Н. І. (2012)
Костін П. М. - Особливості вирощування ранньої картоплі під плівковим укриттям на Півдні України, Шарапа М. Г. (2012)
Рязанцев В. Б. - Вирощування картоплі з використанням картоплесаджалки із ложково-дисковим садильним апаратом для садіння бульб різних розмірів, Мороз І. Х., Рязанцев М. В., Рожнятовський А. О. (2012)
Фицуро Д. Д. - Основные агротехнические приёмы выращивания раннего картофеля и для производства крахмала в условиях Беларуси, Турко С. А., Пискун Г. И., Маханько В. Л., Гончарова Н. Н., Пищенко Л. И. (2012)
Шарапа М. Г. - Застосування агротехнічних прийомів для підготовки картоплі до збирання та їхній вплив на насіннєві якості бульб, Петренко A. M., Кармазша Л. Є., Колосніченко O. I. (2012)
КОРНІЄНКО С. І. - Ефективність внесення мікродобрив при вирощуванні насінників буряків столових, КУЦ О. В. (2012)
МОРОЗ І. Х. - Деякі аспекти виробництва картоплі і технічного забезпечення в галузі картоплярства, РОЖНЯТОВСЬКИЙ А. О., СТУДЗІНСЬКА ВАСИЛЕНКО А. Л. (2012)
ТУРКО С. А. - Картофелеводство в Беларуси, КОЗЛОВ В. А., МАХАНЬКО В. Л., КОЗЛОВА Л. Н., БУСЬКО И. И., РАДКЕВИЧ Е. В., ЯКОВЛЕВА Г. А., БОБРИК А. О., СЕМЕНОВА З. А., ФИЦУРО Д. Д. (2012)
Аннотации (2012)
Summaries (2012)
Ясній П. - Вплив параметрів навантажування на діаграми деформування сталі 15Х2МФА, Окіпний І., Лазар В. (2009)
Сулим Г. - Визначення параметрів граничного стану пружних тіл із тонкими включеннями за числовим розв’язком задачі, Пастернак Я. (2009)
Ковальчук Я. - Особливості статистичного дослідження зварних навантажених ферм, Шингера Н. (2009)
Погрелюк І. - Вплив температури на поверхневе зміцнення титанових сплавів при контактному насиченні з аморфного бору у вакуумі, Федірко В., Сірик З., Самборський О. (2009)
Добротвор І. - Епоксикомпозитні матеріали для покриттів: ІЧ-спектральний та оптичний аналіз структури, дослідження вмісту ґель-фракції у композитах, Мороз К., Букетов А., Стухляк П. (2009)
Шаблій О. - Дослідження мікроструктури і властивостей наплавленого металу, отриманого при індукційному нагріванні, Пулька Ч. (2009)
Гевко Р. - Обґрунтування конструктивних і кінематичних параметрів очисних роторних дисків, Солтисюк В., Клендій М. (2009)
Проць Я. - Аналіз конструкцій захоплювальних пристроїв роботів для поштучного завантаження об`єктів харчової промисловості, Гуцайлюк Т. (2009)
Барановський В. - Обґрунтування коефіцієнта динамічного ефекту роботи адаптованого викопуючого робочого органу (2009)
Дударєв І. - Обгрунтування технологічних параметрів барабанної сушарки (2009)
Вітрух І. - Дослідження динамічних навантажень причіпного розкидача твердих органічних добрив з підвіскою змінної жорсткості, Дівеєв Б., Марціяш О. (2009)
Чухрай В. - Мінімізація тривалості складання різьбових з’єднань, Кулинич І. (2009)
Дідух В. - Ефективність пристрою шнекового типу для віджиму сапропелю, Шимчук О., Дударєв І., Грабовець В. (2009)
Корчемний М. - Моделювання нелінійних процесів за допомогою нейронних мереж, Федорейко В. (2009)
Білоусов І. - Проектний аналіз методів реалізації контролерів послідовних інтерфейсів, Кочан В., Майків І. (2009)
Кириллович В. - Програмне забезпечення для автоматизації процесу керування вибором пристроїв орієнтування гнучких інтегрованих систем, Черепанська І., Коробійчук І. (2009)
Кочан О. - Стенд дослідження термоелектричних перетворювачів з керованим профілем температурного поля, Васильків Н., Яскілка В. (2009)
Боровий А. - Стенд дослідження миттєвого значення струму споживання мікропроцесора, Кочан В., Турченко В. (2009)
Жаровський Р. - Моделі геофізичних сигналів на основі лінійних випадкових процесів, Щербак Л. (2009)
Лупенко С. - Структура та статистичне оцінювання ймовірнісних характеристик циклічного випадкового процесу із стохастично незалежними циклами, Дем’янчук Н. (2009)
Яворський Б. - Метод реконструкції зображень в електроімпедансній томографії, Промович Ю. (2009)
Бомба А. - Закономірності фільтрування у n-шарових фільтрах, Присяжнюк І., Сафоник А. (2009)
Веселовський В. - Розв’язання задач теплопровідності для складених тіл при екстремальних впливах, Босенко Т. (2009)
Дідух Л. - Енергетичний спектр електронів у вузьких енергетичних зонах: нове наближення середнього поля. I. Двополюсний спектр в моделі Хаббарда (2009)
Бойчук М. - Моделювання і оптимізація статичного міжгалузевого балансу із запізненням, Шмуригіна Н. (2009)
Харченко О. - Розробка та керування вимогами до програмного забезпечення на основі моделі якості, Яцишин В. (2009)
Пастернак Р. - Вплив попередніх електричних навантажень зразків PbI2 на характер ходу ВАХ, Пастернак М. (2009)
Титул, зміст (2013)
Козовий Р. В. - Частота та спектр хромосомних аберацій, асоціацій акроцентричних хромосом у довгожителів різних екологічних районів Івано-Франківської області (2013)
Рушкевич Ю. Е. - Геропротекторный эффект блокатора m-опиоидных рецепторов налтрексона у самок Drosophila melanogaster, Дубилей Т. А., Кошель Н. М., Мигован С. А., Тушинская Т. В. (2013)
Безверха І. С. - Антидепресивна і нейролептична дія нових нітрогеновмісних похідних ізофлавонів, Пантелеймонова Т. М., Заїка М. У., Шарабура Л. Б., Фрасинюк М. С., Хиля В. П., Бондаренко С. П. (2013)
Христофорова А. М. - Влияние комбинированной гемодинамической и метаболической терапии с применением калиевой и магниевой солей D-глюконовой кислоты на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у больных пожилого возраста с артериальной гипертензией и сопутствующей ишемической болезнью сердца, Чаяло П. П. (2013)
Яковлева О. А. - Определение липидного спектра крови у больных с сердечно-сосудистой патологией старших возрастных групп для обоснования фармакологической коррекции возможных нарушений, Микула Е. М. (2013)
Левада О. А. - Экстракраниальное и интракраниальное ультразвуковое исследование церебральной гемодинамики на этапах формирования субкортикальной сосудистой деменции у лиц пожилого и старческого возраста (2013)
Войтенко В. П. - Смертність внаслідок інфекційних та паразитарних хвороб населення у містах та сільській місцевості України: медико-демографічні та соціальні аспекти (2011 рік), Писарук А. В., Кошель Н. М., Ахаладзе М. Г., Мєхова Л. В. (2013)
Писарук А. В. - Оценка темпа старения на основе закона смертности Гомпертца: критический анализ и новый подход (2013)
Політун А. М. - Етичні та деонтологічні проблеми при наданні стоматологічної допомоги людям літнього та старечого віку, Кананович Т. М., Головчанська О. Д. (2013)
Новые книги (2013)
Кіяновська Н. М. - Розвиток ІКТ-компетентності викладачів вищої математики в технічних ВНЗ України (2013)
Колос К. Р. - Дидактичні вимоги до комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2013)
Лаврентьєва Г. П. - Пропедевтика навчання основ інформатики у старшому дошкільному і молодшому шкільному віці (2013)
Малік О. І. - Огляд дієвих методів створення тестових завдань і проекту тесту призначених для визначення рівня професійної підготовки військовослужбовців (2013)
Метешкин К. А. - Возможности и задачи реинжиниринга процессов, протекающих на кафедре высшего учебного заведения, Поморцева Е. Е. (2013)
Науменко О. М. - Роль інтернет-ресурсів у формуванні екологічних знань у вивченні предметів природничого циклу (2013)
Олексюк В. П. - Досвід інтеграції хмарних сервісів Google APPS у інформаційно-освітній простір вищого навчального закладу (2013)
Сікора Я. Б. - Використання інтернет-порталу у вивченні методів оптимізації (2013)
Богачков Ю. М. - Ключові питання створення концепції мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів, Пінчук О. П. (2013)
Самойленко О. М. - Створення нормативної бази навчального процесу ВНЗ як засіб забезпечення дистанційної форми навчання студентів (2013)
Дробіт І. М. - Ефективність використання автентичних веб-ресурсів при підготовці перекладачів, Рак Н. В. (2013)
Осіпа Л. В. - Формування алгоритмічної культури старшокласників у процесі розв’язування обчислювальних задач з використанням інструментальних програмних засобів: результати дослідження (2013)
Луценко Г. В. - Використання засобів LabVIEW у процесі обробки експериментальних даних статистичними методами (2013)
Ковальчук В. Н. - Практика використання ІКТ-засобів у педагогічному експерименті: Інтернет анкетування (2013)
Титул, зміст (2013)
Савельев Е. - Бенчмаркинговые методы управления конкуренцией??в мировой экономике, Куриляк В., Смалюк Г. (2013)
Вовк С. - Стратегия ТНК: слияние и поглощение (2013)
Онищенко В. - Риски евразийской интеграции (2013)
Мельник А. - Региональная политика ЕС и Украины в условиях углубления противоречий глобализации, Адамик В. (2013)
Кириленко О. - Институциональные основы государственного пенсионного страхования в Украине, Петрушка Е. (2013)
Фарион В. - Роль учетной информации в системе управления банком, Фарион Т. (2013)
Okeнфельс А. - Люди и рынки: экономика как техническая наука, Вамба А. (2013)
Сохацкая Е. - Стратегическое маркетинговое управление, Лагоцкая Н. (2013)
Додонов О. Г. - Оптимізаційні моделі еволюційного програмування в Excel: розв’язання задачі комівояжера з обмеженнями alldifferent, Кузьмичов А. І. (2011)
Калиновский Я. А. - Построение норм и сопряженных чисел в изоморфных гиперкомплексных числовых системах (2011)
Бояринова Ю. Е. - Построение высокоразмерных гиперкомплексных числовых систем с помощью процедуры умножения размерности (2011)
Жук С. Я. - Алгоритмы оценивания процессов со случайной структурой в дискретном времени и их применение при траекторной обработке, Кожешкурт В. И., Юзефович В. В. (2011)
Самохвалов Ю. Я. - Формирование технического облика автоматизированных систем, Науменко Е. М., Бурба О. И. (2011)
Коженевский С. Р. - Методика тестирования аппаратных блокираторов записи, применяемых в процессе расследования компьютерных происшествий, Прокопенко С. Д. (2011)
Матов О. Я. - Контроль і поновлення цілісності на основі алгоритму нулізації у коді умовних лишків, Василенко В. С., Василенко М. Ю. (2011)
Толстых В. К. - О единой регистрационной базе граждан и структуре данных личности в этой базе, Киселева Л. Н. (2011)
Циганок В. В. - Вибір шкали оцінювання експертом у процесі виконання ним парних порівнянь у системах підтримки прийняття рішень (2011)
Кузьміних В. О. - Управління агрегованими групами проектів, Коваль О. В., Хаустов Д. В., Коростельова Є. Ю. (2011)
Пам’яті Михайла Вікторовича Синькова (2011)
Реферати (2011)
Ращупкіна В. М. - Економічна доцільність застосування швидкомонтованих будівель з використанням "сендвіч" панелей, Єлiсєєнко В. В. (2013)
Шкурупій О. А. - Граничний напружено-деформований стан і міцність залізобетонних балок, Лазарєв Д. М., Лазарєва О. М. (2013)
Зайченко М. М. - Технологія і властивості модифікованого композиційного портландцементу для сталого будівництва, Сердюк О. І., Халюшев О. К. (2013)
Арутюнян І. А. - Системний підхід до розв'язання задач з планування виробничих програм, що враховують міжсистемні зв'язки та реалізацію руху матеріальних потоків (2013)
Данкевич Н. О. - Оцінка організаційно-технологічних рішень будівельного проекту за допомогою імітаційного моделювання (2013)
Таран В. В. - Улаштування самонесучих стін з пінополістиролбетоу в незнімній опалубці (2013)
Горохов Є. В. - Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану фрагментів сталевих баштових опор ПЛ, Василев В. М., Шевченко Є. В., Танасогло А. В. (2013)
Архипенко І. М. - Еволюція ідеї ефективності сільського господарства у світоглядній свідомості суб’єктів (2012)
Омелянович Л. О. - Стан розвитку соціального партнерства на підприємствах донецької області, Руденок О. Ю. (2012)
Петрушевський Ю. Л. - Вибір і реалізація інвестиційно-інноваційних пріоритетів економічного розвитку ЖКГ (2012)
Лаврищева М. В. - Складання стратегічного плану діяльності органів державної влади (2012)
Кужелєв М. О. - Приватизація та акціонування як основа формування корпоративного сектора: зарубіжний досвід та українські реалії, Хімченко А. М. (2012)
Байда О. Д. - Об’єктивні передумови реструктуризації старопромислових регіонів України (2012)
Воронова Т. В. - Проблема підвищення ефективності державного управління в Україні: роль інституту політичного лідерства (2012)
Чернецький В. Ю. - Інституційний механізм реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я (2012)
Вольська О. М. - Інструмент виконання соціальної функції держави (2012)
Селицький Д. Ю. - Наслідки реформування вітчизняної системи пенсійного забезпечення (2012)
Савостьянов Г. А. - Тканинні модулі як основа теоретичної гістології (2009)
Федченко Н. П. - Теоретические и морфологические закономерности патогенеза атеросклероза и основных его осложнений. Новые подходы к их профилактике и лечению, Федченко Н. Н. (2009)
Баринова М. Э. - Гетерогенность реакции макрофагов при заживлении ран нижних конечностей у больных сахарным диабетом, Сулаева О. Н. (2009)
Бондаренко О. О. - Експресія Na+/I--симпортеру в новоутвореннях щитовидної залози: імуногістохімічне дослідження, Шпонька І. С., Шпонька В. І. (2009)
Булик Р. Є. - Корекція стрес-індукованих змін активності гена "надранньої відповіді” c-fos у латеральних великоклітинних суб’ядрах паравентрикулярного ядра гіпоталамуса щурів (2009)
Камышный А. М. - Особенности экспрессии белка p53 в тимусе у крыс с экспериментальным сахарным диабетом (2009)
Канана Н. М. - Геометрія серця щурів за умов цукрового діабету – роль факторів індивідуальної реактивності (2009)
Мостовой С. О. - Кристаллическая фаза в составе регенерата нижней челюсти на фоне хронической свинцовой интоксикации и проводимой антитоксической терапии, Пикалюк В. С., Максимова Е. М., Наухацкий И. А. (2009)
Попелюк О.-М. В. - Анатомічні перетворення гортані у плодовому періоді розвитку людини (2009)
Сулаева О. Н. - Перестройка сосудистого русла маргинальной зоны язвы двенадцатиперстной кишки после кровотечения (2009)
Федонюк Л. Я. - Реорганізація ендотелію клапанного апарату серця при інфекційному ендокардиті, Малик Ю. Ю., Пентелейчук Н. П., Штефанець Т. О. (2009)
Шевченко І. М. - Аналіз морфометричних параметрів тіла спортсменок, що займаються бадмінтоном, Абрамов В. В. (2009)
Воробйов К. П. - Формат сучасної журнальної публикації за результатами клінічного дослідження. Частина 2. Міжнародні рекомендації (2009)
Солімар Л. - Як писати наукові статті (2009)
Мішаїм А. Б. - Як займатися науковою роботою, Адам С. Д., Оніях Е. Ф., Бамада Дж. Г. (2009)
Евінг Дж. - Інструкції для авторів (2009)
Паркінсон Н. С. - Закон Паркінсона в наукових дослідженнях (2009)
Презентація атласа "Гистология, цитология и эмбриология" (2009)
Презентація атласа "Color Atlas of cytology, histology, and microscopic anatomy" (2009)
Покажчик оглядових, проблемних і оригінальних статей, що опубліковані в журналі "Морфологія" у 2008 році (том ІІ, №№ 1-4) (2009)
Гудлетт Т. - Методы трехмерного моделирования в исследовании эмбрионального сердца (2010)
Гуртовий В. А. - Морфологія лімфоми Ходжкіна: сучасні уявлення та невирішені питання, Шпонька І. С., Біленький І. В., Гриценко П. О. (2010)
Клигуненко О. М. - Післяопераційні зміни центральної гемодинаміки у хворих на рак легень у залежності від ступеня вентиляційної дихальної недостатності, Чебанов К. О., Рябченко О. В., Новіков С. П., Кирилова Л. О. (2010)
Макарчук О. І. - Морфологія шкіри вискової області у різних вікових категорій жінок із супутньою патологією (2010)
Машталір М. А. - Гистохимические, лектингистохимические и иммуногистохимические методы в эмбриологическом исследовании сердца, Твердохлеб И. В. (2010)
Твердохліб І. В. - Зміни мікроциркуляторного русла після проведення пластики експериментального дефекту передньої черевної стінки у щурів, Малков І. І. (2010)
Шкуропат В. М. - Характеристика факторів VEGF і CD34 після хірургічного лікування хворих з хронічною ішемією нижньої кінцівки ІІІ ступеня, Твердохліб І. В., Дрюк М. Ф. (2010)
Гельсінська декларація Всесвітньої Медичної Асоціації (2010)
Хельсинская декларация Всемирной Медицинской Ассоциации (2010)
Витяг з Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (2010)
Питання та відповіді про самоархівування (2010)
Сторінка повідомлення про конфлікт інтересів / Страница уведомления о конфликте интересов (2010)
Мнихович М. В. - Значение трудов и идей Н.И.Пирогова для развития современной медицинской науки (к 200-летию со дня рождения Н.И.Пирогова), Вернигородский С. В., Каминская Н. А., Павлов А. В. (2010)
Презентація Міжнародної анатомічної термінології (В.Г.Черкасов, І.І.Бобрик, Ю.Й.Гумінський і О.І.Ковальчук) (2010)
Презентація Атласу з гістології (Л.К.Жункейра , Ж.Карнейро) (2010)
Содержание (2013)
Евтушенко С. К. - Нейромышечные заболевания у детей: проблемы ранней диагностики и современной медицинской и социальной реабилитации (научный обзор и собственные наблюдения), Шаймурзин М. Р., Евтушенко О. С. (2013)
Зозуля И. С. - Возможности лечения когнитивных и эмоциональных нарушений в остром периоде инфаркта мозга, Сыч Н. С., Боброва В. И. (2013)
Цимбалюк Ю. В. - Результати довготривалої електростимуляції при наслідках ушкодження малогомілкового нерва (2013)
Віничук С. М. - Мозочковий руховий синдром при гострих ізольованих інфарктах мозочка: клінічні прояви, діагностика та лікування, Мяловицька О. А., Трепет Г. С., Трепет Л. М. (2013)
Маркова М. В. - Госпітальна дезадаптація в умовах примусового лікування хворих на параноїдну шизофренію: клінічні, особистісні та середовищні особливості як підґрунтя для розробки заходів психосоціальної корекції й профілактики, Царенко О. М. (2013)
Сохор Н. Р. - Морфометричні показники серця як предиктори перебігу ішемічного гемодинамічного інсульту у гострому періоді, Шкробот С. І., Грубяк Л. М. (2013)
Негрич Т. І. - Роль симптоматичної терапії антиоксидантного спрямування в лікуванні хворих на розсіяний склероз, Кирилюк С. Я., Євтушенко С. К., Хубетова І. В. (2013)
Левада О. А. - Особливості васкулярного депресивного розладу на етапах розвитку субкортикальної судинної деменції у похилому та старечому віці, Пінчук І. Я. (2013)
Коценко Ю. И. - Нейровизуализационные и клинические параллели у молодых пациентов с ишемическим инсультом, обусловленным аномалиями церебральных артерий, Статинова Е. А., Соловьева Е. М., Селезнева С. В. (2013)
Козар-Гуріна О. М. - Аналіз демографічних даних та скарг хворих на цервікогенну вертебробазилярну недостатність мозкового кровообігу на ранній стадії захворювання (2013)
Мавров Г. И. - Влияние вирусов группы герпеса на развитие патологии нервной системы у дерматологических больных: обзор литературы и собственные наблюдения, Запольский М. Э. (2013)
Фломин Ю. В. - арушения ходьбы после инсульта и при других неврологических заболеваниях: современный междисциплинарный подход к диагностике, лечению и реабилитации (2013)
Алгоритм терапии вертеброгенного болевого синдрома (2013)
Клочко В. Л. - Імплементація національних клінічних настанов з надання допомоги хворим з мозковим інсультом та ТІА у спеціалізованому медичному закладі третинного рівня, Височанська Т. Г., Височанський О. В., Вознюк Л. В., Гельман Г. Г., Капітанчук І. В., Карпенко Н. В., Коробчук Н. В., Костенко Т.В., Матіюк С. І., Паненко Є. В., Смотрицька Т. В., Московко С. П. (2013)
Морозова О. Г. - Ноотропы в комплексной терапии хронической церебральной ишемии: механизмы воздействия и терапевтические возможности прамирацетама (2013)
Долженко М. Н. - Депрессивные и тревожные расстройства в кардиологии: возможности комбинированной терапии антидепрессантом и антигипоксантом (2013)
Мироненко Т. В. - Клинический случай наследственной мотосенсорной полиневропатии, Семененко И. А., Бондаренко В. Н., Витаева Н. В., Мельников А. В. (2013)
Професор С. М. - Віничук — досвідчений клініцист і талановитий педагог (2013)
Мироненко Т. В. - Відгук на підручник "Нервові хвороби" для лікарів-інтернів за фахом "загальна практика — сімейна медицина", Борисенко В. В., Мироненко М. О. (2013)
Андреева Н. Н. - Анализ потециала и перспектив внедрения плтаы за экосистемные услуги в рекреационно-туристической сфере Украины , Поляничко Е. В. (2013)
Афанасьева О. К. - Институциональная среда государственно-частного партнёрства в морских портах (2013)
Васильєва О. О. - Стан продуктивності праці у сільському господарстві України (2013)
Вольська О. М. - Інформаційне забезпечення як інструмент прогнозування та планування переходу до сталого розвитку підприємства, Миколайчук Н. С. (2013)
Воскресенська О. Є. - Витрати та ефективність діяльності суб'єктів туристичного бізнесу України (2013)
Галушкіна Т. П. - Реформування земельних відносин в умовах трансформаційних зрушень, Сидорченко Т. Ф., Криницька О. О. (2013)
Громова О. М. - Пропозиції щодо стимулювання використання теплових насосів в паливно-енергетичному комплексі, Гетьман О. Л., Маркова Т. Д. (2013)
Журавльова Т. О. - Вплив конкурентоспроможності банку на розвиток еконмоіки України, Назаркіна Л. І. (2013)
Карпенко А. В. - Рівень фінансування інноваційної діяльності в Україні (2013)
Картишев Д. В. - Автоматизована система управління морським транспортом (2013)
Копосов Г. А. - Эффективность жизненного цикла товара (2013)
Крикунова В. М. - Чинники, динаміка і структура зовнішньоторговельної діяльності підприємств України, Фомішин С. В. (2013)
Крючковский В. В. - Стартегические ориентиры развития инновационного потенциала предприятий в условиях неопределённости, Шарко А. В. (2013)
Кужанова Н. И. - Методологические и психологические аспекты образования для устойчивого развития в России с учётом международного сотрудничества (2013)
Маслак О. О. - Експрес-діагностика внутрішніх криз на підприємстві, Гром’як О. Б. (2013)
Мєшкова-Кравченко Н. В - Формування та реалізація інноваційного потенціалу як основа сталого розвитку підприємства, Мєшков О. Ю. (2013)
Мінаков В. М. - Методичні підходи щодо побудови внутрішньогосподарського механізму морських портів України (2013)
Морозова О. Г. - Влияние цены на механизмы равновесного функционирования и стабильного развития репрезентативной фирмы, Білоус А. М. (2013)
Надточий И. И. - Методические основы формирования конкурентной стратегии предприятия по выпуску соков (2013)
Накотенко В. О. - Аналіз та прогнозування іннвоаційного розвитку машинобудівного підприємства, Якимчук Т. В., Вольвач І. Ю. (2013)
Наумова Л. М. - Стратегічні пріоритети і механізми розвитку текстильної промисловості та її сировинної бази (2013)
Нездойминов С. Г. - "Зелёные" инновации и технологии в индустрии гостеприимства и туризма (2013)
Некрасова Л. А. - Методический подход к оценке конкурентоспособности предприятия, Сакалы В. Я. (2013)
Огорь А. Н. - Структура системы управления конкурентоспособностью предприятий по производству мороженого (2013)
Окландер Т. О. - Моделі сегментування ринку на основі психографічних ознак (2013)
Окландер М. А. - Система ситуаційних чинників посилення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Олійник О. О. - Перспективи поширення корпоративнох соціальної відповідальності в систему державних закупівель (2013)
Панченко Ю. В. - Стратегическое управление инновационной деятельностью в системе факторов формирования экономики знаний (2013)
Потьомкін Л. М. - Ефективність виробництва і сучасні системи мотивації персоналу (2013)
Потьомкін М. Л. - Наукові і практичні заходи підвищення ефективності промислового виробництва (2013)
Рассадникова С. І. - Програмно-цільовій підхід до розвитку екологічної інфраструктури: концептуальні та нормативно-методичні основи (2013)
Рогальская Н. Г. - Стратегічний аналіз кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків України (2013)
Рогальский А. Ф. - Оцінка можливостей створення еко-ферми з виробництва і реалізації екологічно чистих продуктів харчування (2013)
Семененко О. О. - Методичний підхід до створення стандарту позиціювання товару "підприємство" (2013)
Слепухіна І. Д. - Розвиток трудового потенціалу машинобудівного підприємства (2013)
Софієнко А. В. - Проблеми сумісного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на конкурентоспроможність продукції вітчизняних виробників (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Моделювання кооперації в агропромисловому виробництві Південного регіону України (2013)
Фомішина В. М. - Управління заощадження у відтворенні основного капіталу національної економіки (2013)
Чукурна О. П. - Методологія встановлення ціни на інформаційні продукти (2013)
Шандова Н. В. - Рушійні сили стійкого розвитку промислового підприємства (2013)
Шелухін П. Г. - Моделювання оптимального співвідношення інтегральних значень в системі гештальтів (2013)
Штець В. С. - Наслідки для українських авіакомпаній від включення авіації до європейської системи торгівлі викидами (2013)
Яшкіна О. І. - Сучасний інструментарій маркетингових передінвестиційних досліджень нового торгівельного об’єкту (2013)
Александренко О. В. - Про актуальні проблеми чинного кримінального процесуального кодексу України, Самойлов М. В. (2013)
Баулін О. В. - Поняття юрисдикції і новий кримінальний процесуальний кодекс України (2013)
Горелкіна К. Г. - Особливості процесуального статусу слідчого судді: порівняльний аналіз (2013)
Маслій О. В. - Кримінальне провадження: загальна характеристика та система (2013)
Никоненко М. Я. - Значення у процесі доказування розумності строків як засади кримінального провадження (2013)
Омельченко О. Є. - Джерела, які визначають порядок кримінального провадження (2013)
Письменний Д. П. - Удосконалення кримінального процесуального законодавства України: стан і перспективи (2013)
Рябцева Е. В. - Сокращенная форма дознания: вопросы практического применения (2013)
Сергєєва Д. Б. - Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Солоніна О. П. - Кримінально-процесуальне значення презумпції знання закону про кримінальну відповідальність (2013)
Форостяний А. В. - Проведення спрощеного судового розгляду за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Чернега І. Л. - Розвиток інституту допустимості доказів за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Юрчишин В. Д. - Практика європейського суду з прав людини як джерело кримінального процесуального права України: окремі аспекти, Король В. В. (2013)
Бояров В. І. - Деякі питання застосування угоди про визнання винуватості (2013)
Гловюк І. В. - Презумпції й тягар доказування у розгляді слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2013)
Гончар О. В. - Застосування запобіжних заходів, які частково обмежують конституційне право особи на свободу пересування у кримінальному процесі України (2013)
Зеленський С. М. - Функціональне призначення справедливості у кримінальному провадженні (2013)
Крет Г. Р. - Процесуальний порядок повідомлення про затримання близьких родичів затриманого, членів його сім’ї та інших осіб (2013)
Кузнецов В. В. - Питання реалізації інституту угод у матеріальному та процесуальному праві, Кузнецова Л. О. (2013)
Маринів В. І. - Недопустимість повороту до гіршого як гарантія свободи апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні (2013)
Моторигіна М. Г. - Процесуальні гарантії забезпечення прав сторони захисту у змагальному кримінальному провадженні (2013)
Пожар В. Г. - Процесуальний статус потерпілого за новим кримінальним процесуальним кодексом України: позитивні кроки та прогалини правової регламентації (2013)
Сокиран Ф. М. - Психологічний вплив під час провадження досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Торбас О. О. - Думка потерпілого щодо можливості звільнення особи від кримінальної відповідальності за кримінальним процесуальним кодексом 2012 року (2013)
Хабло О. Ю. - Шкода як обов’язкова ознака зловживання правом у кримінальному процесі (2013)
Батюк О. В. - Розслідування злочинів, учинених у пенітенціарних закладах: відповідно до кримінально-процесуального законодавства (2013)
Ляш А. О. - Обставини, що характеризують особу, яка одержала хабара (2013)
Юсупов В. В. - Генезис криминалистических и криминологических отдельных научных теорий в аспекте противодействия преступности в современных условиях (2013)
Волошина В. К. - Щодо питань реалізації принципу змагальності у доказуванні на стадії досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Гевко В. В. - Характеристика загроз учасникам кримінального провадження (2013)
Говорун Д. М. - Активність слідчого судді у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження як засіб реалізації принципу публічності (2013)
Климчук М. П. - Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження (2013)
Ковальчук С. О. - Процесуальний порядок відкриття матеріалів кримінального провадження (2013)
Легких К. В. - Отримання стороною захисту для експертного дослідження зразків, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження (2013)
Люліч В. А. - Захисник як суб’єкт збирання доказів у нормах нового кримінального процесуального кодексу України (2013)
Мазур О. С. - Інститут "підозри” у кримінальному процесі України: історія виникнення та сучасний стан (2013)
Мельник О. В. - Можливості використання методу системних розстановок берта хелінгера для удосконалення роботи суб’єктів органів досудового розслідування (2013)
Степанов О. С. - Розшук підозрюваного за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Черновський О. К. - Психологічні особливості особистості потерпілого у кримінальному процесі (2013)
Чурікова І. В. - Початок досудового розслідування у кримінальному процесі України (2013)
Шаповалова Л. І. - Урахування обмеженої осудності особи під час кримінального провадження за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Шилін Д. В. - Принцип вільного оцінювання доказів та преюдиціальність (2013)
Керевич О. В. - Правовідносини слідчих та оперативних підрозділів під час установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (2013)
Костін М. І. - Природа негласних слідчих (розшукових) дій у системі "логічного доказування” (2013)
Римaрчук О. В. - Оперативні підрозділи: реалії нового кримінального процесуального законодавства України (2013)
Сокиран М. Ф. - Особливості взаємодії слідчого з особами, які володіють спеціальними криміналістичними знаннями під час досудового розслідування (2013)
Уваров В. Г. - Інститут негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Амосов О. Ю. - Зміст і суб’єкти державного регулювання аграрних відносин, Пасемко Г. П. (2012)
Мамонова В. В. - Роль прогнозування в плануванні економічного і соціального розвитку територій (2012)
Машкаров Ю. Г. - Електронне місто – інформатизація місцевого самоврядування (на прикладі м. Харкова), Палашевський Д. І. (2012)
Орлова Н. С. - Інформаційні системи у сучасному корпоративному управлінні, Удовік А. С. (2012)
Писаренко В. П. - Методологічні підходи до організації електронного документування в органах публічної влади (2012)
Попович Н. Г. - Оптимізація комунікативної діяльності суб’єктів управління: концептуальний підхід (2012)
Собченко В. В. - Наукові засади реформування управління соціальним захистом населення в сучасних умовах (2012)
Стрельцов В. Ю. - Новелізація ціннісних засад державної служби України та європейський адміністративний простір, Гнидюк Н. А. (2012)
Суший О. В. - Суспільно-політичні трансформації в Україні у символічних контекстах ідентичності (2012)
Тамм А. Є. - Інклюзивна освіта як предмет наукових досліджень в сучасній Україні, Стецюра Т. П. (2012)
Ульянченко Ю. О. - Теоретико-методологічні підходи до державного регулювання розвитку аграрної сфери на кластерних засадах (2012)
Хашиєва Л. В. - Теоретичні основи модернізації системи державного управління на засадах комунікативної парадигми (2012)
Верьовіна І. М. - Теоретико-практичні підходи щодо формування та використання людського потенціалу (2012)
Шабатько К. В. - Інтерес як державноуправлінська категорія (2012)
Пішеніна К. К. - Упровадження методів державного управління науково-професійною освітою (2012)
Кузнякова Т. В. - Становлення інформаційного суспільства в Україні (2012)
Владимиров М. В. - Модернізація державної влади в умовах глобалізації (2012)
Кіктенко О. В. - Домінуючі процеси кризових явищ на фондовому ринку та їх державне регулювання (2012)
Клімушин П. С. - (2012)
Коваленко М. М. - Банківський контроль – необхідна умова успішного розвитку банківського сектора України (2012)
Кузьменко С. Г. - Побудова системи соціального захисту літніх на різних рівнях управління (2012)
Лисенкова Н. В. - Стратегічний контролінг як пріоритетна функція стратегічного управління інноваційної діяльності (2012)
Меляков А. В. - Удосконалення державної політики захисту дітей та молоді, інфікованих ВІЛ-СНІД, Тимошенко П. Б. (2012)
Сафронова О. М. - Державна політика дерегулювання підприємницької діяльності: стан та перспективи розвитку в сучасних умовах України (2012)
Грем’яцька К. А. - Історичні передумови виникнення ринку нерухомості як інтегрованої категорії ринку (2012)
Коваленко О. М. - Комунікаційний менеджмент як інструмент взаємодії соціально відповідального бізнесу і соціальної держави (2012)
Єлагін В. П. - Інституалізація соціальних функцій держави в умовах транзитивної економіки (2012)
Нестругіна І. - М. Підвищення ефективності державного фінансового аудиту регіональних бюджетних програм (2012)
Ворона П. В. - Напрями формування стратегії регіонів (2012)
Козуб В.П. - Напрями підвищення результативності взаємодії органів державної влади та органів самоврядування в реалізації владних повноважень (2012)
Яцук Н. В. - Феномен соціальної анімації у розвитку територіальних громад (2012)
Балдинюк В. М. - Охорона та раціональне використання природних ресурсів (на прикдаді Липовецького району Вінницької області) (2012)
Мінаєва І. М. - Удосконалення механізму взаємодії органів публічної влади місцевого рівня (2012)
Фадєйкін В. В. - Теоретичні засади дослідження інформації у місцевому самоврядуванні (2012)
Лахижа М. І. - Роль ідеології у посткомуністичній трансформації суспільства та влади (2012)
Клімова С. М. - Юрисдикційна діяльність органів державної контрольно-ревізійної служби (2012)
Корабльова В. М. - Пенсійна реформа – 2011 як політичний проект: до питання соціальної леґітимност (2012)
Орлов М.М. - Проблеми управління регіональними силами охорони правопорядку (2012)
Рогова О. Г. - Державне управління у сфері правового забезпечення діяльності лікаря в умовах формулярної системи (2012)
Сергієнко М.Г. - Інформаційно-аналітична підтримка страховим фондом документації України суб’єктів боротьби з тероризмом у процесі запобігання та ліквідації кризових явищ соціально-політичного характеру (2012)
Соболь Р. Г. - Інституційне та законодавче забезпечення державного регулювання страхової діяльності (2012)
Настечко О. Д. - Психологічна схильність до корупційних правопорушень та шляхи її запобігання (2012)
Коняєва В. В. - Напрямки реформування організаційно-правових механізмів надання державних послуг (2012)
Олещенко В. М. - Вплив політичної еліти на державну політику в Україні (2012)
Сичова М. Д. - Теоретичний концепт державної програми міжетнічної інтеграції поліетнічного українського соціуму на основі міжетнічної толерантності (2012)
Тіньков А. Л. - Правові засади запобігання політичній корупції в органах державної влади України (2012)
Шульгінова Л. А. - Правове забезпечення державного регулювання заробітної плати: проблеми та перспективи (2012)
Юрченко В. Е. - Роль комунікаційних технологій у легітимації влади та управлінні іміджем (2012)
Грабовський В. А. - Шляхи удосконалення взаємодії органів державної влади з інситутами громдянського суспільства, Міщан О.О. (2012)
Толкованов В. В. - Інноваційні форми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування (2012)
Золотарьов В. Ф. - Підвищення кваліфікації державних службовців як основа розвитку кадрових процесів (2012)
Камок Т.В. - Сутність та особливості публічної діяльності державних службовців (2012)
Астапова Т. О. - Навчання іноземній мові державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування: комунікативний аспект (2012)
Савченко Б. Г. - Організаторські здібності керівника державного управління (2012)
Фесенко Н. С. - Політико-адміністративна дихотомія як основа організаційної структури державної служби, Афанасьєва Ю. В. (2012)
Кирій С. Л. - Припинення публічної служби: аудит діяльності персоналу (2012)
Плецан Х. В. - Професіоналізм як чинник реалізації успішної професійної діяльності державних службовців (2012)
Волик В. С. - Наукові підходи до визначення понять "компетенція" та "компетентність" державних службовців (2012)
Жадан О. В. - Реалізація національних інтересів держави у соціально-трудовій сфері в умовах глобалізації (2012)
Кравченко М. В. - Наслідки глобальної міграції для вітчизняної системи соціального захисту (2012)
Туркіна І. Є. - Конституційне правосуддя в механізмі державного управління країн Західної Європи (на прикладах Італії, Німеччини, Франції) (2012)
Кованда В. А. - Шляхи державної співпраці із громадськими організаціями української діаспори за кордоном (2012)
Шеломовська О. М. - Моделі державного управління вищою освітою в країнах Європейського Союзу (2012)
Кукін І. В. - Удосконалення термінологічного апарату у сфері прикордонних справ (2012)
Дєгтяр А. О. - Концептуальні підходи до використання об’єктів інтелектуальної власності в інноваційній економіці, Соболь Р. Г. (2012)
Мельниченко О. А. - Специфіка структурних зрушень та структурної політики, Миколюк В. М. (2012)
Статівка Н. В. - Інтелектуальний потенціал суспільства як чинник формування економіки постіндустріального типу, Покотило Т. В. (2012)
Грибко О. В. - Використання інноваційних підходів в державному управлінні (2012)
Мороз В. М. - Використання наукових методів інституціональної теорії у межах науки державного управління (2012)
Наконечний В. В. - Філософсько-релігійні детермінанти формування ідеологеми міста: управлінський аспект (2012)
Орлов О. В. - Функційна складова концептуальної моделі теорії державного управління (2012)
Попов С. А. - Теоретико-методологічні засади щодо поширення нововведень у публічному секторі: стан та напрями подальших досліджен (2012)
Попович Н. Г. - Ситуаційний підхід в умовах оптимізації стилю управлінської діяльності (2012)
Степанов В. Ю. - Інформаційна політика як складова частина державного управління (2012)
Хашиєва Л. В. - Інновації в державному управлінні: перспективи та загрози (2012)
Подп’ятнікова А. Я. - Державне управління транзитним потенціалом (2012)
Смирнова Н. С. - Порівняльний аналіз сучасних підходів до визначення поняття демографічної безпеки (2012)
Писаренко В. П. - Класифікація та складові електронних документів (2012)
Кіктенко О. В. - Поєднання ринкового й державного регулювання фондового ринку України (2012)
Ковальчук В. Г. - Сучасні проблеми реформування галузей гуманітарного розвитку (2012)
Мельников О. С. - Організація системи державних закупівель в США (2012)
Ульянченко Ю. О. - Сутність та специфіка функціонування аграрного сектора економіки (2012)
Бедін С. В. - Оптовий ринок електроенергії як об’єкт державного регулювання (2012)
Глуха В. В. - Визначення цілей державної регіональної фінансової політики (2012)
Пилипенко Н. М. - Бюджетні потоки як предмет управління державними фінансами (2012)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Концептуальні підходи до побудови механізмів державного регулювання земельно-орендних відносин (2012)
Павлюк А. В. - Вплив внутрішньоекономічних факторів на державну політику регулювання транспортної системи та управління транспортними процесами в Україні (2012)
Толкованов В. В. - Інноваційні інструменти управління місцевими фінансами (2012)
Витвицький Я. С. Кернична А. Є. - Механізм державного управління в екологічній сфері на регіональному рівні та напрями його вдосконалення (2012)
Лемішко Б. Б. - Стратегія модернізації державного управління первинною медичною допомогою Львівщини, Грицко Р. Ю. (2012)
Покатаєв П. С. - Теоретичне орієнтування у сучасному науковому підході до фінансового контролю в системі місцевого самоврядування (2012)
Древаль Ю. Д. - Демократія участі та політичне представництво (2012)
Бєлай С. В. - Інструменти геопросторового аналізу в задачах державного управління по розпізнаванню і прогнозу кризових явищ в суспільстві, Лісіцин В. Е. (2012)
Воронянський О. В. - Роль національного суверенітету в легітимації державної влади (2012)
Заблоцький В. В. - Політико-правові чинники конституювання предметного поля державноуправлінської думки часів розквіту та занепаду Київської Русі (2012)
Задорожна М. І. - Суспільна необхідність гуманізації свідомості (2012)
Кандзюба С. П. - Духонченко А. А. Інформаційна система "фізичні особи" як елемент платформи міжвідомчої взаємодії органів публічної влади в Україні (2012)
Мельниченко О. С. - Деякі аспекти управління корпоративними правами у державному управлінні (2012)
Непомнящий О. М. - Нормативно-правові аспекти реалізації житлової політики (2012)
Орлов М. М. - Функціонування системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади і сил охорони правопорядку в складних умовах (2012)
Прилуцька О. А. - Діяльність Міністерства внутрішніх справ України з управління освітнім процесом у підвідомчих вишах: правовий аспект (2012)
Сахань О. В. - Політична еліта України: сучасний стан та перспективи, Мельник І. Л. (2012)
Сичова В. В. - Взаємодія інституту політичної опозиції та державного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства (2012)
Бажинова О. А. - Налагодження взаємодії між владою та громадськістю як складова механізму демократизації державного управління (2012)
Стаскевич Ю. М. - Нормативно-правове забезпечення взаємодії територіальних органів влади 300-306 (2012)
Юрченко Є. О. - Негативний вплив корупції на функціонування механізмів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні (2012)
Котуков О. А. - Правовий статус громадських об’єднань в Україні (2012)
Астапова Т. О. - Деякі аспекти навчання іноземним мовам державних службовців (2012)
Євдокимов В. О. Конотопцева Ю. В. - Шляхи подолання мобінгу в управлінні персоналом державної служби (2012)
Калашник Н. С. - Місце самоосвіти державних службовців у здійсненні регіональної політики в сучасних умовах (2012)
Щегорцова В. М. - Управління персоналом публічної служби: теорія мотивації (2012)
Попова О. І. - Професійна компетентність керівника освітньої галузі у вимірі сьогодення (2012)
Рикова Л. О. - Формування кадрового резерву державної служби в Україні (2012)
Бондаренко Є. М. - Фактори формування організаційної культури державної служби (2012)
Білосорочка С. І. - Шляхи попередження та виходу з конфліктів в органах влади (2012)
Лахижа М. І. - Основи та особливості посткомуністичної трансформації суспільства та влади в Республіці Польща (2012)
Шенявичус А. - Контроль финансовых рынков в странах- членах Европейского Союза, Шенявичус В. (2012)
Степаненко С. В. - Типологія та моделі державного регулювання процесів економічного розвитку в сфері суспільного відтворення (2012)
Черчатий О. І. - Євроінтеграційні виміри удосконалення діяльності органів влади в Україні в контексті адміністративно-територіальних реформ (2012)
Шевченко М. М. - Еволюція поглядів китайського керівництва на характер загроз національній безпеці (2012)
Карамишева Л. Є. - Державне регулювання системи збору внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування: світовий досвід (2012)
Ільченко Н. М. - Удосконалення організційно-правового забезпечення виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини, Карпачова Ю. Г. (2012)
Камінська Т. М. - Автономія медичних закладів у державному регулюванні охорони здоров’я: досвід Європи (2012)
Міненко В. Л. - Методичне забезпечення кількісної оцінки безробіття в Україні (2012)
Бублій М. П. - Особливості управління персоналом малих та середніх підприємств (2012)
Жадан О. В. - Моніторинг функціонування системи соціально-трудових відносин: методологічний аспект (2012)
Михайленко Г. В. - Технологія оцінювання й удосконалення роботи керованих об’єктів у системі управління загальною середньою освітою (2012)
Шевцов А. Л. - Удосконалення державного регулювання імміграційних процесів в Україні (2012)
Содержание (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського