Михайлюк І. А. - Стан жовчовидільної функції печінки в умовах краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою, Гудима А. А., Михайлюк В. М. (2015)
Неханевич О. Б. - Ознаки перенапруження серцево-судинної системи за показниками діастолічної функції лівого шлуночка серця спортсменів під час фізичних навантажень різної потужності (2015)
Олійник Т. М. - Метаболічні зміни кори великого мозку щурів після моделювання геморагічного інсульту, Савосько С. І., Чайковський Ю. Б. (2015)
Островская С. С. - Влияние радиации и свинца на показатели гемодинамики крыс (2015)
Павлова Е. А. - Динамика показателей специфической клеточной и гуморальной иммунологической реактивности после иммунокорекци у больных негоспитальной пневмонией осложнившей (2015)
Першин О. І. - Стан системи еритропоезу в організмі тварин при дії катіонів свинцю (2015)
Пахольчук О. П. - Особливості верифікації клінічних шкірних проявів харчової алергії у дітей (2015)
Подлианова Е. И. - Системная склеродермия у детей: два клинических случая (2015)
Слаба О. Р. - Активність синдрому системного запалення у хворих на бронхіальну астму з різною масою тіла (2015)
Сумська М. С. - Частота виявлення та біологічні властивості стафілококів, виділених при дисбіозі кишківника, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Деформация стенок левого желудочка у больных с недостаточностью митрального клапана (2015)
Третяк Н. Г. - Частота й особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в осіб похилого віку, Петренко В. П., Пушко О. О., Булатецький О. Л., Третяк І. М. (2015)
Турчин М. В. - Динаміка показників оксидаційного стресу за умови експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом, Кліщ І. М. (2015)
Фрич Н. І. - Дослідження антимутагенних властивостей Arctostaphylos uva-ursi l. Spreng. в бактеріальній тест-системі на доклінічному етапі (2015)
Хайдарова Т. С. - Исследование характера питания и других поведенческих факторов риска развития заболеваний учащихся старших клас сов, Игликова А. Э., Тилеуова А. (2015)
Юрченко П. О. - Вплив ізольованої гіпергомоцистеїнемії на систему гідрогенсульфіду в головному мозку щурів (2015)
Алибаева К. М. - Анализ количественного определения уровня С-реактивного белка и прокальцитонина у пациентов с инфекционной патологией, Бердиярова Н. А., Мухамеджанова Н. К., Маймакова А. М., Нурахова А. Д. (2015)
Никифоров А. Г. - Метод определения основных метрических характеристик нейроцитов в спинномозговых узлах человека, Старченко И. И., Черняк В. В. (2015)
Шевченко Р. С. - Математична модель прогнозування стадій гнійно-некротичного процесу у хворих на синдром діабетичної стопи, Прийменко Д. С., Циганенко О. С. (2015)
Ляпунов М. О. - Дослідження антибактеріальної активності мазей з левофлоксацином, офлоксацином та діоксидином на полірезистентних клінічних штамах збудників ранової інфекції, Штанюк Є. А., Мінухін В. В., Безугла О. П. (2015)
Носенко О. В. - Поширення вірусного сказу серед тварин у Дніпропетровській області, Ніконова М. М., Крисенко О. В., Скляр Т. В., Вінніков А. І. (2015)
Бельська Ю. О. - Анатомічні особливості васкуляризації печінки ембріонів щурів під впливом ацетату свинцю та за умов корекції цитратами металів (2015)
Грицуляк Б. В. - Морфологічні та функціональні особливості сперматозоїдів зумовлені етаноловою інтоксикацією в експерименті, Грицуляк В. Б., Долинко Н. П., Спаська А. М. (2015)
Кривецький В. В. - Розвиток та становлення верхньощелепних пазух у періоді раннього та першого дитинства, Костюк Г. Я., Процак Т. В., Гаїна Н. І. (2015)
Небесна З. М. - Особливості структурних та гістохімічних змін легень в гострий період після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Литвинюк С. О. (2015)
Половик О. Ю. - Морфологічна характеристика внутрішньої будови під’язикового вузла та його зв’язків (2015)
Скляров П. О. - Морфологічні зміни та стан системи l-аргінін/NO-синтаза за умов моделюваня активності NO-синтази у слизовій оболонці товстої кишки на тлі гіпергастринемії у щура (2015)
Яковець О. О. - Лімфангіогенез в серці плодів людини (2015)
Ященко А. М. - Морфологічні та лектиногістохімічні характеристики міокарда білих нелінійних щурів в нормі і за умов експериментального гіпотиреозу, Струс Х. І., Смолькова О. В., Панкевич Л. В. (2015)
Куприянова Л. С. - Иммуногистохимические особенности эндотелин-продуцирующей активности сосудистого компонента матки плодов от матерей, беременность у которых осложнена преэклампсией различной степени тяж ести (2015)
Москаленко Р. А. - Морфологічне дослідження щитоподібної залози при захворюваннях, які супроводжуються біомінералізацією, Рєзнік А. В., Гапченко А. В., Прокопьєва А. Г., Мальцева А. С. (2015)
Орел Ю. М. - Субмікроскопічна характеристика гемомікроциркуляторного русла міокарду лівого шлуночка при експериментальному цукровому діабеті (2015)
Проценко О. С. - Ультраструктура клітин печінки плодів і новонароджених від матерів із прееклампсією (2015)
Фетеску С. А. - Проліферативний потенціал при гіперпластичних процесах ендометрію та методи його оцінки (2015)
Юрик І. І. - Ремоделювання артерій нижніх кінцівок щурів дорепродуктивного та репродуктивного віку за умов гіперурикемії, Боднар Я. Я. (2015)
Безвушко Е. В. - Ураженість карієсом постійних зубів у дітей з надмірною масою тіла, Костура В. Л. (2015)
Варес Я. Е. - Структура та особливості перебігу ретенції нижніх третіх молярів, Кияк С. В. (2015)
Кулигіна В. М. - Результати вивчення карієссприятливості емалі зубів та ремінералізуючого потенціалу змішаної слини у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом, Пилипюк О. Ю. (2015)
Кулигіна В. М. - Оцінка швидкості салівації, рн ротової рідини, стану тканин пародонта та гігієни порожнини рота у хворих з ураженням міжхребцевих дисків шийного відділу, Тепла Т. О. (2015)
Куцевляк В. Ф. - Направленная регенерация костных дефектов альвеолярного отростка с использованием стволовых клеток костного мозга на коллапановой подложке у экспериментальных животных, Куцевляк В. И., Омельченко Е. А., Забирник А. С., Цыганова И. В. (2015)
Любарець С. Ф. - Гігієнічний стан порожнини рота та деякі показники гуморального імунітету у дітей з вадами твердих тканин зубів (2015)
Слаба О. М. - Дія бентоніту на гіалуронідазну та гемолітичну активність пародонтопатогенної мікрофлори у хворих на залізодефіцитну анемію (2015)
Біляков А. М. - Діагностика травматичного ґенезу смерті за вмістом гістаміну та серотоніну в лікворі в разі смертельної дії травматичного фактору (2015)
Михайличенко Б. В. - Оцінка ступеня тяжкості поєднаних тілесних пошкоджень шийного відділу хребта та лицевого черепа з урахуванням віддалених наслідків травми, Филипчук О. В., Григоров С. М., Шкляр А. С. (2015)
Михайличенко Б. В. - Сочетанные телесные повреждения шейного отдела позвоночника и челюстно-лицевая травма: Судебно-медицинский аспект, Франчук В. В., Григоров С. Н., Шкляр А. С. (2015)
Калатур М. В. - Адміністративно-правове забезпечення громадського контролю за діяльністю слідчих підрозділів ОВС (2015)
Цьвок М. С. - Про інформаційну діяльність недержавних громадських організацій в Україні (2015)
Тимчишин Т. М. - Адміністративно-правові форми та методи протидії правопорушенням на залізничному транспорті (2015)
Степаненко В. В. - Фінансові інструменти при здійсненні інвестиційних операцій в агропромисловому секторі народного господарства (2015)
Чорна А. М. - Поняття механізму забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності в сфері оподаткування (2015)
Мізіна І. В. - Адміністративна відповідальність за порушення бюджетного законодавства: поняття, ознаки та місце в системі юридичної відповідальності (2015)
Кобелька Д. М. - Принципи протидії правопорушенням у фінансовій сфері (2015)
Зятіна Д. В. - Концесія в морських портах – інвестиційні ризики та шляхи їх зменшення (2015)
Зайцева А. В. - Становлення та розвиток правової охорони аудіовізуального твору як самостійного об’єкта авторського права (2015)
Лов’як С. С. - Здійснення та виконання особистих немайнових прав та обов’язків батьків (2015)
Бобрик В. І. - Оптимізація єдності судової практики цивілістичного судочинства як фактор стабільності цивільного обороту (2015)
Верба-Сидор О. Б. - Вирішення судом питання про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України (ст. 377-1 ЦПК) (2015)
Обушенко Н. М. - Загальна характеристика суб’єкта правозастосування у сфері трудових відносин роботодавця (2015)
Копельців-Левицька Є. - Спільні та відмінні риси правової ментальності українського та російського народів (філософсько-правовий аспект) (2015)
Галдецька І. Г. - Організаційно-управлінська діяльність викладача вищого навчального закладу системи МВС України (2015)
Галунько А. В. - Адміністративно-правові відносини у сфері діяльності служби дільничних інспекторів (2015)
Жбадинська Ю. - Особливості делегованого законодавства як джерела права в англо-американській правовій сім’ї (2015)
Громко В. Я. - Поняття обставин, що обтяжують відповідальність за кримінальним правом України (2015)
Татаров О. Ю. - Повідомлення про підозру: проблеми кримінальної процесуальної регламентації, Мірковець Д. М. (2015)
Лоскутов Т. О. - Предмет правового регулювання серед інших категорійправового регулювання у кримінальному процесі (2015)
Подорожній Є. Ю. - До проблеми характеристики трудової дисципліни: її сутність та призначення (2015)
Суховолець У. А. - Протидія злочинам у сфері обігу наркотичних засобів: кримінологічний аспект (2015)
Алієва-Барановська В. - Про затвердження порядку державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії) (2015)
Пироговська В. О. - Особливості регулювання трудових правовідносин працівників сільського господарства (2015)
Семенець Р. М. - Порівняльний аналіз зарубіжного досвіду у сфері місцевого оподаткування та напрямки його застосування в Україні (2015)
Армаш Н. О. - Сприйняття демократії в діяльності органів публічної влади (2015)
Надкернична О. В. - Діазотрофи кореневої зони рослин пшениці ярої, Копилов Є. П. (2013)
Михалків Л. М. - Лектинова активність у різних органах люцерни при формуванні симбіозу із Sinorhizobium meliloti за різного водозабезпечення (2013)
Трепач А. О. - Характер життєдіяльності Rhizobium radiobacter на поверхні насіння і в зоні коріння рослин пшениці озимої (2013)
Вишневська О. В. - Стимулювання проростання насіння пелюшки біопрепаратами вітчизняного виробництва, Маркіна О. В. (2013)
Дворак К. П. - Бактеріальна мікробіота насіння цукрових буряків, Буценко Л. М. (2013)
Євтушенко Т. А. - Особливості проростання насіння томатів за дії мікробного препарату Бактопасльону (2013)
Надкернична О. В. - Оцінка сортів пшениці озимої за здатністю до забезпечення асоціативної азотфіксації, Міненок С. М., Богуславський Р. Л., Леонов О. Ю. (2013)
Чучвага І. Г. - Особливості процесу нітрифікації в кореневій зоні рослин жита озимого за дії мінерального азоту та передпосівної бактеризації, Волкогон В. В. (2013)
Іщенко В. А. - Ефективність використання Ризогуміну і Поліміксобактерину у поєднанні з мікродобривом та регулятором росту при вирощуванні гороху вусатого типу в північному Степу (2013)
Ковпак П. В. - Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у кореневій зоні рослин пшениці за дії Поліміксобактерину та мінеральних добрив, Токмакова Л. М., Ларченко І. В., Трепач А. О. (2013)
Дерев'янський В. П. - Ефективність біологічних препаратів та мікроелементів у технології вирощування пшениці ярої, Власюк О. С., Малиновська І. М. (2013)
Василюка Н. Д. - Ефективність Мікрогуміну при вирощуванні вівса голозерного сорту Скарб України за різних рівнів азотного живлення, Васильченко О. В. (2013)
Бородай В. В. - Якість урожаю Solanum tuberosum L. за впливу мікробних препаратів і в залежності від строків садіння в умовах західного Полісся, Данілкова Т. В., Колтунов В. А. (2013)
Григор'єва О. М. - Урожайність та якість зерна сої залежно від обробітку ґрунту, удобрення та біопрепаратів в умовах північного Степу України (2013)
Куц О. В. - Ефективність застосування ЕМ-препарату для оптимізації живлення рослин баклажана, Помаз Н. В. (2013)
Халеп Ю. М. - Економічна та енергетична ефективність застосування Бактопасльону в технології вирощування картоплі, Козар С. Ф., Євтушенко Т. О. (2013)
Дерев'янко С. В. - Нова інактивована вакцина проти ензоотичного енцефаломієліту свиней, Сорока В. І., Бова Т. О. (2013)
Агеєв В. О. - Бактеріальна транслокація в організмі тварин: історія, сучасні погляди, наукове та практичне значення, Кравченко Н. О., Божок Л. В., Головач О. В. (2013)
Бердніков О. М. - Ефективність мінеральних добрив, передпосівної бактеризації та їх поєднань при вирощуванні вівса голозерного в Поліссі, Потапенко Л. В., Васильченко О. В., Василюка Н. Д. (2013)
Волкогон В. В. - Активність азотфіксації, емісія N2O та CO2 в агроценозах гороху за дії добрив і передпосівної бактеризації, Журба М. А. (2013)
Дерев’янський В. П. - Ефективність біологічних препаратів та мікроелементів у технології вирощування пшениці ярої, Власюк О. С., Малиновська І. М. (2013)
Горбаченко Н. І. - Ефективність мікробних препаратів при вирощуванні сорго цукрового в умовах Полісся (2013)
Григор’єва О. М. - Особливості вирощування кукурудзи за впливу мікробних препаратів, удобрення та обробітку ґрунту в північному Степу України (2013)
Ковпак П. В. - Розвиток бактерій азотного циклу в ризосфері рослин пшениці озимої за дії добрив та передпосівної бактеризації, Волкогон К. І., Журба М. А., Штанько Н. П., Ларченко І. В. (2013)
Козар С. Ф. - Вплив джерел біогенних елементів на ріст Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense за їх сумісного культивування (2013)
Мурач О. М. - Особливості формування симбіотичного апарату сої та продуктивність культури за впливу Ризогуміну, мікроелементів і стимулятора росту рослин, Волкогон В. В. (2013)
Якубовська А. І. - Епіфітна мікрофлора рослин рису (Oryza sativa L.) як джерело штамів з агрономічно корисними для рослин властивостями (2013)
Бородай В. В. - Розвиток хвороб картоплі (Solanum tuberosum L.) при зберіганні залежно від строку садіння та обробки біологічними і хімічними препаратами в умовах західного Полісся, Данілкова Т. В., Колтунов В. А. (2013)
Токмакова Л. М. - Дія сучасних протруйників насіння сільськогосподарських культур на життєздатність та функціональну активність біологічних агентів мікробних препаратів, Тараріко Ю. О., Трепач А. О., Лепеха О. П., Ларченко І. В. (2013)
Рудь Ю. П. - Експрес-діагностика флавобактеріозу риб методом полімеразної ланцюгової реакції (2013)
Гриник І. В. - Проблема фосфору в землеробстві Полісся і шляхи її вирішення, Бердніков О. М., Потапенко Л. В., Мілютенко Т. Б. (2013)
Дімова С. Б. - Фітогормони — продукти життєдіяльності мікроорганізмів. Методи визначення (2013)
Титул, зміст (2014)
Волкогон В. В. - Направленість біологічних процесів у кореневій зоні рослин картоплі за дії добрив та біопрепарату, Журба М. А., Дімова С. Б., Токмакова Л. М., Волкогон К. І., Проценко О. І. (2014)
Гаценко М. В. - Компостування органічної речовини. Мікробіологічні аспекти (2014)
Григор’єва Т. М. - Ефективність застосування мінеральних добрив у комбінації з мікробними препаратами при вирощуванні ячменю ярого (2014)
Козар С. Ф. - Оптимізація середовища для сумісного культивування Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense (2014)
Лимар В. А. - Вплив бактеризації та агрофону на продуктивність баштанного агроценозу в умовах півдня України, Дишлюк В. Є., Подпрядов В. О., Марчук П. А. (2014)
Проневич В. А. - Біологічна активність осушених торфових ґрунтів у кормових сівозмінах (2014)
Снітинський В. В. - Біологічна активність ясно-сірого лісового поверхнево-оглеєного ґрунту залежно від антропогенного впливу, Габриєль А. Й., Германович О. М., Оліфір Ю. М. (2014)
Чучвага І. Г. - Економічна та енергетична ефективність застосування Діазобактерину та мінеральних добрив у технології вирощування жита озимого, Халеп Ю. М. (2014)
Власюк О. С. - Гальмуюча дія фунгіцидів на проростання спор грибів Cercospora beticola Sacc. та Alternaria alternatа Keissl. (2014)
Ільчук Р. В. - Вплив строків садіння та доз добрив на ураження сходів картоплі Phisoctonia Solani Kuhn та різними видами гнилизни, Ільчук Л. А. (2014)
Клименко А. М. - Використання Біополіциду для створення захисно-стимулюючих сумішей, Чабанюк Я. В. (2014)
Шевчук В. К. - Виявлення, поширення та шкодочинність мікоплазмозу гречки, Демченко О. А., Юзвенко Л. В., Радченко В. Г., Бойко А. Л. (2014)
Бова Т. О. - Дослідження фізико-хімічних властивостей ізолятів вірусу скручування листя картоплі в культурах клітин ссавців, Волкова І. В., Решотько Л. М. (2014)
Агеєв В. О. - Вплив внутрішнього середовища організму тварин на властивості бактерій-пробіотиків (2014)
Горбачук О. І. - Світові емпіричні дослідження щодо впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки держави (2014)
Клокар О. О. - Формування заходів ефективної державної підтримки відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки (2014)
Кощій О. В. - Моделювання розвитку соціальної відповідальності бізнесу регіону, Ворончак І. О. (2014)
Родіонов П. Ю. - Перспективи розвитку агропромислового комплексу України в умовах інформаційної економіки (2014)
Рокоча В. В. - Економічні інтереси та цінності як системоутворюючий елемент національної економічної безпеки (2014)
Румик І. І. - Ресурсне забезпечення продовольчої безпеки (2014)
Терехов В. І. - Інноваційні ринки України в системі підвищення конкурентоспроможності та безпеки національної економіки, Одягайло Б. М. (2014)
Шайдоров О. І. - Основні загрози економічної безпеки держави та шляхи зменшення їх руйнівного впливу (2014)
Грушко В. І. - До питання методології прогнозування фінансової безпеки суб’єктів підприємницької діяльності, Ганущак Т. В. (2014)
Кудак В. М. - Збалансованість страхового портфелю, як ключовий фактор фінансово-економічної безпеки страховика (2014)
Тулуш Л. Д. - Оподаткування нерухомості в Україні: проблеми запровадження та перспективи функціонування (2014)
Дубиківський С. Л. - Становлення моделей економічної безпеки країн в інформаційному суспільстві (2014)
Кабанов В. Г. - Трансформаційні перетворення банківського сектору Євросоюзу в посткризовий період, Цеков К. В. (2014)
Терещук В. І. - Статистичні бази даних міжнародних організацій як джерело інформації щодо розвитку туристичної індустрії (2014)
Андрієнко В. М. - Сучасні підходи до розуміння поняття "безпека праці" та "безпека праці будівельного підприємства" (2014)
Ваганов К. Р. - Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності підприємства в умовах міжнародної інтеграції (2014)
Лелюк О. О. - Підходи до формування капіталу аграрних та агропромислових підприємств (2014)
Лукан О. М. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення обліку витрат маркетингової діяльності підприємства (2014)
Оласюк Г. П. - Оцінка рівня економічної безпеки фармацевтичних компаній України в національному конкурентному середовищі (2014)
Пазєєва Г. М. - Декомпозиція потенціалу економічної безпеки підприємства (2014)
Ромашко О. М. - Особливості управлінського обліку витрат підприємства (2014)
Тревого О. І. - Розвиток машинобудівних підприємств: сутність, процес і принципи (2014)
Тринька Л. Я. - Обліково-аналітична діяльність суб’єктів господарювання: сутність та складові (2014)
Андрєєва В. А. - Базові принципи та алгоритм розробки стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки регіону в умовах сталого розвитку (2014)
Алькема В. Г. - Брендингові стратегії в забезпеченні ефективності інноваційного підприємства, Коченко К. А. (2014)
Больботенко І. В. - Методичні засади організації системи економічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності (2014)
Павлова І. І. - Якісна характеристика видів мотивації персоналу (2014)
Співаковський С. В. - Аналіз сприйняття іміджу бренду та його суббрендів (2014)
Тимошенко А. В. - Стратегія розвитку митної служби України на 2010-2015 рр. Планування та реалії (2014)
Чернозубкін О. І. - Методика моніторингу надзвичайних ситуацій соціального характеру (2014)
Авксєнтьєв М. Ю. - Довгострокове прогнозування потреб у спеціалістах із вищою освітою (2014)
Борисенко З. М. - Європейські вимоги щодо покращення процедури припинення змов підприємців в Україні (2014)
Гарін Б. Б. - Перерозподільна функція держави в Україні (2014)
Денисенко М. П. - Економічна безпека держави та деструктивний вплив на неї тіньової економіки, Бреус С. В. (2014)
Ковтонюк К. В. - Формування нової моделі економічного розвитку в Україні (2014)
Манжура О. В. - Класифікація і склад кооперативів в інституціональних координатах України (2014)
Нікішин Є. В. - Формування стратегії продовольчого забезпечення регіону як фактора економічної безпеки України (2014)
Терованесов М. Р. - Оцінка результативності вищої освіти (2014)
Куриліна О. В. - Створення підрозділів фінансової розвідки як потреба в умовах боротьби з економічним сепаратизмом (2014)
Кузьмінський В. З. - Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України, Плетенецька С. М., Голюк В. Я. (2014)
Пархоменко О. П. - Бухгалтерський і податковий облік основних засобів та його гармонізація, Закревська О. Ю. (2014)
Ройко І. М. - Оцінка впливу параметрів біржового ринку акцій на динаміку індексу Української біржі (2014)
Ромашко О. М. - Аспекти процесу переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами (2014)
Сова О. Ю. - Напрями вдосконалення механізму управління фінансовою безпекою підприємств (2014)
Співак І. В. - Монетарна економіка як форма модифікації глобальної економіки (2014)
Сугак Т. О. - Теоретико-методичні аспекти організації бухгалтерського обліку в системі інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Андрієнко В. М. - Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки вітчизняних будівельних підприємств (2014)
Лічман Т. В. - Окремі аспекти захисту комерційної таємниці вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції (2014)
Пекна Г. Б. - Підвищення конкурентоспроможності українських підприємств у галузі АПК при ефективному використанні прямих іноземних інвестицій (2014)
Сирота В. С. - Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства через призму показників корпоративної соціальної відповідальності: інноваційний підхід (2014)
Алькема В. Г. - Логістична діяльність організацій та її системна декомпозиція (2014)
Каліна І. І. - Моделі підвищення комерціалізації інноваційної діяльності авіакомпаній, Перебийніс І. М. (2014)
Петрова І. Л. - Ефективність застосування аутсорсингу та аутстаффінгу для великих підприємств, Бухаров В. В. (2014)
Рябикіна К. Г. - Оптимізація управління оборотним капіталом гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу (2014)
Терехов В. І. - Мотиваційні та дидактичні особливості читання електронних лекцій з проблем інтелектуальної власності (капіталу), Одягайло Б. М. (2014)
Рецензія на монографію "Теоретико-методологічні засади логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу" за авторством Сумця Олександра Михайловича, кандидата технічних наук, доцента, докторанта кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка (2014)
Титул, зміст (2014)
Журба М. А. - Вплив добрив та біологічного препарату Біограну на вертикальну міграцію сполук біогенних елементів за вирощування картоплі, Потапенко Л. В. (2014)
Кічігіна О. О. - Симбіоз Rhizobium leguminosarum bv. trifolii з сортами конюшини лучної, Патика В. П. (2014)
Клименко Н. М. - Розвиток Enterobacter nimipressuralis 32-3 у ризосфері рослин винограду (2014)
Ковалевська Т. М. - Вплив способів зберігання на життєздатність та симбіотичні властивості бульбочкових бактерій сої, Крутило Д. В., Горбань В. П., Романова І. М., Усманова Т. О. (2014)
Кравченко Н. О. - Оцінка патогенності ґрунтового гриба Trichoderma viride 505, Копилов Є. П., Головач О. В., Дмитрук О. М. (2014)
Лимар В. А. - Ефективність застосування мікробних препаратів і мінеральних добрив при вирощуванні гарбуза мускатного в умовах Південного Степу України, Дишлюк В. Є., Подпрядов В. О., Марчук П. А. (2014)
М’ягка М. В. - Сукцесії мікроорганізмів у процесі компостування курячого посліду, Деркач С. М., Волкогон В. В., Луценко Н. В. (2014)
Цехмістер Г. В. - Вивчення культурально-морфологічних особливостей фітопатогенного гриба Acremonium sp. 502 (2014)
Кравченко Н. О. - Вплив пребіотиків на біологічну активність молочнокислих бактерій, Дмитрук О. М., Божок Л. В., Агеєв В. О., Головач О. В. (2014)
Будзанівська І. Г. - Особливості розвитку вірусної інфекції, спричиненої Potato virus M, на рослинах картоплі за дії мікробних препаратів, Бова Т. О., Кучерявенко О. О., Пиріг О. В., Дмитрук О. О. (2014)
Рой А. О. - Протеолітична активність фосфатмобілізувальних бактерій роду Bacillus та їх вплив на деяких фітофагів, Мацелюх О. В., Зубко П. Д., Варбанець Л. Д., Курдиш І. К. (2014)
Тимошенко О. П. - Фітосанітарний стан посівів ячменю ярого за дії мікробного препарату Мікрогуміну та різних систем удобрення, Лепеха О. П. (2014)
Куриліна О. В. - Дослідження у сфері детінізації економіки (2014)
Нікішин Є. В. - Формування стратегії продовольчого забезпечення регіону як фактора економічної безпеки України (2014)
Оношко О. С. - Аналіз системи показників економічної безпеки держави (2014)
Сідак В. С. - Засади економіко-правового виховання молоді в сучасних умовах, Лаптєв С. М. (2014)
Собкевич О. В. - Енергоефективність і енергозбереження в контексті інноваційного розвитку промисловості та економічної безпеки держави (2014)
Шайдоров О. І. - Мінімізація тіньового сектору економіки в умовах реформування системи державного регулювання (2014)
Філатов С. А. - Розвиток інноваційних кластерів в Україні, Коченко О. М. (2014)
Авксєнтьєв М. Ю. - Аналіз державного фінансування галузі вищої освіти України (2014)
Cкулиш Ю. І. - Соціальна спрямованість бюджетної політики в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Тулуш Л. Д. - Ефективність застосування спеціальних податкових режимів у сфері агропромислового виробництва (2014)
Кагляк О. В. - Підходи та показники оцінки ефективності розвитку людських ресурсів на підприємствах (2014)
Копитко М. І. - Вплив факторів кадрової сфери на економічну безпеку підприємств транспортного машинобудування (2014)
Снігир А. В. - Методичні основи формування та управління системою економічної безпеки туристичних підприємств (2014)
Чорний В. М. - Забезпечення економічної безпеки підприємств, що виходять на світові товарні ринки (2014)
Алькема В. Г. - Управління змінами в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, Кириченко О. С. (2014)
Каліна І. І. - Формування стратегії розвитку бренда міжнародної компанії у сфері харчової промисловості, Коченко К. А. (2014)
Каліна І. І. - Інноваційно-інвестиційний механізм розвитку некомерційної організації, Шемеляк М. В. (2014)
Кігель В. Р. - Ризики в інноваційній діяльності виробничо-торговельного підприємства, Мусієнко К. С. (2014)
Андронов В. А. - Порівняння вогнезахисної здатності реактивних покриттів ОВК, ЕНДОТЕРМ 40202 та ЕНДОТЕРМ ХТ-150 за різних швидкостях нагріву, Рибка Є. О. (2012)
Кашуба О. И. - Обеспечение электробезопасности техническими средствами, Демченко O. A., Муфель Л. А., Бутов А. Г. (2012)
Астанін В. В. - Композиційні волоконнозміцнені захисні конструкції в умовах ударної взаємодії, Олефір О. І., Щегель Г. О., Шаповал В. В., Олефір А. О. (2012)
Пашковский П. С. - Окисление углей в импульсном реакторе, Кошовский Б. И., Орликова В. П. (2012)
Ковалев А. И. - Оценка огнестойкости многопустотных железобетонных перекрытий с огнезащитными покрытиями расчетно-экспериментальным методом (2012)
Ємельяненко С. О. - Пічне опалення як одна з основних причин зростання пожежного ризику у житлових будинках м. Львова, Кузик А. Д. (2012)
Жартовський С. В. - Феноменологічна модель вогнезахисту деревини із застосуванням водної вогнебіозахисної речовини ФСГ-2, Добростан О. В. (2012)
Костенко В. К. - Вибухонебезпечність пилогазових аерозолів у вугільних шахтах, Калякін С. А., Зав'ялова О. Л. (2012)
Свиридов В. А. - Деякі шляхи удосконалення протипожежного захисту нафтопереробних підприємств (2012)
Корепанова Н. В. - Унормування термінів і визначень понять єдиної державної системи цивільного захисту, Невінчаний О. В., Замислов С. С., Куземська Н. О. (2012)
Сольона О. Я. - Розвиток конструктивних модулів взаємозв'язку систем вибухо- та пожежобезпеки об'єктів, пов’язаних із життєдіяльністю людини, Олійник В. Г., Демченко Г. В. (2012)
Ліхньовський Р. В. - Ідентифікація хладонів 114В2 та NOVECтм 1230 методами УФ-спектроскопії та МАС-спектрометрії, Сушко В. О. (2012)
Сізіков О. О. - Забезпечення пожежної безпеки наземного космічного ракетного комплексу "Циклон-4" в Федеративній Республіці Бразилія, Ніжник В. В., Уханський Р. В., Доценко О. Г. (2012)
Лінчевський Є. А. - Вплив фактора часу на управління силами і засобами під час оперативних дій на пожежах (2012)
Борис О.П. - Експрес-методика оцінювання вогнезахисної здатності вогнезахисних матеріалів, А.П. Половко, Т.Б. Юзьків (2012)
Якименко О. П. - Основні положення керівних документів, які регламентують діяльність дослідно-випробувальних лабораторій, Губанов Р. О., Богуш Н. М. (2012)
Кириченко О. В. - Вплив підвищених температур нагріву і зовнішніх тисків на швидкість та межі горіння піротехнічних нітратно-цирконієвих сумішей (2012)
Климась Р. В. - Формалізована оцінка ризику виникнення пожеж на стадіонах, задіяних у проведенні чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Лінчевський Є. А., Якименко О. П. (2012)
Кравченко Р. І. - Аналіз вимог та методів випробувань на корозійну активність летких продуктів згоряння полімерної продукції, Іллюченко П. О. (2012)
Поздеев А. В. - Исследование влияния состава модифицированного бетона на изменение его механических характери-стик при высокотемпературном нагреве, Тищенко А. М., Поздеев С. В., Колесник В. А. (2012)
Данкевич І. П. - Вплив розташування отворів та пожежної навантаги на температурні режими пожеж у модельних приміщеннях, Прохоренко С. В., Шналь Т. М., Юзьків Т. Б. (2012)
Чалий Д. О. - Халькогенідне скло системи GexAsxSe1-2x як активне середовище для радіаційно-стійких пожежних сповіщувачів, Шпотюк М. В., Убізський С. Б., Шпотюк О. Й. (2012)
Штайн Б. В. - Теоретичне обґрунтування поширення теплоти в пакеті матеріалів та повітряному прошарку захисного одягу, Болібрух Б. В., Лозинський Р. Я. (2012)
Соколенко К. І. - Актуальні питання розвитку науково-інформаційних ресурсів та реалізації трансферу технологій у сфері цивільного захисту (2012)
Виноградов С. А. - Исследование распространения высокоскоростной водяной струи в воздухе, Грицына И. Н., Консуров Н. О. (2012)
Агеев В. Г. - Математическая модель напряженно-деформированного состояния шахтной взрывоустойчивой монолитной перемычки (2012)
Борисенко Н. П. - Разработка центрального прибора автоматической системы пожарной сигнализации с автономным радиоканалом управления (2012)
Калиновський А. Я. - Влияние размеров и формы очага загорания на форму контура ландшафтного пожара, Назаренко С. Ю., Фоминиченко Ю. А. (2012)
Лавренюк О. І. - Безшовні наливні підлоги пониженої горючості (2012)
Прохоренко Е. М. - Тепловизионный контроль электрооборудования электрических станций для выявления аварийных режимов работы, Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Морозов А. И., Кулаков О. В. (2012)
Антонов А. В. - Вогнегасна ефективність бінарних сумішей галону 2402 та хладону 3 Мтм "NOVEC" 1230 (2012)
Анотації (2012)
Вимоги щодо оформлення статей (2012)
Жартовський С. В. - Удосконалення емпіричного методу розрахунку енергетичних параметрів іон-радикальних комплексів активних центрів горіння з продуктами термічного розкладу водної вогнегасної речовини, Нетреба А. В., Ніжник В. В., Уханський Р. В. (2013)
Добростан О. В. - Визначення строку придатності вогнезахисних засобів, Коваленко В. В., Грінь Г. А. (2013)
Климась Р. В. - Основні положення концепції вдосконалення наглядової діяльності у сфері пожежної безпеки на основі ризик-орієнтованого підходу, Михайлова А. В., Якименко О.П., Ніжник В. В. (2013)
Бедратюк О. І. - Основні проблеми та першочергові заходи щодо реформування системи технічного регулювання в Україні у сфері цивільного захисту, Гулик Ю. Б., Папуша Р. Г. (2013)
Семків О. М. - Моделювання руху частинки ґрунту по лопатці з профілем брахістохрони роторного метальника, Попова А. Н., Шатохин В. М. (2013)
Калиновський А. Я. - Побудова математичної моделі плоских вертикальних коливань візка для транспортування небезпечних вантажів, Лагутін В. Л., Фомініченко Ю. А. (2013)
Новак С. В. - Застосування вогнезахисних покриттів для підвищення вогнестійкості залізобетонних оправ тунельних споруд, Якименко О. П. (2013)
Семичаєвський С. В. - Технічні вимоги до повітрозаповнених вузлів керування систем водяного пожежогасіння, Тимошенко О. М. (2013)
Сізіков О. О. - Удосконалення системи функціонування джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, Довгошеєва Н. М., Ніжник В. В., Уханський Р. В., Голікова С. Ю. (2013)
Жихарєв О. П. - Удосконалення системи організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в підрозділах державної служби України з надзвичайних ситуацій, Крикун О. М. (2013)
Огурцов С. Ю. - Електронні прилади безпеки пожежників-рятувальників, Кухарішин С. Д., Присяжнюк В. В. (2013)
Присяжнюк В. В. - Аналіз сучасного стану парку пожежних і пожежно-рятувальних автомобілів в України та ефективності дій пожежно-рятувальних підрозділів, Якіменко М. Л., Кухарішин С. Д. (2013)
Присяжнюк В. В. - До питання створення пожежних автомобілів в Україні, Якіменко М. Л., Кухарішин С. Д. (2013)
Шеверєв Є. Ю. - Вплив товщини зразків фанери та соснових брусків на ефективність їхнього вогнезахисту вогнебіозахисною сумішшю ДСА-2, Добростан О. В., Троценко О. В. (2013)
Огурцов С. Ю. - Аналіз методів випробувань вогнегасних порошків з визначення їх вогнегасної здатності, Стилик І. Г., Антонов А. В. (2013)
Скоробагатько Т. М. - Ефективність гасіння бінарних сумішей дизельного та біодизельного палива тонкорозпиленими водними вогнегасними речовинами, Антонов А. В., Копильний М. І. (2013)
Михайлова А. В. - Щодо зарубіжного досвіду з визначення пожежного ризику, Ніжник В. В. (2013)
Слуцька О. М. - Розроблення методичних рекомендацій з експлуатації та ремонту пожежних рукавів, Якіменко М. Л. (2013)
Борис О. П. - Оцінка вогнезахисної здатності пінобетонних плиток, Половко А. П., Юзьків Т. Б. (2013)
Юзьків Т. Б. - Вогнезахисні покриття для будівельних конструкцій з металів та сплавів на основі наповнених поліметилфенілсилоксанів, Башинський О. І., Вовк С. Я. (2013)
Юзьків Т. Б. - Поведінка залізобетонних та сталебетонних конструкцій при дії високих температур та навантаження, Башинський О. І., Пелешко М. З. (2013)
Антонов А. В. - Вогнегасна ефективність струменів тонкорозпилених водних вогнегасних речовин (2013)
Колесникова В. В. - Исследование теплообменных процессов в охлаждающем жилете горнорабочего (2013)
Ніжник В. В. - Протипожежний захист відділення виробництва водню методом парового риформінгу (2013)
Ковалишин В. В. - Математичне моделювання розвитку і гасіння пожеж різними засобами на об’єктах значної протяжності (2013)
Литвиненко І. В. - Моделювання теплового самозаймання порожнистих горючих матеріалів, просочених сполуками з подвійними зв’язками Повідомлення 3. Інтегральна модель балансу енергії при розвитку ланцюга, Алєксєєв А. Г., Єлагін Г. І. (2013)
Данкевич І. П. - Дослідження нагріву огороджувальних конструкцій під час пожежі у житловому приміщенні, Прохоренко С. В., Шналь Т. М., Юзьків Т. Б., Коваль О. М. (2013)
Кириченко О. В. - Математичне моделювання процесу нагріву металевих корпусів піротехнічних виробів в умовах пострілу та польоту (2013)
Коптиков В. П. - Безопасность применения электрической энергии в шахтах. Проблемы и решения, Кашуба О. И., Муфель Л. А., Демченко О. А. (2013)
Лущ В. І. - Вибір захисних дихальних апаратів для об’єктів атомної енергетики (2013)
Ліхньовський Р. В. - Деякі термодинамічні аспекти подавання діоксиду вуглецю по гнучких рукавах високого тиску в автомобілях вуглекислотного пожежогасіння (2013)
Чалий Д. О. - Характеристики волоконно-оптичного сенсора температури теплового пожежного сповіщувача для роботи в умовах підвищеного рівня іонізуючого випромінювання, Убізський С. Б., Шпотюк М. В. (2013)
Агеев В. Г. - Расчет конструктивных параметров оборудования для возведения изолирующих сооружений гидроме-ханическим способом в шахтах, Пефтибай Г. И., Чайковска Э. Г. (2013)
Анотації (2013)
Андрущенко О. А. - Про особливості перекладів деяких віршів Т.Г. Шевченка. Російською мовою (2014)
Барабанова О. А. - Existential component of the mirror world of Taras Shevchenko (2014)
Безруков А. В. - "Метафізична школа" в жанрово-стильовій панорамі англійської літератури XVII ст (2014)
Бондар Ю. В. - Пантелеймон куліш як майстер мемуарної прози (2014)
Гармаш Л. В. - Образ la femme fatale в романе В. Я. Брюсова "Алтарь победы". Реа (танатологический аспект) (2014)
Гончарова Ю. С. - Особенности поэтики авто/мета/биографического текста И. Хассана "из Египта" (2014)
Гулич Е. А. - Л.Я. Гуревич – участница "старинного спора" (2014)
Гусев В. А. - "Восточный" фатализм в творчестве М. Лермонтова (2014)
Дудник О. С. - Конспирологические мотивы в современных антиутопиях (2014)
Елисеенко А. П. - О соотношении романа Б. Поплавского "Аполлон Безобразов" с репродукциями картин парижских художников (2014)
Иванцов Е. Г. - Песня как музыкальный маркер времени в романе А. Чудакова "Ложится мгла на старые ступени" (2014)
Калашникова А. В. - Даосские эротологические концепции и художественная культура эпохи сун (2014)
Калашникова О. Л. - Интермедиальность как повествовательная стратегия М. Уэльбека ("карта и территория") (2014)
Клюйко Г. С. - Трансформація детективних конвенцій у романі О. Гавроша "Капітан Алоїз" (2014)
Колеснікова А. Ю. - Архітектонічні особливості циклу "Кримські акварелі" Олеся Лупія (2014)
Крижановська Н. В. - Культурний аспект в українських ысторичних романах ХХІ ст (2014)
Кропивко І. В. - Тілесність як спосіб вираження маргінальності в романах О. Забужко "польові дослідження з українського сексу" та М. Вітковського "Хтивня" (2014)
Лучик О. І. - Мотив особистості в п’єсі Юри Зойфера "Вінета, або затонуле місто" (2014)
Ляшенко Е. А. - Романтическая героиня в любовных коллизиях "Повестей Белкина" А.С. Пушкина (2014)
Метолиди Е. И. - Функционирование эпиграфов из романа "Мельмот скиталец" в романе В.К. Кантора "Крепость" (2014)
Нікітіна Г. Є. - "Низький" герой чарівної казки: до питання логіки образу (2014)
Нямцу А. Е. - Традиционные структуры в современном контексте (2014)
Панова Н. Ю. - Самоубийство в рассказах А. И. Куприна ("Славянская душа", "Гранатовый браслет", "Брегет", "Последний дебют", "Река жизни", Аllez!") (2014)
Потницева Т. Н - Читать или не читать, или как важно быть честным (б искусстве любви к книге) (2014)
Раковская Н. М. - Феномен В. В. Розанова (к проблеме "понимания") (2014)
Романова Е. И. - Любовь как экзистенциальная ценность в повести Н. М. Карамзина "Бедная Лиза" (2014)
Семенко С. В. - Публіцистична шевченкіана Юрія Косача (2014)
Сигова К. В. - Проблематика романов Дины Рубиной (2014)
Сидорчук Е. В. - "Двойное кодирование" как фактор жанровой трансформации фельетона (на примере сатирических циклов Д. Л. Быкова), Когут Т. Б. (2014)
Скритуцька В. С. - Чунь Тао та Гріджия: спільне та відмінне в жіночих образах Сюй Ді-Шаня та Роберта Музіля (2014)
Соколовська Ю. С. - Етично-естетична структура поетичного світу Ірен Роздобудько (на матеріалі поетичної збірки "Ангели на проводах") (2014)
Сухоставська Н. С. - "Ode on a grecian urn" of John Keats in Russian translations (2014)
Тарарак А. В. - Отталкивание от европейского наполеоновского мифа в наследии Ф. М. Достоевского (2014)
Тарарак М. Ю. - О главных результатах исследования поэзии и. Эренбурга (2014)
Тытюк А. К. - Образ города в детективных романах Сью Графтон и Сары Парецки (2014)
Хинкиладзе Е. В. - Утопия в русской прозе первой волны эмиграции (2014)
Холодков В. С. - Пушкинский миф как часть мифа об искусстве в творчестве Ф. Искандера (2014)
Юферева Е. В. - Поэтика "дегеографизации" в путевом цикле "Картины поволжья" А. Коринфского (2014)
Гетьман І. В. - Творчість Анні Ерно та деякі особливості жіночого письма (2014)
Бескровная Е. Н. - К проблеме жанра "гарики" в еврейской литературе ХХ века (на примере творчества Игоря Губермана) (2014)
Будилова А. В. - Средневековая экземплификация нарратива как предтеча дидактизма повествовательных жанров барокко (особенности интерпретации библейской притчи о Сеятеле в "Повести о Варлааме и Иоасафе") (2014)
Воеводина О. А. - Заголовочный комплекс и адресат лирического произведения (2014)
Гаджиєва Г. Ю. - Постмодернізм у сучасній турецькій літературі (на прикладі романів Орхана Памука) (2014)
Гусєв В. А. - Читач у свідомості автора: проблема діалогу (2014)
Данильчук О. М. - Витоки жанру хоррор у творчому доробку Стівена Кінґа (2014)
Иванцов Е. Г. - К итогам социологического опроса по проблемам читательских предпочтений студентов ДНУ (2014)
Казарин В. П. - Стихотворение А. А. Ахматовой "Вижу выцветший флаг над таможней…" (Опыты реального комментария), Новикова М. А. (2014)
Кирпа О. А. - Особенности автобиографической прозы в современной русской литературе (2014)
Ковальова Я. В. - Типологічна характеристика автобіографії як документально-літературного жанру, Михлик О. О. (2014)
Мунтян А. О. - The shadow of the wind – детективно-таємничий роман, Шпак І. В. (2014)
Посудиевская О. Р. - Варианты осмысления "своего" и "чужого" в англо-американской литературе конца XIX века (2014)
Привалова Л. П. - Спор пастухов о поэзии (эклога "Октябрь" из "Пастушьего календаря" Э. Спенсера) (2014)
Родный О. В. - Литература и философия: к проблемам взаимодействия в современной культуре (2014)
Сушко С. О. - Psychological portrayal of the musician’s character in Kazuo Isiguro’s novel "The unconsoled" (2014)
Тарарак А. В. - К проблеме восприятия наполеоновского мифа в России до войны 1812 года (2014)
Тарарак М. Ю. - О некоторых особенностях поэтики лирики И. Эренбурга (2014)
Тимейчук І. М. - Дискурс іншого в контексті канадської національної літератури і творчості М. Етвуд (2014)
Хинкиладзе Е. В. - "Этнографическое" и "натуралистическое" в прозе русской эмиграции "первой волны" (2014)
Чивликлий Г. Д. - Парадоксы европейского выбора (по роману Б. Окуджавы "Свидание с Бонапартом") (2014)
Чимирис Ю. В. - Личность А. С. Суворина в контексте его "Дневника" (2014)
Шапарєва Н. О. - Матеріально-тілесні ряди трилогії Л. Ф. Селіна "Із замка інший", "Північ", "Рігодон" (2014)
Титул, Зміст (2010)
Стефанишин В. Я. - Збалансована система показників - інструмент стратегічного управління підприємством (2010)
Окландер І. М. - Хорор - маркетинг: модель впливу на споживачів (2010)
Орлова В. Ю. - Соціальні мережі - комунальний канал ХХІ століття (2010)
Ткачук О. В. - Сім'я PR, Бевз О. Т. (2010)
Орлов П. А. - Проблеми підвищення соціальної відповідальності маркетингу та конкуренспроможність продукції (2010)
Каніщенко О. Л. - Управління міжнародними брендами: фактор "високих мотивацій", Доця Т. В. (2010)
Зозульов О. В. - Корпоративний бренд: сутність та особливості, Григораш М. О. (2010)
Огляд заробітних плат і компенсацій 2010 (2010)
Маркетинг знань для оздоровлення та інноваційного розвитку територій (2010)
Бакушевич І. В. - Маркетингова концепція формування транскордонного кластера здорового життя, Блажевич Н. С., Бакушевич Д. В. (2010)
Флейчук М. І. - Інноваційно- інституційні інструменти нечесної конкурентної боротьби як елементи міжнародного маркетингу (2010)
Кваліфікаційні іспити УАМ традиційно розпочалися в Одесі (2010)
Литовченко І. Л. - Інформаційна концепція маркетингу (2010)
Яшкіна О. І. - Управління ціновими ризиками в умовах еластичного попиту (2010)
Збоина Я. - Передовые информационные и коммуникационные технологии поддержки проектирования спасательной системы на уровнях: населенный пункт, район, область, Келин Я., Мазур Ю. (2013)
Корепанова Н. В. - Аварійно-рятувальні роботи під час ліквідування надзвичайних ситуацій унаслідок аварій з викиданням радіоактивних речовин, Замислов С. С., Перепелятников Г. П., Невінчаний О. В. (2013)
Кропивницкий В. С. - К вопросам обоснования технических требований и оснащения речного пожарного катера, Ковалев А. А. (2013)
Ревякина Ю. Н. - Экспериментальные исследования комплексного влияния физико-химических свойств воздуха на процесс его регенерации (2013)
Иванов Ю. С. - Деятельность и разработки Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь (2013)
Кодрик А. И. - К вопросу утилизации нефтяных загрязнений на водной поверхности и под водой, Никулин С. А., Никулин М. А. (2013)
Новак С. В. - Нормативное обеспечение определения пожарной опасности внешних стен с фасадной теплоизоляцией, Нефедченко Л. Н., Коваленко В. В. (2013)
Присяжнюк В. В. - Критерії утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях України, Жихарєв О. П., Крикун О. М., Савинський С. П., Єрмаков М. В. (2013)
Чумаченко С. М. - Дослідження впливу параметрів навколишнього середовища та типу обладнання повітряних суден державної служби України з надзвичайних ситуацій на ефективність авіаційного радіотехнічного пошуку, Валуйський С. В. (2013)
Шаповал В. В. - Підвищення рівня захищеності пожежних автомобілів локальним бронюванням (2013)
Ліхньовський Р. В. - Тест-системи. Перспективи застосування (2013)
Греков С. П. - Прогноз параметров пожара по данным монито-ринга на исходящих струях в горных выработках, Зинченко И. Н., Брюм В. З. (2013)
Кирилів Я. Б. - Аналіз технічного стану пожежних насосів, що мають засмічення робочого колеса шляхом вібродіагностики, Ущапівський І. Л. (2013)
Ковалишин В. В. - Експериментальне визначення межі вогнестійкості збірних залізобетонних східчастих складок, Юзьків Т. Б., Гуцуляк Ю. В., Артеменко В. В. (2013)
Ларін О. М. - Визначення поздовжньої жорсткості рукаві з внутрішнім діаметром 51 мм, якими оснащуються пожежні автомобілі, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю. (2013)
Лоїк В. Б. - Аналіз проектів і програм регіонального розвитку на прикладі міста Львова в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Штайн Б. В. - Результати стендових досліджень теплозахисних показників якості захисного одягу USP 2-2 в мобільному тренажері "Егерія-2000", Болібрух Б. В. (2013)
Виноградов С. А. - Розробка системи вимірювання швидкості високошвідкисних водяних струменів, Консуров М. О., Калабанов В. В. (2013)
Войтович Д. П. - Шляхи підвищення рівня підготовки керівного складу підрозділів оперативно-рятувальної служби (2013)
Астанін В. В. - Полігонні дослідження спричинених пожежею і вибухом ударних пошкоджень, Олефір О. І., Щегель Г. О., Шаповал В. В., Олефір В. С. (2013)
Виноградов А. Г. - Методика розрахунків параметрів водяних завіс на основі теорії затоплених струменів (2013)
Скидан М. А. - Організаційні основи надання екстреної медичної та домедичної допомоги під час надзвичайних ситуацій, Євдін О. М. (2013)
Ковалишин В. В. - Перевірка на адекватність моделювання процесів розвитку і гасіння пожеж в кабельних тунелях (в обмежених об’ємах) (2013)
Хижняк В. В. - Оцінювання вартісних показників авіаційного пошуку з використанням безпілотних літальних апаратів, Куліков С. П. (2013)
Никулин А. Ф. - Комплекс средств автоматизации в составе мобильной установки по производству терморасширенного графита, Титенко А. Н. (2013)
Ніжник В. В. - Визначення параметрів подавання води з системи пожежогасіння в підкупольних дерев'яних конструкціях культових споруд (2013)
Грицына И. Н. - Высокоскоростные струи жидкости как средство гидроразрушения элементов строительных конструкций при проведении аварийно-спасательных работ, Виноградов С. А., Консуров Н. О. (2013)
Кравченко Р. І. - Інформаційний пошук як ресурс технічного регулювання у сфері цивільного захисту, Савченко О. В., Ніжник В.В. (2013)
Перепелятніков Г. П. - Нормативне та методичне забезпечення сфери цивільного захисту, Євдін О. М., Яцюк О.П. (2013)
Климась Р. В. - Ефективність застосування дослідно-випробувальними лабораторіями фізико-хімічних методів дослідження пожеж (2013)
Костенко В. К. - Анализ влияния внешних факторов на результаты тепловизионного контроля очагов горения на породных отвалах, Завьялова Е. Л., Козырь Д. А., Бандурян Б. Б. (2013)
Словінський В. К. - Обґрунтування методу розв’язку міцнісної задачі при розрахунковій інтерпретації результатів вогневих випробувань залізобетонних колон (2013)
Жартовський С. В. - Дослідження ефективності вогнезахисту дерев’яних конструкцій дахів в полігонних умовах, Добростан О. В. (2013)
Нікулін О. Ф. - Шляхи підвищення ефективності застосування пожежно-рятувального катеру UMS-1000 за рахунок легкого безпілотного авіаційного комплексу, Чумаченко С. М., Кропивницький В. С. (2013)
Новак С. В. - Методичне забезпечення застосування експериментально-розрахункового методу визначення вогнезахисної здатності покриттів залізобетонних оправ тунельних споруд, Якименко О. П., Григор'ян М. Б. (2013)
Андрусяк З. В. - Обґрунтування методу оцінки показників якості газохімзахисного костюму (2013)
Огурцов С. Ю. - Дослідження тенденцій технічного розвитку індивідуальних електронних приладів безпеки пожежників-рятувальників, Кухаришин С. Д. (2013)
Антонов А. В. - Методи випробувань вогнегасних порошків з визначення їх вогнегасної здатності за класом пожежі Д, Стилик І. Г. (2013)
Анотації (2013)
Титул, Зміст (2011)
Розробка і практичне впровадження стандартів реклами, вільної від гендерної дискримінації (2011)
Житник О. В. - Маркетингові дослідження в Україні: тенденції та прогнози (2011)
Action Data Group Короткий огляд ситуації на ринку послуг Mystery Shopping (2011)
Гаєв М. О. - Час "вийті з тіні" (2011)
Галкин Є. - Міфи про Google adwords (2011)
Гриник Н. Р. - Що нам готує мобільний 2011? (2011)
Расходов П. О. - Digital- маркетинг: вперед у майбутнє (2011)
Дубинський І. О. - Медіа-вимірювання інтернету в Україні (2011)
Топ-10 медія-трндів молодіжного маркетингу (2011)
Дослідження рекламного креативу: зручний та ефективний інструмент для маркетолога (2011)
Співакосвська Т. В. - Конкурентні стратегії компаній: кластфікація стратегічних альтернатив та інструментів формування, Дорогань С. М. (2011)
Суслова Т. О. - Дослідження впливу маркетингової цінової політики на поведінку споживачів туристичних послуг, Спивакоський С. В. (2011)
Язвінська Н. В. - Аутсорсинг на ринку маркетингових послуг: "за" і "проти" залучення зовнішніх підрядників, Овчиннікова А. В. (2011)
Нодія Г. - Реформа вищої освіти в Грузії (2011)
Ібадов Н. - Освітянська реформа: болонський процес та автономія вищих навчальних закладів: азербайджанський досвід (2011)
Пурванекіене Г. - Реформа системи вищої освіти в Литві (2011)
Размус В. - "Особливість брендів" найбільших мобільних операторів в Україні, Слободяник О., Нуцьковский Б. (2011)
Зміст журналу "Маркетинг в Україні за 2010 рік (2011)
План роботи УАМ на 2010-2011 маркетинговий рік (2011)
Титул, Зміст (2011)
Засідання професійного клубу дослідників ринку і споживачів MRP Club при Української Асоціації Маркетингу (2011)
Лилик І. В. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2010: експертна оцінка та аналіз УАМ (2011)
Окунєва О. В. - Сегментація працівників як внутрішніх клієнтів підприємства (макропідхід на прикладі галузі виробництва та обслугування (2011)
Устименко М. В. - Формування міжнародних каналів розподілу на фармацевтичному ринку Центральної і Східної Європи (2011)
Топ-10 медіа - трендів молодіжного маркетингу. Ера "Багато багатьом - нова комунікаційна модель і 10 молодіжних трендів нового періоду (2011)
Дупляк Т. П. - Оцінка ефективності управління підприємствами виставкової діяльності (2011)
Пустотін В. С. - Кількісні показники сили бренду (2011)
Заплотинська О. О. - Вища освіта України: ілюзія реформ (2011)
Дробиш Л. В. - Проблеми професійної адаптації молодих фахівців на ринку праці регіону (2011)
Чумаченко А. Ю. - Важливість правильного позиціонування бренду в соціальних медіа (2011)
Язвінська Н. В. - Маркетингова веб-стратегія підприємства - данина моді чи вимога сучасності?, Касперович Я. О. (2011)
Островерх С. А. - Фан-маркетинг у системі спортивного маркетингу (2011)
Сафоненко А. М. - Сервіс з національним присмаком, або як руйнується актив автобрендів (2011)
Овсяннікова Ю. Л. - Огляд "топових" автомобілів і автосалонів класу D (2011)
Стратегічний маркетинг для навчальних закладів Філіпа Котлера і карен Фокс - в Україні (2011)
Асташова В. В. - Ефективність використання No-till технологій на Черкащині (2011)
Барило В. М. - Економічна ефективність виробництва аграрної продукції (2011)
Білоусько Н. Л. - Методологія оцінки ефективності використання та відтворення основних засобів (2011)
Більський І. Б. - Фактори впливу на формування інвестиційної стратегія розвитку аграрних підприємств (2011)
Бородай В. П. - Проблеми науки і фахівців у тваринництві, Вертійчук А. І. (2011)
Бричка Б. Б. - Державне регулювання фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств (2011)
Бурда І. Я. - Методичні засади моніторинг кадрової безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі, Гримак О. Я. (2011)
Вдовенко Н. М. - Економіко-організаційні підходи до штучного вирощування гідробіонтів розвинутими риболовецькими державами (2011)
Велесик Т. А. - Еколого-економічна модель оцінки впливу факторів на ціну осушених сільськогосподарських земель Млинівського дердавного технікуму ветеринарної медицини Рівненської області, Барановський С. В. (2011)
Вихопень Л. П. - Аналіз стану та перспективи розвитку галузі скотарства (2011)
Власенко І. В. - Еколого – економічна безпека виробництва продовольства (2011)
Волкова І. М. - Визначення напрямів підвищення економічної ефективності виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами на підставі результатів маркетингових досліджень (2011)
Ганич І. М. - Економіко-правова сутність комерційної таємниці (2011)
Гринчишин Я. М. - Вдосконалення фінансової звітності аграрних підприємств в умовах конкурентної економіки (2011)
Дворська Т. А. - Формування ринку волоських горіхів (2011)
Демедюк Л. В. - Особливості розвитку особистих селянських господарств у приміській зоні (2011)
Добровольська С. Р. - Структурні зрушення в розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах (2011)
Жарун О. В. - Основні напрями інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2011)
Івашків В. О. - Проблеми становлення середнього класу в Україні (2011)
Квачов В. П. - Ефективний контроль безпеки тваринницької продукції засобами штрихкодової ідентифікації, Кухар Р. Б., Єлейко О. І., Степанюк О. І. (2011)
Кіц М. В. - Реалізація державної політики у сфері сільського господарства (2011)
Ковальчук Р. Л. - Теоретичні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств, Минів Р. М. (2011)
Козій Б. І. - Математична модель оцінки впливу збалансованості раціонів годівлі на продуктивність сільськогосподарських тварин, Демчук М. В. (2011)
Корольова О. Г. - Формування ефективної стратегії виходу підприємств плодоовочевого підкомплексу на зовнішній ринок (2011)
Куницька-Іляш М. В. - Європейський досвід державного регулювання та підтримки розвитку аграрного сектору економіки та можливості його застосування в Україні (2011)
Левків Г. Я. - Франчайзинг на підприємствах харчової промисловості (2011)
Максим В. Л. - Ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах (2011)
Малецька О. І. - Відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах, Зарицька Л. Г. (2011)
Минів Р. М. - Сучасні тенденції розвитку птахівництва (2011)
Музика Т. П. - Механізми функціонування системи економічної безпеки агропідприємницьких структур в ринкових умовах (2011)
Музика П. М. - Кластери як сучасний інструмент формування інноваційного потенціалу наукового проекту, Темненко С. М. (2011)
Музика П. М. - Земельні відносини в Україні, Доманський А. Я., Доманська Н. А. (2011)
Неділько Т. М. - Використання моделей тренду для дослідження рівня інфляції в Україні, Гончарова В. М., Шейко К. В. (2011)
Нестерчук Ю. О. - Оцінка стратегічного ресурсного потенціалу продуктових підкомплексів регіону, Бутко Н. В. (2011)
Онисько С. М. - Ринкові передумови формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, Бойко В. В. (2011)
Павленчик А. О. - Раціональне та ефективне використання земельних ресурсів в контексті формування ринку землі, Павленчик Н. Ф., Горбонос Ф. В. (2011)
Пархоменко Л. А. - Економічна ефективність виробництва овочів відкритого грунту в Черкаській області, Тернавська І. Б. (2011)
Польовий Л. В. - Економічна ефективність використання мобільного кормороздавача за різними технологіями годівлі корів, Данчевський О. В., Польова О. Л. (2011)
Пунько Б. М. - Національні пріоритети і стратегічні орієнтири економічної інтеграці української економіки в глобальному середовищі (2011)
Пунько Б. М. - Визначення та моделювання регуляторних індикаторів стабілізації та спокою економіки на глобальному рівні, Пеленський Р. О. (2011)
Радух Н. Б. - Забезпеченість фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах (2011)
Сахно І. В. - Формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2011)
Сендецька С. В. - Маркетингові інструменти просування молочної продукції (2011)
Скупейко В. В. - Ефективність інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2011)
Соколюк С. Ю. - Цінова ситуація у цукробуряковій галузі Вінницької області (2011)
Соломонко Д. О. - Впровадження технологій у галузях тваринництва як передумова для реалізації динамічного потенціалу бізнесу (2011)
Степаненко Н. І. - Ефективність управління інноваційною складовою товарної політики аграрних підприємств (2011)
Страшинська Л. В. - Основні принципи мерчандайзингу як способу стимулювання збуту продукції підприємств (2011)
Франчук І. Б. - Створення передумов інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, Вовк М. В. (2011)
Черевко В. Д. - Організаційно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК (2011)
Шульський А. М. - Сільськогосподарські підприємства в системі ведення аграрного виробництва Львівщини (2011)
Шульський М. Г. - Тенденції розвитку господарств населення Волині (2011)
Balcerak M. - Tendencies in changes of certain brands of animal production in Poland in the years 2003 – 2009, Śmigielska D. (2011)
Neuwirth J. - Geographical indications for agricultural products in the EU: food quality policy, farmer benefits and consumer demands (2011)
Wojtyra B. - Polish wild game foreign trade – hares, Dzierżanowska – Góryń Danuta (2011)
Wojtyra B. - Factors influencing fluctuations of pork livestock production in polish (2011)
Lytvyn R. І. - Classification of investment resources in a national economy (2011)
Титул, Зміст (2011)
Лилик І. В. - Саморегулювання ринку маркетингових досліджень: сучасний світовий досвід (2011)
Маркетингові і соціологічні дослідження ISO сертифікація в Україні (2011)
Плахтій О. М. - ISO і Маркетинг, Дослідження та Якість, Максименко О. Л. (2011)
Результати дослідження компанії "QuickStart". Заробляти не можна втрачати - як роблять Mystery shopping в Україні (2011)
Андрієнко О. І. - Сучасні маркетингові екологічні стратегії підприємств (2011)
Радіонова Н. Й. - Застосування процесно-орієнтованого підходу для підвищення ефективності діяльності підприємства (2011)
Ширяєв В. - Правила маркетингового руху (2011)
Гридін Д. - Спліт - тестування: як подвоїти ефективність директ-маркетингу, не витративши ані копійки (2011)
Смілянець В. В. - Технології формування власної торговельної марки (2011)
Шрамко І. К. - Бренди, про які ви навіть не знали і навіть не було у кого запитати (2011)
Старостіна А. О. - Міжнародний імідж країни: практичні аспекти аналізу, Кравченко В. А., Личова Г. В. (2011)
Програма саморегулювання щодо дитячої реклами (2011)
Форум "Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі (2011)
Школа-студія професійних тренерів та консультантів з питань гендерної рівності та соціальної справедливості в соціо-економічної сфері (сертифікаційний рівень) (2011)
План роботи УАМ на 2010-2012 маркетинговий рік (2011)
Поліщук В. М. - Генетичні та психогенетичні наукові підходи до вивчення вікових нормативних криз (2014)
Чернобровкіна В. А. - Внутрішня свобода особитості в локусі психотерапії (2014)
Дубовик О. М. - Наукові підходи до вивчення індивідуально-особистісних якостей майбутніх спеціальних психологів (2014)
Долинська Л. В. - Самовдосконалення як умова становлення особитості, Пенькова О. І. (2014)
Зінченко А. В. - Психологічні реакції на захворювання та механізми захисту хворих на епілепсію (2014)
Ніконова О. Ю. - Запобігання насиллю в узалежненій сім’ї: з досвіду гендерної школи батьківсьва (2014)
Бажутина С. Б. - Исследование влияния индивидуального психологического консультирования на самоидентичность женщин-домохазяек, Рабогашвили Е. А. (2014)
Гусак В. М. - Теоретичні підходи до розкриття змісту професійно-психологічної культури особистості (2014)
Процик Л. С. - Обдарованість особистості: історичний аспект розуміння проблеми (2014)
Лебединська І. В. - Феномен культури у контексті психологічної інтерпретації (2014)
Кушель Н. А. - Особливості рольових концепцій в психології: культурологічний аспект (2014)
Чумак О. О. - Соціальне мислення як чинник якості смислоутворення особистісних цінностей (2014)
Шевякова І. П. - Два полюси прагнення до досконалості (2014)
Афоніна О. І. - Практичні аспекти психологічної роботи з розвитку та формування емоційної зрілості особистості у період дорослості (2014)
Кузовкова М. - Психотерапевтичні можливості підтримки психічного здоров’я похилих людей (2014)
Брагина Н. В. - Анализ теорий и исследований порядка рождения (2014)
Анпілова Д. В. - Психологічні складові якості життя: проблемне поле дослідження (2014)
Баришева О. І. - Оптимістичність особистості в контексті розуміння суб’єктивного життєвого простору людини (2014)
Сафонова Н. В. - Теоретические и методологические подходы к проблеме психологической помощи в преодолении негативных последствий психотравмирующего стресса (2014)
Богданова С. А. - Особливості прояву релігійних орієнтацій українців, Темрук О. В. (2014)
Звонок О. С. - Образ фізичного Я як чинник усвідомлення себе жінкою в період дорослості (2014)
Сундукова І. В. - Діалогічні стосунки старшокласників зі світом як умова досягнення емоційного благополуччя (2014)
Федорова О. М. - Особливості творчої уяви осіб з глибокими порушеннями зору (2014)
Михайлова І. В. - Вікові особливості прояву турботи про себе (2014)
Шопіна М. О. - Психологічні особливості розвитку уяви у підлітковому віці (2014)
Найдьонова Г. О. - Способи та методи розвитку комунікативної адаптації у дітей дошкільного віку, Терьошина І. В. (2014)
Петренко В. Є. - Психологічні чинники формування тривожності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів нового типу (2014)
Тихонова М. И. - Психологическая помощь подросткам, переживших насилие в семье (2014)
Курицина М. О. - Особливості взаємозв’язку професійних настановлень та самооцінки особистості старшокласника (2014)
Бернацька Л. В. - Роль анімалотерапії в психокорекції агресивності дітей дошкільного віку, Рєпкіна Н. В. (2014)
Прядко Н. О. - Психолого-педагогічні аспекти проблеми формування пізнавальних інтересів підлітків до вивчення фізики (2014)
Мазаненко О. М. - Взаємодія психолога і педагога в сучасних умовах освітнього простору (2014)
Чепішко О. І. - Дослідження динаміки розвитку професійної свідомості майбутніх вчителів соціогуманітарного профілю (2014)
Дьоміна Г. А. - Психолого-педагогічні особливості розвитку відповідальності у майбутніх фахівців соціально-психологічної сфери (2014)
Воронюк І. В. - Структурні перебудови внутрішніх технологій впливу як основа посилення креативності взаємодії вчителя з учнями (2014)
Лотоцька-Голуб Л. Л. - Особливості впливу комунікативних умінь на прояви емоційного вигорання лікарів (2014)
Петрова А. С. - Специфіка соціальних страхів студентів та динаміка їх прояву (2014)
Василевська О. І. - Сучасні тенденції казкотерапії в роботі практичного психолога (2014)
Матяш І. М. - Особливості прояву поведінкового компоненту чуйності як професійно значущої якості майбутнього вчителя (2014)
Янкевич С. М. - Особливості підготовки фахівців освітньої галузі до роботи із соціально дезадаптованими неповнолітніми (2014)
Бевзюк І. М. - Динаміка показників комунікативної компетентності майбутніх прокурорів (2014)
Пашко Т. А. - Досвід роботи з травматичними переживаннями клієнтів в практиці психотерапії: стратегії та специфічні особливості (2014)
Титул, зміст (2015)
Вітання з Днем геолога (2015)
Євдощук М. І. - Деякі питання розвитку геологічної галузі України в умовах євроінтеграції (2015)
Лысенко А. А. - Мониторинг и научное сопровождение промышленной разработки кварцевых песков (на примере Новосёловского месторождения в Харьковской области), Богданова С. И. (2015)
Войновський А. С. - Порівняння мінерагенії структурно-речовинних комплексів раннього докембрію Українського щита та щитів західної частини екваторіальної Африки (Ангольський, Майомбе, Касаї) (2015)
Привітання з ювілеєм Володимира Івановича Павлишина (2015)
Никанорова Ю. Є. - Карбонатитові комплекси центрального та лінійного структурно-морфологічних типів: зіставлення фенітових ореолів на прикладі масивів Альньо (Швеція) та Чернігівського (Україна), Лазарєва І. І., Шнюков С. Є., Ковтун О. В. (2015)
Кришталь А. М. - Світовий досвід вивчення та використання нетрадиційних вуглеводневих ресурсів (2015)
Зурьян О. В. - К вопросу учета неопределенности и риска в геолого-экономическом анализе и стоимостной оценке месторождений, Левченко А. И., Пидтилок А. М. (2015)
Титул, Зміст (2011)
Стандарти недискримінаційної реклами підписані фаховими асоціаціями рекламістів та маркетологів та провідними гендерними організаціями (2011)
Лилик І. В. - Огляд міжнародних стандартів щодо недискримінаційної реклами за ознакою статі та практика впровадження в Україні (2011)
Лерке С. - Корпоративна послідовність в нову еру зростаючого публічного нагляду: що це означає для маркетологів (2011)
Грей О. - Боротьба з дискримінацією у рекламі через ефективне саморегулювання (2011)
Точиленкова Н. Ю. - Актуальність проблеми сексизму в рекламі в Україні. Критерії та механізми прояву (2011)
Стандарти недисримінаційної реклами за ознакою статі (2011)
Кейс компанії Єврокар. В Україні сексизму НЕМАЄ! Або успішний досвід ТОВ "Єврокар" відмови від сексизму у рекламній комунікації. Сексизм у рекламі та автомобільний ринок України. Хто кого? (2011)
Стефанішин В. Я. - Стратегічне позиціонування торговельних марок на ринку В2В: ефективно та креативно (2011)
Примак Т. О. - Маркетингові комунікації: особливості підготовки фахівців (2011)
Дмитрів А. Я. - Маркетинг для "Маркетингу": маркетингова освіта у Львові. Дослідження зв'язку між політикою ціноутворення та формування попиту (2011)
Кравченко О. В. - Міжнародне стратегічне економічне партнерство в сучасних умовах глобалізації (2011)
Решетнікова І. Л. - Основні положення концепції маркетингу на ринку логістичних послуг (2011)
План роботи УАМ на 2010-2012 маркетинговий рік (2011)
Балакирева А. Г. - Динамика возрастного распределения в операторной модели Лесли, Герасин С. Н. (2011)
Безымянная Э. Н. - Идентификация областей интенсивной адвекции выделенной жидкости внутри прямоугольной полости с подвижными границами, Гуржий А. А., Яременко Я. В. (2011)
Береславский Э. Н. - К задаче об обтекании шпунта Жуковского (2011)
Бигун Я. И. - Исследование методом усреднения колебания струны под действием многочастотных возмущений с запаздыванием (2011)
Брацыхина Л. И. - Первая основная граничная задача для дробно-дифференциального уравнения Лапласа, Мукомел Т. В., Фильштинский Л. А. (2011)
Величко І. Г. - Теорема про потяг та її застосування для задач регулярного розкрою, Зінченко А. І. (2011)
Владимирова М. В. - Имитационное моделирование расширенного итерированного варианта игры "Дилемма заключенного", Власова Т. В., Шабанов Д. А. (2011)
Волянская И. К. - Расчет потенциалов фильтрационных течений в угловых областях с помощью симметрий, Зайцев А. А., Шпилевой А. Я. (2011)
Головенко А. Д. - О некоторых особенностях нестационарных течений, Голубев С. А. (2011)
Голубев Г. В. - Решение одной задачи нелинейной фильтрации (2011)
Греков С. П. - Моделирование переходных газодинамических процессов на добычных участках при изменениях режимов дегазации и вентиляции, Зинченко И. Н., Иванников А. Л. (2011)
Губа А. А. - Методы синхронизации агентов при верификации систем в терминах мультиагентных сред (2011)
Гуржий А. А. - Перемешивание пассивной жидкости в двумерных течениях со сложной геометрией ограничивающих поверхностей, Кобзева Д. А., Черний Д. И. (2011)
Душкин В. Д. - Математические модели дифракции электромагнитных волн на системе не идеально проводящих экранов (2011)
Емельянов Т. В. - Собственные колебания пластин в сжимаемой жидкости, Науменко А. В., Стрельникова Е. А., Шелудько Г. А. (2011)
Есин В. И. - Универсальная модель данных и ее отличительные особенности (2011)
Каграманян А. Г. - Условия существования тернарной мультисистемы с единым носителем, Машталир В. П., Шляхов В. В. (2011)
Кобринович Ю. О. - Об одном численно-аналитическом подходе к математическому моделированию нестационарных процессов теплопроводности с большой скоростью нагрева, Слесаренко А. П. (2011)
Купатадзе К. Р. - Об одном классе усложненных квадратурных формул типа дискретных особенностей для сингулярных интегралов с ядром Коши, Саникидзе Д. Г. (2011)
Lazurik V. T. - Modeling of processes of an irradiation for industrial radiation technologies, Lazurik V. M., Popov G. F., Rogov Yu. V. (2011)
Лисицкая И. В. - Свойства законов распределения XOR таблиц и таблиц линейных аппроксимаций случайных подстановок (2011)
Литвин О. М. - Сплайн-інтерлінація та оптимальні по точності кубатурні формули обчислення 2 D коефіцієнтів Фур’є одного класу функцій, Нечуйвітер О. П. (2011)
Литовченко С. В. - Автоматизация анализа металлографических структур, Малыхина Т. В., Шпагина Л. О., Шпагина В. О. (2011)
Меньшиков А. В. - Контактное взаимодействие берегов межслоевых трещин с начальным раскрытием при гармоническом нагружении, Меньшиков В. А., Микуцка В. (2011)
Романюк В. В. - Сім типів розв’язку однієї антагоністичної строго опукло-вгнутої гри з добутком стратегій гравців у ядрі (2011)
Чочиев Т. З. - О дифференциальном уравнении параболического типа (2011)
Шерияздан Т. Т. - Некорректность задачи с отходом от характеристики для вырождающихся многомерных гиперболических уравнений с оператором Геллерстедта (2011)
Palchevskiy B. O. - Principles of creation of intellectual computer aided design of technological equipment (2013)
Кузнецов Ю. Н. - Многоуровневый морфологический синтез малогабаритных фрезерных станков с компьютеным управлением, Степаненко А. А., Хамуйела Ж. А. Герра (2013)
Ямпольський Л. С. - Мультиагентна реалізація ітераційного синтезу штучних нейросіток в умовах нечіткої мета ідентифікації (2013)
Богушевський В. С. - Математичне моделювання конвертерного процесу за енергозберігаючою технологією, Зубова К. М. (2013)
Кривий П. Д. - Методи визначення несучої здатності приводних роликових і тягових пластинчастих ланцюгів, Ляшук О. Л. (2013)
Копп В. Я. - Использование принципа максимума энтропии при оценке требуемого числа измерений для приборных систем, Балакин А. И., Чуйко Е. А., Заморенов М. В. (2013)
Стеців Б. С. - Експериментальні дослідження динаміки однокоромислового двокулачкового механізму із геометричним замиканням, Петріашвілі Г. Г. (2013)
Ступницький В. В. - Структура та функції системи автоматизованої технологічної підготовки машинобудівного виробництва на основі концепції функціонально-орієнтованого проектування операцій (2013)
Богушевський В. С. - Контроль в’язкісних характеристик чавуна в системі керування конвертерною плавкою, Єгоров К. В., Скачок О. Е., Сухенко В. Ю. (2013)
Palchevskyi B. - The development of the automated system for accounting and packing of turnover for the protection of alcohol products on the basis of the use of rfid technology, Krestyanpol L. (2013)
Мельник В. М. - Алгоритм визначення граничних точок структурних елементів мікрозображень для обладнання технологічних комплексів, Широков В. В., Широков О. В. (2013)
Марчук В. І. - Моделювання зв’язків конструкторсько–технологічних чинників з показниками технологічних операцій підшипникового виробництва, Равенець Л. М., Марчук С. В. (2013)
Шостак А. В. - Побудова реологічних моделей при інженерно-геодезичному моделюванні елементів технологічних комплексів, Божидарнік В. В., Мельник О. В. (2013)
Книш О. Б. - Технологія обробки корінця книжкового блока при незшивному клейовому скріпленні (2013)
Бегень П. І. - Технічна підготовка виконавчих інструментів в операційних фальцювальних пристроях (2013)
Мельник Ю. А. - 3D-реконструкція приповерхневих структур функціональних елементів технологічних комплексів із застосуванням методу рем-стереомікротомографії, Шостак А. В., Синій С. В. (2013)
Добровольська Л. Н. - Моделювання напруженого стану в околі непрямолінійних за товщиною тонкостінних елементів конструкцій контурів наскрізних тріщин (2013)
Книш О. Б. - Механіка руйнування картону при ножичному різанні з використанням гострого ножа та незагостреного контрножа, Слобода Т. В. (2013)
Гавриш А. П. - Шорсткість поверхонь швидкісних підшипників ковзання з нових композиційних матеріалів для технологічних комплексів машинобудування при борозоновому шліфуванні, Роїк Т. А., Гавриш О. А., Віцюк Ю. Ю. (2013)
Безвесильная Е. Н. - Проэктирование нового прибора для измерения ускорения силы тяжести авиационного гравиметрического комплекса (2013)
Струтинський В. Б. - Моделювання закономірностей повільного циркуляційного вихрового руху сипучої суміші при ударно-імпульсному навантаженні вібраційної машини, Симонюк В. П. (2013)
Безвесільна О. М. - Діагностика п’єзоелектричного гравіметра автоматизованої авіаційної гравіметричної системи шляхом побудови його градуювальної характеристики, Ткачук А. Г. (2013)
Селиверстов И. А. - Конструкция рычажного устройства открытия автоклава, Дмитриев Д. А., Розов Ю. Г., Подольский М. И., Диневич Г. Ю. (2013)
Zablotsky V. - Effect of technological conditions of thermal treatment on the operating parameters work surfaces roller bearings, Lukyanchuk Y. (2013)
Приступа С. О. - Характеристика оброблюваності металів різанням в контексті оптимізації енерговитрат в процесі механічного оброблення (2013)
Крисак Ф. М. - Моделювання процесу миття та технологічних параметрів барабанно-лопатевої мийки (2013)
Khrestyanpol О. - Infornation software for design of flexible manufacturing systems (fms) of packaging (2013)
Varanitskyi T. - Procedural model of computer aided design of flexible manufacturing modules of packaging (2013)
Анотації (2013)
Титул, Зміст (2011)
Гендерне інтегрування у соціо-економічній сфері (2011)
Магдюк Л. Б. - Школа-студія професійних тренерів та консультантів з питань гендерної рівності та соціальної справедливості в соціо-економічної сфері (2011)
Магдюк Л. Б. - Гендерні стереотипи. Вплив гендерних стереотипів на представлення жінок і чоловіків на ринку праці (2011)
Колос Л. Є. - Громадянський форум "За гендерну рівність" (2011)
Куратченко І. - Гендер у рекламі (2011)
Чудовська І. А. - Соціологічні та маркетингові дослідження з урахуванням гендерної складової (на прикладі фокусованих групових інтерв'ю) (2011)
Давидов Ю. О. - Прикладне соціологічне дослідження з питань гендерної рівності та соціальної справедливості у формі експрес - опитування (2011)
Бакалінcький О. В. - Як пасажири оцінюють якість обслуговування (2011)
Стефанишин В. Я. - Класифікація та аналіз динаміки розвитку сегментів ринку опалювального обладнання (2011)
Сокол М.П. - Авторинок України: прогноз 2012 рік (2011)
Ковальчук С. В. - Ambient - media: новий шлях розвитку партизанського маркетингу, Пугачова О. С. (2011)
Мацкевич П. - Є лише дві альтернативи і один вихід, Мацкевич К. (2011)
Пирогова Д. І. - Чи є різниця між Інтернет-користувачами та тими, хто ним не користується? (2011)
Лилик С. В. - Задоволеність споживача освітніх послуг як мета і критерій ефективності навчальних закладів (2011)
Чімишенко С. М. - Скільки коштує український військовослужбовець (2011)
Лилик І. В. - Свідомий споживач як нова маркетингова цінність (2011)
План роботи УАМ на 2010-2012 маркетинговий рік (2011)
Артюх А. А. - Метод формального синтеза мажорированных Си-программ, Поляков Г. А., Толстолужская Е. Г. (2011)
Баев А. Ю. - Обучение нейронной сети для параметрического восстановления спектра пучка электронов (2011)
Баранов И. А. - Базис краевых задач с граничными условиями широкого класса для использования вариационных методов (2011)
Баранова Т. А. - Обчислювальна схема методу скінчених елементів з вибором оптимальних координатних функцій для еліптичних крайових задач, Литвин О. М., Носов К. В. (2011)
Бомба А. Я. - Метод квазіконформних відображень моделювання процесів руху рідин у водоймах з урахуванням просторових збурень, Савюк Є. В., Теребус А. В. (2011)
Брунеткин А. И. - Определение собственной частоты колебаний жидкости с помощью метода интегральных коэффициентов, Максимов М. В. (2011)
Волкотруб С. В. - Об одном подходе к построению модели управления активами и обязательствами (ALM) (2011)
Глоба Л. С. - Складання розкладів для мультипроцесорних систем в оперативному й автономному режимі роботи, Лисенко Д. С. (2011)
Глоба Л. С. - Систематизация информационных ресурсов Интернет-портала "Прочность материалов", Новогрудская Р. Л. (2011)
Глушко І. М. - До питання про створення мов запитів: узагальнена таблична алгебра, узагальнені реляційні числення (2011)
Гнитько В. И. - Метод дискретных особенностей в задачах о вынужденных колебаниях цилиндрических оболочек, частично заполненных жидкостью, Марченко У. Е., Стрельникова Е. А. (2011)
Головін М. Б. - Вивчення інформатики в контексті конструювання понятійних ієрархічних структур, Сомик О. І. (2011)
Грибовский А. В. - Алгоритм расчета электродинамических характеристик рассеяния трехмерных гауссовых волновых пучков на плоских экранах, Елисеев О. А. (2011)
Гущин И. В. - Об анализе степени упорядоченности динамической пространственной структуры (2011)
Данченко А. Л. - Разработка архитектуры информационной технологи мониторинга качества электронных образовательных ресурсов (2011)
Zhytaruk A. G. - About language for data structures modeling, Zholtkevych G. N. (2011)
Contents (2011)
Журавель Ю. А. - Модель цифрового процесора, Рева С. Н. (2011)
Кононенко И. Ю. - Численный эксперимент на базе метода граничных интегральных уравнений для внутренней задачи Неймана в четверти круга (2011)
Косолап А. И. - Кусочно-линейные модели комбинаторных задач оптимизации (2011)
Косьянов Д. Ю. - Численное моделирование нестационарных решений уравнений гиперболического типа на неструктурированных сетках, Русанов А. В. (2011)
Львов М. С. - Математические модели предметных областей в системах компьютерной математики учебного назначения (2011)
Межуєв В. І. - Архітектура комплексних інструментальних засобів предметно-орієнтованого математичного моделювання (2011)
Мищенко В. О. - Оптимизация компактной схемы Гаусса для многоядерных процессоров, Паточкин Б. В. (2011)
Олевський В. І. - Досвід використання технології "хмарних обчислень" в мережевих продуктах для шкільної освіти, Олевська Ю. Б., Соколова Л. Є. (2011)
Поляков В. А. - Комбинированное построение движения магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2011)
Сидоров М. В. - Застосування паралельних обчислень та технології NVIDIA CUDA до розв’язання задач математичної фізики варіаційними методами, Шишка А. В. (2011)
Слепичева М. А. - Исследование динамики заполнения одиночных углеродных нанотрубок молекулярным водородом (2011)
Слепичева М. А. - Численное моделирование адсорбции молекулярного водовода на пучках параллельных углеродных нанотрубок, Чернышев Ю. К., Угрюмов М. Л. (2011)
Слесаренко А. П. - Математическое моделирование обогрева сооружений на базе идентификации распараллеленных энергопотоков, Сорока А. С. (2011)
Ткаченко И. В. - Нули функции Tl(a, x) = xJ'l(x) + alJl(x) и ее ортогональные свойства, Ткаченко В. И., Щербинин В. И. (2011)
Chernish V. I. - Assessing Security Risks Using the Apparatus of Fuzzy Logic Theory, Ivanov K. I., Zamula A. A. (2011)
Contents (2011)
Титул, зміст (2012)
Засідання клубу директорів маркетингових дослідницьких компаній 18 квітня 2012 (2012)
Шуляк М. - Поштові опитування: практика використання в Україні (2012)
Красновський О. - Жахливо і Прекрасно: онлайн дослідження в Україні, Харченко Н. (2012)
Лазебник М. - Що потрібно знати про фестивалі реклами (2012)
Макаренко Л. - Мобільний бум-маркетологам "на руку". Підказки фахівцям (2012)
Галіка В. - Генерація оффлайн продаж через Інтернет (2012)
Тультаєв Т. - Етапи маркетингу аудиторських послуг (2012)
Social CRM: Керуючи досвідом клієнта (2012)
Красовська О. - Маркетингові дослідження світового ринку вищої освіти (2012)
Курси УАМ: Кваліфікація на автомобільному ринку. Як грамотно побудувати стратегію на автомобільному ринку. Випуск слухачів: весна 2012 (2012)
"Однокласники" вивчили українську мову (2012)
Паранько С. - Інтернет-проекти Mail.Ru Group локалізують для ближнього зарубіжжя (2012)
Світ досліджень: кодекси та керівні засади. ESOMAR: Керівництво з досліджень у соціальних медіа (2012)
Зустрічі з лідерами, які надихають (2012)
План роботи УАМ на 2012 маркетинговий рік (2012)
Титул, зміст (2015)
Гриневич Л. М. - Шановні колеги! (2015)
Кремень В. Г. - Шановні видавці й читачі Українського педагогічного журналу! (2015)
Кремень В. Г. - Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін (2015)
Топузов О. М. - Забезпечення якості загальної середньої освіти: на шляху до європейських стандартів (2015)
Tran Duc Tuan - Сonception of textbook reorientation and modernisation in Vietnam after 2015 (2015)
Локшина О. І. - Порівняльна педагогіка в Україні у вимірі розвитку світової компаративістики (2015)
Бібік Н. М. - Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті (2015)
Бондар В. І. - Методологія та філософія наукового пізнання: подібність, відмінність, взаємозбагачення (2015)
Арцишевський Р. А. - Методологічні засади гуманістичної педагогіки (2015)
Мальований Ю. І. - Концептуальні підходи до формування зовнішньої структури змісту профільного навчання (2015)
Савченко О. Я. - Діагностика і дидактичні умови формування у молодших школярів мотивації уміння вчитися (2015)
Величко Л. П. - Дидактичний потенціал предметного тезауруса учня (2015)
Голуб Н. Б. - Концептуальні засади сучасної методики навчання української мови в загальноосвітній школі (2015)
Гупан Н. М. - Деякі суперечності змісту шкільного навчального курсу "Історія України" (7 клас) (2015)
Tsymbalaru A. D. - Modelling the educative process of the junior schoolchildren: a didactic aspect (2015)
Мацько Л. І. - Українська мовна особистість Тараса Шевченка як чинник компетентнісно-орієнтованої професійної підготовки філологів (2015)
Hurzhii A. M. - The peculiarities of forming the contents of training manual on information technologies for the future teachers of arts & humanities, Kartashova L. A., Lapinskyi V. V. (2015)
Ільченко В.Р. - Компетентнісна модель освітньої галузі як необхідна умова ефективної освіти (2015)
Пометун О.І. - Педагогічні засади освіти для сталого розвитку в українській школі (2015)
Смагін І.І. - Особистісно зорієнтоване і суб’єктивно зорієнтоване навчання в сучасній загальноосвітній школі (2015)
Спірін О. М. - Досвід впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України, Іванова С. М. (2015)
Кирій С. В. - Бібліографічне дослідження "Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів" (2015)
Лазор Л. И. - Задачи и функции трудового процессуального права (2014)
Лазор В. В. - Правоотношения в каноническом праве (2014)
Шамшина І. І. - Випробувальний строк як факультативна умова трудового договору: проблеми правового регулювання (2014)
Барбашова Н. В. - Правове регулювання інноваційної діяльності екологічно небезпечних підприємств (2014)
Арсентьєва О. С. - Колективні договори та угоди як основа соціального партнерства, Соболєв С. Ю. (2014)
Капліна Г. А. - Інституалізація поняття гідної праці як чинник розвитку трудових правовідносин (2014)
Зеньков Д. О. - Сучасні тенденції розвитку представницької функції профспілок (2014)
Капліна Г. А. - Модель соціального партнерства в Україні: проблеми запозичення зарубіжного досвіду, Гніденко В. І. (2014)
Котова Л. В. - Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності: проблемні питання, Бабенко Т. В. (2014)
Лазор І. В. - Порядок укладення колективного договору: проблеми правового регулювання (2014)
Плахотіна Н. А. - Шляхи вдосконалення наказного провадження в Україні (2014)
Скубак Е. О. - Співвідношення понять "державний службовець", "посадова особа" та "службова особа" в сфері трудових відносин (2014)
Таликін Є. А. - Судові акти та господарська процесуальна форма: окремі аспекти співвідношення (2014)
Татаренко Г. В. - Відновне правосуддя: проблеми імплементації в систему кримінального судочинства (2014)
Церковна А. О. - Проблеми правового регулювання компенсації моральної шкоди в цивільному праві Україні, Сироваткін С. А. (2014)
Вапнярчук В. В. - Сутність категорії "тягар доказування" в кримінальному провадженні України (2014)
Вегера В. М. - До питання основних чинників диференціації розміру оплати праці (2014)
Волосенко О. А. - Щодо питання про єдність і диференціацію в правовому регулюванні праці (2014)
Перевозник А. С. - Впровадження зарубіжних методик активного навчання у навчальний процес освітніх закладів І-ІІ рівні акредитації, Бєлік Т. А., Гордєєва О. І. (2014)
Зіноватна І. В. - Принцип єдності та диференціації правового регулювання пенсійних відносин (2014)
Левченков О. І. - Революція як радикальний політичний регулятор суспільних відносин у державах перехідного типу (2014)
Луценко О. Є. - Порушення правил професійної етики як підстава припинення трудових правовідносин із державними службовцями (2014)
Моргунов О. А. - Контрольно-наглядові процедури у сфері організаційно-штатної роботи органів внутрішніх справ України (2014)
Марченко І. В. - Проблеми забезпечення дисципліни праці в нових умовах господарювання (2014)
Матат Ю. І. - До питання визначення кола суб’єктів правозастосовної діяльності, уповноважених на використання засобів подолання прогалин у законодавстві (2014)
Матвієнко О. С. - Особливості адаптації трудового законодавства до законодавства Європейського союзу (2014)
Михайлюк О. В. - Проблема управління розвитком кадрового потенціалу підприємства (2014)
Надьон О. В. - Щодо проблем працевлаштування інвалідів в Україні (2014)
Наумова К. І. - Джерела муніципального права: поняття і система (2014)
Неплюхіна С. Е. - Оплата праці як основний спосіб забезпечення достатнього рівня життя (2014)
Підкопай Д. С. - Внутрішній трудовий розпорядок як складно-організована система (2014)
Остапенко О. Г. - Функціонування органів самоорганізації населення як дієвого механізму розвитку місцевого самоврядування в Україні (2014)
Семенова А. В. - Зміст і значення принципу цільового й ефективного використання коштів загальнообов’язкового державного медичного страхування (2014)
Сєребряк С. В. - Проблеми правового регулювання часу відпочинку працівників прокуратури (2014)
Ткачук П. О. - Злочини, що посягають на культурні цінності за кримінальним кодексом України та кримінальним Кодексом китайської народної республіки: система та побудова санкцій (2014)
Фадєєв А. В. - Аутсорсінг у банківській діяльності як правовий засіб розвитку підприємництва в Україні (2014)
Хачатуров Е. Б. - Правове регулювання інтеграції суднобудівних підприємств (2014)
Чудновець А. А. - Заснування Європейського банку реконструкції та розвитку (2014)
Шапка О. М. - Становлення інституту охорони праці молоді на рубежі ХІХ – ХХ сторіч (2014)
Шевченко Л. А. - Роль екологічних стандартів та нормативів в системі заходів забезпечення екологічної безпеки (2014)
Титул, Зміст (2013)
Ніщеменко М. П. - Вплив згодовування мікорму куркам-несучкам на активність лужної фосфатази та обмін кальцію і неорганічного фосфору в їх організмі, Саморай М. М., Прокопішина Т. Б., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С. (2013)
Камбур М. Д. - Вміст ліпідів у молоці корів у перший період лактації, Замазій А. А., Півень С. М. (2013)
Камбур М. Д. - Використання тканинами молочної залози корів кальцію впродовж доби та за періодами лактації, Плюта Л. В. (2013)
Камбур М. Д. - Зміни показників загального білка та імуноглобулінів класу G у сироватці крові індиків під впливом абіотичного чинника, Лівощенко Є. М., Лівощенко Л. П., Задорожний І. В. (2013)
Камбур М. Д. - Склад молозива та молока свиноматок різних типів вищої нервової діяльності та його енергетична цінність, Замазій А. А., Піхтірьова А. В. (2013)
Панікар І. І. - Стан білкового обміну у поросят до 2-х тижневого віку (2013)
Камбур М. Д. - Роди у корів при народженні клінічно здорових та у стані гіпоксії телят, Замазій А. А. (2013)
Фесенко І. А. - Морфогенез підшлункової залози гусей у ранній період постнатального онтогенезу (2013)
Гутий Б. В. - Вміст вітамінів А і Е у крові бичків за умов кадмієвої інтоксикації (2013)
Мазуркевич Б. В. - Вплив трансплантованих мезенхімальних стовбурових клітин на відновлення видільної функції нирок у котів за гострої експериментальної ниркової недостатності, Бобось О. Л. (2013)
Гайдюк М. Б. - Клінічний статус та показники гемопоезу крові собак за лікування гнійних ран (2013)
Фотіна Т. І. - Визначення санітарно-мікробіологічних показників повітря, грунту та води підприємств з виробництва товарного молока, Нагорна Л. В., Фотіна Г. А. (2013)
Фотіна Т. І. - Теоретичне та експериментальне обгрунтування технології отримання діагностичної кампілобактеріозної аглютинуючої сироватки, Касяненко О. І. (2013)
Бергілевич О. М. - Характеристика ступенів ризику стосовно бактерій Enterobacter sakazakii в молоці корів після пастеризації, Касянчук В. В. (2013)
Скрипка Г. А. - Визначення залишкових кількостей пестицидів в бджолиному меді за допомогою високоефективної газової хроматографії (2013)
Титор О. Б. - Принципи роботи та порівняльна детекторна ефективність методів для визначення антибіотиків в молоці (2013)
Касянчук В. В. - Забезпечення сталого виробництва сирого молока на фермах за використання загальних та специфічних екологічних критеріїв при здійсненні ветеринарно-санітарного контролю, Бергілевич О. М., Марченко А. М., Козловська М. В. (2013)
Сенченко А. Л. - Визначення фальсифікацій м'ясних та м'ясо-рослинних виробів мікроструктурним методом (2013)
Петров Р. В. - Експериментальне обгрунтування застосування препарату ВетОкс-1000 для обробки риби перед випуском у водойму, Назаренко С. М. (2013)
Фарафонов С. Ж. - Вплив раціонів з різним вмістом обмінної енергії на морфологічні, біохімічні показники крові і продуктивність бугайців волинської м’ясної породи, Малик О. Г., Періг Ж. М., Процик Я. М. (2013)
Мусієнко О. В. - Взаємозв’язок між ураженням розплоду грибом Ascosphaera apis та вароозом протягом бджолярського сезону з врахуванням екологічних умов й продуктивності сімей, Мусієнко В. М., Кистерна О. С. (2013)
Лівощенко Л. П. - Стан природної резистентності і її корекція для профілактики набрякової хвороби поросят, Камбур М. Д., Лівощенко Є.М., Куса І. В. (2013)
Гарагуля Г. І. - Структура захворювань домашніх тварин в м. Суми, Гаркава В. В., Хряпін В. М., Шенкер Д. М. (2013)
Омельченко Г. О. - Деякі аспекти поширення сказу в Україні (2013)
Авраменко Н. О. - Епідемічна та епізоотична ситуація зі сказу в Полтавській області (2013)
Гаркава В. В. - Діагностична цінність гематологічного дослідження при панлейкопенії котів, Гарагуля Г. І., Матковська С. Г., Михайлов О. Ю. (2013)
Коваленко Л. М. - Зміни біохімічних показників крові телят хворих на колібактеріоз при комплексній дії діоксиветину і тилозину, Коваленко О. І., Коваленко А. О. (2013)
Григор'єва І. В. - Патологоанатомічні та патогістологічні зміни в органах кролів за хронічного міксоматозу (2013)
Зон Г. А. - Сучасна комплексна діагностика псевдомонозу птиці, Ващик Є. В. (2013)
Купрієнко Л. С. - Рівень контамінації продуктів птахівництва сульфітредукувальними клостридіями, Зон Г. А., Стеценко Н. В., Безвершенко О. С. (2013)
Паращенко В. В. - Аналіз основних показників захворюваності кішок в умовах клініки "Ветсервіс" м. Суми, Зон Г. А., Паращенко І. В., Чекан О. М. (2013)
Кассіч В. Ю. - Біологічні властивості виробничого штаму М.bovis valle (2013)
Кассіч В. Ю. - Мікобактерії та їх диференціація (2013)
Ребенко Г. І. - Дослідження епізоотичної ситуації з хламідіозу великої рогатої худоби та свиней в Білопільському районі Сумської області, Бойко Ю. М. (2013)
Плис В. М. - Вплив фіксуючих речовин на еритроцити при виготовленні антигену антитільного еритроцитарного (2013)
Калашник О. М. - Діагностичні та лікувальні заходи при піодермії у собак (2013)
Дахно Ю. І. - Протипаразитарна дія рослин та використання їх у ветеринарній практиці (2013)
Дахно І. С. - Номенклатура інвазійних хвороб та систематика зоопаразитів (2013)
Дахно І. С. - Змішаний перебіг гістомонозу та гетеракідозу птиці, Дахно Г. П., Панасенко О. С., Рисований В. І. (2013)
Дахно І. С. - Контамінація об’єктів тваринницьких приміщень збудниками інвазійних хвороб в господарствах за різної технології вирощування свиней, Негреба Ю. В. (2013)
Харенко М. І. - Інтенсивність використання свиноматок при сучасній технології, Чекан О. М., Мусієнко Ю. В., Черненко А. А., Гріценко А. А. (2013)
Харенко М. І. - Особливості добової динаміки опоросу та виведення послідів у свиноматок при фізіологічному перебігу родового процесу, Чекан О. М., Мусієнко Ю. В., Костюченко В. І. (2013)
Давиденко Н. Г. - Поширення репродуктивної патології у собак в умовах ветеринарної клініки "Хелс" м. Суми, Пономаренко В. Г. (2013)
Харенко М. І. - Діагностичні і лікувально-профілактичні заходи при відтворенні свиней та перспективи їх використання й удосконалення, Чекан О. М., Мусієнко Ю. В., Черненко А. А., Гребеник Н. П., Афанасьєва Н. О. (2013)
Приходько Д. О. - Вміст прогестерону та естрадіолу в крові кішок хворих на піометру, Пономаренко В. П. (2013)
Захарова Т. В. - Оптимізація лікування корів з персистентним жовтим тілом яєчника (2013)
Афанасієва Л. П. - Вплив введення фетоплацентату, сапоніту і сірки на природну резистентність корів до та після отелення (2013)
Захарін В. В. - Клінічне значення біохімічного складу крові корів-первісток до і після отелення (2013)
Стоцький О. Г. - Фазово–контрастний аналіз біоптатів грануляційної тканини коней за гнійних ран (2013)
Виговська К. Л. - Біохімічні показники крові при хірургічному лікуванні пухлин молочної залози кішок (2013)
Паращенко І. В. - Динаміка лактатдегідрогенази плазмі крові корів за різних стадій статевого циклу та стану статевої функції (2013)
Лазаренко А. Б. - Уміст ліпідних фракцій в сухожилковій та хрящовій тканині копит коней за унгулярних деформацій на тлі хронічного ламініту (2013)
Краєвський С. А. - Динаміка фізико-механічних показників різних видів шовного матеріалу за імплантації в підшкірну клітковину великої рогатої худоби (2013)
Соколюк В. М. - Характеристика якості води для напування тварин у північно-східній біогеохімічній зоні України (2013)
Дворська Ю. Є. - Вивчення чутливості бактерій роду Listeria monigytogenes до цефтіокура (2013)
Титул, Зміст (2010)
Павленко А. Ф. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2009: експертна оцінка та аналіз УАМ, Лилик І. В. (2010)
Коментарі дослідницьких агенції щодо розвитку ринку маркетингових досліджень в 2009 році (2010)
Лилик І. В. - Ринок обирає кращих. Представлення результатів дослідження МД на фармацевтичному ринку (2010)
Чурилов М. М. - Підвищення досяжності у маркетингових і соціологічних дослідженнях (2010)
Зозульов О. В. - Дворівневий евристично-статистичний підхід до сегментації ринку, Гусиніна А. В. (2010)
Бєлявцев М. І. - Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств, Беспята М. М. (2010)
Данніков О. В. - Методологічні аспекти і рекомендації щодо надання страхових послуг на основі впровадження комплексної системи управління якістю (2010)
Шаргородський А. П. - Сучасний маркетинг, або новий погляд у майбутнє (2010)
Ткачук О. В. - Event - важлива складова сучасного PR (2010)
Співаковська Т. В. - Можливості застосування концепції латерального маркетингу та стратегії "блакитного океану" на українському ринку, Отрода М. М. (2010)
Стадниченко В. В. - Оцінка рівня сервісу та лояльності комерційних посередників на ринку побутових котлів опалення, Цибулько А. В. (2010)
Гавриш О. М. - Ринок матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень. Методологія визначення товарних меж ринку, Старченко О. Ю. (2010)
Бровченко В. А. - Технологічні інновації для роздрібних мереж (2010)
Ковальчук С. В. - Кулхантинг: маркетингові дослідження нових трендів, Слободян І. А. (2010)
Стратегія маркетингу в умовах кризи (2010)
Інформація про проект "Сприяння розвитку індивідуального будівництва із застосуванням природними матеріалів і відновлювальних джерел енергії (2010)
Регіональний конкурс студентської реклами (2010)
Зміст журналу "Маркетинг в Україні" за 2009 рік (2010)
Кормич Б. А. - Формування інституцій міжнародного митного співробітництва: від Групи Вивчення Європейського Митного Союзу до РМС/ВМО (1947-1953) (2015)
Цанько Я. О. - Основна мета та завдання створення СОТ та її роль у міжнародній торговельній системі, Козинець Ю. С. (2015)
Пісов М. П. - Інтеграційні правопорядки в регіональних організаціях на прикладі НАФТА та АСЕАН (2015)
Гуд А. М. - Структура та шляхи модернізації нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні (2015)
Дукова Н. М. - Правотворчість фіскальної (митної) служби: історичні аспекти та сучасний стан (2015)
Федотов О. П. - Деякі питання правового регулювання утворення та припинення митниць як територіальних органів Державної фіскальної служби України (2015)
Ніканорова О. В. - Особливості внутрішньоорганізаційних правовідносин у митній сфері (2015)
Чуприна О. В. - До питання нормативно-правового регулювання митних режимів переробки (2015)
Гречаний Д. М. - Особливості застосування диспозитивного методу у правовому регулюванні тимчасового ввезення (2015)
Лазарчук К. Р. - Умови переміщення продуктів морського та річкового промислу через митний кордон України (2015)
Биков І. О. - Формування інституту митної вартості в митному законодавстві (2015)
Серафимов В. В. - Ответственность за нарушение Закона КНР о морских портах (2015)
Черныш Т. В. - Возникновение и становление защиты от пиратства в истории международного права (2015)
Михайлуца М. І. - Актуальні проблеми інформаційної безпеки та способи їх вирішення (2015)
Титул, Зміст (2010)
Третій рейтинг від МАМІ: третина агенцій покращили свої позиції (2010)
Лилик І. В. - Рейтингування спеціалізованих фахових видань, Примак Т. О. (2010)
Григоренко О. І. - Стратегії позиціонування на ринку ділових друкованих видань (2010)
Чикусова М. Ю. - Формування програм лояльності до брендів дилерів на ринку легкових автомобілів в Україні (2010)
Карпенко Н. В. - Інтеграційна модель розвитку маркетингової діяльності на підприємствах споживчої кооперації (2010)
Тимощук М. Р. - Методологічні засади оцінювання потенціалу розвитку підприємств (2010)
Магдюк Л. Б. - Забезпечення рівного доступу чоловіків і жінок до працевлаштування за гендерними - обмеденими спеціальностями (2010)
Зайцева А. В. - Споживча проекція управління доданою вартісттю (2010)
Віннікова І. І. - Маркетингове планування на підприємствах житлово - комунального господарства, Гребньов Г. М. (2010)
Хадріан П. - Аудит маркетингового середовища міжнародної компанії (2010)
Віктор Я. - Структура польських експортерів: методичні аспекти вивчення та оцінки (2010)
Чубала Я. - Соціальна відповідальність як інструмент побудови іміджу підприємства (2010)
Старостіна А. О. - Міжнародний імідж країни: сутність, фактори формування, рівні сприйняття, Кравченко В. А., Личова Г. (2010)
Решетнікова І. Л. - Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів (2010)
Титул, Зміст (2012)
Деркач О. - Перший млинець не став грудкою (2012)
Щиріна Т. - Інтернет в Україні виходить на новий рівень (2012)
Коленчук О. - Головне - зворотна реакція (2012)
Щирін Є. - Дизайн - річ суб'єктивна, але... (2012)
Засідання клубу фахових дослідників ринку MRP Club 19 квітня 2012 (2012)
Бутенко Н. - Міжнародному бізнесу - маркетингову підтримку, Кравченко В., Пащук Л. (2012)
Лилик І. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2011: експертна оцінка та аналіз УАМ (2012)
Примак Т. - Маркетингове дослідження спеціалізованих ЗМІ на ринку стоматології України (2012)
Співаковська Л. - Будь ексклюзивним або... Ексклюзивний маркетинг як нова філософія брендів, Жебровська А. (2012)
Гриценко С. - Активізація електронної комерції як чинник економічної модернізації Інтернет-бізнес процесів (2012)
Окландер М. - Фахова сертифікація маркетологів в Україні: досвід Одеського національного економічного університету (2012)
Клименко Л. - Перспективи і роль академічних консорціумів у процесах реформування вищої освіти в Україні, Кондратенко Ю. (2012)
Пронкевич О. - Академічні асоціації як чинник демократизації української вищої освіти (2012)
Онищенко В. - Концептуально-стратегічні підходи маркетингововї діяльності інноваційного університету (2012)
План роботи УАМ 2012 - 2013 маркетинговий рік (2012)
Zelenko G. - Institutional traps in political practice of post-communist countries: case of Ukraine (2015)
Новакова О. В. - Динаміка демократичної рецесії в сучасному світі (2015)
Радченко Л. М. - Сутність та особливості політичної трансформації (2015)
Семченко О. Р. - Політична стабільність: огляд дисертаційних досліджень (2003-2014 рр.) (2015)
Пономаренко Л. В. - Демократичні інновації в політичній сфері, їх сутність та значення (2015)
Бульбенюк С. С. - Посткомуністична модернізація України: влада (держава) versus громадянське суспільство (2015)
Баскакова Ю. В. - Політико-правові аспекти парламентської діяльності в сучасній Україні (2015)
Берестова Г. І. - Основні концепції політичного протесту (2015)
Гаращук Є. В. - Політичний протест як фактор комунікації між владою та суспільством (2015)
Губерт Ю. Г. - Роль громадянського суспільства в забезпеченні реалізації права дітей на виховання в сім’ї (2015)
Шаповал К. І. - Феномен політичного протесту в політичній науці (2015)
Хома Н. М. - Віртуалізація держави: зміна функцій в добу цифромодернізму (2015)
Лікарчук Н. В. - Базові семіотичні моделі комунікації (2015)
Смола Л. Є. - Аспекти нелінійної війни в контексті українсько-російського конфлікту на Донбасі (2015)
Dzherdzh S. - Russia’s information warfare against Ukraine. Asymmetric response (2015)
Волощук Ю. І. - Проблематика періодики української національної меншини Румунії (2015)
Цимбал І. В. - Інформаційні потоки в умовах сучасних суспільно-політичних змін, Скрипка А. О., Жовтун А. А. (2015)
Остапенко М. А. - Політична ідентичність як синтезуючий концепт політичної науки (2015)
Денисюк С. Г. - "Синдром сьогоднішнього дня" як характерна ознака сучасної політичної свідомості (2015)
Волянюк О. Я. - Героїчний дискурс: політологічний аналіз понять і концепцій (2015)
Дьоміна О. С. - Політична соціалізація та політична освіта громадян у світлі проблем недовіри до влади (2015)
Неприцька Т. І. - Етичні межі політичної реклами (2015)
Смірнова В. О. - Колективна воля більшості як суспільно-політичний феномен (2015)
Григор О. - Досвід політичних консенсусів ХХ століття (2015)
Наші автори (2015)
Ажиппо А. Ю. - Финитные системы оптимизации спортивной техники движений, Балонин Н. А., Друзь В. А., Суздаль В. С. (2015)
Андрєєва О. В. - Історичні, теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення (2015)
Баламутова Н. М. - Оптимизация ускоренного обучения технике спортивного плавания студенток высших учебных заведений, Ширяева С. В. (2015)
Безверхня Г. В. - Мотивація до занять фізичним вихованням студенток педагогічних спеціальностей, Маєвський М. І. (2015)
Бойченко Н. В. - Модель техніко-тактичної підготовки каратистів "ігрової" манери ведення поєдинку (2015)
Бурла А. О. - Особливості розвитку швидкісних та силових якостей у юних біатлоністів 14–15 років у підготовчому періоді (2015)
Васьков Ю. В. - Теоретичні основи модернізації змісту непрофесійної фізкультурної освіти у вищому навчальному закладі, Куделко В. Е., Понікарьова В. Г., Болтєнкова О. М. (2015)
Герцык А. М. - К вопросу принятия решений в физической реабилитации (2015)
Гончар Г. І. - Особливості та структура професійної діяльності викладача фізичного виховання (2015)
Горіна В. В. - Порівняльна характеристика антропометричних даних і показників серцево-судинної системи велосипедистів категорії MASTERS різних вікових груп, Котляр С. М., Сидорова Т. В. (2015)
Груцяк Н. Б. - Волейбол в неспортивном вузе: тенденции развития (2015)
Демчук С. П. - Особистісний розвиток молодшого школяра із депривацією сенсорних систем спеціальної школи-інтернату (2015)
Долбишева Н. Г. - Неолімпійський спорт як соціальний інститут на рівні державності (2015)
Дугіна Л. В. - Відновне лікування бійців антитерористичної операції засобами фізичної реабілітації після ампутації нижніх кінцівок (2015)
Дутчак Ю. В. - Можливі шляхи співпраці комерційних закладів фізичної культури і спорту із суб’єктами сфери послуг (2015)
Єфіменко П. Б. - Домінуючі мотиви майбутніх реабілітологів при вивченні дисципліни "Лікувальний масаж" (2015)
Когут І. О. - Соціальні аспекти навчально-тренувальної діяльності футболістів Спеціальних олімпіад в Україні, Ярмоленко М. А. (2015)
Краснокутський М. І. - Психологічні засади зменшення помилкових дій спортсменів пожежно-прикладного спорту під час змагань (2015)
Кутек Т. Б. - Дослідження інформативності спеціальних фізичних і технічних параметрів підготовленості кваліфікованих спортсменів (2015)
Лобко В. С. - Показники рухових здібностей, антропометричні та функціональні характеристики студентів-пауерліфтерів з ураженнями опорно-рухового апарату з різним стажем занять (2015)
Луценко Л. С. - Некоторые противоречия в современной оценке акробатических элементов, используемых в композициях категории "В-класс" в акробатическом рок-н-ролле, Кызим П. Н. (2015)
Лю Чжишуан - Управленческие решения в государственных органах управления физической культуры, Приходько И. И. (2015)
Маракушин А. І. - Використання засобів електронного навчання у системі вищої освіти, Чередніченко А. В. (2015)
Миргород Д. О. - Стан та перспективи удосконалення системи фізичного виховання правознавців, Коломійцева О. Е. (2015)
Мифтахутдинова Д. А. - Сравнительный анализ эффективности разных тренировочных программ для спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в академической гребле (2015)
Моісеєнко О. К. - Визначення функціонального стану вестибулярного аналізатора волейболістів 14–15 років під впливом спеціально-спрямованих вправ, Горчанюк Ю. А., Горчанюк В. А. (2015)
Мулик В. В. - Кореляційна залежність між точністю стрільби та морфо-функціональними показниками юних біатлоністів 15–16 років (2015)
Новицкая Н. А. - Проблема организации физического воспитания студентов вузов с учетом их интересов, уровня физической подготовленности и индивидуального физического развития (2015)
Павлова Ю. О. - Якість життя та здоров’я дітей та молоді України (2015)
Пєшкова О. В. - Лікувальна фізична культура як засіб профілактики для дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання (2015)
Помещикова И. П. - Исследование эффективности выступления мужской сборной команды украины на чемпионате мира по баскетболу в 2014 году, Пащенко Н. А., Чуча Н. И., Стрельникова Е. Я. (2015)
Саєнко В. Г. - Взаємозв’язок психофізіологічних характеристик каратистів високої кваліфікації легкої вагової категорії з ефективністю реалізації ударних прийомів ногою у верхній рівень супротивника (2015)
Сергієнко Л. П. - Генетичний прогноз рухової обдарованості дітей та підлітків: методологія вивчення та застосування у практиці одонтологічних маркерів (2015)
Слободянюк В. О. - Динаміка показників загальної та спеціальної підготовленості важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки (2015)
Соколова Н. Д. - Формування здорового способу життя вихованок інституту шляхетних дівчат в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2015)
Сушко Р. О. - Інноваційні технології у початковій підготовці дітей на прикладі спортивних ігор, Ібраімова М. В. (2015)
Таможанська Г. В. - Стан відвідування занять з фізичної культури та інших предметів учнів м. Харкова, Пруднікова М. С. (2015)
Топорков А. Н. - Исследование уровня психологической подготовленности туристов-лыжников 30–40 лет в процессе предпоходной подготовки (2015)
Тропин Ю. Н. - Анализ выступления сборных команд по греко-римской борьбе на Кубке мира 2015 года, Пономарев В. А., Белецкий С. В. (2015)
Уткина А. Г. - Особенности методики физического оперативного контроля состояния спортсмена при помощи "Информационно диагностического комплекса восстановления функционального состояния организма спортсмена" (2015)
Ярмолюк Е. В. - Анализ спонсорской деятельности организационного комитета соревнований "Киевский марафон – 2014", Золотарева А. А. (2015)
Ashanin V. - Biological age as a determinating factor of individualization of physical education of children, Pyatisotskaya S., Zhernovnikova Ya. (2015)
Cheng Shouling - Comparative analysis of physical recreation of Chinese youth as a means of Anhui Province sports tourism, Brusentsev V. (2015)
Содержание (2014)
Нарыжный А. Г. - Термомеханическая модель процесса резания резцом с износостойким покрытием, Куценко Ю. Н., Гром М. В., Степаненко Д. Р. (2014)
Ходько А. А. - Особенности выбора модели пластичности металла деформируемой заготовки при численном исследовании процесса гидродинамической штамповки (2014)
Лякун С. Ф. - Алгоритм расчета управляющей программы по обработке трехгранного угла на станках с ЧПУ, Юркевич В. Е. (2014)
Мехоношин Ю. Г. - Проблемные вопросы проектирования воздушно-космической парашютной системы, Чижухин В. Н., Иванов П. И., Иванов Р. П. (2014)
Аврамов К. В. - Численный анализ разрушающих нагрузок оребренных баков ракетоносителей, Морачковский О. К., Тонконоженко А. М., Кожарин В. Ю., Дегтяренко П. Г. (2014)
Николаев А. Г. - Новые теоремы сложения базисных решений уравнения Ламе для вытянутых сфероидов и их применение к моделированию пористого материала, Танчик Е. А. (2014)
Амброжевич А. В. - Циркуляционный принцип траекторного поддержания за счет интеграции эжекторного прямоточного двигателя в летающее крыло, Грищенко А. В., Корнев А. В., Мигалин К. В., Середа В. А. (2014)
Фомичев П. А. - Применение метода конечных элементов на этапе предварительной тарировки препарированных сечений стреловидного крыла самолета, Мандзюк С. Ф., Ледовских И. В. (2014)
Халилов С. А. - Собственный спектр бигармонического оператора в прямоугольнике при главных краевых условиях, Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А., Копычко В. В. (2014)
Кривохатько И. С. - Определение аэродинамических характеристик летательного аппарата с крылом сложной формы в плане при низких числах Рейнольдса, Сухов В. В. (2014)
Бойко Л. Г. - Анализ особенностей течения и суммарных характеристик многоступенчатого осевого компрессора ГТД, Дёмин А. Е., Максимов Ю. П., Ахтеменко Ю. Ф., Калюжная В. А. (2014)
Радченко Н. И. - Повышение эффективности газотурбинных установок рекуперацией теплоты с охлаждением воздуха на входе, Кантор С. А. (2014)
Радченко А. Н. - Охлаждение воздуха на входе рекуперативных ГТД абсорбционной и эжекторной теплоиспользующими холодильными машинами, Эл Герби Рамзи (2014)
Радченко Р. Н. - Анализ альтернативных вариантов охлаждения циклового воздуха малооборотного дизеля транспортного судна (2014)
Федорович O. Е. - Стратегия последовательного улучшения качества в логистической цепи аэрокосмического производства, Лещенко Ю. А. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Титул, Зміст (2015)
Лилик І. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2014 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ (2015)
Зюзиков А. - Рекламные возможности Facebook - как увеличить свои продажи (2015)
Бєлікова Ю. - Гендерні особливості інтернет реклами (2015)
Зозульов О. - Ринкові форми торгової марки (2015)
Дима О. - Сервісна політика посередницького підприємства на ринку легкових автомобілів України (2015)
Решетнікова І. - Маркетинг в прямих логістичних каналах: сучасні тенденції (2015)
Кривещенко В. - Аналіз систем розміщення складської мережі (2015)
Федоришина І. - Місія у структурі корпоративної відповідальності сучасного підприємства (2015)
Юрчак А. - Портреты менеджеров по маркетингу и продажам 2015 (2015)
Зміст журналу Маркетинг в Україні за 2014 рік (2015)
Шановні передплатники (2015)
Содержание (2014)
Кива Д. С. - Этапы становления и начала развернутого применения полимерных композиционных материалов в конструкциях пассажирских и транспортных самолетов (1970 – 1995 гг.) (2014)
Планковский С. И. - Методика расчета тепловых потоков при термоимпульсной обработке детонирующими газовыми смесями, Шипуль О. В., Палазюк Е. C., Красовский С. А. (2014)
Костюк Г. И. - Микротвердость нано- и субмикроструктур в покрытии на режущих инструментах из твердых сплавов, Миргородская Е. В., Бруяка О. О. (2014)
Исаков А. В. - Определение параметров плазмы в аномальном тлеющем разряде в скрещенных электрическом и магнитном полях, Колесник В. П., Охримовский А. М., Степанушкин Н. П., Таран А. А. (2014)
Халилов С. А. - Обобщённая задача на собственные значения в прямоугольнике с бигармоническим оператором при главных краевых условиях, Минтюк В. Б., Ткаченко Д. А., Копычко В. В. (2014)
Николаев А. Г. - Развитие аппарата обобщенного метода Фурье на некоторые многосвязные области и его использование для моделирования пористого материала, Танчик Е. А. (2014)
Амброжевич М. В. - Траекторный процесс летательного аппарата типа крыло-эжектор с учетом влияния экрана, Грищенко А. В., Мигалин К. В., Середа В. А., Силевич В. Ю. (2014)
Бойко Л. Г. - Расчетное исследование течения в многоступенчатом осевом компрессоре приводного турбовального ГТД на пониженных режимах, Дёмин А. Е., Дегтярёв О. Д., Ахтёменко Ю. Ф. (2014)
Кислов О. В. - Особенности выбора режима работы свободной турбины конвертированного ГТД (2014)
Варбанец Р. А. - Анализ возможности вибродиагностики технического состояния судовых дизелей, Кучеренко Ю. Н., Кырнац В. И. (2014)
Гвоздева И. М. - Сравнительная оценка помехоустойчивости каналов аддитивной и мультипликативной обработки акустических сигналов (2014)
Радченко А. Н. - Двухступенчатое охлаждение воздуха на входе рекуперативных ГТД каскадной абсорбционно-эжекторной теплоиспользующей холодильной машиной, Эл Герби Рамзи (2014)
Сирота А. А. - Экономичность судового среднеоборотного дизеля, работающего по винтовой характеристике, с применением небольших добавок водорода к дизельному топливу, Радченко Н. И., Щербак Ю. Г. (2014)
Perez Ruiz J. L. - A flexible fault classification for gas turbine diagnosis, Loboda I. I. (2014)
Радченко Р. Н. - Двухступенчатое охлаждение приточного воздуха газовых двигателей тригенерационной установки, Грич А. В. (2014)
Морозова О. И. - Анализ современных информационных систем и средств моделирования, используемых в промышленной логистике, Сыпченко И. А. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Титул, Зміст (2010)
Кваліфікаційні іспити в НТУУ "КПІ" (2010)
Міжвузівська студентська конференція "МОЛОДЬ ОПАНОВУЄ МАРКЕТИНГ" (2010)
Форум "промисловий маркетинг" (2010)
Гладунов О. В. - Система "Субмарин" - управління бізнесом на засадах справедливості і здорового глузду, Задорожний В. Г. (2010)
Окландер М. А. - Маркетингові стратегії інституційних інвесторів, Новошинська Л. В. (2010)
Ковальчук С. В. - Бенчмаркінг як універсальний інструмент оцінювання стратегічної діяльності підприємства (2010)
Ткачук О. В. - Маркетингові комунікації у логістичних системах (2010)
Чи будуть нові правила гри? Матеріали засідання круглого столу "Нішеві телеканали: взаємодія з рекламним ринком" (2010)
Закон України "Про зихист персональних даних (2010)
Закон України "Про зихист персональних даних: Як вести бізнес далі? (2010)
Тихонова Ю. О. - Шляхи підвищення цінності матеріальних товарів (2010)
Хамідова А. Ш. - Стимулювання реалізації соціально- відповідального маркетингу підприємств галузі мінеральних добрив у контексті державного регулювання (2010)
Осипов А. В. - Маркетинг очима українських FMCG - компаній (2010)
Титул, Зміст (2010)
ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг в Україні (2010)
Жебровська А. - Україна - мета розширення польських компаній (2010)
Компанія Action Data Group - Онлайн опитування : побудова панелі, рекрутинг, використання (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського