Соколенко О. - Напрямки правоохоронної діяльності: особливості теоретичного розуміння (2012)
Шевченко А. - Дисциплінарна відповідальність суддів як спеціальний вид дисциплінарної (юридичної) відповідальності (2012)
Яцино К. - Історія становлення соціології права в працях вітчизняних учених (2012)
Котюк О. - Правомірність слідчих дій як головна умова їх допустимості в якості засобу розв'язання завдань кримінального судочинства (2012)
Басовська К. - Практика Європейського cуду з прав людини щодо застосування статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на життя) (2012)
Булкат М. - Загальна характеристика зовнішньоекономічної функції України і суб'єкти її реалізації (2012)
Ковальчук О. - Географічні зазначення: поняття та еволюція правового регулювання в Україні та зарубіжних країнах (2012)
Ковальчук М. - Законодавче забезпечення правового режиму землі як об'єкту інвестиційної діяльності (2012)
Звьоздная Т. - Нелегальна міжнародна міграція: причини та небезпека (2012)
Туцький Ю. - Місце публічного суб'єкта в структурі правовідношення викупу земельних ділянок для суспільних потреб (2012)
Ляшенко Р. - Проблемні питання правонаступництва у виконавчому процесі: теорія, практики та законодавча регламентація (2012)
Штим Т. - Роль акціонерних угод у попередженні та вирішенні корпоративних конфліктів (2012)
Погорецька Н. - Встановлення змісту норм іноземного права (2012)
Сухачов О. - Злочини у сфері банківського кредитування (2012)
Орлова О. - Поняття та елементи господарського обліку, їх взаємозв'язок (2012)
Татьков В. - Механізми забезпечення єдності судової практики в господарському судочинстві (2012)
Щербина В. - Поняття та види засобів державного регулювання господарської діяльності (2012)
Боднар В. - Договір про закупівлю: особливості змісту та порядку укладання (2012)
Тищенко О. - Проблеми реалізації соціальної захищеності в Україні осіб з обмеженими фізичними можливостями (2012)
Совгиря О. - Взаємодія Кабінету Міністрів України та Президента України: конституційно-правові аспекти (2012)
Поєдинок В. - Класифікація інвестицій: критерії і методологічне значення (2012)
Кривошеїна І. - Проблеми захисту прав на картографічні твори, як особливі об'єкти авторського права (2012)
Кучер Т. - Зміст процедури дослідження доказів у цивільному судочинстві України (2012)
Гринюк В. - Дотримання принципу розумного строку кримінального судочинства при продовженні досудового слідства (2012)
Третяк Т. - Правова природа громадських слухань, як елементу процедури участі громадськості у процесі оцінки впливу на навколишнє середовище (2012)
Николина К. - Належна юридична процедура: теоретичні аспекти визначення (2012)
Бажанов В. - Загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності в авторському праві (2012)
Воєводін Б. - Суб'єктний склад правовідносин у сфері реклами (цивільно-правовий аспект) (2012)
Кравченко М. - Значення закономірностей реалізації закону для покращення процесу реалізації законів в Україні (2012)
Боднар В. - Загальнотеоретичні аспекти кримінально-процесуальної форми як засобу розв'язання завдань кримінального судочинства (2012)
Доманська М. - Підстави зміни правового статусу фізичної особи у справах про обмеження дієздатності фізичної особи (2012)
Максименко М. - Нормування як засіб правового забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні (2012)
Задоєнко О. - Деякі питання нормотворчої діяльності в галузі цивільного процесу під час Великої Вітчизняної війни в Україні (2012)
Макарова З. - Вплив типології форми державного правління на статус глави уряду (2012)
Бондарчук В. - Призначення покарання за злочин, передбачений ст. 205 КК України (2012)
Поливач В. - Підвідомчість справ, що виникають із кредитних правовідносин (2012)
Сороченко А. - Підстави набуття корпоративних прав та момент виникнення корпоративних правовідносин за законодавством України (2012)
Назаренко О. - Політична система суспільства: сутність, основні риси, функції (2012)
Горяєва О. - Правові засади здійснення страхування професійної відповідальності аудиторів (2012)
Любімова С. - Інститут адміністративних послуг як спосіб забезпечення прав і законних інтересів приватних підприємств (2012)
Дьяконова О. - Примирні процедури в російському арбітражному процесі (2012)
Хачатуров Е. - Перспективи розвитку та правове забезпечення морської галузі, Підпала І. (2012)
Шемшур О. - Поняття та правова природа ризику у приватному праві (2012)
Дячук Л. - Форми розлучення у римському та ранньовізантійському праві: термінологічні аспекти (2012)
Боднар В. - До питання щодо класифікації переважних прав у цивільному праві України (2012)
Губанова Т. - Елементи контрольних правовідносин (2012)
Орлова О. - Правове регулювання організації бухгалтерського обліку суб'єктів господарювання (2012)
Татьков В. - Реформування судової системи в Україні – важлива складова становлення державності (2013)
Мяловицька Н. - Особливості правового статусу суб'єктів Російської Федерації (2013)
Фурса С. - Формування теоретичних основ виконавчих процесуальних правовідносин: сутність, система, ознаки, та класифікація (2013)
Вільгушинський М. - Правові форми взаємодії судів з Президентом України (2013)
Лотюк О. - Історичний аналіз становлення ідеї громадянського суспільства (2013)
Шишкін В. - Принцип мовної адекватності у праві (2013)
Комзюк В. - Поняття та структура адміністративно-правового статусу митних органів (2013)
Соколенко О. - Зарубіжний досвід захисту прав громадян у діяльності поліції (2013)
Рєзнікова В. - Зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві: поняття, ознаки, види (2013)
Шатіло В. - Концептуальна генеза правової держави та її вплив на формування загальних принципів державної влади в Україні (2013)
Пацурія Н. - Проблемні питання визначення предмету правового регулювання страхового права (2013)
Сулейманова С. - Про цивільну правоздатність фізичної особи (2013)
Сиза Н. - Підсудність та її види за кримінальним процесуальним законодавством України (2013)
Кармаза О. - Теоретичні та правові аспекти визнання та виконання рішень іноземного суду в Україні у цивільних справах стосовно прав на житло (2013)
Самбор М. - Замовник як сторона договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку (2013)
Заярний О. - Адміністративна деліктність у сфері використання персональних даних та засоби її запобігання (2013)
Кірін Р. - Інформація про надра як об'єкт геологічних правовідносин (2013)
Кологойда О. - Новели та основні напрямки реформування законодавства України про цінні папери, Крук М. (2013)
Геведзе Т. - Доказувальна діяльність адвоката-представника як форма реалізації правової позиції по господарській справі (2013)
Сіньова Л. - До питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацизму в Україні (2013)
Задорожня Г. - Дискреційні повноваження глави держави (2013)
Гуть Н. - Сутність електронної форми нотаріальних документів: проблеми теорії і нотаріальної практики (2013)
Кулішенко О. - Україна як суб'єкт міжнародних відносин в другій половині XVII ст. (2013)
Федоренко В. - Конституційно-правова відповідальність Президента у демократичних державах (2013)
Лук'яненко Ю. - Особливості та проблеми, які виникають при розгляді адміністративних справ за порушення правил дорожнього руху (2013)
Антошин В. - Поняття адміністративно-правового статусу військового комісара (2013)
Андреєва О. - Особливості прояву ризику у договірному праві (2013)
Богуш М. - Проблема правового механізму реалізації корпоративних прав на отримання дивідендів (2013)
Берднікова К. - Антикорупційний моніторинг в Україні: особливості та перспективи запровадження (2013)
Штим Т. - Оспорювання правочинів із заінтересованістю та значних правочинів (2013)
Ромащенко І. - Можливість захисту публічних прав цивільно-правовими способами захисту (2013)
Михайлишин І. - Компетенція Державної міграційної служби України щодо реєстрації фізичних осіб за місцем проживання та місцем перебування (2013)
Петрухін К. - Адміністративно-правові відносини за участю органів досудового розслідування системи МВС України (2013)
Авдєєнко Є. - Поняття та види завдань судів в Україні (2013)
Вільгушинський М. - Категорія "судова влада" у новій інтерпретації (2013)
Краснова М. - Стан та перспективи розвитку вчення про об'єкти екологічного права: науково-методологічні аспекти (2013)
Ратушняк В. - Перспективні шляхи удосконалення управління міліцією громадської безпеки в Україні (2013)
Яновська О. - Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального кримінального судочинства (2013)
Снідевич О. - Міжгалузеві зв'язки виконавчого провадження із господарським судочинством: проблеми науки, виконавчої та судової практики (у контексті необхідності виокремлення нової галузі правової науки – виконавчого процесу), Фурса С. (2013)
Шибіко В. - Доступ потерпілого до правосуддя у кримінальному провадженні з приватною формою обвинувачення за КПК України 2012 року (2013)
Джабраілов Р. - Сучасний стан правового забезпечення планування економічного і соціального розвитку країни, Устименко В. (2013)
Отраднова О. - Солідарна множинність осіб в деліктних зобов'язаннях (2013)
Ващенко Ю. - Організаційно-правові засади боротьби з енергетичною бідністю в Україні у контексті європейської інтеграції (2013)
Пацурія Н. - Джерела страхового права (2013)
Шатіло В. - Стримування і противаги у механізмі державної влади України: теоретичні та прикладні аспекти (2013)
Грабовська О. - Особливості законодавчого регулювання процесуального порядку отримання доказів, проведення інших процесуальних дій, пов'язаних із доказуванням, на території інших держав (2013)
Заєць О. - Особливості застосування законодавства україни у землевпорядній практиці (2013)
Дячук Л. - Дослідження проблем розлучення у римському та греко-римському праві в ранньонову та нову добу (2013)
Євстігнєєв А. - Наукові підходи до визначення предметів природоресурсного та антропоохоронного права в контексті інтеграції їх норм (2013)
Черненко О. - Банкрутство державних підприємств за законодавством України (2013)
Костяшкін І. - Правове забезпечення соціальної функції при розподілі земель за цільовим призначенням (2013)
Кабанець Н. - Зміна характеру системи наукових знань під впливом наукового методу в Модерні (2013)
Сесемко А. - Шляхи удосконалення національної законодавчої бази підготовки фахівців при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання у сфері охорони здоров'я (2013)
Безклубий О. - Сутність і склад особистих немайнових відносин за статутами Великого князівства Литовського (2013)
Дерев'янко М. - Зміст та поняття ризиків у кримінальному процесі (2013)
Гаврилюк В. - Майно та майнові права і обов'язки як об'єкти універсального правонаступництва при реорганізації юридичних осіб (2013)
Тюхтій Н. - Генеза правового і цивільно-правового регулювання відносин у сфері особистих немайнових прав фізичних осіб у галузі охорони в Україні (2013)
Рахнянська Т. - Екологічні засади правового режиму земель капітального будівництва (2013)
Міхровська М. - Роль реординаційних відносин у демократизації виконавчої влади (2013)
Гула О. - Правовідносини з надання послуг патентних досліджень у цивільному праві України (2013)
Нашинець-Наумова А. - Питання забезпечення інформаційної безпеки в цивільній авіації (2013)
Рогачов Ю. - Адміністрування податків в системі публічних правовідносин (2013)
Романюк І. - Особливості змісту та реалізації права на персональні дані в Україні та зарубіжних країнах (2013)
Шевченко А. - Порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу) як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності (2013)
Шкарівська І. - Проблеми державної реєстрації договорів комерційної концесії , Лукач І. (2013)
Горбань Н. - Принцип держаної мови: законодавча регламентація та особливості реалізації у нотаріальному процесі (2013)
Соломаха А. - Берлінська наукова школа професора А. Вагнера і становлення наукових поглядів М. Цитовича (2013)
Щербина В. - Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень (2013)
Вінник О. - Публічно-приватне партнерство і громадянське суспільство: правові аспекти взаємодії (2013)
Рєзнікова В. - Поняття, особливості та види посередницьких правовідносин (2013)
Винокурова Л. - Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі (2013)
Поєдинок В. - Інвестиційне право як підгалузь господарського права України (2013)
Пацурія Н. - Зміст страхових правовідносин у сфері господарювання (2013)
Радзивілюк В. - Визнання недійсними та відмова від правочинів (договорів) боржника у судовій процедурі санації (2013)
Клепікова О. - Соціально-економічна роль транспорту як теоретична передумова визначення транспортної системи і транспортної діяльності (2013)
Кологойда О. - Правовий статус професійних учасників депозитарної системи (2013)
Попова А. - Поняття фінансів суб'єктів господарювання (2013)
Повар П. - Сучасні тенденції правового регулювання припинення суб'єктів організаційно-господарських повноважень (2013)
Лукач І. - Теорії корпорації в американській доктрині 20 ст (2013)
Кравець І. - Поняття та класифікація сучасних господарських систем (2013)
Горяєва О. - Аудиторські правовідносини: господарсько-правовий аспект (2013)
Науменко О. - Судова концепція виконавчого провадження: критичний аналіз (2013)
Якимова І. - Забезпечення ефективного управління концесійною діяльністю в межах державно-приватного партнерства (2013)
Россильна О. - Правова природа представництва у господарському процесі (2013)
Красна О. - Корпоративні конфлікти між учасниками корпорації (2013)
Штим Т. - Окремі питання використання акціонерних угод в процесі приватизації (2013)
Сороченко А. - Проблеми реалізації акціонерами права на отримання дивідендів за законодавством України (2013)
Богуш М. - Інтереси учасників корпоративних відносин (2013)
Клименко Н. - М. Я. Сегай – видатний вчений-криміналіст і експерт (2013)
Фурса С. - Деякі концептуальні підходи до вирішення проблем звернення стягнення на майно боржника в виконавчому процесі України (2013)
Куцевич М. - Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації), Берзін П. (2013)
Дзейко Ж. - Універсали гетьманів Війська Запорозького: техніко-юридичні аспекти (середина XVII ст. – кінець XVIII ст.) (2013)
Дудоров О. - Фундаментальне дослідження київської школи кримінального права, Старовойтова Ю. (2013)
Лотюк О. - Місцеве самоврядування – основа формування громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах (2013)
Діковська І. - Етапи уніфікації норм, що регулюють міжнародні приватні договірні зобов'язання (2013)
Михальнюк О. - Поняття та особливості сімейно-правового договору (2013)
Даньшин М. - Взаємозв'язок криміналістики та кримінально-процесуального права: завдання та тенденції у сучасних умовах (2013)
Коваленко Т. - Усунення юридичних прогалин як спосіб мінімізації дефектів земельно-правового регулювання (2013)
Позняк Е. - Принцип екосистемності в екологічному праві: поняття та зміст (2013)
Заєць О. - Особливості застосування законодавства України у землевпорядній практиці (2013)
Шамрай В. - Передумови виникнення та розвитку міжнародних організацій (2013)
Златіна Н. - Теоретично-правова основа визначення поняття банківської системи (2013)
Левківський Б. - Особливості судового захисту окремих особистих немайнових прав подружжя (2013)
Ізарова І. - Етапи судового розгляду цивільної справи у суді першої інстанції: теоретико-прикладний аналіз (2013)
Ромащенко І. - Можливість захисту цивільних прав способами захисту іншої галузевої належності (2013)
Гаврилюк В. - Механізм здійснення універсального правонаступництва при реорганізації юридичних осіб (2013)
Макарова З. - Присяга прем'єр-міністра України (2013)
Малюга Л. - Становлення і розвиток законодавства про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2013)
Чубата М. - Внесок науковців Київського університету в дослідження державотворчих та законодавчих процесів в Україні (1917 – 1921 рр.): історико-правовий аспект (2013)
Рибак О. - Ускладнення у виконанні доручення суду іноземної держави у цивільному процесі (2013)
Джарти В. - Управління об'єктами державної власності: погляд через призму предмета адміністративного права (2013)
Дерев'янко М. - Зміст та поняття ризиків у кримінальному процесі (2013)
Решетник Є. - Поняття суб'єктивного сімейного інтересу та загальні засади його судового захисту (2013)
Гуменюк О. - Нормативне регулювання захисту авторського права в Українській радянській соціалістичній республіці (друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) (2013)
Фурса Є. - Спадкування з іноземним елементом: порівняльний аспект, теорія і практика (2013)
Екхардт К. - Нові інститути польського виборчого права в світлі поглядів доктрини і судової діяльності конституційного трибуналу (2013)
Кудрявцева О. - Питання класифікації та систематизації конституційних прав дитини в Україні (2013)
Журба І. - Зловживання сторонами процесуальними правами у цивільному процесі (2013)
Тарасенко А. - Правові підстави до визначення поняття та змісту матеріально-технічного забезпечення суб'єктів сектору безпеки й оборони України (2013)
Кравченко Т. - Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення старшокласників (2011)
Столяренко О. - Оптимізація процесу виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: пошук підходів (2011)
Іванова Ю. - Формування ціннісних орієнтацій студентів – майбутніх соціальних педагогів (2011)
Сологуб А. - Дослідництво – вісь неперервної професійної освіти (2011)
Рева Ю. - Педагогічна технологія розвитку гетерогенного мислення людини в освітньому процесі (2011)
Макаренко І. - Моніторинг якості процесу навчання як засіб поліпшення підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання (2011)
Уліщенко В. - Метод ейдетики в інтерсуб’єктному навчанні української літератури (практико-орієнтований аспект) (2011)
Матяш Н. - Психодіагностичні можливості педагогічного програмного засобу "Віртуальна лабораторія. Біологія людини. 8–9 класи" (2011)
Скиба М. - Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства (5-й клас) (2011)
Петров О. - Педагогічне забезпечення формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2011)
Завідонова Н. - Оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання (На прикладі КНЕУ імені Вадима Гетьмана), Червінська Л. (2011)
Зорочкіна Т. - Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з обдарованими дітьми (2011)
Євдокимова Е. - Веселкові кольори та казкові візерунки творчості Тамари Затинченко 62-63 (2011)
Турчин Т. - Застосування осучаснених форм музичного навчання молодших школярів як передумова їх творчого розвитку (2011)
Ковмір О. - Організаційно-методична система формування музичного мислення підлітків у позашкільних навчальних закладах (2011)
Малюга В. - Педагогічний музей України: шлях становлення і розвитку (ХХ – початок ХХІ ст.) (2011)
Розвиток програми GLOBE в Україні VII Міжнародна конференція-зустріч національних координаторів програми GLOBE Європи та Азії (2011)
Отич О. - Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії (2011)
Розширене засідання колегії МОНмолодьспорту України "Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" (2011)
Савченко О. - Ключові компетентності – інноваційний результат шкільної освіти (2011)
Бех І. - Рефлексія у духовному "Я" особистості (2011)
Бойко А. - Упровадження інновацій як чинник оптимізації співвідношення педагогічної теорії і практики (2011)
Пометун О. - Технології – це відповідь. А про що ми запитуємо? (2011)
Редько В. - Інтерактивні технології навчання іноземної мови (2011)
Трухан О. - Організація роботи з підручником учнів основної школи на уроках історії (2011)
Скиба М. - Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства (6-й клас) (2011)
Червінська Л. - Розвиток навичок написання ділових звітів на заняттях з ділової англійської мови в економічному ВНЗ (2011)
Петрова А. - Модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки (2011)
Лукашів В. - Особливості становлення і розвитку інформаційної культури майбутніх фахівців зв’язку (2011)
Кабан Л. - Положення про навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області (2011)
Положення про Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров’ю" (2011)
Горлач Т. - ІІІ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій запрошує, Назаренко Г. (2011)
Бондар Л. - Відображення ідей про диференційований підхід до навчання у змісті освіти початкової школи (кінець ХІХ ст. – до 1917 р.) (2011)
Березівська Л. - Диференціація навчання як форма індивідуального підходу до дитини у працях українських педагогів (1917–1920 роки) (2011)
Титул, зміст (2014)
Кривдік С. Г. - Еволюція хімізму фемічних мінералів в Октябрському масиві лужних порід (Приазов’я, Україна), Шаригін В. В., Амашукелі Ю. А., Дубина О. В. (2014)
Лупашко Т. Н. - Особенности кристаллохимии циркона Азовского, Ястребецкого (Украина) и Катугинского (Россия) редкометалльных месторождений, Ильченко Е. А., Кривдик С. Г., Левашова Е. В., Скублов С. Г. (2014)
Семененко В. П. - Хімічна неоднорідність тонкозернистої речовини в метеориті Кримка (LL3. 1), Шкуренко К. О., Гіріч А. Л. (2014)
Калиниченко Е. А. - Особенности свойств апатитов из разных пород Чемерполя (Среднее Побужье) по данным радиоспектроскопии, Брик А. Б., Калиниченко А. М., Гаценко В. А., Франк-Каменецкая О. В., Багмут Н. Н. (2014)
Іваницький В. П. - Склад продуктів земного вивітрювання залізних метеоритів Сіхоте-Алінь і Чінге за даними мессбауерівської спектроскопії та рентгенофазового аналізу, Ширінбекова С. Н., Гречановська О. Є., Польшин Е. В. (2014)
Шарыгин В. В. - Хлорсодержащий аннит из эндербитов Хлебодаровки (Приазовье, Украина), Кривдик С. Г., Карманов Н. С., Нигматулина Е. Н. (2014)
Шестопалова Е. Е. - Уран-свинцовый возраст циркона гранитоидов Корсунь-Новомиргородского плутона (Ингульский мегаблок УЩ), Степанюк Л. М., Довбуш Т. И., Котвицкая И. Н. (2014)
Бондаренко С. М. - Гайворонський рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування, Карли З. В., Степанюк Л. М., Сьомка В. О., Донський М. О., Сьомка Л. В. (2014)
Беспояско Е. О. - Локалізація і мінеральний склад покладів багатих гематитових руд Інгулецького родовища Кривбасу, Євтєхов В. Д., Беспояско Т. В. (2014)
Павлишин В. І. - Як і чому виникла в Україні перша кафедра мінералогії (до 180-річчя кафедри мінералогії, геохімії та петрографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка) (2014)
Шаталов Н. Н. - Академик Александр Николаевич Заварицкий - выдающийся петрограф, петролог, вулканолог (к 130-летию со дня рождения) (2014)
Кульчицька Г. О. - Мінералогія: сьогодення і майбуття (VІІІ читання імені академіка Євгена Лазаренка), Мисяк І. М. (2014)
Пономаренко О. М. - Оресту Ілляровичу Матковському - 85!, Кульчицька Г. О., Возняк Д. К., Квасниця В. М., Галабурда Ю. А. (2014)
Зміст журналу за 2014 р. (2014)
Наші автори (2014)
Правила для авторів (2014)
Кузьмінський А. - Педагогічна наука на тлі подій і явищ XXI століття (2011)
Біда О. - Пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг у ВНЗ, Прокопенко Л. (2011)
Сухоставська Л. - З досвіду співпраці Черкаського національного університету із Шевченківською спеціалізованою школою-інтернатом (2011)
Швидка Л. - Інститут іноземних мов: перспективи майбутнього крізь призму минулого та реалії сьогодення, Яковлева І., Киба Л. (2011)
Богатирьов О. - Навчально-науковий інститут фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем: віхи становлення, Ляшенко Ю. (2011)
Мельниченко В. - Впевнені у власних силах (2011)
Погрібний І. - Традиції підготовки вчителів української мови і літератури (2011)
Безкопильний О. - Роль Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я у підготовці вчителя сучасної школи (2011)
Нінова Т. - Особливості підготовки майбутніх фахівців у Навчально-науковому інституті природничих наук, Осипенко В., Верещагіна О. (2011)
Симоненко Т. - Технологічний підхід до формування лінгвокультурологічної компетенції учнів на уроках рідної мови (2011)
Тарасенкова Н. - Імітаційна модель навчання студентів-математиків у контексті їх професійної підготовки, Богатирьова І. (2011)
Власенко В. - Моніторинг якості освіти в школах як передумова якісного набору абітурієнтів, Гриценко В., Єфіменко В. (2011)
Гусак А. - Білінгвальний підхід до викладання фізики у сучасній школі, Ковальчук А. (2011)
Ігнатенко І. - Навчальні практики як засіб формування професійних компетенцій студентів Навчально-наукового інституту природничих наук, Спрягайло О., Спрягайло О., Сливка Л. (2011)
Грабовий А. - Підготовка майбутніх учителів хімії до організації та проведення хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Євтушенко І. - Підготовка психологів до роботи в системі освіти (2011)
Шавровська Н. - Підготовка практичних психологів для закладів освіти, Смалиус Л. (2011)
Андріяко Т. - Конкурентоспроможність як прояв акмеологічної культури особистості (2011)
Кучай Т. - Особливості підготовки педагогічних кадрів з екології у Великій Британії та Україні: порівняльний аспект (2011)
Гайдай І. - Сутність і зміст понять "педагогічна занедбаність" та "соціальна занедбаність": теоретичний аналіз (2011)
Ничкало Н. - Філософсько-педагогічні роздуми великого романтика (2011)
Арзуманова Т. В. - Трансгенерація історичної травми в середовищі росіян-старообрядців (на прикладі харківської общини старообрядців – безпоповців Поморської згоди) (2014)
Бакуменко О. О. - Харківське губернське земство та розвиток інформаційного простору губернії 1864 – 1890 рр. (У контексті формування елементів громадянського суспільства) (2014)
Безсмертний А. С. - Освітня діяльність купецьких товариств Львова у 20-х-30-х рр. XX ст. (2014)
Дворкін І. В. - Історіографія історії музейної справи Наддніпрянської України ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Єремєєва І. В. - "У мене відібране… ім’я чесної жінки та дружини": аналіз клопотання оперної співачки Стефанії Слодецької відносно її розлучення (2014)
Захарченко Є. Ю. - Соціальний статус та юридичне становище провінційного парафіяльного духовенства Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Логовський І. М. - Робота Харківського губернського земства по запобіганню епідемій та покращенню санітарного стану (початок XX ст.) (2014)
Мешковая С. І. - Приватна історія трудового життя та громадянського безправ’я українського радянського єврея-"позбавленця" (2014)
Мотенко Я. В. - Селянський рух 1917–1921 рр. на Харківщині у вітчизняній історіографії (2014)
Погорілко М. Я. - Війна і млин: особливості ведення млинарського господарства у Львові у другій половині XVII cт. (2014)
Рябченко О. Л. - Студентство України в радянських антирелігійних кампаніях 1920-х рр. (2014)
Тахтаулова М. Ю. - Урбанізація та її вплив на формування і трансформацію топонімічної мапи Харкова у другій половині ХХ ст (2014)
Телуха С. С. - Погляди митрополита Антонія (Храповицького) на проблему "українізації" православної церкви (2014)
Чернуха О. В. - Дослідження проблем становлення органів внутрішніх справ в 1920-х рр. у вітчизняній історіографії (2014)
Шелеп Ю. І. - Партійний працівник в українській РСР 1970- першої половини 1980-х рр (2014)
Якименко О. І. - Структура родини у другій половині XVIII століття (на прикладі села Азарівки Стародубського полку) (2014)
Жиленко И. Р. - Мотив смерти в романе Михаила Арцыбашева "Санин", Емельянова А. Д. (2014)
Логвиненко Ю. В. - Мілітарна лірика Миколи Руденка в контексті тоталітарної літератури ХХ століття (2014)
Родчин З. Я. - Рецепція західноукраїнської трагікомедії 20–30-х років ХХ століття (2014)
Бровкіна О. В. - Стратегія конфліктування в англомовному родинному дискурсі з адресантно-адресатною конфігурацією "батьки-діти" (2014)
Гетманец А. О. - Проблема коммуникации в программах преподавания русского языка как иностранного (2014)
Козлова О. С. - Дія принципів мовленнєвої комунікації в компліментах (2014)
Кравцова Ю. В. - Русская лингвометафорология в свете парадигмальных изменений (2014)
Karpushyna M. H. - Communicative Strategies and Tactics in the Professional Discourse of the Border Guards (2014)
Лаврик Д. С. - Вираження материнського коду в номінаціях віртуальних міфічних образів казкового дискурсу (2014)
Литвиненко Г. И. - Авторский перевод с родного языка как модель порождения письменно-речевого произведения на иностранном языке (2014)
Марченко Т. А. - До питання про технічну термінологію, Марченко Є. О. (2014)
Мовчан Д. В. - Ономасіологічна структура словотвірних антонімів-іменників сучасної німецької мови (2014)
Попойлик Ю. Д. - Трикомпонентні номінації богородиці в сакральній картині світу (2014)
Прокопенко Н. М. - Особливості використаня складних безсполучникових речень у романі Павла Загребельного "Диво" (2014)
Салєхова С. В. - Особливості текстової парадигми прийменників у науково-технічному підстилі (2014)
Соколовська Ю. C. - Функціонування метафоричних конструкцій у прозі Ірен Роздобудько (2014)
Сокіл Б. М. - Руська (українська) мова: самостійна чи наріччя польської (2014)
Савченко Л. В. - Міфологічний етнокод культури у фразеосистемі мови (2014)
Tkachenko O. G. - The State Language Policy in Ukraine from the Perspective of the Newspaper "The Day" (2014)
Чуланова Г. В. - Вербальні та невербальні компоненти приватного інтернет – оголошення, Домашенко Т. В., Анохін Ю. Л. (2014)
Щигло Л. В. - Специфіка словотвірної комбінаторики основи слова, Чуланова Г. В. (2014)
Семен Г. Я. - Незгасна зоря професора Огуя О. Д. (2014)
Міжнародна наукова конференція "Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс" (2014)
Хомич І. М. - Проблеми української архівної науки та освіти в сучасній архівній історіографії (2012)
Єпик Л. І. - Листи І. Мазепи до К. Мацієвича (1919-1920 рр.) (2012)
Власенко В. Н. - Шевченковские дни украинской политической эмиграции в Болгарии в межвоенный период (по материалам парижского еженедельника "Тризуб”) (2012)
Бурім Д. В. - З історії діяльності Союзу українських студентів "Основа” при Високій Технічній Школі в Данцигу у 20-х роках ХХ ст. (2012)
Бажан О. Г. - Харківщина в роки масових політичних репресій 1937-1938 років (2012)
Арцыбашева Т. Н. - Украинское влияние на церковное искусство Курского края XVII-XVIII вв. (2012)
Майдебура О. П. - Перші радіобіологічні дослідження в Україні (2012)
Побожій С. І. - Ю. М. Бразоль-Леонтьєва і М. Ф. Сумцов (з історії колекціонування на Сумщині) (2012)
Глушан О. В. - Питання теорії кооперації й кооперативного кредиту у науковій спадщині С. В. Бородаєвського (2012)
Магурчак А. М. - Координаційна та культурно-просвітня робота Андрія Жука в лавах Союзу Визволення України: маловідомі сторінки (2012)
Горбунова Г. А. - Олександр Сухенко: сторінки життя українського емігранта (2012)
Парахіна М. Б. - Більшовицька "теорія боротьби двох культур” і історичні реалії 30-60-х років ХХ ст.: еволюція проблеми (2012)
Нестеренко В. А. - Умови розгортання радянського партизанського руху в 1941 - на початку 1942 рр. (2012)
Горбатюк О. О. - Загальноосвітня школа м.Київ у 1940-х роках (2012)
Король В. М. - Чисельність учнівського контингенту шкіл системи трудових резервів Луганщини у відбудовчий період (1943-1950 рр.) (2012)
Діхтяренко А. В. - Радянська державна політика у сфері охорони природи УРСР у 1950 - на початку 1970-х років (2012)
Сафонова Н. М. - Ідеологічна заангажованість суспільних наук в діяльності вищих навчальних закладів УРСР (друга половина 60-х - перша половина 70-х років ХХ ст.) (2012)
Харьковский Р. Г. - Проекты европейской экспансии в Египте (XI-XVI вв.): причины и последствия (2012)
Машевський О. П. - Дипломатія Німеччини під час Боснійської кризи 1908-1909 років (2012)
Смєхов В. М. - Вибране. Favourites. Із зібрання Української академії банківської справи Національного банку України / Галерея мистецтв "Академічна”; укладач С.І.Побожій; відповідальний за випуск А.Г.Ярова. - (2012)
Мага І. М. - "Празький архів” як сегмент архівної україніки (Нотатки з презентації книги Т.Г.Боряк "Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945-2010)”) (2012)
Власенко В. М. - Міжнародна конференція у Сербії (2012)
Коломієць Н. А. - Ярослав Степанович Калакура - орач історичної ниви: ювілейний контекст (2012)
Стариков Г. М. - Ігорю Гиричу - 50 (2012)
ІІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти (2011)
Загальні збори НАПН України Інформатизація освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи (2011)
Пастовенський О. - Вплив громадських чинників на розвиток системи управління загальною середньою освітою (2011)
Слесик К. - Розвиток етичної культури учнів основної школи в процесі навчання гуманітарних предметів як дидактична категорія (2011)
Лазаренко А. - Засоби створення проблемних ситуацій під час розв’язування задач на уроках фізики у сучасній загальноосвітній школі (2011)
Ковмір О. - Особливості структурно-функціональної організації музичного мислення підлітків (2011)
Галета Я. - Інформаційна культура в професійній підготовці майбутнього педагога (2011)
Панасенко Е. - Зміст і структура експерименту як методу наукового дослідження у теорії та практиці вітчизняної педагогіки (1945–1991 рр.) (2011)
Дічек Н. - Внесок О.Лазурського у розвиток ідей індивідуалізації навчання та виховання (2011)
Пономаренко О. - Педагогічні підходи до формування лідерських якостей майбутніх учителів у США (2011)
Савченко О. - Професійна підготовка вчителя: погляд польського вченого (2011)
Климович М. - Роль науково-методичного середовища педагогічного ВНЗ у професійній підготовці вчителя початкової школи (2011)
Чечилова Г. - Бериславський педагогічний коледж: минуле, сучасне, майбутнє (2011)
Деменнікова Т. - Напрями та зміст науково-методичної діяльності Бериславського педагогічного коледжу (2011)
Бернвальдт Т. - Формування мотивації навчальної діяльності майбутніх учителів в умовах сьогодення (2011)
Шаповалова Н. - Патріотичне виховання студентів педагогічного коледжу з використанням засобів ІКТ (2011)
Шкворченко Г. - Підготовка вчителя інформатики початкової школи (2011)
Лященко М. - Взаємодія батьків та педагогів – необхідна умова для виховання нового покоління (2011)
Костюк А. - Організація фізичного виховання у спеціальних медичних групах (2011)
Кондратьєва О. - Особливості підготовки і професійної діяльності вчителя фізичної реабілітації (2011)
Анохіна Т. О. - Статус вихідних патернів категорії лакунарності (2014)
Баранова С. В. - Лексичні особливості економічних статей (на матеріалі англомовних газетних видань), Хаба Н. В., Тур В. (2014)
Дзикович О. В. - Анонс ток-шоу у системі мовленнєвих жанрів (2014)
Качмар О. Ю. - Особливості концептуалізації ціннісної інформації в дискурсі (2014)
Komarnytska I. I. - Development of Translation in the UK (2014)
Komarnytska O. I. - The Application of Artificial Intelligence Models to Information Content Comparison (2014)
Литвинко О. А. - Проблема гіперо-гіпонімічних відношень (на матеріалі англійської термінологічної підсистеми машинобудування) (2014)
Суима И. П. - Перефразированный респонсив в современном английском языке (2014)
Сушко З. С. - Технології та методики моделювання трансляційного процесу (2014)
Таценко Н. В. - Феномен емпатії в сучасних наукових парадигмах (2014)
Chulanova G. V. - Manipulation Strategy and Tactics of Blurbs (2014)
Швачко С. О. - Концептуалізація vs категоризація (на матеріалі метазнаків проблеми "НІЩО"), Пищик Н. С., Шуменко О. А. (2014)
Shchyhlo L. V. - Word-Formation Nest as the Marker of the Derivative Potential of the Word (2014)
Shchyhlo L. V. - The Transformation Peculiarities of Poetic Structure of Shakespeare’s Sonnet 30 in Ukrainian Translation, Zakharchuk T. V., Koval’ova L. M. (2014)
Яремчук О. В. - Квантитативні та позиційні характеристики моделей еліпсису в текстах-інтерв’ю (на матеріалі англійської мови) (2014)
Жиленко И. Р. - Гражданская позиция М. П. Арцыбашева в публицистике эмигрантского периода, Павлова Д. С. (2014)
Ткачук М. П. - Суб’єктно-об’єктна дискурсивна практика лірики Євгена Плужника (2014)
Титул, зміст (2013)
Іванишин П. - Популярна література і кітч (2013)
Небеленчук І. - Особливості поетичного стилю П. Тичини, основні мотиви його творчості (2013)
Бондаренко Ю. - Аналіз образів-персонажів на засадах психології вчинку (2013)
Шуляр В. - Природовідповідна (ноосферна) складова сучасного уроку української літератури (стаття перша) (2013)
Жила С. - "Світ сповнений самотності..." Вивчення роману Теодозії Зарівної "Вербовая дощечка" (2013)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Івана Франка. Урок четвертий: Іван Франко — лірик високої проби (2013)
Ушаньова І. - Секрет успіху С. Ю. Тур (2013)
Тур С. - Урок за твором О. Довженка "Україна в огні" (2013)
Сергієнко А. - Шлях учителя до перемоги (2013)
Мовчан О. - Технологія життєтворчих проектів на уроках української літератури (2013)
Мовчан О. - Захист проекту "Уроки життя і людської долі" (2013)
Бабійчук Т. - Домініка Огієнко — людина, громадянка, дружина і мати. Усний портрет (2013)
Семеног О. - Ціннісні пріоритети фахової практики у вищій школі (2013)
Вертій О. - Особливості формування і становлення національних підстав методики вивчення української літератури. Стаття друга (2013)
Логвіненко Н. - "І слово розумом святим і освіти, і просвіти". Створення Всеукраїнської асоціації викладачів української мови і літератури (2013)
Вербицький В. - Формування практичного інтелекту учнів в умовах позашкільного еколого-натуралістичного закладу (2011)
Моляко В. - Творча та інтелектуальна обдарованість у структурі особистості професіонала (2011)
Пустовіт Г. - Дослідницька діяльність учнів у позашкільному навчальному закладі як дидактичний засіб (2011)
Третяк Т. - Розвиток творчого сприймання старшокласниками нової наукової інформації (2011)
Жебровський О. - Позашкільна освіта у вимірі XХІ століття (2011)
Бедніна В. - Педагогічні особливості підготовки дослідницьких робіт старшокласників для захисту на всеукраїнських та міжнародних конкурсах (2011)
Тихенко Л. - Організаційно-педагогічні аспекти діяльності Всеукраїнської літньої хіміко-біологічної школи МАН України (2011)
Шамрай О. - Допрофесійна підготовка старшокласників як складова позашкільної освіти (2011)
Пінчук М. - Організація навчально-дослідницької та підприємницької діяльності учнівської молоді в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах (2011)
Жестерьова В. - Організація учнівської дослідницької діяльності в гуртках зоологічного напряму (2011)
Мазур П. - Всеукраїнський дитячий фестиваль "Україна-сад" (2011)
Бойко Є. - Експериментально-дослідницька робота в учнівських лісництвах та гуртках юних лісівників (2011)
Бродська О. - Система організації дослідницької діяльності учнів (З досвіду роботи Кримського республіканського позашкільного навчального закладу "Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді"), Мішньова Н. (2011)
Зотова О. - Професійна орієнтація учнів у навчально-виховній діяльності сільських закладів освіти (2011)
Лабунська В. - Науково-дослідна робота з екологічної тематики в рамках МАН України, Шубович Л., Адамович А., Аристархова Е. (2011)
Дулій В. - Методика дослідницької еколого-натуралістичної роботи старшокласників (2011)
Остафійчук Т. - Формування творчої активності вихованців у процесі пошукової та науково-дослідної діяльності, Мороз Є. (2011)
Шевчук С. - Дослідницька еколого-натуралістична робота в структурі ціннісних орієнтацій старшокласників на етапі професійного самовизначення (2011)
Федун Г. - Трудове виховання в позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю (2011)
Покажчик статей за 2011 рік (2011)
Титул, зміст (2013)
Голобородько Я. - Літературознавець психоаналітичного напряму. (До 160-річчя від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського) (2013)
Овдійчук Л. - Та, що знається з громами, або Волхвиня зі Слобожанщини (2013)
Нікітченко Л. - Картини довколишнього світу в поезії Т.Г. Шевченка "Садок вишневий коло хати…" (2013)
Конончук Н. - Вивчаємо баладу Т. Шевченка "Тополя" (2013)
Чабан С. - Тема жіночої долі у творчості Тараса Шевченка (2013)
Парфенюк О. - Шевченка світ — сплетіння ліній. Сценарій свята, Якобчук І. (2013)
Коваленко Л. - Роздуми про сенс людського життя, добро і зло в повісті Б. Харчука "Планетник", Щербина Л. (2013)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Івана Франка. Урок п'ятий. Доля людини в новелі "Сойчине крило" (2013)
Горячок Л. - Лірична Панна Хмельниччини (2013)
Ткаченко Р. - Роман В. Владка "Нащадки скіфів" як науковофантастичний експеримент (2013)
Грабовська С. - Твори фантастичного спрямування в українській літературі ХІХ століття (2013)
Міщенко О. - Робота над портретом на уроках української літератури (2013)
Скоморовська Н. - Розвиток критичного мислення на уроціконференції (2013)
Глеб О. - Формування навиків інтерпретації під час вивчення ліричних та ліро-епічних творів у старшій школі (2013)
Романишина Н. - Методичні моделі аналізу окремих типів художньої структури історичного оповідання (2013)
Котяш О. - Рецензія на методичний посібник "Наш першорозум: Вивчення творчості Г. Сковороди в школах, ліцеях, гімназіях, коледжах" (2013)
З редакційної пошти (2013)
Шадріна Т. В. - Теорії міфу та ритуалу в дослідженнях Дж. Фрейзера (2014)
Ботнер В. С. - Екзистенцiйна парадигма в художньому просторі романів М. Варгаса Льйоси "Сон кельта” та "Похвальне слово мачусі”, Сліпченко С. В. (2014)
Москвітіна Д. А. - Американська рецепція творчості В. Шекспіра у фокусі сучасного літературознавства (2014)
Марінеско В. Ю. - Жанр літературної біографії у фокусі дослідницької уваги: здобутки та перспективи наукових пошуків (2014)
Корнелюк Б. В. - Першоджерела історичної хроніки В. Шекспіра "Річард ІІІ” у фокусі дослідницьких дискусій (2014)
Білоцерковець А. Ю. - Ренесансна поетеса Е. Ланьє: життя та творчість на тлі епохи (2014)
Фоменко Е. Г. - Англоязычное субтитрование фильма А. П. Звягинцева "Левиафан” (2014)
Линчак І. М. - Фахова мова працівників туріндустрії: некодифікована складова (2014)
Миронюк Н. П. - Особливості перекладу роману Чингіза Айтматова "Когда падают горы (Вечная невеста)” українською мовою (2014)
Тарасенко К. В. - Прагматична адаптація перекладу тексту: ключові підходи та методологічні орієнтири (2014)
Попова В. Ю. - Досвід використання комп’ютерних технологій у навчанні іноземних мов (2014)
Гусєва О. О. - Доля "старого” жанру на рубежі тисячоліть (2014)
Зоська Я. В. - Социальные особенности интернет-потребления украинцев (2014)
Пономаренко Л. Г. - Мова сайтів українського сегмента інтернету: реалії та перспективи, Козиряцька С. А. (2014)
Супрун Л. В. - Європейські мовні ментальності, фрагментарно позиціоновані в дискурсі Франка-публіциста (2014)
Афанасьєва (Горська) К. О. - Користувацький контент: зона відповідальності змі чи аудиторії? (2014)
Волинець Г. М. - Проблемно-тематичний та жанровий контент журналу "Пізнайко від 6” (2014)
Гиріна Т. С. - Інформаційні інструменти підвищення концептуальної ефективності інтернет-реклами (2014)
Гришина Т. А. - Соціально-психологічний вплив інтернету як засобу масової комунікації на формування нової інформаційної культури особистості в Україні, Рибакова І. В. (2014)
Доценко К. О. - Політичний бомонд у соціальних медіа: особливості бренд-комунікативних стратегій, Гритчин К. О. (2014)
Ковпак В. А. - Книжкова комунікація в інформаційно-комунікаційній діяльності (на прикладі української діаспори в Канаді в повоєнний період) (2014)
Гаркуша І. В. - Неориторика як персуазивна комунікація у структурі професійної компетентності рекламістів (2014)
Кліщ А. В. - Персональний блог в теорії соціальних медіа (2014)
Куцевська О. С. - Видавнича справа Луганська (Ворошиловграда): діяльність газети "Коммунист” у 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Мітчук О. А. - Функціонування ліберального контенту в соціальних комунікаціях (2014)
Відомості про авторів (2014)
До уваги авторів (2014)
Андрущенко В. - Проблема входження української університетської освітив європейський освітній простір, Гамерська І. (2012)
Бех І. - Духовні цінності як надбання особистості (2012)
Топузов О. - Теоретико-методичні засади особистісно орієнтованого навчання предметів природничого циклу (2012)
Стрілець С. - Стандарти фахової підготовки у системі вищої освіти України: напрями вдосконалення (2012)
Абсалямова Я. - Мотивація викладача іноземних мов технічного ВНЗ до професійної самореалізації (2012)
Флегонтова Н. - Упровадження маркетингового підходу в процес підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів (2012)
Шахрай В. - Організація театрально-ігрової діяльності школярів як засобу їх соціального розвитку в процесі навчання (2012)
Турчин Т. - Інформаційно-комп’ютерні технології на уроках музики в початковій школі (2012)
Бережна Т. - Створення здорового середовища навчального закладу як шлях збереження і зміцнення здоров’я учнів (2012)
Ананьєва Н. - Формування освітнього простору полілінгвістичної гімназії (2012)
Цимбал-Слатвінська С. - Відображення досягнень педагогічної науки в часописі "Советская педагогика" (1937–1991 роки) (2012)
Куліш Т. - Теоретичні засади українського дошкілля в творчій спадщині Наталії Лубенець (2012)
Веремюк Л. - Основоположні принципи школи дії у педагогічній спадщині В.А. Лая (2012)
Визначні дати 2012 року (2012)
Дубова Л. - Іван Олексійович Сікорський – видатний діяч української педагогіки, психології та медицини (1842–1919) (2012)
Кух Л. - Нові кроки в розвитку екологічної освіти в Україні (2012)
Панасенко Е. - "Душа моя – весняна пісня, де словами – квіти…" (2012)
Anokhina T. - Lacunae in Terms of Scholars: the Brief Overview (2015)
Бондаренко Е. В. - Возможные миры поэта в переводе (на материале стихотворений И. Бродского) (2015)
Дорда В. О. - Соціолінгвальні параметри американського студентського сленгу (2015)
Євграфова А. О. - Мовна периферія як одна із форм існування мови в суспільстві (2015)
Зацний Ю. А. - Історично-етимологічні параметри елементів медичної терміносистеми, Янков А. В. (2015)
Литвинко О. А. - Проблема полісемії (на матеріалі сучасної англійської термінологічної підсистеми машинобудування) (2015)
Таценко Н. В. - Категорія емпатії крізь призму лінгвістичної емотіології (2015)
Shvachko S. O. - Epidigmatic Nature of Quantitative Words, Shumenko O. A. (2015)
Щигло Л. В. - Інтегративний підхід до моделювання процесу перекладу та мовна особистість перекладача (2015)
Горболіс Л. М. - Українець у фокусі чужини в повісті Ярослава Ясінського "Кураї або Варіації ошийника" (2015)
Калантаєвська Г. П. - Любов до літературної творчості як риса національної вдачі українців у книзі Б. Антоненка-Давидовича "Землею українською" (2015)
Пустовіт В. Ю. - Постать Михайла Коцюбинського в українській історико – біографічній прозі (2015)
Черниш А. Є. - Жанрово-стильові особливості роману-біографії М. Слабошпицького "Що записано в книгу життя: Михайло Коцюбинський та інші" (2015)
Кобзей Н. В. - "Естетика потворного" в оповіданнях В. Винниченка "Чудний епізод" та "Рабині справжнього" (2015)
Логвиненко Ю. В. - Трагедія Миколи Руденка "На дні морському" на тлі епохи (2015)
Матвійчук У. Д. - Ритмічний вияв музичності у поетичній творчості Майка Йогансена (2015)
Пазюк Р. - Система тропів у поезії Богдана Лепкого першого періоду поетичної творчості (1890–1899 рр.) (2015)
Анохіна Т. О. - Декодування лексичних та семантичних лакун на міжмовних векторах лінгвістики (2015)
Антіпов О. С. - Парадигматичні відношення між одиницями лексико-семантичного поля "патріот", змодельованого на основі сучасної української художньої публіцистики (2015)
Баранова С. В. - Електронні засоби навчання у викладанні філологічних та перекладацьких дисциплін (2015)
Білоус О. М. - Застосування інноваційних лінгвістичних технологій у підготовці перекладачів та фахівців із прикладної лінгвістики, Міщенко А. Л. (2015)
Вашист К. М. - Різнорівневі засоби вираження негації в мові, Швачко С. О., Хантер Л. (2015)
Єрмакова Н. М. - Референтна віднесеність широкозначної лексеми "thing” (2015)
Ermolenko S. - Zur Frage der Terminologie in der Ukrainischen Juristischen Sprache, Shelekhova G., Fomenko I. (2015)
Лобачова І. М. - Лінгвостилістичні особливості українських перекладів Біблії у ХХ столітті (2015)
Мовчан Д. В. - Гетерогенний характер антонімічних зв'язків (2015)
Ольховська А. С. - Системи автоматизованого перекладу як складова фахового навчання: переваги та недоліки (2015)
Панчишин М. В. - Синонімія в українській медичній термінології Галичини початку ХХ століття (2015)
Прокопенко А. А. - Ключевые стратегии и тактики в президентском дискурсе Барака Обамы (2015)
Чуйко О. А. - Когнітивно-ономасіологічний аспект торгових назв лікарських препаратів (2015)
Чуланова Г. В. - Системотвірні характеристики рекламного інтернет- дискурсу в аспекті перекладу (2015)
Юрчишин Т.В. - Функціонально-семантичні ознаки речень узагальненого змісту (2015)
Василь Кремень: "Освіта, підготовка молоді до життя завжди були і є найактуальнішими завданнями сучасності" Інтерв’ю головного редактора часопису "Рідна школа" Анжеліни Пугач з президентом НАПН України Василем Кременем (2012)
Пустовіт Г. - Один з підходів до конструювання змісту навчальних програм екологічного спрямування (2012)
Скиба Ю. - Дидактичні принципи підготовки майбутніх екологів до управлінської діяльності на засадах збалансованого розвитку (2012)
Онопрієнко В. - Виховання екологічної свідомості студентів-аграріїв у позааудиторній діяльності (2012)
Вороненко Т. - Екологічні знання як компонент екологічної освіти і виховання (2012)
Васьківська Г. - Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика (2012)
Столяренко О. - Формування критеріальної бази міжособистісної толерантності (2012)
Зобенько Н. - Деякі аспекти дослідження проблеми девіантної поведінки неповнолітніх (2012)
Кирій С. - Феєрія кольору в живописних творах на склі Тетяни Грицай (2012)
Скільський Д. - До питання естетичного виховання школярів у навчальному процесі (2012)
Ковмір О. - Педагогічна діагностика сформованості музичного мислення студентів ВНЗ культури (2012)
Матвєєва О. - Формування позитивних видів сценічного хвилювання у школярів (2012)
Свирида Л. - Історію і філософію освіти гімназії творимо разом (2012)
Флегонтова Н. - Культурне дозвілля як складова морально-естетичного виховання учнів гімназії: з досвіду роботи на експериментальному майданчику (2012)
Дубовий С. - Роль позакласної роботи у формуванні творчої особистості учня (2012)
Кричевська Ю. - Упровадження інноваційних освітніх технологій у початковій школі гімназії (2012)
Варгас О. - Залишаймося відкритими для казки! Розробка уроку з української літератури для учнів 6-го класу за творчістю Ірини Жиленко (2012)
Кузнєцова Г. - Модель поглибленого вивчення іноземних мов у гімназії (2012)
Олекса В. - Впровадження курсів за вибором як елементу допрофільної підготовки з іноземної мови На прикладі розроблення програми елективного курсу "Країнознавство" (2012)
Рябих С. - Активний туризм як альтернатива беззмістовному дозвіллю підлітків (2012)
Барзиловська Н. - Виготовлення вишитого виробу Інтегрований урок у 9-му класі з трудового навчання, образотворчого мистецтва та музики (2012)
Кремень В. - Інноваційність і освіта (2012)
Андрущенко В. - "Педагогічна матриця" української освіти: її значення для України і європейського світу (2012)
Зязюн І. - Немає педагогіки без педагога… (2012)
Ничкало Н. - Філософія педагогіки серця Яна Павла ІІ (2012)
Дем’яненко Н. - Підготовка педагогічних кадрів: пошук інноваційної моделі (2012)
Адаменко О. - Особливості і тенденції розвитку педагогічної науки в Україні у другій половині ХХ століття, Курило В. (2012)
Огнев’юк В. - Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти, Сисоєва С. (2012)
Завалевський Ю. - Управління процесом професійного зростання вчителя (2012)
Вербицький В. - Модернізація позашкільної освіти України: орієнтир на Болонський процес (2012)
Максимова Н. - Роль школи у формуванні позитивних дитячо-батьківських стосунків у родині, Порох Л. (2012)
Гуржій А. - Новий підручник для майбутніх фахівців з практичної психології та соціальної роботи (2012)
Визнаний авторитет у царині педагогіки. До ювілею Олександри Савченко (2012)
Фундаменталізація змісту навчання – стратегічний напрям розвитку освіти ХХІ століття (2012)
Штурмак Л. - "Мальовнича країна – футбольна країна" Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Соломаха С. - На варті збереження національних художніх традицій (2012)
Васянович Г. - На джерельних краплях (2012)
Пелін О. В. - Визначальні риси гетеростереотипів національних меншин Закарпаття (2014)
Піронкова О. Ф. - Дефініція концепту "Психічно хворий” у соціологічному сенсі (2014)
Туленков М. В. - Типологічні засади корпоративної культури господарської організації, Ковтун О. С. (2014)
Щербина В. В. - Соціальна дія в постмодерністській концепції, Пенчук І. Л. (2014)
Бакуменко Р. І. - Национальное сознание как интегрирующий фактор нации (2014)
Баршацька Г. Ю. - Безробітні: соціокультурний аспект (2014)
Занфирова Т. А. - Компетентность как основная универсальная гуманистическая добродетель представителей информационного общества, Зоська Я. В. (2014)
Зарицька В. В. - Соціальні технології розвитку емоційного інтелекту як складової соціального капіталу (2014)
Катаев С. Л. - Современное состояние общества в свете социологических теорий (2014)
Коваленко Ю. П. - Внутрішньорольовий конфлікт працюючої жінки-матері як проблема жінки ХХІ ст. (2014)
Настояща К. В. - Ціннісні вектори оновленої України: втеча до "Іншого” чи повернення до "Себе”? (2014)
Нестеренко Л. М. - Виникнення музичних преференцій сучасної студентської молоді (за даними емпіричного соціологічного дослідження) (Частина 2) (2014)
Пархоменко С. Є. - Постановка проблеми розрізнення хабара й дарунка в соціальному повсякденні (2014)
Проскура В. В. - Кримінальна субкультура та її поширення в суспільстві (2014)
Шапошникова І. В. - Культурна соціалізація молоді як основа трудової та професійної соціалізації (2014)
Щудло С. А. - Релігія в системі пізнавальних орієнтацій мешканців заходу та сходу України (2014)
Сурміна Г. Ю. - Тенденції розвитку театру опери та балету (2014)
Ігрушко А. Ю. - Особливості впливу засобів масової інформації на політичні практики молоді: перехід від радянської до сучасної моделі (2014)
Серга Т. О. - Освіта як фактор націєтворення в Україні (2014)
Сущенко Л. О. - Соціальна технологія розвитку організаційної культури вищого навчального закладу (2014)
Хомерікі О. А. - Якість освіти у фокусі соціологічного моделювання: аналіз основних підходів (2014)
Полова Н. О. - Інформаційна культура особистості як соціальне явище: перспективи та небезпеки (2014)
Щербань А. Д. - Ціннісні орієнтації особистості та їх класифікація (2014)
Ядранський Д. М. - Особистість у гіперреальності (2014)
Відомості про авторів (2014)
Кушнір В. - Інноваційність освіти як дидактичний принцип, Кушнір Г., Рожкова Н. (2012)
Уваркіна О. - Базова модель новітньої української освіти (2012)
Пастовенський О. - Мережева модель управління загальною середньою освітою (2012)
Щекатунова Г. - Аналіз методологічних засад та механізмів реалізації інноваційного розвитку ЗНЗ (2012)
Островерхова Н. - Методологія формування технологічної культури керівника ЗНЗ (2012)
Бондар Л. - В. О. Сухомлинський: піклування про здоров’я і духовне життя школярів (2012)
Столяренко О. - Когнітивний та емоційний компоненти розвитку самосвідомості учнів у вихованні ціннісного ставлення до людини (2012)
Матяш Н. - Проектування міжпредметних компетенцій на основі взаємозв’язку біологічного і хімічного змісту (2012)
Петрова А. - Особливості формування іншомовної компетентності студентів у вищому навчальному закладі (2012)
Назаренко К. - Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності у студентів-філологів на заняттях з іноземної мови (2012)
Вернидуб Р. - Формування дослідницької компетентності студентів-бакалаврів педагогічних університетів (2012)
Турчин Т. - Гуманно-естетичний підхід – головний напрям забезпечення прогресивного розвитку початкової музичної освіти (2012)
Антонець М. - Висвітлення проблеми вивчення дитини на сторінках журналу "Шлях освіти" (20-ті роки ХХ ст.) (2012)
Паньків Л. - Мальовничий світ на полотні (2012)
Ткаченко Л. - На чолі цивілізаційних перетворень України. До 65-річного ювілею В. Г. Кременя (2012)
Корольов Б. - Вона прийшла у світ не для корид. До ювілею Ольги Степанівни Коноваленко, головного редактора тижневика "Освіта" (2012)
Дічек Н. - Розвиток української педагогічної думки: віхи поступу (2012)
Абдувалієв А. А. - Устойчивое развитие национальной экономики: факторы и перспективы (2015)
Базадзе К. М. - Відновлення довіри до банківської системи: міф чи реальність (2015)
Білик О. І. - Проблеми та перспективи проведення реорганізації як способу оздоровлення банківської системи України (2015)
Біломістний О. М. - Особливості визначення джерела кредитування малого бізнесу в Україні, Біломістна І. І. (2015)
Бодрова Н. Е. - Теоретичні аспекти управління валютними інтервенціями центральним банком (2015)
Бойко А. О. - Критерії оцінювання сфери використання страхових компаній в схемних операціях, Роєнко В. В. (2015)
Бурковська А. В. - Кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, Коржинський І. Г. (2015)
Вишневська О. М. - Сутність і особливості фінансового прогнозування діяльності підприємства, Колодій І. П. (2015)
Власова І. В. - Венчурний капітал як особлива форма капіталу (2015)
Вовчак О. Д. - Діяльність вітчизняних кредиторів на кредитному ринку України, Миськів Г. В. (2015)
Ганусик Ю. Б. - Інфляційний вплив на іпотечний ринок України (2015)
Герасимчук З. В. - Фактори впливу на розвиток регіональних ринків банківських послуг, Гоманюк О. К. (2015)
Губай М. М. - Декомпозиційний аналіз адміністративних витрат банків України та ЄС (2015)
Дземішкевич І. О. - Відповідність фінансової звітності підприємств потребам користувачів звітності (2015)
Діденко І. В. - Теоретичні аспекти дослідження поняття кон’юнктури депозитного ринку (2015)
Довгаль Ю. С. - Сутність фінансової стійкості комерційного банку та ефективні шляхи її забезпечення, Чамара Р. О. (2015)
Другов О. О. - Інноваційний банківський продукт як результат застосування інтелектуального капіталу банку, Братків Л. П. (2015)
Журавка Ф. О. - Методичні засади організації системи бюджетного контролю в банку, Кравченко О. В. (2015)
Зорій Н. М. - Аналіз сучасного стану нормативно-правового підґрунтя модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі економіки, Данилюк І. В. (2015)
Кінаш І. П. - Програмно-цільовий метод як цільовий інструмент розвитку матеріально-технічної бази соціальної сфери України (2015)
Коваль Л. А. - Оцінювання сегрегації на ринку праці за ґендерно-домінуючим типом, Пасєка А. С. (2015)
Кошимова М. А. - Формирование автопромышленного кластера в Казахстане (2015)
Лерніченко К. В. - Формування системи міського річкового транспорту як чинника розвитку транспортної інфраструктури міста Києва (2015)
Марченко О. І. - Розвиток малого бізнесу: вітчизняний і зарубіжний досвід, Моткалюк Р. В. (2015)
Місяць Н. О. - Щодо деяких теоретичних засад валютного регулювання (2015)
Онищенко В. О. - Стан та особливості формування ліквідності комерційних банків України у сучасних умовах, Довгаль Ю. С., Тітович В. (2015)
Орєхова К. В. - Удосконалення методичного підходу до оцінювання професійної майстерності викладачів, Головко О. Г. (2015)
Проць Н. В. - Формування податкових надходжень місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації (2015)
Пустовійт Р. Ф. - Інституційні та культурні чинники як економічні детермінанти (2015)
Ребрик Ю. С. - Діагностика кризи ліквідності банків на основі оцінювання компонентного складу їх ліквідності (2015)
Селезньова О. О. - Генезис маркетингової діяльності будівельних підприємств розвинутих країн (2015)
Семко В. М. - Роль ринку міжбанківського кредитування у забезпеченні розвитку банківської системи (2015)
Шматковська Т. О. - Essence and Value of Automation of Accounting and Anlytical Process in System Management by Enterprises of the Restaurant Business (2015)
Стасіневич С. А. - Удосконалення депозитарного забезпечення ринку цінних паперів України (2015)
Тищенко В. Ф. - Визначення впливу потенціалу публічно-приватного партнерства на економіку знань (2015)
Черномор В. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку платіжних систем в сфері електронної комерції (2015)
Чкан І. О. - Тенденції розвитку добровільного медичного страхування в Україні (2015)
Шабельник Т. В. - Основні принципи моделювання бізнес-процесів маркетинго-орієнтованого управління фармацевтичним підприємством (2015)
Шевчук О. А. - Сутність системи державного фінансового контролю (2015)
Якименко М. В. - Особливості проведення економічного аналізу прибутку в умовах реалізації ризик-орієнтованого управління (2015)
Mieczkowski R. - Między wiarą a rozumem, trójca święta w pismach Andrzeja Wiszowatego (2014)
Альошина О. А. - Перебіг українізації у православній церкві на Волині у 20-х р. ХХ ст. (2014)
Балух О. - Повстання 1490 – 1492 рр. на території Північної Буковини та Східної Галичини: нове бачення (2014)
Борейко Ю. Г. - Етноконфесійний синкретизм у повсякденній ментальності православних українців (2014)
Бородинська Л. І. - Досвід об’єднавчих процесів спільнот євангельських християн і баптистів у першій половині ХХ ст. (2014)
Буравський О. А. - Становище Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі на початку ХХ ст. (2014)
Гринчишин Т. Ю. - Православні храми Львова: динаміка за століття (2014)
Дмитрук І. - Сучасні п’ятидесятницькі ЗМІ: стан та тенденції розвитку (2014)
Кащук О. Я. - Участь мирян в аріанській суперечці IV століття (2014)
Ковальчук Ю. В. - Сьорен К’єркегор і Франц Баадер: дві парадигми любові до бога (2014)
Мицько Р. М. - Джедаїзм – пародійний культ на основі продукту масової культури (2014)
Петришин Н. Є. - Екологічні проблеми в осмисленні сучасних католицьких мислителів (2014)
Підлужна О. В. - Джерела вивчення становлення та розвитку діяльності п’ятидесятницьких громад асамблеї церков божих на Волині (2014)
Распопов Є. І. - Проблема іморталізму в релігійному світогляді (2014)
Шаправський С. А. - Конституційно-правове забезпечення державно-церковних відносин країн центрально-східної Європи (2014)
Шеретюк Р. М. - "Змагання за душі" як один із засобів зміцнення позицій російської православної церкви на Правобережній Україні (середина – друга половина ХІХ ст.) (2014)
Щепанський В. В. - Ерос і магія ренесансної культури в релігієзнавчих роботах І. Куліану (2014)
Якуніна К. І. - Вплив місцевих органів радянської влади на становище християнських конфесій у Волинській та Рівненській областях (1944 – 1953 рр.) (2014)
Сухомлинська О. - Думки В. О. Сухомлинського про здоров’я дітей в історичній перспективі (2012)
Савченко О. - Психодидактичні аспекти реалізації здоров’язбережувальної функції шкільної освіти: діалог з В. О. Сухомлинським (2012)
Заліток Л. - Ідеї В. О. Сухомлинського щодо збереження здоров’я дітей в умовах розвитку освіти: бібліографічне дослідження (2012)
Соловйов Ю. - Регіональна система освіти: стратегія інноваційного розвитку (2012)
Чернишов О. - Ідеї здоров’язбережувальної педагогіки В. О. Сухомлинського та їх утілення у практику сучасної школи (2012)
Омельченко С. - Здоров’язбережувальна педагогіка: сучасні тенденції та перспективи розвитку, Каліберда Л. (2012)
Бадер В. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у формуванні соціокультурної і комунікативної компетентностей молодших школярів (2012)
Волобуєва Т. - Здоров’язбережувальна технологія як система заходів з охорони та зміцнення здоров’я учнів (2012)
Сидоренко В. - Феномен педагогічної майстерності вчителя в концептуальних вимірах творчої спадщини В. О. Сухомлинського (2012)
Бухлова Н. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у контексті сучасності (2012)
Павленко Л. - Від "Школи радості" Василя Сухомлинського до сучасного навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю (2012)
Трубчаніна О. - Упровадження ідей В. О. Сухомлинського в практику формування валеологічної компетентності шляхом реалізації оздоровчої функції шкільної хімічної освіти, Чернишева Р. (2012)
Лавренко О. - Формування соціальної активності підлітків шляхом використання виховного потенціалу педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2012)
Мазченко А. - Використання спадщини В. О. Сухомлинського на шляху впровадження здоров’язбережувальних технологій (2012)
Дубинка Л. - Умови формування здоров’язбережувального освітнього простору в Школі сприяння здоров’ю, Хмарна А. (2012)
Шрамко О. - Від ідей В. О. Сухомлинського до здоров’язбережувальних технологій у сучасній початковій школі (2012)
Савостіна І. - Впровадження ідей здоров’ятворчої філософії В. О. Сухомлинського в навчально-виховний процес сучасної сільської школи (2012)
Шкурат О. - Гарна родина – здорова дитина, Аксьоненко Л. (2012)
Освітні заклади готові до нового навчального року (2012)
Бех І. - Особистість: два наукових погляди на виховання та розвиток (2012)
Радул В. - Розвиток та формування якісних характеристик особистості (2012)
Мухін М. - Гуманістична сутність педагогічних переконань і освітньої практики В. О. Сухомлинського, Добрянський І. (2012)
Бондар В. - Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії в Україні?, Синьов В., Тищенко В. (2012)
Мариновська О. - Науково-методичний супровід упровадження педагогічних інновацій: сутність, специфіка, орієнтири реалізації (2012)
Абсалямова Я. - Організація процесу професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу (2012)
Доброскок І. - Інформаційне забезпечення освітнього середовища майбутніх соціальних педагогів як засіб активізації й інтенсифікації управління навчальним процесом у ВНЗ (2012)
Мисовська Г. - Зміст і процес інформаційної підготовки обдарованої дитини (2012)
Онаць О. - Взаємозв’язок стилю поведінки керівника і ефективності управління на громадсько-державних засадах (2012)
Юник Д. - Завадостійкість майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської діяльності (2012)
Турчин Т. - Забезпечення домінування національного мистецтва у змісті музичної освіти молодших школярів як шлях до її оновлення (2012)
Кириленко С. - Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров’ю" у 2012 році, Бережна Т. (2012)
Стрілецька Н. - Концептуальні засади шкільної математичної освіти в Наддніпрянській Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Олексін Ю. - Розвиток ідеї диференціації навчання школярів у радянській педагогічній науці (30–70-ті роки ХХ ст.) (2012)
Нос Л. - Система підготовки вчителя початкової школи в університетах Канади (2012)
Алексєєв В. - Теоретичні і практичні розробки Роберта Оуена як приклад державно-управлінської діяльності (2014)
Ганцюк Т. - До проблеми визначення елементів комплексного механізму державного управління (2014)
Голуб В. - Типологія відносин між державою та волонтеріатом (2014)
Кравченко С. - Засади стратегічного планування та проектування суспільних реформ (2014)
Ольмезов В. - Імпліцитні концепції права у правосвідомості громадян та їх врахування в державному управлінні (2014)
Онищук С. - Роль міжцерковних відносин у державотворчому процесі (2014)
Павлун Ю. - Формування національної екомережі: державно-управлінські рішення відтворення системної цілі природного середовища України (2014)
Кожушко Н. - Державна молодіжна політика як об’єкт наукового дослідження (2014)
Письменний І. - Референції синергетичного потенціалу публічного управління (2014)
Голубчик Г. - Становлення Європейських моделей суспільної пам’яті: інституційно-правовий аспект (2014)
Машненков К. - Екологізація державного управління в умовах глобалізації та децентралізації (2014)
Вараниця А. - Нормативно-правове забезпечення механізмів державного управління у сфері молодіжної житлової політики в Україні (2014)
Діденко О. - Основні напрями діяльності органів державного управління патріотичним вихованням молоді (2014)
Євтушенко В. - Міжнародний та український досвід державного регулювання народної і нетрадиційної медицини (2014)
Коваленко Т. - Сучасні тенденції державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей (2014)
Корнієвський С. - Використання системного аналізу в регіональному управлінні (2014)
Матвейчук Л. - Державне управління оподаткуванням великих платниуів податків в Україні: організаційний аспект (2014)
Мельниченко О. - Пожежна безпека як об’єктдержавного управління (2014)
Овдін О. - Організація перепису населення Великої Британії 2011 р.: досвід для України (2014)
Самофалова О. - Перспективи розвитку державної політики у сфері правозахисту в умовах системної кризи влади в Україні (2014)
Тарасенко Т. - Роль вищої освіти в соцільному розвитку молоді: державно-управлінський аспект (2014)
Акімов О. - Правові аспекти ротації кадрів на державній службі в Україні (2014)
Івасенко С. - Умови виникнення корупції серед працівників правоохоронних органів (2014)
Книш П. - Сучасні концептуальні підходи до управління людськими ресурсами (2014)
Гурняк І. - Територіальна громада як суб’єкт господарювання, Яремчук О. (2014)
Ігнатьєва Г. - Удосконалення функцій органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я на територіальному рівні (2014)
Саліженко Л. - Формування дієздатних територіальних громад: вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Сисоєва В. - Громадські організації та розвиток процесів самоорганізацій населення Рівненської області (2014)
Ярова І. - Напрями та інструменти забезпечення антикризової спрямованості стратегічного управління територією (2014)
Відомості про авторів (2014)
Приставка П. О. - Лінійні оператори на основі поліноміальних сплайнів у задачі фільтрації тривимірних послідовностей (2008)
Приставка П. О. - Дослідження двовимірного поліноміального сплайну на основі в-сплайнів п’ятого порядку, Чолишкіна О. Г. (2008)
Мацуга О. М. - Підтримка прийняття рішень під час кластерного аналізу медичних даних, Ємел’яненко Т. Г. (2008)
Приставка О. П. - Модель двовимірного сплайн-нормального розподілу та її властивості, Мацуга О. М. (2008)
Приставка О. П. - Спосіб відтворення поверхонь та гіперповерхонь за даними екологічного моніторингу, Архангельська Ю. М., Самарець Ю. В. (2008)
Карпов О. Н. - Принятие решения неоднозначной смысловой трактовки речевого высказывания на графе, Лучинкина О. И. (2008)
Єрещенко Н. М. - Оцінка інформативності і зв’язку параметрів у системі гідрохімічного моніторингу (2008)
Чернышев П. А. - Набор AVR команд для аппаратной реализации классического ГА, Фирсов А. Д. (2008)
Хорольский П. Г. - Концептуальная модель анализа космической обстановки (2008)
Давиденко И. Н. - Распределенное управление трафиком в мобильных сетях (2008)
Лигун А. О. - Про побудову майже інтерполяційних сплайнів Без`є, Шумейко О. О., Тимошенко Д. В. (2008)
Кузьма К. Т. - Аналіз автоматизованих систем управління вищим закладом освіти (2008)
Емельяненко Т. Г. - Модель и информационная технология оценки функции риска в системе FOREX, Аль-Равашдех Адиль Галибь Мустафа (2008)
Білобородько О. І. - Відтворення сплайн-розподілу Вейбулла методом квантилів за цензурованими даними, Мозгова І. В. (2008)
Приставка О. П. - Оцінювання періодів профілактики системи для сплайн-експоненційного розподілу, Байбуз О. Г. (2008)
Девяткин И. В. - Программный инструментарий для локальных геоинформационных систем (ГИС) (2008)
Якунин А. А. - Анализ и прогнозирование производственно-хозяйственной деятельности горно-металлургического комплекса Украины (2008)
Дегтярьов А. А. - Реалізація алгоритму перевірки правопису за допомогою тернарного дерева із оптимізацією за відстанню Левенштейна, Чернишенко С. В. (2008)
Швацька Ю. І. - Інформаційна технологія відновлення розподілу Вейбулла, Приставка П. О. (2009)
Приставка П. О. - Лінійні оператори поповнення послідовностей відліків функцій трьох змінних на основі поліноміального сплайну (2009)
Приставка П. О. - Інформаційна технологія непараметричної оцінки двовимірної регресії з використанням сплайнів близьких до інтерполяціних в середньому, Архангельська Ю. М. (2009)
Приставка П. О. - Дослідження комбінованих фільтрів для підвищення ефективності зображень, Чолишкіна О. Г. (2009)
Чугай А. А. - Умственный труд человека-оператора и биоритмы, Карпов О. Н. (2009)
Лучинкина О. И. Карпов О. Н. - Оценка надежности человеко-машинных систем (2009)
Савельев М. П. Карпов О. Н. - Синтез речи в форматно-голосовой модели (2009)
Ємел'яненко Т. Г. - Підтримка прийняття рішень під час оцінки стану техногенно навантажених територій (2009)
Мацуга О. М. - Технологія визначення межі "норма-патологія" медичних показників (2009)
Кудренко Д. В. - Інформаційна технологія моделювання в системах моніторингу процесів зі зміннами властивостей (2009)
Хорольский П. Г. - Большие технические системы. Определения, признаки, критерии, свойства, законы проектирования (2009)
Єрещенко Н. М. - Ядро системи "WATERGIS" гідрохімічного моніторингу (2009)
Девяткин И. В. - Визуализация данных радиоэкологического мониторинга при помощи QUANTUM GIS (2009)
Кузьма К. Т. - Підтримка прийняття рішень під час перевірки рівня знань і кваліфікації тестованих (2009)
Грошихіна Т. А. - Аналіз оцінок параметрів сплайн-Вейбулла розподілу у системі гідрохіміного моніторингу (2009)
Байбуз О. Г. - Імітаціне моделювання процесів на мережах, Приставка О. П. (2009)
Попенко С. В. - Информационная технология анализа фьючерсных рынков, Аль-Равадшех Адиль Галибь Мустафа (2009)
Ruvinskii B. M. - On the Nonlinear ac Conductivity in Doped Graphene, Ruvinskii M. A. (2013)
Ruvinskii M. A. - On the Hypersonic Absorption in Straight-line Graphene Ribbons, Ruvinskii B. M. (2013)
Чорній З. П. - Центри забарвлення в кристалах CаF2-Nа і CаF2-Lі. ІІ. Результати теоретичних досліджень, Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В. (2013)
Паращук Т. О. - Теплоємність і температура Дебая кристалів цинк халькогенідів ZnTe, ZnSe, ZnS (2013)
Zayachuk D. M. - Small Eu Complexes into the Bulk and the Surface Layers of PbTe:Eu Crystals Doped With Different Impurity Concentration, Ilyina O. S., Mikityuk V. I., Shlemkevych V. V., Kaczorowski D., Csik A. (2013)
Kovalyuk Z. D. - Ferromagnetism in Cobalt-Intercalated In2Se3 Layered Crystals, Boledzyuk V. B., Kudrynskyi Z. R., Shevchenko A. D. (2013)
Остафійчук Б. К. - Вплив ступеня ущільнення на електричну провідність композитного матеріалу, Рево С. Л., Кузишин М. М., Будзуляк І. М., Рачій Б. І. (2013)
Півень О. Б. - Дослідження лазерного ефекта Гершеля в постійному електричному полі, Півень О. Б., Лопаткін Ю. М. (2013)
Савчук А. Й. - Оптичні та магнітооптичні властивості нанокристалів напівмагнітних напівпровідників Pb1-xMеxI2 (Me: Mn, Fe), Столярчук І. Д., Шпорта О. А., Ткачук В. І. (2013)
Нагірна Н. І. - Структура, морфологія та електрохімічні властивості хімічно відмитих пористих вуглецевих матеріалів, Мандзюк В. І., Лісовський Р. П., Кулик Ю. О. (2013)
Ponyavina A. N. - Optical Properties of Planar Densely-Packed Plasmonic Nanocomposites, Tselesh E. E., Zamkovets A. D. (2013)
Мостовий А. І. - Фізичні властивості тонких плівок ТiО2 і TiO2:Mn, Брус В. В., Мар’янчук П. Д., Парфенюк О. А. (2013)
Салій Я. П. - Процеси формування і структура тонких плівок PbTe:Sb, Фреїк Д. М., Межиловська Л. Й., Биліна І. С., Фреїк І. М. (2013)
Лоя В. Ю. - Одержання та дослідження тонкоплівкових структур на основі склоподібного As2S3, Козак М. І., Соломон А. М., Петришинець І. І., Красилинець В. М. (2013)
Романюк Р. Р. - Особливості будови енергетичної щілини аморфних плівок моноселеніду германію з домішками вісмуту (2013)
Буланий М. Ф. - Отримання плівок ZnO зрощених на альтернативних підкладках методами CVD та MOCVD, Коваленко О. В., Омельчук А. Р., Полозов К. Ю., Скуратовська О. В. (2013)
Фреїк Д. М. - Явища переносу у парофазних конденсатах PbTe-Sb2Te3 на ситалі, Мокляк В. В., Дзундза Б. С., Яворський Я. С., Костюк О. Б., Матківський О. М. (2013)
Яцунський І. Р. - Морфологічні особливості нанокремнію, отриманого методом хімічного неелектролітичного травлення, Сминтина В. А., Павленко М. М., Свірідова О. В., Рімашевський О. А. (2013)
Кондрат О. - Процеси самоорганізації в тонкоплівкових As40Se60 наношарах при нормальних умовах та при дії лазерного опромінення, Попович Н., Голомб Р., Петраченков О., Лямаєв В., Цуд Н., Міца В. (2013)
Сіренко Г. О. - Фізико-хімія явища вибіркового перенесення міді в динамічному контакті твердих тіл (огляд), Солтис Л. М. (2013)
Кравченко А. А. - Квантовохімічне моделювання катіонної форми силанольної групи кремнезему, Гребенюк А. Г., Лобанов В. В., Дем’яненко Є. М. (2013)
Раранський М. Д. - Хімічний зв'язок, анізотропія і структурна стабільність монокристалів, Балазюк В. Н., Мельник М. І., Курек І. Г., Горда О. М., Гунько М. М. (2013)
Мельник М. П. - Дослідження електронної структури перовскитоподібних оксидів YMeО3 ( Me = V, Ni):рентгеноелектронні спектри та квантово-механічні розрахунки, Уваров М. В., Уваров В. М. (2013)
Фреїк Д. М. - Фазовий склад термоелектричних матеріалів на основі твердих розчинів PbTe-Sb2Te3, PbTe-Bi2Te3, Мудрий С. І., Горічок І. В., Криницький О. С., Матківський О. М., Люба Т. С., Семко Т. О. (2013)
Тимощук О. Б. - Ознаки та одержання мультиспінових метал-радикальних систем, Костирко О. О. (2013)
Томашик В. М. - Формування полірованої поверхні кристалів нелегованого та легованого ZnSe травниками H2O2–HBr–етиленгліколь, Станецька А. С., Томашик З. Ф., Стратійчук І. Б., Будзуляк С. І., Калитчук С. М., Галкін С. М. (2013)
Burunkova J. - Fabrication and Characterization of Gold/Acrylic Polymer Nanocomposites, Denisiuk I., Hegedus C., Daroczi L., Charnovich S., Kokenyesi S. (2013)
Підлужна А. - Вплив інтеркаляційного модифікування структури тальку меледрітом на термодинамічні та кінетичні параметри літій-інтеркаляційних струмоутворюючих реакцій в катодах на його основі, Григорчак І., Никипанчук М., Войтович С. (2013)
Мечник В. А. - Еволюція структури металевої зв’язки та перехідної зони композиційних матеріалів алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn і алмаз-Fe-Cu-Ni-Sn-CrB2 (2013)
Орловська С. Г. - Високотемпературний тепломасообмін металевих частинок з урахуванням стефанівського потоку (2013)
Сап’яненко О. О. - Вплив нанодисперсної бактерицидної добавки срібло/глинозем на властивості поліпропіленових ниток, Дзюбенко Л. С., Горбик П. П., Цебренко М. В., Мельник І. А., Резанова Н. М. (2013)
Мартинюк М. М. - Структуро- та дефекто утворення полімерних матеріалів, модифікованих вторинною сировиною, Доманцевич Н. І., Яцишин Б. П. (2013)
Lysenko A. B. - Conditions of Crystal Nucleation Processes Suppression at the Quenching from a Liquid State, Zagorulko I. V., Kalinina T. V., Kazantseva A. A. (2013)
Остафійчук Б. К. - Вплив термічної модифікації на розвиток мікропористої структури вуглецевого матеріалу, Будзуляк І. М., Іванічок Н. Я., Лісовський Р. П., Рачій Б. І. (2013)
Завойко О. С. - Механізація процесу електроіскрового легування із застосуванням реакційних властивостей газів, Новіков С. М. (2013)
Никируй Р. І. - Технологія наноструктур ZnS: осадження із газодинамічного потоку пари (2013)
Горічок І. В. - Визначення теплопровідності напівпровідників методом радіального теплового потоку, Ткачук А. І., Криницький О. С., Матківський О. М. (2013)
Фролова Л. А. - Одержання фериту нікелю з концентрованих стічних вод, Півоваров О. А., Цьопич Е. Г. (2013)
Жеплинський Т. Б. - Залежність величини мікротвердості 6 мм листового флоат-скла від умов її визначення, Серкіз О. К. (2013)
Коцюбинський В. О. - Синтез мезопористих оксидів заліза золь-гель цитратним методом. I. Гідроліз та поліконденсація, Мокляк В. В., Груб’як А. Б. (2013)
Пеленський Р. А. - Перспективи сонячної енергетики (2013)
Пам’яті проректора з науково-педагогічної роботи ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" професора Чобанюка Володимира Михайловича (2013)
Топузов О. - Науково-методичні підходи до організації навчання вчителів географії для професійної діяльності в умовах профільної школи, Назаренко Т. (2012)
Муранова Н. - Компетентнісний підхід у системі доуніверситетської підготовки майбутніх студентів технічних спеціальностей (2012)
Митник О. - Теоретико-методологічні засади побудови навчання у ЗНЗ як цілісного творчого процесу (2012)
Міхненко Г. - Генеза поняття "інтелектуальна мобільність фахівця" (2012)
Жирна О. - Розроблення завдань для проведення моніторингових досліджень рівня сформованості базових знань учнів з хімії, Титаренко Н. (2012)
Горбачова О. - Дослідження з історичного краєзнавства як інструмент діагностики рівня сформованості історичної компетентності старшокласників (2012)
Семененко А. - Дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів (2012)
Ткаченко В. - Дослідження з визначення рівня сформованості мовної компетенції семикласників (2012)
Сухарев Д. - Комп’ютерне тестування з англійської мови як ефективний метод контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів (2012)
Мартинюк Л. - Музично-виконавська діяльність підлітків в умовах позашкільної спеціалізованої освіти (2012)
Ткачук О. - Використання дитячих саморобних музичних інструментів на уроках музики (2012)
Дзюба І. - Розвиток музично-естетичних смаків школярів засобами сучасної інструментальної музики (2012)
Кирій С. - Мальовничий світ петриківського розпису (2012)
Гупан Н. - Здійснення диференціації у змісті шкільних навчальних книг доби Української революції (2012)
Олексін Ю. - Підходи до внутрішньої диференціації в навчанні історії старшокласників у радянській школі (70–80-ті роки ХХ ст.) (2012)
Бондар Л. - Особливості диференційованого підходу до навчального процесу в закладах освіти духовного відомства (кінець ХІХ ст. – до 1917 р.) (2012)
Панасенко Е. - Відображення виховних експериментів у вітчизняних науково-педагогічних дослідженнях (1943–50-ті роки ХХ ст.) (2012)
Флегонтова Н. - Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України (2012)
Литвиненко Г. - Становлення та перспективи розвитку районних (міських) методичних кабінетів (2012)
Савченко О. - Впровадження інновацій – об’єкт педагогічної теорії і практики (2012)
Velychko O. M. - The basis for implementation of international and regional guides and standards in national standards in field of metrol, Gordiyenko T. B., Kolomiets L. V. (2014)
Сичов М. І. - Аспекти мотивації екологічної безпеки ліній електропередач в Україні, Коломієць Л. В., Камінний В. В. (2014)
Никитюк О. А. - Обгрунтування необхідності вдосконалення вітчизняної нормативної бази в галузі енергетичного менеджменту за результатами аналізування вимог міжнародного стандарту ISO 50001, Новіков В. М., Новіков В. В. (2014)
Никитюк О. А. - Аналіз вимог міжнародного стандарту ISO 39001:2012, Новіков В. М., Новіков В. В. (2014)
ГончарН. М. - Застосування методу експертних оцінок при розробці нормативних документів в галузі систем управління, ДомницькаВ. К., Никитюк О. А., Жогло В. І. (2014)
Величко О. М. - Оцінювання компетентності експертів у сфері вищої освіти, Гордієнко Т. Б., ГаберА. А., Коломієць Л. В. (2014)
Габер А. А. - Впровадження інформаційних технологій для підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів, Грабовський О. В. (2014)
Новіков В. М. - Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів, Романенко І. М., Фоміна С. В. (2014)
Глухова Н. В. - Оцінка якості води з точки зору її біологічної активності (2014)
Коломієць Л. В. - Порядок визначення маси піску по об’ємній щільності при навантаженні його в залізничні напіввагони, Новікова А. І., Злобін Р. В., Новіков В. І. (2014)
Кузавков В. В. - Застосування методу власного випромінювання для технічної діагностики радіоелектронних блоків, Янковський О. Г. (2014)
Коломієць Л. В. - Метрологічне забезпечення виробництва оптичного кабелю, Корчевський О. С. (2014)
Братченко Г. Д. - Моделювання вимірювання спотворень широкосмугових сигналів з метою їх метрологічного забезпечення, Бугаєв С. В., Сеніва І. С., Григор’єв Д. В. (2014)
Коцюба А. М. - Оцінювання невизначеності вимірювання як обов’язкова процедура під час калібрування засобів вимірювальної техніки відповідно до вимог нової редакції закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", Заїка В. П., Новіков В. В., Коцюба Л. Г. (2014)
Дяченко О. Ф. - Визначення та аналіз можливих джерел помилок, які приводять до виникнення сумнівних результатів, Штовба Ю. О. (2014)
Leshchenkoт О. I. - Multivector differential converters of vibration informations measuring system, Zborovskaya I. A., Banzak O. V., Sadkovskaya I. J. (2014)
Кучерук В. Ю. - Система радіочастотної ідентифікації тварин для стійлової доїльної установки, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. (2014)
Барабаш П. А. - Стенд и методика проведения исследований теплообмена потока рабочего тела в трубах с продольным оребрением, Голубев А. Б., Трокоз Я. Е., Горин В. В. (2014)
Ошаровская Е. В. - Оценка точности восстановления полигональных сеток пространственных видеоизображений в трехмерном пространстве, Солодкая В. И., Патлаенко Н. А., Зиангирова Л. Т. (2014)
БугаєваІ. Г. - Математичне моделювання зміни просторового положення гідротехнічних споруд, Бугаєв І. С. (2014)
Подмазко І. О. - Використання "калориметричного" методу при періодичному акумулюванні холоду, Мілованов В. І. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Павленко И. Я. - Сюжеты и образы ветхого завета в русских и украинских фольклорных легендах (2014)
Тупахіна О. В. - Трансформації вікторіанського метанаративу в гуманітарному дискурсі ХХ ст. (2014)
Шатова И. Н. - Своеобразие карнавальности и гротеска в творчестве Велимира Хлебникова (2014)
Тарасенко К. В. - Особливості використання літературних формул у романі Розамунди Пілчер "Вересень” (1990) (2014)
Губа Л. А. - Коммуникативный потенциал образа: Даниил Хармс и Козьма Прутков (2014)
Мирошниченко Ю. А. - Своеобразие поэтики заголовка в романе Д. Митчелла "Литературный призрак” (2014)
Щедрин И. Л. - Богатырские поэмы Н. А. Радищева: проблема памяти жанра былины (2014)
Фоменко Е. Г. - Синергетические проблемы перевода "Поминок по Финнегану” Джеймса Джойса (2014)
Приходько А. И. - Место оценки в формировании картины мира, Гаврилюк Т. А. (2014)
Супрун В. М. - Поняття "концепт” у термінологічній системі філологічної науки (2014)
Мосієвич Л. В. - Парадигматика евфемізмів та дисфемізмів у художньому дискурсі (2014)
Плаксіна І. Ю. - Концептуальна домінанта як складова ідіодискурсу (2014)
Чорна С. С. - Педагогічна культура майбутніх викладачів вищої школи як науково-педагогічна проблема (2014)
Глущенко Г. Б. - Call: місце комп’ютерно-опосередкованого навчання іноземної мови в сучасній аудиторії (2014)
Бессараб А. О. - Підготовка електронного видання для забезпечення навчального процесу в університеті, Антоненко І. Ю., Семенець В. І. (2014)
Блинова Н. М. - Архітектонічні особливості офіційних інтернет-видань (2014)
Галацька В. Л. - Сучасна театральна публіцистика україни: аспекти функціонування інформаційного образу (2014)
Гиріна Т. С. - Рекламно-пропагандистський контекст розвитку дитячого радіомовлення в Німеччині, Пенчук І. Л. (2014)
Козиряцька С. А. - Структурно-семантична типологія заголовкового комплексу публікацій медичної проблематики, Пономаренко Л. Г. (2014)
Михайлова А. А. - Тематичні константи в пресі 1920-х років (2014)
Полєжаєв Ю. Г. - Тревел-журналістика у фокусі наукових досліджень: аналітичний огляд російського досвіду (2014)
Маринчак Н. В. - Анімалістичні телепрограми в умовах медіаконвергенції: специфіка взаємодії журналістської, операторської та редакторської майстерності (2014)
Чекштуріна В. М. - Семіогенез рунічного знака-символу (2014)
Відомості про авторів (2014)
До уваги авторів (2014)
Торкут Н. М. - Біографістика як метажанр: спроба теоретико-літературної ідентифікації феномена, Марінеско В. Ю. (2014)
Гребенюк Т. В. - Візуальний образ у літературному творі: когнітивні аспекти дискурсу (2014)
Черняк Ю. І. - Літературний дискурс як комунікативний феномен (2014)
Вещикова О. С. - Типологія літературного пролепсису в контексті наратологічних теорій часу (2014)
Шатова И. Н. - Проявления карнавальности и гротеска в "Лирической поэме для музыки” "Лесок” Михаила Кузмина (2014)
Супрун В. М. - Ідіопоетика художнього дискурсу письменників Нью-Йоркської групи (2014)
Криницька Н. І. - Екранізації науково-фантастичних творів Філіпа Кіндреда діка в контексті масової культури (2014)
Безродних І. Г. - Біографічний первень у ліриці поета-"кавалера” Джона Саклінга (2014)
Щербина М. А. - Пасторалізація у сфері соціокультурного життя Англії часів правління Єлизавети І (2014)
Храброва Г. М. - Мала проза англійського ренесансу в світлі сучасної гендерології (2014)
Кам’янець К. В. - Модерністичні дебюти в літературно-критичному часописі "The English Review” (2014)
Демко Т. В. - Від досвіду до невинності: поема Вільяма Блейка "Тіріель” (2014)
Литвак С. Я. - Дискусійні питання дослідження деяких іменникових і дієслівних категорій англійської мови, Гаврилюк Т. О. (2014)
Смурова Л. И. - Синтаксическая семантика конструкций "for+noun” в современном английском языке (2014)
Кирпиченко О. Е. - Проблема дослідження транспонування німецької лексики до східнослов’янських мов у ІХ–ХІХ століттях. (2014)
Яшкіна В. В. - Семантика звукових повторів і можливості її збереження при перекладі (мультилінгвальний аспект) (2014)
Мосієвич Л. В. - Концептуальна метафора як когнітивний механізм утворення евфемізмів та дисфемізмів (2014)
Зоська Я. В. - Тревел-журналістика: соціальний та ідеологічний виміри (огляд зарубіжних досліджень), Полєжаєв Ю. Г. (2014)
Пономаренко Л. Г. - Професійний портрет журналіста: моральна складова (2014)
Антоненко І. Ю. - Підручники українською мовою в умовах білінгвізму (2014)
Бессараб А. О. - Фотокнига – затребуваний ексклюзив сьогодення, Шепелева О. І. (2014)
Варех Н. В. - Міжкультурна комунікація як складник професійної діяльності працівника митної служби (2014)
Гиріна Т. С. - Історичні трансформації та рекламний потенціал дитячого радіомовлення Великобританії (2014)
Ковпак В. А. - Інформаційна культура особистості як умова створення єдиного інформаційно-комунікаційного простору нації (2014)
Темченко Л. В. - Комунікативні особливості публіцистики О. Гончара (до проблеми руйнування соцреалістичного канону) (2014)
Хітрова Т. В. - Регіональний градієнт національно-консолідованої моделі "соборної історичної пам’яті”: специфіка медійних репрезентацій (2014)
Гаркуша І. В. - Формування риторичної культури майбутніх фахівців з реклами у процесі професійної підготовки (2014)
Відомості про авторів (2014)
Янчій І. Р. - Обґрунтування органозберігаючих операцій при папілярній карциномі щитоподібної залози в пацієнтів, які були дітьми та підлітками на час Чорнобильської аварії, Болгов М. Ю., Богданова Т. І. (2014)
Зубкова С. Т. - Порушення електричної активності серця в молодих хворих на рак щитоподібної залози в поопераційному періоді внаслідок змін балансу електролітів і вегетативної регуляції, Совенко Т. К. (2014)
Булат О. В. - Вивчення мозкової гемодинаміки у хворих на автоімунний тиреоїдит у віковому аспекті (2014)
Янко Р. В. - Морфологическая структура щитовидной железы молодых крыс, получавших мелатонин (2014)
Шептуха С. А. - Возможности допплеросонографии в топической диагностике аденом паращитовидных желез, Черенько С. М., Черпак Б. Д. (2014)
Тарасенко Л. В. - Особливості формування статевої поведінки в пренатально стресованих щурів за умов дії німодипіну в критичний період статевої диференціації мозку (2014)
Сергійчук Ю. Т. - Корекція окремих ланок обміну серотоніну за експериментального цукрового діабету 2 типу, Конопельнюк В. В., Тихоненко Т. М., Кучмеровська Т. М. (2014)
Алтуніна Н. В. - Порушення діастолічної функції серця в постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2 типу (2014)
Горобейко М. Б. - Оцінка ефективності ультразвукової санації ран у хворих із синдромом діабетичної стопи (2014)
Шеремет М. І. - Автоімунний тиреоїдит. Сучасні погляди на патогенез та лікування (огляд літератури), Шідловський В. О., Сидорчук Л. П. (2014)
Пастер И. П. - Клинические исследования применения инкапсулированных β-клеток для лечения сахарного диабета 1 типа (2014)
Корпачева-Зиныч О. В. - Старый знакомый гликлазид: место в современной сахароснижающей терапии, Гурина Н. М., Кушнарева Н. Н. (2014)
Ювілеї (2014)
Новини (2014)
Васьков Ю. В. - Акмеологічний підхід до організації фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в аспекті особистісно орієнтованого навчання (2015)
Гнип І. Я. - Оцінка функціонального стану та якості життя студентів після перенесених гострих респіраторних вірусних захворювань (2015)
Запорожанов В. А. - К дискуссии о понятиях "координация" и "ловкость" в условиях физического воспитания, Борачински Т. (2015)
Киприч С. В. - Специфические характеристики функционального обеспечения специальной выносливости боксеров, Беринчик Д. Ю. (2015)
Козина Ж. Л. - Концепция индивидуального подхода в спорте, Прусик Кристоф, Прусик Екатерина. (2015)
Ольховик А. В. - Фізичний розвиток та фізична підготовленість студентів спеціальної медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом (2015)
Пічурін В. В. - Психологічна і психофізична підготовка як фактор зниження особистісної тривожності у студентів (2015)
Самоненко С. Б. - Динаміка розвитку координаційних якостей у дівчат 10-15 років (2015)
Стеценко А. І. - Особливості мотивації працівників державної служби з надзвичайних ситуацій України до фізичного самовдосконалення, Архипенко В. О. (2015)
Тропин Ю. Н. - Особенности соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля различных манер ведения поединка, Пашков И. Н. (2015)
Vasilios Giovanis - The evolution of the winter Paralympic games and sports, Eriketti Margari (2015)
Nowosielska-Swadzba D. - Physical activity as a health factor modifying heart rate variability (HRV), Zwolinska D., Jendrysek M., Podstawski R. (2015)
Требования к статьям (2015)
Батєєва Н. П. - Методика біомеханічного аналізу хореографічних рухів (на прикладі "гранд батман жете") (2015)
Бондаренко С. В. - Формування зорової працездатності студенток 17–18-ти років засобами зорового тренінгу на етапі адаптації до навчальних навантажень, Дарзинська Н. О., Сиділо Л. В. (2015)
Галаманжук Л. Л. - Влияние разных вариантов обучения основным движениям на физическую подготовленность 4-летних девочек с различной двигательной асимметрией (2015)
Заповітряна О. Б. - Особливості вегетативної регуляції серцевого ритму у борців різних вікових груп, Коробейніков Г. В., Коробейнікова Л. Г. (2015)
Кожанова О. С. - Використання методологічного підходу при відборі спортсменок в команди з групових вправ художньої гімнастики з урахуванням фактору сумісності, Нестерова Т. В., Гнутова Н. П., Гнутов Є. І. (2015)
Лопатенко Г. О. - Нові підходи до організації передстартової підготовки кваліфікованих спортсменів у одноборствах (на прикладі фехтування), Косік М. С., Косік Н. Л. (2015)
Маленюк Т. В. - Секційні заняття – пріоритетна форма організації процесу фізичного виховання студентів (на прикладі шейпінгу), Косівська А. В. (2015)
Таможанська Г. В. - Морфофункціональні та психологічні показники розвитку хлопців 11-12 років підготовчих медичних груп міських та сільських шкіл (2015)
Michael Chia - Body weight satisfaction and disordered eating among youth who are active in sport in Singapore, Marcus Lee. (2015)
Требования к статьям (2015)
Щедрова Г. П. - Концептуалізація наукових підходів до аналізу політичного євроінтеграційного процесу, Тиркус Ю. С. (2014)
Климончук В. й. - Взаємозалежність політичних свобод та глобалізаційних змін як проблема трансформації людської свободи (2014)
Новакова О. В. - Сучасні тенденції розвитку політичної участі українців (2014)
Проскуріна О. О. - Глобалізаційне інформаційне суспільство в реаліях сучасного світу (2014)
Ханстантинов В. А. - Соціальна згуртованість як феномен суспільно-політичного розвитку сучасної Європи (2014)
Shapovalenko M. - Legitimacy of transitive political regime (2014)
Зайдель М. І. - Європейська державність як результат протистояння влади та капіталу (2014)
Карчевська О. В. - Партнерська взаємодія громадянського суспільства і держави як умова стабілізації політичної системи України (2014)
Літвін Л. А. - Баланс сил у міжнародних відносинах:сутність та роль України (2014)
Мазур О. Г. - Методологя дослідження зовнішньої політики держав (2014)
Максимець Б. В. - Об'єднана партія визволення України: організаційні та програмові засади (2014)
Масловська О. М. - Порядок становлення дипломатичної служби України (2014)
Мелеганич Г. І. - Теоретико-методологічний дискурс щодо розуміння етнонаціональної політики України (2014)
Павлова Л. І. - Парламентська форма правління як засада функціонування парламентаризму (2014)
Ірха К. О. - Нові категорії політичної науки в умовах мережевого суспільства (2014)
Журжа І. В. - Русини чи українці: українська діаспора на південнослов'янських землях (2014)
Кондратенко О. Ю. - Український фактор становлення нового світового порядку (2014)
Стряпко І. О. - До проблеми визначення феномену правого радикалізму (2014)
Бондаренко А. Г. - Передатні й сполучені функції при модернізації політичної системи (2014)
Бобрик В. О. - Особливості адміністративної реформи в Словацькій республіці (2014)
Коваль Н. І. - Стан наукового опрацювання дефініції та проблеми дослідження політичного маркетингу (2014)
Ониськів М. В. - Вплив "Майдану-2014" на формування феномену громадської мобілізації (2014)
Поліщук О. О. - Фактори електорального процесу (2014)
Титул, зміст (2014)
Заболотний Д. І. - Аутохтонна β-агрегація білків: причини, молекулярні механізми та патологічні наслідки, Бєлоусова А. О., Зарицька І. С., Верьовка С. В. (2014)
Гула Н. М. - Протигрипозний еффект N-стеароїлетаноламіну, Чумак А. А., Рибалко С. Л., Дядюн С. Т., Асмолкова В. С., Бердишев А. Г., Косякова Г. В., Старосила Д. Б., Беньковська Л. К., Башта Ю. М. (2014)
Лабунець І. Ф. - Вплив нейротоксину "Купризону" на поведінкові реакції та морфофункціональні зміни нейронів головного та спинного мозку у мишей, Мельник Н. О., Кузьмінова І. А., Под’яченко О. В., Бутенко Г. М. (2014)
Сердюк А. М. - Проблеми оцінки ефективності надання медичної допомоги силам антитерористичної операції та населенню на південному сході України, Білий В. Я., Кундієв Ю. І., Цимбалюк В. І., Скалецький Ю. М., Рощін Г. Г., Верба А. В., Савицький В. Л., Жаховський В. О., Клівенко Ю. Ф. (2014)
Майданник В. Г. - Глобальні тенденції розвитку наукових досліджень у клінічній медицині (огляд літератури) (2014)
Резников А. Г. - Гормоны и рак: механизмы канцерогенеза, роста и резистентности к эндокринной терапии (обзор литературы и собственных исследований) (2014)
Кучеренко А. М. - Роль полиморфизма генов IL1B, IL6, IL8 и IL10 в развитии воспалительной реакции при рецидивирующих эрозиях роговицы у больных с решетчатой дистрофией роговицы, Дрожжина Г. И., Пампуха В. М., Пасечникова Н. В., Лившиц Л. А. (2014)
Речкіна О. О. - Соматотипові відмінності в дітей із різним ступенем тяжкості бронхіальної астми, Стриж В. О., Костроміна В. П., Ярощук Л. Б., Дорошенкова А. С. (2014)
Фещенко Ю. И. - Многосрезовая компьютерная томография во фтизиатрии ипульмонологии: программное обеспечение, Линник Н. И. (2014)
Запорожан В. М. - Світоглядна і апликативна функція біоетики в захисті і підтримці матері і дитини на прикладі стратегії протидії перинатальної ВІЛ-інфекції, Аряев М. Л., Котова Н. В. (2014)
Синяченко О. В. - Поражение легкиъх при системных васкулитах, Думанский Ю. В., Ермолаева М. В., Егудина Е. Д. (2014)
Левицкий А. П. - Гепатопротекторное действие антидисбиотических препаратов при экспенриментальном метаболическом синдроме, Левченко Е. М., Васюк В. Л. (2014)
Филипец Н. Д. - Влияние модуляторов ионных каналов на функцию почек в начальной стадии развития гистогемической гипоксии, Сирман В. М., Гоженко А. И. (2014)
X конгрес педіатрів України Актуальні проблеми педіатрії (Київ, 6-8 жовтня 2014 р.) (2014)
VIII з’їзд асоціації ендокринологів України (Київ, 20-22 жовтня 2014 р.) (2014)
ІІІ Національний конгрес "Інсульт та судинно-мозкові захворювання" (Київ, 6-8 листопада 2014 р.) (2014)
Члену-кореспонденту НАМН України М. М. Сергієнку — 80 років (2014)
Члену-кореспонденту НАМН України В. І. Лупальцову — 75 років (2014)
Академіку НАМН України О. Г. Резнікову — 75 років (2014)
Члену-кореспонденту НАМН України М. Г. Проданчуку — 60 років (2014)
Володимир Олексійович Бобров (2014)
Леонід Якимович Ковальчук (2014)
Зміст тому (2014)
Авторський покажчик (2014)
Гаврилюк Д. Я. - Синтез та протипухлинна активність нових неконденсованих похідних піразоліну з 1,2,4-тріазольним та бензазольними фрагментами в молекулах, Моcула Л. M., Вознюк О. В., Лесик Р. Б. (2012)
Банна Н. І. - Синтез та фармакологічна активність R-бензолоксамідоетанових кислот, Криськів О. С., Банний І. П., Савченко В. М. (2012)
Олексієнко Т. О. - Методи синтезу 2-ариламіно-4-метилхінолін-6-фенілсульфамідів та їх антимікробна активність, Гриценко І. С., Осолодченко Т. П. (2012)
Марчишин С. М. - Дослідження полісахаридів розхідника звичайного (glechoma hederacea L.), Гарник М. С. (2012)
Зотікова О. А. - Макро- та мікроелементний склад листя петрушки кучерявої, кореневої та листкової, Кисличенко В. С., Вельма В. В. (2012)
Криворучко О. В. - Амінокислотний склад листя sorbus aucuparia та sorbus domestіca, Кононенко А. В., Андрущенко О. О. (2012)
Шульга Л. І. - Мінеральний склад рослинного засобу під умовною назвою "Касдент", Пімінов О. Ф. (2012)
Кернична І. З. - Органічні і жирні кислоти листків шпинату городнього (2012)
Марчишин С. М. - Анатомічна будова коренів хамерію вузьколистого (chamerion angustifolium (L.) holub), Калушка О. Б., Островська Г. І. (2012)
Зарівна Н. О. - Вибір допоміжних речовин для отримання твердих капсул з густим екстрактом чебрецю повзучого, Грошовий Т. А., Вронська Л. В. (2012)
Хохленкова Н. В. - Вибір та обґрунтування складу нової мазі на основі густого екстракту кори дуба, Ярних Т. Г., Буряк М. В. (2012)
Толочко К. В. - Розробка технології супозиторіїв під умовною назвою "Трецивіт-прост", Ярних Т. Г. (2012)
Васенда М. М. - Дослідження складу та технології нанесення кишковорозчинної оболонки на таблетки-ядра магнію аспарагінату (2012)
Тригубчак О. В. - Вивчення режимів питомого тиску пресування на фармако-технологічні властивості таблеток кислоти ацетилсаліцилової (2012)
Демчук М. Б. - Розробка оптимального складу та умов нанесення плівкової оболонки на таблетки фамотидину з тіотріазоліном (2012)
Козачок С. С. - Якісний склад та кількісний вміст органічних кислот у зборі антиалергічному, Марчишин С. М., Виноградов Б. О. (2012)
Бондар В. С. - Високоефективна рідинна хроматографія в аналізі клопідогрелю, Аносова Л. С. (2012)
Євтіфєєва О. А. - Аналіз складних порошків аптечного виготовлення на відповідність вимогам державної фармакопеї України (2012)
Владимирова І. М. - Визначення тропанових алкалоїдів у траві нетреби звичайної (2012)
Євтіфєєва О. А. - Стандартизація підходів до оцінки випробування на ідентифікацію компонентів екстемпоральних лікарських засобів методом спектрофотометрії (2012)
Яковенко В. К. - Розробка та валідація методики кількісного визначення сенозидів у краплях складних "Пікосен", Георгіянц В. А., Вишневський І. А. (2012)
Посилкіна О. В. - Методичні підходи та інструменти побудови інтегрованих логістичних систем у фармації, Хромих А. Г. (2012)
Бушуєва І. В. - Організаційно-методологічна стратегія моделювання альтернативних версій щодо гарантованого надання фармацевтичних послуг із реалізації лікарських засобів і ветеринарних препаратів населенню україни з позицій ноофармації та нооетики, Пономаренко М. С., Загорій Г. В. (2012)
Ольхова І. В. - Дослідження арсеналу лікарських засобів для лікування дітей, хворих на гастрит і дуоденіт, Трохимчук В. В. (2012)
Немченко А. С. - Дослідження фармацевтичного ринку антибактеріальних препаратів для лікування постгрипозної пневмонії, Сімонян Л. С. (2012)
Гончарук Н. В. - Аналіз ринку антианемічних лікарських засобів (2012)
Олійник С. П. - Визначення потреби в антибактеріальних лікарських засобах для регіонального резерву на випадок надзвичайних ситуацій, Калинюк Т. Г., Євстратьєв Є. Є. (2012)
Бутко Я. О. - Вивчення можливого усунення побічної дії кремів з глюкокортикостероїдами на процес загоєння ран, Дроговоз С. М., Ляпунова А. М. (2012)
Штробля А. Л. - Дослідження антиоксидантних властивостей сухого екстракту з листя абрикоса на моделі адреналінової кардіопатії, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2012)
Луцак І. В. - Дослідження біохімічних механізмів адаптогенного впливу екстракту кори осики на моделі іммобілізаційного стресу в щурів, Штриголь С. Ю., Мельник А. В. (2012)
Бабій О. В. - Досвід застосування тилорону в клінічній практиці, Єрмощенко С. А. (2012)
Медвідь І. І. - Підбір умовно терапевтичної дози екстракту та настойки з листя шовковиці чорної на моделі тетрахлорметанового гепатиту, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2012)
Дроздова А. О. - Дослідження фармакокінетики діючих речовин у складі аерозолю методом in vitro (2012)
Підгірний В. В. - Гепатотоксичний вплив комбінованого застосування лансопразолу, метронідазолу і кларитроміцину (2012)
Бєляєва О. І. - Клініко-економічні характеристики фармакотерапії позалікарняної пневмонії у дітей, Трохимчук В. В. (2012)
Черкашина А. В. - Страхування суб’єктів клінічних досліджень в Україні: сучасний стан та перспективи, Котвіцька А. А., Колочавіна М. В. (2012)
Бекус І. Р. - Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі фармацевтичної хімії (2012)
Гуреєва С. М. - Дослідження асортименту допоміжних речовин, які використовують у лікарських засобах, зареєстрованих на території України, Лукашів О. І., Грошовий Т. А. (2012)
Завалько І. В. - Сучасний стан створення суспензій для застосування в офтальмологічній та отологічній практиці (2012)
До 100-річчя з дня народження видатного українського вченого в галузі фармації професора Миколи Туркевича (2012)
Титул, зміст (2012)
Бандура Т. Й. - Художня інтерпретація еволюції жіночого характеру в оповіданнях А.Свидницького (2012)
Віват Г. І. - Традиційний образ митця в ліриці українських дисидентів (2012)
Ворова Т. П. - Своєрідність художнього світу у казці "Горбоконик" П.П.Єршова (2012)
Гонюк О. В. - Модерністичні тенденції у збірці О.Маковея "Кроваве поле" (2012)
Заверталюк Н. І. - Мотив повернення на Батьківщину в романі "Майстер корабля" Ю.Яновського (2012)
Іртуганова Т. Р. - Руно орошенноє" Димитрия Туптала в історико-літературному дискурсі (2012)
Лаптєєва Ю. О. - Спеціфіка образно-символічного втілення духовно-естетичної концепції людини в нарисі Лесі Українки "Сліпець", Гонюк О.В. (2012)
Гробець О. В. - Психологічний канон гідного завершення земного буття в тексті "Не плачьте за мною ніколи" Марії Матіос (2012)
Корінлова К. О. - Художній світ війни у романі "Юлія,або запрошення до самовбивства" П.Загребельного (2012)
Кропивко І. В. - Жанровий поліфонізм оповідання Анатолія Дімарова "Сага про Джоя" (2012)
Кулакевич Л. М. - Міфомотив боротьби в романі Любка Дереша "Поклоніння ящіриці" (2012)
Мірошниченко Л. В. - Переосмислення фольклорних та міфіологочних елементів у романі Г.Тарасюк "Смерть-сестра моєї самотності" (2012)
Шаф О. В. - Мотив мандрів у творчості Сергія Жадана в контексті "Маскулінної безпритульності" (2012)
Городнюк Н. А. - Концепт одягу та семантика дендизму у романі Михайла Івченка "Робітні сили" (2012)
Коваленко О. А. Характер конфлікту і спеціфіка його вираження у творах Т.Шевченка періоду "Трьох літ" 104-111 - Характер конфлікту і спеціфіка його вираження у творах Т.Шевченка періоду "Трьох літ" (2012)
Подлєсна В. Ф. - Жанрова-стильова своєрідність ксомологічної казки "Дніпрової чайки" (2012)
Олійник Н. П. - Своєрідність характеротворення в українскій повісті 70-х років ХХ століття (2012)
Тараненко А. В. - Магія дитячих почуттів в українській прозі 70-80 років століття (2012)
Тимофєєва О. М. - Художнє втілення шахтарської тематики у творах Лева Скрипника (2012)
Щербина М. А. - Механізм стурктурування художнього світу та метатекстуальність у поемв "Пастуший календар" Е.Спенсера (2012)
Відості про авторів (2012)
Содержание (2015)
Рамусь М. О. - Стан тканин біологічних об'єктів під впливом сплавів металів, Рамусь А. М. (2015)
Голік В. П. - Захист пульпи зубів, які використовуються під опору незнімних конструкцій протезів, за запропонованою методикою, Гришанін Г. Г., Дюдіна І. Л., Янішен І. В. (2015)
Король М. Д. - Кровенаполнение сосудов альвеолярных отростков челюстей у лиц с интактными зубными рядами, Пехньо В. В. (2015)
Заблоцкая А. В. - Психоэмоциональный уровень удовлетворенности пациентов с полной потерей зубов съемными протезами и их информированность о возможной дентальной имплантации, Павлычко Р. Р. (2015)
Чертов С. О. - Методика виготовлення стереолітографічної моделі щелеп при проведенні субперіостальної імплантації (2015)
Савченко В. В. - Склад матеріалу для виготовлення ротових запобіжників спортсменам і методика їх виготовлення, Король М. Д. (2015)
"Комплексний підхід до реабілітації стоматологічних хворих" –Всеукраїнська науково-практична конференція (2015)
"Комплексний підхід до реабілітації стоматологічних хворих" Міжрегіональна науково-практична конференція "Стоматологія Придніпров’я" (2015)
XXIII студенческая международная заочная научно-практическая конференция "Молодежный научный форум: естественные и медицинские науки" (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського