Борецький В. Я. - Шляхи розвитку тембрального звукообразу кларнета у творчості українських композиторів впродовж ХХ століття (2014)
Чигер О. О. - Соціокультурна місія українських співаків діаспори у Шевченківських святкуваннях першої половини ХХ століття (за матеріалами празького архіву) (2014)
Назар-Шевчук Л. Й. - Поетикальні обрії жанру кларнетово-віолончельного фортепіанного тріо Є. Станковича "Квітучий сад ... і яблука, що падають у воду", Пришляк А. Р. (2014)
Левицький О. Г. - Діяльність польських диригентів у Львові впродовж ХІХ століття в контексті становлення галицької диригентської школи (2014)
Хай М. Й. - Структура кобзарсько-лірницьких товариств: цеховий статут і цехове argo, етнопедагогічні засади і реконструкція (2014)
Созанський Й. Й. - Жанрова палітра симфонічної музики композиторів української діаспори (2014)
Ван Ї. - Українські майстри вокального мистецтва в Китаї (про незабутні гастролі видатного українського співака Бориса Гмирі) (2014)
Сун Яньінь. - Здобутки китайських співаків у Міжнародному конкурсі оперних співаків ВВС в Кардиффі "Кардиффські голоси" або "Співак світу" (2014)
Величко О. Б. - "Досвід ґрунтовної скрипкової школи" Леопольда Моцарта у дзеркалі епохи Просвітництва (2014)
Смоляк О. С. - Збірник Йосифа Роздольського-Станіслава Людкевича "Галицько-руські народні мелодії" та його оцінка українськими вченими (2014)
Сільченко Т. І. - Важливість імпровізованої ляльки для майбутнього актора-лялькаря (2014)
Крипчук М. В. - Особливості символічної образності масового театру доби Просвітництва (2014)
Смоляк П. О. - Театральна діяльність осередку товариства "Просвіта" села Біла Тернопільського повіту у першій третині ХХ століття (2014)
Сидор М. Б. - Сакралізація внутрішнього середовища та навколишнього простору галицьких придорожніх каплиць як складова вираження їх духовної сутності (2014)
Матоліч І. Я. - Мистецтвознавча освіта у вищих навчальних закладах України (2014)
Волянюк Н. М. - Художні особливості колориту вишивки на жіночих сорочках північних районів Тернопільської області ХХ століття (2014)
Волошенко В. О. - Використання художнього металу в інтер’єрах громадських будівель міста Києва другої половини ХХ століття, Волошенко О. М. (2014)
Вольська С. О. - Народна тематика у творчості художників Тернопільського фарфорового заводу (2014)
Маркович М. Й. - Переваги світлодіодної технології в галузі освітлення (2014)
Автори номера (2014)
Андрущенко В. П. - Философско-психологические проблемы методологии познания психики, Яценко Т. С. (2012)
Максименко С. Д. - Становлення глибинної психології в Україні: розвиток психодинамічної теорії (2012)
Глузман О. В. - Науково-дослідна діяльність академіка НАПН України Т. С. Яценко в Кримському гуманітарному університеті (2012)
Андрущенко В. П. - Философский взгляд на проблемы развития психологии (2012)
Бондар В. І. - Критичне мислення суб’єктів наукової й практичної діяльності (2012)
Усатенко О. М. - Результати VІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару "Теоретичні та методологічні засади практичної психології: діагностика і корекція в їх єдності" (1–3 жовтня 2011 р., м. Ялта) (2012)
Аврамченко С. М. - Сучасні психоаналітичні дослідження проблеми нарцисизму (2012)
Богдан Т. В. - Діагностика і корекція в різних теоретичних підходах до психодрами (2012)
Гопка Ю. В. - Дезінтеграція та інтеграція психіки, Супруненко Я. В. (2012)
Педченко О. В. - Вияв інтеграційно-дезінтеграційних процесів в релігійній вірі, Калашник І. В. (2012)
Ставицька С. О. - Теоретико-методологічний та методичний інструментарій дослідження духовної самосвідомості особистості (2012)
Стасько О. Г. - Взаємозв’язок умовних цінностей суб’єкта з психологічними захистами (2012)
Царькова О. В. - "Почуття провини" у психоаналізі та екзистенціальній психотерапії (2012)
Байназарова А. З. - Діагностико-корекційні можливості неавторського малюнку у глибинному пізнанні (2012)
Бекетова К. С. - Диагностико-коррекционные возможности татуировки (2012)
Богуславська М. О. - Психодіагностична та психокорекційна спроможність казки (2012)
Вороновська Л. О. - Особливості використання методів пізнання психіки у процесі АСПН (2012)
Горобець Т. В. - Прояви суб’єктивної інтеграції психіки особистості у процесі групової психокорекції за методом АСПН, Нечипоренко О. В. (2012)
Гриньова Н. В. - Роль психокорекційного діалогу в психоаналітичній інтерпретації комплексу тематичних психомалюнків (2012)
Дроздова Д. С. - Інтерпретація архетипної символіки у діагностико-корекційному процесі АСПН (2012)
Карпенко Є. В. - Епістеміологічні джерела дослідження механізмів психологічного захисту (2012)
Лифар Н. Л. - До проблеми об’єктних відношень в психології (2012)
Магдич О. В. - Особливості пізнання принципу задоволення та принципу реальності в їх взаємозв’язках (2012)
Максименко О. Г. - Внутрішня депривація та її діагностика (2012)
Поляничко О. М. - Адекватність пізнання об’єктивної реальності психічного в процесі активного соціально- психологічного навчання (2012)
Приймачок В. О. - Дослідження взаємозв’язку агресії та страху методом активного соціально-психологічного навчання (2012)
Святка О. О. - Проблема пізнання і врахування опорів в роботі з неавторським малюнком (2012)
Усатенко О. М. - Психодинамічна методологія як необхідна передумова психодіагностики дисфункцій психіки (2012)
Харенко С. Г. - Проблеми глибинної психокорекції підлітків (2012)
Яценко Т. С. - Архетипність релігійної символіки в психомалюнках та зображувальному мистецтві, Педченко О. В., Маїк М. С. (2012)
Біла О. Г. - АСПН як метод психокорекції та наукового дослідження у порівнянні з традиційним підходом до експерименту (2012)
Богданова Н. Н. - Самосознание как предпосылка эффективности процесса АСПО (2012)
Бруннер Е. Ю. - К вопросу методологи и диагностики внимания и автоматизации обработки даннях корректурной пробы на основе офтальмологических колец Е. Ландольта (2012)
Драгола Л. В. - Використання метафори в діагностико-корекційному процесі АСПН (2012)
Дударенко І. С. - Диагностика суджений субъекта как путь познания его психической реальности (2012)
Магдич О. В. - Позитивна дезінтеграція та вторинна інтеграція в контексті гармонізації принципу задоволення та принципу реальності суб’єкта (психодинамічний підхід) (2012)
Магур Л. М. - Особливості динаміки особистісної рефлексії суб’єкта в психокорекційних групах за методом активного соціально-психологічного навчання, Бутенко О. П. (2012)
Овчаренко О. В. - Єдність діагностики та корекції в процесі пізнання глибинних цінностей суб’єкта (2012)
Святенко Ю. О. - Пізнання регресії сиблінгів засобами глибинної корекції (2012)
Сепчева З. С. - Активное социально-психологическое обучение и его результативность, Поляничко О. М., Царькова О. В. (2012)
Стасько О. Г. - Психічне здоров’я суб’єкта у контексті глибинно-психологічної корекції, Бондаревська Л. Л., Франчук О. Ю. (2012)
Стромило А. П. - Діагностика та корекція насильства над неповнолітніми (2012)
Яценко Т. С. - Діагностика в процесі метафоричної самопрезентації учасників АСПН з використанням архетипу тіста, Галушко Л. Я. (2012)
Андрєєв О. С. - Модель освіти на основі інтегративного системно-процесуального підходу (2012)
Білуха Т. І. - Нівелювання дисфункцій особистості та регресивних тенденцій психіки в процесі психокорекції майбутнього психолога-практика (2012)
Волошина В. В. - Специфіка професійної підготовки майбутніх психологів за спеціалізацією "психолог-консультант" та "психолог-тренер" (2012)
Генега А. І. - Аналіз проблеми вивчення емпатії у психологічній літературі та її роль у професійному становленні психолога-практика (2012)
Григорова И. Р. - Метод активного социально-психологического обучения и его глубинно-коррекционые возможности (2012)
Дметерко Н. В. - Рефлексивне мислення та його розвиток у процесі АСПН (2012)
Кутішенко В. П. - До проблеми духовного розвитку психотерапевта (2012)
Мелоян А. Е. - Психологічні особливості розвитку професійної компетентності у студентів- психологів, Дубинець О. В. (2012)
Солодухова Л. В. - Емпатійність психолога та її вивчення в процесі АСПН (2012)
Солодухова О. Г. - До питання організації психологічного супроводу студентів у навчальному процесі ВУЗУ (2012)
Сухоставська Л. О. - Сутність і структура професіоналізму та професійної компетентності психолога (2012)
Шайда А. Г. - Психофизиологические аспекты становлення профессионального мышления будущих учителей (2012)
Ярошенко В. С. - Бар’єри особистісної психокорекції майбутнього практичного психолога (2012)
Бугерко Я. М. - Рефлексивна психодіагностика як позиційний метод рефлепрактики (2012)
Власова Т. В. - Особенности детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, Миляева М. В., Королев Л. М., Суровцева Т. Н. (2012)
Генералова О. М. - Самооцінка та самоставлення наркозалежних (2012)
Герман Н. І. - Вплив музики на особистість, Панченко В. В. (2012)
Євтушенко І. В. - Вираження архетипів в культурі (2012)
Єгорова О. Б. - Гендерні відмінності в емоційних та поведінкових порушеннях у підлітків–представників молодіжних субкультур, Калмикова О. О. (2012)
Запорожченко О. В. - Психотерапевтичні аспекти у вченні сучасного індійського містика Бхагавана Шрі Раджніша (Ошо) (2012)
Камінська А. М. - Оптимізація взаємовідносин батьків з дітьми шляхом психокорекції за методом АСПН, Поляничко О. М., Усатенко О. М. (2012)
Капидинова С. Б. - Поликультурное воспитание этнготолерантности студенчества: анализ проблемы (2012)
Лазарева И. В. - Возможности рисуночной диагностики эмоционально-личностного отношения к себе детей дошкольного возраста и коррекция выявленных проблем, Грязнова С. В., Чернова Н. М. (2012)
Латышева М. А. - Проблема психосоматического развития в детском воздасте: подходы и методы исследования (2012)
Локтаева С. А. - Специфика проявлений лычностных свойств детей профессиональных военнослужащих и психологическое сопровождение семьи офицера (2012)
Матвіїшин А. М. - Захисні механізми як чинник породження і підтримання політичних ілюзій особистості (2012)
Мустафаев С. М. - Субъективный мир больных страдающих ишемической болезнью сердца и инфарктом миокарда (2012)
Примиська Л. М. - Особенности применения теста Кеттела в семейном консультировании (2012)
Прокопів Л. Я. - Методичні аспекти психологічної допомоги гіперактивним дітям (2012)
Сейдаметова С. И. - Копинг-стратегии и механизмы психологических защит у женщин с посттравматическими осложнениями (2012)
Сорокіна О. А. - Роль патопсихологічної діагностики у психокорекційній роботі (2012)
Чала О. А. - Деструктивна конфліктність як чинник порушення психологічного здоров’я юнацтва (2012)
Шестопалова К. М. - Критерії життєвої компетентності української ментальності на матеріалі аналізу семантичного простору паремій (2012)
Шестопалова О. П. - Особливості використання структурного підходу при консультуванні подружжя після розлучення (2012)
Шукалова О. С. - Емпірична база досліджень пізнавального інтересу як основного мотиву навчальної діяльності молодшого школяра (2012)
Скорик А. Я. - Медіакультура як реальність медіасередовища (2014)
Дуда Л. І. - Трансформація пісенних жанрів родинно-обрядового фольклору у бандурній творчості (2014)
Жишкович М. А. - Ігор Кушплер. Творча постать оперного співака крізь призму сценічних виступів та рецензій (2014)
Тучинська Т. І. - Сучасне музичне аматорство та комп’ютерні технології (2014)
Перепелиця М. Ю. - Театралізація – основна складова музики К. С. Цепколенко для дітей (2014)
Перепелиця О. О. - Критерії музично-виконавського професіоналізму (2014)
Бермес І. Л. - Поезія І. Франка "Червона калино, чого в лузі гнешся?" в хоровій версії М. Ластовецького: особливості прочитання (2014)
Зінків І. Я. - Жанр обробки народної пісні у творчості Миколи Колесси (2014)
Горак Я. Р. - Забутий Олександр Бережницький (2014)
Мірзоян К. О. - Мiф-ритуал у формуванні колективних музичних актів як джерело хорового гетерофонного співу (2014)
Гиса О. А. - Музикологічна діяльність Влодзімєжа Позьняка та Станіслава Голяховського в контексті музичного життя Польщі першої половини ХХ століття (2014)
Батанов В. Ю. - Універсалізм музичного професіоналізму в ХХ сторіччі й діяльність Юна Ісанга (2014)
Мошак Є. Г. - Методичні аспекти сучасного джазового гітарного виконавства (2014)
Смоляк О. С. - Збірник "Гаївки" Володимира Гнатюка – перше монографічне видання в Україні (2014)
Хе Цзяньхуй. - Принцип "баритонізації" басового голосу в партіях опер ХІХ сторіччя (2014)
Вишневська С. В. - Корифеї вокального мистецтва Прикарпаття (до 40-річчя чоловічого вокального ансамблю "Легінь") (2014)
Нємцова Л. О. - Українська хорова пісня в художній прозі Івана Франка (2014)
Цзен Тао. - Еволюція засад образно-стильової взаємодії на осі "Схід-Захід" у різних жанрах музичного мистецтва Європи ХVII–ХХ століть (2014)
Гулянич Ю. М. - Проблема фіксації музичного матеріалу в контексті сучасного інформаційного середовища на прикладі композиторської творчості Богдана Котюка (2014)
Юй Ле. - Останні сонати Олександра Скрябіна як явище індивідуального стилю композитора (2014)
Калин Р. Й. - Українська вокальна традиція в російському музичному просторі XVIII–XX ст.: проблема "культурного донорства" (2014)
Данканич Г. М. - Зіставлення явища культурної міграції та збереження зв’язків із вітчизняним мистецтвом (на прикладі педагогічної діяльності професора Надії Сафронової) (2014)
Гойсак В. Ю. - Співвідношення композиторського задуму й виконавської інтерпретації (на прикладі "Котекана" П. Свертса) (2014)
Ло Кунь. - Концертні виступи саксофоністів з України та Росії у Китаї у 2013–2014 роках (2014)
Копелюк О. О. - Формування композиторського стилю І. Карабиця (на прикладі фортепіанного циклу "Прелюдія і токата") (2014)
Шепеленко Н. Б. - Ораторія як жанрово-смислова модель світу у західноєвропейській традиції (2014)
Лукацька А. О. - Флейта в камерно-ансамблевій музиці Ф. Пуленка (2014)
Куркова І. С. - Збіги у виконавському репертуарі С. В. Рахманінова та В. С. Горовиця як фактор творчих біографій (на прикладі фортепіанних мініатюр Рахманінова) (2014)
Царук С. М. - У спільних пошуках національно-культурної ідентичності: Микола Лисенко та Олександр Мишуга (2014)
Александрова О. О. - До визначення концепту "духовність" в контексті творчості Г. Свиридова (2014)
Кучурівський Ю. С. - Хорова музика сучасних британських композиторів як об’єкт музикознавчого дослідження (2014)
Крипчук М. В. - Символічна образність масових видовищ Давньої Греції (на прикладі Діонісійських містерій) (2014)
Сільченко Т. І. - Пластична підготовка рук як один із головних компонентів акторської майстерності (2014)
Лачко О. Ю. - Становлення хепенінгу у театральній практиці ХХ століття (2014)
Бугайова В. О. - Розвиток системно-креативного мислення майбутнього режисера естради та масових свят (2014)
Смоляк П. О. - Театральний гурток села Буцнів Тернопільського повіту в культурно-просвітницькому русі першої третини ХХ століття (2014)
Сливка О. М. - Динаміка функціонування міжнародного фестивалю лялькових театрів "Обереги" (Івано-Франківськ) в контексті розвитку сучасного українського театрального мистецтва (2014)
Юрченко І. А. - Експериментальне формотворення в етнодизайні на рівні фахової освіти (2014)
Шнайдер А. Б. - В’язання та мереживо як техніки сучасного дизайну та мистецтва (2014)
Гілязова Н. М. - Вітраж як елемент декору в дизайні громадських та житлових приміщень Івано-Франківщини початку XXІ століття (2014)
Босий І. М. - Особливості дизайну меблів-трансформерів у країнах Західної Європи кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Рудак О. М. - Зображення історичних осіб у сучасному монументальному церковному малярстві України. Церква архистратига Михаїла в селі Верин на Львівщині (2014)
Автори номера (2014)
Горак Я. Р. - Виступи українських виконавців-інструменталістів у музично-критичній оцінці Володимира Садовського (2013)
Коменда О. І. - "Сoncerto rutheno" Олександра Козаренка: тематизм, принципи розвитку, особливості драматургії (2013)
Кущ Є. В. - Про деякі аспекти функціонування електромузичного інструментарію у музичній культурі другої половини ХХ століття (2013)
Легкун О. Г. - Концертне життя Кременеччини 20 – 30-х років ХХ столітття на сторінках часопису "Życie Krzemienieckie" (2013)
Сулій Н. Р. - Богородична тематика пісень "Богогласника". До питання студіювання української церковно-пісенної спадщини у контексті християнських світоглядних засад (2013)
Гойсак В. Ю. - Інтерпретація сучасного саксофонного репертуару (на прикладі "камерного концертино" Ж. Ібера) (2013)
Дедю О. Й. - Художньо-мистецькі аналогії життя і творчості Юліуша Словацького та Фридерика Шопена (2013)
Сун Жуй Лун. - Діяльність скрипаля з України Володимира Трахтенберга в контексті становлення професійного музичного життя Харбіну (2013)
Мамченко О. М. - Деякі психологічні аспекти виконавської інтерпретації п’ятої симфонії П. Чайковського (2013)
Заєць В. М. - Інтелектуалізація виконавського процесу як пріоритетний напрям українського баянного мистецтва (2013)
Паламар С. І. - Емоційна взаємодія у співтворчості вокаліста і концертмейстера (2013)
Сун Янынь. - Сучасні співаки Китаю у міжнародних конкурсах вокалістів України (2013)
Макаренко Л. П. - Засади фольклорної трансформації на основі дослідження третьої сюїти із симфонічного циклу "Українські танці" Л. Колодуба (2013)
Кириченко І. О. - Розважальна музика Галичини міжвоєнного періоду як передумова появи українського джазу (2013)
Ігнатова Л. П. - Музичний салон як феномен сучасної культури (2013)
Гаргай О. М. - Скрипкові мініатюри Адама Солтиса: досвід стильової атрибуції (2013)
Кужелев Д. О. - Про взаємовплив композиторської та виконавської творчості в сучасній баянній музиці (2013)
Шнур І. В. - Циганські романси-шлягери ХІХ століття як "культурні віруси" (на прикладі романсів О. Аляб’єва, О. Варламова та О. Гурільова) (2013)
Лютько Л. В. - "Шлюб проти волі" Е. Хумпердінка як один з перших зразків поствагнерівської музичної драми на комічний сюжет (2013)
Гуральна С. С. - Музично-стилістичний семіоз "Літургій" Порфирія Бажанського (2013)
Зайченко Х. С. - Мелодика церковних коляд Західного Поділля (2013)
Станіславська К. І. - До питання ескалації театральності у культурі ХХ – початку ХХІ століть (2013)
Сорока І. І. - "Підтекст": до визначення змісту поняття у системі К. Станіславського (2013)
Бородченко Н. В. - Передумови створення внутрішнього середовища сучасних багатофункціональних видовищних комплексів та суспільно-культурних центрів (2013)
Волянюк Н. М. - Народна вишивка Тернопільської області у вітчизняній історіографії ХХ століття (2013)
Дутка В. В. - Методи проектування в дизайні одягу (2013)
Панфілова О. Г. - Людвік Гроновський – відомий майстер фотографії на Кременеччині (2013)
Мельник У. В. - Динаміка змін у формах міського простору кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Пацалюк І. І. - Можливості образотворчого мистецтва у формуванні художньо-естетичної культури молодших школярів (2013)
Павлович О. В. - Кременець у творчості Євгена Удіна (2013)
Квич Л. М. - Ікона Зарваницької Богородиці: мистецький аспект (2013)
Михайлевська Г. О. - Художня продукція скляного заводу в Бережанах (2013)
Вербіцька І. О. - Особисті охоронні предмети-обереги: історія, типологія, художні особливості (2013)
Пічкур М. О. - Розвиток проектної уяви майбутнього дизайнера засобами автоматичного малювання (2013)
Стребкова І. В. - Становлення Вижницького коледжу декоративно-прикладного мистецтва (2013)
Автори номера (2013)
Ніколайчук Н. М. - Особистісна зумовленість рефлексії у процесі формування професійної мотивації майбутнього вчителя (2012)
Моштук В. В. - Проектно-технологічна діяльність як фактор адаптації майбутнього вчителя технологій і креслення до професійно-педагогічної діяльності (2012)
Сопівник Р. В. - Еволюція ідей відбору та формування якостей лідера у процесі фахової підготовки майбутніх аграріїв (2012)
Токарчук О. М. - Математична компетентність як складова професійної підготовки майбутнього економіста (2012)
Рубель Н. В. - Ефективність відкритої системи підготовки майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі (2012)
Гусак А. Л. - Інформативна компетентність студентів непрофільних спеціальностей: результати констатаційного експерименту (2012)
Федорищак Р. Л. - Мирон Кордуба та українське підручникотворення на початку ХХ століття (2012)
Ячменьова О. М. - Педагогічна діяльність отця Йосафата Воротняка (2012)
Мочан Т. М. - Особливості впливу сім’ї на естетичне виховання дітей на Закарпатті у 20–30-ті роки ХХ століття (2012)
Навольська Г. І. - Особливості навчання латинської мови в єзуїтських колегіях на українських землях XVII–XVIIІ століття (2012)
Сопіга В. Б. - Методичні особливості використання наочних посібників на заняттях автосправи у 50–80-ті роки ХХ століття (2012)
Дидик В. М. - Проблеми формування культури здоров’я учнівської молоді в періодичних виданнях Західної України 1900–1939 рр. (2012)
Морська Л. І. - Сутність і визначення комунікативних стратегій у професійному дискурсі (2012)
Терещук Д. Г. - Особливості розвитку іншомовних комунікативних стратегій у говорінні (2012)
Мартинова Р. Ю. - Аналіз методів навчання іноземного професійного мовлення майбутніх журналістів у педагогічній теорії та практиці, Гулала-Нурй А. (2012)
Кордонова А. В. - Лінгводидактичні особливості процесу іншомовного самонавчання (2012)
Федорова І. А. - Етапи навчання англомовного ділового повідомлення (2012)
Терещук В. Г. - Організація процесу запам’ятовування нового лексичного матеріалу на основі віртуального навчального середовища (2012)
Жовтюк Н. П. - Психолінгвістичні аспекти формування лексичної компетентності у процесі навчання англійської мови після німецької (2012)
Петрова Н. М. - Алгоритмізація навчальної діяльності майбутніх педагогів у контексті формування їх інтелектуальної культури (2012)
Жирська Г. Я. - Концептуальні засади змісту предмета "Основи здоров’я" для загальноосвітніх навчальних закладів, Кікінежді О. М., Будна Н. О. (2012)
Муніч Н. В. - Вивчення ландшафтознавчих понять у курсі шкільної географії: теоретико-методологічний аспект (2012)
Фрейман С. -Д. - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у Польщі (2012)
Ольхувка П. - Роль і завдання молодіжних центрів кар’єри та пунктів посередництва праці як інституцій ринку праці у Польщі (2012)
Закордонець Н. І. - Можливості реалізації передових ідей швейцарського досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах України (2012)
Терещук А. І. - Зарубіжний досвід профільної підготовки старшокласників (2012)
Щур Н. М. - Стандартизація професійної підготовки вчителів природничих дисциплін у США (2012)
Білецька І. О. - Загальна характеристика концепцій, теорій та науково-методичних підходів до вивчення іноземних мов у США (2012)
Шандрук С. І. - Проблема ефективного вчителя в порівняльній педагогіці США (2012)
Левчик Н. С. - Еволюція системи освітньої підготовки молоді до батьківства у США та Великій Британії (2012)
Жорняк Н. Є. - Особливості канадської сфери туризму і туристської освіти (2012)
Царик Л. П. - Досвід підготовки студентів географічних факультетів на засадах сталого розвитку, Янковська Л. В. (2012)
Іваньо Ю. Ю. - Визначення рівнів готовності школярів до вибору професії типу "людина – художній образ" як проблема педагогічної діагностики (2012)
Кучеренко І. А. - Типи і структура розвитку комунікативних умінь і навичок у лінгводидактиці (2012)
Грушко В. С. - Формування соціологічного мислення у майбутніх педагогів: теоретичний аспект (2012)
Андрушків Б. М. - Особливості реформування освіти і науки в умовах суспільних трансформацій в Україні, Владимир О. М., Погайдак О. Б. (2012)
Вихор С. Т. - Гендерна автобіографія як метод вивчення процесів гендерної соціалізації (2012)
Тадеєва Т. В. - Теорія самодетермінації Дісі-Раяна і навчальна мотивація (2012)
Горак Я. Р. - Володимир Садовський і українське хорове виконавство у Галичині кінця ХІХ–початку ХХ століття (2013)
Бадалов О. П. - Чернігівський академічний народний хор: етапи становлення і розвитку (2013)
Лемех Л. А. - Поняття архетипу в культурологічному дискурсі (2013)
Яницький Т. Й. - Авторський тип перекладення на прикладі варіацій на тему української народної пісні "Йшли корови із діброви" С. Баштана (2013)
Максименко Л. В. - Творчий портрет Олександра Мельника в контексті розвитку саксофонного мистецтва України (2013)
Ян І. М. - Музично-театральна культура Слобожанщини в структурі соціокультурних процесів останньої третини ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Мартинюк Т. В. - Періодизація та методологічна зорієнтованість наукової спадщини В. Медушевського (2013)
Ярко М. І. - Парадигма етнонаціональної ідентичності української музичної творчості як пріоритетна дослідницька проблема сучасного вітчизняного музикознавства (2013)
Куркова И. С. - Владимир Горовиц как преемник Сергея Рахманинова в интерпретации Третьего фортепианного концерта (2013)
Шевченко Н. С. - Універсальна практика вокаліста-виконавця у презентації творчості сучасного українського композитора (2013)
Сємикін В. Г. - Драматургічні особливості одночастинної фортепіанної сонати у творчості М. Метнера (2013)
Сун Жуй Лун. - Діяльність першого симфонічного оркестру Харбіну в контексті російсько-китайських музичних зв’язків (2013)
Сун Яньін. - Роль російських педагогів у становленні вокальної освіти у Китаї першої половини ХХ століття (на прикладі діяльності Володимира Шушліна) (2013)
Легкун О. Г. - Хорове мистецтво Південно-Західної Волині 20–30-х років ХХ століття (2013)
Молчанова Т. О. - Концептуальна етимологія та культурологічні передумови становлення фаху піаніста-концертмейстера (2013)
Олійник Д. Б. - Однорядний ксилофон у міській музичній культурі Західної Європи кінця XV–XVIII століть (2013)
Нискогуз І. А. - Втілення етнохарактерності у творчості Олександра Козаренка (2013)
Варнава Р. А. - Універсалізм творчої діяльності Василя Барвінського як відображення певної риси українського менталітету (2013)
Юзюк З. І. - Фортепіанна музика для дітей у творчості В. Барвінського, Н. Нижанківського та М. Скорика (до ювілеїв композиторів) (2013)
Швидків Г. Р. - Значення педагогічних та морально-етичних принципів професора Валерія Висоцького для розвитку сучасної львівської вокальної школи (2013)
Зінків І. Я. - Бандури Василя Герасименка: від "Львів’янки" до харківської бандури (2013)
Токач Ю. С. - Про інтерпретацію струнного квартету G dur op. 106 Антоніна Дворжака (2013)
Гуцал-Римар Р. С. - Концертно-виконавська діяльність галицьких і подільських співацьких колективів "Просвіти" (порівняльний аналіз) (2013)
Лемішка Я. П. - Диригентсько-хорова діяльність Богдана Іваноньківа (2013)
Крипчук М. В. - Особливості створення масових свят на Луганщині у 20–30-х роках ХХ століття (2013)
Москвічова Ю. О. - Театральні тенденції сучасної Вінничини (2013)
Кукуруза Н. В. - Засади візуалізації літературної композиції в сучасному культурно-мистецькому просторі (2013)
Стребкова І. В. - Темістокль Вірста: французький художник з Буковиною в серці (2013)
Бородченко Н. В. - Концептуальные подходы формирования дизайна среды в контексте развития современных научных направлений (2013)
Степанчук Т. А. - Творчість Тетяни Галькун як відображення кордоцентричного світовідчуття (2013)
Гілязова Н. М. - Український вітраж (техніка виконання та технологія виготовлення) (2013)
Марищук Т. В. - Художньо-промислові тканини в Україні другої половини ХХ – початку ХХI століття (досягнення та перспективи галузі) (2013)
Осадца М. З. - Етнографічні мотиви в архітектурних краєвидах українських художників періоду романтизму (2013)
Волянюк Н. М. - Класифікація технік народної вишивки Тернопільщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Вольська С. О. - Розвиток народної кераміки Західного Поділля кінця ХІХ–ХХ століття (2013)
Мацишина З. А. - Особливості виховання національної культури учнів у школах України засобами декоративно-прикладного мистецтва (2013)
Рублевська Н. В. - Роль музеїв в етновихованні молоді (на прикладі Тернопільського краєзнавчого музею) (2013)
Маркович М. Й. - Художні світильники через призму народного мистецтва (2013)
Дячок О. М. - Сакральні святині Тернопільщини, Дячок В. Ю. (2013)
Автори номера (2013)
Чепелєва Н. В. - Розвиток особистості у контексті постнекласичного методологічного підходу (2012)
Яценко Т. С. - Внутрішня динаміка психіки та її врахування в глибинній корекції (2012)
Лушин П. В. - Технология краудсорсинга: перспективы развития в психологии, Бричник В. А. (2012)
Ставицька С. О. - Самооцінка реалізації життєвих цілей особистості у процесі розвитку самосвідомості (2012)
Шевченко Н. Ф. - Аксіологічний аспект підготовки практичних психологів у вищих навчальних закладах (2012)
Мірошник З. М. - Індивідуально-стильові особливості педагогічної діяльності вчителя початкових класів (2012)
Походенко С. В. - Політичний вибір особистості як предмет психологічного дослідження (2012)
Романюк Л. В. - Університетський простір становлення цінностей особистості (2012)
Філенко І. О. - Ціннісні основи професійного розвитку особистості (2012)
Бобіна О. В. - Модель психологічної підготовки майбутніх спеціалістів з комп’ютерних технологій до професійної діяльності, Чугуєва І. Є. (2012)
Щіпановська О. Р. - Здоров’я особистості як багатовимірний соціокультурний феномен (2012)
Бевзюк І. М. - Окремі аспекти методологічних підходів психологічних знань у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх прокурорів (2012)
Дворник М. С. - Практики відтермінування як соціально-психологічний конструкт (2012)
Овчаренко О. В. - Цілісність психічного в контексті принципів голодинаміки (2012)
Півень С. М. - Дослідження особливостей усвідомлення життєвого досвіду методом автобіографії (2012)
Репецька А. В. - Теоретичні засади дослідження екзистенціальної рефлексії як виду особистісної рефлексії (2012)
Романова Ю. В. - Теоретичний аналіз підходів до вивчення професійного мислення у психології (2012)
Хачатурова Х. М. - Психологічний захист особистості в системі адаптації до нового культурного середовища (2012)
Хомчук О. П. - Підходи, теорії та концепції до вивчення проблеми впевненості у собі (2012)
Бородулькіна Т. О. - Метафора в процесі професійної підготовки майбутніх психологів (2012)
Вознюк А. В. - Особливості розвитку мотивації управлінської діяльності у керівників освітніх організацій (2012)
Данильченко Н. О. - Підготовка майбутніх практичних психологів до психодіагностичної роботи (2012)
Іванеко Ю. В. - Активні методи навчання як засіб актуалізації особистісного сенсу в пізнавальній діяльності студентів (2012)
Ігумнова О. Б. - Корекція негативних психічних станів у студентів вищих навчальних закладів (2012)
Мотрук Т. О. - Аналіз результатів корекції негативних емоційних станів ігрозалежних юнаків (2012)
Омельченко Я. М. - Особливості формування здатності особистості до зрілих стосунків у рамках психодинамічного підходу (2012)
Пилипенко Н. Г. - Психолого-педагогічні можливості оптимізації життєвих стратегій молоді (2012)
Світич С. А. - Результати психологічного дослідження готовності вчителів початкової школи до роботи з соматично ослабленими школярами (2012)
Сімко Р. Т. - Особливості застосування психологічних тренінгів у процесі підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС до діяльності в екстремальних умовах (2012)
Сняданко І. І. - Особливості формування психологічної готовності студентів технічних університетів до професійно-управлінської діяльності (2012)
Руденок А. І. - Чинники забезпечення формування професійної готовності майбутніх психологів до запобігання та подолання сімейних конфліктів (2012)
Чернявська В. В. - Формування кар’єрних орієнтацій в процесі підготовки майбутніх практичних психологів (2012)
Блинова О. Є. - Психологічні особливості етнічної ідентифікації студентів різних регіонів України (2012)
Горожанкіна О. Ю. - Ментальність як відображення духовності особистості (2012)
Клименко І. В. - Реклама як інструмент соціалізації та розвитку духовності студентської молоді (2012)
Литвиненко О. О. - Психологічні особливості сприймання літературних текстів, як комплексного процесу самовдосконалення особистості (2012)
Наконечна М. М. - Психологічні умови формування здатності до допомагаючої поведінки, Никоненко Ю. П., Марченко В. Б., Кушнір Л. М. (2012)
Праченко (Рябкіна) О. К. - Психологічні особливості толерантності в юнацькому віці (2012)
Скок А. Г. - Толерантність як показник духовності студентської молоді (2012)
Хоменко К. В. - Науково-теоретичні засади проблеми вивчення цінностей особистості (2012)
Цілинко І. О. - Теоретичний аналіз впливу драматичних ситуацій на емоційну сферу особистості (2012)
Чижиченко Н. М. - Вивчення психологічних особливостей прояву оптимізму в ранньому юнацькому віці (2012)
Шевчук З. М. - Дослідження життєвих цінностей як передумови розвитку духовного потенціалу в юнацькому віці (2012)
Щербакова І. М. - Освітньо-виховні технології психолого-педагогічної допомоги студентам у кризових ситуаціях (2012)
Анопрієнко О. В. - Cім’я як чинник виникнення психоемоційних порушень підлітків (2012)
Емішянц О. Б. - Індивідуально-психологічні особливості підлітків-наркоманів з невротичними симптомами (2012)
Гетьман Т. О. - Профілактика та збереження здоров’я молодших школярів (2012)
Горбаль І. С. - Вплив життєстійкості на задоволеність життям мешканців геріатричного пансіонату (2012)
Гула Н. В. - Психологічні особливості дослідження домінуючих негативних психічних станів у студентів (2012)
Пов’якель Н. І. - Психологічні передумови виникнення стресових реакцій особистості, Зайчикова Т. В. (2012)
Замша А. В. - Особливості розвитку мислення підлітків з порушеннями психофізичного розвитку (2012)
Захарченко В. Г. - Мистецтво дитячо-батьківських стосунків (2012)
Кравчук С. Л. - Психологічні особливості образи як негативного емоційного прояву особистості (2012)
Лах К. О. - Дослідження адаптативності копінгу та вираженості обсесивно-компульсивної симптоматики (2012)
Макарчук Л. О. - Особливості функціонування поведінкової сфери підлітків з порушенням інтелектуального розвитку (2012)
Макарчук Н. О. - Специфіка психологічного супроводу підлітків з порушенням інтелектуального розвитку (2012)
Марініна В. М. - Психічне здоров’я спеціаліста як критерій ефективності стилю професійної діяльності (2012)
Мельниченко В. Є. - Психологічні умови упередження агресивної поведінки підлітків з порушенням інтелектуального розвитку (2012)
Олефір В. О. - Особистісний потенціал як фактор психологічного благополуччя (2012)
Прокопенко О. А. - Особливості емоційної саморегуляції підлітків з порушенням інтелектуального розвитку (2012)
Сазонова О. В. - Дослідження співвідношення емоційної зрілості та стійкості з домінуючими копінг-стратегіями у студентів ВНЗ (2012)
Семків І. І. - Суб’єктивне благополуччя як психологічна винагорода за проявлену соціальну активність (2012)
Ставицький О. О. - Психологія ставлення до інвалідизованих (за результатами використання методики "Незакінчених речень") (2012)
Ходан В. П. - Парапсихологічна терапія в попередженні хвороб ноогенної симптоматики (2012)
Шебанова В. І. - Проблематика механізмів психологічного захисту (2012)
Шелестова О. В. - Вплив досвіду депривації на психічні процеси дітей дошкільного віку (2012)
Бурлачук Л. Ф. - Дислексія як індикатор гіперактивного розладу у дітей молодшого шкільного віку, Перепада О. М. (2012)
Бабатіна С. І. - Психологічна структура темпоральності у студентів різного віку (2012)
Бондар Н. Є. - Психологічні особливості самопрезентації студентської молоді в соціальних мережах інтернет, Бондар Ю. І., Дубовська К. М. (2012)
Васьківська С. В. - Аналіз заміщених емоцій та способи роботи з ними в консультуванні (2012)
Гаврилькевич В. К. - Опитувальник загальних особливостей характеру (адекватності самооцінки, алекситимії, ставлення до серця) та його апробація (2012)
Гришина А. В. - Динамика мотивации обучения в вузе студентов технических спеціальностей, Косцова М. В. (2012)
Дворніченко Л. Л. - Біографічний метод і його потенціал у дослідженні професійної орієнтації (2012)
Коваленко А. В. - Виртуальная личность: игровые практики и самопрезентация в web (2012)
Нікітіна О. П. - Оптимізація самовідношення як одна з основ вироблення конструктивного ставлення студенства до грошей (2012)
Паньковець В. Л. - Особливості виявлення професійного стресу в працівників організацій (2012)
Першина А. В. - Технології психодіагностики адаптації студентів-іноземців до навчання у ВНЗ України (2012)
Томіліна О. Л. - Теоретичний аналіз розвитку екологічних уявлень особистості (2012)
Скляренко О. М. - Теоретичні та практичні аспекти впровадження когнітивно-поведінкового підходу у психотерапії інтерналізуючих розладів у дітей (2012)
Стеценко Н. Д. - Дослідження психологічних показників пам’яті і мислення спортсменів як наукова проблема вищої школи (2012)
Цешнатій О. Б. - Досвід використання методики рат у гендерній психології (2012)
Благодир Н. Ф. - Використання інноваційних психотехнологій формування саморозуміння в процесі професійного становлення майбутніх психологів (2012)
Бушуєва Т. В. - Змістові особливості я-концепції як копінг-ресурсу стратегій копінг-поведінки студентів–психологів, Отич Д. Д. (2012)
Бущак Г. А. - Когнітивно-стильові характеристики та їх вплив на репертуар інтелектуальної поведінки особистості (2012)
Василевська О. І. - Соціальний інтелект в професійному становленні практичних психологів (2012)
Губеладзе І. Г. - Актуалізація психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності студентів сільського походження під час навчанння у ВНЗ (2012)
Климентович О. - Взаємодія сенсотворчих процесів та управлінської діяльності (2012)
Котлярова А. В. - Інтелектуальний розвиток особистості студента в системі психологічних детермінант (2012)
Распутько Ю. В. - Роль захисних механізмів у перебігу внутрішньоособистісних конфліктів (2012)
Собуцька Л. І. - Структурні компоненти професійної ролі (2012)
Тимошенко О. А. - Підготовка майбутніх психологів до експертної діяльності, Наконечна М. М. (2012)
Федоренко А. Ф. - Психологічні особливості формування професійного адаптивного потенціалу майбутніх психологів під час навчання у ВНЗ (2012)
Ханецька Т. І. - Формування культури мовленнєвого спілкування майбутніх психологів у системі фахової підготовки (2012)
Федорків О. П. - Галицька преса першої третини ХХ століття як один з рефлекторів процесу професіоналізації музичної освіти (2012)
Сташевський А. Я. - Фольклоризм та неофольклоризм баянної творчості Віктора Власова 1960–70-х років (2012)
Ліва Н. В. - Синкретизм тематичного космосу романтиків ХІХ століття та рок-музикантів у контексті аксеології малої культурної традиції (2012)
Помпа О. Д. - Внесок національних меншин у формування хореографічної культури житомирського краю (2012)
Романюк Л. Б. - Діяльність польських музично-театральних товариств Станіславова на зламі ХІХ–ХХ століть (2012)
Сенькович А. Я. - Бароковий кларнет в європейській музично-культурній традиції першої половини XVIII століття (2012)
Степанець М. О. - Феномен харизми як чинник художнього впливу музиканта-виконавця на слухачів (2012)
Чернецька С. Ю. - Світова фольклорно-фестивальна традиція: історична ретроспектива та тенденції сьогодення (2012)
Горак Я. Р. - Музично-видавнича діяльність Володимира Садовського (2012)
Максименко Л. В. - Французька саксофонова школа: дискурс розвитку та сучасний стан (2012)
Мартинова Н. І. - Джазові ідіоми у фортепіанних творах французьких композиторів початку ХХ століття (2012)
Тихий С. В. - Підручник Надії Горюхіної "Вчення про музичну форму" і проблеми його україномовної інтерпретації (2012)
Вакалюк П. В. - Український художньо-дидактичний репертуар для труби (2012)
Чумак Ю. В. - До питання поєднання композиторської, науково-методичної та публіцистичної сфер Віктора Власова (2012)
Проців І. В. - Композиції Євгена Станковича для кларнета соло в контексті полікультурних естетико-мистецьких і виконавських тенденцій (2012)
Конончук В. О. - Музично-театральна творчість Анатолія Кос-Анатольського: від класики до розважального жанру (2012)
Антонюк-Гуральна С. С. - "Літургія", укладена Станіславом Людкевичем: стилістичні особливості (2012)
Опанасюк О. П. - Кінець стилю чи інтенціоналізм? (до питання характеристики інтенціонального стилю) (2012)
Варнава Р. А. - Борис Лятошинський – Володимир Барвінський: порівняльно-типологічний аналіз творчості в контексті психологічних характеристик митців (2012)
Смоляк О. С. - Фольклорні засади творчості композитора Євгена Купчинського (2012)
Ізваріна О. М. - Режисерське мистецтво в українському музичному театрі Другої половини XIX cтоліття (2012)
Кусяк І. О. - Роль сценічної мови в трансформаційному процесі ціннісних орієнтацій сучасного актора (2012)
Ванюга Л. С. - Перші гастролі Тернопільського обласного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка (2012)
Хім’як В. А. - Режисерські новації Анатолія Бобровського у постановці Комедії "Мартин Боруля" 1983 року (2012)
Смоляк П. О. - Діяльність Денисівського аматорського театрального гуртка в контексті культурно-просвітницького руху Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (2012)
Беднар В. А. - Культурно-мистецьке середовище формування творчої особистості Олександра Грена: європейська та українська специфіка (2012)
Кротова Т. Ф. - Аристократична та революційна мода у Франції кінця XVIII століття: етап зародження нових форм класичного костюма (2012)
Тихонюк О. В. - Традиції української народної витинанки у творчості сучасних майстрів (2012)
Бех Л. В. - Синьо-біла кераміка як результат та стимул міжкультурного обміну (2012)
Дячок В. Ю. - Творчий внесок Михайла Нетриб’яка в архітектурний простір Тернопільщини (2012)
Поднєжна К. В. - Характеристика традиційних та новаторських методів і прийомів виконання писанок (2012)
Вербіцька І. О. - Лялька-мотанка – художній оберіг у декоративно-прикладному мистецтві України (2012)
Гілязова Н. М. - Вітражі громадських приміщень Івано-Франківщини початку XXI століття (2012)
Теслюк І. С. - Природнича тематика в оздобі українського вибійчаного текстилю (2012)
Тобілевич Г. М. - Вплив декоративної пластики на формування художнього образу сучасного міста (2012)
Рублевська Н. В. - Образотворче мистецтво на виставках у Тернопільському обласному художньому музеї в перші роки його діяльності (1991–1992 роки) (2012)
Янощак-Пшибила О. Я. - Формування коломийського стилю в кераміці (2012)
Шпільчак У. В. - Архітектурний декор історичної частини міста Івано-Франківська (2012)
Автори номера (2012)
Волошин Ю. В. - Статево-вікова та шлюбна структура населення міста Полтави в другій половині XVIII століття (2011)
Стрілець В. В. - Ідейні підходи Українських радикал-демократів до питання прав людини (2011)
Радько П. Г. - Новітня Українська історіографія про образ козацького полковника як учасника державотворення (2011)
Цубенко В. Л. - Боротьба бузького козацького війська проти військових поселень кавалерії (1817-1818 роки) (2011)
Тріпутіна Н. П. - Дитячий будинок: від ідеї до її втілення (20-ті роки XX століття) (2011)
Сітарчук Р. А. - Піонер прововідництва штундизму в Українських землях (2011)
Бабенко Л. Л. - Відображення діяльності митрополита Йосифа Сліпого у документах радянських органів державної безпеки (2011)
Год Б. В. - Екуменічна ідея у творчості Еразма Роттердамського, Год Н. В. (2011)
Земський Ю. С. - Джерела походження та причини впровадження в політиці Російської імперії середини XIX століття націоналізаційної технології (2011)
Троян С. С. - Колоніальна політика кайзерівської Німеччини у форматі боротьби за "місце під сонцем" (1896-1900 роки) (2011)
Год Б. В. - Полтавський педінститут у 1960-1980-их роках, Єрмак О. П. (2011)
Тронько Т. В. - Сьомий всеукраїнський науково-практичний семінар зі всесвітньої історії у Полтаві (2011)
Марочко В. І. - Єрмак О. П. Історія водопровідно-каналізаційного господарства міста Кременчука.-Кременчук: ТОВ "Кременчуцька міська друкарня", 2010. – 340 с., 84 іл. (2011)
Снігуренко В. М. - Слов’янський збірник (Текст): збірник науково-публіцистичних праць / Уклад. Безобразова Л. Л.; Слов’янський клуб м. Полтави. – Вип. 10. – Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2011. – 432 с. (2011)
Довідка про авторів (2011)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2011)
Вихідні дані (2011)
Кравченко П. А. - Аналіз історичного процесу в українській історичній та філософській думці на межі XIX — XX століть, Мельник А. І. (2011)
Лахно В. І. - Чисельність і статевовікова структура полтавських остарбайтерів у контексті демографічного аналізу (2011)
Чернієнко Д. А. - Українські селяни на Південному Приураллі: основні етапи переселення та особливості матеріальної культури (2011)
Куйбіда В. В. - Народно-науковий етап становлення природознавства (2011)
Ленченко Ф. І. - Виникнення і діяльність Київської спілки споживчих товариств (1908-1913 роки) (2011)
Нікітенко К. В. - Розв’язання проблеми кадрів фінансово-банківської системи УСРР в умовах перших п’ятирічок (2011)
Нагорний В. В. - Розгляд судових справ за участю православних сектантів українських губерній Російської імперії в ХІХ столітті: особливості процесуального провадження (2011)
Якимчук І. В. - Перша світова війна мовою неформальної комунікації (2011)
Гура О. А. - Взаємовідносини радянської держави і римо-католицької церкви в УРСР у дослідженнях сучасної української історіографії (2011)
Овчаренко Л. М. - Гончарна освіта в містечку Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії (1918-1933 роки) (2011)
Лук’яненко О. В. - Лаврентій Берія: героїзація та анафема у свідомості освітян (2011)
Шаповал Л. І. - З історії церков в Опішні (Полтавщина) у ХVІІІ — ХІХ століттях за матеріалами "Полтавских єпархіальних відомостей" (2011)
Сітарчук Р. А. - Історія православ’я на Машівщині, Мельничук А. Ю. (2011)
Поляков В. Є. - Єврейський фактор в окупації Криму та партизанському русі 1941-1944 років (2011)
Цебрій І. В. - Роль Алкуїна Йорського в упровадженні ірландської вченої традиції в духовне життя імперії Карла Великого (2011)
Вільховий Ю. В. - Східна Німеччина в перші роки радянської окупації: новий погляд на особливості формування суспільного ладу (2011)
Год Б. В. - Полтавський педуніверситет на зламі століть, Єрмак О. П., Киридон П. В. (2011)
Безверхий О. В. - Полтава. Фото минулих років, Москаленко Ю. Д. (2011)
Снігуренко В. М. - Маловідомі спогади про В. Г. Короленка (2011)
Коваленко О. В. - Гавриш П. Я., Копил В. В. Загадка стародавнього Гелона. — Полтава: Дивосвіт, 2010. — 212 с (2011)
Капелюшний В. П. - Капустник Ю. А. История Великой Северной войны. 1700-1721 гг. — Полтава: Оріяна, 2009. — 272 с., Єрмолаєва А. О. (2011)
Панченко П. П. - Алексеев Ю.Н. Украина и европейский глобализм (1989-2009): Монография / Ю.Н. Алексеев. — К.: КСУ, 2010. — 416 с., Вільховий Ю. В. (2011)
Довідка про авторів (2011)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2011)
Вихідні дані (2011)
Нахлік Є. - Іван Франко та Евгений Желехівський: амплітуда взаємин, Нахлік О. (2011)
Грищенко А. - Додаток: засади парадигматично-синтагматичного функціонування(cинтаксичний нарис) (2011)
Завальнюк І. - Стильова специфіка і соціальна маркованістьсинтаксичних одиниць української газетної мови (2011)
Коць-Григорчук Л. - Еволюція українського мовлення в діалектномупросторі (2011)
Матвіяс І. - Особливості синтаксису в західноукраїнськомуваріанті літературної мови (2011)
Ляшук Н. - Кодифікація багатозначних лінгвістичнихтермінів у словниках цитатного типу (2011)
Гордієнко Н. - Сучасна лексикографія як об’єкт лінгвістики (2011)
Мовчун Л. - Словник української мови: додатковий том.Історія укладання та підсумки роботи (2011)
Загнітко А. - Словник "Зів’ялого листя" (Терлак З. Словник мови поетичної збірки Івана Франка "Зів’яле листя" / Зеновій Терлак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 394 с.), Михальченко М. (2011)
Ригованова В. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із соціолінгвістики (2011)
Балко М. - Всеукраїнський діалектологічний семінар "Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження", Загнітко А. (2011)
Гнатюк І. - Міжнародна наукова конференція: "Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія" До 90-річчя від дня народження професора Лариси Григорівни Скрипник (Інститут української мови НАН України, м. Київ 12 – 13 травня 2011 р.), Самойлова І. (2011)
Ухвала міжнародної наукової конференції "Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія” (до 90-річчя професора Лариси Григорівни Скрипник) (2011)
Карпіловська Є. - Свято слов’янської дериватології (ХІІІ Міжнародна наукова конференція Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів "Слов’янське словотворення: система і текст" (Познань, Польща, 17–19 травня 2011 р.) (2011)
Дудко І. - Міжнародна наукова конференція "Системний аналіз функціонування мовних одиниць" (2011)
Вербич С. - У скарбницю слов’янської ономастики (Димитрова-Тодорова Л. Местните имена в Поповско. – София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2006. – 695 с.) (2011)
Валюх З. - Нове дослідження з історичної дериватології (П. І. Білоусенко, О. І. Іншакова, К. А. Качайло, О. В. Меркулова, Л. М. Стовбур. Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси). – Запоріжжя; Кривий Ріг: ТОВ "ЛІПС” ЛТД, 2010. – 480 с.) (2011)
Клименко Н. - Шляхи пізнання істини у філології (до 100-річчя А.О. Білецького) (2011)
Степаненко М. - З когорти найдостойніших учених-мовознавців (Арнольд Панасович Грищенко) (2011)
Фаріон І. - Михайло Лукич Худаш (20 грудня 1925 – 11 травня 2011) (2011)
Городенська К. - І чи и писати у власних іншомовних назвах? (2011)
Городенська К. - Їдемо з Новóї Каховки до Асканії-Новóї (2011)
Городенська К. - Кубка і кубку (2011)
Городенська К. - Завідувачу, але небоже (2011)
Городенська К. - Як писати слова з арт-? (2011)
Колібаба Л. - Дуже багато — це не маса! (2011)
Відомості про авторів (2011)
Удовіченко О. В. - Дорогою звершень (2012)
Степаненко М. І. - Крайові винагороди за високі здобутки (2012)
Кравченко П. А. - Модерні теорії історичного процесу як альтернативи марксизму, Мельник А. І. (2012)
Коваленко О. В. - Ремісничі цехи Полтавського полку першої чверті XVIII століття (2012)
Бабенко Л. Л. - ВУЧК - ДПУ - НКВС - НКДБ у системі взаємовідносин держави і церкви: історіографія проблеми (1920-ті - 1953 роки) (2012)
Ковальська Л. А. - Соціальна стратифікація радянського партизансько-підпільного руху в роки Великої Вітчизняної війни (2012)
Мороко В. В. - Партія Регіонів - на шляху до влади (1997 - 2002 роки) (2012)
Кручиненко В. В. - Шлюбний стан населення села Мануйлівка Миргородського полку в другій половині ХVIII століття: історико-демографічний аналіз (за даними Румянцевського опису) (2012)
Шерстюк І. В. - Закарпатська реформатська церква у перші повоєнні роки (2012)
Якименко С. В. - Фінансове забезпечення переселенських господарств з України у 20-их роках ХХ століття при проведенні міграційної політики радянської влади (2012)
Ревегук В. Я. - Фінансові системи України в 1917-1921 роках: історичний контекст (2012)
Зенько Ю. О. - Динаміка змін чисельного складу віруючих протестантських конфесій на Полтавщині (1900-1920-ті роки) (2012)
Вільховий Ю. В. - Спілка Євангельських християн-баптистів СРСР і трансформація її духовного центру в Україні (друга половина 1980-их - початок XXI століття) (2012)
Лахно О. П. - Релігійні реформи Володимира Великого упродовж 980-их років на східнослов’янських землях (2012)
Год Б. В. - Рух за реформи в період "джексонівської демократії" у США (20 - 40-ті роки ХІХ століття) (2012)
Бесєдіна Н. В. - Повоєнні реформи та становлення представницької демократії в Японії (2012)
Степанчук Ю. С. - Періодичні видання як історичне джерело у дослідженні суспільного життя УСРР у 20-их роках XX століття (2012)
Коляструк О. А. - Повсякденне життя інтелігенції УСРР в 1920-ті роки як об’єкт історичного дослідження (2012)
Гавриленко М. І. - Школа (2012)
Єрмак О. П. - Будинок із шістьма меморіальними дошками (2012)
Вергунов В. А. - В. С. Костенко та його творча спадщина з "полтавським" наповненням на благо України (до 100-річчя від дня народження) (2012)
Луговий Р. С. - У ретроспективі археологічних досліджень, Коваленко О. В. (2012)
Бабенко Л. Л. - Всеукраїнська наукова конференція "Держава і церква в новітній історії України" (2012)
Єрмак О. П. - Калакура Я. С. Українська історіографія: курс лекцій. - К. : Генеза, 2012. - 512 с., Радько П. Г. (2012)
Ігнатуша О. М. - Управління Служби безпеки України в Полтавській області. Історія та сучасність /За заг. ред. О. Б. Дроботенка. Авт. кол.: Бабенко Л. Л. (кер. авт. кол., текст, упорядник), Даниленко О. І., Злидар А. І. та ін. - Полтава, 2012. - 359 с. (2012)
Довідка про авторів (2012)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2012)
Вихідні дані (2012)
Тракало О. М. - Становлення європейського джазу (від початку ХХ століття до Другої світової війни) (2012)
Горак Я. Р. - З’їзд українських музик 1899 року: до історії незреалізованої події (2012)
Юзюк Н. Ф. - Методика виховання молодого музиканта в класі фортепіано педагога Ольги Феофанівни Качевої (2012)
Палійчук І. С. - Жанр концерту для туби у творчості європейських композиторів ХХ століття (2012)
Регуліч І. В. - Категорія канону в світовому культурологічному дискурсі (2012)
Марач О. М. - Актуалізація регіонального хорового мистецтва україни у діяльності Хмельницького муніципального камерного хору: за матеріалами інтерв’ю з маестро Ігорем Цмуром (2012)
Масляєва О. Ю. - Фортепіанні парафрази Ф. Ліста за операми Дж. Верді: "Ернані", "Ріголетто", "Трубадур" (2012)
Драганчук В. М. - Відображення національної ментальності у сучасній хоровій музиці на основі трансформованої української пісенності (2012)
Бермес І. Л. - Глухівська співоча школа як підґрунтя вітчизняної професійної вокально-хорової освіти у ХVIII столітті (2012)
Панасюк І. В. - Формування української професійно-академічної бандурної школи у соціокультурному контексті (2012)
Олексів Я. В. - Відображення необарокової стильової тенденції в баянних партитах українських композиторів (2012)
Єфіменко А. Г. - Оновлення літургійної музики з точки зору церковних композиторів – сучасників реформи Другого Ватиканського Собору (2012)
Ярко М. І. - Сучасні епістемологічні (знаннєві) та теоретичні основи загальної музичної освіти (2012)
Максименко Л. В. - Російська саксофонна школа: особливості розвитку та проекція на становлення української школи виконавства (2012)
Колубаєв О. Л. - Формування естрадно-пісенної традиції Галичини в контексті полікультурної взаємодії (2012)
Матійчин І. М. - До питання зародження нового етапу духовної пісні в Галичині кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2012)
Мартиненко О. В. - Наукові взаємини Філарета Колесси і Федора Стешка в контексті їхнього епістолярію (2012)
Лучанко О. М. - Постать Д. Драгонетті в історії контрабасового мистецтва: виконавство та творчість (2012)
Калин Р. Й. - Вокальна школа як ментальний феномен (2012)
Костюк Н. О. - Діяльність регентів у царині богослужбово-музичної культури України початку ХХ століття (2012)
Синкевич Н. Т. - Соціально-архетипове підґрунтя національного хорового мистецтва (2012)
Довгань П. В. - Сюїтний цикл: до проблеми теорії жанру (2012)
Максименко Д. П. - Інтерпретаційні засади концерту для саксофона з оркестром Олександра Глазунова (2012)
Мельник О. Ю. - Мистецька муза Івано-Франківська (до 350-ліття міста) (2012)
Рудик М. М. - Ескізи до огляду української інструментальної музики останньої третини ХХ ст.: цикли п’єс, сонати (2012)
Алфьорова З. І. - Фантазми культури у "дзеркалі" телевізійних шоу (2012)
Ванюга Л. С. - Друга світова війна та український драматичний театр ім. Івана Франка в Тернополі (2012)
Хім’як В. А. - Віддзеркалення курбасівських новацій у процесі створення вистави "Мазепа" (2012)
Смоляк П. О. - Режисери аматорських театральних гуртків Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (2012)
Бех Л. В. - Порцеляна в культурі Китаю: становлення традиції (2012)
Ісайкова О. С. - Втілення конфесійних особливостей християнського віровчення в образі Богородиці (2012)
Білоус Л. М. - Відродження Української греко-католицької церкви на Рогатинщині в період "перебудови" (1985–1991): культурно-релігійний аспект (2012)
Золотарчук Н. І. - Запровадження процесійних хрестів та патериць: теологічний аспект (2012)
Лосик Г. І. - Гончарний промисел Опілля та Підгір’я кінця ХІХ–ХХ століття (2012)
Тютюнник І. С. - Особливості оздоблення вітчизняного ексклюзивного вбрання другої половини ХХ століття (2012)
Гошовський Р. М. - Нові тенденції сакралізації на прикладі храму-маяка святого Миколая Чудотворця в Криму (2012)
Тобілевич Г. М. - Роль декоративної пластики в історичних спорудах та архітектурних комплексах (2012)
Автори номера (2012)
Алєксєєнко Т. Ф. - Вплив інформаційних технологій на стан і вирішення актуальних соціально-педагогічних проблем суспільства (2013)
Бондаренко О. А. - Технології медіаосвіти в сучасній школі (2013)
Варецька О. В. - Критичне ставлення до рекламного медіапродукту як складова соціальної компетентності вчителя початкової школи (2013)
Васянович Г. П. - Духовно-моральний смисл використання мультимедіа у навчально-виховному процесі (2013)
Кравчук В. О. - Перспективи використання мистецтвознавчої періодики у навчанні студентів творчих вишів (2013)
Литвин А. В. - Завдання медіаосвіти в підготовці фахівців, Робак В. Є. (2013)
Мельниченко М. В. - Використання медіаосвітніх ресурсів у процесі формування статеворольової поведінки у дітей-сиріт з порушеннями психофізичного розвитку (з досвіду роботи), Хованова О. А. (2013)
Оноко О. О. - Сайт медіаосвітнього спрямування "медиадошкольник. рф" у роботі редактора періодичного видання для дітей дошкільного віку (2013)
Петрочко Ж. В. - Участь у житті суспільства як прояв соціальної ініціативності підростаючої особистості (2013)
Радченко К. В. - Особливості гендерних стереотипів українських педагогів залежно від рівня стереотипності сучасних мас-медіа (2013)
Челишева І. В. - Методика організації медіаосвітніх занять: традиції естетично орієнтованої медіаосвіти (2013)
Чорна К. І. - Основні пріоритети виховання громадянина-патріота в умовах інформаційного суспільства (2013)
Висоцька А. М. - Медіаосвіта як аспект корекційного виховання школярів з розумовою відсталістю (2013)
Гладченко І. В. - Медіаосвітня гра як засіб формування життєвої компетентності розумово відсталих дітей дошкільного віку (2013)
Глазиріна О. В. - Медіапедагогіка як складова педагогічних знань (2013)
Козир Л. М. - Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу (2013)
Крутій К. Л. - Медіадидактичні особливості використання мультфільмів як засобу навчання мови і розвитку зв’язного мовлення дошкільників (2013)
Лук’янчук Н. В. - Віртуальна комунікація у формуванні комунікативної компетентності обдарованих старшокласників, Климова Н. А. (2013)
Мокрогуз О. П. - До питання запровадження медіаосвіти у школі (2013)
Носаченко І. М. - Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процессу в школі (2013)
Полєвікова О. Б. - Специфіка впровадження дошкільної медіаосвіти на Херсонщині (2013)
Поліхун Н. І. - Мережеві ресурси підтримки дослідницької діяльності обдарованих учнів (2013)
Супрун М. О. - Медіаосвіта в соціалізуючому вимірі особистості дитини з особливостями психічного розвитку (кадровий аспект) (2013)
Чеботарьова О. В. - Використання інформаційних технологій у навчанні молодших школярів із порушеннями опорно-рухового апарату (2013)
Балабанова К. Є. - Використання соціальних мереж у професійній діяльності викладача ВНЗ, Вакарєв Є. С. (2013)
Дивак В. В. - Елементи використання медіаосвітніх технологій у навчальному процесі вищої школи (2013)
Каліцева О. В. - Застосування медіаосвітніх технологій у процесі навчання фахового мовлення майбутніх юристів (2013)
Миколаєнко А. С. - Сутність формування засобами медіаосвіти технологічних понять в учнів професійно-технічного навчального закладу (2013)
Петренко Л. М. - Принципи розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів у контексті медіаосвіти (2013)
Сахневич І. А. - Критичний аналіз медіатекстів фахового спрямування як необхідна складова формування медіакомпетентності майбутніх фахівців технічних галузей (2013)
Юрженко В. В. - Проблеми медіаосвіти в контексті підручникотворення для системи професійно-технічної освіти України (2013)
Янишин О. К. - Формування медіаграмотності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки у ВНЗ (2013)
Соколова С. - Аспектуальні особливості слов’янських мов у художньому перекладі, Ачилова О. (2012)
Труб В. - Про обмеження на варіативність виду дієслівних форм та деякі функції видового протиставлення (2012)
Мединська Н. - Специфіка аспектуального значення дієслів багатократно-дистрибутивної та розподільної дії (2012)
Кобченко Н. - Структурно-семантична типологія речень з прономінативно-інфінітивним комплексом в українській мові (2012)
Кислюк Л. - Сучасна словотвірна норма української мови: мовна практика та кодифікація (2012)
Матвіяс І. - Особливості лексики та фразеології в західноукраїнському варіанті літературної мови (2012)
Семенюк С. - Формування словотвірної підсистеми назв самиць у новій українській мові (2012)
Голосовська Г. - Неповнозначні частини мови у функціональному аспекті (2012)
Поліщук В. - Мовні питання в доробку Василя Доманицького (2012)
Кульбабська О. - "Пишу, як серце диктує…” (Роль Сидора Вороб кевича в історії української літературної мови на Буковині в другій половині ХІХ ст.), Шатілова Н. (2012)
Федурко М. - Lexicographis secundus post herculem labor Критська В. І., Недозим Т. І., Орлова Л. В., Пуздирєва Т. К., Романюк Ю. В. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна: Близько 140 000 слів / Відп. ред. Н. Ф. Клименко. — К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. — 760 с. (2012)
Романюк Ю. - Міжнародний семінар з актуальних проблем слов’янського мовознавства (Міжнародний науковий семінар "Актуальні проблеми слов’янського мовознавства" під почесним патронатом Міжнародного Комітету Славістів, Седльце, Польща, 19–21 верес. 2011 р.) (2012)
Соколова С. - Міжнародна наукова конференція "Дієслівний вид: граматичне значення і контекст" (м. Падуя, Італія, 30 вересня — 4 жовтня 2011 р.), Труб В. (2012)
Федонюк В. - Львівський славістичний форум (Міжнародна наукова конференція молодих вчених "Славістика ХХІ століття: традиції та перспективи розвитку". Львів, 26–28 жовтня 2011 р.) (2012)
Кислюк Л. - Міжнародна наукова конференція "Словацько-українські взаємини в галузі мови, літератури та культури” (2012)
Городенська К. - Самолікування може зашкодити чи нашкодити здоров'ю? (2012)
Городенська К. - Вимагає чи потребує? (2012)
Колібаба Л. - Позбутися чого чи від чого? (2012)
Пономарів О. - У Латвії — лат, у Литві — лит (2012)
Пономарів О. - Скарбниця — це не казна-що (2012)
Відомі постаті про мову (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, содержание (2015)
Ботчоришвілі Р. Г. - Проблема генітального пролапса у жінок. Майстер-клас "Пролапс 2014", Гладчук І. З. (2015)
Спиридонова Н. В. - Особенности микробного пейзажа влагалища у девочек со слипчивым процессом в наружных половых органах, Казакова А. В. (2015)
Рыкова О. В. - Синдром поликистоза яичников: лабораторная диагностика гиперандрогенного статуса женщины (2015)
Жабченко І. А. - Ефективність застосування експрес-тестів у пацієнток з недоношеною та переношеною вагітністю на фоні бактеріального вагінозу, Ліщенко І. С. (2015)
Назначение лекарственных средств беременным (2015)
Луценко Н. С. - Эффективность использования управляемой баллонной тампонады матки как метода остановки послеродового гипотонического кровотечения, Коломоец С. П., Островский К. В., Галацкий В. Е., Четвертушкина С. Д., Гайдай Н. В., Голубев М. В., Любомирская Е. С. (2015)
Горовий В. І. - Сечостатеві нориці у жінок, Барало І. В. (2015)
Прилепская Е. А. - Роль междисциплинарного подхода в лечении инфекций нижних мочевых путей, Зайцев А. В., Тупикина Н. В. (2015)
Профилактика инсульта у женщин (2015)
Обновленные требования к рукописям, направляемым в редакцию журнала "Медицинские аспекты здоровья женщины" (2015)
Анонс (2015)
Анонс (2015)
Вихованець І. - Дієслівно-іменниковий граматичний тип української мови (2012)
Мельник І. - Відприкметникова дієслівна морфологічна транспозиція (2012)
Масицъка Т. - Функційні типи семантичних залежностей у структурі простого речення (2012)
Симонова К. - Граматичні категорії дієслова: основні підходи до вивчення (2012)
Лаврінець О. - З історії вивчення предикативних форм на -но, -то в українській мові (2012)
Косенко К. - Формально-синтаксичні кореляти предикатів кількості в українській мові (2012)
Туровська Л. - Історичне термінознавство в Україні кінця ХХ — початку ХХІ ст. (2012)
Овсейчик С. - Екологічний термін як одиниця галузевої терміносистеми (2012)
Пашинська Л. - Напрями дослідження неофраземіки в сучасній лінгвістиці (2012)
Бойчук М. - Полілексемні неологізми у заголовках періодичних інтернет-видань (2012)
Рак М. - Рутеніка в зібраннях Антропологічної Комісії Польської Академії Мистецтв (2012)
Наєнко Г. - Адресантність наукових текстів середньоукраїнського періоду (2012)
Лучик В. - Системне дослідження сучасної української псевдонімії (Н. М. Павликівська. Питання української псевдонімії ХХ століття. — Вінниця: Глобус-прес, 2009. — 386 с.) (2012)
Степаненко М. - Науковий восьмигранник М. Я. Плющ (Плющ М. Я. Словоформа у семантично елементарному та ускладненому реченні. Вибрані праці. — К., 2011. — 362 с.), Педченко С. (2012)
Клименко Н. - Земська Олена Андріївна (5. XI.1926, Москва — 22.ІІІ.2012, Москва), Карпиловська Є. (2012)
Дзюбко Л. - Купуймо дешевше, але не по дешевій ціні (2012)
Горголюк Н. - А хто, хто в Кончі-Заспі живе? (2012)
Городенська К. - Три незабутні і три незабутніх зустрічі (2012)
Відомості про авторів (2012)
Німчук В. - Про сучасну українську тлумачну лексикографію (2012)
Перебийніс В. - Ступені генетичної спорідненості української мови з іншими слов’янськими мовами: статистичний підхід (2012)
Завальнюк І. - Експресивний синтаксис прози Михайла Стельмаха (2012)
Кравець Л. - Соціокультурні детермінанти динаміки метафори в мові української поезії ХХ ст. (2012)
Коць Т. - Прикметниковий словотвір у мові публіцистичного стилю початку ХХ століття і тенденції граматичної норми (2012)
Устенко Л. - Відбиття фразеологічного арсеналу Пантелеймона Куліша в сучасній лексикографії (2012)
Купчинська З. - Архаїчні ойконіми на -ичі в системі плюративів (2012)
Яценко Н. - Перекладне термінознавство в Україні кінця XX — початку XXI ст. (2012)
Вєтрова Е. - Засоби вираження привітання в різних лінгвокультурних традиціях (на матеріалі української та лезгинської мов) (2012)
Сікора-Литвин Г. - 2 Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених (2012)
Прискока О. - Наукова спадщина І. І. Срезневського у славістичному аспекті (до 200-річчя від дня народження) (2012)
Чикут В. - Наукові здобутки І. Панькевича у галузі лінгвістики (до 125-річчя від дня народження вченого) (2012)
Гуйванюк Н. - Учений і педагог І. І. Слинько (19.06.1912 — 01.01.1994) (2012)
Городенська К. - Перше зіставне дослідження дієслівних систем (Іваницька Н. Б. Дієслівні системи української та англійської мов: парадигматика і синтагматика : (2012)
Городенська К. - Три брати, два дуби (2012)
Городенська К. - Хто вони: данці, данійці чи датчани? (2012)
Городенська К. - Про велику і малу літери в назвах вулиць (2012)
Городенська К. - Обидва ока й обоє очей (2012)
Городенська К. - З другого чи іншого боку? (2012)
Колібаба Л. - Дуже багато – це не маса! (2012)
Відомості про авторів (2012)
Карась Г. В. - Концертне турне Соломії Крушельницької містами США у 1928 р. (за матеріалами газети "Свобода") (2012)
Чигер О. О. - Концертна діяльність Соломії Крушельницької за межами України (2012)
Бєлікова В. В. - Фортепіанні твори для дітей у творчості Б. Фільц (2012)
Федорків О. П. - Діяльність Василя Барвінського в контексті професіоналізації музичної освіти першої половини ХХ ст. в Галичині (2012)
Никорак Н. Ю. - Рефлексія культурно-мистецького життя Галичини першої третини ХХ століття у публіцистичній спадщині Ярослава Ярославенка (2012)
Немцова Л. О. - Хорові трансценденції Станіслава Людкевича в соціокультурному контексті епохи (2012)
Стасюк Ю. А. - Робота хормейстера над розвитком вокальної техніки співаків-початківців, Мельник В. Н. (2012)
Максименко Д. П. Рапсодія К. - Дебюссі: до проблеми становлення концертного академічного саксофонного репертуару (2012)
Горак Я. Р. - Збірка рукописних документів: до історії композиторської спадщини Дениса Січинського (2012)
Пастеляк Н. В. - Літературні джерела поемності в українській музичній творчості першої третини ХХ століття (2012)
Макаренко Л. П. - Специфіка переосмислення народного мелосу у творчості Л. Колодуба (на основі аналізу другої сюїти із симфонічного циклу "Українські танці") (2012)
Вар’янко О. І. - Європейська соната для труби: історія, виконавство (2012)
Палійчук І. С. - Жанр валторнового концерту у творчості українських композиторів 70–90-х років ХХ століття (2012)
Майчик О. І. - Педагогічна діяльність Івана Майчика та її проекція на композиторську творчість (2012)
Зайченко Х. С. - Сапфічна строфа в апокрифічних колядках Західного Поділля (2012)
Вишневська С. В. - Вокальні засади ансамблевої специфіки бандурного виконавства (2012)
Закопець Р. Л. - Вплив чеської педагогіки на становлення скрипкової школи в Галичині (ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Обух Л. В. - Український музичний інститут Америки: збереження традицій вітчизняної музичної освіти та перспективи розвитку (2012)
Олексів Я. В. - Програмність в українській баянній сюїті у формотворчій та стильовій проекціях (2012)
Довгань П. В. - Принцип жанрово-стильової ретроспекції в українських сюїтах другої половини ХХ століття (2012)
Чайка О. В. - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії Яго в опері "Отелло" Джузеппе Верді (2012)
Ластовецький М. А. - Композиторські інтенції бандуриста Миколи Мошика (2012)
Соланський С. С. - Особливості фортепіанних транскрипцій творів Й. С. Баха (2012)
Вавренчук І. А. - Сецесійні акценти у вокальній ліриці В. Косенка (2012)
Туровська Н. А. - Ранній період композиторської творчості як феномен еволюційного процесу: музикознавчий дискурс (2012)
Слюсар Т. М. - Камерно-інструментальні сонати сучасних львівських композиторів з використанням додаткових звукових рядів (2012)
Сивохіп В. С. - До історії фортепіанної спадщини львівських композиторів 20–30 рр. ХХ століття (2012)
Даюк Ж. Ю. - Музичне життя Кременецького ліцею 1805–1832 років (2012)
Гиса О. А. - Краківська та Львівська музикологічні школи: до 100-літнього ювілею (2012)
Губ’як Д. В. - Імпровізація як складова традиційного та академічного бандурного виконавства (2012)
Гуральна С. С. - Жанрово-стильові особливості "Служб божих" Д. Січинського та Я. Ярославенка (2012)
Ігнатова Л. П. - Творча біографія Дмитра Бортнянського як джерело духовного відродження сучасності (2012)
Мішеніна В. В. - Історія становлення вірменської нотації (хазова та нововірменська системи запису нотного тексту) (2012)
Лазука В. М. - Сучасна волинська фольклористика: регіональний аспект (2012)
Стець Л. Л. - Руйнація духовних цінностей сучасної молоді під впливом західної рок-музики (2012)
Смоляк П. О. - Діяльність аматорського театрального гуртка села Петриків Тернопільського повіту в першій третині ХХ століття (2012)
Колісниченко Г. В. - Від "Papier colle" до синтетичної скульптури: еволюція художніх експериментів (на прикладі творчості П. Пікассо 1910–1915 років) (2012)
Литвинюк Л. К. - Глобалізаційні тенденції як домінуючий напрям у проектуванні логотипів закладів мистецтва (2012)
Попенюк В. М. - Особливості використання природних матеріалів та технології столярства у виготовленні кивотів на Гуцульщині другої половини ХІХ – початку ХХІ століття (2012)
Троцька О. С. - Біоестетична характеристика флористичних елементів у дизайні інтер’єрів (2012)
Струтинська Ю. В. - Станіславівське помешкання початку ХХ століття – інтер’єр кухонного середовища в стилі модерн: національний дух та європейська вишуканість (2012)
Бородченко Н. В. - До проблеми формування внутрішнього простору сучасного концертного залу (2012)
Катріченко С. В. - Мозаїка як основний обробний матеріал у створенні художнього образу сучасних магазинів (2012)
Шпільчак У. В. - Сприйняття історичного міського середовища у контексті регенерації (на прикладі міст Західної України) (2012)
Бондаренко Б. К. - Філософія автомобільного бренду Lexus та принципи її втілення у середовищному дизайні шоу-румів (2012)
Автори номера (2012)
Соколова С. - Мовна ситуація Києва: погляд зовні (2012)
Селігей П. - Науковець і його мова (2012)
Гінзбург М. - Про форми знахідного відмінка в українських фахових текстах (2012)
Романюк Ю. - Типологія української дієслівної словозміни: регулярність та унікальність (2012)
Кушлик О. - Специфіка структури та семантики словотвірних парадигм відприкметникових інхоативних дієслів (2012)
Лясковський Р. - Влив староукраїнської мови на пізньосередньовічну польську мову південно-східного порубіжжя: розмисел Перемишлянський, Жепка В., Тварджик В. (2012)
Коца Р. - Прикметники-композити на благо-, добро-, зъло- в пам’ятках української мови ХІ—ХІІІ ст. (2012)
Пономаренко С. - Акцентні відмінності коротких прикметників у львівському виданні Апостола 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р. (2012)
Давиденко І. - Концепт "дух” як репрезентант внутрішнього світу людини (2012)
Шаркань В. - Королівське Євангеліє — пам’ятка духовної культури Закарпаття (2012)
Бутко С. - Наукові читання, присвячені 100-річчю від дня народження професора Федора Пилиповича Медведева, Філон М. (2012)
Ткачук М. - Тематичний словник як джерело вивчення лексики подільського говору (І. В. Гороф’янюк "Ботанічна лексика центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української мови". — Вінниця, 2012. — 304 с.) (2012)
Степаненко М. - Синтаксична специфіка українського художнього дискурсу неокласичної парадигми (Кондратенко Н. В. Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу / (2012)
Попова І. - Учителеві, колезі красні ці слова (до 85-ліття від дня народження професора В. О. Горпинича) (2012)
Гнатюк І. - До 90-річчя від дня народження Л. С. Паламарчука, визначного лексиколога і лексикографа (2012)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджені Науковою радою "Українська мова" за 2012 звітний рік (2012)
Городенська К. - За сприяння чи за сприянням? (2012)
Городенська К. - Кличте їх Лесю, Олесю, Орисю (2012)
Городенська К. - Українськомовний, а не україномовний (2012)
Городенська К. - Чекайте в приймальні (2012)
Городенська К. - Малолітні діти чи малі діти, підлітки (2012)
Городенська К. - Правильно вживайте складні українські прізвища (2012)
Ріпей М. - Що обробляємо, а що опрацьовуємо (2012)
Відомості про авторів (2012)
Штерр Д. І. - Особливості ведення парафіяльної документації обрядів життєвого циклу в Мукачівській греко-католицькій єпархії (друга половина XVIII – перша половина ХХ століть) (2014)
Левченко Т. М. - Роль Київського, Харківського та Новоросійського медичних товариств у розвитку вітчизняної науки (1850-1917) (2014)
Брецко Ф. Ф. - Дещо про національну ідею, націоналізм, націотворення та борців за Україну (2014)
Панфілова Т. О. - Культурно-освітні та молодіжно-спортивні товариства й організації Західної України (20-30-і роки ХХ століття) (2014)
Щербина І. В. - Виселення непманів України та ренаціоналізація Радянською державою їхнього житла (кінець 1920-х – початок 1930-х років) (2014)
Славік Ю. В. - Репресії угорського окупаційного режиму в Карпатській Україні (весна 1939 р.) (2014)
Дем'янчук Ю. С. - Визвольний рух на території Рівненщини в роки Другої світової війни через призму теорії фронтиту (2014)
Міщанин В. В. - Діяльність крайової "Надзвичайної Комісії для розслідування та встановлення злочинів і збитків, спричинених угорсько-німецькими фашистськими загарбниками на території Закарпатської України" (1944-1946 рр.) (2014)
Худіш П. М. - Перший етап оптаційних процесів між Закарпатською Україною та Чехословацькою республікою: червень 1945 - квітень 1946 рр. (За матеріалами чеських архівів) (2014)
Товтин Я. І. - Сучасні наукові дискусії щодо походження неандертальця (2014)
Ліхтей І. М. - Втручання німецького правителя Рудольфа І Габсбурга у внутрішньо-політичне життя Чеського королівства (серпень 1278 – грудень 1280 рр.) (2014)
Вакуленко Т. І. - Історія розвитку радикальних реформаційних течій на землях Корони Чеської наприкінці XV – у першій половині XVI століть (2014)
Лавер О. Г. - Біженці, вимушені переселенці та нелегальні мігранти ХХ – початку ХХІ століть як глобальна проблема людства (2014)
Сурнін В. Б. - Контрасти 1941 року. До питання про причини поразки Червоної Армії на початку війни (2014)
Коцан В. В. - Традиційні деревообробні промисли на Закарпатті у ХІХ – першій половині ХХ століть (2014)
Ладжун Ю. Ю. - Модель етнонаціональної політики Чехословацького уряду в Підкарпатській Русі (1919-1939) (2014)
Леньо П. Ю. - Використання вогню у народній медицині українців Закарпаття (на основі сучасних польових матеріалів) (2014)
Мазурок О. С. - Угорський історик про Михайла Грушевського та НТШ у Львові, Мандрик І. О. (2014)
Фенич В. І. - Вправляння з історією по-українськи, або якою не повинна бути історія та історіографія Закарпаття після 1991 року (2014)
Мазурок О. С. - Свідки давно минулих днів, Олашин М. В. (2014)
Міщанин В. В. - Радянська колективізація на Закарпатті мовою документів (2014)
Леньо П. Ю. - Забуття чи подолання минулого? Німецький досвід вирішення проблем колективної вини та відповідальності (2014)
Хроніка життя історичного факультету Ужгородського національного університету у 2014 р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титаренко Т. М. - Особистість у сучасному соціумі: сфери практикування (2014)
Яценко Т. С. - Універсальність законів цілісності психічного – основа професійної підготовки практичного психолога (2014)
Булах І. С. - Інтегративний підхід до використання психотехнологій у консультуванні та психотерапії клієнта (2014)
Лушин П. В. - К проблеме проектирования учебника для взрослых (2014)
Мозговая Г. П. - Психосоматика: медико – психологическая коррекция, Бекетова Г. В., Мозговая З. Д. (2014)
Шевченко Н. Ф. - Психологічна допомога тяжко хворим пацієнтам: духовна складова відновленого сенсу життя (2014)
Анопрієнко О. В. - Порушення дитячо-батьківських взаємин як чинник виникнення хронічного стресу у підлітків (2014)
Бородулькина Т. А. - Опыт использования метафорических ассоциативных карт в преподавании психологических дисциплин (2014)
Дубініна К. В. - Іноваційні форми навчання у підготовці практичного психолога (2014)
Зайчикова Т. В. - Соціально-психологічні передумови виникнення синдрому вигорання у вчителів (2014)
Захарченко В. Г. - Моделирование профессиональной подготовки психолога: гештальт-подход (2014)
Іщук О. В. - Психологічний тренінг становлення професійної ідентичності студентів вищого навчального закладу (2014)
Кутішенко В. П. - Психологічні аспекти кар’єрного зростання жінки, Ставицька С. О. (2014)
Лазос Г. П. - Технології застосування групової кататимно-імагінативної психотерапії (гкіп) у роботі з підлітками (2014)
Мугаль С. О. - Розвиток психосоматики як науки (2014)
Омельченко Я. М. - Особливості психотерапії стосунків у сучасній родині засобами символ драми (2014)
Скляренко О. М. - Особливості формулювання терапевтичного випадку у когнітивно-поведінковій психотерапії (2014)
Федоренко А. Ф. - Психологічні особливості взаємозв’язку адаптації та соціалізації особистості в контексті досліджень соціальної психології та психотерапії (2014)
Шпак С. Г. - Вплив тривожності на механізми адаптації дітей молодшого шкільного віку (2014)
Шубертій Н. Г. - Розвиваючі можливості тренінгу творчої спонтанності (2014)
Ханецька Т. І. - Професійне висловлювання як спосіб психологічного впливу у практичній діяльності психолога (2014)
Андрущенко Т. В. - Психологічні засоби маніпулювання свідомістю громадян у сучасних політичних процесах (2014)
Чернобровкин В. Н. - Психодиагностика склонности к манипуляции, Литвинчук А. Н. (2014)
Бігун Н. І. - Батьківське ставлення як чинник психічного розвитку дитини (2014)
Бушуєва Т. В. - Методологічна проблема предмета психодіагностики: підходи до розв’язання (2014)
Вареніч В. В. - Роль емоційної стійкості в професійній діяльності працівників соціальної сфери (2014)
Волошина В. В. - Психологічна парадигма аксіотехнології підготовки майбутнього психолога до професійної діяльності (2014)
Гукова А. М. - Адаптація дітей мігрантів до умов іноетнічного середовища (2014)
Гула Н. В. - Психологічні особливості саморегуляції особистості та її роль у подоланні негативних психічних станів (2014)
Зеленін В. В. - Життєві сценарії як можливі передумови психологічних бар'єрів професійної самоактуалізації музикантів-виконавців (2014)
Коваленко О. Г. - Обґрунтування програми впливу на міжособистісне спілкування осіб похилого віку (2014)
Ковальчук Д. В. - Соціально-психологічний контекст розвитку образу тіла (2014)
Лапченко І. О. - Формування готовності до викладацької діяльності як завдання магістратури (2014)
Маляр О. І. - Психологічне дослідження взаємозв’язку розвитку довільної сфери з емоційними проявами дітей молодшого шкільного віку (2014)
Марусинець М. М. - Рефлексія як засіб інноваційної діяльності вчителя (2014)
Мішкулинець О. О. - Формування "Я образу" в процесі соціально-психологічної адаптації молодшого школяра (2014)
Мирошник О. Г. - Рефлепрактика у розвитку рефлексивності вчителя (2014)
Отич Д. Д. - Психологічні особливості розвитку я-концепції особистості в різні вікові періоди (2014)
Панченко С. М. - Особливості психологічної допомоги дорослим засобами Internet-технологій (2014)
Праченко О. К. - Психологічні особливості взаємозалежності рівня толерантності та схильності до міжособистісних конфліктів особистості юнацького віку (2014)
Походенко С. В. - Мотивація особистості як чинник інтересу до політики (2014)
Репецька А. В. - Екзистенціальна активність та екзистенціальна рефлексія в структурі особистісного самовизначення студентів (2014)
Рудюк Л. К. - Психологічні підходи до визначення структурно-змістових характеристик професійної я-концепціі особистості (2014)
Скрипаченко Т. В. - Дослідження феномену стрессу (2014)
Смольникова Г. В. - Методи дослідження спілкування дітей в умовах різновікової групи (2014)
Чеканська Л. М. - Особливості використання розвивальної кінезіологічної програми з ліворукими дітьми в учбовій діяльності (2014)
Ставицька С. О. - Теоретичний аналіз основних психологічних підходів до розуміння проблеми розвитку духовності особистості (2014)
Ставицька С. О. - Життєвий шлях особистості у вимірі її духовності, Пилипенко Н. Г. (2014)
Алєксєєва Ю. А. - Конструювання методики дослідження віри (2014)
Бугерко Я. М. - Духовні виміри ціннісно-смислової сфери особистості студентів вузу (2014)
Горбенко Ю. Л. - Особливості розвитку духовності особистості в умовах сучасного суспільства (2014)
Кізіма В. В. - Самотність як соціально-психологічна категорія (2014)
Кондратенко І. Г. - Теоретичний аналіз проблеми становлення і розвитку системи цінностей особистості (2014)
Лохвицька Л. В. - Моральний розвиток дошкільників: теоретичний аналіз сутності та особливостей (2014)
Лукасевич О. А. - Духовність як інтегральна психологічна ознака зрілості особистості (2014)
Патинок О. П. - Духовність як основа професійної відповідальності майбутніх фахівців соціальної сфери (2014)
Перетятько В. А. - Волонтерство та формування духовних цінностей і ціннісних орієнтацій (2014)
Романова Ю. В. - Розвиток особистісного потенціалу майбутніх психологів за допомогою програми оптимізації ціннісних детермінант професійного мислення студентів (за результатами експериментального дослідження) (2014)
Сафіулліна Ю. В. - Динаміка відповідальності студентів вищих навчальних закладів (2014)
Ставицький Г. А. - Розвиток віротерпимості та толерантності молоді засобами релігійної просвіти (2014)
Томіліна О. Л. - Завдання розвитку екологічних уявлень та екологічної свідомості в контексті духовності особистості (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Kharchenko V. - Performance analysis of "Aircraft-to-Satellite-to-Ground” link using forward error correction, Barabanov Yu., Grekhov A., Bogunenko M., Rudnyk Ju. (2013)
Kharchenko V. - Integrated risk picture methodology for Air Traffic Management in Europe, Chynchenko Yu. (2013)
Kharchenko V. - Unmanned Aerial Vehicle collision avoidance using digital elevation model, Kuzmenko N. (2013)
Kharchenko V. - Collision probability of aircraft flying on parallel tracks, Alexeiev O., Tapia K. (2013)
Kharchenko V. - Analysis of factors affecting varying maximum range ability for Unmanned Aerial Vehicle, Plakhotniuk Ie. (2013)
Luppo A. - Analysis of air traffic in European region, Hlushko O., Dolmatova D. (2013)
Badyorina L. - Method of grammatical structure formalization of a natural language (2013)
Kazak V. - Optimal choice within a fault tolerant flight control system, Shevchuk D., Bugryk S., Smerechynskyy Yu. (2013)
Mukhina M. - Correlation extremal principle of object detection on ground surface (2013)
Kopytova K. - Simulation results of composited and integrated aircraft flight altitude control system (2013)
Kulyk M. - Control of rigidity of an elastic element active vibrosupport, Kvasnikov V. (2013)
Filonenko S. - Influence of friction surfaces properties of composite materials on acoustic emission, Kosmach O. (2013)
Puzik O. - Experimental test-bench for researching properties of fuel-lubricant materials, Zaionchkovskyi G., Tarasenko T. (2013)
Karuskevich M. - Deformation relief as an indicator of Rebinder effect, Maslak T., Seidametova G. (2013)
Trofimov I. - Research of dielectric liquids behavior in intense electric fields, Zubchenko A., Maximov S., Kolomiiets G. (2013)
Ivannikova V. - Multicriterion model of an air cargo terminal technological and planning decision optimization (2013)
Kutlakhmedov Yu. - Radionuclides behaviour modelling of 137CS and 90SR in Glyboke and Daleke Lakes of Chernobyl exclusion zone, Iavniuk A. (2013)
Pavliukh L. - Oil sorbents manufacturing from plant material for water reservoirs ecological improvement (2013)
Garkava K. - Molecular aspects of the immunobiological stability of the organism (2013)
Іlienko O. - Analysis of the methodological approach of strengthening of international economic security (2013)
Katerna O. - Conceptual provisions of the theory of stakeholders in the system of economic interests of an airport (2013)
Otlivanskaya N. - Evolution of concept of controlling (2013)
Klymenko V. - Contemporary trends and toolkit of competition advocacy (2013)
Bilenko T. - Modern international approaches to investment policy objectives statement and effectiveness measurement (2013)
Instructions for authors (2013)
Титул, зміст (2009)
Ліфанов С. М. - Який шанс криза дає В2В маркетингу? (2009)
Чернова І. М. - Скористаємося кризою, або як увійти у двері, що відкрили? (2009)
Дубинський І. О. - Розвиток інтернету в Україні відкриває нові можливості для маркетингових досліджень (2009)
Окландер М. А. - Стратегічні маркетингові дослідження перспектив впливу наукових досліджень на інноваційний розвиток національної економіки (2009)
Бухалова Н. О. - Як відпочинок на пляжі, краб та інші тварини принесли багатомільйонний прибуток (2009)
Федорченко А. В. - Маркетингові дослідження та прийняття управлінських рішень у складних економічних системах (2009)
Майстер клас Джонсона Г. - Нові маркетингові технології: Анархія переможе! (2009)
Київський міжнародний фестиваль реклами (2009)
Форум "Дні директ-маркетингу в Україні зібрав кращих! (2009)
Таранська О. Є. - Стратегічне планування у рекламних агентствах (2009)
Лилик І. В. - Завоювання сектору кредитування для малого та середнього бізнесу, Волянська М. І., Магдік М. І. (2009)
Міненко М. А. - Інституційна спроможність фахових об'єднань в Україні (2009)
Іванова Л. О. - Роль якості при формуванні маркетингової стратегії підприємствами готельного господарства (2009)
Кирилова О. В. - Маркетинг на ринку туристичних послуг (2009)
Кулицький С. П. - Про сегментацію ринку ділових періодичних видань в Україні (2009)
Солнцев С. О. - Сертифікація маркетологів (2009)
Мельников С. М. - Програма сертифікації маркетологів та ремаркетинг професії, Голованова М. А. (2009)
Сертифікація у Харкові (2009)
Визначені і нагороджені переможці конкурсу "Молодь опановує маркетинг" (2009)
Титул, зміст (2009)
Литовка І. В. - Думка лікарів і фармацевтів - що змінилося за період кризи? (2009)
Даллоз С. - Дослідницький аналіз емоційних станів, які викликають почуття несправедливості під час туристичного відпочинку, Буайс А. (2009)
Тєлєтов О. С. - Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі, Івашова Н. В. (2009)
Пилипчук В. П. - Маркетингове забезпечення якості освітніх послуг, Данніков О. В. (2009)
Доронін В. В. - Тренд здорових напоїв на ринку безалкогольної продукції України (2009)
Бурятченко А. Є. - Місцевий маркетинг у прийнятті управлінських рішень (2009)
Карпенко Н. В. - Система управління маркетингом у спожівчі кооперації: методологія і практика (2009)
Фокс К. - Вплив Філіпа Котлера в Радянському Союзі і Росії , Скоробагатих І. І., Сагінова О. В. (2009)
Войчак А. В. - Дослідження сучасних концепцій маркетингу та маркетингового менеджменту, Шумейко В. М. (2009)
Цибулько А. В. - Оцінка потенціалу імпортозаміщення на українському ринку побутових котлів (2009)
Арзуманян Р. Ч. - Ситуація на автомобільному ринку України (2009)
Закревський А. В. - Трансформація маркетингової орієнтації будівельної промисловості України під час економічної кризи (2009)
Оболенська Т. Є. - Українсько - Французьке співробітництво у сфері вищої освіти, Решетнікова І. Л. (2009)
Завальнюк А. Х. - Встановлення причини смерті та її тлумачення в судово-медичних висновках з позиції доказової медицини, Юхимець І. О., Франчук В. В., Кравець О. Ф. (2014)
Кривда Г. Ф. - Проблемные вопросы регламентации проведения комиссионных судебно-медицинских и комплексных экспертиз в отделе комиссионных экспертиз бюро СМЭ, Плевинскис П. В. (2014)
Кісь А. В. - Оптимізація роботи судово-медичних експертів в умовах масової загибелі людей, повязаної з бойовими діями в зоні АТО, Мішалов В. Д., Войченко В. В., Кравченко Ю. М. (2014)
Воронов В. Т. - Причинно-системный анализ детерминирования телесного повреждения причинным основанием и внешним условием (2014)
Зосіменко В. В. - Статистичне моделювання ознак, які індивідуалізують особу за наслідками її агресивних дій з використанням гострих предметів (2014)
Грушенко Л. Д. - Аналіз структури насильницької смерті у Миколаївській області за 2009-2013 р. р. за даними статистичного обліку Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи, Косицький С. Є. (2014)
Ванчуляк О. Я. - Діагностика структурних змін міокарда людини у випадку гострого ішемічного ушкодження (огляд літератури) (2014)
Индиаминов С. И. - Морфология сосудистых повреждений в гипоталамусе при разных видах кровопотери (2014)
Скурчак Т. Н. - Патомрфологические изменения в яичниках мертворожденных от ВИЧ-инфицированных матерей с синдромом зависимости от алкоголя и наркотических веществ (2014)
Козань Н. М. - Етно-расові особливості дерматогліфічних параметрів пальців ніг (повідомлення 2) (2014)
Деркач Р. В. - Аналіз причин смертності загиблих в дорожньо-транспортних пригодах у м. Києві (2014)
Войченко В. В. - Особливості проведення молекулярно-генетичної ідентифікації загиблих в зоні АТО, Івашина О. Х., Полотенко-Повстяна Н. В. (2014)
Бачинський В. Т. - Експертиза трупів загиблих від загальної дії високої температури зовнішнього середовища. Тепловий удар, Паливода О. Г., Павлюкович О. В., Тимощук Н. В., Марчук В. О. (2014)
Бачинський В. Т. - Особливості інтрадуральних гематом при гострих лейкозах, Паливода О. Г., Павлюкович О. В., Тимощук Н. В., Шкрумеда О. І. (2014)
Потапенко І. В. - Досвід роботи судово-медичних експертів при ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди з масовою загибеллю паломників у Чернігівській області, Касай Є. М. (2014)
Шевчук М. М. - Гостре отруєння фентанілом, Станько І. С. (2014)
Бартошик Н. В. - Нещасний випадок на полюванні при пострілах з нарізної вогнепальної зброї кулею, що володіє високою експансивністю (2014)
Тюфанов О. І. - Рідкісний випадок "травматичних пологів" при дорожньо-транспортній пригоді (2014)
Устинченко И. В. - Атипичное огнестрельное осколочное пулевое ранение бедра, Рощин Г. Г., Иркин И. В. (2014)
Хмель С. Є. - Випадкове колоте поранення живота на паркані (2014)
Мішалов В. Д. - Нарис про участь викладачів кафедр судової медицини деяких вищих навчальних закладів Києва у справі Майдану (2014)
Ольховський В. О. - Заслуженный профессор Н. С. Бокариус и его научные труды - исторический вклад в развитие отечественной судебной медицины, Бондаренко В. В., Кись А. В. (2014)
Григорійчук В. І. - Історичні нариси відділу судово-медичної експертизи трупів Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи: найвиразніші аспекти науково-практичної та навчальної діяльності (2014)
Косицький С. Є. - До 75-річчя Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи, Гудема С. Д. (2014)
Хоменко Володимир Іванович - до 75-річчя від дня народження (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Kharchenko V. - Integrated Safety Management System in Air Traffic Services, Chynchenko Y. (2014)
Kharchenko V. - Experimental Unmanned Aerial Vehicle flight data measurement and their post-processing analysis, Kuzmenko N., Mykhatsky O., Savchenko O. (2014)
Pavlova S. - Synthesis of kinematic control of an aircraft in ”big” (2014)
Chepizhenko V. - Synthesis of air traffic controlling on the base of artificial gravitational fields method using, Solomina N. (2014)
Sushchenko O. - Design of robust two-axis systems for stabilization and tracking of information-measuring devices operated on ground vehicles (2014)
Bogunenko M. - Introduction of different specifications of navigation positioning accuracy based on the PBN performances by the DME/DME, Mishchenko V. (2014)
Petrova Y. - Dynamic characteristics of operator`s "visual channel” while working with TFT monitor (2014)
Bordyuh H. - Mechanism of optical nonlinearity in "lyotropic liquid crystal — viologen” system, Polishchuk A. (2014)
Hryshchenko Y. - Scientific research on the anti-stress preparation of specialists in a quarter century (2014)
Radomska M. - Improvement of environment quality by greenery recovering, Kumejko S., Shtelma K. (2014)
Radomska M. - Definition of environmental threats imposed by filling stations activity, Golovko A. (2014)
Matveeva I. - Radiocapacity model appliance for ecological standardization of radiation factor in a lake ecosystem (2014)
Garkava K. - Lymphocytic chalones is a new class of natural antioxidants (2014)
Kozlova T. - Moratorium on land, Kryachek V. (2014)
Petrashchuk O. - Integrated approach to language training of air traffic controllers (2014)
Kaptiurova O. - Speech tactics in mass media discourse (2014)
Slipukhina I. - Role of computer oriented laboratory training course in physics for development of key competences of future engineers (2014)
Instructions for authors (2014)
Олексюк О. О. - Феномен розуміння як механізм гармонізації особистісних сфер суб’єктів музично-педагогічного процесу у вищій школі (2013)
Безугла М. В. - Художня освіченість як компонент духовно-культурної цінності освіти (2013)
Бурська О. П. - Виконавське почуття форми в контексті художнього цілого музичного твору (феноменологічні основи методики виконавської підготовки) (2013)
Реброва О. Є. - Формування художньо-ментального досвіду майбутніх учителів музики та хореографії в контексті поліпарадигмальної методології (2013)
Довгань О. З. - Педагогічна технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики (2013)
Чен Л. - Виконавські артикуляційні вміння вчителя музики – піаніста в контексті полімодального підходу (2013)
Попович Н. М. - Компетентнісні засади формування професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики (2013)
Татарінцева Н. Є. - Рефлексивні моделі навчання як умова формування творчої самостійності особистості педагога, Реброва О. Є. (2013)
Цідило І. І. - Етнодизайн у формуванні інформаційно-графічної культури майбутнього дизайнера (2013)
Мин Ч. - Формирование интереса к художественной культуре как задача современного гуманитарного образования (2013)
Гринь Л. О. - Вокальний голос як професійний інструмент актора музично-драматичного театру (2013)
Ороновська Л. Д. - Сучасні аспекти онтогенезу в музично-естетичному вихованні (2013)
Водяна В. О. - Педагогічне керівництво художньо-творчою діяльністю учнів загальноосвітніх шкіл у виховній технології культурно-мистецьких програм (2013)
Мережко Ю. В. - Педагогічні умови формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів (2013)
Кудінова Г. Л. - Мистецтво як засіб формування естетичних почуттів студентів (2013)
Проців Л. Й. - Історія музичної педагогіки в Україні: нові виміри пізнання (2013)
Рагозіна В. В. - Генеза ідеї раннього естетичного розвитку у філософсько-педагогічній думці від античності до ХІХ століття (2013)
Гринчук І. П. - Історія української музичної педагогіки в Україні: новітні підходи до методичного забезпечення курсу, Палій Н. В. (2013)
Безсмертна О. В. - Вплив комплексу мистецтв на формування естетичного досвіду студентів класичних університетів Польщі (культурологічний і аксіологічний підходи) (2013)
Ратко М. В. - Духовно-світоглядні константи традиційної художньо-естетичної культури Японії (2013)
Гриб О. А. - Основні аспекти педагогічного досвіду роботи з ансамблем бандуристів (2013)
Цяньцянь Л. - Впровадження спецкурсу "Основи художньої компетентності" у професійну підготовку майбутніх учителів музики і хореографії" (2013)
Стельмащук З. М. - Організація навчально-виховного процесу в умовах європейської кредитно-трансферної системи підготовки фахівців за спеціальністю "Музичне мистецтво" (2013)
Татаринцева Н. Е. - Приобщение ребенка дошкольного возраста к культурному наследию народа, Платохина Н. А. (2013)
Бондаренко А. В. - Формування диригентських прийомів у майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки (2013)
Абдульманова Л. В. - Стратегія розвитку соціокультурного мислення у педагогів, готових до виховання здорового покоління (2013)
Базелюк О. В. - Інформаційно-естетична виховна технологія як педагогічна проблема (2013)
Бондаренко Д. В. - Основні психотипи студентів – майбутніх учителів музики (2013)
Гнатів З. Я. - Українське мистецтво як культурна практика та форма суспільної свідомості у вимірі музичної антропології (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Azarskov V. - Life and scientific achievements of Alexander Ivanovich Kukhtenko, Petrashchuk O. (2014)
Kharchenko V. - Analysing surface movement delays in an airport, Tapia K., Shvets O. (2014)
Kovalevskiy E. - Aircraft landing flare, Konin V., Olevinska T. (2014)
Azarskov V. - Discrete-time control of linear multivariable systems with either singular or ill-conditioned transfer function matrices, Zhiteckii L., Solovchuk K. (2014)
Sushchenko O. - Design of robust triaxial systems for stabilization of airborne observation equipment (2014)
Luppo A. - Optimisation of the performance of the ATM network in Europe, Argunov G., Gorlenko N., Chaika V. (2014)
Shevchuk D. - Method of the aircraft control reconfiguration when unexpected situation appears during flight (2014)
Sushych O. - Hardware-software complex for navigation satellite systems availability prediction, Prykhodko I. (2014)
Bogunenko N. - Precision GNSS landing system without the usage of augmentation systems, Prygara O. (2014)
Mamontov V. - The evaluation system of moving objects’ close-quarters situation (2014)
Antonova A. - Modeling of an airplane wing moments induced by atmospheric turbulence, Kulyk M., Lastivka I. (2014)
Filonenko S. - Analysis of speed of changing acoustic emission parameters by friction of surfaces of composite materials, Kositskaia T., Nimchenko T. (2014)
Gridyakina A. - Structural characteristics of mesophases and mesomorphic glasses of metalalkanoates, Polishchuk A. (2014)
Enchev S. - Wavelet-based algorithm for detection of bearing faults in a gas turbine engine, Tovkach S. (2014)
Marintseva K. - Comparative analysis of check-in technologies at the airport (2014)
Pavlenko P. - The method of analysis and performance management of dispersed production planning, Khlevnyy A. (2014)
Litvinov V. - Resource-efficient allocation heuristics for management of data centers for cloud computing, Matsueva K. (2014)
Koziyakov S. - The technology of informational support of IT-specialists motivation managing processes (2014)
Bilyk T. - Accumulation of heavy metals by higher aquatic vegetation of artificial canals, Shylo O., Karpova G., Chumanova O. (2014)
Simeyko K. - Thermal influence of microdischarge plasma on the process of receiving of quartz sand encapsulated by pyrocarbon (2014)
Burov O. - Combination of usability evaluation of e-learning tools and ergonomic expertise, Tsarik O. (2014)
Slipukhina I. - Formation of technological competence of future engineers in the study of general physics course (2014)
Levytska V. - Analysis of artistic aesthetic creativity and children’s art education based on the scientific sources (2014)
Instructions for authors (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Kharchenko V. - Investigation of modulation scheme and transmitter nonlinearity impact on ADS-B messages transmission via OFDM satellite link, Wang Bo, Grekhov A., Bezsmertna D. (2014)
Kharchenko V. - Modeling of ADS-B messages transmission via satellite using MIMO systems, Wang Bo, Grekhov A., Kostynska J. (2014)
Kharchenko V. - The methodics of signal type identification accuracy with hardware tools, Larin V., Savitskaya I. (2014)
Kharchenko V. - Analysis of aircraft delays at the stage of arrival at airport, Tapia K. (2014)
Udartsev I. - Navigation range and duration of flight of unmanned aerial vehicle, Bondar A., Plakhotniuk Ie. (2014)
Luppo A. - European Centralized Services of air navigation system, Argunov G., Prygara O. (2014)
Blahaia L. - Concept of automated control system with analyzing condition of the ergatic component, Polishchuk S. (2014)
Prusov D. - The concept of the urban areas reconstruction planning on the basis of the scientific and engineering substantiation (2014)
Bliznyuk T. - Theoretical aspects of lightweight helipad pavement calculation (2014)
Tolbatov Ye. - The solution of the equations applying the general series of Fibonacci (2014)
Kredentsar S. - Algorithm and software implementation of international meteorological codes decoding method, Rudas S., Ivlieva H. (2014)
Pavliukh L. - Environmental awareness of university students (2014)
Borul N. - Evolution of Cs-137 content of private sector milk in settlements of Dubrovytsia district of Rivne region (2014)
Tanin V. - Docking studies of typical conformations of protein tyrosine phosphatase 1B, Tanchuk V. (2014)
Ledovskykh V. - Cathode reduction of aliphatic aldehydes on cadmium electrode for regeneration of used motor oils, Davydenko O., Rogova E. (2014)
Ledovskykh V. - Influence of surfactants on surface tension and saturated vapor pressure of hydrocarbons, Stepanov N., Freimantal E. (2014)
Kharchenko V. - Strategy for the training of highly qualified scientific personnel at the National Aviation University, Prusov D. (2014)
Petrashchuk O. - Video based teaching of Aviation English, Skypalska O. (2014)
Instructions for authors (2014)
Титул, зміст (2009)
Десята міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг в Україні" (2009)
Практикум - клуб УАМ "Кваліфікація маркетологів" в рамках проведення дня студентів на виставці REX (2009)
Пилипенко В. М. - Ринок маркетингових досліджень: погляд на 2009 рік (2009)
Лян С. В. - Оптимізація надання послуги в Україні "Mystery Shopping" (2009)
Стефанишин В. Я. - Побудова функціонуючої системи маркетингового бізнес-аналізу (2009)
Зайчук Т. О. - Холістични й ринок екологічно чистих продуктів харчування: концепція та етапи розвитку (2009)
Азарян О. М. - Генезис трансформації роздрібної торгівлі в Україні та формування сучасної парадигми її розвитку, Соболєв В. О. (2009)
Ковальчук С. В. - Сучасний "партизанський маркетинг", Тябіна О. С. (2009)
Примак Т. О. - Маркетингові дослідження української ментальності, або хто такої українець (2009)
Литовченко І. Л. - Інтернет- маркетинг як інструмент антикризових програм підприємств (2009)
Тарасенко І. О. - Оцінка соціальної відповідальності бізнесу в управлінні сталим розвитком підприємства (2009)
Шульгіна Л. М. - Маркетолог на підприємстві: стратегія чи мішень? Які знання та навички життєво необхідні (2009)
Єрьоменко Г. В. - Медіація - альтернативний способ розвязання конфліктів, або і вівці цілі і вовки не голодні (2009)
Єреоменко Г. В. - Кейс "Турецький Гамбіт" (2009)
Петрова Н. М. - Реалізація синергетичного підходу в контексті інновацій в освіті (2014)
Заредінова Е. Р. - Напрями та умови реалізації полікультурної освіти в загальноосвітній школі, Муєдінова А. С. (2014)
Пустовіт Г. П. - Філософсько-культурологічний контекст проблеми взаємодії людини і природи у змісті сучасної екологічної освіти (2014)
Воловець М. В. - Становлення та розвиток трудового навчання з обслуговуючих видів праці (друга половина XX століття) (2014)
Кобрій О. М. - Соціальні чинники загальнопедагогічної підготовки вчителя в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Лещак Т. В. - Становлення світської педагогічної освіти у Львівському університеті в останній третині ХІХ століття (2014)
Лабінська Б. І. - Особливості реалізації змішаного методу навчання іноземних мов на західноукранських землях і в Росії (1918–1939 рр. ) (2014)
Бакум З. П. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу, Саприкіна Л. В. (2014)
Петров А. О. - Удосконалення підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров’язбережувальних технологій (2014)
Соцький К. О. - Структура готовності студентів медичних коледжів до професійного саморозвитку (2014)
Калашнік Н. В. - Критерії, показники та рівні сформованості міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів-медиків (2014)
Мерва Л. С. - Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями (2014)
Олексюк Н. С. - Роль соціальної взаємодії школи та сім’ї у процесі соціалізації дитини (2014)
Кравець В. П. - Підготовка студентської молоді до вирішення конфліктів у сім’ї, Терещук Г. В. (2014)
Іванюк І. В. - Інтерактивні технології як чинник результативності превентивної діяльності зі схильними до девіантної поведінки учнями: теоретичний аспект (2014)
Колесник К. В. - Застосування лінгвокультурологічного підходу в навчанні новогрецької мови у загальноосвітніх навчальних закладах України (2014)
Задорожна І. П. - Контроль результатів самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю (2014)
Мартинова Р. Ю. - Лінгводидактична модель інтегрованого навчання англомовного презентаційного мовлення технічного обладнання майбутніх інженерів-енергетиків, Попель О. В. (2014)
Бреславець Н. О. - Застосування технології критичного мислення при вивченні іноземної мови у вищій школі (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського