Зорін В. В. - Підвищення пропускної здатності по ряду критеріїв кабельних ліній електропередач напругою 6-10 кВ, Майстренко О. М. (2013)
Закладний О. М. - Керування вентильним двигуном з застосуванням трирівневого пі регулятора з fuzzy logic, Закладний О. О., Броницький В. О. (2013)
Калінчик В. П. - Оцінка та аналіз методів вирівнювання графіків навантаження виробничих систем, Скачок О. В. (2013)
Розен В. П. - Розробка алгоритму побудови факторного поля процесу сушіння торфу в парових трубчастих сушарках, Кулаковський Л. Я. (2013)
Находов В. Ф. - Вибір необхідного складу критеріїв адекватності математичних моделей енергоспоживання в системах оперативного контролю енергоефективності, Бориченко О. В., Іванько Д. О. (2013)
Денисенко М. А. - Оцінювання навантажувальної здатності силових масляних трансформаторів за критерієм термічного зносу їх ізоляції, Притискач І. В. (2013)
Кравец В. Ю. - Анализ ядерной безопасности отработавшего топлива в бассейнах выдержки Хмельницкой атомной электростанции, Сорока А. В. (2013)
Буслова Н. В. - Математическая модель процесса тестирования кабельной линии с сосредоточенным дефектом методом импульсной рефлектометрии, Гайдук А. В. (2013)
Закладний О. О. - Модель діагностування параметрів процесу енергоспоживання асинхронного електропривода (2013)
Мельничук Л. М. - Механізми удосконалення системи оплати за передавання реактивної електроенергії (2013)
Ковальчук А. М. - Імітаційне моделювання процесу очищення димових газів від вуглекислого газу водними розчинами амінів, Клопот М. П. (2013)
Вовк О. О. - Обгрунтування доцільності видобутку бурого вугілля з подальшою його газифікацією, Жукова Н. І., Кравчук Р. А., Гай А. Є. (2013)
Нечепоренко Л. С. - Педагогічні цінності класичного університету імені В.Н. Каразіна, Куліш С. М. (2010)
Андрєєв М. В. - Формування толерантності вчителя як проблема сучасної школи (2010)
Бєляєва Е. Ф. - Професійна деформація викладача вищої школи, Зубкова Л. М. (2010)
Боченко О. В. - Педагогічні умови формування обдарованої особистості (2010)
Брик Т. О. - Подолання психологічних бар’єрів курсантами у процесі вивчення іноземної мови (2010)
Волкова К. С. - Гуманістична спрямованість педагогічного контролю (2010)
Воронцова Ж. В. - Підготовка фахівців в умовах творчого характеру навчального процесу (2010)
Гапон Е. В. - Проблема навчання студентів творчому мисленню, Гапон В. І., Ремзі І. В. (2010)
Заря Л. О. - Осбливість інтересу молодших школярів до музики і методика його формування (2010)
Золотарьова Г. М. - Інноваційна педагогічна діяльність як рушійна сила розвитку науки та освіти України (2010)
Ільченко О. В. - Поліхудожнє виховання як цілісний і нтегрований педагогічний процес (2010)
Кобзар О. І. - Деякі аспекти використання рольових ігор на немовних факультетах, Лєшньова Н. О. (2010)
Кравцова Л. О. - Оздоровчі й моральні функції мовленнєвої діяльності, Манойло І. С. (2010)
Лапшина С. В. - Теоретичні основи екологічного виховання дітей дошкільного віку (2010)
Нечепоренко М. В. - Педагогіка здорового довголіття (2010)
Петриченко Л. О. - Розвиток науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі як умова активізації їх професійного становлення (2010)
Пєхарєва С. В. - Сучасні проблеми управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу (2010)
Пономарьова Г. Ф. - Науково-дослідна робота студентів у ВНЗ як складова їх професійної підготовки (2010)
Попельнюх О. І. - Сучасний погляд на проблему гуманізації освіти (2010)
Притуляк Л. М. - Питання виховання дітей дошкільного віку у взаємодії родин і дитячих садків, Ковирзіна У. А. (2010)
Ремзі І. В. - Ефективні форми екологічного навчання студентів, Грищенко Л. К. (2010)
Рисенко Я. О. - Історичний розвиток дистанційної освіти у Великій Британії (2010)
Тарасенко Н. В. - Сім’я як чинник формування здоров’я підростаючого покоління (2010)
Телехова О. П. - До проблеми реалізації програми курсу методики викладання у вищій школі, Тесленко О. В. (2010)
Ткаченко Т. В. - Музична освіта в історії педагогічної практики (2010)
Трубавіна І. М. - Професійні функції соціального педагога з сім’єю (2010)
Упатова І. П. - Науково-практична підготовка майбутнього вчителя-дослідника (2010)
Черновол-Ткаченко Р. І. - Роль комунікаційних процесів у забезпеченні ефективного управління навчальним закладом (2010)
Шапаренко Х. А. - Духовний розвиток дошкільників як складова полікультурного виховання, Рибка Ю. В. (2010)
Шевелева Ю. В. - Діти індиго: феномен обдарованості (2010)
Ярославцева М. І. - Критерії професійної самореалізації майбутнього фахівця з дошкільної освіти (2010)
Наші автори (2010)
Нечепоренко Л. С. - Досвід роботи кафедри педагогіки ХНУ за 160 років від дня заснування (2011)
Аннєнкова І. П. - Моніторинг системи підготовки студентів до науково-дослідницької діяльності у ВНЗ (2011)
Бабакіна О. О. - Використання новітніх інформаційних технологій як найбільш ефективний і багатофункціональний засіб на уроках в початковій школі, Колесникова О. М. (2011)
Бєляєв С. Б. - Особливості педагогічної взаємодії в умовах технологічного підходу (2011)
Боченко О. В. - Педагогічний процес та ідеальна школа В. Стоюніна (2011)
Давидова Ж. В. - Формування духовно-ціннісних орієнтацій студентської молоді (2011)
Дьоміна Ю. В. - Творча активність як показник готовності майбутніх учителів до професійної діяльності (2011)
Зеленська Л. Д. - Досвід роботи вчених рад університетів україни xix століття зі стимулювання студентів до науково-дослідної роботи (2011)
Золочевський В. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання до організації та проведення науково-дослідної роботи з проблем фізичного виховання і спорту (2011)
Кравцова Л. О. - Методика викладання мови як педагогічна дисципліна, Манойло І. С. (2011)
Кузьміна Л. В. - Лінгводидактичні засади навчання термінологічної лексики в технічному ВНЗ (2011)
Молчанюк О. В. - Самостійна робота студентів як засіб формування та розвитку креативності майбутніх учителів, Полякова І. В. (2011)
Нечепоренко М. В. - Естетичні почуття як складник педагогічної майстерності (2011)
Пилипенко Є. О. - Роль самовиховання вчителя у процесі формування професійно-педагогічної культури (2011)
Погребняк Н. М. - Основні форми організації науково-дослідної підготовки майбутніх фахівців у галузі англійської освіти (2011)
Прошкін В. В. - Підвищення мотивації майбутніх учителів до наукової роботи через моніторинг якості студентських досліджень (2011)
Самсонова А. А. - Роль студенческого научного общества в организации научно-исследовательской деятельности студентов вузов (2011)
Сейко Н. А. - Самостійна науково-дослідна робота студентів у структурі та змісті курсу "Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень" (2011)
Степанець І. О. - Історична ретроспектива організації та змісту й загальні основи науково-дослідницкої діяльності в системі вищої педагогічної освіти (2011)
Столярова Н. П. - Педагогіка співробітництва – це відкрита програма в роботі з іноземними студентами в умовах вищого навчального закладу (2011)
Ткаченко Т. В. - Педагогічні проблеми підготовкимайбутніх вчителів музики в класі постановки голосу (2011)
Уйсімбаєва Н. В. - Вплив розвитку пізнавального інтересу та творчої активності студентів на ефективність науково-дослідницької діяльності (2011)
Фадєєва Т. О. - Інтернет-підтримка у професійно-методичній підготовці вчителя початкових класів (2011)
Цебрій І. - Технологічний компонент і виховна ситуація в духовно-моральній парадигмі освіти Папи Григорія Великого (2011)
Шумілова І. Ф. - Шляхи емоційного впливу на виховання учнів під час підготовки майбутнього вчителя (2011)
Шумська О. О. - Позааудиторна науково-творча діяльність студентів Харківського Університету (історичний аспект) (2011)
Ярощук Л. Г. - Індивідуальні навчально-дослідні завдання студентів у процесі вивчення курсу "Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти” (2011)
Наші автори (2011)
Андреєва М. О. - Виховна робота у ВНЗ з розвитку соціальної компетентності студентів із особливими потребами (2015)
Нечепоренко Л. С. - Педагогіка гармонізації (2015)
Акімова О. М. - Педагогічна деонтологія як компонент інклюзивної освіти майбутніх учителів початкових класів (2015)
Андрєєв М. В. - Толерантність як основа сучасної парадигми освіти, Маркова В. М. (2015)
Байбекова Н. Р. - Формування образу психолога-консультанта (2015)
Bakhmat L. V. - Forming self-evaluation of learning achievements as a pedagogical problem (2015)
Belyaev S. B. - The means of professional training for using pedagogical technologies (2015)
Беляева Э. Ф. - Психолого-физиологические аспекты применения символов в учебном процессе, Зубкова Л. Н. (2015)
Блудова Ю. О. - Формування художньо-естетичного смаку в молодших школярів засобами регіональної культурно-історичної спадщини (2015)
Богомаз Т. А. - Междисциплинарный характер юмора (2015)
Боченко О. В. - Умови досягнення мети виховання (2015)
Донцов А. В. - Механізми формування морально-духовної культури майбутніх учителів (2015)
Ільїна О. О. - Формування гендерної культури майбутніх вчителів початкових класів (2015)
Іщенко С. О. - Стратегія співробітництва в підготовці курсантів до роботи з особовим складом (2015)
Казачінер О. С. - Формування пізнавального інтересу в учнів із низькою мотивацією до вивчення іноземної мови в середній загальноосвітній школі (2015)
Клєба А. І. - Гуманізація та гуманітаризація освіти як важливі чинники формування інформаційно-комунікативної культури майбутнього вихователя (2015)
Крехно Т. І. - Лексикографічна культура як складник професійної компетенції майбутнього вчителя початкових класів, Бєлкіна Л. В. (2015)
Кузнецова О. В. - Шляхи підвищення рівня якості підготовки фахівців у педагогічному ВНЗ (2015)
Лєшньова Н. О. - Значення позитивних особистісних мотивів у подоланні проблем у засвоєнні нового матеріалу на заняттях з англійської мови (2015)
Лученко О. О. - Сучасні тенденції розвитку системи професійної підготовки вчителів у японії (2015)
Марченко О. Г. - Проблема формування освітнього середовища у філософсько-педагогічній спадщині Г.С. Сковороди (2015)
Міршук О. Є. - Формування педагогічної компетентності у фахівців непедагогічних спеціальностей: понятійно-термінологічний аспект (2015)
Нечепоренко М. В. - Про ефективність навчальних умов формування мовленнєвої культури студентів (2015)
Павлова О. Г. - Теоретичні основипрофесійної мотивації до педагогічної діяльності (2015)
Птушка А. С. - Oсновні правила конспектування лекцій у вузах (2015)
Репко І. П. - Педагогічні основи національно-патріотичного виховання студентської молоді (2015)
Рибалко Л. С. - Самореалізація студентів у процесі формування громадянської позиції, Коломієць О. В. (2015)
Семенова М. О. - Культура читання як чинник самоосвіти студентів вищого педагогічного навчального закладу (2015)
Sergieieva I. S. - The positive education technology as a part of the new educational technologies courseintended to the future lecturers of the french as a foreign language (2015)
Степанець І. О. - Взаємозв’язок освітнього і наукового потенціалу у контексті науково-методичної роботи педагогічного ВНЗ (2015)
Толмачова І. М. - Методика підготовки студентів до організації спільної виховної роботи з сім’єю молодшого школяра, Литвин В. А. (2015)
Фомічова О. В. - Методи проектно-тренінгової технології формування інноваційної поведінки студентів (2015)
Чеботарьова І. О. - Етимологія поняття компетентність в англомовних джерелах (2015)
Шанскова Т. І. - Андрагогічна технологія підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти (2015)
Шведова Я. В. - Особливості використання мультимедійних технологій в освітньому процесі (2015)
Шумська О. О. - Проблема художнього виховання студентів у вітчизняній науково-педагогічній думці другої половини хіх - початку хх століття (2015)
Наші автори (2015)
Лобок О. П. - Дослідження динаміки мінімаксного керування і спостереження температурного режиму пекарної камери, Гончаренко Б. М., Слєзенко А. М. (2015)
Гуменюк Г. Д. - Стандарти на харчові продукти та їх гармонізація з міжнародними і європейськими вимогами, Слива Ю. В. (2015)
Панасюк К. В. - Вплив позаклітинних метаболітів Rhodococcus erythropolis IMB AС-5017, Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 та Nocardia vacinii IMB B-7405 на фітопатогенні бактерії Pseudomonas syringae pv. coronafaciens IKM B-1154, Пирог Т. П. (2015)
Салюк А. І. - Напівбезперервне метанове бродіння курячого посліду в термофільному режимі, Жадан С. О., Шаповалол Є. Б. (2015)
Лисенко О. А. - Аналіз взаємозв’язку показників самозабезпеченості і збалансованості споживання основних видів продукції харчування в Україні (2015)
Котков С. В. - Економічні засади визначення доданої вартості в цукровій промисловості України (2015)
Березянко Т. В. - Оцінка рівня добропорядної практики в олігопольному ядрі оліє-жирового комплексу (2015)
Ніколаєнко С. М. - Теоретичні аспекти і передумови створення кластеру молочної промисловості (2015)
Якимчук Т. В. - Розвиток і стан підприємств плодоовочеконсервної галузі України в контексті забезпечення продовольчої безпеки (2015)
Соломчук Л. М. - Дослідження сучасного стану сировинної бази і ринку м’ясної продукції в Україні (2015)
Makovetska S. - Solution of heat equation stationary problem, Seidykh O., Fomenko I. (2015)
Яровий Л. В. - Теоретичні підходи до оцінювання інформаційних ресурсів (2015)
Момот Л. В. - Розвиток факторингу в Україні (2015)
Корж Н. В. - Функції і характеристики фінансового капіталу як складової капіталу корпорації, Юрій Е. О. (2015)
Осадчук О. П. - Світові тенденції впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ISO 9001 (2015)
Євтушенко О. В. - Комплекс засобів автоматизації управління охороною праці для підприємств харчової промисловості (2015)
Юхно М. І. - Електромагнітний сепаратор барабанного типу, Захаревич В. Б., Куєвда В. П., Куєвда Ю. В. (2015)
Погорілий Т. М. - Об’ємна геометрична модель міжкристального розчину сахарози в системі комірок кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка (2015)
Цуркан О. В. - Узагальнення кінетики першого періоду фільтраційного зневоднення свіжоочищеного насіння гарбуза з вібраційно-пневматичною активацією, Герасимов О. О., Полєвода Ю. А., Риман Т. І., Станіславчук О. В. (2015)
Ратушна І. І. - Дослідження шнекових екструдерів для виробництва сухих сніданків (2015)
Прядко М. О. - Плівкові течії в трубах випарних апаратів для яблучного соку, Глоба О. В., Форсюк А. В., Глоба В. З. (2015)
Руднєва М. Г. - Винний туризм Молдови, Ємцев В. І., Басюк Д. І. (2015)
Прісс О. П. - Формування біологічно-активних речовин у плодах перцю під впливом абіотичних факторів (2015)
Сімахіна І. О. - Виробництво сухого грибного напівфабрикату для збагачення харчових раціонів, Гойко І. Ю. (2015)
Маєвська Т. М. - Амінокислотна сбалансованість білків промитих рибних фаршів (2015)
Малежик І. Ф. - Інноваційні рішення в технології сушіння картоплі, Бандуренко Г. М., Писарєв М. Г., Мисюра Т. Г. (2015)
Сильчук Т. А. - Дослідження впливу клітковини гороху на біохімічні процеси в тісті, Назар М. І., Карпенко Т. С., Доценко В. Ф. (2015)
Бондарєва В. Й. - Отримання ліпідного комплексу з фолікулярних яєць курей методом осадження гексаном, Манк В. В., Мірошников О. М. (2015)
Сабадаш Н. І. - Дослідження процесу зцукрювання розрідженого крохмалю ферментним препаратом β-амілази, Грабовська О. В. (2015)
Королюк Т. А. - Технологія олії з волоського горіха з використанням ферментних препаратів, Усатюк С. І., Попова А. В. (2015)
Волнянська О. В. - Визначення тіабендазолу в субстанції харчової добавки Е233 і харчових продуктах електрохімічними методами, Ткач В. І., Подобій О. В., Толстенко Ю. В. (2015)
До відома авторів (2015)
Денисюк С. П. - Технологічні орієнтири реалізації концепції Smart Grid в електроенергетичних системах (2014)
Мазуренко Л. І. - Підвищення енергоефективності систем утилізації енергії вітру при інтеграції вітроенергетичних установок і гідроелектростанцій, Попович О. М., Шевчук С. П., Поліщук В. О. (2014)
Ткаченко C. Й. - Визначення параметрів "віртуальної модельної рідини" для оцінки інтенсивності теплообміну в реальних умовах теплотехнології, Румянцева Т. Ю., Пішеніна Н. В. (2014)
Бориченко О. В. - Інтегровані системи енергоменеджменту – інструмент підвищення енергоефективності у виробничо-господарській сфері, Таран А. Ю. (2014)
Михайленко В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з високочастотним п’ятизонним регюлюванням вихідної напруги, Чуняк Ю. М., Остапчук Ю. Ю. (2014)
Калинчик В. П. - Нейросетевое управление дробильно-помольным комплексом, Мейта А. В., Розен В. П. (2014)
Куделя П. П. - Тепловой баланс конденсационных котлов, Барабаш П. А. (2014)
Котенко М. Р. - Аналіз теплообміну вентильованих фасадів, Дешко В. І. (2014)
Коба К. Н. - Використання планових систем безпеки в альтернативних режимах для підвищення безпеки АЕС, Кривко Д. А., Головей А. І. (2014)
Зорін В. В. - Підвищення пропускної здатності кабельних ліній електропередач напругою 6-10 кВ за допомогою компенсації реактивної потужності, Майстренко О. М. (2014)
Шостак Ю. К. - Анализ расчета мощности дозы гамма-излучения при проектировании биологической защиты, Сахно А. В. (2014)
Ткачук К. Н. - Механізми побудови системи моніторингу небезпечних та шкідливих факторів виробничих об’єктів, Калінчик В. В. (2014)
Хайрнасов C. М. - Исследование тепловых режимов среднетемпературного термосифона для систем утилизации теплоты уходящих газов с температурой более 400°С, Рассамакин Б. М., Быков Е. В. (2014)
Базюк Т. М. - Оптимізація режимів споживання активним споживачем електричної енергії з мережі електропостачання, Притискач І. В. (2014)
Попов В. А. - Двухэтапный алгоритм выбора структуры и параметров микросистем с учетом фактора неопределенности, Ярмолюк Е. С., Замковой П. А., Дмитренко И. А. (2014)
Стрелкова Г. Г. - Підвищення рівня енергоефективності процесу синтезу аміаку на основі розробки динамічної моделі процесу, Рабчук К. В. (2014)
Закладний О. О. - Моделі діагностування параметрів схеми заміщення і робочих параметрів асинхронних двигунів, Закладний О. М., Могилат Д. Ю. (2014)
Трофімов І. Л. - Аналіз впливу авіаційного транспорту на забруднення атмосфери (2014)
Артюх C. Ф. - Заощадження енергоресурсів за рахунок підвищення ефективності використання гідроагрегатів при їх роботі зі змінною частотою обертання, Червоненко І. І. (2014)
Кирик В. В. - Створення бази знань нечіткого логічного контролера для оптимізації перетоків реактивної потужності, Губатюк О. С. (2014)
Бондаренко Є. А. - Менеджмент системи електробезпеки щодо мінімізації ризику дії електромагнітного поля на людину в електроустановках надвисокої напруги (2014)
Федоров А. Ю. - Моделирование защит в распределительной сети низкого напряжения с децентрализованными источниками энергии (2014)
Кулагін Д. О. - Інноваційні технології підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на залізничному транспорті (2014)
Качан Ю. Г. - Моделювання температурного режиму газової нагрівальної печі за наявності просторового електричного поля, Коваленко В. Л., Візер А. А. (2014)
Немировский И. А. - Энергоменеджмент как многоуровневая система управления энергоэффективностью (2014)
Іншеков Є. М. - Аналіз світових тенденцій створення сталої енергетики з практикою енергоменеджменту, Плотник Л. А.. (2014)
Маліновський А. А. - Ефективна реконструкція систем централізованого теплопостачання у практиці міського енергетичного планування, Турковський В. Г., Музичак А. З. (2014)
Костогрізова Н. О. - Статистичний аналіз результатів виміру швидкостей вітру, Дубровська В. В., Шкляр В. І. (2014)
Самков О. В. - Методи вибору зразків енергозберігаючого обладнання та технологій, Соколова Н. П., Мигович Н. В., Рижиков Н. В. (2014)
Міляєв Ю. П. - Автоматизована система побудови оптимальних моделей впровадження енергозберігаючих заходів у закладах освіти, Тачиніна О. М., Захарченко Ю. А., Соколова Н. П. (2014)
Находов В. Ф. - Комплексний підхід до визначення складу чинників, що впливають на величину енергоспоживання при впровадженні систем оперативного контролю енергоефективності, Бориченко О. В., Іванько Д. О., Єгорова І. О. (2014)
Замулко А. І. - Комплексний статистичний аналіз даних cпоживання активної електроенергії, витрат енергоресурсів та обсягів виробництва продукції, Бедерак Я. С. (2014)
Прокопенко В. В. - Полнофункциональный инструментарий для реализации перманентного энергетического аудита, Коцарь О. В., Расько Ю. А., Павлова Ю. С. (2014)
Сінчук О. М. - До питання розбудови структури служби енергоменеджменту гірничорудного підприємства, Сінчук І. О., Ялова О. М., Бауліна М. А. (2014)
Метельский В. П. - Формализация процессов формирования структуры сельских электрических сетей содержащих распределенную генерацию, Заболотный А. П., Дьяченко В. В., Даус Ю. В. (2014)
Кирик В. В. - Дослідження розподілу геомагнітних індукційних струмів в магістральних електричних мережах 750 кВ, Нагорний Р. В. (2014)
Чернявський А. В. - Інформаційно-аналітичні засоби моніторингу енергоефективності об’єктів нафто добувної галузі, Якобюк Д. В. (2014)
Шпак О. Л. - Автоматизована система комерційного обліку електроенергії ПАТ "Хмельницькобленерго”, Луців П. Д., Калінчик В. П., Шиянов О. О. (2014)
Іншеков Є. М. - Методологія ISO щодо розробки та розвитку стандартів з енергетичного менеджменту (серія стандартів ISO 50000), Жуков Д. Ю. (2014)
Ковальчук А. М. - Енергетичний менеджмент у системі керування агропромисловим комплексом України, Панченко О. О. (2014)
Базюк Т. М. - Оптимізація інформаційних потоків при визначенні показників енергоефективності на підприємстві, Огієвич О. М. (2014)
Титул, зміст (2010)
Свістельник І. Р. - Вища фізкультурна освіта та її інформаційне забезпечення: 80-ті роки ХХ століття (повідомлення третє) (2010)
Іващенко О. В. - Творчі роботи в системі підготовки вчителя фізичної культури, Худолій О. М. (2010)
Божик М. В. - Професійно-прикладна фізична підготовка як ефективний засіб розвитку фізичних якостей учителів-предметників (2010)
Вовканич Л. C. - Особливості показників системи зовнішнього дихання біатлоністів високої кваліфікації, Виноградський Б. А., Власов А. П., Павлова Ю. О. (2010)
Сосіна В. Ю. - Чи потрібно вміти безпечно падати? (2010)
Івасик Н. - Лікувальне плавання, як засіб фізичної реабілітації для дітей молодшого шкільного віку з вадами зору, Курташ Є. (2010)
Топилко Н. Я. - Організація уроків з фізичної культури учнів швейного виробничого навчання за авторською програмою (2010)
Заневський І. П. - Моделі стійкості зброї стрільців з пневматичного пістолета, Коростильова Ю. С., Михайлов В. В. (2010)
Герцик А. М. - До питання тлумачення термінів "фізична реабілітація" та "фахівець з фізичної реабілітації" (2010)
Інформаційне повідомлення про п’яту електронну Всеукраїнську наукову конференцію (22 квітня 2010 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2010 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
Титул, зміст (2010)
Свістельник І. Р. - Спортивна періодика та книговидання 60-х років хх століття (2010)
Юхимук В. - Педагогічні умови формування знань олімпійської тематики учнів 5—7 класів загальноосвітніх шкіл, Вацеба О., Петришин Ю., Гречанюк О. (2010)
Єрмаков С. С. - Біомеханічні моделі ударних рухів у спортивних іграх у контексті вдосконалення технічної підготовки спортсменів (2010)
Худолій О. М. - Біологічні, психолого-педагогічні закономірності рухової діяльності людини. Доповідь І (2010)
Герцик А. М. - Міжнародне трактування термінів "фізична реабілітація" та "фізична терапія" (2010)
Галіздра А. А. - Вплив різних за характером фізичних вправ на корекцію функції правильного дихання студентів (2010)
Лошицька Т. І. - Результати оцінки інтегрального компонента здоров’я студентів (2010)
Самойлович В. А. - Використання нетрадиційних методів оздоровлення підлітків спеціальної медичної групи на уроках фізичної культури, Мусхаріна Ю. Ю., Гутарєва Н. В. (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2010 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
Лежнюк П. Д. - Зменшення додаткових втрат електроенергії в електричних мережах за допомогою крос-трансформаторів, Рубаненко О. Є., Килимчук А. В. (2014)
Тарнавський Ю. А. - Автоматизація обробки радіолокаційних даних при інженерно-геологічних вишукуваннях в зоні промислового майданчика, Филонич О. В. (2014)
Абдулин М. З. - Исследование устойчивости горения в струйно-нишевой системе при ограничении дальнобойности топливных струй, Серый А. А. (2014)
Юркова В. В. - Аналіз енергоефективності роботи когенераційних установок на біопаливі, Шкляр В. І., Дубровська В. В. (2014)
Кутін В. М. - Визначення діагностичних параметрів оцінки технічного стану високовольтного вимикача, Рубаненко О. Є., Мисенко С. В. (2014)
Коцар О. В. - Формування інформаційного забезпечення комерційних розрахунків в ОРЕ України, Расько Ю. О. (2014)
Михайленко В. В. - Математична модель напівпровідникового перетворювача з семизонним регулюванням вихідної напруги, Остапчук Ю. Ю., Поліно В. П., Булига Д. С. (2014)
Анахов П. В. - Підвищення виробітку потужності гідроелектростанцій за рахунок енергії сейшів (2014)
Степаненко О. І. - Пасивний будинок – шлях до ефективного використання енергії, Дубровська В. В. (2014)
Жук І. А. - Дослідження закономірностей зміни опору ізоляції мереж оперативного постійного струму, Рубаненко О. Є. (2014)
Закладний О. М. - Керування вентильним двигуном електронавантажувача за допомогою фаззі-нейронної мережі, Закладний О. О., Могилат Д. Ю., Смоляр В. Г. (2014)
Лістовщик Л. К. - Дослідження двобойкової ударної системи в середовищі Solidworks simulation (2014)
Гаєвський О. Ю. - Методи гармонічного аналізу вихідної напруги інвертора в реальному часі, Магада В. В., Ужейко С. О. (2014)
Коньшин В. І. - Техніко-економічний аналіз робіт по подовженню терміну експлуатації енергоблоку ВВЕР-440, Франкова М. В. (2014)
Кєсова Л. О. - Шляхи утилізації тепла відхідних газів шляхом модернізації хвостових поверхонь котлів ТЕС, Шелешей Т. В. (2014)
Кофанова О. В. - Застосування методу "фізико-хімічного регулювання" властивостей моторного палива для підвищення екологічності автотранспортних засобів, Кофанов О. Є. (2014)
Ковальчук А. М. - Шляхи зниження необхідних капіталовкладень для установки абсорбційного очищення димових газів від вуглекислого газу водними розчинами амінів, Клопот М. П. (2014)
Титул, зміст (2010)
Сергієнко Л. П. - Методологічні основи комплексного тестування у фізичному вихованні і спорті, Шарий Д. В. (2010)
Олійник Р. В. - Прогноз схильності до значного розвитку психомоторних здібностей людини за генетичними маркерами груп крові системи АВ0 (2010)
Худолій О. М. - Біологічні, психолого-педагогічні закономірності рухової діяльності людини. Доповідь ІІ (2010)
Ляшенко А. М. - Аналіз техніки виконання поворотів у спортивному плаванні та методика навчання, Делова І. О., Делова К. О., Поступний Є. О. (2010)
Наумчук В. І. - Педагогічна класифікація рухливих ігор (2010)
Козіна Ж. Л. - Мультімедіа-технології як сучасний засіб навчання в спортивних іграх, Чуркіна А. О. (2010)
Лю Лу - Формирование государственных аспектов управления профессиональной деятельностью специалистов физической культуры и спорта Китая (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2010 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
Яндульський О. С. - Демпфування низькочастотних коливань на основі синхронізованих вимірів від пристроїв СМПР, Мацейко В. В., Катрич Д. В. (2014)
Качан Ю. Г. - Кількісна оцінка ефективності газової нагрівальної установки за умови створення в її камері просторового електричного поля, Коваленко В. Л., Візер А. А. (2014)
Кравець В. Г. - Підвищення енергоефективності процесу формування камуфлетної порожнини вибухом в свердловині в присутності тампонажного матеріалу, Шайдецька Л. В. (2014)
Ободович А. Н. - Устройство для оптимизации массообменных процессов за счёт дискретно – импульсного ввода энергии при культивировании микроорганизмов, Костик С. И., Сидоренко В. В. (2014)
Бондаренко Є. А. - Удосконалення методу забезпечення електробезпеки під час виконання робіт на струмовідних частинах електроустановок надвисоких класів напруги, Кутін В. М. (2014)
Безродний М. К. - Оптимальні умови роботи вертикальних ґрунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання, Притула Н. О., Перевьорткін Р. В. (2014)
Антощук Т. А. - Анализ результатов промышленной эксплуатации газогенератора комбинированного типа, Пьяных К. Е. (2014)
Волошко А. В. - Система моніторингу режимів електроспоживання промислового підприємства, Бедерак Я. С. (2014)
Сулейманов В. М. - Моделі та методи оптимізації розвитку основних мереж енергосистем в умовах ринкових відносин, Баженов В. А., Кацадзе Т. Л. (2014)
Середа Д. С. - Високоефективні системи вентиляції і кондиціювання повітря громадських та промислових будівель, Боженко М. Ф. (2014)
Рогачев В. А. - Теплотехнические испытания аппарата воздушного охлаждения горизонтального типа, Семеняко А. В., Лазоренко Р. А., Середа Р. Н., Парафейник В. П. (2014)
Казанський С. В. - 3D-моделювання систем блискавкозахисту об’єктів електричних мереж, Мальцев В. В. (2014)
Мохаммад Аль Шарари - Энергетика Иордании: современное состояние и перспективы развития, Находов В. Ф., Исаенко Ю. Н. (2014)
Боженко М. Ф. - Високоефективні системи опалення будівель, Новіцький М. І. (2014)
Коньшин В. И. - Разработка мероприятий по альтернативному электроснабжению оборудования в условиях полного обесточивания АЭС, Рыбинский Р. П. (2014)
Гайдін О. В. - До питання збільшення ступеню поділу компонентів рідких радіоактивних відходів при використанні іонообмінних фільтрів, Іванець В. Г., Корякін В. М. (2014)
Ковальчук А. М. - Шляхи зниження експлуатаційних витрат на електричну енергію для підприємств очищення стічних вод, Романець О. П. (2014)
Закладний О.М. - Керування електроприводом руху електронавантажувача за допомогою адаптивної фаззі - нейронної мережі, Могилат Д. Ю., Закладний О. О., Смоляр В. Г. (2014)
Титул, зміст (2010)
Рибак Л. - Застосування сучасних інформаційних технологій для контролю за спеціальною підготовкою ралійних екіпажів (2010)
Рибак О. - План безпеки автомобільного змагання, як знакова модель організації безпеки глядачів (2010)
Маєвська С. М. - Морфологічна модель стрибуна у висоту, Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Музика Ф. В., Конестяпін В. Г. (2010)
Забора А. В. - Гімнастика в системі загальної фізичної підготовки співробітників в органах внутрішніх справ України (2010)
Мартынюк О. В. - Структура и содержание программы физических нагрузок с использованием круговой тренировки в занятиях аэробикой с женщинами первого зрелого возраста (2010)
Свістельник І. Р. - Книговидання та періодична преса галузі фізичної культури і спорту у 70-х — на початку 80-х років ХХ століття (2010)
Васьков Ю. В. - Шляхи удосконалення навчального процесу з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2010 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
13 Международный симпозиум по морской медицине (2014)
Ігнатьєв О. М. - Особливості створення і роботи медичних комісій лікувально-профілактичних закладів з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, Панюта О. І., Ярмула К. А., Ямілова Т. М., Добровольська О. О., Прутіян Т. Л., Бобрик Л. М. (2014)
Баскіна В. В. - Дослідження психоемоційних характеристик жінок після перенесеного психотичного епізоду (2014)
Гончаров С. В. - К вопросу о комплексном лечении атопического дерматита в условиях Северного Причерноморья с применением крема Бедан, Чепрасова А. С. (2014)
Дєлєвська В. Ю. - Фактори фіброзу та деградації екстрацелюлярного матрикса в ремоделюванні міокарда лівого шлуночка у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в сполученні з артеріальною гіпертензією (2014)
Голубятников Н. И. - Эколого-эпидемиологическая безопасность в зонах функционирования международных транспортных коридоров (2014)
Гетманец А. А. - Состояние минеральной плотности костной ткани у жительниц крупного промышленного центра по данным ультразвуковой денситометрии, Гетманец А. В., Климович Е. В., Мясников В. А., Бобрик Л. М. (2014)
Сухин Ю. В. - Реабилитация больных после хирургического лечения переломов костей предплечия, Бодня А. И., Сердюк В. В., Баккар Т., Кривенко С. Н. (2014)
Тещук В. Й. - Особливості перебігу гострих порушень мозкового кровообігу у пацієнтів з фібріляцією передсердь, Тещук В. В. (2014)
Новиков С. А. - Эффективность применения электросна в комплексе санаторного этапа реабилитации больных инфарктом миокарда пожилого возраста, Яблонская В. Б. (2014)
Сердюк В. В. - Xирургическое лечение застарелых разрывов ахиллова сухожилия, Сухин Ю. В., Хедиер Ма, Бодня А. И. (2014)
Педанов Ю. Ф. - Академик Иван Петрович Павлов (1849-1936). Анатомо-физиологические аспекты деятельности, Гоженко А. И. (2014)
Скорочений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health" (2014)
Морские храмы мира Свято-Николаевская церковь, Одесса (2014)
Правила для авторів (2014)
Інформація (2014)
Титул, зміст (2010)
Пристинський В. М. - Інтеграція організаційно-технологічних, професійно-педагогічних, теоретико-методологічних, духовно- культурних ресурсів суспільства — концепція розвитку факультету фізичного виховання Слов’янського державного педагогічного університету (з нагоди 25-річчя заснування) (2010)
Драгнєв Ю. В. - Проблеми професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору: акмеологічний підхід (2010)
Кравчук Т. М. - Особливості оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з фізичного виховання за кредитно-модульною системою, Гусляєва О. Ю. (2010)
Козіна Ж. - Результати застосування методів математичного моделювання для визначення індивідуальних тактичних манер ведення сутички у дзюдоїстів високого класу, Демура І. (2010)
Худолей О. Н. - Закономерности развитие двигательной функции у детей дошкольного возраста, Касьян А. В. (2010)
Бондаренко Т. В. - Вплив методики диференційованого навчання на показники фізичного розвитку студенток-гімнасток (2010)
Ковальчук А. М. - Порівняльний аналіз рівня фізичної підготовленості абітурієнтів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України за різними напрямами підготовки, Антошків Ю. М., Сорохан Ю. Р. (2010)
Забора А. В. - Спортивний стиль життя — основа професійної підготовленості майбутніх працівників органів внутрішніх справ (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2010 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
Бруханський Р. Ф. - Типи і види стратегій сільськогосподарських підприємств та особливості їх обліково-аналітичного забезпечення (2014)
Вигівська І. М. - Економіко-правова сутність застави як об’єкта бухгалтерського обліку, Грицак О. С. (2014)
Герасимович А. М. - Методичні засади управлінського обліку виробничих витрат в умовах бюджетування, Герасимович I. А., Морозова-Герасимович Н. А. (2014)
Грабчук І. Л. - Оцінка та продаж майна банкрута в процедурі ліквідації: обліково-правовий аспект, Зеленіна О. О. (2014)
Дроздова О. Г. - Розкриття інформації про рух товарів у бухгалтерській звітності підприємства (2014)
Заводовська Л. А. - Інноваційна діяльність комерційних банків: визначення об’єктів обліку (2014)
Іванюта О. В. - Економічний аналіз стану загальновиробничих витрат великих промислових підприємств (2014)
Куришко Л. А. - Бухгалтерський облік розподілу фінансових результатів спільної діяльності (2014)
Лаговська О. А. - Прибуток як об’єкт бухгалтерського обліку та ризик-орієнтованого управління, Якименко М. В. (2014)
Мельниченко О. В. - Аудит договірної роботи та методологічного забезпечення банків з організації обігу електронних грошей (2014)
Хомуляк Т. І. - Особливості обліку у бюджетних установах в умовах сьогодення (2014)
Юхименко-Назарук І. А. - Трансформація інституту бухгалтерського обліку (2014)
Бородкіна Н. О. - Комплексний аналіз логістичних процесів металургійної галузі в межах ефективного господарювання підприємств, Левчук К. О. (2014)
Валінкевич Н. В. - Побудова оптимальної моделі прогнозування модернізаційних зрушень у виробництві продукції підприємств харчової промисловості (2014)
Данилко В. К. - Особливості управління фінансовими ресурсами підприємства за умов ринкової економіки, Ситий Д. В. (2014)
Кулаковська Л. П. - Людські ресурси та їх аудит у підприємницькій діяльності, Кулаковський Т. Ю (2014)
Куліш І. М. - Історичні аспекти розвитку сільських населених пунктів України (2014)
Ладонько Л. С. - Організаційні механізми результативності функціонування туристичного комплексу України в умовах інтеграційного вибору держави (2014)
Мартинчук І. В. - Оцінка виконання функцій користувачами радіаційно забруднених лісів Житомирської області (2014)
Мельничук Д. П. - Ефект "людського капіталу": економічні та техніко-технологічні детермінанти (2014)
Надрага В. І. - Ризики безробіття за професійною ознакою в контексті структурних диспропорцій ринку праці (2014)
Пилипів В. В. - Моделювання системи управління розвитком туристичного комплексу України (2014)
Рудковський О. В. - Проблематика ресурсного забезпечення системи корпоративної безпеки (2014)
Скопенко Н. С. - Визначення стратегічних намірів та інструментів досягнення можливих переваг інтеграційної взаємодії (2014)
Тарасюк Г. М. - Сутнісні характеристики та ефективність використання економічного потенціалу вітчизняних підприємств, Ярмолюк М. Ю. (2014)
Ткачук Г. Ю. - Підходи до сутності наповнення категорії "безпека" (2014)
Ущаповський Ю. В. - Ідеї інституціоналізму в площині методологічних пошуків представників соціального напрямку в економічній думці України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Фролова Л. В. - Детермінанти технології процесу розробки та прийняття управлінських рішень в системі управління розвитком підприємства, Кравченко О. С. (2014)
Харін С. А. - Аналіз динаміки українського господарства з використанням об’єктно-орієнтованого програмування, Кокін О. Ю. (2014)
Хомутенко Я. В. - Удосконалення експертної політики України та оцінка ефекту зони вільної торгівлі з ЄС на основі гравітаційної моделі (2014)
Циганок В. М - Теоретико-методологічні аспекти імплементації основ маркетингу в навчальний процес, Буднік О. М, Гуля Ю. В. (2014)
Черниш О. В. - Оптимізація логістичних витрат шляхом вдосконалення інформаційних потоків лісового господарства, Шафір Н. В. (2014)
Шиманська В. В. - Етапи розробки стратегії управління розвитком туристичного комплексу України процесного типу в умовах інтеграційного вибору держави (2014)
Шпильова Ю. Б. - Роздрібна торгівля України: сучасний стан та перспективи розвитку, Царук І. М. (2014)
Язлюк Б. О. - Портфель стратегічних управлінських інновацій для модернізації економіки як напрям підвищення соціально-економічної безпеки регіонів (2014)
Григорук І. О. - Сучачний стан та проблеми фінансового забезпечення підприємств АПК (2014)
Довгалюк В. В. - Венчурний фонд як фінансовий посередник на ринку фінансових послуг (2014)
Забаштанський М. М. - Політика фінансового забезпечення концесійних відносин в Україні (2014)
Клименко І. В. - Удосконалення методики бухгалтерського обліку операцій оперативного лізингу, Ніколаєва С. П. (2014)
Костирко І. Г. - Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як чинник сприяння розвитку сільських територій, Цимбаліста Н. А. (2014)
Лисенок О. В. - Механізм оцінки ліквідності банківської системи (2014)
Полчанов А. Ю. - Теоретичні основи страхового менеджменту (2014)
Смагло О. В. - Теоретичні аспекти фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Анотації до статей (2014)
Титул, зміст (2010)
Худолій О. М. - Особливості розвитку рухових здібностей у хлопчиків молодшого шкільного віку, Тітаренко А. А. (2010)
Ворона В. В. - Мотивація школярів 5—9 класів до занять фізичною культурою в зимовий період (2010)
Дугіна Л. В. - Рівень фізичного розвитку і кардіореспіраторної системи дітей-сиріт та дітей з сімей 1—4 років (2010)
Сергієнко Л. П. - До впровадження нової навчальної дисципліни "Терміни і поняття у фізичній культурі" в навчальні плани студентів фізкультурних спеціальностей (2010)
Ляшенко А. М. - Cучасні педагогічні технології в процесі навчання студентів на факультетах фізичного виховання (2010)
Сергієнко В. М. - Рівень розвитку витривалості та здоров’я студенток (2010)
Каніщева О. П. - Оцінка стану здоров’я студентів перших курсів технічних внз з низькими адаптаційними можливостями (2010)
Драгнєв Ю. В. - Проблеми професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору України (2010)
Титул, зміст (2010)
Тітаренко А. А. - Особливості розвитку рухових здібностей у дівчаток молодшого шкільного віку (2010)
Філенко Л. В. - Комп’ютеризація навчального процесу з фізичного виховання в середній школі (на прикладі баскетболу), Філенко І. Ю., Кіреєв В. С. (2010)
Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та інших законодавчих актів України ЗАКОН УКРАЇНИ "Про фізичну культуру і спорт" (2010)
Сергієнко Л. П. - Теорія навчання рухам: дерматогліфічні маркери в прогнозі інтелектуального розвитку (2010)
Круглянський О. - Використання музичного супроводу в навчально-тренувальному процесі студентів факультету фізичної культури, що спеціалізуються з тхеквондо, Кравчук Т. (2010)
Інформаційне повідомлення про VІІ електронна Всеукраїнська наукова конференція (24 березня 2011 року) "Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту" (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (21—22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2010)
Аксьонова С. А. - Формування системи інформаційного забезпечення управління ринковою вартістю підприємства (2014)
Безручук С. Л. - Статутний капітал комерційного банку: особливості формування та облікового відображення, Грабчук І. Л. (2014)
Бойченко К. С. - Методичний інструментарій оцінювання розвитку підприємства (2014)
Бруханський Р. Ф. - Аналіз підходів до побудови моделей бухгалтерського інжинірингу (2014)
Василишин Т. М. - Динаміка зміни стану машинобудівної промисловості України протягом останніх шести років (2014)
Вигівська І. М. - Сучасний стан бухгалтерського обліку витрат на охорону навколишнього середовища підприємств АПК, Кулій-Дем’янюк Ю. В. (2014)
Дерій В. А. - Облік і аналіз витрат підприємства на інтелектуалізацію, інформатизацію та інформацію (2014)
Кучер С. В. - Оцінка податкових ризиків платника податку на прибуток (2014)
Лаговська О. А. - Напрями трансформації бухгалтерського обліку (2014)
Момонт Т. В. - Особливості функціонування туристичної індустрії: характеристика діяльності суб’єктів господарювання для цілей бухгалтерського обліку (2014)
Пріймачук І. В. - Проблеми управління невідчутними активами приватного підприємства на основі оцінки рівня його інвестиційної активності (2014)
Проволоцька О. М. - Удосконалення методичних підходів щодо оцінки ефективності діяльності акціонерних товариств, Чаусов О. В. (2014)
Слюсаренко В. Є. - Вплив рівня оподаткування на розвиток економіки або її тонізацію, Філіп К. О. (2014)
Чернін О. Я. - Управлінський облік за центрами відповідальності на підприємствах оптової торгівлі (2014)
Янченко З. Б. - Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності аграрних підприємств (2014)
Бєлік В. Д. - Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом на підприємствах харчової промисловості (2014)
Бєлова А. І. - Формування технологічних переваг реального сектора регіональної економіки в контексті його цільової реструктуризації (2014)
Капленко Г. В. - Особливості висвітлення вимірювання сезонних коливань в українській навчальній літературі зі статистики (2014)
Куліш І. М. - Еволюція наукових концепцій села і сільських територій (2014)
Кундєєва Г. О. - Здоров’я в контексті розвитку економічної теорії, Римаренко М. К. (2014)
Литвишко Л. О. - Система державної підтримки та сприяння розвитку підприємництва в Україні (2014)
Михальчук Л. В. - Конкурентне середовище підприємства у сучасних умовах, Батуріна І. В. (2014)
Ніколаєва І. В. - Система електронного управління кафедрою, Дмитришин Б. В. (2014)
Носуліч Т. М. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження системи охорони здоров’я в контексті інноваційної моделі сталого розвитку, Царук І. М. (2014)
Пащенко О. П. - Сучасні методи управління змінами на підприємстві (2014)
Саух І. В. - Передумови виникнення та особливості стратегічного менеджменту вітчизняних підприємств (2014)
Харін С. А. - Використання програмних продуктів для менеджменту інноваційних процесів (2014)
Яковлєв А. І. - Особливості вибору методичних положень щодо дослідження попиту споживачів продукції, Ларка Л. С. (2014)
Виговський В. Г. - Інформаційне забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника: характеристика складу та вимог (2014)
Грінченко О. В. - Інститути спільного інвестування: сутність, функціонування та місце в економічній системі (2014)
Самородов Б. В. - Проблемні ситуації банківської системи та підходи до процесу їхньої діагностики, Гойхман М. І. (2014)
Титул, зміст (2010)
Корягин В. М. - Теоретико-методические основы системы подготовки юных баскетболистов (2010)
Ткаченко В. Б. - Залежність спортивних результатів від сукупного впливу показників спеціальної фізичної підготовленості юних біатлоністів (2010)
Гринченко І. Б. - Оцінка рівня розвитку точності у волейболістів масових розрядів, Казьмерчук А. П., Воляченко А. І. (2010)
Ажиппо О. Ю. - Пізнавальна самостійність, як основа функціонування індивідуалізованої системи навчання студентів (2010)
Худолій О.М. - Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи (2010)
Дорофєєва Т. І. - Вплив соціально-демографічних факторів на якість учбової праці студентів, Коверя В. М., Лисенко В. В. (2010)
Кравчук Т. М. - Методика виховання рухово-пластичної виразності у студенток факультету фізичної культури, що спеціалізуються з художньої гімнастики (2010)
Павленко І. О. Криводуд Т. Є. Прийменко Л. І. - Фізичне виховання як провідний засіб зміцнення здоров’я майбутніх педагогів (2010)
Інформаційне повідомлення про шосту електронну Всеукраїнську наукову конференцію (21—22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2010)
Інформаційне повідомлення про VIІ Всеукраїнську наукову конференцію (24 листопада 2011 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
Денисюк С. П. - Теоретичні основи побудови систем енергетичного менеджменту в Україні, Бориченко О. В. (2015)
Яндульський О. С. - Дослідження впливу відновлюваних джерел енергії з віртуальною інерцією на процеси регулювання частоти та потужності електроенергетичної системи, Нестерко А. Б. (2015)
Сорока Б. С. - Покращення теплогідравлічних характеристик рекуперативних теплообмінників з вторинними випромінювачами, Воробйов М. В., Хавін С. О., Довбня Ю. О. (2015)
Волошко А. В. - Определениe источников гармонических искажений в точке общего подключения на примере упрощенной модели распределительной сети, Д. В. Филянин. (2015)
Розен В. П. - Оптимизация электропотребления дробильно-помольного комплекса, Калинчик В. П., Мейта А. В., Скосырев В. Г. (2015)
Приймак К. О. - Дослідне випробування методології комплексної параметричної ідентифікації фактичних характеристик енергетичного об`єкту, Варламов Г. Б., Оліневич Н. В., Дащенко О. П. (2015)
Буслова Н. В. - Газоизолированные линии как современное средство повышения пропускной способности сетей, Малыш Ю. Ю. (2015)
Сліденко В. М. - Комплекс імплозійно-хвильової дії для підвищення продуктивності видобутку вуглеводнів, Лістовщик Л. К., Галба Є. В. (2015)
Гребенюк Т. В. - Прогнозирование гидрохимического состояния поверхностных вод, Лавриненко Ю. В. (2015)
Василенко В. І. - Системна ефективність функціонування енергетичної системи з керованими навантаженнями (2015)
Кохановський В. О. - Підвищення електроерозійної стійкості контактів низьковольтних комутаційних апаратів (2015)
Vovk O. O. - Effective microorganisms, Kravchuk R. A. (2015)
Титул, зміст (2010)
Корягин В. М. - Исследование системы тренировки юных баскетболистов в период подготовки к соревнованиям (2010)
Шиленко Д. - Методика розвитку швидкісно-силових якостей юних самбістів, Санжарова Н. (2010)
Свістельник І. Р. - Книговидання та періодична преса галузі фізичної культури і спорту середини 80-х — початку 90-х років ХХ століття (2010)
Ажиппо О. Ю. - Розвиток фізичних якостей з одночасним засвоєнням техніки лижних ходів на уроках з лижної підготовки у школярів середніх та старших класів, Водоп’янов Д. В. (2010)
Худолій О. М. - Основи методології науково-дослідної роботи у фізичному вихованні і спорті (2010)
Півненко Ю. В. - Проблема виховання основ фізичного здоров’я учнів у навчально-виховному процесі (2010)
Галашко М. М. - Дослідження антропометричних особливостей спортсменів армспорту різного рівню кваліфікації, Подрігало Л. В. (2010)
Козіна Ж. Л. - Застосування комп’ютерних технологій творчого напрямку в баскетболі, Селіванов Є. В. (2010)
Сулима А. - Ососбливості формування культури здоров’я студентів факультету фізичної культури, що займаються єдиноборствами, Кравчук Т. (2010)
Інформаційне повідомлення про VІІ електронна Всеукраїнська наукова конференція (24 березня 2011 року) "Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту" (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (21—22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2010)
Титул, зміст (2010)
Корягин В. М. - Совершенствование структуры технической и физической подготовленности юных баскетболистов, Блавт О. З. (2010)
Ажиппо О. Ю. - Структура фізичної підготовленості юних лижників-гонщиків, Дорофєєва Т. І., Малець С. О. (2010)
Козіна Ж. Л. - Визначення закономірностей індивідуальної ефективності змагання в баскетболі за допомогою сучасних інформаційних технологій, Сердюк І. (2010)
В’ялий С. - Методика розвитку гнучкості у школярів молодших класів (2010)
Худолій О. М. - Педагогічний експеримент (2010)
Аксьонова О. - Нова фізична культура або школа розумного руху (2010)
Дугіна Л. В. - Рівень нервово-психічного розвитку дітей-сиріт та дітей з сімей 1—4 років, Єфіменко П. Б. (2010)
Винник В. Д. - Особливості формування інтересу та мотивації до занять фізичним вихованням (2010)
Винник Н. М. - Оздоровча фізична культура в соціально-побутовій сфері (2010)
Інформаційне повідомлення про VІІ електронна Всеукраїнська наукова конференція (24 березня 2011 року) "Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту" (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (21—22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2010)
Бардаш С. В. - Контроль ризиків діяльності суб’єктів господарювання: міф чи реальність (2014)
Драган Т. М. - Контроль і оцінка соціально-екологічних наслідків при інвестуванні, Дружиніна Є. О. (2014)
Остапчук С. М. - Фізіократичні засади бухгалтерського обліку використання земель сільськогосподарського призначення (2014)
Саух І. В. - Стратегічний аналіз: уточнення категоріально-понятійного апарату (2014)
Бєлова А. І. - Концептуально-аналітичні моделі стратегічного управління реструктуризацією підприємств в Україні (2014)
Григорук П. М. - Складові регіональної соціально-еколого-економічної системи в умовах сталого розвитку, Федорова Т. Ю. Складові регіональної соціально-еколого-економічної системи в умовах сталого розвитку (2014)
Захаркін О. О. - Порівняльна характеристика концепцій управління підприємством в системі його інноваційної діяльності (2014)
Кармазіна Н. В. - Теоретичні засади формування та розвитку реального сектору регіональної економіки (2014)
Михальчук Л. В. - Корпорація як альтернативний шлях підвищення конкурентоспроможності національного товаровиробника, Іванченко М. О. (2014)
Рєпкін С. Б. - Основні організаційно-правові і фінансово-економічні форми проведення змагань в ігрових видах спорту: досвід і порівняльний аналіз (2014)
Сазонець О. М. - Дослідження основних форм здійснення міжнародного бізнесу, Качан О. І. (2014)
Семенова С. М. - Економіко-математична модель оптимізації грошових потоків підприємства (2014)
Соколенко Л. Ф. - Аналіз економічного змісту екологічної безпеки регіону в умовах ефективного природокористування (2014)
Стоволос Н. Б. - Модель формування загальнодержавної системи виробництва органічної продукції (2014)
Суходольська А. С. - Стан здоров’я дітей-сиріт у контексті вирішення проблем сирітства в Житомирській області (2014)
Тарасюк Г. М. - Управління державними підприємствами: проблеми та перспективи (2014)
Топішко О. І. - Еволюція поглядів на власність: від релігійних доктрин до класичної школи (2014)
Шатило І. Ю. - Особливості функціонування зернопродуктового підкомплексу Житомирської області (2014)
Якимчук Т. В. - Деякі методи визначення ефективності підприємств харчової промисловості (2014)
Виговська Н. Г. - Модель системи державного фінансового контролю земельних відносин в Україні, Стеблянко О. Л. (2014)
Лебедзевич Я. В. - Податкові пільги та їх соціально-економічна спрямованість (2014)
Литвинчук І. В. - Громадський контроль за виконанням місцевих бюджетів (2014)
Михальчук А. В. - Міжнародний досвід впровадження і використання програмно-цільового методу складання бюджету (2014)
Момонт Т .В. - Диверсифікація діяльності суб’єктів господарювання: теоретичний аспект (2014)
Примостка О. О. - Методологія визначення системно-важливих фінансових організацій (2014)
Прокопенко Н. О. - Стан впровадження середньострокового бюджетного планування в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Савченко В. Ф. - Принципи організації та регулювання венчурного інвестування, Шатирко Д. В. (2014)
Григорук І. О. - Розвиток вторинного ринку іпотечного кредитування підприємств АПК (2014)
Мартинчук І. В. - Основні напрямки розвитку екологічного менеджменту лісових ресурсів зони радіоактивного забруднення (2014)
Мельничекно О. В. - Формування XBRL-звітності щодо обігу електронних грошей (2014)
Рудківський О. А. - Логістична стратегія молокопереробного підприємства: проблематика вибору та реалізації (2014)
Лаговська О. А. - Управління екологічною діяльністю як джерелом ключових ризиків для суб’єкта господарювання: проблеми обліково-аналітичного забезпечення (2014)
Лелявська Л. В. - Витрати утримання та поліпшення водогосподарських об’єктів в системі економічних понять та об’єктів бухгалтерського обліку (2014)
Кузнєцова О. В. - Моделювання бухгалтерського обліку операцій поводження з відходами, Сергієнко-Бердюкова Л. В. (2014)
Євдокимов В. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління малими та середніми підприємствами в забезпеченні фінансової безпеки, Нонік В. В. (2014)
Грицишен Д. О. - Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами підприємства, Каленчук Л. В. (2014)
Осадча Т. С. - Історична універсальність ренти (2014)
Анотації до статей (2014)
Титул, зміст (2015)
Ситін О. - Европейский и Евразийский Союз: столкновения интеграций (2015)
Пасько І. - Політика та політичне: Gemeischaft та Geselschaft (2015)
Богінська І. - Геополітичні розрахунки Росії в "українській кризі": острів Росія - континент Крим - держава Новоросія (2015)
Криворучко Н. - Стратегічна культура Європи і виклики безпеки для України (2015)
Черенков М. - Виклик релігійній свободі та духовно-конфесійному плюралізму України: ідеологія та терор "русского міра" (2015)
Гуржи В. - Наслідки реалізації доктрини "Русскій мір" в Україні (2015)
Мошовський Т. - Україна: народження чи пробудження суб'єкта історії (2015)
Брило Ю. - Посттойнбіанська філософія історії про конфлікт як форму взаємодії між цивілізаціями (2015)
Халіков Р. - Гарячі точки сучасного світу: спільне та відмінне в ситуаціях навколо ''Ісламської Держави'' та самопроголошених республік Донбасу (2015)
Бейлін Й. - Построение дорожной карты для решения конфликта и проведения преобразований в Украине, Кравчук Л. (2015)
Жекало Г. - Основні підходи до визначення поняття "конфлікт" (2015)
Кирницький О. - Віртуальні аспекти стратегії війни ХХІ століття (2015)
Кобалія Д. - Про рамки і формат "українського конфлікту" (2015)
Лепський М. - Стратегічне фокусування у військовому конфліктному протистоянні в Україні (2015)
Фадєєв В. - Мережі, тертя та машини війни: методологічні нотатки про українську кризу (2015)
Левицький В. - Східноукраїнський конфлікт як наслідок системної кризи в Україні (що відбувається?) (2015)
Глазунов В. - Гібридна війна в Україні: олігархічний дискурс (2015)
Колінько М. - Межі й горизонти домашнього світу (2015)
Скворець В. - Внутрішні передумови формування цивілізаційного конфлікту в Україні (2015)
Додонов Р. - Криза, війна чи конфлікт - як коректно називати події на Сході України? (2015)
Білокобильський О. - Заручники міфологічного розуму або чому східноукраїнський конфлікт став можливим (2015)
Кравченко О. - Дослідження впливу військових дій на довкілля на Сході України, Василюк О., Войціховська А., Норенко К. (2015)
Курило І. - Соціально-демографічна ситуація в Донецькій та Луганській областях у контексті факторів та наслідків східноукраїнського конфлікту, Аксьонова С., Слюсар Л. (2015)
Грозний І. - Економічні наслідки російсько-українського конфлікту 2014 року, Прокопенко Р. (2015)
Гуржи К. - Нелінійний характер прояву конфліктогенних факторів у локальних просторах: особливості міського регіону соціальної реальності (2015)
Горбенко К. - Соціальні екзистенціали східноукраїнського соціуму (2015)
Туренко О. - Фрагментарна ментальність Донбасу: вежі обложеного граду (2015)
Штоквиш О. - "Кримська образа": міф, його інструменталізація та геополітичні проекції, Короленко Б. (2015)
Додонова В. - Соціалістичні аберації Донбасу і консервативна модернізація Росії (2015)
Титул, зміст (2013)
Березівська Л. - Життєвий шлях і науково-педагогічна діяльність Олександра Мазуркевича (2013)
Паламар С. - Віддаємо шану видатному вченому і педагогу (2013)
Ситченко А. - З історії методики української літератури (2013)
Попович Н. - Новітні технології у просторі шевченкознавства (2013)
Островна С. - Дорога, довжиною з життя. Урок літератури рідного краю за романом "Білі хмари” Олександра Сизоненка, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка. 11 клас (2013)
Шуляр В. - Оповідання "Ти не перша, Таню” О. Сизоненка у системі літературної освіти школярів. 10 клас, Дрозд Н. (2013)
Шевченко А. - Вивчаємо роман Ю. Іздрика "Воццек”. 11 клас (2013)
Парфенюк О. - Утвердження прагнення людини до любові, добра в оповіданні Б. Грінченка "Каторжна”. 10 клас (2013)
Матковська Т. - Українська народна казка "Ох”. 5 клас (2013)
Лазаренко І. - Провідні принципи літературно-психологічного аналізу художнього твору (2013)
Голобородько Я. - Ліричний емоціолект Маріанни Кіяновської (2013)
Овдійчук Л. - Різнобічний талант письменниці-горлівчанки, або Що значать випадково-несподівані зустрічі (2013)
Яровенко Т. - Від експериментів В. Винниченка до "Експерименту” О. Жовни (полемічна інтерпретація повісті та її кіноверсії) (2013)
Набок М. - Національна специфіка української символіки (2013)
Федоренко В. П. - Біогеоценологія —фундаментальна основа прикладної энтомології, Сумароков О. М. (2010)
Афанасьєва О. Г. - Ефективні джерела стійкості озимої пшениці в селекції на імунітет, Кириленко В. В., Гуменюк О. В. (2010)
Бакалова А. В. - Смородиновий бруньковий кліщ (2010)
Бакай І. Д. - Вплив агротехнологійна розвиток хвороб, урожайність, якість зерна посівівярої пшениці сорту Колективна 3 в Північному Лісостепу України, Василенко М. Г. (2010)
Бублик Л. І. - Вплив протруєння насіння сої фунгіцидами на ураженість рослин бактеріальними хворобами, Балюх О. В., Жмурко Л. Г. (2010)
Венгер В. М. - Ефективність застосування нового фунгіциду Квадріс SC, к.с. для захисту хмелю від несправжньої борошнистої роси, Венгер В. В. (2010)
Горбач Т. І. - Горохова попелиця на посівахгороху в Лісостепу України, Цуркан Р. П. (2010)
Здоровець О. І. - Мокрий монтар на тютюні, Каргіна Л. М. (2010)
Козуб Н. О. - Ідентифікація сортів м’якої пшениці, потенційностійких проти раси стеблової іржі Ug99, за допомогою біохімічних маркерів, Созінов І. О., Бідник Г. Я., Дем’янова Н. О., Созінов О. О. (2010)
Косилович Г. О. - Порівняльна характеристика генетичної структури популяцій збудника борошнистої роси ячменю в Лісостепу України, Кононенко Ю. М. (2010)
Лісова Г. М. - Характеристика стійкості сортів озимої пшениці щодо дії місцевих популяцій збудників бурої іржі,борошнистої роси та септоріозу, Довгаль З. М. (2010)
Михайленко С. В. - Токсичність фунгіцидів щодо збудників плямистостей листя ячменю (2010)
Оничко В. І. - Шкідники ячменю ярого та роль агротехнічних заходів у регулюванні їх чисельності, Коваленко О. А., Секун М. П. (2010)
Пилипенко Л. А. - Наукове забезпечення інноваційного розвитку фітосанітарної галузі України, Клечковський Ю. Е., Бокшан О. Я. (2010)
Сергієнко В. Г. - Захисний ефект біологічних препаратів проти збудників хвороб томатів (2010)
Сігарьова Д. Д. - Моніторинг паразитичних нематод хмелю, Бабич А. Г., Бабич О. А. (2010)
Сігарьова Д. Д. - Географічне поширення ентомопатогенних нематод родів Steinernema i Heterorhabditis (Nematoda: Rhabditida), Олененко В. В., Граціанова Н. В. (2010)
Трибель С. О. - Концепція удосконалення системи захисту посівів кукурудзи, Стригун О. О., Ретьман С. В. (2010)
Ярошенко Л. М. - Динаміка забур'янення посівів ярого ячменю на території Лісостепу України залежно від погодних умов (2010)
Правила для авторів (2010)
Далевська Н. М. - Роль інституційних інвесторів у структуруванні світового політико-економічного простору (2014)
Стасіневич С. А. - Ринок цукру: стан і перспективи України та світу, Валявський С. М. (2014)
Stezhko N. V. - Food problem in Japan: reasons of appearance and the ways of solving (2014)
Литвиненко Н. І. - Норма довіри та соціально-економічний розвиток країни (2014)
Паршин Ю. І. - Аналіз нерівномірностей розвитку національної економіки з визначенням ефектів акселератора і мультиплікатора (2014)
Родченко В. Б. - Фактори розвитку малого підприємництва в регіоні, Левченко В. Ф. (2014)
Сибірцев В. В. - Постанова задачі мультиагентського моделювання інституціонального розвитку національного ринку праці (2014)
Соколи І. І. - Сутність і значення соціально-етичної концепції маркетингу в управлінні національним господарством України, Каташинська М. О. (2014)
Зубріліна В. В. - Сутнісно-теоретичні аспекти доходів та видатків місцевих бюджетів (2014)
Анісімова М. В. - Теоретичні засади інноваційного відтворення основних засобів на підприємстві (2014)
Бондарчук М. К. - Підходи до оздоровлення інвестиційно-виробничої діяльності ВГС з урахуванням основних законів їх розвитку, Кобилецька О. І. (2014)
Бутенко О. П. - Вплив механізму ціноутворення на роботу підприємств у ринкових умовах (2014)
Волошко Н. О. - Передумови формування акціонерного капіталу промислових підприємств (2014)
Дерід І. О. - Взаємозалежність стану технологічного розвитку та економічної безпеки аграрних підприємств: реалії України, Малюкіна Д. І. (2014)
Кудирко О. В. - Особливості використання негативних емоцій у маркетинговій діяльності (2014)
Нежива М. О. - Організація аудиту ефективності формування фінансових резервів (2014)
Оскома Е. В. - Совершенствование механизма оперативно-календарного планирования деятельности строительных предприятий при ограничениях (2014)
Трифонова О. В. - Ідентифікація стану вугледобувного підприємства за рівнем стійкості: методичний підхід та практична реалізація (2014)
Харченко Ю. А. - Удосконалення логістичної системи управління запасами торгівельного підприємства, Пацук К. Ю. (2014)
Zatulyviter Y. S. - Theoretical and methodological foundations of ecological-economic accounting in SNA (2014)
Соколенко Л. Ф. - Формалізація загальних підходів до формування ефективного механізму поводження з твердими побутовими відходами (2014)
Терованесов М. Р. - Удосконалення моделі менеджменту якості вищої освіти (2014)
Скотна Н. - Цивілізація як об’єкт соціально-філософського і філософсько-освітнього аналізу (2015)
Шоробура І. - Ретроспективний аналіз становлення та розвитку Кам’янець-Подільської чоловічої гімназії в 1887 – 1888 навчальному році (2015)
Ажиппо О. - Роль кафедри в організації самостійної роботи студентів ВНЗ (2015)
Мадзігон В. - Роль майбутнього маркетолога, його завдання та ефективність в туристичній діяльності ринкової економіки (2015)
Набока О. - Модель формування культури управління персоналом майбутніх керівників, Попова Г. (2015)
Krynski А. - Wychowanie chrzescijanskie w srodowisku szkolnym diecezji Bertoua w Kamerunie. Sytuacja mlodzieїy (2015)
Бурчак С. - Задачі на побудову як засіб формування графічної компетентності учнів основної школи, Кашуба В. (2015)
Бурчак Л. - Практична спрямованість польової практики з генетики на прикладі теми "Множинний алелізм природних популяцій конюшини повзучої”, Мигун М., Гурець І. (2015)
Бучківська Г. - Створення естетичного середовища на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання засобами музичного мистецтва, Поплавська-Мельниченко Ю. (2015)
Курок В. - Мотивація учіння як провідний чинник пізнавальної активності студентів у ВНЗ (2015)
Немченко С. - Ретроспективний аналіз другого періоду становлення системи професійної підготовки керівників навчальними закладами (регламентно-контролюючий (1930 – 1960 рр.) (2015)
Муляр Н. - Роль мистецтва у формуванні особистості учня початкової школи (2015)
Михнюк М. - Методика застосування ігрових технологій у розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю (2015)
Близнюк Т. - Модель особистості сучасного педагога очима старшокласників (2015)
Єлагіна Н. - Комп’ютерні технології при вивченні іноземної мови у вищих медичних навчальних закладах (2015)
Зайченко Н. - Роль "культурно-просвітницьких місій” у розвитку сільської освіти у Мексиці у 1920 – 1950-х роках (2015)
Демченко Д. - Процес професійної підготовки майбутнього представника юридичної професії (2015)
Сливка Л. - Розвиток пізнавальної активності майбутніх вчителів початкових класів при вивченні "Методики навчання основам здоров’я” (2015)
Костюк М. - Тестовий контроль видів мовленнєвої діяльності (2015)
Бец Ю. - Теоретичні основи структури професійної компетентності курсантів-перекладачів, Мичковська В., Новікова Т. (2015)
Осьмак Т. - Творча особистість майбутнього педагога: визначення, сутність, структура (2015)
Савченко М. - Роль сімейного виховання у формуванні тендерних уявлень дітей старшого дошкільного віку (2015)
Галацин К. - Методологічні засади викладання англійської мови у вищому технічному навчальному закладі (2015)
Онофрійчук Л. - Сучасні підходи у підготовці майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до управлінської діяльності (2015)
Базиляк Н. - Моніторинг як педагогічна технологія покращення освіти у вищій школі (2015)
Долинський Є. - Методичні засади укладання навчального посібника елективних курсів з іноземної мови "Моя Франція” (2015)
Царик О. - Стан писемного мовлення у системі мовної освіти (2015)
Керик О. - Використання тренінгових технологій у професійній підготовці фахівців соціальної сфери (2015)
Бартків О. - Вивчення схильності студентів до Інтернет-адикції, Махновець В. (2015)
Мозолюк-Коновалова О. - Теоретичні засади формування образотворчої діяльності у дітей дошкільного віку (2015)
Маслєннікова Ю. - Морально-естетичне виховання особистості майбутнього вчителя музики засобами сакрального хорового мистецтва (2015)
Гвоздецька Ю. - Формування фахової компетентності викладача з основ технологій харчових виробництв у вищому навчальному закладі (2015)
Земляченко Е. - Особенности формирования познавательных интересов младших школьников по средством изучения объектов окружающего мира (2015)
Петриків В. - Зміна парадигми змісту історичної освіти у ВНЗ України після ХХ з’їзду КПРС (2015)
Гончарова К. В. - Сучасні моделі експортного ціноутворення у глобальному маркетингу (2014)
Диндар А. С. - Понятійно-термінологічна сутність арт-бізнесу в креативній економіці (2014)
Дугінець Г. В. - Інформаційні війни як інструмент впливу на національний суверенітет в умовах глобалізації, Косячевська С. М. (2014)
Палешко Я. С. - Міжнародний досвід управління державною заборгованістю (2014)
Саркісян Л. Г. - Переорієнтування зовнішньоекономічних відносин у рамках сталого еколого-економічного розвитку (2014)
Stezhko N. V. - Liberalization of trade of agricultural products as the way to solve food problem (2014)
Тараненко І. В. - Аналіз еколого-економічних аспектів міжнародної конкурентоспроможності країн (2014)
Фалько Є. А. - Аналіз інфраструктурного забезпечення розвитку інформаційних послуг у міжнародному туризмі (2014)
Бояринова К. О. - Розвиток п'ятого технологічного укладу на підприємствах машинобудування як проміжний стан запровадження випереджального розвитку (2014)
Горбань С. Ф. - Шляхи забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського сектору економіки України, Чумак О. В. (2014)
Євсєєва О. О. - Особливості механізму регулювання розвитку сфери послуг України в умовах глобалізації (2014)
Левченко В. Ф. - Оцінка рівня енергозбереження в регіонах України, Мащенко С. О. (2014)
Литовченко С. В. - Анализ современных подходов к определению сущности старопромышленных регионов (2014)
Окселенко Н. О. - Необхідні ресурси та умови підвищення прибутковості сільськогосподарської галузі України (2014)
Орловська Ю. В. - Сучасні перспективи та пріоритети розвитку трубної промисловості як домінантної галузі України, Проскуркіна В. Є. (2014)
Паршин Ю. І. - Моделювання економічного розвитку національного господарства (2014)
Ускова Л. В. - Залучення інвестицій у мале підприємництво України на прикладі Черкаської області (2014)
Єрмошкіна О. В. - Фінансові інновації: біхевіористський аспект (2014)
Белоусенко М. В. - Инновационная фирма и экономический рост (2014)
Левицька С. О. - Економіко – математичне моделювання результативності фінансової діяльності промислових підприємств на базі апарату нечіткої логіки, Панчук І. П. (2014)
Радюк І. І. - Особливості управління трудовим потенціалом з урахуванням трудового менталітету (2014)
Судакова О. І. - Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств при стратегічній взаємодії із зовнішнім середовищем, Русінко М. І., Калюжна Л. В., Медведовська Т. П. (2014)
Черчата А. О. - Логістизація бізнес-процесів на будівельних підприємствах в умовах процесного підходу (2014)
Титул, зміст (2013)
Куцевол О. - Два крила наукової творчості професора Ганни Токмань (2013)
Ткачук М. - Вітаємо з ювілеєм!, Романюк О. (2013)
Іванишин П. - Тарас Шевченко як письменник-націотворець: герменевтичні аспекти (2013)
Бондаренко Ю. - Шкільний аналіз образів-персонажів у зв’язках із хронотопною структурою літературного твору (2013)
Овдійчук Л. - Вивчення життєпису письменника на уроках літератури (естетичний аспект) (2013)
Буряк О. - Жанрово-стильові особливості художніх автопортретів Б.-І. Антонича, Ю. Тарнавського, І. Жиленко (2013)
Усманова О. - "Ми всі час від часу повинні дихати сивим вітром..." Публіцистична творчість Р. Федоріва (2013)
Фасоля А. - П’ять років поступу. (Штрихи до колективного портрета) (2013)
Остаповець Т. - Гуманістичний пафос новели "Гер переможений" Л. Пономаренко (2013)
Калюжникова А. - Краса і незнищенність людської душі в оповіданні "Маленький горбань" С. Черкасенка (2013)
Савченко А. - Незвичайні пригоди звичайних школярів. Урок за повістю "Тореадори з Васюківки" В. Нестайка (2013)
Бойко О. - Вивчаємо повість "Блакитна дитина" А. Дімарова (2013)
Букша Т. - Материнська любов і синівська вдячність у "Пісні про рушник" А. Малишка (2013)
Шилова О. - Героїзм та мужність українських козаків у творі "Іван Підкова" Т. Шевченка (2013)
Вірші Ірини Небеленчук (2013)
Паламар C. - Формування читацьких компетенцій на уроках української літератури в 5 класі (2013)
Голубченко B. - Пошуки необхідно продовжити (2013)
VI Довженківські читання "Олександр Довженко і українська культура: історія, традиції, сучасність" (2013)
Глущенко Л. Д. - Державні програми стимулювання розвитку малих та середніх промислових підприємств у зарубіжних країнах (2015)
Гончарова К. В. - Методи врахування коливання валютних ризиків при зовнішньоекономічній діяльності підприємства (2015)
Ільчук П. Г. - Вплив способу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств (2015)
Присяжнюк Ю. І. - Особливості проведення економічних реформ в країнах східної Азії (2015)
Рущак М. Ю. - Визначення напрямів підвищення ефективності експортної діяльності підприємства на основі результатів її оцінки, Андришин В. П. (2015)
Артамонова Г. В. - Обґрунтування засад та пріоритетів національної енергетичної стратегії України (2015)
Бут Т. В. - Сучасні підходи до оцінки та прогнозування розвитку металургійного комплексу регіону (2015)
Гнедіна К. В. - Вдосконалення управління муніципальною транспортною системою в контексті сталого розвитку (2015)
Дюндін В. Д. - Формування бренду території як фактору соціально-економічного розвитку регіону, Ломоносов Д. А. (2015)
Євсєєва О. О. - Удосконалення планування як фактор ефективного розвитку регіону (2015)
Ломоносова О. Е. - Сутність морегосподарської діяльності та класифікація її видів, Ломоносов А. В., Надточий І. І. (2015)
Мартиненко В. В. - Теоретико-методичні засади оцінки економічної безпеки національної економіки (2015)
Наджафов И. Н. - Кластеризация экономики как важная основа формирования региональной инновационной системы, Грецингер А. Б. (2015)
Піжук О. І. - Державна підтримка малого підприємництва як важлива умова розвитку сфери послуг в Україні (2015)
Пуліна Т. В. - Обґрунтування кластеризації хлібопекарської галузі Запорізького регіону (2015)
Тіверіадська Л. В. - Інфляційні процеси та їх соціально-економічні наслідки в Україні, Якименко А. М. (2015)
Бовсуновська Г. С. - Специфічні прояви загроз фінансовій безпеці страхового ринку (2015)
Красюк І. В. - Визначення чинників формування інтелектуального капіталу українського банку (на прикладі АТ "Райфайзен Банк Аваль") (2015)
Криховецька З. М. - Аналіз ефективності кредитного механізму в інвестиційних процесах в Україні (2015)
Ползікова Г. В. - Методи та інструменти податкової оптимізації (2015)
Копішинська К. О. - Метод типологізації підприємств машинобудування на засадах концепції відкритих інновацій (2015)
Омельченко Л. С. - Збалансована система управління оборотними активами промислових підприємств, Піскульова І. В. (2015)
Трифонова О. В. - Формування портфелю альтернатив забезпечення стійкого функціонування вугледобувного підприємства (2015)
Турко М. О. - Особливості обліку оборотних активів на підприємствах харчової промисловості, Макарова Г. С., Довженко А. Є. (2015)
Бабич Н. М. - Допоміжна комунікація як однин із засобів формування комунікативних навичок у дітей з порушеннями зору та інтелекту (2014)
Бєлова О. Б. - Стан вивчення проблеми агресії у молодших школярів з ПМР (2014)
Боряк О. В. - Характеристика мовленнєвого розвитку учнів молодших класів спеціальної школи (теоретичний аспект) (2014)
Гаврилова Н. С. - Анатомо-фізіологічні особливості периферійних органів мовлення (2014)
Гноєвська О. Ю. - Творче впровадження педагогічних ідей Марії Монтессорі в сучасних умовах освітньої парадигми (2014)
Гноєвська О. Ю. - Інтеграція як професійний розвиток (2014)
Гончарук Н. М. - Функціональна організація систем мозку, які забезпечують комунікативні процеси (2014)
Гриненко О. М. - Методичні умови, що забезпечують ефективність засвоєння молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення граматичних понять (2014)
Дмітрієва О. І. - Структурно-функціональна модель право-свідомості як засіб підвищення ефективності правоосвітнього процесу спеціальної школи для дітей зі зниженим слухом (2014)
Долженко А. - Основные аспекты изучения социально-трудовой адаптации в дефектологии (2014)
Єжова Т. Є. - Взаємодія школи та сім’ї в теорії та практиці корекційної педагогіки (20-80-ті роки ХХ ст.) (2014)
Зайцев И. С. - Социальные технологии в работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (2014)
Захарова Ю. В. - Некоторые аспекты художественного образования учащихся с интеллектуальной недостаточностью на современном этапе (2014)
Ільїна Н. В. - Аналіз сформованості логіко-граматичних конструкцій у мовленні молодших школярів з вадами мовленнєвого розвитку (2014)
Картава Ю. А. - Пластичне інтонування як засіб розвитку творчої особистості дошкільника з глибокими порушеннями зору (2014)
Коваленко В. Є. - Корекція емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів в експериментальних умовах освітнього середовища (2014)
Ковальчук І. І. - Проблема інтелектуального розвитку дітей: ретроспективний підхід (2014)
Коган О. В. - Вплив мотиваційного компоненту на формування здорового способу життя у розумово відсталих учнів (2014)
Козинець О. В. - Погляди Р.Г. Краєвського на виправлення порушень мовлення в учнів загальноосвітніх шкіл (2014)
Коломійченко Н. А. - Підтримка особистісного розвитку старших дошкільників з порушеннями зору як теоретична проблема корекційної педагогіки (2014)
Кучинська І. О. - Громадянське виховання дітей і молоді у аспекті трансформаційної інтерпретації виховної діяльності 20–30-х рр. ХХ століття (2014)
Левицький В. Е. - До питання про формування основних чинників здорового способу життя в учнів старших класів з порушеним інтелектом (2014)
Максименко Н. В. - До питання про використання проектного методу у навчанні дітей з порушеним інтелектом основам безпеки життєдіяльності (2014)
Мартиненко І. В. - Проблема труднощів у спілкуванні в загальних та спеціальних психологічних дослідженнях (2014)
Мартинчук О. В. - Стратегічні орієнтири удосконалення фахової підготовки вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання (2014)
Мілевська О. П. - Аналіз застосування методики відповідей на питання у контексті вивчення розуміння текстів учнями із затримкою психічного розвитку (2014)
Мозолюк-Коновалова О. М. - Формування просторового орієнтування у дошкільників із синдромом Дауна у процесі образотворчої діяльності (2014)
Ніколенко Л. М. - Формування самостійності учнів з вадами інтелекту засобами трудового виховання (2014)
Омельченко І. М. - Соціально-психологічний феномен хронотопу комунікативної діяльності дошкільника в постнекласичному дискурсі спеціальної психології (2014)
Пахомова Н. Г. - Формування теоретико-когнітивної основи інтеграції медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки логопеда (2014)
Пімєнова К. О. - Інклюзія як форма навчання і виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Пріданнікова О. М. - Стимулювання підлітків до самоорганізації (2014)
Рібцун Ю. В. - Загальнодидактичні аспекти вивчення іноземної мови дошкільниками логопедичної групи (2014)
Савицький А. М. - Особливості просторового орієнтування дітей молодшого шкільного віку з синдромом Дауна (2014)
Савінова Н. В. - Сучасні класифікації, типи та види логопедичних занять (2014)
Слободян Л. - Особливості розвитку сенсорики у дошкільників з розумовою відсталістю (2014)
Сорочан Ю. Б. - Діагностика синтаксичного компонента граматичної структуризації речення на імпресивному рівні у молодших школярів із моторною алалією (2014)
Таран О. П. - Освітологічні засади формування образу світу у дошкільників зі зниженим зором (2014)
Таран О. П. - Проблема усвідомлення себе та навколишнього світу дитиною з аутизмом (2014)
Тельна О. А. - Імітаційно-рольове моделювання у професійній підготовці корекційних педагогів (2014)
Тищенко В. - Формування знань про словотвір в учнів з тяжкими порушеннями мовлення: лінгвістичний аналіз проблеми, Мисюня А. (2014)
Ткач О. М. - Методика вивчення семантичних полів слів у дітей з ТПМ середнього шкільного віку (2014)
Товстоган В. С. - Теорія та практика формування професійно-трудової компетентності школярів в досвіді зарубіжних країн (2014)
Хабарова С. П. - Формирование рефлексивной культуры будущего педагога-дефектолога, Харитонова Е. А. (2014)
Хабарова С. П. - Особенности коммуникативных умений дошкольников с тяжелыми нарушениями речи: теоретический аспект, Вахобжонова З. Б. (2014)
Хохліна О. П. - Проблема корекційної спрямованості трудового навчання дітей з інтелектуальними вадами (2014)
Хруль О. С. - Особая роль педагога в учебной деятельности "особого" ученика (2014)
Чемоданова Н. В. - Особенности слогового анализа и синтеза у младших школьников с тяжёлыми нарушениями речи (2014)
Чопік О. В. - Умови формування позитивних взаємин учнів з вадами ОРА із здоровими однолітками в інклюзивному закладі (2014)
Шорохова В. В. - Увага та психосоматичний стан розумово відсталих школярів 1-3 класів (2014)
Альохін М. М. - Організація учнівського самоврядування в сучасній українській школі: мотивація та стимулювання учнів (2015)
Венгловська О. А. - Педагогічне просвітництво Тимофія Лубенця (кінець XIX – перша третина XX століття) (2015)
Вербицький В. А. - Програмно-методичне забезпечення процесу фізичного виховання в навчальних закладах Херсонської губернії (1864-1914 рр.) (2015)
Галицька М. М. - Складові комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів (2015)
Головчук С. Ю. - Європейський досвід виховання у діяльності молодіжних громадських організацій (2015)
Голубенко Т. О. - Програмно-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до патронажної діяльності (2015)
Грищук Ю. В. - Розвиток педагогічної освіти у Польщі: суспільно-політичні та соціально-економічні передумови (2015)
Губіна А. М. - Участь студентів в організації діяльності вищих навчальних закладів в умовах університетської автономії (2015)
Диба Т. Г. - Філософські та педагогічні витоки розвитку акмеології (2015)
Долинський Є. В. - Інформаційно-комунікаційні технології в організації самостійної роботи на уроках іноземної мови (2015)
Доценко О. Л. - Формування мовної та комунікативної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей (2015)
Іванюк Г. І. - Моделювання профільної школи: теоретичні і практичні аспекти (2015)
Іващук О. В. - Управління математичною підготовкою майбутніх економістів у системі Moodle (2015)
Козир М. В. - Інформаційна педагогіка як розділ прикладної інформології (2015)
Колісник-Гуменюк Ю. І. - Формування професійної культури майбутніх фахівців народних художніх промислів (2015)
Куземко Л. В. - Зміст, форми і методи формування технологічної компетентності студентів педагогічних спеціальностей (2015)
Мілова О. Є. - Навчання говорінню на уроках англійської мови: розмовні техніки (2015)
Музика О. О. - Формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку засобами усної народної творчості, Лаптінова Д. Г. (2015)
Некрутенко О. Б. - Взаємозв’язок спадщини О. Нілла з філософсько-педагогічними теоріями, Орлова Ю. В. (2015)
Нітенко О. В. - Інтернаціоналізація вищої освіти як фактор розвитку університету (2015)
Павлюк Р. О. - Науково-дослідна дяльність магістрів педагогічної освіти у контексті іншомовної підготовки (2015)
Паламарчук Л. Б. - Функції соціокультурної складової шкільної географічної освіти (2015)
Саврасова-В’юн Т. О. - Зміст і структура професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів (2015)
Сидорчук М. С. - Особливості процесу самоактуалізації старших підлітків (2015)
Теряєва Л. А. - Міждисциплінарні зв'язки у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів музики (2015)
Титул, зміст (2013)
Токмань Г. - Зустріч з Вами — дарунок долі, Дига Н. (2013)
Бабійчук Т. - Есе, або Незакінчений портрет талановитого методиста (2013)
Єременко О. - Зі словами поваги і вдячності... (2013)
Шуляр В. - Логвіненко Наталія: ювілярка, авторка нової книжки, реальна жінка (2013)
Азьомов В. - Філософія триєдності природи, міфу про неї та цивілізованої людини у поезіях Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати" та Миколи Чернявського "Сільський вечір" (2013)
Охріменко Н. - Вивчаємо поезію Тараса Шевченка "За сонцем хмаронька пливе" (2013)
Новиков А. - "Театр абсурду" Олексія Чугуя (2013)
Сергієнко А. - Формування ціннісних орієнтацій особистості на уроках української мови і літератури (2013)
Васюта С. - Духовно-моральний потенціал особистості в контексті ноосферної освіти (за твором Г. Малик "АбраКадабра") (2013)
Паламар С. - Робота над художнім твором як засіб формування літературної компетентності в учнів основної школи (2013)
Чепурняк Т. - Вивчаємо повість-казку Галини Малик "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії", Карпяк О. (2013)
Савицька Г. - Виразне читання. Конкурс на кращого оповідача українських народних і літературних казок (2013)
Любиш М. - Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми "Літературна казка" (2013)
Піддубний М. - Контрольна робота. Світ фантазії, мудрості. Тести, Жогло Н. (2013)
Фасоля А. - Календарно-тематичне планування уроків української літератури. 5 клас. ІІ семестр (2013)
Вертій О. - Коли дослухатися голосу віків (2013)
Турута Т. - Несімо злагоду в родину. Урок за поезіями Станіслава Чернілевського "Теплота родинного інтиму" та "Забула внучка в баби черевички" (2013)
Шевченко З. - Григорій Сковорода – останній представник українського літературного бароко. Матеріали до факультативу "Загальнокультурний контекст вивчення української літератури у 8—9 класах (2013)
Парфенюк О. - Якобчук І. Вогонь думок повік не згасне. Сценарій літературно-музичної вітальні за сторінками життя і творчості Лесі Українки (2013)
Тематичний покажчик статей, надрукованих у часописі "Українська література в загальноосвітній школі" у 2013 році (2013)
Клебанова Т. С. - Дифференциация регионов Украины по уровню социально-экономического развития, Трунова Т. Н. (2009)
Зима О. Г. - Особливості формування податково-бюджетної політики на сучасному етапі, Зима О. Г. (2009)
Перерва П. Г. - Розвиток організаційного механізму комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності на основі функціонального підходу, Косенко А. В. (2009)
Малярець Л. М. - Застосування QR-розкладу прямокутних матриць Хаусхолдеровими відображеннями в регресійному аналізі, Рижих І. Ю. (2009)
Москаленко О. М. - Потреби, інтереси та проблеми інноваційного розвитку в посттрансформаційній економіці України (2009)
Холодна Ю. Є. - Цільові облігації як інструмент фінансування будівництва, Нагай І. В. (2009)
Найдёнов В. С. - Инфляция в Украине — следствие некомпетентной экономической политики (2009)
Корнілов О. О. - Вартість і ціна робочої сили в умовах економічної трансформації (2009)
Марцин В. С. - Покращення інвестиційного клімату – пріоритетне завдання державного управління (2009)
Рожко В. І. - Визначення ефективності каналів збуту споживчих товарів (2009)
Таньков К. М. - Науково-методичні положення адаптивного управління експлуатаційною надійністю технічних систем: економічний аспект (2009)
Никифоренко В. Г. - Дистанційна трудова діяльність як альтернативний засіб отримання безперервної професійної освіти персоналу (2009)
Геселева Н. В. - Дослідження станів і фазового характеру виробничих інновацій (2009)
Лутицкая Ж. С. - Этапы развития инвестиционной деятельности в Украине (2009)
Галасюк С. С. - Проблемні питання щодо статусу малих готелів в Україні (2009)
Касьянова Н. В. - Точки біфуркації в розвитку економічної системи (2009)
Євтушенко О. В. - Сутність та зміст трансакційних витрат (2009)
Новак C. M. - Модели стохастического равновесия на конверсионном рынке (2009)
Андренко І. Б. - Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг санаторно-курортного (оздоровчого) закладу (2009)
Доронін А. В. - Прогнозування поведінки колективу, Блізнюкова Ю. Ю. (2009)
Назарова Г. В. - Інвестиційний підхід до визначення витрат на персонал, Череповська Т. О. (2009)
Кавун С. В. - Анализ экономической безопасности предприятий (г. Харькова и Харьковской области) (2009)
Куліков П. М. - Виявлення ключових факторів ефективності фінансової діяльності підприємства (2009)
Отенко В. І. - Теоретико-методологічні аспекти формування системи адаптивного управління підприємством, Колодіна О. М. (2009)
Українська Л. О. - Причини, форми та напрямки здійснення структурних змін на підприємстві, Курінний О. В. (2009)
Писарчук О. В. - Місце управлінського обліку в оцінюванні результатів інноваційного розвитку машинобудівного підприємства (2009)
Чебанова Н. В. - Методика аналізу прозорості елементів інформаційної бази підприємств залізничної галузі (2009)
Сенчуков В. Ф. - К вопросу о составлении оптимальних маршрутов доставки грузов (2009)
Мултанівська Т. В. - Внутрішньофірмовий контроль якості аудиту, Горяєва М. С. (2009)
Салашенко Т. И. - Эксергия и анергия – основа потенциала энергосбержения промышленного предприятия (2009)
Золотарев С. К. - Роль человеческого потенциала предпрятия в развитии трансфера технологий, Пономаренко Е. Э. (2009)
Колесніченко В. Ф. - До питання про фінансування інноваційних проектів підприємств різних галузей господарства (на прикладі підприємств Харківської області), Складанний Д. М. (2009)
Костіна О. М. - Кризові чинники і типологія фаз розгортання кризових явищ на підприємствах (2009)
Руденко Г. Р. - Формування інформаційних потоків щодо визначення ефективності логістичної діяльності на машинобудівному підприємстві (2009)
Піддубна Л. І. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: огляд наукових праць останнього десятиріччя (2009)
Боршевський А. - Правовая характеристика черты оседлости и ее применение в Бессарабии, Морар А. (2015)
Pantea O. - The law within the context of European integration process, through the application of the legal norm by the state bodies (2015)
Бесчастний В. М. - Сучасний стан проведення індивідуально-виховної роботи з курсантами вишів МВС України, Нестеров Д. І. (2015)
Бандурка І. О. - Спеціальний суб'єкт як елемент складу злочинів, вчинених проти дітей (2015)
Подоляка С. А. - Напрями інформаційного забезпечення органів прокуратури України (2015)
Ковальчук А. Ю. - Забезпечення законності та дисципліни у сфері міграції (2015)
Татарникова К. Г. - Інтелектуальний капітал як об'єкт правового захисту в Україні (2015)
Корнєєв В. В. - Правовідносини, що виникають у діяльності керівника районного відділу органів внутрішніх справ України (2015)
Кроленко Д. Ю. - Нормотворча діяльність органів місцевої влади (2015)
Сосна А. Б. - Некоторые аспекты защиты права собственности судебными инстанциями Республики Молдова (2015)
Заклюка А. В. - Інститут учасників кримінального провадження (2015)
Шумейко Д. О. - Способи прийняття пропозиції, обіцянки чи одерження неправомірної вигоди службовою особою як елемент криміналістичної характеристики (2015)
Максимова Л. О. - Судове провадження: теоритичні та практичні положення реформування (2015)
Ilana A. - Liability of the management bodies of the debtor insolvability (2015)
Бортник В. А. - Учасники суспільних відносин, які є об'єктом злочинів проти честі та гідності особи (2015)
Мартинців А. М. - Порядок ініціювання розгляду та вирішення питання про скасування ухвали слідчого судді, суду про накладення грошового стягнення (2015)
Лемеха Р. І. - Відповідальність за злочини, ознакою складу яких є істотна шкода, в історії кримінального законодавства (2015)
Матвєєв П. С. - Теоретико-правові аспекти охорони та захисту ноу-хау та комерційної таємниці як об'єктів права інтелектуальної власності при інноваційному векторі розвитку економіки (2015)
Швець В. Д. - Поняття компетенції і повноважень суб'єктів землекористування (2015)
Пелипенко О. С. - Співвідношення понять "застава корпоративних прав" і "застава цінних паперів" (2015)
Миколаєнко Я. Ю. - Юридична сила Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про не розповсюдження ядерної зброї (2015)
Цвікі В. Ю. - Міжнародно-правовий захист осіб від насильницьких зникнень (2015)
Радінська В. О. - Зарубіжний досвід оподаткування незаконних доходів фізичних осіб (2015)
Онашко А. В. - Громадський контроль за виконання СБ України заходів щодо протидії корупції в органах державної влади (2015)
Козьмук Н. І. - Місце і роль контролю за сплатою податків та зборів у системі функцій державного управління (2015)
Половинчак Л. А. - Порівняльний аналіз методів обліку діяльності підприємств ресторанного бізнесу (2015)
Савченко С. М. - Порівняльний аналіз методів обліку діяльності підприємств ресторанного бізнесу (2015)
Никитченко Ю. В. - Переваги та недоліки лізингових і орендних відносин у господарській діяльності (2015)
Силенко М. Ф. - Середньострокові програми соціально-економічного розвитку як дієвий інструмент подолання депресивності територій (2015)
Соколов Ю. Н. - Влияние фактора времени на результаты реперфузионной терапии (первичного перкутанного коронарного вмешательства) у больных с острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST, Соколов М. Ю., Терентьев В. Г., Тарапон И. В., Кобыляк В. Ю., Сиренко А. Ю., Левчук Н. П., Крот Е. Н. (2015)
Сычёв О. С. - Аллельный полиморфизм гена коннексина-40 (rs10465885) у пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанного генеза, Михалева Т. В., Талаева Т. В., Горбась И. М., Михалев К. А., Жуковская А. С. (2015)
Васильєва Л. І. - Ефективність та безпечність електричної кардіоверсії у хворих з фібриляцією передсердь, Калашникова О. С., Дзяк В. Г. (2015)
Жарінов О. Й. - Клінічні характеристики та перебіг уперше вияв леної неклапанної фібриляції передсердь, Залізна Ю. І., Міхалєв К. О., Куць В. О. (2015)
Сычёв О.С. - Качество жизни, тревога, депрессия и когнитивная дисфункция у больных с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения и немыми инфарктами головного мозга, Бородай А.А., Федькив С.В., Бородай Э.С. (2015)
Плеш І. А. - Взаємозв’язок тонусу та об’єму заповнення центральних вен у хворих на есенціальну гіпертензію II стадії з різним циркадним ритмом артеріального тиску, Гайдич Л. І. (2015)
Воронков Л. Г. - Поліморфізм T-786—>C гена ендотеліальної NO-синтази в пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю залежно від наявності інсулінорезистентності, Горовенко Н. Г., Ільницька М. Р. (2015)
Корнацький В. М. - Методологія профілактики і ранньої діагностики хвороб системи кровообігу в сучасних умовах, Дорогой А. П., Мороз Д. М. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Продольное сегментарное смещение стенок левого желудочка у больных гипертрофической кардиомиопатией, Кнышов Г. В., Захарова В. П. (2015)
Мельничук О. В. - Корегована транспозиція магістральних судин, Бєляєва Т. В., Рей Є. С., Слободський В. А., Циж О. В. (2015)
Лутай М. И. - Кальциноз венечных артерий, аорты, клапанов сердца и ишемическая болезнь сердца: патофизиология, взаимосвязь, прогноз, стратификация риска. Часть 2. Кальциноз венечных артерий: диагностика, интерпретация данных, взаимосвязь с другими диагностическими методами выявления ишемической болезни сердца, Голикова И. П. (2015)
Кожухов С. Н. - Научные доказательства эффективности эплеренона у больных с дисфункцией левого желудочка: от инфаркта миокарда к сердечной недостаточности, Пархоменко А. Н. (2015)
Борис Михайлович Тодуров(до 50-річчя від дня народження) (2015)
Перелік статей, опублікованих в "Українському кардіологічному журналі" у 2014 р. (2015)
До відома авторів (2015)
Поляков М. В. - Вступне слово ректора Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, професора, академіка АН вищої школи України, заслуженого діяча науки і техніки України М. В. Полякова на відкритті VІІІ Дніпропетровської обласної історико-краєзнавчої конференції "Історія Дніпровського Надпоріжжя" 16 листопада 2012 р. (2012-2013)
Світленко С. І. - Передмова (2012-2013)
Репан О. А. - Топоніми нижнього Посамар’я у джерелах середини XVIII ст. (2012-2013)
Іванцов А. В. - Ф. Ф. Ласковський про Українську лінію (2012-2013)
Сухомлин О. Д. - Проблеми локалізації та функціонування редутів XVIII ст. у межиріччі Орелі та Самари (2012-2013)
Грищенко К. С. - Губернське місто Х і повітове місто N у 1857 та 1864 рр., або Чому радіти дворянину в Херсоні та Новомосковську (матеріали до історії міст Півдня України) (2012-2013)
Коротенко Д. В. - Зміни в структурі міської поліції Катеринославської губернії наприкінці 70-х рр. ХІХ ст. (2012-2013)
Гриженко Л. В. - Особливості побуту жителів міст Катеринославської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2012-2013)
Мороз В. С. - Життя та діяльність І. І. Срезневського на Катеринославщині (2012-2013)
Лучка Л. М. - Громадська та професійна діяльність С. В. Єгорової в культурно-освітньому житті Катеринослава другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012-2013)
Кочергін І. О. - Нотатки до біографії вченого-лісознавця А. В. Новака (2012-2013)
Іваненко В. В. - Постать академіка В. І. Моссаковського і модернізація Дніпропетровського університету в 1960-х – 1980-х рр. (2012-2013)
Бекетова В. М. - Краєзнавчі студії Світлани Вікторівни Абросимової (2012-2013)
Глущенко Б. О. - Формування системи початкової освіти в менонітських колоніях Катеринославщини (2012-2013)
Манько А. О. - Освіта на Катеринославщині в роки Першої світової війни (2012-2013)
Шумейко О. В. - Висвітлення культурно-освітніх проблем сільських районів Дніпропетровщини періоду 1944–1949 рр. у друкованих засобах масової інформації (2012-2013)
Нікілєв О. Ф. - Стан культурно-побутового обслуговування села Дніпропетровщини в 1950-х – середині 1960-х рр. (на матеріалах Щорського та Криничанського районів) (2012-2013)
Світленко С. І. - Наукознавчий та історико-краєзнавчий проект "Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара": досвід і перспективи дослідження (2012-2013)
Чирич Л. М. - Історія футболу Дніпропетровщини. Футбольна команда "Дніпро" (початок ХХ ст. – 2012 р.) (за матеріалами музейної збірки) (2012-2013)
Ткаченко-Плахтій О. П. - Прояви та особливості революційного терору на Катеринославщині в 1905–1907 рр. (2012-2013)
Яценко В. Я. - Діяльність Катеринославської міської думи в контексті подій кінця серпня 1917 р. (2012-2013)
Манько М. О. - Роль регіональної еліти у визвольних змаганнях українського народу періоду Центральної Ради (на прикладі Катеринославщини (2012-2013)
Романчук Д. О. - Матеріали до питання організації обласної влади в 1932 р. на Дніпропетровщині (до 80-річчя від дня створення області) (2012-2013)
Романець Н. Р. - Боротьба зі шкідництвом в аграрному секторі Дніпропетровщини як складова "великого терору" 1937–1938 рр. (2012-2013)
Тесленко Т. А. - Місце злочину: до історії нацистського терору в Дніпропетровську (2012-2013)
Коваленко О. С. - Антиалкогольна кампанія на Дніпропетровщині під час Перебудови (за матеріалами місцевої преси) (2012-2013)
Бородін Є. І. - Діяльність органів влади щодо відзначення 80-річчя Дніпропетровської області (2012-2013)
Лазебник В. І. - Бельгійський підприємницький капітал у промисловості та транспорті Катеринославської губернії (2012-2013)
Чанглі В. І. - Південно-російська обласна сільськогосподарська, промислова та кустарна виставка 1910 р. в Катеринославі (висвітлення в місцевій періодиці) (2012-2013)
Содержание (2013)
Гриб О. - Ефект випрямлення напруги та квантова інтерференція у фрактальних структурах з джозефсонівськими контактами (2013)
Ермолаев A. M. - Пространственная дисперсия проводимости электронного газа на поверхности нанотрубки со сверхрешеткой в магнитном поле, Рашба Г. И. (2013)
Бойко Ю. И. - Электроосмос и электрофорез нано-размерных систем (2013)
Воробйова І. В. - Удосконалення умов опромінювання полімерних плівок іонами аргону та одержання трекових мембран з наскрізними порами діаметром ≤ 50нм, Зайцев Б. В., Кобець А. П. (2013)
Безлепкин А. А. - Ориентационные особенности динамической магнитной восприимчивости и релаксационный резонанс в PbFe12O19 при фазовом переходе, Кунцевич С. П., Костюков В. И. (2013)
Терехов А. В. - Увеличение сверхпроводящего параметра порядка в Dy0.6Y0.4Rh3.85Ru0.15B4 в широком интервале магнитных полей, Золочевский И. В., Христенко Е. В., Ищенко Л. А., Светлов В. Н., Залеский А., Хлыбов Е. П., Лаченков С. А. (2013)
Богданов В. В. - Кинетика реакционной диффузии в нано-пленочной паре системы Ag-Sn (2013)
Melnik S. S. - Analysis of long-range correlations in DNA molecules: A new approach to biological classification, Denisov S. V., Maystrenko A. A., Butova E. Yu., Usatenko O. V. (2013)
Петченко Г. А. - Изучение природы радиационных дефектов в облученных кристаллах LiF (2013)
Педун Д. Е. - Осуществление фазовых превращений и структурных изменений в ходе сверхпластической деформации промышленных алюминиевых сплавов, Пойда В. П., Брюховецкий В. В., Пойда А. В., Сухов Р. В., Крышталь А. П. (2013)
Ушкац М. В. - Пятый вириальный коэффициент для потенциалов Сазерленда, Морзе и Леннард-Джонса, Гайша А. А. (2013)
Ольховик Л. П. - Cтруктурный параметр ультрамалых нанокристаллов cистемы ферритов ZnхFe3-xO4, Борисова Н. М., Ищенко А. В., Сизова З. И. (2013)
Кириченко В. Г. - Исследование переходных слоев и диффузии компонент в тонкопленочных структурах ЖИГ, Коваленко О. В. (2013)
Карасева Е. В. - Структурная неустойчивость корпусной стали 15Х2НМФА в условиях ползучести при 600 К, Мац А. В., Соколенко В. И., Савчук Е. С. (2013)
Шуринова О. В. - Дослідження впливу фізико-хімічного стану поверхні частинок на формування результуючої міжчастинокової магнітної взаємодії у щільно упакованій системі мікрокристалів (2013)
Іванова Н. - Теорія фольклору: джерела, питання поетичної аналітики, проблеми викладання, Киченко О. (2015)
Скуратівська Г. - Ментальні основи української культури: концепти національної ідентичності (2015)
Бобровицька Н. - Поетика народної пісні: вербальний компонент (за студіями М. Максимовича) (2015)
Бережний В. - Жанрова специфіка анекдоту і постфольклор (2015)
Павлова А. - Екзистенційно-естетичний імператив в українській народній культурі: специфіка помежової ситуації (2015)
Ярмоленко Н. - Народні оповіді про історичні події: проблема повернення із забуття (2015)
Сокіл Г. - Агатангел Кримський і наукове товариство імені Шевченка у Львові (2015)
Сокіл В. - Порівняння у народній прозі про голодомор (2015)
Волковічер Т. - Вишиті вербальні тексти на українських рушниках кін. XІX – першої пол. XX ст.: фольклор чи фейклор? (2015)
Коржик А. - Дослідження традиційного харчування в українській фольклористиці ХІХ століття (2015)
Нікольчук І. - Фольклор Київщини у публікаціях ХІХ-ХХ ст. (2015)
Білокінь О. - Сигнатура сакральності тарасової гори у записах фольклориста Степана Нехорошева (2015)
Михалевич І. - Ремінісценції весільної естетики у народній любовній ліриці (2015)
Наєнко М. - Постмодерний фольклоризм: експлуатація "низу" (2015)
Єфремова Л. - Військові мотиви у сучасних записах народних пісень з Гребінківщини, Яринчина О. (2015)
Пикалюк Л. - Весільні пісні західного полісся кінця ХХ ст. (синтез регіонального та загальнонаціонального) (2015)
Лісова О. - Українські фольклорні фестивалі у сучасній Словаччині (2015)
Оверчук О. - Сучасна аналітика фольклористичних студій Південно-Західного відділу російського географічного товариства (2015)
Чебанюк О. - Народний календар південно-східної Київщини (сучасний стан традиції у порівнянні із записами М. Максимовича) (2015)
Мушкетик Л. - Міфологічні витоки образу змія в українській народній казці (2015)
Білоусова В. - Дитяча міфологія і традиційна культура як джерело тематики й образної системи настрашок (2015)
Данилевська О. - Міфологічні образи в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва: спроба класифікації (2015)
Лабащук О. - Автобіографічна оповідь як персональна міфотворчість (2015)
Марценішко В. - Трансформація думи "Про Олексія Поповича” у трилогії Михайла Старицького "Богдан Хмельницький”: проблема олітературнення сюжету (2015)
Ромащенко Л. - Фольклорний компонент в українській історичній прозі (2015)
Кавун Л. - Фольклорні імпульси у творчості Григорія Косинки (2015)
Мірошник О. - Міфологічні мотиви збірки Тодося Осьмачки "Круча" (2015)
Школа В. - Фольклорнa традиція у п’єсі "97" Миколи Куліша (2015)
Клименко (Синьоок) Г. - Фольклор у рецепції Леоніда Первомайського (2015)
Накашидзе І. - Слов’янська міфологія у творчості Лариси Мурович (на матеріалі збірки поезій "Дерево рідного роду") (2015)
Кулінська Я. - Трансформація міфопоетичних образів та сюжетів у сучасній постмодерній прозі (2015)
Корнєв А. - Пісенна епіка та візуальні образи доби Хмельниччини: збіги та розбіжності (2015)
Зайцева І. - Виховна роль української народної культури в умовах трансформаційних процесів сучасного соціуму (2015)
Калита О. - Дослідження української народної культури засобами проектних технологій у сучасному університеті (2015)
Мовчан В. - Народне декоративно-ужиткове мистецтво в системі підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектно-художньої діяльності учнів (2015)
Поліщук В. - Літературна енциклопедія Черкащини (фольклорний аспект) (2015)
Кочерга Г. - Історична суфіксальна семантика як віддзеркалення ментального освоєння дійсності (когнітивний аспект) (2015)
Смольницька О. - Психоаналітичні дослідження Ніли Зборовської в річищі неоміфологізму: порівняння з творчістю Віри Вовк (2015)
Мірошник О. - Психобіографічний метод у літературознавстві. Теорія питання та деякі аспекти практичного застосування (2015)
Матвєєва О. - Концепція "колектократії" в романі В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" (2015)
Муравецька Я. - Декодування "Блакитного роману" Гната Михайличенка через призму деперсоналізації (2015)
Чирук З. - Міфопоетична модель художнього світу в поезії Віри Вовк (2015)
Григорчук Ю. - Образ героя-мандрівника у повістях Віри Вовк (2015)
Вертипорох О. - Психопоетика роману Михайла Бриниха "Хліб із хрящами" (2015)
Ковінько М. - Авторська маска як наративна стратегія (на матеріалі новели В. Портяка "Гуцульський рік (На берегах старого календаря)") (2015)
Ромащенко Л. - Міжнародний науковий форум у Вільнюсі (2015)
Коваль Н. - Тьмяний промінь (Кілька слів про читацьку рецепцію роману "Біографія випадкового чуда" Тані Малярчук) (2015)
Бібліографія (2015)
Хроніка подій (2015)
Марченко Н. - Grundlegende Aspekte der Didaktik des Hörverstehens beim Erlernen der Fremdsprache (2015)
Савчук О. - Фреймування як прийом оптимізації формування іншомовної писемної компетенції (2015)
Serdiuk N. - The Practice-Teacher’s Pedagogical Reflection as the Way of Foreign Language Vocabulary Expansion (2015)
Шабінський М. - Les proverbes latins comme un moyen efficace d’étude de la langue française (2015)
Козубенко Л. - Проблема часу та простору у світовому літературному процесі XX століття (2015)
Корпанюк М. - Михайло Максимович – будитель (2015)
Кузьменко В. - Неоімпресіоністична новелістика Любові Пономаренко: специфіка ідіостилю письменниці (2015)
Мазоха Г. - Листування письменників української діаспори 70-80 х років XX століття: проекція культурних стратегій (2015)
Свириденко О. - Опозиція село/місто в організації художнього простору прози Люко Дашвар (2015)
Турчин О. - Етнокультурні аспекти прочитання барокових текстів книги Данила Братковського "Світ, по частинах розглянутий" (2015)
Ануріна І. - Філософське, психологічне, естетичне, етичне та лінгвокультурологічне підґрунтя відображення концепту "краса" в британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурних спільнотах (2015)
Баландіна Н. - Прагматичні кліше з погляду ситуативно-дейктичної моделі перекладу (2015)
Берегова О. - Епітет як лексико-семантичний засіб декодування референта (2015)
Борисова Н. - Прийом компенсації як засіб перекладу каламбурів (2015)
Вороновська Л. - Універсальні та специфічні особливості визначення ознак художнього дискурсу (2015)
Дель Ґаудіо С. - Італізми у творах М. Коцюбинського (2015)
Заболотна Т. - Метафоризація концептів "природа" І "людина" у творі Ернеста Хемінгуея "Старий і море" (2015)
Іваницька Н. - Текст в аспекті моделей оцінки якості перекладу (2015)
Кожемяченко Н. - Лінгвістичні засоби маніпуляції в англомовній політичній рекламі (2015)
Колесник О. - Концепт-міфологема Ельф у дзеркалі мови (2015)
Königsmarková A. - Zu deutsch-tschechischen Sprachkontakten in Texten vom Mittelalter bis zur Barockzeit aus der Sprachdidaktischen Sicht (2015)
Коростенски Й. - Концепт "контейнера" и понятие антропоцентризма (на материале чешского и русского языков) (2015)
Костик Є. - Особливості перекладу англійських пареміологічних одиниць у прислів’ях та приказках (2015)
Летючая Л. - Языковые маркеры пространственно-временной организации текста (к 155-летию со дня рождения А. П. Чехова) (2015)
Лукашанец А. - Славянскія мовы ў сучасным еўрапейскім кантэксце: праблемы развіцця і функцыянавання (2015)
Мізін К. - Місце зіставної культурології серед інших лінгвістичних і нелінгвістичних дисциплін (2015)
Мойсієнко А. - Звукописний компонент у народній загадці (2015)
Молоткіна Ю. - Історія формування афро-американського варіанту англійської мови та його фонетичні особливості (2015)
Навальна М. - Негативно-оцінні лексеми на позначення операцій із грішми в українських масмедійних текстах (2015)
Пальчевська О. - До питання виокремлення поняття народна мова в сучасній лінгвістичній парадигмі (2015)
Потапенко С. - Когнитивная риторика англоязычного медиа-дискурса: жанровая дифференциация текстов (2015)
Savchuk V. - Peculiarities of Prosodic Systems and Their Relation to Other Language Means in Actualization of Presidential Discourse (2015)
Селиванова Е. - Жанровая модель кроссворда как энигматического дискурса (2015)
Скляренко О. - Особливості аналізу когезії оповідань (на матеріалі збірки І. Бахманн "Simultan") (2015)
Стасюк О. - Семантичні характеристики метаінтертексту (на матеріалі парламентського дискурсу ФРН) (2015)
Tanchynets M. - Dynamics of Consonant Phonemes Variation in Spontaneous Business Discourse (2015)
Фадєєва О. - Стилістичний аспект перекладу англійських емфатичних конструкцій, Ануріна О. (2015)
Христич Н. - Мовний аналіз портретних описів персонажів детективних оповідань (2015)
Цапро Г. - Гендерний аспект стратегії моделювання комунікативної інтеракції (провокуюча тактика) (2015)
Чайка О. - Синонімія термінів зобов’язального права в українській мові в порівнянні з англійською та португальською (2015)
Чрділелі Т. - Імліцитність у публіцистиці як проблема перекладу (2015)
Швець Т. - Лексичні засоби вираження часу і простору в художньому тексті на матеріалі роману Ж. Верна "Cinq semaines en ballon" (2015)
Шульженко Ю. - Авторський метатекст як засіб об’єктивації авторської картини світу (на матеріалі ранніх романів Джона Фаулза) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Куркін М. В. - Аналіз індикаторів економічної безпеки на макро- і мезорівнях (2009)
Кавун С. В. - Анализ категорийного аппарата в сфере экономической и информационной безопасности, Михальчук И. В. (2009)
Азаренков Г. Ф. - Взаємність у впливах на розвиток між суб’єктами господарювання реального та фінансового секторів економіки (2009)
Мартюшева Л. С. - Основні передумови виникнення та підходи до подолання проблеми рейдерства в Україні, Полтініна О. П. (2009)
Сотніков В. І. - Економічна оцінка ефективності інноваційних проектів і фактори, що впливають на неї, Савенко К. С. (2009)
Підболячний В. Ф. - Організаційно-правове забезпечення інформаційної безпеки в банківській сфері (2009)
Корнілов О. О. - Людський капітал в умовах переходу до соціально орієнтованої економіки (2009)
Керейко К. С. - Особенности функционирования банковской системы в условиях мирового финансового кризиса (2009)
Федірко В. В. - Теоретичні основи формування та розвитку клієнтської бази банку (2009)
Кізима Т. О. - Людський капітал та його роль у формуванні фінансового потенціалу домогосподарств (2009)
Синюгіна Н. В. - Фінансовий моніторинг у системі взаємодії різних суб’єктів господарювання (теоретичні аспекти питання) (2009)
Малахов В. А. - Змістовність понятійного апарату з питань визначення руху матеріальних ресурсів виробничого підприємства (2009)
Дєєва Н. Е. - Діагностика типів дивідендної політики українських підприємств (2009)
Егоршин А. А. - Определение критического пути в задачах календарного планирования, Малярец Л. М. (2009)
Лабунська С. В. - Сутність та особливості підприємств інноваційного типу розвитку як ринкових лідерів сучасної економіки, Курган Н. В. (2009)
Кобзев П. М. - Системная модель для оценки внутренней среды предприятия как объекта стратегических изменений (2009)
Воронкова А. Е. - Сценарне планування економічної безпеки експортної діяльності підприємства, Свірідова О. В. (2009)
Панин А. У. - Разработка инновационной структуры организации бизнес-процессов расширенного воспроизводства продукции, Трубчанинов В. В. (2009)
Воронков Д. К. - Система економічних індикаторів, орієнтованих на реалізацію стратегічних змін на підприємстві (2009)
Дзьобко І. П. - Методичні положення щодо підвищення ефективності підприємств через управління потоковими процесами (2009)
Худавердієва В. А. - Стратегічний підхід до формування альтернатив діяльності організацій на основі розробки сценаріїв (2009)
Федорова Ю. В. - Економічна привабливість промислового підприємства як учасника інтеграційної структури (2009)
Огієнко С. О. - Стратегічне управління підприємством у сучасних економічних умовах, Письмак В. О. (2009)
Івченко Є. І. - Методика аналізу систем управління підприємств споживчої кооперації України (2009)
Шелегеда Б. Г. - Особливості модульної системи управління підприємствами, Кравцова Л. В. (2009)
Цыбулько Д. И. - Особенности технического перевооружения и отражение затрат в бухгалтерском учете (2009)
Сенчуков В. Ф. - Застосування адитивних матриць у задачах дискретної оптимізації (2009)
Иваниченко В. В. - Необходимость службы контроллинга в деятельности вуза (2009)
Зима А. Г. - Основные критерии гендерной политики в Украине, Зима О. Г. (2009)
Гончаров В. Н. - Способы подбора персонала в процессе формирования репутации предприятия, Родионов А. В. (2009)
Мартиненко М. В. - Управління якістю людського капіталу підприємства в умовах економічної кризи (2009)
Петренко О. О. - Розвиваюча функція навчання у процесі управління персоналом (2009)
Содержание (2013)
Апостолов С. С. - Теплопроводность одномерного вигнеровского кристалла (2013)
Волнянский М. Д. - Электрические свойства кристаллов LiNaGe4O9, легированных Mn, Cr, Бибикова О. А., Трубицын М. П. (2013)
Гамаюнова Н. В. - Аналіз мікроконтактних спектрів сполуки KFe2As2 у тепловому режимі, Квітницька О. Є., Бобров М. Л., Найдюк Ю. Г. (2013)
Звягина Г. А. - Магнитоупругие свойства редкоземельных замещенных ферроборатов Nd1-xDyxFe3(BO3)4 (х=0,25; 0,4) (2013)
Орел Е. С. - Магнетизм и диэлектрическая восприимчивость ферритов-гранатов: теория и эксперимент (2013)
Мельник C. C. - Энтропия случайных бинарных последовательностей c дальними корреляциями, Притула Г. М., Усатенко О. В. (2013)
Петченко Г. А. - Оптическое поглощение в облученных кристаллах LiF, Петченко А. М. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського