Морозенко О. О. - Оцінні прикметники як засіб вербалізації концепту CHARACTER (2013)
Podolkova S. V. - Functional and Stylistic Features of Scientific-Technical Articles Annotation Texts (2013)
Shvachko S. - Quantitative Words in the Scientific World (2013)
Гросевич Т. В. - "І будуть люди" Анатолія Дімарова як зразок соціально-побутового роману (2013)
Жиленко І. Р. - Образи-символи роману М. П. Арцибашева "Санін", Гаврись Д. (2013)
Швачко С. О. - Надійний супутник сучасного фонетиста (рецензія на "Concise Dictionary of Phonetic Terms”) (2013)
XII Міжнародна наукова Літня Школа "Когнітивна лінгвістика та концептуальні дослідження" (2013)
Титул, зміст (2014)
Буряк О. - Борис Харчук "Планетник": жанрово-композиційна специфіка, проблематика, образна система (2014)
Литвиненко С. - "Святковий вінок" українським дітям від Ольги Будугай (2014)
Сергієнко А. - Забезпечення емоційно-ціннісної змістової лінії на уроках української літератури (2014)
Доценко О. - Кольористика як засіб асоціативно-образного бачення твору (2014)
Галушко М. - Сучасні стратегії розвитку професійної компетентності майбутніх словесників у процесі вивчення повісті О. Довженка "Зачарована Десна" (2014)
Фасоля А. - Календарне планування уроків української літератури. 6 клас, ІІ семестр (2014)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Олександра Довженка. Урок другий (2014)
Мушинська О. - Вивчаємо творчість Уласа Самчука. Уроки третій і четвертий (2014)
Лінкевич Л. - Поетична збірка Івана Франка "Зів’яле листя" (2014)
Aзьомов В. - "Безсмертя любові визнаю…" Психологічний аналіз новели Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном" (продовження) (2014)
Небеленчук І. - Твори М. Лєскова і Л. Толстого в контексті вивчення літератури рідного краю (2014)
Тематичний покажчик статей, надрукованих у журналі "Українська література в загальноосвітній школі" у 2014 році (2014)
Андрушко В. З. - Методика прогнозування інтенсивності роботи пунктів пропуску із застосуванням нейро-нечіткої моделі (2014)
Білорус А. М. - Сучасні погляди до стабілізації функціонування відділу прикордонної служби у разі зміни обстановки під час виконання завдань з охорони державного кордону (2014)
Купрієнко Д. А. - Застосування swot-аналізу при визначенні загроз нелегальної міграції в Україні (2014)
Левченко О. В. - Соціальні інтернет-мережі як вагомий чинник формування інформаційної безпеки України (2014)
Мисик А. Б. - Основи застосування оперативно-бойової комендатури в охороні та захисті державного кордону, Сціборовський О. А., Нечаєв О. О. (2014)
Михайленко О. В. - Рекомендації щодо здійснення кримінального аналізу протиправної діяльності на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону (2014)
Паламарчук Ю. С. - Рішення в оперативно-розшуковому процесі (2014)
Салій О. Я. - Протиріччя у науково-методичному апараті оцінювання ефективності радіоелектронного подавлення управління військами і зброєю (2014)
Сичевський Ю. О. - Експертна оцінка факторів впливу на прийняття управлінських рішень з питань прикордонного контролю посадовими особами в нестандартних ситуаціях, Мальцев А. Ю. (2014)
Ананьїн О. В. - Шляхи підвищення якості функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем спеціального призначення (2014)
Блінніков Г. П. - Шляхи поліпшення екологічної ситуації в енергетиці України, Дацюк Л. С. (2014)
Боровик О. В. - Обґрунтування алгоритму, структури та функціональних особливостей програмного додатку відтворення функціональної залежності за дискретною вибіркою, Трасковецька Л. М. (2014)
Боровик О. В. - Програмно-алгоритмічна реалізація створення експертних систем для дослідження систем експлуатації технічних засобів охорони кордону, Шинкарук О. М., Дармороз М. М. (2014)
Волох О. П. - Визначення періодичності регламентованого технічного обслуговування інженерної техніки на основі вартісного показника зберігання з урахуванням готовності ЗІП (2014)
Гащук М. П. - Напрям системного формування оптимального складу парків транспортних засобів підрозділів охорони державного кордону, Герасимюк О. В., Гончар О. В. (2014)
Головня С. Б. - Методика оцінки технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону (2014)
Гунько А. В. - Проблеми обслуговування автоматичних коробках перемінних передач автомобілів (2014)
Іванов А. В. - Підвищення кореляційних властивостей імпульсних радіолокаційних сигналів з урахуванням амплітудно-частотних флуктуацій в комплексній обвідній (2014)
Колос О. Л. - Визначення середніх питомих витрат на технічне обслуговування за станом і ремонт зразків машин інженерного озброєння в моделях їх інтенсивного функціонування з врахуванням почасової надмірності (2014)
Періг В. М. - Окремі питання електромагнітної захищеності елементів телекомунікаційних систем від витоку інформації (2014)
Славін В. В. - Вплив кута випередження запалювання на показники роботи двигуна обладнаного сучасною системою впорскування бензину, Гунько А. В., Головня С. Б. (2014)
Сівак В. А. - Обґрунтування поняття захищеності від небезпечних несправностей, як експлуатаційної властивості транспортних засобів ООДК (2014)
Стрельбіцький М. А. - Оцінка ефективності методів отримання та обробки діагностичної інформації, Кузавков В. В. (2014)
Тягай С. В. - Особливості виконання основних завдань інженерного забезпечення у антитерористичній операції (2014)
Юрченко К. М. - Структурно-логічна схема побудови ефективних комп’ютерних систем професійної підготовки працівників служби цивільного захисту (2014)
Ясько В. А. - Підвищення ефективності фортифікаційного обладнання та маскування позицій і базових районів підрозділів, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції (2014)
Ясько В. А. - Рекомендації щодо підвищення ефективності виконання завдань інженерного забезпечення бойових дій військ, Кирильчук Ю. Ф. (2014)
Ясько В. А. - Види спрацювань і методи відновлення деталей вузлів військової техніки, Нероба М. М. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Безвесільна О. М. - Особливості цільових задач, що вирішуються рухомими обєктами та їх вплив на склад комплексів орієнтації і навігації (2012)
Казак В. М. - Оцінка перехідних станів системи живлення аеродромного світлосигнального комплексу, Мазур Т. А., Новачук Л. В. (2012)
Казак В. М. - Інтелектуальна класифікація поточного технічного стану ГТД в особливих експлуатаційних ситуаціях, Чорний Г. П., Гасиджак В. С., Шевчук Д. О. (2012)
Огир А. Г. - Вертоліт як об’єкт керування (2012)
Подреза С. М. - Мы даем вторую жизнь авиационной технике, Кипров А. В. (2012)
Сушич О. П. - Аналіз тенденцій розвитку систем посадки безпілотних літальних апаратів цивільного призначення, Приходько І.А. (2012)
Харченко В. П. - Калібрування датчиків кутової швидкості для малогабаритної інтегрованої навігаційної системи, Ларін В. Б., Ільницька С. І., Куценко О. В. (2012)
Харченко В. П. - Моделювання лінійної антенної решітки на основі планарних випромінювачів, Барабанов Ю. М., Грехов A. M., Терещенко Д. I. (2012)
Юн Г. Н. - Системный подход к проектированию беспилотных летательных аппаратов, Маринцева К. В. (2012)
Безвесільна О. М. - Система керування тривісною головкою для відеозйомок на операторському крані, Краснощок О. В. (2012)
Безвесільна О. М. - Використання нейронної мережі у комплексі орієнтації і навігації авіаційної гравіметричної системи (2012)
Бісікало О. В. - Образний аналіз текстової інформації з WIKIPEDIA, Назаров І. О. (2012)
Денисюк В. П. - Про побудову наближених розв’язків крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь у вигляді тригонометричних многочленів (2012)
Денисюк В. П. - Про один ефект, що виникає при розв’язанні крайової задачі методом коллокацій з використанням тригонометричних многочленів, Негоденко О.В. (2012)
Дяченко А. Ю. - Криптографічний захист інформаційних систем на основі індуктивних моделей (2012)
Квасніков В. П. - Частотний демодулятор з покращеними динамічними властивостями та завадозахищеністю на основі широкосмугової ФАПЧ, Орнатський Д. П., Осмоловський О. І. (2012)
Киричук Ю. В. - Методи вимірювання відстані, Бичук Р. В. (2012)
Ковальчук В. В. - Тополого-энергетические характеристики нанокластерной подсистемы, Маслий О. Н., Рац В. А., Громов В. А. (2012)
Колганова О. О. - Сплайновий багатомасштабний розклад з підвищеними вагами у вузлах склейки сплайну, Савченко О. В., Ніколенко І. Б. (2012)
Кучеров Д. П. - Субоптимальне за швидкодією керування системою третього порядку з одним нульовим полюсом (2012)
Ларин В. Ю. - Програмный интерфейс компьютерной системы определения местаположения подвижных объектов (2012)
Лігоміна С. М. - Вплив похибки вимірювання швидкості ультразвука на точність визначення поверхневих напруг в ультразвуковій тензометрії, Дегтярьов В. В. (2012)
Лєнков С. В. - Інформаційні процеси в автоматизованій системі діагностування комп’ютерних систем, Жиров Г. Б., Гунченко Ю. О., Муляр І. В. (2012)
Маслов О. В. - Конструкторско-технологические методы усовершенствования датчиков гамма-излучения на основе монокристаллов CdZnTe, Банзак О. В., Карпенко А. В. (2012)
Мураховский С. А. - Метод определения дополнительных параметров движения чувствительного элемента гиротеодолита (2012)
Положаенко С. А. - Исследование моделей объектов в виде вариационных неравенств на основе методов оптимизации, Контрерас Д. Є. (2012)
Трушков Г. В. - Вплив амплітудного розподілу на розкриві на характеристики діаграми спрямованості антени (2012)
Федоров Д. М. - Траекторія обходу деталей сферичної форми щупом координатно- вимірювальної машини (2012)
Філоненко С. Ф. - Закономірності зміни амплітудних та енергетичних параметрів сигналів акустичної емісії при зміні фізико-механічних характеристик композиційних матеріалів, Космач О. П. (2012)
Шкурников Е. В. - Программное обеспечение для определения параметров ферромагнетиков (2012)
Луцик О. А. - Трудність сполучення при переміщенні пасажирів з використанням міського залізничного транспорту (2012)
Павлюченко В. А. - Пути совершенствования управления порожними вагонопотоками с применением задач векторной оптимизации, Шило Л. В.Павлова И. В., Павлова Т. А. (2012)
Вишняков Л. Р. - Гидротермальный синтез – перспективный метод получения наноструктурных углеродсодержащих материалов, Кораблев И. В., Зубкова С. Ф. (2012)
Вишняков Л. Р. - Исследование возможности молниезащиты полимерных композиционных материалов,армированных медной вязаной сеткой, Чернявский И. И., Зубков О. В. (2012)
Хуэн До Дык - Термический анализ стружки бамбука, пропитанной растворами функциональных и технологических добавок, Кораблев С. Ф., Вишняков Л. Р. (2012)
Сиротенко А. Н. - Композитні матеріали для корекції амплітудного розподілу випромінювання, Ковальчук В. В., Трушков Г. В. (2012)
Чеботарева Е. А. - Полимерные композиционные материалы: формирование структуры и влияние её на свойства (Обзор), Вишняков Л. Р. (2012)
Дашкиев В. Н. - Применение обобщённых критериальных функций в задаче управления робототехническим комплексом (2012)
Джомартов А. А. - Математическая модель циклограммы механизмов машины- автомата с учетом динамики ее механизмов (2012)
Марченко Д. Н. - энтропийный подход к оценке безопасности сложных систем (2012)
Охрименко К. Я. - Упруго-деформационная задача взаимодействия тел наупругомосновании, Eichhorn K. (Охрименко К. К.), Манзюра А. В. (2012)
Охрименко К. Я. - Точность положения конечных звеньев исполнительных органов кинематической цепи, включающей планетарный роликовинтовой механизм, Eichhorn K. (Охрименко К. К.), Манзюра А. В. (2012)
Суханов В. Г. - Концепции системного подходапри анализероли материала в конструкции (2012)
Рудницький В. М. - Модель процесу управління пожежною безпекою, Дендаренко В. Ю. (2012)
Ахмадов О. А.-Б. - Тенденції розвитку стандартів частоти та часу, Ахмадов С. О., Писчиков В. С. (2012)
Ахмадов О. А.-Б. - Розвиток вторинного еталону одиниці електричної потужності для розширеного діапазону частот, Ахмадов С. О., Писчиков В. С. (2012)
Безвесільна О. М. - Основні характеристики роботи ультразвукового сонару, Бичук Р. В. (2012)
Безвесільна О. М. - Особливості вимірювання кутів нестандартних призм, Ткаченко С. С. (2012)
Гончаров О. С. - Оцінювання стану руйнування деталей конструкцій за результатами вимірювання спектральних характеристик, Федін С. С. (2012)
Дяченко А. Ф. - Модель для прогнозирования предельной пропускной способности системы массового обслуживания по результатам предварительных испытаний, Оленев Н. В. (2012)
Зубрецкая Н. А. - Повышение эффективности использования измерительной информации о параметрах качества сварных точечных соединений на основе нейросетевого моделирования, Федин С. С. (2012)
Ларін В. Ю. - Теоретичне обґрунтування принципу дії феромагнітного перетворювача механічних величин (2012)
Лысуненко Н. О. - Выбор образцовых средств измерений при поверке измерительного канала координатно-измерительной машины (2012)
Михалко Н. В. - Анализ методов проектирования датчиков перемещения с индуктивным преобразователем (2012)
Оводенко А. В. - Синтез систем автоматического контроля работоспособности технологических объектов (2012)
Овчаров Ю. В. - Иследование взаимного влияния сложных сигналов в фазовых методах локационного распознавания, Квасников В. П., Задорожний Р. О. (2012)
Пирог Т. М. - Аналіз розрахунку невизначеності вимірювального результату на координатно-вимірювальніих машинах (2012)
Самойліченко О. В. - Методи оцінювання законів розподілу інформативних ознак для імпедансної дефектоскопії, Суслов Є. Ф. (2012)
Сігодзінський А. В. - Визначення витрат сипких матеріалів в реальному масштабі часу, Корнєва Ю. О., Нікітін О. К. (2012)
Шурда А. Ю. - Исследование преобразователей для автоматизированного контроля формы и расположения поверхностей (2012)
Вишневський О. А. - Перевірка коректності моделювання методу випробувань на абразивний знос елементів арматури за схемою МАЛИШЕВА-ВЕЛІНГЕРА-УЕТЦА (2012)
Зенкин Н. А. - Анализ улучшения качества хранения продовольствия, П. П. Билецкий (2012)
Баракін О. Г. - Система фазового управління електронагрівача колони синтезу аміаку, Квашніна О. В., Шумков. В. Г. (2012)
Данченков Я. В. - Моделювання взаємопов’язаної системи рівня і концентрації при очищенні газового конденсату виробництва аміаку, Мала М. В. (2012)
Квасніков В. П. - Конденсація пари в горизонтальних трубах при кільцевому режимі течії фаз, Горін В. В. (2012)
Свєтлова Н. М. - Розподіл виробничих витрат. управлінський аспект, Сучило А. О. (2012)
Мороз О. О. - Розкрадання та зловживання грошовими коштами на підприємствах, Свєтлова Н. М. (2012)
Осауленко І. А. - Проектний підхід до ліквідації наслідків техногенних аварій (2012)
Лис С. С. - Фізико-хімічна модель процесу газифікації деревини в газогенераторі з суцільним шаром, Мисак Й. С. (2012)
Матіко Г. Ф. - Визначення густини та стисливості енергоносіїв для проектування засобів вимірювання технологічних параметрів, Матіко Ф. Д. (2012)
Вступне слово Е. Єрьоменка (2014)
Єрьоменко Е. - Військово-патріотична програма та прикладний хортинг (2014)
Зелений В. - Військово-патріотичне виховання учнів 10-11 класів засобами хортингу (2014)
Тимчик М. - Виховання патріотизму в старших підлітків у процесі занять хортингом (2014)
Шаповалов Б. - Оволодіння технікою самозахисту як складовою формування готовності учнів юридичних ліцеїв МВС України до дій в екстремальних ситуаціях (на прикладі хортингу) (2014)
Белан В. - Хортинг: історія становлення та розвитку національного виду спорту України (2014)
Діхтяренко З. - Дослідження основних понять хортингу: "виховання", "хорт", "хортинг", "хортовий", "хортове виховання" у психолого-педагогічній та філософській літературі (2014)
Зубалій М. - Розвиток національного виду спорту хортинг в Україні (2014)
Івашковський В. - Історичні витоки національного бойового мистецтва "хортинг" (2014)
Кукушкін К. - Хортинг як система вдосконалення особистості,як філософія і спосіб життя (2014)
Хатько А. - Стратегічні напрями діяльності Української Федерації Хортингу (2014)
Бойченко Н. - Вдосконалення техніко-тактичної підготовленості хортингістів (2014)
Данилюк І. - Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно–оздоровчої роботи з елементами хортингу, Скляр Н. (2014)
Єжова О. - Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в юних хортингістів (2014)
Оржеховська В. - Сучасні орієнтири та стратегії виховання дітей і молоді в Україні засобами хортингу (2014)
Семененко І. - Психолого-педагогічний супровід спортсмена під час тренувань та змагань із хортингу, Куцкир М. (2014)
Семигал О. - Психологічна підготовка спортсменів шкільного віку в процесі позакласної роботи (на прикладі хортингу) (2014)
Хатько А. - Значення суддівства для розвитку хортингу в Україні, Кошик О. (2014)
Шевчук А. - Значення емпатії у тренерській діяльності (на прикладі хортингу) (2014)
Пустолякова Л. - Використання методу лікувальної фізичної культури з елементами хортингу на заняттях фізичного виховання у спеціальних медичних групах із студентами з порушеннями постави та сколіозу (2014)
Азаров В. - Впровадження елементів хортингу на уроках фізичної культури (2014)
Косухин В. - Хортинг в системе профессионально-технического образования (2014)
Муромець В. - Формування громадянськості підлітків у процесі занять із хортингу в позашкільних навчальних закладах (2014)
Охріменко З. - Виховний профорієнтаційний потенціал хортингу у формуванні професійної самовимогливості у старшокласника (2014)
Пятіков С. - Значення хортингу як національної спортивно-оздоровчої системи у вихованні дисциплінованості у дітей 5 – 7 років (2014)
Свердлик Н. - Методичний супровід організації здоров’язбережувальних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах (у системі "хортинг") (2014)
Трібель О. - Завдання та зміст підготовки дітей і молоді засобами хортингу (2014)
Юрченко О. - Вплив хортингу на організацію навчання та виховання культури здоров’я молодших школярів (2014)
Наші автори (2014)
Анотації (2014)
Annotation (2014)
Аннотации (2014)
Вихідні відомості (2014)
Титул, зміст (2015)
Шуляр В. - Проблеми літературної освіти у спадщині Тетяни і Федора Бугайків, Ніли Волошиної, Олександри Бандури і сучасний урок (2015)
Семчишин Д. - Спроба аналізу віршової структури (на прикладі поезії М. 11Вінграновського "Синьйорито акаціє, добрий вечір…") (2015)
Кицак Л. - Окрилена педагогічною працею (із нагоди 60-річчя Т.В. Бабійчук) (2015)
Шуляр В. - Тамара-патріотка і майстриня відеотекстів (на пошанівок Тамарі Бабійчук) (2015)
Бабійчук Т. - Літературно-мистецький вечір "Олесь Бердник – Зоряний Корсар України" (2015)
Фасоля А. - Вручити учневі ключі… від тексту, Остаповець Т. (2015)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Олександра Довженка. Урок третій (2015)
Аношкіна Г. - Ліна Костенко. Збірка "Бузиновий цар" (2015)
Логвіненко Н. - Використання педагогіки пригод під час вивчення роману Віталія Климчука "Рутенія. Повернення відьми" (2015)
Овдійчук Л. - Жанри та стильові особливості сучасної прози для дітей (2015)
Головченко Н. - Книжка "Літопис самовидців: Дев'ять місяців українського спротиву" як художня література некласичного формату (2015)
Нежива О. - "Мікросюжети з макровисновками" прозових творів Миколи Костенка (2015)
Титул, зміст (2015)
Писко Н. - Тлумачення жіночого буття у вісниківській традиції: основні аспекти (2015)
Кир’янчук І. - Любов як почуття, відокремлене від часово-просторових законів світу у контексті книжки Михайла Ореста "Пізні вруна" (2015)
Овдійчук Л. - Всеволод Нестайко – майстер пригодницької прози (2015)
Шуляр В. - Управління розвитком методичної компетентності вчителів-словесників (конструювання компетентнісно-діяльнісного уроку літератури) (2015)
Небеленчук І. - Крила як символ духовного багатства людини, її прагнення до високості (навчально-дослідницька діяльність учнів) (2015)
Фасоля А. - IV Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей "Мій особистісно зорієнтований урок" відбувся! (2015)
Левандовська Л. - Світ жіночої душі в ліриці Ірини Жиленко (2015)
Чумак Т. - Духовний світ ранньої лірики Павла Тичини (2015)
Сорокіна Л. - Становлення особистості в повісті Віктора Близнеця "Женя і Синько" (2015)
Охріменко Н. - Борис Антоненко-Давидович. "Слово матері" (2015)
Бабійчук Т. - Літературна Бердичівщина: Василь Гроссман (2015)
Тищенко Н. - Проектна технологія як засіб розвитку мотивації учнів у процесі навчання української мови (2015)
Баранчук О. - Правопис НЕ з дієсловами (2015)
Андрушко В. З. - Рекомендації щодо застосування методики прогнозування під час прийняття рішення начальником відділу прикордонної служби (2015)
Гаркуша С. А. - Проблемні питання взаємодії під час проведення антитерористичної операції, Гулеватий Д. Ю. (2015)
Дьомін О. М. - Оцінка ефективності системи управління як складової оцінки бойових можливостей загальновійськових підрозділів (2015)
Івашков Ю. Б. - Основи застосування тимчасових прикордонних постів (контрольних пунктів в’їзду-виїзду) в умовах посиленої охорони державного кордону, Івашкова Т. О., Веретільник В. В. (2015)
Купрієнко Д. А. - Обґрунтування графічних моделей та формальних залежностей транспарентності державного кордону (на прикладі вантажотранспортних потоків) (2015)
Магась Г. А. - Деякі погляди щодо удосконалення охорони державного кордону (2015)
Магась Г. А. - Тенденції розвитку збройної боротьби у сучасних умовах (2015)
Мисик А. Б. - Аналіз умов застосування резервів в охороні та обороні державного кордону України, Братко А. В. (2015)
Михайленко О. В. - Моделювання злочинної діяльності на державному кордоні (2015)
Онищук С. В. - Методика прогнозування протиправної діяльності на державному кордоні поза пунктами пропуску (2015)
Серватюк В. М. - Структура незаконних збройних формувань та особливості їхньої тактики дій на південному сході України, Поліщук М. М. (2015)
Андрощук О. С. - Методологічні підходи впровадження інформаційних технологій на автомобільному транспорті військових формувань та правоохоронних органів, Березенський Р. В. (2015)
Бабій Ю О. - Аналіз методів адаптивної амплітудно-фазової компенсації завад, Кравцов І. Ю., Ріщинська А. М. (2015)
Боровик О. В. - Дослідження характеристик ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи "Гарт-1" на основі застосування методів імітаційного моделювання, Боровик Л. В., Трасковецька Л. М. (2015)
Боровик О. В. - Оцінка ефективності використання систем електрозабезпечення на основі використання потенціалу відновлюваних джерел енергії для технічних засобів охорони кордону, Левков В. В. (2015)
Гащук М. П. - Застосування методики багатокрітеріального вибору для оптимізації складу парку танспортних засобів (2015)
Головня С. Б. - Методика оцінки технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону (2015)
Жердев М. К. - Узагальнена методика діагностування цифрових блоків радіоелектронного озброєння автономною автоматизованою системою, Креденцер Б. П., Кузавков В. В. (2015)
Левчунець Д. О. - Виявлення радіолокаційних сигналів на основі аналізу згортки сигналу з вейвлетом (2015)
Міняйло П. В. - Моделювання роботи важільних механізмів, побудованих на базі центрального прямолінійно напрямного кривошипно-повзунного механізму у SolidWorks (2015)
Писаренко В. Г. - Модель суммирования трибоповреждений в условиях высокоскоростного трения (2015)
Подолян О. Ю. - Перспективи застосування водню в якості пального для транспортних засобів підрозділів охорони кордону, Герасимюк О. В. (2015)
Ройзман В. П. - Термостатування кварцових резонансних систем з використанням термоелектричних модулів Пельтьє, Клепіковський А. В., Карпенко В. О. (2015)
Сівак В. А. - Дослідження можливостей впровадження нових інформаційних технологій у вирішення проблеми підвищення безпеки експлуатації транспортних засобів ООДК (2015)
Собченко В. А. - Модель оптимізації вікової структури парку мобільних тепловізійних комплексів (2015)
Чмир В. М. - Рекомендації з покращення техніко-технологічних та економічних показників експлуатації автотранспортних засобів прикордонного загону (2015)
Шинкарук О. М. - Класифікація методів оцінювання фазового дрижання сигналів у цифрових трактах, Васильківський М. В., Наточьєв Б.В. (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2015)
Пономаренко О. - Тарас Шевченко і Євген Гребінка. Приховані сторінки творчого діалогу (2015)
Куцевол О. - Під сигнатурою Шевченка (проблема шкільного вивчення Кобзаревої поезії в посібнику Григорія Клочека "Поезія Тараса Шевченка: Сучасна інтерпретація") (2015)
Іванишин П. - Нові грані Шевченкового Слова (2015)
Ніколенко О. - Доля і Слово Миколи Зерова (2015)
Качак Т. - Тема війни і миру в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва (2015)
Бондаренко Ю. - Мовна практика у процесі шкільного вивчення образів-персонажів літературного твору (2015)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Миколи Хвильового. Урок перший (2015)
Сорокіна Л. - Урок за оповіданням Ігоря Калинця "Хлопчик-фігурка, який задоволений собою" (2015)
Лаврусевич Н. - Творчість Броніслава Грищука на уроках літератури рідного краю (естетико-психологічний вимір крізь призму методичної спадщини Н.Й. Волошиної) (2015)
Савонічева C. - Відлуння козаччини у вінку сонетів Наталі Баклай "Під синім небом та понад житами" (матеріали до уроку літератури рідного краю) (2015)
Кицак Л. - Стежками "Суперагента 000". Літературна гра (2015)
Адамець Л. - "Цвітуть сади під небесами". Зустріч з поетом Миколою Луківом (2015)
Корнійчук Л. - Учимося описувати процес праці в художньому стилі. Урок розвитку зв’язного мовлення у 8 класі (2015)
Арабаджиєв Д. - Феномен громадянської ідентичності у свідомості та соціальній активності учнівської молоді (регіональний аспект, потенційний контекст − хортинг), Мальований м., Богомолова Н. (2014)
Белан В. - Формування соціальної ініціативності у процесі патріотичного виховання юних хортингістів (2014)
Зубалій М. - Особливості військово-патріотичного виховання старшокласників у процесі позакласної роботи з хортингу, Білоцерківець І. (2014)
Івашковський В. - Концепція військово-патріотичного виховання молоді України (2014)
Коломоєць Г. - Національно-патріотичне виховання старших підлітків засобами хортингу, Проценко Ю. (2014)
Мельничук Т. - Виховання патріотичних, лідерських і вольових якостей – складова формування творчої особистості в університетах природоохоронного профілю (2014)
Шаповалов Б. - Підготовка старшокласників до дій в екстремальних ситуаціях у процесі військово-патріотичного виховання (на прикладі хортингу) (2014)
Семененко І. - Врахування психологічних та фізіологічних вікових властивостей у процесі комплексного виховання спортсменів-хортингістів, Куцкир М. (2014)
Тимчик М. - Філософсько-педагогічний аналіз патріотичного виховання учнів як духовно-теоретична основа хортингу (2014)
Болгар М. - Використання елементів техніки хортингу на заняттях із студентами у спеціальних медичних групах (2014)
Присяжнюк С. - Використання здоров’язбережувальних технологій з елементами хортингу у процесі фізичного виховання студентів (спеціальна медична група) (2014)
Пустолякова Л. - Застосування елементів хортингу для формування навичок здорового способу життя у студентів спеціальних медичних груп, Болгар М., Павліченко С. (2014)
Коломоєць Г. - Хортинг у дошкільному навчальному закладі як метод фізичного оздоровлення та патріотичного виховання дітей, Савчук О. (2014)
Охріменко З. - Хортинг як система професійного виховання та самовиховання учнів (2014)
Сичов C. - Підвищення працездатності студентської молоді шляхом застосування силових тренувань (на прикладі хортингу), Сиротинська О. (2014)
Данилюк І. - Організаційно-педагогічні умови реалізації здоров’язбережувальних технологій засобами оздоровчого хортингу, Скляр Н. (2014)
Діхтяренко З. - Здоров’язбережувальний підхід до виховання дітей у дошкільному навчальному закладі (на прикладі хортингу), Бушина Д. (2014)
Дмитренко К. - Гурток із хортингу: популяризація здорового способу життя та патріотичного виховання у дошкільному навчальному закладі (2014)
Мурейко Н. - Формування у дошкільників навичок здорового способу життя із застосуванням вправ оздоровчого хортингу (2014)
Пустолякова Л. - Вплив спортивних заходів із елементами хортингу на виховання патріотизму у студентів національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2014)
Свердлик Н. - Формування у батьків компетенції ціннісного ставлення дитини до здорового способу життя (у системі "хортинг") (2014)
Хатько А. - Соціальні мережі як ефективний засіб популяризації хортингу – національного виду спорту України (2014)
Шевченко Ю. - Популяризація здорового способу життя з елементами хортингу у дошкільному навчальному закладі (2014)
Наші автори (2014)
Анотації (2014)
Annotation (2014)
Аннотации (2014)
Вихідні відомості (2014)
Титул, зміст (2015)
Єременко О. - Метаморфоза в баладотворчості Тараса Шевченка (2015)
Градовський А. - Творчість Григорія Сковороди у контексті європейського бароко, Галушко М. (2015)
Лубчак В. - Альманахи "З-над хмар і долин" і "З потоку життя": спроба запровадження європейського культурного простору (2015)
Будугай О. - Верлібр у поезії Петра Розвозчика для дітей (2015)
Бондаренко Ю. - Вивчення образів-персонажів на основі стандартної літературознавчої схеми (2015)
Бабійчук Тамара. - Проблеми сім’ї на сторінках художніх творів української літератури (2015)
Назаренко Л. - Система уроків з вивчення творчості Миколи Хвильового. Уроки другий, третій (2015)
Чумак Т. - Вивчення новелістики Олеся Гончара в світлі духовних орієнтирів письменника (2015)
Шевченко С. - "У пошуках щастя" (компаративний аналіз повісті О. Жовни "Її тіло пахло зимовими яблуками" та новели В. Винниченка "Момент") (2015)
Шуляр В. - Технологія уроку літератури рідного краю. Урок-спілкування за оповіданням С. Черкасенка "Соловейко", Островна С. (2015)
Багрієнко Н. - Поетична збірка С. Колесникова "Весни обірване суцвіття" (2015)
Градовський А. - ІІІ Волошинські читання "Ціннісні парадигми наукової спадщини Ніли Волошиної", Галушко М. (2015)
Титул, зміст (2014)
Бєляєвський Л. С. - Економічно вигідні шляхи удосконалення бортових навігаційних комплексів автотранспортних засобів загального призначення, Топольськов Є. О., Сердюк А. А. (2014)
Осташевський С. А. - Исследование степени объективности использования показателей психофизиологического состояния в качестве индикаторов работоспособности водителя и успешности обучения вождению (2014)
Глазунов Д. В. - Разработка преобразователей давления гидравлического тормозного привода автомобиля (2014)
Говорун А. Г. - Вплив стану дорожнього покриття на витрату палива, Куций П. В. (2014)
Науменко В. А. - Практика проведення в організації внутрішніх аудитів системи управління якістю, Шевчук Г. Д. (2014)
Гамеляк І. П. - Аналіз транспортно-експлуатаційних показників стану автомобільних доріг державного значення, Райковський В. Ф. (2014)
Давиденко О. О. - Оцінка технічного стану і прогнозування залишкового ресурсу автодорожніх мостів (2014)
Мягкохліб А. І. - Ремонт деформаційних швів на мосту через р. Сула км 170+658 автомобільної дороги Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя біля с. Липове Полтавської області, Панченко О. О., Сухостат О. С., Сташук П. М. (2014)
Неізвестна Н. В. - Межі застосування кільцевих розв’язок автомобільних доріг на одному рівні залежно від їх пропускної здатності (2014)
Смірнова Н. В. - Оценка качества проекта дороги моделированием движения (2014)
Садовий М. - Акмеологія та шкільна освіта (2013)
Колева Ценкова А. - Междукултурна компетентност: въпреки различията (2013)
Панченко Л. - До питання розширення освітнього простору викладача і студента (2013)
Лавренцова Е. - Целите и съдържанието на обучението като следствие от развитието на социокултурната среда, Петров П. (2013)
Ласаускене Й. - Использование проектного метода в структуре педагогического исследования, Мальцене З. (2013)
Дьяконов Г. - Психологія навчання у вищий школі: діалогічний підхід (2013)
Моркун В. - Активізація пізнавального інтересу у студентів технічного ВНЗ на основі комплексного застосування інтерактивних методів та засобів навчання, Грищенко С. (2013)
Тенева М. - Продължаващо обучение и професионална реализация на личността (2013)
Лавренцова Е. - Глобализация и ее проекции в сфере образования (2013)
Фадєєв В. - Загальносвітові тенденції громадсько-державного управління освітніми ресурсами вищих навчальних закладів (2013)
Гриценко В. - Організаційні засади інформатизації вищої освіти (2013)
Пасічник Н. - Моніторинг якості освіти як комплексне оцінювання освітнього процесу (2013)
Карплюк С. - Становлення й розвиток інформаційно-аналітичних систем управління навчально-виховним процесом у вищих школах (2013)
Давкуш Н. - Особливості застосування моніторингу у шкільній практиці (2013)
Швардак М. - Проблеми впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес початкової школи (2013)
Возняк А. - Творче використання історичного досвіду формування творчої особистості школяра сучасної загальноосвітньої школи України (2013)
Батечко Н. - Болонський процес в Україні: пріоритетні завдання адаптації та виклики сучасності (2013)
Колесниченко Н. - Іншомовна педагогічнa освітa Німеччини в умовах євроінтеграції: стан і проблеми модернізації (2013)
Мелащенко О. - Проблема технократизму у вищій технічній школі і розвиток особистості студента (2013)
Роман С. - Концептуальні основи педагогічної аксіології в контексті шкільної хімічної освіти (2013)
Шандрук С. - Тенденції розвитку системи професійної підготовки вчителів у США (2013)
Стрельченко Л. - Особливості професійної підготовки вчителя англійської мови у вищих навчальних закладах Великобританії в контексті європейських вимог (2013)
Гавриленко О. - Створення інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу (2013)
Арнаудова А. - Предимства и предизвикателства пред съдържателно-езиковото интегрирано обучение (2013)
Ранчев М. - Модернизационни процеси в образованието в ракурса на евроинтеграцията (2013)
Кучерук О. - Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров’я як результат його підготовки до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання (2013)
Яковлєва О. - Дослідження теорії безперервної освіти як однієї з провідних ідей розвитку в сфері професійно-технічного навчання (2013)
Кіяновська Н. - Генезис поняття "інформаційно-комунікаційні технології" (2013)
Слюсаренко В. - Фізичний експеримент у навчально-виховному процесі (2013)
Головко І. - Впровадження новітніх підходів у навчанні студентів технічних спеціальностей в Англії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.ст.) (2013)
Кодлюк Я. - Модернізація підготовки майбутніх учителів початкових класів у контексті вимог державного стандарту початкової загальної освіти (2013)
Довга Т. - Трансформація проблеми вміння вчитись та її відображення в навчальній літературі з педагогіки (2013)
Калініченко Н. - Інноваційний потенціал сучасного уроку біології (2013)
Антипин Е. - Физический парадокс и преподавание физики, Дмитриева В., Самойленко П. (2013)
Царенко О. - Самостійна робота студентів при вивченні загального курсу фізики: планування, впровадження, контроль (2013)
Любашина В. - Ігрова діяльність як засіб розвитку діалогічного мовлення старших дошкільників в умовах дошкільного закладу (2013)
Войтович О. - Організація самостійної роботи студентів при викладанні органічної хімії студентам природничих спеціальностей (2013)
Хміль Н. - Застосування інтерактивних методів навчання при проведенні виховних заходів з інформатики, Морквян І., Волосовцева А., Гадімова С. (2013)
Шишкін Г. - Роль фізики у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя технологій (2013)
Короткова Ю. - Особливості застосування міжкультурного підходу у навчанні іноземних мов у вищих закладах освіти Греції та Кіпру (2013)
Гавриленко О. - Формування іншомовного професійного спілкування студентів економічних спеціальностей (2013)
Яковлєва М. - Зміст та структура загальнокультурної компетентності у сучасних дослідженнях при викладанні іноземної мови у вищих юридичних навчальних закладах (2013)
Демешко І. - Використання інноваційних технологій у викладанні курсу "Теоретичні питання граматики української мови" (2013)
Задорожна І. - Ефективні методи і технології самостійної роботи майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Каленик М. - Елементи дистанційної освіти при вивченні фізики в школі (2013)
Ковтюх С. - Науково-методичне забезпечення курсу сучасної української літературної мови як основа якісної професійної підготовки філолога (2013)
Подопригора Н. - Акустичний датчик у навчальному експериментуванні майбутніх учителів фізики (2013)
Фадєєва Т. - Імітаційне моделювання природничо-математичної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2013)
Трифонова О. - Науково-методичне забезпечення вивчення фононів у загальному курсі фізики (2013)
Завражна О. - Про роль спецкурсів у системі фахової підготовки студентів-фізиків (2013)
Кириченко О. - Методологічні підходи до вивчення регіонального аспекту художньої культури України в вищих педагогічних навчальних закладах (2013)
Назаренко Н. - Використання проектної технології в навчанні інформатики студентів нетехнічних спеціальностей (2013)
Стадніченко С. - Особливості організації навчальної діяльності іноземних студентів при англомовному вивченні медичної біофізики (2013)
Chernyonkov Y. - Innovative characteristics of individualization of professional training of the foreign languages at the high school (2013)
Лабенко О. - Інноваційні технології вивчення іноземної мови у світі наростаючої складності (2013)
Златева А. - Пространствените построения в рисунките на 6-7 годишните деца като форма за развитие на творческия потенциал на личността (2013)
Власенко А. - Проектна діяльність на уроках іноземної мови у початковій школі як педагогічна проблема (2013)
Глушак О. - Критерії та рівні сформованості інформаційної культури бакалаврів з філології у процесі вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу (2013)
Жовтюк Н. - Дидактико – методичні принципи формування лексичної компетентності у майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької (2013)
Ковалів О. - Електронний навчально-методичний комплекс, як засіб комплексної дії в професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури (2013)
Суховірська Л. - Сучасні синергетичні підходи до підготовки майбутніх учителів фізики (2013)
Дейнека О. - Інноваційні технології та інтеграція змісту технічних дисциплін і фізики (2013)
Скороход В. - Рівень валеологічних знань у студентів педагогічного вузу при вивченні курсу "Вікова фізіологія та валеологія", Руденко Т. (2013)
Дацків О. - Здоров’язбережувальний потенціал драматизації у навчанні говоріння майбутніх учителів англійської мови (2013)
Фурсикова Т. - Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів у контексті здоров’язберігальних технологій (2013)
Прядко О. - Збереження співацького голосу студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2013)
Панченко Г. - Проблема визначення підходів щодо змісту і спрямованості здоров’язбережувальної роботи майбутніх учителів фізичної культури з учнями початкової школи (2013)
Черній В. - Проблема формування здорового способу життя молодших школярів у наукових пошуках 70-80 рр. ХХ ст. (2013)
Зайцева Ю. - Ціннісний потенціал фізичної культури і спорту як фактору формування здорового способу життя особистості (2013)
Шепенюк І. - Формування здоров’язберігаючої компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Тертилова А. - Использование лечебного массажа как здоровьесберегающего фактора в профилактике профессиональной деформации педагогов высшей школы (2013)
Олексієнко Н. - Етапи розвитку освітньо-виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2013)
Литвак О. - Проблеми впровадження Закону України "Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року, Шумський П. (2015)
Рибалка Н. - Напрями оптимізації діяльності прокуратури України поза межами кримінального судочинства, Шестопалов Р. (2015)
Блажівський Є. - Функції прокуратури України: відповідність європейським стандартам (2015)
Дмитренко Е. - Міжнародні стандарти створення і діяльності спеціального антикорупційного органу в Україні (2015)
Кодинець А. - Договірні відносини, що виникають у зв’язку із створенням об’єктів інтелектуальної власності при виконанні трудового договору (2015)
Слома В. - Спадкування за заповітом відповідно до законодавства України та деяких зарубіжних країн (2015)
Труфанова Ю. - Відмова від договору найму (оренди) (2015)
Дьомін Ю. - Перспективи гармонізації законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією (2015)
Кимлик Р. - Особливий статус неповнолітнього як суб’єкта адміністративної відповідальності (2015)
Загиней З. - Медичний працівник як спеціальний суб’єкт пасивного підкупу (2015)
Книженко С. - Криміналістична профілактика злочинів проти правосуддя (2015)
Жерж Н. - Застосування методу психолого-криміналістичного портрета злочинця при розслідуванні окремих видів злочинів (2015)
Супруновський А. - Доктринальні проблеми дослідження міграційних процесів (2015)
Борденюк В. - Зміст права комунальної власності (2015)
В’юник М. - Призначення спеціальних видів покарань: постановка проблеми (2015)
Голуб В. - Актуальні питання реалізації функції представництва прокурором інтересів держави в бюджетній сфері (2015)
Жовнір С. - Система органів прокуратури за Законом України "Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року (2015)
Родюкова Є. - Правові аспекти захисту від неправомірного використання торговельної марки, Лотюк Д. (2015)
Карпов Н. - Нове дослідження в галузі кримінальної процесуальної діяльності прокурора (2015)
Титул, зміст (2014)
Тернюк М. Е. - Організації спеціальних автобусних експрес-маршрутів для пасажирів поїздів Інтерсіті+, Водовозов Є. Н., Красноштан О. М., Сало М. М. (2014)
Тарасенко Р. І. - Сертифікація ДТЗ і глобалізація, Матвієнко Ю. О., Риндін Ю. В. (2014)
Кравчук П. М. - Нормування гальмівних властивостей КТЗ в Україні, Нілов Р. Ю., Бабін Ю. В. (2014)
Шкуротяний Ю. В. - Кульові шарніри підвіски та рульового приводу. Технічні вимоги, Стучинський М. О., Пономарьова Ю. В. (2014)
Оверченко Ю. М. - Деякі питання переобладнання малолітражного легкового автомобіля у електромобіль, Горпинюк Л. В. (2014)
Устименко В. С. - Про ЛДВПЕ ДП "Державтотрансндіпроект", Клименко О. А. (2014)
Солодкий С. Й. - Вплив типу основи на витривалість монолітних цементобетонних дорожніх покриттів, Думич І. Ю. (2014)
Баран П. І. - Новий метод розташування і з’єднання клотоїди з коловою кривою, Буряк К. О. (2014)
Смирнова Н. В. - Аналіз проектів автомобільних доріг за критерієм швидкості руху (2014)
Абрамов В. Н. - Пружна та пружно-пластична робота ґрунто-сталевих гофрованих арочних споруд під дорожними насипами (друк. рос. мовою) (2014)
Редченко В. П. - Про динамічний паспорт мосту (2014)
Терещенко Т. А. - Шляхи розвитку технологій гарячого ресайклінгу дорожнього асфальтобетону (2014)
Dranchuk M. V. - Effect of substrate temperature on structural, optical and electrical properties of al-doped zinc oxide thin films deposited by layer-by-layer method at magnetron sputtering, Ievtushenko A. I., Karpyna V. A., Lytvyn O. S., Romanyuk V. R., Tkach V. M., Baturin V. A., Karpenko O. Y., Kuznetsov V. M., Popovych V. I. (2015)
Лаврич Ю. Н. - Твердотельный СВЧ датчик зазора между магнитопланом и путевой структурой, Плаксин С. В., Погорелая Л. М., Соколовский И. И. (2015)
Косоротов В. Ф. - Пироэлектрический сенсор на основе кварца, Щедрина Л. В., Скляренко С. К. (2015)
Сизов Ф. Ф. - ИК-фотоэлектроника: фотонные или тепловые детекторы? Перспективы (2015)
Новосад О. В. - Фотоелектричні та п’єзооптичні властивості твердих розчинів Cu1-xZnxInS2, Божко В. В., Кітик І. В., Вертеліс В., Некрошюс А., Кажукаускас В. (2015)
Ульянова В. - Двухпортовый ПАВ сенсор с наностержнями ZnO в качестве чувствительного элемента, Орлов А., Зазерин А., Богдан А., Пашкевич Г. (2015)
Величко Т. П. - Дослідження та оптимізація процесу реактивації бутирилхолінестеразного біосенсора при інгібіторному аналізі пестицидів, Солдаткін О. О., Павлюченко О. С., Кукла О. Л., Солдаткін О. П., Дзядевич С. В. (2015)
Кучеренко Д. Ю. - Розробка амперометричного біосенсора для визначення глутамату, Кучеренко І. С., Солдаткін О. О., Борисова Т. О., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2015)
Колбасов Г. Я. - Электроды для электрохимического мультисенсора селена и кислорода, Воробец В. С., Карпенко С. В., Алонцева В. В., Обловатная С. Я. (2015)
Сльотов М. М. - Сенсори на основі ZnMgSe, Сльотов О. М., Шахматова А. Г., Ульяницький К. С. (2015)
Дружинін А. О. - Напівпровідниковий інтегральний елемент на основі наноструктур кремнію для інформаційних систем, Когут І. Т., Ховерко О. Ю., Голота В. І., Ховерко Ю. М. (2015)
Персоналії. До 70-ліття академіка Локтєва Вадима Михайловича (2015)
Персоналії. До 60-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Солдаткіна (2015)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2015)
Information for contributors. The requirements on papers preparation (2015)
Титул, зміст (2013)
Форнальчик Є. Ю. - Оцінювання впливу температури гальм на довжину гальмівного шляху, Могила І. А., Міхоцький О. С. (2013)
Славін В. В. - Дослідження показників бензинового двигуна з різними системами живлення в режимі примусового холостого ходу (2013)
Осташевський С. А. - Обґрунтування розробки екзоскелетальної моделі керування автомобілем (друк. рос. мовою) (2013)
Дзюба О. П. - Розробка концепції динамічного адаптивного світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях, Павловська О. М. (2013)
Лапутин Р. О. - Технологія забезпечення безпеки дорожнього руху на перехрестях в режимі реального часу (2013)
Гребеник О. М. - Методика вибору раціональної конструкції автомобіля багатоцільового призначення з підвищеним рівнем балістичної захищеності (2013)
Лантух-Лященко А. І. - Проектуванння транспортних споруд за Єврокодом (2013)
Павлюк Д. А. - Станція для штампових випробувань дорожніх конструкцій та їх шарів (друк. рос. мовою), Павлюк В. В., Павлюк В. В., Лебедєв А. С., Гаврищук В. В., Шурьяков М. В., Шуляк І. С. (2013)
Литвиненко А. С. - До питання впливу вібрації на фільтраційну здатність пісків "дренуючого” шару дорожніх одягів (2013)
Циркунова К. В. - Міжнародний конгрес "Sustainability of Road Infrastructures” (2013)
Ювілеї (2013)
Бажанюк В. С. - Дослідження когнітивних стилів пізнавальної діяльності студентів факультету фізики (2015)
Бохонкова Ю. О. - Психологічні умови професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі розвитку суспільства (2015)
Горобець І. А. - Психологічні особливості формування екологічно свідомої особистості (2015)
Кривопишина О. А. - Психологічний аналіз розвитку структурних компонентів обдарованої особистості студентів (2015)
Кокун О. М. - Психологічно-професійні передумови професійного самоздійснення фахівців (2015)
Корольов Д. К. - Методика оцінювання розвивального потенціалу освітнього середовища ВНЗ (2015)
Музика О. Л. - Екзистенційні потреби і розвиток обдарованої особистості (2015)
Панченко О. А. - Динамика изменений эмоционального состояния больных неврастенией при криовоздействии, Зайцева Н. А., Садчикова Е. Г. (2015)
Панченко О. А. - Психологические проблемы становления информационного общества, Панченко Л. В., Антонов В. Г. (2015)
Панченко О. А. - Психологическая коррекция больных неврастенией, Кутько И. И., Петракова Т. В., Стасюк А. В. (2015)
Панченко О. А. - Воздействие информационной среды на психическое и соматическое здоровье ребенка, Симоненко Е. Б., Зарубайко А. В., Цапро Н. П. (2015)
Поклад І. М. - Творчий доробок наукової спадщини Г. С. Костюка в контексті сучасної психології (2015)
Пфлюгер А. В. - Толерантність як перцептивна готовність особистості (2015)
Сидоренко О. Б. - Шляхи розвитку довільності у поведінці учнів молодшого шкільного віку з низькими навчальними досягненнями (2015)
Яблонська Т. М. - Особливості ідентичності художньо обдарованих та "проблемних" підлітків та юнаків (2015)
Яланська С. П. - Ефективна система зв’язків з громад кістю як результата діяльності творчо компетентного психолога (2015)
Волошин В. М. - Алкоголізм як втрата моральних та екзистенційних цінностей (2015)
Малкович М. М. - Програма розвитку гендерних уявлень у хлопчиків дошкільного віку (2015)
Мельник М. О. - Психологічні особливості мотиваційної сфери інтелектуально обдарованих старшокласників (2015)
Музичук О. О. - Дослідження в українській психології в середині ХХ століття (2015)
Нечаєва О. С. - Психологічні умови побудови шкільного освітнього середовища для обдарованих підлітків (2015)
Орос В. М. - Генетично-психологічні засади вивчення особливостей акцентуйованості депривованих підлітків (2015)
Сніжна М. А. - Психологічні особливості підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми (2015)
Шаріпова Д. С. - Теоретико-методологічні підходи до психологічного вивчення змагальної діяльності спортсменів-стрільців (2015)
Титул, зміст (2013)
Шиманський С. І. - Розширення паливної бази автомобільного транспорту використанням біогазу як моторного палива, Симоненко Р. В., Назаренко М. Б., Говорун А. Г. (2013)
Дудніков О. М. - Формалізація умов ДТП у вигляді побіжного зіткнення при зміні смуги руху з правої на ліву у багаторядних щільних транспортних потоках (2013)
Авілов А. І. - Проектування комбінованого рушія багатоцільового мотоциклу з аеродинамічним розвантаженням (друк. рос. мовою), Гладка Н. М., Нехаєв Є. М., Тернюк М. Е. (2013)
Науменко В. А. - Компетентність. Оцінювання результативності вжитих заходів для досягнення потрібної компетентності персоналу підприємств (2013)
Жданюк В. К. - Дослідження впливу добавок "Sasobit” та "Toptex B”, як модифікаторів бітуму, на властивості щебенево-мастикового асфальтобетону, Костін Д. Ю., Ничипорчук І. В., Гураль Р. С. (2013)
Кіщинський С. В. - Підвищення ефективності модифікації бітумів композиційною добавкою полідом на основі вторинного поліетилену (2013)
Солодкий С. Й. - Кінетика набору когезійної міцності холодних литих емульсійно-мінеральних сумішей на бітумах різного походження, Сідун Ю. В., Волліс О. Є. (2013)
Редченко В. П. - Про обмеження швидкості руху на автодорожніх мостах та визначення фактичного динамічного коефіцієнта (2013)
Титул, зміст (2013)
Ященко Д. М. - Визначення жорсткості керуючого колісного модуля (2013)
Чубатенко В. Я. - Методики виконання вимірювань: регламентація невизначеностей, Чудєсов О. П., Терещенко В. П., Безродний М. Ю. (2013)
Борщевський О. О. - Тверді часточки як забруднювачі довкілля та джерела їх утворення в автомобілі, Добровольський О. Л. (2013)
Авілов А. І. - Синтез структури рушія бімодального трансформерного транспортного засобу, Нехаєв Є. М., Сіренко О. С. (2013)
Самолюк В. М. - Основи управління вартості проекту (2013)
Золотарев В. А. - Использование укатки для лабораторного уплотнения асфальтобетонн ых смесей, Корюк В. П., Контратьев П. С. (2013)
Золотарев В. А. - Оцінка тривалості життя асфальтобетону під дією статичного навантаження (продовження) (друк. рос. мовою) (2013)
Мозговий В. В. - Міцність дорожнього одягу – основа якості автомобільних доріг, Онищенко А. М., Куцман О. М., Баран С. А. (2013)
Толмачев С. Н. - Строительство автодорог с цементобетонным покрытием в Украине – реальность сегодняшнего дня (2013)
Литвиненко А. С. - Досвід передпроектного аналізу, за даними бази СУСП, стану автомобільної дороги з метою її реконструкції, реабілітації (2013)
Ювілеї (2013)
Герман Г. П. - Участь вітчизняних вчених в експериментальних дослідженнях паровозів (2014)
Гурінчук C. В. - Кавказьке відділення російського технічного товариства як осередок технічної думки південного каказького краю (2014)
Довганюк С. С. - Історія зміни конструкцій автогальм інженера І.К. Матросова (2014)
Ісаєнко О. І. - Академік І. Г. Александров – життя та діяльність (2014)
Косовець Ю. В. - Історія формування та розвитку тягових розрахунків поїздів (2014)
Костенко А. І. - В. Г. Гриневецький як реформатор технічної освіти (2014)
Латиш В. І. - Інженер шляхів сполучення Л. Ф. Ніколаї: ранній період життя та діяльності (2014)
Махобей К. М. - Історико-біографічний нарис життя та діяльності академіка Г.О. Графтіо (2014)
Михайленко Г. Г. - О. І. Неровецький: початок життєвого шляху видатного інженера-будівельника (2014)
Рудюк М. В. - Внесок М. С. Філоненка в організацію роботи служби руху Південно-Західних залізниць (2014)
Сандурська О. В. - Основні етапи біографії видатного корабельного інженера В. П. Костенка: історіографія проблеми (2014)
Стрелко О. Г. - Інженер шляхів сполучення Ю. В. Ломоносов про наукові проблеми експлуатації залізниць (2014)
Татарчук В. В. - Повітроплавний гурток Київського політехнічного інституту (1908-1915) (2014)
Тищук М. В. - Вплив соціокультурного середовища на становлення та функціонування ткацтва (2014)
Храмова-Баранова О. Л. - Від дизайну клейма і торгової марки до сертифікації (2014)
Апостол М. В. - Одеський період життя академіка ВУАН А. О. Сапєгіна: дореволюційні роки (1903-1917) (2014)
Бєсов Л. М. - Екологічні наслідки виробничої діяльності в Україні: фрагмент історії (1970-1980) (2014)
Волощук В. М. - Іван Петрович Павлов – творець вчення про фізіологію травлення, Юдіна К. Є. (2014)
Лютик Т.В. - Еволюція аграрного сектору світової економіуи (2014)
Нижник С. В. - Академік В. Ф. Пересипкін – фундатор Південного відділення ВАСГНІЛ (2014)
Павлушко Ю. І. - Науково-організаційна діяльність академіка АЕН Олексія Андрійовича Богуцького (друга половина 50-х років ХХ – поч. ХХІ століть) (2014)
Пилипчук О. Я - Роль наукової школи академіка НАН України О. П. Маркевича у становленні та розвитку паразитоценології (2014)
Пічкур Т. В. - Історія створення асоціації вітчизняних дослідників природи і лікарів (2014)
Поєдинок М. С. - Значення сільськогосподарської статистики Херсонської губернії для розвитку аграрної науки (кінець ХІХ ст.) (2014)
Рогожа М. В. - Вплив еволюційної теорії на розвиток зоогеографічних досліджень українських вчених (2014)
Салата Г. В. - Природа людини в проблемному полі біокулдьтурної антропології (2014)
Чалаван В. А. - Етапність формування наукового світогляду професора М. І. Нижнього (1916-2003) для потреб аграрної економіки (2014)
Мовчан Я. І. - Рецензія на кн. М. М. Рогожі "Нариси з історії зоогеографічної наукт в Україні (1858-1941). Оргітологічний аспект". – К., 2013 (2014)
Литвинко А. С. (До 50-річчя від дня народження) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Кондрашова Л. - Социально-профессиональное становление будущего учителя в условиях университетского образования (2013)
Сергієнко В. - Удосконалення соціально орієнтованої технічної підготовки майбутніх учителів інформатики, Войтович І. (2013)
Берестенко О. - Досвід теорії і пратики А.С. Макаренка в аспекті культури професійного спілкування сучасного вчителя (2013)
Блохіна І. - Психолого-педагогічні можливості формування та вдосконалення професійної етики майбутніх фахівців з управління навчальними закладами (2013)
Грозан С. - Педагогічна самоефективність як умова творчої самостійності майбутніх учителів музики (2013)
Гуцул Л. - Формування навичок педагогічного спілкування при вивченні курсу ,,Українська мова (за професійним спрямуванням)” (2013)
Кирилюк О. - Дисципліна "Українська мова (за професійним спрямуванням)” як важлива складова соціально-професійного становлення сучасного фахівця (2013)
Кондратенко Г. - Професійне становлення майбутнього фахівця в позанавчальній діяльності ВИШу, Черніков С. (2013)
Костюченко К. - Формування професійного мислення майбутніх вчителів як важливий компонент професійної діяльності педагога (2013)
Краснолуцький К. - Проблематика професійної підготовки фахівців з адміністративного менеджменту в сучасних умовах вищої освіти (2013)
Краснощок І. - Теоретичні передумови вивчення самореалізації студентів (2013)
Куліш В. - Проблеми професійного самовизначення майбутніх фахівців (2013)
Курліщук І. - Реалізація ідей соціального становлення особистості у теорії і практиці А. С. Макаренка (2013)
Лисенко Л. - Проблема якості професійної підготовки американських вчителів (2013)
Лях Т. - Формування професійної культури фахівців соціальної сфери, Спіріна Т. (2013)
Макаренко А. - Професійне становлення під час виробничої технологічної практики як умова особистісного розвитку майбутніх учителів технологій (2013)
Mytsenko V. - Application OF Multimedia in the Process of FormING Future Specialists’ Professional Skills (2013)
Rozhkova N. - Personality development by means of language teaching (2013)
Собко С. - Професійне мислення на етапі становлення майбутнього вчителя фізичного виховання (2013)
Токарук Л. - Професійне становлення вчителів загальноосвітніх навчальних закладів під час роботи з дітьми із обмеженими фізичними можливостями (2013)
Цвєткова Г. - Креативно-розвиваючий освітній простір як педагогічна умова здійснення професійного самовдосконалення викладачів вищої школи (2013)
Єфіменко С. - Визначення поняття інтелекту у різних концепціях психолого-педагогічних досліджень (2013)
Живицький В. - Готовність майбутнього педагога-музиканта до професійної кар’єри як психолого-педагогічна проблема (2013)
Кулініч Л. - Вивчення регіонального народного мистецтва як засіб соціально-професійного становлення вчителя образотворчого мистецтва (2013)
Меленець Л. - Школа передового педагогічного досвіду як форма підвищення кваліфікації працівників сільських дошкільних закладів (ІІ пол. ХХ ст.) (2013)
Міщенко О. - Особливості лекторської майстерності у педагогічній діяльності викладачів Катеринославського вищого гірничого училища у дореволюційний період (2013)
Шпиталевська Г. - Становлення компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до формування в молодших школярів загальнокультурної компетентності (2013)
Растригіна А. - Дослідницько-проективна підготовка магістрів музичного мистецтва, Дьомін С. (2013)
Черкасов В. - Музично-просвітницька діяльність Б. Асаф’єва, В. Шацької, Б. Яворського (2013)
Melnychuk S. - Aesthetic education in pedagogical heritage of A. S. Makarenko (2013)
Дідич Г. - До питання про особливості сприймання та аналізу музики школярами підліткового віку (2013)
Турчак А. - Дослідно-експериментальна робота з попередження шкідливих звичок у школярів засобами фізичної культури (на прикладі вживання алкогольних напоїв учнями старшого підліткового віку) (2013)
Vladymyrova V. - Working experience of educational activities in the heritage of A. S. Makarenko (2013)
Лавриненко С. - Роль етики як науки у формуванні культури міжособистісних стосунків майбутніх учителів (2013)
Максименко Л. - Організація навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери професійно спрямованого діалогу англійською мовою (2013)
Смірнова Л. - Розвиток конструктивізму в сучасній педагогічній думці Болгарії (2013)
Стратан-Артишкова Т. - Методичне забезпечення композиторсько-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2013)
Тимошенко Н. - Професійна самореалізація як один із компонентів професійного самовдосконалення особистості (2013)
Царьова Л. - Особливості застосування традиційних організаційних форм у процесі естетичного виховання японських школярів (2013)
Шишова І. - Підготовка студентів педагогічного університету до соціальної адаптації дітей із порушеннями розвитку в умовах інклюзивної освіти (2013)
Байкачова К. - Ґенеза поняття "морально-етична культура" (2013)
Брояковський О. - Академічний семінар В. Б. Антоновича й підготовка кадрів української національної інтелігенції останньої чверті ХІХ століття (2013)
Здравкова Н. - Възпитателната работа на учителя за развитие на социалния интерес при деца в предучилищна възраст, Цветкова Д. (2013)
Томашевська-Прядун С. - Особливості трудового виховання дітей в японській родині (2013)
Філімонов С. - Аналіз понять "дозвілля" в сучасній науковій літературі (2013)
Глузман Н. - Ґенеза розвитку педагогічної практики в системі вищої педагогічної освіти (2013)
Плахотнік О. - Компетентнісний підхід у ВНЗ: проблеми та перспективи, Безносюк О. (2013)
Тенева М. - Формиране на компетенции и преносимост на умения у студенти от специалност предучилищна и начална училищна педагогика, Иванова В. (2013)
Бабенко Т. - Роль інформаційної компетентності майбутнього вчителя історії в підвищенні його конкурентоздатності (2013)
Бондаренко О. - Формування валеологічної компетентності майбутніх педагогів в умовах сучасного освітнього простору (2013)
Гущина Т. - Психолого-педагогічний аналіз самоосвітньої діяльності як професійної якості (2013)
Долина А. - Особливості використання мультимедійного комп’ютерного курсу для вдосконалення фонетичної компетенції студентів-філологів (2013)
Зіненко І. - Навчальні тексти з історії математики – засіб формування математичної компетентності учнів суспільно-гуманітарного профілю навчання (2013)
Коваль В. - Ключові поняття методичної системи формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів (термінологічний аспект дослідження) (2013)
Крижанівська О. - Формування лінгвістичних компетенцій на заняттях з історичної граматики української мови (2013)
Кузава І. - Особливості індивідуального оцінювання соціальної компетентності дошкільників із психофізичними порушеннями в умовах інклюзивного навчання (2013)
Луценко Г. - Фундаменталізація змісту освіти як основна вимога розвитку наукового мислення майбутніх фахівців, Малюк Л. (2013)
Нечипоренко В. - Виховна система хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру (2013)
Паскалева Р. - Основни фактори за формиране на професионалните компетенции на студентите от специалност рехабилитатор по време на преддипломния стаж (2013)
Прокоф’єва М. - Емпіричні дослідження змістово-гностичного компонента в структурі готовності майбутнього вчителя до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів (2013)
Рябовол Л. - Правова предметна компетентність: понятття, структура, правові предметні компетенції (2013)
Стрітьєвич Т. - Структура професійної компетенції майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2013)
Уйсімбаєва Н. - Вплив педагогічної практики на формування професійної компетентності майбутнього педагога (2013)
Гарбузенко Л. - Фасилітація у процесі формування особистісно-розвивального компоненту художньо-естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2013)
Картава Ю. - Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти (2013)
Мазур Н. - Поняття "готовності" та визначення структурних компонентів готовності майбутніх вчителів інформатики (2013)
Непокрита О. - Особливості готовності майбутніх учителів до оцінювальної діяльності в початковій школі (2013)
Нетребіна О. - Дослідження галузевого стандарту вищої освіти напряму підготовки "менеджмент та адміністрування" у вимірах компетентнісного підходу (2013)
Нікітіна О. - Проблема формування навчальної діяльності молодших школярів у вітчизняній педагогіці ХХ століття (2013)
Подволоцька О. - Єфективність засобів наочності при формуванні просторових уявлень та просторового бачення (2013)
Раскалінос В. - Критерії, показники та рівні сформованості рефлексивної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2013)
Таран І. - Інформаційно-комунікаційна компетентність майбутнього вихователя дітей дошкільного віку (2013)
Трифонова М. - Основни компоненти на обучението по икт – преход към дигитална компетентност (2013)
Харламова Л. - Процесуально-діяльнісний компонент соціокультурної комепетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень (2013)
Ященко Ю. - Аналіз існуючих підходів щодо визначення понять "компетентність" і "компетенція" в освіті (2013)
Чернецька Т. - Компетентнісно орієнтований підхід як дієвий засіб осучасненння мети і процесу навчання підростаючих поколінь (2013)
Бєляєва Т. А. - Зміст симфонічної поеми М. Балакірєва як художня проекція соціально-політичних проблем через призму творчої особистості автора (2014)
Бесшапошникова Т. В. - Сучасні вимоги до методичної підготовки вчителя музичного мистецтва, Школьнік С. Я. (2014)
Блажевич Ю. І. - Застосування елементів вітагенних технологій у курсі релігієзнавства для студентів факультету мистецтв Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії при використанні матеріалів місцевого церковного мистецтва (2014)
Булгакова В. А. - Мистецька освіта в контексті традицій та сучасних педагогічних тенденцій, Цуранова О. О. (2014)
Гуцал Р. С. - Театральне мистецтво Кам’янця-Подільського в ХІХ – на початку ХХ століть (2014)
Данілішина М. Ф. - Формування екологічної культури майбутніх вчителів музики засобами музичного мистецтва (2014)
Джафарова О. С. - Художня діяльність як засіб активізації творчого самовираження учнів початкових класів шкіл-інтернатів (2014)
Ілініцька Н. С. - Особливості музичного самовиховання старшокласників (2014)
Камінська К. С. - Творчість Михайла Вериківського у контексті сучасних наукових досліджень (2014)
Кравчук К. Г. - Хмельницька дитяча художня школа в культурно-мистецькому житті регіону (2014)
Крюкова О. І. - Педагогічний аналіз художніх образів у контексті освітньої технології музично оцінної діяльності молодших школярів (2014)
Мазур І. В. - Діяльність М. С. Грушевського у контексті духовного відродження України в 20-х роках ХХ століття (2014)
Михаськова М. А. - Досвід музично-педагогічної діяльності: термінологічно-понятійний аспект (2014)
Овчаренко Л. В. - Розвиток естетичної культури студентів засобами української музики, Турукіна О. В. (2014)
Омелянчук І. О. - Розвиток інтелектуальних умінь як складова музично-виконавської майстерності вчителя музики (2014)
Павлішена Л. В. - Використання ситуацій "нелінійного" діалогу у процесі професійної підготовки студентів-хореографів (2014)
Підгурський О. С. - Дизайн-освіта у ВНЗ м. Хмельницького на початку ХХІ століття (2014)
Пуцик О. А. - Застосування етнохудожньої діяльності майбутніми вчителями музики в дитячому хоровому колективі засобами дидактичної гри (2014)
Радомська А. М. - Роль і місце етнічної культури у викладанні фахових курсів мистецької освіти (2014)
Раструба Т. В. - Етапи розвитку ідей особистісно-орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку (1975-2000 роки) (2014)
Рябчук Л. В. - Формування стильових уявлень майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі роботи над історичною композицією (2014)
Семчакевич С. Л. - Багатожанровість творчої палітри Галини Ісаєнко: колисанки (2014)
Трифоненко Н. Б. - Набуття студентами виконавсько-інтерпретаційного досвіду в процесі індивідуального фортепіанного навчання. Музично-педагогічний аспект, Сергеєва Л. О. (2014)
Туровська Н. А. - Проблеми вивчення авангардної музики студентами музичних спеціальностей педагогічного вузу (2014)
Царук С. М. - Різносторонність артистичних амплуа Олександри Любич-Парахоняк (1892–1977 рр. ) (2014)
Циганюк Л. І. - Використання комунікативно-рефлексивних методів у формуванні художньої свідомості підлітків у процесі вивчення поліфонічних творів (2014)
Шокірова З. Р. - Викладання живопису майбутнім вчителям образотворчого мистецтва (2014)
Шубіна В. Б. - Розвиток креативності майбутнього вчителя музики в процесі ескізного вивчення музичних творів під час ансамблевої гри (2014)
Титул, зміст (2013)
Манько І. В. - Обґрунтування доцільності переведення легкового автомобіля з бензиновим двигуном на зріджений нафтовий газ завдяки встановленню сучасної системи подачі газу, Симоненко Р. В. (2013)
Форнальчик Є. Ю. - Взаємозв’язок між технічним станом автобусів та їх розгінними швидкостями під час проїзду перехресть, Гілевич В. В. (2013)
Сахно В. П. - Порівняльна оцінка керованості та стійкості руху автомобіля з 2WS і 4WS схемами керування, Григорашенко О. В. (2013)
Шиманський С. І. - Використання біогазу як моторного палива, Симоненко Р. В., Мержиєвська Л. П., Говорун А. Г. (2013)
Грубель М. Г. - Диференційоване нормування лінійних витрат палива автобусів і вантажівок за різних умов руху, Боднар М. Ф., Крайник Ю. Л., Терещенко А. М. (2013)
Золотарев В. А. - Коефіцієнт пластичності як характеристика реологічного стану асфальтобетону (друк. рос. мовою) (2013)
Павлюк Д. О. - Щодо нормування показників приживлення щебеню поверхневих обробок дорожнього покриття, Павлюк В. В., Даценко В. М., Кіщинський С. В., Протопопова Т. М., Шурьяков М. В., Шуляк І. С., Клітченко Б. В. (2013)
Гостєв Ю. Г. - Дослідження функціональної довговічності розмітки в процесі експлуатації автомобільних доріг, Румянцев Л. Ю., Фощ І. В., Кострульова Т. Є. (2013)
Загальни зміст (2013)
Сталінський Д. В. - Український державний науково-технічний центр "Енергосталь" (2012)
Ладыженский Ю. В. - Новые научно-технические исследования и разработки Донецкого отделения инженерной академии Украины (2012)
Яковенко И. А. - Зависимость сопротивления растянутого бетона от интегральных внутренних усилий для составных внецентренно сжатых железобетонных конструкций, Биджосян Г. К. (2012)
Верюжський Ю. В. - Основи використання паралельних обчислень при проектуванні жорстких аеродромних покриттів, Дорошенко Ю. О., Родченко О. В. (2012)
Антипцев Ю. П. - Совершенствование методов проектирования и доводки авиационных газотурбинных двигателей, Аннопольская И. Е., Паршин В. В., Хусточка А. Н. (2012)
Безвесільна О. М. - Тенденції розвитку та аналіз сучасного стану балістичної гравіметрії, Остапчук А. А., Гура Є. В (2012)
Зайцев Ю. В. - Моделювання процесу функціонування авіаційного зв’язку органів управління повітряним рухом з екіпажами повітряних кораблів (2012)
Игнатович С. Р. - Вероятностная модель линейного суммирования повреждений для оценки ресурса деталей ГТД, Кипров А. В., Похиль В. И., Варченко О. И. (2012)
Квасников В. П. - Локационные методы анализа фазочастотных характеристик распознаваемых целей, Овчаров Ю. В., Дегтярёв В. В. (2012)
Конахович Г. Ф. - Дослідження варіантів побудови систем технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки, Козлюк І. О., Варченко О. І. (2012)
Кондратюк В. М. - Сравнительный анализ методов и алгоритмов кодово-фазового ГНСС-позиционирования (2012)
Крячок А. С. - К вопросу о стабилизации положения наноспутника с использованием токовых катушек, взаимодействующих с магнитным полем земли, Щербашин Ю. Д., Мелкумян Е. Ю. (2012)
Маланчук Є. З. - Моделювання процесу виготовлення складних сумішей, Гречуха М. Л. (2012)
Петрівський Я. Б. - Створення протифільтраційного колекторного комплексу в масиві гірських порід, Тимчук М. В. (2012)
Петривский Я. Б. - Эффект стабилизации физико-механических параметров горных пород на границе геологических формаций вмещающих могильник радиоактивных отходов (2012)
Христюк А. О. - Дослідження торфу в якості сорбента для очистки від метану вентиляційних викидів вугільних шахт, Лустюк М. Г. (2012)
Пастушенко В. Й. - Технічні засоби дистанційного моніторингу вологості грунту на керованих модулях осушувально-зволожувальних систем, Матус С. К., Шатний С. В. (2012)
Аноприенко А. Я. - Гибкая разрядность и постбинарные форматы представления вещественных чисел, Иваница С. В. (2012)
Борковская Л. А. - Обработка изображений в системах технического зрения, Борковский А. В., Коросташовец А. И., Кобилецкий Ю. Т., Бугрик Н. Н. (2012)
Борковская Л. А. - Анализ методов выделения перепадов яркости при решении задач выделения контуров объектов в системах технического зрения, Кочеткова О. В., Борковский А. В., Левандовская М. И., Оробей О. Ю. (2012)
Ведміцький Ю. Г. - Аналітичне квантування неперервних, кусково-неперервних та дискретних сигналів, Кухарчук В. В. (2012)
Вишнівський В. В. - Розробка частотного енергетичного методу контролю технічного стану цифрових пристроїв об’єктів резо, Ніколайчук М. Г. (2012)
Гумен М. Б. - Система радіочастотної ідентифікації об’єктів, Гумен Т. Ф. (2012)
Казак В. М. - Інтелектуальна система автоматичного діагностування та реконфігурації керування режимами роботи ГТД в особливих експлуатаційних ситуаціях, Гасиджак В. С., Шевчук Д. О., Кравчук М. П. (2012)
Квасніков В. П. - Система керування якістю ремонту та технічного обслуговування, Кіпров О. В., Жигинас В. В., Сорока Б. М. (2012)
Ковальчук В. В. - Дипольные моменты элементов нанокластерной подсистемы, Андрианов А. В., Афанасьева О. В., Рац В. А. (2012)
Колганова О. О. - Гібридні методи стиснення даних, Шутко В. М., Рибачук Я. А. (2012)
Кухарчук В. В. - Частотна ідентифікація масштабних коефіцієнтів дискретного вейвлет-перетворення вібросигналів, Кацив С. Ш., Биковський С. О. (2012)
Маслов О. В. - Исследование увеличения эффективности датчиков гамма-излучения с использованием монокристаллов Cd ZnTe, Банзак О. В., Карпенко А. В. (2012)
Міхнєв С. С. - Метод обробки інформації на стратегічному рівні планування в інтелектуальній системі управління мобільним роботом, Канаєв С. В. (2012)
Мураховский С. А. - Cинтез наблюдающего устройства для оценки параметров движения чувствительного элемента гиротеодолита, Хоца А. А. (2012)
Негода А. М. - Cтиснення відео даних на основі каскадного вейвлет розкладу, Шутко М. О., Калганова О. О. (2012)
Оразов М. - О числах, представимых в виде суммы степеней натуральных чисел (2012)
Сиротенко А. М. - Температурные эффекты в квантово-размерных проводниках, Ковальчук В. В., Андрианов А. В., Рац В. О. (2012)
Філоненко С. Ф. - Закономірності зміни амплітудних та енергетичних параметрів сигналів акустичної емісії при зміні неоднорідності властивостей композиційного матеріалу, Космач О. П. (2012)
Варакута Є. О. - Підвищення конкурентноздатності ринку послуг залізничного транспорту на основі прогнозування., Кудрявцева І. В., Дрига К. С. (2012)
Варакута Е. А. - Оценка технико-экономической эффективности внедрения систем диспетчерской централизации и диспетчерского контроля, Мирошникова М. В. (2012)
Карамшук М. Ф. - Микропроцессорные системы обеспечения безопасности и управления движением поездов на харьковском метрополитене, Стаматин В. В., Карпенко С. С., Гаврилко В. В. (2012)
Квасніков В. П. - Розробка прогресивних технологій ремонту авіаційної техніки, Жигинас В. В., Кіпров О. В., Сорока Б. М. (2012)
Степанчук О. В. - Особливості прогнозування інтенсивності руху транспорту на вулицях і дорогах населених пунктів, Бєлятинський А. О., Пилипенко О. І. (2012)
Кулініч А. А. - Вплив параметрів кристалізації на структуру і механічні властивості сплавів АМг6л та АМг10, Доній О. М., Котляр С. М. (2012)
Клещёв Г. М. - Системы автоматизации проектных работ – основа для создания интегрированной адаптивной сквозной конструкторско - технологической подготовки производства штампов (2012)
Лєнков С. В. - Методологічні основи побудови та організації функціонування роботизованих систем спеціального призначення, Шворов С. А., Гунченко Ю. В., Чирченко Д. В. (2012)
Васілевський О. М. - Метрологічне забезпечення засобу вимірювання кутової швидкості та моменту інерції електромоторів (2012)
Древецький В. В. - Визначення октанового числа автомобільних бензинів на основі їх фізико-механічних властивостей, Клепач М. М. (2012)
Сапрыкин С. А. - Вторая ступень червонодонецкой компрессорной станции для транспортирования шебелинского газа в м. Харьков, Дутчак А. И., Михайликова Н. Б. (2012)
Асхабов О. А. - Виробничий досвід роботи теплових насосів для теплопостачання дитячої установи, Горін В. В., Лазаренко О. Й., Поштарук М. П. (2012)
Коваль С. І. - Пірогенні утворення на місті осушених згорівших торфових грунтів - їх властивості, Кот О. С. (2012)
Мисак Й. С. - Захист поверхонь нагріву котлів під час їх простоювання у резерві, Івасик Я. Ф., Заяць М. Ф., Лашковська Н. М., Мисак С. Й. (2012)
Филипчук Л. В. - Дослідження процесу зміни величини рн стічної води в перегородчастому змішувачі-реакторі як об‘єкті регулювання (2012)
Ахмадов О. А.-Б. - Аналіз залежності розширенної невизначенності від частоти вторинного еталону одиниці електричної потужності для розширеного діапазону частот шляхом застосування методу найменших квадратів, Ахмадов C. О., Карпенко С. Р. (2012)
Безвесільна М. - Двогіроскопний гравіметр авіаційної гравіметричної системи, Коваль В. (2012)
Зенкін М. А. - Оцінювання якості як основа конкурентоспроможності продукції, Гончаров О. С. (2012)
Ахмадов О. А.-Б. - Створення та дослідження вторичного еталону електричної потужності для розширеного діапазону частот, Ахмадов С. О., Писчиков В. С. (2012)
Игнатенко П. Л. - Способы повышения точности измерений, Дегтярёв В. В. (2012)
Лисуненко Н. О. - Методика оцінки характеристик випадкової складової похибки вимірювального каналу координатно-вимірювальної машини, Колосова Т. В. (2012)
Стець С. Є. - Моделювання автоматизованого процесу видалення водню з продувних газів синтезу аміаку, Ганжа О. О. (2012)
Добролюбська Ю. А. - Структурні елементи філософії освіти:гуманітарний та природничо-науковий аспект, Ковальчук В. В., Селіщев В. М., Маслій О. М. (2012)
Синяков С. В. - Философия и социология науки, Сластенко Е. Ф. (2012)
Шворнікова Г. М. - Оптимізація вивантаження вантажу в зимовий період з урахуванням його замерзання, Іржавська В. Г., Бессонова Д. В. (2012)
Маланчук З. Р. - Освоение новых энергосберегающих технологий с использованием альтернативных энергоносителей, Коваленко С. И., Руденко Г. В., Слипко В. К. (2012)
Маловик К. Н. - Экспериментальное исследование процесса измерения параметров теплоносителя ядерных реакторов, Никишин В. В. (2012)
Мисак Й. С. - Корозія зовнішніх низькотемпературних поверхонь нагрівання під час простоювання котлів у резерві, Івасик Я. Ф., Заяць М. Ф., Мисак С. Й. (2012)
Варченко О. І. - Математичної моделі визначення структуризатрат по забезпеченню надійності ремонту авіаційної техніки, Кіпров О. В., Сорока Б. М., Тітлянов Є. О., Черкамарьова Т. В. (2012)
Колонка редактора (2015)
Любінець О. В. - Моніторинг інформаційного забезпечення в Україні за напрямами "Соціальна медицина" та "Організація і управління охороною здоров'я" у 2014 році, Закрутько Л. І., Горбань А. Є., Потапов Е. В., Мислицький О. В. (2015)
Авдєєв О. В. - Імунологічні зміни у тварин з експериментальним пародонтитом за зміненої реактивності (2015)
Авраменко А. А. - Влияние дуоденогастрального рефлюкса на частоту выявления активных форм хеликобактерной инфекции на слизистой разных зон желудка у больных хроническим неатрофическим гастритом (2015)
Андрійчук Н. Й. - Морфометричний аналіз патоморфологічних змін внутрішніх органів щурів на етапі первинної токсикологічної оцінки срібних наносфер, Власик Л. І. (2015)
Бліндер О. В. - Сучасна антибіотикорезистентність родини enterobacteriaceae spp. – основної групи збудників інфекцій сечової системи, Безрук Т. О., Безрук В. В., Бліндер О. О., Дейнека С. Є. (2015)
Власенко О. В. - Системна організація мозкових структур при реалізації оперантного їжодобувного рефлексу в щурів (2015)
Гордієнко В. В. - Особливості накопичення кадмію в організмі щурів різного віку за тривалої експозиції солі металу в дозах малої інтенсивності (2015)
Гушул І. Я. - Моделювання раку товстої кишки, Іващук І. О., Давиденко І. С., Малишевський І. О. (2015)
Dashko M. O. - The dynamics of phagocytosis indices in patients with pyodermias during comprehensive treatment (2015)
Домбровський Д. Б. - Морфологічна та імуногістохімічна характеристика трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові за умов ішемії кінцівок в експерименті, Савін В. В., Максим’юк В. В. (2015)
Ілюшина А. А. - Мікробіоценоз кишечнику в хворих на гіпотиреоз, жителів Чернівецької області, Данелюк Г. Д. (2015)
Karvatska Y. P. - The dynamics of phagocytocis indices in patients with acne vulgaris while using different therapies (2015)
Кіт З. М. - Вплив гіперлептинемії на перебіг гіпертонічної хвороби із врахуванням гендерного аспекту (2015)
Коновчук В. М. - Можливості інтракорпоральної корекції ендотоксикозу при тяжкому сепсисі, Андрущак А. В. (2015)
Комлевой О. М. - Зміна біофізичних властивостей вологи видихнутого повітря у хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів, Чернявський В. Г., Бажора Ю. І. (2015)
Косілова С. Є. - Деякі аспекти антенатальної охорони плода у вагітних із плацентарною дисфункцією (2015)
Косілова С. Є. - Клінічний досвід лікування аденоміозу в жінок репродуктивного віку (2015)
Кулигіна В. М. - Показники дослідження швидкості слиновиділення, рН-ротової рідини і стану кислотно-лужної рівноваги у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом, Пилипюк О. Ю. (2015)
Кучук О. П. - Комбінований метод лікування демодекозного блефарокон’юнктивіту, Соловйова О. А., Горбачевський О. В., Куляк Л. Д. (2015)
Лотоцькa С. В. - Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на ХОЗЛ (2015)
Мазур О. О. - Порушення таксономічного складу мікробіоти ротоглотки у хворих на цукровий діабет 1 типу поєднаний з хронічним гнійним гайморитом (2015)
Мислицький В. Ф. - Вплив групових та резусних ознак у немовлят від матерів із 0(І) Rh (+) групою крові на концентрацію пуповинного білірубіну, Чернюх О. Г. (2015)
Немцова В. Д. - Влияние нейроэндокринной регуляции на развитие инсулинорезистентности у больных гипертонической болезнью на фоне сахарного диабета 2-го типа (2015)
Остапець М. О. - Вивчення гострої токсичності та ефективної дози сухого екстракту з трави герані болотної, Волковой В. А., Фоміна Г. П. (2015)
Пулик О. Р. - Вплив характеру мозкового інсульту, його локалізації та інших чинників на частоту когнітивних порушень (2015)
Пулик О. Р. - ЕЕГ при динамічному спостереженні за відновленням післяінсультних когнітивних порушень (2015)
Савченко І. М. - Асоціація поліморфізму 1G/2G-1607 гена матриксної металопротеїнази-1 із фоновими процесами шийки матки серед жінок із лейоміомою, Гарбузова В. Ю. (2015)
Слаба О. Р. - Загальні неспецифічні адаптаційні реакції у хворих на бронхіальну астму асоційовану з ожирінням, Радченко О. М. (2015)
Слонецький Б. І. - Проблеми та перспективи моделювання синдрому ,,короткої кишки”, Вербицький І. В., Тутченко М. І., Тюлюкін І. О. (2015)
Семчишин М. Г. - Eлектроенцефалографічна характеристика черепно - мозкової травми легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах, Задорожна Б. В. (2015)
Сокольник С. В. - Особливості темпераменту підлітків, хворих на хронічний гелікобактер-асоційований гастродуоденіт (2015)
Сокольник С. O. - Дослідження цитокінового гомеостазу в дітей із шлунково-кишковими кровотечами (2015)
Stepan N. A. - Indices of systemic immunity in patients with eczema of dermatosis different clinical course, Denysenko O. I. (2015)
Суханов А. А. - Диагностика и комплексная коррекция состояния тромбоопасности у больных с опиоидной зависимостью (2015)
Тащук В. К. - Створення програмного забезпечення для кількісної оцінки змін сегмента ST при електрокардіографії, Полянська О. С., Іванчук П. Р., Костенко О. В., Злонікова К. М. (2015)
Тащук В. К. - Побудова програмного забезпечення для вивчення варіабельності серцевого ритму, дисперсії інтервалу QT, Полянська О. С., Іванчук П. Р., Тащук І. А., Аль-Салама М. В., Тащук М. В. (2015)
Телекі Я. М. - Вплив кверцетину на активність показників системи протиоксидантного захисту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом (2015)
Хара М. Р. - Чутливість холінорецепторів серця щурів різної статі при розвитку стрептозотоцинового цукрового діабету на тлі зміненої активності системи оксиду азоту, Головач Н. А. (2015)
Хоменко В. Г. - Хроноритмічні перебудови функцій нирок за умов іммобілізаційного стрессу (2015)
Хухліна О. С. - Інтенсивність ендотоксикозу, протеолізу та стан гемокоагуляційної ланки гомеостазу при хронічному обструктивному захворюванні легень за коморбідності з хронічним панкреатитом, Урсул О. О., Смандич В. С. (2015)
Чорний О. В. - Гістоморфологічне обґрунтування ілеотрансверзоанастомозу в експерименті, Іващук О. І., Давиденко І. С., Бодяка В. Ю. (2015)
Шеремет М. І. - Апоптоз лімфоцитів крові у хворих на автоімунний тиреоїдит (2015)
Широкова С. В. - Вплив бісопрололу, карведілолу та івабрадину на показники варіабельності серцевого ритму в пацієнтів із стабільною стенокардією, Ілащук Т. О., Окіпняк І. В. (2015)
Шлімкевич І. В. - Особливості психоемоційного статусу та когнітивні функції в дітей із первинною артеріальною гіпертензією (2015)
Шухтина И. Н. - Влияние антихеликобактерной терапии на состояние печени у крыс, Васюк В. Л., Бобрик Л. М. (2015)
Виноградова О. М. - Диференційні методи лікування захворювань тканин пародонта на тлі цукрового діабету, Шкребнюк Р. Ю. (2015)
Возна Х. І. - Ендотелій: функціональні властивості та його дисфункція (огляд літератури з матеріалами власних досліджень), Москалюк В. Д., Сорохан В. Д. (2015)
Мельник А. Л. - Інтегральна характеристика інфекційно-запальних захворювань порожнини рота, Довга І. М., Христян Г. Є., Радченко О. О., Поволокіна І. В., Казмірчук В. В. (2015)
Нагірняк В. М. - Використання гіпертермії в радіаційній онкології (2015)
Торяник І. І. - Патофізіологічна оцінка експериментального ішемічного емболічного інсульту: підсумки та обговорення, Колесник В. В. (2015)
Авраменко А. А. - Случай распада и выведения обломков конкрементов из жёлчного пузыря после проведения последовательной антихеликобактерной терапии у больной хроническим неатрофическим гастритом, Короленко Р. Н. (2015)
Дейнеки С. Є. - Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXVІ, Яковець К. І. (2015)
Єдині вимоги до оформлення статей (2015)
Титул, зміст (2015)
М. К. Шеремет - провідний фахівець у галузі логопедії (2015)
Луніна В. Ю - Феномен творчого потенціалу педагога у філософській і психолого-педагогічній літературі (2015)
Мазаєва К. В. - Екологічна компетентність як складова професійної компетентності вчителя біології (2015)
Ільченко А. М. - Особистісно зорієнтована технологія навчання в процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін у ВНЗ (2015)
Пастирська І. Я. - Досвід внутрішньоциклової інтеграції гуманітарних дисциплін (2015)
Буйдіна О. О - Реалізація діяльнісного підходу у навчанні природничих предметів (2015)
Криницький Є. А. - Принципи та пріоритети формування професійної готовності майбутнього соціального працівника до роботи з молодіжними громадськими організаціями (2015)
Орищин І. С - Комунікативний підхід до навчання іноземних мов студентів економічних спеціальностей (2015)
Бочарова C. А. - Коммуникативный подход в преподавании иностранного языка в спортивном вузе (2015)
Канафоцкая И. К. - Проблемы формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов спортивных специальностей (2015)
Руденко Л. М. - Вплив сім’ї на формування агресивної поведінки у дітей з розумовою відсталістю (2015)
Козак М. Я. - Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Україні, Фаласеніді Т. М. (2015)
Калініченко І. О. - Формування педагогічної майстерності асистента вчителя в умовах інклюзивної освіти (2015)
Овсяннікова С М. - Шляхи впровадження інклюзивного навчання у вищому навчальному закладі, Заброда О.О., Рожко Ю. В. (2015)
Смешнова А. В. - Інклюзивна освіта як сучасна модель навчання (2015)
Новак О.О. - Стратегія допомоги - важливий компонент психологічної компетентності вчителя (2015)
Чарченко П.С. - Особливості організації позаурочної виховної роботи при роботі з підлітками з порушеннями поведінки (2015)
Іноземцева В. Ю. - Формування лідерських якостей в обдарованих дітей (2015)
Козак Н. Г. - Здоров’язберігаюче виховання підлітків: історична ретроспектива (2015)
До відома авторів (2015)
Наші автори (2015)
Казак В. Н. - Условия сохранения динамической живучести системы "воздушное судно – экипаж – система автоматического управления – среда" в особых ситуациях в полете, Тачинина Е. Н., Мазур Т. А. (2010)
Казак В. Н. - Анализ повреждений воздушного судна при столкновении с инородными объектами, Бабенко А. Е. (2010)
Казак В. Н. - Солнечные элементы как источник питания силовой установки беспилотного летательного аппарата, Горбач О. К. (2010)
Квасников В. П. - Методы технического диагностирования гидроагрегатов летательных аппаратов, Тюпа Д. А. (2010)
Малютенко Т. Л. - Точність координатних вимірювань на основі фазових невизначеностей (2010)
Огырь А. Г. - Анализ динамических свойств вертолёта при различных режимах полета (2010)
Степанковский Ю. В. - Импульсное управление исполнительными органами магнитной системы ориентации, Клишта А. В. (2010)
Харченко В. П. - Багатокритеріальна модель виявлення конфліктних ситуацій в задачах навігації рухомих об’єктів, Писарчук О. О. (2010)
Харченко В. П. - Статистический анализ прохождения сигналов, отраженных от двух целей, в j-корреляционном методе пеленгации, Сорочан А. Г. (2010)
Храмченко В. А. - Формалізовані моделі процесу технічної експлуатації елементів літального апарата військового призначення для різних стратегій технічного обслуговування, Пустовий С. О., Яблонський П. М., Скляр О. І. (2010)
Мисак Й. С. - Визначення характеристик нестаціонарного режиму пилосистеми за використання інформації від АСУ ТП, Івасик Я. Ф., Омеляновський П. Й. (2010)
Швагер Н. Ю. - Кинетические процессы в масиве горных пород при образовании полости, Калиниченко В. А., Маланчук Е. З. (2010)
Вередюк А. М. - Експертна оцінка якості ІР-телефонії споживачами, Мелешко Т. В. (2010)
Гуйда О. Г. - Перспективи використання сплайн-функцій в технологіях стиснення цифрового відео , Негода А. М., Кушнір О. М., Гордєєв М. Г. (2010)
Клещов Г. М. - Інформаційни конструкторськи масиви штампів холодної листової штамповки (2010)
Колганова О. О. - Багатомасштабний розклад із дробним кроком, Шутко М. О., Шутко В. М. (2010)
Коломієць Л. В. - Прийняття рішень при оцінці знань на основі даних комплексного контролю з використанням систем автоматизованого навчання, Джугурян Л. О. (2010)
Куц Ю. В. - Застосування кругового середнього в задачах фільтрації фазових характеристик модульованих гармонічних сигналів, Дергунов О. В., Троць В. М. (2010)
Куц Ю. В. - Програмний комплекс для моделювання та статистичного опрацювання результатів кутових та фазових спостережень, Шенгур С. В. (2010)
Кучерук В. Ю. - Ресурсоенергозбережна система автоматичного керування котельною установкою з контролем складу димових газів, Дудатьєв І. А. (2010)
Кучерук В. Ю. - Тахометричний перетворювач з низькочастотним вихідним сигналом, Кулаков П. І., Марущак В. Ю., Коломійчук І. В. (2010)
Михайлов К. М. - Когнитивное моделирование системы высшего образования региона (2010)
Нечипорук О. П. - Вибір оптимальної кількості обладнання для побудови бездротових мереж передавання даних, Одарченко Р. С., Петрова Ю. О. (2010)
Орнатский Д. П. - Сучасні тенденції розвитку аналогових інтерфейсів інформаційно-вимірювальних систем (2010)
Орнатский Д. П. - Устройство для диагностики подшипниковых узлов на базе n-канальных фильтров, Довгань В. В. (2010)
Палагін В. В. - Реалізація блоку сумісного керування робастного акселерометричного контролера на основі нейромереж, Куліш Є. О. (2010)
Титарчук А. О. - Система автоматизації процесів конструювання - САПК (2010)
Юдін О. К. - Технологія усунення надмірності у трансформованих потоках бітового подання даних, Гулак Н. К. (2010)
Кузьмич Л. В. - Експлуатаційні вимоги до забезпечення надійності осушувальних гідромеліоративних систем (2010)
Матус С. К. - Методика розрахунку коефіцієнта вологопровідності грунту на базі нейромережевих технологій, Пастушенко В. Й. (2010)
Аль-Маайя Ахмад Халіф - Дослідження нормативно-правової бази в системах окремих видів транспорту (2010)
Варакута Е. А. - Метод оптимизации вагонного парка на железнодорожной транспортной сети, Мирошниченко Т. Н., Лихоносов С. А., Резникова О. Н. (2010)
Казак В. М. - Комплексна оцінка техніко-економічних показників транспортно-експедиційного підприємства, Кошляк І. С. (2010)
Ткаліч О. П. - Аналіз перспектив розвитку технології gigabit ethernet, Нечипорук О. П., Ткаліч О. В. (2010)
Чернецкая Н. Б. - Влияние человеческого фактора на безопасность движения на железнодорожном транспорте, Красникова Ю. А., Волчок Л. Г. (2010)
Диха О. В. - Дослідження зносостійкості покриттів на алюмінієвих сплавах, Волинський Б. С., Диха М. О. (2010)
Зима И. И. - Магнитные эффекты в воде и их влияние на теплофизические свойства, Сурду Н. В., Нечаев А. В. (2010)
Косицька Т. Н. - Закономірності зміни параметрів сигналів акустичної емісії при механічному руйнуванні композиційних матеріалів (2010)
Dzyadykevych Yu. - Heat resistance coating for niobium and tantalum - base alloys, Kytskay L. (2010)
Белятынский А. А. - Оценка остаточного ресурса металлоконструкций грузоподъёмных машин, Клименко И. С., Стариков М. А. (2010)
Лабай В. Й. - Вплив на технічні характеристики та ексергетичний ккд холодильних машин split-кондиціонерів температури зовнішнього повітря, Мисак Й. С. (2010)
Попов А. П. - Эксперементальное исследование нагрузочной способности зубчатых муфт, Савенков О. И (2010)
Фалендиш А. П. - Визначення раціональних параметрів системи технічного обслуговування та ремонту для перспективного моторвагонного рухомого складу, Брагін М. І. (2010)
Дзядикевич Ю. В. - Підвищення ефективності використання твердого біопалива (огляд), Гевко Р. Б., Розум Р. І., Буряк М. В. (2010)
Васильев А. И. - Глобальное потепление климата. Причины и последствия, Канило П. М., Соловей В. В. (2010)
Злочевський М. В. - Відновлення водних екосистем малих річок України, Петрук Г. М., Клименко М. О., Древецький В. В. (2010)
Квасников В. П. - Влияние погрешности фазовых измерений на результат определения фазы коэффициента отражения, Овчаров Ю. В., Ильченко В. Н. (2010)
Клещов Г. М. - Дослідження прискореного алгоритму раскрою для штампів хеш у середовіщі наскрізної комп’ютерної технології (2010)
Медиковський М. О. - Багатокритеріальний метод оцінювання ефективності вітроенергетичної установки, Шуневич О. Б. (2010)
Мухаровський М. Я. - Вторинний еталон одиниць часу та частоти ДП "Укрметртестстандарт" до 2008 року, Ахмадов О. А.-Б., Ахмадов С. О., Бистрий С. О., Писчиков В. С. (2010)
Передерко А. Л. - Метод компенсації випадкової похибки, внесеної зовнішніми вібраційними впливами при проведенні вимірів на координатно-вимірювальній машині (2010)
Квасніков В. П. - Молекулярна хроматографія. Адсорбція та розподіл молекул між фазами, Ярмоленко С. П. (2010)
Филипчук В. Л. - Особливості вилучення іонів заліза зі стічних вод промислових підприємств, Филипчук Л. В. (2010)
Баранович Д. С. - Абсорбція SO2 водним розчином натрію тіосульфату, як метод очищення димових газів, Мисак Й. С. (2010)
Коваленко Т. П. - Застосування індустріальної оливи для змащування вузлів тертя на електростанціях, Мисак Й. С., Івасик Я. Ф. (2010)
Харитонов Ю. Н. - Практика управления проектом реконструкции системы теплоснабжения малого муниципального образования (2010)
Зекцер Д. М. - Анализ динамки роста оптовых цен на низковольтные электрические аппараты (2010)
Харитонов Ю. Н. - Модель проактивного управления в проектах реконструкции муниципальных систем теплоснабжения (2010)
Содержание (2014)
Павленко В. Н. - Оптимизация кинематической схемы многоступенчатого планетарного механизма по критерию минимума мертвого хода (2014)
Тараненко В. А. - Моделирование обтекания тела ламинарным потоком (2014)
Чумак А. С. - Метод интегрированного анализа напряженно-деформированного состояния элементов конструкции носовой части фюзеляжа самолета транспортной категории (2014)
Рябченко В. М. - О применении системного подхода при сертификации авиационной техники (2014)
Гребеников А. Г. - Концепция создания скоростного туннельного аэропоезда на воздушной подушке, Люшнин В. П., Богачева Т. Б. (2014)
Хейдарифар М. - Анализ предельной несущей способности конструкций с сотовым заполнителем, Тиняков Д. В., Рябков В. И. (2014)
Лось А. В. - Оценка предельной несущей способности подвижных узлов при нестационарном нагружении (2014)
Орловский М. Н. - Внедрение принципа упреждающего технического обслуживания воздушных судов, Акименко К. Ю., Онищенко А. П. (2014)
Фомичев П. А. - Прогнозирование долговечности элементов конструкций с упрочненными отверстиями при регулярном нагружении, Заруцкий А. В. (2014)
Хитрых Е. Е. - Последовательность и структура передачи данных между элементами интеллектуальной системы проектирования машин импульсного действия для обработки металла (2014)
Лашко С. Н. - Разработка твердотельной модели наплавочной головки с импульсной подачей электродной проволоки (2014)
Баранов О.О. - Теоретическая модель разряда магнетронного распылительного устройства (2014)
Костюк Г. И. - Проверка адекватности теоретического определения размера зерна при нанесении многокомпонентного покрытия на режущий твердосплавный инструмент, Бруяка О. О., Кантемир И. В. (2014)
Костюк Г. И. - Оценка объема нанокластера и глубин его залегания в алюминиевом сплаве при действии ионов различных энергий, Постельник Т. А., Костюк А. Н. (2014)
Костюк Г. И. - Исследование влияния размера зерна в покрытии на микротвердость, снимаемый объем материала за период стойкости и стойкость РИ при точении специального чугуна, Шматко А.А. (2014)
Костюк Г. И. - Уточненная инженерная методика определения возможности получения наноструктур при действии ионов различных сортов, энергий и зарядов, Миргородская Е. В., Григор О. Д. (2014)
Вдовін В.С. - Модифікування складу авіаційних бензинів додаванням аліфатичних спиртів: Літературний огля, Бондаренко К.В. (2014)
Фурса Н. Е. - Метод поиска объектов на изображении с помощью контурного анализа по заданным характеристикам их контуров (2014)
Костенко Л. С. - Методы и алгоритмы сглаживания фона изображений в системах распознавания образов (2014)
Петров О. М. - Метод визначення оптимального часу освітлення світлочутливого елемента при обробленні цифрового зображення у програмно-апаратному комплексі для визначення наявності непрозорих або напівпрозорих об’єктів (2014)
Коробкова Е. Н. - Синтез формирователей одиночных серий с перестраиваемым числом и длительностью импульсов в серии, Коробков Н. Г., Ялинич Ю. И. (2014)
Клеєвська В. Л. - Інформаційна підтримка прогнозування наслідків гідродинамічних аварій, Кручина В. В., Ворошило О. М. (2014)
Баркалова Д. С. - Методика оценки уровня качества объектов по совокупности показателей, включая интегральный показатель качества, Ялинич Ю. И. (2014)
К сведению авторов (2014)
Виходные данные (2014)
Величко C. - Віртуальна реальність як складова освітнього середовища у формуванні особистості студента (2014)
Дьяконов Г. - Гуманітаризація вищої освіти та педагогічні дослідження діалогу (2014)
Мельничук С. - Проблема наступності між дошкільною та початковою ланками освіти (2014)
Черкасов В. - Розвиток музичної освіти у період Середньовіччя та Відродження (2014)
Растригіна А. - Магістратура: проблеми та перспективи (2014)
Рындак В. - От понимания учения к пониманию мира (в контексте идей В. А. сухомлинского) (2014)
Савченко Н. - Трансгресивний підхід у позашкільній освіті Польщі (2014)
Садовий М. - Особливості трудового виховання і профорієнтації в умовах нової парадигми освіти (2014)
Mahboob А. - Principles-based approach to english language teaching and planning, Tilakaratna N. (2014)
Акуленко І. - Компонування змісту методичної підготовки майбутнього вчителя до навчання математики в класах економічного профілю (2014)
Андросова Н. - Компетентнісний підхід до впровадження інтерактивних технологій навчання (2014)
Барабаш В. - Роль громадянської самосвідомості у процесі громадянського виховання особистості (2014)
Бобрицька Г. - Питання реформування шкільної освіти в роботах членів харківського математичного товариства (ХМТ) на початку ХХ ст. (2014)
Виселко А. - Система навчальних завдань та вправ у програмі попереднього підготовчого англомовного занурення (2014)
Ганжа О. - Експерментальне дослідження впливу творчої проблеми на розвиток соціально-професійної зрілості (2014)
Галета Я. - Інформаційна підготовка: стимули і перешкоди (2014)
Дідич Г. - Вплив народної музики на морально-естетичне виховання школярів (2014)
Довга Т. - Уміння вчитись у системі ціннісних орієнтацій особистості: ретроспективне осмислення (2014)
Dubinka М. - The problem of development of the creative personality during the university studying (2014)
Захарова О. - Реалізація здоров’я- і культуротворчого потенціалу краєзнавчого туризму в сучасній освіті (2014)
Кришталь А. - Характеристика педагогічних умов застосування технології проектного навчання у підготовці майбутніх фахівців з пожежної безпеки (2014)
Куліш С. - Становлення системи контролю за якістю знань студентів в харківському імператорському університеті (ХІХ – початку ХХ ст.) (2014)
Кравцов В. - Методологічна культура як характеристика професійного світогляду майбутнього вчителя (2014)
Кравцова Т. - Теоретичні основи педологічної концепції у педагогічній спадщині Стенлі Холла (2014)
Куркіна С. - Виховання ціннісного ставлення учнів до музичного мистецтва на уроках художньої культури (2014)
Кучай Т. - Підтримання стійкої соціальної стабільності в Японії у минулому та в наш час (2014)
Локарєва Ю. - Використання мультимедійних технологій у процесі музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Матвієнко Ю. - Система студентського самоврядування як середовище виховання соціальної активності (2014)
Медведєва Н. - Організаційно-педагогічні умови роботи аматорського хорового колективу (2014)
Москаленко О. - Особливості професійної підготовки авіаційних фахівців у Російській Федерації (2014)
Михайлова Н. - Возможности гуманитарной информационной образовательной среды в организации сетевого взаимодействия субъектов образовательной деятельности, Мещерякова И. (2014)
Москвина А. - Творческая изобразительная деятельность как средство развития наглядно-образного мышления младших школьников с умственной отсталостью, Заболотная Е. (2014)
Михайліченко І. - Професійна самоосвіта працівників органів внутрішніх справ (2014)
Німич Г. - До проблеми про діяльність позашкільних навчальних закладів шкіл в Україні на початку 50-х рр. ХХ ст. (2014)
Okolnycha Т. - Formation of the institute of guardianship and upbringing orphans in Ukraine from ancient times to the XIII century (2014)
Оніпко В. - Організаційно-функціональна система професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів біології та хімії до професійної діяльності у профільній школі (2014)
Позняк Т. - Розвиток творчих здібностей дитини (2014)
Примакова В. - Перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні (2014)
Поліщук Р. - Рецепція проблеми "Василь Сухомлинський про фізичне здоров’я учнів" у педагогічних дослідженнях останніх десятиліть: основні тенденції (2014)
Радул О. - Оберігальна педагогіка східних слов’ян (VІ–ХІІІ ст.) (2014)
Ratsul А. - The essence of correctional pedagogy as a science: formation and development, Ratsul А. (2014)
Сапкулова Е. - Идея "очеловечивания знаний" В.А. Сухомлинского в контексте федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, Матвиевская Е. (2014)
Скворцова В. - Гуманистические аспекты системы патриотического воспитания В. А. Сухомлинского, Белая Г. (2014)
Смирнова І. - Використання іт-технологій в процесі розвивального навчання в початкових класах (2014)
Соколова Л. - Идеи целостной школы в теории и практике В. А. Сухомлинского (2014)
Стратан-Артишкова Т. - Передумови розвитку композиторсько-виконавської діяльності в музичній освіті (2014)
Сулим Н. - Професійна підготовка майбутніх вчителів англійської мови в університетах Великобританії та Шотландії (2014)
Суховірська Л. - Ресурсний підхід у підготовці майбутніх вчителів фізики до інноваційної діяльності (2014)
Ткаченко К. - Аналіз навчальних планів і програм щодо проблеми підготовки вчителя початкових класів до формування комунікативних якостей мовлення в учнів (2014)
Uisimbaieva N. - Self-improvement as a factor of development of personality of future teacher (2014)
Уличний І. - Формування готовності студентів педагогічних вищих навчальних закладів до професійного самовдосконалення (2014)
Філоненко О. - Педагогічне новаторство в. І. Харцієва в Єлисаветградському громадському комерційному училищі (2014)
Харламова Л. - Рефлексивно-оцінний комонент соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень (2014)
Челпаченко Т. - Творческий потенциал дидактической системы В. А. Сухомлинского (2014)
Cherednichenko N. - Competence-based approaches to professional preparation of teachers in the netherlands (2014)
Чичук В. - Самоосвіта вчителя початкових класів у Польщі (2014)
Язловецька О. - Зміст роботи загальноосвітнього навчального закладу щодо формування позитивного іміджу (2014)
Яцина С. - До проблеми формування професійних умінь у майбутніх учителів-словесників (2014)
Анотації (2014)
Содержание (2014)
Гребеников А. Г. - Аванпроект магистрального пассажирского самолета ХАИ-150, Журавель С. В., Бочко А. Ю. (2014)
Гуменный А. М. - Метод определения взлетной массы многоцелевого гражданского легкого самолета укороченного взлета и посадки на этапе предварительного проектирования, Буйвал Л. Ю. (2014)
Зайцев В. Е. - Исследование влияния основных параметров резания на процесс стружкообразования при торцевом фрезеровании алюминиевого сплава 6082 Т6, Скрипка Е. А., Воронин А. В. (2014)
Бреус А. А. - Исследование стойкости режущего инструмента при обработке конструкционных материалов на станках с ЧПУ, Костюк Г. И. (2014)
Костюк Г. И. - Объем нанокластера и глубина его залегания при действии ионов разных энергий, зарядов и сортов на магниевые сплавы, Костюк А. Н., Кантемир И. В. (2014)
Добротворский С. С. - Энергетический подход к определению технологических режимов при высокоскоростной обработке, Мялица А. К., Басова Е. В., Добровольская Л.Г., Коркишко Р. А. (2014)
Альохін Г. І. - Теоретичні дослідження аеродинамічних характеристик снарядів з урахуванням їхніх специфічних особливостей руху в повітряному середовищі (2014)
Рябков В. И. - Влияние вибрационных нагрузок на усталостную долговечность сварных воздуховодов, Шмырев В. Ф. (2014)
Костюк Г. И. - Определение температурных напряжений и скорости деформирования при действии ионов на алюминиевые сплавы и наноструктуры, Постельник Т. А., Воляк Е. А. (2014)
Богачева Т. Б. - Вертикальная скорость снижения экраноплана с шасси на воздушной подушке, Сбойчаков В. Н. (2014)
Доник В.Д. - Внезапная разгерметизация отсека через "рваное" отверстие (2014)
Овчаров М.М. - Численный расчет нелинейных аэродинамических характеристик самолетов в широком диапазоне углов атаки и скольжения (2014)
Костюк Г.И. - Температурные напряжения и скорости деформирования при действии ионов на магниевые сплавы, возможность образования наноструктур, Бехзад Размджуи, Гудим А.О. (2014)
Клеевский Н. Р. - Автоматизированный анализ рабочих режимов тупиковой гидравлической системы с потребителем компенсированного расхода, Мураховская Е. А., Рыженко А. И., Рыженко Е. И. (2014)
Мигаль В.П. - Сигнатурный подход к анализу и обеспечению безопасности системы "человек – машина", Мигаль Г.В. (2014)
Соуд Абдалазез Мохаммед Амен - Логистический анализ и планирование системы нефтепродуктообеспечения (2014)
Гайдачук В. Е. - Метод корректирования аналитических моделей физических процессов, явлений или свойств объектов с использованием экспериментальных данных, Карпикова О. А., Кириченко В. В., Кондратьев А. В. (2014)
Сургайло М.Л. - Моделирование двумерного течения грунтовых вод, Соляник П.Н., Тараненко В.А., Мащенко Ю.С. (2014)
Гуляєв К.Д. - Дослідження швидкості комутаційних процесів в ех-мережах (2014)
Проценко В. С. - Задачи математической физики составных тел, точно разрешимые с помощью нового интегрального преобразования на бесконечном промежутке, Денисова Т. В. (2014)
Тецкий А. Г. - Исследование структуры системы управления образовательным контентом MOODLE с использованием элементов реверс-инжиниринга, Узун Д. Д. (2014)
Стрижак А. Е. - Онтологические аспекты трансдисциплинарной интеграции информационных ресурсов (2014)
Работягов А.В. - Современные информационные технологии обучения и коррекции произношения глухих, Чернобривец А.Б. (2014)
Красовская И. Г. - Формализация процесса определения показателя общего сердечно-сосудистого риска c учетом дополнительных факторов влияния (2014)
К сведению авторов (2014)
Выходные данные (2014)
Бас Ю. В. - Загальні основи управління підприємством в умовах фінансової кризи, Петлюк А. С. (2015)
Ковалевич Д. А. - Казначейське обслуговування бюджетів в сучасних умовах (2015)
Петрушка О. В. - Досвід реформування пенсійних систем зарубіжних країн та його використання в Україні, Баніт Ю. В. (2015)
Ковч В. В. - Управління фінансовою діяльністю підприємства, Шуст А. О. (2015)
Коцюба І. І. - Роль фінансового менеджменту в системі стратегічного управління банку (2015)
Рошило В. І. - Проблемні аспекти фінансування делегованих повноважень місцевих органів влади (2015)
Сова О. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку страхового бізнесу в Україні (2015)
Коваленко О. В. - Вітчизняні та зарубіжні підходи до контролю за охороною та збереженням культурних цінностей (спадщини) (2015)
Бас Ю. В. - Механізм управління якістю продукції на підприємстві, Вишневський С. С. (2015)
Терехов Д. С. - Нейропсихологічна складова маркетингу в процесі вивчення поведінки споживача (2015)
Ковч В. В. - Місце стратегічного менеджменту в сучасних умовах нестабільності (2015)
Кравченко М. О. - Антикризове управління підприємством на інноваційних засадах, Усманова Е. А. (2015)
Терехов Д. С. - SMM-маркетинг у системі управління сучасним підприємством (2015)
Буряк Л. Д. - Проблеми кредитування інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів малого підприємництва, Павліковський А. М., Кремпова Н. Л. (2015)
Паздерник Л. М. - Шляхи оптимізації прибутку виробничого підприємства, Лисик Р. І. (2015)
Синчак В. П. - Ставки єдиного податку як елементи спрощеної системи оподаткування в податковому регулюванні розвитку малого підприємництва України (2015)
Степанцова Ю. М. - Проблеми кадрового планування персоналу підприємств та шляхи їх вирішення, Лещук С. С. (2015)
Степова С. В. - Моделювання інноваційного розвитку підприємства з урахуванням ризику (2015)
Гавловська Н. І. - Стратегічне управління підприємством: сучасний аспект, Рудніченко Є. М. (2015)
Стрельник С. О. - Кількісні та якісні критерії транснаціональної діяльності Українських компаній (2015)
Сусіденко О. В. - Особливості формування фінансової безпеки підприємства (2015)
Дарвиду Константия - Мировой экономический кризис в Балканских странах и Греции (2015)
Завора Т. М. - Методичні засади формування інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Пустяк О. В. (2015)
Лисеный Е. В. - Механизм влияния современных особенностей процесса глобализации на экономические функции государства (2015)
Стецюк Т. І. - Сутність страхування життя: значення, функції, ризики (2015)
Захарченко П. В. - Модель трансформаційної кризи в економіці курортно-рекреаційних систем, Савушкін Д. І. (2015)
Комар В. Ю. - Стан і тенденції розвитку вищої державно-управлінської освіти (2015)
Титул, зміст (2015)
Зелюк В. В. - Післядипломна освіта як простір розвитку педагогічної майстерності вчителя (2015)
Тарасевич Н. М. - І.А. Зязюн - провідник педагогічної майстерності (2015)
Самодрин А. П. - Школа - педагогічна майстерня часу, Білик Н. І., Бобер І. М. (2015)
Кожевникова А. В. - Дистанційне навчання як інноваційна педагогічна система та складова педагогічної майстерності сучасного вчителя (2015)
Резніченко З. В. - Удосконалення педагогічної майстерності директорів шкіл у процесі розвитку соціального діалогу (2015)
Ратушко В. А. - Специфіка та моделі експертної діяльності у контексті оцінювання управлінської культури керівників шкіл (2015)
Сень О. О. - Удосконалення системи управлінської діяльності в організації навчально-виховної роботи шляхом реалізації планів розвитку (2015)
Васильченко О. В - Керівництво закладом - запорука успішної освітньої діяльності (з досвіду роботи Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням математики Полтавської області) (2015)
Варецька О. В. - Науково-методичне забезпечення процесу розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Сухенко Я. В. - Принципи фасилітації індивідуальних освітніх траєкторій учителів у післядипломній освіті (2015)
Набока О. Г. - Управління процесом удосконалення професійної майстерності викладачів вищої школи (2015)
Фрицюк В. А. - Проблема професійного саморозвитку у психолого-педагогічних дослідженнях (2015)
Григоренко Г. В - Організаційно-педагогічні умови формування педагогічної майстерності у студентів факультету фізичного виховання (2015)
Подошвелев Ю. Г. - Формування математичної компетентності на засадах узагальненої системи М. Палтишева (2015)
Копилець Є. В. - Ековиховний потенціал концепції відкритої режисерсько-педагогічної дії (2015)
Піхурко О. В. - Технологія реалізації регіональної програми з розвитку позашкільної освіти (2015)
Чиренко Н. В. - Національна організація скаутів України: досвід діяльності (2015)
Гриньова М.В. - Про відкриття меморіальної аудиторії І. А. Зязюна у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (2015)
Відомості про авторів (2015)
До відома авторів (2015)
Титул, зміст (2015)
Логвиненко Ю. В. - Трансформація системи освіти України під впливом демократичних перетворень українського суспільства, Мазуренко В. О. (2015)
Мерзлякова О. Л. - Проблемні інформаційні поля сучасної педагогічної практики та шляхи їх вирішення (2015)
Палеха О. М. - Досвід організації самостійної поза аудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у ВНЗ Великої Британії (2015)
Михайленко О. А. - Критерії оцінювання стратегічної компетенції майбутніх перекладачів (2015)
Стрілець В. В - Зміст екстралінгвістичної компетентності майбутніх технічних перекладачів (2015)
Рудич О. О - Використання сучасної анімації та неігрового кіно як засобу оптимізації процесу навчання англійської мови (2015)
Стиркіна Ю. С - Навчання іноземної мови на початковому етапі: що можуть зробити небайдужі батьки? (2015)
Кiндpacь I. В. - Методичні передумови використання тестових завдань для навчання студентів граматично правильного висловлювання турецькою мовою, Шoвкoвий В. М. (2015)
Ярошенко О. Г. - Індивідуальні науково-дослідні завдання як один із засобів організації навчання через дослідження у вищих навчальних закладах України, Скиба Ю. А. (2015)
Патієвич О. В. - Писемна комунікація студентів магістратури природничих спеціальностей в академічному середовищі (2015)
Цись В. В - Теоретичні основи готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування педагогічних технологій у галузі "Математика" (2015)
Сокуренко П.І - Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону (про Х Міжнародну науково-практичну конференцію аспірантів, молодих учених та науковців) (2015)
Подошвелев Ю. Г. - Алгоритмізація процесу проектування педагогічних систем (2015)
Алєксєєнко С. Д - Проблема формалізації педагогічного знання у вітчизняній дидактиці в 60-80-х рр. ХХ століття (2015)
Керик О. Є - Використання ігрових та арттерапевтичних засобів у педагогічній роботі з дітьми з особливими потребами (2015)
Левченко Л. С - Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів, Харькова Є. Д (2015)
Сінельнікова Н. О - Педагогічна культура батьків як умова ефективного виховання дітей (2015)
Винничук Р. В - Освітньо-виховні ідеї як основа виховання загальнолюдських цінностей (2015)
Чиренко Н.В - Виховання ініціативності підлітків у скаутських об’єднаннях (2015)
Єщенко М. М. - Безкомпромісний і принциповий герой (2015)
До відома авторів (2015)
Відомості про авторів (2015)
Гриньова М. - Роль збалансованого харчування у забезпеченні здорового способу життя студентства, Коновал Н. (2014)
Калініченко Н. - Провідні напрями діяльності Івана Гуровича Ткаченка (1919-1994) (2014)
Корнещук В. - Соціальний працівник: аналіз процесу професійного самовизначення (2014)
Кузнецова О. - Динаміка змін в організації педагогічної освіти у Великій Британії (2014)
Радул В. - До уявлень про соціальне середовище вищого навчального закладу (2014)
Savchenko N. - General concepts and ideas ofhigher pedagogical education in Poland (2014)
Садовий М. - Богданівський учитель, Трифонова О. (2014)
Слюсаренко Н. - Внесок І. Ткаченка в організацію ефективної трудової підготовки школярів (2014)
Федорченко Т. - Організація спільної діяльності школи і сім’ї з формування просоціальної поведінки школярів у контексті профілактики негативної поведінки (2014)
Шандрук С. - Зміст програм підготовки вчителів у системі вищої педагогічної освіти США (2014)
Барабаш В. - Громадянське виховання молоді в контексті українського виховання (2014)
Білецька І. - Соціально-історичні передумови формування державної мовної політики в США (2014)
Вечірко М. - Особливості формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійного самовизначення засобами ІКТ (2014)
Войтко В. - Особистісно орієнтований підхід до трудового виховання дітей "групи ризику" у спадщині І. Г. Ткаченка (2014)
Голубнича Л. - Принципи навчання як дидактична категорія: історіографія питання (2014)
Гриньов С. - Розвиток емоційного інтелекту майбутніх менеджерів з управління проектами, Мастюх К. (2014)
Демченко В. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Демченко Ю. - Формування мотиваційного компоненту майбутніх учителів математики у процесі самоосвітньої компетентності (2014)
Дереш В. - Взаємодія педагогів богданівської школи, сім’ї і громадськості як основа формування особистості дитини (50–70-ті роки ХХ ст.) (2014)
Довгий О. - Формування правової культури курсантів льотних навчальних закладів у процесі професійної підготовки (2014)
Доннік М. - Трудова соціалізація вихованців соціального гуртожитку крізь педагогічну спадщину І. Г. Ткаченка (2014)
Дубінка М. - Особливості побудови мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі їх професійної підготовки (2014)
Дуда Г. - Формування фахових вмінь та навичок курсантів льотних навчальних закладів у процесі професійної підготовки (2014)
Дягилева О. - Підготовка науково-педагогічних працівників ВНЗ морського профілю в контексті розвитку науково-дослідницького середовища (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського