Kredentsar S. - Algorithm and software implementation of international meteorological codes decoding method, Rudas S., Ivlieva H. (2014)
Pavliukh L. - Environmental awareness of university students (2014)
Borul N. - Evolution of Cs-137 content of private sector milk in settlements of Dubrovytsia district of Rivne region (2014)
Tanin V. - Docking studies of typical conformations of protein tyrosine phosphatase 1B, Tanchuk V. (2014)
Ledovskykh V. - Cathode reduction of aliphatic aldehydes on cadmium electrode for regeneration of used motor oils, Davydenko O., Rogova E. (2014)
Ledovskykh V. - Influence of surfactants on surface tension and saturated vapor pressure of hydrocarbons, Stepanov N., Freimantal E. (2014)
Kharchenko V. - Strategy for the training of highly qualified scientific personnel at the National Aviation University, Prusov D. (2014)
Petrashchuk O. - Video based teaching of Aviation English, Skypalska O. (2014)
Instructions for authors (2014)
Титул, зміст (2009)
Десята міжнародна науково-практична конференція "Маркетинг в Україні" (2009)
Практикум - клуб УАМ "Кваліфікація маркетологів" в рамках проведення дня студентів на виставці REX (2009)
Пилипенко В. М. - Ринок маркетингових досліджень: погляд на 2009 рік (2009)
Лян С. В. - Оптимізація надання послуги в Україні "Mystery Shopping" (2009)
Стефанишин В. Я. - Побудова функціонуючої системи маркетингового бізнес-аналізу (2009)
Зайчук Т. О. - Холістични й ринок екологічно чистих продуктів харчування: концепція та етапи розвитку (2009)
Азарян О. М. - Генезис трансформації роздрібної торгівлі в Україні та формування сучасної парадигми її розвитку, Соболєв В. О. (2009)
Ковальчук С. В. - Сучасний "партизанський маркетинг", Тябіна О. С. (2009)
Примак Т. О. - Маркетингові дослідження української ментальності, або хто такої українець (2009)
Литовченко І. Л. - Інтернет- маркетинг як інструмент антикризових програм підприємств (2009)
Тарасенко І. О. - Оцінка соціальної відповідальності бізнесу в управлінні сталим розвитком підприємства (2009)
Шульгіна Л. М. - Маркетолог на підприємстві: стратегія чи мішень? Які знання та навички життєво необхідні (2009)
Єрьоменко Г. В. - Медіація - альтернативний способ розвязання конфліктів, або і вівці цілі і вовки не голодні (2009)
Єреоменко Г. В. - Кейс "Турецький Гамбіт" (2009)
Петрова Н. М. - Реалізація синергетичного підходу в контексті інновацій в освіті (2014)
Заредінова Е. Р. - Напрями та умови реалізації полікультурної освіти в загальноосвітній школі, Муєдінова А. С. (2014)
Пустовіт Г. П. - Філософсько-культурологічний контекст проблеми взаємодії людини і природи у змісті сучасної екологічної освіти (2014)
Воловець М. В. - Становлення та розвиток трудового навчання з обслуговуючих видів праці (друга половина XX століття) (2014)
Кобрій О. М. - Соціальні чинники загальнопедагогічної підготовки вчителя в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Лещак Т. В. - Становлення світської педагогічної освіти у Львівському університеті в останній третині ХІХ століття (2014)
Лабінська Б. І. - Особливості реалізації змішаного методу навчання іноземних мов на західноукранських землях і в Росії (1918–1939 рр. ) (2014)
Бакум З. П. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу, Саприкіна Л. В. (2014)
Петров А. О. - Удосконалення підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров’язбережувальних технологій (2014)
Соцький К. О. - Структура готовності студентів медичних коледжів до професійного саморозвитку (2014)
Калашнік Н. В. - Критерії, показники та рівні сформованості міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів-медиків (2014)
Мерва Л. С. - Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями (2014)
Олексюк Н. С. - Роль соціальної взаємодії школи та сім’ї у процесі соціалізації дитини (2014)
Кравець В. П. - Підготовка студентської молоді до вирішення конфліктів у сім’ї, Терещук Г. В. (2014)
Іванюк І. В. - Інтерактивні технології як чинник результативності превентивної діяльності зі схильними до девіантної поведінки учнями: теоретичний аспект (2014)
Колесник К. В. - Застосування лінгвокультурологічного підходу в навчанні новогрецької мови у загальноосвітніх навчальних закладах України (2014)
Задорожна І. П. - Контроль результатів самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю (2014)
Мартинова Р. Ю. - Лінгводидактична модель інтегрованого навчання англомовного презентаційного мовлення технічного обладнання майбутніх інженерів-енергетиків, Попель О. В. (2014)
Бреславець Н. О. - Застосування технології критичного мислення при вивченні іноземної мови у вищій школі (2014)
Світлична О. Р. - Навчання усного послідовного двостороннього професійно орієнтованого перекладу у фінансово-банківській галузі (2014)
Гудима Ю. П. - Сучасні дослідження формування у майбутніх учителів англійської мови навчально-стратегічної компетентності в діалогічному мовленні (2014)
Терещук В. Г. - Експериментальна перевірка методики формування англомовної лексичної компетенції майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності (2014)
Максименко Л. О. - Відбір аудіотекстів для навчання майбутніх менеджерів професійно спрямованого діалогічного мовлення (2014)
Терещук Д. Г. - Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності студента філологічного профілю: теоретичний та прикладний аспекти (2014)
Романюк О. С. - Загальна характеристика вправ щодо набуття знань лінгвістичного матеріалу, вибраного з автентичних художніх творів (2014)
Монько Р. М. - Підготовка вчителів техніки та інформатики на факультетах інформаційно-технічного навчання в Польщі (2014)
Фрейман М. - Технічно-інформаційна освіта очима батьків учнів гімназій у Польщі, Фрейман Д. (2014)
Кравець І. Л. - Методологічні засади альтернативної освіти у сучасній педагогічній науці Польщі (2014)
Білецька І. О. - Іншомовна освіта США: полікультурні засади (2014)
Закордонець Н. І. - Закономірності функціонування післядипломної освіти фахівців сфери туризму в Швейцарії (2014)
Ігнатенко Н. В. - Особливості інтерактивного навчання історії у вищому навчальному закладі (2014)
Дацків О. П. - Структура і зміст портфоліо студента-практиканта – майбутнього вчителя іноземних мов (2014)
Вашків Л. П. - Кейс-метод як засіб активізації навчального процесу майбутніх економістів, Вашків О. П. (2014)
Хоменко В. Г. - Психолого-педагогічні основи розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Козіброда С. В. - Застосування онтології комп’ютерних систем під час практичної діяльності майбутнього інженера-педагога (2014)
Шеремет І. В. - Готовність вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності як педагогічна проблема (2014)
Клименко А. О. - Інформаційна діяльність та загрози інтернету у роботі викладача ВНЗ (2014)
Карелова Г. А. - Виховання оптимістичного ставлення до життя особистості як психолого-педагогічна проблема (2014)
Бойко М. М. - Проблеми професійного самовизначення випускника сучасної школи: результати діагностичного дослідження (2014)
Дроздов А. Л. - Нейротропное действие соевого лецитина в процессе формирования когнитивной функции у белых крыс, Родинский А. Г., Зубковская А. Г., Демченко Е. М., Романенко Л. А. (2015)
Попадюк О. Я. - Перспективи застосування нанооксиду цинку в лікуванні гнійних ран (2015)
Cтепанський Д. О. - Антагоністична активність аутосимбіонтів А. viridans, B. subtilis та їх пробіотичної асоціації до умовно-патогенної мікрофлори (2015)
Мельник А. В. - Вплив різної насиченості організму самок щурів естрадіолом на утворення гідроген сульфіду в міокарді (2015)
Лоскутов А. Е. - Алгоритм выбора вертлужного компонента эндопротеза тазобедренного сустава у больных с асептическим некрозом головки бедренной кости, Олейник А. Е., Алтанец А. В., Ковбаса Е. А. (2015)
Колесник М. Ю. - Інформативність С-термінального фрагмента проколагену I типу у виявленні прихованої серцевої недостатності у чоловіків з артеріальною гіпертензією (2015)
Новицька-Усенко Л. В. - Медикаментозна корекція порушень моторики кишок в інтенсивній терапії післяопераційного періоду хірургічних хворих, Дьомін С. Г. (2015)
Молчанов Р. Н. - Прогнозирование рецидивов опухолей мочевого пузыря с учетом факторов риска и особенностей лечения, Блюсс О. Б. (2015)
Дука Ю. М. - Аналіз перебігу вагітності і пологів у вагітних жінок з надмірною вагою (2015)
Лоскутова Т. О. - Тактика ведення вагітних групи ризику розвитку прееклампсії (2015)
Воронін К. В. - Мультигенні форми тромбофілії при звичному невиношуванні плода, Давиденко Н. В., Лоскутова Т. О. (2015)
Гашинова К. Ю. - Загострення ХОЗЛ: фактори, що вливають на тривалість госпіталізацій (2015)
Спирина И. Д. - Клинико-психопатологические особенности органического депрессивного расстройства у личности, злоупотребляющей алкоголем (клинический случай), Леонов С. Ф., Шустерман Т. И., Варшавский Я. С. (2015)
Шевченко Ю. Н. - Качество жизни у пациентов с непсихотическими психическими расстройствами, страдающих рецидивирующим панкреатитом (2015)
Корпусенко І. В. - Міні-інвазивна етапна хірургічна тактика лікування хворих на двобічний туберкульоз легень, ускладнений емпіємою плеври (2015)
Дюдюн А. Д. - Вплив частого вживання алкоголю на стан шкіри та загальний стан здоров'я чоловіків, Резніченко Н. Ю. (2015)
Дука К. Д. - Сучасні особливості вигодовування дітей раннього віку та його вплив на захворювання органів дихання, Мишина Н. В., Чергінець В. І. (2015)
Білецька Е. М. - Вміст важких металів в індикаторних біосередовищах фертильних та інфертильних чоловіків, які мешкають на урбанізованих територіях, Стусь В. П., Онул Н. М., Поліон М. Ю. (2015)
Сова С. Г. - До питання вдосконалення гігієнічного нормування імпульсної локальної вібрації у виробничому середовищі (2015)
Кузьмінов Б. П. - Гігієнічна оцінка мікроелементозів у дітей молодшого шкільного віку, які проживають на геохімічній території, Скалецька Н. М. (2015)
Коваль В. В. - Характеристика водоспоживання населенням промислового міста, Кондрат’єв А. Ю., Бобров В. В., Шматков В. М., Рублевська Н. І. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Гігієнічна оцінка стану водних об’єктів у місцях водокористування населення Українського Придунав’я, Мокієнко А. В. (2015)
Академіку НАМН України, ректору ДЗ "ДМА МОЗ України" Георгію Вікторовичу Дзяку – 70 років (2015)
Семенова Л. С. - Значення наукових ідей М. І. Пирогова для сучасної організації охорони здоров’я, Корягін Ю. А. (2015)
Семенова Л. С. - Згадаймо вчителя та колегу Івана Олександровича Логвиненка (2015)
Дичко Е. Н. - Пам’яті професора Василя Павловича Панчохи (до 95 – річчя від дня народження) (2015)
Belyaev A. E. - Role of dislocations in formation of ohmic contacts to heavily doped n-Si, Pilipenko V. A., Anischik V. M., Petlitskaya T. V., Sachenko A. V., Klad'ko V. P., Konakova R. V., Boltovets N. S., Korostinskaya T. V., Kapitanchuk L. M., Kudryk Ya. Ya., Vinogradov A. O., Sheremet V. N. (2013)
Semikina T. V. - ZnO as a conductive layer prepared by ALD for solar cells based on n-CdS/n-CdTe/p-Cu1. 8S heterostructure, Mamykin S. V., Godlewski M., Luka G., Pietruszka R., Kopalko K., Krajewski T. A., Gieraltowska S., Wachnicki L., Shmyryeva L. N. (2013)
Felinskyi G. S. - Effect of optical losses irregularity on wideband fiber Raman amplification for total telecom window in silica fibers, Dyriv M. Y., Korotkov P. A. (2013)
Rubish V. M. - The influence of obtaining and heat treatment conditions on the structure of As2S3-SbSI system, Bih L., Mykaylo O. A., Gorina O. V., Maryan V. M., Gasinets S. M., Solomon A. M., Lazor P., Kostyukevych S. O. (2013)
Goloborodko A. A. - Simulating the diffraction grating reflectivity using effective medium theory, Goloborodko N. S., Oberemok Ye. A., Savenkov S. N. (2013)
Vlaskina S. I. - Silicon carbide phase transition in as-grown 3C-6H polytypes junction, Mishinova G. N., Vlaskin V. I., Svechnikov G. S., Rodionov V. E., Lee S. W. (2013)
Kavetskyy T. S. - Modified correlation equation in the FSDP-related void-based model for As2S(Se)3 chalcogenide glasses (2013)
Tomashyk V. М. - Optimization of conditions for treatment of ZnSe crystal surfaces by chemical etching, Kravtsova А. S., Tomashyk Z. F., Stratiychuk І. B., Galkin S. М. (2013)
Studenyak I. P. - Influence of cation substitution on phase transition and optical absorption edge in Cu6(P1-xAsx)S5I mixed crystals, Kranjcec M., Kayla M. I., Izai V. Yu., Orliukas A. F. (2013)
Vainberg V. V. - Electron mobility in the GaAs/InGaAs/GaAs quantum wells, Pylypchuk A. S., Baidus N. V., Zvonkov B. N. (2013)
Totsky I. M. - Effect of neutron irradiation on non-equilibrium HfB2-B4C composites, Shynkarenko V. V., Popov O. Yu., Makara V. A. (2013)
Bondar V. M. - Optical and electronic properties of Cu-Mn solid solutions, Stashchuk V. S., Polianska O. P., Chernukha Ie. O., Tsuk B. A., Lysiuk V. O. (2013)
Pugantseva O. V. - Temperature changes of the exciton transition energy in lead di-iodide nanofilms, Kramar V. M., Fesiv I. V., Kudryavtsev O. O. (2013)
Miskevich A. A. - Periodic structures with spherical alumina particles: Transmission and reflection spectra, Loiko V. A. (2013)
Loiko V. A. - Light passage through the polymer film of liquid crystal droplets with modified boundary conditions, Zyryanov V. Ya., Krakhalev M. N., Konkolovich A. V., Miskevich A. A. (2013)
Trofimov Y. V. - High-pole LED lighting system, Lishik S. I., Dolgushin V. V., Kernazhytski Y. V. (2013)
Trofimov Yu. V. - White LED modules encapsulation features, Posedko V. S., Ostretsov E. F., Tsvirko Tsvirko, L. N. Survilo V. I., Marus N. N. (2013)
Trofimov Yu. V. - On application of heat-conductive plastics in LED technology, Lishik S. I., PershukevichP. P. (2013)
Trofimov Y. V. - Quasi-active thermal control in LED street lights, Lishik S. I., Pershukevich P. P., Tsvirko V. I. (2013)
Kudrautsau K. A. - Features of the development of LED spotlight for local illumination of extended objects, Kernazhytski Y. V., Tsvirka V. I., Trofimov Yu. V., Posedko V. S., Posedko А. S. (2013)
Litsis O. O. - Europium coordination compounds based on carbacylamidophosphate ligands for metal-organic light-emitting diodes (MOLEDs), Ovchynnikov V. A., Sliva T. Yu., Amirkhanov V. M., Sorokin V. M., Minyailo M. A., Kolomzarov Yu. V., Tytarenko P. A., Minakova I. E. (2013)
Yasunas A. - Low-temperature deposition of silicon dioxide films in high-density plasma, Kotov D., Shiripov V., Radzionay U. (2013)
Filippovich L. N. - Structure effect and orientation distribution of azo dyes on optical anisotropy of dyed PVA-films, Ariko N. G., Almodarresiyeh H. A., Shahab S. N., Malashko P. M., Agabekov V. E. (2013)
Титул, зміст (2013)
Хохлов М. П. - Економічний зміст власності в аспекті соціально-економічних перетворень (2013)
Москаленко О. М. - Загальноцивілізаційні чинники випереджаючого економічного розвитку (2013)
Усик В. І. - Стратегія інноваційного розвитку України: від проблем до перспектив (2013)
Олійник О. О. - Теоретичні основи договірного регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах (2013)
Яременко О. Л. - Соціальні гарантії та інституційна рівновага в економіці, Саленков А. В. (2013)
Кричевська Т. О. - Монетарне стимулювання економіки: сучасні теоретичні дискусії та практичні підходи (2013)
Непран А. В. - Ринок позичкового капіталу і система процентних ставок в Україні: структурні характеристики (2013)
Скрипниченко М. І. - Тема 22. Модель сукупного попиту і сукупної пропозиції (2013)
Тарасевич В. М. - Глухі кути неоліберальної ортодоксії та перспективи глобалізації, Лебедєва В. К. (2013)
Буяк Б. Б. - Глобалізаційні виклики сучасній університетській освіті (2014)
Юхно О. І. - Організація навчального процесу у політехнічних інститутах України (50– 80-ті роки XX століття) (2014)
Винничук О. Т. - Фізична культура в освітній практиці Буковини кінця XIX – початку XX століття (2014)
Наход С. А. - Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання (2014)
Смолінська О. Є. - Поняття культурно-освітнього простору в сучасній педагогічній науці (2014)
Топорівська Я. В. - Технологія підготовки майбутнього вчителя музики до використання комп'ютерних технологій: організація та результати експерименту (2014)
Тинкалюк О. В. - Методологічні аспекти формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійного іншомовного спілкування (2014)
Цідило І. М. - Навчальні проекти як засіб застосування знань у практичній діяльності майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Тур О. М. - Професійно-комунікативна компетентність майбутнього документознавця: зміст і структура (2014)
Опалюк Т. Л. - Адаптивне навчання студентів та його структура (2014)
Матвійчина С. В. - Саморозвиток особистості студентів коледжу під час вивчення предметів природничого циклу на основі компетентнісного підходу (2014)
Бак В. Ф. - Методика формирования биоэтический знаний школьников в процессе изучения биологии, Степанюк А. В. (2014)
Жирська Г. Я. - Формування в учнів ціннісного ставлення до природи як компонента екологічної культури (2014)
Зіядінова Р. І. - Формування орфографічної компетентності молодших школярів в умовах російсько-української двомовності, Каленська В. П. (2014)
Дідук-Ступ’як Г. І. - Дискурсно-текстологічний і прагматико-комунікативний аспекти лінгвометодичної інноваційної макротехнології "Інтеракція різнотипових підходів до вивчення української мови" в основній школі (2014)
Глушко Т. В. - Моделювання процесу навчання читання англомовної періодики (2014)
Боднар С. В. - Формування самоосвітньої компетентності студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови (2014)
Миськів В. А. - Діагностика рівня сформованості граматичної компетенції у процесі вивчення англійської мови після німецької (2014)
Світлична О. Р. - Сучасні підходи щодо визначення перекладацької компетентності в усному послідовному перекладі (2014)
Василюк А. В. - Поширення польського досвіду у практику реформування вітчизняного шкільництва (2014)
Мушинські А. - Інтерференційні процеси в навчанні граматики англійської та німецької мов майбутніх філологів (2014)
Пальчевський С. С. - Проблема психолого-педагогічного інструментарію формування творчої особистості (2014)
Примина Н. Н. - Психологические особенности обучения будущих судоводителей чтению англоязычных аутентичных лоций (2014)
Шеремет І. В. - Формування здорового способу життя як складова фізичної культури і спорту (2014)
Титул, зміст (2013)
Колот А. М. - Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів (2013)
Бойко А. В. - Еволюція концепції стійкості: від природничого до економічного контексту (2013)
Тарасевич В. М. - Про інституційну еволюцію перших цивілізацій: поділ і кооперація діяльності (2013)
Шумська С. С. - Теорія оптимальних валютних зон: критерії та аналіз показників, що характеризують інтеграційні процеси в Україні та СНД (2013)
Супрун Н. А. - Еволюція концептуальних засад доктрини протекціонізму, Боднарчук Т. Л. (2013)
Скрипниченко М. І. - Тема 23. Макроекономічна рівновага в теоретичних агрегованих моделях та збалансованість макроекономічних рахунків (2013)
Корнівська В. О. - Економічна соціодінаміка в контексті модернізації держави і подолання інституційних дисбалансів (2013)
Леоненко П. М. - Eкономічні вчення: історія і сучасність (2013)
Киридон А. М. - Студії пам’яті у соціогуманітарному мейнстримі України: осмислення та перспективи (2015)
Жванко Л. М. - Евакуація біженців Першої світової війни: допомога на шляхах руху українськими землями (літо – осінь 1915 року) (2015)
Петренко І. М. - Політика Російської імперії щодо шлюбно-сімейних відносин українців у XVIII столітті (2015)
Шпак В. І. - Книговидання України: чинники становлення (2015)
Шаповал Л. І. - Етнографічна спадщина Тараса Шевченка в полтавський період його творчості (2015)
Якименко О. І. - Структура селянської родини Лівобережної України у другій половині XVIII століття (на прикладі села В’язівка Стародубського полку (2015)
Гура О. А. - Обмеження діяльності юдейських громад на Центральному Сході України у післявоєнний період (2015)
Ігнатуша О. М. - Слуга чи жертва більшовицького режиму? Протоієрей Андрій Корєнєв у відносинах з владою (1925 – 1928 роки) (2015)
Троян С. С. - Кайзерівська Німеччина на шляху до Великої війни 1914 – 1918: геополітичний вимір (2015)
Цебрій І. В. - Основні напрями досліджень єгиптології в світлі міжнародних конференцій ХХ століття (2015)
Киридон П. В. - Партійно-державна номенклатура Української РСР 1945-1964 років: класифікація неопублікованих матеріалів джерельного комплексу (2015)
Куйбіда В. В. - Становлення народної природничої термінології в середині ХІХ – на початку ХХ століть (2015)
Шаравара Т. О. - Освітні реформи в Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття: історіографія (2015)
Вільховий Ю. В. - Постать митрополита Василя Липківського на тлі релігійно-церковного та національного відродження (2015)
Год Н. В. - Унітарність як оптимальна форма державного устрою України, Швець Л. М. (2015)
Тригуб О. П. - Бабенко Л. Л. Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918 – середина 1950-их рр.): монографія / Л. Л. Бабенко. – Полтава: ТОВ "АСМІ", 2014. – 549 с (2015)
Романенко М. І. - Цебрій І. В. Героїчне Середньовіччя в театральних образах: посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Цебрій. –Полтава: Вид-во ПНПУ, 2014. – У 2 кн. – . – Кн. 1. – 71 с.; Кн. 2. – 216 с (2015)
Довідка про авторів (2015)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2015)
Титул, зміст (2014)
Сухарєв О. С. - Економічна теорія і управління економікою: точки сполучення (2014)
Архієреєв С. І. - Поєднання соціального й асоціального капіталу як критерій посттрансформаційного стану економіки (2014)
Липов В. В. - Дж. Арригі vs. П. Кругман: фатальні стратегії та комплементарні витоки світової фінансової кризи (2014)
Унковська Т. Є. - Системні ризики і макропруденційна політика (2014)
Подлєсна В. Г. - Соціально-економічні цикли у плановій економіці (2014)
Надрага В. І. - Ризик безробіття у розрізі професійних груп (2014)
Чжочао Ю. - Демографічні чинники соціально-економічного розвитку Китаю (2014)
Довбенко М. В. - Премію Нобеля – дослідникам фінансових ринків (2014)
Близнюк В. - Макроекономіка: Підручник Тема 24. Безробіття як форма макроекономічної нестабільності (2014)
Венгерська В. О. - Розвиток "національних проектів" в українських губерніях Російської імперії напередодні та в роки Великої війни (2011)
Цвиркун А. Ф. - Украинский вопрос в годы Первой мировой войны (по материалам российской периодической печати) (2011)
Ненашева З. С. - Идейно-политические аспекты чешского национального движения в России в 1914 – 1915 гг. (2011)
Сахновский А. Е. - Дискуссии о судьбе Габсбургской империи в британском обществе в годы Первой мировой войны (2011)
Жванко Л. М. - Проблема біженців Першої світової війни в контексті українсько-радянських переговорів (1918 р.) (2011)
Бондаренко В. Г. - Козацькі співтовариства України і Росії у пошуках ідентичності та державотворчих процесах (1917 – 1923 рр.) (2011)
Віднянський С. В. - Розпад Австро-Угорської монархії і проблеми національного державотворення в Центрально-Східній Європі (2011)
Кріль М. М. - Зовнішній чинник у розвитку ЗУНР (2011)
Макара М. П. - Перша світова війна і підкарпаторусинське питання (історико-територіальний аспект) (2011)
Рябченко О. Л. - "Прошу виключити мене із комсомолу і дати можливість вільно мислити": Студентські виклики політиці "пролетаризації" вищої школи України в перше радянське десятиліття (2011)
Ďurišin M. - Prouhorské štátoprávne a národnopolitické koncepcie na území Slovenska v rokoch 1918 – 1919 (2011)
Сич О. І. - Імперська спадщина versus демократії (до питання про еволюцію політичного ладу в країнах Центрально-Східної Європи в міжвоєнний період) (2011)
Дедурин Г. Г. - Концепции белорусской государственности политических партий и организаций Западной Беларуси (1921 – 1939 гг.) (2011)
Стыкалин А. С. - Проблемы чешской и польской историографии нового и новейшего времени в работе И. Бибо "О бедствиях и убожестве малых восточноевропейских государств” (2011)
Марьина В. В. - Карпатская Украина в контексте европейской политики 1939-1941 гг. (2011)
Мельник В. А. - Найдавніші розписи Горянської ротонди (2011)
Сенько С. І. - Ландшафтні хрести на Закарпатті у ХІХ – ХХ століттях: процес заміни дерева каменем і залізом (2011)
Выскварко С. А. - Русские военнопленные на территории Закарпатья (1915 – 1918 гг.) (по документам фондов Государственного архива Закарпатской области) (2011)
Панов А. В. - Американські русини, Томаш Масарик та уряд Сполучених Штатів Америки як ключові гравці дипломатично-правового процесу у визначенні статусу Закарпаття після Першої світової війни (2011)
Стряпко І. О. - Вплив товариства "Просвіта" на розвиток музичного мистецтва Підкарпатської Русі (1920 – 1939 рр.) (2011)
Кузьма В. В. - Розвиток музейної справи на Підкарпатській Русі (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Фенич В. І. - Пряшівський єпископ Павло Ґойдич та Мукачівська греко-католицька єпархія (2011)
Мазило І. В. - Проблема забезпечення залізничного транспорту України кваліфікованими кадрами і людськими ресурсами в початковий період його відбудови (1943 – 1945 рр.) (2011)
Данилець Ю. В. - Становище православної церкви в період Закарпатської України (листопад 1944 – січень 1946 рр.), Міщанин В. В. (2011)
Тиводар М. П. - Бедевлянська сільська ОУН "Перемога” 1946 – 1947 років (2011)
Чура В. І. - Закарпатський обласний комітет КПУ в умовах відновлення державної самостійності України на зламі 80 – 90-х рр. ХХ ст. (2011)
Туряниця І. А. - Україна і Литва в системі координат Балто-чорноморського співробітництва (2011)
Сергієнко Т. С. - Словацько-українські зв’язки в гуманітарній сфері на сучасному етапі: питання національних меншин, освіти і культури (2011)
Корсак Р. В. - Українсько-чеське співробітництво у сфері туризму (2001 – 2006 рр.) (2011)
Алешкевич Я. А. - Органи влади та управління стародавньої Греції доелліністичного періоду (2011)
Мокрянин Д. М. - Місійна діяльність Св. Войтєха Славниковича після вигнання з чеських земель (995 – 997 рр.) (2011)
Ферков О. В. - Особливості і характер етнодемографічних змін в Угорщині у контексті реформ короля Бейли IV (2011)
Птицын А. Н. - Российские переселенцы в Австро-Венгрии в последней трети XIX – начале ХХ в. (2011)
Віросткова А. - Українські та русинські школи в Словаччині після 1989 року (2011)
Кулчар Т. Ф. - Європейський досвід розвитку транскордонного співробітництва (2011)
Товт К. Я. - Субрегіональний вимір зовнішньої політики Угорської Республіки у 1990 – 1994 роках (2011)
Шатров В. В. - Причини, хід і наслідки створення Камчатського краю Російської Федерації (2005 – 2010 роки) (2011)
Кічера В. В. - Девіантність парафіяльного духовенства за щоденником Йосифа де Камеліса (2011)
Ісак Ю. І. - Еволюція іспанського парламентаризму в оцінці вчених-новістів підросійської України другої половини ХІХ ст. (2011)
Світлик Н. М. - Закарпаття у публіцистичній рецепції галичан (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Панкулич В. В. - Тиводар Легоцький – закарпатський історик, етнограф і археолог (2011)
Бевзюк Є. В. - Методологія дослідження процесу слов’янського пробудження (2011)
Гуменюк Т. І. - Сучасні вітчизняні дослідження про розвиток мистецтва в західних областях УРСР у другій половині 40-х – першій половині 80-х рр. ХХ століття (2011)
Мателешко Ю. П. - Григорій Павленко: огляд наукової спадщини (2011)
Федака С. Д. - Професору Дмитру Данилюку – 70 (2011)
Історіограф Дмитро Данилюк: Бібліографічний покажчик / укладач Ільченко Л. О. (2011)
Сліпецький О. С. - З любов’ю до Ю. Жатковича. Нове дослідження відомого вченого (2011)
Пам’яті доцента В. П. Мельника (2011)
Пам’яті доцента І. Г. Шершуна (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2009)
Директиви ESOMAR щодо проведення досліджень через мобільні телефони (2009)
Головні твердження про маркетинг в Угорщині (2009)
Лазебник М. Р. - Порівняльний аналіз методології класифікації та порядку складання скарг і запитань споживачів в Україні з чинною практикою у Європейському Союзі та вимогами звернення Європейської комісії (SEC(2009)948) від 7.7.2009, Лабурцева О. І., Лилик І. В., Лилик С. В. (2009)
Максимова Т. С. - Особливості формування маркетингової стратегії та маркетингової політики на українських промислових підприємствах в умовах кризи, Жданова О. С., Івченко Є. В. (2009)
Результати дослідження якості телефоного обслуговування страхових компаній України, представлені на засіданні клубу "HOT Skills" (2009)
Вакалюк А.В. - Обсяг рекламно-комунікаційного ринку України у 2009 р і прогноз на 2010р. Експертна оцінка Всеукраїнської Рекламної Коаліції, Лазебник М. Р. (2009)
Примак Т. О. - Маркетингові дослідження української ментальності, або хто такої українець (2009)
Шкварук Л. О. - Дослідження особливостей формування попиту на продовольчому ринку України (2009)
Шафалюк О. К. - Сучасні підходи в оптимізації асортиментних портфелів та архітектури брендів підприємств (2009)
Шрамко І. К. - Коли маркетинг "нафарбовує нігті", а бренд - менеджери "грають у гольф" (2009)
Каніщенко О. Л. - Ідентифікація бренда: юридичне визнання і маркетингові реалії, Сухомліна О. І. (2009)
Харих Л. О. - Діяльність Харківської обласної організації. Семінар-практикум "Директ-маркетинг: від знакомства до продажів" (2009)
Василенко Н. В. - Сучасні підходи концепції інклюзивної освіти в Україні: нормативно-правове забезпечення (2014)
Писарчук О. Т. - Особливості формування предметно-розвивального середовища дошкільного навчального закладу (2014)
Данюк М. І. - Історія становлення проблеми єдності навчання та морального виховання, Бак В. Ф. (2014)
Войтович І. С. - Мoтивацiя навчання майбутніх учителів в процесі їх підготовки до професійної діяльності (2014)
Бєгунова Ю. В. - . Експериментальна модель підготовки майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності в Південній Україні (2014)
Баранюк В. В. - Сучасні підходи до формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи (2014)
Маладика Л. В. - Ділові ігри в процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін майбутніми фахівцями пожежної безпеки (2014)
Бєляєва Н. В. - Педагогічні умови виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів (2014)
Немлій Л. С. - Експериментальна перевірка технології формування педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів управління повітряним рухом (2014)
Цепкало О. В. - Критерії відбору текстів для навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів технічних спеціальностей (2014)
Литвиненко І. Ю. - Особливості методики навчання англомовного читання студентів технічних спеціальностей на засадах інтеграції (2014)
Ленюк Н. М. - Сутнісні ознаки навчально-методичного забезпечення формування німецькомовної компетентності студентів технічних спеціальностей (2014)
Жовтюк Н. П. - Підсистема вправ як засіб формування лексичної компетентності майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької (2014)
Штохман Л. М. - Здійснення зворотного зв’язку при виконанні вправ і завдань на заняттях іноземної мови (2014)
Джуринский П. Б. - Особливості методики підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізичного виховання учнів старшої школи (2014)
Куца О. І. - Досвід фахової підготовки майбутніх синхронних перекладачів у сучасному мультикультурному просторі університету (2014)
Колесник Н. Є. - Проблема наступності підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів початкової школи до організації художньо-естетичної діяльності дітей (2014)
Міркович І. Л. - Інтегроване навчання іноземних мов як педагогічна проблема (2014)
Титул, зміст (2014)
Артьомова Т. І. - Чиста моральна наука: про самовиправдання "фундаментального" наукового знання в епоху глобальної модернізації (2014)
Яременко О. Л. - Назиров К. З. Інституційні підвалини суб’єктного виміру господарчої системи у контексті розвитку національної конкурентоспроможності (2014)
Онищенко В. Ф. - Феноменологія глобалізації (2014)
Пустовойт О. В. - Дослідження структури ринків: напрями, методологія, прикладні можливості (2014)
Мазур О. Є. - Інституційні пастки роздрібної торгівлі України (2014)
Буковинський С. - До питання оптимізації стратегії монетарної політики Національного банку України, Унковська Т. Є. (2014)
Корнівська В. О. - Трансформації в системі регулювання європейського фінансового ринку в контексті глобального контркризового реформування (2014)
Мортіков В. В. - Економічні виграші та програші внаслідок змін законодавства (2014)
Шелудько Н. - Макроекономіка: Підручник. Тема 25. Інфляція та антиінфляційне регулювання (2014)
Кальний С. В. - Оцінка економічної безпеки сільського господарства України (2014)
Молодецький С. С. - Виникнення та сучасний стан рейдерства в Україні (2014)
Рудковський О. В. - Теоретичні засади дослідження інституту економічної безпеки (2014)
Румик І. І. - Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України (2014)
Степанкевич К. С. - Еволюція вітчизняної статистики: етапи та модифікація змісту (2014)
Штундер І. О. - Інституційні важелі формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку (2014)
Кабанов В. Г. - Управління фінансовими ризиками на підприємстві, Овчіннікова Ю. І. (2014)
Кошембар Л. О. - Недосконалість законодавчого забезпечення як загроза фінансовій безпеці підприємств (2014)
Мазуренко А. В. - Інвестиційна діяльність банків і ринок ОВДП України (2014)
Миронов Ю. Б. - Класифікація банківських рейтингів та їх практичне використання (2014)
Ставицький А. В. - Аналіз факторів впливу на ефективність виконання державних інвестиційних програм в Україні, Наумова О. О. (2014)
Тулуш Л. Д. - Посилення регулювальних властивостей прямого оподаткування у сфері агропромислового виробництва (2014)
Шестак М. Л. - Основоположні засади державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Москаль І. І. - Активізація іноземного інвестування в контексті реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки (2014)
Пекна Г. Б. - Вплив залучення прямих іноземних інвестицій на інноваційну складову економічної безпеки держави (2014)
Гаврилюк С. П. - Особливості формування операційних витрат туристичних підприємств в Україні (2014)
Кудак В. М. - SWOT-аналіз, як інструмент забезпечення економічної безпеки страхових компаній (2014)
Попович А. В. - Оцінка необхідності технічної реструктуризації авіапідприємства (2014)
Семенова Л. Н. - Концептуальні засади формування інноваційної стратегії розвитку підприємства, Потятиник І. О. (2014)
Федорак В. І. - Управління інноваційним розвитком підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів, Ряшенцев М. І. (2014)
Абдрахманова А. О. - Аналіз динаміки "соціального" патерну поведінки споживача на ринку продуктів харчування, Кокодей Т. О. (2014)
Алькема В. Г. - Інноваційна стратегія клієнтоорієнтованого логістичного сервісу, Арцюх Ю. В. (2014)
Микитюк О. Л. - Роль менеджменту економічної безпеки суб’єктів господарювання при здійсненні лізингових операцій (2014)
Попов О. І. - Аспекти формування стратегії розвитку логістики підприємств харчової промисловості та алгоритм її реалізації (2014)
Шапоренко О. І. - Економіко-екологічні ризики: визначення, принципи, менеджмент та оцінка (2014)
Щербина С. В. - Механизм государственного управления развитием эффективного маркетинга и логистики в аграрном секторе экономики Украины (2014)
Троян С. С. - Метод Едварда Саїда: від орієнталізму до постколоніальних студій (2015)
Киридон А. М. - Євромайдан / Революція Гідності: причини, характер, основні етапи (2015)
Передерій І. Г. - Українці-латинники як паросток консервативної течії у загальному українському національному русі початку ХХ століття (2015)
Стрілець В. В. - Встановлення революційними комітетами радянських порядків у Полтавській губернії (грудень 1919 – квітень 1920 років) (2015)
Фареній І. А. - До питання про ідеологічні настрої в українській кооперації періоду непу (2015)
Вільховик О. В. - Особливості мобілізації до Червоної армії на території України (кінець 1918 – початок 1920-их років) (2015)
Матвієнко Т. О. - Реакція земств України на жовтневий переворот 1917 року (2015)
Овчаренко Л. М. - Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня у 1894-1899 роках (2015)
Посохова Л. Ю. - Провина та покарання: виховні практики в православних колегіумах України (XVIII – початок ХІХ століття) (2015)
Бесєдіна Н. В. - Аристократична культура Японії епохи Хейан (2015)
Калакура Я. С. - Соборність України як концепт новітньої історіографії (2015)
Радько П. Г. - Козацька держава в сучасній історичній літературі (2015)
Стаценко Д. В. - Єврейська комуністична партія (Поалей-Ціон) на Полтавщині у світлі джерел (початок 1920-их років) (2015)
Тронько Т. В. - Дев’ятий Всеукраїнський науково-практичний семінар "Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання" у Полтаві (2015)
Сердюк І. О. - Презентація нового дослідження соціотопографії "старої" Полтави (2015)
Капелюшний В. П. - Демиденко В. О. Слов'янські портрети-2 : збірник нарисів / В. О. Демиденко, Т. П. Демиденко. ‒ Полтава: ТОВ "АСМІ", 2014. - 272 с. (2015)
Троян С. С. - Вісин В. В. Кооперативний рух на Волині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ століття: монографія / В. В. Вісин. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 440 с. (2015)
Довідка про авторів (2015)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2015)
Титул, зміст (2014)
Артьомова Т. І. - Чиста моральна наука: про самовиправдання "фундаментального" наукового знання в епоху глобальної модернізації (закінчення) (2014)
Єщенко П. С. - Світова криза і криза економічної теорії: співвідношення і взаємодія (2014)
Філіпенко А. С. - Економічний світ: онтологія (2014)
Буркинський Б. В. - Концептуальні засади капіталізації економіки: системний підхід, Горячук В. Ф. (2014)
Богиня Д. П. - Домогосподарство: гомеостатичний підхід, Бурлуцький С. В. (2014)
Звонар В. П. - Параметри соціально відповідальної особистості економчного суб’єкта (2014)
Козюк В. В. - Фіскальний вимір теорії оптимальних валютних зон у світлі дивергенції ЄВС (2014)
Гриценко А. А. - Тема 26. Економічні цикли: об'єктивний характер і теорії, Подлєсна В. Г. (2014)
Білорус О.Г. - Політекономія – наукова база сучасної економічної теорії (2014)
Белова Н. А. - О происхождении кремнеземистой присыпки в почвах степных лесов, Травлеев А. П. (2012)
Тарасова О. С. - Фіторізноманітність Олександрівської степової цілини (Дніпропетровська область), Мицик Л. П., Шеремет М. С. (2012)
Зверковський В. М. - До оцінки гідрологічного режиму ґрунтів на різних варіантах рекультивації, Котович О. В. (2012)
Барановський Б. О. - Аналіз раритетного фонду флори судинних рослин Дніпровсько-Орільського природного заповідника, Волошина Н. О. (2012)
Ворошилова Н. В. - Екоелементи ценопопуляцій рослинних серійних угруповань як об’єкт теорії (2012)
Шанда В. І. - Стабільність і циклічність угруповань організмів, Ворошилова Н. В., Шанда Л. В. (2012)
Горбань В. А. - Фізико-хімічні властивості еолово-ґрунтових відкладів лісових культурбіогеоценозів Присамар’я Дніпровського (2012)
Тагунова Є. О. - Використання багатофакторного кореляційного аналізу в дослідженні мікроелементного складу ґрунтів лісових культурбіогеоценозів (2012)
Божко К. М. - Екологічні та мікроморфологічні особливості ґрунтотвірних процесів байрачних едафотопів колишньої порожистої частини Дніпра (2012)
Горейко В. А. - Снегозащитные свойства лесных полос на железнодорожном транспорте (2012)
Коба В. П. - Вплив стіни корінного деревостану на поновлення Pinus pallasiana D. Don. в умовах пустища згарища (2012)
Орлова Л. Д. - Біоморфологічні особливості представників лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України (2012)
Павлюкова Н. Ф. - Кинетические параметры активности почвенных ферментов азотного обмена в условиях загрязнения городской среды (2012)
Легостаєва Т. В. - Уміст важких металів в едафотопах та листках деяких деревних рослин (2012)
Юсипіва Т. І. - Динаміка білків у пагонах представників роду Tilia L. за умов коксохімічного виробництва, Коваль Ю. П. (2012)
Гассо В. Я. - Характеристика популяції звичайної мідянки лісових біогеоценозів Присамар’я Дніпровського (2012)
Смирнов Ю. Б. - Характеристика почвенной мезофауны байрачных дубрав правобережья реки Днепр (2012)
Долинська Л. В. - Становлення процесу самовдосконалення особистості: ціннісний аспект, Пенькова О. І. (2012)
Співак Л. М. - Аксіологічні витоки розвитку національної самосвідомості особистості в юності (2012)
Зінченко А. В. - Використання тесту М. Люшера в діагностиці хворих на епілепсію (2012)
Моїсеєва І. В. - Аналіз негативних факторів сучасного соціального середовища (2012)
Василевська О. І. - Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу (2012)
Кузікова С. Б. - Психологічна культура як суб’єктна активність: механізми становлення суб’єкта саморозвитку (2012)
Гріньова О. М. - Теоретичні підходи до проблеми смисложиттєвого самовизначення в юнацькому віці (2012)
Воронюк І. В. - Психологічні особливості кретиріальної системи вибору методу впливу в ході творчої взаємодії вчителя з учнями (2012)
Андрійчук І. П. - Особливості взаємозв’язку Я-концепції та професійного самовизначення старшокласників (2012)
Вовк М. В. - Психологічні наслідки переживань фрустраційних ситуацій в юнацькому віці (2012)
Макух О. І. - Навчальні труднощі періоду адаптації як фактор відхилень у поведінці підлітків, Куца С. І. (2012)
Гладуш Г. В. - Психологічні аспекти толерантності підлітків (2012)
Чернов А. А. - Ставлення молодшого школяра до моральних настанов як проекція його особистісного розвитку (2012)
Кіщук Н. - Інтегрований підхід до розвитку просторових уявлень молодших школярів (2012)
Захарчук Т. П. - Психологічні особливості мотивації учбової діяльності сучасних старшокласників, Строкач Л. М. (2012)
Могила А. С. - Усвідомлення студентами-першокурниками соціальних страхів у контексті формування їх професійної культури (2012)
Курганська Л. О. - Емоційний інтелект як структурна одиниця професійної ідентичності фахівців психолого-педагогічної сфери (2012)
Благодир Н. Ф. - Стан розвитку самоставлення як психологічного механізму саморозуміння майбутнього психолога (2012)
Левченко Л. С. - Соціально-психологічні фактори комунікативної компетентності особистості, Косенко Ю. В. (2012)
Тарасова Т. Б. - Викладання психології в процесі професійної підготовки практичних психологів (2012)
Гальцова С. В. - Особливості підготовки майбутніх вчителів до прийняття педагогічних рішень (2012)
Романова Ю. В. - Індивідуальна система цінностей як ресурсний потенціал становлення особистості фахівця з психології (2012)
Ніколаєнко С. О. - Особливості когнітивного компоненту в психологічній структурі сугестивного впливу педагога (2012)
Улунова Г. Є. - Професійна психологічна культура державних службовців як культура мікросистеми (2012)
Помиткіна Л. В. - Психолого-педагогічні умови підготовки студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень (2012)
Бедлінський В. О. - Психологічні особливості творчого мислення лікаря (2012)
Дерябіна О. А. - Методика дослідження індивідуальних стратегій саморегуляції функціональних станів студентів у процесі професійної підготовки (2012)
Черенщикова Д. В. - Позитивна суб'єктно-ціннісна модель педагогічного спілкування у ВНЗ: досвід впровадження (2012)
Ющенко І. М. - Соціально-психологічні чинники адаптації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до соціальних змін (2012)
Блинова О. Є. - Прагнення до професійної самореалізації та міграційна готовність сучасної молоді (2012)
Веретяннікова Ю. С. - Роль особистісних цінностей у професійному становленні студентів-психологів (2012)
Єрмакова Н. О. - Психологічні особливості довіри до себе як складової професійної культури майбутніх практичних психологів (2012)
Москальов М. В. - Роль психологічної культури молодих педагогів при входженні в освітню організацію (2012)
Щербакова І. М. - Професійна культура фахівця в умовах духовної кризи сьогодення, зумовленої глобалізаційним поворотом історії (2012)
Бабич С. С. - Аналіз психологічних детермінант трансформації особистісного смислу професійної діяльності (2012)
Корякін О. О. - Подолання відносин домінування у студентському колективі як фактор формування професійної культури фахівця (2012)
Травлеев А. П. - Славный юбилей (к 62-й годовщине со дня выхода в свет классического труда А. Л. Бельгарда "Лесная растительность юго-востока УССР"), Белова Н. А., Зверковский В. Н. (2013)
Шанда В. І. - Аспекти фундаментальної екології: склад угруповань організмів, Ворошилова Н. В. (2013)
Шанда В. І. - До теорії просторової будови біогеоценозу, Ворошилова Н. В. (2013)
Горейко В. А. - Научно-исторические материалы по созданию степных лесов (2013)
Іванько І. А. - Характеристика видового складу штучних лісонасаджень Присамар’я Дніпровського (2013)
Орлова Л. Д. - Екоморфна насиченість біо- і ценоморф лучних фітоценозів лівобережного лісостепу України (2013)
Білик І. В. - Інтродукція дрібноквіткових хризантем в умовах ботанічного саду Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Лихолат Ю. В. (2013)
Барановський Б. О. - Аналіз фіторізноманіття басейну річки Багатенька (2013)
Мицик Л. П. - Еколого-біологічні особливості та розповсюдження CYNODON DACTYLON (L.) PERS. В Україні (2013)
Сулейман Дара Н. - Адвентивные виды в аграрных залежах востока Украины, Евтушенко Г. А. (2013)
Філімоніхіна О. Г. - Екологічні принципи формування деревних насаджень для біодренажу в умовах міста на підтоплюваних територіях, Лихолат Ю. В. (2013)
Кулік А. Ф. - Особливості мікрофлори грунтів степових та лісових байрачних біогеоценозів, Бондаренко О. А. (2013)
Горбань В. А. - Природна радіоактивність лісопокращених едафотопів Присамар’я Дніпровського, Беркар А. О. (2013)
Павлюкова Н. Ф. - Особливості перерозподілу деяких важких металів у системі "грунт – рослина", Рижова О. Ю. (2013)
Тарахкало И. А. - К вопросу возникновения и распространения пирогенных сукцессий на территории Луганской области (2013)
Масюк О. М. - Особливості формування кореневої системи маслинки вузьколистої на техноземах Семенівсько-Головківського буровугільного розрізу (2013)
Волошина Н. О. - Аналіз фіторізноманіття заплави Дніпра в межах мегаполісу, Кармизова Л. О. (2013)
Зверковский В. Н. - Можжевельник виргинский как лесопарковая культура, Гунько И. Б., Мелентьев А. П. (2013)
Юсипіва Т. І. - Вплив промислового забруднення на міцність зв’язку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом у листках декоративних чагарників, Білоус А. В. (2013)
Заїко Г. А. - Фізіологічні особливості стійкості основних представників декоративних газонотвірних рослин, що зростають на території Дніпровсько-Орільського заповідника, Ганжа Д. С. (2013)
Россихіна-Галича Г. С. - Зміни прооксидантно-антиоксидантної рівноваги насіння деяких деревних порід в умовах промислового міста, Вінниченко О. М. (2013)
Вовк М. В. - Вплив середовищетвірної діяльності колоніальних поселень чаплі сірої (Ardea cinerea L.) на рослинність осокорових лісів, Ганжа Д. С. (2013)
Гассо В. Я. - Роль плазунів у створенні вторинної продукції в лісових екосистемах степового Придніпров’я (2013)
Ситнік О. І. - Характеристика щільності і структури поселень зеленої ящірки (Lacerta viridis Laurenti, 1768) Придніпровського лісостепу України (2013)
Крючкова І. В. - Динаміка валових заощаджень за інституційними секторами економіки України (2014)
Федоренко А. В. - Управління державними корпоративними правами (2014)
Никифорук О. І - Зміна моделі фінансування дорожньої інфраструктури в Україні, Чмирьова Л. Ю. (2014)
Іллюша С. Н. - Оцінка впливу вступу до СОТ на зовнішню торгівлю України (2014)
Оліферук С. І. - Інтегральна оцінка сталого розвитку сільського господарства: регіональний аспект (2014)
Скрипниченко М. І. - Система макромоделей у програмно-аналітичному інструментарії "Макропрогноз економіки України" (2014)
Благун І. С. - Методи оцінювання рівня інтернаціоналізації підприємств, Ільчук П. Г. (2014)
Лебеда Т. Б. - Вплив освіти на економічну динаміку в Україні (2014)
Бондаренко Т. М. - Вплив однорідної структури факторних ознак на результативний показник (2014)
Мельник В. М. - Вплив інтеграційних процесів на оподаткування в країнах ЄС, Кощук Т. В. (2014)
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: нові реалії, старі проблеми (2014)
Покажчик статей опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2014 року (2014)
Шанда В. І. - До теорії будови біогеоценозу, Маленко Я. В., Поздній Е. В., Ворошилова Н. В. (2014)
Орлова Л. Д. - Систематичний аналіз лучної флори лівобережного лісостепу України (2014)
Мицик Л. П. - Фіторізноманітність Мар’ївської степової цілини (Дніпропетровська бласть), Тарасова О. С., Дуженко М. А. (2014)
Барановський Б. О. - Екоморфічний та созологічний аналіз Флористичного складу рослинності басейну річки Ворона (2014)
Мальцев Є. І. - Особливості фітоедафону різних типів лісу степової зони України, Солоненко А. М., Туровцева Н. М. (2014)
Намлієва Л. М. - Сторінки історії дослідження садів і парків України у ХХ столітті (2014)
Кармизова Л. О. - Сучасний стан фіторізноманіття відновленного байрачного комплексу мегаполісу (м. Дніпропетровськ) (2014)
Лісовець О. І. - Антропогенна трансформація трав’яних фітоценозів в умовах привододільно-балкового ландшафту Криворізького району Дніпропетровської області, Єгошина А. В. (2014)
Россихіна-Галича Г. С. - Функціонування ферментів антиоксидантної системи в репродуктивних органах ROBINIA PSEUDOACACIA L. за умов промислового міста, Лихолат Ю. В., Лисенко Н. О. (2014)
Дядькова Л. В. - Вплив біологічно активних речовин – стимуляторів росту на вміст пігментів у листках чагарників, Россихіна-Галича Г. С., Лихолат Ю. В. (2014)
Пюрко О. Є. - Адаптивні структурно-функціональні перебудови органів інтродукованих рослин роду PETUNIA (2014)
Лашко В. В. - Фізіолого-біохімічні зміни поліпептидного складу розчинних білків зрілого насіння ACER NEGUNDO L. в умовах міста Дніпропетровська, Богуславська Л. В., Павлюкова Н. Ф. (2014)
Цветкова Н. Н. - Варьирование концентрации хрома в черноземе обыкновенном Присамарья Днепровского, Дубина А. А. (2014)
Кулік А. Ф. - Динаміка біологічної активності ґрунтів природних та штучних лісових біогеоценозів Присамар’я, Бондаренко О. А. (2014)
Божко К. М. - Еколого-мікроморфологічні та фізичні характеристики основних педонів катени байраку Військовий (2014)
Шеховцева О. Г. - Ґрунтові водорості урбоекосистем міста Маріуполя (2014)
Жуков А. В. - Фізичні властивості рекультоземів Нікопольського марганцеворудного басейну, Задорожна Г. А., Лядська И. В. (2014)
Кунах О. Н. - Анализ маргинальности и пространственная организация сообщества мезопедобионтов урботехнозема, Жуков А. В., Балюк Ю. А. (2014)
Євтушенко Т. М. - Лісорослинні властивості штучних ґрунтів рекультиваційного шару на захисній дамбі із шахтних порід (Західний Донбас), Зверковський В. М. (2014)
Андрусевич Е. В. - Экоморфическая характеристика мезофауны дерново-литогенных почв на лессовидных суглинках участка рекультивации Никопольского марганцево-рудного бассейна (2014)
Гассо В. Я. - До ролі плазунів у формуванні та збереженні первинної продукції в лісових екосистемах степового Придніпров’я (2014)
Замєсова Т. А. - Роль екскреторної діяльності ссавців у відновленні біологічної активності ґрунтів за умов їх забруднення свинцем на території Присамарського біосферного стаціонару (2014)
Кічера В. В. - Основні віхи релігійного розвитку Мукачівського монастиря (2010)
Жук М. І. - Особливості землеволодіння у Галичині в останній третині XIV ст. на підставі привілеїв князя Володислава Опольського (2010)
Кашка М. Ю. - Слов’янські ідеї й русофільство та їх поширення на Закарпатті у XIX столітті (2010)
Ілько В. І. - З історії аграрних відносин на Закарпатті в другій половині XIX ст. (2010)
Клапчук В. М. - Торгівля та ціноутворення на Гуцульщині у другій половині XIX – першій третині XX століть (2010)
Ситник О. М. - Ідеологічні процеси на Закарпатті в першій чверті XX століття (2010)
Ковальчук Т. В. - Волинське краєзнавче товариство і опіки над пам’ятками старовини та його внесок у розвиток туристичної справи на території Другої Речі Посполитої в міжвоєнний період (2010)
Щербина І. В. - Позбавлення виборчих прав непманів в Україні як засіб соціально-політичної дискримінації (1928 -1932 рр.) (2010)
Боднарчук Ю. Ю. - Умови та періоди розселення депортованих із Закерзоння українців на Тернопільщині в 1944–1946 рр. (2010)
Піпаш В. В. - Греко-католицька церква на Закарпатті у "Катакомбний" період (1950 – 1989) (2010)
Чура В. І. - Діяльність компартійних органів Львівської області в умовах опозиції наприкінці 80-х рр. XX ст. (2010)
Скиба І. І. - Українсько-угорські міждержавні взаємини (1991-2008 рр.) (2010)
Кухарчук О. С. - Періодизація суспільного розвитку Закарпатської області в умовах незалежної України (2010)
Сенько С. І. - Використання металу в малих архітектурних формах Ужгорода (2010)
Мойжес В. В. - Класифікація кераміки Верхнього Потисся епохи латену (2010)
Мокрянин Д. М. - Динамічне протистояння між Пршемисловичами та Славниковичами у контексті становлення Чеської держави (70-90-ті роки Х ст.) (2010)
Ліхтей І. М. - Останній Пршемислович на Чеському троні Вацлав ІІІ: успіхи й прорахунки його правління (2010)
Шпонтак К. О. - Боротьба за Угорський трон між Габсбургами та Ягеллонами й позиція Яна Їскри (1440-1444) (2010)
Волошин Т. І. - Проникнення реформаційних ідей Мартина Лютера на землі Чеської корони (2010)
Нікітін Ю. О. - Політико-правовий статус органів міського самоврядування за Положенням 1870 р. (2010)
Палінчак М. М. - Держава і церква у Чехословаччині в 40-50-х роках ХХ століття (2010)
Сурнін В. Б. - За кулісами "секретної" доповіді М. С. Хрущова (2010)
Корсак Р. В. - Трансформаційні процеси в Чеській Республіці 1993-1999 рр. (2010)
Гарагонич В. В. - Особливості й перспективи функціонування єврорегіонів за участі України (2010)
Лавер О. Г. - Втрати населення країн світу в локальних війнах і конфліктах упродовж 2000-2009 років (2010)
Ганус С. О. - Регіоналізм як епістема німецької історіографії кінця XVIII – пешшої половини ХІХ ст. (2010)
Світлик Н. М. - Епістолярна спадщина як джерело вивчення культурних контактів Закарпаття і Галичини (1848-1918) (2010)
Ісак Ю. І. - Становлення новістики як галузі наукового дослідження в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія проблеми (2010)
Куцов К. О. - Періодичні видання та видавнича діяльність підкарпатських студентів в навчальних закладах Чехословацької Республіки (1920 - 1930-ті рр. XX ст.) (2010)
Рекіта В. І. - Василь Ґренджа-Донський у вітчизняній і зарубіжній історіографії (2010)
Рудишина О. С. - Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України: історія і сьогодення фітогормонології (2010)
Алмашій В. В. - Джерела до вивчення українського-словацького співробітництва у сфері міжнаціональних відносин (1994–1996 рр.) (2010)
Федака С. Д. - Поема про романтичну юність нашої історіографії (2010)
Леньо П. Ю. - Нова публікація праць визначного вченого (2010)
Ганус С. О. - Українська історіографія у дзеркалі історіографії компаративістики (2010)
Таран Л. В. - Нотатки на полях нової історіографічної праці (2010)
Міщанин В. В. - Нова публікація документів про Карпатську Україну (2010)
Ганус С. О. - Шляхи і тернії російського слов’янознавства (2010)
Делеган М. В. - Уникальные документы в фондах Государственного архива Закарпатской области, Выскарко С. А. (2010)
Тиводар М. П. - Лист з Сорокського табору (2010)
Пам’яті доцента В. П. Скоблика (2010)
Пеняк П. - Пам'яті Михайла Потушняка (2010)
Пам’яті доктора історичних наук О. Д. Довганича (2010)
Пам’яті доцента М. П. Макари (2010)
Відомості про авторів (2010)
Збир І. - Історія формування і сучасний стан волинських рукописів Оскара Кольберґа (за матеріалами архівних досліджень Аґати Скрукви) (2015)
Баняс В. - Міф та оніризм у літературі романтизму, Баняс Н. (2015)
Богатирьова К. - Похоронна тема в одах українських поетів XVIII – першої третини XIX століть (2015)
Лебедівна О. - Дихотомія розуму і серця у творчості Пантелеймона Куліша (на прикладі поетичних збірок "Хуторна поезія” і "Дзвін”) (2015)
Бестюк І. - Міф і антиміф російсько-народної гармошки в українській літературі 1920–1930-х років ("Гармонія” (1933) Григорія Косинки) (2015)
Захарчук І. - "Я про се нікому в житті не скажу…”: київський текст Щоденника Олександра Довженка (2015)
Котенко Н. - Неокласична антологія Юрія Клена (2015)
Котяш І. - Зародження і розвиток творчих рефлексій Спиридона Черкасенка крізь призму його епістолярію (2015)
Кицан О. - Інтерпретація традицій японського жанру танка у творчості Віктора Вербича (2015)
Семенова Д. - Переосмислення жанрової традиції екзотичної пригоди в польській літературі для юнацтва 1980-х років (на прикладі роману Йоанни Хмєлєвської "Скарби”) (2015)
Борисюк І. - Міф творення в поезії Оксани Забужко (2015)
Веретейченко І. - Функціонування концепту європеїзму в літературно-критичних текстах українських письменників (2015)
Павлішена Л. - Образи-символи у "серйозних” комедіях Івана Карпенка-Карого "Суєта” та "Житейське море” (2015)
Сокіл Б. - Руська (українська) мова в історичній ретроспективі (2015)
Чибор І. - Слов’янські боги в українській фразеології (2015)
Родчин З. - Рецепція п’єси "Королівна” Дмитра Николишина: драматична поема чи драма-казка? (2015)
Бігунова Н. - Схвалення, похвала, комплімент та лестощі як тактики реалізації стратегії пом’якшення висловлювання (2015)
Караневич М. - Врахування прагматичного чинника як умова досягнення адекватності художнього перекладу (2015)
Вишнівський Р. - Англійські варваризми у мові сучасних українських електронних ЗМІ (2015)
Дуда О. - Особливості функціонування кредитно-банківських термінів англійської мови у фахових текстах (2015)
Про авторів (2015)
Kryuchenko Yu. V. - Light emission by point dipole located inside spherical (semiconductor) particle in the vicinity of a spherical metal particle, Korbutyak D. V. (2013)
Karachevtseva L. - Wannier-Stark electro-optical effect and photonic modes in 2D macroporous silicon structures with SiO2 nanocoatings, Goltviansky Yu., Kolesnyk O., Lytvynenko O., Stronska O. (2013)
Fodchuk І. M. - Magnetic force microscopy of YLaFeO films implanted by high dose of nitrogen ions, Gutsuliak I. I., Zaplitniy R. A., Balovsyak S. V., Yaremiy І. P., Bonchyk О. Yu., Savitskiy G. V., Syvorotka І. M., Lytvyn P. M. (2013)
Kopcansky P. - Effect of magnetic nanoparticles with various geometrical shapes on morphology and dielectric properties of nanodispersions of nematic liquid crystal in polymer matrix, Timko M., Mitrova Z., Zavisova V., Koneracka M., Tomasovicova N., Tomco L., Kovalchuk O. V., Bykov V. M., Kovalchuk T. M., Lad A. I. (2013)
Studenyak I. P. - Raman scattering studies of composites based on Cu6PS5X (X = I, Br) superionic nanocrystals, Kranjcec M., Buchuk R. Yu., Stephanovich V. O., Kokenyesi S. (2013)
Safriuk N. V. - X-ray diffraction investigation of GaN layers on Si(111) and Al2O3(0001) substrates, Stanchu G. V., Kuchuk A. V., Kladko V. P., Belyaev A. E., Machulin V. F. (2013)
Vlaskina S. I. - 8H-, 10H-, 14H-SiC formation in 6H-3C silicon carbide phase transitions, Mishinova G. N., Vlaskin V. I., Rodionov V. E., Svechnikov G. S. (2013)
Sheremet V. N. - Effect of microwave treatment on current flow mechanism ohmic contacts to GaN (2013)
Kulish N. R. - Radiation-resistant ultraviolet curable polyurethane films with CdSe-ZnS сore-shell nanocrystals, Kunets V. P., Narsingi K. Y., Manasreh M. O., Kunets Vas. P. (2013)
Belyaev A. E. - Effect of microwave radiation on I V curves and contact resistivity of ohmic contacts to n-GaN and n-AlN, Boltovets N. S., Zhilyaev Yu. V., Zhigunov V. S., Konakova R. V., Panteleev V. N., Sachenko A. V., Sheremet V. N. (2013)
Borovoy N. - On features of crystal structure of semiconductor-ferroelectric Ag3AsS3, Gololobov Yu., Isaienko G., Salnik A. (2013)
Maslov V. P. - Use of radiation from PC screen for non-destructive controlling the internal strains in transparent parts, Kachur N. V. (2013)
Rudenko T. - Revision of interface coupling in ultra-thin body silicon-on-insulator MOSFETs, Nazarov A., Kilchytska V., Flandre D., Popov V., Ilnitsky M., Lysenko V. (2013)
Титул, зміст (2010)
До 60-річчя головного наукового редактора "Українського історичного журналу" академіка НАН України В.А.Смолія (2010)
Кульчицький С. В. - Народження Народного руху України (2010)
Андрощук О. В. - В.Чорновіл та ідея федералізації України: еволюція поглядів (2010)
Бажан О. Г. - Спроби протидії КДБ УРСР становленню та функціонуванню Народного руху України за перебудову (2010)
Моця О. П. - Етнічні процеси в автохтонному середовищі на етапі ранньомодерної та модерної історії України (2010)
Блануца А. В. - Ринок землі у Великому князівстві Литовському в 1529-1566 рр.: джерелознавчі, правові та соціально-економічні аспекти (2010)
Білоус Н. О. - Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії) (2010)
Романова О. О. - Очікування "чуда" як основа народної побожності (Київська митрополія, XVIII ст.) (2010)
Савченко С. В. - "Заблудла" та "вірна" паства очима православних місіонерів Півдня України початку ХХ ст. (за матеріалами "Екатеринославских епархиальных ведомостей") (2010)
Гончаренко О. М. - До питання про участь місцевого населення у порятунку євреїв на території райхcкомісаріату Україна (1941-1944 рр.) (2010)
Швидкий В. П. - Голод 1946-1947 рр. як чинник сплеску девіантних явищ в Україні (2010)
Космина В. Г. - Цивілізаційний аналіз історії у світлі системної теорії Н.Лумана (2010)
Пінчук Ю. А. - Питання національного самоусвідомлення у студії М.Костомарова "Гетманство Бруховецкого" (2010)
Гончар О. Т. - Микола Костомаров у пошуках історичного портрета Івана Мазепи (за епістолярними джерелами) (2010)
Перкун В. П. - Українські сфрагістичні студії 1991-2008 рр.: стан та перспективи досліджень (2010)
Дмитрієнко М. Ф. - о.о.Крижановська. Таємні організації: масонський рух в Україні (2010)
Гуржій О. І. - А.А.Костиря. Історіографія, джерелознавство, бібліографія спецоперації СРСР в Афґаністані (1979-1989), Падалка С. С. (2010)
Черевко О. С. - С.В.Віднянський, А.Ю.Мартинов. Об'єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу (2010)
Пришляк В. В. - Міжнародна наукова конференція "Волинська земля у житті середньовічної Європи" (2010)
Тарасенко І. Ю. - Наукові читання у музеї-меморіалі гетьмана Івана Виговського (2010)
Баженова Г. Ю. - Міжнародна літня школа "Вивчення та викладання російської спадщини у глобальному світі" (2010)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2010)
Contents (2010)
Sachenko A. V. - Mechanism of current flow and temperature dependence of contact resistivity in Au-Pd-Ti-Pd-n+-GaN ohmic contacts, Belyaev A. E., Boltovets N. S., Kapitanchuk L. M., Klad'ko V. P., Konakova R. V., Kuchuk A. V., Korostinskaya T. V., Pilipchuk A. S., Sheremet V. N., Mazur Yu. I., Ware M. E., Salamo G. J. (2013)
Nazarov A. N. - Graphene layers fabricated from the Ni/a-SiC bilayer precursor , Vasin A. V., Gordienko S. O., Lytvyn P. M., Strelchuk V. V., Nikolenko A. S., Hirov A. S., Rusavsky A. V., Popov V. P., Lysenko V. S. (2013)
Neimash V. B. - Tin doping effect on crystallization of amorphous silicon, obtained by vapor deposition in vacuum, Poroshin V. M., Shepeliavyi P. Ye., Yukhymchuk V. O., Melnyk V. V., Makara V. A., Kuzmich A. G. (2013)
Zayachuk D. M. - Magnetic-ordered and superconducting units within the surface layers of PbTe: Eu crystals grown from melt by the Bridgman method, Ilyina O. S., Kaczorowski D., Mikityuk V. I., Shlemkevych V. V. (2013)
Sokolenko B. V. - The vortex generation in revolving uniaxial crystal during the propagating nearly perpendicular to its optical axis, Rubass A. F., Volyar A. V. (2013)
Rubish V. M. - Photo- and thermally-induced changes in the optical properties of Ge-S-Se amorphous films, Gera E. V., Durcot M. O., Pop M. M., Kostyukevich S. O., Kudryavtsev A. A., Mykulanynets-Meshko O. S., Rigan M. Yu. (2013)
Trunov M. L. - Light-induced transport in amorphous chalcogenides/gold nanoparticles composites, Lytvyn P. M., Nagy P. M., Oberemok O. S., Durcot M. O., Tarnai A. A., Prokopenko I. V., Rubish V. M. (2013)
Kryuchyn A. A. - Is there any future of optical discs?, Petrov V. V., Kostyukevych S. A., KostyukevychK. V., Kudryavtsev A. A. (2013)
Kolomiets I. S. - Studying anisotropic properties of longitudinal inhomogeneous nondepolarizing media with elliptical phase anisotropy, Savenkov S. N., Oberemok Ye. A., Klimov A. S. (2013)
Kopcansky P. - Non-additive changes in ionic conductivity of microPDLC after introduction of carbon nanotubes and magnetite, Timko M., Mitrova Z., Zavisova V., Koneracka M., Tomasovicova N., Tomco L., Kovalchuk O. V., Kovalchuk T. M., Lad A. I. (2013)
Mahdjoub A. - Reflection loss minimization for a ZnO/CdS/CuInSe2 photovoltaic cell, Hadjeris L. (2013)
Totsky I. N. - Effect of 1. 9-MeV electron irradiation on characteristics of reactively-pressed TiB2-TiС ceramic composites, Popov A. Yu., Makara V. A. (2013)
Титул, зміст (2014)
Синенька М. М. - Іммобілізація оксидоредуктаз на наночастинках золота і срібла, Стасюк Н. Є., Семашко Т. В., Гайда Г. З., Михайлова Р. В., Гончар М. В. (2014)
Brodyak I. V. - Effect of agmatine on actin polymerization in leukocytes of streptozotocin-induced diabetic rats, Bila I. I., Overchuk M., Sybirna N. O. (2014)
Кріль І. Й. - Активні форми оксигену та нітрогену в сироватці крові щурів за умов гострого і хронічного експериментального артриту, Гаврилюк А. М., Коцюруба А. В., Кіт Ю. Я., Чоп’як В. В., Стойка Р. С. (2014)
Сергійчук Ю. Т. - Вплив сумісної дії нікотинаміду, ацетил-L-карнітину і α-ліпоєвої кислоти на окремі ланки обміну вуглеводів за експериментального діабету 2 типу, Тихоненко Т. М., Гузик М. М., Яніцька Л. В., Кучмеровська Т. М. (2014)
Tsymbalyuk O. V. - Features of actomyosin superprecipitation reaction in different environment conditions, Bogutska K. I., Nyporko A. Yu., Davidovska T. L. (2014)
Стадник І. В. - Визначення критичних параметрів переходу клітин зі стану проліферації у стан диференціації, Санагурський Д. І. (2014)
Карповець Т. П. - Біосинтез серотоніну в мозку щурів за умов довготривалого вживання розчину фруктози, Конопельнюк В. В., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2014)
Ракша Н. Г. - Трансферин як потенційний маркер для діагностування хронічної алкогольної інтоксикації, Конопельнюк В. В., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2014)
Масловська О. Д. - Зміни жирнокислотного складу клітин Desulfuromonas acetoxidans IMB B-7384 за впливу ферум цитрату, Гнатуш С. О., Галушка А. А. (2014)
Колісник Я. І. - Спектр коротколанцюгових жирних кислот у вмісті кишечника щурів за впливу ніпазолу, Литвин В. В., Скочиляс Н. Б. (2014)
Яворська Г. - Порівняння мікробіоти повітря приміщень музеїв Прикарпаття, Білінська І., Осьмак Г. (2014)
Bunio L. V. - Actual and potential activity of oil-polluted sod-podzolic soil by action of phytomeliorant Carex Hirta L., Tsvilynjuk O. M. (2014)
Доброва Г. О. - Методологічні аспекти отримання подвоєних гаплоїдів пшениці твердої методом віддаленої гібридизації, Замбріборщ І. С., Шестопал О. Л. (2014)
Лобачевська О. - Фенотипна пластичність моху Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. в умовах техногенно трансформованого середовища, Бойко І., Карпінець Л. (2014)
Житова О. П. - Виявлення партеніт і церкарій Alaria alata Goeze, 1782 (Trematoda, Alariidae) у молюсках Planorbis planorbis (Linne, 1758) Волинської області (2014)
Вовк О. - Ґрунтове різноманіття оселищ (Habitats) Українських Карпат і перспективи його охорони, Орлов О. (2014)
Франчук М. В. - До гніздової біології дрозда-омелюха Turdus viscivorus L. і дрозда білобрового Turdus iliacus L. у Західному Поліссі, Бокотей А. А. (2014)
Прилуцький О. В. - Аґарикоїдні гриби (Agaricomycetes, Basidiomycota) сфагнових боліт і заболочених лісів національного природного парку "Слобожанський” (2014)
Буджак В. В. - Еколого-ценотичні умови зростання нових видів для флори Чернівецької області, Дідух Я. П., Чорней І. І., Токарюк А. І., Поліщук Ю. В. (2014)
Одінцова А. - Нові дані щодо запилення Iris sibirica L. (Iridaceae), Скрипець Х. (2014)
Дика О. О. - Морфологія і васкулярна анатомія квітки Galtonia viridiflora I. Verd. (Hyacinthaceae) (2014)
Вихор Б. - Вплив інвазійних видів рослин на природні та напівприродні типи оселищ Закарпаття, Проць Б. (2014)
Zagorodniuk I. - Wildcat (Felis silvestris Schreber, 1777) in Ukraine: modern state of the populations and eastwards expansion of the species, Gavrilyuk M., Drebet M., Skilsky I., Andrusenko A., Pirkhal A. (2014)
Гураль-Сверлова Н. В. - Рідкісні та маловідомі черевоногі молюски (Gastropoda) рівнинної частини заходу України, Гураль Р. І. (2014)
Кияк В. Г. - Життєвість (віталітет) як інтегральний показник стану популяції у рослин (2014)
Сибірна Н. О. - Рецензія. Столяр О. Б. Біологічна хімія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. 368 с. (2014)
Бондарева Л. В. - Сучасні технології добору кадрів: перспективний досвід для публічної служби в Україні (2015)
Гайдученко С. О. - Роль громадянського суспільства у процесах формування та розвитку організаційної культури публічного управління (2015)
Михалевська Л. Б. - Кадровий потенціал органів державної влади як об’єкт наукових досліджень (2015)
Драган І. В. - Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності у сфері природокористування (2015)
Коваленко М. А. - Поєднати освіту з наукою та виробництвом – потреба сучасної системи підготовки фахівців з адміністративного управління, Биков Р. Ю. (2015)
Ковальчук В. Г. - Нові підходи до управління соціально-економічним розвитком регіонів (2015)
Когут В. І. - Чинники формування моделей соціальної політики в контексті проблеми взаємодії державних і недержавних організацій соціальної сфери (2015)
Коробов В. К. - Соціологічний вимір сучасних практик надання адміністративних послуг у діяльності центрів надання адміністративних послуг України (2015)
Латинін М. А. - Особливості організаційного механізму реалізації державної економічної політики на регіональному рівні в Україні, Пастух К. В. (2015)
Мартиненко В. Ф. - Принципи державного управління в епоху формування знаннєвої економіки (2015)
Мерзляк А. В. - Державна політика східноєвропейських країн у сфері євроінтеграції: перспективи адаптації для України, Скрябіна Д. С. (2015)
Степанов В. Ю. - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи державного управління (2015)
Білорусов С. Г. - Практика вдосконалення підвищення кваліфікації керівного складу сільських і селищних рад у Херсонській області (2015)
Кравченко Т. А. - Самоврядний контроль у сфері земельних відносин в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення (2015)
Лопушинський І. П. - Реформування місцевого самоврядування як основа впровадження децентралізаційних моделей управління, Оленковська Л. П. (2015)
Молодцов О. В. - "Децентралізація" та "глибока децентралізація": співідношення понять у контексті сьогодення (2015)
Демченко В. М. - Система духовних цінностей українців: творці та захисники (2015)
Дєгтяр А. О. - Дослідження державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру в Україні: методологічний аспект, Бєлай С. В. (2015)
Домбровська С. М. - Механізми формування безпеки держави, Полторак С. Т. (2015)
Опар Н. В. - Особливості нормативно-правового забезпечення якості вищої освіти в Україні в умовах євроінтеграції (2015)
Парубчак І. О. - Організація та управління розвитком гуманітарної сфери держави на основі концепції синергетичої парадигми (2015)
Філіппова В. Д. - Методика розроблення прогнозових сценаріїв процесу формування і реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти України (2015)
Харченко Ю. П. - Аспекти трансформації державного управління у сфері соціально-правового захисту дітей без батьків в Україні (2015)
Бондар В. І. - Філософія і логіка критичного мислення, Шапошнікова І. М. (2013)
Шевченко Н. Ф. - Особливості професійної свідомості психолога у просторі психологічного консультування (2013)
Алієва Е. Ю. - Психологічні особливості самостійності особитості (2013)
Клочек Л. В. - Культурно-історичний, філософський, психологічний аспекти дослідження справедливості (2013)
Добровольська Л. П. - Психолого-педагогічні орієнтири формування екологічної культури особистості (2013)
Ванда Н. В. - Наративна психологія як галузь психологічної герменевтики (2013)
Чепішко О. І. - Професійна свідомість вчителя як предмет психолого-педагогічного аналізу (2013)
Емішянц О. Б. - Зв'язок особливостей психологічного клімату з індивідуально-психологічними характеристиками особистості (2013)
Семенів Н. М. - Трансформація етнічної ідентичності у процесі вимушеної міжетнічної взаємодії (в контексті трудової міграції з України) (2013)
Бевз Г. М. - Психологічні підходи вивчення феномену соціального інституту прийомної сім’ї: огляд наукових досліджень (2013)
Потапчук Є. М. - Критерії, показники та рівні психологічної готовності персоналу прикордонних підрозділів до дій в екстремальних умовах, Лазоренко О. В. (2013)
Микитенко А. П. - Теоретичні аспекти вивчення феномену пізнавальної активностi (2013)
Зінченко А. В. - Робота з сім’єю як необхідна умова успішної тератії в процесі соціальної адаптації хворого на епілепсію (2013)
Мельничук С. К. - Порівняльна характеристика особливостей розвитку впевненості в собі старшокласників і студентів (2013)
Сошина Ю. М. - Особливості ціннісно-смислової сфери особистості підлітка (2013)
Олефір В. П. - Вплив проблемного навчання на розвиток індивідуальності та музичних здібностей молодших школярів (2013)
Шаронова І. В. - Формування у старшокласників ціннісного ставлення до психічного здоров’я як умови його збереження та укріплення (2013)
Лясковська І. Л. - Психологічні особливості типів переживання кризи середнього віку (2013)
Пасічник Н. О. - Психологічні умови ефективного розвитку образного та понятійного мислення у молодших школярів (2013)
Малик С. Л. - Особливості розумової працездатності молодших школярів з хворобами нервової системи (2013)
Лисянська Т. М. - Психологічне забезпечення розвитку когнітивних процесів учнів молодшого шкільного віку (2013)
Журавель А. В. - Інтервізія як метод навчання і професійної підтримки психологів системи освіти (2013)
Зеленін В. В. - Професійне самоусвідомлення практичних психологів у контексті підготовки у ВНЗ (2013)
Помиткіна Л. В. - Діагностика розвитку компонентів готовності студентів до прийняття стратегічного життєвого рішення з професійного самовизначення (2013)
Гришина А. В. - Модель развития эмоциональной направленности личности в процессе профессионального самоопределения студентов (на примере технических специальностей) (2013)
Косцова М. В. - Психологическая модель формирования профессиональной рефлексии у студентов технических специальностей (2013)
Лис В. М. - Профессиональное самоопределение как условие формирования профессионально-педагогической идентичности у студентов технических университетов (2013)
Третякова І. С. - Психологічні особливості розвитку відповідальності майбутніх педагогів (2013)
Кокойло Ю. О. - Соціально-психологічний треніг як засіб і психолого-педагогічна умова формування потреби у здоровому способі життя у майбутніх учителів (2013)
Бевзюк І. М. - Особистісні детермінанти комунікативної компетентності майбутніх працівників прокуратури (2013)
Чорнописка О. П. - Психологічні аспекти дошлюбних сексуальних стосунків студентської молоді (2013)
Корольова Н. Д. - Психофізіологічні аспекти діяльності медичного працівників (2013)
Дробот О. В. - Мотиваційні тенденції у професійній свідомості керівників (2013)
Титул, зміст (2010)
Котляр М. Ф. - "Отчина" у правосвідомості Давньої Русі (2010)
Сас П. М. - Чисельність запорозького війська у Хотинській битві 1621 р. (2010)
Маслійчук В. Л. - Вік дорослішання: початок повної кримінальної відповідальності в Правобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст. (2010)
Шеретюк Р. М. - Уніатська церква в контексті етноконфесійної політики Російської імперії першої чверті ХІХ ст. (2010)
Котельницький Н. А. - Діяльність І.Петрункевича у Чернігівському губернському земському зібранні (1868-1879 рр.) (2010)
Шевченко В. М. - Характеристика категорій земельних власників України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (2010)
Таранець С. В. - Благодійність купців-старообрядців у сфері освіти (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2010)
Кудінов Д. В. - До питання революційних подій у Ніжині 1905 р.: селянський вимір (2010)
Нахтіґаль Р. - Дарницький табір військовополонених під час Першої світової війни (2010)
Усенко П. Г. - У воєнно-революційному вирі: 100 останніх днів чорноморського командування віце-адмірала О.Колчака (28 лютого - 7 червня 1917 р.) (2010)
Бондарчук П. М. - Особливості релігійної ситуації в Україні у середині 1940-х – на початку 1950-х рр. (2010)
Яременко В. І. - Історична ономастика у творчій спадщині Тараса Шевченка (2010)
Гейда О. С. - Хто був автором семитомного опису Чернігівської єпархії? (2010)
Андрєєв В. М. - Віктор Петров: "cкіфський сюжет" інтелектуальної біографії (2010)
Єзерська І. В. - Чоловічі та жіночі імена за метриками хрещень Катедрального костелу Львова XVII ст. (2010)
Томазов В. В. - Рід Мавроґордато (гілка Нікола) на Півдні Російської імперії: історико-просопографічне дослідження (2010)
Заруба В. М. - В.О.Василенко. Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 року) в східнослов’янських історіографіях ХІХ - першої третини ХХ ст. (2010)
Кузьминець О. В. - Проблеми регіональної історії в контексті загальноукраїнських подій. Наукові дослідження і документи (2010)
Кудінов Ю. М. - Міжнародна наукова конференція "Іван Мазепа і мазепинці: історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII ст." (2010)
Зоценко Володимир Миколайович (2010)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2010)
Титул, зміст (2010)
Вєдєнєєв Д. В. - Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й суспільних рефлексій, Лисенко О. Є. (2010)
Маслов О. О. - Втрати радянського генералітету полоненими на території УРСР (1941–1943 рр.) (2010)
Слободянюк М. А. - Радянські підпільники у боротьбі з нацистськими окупантами на території України (2010)
Лобода М. К. - Політика і практика працевикористання в окупованій Україні (1941–1944 рр.) (2010)
Беллецца С. А. - Освіта в Україні під час нацистської окупації (на матеріалах Дніпропетровської області) (2010)
Перехрест О. Г. - Сільське господарство України в 1943–1945 рр.: проблеми та результати відбудови (2010)
Пастушенко Т. В. - Спадок війни: політико-правове становище репатріантів у повоєнному радянському суспільстві (2010)
Скржинська М. В. - Релігійні ритуали в античних державах Північного Причорномор’я (2010)
Ричка В. М. - Чи "в руку" сон? Світ сновидінь та їх сприйняття у Давній Русі (2010)
Павлюк В. В. - Польська аристократія у суспільному житті Правобережної України після поділів Речі Посполитої (2010)
Герасименко Н. О. - Справа Андрія Безбородька у висвітленні Олександра Лазаревського (2010)
Чухно В. Є. - Михайло Осипович Судієнко – український історик, археограф і меценат середини ХІХ ст. (2010)
Щербатюк В. М. - Селянський повстанський рух на Київщині 1917–1923 рр.: сучасна історіографія проблеми (2010)
Тюрменко І. І. - Наталена Королева: стан і перспективи дослідження життя та творчості (2010)
Мицик Ю. А. - Італійська брошюра 1633 р. про участь запорожців у Смоленській війні (1632–1634 рр.), Пухальська Н. Я. (2010)
Реєнт О. П. - Дацків І. Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів 1917–1923 рр. (2010)
Срібняк І. В. - Адамович С. В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України, Монолатій І. С. (2010)
Блануца А. В. - І Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії", Доброчинська В. А. (2010)
Легасова Л. В. - Міжнародна наукова конференція "Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації" (до 65-ї річниці Великої Перемоги), Шевченко Н. О. (2010)
Брехуненко В. А. - До 60-річчя доктора історичних наук, професора Ю. А. Мицика (2010)
Перкун В. П. - Стефан Кшиштоф Кучинський (2010)
В.М.Михайловський В. М. - Януш Марек Куртика (2010)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2010)
Титул, зміст (2015)
Hurmach V. V. - Comparative analysis of SH2 domain structures, Platonov M. O., Boyko O. M., Prylutskyy Yu. I. (2015)
Шаловило Ю. І. - Вплив фітогормонів на експресію генів дефензинів сосни звичайної, Юсипович Ю. М., Ковальова В. А., Гут Р. Т. (2015)
Лупак М. І. - Застосування біогенних поверхнево-активних речовин для стабілізації фітопрепарату на основі безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.), Хохла М. Р., Гачкова Г. Я., Шульга О. М., Щеглова Н. С., Вільданова Р. І., Зинь А. Р., Сибірна Н. О. (2015)
Фальфушинська Г. І. - Вплив побутових забруднювачів на стан металотіонеїнів у тканинах двостулкового молюска Unio tumidus, Гнатишина Л. Л., Копаниця Л. П., Романчук Л. Д., Столяр О. Б. (2015)
Bychkova S. V. - Influence of taurolithocholate 3-sulphate on calcium content in cytosol and store of isolated mice hepatocytes (2015)
Сирватка В. Я. - Вплив наночастинок срібла на дозрівання яйцеклітин кролів під час кокультивування з клітинами гранульози in vitro, Сливчук Ю. I., Розгоні I. I., Гевкан I. I., Штапенко O. В. (2015)
Stadnyk I. V. - Analytical description of genetic controlling systems in cells in of proliferation and differentiation states, Sanagursky D. I. (2015)
Redka I. V. - The autonomic regulation of heart rate in young individuals with visual dysfunctions (2015)
Яремчук М. М. - Вплив мікрохвильового випромінювання на вільнорадикальні процеси і активність Na+, K+-АТФ-ази зародків в’юна, Дика М. В., Санагурський Д. І. (2015)
Абдуліна Д. Р. - Характеристика сульфатвідновлювальних бактерій, виділених із техногенних екотопів, Тринчук К. Г., Пуріш Л. М. (2015)
Говорін І. А. - Накопичення гетеротрофних бактерій мідіями та мітілястерами у прибережних акваторіях південно-західної частини Чорного моря, Шацилло Е. І., Нідзвецька Л. М. (2015)
Borysova O. - Hulled wheats’ (Triticum spelta, Triticum dicoccum) grain quality, germination, and viability characteristics, Ruzhitskaya O. (2015)
Rud N. V. - Crown defoliation of Tilia cordata Mill. as an indicator of air pollution levels in landscape garden areas within city environment (2015)
Кременська Л. В. - Пилкування рослин, концентрація пилку яких є низькою, як фактор виникнення сезонної алергії (2015)
Бабенко Л. М. - Активність ліпоксигенази й ультраструктурна будова кореневища спороносного і вегетативного пагонів Equisetum arvense L., Щербатюк М. М., Косаківська І. В. (2015)
Грицина М. Р. - Аналіз синантропної флори Яворівського національного природного парку (2015)
Odintsova A. - Flowering dynamics in the trimorphic species of Lythrum salicaria L. (Lythraceae), Bilyk O., Motiuk K. (2015)
Качинська В. В. - Структурна організація консорцій Ulmus і Populus гірничо-металургійного комплексу Кривбасу (2015)
Квач Ю. - Видовий склад риб прибережних мілин Одеської затоки і його зміни залежно від часу доби (2015)
Ковальчук О. М. - Риби із розкопок поселення ХІІІ–ХІІ ст. до н. е. поблизу с. Виноградний сад (Миколаївська обл., Україна) (2015)
Комарницький І. В. - Топічні зв’язки канюка звичайного Buteo buteo L. (Aves: Falconiformes) у Рівненському природному заповіднику, Шацькому національному природному парку та на суміжних територіях, Франчук М. В. (2015)
Kutsokon Y. - The assemblage of fish of the Tyligul River (Black-Sea basin of South-Western Ukraine), Kvach Y. (2015)
Царик Й. В. - Рецензія. Рудько Г. І., Адаменко О. М. Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс: монографія. Київ; Чернівці: Букрек, 2014. – 336 с., Хамар І. С. (2015)
До 95-річчя професора Костянтина Андрійовича Малиновського (2015)
Титул, зміст (2010)
До уваги авторів (2010)
Михайловський В. М. - Васальні стосунки князів Коріатовичів із Казимиром ІІІ та Людовіком Угорським (2010)
Сас П. М. - Відновлення православної церковної ієрархії Київської митрополії (1620 р.) (2010)
Кононенко В. П. - Інтелектуальна біографія Павла Полуботка: обстоювання традиції "модернізаційною" риторикою (до 350-річчя ПавлаПолуботка) (2010)
Шандра В. С. - Українські суспільні інститути у взаєминах із російським самодержавством (2010)
Кирієнко О. Ю. - Загальна та військова цензура в Російській імперії (ХVIII – початок XX ст.) (2010)
Павко А. І. - Загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів в університетах України у ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Ковальчук М. А. - Відносини Румунії з урядом Української Народної Республіки в 1919 р. (2010)
Гошко Т. Д. - Іван Крип’якевич – ініціатор співпраці галицьких дослідників із ВУАН (2010)
Зайцев Ю. Д. - Генезис Народного руху України: львівська організація (2010)
Верменич Я. В. - Мікроісторія як проблемне поле соціогуманітарних досліджень (2010)
Лаас Н. О. - Соціальна історія СРСР в американській історіографії: теоретичні дискусії 1980–2000-х рр. (2010)
Осіпян О. Л. - "Topographia civitatis Leopolitanae" Іоганна Алембека початку XVII ст. як джерело з історії Львова: коґнітивна рамка, наративні стратегії (2010)
Піскун В. М. - А.Є.Атаманенко. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність (1965–1991) (2010)
Смольніков Ю. Б. - П.М.Бондарчук. Релігійність населення України у 40–80-х роках XX ст.: соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін (2010)
Мицик Ю. А. - V Міжнародний конґрес білорусистів (2010)
Подкур Р. Ю. - До 95-річчя академіка НАН України П.Т.Тронька (2010)
Кудлай О. Б. - До 80-річчя доктора історичних наук А.П.Гриценко (2010)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2010)
Інформаційне повідомлення Міжнародної служби розшуку (м. Бад-Арользен, Німеччина) (2010)
Contents (2010)
Титул, зміст (2010)
Толочко О. П. - Так званий "напис Петра Могили" у Софії Київській та дата заснування собору (2010)
Архипова Є. І. - Натурні дослідження у Софії Київській: декларації та реалії (2010)
Федорук Я. О. - Посольства кримського хана Мегмеда Ґірея IV до Швеції, Данії та Австрії у 1655 р. (2010)
Петренко І. М. - Згода як умова укладання шлюбу в контексті шлюбно-сімейних відносин мирян Російської православної церкви (XVIII ст.) (2010)
Лукашевич О. А. - Бюрократичний інтелект на службі в губернському управлінні ХVІІІ ст. (примус до творчості) (2010)
Ткаченко І. В. - Редакційна політика М.Грушевського в "Літературно-науковому вістнику" (1907–1914 рр.) (2010)
Корольов Г. О. - Ідея федералізму як парадигма історичної перспективи доби Української революції 1917–1921 рр. (2010)
Іванець А. В. - До питання про діяльність паризького Українського національного комітету (1919–1921 рр.) (2010)
Рябченко О. Л. - Чистки студентського складу вищих навчальних закладів радянської України (1920-ті рр.) (2010)
Папакін Г. В. - Сучасна українська інтернет-археографія: основні форми та джерела електронних публікацій (2010)
Віднянський С. В. - Стан, проблеми та перспективи досліджень зі всесвітньої історії в Україні (2010)
Ханенко-Фрізен Н. - У пошуках нового суб’єкта історії: проект "Усна історія деколективізації в Україні 1990-х рр. – селянський досвід" (2010)
Котляр М. Ф. - Княгиня Ольга у давньоруській фольклорній традиції (2010)
Козерод О. В. - Британський консервативний політик Стефан Терлецький (1927–2006 рр.) (2010)
Стяжкiна О. В. - Г.Г.Грінченко. Між визволенням і визнанням: примусова праця в нацистській Німеччині в політиці пам’яті СРСР і ФРН часів "холодної війни" (2010)
Гай-Нижник П. П. - Л.М.Жванко. Біженство Першої світової війни в Україні: Документи і матеріали (1914–1918 рр.) (2010)
Кудiнов Ю. М. - А.Григорович. Бібліографія козацтва. Вибрана бібліографія запорізьких та інших козаків України, донських козаків Росії і кубанських козаків; "Тої слави козацької повік не забудем…": Рекоменд. бібліограф. покажчик з історії українського козацтва; Ucraina terra Cosaccorum: Україна – земля козацька: Бібліограф. нарис (2010)
Блануца А. В. - IV симпозіум з історії бюрократії (2010)
Пастушенко Т. В. - Міжнародна наукова конференція з усної історії "Між минулим і майбутнім: усна історія, пам’ять та смисл" (2010)
Ґанус С. О. - Міжнародна науково-практична конференція "Країни Центрально-Східної Європи в модерну і постмодерну добу: теоретичні концепції й політичні реалії" (2010)
Мордвінцев В. М. - До 70-річчя доктора історичних наук, професора О.І.Путра (2010)
Іваненко В. В. - До 70-річчя доктора історичних наук, професора А.Г.Болебруха (2010)
Скочиляс I. Я. - Дашкевич Ярослав Романович (2010)
Литвин М. Р. - Ісаєвич Ярослав Дмитрович (2010)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2010)
Sachenko A. V. - On a feature of temperature dependence of contact resistivity for ohmic contacts to n-Si with an n+-n doping step, Belyaev A. E., Boltovets N. S., Vinogradov A. O., Pilipenko V. A., Petlitskaya T. V., Anischik V. M., Konakova R. V., Korostinskaya T. V., Kostylyov V. P., Kudryk Ya. Ya., Lyapin V. G., Romanets P. N., Sheremet V. N. (2014)
Holovatsky V. A. - Effect of magnetic and electric fields on optical properties of semiconductor spherical layer, Bernik I. B. (2014)
Korkishko R. M. - Analysis of features of recombination mechanisms in silicon solar cells, Kostylyov V. P., Prima N. A., Sachenko A. V., Serba O. A., Slusar T. V., Chernenko V. V. (2014)
Denysyuk R. O. - Chemical treatment of Cd1-xMnxTe single crystals with H2O2-HI-citric acid aqueous solutions (2014)
Gaidar G. P. - Investigation of the influence of isovalent impurity of silicon and -irradiation (60Co) on electrophysical parameters of n-Ge Sb (2014)
Babentsov V. N. - Dislocation emission caused by different types of nanoscale deformation defects in CdTe, Boyko V. A., Gasan-zade S. G., Shepelskii G. A., Stariy S. V. (2014)
Tiagulskyi S. I. - Electroluminescent properties of Tb-doped carbon-enriched silicon oxide, Nazarov A. N., Gordienko S. O., Vasin A. V., Rusavsky A. V., Nazarova T. M., Gomeniuk Yu. V., Lysenko V. S., Rebohle L., Voelskow M., Skorupa W., Koshka Y. (2014)
Savchuk A. I. - Comparative studies of optical absorption, photoluminescence and EPR spectra of PbMnI2 bulk layers and nanocrystals, Stolyarchuk I. D., Savchuk O. A., Shporta O. A., Stefaniuk I., Rogalska I., Sheregii E. (2014)
Fediv V. I. - Synthesis of Mn2+-doped CdS nanoparticles covered with different adsorptive layers and their application as biosensors, Rudko G. Yu., Savchuk A. I., Gule E. G., Davydenko І. S., Olar O. I., Volkov K. S. (2014)
Gorbov I. V. - High-density data recording via laser thermo-lithography and ion-beam etching, Kryuchyn A. A., Grytsenko K. P., Manko D. Yu., Borodin Yu. O. (2014)
Zhulay D. S. - Electro-conductive properties of cadmium octanoate composites with CdS nanoparticles, Fedorenko D. V., Koval'chuk A. V., Bugaychuk S. A., Klimusheva G. V., Mirnaya T. A. (2014)
Rubish V. M. - Raman spectroscopy and X-ray diffraction studies of (GeS2)100-x(SbSI)x glasses and composites on their basis, Stefanovich V. O., Maryan V. M., Mykaylo O. A., Shtets P. P., Kaynts D. I., Yurkin I. M. (2014)
Busko T. O. - Electron structure of TiO2 composite films with noble metal nanoparticles, Kulish M. P., Dmytrenko O. P., Vityuk N. V., Eremenko A. M. (2014)
Konakova R. V. - Effect of weak magnetic fields treatment on photoluminescence of III-V single crystals, Red'ko S. M., Milenin V. V., Red'ko R. A. (2014)
Vuichyk M. V. - Morphologic and optical characterization of ZnO:Co thin films grown by PLD, Tsybrii Z. F., Lavoryk S. R., Svezhentsova K. V., Virt I. S., Chizhov A. (2014)
Melezhik E. O. - Electron relaxation and mobility in the inverted band quantum well CdTe/Hg1-xCdxTe/CdTe, Gumenjuk-Sichevska J. V., Sizov F. F. (2014)
Kossko I. A. - Features of Auger-emission in channeling, Denisov A. Ye. (2014)
Byelobrov V. O. - Extraordinary high-Q resonances in the scattering by a dielectric slab containing a grating of circular cylinders, Benson T. M. (2014)
Publication Ethics and Publication Malpractice Statement (2014)
Титул, зміст (2009)
Інформація Міністерства освіти і науки України та Українського центру оцінювання якості освіти (2009)
Технічні характеристики тесту з англійської мови (2009)
Технічні характеристики тесту з іспанської мови (2009)
Технічні характеристики тесту з німецької мови (2009)
Технічні характеристики тесту з французької мови (2009)
Що потрібно знати про тест з іноземної мови (2009)
Відповіді на найчастіші запитання (FAQ) (2009)
Мельник П. Ю. - Метонімія в рекламі: дидактичні і методичні аспекти (2009)
Витвицкий В. Ф. - Заговорят ли дети в школе на иностранном языке? (2009)
Чорна В. - Методика проведення уроку німецької мови з розвитку інтегративного мислення учнів (2009)
Unbasic English (2009)
Surprising science (2009)
It Works in Practice (2009)
Тарнопольський О. Б. - Принципи побудови професійно орієнтованого підручника англійської мови для факультетів психології (2009)
Голуб І. Ю. - Підсистема вправ для формування соціокультурної компетенції у майбутніх перекладачів з німецької мови як другої іноземної (2009)
Руснак Д. А. - Комплекс вправ для формування франкомовної граматичної компетенції у майбутніх викладачів з використанням навчальної комп’ютерної програми (2009)
Свиридюк В. П. - Навчання писемного мовлення студентів-філологів за допомогою інтерактивних вправ в Інтернеті (на матеріалі німецької мови) (2009)
Роман С. В. - Дидактичне мовлення як предмет лінгвометодичної підготовки вчителя іноземної мови початкової школи (на матеріалі англійської мови) (2009)
Ніколаєва С. Ю. - Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 – "Теорія і методика навчання: іноземні мови" (2009)
Пастушок О. В. - Урок-вікторина з теми "Музика у нашому житті” з використанням прийомів інтерактивного навчання (2009)
Гапонова С. В. - Discover Ukraine: Technology. Ukrainian Pioneers of Flight (2009)
Титул, зміст (2010)
Войтович Л. В. - Тевтонський орден у політиці Галицько-Волинського князівства (2010)
Кочеґаров К. О. - Участь козаків Лубенського полку в придушенні Башкирського повстання 1704–1711 рр. (2010)
Гончар О. Т. - Українофільська діяльність М.Костомарова у дзеркалі його епістолярію (середина 1850-х – початок 1860-х рр.) (2010)
Короткий В. А. - Оцінки "Исторических песен малорусского народа" В.Антоновича та М.Драгоманова на шпальтах періодичних видань другої половини 1870-х рр. (2010)
Федорова Л. Д. - Біля витоків національного музейництва в Україні: музей Південно-Західного відділу Імператорського російського географiчного товариства (2010)
Ковальчик Р. - Інвестиції у важку промисловість Донецько-Придніпровського району до 1914 р.: інноваційний розвиток в умовах державного протекціонізму (2010)
Потапенко М. В. - Польський демократи чний рух у Наддніпрянській Україні (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2010)
Гай-Нижник П. П. - Особисті ад ’ютанти й секретарі П.Скоропадського (до історії функціонування Головної квартири гетьмана України) (2010)
Рудий Г. Я. - Проблеми збереження музейної спадщини України: за результатами аналізу матеріалів республіканської періодики 1930-х рр. (2010)
Пиріг Р. Я. - "Білий кентавр українського козацтва ": до проблеми міфологізації образу гетьмана Павла Скоропадського (2010)
Моця О. П. - До вивчення джерельної бази "Повісті временних літ" (2010)
Вирський Д. С. - Битва під Білою Церквою 1626 р. та "Реляція правдива..." Яна Доброцеського (2010)
Соловйова Г. В. - Постать гетьмана Івана Виговського в листах папських нунціїв (2010)
Герасименко Н. О. - Документи архіву Києво-Межигірського монастиря як джерело до історії мір (2010)
Cилка О.З. - Інтелектуальний простір Хрисанфа Ящуржинського (1852–1923 рр.), Синявська Л. І. (2010)
Курінна М. А. - Брати Лифарі та агентурна розробка ДПУ УСРР "Артисти" (2010)
Орлик В. М. - В.Бездрабко. Історіографічні ескізи з документознавства, або Персональний текст про персональні тексти (2010)
Терещенко Ю. І. - І.С.Монолатій. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр. (2010)
Митарчук О. О. - Гоголь у "мережі любові" (Колесник Ірина. "Гоголь. Мережі культурно-інтелектуальних комунікацій") (2010)
Михайловський В. М. - Міжнародна наукова конференція "Часи Яґайла й Вітовта " (2010)
Кудінов Ю. М. - Всеукраїнська науково-теоретична конференція ""Пакти і конституції” Української козацької держави 1710 р.: витоки, інтерпретація, епоха (до 300-річчя укладення)" (2010)
Зашкільняк Л. О. - IV Міжнародна наукова конференція "Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ ст." (2010)
Заболотна Т. В. - Міжнародна наукова конференція "Україна – геополітичний і воєнний фактор Другої світової війни (до 65-ї річниці завершення Другої світової війни)", Іржавська А. П. (2010)
Стецкевич В. В. - ІІ Міжнародна наукова конференція "Україна в добу окупації 1941–1944 рр." (2010)
Дубик М. Г. - Міжнародна конференція "Примусова праця у гітлерівській Європі" (2010)
Ковалевська О. О. - Всеукраїнська наукова конференція "Історія України крізь призму мікроісторії та історії повсякденності" (2010)
Блануца А. В. - IV Міжнародна науково-методична школа-семінар "Історія торгівлі, податків та мита", Дячок О. О. (2010)
Барановська Н. П. - Літня школа "Суспільне подолання ризиків: екологічні проблеми та соціальна мобілізація" (2010)
Середа О. В. - XXI Міжнародний конґрес істориків (2010)
Лозицький В. С. - Кентій Анатолій Вікторович (2010)
Кривець Н. В. - Мельникова Ірина Миколаївна (2010)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2010)
Наукова література, видана Інститутом історії України НАНУ у 2009 р. (2010)
Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі у 2010 р. (2010)
Сontents (2010)
Титул, зміст (2011)
Запрошуємо на навчання до Київського національного лінгвістичного університету. Правила прийому у 2011 р. (2011)
Скляренко Н. К. - Методика формування іншомовної граматичної компетенції в учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Сажко Л. А. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції у школах з поглибленим вивченням іноземних мов (2011)
Перлова В. В. - Прийоми корекції помилок у вимові учнів середньої школи (2011)
Бородіна Т. І. - Використання проблемних завдань для формування мовних компетенцій у навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей (2011)
Голуб І. Ю. - Використання явища культурного шоку для формування соціокультурної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови (2011)
Петько Л. В. - Робота над піснею в курсі вивчення англійської мови як один із засобів професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей (2011)
Зовнішнє незалежне оцінювання 2011 (2011)
Ніколаєва С. Ю. - Типова програма навчальної дисципліни "Методика навчання іноземних мов і культур у загальносвітніх навчальних закладах" (Бакалаврат) (2011)
Kvasova O. - Learning to Ensure Good Testing Practice (notes on a workshop) (2011)
Тализіна-Цайтц І. О. - Методичні розробки серії уроків французької мови для початкової школи (2011)
Пам’яті ректора Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (2014)
Андрєєва І. А. - Викладання епідеміології внутрішньолікарняних інфекцій на сучасному етапії (2014)
Анісімов В. Ю. - Становлення та розвиток фармацевтичної освіти в південному регіоні, Унгурян Л. М., Прилипко Н. А. (2014)
Боярчук О. Р. - Досвід Грузії у реалізації концепції безперервного професійного розвитку лікарів, Гребеник М. В., Корда М. М. (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Реалізація андрагогічних принципів у професійному розвитку особистості, Соколова Л. В., Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Роздорожнюк О. Я., Коритнюк О. Я. (2014)
Верещагіна Н. Я. - Проведення об’єктивних структурованих клінічних іспитів – важлива складова контролю знань студентів, Чернець Т. Ю., Ярема Н. З. (2014)
Волощук Н. І. - Запровадження нетрадиційних методів навчання як засіб підготовки студентів-медиків нової генерації, Пашинська О. С., Денисюк О. М. (2014)
Галюк В. М. - Сучасні мультимедійні методи навчання іноземних студентів як спосіб підвищення якості знань при вивченні абдомінальної хірургії (2014)
Герасимчук М. Р. - Роль дидактичних ігор у процесі вивчення патологічної фізіології (2014)
Головчак І. С. - Напрямки вдосконалення викладання на післядипломному етапі освіти (2014)
Грозав А. М. - Методичні підходи щодо зниження напруження адаптаційних процесів у студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі, Перепелиця О. О. (2014)
Губіна Н. В. - Інтерактивна форма навчання в процесі спеціалізації з клінічної фармації на фармацевтичному факультеті в рамках болонської системи (2014)
Дзиґа С. В. - Впровадження елективного курсу "Функціональна діагностика” у навчальний процес студентів медичного факультету ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, Бакалець О. В., Бегош Н. Б. (2014)
Дубініна В. Г. - Особливості навчання англомовних студентів на клінічних кафедрах, Кузнецова О. В., Рибін А. І. (2014)
Іващук О. І. - Завдання та перспективи організації навчального процесу з онкології на післядипломному етапі, Пересунько О. П., Унгурян В. П., Зелінська Н. В. (2014)
Кишкан І. Г. - Активне використання сервера дистанційного навчання БДМУ – важливий фактор успішної підготовки студентів із фармакології до ЛІІ "Крок 1. Стоматологія” (2014)
Кліщ Г. І. - Форми організації навчання у медичних університетах австрії (2014)
Костюк І. Р. - Адаптація методики проведення практичного заняття "Захист історії хвороби” на V курсі стоматологічного факультету на кафедрі дитячої стоматології ІФНМУ до умов кредитно-модульної системи освіти (2014)
Кравець Н. О. - Застосування відкритого програмного комплексу Imagej в курсі вивчення медичної інформатики, Семенець А. В., Климук Н. Я. (2014)
Кравчук Л. В. - Суспільно-політичні аспекти системи освіти на Тернопільщині в 1939–1941 рр., Кадобний Т. Б., Лабівка О. В., Островська Н. Д. (2014)
Кульчицький В. Й. - Ретроспективний аналіз дефініції "патріотизм” у соціально-педагогічному аспекті (друга половина ХХ століття) (2014)
Кущ О. Г. - Викладання нових структурних елементів з питань біобезпеки в контексті навчальної дисципліни "Мікробіологія, вірусологія, імунологія” для студентів зі спеціальності "Лабораторна діагностика” (2014)
Литвинова О. Н. - Якість медичної допомоги – основна професійна орієнтація при підготовці фахівця у вищій школі, Петрашик Ю. М., Юріїв К. Є. (2014)
Манащук Н. В. - Виробнича практика з пародонтології в умовах кредитно-модульної системи (2014)
Махобей К. М. - Роль наукової діяльності Івана Яковича Горбачевського у дослідженні синтезу сечової кислоти в організмі ссавців й in vitro, Чорненький М. В. (2014)
Мерецький В. М. - Сучасні аспекти викладання клінічної фармакології (2014)
Молодовець О. Б. - Реалізація міжпредметної інтеграції при викладанні пропедевтики внутрішніх хвороб на прикладі хронічного гастриту (2014)
Оринчак М. А. - Оптимізація педагогічного процесу шляхом взаємовідвідування занять, Човганюк О. С., Вакалюк І. І. (2014)
Палійчук І. В. - Досвід дистанційного навчання лікарів-стоматологів на післядипломному етапі (2014)
Платонова О. М. - Перспективи застосування технологій дистанційного навчання при викладанні педіатричних дисциплін (2014)
Романова Ю. Г. - Впровадження наукових розробок у навчальний процес – запорука якості підготовки студентів-стоматологів, Бас О. А., Заградська О. Л., Бас Н. О. (2014)
Сон А. С. - Формування і розвиток педагогічного такту викладача медичного університету, Добровольський В. В., Стоянов О. М. (2014)
Фальфушинська Г. І. - Віртуальні навчальні програми з хімічних дисциплін в організації навчального процесу в медичних закладах, Іванець Л. М., Загричук Г. Я. (2014)
Федяк І. О. - Особливості викладання предмета "Фармацевтичне правознавство” у сучасній системі підготовки провізорів (2014)
Філіпець Н. Д. - Висвітлення принципів безпеки лікарських засобів при викладанні медичних дисциплін, Філіпець О. О., Кметь О. Г. (2014)
Хвисюк О. М. - Інноваційні освітні технології в реалізації програм безперервного професійного розвитку лікарів, Марченко В. Г., Жеребкін В. В., Жадан І. А., Соболєва І. А., Бодня К. І., Грищенко О. В., Сергієнко О. І., Бортний М. О., Коломійченко Ю. А., Пересада Н. О. (2014)
Холодкова О. Л. - Болонський процес у вищій медичній освіті та особливості його втілення в контексті викладання анатомії людини, Марасич А. П., Нескоромна Н. В., Гудіна І. Г. (2014)
Чорній Н. В. - Самостійна робота студентів як складова частина у підготовці спеціаліста в умовах кредитно - модульної системи навчання (2014)
Шлімкевич І. В. - Методологічні особливості контролю знань студентів в науково-педагогічному контексті навчання за кредитно-модульною системою у вищих медичних закладах, Царук О. Я. (2014)
Якименко О. О. - Дистанційна освіта – потужна складова екопедагогіки, вебінар – важливий елемент освітньої ноосфери, Тягай О. Я., Бірюков В. С. (2014)
Ківалов С. В. - Методологічний зміст ефективності управління системою освіти (2014)
Завальнюк В. В. - Офіційне та неофіційне право: антропологічне дослідження (2014)
Богданов В. С. - Політичний раціоналізм: статус концепту в управлінні державою, Галицький І. В. (2014)
Витман К. Н. - Этнонациональная политика постсоветских стран :общее и специфическое (2014)
Береза А. В. - ПостНПУ реформи та демократія (2014)
Пехник А. В. - Соціальна природа відповідальності: сутність та роль в формуванні громадянського суспільства (2014)
Демчук Д. В. - Концепція "суспільства ризику" як фундаментальний підхід до аналізу політичного ризику (2014)
Третьякова Т. М. - Головні аспекти сутності гуманізму Л. Фейєрбаха (2014)
Атрашкевич Є. В. - Сучасна англо-американська філософсько-правова думка як дискурсивний контекст концептуалізації права у поглядах Сьюзан Хаак (2014)
Прус Е. У. - Помилка при застосуванні права. Поняття та характеристика (2014)
Красюк І. А. - Дотримання принципу верховенства закону при застосуванні правового звичаю (2014)
Харенко О. А. - О структурообразующих факторах в процессе внутригосударственных институциональных преобразований (2014)
Белова О. В. - Место морали в теории политического реализма: Г. Моргентау (2014)
Короткий Т. Р. - Основные тенденции международно-правовой регламентации региональногосотрудничества в сфере охраны морской среды (2014)
Грабович Т. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження правових основ політики енергетичної безпеки ЄС (2014)
Громовенко К. В. - Розвиток доктрини міжнародного права про міжнародно-правове регулювання діяльності приватних військових та охоронних підприємств (2014)
Бусол К. І. - Ефективність механізму захисту культурних цінностей за Гаазькою конвенцією 1954 р. та двома протоколами до неї (2014)
Кухтін М. М. - Зовнішня політика ХДС у новому світопорядку (2014)
Калініна О. М. - Передумови, напрями та процес реформування корпоративного права Європейського Союзу (2014)
Кузьмін П. В. - Вибір стратегічного курсу: потенційні вигоди та ризики євроінтеграційного вектора України (2014)
Мілюкова А. О. - Етапи та основні тенденції політико-інституційних перетворень в Україні (2014)
Осипова С. А. - Непризнанные государства постсоветского пространства: политические предпосылки возникновения и перспективы развития (2014)
Милосердна І. М. - Законодавче закріплення та функціонування інституту референдуму: світовий досвід (2014)
Садовская А. И. - Выборы и межнациональные отношения (2014)
Левчук П. М. - Можливості громадських рухів у питанні трансформації локальних політичних режимів (2014)
Лазарев С. С. - Формування фрейму "ресурсного поля" (2014)
Забеліна І. О. - Діагностика та прогнозування політичних криз (2014)
Блінцова В. О. - Концепція "Електронного урядування" у контексті парадигм суспільних змін (2014)
Білецька Ю. В. - Сучасний стан дослідження політичних конфліктів у вітчизняній політичній науці (2014)
Колісніченко І. В. - Дестабілізаційні процеси в суспільстві як результат порушення балансу влади і опозиції (2014)
Полухіна А. В. - Дискурсивний простір поняття "ненасильницька політична боротьба" (2014)
Семенченко Ф. Г. - Політичні маніпуляції як суб’єктивний вид політичного впливу (2014)
Калиніна А. О. - Виникнення тоталітаризму: умови формування та типологія (2014)
Каретна О. О. - Соціально-економічний вимір участі молоді в Україні (2014)
Кройтор А. В. - Внутрішньопартійна взаємодія через призму теорій політичних еліт (2014)
Пашина Н. П. - Вплив соціального самопочуття на політичну ідентичність українських громадян (2014)
Гаджиєва Д. В. - Факторний аналіз створення та діяльності інститутів політичного транзиту (2014)
Палінчак М. М. - Особливості державно-церковних взаємин у Чеській Республіці (2014)
Долгов О. В. - Основні підходи до аналізу процесів формування та еволюції політичних кордонів (2014)
Мирошниченко Н. А. - Визначення проступку та злочину в кримінальному праві України (2014)
Стратонов В. М. - Окремі проблеми кримінального процесуального закону України, Стратонова О. В. (2014)
Заворотченко Т. М. - Зміст, система та види політичних прав і свобод людини й громадянина (2014)
Караваєв В. С. - Організаційно-правовий механізм забезпечення формування ідентичності спільноти громадян в Україні (2014)
Искендеров Ф. Ш. - Современная политика индивидуализации наказания в компаративном аспекте (2014)
Мельник А. С. - Поняття та особливості джерел процесуального права (2014)
Цихоня Д. Ю. - Правовий механізм реалізації права на апеляційне оскарження (2014)
Дмитришина Т. І. - Шляхи гуманізації кримінальної політики України відносно неповнолітніх (2014)
Аблякімова Е. Е. - Специфіка правових досліджень питань доступу до публічної інформації (2014)
Лоджук М. Т. - Ознаки кваліфікованої правової допомоги в юридичній клініці (2014)
Глушков В. В. - Византия и Европа: анализ цивилизационного слома (2014)
Польовий М. А. - Синергетичні властивості політичного процесу доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. (2014)
Макушев П. В. - Адміністративно-правова діяльність державної виконавчої служби: історико-правовий аспект (2014)
Остапенко Т. О. - "Права, за якими судиться малоросійський народ" 1743 р. – важливий етап систематизації права України-Гетьманщини XVIII ст. (2014)
Дзевелюк А. В. - Характеристика основних напрямів наукової діяльності Є. В. Васьковського як теоретика права (2014)
Грукач В. О. - Створення й особливості функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування в Київському генерал-губернаторстві у ХІХ ст. (2014)
Kulyasa Kh. - Rebel Without a Cause and Americ an Youth Culture in the 1950-s (2014)
Матієнко А. В. - Особливості етнонаціональної політики СРСР (2014)
Гриценко-Веселовська О. В. - Суфражизм як шлях забезпечення гендерної рівності у сфері виборчих прав жінок (2014)
Sokolov V. N. - Theory of relaxation for spontaneous emission of Bloch oscillation radiation, Iafrate G. J. (2014)
Konakova R. V. - Influence of pulse magnetic fields treatment on optical properties of GaAs based films, Sosnova M. V., Red'ko S. M., Milenin V. V., Red'ko R. A. (2014)
Sachenko A. V. - New formalism for self-consistent parameters optimization of highly efficient solar cells, Kostylyov V. P., Kulish M. R., Sokolovskyi I. O., Shkrebtii A. I. (2014)
Ivashko P. V. - Modeling of light scattering in biotissue (2014)
Vlaskina S. I. - Nanostructures in lightly doped silicon carbide crystals with polytypic defects, Mishinova G. N., Vlaskin L. V., Rodionov V. E., Svechnikov G. S. (2014)
Kondryuk D. V. - Concentration-dimension dependences for the electron energy in AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs nanofilms, Kramar V. M., Kroitor O. P. (2014)
Zubrilin N. G. - Manifestation of optical vortices on the surface of solids under irradiation with femtosecond laser pulses, Dmitruk I. M. (2014)
Karachevtseva L. - Quantum-sized effects in oxidized silicon structures with surface II-VI nanocrystals, Kuchmii S., Kolyadina O., Lytvynenko O., Matveeva L., Sapelnikova O., Smirnov O., Stroyuk O. (2014)
Studenyak I. P. - Dielectric permittivity of (Ag3AsS3)x(As2S3)1-x superionic glasses and composites, Neimet Yu. Yu., Orliukas A. F., Kezionis A., Kazakevicius E., Salkus T. (2014)
Melezhik E. O. - Intrinsic concentration dependences in the HgCdTe quantum well in the range of the insulator-semimetal topological transition, Gumenjuk-Sichevska J. V., Dvoretskii S. A. (2014)
Konoreva O. - Influence of complex defects on electrophysical properties of GaP light emitting diodes, Malyj E., Mamykin S., Petrenko I., Pinkovska M., Tartachnyk V. (2014)
Derevyanchuk A. V. - Temperature changes in the function of the shape inherent to the band of exciton absorption in nano-film of layered semiconductor, Pugantseva O. V., Kramar V. M. (2014)
Zorenko O. V. - Hybrid-integrated version of solid-state components for terahertz frequency region, Bychok A. V., Kryts'ka T. V., Kudryk Ya. Ya., Shynkarenko V. V. (2014)
Okhrimenko O. B. - Variation of optical parameters of multilayer structures with thin silicon layers at laser annealing (2014)
Isaenko O. Iu. - Generation and enhancement of SRS sub-nanosecond pulses in self-focusing organic substances, Ivanisik А. І., Korotkov P. A., Ponezha G. V. (2014)
Lysiuk V. O. - Modification of optical properties and structure of thin films for enhancing absorption (2014)
Сербан Ф. І. - Федералізація чи децентралізація. Виклики часу (2015)
Онищенко О. С. - Способи відшкодування моральної шкоди (2015)
Виноградова Г. В. - Житло для внутрішньо переміщених осіб у системі житлового фонду спеціального приміщення (2015)
Матчук С. В. - Особливості правового режиму земель лісового фонду (2015)
Звоненко О. О. - Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 288 КК України (2015)
Кузнецов В. В. - Окремі питання відмежування залишення в небезпеці від ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (2015)
Мельниченко В. Л. - Предмет злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (2015)
Олєйнічук О. М. - Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст.175 КК України (2015)
Ольховенко О. І. - Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 385 КК України (2015)
Орлов Ю. В. - Безпосередній об’єкт злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2015)
Савенкова Т. Г. - Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 238 КК України (2015)
Cервецький І. В. - Сутність та значення позбавлення волі на певний строк як виду покарання, Горюн А. А. (2015)
Фітьковський С. М. - Історичний розвиток кримінальної відповідальності за вбивство двох або більше осіб (2015)
Сокол О. О. - Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який ухиляється від сплати аліментів (2015)
Панов М. І. - Наука кримінального права і проблема її міждисциплінарних зв’язків, Анісімов Г. М. (2015)
Рапаєва М. В. - Особливості впливу глобальної економічної кризи на суїцидальну поведінку населення (2015)
Привітання з ювілеєм Харь Інну Олексіївну (2015)
Котенко О. Г. - Рентгеноэндоваскулярная эмболизация ветвей воротной вены при подготовке больных к обширной резекции печени, Кондратюк В. А., Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Гусев А. В., Попов А. О., Григорян М. С. (2015)
Копчак В. М. - Хірургічне лікування пухлин лівого анатомічного сегмента підшлункової залози, Ткачук О. С., Копчак К. В., Дувалко О. В., Хомяк І. В., Перерва Л. О., Квасівка О. О., Андронік С. В., Шевколенко Г. Г., Ханенко В. В., Романів Я. В., Гребінь Р. М. (2015)
Криворучко І. А. - Динаміка змін прозапальних і протизапальних цитокінів, а також деяких показників системи пероксидації крові у хворих за різних типів псевдокіст підшлункової залози, Гончарова Н. М., Андреєщев С. А., Яворська Т. П. (2015)
Стасенко А. А. - Иммунологические факторы врожденного иммунитета у пациентов при гепатоцеллюлярной карциноме больших размеров, Котенко О. Г., Гриненко А. В., Коршак А. А., Остапишен А. Н. (2015)
Щепотін І. Б. - Результати хірургічного лікування хворих з приводу метастатичного колоректального раку з синхронним ураженням печінки, Колеснік О. О., Бурлака А. А., Лукашенко А. В., Приймак В. В. (2015)
Малик С. В. - Тактика лікування кровотечі з верхніх відділів травного каналу за умов ендоскопічного моніторинг, Лавренко Д. О., Подлєсний В. І. (2015)
Гаджиев Дж. Н. - Влияние оперативного вмешательства на динамику показателей иммунитета при остром гастродуоденальном кровотечении, Сушков С. В., Аллахвердиев В. А., Гаджиев Н. Дж. (2015)
Лупальцов В. І. - Шляхи поліпшення результатів лікування перитоніту на сучасному етапі, Ягнюк А. І. (2015)
Іоффе О. Ю. - Клініко–експериментальне обґрунтування інтраабдомінальної пластики з приводу пупкових гриж, Швець І. М., Тарасюк Т. В., Стеценко О. П., Цюра Ю. П. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Деформация стенок левого желудочка у больных при стенозе клапана аорты (2015)
Ткачук О. Л. - Застосування великої підшкірної вени як матеріалу для дистального шунтування за критичної ішемії тканин нижньої кінцівки, Гудз О. І. (2015)
Зюбрицький М. М. - Ампутація чи екзартикуляція пальців у хворих з приводу синдрому діабетичної стопи, Козак І. О., Стришка Р. Є., Нікітіна Н. М. (2015)
Скобська О. Є. - Об’єктивізація вестибулярних розладів у потерпілих при струсі головного мозку у гострому періоді, Каджая Н. В., Андрєєв О. А., Потапов Е. В. (2015)
Мельник В. О. - Модифіковане хірургічне лікування хворих з приводу первинної відкритокутової глаукоми (2015)
Товкай О. А. - Кістозні новоутворення надниркових залоз та особливості їх хірургічного лікування (2015)
Щукин Д. В. - Доступ к супрадиафрагмальной части нижней полой вены через диафрагму со стороны брюшной полости без вскрытия перикарда у больных, оперированных по поводу почечноклеточного рака, Лесовой В. Н., Гарагатый И. А., Поляков Н. Н., Хареба Г. Г. (2015)
Заруцький Я. Л. - Хірургічне лікування постраждалих з приводу пошкодження селезінки при закритій поєднаній абдомінальній травмі, Коваленко В. М. (2015)
Коваленко А. О. - Застосування термометрії для визначення глибини опіків шкіри (2015)
Борота А. В. - Дивертикулярная болезнь толстой кишки: диагностика, хирургическая тактика, Кухто А. П., Базиян–Кухто Н. К. (2015)
Кустрьо В. І. - Профілактика параколостомних ускладнень при лікуванні хворих з приводу гострої обтураційної непрохідності кишечнику, Лангазо О. В. (2015)
Севергин В. Е. - Применение видеоторакоскопического электросварочного плевродеза в лечении метастатического плеврита, Шипулин П. П., Кирилюк А. А., Тронина Е. Ю. (2015)
Арсенюк В. В. - Рецидивна кровотеча з дивертикула Меккеля, Мінчеков Ю. В., Гринів О. В., Васильянов Д. С., Войтенко І. І., Арсенюк Т. Л. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського