Попович В. В. - Культурфітоценози згаслих териконів львівсько-волинського вугільного басейну (2014)
Тацій Р. М. - Двоточкові задачі, що виникають при визначенні теплообміну в багатошаровій нескінченній плиті, Пазен О. Ю. (2014)
Костенко Т. В. - Подготовка угольных шахт к локализации прорывов воды в выработки, Лысенко Н. А., Костенко В. К. (2014)
Станіславчук О. В. - Основні напрямки праце-охоронної політики України в умовах інтеграції в ЄС (2014)
Антошків Ю. М. - Самостійні заняття атлетичними видами спорту у фізичному вихованні курсантів і студентів ЛДУБЖД (2014)
Жезло Н. В. - Пустощі дітей з вогнем як соціально-педагогічна проблема, Хлевной О. В., Ємельяненко С. О. (2014)
Лабач М. М. - Формування національної ідентичності як першочергове завдання сучасної вищої школи (2014)
Повстин О. В. - Інтеграція знань як один з дидактичних принципів сучасної освіти (2014)
Скіба Н. Я. - Ролі та функції викладача іноземної мови за професійним спрямуванням (2014)
Бартіш В. - Рекурсивний аналог трикрокового методу Ньютона (2013)
Жук М. - Математичні аспекти розв’язування задачі про деформування пружно закріпленої пластини методом Канторовича, Кіндибалюк А., Щербина Н. (2013)
Попович В. - Дослідження ефективності застосування варіантів методу послідовних наближень на прикладі стаціонарної задачі теплопровідності для порожнистої кулі, Вовк О. (2013)
Стосик Н. - Про чисельне розв’язування задач нестаціонарної теплопровідності в тривимірних необмежених областях, Хапко Р. (2013)
Шахно С. - Застосування прискореного методу Ньютона та різницевих методів до розв’язування задачі пошуку періодичних режимів у нелінійних динамічних системах, Убізський Д., Ярмола Г. (2013)
Дияк І. - Скінченно-граничноелементний оцінювач похибки МСЕ для задач теорії пружності, Ящук Ю. (2013)
Кіндибалюк А. - Модифікований метод Лі-алгебричних апроксимацій для еліптичних рівнянь з неоднорідними крайовими умовами, Притула М. (2013)
Мічута О. - Математичне моделювання впливу хімічної суфозії та неізотермічних умов на фільтраційну консолідацію засолених ґрунтів у тривимірному випадку, Власюк А., Мартинюк П. (2013)
Прядко О. - Задача розподілу кредитних коштів банку з мінімальною величиною ризику з врахуванням потреб позичальників, Цегелик Г. (2013)
Романюк В. - Процедура перетворення мінімаксного розподілу ймовірностей згідно з відстежуванням об’єкта для оцінювання об’єктового фактора зі скінченною множиною його теоретичних значень (2013)
Савула Я. - Комп’ютерне моделювання процесу перенесення ліків у живих тканинах, Турчин Ю., Кіт Н. (2013)
Сибіль Ю. - Задача Неймана для еліптичного рівняння другого порядку в обмеженій області з тонким включенням (2013)
Годич О. - Апроксимація простору станів і дій штучними нейронними мережами в задачах навігації, Кушнір П., Щербина Ю. (2013)
Бартіш М. - Трикроковий ітераційний метод мінімізації функцій з кубічним порядком збіжності, Огородник Н. (2013)
Гарасим Я. - Узагальнення чисельно-аналітичного методу розв’язування двовимірних інтегральних рівнянь теорії потенціалу у випадку складних граничних поверхонь, Остудін Б. (2013)
Квасниця Г. - Аналіз задач про вимушені гармонійні вібрування пружних тіл та побудова надійних апроксимацій МСЕ для їхніх розв’язків, Чабан Ф., Шинкаренко Г. (2013)
Мочурад Л. - Розпаралелення процедур чисельного розв’язування задач плоскої електростатики, які мають абелеві групи симетрій скінченних порядків (2013)
Подлевський Б. - Обчислення точних похідних детермінанта матриці (2013)
Музичук Ю. - Чисельне розв’язування внутрішніх крайових задач для нескінченних систем еліптичних рівнянь (2013)
Гринкевич Н. - Застосування штучної нейронної мережі до розв’язування задачі стоку мілкої води у кінематичному наближенні, Трушевський В., Щербина Н. (2013)
Душкін В.Д. - Математична модель розсіяння плоских хвиль на багатошарових імпедансних структурах (2013)
Коссак О. - Групові операції на еліптичних кривих, Холявка Я. (2013)
Кухарський В. - Модифікований метод залишково-вільних бульбашок для розв’язування задач адвекції-дифузії з великими числами Пекле, Савула Я., Кривень І. (2013)
Мельничин А. - Порівняльний аналіз оптимальних моделей індексу в індексних методах організації файлів баз даних, Цегелик Г. (2013)
Назаренко О. - Специфікація, ідентифікація та розв’язання задачі статичної оптимізації у випадку слабоформалізованих систем, Карпуша М. (2013)
Черняхівський В. - Ізольовані серединні умови та їхні властивості для задачі максимізації побудови простого ланцюга графа (2013)
Фабіан М. П. - Семантика мовного етикету: новий підхід до її вивчення (2014)
Алієва О. Н. - Семантична структура терміна: роль інваріантного компонента та його потенціал (2014)
Борсук Л. Ф. - Парадигматичні аспекти англомовного терміна банківського бізнесу (2014)
Gaman I. A. - Allgemeine charakteristik der Zooführer (2014)
Герцовська Н. О. - Реалія як лінгвістичне явище (2014)
Глюдзик Ю. В. - Мультикультурна основа поетонімів фентезійного циклу "The Chronicles of Narnia” К. С. Льюїса (на прикладі антропоетонімів) (2014)
Honnerová B. - Professional Community, Language Culture and Standarts (2014)
Дакаленко О. В. - А. Грифиус – "Критик самого себя" в сонете "Andreas gryphius uber seine sonntags – und freitagssonette" для отображения влияния программного манифеста М. Опица "Книга о немецкой поэзии" на конкретную практику стиха (2014)
Дерік І. М. - Антропоцентричний вимір перекладу поетичних творів (на матеріалі російських і українських перекладів поезії Р. Кіплінґа "If”) (2014)
Дудок Р. І. - Контрастема як композиційно-стилістичний принцип розгортання художнього тексту, Гриня Н. О. (2014)
Duruttyová M. - Coherence in Translated Discourse and Interference in Translation, Mudrák B. (2014)
Есенова Е. Й. - Запозичена та інтернаціональна лексика: теоретичні аспекти проблеми (2014)
Жук В. А. - Структурно-семантические особенности словосочетаний с инфинитивом (2014)
Кішко О. В. - Реалізація теми "Насилля" в романах Раймонда Чандлера (2014)
Кубічка Д. В. - Структурні, семантичні та функціональні особливості сленгізмів та оказіоналізмів у кіносценаріях "Рейчел виходить заміж" та "Секс і місто" (2014)
Ladtschenko M. - Wortbildungsprozesse in der Deutschen Onomatopöie (2014)
Lacková M. - Distribution of Interlinguistic Homonyms in Chosen Semantic Fields (2014)
Litak A. M. - Target Language Transformations in the Translation of "The lord of the rings” by J. R. R. Tolkien (2014)
Марина Д. О. - Мірча Еліаде й Микола Йорга – Юність проти Титана (2014)
Мельник М. Є. - Кінотекст як особливий вид дискурсу (2014)
Мигалець О. І. - Конфлікт, його сутність, основні функції та стан дослідження у сучасному мовознавстві (2014)
Неклесова В. Ю. - Інтернет-простір України: ситуаційне дослідження Google zeitgeist 2012 (2014)
Онищак Г. В. - Добро та Зло як предмет наукового дослідження (2014)
Островська О. М. - Кореляція категорії оцінки з іншими категоріями художнього тексту, Поплавська Л. Л. (2014)
Присяжнюк О. Я. - До питання про гендер як новий вектор у лінгвістиці (2014)
Решетар О. В. - Біблеїзми у фразеологічній картині світу (2014)
Rohach L. V. - Some Aspects of English Computer Terminology Translation (2014)
Сидоренко О. А. - Функціонально-семантичні особливості складних суспільно-політичних термінів (2014)
Скорик А. О. - Специфіка функціональності антропонімів у німецькому художньому тексті (2014)
Сливка Н. Т. - Роль універсального та національно-специфічного у створенні мовної картини світу (2014)
Сорока Т. В. - Семантика найбільш багатозначних англійських aксіономенів (2014)
Станко Д. В. - Толерантність у сучасному англомовному політичному дискурсі (2014)
Токарь Є. В. - Особливості семантики лексичних одиниць Attitude та Ставлення в англійській та українській мовах (2014)
Томенюк О. С. - The Metaphoric Profilization of the Concept "Power” (2014)
Zwjak L. - Konversion als Zusätzliche Wortbildungsart der Grenzpolizeilichen Lexik in der Deutschen Sprache (2014)
Чайковська О. Ю. - Особливості сучасного медіатексту (2014)
Chendey N. - Metaphor and Cognitive Equivalence in Translation (2014)
Černý M. - Empatie a Dŭvěra: Cesta k Zeefektivnění Komunikace mezi Lékařem a Pacientem (2014)
Чолос І. - Характеристика фонетико-фонологічної структури середньобаварської говірки Закарпаття (2014)
Швед Е. В. - Біля витоків давньокитайської лінгвістичної традиції, Дацьо О. Г. (2014)
Шевченко М. Ю. - Специфіка функціональності евфемізмів у політичному дискурсі англійської мови, Скорик А. О. (2014)
Штефанюк Н. С. - Основні положення теорії диференціальних емоцій К. Ізарда (2014)
Козак Т. Б. - Die Rolle der Mündlichen Sprachkompetenz in Einem Kommunikativen Deutschunterricht (2014)
Мишко С. А. - Письмовий переклад у процесі викладання іноземних мов (2014)
Писанчин Р. Б. - Використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення іноземних мов (2014)
Bikkyova A. - The Importance of Allusions to Edgar Allan Poe’s Annabel Lee in Vladimir Nabokov’s Lolita (2014)
Filipová P. - Black Masculinity vs Jewish Masculinity in Malamud’s and Bellow’s Works (2014)
Фабіан М. П. - Ще одна фундаментальна праця професора Лизанця П. М. A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára (Словник угорських говорів Закарпаття (т.І.) I kötet, A-K: Kárpáti Kiadó. – Ungvár, 2012. – 524 c. (Főszerkesztő Lizanec Péter, szerkesztő Horváth Katalin). A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára (Словник угорських говорів Закарпаття (т.ІI.) II kötet, L-Zs: Kárpáti Kiadó. – Ungvár, 2013. – 436 c. (Főszerkesztő Lizanec Péter, szerkesztő Horváth Katalin) (2014)
Алієва-Барановська В. М. - Другий Цивільний кодекс СРСР (2015)
Бабич А. А. - Повідомлення військовослужбовця про підозру (2015)
Баганець О. В. - Поняття й значення предмета доказування у кримінальних провадженнях про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2015)
Бишевець О. В. - Тактико-психологічні засади пред’явлення для впізнання (2015)
Бурма С. К. - Інститут дружнього врегулювання у доктрині міжнародного права (2015)
Василенко В. М. - Реалізація принципу "єдиного вікна" у здійсненні контролю за переміщенням окремих видів товарів через митний кордон України (2015)
Волошенюк О. В. - Правовий менталітет як складова суспільної правосвідомості (2015)
Гнап Д. Д. - Суб’єкти звернення до адміністративного суду (2015)
Головко Б. Г. - Соціальна структура скандинавського суспільства у VIII–XI ст.ст. (2015)
Гончаренко І. Б. - Правове забезпечення здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності в Україні (2015)
Гречко О. О. - Принцип збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх особливостей та традицій: проблеми теорії та практики (2015)
Гуменюк Ю. І. - Щодо можливості використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як підстави для затримання людини відповідно до ст.208 КПК України (2015)
Данильченко Ю. Б. - Общая характеристика социально-правового обеспечения работников прокуратуры Украины (2015)
Денисова Г. О. - Адміністративна послуга з ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном як елемент адміністративного процесу (2015)
Дроздов О. М. - Наукові підходи щодо перспектив перегляду у екстраординарних судових провадженнях окремих судових рішень, ухвалених у заочному кримінальному провадженні (2015)
Жернаков М. В. - Реформування податкової системи: вихідні орієнтири (2015)
Жук М. O. - Зacaди вepхoвeнcтвa пpaвa у нoвoму Зaкoнi Укpaїни "Пpo пpoкуpaтуpу" (2015)
Зозуля І. В. - Оптимізація структури МВС України як елемент його реформування (2015)
Золотарьова М. К. - Щодо окремих питань застосування дискреційних повноважень посадовими особами органів Державної фіскальної служби України (2015)
Кислий А. М. - Тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням вибухових пристроїв, Денисенко М. М. (2015)
Кісель В. Й. - Трансформація концепцій про сутність права власності (2015)
Кобелька Д. М. - Класифікація видів правопорушень у фінансовій сфері (2015)
Козак О. В. - Визначення матеріальної шкоди злочинного посягання за ознаками суб’єктивної сторони (2015)
Комзюк М. А. - Оскарження до адміністративного суду застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян (2015)
Кравченко О. Є. - Форми діяльності прокурора із здійснення нагляду під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2015)
Кузьменко О. П. - Використання матеріалів ОРД для застосування запобіжних заходів в ході розслідування масових заворушень: проблемні питання (2015)
Куриленко Д. В. - Ревізор та перевіряючий У змагальному кримінальному судочинстві України (2015)
Максимова Л. О. - Юридична відповідальність сторони обвинувачення у кримінальному провадженні (2015)
Михайлова Ю. О. - Організація ефективної комунікації як ключового елементу підвищення авторитету працівників міліції (поліції) та налагодження взаємодії з населенням (2015)
Момотенко Т. Д. - Виникнення, становлення та поширення організованої злочинності в Україні: історичний огляд (2015)
Назаренко В. В. - Проблеми правового регулювання використання інженерно-технічних та спеціальних засобів охорони виправних колоній (2015)
Нікітенко Л. О. - Особливості об’єкта конституційного права на підприємницьку діяльність (2015)
Ніколаєнко Н. О. - Еволюція прав дітей з обмеженими можливостями (2015)
Огниста І. Я. - Правові підстави виникнення прав інвестора пайового фонду (2015)
Олійник К. М. - Укладення трудового договору як чинник реалізації соціального діалогу (2015)
Опанасенко О. В. - Обов’язки орендодавця у відносинах оренди (2015)
Остапенко Т. А. - Зміст адміністративних правовідносин за участю представників самоврядних професій (2015)
Перетятько А. Ю. - Інституційно-правове забезпечення дорожнього будівництва та управління дорогами загального користування в УРСР та незалежній Україні (2015)
Перунова О. М. - Деякі аспекти документування у процесуальній формі цивільного судочинства (2015)
Плашовецький О. А. - Поняття та значення похилого віку потерпілого в кримінальному праві (2015)
Погорецький М. М. - Кримінальні процесуальні гарантії адвокатської таємниці за законодавством ФРН та Франції (2015)
Проневич О. С. - Інститут спеціалізованої антикорупційної прокуратури в європейській державно-правовій традиції (2015)
Решетнік А. Р. - Деякі особливості механізму адміністративно-правового регулювання діяльності державного службовця в судовій установі (2015)
Роботинська В. О. - Поняття та сутність "гласність цивільного процесу" (2015)
Романюк П. В. - Історичні передумови виникнення та розвитку теорій народного представництва (2015)
Сапейко Л. В. - Проблематика участі в цивільному судочинстві народних засідателів (2015)
Словська І. Є. - Сучасні моделі конституціоналізму (2015)
Старинський М. В. - Принцип системності правового регулювання як основоположний принцип ефективного правового регулювання валютних відносин (2015)
Тітов Є. Б. - Міжнародні механізми контролю у сфері боротьби з катуваннями та іншими формами негуманного поводження (2015)
Ткач О. В. - Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканності приватного життя (2015)
Трофимовська Ю. В. - Теоретичні проблеми відмінності матеріальної відповідальності за трудовим правом від майнової відповідальності за цивільним правом України (2015)
Фаринник В. І. - Підстави та процесуальний порядок застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (2015)
Хорошун О. В. - Кримінально-правова характеристика осіб, засуджених до покарання у виді довічного позбавлення волі (2015)
Царенко О. М. - Щодо зарахування до вислуги років військовослужбовцям Державної прикордонної служби України періоду навчання у цивільному вищому навчальному закладі (2015)
Чиркін А. С. - Аналіз системи місцевого самоврядування Угорщини в світлі положень Європейської Хартії місцевого самоврядування (2015)
Шаповал О. В. - Щодо визначення поняття й сутності криміналістичного забезпечення розслідування злочинів (2015)
Швець В. Д. - Правове регулювання діяльності суб’єктів землекористування (2015)
Шендрик В. В. - Кримінально-правова характеристика сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією як одна із підвалин протидії злочинності (2015)
Шімон І. П. - Демократична революція в Румунії 1989 р.: передумови, зміст, особливості (2015)
Шульга А. О. - Щодо сутності сторін обвинувачення та захисту в кримінальному процесі України: морально-правовий аспект (2015)
Юнін О. С. - Окремі аспекти реформування ОВС України (2015)
Глущенко В. А. - Структура лінгвістичного методу:гомогенні та гетерогенні концепції (2014)
Біскуб І. П. - Лінгвістична категоризація: від Аристотеля до IMAL(isolating-monocategorial-associational languagge) (2014)
Andreichuk N. I. - Cultural semiotics: towards the notion of cultural semiosis (2014)
Колесник О. С. - Концепт-міфологема у дзеркалі мови (2014)
Семенюк А. А. - Інформативний аспект сімейного дискурсу, Хникіна О. О. (2014)
Sokolova V. I. - Discourse category of "involvment” in academic discourse in the context of its representation of gramatical catygory of modality (2014)
Соколовская С. В. - Языковая личность политического дискурса: на материале дискурса Девида Кемерона (2014)
Ведута В. В. - Мовна репрезентація модальних відносин у ситуаціях "порушення норм етики" в сучасному англомовному дискурсі: семантико-когнітивний аспект (2014)
Бондар О. Ю. - Визначення поняття та категоризація діалогічного дискурсу у лінгвістиці (2014)
Kukharenka N. S. - English and Bielorussian metaphors in economic discourse (2014)
Торговець Ю. І. - Метафора як засіб ємоційної аргументації у текстах сучасного американського соціально-політичного есе (2014)
Поліщук Н. П. - Комунікативна функція тексту в теорії мовленнєвого впливу (2014)
Галуцьких І. А. - Специфіка текстового кодування хворого тіла в поетиці англійського постмодернізму (концепткальний аналіз) 62-69 (2014)
Олімська А. К. - Типи синтаксичних відносин і засоби їх реалізації у синтаксичному просторі англомовної поетичної драми (2014)
Ліпатов В. М. - Еліптичні речення в англійській та українській мовах, Гладуш Н. Ф. (2014)
Вольницька Д. О. - Структурні особливості іменної фрази в сучасній англійській мові (2014)
Юркова К. О. - Комунікативно-прагматичні відносини риторичних питань в англомовному віршованому мовленні (2014)
Ветров А. И. - Особенности речевого акта угрозы в ранненовоанглийском языке и его реализация в в художественном (на материале трагедий В. Шекспира) (2014)
Зізінська А. П. - Реквестивні мовленнєві акти у середньоанглійскій мові (2014)
Гродський І. Я. - Мовні засоби вираження прохання в англійських лицарских романах XII–XV СТ. (2014)
Залізнюк І. В. - Розвиток німецької мови у ранньоновонімецький період (2014)
Іваницька М. Л. - Роль літературного редактора в контексті українсько-німецького перекладу (2014)
Kozachuk A. M. - Text styly trasforming in the process of translation (2014)
Цапро Г. Ю. - Мінімальні реакції-відповіді в англомовному телевізійному інтерв’ю: гендерний аспект (2014)
Князян А. Т. - Гендерные стереотипы муржской и женской глупости в английских бытовых анекдотах (2014)
Сегал А. Л. - Візуальні компоненті в рекламно-інформаційному колажі як креолізованому утворенні (2014)
Ткаченко І. А. - лінгвостилістичні засоби вираження наративної маски у романі Дж. Барнса "Іісторія світу в 10 ½ розділах" (2014)
Юзькова І. В. - Oxford text archive: досвід обробки корпусних данних (2014)
Гальчук О. В. - "Ефект Мідаса", або до естетичної проблемтики української лірики високого модернізму (2014)
Вишницька Ю. В. - Індивідуально-авторські варіанти міфосценарію ініціації в текстових просторах Володимира Дрозда (2014)
Содержание (2014)
Абрамов В. А. - Усовершенствование режимов очистки судового тепло-энергетического оборудования от эксплуатационных отложений (2014)
Козьминых Н. А. - Определение и использование показа-телей надежности судовой холодильной установки в процессе эксплуатации, Василец Д. И. (2014)
Небеснов В. В. - Відновлення деталей технічних засобів у суднових умовах електрохімічним методом (2014)
Чепалис И. В. - Поторное сжижение газов как метод стабилизации давления в грузовых танках метановозов, Козьминых Н. А. (2014)
Кирис А. В. - Анализ условий морской перевозки зерновых грузов, Козьминых Г. В. (2014)
Донской В. Г. - Эффективность системы контроля, защиты и резерви-рования судовых энергетических установок (2014)
Заблоцкий Ю. В. - Исследование влияния сернистых топлив на рабочий процесс и техническое состояние судовых среднеоборотных дизелей, Мацкевич Д. В. (2014)
Сагин С. В. - Исследование корреляционной взаимосвязи жидко-кристаллических свойств граничных смазочных слоев и реологических характеристик моторных масел судовых дизелей (2014)
Журавлёв Ю. И. - Модель процесса упрочнения поверхностей сопряжений "вал-втулка" поверхностным пластическим деформированием (2014)
Тымкив А. В. - Мониторинг процесса изнашивания судовой энергетической установки, Денисов В. Г. (2014)
Бондаренко А. В. - Моделирование образования продуктов сгорания газообразного углеводородного топлива (2014)
Демидова Н. П. - Сравнение методов обессоливания воды (2014)
Солодовников В. Г. - Использование в судовых дизелях топлив различного фракционного и структурного состава (2014)
Ерыганов А. В. - Обоснование диагностирования состояния цилиндро-поршневой группы по параметрам процесса сжатия, Финенко К. В. (2014)
Никольский В. В. - Организация обмена данными между судовыми информационными системами, Цюпко Ю. М., Казаков И. И. (2014)
Половинка Э. М. - Программмный комплекс для гармонического анализа метрологических характеристик комбинированного датчика давления топлива, Яковенко А. Ю. (2014)
Половинка Э. М. - Диагностика форсунок судовых дизелей в условиях эксплуатации, Яковенко А. Ю. (2014)
Парменова Д. Г. - Определяющие факторы при проведении оценки риска (2014)
Приходько Е. А. - Перспективы применения математического моде-лирования для построения прогнозов риска в производственной среде (2014)
Ходарина К. В. - Разработка модели автоматической системы управ-ления теплоощущением человека (2014)
Князь И. А. - Поляризационная селекция эхо-сигналов морских объек-тов на фоне гидрометеорологических помех (2014)
Голиков В. В. - Определение ледопроходимости судов для плавания в неарктических морях, Костенко П. А., Мазур О. Н. Сафин И. В. (2014)
Приходько К. О. - Здоровье и безопасность труда – основное право человека. Условия труда и продвижение здорового образа жизни, Шевченко О. И., Роман Г. Г. (2014)
Рефераты (2014)
Содержание (2014)
Кардашев Д.Л. - Радіальна вібрація компресійних поршне-вих кілець суднових малообертових дизелів, Артеменко О.С. (2014)
Донской В. Г. - Критерии оптимизации объемов централи-зованного контроля судовых энергетических установок, Ивановский В.Г. (2014)
Журавлев Ю.И. - Прогнозирование износа сопряжений "вал-втулка" (2014)
Ходарина К.В. - Системы обитаемости как фактор экологической безопасности речных и морских судов (2014)
Князь И.А. - Влияние выпадающих осадков на радиолокационное обнаружение морских объектов судовыми некогерентными двухканальными РЛС (2014)
Никольский В.В. - Мониторинг судовой холодильной техники с использованием программируемых логических контроллеров (ПЛК), Очеретяный Ю.А., Танасийчук М.И. (2014)
Бойко П.А. - Система планирования и управления безопасностью СПГ танкера (2014)
Голиков В.В. - Особенности торможения судна с винто-рулевыми колонками в битых льдах неарктического моря, Костенко П.А., Демченко Н.М. (2014)
Бондарь С.А. - Характеристика и последствия неравномерности нагрузки по цилиндрам при изменении системы технического обслуживания двигателя (2014)
Заблоцкий Ю.В. - Исследование эксплуатационных характеристик судовых среднеоборотных дизелей при их работе на различных топливах, Сагин С.В. (2014)
Печенюк А.В. - О повышении эффективности пропульсивного комплекса путем совершенствования формы носовой оконечности судна (2014)
Лысый А. А. - Зависимость ледовых проводок от факторов внешней среды (2014)
Половинка Э.М. - Процесс впрыскивания ГСВТ на режимах автономного использования аккумулятторного блока, Мартынов С.В. (2014)
Богач В.М. - Исследование процесса маслоподачи двухрядной системой "Puls" без аккумулирования давления масла, Шебанов А.Н. (2014)
Шебанов А.Н. - Методика оценки погрешностей результатов измерений показателей работы системы смазывания судового дизеля (2014)
Солодовников В.Г. - Применение двухступенчатой обработки топлива для улучшения рабочих Параметров и эксплуатационных характеристик судового дизеля (2014)
Гарагуля Б.А. - Повышение эффективности эксплуатации мощных судовых паровых турбин (2014)
Кирис В.А. - Тенденции повышения энергоэффективности транспорта (2014)
Касилов Ю.И. - Источники загрязнения морской среды при добычи железомарганцевых конкреций, Коштаков В.Д. (2014)
О.А Лепський О. А. - Підвищення енергетичної ефективності суднових холодильних установок, О.А. Онищенко. (2014)
Ольшамовский В.С. - Пути снижения энергопот-ребленния холодильным оборудованием, Колиев И.Д., Гоголь Н.И. (2014)
Апчел В.Н. - Повышение долговечности головок поршней судовых дизелей путем упрочнения плазменной наплавкой при ремонте, Слободянюк И.М., Молодцов Н.С. (2014)
Шевченко О.И. - Целебные свойства омагниченной воды (2014)
Рефераты (2014)
Титул, зміст (2013)
Ададуров В. В. - Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника) (2013)
Котляр М. Ф. - Феномен удільної роздробленості Русі (повернення до проблеми) (2013)
Сас П. М. - Укладення Хотинського мирного договору 1621 р. (2013)
Турченко Ф. Г. - Михайло Грушевський vs. Микола Міхновський (дискусія сучасників: погляд через сторіччя) (2013)
Пархоменко В. А. - Листопадове повстання 1918 р. у Галичині в мемуарній літературі (2013)
Архірейський Д. В. - Протидія радянських митників контрабанді наприкінці 1920-х – у 1930-х рр. (2013)
Зеркаль М. М. - Освіта національних меншин України (1990–2000-ні рр.) (2013)
Горенко О. М. - Еволюція марксистської теоретичної традиції як об’єкт інтелектуальної історії (2013)
Горак В. С. - Григор’євський повстанський рух (серпень 1918 – серпень 1919 рр.): питання історіографії (2013)
Скржинська М. В. - Листування в античних державах Північного Причорномор’я (2013)
Боряк О. О. - Дзюба О. Приватне життя козацької старшини ХVІІІ століття (на матеріалах епістолярної спадщини) (2013)
Шандра В. С. - Горбачов В. Міська реформа 1870 року в Україні (2013)
Чухліб Т. В. - Щербатюк В. Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 років: українська історіографія (2013)
Турченко Ф. Г. - Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси (2013)
Ясь О. В. - Андрєєв В. Віктор Петров: Нариси інтелектуальної біографії вченого (2013)
Кононенко В. П. - Міжнародна наукова конференція "Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів" (2013)
Стасюк О. Й. - Міжнародна наукова конференція "Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи" (2013)
Любченко В. Б. - III Історичні читання пам’яті професора В.Г.Сарбея ""Довге” ХІХ століття в Україні: питання національної модернізації" (2013)
Гуржій О. І. - До 75-річчя доктора історичних наук, професора М.І.Бушина, Лазуренко В. М. (2013)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2013)
Contents (2013)
Титул, зміст (2013)
Плохій С. М. - Якої історії потребує сучасна Україна? (2013)
Пиріг Р. Я. - Німецько-австрійська окупація України 1918 р.: до питання про термінологічну визначеність (2013)
Любовець О. М. - Політична опора гетьманату П.Скоропадського (2013)
Лупандін О. І. - Східний вектор зовнішньої політики Української Держави (2013)
Верстюк В. Ф. - Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського (2013)
Папакін Г. В. - Перша світова війна в рефлексії П.Скоропадського (за матеріалами приватного листування) (2013)
Ричка В. М. - Спадщина Володимира Мономаха (2013)
Романюк Н. Й. - Роль підприємництва в розвитку аграрного сектору економіки Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Ткаченко І. В. - Дописи в тижневику "Село" (1909–1911 рр.) як джерело розповсюдження ідей українства (2013)
Корновенко С. В. - Участь В.Колокольцева в розробці проекту аграрної реформи денікінського уряду (2013)
Марінченко О. О. - Демографічний вимір поразки 1941 р.: масштаби втрат РСЧА військовополоненими на території України (2013)
Захарчук О. М. - Польське питання в дипломатії Наполеона Бонапарта: нові підходи до висвітлення проблеми у сучасній російській історіографії (2013)
Примаченко Я. Л. - Українська художня інтеліґенція 1920-х рр. як історіографічне явище: проблеми методології дослідження (2013)
Жарких М. І. - Історичний атлас України: найдавніше минуле. Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава), Галушка А. А. (2013)
Щербак В. О. - Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. – Т.1 (1648–1649 рр.) (2013)
Завальнюк О. М. - Нариси історії Української революції 1917–1921 років: У 2 кн. – Кн.2 (2013)
Головко В. В. - Хрестоматія Голодомору: Джерела з історії голоду 1932–1933 рр. в Україні (2013)
Рожкова Л. І. - Інакодумство на Сумщині: Збірник документів та матеріалів (1955–1990 роки). – Т.1 (2013)
Хоменко Н. М. - Круглий стіл "Академік В.І.Вернадський – людина, вчений, політик, публіцист" (2013)
Лаас Н. О. - Міжнародний семінар із розробки дослідницьких проектів в інституті славістичних, східноєвропейських та євразійських студій Каліфорнійського університету (Берклі, США) (2013)
Денисова Т. Н. - Романцов Володимир Омелянович, Колоколова Н. К., Кульчицький С. В. (2013)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2013)
Сontents (2013)
Титул, зміст (2013)
Маґочій П. Р. - Конструювання чи деконструкція: як повинна виглядати "майбутня історія України"? (2013)
Даниленко В. М. - Державницька діяльність В.Чорновола (1990–1999 рр.), Деревінський В. Ф. (2013)
Кузьменко Ю. В. - Партійно-радянська номенклатура в умовах суверенізації УРСР (березень 1990 – серпень 1991 рр.) (2013)
Шульга Т. С. - Українська націонал-демократія та кримське питання в першій половині 1990-х рр.: на роздоріжжі між raison d’état і демократичним ідеалом (2013)
Падалка С. С. - Зміни у чисельності, економічній поведінці, потребах та цінностях селян України (1990–2000-ні рр.) (2013)
Ковпак Л. В. - Екологічні проблеми в діяльності українських громадських організацій (2013)
Горобець В. М. - "Чорна рада" 1663 р.: подія та її соціополітичний контекст (2013)
Іваненко О. А. - Зв’язки вчених Новоросійського університету із зарубіжними науковими центрами (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Гребень Є. О. - Заходи окупаційної влади у соціальній сфері на території Білорусі (1941–1944 рр.) (2013)
Арістов В. Ю. - Літописний звід: історія терміна та еволюція поняття (2013)
Борчук С. М. - "Радянська енциклопедія історії України" – перша історична енциклопедія в УРСР (2013)
Осіпян О. Л. - Плохій С. Козацький міф: Історія та націєтворення в епоху імперій (2013)
Білоус Н. О. - Петришак Б. "Лицар пера і каламаря" – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583–1639 рр.) (2013)
Шандра В. С. - Коник О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906–1917 рр.) (2013)
Дмитрієнко М. Ф. - Палієнко М. Теофіл Горникевич та українські архівні колекції у Відні, Іщенко Я. О. (2013)
Ясь О. В. - Міжнародна наукова конференція "Світло й тіні українського радянського історієписання" та круглий стіл "Викладання больових точок історії України ХХ ст. у школах" (2013)
Литвин М. Р. - III наукові читання імені академіка Я.Ісаєвича, Середа О. В. (2013)
Морозова О. С. - Міжнародна наукова конференція "Історія України ХХ ст. у висвітленні сучасної закордонної історіографії" (2013)
Реєнт О. П. - До 70-річчя доктора історичних наук, професора П.В.Доброва (2013)
Боряк Г. В. - Сохань Павло Степанович, Віднянський С. В., Даниленко В. М., Маврін О. О., Павленко В.В. (2013)
Герасименко О. В. - Шевченко Віктор Миколайович, Корновенко С. В. (2013)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2013)
Contents (2013)
Титул, зміст (2013)
Верменич Я. В. - Локально-регіональні рівні вітчизняного наративу (2013)
Ричка В. М. - Anni Mundi: народження християнської країни (2013)
Ульяновський В. І. - "Видубицька історія" про хрещення киян крізь призму посвяти давнього собору (2013)
Шевченко Н. О. - Християнські старожитності давнього Києва в науковій спадщині М.Максимовича (2013)
Паславський І. В. - Галицький єпископ Петро – ставленик і дипломат Данила Романовича (2013)
Гулевич В. П. - "Київська трагедія" 1482 р.: міфи й факти (2013)
Усенко П. Г. - Життєвий подвиг Зиґмунта Сераковського (до 150-річчя повстання 1863 р.) (2013)
Шевченко В. М. - Реформи 1860–1890-х рр. у Російській імперії: сучасне трактування (2013)
Водотика Т. С. - Міграційні й модернізаційні процеси в містах Наддніпрянської України за даними першого загального перепису Російської імперії 1897 р. (2013)
Тимченко Р. В. - Євген Петрушевич – лідер Західноукраїнської Народної Республіки (до 150-річчя з дня народження та 95-річчя з дня утворення ЗУНР) (2013)
Капітан Л. І. - Антирелігійний курс влади щодо римо-католицької церкви у Закарпатті (1945–1955 рр.) (2013)
Осіпян О. Л. - Винайдення престижних предків у контексті світогляду міського патриціату Львова XVII ст.: "перші німці" та "двозначні вірмени" в "Потрійному Львові" Ю.Б.Зиморовича (2013)
Мицик Ю.А. - Про нащадків Богдана Хмельницького на Полтавщині ХVІІІ ст., Тарасенко І. Ю. (2013)
Ясь О. В. - Маґочiй П.-Р. Україна: Історія її земель та народів (2013)
Реєнт О. П. - Із першоджерел. – Вип.1–5 (2013)
Захарчук І. В. - Гриневич В. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 – червень 1941 рр. (2013)
Адамська І. Г. - Міжнародна наукова конференція "Ruthenia divida: цивілізаційні орієнтири та політичні протиріччя козацьких еліт другої половини XVII ст." (2013)
Кононенко В. П. - Науково-практична конференція ""Чорна рада” 1663 р. та "Руїна” Української козацької держави: історіографічні стереотипи і шляхи їх подолання" (2013)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2013)
Наукова література, видана Інститутом історії України НАНУ в 2012 р. (2013)
Contents (2013)
Титул, зміст (2014)
Ніколенко С. - Концепція сталого розвитку у глобальному вимірі як утілення ідеї світової держави, Кушнір Л. (2014)
Колот А. - Глобальні трансформації індивідуалізованого суспільства: розширення можливостей та нові виклики, Кравчук О. (2014)
Крисоватий А. - Методологічний інструментарій новітньої парадигми оподаткування, Сидорович О. (2014)
Лисенко Ю. - Сучасна парадигма інституціональних пасток, Стрижак Г. (2014)
Тарасевич В. - Еволюція влади-власності в общині та племені (2014)
Кричевська Т. - Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття 1. Інститути грошово-кредитного регулювання періоду до створення Федеральної резервної системи (2014)
Савчук В. - Сучасна економічна теорія і цивілізаційні чинники економічного розвитку, Зайцев Ю., Москаленко О. (2014)
Титул, зміст (2013)
Віднянський С. В. - Національні історії в метанаративі процесу ґлобалізації: з європейського досвіду, Мартинов А. Ю. (2013)
Кульчицький С. В. - Український Голодомор у контексті сталінської "революції згори" (2013)
Папакін Г. В. - Неопубліковані сталінські директиви листопада 1932 р.: Кремль і "чорна дошка" (2013)
Котляр М. Ф. - До проблеми настання феодальних відносин у східнослов’янському світі (2013)
Ульяновський В. І. - Велика передсмертна молитва князя Іллі Острозького: форми і прояви релігійності та есхатологічні мотиви (2013)
Шандра В. С. - Долання кадрового дефіциту під час ліберальних реформ 1860–1870-х рр.: особливості українських ґуберній Російської імперії (2013)
Гаухман М. В. - "Справа Бейліса" (1911–1913 рр.): версії сучасників і причини фабрикації (до сторіччя судового процесу) (2013)
Вялова Ю. В. - До характеристики українознавчої спадщини Л.Василевського (1870–1936 рр.) (2013)
Пилявець Ю. Г. - Виправно-трудові табори та колонії на території УРСР в умовах голоду 1946–1947 рр., Пилявець Р. І. (2013)
Годлевська В. Ю. - Модернізація системи соціального забезпечення в Іспанії в період консолідації демократичного режиму (1980–1990-ті рр.) (2013)
Петрова Ю. І. - Київський список "Подорожі патріарха Макарія" (2013)
Мицик Ю. А. - До історії родини Максима Кривоноса, Таїрова-Яковлева Т. Ґ. (2013)
Гончар О. Т. - Штрихи до біографії Миколи Костомарова та його родини, Зоць Т. М. (2013)
Пиріг Р. Я. - Україна ХІХ – початку ХХІ ст.: цивілізаційний контекст пізнання. – Кн.II (2013)
Рубльов О. С. - Парахіна М. Основні засади "теорії боротьби двох культур": проблеми російсько-українського минулого і сучасність (2013)
Гуржій О. І. - Робак І., Савчук З. Валентин Отамановський – революціонер, вчений, організатор науки (2013)
Якубова Л. Д. - VI Міжнародна наукова конференція "Історія сталінізму: Радянські нації та національна політика в 1920–1950-х рр." (2013)
Литвин М. Р. - Всеукраїнська наукова конференція "Волинська трагедія: через історію до порозуміння", Хахула Л. І. (2013)
Склокін В. В. - Міжнародна наукова конференція "Історія історіографії і методологія історії в Польщі та Україні: традиції і сучасність" (2013)
Лаас Н. О. - VІІІ літня школа Європейського товариства історичної економіки (2013)
Шаповал Ю. І. - Левенець Юрій Анатолійович (2013)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2013)
Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі в 2013 р. (2013)
Сontents (2013)
Титул, зміст (2014)
Потульницький В. А. - Щодо дослідницьких пріоритетів у справі створення нового академічного синтезу української історії в контексті історії світової (2014)
Головко О. Б. - Північне Причорномор’я та Приазов’я в політичному й економічному розвитку Русі (ІХ – середина ХІІІ ст.) (2014)
Затилюк Я. В. - Хрещення Русі князем Володимиром: конструювання історичної оповіді та її доповнення православними книжниками XII–XVI ст. (2014)
Ващук Д. П. - Формування правової культури Великого князівства Литовського у другій половині XV – першій третині XVI ст. (2014)
Вирський Д. С. - "Жонатий ксьондз": справа з одруженням Станіслава Оріховського-Роксолана 1551 р. (2014)
Дзюба О. М. - Образ "іншого" в українській мемуарній прозі ХVІІІ ст. (2014)
Шандра В. С. - Соціальні та політичні наслідки для України польського Січневого повстання 1863 р. (2014)
Єфіменко Г. Г. - Історія створення та автентичний зміст "воєнно-політичного союзу" між УСРР та РСФРР (березень – червень 1919 р.) (2014)
Блануца А. В. - Документальний склад книги записів Литовської метрики №49 у контексті дослідження соціально-економічної історії Великого князівства Литовського середини 1560 – початку 1570-х рр. (2014)
Захарчук О. М. - Сучасна українська історіографія про ставлення Наполеона І до південно-західних окраїн Російської імперії в 1812 р. (2014)
Черкас Б. В. - Колодзейчик Д. Кримське ханство й Польсько-Литовська держава: Міжнародна дипломатія на європейській периферії (XV–XVIII ст.) (2014)
Филипович Л. О. - Таранець С. Старообрядництво в Російській імперії (кінець XVII – початок XX ст.) (2014)
Тельвак В. В. - Точек A. Львівське історичне середовище та його внесок у книжково-пресову культуру (1860–1918) (2014)
Гирич І. Б. - Шаповал Ю. Петро Шелест (2014)
Калакура Я. С. - Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія (2014)
Алексієвець Л. М. - Годлевська В. Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982–1996 рр.) (2014)
Шевчук О. В. - VІІІ Міжнародний конґрес україністів (2014)
Корнієнко О. М. - III Міжнародна наукова конференція "Українська енциклопедистика", Рябець Л. В. (2014)
Пастушенко Т. В. - Коваль Віктор Савович (2014)
Віднянський С. В. - Лещенко Леонід Овдійович, Гура В. К., Кочубей Ю. М., Кулинич М. А., Нагайчук В. І., Ціватий В. Г., Шергін С. О. (2014)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2014)
Сontents (2014)
Титул, зміст (2014)
Горенко О. М. - Український метанаратив в епоху пропаґанди (2014)
Реєнт О. П. - Сім Шевченкових ювілеїв (2014)
Яременко В. І. - "Во Іудеї во дні они…": Біблійна та священна історія у творчості Тараса Шевченка за історіософським дискурсом (2014)
Усенко П. Г. - До питання історичних мотивів поезії "Мій Боже милий, знову лихо!.." (2014)
Щербак В. О. - Образ козацької України у творах Т.Шевченка (2014)
Федотова О. О. - Тарас Шевченко й радянська цензура, Шаповал Ю. І. (2014)
Іванцов І. О. - Т.Г.Шевченко і археологія (вступна стаття Т.В.Калініної) (2014)
Панченко В. С. - Умови служби мирових суддів як ґарантія професійного виконання обов’язків: на прикладі Волинської ґубернії (1871–1919 рр.) (2014)
Яблонський В. М. - Братство української державності: історія створення та діяльності (2014)
Вілкул Т. Л. - Походження хронографічних джерел Початкового літопису: пункт відліку – "Хронограф за великим викладом" (2014)
Кириченко К. В. - Методи роботи укладачів леґендарної частини літописів Великого князівства Литовського: на прикладі запозичень із тексту Іпатіївського літопису (2014)
Білоус Н. О. - Заяць О. Громадяни Львова ХІV–ХVІІІ ст.: правовий статус, склад, походження (2014)
Палієнко М. Г. - Тоїчкін Д. Клинкова зброя козацької старшини XVI – першої половини XIX ст.: проблеми атрибуції та класифікації, Срібняк І. В. (2014)
Ткаченко В. М. - Велика війна 1914–1918 рр. і Україна (2014)
Кудінова А. Г. - VII Міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита", Кудінов Ю. М., Дячок О. О. (2014)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2014)
Contents (2014)
Титул, зміст (2014)
Реєнт О. П. - Велика війна 1914–1918 рр. у сучасній українській історіографії, Янишин Б. М. (2014)
Донік О. М. - Всеросійський земський союз в Україні: структура, напрями та результати діяльності (2014)
Жванко Л. М. - Процес формування етнічних комітетів допомоги біженцям на українських землях у роки Першої світової війни (2014)
Синявська Л.І. - Вплив фінансової діяльності уряду Російської імперії на розвиток підприємств важкої промисловості сходу й півдня України в 1914–1916 рр. (2014)
Басенко І. В. - Образ німців у воєнній поезії: за матеріалами преси Києва (серпень – грудень 1914 р.) (2014)
Колесник І. І. - Біографічний світ Тараса Шевченка (2014)
Голик Р. Й. - Шевченкова творчість: читання та суспільно-ідеологічні уявлення в Галичині ХІХ–ХХ ст. (2014)
Козюба В. К. - Церква Богородиці Десятинна в Києві (короткий історичний нарис) (2014)
Котенко А. Л. - Етнографічно-статистична експедиція П.Чубинського в Південно-Західний край (2014)
Куліков В. О. - Іноземні підприємці як імпортери капіталу, інновацій та менеджменту в українських ґуберніях Російської імперії наприкінці XIX – на початку ХХ ст. (2014)
Ясь О. В. - Монографія "Політичні та економічні зв’язки України з Росією в середині XVІІ ст." у науковій спадщині Ф.Шевченка (до 100-ліття від дня народження) (2014)
Писаренко Ю. В. - А голодоморів-то в Україні було три! (2014)
Мушинка М. І. - Шандор В. Підкарпатська Русь від виникнення ЧСР до радянської анексії (очима безпосереднього учасника подій) (2014)
Тельвак В. В. - Студенна-Скруква М. Український Донбас: Обличчя реґіональної ідентичності (2014)
Галенко О. І. - Маґочій П.-Р. Крим: наша благословенна земля (2014)
Михайловський В. М. - Міжнародна конференція "Ранньомодерна людина: простір – влада – право XVI–XVIII ст." (2014)
Стасюк О. Й. - Міжнародна наукова конференція "Проблеми дослідження українського визвольного руху 1920–1950-х рр." (2014)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2014)
Титул, зміст (2014)
Смолій В. А. - "Енциклопедія історії України" та сучасна українська енциклопедистика, Боряк Г. В. (2014)
Скржинська М. В. - Релігія та влада в Боспорському царстві й Ольвії VI–І ст. до н.е. (2014)
Русина О. В. - Українські сторінки біографії Альберта Станіслава Радзивілла (2014)
Горобець В. М. - Полковник Війська Запорозького та його влада (2014)
Чухліб Т. В. - Проект "козацького князівства" – історична альтернатива політичного устрою Гетьманщини? (2014)
Алієв Р. Д. - Рееміґрація кримських татар у 1860-х рр. (2014)
Томазов В. В. - Греки-хіосці в Російській імперії: соціальна адаптація та національна самоідентифікація (2014)
Іваненко О. А. - Німці в культурно-освітньому просторі Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Парахіна М. Б. - Особливості русифікації в УРСР у другій половині 1950 – першій половині 1960-х рр. (з історії мовної проблеми) (2014)
Капраль М. М. - Європейський атлас історичних міст: концепція, реалізація й український контекст (2014)
Ониськів М. І. - Комунікація монаршого двору із провінцією в Речі Посполитій: видача та доставка королівських універсалів до Львівського й Перемишльського ґродів Руського воєводства (1674–1683 рр.) (2014)
Герасименко Н. О. - З історії української метрології: міри об’єму збіжжя й меду (2014)
Тельвак В. В. - Листування М. Грушевського з М. Марром (2014)
Білоус Н. О. - Бортнікова А. Державна влада та місцеве самоврядування на Волині (кінець XIV – середина XVII ст.), Михайловський В. М., Старченко Н. П. (2014)
Тригуб О. П. - Кривошея І. Неурядова старшина Української козацької держави (ХVІІ–ХVІІІ ст.) (2014)
Кульчицький С. В. - Зайцев О. Український інтеґральний націоналізм (1920–1930-ті роки): Нариси інтелектуальної історії (2014)
Онопрієнко В. І. - Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія (2014)
Гирич І. Б. - Ясь О. Історик і стиль: Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.) (2014)
Верменич Я. В. - Всеукраїнська наукова конференція "Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми", Водотика Т. С. (2014)
Піскіжова В. В. - Круглий стіл ""Українська криза” світової системи безпеки" (2014)
Ясь О. В. - VII методологічний семінар "Проект людського "Я”: тіло, життя, історія" (2014)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2014)
Титул, зміст (2014)
Грицюк В. М. - Найбільша воєнна операція на українських теренах (до 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України), Лисенко О. Є. (2014)
Ричка В. М. - Над чим сміялися в Київській Русі (2014)
Галенко О. І. - Східна Європа XVI–XVIII ст. на карті османського історика Мегмеда Різи (2014)
Вавжонек М. - Василь Стефаник як представник галицьких радикалів (2014)
Синявська Л. І. - Фінансування роботи промислових підприємств на сході й півдні України в 1917–1918 рр. (2014)
Кудлай О. Б. - Олександр Жуковський: сторінки біографії військового міністра УНР (2014)
Пиріг Р. Я. - Діяльність ґенерала Олександра Рогози на посаді військового міністра Української Держави (травень – листопад 1918 р.) (2014)
Якубець О. А. - В.Щербицький та ідеологія: до питання щодо причин "маланчуківщини" (2014)
Козубовський Г. А. - Грошові одиниці з "Уривків Бенешевича з історії руської церкви XIV ст." (2014)
Ковалевська О. О. - Функції зображальних джерел XVII–XVIII ст. та їх еволюція (2014)
Петренко І. М. - Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст. на шпальтах часопису "Киевская старина" (2014)
Власенко С. І. - Карпатський рейд Сумського партизанського з’єднання під командуванням С.А.Ковпака: огляд документів фонду ЦДАГО України (2014)
Папакін Г. В. - Джерела з історії ОУН та УПА радянського походження: схема класифікації, змістова сторона (2014)
Михайлова О. Ю. - Блоґосфера як історичне джерело: до постановки проблеми (2014)
Смолій В. А. - Історіографічна класика (2014)
Грушевський М. С. - Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства (вступна стаття О.В.Яся) (2014)
Ясь О. В. - Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Прищепа О. П. - Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання: Збірник документів і матеріалів (2014)
Тимченко Р. В. - Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940): Ілюстрований біографічний нарис (2014)
Патриляк І. К. - Потічний П. Пропагандивний рейд УПА в Західну Європу (2014)
Волощук М. М. - Міжнародний науковий проект "Colloquia Russica" (2010–2014 рр.) (2014)
Драч О.О. - Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю "Перша світова війна й Україна (До 100-річчя початку Великої війни)", Синявська Л. І., Шевченко В. В. (2014)
Литвин М. Р. - Міжнародна наукова конференція "Перша світова війна в історичній долі народів Центрально-Східної Європи", Хахула Л. І. (2014)
Наукова література, видана Інститутом історії України НАНУ в 2013 р. (2014)
Титул, зміст (2014)
Гулевич В. П. - Кримське ханство й Північне Причорномор’я в період правління Гаджи Ґірея (1442–1466 рр.) (2014)
Русина О. В. - Радзивіллівські володіння новітніх часів очима сучасників (2014)
Шляхов О. Б. - "Ми менше за все бажали б, щоб нам дорікали у крайовому шовінізмі" (До історії створення та діяльності Ради з’їздів представників промисловості й торгівлі Півдня Росії) (2014)
Ледаков О. М. - Паралельні органи охорони порядку у Криму восени 1918 р.: проекти та реалії (2014)
Мрака І. Б. - Перший призов українців Східної Галичини до польської армії (1922–1923 рр.) (2014)
Генега Р. Я. - Формування радянського соціального простору у Львові (1944–1953 рр.) (2014)
Гайдай О. Ю. - Радянське минуле в оцінках студентів-істориків (2014)
Куций І. П. - Категорія "цивілізаційна ідентичність" як об’єкт історіографічного дослідження: сучасні інтерпретації (2014)
Ясь О. В. - "Колективний чоловік" на авансцені історії: Соціологізація минувшини в дослідницьких практиках М.Грушевського (2014)
Суздаль М. М. - "Опыт собрания старинных малороссийских песен" М.Цертелєва в історіографії та суспільній думці (2014)
Мицик Ю. А. - Нововиявлені листи православних ієрархів ХVІІ ст. (2014)
Ясь О. В. - Костомаров Н.И. Мысли об истории Малороссии (2014)
Майоров М. В. - Атлас історії України (2014)
Бачинська О. А. - Ковалевська О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII–ХVIII ст. (2014)
Шандра В. С. - Долбілов М. Російський край, чужа віра: Етноконфесійна політика імперії в Литві й Білорусії за Олександра II (2014)
Кульчицький С. В. - Борисьонок Ю. На крутих поворотах білоруської історії: Суспільство й держава між Польщею та Росією в першій половині XX ст. (2014)
Віднянський С. В. - Міжнародна наукова конференція "Методологічні й концептуальні питання дослідження історії русинів та українців у Центрально-Східній Європі" й засідання комісії істориків України та Словаччини у Високих Татрах, Мушинка М. І., Реєнт О. П. (2014)
Іржавська А. П. - X Всеукраїнський симпозіум із проблем аграрної історії (2014)
Кононенко В. П. - Міжнародна наукова конференція "Українська гетьманська держава на соціополітичній мапі ранньомодерної Європи: типове й унікальне" (2014)
Крупина В.О. - Круглий стіл "Крим у новітній історії України (До 60-річчя входження Криму до складу УРСР)" (2014)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2014)
Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі в 2014 р. (2014)
Титул, зміст (2012)
Камбур М. Д. - Концентрація фруктози в сперміях та плазми сперми за умов введення в склад середовища антиоксидантів, Замазій А. А., Кассіч В. Ю., Ребенко Г. І. (2012)
Замазій А. А. - Жирнокислотний склад молозива корів, які народили функціонально активних та у стані гіпоксії телят (2012)
Камбур М. Д. - Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів загального білку в новотільний період лактації, Замазій А. А., Плюта Л. В. (2012)
Камбур М. Д. - Ліпідні фракції молозива та молока свиноматок різних типів вищої нервової діяльності, Замазій А. А., Піхтірьова А. В. (2012)
Камбур М. Д. - Показники ліпідного метаболізму в крові плодів великої рогатої худоби та амніотичній рідині на різних місяцях гестації, Замазій А. А., Півень С. М. (2012)
Камбур М. Д. - Вплив короткочасного теплового стресу на частоту дихання і показники кислотно-лужної рівноваги у індиків, Лівощенко Л. П., Лівощенко Є. М., Задорожний І. В. (2012)
Камбур М. Д. - Жирнокислотний склад загальних ліпідів молозива та молока корів, Замазій А. А., Лівощенко Є. М., Передера О. С. (2012)
Ґудзь Н. В. - Клітинний склад клоакальної сумки добових качок (2012)
Гутий Б. В. - Вплив хлориду кадмію на інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідівтастан системи антиоксидантногозахисту організму щурів (2012)
Кистерна О. С. - Оцінка гемолімфи медоносних бджіл при використанні біологічних стимуляторів у лабораторних умовах, Гаркава В. В., Мусієнко О. В., Мусієнко В. М. (2012)
Галат В. Ф. - Характеристика гематологічних показників хворих на токсоплазмоз собак, Галат М. В., Суботенко Т. О., Кривущенко Г. О., Гончаров Б. Д. (2012)
Коновалова Н. І. Савенко М. М. - Породні особливості ембріонального розвитку гонад селезнів (2012)
Журенко О. В. - Зміни в організмі кролів на введення суспензії з сетарій (2012)
Журенко О. В. - Дія на організм морських свинок суспензії сетарій (2012)
Паска М. З. - Антиоксидантний статус бугайців різних типів вищої нервової діяльності волинської мясної породи (2012)
Леськів Х. Я. - Вплив метіфену на активність антиоксидантної та імунної системи захисту організму поросят за нітратного навантаження (2012)
Сурай П. Ф. - Влияние препарата Фид Фуд Мэджик Антисресс Микс на естественную резистентность утят, Фотина А. А., Фотин А. И. (2012)
Чорний М. В. - Використання Селірану та гігієнічне забезпечення імунного стану молодняку свиней, Лясота В. П., Іванова-Сальнікова В. Г., Баско С. О., Митрофанов О. О. (2012)
Дворська Ю. Є. - Актиген и мікосорб в профилактиці харчових токсикоінфекцій (2012)
Цибульській Д. В. - З’ясування впливу експериментального зеараленонтоксикозу на організм курчат-бройлерів, Розпутня О. А. (2012)
Пасічник А. В. - Вплив імуностимуляторів на резистентність і продуктивність телят, вирощуваних в зимовий період (2012)
Коваль І. В. - Ветеринарно-санітарна оцінка якості свинини при ехінококозі (2012)
Пасічник А. В. - Гігієнічна оцінка використання преміксу DSM при вирощуванні бичків різних генотипів, Чорний М. В. (2012)
Шкромада О. І. - Визначення ефективності застосування бактерицидних добавок у будівельних матеріалах, Приголовкіна М. Г., Куса І. В. (2012)
Шкромада О. І. - Дослідження ефективності суміші для дезінвазії гною (2012)
Ішкова О. І. - Бактерицидна активність і корозійна дія дезінфікуючого препарату Бровадез-плюс (2012)
Кассіч В. Ю. - Контроль над епізоотичною ситуацію зі сказу в Липоводолинському районі Сумської області, Ребенко Г. І., Камбур М. Д., ЗамазійА. А., Волосянко О. В., Скибицький В. Г., Чуприна Р. М. (2012)
Харів І. І. - Показники гуморального імунітету інтактних індиків при застосуванні Бровітакокциду та порошку плодів розторопші плямистої (2012)
Касяненко О. І. - Обґрунтування складу та ефективність застосування препарату "Бі-септим" за умов інфікування птиці Campylobacter spp, Фотіна Т. І., Березовський А. В., Долбоносова Р. В., Мазур Ю. В., Собина М. М. (2012)
Фотіна Т. І. - Сучасний метод діагностики прихованих маститів, ЛевченкоА. Г. (2012)
Фотіна Т. І. - Ефективність препаратів оксітетрацикліну за бронхопневмонії телят бактеріальної етіології, Улько Л. Г., Фотіна Г. А., Рижкова А. Є. (2012)
Панасенко О. С. - Клінічний прояв лептоспірозу та бешихи у свиней за асоціативного перебігу, Педан В. А., Рисований В. І. (2012)
Касяненько О. І. - Епізоотичний моніторинг поширення Сampylobacter spp. серед птиці в умовах забійних цехів України (2012)
Петров Р. В. - Аналіз епізоотичної ситуації щодо хвороб прісноводної риби заразної етіології в межах України (2012)
Нагорна Л. В. - Моніторингові дослідження бактеріозів у свинарських господарствах Сумської області, Фотін О. В., Гапонов І. В., Максименко Н. В. (2012)
Палій А. П. - Обчислення зависі мікобактерій при визначенні туберкулоцидної дії деззасобу (2012)
ДжиговаТ. С. - Ізамбен – стимулятор природної резистенції для свиней (2012)
Бойко Т. В. - Епізоотичний стан пасік Північно-східного регіону Украіни щодо бактеріальних інфекцій бджіл (2012)
Біла Н. В. - Моніториинг епізоотичної ситуації у свиногосподарствах Дніпропетровської області (2012)
Шевченко А. М. - Добова динаміка активності зоофільних мух виду Stomoxys calcitrans l. зони Полісся України (2012)
Березовський А. В. - Деякі аспекти вивчення епізоотології енцефалозоонозу домашніх кролів в Подільському регіоні, Левицька В. А. (2012)
Улько Л. Г. - Визначення оптимального співвідношення активно діючих речовин в новому препараті ТІМ-ТІЛ (2012)
Березовський А. В. - Визначення ефективності препарату "Літарзин тм" при відлові бездоглядних собак в умовах міста, Сидоренко Є. М. (2012)
Розпутній М. В. - Вдосконалення контролювання вмісту мікроелементів в складі кормової добавки "Кормосантм", Розпутня О. А. (2012)
Максименко П. М. - Обгрунтування рецептури препарату "ТабДез" – нового дезінфектанту в формі шипучих таблеток, Березовський А. В. (2012)
Скляр О. І. - Вміст соматичних клітин у молоці корів та їх зв'язок з віком тварини (2012)
Захарченко В. А. - Консервативне лікування корів зі затриманням посліду (2012)
Кормич Л. І. - Сергій Васильович Ківалов – знаний політик та громадський діяч сучасної України (2014)
Біла-Тіунова Л. Р. - Ювілей Сергія Васильовича Ківалова – визначного вітчизняного правника (2014)
Ківалов С. В. - Основні теоретичні засади багатофакторного моделювання процесу розвитку вищої освіти (2014)
Кормич Л. І. - Гендерний аспект феномену політичного лідерства: теоретичні засади (2014)
Толстенко В. Л. - Загальні ознаки правової організації демократичної форми держави (2014)
Атрашкевич Є. В. - Тенденції нормативної юриспруденції в сучасній англо-американській правовій традиції (2014)
Белова О. В. - Реализм, неореализм и постклассический реализм: эволюция основных категорий (2014)
Кормич А. І. - Місцеве самоврядування в структурі міської правової системи: генезис концептуального визначення (2014)
Іванченко О. М. - Процес імплементації в національне законодавство модельних норм права: теорія та практика (2014)
Подзолков Ю. А. - Современные подходы к определению публичной политики (2014)
Сандуленко О. С. - Компетенція та призначення церковного суду в українському суспільстві (2014)
Завальнюк В. В. - Концептуальні засади юридичної антропології: міжнародно-правовий вимір (2014)
Грабович Т. А. - Інституційно-правовий механізм енергетичної безпеки Європейського союзу в історичному ракурсі (2014)
Дарморіс О. М. - Правове забезпечення висококваліфікованої зайнятості в Європейському Союзі (2014)
Гайдей К. М. - Аль-Адсані проти Великобританії: універсальна цивільна юрисдикція проти імунітету держави (2014)
Іванійчук Т. Ю. - Проблеми співвідношення антропологічних та біоетичних засад у правовому регулюванні проведення доклінічних досліджень лікарських засобів (2014)
Зубченко Н. И. - К вопросу о соотношении понятий "благополучие животных" и "защита животных от жестокого обращения" в международном праве (2014)
Ярош О. Б. - Університетський центр народної освіти у системі реалізації освітньої політики: зарубіжний досвід для України (2014)
Вітман К. М. - Кримські татари у новій етнополітичній системі координат (2014)
Асланов С. А. - Дестабілізація етнополітичної ситуації в Автономній Республіці Крим (2014)
Білоусов О. С. - Національні проекти як інструмент подальшого розвитку в Україні інформаційного суспільства: можливі позитивні й негативні наслідки (2014)
Матієнко А. В. - Європейський досвід регулювання міжнаціональних відносин (2014)
Карагіоз Р. С. - Політична згода та національна єдність як попередні умови демократизації у перехідних суспільствах (2014)
Павлова В. О. - Ксенофобія як фактор віктимності мігрантів (2014)
Пехник А. В. - Технології створення та збереження ресурсів в сучасному політичному процесі України (2014)
Терещенко Г. О. - Сучасні різновиди політичної відповідальності уряду (2014)
Мазур Т. І. - Державний суверенітет як політико-правове явище (2014)
Колесник Ю. М. - Деякі чинники функціонування та еволюції політичних режимів (2014)
Головченко А. В. - Трансформації політичних партій і рухів в країнах Центрально-Східної Європи (2014)
Дишлевий І. О. - Конфігурації свободи та соціальна політика (2014)
Санченко С. П. - Проблеми трансформації моделей соціальної політики в умовах трансформацій сучасних суспільств (2014)
Підручна О. О. - Формування інституту президентства в політичному просторі України (2014)
Каравайцева О. В. - Становлення та удосконалення виборчої системи Сербії в посткомуністичному періоді (2014)
Бедрак Н. М. - Партії як інститут політичного представництва (2014)
Калиніна А. О. - Від класичного тоталітаризму до тоталітарної демократії (2014)
Сушко А. І. - Здійснення культурної політики в умовах сучасної демократичної держави (2014)
Єфтєні Н. М. - Вплив політичної освіти на соціалізацію особистості (2014)
Третьякова Т. М. - Засади впровадження гуманістичного напрямку в освіті (2014)
Лазор К. П. - Релігійно-церковні чинники впливу на процес демократизації в Україні (2014)
Чанишева Г. І. - Реалізація права на інформацію під час ведення колективних переговорів, Чанишев Р. І. (2014)
Андронова В. А. - Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення колективних трудових правовідносин (2014)
Лагутіна І. В. - Визначення розміру компенсації моральної шкоди працівнику (2014)
Ізбаш О. О. - Правове регулювання співавторства (2014)
Задоя І. І. - Вимоги до осіб, які мають намір брати участь у здійсненні правосуддя в якості народних засідателів (2014)
Юрескул В. О. - Щодо вдосконалення правового регулювання енергозбереження в будівлях (2014)
Завальнюк С. В. - Аналогія права як спосіб подолання прогалин в цивільному праві (2014)
Соколюк А. М. - Представництво та захист інтересів громадян у справах про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку (2014)
Леоненко Т. Є. - Релігійний фанатизм в світових релігіях та його суспільна небезпека в кримінальному праві (2014)
Шерман О. М. - Участь церкви як політичного інституту в політичній боротьбі доби Середньовіччя (2014)
Задорожній О. В. - Місце та роль Української Соціалістичної Радянської Республіки у процесі утворення Радянського Союзу (2014)
Глушков В. А. - Конспирологические версии Жана Парвулеско (2014)
Горяга О. В. - Місце релігії в духовному житті донських козаків (2014)
Осипова С. А. - Бухарестский мирный договор 1812 года: политические последствия формирования юго-западной границы Российской империи и их оценка в контексте политических процессов начала XXI века (2014)
Каненберг-Сандул О. К. - Система органов государственного управления немецкими колонистами в Российской Империи в конце XVIII – первой половине XIX в. (2014)
Титул, зміст (2014)
Горковенко Л. - Перспективний для iнтродукцiї в Полiський та Карпатський регiони пiвнiчно-кавказький вид – тонконiг довголистий Роа longifolia Trin, Осецький C., Спасовський Ю., Сємагiна Р. (2014)
Кирничишин О. Р. - Насіннєва продуктивність Primula Veris L. у фітоценозах заходу України (2014)
Коровякова Т. О. - Оцінка можливості використання фіторізноманіття заплавних лук р. Псел (Сумська обл.) в ландшафтному дизайні (2014)
Бєлан С. С. - Онтогенетична структура популяцій рідкісного виду Gladiolus tenuis на градієнті фенісиціальної дигресії заплавних лук (Сумський геоботанічний округ) (2014)
Бортник Т. С. - Видовий склад збудників альтернаріозу насіння пшениці озимої у Лісостепу України, Рожкова Т. О., Татаринова В. І., Бурдуланюк А. О. (2014)
Лихочвор В. В. - Вплив протруйників насіння на формування продуктивності льону олійного в умовах Західного Лісостепу, Ровна О. В. (2014)
Шевага Г. М. - Візуальна діагностика виявлення вірусних хвороб картоплі, Кирик М. М., Гунчак В. М., Філімонова А. Г. (2014)
Бабаянц О. В. - Хімічний захист картоплі від фітофтори (Phytophthora infestans (Mont.) de bary) у південному Степу України, Неплій Л. В., Гораш А. Ф., Терновий К. П. (2014)
Харченко О. В. - До питання про вартість соломи зернових колосових при її відчуженні, Прасол В. І., Мищенко Ю. Г., Масик І. М. (2014)
Лопушняк В. І. - Гумусовий стан сірого лісового ґрунту за різних систем удобрення топінамбура, Слобода П. М. (2014)
Музика Л. П. - Ефективність вирощування буряка столового при використанні регуляторів росту і комплексних водорозчинних добрив, Несін І. В. (2014)
Мартиненко В. М. - Вплив системи удобрення та способів основного обробітку грунту на агрохімічні властивості чорнозему типового, Сенченко Н. К., Собко М. Г. (2014)
Панфілова А. В. - Продуктивність ячменю ярого залежно від способів основного обробітку ґрунту та мінеральних добрив (2014)
Захарченко Е. А. - Динаміка змін агрохімічних показників Білопільського району Сумської області, Мартиненко В. М., Виходець Н. І. (2014)
Цицюра Я. Г. - Сучасні проблеми систем землеробства Вінниччини (2014)
Яковишина Т. Ф. - Система біотестування токсичності ґрунту, забрудненого важкими металами (2014)
Білявський Ю. А. - Фітотоксичність Cu, Pb, Cd і Zn для овочевих культур - представників родини Brassicaceae, Мислива Т. М. (2014)
Токмань В. С. - Деякі аспекти вирощування садивного матеріалу Buxus sempervirens L. (2014)
Жемчужин В. Ю. - Особливості вегетативного розмноження самшиту вічнозеленого (Buxus sempervirens L.), Ярощук Р. А. (2014)
Ярощук Р. А. - Особливості відтворення Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco вегетативними способами (2014)
Мельник Т. І. - Використання петунії гібридної в контейнерному озелененні, Сурган О. В., Дробілко В. М. (2014)
Безвіконний П. В. - Формування листової поверхні буряка столового залежно від строків сівби (2014)
Мулярчук О. І. - Біопаливо з цукрового сорго, Міщенко Ю. Г., Масик І. М., Давиденко Г. А. (2014)
Осокіна Н. М. - Пряносмакова сировина як джерело ароматичних речовин для консервування, Костецька К. В. (2014)
Радченко М. В. - Продуктивність гречки залежно від застосування біопрепаратів в умовах Лісостепу України, Ніколаєнко Ю. Р. (2014)
Радченко М. В. - Показники якості та кулінарна оцінка гречаної крупи в залежності від гідротермічної обробки зерна, Дутченко З. Я., Васильченко А. С. (2014)
Бутенко А. О. - Продуктивність парних кормових бобово-злакових травосумішок, Лапенко А. К. (2014)
Троценко В. І. - Сортові особливості вирощування вівса в умовах північно-східного Лісостепу України, Ільченко В. О., Жатова Г. О. (2014)
Хоміна В. Я. - Показники фотосинтетичного потенціалу агроценозів розторопші плямистої залежно від впливу окремих агротехнічних заходів (2014)
Нагорний В. І. - Посівні якості та врожайні властивості сої залежно від застосування регуляторів росту і мікродобрив (2014)
Мельник А. В. - Врожайність зерна пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах північно-східної частини Лівобережного Лісостепу України, Ярощук Р. А., Собко М. Г., Дубовик О. О. (2014)
Лаврик І. М. - Особливості вегетації люпину вузьколистого при використанні бактеріальних препаратів та мікродобрив, Жатова Г. О., Троценко В. І. (2014)
Федорчук М. І. - Фотосинтетична діяльність посівів сафлору красильного в умовах зрошення півдня України, Рябуха І. М., Філіпов Є. Г. (2014)
Гетман Н. Я. - Продуктивність люцерни посівної залежно від вапнування грунту та обробки насіння в умовах Лісостепу Правобережного, Циганський В. І. (2014)
Гетман Н. Я. - Формування насіннєвої продуктивності вівса голозерного залежно від норм висіву та удобрення, Лехман О. В. (2014)
Гетман Н. Я. - Ріст, розвиток та урожайність зеленої маси сорго кормового залежно від строків посіву в умовах Лісостепу Правобережного, Овсієнко І. А. (2014)
Фільов В. В. - Біохімічна оцінка плодово-ягідної продукції зони північно-східного Лісостепу України (2014)
Поліщук І. І. - Формування насінневої продуктивності ріпаку ярого залежно від норм висіву та удобрення в умовах Лісостепу Правобережного (2014)
Качанова Т. В. - Резерви підвищення якості зерна вівса у степовій зоні України (2014)
Нікончук Н. В. - Урожайність та якість картоплі ранньої залежно від систем удобрення в умовах південного Степу України (2014)
Дробітько А. В. - Вплив способів сівби на продуктивність насіння сої в умовах північного Степу Миколаївської області, Дробітько О. М. (2014)
Глупак З. І. - Analysis of soft winter wheat quality under the conditions of educational and scientific production complex of Sumy national agrarian university, Радченко М. В. Аналіз якості пшениці м’якої озимої в умовах ННВК Сумського НАУ (2014)
Гамаюнова В. В. - Значення сої у землеробстві, вплив сорту, фону живлення й бактеризіції насіння на врожайність, вміст жиру та його умовний збір за її вирощування на півдні України без поливу, Назарчук А. А. (2014)
Мельник А. В. - Водоспоживання та урожайність соняшнику залежно від сортових особливостей та попередників в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України, Говорун С. О. (2014)
Троценко В. І. - Шляхи підвищення урожайності ріпаку озимого в північно східному Лісостепу України, Тютюнник В. А., Мельник А. В. (2014)
Богульська C. В. - Апробація агробактеріальної трансформації форм озимого ріпака методом in planta (2014)
Гойсюк Л. В. - Господарсько-біологічна оцінка сорту (гібридів) кабачка (Cucurbita pepo var giraumonas), вирощених в умовах Лісостепу західного (2014)
Леонова К. П. - Екологічна пластичність та стабільність колекційних зразків моркви за корисно-продуктивними ознаками рослин першого року вегетації (2014)
Діордієва І. П. - Господарсько–цінні ознаки чотиривидових форм тритикале, Парій Ф. М. (2014)
Бузинний М. В. - Реакція генотипів озимої пшениці м’якої на стресові умови вегетації при підживленні рослин в різні фази росту (2014)
Власенко В. А. - Зав’язування насіння пшениці озимої в F1 при схрещуванні сортів з пшенично-житніми транслокаціями, Осьмачко О. М., Бакуменко О. М. (2014)
Логінов М. І. - Перспективи селекції сортів льону-довгунця з високою прядивною здатністю волокна та підвищеною продуктивністю, Кандиба Н. М., Логінов А. М., Бодян Р. С. (2014)
Міщенко С. В. - Прояв репродуктивної депресії у самозапилених ліній Сannabis sativa L. в онтогенезі (2014)
Галеев Р. Р. - Адаптивные технологии ускоренного семеноводства безвирусного картофеля в Сибири, Кондратов А. Ф., Шульга М. С. (2014)
Подгаєцький А. А. - Вплив зовнішніх умов на здатність зав’язувати бульби в сортів картоплі Поліської дослідної станції ім. О. Засухіна, Коваленко В. М., Писаренко Н. В., Крючко Л. В. (2014)
Подгаєцький А. А. - Продуктивність сортів картоплі залежно від місця випробування, Бондус Р. О., Кравченко Н. В. (2014)
Бакума А. О. - ПЛР-аналіз алельного стану гена Ppd-D1 в генотипах сортів м’якої пшениці Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла, Булавка Н. В., Чеботар С. В. (2014)
Кожушко Н. С. - Ефективність селекції картоплі на посухостійкість, Пискун Г. І., Колядко І. І., Сахошко М. М., Савченко П. В. (2014)
Сігарьова Д. Д. - Напрями вирішення проблеми глободерозу картоплі в північно–східному регіоні України, Кожушко Н. С., Бучик С.В., Сільчак Н. Я. (2014)
Титул, содержание (2013)
Доровский В. В. - Наблюдения солнечного U-всплеска в полосе частот 10–70 МГц с использованием радиотелескопа ГУРТ, Мельник В. Н., Коноваленко А. А., Бубнов И. Н., Гридин А. А., Шевчук Н. В., Фалькович И. С., Коваль А. А., Руткевич Б. П., Резник А. П., Рукер Х. О., Панченко М., Белов А. С., Христенко А. Д., Квасов Г. В., Ерин С. Н. (2013)
Доровский В. В. - Свойства сложного всплеска II типа с богатой "елочной” структурой на частотах 3–33 МГц, Мельник В. Н., Коноваленко А. А., Браженко А. И., Панченко М., Рукер Х. О., Пудс С., Станиславский А. А., Михайлов В. А. (2013)
Мельник В. Н. - Декаметровые всплески III типа с изменяющимся знаком скорости частотного дрейфа, Браженко А. И., Коноваленко А. А., Бриан К., Руткевич Б. П., Зарка Ф., Закарашвили Т., Доровский В. В., Французенко А. В., Станиславский А. А. (2013)
Пушин В. Ф. - Инфразвуковой эффект солнечных затмений, Черногор Л. Ф. (2013)
Куриляк Д. Б. - Електромагнітне збудження біконеса, сформованого із непівнескінченної та скінченної зі зрізаною вершиною конічних поверхонь, Шарабура О. М. (2013)
Legenkiy M. N. - Excitation and Propagation of a Fast Pulse Guided Wave in a Circular Dielectric Waveguide, Butrym A. Yu. (2013)
Сомов А. В. - Антенные системы с кольцевой передающей решеткой: потенциальные возможности, Ваврив Д. М. (2013)
Бовкун В. П. - Короткая многочастотная вибраторная антенна. II. Инженерный расчет коротких толстых вибраторов, Бубнов И. Н., Гридин А. А., Жук И. Н. (2013)
Вьюнник В. И. - Мимикрия объектов с использованием подхода трансформационной оптики, Звягинцев А. А. (2013)
Ткачев В. Н. - Использование грид-технологий в решении задач радиофизики и радиоастрономии, Захаренко В. В., Васильева Я. Ю., Царин Ю. А., Банникова Е. Ю., Илюшин В. В., Саваневич В. Е., Герасименко О. В., Анненков A. Б., Кулишенко С. Ф., Кулишенко Д. Ф. (2013)
Титул, зміст (2014)
Панченко С. М. - Склад та структура лучних фітоценозів в заплаві Десни у зв’язку з їх екосистемною роллю, Горовая Я. М., Дяченко Л. Л. (2014)
Токмань В. С. - Особливості вегетативного розмноження Buxus sempervirens L. в умовах Сумського НАУ, Черв’яцов А. О. (2014)
Мельник Т. І. - Типізація видів і форм роду Juniperus L. та використання їх у фітоценодизайні, Мельник А. В. (2014)
Рожкова Т. О. - Хвороби ягідних культур у Поліссі України, Татаринова В. І., Бурдуланюк А. О. (2014)
Деменко В. М. - Колорадський жук та заходи боротьби з ним в умовах Чернігівської області, Кугук Г. О. (2014)
Ємець О. М. - Американський білий метелик в умовах України та північно-східного Лісостепу, Деменко В. М. (2014)
Кірієнко С. О. - Аналіз системи "гібрид+гербіцид" у технологіях Express sun та Clearfield (2014)
Хубаева Г. П. - Детоксикация почв, загрязненных тяжелыми металлами, Сокаев К. Е., Бекузарова С. А. (2014)
Лопушняк В. І. - Вплив систем удобрення культур у польовій сівозміні на вміст валового фосфору в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу України (2014)
Коляда Л. П. - Застосування спектральних індексів для дослідження ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення (2014)
Петренко Ю. М. - Ефективність використання природної родючості осушених торфових ґрунтів за вирощування очеретянки звичайної при різних рівнях підґрунтових вод, Харченко О. В., Молеща Н. Б. (2014)
Собко М. Г. - Вплив основного обробітку грунту на його агрофізичні властивості та продуктивність зерно-просапної сівозміни, Захарченко Е. А., Собко О. М. (2014)
Сенченко Н. К. - Результати ґрунтово-агрохімічного моніторингу орних земель Сумської області за іх турів агрохімічного обстеження ґрунтів, Міцай С. Г., Пономаренко О. О., Крохмаль О. І., Сотник І. І. (2014)
Господаренко Г. М. - Оптимізація мінерального живлення жита озимого, Пташник М. М. (2014)
Ображій С. В. - Урожайність культур за різних систем основного обробітку і рівнів удобрення грунту в зернопросапній сівозміні центрального Лісостепу України (2014)
Яцук І. П. - Безпека харчової продукції – запорука якості життя людей, Матусевич Г. Д., Ліщук А. М. (2014)
Фільов В. В. - Результати сортовивчення малини (2014)
Фурманець М. Г. - Вплив біологічних препаратів на продуктивність вівса, Фурманець Ю. С., Коломієць О. В. (2014)
Векленко Ю. А. - Біологічна ефективність бінарних багаторічних бобово-злакових агрофітоценозів з козлятником східним, Ковтун К. П., Самохвал Т. П., Безвугляк Л. І. (2014)
Нагорний В. І. - Продуктивність і бобово-ризобіальний симбіоз сої залежно від застосування фізіологічно активних речовин, Мурач О. М. (2014)
Нагорний В. І. - Вплив cпособу основного обробітку грунту та доз добрив на врожайність сортів сої різних груп стиглості (2014)
Хоміна В. Я. - Вплив світлового та температурного режимів на урожайність розторопші плямистої в умовах Лісостепу західного (2014)
Ровна О. В. - Продуктивність льону олійного залежно від позакореневого підживлення (2014)
Мельник A. В. - Посівні та врожайні якості соняшнику залежно від терміну зберігання насіння, Жатова Г. О. (2014)
Троценко В. І. - Особливості водопоглинання елементами насіння соняшнику, Жатов О. Г., Жатова Г. О., Масюченко О. М. (2014)
Дутченко З. Я. - Динаміка показників товарної якості зерна пшениці озимої в післязбиральний період, Глущенко Л. Т., Радченко М. В. (2014)
Каленська С. М. - Асиміляційна діяльність посівів нуту залежно від сортових особливостей та передпосівної обробки насіння, Щербакова О. М., Гончар Л. М. (2014)
Овчарук О. В. - Вплив сорту та густоти рослин на фотосинтетичні показники посівів буряка кормового (2014)
Овчарук О. В. - Характеристика рослин квасолі за їх сортовими особливостями в умовах Лісостепу західного (2014)
Рожков А. О. - Формування біометричних показників тритикале ярого залежно від впливу способів сівби та підживлень (2014)
Троценко В. І. - Продуктивність сортів та гібридів сорго цукрового в умовах Північно-східного Лісостепу України, Глупак З. І. (2014)
Кожушко Н. С. - Тенденції сучасного картоплярства в світі та Україні, Сахошко М. М., Савченко П. В., Дігтярьов В. М. (2014)
Подгаєцький А. А. - До питання класифікації сортів, міжвидових гібридів картоплі за стиглістю, Крючко Л. В. (2014)
Пінчковський Г. Л. - Вирощування насіння кормових буряків безвисадковим способом сорту Уманський кормовий 7 (2014)
Власенко В. А. - Успадкування елементів продуктивності гібридами першого покоління сортів пшениці м’якої озимої з пшенично-житніми транслокаціями, Бакуменко О. М., Осьмачко О. М. (2014)
Гордієнко В. В. - Стійкість первинних та вторинних міжвидових гібридів картоплі проти сухої фузаріозної гнилі, Подгаєцький А. А., Собран В. В. (2014)
Маренюк О. Б. - Оцінка комбінаційної здатності вихідного матеріалу ячменю ярого в системі діалельних схрещувань (2014)
Горенський В. М. - Лабораторний метод оцінки алюмостійкості люцерни, Бугайов В. Д. (2014)
Станкевич С. В. - Захист сходів ріпаку ярого від хрестоцвітих блішок, Євтушенко М. Д., Красиловець Ю. Г., Цехмейструк М. Г., Кузьменко Н. В., Литвинов А. Є. (2014)
Титул, содержание (2013)
Петрова С. А. - Глобальная структура осесимметричной бессиловой магнитосферы пульсара с учетом замыкания тока на поверхности нейтронной звезды (2013)
Петрова С. А. - О структуре осесимметричной бессиловой магнитосферы пульсара за световым цилиндром (2013)
Калиниченко Н. Н. - Разделение межпланетных и ионосферных мерцаний космических источников в декаметровом диапазоне радиоволн, Фалькович И. С. , Коноваленко А. А., Браженко А. И. (2013)
Kats A. V. - The Use of Gravitational Lenses in the Study of Distant Galaxy Mergers, Kontorovich V. M. (2013)
Безродный В. Г. - Межлучевая кросскорреляционная обработка ионосферных мерцаний дискретных космических источников, регистрируемых панорамными ВЧ риометрами, Воткинс Б., Чаркина О. В., Ямпольский Ю. М. (2013)
Черногор Л. Ф. - Возмущения в геокосмосе, сопровождавшие падение метеорита "Челябинск”, Гармаш К. П. (2013)
Брюховецкий А. С. - Переход от ближней к дальней зоне в двухпозиционном рассеянии волн статистически неровной поверхностью (2013)
Коноваленко А. А. - Эффективная поверхность и характеристики направленности антенной решетки в режиме приема сверхширокополосных сигналов, Токарский П. Л., Ерин С. Н. (2013)
Бовкун В. П. - Короткий толстый вибратор с емкостной нагрузкой в виде диска, Бубнов И. Н., Гридин А. А., Жук И. Н. (2013)
Щербак В. В. - Диэлектрические окна с плосковершинной характеристикой радиопрозрачности (2013)
Титул, содержание (2013)
Браженко А. И. - Наблюдение трех гармонических компонентов солнечных всплесков III типа в декаметровом диапазоне длин волн, Пылаев О. С., Мельник В. Н., Коноваленко А. А., Французенко А. В., Доровский В. В., Ващишин Р. В., Рукер Х. О. (2013)
Рашковский С. Л. - Измерение плотности потока излучения радиоисточников в интерферометрической сети УРАН, Шепелев В. А., Инютин Г. А., Ващишин Р. В. (2013)
Калиниченко Н. Н. - Корональный выброс массы 15 февраля 2011 г. в межпланетном пространстве и его наблюдения методом мерцаний космических источников в декаметровом диапазоне радиоволн, Коноваленко А. А., Браженко А. И., Соловьев В. В. (2013)
Катрич В. А. - Многоэлементные системы щелевых излучателей в экране полубесконечной коаксиальной линии, Лященко В. А., Медведев Н. В. (2013)
Куриляк Д. Б. - Осесимметричное поле излучения конического монополя, Шарабура О. М. (2013)
Khardikov V. V. - Enhancement of the Quantum Dot Luminescence in All-Dielectric Metamaterial, Prosvirnin S. L. (2013)
Спевак И. С. - Влияние оптических свойств полупроводника и параметров профиля периодической поверхности на структуру плазмон-поляритонного резонанса в терагерцевом диапазоне, Тимченко М. А., Гавриков В. К., Каменев Ю. Е., Шульга В. М., Сан Х.-Б., Фенг Дж., Кац А. В. (2013)
Мосьпан Л. П. - Спектральные характеристики прямоугольной волноводной секции с двумя разновысокими прямоугольными штырями, Приколотин С. А., Стешенко С. А., Кириленко А. А. (2013)
Копилович Л. Е. - Антенные решетки размера 16x16 на основе адамаровских разностных множеств (2013)
Андреев М. В. - Определение резонансной частоты и добротности полудискового диэлектрического резонатора при помощи дробно-рациональной аппроксимации, Дробахин О. О., Салтыков Д. Ю. (2013)
Стешенко С. А. - Синтез антенны вытекающих волн по заданному распределению поля на апертуре (2013)
Содержание тома 18 за 2013 г. (2013)
Алфавитный указатель тома 18 за 2013 г. (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Kharchenko V. - Investigation of ADS-B messages traffic via satellite communication channel, Wang Bo, Grekhov A., Kovalenko M. (2014)
Kharchenko V. - Computer modeling of radio frequency satellite transponder for transmission of ADS-B messages satellite communication channel, Wang Bo, Grekhov A., Stahovsky P. (2014)
Melkumyan V. - Problem formalization of polyergatic transport technological systems design, Ostroumov I., Maliutenko T. (2014)
Pavlova S. - Analysis of free route airspace and performance based navigation implementation in the European air navigation system, Zadorozhnia A. (2014)
Gusynin A. - Algorithm of guaranteed-and-adaptive control of aerostatic vehicle under undetermined external turbulences, Tachinina H. (2014)
Bogunenko N. - Algorithm of guaranteed-and-adaptive control of aerostatic vehicle under undetermined external turbulences, Radchenko Yu. (2014)
Kozhokhina O. - Structural reliability of air traffic controllers, Gribov V., Rudas S. (2014)
Kondratyuk V. - Modified algorithm of smoothing/filtering the differential GNSS observations in the kinematic positioning mode, Zhelanov A., Ditskiy I., Bessonov E. (2014)
Bogunenko N. - Implementation of the green flight into airspace of Ukraine, Semydko Yu. (2014)
Lazorenko V. - Implementation of plate line system in Ukraine, Dolhov D. (2014)
Kharchenko V. - The accuracy measurement of hardware tools metrological characteristics for spectral fractions signal identification, Larin V., Savitskaya I. (2014)
Pavlenko P. - Competence assessment method of the expert group, Tolbatov S. (2014)
Prokopenko I. - Optimization of smoothing parameter by kernel estimation of probability density distribution, Martynchuk I. (2014)
Ishchenko S. - Aircraft take-off mass estimation in aviation incident investigation process (2014)
Dovgal A. - Development of the thermal barrier coating for heat affected components of aircraft ground support equipment (2014)
Puchkov Yu. - Problems of continued airworthiness the aircraft fleet of Ukraine, Molodtsov N., Rugain A., Popov D. (2014)
Pogrebniak A. - Calculation method of aerotechnics products fatique strength subject to cyclic loading, Regulskii M., Yurchenko E., Tugarinov A. (2014)
Prusov D. - The system of risk assessment criteria and consequences prediction of urban areas transformation (2014)
Prystavka Ph. - Video stabilization informational technology for unmanned aerial vehicle, Nichikov E. (2014)
Mukhina M. - Comparison of error metrics in matching algorithms of images by surf detector (2014)
Volokha M. - Simulation technology of sugar beet, Boldyrieva L. (2014)
Dudar T. - Uranium deposits database for the purpose of nuclear forensics in Ukraine, Buhera M., Lysychenko G., Englebrecht A. (2014)
Kovach V. - Experience of rehabilitation of former uranium productions and its importance for Ukraine, Lysychenko G. (2014)
Synylo K. - Monitoring of air pollution produced by aircraft in the vicinity of airport, Kazhan K. (2014)
Gnativ Z. - Regularities of cooligomerization of C9 fraction and heavy pyrolysis tar monomers, Nykulyshyn I., Voronchak T., Rypka A. (2014)
Index of the articles, published in 2014 (2014)
Instructions for authors (2014)
Фабіан М. П. - Семантична структура багатозначних лексичних одиниць на позначення етикету в сучасній англійській мові (2010)
Ажнюк Б. - Європейська мовна хартія: переклад ключових термінів (2010)
Алексєєва О. М. - Сучасна антропонімічна система США як синтез історичних, соціальних, культурних та лінгвістичних факторів (2010)
Баранова Л. А. - Калькирование как способ заимствования иноязычных аббревиатур в русском языке (2010)
Басыров Ш. Р. - Индоевропейские рефлексивные глаголы и их соответствия в тайских языках (2010)
Bačová K. - Caractéristiques des Discours Universitaires et Leurs Genres (2010)
Безпалова Е. В. - Жанровые и содержательные особенности текстов англоязычных устных миссионерских проповедей (2010)
Бордюк Л. В. - Концепт позитивного мислення як "культурно зумовлений американський сценарій” (2010)
Бублейник Л. В. - Проблеми поетики перекладних текстів: російськомовна рецепція творів Ліни Костенко (2010)
Valdmanová K. - Some Remarks on Sociolingual Factors Influencing Communication (2010)
Вислободська І. М. - Структурні та квантативні характеристики синтаксичних моделей фразових дієслів сучасної англійської мови (на матеріалі ФД з ЛСГ "Комунікативна діяльність”) (2010)
Виросткова А. - Неологизмы английского происхождения в функциональном аспекте (2010)
Вялікова О. О. - Психолінгвістично-асоціативна основа плану вираження графічних засобів поетики постмодернізму (2010)
Галій Л. Г. - Етапи становлення займенника як частини мови (2010)
Гармаш О. Л. - Функціонування словотворчих елементів –phobia, –phobiс, –phob в сучасній англыйській мові (2010)
Harčaríková P. - Some Attributes of Romany Literary Language (2010)
Гвоздяк О. М. - Адаптація запозичень з німецьким етимоном в українські говірки Закарпаття на фонетичному рівні (приголосні) (2010)
Герцовська-Вайнагій Н. О. - Успіх як складова частина культури носіїв англійської мови (2010)
Глущенко В. А. - Принцип розвитку в лінгвістичній концепції О. О. Потебні (2010)
Гончарова Т. В. - Лексико-семантична і словотвірна природа мотивації Мовного знака (2010)
Horňáková A. - English - the Language of Globalisation (2010)
Gregová R. - Evaluative Morphology and (Mor)phonological Changes in Diminutives of Slavonic Languages (2010)
Grygoryan N. R. - Language variation (2010)
Гришина Т. В. - Структурно-семантические особенности звучащего текста и глоттализация гласных (2010)
Густі А. В. - Іронія в англомовній телевізійній рекламі (2010)
Давидова Т. В. - Антиконцепти Wealth-Poverty у художньому просторі вікторіанської доби: семантико-когнітивний аналіз (2010)
Дакаленко О. В. - К вопросу о звуковом, образном и "внешне-внутреннем” архитектоническом разнообразии поэзии немецкого барокко XVII века (аннотационно-демонстративные микроанализы стихотворных памятников) (2010)
Денисова С. П. - Мова інфосфери з позицій дискурсивної лінгвістики (2010)
Димицька Н. О. - Прояви процесу стереотипізації етнічних груп в американському варіанті англійської мови (2010)
Duruttyová M. - The Future of Corpus Based Translation Research (2010)
Дëмина Н. Е. - Временнáя организация аргументативных диалогических единств (2010)
Ерліхман А. М. - Заголовок твору як імпліцитна реалізація історичної пам’яті мови (на матеріалі драми Артура Міллера "The Price”) (2010)
Есенова Е. Й. - Особливості відтворення деяких англійських передньоязикових фонем графікою української мови (2010)
Єнікєєва С. М. - Лінгвосинергетика як напрямок сучасного мовознавства (2010)
Загородня Л. З. - Вплив комунікативного фокусу на вибір перекладацьких відповідників (на прикладі перекладу англійських артиклів українською мовою) (2010)
Zakharova J. - Prosodic Component in the Semantics of English, Ukrainian and Russian Emotion Terms (2010)
Іваненко Ю. В. - До питання про основні риси функціонування міфопоетонімів (2010)
Карпова К. С. - Ознаки метафоризації американського культурного символу Martin Luther King (2010)
Коваль Н. А. - Модификация просодического оформления речей британских политиков в зависимости от социально-политической ситуации (2010)
Корольов І. Р. - Різномовні кооперативні комунікативні ситуації як об’єкт лінгвістичних досліджень (2010)
Костенко В. Г. - Некатегоричні висловлювання як засоби реалізації суб’єктивної модальності в медичному дискурсі (матеріалі сегменту "Вступ" текстів наукових журнальних статей) (2010)
Крижановська Т. Б. - Зіставний аналіз навколоядерної зони лексико-семантичного поля сигніфікату Мудрість в українській та англійській мовних картинах світу (2010)
Крижко О. А. - Особливості когнітивної основи термінів-зоонімів у семасіологічному та ономасіологічному аспектах (2010)
Kulish T. V. - Perseveration in Schizophrenic Discourse (2010)
Купрій Г. В. - Структура орнітонімів у німецькій мові (2010)
Ладченко М. М. - Verba Dicendi: німецько-слов’янські лексичні паралелі, Юсип-Якимович Ю. В. (2010)
Левицкий А. Э. - Названия городов США в аспекте межкультурной коммуникации (2010)
Leláková E. - Lexico-semantic Field of the Nouns Denoting "Happiness” in English (2010)
Липчанко О. В. - Емотивний потенціал паремій (2010)
Логойда І. В. - Лінгвістичне наповнення концепту чорного кольору (на матеріалі фразеології англійської та української мов) (2010)
Лучик А. А. - Про деякі аспекти зіставного українсько-польського cловотвору (2010)
Лучканин С. М. - "Grammatica slavo-ruthena” Михайла Лучкая (1830) і латиномовні граматики румунської мови доби Просвітництва (С. Міку, Г. Шінкай, Й. Будай-Деляну, І. Алексі, Август Требоніу Лавріан) (2010)
Martausová M. - The American Dream – Myth or Stereotype? (2010)
Мегела К. І. - Гендерні індикатори у перекладі дискурсивних маркерів (на матеріалі англо-українських перекладів художніх творів ХХ століття) (2010)
Науменко Л. П. - Стереотипізація образу менеджера в колективній свідомості носіїв англійської мови (2010)
Нестерук О. П. - Необоротнi рефлексивнi дієслова із автокаузативним значенням у німецькій мові (2010)
Nováková V. - Investigating the Fiction: Femslash Fanfiction and CSI (2010)
Онищук М. І. - Феномен лакунарності в аспекті cучасних лінгвістичних досліджень (2010)
Орендарчук О. Л. - Дієслівна лексика "чуттєвої сфери” в семасіологічному та ономасіологічному аспектах (2010)
Oriňáková S. - Modifying Derivational Suffixes in Latin Adjectives (2010)
Охріменко В. І. - Варіативність моделей вираження модального значення необхідності, контамінованої емотивністю (на матеріалі італійської мови) (2010)
Pažuchová M. - Kontaktmotivation zwischen dem Deutschen und Slowakischen (2010)
Panocová R. - Properties of Evaluative Suffixes in Russian (2010)
Панфілова Н. Ю. - Особливості вербалізації концепту Зрада/Treachery в українській та англійській мовних картинах світу (2010)
Пеливан О. К. - Роль частотного параметра интонации в реализации вежливости/невежливости в устных конфликтных диалогах (на материале англоязычных фильмов) (2010)
Поміркована Т. В. - Особливості граматичної сполучуваності англійських та українських прийменників (2010)
Пономаренко Е. А. - Благодарность как жанр речеэтикетного дискурса (на материале произведений писателей-врачей) (2010)
Prysyazhnyuk O. - Changing Attitudes Towards Non-Standard Varieties of the English Dialects (2010)
Розводовська О. В. - Особливості абревіаціїї в англійській термінології бізнесу (2010)
Рубанюк Н. В. - Статус межличностной функции в системе языка (2010)
Рудик И. В. - О роли чужой речи в текстах англоязычных проповедей (2010)
Середа Н. А. - Категоріальне значення похідних іменників у сучасній німецькій мові (2010)
Скрябіна В. Б. - Персуазивний вплив у лінгвістичній парадигмі (2010)
Сливка М. І. - Назви артефактів, історичних документів, фольклорних та літературних творів (2010)
Сніцар В. П. - Вербалізація понять кримінального права у системах юридичних термінів англійської та української мов (2010)
Сорока Т. В. - Екзистенціальна категорія життя в національно-культурних традиціях (на матеріалі української, англійської та французької мов) (2010)
Sotak E. - Media and Social Change (2010)
Стародєдова О. Л. - Методологічні засади дослідження мотивованості конотативного значення фразеологічних одиниць у зіставному аспекті (2010)
Стельмащук З. В. - Використання метонімічних трансформацій для передачі значення неоднократності дії (дієслівної множинності) в англо-українському перекладі (2010)
Толчеєва Т. С. - Форми репрезентації етномовної свідомості в різних лінгвокультурах (2010)
Tomascikova S. - Media Narrative and Semiotics (2010)
Turis I. - Gemeinsame deutscher-ungarische Mundartwörter in der Küchenterminologie Transkarpatiens (2010)
Uherová Z. - Entstehung der Medizinischen Terminologie (2010)
Uherová Z. - Interkulturelles Lernen und Kommunikation (2010)
Улитина Н. А. - Лингвистические особенности слогана как особой формы текстовой реализации рекламного послания (2010)
Фельцан І. М. - Емотивна лексика як спосіб відображення національної свідомості (на основі порівняння лексем англійської та української мов) (2010)
Фоменко О. С. - Кока-кола як символ американської лінгвокультури (на матеріалі англійської мови) (2010)
Фурист Н. П. - Особливості фольклорної інтимізації (2010)
Харлай О. В. - Співвідношення маскулінного й фемінінного в номінаційній мікросистемі ´Парубкувати – Бути на виданні´ (на матеріалі англійської, польської, чеської і української мов) (2010)
Цимбалиста О. - Невербальна комунікація у співвідношенні з невербальною (2010)
Цобенко О. В. - Функціонування номінацій ювелірних прикрас в англомовних народних казках (2010)
Чендей Н. В. - Функціональний потенціал метафоричного поля AIR/ПОВІТРЯ в поетичних текстах Дж. Г. Байрона та їхніх українських перекладах (2010)
Шарандаченко А. С. - Некоторые особенности произнесения зубных аффрикат (θ) (ð) и смычных (t) (d) (2010)
Швед Е. В. - Михайло Лучкай. Науковець та особистість (на матеріалі українського перекладу новолатинського тексту праці М. Лучкая ”Historia Carpato-Ruthenorum”). До 220-ліття від дня народження Михайла Лучкая (2010)
Шкворченко Н. Н. - Гендерный аспект зависимости степени успешности делового диалога от ранга отношений коммуникантов (2010)
Юшкова С. О. - Зіставний аналіз реципрокальних дієслів та їх конструкцій у німецькій та українській мовах (2010)
Janigová S. - Contrastive Speech Act Analysis of Anglo-American and Slovak Divorce Judgements in Translation (2010)
Ярун Г. М. - Особливості взаємодії структур змісту українського Пити та його англійських відповідників (2010)
Яценко П. І. - Сурядно-підрядний поліном у науковому дискурсі (2010)
Алієва З. - Образ "Я”/ Іншого як проблема імагології (2010)
Домбровський Ю. О. - "Паломництво Карла Великого” – деякі питання атрибуції та гносеології французької епічної поеми, Бабкіна М. І. (2010)
Куриленко О. Є. - Сучасна іспанська література (2010)
Майборода Р. В. - Пролог "Перед занавесом” романа У. М. Теккерея "Ярмарка тщеславия” как предмет изучения отношений между художником, его изобретением и самим читателем (2010)
Малиш В. М. - Хронотип і його функція у розвитку сюжету серії історичних романів Р. Мерлея "Доля Франції” (2010)
Мегела І. П. - Дієгетичний наратор у романі Петра Гандке "Мій Рік у Нічиїй Бухті” (2010)
Романенко Я. А. - Отражение нехристианского трансмифа в повести Льва Прозорова "Евпатий Коловрат” (2010)
Šnircová S. - The Grotesque Motif of the Mask in Angela Carter’s Shadow Dance (2010)
Фийса Н. В. - Інтертекстуальний дискурс прози Мілана Кундери (на прикладі роману "Повільність”) (2010)
Ярмолович О. І. - Мовностилістичні засоби формування сатири в романі Стівена Лікока (2010)
Cehan A. - Thank you: An Analysis of the Thanking Strategies Taught In the English Classrooms in Romania (2010)
Головчак Н. І. - Інтерференційні помилки при вивченні німецької мови україномовними студентами, Кушнірчук О. О. (2010)
Gogová L. - Internet Applications in the Process of Foreign Language Learning (2010)
Horňáková A. - Communication Strategy in Learning Foreign Languages (2010)
Hulpa L. - Teaching Speaking Skills at Tertiary Level: problems and decisions (2010)
Колодько Т. М. - Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов (2010)
Maťková S. - Avoiding Monotony in Foreign Language Classroom (Introducing new vocabulary items through gestures) (2010)
Назаревская М. П. - Новые подходы к изучению латинского языка в контексте поликультурного воспитания современной личности (2010)
Pastirčák V. - On the Alleged Impracticality of the Grammar-translation Method in Adult Learners (2010)
Rozenfeld J. - The Philosophical Roots of the British System of Education (2010)
Svyda-Susidenko T. - Spieleinsatz im Deutschunterricht (2010)
Sepešiová M. - Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Primary Education (2010)
Ткачова Г. - Современные направления иноязычной эдукации (2010)
Насирова Х. Б. - Осложнения и пути их профилактики при эндодонтическом лечении зубов (2014)
Сафаров А. М. - Повышение эффективности комплексного лечения пришеечного кариеса, Алиева Е .Р., Шахбазов К .Б., Гаджиев Д. Н. (2014)
Бабаев Е. Е. - Альтернативные методы лечения заболеваний пародонта на фоне развития синдрома перетренированности, Сафаралиев Ф. Р., Мамедов Ф. Ю. (2014)
Белоклицкая Г. Ф. - Изучение бактерицидной активности препаратов серебра по отношению к возбудителям воспалительных процессов в тканях пародонта, Павленко Э. М., Руденко А. В. (2014)
Сидельникова Л.Ф. - Комплексная дезинтоксикационная терапия генерализованного пародонтита в период обострения, Скибицкая Е. А., Мялковский К. О. (2014)
Мазур І. П. - Протизапальні лікарські засоби для місцевого застосування у стоматології, Слободяник М. В. (2014)
М. Б. Мєдвєдєва - Кандидоз порожнини рота, сучасні аспекти етіології та патогенезу (2014)
Власенко М. Р. - Вісцеро-лабіальні паралелі розвитку ексфоліативного хейліту, Власенко О. М. (2014)
Каськова Л. Ф. - Методи лікування флюорозу в дітей, Янко Н. В. (2014)
Скрипник Ю. В. - Ефективність лікувально-профілактичного комплексу для профілактики захворювань твердих тканин зубів у дітей із затримкою психічного розвитку, Якубова І. І. (2014)
Павленко О. В. - Забезпеченість вітаміном D3 дітей пубертатного віку з карієсом зубів і дисплазією сполучної тканини, Мельничук В. В. (2014)
Чижевский И. В. - Клинический пример применения препарата "Триоксидент" для лечения хронического пульпита временных зубов, Стуликова В. С. (2014)
Тимофеев А. А. - Применение ацеклофенака у пострадавших с переломами нижней челюсти, Фесенко Е. И., Беридзе Б., Диасамидзе Л., Раквиашвилли Г. (2014)
Барило О. С. - Електродіагностика порушення провідності нижнього альвеолярного нерва у хворих з переломами нижньої щелепи при використанні шин з антибактеріальним покриттям і препарату "Нуклео ЦМ форте", Фурман Р. Л., Кравчук П. О. (2014)
Костенко Є. Я. - Систематизація дефектів зубних рядів у пацієнтів з нефіксованою міжальвеолярною висотою та центральним співвідношенням щелеп, Кенюк А.Т., Гончарук-Хомін М. Ю., Ганущак О. Б. (2014)
Ищенко П. В. - Реставрация фронтальных зубов. Восстановление депульпированного зуба с поддесневым дефектом корня, Борисова И. В., Вильчик А. А., Шабранская В. В. (2014)
Фліс П. С. - Електроміографічний аналіз (обґрунтування) доцільності застосування ортодонтичної апаратури в пацієнтів різних вікових групп з патологією недорозвинення верхньої щелепи та нормально розвиненою нижньою щелепою, Шпак Д. Ю. (2014)
Палійчук В. І. - Біохімічні показники крові експериментальних тварин при імплантації зразків із пластмасс "Biocril-C" та "Фторакс", Рожко М. М., Ерстенюк Г. М. (2014)
Система атестації лікарів та аналіз роботи атестаційних комісій з атестації лікарів стоматологічного профілю (2014)
Савченко В. Ф. - Інвестиційно-інноваційний розвиток та економічне зростання і їхній вплив на економічну безпеку в Україні (2015)
Калінько І. В. - Державно-приватне партнерство: зарубіжний досвід та перспективи реалізації в Україні, Гончаренко Н. В. (2015)
Лісун Я. В. - Моніторинг соціальної відповідальності бізнесу як основа сталого розвитку економіки (2015)
Mekshun P. V. - Milestones of public policy of ensuring economic security under the influence of transnational corporations (2015)
Шестаковська Т. Л. - Концептуальні засади функціонування організаційно-економічного механізму розвитку національної системи освіти (2015)
Пліско І. М. - Стратегічні пріоритети розвитку Чернігівського регіону на засадах "зеленої" економіки (2015)
Богдан О. Д. - Дослідження стану державної інноваційної політики у розрізі агропромислового сектору економіки (2015)
Петренко А. А. - Влияние степени адаптивности системы профессионального обучения работников на изменение финансовых показателей предприятия (2015)
Холодницька А. В. - Сучасні технології підбору персоналу та можливості їхнього практичного використання (2015)
Боярчук Л. В. - Застосування зарубіжного досвіду в роботі державної служби зайнятості України (2015)
Вдовенко С. М. - Пріоритизація науково-прикладних засобів адміністративного менеджменту з формування конкурентоспроможності у виробничій сфері, Рогова О. В. (2015)
Гончар О. І. - Функціонально-організаційні аспекти управління потенціалом підприємства на засадах синергетики (2015)
Малюкіна А. О. - Обґрунтування впровадження CRM-системи для удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві (2015)
Хмурова В. В. - Опір змінам в системі управління підприємством (2015)
Бондаренко Д. В. - Механізм відображення в обліку та звітності військового збору, Маркова Н. М. (2015)
Єрмак О. І. - Повернення коштів з депозитних рахунків у кредитних спілках (2015)
Вдовенко С. М. - Науково-методологічні підходи до застосування адміністративного менеджменту в діяльності органів державної влади, Вдовенко Ю. С. (2015)
Карпенко Ю. М. - Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування, Карпенко Н. Л. (2015)
Ігнатьєв О. І. - Теоретичні засади проектування організаційних структур управління суб’єктами господарювання (2015)
Вихідні дані (2015)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2015)
Гнидюк І. В. - Шляхи децентралізації влади в Україні на основі досвіду європейських країн (2015)
Іващенко А. І. - Стратегія формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні (2015)
Павлов К. В. - Инновационная экология как новая научно-учебная дисциплина (2015)
Mitrofanova I. - Problems and prospects of innovative development within the WTO agricultural machinery in Russia, Mitrofanova I., Ivanov N. (2015)
Селин В. С. - Тенденции развития грузопотоков северного морского пути и проблемы их регулирования, Павлов К. В. (2015)
Ярошевська О. В. - Аспекти розвитку промисловості України в умовах системної кризи (2015)
Калінеску Т. В. - Метаморфози сучасної податкової політики України (2015)
Житний П. Є. - Особливості управління ризиками в умовах фінансово-промислової системи (2015)
Костирко Р. О. - Аналіз впливу фінансових інструментів на формування інвестиційного потенціалу в економіці України, Середа О. О. (2015)
Костирко Л. А. - Розвиток фінансового механізму соціальної орієнтації економіки України (2015)
Ільїн В. Ю. - Вплив інновацій на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації (2015)
Бурлуцький С. В. - Стратегія формування суспільного договору в умовах посилення соціальної стратифікації (2015)
Баланда А. Л. - Концептуальні основи соціальної відповідальності підприємств сфери послуг в Україні (2015)
Зеленко О. О. - Світовий досвід розвитку соціального діалогу (2015)
Камышев А. Л. - Роль управления в повышении благополоучия населения Удмуртии в потреблении молочных продуктов (2015)
Likhonosova G. - The selfish problems society of realization national priorities (2015)
Усмонова Д. И. - Основные формы торгового обслуживания населения в сельской местности (2015)
Большенко С. Ф. - Визначення конкурентних позицій трудового потенціалу регіону: методичний аспект (2015)
Мохначев С. А. - Функционирование кластеров в старопромышленном регионе России, Шамаева Н. П. (2015)
Mitrofanova I. - Analysis of organizational changes in the system of regional administration in Russia, Rodionova E. (2015)
Буриев Х. Т. - Повышение роли строительного комплекса в системе национального хозяйства республики Узбекистан (2015)
Верезубова Т. А. - Общенациональные приоритеты развития белорусских страховщиков (2015)
Ибрагимов Ш. М. - Ценовой фактор роста конкурентоспособности потребительских товаров и его роль в экономическом развитии Азербайджана (2015)
Новини науки та практики (2015)
Редакційна колегія рекомендує (2015)
Рецензія (2015)
Відомості про авторів (2015)
Облікові дані (2015)
Вимоги щодо змісту та оформлення статтей (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Kharchenko V. - Concept of Air Traffic Flow and Capacity Management in European region, Chynchenko Yu. (2013)
Kharchenko V. - Modeling of Airborne Collision Avoidance System performance using MATLAB, Barabanov Yu., Grekhov A., Shyshkov F. (2013)
Konin V. - GNSS technology determination of flying machine guidance parameters, Kovalevskiy E., Olevinska T. (2013)
Udartsev I. - Parametric analysis of longitudinal stability Unmanned Aerial Vehicle, Bondar A., Plakhotniuk Ie. (2013)
Luppo A. - Implementation of local and sub-regional Airspace Management supporting system in Ukraine, Lazorenko V., Prygara O. (2013)
Kredentsar S. - Software implementation methods of detection and resolution of potential conflicts between aircraft, Chorna M. (2013)
Sushchenko O. - Computer-Aided design of robust system for stabilization of information-measuring devices at moving base (2013)
Bogunenko M. - Conflict modelling in highly interactive problem solver, Pyvovarska K. (2013)
Bogunenko M. - Investigation of the drawbacks of the current NOTAM system, Khomenok A. (2013)
Pekurovskyi G. - The methodology of the synthesis of adaptive control system of active cancellation of vibrational loading (2013)
Sibruk L. - Simulation of radiation field of DVB-T2 digital television, Basansky A., Bondarenko D. (2013)
Borodin V. - The face extraction method for mobile devices (2013)
Yutskevych S. - Hidden sequences in results of tests identifying (2013)
Makarenko V. - Feedforward semi-active model-based control of a plate carrying concentrated masses, Hufenbach W., Modler N., Dannemann M., Tokarev V. (2013)
Prusov D. - Aspects of the influence assessment of the new construction during the reconstruction of urban territory areas in the dense building conditions (2013)
Remez N. - Classification of forecasting methods for earth’s surface deformation above the subsurface mining, Vovk O., Yakovleva A. (2013)
Shevchenko Yu. - New ranking method of traffic noise reduction measures (2013)
Kulyk M. - Safety of aviation in global context of the world air transport development, Bugayko D., Ilienko O. (2013)
Kaptiurova O. - Directive interjections in English professional communication (2013)
Instructions for authors (2013)
Наші автори (2013)
Боднар О. - Методологія оцінки ефективності та результативності управління аналітико-експертною діяльністю (2013)
Величко Н. - Розвиток ідеї формування полікультурної компетентності майбутніх учителів у психолого-педагогічній літературі (2013)
Драч І. - Інтеграція змісту, технологічного та науково-методичного супроводу як умова управління формуванням професійної компетентності майбутніх викладачів ВНЗ (2013)
Ілійчук Л. - Сімейне неблагополуччя як передумова девіантної поведінки неповнолітніх (2013)
Картава Ю. - Упровадження структурно-функціональної моделі розвитку професійної компетентності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти (2013)
Коваль І. - Студентська науково-дослідницька робота в системі чоловічої богословської освіти Галичини (1029–1939 роки), Пахолок Р. (2013)
Кучерак І. - Теоретичні аспекти формування освітнього бренду вищого навчального закладу (2013)
Мариновська О. - Теорія і практика впровадження інновацій у післядипломній освіті: розвиток професійної компетентності вчителя (2013)
Маслов В. - Методологічні засади дослідження проблеми розвитку функціональної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону, Білянін Г. (2013)
Радиш О. - Програмно-цільовий підхід в управлінні розвитком життєтворчої особистості у Рожнівському навчально-виховному комплексі "Гуцульщина” ім. Ф. Погребенника НаУКМА (2013)
Рябова З. - Теоретико-методологічні засади маркетингового управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти (2013)
Барабаш О. - Порівняльна характеристика педагогічної та андрагогічної моделей навчання (2013)
Бігун М. - Використання платформи дистанційного навчання Moodle у післядипломній педагогічній освіті (2013)
Бойчук В. - Роль гри у розвитку творчих здібностей учнів на уроках фізики, Стинська В. (2013)
Вєтрова І. - Проблема формування лексичної компетенції при підготовці майбутнього вчителя іноземної мови (2013)
Зозуляк-Случик Р. - Особливості формування ціннісних орієнтацій шляхом релігійного виховання підлітків, Подобінська З. (2013)
Зозуляк-Случик Р - Профорієнтаційна робота в загальноосвітній школі як чинник самореалізації старшокласників, Федорів Х. (2013)
Касьянова О. - Науково-методичний супровід підготовки педагогів до оновлення процесу виховання (2013)
Козак Н. - Психолого-педагогічні особливості сучасних підлітків у контексті формування здорового способу життя (2013)
Кіщак Г. - Педагогічна система районного (міського) методичного кабінету (центру): специфічні риси та сутнісні характеристики (2013)
Лемко Г. - Формування вольових якостей старшокласників у процесі навчання, Головата М. (2013)
Лемко Г. - Шляхи запобігання емоційного вигорання у студентів: соціально-педагогічний аспект, Косюч М. (2013)
Лучицький Р. - Лінгвосинергетика як складова термінотворення (2013)
Марковецька Г. - Курсова робота як одна з форм самостійного наукового дослідження студентів (2013)
Павленко В. - Виховна система роботи як невід’ємна частина якісної освіти в навчальному закладі (2013)
Попович О. - Категоріальний аналіз поняття "виховання фізичних якостей” (2013)
Просіна О. - Інноваційна педагогічна технологія підготовки вчителів до інтегрованого викладання предметів мистецького циклу (2013)
Русин Г. - Педагогічна культура батьків як основа покращення взаємодії сім’ї та школи (2013)
Семотюк О. - Особливості застосування аудіювання у процесі вивчення української мови як іноземної (2013)
Сілевич Л - Упровадження інноваційних технологій при вивченні української мови (за професійним спрямуванням), Мельничук О. (2013)
Скрипник М. - Парадигмальні засади експериментальних досліджень науково-педагогічних працівників системи післядипломної освіти (2013)
Скоморовська Н. - Використання проблемного підходу для розвитку критичного мислення учнів (2013)
Калуська Л. - Основи наукової спадщини академіка Мирослава Стельмаховича (2013)
Нагачевська З. - Освітня діяльність і педагогічні погляди Ольги-Олександри Дучимінської, Бедрій Х. (2013)
Замрозевич-Шадріна С. - Проблеми фізичного виховання та збереження здоров’я дітей у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2013)
Печенин В. В. - Экспериментальные исследования системы регулирования уровня сигнала синхронизации управляемого генератора следящего узкополосного фильтра, Щербина К. А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В. (2015)
Дьяченко Т. В. - Автоматизация опытно-промышленного аппарата первичного обогащения технологических смесей, содержащих неон (2015)
Чорнобородов М. П. - Експериментальне ослідження ефективності компенсатора імпульсних завад (2015)
Брежнев Е. В. - Методология обеспечения безопасности критических инфраструктур в условиях неопределенности: концепция и принципы, Харченко В. С. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського