Ясь О. В. - Гирич І. Київ в українській історії: Києвознавчі статті (2012)
Павко А. І. - Політична енциклопедія (2012)
Посохов С. І. - Рябченко О.Л. Студенти радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденності та конфлікти ідентифікації (2012)
Іваненко В. В. - Біобібліографія кримознавства. – Вип.1–14, Кавун М. Е. (2012)
Каністратенко М. М. - До 70-річчя доктора історичних наук, професора В.М.Шейка, Кушнаренко Н. М. (2012)
Атаманенко А. Є. - Теодор Мацьків, Мицик Ю. А. (2012)
Гуржій О. І. - Михайлина Павло Васильович, Коцур А. П. (2012)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2012)
Contents (2012)
Титул, зміст (2014)
Артьомова Т. І. - Некомерційна сфера економіки як середовище становлення інститутів розвитку (2014)
Яременко О. Л. - Вплив кредитної експансії на рівновагу на глобальних фінансових ринках (2014)
Бублик Є. О. - Підвищення ролі міжбанківського кредитування як інструмент забезпечення стабілізації банківської системи України (2014)
Бурлай Т. В. - Система виявлення і коригування макроекономічних дисбалансів Євросоюзу та її адаптація до умов України (2014)
Данилова К. І. - Проблеми регулювання нестабільності платіжного балансу країни: сучасний дискурс та невирішені питання (2014)
Корнівська В. О. - Європейський фінансовий простір у контексті монетизації (2014)
Кричевська Т. О. - Пріоритети та інструменти грошово-кредитної політики в сучасних умовах (2014)
Подлесная В. Г. - Плотность экономического пространства-времени в социально-экономических циклах общественного воспроизводства (2014)
Прозоров Ю. В. - Трансформация режимов пруденциального надзора в процессе эволюции регулирования банковского сектора, Прозоров Х. Х. (2014)
Савицький С. В. - Перспективи банківського інвестування на фондовому ринку України (2014)
Шкляр А. І. - Вплив програми "кількісного пом’якшення” на ринки, що розвиваються: деякі висновки для України (2014)
Брус С. І. - Ринок рейтингових послуг в Україні: реалії і вектори розвитку (2014)
Содержание (2014)
Страничка редактора (2014)
Профессор Юрий Иванович Козин (к 70­летию со дня рождения) (2014)
Підгірний Я. М. - Анестезіологічне забезпечення операції кесарева розтину (2014)
Волощук Р. Р. - Вентилятор­асоційований трахеобронхіт: огляд літератури (2014)
Шейман Б. С. - Міжнародні стандарти безпечної анестезіологічної практики (короткий огляд), Георгіянц М. А., Постернак Г. І., Бондаренко І. В., Волков В. М., Постернак Д. Г. (2014)
ESPEN. Что нового? (2014)
Современные позиции применения холинергической терапии в анестезиологии и реаниматологии (2014)
Гриценко С. Н. - Коррекция гиповолемии у хирургических больных с использованием комбинированного раствора Гекотон® в комплексе инфузионной терапии, Корогод С. Н., Пуха И. П. (2014)
Дмитриев Д. В. - Использование пропофола у детей, или немного новой информации об известном препарате (2014)
Міщук В. Р. - Мультимодальний підхід у періопераційному знеболенні дітей (2014)
Энтеральное питание пациентов в клинике интенсивной терапии: современное состояние вопроса и перспективы на будущее (2014)
Михневич К. Г. - Эффективность препарата Ауротаз­Р (пиперациллин/тазобактам) при тяжелых нозокомиальных интраабдоминальных инфекциях в сравнении с карбапенемами, Хижняк А. А., Баусов Е. А. (2014)
Голдовський Б. М. - Місце b­адреноблокаторів у комплексній терапії персистуючої форми фібриляції передсердь, Сідь Є. В. (2014)
Черний В. И. - Оптимизация профилактики венозных тромбоэмболических осложнений в оперативной онкопульмонологии, Смирнова Н. Н., Егоров А. А., Егоров А. Н., Босько И. Л. (2014)
Світлик Ю. О. - Динаміка показників коригованого інтервалу QT і дисперсії інтервалу QT та їх прогностичне значення у пацієнтів з ішемічною хворобою серця на фоні епідуральної анестезії із застосуванням різних місцевих анестетиків (2014)
Жадан А. В. - Особенности течения сердечной недостаточности при митральных пороках сердца, Зедгинидзе Э. (2014)
Ільчишин О. Я. - Досвід моніторингу внутрішньочерепного тиску з використанням екстракраніального тензодатчика, Волощук Р. Р., Яськів Ю. О., Піган В. М. (2014)
Бабак С. И. - Опыт применения препарата Пропофол­Ново в нашей клинике, Крутой С. В., Злочевский А. Н., Пантес А. В. (2014)
Бойко В. В. - Характер морфологических изменений в стенках бронхов, влияющий на риск возникновения послеоперационной несостоятельности культи бронха, Смоляник К. Н., Козин Ю. И., Наумова О. В. (2014)
Щур О. І. - Динаміка рівня соматостатину при хімічному нейролізисі у пацієнтів із колоректальним раком (2014)
Яєчник О. Р. - Стратегічні напрямки інтенсивної терапії субкомпенсованої гастроінтестинальної дисфункції в пацієнтів із тяжкою черепно­мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток скелета (2014)
Мальцева Л. А. - Новое в диагностике и лечении острых панкреатитов, Мосенцев Н. Ф., Черненко В. Г., Мосенцев Н. Н. (2014)
Підгірний Я. М. - Організація навчального процесу викладання дисципліни "Екстрена і невідкладна медична допомога" на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії для студентів 5­го курсу, Іванюшко О. В., Матолінець Н. В. (2014)
Лук’янчук В. Д. - Комплексна біохемілюмінесцентна оцінка церебропротекторної ефективності цереброгерму на моделі закритої черепно­мозкової травми, Поліщук Є. М., Сейфулліна І. Й., Постернак Г. І., Кравець Д. С., Рисухіна Н. В., Марцинко О. Є. (2014)
Кравчун П. П. - Зміни діастолічної функції міокарда лівого шлуночка у хворих із постінфарктним кардіосклерозом та артеріальною гіпертензією залежно від ступеня ожиріння (2014)
Шальмін О. С. - Особливості синдрому системної запальної відповіді у хворих на ВІЛ/СНІД­асоційований туберкульоз, Ясінський Р. М., Лукомська В. М., Носач С. Г., Кучер Т. В. (2014)
Матолінець Н. В. - Обґрунтування переваг комбінованої загальної анестезії зі штучною вентиляцією легень у поєднанні з нейроаксіальними блокадами при лапароскопічних гістеректоміях (2014)
Стаднік С. М. - Вплив імплантації електрокардіостимулятора на когнітивну дисфункцію пацієнтів із брадіаритміями (2014)
Никонов В. В. - Особенности клинической картины острых отравлений некоторыми суррогатами алкоголя: кардиодепрессивный эффект, Курсов С. В., Иевлева В. И., Белашко С. А., Воронцов В. В., Кучерявченко В. В., Романенко В. В. (2014)
Ломей Я. І. - Потрійний паразитизм (гельмінтоз, асоціація мікроорганізмів, злоякісні пухлини), Цюк І. І., Ломей Ю. Я. (2014)
Гарбар М. О. - Кардіотонічні і вазопресорні препарати в практиці лікаря­анестезіолога (2014)
Міщук В. Р. - Оцінка нутритивного статусу й енергопотреби в дітей у критичних станах (2014)
Фабіан М. П. - Типи етикетного спілкування в сучасній англійській мові (2011)
Арделян О. В. - Фразеологізм як одиниця мови (2011)
Бабелюк О. А. - Наративна ризома як вихідний формальний принцип постмодерністського текстотворення (2011)
Бачинська А. А. - Особливості вживання артиклів зі словами "Language” та "Speech” (2011)
Бехта І. А. - Репрезентативна специфіка наративної моделі у художньому просторі постмодернізму (2011)
Боговик О. А. - Підходи до визначення категорії валентності. Аналіз студій вітчизняних та зарубіжних учених, присвячених дослідженню категорії валентності (2011)
Богуславский С. С. - Предикатно-аргументная разновидность мотивации немецких футбольних терминов (2011)
Бордюк Л. В. - Вербалізація позитивного мислення в американській організаційній культурі (2011)
Буренко Т. М. - Конвенціональна природа мовленнєвого акту вибачення в англомовному дискурсі (2011)
Васильченко Е. Г. - Фонема /r/ в системе немецкого консонантизма (2011)
Вербицкая Т. Д. - Особенности реализации бифонемных сочетаний гласных в языке СМИ Германии, Фрумкина А. Л. (2011)
Вереш М. Т. - Лексичні особливості німецької фахової мови теології у давньоверхньонімецький та середньоверхньонімецький періоди (2011)
Виросткова А. - Распространение неологизмов английского происхождения в словацкой и русской культурной средах (2011)
Haláček J. - Social class in contemporary british society and how it is portrayed in the newsprint media (2011)
Гвоздяк О. М. - Мовні контакти як суттєвий чинник збагачення словникового складу (2011)
Holyk S. V. - The nature and causes of language change (2011)
Horňáková A. - The possible influences of culture and cultural diversity, Hudáková A. (2011)
Grischina T. V. - Glottisschlageinsatzvarietäten in der Deutschen standardaussprache (2011)
Гураль О. Ю. - Засоби об’єктивації складників концепту Персонаж у постмодерністських романах М. Аміса (2011)
Дакаленко О. В. - Органика образа и идеи в философском мире позирования немецкого барокко XVII века (2011)
Dančišinová L. - Evaluative potential of reporting verbs and interactive character of academic writing (2011)
Дëмина Н. Е. - Вариативные особенности энергетической структуры аргументативных диалогических единств (2011)
Демчук Н. М. - Особливості ієрархізації базових концептів маркетингу у французькій мові (2011)
Домброван Т. І. - Діахронічна лінгвосинергетика: статус, задачі та основний понятійний та термінологічний апарат (2011)
Драбов Н. Ю. - "Хибні друзі перекладача” як одна з проблем вивчення та навчання англійської мови (2011)
Duruttyová M. - Parallel multilingual corpora and their advantages for translators and researchers (2011)
Evinová N. - Portrayal of British society in humor (2011)
Есенова Е. Й. - Способи відтворення англійської середньоязикової та фарингальної фонем графічними засобами української мови (2011)
Загородня Л. З. - Відтворення стилістичної функції англійських артиклів в українському перекладі художньої рози (2011)
Zeleňáková M. - Point de vue comparatif sur les aspects linguistiques des procédés de traduction dans les textes communautaires. Quelques remarques sur l’analyse en perspective anglo-française (2011)
Іваненко Ю. В. - Зоопоетоніми в контексті повісті "Prince Caspian: the Return to Narnia” К. С. Льюїса (2011)
Карпа І. Б. - Застосування комунікативних стратегій в електронних текстах (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers) (2011)
Коваль Н. А. - Особенности композиционного построения речи политического деятеля (2011)
Костенко В. Г. - Метатекстові засоби додаткової інтерпретації тексту наукової журнальної статті (2011)
Коцюба О. П. - Творчість Йозефа Рота як об’єкт лінгвістичних досліджень (2011)
Кротенко Л. Б. - Реалізація категорії зв’язності у постмодерністському дискурсі на прикладі творів Тараса Прохаська "Спалене літо” та Дональда Бартельмі "The Party”, "The School” (2011)
Кротенко Л. Б. - Реалізація категорії зв’язності через багатозначність лексеми у постмодерністському дискурсі (2011)
Кувшинова Н. М. - Пополнение словарного состава русского языка иноязычными заимствованиями (2011)
Куранова С. І. - Дискурс-аналіз як інтегративний комунікативно орієнтований метод у лінгвістиці (2011)
Ladtschenko M. - Sprachmittel zum ausdruck der modetendenzen in der Deutschen gegenwartssprache, Honak N. (2011)
Leláková E. - Presentation on relations between lexical units and their meanings (2011)
Ливрінц К. Е. - Запозичення медичної термінології з французької мови в угорську (2011)
Липчанко О. В. - Засоби вираження емоційного концепту "гнів/ anger" в англійських та українських пареміях (2011)
Лучканин С. М. - Загальномовознавча проблематика дискусій про орфографію в історії румунської та української лінгвістики XIX ст. (зіставно-діахронне дослідження) (2011)
Маковська О. О. - Вербалізація концепту malformations в англійській терміносистемі пластичної хірургії (2011)
Marcinova S. - On the importance of intercultural communications within the study of literature (2011)
Матвіїшин (Лопушанська) О. М. - Особливості відтворення заголовків класичних прозових творів у перекладах німецькою мовою (2011)
Маштакова Н. В. - Народні прикмети як елемент мовної картини світу російської та німецької культур (2011)
Мелько Х. Б. - Типи синестетичних мапувань в англійському постмодерністському художньому дискурсі (2011)
Миголинець О. І. - Номінативний аспект аналізу мовних одиниць (2011)
Миклаш Л. Т. - Формування англомовної термінології лісової галузі: американський досвід (2011)
Морозова И. Б. - Осложненное предложение в уровневой системе английского языка (2011)
Mudrak B. - Travel brochures and their manipulative strategies (2011)
Panocová R. - A corpus-based view on predicatives in Russian (2011)
Пашкова Н. І. - Субстратні, суперстратні та адстратні явища в Карпато-Балканській етнолінгвістиці (2011)
Пиц Т. Б. - Посередництво німецької мови у запозиченні іншомовних лексем південно-західними говорами української мови (2011)
Попович Н. М. - Особливості перекладу давньогрецьких тринітарних термінів "Ousia” та "γΠОΣТАΣІΣ” (на матеріалі листів 125, 236.6, 38 Св. Василія Великого) (2011)
Пріц О. М. - Застосування корпусного підходу в дослідженні мови (2011)
Птуха В. А. - Конотація як результат взаємозв’язку мови і культури (2011)
Rozenfeld J. - Chаnging aspects of immigration into the UK (2011)
Романова Н. В. - Семантична структура синонімів емотивної лексеми Hoffnung (2011)
Рубанюк Э. В. - Семантический потенциал предложно-именных конструкций в немецком языке (на материале предложно-именной группы mit + Nomen (Dat.)) (2011)
Семенюк О. - Мовні засоби створення образу ворога в романі Т. Кленсі "Debt of Honor”, Білоус В. (2011)
Синьо В. В. - Термінологічні аспекти формування німецькомовних навчальних текстів лісництва (2011)
Сливка М. І. - Особливості передачі історичних хрононімів (2011)
Сливка Н. Т. - Універсальні концепти: пріоритетність когнітивного над семантичним (2011)
Станко Д. В. - До проблеми вивчення емоцій у сучасному мовознавстві (2011)
Сорока Т. В. - Особливості семантизації аксіономенів Воля, Will, Volonte в українській, англійській та французькій мовах (2011)
Толчеєва Т. С. - Абстрактні і конкретні поняття як категорії мислення (2011)
Uherová Z. - Gespräche im bereich des gesundheitswesens (2011)
Улитина Н. А. - Гендерная направленность рекламного слогана (2011)
Філоненко З. Л. - Стилістичні засоби і прийоми вираження амбівалентності у постмодерністському художньому тексті (2011)
Harčaríková P. - Scenes of transformation in stories as the basis for communication between father and daughter (in the book "Five minutes to dinner”) (2011)
Ковальова Я. - Мультикультурний контекст автобіографічної трилогії Еліаса Канетті (2011)
Мищур Т. Л. - "Безумье и благоразумье,/ позор и честь,/ все, что наводит на раздумье,/ все слишком есть - / во мне" (М. И. Цветаева). М. И. Цветаева и барокко (2011)
Рошко М. М. - Неоміфологізм казки Антуана де Сент Екзюпері "Маленький принц" (2011)
Шевчук Т. С. - Метаморфоза образу нарциса та метаморфози його інтерпретації в європейській гуманістиці (2011)
Šnircová S. - Images of grotesque degradation in feminist critique of patriarchy (2011)
Benková E. - Interaction in university lectures (2011)
Valdmanová K. - On correlation between knowledge about communication and a second language performance (2011)
Габовда А. М. - Роль латинского языка в формировании специалиста-филолога (2011)
Gogová L. - Situation comedies – an effective tool in the process of foreign language learning (2011)
Долгош К. І. - Формування готовності до професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців з міжнародних відносин (2011)
Корнєва З. М. - Аспектна модель підручника з іноземної мови для спеціальних цілей у експеренційній методиці навчання іноземних мов (2011)
Соломка Е. Т. - Міжнародні мовні іспити на Україні – інтегрований крок національної системи освіти вропейський простір, Костюк М. П. (2011)
Левко Л. В. - Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування (2011)
Мишко С. А. - Основні принципи розробки тестових завдань (2011)
Мишко С. А. - Особливості проведення та оцінювання тестування (2011)
Mitríková B. - The incorporation of historical and cultural aspects into teaching English to students of law chools (2011)
Nikiforenko I. V. - Rolle der modalpartikeln im Daf-unterricht (2011)
Sepešiová M. - Planning a CLIL lesson (2011)
Uherová Z. - Motivation und motivationsmethoden im sprachunterricht (2011)
Цвяк Л. В. - Навчання майбутніх офіцерів-прикордонників спеціальної лексики німецької мови (2011)
Ярославцева К. В. - Методи навчання усному мовленню (2011)
Яцканич Н. М. - Les documenta authentiques: outil incontournable de la sēanse d’apprentissage (FLE) (2011)
Парамонова С. А. - Gaétane Dostie. Pragmaticalisation et marqueurs discursifs. Analyse sémantique et traitement lexicographique. Bruxelles. Editions Duculot, 2004, - 296 p. (2011)
Ryník J. - Coleman, S., Ross, K. The media and the public. "Them” and "Us” in media discourse.- Chichester: Wiley-Blackwell Publishing, 2010. - 199 p. (2011)
Титул, содержание (2015)
Скрипниченко М. И. - Макроэкономическая сбалансированность и критические дисбалансы в экономике Украины (2015)
Лебедева В. К. - Экономико-теоретические аспекты перемены деятельности (2015)
Рябинина Л. Н. - Генезис и коренные отличия парадигмы современных традиционного и исламского банков как посредников денежного рынка (2015)
Радионов Ю. Д. - Проблемы реализации бюджетных инвестиций (2015)
Демьяненко С. И. - Основы формирования инструментов инвестиционной деятельности аграрных предприятий, Коваль В. М. (2015)
Каленюк И. С. - Современные риски развития высшего образования в Украине, Куклин О. В., Ямковой В. А. (2015)
Соколова З. С. - Анализ трансакционных издержек регионального экономического сотрудничества со странами – членами ОХАДА (2015)
Титул, зміст (2015)
Скрипниченко М. І. - Макроекономічна збалансованість і критичні дисбаланси в економіці України (2015)
Лебедєва В. К. - Економіко-теоретичні аспекти зміни діяльності (2015)
Рябініна Л. М. - Генезис та докорінні відмінності парадигми сучасних традиційного та ісламського банків як посередників грошового ринку (2015)
Радіонов Ю. Д. - Проблеми реалізації бюджетних інвестицій (2015)
Дем’яненко С. І. - Засади формування інструментів інвестиційної діяльності аграрних підприємств, Коваль В. М. (2015)
Каленюк І. С. - Сучасні ризики розвитку вищої освіти в Україні, Куклін О. В., Ямковий В. А. (2015)
Соколова З. С. - Аналіз трансакційних витрат регіонального економічного співробітництва з країнами – членами ОХАДА (2015)
Титул, зміст (2012)
Ричка В. М. - Візантійські походи київських князів в історичній пам’яті східного слов’янства (2012)
Волощук М. М. - Руські переселенці в Угорщині ХІІ–XIV ст.: обов’язки та соціальне становище (2012)
Сокирко О. Г. - Артилерія козацької держави: створення, розвиток, внутрішня організація (1648–1781 рр.) (2012)
Горобець В. М. - Старшина Гетьманщини: неслужбовий вимір службової кар’єри провідної соціальної верстви (2012)
Таїрова-Яковлева Т. Ґ. - До питання про історичні й територіальні уявлення козацької старшини наприкінці XVII ст. (2012)
Іваненко О. А. - Міжнародна співпраця вчених Університету св.Володимира (1900–1914 рр.) (2012)
Євсєєва Т. М. - Особливості збереження/порушення православним священством вірності пастирському служінню в контексті історії повсякдення (УСРР, 1920-ті рр.) (2012)
Вєдєнєєв Д. В. - Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.), Лисенко О. Є. (2012)
Бек К. - Відновлення сталінської системи в повоєнній УРСР (2012)
Крупина В. О. - "Жертв багато, а в газетах нічого не пишуть..." (Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. в Києві) (2012)
Папакін Г. В. - Джерела з історії ОУН та УПА: проблеми класифікації, зміст документів повстанського походження (2012)
Грінченко Г. Г. - Усна історія в пострадянських дослідницьких практиках (на прикладі сучасних Білорусії, Росії та України), Реброва І. В., Романова І. М. (2012)
Вілкул Т. Л. - Створення леґенди про Совія в "Іудейському хронографі" другої половини ХІІІ ст. (2012)
Конопська Б. - Польські наукові історичні атласи в XIX–XX ст. (2012)
Шандра В. С. - С. Єкельчик. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ століття (2012)
Ясь О. В. - О.О. Ковальчук. Українське історичне джерелознавство доби романтизму (2012)
Приходько Л. Ф. - М.М. Варварцев. Життя і сцена Миколи Іванова: історія українця в італійському Рісорджименто (2012)
Патлатюк Б. Ю. - Я на сповіді сказав би: Інтерв’ю Юрія Зайцева з Ярославом Ісаєвичем: Документи (2012)
Сас П. М. - Автор та його право: роздуми про одне друковане видання, присвячене Хотинській війні 1621 р. (2012)
Боровик М. А. - Всеукраїнська наукова конференція "Усна історія в Україні: сучасність та перспективи", Пастушенко Т. В. (2012)
Наукова література, видана Інститутом історії України НАНУ в 2011 р. (2012)
Contents (2012)
Кульчицький І. М. - Проблеми електронного оформлення окремих видів наукових документів, Магеровська Т. В., Сеник В. В. (2013)
Тацій Р. М. - Визначення теплопередачі в багатошаровій нескінченній плиті при початкових умовах на границі розділу суміжних шарів, Пазен О. Ю. (2013)
Гречанінов В. Ф. - Інформаційні технології управління ризиками, Бєгун В. В. (2013)
Луцук С. М. - Маскування графічних робіт для пересилання мережею інтернет, Мартин Є. В. (2013)
Пелешко Д. Д. - Супровід рухомих об’єктів у локальних системах відеоспостереження міської інфраструктури, Іванов Ю. (2013)
Ущапівський І. Л. - Ком’пютерне моделювання вібрацій відцентрового пожежного насоса, Кирилів Я. Б., Ларін О. О. (2013)
Берегулько Н. О. - Управління проектами впровадження систем захисту інформації у структурні підрозділи ДСНС України, Грицюк Ю. І. (2013)
Бурак Н. Є. - Управління проектом підготовки і навчання кібер-рятувальника: компетентнісний підхід, Рак Ю. П. (2013)
Гайдукова Н. В. - Исследование и применение методов системного анализа при формировании портфеля проектов (2013)
Драч І. Є. - Розрахунок інтегрального показника портфеля наукових проектів вищого навчального закладу, Рулікова Н. С. (2013)
Євсюков О. П. - Когнітивні технології управління інноваціями знань в освітніх проектах формування кібер-рятувальника, Рак Ю. П., Рак О. Ю. (2013)
Ратушний Р. Т. - Системний підхід до ідентифікації конфігурації проектів реінжинірингу системи пожежогасіння гірського лісового масиву, Завер В. Б., Тимочко В. О. (2013)
Сташевський З. П. - Управління освітнім проектом підготовки фахівця з інформаційної безпеки на основі моделей компетенцій, Грицюк Ю. І. (2013)
Марек Хмель - Методи та засоби відбору персоналу в проектні команди системи цивільного захисту, Зачко О. Б., Павел Хмель (2013)
Пйотр Хмель - Об’єктно-орієнтоване управління проектами маршрутних перевезень засобами gps - моніторингу, Підгородецький Я. І., Оленюк Ю. Р. Мартин Є. В. (2013)
Bedzay A. A. - Man-caused-ecological and chemical-toxicological safety of utilization of the pesticides on basis of carbamic acid derivatives, Scherbina O. N., Mykhalitchko B. M. (2013)
Винявська Г. Ф. - Дослідження ефективності іммобілізації іонів флюору в алюмосилікатній матриці природного клиноптилоліту в процесі очищення природних вод (2013)
Гащук П. М. - Прояв режимної автомодельності в характеристиках динамічних нагнітачів, застосовуваних у пожежній техніці, Сичевський М. І. (2013)
Казимиренко Ю. О. - Перспективи застосування металоскляних покриттів з підвищеними рентгенозахисними властивостями для конструкцій технічних засобів перевезення радіоактивних речовин (2013)
Ковалишин В. В. - Дослідження з визначення небезпечних факторів пожежі в тунелях (2013)
Мовчан І. О. - Вибір критеріїв для прийняття рішень в системі пожежогасіння, Васильєв М. І. (2013)
Ольховий І. М. - Про вплив стріли підйому двошарнірної арки постійного радіуса кривизни на її несучу здатність, Дзюба Л. Ф., Ліщинська Х. І. (2013)
Петрова М. А. - Динамічні характеристики побутових фільтрів для очищення питної води, Фартушняк К. А. (2013)
Попович В. В. - Логістична система транспортування небезпечних відходів в умовах міста, Бучковський А. І, Попович Н. П. (2013)
Радомська М. М. - Енергетичний аудит як основа підвищення енергоефективності виробничих та житлових об’єктів (2013)
Семерак М. М. - Нагрівання балонів для зберігання газу за умов пожежі, Балицький О. І., Субота А. В. (2013)
Тарнавський А. Б. - Зміна теплофізичних властивостей поліаміду-6 під впливом функціонально-активного полімеру (2013)
Чарковська Н. В. - Моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів: тваринництво Польщі, Бунь Р. А., Нахорскі З., Сорочич М. П., Хорабік І. (2013)
Антошків Ю. М. - Вивчення дисципліни "Фізичне виховання" у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності на засадах кредитно-модульної системи (2013)
Гнатишин І. Л. - Ключові фактори становлення професійної майстерності фахівця (2013)
Грицанюк В. В. - Особисті якості куратора як важлива складова ефективності навчально-виховного процесу (2013)
Заячковська Л. М. - Психолого-педагогічні аспекти оволодіння науковими основами безпеки експлуатації інфокомуніка-ційних освітніх систем та мереж (2013)
Києнко-Романюк Л. А. - Критичне мислення як складова здоров'язбереження компетентності фахівця: психолого-педагогічний аспект (2013)
Клос Л. Є. - Практична складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до здоров’язбережувальної діяльності (2013)
Ковальчук А. М. - Удосконалення ігрової майстерності курсантів і студентів військових навчальних закладів України засобами міні-футболу, Петренко А. М., Баран Ю. С. (2013)
Козловська І. М. - Структурування інформації та взаємодія знань у сучасній дидактиці: теоретичний аспект, Цюприк А. Я. (2013)
Kozolup M. S. - Foreign language academic socialization as an aspect of science majors professional training at Ukrainian universities (2013)
Козяр М. М. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності у процесі підготовки фахівців гуманітарного розмінування під час навчання, Окіпняк Д. А. (2013)
Колодій І. С. - Проблеми якості освіти у вищій школі України (2013)
Коломієць А. М. - Електронне навчання як засіб підвищення якості підготовки фахівців сфери туризму, Черній Г. В. (2013)
Mykytenko N. O. - ESP teachers training:American experience in Ukrainian context (2013)
Myronchuk O. - Main stages of grammar teaching methods evolution (2013)
Омельченко Н. А. - Формування навичок читання на заняттях з німецької мови (2013)
Рубель Н. В. - Іншомовна професійна підготовка майбутніх екологів у системі екологічної освіти України (2013)
Savruk R. - Pros and cons of error correction in teaching studies (2013)
Tatarovska O. V. - Pedagogical grammar: a cognitive and communicative approaches (2013)
Харчук А. І. - Вплив екологічної освіти на формування екологічного світогляду майбутніх фахівців ДСНС України, Купчак М. Я. (2013)
Якимович Т. Д. - Розвивальний потенціал творчих робіт у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців (2013)
Титул, зміст (2012)
Смолій В. А. - Лабораторія українського наративу (вступне слово головного наукового редактора) (2012)
Ясь О. В. - Традиції великих історичних наративів у світлі культурних епох кінця ХVIII–ХХ ст. (2012)
Козубовський Г. А. - Про шляхи надходження празьких грошів до Східної Європи (XIV–XV ст.) (2012)
Федорук Я. О. - Українська проблематика на віленських переговорах між Річчю Посполитою та Росією восени 1656 р. (2012)
Моця О. П. - Зрада й донос у контексті дослідження діяльності І.Мазепи (2012)
Андрєєв В. М. - Діяльність В.Петрова в Етнографічній комісії при ВУАН (1921–1933 рр.) (2012)
Євсєєва Т. М. - Особливості збереження/порушення православним священством вірності пастирському служінню в контексті історії повсякдення (УСРР, 1930-ті рр.) (2012)
Верменич Я. В. - Теоретичні засади дослідження політичних репресій у радянській Україні: соціальні, етнічні, регіональні аспекти (2012)
Калакура Я. С. - Зарубіжний світ як предмет дослідження новітньої української історіографії (2012)
Колесник І. І. - Ментальне картографування та професія історика: між раціональним й уявленим (2012)
Жданович О. П. - Візантійське посольство 568 р. до тюрків за твором Менандра Протектора (2012)
Вілкул Т. Л. - "Старьци" та "старишины" в "Повісті временних літ" і давньослов’янському Восьмикнижжі (2012)
Ададуров В. В. - Запорозький козак Твердовський проти Наполеона: відображення вірнопідданих настроїв малоросійського дворянства в україномовному памфлеті 1807 р. з Національного архіву Франції (2012)
Шевчук Т. М. - Чи були герої зрадниками, або Ще раз про проблему історизму фольклору (з приводу статті О.І.Галенка "Зрадники-герої або український ідеал потурченця", опублікованої в альманаху "Соціум" (2006 р., вип.6)), Балушок В. Г. (2012)
Галенко О. І. - Уроки історії не роблять винятку й для фольклористики (2012)
Ясь О. В. - Н.Полонська-Василенко. Спогади (2012)
Гейда О. С. - В.Шандра. Совісні суди в Україні (остання чверть ХVIII – середина ХІХ ст.), Демченко Т. П. (2012)
Гогун О. С. - Ґжеґож Мотика. Від Волинської різанини до акції "Вісла": польсько-український конфлікт 1943–1947 рр. (2012)
Кот С. І. - Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy / Архівна спадщина у співпраці Польщі і України (2012)
Бачинська О. А. - Міжнародні наукові читання "Південна Україна: козацька та післякозацька доба", Чухліб Т. В. (2012)
Заболотна Т. В. - Українсько-німецький семінар "Друга світова війна: примусова праця, репатріація, еміґрація" (2012)
Плахонін А. Г. - До 80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ф.Котляра (2012)
Жерноклеєв О. С. - До 60-річчя доктора історичних наук, професора М.В.Кугутяка, Сигидин М. В. (2012)
Черкас Б. В. - Шабульдо Фелікс Михайлович (2012)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2012)
Contents (2012)
Title (2015)
Contents (2015)
Serheyev V. - The Enthalpy of Mixing of the Laurylmethacrylate with Some Organic Solvents (2015)
Mizyuk V. - Effect of Substituent Geometrical Parameters on the Chemical Shifts of ortho- and meta-Protones in 1H NMR-Spectra of Monosubstituted Benzenes, Shibanov V. (2015)
Figovsky O. - Crystallography of Coaxial and Scroll Nanotubes of Arbitrary Composition, Pashin D., Khalitov Z., Valeeva D. (2015)
Lelyukh M. - Synthesis and Anticancer Activity of Isatin, Oxadiazole and 4-Thiazolidinone Based Conjugates, Havrylyuk D., Lesyk R. (2015)
Mudryy S. - Influence of Organic Additives on Catalysts of Liquid-Phase Cyclohexane Oxidation, Reutskyy V., Ivashchuk O., Suprun O., Ivasiv V. (2015)
Bushuyev A. - Kinetics and Products of 4-Aminotoluene Oxidization by Ozone in the Liquid Phase , Keremet M., Galstyan A., Galstyan T. (2015)
Zeynalov E. - Effect of Br-Grafted Multi-Walled Carbon Nanotubes on the Model Oxidative Environment, Friedrich J., Wagner M., Hidde G. (2015)
Skorokhoda V. - Obtaining Peculiarities and Properties of Polyvinylpyrrolidone Copolymers with Hydrophobic Vinyl Monomers, Melnyk Yu., Semenyuk N., Suberlyak O. (2015)
Rudenchyk T. - Research on Biodegradation of Epoxy-Polyurethane Composites Filled with Ferrocene in the Model Biological Medium, Rozhnova R., Shtompel V., Galatenko N., Ostapuk S. (2015)
Ivashkiv O. - Structure and Application of ED-20 Epoxy Resin Hydroxy-Containing Derivatives in Bitumen-Polymeric Blends, Astakhova O., Shyshchak O., Plonska-Brzezinska M., Bratychak M. (2015)
Arkis E. - Characterization of a Pearlescent Biaxially Oriented Multilayer Polypropylene Film, Cetinkaya H., Kurtulus I., Ulucan U., Aytac A., Balci B., Colak F., Germen E., Kutluay G., Dilhan B., Balkose D. (2015)
Kolesnyk V. - Methods of Parameters Calculation for Wastes High-Temperature Plasma Processing , Orlyk V. (2015)
Tamazashvili A. - Evaluation of the Reducing Ability of Anion Exchange Resin AV-17-8 in the Sulphite Form, Makarenko I. (2015)
Pivovarov O. - Treatment of Aqueous Solutions of Sodium Chloride by Nonequilibrium Low Temperature Plasma, Zakharov R., Nikolenko M. (2015)
Ved` V. - Modelling of Hydrocarbons Catalytic Conversion Process, Tovazhnyanskiy L., Krasnokutskiy Ye., Koshchiy V. (2015)
Dyachok V. - Mathematical Model of Mass Transfer from Lamina of the Leaf into Extractant, Dyachok R., Gaiduchok O., Ilkiv N. (2015)
Bragina L. - Glass Coatings on the Basis of Na2O-B2O3-SiO2 System for Tin Bronze Protection During Melting, Sobol Yu. (2015)
Saribekova D. - Cationic Polymers as Fixer Preparations of Protective Finishing on Cotton Fabrics, Kunik A., Saleba L., Saribekov G., Danchenko V. (2015)
Liaposhchenko O. - Analysis of the Conditions of Phase Equilibrium and Influence of the United Heat and Mass Transfer on the Effectiveness of Separation in the Inertial-Filtering Separator, Nastenko O. (2015)
Титул, зміст (2012)
Касьянов Г. В. - Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України, Толочко О. П. (2012)
Старченко Н. П. - Честь як реґулятор шляхетського повсякдення (Волинь останньої третини XVI – початку XVII ст.) (2012)
Затилюк Я. В. - Давньоруська історія на службі у київських церковних ієрархів середини – другої половини XVII ст.: політична риторика та статус митрополії (2012)
Дзюба О. М. - Українська духовна еліта в Росії XVIII ст.: служіння і служба (на матеріалах епістолярної спадщини) (2012)
Кочергін І. О. - Дворянство пореформеної доби: особливості трансформації (на прикладі Катеринославської губернії) (2012)
Шноре Е. - Латвійські та естонські дипломати про Голодомор в Україні, Паавле І. (2012)
Клименко Н. П. - Іван Крип’якевич як особистість і науковець (за новими джерелами) (2012)
Кириченко К. В. - Галицько-Волинський літопис і створення леґендарної частини 2-го зводу літописів Великого князівства Литовського (2012)
Михайловський В. М. - Православні парафії Подільського воєводства за матеріалами поборових реєстрів 1560-х рр. (2012)
Осіпян О. Л. - Запрошення вірмен до Львова галицькими князями Данилом та Левом Даниловичем у "Topographia civitatis Leopolitanae" Іоганна Алембека: особливості ренесансного історієписання (2012)
Вирський Д. С. - Анонімний "Катафалк рицерський" (1650 р.) про початок Козацької революції (кампанія 1648 р.) (2012)
Реєнт О. П. - Україна найдавнішого часу – ХVІІІ століття: цивілізаційний контекст пізнання (2012)
Войтович Л. В. - М.Б.Петров. Місто Кам’янець-Подільський в 30-х роках ХV–XVIII століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку: Міське і замкове управління, Поляков Є. І. (2012)
Бездрабко В. В. - І.О.Ворончук. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники (2012)
Шацилло В. К. - Л.М.Жванко. Біженці Першої світової війни: українский вимір (1914–1918 рр.) (2012)
Вєдєнєєв Д. В. - Українські націоналістичні організації в роки Другої світової війни: Документи: У 2 т., Лозицький В. С. (2012)
Білоус Н. О. - ІІ конгрес зарубіжних дослідників історії Польщі (2012)
Мицик Ю. А. - VІІ наукові читання, присвячені гетьманові Іванові Виговському, Тарасенко І. Ю. (2012)
Боряк Г. В. - Чергове засідання академічної Спільної українсько-російської комісії істориків (2012)
Скальський В. В. - ІІІ літня школа "Єврейська історія та культура Центрально-Східної Європи у ХІХ–ХХ ст.", Шевченко В. В. (2012)
Мартинов А. Ю. - Ерік Гобсбаум (2012)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2012)
Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі в 2012 р. (2012)
Contents (2012)
Гадзало Я. М. - Підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2014 рік та основні завдання на перспективу (2015)
Юшин С. О. - Фактор партнерства в аграрному реформуванні (2015)
Гладій М. В. - Економічне обґрунтування державної підтримки збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин, Шаран П. І., Полупан Ю. П., Кругляк О. В., Кругляк А. П. (2015)
Фурса А. В. - До питання насінництва цукрових буряків (2015)
Попрозман Н. В. - Методологічні засади формування стратегії розвитку агропромислового виробництва на основі системного аналізу (2015)
Кужель В. В. - Маркетинг у підвищенні соціальної відповідальності аграрних підприємств (2015)
Колодійчук В. А. - Трансформаційні та трансакційні логістичні витрати у зернопродуктовому підкомплексі АПК (2015)
Комарова І. Л. - Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Черкащини (2015)
Рябоконь В. П. - Тенденції розвитку соціальної сфери села на сучасному етапі (2015)
Іртищева І. О. - Децентралізація системи управління в забезпеченні сталого розвитку сільських територій, Хвесик Ю. М., Стегней М. І. (2015)
Мазуренко О. В. - Розвиток інноваційно-орієнтованого свинарства: концептуальний підхід (2015)
Кіпіоро І. М. - Механізми активізації інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2015)
Пугачов М. І. - Прогноз динаміки внутрішнього валового продукту України за допомогою нейронних мереж, Грибинюк О. М., Мельник А. О. (2015)
Аскеров А. Ч. - Экономико-организационные аспекты перехода к экологически чистому сельскому хазяйству (2015)
Dabkienė V. - Factors affecting the farm sustainability in Lithuania (2015)
Карєєв О. М. - Забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств в умовах органічного землеробства (2015)
Кропивко М. Ф. - Сучасні детермінанти державної підтримки аграрних підприємств (рецензія на монографію Калашнікової Т. В. "Удосконалення державної підтримки аграрних підприємств в умовах глобалізації”), Стецюк П. А. (2015)
Навроцький С. А. - Розвиток сільськогосподарського страхування (рецензія на монографію Алескерової Ю. В. "Розвиток сільськогосподарського страхування: теорія, методологія, практика”) (2015)
Малік М. Й. - Дослідження з питань формування стратегії економічного розвитку агропромислового виробництва (рецензія на монографію Попрозман Н. В. "Формування стратегії економічного розвитку агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика”) (2015)
Василю Петровичу Рябоконю – 75! (2015)
Євгену Арсентійовичу Бузовському – 80! (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Світлій пам’яті Віктора Івановича Жмінька (27.02.1928 – 16.03.2015) (2015)
Титул, зміст (2013)
Галушко К. Ю. - У пошуку common sense: до дискусії з приводу національного ґранд-наративу (2013)
Майборода О. М. - "Національна історія" заслуговує бути більш живою, ніж мертвою (2013)
Дячок О. О. - Нормативно-правове реґулювання митних відносин у Великому князівстві Литовському XVI ст. (2013)
Гулевич В. П. - Казимир Яґайлович і Менґлі Ґірей: від друзів до ворогів (2013)
Бовгиря А. М. - Доноси у суспільно-політичному житті Гетьманщини XVII–XVIII ст. (2013)
Вінцковський Т. С. - Вільне місто Одеса в добу Центральної Ради: революційна інтерпретація політичного сепаратизму (2013)
Вронська Т. В. - Тюрми в нацистській карально-репресивній системі на окупованій території України, Лисенко О. Є. (2013)
Жданович О. В. - "Український історичний журнал" – десять років у Мережі (2013)
Пирогова-Таран Л. В. - Етнологія та/чи історична антропологія (2013)
Вілкул Т. Л. - Цитати з Восьмикнижжя в ранніх давньоруських літописах, або Як змінюється смисл історичних повідомлень (2013)
Арістов В. Ю. - Любецька битва 1016 р. в ранньому літописанні (до дискусії навколо ідеї О.О.Шахматова) (2013)
Мицик Ю. А. - Незнаний лист Богдана Хмельницького 1651 р. (2013)
Степанков В. С. - В.Михайловський. Еластична спільнота: Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI ст. (2013)
Іваницька С. Г. - С.Єфремов. Щоденник: Про дні минулі (спогади), Єрмашов Т. В. (2013)
Тельвак В. В. - Г.Корольов. Федералізм Михайла Грушевського: міфи, уявлення, проекти (2013)
Пиріг Р. Я. - Я.Калакура. Українська історіографія: Курс лекцій (2013)
Шевченко Т. М. - Міжнародна наукова конференція "Україна на історіографічній карті міжвоєнної Європи" (2013)
Черкас Б. В. - Міжнародна наукова конференція "Центрально-Східна Європа у часи Синьоводської битви" (2013)
Осіпян О. Л. - Міжнародна конференція "Латинська спадщина: Польща, Литва, Русь: Вплив латинської спадщини на розвиток ідентичностей на землях Корони Польської та Великого князівства Литовського: історія, мова, література, моделювання зразків культури та ментальності" (2013)
Машкін О. М. - Міжнародна науково-методична конференція "Вітчизняна війна 1812 р. і Україна: погляд крізь віки", Шевченко В. В. (2013)
Матяш І. Б. - Міжнародна наукова конференція "Місце архівістів та роль архівів у суспільстві сьогодні й завтра", Левченко Л. Л. (2013)
Куліков В. О. - Міжнародна конференція асоціації "Історія та комп’ютер" "Інноваційні підходи в історичних дослідженнях: інформаційні технології, моделі та методи" (2013)
Євтух В. Б. - Василь Маркусь, Ткаченко В. М., Трощинський В. П. (2013)
Ясь О. В. - Пінчук Юрій Анатолійович (2013)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2013)
Contents (2013)
Fabian М. - On Language Etiquette and Non-Verbal Communication (2013)
Абрамова Е. Ю. - Функционально-коммуникативная сущность комплимента в культурологическом аспекте (на материале англоязычного художественного диалога) (2013)
Агєєва В. О. - Архетип та його витлумачення від К. Г. Юнга – психоаналітика до лінгвокогнітивної сучасності (2013)
Алієва О. - Термінологічна лексика як система: функція та роль семантичного інваріанта (2013)
Андріанова Н. С. - Мотиваційний етап виокремлення віртуальної жанрології в самостійну науку (2013)
Бабченко Н. В. - До проблеми графічного оформлення неології французької мови (2013)
Бигунова Н. А. - Речевой акт похвалы как объект лингвистического анализа (на материале современного англоязычного художественного дискурса) (2013)
Біскуб І. П. - Класична категоризація vs категоризація за родовою схожістю (розпізнавання і номінація форм) (2013)
Благодетелева В. С. - Реалии как социокультурный компонент коммуникации: этнолингвистическая и лингводидактическая проблемы, Кольга Ю. И. (2013)
Galiant G. V. - Gender and Regional Peculiarities of AAE Speakers (2013)
Honnerová B. - Zur Problematik der Verben Als Termini (2013)
Гринько О. С. - Архетипические образы "Земля" и "Небо" в мифологии, религии и лингвистике (2013)
Дацьо О. Г. - До проблеми генезису латинської юридичної термінології (509 р. – 83 р. до н. е.) (2013)
Домброван Т. И. - Глоттогенез с позиций синергетики (2013)
Драбов Н. Ю. - Особливості перекладу ділових листів (2013)
Duruttyová M. - Corpus Investigation in Order to Compare Source and Target Texts (2013)
Есенова Е. Й. - Запозичення як спосіб поповнення лексичного складу мови (2013)
Жук А. В. - Фразеологические единицы, объединенные концептом "политическая деятельность, политика" (2013)
Жук В. А. - Диахронический анализ английских залоговых форм (2013)
Иванова О. - Вариативность стыковых согласных в английской спонтанной речи (2013)
Іваницька М. Л. - Анна-Галя Горбач – перекладач і популяризатор української літератури (2013)
Kavka S. J. - Idioms and Their Potential Lexical Extension (2013)
Капранов Я. В. - Лексикографія у її сучасних викликах (2013)
Кивенко И. А. - Типология стимула речевого акта благодарности (на материале англоязычного художественного дискурса) (2013)
Козак Т. Б. - Infinitivkostruktionen und der Reine Infinitiv in der Deutschen Sprache (2013)
Коломієць О. М. - Вживання метафор у англійських, польських та українських синоптичних повідомленнях у публіцистичному стилі (2013)
Косович О. В. - Лексичні гібриди у розрізі інноваційних процесів. Диференціація концепту (2013)
Костюк А. В. - Проблема визначення терміна "Дискурс" (2013)
Ларіна Е. В. - Енергетичні характеристики висловлювань, що виражають толерантність / нетолерантність у політичному дискурсі (на матеріалі німецької, української та російської мов) (2013)
Leláková E. - The Role of a Common Semantic Feature and a Diagnostic Frame in the Process of the Linguistic Data Collection (2013)
Ляшина А. Г. - Деякі особливості сполучуваності, частоти використання і термінотворчої потенції суфіксів англійського словотвору в науковій літературі (2013)
Макарова О. С. - Мотиваційна основа лексичних інновацій в публіцистичному дискурсі італійської та української мов (2013)
Марковська А. В. - Німецькі фразеологізми з національно-культурним потенціалом у газетно-публіцистичному стилі (2013)
Матвіїшин О. М. - Художній переклад як особливий вид міжмовної та міжкультурної комунікації (2013)
Машкина Е. Н. - Особенности восприятия церемониала в коммуникативной ситуации "Обсуждение вопросов церемониала предстоящей дипломатической встречи" (на материале дневниковых записей Г. Шассирона) (2013)
Ostapova T. O. - The Methods of Linguistic Terminology Formation in English and Ukrainian (2013)
Pastiriková I. - English Lingua Franca in Contrast to Hebrew and Arabic Language Influence in the Middle East Peace Negotiation Process (2013)
Патен І. М. - Компаративні фразеологічні одиниці на позначення інтенсивності руху в англійській та українській мовах (2013)
Пєшкова Т. В. - Особливості мовленнєвого впливу у діловій німецькомовній комунікації (2013)
Позніхіренко Ю. І. - Місце ергоніма у понятійно-термінологічному апараті сучасної ономастики (2013)
Покровська І. Л. - Прагматичний потенціал коранічних формул у газетно-публіцистичних текстах турецької мови (2013)
Попко Е. А. - Физиологические и речевые проявления аффекта (на материале современного английского языка) (2013)
Prysyazhnyuk O. - The English Dialects: An Analysis of the Basic Peculiarities (2013)
Прушковська І. В. - Біографічний модус у турецькій драматургії постмодерної доби (на матеріалі п’єси "Тенцинг") (2013)
Романова Н. В. - Гнів і його вербалізація у німецькомовних проповідях Майстера Екгарта (2013)
Саламатіна О. О. - Структура семантичного простору публіцистичного інтерв’ю в сучасній німецькій мові (2013)
Сливка М. І. - Функціональна вагомість українських реалій соціально-станової структури суспільства (2013)
Сорока Т. В. - Формалізований аналіз лексичної семантики як спосіб дослідження аксіологічного знання (2013)
Тараненко О. Г. - Концептуальні характеристики явища "Магія" у британській моделі світу (на матеріалі паремій англійської мови) (2013)
Тихонина С. И. - Вариативность просодических признаков в актерской речи (2013)
Томенюк О. С. - Language Units Verbalizing the Concept "Power " (based on an idiomatic fund) (2013)
Uherová Z. - Die Abkürzungen und Kurzwörter im Bereich des Gesundheitswesens (2013)
Цвяк Л. В. - Сучасна прикордонна термінологія: особливості утворення та перекладу (2013)
Чендей Н. В. - Метафоризація як засіб вербалізації емоційних концептів в оригіналі й перекладах (2013)
Чеснокова М. В. - Мелодические особенности речи американцев различных возрастных групп (2013)
Швед Е. В. - До питання історії лінгвістичної думки давньої Індії: праця Паніні "Восьмикнижжя" (2013)
Шевченко М. Ю. - Діалогічність як когнітивна характеристика комунікативного дискурсу (2013)
Шегедин Н. М. - Деривація та семантичний потенціал прикметників кольору в латинській мові (2013)
Шутова М. О. - Структура поняття "менталітет” та його зв’язок з тріадою Етнос – Мова – Культура (2013)
Janigová S. - Some Notes on the Cognitive Concept of Valence (2013)
Valdmanová K. - On Use of Interactive White Boards in University ESP Teaching (2013)
Герцовська Н. О. - Комунікативна компетенція як складова формування багатомовної особистості студента-філолога (2013)
Gogová L. - Globalism and Multiculturalism in Education (2013)
Голуб О. М. - Підвищення рівня загальнолінгвістичної компетенції студентів-філологів у курсі теоретичної граматики англійської мови (на матеріалі вчення про актуальне членування речення), Огієнко К. О., Радзієвська О. В. (2013)
Horňáková A. - Interactive Language Learning for Future Profession, Miženková Ľ. (2013)
Кравець О. В. - Когнітивно-комунікативний метод навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі (2013)
Маторина Н. М. - Возможности использования ономастических словарей на занятиях по языку в педагогическом вузе (из опыта работы), Маторин Б. И. (2013)
Мишко С. А. - Навчання та тестування аудіювання (2013)
Писанчин Р. Б. - Труднощі навчання аудіюванню у процесі підготовки перекладачів (2013)
Stašková J. - Support Genres in Slovak University Settings (2013)
Čuriová H. - Teaching English in the Field Geography and Regional Development (2013)
Єнікєєва С. М. - Німецькомовна емотивна семантика у порівняльно-історичному аспекті (рецензія на монографію Романової Н. В. "Історія емотивної лексики німецької мови VIII–початку ХХІ століть" (Київ: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 408.) (2013)
Шубравська О. В. - Розвиток сільськогосподарського виробництва України: чинники зростання (2015)
Андрійчук В. Г. - Виклики агробізнесу: пошук відповідей (2015)
Пасхавер Б. Й. - Харчування поза домом у продовольчому споживанні (2015)
Дем’яненко С. І. - Система регулювання фітосанітарних заходів в Україні, Нів’євський О. В. (2015)
Дідковська Л. І. - SWOT-аналіз розвитку зрошуваного землеробства в Україні (2015)
Кириллова О. В. - Розвиток галузі виноградарства в Україні (2015)
Khodakivska O. V. - Ecologization of agrarian production: modern challenges and perspectives of development (2015)
Фирсов Е. А. - Основные источники образования прибыли в условиях рыночной экономики (2015)
Ільчук М. М. - Ефективність інвестиційного проекту створення та функціонування високотехнологічного сільськогосподарського підприємства, Коновал І. А. (2015)
Захарчук О. В. - Використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві, Вишневецька О. В. (2015)
Дієсперов В. С. - Тенденції розвитку сільських домогосподарств (2015)
Зінчук Т. О. - Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі Україна–ЄС (2015)
Зеленська О. О. - Методичні підходи до оцінки рівня продовольчої безпеки, Зеленський С. М., Алєшугіна Н. О. (2015)
Толстих А. С. - Бенчмаркінг в управлінні формуванням стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств регіону (2015)
Козак М. І. - Інформація про проведення навчання наукових кадрів системи НААН, Барсукова О. В. (2015)
Власов В. І. - Інституціональне реформування суспільства в умовах глобалізації (рецензія на навчальний посібник Зінченка В.В. "Глобалізація і глобалістика" (2015)
До 70-річчя з дня народження академіка Національної академії наук України Валерія Михайловича Гейця (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Паснак І. В. - Оптимізація маршруту руху спеціальних транспортних засобів із урахуванням параметрів вулично-дорожньої мережі, Фурсенко О. М. (2014)
Юрченко В. М. - Управління процесом оцінювання знань при підготовці рятувальників з використанням онтології навчальних курсів, Юрченко К. М. (2014)
Бурак Н. Є. - Модель проектно-інформаційного середовища покращення підготовки рятувальника в ментальному просторі ІТ-технологій, Рак Ю. П. (2014)
Гащук П. М. - Ідентифікація поколінь автобусів за уніфікаційним критерієм, Войтків С. В., Курач Б. В. (2014)
Гащук П. М. - Використання поняття інтегрального модуля для формування типажних проектів автобусної техніки, Войтків С. В., Курач Б. В. (2014)
Горбань В. Б. - Оцінювання ефектів від впровадження проектів для українських ЗМІ у контексті європейської інтеграції, Рудик Ю. І. (2014)
Двоєглазова М. В. - Підходи до оцінки ефективності функціонування інтегрованих інформаційних систем підприємств та проектів (2014)
Івануса А. І. - Модель проекту підвищення ефективності кадрової політики в силових структурах, Василишин Я. І. (2014)
Лясковська С. - Дослідження моделей процесів проектно-орієнтованого управління дуальними системами, Мартин Є., Хмель П. (2014)
Оберемок И. И. - Гомеостаз подходов к управлению в корпоративной системе управления проектами, Оберемок Н. В. (2014)
Сидорчук О. В. - Управління проектами та програмами: означення наукових основ, Ратушний Р. Т., Тригуба А. М. (2014)
Стародуб Ю. П. - Моделювання процесом управління водними ресурсами в проектах підвищення стану безпеки, Урсуляк П. П., Гаврись А. П. (2014)
Сташевський З. П. - Формування компетентності учасників освітнього проекту в галузі інформаційної безпеки на основі методу експертних оцінок, Грицюк Ю. І., Гриник Р. О. (2014)
Тімінський О. Г. - Розблокування латентних конфліктів і перетворення їх з "опорів" в "рушійні сили" програм розвитку, Берулава Д. З. (2014)
Хмель П. - Управління освітніми проектами створення та захисту інформації супровідної документації забезпечення діяльності транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів, Полотай О. І., Мартин Є. В. (2014)
Саміло А. В. - Інформаційно-комунікативний вплив терористичних організацій як новий виклик українському суспільству, Повстин О. В., Купчак М. Я. (2014)
Адаменко М. І. - Математична модель розповсюдження забруднення атмосфери з шахтних викидів, Кучук Н. Г. (2014)
Адаменко М. І. - Теоретичні основи збереження екологічної рівноваги, Дармофал Е. А. (2014)
Баланюк В. М. - Способи та умови гасіння та флегматизування горючих середовищ газовими вогнегасними речовинами (2014)
Бедзай А. О. - Екологічний аналіз токсичного впливу сполук мангану на промислових і біологічних об’єктах, Щербина О. М., Щербина І. О., Михалічко Б. М. (2014)
Попович В. В. - Культурфітоценози згаслих териконів львівсько-волинського вугільного басейну (2014)
Тацій Р. М. - Двоточкові задачі, що виникають при визначенні теплообміну в багатошаровій нескінченній плиті, Пазен О. Ю. (2014)
Костенко Т. В. - Подготовка угольных шахт к локализации прорывов воды в выработки, Лысенко Н. А., Костенко В. К. (2014)
Станіславчук О. В. - Основні напрямки праце-охоронної політики України в умовах інтеграції в ЄС (2014)
Антошків Ю. М. - Самостійні заняття атлетичними видами спорту у фізичному вихованні курсантів і студентів ЛДУБЖД (2014)
Жезло Н. В. - Пустощі дітей з вогнем як соціально-педагогічна проблема, Хлевной О. В., Ємельяненко С. О. (2014)
Лабач М. М. - Формування національної ідентичності як першочергове завдання сучасної вищої школи (2014)
Повстин О. В. - Інтеграція знань як один з дидактичних принципів сучасної освіти (2014)
Скіба Н. Я. - Ролі та функції викладача іноземної мови за професійним спрямуванням (2014)
Бартіш В. - Рекурсивний аналог трикрокового методу Ньютона (2013)
Жук М. - Математичні аспекти розв’язування задачі про деформування пружно закріпленої пластини методом Канторовича, Кіндибалюк А., Щербина Н. (2013)
Попович В. - Дослідження ефективності застосування варіантів методу послідовних наближень на прикладі стаціонарної задачі теплопровідності для порожнистої кулі, Вовк О. (2013)
Стосик Н. - Про чисельне розв’язування задач нестаціонарної теплопровідності в тривимірних необмежених областях, Хапко Р. (2013)
Шахно С. - Застосування прискореного методу Ньютона та різницевих методів до розв’язування задачі пошуку періодичних режимів у нелінійних динамічних системах, Убізський Д., Ярмола Г. (2013)
Дияк І. - Скінченно-граничноелементний оцінювач похибки МСЕ для задач теорії пружності, Ящук Ю. (2013)
Кіндибалюк А. - Модифікований метод Лі-алгебричних апроксимацій для еліптичних рівнянь з неоднорідними крайовими умовами, Притула М. (2013)
Мічута О. - Математичне моделювання впливу хімічної суфозії та неізотермічних умов на фільтраційну консолідацію засолених ґрунтів у тривимірному випадку, Власюк А., Мартинюк П. (2013)
Прядко О. - Задача розподілу кредитних коштів банку з мінімальною величиною ризику з врахуванням потреб позичальників, Цегелик Г. (2013)
Романюк В. - Процедура перетворення мінімаксного розподілу ймовірностей згідно з відстежуванням об’єкта для оцінювання об’єктового фактора зі скінченною множиною його теоретичних значень (2013)
Савула Я. - Комп’ютерне моделювання процесу перенесення ліків у живих тканинах, Турчин Ю., Кіт Н. (2013)
Сибіль Ю. - Задача Неймана для еліптичного рівняння другого порядку в обмеженій області з тонким включенням (2013)
Годич О. - Апроксимація простору станів і дій штучними нейронними мережами в задачах навігації, Кушнір П., Щербина Ю. (2013)
Бартіш М. - Трикроковий ітераційний метод мінімізації функцій з кубічним порядком збіжності, Огородник Н. (2013)
Гарасим Я. - Узагальнення чисельно-аналітичного методу розв’язування двовимірних інтегральних рівнянь теорії потенціалу у випадку складних граничних поверхонь, Остудін Б. (2013)
Квасниця Г. - Аналіз задач про вимушені гармонійні вібрування пружних тіл та побудова надійних апроксимацій МСЕ для їхніх розв’язків, Чабан Ф., Шинкаренко Г. (2013)
Мочурад Л. - Розпаралелення процедур чисельного розв’язування задач плоскої електростатики, які мають абелеві групи симетрій скінченних порядків (2013)
Подлевський Б. - Обчислення точних похідних детермінанта матриці (2013)
Музичук Ю. - Чисельне розв’язування внутрішніх крайових задач для нескінченних систем еліптичних рівнянь (2013)
Гринкевич Н. - Застосування штучної нейронної мережі до розв’язування задачі стоку мілкої води у кінематичному наближенні, Трушевський В., Щербина Н. (2013)
Душкін В.Д. - Математична модель розсіяння плоских хвиль на багатошарових імпедансних структурах (2013)
Коссак О. - Групові операції на еліптичних кривих, Холявка Я. (2013)
Кухарський В. - Модифікований метод залишково-вільних бульбашок для розв’язування задач адвекції-дифузії з великими числами Пекле, Савула Я., Кривень І. (2013)
Мельничин А. - Порівняльний аналіз оптимальних моделей індексу в індексних методах організації файлів баз даних, Цегелик Г. (2013)
Назаренко О. - Специфікація, ідентифікація та розв’язання задачі статичної оптимізації у випадку слабоформалізованих систем, Карпуша М. (2013)
Черняхівський В. - Ізольовані серединні умови та їхні властивості для задачі максимізації побудови простого ланцюга графа (2013)
Фабіан М. П. - Семантика мовного етикету: новий підхід до її вивчення (2014)
Алієва О. Н. - Семантична структура терміна: роль інваріантного компонента та його потенціал (2014)
Борсук Л. Ф. - Парадигматичні аспекти англомовного терміна банківського бізнесу (2014)
Gaman I. A. - Allgemeine charakteristik der Zooführer (2014)
Герцовська Н. О. - Реалія як лінгвістичне явище (2014)
Глюдзик Ю. В. - Мультикультурна основа поетонімів фентезійного циклу "The Chronicles of Narnia” К. С. Льюїса (на прикладі антропоетонімів) (2014)
Honnerová B. - Professional Community, Language Culture and Standarts (2014)
Дакаленко О. В. - А. Грифиус – "Критик самого себя" в сонете "Andreas gryphius uber seine sonntags – und freitagssonette" для отображения влияния программного манифеста М. Опица "Книга о немецкой поэзии" на конкретную практику стиха (2014)
Дерік І. М. - Антропоцентричний вимір перекладу поетичних творів (на матеріалі російських і українських перекладів поезії Р. Кіплінґа "If”) (2014)
Дудок Р. І. - Контрастема як композиційно-стилістичний принцип розгортання художнього тексту, Гриня Н. О. (2014)
Duruttyová M. - Coherence in Translated Discourse and Interference in Translation, Mudrák B. (2014)
Есенова Е. Й. - Запозичена та інтернаціональна лексика: теоретичні аспекти проблеми (2014)
Жук В. А. - Структурно-семантические особенности словосочетаний с инфинитивом (2014)
Кішко О. В. - Реалізація теми "Насилля" в романах Раймонда Чандлера (2014)
Кубічка Д. В. - Структурні, семантичні та функціональні особливості сленгізмів та оказіоналізмів у кіносценаріях "Рейчел виходить заміж" та "Секс і місто" (2014)
Ladtschenko M. - Wortbildungsprozesse in der Deutschen Onomatopöie (2014)
Lacková M. - Distribution of Interlinguistic Homonyms in Chosen Semantic Fields (2014)
Litak A. M. - Target Language Transformations in the Translation of "The lord of the rings” by J. R. R. Tolkien (2014)
Марина Д. О. - Мірча Еліаде й Микола Йорга – Юність проти Титана (2014)
Мельник М. Є. - Кінотекст як особливий вид дискурсу (2014)
Мигалець О. І. - Конфлікт, його сутність, основні функції та стан дослідження у сучасному мовознавстві (2014)
Неклесова В. Ю. - Інтернет-простір України: ситуаційне дослідження Google zeitgeist 2012 (2014)
Онищак Г. В. - Добро та Зло як предмет наукового дослідження (2014)
Островська О. М. - Кореляція категорії оцінки з іншими категоріями художнього тексту, Поплавська Л. Л. (2014)
Присяжнюк О. Я. - До питання про гендер як новий вектор у лінгвістиці (2014)
Решетар О. В. - Біблеїзми у фразеологічній картині світу (2014)
Rohach L. V. - Some Aspects of English Computer Terminology Translation (2014)
Сидоренко О. А. - Функціонально-семантичні особливості складних суспільно-політичних термінів (2014)
Скорик А. О. - Специфіка функціональності антропонімів у німецькому художньому тексті (2014)
Сливка Н. Т. - Роль універсального та національно-специфічного у створенні мовної картини світу (2014)
Сорока Т. В. - Семантика найбільш багатозначних англійських aксіономенів (2014)
Станко Д. В. - Толерантність у сучасному англомовному політичному дискурсі (2014)
Токарь Є. В. - Особливості семантики лексичних одиниць Attitude та Ставлення в англійській та українській мовах (2014)
Томенюк О. С. - The Metaphoric Profilization of the Concept "Power” (2014)
Zwjak L. - Konversion als Zusätzliche Wortbildungsart der Grenzpolizeilichen Lexik in der Deutschen Sprache (2014)
Чайковська О. Ю. - Особливості сучасного медіатексту (2014)
Chendey N. - Metaphor and Cognitive Equivalence in Translation (2014)
Černý M. - Empatie a Dŭvěra: Cesta k Zeefektivnění Komunikace mezi Lékařem a Pacientem (2014)
Чолос І. - Характеристика фонетико-фонологічної структури середньобаварської говірки Закарпаття (2014)
Швед Е. В. - Біля витоків давньокитайської лінгвістичної традиції, Дацьо О. Г. (2014)
Шевченко М. Ю. - Специфіка функціональності евфемізмів у політичному дискурсі англійської мови, Скорик А. О. (2014)
Штефанюк Н. С. - Основні положення теорії диференціальних емоцій К. Ізарда (2014)
Козак Т. Б. - Die Rolle der Mündlichen Sprachkompetenz in Einem Kommunikativen Deutschunterricht (2014)
Мишко С. А. - Письмовий переклад у процесі викладання іноземних мов (2014)
Писанчин Р. Б. - Використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення іноземних мов (2014)
Bikkyova A. - The Importance of Allusions to Edgar Allan Poe’s Annabel Lee in Vladimir Nabokov’s Lolita (2014)
Filipová P. - Black Masculinity vs Jewish Masculinity in Malamud’s and Bellow’s Works (2014)
Фабіан М. П. - Ще одна фундаментальна праця професора Лизанця П. М. A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára (Словник угорських говорів Закарпаття (т.І.) I kötet, A-K: Kárpáti Kiadó. – Ungvár, 2012. – 524 c. (Főszerkesztő Lizanec Péter, szerkesztő Horváth Katalin). A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára (Словник угорських говорів Закарпаття (т.ІI.) II kötet, L-Zs: Kárpáti Kiadó. – Ungvár, 2013. – 436 c. (Főszerkesztő Lizanec Péter, szerkesztő Horváth Katalin) (2014)
Алієва-Барановська В. М. - Другий Цивільний кодекс СРСР (2015)
Бабич А. А. - Повідомлення військовослужбовця про підозру (2015)
Баганець О. В. - Поняття й значення предмета доказування у кримінальних провадженнях про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2015)
Бишевець О. В. - Тактико-психологічні засади пред’явлення для впізнання (2015)
Бурма С. К. - Інститут дружнього врегулювання у доктрині міжнародного права (2015)
Василенко В. М. - Реалізація принципу "єдиного вікна" у здійсненні контролю за переміщенням окремих видів товарів через митний кордон України (2015)
Волошенюк О. В. - Правовий менталітет як складова суспільної правосвідомості (2015)
Гнап Д. Д. - Суб’єкти звернення до адміністративного суду (2015)
Головко Б. Г. - Соціальна структура скандинавського суспільства у VIII–XI ст.ст. (2015)
Гончаренко І. Б. - Правове забезпечення здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності в Україні (2015)
Гречко О. О. - Принцип збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх особливостей та традицій: проблеми теорії та практики (2015)
Гуменюк Ю. І. - Щодо можливості використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності як підстави для затримання людини відповідно до ст.208 КПК України (2015)
Данильченко Ю. Б. - Общая характеристика социально-правового обеспечения работников прокуратуры Украины (2015)
Денисова Г. О. - Адміністративна послуга з ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном як елемент адміністративного процесу (2015)
Дроздов О. М. - Наукові підходи щодо перспектив перегляду у екстраординарних судових провадженнях окремих судових рішень, ухвалених у заочному кримінальному провадженні (2015)
Жернаков М. В. - Реформування податкової системи: вихідні орієнтири (2015)
Жук М. O. - Зacaди вepхoвeнcтвa пpaвa у нoвoму Зaкoнi Укpaїни "Пpo пpoкуpaтуpу" (2015)
Зозуля І. В. - Оптимізація структури МВС України як елемент його реформування (2015)
Золотарьова М. К. - Щодо окремих питань застосування дискреційних повноважень посадовими особами органів Державної фіскальної служби України (2015)
Кислий А. М. - Тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням вибухових пристроїв, Денисенко М. М. (2015)
Кісель В. Й. - Трансформація концепцій про сутність права власності (2015)
Кобелька Д. М. - Класифікація видів правопорушень у фінансовій сфері (2015)
Козак О. В. - Визначення матеріальної шкоди злочинного посягання за ознаками суб’єктивної сторони (2015)
Комзюк М. А. - Оскарження до адміністративного суду застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративного примусу, що обмежують особисту свободу громадян (2015)
Кравченко О. Є. - Форми діяльності прокурора із здійснення нагляду під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2015)
Кузьменко О. П. - Використання матеріалів ОРД для застосування запобіжних заходів в ході розслідування масових заворушень: проблемні питання (2015)
Куриленко Д. В. - Ревізор та перевіряючий У змагальному кримінальному судочинстві України (2015)
Максимова Л. О. - Юридична відповідальність сторони обвинувачення у кримінальному провадженні (2015)
Михайлова Ю. О. - Організація ефективної комунікації як ключового елементу підвищення авторитету працівників міліції (поліції) та налагодження взаємодії з населенням (2015)
Момотенко Т. Д. - Виникнення, становлення та поширення організованої злочинності в Україні: історичний огляд (2015)
Назаренко В. В. - Проблеми правового регулювання використання інженерно-технічних та спеціальних засобів охорони виправних колоній (2015)
Нікітенко Л. О. - Особливості об’єкта конституційного права на підприємницьку діяльність (2015)
Ніколаєнко Н. О. - Еволюція прав дітей з обмеженими можливостями (2015)
Огниста І. Я. - Правові підстави виникнення прав інвестора пайового фонду (2015)
Олійник К. М. - Укладення трудового договору як чинник реалізації соціального діалогу (2015)
Опанасенко О. В. - Обов’язки орендодавця у відносинах оренди (2015)
Остапенко Т. А. - Зміст адміністративних правовідносин за участю представників самоврядних професій (2015)
Перетятько А. Ю. - Інституційно-правове забезпечення дорожнього будівництва та управління дорогами загального користування в УРСР та незалежній Україні (2015)
Перунова О. М. - Деякі аспекти документування у процесуальній формі цивільного судочинства (2015)
Плашовецький О. А. - Поняття та значення похилого віку потерпілого в кримінальному праві (2015)
Погорецький М. М. - Кримінальні процесуальні гарантії адвокатської таємниці за законодавством ФРН та Франції (2015)
Проневич О. С. - Інститут спеціалізованої антикорупційної прокуратури в європейській державно-правовій традиції (2015)
Решетнік А. Р. - Деякі особливості механізму адміністративно-правового регулювання діяльності державного службовця в судовій установі (2015)
Роботинська В. О. - Поняття та сутність "гласність цивільного процесу" (2015)
Романюк П. В. - Історичні передумови виникнення та розвитку теорій народного представництва (2015)
Сапейко Л. В. - Проблематика участі в цивільному судочинстві народних засідателів (2015)
Словська І. Є. - Сучасні моделі конституціоналізму (2015)
Старинський М. В. - Принцип системності правового регулювання як основоположний принцип ефективного правового регулювання валютних відносин (2015)
Тітов Є. Б. - Міжнародні механізми контролю у сфері боротьби з катуваннями та іншими формами негуманного поводження (2015)
Ткач О. В. - Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканності приватного життя (2015)
Трофимовська Ю. В. - Теоретичні проблеми відмінності матеріальної відповідальності за трудовим правом від майнової відповідальності за цивільним правом України (2015)
Фаринник В. І. - Підстави та процесуальний порядок застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (2015)
Хорошун О. В. - Кримінально-правова характеристика осіб, засуджених до покарання у виді довічного позбавлення волі (2015)
Царенко О. М. - Щодо зарахування до вислуги років військовослужбовцям Державної прикордонної служби України періоду навчання у цивільному вищому навчальному закладі (2015)
Чиркін А. С. - Аналіз системи місцевого самоврядування Угорщини в світлі положень Європейської Хартії місцевого самоврядування (2015)
Шаповал О. В. - Щодо визначення поняття й сутності криміналістичного забезпечення розслідування злочинів (2015)
Швець В. Д. - Правове регулювання діяльності суб’єктів землекористування (2015)
Шендрик В. В. - Кримінально-правова характеристика сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією як одна із підвалин протидії злочинності (2015)
Шімон І. П. - Демократична революція в Румунії 1989 р.: передумови, зміст, особливості (2015)
Шульга А. О. - Щодо сутності сторін обвинувачення та захисту в кримінальному процесі України: морально-правовий аспект (2015)
Юнін О. С. - Окремі аспекти реформування ОВС України (2015)
Глущенко В. А. - Структура лінгвістичного методу:гомогенні та гетерогенні концепції (2014)
Біскуб І. П. - Лінгвістична категоризація: від Аристотеля до IMAL(isolating-monocategorial-associational languagge) (2014)
Andreichuk N. I. - Cultural semiotics: towards the notion of cultural semiosis (2014)
Колесник О. С. - Концепт-міфологема у дзеркалі мови (2014)
Семенюк А. А. - Інформативний аспект сімейного дискурсу, Хникіна О. О. (2014)
Sokolova V. I. - Discourse category of "involvment” in academic discourse in the context of its representation of gramatical catygory of modality (2014)
Соколовская С. В. - Языковая личность политического дискурса: на материале дискурса Девида Кемерона (2014)
Ведута В. В. - Мовна репрезентація модальних відносин у ситуаціях "порушення норм етики" в сучасному англомовному дискурсі: семантико-когнітивний аспект (2014)
Бондар О. Ю. - Визначення поняття та категоризація діалогічного дискурсу у лінгвістиці (2014)
Kukharenka N. S. - English and Bielorussian metaphors in economic discourse (2014)
Торговець Ю. І. - Метафора як засіб ємоційної аргументації у текстах сучасного американського соціально-політичного есе (2014)
Поліщук Н. П. - Комунікативна функція тексту в теорії мовленнєвого впливу (2014)
Галуцьких І. А. - Специфіка текстового кодування хворого тіла в поетиці англійського постмодернізму (концепткальний аналіз) 62-69 (2014)
Олімська А. К. - Типи синтаксичних відносин і засоби їх реалізації у синтаксичному просторі англомовної поетичної драми (2014)
Ліпатов В. М. - Еліптичні речення в англійській та українській мовах, Гладуш Н. Ф. (2014)
Вольницька Д. О. - Структурні особливості іменної фрази в сучасній англійській мові (2014)
Юркова К. О. - Комунікативно-прагматичні відносини риторичних питань в англомовному віршованому мовленні (2014)
Ветров А. И. - Особенности речевого акта угрозы в ранненовоанглийском языке и его реализация в в художественном (на материале трагедий В. Шекспира) (2014)
Зізінська А. П. - Реквестивні мовленнєві акти у середньоанглійскій мові (2014)
Гродський І. Я. - Мовні засоби вираження прохання в англійських лицарских романах XII–XV СТ. (2014)
Залізнюк І. В. - Розвиток німецької мови у ранньоновонімецький період (2014)
Іваницька М. Л. - Роль літературного редактора в контексті українсько-німецького перекладу (2014)
Kozachuk A. M. - Text styly trasforming in the process of translation (2014)
Цапро Г. Ю. - Мінімальні реакції-відповіді в англомовному телевізійному інтерв’ю: гендерний аспект (2014)
Князян А. Т. - Гендерные стереотипы муржской и женской глупости в английских бытовых анекдотах (2014)
Сегал А. Л. - Візуальні компоненті в рекламно-інформаційному колажі як креолізованому утворенні (2014)
Ткаченко І. А. - лінгвостилістичні засоби вираження наративної маски у романі Дж. Барнса "Іісторія світу в 10 ½ розділах" (2014)
Юзькова І. В. - Oxford text archive: досвід обробки корпусних данних (2014)
Гальчук О. В. - "Ефект Мідаса", або до естетичної проблемтики української лірики високого модернізму (2014)
Вишницька Ю. В. - Індивідуально-авторські варіанти міфосценарію ініціації в текстових просторах Володимира Дрозда (2014)
Содержание (2014)
Абрамов В. А. - Усовершенствование режимов очистки судового тепло-энергетического оборудования от эксплуатационных отложений (2014)
Козьминых Н. А. - Определение и использование показа-телей надежности судовой холодильной установки в процессе эксплуатации, Василец Д. И. (2014)
Небеснов В. В. - Відновлення деталей технічних засобів у суднових умовах електрохімічним методом (2014)
Чепалис И. В. - Поторное сжижение газов как метод стабилизации давления в грузовых танках метановозов, Козьминых Н. А. (2014)
Кирис А. В. - Анализ условий морской перевозки зерновых грузов, Козьминых Г. В. (2014)
Донской В. Г. - Эффективность системы контроля, защиты и резерви-рования судовых энергетических установок (2014)
Заблоцкий Ю. В. - Исследование влияния сернистых топлив на рабочий процесс и техническое состояние судовых среднеоборотных дизелей, Мацкевич Д. В. (2014)
Сагин С. В. - Исследование корреляционной взаимосвязи жидко-кристаллических свойств граничных смазочных слоев и реологических характеристик моторных масел судовых дизелей (2014)
Журавлёв Ю. И. - Модель процесса упрочнения поверхностей сопряжений "вал-втулка" поверхностным пластическим деформированием (2014)
Тымкив А. В. - Мониторинг процесса изнашивания судовой энергетической установки, Денисов В. Г. (2014)
Бондаренко А. В. - Моделирование образования продуктов сгорания газообразного углеводородного топлива (2014)
Демидова Н. П. - Сравнение методов обессоливания воды (2014)
Солодовников В. Г. - Использование в судовых дизелях топлив различного фракционного и структурного состава (2014)
Ерыганов А. В. - Обоснование диагностирования состояния цилиндро-поршневой группы по параметрам процесса сжатия, Финенко К. В. (2014)
Никольский В. В. - Организация обмена данными между судовыми информационными системами, Цюпко Ю. М., Казаков И. И. (2014)
Половинка Э. М. - Программмный комплекс для гармонического анализа метрологических характеристик комбинированного датчика давления топлива, Яковенко А. Ю. (2014)
Половинка Э. М. - Диагностика форсунок судовых дизелей в условиях эксплуатации, Яковенко А. Ю. (2014)
Парменова Д. Г. - Определяющие факторы при проведении оценки риска (2014)
Приходько Е. А. - Перспективы применения математического моде-лирования для построения прогнозов риска в производственной среде (2014)
Ходарина К. В. - Разработка модели автоматической системы управ-ления теплоощущением человека (2014)
Князь И. А. - Поляризационная селекция эхо-сигналов морских объек-тов на фоне гидрометеорологических помех (2014)
Голиков В. В. - Определение ледопроходимости судов для плавания в неарктических морях, Костенко П. А., Мазур О. Н. Сафин И. В. (2014)
Приходько К. О. - Здоровье и безопасность труда – основное право человека. Условия труда и продвижение здорового образа жизни, Шевченко О. И., Роман Г. Г. (2014)
Рефераты (2014)
Содержание (2014)
Кардашев Д.Л. - Радіальна вібрація компресійних поршне-вих кілець суднових малообертових дизелів, Артеменко О.С. (2014)
Донской В. Г. - Критерии оптимизации объемов централи-зованного контроля судовых энергетических установок, Ивановский В.Г. (2014)
Журавлев Ю.И. - Прогнозирование износа сопряжений "вал-втулка" (2014)
Ходарина К.В. - Системы обитаемости как фактор экологической безопасности речных и морских судов (2014)
Князь И.А. - Влияние выпадающих осадков на радиолокационное обнаружение морских объектов судовыми некогерентными двухканальными РЛС (2014)
Никольский В.В. - Мониторинг судовой холодильной техники с использованием программируемых логических контроллеров (ПЛК), Очеретяный Ю.А., Танасийчук М.И. (2014)
Бойко П.А. - Система планирования и управления безопасностью СПГ танкера (2014)
Голиков В.В. - Особенности торможения судна с винто-рулевыми колонками в битых льдах неарктического моря, Костенко П.А., Демченко Н.М. (2014)
Бондарь С.А. - Характеристика и последствия неравномерности нагрузки по цилиндрам при изменении системы технического обслуживания двигателя (2014)
Заблоцкий Ю.В. - Исследование эксплуатационных характеристик судовых среднеоборотных дизелей при их работе на различных топливах, Сагин С.В. (2014)
Печенюк А.В. - О повышении эффективности пропульсивного комплекса путем совершенствования формы носовой оконечности судна (2014)
Лысый А. А. - Зависимость ледовых проводок от факторов внешней среды (2014)
Половинка Э.М. - Процесс впрыскивания ГСВТ на режимах автономного использования аккумулятторного блока, Мартынов С.В. (2014)
Богач В.М. - Исследование процесса маслоподачи двухрядной системой "Puls" без аккумулирования давления масла, Шебанов А.Н. (2014)
Шебанов А.Н. - Методика оценки погрешностей результатов измерений показателей работы системы смазывания судового дизеля (2014)
Солодовников В.Г. - Применение двухступенчатой обработки топлива для улучшения рабочих Параметров и эксплуатационных характеристик судового дизеля (2014)
Гарагуля Б.А. - Повышение эффективности эксплуатации мощных судовых паровых турбин (2014)
Кирис В.А. - Тенденции повышения энергоэффективности транспорта (2014)
Касилов Ю.И. - Источники загрязнения морской среды при добычи железомарганцевых конкреций, Коштаков В.Д. (2014)
О.А Лепський О. А. - Підвищення енергетичної ефективності суднових холодильних установок, О.А. Онищенко. (2014)
Ольшамовский В.С. - Пути снижения энергопот-ребленния холодильным оборудованием, Колиев И.Д., Гоголь Н.И. (2014)
Апчел В.Н. - Повышение долговечности головок поршней судовых дизелей путем упрочнения плазменной наплавкой при ремонте, Слободянюк И.М., Молодцов Н.С. (2014)
Шевченко О.И. - Целебные свойства омагниченной воды (2014)
Рефераты (2014)
Титул, зміст (2013)
Ададуров В. В. - Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника) (2013)
Котляр М. Ф. - Феномен удільної роздробленості Русі (повернення до проблеми) (2013)
Сас П. М. - Укладення Хотинського мирного договору 1621 р. (2013)
Турченко Ф. Г. - Михайло Грушевський vs. Микола Міхновський (дискусія сучасників: погляд через сторіччя) (2013)
Пархоменко В. А. - Листопадове повстання 1918 р. у Галичині в мемуарній літературі (2013)
Архірейський Д. В. - Протидія радянських митників контрабанді наприкінці 1920-х – у 1930-х рр. (2013)
Зеркаль М. М. - Освіта національних меншин України (1990–2000-ні рр.) (2013)
Горенко О. М. - Еволюція марксистської теоретичної традиції як об’єкт інтелектуальної історії (2013)
Горак В. С. - Григор’євський повстанський рух (серпень 1918 – серпень 1919 рр.): питання історіографії (2013)
Скржинська М. В. - Листування в античних державах Північного Причорномор’я (2013)
Боряк О. О. - Дзюба О. Приватне життя козацької старшини ХVІІІ століття (на матеріалах епістолярної спадщини) (2013)
Шандра В. С. - Горбачов В. Міська реформа 1870 року в Україні (2013)
Чухліб Т. В. - Щербатюк В. Селянський повстанський рух в Україні 1917–1921 років: українська історіографія (2013)
Турченко Ф. Г. - Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси (2013)
Ясь О. В. - Андрєєв В. Віктор Петров: Нариси інтелектуальної біографії вченого (2013)
Кононенко В. П. - Міжнародна наукова конференція "Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів" (2013)
Стасюк О. Й. - Міжнародна наукова конференція "Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи" (2013)
Любченко В. Б. - III Історичні читання пам’яті професора В.Г.Сарбея ""Довге” ХІХ століття в Україні: питання національної модернізації" (2013)
Гуржій О. І. - До 75-річчя доктора історичних наук, професора М.І.Бушина, Лазуренко В. М. (2013)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2013)
Contents (2013)
Титул, зміст (2013)
Плохій С. М. - Якої історії потребує сучасна Україна? (2013)
Пиріг Р. Я. - Німецько-австрійська окупація України 1918 р.: до питання про термінологічну визначеність (2013)
Любовець О. М. - Політична опора гетьманату П.Скоропадського (2013)
Лупандін О. І. - Східний вектор зовнішньої політики Української Держави (2013)
Верстюк В. Ф. - Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського (2013)
Папакін Г. В. - Перша світова війна в рефлексії П.Скоропадського (за матеріалами приватного листування) (2013)
Ричка В. М. - Спадщина Володимира Мономаха (2013)
Романюк Н. Й. - Роль підприємництва в розвитку аграрного сектору економіки Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Ткаченко І. В. - Дописи в тижневику "Село" (1909–1911 рр.) як джерело розповсюдження ідей українства (2013)
Корновенко С. В. - Участь В.Колокольцева в розробці проекту аграрної реформи денікінського уряду (2013)
Марінченко О. О. - Демографічний вимір поразки 1941 р.: масштаби втрат РСЧА військовополоненими на території України (2013)
Захарчук О. М. - Польське питання в дипломатії Наполеона Бонапарта: нові підходи до висвітлення проблеми у сучасній російській історіографії (2013)
Примаченко Я. Л. - Українська художня інтеліґенція 1920-х рр. як історіографічне явище: проблеми методології дослідження (2013)
Жарких М. І. - Історичний атлас України: найдавніше минуле. Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава), Галушка А. А. (2013)
Щербак В. О. - Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. – Т.1 (1648–1649 рр.) (2013)
Завальнюк О. М. - Нариси історії Української революції 1917–1921 років: У 2 кн. – Кн.2 (2013)
Головко В. В. - Хрестоматія Голодомору: Джерела з історії голоду 1932–1933 рр. в Україні (2013)
Рожкова Л. І. - Інакодумство на Сумщині: Збірник документів та матеріалів (1955–1990 роки). – Т.1 (2013)
Хоменко Н. М. - Круглий стіл "Академік В.І.Вернадський – людина, вчений, політик, публіцист" (2013)
Лаас Н. О. - Міжнародний семінар із розробки дослідницьких проектів в інституті славістичних, східноєвропейських та євразійських студій Каліфорнійського університету (Берклі, США) (2013)
Денисова Т. Н. - Романцов Володимир Омелянович, Колоколова Н. К., Кульчицький С. В. (2013)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2013)
Сontents (2013)
Титул, зміст (2013)
Маґочій П. Р. - Конструювання чи деконструкція: як повинна виглядати "майбутня історія України"? (2013)
Даниленко В. М. - Державницька діяльність В.Чорновола (1990–1999 рр.), Деревінський В. Ф. (2013)
Кузьменко Ю. В. - Партійно-радянська номенклатура в умовах суверенізації УРСР (березень 1990 – серпень 1991 рр.) (2013)
Шульга Т. С. - Українська націонал-демократія та кримське питання в першій половині 1990-х рр.: на роздоріжжі між raison d’état і демократичним ідеалом (2013)
Падалка С. С. - Зміни у чисельності, економічній поведінці, потребах та цінностях селян України (1990–2000-ні рр.) (2013)
Ковпак Л. В. - Екологічні проблеми в діяльності українських громадських організацій (2013)
Горобець В. М. - "Чорна рада" 1663 р.: подія та її соціополітичний контекст (2013)
Іваненко О. А. - Зв’язки вчених Новоросійського університету із зарубіжними науковими центрами (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Гребень Є. О. - Заходи окупаційної влади у соціальній сфері на території Білорусі (1941–1944 рр.) (2013)
Арістов В. Ю. - Літописний звід: історія терміна та еволюція поняття (2013)
Борчук С. М. - "Радянська енциклопедія історії України" – перша історична енциклопедія в УРСР (2013)
Осіпян О. Л. - Плохій С. Козацький міф: Історія та націєтворення в епоху імперій (2013)
Білоус Н. О. - Петришак Б. "Лицар пера і каламаря" – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583–1639 рр.) (2013)
Шандра В. С. - Коник О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906–1917 рр.) (2013)
Дмитрієнко М. Ф. - Палієнко М. Теофіл Горникевич та українські архівні колекції у Відні, Іщенко Я. О. (2013)
Ясь О. В. - Міжнародна наукова конференція "Світло й тіні українського радянського історієписання" та круглий стіл "Викладання больових точок історії України ХХ ст. у школах" (2013)
Литвин М. Р. - III наукові читання імені академіка Я.Ісаєвича, Середа О. В. (2013)
Морозова О. С. - Міжнародна наукова конференція "Історія України ХХ ст. у висвітленні сучасної закордонної історіографії" (2013)
Реєнт О. П. - До 70-річчя доктора історичних наук, професора П.В.Доброва (2013)
Боряк Г. В. - Сохань Павло Степанович, Віднянський С. В., Даниленко В. М., Маврін О. О., Павленко В.В. (2013)
Герасименко О. В. - Шевченко Віктор Миколайович, Корновенко С. В. (2013)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2013)
Contents (2013)
Титул, зміст (2013)
Верменич Я. В. - Локально-регіональні рівні вітчизняного наративу (2013)
Ричка В. М. - Anni Mundi: народження християнської країни (2013)
Ульяновський В. І. - "Видубицька історія" про хрещення киян крізь призму посвяти давнього собору (2013)
Шевченко Н. О. - Християнські старожитності давнього Києва в науковій спадщині М.Максимовича (2013)
Паславський І. В. - Галицький єпископ Петро – ставленик і дипломат Данила Романовича (2013)
Гулевич В. П. - "Київська трагедія" 1482 р.: міфи й факти (2013)
Усенко П. Г. - Життєвий подвиг Зиґмунта Сераковського (до 150-річчя повстання 1863 р.) (2013)
Шевченко В. М. - Реформи 1860–1890-х рр. у Російській імперії: сучасне трактування (2013)
Водотика Т. С. - Міграційні й модернізаційні процеси в містах Наддніпрянської України за даними першого загального перепису Російської імперії 1897 р. (2013)
Тимченко Р. В. - Євген Петрушевич – лідер Західноукраїнської Народної Республіки (до 150-річчя з дня народження та 95-річчя з дня утворення ЗУНР) (2013)
Капітан Л. І. - Антирелігійний курс влади щодо римо-католицької церкви у Закарпатті (1945–1955 рр.) (2013)
Осіпян О. Л. - Винайдення престижних предків у контексті світогляду міського патриціату Львова XVII ст.: "перші німці" та "двозначні вірмени" в "Потрійному Львові" Ю.Б.Зиморовича (2013)
Мицик Ю.А. - Про нащадків Богдана Хмельницького на Полтавщині ХVІІІ ст., Тарасенко І. Ю. (2013)
Ясь О. В. - Маґочiй П.-Р. Україна: Історія її земель та народів (2013)
Реєнт О. П. - Із першоджерел. – Вип.1–5 (2013)
Захарчук І. В. - Гриневич В. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 – червень 1941 рр. (2013)
Адамська І. Г. - Міжнародна наукова конференція "Ruthenia divida: цивілізаційні орієнтири та політичні протиріччя козацьких еліт другої половини XVII ст." (2013)
Кононенко В. П. - Науково-практична конференція ""Чорна рада” 1663 р. та "Руїна” Української козацької держави: історіографічні стереотипи і шляхи їх подолання" (2013)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2013)
Наукова література, видана Інститутом історії України НАНУ в 2012 р. (2013)
Contents (2013)
Титул, зміст (2014)
Ніколенко С. - Концепція сталого розвитку у глобальному вимірі як утілення ідеї світової держави, Кушнір Л. (2014)
Колот А. - Глобальні трансформації індивідуалізованого суспільства: розширення можливостей та нові виклики, Кравчук О. (2014)
Крисоватий А. - Методологічний інструментарій новітньої парадигми оподаткування, Сидорович О. (2014)
Лисенко Ю. - Сучасна парадигма інституціональних пасток, Стрижак Г. (2014)
Тарасевич В. - Еволюція влади-власності в общині та племені (2014)
Кричевська Т. - Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття 1. Інститути грошово-кредитного регулювання періоду до створення Федеральної резервної системи (2014)
Савчук В. - Сучасна економічна теорія і цивілізаційні чинники економічного розвитку, Зайцев Ю., Москаленко О. (2014)
Титул, зміст (2013)
Віднянський С. В. - Національні історії в метанаративі процесу ґлобалізації: з європейського досвіду, Мартинов А. Ю. (2013)
Кульчицький С. В. - Український Голодомор у контексті сталінської "революції згори" (2013)
Папакін Г. В. - Неопубліковані сталінські директиви листопада 1932 р.: Кремль і "чорна дошка" (2013)
Котляр М. Ф. - До проблеми настання феодальних відносин у східнослов’янському світі (2013)
Ульяновський В. І. - Велика передсмертна молитва князя Іллі Острозького: форми і прояви релігійності та есхатологічні мотиви (2013)
Шандра В. С. - Долання кадрового дефіциту під час ліберальних реформ 1860–1870-х рр.: особливості українських ґуберній Російської імперії (2013)
Гаухман М. В. - "Справа Бейліса" (1911–1913 рр.): версії сучасників і причини фабрикації (до сторіччя судового процесу) (2013)
Вялова Ю. В. - До характеристики українознавчої спадщини Л.Василевського (1870–1936 рр.) (2013)
Пилявець Ю. Г. - Виправно-трудові табори та колонії на території УРСР в умовах голоду 1946–1947 рр., Пилявець Р. І. (2013)
Годлевська В. Ю. - Модернізація системи соціального забезпечення в Іспанії в період консолідації демократичного режиму (1980–1990-ті рр.) (2013)
Петрова Ю. І. - Київський список "Подорожі патріарха Макарія" (2013)
Мицик Ю. А. - До історії родини Максима Кривоноса, Таїрова-Яковлева Т. Ґ. (2013)
Гончар О. Т. - Штрихи до біографії Миколи Костомарова та його родини, Зоць Т. М. (2013)
Пиріг Р. Я. - Україна ХІХ – початку ХХІ ст.: цивілізаційний контекст пізнання. – Кн.II (2013)
Рубльов О. С. - Парахіна М. Основні засади "теорії боротьби двох культур": проблеми російсько-українського минулого і сучасність (2013)
Гуржій О. І. - Робак І., Савчук З. Валентин Отамановський – революціонер, вчений, організатор науки (2013)
Якубова Л. Д. - VI Міжнародна наукова конференція "Історія сталінізму: Радянські нації та національна політика в 1920–1950-х рр." (2013)
Литвин М. Р. - Всеукраїнська наукова конференція "Волинська трагедія: через історію до порозуміння", Хахула Л. І. (2013)
Склокін В. В. - Міжнародна наукова конференція "Історія історіографії і методологія історії в Польщі та Україні: традиції і сучасність" (2013)
Лаас Н. О. - VІІІ літня школа Європейського товариства історичної економіки (2013)
Шаповал Ю. І. - Левенець Юрій Анатолійович (2013)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2013)
Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі в 2013 р. (2013)
Сontents (2013)
Титул, зміст (2014)
Потульницький В. А. - Щодо дослідницьких пріоритетів у справі створення нового академічного синтезу української історії в контексті історії світової (2014)
Головко О. Б. - Північне Причорномор’я та Приазов’я в політичному й економічному розвитку Русі (ІХ – середина ХІІІ ст.) (2014)
Затилюк Я. В. - Хрещення Русі князем Володимиром: конструювання історичної оповіді та її доповнення православними книжниками XII–XVI ст. (2014)
Ващук Д. П. - Формування правової культури Великого князівства Литовського у другій половині XV – першій третині XVI ст. (2014)
Вирський Д. С. - "Жонатий ксьондз": справа з одруженням Станіслава Оріховського-Роксолана 1551 р. (2014)
Дзюба О. М. - Образ "іншого" в українській мемуарній прозі ХVІІІ ст. (2014)
Шандра В. С. - Соціальні та політичні наслідки для України польського Січневого повстання 1863 р. (2014)
Єфіменко Г. Г. - Історія створення та автентичний зміст "воєнно-політичного союзу" між УСРР та РСФРР (березень – червень 1919 р.) (2014)
Блануца А. В. - Документальний склад книги записів Литовської метрики №49 у контексті дослідження соціально-економічної історії Великого князівства Литовського середини 1560 – початку 1570-х рр. (2014)
Захарчук О. М. - Сучасна українська історіографія про ставлення Наполеона І до південно-західних окраїн Російської імперії в 1812 р. (2014)
Черкас Б. В. - Колодзейчик Д. Кримське ханство й Польсько-Литовська держава: Міжнародна дипломатія на європейській периферії (XV–XVIII ст.) (2014)
Филипович Л. О. - Таранець С. Старообрядництво в Російській імперії (кінець XVII – початок XX ст.) (2014)
Тельвак В. В. - Точек A. Львівське історичне середовище та його внесок у книжково-пресову культуру (1860–1918) (2014)
Гирич І. Б. - Шаповал Ю. Петро Шелест (2014)
Калакура Я. С. - Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія (2014)
Алексієвець Л. М. - Годлевська В. Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982–1996 рр.) (2014)
Шевчук О. В. - VІІІ Міжнародний конґрес україністів (2014)
Корнієнко О. М. - III Міжнародна наукова конференція "Українська енциклопедистика", Рябець Л. В. (2014)
Пастушенко Т. В. - Коваль Віктор Савович (2014)
Віднянський С. В. - Лещенко Леонід Овдійович, Гура В. К., Кочубей Ю. М., Кулинич М. А., Нагайчук В. І., Ціватий В. Г., Шергін С. О. (2014)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2014)
Сontents (2014)
Титул, зміст (2014)
Горенко О. М. - Український метанаратив в епоху пропаґанди (2014)
Реєнт О. П. - Сім Шевченкових ювілеїв (2014)
Яременко В. І. - "Во Іудеї во дні они…": Біблійна та священна історія у творчості Тараса Шевченка за історіософським дискурсом (2014)
Усенко П. Г. - До питання історичних мотивів поезії "Мій Боже милий, знову лихо!.." (2014)
Щербак В. О. - Образ козацької України у творах Т.Шевченка (2014)
Федотова О. О. - Тарас Шевченко й радянська цензура, Шаповал Ю. І. (2014)
Іванцов І. О. - Т.Г.Шевченко і археологія (вступна стаття Т.В.Калініної) (2014)
Панченко В. С. - Умови служби мирових суддів як ґарантія професійного виконання обов’язків: на прикладі Волинської ґубернії (1871–1919 рр.) (2014)
Яблонський В. М. - Братство української державності: історія створення та діяльності (2014)
Вілкул Т. Л. - Походження хронографічних джерел Початкового літопису: пункт відліку – "Хронограф за великим викладом" (2014)
Кириченко К. В. - Методи роботи укладачів леґендарної частини літописів Великого князівства Литовського: на прикладі запозичень із тексту Іпатіївського літопису (2014)
Білоус Н. О. - Заяць О. Громадяни Львова ХІV–ХVІІІ ст.: правовий статус, склад, походження (2014)
Палієнко М. Г. - Тоїчкін Д. Клинкова зброя козацької старшини XVI – першої половини XIX ст.: проблеми атрибуції та класифікації, Срібняк І. В. (2014)
Ткаченко В. М. - Велика війна 1914–1918 рр. і Україна (2014)
Кудінова А. Г. - VII Міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита", Кудінов Ю. М., Дячок О. О. (2014)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2014)
Contents (2014)
Титул, зміст (2014)
Реєнт О. П. - Велика війна 1914–1918 рр. у сучасній українській історіографії, Янишин Б. М. (2014)
Донік О. М. - Всеросійський земський союз в Україні: структура, напрями та результати діяльності (2014)
Жванко Л. М. - Процес формування етнічних комітетів допомоги біженцям на українських землях у роки Першої світової війни (2014)
Синявська Л.І. - Вплив фінансової діяльності уряду Російської імперії на розвиток підприємств важкої промисловості сходу й півдня України в 1914–1916 рр. (2014)
Басенко І. В. - Образ німців у воєнній поезії: за матеріалами преси Києва (серпень – грудень 1914 р.) (2014)
Колесник І. І. - Біографічний світ Тараса Шевченка (2014)
Голик Р. Й. - Шевченкова творчість: читання та суспільно-ідеологічні уявлення в Галичині ХІХ–ХХ ст. (2014)
Козюба В. К. - Церква Богородиці Десятинна в Києві (короткий історичний нарис) (2014)
Котенко А. Л. - Етнографічно-статистична експедиція П.Чубинського в Південно-Західний край (2014)
Куліков В. О. - Іноземні підприємці як імпортери капіталу, інновацій та менеджменту в українських ґуберніях Російської імперії наприкінці XIX – на початку ХХ ст. (2014)
Ясь О. В. - Монографія "Політичні та економічні зв’язки України з Росією в середині XVІІ ст." у науковій спадщині Ф.Шевченка (до 100-ліття від дня народження) (2014)
Писаренко Ю. В. - А голодоморів-то в Україні було три! (2014)
Мушинка М. І. - Шандор В. Підкарпатська Русь від виникнення ЧСР до радянської анексії (очима безпосереднього учасника подій) (2014)
Тельвак В. В. - Студенна-Скруква М. Український Донбас: Обличчя реґіональної ідентичності (2014)
Галенко О. І. - Маґочій П.-Р. Крим: наша благословенна земля (2014)
Михайловський В. М. - Міжнародна конференція "Ранньомодерна людина: простір – влада – право XVI–XVIII ст." (2014)
Стасюк О. Й. - Міжнародна наукова конференція "Проблеми дослідження українського визвольного руху 1920–1950-х рр." (2014)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2014)
Титул, зміст (2014)
Смолій В. А. - "Енциклопедія історії України" та сучасна українська енциклопедистика, Боряк Г. В. (2014)
Скржинська М. В. - Релігія та влада в Боспорському царстві й Ольвії VI–І ст. до н.е. (2014)
Русина О. В. - Українські сторінки біографії Альберта Станіслава Радзивілла (2014)
Горобець В. М. - Полковник Війська Запорозького та його влада (2014)
Чухліб Т. В. - Проект "козацького князівства" – історична альтернатива політичного устрою Гетьманщини? (2014)
Алієв Р. Д. - Рееміґрація кримських татар у 1860-х рр. (2014)
Томазов В. В. - Греки-хіосці в Російській імперії: соціальна адаптація та національна самоідентифікація (2014)
Іваненко О. А. - Німці в культурно-освітньому просторі Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Парахіна М. Б. - Особливості русифікації в УРСР у другій половині 1950 – першій половині 1960-х рр. (з історії мовної проблеми) (2014)
Капраль М. М. - Європейський атлас історичних міст: концепція, реалізація й український контекст (2014)
Ониськів М. І. - Комунікація монаршого двору із провінцією в Речі Посполитій: видача та доставка королівських універсалів до Львівського й Перемишльського ґродів Руського воєводства (1674–1683 рр.) (2014)
Герасименко Н. О. - З історії української метрології: міри об’єму збіжжя й меду (2014)
Тельвак В. В. - Листування М. Грушевського з М. Марром (2014)
Білоус Н. О. - Бортнікова А. Державна влада та місцеве самоврядування на Волині (кінець XIV – середина XVII ст.), Михайловський В. М., Старченко Н. П. (2014)
Тригуб О. П. - Кривошея І. Неурядова старшина Української козацької держави (ХVІІ–ХVІІІ ст.) (2014)
Кульчицький С. В. - Зайцев О. Український інтеґральний націоналізм (1920–1930-ті роки): Нариси інтелектуальної історії (2014)
Онопрієнко В. І. - Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія (2014)
Гирич І. Б. - Ясь О. Історик і стиль: Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.) (2014)
Верменич Я. В. - Всеукраїнська наукова конференція "Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми", Водотика Т. С. (2014)
Піскіжова В. В. - Круглий стіл ""Українська криза” світової системи безпеки" (2014)
Ясь О. В. - VII методологічний семінар "Проект людського "Я”: тіло, життя, історія" (2014)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2014)
Титул, зміст (2014)
Грицюк В. М. - Найбільша воєнна операція на українських теренах (до 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України), Лисенко О. Є. (2014)
Ричка В. М. - Над чим сміялися в Київській Русі (2014)
Галенко О. І. - Східна Європа XVI–XVIII ст. на карті османського історика Мегмеда Різи (2014)
Вавжонек М. - Василь Стефаник як представник галицьких радикалів (2014)
Синявська Л. І. - Фінансування роботи промислових підприємств на сході й півдні України в 1917–1918 рр. (2014)
Кудлай О. Б. - Олександр Жуковський: сторінки біографії військового міністра УНР (2014)
Пиріг Р. Я. - Діяльність ґенерала Олександра Рогози на посаді військового міністра Української Держави (травень – листопад 1918 р.) (2014)
Якубець О. А. - В.Щербицький та ідеологія: до питання щодо причин "маланчуківщини" (2014)
Козубовський Г. А. - Грошові одиниці з "Уривків Бенешевича з історії руської церкви XIV ст." (2014)
Ковалевська О. О. - Функції зображальних джерел XVII–XVIII ст. та їх еволюція (2014)
Петренко І. М. - Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст. на шпальтах часопису "Киевская старина" (2014)
Власенко С. І. - Карпатський рейд Сумського партизанського з’єднання під командуванням С.А.Ковпака: огляд документів фонду ЦДАГО України (2014)
Папакін Г. В. - Джерела з історії ОУН та УПА радянського походження: схема класифікації, змістова сторона (2014)
Михайлова О. Ю. - Блоґосфера як історичне джерело: до постановки проблеми (2014)
Смолій В. А. - Історіографічна класика (2014)
Грушевський М. С. - Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства (вступна стаття О.В.Яся) (2014)
Ясь О. В. - Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Прищепа О. П. - Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання: Збірник документів і матеріалів (2014)
Тимченко Р. В. - Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940): Ілюстрований біографічний нарис (2014)
Патриляк І. К. - Потічний П. Пропагандивний рейд УПА в Західну Європу (2014)
Волощук М. М. - Міжнародний науковий проект "Colloquia Russica" (2010–2014 рр.) (2014)
Драч О.О. - Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю "Перша світова війна й Україна (До 100-річчя початку Великої війни)", Синявська Л. І., Шевченко В. В. (2014)
Литвин М. Р. - Міжнародна наукова конференція "Перша світова війна в історичній долі народів Центрально-Східної Європи", Хахула Л. І. (2014)
Наукова література, видана Інститутом історії України НАНУ в 2013 р. (2014)
Титул, зміст (2014)
Гулевич В. П. - Кримське ханство й Північне Причорномор’я в період правління Гаджи Ґірея (1442–1466 рр.) (2014)
Русина О. В. - Радзивіллівські володіння новітніх часів очима сучасників (2014)
Шляхов О. Б. - "Ми менше за все бажали б, щоб нам дорікали у крайовому шовінізмі" (До історії створення та діяльності Ради з’їздів представників промисловості й торгівлі Півдня Росії) (2014)
Ледаков О. М. - Паралельні органи охорони порядку у Криму восени 1918 р.: проекти та реалії (2014)
Мрака І. Б. - Перший призов українців Східної Галичини до польської армії (1922–1923 рр.) (2014)
Генега Р. Я. - Формування радянського соціального простору у Львові (1944–1953 рр.) (2014)
Гайдай О. Ю. - Радянське минуле в оцінках студентів-істориків (2014)
Куций І. П. - Категорія "цивілізаційна ідентичність" як об’єкт історіографічного дослідження: сучасні інтерпретації (2014)
Ясь О. В. - "Колективний чоловік" на авансцені історії: Соціологізація минувшини в дослідницьких практиках М.Грушевського (2014)
Суздаль М. М. - "Опыт собрания старинных малороссийских песен" М.Цертелєва в історіографії та суспільній думці (2014)
Мицик Ю. А. - Нововиявлені листи православних ієрархів ХVІІ ст. (2014)
Ясь О. В. - Костомаров Н.И. Мысли об истории Малороссии (2014)
Майоров М. В. - Атлас історії України (2014)
Бачинська О. А. - Ковалевська О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII–ХVIII ст. (2014)
Шандра В. С. - Долбілов М. Російський край, чужа віра: Етноконфесійна політика імперії в Литві й Білорусії за Олександра II (2014)
Кульчицький С. В. - Борисьонок Ю. На крутих поворотах білоруської історії: Суспільство й держава між Польщею та Росією в першій половині XX ст. (2014)
Віднянський С. В. - Міжнародна наукова конференція "Методологічні й концептуальні питання дослідження історії русинів та українців у Центрально-Східній Європі" й засідання комісії істориків України та Словаччини у Високих Татрах, Мушинка М. І., Реєнт О. П. (2014)
Іржавська А. П. - X Всеукраїнський симпозіум із проблем аграрної історії (2014)
Кононенко В. П. - Міжнародна наукова конференція "Українська гетьманська держава на соціополітичній мапі ранньомодерної Європи: типове й унікальне" (2014)
Крупина В.О. - Круглий стіл "Крим у новітній історії України (До 60-річчя входження Криму до складу УРСР)" (2014)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2014)
Алфавітний покажчик матеріалів, надрукованих у журналі в 2014 р. (2014)
Титул, зміст (2012)
Камбур М. Д. - Концентрація фруктози в сперміях та плазми сперми за умов введення в склад середовища антиоксидантів, Замазій А. А., Кассіч В. Ю., Ребенко Г. І. (2012)
Замазій А. А. - Жирнокислотний склад молозива корів, які народили функціонально активних та у стані гіпоксії телят (2012)
Камбур М. Д. - Добова динаміка використання тканинами молочної залози корів загального білку в новотільний період лактації, Замазій А. А., Плюта Л. В. (2012)
Камбур М. Д. - Ліпідні фракції молозива та молока свиноматок різних типів вищої нервової діяльності, Замазій А. А., Піхтірьова А. В. (2012)
Камбур М. Д. - Показники ліпідного метаболізму в крові плодів великої рогатої худоби та амніотичній рідині на різних місяцях гестації, Замазій А. А., Півень С. М. (2012)
Камбур М. Д. - Вплив короткочасного теплового стресу на частоту дихання і показники кислотно-лужної рівноваги у індиків, Лівощенко Л. П., Лівощенко Є. М., Задорожний І. В. (2012)
Камбур М. Д. - Жирнокислотний склад загальних ліпідів молозива та молока корів, Замазій А. А., Лівощенко Є. М., Передера О. С. (2012)
Ґудзь Н. В. - Клітинний склад клоакальної сумки добових качок (2012)
Гутий Б. В. - Вплив хлориду кадмію на інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідівтастан системи антиоксидантногозахисту організму щурів (2012)
Кистерна О. С. - Оцінка гемолімфи медоносних бджіл при використанні біологічних стимуляторів у лабораторних умовах, Гаркава В. В., Мусієнко О. В., Мусієнко В. М. (2012)
Галат В. Ф. - Характеристика гематологічних показників хворих на токсоплазмоз собак, Галат М. В., Суботенко Т. О., Кривущенко Г. О., Гончаров Б. Д. (2012)
Коновалова Н. І. Савенко М. М. - Породні особливості ембріонального розвитку гонад селезнів (2012)
Журенко О. В. - Зміни в організмі кролів на введення суспензії з сетарій (2012)
Журенко О. В. - Дія на організм морських свинок суспензії сетарій (2012)
Паска М. З. - Антиоксидантний статус бугайців різних типів вищої нервової діяльності волинської мясної породи (2012)
Леськів Х. Я. - Вплив метіфену на активність антиоксидантної та імунної системи захисту організму поросят за нітратного навантаження (2012)
Сурай П. Ф. - Влияние препарата Фид Фуд Мэджик Антисресс Микс на естественную резистентность утят, Фотина А. А., Фотин А. И. (2012)
Чорний М. В. - Використання Селірану та гігієнічне забезпечення імунного стану молодняку свиней, Лясота В. П., Іванова-Сальнікова В. Г., Баско С. О., Митрофанов О. О. (2012)
Дворська Ю. Є. - Актиген и мікосорб в профилактиці харчових токсикоінфекцій (2012)
Цибульській Д. В. - З’ясування впливу експериментального зеараленонтоксикозу на організм курчат-бройлерів, Розпутня О. А. (2012)
Пасічник А. В. - Вплив імуностимуляторів на резистентність і продуктивність телят, вирощуваних в зимовий період (2012)
Коваль І. В. - Ветеринарно-санітарна оцінка якості свинини при ехінококозі (2012)
Пасічник А. В. - Гігієнічна оцінка використання преміксу DSM при вирощуванні бичків різних генотипів, Чорний М. В. (2012)
Шкромада О. І. - Визначення ефективності застосування бактерицидних добавок у будівельних матеріалах, Приголовкіна М. Г., Куса І. В. (2012)
Шкромада О. І. - Дослідження ефективності суміші для дезінвазії гною (2012)
Ішкова О. І. - Бактерицидна активність і корозійна дія дезінфікуючого препарату Бровадез-плюс (2012)
Кассіч В. Ю. - Контроль над епізоотичною ситуацію зі сказу в Липоводолинському районі Сумської області, Ребенко Г. І., Камбур М. Д., ЗамазійА. А., Волосянко О. В., Скибицький В. Г., Чуприна Р. М. (2012)
Харів І. І. - Показники гуморального імунітету інтактних індиків при застосуванні Бровітакокциду та порошку плодів розторопші плямистої (2012)
Касяненко О. І. - Обґрунтування складу та ефективність застосування препарату "Бі-септим" за умов інфікування птиці Campylobacter spp, Фотіна Т. І., Березовський А. В., Долбоносова Р. В., Мазур Ю. В., Собина М. М. (2012)
Фотіна Т. І. - Сучасний метод діагностики прихованих маститів, ЛевченкоА. Г. (2012)
Фотіна Т. І. - Ефективність препаратів оксітетрацикліну за бронхопневмонії телят бактеріальної етіології, Улько Л. Г., Фотіна Г. А., Рижкова А. Є. (2012)
Панасенко О. С. - Клінічний прояв лептоспірозу та бешихи у свиней за асоціативного перебігу, Педан В. А., Рисований В. І. (2012)
Касяненько О. І. - Епізоотичний моніторинг поширення Сampylobacter spp. серед птиці в умовах забійних цехів України (2012)
Петров Р. В. - Аналіз епізоотичної ситуації щодо хвороб прісноводної риби заразної етіології в межах України (2012)
Нагорна Л. В. - Моніторингові дослідження бактеріозів у свинарських господарствах Сумської області, Фотін О. В., Гапонов І. В., Максименко Н. В. (2012)
Палій А. П. - Обчислення зависі мікобактерій при визначенні туберкулоцидної дії деззасобу (2012)
ДжиговаТ. С. - Ізамбен – стимулятор природної резистенції для свиней (2012)
Бойко Т. В. - Епізоотичний стан пасік Північно-східного регіону Украіни щодо бактеріальних інфекцій бджіл (2012)
Біла Н. В. - Моніториинг епізоотичної ситуації у свиногосподарствах Дніпропетровської області (2012)
Шевченко А. М. - Добова динаміка активності зоофільних мух виду Stomoxys calcitrans l. зони Полісся України (2012)
Березовський А. В. - Деякі аспекти вивчення епізоотології енцефалозоонозу домашніх кролів в Подільському регіоні, Левицька В. А. (2012)
Улько Л. Г. - Визначення оптимального співвідношення активно діючих речовин в новому препараті ТІМ-ТІЛ (2012)
Березовський А. В. - Визначення ефективності препарату "Літарзин тм" при відлові бездоглядних собак в умовах міста, Сидоренко Є. М. (2012)
Розпутній М. В. - Вдосконалення контролювання вмісту мікроелементів в складі кормової добавки "Кормосантм", Розпутня О. А. (2012)
Максименко П. М. - Обгрунтування рецептури препарату "ТабДез" – нового дезінфектанту в формі шипучих таблеток, Березовський А. В. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського