Скляр О. І. - Вміст соматичних клітин у молоці корів та їх зв'язок з віком тварини (2012)
Захарченко В. А. - Консервативне лікування корів зі затриманням посліду (2012)
Кормич Л. І. - Сергій Васильович Ківалов – знаний політик та громадський діяч сучасної України (2014)
Біла-Тіунова Л. Р. - Ювілей Сергія Васильовича Ківалова – визначного вітчизняного правника (2014)
Ківалов С. В. - Основні теоретичні засади багатофакторного моделювання процесу розвитку вищої освіти (2014)
Кормич Л. І. - Гендерний аспект феномену політичного лідерства: теоретичні засади (2014)
Толстенко В. Л. - Загальні ознаки правової організації демократичної форми держави (2014)
Атрашкевич Є. В. - Тенденції нормативної юриспруденції в сучасній англо-американській правовій традиції (2014)
Белова О. В. - Реализм, неореализм и постклассический реализм: эволюция основных категорий (2014)
Кормич А. І. - Місцеве самоврядування в структурі міської правової системи: генезис концептуального визначення (2014)
Іванченко О. М. - Процес імплементації в національне законодавство модельних норм права: теорія та практика (2014)
Подзолков Ю. А. - Современные подходы к определению публичной политики (2014)
Сандуленко О. С. - Компетенція та призначення церковного суду в українському суспільстві (2014)
Завальнюк В. В. - Концептуальні засади юридичної антропології: міжнародно-правовий вимір (2014)
Грабович Т. А. - Інституційно-правовий механізм енергетичної безпеки Європейського союзу в історичному ракурсі (2014)
Дарморіс О. М. - Правове забезпечення висококваліфікованої зайнятості в Європейському Союзі (2014)
Гайдей К. М. - Аль-Адсані проти Великобританії: універсальна цивільна юрисдикція проти імунітету держави (2014)
Іванійчук Т. Ю. - Проблеми співвідношення антропологічних та біоетичних засад у правовому регулюванні проведення доклінічних досліджень лікарських засобів (2014)
Зубченко Н. И. - К вопросу о соотношении понятий "благополучие животных" и "защита животных от жестокого обращения" в международном праве (2014)
Ярош О. Б. - Університетський центр народної освіти у системі реалізації освітньої політики: зарубіжний досвід для України (2014)
Вітман К. М. - Кримські татари у новій етнополітичній системі координат (2014)
Асланов С. А. - Дестабілізація етнополітичної ситуації в Автономній Республіці Крим (2014)
Білоусов О. С. - Національні проекти як інструмент подальшого розвитку в Україні інформаційного суспільства: можливі позитивні й негативні наслідки (2014)
Матієнко А. В. - Європейський досвід регулювання міжнаціональних відносин (2014)
Карагіоз Р. С. - Політична згода та національна єдність як попередні умови демократизації у перехідних суспільствах (2014)
Павлова В. О. - Ксенофобія як фактор віктимності мігрантів (2014)
Пехник А. В. - Технології створення та збереження ресурсів в сучасному політичному процесі України (2014)
Терещенко Г. О. - Сучасні різновиди політичної відповідальності уряду (2014)
Мазур Т. І. - Державний суверенітет як політико-правове явище (2014)
Колесник Ю. М. - Деякі чинники функціонування та еволюції політичних режимів (2014)
Головченко А. В. - Трансформації політичних партій і рухів в країнах Центрально-Східної Європи (2014)
Дишлевий І. О. - Конфігурації свободи та соціальна політика (2014)
Санченко С. П. - Проблеми трансформації моделей соціальної політики в умовах трансформацій сучасних суспільств (2014)
Підручна О. О. - Формування інституту президентства в політичному просторі України (2014)
Каравайцева О. В. - Становлення та удосконалення виборчої системи Сербії в посткомуністичному періоді (2014)
Бедрак Н. М. - Партії як інститут політичного представництва (2014)
Калиніна А. О. - Від класичного тоталітаризму до тоталітарної демократії (2014)
Сушко А. І. - Здійснення культурної політики в умовах сучасної демократичної держави (2014)
Єфтєні Н. М. - Вплив політичної освіти на соціалізацію особистості (2014)
Третьякова Т. М. - Засади впровадження гуманістичного напрямку в освіті (2014)
Лазор К. П. - Релігійно-церковні чинники впливу на процес демократизації в Україні (2014)
Чанишева Г. І. - Реалізація права на інформацію під час ведення колективних переговорів, Чанишев Р. І. (2014)
Андронова В. А. - Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення колективних трудових правовідносин (2014)
Лагутіна І. В. - Визначення розміру компенсації моральної шкоди працівнику (2014)
Ізбаш О. О. - Правове регулювання співавторства (2014)
Задоя І. І. - Вимоги до осіб, які мають намір брати участь у здійсненні правосуддя в якості народних засідателів (2014)
Юрескул В. О. - Щодо вдосконалення правового регулювання енергозбереження в будівлях (2014)
Завальнюк С. В. - Аналогія права як спосіб подолання прогалин в цивільному праві (2014)
Соколюк А. М. - Представництво та захист інтересів громадян у справах про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку (2014)
Леоненко Т. Є. - Релігійний фанатизм в світових релігіях та його суспільна небезпека в кримінальному праві (2014)
Шерман О. М. - Участь церкви як політичного інституту в політичній боротьбі доби Середньовіччя (2014)
Задорожній О. В. - Місце та роль Української Соціалістичної Радянської Республіки у процесі утворення Радянського Союзу (2014)
Глушков В. А. - Конспирологические версии Жана Парвулеско (2014)
Горяга О. В. - Місце релігії в духовному житті донських козаків (2014)
Осипова С. А. - Бухарестский мирный договор 1812 года: политические последствия формирования юго-западной границы Российской империи и их оценка в контексте политических процессов начала XXI века (2014)
Каненберг-Сандул О. К. - Система органов государственного управления немецкими колонистами в Российской Империи в конце XVIII – первой половине XIX в. (2014)
Титул, зміст (2014)
Горковенко Л. - Перспективний для iнтродукцiї в Полiський та Карпатський регiони пiвнiчно-кавказький вид – тонконiг довголистий Роа longifolia Trin, Осецький C., Спасовський Ю., Сємагiна Р. (2014)
Кирничишин О. Р. - Насіннєва продуктивність Primula Veris L. у фітоценозах заходу України (2014)
Коровякова Т. О. - Оцінка можливості використання фіторізноманіття заплавних лук р. Псел (Сумська обл.) в ландшафтному дизайні (2014)
Бєлан С. С. - Онтогенетична структура популяцій рідкісного виду Gladiolus tenuis на градієнті фенісиціальної дигресії заплавних лук (Сумський геоботанічний округ) (2014)
Бортник Т. С. - Видовий склад збудників альтернаріозу насіння пшениці озимої у Лісостепу України, Рожкова Т. О., Татаринова В. І., Бурдуланюк А. О. (2014)
Лихочвор В. В. - Вплив протруйників насіння на формування продуктивності льону олійного в умовах Західного Лісостепу, Ровна О. В. (2014)
Шевага Г. М. - Візуальна діагностика виявлення вірусних хвороб картоплі, Кирик М. М., Гунчак В. М., Філімонова А. Г. (2014)
Бабаянц О. В. - Хімічний захист картоплі від фітофтори (Phytophthora infestans (Mont.) de bary) у південному Степу України, Неплій Л. В., Гораш А. Ф., Терновий К. П. (2014)
Харченко О. В. - До питання про вартість соломи зернових колосових при її відчуженні, Прасол В. І., Мищенко Ю. Г., Масик І. М. (2014)
Лопушняк В. І. - Гумусовий стан сірого лісового ґрунту за різних систем удобрення топінамбура, Слобода П. М. (2014)
Музика Л. П. - Ефективність вирощування буряка столового при використанні регуляторів росту і комплексних водорозчинних добрив, Несін І. В. (2014)
Мартиненко В. М. - Вплив системи удобрення та способів основного обробітку грунту на агрохімічні властивості чорнозему типового, Сенченко Н. К., Собко М. Г. (2014)
Панфілова А. В. - Продуктивність ячменю ярого залежно від способів основного обробітку ґрунту та мінеральних добрив (2014)
Захарченко Е. А. - Динаміка змін агрохімічних показників Білопільського району Сумської області, Мартиненко В. М., Виходець Н. І. (2014)
Цицюра Я. Г. - Сучасні проблеми систем землеробства Вінниччини (2014)
Яковишина Т. Ф. - Система біотестування токсичності ґрунту, забрудненого важкими металами (2014)
Білявський Ю. А. - Фітотоксичність Cu, Pb, Cd і Zn для овочевих культур - представників родини Brassicaceae, Мислива Т. М. (2014)
Токмань В. С. - Деякі аспекти вирощування садивного матеріалу Buxus sempervirens L. (2014)
Жемчужин В. Ю. - Особливості вегетативного розмноження самшиту вічнозеленого (Buxus sempervirens L.), Ярощук Р. А. (2014)
Ярощук Р. А. - Особливості відтворення Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco вегетативними способами (2014)
Мельник Т. І. - Використання петунії гібридної в контейнерному озелененні, Сурган О. В., Дробілко В. М. (2014)
Безвіконний П. В. - Формування листової поверхні буряка столового залежно від строків сівби (2014)
Мулярчук О. І. - Біопаливо з цукрового сорго, Міщенко Ю. Г., Масик І. М., Давиденко Г. А. (2014)
Осокіна Н. М. - Пряносмакова сировина як джерело ароматичних речовин для консервування, Костецька К. В. (2014)
Радченко М. В. - Продуктивність гречки залежно від застосування біопрепаратів в умовах Лісостепу України, Ніколаєнко Ю. Р. (2014)
Радченко М. В. - Показники якості та кулінарна оцінка гречаної крупи в залежності від гідротермічної обробки зерна, Дутченко З. Я., Васильченко А. С. (2014)
Бутенко А. О. - Продуктивність парних кормових бобово-злакових травосумішок, Лапенко А. К. (2014)
Троценко В. І. - Сортові особливості вирощування вівса в умовах північно-східного Лісостепу України, Ільченко В. О., Жатова Г. О. (2014)
Хоміна В. Я. - Показники фотосинтетичного потенціалу агроценозів розторопші плямистої залежно від впливу окремих агротехнічних заходів (2014)
Нагорний В. І. - Посівні якості та врожайні властивості сої залежно від застосування регуляторів росту і мікродобрив (2014)
Мельник А. В. - Врожайність зерна пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах північно-східної частини Лівобережного Лісостепу України, Ярощук Р. А., Собко М. Г., Дубовик О. О. (2014)
Лаврик І. М. - Особливості вегетації люпину вузьколистого при використанні бактеріальних препаратів та мікродобрив, Жатова Г. О., Троценко В. І. (2014)
Федорчук М. І. - Фотосинтетична діяльність посівів сафлору красильного в умовах зрошення півдня України, Рябуха І. М., Філіпов Є. Г. (2014)
Гетман Н. Я. - Продуктивність люцерни посівної залежно від вапнування грунту та обробки насіння в умовах Лісостепу Правобережного, Циганський В. І. (2014)
Гетман Н. Я. - Формування насіннєвої продуктивності вівса голозерного залежно від норм висіву та удобрення, Лехман О. В. (2014)
Гетман Н. Я. - Ріст, розвиток та урожайність зеленої маси сорго кормового залежно від строків посіву в умовах Лісостепу Правобережного, Овсієнко І. А. (2014)
Фільов В. В. - Біохімічна оцінка плодово-ягідної продукції зони північно-східного Лісостепу України (2014)
Поліщук І. І. - Формування насінневої продуктивності ріпаку ярого залежно від норм висіву та удобрення в умовах Лісостепу Правобережного (2014)
Качанова Т. В. - Резерви підвищення якості зерна вівса у степовій зоні України (2014)
Нікончук Н. В. - Урожайність та якість картоплі ранньої залежно від систем удобрення в умовах південного Степу України (2014)
Дробітько А. В. - Вплив способів сівби на продуктивність насіння сої в умовах північного Степу Миколаївської області, Дробітько О. М. (2014)
Глупак З. І. - Analysis of soft winter wheat quality under the conditions of educational and scientific production complex of Sumy national agrarian university, Радченко М. В. Аналіз якості пшениці м’якої озимої в умовах ННВК Сумського НАУ (2014)
Гамаюнова В. В. - Значення сої у землеробстві, вплив сорту, фону живлення й бактеризіції насіння на врожайність, вміст жиру та його умовний збір за її вирощування на півдні України без поливу, Назарчук А. А. (2014)
Мельник А. В. - Водоспоживання та урожайність соняшнику залежно від сортових особливостей та попередників в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України, Говорун С. О. (2014)
Троценко В. І. - Шляхи підвищення урожайності ріпаку озимого в північно східному Лісостепу України, Тютюнник В. А., Мельник А. В. (2014)
Богульська C. В. - Апробація агробактеріальної трансформації форм озимого ріпака методом in planta (2014)
Гойсюк Л. В. - Господарсько-біологічна оцінка сорту (гібридів) кабачка (Cucurbita pepo var giraumonas), вирощених в умовах Лісостепу західного (2014)
Леонова К. П. - Екологічна пластичність та стабільність колекційних зразків моркви за корисно-продуктивними ознаками рослин першого року вегетації (2014)
Діордієва І. П. - Господарсько–цінні ознаки чотиривидових форм тритикале, Парій Ф. М. (2014)
Бузинний М. В. - Реакція генотипів озимої пшениці м’якої на стресові умови вегетації при підживленні рослин в різні фази росту (2014)
Власенко В. А. - Зав’язування насіння пшениці озимої в F1 при схрещуванні сортів з пшенично-житніми транслокаціями, Осьмачко О. М., Бакуменко О. М. (2014)
Логінов М. І. - Перспективи селекції сортів льону-довгунця з високою прядивною здатністю волокна та підвищеною продуктивністю, Кандиба Н. М., Логінов А. М., Бодян Р. С. (2014)
Міщенко С. В. - Прояв репродуктивної депресії у самозапилених ліній Сannabis sativa L. в онтогенезі (2014)
Галеев Р. Р. - Адаптивные технологии ускоренного семеноводства безвирусного картофеля в Сибири, Кондратов А. Ф., Шульга М. С. (2014)
Подгаєцький А. А. - Вплив зовнішніх умов на здатність зав’язувати бульби в сортів картоплі Поліської дослідної станції ім. О. Засухіна, Коваленко В. М., Писаренко Н. В., Крючко Л. В. (2014)
Подгаєцький А. А. - Продуктивність сортів картоплі залежно від місця випробування, Бондус Р. О., Кравченко Н. В. (2014)
Бакума А. О. - ПЛР-аналіз алельного стану гена Ppd-D1 в генотипах сортів м’якої пшениці Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла, Булавка Н. В., Чеботар С. В. (2014)
Кожушко Н. С. - Ефективність селекції картоплі на посухостійкість, Пискун Г. І., Колядко І. І., Сахошко М. М., Савченко П. В. (2014)
Сігарьова Д. Д. - Напрями вирішення проблеми глободерозу картоплі в північно–східному регіоні України, Кожушко Н. С., Бучик С.В., Сільчак Н. Я. (2014)
Титул, содержание (2013)
Доровский В. В. - Наблюдения солнечного U-всплеска в полосе частот 10–70 МГц с использованием радиотелескопа ГУРТ, Мельник В. Н., Коноваленко А. А., Бубнов И. Н., Гридин А. А., Шевчук Н. В., Фалькович И. С., Коваль А. А., Руткевич Б. П., Резник А. П., Рукер Х. О., Панченко М., Белов А. С., Христенко А. Д., Квасов Г. В., Ерин С. Н. (2013)
Доровский В. В. - Свойства сложного всплеска II типа с богатой "елочной” структурой на частотах 3–33 МГц, Мельник В. Н., Коноваленко А. А., Браженко А. И., Панченко М., Рукер Х. О., Пудс С., Станиславский А. А., Михайлов В. А. (2013)
Мельник В. Н. - Декаметровые всплески III типа с изменяющимся знаком скорости частотного дрейфа, Браженко А. И., Коноваленко А. А., Бриан К., Руткевич Б. П., Зарка Ф., Закарашвили Т., Доровский В. В., Французенко А. В., Станиславский А. А. (2013)
Пушин В. Ф. - Инфразвуковой эффект солнечных затмений, Черногор Л. Ф. (2013)
Куриляк Д. Б. - Електромагнітне збудження біконеса, сформованого із непівнескінченної та скінченної зі зрізаною вершиною конічних поверхонь, Шарабура О. М. (2013)
Legenkiy M. N. - Excitation and Propagation of a Fast Pulse Guided Wave in a Circular Dielectric Waveguide, Butrym A. Yu. (2013)
Сомов А. В. - Антенные системы с кольцевой передающей решеткой: потенциальные возможности, Ваврив Д. М. (2013)
Бовкун В. П. - Короткая многочастотная вибраторная антенна. II. Инженерный расчет коротких толстых вибраторов, Бубнов И. Н., Гридин А. А., Жук И. Н. (2013)
Вьюнник В. И. - Мимикрия объектов с использованием подхода трансформационной оптики, Звягинцев А. А. (2013)
Ткачев В. Н. - Использование грид-технологий в решении задач радиофизики и радиоастрономии, Захаренко В. В., Васильева Я. Ю., Царин Ю. А., Банникова Е. Ю., Илюшин В. В., Саваневич В. Е., Герасименко О. В., Анненков A. Б., Кулишенко С. Ф., Кулишенко Д. Ф. (2013)
Титул, зміст (2014)
Панченко С. М. - Склад та структура лучних фітоценозів в заплаві Десни у зв’язку з їх екосистемною роллю, Горовая Я. М., Дяченко Л. Л. (2014)
Токмань В. С. - Особливості вегетативного розмноження Buxus sempervirens L. в умовах Сумського НАУ, Черв’яцов А. О. (2014)
Мельник Т. І. - Типізація видів і форм роду Juniperus L. та використання їх у фітоценодизайні, Мельник А. В. (2014)
Рожкова Т. О. - Хвороби ягідних культур у Поліссі України, Татаринова В. І., Бурдуланюк А. О. (2014)
Деменко В. М. - Колорадський жук та заходи боротьби з ним в умовах Чернігівської області, Кугук Г. О. (2014)
Ємець О. М. - Американський білий метелик в умовах України та північно-східного Лісостепу, Деменко В. М. (2014)
Кірієнко С. О. - Аналіз системи "гібрид+гербіцид" у технологіях Express sun та Clearfield (2014)
Хубаева Г. П. - Детоксикация почв, загрязненных тяжелыми металлами, Сокаев К. Е., Бекузарова С. А. (2014)
Лопушняк В. І. - Вплив систем удобрення культур у польовій сівозміні на вміст валового фосфору в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу України (2014)
Коляда Л. П. - Застосування спектральних індексів для дослідження ґрунтового покриву земель сільськогосподарського призначення (2014)
Петренко Ю. М. - Ефективність використання природної родючості осушених торфових ґрунтів за вирощування очеретянки звичайної при різних рівнях підґрунтових вод, Харченко О. В., Молеща Н. Б. (2014)
Собко М. Г. - Вплив основного обробітку грунту на його агрофізичні властивості та продуктивність зерно-просапної сівозміни, Захарченко Е. А., Собко О. М. (2014)
Сенченко Н. К. - Результати ґрунтово-агрохімічного моніторингу орних земель Сумської області за іх турів агрохімічного обстеження ґрунтів, Міцай С. Г., Пономаренко О. О., Крохмаль О. І., Сотник І. І. (2014)
Господаренко Г. М. - Оптимізація мінерального живлення жита озимого, Пташник М. М. (2014)
Ображій С. В. - Урожайність культур за різних систем основного обробітку і рівнів удобрення грунту в зернопросапній сівозміні центрального Лісостепу України (2014)
Яцук І. П. - Безпека харчової продукції – запорука якості життя людей, Матусевич Г. Д., Ліщук А. М. (2014)
Фільов В. В. - Результати сортовивчення малини (2014)
Фурманець М. Г. - Вплив біологічних препаратів на продуктивність вівса, Фурманець Ю. С., Коломієць О. В. (2014)
Векленко Ю. А. - Біологічна ефективність бінарних багаторічних бобово-злакових агрофітоценозів з козлятником східним, Ковтун К. П., Самохвал Т. П., Безвугляк Л. І. (2014)
Нагорний В. І. - Продуктивність і бобово-ризобіальний симбіоз сої залежно від застосування фізіологічно активних речовин, Мурач О. М. (2014)
Нагорний В. І. - Вплив cпособу основного обробітку грунту та доз добрив на врожайність сортів сої різних груп стиглості (2014)
Хоміна В. Я. - Вплив світлового та температурного режимів на урожайність розторопші плямистої в умовах Лісостепу західного (2014)
Ровна О. В. - Продуктивність льону олійного залежно від позакореневого підживлення (2014)
Мельник A. В. - Посівні та врожайні якості соняшнику залежно від терміну зберігання насіння, Жатова Г. О. (2014)
Троценко В. І. - Особливості водопоглинання елементами насіння соняшнику, Жатов О. Г., Жатова Г. О., Масюченко О. М. (2014)
Дутченко З. Я. - Динаміка показників товарної якості зерна пшениці озимої в післязбиральний період, Глущенко Л. Т., Радченко М. В. (2014)
Каленська С. М. - Асиміляційна діяльність посівів нуту залежно від сортових особливостей та передпосівної обробки насіння, Щербакова О. М., Гончар Л. М. (2014)
Овчарук О. В. - Вплив сорту та густоти рослин на фотосинтетичні показники посівів буряка кормового (2014)
Овчарук О. В. - Характеристика рослин квасолі за їх сортовими особливостями в умовах Лісостепу західного (2014)
Рожков А. О. - Формування біометричних показників тритикале ярого залежно від впливу способів сівби та підживлень (2014)
Троценко В. І. - Продуктивність сортів та гібридів сорго цукрового в умовах Північно-східного Лісостепу України, Глупак З. І. (2014)
Кожушко Н. С. - Тенденції сучасного картоплярства в світі та Україні, Сахошко М. М., Савченко П. В., Дігтярьов В. М. (2014)
Подгаєцький А. А. - До питання класифікації сортів, міжвидових гібридів картоплі за стиглістю, Крючко Л. В. (2014)
Пінчковський Г. Л. - Вирощування насіння кормових буряків безвисадковим способом сорту Уманський кормовий 7 (2014)
Власенко В. А. - Успадкування елементів продуктивності гібридами першого покоління сортів пшениці м’якої озимої з пшенично-житніми транслокаціями, Бакуменко О. М., Осьмачко О. М. (2014)
Гордієнко В. В. - Стійкість первинних та вторинних міжвидових гібридів картоплі проти сухої фузаріозної гнилі, Подгаєцький А. А., Собран В. В. (2014)
Маренюк О. Б. - Оцінка комбінаційної здатності вихідного матеріалу ячменю ярого в системі діалельних схрещувань (2014)
Горенський В. М. - Лабораторний метод оцінки алюмостійкості люцерни, Бугайов В. Д. (2014)
Станкевич С. В. - Захист сходів ріпаку ярого від хрестоцвітих блішок, Євтушенко М. Д., Красиловець Ю. Г., Цехмейструк М. Г., Кузьменко Н. В., Литвинов А. Є. (2014)
Титул, содержание (2013)
Петрова С. А. - Глобальная структура осесимметричной бессиловой магнитосферы пульсара с учетом замыкания тока на поверхности нейтронной звезды (2013)
Петрова С. А. - О структуре осесимметричной бессиловой магнитосферы пульсара за световым цилиндром (2013)
Калиниченко Н. Н. - Разделение межпланетных и ионосферных мерцаний космических источников в декаметровом диапазоне радиоволн, Фалькович И. С. , Коноваленко А. А., Браженко А. И. (2013)
Kats A. V. - The Use of Gravitational Lenses in the Study of Distant Galaxy Mergers, Kontorovich V. M. (2013)
Безродный В. Г. - Межлучевая кросскорреляционная обработка ионосферных мерцаний дискретных космических источников, регистрируемых панорамными ВЧ риометрами, Воткинс Б., Чаркина О. В., Ямпольский Ю. М. (2013)
Черногор Л. Ф. - Возмущения в геокосмосе, сопровождавшие падение метеорита "Челябинск”, Гармаш К. П. (2013)
Брюховецкий А. С. - Переход от ближней к дальней зоне в двухпозиционном рассеянии волн статистически неровной поверхностью (2013)
Коноваленко А. А. - Эффективная поверхность и характеристики направленности антенной решетки в режиме приема сверхширокополосных сигналов, Токарский П. Л., Ерин С. Н. (2013)
Бовкун В. П. - Короткий толстый вибратор с емкостной нагрузкой в виде диска, Бубнов И. Н., Гридин А. А., Жук И. Н. (2013)
Щербак В. В. - Диэлектрические окна с плосковершинной характеристикой радиопрозрачности (2013)
Титул, содержание (2013)
Браженко А. И. - Наблюдение трех гармонических компонентов солнечных всплесков III типа в декаметровом диапазоне длин волн, Пылаев О. С., Мельник В. Н., Коноваленко А. А., Французенко А. В., Доровский В. В., Ващишин Р. В., Рукер Х. О. (2013)
Рашковский С. Л. - Измерение плотности потока излучения радиоисточников в интерферометрической сети УРАН, Шепелев В. А., Инютин Г. А., Ващишин Р. В. (2013)
Калиниченко Н. Н. - Корональный выброс массы 15 февраля 2011 г. в межпланетном пространстве и его наблюдения методом мерцаний космических источников в декаметровом диапазоне радиоволн, Коноваленко А. А., Браженко А. И., Соловьев В. В. (2013)
Катрич В. А. - Многоэлементные системы щелевых излучателей в экране полубесконечной коаксиальной линии, Лященко В. А., Медведев Н. В. (2013)
Куриляк Д. Б. - Осесимметричное поле излучения конического монополя, Шарабура О. М. (2013)
Khardikov V. V. - Enhancement of the Quantum Dot Luminescence in All-Dielectric Metamaterial, Prosvirnin S. L. (2013)
Спевак И. С. - Влияние оптических свойств полупроводника и параметров профиля периодической поверхности на структуру плазмон-поляритонного резонанса в терагерцевом диапазоне, Тимченко М. А., Гавриков В. К., Каменев Ю. Е., Шульга В. М., Сан Х.-Б., Фенг Дж., Кац А. В. (2013)
Мосьпан Л. П. - Спектральные характеристики прямоугольной волноводной секции с двумя разновысокими прямоугольными штырями, Приколотин С. А., Стешенко С. А., Кириленко А. А. (2013)
Копилович Л. Е. - Антенные решетки размера 16x16 на основе адамаровских разностных множеств (2013)
Андреев М. В. - Определение резонансной частоты и добротности полудискового диэлектрического резонатора при помощи дробно-рациональной аппроксимации, Дробахин О. О., Салтыков Д. Ю. (2013)
Стешенко С. А. - Синтез антенны вытекающих волн по заданному распределению поля на апертуре (2013)
Содержание тома 18 за 2013 г. (2013)
Алфавитный указатель тома 18 за 2013 г. (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Kharchenko V. - Investigation of ADS-B messages traffic via satellite communication channel, Wang Bo, Grekhov A., Kovalenko M. (2014)
Kharchenko V. - Computer modeling of radio frequency satellite transponder for transmission of ADS-B messages satellite communication channel, Wang Bo, Grekhov A., Stahovsky P. (2014)
Melkumyan V. - Problem formalization of polyergatic transport technological systems design, Ostroumov I., Maliutenko T. (2014)
Pavlova S. - Analysis of free route airspace and performance based navigation implementation in the European air navigation system, Zadorozhnia A. (2014)
Gusynin A. - Algorithm of guaranteed-and-adaptive control of aerostatic vehicle under undetermined external turbulences, Tachinina H. (2014)
Bogunenko N. - Algorithm of guaranteed-and-adaptive control of aerostatic vehicle under undetermined external turbulences, Radchenko Yu. (2014)
Kozhokhina O. - Structural reliability of air traffic controllers, Gribov V., Rudas S. (2014)
Kondratyuk V. - Modified algorithm of smoothing/filtering the differential GNSS observations in the kinematic positioning mode, Zhelanov A., Ditskiy I., Bessonov E. (2014)
Bogunenko N. - Implementation of the green flight into airspace of Ukraine, Semydko Yu. (2014)
Lazorenko V. - Implementation of plate line system in Ukraine, Dolhov D. (2014)
Kharchenko V. - The accuracy measurement of hardware tools metrological characteristics for spectral fractions signal identification, Larin V., Savitskaya I. (2014)
Pavlenko P. - Competence assessment method of the expert group, Tolbatov S. (2014)
Prokopenko I. - Optimization of smoothing parameter by kernel estimation of probability density distribution, Martynchuk I. (2014)
Ishchenko S. - Aircraft take-off mass estimation in aviation incident investigation process (2014)
Dovgal A. - Development of the thermal barrier coating for heat affected components of aircraft ground support equipment (2014)
Puchkov Yu. - Problems of continued airworthiness the aircraft fleet of Ukraine, Molodtsov N., Rugain A., Popov D. (2014)
Pogrebniak A. - Calculation method of aerotechnics products fatique strength subject to cyclic loading, Regulskii M., Yurchenko E., Tugarinov A. (2014)
Prusov D. - The system of risk assessment criteria and consequences prediction of urban areas transformation (2014)
Prystavka Ph. - Video stabilization informational technology for unmanned aerial vehicle, Nichikov E. (2014)
Mukhina M. - Comparison of error metrics in matching algorithms of images by surf detector (2014)
Volokha M. - Simulation technology of sugar beet, Boldyrieva L. (2014)
Dudar T. - Uranium deposits database for the purpose of nuclear forensics in Ukraine, Buhera M., Lysychenko G., Englebrecht A. (2014)
Kovach V. - Experience of rehabilitation of former uranium productions and its importance for Ukraine, Lysychenko G. (2014)
Synylo K. - Monitoring of air pollution produced by aircraft in the vicinity of airport, Kazhan K. (2014)
Gnativ Z. - Regularities of cooligomerization of C9 fraction and heavy pyrolysis tar monomers, Nykulyshyn I., Voronchak T., Rypka A. (2014)
Index of the articles, published in 2014 (2014)
Instructions for authors (2014)
Фабіан М. П. - Семантична структура багатозначних лексичних одиниць на позначення етикету в сучасній англійській мові (2010)
Ажнюк Б. - Європейська мовна хартія: переклад ключових термінів (2010)
Алексєєва О. М. - Сучасна антропонімічна система США як синтез історичних, соціальних, культурних та лінгвістичних факторів (2010)
Баранова Л. А. - Калькирование как способ заимствования иноязычных аббревиатур в русском языке (2010)
Басыров Ш. Р. - Индоевропейские рефлексивные глаголы и их соответствия в тайских языках (2010)
Bačová K. - Caractéristiques des Discours Universitaires et Leurs Genres (2010)
Безпалова Е. В. - Жанровые и содержательные особенности текстов англоязычных устных миссионерских проповедей (2010)
Бордюк Л. В. - Концепт позитивного мислення як "культурно зумовлений американський сценарій” (2010)
Бублейник Л. В. - Проблеми поетики перекладних текстів: російськомовна рецепція творів Ліни Костенко (2010)
Valdmanová K. - Some Remarks on Sociolingual Factors Influencing Communication (2010)
Вислободська І. М. - Структурні та квантативні характеристики синтаксичних моделей фразових дієслів сучасної англійської мови (на матеріалі ФД з ЛСГ "Комунікативна діяльність”) (2010)
Виросткова А. - Неологизмы английского происхождения в функциональном аспекте (2010)
Вялікова О. О. - Психолінгвістично-асоціативна основа плану вираження графічних засобів поетики постмодернізму (2010)
Галій Л. Г. - Етапи становлення займенника як частини мови (2010)
Гармаш О. Л. - Функціонування словотворчих елементів –phobia, –phobiс, –phob в сучасній англыйській мові (2010)
Harčaríková P. - Some Attributes of Romany Literary Language (2010)
Гвоздяк О. М. - Адаптація запозичень з німецьким етимоном в українські говірки Закарпаття на фонетичному рівні (приголосні) (2010)
Герцовська-Вайнагій Н. О. - Успіх як складова частина культури носіїв англійської мови (2010)
Глущенко В. А. - Принцип розвитку в лінгвістичній концепції О. О. Потебні (2010)
Гончарова Т. В. - Лексико-семантична і словотвірна природа мотивації Мовного знака (2010)
Horňáková A. - English - the Language of Globalisation (2010)
Gregová R. - Evaluative Morphology and (Mor)phonological Changes in Diminutives of Slavonic Languages (2010)
Grygoryan N. R. - Language variation (2010)
Гришина Т. В. - Структурно-семантические особенности звучащего текста и глоттализация гласных (2010)
Густі А. В. - Іронія в англомовній телевізійній рекламі (2010)
Давидова Т. В. - Антиконцепти Wealth-Poverty у художньому просторі вікторіанської доби: семантико-когнітивний аналіз (2010)
Дакаленко О. В. - К вопросу о звуковом, образном и "внешне-внутреннем” архитектоническом разнообразии поэзии немецкого барокко XVII века (аннотационно-демонстративные микроанализы стихотворных памятников) (2010)
Денисова С. П. - Мова інфосфери з позицій дискурсивної лінгвістики (2010)
Димицька Н. О. - Прояви процесу стереотипізації етнічних груп в американському варіанті англійської мови (2010)
Duruttyová M. - The Future of Corpus Based Translation Research (2010)
Дëмина Н. Е. - Временнáя организация аргументативных диалогических единств (2010)
Ерліхман А. М. - Заголовок твору як імпліцитна реалізація історичної пам’яті мови (на матеріалі драми Артура Міллера "The Price”) (2010)
Есенова Е. Й. - Особливості відтворення деяких англійських передньоязикових фонем графікою української мови (2010)
Єнікєєва С. М. - Лінгвосинергетика як напрямок сучасного мовознавства (2010)
Загородня Л. З. - Вплив комунікативного фокусу на вибір перекладацьких відповідників (на прикладі перекладу англійських артиклів українською мовою) (2010)
Zakharova J. - Prosodic Component in the Semantics of English, Ukrainian and Russian Emotion Terms (2010)
Іваненко Ю. В. - До питання про основні риси функціонування міфопоетонімів (2010)
Карпова К. С. - Ознаки метафоризації американського культурного символу Martin Luther King (2010)
Коваль Н. А. - Модификация просодического оформления речей британских политиков в зависимости от социально-политической ситуации (2010)
Корольов І. Р. - Різномовні кооперативні комунікативні ситуації як об’єкт лінгвістичних досліджень (2010)
Костенко В. Г. - Некатегоричні висловлювання як засоби реалізації суб’єктивної модальності в медичному дискурсі (матеріалі сегменту "Вступ" текстів наукових журнальних статей) (2010)
Крижановська Т. Б. - Зіставний аналіз навколоядерної зони лексико-семантичного поля сигніфікату Мудрість в українській та англійській мовних картинах світу (2010)
Крижко О. А. - Особливості когнітивної основи термінів-зоонімів у семасіологічному та ономасіологічному аспектах (2010)
Kulish T. V. - Perseveration in Schizophrenic Discourse (2010)
Купрій Г. В. - Структура орнітонімів у німецькій мові (2010)
Ладченко М. М. - Verba Dicendi: німецько-слов’янські лексичні паралелі, Юсип-Якимович Ю. В. (2010)
Левицкий А. Э. - Названия городов США в аспекте межкультурной коммуникации (2010)
Leláková E. - Lexico-semantic Field of the Nouns Denoting "Happiness” in English (2010)
Липчанко О. В. - Емотивний потенціал паремій (2010)
Логойда І. В. - Лінгвістичне наповнення концепту чорного кольору (на матеріалі фразеології англійської та української мов) (2010)
Лучик А. А. - Про деякі аспекти зіставного українсько-польського cловотвору (2010)
Лучканин С. М. - "Grammatica slavo-ruthena” Михайла Лучкая (1830) і латиномовні граматики румунської мови доби Просвітництва (С. Міку, Г. Шінкай, Й. Будай-Деляну, І. Алексі, Август Требоніу Лавріан) (2010)
Martausová M. - The American Dream – Myth or Stereotype? (2010)
Мегела К. І. - Гендерні індикатори у перекладі дискурсивних маркерів (на матеріалі англо-українських перекладів художніх творів ХХ століття) (2010)
Науменко Л. П. - Стереотипізація образу менеджера в колективній свідомості носіїв англійської мови (2010)
Нестерук О. П. - Необоротнi рефлексивнi дієслова із автокаузативним значенням у німецькій мові (2010)
Nováková V. - Investigating the Fiction: Femslash Fanfiction and CSI (2010)
Онищук М. І. - Феномен лакунарності в аспекті cучасних лінгвістичних досліджень (2010)
Орендарчук О. Л. - Дієслівна лексика "чуттєвої сфери” в семасіологічному та ономасіологічному аспектах (2010)
Oriňáková S. - Modifying Derivational Suffixes in Latin Adjectives (2010)
Охріменко В. І. - Варіативність моделей вираження модального значення необхідності, контамінованої емотивністю (на матеріалі італійської мови) (2010)
Pažuchová M. - Kontaktmotivation zwischen dem Deutschen und Slowakischen (2010)
Panocová R. - Properties of Evaluative Suffixes in Russian (2010)
Панфілова Н. Ю. - Особливості вербалізації концепту Зрада/Treachery в українській та англійській мовних картинах світу (2010)
Пеливан О. К. - Роль частотного параметра интонации в реализации вежливости/невежливости в устных конфликтных диалогах (на материале англоязычных фильмов) (2010)
Поміркована Т. В. - Особливості граматичної сполучуваності англійських та українських прийменників (2010)
Пономаренко Е. А. - Благодарность как жанр речеэтикетного дискурса (на материале произведений писателей-врачей) (2010)
Prysyazhnyuk O. - Changing Attitudes Towards Non-Standard Varieties of the English Dialects (2010)
Розводовська О. В. - Особливості абревіаціїї в англійській термінології бізнесу (2010)
Рубанюк Н. В. - Статус межличностной функции в системе языка (2010)
Рудик И. В. - О роли чужой речи в текстах англоязычных проповедей (2010)
Середа Н. А. - Категоріальне значення похідних іменників у сучасній німецькій мові (2010)
Скрябіна В. Б. - Персуазивний вплив у лінгвістичній парадигмі (2010)
Сливка М. І. - Назви артефактів, історичних документів, фольклорних та літературних творів (2010)
Сніцар В. П. - Вербалізація понять кримінального права у системах юридичних термінів англійської та української мов (2010)
Сорока Т. В. - Екзистенціальна категорія життя в національно-культурних традиціях (на матеріалі української, англійської та французької мов) (2010)
Sotak E. - Media and Social Change (2010)
Стародєдова О. Л. - Методологічні засади дослідження мотивованості конотативного значення фразеологічних одиниць у зіставному аспекті (2010)
Стельмащук З. В. - Використання метонімічних трансформацій для передачі значення неоднократності дії (дієслівної множинності) в англо-українському перекладі (2010)
Толчеєва Т. С. - Форми репрезентації етномовної свідомості в різних лінгвокультурах (2010)
Tomascikova S. - Media Narrative and Semiotics (2010)
Turis I. - Gemeinsame deutscher-ungarische Mundartwörter in der Küchenterminologie Transkarpatiens (2010)
Uherová Z. - Entstehung der Medizinischen Terminologie (2010)
Uherová Z. - Interkulturelles Lernen und Kommunikation (2010)
Улитина Н. А. - Лингвистические особенности слогана как особой формы текстовой реализации рекламного послания (2010)
Фельцан І. М. - Емотивна лексика як спосіб відображення національної свідомості (на основі порівняння лексем англійської та української мов) (2010)
Фоменко О. С. - Кока-кола як символ американської лінгвокультури (на матеріалі англійської мови) (2010)
Фурист Н. П. - Особливості фольклорної інтимізації (2010)
Харлай О. В. - Співвідношення маскулінного й фемінінного в номінаційній мікросистемі ´Парубкувати – Бути на виданні´ (на матеріалі англійської, польської, чеської і української мов) (2010)
Цимбалиста О. - Невербальна комунікація у співвідношенні з невербальною (2010)
Цобенко О. В. - Функціонування номінацій ювелірних прикрас в англомовних народних казках (2010)
Чендей Н. В. - Функціональний потенціал метафоричного поля AIR/ПОВІТРЯ в поетичних текстах Дж. Г. Байрона та їхніх українських перекладах (2010)
Шарандаченко А. С. - Некоторые особенности произнесения зубных аффрикат (θ) (ð) и смычных (t) (d) (2010)
Швед Е. В. - Михайло Лучкай. Науковець та особистість (на матеріалі українського перекладу новолатинського тексту праці М. Лучкая ”Historia Carpato-Ruthenorum”). До 220-ліття від дня народження Михайла Лучкая (2010)
Шкворченко Н. Н. - Гендерный аспект зависимости степени успешности делового диалога от ранга отношений коммуникантов (2010)
Юшкова С. О. - Зіставний аналіз реципрокальних дієслів та їх конструкцій у німецькій та українській мовах (2010)
Janigová S. - Contrastive Speech Act Analysis of Anglo-American and Slovak Divorce Judgements in Translation (2010)
Ярун Г. М. - Особливості взаємодії структур змісту українського Пити та його англійських відповідників (2010)
Яценко П. І. - Сурядно-підрядний поліном у науковому дискурсі (2010)
Алієва З. - Образ "Я”/ Іншого як проблема імагології (2010)
Домбровський Ю. О. - "Паломництво Карла Великого” – деякі питання атрибуції та гносеології французької епічної поеми, Бабкіна М. І. (2010)
Куриленко О. Є. - Сучасна іспанська література (2010)
Майборода Р. В. - Пролог "Перед занавесом” романа У. М. Теккерея "Ярмарка тщеславия” как предмет изучения отношений между художником, его изобретением и самим читателем (2010)
Малиш В. М. - Хронотип і його функція у розвитку сюжету серії історичних романів Р. Мерлея "Доля Франції” (2010)
Мегела І. П. - Дієгетичний наратор у романі Петра Гандке "Мій Рік у Нічиїй Бухті” (2010)
Романенко Я. А. - Отражение нехристианского трансмифа в повести Льва Прозорова "Евпатий Коловрат” (2010)
Šnircová S. - The Grotesque Motif of the Mask in Angela Carter’s Shadow Dance (2010)
Фийса Н. В. - Інтертекстуальний дискурс прози Мілана Кундери (на прикладі роману "Повільність”) (2010)
Ярмолович О. І. - Мовностилістичні засоби формування сатири в романі Стівена Лікока (2010)
Cehan A. - Thank you: An Analysis of the Thanking Strategies Taught In the English Classrooms in Romania (2010)
Головчак Н. І. - Інтерференційні помилки при вивченні німецької мови україномовними студентами, Кушнірчук О. О. (2010)
Gogová L. - Internet Applications in the Process of Foreign Language Learning (2010)
Horňáková A. - Communication Strategy in Learning Foreign Languages (2010)
Hulpa L. - Teaching Speaking Skills at Tertiary Level: problems and decisions (2010)
Колодько Т. М. - Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов (2010)
Maťková S. - Avoiding Monotony in Foreign Language Classroom (Introducing new vocabulary items through gestures) (2010)
Назаревская М. П. - Новые подходы к изучению латинского языка в контексте поликультурного воспитания современной личности (2010)
Pastirčák V. - On the Alleged Impracticality of the Grammar-translation Method in Adult Learners (2010)
Rozenfeld J. - The Philosophical Roots of the British System of Education (2010)
Svyda-Susidenko T. - Spieleinsatz im Deutschunterricht (2010)
Sepešiová M. - Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Primary Education (2010)
Ткачова Г. - Современные направления иноязычной эдукации (2010)
Насирова Х. Б. - Осложнения и пути их профилактики при эндодонтическом лечении зубов (2014)
Сафаров А. М. - Повышение эффективности комплексного лечения пришеечного кариеса, Алиева Е .Р., Шахбазов К .Б., Гаджиев Д. Н. (2014)
Бабаев Е. Е. - Альтернативные методы лечения заболеваний пародонта на фоне развития синдрома перетренированности, Сафаралиев Ф. Р., Мамедов Ф. Ю. (2014)
Белоклицкая Г. Ф. - Изучение бактерицидной активности препаратов серебра по отношению к возбудителям воспалительных процессов в тканях пародонта, Павленко Э. М., Руденко А. В. (2014)
Сидельникова Л.Ф. - Комплексная дезинтоксикационная терапия генерализованного пародонтита в период обострения, Скибицкая Е. А., Мялковский К. О. (2014)
Мазур І. П. - Протизапальні лікарські засоби для місцевого застосування у стоматології, Слободяник М. В. (2014)
М. Б. Мєдвєдєва - Кандидоз порожнини рота, сучасні аспекти етіології та патогенезу (2014)
Власенко М. Р. - Вісцеро-лабіальні паралелі розвитку ексфоліативного хейліту, Власенко О. М. (2014)
Каськова Л. Ф. - Методи лікування флюорозу в дітей, Янко Н. В. (2014)
Скрипник Ю. В. - Ефективність лікувально-профілактичного комплексу для профілактики захворювань твердих тканин зубів у дітей із затримкою психічного розвитку, Якубова І. І. (2014)
Павленко О. В. - Забезпеченість вітаміном D3 дітей пубертатного віку з карієсом зубів і дисплазією сполучної тканини, Мельничук В. В. (2014)
Чижевский И. В. - Клинический пример применения препарата "Триоксидент" для лечения хронического пульпита временных зубов, Стуликова В. С. (2014)
Тимофеев А. А. - Применение ацеклофенака у пострадавших с переломами нижней челюсти, Фесенко Е. И., Беридзе Б., Диасамидзе Л., Раквиашвилли Г. (2014)
Барило О. С. - Електродіагностика порушення провідності нижнього альвеолярного нерва у хворих з переломами нижньої щелепи при використанні шин з антибактеріальним покриттям і препарату "Нуклео ЦМ форте", Фурман Р. Л., Кравчук П. О. (2014)
Костенко Є. Я. - Систематизація дефектів зубних рядів у пацієнтів з нефіксованою міжальвеолярною висотою та центральним співвідношенням щелеп, Кенюк А.Т., Гончарук-Хомін М. Ю., Ганущак О. Б. (2014)
Ищенко П. В. - Реставрация фронтальных зубов. Восстановление депульпированного зуба с поддесневым дефектом корня, Борисова И. В., Вильчик А. А., Шабранская В. В. (2014)
Фліс П. С. - Електроміографічний аналіз (обґрунтування) доцільності застосування ортодонтичної апаратури в пацієнтів різних вікових групп з патологією недорозвинення верхньої щелепи та нормально розвиненою нижньою щелепою, Шпак Д. Ю. (2014)
Палійчук В. І. - Біохімічні показники крові експериментальних тварин при імплантації зразків із пластмасс "Biocril-C" та "Фторакс", Рожко М. М., Ерстенюк Г. М. (2014)
Система атестації лікарів та аналіз роботи атестаційних комісій з атестації лікарів стоматологічного профілю (2014)
Савченко В. Ф. - Інвестиційно-інноваційний розвиток та економічне зростання і їхній вплив на економічну безпеку в Україні (2015)
Калінько І. В. - Державно-приватне партнерство: зарубіжний досвід та перспективи реалізації в Україні, Гончаренко Н. В. (2015)
Лісун Я. В. - Моніторинг соціальної відповідальності бізнесу як основа сталого розвитку економіки (2015)
Mekshun P. V. - Milestones of public policy of ensuring economic security under the influence of transnational corporations (2015)
Шестаковська Т. Л. - Концептуальні засади функціонування організаційно-економічного механізму розвитку національної системи освіти (2015)
Пліско І. М. - Стратегічні пріоритети розвитку Чернігівського регіону на засадах "зеленої" економіки (2015)
Богдан О. Д. - Дослідження стану державної інноваційної політики у розрізі агропромислового сектору економіки (2015)
Петренко А. А. - Влияние степени адаптивности системы профессионального обучения работников на изменение финансовых показателей предприятия (2015)
Холодницька А. В. - Сучасні технології підбору персоналу та можливості їхнього практичного використання (2015)
Боярчук Л. В. - Застосування зарубіжного досвіду в роботі державної служби зайнятості України (2015)
Вдовенко С. М. - Пріоритизація науково-прикладних засобів адміністративного менеджменту з формування конкурентоспроможності у виробничій сфері, Рогова О. В. (2015)
Гончар О. І. - Функціонально-організаційні аспекти управління потенціалом підприємства на засадах синергетики (2015)
Малюкіна А. О. - Обґрунтування впровадження CRM-системи для удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві (2015)
Хмурова В. В. - Опір змінам в системі управління підприємством (2015)
Бондаренко Д. В. - Механізм відображення в обліку та звітності військового збору, Маркова Н. М. (2015)
Єрмак О. І. - Повернення коштів з депозитних рахунків у кредитних спілках (2015)
Вдовенко С. М. - Науково-методологічні підходи до застосування адміністративного менеджменту в діяльності органів державної влади, Вдовенко Ю. С. (2015)
Карпенко Ю. М. - Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування, Карпенко Н. Л. (2015)
Ігнатьєв О. І. - Теоретичні засади проектування організаційних структур управління суб’єктами господарювання (2015)
Вихідні дані (2015)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2015)
Гнидюк І. В. - Шляхи децентралізації влади в Україні на основі досвіду європейських країн (2015)
Іващенко А. І. - Стратегія формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні (2015)
Павлов К. В. - Инновационная экология как новая научно-учебная дисциплина (2015)
Mitrofanova I. - Problems and prospects of innovative development within the WTO agricultural machinery in Russia, Mitrofanova I., Ivanov N. (2015)
Селин В. С. - Тенденции развития грузопотоков северного морского пути и проблемы их регулирования, Павлов К. В. (2015)
Ярошевська О. В. - Аспекти розвитку промисловості України в умовах системної кризи (2015)
Калінеску Т. В. - Метаморфози сучасної податкової політики України (2015)
Житний П. Є. - Особливості управління ризиками в умовах фінансово-промислової системи (2015)
Костирко Р. О. - Аналіз впливу фінансових інструментів на формування інвестиційного потенціалу в економіці України, Середа О. О. (2015)
Костирко Л. А. - Розвиток фінансового механізму соціальної орієнтації економіки України (2015)
Ільїн В. Ю. - Вплив інновацій на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації (2015)
Бурлуцький С. В. - Стратегія формування суспільного договору в умовах посилення соціальної стратифікації (2015)
Баланда А. Л. - Концептуальні основи соціальної відповідальності підприємств сфери послуг в Україні (2015)
Зеленко О. О. - Світовий досвід розвитку соціального діалогу (2015)
Камышев А. Л. - Роль управления в повышении благополоучия населения Удмуртии в потреблении молочных продуктов (2015)
Likhonosova G. - The selfish problems society of realization national priorities (2015)
Усмонова Д. И. - Основные формы торгового обслуживания населения в сельской местности (2015)
Большенко С. Ф. - Визначення конкурентних позицій трудового потенціалу регіону: методичний аспект (2015)
Мохначев С. А. - Функционирование кластеров в старопромышленном регионе России, Шамаева Н. П. (2015)
Mitrofanova I. - Analysis of organizational changes in the system of regional administration in Russia, Rodionova E. (2015)
Буриев Х. Т. - Повышение роли строительного комплекса в системе национального хозяйства республики Узбекистан (2015)
Верезубова Т. А. - Общенациональные приоритеты развития белорусских страховщиков (2015)
Ибрагимов Ш. М. - Ценовой фактор роста конкурентоспособности потребительских товаров и его роль в экономическом развитии Азербайджана (2015)
Новини науки та практики (2015)
Редакційна колегія рекомендує (2015)
Рецензія (2015)
Відомості про авторів (2015)
Облікові дані (2015)
Вимоги щодо змісту та оформлення статтей (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Kharchenko V. - Concept of Air Traffic Flow and Capacity Management in European region, Chynchenko Yu. (2013)
Kharchenko V. - Modeling of Airborne Collision Avoidance System performance using MATLAB, Barabanov Yu., Grekhov A., Shyshkov F. (2013)
Konin V. - GNSS technology determination of flying machine guidance parameters, Kovalevskiy E., Olevinska T. (2013)
Udartsev I. - Parametric analysis of longitudinal stability Unmanned Aerial Vehicle, Bondar A., Plakhotniuk Ie. (2013)
Luppo A. - Implementation of local and sub-regional Airspace Management supporting system in Ukraine, Lazorenko V., Prygara O. (2013)
Kredentsar S. - Software implementation methods of detection and resolution of potential conflicts between aircraft, Chorna M. (2013)
Sushchenko O. - Computer-Aided design of robust system for stabilization of information-measuring devices at moving base (2013)
Bogunenko M. - Conflict modelling in highly interactive problem solver, Pyvovarska K. (2013)
Bogunenko M. - Investigation of the drawbacks of the current NOTAM system, Khomenok A. (2013)
Pekurovskyi G. - The methodology of the synthesis of adaptive control system of active cancellation of vibrational loading (2013)
Sibruk L. - Simulation of radiation field of DVB-T2 digital television, Basansky A., Bondarenko D. (2013)
Borodin V. - The face extraction method for mobile devices (2013)
Yutskevych S. - Hidden sequences in results of tests identifying (2013)
Makarenko V. - Feedforward semi-active model-based control of a plate carrying concentrated masses, Hufenbach W., Modler N., Dannemann M., Tokarev V. (2013)
Prusov D. - Aspects of the influence assessment of the new construction during the reconstruction of urban territory areas in the dense building conditions (2013)
Remez N. - Classification of forecasting methods for earth’s surface deformation above the subsurface mining, Vovk O., Yakovleva A. (2013)
Shevchenko Yu. - New ranking method of traffic noise reduction measures (2013)
Kulyk M. - Safety of aviation in global context of the world air transport development, Bugayko D., Ilienko O. (2013)
Kaptiurova O. - Directive interjections in English professional communication (2013)
Instructions for authors (2013)
Наші автори (2013)
Боднар О. - Методологія оцінки ефективності та результативності управління аналітико-експертною діяльністю (2013)
Величко Н. - Розвиток ідеї формування полікультурної компетентності майбутніх учителів у психолого-педагогічній літературі (2013)
Драч І. - Інтеграція змісту, технологічного та науково-методичного супроводу як умова управління формуванням професійної компетентності майбутніх викладачів ВНЗ (2013)
Ілійчук Л. - Сімейне неблагополуччя як передумова девіантної поведінки неповнолітніх (2013)
Картава Ю. - Упровадження структурно-функціональної моделі розвитку професійної компетентності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти (2013)
Коваль І. - Студентська науково-дослідницька робота в системі чоловічої богословської освіти Галичини (1029–1939 роки), Пахолок Р. (2013)
Кучерак І. - Теоретичні аспекти формування освітнього бренду вищого навчального закладу (2013)
Мариновська О. - Теорія і практика впровадження інновацій у післядипломній освіті: розвиток професійної компетентності вчителя (2013)
Маслов В. - Методологічні засади дослідження проблеми розвитку функціональної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону, Білянін Г. (2013)
Радиш О. - Програмно-цільовий підхід в управлінні розвитком життєтворчої особистості у Рожнівському навчально-виховному комплексі "Гуцульщина” ім. Ф. Погребенника НаУКМА (2013)
Рябова З. - Теоретико-методологічні засади маркетингового управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти (2013)
Барабаш О. - Порівняльна характеристика педагогічної та андрагогічної моделей навчання (2013)
Бігун М. - Використання платформи дистанційного навчання Moodle у післядипломній педагогічній освіті (2013)
Бойчук В. - Роль гри у розвитку творчих здібностей учнів на уроках фізики, Стинська В. (2013)
Вєтрова І. - Проблема формування лексичної компетенції при підготовці майбутнього вчителя іноземної мови (2013)
Зозуляк-Случик Р. - Особливості формування ціннісних орієнтацій шляхом релігійного виховання підлітків, Подобінська З. (2013)
Зозуляк-Случик Р - Профорієнтаційна робота в загальноосвітній школі як чинник самореалізації старшокласників, Федорів Х. (2013)
Касьянова О. - Науково-методичний супровід підготовки педагогів до оновлення процесу виховання (2013)
Козак Н. - Психолого-педагогічні особливості сучасних підлітків у контексті формування здорового способу життя (2013)
Кіщак Г. - Педагогічна система районного (міського) методичного кабінету (центру): специфічні риси та сутнісні характеристики (2013)
Лемко Г. - Формування вольових якостей старшокласників у процесі навчання, Головата М. (2013)
Лемко Г. - Шляхи запобігання емоційного вигорання у студентів: соціально-педагогічний аспект, Косюч М. (2013)
Лучицький Р. - Лінгвосинергетика як складова термінотворення (2013)
Марковецька Г. - Курсова робота як одна з форм самостійного наукового дослідження студентів (2013)
Павленко В. - Виховна система роботи як невід’ємна частина якісної освіти в навчальному закладі (2013)
Попович О. - Категоріальний аналіз поняття "виховання фізичних якостей” (2013)
Просіна О. - Інноваційна педагогічна технологія підготовки вчителів до інтегрованого викладання предметів мистецького циклу (2013)
Русин Г. - Педагогічна культура батьків як основа покращення взаємодії сім’ї та школи (2013)
Семотюк О. - Особливості застосування аудіювання у процесі вивчення української мови як іноземної (2013)
Сілевич Л - Упровадження інноваційних технологій при вивченні української мови (за професійним спрямуванням), Мельничук О. (2013)
Скрипник М. - Парадигмальні засади експериментальних досліджень науково-педагогічних працівників системи післядипломної освіти (2013)
Скоморовська Н. - Використання проблемного підходу для розвитку критичного мислення учнів (2013)
Калуська Л. - Основи наукової спадщини академіка Мирослава Стельмаховича (2013)
Нагачевська З. - Освітня діяльність і педагогічні погляди Ольги-Олександри Дучимінської, Бедрій Х. (2013)
Замрозевич-Шадріна С. - Проблеми фізичного виховання та збереження здоров’я дітей у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2013)
Печенин В. В. - Экспериментальные исследования системы регулирования уровня сигнала синхронизации управляемого генератора следящего узкополосного фильтра, Щербина К. А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В. (2015)
Дьяченко Т. В. - Автоматизация опытно-промышленного аппарата первичного обогащения технологических смесей, содержащих неон (2015)
Чорнобородов М. П. - Експериментальне ослідження ефективності компенсатора імпульсних завад (2015)
Брежнев Е. В. - Методология обеспечения безопасности критических инфраструктур в условиях неопределенности: концепция и принципы, Харченко В. С. (2015)
Рвачев В. А. - Биркгоффова интерполяция полиномиальными сплайнами четвертой степени, Рвачева Т. В., Томилова Е. П. (2015)
Al-Sudani Mustafa Qahtan Abdulmunem - Cybersecurity of FPGA-based automation systems for smart building, Vyacheslav Kharchenko (2015)
Дмитриева О. А. - Параллельное управление точностью численного интегрирования на основе вариации размерности блока (2015)
Краснобаев В. А. - Метод возведения остатков целых чисел по произвольному модулю системы остаточных классов в степень натурального числа, Янко А. С., Кошман С. А. (2015)
Роенко А. А. - Анализ точности известных оценок параметра формы обобщенного гауссова распределения (2015)
Радченко А. Н. - Ступенчатая трансформация сбросной теплоты газовых двигателей, Кантор С. А., Остапенко А. В. (2015)
Чухрай А. Г. - Анализ разработки обучающих компьютерных программ по физике, Шаталова М. О. (2015)
Логачев Д. Ю. - Метод оценивания взаимной задержки широкополосных сигналов с использованием робастного дискретного преобразования Фурье, Роенко А. А., Лукин В. В. (2015)
Сахаревич П. В. - Исследование влияния шумов на результаты эквализации монохромных изображений (2015)
Соколова Е. В. - Экспериментальные исследования эффективности применения методов рефакторинга (2015)
Малеева О. В. - Модель формирования стратегии корпорации с учетом влияния внешней среды, Елизева А. В. (2015)
Выходец Ю. С. - Проект реинжиниринга промышленного предприятия: многообразие подходов и точка опоры в целеполагании , Ровинская Н. Ю. (2015)
Прохоров А. В. - Интеллектуальная система поддержки принятия решений по управлению региональными ресурсами, Матюшко А. О. (2015)
Доценко Н. В. - Применение модели "Стейкхолдер" для анализа эффективности управления заинтересованными сторонами проекта, Скрынник А. И., Лысенко А. И. (2015)
Еременко Н. В. - Структурный анализ распределенной логистической системы сбыта продукции (2015)
Латкин М. А. - Системное моделирование в проектах организационного развития авиастроительного предприятия, Кривова С. Г. (2015)
Попов В. А. - Анализ методов расчёта вероятностных параметров в логистических системах, Судак А. Д. (2015)
Концевич В. В. - Экспертное оценивание как метод формирования входных данных для реализации метода несилового улучшения качества проекта (2015)
Vorobets G. I. - Application of the self-adaptive and self-reconfigurable computer devices for micro- and nanoelectronics, Tarasenko V. P. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Федоровский А. Д. - Методы системного анализа и модели решения задач рационального природопользования и экологии на основе материалов космической съемки и наземных наблюдений (по материалам работ отдела системного анализа ЦАКИЗ ИГН НАН Украины), Якимчук В. Г., Соколовская А. В. (2014)
Lukin V. V. - Approaches to prediction of speckle removal efficiency for DCT-based filter, Rubel O. S., Naumenko O. V., Vozel B., Chehdi K. (2014)
Пазинич Н.В. - Аналіз впливу рельєфу на поверхневий перерозподіл радіонуклідів територій, що зазнали радіаційного забруднення (на прикладі зон відчуження атомних електростанцій Чорнобиль і Фукусіма-1), Філіпович В.Є. (2014)
Єсипович С. М. - Концепція утворення та пошуку нафти і газу (2014)
Євтушевський О. М. - Довготна залежність сезонних змін загального вмісту озону в середньоширотній атмосфері північної півкулі (2014)
Лялько В. І. - Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки (Передмова, розділ 1), Сахацький О. І., Костюченко Ю. В., Мовчан Д. М., Артеменко І. Г., Ваколюк М. В. (2014)
Седлерова О. В. - Що пишуть про нас (2014)
Маслов Ю. О. - IAEG XII Конгрес Міжнародної Асоціації з Інженерної Геології (Турин 2014) "Інженерна Геологія для Суспільства і Території” (2014)
Маслов Ю. А. - IAEG XII Конгресс Международной Асcоциации по инженерной Геологии (Турин 2014) "Инженерная Геология для Общества и Территории” (2014)
Maslov Y. - IAEG XII Congress Torino 2014 Engineering Geology for Society and Territory Overview of Congress’ materials (September 15–19, 2014) (2014)
Правила та рекомендації для авторів (2014)
Правила и рекомендации для авторов (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Kharchenko V. - Error-control coding of ADS-B messages for Iridium satellites, Barabanov Yu., Grekhov A., Bogunenko M., Rudnyk Ju. (2013)
Kharchenko V. - Principles of improvement of air traffic flow and capacity management in terminal control areas under uncertainty conditions, Chynchenko Yu. (2013)
Pavlov V. - Computer simulation of modern aircrafts by using network technologies of remote control, Volkov O., Voloshenyuk D. (2013)
Tunik A. - Usage of vector parametric optimization for robust stabilization of ground vehicles information-measuring devices, Sushchenko O. (2013)
Bordyuh H. - Holographic grating recording in "lyotropic liquid crystal – viologen” system, Polishchuk A. (2013)
Buivol V. - Nonlinear perturbation method for calculating axisymmetric cavitational flows (2013)
Agayev Nadir Bafadin oqlu - Information technology security aircraft flight in difficult conditions based multifactorial fuzzy models, Agamalieva Jeyran Aqamali qizi (2013)
Gridyakina A. - Optical properties of mesophases and mesomorphic glasses of Co2+ alkanoates homologous series, Polishchuk A. (2013)
Lopatjuk M. - Spline-functions in the task of the flow airfoil profile (2013)
Goncharenko A. - Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis (2013)
Linnik I. - The basic principles of forecasting of aviation systems optimal development, Oleg M., Bogayskaya E. (2013)
Oleshko T. - Formation of the information portrait of the airport (2013)
Zaporozhchenko O. - Trends of shaping architecture of ecological treatment and rehabilitation complexes, Dugina V. (2013)
Filonenko S. - Acoustic emission at change of contact interaction area of friction unit of composite material, Kosmach O., Kositskaya T. (2013)
Gorbunov V. - Objectification of ergonomic assessment of the pilot operation on the basis of "photoshop – technology” (2013)
Lala Rustam Bekirova - Principle of validation of multilevel RGB colorimetric systems of remote sensing (2013)
Kichata N. - Environmental assessment of suburban areas of Kyiv, Zaplatynskyi V. (2013)
Kozlova T. - Correspondence between cadastral-register system of Ukraine and standards of similar EU systems, Burdilna Ya., Pismenna M. (2013)
Dmitrucha T. - Accumulative safety period of premises in the case of their pollution with toxic mercury vapors (2013)
Madzhd S. - Bioassay techniques of soil ecological status assessment near the airports (2013)
Myhalevska T. - Technogenic pollution and improvement of ecological condition of Goloseevsky ponds, Kravets M. (2013)
Bodachivskyi Iu. - Synthesis and properties of ethanolamides acids of higlyerucic rapeseed oil, Bilokopytov Iu., Pop G. (2013)
Ranskiy A. - Economic efficiency and anthropogenic risks of regeneration of industrial oils, Gordienko O., Titov T., Tkachenko S., Pivovarov A. (2013)
Fryder I. - Usage of pyrolysis heavy resin for the petroleum bitumen production, Grynyshyn O., Khlibyshyn Yu. (2013)
Bondar N. - Asphalt-resin-wax deposits analysis with petroleum refinery equipment usage, Denysyuk A., Simonov Yu., Tertyshna O., Snizhko L. (2013)
Titova O. - Kinetics of a silicate composition gelation in presence of reaction rate regulating compounds, Trachevskyi V., Grushak Z., Stolyarova N. (2013)
Paweska M. - Transport law and the certification process in Poland and European Union, Bugayko D., Grigorak M., Mendrun R. (2013)
Petrashchuk O. - Aviation English test development (2013)
Yakovishin K. - VIP-personnel for telecommunications (2013)
Onyshkiv Z. - Training of future teachers to the work in primary school in rural area (2013)
Index of the articles, published in 2013 (2013)
Instructions for authors (2013)
Stankevich S. - Risk assessment of adsorbed radionuclide emission by fire within Fukushima exclusion zone using multispectral satellite imagery, Sakhatsky A., Bobro D., Iwasaki A., Nakasuka Sh., Yoshimoto S., Aoyanagi Yo. (2015)
Соколовская А. В. - Методические основы дистанционных аэрокосмических исследований в природопользовании как мульти-междисциплинарное научное направление (на примере оценки нефтегазоперспективности участков Каспийского шельфа Туркменистана), Федоровский А. Д. (2015)
Грищенко М.Ю. - Ландшафтная карта полуострова Весловский (остров Кунашир, Курильские острова), Карпачевский А.М., Леонова Г.М. (2015)
Філіпович В. Є. - Дистанційний екологічний моніторинг звалищ твердих побутових відходів, Кудряшов О. І., Мичак А. Г. (2015)
Лялько В. І. - Визначення зміщення бульбашок газу при спливанні з дна до поверхні моря з використанням супутникової інформації, Воробйов А. І., Гейхман А. М. (2015)
Лялько В. І. - Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки (Розділ 2) Експериментальне визначення стоку (абсорбції рослинами) СО2 для основних агрокультур України, Халаїм О. О., Сахацький О. І., Жолобак Г. М., Ваколюк М. В., Дугін С. С. (2015)
Правила та рекомендації для авторів (2015)
Правила и рекомендации для авторов (2015)
Фабіан М. П. - Типологія етикетної лексики в різноструктурних мовах (2012)
Алієва О. - Семантичне поле терміна та його структура (2012)
Бабелюк О. А. - Постмодерністське текстотворення крізь призму міжкультурної комунікації (2012)
Balážová V. - Rendering of Marked Language and Wordplay in Film Subtitles (2012)
Baňasová J. - Semantische Merkmale Des Wissenschaftlichen Textes (2012)
Бигунова Н. А. - Одобрительные речевые акты: объекты и стратеги реализации (на материале англоязычного художественного дискуса) (2012)
Bilas L. M. - Linguistic Peculiarities of Australian English (2012)
Білецька О. В. - Графон як засіб вираження іронії у постмодерністському художньому тексті: семантика, структура, функції (2012)
Valdmanová K. - Common Pronunciation Mistakes in Latinised English Terms (2012)
Vasiľová M. - Gender Stereotyping in British Toy Commercials (2012)
Виноградова Е. Ю. - Выражение одобрения посредством комплимента, лести и похвалы: коммуникативно-прагматические различия (на материале современного англоязычного романа) (2012)
Виросткова А. - Англицизмы в речи радиопередач (2012)
Haláček J. - Media Power and Concept of Class (2012)
Гідора А. Л. - Мовленнєво-етикетні закономірності вживання фактичних висловлювань у сучасному англомовному діалозі (2012)
Honnerová B. - Stellung Der Neologismen In Der Fachlexik (2012)
Домброван Т. І. - Динамічна рекурентність як підґрунтя міжрівневої когерентності мовної мегасистеми (2012)
Дорофеева Е. Н. - Современная газетная коммуникация: тенденции развития (2012)
Duruttyová M. - Expressing Gender in English and Its Cultural Meaning (2012)
Evinová N. - On Media Influence and Media Literacy (2012)
Есенова Е. Й. - Фонетико-графічні особливості передачі англійських задньоязикових фонем в українській мові (2012)
Жук А. В. - К вопросу о моделях перевода (2012)
Zhuk V. A. - Etymological Characteristics of English Words (2012)
Zeleňáková M. - Head Nouns in That-Complement Clauses as a Means of Conveying Stance: Future Research Perspectives (2012)
Іваненко С. М. - Стилістика і комунікативна прагматика (2012)
Карпенко У. А. - Шаги выявления первокорня (2012)
Кінах Л. С. - Узуальна та оказіональна субстантивація прикметника в сучасній німецькій мові (2012)
Kňazovická K. - Demands of Translation of Medical Instruments Into Slovak Language (2012)
Коваленко Н. М. - Адресантність мовленнєвого жанру "коментар”: лінгвориторичний аспект (2012)
Костенко В. Г. - Категорія інтердискурсивності в науковому медичному дискурсі (2012)
Коцюба З. Г. - Об’єктивація статусних ролей чоловіка і дружини в пареміях слов’янських, германських і романських мов (2012)
Ладницька О. Л. - Стилістичні орієнтири в епоху функціоналізму (2012)
Лазер-Паньків О. В. - Синтаксичні особливості мови твору Арріана АΛЕΞАNΔPOY ANABAΣIΣ як відображення архаїзаторських тенденцій у грецькій мові ІІ-ІІІ ст. (2012)
Lacková M. - Формальные средства выражения категории детерминации в фразеологических единицах в типологически разных языках (2012)
Leláková E. - The Role of Elementary Semantic Components in the Word’s Meaning Composition (2012)
Лимаренко О. А. - Градація зумовленості в контрадикторному реченні сучасної англійської мови (2012)
Лучик А. А. - Генетичні зв’язки українських соматизмів з їхніми відповідниками у неслов’янських мовах (на матеріалі "Етимологічного словника української мови") (2012)
Маштакова Н. В. - Національно-культурна сутність прислів’їв з семантикою прикмет у різноструктурних мовах (2012)
Мелько Х. Б. - Поняттєва реалізація синестетичних уявлень людини в постмодерністському художньому дискурсі (на матеріалі англійської та української мов) (2012)
Мельник Ю. П. - Конструктивний інваріант гіпотаксису у когнітивно-функціональній площині (2012)
Морозова И. Б. - Паратекст в художественном диалоге как индикатор авторской оценки (2012)
Mudrák B. - Language in the Service of Political and Post-War Propaganda (2012)
Nováková V. - The Evolution of Santana Lopez (2012)
Олексієнко А. В. - Темпоральний дейксис у детермінативних реченнях німецької мови (2012)
Oriňáková S. - Differences in Pronunciation of Latin Terms in Slovak and English, Valdmanová K. (2012)
Пожарицкая Е. А. - Синтаксическая карнавализация речи главных героев американского вестерна (2012)
Popovych N. - Übersetzung Von γФІΣTHMI Formen Und Ableitungen Bei Den Kirschenvätern Des Ostens Auf Dem Beispiel Der Antiochenischen Formeln (2012)
Присяжнюк О. Я. - Специфика языкового развития североанглийских диалектов (2012)
Прушковська І. В. - До питання генези турецької епічної драми: Дестан "Ергенекон" (2012)
Романова Н. В. - Семантика асоціатів Schamgefuhl у лінгвістичному аспекті (2012)
Терлецька І. М. - Особливості сучасної медичної термінології, Кобильченко М. О., Шекера Н. С. (2012)
Uherová Z. - Characteristics of Paralinguistic Means of Communication, Timková Z. (2012)
Uherová Z. - Bedeutung Und Wichtigkeit Der Nonverbalen Kommunikation (2012)
Філоненко З. Л. - Американська постмодерністська експериментальна проза: дефініція поняття та етапи становлення (2012)
Čuriová H. - Abstract Nouns and – Ing Derivation (2012)
Júdová L. - On Translation of Shall in EU’s Legislative Documents, Papák M. (2012)
Janigová S. - Understanding the Translation Technique of Transposition (2012)
Ярмолович О. И. - Архетипы в цветообозначении. Красный (2012)
Бібік О. М. - Використання ресурсів інтернету для навчання другої іноземної мови, Бібік Р. К. (2012)
Gogová L. - Second Language Teaching Through Newspapers (2012)
Horňáková A. - Linking Theory with Practice in the Specialized Language Training, Magurová D. (2012)
Dančišinová L. - Heterogeneousness of Genre Analysis and Its Potential for Genre Writing Teaching (2012)
Козак Т. Б. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні німецької мови у вищих економічних навчальних закладах (2012)
Левко Л. В. - Викладання іноземної мови професійного спрямування для майбутніх фахівців сфери туризму (2012)
Мишко С. А. - Особливості тестування по визначенню розуміння прочитаного (2012)
Паничок Т. Я. - Mündliche Kommunikation Im Fremdsprachenunterricht (2012)
Sepešiová M. - Enhancing the Presentation Competence in Foreign Language (2012)
Цвяк Л. В. - Особливості навчання іноземної мови слухачів курсів охорони закордонних дипломатичних установ (2012)
Яцканич Н. М. - Тестування як метод оцінювання мовленнєвих здібностей на заняттях з іноземної мови (2012)
Загнітко К. - Класифікація ладової належності західної монодії на ранньому етапі розвитку (2014)
Міщенко І. - Великі групи знаків (θέσεις) та їх місце в калофонічній стихирі Преображення "Прοтuπώv тήv Àvάσтασιv" (2014)
Качмар М. - До питання теоретичного аналізу української церковної монодії (на прикладі величання "Архангельський глас") (2014)
Горбунова І. - Особливості виконання фортепіанних творів Клода Дебюссі на прикладі прелюдії "Ворота Альгамбри" (порівняльний аналіз трьох інтерпретацій мініатюри) (2014)
Шаповал О. - Конструювання віртуального образу в анімації: традиції та новаторство (2014)
Волошенюк О. - "Симфонія Донбасу" - перший український звуковий документальний фільм: історична реконструкція (2014)
Дорошенко А. - Образ війни в українському кінодокументі 1920-х років (2014)
Шульгіна А. - Перші українські кінооператори. Творчий тандем Микола Топчій - Іван Кавалерідзе (2014)
Батанов В. - Універсальність музичного професіоналізму у ХХ столітті та діяльність Ейтора Вілла-Лобоса (2014)
Шегда Л. - Хорова музика Богдани Фільц: до проблеми комунікативності національних традицій у ситуації постмодернізму (2014)
Маскович Т. - Особливості виконання фольклорних творів Мирослава Скорика (2014)
Жулковський Б. - Кондаки в тріодях Київської митрополії доби єрусалимського типікону (самогласні, самоподобні, подобні) (2014)
Кравченко А. - Музично-театральна справа в Житомирі (кінець ХІХ - початок ХХ століття) (2014)
Василик С. - Ярослав Лопатинський: реконструкція біографії на архівних джерелах (2014)
Росляк Р. - До питання про українізацію вітчизняної кіногалузі (1920 - початок 1930-х років) (2014)
Летичевська О. - Майстер хорового звучання (2014)
Бардашевська Я. - Визначальні мотиваційні чинники в семантичному зрізі концепцій хорової акапельної творчості Віктора Степурка: до проблеми світогляду митця (2014)
Захарчук О. - Laudatio: Ювілейна збірка наукових статей на пошану професора Юрія Ясіновського / упоряд. : Уляна Граб, Олександр Козаренко, Наталя Сиротинська. - Л. : Видавець Тетюк Т. В., 2014. - 280 с. (2014)
Про авторів (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Meroufel B. - Abstraction Checkpointing Levels: Problems and Solutions, Belalem G. (2014)
Subbotin S. A. - The Instance Selection Method for Neuro-Fuzzy Model Synthesis (2014)
Balakhontseva H. - Web-server Application for Fast and Robust Recognition of Exhibits in the Museum, Sieck J. (2014)
Volochiy B. - Technique of Construction Models of Behavior Algorithms of Radio Electronic Complex System Using the New Scheme of Paths Method, Ozirkovskyi L., Shkiliuk O., Mashchak A. (2014)
Megelin star A. - Wavelet Shrinkage Adaptive histogram Equalization for Medical Images, Subburaj P. (2014)
Страничка редактора (2015)
Курдиль Н. В. - Современные боевые химические средства несмертельного действия: токсико-логические и клинические аспекты, Иващенко А. В. (2015)
Ренке А. Л. - Сопроводительное лечение осложнений химиотерапии онкологических больных, Жежер А. А., Шлапак И. П. (2015)
Бондарь М. В. - ТЭЛА (лекция в стихах) (2015)
Мальцев Д. В. - Иммуноглобулинотерапия сепсиса (2015)
Чепкий Л. П. - Сбалансированная инфузионная терапия. Применение Волютенза® с целью жидкостной ресусцитации периоперационной кровопотери (2015)
Бишовець С. М. - Медикаментозна підготовка пацієнтів перед спінальною анестезією в абдомінальній хірургії (2015)
Алиев Н. А. - Реосорбилакт и Латрен в коррекции эндогенной интоксикации и оксидантного стресса у больных с острым деструктивным панкреатитом, Бобиев А. Б., Хамидов Д. Б., Баротов Э. Д., Буриев Т. Н., Курбанов Д. А., Шомуродов Х., Эшмирзаев Б. А. (2015)
П’ятикоп В. О. - Застосування препарату Гліатилін при консервативній фармакотерапії тяжкої черепно-мозкової травми з контузійним ураженням речовини головного мозку, Кутовий І. О., Бабалян Ю. О., Стогній А. В., Котляревський Ю. О., Пшеничний А. О. (2015)
Кучин Ю. Л. - Гіпералгезія при лікуванні пацієнтів у гострому періоді черепно-мозкової травми (2015)
Гончаренко Д. О. - Ключове питання замісної терапії акушерських кровотеч — фібриноген, Жежер А. О., Колівошко А. М. (2015)
Дмитрієв Д. В. - Використання пролонгованої епідуральної інфузії бупівакаїну для зменшення проявів інтраабдомінальної гіпертензії, покращення кровотоку в магістральних судинах черевної порожнини та адекватного знеболювання в ранньому післяопераційному періоді в дітей з онкопатологією (2015)
Пасічник Г. П. - Гемодинамічні зміни при хірургічному лікуванні аденоми гіпофіза (2015)
Гомон М. Л. - Вплив редукції дози місцевого анестетика в інтратекальній анестезії на ефективність симпатоміметиків та інфузійної терапії при протезуванні кульшового суглоба, Шлапак І. П. (2015)
Белецкий А. В. - Использование пропофола как компонента анестезии в офтальмологической практике, Саенко С. А., Авдеев А. В. (2015)
Шлапак И. П. - Периоперационная инфузионная терапия, Галушко А. А. (2015)
Бондар М. В. - До питання запобігання виникненню набутих тромбофілій у процесі проведення антикоагулянтної терапії, Бешлей І. А., Арєшніков Д. Б., Кравченко О. В., Цвик І. М. (2015)
Недашківський С. М. - Гостра ниркова недостатність при тяжких отруєннях метадоном, Кучма А. Б., Струк В. Ф., Богомол А. Г. (2015)
Дзюба Д. О. - Особливості застосування епідуральної анестезії при ендоваскулярній емболізації маткових артерій, Недашківський С. М., Галушко О. А., Верещагін С. В. (2015)
Крамарева О. Г. - Показники водно-електролітного балансу у постраждалих із тяжкою черепно-мозковою травмою, Згржебловська Л. В., Малиш І. Р. (2015)
Борщов С. П. - Порівняльне дослідження концентрації левофлоксацину в лікворі при внутрішньовенному та інтратекальному введенні у хворих на менінгоенцефаліт, Матяш В. І., Шлапак І. П. (2015)
Дронов О. І. - Особливості проведення нутритивної підтримки у пацієнтів із тяжким гострим некротичним панкреатитом, Кучинська І. А., Арешніков Д. Б., Задорожна К. O. (2015)
Перцов І. В. - Клініко-діагностичні паралелі ізольованих і поєднаних пошкоджень судин та нервів кінцівок (2015)
Хижняк А. А. - Вплив загальної анестезії на ступінь когнітивних змін у хворих похилого віку з ургентною хірургічною патологією, Михневич К. Г., Баусов Є. О., Дубівська С. С. (2015)
Смирнова Л. М. - Нутритивная поддержка и выбор ее тактики у критических пациентов (2015)
Лоскутов О. А. - Білатеральний моніторинг церебральної оксигенації та основні параметри перфузії при проведенні операцій аортокоронарного шунтування в умовах штучного кровообігу, Дружина О. М., Шлапак І. П., Тодуров Б. М. (2015)
Дудукіна С. О. - Вплив штучної терапевтичної гіпотермії на результати лікування хворих з ускладненими інтракраніальними аневризматичними крововиливами, Кобеляцький Ю. Ю. (2015)
Рудь О. А. - Доцільність та безпечність використання неінвазивних методів контролю показників газообміну під час операцій в положенні хворого на животі (2015)
Корсунов В. А. - Спланхнічний кровообіг, кисневий бюджет та їх зв’язок із вмістом оксиду азоту при сепсисі у дiтей (2015)
Бондар М. В. - Особливості проведення інфузійної терапії у хворих iз гострими порушеннями мозкового кровообігу, Бутко І. С., Цвик І. М. (2015)
Строкань А. М. - Методика ультразвукової регіонарної анестезії при каротидній ендартеректомії (2015)
Харченко Л. А. - Синегнойная палочка: современные реальности антибактериальной терапии (2015)
Синицын М. Н. - Паравертебральная аналгезия, Строкань А. Н. (2015)
Дружина А. Н. - Опыт использования экстракорпоральной мембранной оксигенации в лечении острого инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком, Лоскутов О. А., Шлапак И. П., Тодуров Б. М. (2015)
Пилипенко М. М. - Структурований клінічний іспит з анестезіології у Великій Британії: досвід впровадження в Україні, Рибінкіна І., Бондар М. В., Шлапак І. П. (2015)
Галушко О. А. - Першим шприцам — 350 років! Iсторичні нотатки до ювілею, Петриченко В. В., Петриченко С. А. (2015)
Ковальов Є. В. - Економічна безпека України після вступу до СОТ (2008)
Духов В. Є. - Стан і морфологічна структура системи економічної безпеки України (2008)
Прилипко С. М. - Сучасні концептуальні підходи щодо визначення особливостей методу права соціального забезпечення (2008)
Іншин М. І. - Сутність та особливості законності в діяльності ОВС (2008)
Пушкаренко П. І. - Стан і господарсько-правові проблеми тінізації ринку землі (2008)
Литвинов О. М. - Структура механізму індивідуальної злочинної поведінки (2008)
Дундич Л. В. - Типові моделі механізму крадіжок вантажів на залізничному транспорті, які здійснюються організованими групами (2008)
Третьякова М. В. - Механізм реалізації прав та свобод суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності (2008)
Калашнік В. О. - Соціально-психологічна характеристика хуліганства (2008)
Музичук О. М. - Кадрова робота з персоналом ОВС: сучасний стан та перспективи розвитку (2008)
Покришка В. О. - Взаємодія організацій працівників та роботодавців: до визначення поняття (2008)
Колотік А. С. - Право на пенсійне забезпечення в сучасній державі (2008)
Єременко Л. В. - Дія строків щодо охорони трудових прав працівників та роботодавців (2008)
Слюсарів В. О. - Виховна робота та психологічне забезпечення службової діяльності персоналу органів Державної прикордонної служби України (2008)
Ковальова І. В. - Аксіологічні аспекти права у поглядах М. К. Ренненкампфа (2008)
Городняк І. В. - Роль економічної освіти в досягненні успіху (2008)
Солопова І. В. - Юридичні гарантії захисту прав людини та громадянина у сфері охорони здоров’я (2008)
Тіхонова М. А. - Цивільно-правові договори у сфері професійного спорту (2008)
Голубенко О. Є. - Правовий режим державних об’єктів права інтелектуальної власності (2008)
Горелов Ю. П. - Технологічні аспекти розробки дистанційних комп’ютерних навчальних курсів для працівників органів внутрішніх справ, Кобзев І. В., Калякін С. В. (2008)
Єрохін А. Л. - Метод адаптації навчального процесу до психологічних особливостей особи, що навчається, у комп’ютерних навчальних системах, Химич О. І. (2008)
Кириченко Г. С. - Моделювання растрових зображень при побудові методів стеганоаналізу, Зацеркляний М. М. (2008)
Зацеркляний М. М. - Моделювання в системах прийняття рішень в боротьбі зі злочинністю, Бабій А. С. (2008)
Пономаренко Г. О. - Правовий механізм протидії тероризму у системі забезпечення внутрішньої безпеки держави (2008)
Мартиненко О. А. - Діяльність МВС України у попередженні злочинів проти прав і свобод людини (2008)
Галан В. О. - Аспекти застосування міжнародного договору у випадках правонаступництва держав (2008)
Марчук М. І. - Самоврядні механізми забезпечення прав та свобод людини і громадянина (2008)
Панов І. О. - Митна політика України в умовах розвитку відносин із Європейським Союзом (2008)
Шестак В. С. - Культурна функція у системі функцій сучасної держави (2008)
Абакумов В. М. - Інформаційні війни як одна із форм реалізації загроз інформаційній безпеці держави (2008)
Волобуєв А. Ф. - Вивчення особистості обвинуваченого як елемент криміналістичної методики, Бурбело Б. А. (2008)
Щербаковська К. О. - Кваліфікація й доказування в методиці розслідування злочинів (2008)
Бараш Є. Ю. - Удосконалення організаційно-правових засад відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі в Україні (2008)
Ігнатов О. М. - Детермінація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС у зв’язку зі службовою діяльністю (2008)
Севостьянов В. П. - Проблеми безпеки кримінально-виконавчої системи України (2008)
Юркова Г. В. - Дія принципу публічності на стадіях досудового провадження (2008)
Северин О. О. - Медіація як специфічний захід кримінально-правового характеру до неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечне діяння легкого та середнього ступеня тяжкості, з угодою про примирення (2008)
Пабат О. В. - Роль адміністративної процедури в профілактиці злочинів у сфері службової діяльності (2008)
Сафонов Д. А. - Кримінально-правові та криміналістичні особливості електричної та теплової енергії як предмета злочинів (2008)
Шестак С. В. - Обмеження недержавного контролю над правоохоронними органами (2008)
Попов С. В. - Актуальні питання класифікації зайнятості в сучасних умовах (2008)
Колотік А. С. - Пенсійна система України та місце в ній спеціального пенсійного забезпечення (2008)
Цуркан М. І. - Щодо визначення поняття та змісту проходження державної служби (2008)
Мельник К. Ю. - До питання вдосконалення проекту Трудового кодексу України стосовно регламентації праці інвалідів (2008)
Гриценко І. С. - Становлення та розвиток поглядів на адміністративно-правові відносини у радянській науці адміністративного права (2008)
Буткевич С. А. - Форми та методи діяльності Держфінмоніторингу України (адміністративно-правовий аспект) (2008)
Пономарьова Я. О. - Реєстраційні правовстановлюючі відносини у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень (2008)
Нечитайло О. М. - Забезпечення доказів у адміністративному судочинстві України (2008)
Радько Д. В. - Сутність та види адміністративно-правових відносин за участю фінансових компаній з торгівлі цінними паперами (2008)
Ромасько В. О. - Особливості будівництва як об’єкта адміністративно-правового регулювання (2008)
Кириченко В. Є. - Досвід правозастосування норм положення про Селянський поземельний банк 1882 року (2008)
Холод Ю. А. - Компетенція загальної поліції за законодавством Російської імперії (друга половина ХІХ ст.) (2008)
Акімов В. В. - Особливості проведення зустрічних звірок за ініціативою правоохоронних органів (2008)
Гетманець О. П. - Методологічні основи правового регулювання бюджетного контролю (2008)
Кройтор В. А. - Принцип обов’язковості судових рішень у цивільному судочинстві: актуальність та нормативний зміст (2008)
Фомін Г. Ф. - Правові засоби підтримки ліквідності комерційних банків (2008)
Молчанов Р. Ю. - Гарантії здійснення права на ім’я (2008)
Тіхонова М. А. - Правонаступництво фізкультурно-спортивних об’єднань (2008)
Берлач Ю. А. - Діяльність органів державної влади у сфері протидії рейдерству в Україні (2008)
Погрібна В. Л. - Онтологічні аспекти феномена професійних деформацій представників професій типу "людина – людина" (2008)
Токман А. А. - Історичний аналіз проблеми формування моральних якостей курсантів навчальних закладів МВС України (2008)
Бобро Н. В. - Ідентифікація особистості як наукова категорія: сутність та співвідношення з суміжними поняттями (2008)
Шаша І. К. - Системний аналіз ефективності використання альтернативних видів енергоносіїв на автомобільному транспорті, Сазонов О. Г., Лемешко О. М. (2008)
Єрохін А. Л. - Управління взаємодією студентів з ЕОМ, Кольченко О. В. (2008)
Зацеркляний М. М. - Інформаційна система моделювання впливу чинників злочинності, Бабій А. С. (2008)
Єрохін А. Л. - Розробка функції довіри для покращення алгоритму автентифікації користувача, Кухаренок М. А., Турута О. П. (2008)
Лановий О. Ф. - Система підрахунку трафіку мережі з використанням засобів об’єктно-орієнтованого програмування, Кобзев І. В., Удовенко О. С. (2008)
Сезонова І. К. - Роль інформаційних технологій у глобалізації вищої освіти, Хорошайло Ю. Є., Колісник Т. П. (2008)
Страничка редактора (2015)
Курдиль Н. В. - Актуальные вопросы токсикологии и лабораторной идентификации синтетических каннабиноидов (подготовлено по материалам Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании — EMCDDA) (2015)
Кобеляцький Ю. Ю. - Сучасні методи об’єктивізації болю та ноцицепції, Шайда О. О. (2015)
Усенко Л. В. - Послеоперационные когнитивные расстройства как осложнение общей анестезии. Значение ранней фармакологической нейропротекции, Криштафор А. А., Полинчук И. С., Тютюнник А. Г., Усенко А. А., Петрашенок Е. В. (2015)
Криштафор А. А. - Когнитивные нарушения, обусловленные критическими состояниями, как проявление церебральной недостаточности (2015)
Черний В. И. - Сбалансированная инфузионная терапия в периоперационном периоде. Методы жидкостной ресусцитации периоперационной кровопотери (2015)
Шлапак І. П. - Про навчання та підготовку анестезіологів і лікарів інтенсивної терапії, які надають допомогу при травмі й вогнепальних пораненнях (передмова до матеріалів, підготовлених за участю співробітників кафедри анестезіології НМАПО імені П.Л. Шупика) (2015)
Досвід надання медичної допомоги на полі бою й подальшого лікування бійців в умовах із різким обмеженням медичного забезпечення (2015)
Колесников А. Н. - Оказание неотложной помощи мирному населению (организация, анестезия, интенсивная терапия) при массовой травме военного времени (2015)
Досвід надання спеціалізованої медичної допомоги в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мечникова (2015)
Пилипенко М. М. - Британський досвід надання невідкладної допомоги постраждалим з тяжкою політравмою (2015)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Малообъемная ресусцитация препаратом Гекотон при лечении травматического шока, Царев А. В., Машин А. М., Йовенко И. А., Муравская Л. И. (2015)
Паєнок А. В. - Динаміка нейропсихологічних функцій та показників системної запальної відповіді в пацієнтів у відновному періоді ішемічного інсульту за умов лікування препаратом Гліатилін, Задорожна Б. В., Кухленко О. Я., Кухленко Р. В. (2015)
Кропивко Т. В. - Профилактика и лечение контрастиндуцированной нефропатии у кардиохирургических пациентов, Дружина А. Н., Лоскутов О. А., Шлапак И. П. (2015)
Стаднік С. М. - Клініко-імунологічні аспекти фармакологічної кардіоверсії в пацієнтів із когнітивною дисфункцією на фоні фібриляції передсердь (2015)
Новицька-Усенко Л. В. - Вплив метоклопраміду та L-аргініну на показники моторно-евакуаторної функції ШКТ та гемодинаміку після невідкладних абдомінальних операцій, Дьомін С. Г. (2015)
Шраменко Е. К. - Анализ факторов, наиболее значимо влияющих на исход острого повреждения почек, Гурьянов В. Г. (2015)
Лизогуб М. В. - Блокада сідничного нерва у підколінній ямці під контролем ультразвукової візуалізації (2015)
Гомон М. Л. - Порівняльна характеристика ефективності сліпих і контрольованих методик блокади плечового сплетення (2015)
Семененко А. І. - Зміни показників оксидантно-антиоксидантної рівноваги на фоні інфузійної терапії при ішемії-реперфузії головного мозку, Кобеляцький Ю. Ю., Кондрацький Б. О. (2015)
Гапонова Т. И. - Роль корвитина и латрена в профилактике и терапии реперфузионного синдрома при реконструктивных операциях у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей, Кобеляцкий Ю. Ю., Панченко Г. В. (2015)
Дудукіна С. О. - Зміни гомеостазу під час штучної терапевтичної гіпотермії у хворих із внутрішньочерепною гіпертензією при інтракраніальних аневризматичних крововиливах (2015)
Мальцева Л. А. - Нутритивная терапия в клинике критических состояний, Мосенцев Н. Ф., Черненко В. Г. (2015)
Мальцева Л. А. - Оценка тяжести сепсиса и септического шока путем использования Sepsis Severity Score, Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н., Базиленко Д. В. (2015)
Айварджи А. А. - Оптимизация периоперационной аналгезии при септопластике в условиях комбинированной анестезии, Ковырев В. Н., Кобеляцкий Ю. Ю. (2015)
Тютюнник А. Г. - Однократная блокада бедренного нерва 0,25% бупивакаином при артроскопической пластике передней крестообразной связки коленного сустава (2015)
Тютюнник А. Г. - Комбинированная внутрисуставная и портальная инфильтрация 0,25% бупивакаином при артроскопической парциальной резекции медиального мениска коленного сустава (2015)
Сакович Е. Ф. - Гипербарическая оксигенация в комплексе интенсивной терапии огнестрельных и взрывных ранений, Искра Ю. В., Мальцева Л. А. (2015)
Машин А. М. - Оценка эффективности тотальной внутривенной анестезии на основе инфузии пропофола по целевой концентрации при лапароскопических холецистэктомиях, Кобеляцкий Ю. Ю. (2015)
Тарабрин О. А. - Анализ исследования функционального состояния системы гемостаза у больных с опиоидной зависимостью, Суханов А. А. (2015)
Царев А. В. - Периоперационная гипотермия: современные принципы профилактики и лечения, Мынка В. Ю., Кобеляцкий Ю. Ю. (2015)
Йовенко И. А. - Практика инфузионно-трансфузионной терапии кровотечений при тяжелой огнестрельной травме: вопросы выбора препаратов и целевых конечных точек, Кобеляцкий Ю. Ю., Царев А. В., Петров В. В., Кузьмова Е. А., Шайда О. А., Дубовская Л. Л., Белоцерковец О. В. (2015)
Йовенко И. А. - Бактериальный контроль при тяжелой огнестрельной травме, Криштафор Д. А., Кобеляцкий Ю. Ю., Мынка В. Ю., Царев А. В., Кузьмова Е. А., Дубовская Л. Л., Белоцерковец О. В. (2015)
Корсунов В. А. - Сучасна невідкладна допомога та інтенсивна терапія при крупах у дітей (2015)
Курочкин М. Ю. - Осложненная пневмококковая пневмония у ребенка: клинический случай, Давыдова А. Г., Капуста В. Н., Лятуринская О. В., Скалозубов М. А., Харитонов В. И., Бахтина Е. В., Жмыхова С. А., Городкова Ю. В. (2015)
Азаров С. І. - Концепція мобільної лабораторії комплексної оцінки та прогнозування надзвичайних ситуацій, Сидоренко В. Л., Єременко С. А., Бикова О. В. (2011)
Тацій Р. М. - Визначення розподілу температурного поля в багатошарових сферичних огороджувальних конструкціях, Чмир О. Ю. (2011)
Бабаджанова О. Ф. - Кінетика поглинання газового конденсату грунтами різного типу, Гринчишин Н. М. (2011)
Данило О. Я. - Моделювання емісій парникових газів від спалювання природного та скрапленого газу в житловому секторі Рівненської області, Бунь Р. А., Сорочич М. П. (2011)
Стародуб Ю. П. - Розробка етапів проектів впливу лісових пожеж на об’єкти підвищеної небезпеки на прикладі Івано-Франківської області, Урсуляк П. П. (2011)
Стародуб Ю. П. - Управління безпекою екогеофізичних процесів, пов'язаних із знелісненням територій, із застосуванням даних дистанційного зондування землі, Рак Т. Є., Федюк Я. І. (2011)
Рак Ю. П. - Розробка моделі організаційної структури вищого навчального закладу засобами системи управління проектами "Мегаплан", Зачко О. Б., Миханишин О. Б., Драч І. Л., Лозинський Ю. Р. (2011)
Грицюк М. Ю. - Використання геоінформаційних технологій для виявлення підпалів сухої рослинності на карпатських полонинах, Лозинський О. І. (2011)
Воротніков В. В. - Оптимізація топологічної структури бездротової мережі, Сичевський М. І. (2011)
Корнійчук В. В. - Особливості розроблення системи підтримки прийняття рішень під час ліквідації надзвичайних ситуацій на зернових елеваторах, Грицюк Ю. І. (2011)
Смотр О. О. - Моделі та методи управління процесом гасіння лісових пожеж, Грицюк Ю. І. (2011)
Рудик Ю. І. - Принципи побудови систем управління якістю підготовки персоналу для галузі безпеки життєдіяльності, Улинець Е. М. (2011)
Огурцов С. Ю. - Обґрунтування даних для моделювання пожеж легкових автомобілів у підземних об’єктах автотранспортної інфраструктури (2011)
Стойко С. М. - Система екологічних заходів запобігання повеней в Українських Карпатах (2011)
Черкас Черкас - Нетрадиційні джерела газоподібного палива – перспективи і реальність, О. Б. Юрим М. Ф. (2011)
Гнатишак І. А. . Юрим М. Ф. - Вплив конструкцій модернізованого роторно-пульсаційного апарата на розчинення глинисто-солевих шламів (2011)
Павлюк В. І. - Активізація екзогенних процесів на Стебницькому родовищі калійних солей, прогноз розвитку та заходи зі зменшення їхнього негативного впливу (2011)
Ковалёв А. П. - О живучести газифицированных объектов, Лехтман И. И. (2011)
Попович В. В. - Особливості мікроклімату териконів Нововолинського гірничопромислового району та його вплив на розвиток рослинності (2011)
Жартовський В. М. - Проблеми та шляхи забезпечення безпеки життєдіяльності обєктів з використанням води і водних речовин, Жартовський С. В., Кріса І. А., Рихліцький І. А., Рихліцький Д. І. (2011)
Богатов О. І. - Шляхи підвищення екологічної безпеки в автомобільній галузі, Попов В. М. (2011)
Андронов В. А. - Антропогенна трансформація рельєфу як передумова виникнення надзвичайних геоморфологічних ситуацій (на прикладі Харківської області), Варивода Є. О. (2011)
Бабич А. В. - Cовершенствование подхода разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий, Барчан А. А., Буханцов А. В., Муравьев С. Д., Троян А. Л. (2011)
Годованець Н. М. - Вплив структурних особливостей утворення купрокомплексів на зниження горючості морфоліну, Михалічко Б. М., Щербина О. М. (2011)
Винявська Г. Ф. - Аналіз природних і техногенно-екологічних ризиків при споживанні та кондиціюванні вод із підвищеним вмістом фтору (2011)
Ратушний Р. Т. - Архітектура проектів державної цільової програми розвитку українського села, Ковалишин В. В., Сидорчук О. О. (2011)
Тарнавський А. Б. - Модифіковані поліамідні матеріали з пониженою здатністю до статичної електризації, Бабаджанова О. Ф. (2011)
Щербина О. М. - УФ-спектрофотометрія розчинів азатіоприну та фторацизину, Михалічко Б. М., Бедзай А. О., Щербина І. О. (2011)
Оленюк Ю. Р. - Обгрунтування розвитку міст-супутників у західному регіоні України для запобігання техногенного перевантаження, Новицький Ю. Л., Попович В. В., Оленюк І. Ю. (2011)
Ковалишин В. В. - Експериментальна перевірка адекватності математичної моделі гасіння пожежі парогазовою сумішшю (2011)
Логвиненко В. М. - Педагогічні засади формування екологічної культури курсантів і студентів вищих навчальних закладів МНС України (2011)
Кузик А. Д. - Аналіз факторів впливу на пожежні ризики в житловому секторі (на прикладі м. Львова), Ємельяненко С. О., Карабин О. О., Дух М. В. (2011)
Бевзенко В. М. - Публічно-правові відносини: сутність та ознаки (2009)
Градова Ю. В. - Правовий моніторинг як шлях удосконалення законодавчої бази (2009)
Тітов Є. Б. - Актуальні питання індивідуальної відповідальності у міжнародному кримінальному праві (2009)
Шендрик В. В. - Міжнародний досвід використання підрозділів поліції для отримання оперативно-розшукової інформації (2009)
Шестак В. С. - Сучасний стан та перспективи законодавчого забезпечення культурної функції держави (2009)
Михалко І. С. - Відображення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених у Європейських пенітенціарних правилах (2009)
Волобуєв А. Ф. - Про затримання і допити осіб, які підозрюються у вчиненні вбивства на замовлення, Матюшкова Т. П. (2009)
Храмцов О. М. - Кримінально-правова характеристика суспільно небезпечних наслідків психічного насильства (2009)
Буткевич С. А. - Щодо запобігання та протидії фінансуванню тероризму (2009)
Орлов Ю. В. - Методологічні засади кримінологічної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів (2009)
Бірюков В. В. - Реєстраційна інформація: поняття та зміст (2009)
Савчук Т. І. - Поняття економічних злочинів та їх види (2009)
Пчеліна О. В. - Поняття предмета доказування у кримінальних справах та його значення у криміналістичній методиці (2009)
Власенко І. В. - Удосконалення бойового шикування при ліквідації масових заворушень, Чміль М. О. (2009)
Тихоненко Л. Л. - Перспективні напрямки взаємодії дільничних інспекторів міліції з населенням і громадськістю (2009)
Орел О. В. - Зміст наукової організації праці дільничного інспектора міліції (2009)
Большаков Є. В. - Можливість апеляційного оскарження рішень судді, які постановлені у порядку судового контролю (2009)
Слінько Д. С. - Процесуальні проблеми перегляду судових рішень (2009)
Кириченко В. Є. - Правові підвалини формування мережі акціонерних банків земельного кредиту у 60-ті – 70-ті роки ХІХ ст.: практика українських губерній (2009)
Лазарєв В. В. - Основні етапи становлення і розвитку інституту громадянства (2009)
Малишев О. В. - Адміністративно-правові аспекти регулювання діяльності підприємств дрібної промисловості в Україні у 1917–1918 рр. (2009)
Мовчан А. В. - Історичні аспекти створення обліково-реєстраційних підрозділів в органах внутрішніх справ (2009)
Юшкевич О. Г. - Надання правової допомоги як вид соціальних послуг (2009)
Татарінов Р. В. - Право на працю та його захист заходами прокурорського реагування (2009)
Веприцький Р. С. - Профспілкові організації як громадські захисники соціально-економічних прав людини (2009)
Пономаренко Г. О. - Оцінювання персоналу органів внутрішніх справ: поняття, види та особливості (2009)
Панов І. О. - Особливості проходження державної служби в митних органах України (2009)
Музичук О. М. - Умови, форми та методи забезпечення законності та дисципліни в органах внутрішніх справ (2009)
Романяк М. М. - Правові форми дозвільної діяльності у сфері екологічної безпеки (2009)
Мкртчян Р. С. - Місцева державна адміністрація як сторона в адміністративних справах щодо оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади (2009)
Єремєєв Д. В. - Деякі аспекти реформування законодавства про адміністративну відповідальність (2009)
Пашков С. М. - Адміністративно-правові аспекти провадження щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, Шем’яков О. П. (2009)
Мірошниченко О. С. - Щодо урахування особи правопорушника при призначенні адміністративного стягнення (2009)
Риженко І. М. - До питання розмежування понять адміністративно-правового захисту та адміністративно-правової охорони прав підприємців (2009)
Пономарьова Я. О. - Типологія реєстраційних проваджень у справах реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (2009)
Костюкевич О. К. - Про функції права громадян на звернення (2009)
Кройтор В. А. - Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду (2009)
Сапейко Л. В. - Проблема визначення обов’язків осіб, які беруть участь у справі (2009)
Ковтунова Л. Ю. - Анулювання актового запису про недійсний шлюб державними органами реєстрації органів цивільного стану (2009)
Городилова О. О. - Види відмови від спадщини та її правові наслідки (2009)
Приходько А. А. - Перспективи розвитку інституту аварійного комісара в Україні та його роль у спрощенні процедури оформлення страхового випадку (2009)
Шульга А. М. - Проблемні питання юридичної відповідальності за нецільове використання земель (2009)
Киндюк Б. В. - Правові засади охорони лісів на Слобожанщині (2009)
Рущенко І. П. - Соціальні зв’язки міліції: понятійно-категорійний апарат (2009)
Бобро Н. В. - Основні підходи до визначення соціального капіталу (2009)
Болотова В. О. - Вплив соціального капіталу на корупцію: теоретичний аспект проблеми (2009)
Катаєв Є. С. - Проблеми персоналізації військовослужбовців контрактної служби (2009)
Щербакова І. В. - Побоювання як складова соціальних уявлень про міліцію: обґрунтування теоретико-методологічних засад (2009)
Бутиліна О. В. - Феномен професійної маргінальності студентства: особливості соціологічного вимірювання (2009)
Зацеркляний М. М. - Дослідження стеганоаналітичного методу вибірки пар за умов мінімального та максимального вбудовування, Кириченко Г. С. (2009)
Зацеркляний М. М. - Попередній аналіз даних у системах обробки інформації про скоєні злочини, Бабій А. С. (2009)
Ємельянов С. Л. - Шляхи і канали витоку інформації з типового об’єкта інформатизації, Носов В. В. (2009)
Пономаренко Г. О. - Управління внутрішніми справами як напрямок забезпечення внутрішньої безпеки держави (2009)
Панов І. О. - Митні правовідносини як вид правових відносин (2009)
Шестак В. С. - Адміністративна реформа в Україні: здобутки та перспективи (2009)
Кожевников А. Ю. - Регулювання імунітету суддів Конституційного Суду України та країн СНД: порівняльно-правовий аналіз (2009)
Мельник Р. С. - Поняття "громадська безпека" та "громадський порядок" у німецькій та українській науці і законодавстві (2009)
Пономаренко Є. В. - Центральні органи виконавчої влади у системі суб’єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні (2009)
Шестаков С. В. - Зловживання пасивним правом у виборчому процесі (2009)
Гейда О. В. - Грошова застава як обмеження виборчих прав (2009)
Давидова О. В. - До питання повноважень Державного комітету фінансового моніторингу у системі органів забезпечення державної безпеки (2009)
Горошко О. І. - Проблеми безпеки функціонування Інтернету в Україні (2009)
Скалозуб Л. П. - Організація боротьби з хабарництвом: проблеми та шляхи їх вирішення, Василинчук В. І. (2009)
Комзюк А. Т. - Експерт в адміністративному судочинстві (2009)
Стороженко С. М. - Координаційна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку (2009)
Поліщук Ю. О. - Кваліфікація катування, що спричинило смерть потерпілого (2009)
Корнієнко В. В. - Криміналістична класифікація економічних злочинів, що вчиняються у сфері банківської діяльності (2009)
Торопов С. О. - Інформаційно-пошукова картка як засіб фіксації результатів попередніх балістичних досліджень (2009)
Мандрика Л. М. - Теорії права власності (2009)
Гарасимів Т. З. - Філософське осмислення світоглядних засад філософії права у контексті правового пізнання (2009)
Савайда О. І. - Витоки і джерела енциклопедії права в німецькій літературі (2009)
Кириченко В. Є. - Урядовий контроль над акціонерними іпотечними банками після революції 1905–1907 рр. (2009)
Сирота Д. І. - Концепція кореспондуючих прав та обов’язків громадянина і працівника поліції у дореволюційній науці та законодавстві (2009)
Рудий Н. Я. - Інститути опіки і кураторства в юридичній та звичаєвій практиці Галичини (1-а пол. ХХ ст.) (2009)
Забзалюк Д. Є. - Діяльність військових капеланів у таборах інтернування українських військ у Польщі (1918–1924 рр.): історико-правовий аспект (2009)
Кульгавець Х. Ю. - Діяльність радянських органів внутрішніх справ щодо виселення родин учасників українського збройного підпілля ОУН і УПА у 1944–1950 рр. (2009)
Чумаченко І. М. - Сфера дії колективного договору: проблемні питання визначення суб’єктної складової (2009)
Чорноус О. В. - Обмеження свободи праці при прийнятті на службу жінок в органи внутрішніх справ (2009)
Кройтор В. А. - Принцип усності в цивільному судочинстві (2009)
Карчевський К. А. - Предмет, метод та поняття господарського (підприємницького) права (2009)
Гетманець О. П. - Спеціалізований бюджетний контроль як засіб забезпечення законності в бюджетному процесі (2009)
Фомін Г. Ф. - Правове регулювання здійснення розрахунково-касового обслуговування (2009)
Мороз О. В. - Відповідальність за договором оренди майна державних підприємств (2009)
Канішева К. М. - Розвиток примирливих процедур у врегулюванні спорів, які виникають із шлюбно-сімейних правовідносин (2009)
Немьонова С. В. - Окремі аспекти інституту спадкового договору в Україні (2009)
Михайлов С. В. - Третейський розгляд справ щодо надання неякісних медичних послуг (2009)
Дубровський І. М. - Соціальна безпека: щодо питання про концептуалізацію (2009)
Сердюк О. О. - Взаємозв’язок наркотизму та злочинності: дослідження серед ув’язнених в Україні, Марковська Г. О. (2009)
Варениця В. А. - Соціальний діалог: громадянське суспільство та демократія співучасті (2009)
Болотова В. О. - Молодіжна політика в Україні очами студентства, Байдак Т. М. (2009)
Іващенко В. М. - Технології соціальної роботи з дітьми вулиці (2009)
Андрєєва Г. В. - Професійна мотивація співробітників органів внутрішніх справ: особливості інституційного впливу (2009)
Черкашин А. І. - Взаємозв’язок психологічних детермінант емоційної стійкості співробітників ризиконебезпечних професій, Анікеєнко М. І. (2009)
Головнева И. В. - Психологические особенности отношения к работе мужчин и женщин (2009)
Татарінов Є. В. - Психологічні особливості становлення професіонала як суб’єкта професійної діяльності (2009)
Осьодло В. І. - Критерії суб’єкта військово-професійної діяльності (2009)
Землянська О. В. - Особливості посмертної судово-психологічної експертизи (2009)
Макаренко П. В. - Особливості батьківства та материнського ставлення до дітей у сім’ях працівників органів внутрішніх справ, Прасол М. І. (2009)
Василенко І. С. - Гендерні особливості страхів в юнацькому віці у студентів-спортсменів (2009)
Лановий О. Ф. - Використання телекомунікаційної мережі для дистанційної освіти державних службовців заочної форми навчання, Кобзев І. В., Петрова О. І. (2009)
Єрохін А. Л. - Розробка додатків засобами бібліотеки wxWidgets, Романов В. О. (2009)
Кобзев І. В. - Мінімізація результату з’єднання відношень у запитах реляційної бази даних, Руденко Д. О., Яковлева І. О. (2009)
Носов В. В. - Міжнародна стандартизація з інформаційної безпеки у фінансових інформаційних системах (2009)
Вечірська І. Д. - Розв’язання задачі знаходження гіпотетично зв’язаних об’єктів (2009)
Title (2012)
Contents (2012)
Kharchenko V. - Modeling of behavioral activity of Air Navigation System’s human-operator in flight emergencies, Shmelova T., Sikirda Yu. (2012)
Kharchenko V. - Minimization of Unmanned Aerial Vehicle trajectory deviation during the complicated obstacles overfly, Kuzmenko N. (2012)
Bocharnikov V. - Optimal discrete fuzzy filter of UAV’s flight parameters, Bocharnikov I. (2012)
Polishchuk S. - Aviation accidents and incidents in USA during 23rd solar cycle, Chynchenko Yu., Shishkov F. (2012)
Sushchenko O. - Features of the mixed sensitivity H?-optimization for the two-degree-of-freedom controller, Chaplay I. (2012)
Kuznetsov I. - Investigation of probability characteristics of the pilot visual activity structure (2012)
Luppo A. - Competence assessment of Air Traffic Control personnel, Rudnenko V. (2012)
Lazorenko V. - Integrated Risk Management process to meet high level of ATM provision, Sukhorebra K. (2012)
Bogunenko N. - Investigation of "green” approach trajectory for full exploit of the benefits of Single European Sky, Khomenok A. (2012)
Chepizhenko V. - Synthesis of artificial gravitational fields virtual meters for the polyconflicts resolution in the aeronavigation environment (2012)
Kharchenko V. - Impact of poly-linguistic load on Air Traffic Control and monitoring quality, Chepizhenko V., Zaitsev Yu. (2012)
Tamargazin A. - Safety design aeronautical engineering, Linnik I. (2012)
Zakrevskiy A. - Test desk for eddy-current probe checking (2012)
Pershakov V. - Building on the Mars planet, Petrova T. (2012)
Biliavskiy G. - Oil pollution of the Black Sea, Golod A. (2012)
Vasylchenko O. - Microorganisms’ surface active substances role in hydrocarbons biodegradation, Matvyeyeva O., Aliieva O. (2012)
Bakhova N. - Finite-element modeling of salt tectonics (2012)
Yakovleva A. - Reduction of heavy metals content in wastewaters during treatment process, Klyvenok M., Vovk O. (2012)
Trachevskyi V. - Influence of phosphorus-retardant on flammability and on physical and mechanical properties of epoxy compound, Katerina Molozovenko K., Zinchenko M. (2012)
Petrashchuk O. - Concept of the English language training of Air Navigation Service personnel (2012)
Burov O. - Ergonomic interface requirements for electronic tools of educational purpose, Tsarik O. (2012)
Akmaldinova O. - Education abroad and its problems, Pysmenna O. (2012)
Kharlamova T. - Professional competency of an aviation engineer as a component of the training (2012)
Povoroznyk K. - Interaction specificity in air navigation communication (2012)
Petrovska Yu. - Antoni Sulima Popiel – a student and a teacher (2012)
Authors in this issue (2012)
Аbstracts in Ukrainian (2012)
Аbstracts in Russian (2012)
Requirements for article submission (2012)
Грищенко М. В. - Сучасні правові проблеми формування антикорупційного бюро (2009)
Пономаренко Є. В. - Стан та перспективи удосконалення нормативно-правового забезпечення євроінтеграційних процесів органами виконавчої влади (2009)
Передерій О. С. - Організаційно-правові форми міждержавного співробітництва поліцейських органів країн Європейського Союзу (загальнотеоретичний аспект) (2009)
Романюк В. В. - Досвід країн Західної Європи у сфері кримінального судочинства стосовно дітей (2009)
Войціховський А. В. - Співробітництво України з НАТО у миротворчій діяльності (2009)
Красноборов О. В. - Щодо правового врегулювання кадрових питань у діяльності державної судової адміністрації України (2009)
Супрун В. М. - Правові принципи інформаційного суверенітету (2009)
Денисюк С. Ф. - Громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів: організаційно-правові засади (2009)
Черкасов М. О. - Системно-структурний аналіз органів кримінальної юстиції (2009)
Погрібний І. М. - Судовий прецедент та його значення в процесі подолання прогалин у законодавстві, Матат Ю. І. (2009)
Стороженко С. М. - Контрольна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку (2009)
Докучаєва В. Ю. - Особливості адміністративної відповідальності у галузі охорони історичних та культурних цінностей України (2009)
Шендрик В. В. - Історично-правовий аспект розвитку візуального спостереження, Войтович Н. Ф. (2009)
Холод Ю. А. - Поліцейська держава як особлива форма організації публічної політичної влади в період абсолютизму (2009)
Манько О. Є. - Форми державного правління від ранньофеодальних державних утворень до часів Київської Русі (2009)
Кириченко В. Є. - Реформа Селянського поземельного банку 1895 року (причини та передумови) (2009)
Мельник К. Ю. - Підстави припинення трудових правовідносин із суддями (2009)
Чумаченко І. М. - Орган управління юридичної особи (роботодавця) як суб’єкт колективного договору (2009)
Селезень С. В. - Порядок розірвання трудового договору за п. 2 ст. 41 КЗпП України (2009)
Носова О. В. - Проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції в Україні (2009)
Гетманець О. П. - Методи бюджетного контролю (2009)
Стародубова О. А. - Проблеми правового регулювання парламентського контролю за формуванням Державного бюджету України (2009)
Марченко Р. В. - Окремі проблеми застосування законодавчих положень про докази в цивільному процесі (2009)
Ярошевська Г. М. - Форма договору про оплатне надання юридичних послуг (2009)
Череватенко І. М. - Видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) (2009)
Рущенко І. П. - Завдання відомчої соціології в системі МВС України (2009)
Дубровський І. М. - Теорія рівноваги і самоорганізації систем О. О. Богданова і М. І. Бухаріна (2009)
Свєженцева Ю. О. - Традиції в органах внутрішніх справ з огляду їх багаторівневої функціональності, Проскурякова О. С. (2009)
Михайлева Е. Г. - Интеллектуальная элита Украины в условиях современных цивилизационных изменений: базовые характеристики (2009)
Савош Г. П. - Нормативно-правове регулювання процесу виховання у сучасному ВНЗ (2009)
Балабанова Л. М. - Когнитивные модели и их использование в оптимизации процесса обучения, Бобровникова Н. Ф. (2009)
Климовська О. Ю. - Особливості дослідження здібності до розпізнавання брехні (2009)
Ларіонов С. О. - Психологічний аспект ігрової залежності у працівників ОВС (2009)
Віденєєв І. О. - Гендерні особливості прояву агресивності у злочинців, які вчинили насильницькі злочини (2009)
Попова Г. В. - Особливості емоційної саморегуляції у працівників патрульної служби міліції з різним ставленням до роботи (2009)
Гульбс О. А. - Психологічні особливості реалізації системного підходу в управлінні соціально-педагогічною сферою (2009)
Шаша І. К. - Методика оцінювання екологічного ризику від забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом, Конціялов О. В. (2009)
Єрохін А. Л. - Оцінка ефективності обслуговування користувача в інформаційній мережі, Турута О. П. (2009)
Лановий О. Ф. - Використання методів імітаційного моделювання в діяльності органів внутрішніх прав (2009)
Лемешко О. М. - Проблеми та перспективи ефективного використання транспортних машин в Україні, Сазонов О. Г. (2009)
Голян В. В. - Моделювання структури імпульсного напівпровідникового далекоміру, Голян Н. В., Краснобаєв В. А. (2009)
Антонюк Г. Д. - Вплив латинської школи на розвиток шкільної освіти України (2011)
Афонін В. М. - Спеціальна підготовленість курсантів окремих видів забезпечення військ, Попович О. І., Купріненко О. В. (2011)
Базиляк Н. - Академічна мобільність як процес реалізації мовної практики (2011)
Бєкрєшева Л. О. - Сучасні підходи до визначення поняття "науково-дослідницька робота школяра” (2011)
Бєляєва О. М. - Професійна лінгводидактика в навчанні латинської мови у вищих медичних військових закладах (2011)
Берестецька Н. В. - Формування перекладацької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Биконя О. П. - Оптимізація самостійної роботи в процесі навчання англійської мови студентів економічних спеціальностей засобами ІКТ (2011)
Близнюк А. О. - Комп'ютерна презентація як метод навчання англомовного письма студентів-психологів (2011)
Віннікова Л. В. - Вивчення професійно-спрямованої лексики на заняттях із англійської мови студентами спеціальності "Комп’ютерні технології" (2011)
Вовк Н. П. - Критерії та показники сформованості професійного саморозвитку у майбутніх інспекторів одпн МНС України (2011)
Вовчаста Н. Я. - Роль організаційно-педагогічних умов у підготовці фахівців пожежно-рятувальної служби України й Польщі (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського