Базюк Л. В. - Теплофізичні властивостіі металів та стопів: 3. Залежність коефіцієнта теплоємности від температури та радіусу атомів, Сіренко Г. О. (2012)
Ушенін Ю. В. - Тонкі плівки пористого оксиду алюмінію, одержані імпульсним лазерним осадженням, для поверхневих плазмон-поляритонних сенсорних структур, Христосенко Р. В., Самойлов А. В., Громовой Ю. С., Каганович Е. Б., Манойлов Е. Г., Кравченко С. О., Снопок Б. А. (2012)
Vorzobova N. D. - The Process of Periodic Structures Fabrication in Photocurable Composite Materials, Bulgakova V. G., Burunkova Yu. E., Moskalenko A. I. (2012)
Druzhinin A. A. - Investigation of Ga-In Contacts to Si, Ge and SiGe Wires for Sensor Application, Khoverko Yu. M., Ostrovskii I. P., Nichkalo S. I., Nikolaeva A. A., Konopko L. A., Stich I. (2012)
Новосядлий С. П. - Технологічні особливості сухої вакуумної літографії для формування субмікронних структур ВІС, Атаманюк Р. Б., Сорохтей Т. Р., Мельник Л. В., Возняк Ю. В. (2012)
Пам’яті Прохоренка Віктора Яковича (2012)
Печеніна Н. А. - Формування державної території Київської землі в ХІ-ХІІІ ст. (2011)
Будзар М. М. - Форми релігійно-культурного благодійництва власників панських сільських садиб Лівобережної України XVIII–XIX століть як предмет досліджень історичного краєзнавства (2011)
Желізняк В. М. - Релігійна політика російської імперії на Правобережній Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття (2011)
Качайло І. М. - Становлення та структура вищих органів влади за часів Української Центральної Ради (2011)
Личагов С. М. - Вирішення аграрного питання у Російській імперії в програмах громадських діячів початку XX століття (2011)
Овчаренко В. П. - Організаційно-кадрове забезпечення органів державної влади з проведення радянської релігійної політики в Україні на початку 1920-х років (2011)
Набока Ю. С. - Деякі проблеми у взаєминах між російською православною і Римо-католицькою церквами в Україні у 1989-2010 рр. (2011)
Поставнича М. В. - Історико-економічне підґрунтя формування української економічної думки та аналіз особливостей її розвитку кінця XVІІІ - початку ХХ ст. (2011)
Баличева Л. В. - Динаміка змін соціального складу населення Наддніпрянської України в ХІХ ст. (2011)
Маслов М. П. - Розвиток енергетичної бази дрібної (кустарно-ремісничої) промисловості України у другій половині XIX - першій третині XX ст. (2011)
Сердюченко Т. В. - Аграрна реформа уряду П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) (2011)
Олянич В. В. - Організаційні форми млинарського підприємництва в УСРР 1920-х рр. XX ст. (2011)
Мясникова А. С. - Григорій Распутін та його вплив на імператора російської імперії Миколу II (2011)
Ніколенко Ю. В. - Розвиток кустарних деревообробних промислів в російській імперії у другій половині XIX – на початку XX століття (2011)
Тризна О. О. - Відродження і розвиток приватної торгівельної діяльності в умовах НЕПу в Петрограді-Ленінграді (2011)
Тарасов А. В. - Роль приватного капіталу в становленні освіти півдня України(на прикладі середніх навчальних закладів др. пол. ХІХ ст.) (2011)
Каленик О. В. - Харківський інститут шляхетних дівчат як осередок педагогічної освіти на Слобожанщині (2011)
Бугрій С. В. - Спартакіади школярів УРСР та участь у них учнів Сумської та Харківської областей (60-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Ярош Н. В. - Використання краєзнавчого матеріалу на уроках суспільствознавства у загальноосвітніх школах України (60-70 рр. ХХ ст.) (2011)
Моцак С. І. - Можливості позаурочної роботи у формуванні історичної компетентності учнів засобами краєзнавства (2011)
Кузнєцов В. М. - Історія і культура українців у викладанні інтегрованого предмету "Краєзнавство. Челябінська область", Алпатіков Д. А. (2011)
Пересада О. С. - Розвиток системи місцевих органів державної влади та самоврядування на Слобожанщині у другій половині XVIII – першій половині XIX ст. (2011)
Новіков І. О. - Гірничозаводський фронтір російської імперії в Україні на рубежі XVIII-XIX ст.: Луганський ливарний завод (2011)
Шалашна Н. М. - Естетична концепція романтизму в харківському університеті та іконопис Слобожанщини першої половини ХІХ століття (2011)
Трубчанінов М. А. - Забезпечення слобожанських землеробів сільсько-господарським реманентом у другій половині XIX – на початку XX ст. (2011)
Захарченко Т. К. - Німці та меноніти Бердянщини (2011)
Сушко В. А. - Міжнаціональні етнічні стереотипи(за матеріалами слобідської України) (2011)
Філатова О. Є. - Формування національної політики радянською владою в 1920-х рр., її вплив на німецьке населення Харківщини (2011)
Гончарова О. С. - Етнічні поляки в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті Харкова (1920-ті – початок 1930-х років) (2011)
Ткачук І. П. - Становлення та організаційне оформлення товариства "Просвіта” на Кременеччині у першій половині ХХ ст. (2011)
Владикін В. П. - Вивчення вулиці як складова частина краєзнавчого дослідження населеного пункту (2011)
Самохіна Г. В. - Сучасна регіональна еліта: політичний портрет(на прикладі Челябінської області) (2011)
Зінченко Н. М. - Національно-культурне життя етнічних греків міста Харкова (1991-2010) (2011)
Ганшина К. В. - Основні напрями фінансово-економічної діяльності органів місцевого самоврядування Харківського регіону у 1990-2010 рр. (2011)
Агаркова М. І. - Становлення, сучасний стан й перспективи компаративістики (2011)
Маслюк О. Ю. - "Черниговские епархиальные известия" як джерело з вивчення становища РПЦ за доби правління Миколи І (2011)
Богдашина О. М. - Історичний факт у трактовці істориків-позитивістів України другої половини XIX – початку XX ст. (2011)
Іхненко В. М. - Історіографія розвитку народного бондарства на Слобожанщині у другій половині XIX – на початку XX століття (2011)
Брагіна Т. М. - Ціннісна інтерпретація в логіці історичної науки М. Вебера (2011)
Казимір В. А. - Історія Чернігівщини у науковому доробку В. Дубровського (1897 – 1966) (2011)
Цепков Д. О. - Харківська періодична преса в умовах боротьби за владу в Україні (кінець 1918 – початок 1920 років) (2011)
Довбня О. А. - Документи архівно-слідчих справ як джерело вивчення механізму репресій за партійним забарвленням на Донеччині в рамках "Куркульської операції" (1937–1938 рр.) (2011)
Стешенко Н. Л. - Підпільні організації та партизанські загони Амвросіївського району Сталінської області (1941 р.): джерелознавчий аспект, Хандєєв М. В. (2011)
Дейнека Н. В. - Аналіз підпільно-партизанської діяльності на територіях південно-західної України і Молдавії в роки великої вітчизняної війни радянською історіографією (2011)
Чернікова І. В. - Повернення С. Таранушенка (2011)
Фреїк Д. М. - Досягнення і проблеми термоелектрики 1. Історичні аспекти (Огляд), Никируй Л. .І., Криницький О. С. (2012)
Бойчук В. І. - Лінійний та нелінійний коефіцієнти поглинання світла сферичною квантовою точкою з нецентральною домішкою, Лешко Р. Я., Білинський І. В., Турянська Л. М. (2012)
Рувінський Б. М. - Міжзонна провідність допованого графену у постлінійному відгуку, Рувінський М. А. (2012)
Бабіч А. В. - Робота виходу позитронів з металевої поверхні: роль самоузгодження розрахунків, Вакула П. В., Жавжаров Є. Л., Погосов В. В. (2012)
Кулініч О. А. - Дислокаційні сітки як основа меза-структури в деформаційних методах отримання квантових точок (2012)
Дмитрук М. Л. - Мікроконтактна модифікація поверхні для створення самовпорядкованих масивів наночастинок, Малинич С. З. (2012)
Гребенюк А. Г. - Ab initio розрахунок термодинамічних параметрів фазових перетворень цинк телуриду, Паращук Т. О., Чобанюк В. М., Фреїк Д. М. (2012)
Будзуляк С. І. - Трансформація екситонно-домішкових комплексів в монокристалах CdTe: Cl під впливом гамма-опромінення та термічного відпалу, Лоцько О. П., Вахняк Н. Д., Калитчук С. М., Корбутяк Д. В. (2012)
Бойчук А. М. - Температурно – частотні залежності електричних властивостей гетеровалентно заміщеної літій - марганцевої шпінелі, Січка М. Я., Цап В. А., Гасюк М. І. (2012)
Бушкова В. С. - Процеси перемагнічування ферит-п’єзоелектричних композитів складу (1-x) MgFe2O4 – x BaTiO3, Копаєв О. В. (2012)
Дзумедзей Р. О. - Термоелектричні властивості твердих розчинів Pb1-xSnxTe, Горічок І. В., Никируй Л. І., Галущак М. О. (2012)
Замковец А. Д. - Спектрально - люмiнесцентнi властивостi плазмонних нанокомпозитiв при малоiнтенсивному ламповому збудженні, Першукевiч П. П. (2012)
Салій Я. П. - Моделі топології поверхні і кінетика процесу росту нанокристалічних структур РЬТе на сколах слюди-мусковіт, Бачук В. В., Фреїк Д. М., Ліщинський І. М. (2012)
Дзундза Б. С. - Вплив міжфазних меж на розсіювання носіїв струму у плівках телуриду свинцю та олова (2012)
Фреїк Д. М. - Структуроутворення тонких плівок кадмій телуриду на скляних та ситалових підкладках у методі "гарячої стінки", Соколов О. Л., Ліщинський І. М., Биліна І. С. (2012)
Яворський Я. С. - Приповерхневі шари та профілі електричних параметрів тонких плівок PbTe:Sb, Дзундза Б. С., Матеїк Г. Д., Костюк О. Б., Ткачук А. І. (2012)
Каурковська В. М. - Вплив об’ємної фази на електронну cтруктуру поверхні діоксиду ванадію: квантово-хімічні розрахунки, Лобанов В. В. (2012)
Шевчук М. О. - Енергії утворення моновакансій у кристалах самарій та європій монохалькогенідів, Горічок І. В. (2012)
Денисюк Р. О. - Хімічна взаємодія Cd1-xMnxTe з травильними композиціями Н2О2–НІ–лактатна кислота, Томашик В. М., Томашик З. Ф., Гриців В. І. (2012)
Милян Ж. І. - Кристалічна структура, електричні та термоелектричні властивості тетрарних халькогенідів перехідних металів Cu2BIITi3S8 (BII-Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cd), Хижун О. Ю. (2012)
Гургула Г. Я. - Власні та домішкові дефекти у кристалах ZnTe:In, Вінтоняк Т. П., Фреїк Н. Д. (2012)
Ромака В. А. - Електрокінетичні властивості напівпровідникового твердого розчину заміщення Ti1-xDyxNiSn, Рогль П., Хліль Е. К, Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Лах О. І., Горинь А. М. (2012)
Вадюк М. П. - Особливості дефектної підсистеми ізовалентно легованих кристалів цинк селеніду ZnSe:Te, Гургула Г. Я., Межиловська Л. Й. (2012)
Остафійчук Б. К. - Генезис пористої структури вуглецю із рослинної сировини внаслідок температурної активації, Будзуляк І. М., Іванічок Н. Я., Лісовський Р. П., Рачій Б. І., Мерена Р. І. (2012)
Aksimentyeva O. I. - Structure and Thermal Stability of the Polymer - Magnet Nanocomposites, Opaynych I. Ye., Dyakonov V. P., Piechota S., Zakordonskyi V. P., Demchenko P. Yu., Szymczak H. (2012)
Петрик І. С. - Синтез мезопористих нанорозмірних плівок ТіО2/Cu2+ та їх фотокаталітична активність в реакції відновлення йонів Cr(VI), Смірнова Н. П., Єременко А. М., Фролова О. К., Оранська О. І. (2012)
Федосов С. Н. - Електретний ефект в тонких плівках поліетилентерафталату, Сергєєва О. Є. (2012)
Ананьїна О. Ю. - Атоми бору в приповерхневих шарах алмаза С(100), Северина О. В., Яновський О. С. (2012)
Григорчак І. І. - Клатратний трансфер заряду і енергії в супрамолекулярних ансамблях конфігурації неорганічний напівпровідник/органічний донорно-ацепторний комплекс, Матулка Д. В., Іващишин Ф. О. (2012)
Заблудовській В .О. - Дослідження структурних перетворень в сплавах , отриманих в нерівноважних умовах електрокристалізації, Ганич Р. П., Артемчук В. В. (2012)
Петрик І. Я. - Кінетика формування дифузійних покрить на сталі 50 та 12Х18Н10Т з попереднім зневуглецюванням їх поверхні, Лобурак В. Я., Дидин Н. І., Перкатюк І. Й. (2012)
Яцишин Б. П. - Підвищення надійності роботи сенсорних пристроїв при використанні чутливих елементів на основі інтерметалічних сполук, Доманцевич Н .І., Яцишин С. П. (2012)
Brus V. V. - A Solar Cell Based on a Heterojunction n-ТіО2/p-CdTe, Ilashchuk M. I., Kovalyuk Z. D., Maryanchuk P. D., Ulyanytsky K. S., Gritsyuk B. M. (2012)
Новосядлий С. П. - Дослідження ефективності гетерних технологій в структурах арсеніду галію, Марчук С. М., Возняк Ю. В., Сорохтей Т. Р. (2012)
Никируй Р. І. - Параметри газодинамічного потоку пари сульфіду цинку у циліндричному каналі, Лоп’янко М. А., Потяк В. Ю. (2012)
Брус В. В. - Визначення величини послідовного опору з вольт-фарадних характеристик, Ковалюк З. Д., Мар’янчук П. Д. (2012)
Сіренко Г. О. - Фізико-хімічні процеси міднення карбонізованих волокон на основі гідратцелюлози та вплив їх на зміну мікрошорсткості спряжених поверхонь полімерний композит – метал під час тертя та зношування, Солтис Л. М., Складанюк М. Б. (2012)
Фреїк Д. М. - Секційні вакуумні нагрівачі для отримання парофазних конденсатів, Яворський Я. С., Потяк В. Ю., Яворський Р. С. (2012)
Кузишин О. В. - Нова методика випробувань хімічних модифікацій ріпакової оливи при мащенні твердих тіл на чотирикульовій машині тертя, Сіренко Г. О. (2012)
Морушко О. В. - Термодинаміка та кінетика процесів інтеркаляційного струмоутворення в термічно та лазерно модифікованому нанодисперсному ТіО2, Сегін М. Я, Яблонь Л. С., Будзуляк І. М., Кисляк О. Р. (2012)
Базюк Л. В. - Теплофізичні властивости металів та стопів: 4. Залежність лінійного коефіцієнта теплового розширення від температури та радіусу атомів, Сіренко Г. О. (2012)
Орловська С. Г. - Закономірності впливу внутрішнього реагування та масової концентрації на високотемпературний тепломасообмін в газозависах вуглецевих частинок (2012)
Пам’яті академіка АН ВШ України Сукача Георгія Олексійовича (2012)
Титул, зміст (2013)
Пуцентейло П. Р. - Підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва: напрями, пріоритети, стратегія (2013)
Димченко Н. С. - Модель сучасного менеджера-професіонала (2013)
Дудич Г. М. - Економічний механізм державного регулювання земельних відносин (2013)
Тіміргалєєва Р. Р. - Здравниці як важливий суб’єкт регіонального ринку санаторно-курортної галузі: сучасний стан, Ланковська О. К. (2013)
Николюк О. М. - Інституціональна парадигма організації дослідження діяльності підприємств (2013)
Скорук О. П. - Проблеми ефективного розвитку фермерських господарств України в умовах формування ринку землі, Зубар І. В. (2013)
Тимофіїв С. В. - Уточнення суті категорії "трансакційні витрати" в сучасній економічній науці (2013)
Дегтярь Н. В. - Управління екосистемними послугами водно-болотних угідь: механізми формування та напрямки реалізації (2013)
Машкова Т. В. - Удосконалення обліку якості земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Ничик А. В. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості на прикладі хлібопекарської галузі, Бокій О. В. (2013)
Пилипенко К. А. - Продовольча безпека країни – її соціально-економічні напрямки (2013)
Другак В. М. - Сутність економіки сільськогосподарського землекористування в умовах нових земельних відносин (2013)
Гільперт Н. М. - Аналіз ефективності інвестиційного проекту зі створення насаджень на староорних землях Центрального Полісся України (2013)
Калашнікова Т. В. - Експертна оцінка діючих програм та механізмів державної підтримки сільськогосподарських підприємств (2013)
Македонська Ю. О. - Методичні питання сутності та визначення ресурсного і виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2013)
Болдирєва Л. М. - Економічна інтеграція агропродовольчого сектора економіки: стан і перспективи розвитку (2013)
Макарова О. І. - Передумови оцінки управління використанням земельних ресурсів (2013)
Вербіцька І. І. - Упрaвління ризиком підприємства як економічна категорія (2013)
Гунченко О. В. - Формування раціональних розмірів землекористування в різних сільськогосподарських підприємств при різних зонах України (2013)
Макарюк Н. В. - Аналіз особливостей управління підприємствами в сучасних умовах (2013)
Лишенко М. О. - Шляхи підвищення ефективності виробництва готової продукції на прикладі агрофірми "Рост", Тверезовська М. О. (2013)
Сумець О. М. - Інформаційна система управління потоками відходів як засіб забезпечення безпеки й ефективності логістичної діяльності підприємств олійно-жирової галузі (2013)
Шелудько Р. М. - Маркетинг сільськогосподарського виробництва: сучасні аспекти, Шелудько Л. В., Литвинова О. М. (2013)
Разорьонова М.І. - Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України та їх конкурентоспроможність на прикладі Луганської області, Самофалова А.О., Решетова Г.І. (2013)
Стоянець Н. В. - Митна політика в контексті евроінтеграційного вибору України (2013)
Тимофіїв Т. Ю. - Оцінка світового досвіду ефективного молоковиробництва (2013)
Сулима Н. В. - Прогнозування сценаріїв розвитку ринку молока та молочної продукції в Україні враховуючи польський досвід (2013)
Ксьонжик І. В. - Впровадження нових форм соціальної діяльності суб’єктами аграрного господарювання: проблеми і перспективи (2013)
Громов О. А. - Рівень державної підтримки інноваційного розвитку сільського господарства Херсонської області (2013)
Єфанов В. А. - Перспективи інноваційного розвитку в агропромисловому виробництві, Науменко І. В. (2013)
Супрун О. О. - Розвиток інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Калашніков А. О. - Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм господарювання (2013)
Пилипенко Н. М. - Вдосконалення оцінки інвестиційної привабливості підприємств, Шаповал Г. І. (2013)
Охріменко І. В. - Методологічні основи внутрішньогосподарського контролю в аграрних підприємствах (2013)
Остапенко Т. М. - Контролінг витрат: організаційний аспект (2013)
Остапенко О. М. - Моделі страхування ризиків аграрного виробництва в зарубіжних країнах (2013)
Васюренко Л. В. - Вплив спеціалізації сільськогосподарських підприємств на ефективність використання основного капіталу (2013)
Собченко А. М. - Методологічні аспекти обліку формування пайового капіталу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2013)
Терновський В. О. - Методи аналізу операцій з давальницькою сировиною (2013)
Худякова Г. О. - Аналіз та оптимізація структури оборотних активів аграрних підприємств (2013)
Жмайлова О. Г. - Аналіз абсолютних показників прибутку банку як фактор його стабільної діяльності, Стрілець В. В. (2013)
Скрипник С. В. - Удосконалення методичного забезпечення облікового процесу фермерських господарств (2013)
Дребот О. І. - Моделі екологічних ризиків спричинених забрудненням ґрунтів стійкими органічними пестицидами, Моклячук О. М., Моклячук Т. О., Монарх В. В. (2013)
Кубатко О. В. - Інтегральне поєднання економічного та екологічного потенціалів в структурі національної економіки (2013)
Мареха І.С. - Еколого-економічні засади оцінки якості інвестицій у сфері сільськогосподарського землекористування (2013)
Ярова І. Є. - Оцінка мотивування впровадження системи екологічного менеджменту лісогосподарськими підприємствами, Дейнека А. М., Бутенко В. М., Чегринець В. П. (2013)
Байдала В. В. - Біосоціальна економіка в системі пріоритетів сталого розвитку, Бутенко В. М. (2013)
Ткачук В. А. - Інституціональне середовище сталого розвитку сільських територій (2013)
Шепель І.В. - Розвиток ринку праці та зайнятості населення України (2013)
Poghosyan M. B. - The Classification Peculiarities Of The Temporary Buildings And Constructions On Accounting Purpose (2013)
Соловьёва Т. Н. - Повышение роли рентных доходов в современной экономике как объективная закономерность ее развития, Сафронов В. В. (2013)
Семыкин В. А. - Проблемы формирования российского земельного рынка в условиях открытой экономики, Соловьёва Т. Н., Сафронов В. В. (2013)
Неуймин Д. С. - Конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий, Романов М. В. (2013)
Пантурова О. И. - Оценка функционирующей оплаты труда в сельском хозяйстве Курской области (2013)
Фомин О. С. - Оценка возможностей расширенного воспроизводства социально-трудовых отношений в сельском хозяйстве Курской области, Пронская О. Н. (2013)
Коваленко Г. П. - Локальний аналіз однієї моделі економіки з врахуванням запізнення, Баталова А. Б. (2013)
Петрушенко Ю. М. - Фінансова політика забезпечення розвитку сільських територій: модель участі місцевих громад (2013)
Ємцев В. - Підприємства АПК України в умовах нецінової конкуренції світового ринку (2015)
Муштрук М. - Проектування механічних реакторів для виробництва дизельного палива, Сухенко В., Сухенко Ю. (2015)
Баль-Прилипко Л. - Технологічні аспекти застосування солі у сучасній м’ясній промисловості, Старкова Е., Грот І., Соломчук М. (2015)
Гринченко О. - Удосконалення технології начинок для борошняних кондитерських та кулінарних виробів, Неклеса О., Міронов О. (2015)
Тимчук А. - Сучасний підхід до розроблення технології сиркових виробів,  Онопрійчук О., Грек О.,  Пухляк А., Пасічний В. (2015)
Баль-Прилипко Л. - Ферментація і збагачення мікрофлорою м’якого сирного продукту, Савченко О. (2015)
Агунова Л. - Біологічна ефективність жирів печінкових паштетів функціонального призначення (2015)
Овчарук О. - Квасоля – цінне джерело рослинного білка, зумовлене сортовими особливостями, Іванюк С. (2015)
Сизоненко О. - Ефективна технологія сиропу із цукрових буряків, Крапивницька І., Карпович І., Кушнір О. (2015)
Проблеми євроінтеграції: про що не пишуть в урядових звітах (2015)
Неозвученная угроза упаковок (2015)
ЕС отчитался о результатах проверки украинских молочников (2015)
Анатичук Лук’ян Іванович, академік НАН України – до 75-ти річчя від дня народження (2012)
Панчук Олег Ельпідефорович, професор – до 80-ти річчя від дня народження (2012)
Фреїк Д. М. - Досягнення і проблеми термоелектрики. II., Никируй Л. І., Галущак М. О., Матеїк Г. Д. (2012)
Бойчук В. І. - Вплив форми квантової точки на коефіцієнт поглинання світла, зумовлений міжрівневими переходами, Білинський І. В., Сокольник. О. А. (2012)
Рувінський Б. М. - Внутрішньозонна динамічна провідність допованого графену поза лінійним відгуком, Рувінський М. А. (2012)
Дзумедзей Р.О. - Термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe1-xSеx, Никируй Л. І., Возняк О. М., Гевак Т. П. (2012)
Дружинін А. О. - Вплив протонного опромінення на властивості легованих НК Si1-xGex р-типу, Островський І. П., Ховерко Ю. М., Литовченко П. Г., Павловська Н. Т., Павловський Ю. В., Корецький Р. М. (2012)
Зачек І. Р. - Поздовжня релаксація квазіодновимірних сегнетоелектриків типу CsH2PO4, Левицький Р. Р., Вдович А. С. (2012)
Мандзюк В. І. - Структура пористих вуглецевих матеріалів згідно методів рентгенівської дифрактометрії та малокутового рентгенівського розсіяння, Кулик Ю. О., Нагірна Н. І., Яремій І. П. (2012)
Біланич В. С. - Процеси релаксації в срібловмісних суперіонних композитах у системі Ag3AsS3-As2S3, Бучук Р. Ю., Скубенич К. В., Макауз І. І., Студеняк І. П. (2012)
Морушко О. В. - Термогравіметричні дослідження композитів ТіS2, Будзуляк І. М., Рачій Б. І., Яблонь Л. С., Хемій О. М. (2012)
Коман Б. П. - Особливості спектрів термостимульованої деполяризації рентгеноопромінених структур Si-SiO2 (2012)
Бушкова В. С. - Визначення початкової магнітної проникності композитів системи (1-x) MgFe2O4 – x BaTiO3 (2012)
Куровець В. В. - Механізм аморфізаціі монокристалічних плівок залізо-ітрієвого ґранату іонами гелію, Федорів В. Д. (2012)
Салій Я. П. - Особливості орієнтаційної симетрії парофазних конденсатів CdTe на сколах слюди-мусковіт, Фреїк Д. М., Биліна І. С., Соколов О. Л., Потяк В. Ю. (2012)
Бордун О. М. - Дисперсія показника заломлення тонких плівок Y2O3, отриманих різними способами, Довга Є. В., Бордун І. О. (2012)
Ганич Р. П. - Фізичні властивості плівок Fe-Ni-P, отриманих імпульсним струмом, Артемчук В. В. (2012)
Пилипів В. М. - Зміни магнітної мікроструктури приповерхневих шарів плівок залізо-ітрієвого гранату, ініційовані імплантацією іонів Si+, Гарпуль О. З., Остафійчук Б. К., Коцюбинський В. О., Błachowski Artur, Ruebenbauer Krzysztof, Żukrowski Jan (2012)
Курбацький В. П. - Оптичне поглинення в металевих нанокомпозитах, Коротун А. В., Жавжаров Є. Л., Погосов В. В. (2012)
Гуцул О. В. - Особливості спектральних характеристик системи метал-плівка-метал для плівок С17Н35СООNa+С11Н23СООNa в діапазоні звукових частот, Слободян В. З., Шаплавский М. В. (2012)
Гуменюк Л. М. - Інтеркаляційні механізми струмоутворення в нанодисперсному ТіО2 легованому цирконієм, Григорчак І. І., Будзуляк І. М., Ільницький Р. В. (2012)
Шийчук А. О. - Теоретичні розрахунки переходів f-d йонів Tb3+ в системі Sr3Y2(BO3)4:Tb3+ методами ab initio та DFT (2012)
Горбачук М. П. - Високотемпературні термодинамічні характеристики германідів RGe2-x рідкісноземельних металів (2012)
Коренкова Г. В. - Електронна будова ванадату CeVO4 , Тадеуш О. Х. (2012)
Бойчук В. М. - Кристалохімічні моделі дефектної підсистеми у легованих ферумом кристалах цинк селеніду ZnSe:Fe, Вадюк М. П., Гургула Г. Я., Фреїк Н.Д. (2012)
Миронюк І. Ф. - Будова та морфологія частинок Al2O3, одержаних за різних умов газофазного синтезу, Гуменяк В. В., Мандзюк В. І., Безрука Н. А. (2012)
Дуда О. М. - Взаємодія декарбонізованого доломіту з розчинами магній хлориду, Костів І. Ю. (2012)
Томашик З. Ф. - Вплив механічної та хімічної обробок поверхні на спектри низькотемпературної фотолюмінесценції кристалів ZnSe, Стратійчук І. Б., Будзуляк С. І., Кравцова А. С., Томашик В. М., Галкін С. М., Сосницька О. О., Калитчук С. М., Корбутяк Д. В., Демчина Л. А. (2012)
Орловська С. Г. - Кінетика зростання оксидних структур на поверхні тугоплавких металів при нагріванні в повітрі, Шкоропадо М. С., Карімова Ф. Ф. (2012)
Свелеба С. А. - Фазові переходи в тонкошарових мікрокристалах, Карпа І. В., Катеринчук І. М., Куньо І. М., Фіцич О. І. (2012)
Фреїк Д. М. - Фотоелектричні перетворювачі сонячного випромінювання на основі кадмій телуриду II. Основні досягнення і сучасний стан (Огляд), Чобанюк В. М., Криницький О. С., Горічок І. В. (2012)
Козак Л. Ю. - Поліморфні перетворення і пластичність, Козак О. Л. (2012)
Федорів В. Д. - Формування структури залізо-ітрієвого гранату на основі вихідного матеріалу, отриманого золь-гель методом, Сташко Н. В., Яремій І. П., Мокляк В. В. (2012)
Петрина Д. Ю. - Оцінювання деградації трубної сталі 17Г1С методом внутрішнього тертя, Козак О. Л., Петрина Ю. Д. (2012)
Лисюк Ю. В. - Синтез і термоелектричні властивості легованих стибієм і бісмутом кристалів плюмбум телуриду, Прокопів В. В. (2012)
Лобурак В. Я. - Вплив структури поверхні тертя на зносостійкість матеріалу, Перкатюк І. Й. (2012)
Бучковська М. Д. - Вплив підшарів алюмінію на поріг протікання струму в тонких плівках марганцю, Бігун Р. І., Стасюк Стасюк, Пенюх Б. Р., Пастирський Я. А. (2012)
Зінченко В. Ф. - Вплив взаємодії у системі ZnSe-Ge на властивості композитів та одержаних з них тонкоплівкових покриттів, Чигринов В. Е , Мозкова О. В., Магунов І. Р , Тімухін Є. В., Садковська Л. В. (2012)
Заблудовський В. О. - Eлектрокристалізація мідних плівок у зовнішньому постійному магнітному полі, Борощук Д. І. (2012)
Ilchuk G. - The Vapour Thermal Synthesis of CdTe Films from Elementary Components, Kusnezh V., Petrus’ R., Stanko T. (2012)
Брус В. В. - Електричні властивості гетеропереходів ZnO/InSe та ZnO/GaSe, Ковалюк З. Д., Хом’як В. В., Камінський В. М. (2012)
Павлик Б. В. - Дослідження стабільності параметрів транзисторних термосенсорів під дією рентгенівського опромінення та магнітного поля, Леновенко А. М., Грипа А. С. (2012)
Новосядлий С. П. - Порівняльний аналіз сучасних кремнієвої і арсенідгалієвої субмікронних технологій формування структур швидкісних цифрових великих інтегральних схем, Кіндрат Т. П., Сорохтей Т. Р., Возняк Ю. В. (2012)
Фреїк Д. М. - Автоматизація вимірювань електричних параметрів напівпровідникових плівок, Дзундза Б. С., Ткачук А. І., Кушнір Т. (2012)
Ющук С. І. - Діагностика магнітної анізотропії епітаксійних плівок ферогранатів, Юр’єв С. О. (2012)
Галій П. В. - Растрова електронна та атомно-силова мікроскопії радіолізу поверхонь плівок CsI при високоінтенсивному електрон¬ному опроміненні, Ненчук Т. М., Поплавський О. П., Тузяк О. Я. (2012)
Пам’яті професора Василишина Богдана Васильовича (2012)
Інформація про Наукову раду НАН України з проблеми "Неорганічна хімія" (2012)
Кирюхін С. О. - Біоенергетична ефективність вирощування огірка за різних способів сівби у Лісостепу України (2010)
Позняк О. В. - Новий конкурентоспроможний сорт пастернаку Стимул (2010)
Жук О. Я. - Історичні аспекти селекції капусти білоголової (2010)
Гурін М. В. - Характеристика вихідного матеріалу томата в селекції для переробки за анатомічними ознаками плоду (2010)
Сич З. Д. - Диня на підщепах в умовах плівкових теплиць при сонячному обігріванні, Кубрак С. М. (2010)
Горкуценко О. В. - Продуктивність нових районованих і перспективних сортів картоплі у Правобережному Лісостепу України, Губар М. І., Губар Н. О. (2010)
Тринчук О. О. - Технічна характеристика нових гібридів томата для переробної промисловості, Панчоха А. П., Михайличенко В. А., Тринчук С. В., Щербатюк А. І. (2010)
Панчоха А. П. - Вплив температурного режиму зберігання на динаміку природних втрат гливи звичайної, Тринчук О. О., Михайличенко В. А., Тринчук С. В. (2010)
Горкуценко О. В. - Грибівництво – становлення та перспективи розвитку в Україні у світлі європейських тенденцій, Мельник Р. Г. (2010)
Куліков Ю. А. - Створення вихідного матеріалу томата для гетерозисної селекції в умовах плівкової теплиці, Данилюк Г. П., Кулікова Н. М. (2010)
Жук О. Я. - Новий пізньостиглий сорт капусти білоголової Василина, Жук В. Ю. (2010)
Недялкова І. А. - Фактори впливу на редукцію квітконосних стрілок у сортів часнику озимого стрілкуючого, Капустіна Л. І. (2010)
Шотик М. В. - Новий сорт томата Миролюбівський, Яременко С. С. (2010)
Шотик М. В. - Оцінка селекційного матеріалу помідора в умовах Київської області за ознакою стійкості до Alternaria so-lani (Ell. et Mart) Neerg (2010)
Войтенко Т. Л. - Режими термічної обробки субстрату при вирощуванні гливи звичайної у штучних умовах (2010)
Литвін Л. О. - Добір складових матеріалів субстрату для вирощування шїтаке та оптималні режими його теплової обробки (2010)
Кротюк І. В. - Створення вихідного матеріалу томата стійкого до стресових, абіотичних чинників (2010)
Перепелиця Н. М. - Капіталізація новостворених сортів та гібридів овочевих і баштанних рослин (2010)
Масло А. В. - Урожайність овочевих рослин при тривалому беззмінному вирощуванні та після короткотермінового переривання його ланкою сівозміни, Масло О. М. (2010)
Заверталюк В. Ф. - Ефективність різних способів захисту рослин кукурудзи цукрової проти бур’янів, Бойко Г. М. (2010)
Ящук А. І. - Якісні показники роботи просапного культиватора з експериментальними робочими органами, Ольховський М. Ф., Заполін В. М., Волошина І. М., Головко Г. О. (2010)
Гурін М. В. - Оцінка вихідного матеріалу томата за компонентами врожайності (2010)
Абросімова Г. Л. - Вплив складу субстрату на ростові процеси та продуктивність міцелію гливи звичайної, Абросімов О. В. (2010)
Гонченко-Рибчуновська О. О. - Схрещуваність при міжвидовій гібридизації у баклажана, Монтвід П. Ю. (2010)
Мартиненко В. І. - Обґрунтування застосування пестицидів для захисту картоплі від фітофторозу та колорадського жука (2010)
Лось Л. Г. - Вплив стимуляторів росту рослин на врожайність плодів та насіння дині (2010)
Черкаський О. М. - Створення гомозиготних ліній томата з використанням методів міжвидової гібридизації та гаметофітної селекції, Юрлакова О. М., Самовол О. П., Замицька Т. М. (2010)
Феденко Н. М. - Вихідний матеріал баштанних рослин для різних напрямків селекції (2010)
Колесник І. І. - Електрохімічна обробка насіння баштанних рослин (за результатами першого року польових досліджень), Палінчак О. В., Сидорка В. О., Коваленко В. Л., Денисенко О. Г., Малишев В. В., Кондратюк Т. Д. (2010)
Марютін О. Ф. - Поширеність і розвиток борошнистої роси огірка при краплинному зрошенні субстратів у блокових теплицях (2010)
Марченко А. Б. - Результати селекційної роботи з популяціями капусти ранньостиглої в умовах Правобережного Лісостепу України (2010)
Коваленко Є. М. - Новий високоврожайний сорт цибулі шалот Джиґіт універсального напряму використання (2010)
Горова Т. К. - Коефіцієнти мінливості хімічних речовин для селекції петрушки листкової і коренеплідної, Штепа Л. Ю., Черкасова В. К. (2010)
Хареба В. В. - Вплив різних видів мульчі на ріст і насіннєву продуктивність та забур’яненість посівів капусти білоголової пізньостиглої, Несин В. М., Касян О. І. (2010)
Палінчак О. В. - Використання реципрокних схрещувань у селекції дині, Томасон М. І., Заверталюк В. Ф. (2010)
Феденко Н. М. - Генетичний потенціал колекції кавуна столового за морфологічними ознаками (2010)
Колесник І. І. - Технологічна оцінка сортів гарбуза для виготовлення консервів, Дудник З. Г., Грищенко С. В. (2010)
Пузік Л. М. - Залежність хімічного складу плодів дині від особливостей сорту (2010)
Ковбасенко К. П. - Скринінг хімічних активаторів резистентності до хвороб овочевих культур, Ковбасенко В. М., Яровий Г. І., Ковбасенко Р. В. (2010)
Терьохіна Л. А. - Маркетингові дослідження моніторингу ринку інноваційної продукції овочівництва, Ручкін О. В., Шевченко М. Г., Расторуєва Л. А. (2010)
Чернишенко Т. В. - Методичні аспекти створення та характеристика нового сорту капусти червоноголової Палета (2010)
Шабетя О. М. - Збереження генофонду овочевих і баштанних рослин (2010)
Муравйов В. О. - Продуктивність насіннєвої картоплі в умовах Східного Лісостепу України залежно від способів зрошення та удобрення, Вітанов О. Д., Мельник О. В., Семибратська Т. В. (2010)
Сергієнко О. В. - Новий холодостійкий сорт кавуна Макс Плюс, Лобода О. М. (2010)
Бойко Г. М. - Урожайність насінників буряка столового залежно від різних доз і способів внесення мінеральних добрив в умовах Північного Степу, Заверталюк В. Ф. (2010)
Сидорка І. В. - Новий сорт кавуна столового Арсенал, Сидорка В. О. (2010)
Самовол А. П. - Межвидовая гибридизация как метод трансгрессивной селекции, Монтвид П. Ю., Черкасский А. М., Замыцкая Т. Н. (2010)
Палінчак О. В. - Перспективи гетерозисної селекції баштанних рослин у Північному Степу України, Колесник І. І., Сидорка І. В., Сидорка В. О. (2010)
Калашник В. Ф. - Урожайність перцю солодкого залежно від способів зрошення (2010)
Самовол О. П. - Гібридизація між інконгруентними видами томата як початковий етап інтрогресивної селекції, Монтвід П. Ю., Мирошніченко В. П., Черкаський О. М., Замицька Т. М. (2010)
Горова Т. К. - Селекційно-екологічна цінність сортів моркви, Безносюк К. П., Ракшеєва Л. І., Карабанчук Н. Ф. (2010)
Болотских А. С. - Освоение операционной технологии и биоэнергетической оценки производства овощей в Украине, Гончаров А. Н. (2010)
Яковченко А. В. - Зменшення генеративного навантаження насіннєвих рослин баклажана (2010)
Бєлашова Л. П. - Збереженість коренеплодів буряка столового залежно від зрошення та внесення мінеральних добрив, Гордієнко І. М., Щербина С. О., Кирюхін С. О. (2010)
Щербатюк А. І. - Якісна та технологічна оцінка нових гібридів F1 томата, Гурін М. В. (2010)
Явдик І. М. - Реакція рослин петрушки на дію регуляторів росту у Лісостепу України, Горова Т. К., Черкасова В. К. (2010)
Віценя Т. І. - Біотехнологічні аспекти середньотривалого зберігання колекцій часнику (2010)
Вітанов О. Д. - Енергетична ефективність інтенсивної і біологічної технології вирощування овочевих рослин, Лось Л. Г., Сидорка В. О. (2010)
Гордієнко І. М. - Роль стандартизації в підвищенні якості редиски свіжої, Гоначаренко В. Ю., Даценко С. М. (2010)
Овчарук В. І. - Вплив строку сівби, сорту, гібрида та схеми розміщення рослин на урожайність плодів кабачка в умовах південної частини Західного Лісостепу України, Гойсюк Л. В. (2010)
Лисак З. В. - Новий високопродуктивний сорт томата Голтянський для універсального використання, Лисак С. А. (2010)
Ільїнова Є. М. - Ефективність застосування мульчуючого матеріалу на насінниках цибулі ріпчастої (2010)
Томах Є. О. - Дія різних способів зрошення та внесення добрив на споживання елементів живлення рослинами буряка столового, Куц О. В. (2010)
Горова Т. К. - Вплив регуляторів росту на формування насіннєвих рос-лин Lactuca sativa L. , Молчанов Е. В. (2010)
Правила для авторів, оголошення (2010)
Титул, зміст (2013)
Карпенко К. К. - Перспективний ландшафтний заказник "Гульбище" в долині Сули на Сумщині, Скляр Ю. Л. (2013)
Мельник Т. І. - Вплив мінеральних добрив на розвиток айстри китайської, Сурган О. В., Мельник А. В. (2013)
Скляр В. Г. - Особливості природного поновлення провідних ценозоутворюючих видів в урочищі "Ретицька дача", Дегтярьов В. М. (2013)
Алейникова Н. В. - Совершенствование системы защитных мероприятий против антракноза винограда (Gloeosporium ampelophagum Sacc.) на промышленных виноградниках юга Украины, Иванисова Е. Д. (2013)
Нагорний В. І. - Вплив строків сівби на чисельність шкідників та урожайність зерна сої в умоваx Північно-східного Лісостепу України, Деменко В. М., Аніщенко В. М. (2013)
Рожкова Т. О. - Насіннєва інфекція пшениці озимої у Поліссі України, Татаринова В. І., Дмитрівська А. О., Полєєв В. В. (2013)
Кабанець В. В. - Ентомофауна конопляного агробіоценозу (2013)
Татаринова В. І. - Моніторинг фітопатогенного комплексу зернових культур Північно-східного Лісостепу України, Власенко В. А., Рожкова Т. О., Говорун О. Л., Хілько Н. В. (2013)
Дмитрівська А. О. - Розвиток борошнистої роси та плодової гнилі залежно від сортових особливостей яблуні, Рожкова Т. О., Татарінова В. І., Батіг І. (2013)
Ємець О. М. - Місце фітонематології в системі захисту рослин, Деменко В. М., Сарбаш В. М. (2013)
Гурманчук О. В. - Вплив інсектицидів на чисельність картопляної нематоди в грунті (2013)
Мислива Т. М. - Свинець і кадмій у грунтах агроландшафтів Житомирського Полісся (2013)
Нагорний В. І. - Вплив розміщення сої в короткоротаційних сівозмінах на її врожайність в умовах Північно-східного Лісостепу України (2013)
Гаврилюк В. А. - Небезпека дефляційних процесів радіаційно забруднених територій Волинського Полісся, Бортнік А. М., Коляда В. П., Тімченко Д. О. (2013)
Лопушняк В. І. - Динаміка вмісту рухомих форм заліза у темно-сірому опідзоленому ґрунті під впливом різних систем удобрення культур зерно-просапної сівозміни (2013)
Лопушняк В. І. - Вплив систем удобрення топінамбура на показники катіоннного обміну сірого лісового ґрунту Західного Лісостепу України, Слобода П. М. (2013)
Повх О. В. - Стан мікробіоценозу дерново-підзолистого супіщаного грунту під впливом органічних добрив та мікробіологічних препаратів, Мерленко І. М. (2013)
Гамаюнова В. В. - Екологізація землеробства – шлях до відтворення родючості грунтів, Федорович Г. Т. (2013)
Гамаюнова В. В. - Вплив мінеральних добрив на поживний режим темно-каштанового ґрунту та врожайність нуту, Томницький А. В. (2013)
Яковишина Т. Ф. - Удосконалення технології фітоекстракції важких металів з ґрунту (2013)
Власюк О. А. - Особливості практичної підготовки фахівців агрономічних напрямів, Хоменко Т. М., Іщенко Т. Д. (2013)
Харченко О. В. - Порівняльна оцінка балансу гумусу та основних елементів живлення графоаналітичним методом, Прасол В. І., Петренко Ю. М. (2013)
Міщенко Ю. Г. - Післяжнивні сидерати та структурно-агрегатний склад грунту (2013)
Сенченко Н. К. - Моніторинг агрохімічних показників родючості грунтів Середино-Будського району Сумської області, Мартиненко В. В., Пономаренко О. О. (2013)
Казюта О. М. - Активність іонів Са2+ та Na+ у ґрунтах заплав річок басейну р. Сіверський Донець (2013)
Карбівська У. М. - Вплив меліорацій на зміну хімічного складу природних вод Західного Лісостепу Івано-Франківської області, Мельник І. Д. (2013)
Потопляк О. І. - Формування врожаю сортів ячменю ярого залежно від удобрення в умовах Західного Лісостепу (2013)
Собко М. Г. - Урожайність сидерального еспарцету в залежності від способу основного обробітку грунту в умовах Північно-східного Лісостепу України (2013)
Оничко В. І. - Ефективність застосування комплексних водорозчинних добрив на посівах пшениці озимої, Бердін С. І., Коваленко О. А. (2013)
Захарченко Е. А. - Вплив різних способів основного обробітку на структурно-агрегатний склад ґрунту при вирощуванні озимої пшениці, Масик І. М., Давиденко Г. А. (2013)
Ушкаренко В. О. - Енергетична оцінка технології вирощування розторопші плямистої на зрошуваних землях півдня України, Філіпова І. М. (2013)
Рожков А. О. - Польова схожість і виживаність рослин тритикале ярого за різних варіантів ценотичної напруги, Пузік В. К. (2013)
Цицюра Я. Г. - Динаміка росту сортів редьки олійної за різних норм висіву, способу сівби і удобрення, Цицюра Т. В. (2013)
Костюк О. О. - Вплив погодніх умов та інокуляції насіння на формування симбіотичного апарату рослин боба овочевого в умовах Правобережного Лісостепу України (2013)
Дідора В. Г. - Продуктивність льону олійного залежно від елементів технології вирощування в Поліссі України, Шеремет Ю. В. (2013)
Дідора В. Г. - Формування фотосинтетичного апарату сої залежно від норм та строків посіву в умовах Полісся України, Баранов А. І., Ступніцька О. С. (2013)
Чернецький В. М. - Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного, Паламарчук І. І. (2013)
Матенчук Л. Ю. - Формування якості врожаю кабачка залежно від особливостей сорту та погодних умов при вирощуванні в Правобережному Лісостепу України (2013)
Воробьёва И. Г. - Фенольные соединения луба кенафа и конопли, Большанина С. Б. (2013)
Варавкин В. А. - Влияние температурного стресса и регуляторов роста на оводнённость и корнеобеспечённость проростков озимой пшеницы (2013)
Лаврик І. М. - Вплив бактеріального препарату та мікродобрив на формування продуктивності та урожай люпину вузьколистого (2013)
Калайда К. В. - Формування біологічної цінності плодів актинідії залежно від погодних умов періоду вирощування (2013)
Заморський В. В. - Структура та баланс фітомаси дерев яблуні в інтенсивних фітоценозах (2013)
Радченко М. В. - Продуктивність гречки залежно від норм висіву та систем удобрення в умовах Північно-східного Лісостепу України, Дутченко З. Я., Глущенко Л. Т. (2013)
Токмань В. С. - Вплив фізіологічно активних речовин на процес біосинтезу пігментів у листках картоплі (2013)
Карпук Л. М. - Фотосинтетична продуктивність цукрових буряків різних біологічних форм (2013)
Сухомуд О. Г. - Якість зерна сортів пшениці озимої різного еколого-географічного походження, Любич В. В., Возіян В. В. (2013)
Оничко Т. О. - Ефективність технологій вирощування пшениці озимої в умовах Північно-східного Лісостепу України, Троценко В. І. (2013)
Бердін С. І. - Вплив біологічних особливостей сорту на ефективність інокуляції насіння гороху, Оничко В. І., Мурач О. М. (2013)
Штукін М. О. - Екологічне вивчення гібридів кукурудзи в умовах Північно-східного Лісостепу України, Оничко В. І. (2013)
Давиденко Г. А. - Порівняльна продуктивність сортів озимої пшениці в умовах Чернігівської області (2013)
Подгаєцький А. А. - Стан і перспективи виробництва олійних культур у світі та Україні (2013)
Подуст Ю. І. - Особливості проростання насіння різних сортів пшениці озимої при дефіциті вологи у ґрунті (2013)
Міщенко С. В. - Залежність прояву ознак статі у самозапилених ліній конопель від статевої структури вихідних форм (2013)
Дубовик О. О. - Особливості наливу зерна у різних за біотипами сортів ячменю ярого, Собко М. Г., Дубовик В. І. (2013)
Звягін А. Ф. - Результати селекції на підвищення адаптивності універсальних сортів пшениці м'якої озимої в умовах східної частини Лісостепу України (2013)
Кандиба Н. М. - Формування і створення нових сортових ресурсів льону в умовах північного сходу України, Кривошеєва Л. М., Ромащенко Л. М. (2013)
Тимощук Т. М. - Сорт як фактор формування стійких агроценозів жита озимого, Чайка О. В., Ничипорук В. В., Орищук О. С., Ничипорук О. О. (2013)
Кабанець В. М. - Селекція гречки: підсумки і перспективи, Бондаренко М. П., Страхоліс І. М. (2013)
Подгаєцький А. А. - Можливість виділення висококрохмалистих форм серед потомства від схрещування міжвидових гібридів картоплі, Горбась С. М. (2013)
Подгаєцький А. А. - Квітування і ягодоутворення від самозапилення міжвидових гібридів картоплі, Остапенко А. В., Гордієнко В. В. (2013)
Кожушко Н. С. - Інтенсивність формування продуктивності сортів картоплі сумської селекції, Сахошко М. М., Савченко П. В. (2013)
Каленська С. М. - Пластичність та стабільність сучасних сортів і гібридів ріпаку ярого в Лівобережному Лісостепу України, Мельник А. В., Полежай О. Г. (2013)
Троценко В. І. - Використання контрастних посівів при міжсортових схрещуваннях соняшнику, Кириченко В. В. (2013)
Шевчук О. В. - Вплив біологізації удобрення на динаміку вмісту поживних елементів живлення в темно-сірому опідзоленому ґрунті і коренеплодах буряків цукрових (2013)
Фільов В. В. - Екологічні мікрозони плодівництва на Сумщині (2013)
Бушма А. В. - Многотактное формирование дискретно-аналоговых форм представления сообщений на светодиодной шкале, Ярцев В. П. (2014)
Гордиенко С. Б. - Актуальные вопросы построения и сертификации системы управления информационной безопасностью компании, Алейников В. В., Литвинов А. В., Рзаєв О. В. (2014)
Богданович В. Ю. - Конкурентна розвідка та промислове шпигунство, Бадрак В. В. (2014)
Розоринов Г. Н. - Новые элементы защищенных волоконно-оптических линий связи, Аймен Фендри Мохаммед. (2014)
Курченко О. А. - Підвищення ефективності системи управління захистом персональних даних клієнтів банку, Головатенко А. В., Карасевич Л. Ю. (2014)
Дружинін В. А. - Причини виникнення та методи фільтрації спекл-шуму на радіолокаційних зображеннях, Наконечний В. С., Комаров В. О. (2014)
Яремчук Ю. Є. - Формування та перевіряння цифрового підпису на основі рекурентних послідовностей (2014)
Копейка О. В. - Архитектура системы безопасности ИТ-инфраструктуры в дата-центрах (2014)
Жилин А. В. - RSA-Примитивы и их применение в алгоритмах RSA со схемами рандомизации и кодирования при реализации криптографической защиты информации, Зинченко Я. В., Корнейко А. В. (2014)
Бурячок В. Л. - Класифікація технологій для здійснення інформаційно-психологічного впливу на процес раціональної діяльності людини, Шиян А. А. (2014)
Ларченко Д. А. - Увеличение длины псевдослучайных битовых последовательностей комбинаторными приемами, Савченко Ю. Г. (2014)
Орєхов А. М. - Концепція забезпечення безпеки інформаційного простору, Хорошко В. О. (2014)
Толюпа С. В. - Комплексні системи захисту інформації спеціальних обєктів та методика їх оцінки, Самохвалов Ю. Я., Цьопа Н. В. (2014)
Титул, зміст (2012)
Бондарєва Л. М. - Репродуктивне зусилля основних господарських груп лучних рослин на заплавних луках північного сходу України в умовах пасквального та фенісиціального навантаження, Кирильчук К. С., Коровякова Т. О. (2012)
Скляр Ю. Л. - Характеристика території проектованого заказника "Блюдо", Бєлан С. С., Литвиненко Ю. І. (2012)
Жемчужин В. Ю. - Туя та її декоративні форми у садово-паркових насадженнях студентського містечка Сумського НАУ, Мельник Т. І., Чигринець В. П. (2012)
Деменко В. М. - Обґрунтування чисельності основних шкідників зернових культур в умовах північно-східного Лісостепу України, Власенко В. А., Ємець О. М., Сарбаш В. М., Говорун О. Л., Хілько Н. В. (2012)
Оничко В. І. - Моніторинг видового складу шкідників і хвороб на посівах ярих зернових культур в умовах північно-східного Лісостепу України, Коваленко О. А. (2012)
Дереча О. А. - Біологічна стійкість різних сортів смородини чорної проти американської борошнистої роси в агроценозах центрального Полісся України, Бакалова А. В. (2012)
Татаринова В. І. - Удосконалення системи захисту картоплі від фітофторозу та альтернаріозу в умовах CТОВ "Агроресурс – 2006" Чернігівської області, Рожкова Т. О., Дмитрівська А. О., Ковеза Н. В. (2012)
Странішевська О. П. - Хімічний захист винограду від мілдью на півдні України, Гутенко Я. І. (2012)
Сарбаш В. М. - Захист рослин соняшнику від основних шкідників в умовах ПП "Печинське" Тростянецького району Сумської області, Мірошниченко Ю. В. (2012)
Фурманець М. Г. - Дія систем удобрення та попередників на врожай і якість пшениці озимої (2012)
Міщенко Ю. Г. - Вплив післяжнивного сидерату та обробітку на водотривкість структури ґрунту (2012)
Давиденко Г. А. - Вплив попередника і добрив на агрохімічні показники ґрунту і продуктивність озимої пшениці (2012)
Куц О. В. - Ефективність позакореневих підживлень комплексними добривами при вирощуванні цибулі ріпчастої, Парамонова Т. В., Гордієнко І. М., Ільїнова Є. М. (2012)
Мартиненко В. М. - Особливості динаміки гумусу в ґрунтах Сумщини, Сахно В. П., Сіряк М. М., Міцай С. Г., Пономаренко О. О. (2012)
Лопушняк В. І. - Енергоємність гумусу темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення в західному Лісостепу України (2012)
Лопушняк В. І. - Пролонгована дія добрив нового покоління на врожай сільськогосподарських культур, Засєкін Н. П. (2012)
Гаврилюк В. А. - Ферментовані органічні добрива як фактор підвищення продуктивності овочевих культур, Абрамович О. В. (2012)
Танчик С. П. - Вплив строків сівби сої на ефективність симбіотичної азотфіксації та вміст легкогідролізованого азоту в чорноземах опідзолених західного Лісостепу, Косар В. І., Масюк В. В. (2012)
Лихацький В. І. - Насіннєва продуктивність рослин капусти цвітної за застосування водоутримуючих гранул Аквод в умовах Лісостепу України, Чередниченко В. М. (2012)
Дутченко З. Я. - Продуктивність сортів озимої пшениці залежно від попередників та строків сівби, Глущенко Л. Т., Радченко М. В. (2012)
Воробьёва И. Г. - Обоснование параметров технологического режима получения волокна кенафа и конопли способом варки в растворе гидрофосфата аммония, Большанина С. Б. (2012)
Василишина О. В. - Динаміка біологічно активних речовин в плодах вишні під час зберігання за їх обробки речовинами антимікробної дії (2012)
Карбівська У. М. - Продуктивність бобово-злакових травосумішок на осушеному темно-сірому опідзоленому ґрунті, Турак О. Ю. (2012)
Дмитрик П. М. - Баланс рослин фенхеля звичайного та теоретичне обґрунтування норми висіву насіння, Масюк В. В. (2012)
Лукащук Л. Я. - Вплив зміни клімату на продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби (2012)
Троценко В. І. - Вплив бактеріальних препаратів на схожість насіння вівса, Ільченко В. О. (2012)
Троценко В. І. - Ефективність використання мінеральних добрив на посівах сої в умовах північно-східної частини Лісостепу України, Глупак З. І. (2012)
Жатова Г. О. - Урожайність люпину білого та вузьколистого залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах північно-східного Лісостепу України, Лаврик І. М. (2012)
Кубраков О. О. - Оптимізація основних елементів технології вирощування кмину звичайного в умовах Лівобережного Лісостепу України (2012)
Мельник А. В. - Агробіологічні особливості вирощування соняшнику сорту Фаренгейт в умовах північного Лівобережного Лісостепу України (2012)
Бутенко А. О. - Вплив різних способів догляду за рослинами люцерни посівної на насіннєву продуктивність, Собко М. Г., Подгаєцький А. А. (2012)
Варавкин В. А. - Проницаемость клеточних мембран корнеплодов столовой свёклы Beta vulgaris L. при действии синтетических аналогов цитокининов (2012)
Данильченко О. М. - Вплив інокуляції насіння та фонів мінерального живлення на формування симбіотичного апарату чини та сочевиці (2012)
Троценко В. І. - Вплив строків сівби та добрив на врожайність сортів пшениці озимої в умовах північно-східного Лісостепу України, Оничко Т. О. (2012)
Коваленко В. П. - Удосконалення технології вирощування люцерни посівної та багаторічних бобово-злакових травосумішок (2012)
Жатов О. Г. - Джерела та способи створення вихідного матеріалу соняшнику, Жатова Г. О. (2012)
Подгаєцький А. А. - Перспективність потомства міжвидових гібридів картоплі за вмістом крохмалю, Горбась С. М. (2012)
Кожушко Н. С. - Селекція сортів картоплі на якість, Гончаров М. Д. (2012)
Кожушко Н. С. - Формування сортових ресурсів картоплі для північного Лісостепу України, Сахошко М. М., Дігтярьов В. М. (2012)
Власенко В. А. - Характер прояву збирального індексу в міжсортових гібридів пшениці м'якої ярої, Лозінська Т. П. (2012)
Троценко В. І. - Перспективи використання селекційного матеріалу соняшнику залежно від структури кореневої системи (2012)
Панов С. М. - Можливості скорочення селекційного процесу картоплі (2012)
Гудзенко В. М. - Стабільність та пластичність колекційних зразків ячменю ярого за кількістю зерен з головного колоса, Василенко Н. В. (2012)
Волощук C. І. - Створення вихідного селекційного матеріалу тритикале на основі біотехнологій in vitro (2012)
Дубовик В. І. - Продуктивність колекційних сортів картоплі в умовах північно-східного Лісостепу України (2012)
Черлінка Т. П. - Екологічний стан агробіорізноманіття Тернопільської області, Чайка В. М. (2012)
Бойчук В. І. - Коефіцієнт поглинання світла двошаровою квантовою точкою, яка має форму витягнутого сфероїда, Гольський В. Б., Лешко Р. Я., Шаклеіна І. О. (2012)
Рувінський Б. М. - Вплив класичних розмірних ефектів на міжзонну динамічну провідність прямолінійної смужки графену, Рувінський М. А. (2012)
Степанчиков Д. М. - Екситонні спектри та зонна структура твердих напівпровідникових розчинів в системі Zn3Р2 - Cd3P2, Чуйко Г. П. (2012)
Генцарь П. О. - Оптичні дослідження високоомних монокристалів CdTe та твердих розчинів Cd1-xZnxTe, Власенко О. І., Левицький С. М., Гнатюк В. А., Заяць М. С., Стрільчук О. М., Насєка Ю. М. (2012)
Чорній З. П. - Центри забарвлення в кристалах CаF2-Nа і CаF2-Lі І. Результати експериментальних досліджень, Пірко І. Б., Салапак В. М., Дячук М. В. (2012)
Остафійчук Б. К. - Аналіз дефектної структури іонно-імплантованих шарів монокристалічних матеріалів, Яремій І. П., Яремій С. І., Томин У. О., Уманців М. М. (2012)
Никируй Ю. С. - Вплив лазерного опромінення на структуру та властивості аморфного сплаву Fe73.5Nb3Cu1Si15.5B7, Мудрий С. І., Борисюк А. К. (2012)
Кулиев А. З. - Поверхностные фазы на (0001) Bi2Te3, Фреик Д. М., Алескеров Ф. К., Ахмедли Г. Т., Насибова С. А., Магеррамов Э. М. (2012)
Заблудовський В. О. - Вплив лазерного випромінювання на кінетику процесу електрокристалізації плівок нікелю і цинку, Дудкіна В. В. (2012)
Бордун О. М. - Катодолюмінесценція тонких плівок на основі ZnGa2O4, Кухарський І. Й., Бігдай В. Г. (2012)
Пазуха І. М. - Особливості магніторезистивних властивостей гранульованих плівкових сплавів на основі Ag ТА Со, Шабельник Ю. М., Проценко І. Ю. (2012)
Бучковська М. Д. - Вплив підшарів сурми на поріг протікання струму в тонких плівках міді (2012)
Пилипів В. М. - Порівняльний аналіз перебігу розупорядкування кристалічної та магнітної мікроструктур приповерхневих шарів плівок ЗІҐ при імплантації іонами фтору та кремнію, Коцюбинський В. О., Остафійчук Б. К., Гарпуль О. З., Błachowski Artur, Ruebenbauer Krzysztof, Żukrowski Jan, Прокопів В. В. (2012)
Еліяшевський Ю. І. - Діелектрична дисперсія наноструктурованих полікристалічних плівок оксиду цинку, Турко Б. І., Капустяник В. Б., Крегель О. П. (2012)
Фреїк Д. М. - Топологія, механізми зародження і процеси росту наноструктур у парофазних конденсатах PbTe:Sb на сколах слюди, Яворський Я. С., Биліна І. С., Литвин П. М., Ліщинський І. М., Марусяк В. Б. (2012)
Ільчук Г. А. - Одержання та оптичні властивості масивів наночастинок золота на скляних підкладках, Кусьнеж В. В., Петрусь Р. Ю., Токарев С. В., Тузяк О. Я. (2012)
Жировецький В. М. - Модифікація структури та фотолюмінесценції нанопорошків ZnO з допомогою лазерної ударно-хвильової обробки, Ковалюк Б. П., Мочарський В. С., Нікіфоров Ю. М., Онісімчук В. В., Попович Д. І., Середницький А. С. (2012)
Фадєєв С. В. - Порівняльний аналіз утворення кристалічних фаз при термічному оксидуванні халькогенідів свинцю, Берченко М. М. (2012)
Коник М. Б. - Взаємодія компонентів у потрійній системі Er–Mn–Ge при 870 К, Ромака Л. П., Ромака В. В., Серкіз Р. Я. (2012)
Фреїк Д. М. - Кристалохімічні механізми взаємодії кристалів цинк телуриду з киснем ZnTe:O, Гургула Г. Я., Вінтоняк Т. П., Волочанська Б. П. (2012)
Береза О. Ю. - Дослідження впливу енергії зв'язку на утворення бормістячих фаз у сплавах системи Fе–B-C, Філоненко Н. Ю., Баскевич О. С. (2012)
Юрчишн Л. Д. - Ентальпії утворення домішково-вакансійних комплексів у кристалах германій і плюмбум телуридів (2012)
Фесич І. В. - Вплив гетеровалентного заміщення Y/Cs на властивості та кисневу нестехіометрію складних купратів ітрію, Неділько С. А., Дзязько О. Г., Боклащук В.В. (2012)
Корбут І. О. - Вплив заміщення у ВТНП фазах Bi2Sr2CaCu2Oy і Bi2Sr2Ca2Cu3Oy вісмуту на талій, Наумова Д. Д., Неділько С. А. (2012)
Бякова О. В. - Дослідження фазових та структурних перетворень в наноквазікристалічних Al Fe Cr сплавах методом синхронного термічного аналізу, Власов А. О., Щерецький О. А. (2012)
Балабай Р. М. - Вплив присутності атомів хрому на оксидацію плівки Si, Чернікова О. М. (2012)
Орловська С. Г. - Дослідження температурних режимів окислення вольфрамових та молібденових дротиків у повітрі, Шкоропадо М. С., Каримова Ф. Ф. (2012)
Зінченко В. Ф. - Особливості ІЧ - спектроскопії нанокомпозитів на основі CeO2 і GeO, Антонович В. П., Чигринов В. Е. (2012)
Оленич І. Б. - Адсорбційне легування наноструктур поруватого кремнію, Монастирський Л. С., Аксіментьєва О. І., Соколовський Б. С. (2012)
Коцюбинський В. О. - Нанодисперсний діоксид титану допований іонами перехідних металів: синтез та властивості, Миронюк І. Ф., Мокляк В. В., Челядин В. Л., Гунько В. М., Колковський П. І. (2012)
Капуш О. А. - Вплив природи стабілізаторів та рН середовища на закономірності формування нанокристалів CdTe в колоїдних розчинах, Тріщук Л. І., Томашик В. М., Томашик З. Ф. Борук С. Д. (2012)
Солован М. М. - Виготовлення та електричні властивості анізотипних гетеродіодів n-TiO2:Fe/p-CdTe, Брус В. В., Мар’янчук П. Д., Кафанов А. М. (2012)
Струтинська Л. Т. - Проектування секційних модулів на основі PbTe/TAGS для термоелектричних генераторів, Білинський-Слотило В. Р., Михайловський В. Я. (2012)
Лобурак В. Я. - Підвищення зносостійкості композиційних електролітичних покриттів (КЕП) методом хіміко–термічної обробки (ХТО) (2012)
Струтинська Л. Т. - Комп'ютерне моделювання умов формування плоского фронту кристалізації в процесі вирощування термоелектричного матеріалу, Жихаревич В. В. (2012)
Брус В. В. - Електричні та фотоелектричні властивості напівпровідникової гетероструктури n-TiO2/p-GaSe, Ковалюк З. Д., Мар’янчук П. Д. (2012)
Гасюк І. М. - Метод виділення катодної складової імпедансних спектрів електрохімічних елементів струму, Січка М. Я., Войтків С. В., Кайкан Л. С. (2012)
Курмакова І. М. - Наноструктурні процеси при інгібуванні корозії сталі нітрогеновмісними конденсованими гетеро циклами, Сиза О. І., Королев О. О., Капітанчук Л. М. (2012)
Сіренко Г. О. - Технологія отримання та властивості мастильних присадок на основі мідного комплексу аддукту моногліцидилових етерів та поліамінів, Солтис Л. М., Мартинюк М. І. (2012)
Новосядлий С. П. - Високоефективні фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії на основі бар'єра Шотткі до аморфного гідрогенізованого кремнію ( ), Мельник Л. В. (2012)
Воронич О. Л. - Фізико-хімічні властивості целюлозних волокон одержаних при переробці відходів шпалер, Курта С. А., Сулим І. Я. (2012)
Фреїк Н. Д. - Людина і природа. Філософський аспект, Цимбрикевич Й. В. (2012)
Мосула М. З. - Еколого-генетичний аналіз популяцій Gentiana lutea L. в Українських Карпатах, Майорова О. Ю., Грицак Л. Р., Мельник В. М., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2014)
Чикайло Ю. І. - Еколого-геохімічний аналіз рослинності приавтомагістральних смуг транспортного єврокоридора Львів–Краковець, Волошин І. М. (2014)
Дзюба О. І. - Еколого-фізіологічні та біохімічні властивості представників роду Sedum L., Яценко М. В. (2014)
Гаврикова В. С. - Динаміка флуктуючої асиметрії листків Acer platanoides L. урбанізованих територій, Ігнатюк О. А. (2014)
Олійник М. П. - Динаміка систематичної структури флорокомплексів на перелогах протягом вторинної сукцесії, Парпан В. І. (2014)
Гончаренко І. В. - Екологічний аналіз місцезростань лісової рослинності парків "Нивки" та "Теремки" м. Києва, Голик Г. М. (2014)
Мустафаева Г. А. - Исследование олеандровой щитовки (Aspidiotus nerii Bche) и способ разведения ее энтомофагов в Азербайджане (2014)
Грабовська С. Л. - Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) на рослинах м. Бровари, Колодочка Л. О. (2014)
Tagunova Ye. O. - Peculiarities of manganese and lead distribution in soils of Samara Dniprovska river valley ecosystems (2014)
Полторацкая В. Н. - Математическая модель оценки фактического экологического риска для одиночного точечного источника (2014)
Мізін В. В. - Взаємозв’язок між психофізіологічними показниками та вегетативними адаптаційними реакціями юнаків на інформаційне навантаження, Ісаков О. А., Войтенко М. А., Ляшенко В. П. (2014)
Турицька Т. Г. - Динаміка електричної активності гіпокампа за умов тривалого введення кофеїну, Сидоренко Г. Г. (2014)
Балдін О. О. - Екологічний аспект створення ракет-носіїв за критерієм мінімальної вартості (2014)
Пішак В. П. - В. І. Вернадський і розвиток теоретичних засад екології (2014)
Белова Н. А. - Сумароков А. М. Восстановление биотического потенциала биогеоценозов при уменьшении пестицидных нагрузок. – Донецк, 2009. – 194 с., Травлеев А. П. (2014)
До уваги авторів (2014)
Богданович В. Ю. - Методологічний підхід до автоматизації інформаційно-аналітичних процесів безпекового супроводу реалізації національних інтересів, Висідалко А. Л. (2014)
Бессалов А. В. - Новый подход к определению точного числа кривых Эдвардса над простым полем, Третьяков Д. Б., Цыганкова О. В. (2014)
Розорінов Г. М. - Захист інформаційних систем від потужних електромагнітних випроміювань, Платоненко А. В. (2014)
Манько О. О. - Питання оптимізації конструкції пристроїв захисту вхідних кіл приймачів НВЧ діапазону, Ніколов К. О. (2014)
Єрмошин В. В. - Аналіз і оцінка ризиків інформаційної безпеки для банківських та комерційних систем, Невойт Я. В. (2014)
Шевченко В. Л. - Фактори успіху впровадження ERP-систем (2014)
Павлов І. М. - Аналіз підходів оцінки ефективності математичних моделей при проектуванні систем захисту інформації, Толюпа С. В. (2014)
Зінченко Я. В. - Методи обчислення добутку багаторозрядних чисел та їх оптимізація. Частина ІІ (2014)
Дружинін В. А. - Перспективні напрямки захисту радіолокаційної інформації в умовах моніторингу об'єктів спостереження в передньо-боковій зоні огляду (2014)
Труш О. В. - Комп'ютерне моделювання автоматизованих відеоаналітичних систем спостереження за об'єктами (2014)
Гончаренко Ю. Ю. - Математическая модель оценки погрешностей некорректно поставленной задачи (2014)
Гресь О. В. - Апаратна реалізація пристрою шифрування мовної інформації, Верига А. Д., Політанський Р. Л., Дробик О. В. (2014)
Мацаєнко А. М. - Особливості розрахунку електричних характеристик кільцевих антенних решіток на основі низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею (2014)
Жураковський Б. Ю. - Аналіз ефективності каскадних методів стиснення інформації (2014)
Гайдар Г. П. - Механізми формування анізотропії термоелектричних і термомагнітних явищ у багатодолинних напівпровідниках (Огляд) (2013)
Baziuk L. V. - Thermophysical Properties of Metals and Polymer Compositions, Sirenko H. A. (2013)
Маханець О. М. - Вплив магнітного поля на енергетичний спектр електрона у складній циліндричній напівпровідниковій нанотрубці, Гуцул В. І., Цюпак Н. Р. (2013)
Бойчук В. І. - Оптичні властивості сферичної квантової точки з двома нейтральними домішками, Білинський І. В., Лешко Р. Я., Турянська Л. М. (2013)
Гроза А. А. - Вплив нейтронного опромінення та термообробки на виникнення ефекту самоорганізації, Франца-Келдиша та квантово-розмірного ефектів у монокристалічному кремнії, Литовченко П. Г., Матвеєва Л. О, Нелюба П. Л., Пінковська М. Б., Старчик М. І. (2013)
Фреїк Д. М. - Термодинамічні параметри сфалеритних кристалів цинк халькогенідів: квантово-хімічний розрахунок, Паращук Т. О., Чобанюк В. М. (2013)
Заячук Д. М - До проблеми сегрегації домішок рідкісноземельних елементів у кристалах AIVBVI, вирощуваних з легованих розплавів, Ільїна О. С. (2013)
Ромака В. А. - Виявлення механізму генерування структурних дефектів донорної природи в інтерметалічному напівпровіднику n-ZrNiSn, Рогль П., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Хліль Е. К., Крайовський В. Я., Горинь А. М., Лах О. І. (2013)
Рубіш В. М. - Механізм формування і природа кристалічних включень в матриці стекол системи Sb2S3-AsSI, Мар’ян В. М., Стефанович В. О., Ясінко Т. І., Риган М. Ю., Гуранич О. Г., Товт В. В., Штець П. П. (2013)
Ільків Б. І. - Взаємодія наночастинок аеросилу з високопористими вуглецевими матеріалами, отриманими внаслідок обгару ІІ. Зміна енергетичного розподілу валентних електронів нанокремнезему і активованого вуглецю внаслідок механо-хімічної обробки, Петровська С. С., Фоя О. О., Хижун О. Ю, Перегіняк М. М., Зауличний Я. В. (2013)
Фреїк Д. М. - Вплив поверхні та міжзеренних меж на розсіювання носіїв струму у паро фазних конденсатах твердих розчинів PbTe-Sb2(Bi2)Te3, Дзундза Б. С., Яворський Я. С., Межиловська Л. Й. (2013)
Дмитрук М. Л. - Фотострум поверхнево-бар’єрних структур з текстурованою межею поділу і шаром Ag наночастинок на ній, Борковська О. Ю., Мамонтова І. Б., Мамикін С. В., Малинич С. З., Романюк В. Р. (2013)
Бордун О. М. - Крайове поглинання тонких плівок ZnGa2O4, Бігдай В. Г., Кухарський І. Й. (2013)
Поторій М. В. - Фізико-хімічна взаємодія в псевдобінарних системах за участю гексахалькогіподифосфатів деяких металів, Милян П. М., Товт В. В. (2013)
Єршова О. Г. - Механічні сплави Mg-Ме (Me= Al,Ti,Fe): дослідження воденьсорбційних властивостей, термічної стійкості та кінетики процесу десорбції водню, Добровольський В. Д., Солонін Ю. М. (2013)
Зеленько М. А. - Токопровідні оксидні матеріали на основі 3d-металів та рідкісноземельних елементів, Неділько С. А., Дегтярьова К. В. (2013)
Freik D. M. - Point Defects and Physicochemical Properties of Crystals in Pb-Sb-Te System, Turovska L. V., Yavorskiy Ya. S., Boychuk V. M., Andriishyn I. M. (2013)
Kuzyshyn O. V. - Vegetable Oils and Polyglycols as the Base for Liquid Dispersive Systems in Boundary Conditions of the Dynamic Contact, Sirenko H. O. (2013)
Ilchuk G. - The Vapour Thermal Synthesis of CdTe Films from Elementary Components, Kusnezh V., Petrus’ R., Stanko T. (2013)
Артус М. І. - Реакція конверсії поверхні природного лангбейніту з натрій сульфатом і калій хлоридом у шеніт, Костів І. Ю. (2013)
Фреїк Д. М. - Синтез і термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-Sb2Te3, Криськов Ц. А., Горічок І. В., Люба Т. С., Туровська Л. В., Криницький О. С., Матківський О. М., Яремій І. П. (2013)
Гловин Н. М. - Дослідження фізико-хімічних властивостей скла в залежності від його складу і ступеня обробки (2013)
Karimova F. F. - Study of Refractory Metal Spectral Emissivity during High Temperature Oxidation, Orlovskaya S. G., Shkoropado M. S. (2013)
Мандзюк В. І. - Вплив термічної активації пористого вуглецевого матеріалу на його структурні та електропровідні параметри, Кулик Ю. О., Нагірна Н. І., Климишин І. А., Будзуляк І. М. (2013)
Підлужна А. - Вплив механічного подрібнення та модифікації калій нітритом на термодинамічні та кінетичні параметри Li+ інтеркаляційного струмоутворення в тальку, Григорчак І., Войтович С. (2013)
Ганич Р. П. - Дослідження впливу кристалізаційної перенапруги на розмір зерен в електролітичних плівках заліза, отриманих імпульсним струмом (2013)
Рево С. Л. - Композит НПВ-ТРГ як електродний матеріал суперконденсаторів, Кузишин М. М., Будзуляк І. М., Рачій Б. І., Лісовський Р. П., Климишин І. А., Іваненко К. О. (2013)
Крамар В. М. - Аналіз кінетики руйнування поверхневих шарів пар тертя на основі енергетичної моделі, Мельник П. І. , Кіндрачук М. В. (2013)
Глазунов Ф. І. - Вплив умов синтезу на структуру та розмір наночастинок оксиду нікелю, Даніленко І. А., Волкова Г. К., Глазунова В. О., Константінова Т. Є. (2013)
Біщанюк Т. М. - Термодинамічні і кінетичні особливості Li+-інтеркаляційного струмоутворення у супрамолекулярних ансамблях ієрархічної архітектури на базі МСМ-41 і розширеного графіту з карбамідним кавітандом, Швець Р. Я., Григорчак І. І., Будзуляк С. І., Яблонь Л. С., Климишин І. А. (2013)
Коломієць В. М. - Магніторезистивні властивості плівок Co/Cu/Co/П з додатковим ультратонким шаром Cr, Лобода В. Б., Шкурдода Ю. О., Кравченко В. О., Хурсенко С. М. (2013)
Остафійчук Б. К. - Вплив анізотропії в орієнтації радіаційних дефектів на значення поглинання Х-променів, Яремій І. П., Томин У. О., Яремій С. І. (2013)
Крегель О. П. - Фотоелектричні характеристики гетероструктур ZnO/CuO, Турко Б. І., Панасюк М. Р., Дубов Ю. Г., Капустяник В. Б. , Лубочкова Г. О. (2013)
Kuryliuk V. V. - Strain Relaxation in Si/Ge Heterostructures with Quantum Dots, Korotchenkov O. A., Nadtochiy A. B. (2013)
Катеринчук В. М. - Властивості анізотипних гетеропереходів n-CdO–p-InSe, Кудринський З. Р., Хомяк В. В., Орлецький І. Г., Нетяга В. В. (2013)
Корбутяк Д. В. - Оптичні та структурно-дефектні характеристики нанокристалів CdS:Cu і CdS:Zn, синтезованих Г. А. в полімерних матрицях, Токарев С. В., Будзуляк С. І., Курик А. О., Кладько В. П., Поліщук Ю. О., Шевчук О. М., Ільчук Г. А., Токарев В. С. (2013)
Почесному професору Климишину Івану Антоновичу – 80 років (2013)
Чл.-кор. НАН України Остафійчуку Богдану Костянтиновичу – 65 років (2013)
Пам’яті проректора з наукової роботи ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" професора Федорука Павла Івановича (2013)
Title, contents (2014)
Аксёнов И. И. - Защитные покрытия на уране, Белоус В. А. (2014)
Slipushenko S. V. - Emission of composite particles in a constant electric field, Tur A. V., Yanovsky V. V., Maslovsky Yu. N. (2014)
Poluektov Yu. M. - Critical temperature of the superfluidtransition in fermi-system at an arbitrary pair potential, Soroka A. A. (2014)
Tiutierieva K. V. - Effects of hight hydrostatic pressure on different types of conductivity of YBaCuO single crystals with a given topology of planar defects, Kotvitskaya K. A., Sokolov A. N., Vovk N. R., Vovk R. V. (2014)
Bozbey L. S. - Formation of elementary convective cell in horizontal layer of viscous incompressible fluid, Borts B. V., Kostikov A. O., Tkachenko V. I. (2014)
Калиниченко А. И. - Внутренние напряжения в покрытиях, осаждаемых при плазменно-иммерсионной ионной имплантации, Козионов С. А., Перепелкин С. С., Стрельницкий В. Е. (2014)
Бондаренко В. Н. - Сечение генерации γ–квантов с энергией 90,6 кэВ из реакции 48Ti(p,γ)49V в области энергий протонов 0,95-2,8 МэВ, Гончаров А. В., Сухоставец В. И., Утенков С. Н. (2014)
Юферов В. Б. - О возможности разделения элементов многокомпонетной смеси при нагреве, Катречко В. В., Шарый С. В., Муфель Е. В., Ильичева В. О., Свичкарь А. С., Живанков К. И. Ткачова Т. И., Хижняк С. Н. (2014)
Мірошниченко В. І. - Перехідне випромінювання в умовах аномального скін-ефекту при мішаному відбитті електронів від межі, Остроушко В. М. (2014)
Maslov V. I. - Transformation ratio at plasma wakefield excitation by long electron bunch with shaping of its charge according cosine, Onishchenko I. N., Yarovaya I. P. (2014)
Ходусов В. Д. - Использование методов физической кинетики для исследования колебаний параметров поточной линии, Пигнастый О. М. (2014)
Romanova M. V. - Small angle X-ray scattering study of insulin fibrils, Maliyov I. L., Girych M. S., Vus E. A., Svergun D. I., Kikhney Al., Jeffries C. (2014)
Trusova V. - Interaction of europium chelates with lipid monolayers, Yudintsev A., Kutsenko O., Pakhomova O., Volinsky R., Gorbenko G., Deligeorgiev T., Kinnunen P. (2014)
Georgij Anatol'evich Miljutin. On the 100th anniversary of his birth (2014)
Богданович В. Ю. - Узагальнена модель управління інформаційно-психологічною безпекою великих груп людей в умовах низького рівня соціально-політичної стабільності в країні, Дудар М. С. (2014)
Єрмошин В. В. - Аналіз і оцінка ризиків інформаційної безпеки для банківських та комерційних систем, Невойт Я. В. (2014)
Дружинін В. А. - Перспективні засоби функціонального ураження складових радіоелектронних комплексів в умовах інформаційного конфлікту (2014)
Демчишин М. В. - Геометрична інтерпретація пошуку сідлової точки при двонаправленому інформаційному протистоянні, Рабчун Д.І. (2014)
Розоринов Г. Н. - Передача-прием дискретной информации с защитой от несанкционированного доступа (2014)
Павлов І. М. - Аналіз таксономії систем виявлення атак у контексті сучасного рівня розвитку інформаційних систем, Толюпа С. В., Ніщенко В. І. (2014)
Яремчук Ю. Є. - Особливості розроблення програмних засобів для асиметричного шифрування на основі рекурентних Vk-послідовностей (2014)
Алексєєв М. М. - Формалізація процесу забезпечення кібернетичної безпеки держави (2014)
Махджубиан Масуд. - Создание материалов для устройств высокоплотной цифровой магнитной записи (2014)
Козловський В. В. - Фактори інформаційної безпеки авіатранспортного комплексу країни як складова інформаційної безпеки держави, Толюпа С. В. (2014)
Болонна Є. І. - Моделювання динамічного хаосу в генераторі колпітца у програмному комплексі Mathematica, Розорінов Г. М., Шпатар П. М. (2014)
Богданович В. Ю. - Трансформация целей и путей их достижения в войнах ХХІ столетия (2015)
Безштанько В. М. - Методи розв’язання лінійних діофантових рівнянь в задачах моделювання процесів в компонентах системи управління інформаційної безпеки, Зінченко Я. В. (2015)
Кононович В. Г. - Визначення ідентичності об’єктів у системі cоціальної та інформаційної безпеки, Кононович І. В., Стайкуца С. В., Цвілій О. О. (2015)
Зингаева Е. И. - Повышение эффективности защиты информации в оптических сетях с использованием модернизации фотоприемников, Зуев В. А., Романюк Б. Н. (2015)
Лазаренко С. В. - Особливості функціонування систем виявлення атак на автоматизовані системи (2015)
Козачок В. А. - Особливості побудови комплексних систем захисту інформації в розподілених корпоративних мережах, Коваленко Ю. Б. (2015)
Rozorinov G. N. - The examination of NAND flash memories and low-level data recovery from it, Briagin O. V. (2015)
Жураковський Б. Ю. - Аналіз кількості алгоритмів стиснення у каскаді при використанні каскадних методів (2015)
Яремчук Ю. Є. - Оптимізація діяльності експертів з надзвичайних ситуацій в умовах інформаційної війни, Нікіфорова Л. О., Шиян А. А. (2015)
Хусаінов П. В. - Показник кібернетичної безпеки для виділеної автоматизованої системи (2015)
Сова О. Я. - Методика побудови правил нечітких баз знань інтелектуальних систем управління вузлами радіомереж класу MANET, Жук П. В., Міночкін Д. А., Ошурко В. М. (2015)
Наконечний В. С. - Аналіз методів відбору інформативних ознак об’єктів супроводження в радіолокаційних системах розпізнавання (2015)
Буценко Ю. П. - Статистический подход к выявлению скрытого сообщения в стегоконтейнерах графического и аудио формата, Греков Н. С., Савченко Ю. Г. (2015)
Професору Фреїку Дмитру Михайловичу – 70 років (2013)
Лоп’янко М.А. - Дорогому Вчителеві професору Дмитру Фреїку (2013)
Основні життєві дати Фреїка Дмитра Михайловича (2013)
Хронологія захистів дисертаційних робіт (2013)
Школа з фізико-хімічних проблем напівпровідникового матеріалознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в особах (2013)
Коротка історія створення школи (2013)
Фреїк Д. М. - Наноструктуровані термоелектричні матеріали: проблеми, технології, властивості (огляд), Лоп’янко М. А. (2013)
Фреїк Д. М. - Нові термоелектричні нанокомпозитні матеріали (огляд), Галущак М. О., Криницький О. С., Матківський О. М. (2013)
Галущак М. О. - Методи вимірювання теплопровідності масивних твердих тіл і тонких плівок (огляд), Ральченко В. Г., Ткачук А. І., Фреїк Д. М. (2013)
Паращук Т. О. - Термодинамічні властивості кристалів цинк селеніду: квантово-хімічний розрахунок, Чобанюк В. М., Фреїк Н. Д. (2013)
Горічок І. В. - Термодинаміка точкових дефектів у легованих вісмутом кристалах германій телуриду GeTe:Bi, Юрчишин Л. Д., Маковишин В. І. (2013)
Туровська Л. В. - Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості кристалів у системі Pb-Ga-Te, Бойчук В. М., Борик В. В. (2013)
Гургула Г. Я. - Кристалохімія дефектів у легованих кобальтом кристалах цинк селеніду ZnSe:Co, Вадюк М. П., Бойчук В. М., Вінтоняк Т. П. (2013)
Прокопів В. В. - Квазіхімічний опис власних точкових дефектів самолегованого цинк телуриду ZnTe:Te, Волочанська Б. П., Межиловська Л. Й. (2013)
Фреїк Д. М. - Термодинаміка дефектної підсистеми кристалів цинк телуриду, Горічок І. В., Бардашевська С. Д., Гургула Г. Я. (2013)
Фреїк Д. М. - Оптимізація термоелектричної добротності кристалічних плюмбум халькогенідів PbX (X = S,Se,Te), Никируй Л. І., Дзумедзей Р. О., Возняк О. М., Лисак А. В. (2013)
Фреїк Д. М. - Термоелектричні властивості і кристалоквазіхімія легованого стибієм плюмбум телуриду, Дзумедзей Р. О., Горічок І. В., Никируй Л. І., Мудрий С. І. (2013)
Рувінський Б. М. - Комплекси власних дефектів з киснем у плівках PbTe, Рувінський М. А. (2013)
Салій Я. П. - Самоорганізація періодичних наноструктур точкових дефектів у плівках IV-VI при термічному осадженні, Фреїк І. М. (2013)
Никируй Р. І. - Параметри газодинамічного потоку пари ZnS, CdS, PbS, Потяк В. Ю., Соколов О. Л. (2013)
Малашкевич Г. Е. - Морфологія поверхні та оптичні властивості наноструктур на основі PbTe, Межиловська Л. Й., Фреїк Д. М., Яворський Я. С. (2013)
Соколов О. Л. - Процеси формування парофазних конденсатів CdTe, Салій Я. П., Биліна І. С., Потяк В. Ю. (2013)
Яворський Я. С. - Процеси структуроутворення у парофазних конденсатах PbTe:Sb на ситалі (2013)
Фреїк Д. М. - Процеси росту парофазних наноструктур PbTe:Bi на ситалі, Яворський Я. С., Литвин П. М., Биліна І. С., Ліщинський І. М., Марусяк В. Б. (2013)
Фреїк Д. М. - Приповерхневі шари і електричні властивості структур на основі PbTe:Bi, Дзундза Б. С., Костюк О. Б., Матеїк Г. Д. (2013)
Дзундза Б. С. - Вплив міжфазних меж на розсіювання носіїв струму у легованих вісмутом плівках телуриду свинцю, Яворський Я. С., Ткачук А. І., Бандура Ю. В. (2013)
Погребна Т. М. - Совершенствование структуры ассортимента изделий и техническое перевооружение хлебопекарных предприятий ОАО "Одесский каравай", Маліновська С. В., Степанова А. В. (2010)
Косован А. П. - Инновационные технологии производства хлеба, Поландова Р. Д. (2010)
Кузнецова Л. І. - Инновационные технологии хлеба длительного хранения с использованием ржаной муки, Шупік А. Г., Еникєєва І. О., Афанасьева О. В., Слабиня Г. Н., Кудрявцев В. А., Череда В. В. (2010)
Іоргачова К. Г. - Использование инулинсодержащего сырья в технологии хлебобулочных и кондитерских изделий, Макарова О. В., Хвостенко Е. В. (2010)
Солоницька І. В. - Вплив рецептурних компонентів на якість виробів лікувально-профілактичного призначення із заморожених напівфабрикатів, Пшенишнюк Г. Ф., Студентова І. В. (2010)
Арсеньєва Л. Ю. - Поліпшуємо якість харчування – хлібом!, Арсиненко Н. О. (2010)
Іоргачова К. Г. - Технология двухслойного диетического мармелада, Гордієнко Л. В., Аветісян К. В. (2010)
Ігнатченко Д. Ю. - Дослідження впливу житньо-солодового екстракту і ферментного препарату на процес черствіння сирцевих пряників, Дробот В. І., Фоменко В. В., Прокопенко А. Д. (2010)
Негру І. Ф. - Исследование процесса комплексообразования β-циклодекстрина с ликопином, Капрельянц Л. В. (2010)
Черно Н. К. - Лизоцим Armoracia Rusticana: аминокислотный состав, форма макромолекулы, Крусир Г. В., Севастьянова О. В., Тірон-Воробйова Н. Б. (2010)
Пшенишнюк Г. Ф. - Влияние продуктов брожения и поваренной соли на процесс тестообразования, Павловський С. М. (2010)
Величко Т. А. - Мікробіологічні показники якості нових видів хліба з цільного зерна пшениці з включенням коренеплідних овочів, Євдокимова Г. Й., Мардар М. Р., Кордзая Н. Р. (2010)
Іоргачова К. Г. - Функционально-технологические свойства яйцепродуктов в технологии бисквитных полуфабрикатов, Толстих В. Ю., Капетула С. М., Селіванськая І. А. (2010)
Лебеденко Т. Є. - Современные подходы к выбору способа приготовления пшеничного теста, Камінський А. Я., Щелакова Р. П., Соколова Н. Ю. (2010)
Коркач Г. В. - Влияние тыквенного порошка на физико-механические свойства замороженного теста для пиццы, Пшенишнюк Г. Ф., Кананихина О. М. (2010)
Чепель Н. В. - Комплексна оцінка якості натуральних харчових ароматизаторів із ефірної олії кропу, Фролова Н. Е., Усенко В. О. (2010)
Малькова М. Г. - Технологія виробництва галактуронових олігосахаридів із пектиновмісної сировини, Безусов А. Т. (2010)
Пивоваров Є. П. - Вивчення властивостей системи натрію альгінат– кальцію цитрат в умовах створення гранульованих продуктів на основі плодово-ягідної сировини, Гудковська А. А., Калина В. С. (2010)
Грищенко А. М. - Дослідження структурно-механічних властивостей безбілкового тіста з камедями гуару і ксантану, Удворгелі Л. І., Михонік Л. А., Ковалевська Є. І. (2010)
Бельтюкова С. В. - Определение сорбиновой кислоты по тушению люминесценции ионов тербия (III), Лівенцова О. О., Теслюк О. І. (2010)
Іоргачова К. Г. - Изменение показателей качества бисквитных полуфабрикатов на основе мучных композитных смесей при хранении, Макарова О. В., Котузаки О. Н. (2010)
Пшенишнюк Г. Ф. - Інноваційні заходи підвищення якості зернового хліба, Макарова О. В., Іванова Г. С. (2010)
Донськой Д. М. - Методы и приборы для автоматического определения влажности теста в потоке, Ткаченко Т. З., Лебеденко Т. Е. (2010)
Жидецька І. В. - Залежність параметрів процесу випікання пісочного напівфабрикату від рецептурного складу емульсії, Толстих В. Ю. (2010)
Дорохович В. В. - Розроблення технологій борошняних кондитерських виробів спеціального призначення (2010)
Силка І. М. - Використання способу імітованої дистиляції ефірних олій при виробництві ароматизаторів, Фролова Н. Е., Усенко В. О. (2010)
Сирохман І. В. - Проблеми якості і стійкості у зберіганні цукерок з праліновим корпусом, Гирка О. І. (2010)
Ільдірова С. К. - Технологія виробів з пісочного тіста з використанням дикорослої розторопші плямистої, Стіборовський С. Е., Старостєлє О. В. (2010)
Іваненко А. В. - Фрикційна теорія переробки харчової сировини, Тенюх К. М., Осипова Л. А., Сологуб О. А. (2010)
Дьяконова А. К. - Дослідження процесу піноутворення та умов стабілізації піноподібних структур (2010)
Бельтюкова С .В. - Люминесцентное определение хлорогеновой кислоты в зернах кофе, Бичкова А. А. (2010)
Белецкий Є. В. - Свойства семейства функций для описания вязкопластичного течения и граничные условия течения, Толчинський Ю. А. (2010)
Пономаренко В. В. - Дослідження впливу електростатичного поля на якісні показники цукрового розчину, Гарматій Я. В. (2010)
Флауменбаум Борис Львович (1910-1996) (2010)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2015)
Заришняк А. С. - Вплив вологозабезпечення на технологічні якості коренеплодів різних біологічних форм, Іоніцой Ю. С. (2015)
Квасніцька Л. С. - Вплив сівозмінного чинника та удобрення на врожайність і показники якості зерна пшениці озимої в польових сівозмінах Лісостепу Правобережного (2015)
Юла В. М. - Вплив погодних умов та удобрення на продуктивність пшениці твердої ярої в північній частині Лісостепу, Дрозд М. О. (2015)
Токовенко І. П. - Мікоплазмози рослин та їх серологічна діагностика, Патика В. П. (2015)
Стегній Б. Т. - Туберкулоцидна активність деяких біотехнологічних дезінфекційних препаратів, Завгородній А. І., Палій А. П., Мандигра Ю. М. (2015)
Савченко Ю. І. - Продуктивність молодняку великої рогатої худоби за використання в раціоні тритикале, Савчук І. М., Савченко М. Г. (2015)
Тимченко Л. О. - Інтенсифікація спеціалізованого м’ясного скотарства в Україні (2015)
Артеменко О. Б. - Морфологічна цілісність клітин бластодерми як параметр оцінки життєздатності ембріона, Шоміна Н. В. (2015)
Булигін С. Ю. - Наукові аспекти зменшення критичності радіоактивно забруднених агроландшафтів у віддалений період розвитку радіаційної ситуації, Дутов О. І. (2015)
Гавриляк В. В. - Сучасні підходи до створення вовняних волокон із новими функціональними властивостями, Стапай П. В., Седіло Г. М. (2015)
Збарський В. К. - Ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Коляда Л. П. - Вегетаційні спектральні індекси космічного знімання як індикатори параметрів ґрунтів Лісостепу Лівобережного (2015)
Пташник М. М. - Вплив добрив на фото­синтетичний потенціал і врожайність жита озимого (2015)
Шовковська А. В. - Про необхідність розвитку метрологічного забезпечення у сфері якості ґрунтів (2015)
Стариченко М. А. - Інноваційно-інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств (2015)
Сучасний погляд на аграрну історію України (2015)
Р. С. Трускавецькому — 80 (2015)
О. О. Созінову — 85 (2015)
Корнієнко C. І. - Дія регуляторів росту, похідних піридину на формування ембріоїдів в культурі меристематичних тканин капусти головчастої in vitro, Чернишенко Т. В., Дульнєв П. Г. (2011)
Івченко Т. В. - Визначення умов інтродукції рослин якону в умовах Східного Лісостепу України, Віценя Т. І., Баштан Н. О. (2011)
Мозговська Г. В. - Вплив фітогормонального складу поживного середовища мс та генотипів на морфогенез solanum melongena L. в культурі in vitro (2011)
Маленко А. М. - Збагачення генофонду Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill. ) Gaud вітчизняними лініями, Позняк О. В. (2011)
Хареба В. В. - Сучасний вітчизняний сортимент гороху овочевого як інноваційний продукт для освоєння в агроформуваннях усіх форм власності, Позняк О. В., Гончаров О. М., Хареба О. В. (2011)
Крутько Р. В. - Екологічна пластичність колекційних зразків перцю солодкого (2011)
Семененко І. І. - Кореляційні зв’язки між масою плоду та біохімічним складом плодів у дрібноплідних зразків томата (2011)
Хареба В. В. - Сорт огірка Ніжинський місцевий збережено. Дослідження тривають, Хареба О. В., Позняк О. В., Петренко М. П. (2011)
Петренко М. П. - Новий сорт огірка Дарунок осені, Позняк О. В. (2011)
Біленька О. М. - Новий сорт цибулі шалоту Ольвія, Чернишенко Т. В. (2011)
Люта Ю. О. - Сорти томата промислового типу селекції Інституту землеробства південного регіону НААН (2011)
Сергієнко О. В. - Новий ранньостиглий сорт кавуна Шарм (2011)
Позняк О. В. - Новий сорт цикорію коренеплідного Цезар, Чабан Л. В. (2011)
Чабан Л. В. - Новий сорт шпинату городнього Фантазія, Позняк О. В. (2011)
Жук О. Я. - Стійкість сортів капусти білоголової проти судинного бактеріозу залежно від сортотипу і походження, Жук В. Ю. (2011)
Теслюк В. В. - Біотехнологічна концепція одержання і використання полісахаридів із гриба трутовик справжній (fomes fomentarius (L. Fr. ), Gill. ) для індукції захисних механізмів культурних рослин від хвороб, Мельничук М. Д., Григорюк І. П., Дубровін В. О. (2011)
Ковбасенко В. М. - Переваги превікур енерджі в системі хімічного захисту овочевих рослин проти хвороб, Онищенко О. І., Ковбасенко К. П., Муляр Е. А., Ларчева Є. І., Тарушкін І. М., Вінниченко С. Л., Ковбасенко Р. В. (2011)
Колеснік Л. І. - Сезонний розвиток капустяної попелиці brevicoryne brassicae L. (homoptera:aphididae) та його прогнозування (2011)
Кравченко В. А. - Динаміка наростання врожаю гібридів F1 огірка в умовах скляних теплиць), Янчук Н. І., Ренкас С. В. (2011)
Лебединський І. В. - Господарська і фітопатологічна доцільність використання агроволокна при вирощуванні огірка у Східному Лісостепу України, Марютін Ф. М. (2011)
Чередниченко В. М. - Кореляційні залежності етапів органогенезу у рослин капусти броколі за мульчування ґрунту і застосування водоутримуючих гранул в тунельних укриттях з укривним матеріалом агроволокно в Лісостепу України (2011)
Дидів І. В. - Вплив позакореневого підживлення мікроелементами на урожайність і якість пастернаку в умовах західного регіону України (2011)
Семенченко О. Л. - Вивчення сортів картоплі ранньої при вирощуванні на краплинному зрошенні в умовах Північного Степу (2011)
Кормош С. М. - Удобрення меліси лікарської (melissa officinalis) в умовах низинної зони Закарпаття, Повлін І. Е. (2011)
Муравйов В. О. - Урожайність сучасних сортів картоплі в умовах Східного Лісостепу України, Мельник О. В., Семибратська Т. В. (2011)
Томах Є. О. - Розвиток кореневої системи насінників буряка столового у профілі ґрунту чорнозему опідзоленого середньосуглинкового в умовах зрошення (2011)
Коцарева Н. В. - Строки висівання капусти броколі на насіннєві цілі в умовах південного заходу Центрально-Чорноземного регіону, Шульпекова Т. П. (2011)
Якунін О. П. - Вплив строку сівби, заходів контролювання забур’яненості на врожайність і економічну ефективність вирощування кукурудзи цукрової, Заверталюк В. Ф., Заверталюк О. В. (2011)
Ільїнова Є. М. - Технологічні прийоми з догляду за рослинами при виробництві цибулі ріпчастої на насіннєві цілі (2011)
Куц О. В. - Оптимізація мінерального живлення насінників буряка столового, Парамонова Т. В. (2011)
Кузь О. Ю. - Вплив підрощування з рістактивуючими речовинами на урожайність насіння капусти червоноголової (2011)
Волошина І. М. - Удосконалена гідросівалка для захищеного ґрунту, Головко Г. О. (2011)
Деговцов В. Е. - Сроки посева сортов фасоли овощной, продуктивность и пригодность для заморозки в ООО "Шебекинский овощной комбинат" Белгородской области, Коцарева Н. В., Сирота С. М. (2011)
Калашник В. Ф. - Значення упаковки для зберігання перцю солодкого (2011)
Гончаренко В. Ю. - Характеристика та норми якості моркви свіжої, Гордієнко І. М., Даценко С. М. (2011)
Терьохіна Л. А. - Інновації для галузі овочівництва, Ручкін О. В., Рудницька Т. О. (2011)
Правила для авторів, оголошення (2011)
Запухляк Р. І. - Термодинамічні властивості кристалів сфалеритного цинк телуриду: квантово-механічний розрахунок (Огляд), Паращук Т. О., Чобанюк В. М., Фреїк Н. Д., Фочук П. М. (2013)
Balaban O. V. - Mechanical Effect of Ultrasound in Microscopic Object with Nanoscale Pores, Lukiyanets B. A. (2013)
Головацький В. А. - Сили осцилятора внутрішньозонних квантових преходів у сферичній квантовій точці GaAs/AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs з центральною донорною домішкою, Бернік І. Б. (2013)
Безус О. В. - Роль зародків в спін-переорієнтаційному фазовому переході першого роду (2013)
Пуганцева О. В. - Температурні залежності енергії основного стану електрона в наноплівках E-MAA/PbI2/E-MAA, Крамар В. М. (2013)
Шірінян А. С. - Розмірно-залежна петля двофазних станів ізольованої Cu-Ni наночастинки, Білогородський Ю., Макара В. А. (2013)
Арсенюк І. А. - Синтез та термоелектричні властивості легованих вісмутом кристалів станум телуриду , Криськов Ц. А., Межиловська Л. Й., Фреїк Д. М. (2013)
Остафійчук Б. К. - Рентґеноструктурні та електронно-мікроскопічні дослідження діамагнітно заміщених феритових систем, Бушкова В. С., Копаєв О. В., Яремій І. П. (2013)
Левицький Р. Р. - Діелектрині властивості моноклінного RbD2PO4, Зачек І. Р., Вдович А. С. (2013)
Галій П. В. - Динаміка зміни стехіометрії поверхні кристалів CsI під впливом концентрованих потоків енергії: роль теплових та електронних збуджень, Тузяк О. Я., Цветкова О. В., Яровець І. Р. (2013)
Орловская С. Г. - Дослідження властивостей утворення та росту кристалів оксиду на поверхні вольфраму, Шкоропадо М. С., Каримова Ф. Ф. (2013)
Бордун О. М. - Фотоелектричні властивості чистих та активованих Mn2+ тонких плівок галату цинку, Бігдай В. Г., Кухарський І. Й., Стасюк З. В. (2013)
Фреїк Д. М. - Вплив домішок Sb на спектри пропускання тонких плівок PbTe в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, Акімова О. О., Криськов Ц. А., Люба Т. С., Мешалкін О. Ю., Оптасюк С. В., Рачковський О. М., Циканюк Б. І. (2013)
Миронюк Д. В. - Вплив швидких важких іонів Xe26+ на властивості плівок оксиду цинку осаджених на підкладках кремнію, Лашкарьов Г. В., Романюк А. С., Лазоренко В. Й., Штеплюк І. І., Скуратов В. О., Тімофеєва І. І., Стрельчук В. В., Коломис О. Ф., Хомяк В. В. (2013)
Фодчук І. М. - Характеристика дефектної структури плівок Y2.95La0.05Fe5O12 після іонної імплантації, Заплітний Р. А., Гуцуляк І. І., Яремій І. П., Бончик О. Ю., Савицький Г. В., Томин У. О. (2013)
Стецун А. І. - Густина електронних станів аморфної плівки силіциду нікелю (2013)
Фреїк Д. М. - Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3, Дзундза Б. С., Яворський Я. С., Костюк О. Б., Матківський О. М. (2013)
Вишневський С. Ю. - Взаємодія напівпровідникових наночастинок і молекул поліметинового барвника: структурні трансформації і передача збудження, Дмитрук І. М., Науменко А. П., Брікс Ю. Л., Сломінський Ю. Л. (2013)
Semen’ko M. P. - Transport Properties of the Graphite - Metal Nanocomposites, Zakharenko M .I., Kalnysh T. V. (2013)
Фреїк Д. М. - Термодинамічні властивості і дефектна підсистема твердих розчинів PbTe-Bi2Te3, Криськов Ц. А., Горічок І. В., Люба Т. С., Туровська Л. В., Криницький О. С., Матківський О. М., Яремій І. П., Маковишин В. І. (2013)
Мороз М. В. - Термодинамічні властивості сполук GeSe, GeSe2, Ag8GeSe6, Миколайчук О. Г., Прохоренко М. В., Мороз В. М. (2013)
Левкун М. П. - Кристалоквазіхімічні моделі точкових дефектів і механізми легування кристалів ZnSe:Cr, Гургула Г. Я. , Бойчук В. М. , Матеїк Г. Д. (2013)
Боледзюк В. Б. - ІЧ-поглинання гідрованих шаруватих кристалів GaSe, Камінський В. М., Ковалюк З. Д., Склярчук В. М., Склярчук О. Ф. (2013)
Яцишин М. М. - Морфологія плівок поліаніліну, електрохімічно осаджених в потенціодинамічному режимі на поверхні аморфних металевих стопів складу Al87Ni8(РЗМ)5, Демчина І. І., Мудрий С. І., Серкіз Р. Я. (2013)
Семко Л. С. - Формування структури та дослідження властивостей магнітокерованих адсорбентів на основі магнетиту та діоксиду кремнію з підвищеною питомою поверхнею, Хуторний С. В., Сторожук Л. П., Дзюбенко Л. С., Горбик П. П. (2013)
Капуш О. А. - Вплив умов синтезу на закономірності формування наночастинок CdS в колоїдних розчинах, Тріщук Л. І., Томашик В. М., Мазарчук І. О., Томашик З. Ф., Курик А. О., Будзуляк С. І. (2013)
Soltys L. M. - The Influence of the Nano- and Microroughness of Surface of the Solid on the Physic-Chemical Contact Facts (Review), Sirenko H. O. (2013)
Артемчук В. В. - Властивості відновлювальних електролітичних сплавів, отриманих програмно (2013)
Федорів В. Д. - Кінетика процесу синтезу полікристалічного залізо-ітрієвого гранату на основі оксидів, отриманих золь-гель методом автогоріння, Сташко Н. В., Мокляк В. В. (2013)
Морушко О. В. - Електрохімічні властивості композиту лазерно опромінений TiS2 / нанопористий вуглець, Яблонь Л. С., Будзуляк І. М., Коцюбинський В. О., Кузишин М. М., Остафійчук Б. К., Рачій Б. І., Хемій О. М., Яворський Б. І. (2013)
Сіренко Г. О. - Трибоповерхневі властивості полімерного композиту під час тертя та зношування по ізотропній шорсткій поверхні сталі 45, Солтис Л. М. (2013)
Дудкіна В. В. - Дослідження структури і властивостей нікелевих покриттів, модифікованих ультрадисперсними алмазами (2013)
Каганович Е. Б. - Одержання ансамбля Au (Ag) наночастинок методом імпульсного лазерного осадження, Кравченко С. О., Кріщенко І. М., Манойлов Е. Г. (2013)
Демчина О. І. - Синтез наноструктурованих органо-неорганічних плівок для застосування в сонячних колекторах і паливних елементах, Євчук І. Ю., Мусій Р. Й. (2013)
Дзумедзей Р. О. - Експлуатаційні характеристики термоелектричних модулів на прикладі системи "Сонячний колектор-термоелектричний генератор", Борик В. В. (2013)
Druzhinin А. A. - Charge Carrier Transport of Polysilicon in SOI-Structures at Low Temperatures, Kogut І. Т., Khoverko Yu. N., Vuitsyk А. N. (2013)
Овчаренко О. П. - Оптичні характеристики вузькосмугових фільтрів порушеного повного внутрішнього відбивання з нерозщепленою смугою пропускання, Білозерцева В. І., Гаман Д. О. (2013)
Prusskiy A. V. - Charge Transfer in Semiconductor Polyoxidic Systems with Fractal Structure, Kalugin V. D., Kalnoy S. E., Tiutiunik V. V., Chirkina M. A. (2013)
Sidorenko D. S. - The Corrosion and Electrochemical Dissolution of Alloys of Aluminium and Iron in Bath of Electrolytes Hydrodynamic Mode, Opaleva N. S., Tulskiy G. G., Kalugin V. D., Levterov A. A. (2013)
Kalugin V. D. - Hydrodynamic Effect in Heterogeneous Electrochemical Systems, Opaleva N. S., Sidorenko D. S., Tulskiy G. G., Levterov A. A. (2013)
Фреїк Н. Д. - Ентропія і проблеми сім’ї (2013)
Заслуженому діячу науки і техніки України Раренко Іларію Михайловичу – 80 років від дня народження (2013)
Редактору журналу "Фізика і хімія твердого тіла", доктору фізико-математичних наук, професору Рувінському Марку Ауновичу – 75 років від дня народження (2013)
Академіку Академії наук вищої школи України, доктору фізико-математичних наук, професору Бойчуку Василю Івановичу – 60 років від дня народження (2013)
Пам’яті Мельника Петра Івановича (2013)
Ухвала XIV Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок і наносистем (2013)
Ухвала VIII Міжнародної школи-конференції "Актуальні проблеми фізики напівпровідників" від 28 червня 2013 року м. Дрогобич (2013)
Єгоров Б. В. - Участие ОНАПТ в научно-исследовательском проекте 7-й рамочной программы Европейского союза "Эффективное использование биологически активных компонентов в традиционных пищевых продуктах Черноморского региона", Капрельянц Л. В., Федосов С. Н. (2010)
Федосова К. С. - Food consumption in Ukraine and its dynamics (According to statistical data of Household Budget Surveys), Капрельянц Л. В. (2010)
Віннікова Л. Г. - Исследование показателей качества и безопасности диетических добавок антианемического действия, Шлапак Г. В., Гарбуз В. Г. (2010)
Дідух Г. В. - Використання бактеріофагів для виробництва молочних продуктів лікувально-профілактичного призначення, Калаянова В. В., Поливяная Е. Е. (2010)
Азарова Н. Г. - Рубленые полуфабрикаты для диетического питания, Агунова Л. В., Матвієнко Н. Н., Азаров А. В. (2010)
Денкова З. Р. - Пробиотические кисломолочные напитки из обезжиренного коровьего и козьего молока, Мургов І. Д., Добрев І. Н. (2010)
Молокопой Л. О. - Обґрунтування параметрів визрівання при виробництві твердих сичужних сирів функціонального призначення, Дідух Н. А. (2010)
Нікіпелова О. М. - Гігієнічні нормативи щодо мінеральної лікувально-профілактичної води та лікувальної води — каталізатор розвитку їх стандартизації в Україні, Кисилевська А. Ю., Солодова Л. Б. (2010)
Дідух Н. А. - Обґрунтування параметрів ферментації молочної основи у біотехнології кефіру дитячого харчування, Романченко С. В. (2010)
Лисогор Т. А. - Удосконалення біотехнології біфідовмісного кисломолочного сиру, Дідух Н. А., Могилянська Н. О. (2010)
Назаренко Ю. В. - Обґрунтування вибору монокультур біфідобактерій для виробництва кисломолочних продуктів дитячого харчування, Дідух Н. А. (2010)
Савінок О. М. - Використання біофлавоноїдів виноградного насіння для збільшення строку зберігання м’ясних напівфабрикатів, Літвінова І. О. (2010)
Віннікова Л. Г. - Оценка качества быстрозамороженных мясных полуфабрикатов с криопротекторными добавками, Глушков О. А., Янкова К. Д., Соколова О. Н. (2010)
Патюков С. Д. - Влияние источника ПНЖК и формы их введения на стабильность липидов мясного фарша (2010)
Мусина О. Н. - Наполнители, которые вносят в продукты сыродельной отрасли (2010)
Подобій О. В. - Дослідження фізико-хімічних характеристик різних видів кефіру, Воловик Л. С., Мірошников О. М., Уманська А. О., Долотенко Є. Ю. (2010)
Касьянов Г. І. - Технологии производства криопорошков, Ломачинський В. В. (2010)
Д’яконова А. К. - Перспективи отримання і використання цукрозамінника із листя стевії при виробництві консервів, Свинаренко О. М. (2010)
Шарпе А. А. - Влияние температурных режимов на функционально-технологические свойства быстрозамороженных мясных полуфабрикатов, Віннікова Л. Г., Солецкая А. Д., Зюзько А. В. (2010)
Асауляк А. В. - Моніторинг бактеріальних заквасок для ковбасного виробництва, Гарбуз В. Г. (2010)
Могилянська Н. О. - Визначення замінників молочного жиру в вершковому маслі та спредах, Лисогор Т. А., Кручек О. А. (2010)
Кочерга А. В. - Технологические решения при проектировании мясоперерабатывающих предприятий, Касьянов Г. І., Коробіцин В. С. (2010)
Танєва Д. С. - Investigation of spray drying process of birch extract, Рашева В. Д., Валчев Г. І., Прокопова Т. В. (2010)
Власенко О. В. - Оптимізація жирнокислотного складу молочно-рослинних вершків для виробництва масляних паст геродієтичного призначення, Дідух Н. А., Станкевич Г. М. (2010)
Шарахматова Т. Є. - Розробка технології безлактозного морозива, збагаченого пробіотичними культурами (2010)
Чабанова О. Б. - Вплив способів отримання харчового казеїну на розчинність, Недобійчук Т. В., Могилянська Н. О., Скрипніченко Д. О. (2010)
Янковий В. О. - М’ясопереробна промисловість: стан і перспективи розвитку (2010)
Щербаков В. Г. - Перспективы создания биоразрушаемой упаковки из природных полимеров, Касьянов Г. І., Назарько М. Д., Франко Е. П. (2010)
День Незалежності – відродження української державності і демократії (2014)
Миселюк Ю. - Проблема насильства в сім’ї, Герасимик М. (2014)
Статус нотаріуса у цивільному процесі (2014)
Які вимоги пред’являються до осіб, що бажають стати нотаріусами (2014)
Роль нотаріуса у здійсненні оцінки при спадкуванні квартири чи будинку (2014)
Послуги, що надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану (2014)
Використання імені фізичною особою (2014)
Значення місця проживання фізичної особи (2014)
Щодо повернення Автономної Республіки Крим (2014)
Кримським нотаріусам у Росії припинено нотаріальну діяльність (2014)
Запроваджено європейські стандарти у сфері електронного цифрового підпису (2014)
Розвиток інфраструктури відкритих ключів України (2014)
Щодо реалізації проекту ЄС (2014)
Зроблено перші кроки щодо запропонованих Мін’юстом реформ (2014)
Обговорено законодавчі ініціативи Міністерства (2014)
В Україні з’явився перший офіс надання адміністративних послуг нового зразка (2014)
Обговорено міжнародну співпрацю з повернення викрадених активів (2014)
СЕТАМ продано 181 лот на суму майже 15 млн грн (2014)
Строк розгляду документів для легалізаційних послуг скорочено до одного дня (2014)
Призначення (2014)
Вітаємо (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у червні – липні 2014 року (2014)
Ніколаєнко Т. Б. - Звичаєве право скіфської держави (2014)
Ніколаєнко Н. В. - Спорідненість правових поглядів Миколи Коркунова з теорією юридичного солідаризму (2014)
Задорожня Г. В. - Джерела нормативної регламентації правового статусу глави держави (2014)
Носенко О. В. - Сучасні інститути конституційного права України: поняття, види і сутнісні ознаки (2014)
Ляшенко А. В. - Значення та правова природа шлюбного договору (2014)
Блавацька Д. А. - Упровадження європейського досвіду в ринкові земельні відносини в Україні (2014)
Баклан О. В. - Про контрольні функції громадськості у сфері підприємництва (2014)
Беззубов Д. О. - До поняття юридичної безпеки фізичних осіб як суб’єктів права України (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Максименко О. В. - Адміністративні правовідносини в теорії адміністративного права України (2014)
Суббот А. І. - Негативні явища, що впливають на безпечну діяльність працівників правоохоронних органів (2014)
Мушенок В. В. - Сучасний стан та перспективи правового регулювання агрострахування в Україні (2014)
Ободовський О. В. - Про обчислення строків давності щодо триваючих злочинів (2014)
Галущенко Г. В. - Особливі умови встановлення і застосування іноземного права (2014)
Олійник О. В. - Рецензія на монографію І. М. Сопілко "Державна інформаційна політика України: стан та шляхи реалізації" (2014)
Тихомиров О. Д. - Рецензія на монографію В. І. Тимошенко "Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец XIX – начало XX вв.) (2014)
Власов В. В. - Стан і перспективні напрями розвитку виноградарства і виноробства, Белоус І. В. (2015)
Куценко В. М. - Просторова оптимізація структури сільськогосподарських угідь (2015)
Куничак Г. І. - Ефективність 2-фазового обробітку ґрунту в боротьбі з бур’янами за вирощування сої, Гуцуляк Т. М. (2015)
Кіщак О. А. - Ефективність вирощування нових типів інтенсивних насаджень черешні в Лісостепу (2015)
Гринчук К. В. - Розробка молекулярно-біологічної системи для ідентифікації РНК-4 українського ізоляту вірусу некротичного пожовтіння жилок буряку, Антіпов І. О. (2015)
Терещенко О. В. - Напрями розвитку галузі птахівництва, Катеринич О. О., Панькова С. М. (2015)
Бучко О. М. - Вплив добавки гумінової природи на показники білкового та енергетичного обміну в свиней (2015)
Волощук С. І. - Мінливість ознаки довжина стебла у гібридно-мутантних популяціях пшениці м’якої озимої, Юрченко Т. В. (2015)
Булгаков В. М. - Дослідження розподілення висоти виступання головок коренеплодів буряків цукрових над поверхнею ґрунту, Борис А. М., Борис М. М. (2015)
Жукорський О. М. - Емісія парникових газів від корів на фермах із виробництва молока, Никифорук О. В., Болтик Н. П. (2015)
Козар С. Ф. - Вплив комплексної бактеризації на продуктивність сої (2015)
Дубовий В. І. - Агроекологічна оцінка систем удобрення за вирощування томатів, Стежко О. В., Ткалич В. В. (2015)
Сало І. А. - Перспективи імпортозаміщення на ринку плодів в Україні (2015)
Кошкалда І. В. - Інституційні засади обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні, Шарий Г. І. (2015)
Липкань О. В. - Напрями інформаційного забезпечення процесу управління виробничим потенціалом агропідприємств (2015)
Цимбал Я. С. - Продуктивність багаторічних та однорічних трав у зеленому конвеєрі (2015)
Медведєв В. В. - Земельна реформа і родючість ґрунту (2015)
Фуркевич В. О. - Особливості Закону України "Про виноград та виноградне вино" і проблеми його гармонізації з європейським законодавством (2010)
Домарецький В. А. - Стан і перспективи розвитку пивоварної промисловості України, Мельник І. В. (2010)
Косюра В. Т. - Современные проблемы отечественного виноделия и способы их преодоления, Осипова Л. А. (2010)
Верхівкер Я. Г. - Конкурентоспроможність товарів та критерії її оптимізації, Крусір Г. В., Шевченко Р. І., Захарчук В. Г. (2010)
Мельник И. В. - Культура потребления пива против "пивного алкоголизма", Журбенко А. А., Домарецкий В. А. (2010)
Бабакина Э. Л. - Динамика накопления фенольных соединений и антоцианов при созревании винограда сорта Саперави, Толстенко Н. В., Гаврина Л. Г. (2010)
Kostov G. A. - Characteristics of yeast strains for ethanol fermentation for the purpose of biofuels and food industries, Angelov M. P., Denkova Z. R., Koprinkova-Hristova P., Pandjarov P. (2010)
Григоренко О. М. - Роль вітамінів у харчуванні людини (2010)
Иовчева И. А. - Интенсификация переработки красных сортов винограда в технологии крепленых виноматериалов, Осипова Л. А. (2010)
Хомич Г. П. - Вплив умов вирощування на якісні показники ягід чорниці та продуктів її переробки, Капрельянц Л. В. (2010)
Бурдо О. Г. - Инактивация микроорганизмов электромагнитным полем, Рыбина О. Б. (2010)
Макаров А. С. - Динамика массовых концентраций фенольных веществ в зависимости от повышения выхода сусла из 1 т винограда, Ермолин Д. В., Зайцев Г. П., Мацко А. П. (2010)
Мельник И. В. - Исследование влияния горьких веществ хмеля на качество готового пива, Тарнавская Л. В. (2010)
Kaneva M. - Aqueous ethanolic extracts of achillea millefolium proa for incorporation into soft drinks, Trendafilova A., Kemilev St. Todorova M. (2010)
Каменева Н. В. - Вплив живлення винограду сорту Шардоне комплексом мікроелементів на його продуктивність та якість виноматеріалів, Борболюк Т. Г. (2010)
Григоришен А. І. - Купажні червоні вина з сортів винограду селекції ННЦ "ІВіВ. ім. В.Є.Таїрова" (2010)
Ходаков А. Л. - Оценка специфических показателей виноматериалов, используемых для шампанизации, Макаров А. С., Загоруйко В. А. (2010)
Мелетьєв А. Є. - Економія хмелю у пивоварінні при заміні частки солоду цукровмісною сировиною, Проценко Л. В., Дерій О. І. (2010)
Токар А. Ю. - Вплив способів первинної обробки сировини на вихід соку з плодів чорної смородини і йошти при виготовленні виноматеріалів з них, Каричковський В. Д. (2010)
Андреянов А. Д. - Термодинамический аспект влияния содержания промотора на электрокаталитическую активность тройных дисперсных сплавов Ni-Ti-V, Кузнецова И. А. (2010)
Коваленко О. О. - Вплив технології водопідготовки на якість води та напоїв, виготовлених на її основі, Вєтров Д. І., Ремінна Л. П., Постол Н. А. (2010)
Благоева Н. - Исследование влияния микронизированной дубовой древесины на качество виноградных вин розового цвета, Стоянов Н., Митев П., Спасов Х. (2010)
Лозовская Т. С. - Влияние условий уваривания виноградного сусла на формирование качества бекмеса, Осипова Л. А. (2010)
Дышкантюк О. В. - Особенности технологий приготовления блюд ресторанного питания при обслуживании иностранных туристов, Титомир Л. А. (2010)
Іваненко А. В. - Шкала оптимальних технологій, Сологуб О. А. Тенюх K. М. (2010)
Романова З. М. - Фізичні аспекти оптимізації процесів пивоваріння рентгенівським опромінюванням, Зубченко B. C., Романов М. С. Мельник І. В. (2010)
Коваленко О. О. - Спосіб визначення екологічної безпеки технологій водопідготовки на харчових виробництвах, Курчевич І. В., Василів О. Б. (2010)
Оленев Н. В. - Интенсификация технологии переработки плодово-ягодного сырья путём применения электрофизических методов нагрева продукции (2010)
Андріянов О. Д. - Захист металевої тари від корозії шляхом підвищення стійкості бляхи в консервних середовищах, Кузнєцова І. О., Янченко К. А. (2010)
Ватренко О. В. - Стандартизація закупорювальних засобів для консервної скляної тари (2010)
Радионова О. В. - Криоскопические условия и теплофизические свойства столовых сухих виноградных виноматериалов в процессе блочного вымораживания, Осипова Л. А., Бурдо О. Г. (2010)
Нездоймінов С. Г. - Дослідження регіональних умов розвитку сільського туризму (2010)
Титлов А. С. - Моделирование тепловых режимов противоточного жидкостного теплообменника типа "труба в трубе" с учетом тепловых потерь в условиях естественной конвекции (2010)
Крусір Г. В. - Екологічні аспекти в системах менеджменту, Шевченко Р. І., Яшкіна В. В. (2010)
Пупена О. М. - Визначення спостережності та керованості епюраційної колони з використанням структурного підходу, Ельперін І. В., Луцька Н. М. (2010)
Ряшко Г. М. - Роль проектирования в снижении энергозатрат на предприятиях питания гостинично-туристических комплексов, Дышкантюк О. В. (2010)
Карнаух В. В. - Про методику розрахунку плівкових вентиляторних градирень з урахуванням нерівномірності розподілу контактуючих потоків (2010)
Верхівкер Я. Г. - Менеджмент організації сфери послуг, Крусір Г. В., Шевченко Р. І., Захарчук В. Г. (2010)
Ищенко И. Н. - Моделирование процессов тепло- и массообмена в противоточном змеевиковом абсорбере, Титлов А. С. (2010)
Завалий А. А. - Сравнительная оценка энергетических затрат при сушке продуктов питания инфракрасным и конвективным способами в устройствах камерного типа, Янович И. В., Лаго Л. А. (2010)
Митев П. - Усовершенствованная методология расчета технологического оборудования предприятий первичного виноделия, Спасов Х., Стоянов Н., Благоева Н. (2010)
Криницький О. С. - Термоелектричні композитні матеріали на основі легованого плюмбуму телуриду (огляд) (2014)
Ткач М. В. - Взаємодія електронів з обмеженими фононами у багатошаровій резонансно-тунельній структурі, Сеті Ю. О., Бойко І. В., Гринишин Ю. Б. (2014)
Гуцул В. І. - Енергетичний спектр оптичних фононів у плоскій багатошаровій резонансно-тунельній наноструктурі, Маханець О. М., Кучак А. І. (2014)
Штапенко Е. П. - Квантово-механічний підхід до визначення модуля Юнга для металів з кубічною решіткою, Заблудовський В. О., Воронков Є. О., Дудкіна В. В. (2014)
Бовгира О. В. - Електронно-адсорбційні властивості неполярної поверхні ZnO, Коваленко М. В. (2014)
Фреїк Д. М. - Термодинамічні параметри сфалеритних кристалів CdS у представленні квантової хімії, Паращук Т. О., Волочанська Б. П., Рехтета М. А., Дінжос Р. В. (2014)
Дзумедзей Р. О. - Термоелектрична ефективність твердих розчинів PbTe1-xSex у широкому температурному інтервалі 300-800 К, Никируй Л. І. , Борик В. В. , Бандура Ю. В., Гевак Т. П. (2014)
Гайдар Г. П. - Тензоопір багатодолинних напівпровідників n-Si та n-Ge у широкому інтервалі концентрацій, Баранський П. І., Коломоєць В. В. (2014)
Пилипів В. М. - Математичне моделювання процесу радіаційного дефектоутворення в імплантованих іонами фтору монокристалах ґадоліній-ґалієвого ґранату, Коцюбинський В. О., Гасюк І. М., Гарпуль О. З., Куровець В. В. (2014)
Рубіш В. М. - Діелектричні властивості стекол і композитів (As2Se3)100-x(SbSeI)x, Гуранич О. Г., Горіна О. В., Гасинець С. М., Соломон А. М., Гуранич П. П., Перевузник В. П. (2014)
Коцюбинський В. О. - Структурні, магнітні та електричні властивості ультрадисперсної літій-залізної шпінелі синтезованої методом іонного обміну, Регуш Л. В., Мокляк В. В., Груб’як А. Б., Іванічок Н. І. (2014)
Druzhinin A. A. - Impedance of Sі Wires at Metal-Insulator Transition , Ostrovskii I. P., Khoverko Yu. N., Koretskyy R. N., Nichkalo S. I. (2014)
Салій Я. П. - Орієнтаційні аспекти та прості кристалографічні форми наноструктур у плівках PbTe:Bi на ситалі, Фреїк Д. М., Биліна І. С., Фреїк І. М. (2014)
Романюк Р. Р. - Часова стабільність -індукованих змін краю фундаментального оптичного поглинання аморфних плівок GeSe (2014)
Салій Я. П. - Моделюваня процесів росту наноструктур методом Монте-Карло, Котик М. В. (2014)
Литовченко В. Г. - Фотолюмінесценція поруватих nc-Si/SiOx структур, імплантованих іонами вуглецю, Мельник В. П., Попов В. Г., Федулов Г. В., Данько В. А., Індутний І. З., Михайловська К. В., Шепелявий П. Є. (2014)
Фреїк Д. М. - Структура, оптичні та термоелектричні властивості парофазних конденсатів PbTe:Sb/(0001) слюда, Матеїк Г. Д., Яворський Я. С., Шімко Г. М. (2014)
Дзундза Б. С. - Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок станум телуриду, Чав’як І. І., Межиловська Л. Й., Костюк О. Б. (2014)
Чав’як І. І. - Термоелектричні властивості і дефектна підсистема парофазних конденсатів станум телуриду на ситалових підкладках, Межиловська Л. Й., Маковишин В. І., Прокопів В. В. (2014)
Мандзюк В .І. - Анодні матеріали літієвих джерел струму на основі кремнію та кремнійвмісних сполук (огляд), Сачко В. М., Миронюк І. Ф. (2014)
Левкун М. П. - Фізико-хімічні властивості і кристалохімічні механізми легування кристалів ZnSe перехідними елементами Co, Ni (2014)
Сподарик М. І. - Електрохімічні характеристики електродів із газорозпиленого сплаву LaNi2.5Co2.4Al0.1, Щербакова Л. Г., Самелюк А. В., Солонін Ю. М. (2014)
Барабаш М. Ю. - Газофазний синтез сполук карбазолу та властивості плівок нанокомпозитів, Мартинчук Е. Л., Куницький Ю. А. (2014)
Воробець М. М. - Вплив фінішної хімічної обробки поверхні кремнієвих пластин на десорбцію іонів Ag+, Fe3+, Ca2+ (2014)
Сіренко Г. О. - Антифрикційні властивості карбоволокнитів та карботекстолітів (огляд), Пахомов Ю. Д. (2014)
Mudry S. - Short Range Order Change at Structural Relaxation in Fe75Si6B14Mo5 Amorphous Alloy, Kulyk Yu., Zhovneruk S. (2014)
Бушкова В. С. - Особливості синтезу складних оксидних систем з використанням ЗГА-методу, Остафійчук Б. К., Копаєв О. В. (2014)
Депутат Б. Я. - Температурні залежності провідності керамік складу Li2O-Fe2O3-Al2O3 від вмісту алюмінію (2014)
Лопушанський В. В. - Утворення і відпал радіаційних дефектів у опроміненому високоенергетичними електронами свинцевосилікатному склі (2014)
Попов О. Ю. - Вплив поруватості на кінетику деградації міцності боридів внаслідок гелійового розпухання під дією нейтронного опромінення (2014)
Новосядлий С. П. - Конструкторсько-технологічні аспекти формування структур сонячних елементів (СЕ) на кремнієвих епітаксійних структурах (КЕС), Марчук С. М., Варварук В. М., Мельник Л. В. (2014)
Вихор Л. М. - Оптимізація матеріалів та оцінка характеристик генераторних модулів для рекуператорів тепла, Михайловський В. Я., Мочернюк Р. М. (2014)
Денисюк Р. О. - Хіміко-механічне полірування Сd1-xMnxTe розчинами на основі H2O2–HI–цитратна кислота (2014)
Проректору з науково-педагогічної роботи, завідувачу кафедри загальної та прикладної фізики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, професору Галущаку Мар’яну Олексійовичу – 70 років від дня народження (2014)
Завідувачу кафедри прикладної фізики Сумського державного університету, професору Проценку Івану Юхимовичу – 70 років від дня народження (2014)
Директору Інституту природничих наук, завідувачу кафедри теоретичної і експериментальної фізики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професору Кланічці Володимиру Михайловичу – 65 років від дня народження (2014)
Burov A. A. - Gases vacuum dedusting and cooling, Burov A. I., Vinogradenko L. V. (2015)
Sydorenko I. I. - Synthesis of lever-blade dampers with enhanced mechanical structure, Zhang Yi Heng. (2015)
Grishin V. A. - Stress state of the box shell under the indentation of two inclusions, Grishina V. A., Reut V. V. (2015)
Зелинский С. А. - Математическая модель процесса контурного фрезерования нежестких деталей, Морозов Ю. А., Серебрий Ю. А. (2015)
Буюкли И. М. - Повышение точности хонингования отверстий, Колесник В. М. (2015)
Maksimov V. G. - Assessment of the motor vehicle reliability key indicators, Nitsevych A. D., Tkachev A. A. (2015)
Tsiselskaya T. O. - An automated boron management system for WWER-1000 nuclear reactors, Kovtun A. V. (2015)
Никольский М. В. - Аксиальный офсет как мера устойчивости легководного ядерного реактора при маневрировании мощностью (2015)
Козлов И. Л. - Анализ результатов моделирования аварий с повреждением ядерного топлива на АЭС с корпусными ядерными реакторами (2015)
Денисова А. Е. - Анализ эффективности работы монарной и бинарной ГеоТЭС для условий Украины, Ильина Е. А. (2015)
Ковальчук В. І. - Визначення селективності фільтруючих тканин, Дорож О. А., Попова А. П. (2015)
Volkov V. E. - One-dimensional flame instability and control of burning in fire-chamber (2015)
Кривда В. І. - Визначення теплофізичних властивостей продуктів нафтопереробки (2015)
Zaitsev S. V. - Effect of ionol extraction temperature onto its gas chromatographic detection at transformer oil (2015)
Зорило В. В. - Комплексный метод выявления и локализации областей клонирования в цифровых изображениях, Лебедева Е. Ю. (2015)
Трифонова К. О. - Визначення контурів райдужної оболонки ока для системи біометричної ідентифікації людини, Гришикашвілі Е. І., Агаджанян А. Р. (2015)
Kungurtsev A. B. - Prediction of a relational database’s operation in the information system, Zinovatnaya S. L., Al Abdo M. (2015)
Krisilov V. A. - Methods of assessing the database queries’ results relevance, Gorodnichaya E. A. (2015)
Korniyenko Yu. V. - Development of CAD implementing the algorithm of boundary elements’ numerical analytical method, Suryaninov M. G. (2015)
Babich S. V. - Objective function for municipal heat supply systems’ structural optimization, Davydov V. O. (2015)
Filipsky Yu. K. - Application of time-frequency spectral analysis methods, Agadzhanyan А. R., Svyryd I. V. (2015)
Гомеля М. Д. - Математичне моделювання кінетики процесу концентрування сірчаної кислоти при електрохімічній переробці сульфатвмісних елюатів, Трус І. М., Василенко І. А. (2015)
Завгородня Н. І. - Відновлення сульфіду цинку з відпрацьованих телевізійних кінескопів і комп’ютерних моніторів, Півоваров О. А. (2015)
Іванченко А. В. - Дослідження технології вилучення смолистих речовин зі стічних вод коксохімічних підприємств методом реагентної флотації, Єлатонцев Д. О., Волошин М. Д., Дупенко О. О. (2015)
Kovalenko I. L. - Energy condensed packaged systems. Composition, production, properties, Kuprin V. P., Kiyaschenko D. V. (2015)
Varlamova E. V. - Influence of components structure and composition of binary mixtures of organic compounds on toxicity towards Daphnia Magna, Kuz’min V. E., Muratov N. N., Shapkin V. A. (2015)
Nikipelova O. M. - Development of method for the mineral water catalase activity determination, Kisilevskaya A. Yu., Solodova L. B. (2015)
Раджаб Заде Мортеза - Анализ неопределенности и неуверенности при оценке риска по разработке и внедрению интегрированных систем управления, Залога В. А., Сущенко Н. В. (2015)
Yepifanova I. M. - Economic and ecological advantages of innovative project implementation at woodworking industry, Beznos S. V., Morozova M. O. (2015)
Балан А. А. - Уточнення змісту облікової політики ремонтних підприємств з питань обліку їх доходів, Тітаренко В. В. (2015)
Прокопович Л. В. - Священный скарабей в ювелирных украшениях Древнего Египта: проблемы интерпретации символа (2015)
Makarova T. V. - Development of engineering specialties students’ research skills using the theoretical mechanics methods, Zhukova A. V. (2015)
Британ В. Б. - Електростатично-деформаційний механізм пасивації воднем електрично-активних центрів у напівпровідниках CdTe, CdxZn1-xTe, Пелещак Р. М., Вельченко А. О., Кремер І. П., Угрин Ю. О. (2014)
Stetsiv R. Ya. - Phase Diagrams of Ion Conductor, Vorobyov O. (2014)
Кондрюк Д. В. - Концентраційно-розмірні залежності енергії полярону в наноплівках AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs, Крамар В. М., Петрик І. Я. (2014)
Теребінська М. І. - Частоти нормальних коливань адсорбційних комплексів молекулярного кисню на грані Si(111), розраховані в кластерному наближенні (2014)
Гонтарук О. М. - Моделювання явища самодифузії у монокристалах фосфіду галію, Конорева O. В., Пінковська М. Б., Тартачник В. П. (2014)
Горічок І. В. - Термодинаміка точкових дефектів і область гомогенності цинк телуриду, Фреїк Н. Д., Бардашевська С. Д. (2014)
Мороз М. В. - Термодинамічні властивості проміжних фаз системи Ag-Bi-Se в інтервалі температур 535-578 К, Миколайчук О. Г., Прохоренко М. В., Мороз В. М. (2014)
Паращук Т. О. - Температурні залежності термодинамічних параметрів кристалів CdTe та CdS (2014)
Фреїк Д. М. - Теплоємність та температура Дебая кристалів CdTe, CdSe, Паращук Т. О., Волочанська Б. П. (2014)
Фреїк Д. М. - Термоелектричні властивості легованого вісмутом плюмбум телуриду PbTe:Bi, Мудрий С. І., Криськов Ц. А., Горічок І. В., Люба Т. С., Криницький О. С., Матківський О. М., Семко Т. О. (2014)
Дзумедзей Р. О. - Термоелектричні властивості плюмбуму телуриду легованого сріблом PbTe:Ag, Никируй Л. І., Гевак Т. П., Бандура Ю. В. (2014)
Павлик Б. В. - Дослідження змін електропровідності опромінених Х-променями кристалів p-Si в процесі пружної деформації, Лис Р. М., Дідик Р. І., Шикоряк Й. А. (2014)
Генцарь П. О. - Вплив лазерного опромінення на оптичні властивості тонких приповерхневих шарів Ge1-хSix, Власенко О. І., Левицький С. М., Янчук І. Б., Лаворик С. Р. (2014)
Фреїк Д. М. - Структура і термоелектрині властивості парофазних конденсатів систем Pb-Sb-Te, Pb-Bi-Te на скляних підкадках, Яворський Я. С., Мудрий С. І., Криськов Ц. А. (2014)
Чав’як І. І. - Процеси структуроутворення у конденсатах SnTe/слюда, отриманих методом "гарячої стінки" (2014)
Фреїк Д. М. - Приповерхневі шари і термоелектричні властивості тонких плівок на основі чистого і легованого бімутом SnTe, Дзундза Б. С., Костюк О. Б., Маковишин В. І. , Арсенюк І. А. (2014)
Ромака В. А. - Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик твердого розчину HfNi1-xRuxSn, Рогль П., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Качаровський Д., Корж Р. О., Крайовський В. Я., О.І. Лах (2014)
Пріц І. П. - Характер утворення сполук типу МеІМеІІІР2S6(Se6) та методи вирощування їх монокристалів, де МеІ – Сu, Ag; MeIII – In, Bi, Cr, Поторій М. В., Милян П. М., Мотря С. Ф., Дзямко В. М. (2014)
Гургула Г. Я. - Кристалохімічні моделі дефектної підсистеми у нестехіометричних кристалах кадмій телуриду, Вінтоняк Т. П., Фреїк Н. Д. (2014)
Денисюк Р. О. - Компенсаційний ефект в кінетиці хімічного травлення твердих розчинів Cd1-xMnxTe (2014)
Сіренко Г. О. - Синтез та кристалохімічні дослідження шпінелей MgAl2-xCrхO4, отриманих методом хімічного спів осадження, Татарчук Т. Р., Мислін М. В. (2014)
Криль Я. А. - Термодинамічний аналіз сумісності карбіду ніобію зі сталлю Гадфільда при отриманні керметів, Присяжнюк П. М. (2014)
Миронюк І. Ф. - Реологічні властивості суспензій органокремнеземів із різним співвідношенням силанольних та триметилсилільних груп, Мандзюк В. І., Безрука Н. А., Воронін Є. П., Гончарук О. В., Огенко В. М. (2014)
Зінченко В. Ф. - Взаємодія та оптичні властивості зразків у системі Sb2S3 – Ge, Чигринов В. Е., Мозкова О. В., Магунов І. Р., Стоянова І. В. (2014)
Лисенков Е. А. - Вплив особливостей полімерної матриці на перколяційну поведінку систем на основі поліетерів та вуглецевих нанотрубок, Яковлев Ю. В., Клепко В. В. (2014)
Сіренко Г. О. - Наукове обгрунтування модельної ситуації руйнування вуглецевих волокон та утворення тріщин у матриці, Пахомов Ю. Д. (2014)
Орловська С. Г. - Дослідження високотемпературного тепломасообміну та окислення зразків тугоплавких металів в повітрі, Шкоропадо М. С., Шевченко Ю. А., Односталко А. О. (2014)
Коцюбинський В. О. - Синтез мезопористих оксидів заліза золь-гель цитратним методом. ІI. Контроль морфологічних характеристик, Груб’як А. Б., Мокляк В. В. (2014)
Попов О. Ю. - Структура та механічні характеристики реакційно-пресованих композитів системи Ti – B – Al, Бобришев О. О., Клепко О. Ю., Макара В. А. (2014)
Ковбуз М. О. - Вплив поляризації аморфних металевих електродів на формування поверхневих оксидних шарів з каталітичними властивостями, Бойчишин Л. М., Герцик О. М., Переверзєва Т. Г., Серкіз Р. Я., Котур Б. Я. (2014)
Сподарик М. І. - Застосування газорозпиленого сплаву MmNi4.3Al0.2Mn0.4 в якості матеріалу негативного електроду у Ni-MH акумуляторах, Щербакова Л. Г., Самелюк А. В., Солонін Ю. М. (2014)
Маник Т. О. - Розрахунок секційних модулів на основі Bi2Te3 / PbTe для термоелектричних генераторів, Білинський-Слотило В. Р. (2014)
Завойко О. С. - Дослідження поверхні зміцненої електроіскровим легуванням та підданої обробці променевими потоками концентрованих джерел енергії (2014)
Пам’яті академіка НАН України Мачуліна Володимира Федоровича (2014)
Литовченко В. Г. - Мої наукові контакти з В.Є. Лашкарьовим-першовідкривачем р-n переходу (2014)
Рувінський Б. М. - Термоелектричний ефект у стрічках допованого графену, Рувінський М. А. (2014)
Біланич Р. М. - Квазіпружне розсіювання світла і перенесення тепла в кристалах Pb2P2S6, Євич Р. М., Когутич А. А., Перечинський С. І. (2014)
Матківський О. М. - Фізико-хімічні властивості і механізми легування вісмутом станум телуриду, Горічок І. В., Фреїк Д. М., Гургула Г. Я. (2014)
Заячук Д. М. - Концентрація домішки Європію і магнітні властивості легованих кристалів PbTe:Eu, Ільїна О. С., Микитюк В. І., Шлемкевич В. В., Kaczorowski D. (2014)
Криницький О. С. - Термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-Bi2Te та PbTe-Sb2Te3 на основі плюмбуму телуриду із малим вмістом легуючого компонентів (2014)
Мандзюк В. І. - Електрохімічне впровадження йонів літію в пористий вуглецевий матеріал, Яремій І. П. (2014)
Кузишин М. М. - Електрична провідність азотовмісних нанопористих вуглецевих матеріалів, Будзуляк І. М., Остафійчук Б. К., Рачій Б. І., Ільницький Р. В., Мороз Л. О. (2014)
Studenyak I. P. - Deposition and Structure (Ag3AsS3)0.6(As2S3)0.4 Thin Films, Neimet Yu. Yu., Rati Y. Y., Petrachenkov O. Ye., Solomon A. M., Kökényesi S., Daróci L., Bogdán R. (2014)
Фреїк Д. М. - Структура і явища переносу у конденсованих структурах SnTe:Bi на ситалі, Дзундза Б. С., Арсенюк І. А., Маковишин В. І., Калька О. Ю. (2014)
Найдіч Ю. В. - Кінетика диспергування при відпалі у вакуумі хромових та нікелевих наноплівок нанесених на оксидні матеріали, Габ І. І., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д. (2014)
Салій Я. П. - Кінетика і механізми росту наноструктур у парофазних конденсатах PbTe:Sb на ситалі, Биліна І. С., Межиловська Л. Й., Бачук В. В., Уманців Р. В. (2014)
Пилипів В. М. - Електростимульована дифузія іонів літію в нанорозмірні фракції модифікованої літій-марганцевої шпінелі, Бойчук А. М., Сулим П. О., Войтків С. В., Бойчук Т. Я., Гасюк М. І. (2014)
Фреїк Н. Д. - Термодинаміка і кристалохімія дефектної підсистеми кристалів цинк телуриду ZnTe (Огляд) (2014)
Махній В. П. - Моделювання процесів дефектоутворення в кристалах ZnSe з ізовалентною домішкою Mg, Ткаченко І. В., Черних О. І., Павлюк М. Ф. (2014)
Горічок І. В. - Термодинаміка дефектної підсистеми кристалів II-VI у наближенні потенціалу Гіббса: моделювання, розрахунок, Паращук Т. О., Никируй Л. І., Фреїк Д. М. (2014)
Милян П. М. - Фізико-хімічне дослідження системи Pb-Те-O, Кун Г. В., Милян Ж. І., Біланчук Л. В., Товт В. О. (2014)
Ромака В. В. - Структура, енергетичні та кінетичні характеристики твердого розчину Zr1+xCo1-xSb, Рогль П., Ромака Л. П., Корж Р. О., Стадник Ю. В., Крайовський В. Я., Горинь А. М., Лах О. І. (2014)
Писклинець У. М. - Вплив легування і двотемпературного відпалу на дефектну підсистему CdTe:Br, Фочук П. М., Горічок І. В., Прокопів В. В., Соколов О. Л. (2014)
Присяжнюк П. М. - Розрахунок фазової рівноваги у системі NbC-марганцева сталь для розробки карбідосталей (2014)
Zinchenko V. F. - Effect of Interaction in System ZnS(ZnO)-Sb2S3-Ge on Parameters of the Produced thin Films, Chygrynov V. E., Mozkova O. V., Magunov I. R., Kovalevska I. P. (2014)
Татарчук Т. Р. - Адсорбційні властивості шпінельних наносорбентів, Палійчук Н. Д. (2014)
Волочанська Б. П. - Методи вимірювання теплоємності кристалів (Огляд) (2014)
Вигнан Н. М. - Pезонансний безвипромінювальний трансфер енергії в нанорозмірних системах та його практичне застосування, Халавка Ю. Б., Фочук П. М. (2014)
Герасименко Д. В. - Вплив параметрів імпульсного струму на формування структури аморфних сплавів Co-W та їх термічну стабільність, Заблудовський В. О. (2014)
Фреїк Д. М. - Термоелектричне матеріалознавство твердих розчинів PbTe-Bi2Te3, PbTe-Sb2Te3, Горічок І. В., Криницький О. С., Матеїк Г. Д., Криськов Ц. А., Мудрий С. І. (2014)
Ющук С. І. - Діагностика намагніченості ферогранатових плівок, Юр’єв С. О., Зачек І. Р., Мокляк В. В. (2014)
Бушкова В. С. - Визначення комплексної магнітної проникності ферит-п’єзоелектричних композитів (2014)
Біщанюк Т. М. - Імпедансний відгук і фотодіелектричні властивості нанопористих кремнеземних матриць з інкапсульованими родаміном-с і родаміном-6ж, Григорчак І. І., Іващишин Ф. О., Матулка Д. В., Будзуляк С. І., Яблонь Л. С. (2014)
Карпець М. В. - Мікроструктура і фізико-механічні властивості високоентропійного сплаву AlCrCoNiCuFeх, Мисливченко О. М., Макаренко О. С., Крапівка М. О., Горбань В.Ф. (2014)
Завойко О. С. - Система використання високовольтних частотно-імпульсних полів для отримання зносостійких покриттів (2014)
Голеус В. І. - Дослідження формування емалевих покриттів на алюмінію, Салей Ан. А. (2014)
Слінченко Ю. А. - Сучасні волоконно-оптичні відгалужувачі Х-типу з багатомодових кварц-кварцових волоконних світловодів (2014)
Рувінський М. А. - Квантовомеханічне правило додавання ймовірностей без хвильових функцій (2014)
Цимбрикевич Й. - Природничо-філософське тлумачення протидії ентропії у живому світі, Фреїк Н. (2014)
Сделать нашу жизнь слаще намерен коллектив ЗАО "Одессакондитер", получившее статус "Предприятие года" в международном рейтинге "Лига лучших" (2011)
Иоргачева Е. Г. - Влияние инулинсодержащего сырья на процесс брожения полуфабрикатов для галет, Макарова О. В., Хвостенко Е. В., Громова А. В. (2011)
Коркач А. В. - Использование пробиотиков и пребиотиков в технологии кондитерских изделий, Новичкова Т. П., Лебеденко Т. Е., Кеслер М. Н. (2011)
Сирохман І. В. - Біологічно активні добавки на основі місцевої лікарсько-технічної сировини, як ефективні антиоксиданти для спредів, Родак О. Я. (2011)
Лебеденко Т. Є. - Перспективи виробництва національних хлібобулочних виробів в умовах хлібозаводів та пекарень, Новічкова Т. П., Соколова Н. Ю., Місержи М. Д., Тулейбіч О. М. (2011)
Солоницька І. В. - Обґрунтування апаратурно-технологічної схеми виробництва хлібобулочних виробів лікувально-профілактичного призначення із заморожених напівфабрикатів, Пшенишнюк Г. Ф. (2011)
Луньова О. С. - Наукове обґрунтування технології дієтичних безбілкових хлібобулочних виробів, Кучерук З. І. (2011)
Гураль Л. С. - Склад та функціонально-фізіологічні властивості біополімерного комплексу печериць, Черно Н. К., Нікітіна О. В. (2011)
Лебеденко Т. Є. - Визначення хлібопекарських властивостей винних дріжджів, Донськой Д. М., Новичкова Т. П., Бицюра О. В. (2011)
Чернюшок О. А. - Сироватка молочна – біологічно цінний продукт, Кочубей–Литвиненко О. В., Василів В. П., Дашковський Ю. О., Ардинський О. В., Федоренко Л. А. (2011)
Пшенишнюк Г. Ф. - Вплив житніх заквасок спонтанного бродіння на кінетику кислотонакопичення в тісті та якість хліба, Ковпак Ю. С. (2011)
Макарова О. В. - Свойства бисквитных полуфабрикатов на основе муки из продуктов переработки гречки, Иоргачева Е. Г., Котузаки Е. Н. (2011)
Білецька Я. О. - Дослідження впливу спільного використання еламіну та ягідних пюре на показники якості зефіру (2011)
Півоваров О. А. - Зміна реологічних властивостей пшеничного тіста під впливом плазмохімічно активованих водних розчинів, Миколенко С. Ю., Шовгун О. О. (2011)
Арсеньєва Л. Ю. - Дослідження впливу борошняно-зернової суміші "гармонія" на мікробіологічні процеси тіста та аромат хліба, Арсиненко Н. О., Роман В. О., Арсиненко С. В. (2011)
Chochkov R. M. - Effect of endoxylanase from bacillus subtilis on barley flour gas formation properties and rheological properties of barley dough, Karadzhov G. I., Dobrev G. T., Chonova V. M. (2011)
Юдічева О. П. - Використання нуту, вирощеного в полтавській області, для переробки, Кузнецова Н. О. (2011)
Чепель Н. В. - Обґрунтування принципових основ способу розділення і виділення домішкових оптично активних ізомерів ефірних олій як ароматоформуючих складових натуральних ароматизаторів, Фролова Н. Е., Усенко В. О., Науменко К. А., Силка І. М. (2011)
Яшкина В. В. - Органические продукты и их экологический контроль, Крусир Г. В. (2011)
Макарова О. В. - Влияние влаготепловой обработки пшеницы на показатели качества зернового хлеба, Пшенишнюк Г. Ф., Иванова А. С. (2011)
Ільдірова С. К. - Дослідження змін структурних компонентів дріжджового тіста під час його заморожування та холодильного зберігання, Попова С. Ю. (2011)
Колесниченко С. Л. - К оценке качества минеральных вод (2011)
Берник М. П. - Сушка ядep миндаля при импульсном подводе Т.В.Ч. энергии (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського