Докучаєва В. Ю. - Особливості адміністративної відповідальності у галузі охорони історичних та культурних цінностей України (2009)
Шендрик В. В. - Історично-правовий аспект розвитку візуального спостереження, Войтович Н. Ф. (2009)
Холод Ю. А. - Поліцейська держава як особлива форма організації публічної політичної влади в період абсолютизму (2009)
Манько О. Є. - Форми державного правління від ранньофеодальних державних утворень до часів Київської Русі (2009)
Кириченко В. Є. - Реформа Селянського поземельного банку 1895 року (причини та передумови) (2009)
Мельник К. Ю. - Підстави припинення трудових правовідносин із суддями (2009)
Чумаченко І. М. - Орган управління юридичної особи (роботодавця) як суб’єкт колективного договору (2009)
Селезень С. В. - Порядок розірвання трудового договору за п. 2 ст. 41 КЗпП України (2009)
Носова О. В. - Проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції в Україні (2009)
Гетманець О. П. - Методи бюджетного контролю (2009)
Стародубова О. А. - Проблеми правового регулювання парламентського контролю за формуванням Державного бюджету України (2009)
Марченко Р. В. - Окремі проблеми застосування законодавчих положень про докази в цивільному процесі (2009)
Ярошевська Г. М. - Форма договору про оплатне надання юридичних послуг (2009)
Череватенко І. М. - Видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) (2009)
Рущенко І. П. - Завдання відомчої соціології в системі МВС України (2009)
Дубровський І. М. - Теорія рівноваги і самоорганізації систем О. О. Богданова і М. І. Бухаріна (2009)
Свєженцева Ю. О. - Традиції в органах внутрішніх справ з огляду їх багаторівневої функціональності, Проскурякова О. С. (2009)
Михайлева Е. Г. - Интеллектуальная элита Украины в условиях современных цивилизационных изменений: базовые характеристики (2009)
Савош Г. П. - Нормативно-правове регулювання процесу виховання у сучасному ВНЗ (2009)
Балабанова Л. М. - Когнитивные модели и их использование в оптимизации процесса обучения, Бобровникова Н. Ф. (2009)
Климовська О. Ю. - Особливості дослідження здібності до розпізнавання брехні (2009)
Ларіонов С. О. - Психологічний аспект ігрової залежності у працівників ОВС (2009)
Віденєєв І. О. - Гендерні особливості прояву агресивності у злочинців, які вчинили насильницькі злочини (2009)
Попова Г. В. - Особливості емоційної саморегуляції у працівників патрульної служби міліції з різним ставленням до роботи (2009)
Гульбс О. А. - Психологічні особливості реалізації системного підходу в управлінні соціально-педагогічною сферою (2009)
Шаша І. К. - Методика оцінювання екологічного ризику від забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом, Конціялов О. В. (2009)
Єрохін А. Л. - Оцінка ефективності обслуговування користувача в інформаційній мережі, Турута О. П. (2009)
Лановий О. Ф. - Використання методів імітаційного моделювання в діяльності органів внутрішніх прав (2009)
Лемешко О. М. - Проблеми та перспективи ефективного використання транспортних машин в Україні, Сазонов О. Г. (2009)
Голян В. В. - Моделювання структури імпульсного напівпровідникового далекоміру, Голян Н. В., Краснобаєв В. А. (2009)
Антонюк Г. Д. - Вплив латинської школи на розвиток шкільної освіти України (2011)
Афонін В. М. - Спеціальна підготовленість курсантів окремих видів забезпечення військ, Попович О. І., Купріненко О. В. (2011)
Базиляк Н. - Академічна мобільність як процес реалізації мовної практики (2011)
Бєкрєшева Л. О. - Сучасні підходи до визначення поняття "науково-дослідницька робота школяра” (2011)
Бєляєва О. М. - Професійна лінгводидактика в навчанні латинської мови у вищих медичних військових закладах (2011)
Берестецька Н. В. - Формування перекладацької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Биконя О. П. - Оптимізація самостійної роботи в процесі навчання англійської мови студентів економічних спеціальностей засобами ІКТ (2011)
Близнюк А. О. - Комп'ютерна презентація як метод навчання англомовного письма студентів-психологів (2011)
Віннікова Л. В. - Вивчення професійно-спрямованої лексики на заняттях із англійської мови студентами спеціальності "Комп’ютерні технології" (2011)
Вовк Н. П. - Критерії та показники сформованості професійного саморозвитку у майбутніх інспекторів одпн МНС України (2011)
Вовчаста Н. Я. - Роль організаційно-педагогічних умов у підготовці фахівців пожежно-рятувальної служби України й Польщі (2011)
Горіна О. М. - Методичні вказівки до розв'язування фізичних задач як базис ефективної самостійної роботи студентів (2011)
Гудим В. І. - Удосконалення організації підготовки спеціалістів інженерно-технічного спрямування, Козяр М. М., Кусій М. І. (2011)
Гуріненко І. Ю. - Педагогічні умови формування критичного мислення курсантів ВНЗ МНС України засобами мас-медіа (2011)
Дробіт І. М. - Використання подкастів при викладанні англійської мови за професійним спрямуванням (2011)
Зязюн Л. І. - Мова – ексклюзивна домінанта гуманістичної парадигми освіти й виховання (2011)
Soura L. - Multimedia dans l'apprentissage des langues etrangeres, Isanina S. (2011)
Кадемія М. Ю. - Самостійна робота студентів в умовах єдиного інформаційного освітнього середовища (2011)
Кащук М. Г. - Організація процесу формування культури спілкування курсантів і працівників органів внутрішніх справ (на матеріалі англійської мови) (2011)
Клос Л. Є. - Діяльність фахівців соціальної роботи спрямована на збереження здоров’я в Російській Федерації (2011)
Ковальчук А. М. - Характеристика рівня фізичної підготовленості абітурієнтів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Антошків Ю. М., Петренко А. М. (2011)
Козяр М. М. - Модернізація вищої освіти України засобами інформатизації (2011)
Кокор М. М. - Поняття "аналіз навчальних потреб" у зарубіжній науково-педагогічній літературі (2011)
Коновальчук С. А. - Лінгвістичні аспекти професійного англомовного спілкування студентів факультету журналістики (2011)
Кошеленко В. В. - Аналіз розвитку основних фізичних якостей курсантів та студентів ЛДУБЖД за напрямом підготовки "Управління інформаційною безпекою", Антошків Ю. М., Ковальчук А. М. (2011)
Кравчук Л. В. - Історичний розвиток методів навчання іноземних мов у другій половині ХХ ст. (2011)
Краснопольський В. Е. - Дидактичний потенціал віртуального середовища (2011)
Кузнєцов М. І. - До проблеми визначення індивідуальності авторського в науковій філологічній прозі (2011)
Липська І. І. - Концепція створення навчального посібника з англійської мови для студентів-магістрів економічних спеціальностей (2011)
Матвіїв-Лозинська Ю. О. - Позааудиторна діяльність як складова навчально-виховного процесу вищого навчального закладу (2011)
Мацнєва О. А. - Використання авторської комп’ютерної програми "Improve your listening skills” у навчанні аудіювання студентів мовних спеціальностей (2011)
Мединська С. І. - Обмежувальні умови застосування комп’ютерного тестування при навчанні іноземних мов у немовних ВНЗ (2011)
Нагірняк М. Я. - Практичні аспекти організації навчального процесу у вищому навчальному закладi, Мачинська Н. І. (2011)
Пісоцька О. О. - Педагогічні технології діалогічної взаємодії викладачів і студентів (2011)
Прокопенко О. І. - Організаційно-педагогічні особливості впровадження проектного методу в позакласну роботу учнів основної школи (2011)
Романко І. Г. - Сучасні тенденції розвитку комунікативної взаємодії вчителя й учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії (2011)
Русанова О. О. - Історичні етапи формування методик навчання чужоземних мов, апробованих в університетах США й Канади, Гого В. Б. (2011)
Саноцька Л. Г. - Shifting the focus of the classroom: from teacher to student (2011)
Смолінська О. Є. - Категорія організаційної культури у вищій педагогічній освіті: проблеми означення (2011)
Соколова К. В. - Особливості побудови й використання посібника "подаємо статистичні матеріали англійською" в професійній підготовці студентів економічних спеціальностей, Свириденко О. Г. (2011)
Сторчова Т. В. - Розвиток системи вмінь і навичок студентів-германістів засобами латинської мови (2011)
Тарнопольський О. Б. - Автентичність навчальних матеріалів у навчанні англійської мови для професійної комунікації у немовних вишах, Дегтярьова Ю. В. (2011)
Телегіна Г. В. - Проблемні аспекти хронобіологічної дезадаптації майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби та шляхи її корекції (2011)
Товканець Г. - Роль мовної підготовки у формуванні комунікативної компетентності майбутнього фахівця економічного спрямування у вищих навчальних закладах Чехії (2011)
Шевчук О. Д. - Современные модели обучения письменной речи (2011)
Шуневич Б. І. - Інтегрована схема класифікації моделей дистанційного навчання (2011)
Cальман І. Ю. - Сутність та характеристика державної регуляторної політики (2009)
Грищенко М. В. - Участь недержавного сектора у протидії корупції (2009)
Кожевников А. Ю. - Імунітет Президента України: проблеми законодавчого регулювання (2009)
Мещерякова О. В. - Ґенеза законодавства України щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях (2009)
Кріцак І. В. - Трансформація функцій держави та її вплив на функціонування органів внутрішніх справ України (2009)
Панасюк О. В. - Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: проблеми розмежування (2009)
Асейкін Р. В. - Поняття "об’єкт культурної спадщини" (2009)
Василькевич Я. І. - Правове та організаційне забезпечення виконання рішень судів як складової процесу реалізації судової влади в Україні, Долгий О. О. (2009)
Галкін Д. В. - Всеукраїнська школа міліції – перший "міліцейський університет" (2009)
Рязанцева І. М. - Організаційно-правові засади діяльності поліції з протидії фінансовим правопорушенням у Російській імперії в останній чверті ХVІІІ ст. (на матеріалах українських земель) (2009)
Кириченко В. Є. - Організаційно-правові засади діяльності установ довгострокового кредиту Російської імперії у дореволюційній історіографії (2009)
Бурдін М. Ю. - Органи дізнання та попереднього слідства в українських губерніях Російської імперії в другій половині ХІХ ст. (2009)
Заславська М. Г. - Історичні фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя і здоров’я дітей (2009)
Шевцова Н. В. - Застосування принципів диспозитивності та офіційності в адміністративному судочинстві (2009)
Джафарова О. В. - Сутність та напрямки адміністративної діяльності правоохоронних органів України (2009)
Букін М. П. - Адміністративно-правове забезпечення проходження служби працівниками оперативно-розшукових підрозділів органів внутрішніх справ (2009)
Бродовський В. В. - Інформаційне забезпечення юрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції (2009)
Пчелін В. Б. - Перегляд адміністративних актів як спосіб забезпечення їх законності (2009)
Денисюк C. Ф. - Порушення правил дозвільної діяльності у сфері безпеки дорожнього руху (2009)
Троян І. М. - Загальна характеристика законодавства про державну службу в органах пожежного нагляду (2009)
Галіцина Н. В. - Деякі адміністративно-правові аспекти управління товариствами з обмеженою відповідальністю в Україні (2009)
Дубенко О. М. - Деякі напрямки удосконалення організаційно-правового забезпечення доказування в адміністративному судочинстві України (2009)
Журавель О. Є. - Адміністративно-правовий механізм протидії безпритульності та бездоглядності дітей в Україні (2009)
Джагупов Г. В. - Окремі питання забезпечення громадської безпеки під час проведення спортивно-масових заходів (2009)
Робак В. А. - Озброєність як ознака деяких складів злочинів за кримінальним законодавством України (2009)
Пчеліна О. В. - Механізм вчинення економічних злочинів (2009)
Олішевський О. В. - Організація розслідування злочину слідчо-оперативною групою (2009)
Пабат О. В. - Тактичні і практичні особливості проведення слідчого огляду у справах про масові заворушення під час проведення спортивних заходів (2009)
Сафонов Д. А. - Криміналістична характеристика наруги над могилою (2009)
Мельник К. Ю. - До визначення поняття та підстав диференціації норм трудового права (2009)
Колотік А. С. - До визначення поняття "спеціальні пенсії" працівників органів внутрішніх справ (2009)
Селезень С. В. - Додаткові підстави розірвання трудового договору: особливості та функціональне призначення (2009)
Кузьменко О. А. - Аналіз стану та пріоритетів оптимізації правової регламентації розподілу доходів між бюджетами (2009)
Петрова І. А. - Економічні та правові основи вирішення екологічної кризи (2009)
Літвінова О. В. - Особливі відмінності цивільного позову у кримінальному та цивільному судочинстві (2009)
Стреляний В. І. - Сутність контрольних правовідносин щодо здійснення розрахункових операцій (2009)
Євко В. Ю. - Правовий режим прибудинкової території багатоквартирного будинку після його приватизації (2009)
Тіхонова М. А. - Майно непідприємницьких фізкультурно-спортивних організацій (2009)
Андрєєва Г. В. - Теоретико-методологічні засади феномену відчуження праці правоохоронця (2009)
Горбачова О. В. - Потенціал інституту органів внутрішніх справ у протидії проявам ксенофобії (2009)
Жданова І. В. - Особливості соціально-психологічної адаптації та антиципаційної спроможності працівників ОВС з різним типом ставлення до суїцидів, Шиліна А. А. (2009)
Охріменко І. М. - Можливості залучення фахівця-психолога до виконання окремих завдань оперативно-розшукової діяльності (2009)
Шевченко Л. О. - Соціально-психологічні особливості жінок, що вчинили корисливі злочини (2009)
Присенко А. О. - Професійна діяльність як чинник психосоматичних порушень у працівників чергових частин міліції (2009)
Мамічева О. В. - Сучасні підходи до вивчення професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів (2009)
Yerokhin A. - The development of information system based on the user interests, Kolchenko A., Kolchenko M. (2009)
Яковлєв С. В. - Методологічні основи управління організаційними проектами з антикорупційною направленістю, Сезонова І. К. (2009)
Манжай О. В. - Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності (2009)
Колісник Т. П. - Особливості системи навчання інформатики курсантів у вищих навчальних закладах МВС України (2009)
Трубников В. М. - Принципи кримінально-виконавчої політики України (2001)
Білоус В. Т. - Становлення взаємовідносин в діяльності податкової міліції з іншими правоохоронними органами та виконавчою владою (2001)
Гуторова Н. О. - Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони ухилення від сплати податків. зборів, інших обов’язкових платежів (2001)
Гусаров С. М. - Проблеми формування місцевої міліції у структурі Державної автомобільної інспекції України (2001)
Тяпкін А. С. - Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст. 176 Кримінального кодексу України "Порушення авторського права і суміжних прав", Чехунов Д. Н. (2001)
Мінка П. Я. - Спеціальні кримінологічні заходи попередження розкрадань вантажів на залізничному транспорті (2001)
Джагупов Г. В. - Вплив розміру штрафу на забезпечення його стягнення (2001)
Бесєдін А. А. - Вплив сім’ї на поведінку й особистість підлітків-правопорушників (2001)
Проневич О. С. - Боротьба з торгівлею людьми у ФРН як важливий аспект реалізації державної доктрини активної протидії організованій злочинності (2001)
Володіна О. О. - Історичний аналіз розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за викрадення людини на території України (2001)
Петрова Л. В. - Методологічна роль природного права в сучасному правознавстві (2001)
Кравченко Ю. Ф. - Вчення про право І. Канта (2001)
Прадід Ю. Ф. - Місце юридичної лінгвістики в системі наук (2001)
Письменицький А. А. - Галузеві ознаки інформаційного права (2001)
Губська О. А. - Закриття кримінальної справи як одна із форм закінчення стадії досудового слідства (2001)
Лавріненко О. В. - Щодо структури нового Трудового кодексу України (2001)
Ярмиш А. Н. - Суд присяжних – це дійсно справедливий суд (2001)
Синьов О. В. - Культурні права і свободи громадян як об’єкт адміністративного проступку (2001)
Орлов П. І. - Правове забезпечення інформаційної безпеки (2001)
Тарусова Л. І. - Щодо нормативно-правового забезпечення післядипломної освіти продуктивного населення України (2001)
Безсмертний О. К. - Ситуаційне управління оперативно-службовою діяльністю органів внутрішніх справ в особливих умовах (2001)
Лазнюк Н. В. - Регулятивні особливості нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України (2001)
Каткова А. Г. - Проблемні питання діяльності слідчих і слідчо-оперативних груп в управління слідчими підрозділами (2001)
Венедиктов В. С. - Правова природа та поняття морального стимулювання ефективної діяльності працівників ОВС (2001)
Джафарова О. В. - Взаємодія органів внутрішніх справ і населення (2001)
Москаль Г. Г. - Інститут тимчасових генерал-губернаторів в України у часи політичної кризи самодержавства кінця 70-х – початку 80-х рр. ХІХ ст. (2001)
Неалов О. П. - Організаційно-правове забезпечення здійснення справ пенітенціарної політики Російського самодержавства (XVIII – перша половина ХІХ ст. (2001)
Бартків В. П. - Місцеві органи державного управління Російської імперії в реалізації реформи аграрних відносин 1861 та наступних років (2001)
Білоконь М. В. - Місцеві органи влади Російської імперії в Україні в першій половині ХІХ ст. (2001)
Гаркавий С. В. - Обмеження прав підданих воюючих з Російською імперією держав в Україні у період Першої світової війни (2001)
Вострокнутов Л. Д. - Нормативно-правова основа діяльності спортивних організацій в Україні (кінець ХІХ – поч. ХХ ст. (2001)
Мурза В. В. - Структура та організація роботи органів прокуратури УСРР (20 – початок 30-х рр. (2001)
Сокіл А. О. - Податкова політика УСРР у роки непу (2001)
Бермічева О. В. - Про міжнародний судовий захист порушених прав громадян України (2001)
Пащенко А. О. - Відповідальність міністрів (на прикладі Великобританії) (2001)
Ковальчук О. Б. - Інформаційно-аналітичне забезпечення виборчого процесу в Україні (2001)
Попович В. М. - Організаційно-управлінські та фінансово-правові аспекти інфраструктури детінізації економіки (2001)
Шишка Р. Б. - Привілеї як відправна позиція формування права інтелектуальної власності (2001)
Тульчевська Н. В. - Предмет договору банківського депозитного рахунку (2001)
Смотров О. І. - Зобов’язання щодо оплатного надання медичних послуг: окремі питання загальної характеристики (2001)
Омельчук В. О. - Державна молодіжна житлова політика: головні завдання, механізм реалізації та шляхи розвитку (2001)
Древаль Ю. Д. - "Вертикаль" зруйнували, а що побудували? (До питання про участь Верховної Ради України у формуванні системи місцевого самоврядування) (2001)
Копан О. В. - Соціологічні фактори системи внутрішньодержавної безпеки (теоретико-управлінський аспект) (2001)
Смирнова Є. В. - Загальнокримський референдум 1991 року в системі заходів відтворення автономії в Криму (2001)
Логвиненко М. І. - Законодавчі засади права громадян України на вільні зібрання (2001)
Колесник К. О. - Удосконалення нормативного забезпечення парламентської процедури в Україні (2001)
Дзюндзюк В. Б. - Багатоаспектність і багатофункціональність стратегій в організації (2001)
Греченко В. А. - Шаповал Ю. Україна ХХ століття: особи та події в контексті важкої історії. – К.: Генеза, 2001 (2001)
Почтовий М. М. - Принципи правової політики України (2009)
Польщиков І. В. - Проблемні питання удосконалення законодавства про вибори президента України в аспекті додержання міжнародних виборчих стандартів (2009)
Корейба І. В. - Офіційне тлумачення – повноваження Конституційного Суду України (2009)
Кульчицька О. В. - Дефініція конституційно-правового статусу депутатських фракцій як запорука стабільності, відносної сталості та внутрішньої погодженості парламентської діяльності (2009)
Сироїд Т. Л. - Правове становище та роль прокурора в міжнародному кримінальному судочинстві (2009)
Козир О. В. - Міжнародно-правові стандарти конституційного права особи на недоторканність житла (2009)
Галкін Д. В. - Організаційно-штатна робота у міліції Радянської України (2009)
Чуйков А. Ю. - Становлення системи спеціальних установ ОВС: історико-правові аспекти (2009)
Кириченко В. Є. - Правові умови діяльності державного дворянського земельного банку під час революційних подій 1905–1907 рр. (2009)
Резанов С. А. - Межі застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ (2009)
Пузанова Т. А. - Поняття та значення принципів державної служби (2009)
Сидорчук О. І. - Щодо системи держаних органів, які здійснюють ведення природоресурсних кадастрів (адміністративно-правовий аспект) (2009)
Качинська М. О. - Завдання та система адміністративно-правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо реалізації законодавства про вибори та референдуми (2009)
Салманова О. Ю. - Адміністративні стягнення як засіб забезпечення безпеки дорожнього руху (2009)
Небрат О. О. - Деякі аспекти сучасного стану забезпечення безпеки дорожнього руху (2009)
Денисюк С. Ф. - Загальна характеристика адміністративної відповідальності за порушення правил дозвільної діяльності в сфері безпеки дорожнього руху (2009)
Ярмак О. М. - Протокол про адміністративне правопорушення: вимоги до змісту та значення його вірного оформлення при розгляді справ про адміністративні проступки (2009)
Докучаєва В. Ю. - Фактичні підстави для притягнення до адміністративної відповідальності в сфері охорони історичних та культурних цінностей (2009)
Радько Д. В. - Фінансові компанії у системі суб’єктів адміністративного права (2009)
Коляда О. П. - Нотаріус як сторона в адміністративному судочинстві України (2009)
Мандрик С. І. - Класифікація адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності вищих навчальних закладів МВС України (2009)
Семенко Б. М. - Питання відповідальності за порушення в галузі будівництва (2009)
Вербенський М. Г. - Кримінологічна характеристика транснаціональних злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (2009)
Бараш Є. Ю. - Правові та організаційні проблеми виконання покарань (стягнень), не пов’язаних з позбавленням волі кримінально-виконавчою службою в Україні (2009)
Собко Ю. В. - Сутність та особливості правоохоронної діяльності як об’єкта координаційного впливу (2009)
Суботін А. О. - Стратегія здійснення заходів вищих навчальних закладів МВС України щодо реалізації Концепції забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Акіменко Д. О., Бондаренко Я. Г., Рибенцева А. В. (2009)
Градецький А. В. - Громадський контроль за дотриманням прав і свобод засуджених до позбавлення волі, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів (2009)
Романюк В. В. - Щодо чинників становлення та розвитку провадження про злочини та суспільно небезпечні діяння дітей як окремого виду провадження в кримінальному судочинстві України (2009)
Матвійчук А. В. - Щодо правової природи контрольних проваджень (2009)
Хомич А. С. - Щодо видів інформації, яка використовується в органах прокуратури (2009)
Голубов А. Є. - Структура завдань кримінального судочинства та її вплив на діяльність дізнавача та слідчого під час розслідування кримінальних справ (2009)
Пчеліна О. В. - Причини та умови, що сприяють учиненню економічних злочинів (2009)
Бурбело Б. А. - Встановлення і превенція симуляції обвинуваченим як способи протидії здійсненню досудового слідства (2009)
Фролова І. В. - Про криміналістичну класифікацію торгівлі людьми (2009)
Мельник К. Ю. - Проблеми визначення системи правоохоронних органів (2009)
Єрофєєнко Л. В. - Специфіка системи оплати праці на залізничному транспорті (2009)
Невядовський В. О. - Основи правового регулювання державного контролю у галузі зв’язку (2009)
Киндюк Б. В. - Правове регулювання роботи базових станцій мобільного зв’язку (2009)
Володін А. В. - Мирова угода: історико-правовий аналіз (2009)
Жуков С. В. - Правові основи здійснення процедур ліквідації підприємства (2009)
Гіда Є. О. - Деонтологічний кодекс як форма закріплення деонтологічних норм (2009)
Мороз А. В. - Впровадження гендерної рівності в органах внутрішніх справ України як процес інституціональних перетворень (2009)
Зубко Г. Ю. - Маргінальність – загальнотеоретична характеристика (2009)
Лигун Н. В. - Теоретичні та практичні підходи до оптимізації психологічного впливу в процесі управління персоналом ОВС (2009)
Моргун О. С. - Вплив психологічних аспектів інновацій на процеси реформування системи управління органів внутрішніх справ (2009)
Яцків О. С. - Проблема психосоматичних захворювань (психосоматозів) у працівників міліції (2009)
Гульбс О. А. - Особистісне становлення викладача вищої школи в професійній діяльності (2009)
Саватєєва Б. В. - Вплив соціально-психологічних настанов на формування альтруїстичної поведінки студентської молоді (2009)
Маннапова К. Р. - Особливості особистості неповнолітніх правопорушників (2009)
Штриголь Д. В. - Взаємозв’язок копінг-поведінки з особливостями міжособистісних відносин сиріт (2009)
Власенко І. В. - Дослідження ризику працівників міліції, Лещишин М. В. (2009)
Горелов Ю. П. - До використання засобів адаптивної гіпермедіа в дистанційному навчанні, Кобзев І. В., Калякін С. В. (2009)
Греченко В. А. - Висвітлення діяльності міліції в роки непу в роботах істориків 50–80-х років ХХ ст. (2014)
Гречко О. О. - Принцип єдності та цілісності державної території як гарантія унітарного характеру Української держави (2014)
Лесь І. О. - Розвиток дисциплінарних правовідносин у Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ 1971 р. (2014)
Марчук М. І. - Територіальне самоврядування у Речі Посполитій (2014)
Тітов Є. Б. - Проблема розуміння засад та механізмів упровадження у національне законодавство норм міжнародного права (2014)
Федосєєва С. В. - Загальнотеоретична характеристика об’єкта правового виховання (2014)
Герасименко В. С. - Адміністративний примус як метод протидії незаконному гральному бізнесу в Україні: заходи та прогалини правового забезпечення його реалізації (2014)
Ігонін Р. В. - Проблеми адміністративно-правового забезпечення захисту персональних даних в Україні (2014)
Качинська М. О. - Принципи систематизації законодавства про органи охорони правопорядку (2014)
Комзюк В. Т. - Окремі питання правового регулювання контролю культурних цінностей, які вивозяться за межі митної території України (2014)
Наумов І. В. - Поняття та місце регіональних управлінь МВС України в системі органів внутрішніх справ (2014)
Прошутя І. Д. - Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів в Україні (2014)
Тихонова Д. С. - Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг органами публічної влади та можливості його використання в Україні (2014)
Швець В. Д. - Проблеми законодавчого закріплення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав суб’єктів землекористування (2014)
Абламський С. Є. - Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні (2014)
Бєляков Р. Г. - Взаємодія управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України з іншими правоохоронними органами: питання сьогодення (2014)
Бічурін Р. Х. - Хуліганський мотив убивства як елемент криміналістичної характеристики злочину (2014)
Горбачов В. П. - Оскарження слідчим рішень, дій та бездіяльності прокурора (розвиток правового інституту) (2014)
Двойніков О. О. - Окремі аспекти закриття кримінального провадження у випадку відсутності складу кримінального правопорушення, Глобенко Г. І. (2014)
Дем’яненко Ю. І. - Деякі питання удосконалення кримінального законодавства про охорону прав на недоторканність приватного життя (ст. 182 КК України) та недоторканність житла (ст. 162 КК України) (2014)
Єрохін В. В. - Процесуальні особливості участі захисника як учасника кримінального провадження, Юхно О. О. (2014)
Комісаров О. Г. - Вплив інформаційного суспільства на сферу функціонування сил охорони правопорядку (2014)
Марков В. В. - Напрями діяльності НАТО у справі протидії кіберзлочинності, Караченцев О. В. (2014)
Меденцев А. М. - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель (2014)
Момотенко Т. Д. - Правоохоронні органи: поняття і сутність (2014)
Новак Р. В. - Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості (2014)
Перепелиця М. М. - Деякі питання удосконалення інституту сприяння осіб оперативним підрозділам (2014)
Пієв С. С. - Окремі проблеми забезпечення прав неповнолітнього підозрюваного під час досудового розслідування, Юхно О. О. (2014)
Стрелюк Я. В. - Особливості здійснення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування шахрайства, яке вчинене знайомим потерпілої особи (2014)
Чумак В. В. - Досвід країн Балтії та Грузії щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ та можливість його використання в Україні (2014)
Шишкін А. О. - Актуальні питання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підрозділів ДСБЕЗ під час боротьби з одержанням неправомірної вигоди службовою особою (2014)
Юхно М. О. - Проблемні питання забезпечення права на захист під час застосування чинного КПК України (2014)
Луцик А. М. - Особливості дисциплінарної відповідальності посадових та службових осіб державної фіскальної служби України за порушення порядку здійснення адміністративних процедур (2014)
Проневич О. С. - Деонтологічні стандарти професійної діяльності працівників прокуратури: нормативно-ціннісна основа та правова регламентація (2014)
Басова А. В. - Зміст зобов’язання з охорони фізичних осіб (2014)
Вікторчук М. В. - Місцеві податки та збори в Україні: об’єкт чи предмет податкових правовідносин? (2014)
Вусатий Д. Ю. - Елементи договірних відносин роздрібної купівлі-продажу (2014)
Жорнокуй В. Г. - Здійснення права участі в управлінні господарським товариством (2014)
Загородній А. С. - Правовідносини із захисту цивільних прав та інтересів замовників юридичних послуг (2014)
Карчевський К. А. - Предмет правочинів з розміщення цінних паперів як виключення із правила про значний правочин акціонерного товариства (2014)
Мовчан О. В. - Житлові права дітей (2014)
Никитченко Н. В. - Конституційні права і обов’язки учасників організаційно-господарських відносин у сфері державного контролю господарської діяльності (2014)
Петрова І. А. - Організаційні та еколого-економічні заходи щодо використання та знешкодження відходів (2014)
Теремецький В. І. - Юридичний зміст і структура права апеляційного оскарження рішення (2014)
Черновол С. О. - Договір як загальноправова категорія (2014)
Шпак А. П. - Правові засади охорони права інтелектуальної власності у сфері освіти (2014)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2014)
Титул, зміст (2012)
Шелудько Н. М. - Вступне слово (2012)
Мельник В. П. - Эвристический потенциал поведенческих финансов (поведенческой теории финансов) в научном познании детерминант принятия решений хозяйствующими субъектами (2012)
Попова О. Л. - Регулирование поведения "экономического человека" с позиций устойчивого развития: концептуальные приоритеты (2012)
Брус С. И. - Кредитные отношения как элемент поведенческих финансов (2012)
Брус С. І. - Поведінкові фінанси і трансформація ринку фінансових послуг, Бублик Є. О., Корнєєв В. В. (2012)
Бублик Е. А. - Модификация поведения и особенности финансовых решений вкладчиков в условиях кризиса (2012)
Ануфрієва К. В. - "Апетит до ризику" українських банків: масштаби і наслідки активізації зовнішніх запозичень (2012)
Ноур А. М. - Стратегії заощаджувальної економічної поведінки населення України (2012)
Береславська О. І. - Міжнародна фінансова архітектура: сучасні тенденції реформування (2012)
Шкляр А. І. - Сучасні валютні війни: шанси і ризики для України, Шелудько Н. М. (2012)
Процько О. В. - Трансформація ринку державних цінних паперів України у 2008–2011 рр.: передумови і наслідки (2012)
Савицький С. В. - Інституційно-психологічні основи прийняття рішень на фондовому ринку України (2012)
Шишков С. Є. - Облігації як інструмент ринку публічного боргу в Україні: сучасні тенденції і проблеми (2012)
Рожкова К. І. - Корпоративне управління в банках України: стан та ключові проблеми (2012)
Кравченко Ю. Ф. - Основні напрямки реформування кадрової політики в органах внутрішніх справ (1997)
Яковлєв С. В. - Оцінка динаміки розвитку злочинності: інформаційно-аналітичні аспекти, Шеховцов С. Б., Гнусов Ю. В. (1997)
Калиновський В. Б. - Геополітика і міжнародна злочинність: дослідження проблем превентивних дій, Цимбал П. В. (1997)
Волобуєв А. Ф. - Криміналістична характеристика розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності (1997)
Щербаковський М. Г. - Використання спеціальних знань на стадії порушення кримінальної справи, Золотухін І. І. (1997)
Скоков С. І. - Особистість рецидивіста та деякі проблеми попередження рецидивної злочинності (1997)
Лисенко В. В. - Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків (1997)
Чернець М. Г. - Перспективи створення та розвитку автоматизованих банків даних, що містять відображення зовнішності (1997)
Одерій О. В. - Особливості у порушенні кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів (1997)
Чалий Ю. І. - Цивільно-правові засоби превенції злочинів у сфері банківського кредитування (1997)
Кривуля О. М. - Чи можуть бути суспільні відносини об’єктом злочину?, Куц В. М. (1997)
Шаповал В. Н. - Предмет філософії права: деякі проблеми формування (1997)
Зеленецький В. С. - Поняття безпеки та її забезпечення суб’єктам кримінального процесу, Куркін М. В. (1997)
Погрібний І. М. - Деякі теоретичні питання щодо актів застосування права, Фандалюк О. В. (1997)
Лобойко Л. М. - Цілі та завдання дослідчого кримінального процесу (1997)
Романов С. Ю. - Обман як спосіб посткримінальної діяльності (1997)
Мохончук С. М. - Поняття та види тероризму (1997)
Коломієць Т. В. - Початки конституційного процесу в Україні, Коломієць Ю. М. (1997)
Греченко В. А. - Центральна Рада та проблеми українізації, Бадєєва Л. І., Сорочан Н. А. (1997)
Воронов М. М. - Законодавча влада у системі державної влади (1997)
Анохін О. М. - Про місце та роль постійних комісій (комітетів) Верховної Ради України у системі державних органів (1997)
Марчук Є. К. - Поняття злочинної організації за кримінальним правом України (1997)
Каткова Т. В. - Конституція України і принципи кримінального судочинства, Кожевніков Г. К. (1997)
Зелінський А. Ф. - Об’єкт злочину і структура Особливої частини Кримінального кодексу, Куц В. М. (1997)
Яременко О. Л. - Аналіз передумов і механізмів економічної злочинності (1997)
Кім М. М. - Концептуальні основи створення моделі ефективної зайнятості населення в Україні, Нечипорук Л. В., Яременко В. Г. (1997)
Коваленко А. І. - Про формування оптимальної організаційної структури управління соціально-економічною системою району (1997)
Ковальов Є. В. - Економіко-правові проблеми інтеграції України у Європейський Союз, Рябченко О. П., Коваленко А. І. (1997)
Петрова К. Я. - Проблеми формування ефективного інвестора в процесі приватизації, Нечипорук Л. В. (1997)
Венедиктов В. С. - Трудове право України в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи (1997)
Гоц В. Я. - Співвідношення централізованого і договірного регулювання умов праці в ринковій економіці (1997)
Іншин М. І. - Проблеми правового регулювання безробіття і зайнятості в Україні та напрямки його удосконалення (1997)
Соболєв В. О. - Ефективність та якість професійної підготовки молодого слідчого (на прикладі Університету внутрішніх справ), Лапшина В. Л., Дядечко І. І. (1997)
Рущенко І. П. - Криміногенна ситуація великого міста: методика соціологічного вимірювання, Соболєв В. О., Ярмиш О. Н. (1997)
Бандурка О. М. - Питання корекції окремих видів деструктивної поведінки, Мартиненко О. А. (1997)
Відєнєєв І. О. - Про особливості прояву девіантної поведінки при стані норми та патологічних відхиленнях (1997)
Клюєв О. М. - До питання про управління в правоохоронній діяльності, Якушко П. М. (1997)
Щербина В. І. - Питання вдосконалення дисциплінарної відповідальності співробітників органів внутрішніх справ України (1997)
Тягло О. В. - Критичне мислення як освітня інновація (1997)
Ноттурно М. А. - Розум і довіра: мета критичного мислення і авторитет (1997)
Макаренко Є. І. - Принципи сучасної дидактики та їх використання в процесі викладання криміналістики у вузах МВС України (1997)
Вітання Президента України Л. Д. Кучми учасникам міжнародної науково-практичної конференції "Права людини: міжнародні стандарти і практика їх застосування в Україні" (1997)
Ярмиш О. Н. - Наукові форуми (1997)
Венедиктова І. В. - Яким я бачу Європейський континент у 2000 році (1997)
Греченко В. А. - В. Пристайко, Ю. Шаповал. Михайло Грушевський і ГПУ – НКВД. Трагічне десятиліття: 1924–1934. К.: Україна, 1996. (1997)
Киричок Р. І. - В. А. Греченко. Історія України (Короткий нарис). Харків: ун-т внутр. справ, 1996. (1997)
Титул, зміст (2014)
Гудзенко Т. В. - Вплив поживного середовища на здатність нафтоокиснювальних бактерій роду Pseudomonas продукувати біосурфактанти, Іваниця В. О., Волювач О. В., Горшкова О. Г., Бєляєва Т. О., Конуп І. П., Дімова M. I. (2014)
Замбріборщ І. С. - Дослідження андрогенезу in vitro в культурі пиляків сортів та реципрокних гібридів пшениці м’якої озимої, Шестопал О. Л. (2014)
Мілян В. О. - Дослідження пробіотичних властивостей штамів Bacillus sp. 1.1. та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113, Хархота М. А., Нечипуренко О. О. (2014)
Холопцев А. В. - Роль изменений солнечной активности и состояния озоносферы в глобальном затемнении земной атмосферы, Никифорова М. П. (2014)
Алексєєнкова М. В. - Слов’янське родовище кам’яної солі та природних розсолів: геологолітологічні особливості та проблеми освоєння (2014)
Стадніченко С. М. - Гідрогеохімічні особливості підземних вод Верхньокам’яновугільно-Нижньопермського водоносного комплексу в межах Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини, Сюмар Н. П. (2014)
Сіра Н. В. - Геологічні особливості попередження обводнення газоконденсатних покладів (2014)
Ісаєва І. М. - Теоретичні засади механізмів державного управління вітчизняними нафтогазотранспортними системами (2014)
Клясен Н. Л. - Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу мережею спеціальних бібліотек України, Литвиненко Г. М. (2014)
Czernyszowa E. - Kapitał intelektualny a edukacyjny podyplomowego kształcenia pedagogicznego: jego fenomen i podstawy koncepcyjne (2014)
Легкун І. Б. - Використання посиленого інфекційного фону в селекції озимого ячменю на резистентність до Ustilagonigra ТА Ustilagohordei (2014)
Демченко В. М. - Формування етномовної ситуації на півдні України: ретроспектива та перспектива (2014)
Фаріон І. Д. - Методологія дослідження суспільного статусу руської (української) мови в діахронії (ХIV–ХVII ст.) (2014)
Коцюба Н. Й. - Структурно-семантичні принципи організації офіційно-ділового тексту (на прикладі позовних заяв) (2014)
Ясіновська О. - Фітоморфна метафора у структурі концепту заздрість у релігійному дискурсі отців церкви (2014)
Шипілов Л. М. - До питання про поняття та сутність зловживання правом (2010)
Сікорський О. П. - Проблеми становлення Державної міграційної служби України в аспекті європейської інтеграції (2010)
Ринажевський Б. М. - Компетенція та повноваження військової служби правопорядку (служби правопорядку) у Збройних Силах України (2010)
Проневич О. С. - Ґенеза та еволюція поліцейського права у контексті формування буржуазної парадигми діяльності поліції (друга пол. ХVIII – поч. ХХ ст.) (2010)
Сатохіна Н. І. - Розуміння у здійсненні права: онтологічний вимір (2010)
Новікова Л. В. - Правове регулювання фінансового моніторингу в Україні (2010)
Кириченко В. Є. - Правові умови діяльності Державного дворянського земельного банку в останнє десятиліття його існування (2010)
Джафарова О. В. - Щодо напрямків адміністративної діяльності антимонопольного комітету України (2010)
Музичук О. М. - Поняття та зміст законності діяльності публічної адміністрації (2010)
Небеська М. С. - Роль відомчих нормативних актів у правовому регулюванні діяльності ОВС щодо забезпечення прав і свобод людини у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки (2010)
Лихачов С. В. - Роль громадян та органів виконавчої влади в системі забезпечення громадського порядку та громадської безпеки (2010)
Шоптенко С. С. - Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні (2010)
Троян І. М. - Види державних службовців в органах пожежного нагляду (2010)
Невядовський В. О. - Правове регулювання та проблеми ліцензування у сфері телекомунікацій (2010)
Бабакін В. М. - Поняття та система заходів профілактики правопорушень у сфері пасажирських та вантажних перевезень (2010)
Гончаренко І. Б. - Теоретичні засади здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України (2010)
Сіверін В. І. - Дозвільні послуги суб’єктів публічної адміністрації як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2010)
Нечитайло О. М. - Процес доказування в адміністративних справах, що виникають з податкових відносин (2010)
Шендрик В. В. - Основні напрямки оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у попередженні вимагань і заходи щодо їх удосконалення, Крєпаков І. О. (2010)
Филипенко Є. П. - Форми і методи попередження насильства в сім’ї дільничними інспекторами міліції (2010)
Буткевич С. А. - Організаційно-правові засади службово-бойової діяльності ПМОП "Беркут" (2010)
Обрусна С. Ю. - Соціальний характер судового управління: окремі питання (2010)
Алфьоров С. М. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 181 КК України (2010)
Жилін Є. В. - Організація та планування розслідування злочинного обороту порнографічної продукції, Сафронов С. О. (2010)
Мельник К. Ю. - Конкурсний відбір до правоохоронних органів (2010)
Олійник А. Р. - Особливості виплати заробітної плати робітникам у натуральній формі в період дії права податкової застави (2010)
Татарінов Р. В. - Окремі питання прийняття на службу до органів прокуратури України (2010)
Ваганова І. М. - Відсторонення від роботи як запобіжний захід у трудовому праві України (2010)
Войно-Данчишина О. Л. - Аттестация в вузе: правовая регламентация (2010)
Ковальов Є. В. - Напрямки зміцнення енергетичної безпеки України (2010)
Курко М. Н. - Стан та нормативно-правове врегулювання фінансового забезпечення освіти (2010)
Лисенко І. В. - Щодо підстав набуття права приватної власності на житло (2010)
Гужва А. М. - Інтерес і місце виконання договору в сучасному правозастосуванні й римському праві (2010)
Мінченко А. О. - Форма договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом (2010)
Сапейко Л. В. - Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільному процесі (2010)
Васіна Г. В. - Проблеми розшуку транспортного засобу у виконавчому провадженні (2010)
Губіна Г. Л. - Сутність державного фінансового контролю за діяльністю українських страхових організацій, що пов’язана з використанням морського транспорту (2010)
Петрова І. А. - Стратегія кадрової політики організації як запорука її сталого розвитку, Фурса В. А. (2010)
Проскурякова О. С. - Навчання керівників як фактор ефективної діяльності органів внутрішніх справ України (2010)
Балабанова Л. М. - Формування правосвідомості в процесі професійного становлення особистості, Кондратова А. В. (2010)
Гульбс О. А. - Особливості особистісного та професійного зростання викладача ВНЗ у сучасному інноваційно-освітньому просторі (2010)
Озерський І. В. - Психодіагностика конфліктної установки у студентів національної академії прокуратури України та прокурорських працівників (порівняльний аналіз) (2010)
Шевченко Л. О. - Гендерні особливості ціннісних орієнтацій правоохоронців, Романчук Т. С. (2010)
Туркалова О. О. - Особливості Я-концепції жінок – працівників органів внутрішніх справ (2010)
Бондаренко Я. Г. - Психологічні детермінанти стану готовності фахівців спеціальних підрозділів МВС України до виконання функціональних обов’язків (2010)
Шаша І. К. - Шляхи використання новітніх технологій в задачах транспортно-екологічного моніторингу автомобільного транспорту (2010)
Єрохін А. Л. - Модель управління часом на основі матрицi Ковi, Красільніков І. О. (2010)
Четвериков Г. Г. - Аналіз функціональної стабільності інформаційних систем з інтелектуальним керуванням, Процай Н. Т. (2010)
Дерев’янко Ю. В. - Дослідження можливостей "інтелектуального будинку", Краснікова О. Л. (2010)
Руденко О. Г. - Архітектура системи моніторингу трафіку в GRID, Волк М. О., Філімончук М. А., Філімончук Т. В. (2010)
Голян В. В. - Системи діагностики i адміністрування обчислювальних засобів комп’ютерних мереж, Пелешенко С. С. (2010)
Магдаліна І. В. - До питання проблем проектування сучасних web-базованих інформаційних систем, Кобзев І. В., Соседка Ю. Е. (2010)
Вечірська І. Д. - Застосування методу декомпозиції предикатів для реалізації довільних відношень реляційними мережами (2010)
Дюбко Г. Ф. - Синтаксичний аналіз із використанням анотованих граматик, Голян В. В., Глущенко Р. О. (2010)
Титул, зміст (2014)
Бобоев И. Р. - Гидрометаллургический способ выщелачивания упорного окисленного золотосодержащего сырья, Стрижко Л. С., Эргашев Н. У., Горбунов Е. П. (2014)
Гулеватая М. А. - Исследование показателей качества безалкогольных напитков, Усатюк С. И. (2014)
Ломотько Д. В. - Современные подходы по обеспечению сохранности грузов при перевозке железнодорожным транспортом, Запара Я. В., Лютый В. А. (2014)
Турчинов Р. В. - Метод визначення технічного стану тепловозу в умовах експлуатації, Змій С. О. (2014)
Камсуліна Н. В. - Удосконалення технологічного процесу виробництва м'ясних виробів драглеподібної структури, Скуріхіна Л. А. (2014)
Мысак И. С. - Особенности термовакуумного процесса непрерывного производства мелкодисперсных материалов, Кутовой В. А., Луценко А. С., Николаенко А. А. (2014)
Мартинюк О. О. - Основні принципи та правила впровадження Mobile device management і bring your own device у роботу сучасного підприємства (2014)
Ломотько Д. В. - Моделирование процесса обработки грузового вагонопотока на приграничной станции в условиях изменения ширины колеи, Обухова А. Л. (2014)
Рибалова О. В. - Комплексна оцінка екологічної небезпеки промислового підприємства на прикладі Зміївської ТЕС, Бєлан С. В. (2014)
Шумакова Т. А. - К вопросу исследования процесса съема металла при вибрационной обработке (2014)
Літвінова І. О. - Дослідження впливу комплексної добавки "Мальтовин" на функціональні властивості заморожених м'ясних напівфабрикатів, Савінок О. М. (2014)
Сахацкий В. Д. - Антенный излучатель для систем диагностики подповерхностных объектов, Щеглов А. Ю. (2014)
Семенов А. О. - Особливості конструкції одноцокольних ламп для ультрафіолетового опромінювання (2014)
Taher Abdullah - Testing of floodlight controller with mininet in SDN topology (2014)
Егорова И. Н. - Об эффективном использовании современных технологий создания интерактивных веб-документов, Трофименко А. С. (2014)
Фролова Н. Е. - Фракціонування ефірної олії Dracocephalum Moldavica L. і шляхи використання фракцій у харчових технологіях, Усатюк О. М., Карпутіна М. В. (2014)
Якимечко Я. Б. - Вплив фізико-хімічних та технологічних чинників на процеси гідратаційного тверднення кальцію оксиду, Чеканський Б. Б. (2014)
Казак В. Н. - Диагностика типовых отказов приводящих к возникновению особой ситуации в полете, Шевчук Д. О., Васильев М. А. (2014)
Гонтарь Ю. Н. - Принципы построения информационной технологии сбора и систематизации бизнес-информации (2014)
Суханевич М. В. - Особливості композиційної побудови цементної матриці для отримання гідроізоляційних покриттів (2014)
Ковыршин В. Г. - Пути получения представительных результатов исследования образцов-свидетелей для оценки радиационного охрупчивания материалов корпусов реакторов ВВЭР-1000, Сахно А. В., Григорьева В. А. (2014)
Мельничук М. Д. - Вірусна природа скручування листків томатів, Міщенко Л. Т., Дуніч А. А., Антіпов І. О. (2014)
Ляшенко А. В. - Хрестоцвіті блішки на капусті білоголовій (2014)
Кочерга М. О. - Рослиноїдні кліщі на чорній смородині, Дрозда В. Ф. (2014)
Лук’яненко Т. Л. - Пероксидаза - як маркер стійкості рослин роду Aesculus L. проти каштанової мінуючої молі, Григорюк І. П., Ліханов А. Ф. (2014)
Дерев’янський В. П. - Біологічне живлення та захист ріпаку озимого, Рудюк Т. Д., Паюк Н. О., Ковальчук Н. В., Ліщук О. А. (2014)
Віктору Петровичу Дерев’янському — 60! (2014)
Ющенко Л. П. - Кафедрі ентомології ім. професора М. П. Дядечка НУБіП України — 70 років, Плиска М. М. (2014)
Круть М. В. - На початку історії Інституту захисту рослин (2014)
Титул, зміст (2014)
Кругляк Ю. А. - Обобщенный метод Хартри-Фока и его версии: от атомов и молекул до полимеров (2014)
Кругляк Ю. А. - Обобщенная модель транспорта электронов и тепла Ландауэра-Датты-Лундстрома в микро- и наноэлектронике (2014)
Косолап А. И. - Поиск глобального минимума методом точной квадратичной регуляризации (2014)
Потопахина Т. Ю. - Оценка диагностических свойств теста проверки оперативной памяти March_DSS, Сивальнева А. И., Попова А. Ю., Либерг И. Г. (2014)
Мірошниченко Ю. А. - Хімічні науки моделювання гетерогенних систем (рідина-рідина) у мікрореакторах, Безносик Ю. О. (2014)
Suberlyak O. - The polyvinylpyrrolidone graft copolymers and soft contact lenses on their basis, Skorokhoda V., Kozlova N., Melnyk Yu., Semenyuk N., Chopyk N. (2014)
Колодійчук В. А. - Передумови якісних трансформацій логістичних систем (2014)
Онищенко С. П. - Статистические закономерности рынка продажи судов, Гончар Н. А. (2014)
Чехранова А. В. - Особенности кросс-культурного менеджмента с бизнесом исламского мира, Богоявленский О. В. (2014)
Каверіна Н. О. - Науково-методичні підходи до аналізу та оцінки ризиків інноваційної діяльності (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Kuzmin O. Ye. - Methodological foundations ofeconomic evaluation of technogenic losses of national economy, Bublyk M. I. (2014)
Kuzmin O. Ye. - Assessment of the investment factor impact on the economic development of national economy of Ukraine, Pyrog O. V. (2014)
Kuzmin O. Ye. - Conceptual basis of management activities diagnostics in the system of process-structured management, Melnyk O. H., Mukan O. V. (2014)
Chmielecki M. - Key drivers of Corporate Social Responsibility in Asia (2014)
Oleksiv I. - Theoretical and Practical Approaches to Identification of Stakeholder Interests of the Company (2014)
Khoma I. B. - Simulation of the distribution of fixation of impact of threats from internal and external environments on economic protectability of enterprise (2014)
Partyn H. O. - The outsourcing operation risk management by the corporate customer, Didukh O. V. (2014)
Yaremko I. J. - Capital as a generic concept of economics and accounting: the content of category, the problems of formalization and management (2014)
Chukhrai N. I. - Flexibility as the source of supply chain ompetitive advantage (2014)
Duda J. T. - Basket payment combined with markowitz portfolio applied to commodity trade, Augustynek A., Fuksa M. l., Borshchuk I. V. (2014)
Чуйко З. Д. - Питання функціонування органів судової влади в аспекті забезпечення національної безпеки (2010)
Лазарєв В. В. - Система законодавства про громадянство України (2010)
Київець О. В. - Сучасне міжнародне право: проблеми ефективності системи через призму джерел міжнародного права (2010)
Коптєва О. О. - Мультилінгвізм у праві міжнародних договорів (2010)
Погребняк О. С. - Міжнародно-правові стандарти у сфері захисту прав осіб із психічними розладами (2010)
Семіног О. О. - Правове регулювання паспортно-візової системи України (2010)
Передерій О. С. - Європейське поліцейське відомство в інституціональному механізмі Європейського Союзу: історичні передумови створення, порядок формування, компетенція (2010)
Лисенко А. М. - Аналіз наукових поглядів російських учених на проблему розкриття злочинів терористичної спрямованості (2010)
Обрусна С. Ю. - Поняття судового управління: проблеми дефініції (2010)
Усеінова Г. С. - Судова реформа УСРР 1922–1929 pp.: етапи, принципи, цінність досвіду (2010)
Синявська О. Ю. - Суб’єктивні публічні права приватних осіб (2010)
Мельник Р. С. - Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості (2010)
Потапенко С. В. - Сутність та призначення принципів адміністративного судочинства України (2010)
Абакумов В. М. - Інституційне забезпечення протидії інформаційним війнам в Україні (2010)
Сіверін В. І. - Правове регулювання відносин у сфері надання дозвільних послуг (2010)
Джафарова О. В. - Цивільний демократичний контроль як основа реформування правоохоронних органів України (2010)
Левченко С. О. - Удосконалення механізмів адміністративної відповідальності у сфері підприємницької діяльності як складова реформи адміністративного права в Україні (2010)
Черних С. П. - Адміністративно-правові засади взаємодії органів державної влади України у сфері протидії організованій злочинності (2010)
Курило С. Л. - Правове забезпечення взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади (2010)
Нечипоренко С. І. - Зміст служби в органах прокуратури: деякі проблемні питання правового регулювання (2010)
Джагупов Г. В. - Роль підрозділів ветеринарної міліції в забезпеченні продовольчої безпеки держави (2010)
Курко М. Н. - Нормативно-правове забезпечення фінансування вищої освіти в України (2010)
Мартинов М. Д. - Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-службової діяльності територіальних органів внутрішніх справ України (2010)
Корнієць А. В. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу зброї та вибухових речовин (2010)
Губарєв Г. Г. - Класифікація електророзрядних і електрошокових пристроїв та особливості схемно-технічних рішень (2010)
Манжай О. В. - Нормативно-правова база здійснення оперативно-розшукових заходів шляхом використання кіберпростору (2010)
Андрєєва О. Б. - Напрями організації діяльності щодо забезпечення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ (2010)
Лєшукова І. В. - Розслідування кримінальних справ, які надійшли від іноземних компетентних органів, у порядку передачі кримінального переслідування (2010)
Голубов А. Є. - Правова основа провадження в справах про злочини неповнолітніх: зміст та структура (2010)
Глобенко Г. І. - Проблеми удосконалення правового регулювання стадії порушення кримінальної справи (2010)
Лапта С. П. - Використання експертних висновків на наступному етапі розслідування злочинів (2010)
Селезень С. В. - Трудовий договір як правова форма закріплення волі сторін трудових правовідносин (2010)
Мельник К. Ю. - Ротація кадрів правоохоронних органів (2010)
Войно-Данчишина О. Л. - Новые технологии на рынке труда: правовое регулирование (2010)
Єрофєєнко Л. В. - Актуальні проблеми правового регулювання праці у сфері залізничного транспорту (2010)
Коляда Т. А. - Працевлаштування молоді: проблеми правового регулювання (2010)
Тонконог Т. Ю. - Особливості системи оплати праці працівників бюджетної сфери та напрямки її удосконалення (2010)
Чумаченко І. М. - Практичні дії профспілок при укладенні колективних договорів та угод (2010)
Кройтор В. А. - Шляхи усунення та подолання прогалин у законодавстві, Матат Ю. І. (2010)
Мандрика Л. М. - Політичні партії як юридичні особи (2010)
Акімов В. В. - Актуальні завдання державної контрольно-ревізійної служби: практика і проблеми (2010)
Кириченко Т. С. - До питання про необхідність в універсальному понятті "сім’я" (2010)
Краснікова О. Л. - Дослідження діяльності бюро кредитних історій в Україні (2010)
Старіцина С. О. - Поняття зброї як об’єкта цивільно-правових відносин (2010)
Мороз О. В. - Права та обов’язки сторін за договором найму, Мороз М. В. (2010)
Кухарєв О. Є. - Підстави виникнення зобов’язань унаслідок створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи (2010)
Кравець О. М. - До питання про поняття "розірвання цивільно-правового договору" (2010)
Добряков А. В. - Влияние печатных СМИ на морально-психологический климат личного состава внутренних войск МВД России, Филимонов О. В. (2010)
Пастухова О. В. - Практика реализации моделей мотивации в современных организациях (2010)
Кибак И. А. - Научные основы психологии законотворчества: история становления и проблемы развития (2010)
Чепіга Л. П. - Особливості життєстійкості співробітників ОВС, які переживають біографічні кризи в період переходу до середньої дорослості (2010)
Платковська О. В. - Особливості саморегуляції працівників патрульно-постової служби (2010)
Федоренкова Л. С. - Особливості емоційно-когнітивного відношення жінок-злочинниць до значущих аспектів життя (2010)
Ступакова О. В. - Особливості системи відношень жінок – працівників ОВС (2010)
Рябєв С. А. - Психічні стани, що дезорганізують діяльність водія автортранспорту і викликають можливість скоєння ним ДТП (2010)
Присенко А. О. - Рекомендації з питань профілактики травм психіки щодо збереження психосоматичного здоров’я та удосконалення психологічної підготовки бійців груп захоплення (2010)
Чміль М. О. - Суїцид у співробітників органів внутрішніх справ та його причини, Скляр О. С. (2010)
Кобзев І. В. - До питання прогнозування потреб регіону у кваліфікованих кадрах, Петров К. Е., Харитоненко О. В. (2010)
Єрохін А. Л. - Проблеми швидкості завантаження веб-ресурсів на стороні клієнта: класифікація і методи рішення, Фролов А. Ю. (2010)
Голян В. В. - Напрямки реалізації автоматизованих систем баз даних обслуговування клiєнтiв, Коваленко А. Г., Чувалджян В. С. (2010)
Давиденко Л. М. - Питання боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку (2000)
Терещук О. В. - Виконавче провадження у справах про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією (2000)
Корж В. П. - Проблеми застосування законодавства та практики розслідування організованої злочинної діяльності (2000)
Долженков О. Ф. - Характерні риси сучасної організованої злочинності (2000)
Даньшин І. М. - Латентна злочинність: поняття, причини, негативні наслідки, Оболенцев В. Ф. (2000)
Орлеан А. М. - Торгівля жінками в Україні: історія та сучасність (2000)
Харитонов С. О. - Підстави правомірного застосування працівниками міліції вогнепальної зброї (2000)
Блага А. Б. - Програми ресоціалізації жінок-злочинниць: світовий та вітчизняний досвід (2000)
Вапсва Ю. А - Особливості кваліфікації злочинів при наявності помилки (2000)
Колесніков С. В. - Особливості статевих злочинів проти неповнолітніх: спеціальний об’єкт (2000)
Іншин М. І. - Деякі питання методології науки управління в ОВС України (2000)
Матюхіна Н. П. - Забезпечення особистої безпеки персоналу органів внутрішніх справ: основні підходи (2000)
Братель О. Г. - Надзвичайні ситуації в історичному аспекті (2000)
Говоруха В. В. - Проблемні аспекти надзвичайних режимів у державному управлінні, Кузніченко С. О. (2000)
Арістова І. В. - Державна інформаційна політика та її правове забезпечення (2000)
Синявська О. Ю. - Принципи дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ України (2000)
Гузь В. І. - Алгоритми особистої безпеки співробітників органів внутрішніх справ та членів їх сімей (2000)
Рябошапко В. І. - Принципи та функції правового менеджменту податкової міліції (2000)
Зубчук В. А. - Теоретичні основи організації аналітичної роботи в органах внутрішніх справ (2000)
Корнієнко М. В. - Поняття "особливих умов" в діяльності органів внутрішніх справ (2000)
Навроцький В. О. - Специфіка принципів кримінально-правової кваліфікації (2000)
Погорецький М. А. - Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю (2000)
Авраменко Л. В. - Наступність (сприйняття та запозичення) в праві України: теоретичні аспекти (2000)
Ємельянов В. П. - Поняття і ознаки терористичного акту в кримінальному законодавстві (2000)
Погорелов Є. В. - Конституція України і структура національного законодавства України (2000)
Древаль Ю. Д. - Конституційний договір: урок компромісу (2000)
Кучеренко Т. В. - Регіональне представництво в умовах українського парламенту (2000)
Лі І. Т. - Проблеми перекладу міжнародно-правових документів для України (2000)
Жовтобрюх М. М. - Ідеї гуманізму в українському праві Київської Русі (2000)
Тимощук О. В. - "Хліборобські" загони самооборони в охоронній системі останнього українського гетьманату (за матеріалами архівів) (2000)
Гончарук В. Я. - Правове регулювання виробництва алкогольних напоїв в Україні у другій половині XIX ст. (2000)
Чередниченко Е. А. - Звітна документація в системі правового регулювання діяльності університетів Російської імперії в другій половині XIX ст. (2000)
Комзюк А. Т. - Деякі проблемні питання проекту Кодексу України про адміністративні проступки (2000)
Гуторова Н. О. - Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати митних платежів: сучасний стан законодавства та перспективи розвитку (2000)
Лавріненко О. В. - Правовий та соціальний захист працівників органів внутрішніх справ України: напрями удосконалення законодавства (2000)
Рябченко О. П. - Державне управління відносинами власності в Україні (2000)
Дорошенко Г. О. - Шляхи удосконалення окремих напрямків діяльності Національного банку України (2000)
Фомін Г. Ф. - Фінансово-правове забезпечення касового виконання Державного бюджету (2000)
Дятленко Н. М. - Питання правового регулювання малого підприємництва (2000)
Гутник А. Є. - Контрольна діяльність органів державної податкової служби в профілактиці ухилення від сплати податків (2000)
Сімсон О. Е. - Правова природа договорів інвестиційного характеру (2000)
Сліпченко С. О. - Деякі питання речових прав в Україні (2000)
Чапічадзе Я. О. - Факторинг і форфейтинг: схожість і відмінності (2000)
Соболєв О. В. - Характеристика суб’єктів договірних правовідносин з кредитування житлового будівництва (2000)
Вакулович Е. В. - Зміст та форма договору оренди (2000)
Сидоренко О. Л. - Приватна вища школа в системі ринкових відносин України (2000)
Жилінкова І. В. - Поняття сім’ї в праві (2000)
Попов С. В. - Особливості правового регулювання припинення службово-трудових відносин з працівниками ОВС (2000)
Бондар О. Г. - Об’єкти права державної власності на землю в умовах земельної реформи в Україні: проблеми визначення (2000)
Шем’яков О. П. - Деякі аспекти проблеми юридичного визначення поняття надр (2000)
Радик І. Л. - Правовий режим ліцензування користування надрами (2000)
Китаєва О. О. - Правове регулювання відвернення забруднення морських вод України з суден (2000)
Рущенко І. П. - Соціологія злочинності – нова галузь вітчизняної соціології (2000)
Московець В. І. - Взаємодія міліції та населення в охороні громадського порядку (2000)
Логвиненко О. С. - Особливості взаємодії політичного лідера і електорату в суспільстві перехідного типу (2000)
Сливка С. С. - Національна культура юриста (2000)
Тонков Е. Е. - Конфликты в органах внутренних дел: проблемы управляемости (2000)
Title (2014)
Contents (2014)
Alieksieiev I. V. - Methodology of economic and mathematical assessment formation of holding structures activities, Khoma I. B., Dilai N. H. (2014)
Kuzmin O. Ye. - Theoretical and applied principles of anticipatory management of enterprises on the basis of weak signals, Melnyk O. G., Adamiv M. Ye. (2014)
Bashnyanyn G. I. - About perspective directions of establishment and further development of economic metrology (2014)
Zahorodniy A. G. - Tendencies in developing university rankings and the ways of improving them, Pylypenko L. M., Tyvonchuk O. I. (2014)
Krykavskyy E. V. - Implementation of marketing concepts into supply chain management, Pokhylchenko E. А. (2014)
Skvortsov I. B. - Managing entertprises with the account of the real time factor, Zahoretskа O. Y., Zaverbna M. S. (2014)
Kuzmin O. Ye. - Assessment of the stability of the national economy development in the postindustrial society, Pyrog O. V., Matviyishyn V. Ye. (2014)
Alieksieiev I. V. - State and factors of development perspectives of tourist activity in ukrainian regions, Trusova T. S. (2014)
Skybinskyy O. S. - Analisys of diversification on machine-building enterprises: innovative approach, Drymalovska Ch. V. (2014)
Chernobay L. I. - Expenditures algorithm formation on export activities based on economic entity involvement stages to foreign market, Vatsyk N. Ja. (2014)
Титул, зміст (2014)
Копица Н. П. - Прогнозирование летального исхода у больных острым коронарным синдромом в ближайший и отдаленный периоды, Вишневская И. Р. (2014)
Коваленко С. В. - Особливості клінічного перебігу синдрому подразненого кишечнику у пацієнтів на бронхообструктивну патологію (2014)
Козлов А. П. - Портальный кровоток при неалкогольной жировой болезни печени в динамике лечения (2014)
Катюхин Л. Н. - К объяснению механизма влияния сдвигового напряжения на вязкостные параметры крови в сосудах малого диаметра (2014)
Беляева Н. Ф. - Исследование токсичности наночастиц золота и алмазов, Золотарёв К. В., Каширцева В. Н., Дружиловская О. С., Игнатов Д. В., Ипатова О. М., Михайлова М. В. (2014)
Лаповець Л. Є. - Вивчення пружно-еластичних властивостей судинного русла, Онищук Ю. І., Башта Г. В., Войтович М. О., Федевич Ю. М. (2014)
Karlińska M. - Patient electronic medical record – the importance of proper implementation assessment (2014)
Гулюк А. Г. - Обоснование выбора метода лечения ятрогенного гайморита в зависимости от природы инородного тела и микробной ассоциации, Варжапетян С. Д., Тащян А. Э. (2014)
Бергилевич А. Н. - Характеристика микробиологического риска Enterobacter Sakazakii в сыром молоке (2014)
Бергилевич А. Н. - Влияние современных технологий доения и психротрофных микроорганизмов на содержание свободных жирных кислот в молоке, Марченко А. Н., Бергилевич О. А. (2014)
Germanyuk T. - Rational choice of monotherapy for the treatment of type 2 diabetes mellitus based on the pharmacoeconomical analysis, Ivko T. (2014)
Гуторова Н. О. - Усвідомлення протиправності і його значення для кримінальної відповідальності за злочини проти державних фінансів (2001)
Трубников В. М. - Відповідальність за дії, що дезорганізують роботу виправних установ (2001)
Гусаров С. М. - Особливості застосування адміністративно-правових норм для регулювання взаємовідносин між суб’єктами державного управління безпекою дорожнього руху (2001)
Музичук О. М. - Участь громадян та громадських формувань в охороні громадського порядку та боротьбі із правопорушеннями (2001)
Єгупенко В. В. - Підстави застосування органами ДАІ заходів припинення спеціального призначення, Константий О. В. (2001)
Погорецький М. А. - Кримінально-правова оцінка оперативно-розшукової інформації у справах про злочини проти особи (2001)
Штанько Д. О. - Загально-профілактична діяльність органів внутрішніх справ по скороченню незаконного обігу наркотиків і зловживання ними (2001)
Сандуляк І. О. - Додаткове розслідування: задача з двома невідомими (2001)
Настюк В. Я. - Митні процеси та злочинність в Україні: їх взаємозв’язок (2001)
Шаша І. К. - Методи оптимізації керування автомобілем і забезпечення безпеки дорожнього руху в процесі підготовки водіїв транспортних засобів категорії "В" у Національному університеті внутрішніх справ, Конціялов О. В. (2001)
Лозова С. М. - Застосування психологічного впливу на очній ставці (2001)
Храмцов О. М. - Кримінологічна характеристика та попередження "телефонного тероризму" (2001)
Косміна Н. М. - Особливості огляду місця незаконного виготовлення синтетичних наркотиків (2001)
Губарєв Г. Г. - Особливості класифікації технічних засобів охорони об’єктів (2001)
Венедиктов В. С. - До проблеми кадрового та науково-методичного забезпечення протидії торгівлі людьми та захисту учасників кримінального судочинства (2001)
Лизогуб Б. В. - Про посилення протидії злочинним об’єднанням у сфері торгівлі людьми (2001)
Левченко К. Б. - Проблеми формування міграційної політики України та захисту прав жінок-мігранток в світі міжнародних документів з прав людини (2001)
Орлеан А. М. - Порівняльний аналіз правових норм різних країн про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми (2001)
Возна Т. І. - Правові основи боротьби з торгівлею людьми в Україні (2001)
Шваб І. А. - Соціальна допомого особам, потерпілим від торгівлі людьми: досвід неурядових організацій України (соціологічний аналіз) (2001)
Петрова Л. В. - Про визначення права за його джерелом (2001)
Кравченко Ю. Ф. - Ідея права у Г. Гегеля (2001)
Рум’янцев В. О. - Історія розробки і джерела Литовського статуту 1529 року, Перчакова Л. О. (2001)
Шестак В. С. - Поняття державного контролю та його основні види (2001)
Альошин Д. П. - Кримінальна відповідальність за співучасть у майнових деліктах у Литовському Статуті, Альошина І. П. (2001)
Прадід Ю. Ф. - Поняття державної та офіційної мови в сучасній юридичній науці (2001)
Комзюк А. Т. Сутність - The essence, significance and types of the measures of administrative suspension used in the police work, значення та види заходів адміністративного припинення, що застосовуються в діяльності міліції (2001)
Тучак М. О. - Форми адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції (2001)
Логвиненко М. І. - Основні форми реалізації права громадян на свободу маніфестацій (2001)
Тищенко М. М. - До питання про реалізацію права громадян на захист у сфері адміністративного процесу (2001)
Тищенко М. В. - Деякі теоретичні аспекти поняття суті реалізації оперативно-розшукової інформації, Душейко Г. О. (2001)
Малиновська О. А. - Формування системи законодавчого регулювання проблеми біженців в Україні (2001)
Фролова О. Г. - Методи удосконалення адміністративного законодавства України (2001)
Джагупов Г. В. - Сучасні проблеми застосування адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом (2001)
Стеценко А. Ю. - Деякі питання правового забезпечення взаємодії слідчого з органом дізнання (2001)
Гура Р. М. - Особливості правового статусу засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (2001)
Зозуля І. В. - Забезпечення техногенної безпеки внутрішніми військами, Каплун С. О. (2001)
Кузьмінова В. Ю. - Про деякі проблеми відновлення (реконструкції) втраченої кримінальної справи (2001)
Дубко Ю. В. - Особливості психологічної підготовки персоналу ОВС України до дій в особливих умовах (2001)
Іншин М. І. - Сучасний стан нормативно-правого забезпечення початкової підготовки кандидатів на службу в ОВС України (2001)
Погрібний І. М. - Деякі аспекти зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ, Куракін О. М. (2001)
Теличкін О. О. - Система відбору і підготовки кадрів для служби в підрозділах цивільної поліції ООН (2001)
Яровий С. М. - Організація та управління виховним процесом в закладах освіти МВС України (2001)
Джафарова О. В. - Громадська думка як критерій оцінки ефективності діяльності ОВС (2001)
Совгір І. М. - Цілі та принципи навчально-виховного процесу підготовки майбутніх працівників ОВС (2001)
Лукаш С. С. - Теоретичні основи нормативно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ (2001)
Матюхіна Н. П. - Основні підходи до оптимізації штатної чисельності кадрового складу кадрових підрозділів ОВС (2001)
Бартков В. П. - Селянське (волосне і сільське) самоврядування під час проведення реформ 1861 р. в Україні (2001)
Неалов О. П. - Патронат як форма участі громадськості у реалізації тюремної політики в Росії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2001)
Москаль Г. Г. - Тимчасові генерал-губернатори в роки першої російської революції 1905–1907 рр. на українських землях (2001)
Гаркавий С. В. - Право власності іноземних підданих на землю в Україні в роки першої світової війни (2001)
Олійник О. М. - Утворення державних органів по регулюванню трудових відносин в Україні (1917–1918 рр.) (2001)
Косюта М. В. - Класово-політичний ухил в діяльності органів прокуратури Одещини у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. (2001)
Мурза В. В. - Прокуратура УСРР і вищі та центральні органи державної влади й управління республіки (20-ті – початок 30-х рр.) (2001)
Вострокнутов Л. Д. - Протиепідемічне законодавство Російської імперії та його застосування в Україні (сер. XVII – друга пол. ХІХ ст.) (2001)
Слепець В. М. - Досвід правого регулювання оподаткування у стародавньому Римі і сучасність (2001)
Проневич О. С. - Організаційно-правові засади діяльності Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (2001)
Гудзь Т. І. - Відображення інтересів земель Федеративної Республіки Німеччини в структурі федерального парламенту (2001)
Сироїд Т. Л. - Проблема забезпечення прав жертв злочинів у діяльності Ради Європи (2001)
Леженіна О. І. - Україна в європейському інформаційному просторі: гравець в полі чи на лаві запасних? (2001)
Шишка Р. В. - Пропрієтарна теорія інтелектуальної власності (2001)
Гетманець О. П. - Принципи побудови сучасних бюджетно-правових відносин в Україні (2001)
Селіванов М. В. - Право на копіювання і розповсюдження комп’ютерних програм (2001)
Гнєздов О. В. - Встановлення змісту та застосування іноземного закону в цивільних справах (2001)
Погуляєв С. Ю. - Професійні та інші знання як об’єкт вкладу в просте товариство (2001)
Клемпарський М. М. - Щодо створення недержавних пенсійних фондів (2001)
Мавліханова Р. В. - Основні види і напрямки діяльності кооперативів (2001)
Савченко Л. А. - Види фінансового контролю: спроба класифікації (2001)
Шевчук І. Л. - Моделювання розміщення вільних інвестиційних ресурсів торгових підприємств (2001)
Лавріненко О. В. - Проблемні питання термінології законодавства про службу в органах внутрішніх справ (2001)
Греков І. П. - Державна служба як особливий різновид суспільної організації права (2001)
Венедиктов С. В. - Заохочення як форма підвищення ефективності діяльності працівників ОВС України (2001)
Веренич Н. В. - Сфера укладання контракту як особливого різновиду трудового договору (2001)
Бермічева О. В. - Пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та реформування (2001)
Шаша І. К. - Ефективність екологічного моніторингу при забрудненні атмосферного повітря, Власенко І. В., Бортничук П. М. (2001)
Древаль Ю. Д. - Роль парламентаризму у функціонуванні політичної системи суспільства: теоретична модель, український досвід, перспективи (2001)
Куц Ю. О. - Українська національно-державницька ідея: етапи становлення (2001)
Новіков М. М. - Добровільні правозахисні об’єднання як фактор оптимізації механізму взаємодії громадянського суспільства та держави (2001)
Бесєдін А. А. - Тип виховання в родині і його вплив на виникнення девіацій (2001)
Новини наукового життя (2001)
Бандурка О. М. - В. С. Зеленецкий, Н. В. Куркин Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. Харьков: КримАрт, 2000 г., 404с. (2001)
Хуторян Н. М. - Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект. Монографія. – Одеса: Юрид. література. – 2001. 328с. (2001)
Наші автори (2001)
Титул, зміст (2015)
Błażej Balewski - Corporate social responsibility and human performance, Andrzej Janowski (2015)
Карабаза І. А. - Адаптація зарубіжного досвіду обліку запасів у вітчизняну практику, Лежненко Л. І. (2015)
Andrzej Janowski - Commision – based compenstion system – the factor of effectiveness or pathology determinant (2015)
Коваленко Ю. М. - Інформаційна асиметрія та моральний ризик у фінансовій діяльності: проблеми та способи подолання (2015)
Боднар І. Р. - Стратегічні напрями державного регулювання національного інформаційного простору (2015)
Карпенко С. П. - Фіскальний та регуляторний потенціал акцизного податку в контексті оподаткування тютюнових виробів (2015)
Васильчук І. П. - Методи та інструменти вимірювання успіху корпорацій у досягненні цілей сталого розвитку (2015)
Вишинська Т. Л. - Сучасний стан зовнішньої торгівлі товарами в Україні, Генералов О. В., Севрук І. М. (2015)
Деревацька М.-М. Р. - Світова валюта майбутнього у системі управління фінансовою безпекою (2015)
Колодізєв О. М. - Управління грошовими потоками суб'єктів господарювання на основі методів аналізу ефективності використання фінансових ресурсів, Коцюба О. В. (2015)
Мацелюх Н. П. - Взаємопов’язані фактори впливу на ціноутворення сучасного ринку цінних паперів (2015)
Непокупна Т. А. - Критичне осмислення дестабілізаційних інтерпретацій подій і явищ: роль економічних наук (2015)
Гармідер Л. Д. - Методичний підхід до обґрунтування вибору стратегії розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства (2015)
Коваленко В. В. - Вплив депозитної політики на формування архітектоніки розвитку банків (2015)
Кирилов Ю. Є. - Удосконалення організаційно-економічного механі-зму розвитку інноваційної діяльності в аграрному секторі національної економіки (2015)
Проскура К. П. - Окремі аспекти проблеми захисту прав споживачів фінансових послуг (2015)
Попик В. - Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки "Україніка" (2015)
Симоненко Т. - Бібліометричні системи Scopus i Google Scholar: сфери використання (2015)
Курганова О. - Ідентифікатор "фінгерпринт" як елемент бібліографічного опису колекції Ельзевірів в електронному каталозі відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ (2015)
Осталецька О. - Електронна колекція планів Києва картографічного фонду НБУВ, Шовкопляс Т., Герус А. (2015)
Пастушенко О. - Теорія книги в сучасних дисертаційних дослідженнях з книгознавства в Україні (2015)
Кунанець Н. - Посібник з історії вітчизняних бібліографічних ресурсів, Плитус О. (2015)
Гребенніков В. О. - Проблеми контролю якості послуг доступу до Інтернету та можливі шляхи їх вирішення, Колченко Г. Ф. (2015)
Гребенніков В. О. - Теорія розвитку і основи політики загального доступу: конспект найважливіших положень роботи К. Нето, Колченко Г. Ф. (2015)
Онищенко В. В. - Застосування лінійних дискретних рівнянь Вольтерра в системах управління, Шевченко С. М. (2015)
Попов А. А. - Алгоритм и устройство формирования М-оценок на основе операций L-группы (2015)
Воронцов С. С. - Особливості аналізу телекомунікаційних мереж на основі сучасних засобів імітаційного моделювання, Танець Р. І., Калинюк Р. О., Зеленін А. Ю., Трапезон К. О. (2015)
Белоусов А. В. - Анализ линий связи для использования в качестве физической среды передачи информации, Кошлич Ю. А., Гребеник А. Г., Паращук О. В. (2015)
Тазетдінов В. А. - Нейромережева пошукова система за критеріями відповідності (2015)
Высочиненко М. C. - Оценивание параметров и оптимизация информационных систем на основе матрицы ключевых показателей эффективности, Булаковская А. А. (2015)
Коновальчук Ю. С. - Моделювання безпровідної системи на частоті 240 ГГц, Беспалова О. Г., Шелковніков Б. М. (2015)
Зубець А. М. - Безпека в локальних комп’ютерних мережах на рівні доступу (2015)
Танцюра Л. І. - Аналіз надійності інфокомунікаційних мереж на основі графу складної системи, Шматко В. С. (2015)
Поворознюк Н. І. - Розробка модуля студента для електронних засобів навчання технічних і технологічних дисциплін, Бобрівник К. Є. (2015)
Скулиш М. А. - Метод контролю за перевантаженнями в процесі багатоетапної обробки заявок (2015)
Моденов С. Ю. - Розпізнавання загроз інформаційно-комунікаційним мережам як об'єктам несанкціонованого втручання (2015)
Олещенко Л. М. - Про можливість впровадження технології APRS на міжміських автобусних маршрутах регіону (2015)
Abstracts (2015)
Серьогін В. О. - Прайвесі як право "бути залишеним у спокої" (2010)
Войціховський А. В. - Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю як пріоритетний напрямок зовнішньої політики України (2010)
Денисов С. Ф. - Сучасна молодіжна злочинність у Німеччині та в Україні: порівняльно-кримінологічний огляд (2010)
Стеблинська О. С. - Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю (2010)
Новікова Л. В. - Глобалізація та транснаціональна економічна злочинність: питання сьогодення (2010)
Марчук М. І. - Інтеграція як чинник еволюції регіональної правової системи: досвід ЄС (2010)
Назаренко Я. М. - Номінаційна функція в системі функцій Верховної Ради України (2010)
Шульга А. М. - Проблема неусвідомлюваного впливу на поведінку людини (2010)
Обрусна С. Ю. - Управлінська діяльність у сфері реформування судової системи України (2010)
Камінська Н. В. - Поняття і природа міста в контексті українського та світового розвитку (2010)
Сай Н. Я. - Правове становище Львівської митниці в роки Другої світової війни та в повоєнний період (2010)
Рязанцева І. М. - Поліція і боротьба з правопорушеннями у фінансовій сфері під час реформ 60–70-х років ХІХ ст. на українських землях у складі Російської імперії (2010)
Мельник Р. С. - Деякі нариси з історії формування наукових поглядів на систему вітчизняного права (2010)
Крикун В. Б. - Особливості здійснення антикризового управління економікою на рівні місцевого самоврядування (2010)
Панова І. В. - Захист від впливу інформації, що є шкідливою для особи, як принцип інформаційного права (2010)
Лихачов С. В. - Характеристика чинників, що впливають на ефективність діяльності органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування в забезпеченні громадської безпеки (2010)
Щепановський З. В. - Система органів державного нагляду (контролю) за будівництвом житла в Україні (2010)
Музичук О. М. - Проблеми класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2010)
Джафарова О. В. - Фінансові послуги як предмет дозвільної діяльності у сфері забезпечення економічної безпеки (2010)
Ільєва Н. В. - Нотаріальна діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2010)
Угровецький П. О. - Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації (2010)
Потапенко С. В. - Реалізація принципу диспозитивності в апеляційному адміністративному суді (2010)
Филипенко Є. П. - Особливості методів діяльності органів внутрішніх справ України щодо забезпечення прав і свобод неповнолітніх (2010)
Семенко Б. М. - Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб за правопорушення в галузі будівництва (2010)
Тер-Степанян О. В. - Сутність адміністративних правовідносин у сфері телекомунікацій (2010)
Прокопенко О. Ю. - Причини та умови вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку (2010)
Нечитайло О. М. - Забезпечення доказів в адміністративному судочинстві України (2010)
Курко М. Н. - Напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні (2010)
Литвинов О. М. - Кримінологічна стратегія як компонент стратегії національної безпеки України (2010)
Глобенко Г. І. - Деякі питання щодо становлення та розвитку інституту відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду (2010)
Загуменна Ю. О. - Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності (2010)
Бовкун Є. А. - Принципи та форми інформаційного забезпечення боротьби з корупцією в органах Державної податкової служби України (2010)
Михалко І. С. - Поняття примусу в кримінально-виконавчому праві (2010)
Логвиненко А. М. - Кримінологічна характеристика осіб злочинців, які вчиняють розбійні напади на банківські установи (2010)
Шоптенко С. С. - Система завдань судової міліції в Україні (2010)
Бондаренко О. О. - Проблемні питання судово-медичного освідування у кримінальному процесі (2010)
Логінова В. В. - Класифікація слідчих ситуацій при розслідуванні тілесних ушкоджень (2010)
Бурбело Б. А. - Поняття профілактичної діяльності слідчого та її значення (2010)
Осмолян В. А. - Понятійні питання процедури ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як право осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні у справі (2010)
Приходько О. В. - Тактичні операції при розслідуванні хабарництва, вчиненого у сфері правоохоронної діяльності (2010)
Мельник К. Ю. - Відсторонення від роботи та зарахування у розпорядження як заходи призупинення трудових правовідносин службовців правоохоронних органів (2010)
Кікінчук В. Ю. - Процедура звільнення зі служби в органах внутрішніх справ (2010)
Коляда Т. А. - Правове регулювання охорони праці у контексті ствердження ідеї соціальної держави (2010)
Марченко В. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "істотні умови праці" (2010)
Мічурін Є. О. - Межі та обмеження цивільних прав (2010)
Гетманець О. П. - Колізії та прогалини бюджетного законодавства щодо контрольних повноважень органів державної контрольно-ревізійної служби України (2010)
Кириченко Т. С. - Поняття "конкубінат": проблемні питання, підстави виникнення (2010)
Бичкова С. С. - Окремі аспекти процесуального правонаступництва (2010)
Мороз О. В. - Особливості відновлення орендованого майна (2010)
Острогляд О. В. - Визначення відносин у сфері страхування, що входять у предмет фінансового права (2010)
Симов’ян B. C. - Колізії чинного законодавства щодо понять "банківський контроль" та "банківський нагляд" (2010)
Шушляпин О. И. - Cтилевые особенности саморегуляции познавательной активности врачей-интернов на этапе стартового профессионального образования, Шелест А. Н., Кожин М. И., Добровольская И. Н., Борзова Е. Ю. (2010)
Бацилєва О. В. - Репродуктивне здоров’я молоді: особливості та шляхи покращення (2010)
Кобзев І. В. - Програмне забезпечення системи дистанційного тестування, Петров К. Е., Лановий О. Ф. (2010)
Єрохін А. Л. - Аналіз і тестування якості CAPTCHA, Прись І. С. (2010)
Кравченко Ю. Ф. - Проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності міліції України (2000)
Ануфрієв М. І. - Зміцнення дисципліни і законності як фактор дотримання прав і свобод громадян у службовій діяльності працівників ОВС (2000)
Литвак О. М. - Захист потерпілих від злочину у контексті прав людини в світі та Україні (2000)
Хальота А. І. - Презумпція невинуватості – одна з гарантій забезпечення реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина (2000)
Куц В. М. - Гармонізація європейського законодавства про відповідальність за торгівлю людьми (2000)
Левченко К. Б. - "Торгівля людьми" та "торгівля жінками": проблеми формування термінології сучасних документів (2000)
Лизогуб Б. В. - Проблеми системної протидії торгівлі людьми (2000)
Проневич О. С. - Правові засади діяльності німецької поліції щодо протидії торгівлі жінками (2000)
Арістова І. В. - Інформаційний підхід до вирішення проблем транснаціональної злочинності органами внутрішніх справ України (2000)
Орлеан А. М. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 124-1 Кримінального кодексу України: проблеми та пропозиції (2000)
Теличкін О. О. - Організація діяльності Цивільної поліції ООН щодо запобігання торгівлі людьми (2000)
Філіпенко Н. Є. - Соціальна реабілітація засуджених жінок як суттєвий важіль у державно-правовій програмі боротьби з торгівлею людьми (2000)
Готін О. М. - Проблема визначення причинного зв’язку між суспільно небезпечними діянням і наслідками як чинник недієвості норм статті 147 КК України (2000)
Заросило В. О. - Наркоманія: адміністративні засоби боротьби в Україні та на Заході (порівняльний аналіз) (2000)
Струков В. М. - Побудова структурної схеми предметної області експертної системи по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод, Тагаєв М. М., Щербіна О. В. (2000)
Альошин Д. П. - Вчинення розкрадань за попереднім зговором групою осіб (2000)
Гуторова Н. О. - Відносини в сфері використання державних фінансів як об’єкт кримінально-правової охорони (2000)
Мезенцева І. Є. - Кримінальне законодавство України з питань легалізації доходів: сучасний стан та перспективи розвитку (2000)
Щербатих В. Ю. - Створення військової поліції – необхідна умова реформування системи правоохоронних органів України (2000)
Матюхіна Н. П. - Деякі особливості управління стресами в органах внутрішніх справ (2000)
Казанчук І. Д. - Зміцнення зв’язків органів внутрішніх справ з населенням на прикладі дільничних інспекторів міліції (2000)
Кузніченко С. О. - Органи внутрішніх справ в Єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: організаційно-правові питання (2000)
Дяченко С. А. - Обов’язкове страхування військовослужбовців і працівників ОВС в країнах ближнього зарубіжжя (порівняльно-правовий аналіз) (2000)
Кириченко О. А. - Проблеми класифікації одорологічних об’єктів, Васильєв Г. І. (2000)
Литвин Т. В. - Теоретичні дослідження викривлень усного мовлення, Сервецький І. В., Радецька В. Я. (2000)
Навроцький В. О. - Кримінально-правові норми і статті кримінального закону, які використовуються при кваліфікації (2000)
Погорецький М. А. - Суб’єкти кримінально-процесуальних та оперативно-розшукових правовідносин (2000)
Бородін І. Л. - Адміністративний процес і адміністративна юрисдикція (2000)
Тучак М. О. - Деякі проблеми здійснення дільничними інспекторами міліції адміністративно-юрисдикційних повноважень (2000)
Михайлович Д. М. - Юридична природа тлумачення норм права (2000)
Храмцов О. М. - Про поняття і види кримінальної вербальної агресії (2000)
Голубов А.Є. - Види правового статусу та їх значення для кримінального процесу (2000)
Омельченко Т. В. - Реалізація права на правову допомогу на досудових стадіях кримінального судочинства (2000)
Головко О. М. - Місцеве самоврядування в Україні: виміри законності (2000)
Жвалюк В. Р. - Розвиток податкового законодавства Російської імперії в кінці XIX – на початку XX ст. (2000)
Коломієць Ю. М. - Пріоритетність прав і свобод особи в українській ліберально-правовій думці другої половини XIX – початку XX століття, Коломієць Т. В. (2000)
Сичова В. В. - Ліві депутати від українських губерній в IV Державній Думі (2000)
Саксонов В. Б. - Управління фінансами Російської імперії в останню третину XVIII ст. (2000)
Чередніченко Е. А. - Правові основи діяльності університетів Російської імперії за статутом 1863 р. (2000)
Холод Ю. А. - Регламентація поліцейських заходів за законодавством Російської імперії другої половини XIX ст. (2000)
Лабоженко Д. Б. - Радянське воєнно-кримінальне законодавство на початковому періоді Великої Вітчизняної війни (2000)
Коцан І. Д. - Шкільно-курсова підготовка кадрів радянської робітничо-селянської міліції Харківщини в 20-і роки (2000)
Войцеховський М. М. - Діяльність міліції України по охороні громадського порядку в повоєнний період (1946–1953 рр.) (2000)
Жовтобрюх М. М. - Культуроморфічні чинники формування національної правосвідомості (2000)
Калиновський В. Б. - Стабілізаційний потенціал політичних орієнтацій в сучасному перехідному суспільстві, Шаповаленко М. Л. (2000)
Колесник К. О. - Сутність та характер парламентської процедури (2000)
Хайбулаєва Ф. А. - Автономія в унітарній державі (теоретичний аспект) (2000)
Рябченко О. П. - Адміністративно-правовий аспект бюджетної політики в Україні (2000)
Чалий Ю. І. - Дві тези щодо визначення кредиту за проектом нового Цивільного кодексу України (2000)
Колісник Т. В. - Міжнародні угоди у системі джерел міжнародного приватного права (2000)
Шишка Р. Б. - Суб’єкти права інтелектуальної власності (2000)
Венедиктова І. В. - Передумови виникнення інституту довірчого управління майном (2000)
Семерак О. С. - Визначення цивільно-правового статусу іноземних інвесторів (2000)
Нагорняк В. А. - Право на житло в Україні: реалії та перспективи (2000)
Степанов О. В. - Характеристика автомобіля як об’єкта права власності (2000)
Сараскіна Т. В. - Щодо питання фінансової відповідальності (2000)
Міненко В. Л. - Інформаційні моделі політики зайнятості населення в різних країнах світу (2000)
Лавріненко О. В. - Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: напрями удосконалення законодавства про працю (2000)
Львова П. М. - Особливості правового регулювання служби жінок-працівників органів внутрішніх справ (2000)
Іншин М. І. - Напрямки подальшого удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності працівників ОВС (2000)
Божко В. М. - Поняття договірного регулювання заробітної плати (2000)
Жернаков В. В. - Правове регулювання міжособистісних відносин у трудовому колективі (2000)
Шульга А. М. - Конституційні основи кримінально-правової охорони земель (2000)
Грохольський В. П. - Проблеми порушення законодавства у галузі охорони та використання морського континентального шельфу України (2000)
Китаєва О. О. - Правові форми регулювання відвернення забруднення морських вод України з суден (2000)
Бондар О. Г. - Земельна нерухомість як об’єкт правового регулювання: проблеми термінології (2000)
Шем’яков О. П. - Економіко-правові проблеми екологічної безпеки Донбасу (2000)
Кривуля О. М. - Соціальні норми як база інтеграції суспільства (2000)
Титов В. Д. - Ідейні передумови формування філософсько-правової думки в США (2000)
Шкода В. В. - Право як здатність (2000)
Новини наукового життя (2000)
Титул, зміст (2015)
Блінова М. Ю. - Співвідношення понять "сприйняття", "розуміння" та "смисл" в дослідженнях соціокультурного аспекту архітектури (2015)
Дёмина Э. А. - Проблемные вопросы лучевой терапии онкологических больных с позиций радиобиологии (2015)
Чернадчук С. С. - Стан процесів вільнорадикального перекісного окиснення у щурів з гострою крововтратою, Рустамова А. О., Петров С. А., Будняк О. К. (2015)
Snigirova A. - Patterns of sand fractions influence on microalgae of the marine coast, Aleksandrov B. (2015)
Якубчак О. М. - Патоморфологічні зміни яловичини за саркоцистозу, Таран Т. В. (2015)
Михайлов В. И. - Об уязвимости флота РФ и высоких рисков для грузопотоков через порты Анапа, Новороссийск, Туапсе, Зорин В. Ю., Капочкина М. Б. (2015)
Холопцев А. В. - Солнечная активность и повторяемость атмосферной циркуляции меридионального южного типа, Никифорова М. П. (2015)
Баличева Л. В. - Політика царського уряду щодо формування та розвитку купецтва України (2015)
Ігнатенко М. М. - Чернігівський педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка як осередок краєзнавчих студій регіону (70–80-ті роки ХХ ст.) (2015)
Kryvokon A. G. - Kharkiv plant of self-propelled chassis – the producer of unique non-classic layout tractors (2015)
Аронова Р. С. - Модель формирования профессиональной компетентности специалистов дошкольного воспитания в педагогических колледжах (2015)
Боднар О. С. - Оцінювання ефективності управління аналітико-експертною діяльністю у сфері загальної середньої освіти регіону (2015)
Ландо О. А. - Специфика модели управления формированием здоровьесберегающей компетентности будущих учителей начального образования (2015)
Подошвелев Ю. Г. - Про об’єктивність використання педагогічних інваріантів (2015)
Pushkarova T. - The concept of scientific and pedagogical project "Rostok” (2015)
Журлова Е. Д. - Исследование пребиотической активности ксилоолигосахаридов из пшеничных и ржаных отрубей In Vitro, Капрельянц Л. В. (2015)
Шейдик К. А. - Вплив рівня прояву стійкості до шкідників і хвороб сортів махорки на вихід продуктивності вегетативної і генеративної маси (2015)
Кияниця Є. О. - Еволюція зв’язків із громадськістю в діяльності організацій соціально-культурної сфери України (2015)
Перегрим О. М. - Euphrasia taurica Ganesch. ex Popl. у флорі Криму (2014)
Футорна О. А. - Ультраструктура поверхні насінин видів роду Gladiolus L. (Iridaceae Juss.) флори України, Жигалова С.Л. (2014)
Глущенко Л. А. - Вплив деяких екологічних факторів на сировинну цінність ценопопуляцій Ledum palustre L. (2014)
Корольова О. В. - Новий та рідкісні для степової зони України види локулоаскоміцетів (2014)
Ткаченко Ф. П. - Сучасний стан флори водоростей-макрофітів берегової зони острова Зміїний (Чорне море), Ковтун О. О. (2014)
Лобачевська О. В. - Мохоподібні як модель дослідження екофізіологічної адаптації до умов природного середовища (2014)
Коритнянська В. Г. - Облігатнопаразитні фітотрофні гриби узбережжя Тилігульського лиману, Попова О. М., Товстуха Н. І. (2014)
Віннікова О. І. - The comparison of micromycetes and algae diversity in soils of various biocenoses of Eastern Forestial Steppe of Ukraine (2014)
Мальцев Є. І. - Водорості лісової підстилки штучних листяних насаджень Запорізької області (2014)
Новосад К. В. - Біоморфологічні особливості і демографічна структура популяцій Pulsatilla bohemica (Skalický) Tzvelev за умов різної флорокомплексної приуроченості та антропопресії, Щербакова О. Ф. (2014)
Крюкова Г. М. - Первинні відомості про синантропну флору території Національного природного парку "Тузловські лимани", Бондаренко О. Ю. (2014)
Перегудова О. С. - Віруси орхідних Чорноморського біосферного заповіднику, Коротєєва Г. В., Компанець Т. А., Поліщук В. П. (2014)
Перегрим М. М. - Види "Червоної книги України" у колекційному фонді ділянки "Рідкісні та зникаючі рослини природної флори України" Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна, Безсмертна О. О., Єрисова А. В. (2014)
Работягов В. Д. - Анатомо-морфологические особенности межвидовых гибридов F1 в сравнении с исходными диплоидными видами и их тетраплоидами, Свиденко Л. В., Бойко М. Ф. (2014)
Бабицький А.І. - Успішність інтродукції видів роду Exochorda lindl. (Rosaceae) у Правобережному Лісостепу України (2014)
Ковальчук Ю. П. - Формування комунікаційної інфраструктури, Копійка О. В., Ройко О. О., Толубко В. Б. (2015)
Кравченко Ю. В. - Математична модель представлення знань у системі екологічного моніторингу, Поліщук А. О. (2015)
Родионов С. С. - Оценка достоверности диагностики отказа в каналах связи телекоммуникационной сети (2015)
Стрихалюк Б. М. - Моделювання та тестування системи управління гетерогенної мережі доступу, Бешлей М. І., Холявка Г. В., Брич М. В. (2015)
Колченко Г. Ф. - Корпоративна інформаційна система оператора телекомунікацій як основа ефективної організації управління, Варфоломеєва О. Г. (2015)
Кузавков В. В. - Діагностична модель р-n (n-р) переходу для методу власного випромінювання, Гайдур Г. І., Сєрих С. О. (2015)
Жураковський Б. Ю. - Метод апроксимації кривих розподілу кодових комбінацій з і-кратними помилками (2015)
Комарова Л. О. - Оптимальне резервування комутаційних вузлів телекомунікаційної мережі, Шматко В. С. (2015)
Родионов С. С. - Компенсация помех при пространственной селекции адаптивной защиты системы связи, Кондаков А. Н. (2015)
Семко В. В. - Використання методу інтегрального усікання варіантів при вирішенні задач конфлікту взаємодії об'єктів в просторі спостереження (2015)
Ткаченко О. М. - Імітаційне моделювання об’єкта управління, Гринкевич Г. О., Перепелиця Н. Л. (2015)
Высочиненко М. C. - Управление запросами с переключениями к станциям беспроводной сети (2015)
Савенко О. С. - Надійність у мережах з використанням технології SDN (2015)
Ніколов К. О. - Рефлектометричні методи оцінки стану оптичних волокон на мережах зв’язку (2015)
Abstracts (2015)
Коломійчук В. П. - Зміни фітомаси акумулятивних екосистем кіс Приазов'я під впливом та без впливу ратичних, Домніч А. В. (2014)
Крохмаль І. І. - Анатомо-физиологические особенности листа Campanula glomerata L. (2014)
Жиляєв Г. Г. - Передумови збереження життєздатності природних популяцій Homogyne alpina (L.) Cass. (Asteraceae) при демутаціях на субальпійських луках Карпат (2014)
Ольшанський І. Г. - Родина Rhamnaceae Juss. у флорі України (2014)
Ходосовцев О. Є. - Епігейні угруповання лишайників Рівнинного Криму (Україна), Надєіна О. В., Ходосовцева Ю. А. (2014)
Бойко М. Ф. - Індекс пари родин (Pottiaceae/Amblystegiaceae) бріофлор рівнинної України у системі екокоординат "аридність-гумідність" (2014)
Коритнянська В. Г. - Історія вивчення облігатнопаразитних фітотрофних грибів правобережжя Степу України (2014)
Дармостук В. В. - Lecanora strоbilina (Spreng.) Kieff. – новий вид лишайників для рівнинної частини України (2014)
Клименко В. М. - Massjukiella uсrainica – рідкісний для півдня України ксанторіоїдний соредіозний лишайник з урбанізованих ландшафтів, Ходосовцев О. Є. (2014)
Агурова І. В. - Моніторинг стану рослинного покриву техногенних земель: популяційний та морфологічний аспекти, Прохорова С. І. (2014)
Панченко С. М. - Доповнення до флори Національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" (2014)
Титул, зміст (2015)
Гунько И. М. - Извлечение пентаоксида ванадия из отходов тетрахлорида титана различными методами, Егоров С. Г. (2015)
Григорова Т. М. - Вплив параметрів процесу перевезень пасажирів у приміському сполученні на розподіл обсягу перевезень між видами транспорту, Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Павленко Е. П. - Методология и модели оценки качества программного обеспечения информационных систем, Елецкий Я. С. (2015)
Котенко А. М. - Технології залізничних перевезень пошти і вантажобагажу на основі принципів логістики, Пархоменко О. О. (2015)
Маєвський О. В. - Математична модель взаємодії хижак-жертва з врахуванням просторових факторів та фактору опору середовища існування популяцій, Пількевич І. А., Бродський Ю. Б. (2015)
Черемісін М. М. - Особливості впровадження технологій Smart Grid в електроенергетичну галузь України, Черкашина В. В., Попадченко С. А. (2015)
Крашенінін О. С. - Пошук оптимальної кількості варіантів транспортних одиниць комбінованих перевезень вантажів, Шапатіна О. О. (2015)
Капочкина М. Б. - Гидродинамическое моделирование принудительной конвекции в черном море в районе новороссийска, Зорин В. Ю. (2015)
Ружинська Л. І. - Дослідження процесу розчинення полісахаридів, Булах Н. М. (2015)
Заєць В. О. - Оптимізація основних параметрів циклічної експлуатації підземних газосховищ, Тимків Д. Ф., Крихівський М. В. (2015)
Замиховский Л. М. - Математическое моделирование процесса теплообмена в регенераторе газоперекачивающего агрегата с использованием аппарата обратных задач, Петрив С. Я. (2015)
Замиховский Л. М. - Построение интеллектуальной системы поддержки принятия решений при управлении технологическим процессом компримирования газа, Матвиенко Р. М. (2015)
Козечко В. А. - Комплексная химико-термическая обработка конструкционных сталей (2015)
Ali Abdourahamane Ahmed - Using adaptive antenna array in LTE with mimo for space-time processing (2015)
Катрич О. О. - Наукові підходи до оцінювання якості процесів (2015)
Копытчук Н. Б. - Построение набора эталонов для повышения точности экспертных оценок, Тишин П. М., Копытчук И. Н., Милейко И. Г. (2015)
Кругляк Ю. А. - Измерение электрофизических свойств в концепции транспортной модели Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Криворучко Я. С. - Поляризуемость шара с поверхностным зарядом, Лерман Л. Б. (2015)
Сироїд Т. Л. - Види суб’єктів міжнародного кримінального судочинства (2010)
Поляков С. Ю. - Деякі аспекти правового регулювання військової служби в Україні (2010)
Кравцова Т. - Історія створення і функціонування федерального бюро розслідувань США, Кравцов О. (2010)
Перерва Ю. М. - Розгляд законопроектів парламентами зарубіжних країн (2010)
Вдовиченко О. І. - Демократизація законодавчого процесу в Європейському союзі (2010)
Саракуца М. О. - Система джерел права Європейського союзу (2010)
Головко О. М. - Податкові присутствія як суб’єкти фінансово-управлінської діяльності на українських землях у складі Російської імперії (2010)
Кириченко В. Є. - Особливості методології історико-правового дослідження установ довгострокового кредиту (2010)
Походзіло Ю. М. - Розвиток інституту громадського піклування на українських землях Х – початку ХХ століть (2010)
Загуменна Ю. О. - Законність у правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України: зміст, проблеми визначення, концепції (2010)
Середа О. В. - Законодавче регулювання добору присяжних засідателів у Російській імперії за судовою реформою 1864 р. (2010)
Комзюк В. Т. - Права та обов’язки посадової особи митної служби України (2010)
Шестак В. С. - Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення охорони та використання культурної спадщини (2010)
Джагупов Г. В. - Методи адміністративно-правової охорони громадської безпеки в Україні (2010)
Бараш Є. Ю. - Персонал державної кримінально-виконавчої служби: поняття та структура (2010)
Джафарова О. В. - Принципи дозвільної діяльності правоохоронних органів України (2010)
Кириченко Ю. М. - Рівень економічної самостійності місцевого самоврядування в Україні (2010)
Алтуніна О. М. - Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування (2010)
Артем’єва Д. В. - Поняття та основні напрямки інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки (2010)
Ільєва Н. В. - Особливості адміністративно-правового регулювання відносин у сфері управління нотаріатом (2010)
Пчелін В. Б. - Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю (2010)
Полякова О. С. - Особливості адміністративно-правового регулювання відповідальності військовослужбовців при здійсненні ними своєї службової діяльності (2010)
Селюков В. С. - Проблемні питання організації навчально-виховного процесу в закладах післядипломної освіти Міністерства внутрішніх справ України (2010)
Бондарчук С. А. - Деякі питання реалізації принципу забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення адміністративного суду (2010)
Головач А. В. - Удосконалення управлінського процесу в органах державної податкової служби (2010)
Фігель Ю. О. - Роль практичної професійної діяльності в освітньому процесі студентів юридичних спеціальностей (2010)
Угровецький П О. - Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури (2010)
Діткевич І. І. - Поняття "адміністративна процесуальна правосуб’єктність": проблеми дефініції (2010)
Литвинов О. М. - Віктимізація у структурі механізму протидії злочинності (2010)
Проневич О. С. - Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерпретація (2010)
Демидова Л. М. - Генезис кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (2010)
Шендрик В. В. - Фактори, які негативно впливають на діяльність оперативних підрозділів ОВС України щодо профілактики та попередження злочинів, Сафронов С. О. (2010)
Мартинов М. Д. - Оптимізація взаємодії територіальних органів внутрішніх справ України з населенням (2010)
Гайдай Н. В. - Діяльність ДАІ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2010)
Кочура А. В. - Презумпція невинуватості як галузевий принцип кримінального судочинства та її нормативний зміст (2010)
Мірошниченко Ю. М. - Роль суду в доказуванні під час судового розгляду кримінальних справ (2010)
Кам’янець Т. В. - Режим виконання покарання у виді обмеження волі (2010)
Денисюк С. Ф. - Співвідношення тактики та організації проведення слідчої дії (2010)
Щур Б. В. - Принципи побудови та застосування окремої криміналістичної методики (2010)
Матюшкова Т. П. - Бар’єри спілкування в тактиці допиту: деякі особливості виникнення та прийоми подолання (2010)
Пчеліна О. В. - Правила огляду паспортів та основні прийоми виявлення їх підробки (2010)
Лисенко А. М. - Вплив незаконного обігу вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин на вчинення злочинів терористичної спрямованості (2010)
Шрамко С. С. - Структура злочинних проявів на об’єктах паливно-енергетичного комплексу України: досвід узагальнення матеріалів судової практики (2010)
Мельник К. Ю. - Стабільність та змінюваність трудових правовідносин (2010)
Петрова І. А. - Управління часом – важливий фактор успіху керівника, Марков В. В., Чупандін В. П. (2010)
Щербак В. М. - Сучасні тенденції на ринку інтелектуальної праці в умовах становлення неоекономіки (2010)
Гуцу С. Ф. - Місце соціальних відпусток у трудових правовідносинах (2010)
Мічурін Є. О. - Правова мета встановлення обмежень майнових прав фізичних осіб (2010)
Лисенко І. В. - Непорушність права приватної власності на нерухоме майно (2010)
Сущ О. П. - Поняття правової категорії "корпоративне інвестування" та його відмінність від категорій "спільна діяльність" та "спільне інвестування" (2010)
Сидор В. Д. - Загальна характеристика конституційних основ земельного права України (2010)
Міньковський С. В. - Правовий статус розпорядника майна боржника у справі про банкрутство (2010)
Кримська О. М. - Проблеми утворення та функціонування фермерського господарства (2010)
Солонько М. Ф. - Юридичні факти, на підставі яких виникають спадкові відносини (2010)
Святокум О. І. - Типологизація працівників із ментальними проблемами (2010)
Саппа Г.-М. М. - Професійне самовизначення у структурі соціального самовизначення учнівської молоді (2010)
Шевченко Л. О. - Психологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2010)
Шаша І. К. - Розроблення концепції забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2010)
Ємельянов С. Л. - Сутність та методи комп’ютерної розвідки (2010)
Проневич О. С. - Принцип незалежності прокуратури: догматично-правова інтерпретація та правова регламентація (2014)
Бєляков Р. Г. - Принципи та правове регулювання діяльності управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України (2014)
Горбач Д. О. - Досвід організації діяльності військових формувань держави з правоохоронними функціями та можливості їх використання в Україні (2014)
Горбачов В. П. - Питання обов’язковості вказівок прокурора та вирішення суперечностей між слідчим і прокурором у Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Гузєй В. М. - Початок розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2014)
Даль А. Л. - Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в контексті практики Європейського суду з прав людини, Юхно О. О. (2014)
Дворецький О. С. - Окремі аспекти генезису доказування у кримінальному провадженні України, Даниленко А. В. (2014)
Демедюк С. В. - Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності, Демедюк Т. С. (2014)
Новак Р. В. - Поняття та значення особливих порядків кримінального провадження (2014)
Овчаренко А. С. - Щодо ліквідації покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (2014)
Перепелиця М. М. - Порядок здійснення оперативними підрозділами ОВС супроводження кримінального провадження у частині забезпечення відшкодування завданих збитків (2014)
Романюк В. В. - Участь педагога, психолога та лікаря у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх (2014)
Стрелюк Я. В. - Оперативно-розшукова характеристика осіб, які вчиняють шахрайства (2014)
Чумак В. В. - Діяльність муніципальної поліції в Естонській Республіці: організаційно-правовий досвід та перспективи його використання в Україні (2014)
Бугайчук К. Л. - Проблемні питання порядку здійснення перевезення деяких видів прекурсорів залізничним транспортом (2014)
Гетманець О. П. - Принцип законності у бюджетному контролі (2014)
Карпенко М. М. - Адміністративно-правовий статус органів Служби безпеки України (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського