Подра О. П. - Особливості інвестиційного відтворення людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства, Живко З. Б. (2015)
Щука В. Г. - Дослідження методів прогнозування та обґрунтування вибору кращого з них для прогнозування показників фінансово-господарської діяльності підприємства, Мандрик Д. І. (2015)
Щука В. Г. - Обґрунтування вибору факторів, які чинять вплив на чистий прибуток енергопостачального підприємства пат "хмельницькобленерго" для його моделювання, Щипанова Я. І. (2015)
Бойко Л. І. - Електронне адміністрування податку на додану вартість, Єремян О. М. (2015)
Кемарська Л. Г. - Особливості оплати праці в закладах первинної медико-санітарної допомоги (2015)
Мінакова Т. П. - Удосконалення сутності освітніх послуг на сучасному етапі економічного розвитку (2015)
Петренко Н. І. - Документування операцій з власним капіталом та зобов'язаннями на стадіях життєвого циклу підприємства, Столяренко О. М. (2015)
Руденко В. В. - Інвестиційна діяльність в офшорних зонах: особливості реалізації та перспективи розвитку (2015)
Глущенко Л. Д. - Вітчизняний та світовий досвід підтримки розвитку малих промислових підприємств з технологічними інноваціями, Бальзан М. В. (2015)
Моргачов І. В. - Удосконалення інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів на державному і регіональному рівнях (2015)
Рзаєв Г. І. - Напрями оцінки інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання за показниками фінансової звітності (2015)
Тарасова І. І. - Інвестиційна політика в апк україни: перспективи розвитку на основі зарубіжного досвіду, Завертана М. М., Майборода К. І. (2015)
Харченко Г. А. - Формування інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Дерева М. А. (2015)
Волощук Р. Є. - Служба фінансових розслідувань в україні: необхідність створення та організаційні моделі функціонування (2015)
Борисова Т. М. - Сучасні виклики некомерційним організаціям сфери охорони природного довкілля україни (2015)
Ковальчук Л. П. - Ціна як чинник формування споживчого попиту (2015)
Ковальчук C. В. - Маркетингові стратегії розвитку торговельних підприємств (2015)
Ковальчук С. П. - Система факторів державного впливу на інвестиційний клімат регіонів (2015)
Рзаєва Т. Г. - Проблеми залучення інвестицій та розвитку експортного потенціалу малого і середнього підприємництва хмельницької області (2015)
Хорольський К. Д. - Сценарний аналіз соціально-економічного розвитку регіону з гірничо-металургійним кластером в умовах переходу до інноваційної моделі розвитку (2015)
Ціолковська С. І. - Особливості лібералізації аграрного ринку (2015)
Веретенникова О. В. - Понятійно-категоріальний апарат дослідження відтворення регіонального соціуму: гносеологічний вимір (2015)
Бабчинська О. І. - Державне регулювання корпоративного сектора в україні: сучасний стан та напрями вдосконалення (2015)
Дима О. О. - Роздрібна торгівля в україні: багатоканальність та додаткові послуги (2015)
Цапенко В. Ю. - Інституціональні обмеження в економічній поведінці підприємств (2015)
Погорелов Ю. С. - Оцінювання інформаційної підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень на підприємстві, Білоусова А. Ю. (2015)
Яремко С. А. - Впровадження інформаційних систем в організаційно-управлінські структури медичних закладів (2015)
Погорелов Ю. С. - Розроблення стратегії екологізації діяльності промислового підприємства, Вахлакова В. В. (2015)
Мазур О. В. - Ранжування регіонів за рівнем розвитку агропромислового виробництва по території країни, Мазур Д. В. (2015)
Величко А. - Русский язык и русская речь сегодня. Состояние и направление движения (2013)
Владимирова Т. - Моделирование априорных условий коммуникации (2013)
Глущенко В. - Методология изучения истории русского языка: А. И. Соболевский и А. А. Шахматов, Овчаренко В., Рябинина И. (2013)
Маслова В. - Статус картины мира и ее типы в антропоцентрической парадигме (2013)
Матвеева Н. - "Концептографические"/" глоссографические" словари в системе традиционной и учебной лексикографии (2013)
Меньшиков И. - Согласование и управление как разновидности синтаксической связи (2013)
Вас. Пименова М. - Устойчивые единицы древнерусского текста: семантика и структура (2013)
Вл. Пименова М. - Методика анализа и теоретические установки кемеровской школы концептуальных исследований (2013)
Синица И. - Инофон как объект лингвоперсонологии (2013)
Тропина Н. - Мировидение и метафорическая номинация: новая технократическая модель (2013)
Ховалкина А. - Единство теории и практики – научное и жизненное кредо Л. В. Щербы и Н. М. Шанского (2013)
Хруцкая Н. - О вариативности языковой системы и перспективах динамики вариантов слов (2013)
Абжелиева Д. - Актуализация признаков в метаязыке русских орнитонимов (2013)
Баринова О. - Лексико-грамматические параметры адъективных колоративов как парадигматического класса слов (2013)
Галаева А. - Структурно-семантические модели технократических глагольных инноваций (2013)
Жадлун М. - "Вода – Смерть" как компонент семантического наполнения концепта "вода" в идиостилях М. Цветаевой и А. Ахматовой (2013)
Калугина Т. - Проблема определения ономасиологической единицы (2013)
Карпенко У. - Первокорень слова "гордый" (2013)
Клименко Т. - Лексические концепты "свет" и "тьма" как фреймовые структуры (2013)
Коч Н. - Ориентационная метафора "верх/низ" и концепт "гордыня/смирение" в христианской лингвокультуре Древней Руси (2013)
Кравцова Ю. - Репрезентация метафорического концепта "птица" в русской литературе (2013)
Петрова Л. - Типы внутрисловной глагольной мотивации (на материале глаголов физического действия) (2013)
Проскурина Л. - Роль аббревиации в технической терминологии (на примере терминологии ремонта летательных аппаратов) (2013)
Просяная Л. - Ролевая позиция объекта в фрейме "рыболовецкая деятельность" (на материале русских говоров Одесщины) (2013)
Стеценко Н. - Фрейминг как средство интерпретации печатных новостей (2013)
Сембирцева В. - Специфика мотивационного поля (2013)
Семиколенова Е. - Парадигмы с "пустыми клетками": состав, разновидности, способы номинации, Чабаненко Т. (2013)
Цымбалюк Е. - Ономасиологическая структура в системе средств описания межуровневой функциональной омонимии (на материале омогруппы предлога-приставки от в текстах XVII века) (2013)
Богданова Л. - Время и деньги как ценности в русской лингвокультуре (2013)
Божко Н. - Учет этнокультурной специфики и психологических особенностей студентов из Монголии при обучении русскому языку (2013)
Войцехівська Н. - Типологія конфліктної особистості (2013)
Гамали О. - Своеобразие индивидуальной художественной картины мира Всеволода Гаршина, Каневская О. (2013)
Герасименко И. - Отражение форм мышления в семантической структуре колоративов (2013)
Дасько А. - Гуманистический аксиологический аспект этического компонента культуры (2013)
Иванова Л. - Европа в видении Н. С. Гумилева (лингвоимагологический аспект) (2013)
Кравченко В. - Антропонимная номинация приазовских греков в пространстве межкультурной коммуникации (2013)
Муравьева О. - Метафорическая экспликация концепта "любовь" в русскоязычных произведениях Т. Г. Шевченко (2013)
Ситникова Е. - Внутренний лексикон человека с позиций теории языковой личности (2013)
Стрелок Н. - Русско-английские соответствия в жестовой фразеологии (2013)
Ушакова Н. - Русская ономастика в курсе лингвострановедения для иностранных студентов-филологов (2013)
Шевченко Ю. - "Обломов" как лингвокультурный типаж: лингвистические методы исследования (2013)
Барбара Н. - Украинизмы-вкрапления в русских газетных текстах (2013)
Бражник Е. - Онимное пространство стихотворения "Юдифь" Н. Гумилёва (2013)
Габидуллина А. - Словесный повтор как средство создания комического эффекта (2013)
Гладкова Р. - Экспрессивно-стилистическая маркированность авторских новообразований в русской художественной речи (на материале произведений К. Г. Паустовского) (2013)
Гончарова З. - Языковая игра в публицистическом дискурсе: концептуальный аспект лингвистического анализа (2013)
Гузенко С. - До проблеми інтерференції у мові сучасних українських ЗМІ (2013)
Изотов В. - Тмезис как словотекст (2013)
Колесниченко Е. - Каламбурный парадокс в произведениях М. М. Жванецкого (2013)
Куварова Е. - Структурные типы рассеянного эпистолярного вокатива в русском языке (2013)
Мельник М. - Явление лексической интерференции в компьютерном дискурсе (2013)
Миронова Т. - Авторські параметри відносно перекладацьких в одному з англомовних текстів (досвід когнітивно-комунікативного аналізу англійського перекладу оповідання К. Г. Паустовського "Золотий лин") (2013)
Одинцова И. - Рефрейминг как когнитивная техника работы с языковым материалом (2013)
Пикалова А. - Функции синтаксического повтора в устной научной речи (2013)
Синявская О. - Коммерческая номинация как средство манипулятивного воздействия на потребителя (2013)
Собченко Н. - Игровая природа рекламного дискурса (2013)
Столярская Е. - Структурные и стилистические типы специальной лексики в журнальной рекламе бытовой техники и транспортных средств (2013)
Костянко Ю. - Состав, структура и функционирование топонимов в "Истории Пугачева" А. С. Пушкина (2013)
Манаенко Г. - Специфика корреляции значений "мира текста" и смыслов "мира дискурса" (2013)
Сыромля Н. - Экспликация символа "солнце" в поэтическом тексте детского русскоязычного журнала (2013)
Черкун Л. - Приемы структурно-семантического преобразования фразеологизмов в иронических детективах Д. Донцовой (2013)
Чернявская Н. - Образная репрезентация человека в виртуальном дискурсе (2013)
Шутова О. - Адресат и адресант научно-популярного дискурса (2013)
Фомина Л. - Традиционный формат -ск в экспрессивном топонимиконе, Гукова Л. (2013)
Сидоренко В. - Переднє слово (2006)
Федорук О. - Величний знак метафори (2006)
Протас М. - Проблема часу в мистецтві як наукова актуальність (2006)
Босенко А. - Отрицательное воображение (2006)
Щербак Ю. - Екран торкань: Про нові терени мистецької гри (2006)
Чміль Г. - Філософсько-антропологічні інтерпретації відносин "людина - екран" (2006)
Сюта Б. - Концепція художньої цілісності в польському музичному постмодернізмі та її рецепція в Україні (2006)
Kowalska B. - O sytuacji malarstwa dziś - nie bez smutku (2006)
Бакула Б. - Католицький і християнський театр у Польщі другої половини ХХ століття: Ситуативний нарис (2006)
Федорук О. - У пошуках ідеального (2006)
Кузенко П. - Кам’яні хрести Карпат у взаємозв’язку мистецьких традицій (2006)
Акчутіна-Муфтієва Н. - Кримськотатарське мистецтво візерункового шиття (2006)
Таїрова Л. - Скульптор Айдер Алієв (2006)
Вишеславський Г. - Нонконформізм: Андеґраунд та "неофіційне мистецтво" (2006)
Андріяшко В. - Характерні ознаки Київської школи художнього текстилю на різних етапах її розвитку (1920-1990-ті рр.) (2006)
Швед М. - Особливості сприйняття сучасної музики і спроби класифікації слухацької аудиторії (2006)
Небесник І. - "Канкан" чорного і білого: Михайло Митрик (1933-1999) (2006)
Грицук В. - Персонажі і маски молодої німецької драми та деякі з їх двійників в українському мистецтві (2006)
Тарасенко О. - Метафизика натюрморта: Сергей Белик (2006)
Зубавіна І. - Роман Балаян: Польоти як еманація свободи (2006)
Кондратьєва М. - Відлуння кінофестивалю "Контакт ’2006" (2006)
Рубашов Ю. - Світ Ендрю Уайєта: До 90-річчя від дня народження (2006)
Дьомін М. - Аналітичний імпресіонізм Рафаеля Багаутдінова: До 75-річчя мистця (2006)
Тарасенко А. - Окна в миф: Картины В. Кабаченко (2006)
Пилипенко О. - Кіноактор: Талант, факт і дійсність (2006)
Левченко М. - Постійний пошук: З досвіду формування репертуарної політики Херсонського обласного театру ляльок головним режисером Борисом Чуприною (2006)
Басанець Т. - Колекціонер + художник = !? (2006)
Брей Н. - Техніко-технологічні методи дослідження олійного живопису (2006)
Борщенко Л. - Історія створення Луганського обласного художнього музею і його колекції (2006)
Чепелик О. - Освітня функція та художня практика: На прикладі нового Баухауза (2006)
Русяєва М. - Освіта у Херсонесі Таврійському (2006)
Веселовська Г. - "Зачароване коло" Люціана Риделя на театральних перехрестях Києва 1910-х рр. (2006)
Купчинська Л. - Теофіл Копистинський і Ставропігійський інститут (2006)
Пучков А. - К выяснению принципа изобразительной обнаженности скульптур древнегреческих божеств (2006)
Найденова В. - Фольклорні мотиви у тревненському та підкарпатському церковному малярстві XVII-XIX століть (2006)
Олійник Г. - До джерел вивчення церковної архітектури України (2006)
Харлан О. - Дерев’яна Покровська церква містечка Нікополь: До питання локалізації місцезнаходження та архітектурно-містобудівні особливості (2006)
Міщенко І. - Тенденції культурно-мистецького розвитку Буковини кінця XIX - першої половини ХХ століття (до 1940 р.) (2006)
Stangret L. - Zarys ewolucji rysunku Tadeusza Kantora (2006)
Боньковська О. - Марія Морська: Полька за походженням, українка за сценічною долею (2006)
Ваврик О. - Безсмертний Кобзар Дармограй (2006)
Денисюк О. - Краківська академія мистецтв у контексті українсько-польських мистецьких взаємин у 1920-1930-х рр. (2006)
Перейма О. - Італійська опера після Другої світової війни (2006)
Горак Я. - Автографи українських музикантів у фондовій добірці Літературно-меморіального музею Івана Франка у Львові (2006)
Пастеляк Н. - Засади романтичної літературної поеми та їх вплив на західноукраїнську музику другої половини ХІХ - першої половини ХХ століть (2006)
Абліцов В. - "Ян Станіславський відкрив нам шлях до Парижа…": Микола Бурачек у Краківській академії мистецтв (2006)
Ханко В. - Мистецтвознавча думка полтавців на початку ХХ ст (2006)
Денисюк О. - Повернуті імена: Мистецтвознавець Богдан Стебельський (2006)
Кузенко П. - Актуальні проблеми сучасної культурології: Історія та наукова прогностика (2006)
Ненашева Е. - Архитектура - зазеркалье заводского бытия или образ высшей реальности? (2006)
Бітаєва О. - Критерії сучасних оцінок історії живопису Польщі (2006)
Власенко С. - До концептуалізації філософії сучасного українського мистецтва (2006)
Хроніка (2006)
Автори (2006)
Титул, зміст (2014)
Затонацька Т. Г. - Інвестиційна безпека України в період євроїнтеграційних процесів (2014)
Кривенко Л. В. - Сучасні тенденції та механізми інноваційного розвитку галузі науки і освіти у вітчизняній і закордонній практиці, Васильєв А. Й. (2014)
Мішенін Є. В. - Розвиток відносин власності у форматі забезпечення збалансованого функціонування цілісного земельно-майнового комплексу, Ярова І. Є. (2014)
Гришова І. Ю. - Сучасний стан та проблеми забезпечення продовольчої безпеки України, Крюкова І. О. (2014)
Бурак А. І. - Інтеграційні процеси в аграрній сфері (2014)
Радченко О. Д. - Продовольча безпека України як ціль бюджетної підтримки аграрного сектору (2014)
Хворост Т. В. - Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності переробного підприємства в умовах глобалізації (2014)
Сафонов В. В. - Інституційні чинники регуляторної політики держави на ринку праці (2014)
Терещенко С. І. - Особливості управління в сучасних аграрних формуваннях (2014)
Федорчук Є. М. - Оцінка потенціалу твердої біомаси в сільському господарстві України (2014)
Захарченко О. В. - Сучасний стан та оцінка розвитку ринку зерна в Україні (2014)
Ніценко В. С. - Напрями і механізми удосконалення управління вертикально-інтегрованими структурами агропродовольчої сфери (2014)
Свинаренко В. В. - Підвищення ефективності розвитку галузі рослинництва в умовах глобалізації, Строченко Н. І. (2014)
Маслак О. М. - Міжнародний досвід державної підтримки виробництва органічної продукції (2014)
Федуняк І. О. - Стан та перспективи розвитку галузі рослинництва в світі та в Україні (2014)
Бутило Р. І. - Відтворення поголів’я, як першочерговий елемент розвитку виробництва молока в Україні (2014)
Кобилкін О. М. - Резерви підвищення ефективності виробництва молока спеціалізованих сільськогосподарських підприємств, Кобилкіна С. В. (2014)
Куценко І. В. Інструменти фінансування суб’єктів агропромислового комплексу - Financing instruments of agribusiness agents (2014)
Шелудько Л. В. - Шляхи підвищення продуктивності праці у сільському господарстві, Шелудько Р. М. (2014)
Полях В. М. - Стан та тенденції розвитку галузі свинарства в Україні (2014)
Лозинська І. В. - Формування складових ринкової інфраструктури для підвищення ефективності галузі м’ясо-молочного скотарства (2014)
Олійник І. О. - Оптимізація рівня інтенсивності виробництва продукції рослинництва як фактор підвищення ефективності інтенсифікації (2014)
Самойлик Ю. В. - Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як організаційно-економічний засіб підвищення рівня технічного забезпечення АПК (2014)
Вавулін О. І. - Економічна ефективність діяльності зеленого господарства (на прикладі КП "Зеленбуд" Сумської міської ради) (2014)
Довжик О. О. - Особливості оплати та стимулювання праці в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Долгіх Я. В. - Вдосконалення планування виробництва продукції за допомогою виробничої функції Кобба-Дугласа, Костовський О. В. (2014)
Журбенко Н. М. - Сутність поняття основні засоби як економічної категорії (2014)
Колос З. В. - Удосконалення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2014)
Коваль В. В. - Основні підходи та процеси до формування системи управління персоналом машинобудівних підприємств (2014)
Митяй О. В. - Особливості формування конкурентних переваг в системі конкурентних відносин підприємств харчової промисловості (2014)
Богомолова К. С. - Генезис теоретичних поглядів на природу конкуренції (2014)
Дубовик С. Г. - Чинники активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств, Радько А. О. (2014)
Харченко Т. О. - Обгрунтування методичного підходу програмно-цільового фінансування в системі підвищення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств (2014)
Мішеніна Н. В. - Стратегічні орієнтири розвитку офшорних зон: національні та світові фінансово-економічні інтереси, Мішеніна Г. А., Туренко Ю. О. (2014)
Калашніков А. О. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільсько-господарських підприємств різного виробничого напряму (2014)
Гривко С. Д. - Кластери як фактор інноваційного розвитку (2014)
Ковтун О. В. - Інвестиційна привабливість та оцінка об’єктів нерухомості: теоретико-методичний аспект (2014)
Морозюк Н. С. - Концептуальні питання обліку видатків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (2014)
Шалевська О. Ю. - Моделювання фонду оплати праці на прикладі молокопереробного підприємства, Заруцький І. Д., Ільїна О. Ю. (2014)
Знамеровська Т. М. - Формування і відображення резерву сумнівних боргів у бухгалтерському обліку (2014)
Загорська Ю. В. - Теоретичні засади формування оплати праці та основні її функції в механізмі їх реалізації (2014)
Пономарьова М. С. - Удосконалення мотивації та оплати праці в галузі тваринництва (2014)
Глазун В. В. - Механизм эффективного развития птицеводства на основе экологизации (2014)
Заболотна Т. М. - Підготовка студентської молоді до сімейного життя як запорука утвердження інституту сім’ї (2014)
Нєсвєтова С. В. Соціально-економічні аспекти сталого землекористування в аграрній сфері - Socio-economic aspects sustainable land use in agriculture (2014)
Новікова О. С. - Ефективність механізмів екологізації сільсько-господарського виробництва: сучасні орієнтири (2014)
Пелих В. В. - Диверсифікація сільськогосподарського виробництва: інтеграція села і міста (2014)
Самойленко Т. Г. - Роль агрохолдингів в соціально-економічній стратегії розвитку сільських територій (2014)
Кривенко С. В. - Роль державно-приватного партнерства у створенні ресурсозберігаючого безвідходного суспільства XXI століття (2014)
Мазур О. В. - Шляхи удосконалення та підвищення управлінської діяльності в господарських системах апк (2014)
Валюс Л. О. - Оцінка методів та моделей управління економічною безпекою підприємства (2014)
Гавловська Н. І. - Ідентифікація небезпек, загроз та ризиків діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Рудніченко Є. М. (2014)
Дорожкіна Г. М. - Управлінські аспекти підвищення надійності конструкцій виробів машинобудування (2014)
Кравчук С. М. - Виробничий ризик як інструмент технічного прогресу на підприємстві (2014)
Примуш Ю. С. - Методичний підхід до оцінки ефективності життєвого циклу будівельного підприємства (2014)
Турко М. О. - Теоретичні підходи до визначення категорії "економічна адаптивність підприємства" (2014)
Чередниченко А. О. - Організаційно-економічний механізм управління інформаційною безпекою будівельних підприємств (2014)
Фадєєва І. Г. - Стратегічні напрямки діяльності підприємств нафтогазового сектору економіки на сучасному етапі розвитку (2014)
Мазур Д. В. - Фінансове планування діяльності підприємства (2014)
Рудковський О. В. - Принципи побудови ефективної системи корпоративного управління (2014)
Грипинська Н. В. - Математичне моделювання задач маркетингу в підприємництві на прикладі оптимізаційних моделей випуску продукції, максимального використання наявних ресурсів, прийому працівників на роботу (2014)
Гуцал О. П. - Генезис бюджетування витрат на персонал (2014)
Українець Л. А. - Роль міграції у формуванні міжнародних економічних зв'язків китаю з країнами європи (2014)
Машика Ю. В. - Кадрове забезпечення як складова конкурентоспроможності підприємства (2014)
Пітик О. В. - Роль лідерських якостей сучасного фахівця-маркетолога у професійній діяльності (2014)
Серпенінова Ю. С. - Особливості відображення в обліку програмного забезпечення (2014)
Анохіна К. О. - Аналіз підходів з оцінки нематеріальних активів на промислових підприємствах (2014)
Дзюба О. М. - Узагальнення інформації про формування та використання прибутку підприємства у звітності (2014)
Ільницька-гикавчук Г. Я. - Управління витратами торговельного підприємства, Макар О. П. (2014)
Мазур М. В. - Статистичний аналіз споживання енергетичних ресурсів в Україні (2014)
Мельниченко О. В. - Аудит електронних грошей за міжнародними стандартами (2014)
Охрущак К. О. - Управління витратами операторів телекомунікацій з огляду на специфіку телекомунікаційної сфери (2014)
Петренко Н. І. - Комплексна методика аналізу руху пасивів підприємства, Столяренко О. М. (2014)
Шпак В. А. - Умови та засоби бухгалтерського обліку як фактори облікового середовища (2014)
Ліпич Л. Г. - Інвестиційна привабливість інтелектуального капіталу підприємств: ідентифікація і діагностика, Товстенюк О. В., Хілуха О. А. (2014)
Фадєєва І. Г. - Роль інвестицій в управлінні розвитком нафтогазовидобувних підприємств, Савчин Л. М. (2014)
Ярмош О. В. - Розробка дорожньої карти інноваційного проекту як інструмент стратегічного менеджменту (2014)
Федорова Ю. В. - Інноваційно-інвестиційний потенціал машинобудівного підприємства у складі промислово-фінансової групи (2014)
Шевчук Л. П. - Моделювання контролю фінансових ресурсів згідно з запропонованою методикою та визначення її ефективності, Шевчук А. А. (2014)
Благун І. І. - Місце банківської системи в соціально-економічній системі України (2014)
Бачало І. Б. - Побудова скорингової моделі диференціації високо ризикових позичальників банку, Лагоцький Т. Я. (2014)
Волосович С. В. - Пріоритетні складові розвитку іпотечного страхування в Україні (2014)
Галушка О. М. - Девальвація національних валют великих економік та її вплив на курс гривні (2014)
Поляк Н. П. - Теоретичні аспекти сутності кредиту (2014)
Мокіна С. М. - Концепція бренду роботодавця: сутність, функції, класифікація, інструменти формування (2014)
Паласюк Б. М. - Логістичний аудит в управлінні ризиком логістичних послуг на ринку препаратів фармацевтичної промисловості (2014)
Романів О. Я. - Попит на сільський зелений туристичний продукт рівненської області, Трусова Т. С., Твердохліб О. І. (2014)
Гонак І. М. - Брендинг туристичного продукту регіону: сутність та особливості формування (2014)
Альтгайм Л. Б. - Основне значення та принципи організації екскурсійних послуг (2014)
Бурлакова Ю. М. - Дослідження особливостей формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2014)
Жук М. О. - Структура та функції домогосподарства на мікроекономічному рівні, Здрок В. В. (2014)
Августин Р. Р. - Стaн і проблеми підвищення ефективності держaвної політики детінізaції економічних відносин (2014)
Адамович М. П. - Сутність і характеристика соціокультурних чинників цивілізаційного розвитку (2014)
Гуменюк О. Б. - Реформування енергетичної політики України шляхом впровадження комплексу заходів щодо повного використання ресурсу енергоефективності, Семенюк Н. В. (2014)
Мазур Д. В. - Особливості проведення фінансового планування в сучасних умовах господарювання, Мазур Г. О., Суслікова М. В. (2014)
Макарова Г. С. - Теоретичні підходи до визначення економічної категорії "капіталізація" (2014)
Остапюк Б. Я. - Особливості формування міжгалузевої цільової стратегічної програми розвитку в Україні за пріоритетною участю залізничного транспорту (2014)
Реут А. Г. - Соціальна диференціація у контексті інноваційного розвитку України (2014)
Сус Л. М. - Особливості моніторингу регулювання відносини у процесі формування цін (2014)
Харук В. А. - Механізм державного регулювання діяльності на ринку нафтопродуктів України (2014)
Шевчук В. О. - Рівноважність і довготривалість економічного розвитку: зміна парадигми управління на засадах фізичної економії (2014)
Яремович П. П. - Проблеми модернізації інфраструктурних об'єктів України в контексті євроінтеграційних процесів (2014)
Павленко Л. І. - Розвиток теорії людського капіталу під впливом наукових шкіл (2014)
Бедратюк Л. П. - Процедура публікації результатів наукових досліджень в міжнародних рецензованих журналах, Шутяк Ю. В. (2014)
Мішенін Є. В. - Логістичні основи сталого соціально-економічного розвитку регіону, Коблянська І. І. (2014)
Дубовик С. Г. - Розвиток емоційного інтелекту сучасних менеджерів як умова їх успішної діяльності, Драбчук Т. І. (2014)
Гужвенко С. М. - Розвиток систем планування в різних економічних системах (2014)
Ковтун О. В. - Земля як об’єкт нерухомості (2014)
Крючкова М. І. - Теоретичні підходи до визначення понять "розвиток", "економічний розвиток" "економічне зростання" (2014)
Волченко Н. В. - Детермінанти вразливості продовольчої безпеки держави (2014)
Ніценко В. С. - Механізми формування та функціонування вертикально-інтегрованих підприємницьких структур в агропродовольчій сфері України (2014)
Байдала В. В. - Формування соціобіоекономіки як перспективної моделі розвитку національної економіки, Бутенко В. М. (2014)
Сахарнацька Л. І. - Стан та перспективні напрями розвитку особистих селянських господарств (2014)
Добряк Д. С. - Розвиток орендних відносин в умовах трансформації сільськогосподарського землекористування у Полтавській області, Колісник Г. М. (2014)
В’юненко О. Б. - Проблеми створення територіальних систем автоматизованого моніторингу сільського господарства (2014)
Стоволос Н. Б. - Концептуальні засади стратегії розвитку органічного виробництва АПК (2014)
Захарченко О. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку галузі свинарства у світі (2014)
Маслак О. М. - Аналіз світового ринку органічної продукції (2014)
Плетньова Ю. К. - Формування алгоритму визначення та подолання кризи на підприємстві, Ахновська І. О. (2014)
Виганяйло С. М. - Особливості планування діяльності підприємств в умовах невизначеності (2014)
Калашніков О. М. - Оцінка структури та ефективності власного капіталу сільськогосподарських підприємств (2014)
Полятикіна Л. І. - Діяльність малих підприємств в умовах диверсифікації виробництва (2014)
Перебийніс В. І. - Споживач як об’єкт маркетингового управління підприємствами: моделі поведінки, Трайно В. М. (2014)
Галінська А. В. - Фактори формування конкурентоспроможності підприємств АПК та їх маркетингова складова (2014)
Пуріга І. П. - Наукові підходи до сутності поняття "попит" (2014)
Малютіна Г. Б. - Оцінка конкурентоспроможності аграрного сектора Сумської області (2014)
Ксенофонтова М. М. - Аналіз конкурентноспроможності ДП "Лебединське лісове господарство", Карпенко Ю. І. (2014)
Мішеніна Н. В. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, Говорушенко Р. В. (2014)
Горбачова І. В. - Міжнародна міграція робочої сили: український аспект (2014)
Новікова К. І. - Трансформація митно-тарифного регулювання в контексті функціонування митних альянсів, Турик А. І. (2014)
Турчіна С. Г. - Особливості інноваційної діяльності за умов міжнародної економічної інтеграції (2014)
Дашутіна Л. О. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств регіонів України в умовах посилення зовнішньої та внутрішньої нестабільності (2014)
Юрченко О. Ю. - Розвиток потенцалу світового сільськогосподарського виробництва за умов глобалізації (2014)
Самойлік М. С. - Формування інноваційно-інвестиційних підходів до управління сферою поводження з твердими відходами регіону (2014)
Сенічкіна О. Е. - Обґрунтування вибору показників оцінки стану інноваційної діяльності промислових підприємств (2014)
Смоляров Ю. Г. - Розвиток інноваційної діяльності в АПК регіону (2014)
Селіванова Н. М. - Управління інноваційними витратами на засадах контролінгу (2014)
Морозюк Н. С. - Особливості організації внутрішнього аудиту продовольчої безпеки регіону в економічній системі держави (2014)
Найда А. В. - Проблеми організації управлінського обліку у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Данкевич В. Є. - Місце і роль земельних ресурсів у стратегії енергетичної безпеки (2014)
Дороніна М. С. - Обґрунтування необхідності розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві, Сасіна Л. О., Стативка О. М. (2014)
Залізко В. Д. - Аеробезпека сільських територій в умовах глобалізації: стан, сутність поняття та можливі негативні соціально-економічні наслідки (2014)
Макарова О. І. - Передумови оцінки управління використанням земельних ресурсів (2014)
Замула Х. П. - Оцінка впливу радіоактивно забруднених територій на фінансові результати лісогосподарських підприємств (2014)
Моклячук Т. О. - Економічна оцінка методів відновлення забруднених стійкими пестицидами грунтів (2014)
Строченко Н. І. - Організаційно-інституційні основи адаптації законодавчо-нормативних документів України до права навколишнього природного середовища ЄС (2014)
Кривенко С. В. - Проблеми та перспективи формування регіональної системи управління відходами: кластерний підхід (2014)
Головин А. А. - Совершенствование государственной системы управления земельными ресурсами региона (2014)
Сидоренко В. - Переднє слово (2007)
Федорук О. - Пласт, освячений Бокотеєм (2007)
Белічко Н. - Народні традиції в творчості Василя Перевальського (2007)
Чегусова З. - Славний ювілей Миколи Гроха (2007)
Вячеславова О. - Поетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України: Міфопоетика етнонаціонального буття (2007)
Тарасенко О. - Обретение пространства в диалоге со временем: Визуальные проекты Виктора Сидоренко (2007)
Антонюк О. - Творчий шлях Василя Чебаника (2007)
Зінченко К. - Володимир Ахметов іще не сказав свого найголовнішого (2007)
Стельмащук Г. - Творчість і активна громадянська позиція Романа Василика (2007)
Тарасенко А. - "Что было встарь, то повторится снова…": Неомифологизм в скульптуре А. Князика (2007)
Протас М. - Art-мортификация: Умерщвление плоти искусства как "комплекс вины" (Фрагменты социальной философии искусства) (2007)
Турчак Л. - Актуальні питання сучасного образотворчого мистецтва України: Історіографічні аспекти (2007)
Носенко А. - Пейзаж как средоточие души: Живопись Ореста Слешинского (2007)
Павельчук І. - Розвиток постімпресіонізму в українській абстракції (2007)
Щеглова О. - Художнє життя Києва періоду 2000-2005 рр. (2007)
Босенко А. - Именем одной идеи (2007)
Чибалашвили А. - О проявлениях постмодернизма в украинской академической музыке (2007)
Щербак Ю. - До проблеми сприймання й розуміння сучасного абстрактного мистецтва (На прикладі абстрактних композицій О. Маліса) (2007)
Пузенко Т. - Арт-Веб-сайт. Специфіка функціонування (2007)
Коновець С. - Художня фотографія як ефективний засіб творчого розвитку особистості (2007)
Скляренко Г. - Українське мистецтво 1930-1950-х рр.: Етапи, спрямування, твори (2007)
Русяєва М. - Художній образ Іфігенії у вазовому й монументальному живопису давньої Еллади та Риму (2007)
Русяєва М. - Іконографія образу Геракла за пам’ятками торевтики зі скіфських курганів IV ст. до н. е. (2007)
Волошин Л. - "Пробудження" як соціо-філософська візія України в творах О. Новаківського: Історія праці, концептуальні та формальні аспекти реалізації (2007)
Шмагало Р. - Святослав Гординський і українська мистецька освіта (2007)
Рибалко С. - Японський стрій доби Токугава в контексті розвитку образотворчого мистецтва (2007)
Золотухіна Н. - Кримський пейзаж у творчості О. В. Купріна (2007)
Czajkowska A. - Rewolucja w rozsypce: Eseje Pawla Jasienicy (rozwazania o wojnie domowej) i Jaroslawa Marka Rymkiewicza (Wieszanie) jako pytanie o etyczny sens historii (2007)
Тарасенко О. - Давньоруська ікона і супрематизм Казимира Малевича (2007)
Петрашик В. - Ян Станіславський і Микола Бурачек - натхненні красою української природи (2007)
Школьна О. - Михайло Жук, який дуже голосно мовчав (2007)
Сторчай О. - Бонавентура Клембовський, мистецька освіта і художня у Київському університеті в 30-ті рр. ХХ століття (2007)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Матеріали і техніки рисунків іконописної майстерні Києво-Печерської лаври (2007)
Живкова О. - Візантійські ікони у зібранні музею Богдана та Варвари Ханенків (2007)
Борщенко Л. - До проблеми розгортання науково-дослідницької роботи з історії формування та розбудови художніх колекцій в Україні (2007)
Мазніченко І. - "Мистці зі сходу" у студіях Гійома Аполлінера (2007)
Ременяка О. - Канон, як рід духовної цензури та стилістичні зміни в культурному середовищі Холмщини та Підляшшя XVII-XVIII ст. (2007)
Євтушенко С. - Раритет з Нудиже: Атрибуційне дослідження (2007)
Надєждін А. - Архітектор з міста святої Єлисавети (2007)
Малаков Д. - Продано в Києві (2007)
Бейлах О. - Тенденції й особливості розвитку радянського дизайну в аспекті становлення творчої особистості: Історико-теоретичні нотатки (2007)
Лисенко-Єржиківська Н. - Творчість Євгена Маланюка в контексті слов’янських літератур (2007)
Ханко В. - Миргородські керамісти першої половини ХХ століття (2007)
Малина В. - Пластичні тропи у християнському пам’яткарстві України (2007)
Сом-Сердюкова О. - Дерев’яні церкви Норвегії, чи диво, що промовляє з давнини (2007)
Тимків Б. - Сакральна дереворізьба та ікономалярство в творчості сучасних мистців (2007)
Кузенко П. - Еволюція знаку хреста в процесі культуротворення (2007)
Ханко В. - Архівні матеріали про музейні установи Полтавщини (перша половина ХХ ст.) (2007)
Анчишкіна Л. - Борис Возницький і відродження Олеського замку (2007)
Ейтель Т. - Мистецтво - здобич: останні німецькі військовополонені (2007)
Федорук О. - Українсько-німецькі взаємини в галузі реститутції (2007)
Ласкаревська Т. - Втрачена пам’ятка української культури (Києво-Вознесенський монастир XVII-XVIII ст. у Печерському містечку) (2007)
Кондель-Пермінова Н. - Історичне місце: Потенціал та ресурси розвитку території (До 300-річчя Полтавської битви) (2007)
Пучков А. - Арт-критик Аполлінер в Україні. Рецензія на дипломну студію Ірини Мазніченко "Творчість Гійома Аполлінера як арт-критика у контексті розвитку критичної думки ХХ століття" (2007)
Пучков А. - Многовекторье крымской историографии (2007)
Кохан В. - Перший Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль (2007)
Надєждін А. - Перші лауреати премії імені Олександра Осмьоркіна (2007)
Автори (2007)
Латигіна Н. А. - Українська національна ідея: історичні реалії (2013)
Бульвінський А. Г. - Витоки української державної ідеї (2013)
Ковальова Н. А. - Політичні аспекти "аграрної" революції 1917—1922 рр. в Україні (2013)
Красносілецький Д. П. - Вплив антибільшовицького руху опору в УСРР у 1920—1924 рр. на формування української нації (2013)
Пуйда Р. Б. - Діяльність українського націонал-демократичного об’єднання в Польському парламенті (1938—1939 рр.) (2013)
Сацький П. В. - Інституційне забезпечення самовизначення українців у роки революції 1917 р. і громадянської війни (2013)
Сморжевська О. О. - Неоязичництво/рідновір’я як варіант національної ідеї в умовах культурної глобалізації (2013)
Главацький М. В. - Українське питання в контексті культурно-освітньої діяльності органів німецької окупаційної влади на території генеральної області "Київ" 1941—1944 рр. (2013)
Будкин В. С. - Проблемы формирования политической нации в постсоветских странах на этапе независимости (2013)
Крючков Г. К. - Проблеми на шляху становлення в Україні політичної наці (2013)
Мищак І. М. - Проблеми та перспективи реформування місцевого самоврядування в Україні (2013)
Чорний В.С. - Безпекові виміри націотворчих процесів українського суспільства (2013)
Калінічева Г. І. - Діяльність громадських об’ єднань як індикатор розвитку громадянського суспільства в Україні (2013)
Калиновський В. С. - Проблеми етнодержавотворення в працях професора Ю. Римаренка, Капічон О. Г. (2013)
Магда Є. В. - Сучасні загрози консолідації українського суспільства (2013)
Матета О. А. - Мовна політика в Україні: національна консолідація чи політичний ризик, Доскач О. С. (2013)
Метельова Т. О. - Громадянське суспільство як чинник націотворення: ретроспек-тива і перспектива (2013)
Пекарчук В. М. - Культура етноменшин у загальній ідеології державотворення в незалежній Україні (1991—2012 рр.) (2013)
Руденко Ю. Ю. - Проблема термінологічної неузгодженості понять у сфері етнонаціональної політики як загроза національній безпеці України (2013)
Стежко Ю. Г. - Національна автентичність особистості в нових реаліях суспільного буття (2013)
Чупрій Л. В. - Безпекові аспекти формування загальнонаціональної ідентичності українців (2013)
Самойлов О. О. - Пряма демократія на місцевому рівні як механізм політичного націотворення в сучасній Україні (2013)
Сацький Д. В. - Земельний податок як складова розвитку місцевого самоврядування (2013)
Тревого І. - Діяльність Західного геодезичного товариства у 2014 році, Денисов О. (2015)
Дорожинський О. - Фотограмметрія та дистанційне зондування напередодні XXIII Конгресу ISPRS (2015)
Перович Л. - Кадастрова система України в контексті світового розвитку, Лудчак О. (2015)
Тревого І. - Візуалізація трансформації геодезичної галузі у світі цифрових та ІТ-технологій на "INTERGEO 2014”, Третяк К., Задорожний В., Кілару В. (2015)
Тревого І. - ХХ Міжнародна наукова конференція "Польсько-Чесько-Словацькі дні геодезії”, Задорожний В., Ванчура О. (2015)
Савчук С. - Збірник наукових праць "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”: від 2010 до 2015 (2015)
Калинич І. В. - VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні”, Калинич І. І., Савчук С. (2015)
Білоус М. - 65-річчя ПАТ "Київметробуд” Корпорації "Укрметротунельбуд”. 17 років високої точності Дочірнього підприємства "Укргеодезмарк”, Ковтун В. (2015)
Рябчій В. А. - Математичне опрацювання результатів подвійних нерівноточних вимірів, Рябчій В. В. (2015)
Целмс А. - Базова станція Латвійської системи позиціонування, встановлена у Валці, Еглая Е., Раткевич А. (2015)
Тищук М. - Функціонування станції сумісних астрономічних, геодезичних і геофізичних спостережень у Степанівці, Гожий А. (2015)
Тадєєв О. - Оцінювання деформацій земної поверхні за даними в геодезичних криволінійних системах координат (2015)
Дутчин М. - Дослідження точності побудови планових знімальних мереж при інвентаризації земель населених пунктів, Грицюк Т., Біда І., Ничвид М. (2015)
Мюллер Є. - Калібрування нівелірних приладів та рейок у Вищій школі Нойбранденбурґ, Геґер В. (2015)
Максимчук В. - Магнітне схилення та його віковий хід західного регіону України для епохи 2013 року, Чоботок І., Накалов Є., Марченко Д. (2015)
Тревого І. - Аналіз результатів нових експедицій на метрологічних об’єктах наукового геодезичного полігона, Цюпак І. (2015)
Петров С. - Сумісне опрацювання результатів високоточного геометричного нівелювання та нахиломірних вимірів (2015)
Мельник В. - Про перетворення просторових координат із застосуванням формалізму векторів Гіббса, Расюн В. (2015)
Куліковська О. - Оцінка розвитку небезпечних деформаційних процесів при експлуатації лінії швидкісного трамваю Кривого Рогу в районі станції "Майдан Артема” (2015)
Куліковська О. - Технічні можливості застосування безпілотної мобільної моделі для фіксування дорожньо-транспортних пригод, Атаманенко Ю. (2015)
Смолій К. - Аналіз сучасних геодезичних та геотехнічних методів моніторингу за деформаціями інженерних споруд (2015)
Алекнавічюс А. - Використання земель сільськогосподарського призначення у Литві, Гурскіене В. (2015)
Ванчура Р. - Дослідження порядку вирішення питань державної реєстрації земельних ділянок у випадку виявлення фактів невідповідності геодезичних координат суміжних земельних ділянок, Роздольська М. (2015)
Губар Ю. - Реалізація моделі Інвуда в методиці кадастрової оцінки об’єктів нерухомості (2015)
Ефендян П. - Про проблеми консолідації земель у Вірменії та шляхи їх вирішення (2015)
Коцаб M. - Положення і значення геоінформаційної інфраструктури в демократичному суспільстві, Лехнер Й., Радей К., Дрбал А. (2015)
Казанівська О. - Екологічне управління просіками під час прокладання повітряних ліній електропередачі, Маланчук М., Мартинюк Т. (2015)
Перович І. - Методичні підходи щодо визначення витрат на освоєння та облаштування територій в оцінці земель населених пунктів (2015)
Паршова В. - Особливості управління земельними ресурсами: досвід Латвії та України, Стойко Н. (2015)
Бурштинська Х. - Моніторинг руслових процесів та повеневих явищ ріки Дністер за космічними зображеннями, Мовчко Л., Шевчук В. (2015)
Четверіков Б. - Фотограмметричне опрацювання архівних аерознімків для створення історичної карти "Брестська фортеця”, Гоїнець Н. (2015)
Бурак К. - Визначення щільності регулярної сітки бікубічної сплайн-інтерполяції при створенні ЦМР, Ковтун В., Левицький Р. (2015)
Глотов В. - Технологічні особливості визначення кількісних параметрів великих інженерних споруд Рівненської АЕС цифровим стереофотограмметричним методом, Ільків Т. (2015)
Корольов В. - Застосування геоінформаційної системи для визначення машин із зони "затінення”, придатних для штатного використання, Заєць Я., Савчук Р. (2015)
Мельник В. - Деякі загальні принципи тривимірного відтворення ПЕМ-зображень, Рудик О. (2015)
Абдаллах Р. - Оцінка точності топографічних растрових карт Іраку (2015)
Горб О. - Застосування лазерного сканування для моделювання рельєфу техногенних зон, Єрьоменко Д. (2015)
Чабанюк В. - Картографічні каркаси як засіб оперування великими данними в атласному картографуванні, Дишлик О. (2015)
Іванчук О. - Особливості калібрування геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на різних РЕМ (2015)
Лященко А. - Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу за технологією баз геопросторових даних, Патракеєв І. (2015)
Тревого І. - Геомагнітна діагностика режимів роботи цифрового нівеліра, Ільків Є., Галярник М., Дутчин М., Новосільський М. (2015)
Літинський В. - Методика дослідження точності відлічування шашкових рейок, Віват А., Рій І., Жак І. (2015)
Бєгічев С. - Формування методології імовірнісної оцінки надійності опорних геодезичних пунктів, Ішутіна Г. (2015)
Титул, зміст (2015)
Темченко А. - Міфологема "три дівиці / три сестри / три пташки" в обрядових тек¬стах українців (на матеріалі замовлянь) (2015)
Кукоба Л. - Острів Ренея як складова делоського поліса у світлі античної традиції та епіграфіки (V–ІІI ст. до Р.Х.) (2015)
Пількевич А. - Деструктивні процеси в системі військової організації Риму та формування ранніх елементів професіоналізації армії в ІІ ст. до Р.Х. (2015)
Назаренко В. - Побутові умови та господарство Київського гарнізону у другій половині XVII–XVIII ст. (2015)
Герасько М. - До історії будинків Кирила Розумовського в Батурині (2015)
Петренко А. - Матеріальне становище парафіяльного духовенства за митрополита Платона (Городецького) (2015)
Кудінов Д. - До питання про трансформацію ідеології українського селянства під час революції 1905–1907 років у висвітленні мемуарної літератури (2015)
Казаков М. - "Братська" реформа в Київській єпархії 1914 року – завершення розвитку православних братств Російської імперії (2015)
Котова С. - Образ "закордонної Русі" в російській публіцистиці періоду Першої світової війни (1914–1918 рр.) (2015)
Хмельницька Л. - Суспільно-політична діяльність О. Я. Шумського в контексті проведення політики українізації 1920-х років (2015)
Кириченко Ю. - Ґенеза та перспективи розвитку української нації у повоєнній зарубіжній україністиці (2015)
Сорокіна О. - Фольклорні твори як джерело з історії української еміграції ХХ століття (2015)
Машкевич С. - Київський трамвай: період відновлення (1920-і роки) (2015)
Мазипчук М. - Постать Ю. Коцюбинського у контексті соціально-економічних перетворень в УСРР у 1930-ті роки (2015)
Жбанова К. - Організований набір робітників та переселення їх до Криму в 1954–1964 роках (2015)
Бардашевська Ю. - Особливості культурного життя населення Криму в роки Перебудови (1985–1991 рр.) (2015)
Кошіль Г. - Господарські будівлі селянського двору на території Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2015)
Автушенко І. - Забезпечення житлом військовослужбовців України та членів їх сімей (1996–2011 рр.) (2015)
Гвоздков С. - Ставлення США і Росії до проблеми вступу України в НАТО (2015)
Деркач С. - Освітній рівень населення Київщини на рубежі XX–XXI століть (2015)
Грицюк О. - Соціально-політичні графіті Революції гідності (на матеріалах Києва) (2015)
Кошовий С. - Шан Ян і його концепція держави (2015)
Ріжняк Р. - Розвиток інформатики як навчальної дисципліни у вищих педагогічних навчальних закладах України в другій половині ХХ століття (2015)
Капелюшний В. - Рецензія на монографію Андрія Темченка "Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми". – Черкаси: "ІнтролігаТОР", 2014. – 572 с. (2015)
Палієнко М. - Становлення української етнології – сучасне бачення. Рецензія на моно¬графію Ростислава Конти "Етнологічні дослідження в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940): історіографія". – К.: "ВАДЕКС", 2014. – 455 с. (2015)
Щербак М. - Рецензія на монографію Дмитра Кудінова "Селянський рух Наддніпрянської України у 1900 – лютому 1917 років: історіографія проблеми". – Суми: ТОВ ДД "Папірус", 2014. – 352 с. (2015)
Наші автори (2015)
Реєнт О. П. - Політика державної влади Російської імперії з "українського питання" напередодні Першої світової війни (2014)
Верховцева І. Г. - Звичаєве право у селянському самоврядуванні в Україні другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2014)
Вівсяна І. А. - Галичина і Наддніпрянщина: "діалог культур" у першій чверті ХХ ст. (2014)
Діптан І. І. - Іван Лисяк-Рудницький про Драгоманівську концепцію українсько-єврейського порозуміння (2014)
Довганик Н. М. - Історична пам’ять про Другу світову війну в контексті формуван-ня української політичної нації (2014)
Mогильний Л. П. - Національне питання в програмах українських ліберальних партій у першій чверті ХХ ст. (2014)
Ніколаєва Т. М. - Особливості національно-культурної та доброчинної діяльності українських підприємців у другій половині ХІХ — початку ХХ ст. (2014)
Омельчук В. В. - Іконоборство у політико-правовій моделі Візантійської імперії (2014)
Сацький П. В. - Державна фіскальна політика у стародавньому Єгипті (2014)
Єленський В. Є. - Релігія у процесах формування політичних на-цій: історико-культурні моделі, Бондаренко В. Д. (2014)
Ковпак Л. В. - Про соціальні складові процесу формування української нації (1991 — початок 2000 рр.) (2014)
Краєвий О. Д. - Проблеми на шляху консолідації українського суспі-льства на сучасному етапі та визначення підходів до їх подолання, Краєвий Р. О. (2014)
Невмержицький Є. В. - Боротьба з корупцією в Україні: порівняльно-правовий аспект (2014)
Cич О. М. - Національне питання в ідеологічно-програмових засадах українського націоналізму (2014)
Фащевський М. І. - Білоконь І. В. Необхідність реформування місцевого самовря-дування в Україні для цілей регіонального розвитку (2014)
Вергун О. М. - Історичний дискурс розбудови р. Дніпро: суспільно-політичні виміри (2014)
Остапович В. М. - Історична місія Верховної ради Української РСР 12-го скликання (2014)
Сидоренко В. - Переднє слово (2008)
Пінахіна Є. - Краса як міра людського освоєння дійсності (2008)
Шкепу М. - Проблема "смерті мистецтва" в контексті розвитку естетичного (2008)
Павлова О. - Абсолютизація естетичного досвіду у романтичному культі генія: Діалектика цілісного та розщепленого (2008)
Гейко С. - Іронія в трансформаціях модернізму та постмодернізму (2008)
Босенко Є. - Діалектика в поезії і поезія діалектики (2008)
Галушко В. - Логічне і естетичне в культурі (2008)
Горбатенко Л. - Про призначення художника в культурі (2008)
Кива Н. - Там, де не повинен діяти принцип "хто не з нами - той проти нас" (випадок Ернста Гомбріха) (2008)
Семиног Л. - Адресність тексту: Історичні метаморфозив українській естетичній думці (2008)
Таганов О. - Трансформація структурної логіки музичної композиції в новітній історії (2008)
Дьомін М. - Архетип і художня творчість українського етносу (2008)
Сидор-Гібелінда О. - Tertium (non?) datur (2008)
Лупій С. - Нарис творчості мистецької родини Оврахів (2008)
Стельмащук Г. - Василь Боднарчук - від натуралізму до "застиглої імпровізації" (2008)
Стрельцова М. - Петро Антип: Митець. Громадянин. Філософ (2008)
Загаєцька О. - Шаржі Леоніда Тоцького (2008)
Овсійчук В. - Іван Франк (2008)
Тарасенко О. - "Пойми земли меняющийся вид …". Творчество Ольги Дёкиной (2008)
Щербак Ю. - Ню. За графічними образами Олександра Маліса (2008)
Турчак Л. - Процеси змін в українській скульптурі (Сучасний аспект) (2008)
Бейлах О. - Пошуки художньої різноманітності предметно-просторового середовища в радянському дизайні 1970-1980-х (Бібліографічні спостереження) (2008)
Пиріг Л. - Філателія про мальовничу Україну та її творців (2008)
Федорук О. - Невідомий рукопис Олександри Лебедянської про пам’ятку українського сакрального мистецтва XVII-XVIII ст., Пучков А. (2008)
Лебедянская А. - Памятник украинского искусства XVII-XVIII вв.: Резной складень 1702 г. (2008)
Ласкаревська Т. - Київські жіночі монастирі XVII-XVIIІ ст.: Історико-архітектурне дослідження (2008)
Борщенко Л. - Із історії храмового будівництва на Луганщині (друга половина ХІХ ст. - перша третина ХХ ст.) (2008)
Михайлова Р. - З політичного, етно-демографічного та культурно-мистецького життя літописної Болохівщини (2008)
Шинкаренко Д. - Фаянс Межигір’я (2008)
Мазур В. - Успенська церква ансамблю Львівського братства і стан її наукового дослідження (2008)
Генералюк Л. - Поетичність у структурі мистецьких творів Шевченка і питання міжвидового інтеракціонізму (2008)
Лисенко Л. - Скульптурна спадщина Михайла Лисенка (2008)
Федорук О. - Вчений з великої літери (Пам’яті Володимира Тимофієнка) (2008)
Акчурина-Муфтиева Н. - Архитектура и искусство в период Крымского ханства (XV-XVIII вв.) (2008)
Денисенко А. - Образ Венеції в акварелях Вільяма Тернера (2008)
Петрашик В. - Синкретична спадщина Миколи Бурачека та її внесок в український пленеризм (2008)
Щокiна О. - Одеський авангард початку ХХ ст. по вертикалі традиціоналізма і новаторства (2008)
Кашуба-Вольвач О. - Про перший експеримент модернізму в Одесі. "Салони" Володимира Іздебського (2008)
Шило А. - Вопросы стиля и метода в теории и практике конструктивизма (2008)
Сторчай О. - Ф. Масютин "Памяти учителя Ивана Федоровича Селезнева" (Передмова до публікації архівного документа О. Сторчай) (2008)
Скляренко Г. - Скульптура Івана Кавалерідзе в контексті українського мистецтва ХХ cт. (2008)
Тимашков О. - Інтермедіальна поетика творчості Обрі Бердслея (2008)
Шевчук К. - Зміни в мистецтві і "відкрита" естетика Мечислава Валліса (2008)
Гадицький Р. - Соціокультурні чинники розвитку натуралістичних тенденцій в образотворчому мистецтві пізнього середньовіччя (2008)
Клюєв О. - Історичні метаморфози музики (2008)
Царенок А. - Художній вимір проповіді у православній гомілетичній традиції (2008)
Кузенко П. - Українське меморіалознавство: Історія та сучасність (2008)
Малина В. - Джерела iнспiрацiй у сакральному мистецтвi України (2008)
Берестовська Д. - Відновлення історії мистецтва Криму (2008)
Ламонова О. - Книга ідей: Подорож Галицько-Волинськими субкультурами (2008)
Могилевський В. - Особливість виставки: Синтез мистецтв (2008)
Автори (2008)
Пахалюк Р. І. - Візуалізація дефектів кремнієвих фотоелектричних сонячних батарей, Божко К. М. (2014)
Приходько Р. В. - Модифікування пористої структури синтетичного стивенситу, Черненко І. В. (2014)
Трищ Р. М. - Оценка качества координированных отверстий в машиностроении статистическими методами, Бурдейная В. М. (2014)
Горбенко Н. А. - Оценивание процессов системы менеджмента качества предприятий на соответствие требований международных стандартов серии ISO 9000, Катрич О. А. (2014)
Загородня Т. М. - Використання систем підтримки прийняття рішень при оцінюванні сформованого рівня компетентності фахівців технічних спеціальностей (2014)
Шеховцова В. І. - Підходи до оцінки ефективності АСУ інформаційними технологіями (2014)
Самынина М. Г. - Совместное использование кондуктометрических и термометрических датчиков в специализированной аппаратуре для контроля состояния самок КРС, Мегель Ю. Е. (2014)
Асланян А. Е. - Управління споживанням електричної енергії аеропортів, Захарченко В. П., Соколова Н. П. (2014)
Івасенко В. М. - Розрахункова модель випаровувань автозаправних станцій (2014)
Лаврухін О. В. - Формування критерію безпечного управління поїзною роботою на залізничній станції (2014)
Зеленцова Ж. Ю. - Исследование особенностей организации систем единого входа. ЧАСТЬ 1: Модель представления данных и идентификации в сервисных подсетях, Йона Е. О. (2014)
Романовський В. І. - Моделювання споживання електричної енергії динамічним навантаженням в електричних мережах промислових підприємств, Іванов О. О. (2014)
Дорошенко Е. В. - Методика расчета критических режимов течения в решетках аэродинамических профилей, Терещенко Ю. Ю., Техрани А. (2014)
Кроль О. С. - 3D-Моделирование и расчеты привода главного движения фрезерного станка с шестишпиндельной револьверной головкой, Журавлев В. В. (2014)
Рябчиков М. Л. - Визначення зміни концентрації вологи в шарі матеріалу спецодягу, Денисенко М. В. (2014)
Білан Білан - Система прогнозування розвитк у захворювань серця на основі даних імунологічних досліджень, В. М. Кисельова, О. Г. Беспалова О. Я. (2014)
Жужа А. В. - Структурные схемы построения пламенно-ионизационных газоанализаторов (2014)
Радовенчик В. М. - Вивчення процесів видалення твердої фази з води з використанням часток магнетиту, Радовенчик Я. В. (2014)
Березуцкий В. В. - Энергетический кризис разрешит альтернативная энергетика, Березуцкая Н. Л. (2014)
Яцишин А. В. - Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища, Попов О. О., Артемчук В. О. (2014)
Коваль О. С. - Управління якістю конструкційного чавуну для фасонних виливків на основі моделювання ефективності його модифікування, Пензєв П. С., Димко Є. П., Пуляев А. А. (2014)
Костик К. О. - Моделювання глибини боридного шару сталі 4Х5МФС при зміні тривалості борування по нанотехнології, Костик В. О. (2014)
Матюшенко Н. В. - Метрологические аспекты зубчатых передач, Федченко А. В., Шелихова И. Б. (2014)
Артемьев С. Р. - Анализ результатов исследований магнитных и оптических свойств нитевидных кристаллов (2014)
Гулай О. В. - Біотичні зв’язки патогенних бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae та синьозелених водоростей Mіcrocystis pulverea, Жукорський О. М. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив "Мевеселу" на показники неензимної системи антиоксидантного захисту організму бугайців за умов кадмієвого навантаження (2013)
Долайчук О. П. - Фізіологічний вплив бобів сої нативного та трансгенного сортів на організм самок щурів третього покоління, Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Храбко М. І. (2013)
Калачнюк Л. Г. - Активність регуляторних ензимів ЦТК у клітині за розладу травної системи (2013)
Корбецький А. Р. - Цілісність плазматичних мембран та акросом розморожених сперміїв псів за додавання додецилсульфату натрію до середовища (2013)
Коцюмбас І. Я. - Вплив сорбентів на коцентрацію Т-2 і НТ-2 токсинів у вмісті травного тракту курей in vitro, Федякова О. І. (2013)
Куриленко Ю. Ф. - ПЛР-діагностика важкого комбінованого імунодефіциту (SCID) у коней, Костенко С. О., Дубін О. В., Жежер М. І. (2013)
Лесик Я. В. - Резистентність організму кролематок та життєздатність кроленят за умов тривалого випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому, Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Долайчук О. П. (2013)
Маслянко Р. П. - Сучасні уявлення про фагоцитоз, Грабовський С. С., Грабовська О. С. (2013)
Музика Д. В. - Особливості формування специфічного імунітету у сільськогосподарської птиці після щеплення інактивованою трьохвалентною вакциною проти грипу птиці підтипів Н5, Н7 та ньюкаслської хвороби (2013)
Олексюк Н. П. - Пероксидні процеси і стан антиоксидантної системи у шкірі прісноводних риб залежно від сезону (2013)
Осадча Ю. В. - Функціональна геноміка курей (2013)
Островська М. Ю. - Активність гідролітичних ферментів та стан мікробоценозу кишечнику в організмі молодняку курей-несучок за дії "Гуміліду", Гунчак А. В., Степченко Л. М. (2013)
Popyk І. M. - The relative proportion of T- and B-lymphocytes and their functional activity of female-nursery carps depending on the level of vitamin A in the ration, Vischur O. I. (2013)
Сеник Ю. І. - Роль ліпідів еритроцитарних мембран у формуванні резистентності до йонів Цинку, Хоменчук В. О., Курант В. З., Грубінко В. В. (2013)
Simonov M. R. - Some indicators of protein metabolism in blood of cows under ketosis, Vlizlo V. V. (2013)
Стефанишин О. М. - Профілактичний та корегуючий вплив кормової добавки каротиносинтезувальних дріжджів Phaffia rhodozyma на формування мікробоценозу кишківника курей під час критичного періоду його становлення, Нечай Г. І., Борецька Н. І., Гураль С. В., Цепко Н. І. (2013)
Супрун І. О. - Характеристика популяційно-генетичних параметрів коней рисистих порід (2013)
Федорук Р. С. - Репродуктивна здатність бджолиних маток за умов підгодівлі бджіл борошном з бобів сої нативного та трансгенного сортів, Романів Л. І. (2013)
Оголошення (2013)
Інститут Біології тварин НААН Сектор аналітичних методів досліджень (реклама) (2013)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2013)
Панорама (2015)
Олексій Кривопішин: "Від реформи Укрзалізниці не повинні страждати люди" (2015)
УЗ у цифрах (2015)
Лібер Б. - Основні віхи в реформуванні та корпоративному розвитку у 2014 році (2015)
Малинка В. - Контактна мережа діючої електрифікації — підвищення надійності роботи в сучасних умовах (2015)
Піднебесний М. - ДП "УЗШК": 2014 рік — рік розвитку та перспектив (2015)
Бабенко А. - Укрзалізниця збільшила пропускну здатність на перегоні Яреськи – Федунка (2015)
Меркулов Ю. - Особливості комерційної роботи в умовах кризи (2015)
Оніщенко В. - Фінансові результати та плани галузі (2015)
Тревогін І. - Експлуатаційні показники та ефективність залізничного транспорту (2015)
Василенко С. - Урбаністично-кластерний підхід до формування єдиної пасажирської системи області (2015)
Вернигора Р. - Конференція "Розвиток теорії та практики функціонування залізничних станцій та вузлів" пам’яті професора Миколи Романовича Ющенка (2015)
Панченко С. - Модернізація системи підготовки магістрів у галузі експлуатації високошвидкісного транспорту, Каграманян А. (2015)
Луханин Н. - Техническое обучение как инструмент внедрения мероприятий бережливого производства и эффективного управления ресурсами в сфере транспортной логистики, Мелешко М. (2015)
Мельник Т. - Щодо питання управління персоналом транспортної компанії в умовах фінансово-економічної кризи, Мельник О. (2015)
Шобель А. - Напольные системы мониторинга подвижного состава (2015)
Радкевич А. - Міські залізниці як об’єкт повторної забудови, Худенко В. (2015)
Сидоренко В. - Переднє слово (2009)
Гузар З. - Мій Михайло Білас (2009)
Чуприна Б. - З історії становлення та розвитку Херсонського театру ляльок (2009)
Ковальчук О. - Давид Боровський, Данило Лідер: Пошуки пластики сценічного простору у сценографії. Джерела еволюції та фактори впливу (2009)
Чепелик О. - Сучасне мистецтво у громадському просторі (2009)
Белічко Н. - Ілюстрації Миколи Компанця на історичному тлі гоголіани (2009)
Онищенко Н. - Можливості реалізації творчого потенціалу cтудента-графіка на базі міжнародного інформаційного інтернет-ресурсу (2009)
Насонова К. - Відносини автор-текст-читач у світлі друкованої та електронної форм репрезентації тексту (2009)
Суходолова Е. - Хит-парад текстильных биотопов (2009)
Білякович Л. - Можливості застосування мозаїчного оригамі в сучасному дизайні одягу, Чорна О. (2009)
Максименко Г. - Філософія імпровізації у виконавчому мистецтві (2009)
Никитин Г. - Философские проблемы постмодернистского художественного творчества (2009)
Щербак Ю. - Магічні міражі Багдада. Зугейр аль-Хафаджі - київський художник (2009)
Пиріг Л. - Український іконопис у дзеркалі філателії (2009)
Хамула Д. - Художественно-стилистические особенности мотива преследования на античных вазах Северного Причерноморья (2009)
Веселовська Г. - Міф про Іфігенію в Тавриді: Семантичні домінанти музично-театрального осмислення (2009)
Колотова О. - Міф про Нарциса в історії філософсько-естетичного дискурсу (2009)
Харон А. - История иконографии Востока и Запада (2009)
Личковах В. - Сакральні сигнатури українського мистецтва (2009)
Ковальова М. - Православні традиції в козацьких портретах Центральної і Східної України кінця XVII-XVIII ст. (2009)
Порожнякова Н. - Языческая картина мира в творчестве Н. Рериха (2009)
Сидор-Гібелінда О. - Нове про першу Венеційську: Бієнале 1895 року у контексті свого часу (2009)
Іжевський А. - Майстри сатиричної графіки Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століття в обороні українськості (2009)
Побожій С. - "Запорожці" та сміхова культура (Уривок з монографії "Ілля Рєпін і Сумщина") (2009)
Виноградов В. - Декоративна кераміка в архітектурно-просторовому середовищі Ялти 1880-1910-х рр (2009)
Скляренко Г. - Крим ХХ століття в світлі культурно-мистецьких процесів в Україні (2009)
Кунцевська О. - До питання тяглості побутової культури євреїв Києва (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.) (2009)
Федорук О. - Євген Вжещ - немаргінальний варіант київського пленеризму (2009)
Костенко А. - Синтез скульптури та архітектури у спільних проектах В. Городецького та Е. Саля (2009)
Ясиневич Н. - Казимир Сіхульський - художник доби сецесії (2009)
Корсик Ю. - Постать і творчість Г. Семирадського в річищі сучасної мистецтвознавчої науки (2009)
Билык А. - Одесская дореволюционная театральная пресса (2009)
Ханко В. - Мистецтвознавчі писання Опанаса Сластьона (2009)
Собкович О. - Вітражі Петра Холодного (2009)
Мельник О. - Прикладна графіка Роберта Лісовського: Поєднання функціональності та естетики (2009)
Соколюк Л. - Поетика української культури у творчості Юхима Михайлова (2009)
Ласкаревська Т. - Пам’яткоохоронна діяльність Д. М. Щербаківського (2009)
Подунай Я. - Історія розвитку ремісничо-промислової школи Баугауз. Основна ідея школи. Викладацький склад, діяльність Йоганеса Іттена як засновника основного курсу (2009)
Мендрин А. - "Бунт" Альбера Камю как модель культурных изменений (2009)
Богданова Є. - Роль Тохаку Хасегава та його твору "Сосновий ліс" у становленні японської школи монохромного живопису (2009)
Конончук О. - До питання визначення школи та часу написання мініатюри "Мірадж Мухаммада" з Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2009)
Федорук О. - Hobet homo in arte veritatem (2009)
Абрамов В. - Иван Ираклиевич Курис (1840-1898). "Желая принести посильную помощь родному искусству…". К вопросу исторической реконструкции художественного собрания Толстых в Одессе. "… это мое единственное в жизни счастье, мой свет, и я ношу его с собой". "Красота жизни двигается вперед не шаблонами, а творчеством…". Сокровища Юлиуса Лемме (2009)
Мельничук Л. - Друковані каталоги ХІХ - початку ХХ ст. як джерело дослідження мистецьких колекцій Харківського університету (2009)
Баканурский А. - Михаил Кнобель: От частной коллекции к городскому музею (2009)
Федорук О. - Джулай, ти з нами єси (2009)
Авраменко О. - Митець із серця "нової хвилі" українського мистецтва кінця ХХ століття. Олександр Гнилицький (2009)
Ханко В. - Досліджуючи сторінки культури: До 60-річчя від дня народження мистецтвознавця, музикознавця і заслуженого діяча мистецтв України Георгія Шибанова (2009)
Федорук О. - Теорема творчого знесення: Ювілей професора Юрія Белічка (2009)
Соломяний М. - Виставка графічних творів Валентина Сергєєва (2009)
Босенко А. - Сызмальства учить свободе: К двадцатилетию Школы творчества Елены Красильниковой, Пучков А. (2009)
Федорук О. - Видання, якого так довго чекали (2009)
Автори (2009)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2009)
Титул, зміст (2015)
Лантух-Лященко А. И. - Развитие идей надежности в строительной области (2015)
Родченко О. В. - Особливості проектування жорстких аеродромних покриттів у комп’ютерній програмі "АЕРОДРОМ 380" (2015)
Шульман З. А. - Испытания, диагностика и мониторинг головных образцов металлических опорных башен ветроэлектрических установок (2015)
Матченко Т. І. - Визначення ступеня агресивного впливу середовища експлуатації щодо бетону, Матченко П. Т. (2015)
Гук Я. С. - Методика районування території Закарпатської області за літніми параметрами атмосферного тиску (2015)
Гезенцвей Е. И. - Повышение технологичности строительных металлоконструкций (2015)
Клименко В. З. - Новые тенденции развития пространственных конструктивных форм из клееной древесины (2015)
Сьомка С. В. - Гармонійність у промисловій архітектурі (2015)
Умови друкування (2015)
Вітання з 60-річчям Шимановського О. В. (2015)
Вітання з 75-річчям Пічугіна С. Ф. (2015)
Обкладинка (2015)
Абазіна О. А. - Обгрунтування необхідності використання синтетичного рідкого палива авіапідприємствами (2014)
Аксенов И. М. - Решение проблем в системе "пассажирские перевозки" на основе коэволюционной стратегии, Разумова Е. Н. (2014)
Ареф'єв С. О. - Методологічні засади управління вартісною реструктуризацією аеропортів в умовах нестабільного економічного середовища (2014)
Данілова Е. І. - Місце конфлікту в системі корпоративних відносин: європейський та вітчизняний досвід (2014)
Дмитренко Е. Д. - Особливості розвитку підприємництва в Україні, Кириленко О. М. (2014)
Івашина Є. М. - Особливості стягнення податку на нерухомість, Чібісова І. В. (2014)
Командровська В. Є. - Інвестиційні відносини України з офшорними зонами, Шульга О. О. (2014)
Кристюк О. А. - Стратегічні альтернативи формування конкурентоспроможності підприємств (2014)
Larionova N. I. - Dialectics of development of innovation performance and institutional environment: theoretical aspect, Zagaynova N. L., Аbramova E. D. (2014)
Литвиненко Л. Л. - Адаптація європейського досвіду реалізації інтрапренерських стратегій українськими підприємствами (2014)
Malakhivska G. V. - Рolitical and economical influence on the future development of the Ukrainan air transportation market (2014)
Міщенко М. І. - Тенденції розвитку підприємств залізничного транспорту України (2014)
Прокопенко Н. С. - Cутністно-структурна характеристика дефініції економіко-організаційного механізму управління діяльністю підприємств, Шлебат А. Х., Товмасян В. Р. (2014)
Сахненко А. О. - Доступність продуктів харчування в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни (2014)
Сингаєвська М. П. - Вплив економіко-експлуатаційного стану колійної інфраструктури на інтенсифікацію перевізної діяльності залізничного транспорту (2014)
Кривицька Н. Ю. - Інформаційно-методичні проблеми документального супровіду транскордонних інтермодальних перевезень, Шонія Б. Г. (2014)
Базака Г. Я. - Гостра токсичність моспілану для лабораторних тварин, Духницький В. Б., Іщенко В. Д. (2014)
Боднар П. В. - Вплив генотипу на відтворну здатність тварин, Щербатий З. Є., Федорович Є. І. (2014)
Васильєва Т. Б. - Вивчення патогенних та імуногенних властивостей штаму E. coli ІВМ-1 під час розробки нових імуногенних препаратів, Завірюха Г. А. (2014)
Дармограй Л. М. - Дослідження розчинності протеїну кормів різного походження та вмісту біологічно активних речовин в умовах in vitro (2014)
Джус П. П. - Селекційна характеристика дочок бугаїв волинської м’ясної породи, сперма яких закладена на зберігання у банк ГРТ ІРГТ НААН, Бондарук Г. М., Чоп Н. В., Вишневський Л. В., Сидоренко О. В., Копилова К. В. (2014)
Дружина О. С. - Рівень тиреоїдних гормонів у крові молодняку овець за умов використання в їх раціонах амінокислот лізину, метіоніну та сульфуру (2014)
Іскра Р. Я. - Неспецифічна резистентність організму відлучених поросят за різного рівня Цинку в раціоні, Мартинишин І. М., Трокоз В. О. (2014)
Коляда С. Г. - Динаміка загальної протеолітичної активності у різних локаціях травного каналу страусенят за дії гуміліду, Степченко Л. М. (2014)
Кріль І. Й. - Зміни функціональної активності нейтрофілів щурів за умов експериментального колагенового артриту, Гаврилюк А. М., Чоп’як В. В., Кіт Ю. Я., Коцюруба А. В., Стойка Р. С. (2014)
Кущ М. М. - Вміст ендокриноцитів у кишечнику гусей за кормової депривації (2014)
Лесик Я. В. - Резистентність організму кролів та динаміка маси тіла кроленят за умов випоювання сполук хрому(ІІІ) і сульфату натрію, Федорук Р. С., Долайчук О. П. (2014)
Майстренко М. І. - Вміст катепсину В у печінці райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss) в динаміці вірусної інфекції, Драган Л. П., Рудь Ю. П. (2014)
Marounek M. - Effects of exogenous cholesterol and amidated cellulose on fat and sterols concentration in faeces, Volek Z., Tůma J., Duškova D., Kalachniuk M. S., Kalachnyuk L. G., Kalachnyuk G. I. (2014)
Музика В. П. - Стан антиоксидантної системи за респіраторної патології у телят та застосування їм препаратів "Фловет 30 %" та "Флорикол" (2014)
Mushtuk І. Y. - Classical swine fever among populations of wild and domestic animals (2014)
Остапів Р. Д. - Інтенсивність дихання сперми та виживання сперміїв за додавання таурину в розріджені еякуляти бугая, Манько В. В., Яремчук І. М., Остапів Д. Д. (2014)
Передерко Л. П. - Моніторинг мікроелементного складу шкарлупи яєць страусів африканських (Struthio camelus) (2014)
Седіло Г. М. - Інтенсивність метаболічних процесів у рубці дійних корів за використання в годівлі стандартної та експериментальної кормових добавок, Полуліх М. І., Вовк Я. С. (2014)
Семанюк Н. В. - Адгезивні властивості домінуючих мікроорганізмів зубних бляшок у собак за хронічного катарального гінгівіту, Хомин Н. М. (2014)
Скареднов Д. Ю. - Перетравність поживних речовин раціону свиней за умови використання соєвих кормів різних технологій виробництва, Манюненко С. А., Грабар Ю. Г., Вагідова О. О. (2014)
Тішин О. Л. - Вплив протипаразитарного препарату "Клозаверм-А" на деякі біохімічні показники крові корів з змішаною інвазією, Висоцька-Калинюк К. О. (2014)
Tishyn O. L. - Dynamics of microstructural changes of white rat liver under the influence f e-selen in complex with Closaverm-A, Kotsiumbas H. I. (2014)
Андрушко О. Б. - Шляхи покращення умов для довготривалого зберігання сперми кнурів при заморожуванні, Шаран М. М., Корнят С. Б. (2014)
Бабік Н. П. - Особливості бугайців порід лімузин та волинської м’ясної за морфометричними показниками найдовшого м’яза спини та внутрішніх органів, Федорович Є. І. (2014)
Білоус Л. Л. - Зв’язок жвавості та промірів коней російської рисистої породи різних ліній, Соколова Г. О., Ковальчук Н. А. (2014)
Брода Н. А. - Вплив вітамінно-мінерального комплексу на якість молозива корів-первісток та продуктивність одержаних телят, Віщур О. І., Мудрак Д. І., Лешовська Н. М. (2014)
Бучко О. М. - Метаболізм в організмі поросят за дії аскорбінової кислоти, Салига Н. О., Сварчевська О. З. (2014)
Гавриляк В. В. - Імпедансна характеристика кератинових волокон, Яремкевич О. С. (2014)
Галущак Л. І. - Онтогенетичні зміни білкового обміну в тканинах органів травлення курей-несучок, Сірко Я. М., Лісна Б. Б. (2014)
Гевкан І. І. - Вивчення впливу ліпосомальних препаратів з наночастинками срібла на біохімічні показники крові при лікуванні ендометритів у корів, Сирватка В. Я., Матюха І. О. (2014)
Гірич М. С. - Циклічний режим годування та активність глутатионпероксідази у ядрах гепатоцитів щурів молодого та старого віку, Кургузова Н. І., Нікітченко Ю. В. (2014)
Голова Н. В. - Порівняльна дія введення до раціону корів селеніту натрію і селен-метіоніну на вміст селену в молоці (2014)
Горчин С. В. - Якість сперми кнурів за додавання в розріджувач холін-хлориду, Корнят С. Б., Шаран М. М., Остапів Д. Д. (2014)
Grabovska S. - Comparing round and square open field test arenas, Rosalovskyi V., Salyha Yu. (2014)
Гренюх В. - Вплив LES 3106 на дихання і окисне фосфорилювання мітохондрій печінки щура, Чумак В., Стойка Р., Бабський А. (2014)
Грищенко В. А. - Факторний статистичний аналіз в оцінці коригувальної ефективності ліпосом при дії на організм іонізуючої радіації, Томчук В. А. (2014)
Гудима В. Ю. - Вплив вмісту вітаміну Д у раціоні на біохімічні показники плазми крові курей-несучок (2014)
Dolaycuk O. P. - Physiological activity nanoaquacitrates of germanium, chromium and selenium in rats, Fedoruk R. S., Kropuvka S. I. (2014)
Завірюха Г. А. - Зміни у популяції ретровірусу лейкозу в крові хворих корів після імунізації вакциною "Лейкозав", Синицин В. А., Поліщук І. В. (2014)
Іскра Р. Я. - Вплив хром цитрату на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу в скелетних м’язах щурів за експериментально індукованого діабету, Слівінська О. М., Сеньків О. М. (2014)
Kalachnyuk L. G. - Aspects of protein synthesis adaptation (2014)
Камінська М. В. - Розробка ефективного методу руйнування клітинної стінки дріжджів Phaffia rhodozyma, Гураль С. В., Старчевський В. Л. (2014)
Кирилів Б. Я. - Оптимізація годівлі курей-несучок за рахунок високоякісних компонентів корму, Гунчак А. В., Сірко Я. М. (2014)
Кисців В. О. - Ліпідний склад тканин курей яєчного напряму продуктивності за різного рівня сульфату натрію у їх раціоні, Сірко Я. М., Островська М. Ю. (2014)
Ковальська Л. М. - Якісні показники меду при згодовуванні різної кількості кормової добавки "Гумілід", Ковальчук І. І. (2014)
Ковальчук І. І. - Вплив цитратів германію та селену на ліпідний і жирнокислотний склад тканин організму медоносних бджіл та перги (2014)
Корбецький А. Р. - Вплив швидкості охолодження у діапазоні від +15 °С до +5 °С на показники якості сперміїв кнурів після розморожування, Корбецька О. О. (2014)
Кріль І. Й. - Активність конститутивної та індуцибульної NO-синтази та аргінази у щурів за умов експериментального колагенового і карагенінового індукованого артриту, Коцюруба А. В., Кіт Ю. Я. (2014)
Кропивка С. Й. - Вплив згодовування наночастинок цитрату селену на антиоксидантний профіль та вміст фенолів в крові корів, Храбко М. І., Долайчук О. П. (2014)
Кузів М. І. - Жива маса та вік першого осіменіння тварин української чорно-рябої молочної породи і їх зв’язок з молочною продуктивністю (2014)
Кузьміна Н. В. - Вплив окисного навантаження на активність і вміст ізоформ супероксиддисмутази та виживання сперміїв в еякулятах бугаїв, Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2014)
Ладика Л. М. - Фізико-хімічний склад козячого молока за умов проведення моніторингових досліджень його якості на сході України, Шаповалов С. О., Фотіна Т. І. (2014)
Лешовська Н. М. - Гематологічний профіль крові та показники продуктивності корів і їх телят при застосуванні препарату "Оліговіт", Віщур О. І., Брода Н. А., Мудрак Д. І. (2014)
Лукащук Б. О. - Поширення хвороб шлунково-кишкового тракту поросят в умовах промислового виробництва, Слівінська Л. Г. (2014)
Лучка І. В. - Вплив вермикуліту на життєдіяльність мікроорганізмів за дії афлатоксину В 1 в умовах in vitro, Дзень Є. О., Панчук І. В. (2014)
Ляшенко А. О. - Біологічні показники сперматозоїдів бугаїв симентальської породи залежно від термінів зберігання (2014)
Матюха І. О. - Маркери оксидативного стресу у тканинах самців та самок морської форелі (Salmo trutta m. trutta) ураженої виразковим некрозом шкіри, Ткаченко Г. М. (2014)
Напненко О. О. - Нова вакцина проти інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3 та вірусної діареї великої рогатої худоби (2014)
Насєдкіна Н. В. - Активність і вміст ізоформ холінестераз у спермі кнурів (2014)
Оксамитний В. М. - Застосування композицій пробіотиків на основі живих бактерій для корекції вторинних імунодефіцитів, Синицин В. А., Співак М. Я. (2014)
Остапів Р. Д. - Вплив таурину та аланіну на інтенсивність дихання та виживання сперміїв кнура, Манько В. В. (2014)
Пишак В. П. - Митохондрии и хлоропласты — основные органеллы синтеза мелатонина в клетках, Кривчанская М. И., Громык О. А. (2014)
Погоріла М. С. - Рівень ІЛ-1β в сироватці крові мишей за профілактичного застосування екстракту з курячих ембріонів при радіаційному опроміненні, Щербак О. М., Романова О. А. (2014)
Понкало Л. І. - Вплив вітамінів А, D3, Е, лізину, метіоніну разом з цинк ацетатом або натрій селенітом на вміст мінеральних елементів у крові корів та їх телят, Віщур О. І., Стефанишин О. М. (2014)
Рацький М. І. - Вміст окремих класів імуноглобулінів у крові поросят, хворих на коліентеротоксемію та при застосуванні γ-глобулінів, Смолянінов К. Б., Мудрак Д. І. (2014)
Rosalovskyi V. - Dynamics of hematological parameters of rats during an hour after chlorpyrifos intoxication, Grabovska S., Salyha Yu. (2014)
Сачко Р. Г. - Вміст деяких важких металів у грунті, кормах, молоці, крові та шерсті корів з господарства ДПДГ "Миклашів", Пилипець А. З., Грабовська О. С. (2014)
Серветник Н. Р. - Вплив іонів свинцю на гематологічний профіль та біохімічні показники крові курей, Снітинський В. В. (2014)
Сидір Н. П. - Показники білкового обміну у крові баранчиків за умов використання у їх раціонах cульфуру та амінокислот лізину і метіоніну, Стапай П. В., Дружина О. С. (2014)
Сімонов М. Р. - Застосування препарату "Ремівітал" при патології печінки у хворих на кетоз корів, Петрух І. М., Влізло В. В. (2014)
Сірко Я. М. - Вплив препарату "Біло-актів" на продуктивні показники перепелів, Кирилів Б. Я., Кисців В. О. (2014)
Сливчук Ю. І. - Вплив фізико-хімічних факторів на збереження активності ХГл, Штапенко О. В., Федорова С. В. (2014)
Смолянінов К. Б. - Вплив різного рівня вітаміну А у раціоні коропів на деякі ланки метаболізму ліпідів в його організмі, Віщур О. І., Фурманевич М. Б., Томчук В. А. (2014)
Стефанишин О. М. - Вплив біомаси автоклавованих дріжджів Phaffia rhodozyma на якісний та кількісний склад мікрофлори кишечнику лабораторних тварин за умов дисбактеріозу, Попик І. М., Литвин В. В. (2014)
Тупицька О. М. - Розвиток ікри коропа за антропогенного впливу, Курбатова І. М., Шабаш М. Л. (2014)
Федорович В. В. - Вміст мікроелементів у крові та молоці корів молочних і комбінованих порід в умовах західного регіону України (2014)
Федякова О. І. - Стан системи антиоксидантного захисту у гепатоцитах птиці під впливом Т-2 токсину та можливість його корекції вітамінами А та Е, Майба Н. А., Кіслова С. М. (2014)
Фотіна Т. І. - Епізоотологічне та епідеміологічні значення харчових бактеріальних патогенів, Касяненко О. І., Фотіна Г. А., Дворська Ю. Е. (2014)
Хомин М. М. - Вплив сполук мікроелементів на організм корів і біологічну цінність їх продукції (2014)
Цап М. М. - Концентрація неетерифікованих форм жирних кислот (НЕЖК) у скелетних м’язах і ріст коропів за додавання до раціону жирових добавок, Федорук Р. С., Рівіс Й. Ф. (2014)
Шах Л. В. - Ліпідний склад м’зової тканини бугайців різних ліній поліської м’ясної породи, вирощених в умовах Прикарпаття, Федорович Є. І. (2014)
Шпакова Н. М. - Механічне пошкодження еритроцитів ссавців, Ніпот О. Є., Орлова Н. В. (2014)
Штапенко О. В. - Порівняння проліферативної здатності клітин ендометрію при культивуванні на біогелі та модифікованому альбуміном покритті, Федорова С. В., Стецишин Ю. Б. (2014)
Yuskiv L. L. - The seasonal dynamics of 25-hydroxycholecalciferol in blood of cows in natural-geographical areas of podillya (2014)
Янович Д. - Модифікація методу одночасного визначення дев’яти сульфаніламідів у зразках меду методом високоефективної рідинної хроматографії з флюорографічним детектуванням (ВЕРХ/ФЛД), Мисько Г. (2014)
Яремчук І. М. - Ефективність застосування холін-хлориду в розріджувачі сперми бугая, Горчин С. В., Остапів Д. Д., Шаран М. М. (2014)
Наші ювіляри (2014)
Пам’яті колег (2014)
Оголошення (2014)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2014)
Передмова (2011)
Артюх В. В. - Критика традиційної історії мистецтва у працях Жоржа Діді-Юбермана (2011)
Брюховецька О. В. - Концепція "шва" в психоаналізі й теорії кіно (2011)
Кирилова О. О. - Стратегія переозначування у термінах лаканівського психоаналізу: "Візит старої пані" Ф. Дюрренматта (спроба культурологічного case study) (2011)
Фруктова Т. С. - Філософсько-естетична концепція дії у театрі Єжи Гротовського: спроба осмислення (2011)
Боднарук М. М. - Damnatio memoriae, або санкції проти пам’яті в римській культурі I ст. до н. е. – I ст. н. е. (2011)
Демчук Р. В. - Український "сарматизм" як алгоритм організації спільноти (2011)
Романчук Д. В. - Вплив Посидонія на формування давньоримських уявлень про внутрішню свободу (Pars praeceptiva та внутрішня свобода у філософії Посидонія (2011)
Мошенська П. М. - Радянське у пострадянському, Собуцький М. А. (2011)
Петрова О. М. - Імпресіонізм як маргінальне явище в українському живописі 50–70-х років XX ст. (2011)
Радинський О. О. - До питання про "нематеріальну працю" (2011)
Ременяка О. С. - Об’єкт у просторі сучасного мистецтва України (2011)
Скубицька Ю. В. - Еволюція конструктивістського дискурсу на сторінках журналу "Сучасна архітектура" (2011)
Капранов С. В. - Про Україну японською мовою: маловідоме видання харбінських українців (2011)
Нікішенко Ю. І. - Костюм як можливий об’єкт переозначення в культурі (2011)
Відомості про авторів (2011)
Сидоренко В. - Переднє слово (2010)
Протас М. - Проблемы авангарда в социокультурных дискурсах современности (2010)
Наумова Л. - Проблеми соціалізації і психологічної реабілітації і екранні видовищні мистецтва (2010)
Малина В. - Творча діяльність і наукова діяльність: Мораль і право (2010)
Юр М. - Трансформації простору в живопису початку і кінця ХХ століття (2010)
Карнак А. - Експертна думка у сучасному мистецтві: Проблеми об’єктивації (2010)
Черкесова І. - Текстильні композиції як інспірація трансцендентних інтроекцій (2010)
Луковська О. - Професійне ткацтво України ІІ половини ХХ століття (2010)
Пшеничний Д. - Творчість Олега Мінька: За матеріалами персональних виставок 2008-2009 років (2010)
Соловей О. - Купол Пресвятої Трійці (2010)
Пиріг Л. - Скульптурні пам’ятники України в дзеркалі філателії (2010)
Чепелик О. - Розглядаючи практики соціальної скульптури та естетику взаємодії (2010)
Хіцінська І. - Роман Адамович - той, хто пробив кам’яну цензуру радянського кінематографа (2010)
Личковах В. - Сакральні горизонти української культури: Архетипи - хронотопи - сигнатури (2010)
Денисенко А. - Емблематичні, алегоричні та символічні сюжети в українських стародруках другої половини XVII-XVIII століть (2010)
Белов К. - Рембрандт Харменс ван Рейн о счастье понимания разнообразного человеческого (2010)
Сидор-Гібелинда О. - Письменники та Венеційська Бієнале (1895-1960) (2010)
Сидор-Гібелинда О. - Бієнальські парадигми: Венеційський арт-фестиваль у літературних творах другої половини ХХ - початку ХХІ ст.: Всеволод Кочетов, Віктор Некрасов, Андрій Тургенєв, Юрій Андрухович (2010)
Жмир В. - Слідами Ніцше по Україні (2010)
Білоус Н. - Аральські пейзажі Тараса Шевченка (2010)
Волошин Л. - Михайло Козик: Роки творчого становлення (1879-1914). Частина І (2010)
Дроботюк М. - Вільгельм Олександрович Котарбінський (1849-1921) (2010)
Гамкало І. - Мої спогади про Станіслава Людкевича (2010)
Надєждін А. - Мистецькі простори Михайла Надєждіна (2010)
Брей Н. - Спроба атрибуції невідомого етюду українського художника кінця ХІХ - початку ХХ століття: Етюд М. Пимоненка "Жінка з граблями" (2010)
Герман Є. - Нова пластична мова 1960-х: Кольорова ліногравюра Григорія Гавриленка (2010)
Семесюк М. - Вплив жостівського розпису на творчі пошуки петриківської майстрині В. Ф. Клименко-Жукової (2010)
Русіна В. - Пісенний фольклор Слобожанщини в наукових архівах ІМФЕ НАНУ: На матеріалах етнографічної комісії ВУАН (2010)
Корнєв А. - Герої та героїка доби Хмельницького у пісенному фольклорі (2010)
Федорук О. - Інтеграція з світовою орієнталістикою (2010)
Рибалко С. - Традиційний костюм в контексті військової історії Японії (2010)
Тормишева Ю. - Нецке у сучасних наукових дослідженнях (2010)
Чиэко Н. - Графика Давида Бурлюка в 1921-1922 годах (2010)
Анчишкіна Л. - Європейський орієнталізм і його представник Станіслав Хлєбовський (2010)
Брагінська О. - Індійська скульптура XIX-XX ст. з колекції Одеського музею західного та східного мистецтва (2010)
Федорук О. - Колекціонування у Харкові (2010)
Мельничук Л. - Іван Єгорович Бецький - колекціонер, видавець, меценат (2010)
Мельничук Л. - Традиції мистецького збиральництва на Слобожанщині: Колекція Капністів (2010)
Мельничук Л. - Мистецькі зібрання польських колекціонерів на Слобожанщині (2010)
Мельничук Л. - Мистецька колекція Льва Жемчужникова на Слобожанщині. Каталог колекції Л. Жемчужникова (2010)
Федорук О. - 50 років факультету теорії та історії мистецтва (2010)
Школьна О. - Географія творчих пошуків Петра Мітковіцера: Одеса, Париж, Москва, Магнітогорськ (2010)
Бушак С. - Платон Олександрович Білецький - мамаєзнавець (2010)
Павлова Т. - Stillleven у студіях Бориса Косарева: Імператив жанру (2010)
Роготченко О. - Спомин про вчителя: Леонід Владич (2010)
Снарська Н. - Про Леоніда Владича (2010)
Чегусова З. - Петро Лебединець на шляху художніх прозрінь і одкровень (2010)
Порожнякова Н. - Тема шляху у творах художників модерну: На прикладі творів В. Васнецова, М. Реріха, І. Білібіна, Ю. Михайлова (2010)
Надєждін А. - В полоні степових барв: До 20-ї річниці створення Кіровоградської обласної організації НСХУ (2010)
Безбах Н. - Вінницький обласний художній музей: Формування, розвиток, перспективи (2010)
Живкова О. - Урятоване узбережжя (2010)
Оніщенко Н. - Перший міні-принт в Києві (2010)
Собкович О. - "Витівки творчого духу" Івана Марчука (2010)
Горбачов Д. - В майстерні художника Станіслава Лішанського (2010)
Федорук О. - Видання, якого так довго чекали (2010)
Кара-Васильєва Т. - Вагомий внесок в мистецтвознавчу науку України Про монографію академіка Михайла Криволапова "Українське мистецтво ХХ століття у художній критиці". Практика. Теорія. Історія (2010)
Автори (2010)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2010)
Мінцер О. П. - Концептуально-технологічні підходи в створенні єдиного медичного освітнього простору (2015)
Палагин О. В. - Конгруентні рішення завдань трансферу знань та проблем когнітивізму при медичних комунікаціях, Мінцер О. П., Романов В. О., Галелюка І. Б. (2015)
Апікова А. Є. - Спосіб розрахунку локалізації джерела шумів у тривимірному просторі для діагностики пневмонії у дітей молодшого віку, Федотов Д. О., Клименко В. А. (2015)
Бабінцева Л. Ю. - Можливості застосування технологій дистанційного навчання в безперервному професійному розвитку провізорів (2015)
Проценко О. С. - Інформаційне віддзеркалення проблем фінансового забезпечення планування кадрових ресурсів (2015)
Булавін Л. А. - Переваги методу електрозварювання при лікуванні хворих на рак гортані серединної локалізації (ст. Т1–Т2), Абизов Р. А., Вергун Л. Ю., Онищенко Ю. І. (2015)
Страхова О. П. - Ситуативная и личностная тревожность студента в эргатической компьютерной обучающей системе (2015)
Стецюк В. З. - Автоматизація системи внутрішньолабораторного контролю якості, Савицький А. Й., Іванова Т. П., Ольхович Н. В., Горбенко А. О. (2015)
Гасюк Н. В. - Статистичне обгрунтування компенсаторних механізмів епітелію ясен в умовах нікотинової інтоксикації (2015)
Сверстюк А. С. - Застосування ресурсу WolframAlpha для математичного моделювання фармакокінетичних процесів, Кравець Н. О., Вакуленко Д. В. (2015)
Семенець А. В. - Про досвід інтеграції хмарного сервісу Google Apps For Education та наявної інформаційної інфраструктури медичного ВНЗ,  Ковалок В. Ю.,  Чеканов С. Б. (2015)
Сидоренко В. - Переднє слово (2012)
Сидоренко В. - Современный художник и современное общество, ответственное творчество, художник и власть (2012)
Васюта О. - Любомир Боднарук і хорове мистецтво Чернігівщини новітньої доби: Культурологічний аспект (2012)
Павельчук І. - Особливості постімпресіонізму в практиці галицької школи другої половини XX століття: На прикладі творчості Володимира Патика (2012)
Гончаренко Д. - Синкретичні особливості сучасної візуальності (2012)
Золоєва Д. - Мотиви абсурду в стрічках Юрія Іллєнка (2012)
Протас М. - Аспекты генезиса скульптурных симпозиумов Европы и Украины (2012)
Солов’яненко А. - Перші кроки оперної режисури у Дніпропетровському державному академічному театрі опери та балету (2012)
Сидор-Гібелинда О. - Ёлочка повертається: Побутово-естетичні категорії початку ХХІ ст. у їх конспективному огляді (2012)
Ніколайчук Н. - Уявлення про візуальний порядок і композицію в системі логічних закономірностей художньої творчості (2012)
Кондратьєва М. - Інше документальне кіно (2012)
Гаврош О. - Жанровий живопис Володимира Микити - етнографічний портрет епохи (2012)
Кондратьєва М. - Мистецтво сучасного дитинства (2012)
Ременяка О. - Хранителі ікони Богородиці Холмської (2012)
Никифоренко Е. - Философско-искусствоведческое осмысление календарной иконы в контексте культа и культуры христианских народов (2012)
Ковальчук Е. - Женское тело в изобразительной традиции: Природная данность и модные тренды (2012)
Пучков А. - "Два столетия" двух поэтов: О. Мандельштам и Андрей Белый (2012)
Кашуба-Вольвач О. - Історія виникнення термінологічного поняття "кубофутуризм" (2012)
Ременяка О. - Нотатки до студій про жіночу творчість в Україні: Ретроспективний погляд (2012)
Юр М. - Українські селянські розписи і безпредметний живопис 1910-1920-х: Діалог пластичних мов (2012)
Пінчевська Б. - Єврейські студенти Східної Галичини у Варшавській Академії Мистецтв у період 1915-1939 рр.: Постановка проблеми (2012)
Мельник О. - Значення досвіду Роберта Лісовського як графіка для історії українського образотворчого мистецтва (2012)
Дрофань Л. - Колір і рима в оркестрації Давида Бурлюка (2012)
Романенкова Ю. - Портретная галерея придворных Генриха ІІІ в искусстве Франции второй половины XVI в. (2012)
Клековкін О. - Піраміда Фрайтага (2012)
Роготченко О. - Крістіан Шад - дадаїст (2012)
Бітаєва О. - Концептуальні засади художньої творчості Г. Семирадського (2012)
Вжесняк М. - "Місто дам" Крістін де Пізан (2012)
Чепелик О. - Мистецький проект "Колайдер" (2012)
Росляков С. - Етапно-порівняльний метод аналізу і його використання в мистецтвознавстві (2012)
Хамула Д. - Дионис и Аполлон: Дружественное соглашение богов под священной пальмой в Дельфах (2012)
Автори (2012)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2012)
Хотинська-Нор О. З. - Вплив правових позицій Європейського суду з прав людини на розвиток правосуддя в Україні: матеріальний аспект (2014)
Кимлик Р. В. - Особливості адміністративно-деліктного провадження щодо неповнолітніх (2014)
Огниста І. Я. - Права інвесторів на активи пайового фонду: дослідження правової природи (2014)
Колесник В. А. - Втручання в приватне спілкування і забезпечення прав особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Головкін О. В. - Правове регулювання охорони нових сортів рослин (2014)
Буз В. В. - Міграційна політика держави у світлі глобалізації світових криміногенних процесів (2014)
Кимлик Н. В. - Злочини корупційної спрямованості: способи їх приховування (2014)
Павлишина А. А. - До визначення понять "наркобізнес" та "злочини в сфері наркобізнесу" (2014)
Халупенко Д. М. - Співідношення пізнання і доказування у кримінальному провадженні (2014)
Гончаренко В. Г. - Захист прав учасників кримінального провадження як соціально-правовий канон (2014)
Омельчук Л. В. - Процесуальний статус слідчого судді в кримінальному процесі України, Клімковська Х. І. (2014)
Жалдак С. И. - Стандарты нормативно-правовой регламентации негласных актов расследования в европейском уголовном процессуальном законодательстве (2014)
Павлишин Б. О. - Поняття "техніко-криміналістичного забезпечення" розслідування злочинів проти життя і здоров’я особи (2014)
Суворов О. М. - Тактичні завдання взаємодії слідчих з оперативними підрозділами у протидії службовим злочинам корупційної спрямованості (2014)
Колесник Ю. В. - Рішення керівника органу досудового розслідування про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Гора І. В. - Комплексна судова експертиза в аспекті дослідження міжгалузевого інституту судових експертиз в судочинстві України (2014)
Кудінов С. С. - Використання спеціальних знань під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Ходанович В. О. - Інститут судової експертизи як джерело доказів в кримінальному судочинстві України та Австрії: порівняльно-правовий аспект (2014)
Ходанович О. В. - Сучасні проблеми судово-психологічної експертизи неповнолітніх (2014)
Бояров В. І. - Рецензія. Актуальне дослідження теоретичних проблем функціональної діяльності прокурора у досудовій стадії кримінального процесу (2014)
Нове керівництво для авторів (2014)
Алєксєєва А. О - Поняття, сутність і форми участі народу у здійсненні правосуддя (2014)
Шатіло В. А. - Президент у механізмі державної влади: деякі питання вітчизняної та зарубіжної теорії і практики (2014)
Музика Л. А. - Міжгалузеві зв’язки цивільного права: огляд окремих проблем (2014)
Огниста І. Я. - Права інвесторів на активи пайового фонду: дослідження правової природи (2014)
Гусева Г. В. - Правове регулювання реклами лікарських засобів в Україні: проблеми і перспективи (2014)
Гончаренко В. Г. - Особиснісні якості слідчого в тактичній схемі проведення слідчого огляду (2014)
Лисюк Ю. В. - Окремі аспекти набуття процесуального статусу підозрюваного у досудовому розслідуванні (2014)
Вільчик Т. Б. - Реалізація принципу незалежності професійної діяльності адвокатів у взаєминах з державною владою (2014)
Фесенко Є. В. - Надто широке тлумачення ознак складу злочину хуліганства неприпустиме (2014)
Орловський Б. М. - Умови правомірності при здійсненні службових владних повноважень та їх особливості (2014)
Мельничук В. М. - Кваліфікація фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів (2014)
Суворов О. М. - Поняття та форми взаємодії слідчих з оперативними підрозділами у протидії службовим злочинам корупційної спрямованості (2014)
Вереша Р. В. - Особливості визначення змісту окремих юридичних формулювань в контексті ст. 23 КК України (2014)
Бачище А. - Перспективи реалізації завдань прокурорського нагляду при затриманні, Комарницька О. (2014)
Нове керівництво для авторів (2014)
Чернеженко О. М. - Сучасний стан муніципальної системи Швейцарії (2015)
Гарагонич О. В. - Юридичний склад, що є підставою виникнення господарської правосуб’єктності при заснуванні акціонерних товариств (2015)
Наумова А. О. - Відшкодування фізичної шкоди реабілітованому: проблеми теорії та законодавства (2015)
Шаблієнко А. С. - Правове регулювання електронної комерції за законодавством країн англо-американської системи права (2015)
Ізарова І. О. - Правова допомога в транскордонному цивільному процесі в Європейському Союзі (2015)
Васильєва-Шаламова Ж .В. - Роль та місце перекладача у реалізації принципу мови судочинства у цивільному процесі України (2015)
Макогон О. В. - Сутність спортивного права України (2015)
Вереша Р. В. - Сучасні теорії (концепції) вини в науці кримінального права (2015)
Попов К. Л. - Некритичність і ризик як фактори підвищення віктимності при шахрайстві (2015)
Легких К. В. - Дискримінаційна складова "заочного" взяття під варту за КПК України (2015)
Корж В. П. - Проблеми процесуального та криміналістичного забезпечення прав учасників і суб’єктів криміналістичної діяльності (2015)
Когутич І. І. - Дисимуляції – невербальні негативні обставини. Їх сутність та використання в розслідуванні злочинів (2015)
Шехавцов Р. М. - Умови визнання доказами результатів негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Білоус І. М. - Особливості проведення огляду місця події у процесі розслідування злочинів про посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів (2015)
Сисоєнко Г. І. - Затримання особи у кримінальному провадженні (2015)
Панькевич В. М. - Заходи попередження правопорушень як механізм формування надійної особистості (2015)
Антонюк Н. М. - Формування міжкультурної комунікативної компетенції як основне завдання у мовній підготовці майбутніх перекладачів, Возна М. О. (2015)
Нове керівництво для авторів (2015)
Андрєєв М. В. - Наукові підходи до поняття "толерантність" (2012)
Бєляєв С. Б. - Oсобливості педагогічної взаємодії в умовах технологічного підходу (2012)
Боченко О. В. - Особистість вчителя в долях людських, Віноградова К. (2012)
Браницька С. І. - Основні напрями вдосконалення професійного навчання ділової англійської мови керівниками освітніх закладів (2012)
Вагіна Е. С. - Інтернет у вивченні іноземної мови (2012)
Вишневский М. И. - Практическая направленность социально-гуманитарного образования современных студентов (2012)
Годовникова Л. В. - К вопросу подготовки студентов педагогических специальностей к коррекционно-педагогической деятельности (2012)
Дарманська І. М. - Сутнісна характеристика складових моделі формування управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесі його підготовки (2012)
Донцов А. В. - Соціальна зумовленість формування моральної мотивації поведінки майбутніх учителів (2012)
Дятленко Т. І. - Компетентнісний підхід підготовки студентів філологічного факультету до навчально-залікової практики в основній школі (2012)
Єфремов С. В. - Роль курсової роботи у навчальному процесі вищої школи (2012)
Кечик О. О. - Формування професійної готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми в літніх дитячих оздоровчих закладах, Харченко О. О. (2012)
Кузьміна Л. В. - Особливості застосування інтерактивних методів у процесі навчання українського професійного мовлення в технічних ВНЗ, Явтушенко В. М. (2012)
Кравцова Л. О. - Естетичне виховання засобами мовленнєвої культури, Манойло І. С. (2012)
Мінько Н. П. - Методика підготовки майбутніх учителів технології до вивчення основ техніки в школі (2012)
Мокроменко О. В. - Розвиток теоретичних ідей елементарної освіти у Великій Британії (1834-1857 рр.) (2012)
Мотозюк Л. М. - Особливості формування професійної самосвідомості майбутнього педагога під час навчання (2012)
Нечепоренко М. В. - Значення педагогічного виховання студентів для іх успішної підготовки до професійної діяльності (2012)
Овчаров С. М. - Формування засобами мультимедіа креативного ставлення майбутніх учителів до практично-професійної діяльності (2012)
Осипов І. В. - Технічна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя технологій (2012)
Попельнюх О. І. - Педагогічна спадщина Т.Г. Шевченка й гуманізація вітчизняної школи, Каминін І. М. (2012)
Прокопенко Л. І. - Особливості організації навчальної практики з природознавства і краєзнавства в педагогічних вищих навчальних закладах, Тетьоркіна В. А. (2012)
Сазонова Е. В. - Формирование у студентов колледжа педагогических умений экологического воспитания младших школьников посредством различных форм урочной и внеурочной деятельности на педагогической практике (2012)
Скрипнік І. Ю. - Домашнє читання у сучасній системі освіти (2012)
Таранова В. Ф. - Внеаудиторная деятельность в системе СПО как средство формирования мотивации студентов на педагогическую профессию, Цветцих Т. И. (2012)
Токуєва Н. В. - Моральне виховання учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів у педагогічній спадщині М. Андрієвського (1922 – 1998 рр.) (2012)
Фроленкова Н. О. - Вивчення студентами програмно-методичного комплексу сучасного ДНЗ як умова ефективної практичної підготовки (2012)
Чайковська А. П. - Організаційні форми дистанційного навчання у вищій школі України (2012)
Чернецька Ю. І. - Проектування соціально-педагогічного тренінгу з наркозалежною молоддю як засобу практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2012)
Чугреєва Н. О. - Соціокультурне середовище виховання студентів ВНЗів (2012)
Наші автори (2012)
Азербайджан і Україна: спільність доль, відмінності поступу, шляхи взаємодії (2014)
Сіденко В. Р. - Неекономічні фактори розвитку європейської інтеграції: досвід країн Центральної та Східної Європи (2014)
Балакірєва О. М. - Електоральні орієнтації та поведінка виборців під час виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, Бондар Т. В., Дмитрук Д. А. (2014)
Джонсон Дж. С. - Успіх у бізнесі: перешкоди та стимули на шляху українських бізнес-леді (2014)
Рущенко І. П. - Фактор моди в структурі епідемії наркотизму (2014)
Стегній О.Г. - Сталий розвиток суспільства: уявлення громадської думки в Україні (2014)
Бородіна О. С. - Комплементарність соціального та економічного розвитку: науково-прикладний аспект (2014)
Гнатенко І. А. - Специфічні проблеми оцінювання партнерської взаємодії малих та великих виробничих підприємств (2014)
Голубка В. М. - Кластерна модель розвитку транскордонного фармацевтичного ринку (2014)
Лопух К. В. - Новаторські ідеї М. І. Туган-Барановського у розвитку теорії грошей (2014)
Олійник О. М. - Досвід Китаю з реалізації геополітичних інтересів шляхом здійснення іноземних інвестицій і надання закордонних кредитів: уроки для України (2014)
Жовнір С. М. - Українська трудова міграція: реалії, перспективи, вектори модернізації державної політики в управлінні нею (2014)
Балакірєва О. М. - Моніторинг громадської думки населення України: осінь 2014 р., Дмитрук Д. А. (2014)
Даниленко О. Я. - Харківські соціологічні читання - 2014, Остроухова А. С., Пасісниченко А. В., Солдатенко І. О. (2014)
Шестаковський О. П. - Осмислюючи Євромайдан і роль соціології: VIII Міжнародні соціологічні читання пам'яті Н. В. Паніної (2014)
"Центр Знань" УІСД ім. Олександра Яременка до співпраці готовий! (2014)
12 Міжнародна науково-практична конференція "Якубинська наукова сесія" (запрошення до участі) (2014)
12 Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми розвитку соціологічної теорії" (запрошення до участі) (2014)
Про черговий з'їзд САУ (2014)
Автори (2014)
Перелік статей, опублікованих у науковому журналі "Український соціум" за 2014 р. (2014)
Титул, содержание (2008)
Пилипенко О. В. - Определение границы области устойчивости гидравлической системы с подключенным трубопроводом с двухфазной парожидкостной средой (2008)
Маслова А. И. - Аппроксимация момента аэродинамических сил, действующих на космический аппарат с гравитационной системой стабилизации, Пироженко А. В. (2008)
Волошенюк О. Л. - Оценка вероятности выживания космических тросовых систем при столкновении с объ-ектами космического мусора, Храмов Д. А. (2008)
Ушкалов В. Ф. - Разработка рационального профиля головки рельса с несимметричной поверхностью катания, Серебряный И. А., Подъельников И. В. (2008)
Пилипенко М. В. - Разработка математической модели автономной пневматической подвески сиденья води-теля транспортного средства с прямым включением виброзащитного модуля (2008)
Тимошенко В. И. - Расчетные модели газоструйного эжектора при сверхзвуковой скорости подачи рабочего тела, Белоцерковец И. С. (2008)
Кнышенко Ю. В. - Методика расчетной оценки эффективности вихревого пылеуловителя, Дешко А. Е. (2008)
Басс В. П. - К расчету свободномолекулярных полей течений, Печерица Л. Л. (2008)
Басс В. П. - Расчет двумерных течений разреженного газа при поперечном обтекании плоской пла-стины, Печерица Л. Л. (2008)
Науменко Н. Е. - Оценка влияния уровня заполнения котла цистерны жидким грузом на нагруженность конструкции вагона-цистерны при соударении, Богомаз Е. Г. (2008)
Пилипенко О. В. - Измерение параметров движения интерференционным методом в широком диапазоне амплитуд перемещений, Горев Н. Б., Запольский Л. Г., Заболотный П. И., Коджеспирова И. Ф., Прива-лов Е. Н. (2008)
Коваленко Г. Н. - О форме управляющего струйного интерцептора в сопле ЖРД с кольцевым вдувом вы-хлопного турбинного газа (2008)
Мелашич С. В. - Решение обратных краевых задач гидродинамики решеток профилей при различных граничных условиях (2008)
Прядко Н. С. - Стохастическая модель газоструйного измельчения (2008)
Распопов А. С. - Колебания регулярных балочных конструкций с непрерывно-дискретными параметрами, Рубан О. О., Чернышенко С. А. (2008)
Кузьменко Н. П. - О проектировании фланцевых соединений в сосудах высокого давления из композици-онного материала, Рябов Г. В., Скочко А. Т. (2008)
Радченко Н. А. - Колебания и устойчивость движения электродинамического транспортного средства при разгоне, Губа Т. Л., Кузнецова Т. И., Малый В. В., Филоненко А. А. (2008)
Дробахин О. О. - Измерение параметров перемещения элементов конструкций интерференционным методом с применением нейросетевых технологий для обработки информации, Доронин А. В., Салтыков Д. Ю., Григорьев В. В. (2008)
Афонін Е. А. - Функціональна і компетентнісна готовність державних службовців України до здійснення публічного адміністрування в умовах демократії, Балакірєва О. М. (2015)
Бєлікова Ю. В. - Концептуальні основи управління емоціями (2015)
Вахула Б. Я. - Соціальні медіа як механізм протестної мобілізації в сучасному українському суспільстві (2015)
Дембіцький С. С. - Навчальні плани з емпіричної соціології: проблеми розробки та втілення (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського