Гайдар А. Е. - Нестандартные формы занятости в условиях посткризисной экономики (2014)
Ревякин Г. В. - Экономические "пузыри": их характеристика и модель расчета цены после преодоления точки бифуркации (2014)
Давидов О. І. - Управління вартістю підприємства на основі оцінки її динаміки (2014)
Чуприн К. С. - Проблеми комплексної оцінки інтелектуального капіталу підприємств, Чуприна О. А. (2014)
Сотнікова Ю. В. - Дослідження впливу процесу вивільнення на діяльність підприємств різних сфер господарювання (2014)
Степанова Е. Р. - Формування ефективної корпоративної культури як елемента мотивації персоналу (2014)
Мізік Ю. І. - Оцінка загроз фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального комплексу на основі методу аналізу ієрархій (2014)
Назарова О. Ю. - Статистичне дослідження рівня освіти як складової людського розвитку, Чуприн К. С. (2014)
Голубова Г. В. - Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі України (2014)
Кисельов К. Ю. - Статистичний аналіз споживання продуктів харчування населенням України (2014)
Корепанов Г. С. - Статистичний аналіз інтенсивності прямого інвестування з регіонів України (2014)
Лазебник Ю. О. - Статистичне прогнозування тенденцій розвитку ринку транспортних послуг в Україні (2014)
Назарова О. Ю. - Аналіз розбіжностей в оцінках бідності та соціальної нерівності в Україні, Чуприна О. О. (2014)
Ніконович М. О. - Інформаційне забезпечення аудиту витрат виробництва (2014)
Селіщев С. В. - Вплив організаційно-технологічних особливостей складського господарства на рівень аудиторського ризику в аудиті матеріальних витрат підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій (2014)
Черненко Д. І. - Статистичний аналіз звязку між статтю пацієнтів та діагностикою гепатиту С (2014)
Ким М. Н. - Пора восстановить в правах идеологическую функцию экономической теории (Заметки по поводу Майдана) (2014)
Біда О. - Проблеми розвитку здібностей дитини у дошкільному віці (2012)
Василенко В. - Педагогічні погляди Чарльза Діккенса (2012)
Величко С. - Підготовка майбутнього вчителя природничого профілю в умовах соціально-професійного становлення особистості (2012)
Вовкотруб В. - Евристичне навчання в середовищі формування майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін (2012)
Гриньова М. - Саморегуляція менеджера як керівника кар'єрного зростання колективу (2012)
Дьяконов Г. - Психологічні особливості професійної мотивації майбутніх психологів (2012)
Калініченко Н. - Творче використання спадщини педагогів-новаторів з проблеми управлінського менеджменту (2012)
Кушнір В. - Методологічна підготовка вчителя (2012)
Мельничук С. - Підготовка майбутніх учителів та соціальних педагогів до роботи з батьками учнів (2012)
Радул В. - Психолого-педагогічна підготовка як фактор розвитку соціально-професійної активності особистості (2012)
Радул О. - Періодизація життя дитини у східних слов’ян VІ – ХІІІ ст. (2012)
Растригіна А. - Вектор педагогіки свободи у парадигмальному просторі сучасних виховних систем (2012)
Садовий М. - Особливості педагогічного експерименту у дисертаційних дослідженнях (2012)
Черкасов В. - Вплив толерантності на формування естетичної культури молоді (2012)
Галета Я. - Інформаційно-освітнє середовище як засіб навчання (2012)
Довга Т. - Стимулювання мовлення й мислення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами дитячої літератури (2012)
Окольнича Т. - Використання предметів та засобів пересування у фізичному вихованні дітей періоду Київської Русі (2012)
Рацул А. - Розвиток зарубіжної дошкільної освіти у ХХ столітті (2012)
Ткаченко О. - Принципи формування етнопедагогічної компетентності вчителя (2012)
Турчак А. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до роботи з попередження шкідливих звичок у учнів (2012)
Шандрук С. - Застосування ціннісно-орієнтаційного потенціалу змі у вихованні старшокласників (2012)
Бомба А. Я. - Моделювання зворотнього впливу характеристик процесу витіснення нафти на проникність пласта, Гладка О. М. (2014)
Верлань Д. А. - Алгоритмы численной реализации нелинейных интегральных динамических моделей с повышенной точностью, Тихоход В. А. (2014)
Власюк А. П. - Знаходження невідомих параметрів джерела забруднення в одновимірних нестаціонарних задачах масопереносу, Багнюк О. М. (2014)
Громик А. П. - Моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному порожнистому циліндрі (2014)
Іванюк В. А. - Аналітичне подання рядів Вольтерри на основі експериментальних даних, Понеділок В. В. (2014)
Ковальчук П. І. - Методи математичного моделювання для вдосконалення кризового моніторингу оцінки якості поверхневих вод, Герус А. В. (2014)
Колосов О. Є. - Використання методів математичного та експериментально-статистичного моделювання для оптимізації технологічних параметрів ультразвукового одержання полімерних композиційних матеріалів, Сівецький В. І., Кривошеєв В. С., Колосова О. П. (2014)
Кузьменко І. М. - Комп’ютерне моделювання руху повітря по каналу насадки з використанням пакету Ansys Fluent (2014)
Масри М. М. - Построение аппроксимационной модели Вольтерра нелинейной системы с помощью многоступенчатых тестовых сигналов (2014)
Мороз В. І. - Вплив методів дискретизації передатних функцій на реалізацію цифрових систем з обмеженою розрядністю, Сольський М. І. (2014)
Нестеренко Б. Б. - Математичне моделювання перистальтичних процесів на основі решітчастого рівняння Больцмана, Новотарський М. А. (2014)
Pavlenko V. D. - The toolkit for nonparametric identification nonlinear dynamical systems based on Volterra models in frequency domain, Speranskyy V. A. (2014)
Палагін В. В. - Програмні засоби комп’ютерного моделювання оцінювання параметрів негаусових корельованих випадкових процесів, Івченко О. В. (2014)
Положаенко С. А. - Представление класса моделей аномальных диффузионных процессов на основе вариационных неравенств, Абдуллах О. М. (2014)
Положаенко С. А. - Математическая модель процесса вытеснения в многокомпонентной системе с промежуточным "агентом", Лысенко Н. А. (2014)
Постолатий Н. Ю. - Моделирование фильтрации газированной жидкости как класса гетерогенных систем в докритической области, Ямнюк О. И. (2014)
Савіч В. С. - Моделювання стаціонарної фільтрації неньютонівських рідин у неоднорідному середовищі, Ошовська О. П. (2014)
Федорчук В. А. - Особливості використання інтегральних моделей при дослідженні електроприводу з розподіленою механічною ланкою, Махович О. І. (2014)
Chimir I. A. - Humanlike dialogue agents (2014)
Шаповалова С. І. - Моделирование фрагмента пространства состояний для тестирования эвристических стратегий поиска (2014)
Verlan A. A. - On the representation of non-linear functions by fractional-power series, Sterten Jo (2014)
Білокопитова М. В. - Функціональні особливості та структура програмних засобів персоналізації навчального плану (2014)
Відомості про авторів (2014)
Задорожный Г. В. - От социального проектирования к промысливанию очеловечивающего иначе возможного украинского общества (2014)
Задорожный Г. В. - Трендовые маркеры национального возрождения Украины: свобода-ответственность, социальное партнерство и ценностная конкурентоспособность, Олефир В. Н. (2014)
Кривуц Ю. Н. - Н. Г. Чернышевский о несостоятельности принципа "laissez faire…" (2014)
Кравчук О. І. - Нестандартні форми зайнятості в умовах формування мережевої економіки (2014)
Kuchyn S. P. - Increasing labor mobility as factor reduce the level of youth unemployment, Harpko M. I. (2014)
Белевская О. А. - Конкурентоспособность базовых отраслей Украины и пути защиты национальных интересов в ВТО (2014)
Булаенко Л. И. - Проблема измерения экономической эффективности использования авансированного капитала в промышленности Украины (2014)
Забуга С. И. - Игрофикация, как инновационный метод в менеджменте бизнеса, Гадецкий В. В. (2014)
Корепанов Г. С. - Застосування кластерного аналізу для групування регіонів за рівнем інвестиційної привабливості, Лазебник Ю. О., Пономарьова Т. В. (2014)
Гулая А. С. - Тенденции развития кредитных отношений в аграрном секторе экономики (2014)
Мороз К. В. - Регіональні диспропорції у розподілі грошових доходів (2014)
Хмельков А. В. - Институциональная инфраструктура обеспечения стабильности публичных финансов: к постановке проблемы (2014)
Мозгова Г. В. - Впровадження системи маркетингу партнерських відносин на промисловому підприємстві, Петросян Т. А. (2014)
Ганюкова А. Ю. - Інформаційне забезпечення статистичного вивчення середньої освіти в Україні (2014)
Kushchenko O. - Peculiarities of statistical methodology of international comparisons on makrolevel (2014)
Shuba O. - European debt crisis : analysis and problems of the external debt of the EU countries, Topal T. (2014)
Кошкарьова Є. Л. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку світового ринку IT-послуг (2014)
Шабалтас А. О. - Сучасні підходи до кількісного оцінювання міжнародних економічних відносин (2014)
Гаврилюк О. В. - Про монографію Медвідя М. М. "Механізм регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення" (2014)
Абрамчук В. С. - Ефективні методи чисельного моделювання на основі вибору базисних елементів, Абрамчук І. В. (2014)
Гой Т. П. - Нові функції, означені при допомозі факторіальних степенів (2014)
Гудима У. В. - Задача найкращої у розумінні сім’ї опуклих функцій рівномірної апроксимації компактнозначного відображення множиною однозначних відображень з додатковим обмеженням, що задається системою замкнених куль, Гнатюк В. О. (2014)
Демчук М. Б. - Числовий експеримент на основі моделей цементації ґрунту з вільними рухомими межами, Наконечний О. Г. (2014)
Єлейко Я. І. - Колективне експертне оцінювання у випадковому середовищі, Звізло М. Р., Лебедєв О. А. (2014)
Калинюк А. М. - Про стохастичну стійкість нелінійних систем Іто з загаюваннями, Лукашів Т. О. (2014)
Кінаш А. В. - Асимптотична дисипативність дифузійного процесу, Чабанюк Я. М., Хімка У. Т. (2014)
Конет І. М. - Гіперболічна крайова задача математичної фізики в кусково-однорідному циліндричному шарі з порожниною (2014)
Копець М. М. - Система інтегро-диференціальних рівнянь Ріккаті із частинними похідними в задачі оптимального керування процесом коливань струни (2014)
Косаревич К. В. - Про існування та форму "виправленої" рівноваги за Нешом у грі з випадковими стратегіями для класу квадратичних функцій витрат (2014)
Kotsiuba I. B. - Conditions of equilibrium for European option, Mazur S. M. (2014)
Лазурчак І. І. - Реалізація модифікованого методу LU-факторизації при розв’язуванні крайових задач (2014)
Лісовська В. П. - Про перманентність дискретної системи хижак-жертва з монотонною функцією впливу, Неня О. І. (2014)
Махович О. І. - Моделювання нестаціонарного теплового процесу в необмеженому порожнистому циліндрі з несиметричними граничними умовами першого роду, Федорчук В. А. (2014)
Mitko L. A. - Algorithm of atmosphere contamination nonlinear model numerical realization, Serbov N. G., Sterten Jo (2014)
Мічута О. Р. - Про стійкість числових розв’язків задачі впливу хімічної суфозії на процеси фільтраційної консолідації ґрунтів (2014)
Мусурівський В. І. - Проблема стабілізації стохастичних дифереціально-функціональних рівнянь з імпульсними марковськими збуреннями та скінченним запізненням, Ясинський В. К. (2014)
Нікітін А. В. - Стійкість лінійних систем диференціальних рівнянь з випадковими лінійними стрибками розв’язків у гільбертових просторах (2014)
Пасичниченко И. А. - О непрерывности вероятностных мер в задачах принятия решений (2014)
Пашко А. О. - Моделювання Гауссових стаціонарних випадкових процесів з неперервним спектром (2014)
Пелещак Р. М. - Математичне та комп’ютерне моделювання деформаційно-дифузійних процесів у тришарових напружених наногетеросистемах, Дорошенко М. В. (2014)
Сеньо П. С. - Топологія простору лінійних функціональних інтервалів (2014)
Щестюк Н. Ю. - Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка (2014)
Відомості про авторів (2014)
Birgit A. Ertl - The philosophy of education and artistic development of children 5 years of age (2014)
Горбенко с. - Регулятиви моделі творчого застосування вчителем ідей гуманістичного виховання учнів (2014)
Мельничук Т. - Формування творчої особистості в університетах природничого профілю (2014)
Бабенко Л. - Теорія художньо-образного зображення навколишнього простору – основа навчання образотворчого мистецтва (2014)
Год Б. - Театральні традиції Полтавського національного університету імені В. Г. Короленка, Єрмак О. (2014)
Цебрій І. - Значення музичного мистецтва й музичної освіти в житті суспільства Стародавнього Єгипту (2014)
Ткаченко А. - Домінуючі константи професіогенетичної концепції А. С. Макаренка (2014)
Сулаєва Н. - Формальні та неформальні ознаки вітчизняної музичної освіти 20-80-их років ХХ століття (2014)
Благова Т. - Хореографічна підготовка в системі театральної освіти України (2014)
Мужикова І. - Зміст методичної підготовки магістрів – викладачів образотворчого мистецтва (2014)
Семеновська Л. - Методичні аспекти реалізації тьюторського супроводу вивчення педагогічних дисциплін (2014)
Довгань O. - Художньо-епістемологічний досвід майбутнього вчителя музики в контексті компетентнісної концепції мистецької освіти (2014)
Мірошніченко Т. - Педагоги-гуманісти про створення естетотерапевтичного освітнього середовища: ретроспективний аналіз (2014)
Ващенко Н. - Новаторська методика в науково-мистецькій школі О. П. Мишуги (2014)
Лобач О. - Ювілейні видання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2014)
Миропольська Н. - Педагогіка та мистецтво в діалозі відкритих смислових світів (Рецензія на посібник С. О. Соломахи "Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури". – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 158 с.) (2014)
Павленко Н. - 100-літній ювілей славетного університету (2014)
Відомості про авторів (2014)
Дьяконов Г. - Діалогічні засади активних методів навчання та спілкування (2012)
Кондрашова Л. - Концептуальна модель технології підготовки до професійної діяльності в системі дидактичної взаємодії "викладач - студенти" (2012)
Растригіна А. - Духовність виховання: до постановки проблеми (2012)
Черкасов В. - Вокально-хорова робота й формування співацьких навичок учнів на уроках музичного мистецтва (2012)
Афанасьєва Л. - Педагогічні умови формування готовності до професійної діяльності у майбутніх менеджерів організацій (2012)
Бабенко Т. - Педагогічні умови формування інформаційної культури майбутніх учителів історії (2012)
Башук Л. - Стан готовності вчителів ліцею до дослідження проблемі інноваційної діяльності в умовах профільної освіти (2012)
Бондар Л. - Формування самоосвітньої компетенції студентів у процесі вивчення мовознавчих дисциплін (2012)
Бондаревська Т. - Діалогічний підхід до психології конфлікту (2012)
Вієвська М. - Критерії та показники соціальної відповідальності майбутніх менеджерів з економіки (2012)
Волощук І. - Креативне середовище як фактор формування готовності вчителя до інноваційної діяльності (2012)
Гавриленко О. - Форми організації підготовки майбутніх учителів до застосування ІКТ у навчальній діяльності (2012)
Галета Я. - Формування пізнавальної самостійності майбутнього керівника освітньої установи (2012)
Галушко Л. - Теоретичний аналіз динаміки розвитку творчої активності дошкільника, Маловик В. (2012)
Ганжела С. - Формування дослідницьких умінь учнів старших класів у процесі навчання інформатики (2012)
Гейченко М. - Фольклорні джерела в баянній творчості Володимира Зубицького (2012)
Горбенко О. - Діалог як методологічний принцип в процесі викладання музично-інструментальних дисциплін (2012)
Грозан С. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики (2012)
Губа С. - Шляхи посилення виховного потенціалу практичної іншомовної підготовки майбутніх учителів (2012)
Делюкіна К. - Перевірка стану моніторингу якості навчання спеціальним дисциплінам майбутніх менеджерів невиробничої сфери у вузівській практиці (2012)
Дідич Г. - Стан аналізу музичних творів у музикознавчій літературі (2012)
Довга Т. - Чуттєво-емоційний аспект дитячого інтелекту як проблема гуманістичної педагогіки (2012)
Доннік М. - Вихованці соціального гуртожитку як об’єкт дослідження (2012)
Дубінка М. - Деякі особливості становлення Студента у процесі навчально-виховної діяльності ВНЗ (2012)
Ефименко Н. - Направленность корекционного физического воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (2012)
Захарова О. - К. Денек про нові форми і тенденції розвитку світового туризму (2012)
Іващенко О. - Структурно-функціональна модель формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби (2012)
Калашнікова А. - Адаптація до навчально-пізнавальної діяльності студентів як наукова проблема (2012)
Калашникова Л. - Психолого-педагогічні умови формування просоціальної поведінки у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Калюжна О. - Розвиток ключових предметних компетентностей студентів-музикантів та вчителів-початківців (2012)
Караман О. - Системний підхід як методологія дослідження соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в Україні (2012)
Климович М. - Сутність, основні характеристики готовності студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середрвища в початковій школі (2012)
Клочек Л. - Форми проходження процесу соціалізації студентської молоді (2012)
Кононенко С. - Методика навчання електротехнічних робіт в 5 – 6 класах основної школи (2012)
Кравцова Т. - Формування професіоналізму майбутніх соціальних педагогів у процесі практичної підготовки (2012)
Куркіна С. - Постановка спектаклів - основа виховання і навчання учнів в шкільному театрі (2012)
Кушнарьов В. - Вивчення культурного туризму в контексті маркетингових комунікацій (2012)
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 166-р "Про призначення Мартинюка М. П. Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру" (2015)
Крячок С. Д. - До визначення постійної поправки електронних віддалемірів (2015)
Бурак К. О. - Деякі проблеми координатного забезпечення інженерно-геодезичних вишукувань в Україні (2015)
Ciupa T. - The Hydrographic map of Poland in the scale 1:50 000 – structure of content, Suligowski R. (2015)
Ісаєв Д. В. - Українсько-російський кордон в етнополітичній ретроспекції (2015)
Шульц Р. В. - Системне калібрування наземних лазерних сканерів: моделі та методики, Сосса Б. Р. (2015)
Гебрин Л. В. - Використання даних дистанційного зондування та наземних досліджень для оцінювання стану ґрунтового покриву Закарпатської області, Бандурович Ю. Ю. (2015)
Дроздівський О. П. - Аналіз питання розвитку геоінформаційних сервісів для дослідження ґрунтів, Шквир І. М. (2015)
Гаврюшин О. В. - Методика картографічного анімування змін адміністративно-територіального поділу та особливості її реалізації у ГІС MapInfo (2015)
Захарченко Є. А. - Створення геоінформаційної системи "Природні лікувальні ресурси України" (2015)
Орещенко А. В. - Топографо-геодезична практика для студентів географічних спеціальностей (2015)
Даценко Л. М. - Про захист дисертаційних робіт у 2014 році, Лященко А. А. (2015)
Календар подій (2015)
Відомості про авторів (2015)
Редакційна сторінка (2014)
Pushkar P. V. - Hierarchy of the case-law of the European court of human rights: a brief discussion of the court’s caselaw hierarchy, its sources and legal importance (2014)
Gronowska B. - Poland and its "contribution” to the Strasbourg case-law (2014)
Burlyuk O. - The four principles that structure EU-Ukraine cooperation, or the core of the European neighbourhood policy "in a nutshell” (2014)
Бабін Б. В. - Програмне правове регулювання відносин України та Європейського союзу (2014)
Зінченко В. В. - "Право народу" в конституційному законодавстві та його міжнародне значення для системи прав людини і демократії (2014)
Бик Т. І. - Соціальні acquis ЄС в Україні: приклад соціального діалогу (2014)
Чибісов Д. М. - Охорона біотехнологій за правом Світової організації торгівлі: аналізуючи досвід ЄС та США (2014)
Пасечник О. В. - Фармацевтичне законодавство та право внутрішнього ринку ЄС: питання співвідношення (2014)
Pushkar P. V. - Note from the editor (2014)
Бабін Б. В. - У пошуках міжнародного процесуального права (2014)
Події (2014)
Титул, зміст (2013)
Монастирський Г. Л. - Інституційне забезпечення інтеграції сільських населених пунктів в умовах підготовки до адміністративно-територіальної реформи (2013)
В’юненко О. Б. - Проблеми створення систем упереджуючого управління та моніторингу регіональної економіки (2013)
Денисенко С. О. - Теоретичні основи організації інформаційного забезпечення підприємницької діяльності (2013)
Лук’янова О. Ю. - Методичні підходи до розробки бізнес-процесів підприємства у вітчизняних умовах (2013)
Пересадько Г. О. - Маркетинговые исследования нейромаркетинга как инновационного механизма манипулирования потребителем, Саверченко Н. И. (2013)
Виганяйло С. М. - Дослідження економетричних методів у плануванні діяльності підприємств птахівництва, Курило А. О., Зоренко О. І. (2013)
Лихіцький В. В. - Теоретичні аспекти управління виробничо-господарською діяльністю сільськогосподарських підприємств в системі менеджменту (2013)
Кучер Л. Ю. - Концепція багатофункціональності як методологічне підґрунтя об’єктивної необхідності формування прибутковості виробництва молока (2013)
Усюк Т. В. - Розвиток земельних відносин у сільському підприємництві: інституційний аналіз (2013)
Сергеєв Ю. Г. - Аналіз собівартості сільськогосподарських підприємств Сумської області (2013)
Лишенко М. О. - Недоліки та переваги розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні та світі (2013)
Устик Т. В. - Ринок як середовище реалізації конкурентних стратегій сільськогосподарських підприємств (2013)
Прокопенко О. В. - Роль лізингу у системі забезпечення інноваційного розвитку підприємства, Школа В. Ю., Касьяненко В. О. (2013)
Грабчук І. Ф. - Формування інноваційної складової у кормовиробництві (2013)
Гуторов А. О. - Шляхи формування інвестиційних ресурсів агрохолдингів (2013)
Замлинський В. А. - Інноваційний розвиток сучасного аграрного бізнесу: стан та перспективи (2013)
Якунічева А. Ю. - Інноваційна складова дорадчих (інформаційно-консультаційних) послуг (2013)
Кащук К. М. - Наукове забезпечення інноваційної діяльності Житомирської області (2013)
Смоляров Ю. Г. - Ризики в інноваційній діяльності сільскогосподарських підприємств (2013)
Жмайлов В. М. - Вплив інноваційного маркетингу на формування товарної політики сільськогосподарського підприємства, Блюмська-Данько К. В. (2013)
Ніценко В. С. - Проблеми нормативно-правового регулювання обліку розрахунків з соціального забезпечення на підприємствах сільського господарства, Цуканов О. Ю., Галицький О. М. (2013)
Бондар К. В. - Формалізація фінансового механізму сталого розвитку підприємств (2013)
Слюсарева Л. В. - Теоретико-методичні аспекти використання галузевого аналізу при оцінці зовнішнього середовища позичальників банків, Жмайлова О. Г. (2013)
Кушніренко О. А. - Стан, проблеми та перспективи вдосконалення обліку відносин розподілу у формі податків (2013)
Жовтяк К. С. - Управління активами і пасивами банку в посткризовий період, Фатюха В. В. (2013)
Пасько О. В. - Вплив міжнародних стандартів аудиту після завершення проекту поліпшення зрозумілості на процес аудиту: глобальний та національний виміри (2013)
Геєнко М. М. - Сучасні технології та інструменти іпотечного кредитування у банківській практиці, Устик Д. В. (2013)
Клочко Т. А. - Оцінка результатів функціонування сільськогосподарських підприємств Сумської області (2013)
Popova T. - Civil Society Organizations: Current State Of Research (2013)
Куцмус Н. М. - Гендерні засади розвитку сільської економіки: американська модель (2013)
Дудкін О. В. - Поширення соціальної відповідальності бізнесу: роль ідентичності стейкхолдерів підприємства (2013)
Найда А. В. - Передумови та проблеми розвитку аграрних підприємств на засадах соціоекономіки, Найда І. С. (2013)
Євсюков Т. О. - Екобезпечне використання особливо цінних земель: інформаційні проблеми регіонального рівня, Опенько І. А. (2013)
Степенко О. В. - Розвиток методичних підходів до оцінювання земель несільськогосподарського призначення (2013)
Щербак К. О. - Еколого-економічні проблеми використання лісових земель як складової екологічної мережі (2013)
Полтавець А. М. - Актуальні питання збереження рекреаційного потенціалу Київської області (2013)
Гаркушева Є. О. - Методи оцінки економічної ефективності природоохоронної діяльності сьогодні (2013)
Кришеник Н. І. - Напрями розвитку землекористування сільських територій (2013)
Винар Н. В. - Програмно-цільовий підхід в процесі забезпечення економічного й соціального розвитку сільських поселень (2013)
Ходаківський В. М. - Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств радіаційно-забруднених територій Житомирської області (2013)
Иванов М. А. - Оптимизация структуры заработной платы и материального стимулирования работников непроизводительного труда в сельском хозяйстве (2013)
Желудева Ю. В. - Оценка показателей прогноза развития селького хозяйства региона (2013)
Шмурыгина Е. В. - Повышение инвестиционной привлекательности региона как главное направление улучшения продовольственной ситуации (2013)
Лугіна О. - Дошкільна освіта польщі: аналіз змін (2012)
Мамчур І. - Сутність та умови технології ігрової взаємодії в розвитку самопізнання старшокласників (2012)
Маркова О. - Волонтерська діяльність у вихованні здорового способу життя учнів старшого підліткового віку, Турчак А. (2012)
Миценко В. - Роль інформаційної культури у формуванні професійних якостей майбутніх економістів (2012)
Назаренко М. - Розвиток професійної музичної освіти в Україні (XVIII-ХІХ ст.) (2012)
Негребецька О. - Ціннісний контекст музичної культури (2012)
Нікітіна О. - Розвиток концепції навчальної діяльності у психологічних дослідженнях ХХ ст. (2012)
Онойко Ю. - Методичні аспекти розвитку творчої особистості учня в рамках роботи секції географії малої академії наук (2012)
Осадченко І. - Дидактичні вимоги та методика формування кейсів у контексті підготовки майбутніх учителів початкової школи (2012)
Остапенко О. - Методика формування професійної культури майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у фаховій підготовці (2012)
Прибора Т. - Деякі питання дослідження педагогічної ергономіки (2012)
Пуляк О. - Підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" як майбутніх начальників цивільного захисту навчальних закладів (2012)
Рацул А. - Актуальні проблеми підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти, Квас В. (2012)
Рацул А. - Роль інформаційної культури в удосконаленні професійної компетенції вчителів (2012)
Решетнікова Г. - Проблемно-ситуативні та імітаційно-ігрові завдання як засобами комунікативно-креативного підходу до вивчення фахових дисциплін (2012)
Рябовол Л. - Сутність та особливості сприймання як першого етапу засвоєння навчального правознавчого матеріалу (2012)
Савченко Н. - Засади харцерської методики "прогресивного самовиховання" (2012)
Сандецька О. - Освіта людей похилого віку як перспективний напрям освіти дорослих (2012)
Серебрянська О. - Методична робота як засіб підвищення рівня професіоналізму педагогів ліцею (2012)
Семез А. - Теоретичні аспекти професійно-управлінської адаптації менеджера освіти (2012)
Скороход Т. - Використання сучасних технологій у формуванні готовності майбутнього фахівця природничих дисциплін до валеологічного виховання учнів (2012)
Слюсаренко М. - Дидактичні умови реалізації задачного підходу до навчання природничих дисциплін у педагогічному університеті (2012)
Снісар О. - Особливості впровадження методів проблемно-модульної технології у професійну підготовку молодших медичних спеціалістів (2012)
Спінул І. - Теоретичні аспекти розвитку творчих здібностей майбутніх учителів хореографії (2012)
Стратан-Артишкова Т. - Взаємодія мистецтв у процесі художнього пізнання (2012)
Стукаленко З. - Формування виконавської майстерності студентів в оркестровому класі (2012)
Тинний В. - Формування готовності майбутніх фахівців з економіки до самоосвітньої діяльності як педагогічна проблема (2012)
Труханенко Г. - Різні підходи до визначення поняття "Інформаційна компетентність" у сучасній літературі (2012)
Турчак А. - Організаційно-методичні засади підготовки майбутнього учителя фізичної культури до здоров’язберігаючої роботи з попередження дидактогенних захворювань молодших школярів, Панченко Г. (2012)
Уйсімбаєва Н. - Компетентнісний підхід до підготовки керівника навчального закладу (2012)
Фадєєва Т. - Формування професійно-методичних компетенцій майбутнього вчителя початкових класів у інтернет-середовищі (2012)
Федоров О. - Найновіші досягнення інформаційних технологій і туризм - нові виклики і можливості, Афоніна Ю. (2012)
Філоненко О. - Співідношення стилів керівництва в управлінні навчальним закладом (2012)
Хріненко Т. - До проблеми формування творчого потенціалу майбутньго вчителя технологій (2012)
Чаговець Б. - Вивчення системи готовності до евристичного навчання учнів у самооцінках педагогів ліцею (2012)
Шевченко І. - Розвиток професійних якостей майбутніх педагогів-музикантів на заняттях студентських художніх колективів, Бродський Г. (2012)
Шишова І. - Проблеми психологічної культури спілкування майбутніх педагогів (2012)
Язловецька О. - Соціалізація та виховання студентської молоді у ВНЗ (2012)
Пеньков А. Ю. - Проблемні питання впровадження паліативної допомоги дітям раннього віку з невиліковними хворобами центральної нервової системи, які позбавлені батьківського піклування, Ріга О. О., Марабян Р. В., Осичнюк Л. М., Дрокіна В. М., Коновалова Н. М., Гордієнко І. В. (2015)
Добрянський Д. О. - Стратегії харчування, що забезпечують оптимальний поснатальний фізичний розвиток передчасно народжених немовлят (2015)
Тяжка О. В. - Стан здоров’я учнів середнього шкільного віку однієї з гімназій м. Києва, Казакова Л. М., Васюкова М. М., Антошкіна А. М. (2015)
Бойченко А. Д. - Критерії діагностики гемодинамічно значущої відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених, Гончарь М. О., Кондратова І. Ю., Сенаторова А. В. (2015)
Редько І. І. - Катамнез дітей з внутрішньоутробними вірусними інфекціями (2015)
Сенаторова Г. С. - Роль поліморфізму гену матриксної металопротеїнази-1 (1607INSG) у формуванні бронхолегеневої дисплазії в новонароджених, Логвінова О. Л., Омельченко О. В., Онікієнко О. Л. (2015)
Меньшикова А. О. - Дихальна підтримка недоношених новонароджених після екстубації: порівняння клінічної ефективності стандартної і високочастотної неінвазивної вентиляції, Добрянський Д. О. (2015)
Даньшин Т. И. - Способ хирургического лечения экстрофии мочевого пузыря, Письменный В. Д., Максакова И. С., Янчук Д. А. (2015)
Дворакевич А. О. - Хірургічне лікування пахвинних гриж у новонароджених та немовлят за методом PIRS, Переяслов А. А. (2015)
Венцківська І. Б. - Роль генетичних предикторів в генезі невиношування вагітності, Прощенко О. М., Загородня О. С. (2015)
Герман Л. В. - Оцінка гормонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних з невиношуванням, Каліновська І. В. (2015)
Русин Л. П. - Порівняльний аналіз йодного забезпечення та функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної систми у дівчат-підлітків, народжених з дефіцитом маси тіла, Маляр В. А. (2015)
Паращук Ю. С. - Показники функції ендотелію у вагітних з пієлонефритом, Горбач Т. В., Ганчева О. В., Мартинова С. М. (2015)
Сафонова И. Н. - Перинатальные и отдаленные клинические результаты при различных эхографических вариантах первичных и вторичных аномалий головного мозга плода: часть ІІ (серия из 53 случаев) (2015)
Трохимович О. В. - Особливості клінічної характеристики жінок з ранніми репродуктивними втратами, Флаксемберг М. А., Даниленко О. Г. (2015)
Щербина Н. А. - Иммунологические аспекты привычного невынашивания беременности при истмико-цервикальной недостаточности, Бородай И. С., Муавия Салем Насер Альмарадат (2015)
Назимок Є. В. - Синтопічні особливості внутрішніх жіночих статевих органів та сигморектального сигмента ранніх плодів, Проняєв Д. В. (2015)
Пясецкая Н. М. - Новорожденные дети и железодефицитные состояния: взгляд неонатолога. Часть 1 (клиническая лекция) (2015)
Аряєв М. Л. - Вроджений туберкульоз, Котова Н. В. (2015)
Снисарь В. И. - Физиология дыхания и респираторная поддержка у новорожденных, Сурков Д. Н., Оболонский А. А. (2015)
Лембрик І. С. - Н. Pylori-асоційована гастродуоденальна патологія у дітей раннього віку: власні клінічні спостереження, Пилип’юк А. М., Кузенко О. В., Воробець А. Ф. (2015)
Коржинський Ю. С. - Інфантильна лобарна емфізема, Грицак Д. І., Чуйко В. О., Шадрін О. Я. (2015)
Знаменська Т. К. - Ефективність раннього застосування тривалентного заліза з метою профілактики анемії у недоношених новонароджених. Огляд міжнародного досвіду, Лошак О. О., Куріліна Т. В., Новик І. І. (2015)
Знаменська Т. К. - Ефективність сезонного застосування вітаміну D у дітей раннього віку з метою профілактики респіраторних інфекцій, Лошак О. О., Жданович О. І., Новик І. І. (2015)
Годованець Ю. Д. - Досвід застосування антиоксидантної терапії у комплексі лікування новонароджених з гіпоксичним пошкодженням нирок, Бабінцева А. Г. (2015)
Знаменська Т. К. - Ефективність застосування пробіотиків у недоношених новонароджених від матерів з бактеріально-вірусними мікст-інфекціями для профілактики некротичного ентероколіту, Лошак О. О., Писарєв А. О., Новик І. І. (2015)
Міжнародна конференція "The gerry schwartz and heather reisman 4th international conference on pediatric choric diseases, disability and human development" (2015)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2015)
Барліт О. О. - Шкільний буллінг у сучасному освітньому середовищі, Барліт А. Ю. (2015)
Білова Ю. А. - Деякі аспекти формування підприємницької компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки (2015)
Бондаренко Н. А. - Особливості формування зв’язних висловлювань у старших дошкільників із ЗНМ (2015)
Буянов П. Г. - Професійна освіта дорослих в умовах розвитку суспільства (2015)
Вєнцева Н. О. - Реформування вищої педагогічної школи України в 50-х рр. ХХ ст. (2015)
Гриджук О. Є. - Система вправ для формування мовнокомунікативної компетентності студентів ВНЗ лісотехнічного профілю (2015)
Дуда Г. В. - Педагогічна модель формування фахових компетентностей майбутніх пілотів у процесі вивчення фізики та математики (2015)
Завгородня А. І. - Нетрадиційні методи формування економічної компетентності учнів основної школи (2015)
Єфименко Ю. О. - Методичні засади використання інформаційних технологій при фізико-технічній підготовці майбутніх учителів фізики (2015)
Іванишин Г. Я. - Педагогічні умови підготовки іноземних студентів медичних ВНЗ до професійного україномовного спілкування (2015)
Казанцева Л. І. - Багатомовне навчання дошкільників: аналіз програмно-методичних документів (2015)
Канюк Г. И. - Лабораторное моделирование работы теплового насоса и определение её эффективности, Чернюк А. М., Пугачёва Т. Н., Безъязычный В. Ф. (2015)
Коваленко Ю. Б. - Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців з інформаційної безпеки (2015)
Коваль Л. В. - Початкова математична освіта в умовах реформування вітчизняної шкільної галузі (2015)
Козак Н. Г. - Ціннісне ставлення до здоров’я як необхідна складова виховання підлітків в основній школі (2015)
Козинець І. І. - Мозковий штурм як одна з форм колективного обговорення проблем (2015)
Комарова А. І. - Забезпечення якості управління освітою в контексті інноваційних процесів (2015)
Куліченко А. К. - Школа імені Лінкольна педагогічного коледжу Колумбійського університету як втілення організаційно-педагогічних ідей Ч. В. Еліота (2015)
Лежавська А. А. - Сутність та елементний склад економічної культури фахівця (2015)
Литвинчук О. М. - Здоров’язбереження студентської молоді засобами туристичних послуг (2015)
Лоза Т. В. - Сутність особистісних характеристик дітей-сиріт підліткового віку та їх вплив на процес підготовки особистості до самостійного життя (2015)
Лоюк О. В. - Розвивальна функція виховання: сучасний погляд (2015)
Лупаренко С. Є. - Використання в сучасних умовах теорії та практики соціокультурного забезпечення дитинства ХХ ст. (2015)
Матвєєва О. О. - Особливості розробки тестів з діагностики музично-виконавських знань (2015)
Матвєєва К. С. - Педагогічні умови підготовки майбутніх економістів до міжнародної професійної діяльності засобами іноземної мови (2015)
Москаленко О. І. - Методи контролю та оцінювання професійної підготовки авіаційних фахівців (2015)
Мурзина О. А. - Структура професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів (2015)
Набока О. Г. - Управлінська культура керівника навчального закладу як предмет наукових розвідок, Ступак О. Ю. (2015)
Немченко С. Г. - Ретроспективний аналіз першого періоду становлення системи професійної підготовки керівників навчальними закладами (організаційно-номенклатурний (1917-1930 рр.)) (2015)
Никитюк Л. В. - Внесок вітчизняних методистів-природознавців у розвиток природничої освіти (2015)
Нітенко О. В. - Критерії оцінювання іншомовних компетентностей фахівців права (2015)
Овсянніков О. С. - Розробка моделі формування інформаційної компетентності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю (2015)
Осіпцов А. В. - Вивчення стану відношення студентів класичного університету до феномену загальнолюдських цінностей особистості (2015)
Петрикова О. П. - Педагогічні передумови навчання сольному співу в підготовці викладача музики (2015)
Петровська К. В. - Проблема ризикованих поведінкових практик у молодіжному середовищі (2015)
Подопригора Н. В. - Фундаменталізація змісту навчання математичних методів фізики в педагогічних університетах (2015)
Роженко І. В. - Теоретичні передумови ефективного управління пізнавальною діяльністю студентів в умовах дистанційного навчання (2015)
Савицький А. М. - Методичні підходи в організації індивідуалізованого навчання дітей з синдромом Дауна (2015)
Сизоненко І. Г. - Діяльність соціального педагога з формування правоправної поведінки підлітків-сиріт у процесі правової соціалізації (2015)
Сосницкая Н. Л. - Дистанционное образование: модель современной обучающей системы, Москвина И. И., Сахно Т. С. (2015)
Сосницька Н. Л. - Методичні рекомендації до написання розділу з охорони праці у кваліфікаційних роботах майбутніх інженерів-педагогів, Сичікова Я. О. (2015)
Тільчарова К. О. - Корпоративна академічна культура в дискурсі ідеї університету (2015)
Толкачова А. С. - Становлення шкіл-інтернатів: історичний аспект Турчин Т. М. Розвивальна функція початкової загальної музичної освіти (2015)
Турчин Т. М. - Розвивальна функція початкової загальної музичної освіти (2015)
Фефілова Т. В. - Методика роботи майбутніх учителів початкових класів з батьками, Саєнко Ю. О. (2015)
Khalabuzar O. A. - Professional training of future teachers of humanitarian disciplines in the context of modern educatoinal paradigm (2015)
Хатько А. В. - Соціальні мережі як сучасний засіб залучення абітурієнтів до ВНЗ, Алєксєєва Г. М. (2015)
Хлопов А. М. - Розвиток навичок дослідницької діяльності в студентів перших курсів факультету технологій та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка як засіб стимулювання до навчання у вищому навчальному закладі (2015)
Хребтова В. В. - Педагогічні умови ефективності полікультурного виховання студентів юридичних спеціальностей (2015)
Цвіркун Л. О. - Дидактична модель формування проектно-конструкторської компетентності в процесі графічної підготовки (2015)
Чернишова Н. В. - Погляди педагогів другої половини ХХ ст. на виховання моральних якостей молоді (2015)
Шандиба О. В. - Синтез загальної структури інноваційної методичної системи післядипломного навчання технічним дисциплінам інженерних кадрів (2015)
Шарата Н. Г. - The main task of innovation activity of higher school (2015)
Шуба В. В. - Організація навчально-тренувального процесу паралімпійців (2015)
Шуба Л. В. - Шляхи формування здорового способу життя молодших школярів у сільській місцевості (2015)
Юник Д. Г. - Завадостійкість управлінців персоналом як парадигма психолого-педагогічної науки (2015)
Юник І. Д. - Когнітивні уміння майбутніх фахівців: зміст та структура (2015)
Ярова О. Б. - Ключові компетентності в змісті початкової освіти країн Європейського Союзу (2015)
Садовий М. - Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в загальноосвітній школі (2012)
Садовий М. - Шляхи удосконалення підготовки учнів до олімпіад з фізики, Мірошниченко О. (2012)
Садовий М. - Урок "Елементи зонної теорії будови твердих тіл. напівпровідники" в 11 класі за академічним рівнем навчання фізики, Шеховцева Л. (2012)
Садовий М. - Професійне спрямування навчання фізики у вищих професійно-технічних навчальних закладах, Яковлєва О. (2012)
Бондаренко Ю. - Вивчення людини та її природи німецькими педагогами і філософами кінця XVIII – XIX століття (2012)
Веліховська А. - Мережна система методичного сервісу як інноваційна форма підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичного циклу (2012)
Гавриленко О. - формування мотивації до професійної діяльності з застосуванням ІКТ (2012)
Дробін А. - Результати експериментальної перевірки формування наскрізних фізичних понять у школярів на основі статистичного та імовірнісного підходів (2012)
Карташова І. - Формування загальнобіологічних понять за допомогою методу карт понять в учнів (2012)
Кашуба Л. - Економічне навчання молодших школярів за програмою "Цікава економіка" (2012)
Кодрул В. - Просторове поширення захворюваності дітей на вроджені вади розвитку в умовах території України (2012)
Колосова Л. - Роль науково-методичного центру у формуванні енергозберігаючої компетентності (2012)
Лісіна Л. - Системний підхід до вдосконалення процесу технологічної підготовки вчителя (2012)
Манойленко Н. - Використання активних методів навчання в підготовці майбутніх учителів технологій (2012)
Наконечна Л. - Роль сучасні інформаційні технології при проведені шкільного фізичного експерименту (2012)
Письменна М. - Індивідуальний підхід до навчання учнів розв'язувати розрахункові задачі з хімії (2012)
Подопригора Н. - Реалізація дидактичних принципів фізико-технічної підготовки майбутніх учителів фізики (2012)
Притюпа О. - Впровадження природничих практичних занять у навчальний процес закладів освіти Єлисаветградщини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Скрипник С. - Екологічна свідомість, екологічна культура в соціальній екології (2012)
Трифонова О. - Вдосконалення методичної підготовки компетентного вчителя фізики (2012)
Фадєєва Т. - Інформатизація навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу (2012)
Юзбашева Г. - Диференційоване навчання – запорука успіху (2012)
Броницька Н. - Програмування комбінаторних задач на прикладі латинських квадратів, Дармосюк В., Хомічук Р., Бережецька В. (2012)
Василенко Л. - Психолого-педагогічні основи інтерактивної взаємодії вчителя і учнів на уроках математики, Василенко І. (2012)
Грицай Н. - Метод проектів у методичній підготовці майбутніх учителів біології (2012)
Павленко О. П. - Регуляторні аспекти інвестування в сільському господарстві за державної підтримки (2010)
Івахненко І. С. - Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та можливості її активізації (2010)
Ткаченко С. А. - Бюджетування в забезпеченні оптимальної інноваційної стратегії підприємства (2010)
Міщенко Я. О. - Аналіз розвитку інноваційної діяльності малих підприємств (2010)
Зборовська О. М. - Економічний механізм управління розвитком промислового підприємства (2010)
Іващенко Т. О. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження соціально-економічного захисту та його взаємозв'язку з соціально-економічною політикою (2010)
Воронченко О. В. - Теоретичні аспекти функціонування та розвитку ринку нерухомості (2010)
Бетехтіна Л. О. - Реінжиніринг бізнес-процесів при формуванні і використанні оборотного капіталу (2010)
Кузяк Д. О. - Проблеми визначення економічного змісту проектного фінансування у сучасній економічній науці (2010)
Дяків В. В. - Основні напрями удосконалення обліку в Україні (2010)
Матюшенко І. Ю. - Перспективи розвитку і державної підтримки енергомашинобудування в Україні в умовах глобальної економічної кризи, Чередник В. І., Заічко Г. В. (2010)
Пашко М. М. - Фінансовий капітал: сутність і фактори сучасного розвитку (2010)
Підлісна О. В. - Аналіз та перспективи розвитку вітчизняного ринку рекламних послуг (2010)
Кахович О. О. - Зарубіжний досвід державного регулювання структурно-інвестиційної політики (2010)
Васильєва О. І. - Методологічні засади підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2010)
Дітковська М. Ю. - Класифікація управлінської інформації в системі державної влади (2010)
Олійченко І. М. - Аналіз інформаційного забезпечення в системі виконавчої влади (2010)
Романенко К. М. - Характеристики маркетингової моделі державного управління в контексті адміністративного реформування (2010)
Микитенко Д. О. - Механізм фінансового забезпечення моніторингу та бенчмаркінгового процесу оцінювання України за якістю життя, Погайдак О. Б. (2010)
Штурхецький С. В. - Передумови використання е-комунікацій при вирішенні комунікативних завдань місцевого самоврядування (2010)
Чернобай Ю. М. - Проект стратегії збалансованого розвитку музею, Бриндза В. О. (2014)
Климишин О. С. - Історія становлення природничих музеїв, Шидловський І. В. (2014)
Червоний Є. В. - Сучасні концептуальні тренди розвитку музеїв (2014)
Бокотей А. А. - Інноваційні впровадження в природничих музеях Швейцарії та Австрії (2014)
Гнатів П. С. - Історія й багатство колекцій Зоологічного музею Львівського національного аграрного університету та його перспектива в популяризації екологічних знань, Шидловський І. В., Затушевський А. Т. (2014)
Бокотей А. А. - Нові форми природничомузейної виставкової діяльності, Дзюбенко Н. В., Климишин О. С., Черемних Н. М. (2014)
Кепін Д. В. - Особливості музейного джерелознавства (2014)
Анфімова Г. В. - Проблеми збереження стратотипів і типових розрізів мезозою Гірського Криму, Деревська К. І. (2014)
Гураль Р. І. - Просвітницька інтернет-програма "Молюски": досвід перших 20 місяців роботи та перспективи подальшого розвитку, Гураль-Сверлова Н. В. (2014)
Tsaryk Y. - Тhe structure of populations and the factors of threats to rare plant species of international red lists in the Ukrainian Carpathians, Malynovsky A., Kyyak V., Bilonoha V., Nesteruk Y. (2014)
Гураль Р. І. - Созологічна оцінка прісноводних малакокомплексів Львова та околиць (2014)
Гураль-Сверлова Н. В. - Наземні малакокомплекси паркових і лісопаркових біотопів Львова та їх зміни протягом останніх 10-15 років (2014)
Івашків І. М. - Просторовий розподіл і біотопні преференції видів роду Pipistrellus на території міста Львова у сезонному аспекті, Башта А.-Т. В. (2014)
Бешлей С. В. - Зміни гідротермічного режиму cубстратів у заростях куничника наземного (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) на відвалах вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району, Соханьчак Р. Р., Баранов В. І. (2014)
Шрубович Ю. Ю. - Адаптивні реакції Protura на антропогенні порушення заплавних лісів Закарпаття, Стержинська М. (2014)
Орлов О. Л. - Оселища Клепарівського лісопарку у Львові та їх созологічна оцінка, Рагуліна М. Є., Омельчук О. С. (2014)
Щербаченко О. І. - Важкі метали як токсичний фактор забруднення природного середовища. Стійкість і адаптація рослин до їх впливу (2014)
Шрубович Ю. Ю. - Тaксономічний і хорологічний аналіз деяких родів протур родини Acerentomidae (2014)
Войчишин В. К. - Таксономічне різноманіття подільської фауни панцирних безщелепних (Agnatha: Heterostraci, Osteostraci) і тренди його змін впродовж раннього девону (2014)
Мамчур А. П. - Порівняльний аналіз систематичного складу міоценової флори різних палеогеографічних районів заходу України (2014)
Дзюбенко Н. В. - Природничий музей: від теорії еволюції життя до практики живого музею (2014)
Позинич І. С. - Роль та значення природничого музею у формуванні екологічної свідомості дітей, Дяків Х. І. (2014)
Вовк О. Б. - Подорож до природничих музеїв Нідерландів і Бельгії, Різун В. Б., Мамчур А. П. (2014)
Вовк О. Б. - Про діяльність Державного природознавчого музею НАН України у 2013 році (2014)
Новіков А. В. - ІІІ міжнародна наукова конференція з морфології рослин "Сучасна фітоморфологія" (13-15 травня 2014 р., Львів) (2014)
Правила для авторів (2014)
Анісімова Н. П. - Історія як "мистецтво грати в шахи" в ліриці Оксани Забужко (2014)
Бильченко А. А. - Особенности мифопоэтического пространства и времени в литературных произведениях о третьем рейхе в контексте Второй мировой войны (2014)
Біляцька В. П. - Художня реалізація автентики козацького буття в історичних романах у віршах (2014)
Варнацька Г. О. - Механічний універсум Ентоні Берджеса (за романом "Механічний апельсин") (2014)
Василькевич Г. П. - Його скрижалі правди, або ще раз про Шевченків міф чи міф про Шевченка (2014)
Галич А. О. - Жест як складник портретної характеристики героя документального твору (2014)
Гончаренко О. М. - Козацький фольклор в оцінці Т. Шевченка (2014)
Гринь Ю. В - Фольклорный интертекст романа Д. Мордовцева "Царь и гетман" (2014)
Гуменний М. Х. - Майстерність психологічного підтексту (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар) (2014)
Довіна М. С. - Моделювання радянської історії засобами соцреалістичної літератури (2014)
Зайдлер Н. В. - Часопросторові вектори в історико-художньому контексті однойменних поем К. Рилєєва й А. Шаміссо ("Войнаровський"), Зотова В. Г. (2014)
Іваннікова Л. В. - Яким Бігдай – збирач, видавець і популяризатор пісень чорноморських козаків (2014)
Кравченко В. О. - Реінтерпретація постаті Тараса Шевченка в етнокультурному контексті (за романом "Художник" К. Тур-Коновалова, Д. Замрія, О. Лісовикової) (2014)
Крижановська Н. В. - Мікропоетичні елементи в індивідуалізації мовлення автора і персонажів в українських історичних романах ХХІ ст. (2014)
Кулінська Я. І. - Співвідношення історичної та художньої правди в прозі письменників-постмодерністів (2014)
Ласкава Ю. В. - Фактографія історичної фігури останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського (2014)
Макарова Т. М. - Осмислення історії рідного краю шляхом подолання часових меж (на матеріалі повісті В. Рутківського "Сторожова застава") (2014)
Мараб’ян К. А. - Звукові повтори як конструктивний засіб увиразнення змісту французької народної колискової пісні (2014)
Муравин А. В. - Р. Киплинг – Б. Брехт – В. Высоцкий: диалог во времени (2014)
Нестелєєв М. А. - "Горожанська" війна як історичний факт у прозі "Розстріляного відродження" (2014)
Nikolayenko V. M. - Spirituality as a determine dominant of conflict in tetralogy by R. Ivanchenko about Old Rus (2014)
Павленко И. Я. - Национальная специфика фольклорной исторической памяти (на материале песен о событиях на Кавказе) (2014)
Петрик Т. В. - Інституційні характеристики езотеричного дискурсу (2014)
Поліщук О. Л. - Ретроальтернативне моделювання історії у творі С. Анісімова "Варіант "Біс”": причиново-наслідкові зв’язки (2014)
Поповський А. М. - Українське козацтво в літературних казках П. Коробчанського і В. Корнієнка (2014)
Руденко А. С. - Хронотоп і специфіка пам’яті автора в автобіографічному романі Ісабель Альєнде "Паула" (2014)
Сімеонов І. - "Перевтілення" готичного роману в новелах Пауля Хейзе про духів і привидів (2014)
Слижук О. А. - Вивчення повісті Оксани Іваненко "Друкар книжок небачених" у школі (2014)
Стежко С. О. - Топос степу в історичній драматургії Спиридона Черкасенка (2014)
Ушневич С. Е. - Альтернативне моделювання історії в романному просторі О. Чупи "Бомжі Донбасу" (2014)
Хом’як Т. В. - Художнє моделювання образу Сірка в романі "Із сьомого дна" Я. Бакалець та Я. Яроша, Іващенко О. А. (2014)
Черняєва М. М. - Інтертекстуальні особливості образу-концепту ворона в ліриці Б. Олійника (2014)
Чик Д. Ч. - "Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет назад" П. Кулиша та романи В. Cкотта: проблеми рецептивної та компаративної поетики (2014)
Шабаль К. С. - Суспільні події як основа інтерпретації сучасного політчиного роману (2014)
Шевченко В. Ф. - Літературознавча спадщина В. А. Чабаненка (2014)
Щедрин И. Л. - Память жанра былины в поэме Н. А. Львова "Добрыня" (2014)
Бигунова Н. А. - Реализация стратегии воздействия на эмоциональное состояние собеседника посредством выражения одобрения, похвалы, комплимента и лести (2014)
Bilousenko P. I. - From observations on derivation of old Slavic noun (suffix-inflexion -ъ < ŏ) (2014)
Домніч О. В. - Доцільність використання методу проекту в процесі формування мовленнєвої компетенції, Мурко І. І. (2014)
Зубець Н. О. - Описи в композиційно-мовленнєвій структурі "Оповідань про славне військо Запорозьке Низове" А. Кащенка (2014)
Коваль О. Ю. - Творення іменників зі значенням опредметненої дії в давньоруськоукраїнській мові ХІ –ХІІІ ст. (суфікси -и~, -ь~) (2014)
Кушлик О. П. - Дериваційне наповнення типової словотвірної парадигми дієслів, мотивованих іменниками на позначення сільськогосподарських знарядь (2014)
Лагдан С. П. - Зоосемізми як засіб семантичної деривації в залізничній термінології (2014)
Попко Е. А. - Маркировка эмоционального состояния аффекта в авторском описании поведения персонажа (на материале современного англоязычного художественного дискурса) (2014)
Рудківський О. П. - Реалізація приголосних германських і слов’янських мов за розрізнювальною ознакою "участь голосових зв’язок" (2014)
Струк І. В. - Відтворення граматичних аномалій діалектного мовлення в перекладі (на матеріалі творів Марка Твена та їхніх перекладів) (2014)
Шпак О. В. - Дисонансний контакт в англомовному інституційному дискурсі (2014)
Явір Л. В. - Символема "гріх" у поетичних контекстах Івана Франка (2014)
Білоусенко П. І. - Рецензія на монографію доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри слов’янських мов Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Лесюка Миколи Петровича "Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині (ХІХ–початок ХХ ст.) (Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014) (2014)
Манакин В. Н. - Рецензия на монографию доцента кафедры общего и славянского языковедения факультета украинской и иностранной филологии и искусствоведения Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара Куваровой Елены Константиновны "Типология русского эпистолярного вокатива" (Днепропетровск : Новая идеология, 2014) (2014)
Стадніченко О. О. - Рецензія на монографію докторанта кафедри теорії літератури і компаративістики Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Черкашиної Тетяни Юріївни "Мемуарно-автобіографічна проза ХХ століття: українська візія" (Харків : Факт, 2014) (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2014)
Титул, зміст (2015)
Беккер І. - Дали волю, не дали грошей? (2015)
Цирфа Ю. - Якщо йтимемо шляхом складних, але правильних змін і реформ…, Романюк Т. (2015)
Пригорницький Ю. - Надія та її слово (2015)
Довбенко М. - Як подолати енергозалежність від агресора? (2015)
Кожем'якін А. - Трансформації силових відомств (2015)
Красовська О. - Охорона здоров’я прагне одужання (2015)
Хатнюк О. - Кредитний договір - благо чи зашморг? (2015)
Беккер І. - Оформити спадщину - 483 гривні (2015)
Мусіяка В. - Хто очолить боротьбу з корупцією?, Чумак В. (2015)
Костенко О. - Зміни в контексті соціальної культури (2015)
Клейменова О. - Плакат – брат барикад (2015)
Юренко В. - Поважаймо право! Своє й інших (2015)
Іваненко Н. - Переселений Донбас шукає роботу (2015)
Пасова Т. - "Я - Шарлі" (2015)
"Я - Волноваха" (2015)
Романюк Т. - Соборність - українська національна ідея (2015)
Коханець Л. - Гарячий подих засніжених Пісків, Клименко О. (2015)
Романенко А. - Краматорськ — повернення в Україну! (2015)
Костров В. - Війна і мир на Донбасі (2015)
Дубровін С. - Поки останній солдат... (2015)
Крилов С. - Імітація армієтворення, Шпитяк Л. (2015)
Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям! (2015)
Сінченко О. - Євген Сверстюк: "Мало самого таланту: треба мати український хребет. Той хребет, який (2015)
Ніколайчук І. - Інноваційний сухпайок (2015)
Романюк Т. - Вода і геополітика (2015)
Пригорницький Ю. - Клим ЧУРЮМОВ: "Вважаю, що це "українська" комета, і місце посадки зонда пропоную назвати "Київ" (2015)
Пригорницький Ю. - Як аспірантка Клима Чурюмова Світлана Герасименко сфотографувала… комету (2015)
Цирфа Ю. - Космічний ентузіазм і світові здобутки (2015)
Романюк Т. - Красуня з Прикарпаття (2015)
Вознюк В. - "Вічні" історії (2015)
Тищук Є. - Володимир Зайков: "Країна потребує професіоналів" (2015)
Малієнко О. - Втрати і надбання українських шахістів (2015)
Клейменова О. - Уперед у минуле! (2015)
Тихонов М. - Одеський світанок Олександра Довженка (2015)
Марчук Л. - Кахельні килими львських під'їздів (2015)
Марчук Л. - У просторі любові (2015)
Славинський М. - Наша сутність наскрізь рентгенована Майданом (2015)
Світланова В. - Слухати, бачити і поринати в бурхливу музичну ріку Василя Попадюка (2015)
Погребна О. - Дмитро Кайгородов – герой проекту "Педагоги-новатори в Україні" (2015)
Світланова В. - Її розбудить Художник, Білокопитов М. (2015)
Санжарська А. - Фантазії мрійника з Тур’ї Поляни (2015)
Кулеба-Баринова В. - В єдиному просторі. Михайло Гуйда й учні (2015)
Мещанінов О. П. - Еволюція моделі розвитку університетської системи освіти (2014)
Мелінчук Н. В. - Сучасна модель університетської освіти Німеччини (2014)
Карпюк В. А. - Диференціація навчання у вітчизняній системі іншомовної освіти (2014)
Качалова Т. Г. - Педагогічні умови формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі навчання гуманітарних дисциплін (2014)
Герганов Л. Д. - Формування професійної компетентності рядового плавскладу морських суден: проблеми та перспективи (2014)
Коваленко О. В. - Особливості організації професійного англомовного навчання майбутніх економістів (2014)
Костєва Т. Б. - Значення інформаційної компетентності в професійному саморозвитку майбутнього фахівця з соціальної роботи (2014)
Кунашенко О. В. - Педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності вчителя-філолога (2014)
Чубук Р. В. - Прeвeнцiя та профiлактика як базовi дeфiнiцiї соцiальної роботи, Вeрнигорова С. В. (2014)
Бальоха А. С. - Природознавча компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема сучасної освіти (2014)
Сургова С. Ю. - Рoзвиток управлінських якостей майбутніх соціальних працівників шляхом впровадження превентивної системи виховання (2014)
Андрющенко Н. В. - Домени філологічної компетенції студентів (2014)
Волошок І. Ю. - Типологія мовних помилок в усному англійському мовленні студентів-філологів (2014)
Чубук Р. В. - Наукові ідеї превентивного виховання в історії педагогічної думки (ХІ-ХVІІІ ст.) (2014)
Лоза Т. В. - Форми та методи соціально-педагогічної підтримки вихованців дитячих будинків сімейного типу під час їхньої підготовки до самостійного життя (2014)
Мосензова І. М. - Вдосконалення методики проведення ранкової гімнастики з використанням сучасних видів рухової активності, Шуст О. М. (2014)
Фатєєв А. С. - Виховний потенціал фізичної культури та спорту (2014)
Бойчук М. А. - Роль школи в соціалізації підлітка (2014)
Файчук О. Л. - Використання тренінгу в процесі формування валеологічної культури майбутніх соціальних працівників (2014)
Піхтар О. А. - Удосконалення фахової підготовки майбутніх музикантів у системі вищої мистецької освіти (2014)
Боярська-Хоменко А. В. - Особливості змісту математичної освіти в Харківському університеті на початку ХІХ ст. (2014)
Васильєва С. О. - Генезис системи винагород вчителів навчальних закладів України у ХХ ст. (2014)
Дейниченко В. Г. - Готовність як результат підготовки майбутніх учителів до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності (2014)
Кабусь Н. Д. - Pоль соціальної групи в реалізації стратегії сталого розвитку суспільства (2014)
Лунгу Л. В. - Залучення майбутніх учителів до громадсько-педагогічної діяльності з формування інтелектуальної культури учнів (2014)
Пироженко Л. В. - Диференціація змісту навчального предмета у 60-70-х рр. ХХ ст. (2014)
Щебликіна Т. А. - Тестування як метод вимірювання якості навчальних досягнень студентів педагогічних спеціальностей (2014)
Яшин В. О. - Влада и суспільство у боротьбі з антиєврейськими погромами початку 1880-х рр. у південноукраїнських землях (2011)
Вороніна М. С. - Більшовички Чернігівщини, як ґендерно-ментальне виключення з правил (початок 1900-х – кінець 30-х рр.) (2011)
Тукан В. К. - Звуження соціальної бази махновського руху та його згортання (1921 р.) (2011)
Пономаренко Р. О. - Підготовка українських офіцерів для дивізії військ СС "Галичина" (2011)
Мазурок В. П. - Українсько-польський міжнаціональний конфлікт на Волині та Cхідній Галичині в роки другої світової війни (2011)
Владикін В. П. - Співробітництво між республікою Казахстан та Україною в сфері архівної справи (2011)
Засипко М. В. - Розвиток української торгівлі у період гетьманування Данила Апостола (2011)
Мацко Н. С. - Рекрутчина як соціальне явище в українському фольклорі (2011)
Венгерська В. О. - Економічні аспекти націєтворення в ХІХ ст.: українці правобережжя та польський організаційний зразок (2011)
Маслов М. П. - Розвиток кустарного виробництва олії в Україні у другій половині XIX - першій третині XX ст. (2011)
Єлесіна К. О. - Розвиток пожежного нагляду в українських маєтках графів Бобринських у середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Мельниченко В. М. - Організація передплати періодичних видань у поштових установах України: історичний досвід, Галич Н. В. (2011)
Єгоршина О. О. - Міністерство продовольчих справ УНР (червень 1917 р. – квітень 1918 р.) (2011)
Мельничук О. А. - Соціальне страхування на західноукраїнських землях у 20-ті рр. ХХ ст. (2011)
Олянич В. В. - Вплив грошової реформи на систему оподаткування селянських господарств в УСРР у 1920-х рр. ХХ ст. (2011)
Оніпко Т. В. - Внесок споживчої кооперації України у державні хлібозаготівлів 1923-1925 рр. (2011)
Олійник О. М. - Зміни в діяльності профспілок у зв’язку зі згортанням нової економічної політики в Україні (кінець 1920-х – перша половина 1930-х рр.) (2011)
Косіненко О. В. - Стан культурно-побутової сфери промислових центрів Дніпропетровщини в другій половині 40-х рр. XX ст. (2011)
Дробилко Т. О. - Проблема харчування римлян в ІІІ – І ст. до н. е. (2011)
Стасюк О. М. - Мальтійський орден у зовнішній та внутрішній політиці Павла І (2011)
Дмитрієва О. Є. - Територіальне розміщення військовополонених чехів та словаків у Росії у роки першої світової війни (2011)
Разіцький В. Й. - Інформаційна політика США в Іраку в період післявоєнного британського домінування (1945-1958 рр.) (2011)
Беззубенко А. В. - Культурно-просвітницька діяльність неурядових організацій в Польщі у 1989 – 1990-х рр. (2011)
Салтан О. М. - Геополітичний статус посткомуністичної Росії (2011)
Іванова О. М. - Харківська і бєлгородська області у прикордонній українсько-російській співпраці 90-х років ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Клименко Ю. С. - Внесок науковців Харківського університету у розвиток історико-краєзнавчого руху у дореволюційний період (2011)
Дмитренко О. В. - Історія заснування та етапи розвитку гірничого училища ім. С. С. Полякова (Горлівського технікуму Донецького аціонального Університету) в 1876-1900 pp. (2011)
Рогоза О. М. - "Повторювальні заняття” як засіб подолання явища "рецидиву неграмотності” серед випускників земських народних училищ (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2011)
Литовський Д. В. - Утворення та діяльність російських учительських союзів на Київщині на початку української національно-демократичної революції 1917-1921 рр. (2011)
Сорочан Н. А. - Реформування системи органів місцевого управління початковою та середньою освітою в Україні за доби гетьманату П. Скоропадського (2011)
Маньківська Т. О. - Учительство Харківщини в період української національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.) (2011)
Салтан Н. М. - Використання контент-аналізу в дослідженнях з історії профтехосвіти (2011)
Власова Н. М. - Дозвілля студентів України в 1953-1964 рр. (2011)
Кучемко М. М. - Вчена рада харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди в 1960-ті – першій половині 1980-х рр. (2011)
Салата О. О. - Курс "Iсторія світових цивілізацій" в системі гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах України (2011)
Задорожна Л. В. - Сучасні підходи до підручника історії як засобу формування національного виховного ідеалу (2011)
Агаркова М. І. - Особливості використання експонатів шкільного музею у процесі викладання історії та позаурочній роботі (2011)
Стадник О. Г. - Поняття про культурний ландшафт та можливості його вивчення засобами географії (2011)
Лисак Т. К. - Використання краєзнавчого матеріалу на заняттях з історії України у вишах 1-2 рівнів акредитації (2011)
Дояр Л. В. - Наукові концепції та гіпотези з історичного краєзнавства Кривого Рогу (2011)
Харченко А. В. - "Жила в четырех стенах, света не видела, а будет жена хорошая, будет хозяйничать, да детей нянчить": становище жінки в купецькій родині Харкова XIX ст. (2011)
Рахно О. Я. - Чернігівське земство і питання запровадження української мови у початкових школах губернії (2011)
Максимов О. В. - Кадровий склад Житомирського окружного суду в умовах судової реформи 1864 року (2011)
Філіппенко Р. І. - До питання про вивчення церковного мистецтва України за матеріалами десятого археологічного з’їзду (2011)
Саманцов О. П. - Фабрично-заводські селища Kатеринославської губернії кін. ХІХ ст. (2011)
Грабар М. М. - Роздільський маєток як власність графа Карла Лянцкоронського у Галичині (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2011)
Шевчук Б. Л. - Реформування системи адміністрування податків: діяльність податних інспекторів (кінець XIX – початок XX століть) (2011)
Скакальська І. Б. - Життєписно-краєзнавча студія: в пошуках втраченої інтелігенції (2011)
Юрченко Д. Ю. - Павло Іванович Харитоненко як підприємець, громадянин, політичний діяч та меценат (2011)
Романець Н. Р. - Роль репресій у ліквідації одноосібного сектора (за матеріалами Дніпропетровської області) (2011)
Дедович Д. В. - Співпраця Чернігівської окружної інспектури народної освіти з трудовими школами округи у 20-ті рр. ХХ ст. (2011)
Пархоменко Н. Є. - Барвінківський партизанський загін під командуванням А.У. Пісковського (2011)
Лисенко В. С. - Відбудова Кривбасу у повоєнний період (2011)
Ганшина К. В. - Участь органів місцевого самоврядування у розвитку промисловості на Харківщині періоду 90-х – початку 2000 рр. (2011)
Шендрікова С. П. - Марія Костянтинівна Заньковецька на кримських театральних сценах (2011)
Адамович С. В. - Одещина в умовах революції 2004 р. та в постпомаранчевий період (2011)
Миловидова О. В. - Історична думка у Візантії в ХІ – ХІІ століттях (2011)
Діанова Н. М. - Наукова діяльність протоієрея А. Г. Лебединцева (2011)
Богдашина О. М. - Синкретизм історичної науки в Україні другої половини XIX – початку XX ст. (2011)
Малишко С. В. - Єпархіальна періодика часів першої світової війни як джерело з історії російського військового духівництва (2011)
Дворкін І. В. - Українські музеї періоду національно-демократичної революції на сторінках журналу "Наше минуле” (1918-1919 рр.) (2011)
Олянич Л. В. - Радянська історіографія проблем безпритульності дітей в Україні 20-30-х рр. ХХ ст. (2011)
Лабур О. В. - Діловодна документація жінсекції "ТСОАВІАХІМА" як джерело з історії "воєнізації" жінок Києва 1929-1930 рр. (на матеріалах державного архіву Київської області) (2011)
Бадєєва Л. І. - Літературні пошуки Петра Голоти, Бадєєв А. О. (2011)
Робак І. Ю. - Сучасна вітчизняна історіографія історії охорони здоров'я в Харкові (2011)
Овчаренко В. В. - Зовнішня трудова міграція населення України очима вітчизняних дослідників (2011)
Гринчук А. В. - Трансформація структури соціологічного знання як підстава осмислення проблеми розвитку соціологічної теорії (2012)
Кулик М. А. - Функціонування образу в соціальній пам’яті (2012)
Андрущенко Г. І. - Стан та особливості існування людської довіри в умовах трансформації українського суспільства (2012)
Бондар Г. Г. - Концептуальна схема соціокультурних та духовних засад гендерної дискримінації в українському суспільстві (2012)
Волошин О. В. - Теоретичні засади соціологічного дослідження молодіжного громадського руху (2012)
Кокора Н. В. - Складові міжконфесійного діалогу в Україні (2012)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні особливості футбольних дербі країн бенілюксу (2012)
Мосьондз М. В. - Особливості моделі конструювання інтеграційних практик сучасної молоді (2012)
Селютіна Н. Ф. - Порівняльний аналіз класових структур україни та країн вишеградської четвірки (2012)
Шапошникова І. В. - Особливості дозвіллєвих практик сучасної студентської молоді (2012)
Довгаль І. В. - Функціонування інфраструктурних експертів у рамках соціального діалогу (2012)
Рожков И. Я. - Социологические контуры современного брендинга, Багаева Т. Л. (2012)
Кодацька Н. О. - Організація праці жінок в Україні: сучасні тенденції та перспективи (2012)
Коловоротна О. В. - Нормативна модель роботи сучасної податкової служби як основа її діяльності (2012)
Марікян С. В. - Методологічна основа соціального аудиту (2012)
Слабко Я. Я. - Дослідження мотиваційних факторів працівників гірничодобувного підприємства (2012)
Ядранський Д. М. - Соціальне нормування праці: проблема практичного застосування (2012)
Єрьоміна М. О. - Комунікативна культура державного службовця (2012)
Хомерікі О. А. - Основні напрями розвитку вищої освіти в умовах інформаційного суспільства (2012)
Щудло С. А. - Чинники суспільного та наукового зацікавлення якістю вищої освіти (2012)
Фадєєва І. О. - Особливості реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту (2012)
Бродецкая Ю. Ю. - Общность как естественная среда формирования и поддержания индивидуальной и социальной целостности (2012)
Батюк А. М. - Технологізація поширення оздоровчих практик у суспільстві (2012)
Зацепіна Н. О. - Соціологічні аспекти туризму в сучасній науці (2012)
Клименко Е. Ю. - Формы социального устройства детей в Украине (2012)
Петренко Л. А. - Любовная зависимость (аддикция): основные признаки, проявления и пути ее преодоления в гендерных отношениях (2012)
Хархан Г. Д. - Сімейні форми опіки дітей-сиріт: порівняльний аналіз (2012)
Хрусталева М. С. - Семья в парадигме теории общества риска (2012)
Відомості про авторів (2012)
Лысюк В. М. - Качественные критерии конкурентоспособности вин Украины, Бревнов А. А., Косюра В. Т., Осипова Л. А. (2012)
Коваленко О. О. - Кінетичні закономірності процесу дегазації штучно насиченої СО2 мінеральної води, Курчевич І. В. (2012)
Омельчук С. В. - Покращення лікувальних властивостей і біологічної активності пива шляхом внесення екстракту волоського горіха, Мельник І. В., Вікуль С. І. (2012)
Данилова О. І. - Роль винних напоїв і використання винограду в індустрії гостинності, Тітомір Л. А., Решта С. П. (2012)
Левицкий А. П. - Вино как источник витамина Р, Макаренко О. А., Ходаков И. В., Власов В. В. (2012)
Нікіпелова О. М. - Вивчення стабільності та спорідненості хімічного складу мінеральних вод Збручанського родовища, Коєва Х. О., Солодова Л. Б., Коєва О. М. (2012)
Зубкова К. В. - Функціональні напої в концепції здорового харчування, Ліганенко М. Г., Кузнецова К. Д. (2012)
Шольц-Куликов Е. П. - Научное обоснование барьерной технологии фитосиропов, обогащенных растительными фенольными соединениями, Осипова Л. А., Радионова О. В., Лозовская Т. С., Иовчева И. А. (2012)
Хомич Г. П. - Біологічно активні компоненти харчового концентрату поліфенолів чорниці та перспективи його використання, Капрельянц Л. В., Осипова Л. А., Шафран Л. М., Третьякова О. В. (2012)
Яценко С. І. - Вивчення практичних основ ферментативного каталізу полімерів зернової сировини у спиртовому виробництві, Нагурна Н. А. (2012)
Левицкий А. П. - Экстракция полифенолов из листьев винограда, Ходаков И. В., Райцева Е. С. (2012)
Ходаков А. Л. - Влияния ферментных препаратов на качественные показатели виноматериалов для игристых вин, Макаров А. С., Стовбурь Н. И., Сташевская Т. П., Гемаев Х. З., Григоришен А. И., Шум С. (2012)
Бойко М. І. - Дослідження впливу ферментних препаратів на вуглеводний склад сусла з тритікале, Прибильський В. Л., Бабич І. М. (2012)
Макарчук Ф. Т. - Термоустойчивость плесневых грибов Byssochlamys nivea в яблочном соке, Осипова Л. А. (2012)
Бельтюкова С. В. - Методы определения антибиотиков в молоке, Ливенцова Е. О. (2012)
Турчун О. В. - Використання нетрадиційного сорбенту для зміни концентрації вищих спиртів у сортівці, Нагурна Н. А., Маринченко В. О. (2012)
Сєдих О. Л. - Про методи наближення дослідних даних засобами пакету MATHCAD на прикладі динаміки вмісту діацетилу при зброджуванні сусла, Маковецька С. В., Дерій О. І. (2012)
Хлєбутіна М. С. - Розроблення складу кексу підвищеної харчової цінності, Іванова В. Д., Гойко І. Ю. (2012)
Красина И. Б. - Использование пищевых волокон в технологии кексов, Коновалова Е. В., Тарасенко Н. А. (2012)
Назар М. І. - Визначення вітамінно-мінерального складу виробів з бісквітного тіста на основі борошняних сумішей і фітокомпозицій, Кочерга В. І. (2012)
Осипова Л. А. - Обоснование технологии комплексной переработки ягод черной смородины, Лозовская Т. С. (2012)
Калмыкова И. С. - Совершенствование стандартов – насущное требование производства (2012)
Шольц-Куликов Е. П. - Современный подход к охлаждению виноградного сусла перед отстаиванием и во время брожения (2012)
Пилипенко Л. Н. - Биотестирование - современный метод контроля безопасности растительных пищевых продуктов, Пилипенко И. В., Гайдукевич Д. К., Куличенко Д. П. (2012)
Коваленко О. О. - Методика підготовки модельних розчинів для дослідження процесів мембранного очищення стічних вод консервних виробництв, Григор’єва Т. П. (2012)
Гойко І. Ю. - Розробка безалкогольного напою оздоровчого призначення, Стеценко Н. О., Шнайдер Н. В. (2012)
Горгиладзе М. Р. - Спектрофотометрический метод определения натуральности апельсиновых соков, Нижарадзе Э. Ш., Каландия А. Г. (2012)
Друкований М. Ф. - Інтенсифікація процесу екстрагування олії з ріпаку, Бандура В. М., Жегалюк О. В. (2012)
Всеволодов А. Н. - Оптимизация процесса "сухая мойка" корнеплодов, Гладушняк А. К. (2012)
Шевченко Р. І. - Еколого-економічне обґрунтування біогазових технологій, Компанієць В. В. (2012)
Паламарчук І. П. - Обґрунтування робочого режиму вібропланетарного приводу машини для різання пружно-пластичної харчової сировини, Лисогор В. М., Паламарчук В. І. (2012)
Бандура В. М. - Обоснование конструкции вибрационной сушилки для подсолнечника, Друкованый М. Ф., Зозуляк И. А. (2012)
Булій Ю. В. - Технологія розгонки спиртовмісних фракцій в режимі керованих циклів ректифікації, Шиян П. Л., Дмитрук А. П., Малигін А. І. (2012)
Фощан А. Л. - Обґрунтування удосконалених технологій оздоблених кондитерських виробів з використанням гелеутворювачів різної природи, Григоренко А. М. (2012)
Травлєєв А. П. - До 110 річниці народження Олександра Люціановича Бельгарда – автора нової науки "Степове лісознавство", засновника Комплексної експедиції з дослідження лісів степової зони та Присамарського біосферного біогеоценологічного стаціонару – науково-навчального центру Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Білова Н. А. (2012)
Боговин А. В. - Из воспоминаний учеников о профессоре А. Л. Бельгарде (2012)
Чорний С. Г. - Трансформація макроструктури чорнозему південного при застосуванні No-till технології, Видинівська О. В. (2012)
Горбань В. А. - Фізико-хімічні властивості еолових відкладів та едафотопів лісових культурбіогеоценозів Асканії-Нова (2012)
Nikorych V. - Features of cutans complex in Albeluvisols of the Ukrainian Precarpathians, Szymanski W., Skiba S., Kryzhanivskiy O. (2012)
Стрижак О. В. - Мікроморфологічні особливості ґрунтів степових біогеоценозів (2012)
Kostenko I. V. - Applying of bioassay to the assessment of sulfide mine wastes, substrates and young minesoils toxicity evolution, Opanasenko N. E., Novitsky M. L. (2012)
Белік О. О. - Дослідження вмісту неорганічних аніонів у подземних і поверхневих водах методом іоннообмінної хроматографії, Гриньов В. М., Набивач В. М. (2012)
Котович О. В. - Вологообіг у степових біогеоценозах Присамар’я (2012)
Шанда В. І. - Принцип невизначеності в біогеоценології, Шанда Л. В., Ворошилова Н. В. (2012)
Травлєєв А. П. - Цікавий підручник для природознавців, Білова Н. А. (2012)
Травлеев А. П. - Лев Оскарович Карпачевский, Белова Н. А., Балюк С. А., Ресио Эспехо Х. М., Рей Д. Г. (2012)
До уваги авторів (2012)
Мартинова Г. І. - Функціонування обставинних прислівників у Середньонаддніпрянських говірках (2014)
Щербина Т. В. - Вербалізація категорії кількості в говірках Середньонаддніпрянсько-Степового порубіжжя (2014)
Кукса Т. П. - Назви гарбузових рослин в українських говірках Криму (2014)
Макович Х. Я. - Вияви говіркових рис у фрагменті учительного Євангелія XVII століття (2014)
Висоцька Т. Й. - Сполучне слово і сполучник иж(е) в українській мові XVI–XVII cт. (2014)
Таран А. А. - Суспільно-політичне тло змін у семантиці кольороназв (2014)
Соснина Л. В. - Ономасиологические классы атрибутивных композитов (2014)
Наливайко М. Я. - Засоби та способи іменування чоловіка на львівщині (2014)
Патлач Г. А. - Роль антонимии и синонимии в создании каламбура (2014)
Калько М. І. - Онтологічна основа та особливості категоризації внутрішнього часу дієслівних процесів у сучасній українській мові (2014)
Когут С. В. - Прислівникові ауґментативи в сучасній англійській мові (2014)
Денисенко З. М. - Автосемантія і синсемантія смислової структури іменників зі значенням сукупності (2014)
Донік О. М. - Семантико-синтаксичне функціювання сполучників подібності в ідіостилі Марії Матіос (2014)
Лонська Л. І. - Самобутність інфінітивних та безособових конструкцій у поетичному мовленні Тараса Шевченка (2014)
Христіанінова Р. О. - Складні речення зі взаємозалежними частинами в сучасній українській мові (2014)
Шитик Л. В. - Інвентаризація засобів зв’язку предикативних частин складного речення в аспекті теорії перехідності (2014)
Савченко І. С. - Пунктуаційна система збірки поезій "Кобзарь Т. Шевченка" (1840 р.) (2014)
Калько В. В. - Прагматика поради в українських пареміях (2014)
Манаенко Г. Н. - Тип пропозиции в соотнесении с диктумом и модусом предложения (2014)
Гармаш Е. Н. - Вербальные тактики куртуазной языковой личности в коммуникативной ситуации "флирт".(На примере речевого поведения мужчин) (2014)
Герасименко И. А. - Средства экспликации цвета в художественной картине мира (2014)
Габидуллина А. Р. - Смысловая структура учебного текста как система субтекстов (2014)
Filip Grażyna - Рersonifikacja jako sposób brandingu vw na rynku polskim na przykładzie "Volkswagen magazyn” i "Das auto. magazyn” (2014)
Цюра С. В. - Текстуальні вияви референтів концептуальних метафор (на матеріалі творів Дж. Фаулза) (2014)
Любарець І. А. - Лінгвосеміотичне дослідження драматургічних текстів французького сюрреалізму (на матеріалі п’єс Ж. Ануя "Аntigone" та Ж. Жироду "Électre") (2014)
Падар Ю. А. - Оцінкa в спогадах і щоденниках (на матеріалі текстів Є. Чикаленка) (2014)
Кочерга Г. В. - Пропозиційно-диктумна мотивація: рівень об’єктів у когнітивно-ономасіологічному висвітленні (на матеріалі українських відіменникових дієслів) (2014)
Стройкова С. А. - Локативний мотиватор у німецькій іхтіологічній номенклатурі (2014)
Пожидаєва І. В. - Триангуляційний підхід у дослідженні віртуального маніпулятивного дискурсу блогосфери (2014)
Ущина В. А. - Мовна репрезентація образного складника концепту ризик / risk в англомовній картині світу (2014)
Могілей І. І. - Гендерна ідентифікація при перекладі: соціокультурний аспект інтерпретації (2014)
Козачук А. М. - Передача інтерглосем в українсько-англійському художньому перекладі (2014)
Завальнюк І. Я. - Явище парцеляції в мові української преси початку ХХІ ст.: нові функціонально-стилістичні вияви й тенденції (2014)
Харченко С. В. - Актуальні питання синтаксичного внормування української літературної мови (2014)
Сушко О. І. - Офіційно-ділові фразеологізми як знакові одиниці соціально-історичної картини світу, Бондаренко Г. І. (2014)
Корновенко Л. В. - Восприятие и интерпретация песни "Утренняя гимнастика" В. Высоцкого (материалы психолингвистического эксперимента 2013 – 2014 г.г.) (2014)
Прокопчук Л. В. - Проблема порядку слів у теоретичному й прикладному мовознавстві (2014)
Деренчук Н. В. - Теоретичне осмислення проблеми формування сучасного українського політичного дискурсу (2014)
Фіть Л. В. - Особливості редакційно-видавничого процесу черкаського видавництва "Cіяч" (1917–1920 рр.) (2014)
Большаков В. И. - Влияние механических колебаний на распределение легирующих элементов в стали Гадфильда (110Г13Л), Ротт Н. А. (2013)
Большаков В. И. - Изучение особенностей процессов гидратации мелкозернистых бетонов, модифицированных углеродными нанотрубками, Петрунин С. Ю., Ваганов В. Е. (2013)
Олейник П. П. - Организация управления переработкой строительных отходов, Бродский В. И. (2013)
Беляев Н. Н. - Моделирование процесса возгорания твердого топлива в корпусе ракеты, Берлов А. В., Губин А. И. (2013)
Ландо Е. А. - Автомобильные дороги и уровень автомобилизации (2013)
Левкович О. А. - Приближенные математические модели и пространственное распределение параметров плазменных струй газа, истекающих в вакуум (2013)
Корсун Ф. А. - Исследование нестационарных гидравлических процессов методом эклектрического моделирования (2013)
Лаухин Д. В. - Полигонизация и рекристаллизация в аустените и феррите при контролируемой прокатке низкоуглеродистых микролегированных сталей (2013)
Воробьев В. В. - Типология симбиотических экополисов, Шило О. С., Мерилова И. А. (2013)
Євсєєва Г. П. - Традиції українського народу у формуванні архітектури житлової забудови екопоселень (2013)
Мартинова Г. І. - Ускладнені форми простого дієслівного присудка в середньонаддніпрянських говірках (2015)
Щербина Т. В. - Неофіційні особові найменування в говірці села Журавки Шполянського району Черкаської області (2015)
Денисенко З. М. - Ороніми в онімному просторі Черкащини (2015)
Приступа Т. І. - Двоїна східнослов’янских іменників: лінгвоісторіографічний аспект (2015)
Волошинова М. О. - Репрезентація лексики на позначення напоїв у Словнику української мови Бориса Грінченка (2015)
Павлюк В. А. - Формально-семантичні трансформації у сфері неофіційної антропонімії Вінниччини (2015)
Селиванова О. О. - Псевдозаимствование как способ номинации компьютерного сленга (2015)
Калько В. В. - Асоціативно-термінальна мотивація українських назв риб (2015)
Ярмоленко Г. А. - Предикатно-аргументна мотивація віддієслівних прикметників сучасної української мови (2015)
Коновалова О. В. - Мотивація англійських ентомонімів синтаксичної структури Adj+N (2015)
Таран А. А. - Нові складені номінації в українській мові (2015)
Старченко О. А. - Словотвірні та синтаксичні терміногнізда як вияв системності термінології виборчого процесу й виборчих процедур англійської мови (2015)
Шевчук З. С. - Фразеологічні одиниці із соматичним компонентом як ментально-когнітивні засоби формування мовного портрета жінки (2015)
Калько М. І. - Семантичний спектр виду: проблема співвідношення системи і середовища у сфері видових значень (2015)
Шитик Л. В. - Різноранговий синкретизм конструкцій із підрядними компонентами (2015)
Баган М. П. - Сполучникова експлікація заперечення в українській мові (2015)
Христіанінова Р. О. - Формально-граматична типологія складнопідрядних речень (2015)
Лонська Л. І. - Структурно-семантичні різновиди хіазму (на матеріалі українських паремій) (2015)
Лахно Н. В. - Функціональна характеристика іменних придієслівних актантів (2015)
Заполовський М. В. - Структурно-композиційні особливості німецькомовних біблійних притч (2015)
Шабат-Савка С. Т. - Комунікативна інтенція як міжрівнева лінгвістична категорія (2015)
Derik І. M. - Speech interaction in cross-cultural communication (2015)
Гродський І. Я. - Мовні засоби вираження поради в англійських лицарських романах XII–XV cт. (2015)
Mogiley І. І. - Visual narrative in translating the literary text of romantic prose (2015)
Овсієнко Л. О. - Експліцитно виражена оцінка в контексті німецькомовного діалогічного дискурсу (2015)
Мусиенко В. П. - Интертекстуальность как диалог автора с научным сообществом, Чу Кьонгок (2015)
Golodov A. G. - Das Problem der Klassifikation der Wortkreuzungen (am Material der politischen Publizistik) (2015)
Kocherha H. V. - Formation stages of Ukrainian suffix subsystem in the context of the world language picture evolution (2015)
Корновенко Л. В. - Психолингвистический анализ поэмы "Демон" М. Ю. Лермонтова (2015)
Цапок О. М. - Cинтаксичне оформлення дикторських підводок у регіональних теленовинах (2015)
Вороніна Ю. В. - Концепт "жінка" в сучасній чоловічій прозі (на матеріалі ідіолектних порівнянь) (2015)
Шлапаков О. С. - Лингвостилистические особенности речевого акта "пожелание" в английском, французском, украинском и русском языках (2015)
Ваганов В. Е. - Углеродсодержащие наноструктурированные композиционные электрохимические покрытия конструкционного и функционального назначения (2013)
Олейник П. П. - Стандартизация организации строительного производства, Бродский В. И. (2013)
Ландо Е. А. - Автомобильные дороги и безопасность дорожного движения (2013)
Прудько Е. И. - Расчет пневмопанельных строительных конструкций методом осреднения (2013)
Русакова Т. И. - Расчет качества воздушной среды в селитебных районах города, Беляев Н. Н. (2013)
Кисіль С. С. - Забезпечення доступності та експлуатації будівель багатоповерхових автостоянок з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, Бармашина Л. М. (2013)
Подолиный С. И. - Архитектор Евгений Борисович Яшунский. Основные этапы жизненного и творческого пути, Ходченко М. О. (2013)
Давыденко Ю. Е. - Обучение иностранным языкам: психолого-лингвистический аспект, Тютюнник В. Ю. (2013)
Євсєєва Г. П. - Петриківський розпис – перлина народного мистецтва світового рівня (2013)
Єгорова В. - Настінний розпис як різновид декоративно-прикладного мистецтва, Черепанова А., Бедрик С. (2013)
Перетокін А. Г. - Еволюція української хати згідно з регіоном розташування (початок XVII – кінець XIX ст.), Рудуман І. А. (2013)
Колісник А. В. - Типологія та традиційні елементи забудови двору та господарських будівель, Молчанова В. Е. (2013)
Реферати (2013)
Скобло Т. С. - Оценка твердости рабочего слоя центробежнолитых валков из высокохромистого чугуна по магнитному параметру, Сидашенко А. И., Власовец В. М., Клочко О.Ю. (2011)
Скобло Т. С. - Методика моделирования структуры металлов с помощью перестановки пикселей изображения, Клочко О. Ю., Белкин Е. Л. (2011)
Коломиец В. В. - Особенности изменения характеристик трения при резании наплавленных материалов , Тищенко Л. Н., Суглобова В. В., Любичева К. М., Клименко С. А., Виджай Кумар (2011)
Гапонов В. С. - Холодная затяжка крупного резьбового крепежа рабочих колес осевых гидротурбин - альтернатива тепловой затяжке с использованием нагревателя ГТИ-334, Музыкин Ю. Д., Столбовой А. С. (2011)
Столбовой А. С. - Расчет давления в смазочном слое высокоскоростного гидродинамического упорного подшипника скольжения , Музыкин Ю. Д., Свиргун О. А. (2011)
Тришевский О. И. Гончаренко Е. А. - Нанесение упрочняющих рифлений на плоские элементы гнутых профилей, как фактор снижения металлоёмкости продукции, Бондаренко С. Н. (2011)
Краснощек Ю. С. - Свободнообкатное резание наружной сферической поверхности, Новобранова М.В., Рябоштан С. А., Винокуров Е. А. (2011)
Ольшанский В. П. - Приближенный расчет колебаний зерновой смеси в цилиндрическом виброрешете, Ольшанский С. В. (2011)
Новиков Ф. В. - Разработка эффективного технологического процесса круглого шлифования наплавленных контактных поверхностей конусов и чаш засыпных аппаратов , Андилахай В. А. (2011)
Жовтобрюх В. А. - Теоретический анализ условий уменьшения себестоимости механической обработки (2011)
Новиков Ф. В. - Оптимизация структуры и параметров операции шлифования внутренних цилиндрических поверхностей по критерию наименьшего основного времени обработки, Ковальчук А. Н., Бережной Р. А. (2011)
Иванов И. Е. - Повышение производительности обработки прикруглом шлифовании крупногабаритных деталей (2011)
Сизый Ю. А. - Температура резания абразивными зернами при шлифовании, Сталинский Д. В., Ушаков А. Н. (2011)
Деревянченко А. Г. - Оценка остаточного ресурса режущей части инструмента с учетом анализа стабильности ее структуры, Косс Е. В., Синьковский А. С., Овчаренко А. В. (2011)
Дитиненко С. А. - Существующие подходы к оптимизации структуры и параметров технологических процессов финишной механической обработки (2011)
Иванов Е. И. - Повышение эффективности механической обработки отверстий большого диаметра в крупногабаритных корпусных деталях (2011)
Кравченко П. А. - Сравнительный анализ протоколов согласования общего ключа на основе идентификационных данных, Макутонина Л. В. (2011)
Бондар О. О. - Модернізація програмного забезпечення обробки типових елементів на токарних верстатах з ЧПК (2011)
Новиков Г. В. - Электроэрозионная правка алмазного круга при нарезке хрусталя (2011)
Лишенко Н. В. - Определение температуры и глубины дефектного слоя при шлифовании (2011)
Лишенко Н. В. - Температура шлифования с учётом охлаждающего влияния СОЖ, Мочуляк А. В., Ларшин В. П. (2011)
Рябенков И. А. - Повышение эффективности механической обработки деталей из магнитных сплавов, Дерябин В. С., Новиков Ф. В., Полянский В. И. (2011)
Савченко Н. Ф. - К разработке технологии штамповки с раздачей полуфабрикатов при изготовлении деталей сложной формы (2011)
Полянский В. И. - Теоретическое определение температуры при механической обработке с учетом периодического прерывания процесса (2011)
Деревянченко А. Г. - Разработка интеллектуальной системы для диагностирования дефектов режущих инструментов, Бабилунга О. Ю., Соценко А. О., Фомина О. В. (2011)
Клименко С. А. - Управление работоспособностью режущего инструмента, оснащенного ПСТМ на основе КНБ, Копейкина М. Ю., Манохин А. С. (2011)
Гончаренко А. А. - Повышение долговечности шлицевых валов розработкой оптимальной технологии их восстановления, Гончаренко Е. А. (2011)
Камель Г. И. - Автоматизация контроля и регулирования непрерывной загрузки измельченной древесины в область высокого давления , Яковлева А. Г., Волков Г. П., Ершов А. В. (2011)
Камель Г. И. - Особенности загрузки конической трибосистемой щепы в область высокого давления, Яковлева А. Г., Ершов А. В. (2011)
Камель Г. И. - Особенности выгрузки древесной щепы с конической трибосистемы в варочный котел, Яковлева А. Г., Ершов А. В. (2011)
Яковлева А. Г. - Обеспечение надежности и долговечности конической трибосистемы промышленного транспорта (2011)
Лебедев В. Г. - Некоторые соображения о механизме образования шлифовочных напряжений и трещин, Клименко Н. Н. (2011)
Гусарев В. С. - Модульное построение сборочно-монтажного оборудования для машиностроения, Ковальчук Е. Н. (2011)
Душенко В. В. - Оценка физических принципов действия демпфирующих устройств систем подрессоривания по их влиянию на плавность хода транспортных средств (2011)
Андилахай А. А. - Физические и технологические закономерности абразивной обработки деталей затопленными струями (2011)
Рябченко С. В. - Шлифование зубчатых колес тарельчатыми кругами из СТМ (2011)
Від редакційної колеґії (2014)
Бокотей А. - Пам’яти професора Івана Верхратського (1846 —1919), Кобів Ю., Третяк П. (2014)
Тасєнкевич Л. - Ендемізм флори Карпат — екологічні та хорологічні особливості (2014)
Сорока М. - Територіяльна диференціяція рослинности природного реґіону Розточчя (2014)
Черневий Ю. - Динамічні аспекти типології лісів (2014)
Третяк П. - Системно-структурні та динамічні особливості гетерогенности рослинного покриву й методика їх дослідження (2014)
Петрова Л. - Біорозмаїття: якість і доступність інформації, Петров С. (2014)
Данилків І. - Рідкісні мохи (Bryophyta) природного заповідника "Медобори”, Рабик І. (2014)
Мілкіна Л. - Моніторинґ фіторозмаїття національного природного парку "Сколівські Бескиди", Лях І. (2014)
Дмитрах Р. - Cучасний стан і тенденції змін структурно-функціональної організації популяцій рослин болотних угруповань Українських Карпат (2014)
Шумська Н. - Синтаксони гідрофільної рослинности галицького національного природного парку, що занесені до Зеленої книги України (2014)
Мілевська С. - Ценотична асоційованість післялісових лук покутського низькогір’я (2014)
Ткачик В. - Флоронаселення загальнозоологічного заказника місцевого значення "Пукачів" (Мале Полісся) та його антропогенні зміни (2014)
Скибіцька М. - Історія вивчення лікарських рослин в Україні (2014)
Дебринюк Ю. - Розповсюдження та формове розмаїття Larix decidua Mill. (2014)
Берко Й. - Парціяльні суцвіття синфлоресценції Verbascum Nigrum L., їх морфогенез та структура, Грицина М. (2014)
Данькевич С. - Біосинтез пластидних піґментів хвої у дерев сосни звичайної різних селекційних категорій в заказнику "Лопатинський", Заїка В., Криницький Г. (2014)
Баїк О. - Морфофізіологічні та біохемічні зміни в гаметофіті моху під дією важких металів (2014)
Щербаченко О. - Нагромадження і розподіл іонів важких металів у клітинах гаметофіту мохів, Демків О., Козловський В. (2014)
Мєшкова В. - Щільність заселення лісосічних залишків дубовим заболонником (Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1873) залежно від їх розміщення, Кукіна О. (2014)
Капрусь І. - Ландшафтно-зональна приуроченість видів і типізація широтних ареалів колембол (2014)
Яворницький В. - Угруповання грунтових безхребетних лісових екосистем Сколівських Бескидів та їх антропогенна трансформація (2014)
Стельмах С. - Поширення, чисельність і біотопний розподіл куниці лісової (Martes martes L.) на Розточчі (2014)
Гнатів П. - Природне й антропогенне середовища: їхня суть і методологія наукового пізнання (2014)
Клапчук М. - Геолого-геоморфологічна будова басейну гірського Пруту і питання розширення заповідних територій (2014)
Юрків З. - Фізико-механічні властивості пробкової тканини Phellodendron amurense Rupr. (2014)
Руда М. - Зменшення шумового впливу залізничного транспорту за допомогою лісонасаджень, Лук’янчук Н. (2014)
Парпан В. - Навчальний посібник "Природні ресурси України"… (2014)
Хроніка діяльности Екологічної комісії НТШ (2014)
До уваги авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Ваганов В. Е. - Исследование и разработка технологических способов снижения горючести полимерных волокон из полиэтилентерефталата для материалов строительного назначения (2013)
Пинчук С. И. - Влияние режимов кручения на формирование структуры стали, Балакин В. Ф., Тишкевич Д. Г. (2013)
Броневицький С. П. - Сучасний стан, досвід і проблеми розвитку ринку житлової нерухомості (2013)
Машихина П. Б. - Математическое моделирование загрязнения воздушной среды при авариях на железнодорожном транспорте (2013)
Хорсева Л. Ю. - Некоторые аспекты преподавания математики в англо-украинских проектах Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры (2013)
Конопляник А. Ю. - Исследования легких жаростойких бетонов для конструкций и тепловых устройств индивидуальных жилых домов, Романовский Р. И. (2013)
Ткачова В. В. - Математичні моделі та методи для забезпечення надійності систем теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами (2013)
Моторный А. Н. - О достоверности современной работы ростверка свайного фундамента с основанием, Моторный Н. А. (2013)
Дьяченко О. С. - Зведення малоповерхових каркасно-панельних будівель із використанням деревини, Дьяченко Л. Ю. (2013)
Корсун Ф. А. - Математическая модель исследования переходных процессов в СКРВ численно-аналитическим методом (2013)
Карпов В. С. - Проблема вибору і перспективи соціально-економічного розвитку України (негативні та позитивні наслідки вступу до ЄС), Гуркова К. А. (2013)
Климчук О. О. - Управління доступністю дизайнерських послуг, Лагода І. А. (2013)
Титул, зміст (2015)
Волковський Є. - Оптимізація структури бюджетного потенціалу м. Києва в умовах політики децентралізації, Котіна Г., Степура М. (2015)
Вірковська А. - Foreign trade interest asymmetry evaluation of European countries (2015)
Залознова Ю. - Соціоекономічні особливості модернізації суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності (2015)
Карпенко О. - Комплексна оцінка економічної безпеки підприємництва в агропромисловому комплексі (2015)
Ляшок Я. - Інформаційне забезпечення управління збалансованим розвитком системи підтримки життєдіяльності населення на мікрорівні (2015)
Одарченко А. - Економічне обґрунтування впровадження в практику господарської діяльності нових методів оцінки якості продукції тваринництва, Одарченко Д., Гасай Є. (2015)
Пінь А. - Боргова політика України в умовах різкого економічного спаду (2015)
Храпкіна В. - Ідентифікація ризиків у системі управління фінансовою безпекою підприємства (2015)
Чернов П. - Розвиток прогнозування і планування податкових надходжень до бюджету України (1990-2014 роки) (2015)
Штейн Г. - Ринок праці в Україні: формування, фактори, вимоги регулювання (2015)
Білий Д. - Яків Кухаренко та його внесок у розвиток українського національно-культурного руху ХІХ ст., Футулуйчук В. (2015)
Борчук С. - Енциклопедичні проекти УАН - ВУАН. "Біографічний словник діячів України" (2015)
Когут О. - Івано-Франківський інститут нафти і газу - центр науково-технічної роботи і зв'язків із виробництвом України (2015)
Левик Б. - Забезпечення національних інтересів Польщі у сфері безпеки в пострадянський період 1991-2011 рр. (2015)
Мещерякова Д. - Роль учених-християн вірменського походження в Арабському халіфаті (2015)
Петров С. - Огляд історіографії політики в СРСР щодо євангельських церков у 1940-1960-і рр. (2015)
Товтин Я. - Леонард Стоцкел і його роль у поширенні реформаційних ідей на східнословацьких землях (2015)
Білокопитова Н. - Особливості етносоціальної ідентифікації тюркомовних діаспор (2015)
Дьяковська Г. - Наратив: реальність або конструювання реальності (2015)
Панченко М. - Наративна теологія в працях представників українського протестантизму (2015)
Солонько Л. - Специфіка розуміння істини в межах традиційного та діяльнісного підходів (2015)
Степанов В. - Проблема суб'єкта у вимірі філософського містицизму, Лучинська І. (2015)
Тіменик З. - Єрархічність у філософорелігійних ідеях і культура пам'яті: інноваційні підходи (2015)
Калиновский Я. А. - Применение неканонических гиперкомплексных числовых систем для оптимизации суммарной параметрической чувствительности реверсивных цифровых фильтров, Хицко Я. В. (2014)
Матов О. Я. - Хеш-функції та цілісність інформаційних об’єктів, Василенко В. С. (2014)
Крючин А. А. - Дослідження динаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних "Україніка наукова", Солоніна Н. В., Мініна Н. М., Овсієнко Л. Н. (2014)
Нікіфорова Л. О. - Моделювання вибору оптимального методу протидії загрозам інформаційній безпеці, Яремчук Ю. Є., Шиян А. А. (2014)
Ланде Д. В. - Підхід до оцінки живучості наукових публікацій при довготерміновому зберіганні в інтернет-середовищі, Березін Б. О. (2014)
Юзефович В. В. - Оценка качества эталонных изображений, создаваемых для корелляционно-экстремальных систем навигации, Буточнов О. Н., Мезенцев А. В., Миронюк С. В. (2014)
Мирошникова І. Ю. - Вибір провайдера хмарного сервісу на основі навчання з підкріпленням і репутації провайдерів, Новіков О. М. (2014)
Циганок В. В. - Експериментальне дослідження методу визначення змістової подібності об’єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень, Андрійчук О. В. (2014)
Реферати (2014)
Білинський Й. Й. - Аналіз методів і засобів контролю витрат рідких і газоподібних середовищ та їхня класифікація, Стасюк М. О., Гладишевський М. В. (2015)
Заславський О. М. - Адаптивна цифрова модель процесів поширення сигналів у довгих лініях та розгалужених PL-мережах, Сущевський А. В. (2015)
Сафронов П. С. - Формування сигналу керування багатофазним коректором коефіцієнта потужності, Кучеренко Д. В., Бондаренко Ю. В., Бондаренко О. Ф., Сидорець В. М. (2015)
Ващишак І. Р. - Комплексне обстеження підземних нафтогазопроводів, Ващишак С. П., Цих В. С., Яворський А. В. (2015)
Ведміцький Ю. Г. - Перехідні комплексні схеми, закони Кірхгофа та компонентні співвідношення в комплексно-часовій формі відображення, Кухарчук В. В. (2015)
Терешкевич Л. Б. - Аналіз системної аварії з порушенням динамічної стійкості, Милосердов В. О. (2015)
Остапенко О. П. - Енергетичні переваги застосування парокомпресійних теплових насосів з електричним та когенераційним приводами, Лещенко В. В., Тіхоненко Р. О. (2015)
Чепурний М. М. - Теплоелектроцентралі на базі протитискових парових турбін з низькотемпературним робочим тілом, Резидент Н. В., Олексина Т. М. (2015)
Ковалюк Д. О. - Порівняння систем керування з різними типами регуляторів, Ковалюк О. О. (2015)
Севостьянов І. В. - Раціональна послідовність проектування технологічних процесів складання (2015)
Гулиев Ш. Р. - Разработка параметров инактивации микроорганизмов в виноматериалах, обрабатывемых микроволновой энергией (2013)
Осипова Л. А. - Влияние пряно-ароматического растительного сырья на состав и свойства яблочных вин (2013)
Притульська Н. В - До проблеми удосконалення класифікації продуктів для ентерального харчування, Антюшко Д. П., Купченко Я. В. (2013)
Григоренко О. М. - Моделювання функціональних харчових продуктів (2013)
Бельтюкова С. В. - Биологически активные полифенолы и методы их определения, Бычкова А. А. (2013)
Хомич Г. П. - Вплив ферментолізу на ароматичні властивості соків з дикорослої сировини (2013)
Прибыльский В. Л. - Использование молочной сыворотки в технологии хлебного кваса, Романова З. Н. (2013)
Хіврич Б. І. - Вплив замінників солоду на концентрацію осовних смакових і ароматичних компонентів пива, Роздобулько Б. В. (2013)
Соловьева Л. М. - Виноградная лоза как источник натуральных биологически активных веществ, Чурсина О. А., Гришин Ю. В., Дадашев М. Н., Ходаков А. Л. (2013)
Танева И. - Выделение и характеристика пектиновых веществ из Rosa canina L., Петкова Н., Добрева К., Панчев И., Дененев П. (2013)
Мельник І. В. - Розробка технології пива з тритікале, Литвинчук А. І. (2013)
Каменева Н. В. - Урожай, якість винограду технічних сортів і вина під впливом ендогених регуляторів росту (2013)
Дмитренко И. М. - Определение скорости нагрева большей и меньшей ячеек сахарозы в процессе рекристаллизации в зонах их контакта с перегретым раствором, Погорелый Т. М. (2013)
Кисилевська А. Ю. - Порядок та досвід робіт із встановлення термінів придатності до споживання фасованих вод та напоїв, у тому числі після відкриття герметичного пакування (2013)
Калмыкова И. С. - Выбор критериев оценки качества винодельческой продукции (2013)
Бельтюкова С. В. - Консерванты в пищевой промышленности и методы их определения, Ливенцова Е. О. (2013)
Нагурна Н. А. - Ефективність використання ІЧ-обробленої сировини в спиртовій галузі України, Яценко С. І., Чепурна О. Л. (2013)
Taneva D. St. - Investigation of working environment parameters and risk assessment in dairy processing, Panayotov P. T., Prokopov Ts. V. (2013)
Рубанка Е. В. - Исследование миграции тяжелых металлов при экстракции растительного сырья, Терлецкая В. А., Зинченко И. Н. (2013)
Хмарская Л. А. - Исследование влияния некоторых тяжелых металлов на активный ил очистной станции г. Алчевска, Доманская Л. А. (2013)
Завалий А. А. - Экспериментальное исследование равномерности сушки на лотке инфракрасной камеры для сушки плодов и овощей (2013)
Півоваров О. А. - Вплив плазмохімічно обробленої води на процес Рощення житнього солоду і його якісні показники, Тищенко Г. П., Пономаренко Ю. В., Ковальова О. С. (2013)
Осадчук І. В. - Інформаційна підтримка контролю якості продуктів, Осадчук С. В. (2013)
Kasyanov G. I. - Features of usage of electromagnetic field of extremely low frequency for the storage of agricultural products, Syazin I. E., Grachev A. V., Davidenko T. N. (2013)
Желіба Ю. О. - Апробація математичної моделі тепловологісних процесів випаровування, Харченко С. В. (2013)
Содержание (2011)
Кирик Г. В. - Перспективы развития производства компрессорного и энергетического оборудования для атомной энергетики Украины, Жарков П. Е., Бондаренко А. Н. (2011)
Павлов С. Д. - Шахтный метан: перспективы добычи и использования (2011)
Клюс В. П. - Газификация твердого топлива – альтернатива природному газу, Довженко Д. С. (2011)
Бікман Е. С. - Стратегія розробки газоконденсатних родовищ України з використанням азоту для підтримання пластового тиску, Кривуля С. В., Ляшенко О. В., Хомин І. І., Нестеренко О. Г., Яремійчук Я. С. (2011)
Лобода В. В. - Обоснование необходимости разработки подземных мобильных взаимосвязанных систем выработки пневмоэнергии и газообразного азота (2011)
60 лет ОАО "Казанькомпрессормаш" (2011)
Новицкая М. П. - Численное моделирование теплообмена между газо-топливным и водяным трактами котла малой мощности (2011)
Акилов А. И. - Динамическая модель процесса круглого шлифования торцом шлифовального круга, Захаркин А. У., Кирюшко Д. А. (2011)
Бікман Є. С. - Оптимізація розробки газоконденсатних родовищ в умовах низьких робочих тисків, Мєдвєдєв І. А., Сегеда С. І., Курочкін К. С. (2011)
Виноградов В. А. - Осветление виноградного сусла при использовании азота, Загоруйко В. А., Жарков П. Е., Бережной Ю. В., Сонных В. В. (2011)
Vereshaka S. M. - Stress stateof multilayered hollow cylinder under internal and external pressure, Riadh Abdulah Al-Allaf, Emad TomaBane Karash (2011)
Shevchenko S. N. - The Impact of the Use of Magnetic Technology in the Hydrogen Number (pH) and Salinity (EC) of Irrigation Water and Soil, Aeham Аl-Rawi, Alias Naser Ibraheem (2011)
Шишов В. В. - Вопросы защиты оборудования энергоблоков газотурбинных электростанций от электрохимической коррозии, Мовчан С. А., Панченко В. Г., Сидоренко Д. А. (2011)
Игнатьев И. Г. - Кондиционирование установок высокого напряжения при помощи азотных компрессорных станций, Жарков П. Е., Оверчик С. П. (2011)
Адамчук С. И. - Способ рафинирования расплава меди и ее сплавов от кислорода, Бялик Г. А., Наумик В. В., Лунёв В. В., Омельченко О. С. (2011)
Содержание (2011)
Жарков П. Е. - Актуальные вопросы организации аудита систем снабжения промышленных предприятий сжатым воздухом, Розен В. П., Бондаренко А. Н. (2011)
Лобода В. В. - Вдосконалення енергозберегаючої технології вироблення пневмоенергії в підземних умовах шахт (2011)
Греков В. Ф. - Рекуперация паров нефти и нефтепродуктов с помощью компрессорно-детандерного агрегата, Пьянков А. А., Кузнецов А. В., Овсиевский А. А. (2011)
Швець М. Ю. - Аналіз підвищення енергоефективності роботи ТЕЦ з використанням теплових насосів, Басок Б. І., Недбайло О. М., Ткаченко М. В. (2011)
Нечитайло О. Н. - Утилизация тепла шахтных вод с применением тепловых насосов (2011)
Smirnov A. - Centrifugal refrigeration compressor design, Obukhov O., Kalinkevych M., Shcherbakov O. (2011)
30 лет кафедре технической теплофизики Cумского государственного университета (2011)
Ванеев С. М. - Исследование струйно-реактивного турбодетандера, Королев С. К., Бережной А. С., Гетало В. В. (2011)
Селиверстов А. Г. - Исследование механических свойств сварных соединений сплава ВТ3-1, выполненных сваркой трением, Петрик И. А., Ткаченко Ю. М., Куликовский Р. А., Овчинников А. В. (2011)
Ремнев А. И. - Энергосберегающие технологии обработки толстостенных труб для систем теплообмена, Яцун Е. И., Ремнева Л. А., Павлов Е. В., Фадеев А. А. (2011)
Международная научно-практическая конференция "Компрессоры и оборудование концерна "Укрросметалл" для горнорудной и газо- нефтедобывающей отраслей промышленности" (2011)
Международная научно-практическая конференция "Новые разработки и проекты для предприятий тепловой энергетики Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья" (2011)
Международная научно-практическая конференция "Компрессорное оборудование для обеспечения сжатым воздухом тормозных систем подвижного состава и предприятий железнодорожной инфраструктуры" (2011)
К сведению авторов журнала (2011)
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 5 "Про утворення територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру" (2015)
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15 "Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру" (2015)
Sokacova Patricia. - EuroGeographics – connecting you to the authoritative geoinformation framework for Europe (2015)
Звягіна М. С. - Особливості геодезичних та кадастрових робіт на територіях морських портів, Мельник Д. М., Костецька Я. М. (2015)
Рябчій В. А. - Визначення середніх за результатами нерівноточних вимірювань однієї величини, Рябчій В. В. (2015)
Cосса Р. І. - Використання модифікованої псевдоконічної рівновеликої проекції Бонна з ефектом збільшувальної лінзи для картографування території України, Король П. П., Волошин В. У. (2015)
Дудун Т. В. - Освітній комплекс України та напрями його картографування (2015)
Мельник В. М. - Методи фотограмметричного опрацювання і калібрування РЕМ-зображень, Мельник Ю. А. (2015)
Wrochna A. - Polish experience in sharing the geoinformation resources (OGNIWO), Poławski S. F. (2015)
Світлій пам’яті Василя Степановича Готиняна (2015)
Дишлик О. П. - Національні кадастри, реєстри земель і картографічна діяльність у майбутньому Європи (2015)
Бабченко В. А. - Виставка-конгрес INTERGEO-2014 – важлива світова подія 2014 року, Янчук Р. М., Ковтун В. Я. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Алфавітний покажчик матеріалів, опублікованих у журналі в 2014 р. (2015)
Александрова Г. А. - Володимир Перетц і теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини XX ст. (2013)
Астаф'єв О. Г. - Архетипна основа поеми Томи Євлевича "Labirynt" (2013)
Бабенко М. В. - Природа як образ гармонії Божого світу в сучасній філософській ліриці (2013)
Банах Л. С. - Образ "Другого" в новогреческой литературе второй половины XX века (2013)
Безверхняя Ю. В. - Стилистические фигуры китайской "Туманной поэзии" XX века (2013)
Бігун О. А. - Чернецтво у творах Тараса Шевченка: компаративний аналіз аскетичної проблематики (2013)
Білик Н. Л. - Інтертекстуальні проекції візантійської етноментальної традиції у романі М. Продановича "Сад у Вінеції" (2013)
Білоножко Л. В. - Імпровізаційний характер художньої оповіді у романі Т. Моррісон "Джаз" (2013)
Бітківська Г. В. - Міжкультурний діалог у журнальному контексті: інтермедіальні зв"язки (2013)
Бовсунівська Т. В. - Теоретичний зріз проблеми жанрових модифікацій (2013)
Бойніцька О. С. - Історичний ревізіонізм у романі Гарі Кунзру "Імпресіоніст" (2013)
Бондар Л. О. - Фольклорний текст як сакральний знак у творі Ярослава Верещака "Шруба" (2013)
Боронь О. В. - Джонатан Свіфт у художньому світі Тараса Шевченка (2013)
Бочкар О. В. - Концепти "Метаморфози" і "Трансформації" як концептуальне підгрунтя оповідань збірки Роальда Дала "Поцілунок" (2013)
Бригадир Я. О. - Особливості часопросторового виміру збірки поезій Ярослава Веприняка "Ворожба вітру" (2013)
Бросаліна О. Г. - Тетралогія Анатоля Франса про П'єра Нозьєра у перекладі Григорія Кочура: погляд редактора (2013)
Бумбур Ю. М. - Опозиція "свій-чужий" у романах Ч. Діккенса (2013)
Брутіна А. О. - Образ жінки у "Повісті врем"яних літ" і спадщині Т. Шевченка: еволюція і динаміка (2013)
Векуа О. В. - Пейзаж як сфера поетичного філософствування у ліриці Ліни Костенко (2013)
Виноградов О. М. - Просторовий аспект Клінамену в творчості Ж. Перека (2013)
Висоцька Н. О. - Імагологічні стратегії конструювання образу Росії в п'єсі Т. Кушнера "Слов'яни!" (2013)
Вишницька Ю. В. - "Міфологічна реверсія" сучасності: до проблеми причин та наслідків (2013)
Вінійчук О. М. - Провіденціалізм у творах Зигмунта Красінського (2013)
Война М. О. - Психоаналітична теорія З. Фройда в Китаї: етапи становлення (2013)
Володарська М. В. - Концепт духовної і тілесної поживи у формуванні образу "Республіканської дівчинки" (на матеріалі роману С. Ворнер "Такий безмежний світ") (2013)
Газієва Н. - Архетип смерті в новелістиці Амброза Бірса (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського