Дубинин Е. А. - Повышение безопасности использования мобильных машин путём контроля предельных углов наклона, Полянский А. С., Задорожняя В. В., Костенко А. Ю. (2014)
Кірієнко М. М. - Використання часових рядів у прогнозуванні травматизму, Присяжна Л. П., Сметанкін В. О., Шерстюк В. С., Гречко Т. Ю. (2014)
Присяжна Л. П. - Обгрунтування вибору екологічно безпечної технології переробки рідкого гною, Шерстюк О. В., Переверзєва Л. М., Рідна К. Р., Штобе П. В. (2014)
Д’яконов В. І. - Застосування методу вейвлет та фрактального аналізу для прогнозування ризику виробничого травматизму, Дьяконов О. В., Третьяков О. В. (2014)
Д’яконов В. І. - Концепція оптимального проектування засобів безпеки для сучасних автомобілів, Дьяконов О. В., Курченко Я. Г., Данова К. В., Малишева В. В., Фесенко Г. В., Скрипник О. С., Бокатова М. І. (2014)
Лузан С. О. - Комплексна оцінка номенклатури деталей, які визначають ресурс мобільної техніки та її безпеку (2014)
Кірієнко М. М. - Вплив гомогенної кристалізації на безпеку об’єктів життєзабезпечення, Швайка А. В., Третьяков О. В. (2014)
Д’яконов В. І. - Застосування газогенераторної установки для енергозабезпечення вахтових селищ, Дьяконов О. В., Курченко Я. Г., Фесенко Г. В. (2014)
Черепнев И. А. - Новые теоретические представления о функционировании клеток в электромагнитных полях и электромагнитная терапия, Дьяконов В. И. (2014)
Ткаченко І. О. - Використання випадкових марковських процесів для оцінки ризику виникнення небажаних подій на виробництві (2014)
Д’яконов В. І. - Оцінка пожежного ризику для споруд виробничого призначення, Кусов О. В., Фесенко Г. В., Білим П. А., Миронович В. В. (2014)
Ляшенко С. А. - Адаптивное управление безопасными технологическими процессами диффузионного отделения сахарного производства (2014)
Д’яконов В. І. - Натурні дослідження шумового режиму на території центральної частини м.Полтава, Дьяконов О. В., Курченко Я. Г., Абракітов В. Е., Нікітченко О. Ю., Шерзад Р. Х. (2014)
Кліценко Г. Г. - Організація самостійної та неаудиторної роботи студентів під час вивчення комплексу дисциплін "Охорона праці" (2014)
Кириенко Н. М. - Моделирование и опрокидывание трактора на склоне, Зинченко А. А., Винокуров Н. А. (2014)
Титул, содержание (2015)
Haider Ali Muse - Тhe advantages of using photonic crystal fibers instead of the conventional fibers in optical gyroscope (2015)
Доля С. Н. - Создание направленного подводного взрыва (2015)
Єрохов В. Ю. - Модифікування властивостей пористого кремнію для сонячних елементів методом гідрогенізації, Дружинін А. О., Єрохова О. В. (2015)
Коваленко В. И. - Исследование стойкости к эрозии поверхностных слоев сталей при воздействии кавитации, Мартыненко Л. И., Маринин В. Г. (2015)
Малафаев Н. Т. - Моделирование вращательных колебаний молекул воды, Погожих Н. И. (2015)
Воробець Г. І. - Математична модель, методика та комп’ютерне забезпечення процесу вирощування напівпровідникiв методом бріджмена, Рогов Р. В., Копач О. В. (2015)
Шаповал С. П. - Порівняння результатів дослідження геліопокрівлі в натурних та лабораторних умовах (2015)
Miroshnychenko Yu. - Simulation of the process of silica functionalization in the microreactor, Beznosyk Yu. (2015)
Соболь О. В. - Апробация структурного подхода для оптимизации режимов получения покрытий, повышающих износостойкость лопаток турбин, Дмитрик В. В., Погребной Н. А., Пинчук Н. В., Мейлехов А. А. (2015)
Филоненко С. Ф. - Влияние свойств обрабатываемого композиционного материала на акустическую эмиссию (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Буртная И. А. - Влияние природы, размера и формы молекул растворителя на их диффузию в полимере, Гачечиладзе О. О. (2015)
Леваничев В. В. - Анализ полной реологической модели течения расплава полимера (2015)
Присяжный А. В. - Исследования растворимости смеси низких дикарбоновых кислот в органических растворителях, Козуб П. А., Катковникова Л. А., Козуб С. Н. (2015)
Зайцев С. В. - Разработка газохроматографического метода определения в энергетических маслах ионола и воды методом добавок, Кишневский В. А., Шуляк И. Д. (2015)
Черниш Є. Ю. - Розробка біотехнології видалення сірководню із біогазу з використанням іммобілізаційного матеріалу на основі фосфогіпсу, Пляцук Л. Д. (2015)
Prymyska S. - Simulation the gas simultaneous adsorption over natural and modified zeolite, Beznosyk Yu., Reshetilowski W. (2015)
Маркіна Л. М. - Комплексна оцінка факторів екологічної небезпеки при утилізації відходів за технологією "Екопірогенезіс", Тимченко І. В. (2015)
Шкоп А. А. - Обезвоживание угольных полидисперсных суспензий (2015)
Знак З. О. - Дослідження взаємодії натрію гіпохлориту з олефінами у кавітаційних полях, Гнатишин Н. М. (2015)
Воробець Г. І. - Комп’ютеризована система з реконфігурованою архітектурою для моніторингу параметрів довкілля, Гуржуй Р. Д., Кузь М. А. (2015)
Голинько В. И. - Повышение защитной эффективности эластомерных фильтрующих респираторов, Чеберячко С. И., Чеберячко Ю. И., Радчук Д. И. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Сахаров В. О. - Дослідження динамічної поведінки будівель при нелінійному деформуванні основи та фундаментів (2015)
Равлюк В. Г. - Визначення технічного стану буксових підшипників рухомого складу шляхом вібродіагностування (2015)
Евдокимов Д. В. - Разработка прямых регулярных алгоритмов вычислительной теории потенциала с точками коллокации внутри области решения (2015)
Заїкіна М. Л. - Модернізація підвідного пристрою осьового хімічного насоса, Матвієнко О. А. (2015)
Криштоп И. В. - Cоздание проточной части свободновихревого насоса повышенной энергоэффективности (2015)
Бударин В. А. - Преобразование уравнения движения в напряжениях для несжимаемой жидкости (2015)
Шлык С. В. - Моделирование процесса снятия фаски резкой в штампах, Хорольский В. Л., Наумова М. И. (2015)
Усов А. В. - Исследование термомеханических явлений при шлифовании материалов и сплавов, склонных к трещинообразованию, Воробьева Л. А., Смирный С. Г. (2015)
Багиров Э. Т. - Коррозионное разрушение призматического бруса кругового поперечного сечения при чистом изгибе (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Находов В. Ф. - Виявлення "проблемних" ділянок схеми електропостачання для верифікації розрахункових електробалансів, Бориченко О. В., Іванько Д. О., Якобюк І. В. (2015)
Андрєєв С. Ю. - Дослідження перспектив впровадження когенераційних технологій в комунальній енергетиці України, Маляренко В. А., Темнохуд І. О., Шубенко О. Л., Бабак М. Ю., Cенецький О. В. (2015)
Тодорцев Ю. К. - Выбор экономичной схемы регенерации тепла когенерационной энергетической установки, Тарахтий О. С., Бундюк А. Н. (2015)
Овчаров С. В. - Исследование потерь активной энергии в асинхронном электродвигателе в эксплуатационных условиях, Стребков А. А. (2015)
Фиалко Н. М. - Моделирование структуры течения в эшелонированных решетках стабилизаторов при варьировании шага их смещения, Шеренковский Ю. В., Прокопов В. Г., Полозенко Н. П., Меранова Н. О., Алешко С. А., Иваненко Г. В., Юрчук В. Л., Милко Е. И., Ольховская Н. Н. (2015)
Buslavets O. - Evaluation and increase of load capacity of on-load tap changing transformers for improvement of their regulating possibilities, Lezhniuk P., Rubanenko O. (2015)
Баскова А. А. - Влияние свойств капиллярной структуры на интенсивность теплоотдачи при кипении в ограниченном объеме, Кравец В. Ю., Алексеик О. С., Лебедь Н. Л. (2015)
Морозюк Л. И. - Оценка термодинамического совершенства рабочих веществ каскадных холодильных машин (2015)
Пона О. М. - Порівняння ефективності комбінованого сонячного колектора за різних режимів його експлуатації, Гулай Б. І. (2015)
Abstract and References (2015)
Мельникова К. В. - Методи управління підприємствами на основі збалансованої системи показників (2014)
Овчинникова М. О. - Методичний інструментарій формування збалансованої господарської політики (2014)
Дерій Ж. В. - Розвиток аграрних кластерів як організаційно-економічний базис підвищення рівня потенціалу апк, Остапенко Т. В. (2014)
Карпюк О. А. - Методика застосування концепції "шість сигм" в системі управління якістю на підприємстві (2014)
Носова Т. І. - Стратегічне управління інтелектуальним потенціалом торговельного підприємства (2014)
Фадєєва І. Г. - Новітній підхід до управління процесом формування витрат на буріння нафтових і газових свердловин (2014)
Шумейко О. Ю. - Дослідження економічної сутності категорій: основні фонди, основні засоби, основний капітал підприємства, Семено Т. В. (2014)
Бєлік В. Д. - Підвищення результативності стратегічного управління персоналом на підприємствах харчової промисловості (2014)
Корінь М. В. - Стратегія розвитку кадрового потенціалу залізниць (2014)
Чепеленко Д. С. - Особливості міжнародної міграційної політики в умовах глобалізаційних викликів (2014)
Єськов О. Л. - Особливості організаційної культури на вітчизняних підприємствах, Літинська В. А. (2014)
Витвицький Я. С. - Удосконалення системи оподаткування у нафтовидобуванні, Петрунчак І. М. (2014)
Прокопишин О. С. - Податок на додану вартість: особливості оподаткування та обліку в експортно-імпортних операціях (2014)
Іляш Н. І. - Системні ризики і загрози інвестиційно-інноваційної діяльності у реальному секторі економіки України (2014)
Бабчинська О. І. - Особливості оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства, Левченко А. Р. (2014)
Добрянська М. В. - Сутність і види факторів, які впливають на інвестиційне забезпечення технологічного оновлення підприємств (2014)
Сіренко К. В. - Статистичний аналіз інноваційної діяльності в Україні (2014)
Апостолюк О. Ю. - Інструменти реалізації державної фінансової підтримки малого підприємництва (2014)
Волосович С. В. - Інституційна підтримка розвитку кредитного страхування (2014)
Крамченко Р. А. - Споживчі кредити як джерело формування фінансових ресурсів домогосподарств, Миськів Г. В. (2014)
Кривошеєва В. В. - Сутність та складові кредитної поведінки фізичних осіб (2014)
Малярець Л. М. - Розроблення нечіткої багатофакторної лінійної регресійної моделі в управлінні конкурентоспроможністю банку, Койбічук В. В. (2014)
Погореленко Н. П. - Формалізовані підходи до опису наслідків регулювання банківської системи, Гойхман М. І. (2014)
Ковальчук Л. П. - Теоретичні засади методів прогнозування та оцінки споживчого попиту (2014)
Мокіна С. М. - Інструменти формування привабливого бренду роботодавця (2014)
Харук В. А. - Ринок нафтопродуктів України як об'єкт інвестування (2014)
Педько І. А. - Алгоритм системи збору і аналізу інформації щодо стану маркетингового середовища підприємства-виробника бетону та виробів з бетону (2014)
Зелінська Г. О. - Територіальний освітній округ як інновація у організації регіонального освітнього менеджменту (2014)
Палійчук Є. С. - Динаміка інтегрального показника розвитку галузей соціальної інфраструктури закарпатської області (2014)
Теліженко О. М. - Експрес-оцінка еколого-економічних збитків від катастроф техногенного характеру, Опанасюк Ю. А. (2014)
Васильків М. В. - Тактичні механізми та засоби розвитку консалтингу в системі зовнішньоекономічної діяльності транскордонного регіону (2014)
Гарасим Ю. Й. - Інституалізація механізму антидемпінгового регулювання в Україні (2014)
Гургула Т. В. - Продовольча безпека країни як мета політики соціально-орієнтованої держави (2014)
Нікіфорова Л. О. - Узгодження інтересів економічної взаємодії ринків України, азербайджану та туреччини в галузі автомобілебудування, Чорний В. О., Мещерякова Т. К. (2014)
Салута Халед - Проблемы диверсификации внешнеторговых связей сирии в условиях региональной нестабильности (2014)
Тіхосова Г. А. - Економічна доцільність виробництва нетканих матеріалів з льону олійного на вітчизняних підприємствах, Головенко Т. М., Соболев О. А. (2014)
Фліссак К. А. - Близькосхідний вектор зовнішньоекономічної діяльності України: можливості і перспективи (2014)
Цап М. В. - Сутнісні характеристики процесу імпортозаміщення та його соціально-економічна роль (2014)
Корнєєв М. В. - Вплив фінансіалізації економіки на рівень задоволення окремих суспільних потреб (2014)
Фризоренко А. О. - Оцінка ефективності використання енергетичних ресурсів на основі енергетичного балансу та супутніх даних, Божко С. І. (2014)
Дружиніна В. В. - Поняття "ринок праці": ретроспектива і сучасність (2014)
Соляннік К. В. - Механізми розвитку транзитного потенціалу транспортної системи України (2014)
Панчук Л. В. - Етапи формування та особливості діяльності транснаціональних корпорацій (2014)
Гавловська Н. І. - Теоретичний базис системи економічної безпеки підприємств готельно-ресторанної сфери, Рудніченко Є. М. (2014)
Пилипчук В. П. - Фінансово-господарська діяльність вищого навчального закладу в забезпеченні його конкурентоспроможності (2014)
Титул, содержание (2015)
Стрелкова Т. А. - Использование устойчивых законов распределения при оценке эффективности обработки сигналов в оптико-электронных системах (2015)
Mosorov V. - New data clustering heuristic algorithm, Panskyi T. (2015)
Семеренко В. П. - Оценка корректирующей способности циклических кодов на основе их автоматных моделей (2015)
Haider Dheyaa kamil Al-Janabi - Model of evolution of scheduling sub-channels to improve quality of service in wimax network, Hussam Dheyaa kamil Al-Janabi, Al-Dulaimi Aymen Mohammed (2015)
Становский А. Л. - Метод виртуальной модели в метрологическом обеспечении автоматизированного проектирования и управления, Бовнегра Л. В., Шихирева Ю. В., Шмараев А. В. (2015)
Булыгина О. В. - Методические основы экспериментальных исследований функционирования инфузионных насосов в медицине (2015)
Кулагін Д. О. - Проектування інтелектуальної системи керування тяговими електроприводами, Роменський І. С. (2015)
Величко А. Ф. - Моделирование работы ретрансляционного измерителя супергетеродинного типа с аналого-цифровой обработкой, Величко Д. А., Величко C. А., Вичкань А. В., Клюева А. Н., Нетребенко К. В. (2015)
Якимчук В. С. - Результати використання газоаналітичного програмно-апаратного комплексу з метою оцінки серцево-судинних захворювань (2015)
Галушка И. Н. - Разработка математической модели системы интеграции корпоративных данных на основе паттернов, Щербак С. С. (2015)
Фомин А. А. - Метод и информационная технология построения непараметрической динамической модели глазо-двигательного аппарата, Масри М. М., Павленко В. Д., Фёдорова А. Н. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Кіптела Л. В. - Вдосконалення обладнання для виробництва плодоягідних напівфабрикатів, Загорулько О. Є., Загорулько А. М. (2015)
Агунова Л. В. - Анализ производства мясных продуктов функционального назначения для коррекции йододефицитных состояний (2015)
Иукуридзе Э. Ж. - Результаты исследований потенциометрических и оптических характеристик вин шабского терруара (2015)
Никитчина Т. И. - Разработка стабилизирующих систем соусов в технологии рыбных продуктов, Маноли Т. А., Барышева Я. О. (2015)
Устенко І. А. - Застосування SWOT-аналізу при розробці та просуванні збагачених напоїв (2015)
Маркович І. І. - Вплив пряно-ароматичної сировини на якість тваринних жирів (2015)
Дейниченко Г. В. - Дослідження можливостей використання біофортифікованих овочів як джерела каротиноїдів, Юдічева О. П. (2015)
Ткаченко О. Б. - Особенности ароматов белых вин из автохтонных сортов винограда западной Европы и Украины, Тринкаль О. В. (2015)
Нєміріч О. В. - Вплив овочевих порошків на властивості млинчикового тіста і напівфабрик, Тарасенко Т. А., Петруша О. О., Вашека О. М., Гавриш А. В., Заєць В. В. (2015)
Мостова Л. М. - Управління якістю та безпечністю при виробництві кисломолочного сиру оздоровчого призначення, Клусович Т. В. (2015)
Паска М. З. - Використання інноваційного обладнання Fryma Koruma MaxxD, у виробництві майонезу, Жук О. І. (2015)
Abstract and References (2015)
Колесник В. - Галина Георгіївна Коцур: Штрихи до портрета (2014)
Коцур А. - Слово про науковця, педагога, наставника, прекрасну людину (До 60-Річчя з дня народження доктора історичних наук, професора Юрія Михайловича Сороки) (2014)
Коцур А. - Везувій ніколи не дрімає (З нагоди 70-річчя доктора історичних наук, професора Григорія Дмитровича Казьмирчука), Казьмирчук М. (2014)
Соколова Н. - Медальні роботи з історії студентів історико-філологічного факультету імператорського Новоросійського університету (1865–1920) (2014)
Кулик Ж. - Відображення громадянської позиції Олени Теліги та ставлення до СРСР у її творчості (2014)
Куницький М. - Функціонування установ Шліфенів та Шефенів на теренах Райхскомісаріату "Україна": аналіз судової практики (1941 – 1944 рр.) (2014)
Плєханова А. - Стратегії виживання жителів Києва у роки нацистської окупації (продовольче питання) (2014)
Тимошенко Ю. - Історичні особливості спортивного життя в УРСР у перші повоєнні роки (2014)
Грицик Л. - Формування інституційного рівня державного регулювання міжнаціональних відносин в Україні (1991-2011 рр.) (2014)
Зубко О. - 2013 Рік: 131-і роковини з дня народження Федора Петровича Швеця (1882-1940 рр.) (2014)
Дмитрушко О. - Українсько-російські відносини в історичній літературі (1991-2011 рр.) (2014)
Автушенко І. - Реалізація державних програм соціальної адаптації звільнених військовослужбовців Збройних Сил України в роки незалежності (2014)
Гусєва Н. - Основні напрями впливу студентського протестного руху 1960-Х рр. на німецьке суспільство (2014)
Садикова В. - Британсько-радянське співробітництво в галузі культури в кінці 1980-х – на початку 1990-х рр. (2014)
Перга Т. - Роль екологічної політики у боротьбі з економічною кризою: досвід Європейського Союзу (2014)
Мудрієвська І. - Співпраця України з країнами Вишеградської групи у форматі В4+1 наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Коцур В. - Сучасна українська історіографія про церковно-монастирську благодійність гетьмана Б. Хмельницького (2014)
Кизименко І. - Державницька ідея середини ХVІІ ст. через призму політичних поглядів гетьмана Б. Хмельницького: сучасна українська історіографія (2014)
Чернецький С. - Дослідження І. М. Єремеєвим грибкових захворювань плодових дерев та засобів боротьби з ними (Французький період наукової діяльності вченого) (2014)
Іваницька Л. - Винайденення Дугласом Карлом Енгельбартом комп’ютерного маніпулятора – миші (2014)
Попова О. - Проблеми економіки природокористування в контексті досліджень В. М. Трегобчука (2014)
Коваленко Н. - Історія становлення та розвитку теоретико-методологічних основ сівозмін у контексті діяльності наукової школи в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (2014)
Ніколаєва А. - До проблеми дослідження апотропеїв і нормативів українськими етнографами (ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Могильний Л. - "Нашого цвіту по всьому світу" Розовик Д. Ф., Розовик О.Д. Переселенський рух в Україні: друга половина ХVІ ст. – 1930-ті роки. монографія. – 2-ге вид. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2013. – 406 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сердюченко Ю. Ю. - Моделювання перехідного режиму пуску канатної лебідки, Ловейкін В. С. (2014)
Пінчевська О. О. - Личкувальний матеріал з відходів лісозаготівлі, Сірко З. С., Петілов А. Б. (2014)
Богомолов В. А. - Выбор способа управления рабочим процессом и построение алгоритма управления электропневматическим приводом сцепления, Клименко В. И., Михалевич Н. Г., Ярита А. А. (2014)
Войтов В. А. - Переработка биомассы в твердое биотопливо второго поколения, Бондаренко М. В., Бунецкий В. А. (2014)
Буйських Н. В. - Щодо деяких особливостей розташування сучків у стовбурах сосни (2014)
Магура Б. О. - Обґрунтування конструкції малогабаритного трелювального засобу для первинного транспортування деревини на заболочених лісосіках (2014)
Костюк О. И. - Способ удаления продуктов резания с поверхности шлифовальной ленты во воемя ее работы, Гришкевич А. А. (2014)
Леонович О. К. - Расчет термоустойчивости и прочности стеновых панелей домов каркасного типа утепленных теплоизоляционными древесноволокнистыми плитами (2014)
Чаевский В. В. - Формирование упрочненных слоев на лезвиях ножей дереворежущего инструмента комбинированной гальванической и ионно-плазменной обработкой, Гришкевич А. А., Жилинский В. В., Углов В. В., Кулешов А. К. (2014)
Овсянников С. И. - Исследование твердости и деформативности почвы в пахотном слое, Сиряк Я. (2014)
Шевченко С. А. - Контроль режима смазки подшипника качения по распределению огибающей акустической эмиссии (2014)
Кравченко К. О. - Тормозні елементи транспортних засобів (2014)
Овсянников С. И. - Методика определения характеристик неровностей поверхности движения сельскохозяйственных агрегатов, Редько А. (2014)
Кривошапов С. И. - Особенности нормирования расхода топлива транспортных машин, работающих в сложных дорожных условиях (2014)
Бондаренко А. І. - Науково-прикладні основи системного аналізу та оптимального керування гальмуванням колісних тракторів з безступінчастими гідрооб’ємно-механічними трансмісіями (2014)
Лісовик В. Ю. - Дослідження та оцінка екологічних пошкоджень лісовозних автомобільних доріг (2014)
Дьяконов В. К. - Дефекты пласти ламинированных древесностружечных плит в зависимости от интенсивности пиления, Сирко З. С. (2014)
Шевченко С. А. - Раскрой бревен на обрезные пиломатериалы трапецеидального сечения, Абдин А. П. (2014)
Божелко И. К. - Прогнозирование напряженно-деформированного состояния деревянных конструкций и изделий в процессе эксплуатации (2014)
Висоцька Н. Ю. - Технології та агротехніка створення біоенергетичних плантацій тополь та верб в Україні. Досвід та напрацювання українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (2014)
Германович А. О. - Математическая модель рубильной машины на шасси форвардера (2014)
Тітова Л. Л. - Методи технічного обслуговування лісових машин, Роговський І. Л. (2014)
Овсянников С. И. - Обоснование метода импульсной импрегнации древесины, Ковшик Д. В., Грошиков В. В. (2014)
Чаплыгин Е. Н. - Клееный деревянный брус как основа евроокон, Руденко А. Ю. (2014)
Litovka S. - Investigation into anti-wear properties of the working liquid lubrication film in hydraulic drives Ofharvesting machines, Vasilenko G. (2014)
Afshari O. - On the question of designing furniture for developing countries (2014)
Градиський Ю. О. - Використання полімерних матеріалів для поточного ремонту лісопромислової техніки, Гафаров Р. Л. (2014)
Савицкая О. А. - Особенности конструирования мебели для людей с ограниченными возможностями (2014)
Чаплыгин Е. Н. - Анализ компьютерных программ для деревянного домостроения, Трегуб А. И. (2014)
Shkursky S. - Evolution of design agricultural tractors, Dyachenko V. U. (2014)
Громова А. Г. - Закономерности влияния технологических параметров на свойства композиционных материалов из древесных отходов и термопластичных полимеров (2014)
Чаплигін Є. М. - Аналіз складових частин деревинно-полімерних композитів виготовлених методом екструзії, Вакуленко К. В. (2014)
Нездоймышапка Ю. Н. - Обоснование выбора технологий брикетирования растительного биосырья на основе энергосбережения, Криницкий В. Г. (2014)
Ovsyannikova O. - Lean is a philosophy (2014)
Сергиенко А. В. - Моделирование перемещения пассажира при фронтальном столкновении автомобиля с помощью пакета simmechanics (2014)
Балюта С. Н. - Многокритериальный синтез комбинированной стохастической робастной системы совместного регулирования толщины, натяжения и петли полосы в чистовой группе широкополосного стана горячей прокатки, Никитина Т. Б., Копылова Л. А., Татарченко М. О., Хоменко В. В. (2014)
Барило Г. І. - Схемотехнічні особливості побудови діагностично-лікувальних приладів на основі мікроконтролерів PSoC, Вірт В. В., Готра З. Ю., Івах М. С., Кожухар О. Т. (2014)
Бірюков Д. С. - Задача оптимального розміщення об’єктів інфраструктури автомобільних доріг загального користування, Заславська О. В. (2014)
Бойко Д. А. - Разработка системы поддержки принятия решений в радиологии для улучшения визуализации патологий, Заможская Е. А., Филатова А. Е. (2014)
Бондина Н. Н. - Адаптивные алгоритмы фильтрации и изменения контраста изображения, Мураров Р. Ю. (2014)
Головко В. А. - Прогнозирование коррелированного временного ряда по малой выборке исходных данных, Хазим Ямен (2014)
Гороховатский В. А. - Построение модификаций и анализ свойств структурных описаний при распознавании изображений, Власенко Н. В., Полякова Т. В. (2014)
Дмитриенко В. Д. - Разработка программных средств для автоматизации преобразований нелинейных систем к эквивалентным линейным в форме Бруновского, Заковоротный А. Ю., Нестеренко А. О. (2014)
Жиляков Е. Г. - Об устойчивости скрытного субполосного внедрения информации в изображение к воздействию шума, Черноморец А. А., Болгова Е. В. (2014)
Зайко Т. А. - Упрощение транзакционных баз данных на основе четких продукций, Олейник А. А., Субботин С. А. (2014)
Злепко С. М. - Педагогический процесс как критерий взаимодействия преподавателя и студента, Тымчик С. В., Коваль Л. Г., Костишин С. В., Постемская К. С. (2014)
Калитаев А. Н. - К вопросу идентификации параметров внешнего теплообмена при охлаждении заготовки в сортовых МНЛЗ, Тутарова В. Д., Пономарев Ю. В. (2014)
Карасюк В. В. - Формирование индивидуального образовательного пространства студента в условиях дистанционного обучения, Иванов С. Н. (2014)
Каткова Т. И. - Многостадийное распределение активов предприятия по стратегическим направлениям деятельности (2014)
Коцун В. І. - Моделювання процесу формування градієнтного світловоду в шарі нематичного рідкого кристала (2014)
Ломазова В. И. - Поддержка принятия решений при выборе модели анизотропии термоупругой среды (2014)
Матюшенко Н. В. - Построение алгоритма вычисления толщины зуба в нормальном сечении в номинальных точках контакта цилиндрических передач Новикова, Федченко А. В., Краевская Е. А. (2014)
Мезенцев Н. В. - Идентификация параметров тягового асинхронного привода дизель-поезда, Заковоротный А. Ю., Гейко Г. В. (2014)
Поворознюк А. И. - Система обработки медицинских изображений в радиологии на основе фрактального анализа, Емельянова А. В. (2014)
Полярус О. В. - Динамічна нейромережева модель первинного перетворювача, Подорожняк А. О., Коваль А. О. (2014)
Ручкин К. А. - Повышение эффективности обобщенного 3D преобразования Хафа, Шевченко Е. А. (2014)
Скарга-Бандурова І. С. - Інтегрований підхід до поєднання невизначеностей з використанням функцій довіри (2014)
Реферати (2014)
Андрійчук А. В. - Вплив тренінгу на показники оксидативного стресу у спортивних коней голштинської породи, Ткачова І. В., Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М., Матюха І. О. (2013)
Білаш Ю. П. - Жирнокислотний склад ліпідів скелетного м’яза бугайців на відгодівлі за різного вмісту вітаміну Е та селену в раціоні, Дідович А. П., Вудмаска І. В., Голубець О. В. (2013)
Бучко О. М. - Вільнорадикальні процеси в організмі поросят за дії гумінової добавки (2013)
Васильченко О. В. - Оцінка антибактерійної активності сполук-гібридів три- і біциклічних гетерооснов — інгібіторів синтезу РНК, Єгоров Д. П., Маньковська О. С., Трунцева І. Г., Григор’єва С. М., Костіна В. Г., Пальчиковська Л. Г. (2013)
Гавриляк В. В. - Особливості структурної організації кератину нормальних і патологічно стоншених вовняних волокон, Седіло Г. М. (2013)
Губар І. В. - Дослідження змін в системі згортання крові за впливу частинок свинцю мікро- та нанодіапазону (2013)
Ковальчук І. І. - Ліпідний склад тканин медоносних бджіл за умов згодовування цитрату хрому та селену (2013)
Костенко С. О. - Видові особливості цитогенетичної мінливості Sus scrofa, Драгулян М. В., Джус П. П. (2013)
Кузьміна Н. В. - Зв’язки між активністю і вмістом ізоформ ензимів малат-аспартатного шунта в еякулятах та виживанням сперміїв (2013)
Лаптєва К. А. - Показники якості та безпеки м’яса і яєць курей-несучок за хронічного отруєння ацетатом плюмбуму (2013)
Лесик Я. В. - Імунобіологічний стан організму кролів за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому, Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Долайчук О. П. (2013)
Marounek M. - Comparative study on caecal fermentation pattern in adult domestic rabbits and wild hares, Mista D., Volek Z., Savka O. G., Kalachnyuk L. G., Kalachnyuk G. I. (2013)
Огородник Н. З. - Стан системи антиоксидантного захисту та продуктивність поросят за дії вітамінів А, D3, Е, L-аргініну і цинку у формі ліпосомальної емульсії, Віщур О. І., Кичун І. В. (2013)
Салига Ю. Т. - Прижиттєве дослідження вливу хлорпірифосу на нейрони гіпокампу щурів в умовах культури клітин, Влізло В. В. (2013)
Сидір Н. П. - Показники білкового обміну і вміст тиреоїдних гормонів у крові вівцематок та їх молочність за умов використання підвищених рівнів мінеральних елементів (S, I, Zn, Cu, Co) і фільтроперліту у раціонах, Стапай П. В. (2013)
Сирватка В. Я. - Вплив наночастинок срібла на гамети кролів in vitro та ефективність запліднення iv vivo, Сливчук Ю. І., Розгоні І. І., Гевкан І. І. (2013)
Стекленьов Є. П. - Краніометричні показники сайгака (Saiga tatarica) асканійської субпопуляції при напіввільному утриманні у заповіднику "Асканія-Нова", Смаголь В. О. (2013)
Трокоз А. В. - Динаміка титрів антитіл у свиней різних типів вищої нервової діяльності за дії біологічного подразника (2013)
Шеремета В. И. - Молекулярно-генетический анализ хряков пород крупная белая и ландрас по генам рецепторов эстрогена и пролактина, Опанасенко А. С. (2013)
Наші ювіляри (2013)
Оголошення (2013)
Комплексні рішення для медичних закладів та клініко-діагностичних лабораторій (2013)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2013)
Безпарточний М. Г. - Сервісна політика торговельних підприємств (2014)
Дупляк О. М. - Моделювання процесу вибору та реалізації обраної інноваційної стратегії (2014)
Квасницька Р. С. - Показники рентабельності як індикатори ефективності прийняття управлінських рішень, Дерикот О. М. (2014)
Конєв С. І. - Основні детермінанти побудови механізму забезпечення експортно-імпортної діяльності підприємств легкої промисловості (2014)
Крупа О. В. - Система оцінки ефективності аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів промислових підприємств (2014)
Нижник І. В. - Логістика в менеджменті промислових підприємств: теорія та практика застосування (2014)
Параска С. Г. - Оцінка інноваційного потенціалу в процесі формування інноваційної стратегії підприємства (2014)
Полінкевич О. М. - Структурологічна модель механізму активізації інноваційних процесів в управлінні промисловим підприємством (2014)
Савіцький А. В. - Послідовність взаємодії структурних складових підсистем управління якістю продукції підприємства у досягненні її конкурентоспроможності (2014)
Стеценко Н. А. - Підходи до формування необхідного обсягу оборотних активів (2014)
Харун О. А. - Сутнісні характеристики трудового потенціалу підприємства (2014)
Чубар М. М. - Ринок європейського економічного простору як найбільш пріоритетний для експортної діяльності вітчизняних підприємств-виробників одягу (2014)
Яременко О. Ф. - Теоретичні засади трактування поняття "стійкий розвиток" економічної системи (2014)
Безвух С. В. - Фондовий біржовий ринок України: стан, тенденції, проблеми і заходи щодо їх вирішення (2014)
Гребенюк Н. В. - Технологія управління банком: укомплектування персоналом установ ат "ощадбанк" (2014)
Грицина Л. А. - Роль активів пенсійних фондів у світовій економіці (2014)
Гулько Л. Г. - Становлення та проблеми розвитку фінансового моніторингу в Україні (2014)
Доценко І. О. - Місце і роль недержавних пенсійних фондів в системі пенсійного забезпечення (2014)
Кошонько О. В. - Тенденції розвитку торгівлі цінними паперами комерційних банків в України (2014)
Ларіонова К. Л. - Оцінка ресурсного потенціалу банку, Возна С. А. (2014)
Михайловська І. М. - Особливості організаційних форм та інституційно-правових основ взаємодії банків та страхових компаній, Пенкаль Н. А. (2014)
Проскурович О. В. - Формування фінансових результатів страхових компаній, Мельничук І. І. (2014)
Стопчак А. Ю. - Світовий досвід розвитку недержавного пенсійного страхування (2014)
Тулякова А. Ш. - Методи дослідження фрактальності цінової динаміки на фондових ринках (2014)
Чмутова І. М. - Системні технології фінансового управління банком (2014)
Юдіна М. І. - Факторно-критеріальна оцінка у формуванні витрат виробництва (2014)
Drelichowski L. - Zastosowanie hurtowni danych oraz narzedzi business intelligence do planowania i analizy budzetow samorzadu terytorialnego, Graul C. (2014)
Іжевський П. Г. - Виклики реформування податкової системи України (2014)
Матвійчук Л. О. - Особливості реформування податкової системи в Україні (2014)
Миколайчук М. М. - Фінансово-економічні аспекти стимулювання економічного зростання на регіональному рівні, Миколайчук Н. С. (2014)
Медвідь Ю. О. - Організація діяльності митних органів єс у сфері захисту прав інтелектуальної власності (2014)
Петришина О. В. - Теоретичні підходи до визначення стійкості фінансової системи держави, Гордєєва Т. А. (2014)
Форкун І. В. - Бюджетна система - вагома складова фінансової системи України (2014)
Фрадинський О. А. - Організаційні, правові та економічні аспекти діяльності комітету митного контролю міністерства фінансів республіки казахстан (2014)
Жигар Н. М. - Соціальний захист сільського населення: особливості розвитку в ринковій економіці (2014)
Нижник В. М. - Підвищення ефективності соціальної політики як чинника входження України до ЄС (2014)
Нижник Т. Т. - Формування соціальної політики як основної моделі євроінтеграційного розвитку України (2014)
Приступа М. І. - Особливості соціальної політики за сучасних умов розвитку ринку праці (2014)
Філіпчук В. Р. - Порівняльний аналіз української та європейської систем соціального захисту населення (2014)
Вальков О. Б. - Суть та розвиток поняття "економічна безпека підприємства" (2014)
Думанська І. Ю. - Інтеграційні процеси світового ринку праці в Україні (2014)
Журба І. Є. - Інтеграційна складова кордону в умовах розширення європейського союзу (2014)
Йосипенко О. А. - Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток України (2014)
Пухальська Я. П. - Інтеграція України в нато: переваги та недоліки (2014)
Ткаленко С. І. - Вплив тнк на економічну безпеку і суверенітет України (2014)
Хрущ Н. А. - Імідж як індикатор інтелектуально-кадрової безпеки організації, Ваганова Л. В. (2014)
Більовський К. Е. - Моделювання господарської діяльності виробничого підприємства на прикладі дп "новатор", Матковська О. В. (2014)
Гранатуров В. М. - Методичний підхід до оцінки витрат на забезпечення інформаційної безпеки телекомунікацій, Михайлова Л. В. (2014)
Григорук П. М. - Теоретичні аспекти побудови інтегрального показника (2014)
Дубиківський С. Л. - Основні фактори сталого соціально-економічного розвитку країни в інформаційному суспільстві (2014)
Лепа Р. Н. - Подход к обоснованию решений по экономическому реагированию промышленных предприятий, Дасив А. Ф. (2014)
Мазарчук А. Ю. - Моделювання прибутку виробничого підприємства на прикладі державного підприємства "новатор", Більовська Г. С. (2014)
Дмитрук Б. П. - Досвід антикорупційної політики як передумова ефективного розвитку економіки країни (2014)
Скрипник А. В. - Оптимізація утилізації відходів в Україні, Міхно І. С. (2014)
Гаман П. І. - Особливості управління туристично-рекреаційним комплексом регіону, Дешевенко Л. П. (2014)
Павленко Л. І. - Оцінка стану інвестування в розвиток людського капіталу в Україні (2014)
Гирник Л. В. - Альтернативні джерела енергії як умова формування енергетичної незалежності країни (2014)
Вавдійчик І. М. - Дослідження основних тенденцій забезпечення підприємств роздрібної торгівлі України товарними ресурсами (2014)
Грібахо О. О. - Побудова системи управління якістю продукції на підприємствах (2014)
Бабицька О. О. - Особливості сплати податку на прибуток сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Ковтун О. А. - Аналіз загальних тенденцій розвитку фондового ринку України на засадах інтегрального оцінювання, Кучерова Г. Ю. (2014)
Черкасова С. В. - Розвиток інвестиційних стратегій інституційних інвесторів небанківського типу (2014)
Курган Н. В. - Резервування коштів на покриття нерозподілених постійних загальновиробничих витрат як засіб протидії збільшенню собівартості реалізованої продукції (2014)
Махота А. В. - Визначення справедливої вартості фінансових інвестицій приватних підприємств: національний та міжнародний досвід (2014)
Бабаніна Н. В. - Фінансові ризики в системі управління фінансовою безпекою підприємства (2014)
Сергєєва Л. Н. - Аналіз факторів ранжування видів економічної діяльності при виборі професії, Заграй Г. В. (2014)
Ус Г.О. - Дистанційна освіта в системі управління якістю послуг ВНЗ, Манькута Я. М. (2014)
Ревенко Д. С. - Дослідження динамічної стійкості економічного зростання України (детермінований підхід) (2014)
Негрей М. В. - Моделювання ефективності ризик-менеджменту комерційного банку (2014)
Малаховський Ю. В. - Нові підходи до моделювання витрат на виробництво продукції тваринництва в регіоні, Гончар Т. І., Осадча-Фіц Л. С. (2014)
Андрейшина Н. Б. - Проектування модуля інформаційної системи підприємства на основі моделей рівноваги попиту та пропозиції (2014)
Шульга В. І. - Аналіз функцій належності для прогнозування ринків (2014)
Опаленко А. М. - Обґрунтування концепції моделювання системи ризик-менеджменту виробничих підприємств (2014)
Комар М. І. - Концептуальний підхід до моделювання фінансового забезпечення інноваційних процесів у малому бізнесі (2014)
Про відкриття аспірантури зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2014)
Наші ювіляри (2014)
Наші автори (2014)
Summary (2014)
Запрошуємо авторів до співпраці (2014)
Могильний Л. - Київський імператорський університет Святого Володимира в 1884-1914 рр. (2014)
Казьмирчук М. - Фотографія у Київському університеті Св. Володимира, Казьмирчук Г. (2014)
Іваницька Л. - Організаційна структура Київського університету від середини 1960-х до початку 1990-х рр. (2014)
Коцур Г. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка в умовах державної незалежності україни (1991–2014 рр.): відродження автономії і надання статусу дослідницького вищого навчального закладу (2014)
Коцур В. - Alma mater: перспективи розвитку (2014)
Чуткий А. - Перша світова війна як каталізатор трансформацій у житті населення України: аналіз крізь призму змін у житті київських внз (2014)
Гордійчук О. - Діяльність видавництв по забезпеченню навчальною літературою загальноосвітніх шкіл в період гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) (2014)
Гончаренко О. - Функціонування окупаційної адміністрації райхскомісаріату "Україна": радянська історіографія воєнної доби (1941 – 1945 рр.) (2014)
Колісник Н. - Реалізація судових функцій у системі службових компетенцій місцевих управ райхскомісаріату "Україна" в період другої половини 1941 – середини 1942 рр. (2014)
Мельнічук Н. - Геноцид євреїв України в добу нацистської окупації: радянська історіографія воєнного періоду (1941 – 1945 рр.) (2014)
Смолянчук О. - Податки та збори в окупаційній політиці адміністрації райхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.) (2014)
Білецький Б. - Товариство "Плай": історія зародження та діяльність (до 90-річчя від дня утворення), Коцур А. (2014)
Топчій О. - Соціально-професійна характеристика аграрної інтелігенції Чернігівщини в 1920-х – поч. 1930-х рр. (2014)
Перга Ю. - Діяльність українського товариства доброчинощі "Рідна хата" (1919-1930 рр.) (2014)
Пшеничний Т. - Українська греко-католицька церква та суспільно-політичні процеси на Закарпатті наприкінці 1930-х – 1940–х рр. у вітчизняній та діаспорній історіографії (2014)
Кизименко І. - Участь України в світових та регіональних організаціях по забезпеченню миру та стабільності: історична література (1991-2011 рр.) (2014)
Попельнюк Б. - Кризові явища в економіці давньогрецьких полісів (V – IV ст. до н.е.): історіографія (2014)
Білошицька Н. - Висвітлення діяльності фабрично-заводської інспекції Київського фабричного округу у наукових працях кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Дмитрушко В. - Історія українського радянського парламентаризму в сучасній вітчизняній історіографії (2014)
Бондарчук С. - Професор А. І. Якобій (1837–1907 рр.) – теоретик і практик гігієнічної науки Харківського університету другої половини ХІХ ст. (2014)
Чередник К. - Розгортання науково-дослідної діяльності Панфильського болотного опорного пункту за науковими програмами його директора Миколи Ничипоровича Шевченка у 1930-х рр. (2014)
Корзун О. - Особливості евакуації сільськогосподарських науково-дослідних установ та їх діяльність в цих умовах в роки Другої світової війни (2014)
Літвінов О. - Внесок учених Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона в розвиток зварювальних технологій (друга половина ХХ ст.) (2014)
Білецький Б. - Буковина в роки Першої Світової війни (1914-1918), Коцур Г. (2014)
Сорока Ю. - Трагічна доля Холмсько-Підляських українців (2014)
Левченко В. - "Звезда пленительного счастья" на небосхилі України. рецензія на книжку: Латиш Ю.В. Декабристи в Україні. історіографічні студії / Юрій Володимирович Латиш. – К.: Логос, 2014. – 238 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Котовська І. В. - Оцінка ефективності стратегічного планування на підприємстві (2015)
Малярець Л. М. - Оптимізація значень показників економічної стійкості підприємства, Смолякова О. М. (2015)
Рижа Т. В. - Проблеми впровадження енергетичного менеджменту у вищих навчальних закладах, Федорчук О. С. (2015)
Роїк О. М. - Оцінювання рівня захисту інформації на підприємстві засобами математичного апарату нечіткої логіки, Лисак Н. В., Міронова Ю. В., Мельник І. П. (2015)
Степова С. В. - Адаптація інтегрованих інформаційних систем до підприємств малого бізнесу (2015)
Сусіденко О. В. - Концепція системи фінансової безпеки машинобудівного підприємства (2015)
Шарко А. В. - Методология принятия управленческих решений по улучшению туристической привлекательности, Волынец Т. Г. (2015)
Шатілова О. В. - Еволюція поглядів на сутність гнучкості підприємства (2015)
Якименко Н. В. - Управління конкурентоспроможністю підприємств торгівлі (2015)
Яцкевич І. В. - Процес формування альянсу у сфері зв'язку та інформатизації (2015)
Ніколіна І. І. - Деякі аспекти формалізації механізму управління мотивацією персоналу структурного підрозділу підприємства (2015)
Шитікова Л. В. - Аналіз впливу якості менеджменту праці на результати діяльності агропідприємства (2015)
Воробйова Л. Д. - Оптимізація механізму управління ефективністю праці робітників підприємства, Одінцов М. М. (2015)
Корж Н. В. - Критичний аналіз базових концепцій людського й інтелектуального капіталів як складових частин корпоративного капіталу (2015)
Лозовський О. М. - Моделі управління трудовими ресурсами в умовах глобалізації, Майборода К. І. (2015)
Мороз О. В. - Конфліктоутворююча роль групової динаміки і корпоративної культури у забезпеченні ефективності функціонування підприємства, Лазарчук О. В. (2015)
Подра О. П. - Особливості інвестиційного відтворення людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства, Живко З. Б. (2015)
Щука В. Г. - Дослідження методів прогнозування та обґрунтування вибору кращого з них для прогнозування показників фінансово-господарської діяльності підприємства, Мандрик Д. І. (2015)
Щука В. Г. - Обґрунтування вибору факторів, які чинять вплив на чистий прибуток енергопостачального підприємства пат "хмельницькобленерго" для його моделювання, Щипанова Я. І. (2015)
Бойко Л. І. - Електронне адміністрування податку на додану вартість, Єремян О. М. (2015)
Кемарська Л. Г. - Особливості оплати праці в закладах первинної медико-санітарної допомоги (2015)
Мінакова Т. П. - Удосконалення сутності освітніх послуг на сучасному етапі економічного розвитку (2015)
Петренко Н. І. - Документування операцій з власним капіталом та зобов'язаннями на стадіях життєвого циклу підприємства, Столяренко О. М. (2015)
Руденко В. В. - Інвестиційна діяльність в офшорних зонах: особливості реалізації та перспективи розвитку (2015)
Глущенко Л. Д. - Вітчизняний та світовий досвід підтримки розвитку малих промислових підприємств з технологічними інноваціями, Бальзан М. В. (2015)
Моргачов І. В. - Удосконалення інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів на державному і регіональному рівнях (2015)
Рзаєв Г. І. - Напрями оцінки інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання за показниками фінансової звітності (2015)
Тарасова І. І. - Інвестиційна політика в апк україни: перспективи розвитку на основі зарубіжного досвіду, Завертана М. М., Майборода К. І. (2015)
Харченко Г. А. - Формування інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Дерева М. А. (2015)
Волощук Р. Є. - Служба фінансових розслідувань в україні: необхідність створення та організаційні моделі функціонування (2015)
Борисова Т. М. - Сучасні виклики некомерційним організаціям сфери охорони природного довкілля україни (2015)
Ковальчук Л. П. - Ціна як чинник формування споживчого попиту (2015)
Ковальчук C. В. - Маркетингові стратегії розвитку торговельних підприємств (2015)
Ковальчук С. П. - Система факторів державного впливу на інвестиційний клімат регіонів (2015)
Рзаєва Т. Г. - Проблеми залучення інвестицій та розвитку експортного потенціалу малого і середнього підприємництва хмельницької області (2015)
Хорольський К. Д. - Сценарний аналіз соціально-економічного розвитку регіону з гірничо-металургійним кластером в умовах переходу до інноваційної моделі розвитку (2015)
Ціолковська С. І. - Особливості лібералізації аграрного ринку (2015)
Веретенникова О. В. - Понятійно-категоріальний апарат дослідження відтворення регіонального соціуму: гносеологічний вимір (2015)
Бабчинська О. І. - Державне регулювання корпоративного сектора в україні: сучасний стан та напрями вдосконалення (2015)
Дима О. О. - Роздрібна торгівля в україні: багатоканальність та додаткові послуги (2015)
Цапенко В. Ю. - Інституціональні обмеження в економічній поведінці підприємств (2015)
Погорелов Ю. С. - Оцінювання інформаційної підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень на підприємстві, Білоусова А. Ю. (2015)
Яремко С. А. - Впровадження інформаційних систем в організаційно-управлінські структури медичних закладів (2015)
Погорелов Ю. С. - Розроблення стратегії екологізації діяльності промислового підприємства, Вахлакова В. В. (2015)
Мазур О. В. - Ранжування регіонів за рівнем розвитку агропромислового виробництва по території країни, Мазур Д. В. (2015)
Величко А. - Русский язык и русская речь сегодня. Состояние и направление движения (2013)
Владимирова Т. - Моделирование априорных условий коммуникации (2013)
Глущенко В. - Методология изучения истории русского языка: А. И. Соболевский и А. А. Шахматов, Овчаренко В., Рябинина И. (2013)
Маслова В. - Статус картины мира и ее типы в антропоцентрической парадигме (2013)
Матвеева Н. - "Концептографические"/" глоссографические" словари в системе традиционной и учебной лексикографии (2013)
Меньшиков И. - Согласование и управление как разновидности синтаксической связи (2013)
Вас. Пименова М. - Устойчивые единицы древнерусского текста: семантика и структура (2013)
Вл. Пименова М. - Методика анализа и теоретические установки кемеровской школы концептуальных исследований (2013)
Синица И. - Инофон как объект лингвоперсонологии (2013)
Тропина Н. - Мировидение и метафорическая номинация: новая технократическая модель (2013)
Ховалкина А. - Единство теории и практики – научное и жизненное кредо Л. В. Щербы и Н. М. Шанского (2013)
Хруцкая Н. - О вариативности языковой системы и перспективах динамики вариантов слов (2013)
Абжелиева Д. - Актуализация признаков в метаязыке русских орнитонимов (2013)
Баринова О. - Лексико-грамматические параметры адъективных колоративов как парадигматического класса слов (2013)
Галаева А. - Структурно-семантические модели технократических глагольных инноваций (2013)
Жадлун М. - "Вода – Смерть" как компонент семантического наполнения концепта "вода" в идиостилях М. Цветаевой и А. Ахматовой (2013)
Калугина Т. - Проблема определения ономасиологической единицы (2013)
Карпенко У. - Первокорень слова "гордый" (2013)
Клименко Т. - Лексические концепты "свет" и "тьма" как фреймовые структуры (2013)
Коч Н. - Ориентационная метафора "верх/низ" и концепт "гордыня/смирение" в христианской лингвокультуре Древней Руси (2013)
Кравцова Ю. - Репрезентация метафорического концепта "птица" в русской литературе (2013)
Петрова Л. - Типы внутрисловной глагольной мотивации (на материале глаголов физического действия) (2013)
Проскурина Л. - Роль аббревиации в технической терминологии (на примере терминологии ремонта летательных аппаратов) (2013)
Просяная Л. - Ролевая позиция объекта в фрейме "рыболовецкая деятельность" (на материале русских говоров Одесщины) (2013)
Стеценко Н. - Фрейминг как средство интерпретации печатных новостей (2013)
Сембирцева В. - Специфика мотивационного поля (2013)
Семиколенова Е. - Парадигмы с "пустыми клетками": состав, разновидности, способы номинации, Чабаненко Т. (2013)
Цымбалюк Е. - Ономасиологическая структура в системе средств описания межуровневой функциональной омонимии (на материале омогруппы предлога-приставки от в текстах XVII века) (2013)
Богданова Л. - Время и деньги как ценности в русской лингвокультуре (2013)
Божко Н. - Учет этнокультурной специфики и психологических особенностей студентов из Монголии при обучении русскому языку (2013)
Войцехівська Н. - Типологія конфліктної особистості (2013)
Гамали О. - Своеобразие индивидуальной художественной картины мира Всеволода Гаршина, Каневская О. (2013)
Герасименко И. - Отражение форм мышления в семантической структуре колоративов (2013)
Дасько А. - Гуманистический аксиологический аспект этического компонента культуры (2013)
Иванова Л. - Европа в видении Н. С. Гумилева (лингвоимагологический аспект) (2013)
Кравченко В. - Антропонимная номинация приазовских греков в пространстве межкультурной коммуникации (2013)
Муравьева О. - Метафорическая экспликация концепта "любовь" в русскоязычных произведениях Т. Г. Шевченко (2013)
Ситникова Е. - Внутренний лексикон человека с позиций теории языковой личности (2013)
Стрелок Н. - Русско-английские соответствия в жестовой фразеологии (2013)
Ушакова Н. - Русская ономастика в курсе лингвострановедения для иностранных студентов-филологов (2013)
Шевченко Ю. - "Обломов" как лингвокультурный типаж: лингвистические методы исследования (2013)
Барбара Н. - Украинизмы-вкрапления в русских газетных текстах (2013)
Бражник Е. - Онимное пространство стихотворения "Юдифь" Н. Гумилёва (2013)
Габидуллина А. - Словесный повтор как средство создания комического эффекта (2013)
Гладкова Р. - Экспрессивно-стилистическая маркированность авторских новообразований в русской художественной речи (на материале произведений К. Г. Паустовского) (2013)
Гончарова З. - Языковая игра в публицистическом дискурсе: концептуальный аспект лингвистического анализа (2013)
Гузенко С. - До проблеми інтерференції у мові сучасних українських ЗМІ (2013)
Изотов В. - Тмезис как словотекст (2013)
Колесниченко Е. - Каламбурный парадокс в произведениях М. М. Жванецкого (2013)
Куварова Е. - Структурные типы рассеянного эпистолярного вокатива в русском языке (2013)
Мельник М. - Явление лексической интерференции в компьютерном дискурсе (2013)
Миронова Т. - Авторські параметри відносно перекладацьких в одному з англомовних текстів (досвід когнітивно-комунікативного аналізу англійського перекладу оповідання К. Г. Паустовського "Золотий лин") (2013)
Одинцова И. - Рефрейминг как когнитивная техника работы с языковым материалом (2013)
Пикалова А. - Функции синтаксического повтора в устной научной речи (2013)
Синявская О. - Коммерческая номинация как средство манипулятивного воздействия на потребителя (2013)
Собченко Н. - Игровая природа рекламного дискурса (2013)
Столярская Е. - Структурные и стилистические типы специальной лексики в журнальной рекламе бытовой техники и транспортных средств (2013)
Костянко Ю. - Состав, структура и функционирование топонимов в "Истории Пугачева" А. С. Пушкина (2013)
Манаенко Г. - Специфика корреляции значений "мира текста" и смыслов "мира дискурса" (2013)
Сыромля Н. - Экспликация символа "солнце" в поэтическом тексте детского русскоязычного журнала (2013)
Черкун Л. - Приемы структурно-семантического преобразования фразеологизмов в иронических детективах Д. Донцовой (2013)
Чернявская Н. - Образная репрезентация человека в виртуальном дискурсе (2013)
Шутова О. - Адресат и адресант научно-популярного дискурса (2013)
Фомина Л. - Традиционный формат -ск в экспрессивном топонимиконе, Гукова Л. (2013)
Сидоренко В. - Переднє слово (2006)
Федорук О. - Величний знак метафори (2006)
Протас М. - Проблема часу в мистецтві як наукова актуальність (2006)
Босенко А. - Отрицательное воображение (2006)
Щербак Ю. - Екран торкань: Про нові терени мистецької гри (2006)
Чміль Г. - Філософсько-антропологічні інтерпретації відносин "людина - екран" (2006)
Сюта Б. - Концепція художньої цілісності в польському музичному постмодернізмі та її рецепція в Україні (2006)
Kowalska B. - O sytuacji malarstwa dziś - nie bez smutku (2006)
Бакула Б. - Католицький і християнський театр у Польщі другої половини ХХ століття: Ситуативний нарис (2006)
Федорук О. - У пошуках ідеального (2006)
Кузенко П. - Кам’яні хрести Карпат у взаємозв’язку мистецьких традицій (2006)
Акчутіна-Муфтієва Н. - Кримськотатарське мистецтво візерункового шиття (2006)
Таїрова Л. - Скульптор Айдер Алієв (2006)
Вишеславський Г. - Нонконформізм: Андеґраунд та "неофіційне мистецтво" (2006)
Андріяшко В. - Характерні ознаки Київської школи художнього текстилю на різних етапах її розвитку (1920-1990-ті рр.) (2006)
Швед М. - Особливості сприйняття сучасної музики і спроби класифікації слухацької аудиторії (2006)
Небесник І. - "Канкан" чорного і білого: Михайло Митрик (1933-1999) (2006)
Грицук В. - Персонажі і маски молодої німецької драми та деякі з їх двійників в українському мистецтві (2006)
Тарасенко О. - Метафизика натюрморта: Сергей Белик (2006)
Зубавіна І. - Роман Балаян: Польоти як еманація свободи (2006)
Кондратьєва М. - Відлуння кінофестивалю "Контакт ’2006" (2006)
Рубашов Ю. - Світ Ендрю Уайєта: До 90-річчя від дня народження (2006)
Дьомін М. - Аналітичний імпресіонізм Рафаеля Багаутдінова: До 75-річчя мистця (2006)
Тарасенко А. - Окна в миф: Картины В. Кабаченко (2006)
Пилипенко О. - Кіноактор: Талант, факт і дійсність (2006)
Левченко М. - Постійний пошук: З досвіду формування репертуарної політики Херсонського обласного театру ляльок головним режисером Борисом Чуприною (2006)
Басанець Т. - Колекціонер + художник = !? (2006)
Брей Н. - Техніко-технологічні методи дослідження олійного живопису (2006)
Борщенко Л. - Історія створення Луганського обласного художнього музею і його колекції (2006)
Чепелик О. - Освітня функція та художня практика: На прикладі нового Баухауза (2006)
Русяєва М. - Освіта у Херсонесі Таврійському (2006)
Веселовська Г. - "Зачароване коло" Люціана Риделя на театральних перехрестях Києва 1910-х рр. (2006)
Купчинська Л. - Теофіл Копистинський і Ставропігійський інститут (2006)
Пучков А. - К выяснению принципа изобразительной обнаженности скульптур древнегреческих божеств (2006)
Найденова В. - Фольклорні мотиви у тревненському та підкарпатському церковному малярстві XVII-XIX століть (2006)
Олійник Г. - До джерел вивчення церковної архітектури України (2006)
Харлан О. - Дерев’яна Покровська церква містечка Нікополь: До питання локалізації місцезнаходження та архітектурно-містобудівні особливості (2006)
Міщенко І. - Тенденції культурно-мистецького розвитку Буковини кінця XIX - першої половини ХХ століття (до 1940 р.) (2006)
Stangret L. - Zarys ewolucji rysunku Tadeusza Kantora (2006)
Боньковська О. - Марія Морська: Полька за походженням, українка за сценічною долею (2006)
Ваврик О. - Безсмертний Кобзар Дармограй (2006)
Денисюк О. - Краківська академія мистецтв у контексті українсько-польських мистецьких взаємин у 1920-1930-х рр. (2006)
Перейма О. - Італійська опера після Другої світової війни (2006)
Горак Я. - Автографи українських музикантів у фондовій добірці Літературно-меморіального музею Івана Франка у Львові (2006)
Пастеляк Н. - Засади романтичної літературної поеми та їх вплив на західноукраїнську музику другої половини ХІХ - першої половини ХХ століть (2006)
Абліцов В. - "Ян Станіславський відкрив нам шлях до Парижа…": Микола Бурачек у Краківській академії мистецтв (2006)
Ханко В. - Мистецтвознавча думка полтавців на початку ХХ ст (2006)
Денисюк О. - Повернуті імена: Мистецтвознавець Богдан Стебельський (2006)
Кузенко П. - Актуальні проблеми сучасної культурології: Історія та наукова прогностика (2006)
Ненашева Е. - Архитектура - зазеркалье заводского бытия или образ высшей реальности? (2006)
Бітаєва О. - Критерії сучасних оцінок історії живопису Польщі (2006)
Власенко С. - До концептуалізації філософії сучасного українського мистецтва (2006)
Хроніка (2006)
Автори (2006)
Титул, зміст (2014)
Затонацька Т. Г. - Інвестиційна безпека України в період євроїнтеграційних процесів (2014)
Кривенко Л. В. - Сучасні тенденції та механізми інноваційного розвитку галузі науки і освіти у вітчизняній і закордонній практиці, Васильєв А. Й. (2014)
Мішенін Є. В. - Розвиток відносин власності у форматі забезпечення збалансованого функціонування цілісного земельно-майнового комплексу, Ярова І. Є. (2014)
Гришова І. Ю. - Сучасний стан та проблеми забезпечення продовольчої безпеки України, Крюкова І. О. (2014)
Бурак А. І. - Інтеграційні процеси в аграрній сфері (2014)
Радченко О. Д. - Продовольча безпека України як ціль бюджетної підтримки аграрного сектору (2014)
Хворост Т. В. - Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності переробного підприємства в умовах глобалізації (2014)
Сафонов В. В. - Інституційні чинники регуляторної політики держави на ринку праці (2014)
Терещенко С. І. - Особливості управління в сучасних аграрних формуваннях (2014)
Федорчук Є. М. - Оцінка потенціалу твердої біомаси в сільському господарстві України (2014)
Захарченко О. В. - Сучасний стан та оцінка розвитку ринку зерна в Україні (2014)
Ніценко В. С. - Напрями і механізми удосконалення управління вертикально-інтегрованими структурами агропродовольчої сфери (2014)
Свинаренко В. В. - Підвищення ефективності розвитку галузі рослинництва в умовах глобалізації, Строченко Н. І. (2014)
Маслак О. М. - Міжнародний досвід державної підтримки виробництва органічної продукції (2014)
Федуняк І. О. - Стан та перспективи розвитку галузі рослинництва в світі та в Україні (2014)
Бутило Р. І. - Відтворення поголів’я, як першочерговий елемент розвитку виробництва молока в Україні (2014)
Кобилкін О. М. - Резерви підвищення ефективності виробництва молока спеціалізованих сільськогосподарських підприємств, Кобилкіна С. В. (2014)
Куценко І. В. Інструменти фінансування суб’єктів агропромислового комплексу - Financing instruments of agribusiness agents (2014)
Шелудько Л. В. - Шляхи підвищення продуктивності праці у сільському господарстві, Шелудько Р. М. (2014)
Полях В. М. - Стан та тенденції розвитку галузі свинарства в Україні (2014)
Лозинська І. В. - Формування складових ринкової інфраструктури для підвищення ефективності галузі м’ясо-молочного скотарства (2014)
Олійник І. О. - Оптимізація рівня інтенсивності виробництва продукції рослинництва як фактор підвищення ефективності інтенсифікації (2014)
Самойлик Ю. В. - Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як організаційно-економічний засіб підвищення рівня технічного забезпечення АПК (2014)
Вавулін О. І. - Економічна ефективність діяльності зеленого господарства (на прикладі КП "Зеленбуд" Сумської міської ради) (2014)
Довжик О. О. - Особливості оплати та стимулювання праці в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Долгіх Я. В. - Вдосконалення планування виробництва продукції за допомогою виробничої функції Кобба-Дугласа, Костовський О. В. (2014)
Журбенко Н. М. - Сутність поняття основні засоби як економічної категорії (2014)
Колос З. В. - Удосконалення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2014)
Коваль В. В. - Основні підходи та процеси до формування системи управління персоналом машинобудівних підприємств (2014)
Митяй О. В. - Особливості формування конкурентних переваг в системі конкурентних відносин підприємств харчової промисловості (2014)
Богомолова К. С. - Генезис теоретичних поглядів на природу конкуренції (2014)
Дубовик С. Г. - Чинники активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств, Радько А. О. (2014)
Харченко Т. О. - Обгрунтування методичного підходу програмно-цільового фінансування в системі підвищення інноваційної активності сільськогосподарських підприємств (2014)
Мішеніна Н. В. - Стратегічні орієнтири розвитку офшорних зон: національні та світові фінансово-економічні інтереси, Мішеніна Г. А., Туренко Ю. О. (2014)
Калашніков А. О. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільсько-господарських підприємств різного виробничого напряму (2014)
Гривко С. Д. - Кластери як фактор інноваційного розвитку (2014)
Ковтун О. В. - Інвестиційна привабливість та оцінка об’єктів нерухомості: теоретико-методичний аспект (2014)
Морозюк Н. С. - Концептуальні питання обліку видатків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (2014)
Шалевська О. Ю. - Моделювання фонду оплати праці на прикладі молокопереробного підприємства, Заруцький І. Д., Ільїна О. Ю. (2014)
Знамеровська Т. М. - Формування і відображення резерву сумнівних боргів у бухгалтерському обліку (2014)
Загорська Ю. В. - Теоретичні засади формування оплати праці та основні її функції в механізмі їх реалізації (2014)
Пономарьова М. С. - Удосконалення мотивації та оплати праці в галузі тваринництва (2014)
Глазун В. В. - Механизм эффективного развития птицеводства на основе экологизации (2014)
Заболотна Т. М. - Підготовка студентської молоді до сімейного життя як запорука утвердження інституту сім’ї (2014)
Нєсвєтова С. В. Соціально-економічні аспекти сталого землекористування в аграрній сфері - Socio-economic aspects sustainable land use in agriculture (2014)
Новікова О. С. - Ефективність механізмів екологізації сільсько-господарського виробництва: сучасні орієнтири (2014)
Пелих В. В. - Диверсифікація сільськогосподарського виробництва: інтеграція села і міста (2014)
Самойленко Т. Г. - Роль агрохолдингів в соціально-економічній стратегії розвитку сільських територій (2014)
Кривенко С. В. - Роль державно-приватного партнерства у створенні ресурсозберігаючого безвідходного суспільства XXI століття (2014)
Мазур О. В. - Шляхи удосконалення та підвищення управлінської діяльності в господарських системах апк (2014)
Валюс Л. О. - Оцінка методів та моделей управління економічною безпекою підприємства (2014)
Гавловська Н. І. - Ідентифікація небезпек, загроз та ризиків діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Рудніченко Є. М. (2014)
Дорожкіна Г. М. - Управлінські аспекти підвищення надійності конструкцій виробів машинобудування (2014)
Кравчук С. М. - Виробничий ризик як інструмент технічного прогресу на підприємстві (2014)
Примуш Ю. С. - Методичний підхід до оцінки ефективності життєвого циклу будівельного підприємства (2014)
Турко М. О. - Теоретичні підходи до визначення категорії "економічна адаптивність підприємства" (2014)
Чередниченко А. О. - Організаційно-економічний механізм управління інформаційною безпекою будівельних підприємств (2014)
Фадєєва І. Г. - Стратегічні напрямки діяльності підприємств нафтогазового сектору економіки на сучасному етапі розвитку (2014)
Мазур Д. В. - Фінансове планування діяльності підприємства (2014)
Рудковський О. В. - Принципи побудови ефективної системи корпоративного управління (2014)
Грипинська Н. В. - Математичне моделювання задач маркетингу в підприємництві на прикладі оптимізаційних моделей випуску продукції, максимального використання наявних ресурсів, прийому працівників на роботу (2014)
Гуцал О. П. - Генезис бюджетування витрат на персонал (2014)
Українець Л. А. - Роль міграції у формуванні міжнародних економічних зв'язків китаю з країнами європи (2014)
Машика Ю. В. - Кадрове забезпечення як складова конкурентоспроможності підприємства (2014)
Пітик О. В. - Роль лідерських якостей сучасного фахівця-маркетолога у професійній діяльності (2014)
Серпенінова Ю. С. - Особливості відображення в обліку програмного забезпечення (2014)
Анохіна К. О. - Аналіз підходів з оцінки нематеріальних активів на промислових підприємствах (2014)
Дзюба О. М. - Узагальнення інформації про формування та використання прибутку підприємства у звітності (2014)
Ільницька-гикавчук Г. Я. - Управління витратами торговельного підприємства, Макар О. П. (2014)
Мазур М. В. - Статистичний аналіз споживання енергетичних ресурсів в Україні (2014)
Мельниченко О. В. - Аудит електронних грошей за міжнародними стандартами (2014)
Охрущак К. О. - Управління витратами операторів телекомунікацій з огляду на специфіку телекомунікаційної сфери (2014)
Петренко Н. І. - Комплексна методика аналізу руху пасивів підприємства, Столяренко О. М. (2014)
Шпак В. А. - Умови та засоби бухгалтерського обліку як фактори облікового середовища (2014)
Ліпич Л. Г. - Інвестиційна привабливість інтелектуального капіталу підприємств: ідентифікація і діагностика, Товстенюк О. В., Хілуха О. А. (2014)
Фадєєва І. Г. - Роль інвестицій в управлінні розвитком нафтогазовидобувних підприємств, Савчин Л. М. (2014)
Ярмош О. В. - Розробка дорожньої карти інноваційного проекту як інструмент стратегічного менеджменту (2014)
Федорова Ю. В. - Інноваційно-інвестиційний потенціал машинобудівного підприємства у складі промислово-фінансової групи (2014)
Шевчук Л. П. - Моделювання контролю фінансових ресурсів згідно з запропонованою методикою та визначення її ефективності, Шевчук А. А. (2014)
Благун І. І. - Місце банківської системи в соціально-економічній системі України (2014)
Бачало І. Б. - Побудова скорингової моделі диференціації високо ризикових позичальників банку, Лагоцький Т. Я. (2014)
Волосович С. В. - Пріоритетні складові розвитку іпотечного страхування в Україні (2014)
Галушка О. М. - Девальвація національних валют великих економік та її вплив на курс гривні (2014)
Поляк Н. П. - Теоретичні аспекти сутності кредиту (2014)
Мокіна С. М. - Концепція бренду роботодавця: сутність, функції, класифікація, інструменти формування (2014)
Паласюк Б. М. - Логістичний аудит в управлінні ризиком логістичних послуг на ринку препаратів фармацевтичної промисловості (2014)
Романів О. Я. - Попит на сільський зелений туристичний продукт рівненської області, Трусова Т. С., Твердохліб О. І. (2014)
Гонак І. М. - Брендинг туристичного продукту регіону: сутність та особливості формування (2014)
Альтгайм Л. Б. - Основне значення та принципи організації екскурсійних послуг (2014)
Бурлакова Ю. М. - Дослідження особливостей формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2014)
Жук М. О. - Структура та функції домогосподарства на мікроекономічному рівні, Здрок В. В. (2014)
Августин Р. Р. - Стaн і проблеми підвищення ефективності держaвної політики детінізaції економічних відносин (2014)
Адамович М. П. - Сутність і характеристика соціокультурних чинників цивілізаційного розвитку (2014)
Гуменюк О. Б. - Реформування енергетичної політики України шляхом впровадження комплексу заходів щодо повного використання ресурсу енергоефективності, Семенюк Н. В. (2014)
Мазур Д. В. - Особливості проведення фінансового планування в сучасних умовах господарювання, Мазур Г. О., Суслікова М. В. (2014)
Макарова Г. С. - Теоретичні підходи до визначення економічної категорії "капіталізація" (2014)
Остапюк Б. Я. - Особливості формування міжгалузевої цільової стратегічної програми розвитку в Україні за пріоритетною участю залізничного транспорту (2014)
Реут А. Г. - Соціальна диференціація у контексті інноваційного розвитку України (2014)
Сус Л. М. - Особливості моніторингу регулювання відносини у процесі формування цін (2014)
Харук В. А. - Механізм державного регулювання діяльності на ринку нафтопродуктів України (2014)
Шевчук В. О. - Рівноважність і довготривалість економічного розвитку: зміна парадигми управління на засадах фізичної економії (2014)
Яремович П. П. - Проблеми модернізації інфраструктурних об'єктів України в контексті євроінтеграційних процесів (2014)
Павленко Л. І. - Розвиток теорії людського капіталу під впливом наукових шкіл (2014)
Бедратюк Л. П. - Процедура публікації результатів наукових досліджень в міжнародних рецензованих журналах, Шутяк Ю. В. (2014)
Мішенін Є. В. - Логістичні основи сталого соціально-економічного розвитку регіону, Коблянська І. І. (2014)
Дубовик С. Г. - Розвиток емоційного інтелекту сучасних менеджерів як умова їх успішної діяльності, Драбчук Т. І. (2014)
Гужвенко С. М. - Розвиток систем планування в різних економічних системах (2014)
Ковтун О. В. - Земля як об’єкт нерухомості (2014)
Крючкова М. І. - Теоретичні підходи до визначення понять "розвиток", "економічний розвиток" "економічне зростання" (2014)
Волченко Н. В. - Детермінанти вразливості продовольчої безпеки держави (2014)
Ніценко В. С. - Механізми формування та функціонування вертикально-інтегрованих підприємницьких структур в агропродовольчій сфері України (2014)
Байдала В. В. - Формування соціобіоекономіки як перспективної моделі розвитку національної економіки, Бутенко В. М. (2014)
Сахарнацька Л. І. - Стан та перспективні напрями розвитку особистих селянських господарств (2014)
Добряк Д. С. - Розвиток орендних відносин в умовах трансформації сільськогосподарського землекористування у Полтавській області, Колісник Г. М. (2014)
В’юненко О. Б. - Проблеми створення територіальних систем автоматизованого моніторингу сільського господарства (2014)
Стоволос Н. Б. - Концептуальні засади стратегії розвитку органічного виробництва АПК (2014)
Захарченко О. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку галузі свинарства у світі (2014)
Маслак О. М. - Аналіз світового ринку органічної продукції (2014)
Плетньова Ю. К. - Формування алгоритму визначення та подолання кризи на підприємстві, Ахновська І. О. (2014)
Виганяйло С. М. - Особливості планування діяльності підприємств в умовах невизначеності (2014)
Калашніков О. М. - Оцінка структури та ефективності власного капіталу сільськогосподарських підприємств (2014)
Полятикіна Л. І. - Діяльність малих підприємств в умовах диверсифікації виробництва (2014)
Перебийніс В. І. - Споживач як об’єкт маркетингового управління підприємствами: моделі поведінки, Трайно В. М. (2014)
Галінська А. В. - Фактори формування конкурентоспроможності підприємств АПК та їх маркетингова складова (2014)
Пуріга І. П. - Наукові підходи до сутності поняття "попит" (2014)
Малютіна Г. Б. - Оцінка конкурентоспроможності аграрного сектора Сумської області (2014)
Ксенофонтова М. М. - Аналіз конкурентноспроможності ДП "Лебединське лісове господарство", Карпенко Ю. І. (2014)
Мішеніна Н. В. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, Говорушенко Р. В. (2014)
Горбачова І. В. - Міжнародна міграція робочої сили: український аспект (2014)
Новікова К. І. - Трансформація митно-тарифного регулювання в контексті функціонування митних альянсів, Турик А. І. (2014)
Турчіна С. Г. - Особливості інноваційної діяльності за умов міжнародної економічної інтеграції (2014)
Дашутіна Л. О. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємств регіонів України в умовах посилення зовнішньої та внутрішньої нестабільності (2014)
Юрченко О. Ю. - Розвиток потенцалу світового сільськогосподарського виробництва за умов глобалізації (2014)
Самойлік М. С. - Формування інноваційно-інвестиційних підходів до управління сферою поводження з твердими відходами регіону (2014)
Сенічкіна О. Е. - Обґрунтування вибору показників оцінки стану інноваційної діяльності промислових підприємств (2014)
Смоляров Ю. Г. - Розвиток інноваційної діяльності в АПК регіону (2014)
Селіванова Н. М. - Управління інноваційними витратами на засадах контролінгу (2014)
Морозюк Н. С. - Особливості організації внутрішнього аудиту продовольчої безпеки регіону в економічній системі держави (2014)
Найда А. В. - Проблеми організації управлінського обліку у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Данкевич В. Є. - Місце і роль земельних ресурсів у стратегії енергетичної безпеки (2014)
Дороніна М. С. - Обґрунтування необхідності розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві, Сасіна Л. О., Стативка О. М. (2014)
Залізко В. Д. - Аеробезпека сільських територій в умовах глобалізації: стан, сутність поняття та можливі негативні соціально-економічні наслідки (2014)
Макарова О. І. - Передумови оцінки управління використанням земельних ресурсів (2014)
Замула Х. П. - Оцінка впливу радіоактивно забруднених територій на фінансові результати лісогосподарських підприємств (2014)
Моклячук Т. О. - Економічна оцінка методів відновлення забруднених стійкими пестицидами грунтів (2014)
Строченко Н. І. - Організаційно-інституційні основи адаптації законодавчо-нормативних документів України до права навколишнього природного середовища ЄС (2014)
Кривенко С. В. - Проблеми та перспективи формування регіональної системи управління відходами: кластерний підхід (2014)
Головин А. А. - Совершенствование государственной системы управления земельными ресурсами региона (2014)
Сидоренко В. - Переднє слово (2007)
Федорук О. - Пласт, освячений Бокотеєм (2007)
Белічко Н. - Народні традиції в творчості Василя Перевальського (2007)
Чегусова З. - Славний ювілей Миколи Гроха (2007)
Вячеславова О. - Поетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України: Міфопоетика етнонаціонального буття (2007)
Тарасенко О. - Обретение пространства в диалоге со временем: Визуальные проекты Виктора Сидоренко (2007)
Антонюк О. - Творчий шлях Василя Чебаника (2007)
Зінченко К. - Володимир Ахметов іще не сказав свого найголовнішого (2007)
Стельмащук Г. - Творчість і активна громадянська позиція Романа Василика (2007)
Тарасенко А. - "Что было встарь, то повторится снова…": Неомифологизм в скульптуре А. Князика (2007)
Протас М. - Art-мортификация: Умерщвление плоти искусства как "комплекс вины" (Фрагменты социальной философии искусства) (2007)
Турчак Л. - Актуальні питання сучасного образотворчого мистецтва України: Історіографічні аспекти (2007)
Носенко А. - Пейзаж как средоточие души: Живопись Ореста Слешинского (2007)
Павельчук І. - Розвиток постімпресіонізму в українській абстракції (2007)
Щеглова О. - Художнє життя Києва періоду 2000-2005 рр. (2007)
Босенко А. - Именем одной идеи (2007)
Чибалашвили А. - О проявлениях постмодернизма в украинской академической музыке (2007)
Щербак Ю. - До проблеми сприймання й розуміння сучасного абстрактного мистецтва (На прикладі абстрактних композицій О. Маліса) (2007)
Пузенко Т. - Арт-Веб-сайт. Специфіка функціонування (2007)
Коновець С. - Художня фотографія як ефективний засіб творчого розвитку особистості (2007)
Скляренко Г. - Українське мистецтво 1930-1950-х рр.: Етапи, спрямування, твори (2007)
Русяєва М. - Художній образ Іфігенії у вазовому й монументальному живопису давньої Еллади та Риму (2007)
Русяєва М. - Іконографія образу Геракла за пам’ятками торевтики зі скіфських курганів IV ст. до н. е. (2007)
Волошин Л. - "Пробудження" як соціо-філософська візія України в творах О. Новаківського: Історія праці, концептуальні та формальні аспекти реалізації (2007)
Шмагало Р. - Святослав Гординський і українська мистецька освіта (2007)
Рибалко С. - Японський стрій доби Токугава в контексті розвитку образотворчого мистецтва (2007)
Золотухіна Н. - Кримський пейзаж у творчості О. В. Купріна (2007)
Czajkowska A. - Rewolucja w rozsypce: Eseje Pawla Jasienicy (rozwazania o wojnie domowej) i Jaroslawa Marka Rymkiewicza (Wieszanie) jako pytanie o etyczny sens historii (2007)
Тарасенко О. - Давньоруська ікона і супрематизм Казимира Малевича (2007)
Петрашик В. - Ян Станіславський і Микола Бурачек - натхненні красою української природи (2007)
Школьна О. - Михайло Жук, який дуже голосно мовчав (2007)
Сторчай О. - Бонавентура Клембовський, мистецька освіта і художня у Київському університеті в 30-ті рр. ХХ століття (2007)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Матеріали і техніки рисунків іконописної майстерні Києво-Печерської лаври (2007)
Живкова О. - Візантійські ікони у зібранні музею Богдана та Варвари Ханенків (2007)
Борщенко Л. - До проблеми розгортання науково-дослідницької роботи з історії формування та розбудови художніх колекцій в Україні (2007)
Мазніченко І. - "Мистці зі сходу" у студіях Гійома Аполлінера (2007)
Ременяка О. - Канон, як рід духовної цензури та стилістичні зміни в культурному середовищі Холмщини та Підляшшя XVII-XVIII ст. (2007)
Євтушенко С. - Раритет з Нудиже: Атрибуційне дослідження (2007)
Надєждін А. - Архітектор з міста святої Єлисавети (2007)
Малаков Д. - Продано в Києві (2007)
Бейлах О. - Тенденції й особливості розвитку радянського дизайну в аспекті становлення творчої особистості: Історико-теоретичні нотатки (2007)
Лисенко-Єржиківська Н. - Творчість Євгена Маланюка в контексті слов’янських літератур (2007)
Ханко В. - Миргородські керамісти першої половини ХХ століття (2007)
Малина В. - Пластичні тропи у християнському пам’яткарстві України (2007)
Сом-Сердюкова О. - Дерев’яні церкви Норвегії, чи диво, що промовляє з давнини (2007)
Тимків Б. - Сакральна дереворізьба та ікономалярство в творчості сучасних мистців (2007)
Кузенко П. - Еволюція знаку хреста в процесі культуротворення (2007)
Ханко В. - Архівні матеріали про музейні установи Полтавщини (перша половина ХХ ст.) (2007)
Анчишкіна Л. - Борис Возницький і відродження Олеського замку (2007)
Ейтель Т. - Мистецтво - здобич: останні німецькі військовополонені (2007)
Федорук О. - Українсько-німецькі взаємини в галузі реститутції (2007)
Ласкаревська Т. - Втрачена пам’ятка української культури (Києво-Вознесенський монастир XVII-XVIII ст. у Печерському містечку) (2007)
Кондель-Пермінова Н. - Історичне місце: Потенціал та ресурси розвитку території (До 300-річчя Полтавської битви) (2007)
Пучков А. - Арт-критик Аполлінер в Україні. Рецензія на дипломну студію Ірини Мазніченко "Творчість Гійома Аполлінера як арт-критика у контексті розвитку критичної думки ХХ століття" (2007)
Пучков А. - Многовекторье крымской историографии (2007)
Кохан В. - Перший Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль (2007)
Надєждін А. - Перші лауреати премії імені Олександра Осмьоркіна (2007)
Автори (2007)
Латигіна Н. А. - Українська національна ідея: історичні реалії (2013)
Бульвінський А. Г. - Витоки української державної ідеї (2013)
Ковальова Н. А. - Політичні аспекти "аграрної" революції 1917—1922 рр. в Україні (2013)
Красносілецький Д. П. - Вплив антибільшовицького руху опору в УСРР у 1920—1924 рр. на формування української нації (2013)
Пуйда Р. Б. - Діяльність українського націонал-демократичного об’єднання в Польському парламенті (1938—1939 рр.) (2013)
Сацький П. В. - Інституційне забезпечення самовизначення українців у роки революції 1917 р. і громадянської війни (2013)
Сморжевська О. О. - Неоязичництво/рідновір’я як варіант національної ідеї в умовах культурної глобалізації (2013)
Главацький М. В. - Українське питання в контексті культурно-освітньої діяльності органів німецької окупаційної влади на території генеральної області "Київ" 1941—1944 рр. (2013)
Будкин В. С. - Проблемы формирования политической нации в постсоветских странах на этапе независимости (2013)
Крючков Г. К. - Проблеми на шляху становлення в Україні політичної наці (2013)
Мищак І. М. - Проблеми та перспективи реформування місцевого самоврядування в Україні (2013)
Чорний В.С. - Безпекові виміри націотворчих процесів українського суспільства (2013)
Калінічева Г. І. - Діяльність громадських об’ єднань як індикатор розвитку громадянського суспільства в Україні (2013)
Калиновський В. С. - Проблеми етнодержавотворення в працях професора Ю. Римаренка, Капічон О. Г. (2013)
Магда Є. В. - Сучасні загрози консолідації українського суспільства (2013)
Матета О. А. - Мовна політика в Україні: національна консолідація чи політичний ризик, Доскач О. С. (2013)
Метельова Т. О. - Громадянське суспільство як чинник націотворення: ретроспек-тива і перспектива (2013)
Пекарчук В. М. - Культура етноменшин у загальній ідеології державотворення в незалежній Україні (1991—2012 рр.) (2013)
Руденко Ю. Ю. - Проблема термінологічної неузгодженості понять у сфері етнонаціональної політики як загроза національній безпеці України (2013)
Стежко Ю. Г. - Національна автентичність особистості в нових реаліях суспільного буття (2013)
Чупрій Л. В. - Безпекові аспекти формування загальнонаціональної ідентичності українців (2013)
Самойлов О. О. - Пряма демократія на місцевому рівні як механізм політичного націотворення в сучасній Україні (2013)
Сацький Д. В. - Земельний податок як складова розвитку місцевого самоврядування (2013)
Тревого І. - Діяльність Західного геодезичного товариства у 2014 році, Денисов О. (2015)
Дорожинський О. - Фотограмметрія та дистанційне зондування напередодні XXIII Конгресу ISPRS (2015)
Перович Л. - Кадастрова система України в контексті світового розвитку, Лудчак О. (2015)
Тревого І. - Візуалізація трансформації геодезичної галузі у світі цифрових та ІТ-технологій на "INTERGEO 2014”, Третяк К., Задорожний В., Кілару В. (2015)
Тревого І. - ХХ Міжнародна наукова конференція "Польсько-Чесько-Словацькі дні геодезії”, Задорожний В., Ванчура О. (2015)
Савчук С. - Збірник наукових праць "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”: від 2010 до 2015 (2015)
Калинич І. В. - VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні”, Калинич І. І., Савчук С. (2015)
Білоус М. - 65-річчя ПАТ "Київметробуд” Корпорації "Укрметротунельбуд”. 17 років високої точності Дочірнього підприємства "Укргеодезмарк”, Ковтун В. (2015)
Рябчій В. А. - Математичне опрацювання результатів подвійних нерівноточних вимірів, Рябчій В. В. (2015)
Целмс А. - Базова станція Латвійської системи позиціонування, встановлена у Валці, Еглая Е., Раткевич А. (2015)
Тищук М. - Функціонування станції сумісних астрономічних, геодезичних і геофізичних спостережень у Степанівці, Гожий А. (2015)
Тадєєв О. - Оцінювання деформацій земної поверхні за даними в геодезичних криволінійних системах координат (2015)
Дутчин М. - Дослідження точності побудови планових знімальних мереж при інвентаризації земель населених пунктів, Грицюк Т., Біда І., Ничвид М. (2015)
Мюллер Є. - Калібрування нівелірних приладів та рейок у Вищій школі Нойбранденбурґ, Геґер В. (2015)
Максимчук В. - Магнітне схилення та його віковий хід західного регіону України для епохи 2013 року, Чоботок І., Накалов Є., Марченко Д. (2015)
Тревого І. - Аналіз результатів нових експедицій на метрологічних об’єктах наукового геодезичного полігона, Цюпак І. (2015)
Петров С. - Сумісне опрацювання результатів високоточного геометричного нівелювання та нахиломірних вимірів (2015)
Мельник В. - Про перетворення просторових координат із застосуванням формалізму векторів Гіббса, Расюн В. (2015)
Куліковська О. - Оцінка розвитку небезпечних деформаційних процесів при експлуатації лінії швидкісного трамваю Кривого Рогу в районі станції "Майдан Артема” (2015)
Куліковська О. - Технічні можливості застосування безпілотної мобільної моделі для фіксування дорожньо-транспортних пригод, Атаманенко Ю. (2015)
Смолій К. - Аналіз сучасних геодезичних та геотехнічних методів моніторингу за деформаціями інженерних споруд (2015)
Алекнавічюс А. - Використання земель сільськогосподарського призначення у Литві, Гурскіене В. (2015)
Ванчура Р. - Дослідження порядку вирішення питань державної реєстрації земельних ділянок у випадку виявлення фактів невідповідності геодезичних координат суміжних земельних ділянок, Роздольська М. (2015)
Губар Ю. - Реалізація моделі Інвуда в методиці кадастрової оцінки об’єктів нерухомості (2015)
Ефендян П. - Про проблеми консолідації земель у Вірменії та шляхи їх вирішення (2015)
Коцаб M. - Положення і значення геоінформаційної інфраструктури в демократичному суспільстві, Лехнер Й., Радей К., Дрбал А. (2015)
Казанівська О. - Екологічне управління просіками під час прокладання повітряних ліній електропередачі, Маланчук М., Мартинюк Т. (2015)
Перович І. - Методичні підходи щодо визначення витрат на освоєння та облаштування територій в оцінці земель населених пунктів (2015)
Паршова В. - Особливості управління земельними ресурсами: досвід Латвії та України, Стойко Н. (2015)
Бурштинська Х. - Моніторинг руслових процесів та повеневих явищ ріки Дністер за космічними зображеннями, Мовчко Л., Шевчук В. (2015)
Четверіков Б. - Фотограмметричне опрацювання архівних аерознімків для створення історичної карти "Брестська фортеця”, Гоїнець Н. (2015)
Бурак К. - Визначення щільності регулярної сітки бікубічної сплайн-інтерполяції при створенні ЦМР, Ковтун В., Левицький Р. (2015)
Глотов В. - Технологічні особливості визначення кількісних параметрів великих інженерних споруд Рівненської АЕС цифровим стереофотограмметричним методом, Ільків Т. (2015)
Корольов В. - Застосування геоінформаційної системи для визначення машин із зони "затінення”, придатних для штатного використання, Заєць Я., Савчук Р. (2015)
Мельник В. - Деякі загальні принципи тривимірного відтворення ПЕМ-зображень, Рудик О. (2015)
Абдаллах Р. - Оцінка точності топографічних растрових карт Іраку (2015)
Горб О. - Застосування лазерного сканування для моделювання рельєфу техногенних зон, Єрьоменко Д. (2015)
Чабанюк В. - Картографічні каркаси як засіб оперування великими данними в атласному картографуванні, Дишлик О. (2015)
Іванчук О. - Особливості калібрування геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на різних РЕМ (2015)
Лященко А. - Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу за технологією баз геопросторових даних, Патракеєв І. (2015)
Тревого І. - Геомагнітна діагностика режимів роботи цифрового нівеліра, Ільків Є., Галярник М., Дутчин М., Новосільський М. (2015)
Літинський В. - Методика дослідження точності відлічування шашкових рейок, Віват А., Рій І., Жак І. (2015)
Бєгічев С. - Формування методології імовірнісної оцінки надійності опорних геодезичних пунктів, Ішутіна Г. (2015)
Титул, зміст (2015)
Темченко А. - Міфологема "три дівиці / три сестри / три пташки" в обрядових тек¬стах українців (на матеріалі замовлянь) (2015)
Кукоба Л. - Острів Ренея як складова делоського поліса у світлі античної традиції та епіграфіки (V–ІІI ст. до Р.Х.) (2015)
Пількевич А. - Деструктивні процеси в системі військової організації Риму та формування ранніх елементів професіоналізації армії в ІІ ст. до Р.Х. (2015)
Назаренко В. - Побутові умови та господарство Київського гарнізону у другій половині XVII–XVIII ст. (2015)
Герасько М. - До історії будинків Кирила Розумовського в Батурині (2015)
Петренко А. - Матеріальне становище парафіяльного духовенства за митрополита Платона (Городецького) (2015)
Кудінов Д. - До питання про трансформацію ідеології українського селянства під час революції 1905–1907 років у висвітленні мемуарної літератури (2015)
Казаков М. - "Братська" реформа в Київській єпархії 1914 року – завершення розвитку православних братств Російської імперії (2015)
Котова С. - Образ "закордонної Русі" в російській публіцистиці періоду Першої світової війни (1914–1918 рр.) (2015)
Хмельницька Л. - Суспільно-політична діяльність О. Я. Шумського в контексті проведення політики українізації 1920-х років (2015)
Кириченко Ю. - Ґенеза та перспективи розвитку української нації у повоєнній зарубіжній україністиці (2015)
Сорокіна О. - Фольклорні твори як джерело з історії української еміграції ХХ століття (2015)
Машкевич С. - Київський трамвай: період відновлення (1920-і роки) (2015)
Мазипчук М. - Постать Ю. Коцюбинського у контексті соціально-економічних перетворень в УСРР у 1930-ті роки (2015)
Жбанова К. - Організований набір робітників та переселення їх до Криму в 1954–1964 роках (2015)
Бардашевська Ю. - Особливості культурного життя населення Криму в роки Перебудови (1985–1991 рр.) (2015)
Кошіль Г. - Господарські будівлі селянського двору на території Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2015)
Автушенко І. - Забезпечення житлом військовослужбовців України та членів їх сімей (1996–2011 рр.) (2015)
Гвоздков С. - Ставлення США і Росії до проблеми вступу України в НАТО (2015)
Деркач С. - Освітній рівень населення Київщини на рубежі XX–XXI століть (2015)
Грицюк О. - Соціально-політичні графіті Революції гідності (на матеріалах Києва) (2015)
Кошовий С. - Шан Ян і його концепція держави (2015)
Ріжняк Р. - Розвиток інформатики як навчальної дисципліни у вищих педагогічних навчальних закладах України в другій половині ХХ століття (2015)
Капелюшний В. - Рецензія на монографію Андрія Темченка "Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми". – Черкаси: "ІнтролігаТОР", 2014. – 572 с. (2015)
Палієнко М. - Становлення української етнології – сучасне бачення. Рецензія на моно¬графію Ростислава Конти "Етнологічні дослідження в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940): історіографія". – К.: "ВАДЕКС", 2014. – 455 с. (2015)
Щербак М. - Рецензія на монографію Дмитра Кудінова "Селянський рух Наддніпрянської України у 1900 – лютому 1917 років: історіографія проблеми". – Суми: ТОВ ДД "Папірус", 2014. – 352 с. (2015)
Наші автори (2015)
Реєнт О. П. - Політика державної влади Російської імперії з "українського питання" напередодні Першої світової війни (2014)
Верховцева І. Г. - Звичаєве право у селянському самоврядуванні в Україні другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2014)
Вівсяна І. А. - Галичина і Наддніпрянщина: "діалог культур" у першій чверті ХХ ст. (2014)
Діптан І. І. - Іван Лисяк-Рудницький про Драгоманівську концепцію українсько-єврейського порозуміння (2014)
Довганик Н. М. - Історична пам’ять про Другу світову війну в контексті формуван-ня української політичної нації (2014)
Mогильний Л. П. - Національне питання в програмах українських ліберальних партій у першій чверті ХХ ст. (2014)
Ніколаєва Т. М. - Особливості національно-культурної та доброчинної діяльності українських підприємців у другій половині ХІХ — початку ХХ ст. (2014)
Омельчук В. В. - Іконоборство у політико-правовій моделі Візантійської імперії (2014)
Сацький П. В. - Державна фіскальна політика у стародавньому Єгипті (2014)
Єленський В. Є. - Релігія у процесах формування політичних на-цій: історико-культурні моделі, Бондаренко В. Д. (2014)
Ковпак Л. В. - Про соціальні складові процесу формування української нації (1991 — початок 2000 рр.) (2014)
Краєвий О. Д. - Проблеми на шляху консолідації українського суспі-льства на сучасному етапі та визначення підходів до їх подолання, Краєвий Р. О. (2014)
Невмержицький Є. В. - Боротьба з корупцією в Україні: порівняльно-правовий аспект (2014)
Cич О. М. - Національне питання в ідеологічно-програмових засадах українського націоналізму (2014)
Фащевський М. І. - Білоконь І. В. Необхідність реформування місцевого самовря-дування в Україні для цілей регіонального розвитку (2014)
Вергун О. М. - Історичний дискурс розбудови р. Дніпро: суспільно-політичні виміри (2014)
Остапович В. М. - Історична місія Верховної ради Української РСР 12-го скликання (2014)
Сидоренко В. - Переднє слово (2008)
Пінахіна Є. - Краса як міра людського освоєння дійсності (2008)
Шкепу М. - Проблема "смерті мистецтва" в контексті розвитку естетичного (2008)
Павлова О. - Абсолютизація естетичного досвіду у романтичному культі генія: Діалектика цілісного та розщепленого (2008)
Гейко С. - Іронія в трансформаціях модернізму та постмодернізму (2008)
Босенко Є. - Діалектика в поезії і поезія діалектики (2008)
Галушко В. - Логічне і естетичне в культурі (2008)
Горбатенко Л. - Про призначення художника в культурі (2008)
Кива Н. - Там, де не повинен діяти принцип "хто не з нами - той проти нас" (випадок Ернста Гомбріха) (2008)
Семиног Л. - Адресність тексту: Історичні метаморфозив українській естетичній думці (2008)
Таганов О. - Трансформація структурної логіки музичної композиції в новітній історії (2008)
Дьомін М. - Архетип і художня творчість українського етносу (2008)
Сидор-Гібелінда О. - Tertium (non?) datur (2008)
Лупій С. - Нарис творчості мистецької родини Оврахів (2008)
Стельмащук Г. - Василь Боднарчук - від натуралізму до "застиглої імпровізації" (2008)
Стрельцова М. - Петро Антип: Митець. Громадянин. Філософ (2008)
Загаєцька О. - Шаржі Леоніда Тоцького (2008)
Овсійчук В. - Іван Франк (2008)
Тарасенко О. - "Пойми земли меняющийся вид …". Творчество Ольги Дёкиной (2008)
Щербак Ю. - Ню. За графічними образами Олександра Маліса (2008)
Турчак Л. - Процеси змін в українській скульптурі (Сучасний аспект) (2008)
Бейлах О. - Пошуки художньої різноманітності предметно-просторового середовища в радянському дизайні 1970-1980-х (Бібліографічні спостереження) (2008)
Пиріг Л. - Філателія про мальовничу Україну та її творців (2008)
Федорук О. - Невідомий рукопис Олександри Лебедянської про пам’ятку українського сакрального мистецтва XVII-XVIII ст., Пучков А. (2008)
Лебедянская А. - Памятник украинского искусства XVII-XVIII вв.: Резной складень 1702 г. (2008)
Ласкаревська Т. - Київські жіночі монастирі XVII-XVIIІ ст.: Історико-архітектурне дослідження (2008)
Борщенко Л. - Із історії храмового будівництва на Луганщині (друга половина ХІХ ст. - перша третина ХХ ст.) (2008)
Михайлова Р. - З політичного, етно-демографічного та культурно-мистецького життя літописної Болохівщини (2008)
Шинкаренко Д. - Фаянс Межигір’я (2008)
Мазур В. - Успенська церква ансамблю Львівського братства і стан її наукового дослідження (2008)
Генералюк Л. - Поетичність у структурі мистецьких творів Шевченка і питання міжвидового інтеракціонізму (2008)
Лисенко Л. - Скульптурна спадщина Михайла Лисенка (2008)
Федорук О. - Вчений з великої літери (Пам’яті Володимира Тимофієнка) (2008)
Акчурина-Муфтиева Н. - Архитектура и искусство в период Крымского ханства (XV-XVIII вв.) (2008)
Денисенко А. - Образ Венеції в акварелях Вільяма Тернера (2008)
Петрашик В. - Синкретична спадщина Миколи Бурачека та її внесок в український пленеризм (2008)
Щокiна О. - Одеський авангард початку ХХ ст. по вертикалі традиціоналізма і новаторства (2008)
Кашуба-Вольвач О. - Про перший експеримент модернізму в Одесі. "Салони" Володимира Іздебського (2008)
Шило А. - Вопросы стиля и метода в теории и практике конструктивизма (2008)
Сторчай О. - Ф. Масютин "Памяти учителя Ивана Федоровича Селезнева" (Передмова до публікації архівного документа О. Сторчай) (2008)
Скляренко Г. - Скульптура Івана Кавалерідзе в контексті українського мистецтва ХХ cт. (2008)
Тимашков О. - Інтермедіальна поетика творчості Обрі Бердслея (2008)
Шевчук К. - Зміни в мистецтві і "відкрита" естетика Мечислава Валліса (2008)
Гадицький Р. - Соціокультурні чинники розвитку натуралістичних тенденцій в образотворчому мистецтві пізнього середньовіччя (2008)
Клюєв О. - Історичні метаморфози музики (2008)
Царенок А. - Художній вимір проповіді у православній гомілетичній традиції (2008)
Кузенко П. - Українське меморіалознавство: Історія та сучасність (2008)
Малина В. - Джерела iнспiрацiй у сакральному мистецтвi України (2008)
Берестовська Д. - Відновлення історії мистецтва Криму (2008)
Ламонова О. - Книга ідей: Подорож Галицько-Волинськими субкультурами (2008)
Могилевський В. - Особливість виставки: Синтез мистецтв (2008)
Автори (2008)
Пахалюк Р. І. - Візуалізація дефектів кремнієвих фотоелектричних сонячних батарей, Божко К. М. (2014)
Приходько Р. В. - Модифікування пористої структури синтетичного стивенситу, Черненко І. В. (2014)
Трищ Р. М. - Оценка качества координированных отверстий в машиностроении статистическими методами, Бурдейная В. М. (2014)
Горбенко Н. А. - Оценивание процессов системы менеджмента качества предприятий на соответствие требований международных стандартов серии ISO 9000, Катрич О. А. (2014)
Загородня Т. М. - Використання систем підтримки прийняття рішень при оцінюванні сформованого рівня компетентності фахівців технічних спеціальностей (2014)
Шеховцова В. І. - Підходи до оцінки ефективності АСУ інформаційними технологіями (2014)
Самынина М. Г. - Совместное использование кондуктометрических и термометрических датчиков в специализированной аппаратуре для контроля состояния самок КРС, Мегель Ю. Е. (2014)
Асланян А. Е. - Управління споживанням електричної енергії аеропортів, Захарченко В. П., Соколова Н. П. (2014)
Івасенко В. М. - Розрахункова модель випаровувань автозаправних станцій (2014)
Лаврухін О. В. - Формування критерію безпечного управління поїзною роботою на залізничній станції (2014)
Зеленцова Ж. Ю. - Исследование особенностей организации систем единого входа. ЧАСТЬ 1: Модель представления данных и идентификации в сервисных подсетях, Йона Е. О. (2014)
Романовський В. І. - Моделювання споживання електричної енергії динамічним навантаженням в електричних мережах промислових підприємств, Іванов О. О. (2014)
Дорошенко Е. В. - Методика расчета критических режимов течения в решетках аэродинамических профилей, Терещенко Ю. Ю., Техрани А. (2014)
Кроль О. С. - 3D-Моделирование и расчеты привода главного движения фрезерного станка с шестишпиндельной револьверной головкой, Журавлев В. В. (2014)
Рябчиков М. Л. - Визначення зміни концентрації вологи в шарі матеріалу спецодягу, Денисенко М. В. (2014)
Білан Білан - Система прогнозування розвитк у захворювань серця на основі даних імунологічних досліджень, В. М. Кисельова, О. Г. Беспалова О. Я. (2014)
Жужа А. В. - Структурные схемы построения пламенно-ионизационных газоанализаторов (2014)
Радовенчик В. М. - Вивчення процесів видалення твердої фази з води з використанням часток магнетиту, Радовенчик Я. В. (2014)
Березуцкий В. В. - Энергетический кризис разрешит альтернативная энергетика, Березуцкая Н. Л. (2014)
Яцишин А. В. - Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища, Попов О. О., Артемчук В. О. (2014)
Коваль О. С. - Управління якістю конструкційного чавуну для фасонних виливків на основі моделювання ефективності його модифікування, Пензєв П. С., Димко Є. П., Пуляев А. А. (2014)
Костик К. О. - Моделювання глибини боридного шару сталі 4Х5МФС при зміні тривалості борування по нанотехнології, Костик В. О. (2014)
Матюшенко Н. В. - Метрологические аспекты зубчатых передач, Федченко А. В., Шелихова И. Б. (2014)
Артемьев С. Р. - Анализ результатов исследований магнитных и оптических свойств нитевидных кристаллов (2014)
Гулай О. В. - Біотичні зв’язки патогенних бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae та синьозелених водоростей Mіcrocystis pulverea, Жукорський О. М. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив "Мевеселу" на показники неензимної системи антиоксидантного захисту організму бугайців за умов кадмієвого навантаження (2013)
Долайчук О. П. - Фізіологічний вплив бобів сої нативного та трансгенного сортів на організм самок щурів третього покоління, Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Храбко М. І. (2013)
Калачнюк Л. Г. - Активність регуляторних ензимів ЦТК у клітині за розладу травної системи (2013)
Корбецький А. Р. - Цілісність плазматичних мембран та акросом розморожених сперміїв псів за додавання додецилсульфату натрію до середовища (2013)
Коцюмбас І. Я. - Вплив сорбентів на коцентрацію Т-2 і НТ-2 токсинів у вмісті травного тракту курей in vitro, Федякова О. І. (2013)
Куриленко Ю. Ф. - ПЛР-діагностика важкого комбінованого імунодефіциту (SCID) у коней, Костенко С. О., Дубін О. В., Жежер М. І. (2013)
Лесик Я. В. - Резистентність організму кролематок та життєздатність кроленят за умов тривалого випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому, Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Долайчук О. П. (2013)
Маслянко Р. П. - Сучасні уявлення про фагоцитоз, Грабовський С. С., Грабовська О. С. (2013)
Музика Д. В. - Особливості формування специфічного імунітету у сільськогосподарської птиці після щеплення інактивованою трьохвалентною вакциною проти грипу птиці підтипів Н5, Н7 та ньюкаслської хвороби (2013)
Олексюк Н. П. - Пероксидні процеси і стан антиоксидантної системи у шкірі прісноводних риб залежно від сезону (2013)
Осадча Ю. В. - Функціональна геноміка курей (2013)
Островська М. Ю. - Активність гідролітичних ферментів та стан мікробоценозу кишечнику в організмі молодняку курей-несучок за дії "Гуміліду", Гунчак А. В., Степченко Л. М. (2013)
Popyk І. M. - The relative proportion of T- and B-lymphocytes and their functional activity of female-nursery carps depending on the level of vitamin A in the ration, Vischur O. I. (2013)
Сеник Ю. І. - Роль ліпідів еритроцитарних мембран у формуванні резистентності до йонів Цинку, Хоменчук В. О., Курант В. З., Грубінко В. В. (2013)
Simonov M. R. - Some indicators of protein metabolism in blood of cows under ketosis, Vlizlo V. V. (2013)
Стефанишин О. М. - Профілактичний та корегуючий вплив кормової добавки каротиносинтезувальних дріжджів Phaffia rhodozyma на формування мікробоценозу кишківника курей під час критичного періоду його становлення, Нечай Г. І., Борецька Н. І., Гураль С. В., Цепко Н. І. (2013)
Супрун І. О. - Характеристика популяційно-генетичних параметрів коней рисистих порід (2013)
Федорук Р. С. - Репродуктивна здатність бджолиних маток за умов підгодівлі бджіл борошном з бобів сої нативного та трансгенного сортів, Романів Л. І. (2013)
Оголошення (2013)
Інститут Біології тварин НААН Сектор аналітичних методів досліджень (реклама) (2013)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2013)
Панорама (2015)
Олексій Кривопішин: "Від реформи Укрзалізниці не повинні страждати люди" (2015)
УЗ у цифрах (2015)
Лібер Б. - Основні віхи в реформуванні та корпоративному розвитку у 2014 році (2015)
Малинка В. - Контактна мережа діючої електрифікації — підвищення надійності роботи в сучасних умовах (2015)
Піднебесний М. - ДП "УЗШК": 2014 рік — рік розвитку та перспектив (2015)
Бабенко А. - Укрзалізниця збільшила пропускну здатність на перегоні Яреськи – Федунка (2015)
Меркулов Ю. - Особливості комерційної роботи в умовах кризи (2015)
Оніщенко В. - Фінансові результати та плани галузі (2015)
Тревогін І. - Експлуатаційні показники та ефективність залізничного транспорту (2015)
Василенко С. - Урбаністично-кластерний підхід до формування єдиної пасажирської системи області (2015)
Вернигора Р. - Конференція "Розвиток теорії та практики функціонування залізничних станцій та вузлів" пам’яті професора Миколи Романовича Ющенка (2015)
Панченко С. - Модернізація системи підготовки магістрів у галузі експлуатації високошвидкісного транспорту, Каграманян А. (2015)
Луханин Н. - Техническое обучение как инструмент внедрения мероприятий бережливого производства и эффективного управления ресурсами в сфере транспортной логистики, Мелешко М. (2015)
Мельник Т. - Щодо питання управління персоналом транспортної компанії в умовах фінансово-економічної кризи, Мельник О. (2015)
Шобель А. - Напольные системы мониторинга подвижного состава (2015)
Радкевич А. - Міські залізниці як об’єкт повторної забудови, Худенко В. (2015)
Сидоренко В. - Переднє слово (2009)
Гузар З. - Мій Михайло Білас (2009)
Чуприна Б. - З історії становлення та розвитку Херсонського театру ляльок (2009)
Ковальчук О. - Давид Боровський, Данило Лідер: Пошуки пластики сценічного простору у сценографії. Джерела еволюції та фактори впливу (2009)
Чепелик О. - Сучасне мистецтво у громадському просторі (2009)
Белічко Н. - Ілюстрації Миколи Компанця на історичному тлі гоголіани (2009)
Онищенко Н. - Можливості реалізації творчого потенціалу cтудента-графіка на базі міжнародного інформаційного інтернет-ресурсу (2009)
Насонова К. - Відносини автор-текст-читач у світлі друкованої та електронної форм репрезентації тексту (2009)
Суходолова Е. - Хит-парад текстильных биотопов (2009)
Білякович Л. - Можливості застосування мозаїчного оригамі в сучасному дизайні одягу, Чорна О. (2009)
Максименко Г. - Філософія імпровізації у виконавчому мистецтві (2009)
Никитин Г. - Философские проблемы постмодернистского художественного творчества (2009)
Щербак Ю. - Магічні міражі Багдада. Зугейр аль-Хафаджі - київський художник (2009)
Пиріг Л. - Український іконопис у дзеркалі філателії (2009)
Хамула Д. - Художественно-стилистические особенности мотива преследования на античных вазах Северного Причерноморья (2009)
Веселовська Г. - Міф про Іфігенію в Тавриді: Семантичні домінанти музично-театрального осмислення (2009)
Колотова О. - Міф про Нарциса в історії філософсько-естетичного дискурсу (2009)
Харон А. - История иконографии Востока и Запада (2009)
Личковах В. - Сакральні сигнатури українського мистецтва (2009)
Ковальова М. - Православні традиції в козацьких портретах Центральної і Східної України кінця XVII-XVIII ст. (2009)
Порожнякова Н. - Языческая картина мира в творчестве Н. Рериха (2009)
Сидор-Гібелінда О. - Нове про першу Венеційську: Бієнале 1895 року у контексті свого часу (2009)
Іжевський А. - Майстри сатиричної графіки Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століття в обороні українськості (2009)
Побожій С. - "Запорожці" та сміхова культура (Уривок з монографії "Ілля Рєпін і Сумщина") (2009)
Виноградов В. - Декоративна кераміка в архітектурно-просторовому середовищі Ялти 1880-1910-х рр (2009)
Скляренко Г. - Крим ХХ століття в світлі культурно-мистецьких процесів в Україні (2009)
Кунцевська О. - До питання тяглості побутової культури євреїв Києва (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.) (2009)
Федорук О. - Євген Вжещ - немаргінальний варіант київського пленеризму (2009)
Костенко А. - Синтез скульптури та архітектури у спільних проектах В. Городецького та Е. Саля (2009)
Ясиневич Н. - Казимир Сіхульський - художник доби сецесії (2009)
Корсик Ю. - Постать і творчість Г. Семирадського в річищі сучасної мистецтвознавчої науки (2009)
Билык А. - Одесская дореволюционная театральная пресса (2009)
Ханко В. - Мистецтвознавчі писання Опанаса Сластьона (2009)
Собкович О. - Вітражі Петра Холодного (2009)
Мельник О. - Прикладна графіка Роберта Лісовського: Поєднання функціональності та естетики (2009)
Соколюк Л. - Поетика української культури у творчості Юхима Михайлова (2009)
Ласкаревська Т. - Пам’яткоохоронна діяльність Д. М. Щербаківського (2009)
Подунай Я. - Історія розвитку ремісничо-промислової школи Баугауз. Основна ідея школи. Викладацький склад, діяльність Йоганеса Іттена як засновника основного курсу (2009)
Мендрин А. - "Бунт" Альбера Камю как модель культурных изменений (2009)
Богданова Є. - Роль Тохаку Хасегава та його твору "Сосновий ліс" у становленні японської школи монохромного живопису (2009)
Конончук О. - До питання визначення школи та часу написання мініатюри "Мірадж Мухаммада" з Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2009)
Федорук О. - Hobet homo in arte veritatem (2009)
Абрамов В. - Иван Ираклиевич Курис (1840-1898). "Желая принести посильную помощь родному искусству…". К вопросу исторической реконструкции художественного собрания Толстых в Одессе. "… это мое единственное в жизни счастье, мой свет, и я ношу его с собой". "Красота жизни двигается вперед не шаблонами, а творчеством…". Сокровища Юлиуса Лемме (2009)
Мельничук Л. - Друковані каталоги ХІХ - початку ХХ ст. як джерело дослідження мистецьких колекцій Харківського університету (2009)
Баканурский А. - Михаил Кнобель: От частной коллекции к городскому музею (2009)
Федорук О. - Джулай, ти з нами єси (2009)
Авраменко О. - Митець із серця "нової хвилі" українського мистецтва кінця ХХ століття. Олександр Гнилицький (2009)
Ханко В. - Досліджуючи сторінки культури: До 60-річчя від дня народження мистецтвознавця, музикознавця і заслуженого діяча мистецтв України Георгія Шибанова (2009)
Федорук О. - Теорема творчого знесення: Ювілей професора Юрія Белічка (2009)
Соломяний М. - Виставка графічних творів Валентина Сергєєва (2009)
Босенко А. - Сызмальства учить свободе: К двадцатилетию Школы творчества Елены Красильниковой, Пучков А. (2009)
Федорук О. - Видання, якого так довго чекали (2009)
Автори (2009)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2009)
Титул, зміст (2015)
Лантух-Лященко А. И. - Развитие идей надежности в строительной области (2015)
Родченко О. В. - Особливості проектування жорстких аеродромних покриттів у комп’ютерній програмі "АЕРОДРОМ 380" (2015)
Шульман З. А. - Испытания, диагностика и мониторинг головных образцов металлических опорных башен ветроэлектрических установок (2015)
Матченко Т. І. - Визначення ступеня агресивного впливу середовища експлуатації щодо бетону, Матченко П. Т. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського