Радул С. - Компетентнісний підхід в професійній освіті майбутнього вчителя іноземної мови (2012)
Рябовол Л. - Фактичний матеріал у шкільних курсах правознавства (2012)
Савченко Н. - Освітні аспекти вільного часу (2012)
Стрітьєвич Т. - Особливості художнього сприйняття на заняттях з образотворчого мистецтва (2012)
Стукаленко З. - Художньо-педагогічна проблема музично-виконавської майстерності (2012)
Тарапака Н. - Тестовий контроль як засіб виміру якості підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Мартін А. (2012)
Тимченко С. - Активні методи навчання у вивченні професійно орієнтованих дисциплін майбутніми диспетчерами управління повітряним рухом (2012)
Ткаченко О. - Орієнтовні рівні сформованості етнопедагогічної компетентності вчителя (2012)
Торбенко І. - Фopмувaння пpoфесioнaлiзму мaйбутньoгo фaхiвця юридичної галузі (кoмпетентнiсний пiдхiд) (2012)
Уйсімбаєва Н. - До проблеми творчої діяльності майбутніх фахівців (2012)
Уличний І. - Психолого-педагогічні аспекти професійного самовизначення школярів (2012)
Фурса О. - Тенденції cтворення компетентнісної моделі сучасного фахівця-дизайнера (2012)
Чемерис Є. - Підвищення інтелектуального рівня майбутніх спеціалістів – випускників (2012)
Шандрук С. - Виховання ціннісних орієнтацій старшокласників засобами масової інформації в сучасних умовах (2012)
Шевченко А. - Формування полікультурної компетентності у майбутніх вчителів фізичної культури (2012)
Шинкаренко А. - Фінансування вищої школи в сучасних умовах (2012)
Шишкіна Т. - Педагогічні принципи навчання в конструюванні моделі дидактичних основ формування фахових компетенцій майбутніх банківських працівників (2012)
Шишко А. - Компетентнісний підхід до навчання перекладу з іноземної мови в економічних ВНЗ (2012)
Шишова І. - Корекція порушень поведінки дошкільників (2012)
Юрчак В. - Підготовка майбутнього вчителя музики до музично-теоретичного навчання учнів початкових класів (2012)
Язловецька О. - Фізкультурно-спортивна діяльність студентів в умовах вищого навчального закладу (2012)
Якібчук М. - Практичні питання використання системного підходу в педагогічному процесі формування толерантності у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Толстой М. - Передмова: Основні етапи комплексного вивчення кількісного розподілу хімічних елементів і фізичних властивостей неовулканітів Альпійської складчастої зони Східної Європи (2014)
Короновский Н. - Коллизионный вулканизм Кавказского сектора Альпийского складчатого пояса, Демина Л. (2014)
Шевчук В. - Взаємозв'язок тектонічного розвитку та проявів неогенового магматизму Закарпаття, Василенко А. (2014)
Ляшкевич З. - Еволюція та генезис кайнозойського вулканізму Панкардії (2014)
Павлюк М. - Магматизм і структура Панкардії в ранньому мезозої, Медведєв А. (2014)
Демина Л. Промыслова М. - Признаки импактогенеза в продуктах самостоятельных центров извержения Западного Приэльбрусья, Мышенкова М., Короновский Н. (2014)
Кутас Р. - Геотермические условия зон неовулканизма Закарпатского прогиба, Майцин Д. (2014)
Толстой М. - Сопоставление продуктов вулканизма различных структур зон Альпийского складчатого пояса Восточной Европы по результатам исследования их физических свойств, Шабатура А., Костенко Н., Гасанов Ю. (2014)
Elen S. - Bismuth Mineralization in Neogene Volcanites of Ukrainian Carpathians and Slovakia, Skakun L., Grinchenko O., Bondarenko S., Mikus T., Ztevkova T., Mironchuk T. (2014)
Іванік О. - Методичне забезпечення прогнозування зсувної небезпеки на регіональному та локальному рівні: принципи, методи, моделі (2014)
Михайлов В. - Стан і проблеми вищої геологічної освіти в Україні, Вижва С. (2014)
Меньшов А. - Геомагнитные исследования в Киевском Университете. История и перспективы развития, Сухорада А. (2014)
Карпенко О. - Визначення вмісту органічної речовини в гірських породах за геофізичними даними, Башкіров Г., Карпенко І. (2014)
Тройніч К. - Ефективний алгоритм сейсмічної променевої томографії при обробці великих масивів сейсмічних даних, Вижва С. (2014)
Колісніченко В. - Прогнозування геоакустичних характеристик розрізів нафтогазових свердловин ДДЗ за відсутності вимірів акустичного каротажу, Кашуба Г., Солодкий Е. (2014)
Гадяцька К. - Теоретичні магнітні моделі дайкових утворень (2014)
Грищук П. - Декани геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2014)
Мадьяр А. - Дослідження сучасного розвитку поверхні Пакш-Дунакемледських лесових високих (надзаплавних) берегів, Фабіан С. , Ковач І. , Варга Г. , Радванські Б. , Ковач М. , Шобуcкі М. (2014)
Василенко А. - Ознаки зсуву в межах Закарпатського глибинного розлому (2014)
Андрієць Т. - Постмагматична еволюція вулканічних структур центральної частини Вигорлат-Гутинського пасма за даними структурно-морфометричного аналізу (2014)
Кириенко Е. - Минералого-петрографическая характеристика габброидов Городищенского массива (Корсунь-Новомиргородский плутон Украинского щита), Митрохин А. (2014)
Вижва С. - Електричні параметри порід-колекторів імпактних структур, Михайлов В. , Онищук Д. , Онищук І. (2014)
Ігнатишин В. - Динаміка сучасних рухів земної кори в зоні Оашського глибинного розлому, Малицький Д. , Коваль Ю. (2014)
Михайлов В. - Принципи геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводнів, Курило М. , Андрєєва О. (2014)
Герасимов М. - Геодинамическая эволюция Крымской задуговой рифтовой системы, Галко Т. , Евдощук Н. , Дрягина Т. (2014)
Вакарчук С. - Потенціал газу неконвенційного типу в Східному нафтогазоносному регіоні України, Довжок Т. , Харченко М. , Філюшкін К. (2014)
Бровко А. - Оцінка впливу коефіцієнтів фільтрації водоносних комплексів у четвертинних та верхньокрейдових відкладах на швидкість розчинення карбонатних порід на території Рівненської АЕС (2014)
Войтович С. - Часові зміни хімічного складу шахтних вод Червоноградського гірничопромислового району (2014)
Вижва З. - Дослідження густини крейдяної товщі методом Монте-Карло на проммайданчику Рівненської АЕС із застосуванням моделі Коші, Демидов В. , Вижва А. (2014)
Аксьом Н. - Тривимірне моделювання при розрахунках стійкості схилів з використанням ГІС (на прикладі м. Києва) (2014)
Титул, зміст (2015)
Смоленюк Р. П. - Фінансовий механізм конкурентоспроможного розвитку аграрної економіки в умовах трансформаційних змін (2015)
Корженко К. А. - Основні стратегічні перспективи розвитку національного туризму в Україні в умовах соціально-економічної нестабільності (2015)
Фігурка М. В. - Формування тарифів на житлово-комунальні послуги для населення України (2015)
Богач Д. С. - Аналіз і критика найбільш розповсюджених інвестиційних стратегій в Україні (2015)
Петраш О. П. - Дослідження та аналіз перспектив діяльності девелоперських компаній на ринку нерухомості України (2015)
Стельмащук А. М. - Оцінка ефективності транспортно-логістичного потенціалу сільських територій (2015)
Чернецька О. В. - Синергетичний підхід до процесу управління фінансовими результатами в аграрних підприємствах (2015)
Біломістний О. М. - Організаційне забезпечення фінансової безпеки підприємства, Лічко К. Г. (2015)
Біломістна І. І. - Визначення мінімального рівня фінансової безпеки підприємства, Адаховська Л. В. (2015)
Жадан М. І. - Внутрішній аудит витрат на забезпечення якості продукції промислового підприємства, Кахадзе Г. М. (2015)
Кошевець В. В. - Вплив позитивного екологічного іміджу на формування гудвілу підприємства (2015)
Швець А. П. - Мотивація трудової діяльності як елемент відтворювального процесу на підприємстві (2015)
Станко Г. В. - Самофінансування як одна із пріоритетних форм фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств (2015)
Ценклер Н. І. - Регіон: поліаспектність змісту поняття (2015)
Черемісіна Т. В. - Співвідношення понять "регіональний менеджмент" та "регіональне управління" в системі регіонального розвитку (2015)
Антохов А. А. - Фокуси дослідження глобалістичних викликів регіонального розвитку (2015)
Бондаревська К. В. - Актуальні проблеми молодіжної зайнятості в сучасних умовах, Фоменко А. О. (2015)
Ревко А. М. - Оцінка впливу витрат домогосподарств на якісний розвиток людського потенціалу регіону (2015)
Шніцер І. Р. - Вплив функціонування закладів сфери охорони здоров'я на демографічний стан та здоров’я населення регіону (2015)
Купалова Г. І. - Екологізація шкільної та вищої економічної освіти, Гацька Л. П. (2015)
Мельничук Л. С. - Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2015)
Неміш П. Д. - Ефективність використання альтернативних джерел енергії (2015)
Степаненко В. В. - Бізнес-інкубування та інноваційні центри – перспективні форми підтримки та розвитку малого підприємництва в Україні (2015)
Фесун А. С. - Динамічно-цільовий підхід до формування інвестиційного портфелю девелоперського проекту: ризикологічні аспекти оцінки та діагностики (2015)
Дзядикевич Ю. В. - Шляхи вдосконалення обліку матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості, Любезна І. В. (2015)
Пуцентейло П. Р. - Аналітичне забезпечення діяльності підприємства (2015)
Шеленко Д. І. - Особливості проведення інвентаризації на підприємстві (2015)
Візіренко С. В. - Удосконалення методики аудиту монетарних активів, Закорка Ю. А. (2015)
Долбнєва Д. В. - Необхідність та передумови впровадження автоматизованих інформаційних систем ведення обліку на вітчизняних підприємствах (2015)
Замогильний П. В. - Роль і значення бюджетування при прийнятті управлінських рішень на авіаремонтному підприємстві (2015)
Олійник О. О. - Соціальна відповідальність роботодавця: погляд студентів, Сікорська Т. С. (2015)
Колесник Х. С. - Дослідження поведінки споживачів в залежності від рівня якості телекомунікаційних послуг (2015)
Левченко Н. М. - Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління грошовими коштами як складовою монетарних активів підприємства, Скірко М. А. (2015)
Клокар О. О. - Ретроспективний аналіз розвитку соціального капіталу (2015)
Східницька Г. В. - Фінансова політика сталого розвитку сільських територій (2015)
Буряк О. П. - Банківська система США (2015)
Очеретько Л. М. - Оподаткування прибутку будівельних підприємств за довгостроковими будівельними договорами (контрактами), Залісська К. Р. (2015)
Проскуряков К. І. - Методологічні підходи запобігання банкрутству банків, Бондаренко В. В. (2015)
Кеменяш І. Г. - Оподаткування військового збору в Україні (2015)
Крівцова Т. О. - Сутність і зміст організації внутрішнього контролю кредитних операцій банку (2015)
Ачкасова С. А. - Обґрунтування теоретичних підходів до визначення сутності кредитного ризику банку, Сербін М. Ю., Хурда О. О. (2015)
Кирик О. А. - Джерела фінансування інноваційної діяльності авіакомпаній (2015)
Симчера В. М. - О мнимых и реальных оценках экономического развития России (2015)
Автори номера (2015)
Семенюк О. - Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка: історія і сучасність (2013)
Бех І. - Ідея життєтворчості особистості у виховному універсумі В. Сухомлинського (2013)
Савченко О. - Уміння учнів вчитися у дидактичній системі В. О. Сухомлинського (2013)
Богуш А. - Мовленнєво-творчі прояви дітей в ігрових казкових ситуаціях у педагогічному вимірі В. Сухомлинського (2013)
Вашуленко М. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського − першоджерело формування українськомовної особистості дошкільників і молодших школярів (2013)
Березівська Л. - В. О. Сухомлинський про індивідуальний підхід як чинник розвитку творчої особистості учня (2013)
Глузман Н. - Творче використання педагогічної спадщини в професійній підготовці вчителя (2013)
Дічек Н. - Природолюбна етика в.сухомлинського – складник його системи формування творчого начала особистості дитини (2013)
Добрянський І. - Школа починається з учителя, Наумець О. (2013)
Завгородня Т. - Розвиток науково-творчого потенціалу викладача ВНЗ в контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського (2013)
Золотухіна С. - Використання ідей В. Сухомлинського в підготовці творчої особистості майбутнього вчителя (2013)
Кайдарова А. - Народная педагогика в педагогической деятельности В. А. Сухомлинского (2013)
Калиева С. - Педагогические идеи в.а.сухомлинского и современные идеи реформирования образования в республике Казахстан (2013)
Калініченко Н. - Вплив В. О. Сухомлинського на формування освітнього середовища (70-80-ті роки ХХ століття) (2013)
Кондрашова Л. - Використання ідей В. Сухомлинського щодо забезпечення емоційного фактору у процесі підвищення якості шкільної освіти (2013)
Кузьменко В. - Василь Сухомлинський про розвиток творчої особистості учня, Слюсаренко Н. (2013)
Мамчур Л. - Розвиток національно-мовної особистості у лінгво-методиці В. Сухомлинського і сучасній рідномовній освіті (2013)
Мельничук С. - Проблема удосконалення уроку в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Петренко О. - Роль шкільного середовища павлиської середньої школи часів В. Сухомлинського у розвитку креативності учнів (2013)
Пєхота О. - Впровадження спадщини В. О. Сухомлинського у підготовку майбутніх учителів: з досвіду роботи інституту педагогічної освіти миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Адаменко О. (2013)
Радул В. - Розвиток ідеї В. Сухомлинського щодо формування творчої особистості в умовах вищого навчального закладу (2013)
Растригіна А. - Духовна свобода – ціннісна константа виховної системи В. Сухомлинського, Яненко О. (2013)
Федяєва В. - Павлиська школа В. Сухомлинського як зразок реалізації завдання – від творчого педагога до творчого учня (2013)
Хан Н. - Трансформация идей В. А. Сухомлинского об умственном воспитании в сфере высшей педагогической школы (2013)
Черкасов В. - Виховання гуманізму в процесі інтерпретації творів музичного мистецтва (2013)
Ящук І. - Моральні засади організації педагогічного спілкування у спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Антонець М. - Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського – невичерпна скарбниця розвитку творчої особистості вчителя та учня (2013)
Балдинюк О. - Педагогічний потенціал мистецтва у процесі формування комунікативного досвіду дитини (2013)
Баранюк І. - Поетика творів художньої педагогіки В. Сухомлинського (2013)
Башинська Т. - Взаємодія початкової і дошкільної освіти у розвивальному середовищі В. Сухомлинського (2013)
Бєлан Г. - Психологічні основи розвитку творчої особистості учня у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2013)
Бондар Л. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Гавриленко Т. - В. О. Сухомлинський про формування творчої особистості молодшого школяра (2013)
Головко М. - Розвиток ідеї гуманітаризації шкільної фізичної освіти у контексті гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського (2013)
Грона Н. - Організаці проектної діяльності на уроках читання (на матеріалі творів В. О. Сухомлинського) (2013)
Довга Т. - Феномен "дитячої інтелігентності": першоелементи дорослішання (2013)
Дубінка М. - Особливості творчості педагога в контексті ідей гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського (2013)
Жорова І. - Професійний розвиток учителя у світлі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2013)
Заліток Л. - Бібліометричне дослідження матеріалів про В. О. Сухомлинського в загальнодержавній реферативній базі даних "україніка наукова" (2013)
Іванко А. - В. О. Сухомлинський – послідовний борець проти тоталітарної та авторитарної педагогіки (2013)
Іванова Н. - "Серце віддаю дітям" у креативах філософського мислення (2013)
Ісаєва Г. - Творчість учителя як основа розвитку творчої особистості учня в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Кочерга О. - Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки (2013)
Кравцов В. - Умови розвитку методологічної культури майбутнього вчителя у педагогіці Василя Сухомлинського (2013)
Кравцова Т. - Організація природовідповідповідного виховання учнів у педагогіці Василя Сухомлинського (2013)
Кузьменко Ю. - Педагоги-класики про проблему формування культури праці дітей (2013)
Куліш Р. - Чинники розвитку творчої особистості старшого дошкільника в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського в умовах сучасного дошкільного навчального закладу (2013)
Кучеренко І. - Витоки розвитку комунікативної компетеності учнів у лінгводидактичній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Кушнір В. - Досвід організації диференційованої виробничої праці у павлиській середній школі протягом 50-70 років ХХ століття (2013)
Ликов В. - Креативна педагогіка В. О. Сухомлинського в підготовці майбутніх учителів (2013)
Лопухівська А. - Розвиток культури спілкування учнів сільської школи у педагогічній системі В. Сухомлинського (2013)
Луцюк А. - Педагогічна майстерність: історичний аспект і внесок Василя Сухомлинського (2013)
Мацько Н. - Вплив системи формування творчої особистості Василя Сухомлинського на тенденції освіти в Україні (2013)
Мелешко В. - Розвиток особистості в сільській малочисельній школі у контексті ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Мельник Ю. - Формування наукового світогляду особистості у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2013)
Міхно О. - Еволюція поглядів В. Сухомлинського щодо психолого-педагогічної характеристики учня (2013)
Набока Б. - Роль самостійної пізнавальної діяльності учнів в контексті формування загальнонавчальних умінь (2013)
Наумов Б. - В. О. Сухомлинський та людиноцентристська педагогіка (2013)
Нор К. - Вивчення спадщини В. О. Сухомлинського у системі безперервної освіти (2013)
Пироженко Л. - Формування творчої особистості дитини в освітньому середовищі павлиської школи (2013)
Поніманська Т. - Вихователь і дитина у концепції гуманістичного виховання в.сухомлинського (2013)
Пономарьова К. - Розвиток мовленнєвотворчих здібностей молодших школярів у контексті ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Прибора Т. - Проблема індивідуалізації виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Примакова В. - Педагогічна спадщина В. Сухомлинського як джерело професійного розвитку вчителя початкових класів (2013)
Прокоф’єва М. - Підготовка вчителя початкових класів до навчання молодших школярів на засадах диференційованого підходу у контексті ідей В. Сухомлинського (2013)
Рацул А. - Мотивація навчальної діяльності учнів початкової школи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Сараєва О. - Ідея формування творчої особистості в дитячому колективі в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2013)
Середа І. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського як засіб активізації самовиховання студентів (2013)
Сіданіч І. - Ідеї духовно-морального виховання дітей у поглядах сучасних учених на педагогіку В. О. Сухомлинського (2013)
Січко І. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів у педагогічній системі В. О. Сухомлинського (2013)
Скалько С. - За заповітами великого вчителя (2013)
Соколовська О. - Науково-дослідницька робота студентів як засіб формування творчої особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Тарапака Н. - Погляди Сухомлинського на проблему взаємодії дошкільного навчального закладу, школи та родини, Мартін А. (2013)
Тарасова С. - Батьківська педагогіка у спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Турчак А. - Методи переконання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського та їх використання у професійній підготовці майбутнього вчителя, Токар Н. (2013)
Уйсімбаєва Н. - Ідеї В. О. Сухомлинського у світлі вирішення проблеми розвитку творчого потенціалу майбутньго педагога (2013)
Філімонова Т. - Педагогічна система В.Сухомлинського: погляд у майбутнє (2013)
Філоненко О. - Саморозвиток вчителя в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Чернецька Т. - Творчість молодших школярів у контексті формування складових дослідницької позиції (на основі аналізу педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського) (2013)
Шевчук Л. - Пропедевтика самостійної творчої діяльності школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2013)
Шмалєй С. - Проблема педагогічної творчості в історичному контексті, Щербина Т. (2013)
Язловецька О. - Проблема зміцнення здоров'я школярів у педагогіці В. О. Сухомлинського (2013)
Яценко В. - Багатогранність педагогічної спадщини Василя Сухомлинського з проблем формування особистості школяра методами оцінювання (2013)
Бушуєв А. С. - Кінетика окиснення етилбензену та його оксигенвмісних похідних озоном в оцтовій кислоті, Колбасюк О. О., Лагутенко М. А., Галстян Г. А. (2014)
Керемет М. А. - Дослідження каталітичної реакції озону з 4-амінотолуеном у рідкій фазі, Галстян А. Г. (2014)
Суворин А. В. - Кинетика экстракции Ni2+ И Ca2+ из отработанного трехкомпонентного катализатора в совмещенном хемосорбционно-экстракционном процессе (2014)
Фєдотов Р. М. - Інтенсифікація утворення нітратної кислоти кавітацією пероксида водню, Захаров І. І., Ліщишина Т. П. (2014)
Швец Д. И. - Сорбционная очистка технологических растворов нефтешламовых полигонов композиционными сорбентами, Шрамкова Т. Г., Щеголева А. А., Тарасов В. Ю. (2014)
Швец Д. И. - O влиянии биогумуса на процессы ведения органического земледелия на почвах, загрязненных экотоксикантами, Тарасов В. Ю. (2014)
Ал-Хаддад А. Дж. - Кинетика взаимодействия малеинового ангидрида с олеиновой кислотой в среде кислотного растворителя, Киселёва-Логинова Е. В. (2014)
Гликин М. А. - Деструктивная переработка углеводородного сырья в неорганических расплавах. Технико-экономическая оценка, Черноусов Е. Ю. (2014)
Гликина И. М. - Изучение влияния активности катализаторов на процесс каталитического крекинга вакуумного газойля (2014)
Казаков В. В. - Синтез азотной кислоты. Влияние добавки кислорода на селективность окисления аммиака (2014)
Кардашук В. С. - Керування технологічним процесом знешкодження відходів хлорогранічного синтезу в умовах невизначеності параметрів, Рязанцев О. І. (2014)
Корчуганова О. М. - Кінетика терморозкладання жовтого оксиду заліза, Абузарова К. Р. (2014)
Кулыгина З. П. - Прямое введение аминогруппы в ароматическое ядро ІІІ. Исследование реакции прямого аминирования алкилбензолов в кислой среде, Исак А. Д., Шипидченко М. В. (2014)
Шумакова T. А. - Повышение производительности процесса изготовления абразивных гранул усовершенствованием конструкции формообразующих устройств (2014)
Алахмад Алмоу К. - Математична модель процесу каталітичного крекінгу аерозольним нанокаталізом (2014)
Леоненко С. В. - Переработка мазута в углеводороды по технологии аэрозольного нанокатализа, Кудрявцев С. А., Кутакова Д. А. (2014)
Медведев Е. Е. - Аэрозольный нанокатализ во вращающемся слое. Исследование элементов кинетики на примере тест-реакции окисления уксусной кислоты, Шершнев С. А., Гликин М. А. (2014)
Мохонько В. І. - Оценка и прогнозирование углекислотной агрессии карстовых вод в зонах влияния промышленных объектов (2014)
Назаренко О. С. - Дослідження по використанню шлаків тес для очищення стічних вод виробництв органічних напівпродуктів і барвників, Зайцева С. О. (2014)
Проказа О. І. - Дослідження точності систем контролю третього порядку методом квадратур (2014)
Рябіченко А. В. - Дослідження перехідних процесів інформаційно-вимірювальних систем високого порядку методом квадратур (2014)
Рязанцев О. І. - Використання веб-технологій в системах керування, Щербаков Є. В., Щербакова М. Є. (2014)
Самойлова Ж. Г. - Разработка экспериментально – статистических моделей для реактора синтеза уксусной кислоты в период пуска (2014)
Сафонова С. А. - Программно-аппаратный комплекс поддержки действий диспетчера химического предприятия в аварийных ситуациях. базы данных (2014)
Сердюкова М. Г. - Вивчення впливу механохімічної активації на процес окиснення SO2 до SO3, Кудрявцев С. О., Глікіна І. М. (2014)
Татарченко Г. О. - Электрохимические характеристики коррозии стали 12Х18Н10Т в процессах синтеза азолдикарбоновых кислот, Шаповалова И. Н., Бродский А. Л. (2014)
Щербаков Є. В. - Аналіз базових структур даних сучасних мов програмування, Щербакова М. Є. (2014)
Щербакова М. Є. - Функціональні особливості JavaScript-додатків, Щербаков Є. В. (2014)
Шаповалов Д. Д. - Розробка систем моніторингу для лабораторної установки фото-автокаталітичної конверсії метану у метанол, Усов М. І., Лорія М. Г., Целіщев О. Б. (2014)
Якимів М. М. - Адаптивна модель розподілу рідинних скупчень в газопроводі (2014)
Орловська Ю. В. - Енергоефективність житлового будівництва як резерв зростання його економічного потенціалу (2014)
Гончарук О. А. - Детермінанти структурних диспропорцій в економіці і управлінсько-інструментальний механізм їх урегулювання (2014)
Бібік Н. В. - Екологічне будівництво як інноваційний підхід формування сталого розвитку України (2014)
Антонова А. О. - Ефективне використання ресурсів як умова сталого розвитку будівельної галузі (2014)
Rudenok H. - Formation of scientific and methodological tools of management of social motivation on the enterprises of housing and communal services (2014)
Bogachov S. - Function of social, engineering and economic interactions of entities in supply of investment attractiveness of territories, Golub N. (2014)
Rubek N. - Development of the calculation procedures of construction environmental risks, Shelikhova E., Gladkaya E. (2014)
Kyryliuk A. - Ways of improving the normative-legal mechanism of regional development (2014)
Tarkhanova N. - Social responsibility of business structures and local authorities in modern conditions, Norkina T. (2014)
Ivanov M. - Development of integration strategies of innovative investment activity in the regions of Ukraine in the conditions of development of the information and transport internetwork "east – west" (on the example of Donbas region) (2014)
Changl V. - Attraction of investment mechanism into restructuring of housing and communal facilities (2014)
Склад бюро Українського матеріалознавчого товариства, члени бюро, керівники регіональних осередків УМТ (2013)
Звіт про діяльність Українського матеріалознавчого товариства в 2013 році (2013)
Олейник Г. С. - Влияние структурных и технологических факторов на развитие собирательной рекристализации при спекании керамических материалов (2013)
Сизоненко О. Н. - Влияние высоковольтного электрического разряда на дисперсность и фазовый состав порошка β-В, Габуния Д. Л., Цагарейшвили О. А., Тафтай Э. И., Торпаков А. С., Присташ Н. С., Жданов А. А., Микеладзе А. Г. (2013)
Унрод В. І. - Вплив постійного електричного поля на структуру та властивості полімерів та їхніх композитів, Демченко В. Л. (2013)
Зинченко В. Ф. - Кинетика твердофазных реакций и ионно-электронная проводимость а оксидных системах, Садковская Л. В., Менчук Е. М. (2013)
Устименко В. А. - Полномочия органов местного самоуправления в сфере градостроительства: экономико-правовой аспект, Нестеров Г. Г. (2014)
Сливинский В. И. - Применение комплексов метода конечных элементов для прогнозирования физико-механических характеристик углепластиковых сотовых заполнителей, Харченко М. Е., Санин А. Ф., Липовский В. И. (2013)
Богачов С. В. - Оцінка інноваційної складової економічного зростання комунальних підприємств: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Сігуа В. Т. (2014)
Лотоцкая В. А. - Механические свойства стеклопластика, модифицированного наноалмазами и углеродными нанотрубками, в интервале температур 77–373 К, Яковенко Л. Ф., Алексенко Е. Н., Желтов П. Н., Малый Н. А., Гавриленко А. М., Богатырева Г. П. (2013)
Kozlova L. - Strategic orientations for socio-economic development management of the city (2014)
Шалунов Е. П. - Порошковый композиционный материал на основе алюминия для работы в условиях трения и повышенных температур, Архипов И. В. (2013)
Suhina O. - International experience of modern organizational structures of construction enterprises, Veshnevskay A. (2014)
Давидчук Н. К. - Структурні особливості та властивості зміцненої алюмооксидної кераміки (2013)
Вольська О. М. - Складові державного управління конкурентоспроможним розвитком регіону, Чанглі В. С. (2014)
Маслов В. П. - Закономірності поведінки точності оптичних призм зовнішнього відбиття (2013)
Кара А. В. - Перспективи використання державно-приватного партнерства в житлово-комунальному господарстві pегіону (2014)
Деревянко А. В. - Процессы, которые инициируются действием электрического тока (обзор), Истомина Т. И., Райченко А. И. (2013)
Овчаренко Р. В. - Право власності на засоби виробництва як стимул до творчої активності (2014)
Сизоненко О. Н. - Особенности электроразрядной обработки смесей на основе порошков Fe и Ti различного состава, Тафтай Э. И., Присташ Н. С., Зайченко А. Д., Торпаков А. С., Липян Е. В., Жданов А. А. (2013)
Лоскутова В. В. - Питання відтворення трудових ресурсів старопромислового регіону і його інноваційна та зовнішньоекономічна діяльність (на прикладі Донецького регіону) (2014)
Манжелеевский С. В. - Процессы и механизмы взаимодействия лазерного излучения с твердыми средами (Обзор), Санин А. Ф. (2013)
Усова Г. В. - Механізм планування виробничо-економічних показників на вугледобувних підприємствах, Шаповалова А. В. (2014)
Левина Д. А. - Вызовы современного материаловедения в Европе: развитие нанотехнологий и наноматериалов, Чернышев Л. И., Федорова Н. Е. (2013)
Курносова-Юркова О. О. - Оцінка якості логістичних послуг на основі збалансованої системи показників (2014)
Правила для печати в журнале "Вісник УМТ" (2013)
Петрушевський Ю. Л. - Формування концепції управління економічним розвитком житлово-комунального господарства України (2014)
Жван В. В. - Продовження терміну експлуатації промислових будівель за рахунок організаційних заходів та економії коштів на стадії будівництва (реконструкції) (2014)
Garkusheva I. - Review and guidelines of city improvement by example of the city of Makiyivka (2014)
Савельєва Т. М. - Напрямки удосконалення управління капіталом підприємства (2014)
Скарбун З. О. - Аналіз ефективності діяльності та шляхи вирішення проблем ЖКГ міст Донецького регіону (на прикладі міста Mаріуполь), Нагорська Н. М. (2014)
Шелихова Е. В. - Направления совершенствования системы сметного ценообразования в современных условиях, Захарченко Д. А. (2014)
Вольская Е. М. - Теоретические взгляды на развитие науки управления: первый этап (2014)
Степаненко М. І. - Олесь Гончар - Іван Дзюба - Петро Шелест: щоденникова взаєморецепція (2010)
Кравченко П. А. - Роль гуманітарних знань у ході розбудови громадянського суспільства в Україні (2010)
Єрмак О. П. - Водопостачання Кременчука в період Великої відчизняної війни (1941-1945 роки) (2010)
Год Б. В. - Полтавський педінститут у роки Великої вітчизняної війни та післявоєнний період, Єрмак О. П. (2010)
Ревегук В. Я. - Соборність українських земель: теорія та практика місцевих більшовицьких організацій (квітень 1917 - квітень 1918 років) (2010)
Щербань О. В. - Елементи станкового малярства в Опішнянському гончарстві (1926-кінець 1930-х років) (2010)
Матвієнко Т. О. - Земства України в контексті процесу формування інституту комісарів тимчасового уряду в березні - травні 1917 року (2010)
Ніколаєнко В. О. - Ліквідація всесоюзної ради адвентистів сьомого дня: причини і наслідки (2010)
Сітарчук Р. А. - Матеріальне становище адвентистів у період їх винекнення в Україні (2010)
Воронянська Н. О. - Релігійна політика радянських владних структур у постсталінську епоху та перспективи об'єднання церкви адвентистів сьомого дня в Україні (2010)
Год Б. В. - Флорентійський провідник Джироламо Саванорола і гумоністичний рух у Європі ХV-XVI століть (2010)
Бесєдіна Н. В. - КНР на сучасному етапі розвитку: особливості "Конфуціанізації" суспільства (2010)
Тронько Т. В. - Шостий всеукраїнський науково-практичний семінар зі всесвітньої історії у Полтаві (2010)
Клепко С. Ф. - Заклад, який навчає вчителів, Литвинюк Л. В. (2010)
Капелюшний В. П. - Год Б. В., Єрмак О. П., Киридон П. В. Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка: історія і сучасність. — Полтава: ПДПУ, 2009. — 194 с. (2010)
Панченко П. П. - Супруненко О. Б., Шерстюк В. В., Пуголовок Ю. О. Селітроварницький стан на Більському городищі / Олександр Борисович Супруненко, В’ячеслав Вікторович Шерстюк, Юрій Олександрович Пуголовок. — К.: ПП Вид-во "Друкарня "Гротеск", 2010. — 94 с. (2010)
Гелей С. Д. - Оніпко Т. В. Торговельна діяльність споживчої кооперації України в період непу (історико-економічний аспект) / Тетяна Володимирівна Оніпко. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. — 345 с. (2010)
Довідка про авторів (2010)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2010)
Богуславский М. - Полное издание произведения В. А. Сухомлинского "Сердце отдаю детям": перспективы нового прочтения (2013)
Аверін М. - В. О. Сухомлинський – провісник педагогіки самоорганізації особистості (2013)
Авраменко К. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення методичних дисциплін (за педагогічною спадщиною В. О. Сухомлинського) (2013)
Акуленко І. - Цільовий блок компетентнісно орієнтованої моделі методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи (2013)
Албул І. - Адміністративна діяльність керівника-новатора як умова розвитку творчої особистості вчителя та учня (2013)
Аллагулов А. - Традиции отечественной педагогики в воспитании школьников (на примере педагогического наследия В. А. Сухомлинского) (2013)
Аллагулова И. - Диверсификация математического образования в вузе в контексте педагогических идей В. А. Сухомлинского (2013)
Бабаян Ю. - Роль казки у розвитку творчої уяви молодших школярів (2013)
Байдак Н. - Особливості аналізу художніх творів на уроках літератури (на матеріалі педагогічної спадщини В. Сухомлинського) (2013)
Батрун І. - Форми і методи розвитку творчої особистості школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Біда О. - Проблеми розвитку здібностей дитини в працях вітчизняних та зарубіжних учених (2013)
Білохвощенко С. - Розвиток творчої особистості в освітньому процесі загальноосвітньої школи, Кальчук М., Махиня С. (2013)
Борзих О. - Пошуково-дослідницька діяльність як компонент виховання творчої особистості в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2013)
Бричок С. - Інтерактивні методи розвитку творчого потенціалу майбутнього педагога (2013)
Гавриленко О. - Концептуальні основи інтерактивних методів навчання іноземних мов у технічному ВНЗ (2013)
Гекало Л. - Розвиток творчого потенціалу педагога (2013)
Генсіцька-Антонюк Н. - Гендерний аналіз сучасних підручників з математики в контексті ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Гергуль С. - Самоосвіта як джерело творчості вчителя-філолога у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Гончарук В. - Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя-філолога та українознавця (2013)
Горохова Л. - Впроваження педагогічної системи В. О. Сухомлинського у навчальний процес (2013)
Горпинюк В. - Соціалістичний гуманізм та соціальний прагматизм – основи профорієнтаційної педагогіки В. О. Сухомлинського (2013)
Дерев’янченко Т. - Розвиток творчого потенціалу педагога (2013)
Дикий І. - В. О. Сухомлинський про роботу з обдарованими дітьми (2013)
Дорошенко Л. - Розвиток творчого потенціалу педагога (2013)
Доценко О. - Освітнє середовище як умова формування компетентностей школярів (2013)
Елисеева Д. - Опыт формирования познавательных универсальных учебных действий младшего школьника в теории и практике В. А. Сухомлинского (2013)
Єсєналієва Т. - Розвиток творчих здібностей школярів як передумова формування компетентної особистості (2013)
Желан А. - Ознайомлення майбутніх вчителів початкових класів з ідеями В. О. Сухомлинського під час навчання у ВНЗ (2013)
Заєць С. - Вплив сімейного середовища на формування особистості (2013)
Іванець Н. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів у контексті ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Ірза В. - Дослідна робота вчителя та учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Казанжи І. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів у позааудиторній роботі (2013)
Калініна Л. - Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку засобами театрального мистецтва (2013)
Калюжна О. - Роль педагога-музиканта в процесі розвитку обдарованості особистості (2013)
Карпенко М. - Підготовка вчителів до виконання здоров’ятворчої функції (з досвіду роботи В. О. Сухомлинського) (2013)
Карсканова С. - Психологічний супровід виховання творчих якостей молодших школярів у навчально-виховному процесі (2013)
Карявка О. - Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського при використанні індивідуального та диференційованого підходів у практиці роботи школи (2013)
Кизенко В. - Розширення сфери міжособистісного спілкування на факультативних заняттях як умова розвитку творчого потенціалу учнів (2013)
Коваленко О. - "...Незримі ниточки, що об’єднують серця" (В. Сухомлинський та С. Русова про розвиток творчої особистості) (2013)
Коляда Н. - "Піонерська романтика” у педагогічній системі В. О. Сухомлинського (2013)
Корецька Л. - Системний підхід до формування управлінської компетентності керівника навчального закладу в умовах інноваційного розвитку післядипломної освіти (2013)
Корольова І. - Аспекти методики естетичного виховання дітей у процесі культуротворчої діяльності в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2013)
Кравець Н. - Творчий розвиток розумово відсталих учнів на уроках літературного читання (2013)
Кравченко Ю. - Трансформація ідей розумового виховання В. О. Сухомлинського у педагогічній спадщині А. Б. Резніка (2013)
Краснощок І. - Особистість вчителя-вихователя в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Кривохижа І. - Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки (2013)
Кузьмінський А. - Гуманісти потрібні людству, Прокопенко Л. (2013)
Кузьо І. - Можливості навчального кіно у вихованні творчої особистості (на основі ідей В. О. Сухомлинського) (2013)
Кушнір В. - Основні риси вчителя-особистості, Рожкова Н. (2013)
Кущёва Т. - "Школа без искусств – мертвый дом". О принципах воспитания творческого начала учащихся в педагогической концепции А. М. Топорова, Топоров И. (2013)
Лукомец Н. - Воспитание человека-творца в контексте идей В. А. Сухомлинского (2013)
Маленко І. - Особистість підлітка та роль спілкування в умовах учнівського колективу за В. О. Сухомлинським (2013)
Мандрико Т. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського при вивченні курсу "Психологія" майбутніми учителями початкових класів (2013)
Марусинець М. - Рефлексивні акценти в педагогічній спадщині В. Сухомлинського, Гнаткович Т. (2013)
Мельник О. - Роль шкільної бібліотеки у розвитку творчої особистості учнів, Масоха Л. (2013)
Менлибекова Г. - К изучению проблем интеллектуального потенциала личности в наследии В. А. Сухомлинского (2013)
Миколайчук Н. - Духовне осягнення спадщини Василя Сухомлинського в контексті освітньої практики (2013)
Міцай Ю. - Здоров’язбережувальний аспект педагогіки В. О. Сухомлинського в контексті розвитку творчої особистості (2013)
Мудрий І. - Сучасники В. О. Сухомлинського (2013)
Найянь Ж. - Идея самовоспитания в педагогическом наследии В. Сухомлинского (2013)
Нікітіна О. - Формування творчої особистості молодшого школяра в контексті повноцінної навчальної діяльності (2013)
Новикова Н. - Образовательная область "Искусство" в школе как среда для раскрытия потенциальных возможностей учащихся (2013)
Огир Т. - Розвиток творчого потенціалу педагога (2013)
Озерна Н. - Виховний потенціал літератури для дітей В. О. Сухомлинського (2013)
Окольнича Т. - Народна педагогіка в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2013)
Олексієнко Н. - Розвиток творчої особистості в умовах дитячого оздоровчого табору (2013)
Оспанова Я. - Направленность студенческого самоуправления на развитие творческого потенциала студентов (2013)
Пархета Л. - Система письмових робіт з української літератури в педагогічній практиці Василя Сухомлинського (2013)
Пахолівецька М. - Творча спадщина В. О. Сухомлинського як джерело розвитку професійної майстерності педагогів у системі методичної роботи (2013)
Петренко С. - Творча особистість майбутнього вчителя початкової школи: особливості її формування в контексті ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Прасол Н. - Індивідуалізація як основа професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах кредитно-трансферної системи навчання (2013)
Радул І. - Розвиток креативності в молодшому шкільному віці засобами фасилітаційного впливу (2013)
Радул О. - Елементи народної педагогіки у творчій спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Радул С. - Ідеї В. О. Сухомлинського щодо розвитку міжкультурної компетентності вчителя іноземних мов (2013)
Савченко Н. - Василь Сухомлинський і Казимир Денек про утвердження системи світоглядно-естетичних цінностей як вищого сенсу освітньо-виховної діяльності учителя (2013)
Савченко О. - Сучасна університетська освіта в умовах глобалізаційних процесів (2013)
Садовий М. - Діяльнісний та системний підхід у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Селуянова М. - Виховання організованості молодшого школяра як умова розвитку творчої особистості (2013)
Семез А - В. О. Сухомлинський про взаємодію школи та сім’ї у вихованні моральних цінностей школярів, Семез Л. (2013)
Сіренко М. - В. О. Сухомлинський про концепт материнства як провідної сфери людської життєдіяльності (2013)
Стадніченко С. - Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського про розвиток творчої особистості школярів (2013)
Стратан-Артишкова Т. - Гуманістичні цінності мистецтва у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Супрун М. - Особистість педагога-дефектолога – запорука успіху в питаннях вирішення завдань соціалізації вихованців спеціального закладу освіти, Мельниченко М. (2013)
Суховірська Л. - Основи ресурсно-диференційованого підходу в працях Василя Олександровича Сухомлинського (2013)
Тавстуха О. - Использование арт-технологий как средство организации творческой деятельности учащихся, Муратова А. (2013)
Тищенко Є. - Культуровідповідне виховання творчої особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Тоцька Т. - Вплив філософських ідей літературних творів В.О. Сухомлинського на становлення особистості педагога і дитини (з досвіду роботи ДНЗ "Ялинка" Броварської міської ради) (2013)
Третяк О. - Інноваційні форми і методи виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів на засадах педагогічної спадщини Василя Сухомлинського (2013)
Трифонова О. - Сучасна концепція всебічно-розвиненої особистості й В. О. Сухомлинський (2013)
Трубіна В. - Реалії та перспективи творчої лабораторії керівників опорних шкіл із впровадження ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Хитра В. - Проблема відповідальності особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Худенко О. - Стимулювання особистісного й професійного саморозвитку вчителів у контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2013)
Чеботарьова О. - Трудове виховання як провідний напрям особистісного розвитку дошкільників із розумовою відсталістю (2013)
Черній В. - Гігієнічне навчання й виховання учнів у досвіді роботі Павлиської середньої школи (50-70 рр. ХХ ст.) (2013)
Шахірєва Н. - Інтелектуально-моральний розвиток студентів засобами музейно-освітнього середовища (2013)
Шевченко А. - Зміст педагогічних компонентів готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності (2013)
Шевченко І. - Формування творчої особистості майбутнього педагога-музиканта, Бродський Г. (2013)
Шулешко Г. - Діяльність шкільної бібліотеки у процесі формування творчої особистості школяра (2013)
Шульга О. - Духовна культура в розвитку творчої особистості (2013)
Щербина В. - Вплив сім’ї на розвиток творчих здібностей дитини (2013)
Юрченко Н. - Идеи В. А. Сухомлинского в профессионально-педагогической подготовке учителя начальных классов в условиях педагогического колледжа (2013)
Якименко С. - Розвиток творчої пізнавальної діяльності молодших школярів у освітньому просторі класу (2013)
Янченко Т. - Ідеї розвитку особистості у вітчизняній педології початку ХХ ст. (2013)
Титул, зміст (2013)
Головному редактору "Фізіологічного журналу” Сагачу Вадиму Федоровичу – 70 років (2013)
Сагач В. Ф. - Вплив стимуляції та блокади синтезу ендогенного сірководню на функцію серця в умовах ішемії–реперфузії, Шиманська Т. В., Гошовська Ю. В. (2013)
Струтинський Р. Б. - Дослідження біохімічних механізмів кардіопротекторної дії лікарської форми активатора аденозин-трифосфатчутливих калієвих каналів флокаліну за ішемії–реперфузії міокарда, Коцюруба А. В., Ровенець Р. А., Струтинська Н. А., Ягупольський Ю. Л., Сагач В. Ф., Мойбенко О. О. (2013)
Лунько О. В. - Вплив Са2+ на властивості катіонних каналів великої провідності ядерної мембрани нейронів мозочка, Федоренко О. А., Марченко С. М. (2013)
Войтенко В. В. - Механізми виникнення переддіабетичного стану за умов розвитку хронічної алкогольної інтоксикації, Конопельнюк В. В., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2013)
Любич Л. Д. - Порівняльна патоморфологічна оцінка клітинно-тканинних реакцій мозку мишей-реципієнтів на імплантацію сингенних та алогенних нейроклітин, Семенова В. М., Лісяний М. І. (2013)
Янчій Р. І. - Скоротливість міометрія миші в умовах зміни функціонального стану мітохондрій, Калейнікова О. М., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В., Бідзіля Ю. П. (2013)
Андрєєва О. Ю. - Функціональна морфологія ядерних еритроцитів в умовах гіпоксії (експерименти in vitro), Солдатов О. О. (2013)
Шухтін В. В. - Патогенез уражень шкіри у щурів з імунодефіцитним станом, Гоженко А. І., Левицький А. П. (2013)
Максимчук О. В. - Стресіндуковані зміни вмісту цитохрому Р450 2Е1 в печінці мишей при хронічному психоемоційному перенапруженні, Чащин М. О. (2013)
Хілько Т. Д. - Глікопротеїни шлункового і дуоденального слизу при ульцерогенезі та при введенні екстракту фенугреку, Якубцова І. В., Преображенська Т. Д., Остапченко Л. І. (2013)
Пархоменко О. М. - Вплив порушення функції нирок на перебіг інфаркту міокарда, ускладненого серцевою недостатністю з збереженою систолічною функцією лівого шлуночка серця, Гур'єва О. С., Корнацький Ю. В., Кожухов С. М., Сопко О. О. (2013)
Веселовська Н. М. - Вплив умов професійної діяльності лікарів-мікрохірургів на ризик розвитку судинної патології органа зору, Веселовська З. Ф., Слободянюк І. М., Слободянюк М. І. (2013)
Мінченко Д. О. - Стрес ендоплазматичного ретикулума та ангіогенез, Кубайчук К. І., Губеня О. В., Кривдюк І. В., Хоменко Є. В., Герасименко Р. М., Сулік Р. В., Мурашко Н. К., Мінченко О. Г. (2013)
Зайчик А. М. (до 75-річчя з дня народження) (2013)
Янчій Р. І. (до 70-річчя з дня народження) (2013)
Єльський В. М. (до 80-річчя з дня народження) (2013)
Contents (2013)
Титул, зміст (2013)
Яворський В. А. - Використання серійних тахограм для дослідження викликаної імпульсної активності ізольованих нейронів гіпокампа, Лук’янець О. О. (2013)
Калініченко О. В. - Зміни активності цистеїнових катепсинів у лізосомах папілярних карцином щитоподібної залози з різними біологічними характеристиками, Мишуніна Т. М., Тронько М. Д. (2013)
Носенко Н. Д. - Особливості статевої поведінки самиць щурів при моделюванні гіперандрогенії в пубертатний та постпубертатний періоди, Лимарєва А. А. (2013)
Головченко І. В. - Церебральна гемодинаміка дітей від 8 до12 років з порушенням рухової активності центрального походження, Гайдай М. І. (2013)
Головко В. А. - Участие чувствительного к лидокаину и тетродотоксину тока в генерировании фазы быстрой деполяризации потенциалов действия с низкой ее скоростью у клеток синоаурикулярного узла мыши, Лебедева Е. А. (2013)
Моренко А. Г. - Кіркові активаційні процеси у чоловіків із високою та низькою вихідною індивідуальною частотою α-ритму під час сенсомоторної діяльності різної складності, Павлович О. С., Коцан І. Я. (2013)
Родинський О. Г. - Активність інтернейронних пулів спинного мозку за умов експериментального цукрового діабету, Зінов’єва О. Г., Мозгунов О. В., Трушенко О. С. (2013)
Крученко Ж. О. - Вплив інтраназального введення дофаміну на когнітивні процеси та загальнорухову активність щурів при стресі, Пількевич Н. О. (2013)
Манько Б. О. - Вплив аденозиндифосфату на дихання мітохондрій in situ ацинарних клітин підшлункової залози щурів, Манько В. В. (2013)
Ходаківський О. А. - Характеристика протиішемічних та мнемотропних властивостей адемолу при модельному гострому порушенні мозкового кровообігу у щурів (2013)
Лесик Я. В. - Імунологічні показники крові кролів за умов додавання до раціону суспензії хлорели, сульфату натрію, цитрату і хлориду хрому, Федорук Р. С., Долайчук О. П. (2013)
Таланов С. А. - Роль NADPH-оксидази в паракринній та аутокринній регуляції функціональної активності тромбоцитів, Ляшенко Т. І., Паталах І. І. (2013)
Владимирова І. А. - Внесок академіка М.Ф. Шуби в розуміння механізмів синаптичної передачі в гладеньких м’язах, Філіппов І. Б. (2013)
Contents (2013)
Склад бюро Українського матеріалознавчого товариства, члени бюро (2014)
Керівники регіональних осередків УМТ (2014)
Звіт про діяльність Українського матеріалознавчого товариства в 2013 році (2014)
Повстяной О. Ю. - Волинський місцевий осередок Українського матеріалознавчого товариства: сучасний стан, діяльність та перспективи розвитку (2014)
Боровик А. В. - Исследование главного признака конструкционного материала с помощью когезионной модели границы волокна, Боровик В. Г. (2014)
Бродніковський Є. М. - Анод як основа керамічної паливної комірки (2014)
Імбірович Н. Ю. - Термодинаміка процесу синтезу оксидокерамічних покриттів та їх корозійна стійкість, Клапків М. Д., Посувайло В. М., Остап'юк С. І. (2014)
Мильман Ю. В. - Влияние микролегирования и вида термической обработки на коррозионную стойкость высокопрочных алюминиевых сплавов системы Al-Zn-Mg-Cu, Захарова Н. П., Ефимов Н. А., Музыка А. А., Гончарук В. А., Даниленко Н. И. (2014)
Котляр Д. А. - Дослідження процесів формування в умовах гарячого пресування електродів з подвійного карбіду вольфраму при його взаємодії з вольфрамом і вуглецем, Аврамчук С. К., Федоран Ю. О., Степаненко А. В., Бєлий О. І. (2014)
Сизоненко О. Н. - Моделирование и анализ электроразрядных процессов в слое порошка Ti в керосине, Трегуб В. А., Тафтай Э. И. (2014)
Жижкина Н. А. - Исследование влияния макроструктуры на уровень свойств высоколегированного чугуна (2014)
Ульшин В. И. - Структурно-кинетическая диаграмма кристаллизации быстрорежущей стали Р6М5, учитывающая возможность развития бездиффузионных превращений, Ульшин С. В. (2014)
Троцан А. И. - Влияние порошковых модификаторов на структурообразование железоуглеродистых и алюминиевых сплавов, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л. (2014)
Горбань В. Ф. - Вплив Co на фазовий склад, мікроструктуру і механічні властивості високоентропійного сплаву AlCrFeNiCuCo, Карпець М. В., Мисливченко О. М., Макаренко О. С., Крапівка М. О., Самелюк А. В. (2014)
Усенко Н. І. - Термохімічні властивості рідких сплавів заліза з важкими лантаноїдами: експеримент та моделювання, Іванов М. І., Котова Н. В., Головата Н. В. (2014)
Зинченко В. Ф. - Влияние взаимодействия в системах халькошпинель-германий на свойства наносимых тонкопленочных покрытий, Чигринов В. Э., Магунов И. Р., Стоянова И. В., Стоянов А. О. (2014)
Штомпель В. И. - Особенности структуры полиэлектролитных комплексов на основе Na-соли карбоксиметилцеллюлозы и гидрохлорида поли-4-винилпиридина, Демченко В. Л., Керча Ю. Ю., Унрод В. И. (2014)
Бродниковский Н. П. - Влияние состава, исходного состояния и условий деформации на структуру и механические свойства сплавов Zr-(1-2,5)Nb-(0-1)Cr-(0-0,5)Fe, Зубец Ю. Е., Зыкова Е. В., Саржан Г. Ф., Крапивка Н. А. (2014)
Редько О. І. - Дослідження пружних властивостей та деформацій системи "захисне покриття-металева основа" (2014)
Лашнева В. В. - Разработка конструкций стоматологических имплантатов на основе диоксида циркония, Михайлов О. В. (2014)
Цибуля С. Д. - Екологічні проблеми в сучасному матеріалознавстві трубопровідного транспорту та шляхи їх вирішення, Старчак В. Г., Іваненко К. М. (2014)
Згалат-Лозинский О. Б. - Перспективы развития рынка керамических износостойких нанокомпозитов в Украине (2014)
Павлыго Т. М. - Утвержденные международные стандарты в области нанотехнологий, Сердюк Г. Г. (2014)
Правила для печати в журнале "Вісник УМТ" (2014)
Мірошниченко М. В. - Законодавчий переклад у Канаді: історія та здобутки (2014)
Милик О. В - Validus як категорія давньоримського лінгвокультурного простору (2014)
Михайленко О. О. - Функціонально-стилістична специфіка перекладу науково-технічного тексту (2014)
Михальская О. В. - Разграничение креолизованных и поликодовых текстов (проблемы таксономии) (2014)
Набок А. І. - Формування ефектів об"єктивності й суб"єктивності у англомовних інтерент-новинах: номіннація джерел інформації (2014)
Несина І. - Особливості адаптації китайської побутової лексики в українській мові (2014)
Нечипоренко А. - Національно-культурна маркованість адвербіальної лексики (на матеріалі "Словаря української мови" за ред. Б. Грінченка) (2014)
Нужна К. А. - Особливості формування молодіжного мовлення південного регіону Франції (2014)
Орличенко О. В. - Багатство символіки у творах сучасних латиноамериканських письменників та її відтворення у перекладі (2014)
Охріменко В. І. - Контаміноване модальне значення епістемічної імовірності й епістемічної необхідності (на матеріалі італійської мови) (2014)
Підгрушна О. Г. - Відтворення гумору в перекладі роману Тері Пратчета "Правда" (2014)
Падар Ю. - Аксіологічний словник: принципи укладання, оцінкова інтерпретація (на матеріалі української мемуаристики Є. Чикаленка) (2014)
Палатовская Е. - Структурно-смысловые модели эпидейктической речи (на материале выступлений академика Д. С. лихачева) (2014)
Пасічник Г. П. - Концепт пейзаж у семантико-когнітивному просторі англомовної детективної прози (2014)
Пермінова А. В. - варіативність у поетичному метадискурсі (2014)
Пічахчи О. В. - Корпус лексичних архаїзмів та неологізмів грецької мови (2014)
Плющ Б. - стильотворчі засоби (реалії та алюзія) роману І. Багряного "Тигролови" та специфіка їхнього відтворення в англомовному та непрямому німецькомовному перекладах (2014)
Поворознюк Р. В. - Етноспецифічні аспекти перекладу англомовних медичних текстів (2014)
Покровська І. Л. - сакралізація антономазійних номінацій у сучасній турецькій мові (2014)
Пономарів О. Д. - Стилістико-граматичні засади перекладацької майстерності Григорія Кочура (2014)
Пономаренко О. В. - Етноспецифічні особливості віртуального дипломатичного дискурсу Франції (на матеріалі твітів Л. Фабіуса за січень-червень 2013 року) (2014)
Попова Н. М. - Структура та функції когнітивних метафор у мовній картині світу Іспанії (2014)
Приходько И. Г. - "Темники" как феномен украинского политического массмедийного дискурса (2014)
Прожогина И. М. - Сонорные согласные русского языка глазами китайских студентов (2014)
Radzievskaya Svetlana - Translation in the field of nanoscience: terminographical aspect (2014)
Радчук В. Д. - Навіщо перекладачеві теорія? (2014)
Рибалкіна Ю. - Писемні пам"ятки як джерело дослідження гіндімовної лексики індійської традиційної медицини (2014)
Рижанкова Д. В. - Методика викладання турецької мови на початковому етапі (2014)
Руда Н. В. - Категорія демінутивності в англійській мові (формально-семантичний аспект) (2014)
Рудакова Н. І. - Топос козака в українському героїчному епосі (2014)
Рудницька Н. - Особливості розвитку художнього перекладу за умов скасування цензури (2014)
Саволоцька А. А. - Культурно-специфічні оніми як проблема перекладу (на матеріалі англійського та українського перекладів турецького роману Орхана Памука "Музей Невинності") (2014)
Сандига Л. О. - Інформаційні технології як джерело формування англомовних неологізмів (2014)
Сингаївська Г. В. - епоніми у складі іспаномовних медичних термінів (2014)
Синявская О. Е. - Русские коммерческие наименования дореволюционного и советского периодов в системно-структурном освещении (сравнительный анализ) (2014)
Скибицька Н. В. - Лінгвокультурні реалії як ключ до розуміння текстів документальних відеофільмів (на матеріалі документального серіалу Бі-Бі-Сі "Seven Ages of Britain) (2014)
Скрипник Ю. С. - Лексична репрезентація концепту "хвороба" в латинській мові (2014)
Славова Л. Л. - Мовна особистість політика у дзеркалі образно-асоціативного сприйняття: США-Україна (2014)
Смущинська І. В. - Французька калька як особливий вид запозичень (2014)
Стасюк О. С. - Прагматичні характеристики інтертекстуальності в парламентській комунікації ФРН (2014)
Сукаленко Т. М. - Проблеми вивчення термінології податківція, Солодка І. В. (2014)
Сыромля Н. Н. - Функционирование паралингвистических средств в медиатексте (на материале детских журналов) (2014)
Талавіра Н. М. - Біфункціональні прийменникові берартиклеві звороти в англомовному журнальному дискурсі: лингвокогнітивний аспект (2014)
Телешун К. О. - термінологічне планування у Туреччині (на матеріалі торгівельно-економічної термінології турецької мови) (2014)
Тищенко О. О. - Варіантність іменників жіночого роду - назв осіб за національністю і територіальною приналежністю в новогрецькій мові (2014)
Тищенко К. М. - Бактрійські греки і буддизм у топонімічних маркерах в україні (2014)
Ткач В. А. - Особливості відтворення діалектизмів в українсько-німецькому перекладі (на матеріалі роману Юрія Винничика "Танго смерті") (2014)
Трофімчук І. - Відтворення ключових мовленнєвих актів драматичного твору в перекладі (2014)
Угрин Т. В. - La structure et les fonctions des represetations socio-discursives (a travers les medius francais) (2014)
Ференс Н. - Екзегетика та герменевтика у перекладі символістської поезії (на матеріалі українських та російських перекладів В. Б. Єйтса) (2014)
Фокін С. Б. - Дисфемізми в художньому перекладі: еквівалентність у мікро- та макроконтексті (2014)
Циркунова І. В. - Основні моделі творення/відтворення авторської іронії в сучасній прозі та її перекладах (на матеріалі роману Карлоса Руїса Сафона "Ігри Янгола") (2014)
Челпан В. М. - Текстові функції специфічних знаків культури у мовному світі Міті Карагациса (2014)
Черненко Г. А. - Лінгвістична верифікація тексту з референцією до семіотичної події (2014)
Черенеко Н. А. - Концепт доброчесність як універсальна домінанта культури: до питання вербалізації (2014)
Шавелашвілі Є. В. - теоретичні та методологічні засади побудови частиномовної класифікації у сучасній тюркології (2014)
Шевченко Ю. О. - Особливості лінгвістичних ідей у давньому та середньовічному Ірані у порівнянні з арабською мовознавчою традицією (2014)
Шеремета Н. - Правнича термінологія в українському законодавстві (2014)
Шовковий В. М. - Bellum як ключовий концепт становлення Римської державності (на матеріалі книги трактату Тіта Лівія "Ab Urbe condita") (2014)
Шуляк С. А. - Мова українських замовлянь як вияв сособливостей магічного світогляду людини (2014)
Юзвяк І. П. - Сакральна культура гагаузького народу та її відображення у релігійній термінології гагаузької мови (2014)
Юревич М. В. - Спільні витоки концептів "ім"я" та "мати" (псл. *іматі) на тлі функціонування у сучасному мовному просторі (2014)
Яковенко Я. М. - Особливості перекладу каламбурів у художньому тексті для дітей (2014)
Клименко Н. Ф. - Фразеологізми-виразники ознак мовленнєвої діяльності людини в сучасній українській та новогрецькій мовах (2014)
Карпіловська Є. А. - Мовні універсалії та закони в працях Н. Ф. Клименко (2014)
Андрієнко Т. П. - Інформаційні характеристики тексту як фактор реалізації стратегії перекладу (2014)
Арібжанова І. М. - Критерії парадигмотворення простого речення (2014)
Бабире О. В. - Екологічний дискурс у сучасному комунікативному просторі (2014)
Бардукова Г. О. - Роль словотворчих засобів в оновленні української фразеології (2014)
Svitlana Chornobay - Contrastive russian\portuguese structuring of verbal idioms from the conceptual domain of "death", Jorge Baptista (2014)
Бистров Я. В. - Фрактальна модель концептуальної метафори в англомовному біографічному наративі (2014)
Бобкова Т. В. - Етапи розробки лексикографічного корпусу українських законодавчих документів (2014)
Булкіна А. В. - Діалогічний любовний дискурс: реалізація стратегії ввічливості в мовленнєвому жанрі "Знайомство"(на матеріалі творчості Т. Гарді) (2014)
Бурбело В. Б. - Акт довіри в комунікативному процесі (до постановки проблеми) (2014)
Головач У. В. - Біля витоків теорії і практики перекладу: Єронім Стрідонський про найкращий спосіб перекладу (2014)
Дарчук Н. П. - Теоретичні питання моделювання ідеографічного тезауруса української мови (2014)
Жданович О. - Авари та їх взаємини з Візантійською імперією у праці Менандра Протектора (2014)
Зубань О. М. - Стилеметричні ознаки морфемних структур слів у поетичному мовленні Т. Шевченка (на матеріалі Корпусу української мови) (2014)
Іліаді О. І. - Слов"яно-іранські словотвірні паралелі: імена-композити (2014)
ісаєв С. - Репрезентація емоції "гнів" у китайській мовній картині світу (на матеріалі соматичної лексики) (2014)
Кам"янець А. Б. - Переклад іронії в медійному тексті крізь призму теорії релевантності (2014)
Кислюк Л. П. - Явище аналітизму в сучасній українській словотвірній номінації (2014)
Колесник О. С. - Концепт війна в аспекті лінгвосеміотики та лінгвокультурології (2014)
Коломієць Л. В. - Тарас Шевченко в літературознавчих дискурсах Григорія Кочура (2014)
Критська В. І. - Критерії унормування та кодифікації інновацій (правопис складних іменників) (2014)
Крушинська О. Г. - Символістський дискурс поезії Артюра Рембо та його відтворення в українському перекладі (2014)
Лучканин С. М. - Грецизми в сучасній румунській мові: етапи і шляхи проникнення, кількість (2014)
Мазепова О. В. - Еволюція поняття "мовна особистість" у сучасних лінгвістичних дослідженнях (2014)
Материнська О. В. - Структура та семантика меронімів на позначення частин сукупностей (2014)
Некряч Т. - Інтерсеміотичний та інтерлінгвістичний переклади: грані суміжності та точки розбіжностей, Довганчина Р. (2014)
Охріменко В. І. - Модальне значення епістемічної можливості (на матеріалі італійської мови) (2014)
Палатовская Е. В. - О статусе предложения в устном научном дискурсе: экспериментальное исследование (2014)
Пермінова А. В. - Методика реверсивно-зіставного аналізу множинних перекладів поетичних текстів (2014)
Петров О. В. - Розвиток словотвірного гнізда з вершиною "аромат" у російській мові (2014)
Поворознюк Р. В. - Природа й характер термінологічної варіативності в медичному перекладі (2014)
покровська І. Л. - Сакралізація текстів турецьких кросвордів (2014)
Попович Н. М. - Жанрово-стилістичні особливості перекладу давньогрецької тринітарної термінології середини IV століття (2014)
Радчук В. Д. - Як перекласти поетичне "ледь-ледь"? (2014)
Смущинська І. В. - Сучасний французький термін: основні характеристики і проблеми відтворення українською мовою (2014)
Соколова С. О. - Полілінгвальний мовний ландшафт міста в сприйнятті киян (2014)
Старко В. Ф. - Формування браунського корпусу української мови (2014)
Стасюк О. С. - Інтертекстуальність як засіб дискредитації політичних опонентів (на матеріалі парламентської комунікації ФРН і Швеції) (2014)
Строкаль О. М. - Поетика прикметникових індивідуально-авторських утворень Павла Мовчана (2014)
Тищенко К. М. - Поняття історико-топонімічної ідіоми (на матеріалі топонімів-реплік походу Кніви 250 р. ) (2014)
Чистяк Д. О. - Функціонування текстових концептів у поемі "Євина пісня" Шарля ван Лерберга (2014)
Гук Я. С. - Методики районування території Закарпатської області за максимальною глибиною промерзання ґрунту (2014)
Гичко В. В. - Расчет устойчивости гибких железобетонных стоек деформационным методом (2014)
Бурченя С. П. - Вплив захисного шару бетону на тріщиностійкість, деформативність та несучу здатність залізобетонних балок, армованих просіяно-витяжним листом, Добрянський І. М., Шмиг Р. А. (2014)
Прищенко А. Н. - Устройство проема в наружной стене с дополнительным утеплением углублений с внешней стороны (2014)
Yarkin V. - Internal bed soils consolidation with application of hardening mortars, Polivtsev S., Kukhar H., Kosheleva T. (2014)
Гасий Г. М. - Трудоемкость монтажа сталежелезобетонных конструкций (2014)
Корсун В. И. - Вариант описания закономерностей упруго-пластического и псевдопластического деформирования бетона в условиях объемного напряженного состояния, Недорезов А. В. (2014)
Назим Я. В. - Реконструкция большого перехода воздушной линии электропередачи через р. Днепр в г. Кременчуг, Шевченко Е. В. (2014)
Сібіковський О. В. - Актуальність проблеми будівництва багатоповерхових гаражів-стоянок (2014)
Семененко М. В. - Aналіз методологічних підходів щодо визначення концентрації шкідливих речовин в повітряному середовищі (2014)
Шаповал В. Г. - Вероятностный метод определения коэффициента устойчивости откосов и склонов, Причина Е. С., Булич И. Ю. (2014)
Шаповал В. Г. - К вопросу определения вынужденных колебаний гибкого плитного фундамента на упругом основании Винклера-Фусса с учетом расположенной на нем точечной массой, Прошин С. Л. (2014)
Титул, зміст (2014)
Буряк С. - Поточна статистика випуску книг і брошур в Україні у 2014 році (2014)
Ейсмонт Ю. - Дискусійні аспекти вживання наукової термінології у вітчизняних реферативних виданнях НБУВ (2014)
Устіннікова О. - Поет на тлі доби (2014)
Кушерський А. - Особливості мережевих довідково-пошукових ресурсів Президентської бібліотеки-музею Франкліна Рузвельта (2014)
Лога Т. - Колекція "Нотні видання" з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського як інформаційно-освітній ресурс, Щочкіна І. (2014)
Ніколаєнко Н. - Ефективне управління сучасною бібліотекою в умовах структурно-функціональних змін (2014)
Асєєв Г. - Становлення й розвиток українського ринку систем управління підприємством (2014)
Кобєлєв О. - Інформаційна аналітика в організаційній структурі провідних бібліотек України (за матеріалами аналізу сайтів), Чжен Н. (2014)
Кулик Є. - Формування віртуального бібліотечного простору для бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва (2014)
Черняк І. - Недруковані архівні матеріали про діяльність О. Сокальського як організатора закладів освіти галузі культури і мистецтва в Україні (50-ті—60-ті роки ХХ ст.) (2014)
Руденко Г. - Недруковані архівні матеріали про діяльність О. Сокальського як організатора закладів освіти галузі культури і мистецтва в Україні (50-ті—60-ті роки ХХ ст.) (2014)
Курбан О. - Базові основи системного PR-планування (2014)
Біличенко О. - Інтеграційний погляд на місце художньої літератури в комунікаційній еволюції культури (2014)
Коханова І. - Методи наукового опрацювання першоджерел, суміжні з реферуванням (2014)
Бондар Ю. - Видавнича комунікація у парадигмі українсько-турецьких відносин (2014)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2014 рік (2014)
Бамбура А. Н. - Общий метод оценки напряженно-деформированного состояния и несущей способности предварительно напряженных железобетонных элементов круглого сечения по деформационной модели, Дорогова Е. В. (2014)
Yugov A. - Classification of buildings on height, Tymoshko A. (2014)
Пактер М. К. - Закономерности технологического старения нефтяных дорожных битумов и асфальтобетонных смесей, Братчун В. И., Стукалов А. А., Беспалов В. Л., Доля А. Г. (2014)
Petrakov O. - The influence of ground design models on stain-stress distribution of bearing structures on frame constructions with slab foundation, Yarkin V., Bryzhata K. (2014)
Кравченко П. А. - Осмислення історії: європейський і український дискурс, Мельник А. І. (2010)
Ревегук В. Я. - Трудові відносини в Україні в перші роки радянської влади (1917-1921) (2010)
Стрілець В. В. - Встановлення радянської влади в Полтавській губернії (грудень 1919 року - лютий 1920 року) (2010)
Чугуй Т. О. - Видавнича діяльність товариств "Просвіта" Харківщини впродовж різних етапів їхнього історичного розвитку: порівнальна характеристика (2010)
Радько П. Г. - Становлення образу судді в українській історіографії (2010)
Киридон П. В. - Реакція населення Полтавщини на рішення Червневого (1957 року) пленуму ЦК КПРС про "Антипартійну групу" Маленкова, Кагановича, Молотова (2010)
Ніколаєнко В. О. - Церква адвентистів сьомого дня в Чернівецькій області в умовах радянської діяльності (40 - 60-ті роки ХХ століття) (2010)
Гура О. А. - Юдейські громади в Україні після другої світової війни (друга половина 1940-их - початок 1950-их років) (2010)
Сітарчук Р. А. - Огляд джерел з історії пізднього протестантизму в українських землях у 20-30-ті роки ХХ століття (2010)
Лахно О. П. - Радянська історіографія проблеми походження племінних об'єднань поміж слов'ян східного типу (2010)
Год Б. В. - Заклади вищої педагогічної освіти в Полтаві у 1918-1933 роках, Єрмак О. П. (2010)
Чередник Л. А. - Слов'янські читання на ворсклі (2010)
Бабенко Л. Л. - Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми релігієзнавства" (2010)
Чухліб Т. В. - Діптан І. І., Кравченко П. А. Українське козацтво: соціально-історичний нарис (у 2-х частинах). Частина І. — Полтава: АСМІ, 2008. — 340 с. Частина ІІ. — Полтава: АСМІ, 2010. — 424 с. (2010)
Брехуненко В. А. - Радько П. Г. Національні традиції державотворення в контексті Конституції Пилипа Орлика: монографія П. Г. Радько; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Полтава: ТОВ "Фірма "Техсервіс", 2010. — 348 с. (2010)
Ігнатуша О. М. - Степаненко М. І. Літературний простір "Щоденників" Олеся Гончара: монографія / М. І. Степаненко. — Полтава: АСМІ, 2010. — 528 с. (2010)
Довідка про авторів (2010)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2010)
Гончаров Є. В. - Державне управління економічною безпекою регіонів в системі забезпечення їх сталого соціально-економічного розвитку (2010)
Іванова Т. В. - Теоретико-методологічні засади політики врахування взаємодії всіх природних ресурсів в державі (2010)
Туболець І. І. - Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні (2010)
Горник В. Г. - Оцінка ролі держави в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків (2010)
Іванюта С. М. - Особливості підготовки менеджера зовнішньоекономічної діяльності, Іванюта В. Ф., Черчик О. М. (2010)
Подобєд Н. В. - Проблеми зайнятості молоді на ринку праці України (2010)
Гурковський В. І. - Розбудова інформаційного суспільства в Україні в умовах сьогодення: практичні аспекти (2010)
Козаков В. М. - Основні принципи державного управління в Україні: соціально-ціннісний аспект (2010)
Товстуха С. О. - Актуальні питання щодо удосконалення державно-управлінських механізмів забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2010)
Ахламов А. Г. - Імітаційна модель управління системою теплозабезпечення населення, Беляєв Л. В., Каменєв С. В. (2010)
Щукін О. І. - Сутність та особливості проектно-оперативного управління розвитком інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємств (2010)
Корецький О. М. - Податковий контроль як складова державного фінансового контролю (2010)
Сімак С. В. - Вдосконалення аналізу стратегії розвитку інвестиційно-будівельного комплексу (2011)
Бай С. І. - Телеологічні засади гармонізації менеджменту підприємства, Тимцуник В. І. (2011)
Безугла Л. С. - Соціально-економічні функції держави щодо розвитку малого та середнього підприємництва в Україні (2011)
Бондарчук Н. В. - Моделі управління інноваційним потенціалом регіонів (2011)
Мироненко М. Ю. - Організаційні аспекти управління економічним потенціалом регіону (2011)
Новаченко Т. В. - Когнітивні особистісні конструкти як основа становлення і підтримки авторитета керівництва органів державної влади (2011)
Дученко Г. В. - До питання запровадження в Україні податку на нерухомість (2011)
Гіндес О. Г. - Розвиток суспільного виробництва і підвищення ефективності заходів щодо раціонального використання охорони і відтворення природних ресурсів (2011)
Плеханов Д. О. - Визначення стратегічних напрямів розвитку агропромислового виробництва регіону (2011)
Чебикін А. - Рисунок — базова засада образотворчого мистецтва (2010)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Кафедра рисунка НАОМА: сьогодення та перспективи (2010)
Сухенко В. - Різновиди навчального рисунка, Засипкін О. (2010)
Магаляс В. - Теоретичні основи рисунка та практична реалізація їх (2010)
Чепрасова Т. - Сутність розуміння рисунка (2010)
Михайлицький О. - Викладання рисунка на І курсі НАОМА (2010)
Нестеренко П. - Рисунок у мистецтві екслібриса (2010)
Саенко Н. - Круглий стіл "До проблеми викладання академічного рисунка в НАОМА” (2010)
Федорук О. - Краківська академія мистецтв і україніка (2010)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Рисунок у творчості викладачів та учнів Київської рисувальної школи М. Мурашка (До 135-річчя з дня заснування) (2010)
Білик Н. - Теоретичні основи рисунка в Баухаузі (2010)
Стратійчук О. - Силіграфія — сучасний прогресивний спосіб плоского друку (2010)
Іванов-Ахметов В. - Коротка історія графічного образотворчого мистецтва в техніці офорта, Секірін Є. (2010)
Кириченко І. - Методичні рекомендації до завдань з офорта для студентів-графіків І курсу НАОМА (2010)
Яланський А. - Предметна зображувальність як одне із завдань літньої практики (2010)
Данилюк І. - Струнка постава — запорука здоров’я, Томашевський В. (2010)
Прибєга Л. - З історії охорони та реставрації пам’яток архітектури Києва (2010)
Водзинський Є. - Аналіз видового розкриття пам’яток архітектури та його інструменти (2010)
Єгоров Ю. - Критерії архітектурно-ландшафтної організації та розвитку історичних міст України (2010)
Мойсеєнко З. - Архітектурний ансамбль у Голосієві — перлина зодчества (2010)
Шевченко Л. - Особливості формування палацово-паркового ансамблю Кочубеїв у Диканьці (2010)
Маланюк В. - Палацово-парковий ансамбль у Верхівні: історія створення та сучасний стан (2010)
Новосельчук Н. - Споруда Земельного банку в Харкові (До історії проектування та будівництва) (2010)
Ольховська О. - Містобудівні аспекти архітектури університетських центрів України (2010)
Пламеницька О. - До питання про розвиток мурованих фортифікацій Західної України в ІХ–ХІІІ ст. (2010)
Ширяєв Т. - Реконструкція київського готелю "Європейський” (2010)
Сердюк О. - Джерельна база та історіографія київськогожитлового інтер’єру другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2010)
Яременко Л. - Еволюція нормування елементів предметно-просторового середовища районів масової житлової забудови (2010)
Куцевич В. - Архітектура громадських будівель і споруд в Україні на початку XXI ст. (2010)
Одегова Л. - Мариністичні пейзажі у збірці Миколаївського обласного художнього музею імені В. В. Верещагіна (2010)
Бушак С. - Творчі почерки давніх авторів народних картин типу "Козак Мамай” (2010)
Ковальчук О. - Фрагменти фрескового живопису 20-х років ХХ ст. у приміщенні НАОМА (2010)
Майданець-Баргилевич О. - Творчо-пошукова і збиральницька діяльність Олександра Саєнка (2010)
Щербак В. - Вірні лицарі української культури (Пам’яті братів Вадима і Данила Щербаківських) (2010)
Сьомкін В. - Проблеми формування асортименту промислових виробів і дизайн (2010)
Міхеєнко К. - Композиційні закономірності дзвіниці Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові (2010)
Рижова О. - Історія вивчення високих іконостасів Софії Київської (За бібліографічними джерелами) (2010)
Ревенок Н. - Реставрація скульптурної композиції "Діана і Ендіміон” з колекції Національного музею історії України (2010)
Петліна Д. - Нова атрибуція пам’ятки станкового живопису кінця XIX ст. "Вибрані святі” (2010)
Гончарова К. - Принципи архітектурної реставрації в Україні у 1960-х — середині 1970-х років (2010)
Єрещенко О. - Етапи розвитку закладів культури радянського періоду в Україні (2010)
Комаров К. - Сучасні принципи архітектурного вирішення шкіл для дітей з вадами зору (2010)
Смирний Д. - Експлуатаційний аспект мультимедій в музейному середовищі (2010)
Смірнова Д. - Пріоритетні напрямки розвитку міста: вітчизняний і світовий досвід (2010)
Комарова А. - Формування особистості архітектора в країнах Західної Європи (2010)
Мазніченко О. - Архітектурний спадок Наталії Борисівни Чмутіної (2010)
Магаляс В. - Рисунок у творчості архітектора (2010)
Яремчук О. - Шрифтовий екслібрис (2010)
Міляєва Людмила Семенівна (2010)
Авраменко Олена Іванівна (2010)
Острова Лідія Федорівна (2010)
Кривонос Олександр Артемович (2010)
Ковтонюк Іван Ананійович (2010)
Швецов Валерій Валентинович (2010)
Белянський Олександр Миколайович (2010)
Крижанівський Віктор Володимирович (2010)
Поправкін Юрій Миколайович (2010)
Сухенко Віктор Олексійович (2010)
Черватюк Володимир Олексійович (2010)
Пам’ятні дати (2010)
Соченко В. - Нова монографія з охорони та реставрації об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини України (2010)
Селівачов М. - Зразково ретельне дослідження (2010)
Шалімова-Пузиркова М. - Випускники НАОМА 2010 року (2010)
Захист дисертації (2010)
Саенко Н. - Всеукраїнська акція "Мистецтво молодих — 2010” (2010)
Саенко Н. - Урочиста академія (До 50-річчя факультету теорії та історії мистецтва) (2010)
Петренко Н. - Відійшов у засвіт видатний митець (Пам’яті академіка В. З. Бородая) (2010)
Федорук О. - Земля тобі пухом, Друже... (Пам’яті професора Ю. В. Белічка) (2010)
Нестеренко П. - Не стало одного з ветеранів НАОМА (Пам’яті професора В. І. Задорожнього) (2010)
Пам’яті Леоніда Давидовича Нейріса (2010)
Хіцінська І. - Дух Федора Кричевського у творах сучасників (2010)
Гончаренко Т. - Реалізм Сергія Григор’єва. Виставка майстра (2010)
Саенко Н. - Виставкова діяльність НАОМА (2010)
Левцов С. В. - Розмежування та використання земель публічної власності на місцевому рівні (2012)
Борисенко О. П. - Синегрія у контексті системного підхіду до проблем державної регуляторної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Жиденко Н. А. - Політика фінансування аграрного сектору Європейського Союзу (2012)
Критенко О. О. - Сутність та особливості функціонування системи державних закупівель (2012)
Ужва Л. О. - Доцільність криміналізації пропозиції неправомірної вигоди чи хабара (2012)
Якименко Т. В. - Аналіз практики врахування параметрів людського розвитку при визначенні цілей вітчизняних суспільних реформ (2012)
Пантелейчук І. В. - Механізми формування та реалізації державної іміджевої стратегії (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Механізми вибору та формування інституціональної політики у сфері державного регулювання розвитку корпоративних структур (2012)
Чорнуцький С. П. - Підвалини реформування існуючої системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2012)
Щур Н. О. - Вплив корупції на соціальну політику України (2012)
Мокрецов С. Є. - Вплив участі жінок у суспільному виробництві на їх репродуктивну поведінку (2012)
Мещеряков В. В. - Містобудування як складова управління територіальним розвитком міста (2012)
Шкуропат О. В. - Запобігання та протидія корупції в сфері земельних відносин (2012)
Васильєва О. І. - Ради як органи державної влади та органи місцевого самоврядування: термінологічне переосмислення марксистсько-ленінської концепції, Євсюкова О. В. (2012)
Комаров О. В. - Забезпечення митної безпеки на основі адміністрування ризиків як пріоритетний напрям гарантування державної безпеки (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Вплив інституціональної політики держави на розвиток корпоративного сектору промисловості: галузеві аспекти (2012)
Крушельницька Т. А. - Сутність стилю державно-управлінської діяльності в податковій системі України та чинники його формування (2012)
Добрівський Т. Г. - Соціальний проект як інструмент реалізації інноваційного та самоврядного потенціалу територіальної громади малого міста (на прикладі міста Боярки Київської області) (2012)
Булковський Т. О. - Шляхи підвищення якості надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ України (2012)
Віленський А. Б. - Концепція державного регулювання медичного забезпечення дітей в Україні (2012)
Костенок І. В. - Громадянська активність на місцях як один з індикаторів інтенсивності муніципальних процесів: український вимір (2012)
Матюрін І. В. - Методичні підходи до інтегральної оцінки розвитку системи соціального захисту населення на основі кластерного аналізу (2012)
Халецький А. В. - Державна комунікативна політика як інструмент ефективної розбудови громадянського суспільства в умовах суспільно-економічних трансформацій (2012)
Покатаєв П. С. - Формування коштів місцевих бюджетів (2012)
Волобуєва Г. Д. - Державна політика розвитку соціальної сфери у взаємозв’язку з іншими сферами регулювання (2012)
Тихончук Л. Х. - Державна політика розвитку сільськогосподарського комплексу в аспекті біоенергетики (2012)
Якименко О. Г. - Механізми державного управління економічною безпекою в умовах інноваційного розвитку України (2012)
Вайсман В. Я. - Теоретичні засади розвитку системи державного управління як чинника еволюції державно-приватного партнерства (2012)
Титул, зміст (2015)
Соколовська М. - Страсбурзький гамбіт (2015)
Звернення Верховної Ради України (2015)
Пасова Т. - Лєшек БАЛЬЦЕРОВИЧ: "Немає неризикованого варіанта реформ. Треба мудро обрати ризик" (2015)
Соколовська М. - Скільки нам треба для цілковитого економічного щастя (2015)
Цирфа Ю. - Скажи, хто твій друг… (2015)
Романюк Т. - Міжнародний трибунал: pro et contra. Компроміс? (2015)
Романюк Т. - "Антикорупційній армії" розширять повноваження (2015)
Голова Верховної Ради України Володимир ГРОЙСМАН: "Відповідально заявляю, що фінансова децентралізація нині відбулася!" (2015)
Романюк Т. - Прозорий, чесний, компромісний і непопулярний бюджет столиці (2015)
Депутати виявили громадянську мужність і зрілість, прийнявши бюджет, — так прокоментував цей факт голова Полтавської обласної ради Петро Ворона. У чому ж виявилися мужність і зрілість, стає зрозуміло із зауважень депутатів до документа (2015)
Тримати марку королівського міста (2015)
Одеситам обіцяють соцзахист (2015)
Володимир Москаленко: "Децентралізація тільки тоді дасть ефект, коли найбільше повноважень отримає влада, яка найближча до людей" (2015)
Твердопаливні котли як противага газовій залежності (2015)
Малієнко О. - Вікно в Європу для "Володарки" (2015)
Філософія комфорту (2015)
Осучаснена медицина (2015)
25 кроків до щастя (2015)
Крилов С. - Витримати випробування війною й адаптуватися в цивільному житті (2015)
210 днів мобілізації (2015)
Костров В. - Суто російське вбивство (2015)
Пригорницький Ю. - Російський терор, або Чи є російські війська в Україні (2015)
Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям! (2015)
Соната для закіптюженого рояля, пробитого снайперами (2015)
Романюк Т. - Борімося - поборемо! (2015)
Нострадамус Служби безпеки України розкриває свої карти. Проте не всі... (2015)
Колюх В. - Депутатська недоторканність: зарубіжний досвід і українські проблеми (2015)
Романюк Т. - Ялта - 1945: 70 років по тому (2015)
Палій О. - Збереження заробітної плати за особами, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації (2015)
Порти зачекалися реформ (2015)
Тищук Є. - Одеса: робимо кіно, не ділимо майно! (2015)
Романюк Т. - Україна - разом! У серцях і вишивці (2015)
Петренко І. - Марія Матіос із "Нацією" на Луганщині (2015)
Роман Недзельський: "Коли держава повернеться обличчям до української культури?" (2015)
Музиканти не вмирають (2015)
Красовська О. - Мідний гетьман баталіста-романтика (2015)
Клейменова О. - Геніальні в усьому: від борщу до космосу (2015)
Кулеба-баринова В. - Музика кольорів (2015)
Клейменова О. - Штормове відчуття досконалості (2015)
Клейменова О. - Воскресіння розстріляних пензлів (2015)
Титул, зміст (2012)
Струтинська Н. А. - Підвищена чутливість мітохондріальної пори до Са2+ у серці щурів зі спонтанною гіпертензією, Дорофеєва Н. О., Вавілова Г. Л., Сагач В. Ф. (2012)
Сибірна Н. О. - Участь ензиму фосфатидилінозитол-3’-кінази у сприйнятті та передачі сигналів через галактозовмісні глікопротеїнові рецептори сегментоядерних лейкоцитів при цукровому діабеті 1-го типу, Бродяк І. В., Барська М. Л., Вовк О. І. (2012)
Гавриленко Т. І. - Цитокіновий профіль мононуклеарів у хворих на гострий інфаркт міокарда, ускладнений серцевою недостатністю, Пархоменко О. М., Рижкова Н. О., Кожухов С. М., Якушко Л. В. (2012)
Рущак В. В. - Оптимізація моделі гіперглікемії для вивчення розвитку метаболічного синдрому у тварин, Коваленко В. М., Вороніна А. К., Кітам В. О., Максимчук О. В., Чащин М. О. (2012)
Федоров С. М. - Магнітолазерний вплив на систему оксиду азоту і скоротливу активність гладеньких м’язів аорти при артеріальній гіпертензії, Базілюк О. В., Коцюруба А. В., Коркач Ю. П., Сагач В. Ф. (2012)
Грінченко О. А. - Роль оксиду азоту і таурину у регуляції секреторної функції шлунка собак, Янчук П. І. (2012)
Шиманська Т. В. - Вплив сірководню на реакції ізольованого серця щурів при навантаженні об’ємом і ішемії–реперфузії, Гошовська Ю. В., Семеніхіна О. М., Сагач В. Ф. (2012)
Попова Л. Д. - Вміст тестостерону у плазмі крові та серотоніну в мозку агресивних і субмісивних щурів різних вікових груп, Васильєва І. М. (2012)
Федотова Ю. О. - Залучення деяких підтипів 5-НТ2-рецепторів до афективної поведінки самиць щурів, Ордян Н. Е., Фролова Г. О., Соболєв В. І. (2012)
Михейцева І. М. - Ефективність застосування корвітину при первинній глаукомі, Кашинцева Л. Т., Артемов О. В., Храменко Н. І. (2012)
Шепель О. А. - Регуляція відновлення мейозу в ооцитах ссавців, Блашків Т. В., Вознесенська Т. Ю., Янчій Р. І. (2012)
ІІ конференція молодих учених "Фізіологія: від молекул до організму” 8–9 жовтня 2012 року, м. Київ (2012)
Сергій Олександрович Гуляр (до 70-річчя з дня народження) (2012)
Contents (2012)
Титул, зміст (2012)
Шаповал Л. М. - Вплив модуляції Na+, К +-АТФази нейронів довгастого мозку на гемодинамічні ефекти у щурів із генетично детермінованою гіпертензією, Дмитренко О. В., Вавілова Г. Л., Побігайло Л. С., Степаненко Л. Г., Радченко Н. В., Давидовська Т. Л., Сагач В. Ф. (2012)
Гарбузова В. Ю. - Поліморфізм гена матриксного Gla-протеїну у хворих на атеросклероз з ішемічним інсультом, Матлай О. І., Атаман Ю. О., Дубовик Є. І., Бороденко А. О., Обухова О. А., Атаман О. В. (2012)
Скляров О. Я. - Зміни активності No-синтаз та оксидативних процесів при активації 5-HT4-рецепторів у шлунку та товстій кишці за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, Децик О. І. (2012)
Савосько С. І. - Особливості гістоструктурних змін кори головного мозку щурів в умовах моделювання геморагічного інсульту, Чайковський Ю. Б., Погорєла Н. Х., Макаренко О. М. (2012)
Чікіна Л. В. - Вплив уявної ротації об’єктів на стан психофізіологічних функцій жінок, Федорчук С. В., Трушина В. А., Янчук П. І., Макарчук М. Ю. (2012)
Довгань О. В. - Зміни експресії гена c-fos в ядрах мигдалеподібного тіла та частоти серцевих скорочень при реалізації їжодобувних стереотипних рухів у щурів, Власенко О. В., Бузика Т. В., Майський В. О., Пілявський О. І., Мазниченко А. В. (2012)
Портніченко В. І. - Тривала адаптація щурів до гіпобаричної гіпоксії попереджує стресорну гіперглікемію та оптимізує функціональний стан мітохондрій при гострій гіпоксії, Носар В. І., Сидоренко А. М., Портниченко А. Г., Маньковська І. М. (2012)
Кияк Ю. Г. - Профіль прозапальних цитокінів при цукровому діабеті 1-го типу, Фартушок Н. В., Онищук Ю. І., Федевич Ю. М., Башта Г. В. (2012)
Лисенко О. М. - Зміни фізіологічної реактивності серцево-судинної та дихальної системи на зрушення дихального гомеостазу при застосуванні комплексу засобів стимуляції працездатності (2012)
Ткаченко М. М. - Генетичні наслідки віддалених стохастичних ефектів іонізуючого випромінювання, Любарець Т. Ф. (2012)
Сукманський О. І. - Сучасні уявлення про вроджений імунітет, Сукманський І. О. (2012)
Інформація про роботу V симпозіуму "Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі" (21– 22 травня 2012 р., м. Черкаси) (2012)
Мечислав Романович Гжегоцький (до 60-річчя з дня народження) (2012)
Contents (2012)
Береза В. - Поняття політичної освіти і просвітництва в сучасній політологічній літературі (2015)
Гриньків А. - Співвідношення конфлікту та діалогу в соціально-релігійному просторі (2015)
Загарницька І. - Насильство як загроза формування гідності дитини (2015)
Захаренко К. - Засоби масової інформації як чинник розвитку суспільства (2015)
Костючков С. - Особливості трансформації та реформування освітньої системи відповідно до вимог сучасності (2015)
Опанасюк Ю. - Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі (2015)
Рибка Н. - Творчій характер дозвіллєвої діяльності у глобальному інформаційному суспільстві (2015)
Тополь О. - Демографічне старіння в контексті формування стратегій соціальної підтримки літніх людей (2015)
Дубогай О. - Освітньо-рухова методика навчання учнів молодших класів в системі здоров’язбереження (2015)
Куторжевська Л. - Підготовка студентів ВНЗ до виховної діяльності в інтернатних закладах освіти (2015)
Лисакова І. - Досвід культурно-дозвіллєвої роботи за кордоном: районні культурні центри в Іспанії (2015)
Луценко І. - Морально-правова компонента вихованості дитини дошкільного віку (2015)
Марчук О. - Особливості навчальних матеріалів "української читанки" (1930) М. Левицького (2015)
Мордоус І. - Навчання дітей іноземної мови як засіб полегшення соціальної адаптації в полікультурному суспільстві (2015)
Нагорнова А. - Содержательные компоненты когнитивной технологии формирования готовности студентов педагогического вуза к коррекции психических состояний учащихся (2015)
Хубенко Т. - Художественное воспитание в контексте национального куррикулума (2015)
Шулигіна Р. - Формування потреби майбутнього педагога у творчій самореалізації в умовах університетської освіти (2015)
Armasu-Cantir L. - Reforms of the doctoral education in republic of moldova: issues and outlook (2015)
Kurlishchuk I. - Nature and contents of educational support of preschool age children socialization (2015)
Гренюк Л. - Види мотивів у навчальній діяльності студентів (2015)
Гахраманова Гызханум Низамеддин кызы - Методология исследований "гендерной системы" и "гендерного контракта" (2015)
Джаббаров Р. - Культурное регулирование личностного поведения, Мустафаев М., Гурбанова Н. (2015)
Котлова Л. - Сучасні цінності як передумова виникнення конфліктної поведінки студентів (2015)
Помиткіна Л. - Особливості подолання підліткової кризи засобами танцювально-рухової терапії, Кісельова О. (2015)
Репетій С. - Духовний розвиток особистості майбутнього спеціаліста (2015)
Сірик І. - Особливості гендерної соціалізації дитини з неповної сім’ї (2015)
Тичина І. - Аналіз причин зміни професії як типоутворюючих маркерів суб’єктивної моделі саморозвитку випускників вишів (2015)
Цибуляк Н. - Вплив фахової підготовки на розвиток професійної спостережливості майбутніх вихователів ДНЗ (2015)
Титул, зміст (2007)
Чугунов І. Я. - Доходи бюджету як складова системи бюджетного регулювання, Зварич О. В. (2007)
Павлюк К. В. - Роль бюджету у регулюванні соціально-економічних процесів у трансформаційний період в Україні (2007)
Кудряшов В. П. - Удосконалення державних гарантій за кредитними операціями, Башко В. Й. (2007)
Зайчикова В. В. - Особливості законодавства про суспільні фінанси у Словенії (2007)
Затонацька Т. Г. - Дослідження впливу інвестицій на економічне зростання в Україні за допомогою економетричного аналізу, Ставицький А. В. (2007)
Терещенко Г. М. - Вплив асиметричності інформації на розвиток ринку цінних паперів (2007)
Яцишина Л. К. - Методологічне забезпечення системи маркетингових досліджень в інноваційній діяльності, Виноградов О. А. (2007)
Вишня М. М. - Економіко-математичний аналіз впливу державних субсидій на конкурентоспроможність вітчизняної продукції (2007)
Петрученко Л. Ю. - Фінансове забезпечення зайнятості населення України (2007)
Ларіна Т. В. - Застосування комплексних підходів у дослідженні соціально-економічного розвитку міст (2007)
Суріна О. В. - Перспективи розвитку пенсійного забезпечення в Україні (2007)
Зелена О. В. - Фінансовий аспект стратегій формування та використання нематеріальних активів промислового підприємства (2007)
Барабаш Т. Г. - Теоретичні засади функціонування та розвитку комунальної власності в Україні (2007)
Обушний С. М. - Приватне фінансування політичних партій західноєвропейських країн з розвиненою економікою (2007)
Кисельова О. М. - Вдосконалення механізмів оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від операцій страхування (2007)
Кульпінський С. В. - Особливості залучення іноземного капіталу у банківську систему України (2007)
Свешнікова М. С. - Управління ризиком ліквідності банку на основі моделі GAP-ліквідності (2007)
Cавелко Т. В. - Використання платіжних карткових систем: порівняльний аналіз витрат та вигод (2007)
Субботович Ю. Л. - Страхування як один із методів управління ризиками при іпотечному кредитуванні, Марченко Г. Ю. (2007)
Поплавська В. В. - Технічні резерви та їх значення для дотримання належного рівня платоспроможності страхової організації (2007)
Титул, зміст (2013)
Струтинська Н. А. - Cірководень пригнічує кальційіндуковане відкривання мітохондріальної пори у серці щурів зі спонтанною гіпертензією, Дорофеєва Н. О., Вавілова Г. Л., Сагач В. Ф. (2013)
Струтинський Р. Б. - Вплив активації аденозинтрифосфатчутливих калієвих каналів флокаліном на функцію серцево-судинної системи, Ровенець Р. А., Струтинська Н. А., Нещерет О. П., Мойбенко О. О. (2013)
Опанасенко Г. В. - Стан і способи фармакологічної корекції киснезалежних процесів у тканинах пародонта при тривалому іммобілізаційному стресі, Братусь Л. В., Гавенаускас Б. Л., Гончар О. О., Маньковська І. М., Носар В. І., Французова С. Б. (2013)
Токарчук К. О. - Роль альдегідів у розвитку оксидативного стресу при рабдоміолізі у щурів, Капустяненко Л. Г., Шандренко С. Г. (2013)
Данилович Ю. В. - Тестування змін розмірів міоцитів матки за дії модуляторів її скоротливої активності методом фотонної кореляційної спектроскопії, Чуніхін О. Ю., Данилович Г. В. (2013)
Вовкун Т. В. - Вплив корвітину на секреторні процеси та кровотік у слизовій оболонці шлунка щура, Янчук П. І., Штанова Л. Я., Весельський С. П., Барановський В. А. (2013)
Труш В. В. - Модуляція тестостероном ефектів дексаметазону у скелетному м’язі щурів, Соболєв В. І. (2013)
Хорєвін В. І. - Зв’язок між м’язовою активністю та кінематикою нижньої кінцівки в повільних руках присідання людини, Горковенко А. В., Верещака І. В. (2013)
Гуніна Л. М. - Ефективність застосування ω-3 поліненасичених жирних кислот за фізичних навантажень, Чекман І. С., Небесна Т. Ю., Горчакова Н. О. (2013)
Михейцева І. М. - Протекторна дія мелатоніну за експериментальної глаукоми у щурів (2013)
Компанець І. В. - Продукція інтерферону лімфоцитами селезінки й тимуса щурів за умов тривалої гіпоацидності, Короткий О. Г., Нікольська В. В., Остапченко Л. І., Пилипенко С. В. (2013)
Тіщенко Ю. О. - Динаміка морфогенезу і функціонального розвитку алотрансплантата оваріальної тканини щурів, Кірошка В. В. (2013)
Верещака В. В. - Зовнішні ознаки вікових змін лиця як маркер дегенеративних змін колагену (2013)
Бесчасний С. П. - Effect of chronic sensorineural hearing loss at several indicators of immune and endocrine systems of children 7–11 years (2013)
Шипшина М. С. - Pre- and postsynaptic expression mechanisms of long-term depression at rats glutamatergic primary afferent synapses on dorsal horn spinal cord neurons in co-culture, Веселовський М. С. (2013)
Радченко В. Г. - Нові підходи до корекції гіперактивності сечового міхура (2013)
VI Конгрес наукового товариства патофізіологів України з міжнародною участю "від експериментальних досліджень до клінічної патофізіології" (Крим, Сімферополь – Місхор, 3–5 жовтня 2012 року) (2013)
VII Міжнародний симпозіум "Актуальні проблеми біофізичної медицини” (2013)
В.Я. Березовський (до 80-річчя з дня народження) (2013)
Contents (2013)
Громик Ю. - Шевченкознавчі студії представників волинської філологічної школи (2014)
Яблонська О. - Тарас Шевченко – духовний лідер нації (2014)
Хмелюк М. - Поетичний світ Т. Шевченка в авторській рецепції (2014)
Моклиця М. - Виражальні функції алегорії у поетиці Т. Г. Шевченка (2014)
Оляндер Л. - Художньо-філософський образ світу Тараса Шевченка в поезії та мистецтві (2014)
Левчук Т. - "Заповіт" Шевченка в контексті жанру (2014)
Романов С. - Особливості потрактування євангельських сюжетів Тарасом Шевченком і Лесею Українкою (2014)
Даниленко І. - Пророцтво Єзекіїля у поетичній рецепції Т. Г. Шевченка (2014)
Семенюк Л. - Молитовний дискурс поезії Тараса Шевченка (2014)
Банера А. - Шевченкова віра (2014)
Данилюк-Терещук Т. - Жартівлива пісня в поемі Т. Шевченка "Гайдамаки" (2014)
Шалак О. - Фольклор Поділля – одне із джерел повісті Тараса Шевченка "Варнак": інтерпретація мотивів та образів (2014)
Маланій О. - Шевченко та родина Алчевських (2014)
Констанкевич І. - Т. Шевченко в системі культурних авторитетів Миколи Хвильового (2014)
Роспопа Т. - Шевченківський дискурс у журналі "Червоний шлях" (2014)
Яблонський М. - Рецепція Т. Шевченка у творчості Петра Волиняка 1940-х років (2014)
Колошук Н. - Шевченківські традиції у поетичній творчості Івана Гнатюка (2014)
Теребус О. - Тарас Шевченко в рецепції Дмитра Павличка (2014)
Кошелюк О. - Т. Шевченко як об’єкт психоаналітичних розвідок (2014)
Радько А. - Творчість Т. Г. Шевченка в дослідженнях Б. В. Якубського (2014)
Caban W. - Bronisław Zaleski i Taras Szewczenko, czyli O zesłańczej przyjaźni polskiego i ukraińskiego artysty (2014)
Васейко Ю. - Теорія перекладу Богдана Лепкого та її практична реалізація в інтерпретаціях польською мовою поезій Тараса Шевченка (2014)
Соколова В. - "Смерть поета" Р. М. Рільке як присвята Т. Шевченкові (проблема адресації та перекладацьких версій) (2014)
Яручик В. - Польська шевченкіана у міжвоєнний період ХХ століття (2014)
Богдан С. - Самономінації в епістолярних текстах Тараса Шевченка (2014)
Данилюк Н. - Мовний образ Божої Матері в Євангелії та в поезії Тараса Шевченка (2014)
Зінчук Р. - Народнорозмовні елементи в епістолярній спадщині Тараса Шевченка: фонетичний та морфологічний рівні (2014)
Костусяк Н. - Типологія речень із модальними синтаксемами (на матеріалі творів Т. Шевченка) (2014)
Масицька Т. - Семантико-синтаксична залежність суб’єкта процесу у поетичних творах Тараса Шевченка (2014)
Межов О. - Синтаксичні конструкції порівняльної модальності в поетичних творах Тараса Шевченка (2014)
Мельник І. - Формально елементарні прості речення з одновалентними відприкметниковими дієслівними аналітичними синтаксичними транспозитами (на матеріалі поетичних творів Тараса Шевченка) (2014)
Павленко Л. - Граматичні архаїзми у творчості Тараса Шевченка (2014)
Титул, зміст (2007)
Чугунов І. Я. - Теоретико-методологічні засади перспективного прогнозування доходів місцевих бюджетів, Макогон В. Д. (2007)
Запатріна І. В. - Видатки розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення (2007)
Дьяченко Я. Я. - Методологічні переваги програмно-цільового бюджетного планування, Корень Н. В., Колесник Л. М. (2007)
Легкоступ І. І. Легкоступ І. І. - Доходи місцевих бюджетів у сучасних соціально-економічних умовах (2007)
Зайчикова В. В. - Особливості законодавства про місцеві суспільні фінанси в Румунії (2007)
Затонацька Т. Г. - Теоретичні аспекти бюджетного інвестування (2007)
Карпенко Г. В. Карпенко Г. В. - Досвід пенсійних реформ у країнах СНД і Східної Європи та можливості його застосування в Україні (2007)
Башко В. Й. Башко В. Й. - Вплив дефіцитів бюджету на сукупний попит та пропозицію: кейнсіанський підхід у теорії та практиці (2007)
Гельнер І. Б. - Особливості механізмів трансферного ціноутворення у транснаціональних корпораціях (2007)
Рубан О. І. - Особливості формування акціонерного капіталу в Україні (2007)
Квітко Н. О. Квітко Н. О. - Фінансове забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні: стан та шляхи його удосконалення (2007)
Самофалов С. П. - Напрями удосконалення управління корпоративними правами держави (2007)
Бикова В. Г. Бикова В. Г. - Планування фінансово-економічного потенціалу на підприємствах загальнодержавного значення (2007)
Шишко О. В. - Удосконалення системи фінансового вирівнювання в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (2007)
Скворцова С. Я. - Світовий та вітчизняний досвід застосування соціальних стандартів (2007)
Сукрушева Г. О. - Удосконалення методики розробки цільових програм у регіонах України (2007)
Баліцька В. В. Баліцька В. В. - Параметри податку на прибуток підприємств у бухгалтерському й податковому обліку (2007)
Версаль Н. І. - Принципи функціонування, сучасний стан та перспективи розвитку платіжної системи Європейського Союзу – TARGET (2007)
Жупанин В. В. Жупанин В. В. - Пайові інвестиційні фонди як інструмент залучення заощаджень населення в економіку України (2007)
Маруженко Д. С. - Концептуальні засади визначення перестрахування як специфічної фінансової послуги (2007)
Титул, зміст (2013)
Кузнецов К. І. - Електричні властивості гангліозних клітин сітківки ока щура при стрептозоциніндукованому діабеті, Веселовська Н. М., Маслов В. Ю., Федулова С. А., Веселовський М. С. (2013)
Семенихіна О. М. - Вплив донора сірководню NaHS на функціональний стан дихального ланцюга мітохондій серця щурів, Струтинська Н. А., Будько А. Ю., Вавілова Г. Л., Сагач В. Ф. (2013)
Хара М. Р. - Статеві відмінності функціональних і структурних порушень у міокарді щурів з гіпотиреозом, Павлович С. І., Михайлюк В. М. (2013)
Співак М. Я. - Профілактична дія пробіотичних штамів Bifidobacterium animalis VKL і VKB на стресіндуковані ураження в слизовій оболонці шлункa щурів, Лазаренко Л. М., Фалалєєва Т. М., Вірченко О. В., Непорада К. С. (2013)
Янчук П. І. - Вплив L-аргініну на показники кисневого балансу печінки та її жовчосекреторну функцію, Бондзик О. В., Решетнік Є. М., Веселовський С. П. (2013)
Асанов Е. О. - Особливості реакції симпатоадреналової системи на психоемоційне напруження при гіпоксії у людей похилого віку з фізіологічним і прискореним старінням дихальної системи, Осьмак Є. Д., Кузьмінська Л. А. (2013)
Березовський В. Я. - Вплив зміненого парціального тиску кисню на остеометричні показники кісткової тканини щурів, Заморська Т. М., Янко Р. В. (2013)
Гарманчук Л. В. - Мітокоректин стимулює ангіогенез in vіtro, Макаренко О. М., Храновська Н. М., Ніколаєнко Т. В., Нікуліна В. В., Непийвода Х. Д., Остапченко Л. І., Морозов С. Г., Косіцин М. С. (2013)
Кондро М. М. - Експресія інсулінового рецептора у субклітинних фракціях м’язової та жирової тканин як фактор розвитку тканинної інсулінорезистентності у щурів за умов висококалорійної дієти, Галенова Т. І., Кузнєцова М. Ю., Савчук О. М. (2013)
Долайчук О. П. - Вплив компонентів натуральної та генетично модифікованої сої на показники імунної і репродуктивної систем у самиць щурів, Федорук Р. С., Ковальчук І. І. (2013)
Коряк Ю. А. - Изменение сократительных свойств трехглавой мышцы голени и электромеханической задержки под влиянием 120-суточной моделируемой микрогравитации с использованием физической тренировки (2013)
Сергеєва І. Є. - Патогенетична зумовленість призначення пептидаз при генералізованому пародонтиті (2013)
Підручна С. Р. - Динаміка вмісту відновленого глутатіону в різних тканинах при тяжкій та комбінованій травмі (2013)
Лаповець Н. Є. - Зміни показників гуморального імунітету при абдомінальному туберкульозі (2013)
Жуковська А. С. - Корекція порушень кардіодинаміки при експериментальному діабеті за допомогою ω-3 поліненасичених жирних кислот, Шиш А. М., Кузьменко М. О. (2013)
Петренко Н. С. - Десенситизація P2X3-рецепторів як альтернативний механізм анальгезії, Кришталь О. О. (2013)
Рибачук O. A. - Роль нейральних стовбурових клітин в регенерації центральної нервової системи, Півнева Т. А. (2013)
Катерина Олегівна Богомолець (2013)
Contents (2013)
Титул, зміст (2007)
Зайчикова В. В. - Європейські засади забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування та методологічні підходи до розрахунку її показників (2007)
Коваленко С. О. - Фінансовий механізм управління операціями з продажу основного капіталу (2007)
Пасічник В. А. - Фінансово-бюджетна політика як інструмент впливу на структурні зміни в економіці (2007)
Курносова К. В. - Напрями реформування дохідної бази місцевого самоврядування (2007)
Мусієнко М. В. - Можливість використання досвіду країн Європейського Союзу для підвищення ефективності фінансування охорони навколишнього природного середовища в Україні (2007)
Барабаш Т. Г. - Формування комунальної власності в європейських країнах та її вплив на місцеві фінанси (2007)
Шишко О. В. - Методологічні засади системи фінансового вирівнювання європейських країн (2007)
Чугунов О. І. - Аналіз виконання доходів місцевих бюджетів України (2007)
Адаменко І. П. - Запровадження європейських стандартів у галузі місцевих фінансів в Україні (2007)
Тимченко О. М. - Реалії та перспективи подолання податкового боргу у Закарпатті, Бадида М. П. (2007)
Демиденко Л. М. - Податкова політика Європейського Союзу (2007)
Зирянова О. Л. - Податкове регулювання трансфертного ціноутворення транснаціональних компаній (2007)
Кульпінський С. В. - Вплив концентрації банківського сектору України на його прибутковість (2007)
Любкіна О. В. - Іноземний капітал на ринку банківських послуг України, Батковський В. А. (2007)
Єдинак Т. С. - Інвестиційна безпека України в умовах глобалізації, Єдинак В. Ю. (2010)
Кахович О. О. - Підвищення ефективності реалізації структурно-інвестиційної політики (2010)
Клименко О. М. - Управління інвестиційно-промисловою політикою (2010)
Позднякова Л. О. - Соціальні інвестиції держави у сферу вищої освіти, Нестерова Н. С. (2010)
Стечишин Т. Б. - Особливості організації інвестиційного департаменту в банківських установах України (2010)
Турченяк О. В. - Формування і використання фінансового капіталу в інвестиційній діяльності підприємств автомобілебудування: оцінка та тенденції (2010)
Васильєва Н. В. - Державна регіональна політика: особливості, проблеми, перспективи (2010)
Вертелєва О. В. - Інваріантні підходи до управління просуванням послуг туристичних підприємств м. києва (2010)
Степура М. М. - Проблеми та орієнтири бюджетно-податкової політики в сучасних умовах, Малік Є. О. (2010)
Скворцов І. Б. - Обгрунтування значень нормального і економічного прибутку на ринку досконалої конкуренції, Балик У. О., Загорецька О. Я. (2010)
Костюкевич О. І. - Механізм та методи іпотечного рефінансування (2010)
Мухіна О. В. - Страховий ринок України: стан та проблеми розвитку (2010)
Поливана Т. М. - Інституційна структура фінансової системи в умовах глобальної фінансової нестабільності: теоретичні підходи та практичні реалії (2010)
Кондратюк Т. В. - Зарубіжний досвід удосконалення системи державного управління та шляхи його використання в Україні (2010)
Дмитренко Г. В. - До проблем в системі державного управління тендерних закупівель в контексті фінансового контролю (2010)
Романенко Є. О. - Інструменти впровадження владних рішень: лагова сруктура і цільова визначеність (2010)
Марецький Р. А. - Конкурентні переваги суднобудівного комплексу України та механізми державного сприяння їх реалізації в сучасних умовах господарювання (2010)
Олійченко І. М. - Побудова системи оцінки якості інформації в органах державного управління (2010)
Шкуратова І. І. - Обумовленість державного управління аграрним сектором регіону (2010)
Титул, зміст (2007)
Чугунов І. Я. - Еволюція розвитку соціальної складової державних фінансів, Максимчук Є. О. (2007)
Запатріна І. В. - Удосконалення програмно-цільового методу планування бюджету (2007)
Калитчук В. М. - Ризики державних боргових зобов’язань (2007)
Косаревич Н. Б. - Проблеми та перспективи реформування місцевих фінансів у контексті адміністративної реформи в Україні (2007)
Квітко Н. О. - Проблемні питання і пропозиції щодо удосконалення державної допомоги сім’ям з дітьми (2007)
Лаврентьєв М. М. - Державний бюджет як інструмент впливу на економічний розвиток регіонів України (2007)
Легкоступ І. І. - Теоретичні та практичні аспекти розподілу дохідних повноважень та доходів між рівнями бюджетної системи (2007)
Макогон В. Д. Макогон В. Д. - Прогнозна оцінка дохідної частини місцевих бюджетів (2007)
Затонацька Т. Г. - Економетричне дослідження взаємозв’язку інвестицій та економічної безпеки країни, Ставицький А. В. (2007)
Левковська Л. В. - Адміністративно-територіальний устрій як основа формування бюджетної системи країни (2007)
Романків І. Я. - Особливості маркетингової діяльності на підприємствах сфери послуг (2007)
Терещенко Г. М. Терещенко Г. М. - Міжнародний та вітчизняний досвід правового режиму функціонування недержавних пенсійних фондів: проблеми та перспективи для України, Смоляр Ю. А. Смоляр Ю. А. (2007)
Свистун А. О. - Основні напрямки державної політики щодо повернення населенню заощаджень і страхових внесків (2007)
Мусієнко М. В. Мусієнко М. В. - Екологічні податки як інструмент державної фіскальної політики (2007)
Бондаренко Т. О. Бондаренко Т. О. - Міжнародний досвід подолання негативних фіскальних наслідків лібералізації імпортного митного тарифу (2007)
Кульпінський С. В. - Інфляційні ризики 2007–2008 років у контексті розвитку банківської системи (2007)
Титул, зміст (2013)
Струтинський Р. Б. - Вплив флокаліну на розвиток апоптозу та некрозу при аноксії–реоксигенації ізольованих неонатальних кардіоміоцитів, Нагібін В. С., Струтинська Н. А., Янчій О. Р., Мойбенко О. О. (2013)
Малишева С. В. - Диференціювання у кардіоміоцити окремих клонів індукованих плюрипотентних стовбурових клітин миші, Будаш Г. В., Білько Н. М., Хешлер Ю. (2013)
Баскаков М. Б. - Ионные механизмы действия монооксида углерода на сократительные свойства гладких мышц артериальных сосудов, Желудева А. С., Гусакова С. В., Смаглий Л. В., Алейник А. Н., Янчук П. И., Медведев М. А., Орлов С. Н. (2013)
Москалюк А. О. - Особливості динаміки кальцієвого сигналу, викликаного довготривалою високочастотною стимуляцією культивованих нейронів гіпокампа, Войтенко С. В., Федулова С. А., Веселовський М. С. (2013)
Долга О. В. - Вплив похідних дифенілу на електрофоретичну рухомість Т-лімфоцитів селезінки миші, Погорєла Н. Х., Богорад-Кобельська О. С., Жолобак Н. М., Заноза С. О., Ляхов С. А., Магура І. С. (2013)
Пузиренко А. М. - Вплив амлодипіну та бісопрололу на ультраструктуру міокарда щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією, Чекман І. С., Куфтирева Т. П., Горчакова Н. О. (2013)
Харчук І. В. - Механізми нефротоксичності нової протипухлинної сполуки – похідного малеіміду МІ-1, Андрухова О., Рибальченко В. К., Андрухов О. (2013)
Колєснікова Є. Е. - Корекція експериментальної мітохондріальної дисфункції нейронів стовбура мозку фармакологічними препаратами ритмокор і мілдронат, Носар В. І., Братусь Л. В. (2013)
Янко Р. В. - Морфофункціональні зміни щитоподібної залози молодих щурів за умов нормобаричної гіпоксїї (2013)
Березнякова А. І. - Здатність до деформації мембран еритроцитів у щурів різного віку при гіпоксії, Жемела О. Д. (2013)
Гороховський Є. Ю. - Функціональний стан клубової кишки, вміст катіонних білків і цинку в клітинах панета щурів при введенні лінкоміцину, індометацину та метотрексату, Єщенко Є. Ю., Бовт В. Д., Єщенко В. А. (2013)
Коробейнікова Л. Г. - Cприйняття та переробка зорової інформації і стресостійкість до психоемоційних навантажень у спортсменів різного віку, Макарчук М. Ю. (2013)
Ященко А. Г. - Особливості фазової структури серцевого циклу у дітей молодшого шкільного віку, Вдовиченко О. М. (2013)
Мамонтова Т. В. - Протизапальна дія фулерену С60 при ад’ювантному артриті у щурів, Микитюк М. В., Боброва Н. О., Куценко Л. О., Весніна Л. Е., Кайдашев І. П. (2013)
Динник О. Б. - Вікові зміни жорсткості тканин печінки білих щурів за допомогою методу ультразвукової еластографії, Березовський В. Я., Кобиляк Н. М., Літовка І. Г., Янко Р. В., Плотнікова Л. М. (2013)
Ціпоренко С. Ю. - Вплив гепатомаксу на фертильність чоловіків (2013)
Лісяний М. І. - Мезенхімальні стовбурові клітини та їх імунні властивості (2013)
Рибальченко Т. В. - Конденсаторна теорія збудження – провісниця мембранології (до 140-річчя Василя Юрійовича Чаговця), Дзержинський М. Е., Опанасенко С. М., Рибальченко В. К. (2013)
Рецензія на підручник "Фізіологія" для студентів вищих медичних закладів за редакцією члена-кореспондента НАПН України професора В. Г. Шевчука (2013)
Віктор Григорович Шевчук (до 75-річчя з дня народження) (2013)
Анатолій Іванович Гоженко (до 65-річчя з дня народження) (2013)
Contents (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського