Дмитренко С. В. - Вікові та гендерні особливості іхтіозу в Подільському регіоні (2014)
Kuzenko Y. - T-lymphocytes and periodontal inflammation, Romanyuk A., Lindіna Y., Hudymenko O. (2014)
Москаленко Р. А. - Особливості біомінералізації передміхурової залози при доброякісній гіперплазії, Романюк А. М., Піддубний А. М., Линдін М. С. (2014)
Романюк А. М. - Особливості морфологічної перебудови та хімічного складу твердих тканин зубощелепної системи під впливом солей важких металів, Коробчанська А. Б., Сауляк С. В., Золотарьова А. В. (2014)
Смирнова С. Н. - Ультраструктурные изменения коры надпочечников в условиях измененного гомеостаза под влиянием поликистозного процесса в яичниках белых крыс (2014)
Стрий В. В. - Влияние имплантации в большеберцовую кость материала ОК-015, насыщенного медью, на гистологическое строение диафиза плечевой кости крыс (2014)
Романюк А. М. - Морфофункціональні зміни передміхурової залози в умовах впливу солей важких металів у віковому аспекті, Шкрьоба А. О. (2014)
Яременко Л. М. - Експресія GFAP в сенсомоторній корі головного мозку при моделюванні транзиторної ішемії за умов імуномодуляції (2014)
Лукьянцева Г. В. - Особенности химического состава костей у белых крыс после двухмесячного употребления натрия бензоата и возможности его коррекции (2014)
Беляева Е. А. - Структурные преобразования поднижнечелюстной слюнной железы после облучения на фоне парентерального введения ксеногенной спинномозговой жидкости (2014)
Комарова Е. Б. - Влияние рамиприла на артроскопические и морфологические показатели синовиальной оболочки у больных ревматоидным артритом (2014)
Кононенко О. В. - Особливості фетоплацентарної системи під час затримки внутрішньоутробного розвитку плоду у терміні гестації 20-22 тижня, Телешова О. В., Зінченко О. В., Бургело О. В. (2014)
Кувенёва М. Л. - Изменение общего количества эпителиоцитов и мукоцитов в собственных железах фундального отдела желудка крыс под воздействием экстракта эхинацеи пурпурной, Лопастинский Н. Н. (2014)
Маметова О. Б. - Паравертебральная миорелаксация кардио-респираторной рефлексогенной зоны как средство повышения функционального состояния спортсменов, Мороз Г. А. (2014)
Пеннер. В. А. - Боль в нижней части спины при остеопорозе и синдромы, которые ее сопровождают, Борисенко В. В., Голованева Ж. В., Меженская О. П. (2014)
Симрок К. Т. - Особенности роста и формообразования нижней челюсти белых крыс после 60-дневного применения глутамата натрия и ионизирующего облучения (2014)
Скоробогатов А. Н. - Возрастные особенности ультраструктуры биоминерала тазовой кости после 60-дневного воздействия на организм паров эпихлоргидрина (2014)
Соцька Я. А. - Взаємозв’язок між морфологічними показниками мікрогемоциркуляції та цитокіновим профілем крові у хворих із хронічним токсичним гепатитом, сполученим із хронічним некалькульозним холецититом та ожиренням, Шаповалова І. А. (2014)
Харченко В. З. - Патогенетическое обоснование сочетанного применения ингибиторов протеиназ и антиоксидантов при осложненном реперфузионном синдроме, Кубышкин А. В., Анисимова Л. В., Шрамко Ю. И., Жукова А. А. (2014)
Бибик Е. Ю. - Роль органов иммунной системы в метаболическом синдроме, Романенко Д. В., Решетило Н. В., Хоменко А. В., Шипилова Н. В., Алиева А. А. (2014)
Бобрик Ю. В. - Особенности физической реабилитации больных рассеянным склерозом, Кулик Н. М., Мороз Г. А., Пономарёв В. А., Ткач В. В. (2014)
Пастухова В. А. - Структурная перестройка скелетных мышц под воздействием длительных физических нагрузок (2014)
Слово до читача (2014)
Рудич Ф. М. - Євроінтеграційний курс України: стати самостійним геополітичним гравцем (2014)
Пахарєв А. Д. - Створення і політична участь лівоопозиційних організацій у перші роки української державної незалежності (2014)
Зеленько Г. І. - Політичний протест зими 2013-2014 років в Україні: зміст, форми, наслідки (2014)
Кочубей Л. О. - Влада та опозиція в Україні у період Євромайдану (листопад 2013-лютий 2014 рр.): аспекти взаємодії (2014)
Ткач Д. І. - Влада та опозиція в Угорщині – зміна облич чи зміна курсу? (2014)
Кононенко Н. В. - Ліберальна опозиція в Росії: міф чи реальність? (2014)
Ляшенко Т. М. - Російсько-українські відносини в політичній думці Центральної Азії (2014)
Балабан Р. В. - Україна – не Іспанія. Акценти соціально-політичного порівняння (2014)
Брехаря С. Г. - Український бізнес: цивілізаційний вибір і реакція на події Євромайдану (2014)
Щербенко Е. В. - Майдан-2013 як феномен політично мови (2014)
Мачуський В. В. - Опозиція і влада в Україні та Грузії: порівняльний аналіз (2014)
Зернецька О. В. - Геополітика комунікацій: трансформація функцій і статусів головних акторів у сфері глобального управління комунікацією (2014)
Рябчук М. Ю. - Страсті за федералізацією (2014)
Курас А. І. - Національна безпека України: військово-політичні парадигми (2014)
Непоп Л. В. - Політика Європейського Союзу щодо розвитку громадянського суспільства (2014)
Гербут І. А. - Політичні партії як головні ініціатори змін виборчих правил (2014)
Гербут Н. А. - Вплив жінок-депутатів на законотворчу діяльність у контексті захисту гендерних прав (2014)
Шестак М. Л. - Сутність і зміст поняття "державна інвестиційна політика" (2014)
Куценко Є. В. - Феномен виборчих аксіотехнологій: сутність і практики застосування в електоральних кампаніях в Україні (2014)
Петренко К. М. - Інституціоналізація громадянських об’єднань та їх взаємодія з державною владою (2014)
Герасименко А. - Науково-технічна політика в економічній стратегії держави (2014)
Макаренко Б. Г. - Соціальна безпека в стратегії українського державотворення (2014)
Отрешко В. С. - Відчуження праці та проблеми його подолання: теорія та українська політична практика (2014)
Свиридов К. О. - Соціально-політична активність студентів у контексті державної політики (2014)
Симоненко О. В. - Інформаційні основи у формуванні іміджу сучасних політичних лідерів України (2014)
Резниченко О. М. - Бібліотека інформує (2014)
Відомості про авторів (2014)
Передмова (2014)
Майборода О. - Перспективи партнерсьої моделі взаємодії між державою і суспільством у сучасній Україні: постановка проблеми (2014)
Михальченко М. - Стратегічний курс України між Сцилою і Харибдою (2014)
Бабкіна О. - Деякі теоретико-методологічні проблеми сучасного етапу політичної трансформації в Україні (2014)
Розумний М. - Сучасний етап самовизначення України: виклик тоталітарної мобілізації (2014)
Шевченко О. - Фундаменталістські аспекти російського проекту та місце в ньому України (2014)
Рудич Ф. - Геополітичний вибір України (2014)
Бушанський В. - Нові геополітичні протистояння та їх наслідки для України (2014)
Штика О. - Геополітичний розлом як виклик української державності (2014)
Рябека О. - Світова держава як продукт глобалізованого організаційного розвитку (2014)
Оніщенко І. - Чи можливо побудувати ефективну державу в епоху глобалізації? (2014)
Шайгородський Ю. - Роль громадянського суспільства у становленні нової політичної реальності (2014)
Корнієвський О. - Стратегічні пріорітети інституціонального забезпечення державно-громадянської взаємодії в сучасній Україні (2014)
Перегуда Є. - Взаємодія політичних сил як фактор формування національних політичних стратегій (2014)
Цокур Є. - Проблеми легітимності політично влади сучасної України (2014)
Кучеренко І. - Трансформація інституту держави як чинник суспільного розвитку (2014)
Білошицький С. - Консенсусно-компромісна модель стратегії розвитку України: зміст, завдання, механізми (2014)
Хома Н. - Соціальна держава третього тисячоліття: модернізована модель (2014)
Ткаченко В. - Ідентичність України: з поглядом в майбутнє (2014)
Бевз Т. - Особливості формування громадянської ідентичності в сучасній Україні (2014)
Кривицька О. - "ЗіткненняЄ ідентичностей як виклик суспільної консолідації (2014)
Рудакевич О. - Актуальні націотворчі ідеї політичної поезії Т.Шевченка (2014)
Цюрупа М. - Культура миру проти культури проти культури ненависті (2014)
Гнатюк Т. - Політика України щодо закордонного українства: потенціал розвитку (2014)
Слющинський Б. - Взаємовідносини домінуючої культурної групи і культурних меншин: соціологічний аспект (2014)
Колесников О. - Після Майдану: до питання про стратегію розвитку України (2014)
Мандебура О. - Зміни в політичному житті в контексті підготовки до президентських виборів в Україні (2014)
Мельничук І. - Держави пострадянського простору в сучасних геостратегічних документах Російської Федерації (2014)
Бабка В. - Політичний вплив: тенденції концептуальних змін (2014)
Пономаренко Л. - Можливості засобів безпосередньої демократії у формуванні інноваційної культури (2014)
Євсеєв К. - Становлення концепту "історична пам'ять (2014)
Андрійчук Т. - Громадські консультативно-дорадчі органи: проблеми організації та функціонування (2014)
Гридасова Г. - Трансформація акторів міжнародних відносин: держава та транснаціональні медійні корпорації (2014)
Шерман О. - Вікові параметри іміджу політичного лідера: архетипічне підгрунтя та ейджистські стереотипи (2014)
Вдовичин І. - Доктрина природного права в українській політичній думці 20-30-х рр. ХХ ст. (2014)
Кочубей Л. - Стратегічний курс Асоціаці політичних наук України - діяльність у системі Міжнародної асоціації політичних наук (2014)
Резолюція V Конгресу політологів УКраїни "Стратегічний курс України: політологічний дискурс" (2014)
Відомості про авторів (2014)
Черлінка Т. П. - Системна оцінка екологічного стану агроландшафтів України в Тернопільській області, Білєра Н. М., Чайка В. М. (2015)
Соколюк В. М. - Показники безпеки води для напування тварин у біогеохімічних зонах України (2015)
Кляченко О. Л. - Дослідження стійкості морфогенного і неморфогенного калюсу озимого ріпаку (Brassica Napus L.) проти сольового стресу, Шофолова Н. В. (2015)
Шевчук Л. М. - інтегрований показник споживчої цінності плодів ягідних культур (2015)
Москалевська Ю. П. - Особливості формування мікробного комплексу чорнозему типового в агроценозі буряка цукрового, Патика М. В., Танчик С. П. (2015)
Кокойко В. В. - Продуктивність і якість плодів різних сортів гарбуза в умовах органічного овочівництва (2015)
Трач І. В. - Оптимізація технології вирощування сої на зерно в умовах Західного Лісостепу України (2015)
Бобер А. В - Якість хмелю як складова його конкурентоспроможності, Колтунов В. А. (2015)
Хоміна В. Я. - Вплив окремих елементів технології вирощування льону олійного на його урожайність в умовах Західного Лісостепу (2015)
Павленко В. Ю. - Вплив щільності агроценозу люпину вузьколистого з вівсом голозерним на забур'яненість посіву (2015)
Кравченко В. С. - Сорт – основа технології пшениці ярої у південній частині Правобережного Лісостепу (2015)
Повод М. Г. - Вплив конструктивних особливостей приміщень для відгодівлі молодняку свиней на температурний режим різних технологічних зон упродовж року, Іжболдіна О. О. (2015)
Піотрович Н. A. - Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів залежно від віку (2015)
Брошков М. М. - Динаміка гематологічних показників у собак за введення фоспренілу (2015)
Калашнікова Ю. В. - Лікування хворих на поверхневу піодермію собак наноаквахелатами металів (2015)
Головко О. А. - Поширення та молекулярна-генетична діагностика чуми м’ясоїдних у собак (2015)
Курганський С. В. - Стан запасів другорядних промислових видів риб Київського водосховища, Бузевич О. А., Рудик-Леуська Н. Я. (2014)
Малишева О. О. - Проектування експериментальної рибницької установки замкненого водопостачання для репродуктивної біотехнології промислових гідробіонтів, Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д., Коваленко В. О., Курта Х. М. (2014)
Курбатова І. М. - Оцінка якості води рибогосподарських водойм за дії забруднень органічного походження, Тупицька О. М., Смоленський О. О. (2014)
Смоленський О. О. - Якість води та структура угруповань зоопланктону у водоймах Київської області та її вплив на розвиток ікри Cyprinuscarpiol (2014)
Дащенко А. В. - Тестування вірусних інфекцій деяких лікарських рослин із родин Asteraceae та Lamiaceae (2014)
Гринчук К. В. - ПЛР ідентифікація РНК-3 українського ізоляту вірусу некротичного пожовтіння жилок буряку, Антіпов І. О. (2014)
Ліханов А. Ф. - Оцінка міжсортової спорідненості рослин малини (Rubus idaeus L.) за біохімічними профілями фенольних сполук (2014)
Максін В. І. - Водорозчинна форма вітаміну Е в процесах метаболізму теплокровних тварин, Якубчак О. М., Ігнатовська М. В., Желтоножська Т. Б. (2014)
Сілонова Н. Б. - Основні інструменти правового регулювання системи управління відходами (2014)
Гаврись І. Л. - Підбір гібридів огірка для вирощування у весняних теплицях (2014)
Лошицький В. П. - Історія розвитку рослиноїдних кліщів у садах Північного Лісостепу України, Бондарева Л. М. (2014)
Овчарук О. В. - Фотосинтетична діяльність посівів буряка кормового залежно від сортових особливостей в умовах Західного Лісостепу (2014)
Богданович Р. П. - Баланс гумусу в чорноземі типовому легкосуглинковому Правобережного Лісостепу з урахуванням нетоварної частини врожаю сільськогосподарських культур, Олійник В. С. (2014)
Танчик С. П. - Вплив систем землеробства та основного обробітку грунту в сівозміні на потенційну забур’яненість полів буряків цукрових, Петренко І. М. (2014)
Танчик С. П. - Вплив попередників на урожайність та якість зерна пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України, Паламарчук О. М. (2014)
Насіковський В. А. - Вплив умов вирощування і терміну зберігання зерна пшениці озимої на реологічні і хлібопекарські властивості борошна (2014)
Присяжнюк О. І. - Оцінка реакції нових гібридів соняшнику на умови вирощування, Димитров С. Г. (2014)
Голубєва Т. А. - Використання сухої пивної дробини у годівлі молодняку перепелів (2014)
Щасливий Р. А. - Показники забою молодняку кролів при використанні комбікормів з різними джерелами жиру, Голубєв М. І. (2014)
Іващенко О. А. - Діагностика вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней за допомогою аналізу гістологічних змін тканин органів інфікованої тварини, Будзанівська І. Г., Іващенко І. В. (2014)
Меженська Н. А. - Антибіотикорезистентність мікроорганізмів у системі забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів (2014)
Гудзь Н. В. - Вивчення чутливості ізолятів, виділених від хворих тварин, до антибіотичних препаратів порівняно з тест-мікроорганізмами (2014)
Зібцева О. В. - Формування планувальної структури та системи озеленення м. Вишгорода (2014)
Фурдичко О. І. - Основні напрями наукових досліджень в агроекології (2014)
Хвисюк О. М. - Як зберегти та покращити амбулаторно-поліклінічну допомогу дітям в мегаполісі на етапі реформування галузі, Цодікова О. А., Рожнов О. О. (2015)
Лядова Т. И. - Дистанционная форма обучения в высшей школе, теоретическое обоснование и практические аспекты использования, Волобуева О. В., Маланчук Р. А. (2015)
Шульга О. Д. - Клініко-епідеміологічна характеристика розсіяного склерозу у Волинській області (2015)
Калмыков С. А. - Оценка эффективности методик лечебной физкультуры при гипертонической болезни, Калмыкова Ю. С., Поруччикова Л. Г. (2015)
Деміхова Н. В. - Механізми дисфункції міокарда в разі цукрового діабету 2 типу (2015)
Коломицева І. М. - Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності та зміни гемодинамічних показників у пацієнтів у гострому післяопераційному періоді після серцевої ресинхронізуючої терапії, Волков Д. Є., Кулік В. Л., Яблучанський Н. І. (2015)
Єлоєва З. В. - Найчастіші інфекційні чинники лихоманок неясного генезу в дітей та методи їх діагностики, Акініна М. М., Біловодська І. В. (2015)
Кебкало А. Б. - Екологічна сукцесія в рані хворих на некротичний панкреатит, Гордовський В. А., Поточилова В. В. (2015)
Борисенко В. Б. - Диагностика печеночной дисфункции у больных механической желтухой, осложненной острым холангитом и билиарным сепсисом (2015)
Арутюнов С. Е. - Вибір біліодигестивного анастомозу в разі панкреатодуоденальної резекції (2015)
Савенков В. І. - Критерії вибору доступу і оптимізація хірургічної тактики при нефректомії у хворих на термінальний гідронефроз (2015)
Хвисюк О. М. - Роль адипокінів у регуляції кісткового ремоделювання в разі моделювання порушень глюкокортикоїдами, Павлов С. Б., Гончарова А. В. (2015)
Любченко О. В. - Клиническая оценка результатов лечения хронического верхушечного периодонтита с использованием композиционных материалов в динамике (2015)
Кричка Н. В. - Експериментальне вивчення відповідності базисів повних знімних протезів (2015)
Цай П. А. Квантовая электродинамика – ключ к разгадке феноменов гипноза - Quantum electrodynamics – clue of hypnosis phenomena (2015)
Гелетка А. А. - Значение изучения биохимических, метаболических и иммунных показателей у больных, которые перенесли ишемический инсульт, Григорова И. А., Лещенко К. А. (2015)
Попов М. М. - Застосування кортексину в дітей, які перенесли перинатальне гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи, Оленич В. Б., Сухоносова О. Ю. (2015)
Акулина Е. А. - Диагностические акценты доброкачественной лейкоплакии шейки матки, Трунова Т. В., Водолажская Л. П., Кулькина Л. В. (2015)
Сідь Є. В. - Прозапальні фактори як предиктори рецидиву аритмії у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою та персистуючою формою фібриляції передсердь (2015)
Сміянова Ю. О. - Корекція функціональних порушень лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію (2015)
Шаран М. О. - Особливості стоматологічного статусу і гомеостазу ротової порожнини в дітей зі сколіозом (2015)
Решетовская Н. Е. - Предикторы формирования депрессивных расстройств у подростков (2015)
Title, contents (2014)
Wolff C. - Editorial of the Thematic Issue "ICT in Project Management”, Kononenko I. (2014)
Tysiak W. - A Deeper Insight in Some Effects in Project Risk Management (2014)
Bushuyev S. D. - Management of Projects for Organization Development on the Basis of Entrepreneurship, Ozdoyev M. Zh. (2014)
Hussein B. A. - Impact of Conformity, Commitment and Management Style on an Information System Project, Hafseld K. H. (2014)
Kononenko I. - The Methods of Selection of the Project Management Methodology, Kharazii А. (2014)
Wolff C. - A Structured Process for Transferring Academic Research into Innovation Projects – PIMES Case Study, Igel B., Lauschner U. (2014)
Gaida A. J. - The Project Management of Water Supply Complexes Reconstruction on the Basis of Decision Support Systems, Grigorian T. G., Kharitonov Y. N., Koshkin V. K. (2014)
Turek M. - A Fuzzy Pay-off Method for Real Option Valuation in Determination of Mining Enterprise Value, Sojda A. (2014)
Вавренчук І. А. - Опера-хвилинка "Ноктюрн" Миколи Лисенка (ескіз української музичної сецесії) (2015)
Гордин Л. Я. - Искусство в транслировании морально ценного, Проценко О. П. (2015)
Кириченко О. М. - Отделка как средство создания зрительных иллюзий в одежде, Баранова А. Г. (2015)
Король Н. Я. - Народні традиції у промисловому виробництві дитячого одягу в Україні (2015)
Ламонова О. В. - Ілюстрації Івана Селіванова до "Слова про Ігорів похід" (1972) (2015)
Оболенская М. М. - Французский национальный стиль как объект музыковедческого анализа (2015)
Радомський М. Т. - До питань термінології вітражної справи (2015)
Северин В. Д. - Выставочный дизайн: информационно-коммуникативная специфика (2015)
Сьомкін В. В. - Структурна модель рекламної діяльності (2015)
Струмінська Т. В. - Стиль "романтизм" і його особливості в орнаментах текстильних виробів (2015)
Цяо Шубей - Принципы дизайн-организации игрового пространства, Кривуц С. В. (2015)
Шумакова С. Н. - Харьковская творческая мастерская циркового искусства (2015)
Яркина И. Ю. - Идеология и творчество создателей стиля funk (2015)
Артеменко А. П. - Портрет политического оппонента в сюжете украинской иконы ХVI–XVII вв. (2015)
Більдер Н. Т. - Досвід спільної діяльності професійних митців і народних майстрів (2015)
Поліха Л. Я. - Репрезентативність класицизму та реалізму (2015)
Рижова О. О. - Європейська релігійна картина як джерело іконографії Лаврського (2015)
Ричков П. А. - Церква Іоанна Предтечі у селі Забороль, Смолінська О. Е. (2015)
Сидоренко В. Д. - Культурний герой у візуальному мистецтві доби Просвітництва (стаття перша) (2015)
Титаренко Н. В. - Офорт в творчості Василя Єрмілова (2015)
Ткачук С. І. - Владислав Галімський — український художник, пейзажист, педагог (2015)
Хао Сяо Хуа. - Портретная живопись Китая Х — первой половины XVII вв.: особенности развития, место портрета в иерархии жанров (2015)
Левашов С. П. - Оперативная оценка ресурсов углеводородов в пределах поисковых площадей и отдельных структур на шельфе методом частотно-резонансной обработки и интерпретации данных ДЗЗ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2015)
Винниченко Н. К. - Теория и практика технологий терморазведки на базе данных многоспектральных космических съемок, Винниченко О. Н., Глущенко И. В., Степченко В. Н., Багрянцев В. А. (2015)
Хтема А. В. - Оцінка сучасного вуглеводневого потенціалу гідродинамічної пастки рециркуляційного типу за допомогою геоінформаційного робота, Хтема В. М. (2015)
Мороз І. П. - Поведінка хвиль поляризації на межах поділу геологічних структур (2015)
Бурахович Т. К. - Глибинні геоелектричні дослідження Голованівської шовної зони, Ширков Б. І. (2015)
Жирнов П. В. - Геоінформаційна екологічна модель сучасного стану поверхневих вод р. Сіверський Донець (2015)
Томченко О. В. - Моделирование экологического состояния антропогенных ландшафтов на основе космического геомониторинга, Соколовская А. В., Федоровский А. Д. (2015)
Котюк Л. А. - Оцінка якості насіннєвого матеріалу Dracocephalum Moldavica L. при інтродукції в умовах Житомирського Полісся (2015)
Ісаєнков С. В. - Філогенетиний аналіз потенційних калієвих каналів родини ТРК рослинного походження, Самофалова Д. О. (2015)
Станкевич С. А. - Дистанційна оцінка якісного стану рослинності на міських територіях на прикладі НПП "Голосіївський", Пєстова І. О., Година О. О., Філозоф Р. С. (2015)
Сафронова Л. А. - Вплив пробіотика ендоспорину на показники системи імунітету у інтактних тварин, Діденко Г. В. (2015)
Карелов А. В. - Поліморфізм маркера гена TDF_076_2D помірної стійкості проти фузаріозу колосу серед сортів пшениці м’якої (Triticum Aestivum L.) степової зони України, Козуб Н. О., Созінов І. О., Борзих О. І. (2015)
Венгер А. М. - Поліморфзім генів, що кодують халконсинтази, та його зв'язок з рівнем гірких речовин шишок хмелю звичайного, Волкова Н. Е. (2015)
Таран М. В. - Інструментальна експресна оцінка стану стійкості квасолі звичайної проти абіотичних стресових чинників, Шаванова К. Є., Марченко О. А., Годлевська О. О. (2015)
Kolesnyk O. O. - Microsatellite markers associated with grain colour of Ukrainian bread wheat varieties, Chebotar S. V., Khokhlov O. M. (2015)
Іванович Я. І. - Сучасний стан вивчення геному черешні (Prunus Avium (L.) L. (2015)
АльДалаін Е. - Філогенетичний аналіз вірусу мозаїки томату, виділеного з насіння Lycopersicon Esculentum L., Бондар О. С., Тимчишин О. В., Шевченко Т. П., Поліщук В. П. (2015)
Полторецький С. П. - Вплив особливостей збору врожаю на насіннєву продуктивність проса посівного в Правобережному Лісостепу України (2015)
Калитка В. В. - Засвоєння азоту рослинами інтенсивних сортів пшениці озимої за використання регулятора росту АКМ, Золотухіна З. В. (2015)
Антоненко О. Ф. - Ефективність протруйників на ячмені ярому проти збудника твердої сажки, Ал-Ясірі Хусам Моханад (2015)
Тонха О. Л. - Ґрунтозахисні технології вирощування сільськогосподарських культур і якісний склад органічної речовини чорноземів, Піковська О.В. (2015)
Господаренко Г. М. - Вміст білка та крохмалю в зерні жита озимого залежно від вплив видів, норм і строків внесення азотних добрив, Пташник М. М. (2015)
Зацерковна Н. С. - Продуктивність гібридів цукрових буряків залежно від передпопередників та системи удобрення (2015)
Огурцов Ю. Є. - Урожайність рослин пшениці озимої та ячменю ярого залежно від застосування регуляторів росту рослин і мікродобрива на різних фонах живлення (2015)
Клименко І. І. - Вплив протруйників і біопрепарату на посівні якості й урожайність батьківських форм та гібридів соняшнику (2015)
Ляшук І. О. - Біохімічні показники крові корів в різні фази лактації залежно від норм годівлі, Цвігун А. Т., Цвігун О. А. (2015)
Уховський В. В. - Визначення оптимальної імунізуючої дози концентрованої полівалентної інактивованої вакцини проти лептоспірозу великої рогатої худоби (2015)
Solovodzinska I. Y. - Fatty acid profile of different organs under action of new complex liposomal preparation "Interflok" (2015)
Posudin Y. I. - Methods of Measuring Environmental Parameters (2015)
Чабан Т. І. - Синтез та дослідження антиоксидантної активності деяких похідних на основі 4-імінотіазолідин-2-ону (2015)
Марчишин С. М. - Вміст амінокислот у підземних і надземних органах лілійника буро-жовтого (hemerocallis fulva l.) Та лілійника гібридного (hemerocallis hybrida var. "stella de oro"), Зарічанська О. В. (2015)
Буткевич Т. А. - Порівняльне вивчення амінокислотного складу сухих порошків біомаси flammulina velutipes, які отримані методами поверхневого та глибинного культивування, Попович В. П. (2015)
Шостак Т. А. - Особливості вибору допоміжних речовин для м’яких лікарських форм, Білоус С. Б., Гудзь Н. І., Калинюк Т. Г. (Львів) (2015)
Олійник П. В. - Особливості отримання води для виготовлення лікарських засобів в умовах надзвичайних ситуацій, Громовик Б. П. (Львів) (2015)
Крутських Т. В. - Вивчення допоміжних речовин для створення оромукозальних таблеток на основі субстанції альтабор, Кобилінська В. І., Шаламай А. С. (2015)
Борщевський Г. І. - Розробка методик контролю якості препарату лесфаль розчин для ін’єкцій, Ярних Т. Г., Коноваленко В. А. , Гавриленко В. Л. (2015)
Смалюх О. Г. (Львів) - Розробка спектрофотометричної методики визначення флавоноїдів у комплексному лікарському засобі на основі екстрактів цмину піщаного, нагідок, моркви дикої та куркуми довгої (2015)
Парновський Б. Л. - Дослідження з експериментального впровадження електронних рецептів в Україні, Заліська О. М., Бойко А. І., Рев’яцький І. Ю., Слабий М. В. , Яцкова Г. Ю., Максимович Н. М. (2015)
Бурлака Б. С. - Використання сучасного програмного забезпечення в систематизації літературних даних за інтраназальними лікарськими засобами (2015)
Вонс Б. В. - Аналіз ринку м’яких лікарських форм, зареєстрованих в україні, та дослідження асортименту допоміжних речовин, що входять до їх складу, Чубка М. Б., Грошовий Грошовий (2015)
Сятиня М. Л. - Моніторинг основних груп препаратів для комплексного лікування гострих респіраторних вірусних захворювань, Глущенко О. М., Каврайський Д. П. , Гусева Г. В. (2015)
Онишків О. І. - Дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів для лікування кашлю, Лех І. П., Грошовий Т. А. (2015)
Сімонян Л. С. - Маркетинговий аналіз асортименту лікарських препаратів для лікування варикозного розширення вен і запальних захворюваннь суглобів, Грубник І. М. (2015)
Бобрук В. П. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку нестероїдних протизапальних лікарських засобів Вінниччини, Благун О. Д. (2015)
Волкова А. В. - Підходи щодо формування конкурентного потенціалу торгових марок на прикладі противиразкових препаратів (2015)
Федяк І. О. - Дослідження динаміки фінансування програм імунопрофілактики в україні, Іванюлик І. І. (2015)
Новицька Ю. Є. - Класифікація та аналіз витрат на управління запасами у фармацевтичних компаніях, Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В (2015)
Штробля А. Л. - Дослідження гострої токсичності сухого екстракту з листя абрикоса звичайного (2015)
Герасимець І. І. - Зміни гістологічної будови печінки щурів за умов тетрахлорметанового гепатиту та корекції густим екстрактом із листя шовковиці чорної (2015)
Томашевська Ю. О. - Дослідження гострої токсичності нового рослинного засобу капсул "фітовенол" (2015)
Воскобойнік О. Ю. - Елективний курс "Теоретичні основи органічного синтезу" як метод підвищення знань з органічної хімії та інструмент підготовки до ліцензійного іспиту "КРОК-1" (2015)
Ковальська Н. П. - Оптимізація проведення практичних навичок із мікроскопічного аналізу при вивченні фармакогнозії, Михалюк О. Б. (2015)
Кривов’яз О. В. - Комплаєнс як складова оцінки якості життя пацієнтів із глаукомою (2015)
Гордієнко О. І. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Вронська Л. В., Мельник О. А., Грошовий Т. А. (2015)
До ювілею відомого біохіміка, педагога та науковця Михайла Михайловича Корди (2015)
До 75-річчя видатного науковця (2015)
Вниманию авторов (2014)
Быть патриотом — не значит ненавидеть. Это значит любить (2014)
Макаренко М. В. - Современные аспекты профилактики и лечения синдрома задержки роста плода (2014)
Слєпов О. К. - Частота затримки внутрішньоутробного розвитку плода та її вплив на перебіг і прогноз при гастрошизисі, Грасюкова Н. І., Весельський В. Л., Гордієнко І. Ю., Сорока В. П., Пономаренко О. П., Єрмолова Г. С., Палкіна І. С., Маркевич О. В. (2014)
Пучков В. А. - Стан плода та новонародженого в термінах гестації 25–28 тижнів при тривалому безводному проміжку, Круть Ю. Я., Кирилюк О. Д., Першакова І. О. (2014)
Власенко Д. Ю. - Психомоторний та соціально-емоційний розвиток глибоко недоношених дітей (2014)
Слєпов О. К. - Особливості клінічних проявів та діагностики пізно виявлених природжених хибних діафрагмальних гриж у дітей, Сорока В. П., Слєпов Є. О., Пономаренко О. П. (2014)
Тяжка О. В. - Проведення скринінгу серед здорових дітей та дітей з алергічними захворюваннями на виявлення вітамін-Д-дефіциту, Сельська З. В. (2014)
Маковкіна Ю. А. - Метаболізм кісткової тканини в дитячому віці та його діагностика (2014)
Будник Т. В. - Результаты сопоставления фенотипических и клинических признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани, микроэлементной обеспеченности и офтальмологических данных у детей с прогрессирующей миопией (2014)
Тяжка О. В. - Особливості цитоморфологічного та мікробіотичного стану слизової оболонки порожнини носа в дітей — пасивних курців, Ванханова Т. О., Яременко Л. М., Пилипенко І. Ф. (2014)
Семкович Я. В. - Випадок успішного лікування пневмококкового сепсису в дитини раннього віку на тлі ускладненої пневмонії (2014)
Цимбаліста О. Л. - Аналіз мікробного пейзажу бронхіального дерева і антибіотикорезистентності при ускладненій пневмонії в дітей (2014)
Громнацька Н. М. - Геометрія та систолічна функція лівого шлуночка в дітей та підлітків із метаболічним синдромом (2014)
Лебець І. С. - Характеристика імунологічних змін на різних етапах розвитку ювенільного ревматоїдного та реактивного артритів у дітей, Панько Н. О., Неліна І. М. (2014)
Lebec I. S. - Characterization of immunological changes at different stages of juvenile rheumatoid and reactive arthritides in children, Panko N. O., Nelina I. M. (2014)
Денисова М. Ф. - Значення показника фактора росту гепатоцитів у діагностиці прогресування хронічних вірусних гепатитів у дітей, Музика Н. М., Чернега Н. В., Диба М. Б. (2014)
Марушко Р. В. - Особливості обміну жирних кислот у дітей раннього віку при функціональних та запальних захворюваннях кишечника (2014)
Коренев Н. М. - Состояние почечного кровотока и эндотелиальная функция почек у подростков с артериальной гипертензией и гиперурикемией, Бессонова И. Н. (2014)
Литвинець Л. Я. - Оцінка ефективності мінералокорекції в дітей із різним ступенем контролю бронхіальної астми (2014)
Буряк О. Г. - Діагностичні можливості визначення в легеневих експіратах глутатіонпероксидази у верифікації паренхіматозної дихальної недостатності в новонароджених (2014)
Боярчук О. Р. - Шляхи підвищення ефективності реабілітації дітей із хронічною ревматичною хворобою серця (2014)
Булат Л. М. - Можливості оцінки сімейним лікарем преморбідного фону в завчасно народжених дітей, Лисунець О. В. (2014)
Касян С. М. - Особливості фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, які перенесли перинатальнее гіпоксичне ураження центральної нервової системи, Тарасова І. В., Клименко Т. М. (2014)
Клименко Т. М. - Резерви ведення дітей із вродженими вадами серця, Сороколат Ю. В., Карапетян О. Ю. (2014)
Курець О. О. - ГМО та дитяче харчування: думка батьків, Ющенко Л. О., Оніськова О. В. (2014)
Федорців О. Є. - Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи в дітей із бронхіальною астмою, Волошин С. Б. (2014)
Фролова Т. В. - Сучасні аспекти формування здоров'я дитячого населення, Охапкіна О. В., Сіняєва І. Р. (2014)
Шутова Е. В. - Особенности клинического течения и биохимические маркеры желчнокаменной болезни у детей (2014)
Титул, зміст (2013)
Борисова О. - Проблеми розвитку сучасного спорту в умовах професіоналізації та шляхи їх вирішення (на прикладі тенісу) (2013)
Козлова Н. - Ресурсне забезпечення централізованої підготовки найсильніших національних команд із фехтування (2013)
Козлова О. - Система підготовки легкоатлетів високої кваліфікації в умовах професіоналізації олімпійського спорту (2013)
Ніколаєнко В. - Системний підхід до розробки проблеми оптимізації багаторічної підготовки футболістів (2013)
Тронь Р. - Особливості швидкісно-силової підготовки спортсменів, які спеціалізуються у бойовому самбо, Ільїн В. (2013)
Шинкарук О. - Обґрунтування комплексного підходу до розробки програми відбору в циклічних видах спорту (2013)
Яковенко О. - Особливості формування екіпажів у веслуванні академічному на етапі підготовки до вищих досягнень (2013)
Андрєєва О. - Концептуальні та прикладні аспекти технологізації проектувальної діяльності в сфері фізичної рекреації (2013)
Вареник О. - Умови підвищення ефективності організаційної взаємодії у системі спорту для всіх на місцевому рівні (2013)
Дикий Б. - Застосування вправ хатха-йоги та елементів аутогенного тренування у фізичній реабілітації школярів із хронічними бронхітами (2013)
Жарова І. - Особливості застосування занять гімнастикою у воді в комплексному лікуванні дівчат-підлітків з аліментарною формою ожиріння, Кравчук Л. (2013)
Захаріна Є. - Сучасні підходи до підготовки майбутніх учителів для проведення позакласної роботи з фізичного виховання (2013)
Имас Т. - Потребностно-мотивационный подход в организации физкультурно-оздоровительной деятельности спортивного комплекса (2013)
Круцевич Т. - Суспільні функції і зміст рекреаційної діяльності населення зарубіжних країн у першій половині ХХ століття, Пангелова Н. (2013)
Лазарєва О. - Засоби фізичної реабілітації, спрямованої на корегування патологічного стереотипу в хворих із вертеброгенною патологією (2013)
Ніканоров О. - Сучасні підходи до застосування фізичної реабілітації у футболістів із пошкодженням передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба (2013)
Пилипенко О. - Восстановительное лечение с применением силовых упражнений и постизометрической релаксации мышц при контрактурах плечевого сустава, Захаров А., Софронов Л. (2013)
Саїнчук О. - Переваги застосування скандинавської ходьби у підвищенні рухової активності та профілактиці захворюваності молодших школярів (2013)
Дроздовська С. - Комплексний аналіз поліморфізмів генів, що сприяють фізичній працездатності спортсменів у веслуванні академічному (2013)
Зора К. - Особливості психологічної реабілітації спортсменів, що отримали травму опорно-рухового апарату, Гринь О. (2013)
Стельмах Ю. - Вплив тренувальних навантажень на функціональні показники спортсменок-борців високої кваліфікації у різні фази менструального циклу (2013)
Шматова О. - Вплив методів фізичної реабілітації на токсинзв’язуючу здатність альбуміну крові у хворих із токсичним гепатитом, Назар П. (2013)
Когут І. - Особливості соціальної інтеграції спортсменів Спеціальних Олімпіад в українському суспільстві, Применко С. (2013)
Саїнчук М. - Формування фізичної культури особистості через звернення до адептів ігрового підходу (2013)
Столяров В. - Философия спорта: диалоги о предмете и перспективах исследования, Ибрагимов М., Андреева Е. (2013)
Титул, зміст (2015)
Моця О. П. - Самоідентифікація східних слов’ян у часи Русі (2015)
Іщенко О. С. - Володимир Мономах в українській історичній пам’яті (2015)
Вирський Д. С. - Виправа князя С.К.Корецького у Степове Побужжя (серпень – жовтень 1644 р.) (2015)
Андрєєв В. М. - Рід Дорошенків у громадсько-політичному та культурному житті України (XVII – початок ХХ ст.), Руденко А. С. (2015)
Кушнеж Р. - Невідомі факти з історії репресованих сімей Крушельницьких, Сказинських та Бачинських (2015)
Вєдєнєєв Д. В. - Протидія радянських спецслужб німецьким розвідці й контррозвідці на території України в 1941–1944 рр., Лисенко О. Є. (2015)
Хахула Л. І. - Державотворчі та національно-демократичні процеси в Україні 1991–2014 рр.: польський суспільно-політичний дискурс (2015)
Верменич Я. В. - Донбас у контексті теорій порубіжжя: соціогуманітарний аналіз (2015)
Жиленкова І. М. - Зовнішня торгівля Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: оцінки державної політики в дореволюційній історіографії (2015)
Вілкул Т. Л. - Джерела статті Новгородського першого літопису 6428 р. та "Повісті временних літ" 6449 р. про похід русі на Константинополь (2015)
Маєвський М. - Польсько-українська робоча група: приклад результативної співпраці (2015)
Пріцак О. Й. - Що таке історія України? (вступна стаття О.В.Яся) (2015)
Михайловський В. М. - Старченко Н. Честь, кров і риторика: Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина XVI – початок XVII століття) (2015)
Виговський М. Ю. - Тимошенко Ю. Історичні умови та специфіка розвитку спорту й фізичного виховання в радянській Україні в 20–40-ві роки ХХ ст. (2015)
Легун Ю. В. - Дмитрієнко М., Томазов В. Рід Патонів: Історико-генеалогічне дослідження: Документи (2015)
Примаченко Я. Л. - Міжнародна наукова конференція "Проблеми дослідження українського визвольного руху середини XX ст." (2015)
Якубова Л. Д. - Всеукраїнська наукова конференція "Національне питання в Україні: виклики сучасності, уроки історії" (2015)
Реєнт О. П. - До 60-річчя доктора історичних наук, професора О.І.Гуржія (2015)
Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ (2015)
Титул, зміст (2013)
Борисова О. - Перспективи розвитку професійного тенісу для країн у перехідних умовах (2013)
Добринська Н. - Особливості змагальної діяльності спортсменок високої кваліфікації в легкоатлетичному семиборстві (2013)
Коженкова А. - Особливості змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації у веслуванні академічному (2013)
Козлова О. - Річна підготовка легкоатлетів високої кваліфікації в умовах професіоналізації легкої атлетики (2013)
Ніколаєнко В. - Практичні аспекти вдосконалення тренувальної діяльності та системи проведення змагань на етапі підготовки до вищих досягнень у футболі, Балан Б. (2013)
Сиваш І. - Обгрунтування педагогічної технології відбору та орієнтації підготовки юних спортсменок у групових вправах художньої гімнастики (2013)
Холодова О. - Моделювання змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у шорт-треку на дистанції 500 м (2013)
Шинкарук О. - Теоретико-методичні засади розробки та використання модельних характеристик техніко-тактичних дій баскетболістів високої кваліфікації, Безмилов М. (2013)
Андрєєва О. - Характеристика чинників, що лімітують упровадження позакласної роботи з фізичного виховання у старшій школі, Ковальова Н. (2013)
Благій О. - Тенденції розвитку групових фітнес-програм, Лисакова Н. (2013)
Боровик О. - Диференційований підхід у процесі фізкультурно-оздоровчих занять у жінок з урахуванням спадкових чинників, Дроздовська С. (2013)
Жук Г. - Сучасні підходи до програмування фізкультурно-оздоровчих молодшого шкільного віку (2013)
Владимирова Н. - Фізична реабілітація жінок репродуктивного віку з аліментарно-конституціональною формою ожиріння і синдромом полікістозних яєчників, Скомороха О. (2013)
Воробйова А. - Шляхи індивідуалізації рекреакційно-оздоровчих занять підлітків з акцентуаціями характеру (2013)
Іващенко C. - Інноваційні підходи до занять фізичною культурою юнаків старшого шкільного віку, Смага Д. (2013)
Когут І. - Традиційні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти різних країн світу, Маринич В. (2013)
Саїнчук М. - Латентна природа гри: людський інстинкт чи забаганка (намагання збагнути ігрову поведінку школярів і студентів) (2013)
Семененко В. - Особливості професійно-прикладної фізичної підготовки студентів гірничих факультетів, Доценко Ю. (2013)
Футорний С. - Характеристика стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів, Рудницький О. (2013)
Христова Т. - Складові реабілітації осіб віком 18–22 роки із захворюваннями органів дихання (2013)
Данильченко В. - Формування техніки рукопашного бою курсантів МВС України із застосуванням інформаційних технологій, Хлєвна Ю. (2013)
Литвиненко Ю. - Біомеханічні особливості техніки ударних дій у тайському боксі спортсменами різної кваліфікації, Беленко С. (2013)
Строганов С. - Сучасні підходи до аналізу особливостей взаємодії між стопою і опорою під час гри у баскетбол, Сергієнко К. (2013)
Ібрагімов М. - "Людиномірність" як категорія практичної філософії у поліваріантності фізкультурно-спортивного світогляду (2013)
Іваницький А. - Обрядовий музичний фольклор Середньої Наддніпрянщини (2015)
Раденкович Л. - Слава - родинне свято у сербів (2015)
Лисюк Н. - Мовні війни 2014 року (2015)
Пономар Л. - Знакова функція одягу в обрядовій культурі українців середини ХХ - початку ХХІ століття: прояви локальних традицій (за матеріалами експедицій) (2015)
Русінова Т. - Традиційне харчування поліщуків: історіографічний аспект (2015)
Назаренко Л. - Формування колекції неполив'яних кахель Полтавщини у фондовій збірці Національного музею народної архітектури та побуту України (2015)
Бондаренко Г. - Американське повсякдення та свято: враження подорожнього (2015)
Васянович О. - Званівський вертеп у Києві (2015)
Іванчишен В. - Мандруючи Хмельниччиною (2015)
Полек (Момот) Т. - Особливості ідентичності сільських мігрантів у пострадянській Україні (2015)
Ганус Д. - Традиційна магія в родильній обрядовості населення західноукраїнського пограниччя в працях дослідників ХІХ-ХХ століття (2015)
Пристай О. - Обробка шкіри і рогу (історична справка) (2015)
Сіренко С. - Рибальство і мисливство Чернігівського Полісся (2015)
Салій П. - Польові експедиційні записи 1948 року з Чернігівщини (2015)
Курочкін О. - Монографія про сучасні форми символічної поведінки (2015)
Мишанич В. - Нове видання "Народні балади Закарпаття" (2015)
Гудченко З. - Безмежно люблене село (2015)
Summaries (2015)
Титул, зміст (2014)
До 75-річчя видатного науковця Валентина Петровича Черниха (2014)
З нагоди 70-річчя видатного вченого Миколи Семеновича Пономаренка (2014)
Трохимчук В. В. - Експертне дослідження ефективності та безпечності лікарських препаратів для лікування дітей, хворих на пневмонію, Бєляєва О. І. (2014)
Котвицька А. А. - Підходи щодо оптимізації фармацевтичного та медичного забезпечення хворих на псоріаз, Карло В. В. (2014)
Хейломський О. Б. - Зовнішнє референтне ціноутворення в системі регулювання цін на лікарські засоби, Дацюк Н. О., Жогов І. В., Білокобильський С. А. (2014)
Івко Т. І. - Визначення вартісно-ефективних переваг схем терапії цукрового діабету 2 типу із застосуванням сучасних інгібіторів ДПП-4, Германюк Т. А. (2014)
Борищук В. О. - Історичний генезис розвитку аптечної справи в Україні на різних етапах її суспільно-економічного та державно-політичного розвитку. Повідомлення ІІ. Дослідження періоду 1930–1960 рр., Соловйов О. С., Загорій Г. В., Краснянська Т. М., Клименко І. В., Аугунас С. В., Кирпач О. В., Батталова Р. І. (2014)
Гоцуля А. С. - Синтез та фізико-хімічні властивості деяких похідних 7-((3-тіо-4R-4Н-1,2,4-триазол-5-іл)метил) теофіліну, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Прийменко А. О., Варинський Б. О. (2014)
Гречана О. В. - Спектральна характеристика та електронна будова синтетичних похідних кумарину. Повідомлення V. Вивчення електронної будови варфарину (2014)
Аксьонова І. І. - Синтез та протимікробна активність похідних 4-аміно-5-(4-третбутилфеніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-тіолу, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Поліщук Н. М. (2014)
Марчишин С. М. - Анатомічна будова листя і квіток первоцвіту весняного (Primula veris L.), Шостак Л. Г. (2014)
Гудзенко А. В. - Розроблення підходів до стандартизації цмину піскового (Helichrysum arenarium (L.) Moench.) в рослинних сумішах (2014)
Березнякова Н. Л. - Розроблення методів ідентифікації та кількісного визначення хімопірону (2014)
Шаповалов В. В. - Аспекти коморбідності у фармакотерапії адиктивної залежності, Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Мовсісян А. Г. (2014)
Вельчинська О. В. - Одержання нового препарату на основі хіміко-біологічного аддукту 1,1-біс- (2014)
Капелянович Є. В. - Дослідження аналгетичної активності похідних 4-R-3-(морфолінометилен)-1,2,4-триазол-5-тіолу, Щербина Р. О., Пругло Є. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Ярошенко Я. В. - Вовчок — злісний паразит на сільськогосподарських культурах, Вердиш О. В. (2014)
Курдюкова О. М. - Шкідливість чорнощиру нетреболистого в посівах кукурудзи і соняшнику, Маслійов С. В., Жердєва К. О. (2014)
Сігарьова Д. Д. - Оцінка стійкості селекційного матеріалу картоплі проти золотистої картопляної нематоди Globodera rostochiensis Woll., Федюк О. М. (2014)
Фокін А. В. - Принцип комплементарності у теорії та практиці карантину рослин (2014)
Яновський Ю. П. - Брунькоїд — особливості біології Sciaphobus squalidus Gyll. та захист від нього саджанців розсадника яблуні в Центральному Лісостепу України, Мордух О. П. (2014)
Дрозда В. Ф. - Вірин МВ для захисту ягідників, Кочерга М. О. (2014)
Вимоги до фахових статей (2014)
Гіжа А. В. - Экспликация категории времени в ракурсе проблематизации понятия современность: что значит"современный"? (2014)
Свириденко Д. Б. - Соціокультурні передумови зародження та ґенези європейських університетів: контекст академічної мобільності (2014)
Філіппов В. Л. - Знаковість як сутність сучасної художньої картини світу (2014)
Атаманчук-Ангел В.І. - Идеальная составляющая живого вещества и идеальная составляющая культурного вещества: поиски области пересечения (2014)
Лебедєв В. С. - Від політики державного атеїзму до релігійної та релігієзнавчої освіти (2014)
Мартинюк О. М. - Спадкоємність культур як механізм трансформації ціннісних орієнтацій молоді (2014)
Волков С. М. - Еволюційні трансформації культурології (2014)
Петрова І. В. - Культурно-дозвіллєві практики ХІХ ст.: від елітарної до егалітарної парадигм (2014)
Божко Л. Д. - Проблеми розвитку сталого туризму в Україні в умовах глобалізації (2014)
Копієвська О. Р. - Громадянське суспільство у світлі культурної розбудови України (2014)
Радзієвський В. О. - Євромайдан: патріотизм у культурному полі України (2014)
Садовенко С. М. - Традиційна аксіосфера культури локальних топосів України: збереження в добу глобалізації (2014)
Сугробова Ю. Ю. - Тюркська казка в етнокультурних паралелях кримського простору (2014)
Тимошенко М. О. - Персоніфікація як спосіб усвідомлення та презентації ціннісного культурно-мистецького досвіду (2014)
Бабенко Ю. А. - Ціннісні орієнтації сучасної української молоді: за результатами дослідження (2014)
Богатікова О. В. - Життя і творчій спадок Григорія Павлуцького: культурологічний аспект (2014)
Бойко З. В. - Мова як канал смислової дифузії у діалозі культур (2014)
Бучковська О. Ю. - Вплив глобалізації на тенденції розвитку міжкультурної взаємодії (2014)
Власова А. Ю. - Масова культура: сучасні аспекти дослідження (2014)
Вовкун С. В. - Еволюція історичних поглядів П. О. Куліша (2014)
Гапетченко Р. Ю. - Народні традиції, звичаї, свята та обряди як складові культурно-дозвіллєвої діяльності сім’ї (2014)
Дабло Л. Г. - Індологічні дослідження Д. М. Овсянико-Куликовського (2014)
Довжик О. К. - До питання рецепції Обрі Бердслея в Україні та Росії на початку ХХ ст. (2014)
Поплавська А. В. - Символ гостинності у святково-обрядовій культурі (2014)
Смірнова О. О. - Ритуально-антропологічний підхід до розуміння кофігуративності магії (2014)
Стахієва Н. В. - Культурологічна складова філологічних досліджень В. М. Перетца (2014)
Файзулліна Г. С. - Філософсько-антропологічний та етнокультурний сенс українських літературних антиутопій (2014)
Цибулько В. О. - Культурологическая формула трансформационного перевода поэзии с позиций проблемы диалога культур (2014)
Чернець М. О. - Щодо культурного потенціалу міста(на прикладі програми "Європейська столиця культури") (2014)
Щербинін С. В. - Дошлюбне спілкування українських дівчат у молодіжних громадах: ХІХ– початок ХХ століття (2014)
Шульченко М. В. - Роль преси у формуванні соціокультурного середовища Полтавської губернії: друга половинаXIX – початокXX століття (до постановки питання) (2014)
Щербак Є. В. - Значення художнього образу в хореографічному мистецтві (2014)
Платонов Б. О. - Досвід атрибуції та оцінки ювілейної фаянсової тарілки шведського виробництва, Шевченко Т. Ю. (2014)
Громченко В. В. - Сольна інструментальна практика доби Відродження як виконавська основа жанру музики для інструмента соло(на прикладі духового музично-виконавського мистецтва) (2014)
Давидовський К. Ю. - Хорове мистецтво в культурно-мистецькому середовищі (на прикладі творчої діяльності жіночого хору Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра) (2014)
Кавунник О. А. - Ніжинська вокальна школа: віхи розвитку та представники (2014)
Карась Г. В. - Пісенники українців Румунії як джерело вивчення буття фольклору в сучасну епоху (2014)
Кдирова І. О. - Ethnicity as a factor of cultural organization of multinational Ukrainian society (2014)
Павельчук І. А. - Постімпресіоністичний колоризм в Україні60-80-х років ХХ століття: методи узагальнення емпіричного досвіду (2014)
Школьна О. В. - Писанки Києво-Межигірської фаянсової фабрики: специфіка фабрикації, стилістика, художні особливості (2014)
Чупріна Н. В. - Комбінаторне формоутворення в одязі на основі елементів каталогу, Онищенко С. М. (2014)
Гаврилко Н. А. - Образ Тараса Шевченка у творчості українського художника Івана-Валентина Задорожного (2014)
Бурміцька Л. Ф. - Естрада: стильове розмаїття вокальних творчих пошуків (2014)
Буценко О. А. - Відомий історичний епізод у мистецтві ХХІ ст.: розкриття, переосмислення, ідентифікація (2014)
Відьма Б. О. - Особливості трактування анімалістичних образів у мистецтві культур скіфського типу (2014)
Ващенко М. О. - Монументальна спадщина Володимира Федька та її вплив на станковий живопис художника (2014)
Жильцова О. П. - Передумови виникнення та розвитку ліможської розписної емалі (2014)
Казарян А. Р. - Кіномузика українських композиторів у дослідженнях вітчизняних мистецтвознавців (2014)
Карчова Ю. І. - Народне пісенне виконавство в термінології вітчизняної етномузикології (2014)
Лісняк І. М. - Композиторська творчість для бандури межі ХХ–ХХI ст.: стильовий аспект (2014)
Набоков Р. Г. - Українські сміхові традиції у сучасному різдвяному святі (2014)
Самойленко О. Ю. - Особливості художньо-образного рішення та живописне начало у трактуванні вітражів О. Гнєдаш, О. Мединського, С. Одайника (2014)
Литвин С. Х. - Вплив західноєвропейських соціокультурних процесів на розвиток культури Галицько-Волинської держави (2014)
Росляк Р. В. - Тематичне планування як засіб управління українським кінематографом (з досвіду20-х років ХХ століття) (2014)
Аміров Ельдар Гурбан огли - "Мугам" – культурно-духовное зеркало этногенетических процессов азербайджанской истории (2014)
Вільчинська І. Ю. - Культура політичного дискурсу: особливості вітчизняного прояву (2014)
Баскакова Ю. В. - Особливості правового статусу суб`єктів конституційного процесу в Україні (2014)
Лукач У. Р. - Актуальні питання реалізації гендерної демократії в Україні (2014)
Мошкола Я. М. - Дипломатія як складова зовнішньої політики держави у контексті вітчизняних політологічних досліджень (2014)
Чаяло П. П. - Останній вірш Тараса Шевченка (2014)
Бігдан О. А. - Синтез, фізико-хімічні властивості 3-арил-2-((3-(3-фторфеніл)-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)-проп-2-ен-1-олів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Одинцова В. М. - Властивості нових солей 2-(5-(адамантан-1-іл)-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот у тесті толерантності до глюкози, Пругло Є. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2015)
Абу Шарк А. І. - Теоретичне обґрунтування базових структур для цілеспрямованого синтезу потенційних спазмолітиків, Безуглий П. О., Бур’ян Г. О. (2015)
Вельчинська О. В. - Протипухлинна активність молекулярних комплексів заміщених 1,1-біс-(піримідин-2,4-діон-1-іл)-2-бромо-2-хлороетиленів і бактерійного лектину (2015)
Barsuk D. O. - Synthesis of two isomers of 3-amino-7α-12α-dihydroxy-5β-cholanic acid, Kovalenko S. M. (2015)
Смалюх О. Г. - Розробка методики ідентифікації та кількісного визначення ефірних олій м’яти і куркуми в багатокомпонентному лікарському засобі рослинного походження (2015)
Миронова О. Ю. - Спектрофотометричне визначення аторвастатину кальцію в таблетках, Васюк С. О. (2015)
Донченко А. О. - Використання 2,3-дихлор-1,4-нафтохінону для спектрофотометричного визначення ацетилцистеїну в лікарських препаратах, Васюк С. О., Портна К. П. (2015)
Онишків О. І. - Oптимізація складу та технології таблеток екстракту кори осики (2015)
Мельникова Н. В. - Термогравиметрические исследования вагинальных суппозиториев с эфирным маслом чабреца, Гладышев В. В., Бурлака Б. С. (2015)
Бурлака Б. С. - Перспективи створення нового інтраназального лікарського засобу на основі природної сировини для комплексної терапії алергічних ринітів (2015)
Iванченко Д. Г. - Синтез і протимікробні властивості8-бензиліденгідразино-1-н-пропілтеобромінів, Романенко М. І., Шарапова Т. A., Александрова К. В., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2015)
Лукіна І. А. - Амінокислотний склад трави Polygonum hydropiper L. та Polygonum persicaria L. флори України, Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Мазулін Г. В., Шевченко І. М. (2015)
Александрова К. В. - Синтез і фізико-хімічні властивості водорозчинних похідних 3-бензилксантину, Левіч С. В., Шкода О. С., Юрченко Д. М. (2015)
Карпенко Ю. В. - Комп’ютерний прогноз біологічної активності похідних2-метил(феніл)-6,9-епоксибензо, Бражко О. А., Омельянчик Л. О. (2015)
Колесник М. Ю. - Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на стан діастолічної функції лівого шлуночка у спокої та після фізичного навантаження у хворих на артеріальну гіпертензію (2015)
Ганчева О. В. - Особенности динамики показателей окислительной модификации белков и активность каталазы в плазме крови у потомков самок с экспериментальным гестационным диабетом в зависимости от пола, возраста и уровня базальной гликемии (2015)
Перцева Н. О. - Оцінка взаємозв’язку ендотеліальної функції та судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих із доброю компенсацією цукрового діабету 2 типу та артеріальною гіпертонією (2015)
Білай І. М. - Дослідження гіпоглікемічної активності похідних 3-бензил-8-метилксантину, Александрова К. В., Левіч С. В., Шкода О. С., Михайлюк Є. O., Юрченко Д. М., Данільченко Д. M. (2015)
Шишкін М. А. - Патогістологічні та імуногістохімічні особливості прогресії хронічного вірусного гепатиту В (2015)
Алєксєєва І. М. - Правова освіта та правове виховання провізорів у контексті демократизації суспільства та європейських стандартів освіти в Україні (2015)
Каплаушенко А. Г. - Хімічні властивості аміно- і тіозаміщених 1,2,4-тріазолів (2015)
Михалик О. І. - Про рідкі лікарські форми антисептичної дії (2015)
До 75-річчя видатного науковця (2015)
Процевський В. О. - Проблеми застосування юридичних гарантій заходів дисциплінарного впливу у трудових правовідносинах (2010)
Задихайло О. А. - До питання щодо визначення в адміністративному праві України поняття посадової особи (2010)
Процевський О. І. - Особливості застосування п. 2 ст. 40 КЗпП України (2010)
Логвиненко О. Л. - Щодо колективно-договірного регулювання трудових відносин (2010)
Іщенко Н. І. - Трудовий договір як юридичний факт у структурі трудових правовідносин (2010)
Новіков Д. О. - Щодо диференціації правового регулювання трудових відносин медичних працівників (2010)
Селезень С. В. - Правові можливості сторін трудового договору щодо його припинення (2010)
Чумак О. О. - Особливості припинення трудового договору за порушення правил охорони праці (2010)
Єрофєєнко Л. В. - Особливості правового регулювання робочого часу працівників залізничного транспорту України (2010)
Божко В. М. - Погляд на співвідношення змісту термінів "заробітна плата" і "оплата праці" крізь призму дисертаційних досліджень (2010)
Лозовий А. І. - Гарантії реалізації права на належні, безпечні та здорові умови праці (2010)
Саніна О. В. - Значення безпеки праці в реалізації конституційного права працівника на належні, безпечні та здорові умови праці (2010)
Коваленко О. О. - Правові засоби формування правомірної поведінки працівника (2010)
Синицька І. В. - До питання удосконалення правових способів забезпечення трудової дисципліни (2010)
Прогонюк Л. Ю. - Особливості правового регулювання дисципліни праці у новому Трудовому кодексі України (2010)
Даньшина К. Є. - Проблема фермерського господарства в Україні: правова регламентація трудових відносин та перспективи їх розвитку (2010)
Новохатська Я. В. - Реєстрація місця проживання дитини (2010)
Остапенко О. Г. - Щодо правових питань припинення діяльності органів самоорганізації населення (2010)
Єна О. О. - Деякі аспекти ліцензування діяльності у сфері валютних операцій в Україні (2010)
Павленко Т. А. - Розвиток норм права про кримінальну відповідальність за злочини проти життя в Україні до 1917 року (2010)
Іванова Л. О. - Співучасть у злочині: історичний аналіз і теорії законодавства (2010)
Демидова Л. М. - Щодо критеріїв якості кримінального законодавства (історичний аспект) (2010)
Півненко Л. В. - Щодо проблеми визначення змісту і характеру функції прокурора на стадіях апеляційного та касаційного провадження у кримінальному процесі України (2010)
Марченко В. В. - Конституційно-правове закріплення статусу глави уряду Франції (2010)
Нікіфорова С. М. - Безеквівалентний переклад юридичної лексики в англійській та українській мовах (2010)
Білоус С. Г. - Забезпечення гендерної рівності в трудовому праві України (2010)
Відомості про авторів (2010)
Титул, зміст (2015)
Богданович І. - Підтримка організацій громадянського суспільства з боку міжнародних інституцій та завдання світової спільноти (2015)
Врадій О. - Проблеми взаємодії міжнародних структур і неурядових організацій в Україні (2015)
Клименко О. - Особливості механізмів діяльності організацій громадянського суспільства в країнах розвиненої демократії (2015)
Корнієнко-Зєнкова Н. - Право знати свої права та обов’язки: до визначення в системі конституційних прав людини (2015)
Мушак Н. - Реалізація Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України (2015)
Палій О. - Податковий компроміс як варіант податкової амністії (2015)
Подорожна Т. - Проблеми оновлення Конституції України та національного законодавства в контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Редакційна колегія (2015)
Содержание (2014)
Шановні читачі! (2014)
Від редактора (2014)
Полторак В. В. - Гликемическая память как патогенетическое основание для формирования алгоритма современной антидиабетической терапии, Красова Н. С., Горшунская М. Ю. (2014)
Комісаренко Ю. І. - Особливості імунологічних та метаболічних змін у пацієнтів із поєднаною ендокринною патологією на тлі недостатнього забезпечення вітаміном D3, Курченко А. І., Антоненко О. В. (2014)
Исмаилов С. И. - Сравнение структуры причин бесплодия у мужчин и женщин в Ташкентском и Андижанском регионах Республики Узбекистан по данным скрининга, Халимова З. Ю., Урманова Ю. М., Алиева Д. А., Сафарова Ш. М., Бабаходжаева Ш. А., Гулямова Х. Р. (2014)
Ребров Б. А. - Роль тиреоидных гормонов в развитии фибрилляции предсердий при патологии щитовидной железы, Сорокина Е. Е. (2014)
Урманова Ю. М. - Характеристика нарушений развития у мальчиков­подростков в г. Ташкенте по данным скрининга, Мавлонов У. Х., Ахмедова Ш. У., Гулямова Х. Р., Ходжаева Ф. С. (2014)
Паньків І. В. - Ефективність терапії альфа­ліпоєвою кислотою при синдромі діабетичної стопи (2014)
Шакирова М. Ю. - Особенности нейроэндокринных и гормональных нарушений при дефиците гормона роста у взрослых с объемными образованиями гипоталамо­гипофизарной области (2014)
Урманова Ю. М. - Функциональное состояние системы "гипофиз — гонады" у мужчин с неактивными аденомами гипофиза и дефицитом гормона роста у взрослых, Шакирова М. Ю., Алиева Д. А. (2014)
Супрун Є. В. - Терапія синдрому глюкозотоксичності у хворих на цукровий діабет 2­го типу, Березова К .В., Супрун В. Є. (2014)
Паньків В. І. - Лабораторна діагностика порушень вуглеводного обміну. Алгоритм діагностики гіперглікемічних станів (2014)
Власенко М. В. - Застосування препарату Нейровітан у лікуванні ендокринних полінейропатій, Паламарчук А. В., Головань А. В. (2014)
Бездетко Н. В. - Фармакоэкономический анализ применения инсулина гларгин при сахарном диабете 2­го типа в условиях реальной клинической практики в Украине, Кириченко О. Н. (2014)
Каминский А. В. - Клинические подходы к лечению диабетических нейропатий (2014)
Волошин О. І. - Особливості клініки, перебігу та лікування хворих на подагру на тлі гіпотиреозу, Доголіч О. І., Пашковська Н. В. (2014)
Паньків В. І. - Діабетична ретинопатія: новий підхід до медикаментозного лікування (2014)
Сергієнко В. О. - Бенфотіамін і альфа­ліпоєва кислота в лікуванні діабетичної кардіоваскулярної автономної нейропатії (огляд літератури та власних досліджень) (2014)
Генделека Г. Ф. - Атипичные формы течения аутоиммунных заболеваний щитовидной железы как проявление аутоиммунного синдрома перекреста (overlap­синдрома) (2014)
Вернигородський В. С. - Сучасні підходи до медико­соціальної експертизи та реабілітації інвалідів унаслідок цукрового діабету, Шевчук В. І., Вернигородська М. В., Вернигородський С. В. (2014)
Пасєчко Н. В. - Правова діяльність лікаря на етапі надання первинної медико­санітарної допомоги, Юрчик О. В. (2014)
Германюк Т. А. - Використання ABC-­аналізу для раціонального планування витрат на фармакотерапію пероральними цукрознижуючими лікарськими засобами, Івко Т. І., Прудиус П. Г. (2014)
Kozak R. O. - Determination of the equivalent diameter and specific straw particles surface (2014)
Solonynka V. R. - Water effect on the structure of adhesive films formed by pva dispersion-based composition, Kshyvetskyy B. Ya. (2014)
Kshyvetskyy B. Ya. - Optimization of moisture and temperature effects on strength and durability of ther-moplastic adhesive wood joints (2014)
Pobereyko S. B. - Developing software for modelling the strength of biaxially stressed wood, Petriv O. М., Pobereyko В. Р. (2014)
Kopanskyy M. M. - Production of wood-based composites made from rape straw wastes (2014)
Kiyko I. O. - Influence of the structural elements’ placement of the furniture boards on their shape stability (2014)
Pylypiv І. Z. - Building mathematical models depending on bend radius fiber boards con-cerning its thickness and hydration time, Dumanskyy О. І. (2014)
Kombarov A. M. - Analysis of physical factors affecting the drying process of lumber, Biley P. V. (2014)
Lesyshyn I. M. - Software development for determination of stress fields in the wood with a parabolic distribution of moisture, Pobereyko В. Р. (2014)
Gayda S. V. - Techniques for recycled of post-consumer wood in the production of quality particleboard (2014)
Mayevskyy V. O. - Location of sawing pattern on the covering working zone of segment and sector with consideration of their real shape, Vus A. Ya., Mayevska O. M., Matsyuk R. I. (2014)
Kopynets Z. P. - Investigation of beech lumber drying process by the low temperature multi-stage regimes, Shchupakivskyy R. B. (2014)
Khoyetskyy P. B. - Re-acclimatization of european bison (bison bonasus l.) in the skole beskids (the eastern carpathians) (2014)
Bondarenko T. V. - Transformation of energy base in poland. Energy conservation and use of renewable energy (2014)
Матюшин О. В. - Монетарне стимулювання розвитку економіки США та його уроки для України, Вишневська О. М. (2014)
Солдак М. О. - Інституційний потенціал промислових регіонів України (2014)
Фірсов А. В. - Інституційні умови капіталізації підприємств інноваційно розвинених країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (2014)
Лепа В. В. - Концепція формування системи управління якістю на промислових підприємствах, Грязєва М. С. (2014)
Павлій А. С. - Аналіз економічної сутності землі як об'єкта оподаткування (2014)
Лазарева М. Г. - Фінансова модель системи управління динамічною стійкістю холдингу (2014)
Васильєва Н. Ф. - Машинобудування як матеріально-технічна основа неоіндустріальної економіки України, Кавура В. Л. (2014)
Харченко В. А. - Механізм формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства (2014)
Стариченко Л. Л. - Окремі положення із Мето¬дичних рекомендацій щодо розроблення Програми відновлення та модернізації вугільної промисловості, які було презентовано на засіданні Вченої ради ІЕП НАН України 29 жовтня 2014 р. (2014)
Ляшенко О. Ф. - Відновлення шахт Донбасу в кон¬тексті реформування вугільної промисловості (2014)
Аннотації (2014)
Аннотации (2014)
Abstracts (2014)
References (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сведения об авторах (2014)
Authors information (2014)
Кузьмін І. В. - Інформаційно-екстремальна система підтримки прийняття рішень з гіперциліндроїдними вирішальними правилами, Берест О. Б. (2015)
Сіянов О. І. - Моделювання дії рухомого снігового масиву на покрівлю циліндричних сітчастих покриттів та оточуючі об’єкти (2015)
Романюк О. І. - Рослинна біомаса - перспективна сировина для отримання синтетичних рідких палив, Ощаповський І. В., Шевчик Л. З. (2015)
Березюк О. В. - Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час весняного компостування, Лемешев М. С., Березюк Л. Л., Віштак І. В. (2015)
Мороз О. В. - До питання залежності між розмірами підприємств та соціально-економічними показниками їхнього функціонування, Карачина Н. П., Семцов В. М., Марченко С. К., Федоришина О. Ю. (2015)
Безсмертна О. В. - Управління якістю молока в системі антикризового управління, Шварц І. В., Тарасюк Н. М. (2015)
Іванюта П. В. - Аналіз та оцінка конкурентоспроможності продукції машинобудування експертним методом (2015)
Саїнський Д. А. - Аналіз результатів оцінювання керівниками хмелегосподарств соціально-економічного стану хмелярства в Україні (2015)
Свірський В. С. - Трансформація світової валютної системи в посткризовий період (2015)
Лежнюк П. Д. - Застосування перетворень Фур’є та вейвлет-спектрограм для ідентифікації спотворень режимів роботи розподільних мереж 0,38/0,22 кВ, Мірошник О. О. (2015)
Лежнюк П. Д. - Розподіл допусків на параметри регулюючих пристроїв в системі автоматичного керування режимом електроенергетичної системи, Остра Н. В., Петрушенко Ю. В. (2015)
Дубовой В. М. - Прогнозування доцільної кількості повторень циклічного технологічного процесу, Пилипенко І. В., Стець Р. С. (2015)
Борисенко О. А. - Оцінка апаратурних витрат підсумовуючого лічильника Фібоначчі в мінімальних кодах представлення, Маценко С. М. (2015)
Моргун І. А. - Про якість контенту електронних навчальних курсів у контексті реалізації відповідної інформаційної технології автоматизованої обробки даних, Боцула М. П. (2015)
Кожем’яко В. П. - Методи і комп’ютерні засоби для розпізнавання патологій очного дна при цукровому діабеті, Салдан Й. Р., Прудивус П. Г., Загоруйко Л. В., Мартьянова Т. А. (2015)
Козіна М. О. - Метод перевірки автентичності інформації, що передається стеганографічним каналом зв’язку (2015)
Дорофєєв Ю. І. - Оцінювання множин досяжності і тяжіння мереж поставок зі структурними обмеженнями за допомогою інваріантних еліпсоїдів (2015)
Азаров О. Д. - Метод неперервного коригування струму зсуву нуля двотактних підсилювачів постійного струму, Теплицький М. Ю. (2015)
Гречанюк М. С. - Поперечна стійкість сідлового автопоїзда в режимі гальмування (2015)
Грушко О. В. - Відхилення від круглої форми поперечного перерізу при формуванні косинусоподібних фітингів осьовим стисканням труби (2015)
Новік М. А. - Спосіб експериментального визначення контактних тисків на зовнішній і внутрішній поверхнях затискної втулки малогабаритного затискного патрона з регульованою силою затиску, Музиченко В. В. (2015)
Грубель М. Г. - Резонансні коливання підресореної частини колісних транспортних засобів під час руху вздовж впорядкованої системи нерівностей, Нанівський Р. А., Сокіл М. Б. (2015)
Шмаров В. М. - Утворення антифрикційних мінеральних сірковмісних біопокриттів на конструкційних матеріалах, Лабунець В. Ф., Бєлєвцев Р. Я., Козлова І. О., Присяжнюк В. В. (2015)
Посвятенко Е. К. - Покращення експлуатаційних характеристик відремонтованих рам засобів транспорту, Заболотний С. А., Поступайло О. В. (2015)
Бєліков К. О. - Використання теплового гідроприводу в системі позиціонування геліостанції, Ганпанцурова О. С., Губарев О. П. (2015)
Мокін О. Б. - Методика оцінювання і підвищення якості практичної підготовки студентів за технологією освоєння робітничої професії, Косарук О. М., Слободянюк О. В., Мізерний В. М., Мокін Б. І. (2015)
Cherenkov A. V. - Quality of grain of different sorts of winter wheat depending on agrotechnology methods of cultivation in the conditions of the northern Steppe, Kozechko V. I. (2014)
Солодушко М. М. - Вплив строків сівби на урожайність та розвиток хвороб пшениці озимої в умовах північного Степу, Явдощенко М. П., Романенко О. Л. (2014)
Хорішко С. А. - Ефективність агротехнологічних заходів підвищення зернової продуктивності пшениці озимої в північному Степу України, Козельський О. М. (2014)
Цилюрик О. І. - Обробіток ґрунту під ячмінь ярий в умовах північного Степу України, Шапка В. П. (2014)
Ткаліч Ю. І. - Агротехнічні заходи поліпшення агроценозу соняшнику в Степу, Ткаліч І. Д., Бочевар О. В., Кохан А. В. (2014)
Чабан В. І. - Вміст хімічних елементів в рослинах кукурудзи та оцінка мінерального живлення, Клявзо С. П., Подобед О. Ю. (2014)
Satarova T. M. - SNP-genotyping and allele status in early maize inbreds, Сherchel V. Yu., Abraimova O. E., Borisova V. V., Goncharov Yu. O., Starostina O. M. (2014)
Кирпа М. Я. - Формування якості насіння кукурудзи в умовах типового кукурудзообробного заводу, Стюрко М. О., Бондарь Л. М. (2014)
Gyrka A. D. - Agrobiological features of increasing the oat and spring barley productivity in northern steppe of Ukraine (2014)
Горщар О. А. - Завчасна обробка насіння ячменю ярого біопрепаратом мікосан-Н, Педаш Т. М., Горщар В. І. (2014)
Грабовський М. Б. - Урожайність кукурудзи на силос залежно від рівня мінерального живлення в умовах центрального Лісостепу України (2014)
Якунін О. П. - Резистентність рослин гібрида кукурудзи розлусної Гостинець до фітотоксичної дії гербіцидів, Заверталюк О. В., Заверталюк В. Ф. (2014)
Клімова О. Є. - Кластерний аналіз рекомбінантних ліній кукурудзи цукрової за сукупністю селекційних ознак (2014)
Краснєнков С. В. - Вплив строків сівби на врожайність та вологість зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості, Дудка М. І., Березовський С. В., Носов С. С. (2014)
Kramaryov S. M. - Agricultural chemical evolution of black soil, Krasnenkov S. V., Artemenko S. F. (2014)
Горщар О. А. - Застосування сумішей препаратів для обробки зернопродукції з метою захисту від найбільш поширених шкідників, Токарчук Г. А., Горщар В. І. (2014)
Ткаліч Ю. І. - Післядія гербіцидів на гваякол-залежну пероксидазну систему паростків кукурудзи, Матюха В. Л., Богуславська Л. В. (2014)
Артеменко С. Ф. - Агротехнологічні та економічні особливості вирощування ячменю озимого після сої в сівозмінах короткої ротації залежно від мінерального живлення, Рибка В. С., Ковтун О. В. (2014)
Дудка М. І. - Кормова продуктивність ранніх ярих агрофітоценозів залежно від видового складу при вирощуванні на зелений корм в північному Степу (2014)
Сухова Г. І. - Продуктивність гороху залежно від сортових особливостей в умовах Степу (2014)
Козаченко М. Р. - Морфобіологічні особливості кількісних ознак сортів пшениці м’якої озимої різного еколого-географічного походження в умовах східної частини Лісостепу України, Четверик О. О. (2014)
Рожков А. О. - Формування біометричних показників рослин та врожайність зерна пшениці твердої ярої залежно від впливу норми висіву насіння і способу сівби (2014)
Попов С. І. - Урожайність та якість зерна пшениці м’якої озимої за осіннього підживлення у східній частині Лісостепу України, Авраменко С. В., Курилов О. С. (2014)
Лебідь Є. М. - Продуктивність кукурудзи на зерно в паровій ланці сівозмін залежно від обробітку та удобрення ґрунту, Десятник Л. М., Льоринець Ф. А., Федоренко І. Є., Ліб І. М. (2014)
Бенда Р. В. - Ефективність водоспоживання ячменю озимого залежно від строків сівби і норм висіву насіння (2014)
Пінчук Н. І. - Видовий склад та динаміка щільності комах ряду жорсткокрилих у посівах зернових культур, Гирка Т. В. (2014)
Семеняка І. М. - Обробіток ґрунту та строки сівби залежно від попередника як чинники адаптивності кукурудзи розлусної до умов недостатнього зволоження, Семеняка О. І. (2014)
Гирка А. Д. - Особливості формування маси зерна ячменю ярого плівчастого та голозерного в північному Степу України, Іщенко В. А., Андрейченко О. Г. (2014)
Желязков О. І. - Вплив агротехнічних прийомів вирощування на зернову продуктивність пшениці озимої по стерньовому попереднику (2014)
Кулик І. О. - Особливості формування продуктивності вівса голозерного залежно від норм, способівта строків внесення мінеральних добрив після різних попередників (2014)
Прядко Ю. М. - Особливості росту та розвитку рослин пшениці озимої в осінній період вегетації залежно від попередників і строків сівби (2014)
Пальчук Н. С. - Фотосинтетична діяльність рослин різних сортів пшениці озимої залежно від рівня мінерального живлення в умовах північного Степу (2014)
Кравець С. С. - Вплив ґрунтового гербіциду на повноту сходів самозапилених ліній кукурудзи (2014)
Черчель В. Ю. - Окремий скрипаль грає самостійно – оркестр потребує диригента, Боденко Н. А., Клименко Л. О. (2014)
Лебідь Є. М. - Видатний вчений сучасного землеробства, Мойсєєнко В. П. (2014)
Kosir V. S. - Increased digestibility and nutritional value of roughage (2014)
Халак В. І. - Вміст загального кальцію та неорганічного фосфору у сироватці крові молодняку свиней та його зв'язок з фізико-хімічними і хімічними показниками найдовшого м’яза спини (2014)
Петренко В. І. - Ефективність використання енергії та протеїну високопродуктивними коровами у різні періоди лактації, Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н., Порвас Н. Г., Ситенко І. Л. (2014)
Логвіненко В. І. - Спосіб підвищення життєвих функцій бугайців на відгодівл, Зєльдін В. Ф. (2014)
Денисюк О. В. - Динаміка живої маси корів різних генотипів у ранньому онтогенезі та її зв'язок з молочною продуктивністю (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Черниш Т. О. - Слов’янська порівняльно-історична лексикологія та її завдання (2013)
Karzarnowicz Jarosław. - Język polski i cerkiewnosłowiański w starobiałoruskiej "Kronice Bychowca” (2013)
Милановић Александар. - О црквенословенским елементима у савременом спрском jезику (2013)
Войцева О. А. - Лінгвокультурологічний і стилістичний потенціал орієнтальної лексики в "Кримських сонетах” Адама Міцкевича (2013)
Петров А. В. - Адъективы с формантами -морфный, -формный и -оидный как периферия семантического поля подобия в русском языке (2013)
Георгиева С. І. - Балканський тип болгарського діалектного континууму: метрополія і діаспора (2013)
Космеда Т. А. - Мовна особистість Тараса Шевченка: новий погляд (2013)
Баландіна Н. Ф. - М. А. Жовтобрюх як дослідник мови української преси (2013)
Кондратенко Н. В. - Визначальні принципи текстотворення в дискурсі некласичної парадигми (2013)
Каруник К. Д. - Мова Г. Сковороди в оцінці Ю. Шевельова: кристалізація поглядів (2013)
Касім Г. Ю. - Використання семантичного розвитку власної назви у сучасних ЗМІ, Мінкевич Е. Е. (2013)
Хрустик Н. М. - Деякі міркування про лексикалізацію морфем (2013)
Романченко А. П. - Компарально-обставинні та компарально-темпоральні категорійні ситуації: прагмалінгвістичний аспект (2013)
Зеленко Л. П. - Способи номінації персонажів як засіб когезії художнього тексту (2013)
Дмитрієв С. В. - Типологія номінацій особи пропозиційно-диктумного типу в українських соціолектах (2013)
Самайчук С. С. - Лексика на позначення процесів вирощування та обробки проса (на матеріалі говірки села Чемерполь Гайворонського району Кіровоградської області) (2013)
Петрова Л. А. - Внутрисловная глагольная мотивация в родственных языках (2013)
Касім Г. Ю. - Локально марковані полонізми в українській мові початку ХХІ ст. (2013)
Скляренко О. М. Ще раз про нумеративні топоніми з числівником сім (типологічний aспект) - (2013)
Горбань В. В. - Фразеологические единицы с партонимом голова в русском и польском языках, Грибкова М. Н. (2013)
Гамулець Д. В. - Відображення гендерних стереотипів у лексиці сербської мови (2013)
Jastrzębska Agnieszka. - Wykorzystanie prozy dla dzieci i młodzieży w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego w klasach IV–VI (2013)
Малютіна Н. П. - Тип театрального бачення: зближення та віддалення української та польської модерної драми (2013)
Совтис Н. М. - Українсько-польське пограниччя як мовно-культурний феномен (2013)
Мусий В. Б. - Ценностно-смысловые оппозиции в "Маринке” Карела Гинека Махи (2013)
Раковская Н. М. - Миромоделирование в критических текстах славянофилов (2013)
Малиновский А. Т. - Славянские литературы эпохи романтизма в интерпретации Д. И. Чижевского (2013)
Морева Т. Ю. - Об апперцепции в художественном произведении ("Мертвые души” Н. В. Гоголя и "Под игом” И. Вазова) (2013)
Фокина С. А. - Концепт ‘ревность’ в ментальном универсуме Марины Цветаевой (2013)
Демьянова С. К. - Зміна рецепції трагедійного у польському й українському літературознавстві кінця ХІХ – початку ХХ ст (2013)
Бытева Т. И. - Рецензия на книгу: Л. Н. Гукова, Л. Ф. Фомина. Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А. С. Пушкина: словарь (Одесса : Астропринт, 2008. – 392 с.) (2013)
Jastrzębska Agnieszka - Recenzja na ukraiński podręcznik do nauki jezyka polskiego: Войцева О. А., Бучацька Т. Г. Польська мова: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (5-й рік навчання) (Чернівці : Букрек, 2013. – 224 с.), Dynarska Sonia. (2013)
Пейчева О. М. - Міжнародна наукова конференція "Болгарська мова, література і культура в контексті сучасності” (2013)
Наші автори (2013)
Соломарська О. - Шевченко як естет і аристократ духу (продовження), Горбачов Д. (2014)
Наумова Н. - Список Григорія Честахівського малярських творів з майстерні Тараса Шевченка, Єрмоленко Ю. (2014)
Ганзенко Л. - Тератологічні мотиви в заставках та ініціалах рукописних книг галицько-волинської традиції (друга половина ХІ - початок ХІІІ століття) (2014)
Забашта Р. - Ікона "Видіння св. Євстафія Плакиди" з Плазова як пам'ятка етнокультурних зв'язків раннього Нового часу (2014)
Бурковська Л. - Ікона "Богородиця Одигітрія" початку XVIII століття майстра іконостаса із церкви Святої Великомучениці Параскеви в селі Космач Івано-Франківської області (2014)
Ходак І. - Науково-дослідна кафедра мистецтвознавства: початковий етап діяльності (1922-1924) (2014)
Кара-Васильєва Т. - Рец.: Косів Р. Літургійні покрови на чашу й дискос (із каталогом творів із фігуративними зображеннями зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького) / Роксолана Косів. - К. : Майстер книг, 2013. - 208 с. : іл. - ISBN 978-966-2578-48-5 (2014)
Про авторів (2014)
Бойко Д. І. - Шляхи інтенсифікації процесів приготування комбікормів, Науменко А. А., Щур Т. Г. (2014)
Семенцов В. В. - Експериментальна установка і методика дослідження процесу дозування концентрованих кормів гравітаційним дозатором, Бойко І. Г. (2014)
Мироненко А. П. - Виробнича перевірка результатів досліджень вертикального змішувача інгредієнтів комбікормів в умовах господарства, Завгородній О. І. (2014)
Бойко И. Г. - Теоретические исследования движения сыпучего материала в бункере с кольцевым отверстием, Русалев А. М. (2014)
Палій А. П. - Обгрунтування ефективних заходів з експлуатації доїльних апаратів (2014)
Ікальчик М. І. - Вплив параметрів удосконаленої скреперної установки на якість очищення гнойового каналу (2014)
Нанка О. В. - Метод решения смешанной задачи теории упругости при определении напряженного состояния твердого тела при его резании (2014)
Бахарев Д. Н. - К теории конструирования питателей початков кукурузы с зачерпывающими лапами (2014)
Піскун В. І. - Обґрунтування параметрів удосконаленого змішувача інгредієнтів комбікормів, Яценко Ю. В. (2014)
Кульбаба С. В. - Мультимедиа технологии графики в образовательном процессе, Нагорный С. А., Чигрин А. А. (2014)
Паранюк В. О. - Формування параметрів робочої зони електронасіннєобробних машин, Бенькалович В. Б. (2014)
Кіряцев Л. О. - Рекомендації до проектування свинарських мініферм, Романюха І. О., Дудін В. Ю., Гаврильченко О. С. (2014)
Саенко Ю. В. - Устройство для очистки кормушек, Швец Л. П. (2014)
Романенко А. А. - Математическое описание основных этапов моделирование процесса ориентирования початков при их подаче в молотилку (2014)
Кульбаба С. В. - Мультимедиа технологии графики в образовательном процессе, Нагорный С. А., Чигрин А. А. (2014)
Палій А. П. - Дезінфікуючі властивості препарату "ДЗПТ-2" залежно від забрудненості поверхні (2014)
Науменко А. А. - Роботизированные системы в молочном животноводстве, Чигрин А. А., Палий А. П. (2014)
Науменко О. А. - Матеріально-технічна база і виробництво продукції тваринництва у фермерських господарствах, Петруша Є. З., Нагорній С. А. (2014)
Мілько Д. О. - Теоретичні дослідження руху матеріальної точки в просторі двошнекового ущільнювача (2014)
Голубенко А. В. - Роль компьютерно-інноваційних технологій в АПК, Тимчук Д. С., Палій А. П. (2014)
Дудін В. Ю. - Розгорнута індикаторна діаграма ротаційного пластинчатого вакуумного насоса (2014)
Ляшук О. Л. - Результати експериментальних досліджень неоднорідності змішування сипких матеріалів гвинтовим гофрованим робочим органом (2014)
Ачкевич О. М. - Обґрунтування технологічної схеми виробництва комбікормів в умовах господарств, Жученко В. М. (2014)
Шацкий В. В. - Моделирование однослойного перемещения зернового материала по наклонной круговой поверхности, Демьяненко Д. В. (2014)
Брюховецький А. М. - Моделювання процесу змішування сипких компонентів у лопатевому змішувачі періодичної дії, Боярський О. В., Мелков О. В. (2014)
Ляшук О. Л. - Гвинтові завантажувачі в агропромисловому комплексі, Дячун А. Є., Тарасюк Ю. М., Клендій В. М. (2014)
Линник Ю. О. - Зниження енерговитрат ротаційних вакуумних насосів доїльних установок, Павленко С. І. (2014)
Мачкарин А. В. - Теоретические основы щеточного разравнивателя семян, Рыжков А. В. (2014)
Мерінець Н. А. - Методика і результати експериментальних досліджень гранулометричного складу гомогенної кормової суміші, Бойко І. Г. (2014)
Шацкий В. В. - Математическое моделирование динамичности структуры смеси сыпучих материалов, Тисличенко А. С., Коломиец С. М. (2014)
Сікун М. В. - Вплив технологічних і конструктивних особливостей приготування та роздавання кормів на основні показники мікроклімату в групових станках для поросят віком від одного до трьох місяців (2014)
Кульбаба С. В. - Ефективність різних систем освітлення в птахівницьких приміщеннях (2014)
Ходарев В. Я. - Теоретитческое обоснование конструктивно-режимных параметров пульсоколлектора ПВД-2-3 (2014)
Брагинец Н. В. - Теоретические исследования энергетических показателей работы смесителя кормов непрерывного действия, Бахарев Д. Н., Аль Атум М. (2014)
Лиходід В. В. - Результати виробничих випробувань малогабаритної плитно-валяльної машини ПВМ-1, Алієв Е. Б., Павленко С. І., Івлєв В. В. (2014)
Казаков Д. Д. - Дослідження впливу вхідних параметрів на процес сушіння молока, Якуба О. Р. (2014)
Ковалишин С. Й. - Електрокоронна насіннєобробна машина барабаного типу для дрібнонасіннєвих сумішей, Соколюк В. В. (2014)
Стрижак Т. А. - Гематологічні показники як особливості інтер’єрного статусу свиней у селекційно-племінній роботі, Халіна Л. В., Захаров В. В., Нагорний С. А. (2014)
Брагинец Н. В. - Обоснование толщины резиновой подошвы пневмоподушки активной деки домолачивающего аппарата для початков кукурузы, Бахарев Д. Н., Пазин В. В., Бурнукин А. Е. (2014)
Ковалишин С. Й. - Підвищення ефективності пневмосепарування насіння кормових трав, Дадак В. О. (2014)
Карпов В. В. - Повышение эффективности технологического процесса подготовки кормовых корнеплодов к скармливанию животным (2014)
Брагинец Н. В. - Обоснование основных параметров вальцевого аппарата очистителя початков кукурузы от листовой обёртки, Бахарев Д. Н., Тиняков А. В. (2014)
Алієв Е. Б. - Біомеханічна модель функціонування зооморфного механізму кінцівок великої рогатої худоби (2014)
Павліченко В. М. - Результати дослідження процесу кавітаційної обробки вологих багатокомпонентних кормових сумішей, Лиходід В. В., Луц П. М., Ковальов І. І., Забудченко В. М. (2014)
Дібіров Р. М. - Вплив чисельності корів у групі на основні параметри їх утримання, поведінки і молочну продуктивність (2014)
Гуржій Т. О. - Сутність адміністративно-процесуального права (2014)
Гречанюк С. К. - Взаємодія в управлінні правоохоронними органами: становлення та розвиток (2014)
Журавський О. А. - Податкові консультації: сутність, порядок надання і оскарження, Долгий О. О., Долгий О. А. (2014)
Мельник О. П. - Аудит у системі державного внутрішнього фінансового контролю (2014)
Gasimov Z. A. - Practice of use of the international experiment on interaction of tax authorities from mass media, Yatsyk T. P. (2014)
Богатирьов І. Г. - Застосування кримінального покарання щодо військовослужбовців в Україні (2014)
Глушков В. О. - Вдосконалення оперативно-розшукового законодавства України (2014)
Корж В. П. - Криміналістичний аналіз економічних злочинів, що вчиняються в умовах ринкового господарювання (2014)
Литвинов О. М. - Запобігання побутовому насильству: кримінологічні засади (2014)
Мисливий В. А. - Місце банківських установ серед об'єктів кримінологічної безпеки, Клочко А. М. (2014)
Підюков П. П. - Міжнародне співробітництво правоохоронних органів при проведенні спільних агентурних операцій (таємних розслідувань), Паніотов Є. К. (2014)
Хряпінський П. В. - Підстави звільнення від кримінальної відповідальності за діючим законодавством (2014)
Цимбал П. В. - Значення загальної теорії судової експертології в системі наукових знань, Клименко Н. І. (2014)
Галай А. О. - Взаємодія інститутів держави та громадянського суспільства: теоретичні засади (2014)
Дирдін М. Є. - Елементи повторності у слідчій діяльності (2014)
Кимлик Н. В. - Розслідування злочинів, пов'язаних із корупцією, Кимлик Р. В. (2014)
Литвин Н. А. - Роль інформаційних ресурсів органів ДПС України при виявленні кримінальних правопорушень, пов'язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Литвин О. В. - Детермінанти корупційних правопорушень у розрізі протидії корупції в податкових органах (2014)
Мазуренко М. С. - Роль оперативного пошуку в отриманні джерел первинної інформації (2014)
Мудряк Т. О. - Особливості розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами (2014)
Омельчук Л. В. - Типові слідчі ситуації при розслідуванні неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками (2014)
Сіренко О. В. - Криміналістична характеристика особи неповнолітнього злочинця (2014)
Фрідман-Козаченко М. М. - Інститут криміналістичної профілактики: виникнення, розвиток, сучасний стан (2014)
Bernaz V. D. - Legislative regulation of activity of the investigator at the initial stage of pre-judicial investigation (2014)
Vlasova A. P. - The simplified production in structure of criminal trial of Ukraine (2014)
Kozak N. S. - Crime in the Area of Computers, Computer Systems, Computer Networks and Telecommunication Networks: Criminal Legal Analysis (2014)
Харитонов Є. О. - Становлення інституту представництва у цивільному законодавстві України (2014)
Харитонова О. І. - Цивільні правовідносини інтелектуальної власності та їх класифікація (2014)
Шишка Р. Б. - Поняття та характеристика договору про проведення ландшафтно-дизайнерських робіт (2014)
Амеліна А. С. - Гласність як один з принципів цивільного судочинства (2014)
Басай О. В. - Примусове ліцензування використання об’єкта права промислової власності в Україні (2014)
Бондаренко М. О. - Право громадян на відшкодування шкоди, завданої внаслідок дефекту в продукції (2014)
Дяченко С. В. - Правовий статус ліквідаційної комісії в Україні (2014)
Мілімко Л. В. - Земельна реформа та земельні відносини в Україні (2014)
Шакірова О. В. - Захист прав інтелектуальної власності: законодавчий аспект (2014)
Шишка О. Р. - Застава у цивільному праві України (2014)
Didkivska G. V. - Role of law in the socialization of personality (2014)
Абдуллін А. А. - Злочинна сутність нацизму як тоталітарної й расистської ідеології, Ситник О. М., Суюсанов Л. І. (2011)
Зозуля Є. В. - Співпраця МВС із міжнародними інституціями та організаціями в реалізації програм реформування правоохоронної системи України та приведення її у відповідність до європейських стандартів (2011)
Кушнірчук Я. В. - Душпастирська опіка Збройних Сил і проблема створення військового капеланства в Україні (2011)
Липинський В. В. - Становлення мережі та структури педагогічної освіти в УСРР у 1920-і рр., Аксакова Н. О. (2011)
Лугова О. В. - Реабілітація жертв політичних репресій, репресованих після Великої Вітчизняної війни на Донеччині (2011)
Моісєєнко Л. - Господарська діяльність християнських конфесій в Південно-Східній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Ніколаєць К. М. - Методи визначення стану дослідження суспільно-політичних процесів (2011)
Попов В. Ж. - Особливості приватної торгівлі в індустріальних районах України в 1917 – 1920 рр. (2011)
Разумна Н. М. - Матеріальне забезпечення медиків земствами в Україні (1864 – 1914 рр.) (2011)
Семенов Д. Д. - Росiйсько-латиноамериканське спiвробiтництво в 1990-i роки: iсторiографiя, джерельна база, методологiя дослiдження (2011)
Агаркова А. А. - Мифологема быта в контексте кризиса культурной идентичности: региональные ракурсы (2011)
Киреева Т. И. - Знак истины Новейшего времени (2011)
Лозовая Л. В. - Футуризм: традиции и новаторство (2011)
Содомора П. - Метафізичні терміни та їх відображення в перекладній літературі (на матеріалі термінів esse, accidentia, substantia) (2011)
Дмитриев Р. Е. - Монотеизм: проблема исторической идентификации (2011)
Кузев В. В. - Інфернологічні та демонологічні вірування в іудейській релігії: становлення і розвиток (2011)
Оленич Т. С. - Этнокультурные стереотипы образа мусульманской женщины, Ключник О. П. (2011)
Касьяненко Л. М. - Юридичні гарантії захисту прав платників податків в Україні, Чайка В. В. (2015)
Бондаренко М. О. - Комерційна таємниця в Україні та відповідальність за її порушення, Бондаренко Г. М. (2015)
Комаров В. А. - Організаційно-правові засади реклами лікарських засобів в Україні (2015)
Ткалич М. О. - Законодавче регулювання правового статусу професійних спортсменів в Україні (2015)
Yatsyk T. P. - Genesis and evolution of the process of interaction of tax authorities with mass media (2015)
Назаров В. В. - Роль судового контролю за дотриманням права на повагу до приватного життя при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування, Тракало Р. І. (2015)
Топчій В. В. - Проблемні питання освідування і застосування примусу для його проведення, Карпенко Н. В. (2015)
Цимбал П. В. - Зародження та еволюція експертології в кримінальному судочинстві, Лазебний А. М. (2015)
Богатирьова О. І. - Особливості виправлення та ресоціалізації засуджених, що відбувають покарання, не пов'язані із позбавленням волі (2015)
Гарбовський Л. А. - Деякі проблемні аспекти забезпечення прав потерпілого у кримінальному процесі України (2015)
Грицюк І. В. - Забезпечення прав та законних інтересів потерпілих при перегляді судових рішень (2015)
Завидняк В. І. - Призначення експертиз у провадженнях щодо злочинів, вчинених з особливою жорстокістю (2015)
Жерж Н. А. - Роль психологічного портрета у встановленні особи невідомого злочинця при розслідуванні насильницьких злочинів, Кимлик Н. В., Кимлик Р. В. (2015)
Краснікова Н. А. - Процесуальні аспекти забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві (2015)
Кубрак П. М. - Конституційні засади як гарантія забезпечення прав і свобод суб’єктів кримінального провадження (2015)
Миронюк С. А. - Кваліфікуючі ознаки умисного знищення або пошкодження майна за законодавством України (2015)
Мілевський О. О. - Початковий етап досудового розслідування злочинів, вчинюваних у зоні Чорнобильської АЕС (2015)
Мілевський О. П. - Специфіка використання спеціальних знань при розслідуванні ухилень від сплати податків (2015)
Мудряк Т. О. - Нормативно-правове забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами (2015)
Сіренко О. В. - Поведінка потерпілого як складова його криміналістичної характеристики (2015)
Титаренко О. О. - Пропозиція надання неправомірної вигоди згідно діючого антикорупційного законодавства України (2015)
Філіпп А. В. - Кримінальна відповідальність за незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування: міжнародно-правовий досвід (2015)
Vlasova A. P. - Compromise at the simplified kriminal legal proceedings in some foreign countries (2015)
Didkivska G. V. - The rights and duties of persons to which the damage by illegal decisions, actions or inaction of body of pre-judicial investigation, prosecutor’s office or court is caused, Antonyuk A. B. (2015)
Omelchuk L. V. - Use of a polygraph in criminal legal proceedings of foreign countries: historical and legal aspect, Linnik A. V. (2015)
Shkelebey V. A. - Conciliation – as an institution of criminal procedural law of Ukraine (2015)
Мічурін Є. О. - Обмеження майнових прав фізичних осіб: концептуальні та правові аспекти (2015)
Водяхін С. А. - Документи як об’єкти цивільно-правових відносин (2015)
Красицька Л. В. - Неустойка як гарантія захисту права дитини на її утримання (2015)
Ульянова Г. О. - Реалізація права інтелектуальної власності на промисловий зразок (2015)
Шемелинець І. І. - Правовий статус комісій з трудових спорів в сучасних умовах (2015)
Стефанчук Р. О. - Актуальні питання законотворення в сучасних умовах (2015)
Кармаліта М. В. - Використання наукового потенціалу у становленні сучасної правової системи (2015)
Пікуля Т. О. - Типологізація держав світу: методологія та класифікація (2015)
Цимбал Т. Я. - Роль Організації Об’єднаних Націй у координації міжнародного співробітництва у боротьбі з ксенофобією та расизмом, Калмикова О. С. (2015)
Марущак Н. В. - Право особи на повагу до гідності: міжнародно-правовий аспект (2015)
Власова Г. П. Спрощення кримінального судочинства України: монографія / Власова Г. П. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2013. – 430 с. ISBN 978-966-337-339-3 (2015)
Максименко С. Д. - Зрости до особистості (вітальне слово), Моргун В. Ф. (2012)
Степаненко М. І. - Вічні й сучасні проблеми особистості (вітальне слово) (2012)
Маскименко С. Д. - Генетичне дослідження психіки (2012)
Москаленко В. В. - Генетична психологія як методологія дослідження соціалізації особистості (2012)
Завгородня О. В. - Особистість: екзистенційно-інтегративне трактування (2012)
Татенко В. О. - Світ інтимного життя як предмет психологічного дослідження (2012)
Жигайло Н.І. - Психологія духовного становлення молодого викладача (2012)
Самойлов О. Є. - Діалогіка формування та формулювання ідеї у процесі пізнання (2012)
Хомутиннікова Н. Н. - Комунікативні очікування молодших школярів щодо вчителя в контексті становлення їхньої "Я-концепції" (2012)
Дьяконов Г. В. - Гуманістична психотерапія К.Роджерса і психологія діалогу (2012)
Зливков В. Л. - Теоритичне моделювання психолого-педагогічних технологій гуманітаризації освіти (2012)
Седих К. В. - Системна модерація як психологічна технологія гармонізації взаємодії сім’ї та освітньої інституції (2012)
Рибалка В. В. - Честь і гідність особистості як духовні орієнтири праці психолога і педагога: культурно-та аксіопсихологічні аспекти (2012)
Болтівець С. І. - С. Д. Максименко 70-річний ювілей, Боришевський М. Й., Чепелєва Н. В., Губко О. Т., Чепа М.-Л. А. (2012)
Бурлачук Л. Ф. - Основи психодіагностики для психологів (2012)
Кокун О. М. - Психофізіологія людини в сучасному вимірі (2012)
Іван Андрійович Зязюн (1938-2014) – духовний лідер українських освітян (2015)
Зязюн І. А. - Сугестологічна природа психологічного досвіду особистості (2015)
Тітов І. Г. - Проблема закону в постнекласичній психології (2015)
Мельничук М. М. - Емпіричне дослідження толерантності студентів у факторній структурі особистісних характеристик (2015)
Клименко Ю. О. - Роль часового фактору у зменшенні проявів агресивної поведінки підлітків (2015)
Калюжна Ю. І. - Особливості розвитку мотивації вибору професії у підлітків (2015)
Лавріненко В. А. - Ціннісно-смислові засади життєвої самореалізації підлітків-неформалів (2015)
Метельська Н. Й. - Вплив емоційного вигорання на розвиток професійної самосвідомості педагогічних працівників (2015)
Кононова М. М. - До проблеми пізнання психологічних захистів у контексті психодинамічної теорії (2015)
Хоменко Є. Г. - Психологічні особливості діяльності класного керівника в умовах сучасного освітнього простору (2015)
Вахнован М. М. - Теоретичний аналіз психолого-педагогічних підходів до формування іншомовної комунікативної компетентності (2015)
Моргун В. Ф. - Психологія багатовимірної толерантності особистості та її межі (2015)
Мирошник О. Г. - Професійно-педагогічна рефлексія у вимірах основних сфер професійної активності вчителя (2015)
Тітова Т. Є. - Проблема психологічного супроводу формування ціннісно-смислової сфери майбутніх психологів (2015)
Філоненко М. М. - Психологічні особливості процесу і структури учіння студентів-медиків (2015)
Савчин М. В. - Колективна монографія "особистісне становлення дитини: суб’єктний вимір" (2015)
Богданов О. В. - Участь українських ліберальних політичних партій у діяльності Державної Думи як початок українського парламентаризму (2012)
Гаєцький В. С. - Історичні причини Куликовської битви (2012)
Ковальська Л. А. - Кінодокументальні джерела з історії Великої Вітчизняної війни (2012)
Лугова О. В. - Боротьба з релігійним підпіллям на Донеччині після Великої Вітчизняної війни (2012)
Попов В. Ж. - Взаємодія громадських організацій з органами управління в індустріальних регіонах України в 1917 – 1920 рр. (2012)
Романуха О. М. - Динаміка розвитку українсько-російських відносин крізь призму соціологічних досліджень (1991 – 2011 рр.) (2012)
Ступак И. А. - Повышение профессионального уровня рабочих Донбасса в 60-е годы ХХ века, Бигун Г. С. (2012)
Киреева Т. И. - Любомудрие С. С. Прокофьева (к 120-летию со дня рождения великого композитора) (2012)
Туренко О. С. - Чесноти як модуси консолідації громадської спільності в доктрині св. Томи Аквінського (2012)
Фомін Ф. В. - Сім’я як соціокультурний феномен: аналіз підходів та методологій дослідження (2012)
Шигимагина Л. А. - Формирование жизненного мира личности в среде воспитания любви (2012)
Ямчук П. - Філософська рецепція духовного феномену Івана Вишенського Д. І. Чижевським (контекст постмодерної актуалізації вітчизняного християнсько-консервативного ідеалу ХVІ – ХVІІ ст.) (2012)
Гнот С. - Формування ціннісних орієнтацій і здорового способу життя на основі Святого Письма (2012)
Балагура О. О. - Нова система морально-духовних цінностей (2012)
Кіреєва В. Г. - Сучасні тенденції українського фортепіанного репертуару, Логвиненко Н. І. (2012)
Петькун С. М. - Мова як складова людської культури в умовах світової глобалізації (2012)
Галуйко Р. М. - Шанування ікон в апологетичному вченні преподобного Феодора Студита (2012)
Козловський І. А. - Церква Христова (Church of Christ) в Україні: історія проникнення та сучасний стан (2012)
Волошин В. В. - Деякі епістемологічні похідні категорії "священне" (2012)
Киреева Т. И. - Две личности – одно произведение – множество интерпретаций (2012)
Кисельов М. М. - Етика та наука: сфери перетину (2012)
Поліщук О. - Колективна дія громадянського суспільства у соціальній системі (2012)
Туренко О. С. - Страх як дар Святого Духа в доктрині св. Томи Аквінського (частина перша) (2012)
Ямчук П. - Духовно-філософське осмислення трагізму постпросвітницької доби у дзеркалі епістолярію Володимира Свідзінського (2012)
Алексєєв С. В. - Соціальна політика та соціальні наслідки ринкових реформ в Україні (90-і рр. ХХ – початок ХХІ ст.) (2012)
Байкєніч Д. - Українські переселенці з Польщі на території східних областей УРСР у 1944 – 1947 рр. Сучасна українська історіографія (2012)
Гіря К. С. - Дослідження проблеми взаємостосунків запорізьких і донських козаків у другій половині 1990-х – на початку ХХІ ст. (2012)
Мусієнко В. Є. - Критерії соціальної стратифікації колгоспного селянства України у 30-і роки ХХ ст. (2012)
Сергєєв А. В. - Діяльність українських культурно-національних товариств на Донеччині та Закарпатті в контексті сприйняття ними державотворчих процесів у період першої половини 1990-х років (2012)
Ступак И. А. - Подготовка научных кадров в Донбассе в 1966 – 1970-е гг., Филатов Ю. И. (2012)
Воловик В. М. - Етнічний страт і регіональні колонізаційні процеси (2015)
Олйник В. Д. - Еволюція концепцій містобудування та їх вплив на розвиток приміських територій (2015)
Таранова Н. Б. - Історія дослідження клімату Тернопільського плато, Шубер П. М. (2015)
Сергєєва Н. П. - Логічна структура поняттєво-термінологічного апарату географічних інформаційних систем (2015)
Баранник А. В. - Кислотно-основні властивості гірсько-лучних буроземних ґрунтів (cambic umbrisols) Чорногірського масиву та їх трансформація у процесі антропогенної діяльності, Позняк С. П. (2015)
Кирильчук А. А. - Закономірності просторового поширення рендзин (rendzic leptosols) західного регіону України (2015)
Чернюк Г. В. - Геліоресурси та ресурси сонячної радіації Хмельницької області, Касіяник І. П., Любинська І. Б. (2015)
Корнус А. О. - Ландшафтно-гідрологічне районування території Сумської області, Данильченко О. С. (2015)
Гришко С. В. - Сучасна ландшафтна структура Радивонівського лісового масиву (2015)
Новак Т. А. - Морфологія і генезис посткріогенного полігонального мікрорельєфу Волинської височини, Федорович Н. Б. (2015)
Заставецька О. В. - Основні риси трансформації господарства Тернопільської області у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2015)
Яворська В. В. - Формування територіальних систем розселення Миколаївської області у структурі Одеської міжобласної системи розселення, Коломієць К. В. (2015)
Влах М. Р. - Організаційні форми сільського господарства Українського Розточчя: сучасний стан і напрямки трансформації, Ванда І. В. (2015)
Поручинський В. І. - Природно-географічні чинники розселення населення Волинської області (2015)
Ламекіна Г. О. - Аналіз статево-вікової структури населення м. Дніпропетровська (2015)
Заставецький Т. Б. - Зміна функцій міських поселень аграрного регіону (2015)
Дуда С. Т. - Система чинників та їх роль у формуванні й розвитку освіти Закарпатської області, Марусинець О. В., Стецький В. В. (2015)
Кузинин А. В. - Геопросторовий аналіз громадської думки через призму парламентських виборів в областях Карпатсько-Подільського регіону (2015)
Волошин І. М. - Туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття, Ненько К. В., Щурокова Р. М. (2015)
Коцан Н. Н. - Природно-географічні передумови і ресурси розвитку сільського зеленого туризму в Польщі, Ящинська Г. Л. (2015)
Волошин І. М. - Стан та перспективи розвитку туризму в межах Українсько-Польського прикордоння, Четирбук О. Р. (2015)
Паньків Н. М. - Організація туристичних ресурсів (2015)
Царик П. Л. - Оцінка ступеня сприятливості рекреаційних ресурсів клімату і погоди Поділля (2015)
Терещук О. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку агротуризму на Волині (2015)
Новицька С. Р. - Можливості розвитку екологічного туризму в межах перспективного регіонального ландшафтного парку "Подільське Надзбруччя" (2015)
Фесюк В. О. - Інженерний захист території м. Луцька в контексті екологічно збалансованого розвитку територій, Мольчак Я. О., Мороз І. А., Мисковець І. Я. (2015)
Приходько М. М. - Відновлення забруднених нафтою і нафтопродуктами земель (2015)
Петровська М. А. - Оцінка впливу землекористування на геоекологічну ситуацію Сколівського району Львівської області, Курганевич Л. П. (2015)
Покляцький С. А. - Екологічна складова умов життя населення великих міст України (2015)
Гілета Л. А. - Оптимально-прикладне і теоретико-методологічне обґрунтування ландшафтно-містобудівних проектів (2015)
Молікевич Р. С. - Місце і роль показників здоров’я у дослідженні якості життя населення (2015)
Бакало О. Д. - Геоекологічний стан басейну річки Джурин (2015)
Царик Л. П. - Щодо проблем реалізації загальнодержавної програми формування екомережі України на національному і регіональному рівнях, Вітенко І. М. (2015)
Паньків З. П. - Структура та географія природоохоронного землекористування в Карпатському регіоні України (2015)
Мельнійчук М. М. - Нормативно-правові засади туристсько-рекреаційного використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, Безсмертнюк Т. П. (2015)
Колодницька Р. В. - Вплив агровикористання на просторову динаміку та розвиток гірських місцевостей в межах субальпійського високогір’я Карпатського Національного природного парку (2015)
Пилипчук О. Є. - Заповідні об’єкти у системі Бережанського і Бучацького державних лісових господарств (2015)
Шульгач А. С. - Оцінка антропогенного навантаження на геосистему потенційного Національного природного парку "Лісова пісня" (2015)
Професору Мирославу Сивому – 65 (2015)
Царик Л. - Напрямки наукових досліджень викладачів географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету (до 25 річчя створення факультету). Історико-наукометрична довідка, Кузишин А. (2015)
Природному заповіднику "Медобори" – 25 років (2015)
Рецензія на навчальний посібник "Природокористування" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, содержание (2013)
Саченко А. В. - Механизмы формирования контактного сопротивления в омических контактах с большой плотностью дислокаций (обзор), Беляев А. Е., Болтовец Н. С., Конакова Р. В., Шеремет В. Н. (2013)
Стронський О. В. - Властивості і застосування халькогенідних стекол. Частина I (огляд), Тельбіз Г. М., Олексенко П. Ф. (2013)
Баранський П. І. - Фізичні фактори, що зумовлюють анізотропію термоерс і анізотропію рухливості в багатодолинних напівпровідниках, Гайдар Г. П. (2013)
Федченко А. Н. - Использование композитных каликсареновых пленок для оптоэлектронного колориметрического детектирования газов, Вахула А. А., Кукла А. Л., Драпайло А. Б., Харченко С. Г., Вишневский С. Г., Матвиенко Л. М. (2013)
Денисова З. Л. - Получение и характеристики тонких пленок металлополимера с координационными комплексами редкоземельных элементов, Олексенко П. Ф., Бережницкая А. С., Федоров Я. В., Велигура Л. И., Стронский А. В., Трунова Е. К. (2013)
Стрельчук В. В. - Спектры комбинационного рассеяния света пористых нанокомпозитных пленок оксида алюминия с Si квантовыми точками, Николенко А. C., Каганович Э. Б., Крищенко И. М., Манойлов Э. Г. (2013)
Капуш О. А. - Вплив умов синтезу на фотолюмінесцентні властивості наночастинок CdS у колоїдних розчинах, Тріщук Л. І., Мазарчук І. О., Томашик В. М., Томашик З. Ф., Морозовська В. Й., Курик А. О. (2013)
Вакарюк Т. Є. - Використання поруватих плівок SiOx у сенсорах на базі поверхневого плазмонного резонансу, Громовой Ю. С., Данько В. А., Дорожинський Г. В., Зиньо С. А., Індутний І. З., Самойлов А. В., Ушенін Ю. В., Христосенко Р. В., Шепелявий П. Є. (2013)
Сукач А. В. - Електричні та фотоелектричні властивості гетеропереходів a-SiCN/c-Si, Тетьоркін В. В., Іващенко В. І., Порада О. К., Козак А. О., Ткачук А. І., Ворощенко А. Т. (2013)
Кретуліс В. С. - Оптоелектронний датчик метеорологічної дальності видимості, Мінакова І. Є., Олексенко П. Ф. (2013)
Оліх Я. М. - Про акустостимульовану самоорганізацію дефектно-домішкових структур напівпровідника в процесі йонної мплантації (2013)
Костюкевич Е. В. - Реконструкция поверхности поликристаллических пленок золота под влиянием температурного отжига, Костюкевич С. А., Шепелявый П. Е. (2013)
Сукач А. В. - Механізми перенесення заряду в полікристалічних сандвіч-структурах p+-PbTe/p-CdTe/p+-PbTe, Тетьоркін В. В., Ткачук А. І., Ворощенко А. Т., Кравецький М. Ю., Луцишин І. Г. (2013)
Карась Н. И. - Влияние оксидного покрытия на отрицательную фотопроводимость в структурах макропористого кремния (2013)
Атамнах Салах - Участь гістаміну в регуляції жовчосекреторної функції, кровообігу і тканинного дихання печінки, Янчук П. І., Решетник Є. М., Весельський С. П., Комаренко В. І., Левадянська Ю. А., Бондзик О. В., Тєрєхов А. А. (2015)
Горенко З. А. - Особливості якісного складу жовчі щурів в різні терміни перебігу експериментального хронічного некротичного панкреатиту, Грінченко О. А., Весельський С. П. (2015)
Гречуха С. В. - Реактивність центральної гемодинаміки при диханні з опором у представників різних циклічних видів спорту, Коваленко С. О., Безкопильний О. О., Гаценко В. П. (2015)
Грінченко О. А. - Зміни спектру вільних амінокислот шлункового соку при експериментальному хронічному некротичному панкреатиті, Весельський С. П., Горенко З. А. (2015)
Дроздовська С. Б. - Експресія гена ендотеліальної NO-синтази (eNOS) у тромбоцитах і моноцитах при адаптації до фізичних навантажень (2015)
Колодочка Л. А. - К видовому составу клещей−фитосейид (Parasitiformes: Phytoseiidae) Донецкой области, Бондарев В. Ю. (2015)
Конограй В. А. - Синтаксономія рудеральної рослинності (клас Artemisietea vulgaris) території Кременчуцького водосховища, Осипенко В. В. (2015)
Коробейніков Г. В. - Статеві особливості нейродинамічних функцій у елітних спортсменів, Коробейнікова Л. Г., Ричок Т. М. (2015)
Коровякова Т. О. - Періодизація онтогенезу Stenactis (Phalacroloma) annua та вивчення онтогенетичної структури популяцій в умовах господарського користування заплавними луками, Тихонова О. М. (2015)
Куценко Т. В. - Вплив метеорологічних факторів на показники організму дітей різного віку (2015)
Лизогуб В. С. - Електрофізіологічні характеристики Р300 та функціональна організація складних слухомоторних реакцій у підлітків, Кожемяко Т. В., Юхименко Л. І., Хоменко С. М. (2015)
Миколайчук В. Г. - Морфологія суцвіть, особливості цвітіння і плодоношення рослин Trifolium Rubens L. (Fabaceae) різних років вегетації у національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (2015)
Редька І. В. - Зміни нелінійної динаміки електричної активності головного мозку дівчаток при зорових дисфункціях, Майоров О. Ю. (2015)
Ровний А. С. - Динаміка серцевої діяльності студентів під час екзаменаційної сесії (2015)
Скляр Ю. Л. - Віталітетна структура ценопопуляцій Trapa natans L. s. l.. в національному природному парку "Деснянсько-Старогутський" (2015)
Фареній І. А. - До питання про гніздування болотяної гаїчки (Parus Palustris) у штучних гніздівлях (2015)
Федонюк Л. Я. - Морфологія передсердно-шлуночкових клапанів серця у дітей грудного віку та особливості будови сухожилкових струн в нормі, Пентелейчук Н. П. (2015)
Федорчук І. В. - Систематичний аналіз досліджених видів макрофітів-індикаторів основних водотоків національного природного парку "Подільські Товтри”, Козак М. І. (2015)
Холодов С. А. - Морфофункціональні особливості порушень сили мязів нижніх кінцівок у дітей з ДЦП з різним рівнем локомоторних можливостей (2015)
Korobeynikov G. V. - Aging peculiarities of stress resistance in elite athletes, Korobeinikova L. G., Richok T. M., Mischenko V. S. (2015)
Kuzemko A. A. - Plants from the international red lists in the collection of herbaceous perennials of the National dendrological park "Sofiyivka” NAS of Ukraine, Didenko I. P., Shvets T. A., Goncharuk L. L., Chikov I. V., Chekanov M. M. (2015)
Титул, зміст (2011)
Приймак І. - Особливості художнього моделювання жіночих образів у малій прозі Любові Яновської (2011)
Лілік О. - "Людська душа — це чаша для горя": дослідження внутрішнього світу Олександра Довженка на уроках української літератури (2011)
Тименко В. - Формування у старшокласників інтересу до літературної творчості через взаємодію різних видів мистецтв (2011)
Жила С. - Олекса Стороженко: сторінки підручника для 8 класу (2011)
Черниш А. - Авторська рецепція образу митця у романі-біографії М. Слабошпицького "Поет із пекла (Тодось Осьмачка)" (2011)
Сеник Н. - Проблема особистого щастя в драмі Івана Франка "Украдене щастя". Конспект уроку (2011)
Небеленчук І. - Оповідання О. Жовни "Маленьке життя" в контексті літератури рідного краю (2011)
Шевченко З. - Мистецький контекст вивчення літератури символізму в спецкурсі "Художня література в контексті світової культури" (2011)
Паламар С. - Розвиток жанру сонета в українській літературі. Теоретичний аспект (2011)
Радутний Р. - Українська (та не зовсім) альтернатива (2011)
Лінкевич Л. - Володимир Владко — "український Жюль Верн". Матеріали до проведення факультативного заняття (2011)
Єременко О. - Український митець у діаспорі: сторінками творчої біографії Леоніда Полтави. Літературний вечір, Дрожевська В. (2011)
Безкоровайна О. - "Немає загадки таланту — є вічна загадка любові". Літературними стежками рідного краю, Кулик Є. (2011)
Баркалова І. М. - Політичні та економічні передумови європейської інтеграції Німеччини (1949 – 1955 рр.) (2012)
Бойченко А. М. - Американська експансiя в країнах Латинської Америки як фактор становлення мiжамериканської системи відносин (кінець XIX – початок XX ст.) (2012)
Моісєєнко Л. - Православні секти духовного християнства в Південно-Східній Україні (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) (2012)
Новиченко А. С. - Асасини: історія виникнення та механізм функціонування (2012)
Терзі О. С. - Формування історичної школи права, Аракелян Г. А. (2012)
Шологон Л. І. - Періодичні видання товариства "Просвіта" як джерело з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Воронова Н. С. - Антропологічна парадигма осягнення музики: феноменологічний підхід (2012)
Зуев К. А. - Сознание и экология (2012)
Кірєєва Т. І. - Духовна музика Нового часу і символістичні цінності Д. Бортнянського, Кірєєва О. Г., Кірєєва В. Г. (2012)
Могилевцев В. В. - Соціальна природа релігійного конфлікту (2012)
Тодорова С. Н. - Развитие концепта "память" в философском дискурсе (2012)
Туренко О. С. - Страх як дар Святого Духа в доктрині св. Томи Аквінського. Частина друга (2012)
Фомін Ф. В. - Еволюція сімейно-шлюбних стосунків у сучасному суспільстві (2012)
Ямчук П. - Християнсько-гуманістична діяльність В.Г. Короленка доби радикального постпросвітництва: духовна й буттєва ретроспекція у аксіологічному сприйнятті ХХІ ст. (2012)
Брязкун В. В. - Граїзація та карнавалізація як критерії сформованості об’єктивованої форми віртуальної свідомості (2012)
Абдуллін А. А. - Проблема переосмислення функцій і призначення органів міліції Донбасу на сучасному етапі державотворення в Україні, Ситник О. М. (2011)
Баркалова І. М. - Формування економічної політики Німеччини в контексті політичних змін у 1950-і рр. (2011)
Бородинов В. Д. - Международный терроризм: генезис, характерные черты и основные тенденции, Кирницкий О. В. (2011)
Бочаров С. В. - Польсько-українські стосунки в контексті безпеки Причорноморського регіону на рубежі ХХ – ХХІ ст. (2011)
Бредіхин А. В. - Організаційна структура англо-американського блоку періоду Другої світової війни, Клиніна Т. С. (2011)
Воробйов В. В. - Місія Б. Франкліна та створення франко-американського союзу 1778 р. (2011)
Житарюк І. В. - Система освіти Буковини та Хотинщини за часів їх перебування у складі королівської Румунії (1918 – 1940) (2011)
Ковальська Л. А. - Проблеми періодизації історіографії радянського Руху Опору в роки Великої Вітчизняної війни (2011)
Лесіва Н. О. - Проблема Гібралтару в контексті відносин Великої Британії та Іспанії (1960 – 2010 рр.) (2011)
Моісєєнко Л. - Єврейські благодійні організації в Катеринославській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Патрушев С. С. - Особенности правового регулирования регистрации и использования доменных имен, Филатов Ю. И. (2011)
Сергєєв А. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження окремих регіональних аспектів етнополітичного сприйняття державотворчих процесів протягом 1990 – 1994 років (на прикладі Донеччини та Закарпаття) (2011)
Белокобыльский А. В. - Реальность. Ее структура и социальная природа (2011)
Воронова Н. С. - Музична культура України ХІХ століття: типологічні ознаки національної вдачі (2011)
Додонова В. І. - Роль та значення феномену релігійної раціоналізації у формуванні соціальної раціональності (2011)
Кірєєва Т. І. - Образи часу у просторі культури і мистецтва (2011)
Туренко О. С. - Страх як фактор синхронізації індивідуального та колективного суверенітетів у доктрині св. Томи Аквінського: відправні модуси феномену (2011)
Фоменко М. В. - Роль науки в формировании современных эсхатологических ожиданий (2011)
Шигимагина Л. А. - "Бог есть любовь" (как идеал религиозного сознания) (2011)
Ямчук П. - Світогляд Івана Вишенського у контексті українського духовно-філософського осмислення рис християнської індивідуальності в добу Середньовіччя та у ХХ – ХХІ віках (2011)
Могилевцев В. В. - Релігійний конфлікт як об’єкт наукового дослідження: проблеми й перспективи (2011)
Пархоменко А. - Містичне як предмет релігієзнавчого дослідження: від "поняття" до "значення" (2011)
Сітарчук Р. А. - Еволюція протестантизму на Полтавщині (за матеріалами Державного архіву Полтавської області), Зенько Ю. О. (2011)
Халіков Р. Х. - Специфіка застосування феноменологічного підходу під час дослідження раціонального в релігії (2011)
Білько Д. - Соціально-філософські аспекти концептуалізації диспозитива візуальних медіа (2011)
Богданов О. В. - Коригування національно-культурних стереотипів засобами лінгвокраїнознавства (2011)
Бутев В. С. - Мировоззренческие аспекты курса "Основы охраны труда", Никишаева С. С. (2011)
Дулуман Е. - Что было после того, как я перестал верить в Бога (2011)
Титул, зміст (2011)
Дига Н. - Місце творів Т. Шевченка у сучасній програмі та особливості їх прочитання (2011)
Скоморовська Н. - Розвиток критичного мислення школярів під час вивчення творів Т. Шевченка (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського