Стельмах М. - Застосування прислів'їв у вивченні категорії модальності перської мови (2011)
Яремчук І. - Частотний словник мови та лексикостатичні особливості ідіостилю Форуг Фаррохзад (2011)
Воробей О. - П'єса Лао Ше "Перлина Фан": переваги та недоліки (2011)
Ісаєва Н. - Особливості архітектоніки китайської жіночої неореалістичної прози (на матеріалі повістіФан Фан "Краєвид") (2011)
Луценко Є. - Проблеми виділення безсполучникових конструкцій у мовленнєвому потоці (на матеріалі сучасної китайської мови) (2011)
Нечипоренко Б. - Когнітивний аспект дослідження сугестивної функціїї синтаксису в політичному дискурсі китайських ЗМІ (2011)
Підмогильна Д. - Особливості збереження та передачі індивідуального стилю малої прози Лу Сіня в українському перекладі (на прикладі оповідання "Щоденник божевільного") (2011)
Шевченко О. - Поняття стилю в сучасному китайському мовленні: на матеріалі ділових паперів (2011)
Щербаков Я. - Особливості біддійської символіки та мотивів у драматургії доби Юань (1271-1368) (2011)
Ястреблянська М. - Складності розуміння та опанування складів у китайській мові (2011)
Жила В. - Фразеологічні одиниці та прислів'їв як об'єкт лінгвістичних досліджень у корейській мові (2011)
Кінджибала О. - Корейська фольклорна та літературна казка як лінгвосемітичний знак у дослідженнях західних учених (2011)
Виклюк І. - Функціонально-стилістичний аналіз перекладу абревіатур з турецької мови на українську (на матеріалі текстів публіцистичного стилю) (2011)
Михайлова Є. - Проблематика виокремлення прикметника в частиномовній класифікації сучасної турецької мови (2011)
Олєнікова Є. - Способи переклоду безекквівалентної лексики сучасної турецької мови на основі російського та українського перекладів роману Орхана Памука "Сніг" (2011)
Батюк І. - Відображення кансайського діалекту у романі Накагамі Кенджі "Бальзамін" (2011)
Воєвідка Г. - Особливості пунктуації в японській газеті (2011)
Гнідан Ю. - Жіночий образ у творчості Акутагава Рюноске (2011)
Горошкевич О. - Образ міста в концептуальному просторі роману Танідзакі Дзюн'ічіро "Дрібний сніг" (2011)
Дзябко Ю. - Передумови зіставного опису семантичної структури мікрополя "Мовна політика" в українській та японській мовах (2011)
Забуранна О. - Прагматичний вибір семантики дієслівних присудків у комунікативній ситуації "запит про інформацію" – зіставлення мовних реакцій носіїв японської та української мов (2011)
Іщенко А. - Специфіка образів тварин у японських народних казках (2011)
Колодько М. - Особливості категорії ввічливості як граматичної категоріїяпонської мови (2011)
Комісаров К. - Зародження японських граматичних вчень (2011)
Левицька О. - Проблематика творів "німецького періоду" МоріІ Огай (2011)
Осадча Ю. - Цубоуті Сьойо як теоретик і реформатор японської писемності (2011)
Осауленко С. - Особливості організації процесу навчання японської мови (2011)
Пирогов В. - Джерела формування японських паремій:типолого-культурологічний аналіз (2011)
Присяжнюк А. - Шляхи формування професійної перекладацької компетенції студентів-японістів у вищих навчальних закладах (2011)
Рябоволенко І. - Семантичні неологізми суспільно-політичного змісту як приклад функціональної мобільності в сучасній японській мові (2011)
Самсоненко М. - Автокомунікативність та "фонологічний монтаж" у поезії Танка Рьокана (2011)
Стуженко О. - Проблема вивчення функціональних можливостей дієслівних граматичних категорій у японській мові (на прикладі категорії ЧАСУ) (2011)
Сябренко Д. - Функції головних героїв японських чарівних казок: структурний підхід (2011)
Чебан Л. - Тематика поетичної антології"Ман-Йо-Сю" ("Збірка Міріад Листків") (2011)
Большаков В. И. - Об устойчивости человеко-машинных систем, Дубров Ю. И. (2015)
Тимошенко Е. А. - Анализ та характеристика основних факторів, які впливають на екологічну безпеку приміщень житлових будівель, Савицкий Н. В. (2015)
Узлов К. І. - Обчислення оптимальних температурних інтервалів аустемперингу матриці чавунів із кулястим графітом (2015)
Сахаров В. О. - Застосування спектральних суперелементів в задачах динаміки системи "Основа - Фундамент-Будівля" (2015)
Щербак О. С. - Особенности армированных шлаколитых фундаментных блоков (2015)
Макаров А. В. - Динамічна діагностика несних конструкцій грейферного мостового перевантажувача - шлях до запобігання аварій (2015)
Цимбалова Т. А. - Особливості архітертурно-планувальної адаптації прибуткових будинків катеринослава для сучасних умов (2015)
Сєдін В. Л. - Асимптотичний метод для оцінювання напружено-деформованого стану основ пальових фундаментів, Данішевський В. В., Бікус К. М., Ковба В. В. (2015)
Шатов С. В. - Визначення засобів механізації для розбирання завалів на дорогах (2015)
Заяц Є. І. - Особливості висотних будівель та фактори, що впливають на вибір конструктивних та організаційно-технологічних рішень, Єпіфанцева С. В. (2015)
Моргачёва В. И. - Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха от загрязнения на аккумуляторных заводах (2015)
Уфімцева О. Ю. - Аналіз корисності інформації як економічного блага (2015)
Мерилова И. А. - Варианты развития сети внешкольного образования в украине на основе анализа мировых концепций (2015)
Євсєєва Г. П. - Азбука педагогічного красномовства, Акімова В. С. (2015)
Бова Т. В. - Роль держави в розвитку інвестиційного процесу (2010)
Кужель В. М. - Інвестування виробництва в ринковій економіці (2010)
Боднарчук В. Д. - Функціонування механізмів державного управління інвестуванням інноваційної діяльності регіону (2010)
Жуковська О. А. - Моделювання інноваційних процесів бізнес-технологій в умовах інтервальної невизначеності, Трубнікова О. І. (2010)
Царенко О. В. - Інноваційна інтеграція як ефективний механізм нарощення конкурентних переваг легкої промисловості регіональних економічних систем (2010)
Саліхова О. Б. - Національні високотехнологічні виробництва: персоніфікований підхід до визначення та надання преференцій (2010)
Реутов В. Є. - Сценарне моделювання регіонального розвитку (2010)
Бондаренко О. О. - Розвиток корпоративного сектора як чинник стабілізації та конкурентноздатності національної економіки (2010)
Зіньковський С. В. - Перспективи інтеграції України до євросоюзу на сучасному етапі розвитку (2010)
Понеділко О. В. - Інституційно-правове середовище банківської сфери (2010)
Криклій В. А. - Етапи становлення системи пенсійного забезпечення в Україні (2010)
Маматова Т. В. - Методологічні засади створення та удосконалення інтегрованої системи управління органу державного контролю (2010)
Чечель О. М. - Вихід з глобальної фінансової кризи: міжнародний досвід та перспективи України (2010)
Міненко В. Л. - Регіональні глобалізаційні тенденції застосування методів державного регулювання зайнятості і безробіття (2010)
Гаман Н. О. - Заходи державної підтримки використання новітніх форм організації праці для підвищення рівня зайнятості в Україні (2010)
Рудкевич І. В. - Органи державної влади у механізмі захисту соціально-економічних прав людини в сфері праці (2010)
Халецька А. А. - Соціальна політика як ключовий чинник у діяльності соціально орієнтованої держави (2010)
Олійченко І. М. - Формування систем управління якістю інформації в органах державного управління із застосуванням стандарту якості is0 9001 (2010)
Степанов В. Ю. - Державна інформаційна політика в умовах розвитку інформаційного суспільства (2010)
Штурхецький С. В. - Досвід розвитку місцевого самоврядування: вітчизняна специфіка формування комунікативного простору (2010)
Соколов А. В. - Інформаційні технології в організації інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління (2010)
Кушмаєва В. В. - Державне стимулювання створення на аграрному ринку інтеграційних об'єднань (2010)
Сахаров О. В. - Засади державних стратегічних орієнтирів розвитку аграрного сектора регіону (2010)
Юрченко В. І. - Особливості участі державних структур у міжрегіональній агропромисловій інтеграції (2010)
Деревянко В. Н. - Дисперсное армирование – способ повышения прочности изделий, Шаповалова О. В., Кондратьева Н. В., Максименко А. А. (2015)
Нагорная Е. К. - Оценка эффективности работы вертикальных отстойников систем водоотведения на основе численной модели (2015)
Яковишина Т. Ф. - Екологічне оцінювання техногенезу важких металів (2015)
Ляховецька-Токарева М. М. - Способи раціонального використання градирень (2015)
Конопляник А. Ю. - Влияние вида отвердителя на сроки схватывания жидкостекольных смесей, Ильев И. М., Чернавских В. В. (2015)
Євсєєва Г. П. - Україна й УРСР: дві парадигми економічного розвитку, Кривчик Г. Г. (2015)
Воробьев В. В. - Экопоселение как информационная связь, Конева Е. А. (2015)
Савченко С. В. - Дослідження діловодства та документообігу в установі: етапи, принципи, методи, Ткач Л. М., Прокоф'єва К. А., Вітер В. О. (2015)
Деревянко В. Н. - Определение оптимального соотношения компонентов в смеси магнезиальный цемент: затворитель, Максименко А. А., Бегун А. И., Гришко А. Н. (2015)
Шатов С. В. - Дослідження робочого обладнання бульдозерів для розбирання завалів на дорогах (2015)
Заяц Е. И. - Учет неопределенности при технико-экономическом обосновании проектных решений строительства высотных многофункциональных комплексов (2015)
Млодецький В. Р. - Ентропійна оцінка якості управління (2015)
Беликов А. С. - Теоретические исследования по разработке и применению датчиков с кольцевым нагревателем для определения теплотехнических свойств ограждающих конструкций, Колесник И. А. (2015)
Сопільняк А. М. - Результати дослідження тришарових залізобетонних балок на тріщиностійкість (2015)
Конторчик А. Ю. - Реконструкція висотних будівель та споруд, Закорко Б. В. (2015)
Макарова В. Н. - Обеспечение экологической безопасности промышленного региона, Гилёв В. В. (2015)
Подолинний С. І. - Архітектура центру надання адміністративних послуг населенню (ідеологічний та функціональний аспекти), Болдирєва О. Г., Дацків Д. В. (2015)
Хвесик Ю. М. - Інвестиційно-екологічні засади державного регулювання сталого розвитку апк з урахуванням регіональних особливостей (2010)
Клименко О. М. - Загальнодержавна політика інвестиційно-промислової активності в регіоні (2010)
Шевченко Н. І. - Напрями регулювання інвестиційних процесів у регіоні (2010)
Князь С. В. - Ризики в управлінні трансферним потенціалом інноваційного розвитку машинобудівних підприємств (2010)
Ходак О. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності інноваційних процесів на промислових підприємствах (2010)
Сербина Г. М. - Інституціональне забезпечення функціонування національної інноваційної системи (2010)
Боднарчук В. Д. - Державна підтримка здійснення інноваційної діяльності на регіональному рівні (2010)
Реутов В. Є. - Розробка моделі сталого розвитку регіонів України (2010)
Березянко Т. В. - Проблеми формування теоретико-методологічного підходу у визначеності шляху ринкового розвитку України (2010)
Кльоба В. Л. - Управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями банку (2010)
Бондарчук Н. В. - Сучасні проблеми матеріально-технічної бази та матеріально-технічного забезпечення сільського господарства (2010)
Бондаренко О. В. - Теоретичні аспекти кадрового потенціалу сучасних підприємств (2010)
Кулик Ю. Є. - Інтернаціоналізація умов управлінського розвитку в транснаціональних корпораціях (2010)
Халецька А. А. - Сучасні виміри соціальної політики держави: європейський досвід (2010)
Дмитренко Г. В. - Механізми державного фінансового аудиту в контексті складової фінансового контролю ефективності використання коштів державного бюджету на прикладі національного космічного агентства України (2010)
Проніна О. В. - Посилення ресурсно-екологічної безпеки держави (2010)
Олійченко І. М. - Енергетична оцінка інформаційних процесів в органі державного управління (2010)
Бабко В. М. - Забезпечення умов розвитку державної аграрної політики (2010)
Кушмаєв В. В. - Шляхи активізації податкових інструментів державного впливу на розвиток аграрної сфери (2010)
Машурян А. Г. - Критерії ефективності державного регулювання агропродовольчому ринку (2010)
Ковтун О. А. - Державна промислова політика як складова процесу модернізації реального сектора економіки (2010)
Агібалова Т. М. - Власні назви як інтелектуальні орієнтири в мовній картині світу Лесі Українки (на матеріалі драматичних поем 1896-1906 рр. ) (2012)
Азарова В. О. - Прецедентна ситуація в системі засобів семантичної індентифікації міфеми (2012)
Артеменко Г. С. - Фразеологізми із значенням неробства (логіко-когнітивний аспект) (2012)
Бабакова О. В. - Словотвірно-когнітивна модель концепту "барвінок” в українській мовній картині світу, Хомчак О. Г. (2012)
Бабій Ю. Б. - Посесивні форманти у прізвищах українського антропоніміконі (2012)
Бакаленко І. М. - Упровадження інформаційних технологій навчання у процес фахової підготовки майбутніх учителів-словесників (2012)
Бакум З. П. - Методичні ідеї Івана Олійника в становленні й розвитку української лігводидактики (2012)
Барвіна Н. О. - Семантико-культурологічні особливості соматичної фразеології (2012)
Білих О. П. - Особові та зворотний займенники в церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI – XVII ст. (2012)
Білоконенко Л. А. - Мовні та позамовні маркери конфліктності персонажів творів Марії Матіос (2012)
Білоусенко П. І. - Конфікси з препозитивним компонентом нав- у структурі українського прислівника, Острянська О. В. (2012)
Бойко Л. П. - Лексика на означення митних зборів і податків у торговельних актах Волині й Наддніпрянщини ХІV – середини ХVІІ століття (2012)
Бойчук М. В. - Експресивний потенціал неологізмів у заголовка періодичних інтернет-видань (2012)
Борисова О. Е. - Арґо в українській мові: стан і перспективи досліджень (2012)
Брага І. І. - Суржик у соціолінгвістичному вимірі (2012)
Брацун О. І. - Поняття "крилатий вислів” та його метамовна інтерпретація (2012)
Валеева Л. В. - Онтологическая спецификация лексики мифа в современной когнитивно-коммуникативной парадигме (2012)
Василевич Г. Я. - Словотворчі засоби образності поетичної мови Лесі Українки (2012)
Волинець Г. М. - Нульсуфіксальні найменування опредметненої ознаки, властивості, якісного стану (2012)
Волкова І. В. - Розвиток чуття мови і мовленнєвих ситуацій у процесі засвоєння словотвору (2012)
Воропай С. В. - Конфіксальні Nomina abstracta в українській мові XIX-XXI століть (2012)
Гимер Н. О. - Викладання української термінолексики права у вищому юридичному навчальному закладі в контексті викладання української мови за професійним спрямуванням (2012)
Голікова Н. С. - Антропонімічні словники в українській лексикографії (2012)
Данилюк І. В. - Особливості мовного вираження концепту "сміх” в авторських ремарках у текстах сучасної драми (2012)
Дворянкін В. О. - До вивчення оцінної лексики зі значенням особи в українських східностепових говірках Південної Донеччини (2012)
Демешко І. М. - Морфонологічна характеристика словотвірних гнізд із вершинним дієсловом іншомовного походження (2012)
Демиденко Г. Г. - Фразеологізми української мови на позначення невербальної поведінки мовців (2012)
Джелёва А. С. - Глагол быть – ядро языковой системы (2012)
Драган Ю. М. - Лексична палітра роману А. Ф. Кащенка "Оповідання про славне Військо Запорозьке низове” (2012)
Дубинець З. О. - Теми та сфери евфемізації в сучасній пресі (2012)
Дука Л. И. - Прагматика онимов в устной разговорной бытовой речи (2012)
Єрмоленко С. І. - Практичне застосування комунікативної методики навчання української мови (на матеріалі творчості Євгена Положія) (2012)
Желязкова В. В. - Семіотичний характер мови творів О. Генрі (2012)
Жовнір М. М. - Функціонування лексичних одиниць з абстрактною семантикою в жанрі світської бесіди (2012)
Журавльова Н. М. - Мовна ввічливість українців кінця ХІХ – початку ХХ ст. та її відображення у творах Марусі Вольвачівни (2012)
Зайцева В. В. - Функції синекдохи в газетному тексті (2012)
Зеленько А. С. - До питання про укладання нового варіанта тлумачного словника сучасної української мови (2012)
Зубець Н. О. - Мінімальні ідіоми у фразеологічних системах української та російської мов: зіставний аспект, Кузнецова А. О. (2012)
Зюзькіна Г. М. - Морфонологічні моделі і морфонологічні класи вербальних похідних іншомовного походження (2012)
Ігнатьєва С. Є. - Функціональні окреслення сенсорної лексики у щоденниковому дискурсі (2012)
Ільченко І. І. - Джерела вивчення антропонімікону надвеликолужжя (2012)
Каленюк С. О. - Роль ономастичної лексики у творах Уласа Самчука (2012)
Калько В. В. - Антропоморфна метафора як засіб номінації лікарських рослин української мови (2012)
Калько М. І. - Аспектуальність: досвід категорійного моделювання на матеріалі українського дієслова (2012)
Карабута О. П. - Морфологічна структура лексем на позначення тварин (2012)
Катиш Т. В. - Структурні особливості термінів-словосполучень англійської автомобільної термінології та основні способи їх перекладу українською мовою (2012)
Кобзєв М. В. - Сутність лексичного повтору в англійськомовному та українськомовному дискурсах (2012)
Козіна Ю. В. - Опозиція істоти/неістоти в іменниках – назвах мікроорганізмів (2012)
Колоїз Ж. В. - Оказіональні фраземи та їх лексикографічне опрацювання (2012)
Конопленко Н. А. - Мультимедійна презентація як елемент самостійної роботи студентів-філологів (2012)
Корнієнко С. І. - Правопис і вимова голосних звуків у болгарській літературній мові: норми та відхилення від них (2012)
Костюк Н. Г. - Лексикографічні дослідження Д. І. Яворницького та його кореспондентів (на матеріалах епістолярної спадщини вченого) (2012)
Коцюба З. Г. - Концептуалізація щастя в побутовій свідомості слов’ян, германців і романців (на матеріалі паремій) (2012)
Кочан І. М. - Проблема національного і запозиченого в термінології (2012)
Кравченко Є. Г. - Формування комунікативної україномовної компетенції у студентів (2012)
Кравченко Т. П. - Словотвірний потенціал термінів-запозичень економіки АПК (2012)
Кутуза Н. В. - Негативація як сугестивний чинник слоганів соціальної реклами (2012)
Левун Н. В. - Редеривація в українській мові (2012)
Литвин І. М. - Асоціативно-метафоричний компонент концепту вогонь у творах Лесі Українки (2012)
Ляшук Н. А. - Явище багатозначності лінгвістичної термінології як об’єкт наукових досліджень, лексикографічної фіксації та використання в навчальному процесі (2012)
Медвідь Н. С. - Лінгвокультурний простір української соціально-психологічної прози першої половиниХХ століття (2012)
Мелкумова Т. В. - Прагматична роль багатосполучниковості (на матеріалі мас-медійних текстів) (2012)
Микитів Г. В. - Знаковість архетипних символів у національно-мовній картині світу українців (2012)
Митяй З. О. - Семантико-функціональна специфіка префіксів прикметників на позначення ступеня вияву ознаки в сучасній українській мові (2012)
Міняйло Р. В. - Про динаміку стійких словосполук зі сфери рибальства (2012)
Мороз О. А. - До питання про стрижневий компонент фразеологізму (2012)
Олексенко В. П. - Мовні засоби евфемізації в сучасній українській прозі (2012)
Онуфрієнко Г. С. - Науковий текст у сучасному лінгводидактичному вимірі (2012)
Павликівська Н. М. - Українські псевдоніми як об’єкт ономастичних досліджень (2012)
Падалка Р. М. - Словотвірна динаміка прізвищевих формантів слов’янщини кінця ХІХ ст. (1899 рік) – початку ХХІ ст. (2001 рік) (2012)
Пономаренко В. Д. - Утрата ідіоматичності як наслідок розширення значення похідного слова, Ляхова О. В. (2012)
Поповський А. М. - Лексико-семантичні функції слова перекотиполе в українській мові (2012)
Правда Н. М. - Історія композитно-суфіксальних іменників на -ств(о) в новій українській мові к. ХVІІ-поч. ХХІ ст. (2012)
Приблуда Л. М. - Функції мовної метафори у творчості українських письменників-постмодерністів (на матеріалі творчості Ю. Андруховича, Т. Антиповича, Ю. Винничука, С. Жадана, О. Забарного, Ю. Іздрика, О. Ірванця, Ю. Покальчука) (2012)
Сабліна С. В. - Засоби вираження ситуативно-психологічних та власне психологічних типів конотації в інтимних листах Івана Франка до Ольги Рошкевич, Стрюк Т. В. (2012)
Саплін Ю. Ю. - Соціальна і лінгвокультурна інформація у словнику (2012)
Семиряк В. Д. - Русизми й українізми в контексті роману Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон” (2012)
Сіроштан Т. В. - Історія лексико-словотвірних типів nomina loci на -к(а) в новій українській мові кінця ХVІІ – початку ХХІ ст. (2012)
Слижук О. А. - Використання методу проектів для організації Індивідуальної роботи студентів філологічного факультету (2012)
Сошко О. Г. - Моделювання метонімічних фразеологічних зворотів на позначення емоційних характеристик (на матеріалі української, німецької та англійської мов) (2012)
Старченко Я. С. - Лексико-словотвірна категорія дії/процесу (2012)
Степаненко О. К. - Семантичні перифрази інтернет-медіа (2012)
Стишов О. А. - Основні тенденції розвитку лексичного складу українській мові початку ХХІ століття (2012)
Строганова Г. М. - Проектна технологія у професійній підготовці майбутніх вчителів-словесників (2012)
Таран А. А. - Функціональний потенціал іменників-лексичних синонімів у сучасній українській літературній мові (2012)
Тернова А. І. - Динаміка лексико-словотвірних типів іменників із суфіксом -ини в українській мові к. ХVІІ – поч. ХХІ ст. (2012)
Тєлєжкіна О. О. - Топопоетоніми в художньому просторі Дмитра Павличка (2012)
Тимошенко А. І. - Фіксація архаїчних про номінативних форм у фразеологічних одиницях української мови (2012)
Томиліна Г. Я. - Структурно-семантичні характеристика вигуків та звуконаслідувальних слів у системі лексико-граматичних класів української та російської мов (лінгводидактичний аспект), Мацегора І. Л. (2012)
Томиліна Г. Я. - Використання перекладного словника І. С. Олійника та М. М. Сидоренка при вивченні української фразеології у технічному ВНЗ, Полежаєва Н. А. (2012)
Трифонов Р. А. - Ядро концептосфери художня література в метамовній рефлексії (на матеріалі письменницьких інтерв’ю), Якименко О. О. (2012)
Фанта О. В. - Відсубстантивні суфіксальні іменники чоловічого роду в українських говорах Закарпаття (2012)
Федурко М. Ю. - Усно-розмовна лексика в художній мові А. Чайковського (на матеріалі повісті "Олюнька”) (2012)
Хомчак Л. М. - Назви обрядів шлюбного дня у надсянських говірках (2012)
Цымбалюк Е. В. - Принципы когнитивно-ономасиологической характеристики омогруппы "предлог–приставка” (2012)
Чернова А. В. - Підконцепт Мати Божа в українській мовній картині світу (2012)
Шабуніна В. В. - Усна форма науково-навчальних текстів в аспекті діалогічної природи жанрів (2012)
Шевченко Т. Г. - Лінгвогеографія південноподільсько-степової мовної взаємодії (2012)
Шепель Ю. О. - Абревіатури як засіб експресії в сучасній українській та російській мовах (2012)
Щербачук Л. Ф. - Семантичний простір концепту гріх як елемент духовного коду на матеріалі української фразеології) (2012)
Юрченко Н. В. - Активні не членні дієприкметники в "Слові про закон і благодать” Митрополита Іларіона (2012)
Юрченко Т. Г. - Лінгвокогнітивний потенціал антропонімів та специфіка їх функціонування в художньому тексті (на матеріалі мови прози Павла Загребельного) (2012)
Яновська Г. В. - Про іронічне використання прецедент них феноменів у соціально-психологічній публіцистиці (на матеріалі статей Олега Покальчука) (2012)
Куценко В. І. - Діагностика інвестиційної складової соціального розвитку: шляхи активізації (2010)
Дацій Н. В. - Механізм функціонування інституту спільного інвестування в державі (2010)
Тарасенко С. В. - Математичний розрахунок впливу ризиків на привабливість залучення інвестицій (2010)
Бетехтін О. В. - Особливості складання інвестиційного бізнес-плану консалтингової фірми (2010)
Лаврук В. В. - Система інноваційного забезпечення сільського господарства (2010)
Дубровіна К. В. - Нові напрями інноваційної політики європейського союзу (2010)
Федотова С. Ю. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності будівельних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки (2010)
Кириченко О. А. - Держава на фінансовому ринку України в умовах подолання глобальної фінансової кризи, Белоусова І. А., Кудрицький В. Д. (2010)
Реутов В. Є. - Тенденції трансформаційних зрушень у соціальному розвитку регіонів України (2010)
Бідак П. П. - Формування ринку державних боргових зобов'язань у період ринкових перетворень та його сучасний стан у країнах з транзитивною економікою центральної та східної європи (2010)
Кондратенко Н. О. - Основні напрями ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах харківської області (2010)
Головня Ю. І. - Напрями вдосконалення системи управління регіональним апк (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Застосування досвіду європейського союзу в державній політиці підтримки регіонів (2010)
Комірна В. В. - Міжрегіональна інтеграція та піднесення ролі регіонів в Україні (2010)
Алексеєва К. А. - Основи методології стратегічного державного управління (2010)
Пухкал О. Г. - Громадський контроль як важливий чинник демократизації та ефективності державного управління (2010)
Телицька В. А. - Правотворча форма діяльності місцевих рад: проблеми та особливості механізму прийняття актів місцевого самоврядування (2010)
Дмитренко Г. В. - Загальнодержавна проблема ефективності використання коштів як від земель водного фонду, так і від водних об'єктів на прикладі одеської області (2010)
Бондарчук Н. В. - Кластерна форма організації господарювання та роль у ній держави (2010)
Митрофанський С. В. - Роль та значення політичних партій та неурядових організацій у формуванні сучасної моделі екологічної політики в Україні (2010)
Сторчеус О. М. - Механізми реалізації регіональної промислової політики (2010)
Сьомич М. І. - Генеза державного управління регіональним розвитком України (2010)
Адирхаєв С. Г. - Cучасна технологія навчання руховим діям й підвищення рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я у ВНЗ (2013)
Арендарук А. О. - Досвід впровадження інтеграції та інклюзивної освіти в Україні та за кордоном (2013)
Базима Н. В. - Структурування корекційного впливу у роботі з дитиною з аутизмом (2013)
Баль Н. Н. - Педагогические условия использования системы "Блисс" в работе с неговорящими детьми, Кустинская Я. В. (2013)
Барко В. В. - Науковий внесок І. С. Моргуліса у розвиток вітчизняної тифлопедагогіки (2013)
Білецький О. А. - До питання про вплив історичних та культуральних чинників на природу психофізичних та поведінкових порушень, Сарнацький С. В. (2013)
Бондаренко Н. А. - Шляхи формування зв’язного монологічного мовлення у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення (2013)
Боряк О. В. - Характеристика структури мовленнєвого дефекту у дітей з вадами інтелектуального розвитку (2013)
Вихляєв Ю. М. - Можливості сенсорних аналізаторів сліпих учнів у сприйманні інформації та коригуванні циклічних вправ, Загорська З. І. , Вернігорова О. С. , Рудяк С. В. (2013)
Войтюк І. В. - Своєчасне правильне виявлення патології – перший успішний крок до корекційного навчання розумово відсталих дошкільників (2013)
Волобуєва Н. О. - Адаптація дітей до дитячого садочка в нових соціально-економічних умовах, Климова Т. В. (2013)
Геращенко С. І. - Лінгводидактичні аспекти розвитку монологічного мовлення у розумово відсталих учнів (2013)
Гладуш В. А. - Внесок академіка В. І. Бондаря та його наукової школи в теорію та історію спеціальної педагогіки й психології (2013)
Гноєвська О. Ю. - Творче впровадження педагогічних ідей Марії Монтессорі в сучасних умовах освітньої парадигми (2013)
Голуб А. В. - Синдромологічний підхід при дослідженні усного мовлення дітей з дизартріями (2013)
Голуб Н. М. - Особливості процесу читання у дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Гроза Е. П. - Із століття в століття. Незабутні імена плеяди організаторів дефектологічної освіти. Азбукін Дмитро Іванович ( 1883-1953 ) (2013)
Дегтяренко Т. М. - Корекційно-реабілітаційна допомога особам з психофізичними порушеннями як суспільний феномен та об’єкт спеціальної педагогіки (2013)
Дубовський С. О. - Шляхи вдосконалення усної лічби в старших класах допоміжної школи (2013)
Дуленчук Ю. А. - Формування комунікативних умінь у дітей з фонетико-фонематичними вадами мовлення в умовах білінгвізму (2013)
Єжова Т. Є. - Реалізація в Україні права дітей з порушеннями психофізичного розвитку на освіту (2013)
Елецкая О. В. - Своеобразие учебной деятельности у учащихся с дизорфографией и пути её развития в системе логопедической работы, Щукина Д. А. (2013)
Журавльова Л. С. - Використання музично-дидактичних ігор у логопедичній роботі з дітьми які мають заїкання (2013)
Ільїна Н. В. - Розвиток структури лексичного значення слова у дітей дошкільного віку (2013)
Картава Ю. А. - Пластичне інтонування як засіб розвитку творчої особистості дошкільника з глибокими порушеннями зору (2013)
Качуровська О. Б. - Психолого-педагогічний аспект використання інформаційно-комунікаційних технологій в корекційному навчанні (2013)
Китаева Н. Н. - Пути преодоления дислексии у учащихся начальных классов школ с углубленным изучением иностранных языков, Николаева И. А. (2013)
Козинець О. В. - Перші згадки про заїкання та шляхи його подолання на Русі ( IX - XVI ст. ) (2013)
Конопляста С. Ю. - До проблеми мовленнєвої активності дітей дошкільного віку з аутистичними проявами, Косинкіна В. О. (2013)
Конопляста С. Ю. - Особливості лексико-семантичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з вадами зору, Любовецька В. О. (2013)
Косенко Ю. М. - Дидактична гра як метод самостійної роботи розумово відсталих учнів на уроках історії (2013)
Кравець Н. П. - Репродуктивний метод на уроках літературного читання у роботі з розумово відсталими учнями (2013)
Мартинчук О. В. - Компетентнісний підхід до фахової підготовки вчителів-дефектологів для забезпечення освітньої інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2013)
Махукова Т. В. - До проблеми особливостей лексико-граматичного структурування мовленнєвих висловлювань у дітей із ЗНМ ІІ рівня, Крохмаль В. М. (2013)
Могильова Н. М. - Система самосвідомості : її структура, генезис та умови формування в старшому дошкільному віці, Попова О. М. (2013)
Морозова В. В. - Методика коррекционной работы по совершенствованию речи у дошкольников с задержкой психического развития с учетом дифференцированного подхода (2013)
Овчарук Т. Є. - Робота навчально-реабілітаційних центрів та благодійних установ в Україні щодо соціалізації молоді з інтелектуальними вадами (2013)
Осадча Т. М. - Клініко-фонопедична діагностика голосової функції у дошкільників з органічними ураженнями гортані (2013)
Павлович Н. Е. - Методические основы формирования диалогической речи младших школьников с нарушением слуха (2013)
Полуляшенко М. С. - Внесок А. Селецького в розвиток клінічного підходу в корекційній педагогіці (2013)
Потапенко О. М. - Масаж біологічно активних точок у корекційній роботі логопеда (2013)
Рибченко Л. К. - Роль помічника дитини в організації навчально-виховного процесу осіб з аутизмом (2013)
Родненок М. Є. - Метод монтессорі-терапії в коррекційній роботі з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку (2013)
Савицький А. М. - Морфологічні основи індивідуалізаціі навчання дітей з синдромом Дауна (2013)
Сак Т. В. - Новий державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами : проблема оцінювання навчальних досягнень (2013)
Семенишена Т. О. - Вимоги до комунікативної поведінки педагога в процесі формування готовності до навчання в школі дошкільників зі зниженим зором (2013)
Синьов В. М. - Погляд на витоки , минуле , сьогодення та перспективи розвитку вітчизняної корекційної освіти ( історико-педагогічний аспект ), Колесник І. П. (2013)
Тараканова А. А. - Использование компьютерных технологий в логопедической работе по преодолению речевых нарушений у дошкольников (2013)
Тарасун В. В. - Концепція нейропсихологічної діагностики стану соціоемоційного розвитку дитини з аутизмом ( Проект ) (2013)
Тищенко В. В. - Розвиток вербальної уяви у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення, Папп І. І. (2013)
Товкес Ю. В. - Особливості первинного етапу формування мовлення у дітей з розладами аутистичного спектру (2013)
Товстоган В. С. - Роль цінностей і ціннісних орієнтацій в структурі професійно-трудової компетентності учнів допоміжної школи (2013)
Ужченко І. Ю. - Формування цілепокладання у молодших школярів з інтелектуальною недостатністю засобами комп’ютерних технологій, Кукса Е. В. (2013)
Федоренко С. В. - Внесок Aсоціації тифлопедагогів україни в розвиток системи освіти, реабілітації та соціалізації осіб з порушеннями зору (2013)
Федорова О. М. - Стан розвитку творчої словесної уяви дітей з порушеннями зору молодшого шкільного віку (2013)
Хоменко С. О. - Розвиток комунікативних здібностей дітей раннього віку (2013)
Чемоданова Н. В. - Особенности слогового анализа и синтеза у младших школьников с тяжёлыми нарушениями речи (2013)
Яковенко А. О. - Загальнодидактичні аспекти дослідження мовленнєвої готовності до навчання у школі старших дошкільників (2013)
Афузова Г. В. - Психологічні особливості матерів дітей з психосоматичними розладами, Гомес Агірре Д. М. (2013)
Дем’яненко Б. Т. - Механізми психологічного захисту та копінг-стратегії в теорії і практиці корекційної та психотерапевтичної допомоги (2013)
Душка А. Л. - Роль семьи в воспитании ребенка с психофизическими отклонениями (2013)
Касьян М. В. - Вплив музичної терапії на дітей з розладами спектру аутизму, Шибаєва Р. В. (2013)
Качаненко І. В. - Психолого-педагогічна характеристика обдарованості та діагностика окремих її видів (2013)
Клименко І. С. - Психосемантичний аналіз "Я-концепції" у дітей молодшого шкільного віку з психоорганічним синдромом, Науменко Н. А. (2013)
Клопота Є. А. - Теоретичний аналіз бар’єрів інтеграції в суспільство осіб з порушеннями зору (2013)
Коваленко В. Є. - Особливості соціальних емоцій розумово відсталих молодших школярів, які перебувають у різних освітніх умовах (2013)
Кротенко В. І. - Психологічний супровід батьків під час навчання дітей в інклюзивних класах (2013)
Мартиненко І. В. - Особливості міжособистісної комунікації у дітей із нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком (2013)
Мухіна А. Ю. - Особливості захисних механізмів та копінг стратегій розумово відсталих підлітків : диференціація понять, Загороднюк Я. І. (2013)
Найдьонова Г. О. - Особливості комунікативної адаптації у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, Терьошина І. В. (2013)
Омельченко І. М. - Проблема дизонтоґенезу та патоґенезу комунікативної діяльності , детермінованої хронотопом у психологічній науці (2013)
Островська К. О. - Особливості індивідуального маршруту психологічного супроводу аутичної дитини в умовах дошкільної установи, Качмарик Х. В. (2013)
Погорільська Н. І. - Соціокультурні основи спеціальної психології (2013)
Романенко О. В. - Застосування загальних факторів психотерапевтичного впливу в системі психологічної допомоги дітям з особливими потребами (2013)
Смык А. В. - Психологическая коррекция алекситимии при бронхиальной астме, Маркова Е. В. , Вотчин И. С. (2013)
Супрун Д. М. - Дослідження мотивації збереження психологічного здоров’я у психологів ( спеціальних , медичних ), Товста О. В. (2013)
Сущинська Т. С. - Особливості невербальної експресії дітей старшого дошкільного віку (2013)
Шульженко О. Є. - Особливості формування професійної компетентності педагогів в умовах включення дітей з аутизмом до загальноосвітнього простору, Сайко Х. Я. (2013)
Яковлева С. Д. - Нейрофізіологічні основи працездатності дітей з слуховою сенсорною депривацією (2013)
Відомості про авторів (2013)
Жовнірчик Я. Ф. - Основні напрями удосконалення механізмів реалізації регіональної інвестиційної політики (2010)
Дацій Н. В. - Стратегії розвитку інвестиційної політики держави (2010)
Медведєв І. А. - Свобода, творчисть, активність як складові ідеї університету з позицій державного управління інвестиціями в людський капітал (2010)
Нгуен Винь Фыонг - Развитие сотрудничества между украиной и вьетнамом в целях совместного инвестирования отраслей материального производства (2010)
Катан Л. І. - Оцінка інвестиціної привабливості підприємтсва, Хорішко К. С. (2010)
Нечитайло У. П. - Аналіз сучасних підходів до визначення інвестиційного потенціалу регіону (2010)
Ігнатенко А. В. - Теоретичний аналіз особливостей інноваційного розвитку України в умовах фінансової нестбільності, Харченко О. І. (2010)
Шемет А. Д. - Податкове регулювання інноваційних форм торгівлі в Україні (2010)
Міненко М. А. - Теоретичні основи створення фахових формувань в Україні (2010)
Кам'янська О. В. - Управління трансфером технологій на засадах процесного підходу (2010)
Омельчук В. О. - Досвід трансплантації житлової іпотеки в деяких країнах з перехідною економікою: уроки для України (2010)
Реутов В. Є. - Ефективні механізми сталого розвитку регіональних господарських систем (2010)
Чайковська В. П. - Методика визначення етапу життєвого циклу підприємства з врахуванням процесу ресурсного забезпечення: розробка та обгрунтування (2010)
Мохонько Г. А. - Стратегічні напрями забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного середовища (2010)
Желіхівська А. М. - Оцінка ефективності функціонування інфраструктури фондового ринку України (2010)
Кравченко М. А. - Внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці (2010)
Андрющенко І. Є. - Математичне забезпечення процесу управління витратами підприємства (2010)
Корд Камран - Использование отдельных индикаторов устойчивого развития для динамического моделирования возможных стратегий деятельности предприятий нефтегазового комплекса, Войтко С. В. (2010)
Макаров М. Г. - Образование невостребованных счетов физических лиц в банковских системах стран снг (2010)
Пухкал О. Г. - Проблеми та перспективи адміністративно-територіальної реформи в Україні на сучасному етапі (2010)
Гурковський В. І. - Шляхи адаптації світового досвіду розвитку транспаретності публічного адміністрування до українських реалій (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансовий контроль як складова ефективності використання коштів державного бюджету на прикладі виконання бюджетної програми "шкільний автобус" у Сумській області (2010)
Васюк Ю. М. - Нормативно-методологічні засади планування та організації податкових перевірок в Україні (2010)
Мелешко М. І. - Державний агент на ринку зерна — реальність (2010)
Сьомич М. І. - Становлення теоретичних підходів в управлінні регіонами (2010)
Хріпливець Д. Є. - Еволюція концепції місцевого самоврядування (2010)
Дацій Н. В. - Державне регулювання інвестиційної діяльності галузевого рівня (2010)
Буглак О. В. - Особливості здійснення інвестиційної діяльності та забезпечення інвестиційної привабливості в авіагалузі України (2010)
Ворсовський О. Л. - Можливості залучення та використання фінансово-інвестиційних ресурсів підприємств України (2010)
Пирог О. В. - Оцінка пріоритетних регіонів та видів економічної діяльності щодо інвестування розвитку малих підприємств в Україні, Зацепило А. І. (2010)
Чевела Г. О. - Удосконалення дієвості інвестиційної діяльності страхових організацій на регіональному рівні (2010)
Забігайло Є. Ю. - Оптимальні стратегії інвестування коштів в квазірівноважну та нерівноважну економіки, Капустян В. О., Капустян О. М., Козерацька М. С. (2010)
Гудзинський О. Д. - Державне управління інноваційною діяльностю виробництва екологічно чистої м'ясо-сальної продукції, Іванюта П. В. (2010)
Перепаддя І. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку сек'юритизації активів як інноваційного способу залучення фінансування (2010)
Сазонець О. М. - Економічні чинники розвитку інформаційно-комунікативних технологій у країнах світу, Найденко Є. В. (2010)
Шемет Т. С. - Теоретичні витоки валютної інтеграції (2010)
Дідик В. Л. - Методичні підходи до оцінки загального рівня безпеки підприємства, Капітула С. В., Якубець В. М. (2010)
Сливка Т. О. - Особливості розвитку корпоративного сектора в Україні (2010)
Дзядук Т. В. - Мережева економіка та суперечності її прояву в умовах глобалізації (2010)
Хамчук В. П. - Практика злиття та поглинання в Україні: регіональний та галузевий аспекти (2010)
Верещук І. А. - Концептуальні засади реформування місцевого самоврядування (2010)
Коваленко Д. І. - Удосконалення розрахунку оптимального розміру дебіторської заборгованості підприємств легкої промисловості України, Белялов Т. І. (2010)
Клименко С. Є. - Аналіз підходів до реструктуризації підприємств переробної промисловості (2010)
Нестеренко В. П. - Місце вартості у формуванні корпоративної стратегії розвитку комерційних банків (2010)
Рижак О. Ю. - Аутсорсинг маркетингових функцій українських підприємств: причини розвитку, правові аспекти (2010)
Ковбасюк Ю. В. - Електронне врядування: європейський досвід та українські перспективи (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Модернізація механізму оцінювання результатів діяльності місцевих органів виконавчої влади (2010)
Дмитренко Г. В. - Бюджетний контроль, майбутнє розвитку державної авіації (на прикладі обласної програми цивільної авіації тернопільської області) (2010)
Клименко І. В. - Складові ефективності електронного врядування (2010)
Антибура Ю. П. - Висвітлення процесу становлення педагогіки життєтворчості в періодичних друкованих та спеціалізованих педагогічних виданнях незалежної України (2014)
Бородина Н. Б. - Основные медицинские аспектыадаптации учащихся начальной школы (2014)
Возчикова Н. В. - Формування комунікативної компетентності у старших дошкільників із дитячим церебральним паралічем засобами комунікативних вправ (2014)
Гордієнко Н. М. - Дослідження соціалізації осіб з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру (2014)
Донченко І. А. - Особливості психологічного здоров’я особистості (2014)
Доценко О. О. - Організація соціальної практики дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем на заняттях з трудотерапії, Бараненкова Д. С. (2014)
Елькін М. В. - Професійна компетентність учителя як психолого-педагогічна проблема, Коробченко А. А. (2014)
Заворотна Я. В. - Технологізація процесу оцінення інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом (2014)
Ізбаш С. С. - Роль психотехнології як науки про систему психотехнік впливу на людей в теорії і практиці управління загальоосвітнім навчальним закладом (2014)
Казаннікова О. В. - Проективно-рефлексивна технологія навчання як засіб становлення особистості , здатної до життєтворчості (2014)
Кожевникова А. В. - Педагогічні умови готовності майбутніх вчителів до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом (2014)
Кудінова М. С. - Теоретико-практичні засади розробки та впровадження соціальних проектів в умовах навчально-реабілітаційного центру (2014)
Левчук Н. О. - Технологія планування життєдіяльності дитячих колективів у школі життєтворчості (2014)
Лупінович С. М. - Створення корекційно-реабілітаційного розвивального середовища для дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу ( практичний аспект ), Марієва І. Г. (2014)
Маврін В .В. - Компетентнісно спрямована реабілітаційна освіта як теоретико-методологічне підґрунтя функціонування та інноваційного розвитку навчально-реабілітаційного центру (2014)
Маришина Л. В. - Теоретичні та практичні засади розвитку компетенцій життєстійкості та життєздатності учнів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах навчально-реабілітаційного центру (2014)
Минакова И. В. - Активные методы обучения , используемые для формирования здорового образа жизни на основе жизненных навыков (2014)
Нечипоренко В. В. - Феноменологія життєтворчості ( філософський , культурологічний , соціологічний та психолого-педагогічний аспекти ) (2014)
Нечипоренко К. С. - Вплив самооцінки депривованих батьками підлітків з психофізичними вадами на вибір сфери діяльності (2014)
Позднякова О. Л. - Організація проектної діяльності дітей на засадах педагогіки життєтворчості (2014)
Присяжнюк Ю. С. - Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності вчителя-філолога в умовах модернізації освіти (2014)
Саламатіна Н. Ю. - Розвиток креативного мислення дітей старшого дошкільного віку засобами інтегрованої мистецької діяльності (2014)
Серга Т. О. - Виховання та самовиховання як засади життєтворчості особистості (2014)
Сілявіна Ю.С. - Соціально-педагогічний супровід вихованців з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру (2014)
Скляренко О. О. - Компетентнісно зорієнтовані завдання як засіб реалізації компетентнісного підходу у навчанні (2014)
Склярова І. О. - Адаптивна система дистанційного навчання в системі післядипломної освіти (2014)
Сташук О. О. - Соціалізаційне значення освітньо-реабілітаційного простору навчально-реабілітаційного центру (2014)
Стєльмакова Ю. І. - Психогімнастика з елементами танцювальної терапії як засіб розвитку емоційної саморегуляції у дітей дошкільного віку (2014)
Циганок О. В. - Організація рухової діяльності дітей дошкільного віку з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (2014)
Чемодурова Ю.М. - Проблема визначення та формування професійно важливих особистісних якостей практичного психолога (2014)
Червоненко К. С. - Виховна система хортицького центру в контексті педагогіки життєтворчості (2014)
Шевченко О. А. - Особливості реалізації технології педагогічних майстерень у процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2014)
Байєр О. М. - Самооцінка та саморегуляція старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими (2014)
Бондаренко Р. М. - Професійна готовність психолога до роботи з дітьми аутичного спектру як основний фактор ефективності корекційно-ребілітаційної роботи (2014)
Гура Т. Є. - Психологічні закономірності, механізми та принципи розвитку професійного мислення у майбутніх психологів у процесі фахової підготовки (2014)
Кетлер-Митницька Т. С. - Інтернальність як психологічний чинник життєтворчості особистості студентів психолого-педагогічних спеціальностей (2014)
Логвіна І. А. - Досвід використання методу піскової психотерапії в процесі організації життєвої практики дітей дошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку (2014)
Федосенко Е. В. - Акмеологическое пространство профессиональной самореализации субъектов образования через призму воззрений Г. И. Челпанова (2014)
Відомості про авторів (2014)
Передмова (2014)
Атаманчук П. С. - Методологія як найвищий пріоритет у фаховому становленні майбутнього вчителя фізики (2014)
Головко М. В. - До проблеми методології наукового школознавства дидактики фізики: домінанти науково-освітньої школи П. С. Атаманчука (2014)
Десненко М. А. - Автоматизированный контроль знаний и умений студентов как условие подготовки к интернет-тестированию, Десненко С. И. (2014)
Єчкало Ю. В. - Методичні основи створення навчально-методичного комплексу нового типу з фізики для студентів вищих навчальних закладів (2014)
Каленик М. В. - Організація роботи в малих групах при виконанні міні-проектів з фізики (2014)
Касперський А. В. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення хімії, Кучменко О. М. (2014)
Килимник С. М. - Організаційно-педагогічні умови професійно-орієнтованої діяльності студентів з фізики в технологічних коледжах (2014)
Кубанов Р. А. - Управління системою якості професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі (2014)
Кузьменко О. С. - Вивчення симетрії слабких взаємодій у процесі вивчення фізики студентами вищих навчальних закладів (2014)
Кух А. М. - Модель технології адаптивного навчання фізики (2014)
Ляшенко О. І. - Компетентність як об’єкт оцінювання навчальних досягнень учнів (2014)
Мельник О. В. - Захист населення в надзвичайних ситуаціях (2014)
Мерзликін О. В. - Дослідницькі компетентності з фізики старшокласників: структура, рівні, критерії сформованості (2014)
Панченко Т. В. - Зміст предметної компeтeнтностi з астрономії учнів старшої школи (2014)
Панчук О. П. - Розвиток педагогічних компетентностей у майбутніх фахівців в умовах реформування освіти, Панчук Н. П. (2014)
Садовий М. І. - Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу, Трифонова О. М. (2014)
Семерня О. М. - Формування методичної компетентності майбутнього вчителя фізики в аспекті проведення практичних занять з дисципліни "Методика навчання фізики" (2014)
Шатковська Г. І. - Компетенція і компетентнісність: погляди та уявлення (2014)
Шевченко О. А. - Нові інформаційно-комунікаційні технології у навчанні фізики учнів старшої школи (2014)
Бузько В. Л. - Дистанційна освіта в загальноосвітній школі у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін, Величко С. П. (2014)
Василенко С. Л. - Шляхи модернізації самостійної діяльності з фізики студентів педагогічних університетів (2014)
Величко С. П. - Розвиток фізичної фахової підготовки майбутніх учителів фізики сучасними засобами експериментування, Забара О. А. (2014)
Грицьких О. В. - Організація дослідної роботи учнів під час виконання лабораторного фізичного практикуму у класах з поглибленим вивченням фізики (2014)
Грудинін Б. О. - Готовність майбутніх фахівців до використання інновацій у педагогічній діяльності (2014)
Даценко І. П. - Навчальні завдання для майбутніх учителів фізики на "перевідкриття" результатів, отриманих у межах дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук, Мінаєв Ю. П. (2014)
Заболотний В. Ф. - Реалізація технології візуалізації на лекційних заняттях з фізики, Мисліцька Н. А. (2014)
Засєкіна Т. М. - Оновлення змісту базового курсу фізики на засадах компетентнісного підходу (2014)
Корнійчук О. Е. - Формування професійного інтелекту в процесі моделювання систем штучного інтелекту (2014)
Корсун І. В. - Навчальний курс "Фізичний практикум" в управлінні якістю підготовки майбутнього вчителя фізики (2014)
Мишак Ю. М. - Шкільні фізичні прилади та особливості їх використання вчителем, Сиротюк В. Д. (2014)
Нечет В. І. - Дедуктивний метод аналізу системи принципів дидактики фізики (2014)
Одарчук К. М. - Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності старшокласників у процесі вивчення фізики на рівні стандарту (2014)
Поведа Т. П. - Удосконалення процесу вивчення курсу "Безпеки життєдіяльності" в університеті засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Попова Т. М. - Дидактична підтримка процесу реалізації культурно-історичної складової змісту навчання фізики в школі (2014)
Семенишена Р. В. - Технологічні аспекти формування світоглядних якостей старшокласників у процесі вивчення фізики (2014)
Стецик С. П. - Інноваційні технології як засіб індивідуалізації навчальної діяльності учнів з фізики (2014)
Форкун Н. В. - Методична система навчання фізики в старшій школі на засадах компетентнісного підходу: теоретичний аспект (2014)
Дмитрук С. І. - Методичні особливості розвитку складових експериментальної компетентності школярів (2014)
Дуганець В. І. - Програмування неперервного виробничого навчання при вивченні дисципліни "Проектування технологічних процесів в переробних підприємствах" студентами аграрно-інженерних напрямів підготовки (2014)
Забара О. А. - Забезпечення самостійної роботи студентів засобами ІКТ у підготовці до фізичного практикуму, Величко С. П. (2014)
Конет І. М. - Наукова діяльність фізико-математичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2013 році (2014)
Кух О. М. - Формування педагогічної творчості студентів із залученням інтерактивних технологій (2014)
Лаврова А. В. - Шкільний фізичний експеримент з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, Заболотний В. Ф. (2014)
Ляска О. П. - Професійно-педагогічна підготовка інженерів-педагогів в аграрному вузі (2014)
Мельник О. В. - Графічний та аналітичний методи визначення азимуту та швидкості середнього вітру (2014)
Никифоров К. Г. - О становлении и развитии триады "нанофизика – нанотехнология – наноэлектроника" (2014)
Павлюк О. М. - Демонстраційний дослід у системі кваліфікаційної підготовки фахівця (2014)
Подопригора Н. В. - Прикладна спрямованість математичних методів фізики у педагогічному університеті: вікове рівняння (2014)
Роздобудько М. О. - Проектно-дослідницька компетентність, формована засобами фізики, як якість майбутнього фахівця аграрного профілю (2014)
Свиридов В. В. - Методические особенности расчетов цифровых оптических спектров средствами ИКТ при изучении общей физики, Чернобай Е. Г., Грицких А. В. (2014)
Semernia O. M. - The impact of new methodical technologies on the quality of teaching students as future teachers of physics, Fuchs Gomez O. L., Cortez J. I., Hernandez A. (2014)
Сільвейстр А. М. - Методи і засоби навчання фізики у майбутніх учителів хімії і біології (2014)
Слободяник О. В. - Виконання домашніх експериментальних завдань з використанням Phet-симуляцій (2014)
Соменко Д. В. - Методика впровадження ІКТ у навчально-виховний процес з фізики в педагогічних університетах з метою розвитку пізнавальної активності студентів, Величко С. П. (2014)
Ткаченко А. В. - Створення дидактичного забезпечення до лабораторного практикуму з оптики для студентів ВНЗ, Кулик Л. О. (2014)
Яблочнікова І. О. - Організаційні аспекти професійної підготовки магістрів-фінансистів (2014)
Бардус І. О. - Удосконалення змісту навчання фізики майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю в умовах компетентнісного підходу (2014)
Беркещук М. В. - Модифікація структури нанопористого вуглецевого матеріалу шляхом лазерного опромінення (2014)
Благодаренко Л. Ю. - Навчальна програма з фізики для студентів педагогічних університетів як чинник формування їх предметної компетентності, Шут М. І. (2014)
Богданов І. Т. - Міжпредметні зв’язки фізики та спеціальних технічних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації (2014)
Галатюк Ю. М. - Технологія формування творчого компонента професійної компетентності майбутнього учителя фізики (2014)
Десненко С. И. - Система оценочных средств сформированности профессиональных компетенций будущего учителя физики при изучении методических дисциплин (2014)
Єфименко Ю. О. - Комп’ютерний практикум з моделювання фізичних процесів у електричних колах (2014)
Кугай Н. В. - Структура методології навчальної діяльності студентів (2014)
Мельник О. В. - Методика прогнозування хімічної обстановки після аварійного розливу або викиду сильнодіючих отруйних речовин (2014)
Мохун С. В. - Організаційно-методичні шляхи в реалізації завдань професійної підготовки майбутніх учителів фізики при проведенні лабораторного практикуму в курсі загальної фізики (розділ "Механіка") (2014)
Муравський С. А. - Формування предметної компетентності студента у процесі вивчення фізики (2014)
Мыслинская Н. Л. - Формирование профессиональных компетенций будущего учителя физики в процессе педагогической практики (2014)
Остапович Н. В. - Дидактичні ігри як засіб активізації навчання природничо-наукових дисциплін у медичному коледжі (2014)
Поведа Р. А. - Застосування емпіричних та синтетичних способів досліджень молекулярних спектрів (2014)
Пташнік Л. І. - Формування проектно-технологічної діяльності при підготовці майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю з використанням технічного моделювання, Предиткевич М. М. (2014)
Смутко О. О. - Формування предметних компетентностей в експериментальній підготовці з фізики студентів агротехнічного профілю (2014)
Сондак О. В. - Формування предметних компетентностей з фізики у студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації засобами індивідуалізації навчання (2014)
Чайковська І. А. - Управління пізнавальною діяльністю старшокласників з фізики на основі використання фіксованих результатів навчання (2014)
Чернявський В. В. - Компетентнісний підхід як чинник забезпечення вимог до підготовки фахівців морської галузі (2014)
Шевчук О. В. - Навчальний фізичний експеримент як засіб формування фахової компетентності майбутніх учителів фізики (2014)
Шубчинський В. Д. - Пізнавальна активність як детермінанта розвитку професійної компетентності учня (2014)
Щирба В. С. - Використання міжпредметних зв’язків для формування професійної компетентності у процесі побудови та аналізу комп’ютерної моделі задач математичної фізики, Щирба О. В. (2014)
Андруховський А. Б. - Сучасні реалізації навчальних курсів з фізики для хмарних систем дистанційного навчання (2014)
Берека В. Є. - Використання інформаційних технологій – умова гармонізації інтелектуального та емоційного факторів навчання (2014)
Білик Р. М. - Реалізація інтегрованих процесів у системі професійної підготовки вчителів технологій (2014)
Бордюг О. В. - Підвищення професійної спрямованості навчання завдяки використанню електронних систем штучного інтелекту (2014)
Горбатюк О. В. - Особистісно орієнтований підхід до навчання в ВНЗ у сучасних умовах (2014)
Грабовський С. В. - Формування технічного мислення у студентів під час вивчення графічних дисциплін у вищих навчальних закладах (2014)
Гриценко В. Г. - Аналіз сучасного стану використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні вищим навчальним закладом (2014)
Губанова А. А. - Особенности физических экспериментов, используемых при изучении курсов физики студентами естественно-научных специальностей, Куликова О. В., Никорич В. З. (2014)
Дембіцька С. В. - Особливості формування культури охорони праці у процесі підготовки фахівців з системної інженерії (2014)
Дінділевич Є. М. - Дієва роль засобів мас-медіа в ході підготовки до проходження практики студентів-фізиків (2014)
Іваницький О. І. - Методичні завдання як ефективний засіб формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики (2014)
Ісаєнко В. М. - Тенденції розвитку міжнародної системи післядипломної дистанційної освіти, Кашина Г. С., Ніколаєв К. Д. (2014)
Kadchenko L. P. - Didactic means of forming students-physicists` critical thinking style in the process of independent work on foreign language, Konoval O. А. (2014)
Корець О. М. - Роль фізико-математичних дисциплін у формуванні технічної компетентності майбутніх учителів технологій (2014)
Лаврентьєва О. О. - Педагогічна система розвитку методологічної культури майбутнього вчителя природничих дисциплін у процесі професійної підготовки (2014)
Мельник О. В. - Радіоактивність, дози опромінення, радіаційний ризик (2014)
Мендерецький В. В. - Сьогоднішні можливості вивчення питань, які пов’язані з безпекою життєдіяльності в Україні, Недільська У. І. (2014)
Мястковська М. О. - Комп’ютерне моделювання як ефективний метод посилення міждисциплінарних зв’язків (2014)
Немченко Ю. В. - Моніторинг освітньої діяльності: пріоритетні методи і технології (2014)
Ніколаєв О. М. - Методичні засади формування предметних компетентностей майбутнього вчителя фізики в ході фахової підготовки (2014)
Сергієнко В. П. - Комп’ютерно орієнтовані технології освітніх вимірювань як педагогічна проблема, Микитенко П. В. (2014)
Сусь Б. А. - Самостійна розумова діяльність як найважливіша умова самостійної навчальної роботи студентів, Міночкін А. І. (2014)
Чорна О. Г. - Організація самостійної роботи з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищій школі (2014)
Шуліка В. С. - Розв’язування задач на уроках фізики як ефективний засіб формування та розвитку ключових компетентностей учнів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Пам'ятка авторові (2014)
Дайджест (2011)
Рибалко М. Ф. - Icтoрiя створення та розвитку Херсонського обласного шкiрно венерологiчного диспансеру (к 85-річчю дермато-венерологічної служби Херсонської області) 7-9 (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Актуальные вопросы клиники и комплексной терапии грибковых болезней кожи и ее придатков, Юхименко В. В. Ермилова Н. В. (2011)
Волкославская В.Н. - Обзор некоторых научных исследований по угревой болезни за последние 11 лет в Украине, Носовская Т.Д., Мангушева В.Ю. (2011)
Солошенко Е. М. - Алгоритм терапії поширених дерматозів з використанням інформаційних технологій, Поворознюк А. І., Поворознюк О. А. (2011)
Свистунов І. В. - Клініко-морфологічні особливості актинічного кератозу, Трофимець Д. О. (2011)
Романенко К. В. - Показатели клеточного и гуморального иммунитета у больных бляшечной склеродермией, атрофодермией пазини-пьерини и склероатрофическим лихеном (2011)
Проценко Т. В. - Изменения состава микроэлементов в волосах при некоторых хронических дерматозах, Черновол А. С., Костюкова А. Г., Гончаренко К. В. (2011)
Сизон О. О. - Клініко-функціональна оцінка перебігу артропатичного псоріазу (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Клиническая характеристика и новые подходы к лечению урогенитальных инфекций у мужчин и женщин, Юхименко В. В., Ермилова Н. В. (2011)
Лобанов Г. Ф. - Клініко-епідеміологічні особливості папіломавірусних проліферативних процесів (на моделі генітальних бородавок), Шелюженко Л. І., Руденко Н. М. (2011)
Мавров Г. И. - Определение чувствительности референс-штамма Chlamydia trachomatis к липосомальным формам антибіотика, Кутовая В. В., Иванова Н. Н., Белоконь О. Н. (2011)
Нагорный А. Е. - Роль сексуальных сетей в эпидемиологии инфекций, передающихся половым путем (2011)
Скнарь В. Н. - Роль некоторых биохимических показателей у больных хроническим простатитом (2011)
Полях Я. О. - Клініко-анамнестична характеристика розацеа у мешканців промислового регіону Донбаса (2011)
Айзятулов Р. Ф - Підвищення якості підготовки лікарів первинної спеціалізації на кафедрі дерматовенерології, Свистунов І. В., Гупало Л. О. (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Кредитно-модульная организация учебного процесса, Гупало Л. А., Центило С. В., Полях Я. А. (2011)
Баринова М. Э. - Пути повышения профессиональной деятельности преподавателей медицинских вузов, Центило С. В., Иванова И. П. (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Формування професійної комунікативної компетенції у студентів на циклі дерматовенерологія, Центіло С. В., Барінова М. Е., Єрмілова Н. В. (2011)
Айзятулов Р.Ф. - Вторинний період сифілісу (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Шампунь лечебный "Дермазол® Плюс” при лечении перхоти (2011)
Бондарь С. А. - Оптимизация лечения больных хроническими аллергодерматозами комплексным методом терапии, Налижитый А. А., Пичкур О. Н., Саббах А. (2011)
Вірстюк Н. Г. - Вплив метаболічного синдрому на перебіг псоріазу, Волошинович М. С. (2011)
Возняк І. Я. - Роль порушень мікроциркуляції та змін у системі згортання крові у патогенезі псоріазу, Святенко Т. В., Сизон О. О., Білинська О. А. (2011)
Денисенко О. І. - Оптимізація лікування ексудативних форм псоріазу із застосуванням ферментного засобу, Гаєвська М. Ю., Набережна М. І., Костюкевич О. К., Дергач Л. О., Савка О. М., Скиданов П. О., Романюк Р. П. (2011)
Денисенко О. І. - Комплексне лікування герпесвірусної інфекції шкіри з використанням противірусного та поліензимного засобів, Малиш В. С., Перепічка М. П., Денисенко О. В., Карвацька Ю. П., Онуцька О. Д. (2011)
Кутасевич Я. Ф. - Остеопороз как осложнение длительной терапии тяжелых дерматозов глюкоркортикоидами, Олейник И. А., Левченко О. А. (2011)
Сизон О. О. - Помилки при лікуванні артропатичного псоріазу, Шмига Т. В. (2011)
Сизон О. О. - Рекомендовані етапи лікування резистентної форми артропатичного псоріазу, Шмига Т. В. (2011)
Солошенко Э. Н. - Сравнительный анализ состояния иммунного гомеостаза у больных дерматозами и с сердечно-сосудистой патологией, работающих на предприятиях кожевенной промышленности, Кугаевская Н. В. (2011)
Романенко К. В. - Уровень антинейтрофильных цитоплазматических антител (anca) в плазме крови больных бляшечной склеродермией, атрофодермией пазини-пьерини и склероатрофическим лихеном (2011)
Романенко К. В. - Содержание некоторых цитокинов в плазме крови у больных бляшечной склеродермией, атрофодермией пазини-пьерини исклероатрофическим лихеном (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Лефно в комплексной терапии при поражениях опорно-двигательного аппарата при болезни рейтера (2011)
Мавров Г. І. - Застосування практики ведення випадку інфекції, що передається статевим шляхом, у представників груп ризику, Бондаренко Г. М., Щербакова Ю. В., Нікітенко І. М., Губенко Т. В., Унучко С. В., Осинська Т. В. (2011)
Мавров Г. И. - Лечение смешанной инфекции высокими дозами метронидазола в сочетании с антибиотиками цефалоспоринового ряда, Бондаренко Г. М., Никитенко И. Н., Щербакова Ю. В. (2011)
Радионов Д. В. - Анализ лечения пациентов с серорезистентностью, Радионов В. Г., Хайминов Е. М. (2011)
Условия публикации в журнале "Журнал дерматовенерологии и косметологии им. Н.А.Торсуева” (2011)
Біла К. В. - Функціональна адаптація латинських запозичень до словникового складу французької мови доби Відродження (2009)
Вакуленко М. О. - Дослідження семантико-морфологічних співвідношень в українських віддієслівних іменниках (2009)
Гаценко І. О. - Звукозображальні слова в сучасному мовознавстві (2009)
Гетьман З. О. - Типологія текстів у зарубіжному перекладознавстві (бібліографічний огляд) (2009)
Гладкова Г. П. - Оцінна модальність абстрактних іменників із суфіксом –ness у художній картині світу (на матеріалі корпусу британських романів) (2009)
Головко О. Б. - Сприйняття та об’єктивація концепту РУХ (2009)
Горчак Т. Ю. - Образний простір вірша В. Б. Йєйтса "Плавання до Візантії”: лінгвокогнітивний аналіз (2009)
Даньків М. В. - Концепт як одиниця мови, мислення і культури (на матеріалі перської і української мов) (2009)
Дмитракова Н. Ю. - До питання прототипічної моделі діалогічного мовлення (2009)
Дойчик О. Я. - Ідіостильові особливості функціонування концепту ПРАВДА у романах Джуліана Барнса (2009)
Дубровіна А. В. - Уживання нумеративних знаків у мові SMS-повідомлень та інтернету (на матеріалі сучасної французької мови) (2009)
Завальнюк Л. В. - Фонетичні ознаки реалізації редукованого (2009)
Іванова О. Ю. - Соціолінгвістична валоризація: мовний вибір у двомовному середовищі (2009)
Іщенко Н. Г. - Компонентна структура лексичного значення (2009)
Качановська Т. О. - Опозиція "абстрактне/конкретне” як перекладознавча проблема (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме та Ж.-М. де Ередіа та їхніх українських інтерпретацій) (2009)
Копильна О. М. - Вертикальний контекст і переклад (2009)
Korbozerova N. M. - Problemas sctuales de la clasificación de partes de la oración (2009)
Костик О. І. - Лінгвокраїнознавчий аспект мови (2009)
Костюк А. В. - Роль слів-реалій у викладанні турецької мови як іноземної (2009)
Крижановська М. В. - Сучасні тенденції та підходи до дослідження дискурсу ток-шоу: антропоцентричний макронапрям (2009)
Кузьміна К. А. - Особливості відтворення складнопідрядних речень умови та часу в англо-українському перекладі англійських народних казок (2009)
Луньова Т. В. - ДЕРЕВО як метакогнітивний концепт в есе Джона Фаулза "The Tree” (2009)
Магушинець І. І. - Латинська мова пізнього Середньовіччя в Африці та на Іберійському півострові (2009)
Михайленко В. М. - Структура як основа аналізу публіцистичного тексту (2009)
Моісеєнко О. Ю. - Концептуалізація соціальних проблем у сучасному англомовному дискурсі країн Східної Африки (2009)
Неборсіна Н. П. - Інтерпретація художнього твору: риторико-герменевтичний аспект (2009)
Орлова І. С. - Дискурсивні засоби вираження гумору та їх відтворення у перекладі (2009)
Охріменко В. І. - Модальний модифікатор "magari” як маркер контамінації модальних значень епістемічної можливості та епістемічної вірогідності (на матеріалі італійської мови) (2009)
Охріменко М. А. - Національно-культурна специфіка фразеологічних одиниць перської та української мов: постановка проблеми (2009)
Пилипенко Р. Є. - Ключові концепти меморіального дискурсу ФРН (2009)
Підгорна А. Б. - Мовні засоби формування текстів науково-технічної реклами (2009)
Пілик В. В. - Структурні особливості складного речення у газетно публіцистичному стилі турецької мови (2009)
Пініч І. П. - Інтерактивне планування емоційної комунікативної взаємодії (2009)
Попова Л. М. - Лінгвістичні та позалінгвістичні фактори визначення значення слова у сучасній лінгвістиці (2009)
Попова Н. М. - Гендерна репрезентація мовної особистості в іспаномовному інтерв’ю діячів культури (2009)
Пригодій С. М. - Транстекстуальність художнього твору (на матеріалі "Північних оповідань” Дж.Лондона) (2009)
Савенко А. О. - Інтертекстуальні виміри концептуальної метафори в романі Н. Казандзакіса "Лихі та кумедні пригоди Алексіса Зорбаса” (2009)
Середа Н. А. - Компонентна структура значення похідних іменників на позначення якості в сучасній німецькій мові (2009)
Сингаївська Г. В. - Дієприкметник у системі частин мови (2009)
Ситдиков П. Г. - Зв’язок синхронних та діахронних досліджень у термінології (на прикладі китайської мови) (2009)
Славова Л. Л. - Комунікативні максими успішності політичного дискурсу (2009)
Троць О. В. - Давньогерманський концепт ДОЛЯ (WYRD/ÖRLÖG) у перехідний період від язичництва до християнства: історико-культурні особливості (2009)
Турчин В. В. - Лексичні інновації у сучасному німецькому медіа дискурсі (2009)
Харченко О. В. - Іронічний дискурс ЗМІ США початку ХХІ сторіччя (2009)
Черненко О. В. - Особливості застосування принципу кооперації у конфліктному дискурсі (2009)
Чернишова Ю. О. - Прескриптивні стратегії в перекладі сучасних релігійних текстів (до питання про функції релігійної мови та еквівалентність перекладу) (2009)
Шевкун Е. В. - Лінгвокульторологічні аспекти історичного процесу змістотворення (на матеріалі ментально-мовного опису лінгвокультурного концепту ПРОСТIР, іспанська версія) (2009)
Яременко Ю. А. - Виміри ментальності: етнічний простір українців і західноєвропейців (2009)
Байоль О. В. - Мовленнєве втілення теми СУМ (на матеріалі драматургічних творів зрілого періоду Теннессі Вільямса) (2009)
Савчин М. В. - Конституційний Суд України та реалізація Конституції України (2015)
Мацюк А. Р. - Методологічні підходи та науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення Основного Закону держави, Мацюк А. А. (2015)
Кравчук В. М. - Організаційно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: поняття та класифікація (2015)
Подорожна Т. С. - Інтеграція положень права ЄС в правопорядок України: модернізація окремих інститутів права (2015)
Тєлькінєна Т. Е. - Від права підданих в Російській імперії на місцеве самоврядування до права петицій: 1 січня 1864р. – 18 лютого 1905р. (2015)
Губерська Н. Л. - Основні принципи організації та реалізації адміністративних процедур (2015)
Щавінський В. Р. - Захист інтересів держави в адміністративному судочинстві як об’єкт адміністративно-правової науки (2015)
Дембіцька С. Л. - Адміністративно-правове дотримання та забезпечення прав і свобод громадян органами виконавчої влади (2015)
Сідей Я. Я. - Залучення громадянином третіх осіб при розгляді адміністративних спорів, Селіванов О. А. (2015)
Шатковська Д. М. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях в Україні в контексті реалізації права на охорону здоров’я (2015)
Бортняк В. А. - Деякі аспекти підвищення ефективності використання оборонних ресурсів та внутрішнього аудиту щодо їх витрачання, Хуторний Б. В. (2015)
Чернадчук Т. О. - Деякі аспекти класифікації валютних правовідносин (2015)
Шторгард А. - Особливості санкцій в Данії (англійською мовою) (2015)
Єжова Т. Є. - Право дітей з особливостями психофізичного розвитку на освіту в міжнародних нормативно-правових документах (2015)
Богатирьов І. Г. - Порівняльна характеристика порядку і умов виконання і відбування кримінальних покарань за законодавством України та Азербайджанської Республіки, Тагієв С. Р. (2015)
Кузьміна К. О. - Щодо звільнення за корупційне діяння працівників митної служби (2015)
Попов Г. В. - Захист дітей від жорстокого поводження в сім’ї у контексті прокурорської діяльності (2015)
Гриценко В. Г. - Функції правоохоронної системи України (2015)
Жигалкін П. І. - Атестація робочого місця за умовами праці державного службовця (2015)
Старчук О. В. - Окремі аспекти правового регулювання заборони дискримінації жінок (2015)
Козін С. М. - Види трудових обов’язків працівників (2015)
Феленко Ю. А. - Щодо порядку відшкодування шкоди за нормами трудового права (2015)
Лакіза О. О. - Відмінність категорії "атестація робочих місць за умовами праці" від суміжних правових явищ (2015)
Костенко О. М. - Верховенство закону чи моралі? Проблема правової футурології (2015)
Оніщенко Н. М. - Громадянське суспільство і гендерні відносини: моральний вимір, Береза С. В. (2015)
Кресіна І. О. - Моделі соціальної держави: модернізуючий вплив глобалізації, Хома Н. М. (2015)
Стеценко В. Ю. - Добровільне медичне страхування: правові засади регулювання (2015)
Кравчук В. М. - Міжгалузевий правовий аналіз поняття "контроль” (2015)
Тарнавська А. -Н. О. - Становлення інституту медіації в умовах євроінтеграційних процесів України (2015)
Голобородько Д. В. - Міграційне право України: проблеми становлення як самостійної правової галузі (2015)
Козловська Л. В. - Нормативні передумови розмежування регулятивних та охоронних правовідносин (2015)
Минькович-Слободяник О. В. - Проблеми співіснування правової і політичної культури в сучасній Україні (2015)
Червоненко В. В. - Порівняльне державознавство: методологічне значення (російською мовою) (2015)
Едер П. Т. - Особливості співпраці органів прокуратури з Вищим крайовим судом у Львові (1855–1918 рр. ) (2015)
Пасічник Д. С. - Адміністративно-правові аспекти захисту прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом в Україні (2015)
Гордієнко Т. В. - Відносини іноземного інвестування в межах співвідношення міжнародного та внутрідержавного права (2015)
Короташ Я. О. - Розмежування понять "внесок" та "вклад до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю" (2015)
Кузнець О. М. - Сутність правової поведінки суб’єктів цивільних відносин (2015)
Фурса Є. Є. - Правовий аналіз справи, пов’язаної зі спадкуванням з "іноземним елементом" (2015)
Зайчук О. В. - Сучасний аналіз проблем конституційного права України (Рецензія на монографії Селіванова А. "Записки конституціоналіста", "Наукові погляди на сучасні конституційні процеси", "Реалії конституційного права"), Оніщенко Н. М. (2015)
Толстой М. - Основні структурні і палеогеодинамічні типи гранітоїдів Українського щита і їх петрофізична характеристика, Шабатура О., Костенко Н., Гасанов Ю. (2011)
Галецький Л. - Особливості складу основних порід коростенського комплексу і походження корінних титанових руд, Комський М., Ремезова О. (2011)
Драгомирецький О. - Принцип суперпозиції при побудові геолого-генетичних моделей золоторудних систем Українського щита, Кадурін В. (2011)
Шевчук В. - Умови формування структурних зсувів та їх класифікація для цілей моделювання, Іванік О. (2011)
Лукієнко О. - Мініатюрний природний "експеримент" структуроутворення при пластичній зсувній течії продуктів мігматизації та його порівняння з лабораторним моделюванням течії в'язких рідин, Кравченко Д. (2011)
Янченко В. - Звенигородські конгломератоподібні породи (текстурні особливості, умови та механізми формування) (2011)
Войновський А. - Методика та досвід використання геохімічної інформації для розчленування і кореляції докембрійських комплексів західної частини Українського щита, Гейченко М., Жужома В. (2011)
Шнюков С. - Геохімічне моделювання магматичної системи вулканічного острова Десепшн (Західна Антарктида): принципи та задачі, Лазарєва І., Хлонь О., Митрохин О., Гасанов Ю., Морозенко В. (2011)
Жовинский Э. - Солевые ореолы и их прикладное значение, Крюченко Н. (2011)
Квасниця І. - До мінералогії міаролових порожнин у габро-анортозитах Коростенського плутону, Зінченко О., Мітрохін О. (2011)
Галецький Л. - Відкриття Пержанського родовища берилію за допомогою комплексних геохімічних методів пошуків, Романюк Л. (2011)
Макаренко М. - Широкомасштабне застосування літогеохімічних пошуків уранових родовищ на Хмільницькій площі, Карли В., Степанюк В., Коляда В., Паталаха М., Купенко І., Гурін О., Корнієнко В. (2011)
Старостенко В. - Основні напрями розвитку геофізичних досліджень в області оцінки сейсмічної небезпеки території України, Кендзера О., Сафронов О. (2011)
Костенко Н. - Речовинно-петрофізична оцінка гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського щита з визначенням їх придатності для створення сховищ радіоактивних відходів, Кузів Л., Толстой М., Шабатура О. (2011)
Коржнев М. - Техногенні зміни геологічного середовища та порушення природного геохімічного балансу у гірничодобувних регіонах на прикладі Кривбасу, Малахов І. (2011)
Толстой М. - Науково-педагогічна діяльність Бориса Олександровича Гаврусевича (до 100-річчя з дня народження) (2011)
Прокоп Т. І. - Зміни в соціальній структурі населення Гетьманщини в період намісництва П. Рум’янцева–Задунайського (1764–1796 рр.) (2015)
Панфілова Т. О. - Національно–політичні реформи в Австрійській імперії та їх вплив на зародження українських громадських спілок та об’єднань (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) (2015)
Парайко К. В. - Традиційна родильна обрядовість українського та східнороманського населення Буковини кінця ХІХ – ХХ ст. (2015)
Падалка С. С. - Зміни в проявах та формах протидії політичним корупційним зловживанням соціальних верств підросійської України (XIX ст.. - початку XX ст.) (2015)
Гринчак М. О. - Трансформація суспільно–політичної позиції промисловців південноукраїнських губерній на початку ХХ сторіччя (2015)
Кирея В. В. - Кадрове забезпечення військово–повітряних сил Західно–Української Народної Республіки 1918–1919 рр. (2015)
Синяк С. Л. - Культурно–виховний напрям роботи польських парамілітарних організацій на Волині у 1921–1939 рр. (2015)
Лукашів В. Я. - Економічна діяльність "Товариства ім. М. Качковського" в Східній Галичині у міжвоєнний період (2015)
Ільницький В. І. - Проведення мобілізаційних заходів радянською адміністрацією у Карпатському краї ОУН (2015)
Конюхов С. В. - Місце і роль єврейського населення в опорі радянському окупаційному режимові на території Жовківщини (2015)
Яремчук Ю. М. - Формування міського середовища Львова (на прикладі промислового будівництва 1960–1970–х рр.) (2015)
Лук’яненко О. В. - Інтерактивне дозвілля у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (2) (2015)
Кучерук М. С. - "Лихі 90-ті" і "помаранчева" революція: соціально-економічні передумови формування громадянського суспільства (2015)
Федоренко Я. А. - Відродження кооперативного руху в Україні в кінці ХХ ст. – на початку ХХІ століття (2015)
Опанасенко О. І. - Реституції в контексті Європейських домовленостей (2015)
Федорак В. В. - Етнотуризм на Гуцульщині: особливості та перспективи розвитку (2015)
Гураль О. І. - На зорі відродження національно–культурного життя в Києві (Протокол перших (установчих) зборів членів київської "Просвіти" як важливе джерело з історії Товариства) (2015)
Борчук С. М. - Перша спроба підготовки багатотомної республіканської енциклопедії (2015)
Золотарьов В. С. - Дореволюційна історіографія діяльності Конституційно–демократичної партії Росії (1905–1917 рр.) (2015)
Ліхачова О. Є. - О. І. Георгієвський та дослідження питань історичного розвитку Галлії (2015)
Саранов С. В. - Політика Ж.-Б. Кольбера (1619 – 1683 рр.) у середземноморському Магрибі: досвід критичного осмислення (2015)
Гусейнова Л. - Образование независимого профсоюза "Солидарность" в Польше (Формування незалежної профспілки " Солідарність" в Польщі) (2015)
Дроздов В. В. - Російська періодика про політику Румунії на початковому етапі російсько–турецької війни 1877–1878 рр. (2015)
Aliyev R. - Areas of activity of our Diaspora organizations in Russia in the protection of political interests of Azerbaijan Republic (2015)
Мелещенко Т. В. - Розвиток і консолідація громадянського суспільства у Чехословаччині кінця 80–х початку 90–х рр. ХХ ст. (2015)
Мамедли Р. У. - Развитие высшей школы в Азербайджанской ССР в 70–80–гг. ХХ века (2015)
Алибекова Г. - Социальная жизнь и религиозные взгляды племен Нахичевана эпохи Бронзы (2015)
Рзаев Ф. - Племена хурритов в летописях и их следы в древнем Нахчыване (2015)
Дадаши Н. М. - Технология RFID и информационно–поисковые системы в библиотеках Табризского университета (современное состояние и перспективы) (2015)
Melikov E. N. - The documents of History Museum of Azerbaijan as a source of learning of the history of petroleum industry (2015)
Kheiri A. - The mausoleum of Imâmzâde ‘Ali in Shekarnâb, Âbyek (2015)
Исмайлова А. - Полихромные глазурованные сосуды (на основе материалов Национального музея истории Азербайджана) (2015)
Салимзаде С. Р. - Становление ковроткачества в Азербайджане: художественные особенности (2015)
Литвинчук О. В. - Сучасне світосприймання (2015)
Мельник В. В. - Онтологічні, аксіологічні та антропологічні засади розвитку сучасного світу (2015)
Тополь О. В. - Архетипи світоустрою та життєустрою людини в українській філософській традиції (2015)
Духович О. Б. - Розуміння істини та правди в діалогічній філософії М. М. Бахтіна (2015)
Сепетий Д. П. - Чи є аргумент зомбі передрішенням спірного питання проти матеріалізму? (2015)
Андрієнко О. В. - Еліта як суб’єкт і чинник суспільного розвитку (2015)
Палагнюк М. М. - Діалектика етнокультурної ідентичності (2015)
Годжатюрк Н. - Мифическое мышление и этническое становление (2015)
Шкіль Л. Л. - Тілоцентризм як нове явище Постмодерну (2015)
Духович В. В. - Проект генеалогії етики Мішеля Фуко (2015)
Фаріон О. О. - Київська філософська школа: у пошуках сенсу людського буття (2015)
Ковальчук Н. Д. - Феномен святості преп. Феодосія Печерського в контексті житія святих (2015)
Буряк Н. Б. - Соціальне підґрунтя релігієзнавчої концепції Еріха Фромма (2015)
Вітер Д. В. - Філософсько–теологічна рефлексія соціальної доктрини церкви: питання підходу та методу (2015)
Вергелес К. М. - Православна антропологія: головні аспекти дослідження (2015)
Яковенко А. І. - Православ’я в українському суспільстві: практичне значення (2015)
Костенко Т. В. - Філософсько–богословські аспекти гносеології сакрального в православ’ї (2015)
Предко Д. Є. - Прояви релігійних почуттів: релігієзнавчий аспект (2015)
Рзаев М. Г. - К вопросу о проблеме личности в различных религиозных системах и философских учениях (2015)
Сомов А. Ю. - Формування християнської релігійно–філософської парадигми Надлюдини на зламі двох епох – античності й християнства (2015)
Филипчук С. В. - Вияви "русского мира" у друкованих медіа УПЦ МП (2015)
Чаплинський В. Г. - Основні тенденції реформування баптистських церков на Україні (2015)
Отрешко В. С. - Інформаційна безпека в контексті мовних пріоритетів українського державотворення (2015)
Коханевич О. В. - Видовище у сучасному телевізійному просторі: філософсько–антропологічний аналіз (2015)
Попова І. В. - Суперечності екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства (2015)
Широбокова О. О. - Механізм взаємодії суб’єктів соціальних новацій та соціального розвитку (2015)
Береза В. О. - Перспективи політичної соціалізації особистості в контексті демократичного розвитку українського суспільства (2015)
Бойченко Н. М. - Теорії ідентичності як методологічна основа ціннісного самовизначення особистостей та соціальних спільнот (2015)
Коломієць О. Г. - Вплив мас–медіа на особистість як одна з причин розвитку агресії особистості (2015)
Чиренко Н. В. - Виховання власної гідності: філософський аспект (2015)
Дорожко І. І. - Філософія родинного виховання у сучасних соціокультурних контекстах (2015)
Старовойт О. - Суперечності й переваги демократії як середовища впровадження і розвитку інновацій (2015)
Вихованець З. С. - Культура взаємовпливу економіко–виробничої діяльності та язикового потенціалу: феномен комунікації (2015)
Завальнюк О. В. - Юридичні засади регулювання сучасної спортивної діяльності (2015)
Dashdamirova Ch. F. - The conception of reductionism in biology science (2015)
Шелюк Л. - Демократизація освіти як принцип її реформування в Україні (2015)
Гриценкo М. В. - Інтерпретaція фенoмену "aкaдемічнa свoбoдa" у філoсoфськo-oсвітньoму дискурсі (2015)
Терепищий С. О. - Діалектика регіоналізації та глобалізації в сфері сучасної вищої освіти (2015)
Яковлєва О. В. - Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України (2015)
Опанасюк Ю. І. - Дистанційне навчання як інноваційна технологія (2015)
Новіцька Т. В. - Освіта як один із засобів формування особистості в контексті сучасних цивілізаційних тенденцій (2015)
Купрій Т. Г. - Маркери студентоцентричної філософії приватної вищої освіти Німеччини (2015)
Xасаноглу М. Г. - Педагогические мысли и идеи в произведениях Мехмета Акифа Эрсоя (2015)
Саглам У. - Соотношение физиологического и психологического в подростковом возрасте и его влияние на их поведение (2015)
Mammadov H. M. - Azerbaijan: moral aspects of the socialized market economy and neo–conservatism (2015)
Ахмедов А. Г. - Основные особенности национально–духовных ценностей Азербайджана (2015)
Мухтаров Е. Г. - Драма образа Низами Гянджеви в азербайджанской литературе (2015)
Aydin V. - Poet, writer and pedagogue Necip Fazil Kisakurek in modern Turkish literature (2015)
Asadova V. - Ahmad Kamal’s critical activity in the Fuyuzat Journal (2015)
Зульфугаров Р. А. - О терминах, связанных с молотьбой и жатвой, в ордубадском диалекте и джульфинском говоре (2015)
Лавриненко В. Г. - Явище стратегічної культури в контексті європейських та євроатлантичних прагнень України, Джевіцькі А. (2015)
Григор О. - Глобалізаційні зміни сучасного світу (2015)
Власов В. Г. - Європейський досвід реалізації політики з регулювання міжнародних зв’язків регіонів: політико–правовий аналіз (2015)
Mammadova T. - Globalization: a trigger of civilizational clash? (2015)
Алиев Р. З. - Международные переговоры и их исследования (2015)
Загурська–Антонюк В. Ф. - Толерантність чи націоналізм як фундаментальні цінності для поліетнічних систем? (2015)
Лавренов Д. А. - Основні моделі політичного лобіювання та їх особливості (2015)
Макаренко Б. - Духовні детермінанти активізації політичної участі особистості (2015)
Макаренко Л. П. - Комунікація парламенту з громадськістю: світові тенденції та вітчизняний досвід (2015)
Неприцька Т. І. - Політична комунікація у соціальній мережі Facebook (2015)
Остап’як В. І. - Політика гібридного партнерства (виклики сучасних загроз) (2015)
Худик Г. О. - Особливості визначення ефективності іміджу політичного лідера, Герман Ю. О. (2015)
Чеканов В. Ю. - Зміни в дослідній парадигмі міжнародної науки (2015)
Ярмистий М. М. - Наукові підходи до визначення поняття "міграція" та "міграційна політика" (2015)
Хайтам Н. Р. - Роль масс–медиа в формировании политической повестки дня (2015)
Денисюк С. Г. - "Нові мас–медіа" як чинник впливу на сучасні політичні комунікації (2015)
Кацуба М. О. - Художнє кіно в політичних процесах (2015)
Климончук В. Й. - Інтерпретація категорії "свобода" в українській політичній думці (2015)
Войтенко Ю. М. - Інститут імпічменту у політико–правовій системі України та світу (2015)
Бегей І. І. - Українська лівиця Галичини в умовах політичної системи Другої Речі Посполитої: боротьба за українізацію шкільництва (2015)
Кавилін О. А. - Політична участь української молоді, як важлива умова соціальних змін в суспільстві (2015)
Шотурма Н. В. - Забезпечення доступу до публічної інформації в місцевих органах виконавчої влади (2015)
Красносілецький Д. П. - Феномен українізації мешканців Донбасу як фактор національної консолідації українського суспільства (2015)
Asgarova Z. - The ideology of Azerbaijanism in the context of globalization (2015)
Іванець Т. М. - Партія Реформації Японії як продукт трансформації японської партійної системи: концептуальні засади та ідеологічна платформа (2015)
Десять років в авангарді філософської освіти і науки (2015)
Бaбак А. О. - Лінгвопрагматичні засоби вираження емоцій в публіцистичних іспаномовних текстах, Андрійченко Ю. В. (2010)
Байоль О. В. - Лексико-семантична та мовленнєво-жанрова репрезентація концепту самотність у драматургічному дискурсі Теннессі Вільямса (2010)
Безпаленко А. М. - Семантичні зміни у слові в аспекті ґештальту. Карта суміжності (2010)
Васильчук Л. Ф. - Лексикографування німецьких фразеологізмів-дериватів (2010)
Звонська Л. Л. - Афористика класичних мов та новоєвропейські мови (2010)
Кононець Ю. В. - Структурно-семантичні моделі вербальних товарних знаків (2010)
Korbozerova N. M. - Criterios de la clasificacíon del verbo Español (2010)
Костик О. І. - Діалектика вибору або "Український стиль” у просторовому вимірі (2010)
Літинська Н. В. - Лінгвокультурологічне тлумачення концепту як складової культурного простору мовного соціуму (2010)
Локота О. П. - Формально-структурний аналіз дипломатичної термінології сучасної турецької мови (2010)
Мариненко П. І. - Іспанська кредитно-банківська термінологія: термінологічні словосполучення, Пугач В. П. (2010)
Мартинюк О. М. - Нетикет як чинник впливу на мовленнєву поведінку комунікантів у Інтернет-мережі (на матеріалі сучасної італійської мови) (2010)
Мерзлікіна О. В. - Особливості функціонування топонімії провінцій Країни Басків та Наварри, Котенко В. Л. (2010)
Орендарчук О. Л. - Контрастивний аспект дослідження валентнісних відношень дієслів TO HEAR / ЧУТИ (на матеріалі англійської та української мов) (2010)
Орличенко О. В. - Особливості структураціï функціонально-семантичноï категоріï в іспанській мові, Бондарчук-Ладна О. В. (2010)
Охріменко В. І. - Функціональні характеристики модального інкорпорованого маркера нейтралізації naturalmente (на матеріалі італійської мови) (2010)
Підіпригора Ю. Г. - Концептуально-семантичні характеристики дієслів-службових елементів інхоативних дієслівних перифраз іспанської мови (2010)
Пригодій С. М. - Tableaux vivants у літературному тексті: взаємодія мистецтв (2010)
Редковська Т. О. - Багатозначність ітеративного префікса re- в іспанській мові та її реалізація у мовленні (2010)
Романюк В. В. - Роль інфінітива в іспанському діалогічному мовленні, Попова Н. М. (2010)
Садлівська О. І. - Місце ритмічної будови у структурі тональності (2010)
Свиридюк Т. В. - Витоки ідіоматичної семантики: орієнтаційна метафора (на матеріалі промов британських прем’єр-міністрів) (2010)
Середа Н. А. - Семантика слова в процесі номінації (2010)
Cидельникова Л. В. - Вираження символу хреста та його форм у знаковій системі письма (2010)
Сингаївська Г. В. - Національно-культурна специфіка фразеологізмів з семантикою кохання в іспанській мові, Гризовська К. В. (2010)
Скляренко О. Б. - Особливості використання порівнянь, як маркованого елемента жанрово-стилістичної домінанти оповідань Інгеборг Бахманн (2010)
Старовойтова Х. В. - Метафорична модель ESPACE <=> MÈRE як втілення архетипу матері в сучасній французькій драмі (2010)
Сурмач О. Я. - Представлення концепту "багатство” у текстах американської художньої літератури (2010)
Турчин В. В. - Сучасна гуманітарна комунікація та її онтологічні особливості розвитку (2010)
Угрин Т .В. - Репрезентація українських політиків у французьких медіа в 2004–2009 роках (кількісний аспект) (2010)
Фурист Н. П. - Міждисциплінарний характер інтимізації як феномена комунікативної лінгвістики (2010)
Харченко О. В. - Американський дискурс комічного та його когнітивно-соматичні категорії (2010)
Чорна Н. В. - Наративна організація латиноамериканських постмодерних новел як стилістичний прийом (2010)
Шевченко Н. О. - Шляхи лексичного збагачення мови бізнесу і фінансів (2010)
Шелудько А. В. - Складні слова синтаксичного типу в українсько англійському перекладі (на матеріалі прози Оксани Забужко) (2010)
Щастна Г. І. - Прагматика дискурсу переможця (2010)
Юрковська М. М. - Комічне серед вербальних і невербальних реалій анімаційного світу (на матеріалі сучасних англомовних анімаційних фільмів) (2010)
Януш О. Б. - Критичний дискурс-аналіз як теорія і метод (2010)
Яременко Ю. А. - Вимір глобального / локального простору: інтерпретація в художній прозі (2010)
Ярошевська М. О. - Медійна інтеракція та її характеристики (на прикладі французького ток-шоу) (2010)
Іванік О. - Застосування класичних методик структурно-морфометричного аналізу для реконструкції новітнього тектогенезу на основі ГІС, Тустановська Л. (2011)
Олійник О. - Палеотектонічна реконструкція розвитку Скоробагатьківської солянокупольної структури (2011)
Мєнасова А. - Деякі закономірності вертикального поширення викопної фауни відкладі ввенду Поділля (2011)
Тимченко Ю. - Сезонні зміни комплексів діатомових водоростей у районі Чорноморського експериментального полігону (південне узбережжя Криму) (2011)
Бочевар Р. - Особливості розповсюдження та типоморфізм сульфідів скарнових родовищ (2011)
Грущинська О. - Ксеноліти з рапаківіподібних гранітів пугачівської та малинської ділянок Коростенського плутону та їх петрогенетичне значення, Митрохин О., Зінченко О., Білан О. (2011)
Костенко Н. - Розчленування гранітоїдних утворень Приазовського мегаблоку Українського щита за результатами петрохімічно-геохімічних досліджень (2011)
Грінченко О. - Особливості локалізації та речовинний склад золоторудної мінералізації в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит), Бондаренко С., Сьомка В., Сергієнко В., Канунікова Л. (2011)
Муйла О. - Механізм вогнища землетрусу в задачах сейсмології, Малицький Д. (2011)
Курганський В. - Оцінка достовірності прогнозних фільтраційно-ємнісних властивостей колекторів картамишської світи за даними 3D сейсморозвідки, Колісніченко В., Маляр В. (2011)
Курганський В. - Застосування нанотехнологій в нафтогазовому комплексі. Основні ідеї та перспективні напрямки досліджень, Маляр Л., Мильниченко М., Андрущенко В. (2011)
Баран А. - Оцінка ефективності детальних наземних магніторозвідувальних робіт на прикладі Глумчанської ділянки (Волинський мегаблок УЩ), Дроздецький В., Гейко Ю., Кривдик С. (2011)
Корбутяк О. - Мінливість питомого електричного опору ґрунту під впливом властивостей ґрунту за напрямком ділянки км 152-155 магістрального газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани" (2011)
Жуков М. - Оцінка інформативності спектральних діапазонів при розв'язанні задачі оцінки підтоплення за результатами дистанційного зондування Землі, Тішаєва А. (2011)
Захарій Н. - Статистичний аналіз деяких природних і техногенних чинників впливу на здоров'я населення України, Коржнев М. (2011)
Кузів Л. - До питання проникності гранітоїдів Волинського мегаблоку як фактора вибору геологічного сховища радіоактивних відходів (РАВ) (2011)
Нестеровський В. - Тип Arthropoda в колекціях Геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вакуленко О. (2011)
Кресіна І. О. - Перспективи децентралізації влади у контексті регіональної політики України. Чи йдемо в Європу?, Стойко О. М. (2015)
Батанов О. В. - Деякі концептуальні проблеми реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні (2015)
Бостан С. К. - Форма територіальної організації публічної влади в державі: проблеми теорії и практики (2015)
Федоренко В. Л. - Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації публічної влади в контексті децентралізації: досвід Польщі для України, Чернеженко О. М. (2015)
Жаровська І. М. - Аспекти співвідношення державної влади і громадянського суспільства (2015)
Дробуш І. В. - Соціальні інтереси територіальних громад в контексті формування громадянського суспільства та децентралізації влади (2015)
Беспалий В. В. - Розвиток місцевого самоврядування в Україні: проблеми та пріоритети (2015)
Копча В. В. - Реформування конституційного правосуддя Словацької Республіки в 1993-2001 роки (2015)
Кравчук В. М. Конституційно-правова реформа прокуратури – крок до збалансування публічного контрольного процесу в Україні - Constitutional-legal reform of Prosecutor's Office – a step towards balancing process public control in Ukraine (2015)
Сердюк Н. А. - Виборність суддів як основа демократичного принципу народовладдя в Україні (історико-правове дослідження) (2015)
Гаркуша В. В. - Державна автомобільна інспекція в структурі МВС України: напрямки та перспективи реформування (2015)
Решота В. В. - Правова природа рішень Верховного Суду України в адміністративному судочинстві у контексті забезпечення права на справедливий суд (2015)
Батрин С. В. - Правові засади публічно-приватного партнерства у сфері рекреації та рекреаційного землекористування (2015)
Жарий О К. . - Види та цілі заходів адміністративного припинення правопорушень в діяльності Служби Безпеки України (2015)
Гаврилюк Р. О. - Симетричність права людини на податки (2015)
Сарана С. В. - Процесуально-процедурний режим виконання податкового обов’язку та подання податкової звітності (2015)
Гуд А. М. - Основні шляхи удосконалення нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні (2015)
Рарицька В. Б. - Відповідальність держави у податкових правовідносинах як форма прояву асиметричності права держави на податки (2015)
Шторгард А. - Роздуми про альтернативи тюремного ув’язнення – приклади із пенітенціарної системи Данії (англійською мовою) (2015)
Коваль О. М. - Значення заборони повторного ризику у процесуальному законодавстві зарубіжних країн (2015)
Яра О. С. - Кримінально-правова заборона незаконних дій з відомостями, що становлять інсайдерську інформацію(англійською мовою) (2015)
Павликівський В. І. - Сучасні напрями реформування кримінального законодавства у сфері правового забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів (2015)
Вапнярчук В. В. - Допустимість доказів (доказування) в практиці Європейського Суду (2015)
Ясюк Є. - Провадження підприємницької діяльності через інститут електронних грошей у світлі Директиви 2009/110 EC Європейського Парламенту та Ради (польською мовою) (2015)
Бугера С. І. - Адаптація законодавства України з питань якості сільськогосподарської продукції до міжнародних вимог (2015)
Макаренко О. Ю. - Міжнaродно-прaвове зaбезпечення захисту навколишнього середовища під час збройних конфліктів (2015)
Вайцеховська О. Р. - Історично-правові аспекти формування міжнародного фінансового права як галузі міжнародного права (2015)
Світличний О. П. - Юридична відповідальність за порушення самовільно зайнятої земельної ділянки (2015)
Труш І. В. - Монополізація окремих секторів ринку комунальних послуг з використанням законодавчої корупції (2015)
Швець В. Д. - Контроль та нагляд щодо додержання законів в сфері землекористування (2015)
Ямненко Т. М. - Особливості збирання та реалізації доказів у справах про порушення митного законодавства (2015)
Гогусь О. В. - Проблемні питання реалізації повноважень прокурора із забезпечення прав неповнолітніх на стадії досудового розслідування (2015)
Іншин М. І. - Предмет трудового права, Щербина В. І. (2015)
Костюк В. Л. - Конституційне право на соціальний захист в умовах сьогодення: науково-правовий аспект (2015)
Мельник В. П. - Розвиток законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах незалежної української держави (2015)
Панасюк С. В. - Поняття та ознаки громадського контролю за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення в умовах сьогодення: теоретико-правовий підхід (2015)
Лемак В. В. - Модель змішаної республіки в Румунії та Україні: порівняльно-правові аспекти, Шимон І. П. (2015)
Мірошниченко М. І. - Загальні і особливі закономірності генезису правових систем (2015)
Бурдоносова М. А. - Форми прояву правового ідеалізму в сучасному українському суспільстві (2015)
Косарєва В. В. - Регулювання міграційних процесів як функція сучасної держави (російською мовою) (2015)
Абросімов Є. О. - Особливості філософії права в Україні, Скалозуб Н. О. (2015)
Єршова С. І. - До питання про визначення поняття "майново-господарські зобов’язання” (2015)
Бонтлаб В. В. - До питання про поняття цивільного судочинства: проблеми та перспективи (2015)
Цьвок М. С. - Зарубіжний досвід діяльності недержавних громадських організацій та його застосування в Україні (2015)
Карась Б. О. - Детермінанти виникнення адміністративно-правових спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2015)
Огорілко Ю. М. - До питання розмежування приватноправових та публічно-правових відносин (2015)
Харитонов Р. Ф. - Порівняльне правознавство та галузева юридична компаративістика: співвідношення і взаємодія (російською мовою) (2015)
Лозовой В. - Культура компліментарного спілкування як необхідність і цінність (Рецензія на книгу Селіванова А. О. "Бесіди за чаєм (За мотивами книги Петера Мартіна Уртеля "Мистецтво пити чай")" ) (2015)
Миколенко О. І. - Ушел из жизни Анатолий Семенович Васильев (2015)
Іванік О. - Динаміка формування та геолого-геоморфологічні чинники активізації гравітаційних процесів у межах Іршавського району Закарпатської області, Гуда О. (2011)
Костенко Н. - Склад та об'єми гранітоїдних комплексів Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита (2011)
Тустановська Л. - Еволюція рельєфу Канівського Придніпров'я на основі аналізу базисних і вершинних поверхонь (2011)
Бункевич О. - Репрезентативність вибірки детритових акцесорних мінералів при позерновому геохімічному дослідженні їх популяцій, Шнюков С. (2011)
Митрохин О. - Прояви контактового метаморфізму в породах давньої "рами" Коростенського плутону, Білан О., Грущинська О. (2011)
Бубнова О. Андреєв О. - Внутрішня будова та хімічний склад головних породоутворювальних мінералів Мухарівського гранітного масиву північно-західної частини Українського щита, Павлов Г. (2011)
Продайвода Г. - Реконструктивні можливості акустичної емісії при змінах напружено-деформаційного стану кварцвмісних порід Криворізької надглибокої свердловини, Онанко А., Шабатура О., Онанко Ю. (2011)
Курганський В. - Глинистість порід картамишської світи Кобзівського ГКР та її вплив на колекторські властивості, Колісніченко В., Маляр В. (2011)
Пігулевський П. - Залежність розташування металогенічних зон від будови низів земної кори Південно-Східної частини УЩ (2011)
Рева М. - Геофізичні дослідження при пошуках пунктів захоронення радіоактивно забруднених матеріалів, Онищук В., Онищук Д., Петруняк В. (2011)
Орлюк М. - Розробка регіональної 3D магнітної моделі земної кори південно-західного краю Східно-Європейської платформи (з врахуванням сферичності Землі), Марченко А. (2011)
Ємець О. - Особливості формування уранового зруденіння в натрієвих метасоматитах Новокостянтинівського уранового родовища (2011)
Захарій Н. - Обгрунтування етапу використання надр Західного Донбасу за ресурсними та геолого-екологічними показниками, Курило М. (2011)
Бочевар Р. - Мілерит Капітанівського ультрабазитового масиву (Голованівська шовна зона), Скакун Л. (2011)
Байсарович І. - Порушення природного водно-екологічного балансу геологічного середовища півдня України та його екологічні наслідки, Яковлєв Є. (2011)
Шевченко О. - Порушені режими рівнів ґрунтових вод Чорнобильської зони відчуження та їх вплив на формування об'ємної активності 90Sr (2011)
Кураєва І. - Геохімічне дослідження ґрунтів природоохоронних об'єктів східної частини південного берега Криму, Локтіонова Е., Манічев В., Гущина Е. (2011)
Вижва С. - Дослідження нерозчинного залишку карбонатних порід Зарічної площі ДДЗ комплексом методів, Гожик А., Філіпакі І. (2011)
Шевчук В. - Гранітоїди областей тектоно-магматичної активізації: проблеми типізації та генезису (2011)
Баран А. - Геологічна будова та особливості речовинного складу олівінових мельтейгітів Болярської дайки (Волинький мегаблок УЩ), Гейко Ю., Загнітко В. (2011)
Ремезова О. - Структурно-тектонічні фактори утворення титаноносних масивів габро Коростенського плутону (2011)
Куриленко В. - Вплив галокінезу на нафтогазоносність Дніпрово-Донецької западини, Петрова Е., Гусиніна Т. (2011)
Бондар Ю. - Комплексна оцінка геоморфологічних і геоморфолого-стратиграфічних геологічних пам'яток Волино-Поділля (2011)
Шумлянський Л. - Ізотопний склад гафнію в цирконах з анортозит-рапаківігранітних масивів Українського щита (2011)
Сьомка В. - Мінералого-геохімічні особливості та вік торій-уранового зруденіння докембрію Українського щита, Бондаренко С., Степанюк Л., Грінченко О. (2011)
Костенко Н. - Петрохімічно-геохімічні дослідження гранітоїдів Росинсько-Тікицького мегаблоку Українського щита з метою уточнення породного наповнення їх комплексів (2011)
Гаценко В. - Геологічне положення метабазитів Чемерпільської структури серед базитових комплексів Середнього Побужжя (2011)
Веліканова О. - Деякі геохімічні особливості і рудоносність ультрабазитів Девладівського масиву (Середнє Придніпров'я), Веліканов Ю. (2011)
Паславська О. - Геохімія четвертинних відкладів Керченської протоки, Сидоренко В. (2011)
Наумко І. - Геохімічні передумови вуглеводнегенезу у метаморфічних комплексах Мармароського масиву (за флюїдними включеннями у мінералах), Бондар Р. (2011)
Кузів Л. - Петрофізична оцінка ізолюючих властивостей провідних петротипів гранітоїдів Житомирського комплексу Волинського мегаблоку Українського щита (2011)
Курило М. - Типи і рудоконтролюючі фактори розміщення золоторудної мінералізації Донбасу (2011)
Криницька М. - Нове в методах досліджень з виявлення перспективних покладів бурштину (2011)
Кравчинський Р. - Оцінка природно-ресурсного потенціалу Коростенського родовища підземних вод (2011)
Калашник Г. - Роль ювенільних джерел рудних компонентів в урановому рудогенезі Приазов'я (2011)
Назаревич А. - Методико-апаратурні проблеми моніторингових геофізичних досліджень та шляхи їх розв'язання (на прикладі геофізичного сейсмопрогностичного моніторингу в Закарпатті) (2011)
Дубовенко Ю. - Відновлення потенціалу сили тяжіння за значеннями модуля його градієнта в задачі Алексідзе (2011)
Орищенко І. - Трансформації речовини Землі у результаті змінних енергообмінних процесів (2011)
Пігулевський П. - Особливості геологічної будови верхнього шару земної кори Південно-Східної частини УЩ (2011)
Задвернюк Г. - Особливості поглинання неполярних вуглеводнів шаруватими силікатами у присутності води, Кадошніков В., Злобенко Б. (2011)
Кураєва І. - Горлівський хімічний завод як вогнище техногенного навантаження на навколишнє середовище, Самчук А., Яковенко О., Кисельов М., Філатов В., Дуброва Н., Войтюк Ю. (2011)
Шевчук В. - Співвідношення протерозойського автохтонного гранітоутворення та деформаційних процесів в межах Тальнівської зони розломів (Український щит) (2012)
Гуда О. - Порівняння факторів формування селевих процесів в басейні річки Тиса (Закарпаття) (2012)
Митрохіна Т. - Особливості хімічного складу титаноносних габроїдів Коростенського плутону (2012)
Омельченко А. - Вікові групи сублужних базитових дайок східної частини Волинського мегаблоку Українського щита (2012)
Безродний Д. - Технологія дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення геологічних задач (2012)
Безродна І. - Вивчення акустичних властивостей теригенних порід в умовах змінного тиску (на прикладі свердловин Волино-Подільського регіону), Демченко О. (2012)
Меньшов О. - Ультрадетальна магнітометрія природних систем. Економічні та аграрні аспекти, Круглов О., Сухорада А., Хоменко Р. (2012)
Левашов С. - Применение мобильных геофизических технологий для оперативной оценки перспектив нефтегазоносности и рудоносности на региональном и локальном этапах исследований, Якимчук Н., Корчагин И. (2012)
Бондаренко М. - Визначення параметрів техногенних і природних грунтів комплексом радіоізотопного каротажу (на прикладі золовідвалів Трипільської ТЕС), Кулик В., Кетов А., Дейнеко С., Іващенко С. (2012)
Бочевар Р. - Геолого-економічна оцінка магнезійних руд та перспективи освоєння Капітанівського родовища, Коденко Л. (2012)
Жикаляк М. - Сучасні тенденції сталого розвитку надрокористування у мінерально-сировинних центрах економічного зростання (2012)
Кошляков О. - Виснаження та забруднення питних водоносних горизонтів в умовах інтенсивної експлуатації на території м. Києва, Диняк О., Кошлякова І. (2012)
Захарій Н. - Комплексний аналіз небезпечних змін геологічного середовища на прикладі вугледобувного регіону Західного Донбасу, Курило М. (2012)
Давибіда Л. - Довгостроковий регіональний прогноз і картування природного режиму рівнів грунтових вод (на прикладі територій окремих адміністративних областей) (2012)
Продайвода Г. - Автоматизована система обробки результатів вимірювань швидкостей пружних хвиль в породах-колекторах інваріантно-поляризаційним методом, Вижва С., Онанко Ю., Онанко А. (2012)
Вижва З. - Статистичне моделювання випадкових процесів та двовимірних полів в аеромагнітометрії, Демидов В., Вижва А. (2012)
Божежа Д. - Діяльність Українського осередку EAGE за підсумками 2010 року визнана найкращою (2012)
Савицький М. В. - Визначення раціонального монолітного залізобетонного перекриття за допомогою ПК "Мономах 4.5", Сопільняк А. М., Погребняк К. В. (2014)
Хмара Л. А. - Математична модель процесу розвантаження ґрунту з ковша скрепера з напівкруглим днищем, Баєв С. В., Спільник М. А. (2014)
Беляев Н. Н. - Расчет локального загрязнения атмосферы при чрезвычайной ситуации в хранилище твердого ракетного топлива, Беляева В. В., Берлов А. В. (2014)
Бєліков А. С. - Рекомендації щодо розробки посадових інструкцій для здійснення вихідного дозиметричного контролю на режимній території ВО "ПХЗ", Пилипенко О. В., Степанова А. В., Комарецький Д. О. (2014)
Кірічек Ю. О. - Деякі аспекти організації поверхневого водовідводу на вулицях міста Дніпропетровська, Дем’яненко В. В., Матвєєва А. В., Гезь В. В. (2014)
Ткачова В. В. - Науково-методичні основи вирішення проблеми надійності систем теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами (2014)
Gunko E. - Simulation of the atmosphere pollution in the case of accidents (2014)
Захаров Ю. И. - Основные современные инструменты имитационного моделирования дорожных потоков, Карнаух Е. С. (2014)
Євсєєва Г. П. - "Ще не вмерла України ні слава, ні воля!" (До 175-річчя з дня народження видатного українського етнографа Павла Чубинського) (2014)
Омелян-Скирта Н. Г. - Застарілі назви в українському хатобудуванні, Шарашова А., Липовенко В. (2014)
Тустановська Л. - Модель еволюції рельєфоутворення Канівського Придніпров'я на основі структурної морфометрії (2012)
Продайвода Г. - Дослідження впливу тектонічних деформацій на параметри пружної і акустичної анізотропії залізистих кварцитів Криворізької надглибокої свердловини за даними математичного моделювання, Безродний Д., Безродна І. (2012)
Вижва С. - Петроелектрична модель порід-колекторів Західно-Шебелинського газоконденсатного родовища, Онищук Д., Онищук В. (2012)
Цибульський В. - Методика проведення повнохвильового моделювання сейсмічного поля в межах українського сектору Прикерченського шельфу Чорного моря, Кузьменко П., Тищенко А. (2012)
Левашов С. - Новые результаты геофизических исследований в районе крупного месторождения цинковых руд "Шаймерден" (Республика Казахстан), Якимчук Н., Корчагин И., Якубовский В. (2012)
Пігулевський П. - До геологічної природи південно-західної частини Томаківського гравітаційного максимуму (2012)
Костенко Н. - До оцінки металогенічної спеціалізації гранітоїдів Українського щита, Толстой М., Кадурін В., Чепіжко О. (2012)
Жикаляк М. - Регіональні аспекти геолого-економічної оцінки неметалічних корисних копалин, Чиж В. (2012)
Толкунов А. - Закордонний досвід та форми залучення інвестицій у нафтогазовидобувну галузь (2012)
Андрєєва О. - Особливості методик геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази бентонітових глин України (2012)
Рослый И. - Полигенно-экзогенное формирование месторождений урана в Днепровско-Донецкой впадине (2012)
Харитонов В. - Категоризація родовищ титану за загальними запасами, Олійник Т. (2012)
Гошовский С. - Геологическая оценка потенциальных ресурсов урана Днепровско-Донецкой впадины Северного Криворожья, Рослый И., Бобров А. (2012)
Галецкий Л. - Металлогения титана Украины, Ремезова Е. (2012)
Бурбан К. - Мінералого-генетична модель Заваллівського родовища графіту, Скакун Л. (2012)
Пономаренко О. - Можливий потенціал повторного використання різних типів промислових відходів гірничовидобувної галузі України, Юшин О., Грінченко О. (2012)
Остроух О. - Природні та антропогенні чинники зміни хімічного складу підземних вод на території південно-західної частини Закарпатської області (2012)
Кошлякова Т. - Визначення основних тенденцій щодо змін стану питних вод у м. Києві (2012)
Андрійченко Ю. В. - Особливості вживання пасивних конструкцій в іспанському біологічному тексті, Бодянська А. В. (2010)
Антонова М. Ю. - Перелічення як засіб організації концептуальної міжфреймової мережі поняття "економічна криза” (2010)
Афанасьєва О. М. - Кратолого-ідеологічні та соціологічні засади політичної / політологічної дискурсології в лінгвопрагматичному аспекті (2010)
Берегова О. А. - Композиційно-структурні особливості декодування референта (на матеріалі іспанської мови) (2010)
Борисенко О. А. - Вивчення іноземної мови, перекладацька діяльність та міжмовна комунікація в європейському контексті, Риженко М. А. (2010)
Бритвін Д. В. - Інтертекстуальність фразеологічних одиниць як фактор інтенсифікації прагматики тексту (на матеріалі французьких газет) (2010)
Вакуленко М. О. - Термін і термінологія: основні положення та методи дослідження (2010)
Волкова Л. М. - Хеджінг як комунікативна стратегія в сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2010)
Guetman Z. O. - Componente estratйgico en la competencia comunicativa del traductor (2010)
Грищенко Я. С. - Когнітивна модель композиції англійських віршованих творів (на матеріалі пейзажної лірики ХІХ сторіччя) (2010)
Дегтярьова Н. І. - Особливості функціонування концепту culture в сучасному британському мас-медійному дискурсі (2010)
Декшна Т. А. - Ітимізаційна семантика структури рекламного тексту (2010)
Довбня І. П. - Вертикальні бінарні моделі концептуальної структури простору у французькій, англійській і українській мовах (2010)
Каірова Т. С. - Коемпірія комунікантів в європейській епістолярній культурі XVIII століття (2010)
Кеба О. М. - Фонологія вібрантів (2010)
Кирпиченко О. Е. - Принципи етимологічних реконструкцій (2010)
Коваленко Н. М. - Мовленнєві засоби реалізації фатичної та переконуючої комунікативної поведінки адресанта в коментарях газет "Bild” та "Frankfurter Allgemeine Zeitung” (2010)
Кондратюк Л. М. - Дискурс взаємодії мистецтв (літературний імпресіонізм) (2010)
Korbozerova N. M. - Las particularidades del sintagma adverbial en la lengua Espaсola (2010)
Крупко О. І. - Щоденний труд серця ("Золотослів” Тараса Григоровича Шевченка) (2010)
Кулик Н. Д. - Лексикографічна розробка німецьких фразеологізмів із антропонімічним компонентом (2010)
Кульчицький В. І. - Семантичні категорії в словотворенні сучасної німецької мови (2010)
Кущ Е. О. - Англійські політичні неологізми як перекладацька проблема (2010)
Лукашенко Н .Г. - Ненормативна лексика в іспаномовному Інтернет-дискурсі (2010)
Лук’янченко М. П. - Структурно-семантичні і функціональні особливості образних порівнянь в оповіданнях А. Камю та їх переклад, Ярощак П. М. (2010)
Малікова О. В. - Концепт часу у прагматекстах теологічного дискурсу (2010)
Мариненко П. І. - Функціонування евфемічної лексики в сучасній іспанській мові (2010)
Мерзлікіна О. В. - Запозичення сучасної молодіжної лексики іспанської мови з англійського жаргону, Гризовська К. В. (2010)
Наконечна Ю. С. - Концептуалізація стимулів емоцій радості та смутку в англомовних віршованих творах для дітей (2010)
Орличенко О. В. - Витоки драми Педро Кальдерона де ла Барка "Життя – це сон" (2010)
Охріменко В. І. - Алгоритм реконструкції абстрактно- логічного коду модальних одиниць (2010)
Пономаренко В. П. - Апелятивізація етнонімів у латинській мові (2010)
Пригодій С. М. - Мистецький дискурс роману Едіт Вортон "Дім сміху” (2010)
Присяжнюк Л. Ф. - Поетика змінених станів свідомості: семантичний і наративний аспекти (2010)
Пулатова Л. Й. - Етнокультурна специфіка власне весільних обрядових фразем української та німецької мов (2010)
Радзієвська С. О. - Особливості мовної об’єктивації метафоричних образів дому в поетичному дискурсі (2010)
Риженко М. А. - Становлення й розвиток міжкультурної комунікації як науки в межах англомовного дискурсу (2010)
Рижикова М. Д. - Комунікативні стратегії і тактики лаудативного дискурсу (на матеріалі англійської мови) (2010)
Сидельникова Л. В. - Значення предметного письма у виникненні писемного мовлення (2010)
Смущинська І. В. - Французькі інтернаціоналізми і псевдоінтернаціоналізми, проблема функціонування та інтерпретації (2010)
Сухомлин В. В. - "Жанр" у сучасній публіцистиці (2010)
Трубенко І. А. - Художня метонімія та її різновиди у прозі англійського модернізму (2010)
Фоменко О. С. - Поняття "символ” і його осмислення у сучасній лінгвістиці (2010)
Ходаковська Н. Г. - Особливості функціонування іншомовних афіксів в системі словотвору сучасної німецької мови (2010)
Янишина Л. С. - Морфологічні неологізми в англійській мові XIX століття (на прикладі творів Шарлотти та Емілії Бронте) (2010)
Литвиненко Г. С. - Своєрідність архетипно-образної системи соціально-побутових пісень (2010)
Венгренівська М. А. - Олександра Олексіївна Андрієвська – перекладознавець, Сторожук І. Я. (2010)
Берштейн О. А. - Гармонический анализ на квантовых комплексных гиперболических пространствах, Колесник Е. К. (2012)
Городецький В. В. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для одного класу еволюцiйних псевдодиференцiальних рiвнянь, Широковських А. О. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського