Бєломєсяцев А. - Проблеми архітектурної творчості на сучасному етапі розвитку філософії архітектури (2005)
Чепелик О. - Утопія у фокусі сучасного мистецтва та архітектури (2005)
Карнак А. - Нові комп’ютерні технології в сучасній музиці та концепція творчого процесу (2005)
Раєвська Ю. - Державне реґулювання театральної справи за часів перших національних урядів (2005)
Станішевський Ю. - Сучасний український театр оперети: Проблеми, пошуки, парадокси (2005)
Гринишина М. - Музична драма Ріхарда Ваґнера і модерні інтенції символізму (2005)
Шпаковська В. - До питань інтерпретації історичної теми у жанрі сучасного музично-драматичного театру "рок-опера” (2005)
Кондратьєва М. - Життєдайні фільми (2005)
Зубавіна І. - Ретроспектива "Берлінале-55": На перетині кінематографічних арт-просторів (2005)
Сидор-Гібелинда О. - Гічкок та Україна. Текст-пунктир (2005)
Чепелик О. - Міжнародні фестивалі медіа-мистецтв як лабораторії новітніх технологій (2005)
Вишеславський Г. - Кураторські концепції міжнародних виставок сучасного мистецтва на межі ХХ й ХХІ сторіч (2005)
Сом-Сердюкова О. - Венеціанське Бієнале та український контекст (2005)
Авраменко О. - Художники на барикадах, або Романтика революції та творчі прояви митців (2005)
Березницький Є. - Апропріативне мистецтво, запозичення та авторське право (2005)
Босенко А. - Блуждающие огни (Случайная свобода) (2005)
Про авторів публікацій (2005)
Воронкова В. Г. - Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи потреба часу, Соснін О. В. (2015)
Зеленков А. И. - Устойчивое развитие как концепт и социальная технология (2015)
Базалук О. А. - Понятие "эволюция" в науке и философии (2015)
Яцук Н. Є. - Філософське осмислення проблеми українського Сходу (2015)
Доннікова І. А. - Культура і людина в онтології становлення (2015)
Палагнюк М. М. - Гендерна проблематика: виклики сучасності (2015)
Козирєва Н. В. - Філософсько-антропологічні розвідки сміхової культури у творчості М. Хвильового (2015)
Саюк О. О. - Концепція сталого розвитку як необхідна складова побудови оптимальної моделі суспільного розвитку (2015)
Скворцова К. М. - Діяльність як субстанція щастя (2015)
Павленко І. О. - Світоглядні характеристики суб’єктів миру та війни (2015)
Касьянов Д. В. - Необходимость подготовки человека к нанотехнологическому образу жизни (2015)
Старовойт Е. В. - Противоречия и преимущества демократии как среды внедрения и развития инноваций (2015)
Шелюк Л. А. - Мировой опыт демократизации образовательной политики (2015)
Левченюк Є. В. - Постлюдина та постлюдство: особливості прояву (2015)
Путров С. Ю. - Про гомеоклаз організму людини як продукт дії загальнодеструктивних і спеціальних технологій (2015)
Сторожук А. П. - Коммуникативный подход в современной методологии исследования смысла (2015)
Фельдман О. Б. - Альтруїзм як чинник екологічної безпеки людства (2015)
Ковтун Н. М. - Вольовий характер політичної активності суб’єктів суспільних перетворень (2015)
Налапша О. В. - Генезис теоретичних уявлень про мультикультуралізм (2015)
Білогур В. Є. - Формування культурних засад становлення цілісної особистості у світі спорту (філософсько-антропологічний дискурс) (2015)
Троїцька О. М. - Реінтерпретація толерантності: філософсько-освітнє осмислення її значущості, можливостей і меж (2015)
Чмир О. Б. - Ціннісні орієнтири української молоді в умовах сучасних соціокультурних викликів (2015)
Дуднікова І. І. - Напрями охорони оточуючого середовища в контексті вирішення загальної екологічної ситуації у світі (2015)
Мельник В. В. - Культура буття людини як соціокультурний феномен (2015)
Гоцалюк А. А. - Наукова традиція та новація в гуманітарній практиці суспільства (2015)
Міщенко М. М. - Філософія освіти: соціокультурний вимір (2015)
Свідчення про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей (2015)
До 60-річчя Ярослава Даниловича П’янила (2014)
Білущак Ю. - Про підсумовування асимптотичних доданків у розв’язках задач дифузії, Чапля Є., Чернуха О. (2014)
Благітко Б. - Моделювання процесу польоту безпілотного квадрокоптера з урахуванням часової затримки в керуванні, Мочульський Ю., Заячук І., Кіт Л. (2014)
Hachkevych O. - On taking into account the medium moving in investigation on thermomechanical processes in electroconductive ferromagnetic bodies, Solodyak M., Terletskii R., Hayevska L. (2014)
Давидок A. - Моделювання випадкових потоків маси у двофазній шаруватій смузі за рівномірного розподілу фаз з урахуванням парного взаємовпливу шарів (2014)
Данчак H. - Чебишовське наближення степенево-експоненційним виразом із відносною похибкою, Малачівський П., Оразов Е. (2014)
Дмитрук В. - Комп’ютерне моделювання перерозподілу концентрації розпадних частинок, що дифундують у регулярних структурах, Гончарук В., Чернуха О. (2014)
Костробій П. - Математичне моделювання енергозалежної економіки, Гайдучок О. (2014)
Кривень В. - Пластичне відшаровування жорсткого півбезмежного включення скінченної ширини під зсувним навантаженням за наявності міжфазних тріщин, Бойко А. (2014)
Кривий О. - Особливості поля напружень біля тунельного відшарованого включення в кусково-однорідному анізотропному просторі (2014)
Кутя Т. - Математичне моделювання зволоження ґрунту на схилі внаслідок аварії безнапірного трубопроводу з урахуванням процесів теплосолеперенесення, Мартинюк П. (2014)
Манзій О. - Алгоритми обчислення значення деякої гіпергеометричної функції Гауса у комплексній площині, Гладун В., Пабирівський В., Уханська О. (2014)
Нагірний Т. - Моделювання стаціонарного стану локально неоднорідного електропровідного неферомагнітного термопружного тіла, Сеник Ю., Червінка К. (2014)
Процюк Б. - Квазістатичний термопружний стан безмежного трискладового термочутливого тіла за дії джерела тепла, Горун О. (2014)
П’янило Я. - Дослідження властивостей спектральних розкладів у базисах ортогональних, квазіортогональних і біортогональних поліномів, Собко В. (2014)
Savula Ya. - Sensitivity analysis of solutions of two-dimensional admixture heterodiffusion problems with respect to perturbation of medium parameters, Shcherbata Н., Shcherbatyy М. (2014)
Середницька Х. - Термонапружений стан біматеріалу з періодичною системою міжфазних тріщин, заповнених теплопровідною речовиною, Мартиняк Р. (2014)
Соколовський Я. - Програмний комплекс автоматизації скінченно-елементної дискретизації двовимірних областей, Сикала О. (2014)
Сподар Н. - Застосування різномасштабного методу скінченних елементів до розв’язування одновимірної задачі адвекції-дифузії, Савула Я. (2014)
Тацій Р. - Двопараметрична модель стійкості стрижня з урахуванням власної ваги, Пазен О., Дячун Т. (2014)
Філь Б. - Застосування алгебричних структур у комп’ютерній лексикографії, Кульчицький І. (2014)
Chekurin V. - Boundary element method for thermal identification of near-surface cylindrical cavity, Sinkevych О. (2014)
Шацький І. - Вплив гнучкого покриття на міцність пластини із зірчастим розрізом, Даляк Т. (2014)
Вимоги до оформлення статті (2014)
Титул, зміст (2011)
Ситченко А. - Естетичне виховання у контексті технологізованого навчання літератури (2011)
Мартиненко В. - Формування змісту літературного читання молодших школярів: сучасний вимір (2011)
Романишина Н. - Жанр літературного фейлетону в творчості Олега Чорногуза (за "Книгою веселих порад") (2011)
Малецька А. - Молитва в поезії Василя Стуса (2011)
Гриневич В. - "Я народився і жив для добра і любові" (Матеріали до вивчення "Щоденника" О. П. Довженка) (2011)
Сидоренко Т. - Жанр листа в епістолярній спадщині Олександра Довженка, Хомич В. (2011)
Корнух Г. - "Отакі на світі письменники, отакі українці!" Світ І. П. Котляревського (2011)
Рябовол Н. - Перлини давньоруської культури (2011)
Набок М. - Лицарство і національна своєрідність вишуканості та благородства духовного світу в українських народних думах (2011)
Овдійчук Л. - Леся Українка як науковець (2011)
Яценко Т. - Неоромантизм як стильова течія модернізму. Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу "Художня література в контексті світової культури"... (2011)
Логвіненко Н. - Факультативи як форма організації диференціації та індивідуалізації навчання старшокласників (2011)
Боклаг В. А. - Напрями вдосконалення державної політики щодо розвитку земельного ринку в Україні (2014)
Ігнатова О. В. - Проектний підхід до організації інноваційної діяльності органів державного управління (2014)
Канавець М. В. - Вплив молодіжних громадських об’єднань на євроінтеграційні процеси в Україні (2014)
Клімович С. О. - Government relations у РФ: минуле, сучасне, майбутнє (2014)
Кострубіцька А. В. - Державне регулювання суспільного мовлення: європейський досвід та українські реалії (2014)
Костюк І. К. - Інформаційна складова адміністративної реформи в Україні (2014)
Ларіна Н. Б. - Тенденції трансформації соціальної політики демократичних країн: перспективи для України (2014)
Нехайчук Д. В. - Крізь призму зарубіжного досвіду проведення адміністративно-територіальної реформи: новітні виклики вітчизняного сьогодення (2014)
Онуфрик С. Я. - Зарубіжний досвід реформування органів державного управління у сфері доходів і зборів (2014)
Дробязко О. М. - Методичні підходи до вдосконалення існуючих механізмів прийняття управлінських рішень в умовах публічного адміністрування (2014)
Латинін М. А. - Особливості функціонування фінансово-економічного механізму державного управління стратегічним плануванням регіонального розвитку в Україні, Гнатенко А. І. (2014)
Лященко О. О. - Громадянська непокора як явище в суспільно-політичному житті суспільства та її вплив на державне управління (2014)
Мерзляк А. В. - Державний механізм підвищення конкурентоспроможності експорту України, Скрябіна Д. С. (2014)
Суворов В. П. - Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування (2014)
Дульфан С. Б. - Нормативно-правове забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міст (2014)
Дурас М. М. - Європейський шлях розвитку в напрямі доброго місцевого врядування: адаптація до умов України (2014)
Кіян С. О. - Сучасні засоби забезпечення електронної взаємодії в системі місцевого самоврядування (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, зміст (2011)
Шуляр В. - До краєзнавчих джерел (замість передмови) (2011)
Кремінь Д. - Океан у сльозині роси (2011)
Береза І. - Іпостасі образу Миколи Вінграновського (на матеріалі спогадів, есеїв, нарисів, поезій) (2011)
Руссова В. - Середньовічні київські князі: інтерпретація Миколи Вінграновського (2011)
Підопригора С. - Подолання соцреалістичного канону в повісті Миколи Вінграновського "Сіроманець" (2011)
Старовойт Л. - Розмаїття строфічної палітри лірики Миколи Вінграновського (2011)
Семчишин Д. - Прикметники на позначення кольору в поезіях Миколи Вінграновського (2011)
Кремінь Т. - "Микола був найталановитішим з нас": концепція творчості Миколи Вінграновського в оцінках Віталія Коротича (2011)
Жила С. - Вивчення історичного роману Миколи Вінграновського "Северин Наливайко" в школі (2011)
Шуляр В. - Урок вивчення життєпису письменника (за матеріалами біографії Миколи Вінграновського) (2011)
Купцова В. - Системний підхід до вивчення мистецької спадщини Миколи Вінграновського (2011)
Василішина О. - Краса родинних стосунків в оповіданні Миколи Вінграновського "Гусенятко" (2011)
Назаренко Л. - Проектно-конструкторська модель уроку літератури з використанням інформаційних технологій (2011)
Плотнікова Т. - Нащадкам про чарівника слова (2011)
Хруленко Т. - Вечір пам'яті Миколи Вінграновського (2011)
Кремінь Т. - З обійнятих любов'ю літ на Богополі (2011)
Титул, зміст (2011)
Голобородько Я. - Мегамислення Івана Дзюби. У контексті 80-річчя літературознавця й громадського діяча (2011)
Кицак Л. - Детективи для дітей: український варіант автора й читача (2011)
Бондаренко Ю. - Концептуально-образний аналіз літературного твору в школі (2011)
Привалова С. - Розвиток творчих здібностей старшокласників на уроці української літератури (2011)
Кошара Ю. - Розвиток методичної думки з проблеми самостійної роботи учнів із підручником літератури (2011)
Говденко К. - Безмежні світи Івана Франка. Конспект уроку з використанням проектної технології. 10 клас (2011)
Бондаренко Н. - Як я живу? Урок за збіркою казок Івана Франка "Коли ще звірі говорили..." (2011)
Бойко І. - Слова, що в глибині бездонній пролежали глухі віки. 9 клас (2011)
Яценко Т. - Неоромантизм у світовій художній літературі. Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу "Художня література в контексті світової культури" (2011)
Грабовська С. - "…Може, ті голоси і відкриють нам браму до реального безсмертя". Факультативне заняття за романом Юрія Бедзика "Любов, Президент і парадигма космосу" (2011)
Куцевол О. - Українська людина над прірвою тоталітарних режимів ХХ століття. Засідання літературного гуртка за романом Івана Багряного "Людина біжить над прірвою" (2011)
Рощіна С. - Психофізіологічні основи розвитку професійного мовлення студентів педагогічних ВНЗ (2011)
Береза І. - Рецензії на підручники Н. Й. Волошиної "Українська література" для 5, 6 класів, Вензовська І. (2011)
Андрійченко Ю. В. - Особливості трансформації іменників жіночого роду з огляду на ґендерний фактор (2013)
Безпаленко А. М. - Мовлення як агресія (2013)
Білоус Н. П. - Інтимізовані дієслівні засоби творення сюжетної динаміки українських казок про тварин (2013)
Бокова П. М. - "Фальшиві друзі перекладача": проблеми, труднощі та особливості перекладу (на матеріалі іспанських фразеологічних одиниць) (2013)
Бортничук О. М. - Лінгвокультурологічна маркованість англійських фразеологічних одиниць, Пастушенко Л. П. (2013)
Бохун Н. В. - Специфіка словесного портрета персонажа в іспанській літературі XX століття (2013)
Боцман А. В. - Анізотропія германських претерито-презентних та інхоативних дієслів (2013)
Бурмістенко Т. В. - Французька інавгураційна промова та її лінгвопрагматичні особливості, Ярошевська М. О. (2013)
Вакуленко Т. О. - Замкнуті питальні речення фразеологізованої структури - констативні мовленнєві акти (2013)
Гарбузова Г. О. - Перетворення синтаксичної структури україномовного складного речення під час його перекладу засобами англійської мови (2013)
Гетьман З. О. - Сполучувальні властивості слова в неспоріднених мовах (2013)
Горбач І. М. - Наративна структура французьких наративних текстів у сучасній парадигмі лінгвістичних знань (2013)
Губа Л. В. - Роль різних частин мови у репрезентації просторових відносин в оповіданнях та казках Германа Гессе (2013)
Гулідова І. С. - Структурно-семантичні ознаки прислів'їв американської поезії XX століття (2013)
Данилич В. С. - Поняття моральності в іспанській мові: історико-етимологічний аспект (2013)
Дворнікова А. Р. - Фразеологізми із гастрономічним компонентом в національних варіантах іспанської мови, Лісняк С. П. (2013)
Доній Т. М. - Оцінна модель характеристик перекладу віршованого тексту (2013)
Elena del Pozo Infante - El concepto de interculturalidad en el aula (2013)
Захарченко Н. В. - Ядерний компонент концепту KAMPF (боротьба) у полемічному трактаті Мартіна Лютера (2013)
Калініченко А. С. - Категоризація негативних моральних якостей людини у іспанській мовній картині світу, Чорна Н. В. (2013)
Каратєєва Г. М. - Часові параметри розгортання текстового концепту-константи ПОДОРОЖ (на матеріалі творів Ле Клезіо) (2013)
Катернюк В. В. - Полікомпонентні неофіційні антропоніми в англійській, німецькій та українських мовах (2013)
Кеба О. М. - Класи приголосних артикуляцій в контакті з вібрантами в іспанській мові (2013)
Кісьміна К. О. - Каламбурна полісемія (на матеріалі скетчів Р. Девоса (2013)
Клименко Н. Ф. - Суфіксальний спосіб і транспозиція в творенні прикметників та прислівників з часовими ознаками (зіставний аспект) (2013)
Колодко С. А. - Проблема класифікації прислівників китайської мови (2013)
Korbozerova N. M. - Clasificacion semantica de los marcadores espanoles de relacion supraoracional (2013)
Корольова Н. О. - Лексичне вираження ментальності німецького народу у творчості Томаса Манна (на матеріалі роману "Будденброки") (2013)
Крижановська М. В. - Конфлікт як позитивний дискурсоформувальний фактор в сімейному спілкуванні (на матеріалі сучасної італійської мови) (2013)
Крупко О. І. - "Ледь-ледь торкаю слово аквареллю..." (про мистецтво словесного пейзажного малюнка Ліни Костенко) (2013)
Кульчицький В. І. - Абревіація і телескопія, їхнє місце у системі дериваційних способів номінації та специфічні властивості (2013)
Курченко О. О. - Usteo i tuteo В сучасній іспанській мові: грані вербальної ввічливості (2013)
Кучерява Л. В. - Іменування актантів-неосіб та їх функції у французькій художній прозі XIX-XX століть (2013)
Лобода Ю. А. - Судовий дискурс у перекладознавчому аспекті (2013)
Любчук Н. В. - Трансформації фразеологічних одиниць як проблема перекладу (2013)
Наваренко І. А. - Інформаційна архітектоніка тексту іспанської народної казки за даними аудиторського аналізу (2013)
Ніколенко А. Г. - Культурний концепт, мовні образи і символ як мова лінгвокультури (2013)
Новосельцева І. В. - Гештальт у сучасній когнітивній лінгвістиці (2013)
Новохатська Н. В. - Приєднання й парцеляція як засоби формального членування англійських та українських розмовних конструкцій (2013)
Нужна К. А. - Верлан та суфіксація як способи творення лексики молодіжного мовлення Франції (2013)
Орлова І. С. - Текстовий концепт ДЗЕРКАЛО у творах Х. Л. Борхеса та його відтворення у перекладі (2013)
Охріменко В. І. - Функціональні характеристики модального інкорпорованого маркера davvero (на матеріалі італійської мови) (2013)
Падалка Ю. М. - Герменевтика як засіб тлумачення прихованого модального змісту (2013)
Пілик В. В. - Модально-темпоральна структура текстів газетно-публіцистичного стилю турецької мови (2013)
Покровська І. Л. - Концепт рай у турецькій мовній картині світу (2013)
Попова Н. М. - Понятійна основа лінгвокультурних концептів (на матеріалі іспанської мови), Чернова А. А. (2013)
Сингаївська Г. В. - Епонімічні найменування в іспанській медичній термінології (2013)
Ситдикова І. В. - Роль письма в інформаційному суспільстві (2013)
Скрипник А. В. - Дієслова-вербалізатори концепта "AMOUR" у французькій мові (2013)
Соловей Ю.В. - Релевантні для перекладу лінгвітичні та композиційні особливості наукового дискурсу (2013)
Столярова А. А. - Структурно-семантичні особливості новогрецьких економічних термінів (2013)
Судорженко Г. П. - Комунікативні одиниці із псевдоумовними відношеннями в іспанській мові (2013)
Терехова С. І. - Функціонально-семантичні особливості зворотних репрезентацій: референційність - анафоричність - дейктичність - реципрокальність (2013)
Теслюк Г. С. - Архітектонічна структура французьких авторських казок XVII ст. (2013)
Тімкова Т. М. - Лексичні одиниці, що позначають атмосферні явища у давньотюркській мові (2013)
Толстова О. Л. - Парадигматичні зв'язки соматичної лексики іспанської мови (2013)
Циркунова І. В. - Іронія та її інтерпретація з точки зору лінгвістики та перекладу (2013)
Чернишова Ю. О. - Адаптація сучасних італійських релігійних текстів в українських перекладах (2013)
Чорна Н. В. - Особливості концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу (2013)
Якубенко І. В. - Іллокутивна спрямованість моделей актуального членування складнопідрядного німецького речення (2013)
Ящик Н. Р. - Когнітивний аспект вербального символу (на матеріалі німецької мови) (2013)
Волосенко І. В. - Регулятивний потенціал німецької молодіжної мови інтернет-щоденників (2013)
Moskalenko A. S. - El aporte portugues al vocabulario canario (2013)
Андрійченко Ю. В. - Лінгвістичні проблеми естетичного сприйняття тексту художнього твору (2012)
Безпаленко А. М. - Лінгвістичний гумор у дзеркалі ґештальту (2012)
Болобан М. А. - Українські іменники сфери часу і календаря в історичному й когнітивному висвітленні (2012)
Верьовкін В. В. - Мовне відображення концептуальних уявлень людини про війну в греко-римському, давньослов'янському і давньогрецькому культурних просторах (2012)
Данилич В. С. - Мовно-культурний феномен середньовічної Іберо-Романії (2012)
Єнчева Г. Г. - Переклад авіаційних термінологічних абревіатур та акронімів у нормативно-технічній документації (2012)
Жукова Н. М. - Лінгвокультурна спадкоємність та інновації в репрезентації концепту YARN в австралійській англомовній картині світу кінця XVIII - середини XIX століть (2012)
Іщенко Н. Г. - Семантичні зв'язки в системі однокореневих утворень сучасної німецької мови (2012)
Клименко О. С. - Концепція перекладу твору і критика художнього перекладу (на матеріалі російськомовних перекладів роману А. Камю "Сторонній" (2012)
Колесник О. С. - Номінації стихій у дзеркалі міфологічного простору (2012)
Кондратьєва О. В. - Відтворення метафорики романів Д. Брауна в українських перекладах (2012)
Korbozerova N. M. - La situación cultural y lingüística de la Península Ibérica en la edad de los metales (2012)
Кремзикова С. Ю. - Видові кореляції вербалізованих ситуацій активної дії у дискурсах старофранцузького періоду (2012)
Кульчицький В. І. - До питання про побудову функціональної моделі словотвору (на матеріалі сучасної німецької мови) (2012)
Курченко О. О. - Принцип додаткового зусилля у вербальній ввічливості (2012)
Литвиненко Г. С. - Система магічного фольклорної свідомості у контексті гармонізації світу (2012)
Лісняк С. П. - Фразеологізми як джерело національно-культурної інформації (2012)
Літинська Н. В. - Лексико-семантичні особливості вербалізації концепту MAFIA в італійській лінгвокультурі (2012)
Лукашенко Н. Г. - (Не)ввічливість записаного розмовного інтернет дискурсу на прикладі коментарів з YouTube та блогів щодо політичних особливостей Венесуели (2012)
Мариненко П. І. - Мовні моделі початку діалогу в іспанській мові в діахронічному аспекті (XVI-XVIII століття) (2012)
Мегела І. П. - Структура оповіді в романі Гессе "Степовий вовк" (2012)
Михайленко В. М. - Регулятивна функція запитань у текстах інтерв'ю (2012)
Наваренко І. А. - Просодична модель іспанської казки: акустичні характеристики (2012)
Настенко С. В. - Жанрові трансформації іспанської поезії XII-XX століть (2012)
Нестеренко О. Є. - Вербальне вираження ґендерних упереджень у сучасних англомовних ЗМІ (2012)
Орлова І. С. - Нейтралізація у перекладі (2012)
Охріменко В. І. - Функціональні характеристики модального інкорпорованого маркера esattamente (на матеріалі італійської мови) (2012)
Попова Н. М. - Динамічні процеси в розвитку національної концептосфери іспанців (2012)
Сингаївська Г. В. - Використання семантичного потенціалу прецедентних імен в іспаномовному газетному тексті (2012)
Ситдикова І. В. - Перспективізм наукових досліджень: від фоностилістики до графостилістики (2012)
Сітко А. В. - Проблема відтворення граматичної семантики інтерогативів засобами цільової мови (2012)
Славова Л. Л. - Когнітивні метафори у структурі концепту політик (на матеріалі американського та українського політичного дискурсу (2012)
Смущинська І. В. - Калькування у французькій мові (2012)
Суарес Куадрос С. Х. - Зіставна фразеологія: корпус зооморфізмів в українській та іспанській мовах (2012)
Судорженко Г. П. - Морфо-синтаксичні засоби маркування модальності умови-наслідку в іспанській мові (2012)
Толстова О. Л. - Мотиваційні моделі фразеології іспанського молодіжного сленгу (2012)
Філоненко Н. Г. - Засоби вираження синтаксичного концепту СТАН у романі Лорана Годе "Le soleil des Scorta" (2012)
Чернишова Ю. О. - Образність релігійного дискурсу з погляду перекладача (2012)
Чорна Н. В. - Цитатне мислення як комунікативна стратегія в іспаномовному художньому дискурсі постмодерну (2012)
Шелякіна А. В. - Мовні засоби репрезентації побожності в амениканській картині світу (2012)
Титул, зміст (2011)
Яценко Т. - Славетний ювілей керманича української педагогіки (2011)
Єременко О. - "Я піду в далекі гори, у широкі полонини". Творчий звіт: оновлені параметри фольклорної практики (2011)
Касян Л. - Роман Володимира Малика "Горить свіча" у контексті художнього відображення історичного минулого (2011)
Якібчук М. - Творчість Зеновія Красівського та Ярослава Лесіва: національний вимір людської екзистенції (2011)
Лазаренко І. - Актуальний рівень учнівських умінь аналізувати епічні твори (7—9 класи) (2011)
Соловйова Н. - Психологічний аналіз характерологічних особливостей героя літературного твору, Бучковська Л. (2011)
Бійчук Г. - Діалог епох: українське бароко і постмодерне необароко у збірці Ю. Андруховича "Екзотичні птахи і рослини" (2011)
Єременко О. - Триптих "різдвяників" від Б.-І. Антонича (2011)
Котова І. - "Що за дивна сила слова!" Вивчаємо поему Лесі Українки "Давня казка" (2011)
Логвіненко Н. - "Романтика — це коли хочеться жити яскравим життям… І не страшно вмирати!" Вивчення фантастичних творів Миколи Дашкієва (2011)
Овдійчук Л. - ОЗОН — це творчий неспокій (2011)
Чабада М. - Світова слава української пісні. Сценарій літературномистецького вечора (2011)
Лінкевич Л. - Система уроків з теми "Односкладні речення. Неповні речення" (2011)
Тематичний покажчик статей, надрукованих у журналі "Українська література в загальноосвітній школі" у 2011 році (2011)
До 60-річчя Романа Кушніра (2014)
До 70-річчя Олександра Гачкевича (2014)
Гачкевич О. - Моделі радіаційної термомеханіки опромінюваних шаруватих тіл, Терлецький Р., Турій О. (2014)
Безверхий O. - Повна провідність і миттєва потужність за вимушених коливаннях п’єзокерамічних резонаторів, Зінчук Л., Карлаш В. (2014)
Бомба А. - Метод комплексного аналізу для моделювання процесів витіснення у викривлених важкопроникних пластах з урахуванням впливу тріщин гідророзриву, Сінчук А. (2014)
Булацик О. - Визначення кількості розв’язків системи трансцендентих рівнянь у фазових оптимізаційних задачах із застосуванням теорії багатовимірних лишків (2014)
Власій О. - Математичне моделювання гетеродифузійних процесів у шарі з випадковим прошарком, Чернуха О. (2014)
Гайвась Б. - Конвективне осушення зернистого матеріалу з врахуванням двошарової структури окремої зернини, Чапля Є. (2014)
Гайдучок О. - Дослідження стійкості системної моделі енергозалежної економіки (2014)
Hachkevych O. - Investigation of magneto-thermomechanical processes in ferrite bodies in external time-periodic magnetic field with bias, Solodyak M., Terletskii R., Hayevska L. (2014)
Грицина О. - Вплив локального зміщення маси на електромеханічні поля у діелектричному середовищі з циліндричним отвором (2014)
Демидюк М. - Оптимізація транспортних операцій чотириланкового замкнутого маніпулятора (2014)
Дробенко Б. - Математичне моделювання процесів деформування елементів конструкцій за термосилового навантаження, Бурик О. (2014)
Kudzinovs’ka I. - Effect of inclination of tank walls on liquid sloshing by the example of concic and cylindrical tanks with free surfaced liquid (2014)
Кунець Я. - Розсіяння SH-хвиль пружним волокном неканонічного поперечного перерізу за наявності тонкого міжфазного прошарку, Матус В. (2014)
Limarchenko O. - Peculiarities of motion of the system reservoir – liquid on pendulum suspension under external harmonic force, Semenovych K. (2014)
Пабирівський В. - Структура розв’язків базових крайових задач теорії пружності для призматичних тіл у функціях двох комплексних змінних, Пабирівська Н., Гладун В. (2014)
Піскозуб Л. - Поздовжній зсув зосередженою силою біматеріалу з міжфазною тріщиною з урахуванням тертя (2014)
Савула Я. - Числове дослідження задачі перенесення ліків у стінці судини, Турчин Ю. (2014)
Сачук Ю. - Еліптичні інтеграли третього роду в задачах контактної взаємодії, Максимук О. (2014)
Semenova I. - Nonlinear forced liquid sloshing in a hyperboloid reservoir (2014)
Скородинський І. - Механічна поведінка в’язкопружного шару на жорсткій основі під дією нормального розподіленого навантаження, Максимук О. (2014)
Фенченко В. - Моделирование движения капли вязкой жидкости в канале с сужением при наличии на поверхности капли нерастяжимой мембраны (2014)
Чекурін В. - Задача неруйнівного визначення залишкових напружень у трубопроводі за даними магнітопружних вимірювань, Постолакі Л. (2014)
Шевчук В. - Дослідження температурного поля півпростору з багатошаровим покриттям за променево-конвективного теплообміну, Гаврись О. (2014)
Вимоги до оформлення статті (2014)
Андрусяк І. - Ідея ґендерної рівності у творчості Тараса Шевченка (2014)
Андрусяк Т. - Тарас Шевченко і українська правова думка (2014)
Добрянський С. - Інститут прав людини у правопорядку Європейського Союзу: особливості становлення та розвитку (2014)
Заплотинська Ю. - Підзаконний характер як необхідна властивість урядових нормативно-правових актів (2014)
Косович В. - Внесення змін до нормативно-правових актів України як спосіб їх вдосконалення (2014)
Солодкая М. - Право і мораль: принцип додатковості при побудові відповідальності (2014)
Білецька О. - Функції поліції у кримінальному процесі Республіки Польща (1921–1939 рр.) (2014)
Ванієв Е. - Правове регулювання діяльності комісій для вирішення спорів про право володіння землями у Таврійській області на початку ХІХ ст. (2014)
Домбковський П. - Волохи та право волоське в давній Польщі (2014)
Кобилецький М. - Праці Йоганеса фон Буха та їх роль у поширенні римського права у Центрально-Східній Європі (2014)
Липитчук О. - Судова реформа 1864 року і проблеми формування правової свідомості в Росії (друга половина ХІХ − початок ХХ ст.), Лешкович Н. (2014)
Миньо М. - Договір найму за римським правом як консенсуальний контракт (2014)
Моряк-Протопопова Х. - Роль та значення Галицького намісництва у розвитку державної служби (2014)
Паславська Н. - З історичного досвіду подолання державно-правових конфліктів Федеральним Конституційним Судом ФРН (2014)
Петреченко С. - Права жінок у ХХІ столітті: історико-правовий аспект (2014)
Сіваракша І. - Місце узуфрукту в системі речових прав (аналіз римського і французького законодавства) (2014)
Тищик Б. - З історії становлення американського конституціоналізму (2014)
Федущак-Паславська Г. - Філософські засади у формуванні базових цінностей західної правової традиції (2014)
Шандра Р. - Поняття та правова природа волоського права: історико-правовий аналіз (2014)
Бедрій Р. - Комунальна власність в Україні: конституційно-правове забезпечення (2014)
Рабінович С. - Конституційні принципи правової певності і захисту легітимних очікувань у діяльності публічної влади (2014)
Совгиря О. - Парламентська коаліція в Україні: фактори, що впливають на діяльність, нові реалії правового регулювання (2014)
Березовська І. - Протиправне використання персональних даних, що містяться у соціальних мережах як загроза інформаційній та національній безпеці України (2014)
Гаврилюк Р. - Патерналізм як функціональна константа етатистської доктрини податкового права (2014)
Мостовий А. - Особливості реалізації правового статусу митного брокера в Україні (2014)
Янюк Н. - Особливості процесуального представництва в адміністративних судах по виборчих спорах (2014)
Бук М. - Інвалідність як підстава соціального обслуговування (2014)
Бурак В. - Право на страйк як колективне трудове право працівників (2014)
Ващишин М. - Особливості правового забезпечення формування екологічної мережі в країнах Європи (2014)
Гаєцька-Колотило Я. - До питання про становлення та розвиток Львівської наукової школи земельного, аграрного та екологічного права, Жиравецький Т. (2014)
Брух Х. - Кримінальна відповідальність за примушування до вступу в статевий зв’язок в законодавстві України та інших країн континентальної Європи: порівняльно-правові аспекти (2014)
Марисюк К. - Становлення англійської прогресивної пенітенціарної (в’язничної) системи (2014)
Панчак О. - Правила призначення покарання: система чи безсистемність (2014)
Хилюк С. - Правила дії правових положень про злочин та покарання в часі з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (2014)
Шнітенков А. - Проблеми кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Росії (2014)
Анікіна Н. - Набуття права на заняття адвокатською діяльністю за новим Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (2014)
Титул, зміст (2012)
Савченко В. - Диференційований підхід в адаптації особистості студентів до педагогічної діяльності, Гура Е. (2012)
Кряж В. - Основные направления разработки учебного предмета "Физическая культура и здоровье” республики Беларусь, Кряж З. (2012)
Москаленко Н. - Оценка эффективности системы физического воспитания в различных ВУЗах Приднепровского региона, Кошелева Е. (2012)
Пангелова Н. - Організована рухова активність як провідний тип діяльності у формуванні моральних якостей особистості дошкільників 5-6 років, Дорошенко І. (2012)
Безверхняя Г. - Мотивы и интересы студентов факультета физического воспитания к занятиям спортом, Гончар Г. (2012)
Сутула В. - Формування фізичної культури особистості – стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загалньоосвітніх навчальних закладів, Васьков Ю., Бондар Т. (2012)
Тимошенко Ю. - Фізичне виховання в школі: історичні студії (2012)
Пилипей Л. - Гуманізація системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів (2012)
Соколова Н. - Розвиток системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах України (ХІХ ст. - 1991 р.) (2012)
Бондарчук Н. - Характеристика спектру критеріїв диференціації у фізичному вихованні різних категорій населення (2012)
Лисак І. - Співпраця сім’ї та школи у процесі фізичного виховання школярів (2012)
Кириленко Л. - Ігровий масаж як здоров’язберігаючий чинник формування психофізичного здоров’я дошкільників (2012)
Корж Н. - Ставлення студентів технічних спеціальностей до самостійних занять фізичною культурою (2012)
Алферов О. - Формування здорового способу життя студентів консерваторії (2012)
Остапенко Ю. - Зміст професійно-прикладної фізичної підготовки в залежності від специфіки професійної діяльності фахівців економічного профілю (2012)
Малікова А. - Динаміка психофізіологічного стану робітниць промислового підприємства 36-40 років під впливом комплексної програми фізичної реабілітації (2012)
Митова Е. - Волейбол в системе общеобразовательных учебных заведений, Раковская И. (2012)
Попова О. - Протекціонізм державних та громадських діячів у царині спорту та здорового способу життя в Києві у другій половині ХІХ - початку ХХ ст. (2012)
Ляшенко В. - Особливості показників рівня фізичного розвитку та вегетативного тонусу у студентів різних спеціальностей, Петров г., Мамотько П., Недогонова Д., Петровський П., Солодка О. (2012)
Пензай С. - Організаційно-методичні аспекти програмування профілактико-оздоровчих занять для чоловіків другого зрілого віку (2012)
Полякова А. - Сучасні підходи щодо організації системи фізичного виховання в дошкільних закладах різного типу (2012)
Сергеєва Л. - Шляхи вдосконалення системи управління фізичною культурою і спортом районного територіально-адміністративного утворення (2012)
Круцевич Т. - Отношение юношей и девушек к занятиям по физическому воспитанию в ВУЗе, Биличенко Е. (2012)
Біліченко В. - Порівняльний аналіз жирового компоненту у тілі юнаків і дівчат студентського віку (2012)
Лосева И. - Отношение первокурсников ВУЗов к учебной дисциплине "Физическая культура”, Питын М., Ермолова В. (2012)
Кашуба В - Застосування сучасних інформаційних технологій в підготовці спортивних змагань, Юхно Ю., Хмельницька Ю. (2012)
Козлова О. - Особенности подготовки легкоатлетов высокой квалификации в условиях профессионализации (2012)
Калужна О. - Взаємозв’язки показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості 10-13-річних спортсменок, які займаються спортивними танцями, Линець М., Войтович І. (2012)
Пітин М. - Соціально-гуманістичні аспекти олімпійської освіти (2012)
Титул, зміст (2012)
Шамардин В. - Совершенствование управления учебно-тренировочным процессом футболистов высшей квалификации на основе оптимизации функциональной подготовленности (2012)
Бондаренко Л. - "У серці її усмішка цвіла". Сценарій вечора, присвячений вшануванню пам'яті професора Н.Й. Волошиної (2012)
Бакум А. - Технічні дії фехтувальників-рапіристів високої кваліфікації в умовах змагань світового рівня, Гамалій В., Шевчук О. (2012)
Небеленчук І. - Емоційний діалог як засіб розкриття внутрішнього світу героя у новелі М. Коцюбинського "INTERMEZZO" (2012)
Овчаренко С. - Планування тренувального процесу футболістів у підготовчому періоді, Матяш В., Яковенко А. (2012)
Попович Н. - Леся Українка. Неоромантизм як основа естетичної позиції поетеси. Вірші "CONTRA SPEM SPERO!", "І все-таки до тебе думка лине...", "І ти колись боролась, мов Ізраїль..." (2012)
Соловей О. - Ефективність використання елементів техніки гри у змагальній діяльності спортсменів у настільному тенісі, Мицак І. (2012)
Беценко Т. - Філологічний аналіз художнього тексту (на прикладі поезії В.Стуса "На колимськім морозі калина") (2012)
Степаненко Д. - Корекція фізичної підготовленості стрибунок у висоту в річному циклі тренування, Мустяца С. (2012)
Шуляр В. - Сучасний урок літератури і проблеми художньої рецепції свідомості/пам'яті в методиці середньої школи (2012)
Малойван Я. - Удосконалення техніко-тактичної підготовки висококваліфікованих волейболісток з порушеннями опорно-рухового апарату, Мітова О. (2012)
Ситченко А. - Система уроків за повістю Ярослава Стельмаха "Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера" (фрагмент). 6 клас (2012)
Бадер А. - Спорт у житті студентської молоді УРСР у середині 1950-х - середині 1980-х рр. (2012)
Якобчук І. - "Хто сказав, що жити з головою і серцем легко?" Урок за повістю А. Дімарова "Блакитна дитина" (2012)
Ибрагимов М. - Онтология спорта и физического воспитания как феноменов экзистенциалистской культуры (2012)
Трусова В. - Вивчаємо казку Василя Симоненка "Подорож у країну Навпаки". 5 клас (2012)
Лях-Породько А. - Развитие сокольского гимнастического движения в Грузии в 20-х гг. ХХ столетия (на примере деятельности физкультурно-спортивного общества "Шевардени”) (2012)
Голобородько Я. - Сергій Жадан: критична маса естетичних альтернатив (2012)
Шинкарук О. - Формирование системы многолетней подготовки: ретроспективный и современный анализ проблемы (2012)
Багрій-Миськов М. - Сюрреалістичні елементи в сюжетно-композиційній структурі творів Ігоря Костецького (2012)
Дутчак М. - Перспективні напрямки наукових досліджень особливостей функціонування та розвитку неолімпійського спорту в Україні, Долбишева Н. (2012)
Гордієнко О. - Феномен творчості у рубаях Дмитра Павличка (2012)
Шуба В. - Тревожность у паралимпийцев с поражением опорно-двигательного аппарата (2012)
Романишина Н. - Засадничі принципи організації процесу вивчення "автобіографічного оповідання" у вищому навчальному закладі (2012)
Задорожна О. - Значущість компонентів теоретичної підготовки фехтувальників на різних етапах багаторічного удосконалення, Пітин М. (2012)
Стефурак Р. - Навчальний потенціал тестових завдань із лексикології в загальноосвітній школі, Іванишин Н., Бабій І. (2012)
Лазарєва О. - Фізична реабілітація осіб з вертеброгенними редикулопатіями в стадії ремісії засобами фітнесу, Саранюк І., Кормільцев В. (2012)
Левон М. - Посттравматическая реабилитация и профилактика спортивного травматизма, Зиневич Я., Шматова Е. (2012)
Пархотик И. - Методические особенности физической реабилитации при различных формах дисфункции гепатобилиарной системы, Чорный В. (2012)
Валевський С. - Особливості оцінки функціонального стану серцево-судинної системи у спортсменів з обмеженими фізичними спроможностями, Луковська О., Бондаренко К., Борисова І., Валевська О. (2012)
Луковська О. - Обґрунтування необхідності використання спеціальних тренажерів у фізичній реабілітації хворих з контрактурою ліктьового суглобу, Науменко Н., Бондаренко К. (2012)
Круцевич Т. - К вопросу об эффективности системы физического воспитания в общеобразовательных школах Украины (2012)
Кряж В. - Контроль учебных достижений по предмету "Физическая культура и здоровье” в Белоруссии, Кряж К. (2012)
Алєксєєва І. О. - Вербалізація фрейму "Life script" та концепту "Social stratificatio" у збірці "Mother Goose's Nursery Rhymes" (2012)
Андрієнко Т. П. - Стратегії відтворення культурно-специфічних концептів і сценаріїв у перекладі художнього дискурсу (2012)
Андрійченко Ю. В. - Прояв маскулінності в іспанській мові (2012)
Артемова Л. В. - Сучасна іспанська авторська публіцистика: жанр коментаря (2012)
Афанасьєва О. М. - Логіка-структурна організація сучасного політологічного дискурсу (2012)
Багрій О. І. - Особливості вираження авторського "я" у науковому дискурсі (2012)
Беліченко М. А. - Сутність і формування суспільно-культурної ідентичності та її роль в комунікації, Матвієнко О. Б. (2012)
Блощінська О. В. - Метафора як засіб формування термінолексики футболу (2012)
Бритвін Д. В. - Антропоцентричний принцип фразеологічної репрезентації світу у французькій пресі (2012)
Бурмістенко Т. Б. - Комунікаційна специфіка французької офіційної промови (2012)
Васильєва Т. О. - Концепт JUSTICIA/ПРАВОСУДДЯ та його актуалізація в іспаномовному дискурсі урядових прес-конференцій (2012)
Венгренівська М. А. - Поетика перекладу А. Мешоніка і виокремлення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом (2012)
Гарсія де Хесус М. О. - Парантези як засіб вираження авторської модальності в наукових есе Умберто Еко (2012)
Гетьман З. О. - Адвербіалізація як різновид функціональної транспозиції в граматиці іспанської мови (2012)
Гладуш Н. Ф. - Прототипова модель англійських Інтернет ніконімів, Галицька Є. А. (2012)
Darian S. - Writing letters revisited: intrepersonal, rhetorical, and structural traits, Ilchenko O. (2012)
Даценко Ю. П. - Фреймове моделювання герундіальних конструкцій в італійській та українській мовах (2012)
Дрібнюк В. Т. - Оцінка як складова ментального процесу (на матеріалі сучасної англійської мови) (2012)
Жалай А. В. - Концепт "Смерть" в іспанській пареміології, Андрійченко Ю. В. (2012)
Іваницька М. Л. - Мовна особистість перекладача як чинник впливу на продукт перекладу (на матеріалі роману Б. Лєберта "Крейзі") (2012)
Іванова С. В. - Прагматичний потенціал емоційного висловлювання (2012)
Іванченко В. О. - Лінгвопрагматичні аспекти реклами винних виробів (2012)
Казіна В. Ю. - Відображення етнічної ментальності у віддтворенні антропонімів іспанською мовою (2012)
Калініна-Шамрай В. Р. - Внутрішні лексичні запозичення у французькій мові Бельгії (2012)
Качановська Т. О. - Назви небесних тіл в оригіналах і перекладах французьких сонетів ХІХ ст. (2012)
Козачина А. С. - особливості вживання метафор з компонентом "корида" у повсякденному спілкуванні іспанців (2012)
Козяревич Л. В. - Фасцинація як форма самопрезентації в англомовній комунікації (2012)
Korbozerova N. M. - Las premisas históricas de la aparición de la lengua en la Peninsula Ibérica (2012)
Корольова Н. О. - Наукові аспекти дослідження творів Томаса Манна (2012)
Кремзикова С. Ю. - Концептуальна мережа дії та особливості її репрезентації у дискурсах старофранцузького періоду (2012)
Круківська О. В. - Інформаційна організація легальної дефініціїу французькому законодавчому дискурсі (2012)
Крупко О. І. - Поетичне слово Вадима Крищенко (2012)
кучма О. Л. - Функції емоційно-експресивних часток у романі Зігфріда Ленца "Урок німецької" (2012)
Ласінська Т. А. - Мовна компетенція перекладача та переклад творів, що містять архаїчну лексику (2012)
ласка І. В. - Принципи перекладу нового заповіту в Порт-Руаялі (2012)
Леончик О. М. - Запозичення та кальки з грецької в сучасній українській мові (2012)
Лепетюк І. Г. - Мовленнєва структура та філософський характер роману Яна Потоцького "Рукопис,знайдений у Сарогосі" (2012)
Лепетюк І. Г. - Роль мовленнєвих жанрів у відтворенні дійснгсті на сторінках французького роману (2012)
Лисенко К. В. - Компаративних аналіз компонентів просодії англомовного драматичного дискурсі в діахронічному аспекті (2012)
Літинська Н. В. - Вербалізація концепту FAMIGLIA в італійській лінгвокультурі (2012)
Лобода Ю. А. - Особливості перекладу евфемізмів та дисфемізмів англомовного політичного дискурсу (2012)
Ломакіна І. А. - Особливості функціонування особових займенникових слів І та ІІ особи в сучасному іспанському мовленні (2012)
Любчук Н. В. - Фразеологічний фрагмент семантичного поля "мислення" у сучасних німецькій та українській мовах: когнітивно-ономамсіологічний аналіз (2012)
Малікова О. В. - Дискурси христянської лінгвокультури в контексті співвідношення і розмежування (2012)
Мариненко П. І. - Звертання та його функції в сучасній іспанській мові (2012)
Мельник І. В. - Особливості мовної реалізації стратегії шантажу у провокаційному мовленні (2012)
мірам Г. Е. - Деякі семантичні явища, що зумовлюють складнощі англо-українського перекладу (2012)
Мірошник С. О. - Використання іспанської лексики в американській лінгвокультурі (2012)
Орличенко О. В. - Символіка в іспанському та українському текстах Біблії, Остаперко Л. С. (2012)
Охріменко В. І. - Смислова структура модального інкорпорованого маркера дейктичності PROPRIO (2012)
Плахотнюк Н. О. - Слово як зброя в українській ментальності (полемісти XVI-XVII ст. (2012)
Попова Н. М. - Проблема вивчення на різних етапах еволюційного розвитку національнл-маркованих концептів (2012)
Радзієвська С. О. - Переклад нанонаукових багатокомпонентних термінів (2012)
Сизенко А. С. - Особливості функціонування нових графічних явищ у сучасній французькій ЗМІ (2012)
Сингаївська А. В. - Структурно-функціональні особливості антропонімів у романі К. Х. Сели "Вулик" (2012)
Ситдикова І. В. - Особливості стилістичного оформлення текстів інтерв'ю, Соболева О. В. (2012)
Смущинская І. В. - Енантіосемія у сучасній французькій мові: основні проблеми, Бойко О. О. (2012)
Теличко В. О. - Професійно-марковані ніки як засіб фохової саморепрезентації на англомовних професійних інтернет-форумах (2012)
Толстова О. Л. - Домінантні мотиваційні моделі іспанської соматичної фразеології (2012)
Третяк Ю. Ю. - Соціодискурсивні параметри визначення ідентичності респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв'ю (2012)
Фаль О. С. - Проблематика дослідження французьких топонімів (2012)
Фокін С. Б. - Дистрибутивний аналіз при укладанні двомовних перекладних словників (на прикладі українсько-іспанських відповідників поля "освіта" (2012)
Фоменко О. С. - Бренди англомовних країн крізь призму прецендентних феноменів (2012)
Ходаковська Н. Г. - Семантико-стилістичні особливості прикметників німецької мови в художніх текстах (на матеріалі роману Розамунди Пільхер "Зимове сонце" (2012)
Чаюк Т. А. - Вербалізація концепту MONEY в сучасній британцькій дитячій літературі (2012)
Черненко О. В. - Поліаспектність конфліктного дискурсу як дослідницької проблеми: теоретичне підгрунття (2012)
Чорна Н. В. - Основні принципи постмодерністської поетики (2012)
Шевченко Н. О. - Концепт "Ризик" і його об'єктивація в англійській мові (2012)
Шипіцина Ю. В. - Специфіка сприйняття концептів ділової етики в американському суспільстві (2012)
Щибрик Т. П. - Мовні стереотипи з ядерними емотивними частками як проекції існуючих у свідомості німецького народу концептів (2012)
Ященкова О. В. - Функціонально-структурна організація англомовного ділового дискурсу (2012)
Судорженко Г. П. - Структурно-семантичні особливості синтаксичних дериватів із вторинною предикацією (2012)
Титул, зміст (2012)
Савчук Н. - Методика аналізу історичного роману Ліни Костенко "Маруся Чурай" (2012)
Нежива Л. - "Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі". Стильовий аналіз новели В. Стефаника "Камінний хрест" на тлі порівнянь з однойменним кінофільмом Л. Осики (2012)
Ткач А. - Народознавство у повісті "Земля" Ольги Кобилянської (2012)
Семчук Д. - "Симфонічна проза" Ольги Кобилянської (2012)
Цьома Л. - Система уроків з вивчення творчості Михайла Коцюбинського (2012)
Кирикович З. - Духовна краса людини в оповіданні Василя Симоненка "Дума про діда" (2012)
Серветник О. - Любов до навколишнього світу в оповіданні Євгена Гуцала "Перебите крило" (2012)
Гарбуз А. - Особливості флористичних образів у поезії Миколи Луківа (за збірками "Сади цвітуть під небесами" та "Двоє в човні") (2012)
Жила С. - Творчі підходи до роботи над заголовком художнього твору (2012)
Вертій О. - Особливості формування і становлення національних підстав методики вивчення української літератури (2012)
Гуляк А. Б. - Рецензія на посібник Р. П. Ткаченка "Інтерпретації. Українська література в запитаннях і відповідях", Гаєвська Н. М., Котлова Н. П. (2012)
Шестопалов В. М. - Розробка концепції гідрогеоекологічного моніторингу видобутку сланцевого газу (Олеська площа), Гожик П. Ф., Багрий И. Д. (2014)
Сукач В. В. - Геолого-структурна позиція, формаційна належність та генетичні особливості гранітоїдів демуринського комплексу (Середньопридніпровський мегаблок Українського щита), Курило С. І., Шурко М. М. (2014)
Shatalov N. N. - Novoihnatievian dyke of andesite porphyrites for the Donbas and Near-Azovian junction zone: tectonics and petrology (2014)
Van Ginkel A. C. - The Villamanкn member of the San Emiliano formation (carboniferous, n Spain): its age and Fusulinoidean foraminifers (2014)
Пономаренко Г. С. - Закономірності розподілу ресурсів вуглеводнів у палеозойських басейнах древніх платформ (за глибинами), Холодних А. Б. (2014)
Бахмутов В. Г. - Нові дані по границі Матуяма-Брюнес у розрізі Роксолани, Главацький Д. В. (2014)
Демчишин М. Г. - Стан яружних систем правобережного схилу Дніпра в межах об’єктів історико-культурної спадщини м. Київ, Кріль Т. В., Анацький О. М. (2014)
Ситников А. Б. - Теоретическое обоснование параметров тепловлагообмена в грунтах и атмосферном воздухе в условиях пещерного комплекса Киево-Печерской Лавры (2014)
Митропольський О. Ю. - Нові книги з палеоокеанографії (2014)
Ступка О. С. - Про сейсмічні дослідження в Західному регіоні України – всебічно і переконливо (2014)
Шаталов М. М. - Пам’яті видатного тектоніста академіка Хаїна Віктора Юхимовича (До 100-річчя від дня народження), Гінтов О. Б. (2014)
Гожик П. Ф. - Видатний мікропалеонтолог, стратиграф Дідковський Валентин Якович (До 100-річчя від дня народження), Іванік М. М. (2014)
Пам’яті Леоніда Івановича Константиненка (2014)
Андрійченко Ю. В. - Гендерна маркованість одиниць мови (2011)
Асмукович І. В. - Гіперо-гіпомімія в авіаційній терміносистемі англійської мови (2011)
Афанасьєва О. М. - Стратегії наукового дискурсу (2011)
Багратіон-Мухранська К. В. - До питання про антиномію казкової та реальної топонімії у балладах про Томаса Римача та Тема Ліна (2011)
Барташева Г. І. - Лексико-семантична група номінацій невербального комунікативного компоненту"погляд" (2011)
Болотна Т. М. - До проблеми лінгвокраїнознавчої компетенції викладача іноземної мови (2011)
Бондар Л. А. - Прислівники як особлива лексико- семантична група в англійській мові (2011)
Боцман А. В - Тригональна апроксимаційно-асимпотична модель порівняння геманських мов (2011)
Бублик Т. Є - Вербалізація концепту SOCIETY у медитативних притчах Е. де Мелло (2011)
Буць Ж. В - Невербальні засоби реалізації текстового концепту ЖІНОЧНІСТЬ у комунікативному просторі французьких соціально-побутових романів XIX-XX століть (2011)
Венгренівська М. А - Щоб не розминутися з дивом ( спроба визначення ще однієї одиниці перекладу) (2011)
Вишневська С. В - Стрижневий флористичний компонент у фразеологічних одиницях (2011)
Волосенко І. В. - Мовні особливості молодіжних блогів у німецькомовному Інтернет - дискурсі (2011)
Гейко Т. М. - Мовно- культурні трансформації в контексті глобалізації (2011)
Гончарук Д. Д - Оцінні назви осіб в італійській та українській мовах:словтвірна та семантична характиристика (2011)
Данліна С. Ю. - Складові пародійності дискурсу мас-медіа у перекладі( на матеріалі перекладів роиану Чак Паланіка " Рент: Усна біоггафія Бастера Кейсі" українською і російською мовами) (2011)
Дель Гаудіо С. - Слов'янізми в італійській мові (2011)
Дмитрук О. В. - Комплексне застосування маніпулятивних стратегій і тактик в англомовних ЗМІ,що оввітлюють події в Лівії (2011)
Довгун І. М. - Історія розвитку морфологічної теорії (2011)
Євчук А. М. - Дослідження зв'язку між довжиною полісемантичних фразеологічних одиниць таа кількістю їх значень( на матеріалі німецької мови), Задорожна І. П (2011)
Єсипенко Н. Г. - Концепт "приватність" та шляхи його вербаліції в тексті (2011)
Жовта Н. М. - Давньоукраїнське язичництво в мові української народної казки (2011)
Залєснова О. В. - Особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови (2011)
Іванченко В. О. - Лінгвокогнітивний аспкт представлення вина в інформаційних повідомленнях рекмамного змісту (2011)
Коваль О. П. - метафора як продуктивний засіб вторинної номінації на матеріалі настільного тенісу (2011)
Котлярова Н. К. - Відтворення італійських фразеологічних каламбурів українською мовою (2011)
Крючков Г. Г. - Символізація фонографічного письма (2011)
Курченко О. О. - Проблеми узгодження за граматичною категорією роду у світлі гендерних інновацій у сучасній іспанській мові (2011)
Кушнір О. П. - Структурно-граматичні моделі іспанських прислів'їв і приказок (2011)
Лемішка О. Я. - Джерела та срособи утворення неологізмів у англомовному медичному дискурсі (2011)
Лесько Х. С. - Категорія демінутивності в іспанській мові: концептуальна та семантична природа (2011)
Лисенко Н. Е. - Способи реалізації множинності світів у художній оповіді (на матеріалі творів сучасних французьких письменників) (2011)
Лисенко К. В. - Формування фонетичних компетенцій на першому курсі мовного вишу: методичні прийоми і рекомендації, нестеренко Н. М. (2011)
Любчук Н. В. - Німецькі неокомпозити як проблема перекладу українською мовою (2011)
Малікова О. В. - Пояснення як стратегія дискурсу християнського богослов'я (2011)
Миронова Т. Ю. - Про випадок дослідження англійського тексту з причини загубленого авторського смислу у його перекладі та ілюстрації (2011)
Михасів Т. С. - Образ Америки у поезії збірки Уолта Уїтмена "Листя трави" (2011)
Мірошник С. О. - основні використання компаративних фразеологізмів зоонімів в іспанській мові (2011)
Мойсей Л. Т. - Контрастивне дослідження концептосфер жіночого та чоловічого родів у давньоанглійській мові (2011)
Настенко С. В. - Дослідження поніття "ідеостилю автора" крізь призму сучасних лінгвістичних парадигм, Голіневич-Куліш Ю. Б. (2011)
Орличенко О. В. - Монолексемні та полілексемні топоніми латинської Амереки (2011)
Переверзєв Д. І. - Фонетичний вимір проблеми субстрату корейської мови (2011)
Пилипенко Р. Є. - Медійна роль німецьких діалектів (2011)
Пімонова Т. Г. - Міфологеми субконцепта WEALTH (2011)
Пойнар Л. М. - Лінгвоаксіологічний аспект дослідження морально-етичних концептів китайської мовної картини світу (2011)
Покровська І. Л. - лексичні засоби вираження ввічливості та поваги у текстах епістолярного стилю сучасної турецької мови (2011)
Попова Н. М. - лексичні засоби актуалізації подій з погляду когнітивного підходу, Новодворська К. В. (2011)
Пригодій С. М. - Нові тенденції полікритики художнього тексту (2011)
Раєвська І. В. - Історичні передумови формування та членування субдіалекту міста Перуджі (2011)
Рижикова М. Л. - Лінгвістичні особливості лаудації в англомовних панегіриках (2011)
Романова Н. В. - Семантичні особливості емотивних прикметникових дериватів давньоверхньонімецького періоду (2011)
Романченко В. І. - особливості утворення термінологічних одониць правової системи європейського союзу (2011)
Сидельникова Л. В. - особливості розвитку фонетичної системи старофранцузької мови (2011)
Ситдиков П. Г. - Проблема формулювання дефініції та визначення ознак терміну (2011)
Ситдикова І. В. - Роль графостилістики у дослідженні текстів друкованої комунікації (2011)
Скрипник А. В. - Функціонування жаргону кокіярів у французькій мові XV століття (2011)
Смущинська І. В. - Сучасні проблеми французького словотворення: словоскладання та телескопія (2011)
Стасюк О. С. - Мовні засоби дисфемізації у парламенській комунікації ФРН та Швеції (2011)
Суслова М. О. - Репрезентація концептосимволу МУХАММЕД у Європейському концептуальному просторі (2011)
Тарасова В. В. - Етноспецифіка перцепції у сфері засобів пересування в англійськійб німецькій, російській та українській лінгвокультурах (2011)
Теслюк Г. С. - Рівень вмотивованності номінацій дійових осіб у французьких авторськіх казках (2011)
Толстова О. Л. - Фразеологічні репрезентанти мовленнєвої діяльності в іспанській мовній картині світу (2011)
Третяк Ю. Ю. - Стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв'ю (2011)
Фахурдінова М. А. - Структура та семантика аналітичної конструкції TUN+ІНФІНІТІВ (2011)
Фоменко О. С. - Відображення національної ідентичності в кодах культури (2011)
Чернишова Ю. О. - Християнські концепти в італійській та українській мовах: перекладацький аспект (2011)
Четова Н. Й. - Особливості вербалізації категорії ірреальності в творах англомовного класичного фентезі (2011)
Чорна Н. В. - Текстові концепти заголовка та епіграфа як прояв інтертекстуальних зв'язків (2011)
Шамшур М. А. - Національно-культурна обумовленність мовного менталітету китайського етносу (2011)
Шевченко Л. О. - Кольорова картина світу в іспанській поезії (2011)
Андрійченко Ю. В. - Концепт кохання в сучасних текстах іспанських пісень, Бодянська А. В. (2011)
Бахов І. С. - Особливості формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів в системі вищої лінгвістичної освіти (2011)
Бистров Я. В. - Актуалізація текстової домінанти в контексті художньої інтерлінгвальності (на матеріалі роману Ентоні Берджеса "Механічний апельсин", Веприняк І. Д. (2011)
Болобан М. А. - Етапи розвитку англійської лексики сфери часу і календаря в контексті еволюції культури (2011)
Бондар О. О. - Явища мовного синтетизму й аналітизму в контексті проблематики лінгвістичної типології (2011)
Бура Х. В. - Теоретичні аспекти дослідження проблеми субстратного впливу на генезу англійської мови (2011)
Велика І. О. - Гендерний наратив як засіб конструювання рекламного дискурсу (2011)
Волкова Л. М. - Темпоральний маркер still в дискурсі (2011)
Гетьман З. О. - Іспанська мова та іспанське розмовне мовлення в контексті інформатики, Заворотна К. О. (2011)
Григоренко М. В. - До питанння про головні терміни загальної теорії запозичення (2011)
Гринько О. С. - Єтимологічний аспект амбівалентності концептів-архетипів "WATER" і "FIRE" (2011)
Дибіна А. В. - Огляд підходів до дослідження структури зв'язного тексту (2011)
Дорош Г. Л. - Тестування як метод діагностики іншомовної комунікативної компетенції (2011)
Дячук Л. С. - Гендерна проблематика в перекладознавстві на пострадянському просторі (2011)
Elena del Pozo Infante - El artículo en oraciones de textos escritos de estudiantes universitarios ucranianos (2011)
Korbozerova N. M. - Tipología de palabras, frases, sintagmas (2011)
Ломакіна І. А. - Особові займенникові слова іспанської мови в перформативних контекстах (2011)
Мініахметова Е. Х. - Семно-компонентний аналіз фразеологізмів зі значенням кількості мовлення у сучасній турецькій мові (2011)
Настенко С. В. - Становлення художнього образу в іспанських поетичних текстах "Золотого віку" (2011)
Переверзєв Д. І. - Міжрівнева природа субстрату як мовного явища (на матеріалі корейської мови в порівнянні з іншими мовами) (2011)
Потенко Л. О. - Репрезентація категорії емотивності в художньо-публіцистичних текстах (на матеріалі німецьких фразеологічних дериват) (2011)
Пригодій С. М. - Літературна критика США середин6и XX сторіччя (на матеріалі критичної оцінки "Дому сміху" Е. Вотрон) (2011)
Раєвська І. В. - Мовні особливості умбрійських діалектів у діатопному аспекті з урахуванням ізоглос та проблеми їх класифікації (2011)
Сингаївська Г. В. - Арготизми як складова іспаномовного молодіжного жаргону, Зволейко Д. І. (2011)
Скібіцька О. В. - Передача стилістичних засобів при перекладі англомовних туристичних текстів на Інтернет-сторінках (2011)
Сурмач О. Я. - Асоціативний експеримент при виявленні активності власних назв як вербалізаторів концепту "wealth" в англійській мові (2011)
Тарасова К. О. - Комунікативні стереотипи маніфестації гніву у російській лінгвокультурі (2011)
Хачатурян Г. Х. - Індивідуальність стилю та особливості дискурсу Франсуа Міттерана (2011)
Чорна Н. В. - Особливості функціонування топонімів іспанською мовою, Швець Г. О. (2011)
Щибрик Т. П. - Лінгвокультурологічна специфіка емотивних часток німецької мови (2011)
Титул, зміст (2012)
Тимошенко Ю. - Лицар вітчизняної науки. Анатолію Градовському — 60!, Киченко О., Корновенко Л. (2012)
Іванишин П. - Художній світ: трансформація мегаобразів Тараса Шевченка у поезії вісниківців (2012)
Ткаченко Р. - Постать вченого у романах В. Домонтовича "Доктор Серафікус" і В. Набокова "Пнін": спільне і відмінне (2012)
Бондаренко Ю. - Концептуально-жанровий аналіз літературного твору в школі (на матеріалі комедії М. Куліша "Мина Мазайло") (2012)
Назаренко Л. - Методичні основи використання інформаційних технологій у навчанні літератури: теоретичний і практичний аспекти (2012)
Петровська Т. - Методика розвитку образного мовлення молодших школярів у процесі читання (2012)
Беценко Т. - Актуальні питання філологічного аналізу художнього тексту (2012)
Нікітченко Л. - Образ солов'я як утілення творчої особистості (за твором Костянтини Малицької "Соловей"). 5 клас (2012)
Конончук Н. - Ейдетика у навчанні літератури. Конспект уроку за твором Івана Малковича "Свічечка букви Ї". 8 клас (2012)
Болюк О. - "Слово о полку Ігоревім" — шедевр давньоруської літератури. 9 клас (2012)
Барановська В. - Урок за твором Лесі Українки "Давня казка". 8 клас (2012)
Бондаренко Л. - Тестові завдання за нововведеними до програми ЗНО поетичними творами (2012)
Сокол Т. - Творчість Остапа Вишні періоду заслання (1933—1944 рр.) (2012)
Тимофеев Ю. В. - 30 років завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів в Харьківському політехничному інституті, 65 років трудового стажу. Наш вчитель, науковець, прекрасна людина (2014)
Тимофеев Ю. В. - Анализ схем резания и технологическое оснащение при интенсивной и высококачественной зубообработке закаленных крупномодульных колес, Шелковой А. Н., Мироненко Е. В., Клочко А. А., Кравцов А. Н. (2014)
Степанов М. С. - Дослідження силових характеристик при послідовно-паралельній обробці отворів комбінованим осьовим інструментом, Іванова М. С. (2014)
Добротворский С. С. - Повышение конкурентоспособности отечественного машиностроительного производства в современных условиях, Басова Е. В., Добровольская Л. Г. Мялица А. К. (2014)
Веселовська Н. Р. - Розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за рахунок моніторингу процесу механічної обробки, Пермяков О. А. (2014)
Сизый Ю. А. - Изменения глубины обдирочного шлифования, вызываемые кривизной проката и прерывистой поверхность круга, Сталинский Д. В., Помазан Е. М. (2014)
Набока Е. В. - Дифференциация международных стандартов в процессе подготовки производства, Колесник М. Э. (2014)
Приходько О. Ю. - Моделирование технологических процессов обработки корпусных деталей с применением управляющих сетей Петри, Слипченко С. Е. (2014)
Ушаков А. Н. - Разработка модели напряженного-деформированного состояния "абразивное зерно-связка" (2014)
Губський С. О. - Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкцій мостових кранів з різними конструкціями механізму пересування (2014)
Міненко Д. О. - Забезпечення ефективності повітряно-плазмового різання тонколистового металу, Іванов В. О., Гончаренко І. Г. (2014)
Тарельник Н. В. - Новый способ нитроцементации стальних поверхностей (2014)
Єнікєєв О. Ф. - Розподілена комп’ютерна система підвищення ефективності процесу алмазного шліфування, Євсюкова Ф. М., Шишенко Л. О. (2014)
Андилахай А. А. - Повышение эффективности финишной струйно-абразивной обработки мелких деталей (2014)
Новиков Ф. В. - Теоретическое обоснование условий повышения эффективности высокоскоростной обработки, Кленов О. С. (2014)
Лобанов В. К. - Методика и техника исследования сопротивления усталости цапф задних мостов специальных транспортных средств, Пашкова Г. И. (2014)
Stupnуtskey V. V. - Generalized Example of Structural and Parametric Optimization of Functionally-Oriented Process (2014)
Хавин Г. Л. - Трещенообразование при сверлении полимерных композиционных материалов (2014)
Рузметов А. Р. - Методика определения функций принадлежности в системе проектирования микроструктуры технологического процесса (2014)
Григоров О. В. - Моделирование перемещения мостового крана с перекосом, Степочкина О. В. (2014)
Котляр О. В. - Багатокритеріальний вибір оптимальних технологічних процесів обробки корпусних деталей (2014)
Кондратюк О. Л. - Розробка організаційно-технологічних структур зборки складних машинобудівних виробів, Скоркін А. О. (2014)
Клочко А. А. - Технологические особенности зубообработки закаленных колес одношпиндельной и двухшпиндельной схемой резания (2014)
Мироненко Е. В. - Построение модели технологической системы тяжелого карусельного станка, Миранцов С. Л., Ковалев Д. Г. (2014)
Камчатная-Степанова Е. В. - Использование синергетических стратегий производственно-экономических систем, Клочко Ю. А., Сикетина Н. Г. (2014)
Симсон Э. А. - Методы анализа и оптимизации нагруженных элементов технологических систем, Назаренко С. А., Прево И. Д. (2014)
Гуцаленко Ю. Г. - Аналитическая модель и расчет рейтинговой оценки нитрид ити борных сверхтвердых композитов (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Ісаєнко К. П. - Особливості авторської самопрезентації у пізній ліриці П. Куліша (2014)
Киричок Г. А. - Театральность "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя (2014)
Гудушаури Н. О. - Любовь-страсть и любовь-товариществов повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" (2014)
Асатурова С. А. - Переводы произведений Н. В. Гоголя на грузинский язык (2014)
Стребкова І. О. - Оніричне в художньому світі Миколи Гоголя і Тодося Осьмачки (2014)
Прохоренко Є. Є. - Трансформація сюжету гоголівського "Вія" в українській літературі 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Шеховцова Т. А. - Автор, герой, интертекст в пьесе А. Гаврилова "Играем Гоголя" (2014)
Капленко О. М. - Типологія дитячих персонажів в оповіданнях Івана Франка (2014)
Цепкало Т. О. - Міфо-фольклорна своєрідність архетипного образу місяця в поезії А. Малишка та В. Симоненка (2014)
Hutsol M. I. - Palimpsest of traditional plot of Romeo and Juliet in the play by A. Krym "Autumn in Verona" (2014)
Veselovska N. V. - Transformation of woman's consciousness in the play of A. Krym "Quartet for Two" (2014)
Остапенко Л. М. - Месіанізм і маскультура: художня рецепція "розбитого покоління" в романі Дж. Д. Селінджера "Ловець у житі" (2014)
Монолатій Т. П. - Роман Йозефа Рота "Павутиння" як "можливе майбутнє" веймарської Німеччини (2014)
Бондарь Н. А. - "Дневник" Т. Г. Шевченко: лексический аспект, Филипович В. В. (2014)
Савченко І. С. - Духовні основи спілкування (2014)
Зеленько А. С. - Про функціонування мови державної та регіональних у демократизуючій Україні (2014)
Жук Т. В. - Погляди мовознавців на проблему вивчення лексичної синонімії у сучасній лінгвістиці (2014)
Власенко М. В. - Дослідницькі підходи до визначення та аналізу лінгвістичного явища "концепт" (на матеріалі німецької мови) (2014)
Бойко В. М. - Специфіка функціонування часових форм дієслова в художньому мовленні Євгена Гуцала, Давиденко Л. Б. (2014)
Пасік Н. М. - Подвійна актуалізація і розгорнута фразеологічна метафора в химерній прозі Володимира Дрозда, Воєводіна Г. М. (2014)
Bondarenko O. - ’Language’ School in American Poetry: Intellectual History and Alternative Publishing (2014)
Бондаренко А. І. - До проблеми опису базових категорійних властивостей художнього тексту (2014)
Шумбар О. О. - Кольористична лексика в ідіостилі О. Довженка: семантичний і стилістичний аспекти (2014)
Самойленко Г. В. - Музичне мистецтво Чернігівщини ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Самойленко Г. В. - Малярство на Чернігівщині у ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Корнєєва Л. Л. - Сучасні технології як передумова трансгресії освіти (2014)
Лист працівника Інституту літератури (Пушкінський Дім) АН СРСР В. В. Данилова до члена-кореспондента АН України, проф. Є. П. Кирилюка про українських Літераторів. Підготовка тексту та примітки Г. В. Самойленка. (2014)
Бойко Н. І. - Шевченкове слово крізь призму мовно-естетичних знаків української культури (2014)
Бойко Н. І. - Сучасне декодування шевченкових поетичних текстів (2014)
Наші автори (2014)
Шановні автори! (2014)
Вихідні дані (2014)
Крючков Г. Г. - Внесок професора О. О. Андрієвської в розвиток романської філології і Україні, Бурбело В. Б., Соломарська О. О. (2010)
Алексенко С. Ф. - Просодія англійських висловлювань-вибачень у побутовій сфері спілкування (2010)
Андрієвська В. В. - Роль синтаксису у вираженні механістичності міжособистісного спілкування (на матеріалі творів французької драматургії абсурдизму) (2010)
Андрійченко Ю. В. - Лінгвостилістичні особливості вживання звуконаслідувань в іспаномовних текстах художніх творів, Швець Г. О. (2010)
Андрусь Л. А. - Поліфонічний характер риторичних інтеррогативів у заголовках французьких медійних текстів (2010)
Афанасьєва О. М. - Концепт ПОЛІТИКА в лінгвокультурній картині світу сучасної Франції (2010)
Бабченко Н. В. - Синтетичність графічних засобів сучасної реклами (2010)
Бабюк В. А. - Інтерактивне навчання усного мовлення майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин (2010)
Бойко І. А. - Суплетивізм як граматичне явище: поняття і терміни (2010)
Вакуленко М. О. - Проблеми стандартизації української латиниці (2010)
Гейко Т. М. - Проблеми мовно-культурної взаємодії: роль культурологічних запозичень у мовній картині світу, Федченко О. Д. (2010)
Гетьман З. О. - Сигнали розмовності в художньому діалозі (на матеріалі сучасної іспанської мови) (2010)
Довженко І. В. - Самостійна робота студентів (майбутніх фахівців сфери обслуговування) (2010)
Дубровіна А. В. - Особливості комунікації у сучасному франко- та україномовному просторі (на матеріалі SMS-повідомлень та Інтернет-чатів) (2010)
Кагановська О. М. - Ретроспективний час у розгортанні текстових концептів художнього твору (2010)
Калініна-Шамрай В. Р. - Запозичені літерні комплекси у бельгіцизмах (на матеріалі бельгійської франкомовної преси) (2010)
Каракевич Р. О. - Концептуалізація поняття "воля" в німецькій та українській лінгвокультурах: спільне й відмінне (2010)
Кірковська І. С. - Категорія рестрикції с позицї теорії психосистематики (2010)
Клименко О. С. - Сучасна теорія норми і нормалізації і французька прескриптивна лінгвістика (2010)
Клименко О. С. - Урахування в перекладі стилістичного аспекта фонової семантики слова, Усков Д. Ю. (2010)
Князян М. О. - Іронія як стилістичний засіб відображення особливостей світосприймання дітей (на матеріалі творів французьких та італійських письменників) (2010)
Кононець Ю. В. - Вербально-візуальна єдність полікодових текстів (2010)
Korbozerova N. M. - Definición de la oración (2010)
Костюк М. М. - Символізація теми мистецтва та творчості в поезії французьких символістів (2010)
Красненко О. М. - Когнітивний і комунікативно-дискурсивний аспекти персуазивності у сучасній лінгвістиці (2010)
Кремзикова с. Ю. - Ситуація як одиниця динамічного представлення концептуалізації дійсності та її відображення у дискурсі (2010)
Кулик Н. Д. - Фіксація німецьких адвербіальних фразеологізмів у реєстровій частині лексикографічної статті (2010)
Куліш Т. В. - Порушення когерентності дискурсу акцентуйованих мовних особливостей (на англомовному матеріалі) (2010)
Лабенко О. А. - Діяльнісно-орієнтований підхід до вивчення іноземної мови у контексті євроінтеграційних процесів (2010)
Ласка І. В. - К. Ф. де Вожля - перекладач і критик перекладу (2010)
Лепетюк І. Г. - Місце і роль мовленнєвих жанрів у сучасній методиці викладання французької мови (2010)
Максименко О. В. - Деонтологічні аспекти усного перекладу, Фокін С. Б. (2010)
Марінашвілі М. Д. - Абсолютні конструкції в оригіналі та перекладі (французько-українські відповідники) (2010)
Мерзлікіна О. В. - Функціональні властивості іспанського інфінітива в діалогічноиму та монологічному мовленні, Романюк В. В. (2010)
Мірошник с. О. - Основні етапи використання фразеологізмів-зоонімів в англійській мові, Давиденко А. О. (2010)
Мозолевська (Шкурат) А. С. - Особливості побудови діалогічної взаємодії у французькому та іспанському аналітичному інтер'ю (2010)
Морошкіна Г. Ф. - "Культурна" складова концепту "patrimoine culturel" (2010)
Ніколенко О. В. - Комп'ютерні прізвиська: семантико-прагматичні аспекти (2010)
Переверзєв Д. І. - Проблема співвідношення генетичних і субстратних чинників у становленні й еволюції мови (на прикладі корейської) (2010)
Плахотнюк Н. О. - Слово як архетип в епістемологічній проблематиці (2010)
Поліщук В. Л. - Структурно-семантичне моделювання у межах фразео-семантичного ряду "перебувати у стані незначного сп'яніння внаслідок вживання алкоголю" на матеріалі німецької, англійської та української мов (2010)
Попова Н. М. - Вербальні та невербальні засоби фокусування думок як жанрова особливість інтерв'ю (2010)
Рижикова м. Д. - Основні жанрові форми втілення сучасного англомовного лаудативного дискурсу (2010)
Романенко О. В. - Комунікативно-когнітивний підхід до викладання французької як другої іноземної мови у немовному ВНЗ (2010)
Рудковська А. Ю. - Художня подія як провідна текстова категорія французької готичної новели XX століття (2010)
Савчук Р. І. - Особливості лінгвонаративної організації екстрагетеродієгетичної оповіді (на матеріалі роману Ф. Саган "Aimez-vous Brahms?" (2010)
Сидельникова Л. В. - Специфіка функціонування мовного знака у знаковій системі мови (2010)
Ситдикова І. В. - Впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти у навчальний процес (2010)
Скрипник А. В. - Гендерні особливості поезії Крістіни Пізанської (2010)
Сліпецька в. Д. - Семантичні особливості англійських термінів-трансформів з матеріалознавства та обробки металу (2010)
Смущинська І. В. - Французька лексикологія на сучасному етапі, основні здобутки і проблеми (2010)
Соболєва О. В. - Особливості вживання графічних тропів у текстах інтерв'ю (2010)
Соломарська О. О. - Сен-Жон Перс - сплав архаїки з сучасністю (2010)
Телецька Т. В. - Модальність об'єктивної можливості та необхідності у сучасній французькій мові (комунікативно-прагматичний аспект), Панченко І. В. (2010)
Угрин Т. В. - Зовнішні топоси французького медійного дискурсу стосовно українських політиків (2004-2009 рр.) (2010)
Фоменко О. С. - Культурні символи як спосіб мовної об'єктивації концепту ENGLISHNESS (2010)
Чистяк Д. О. - Концепції міфу в парадигмі французького постструктуралізму (2010)
Чорна Н. В. - Інтратекстуальність як прояв парадигматичних відношень у дискурсах Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара, А. Биой Касареса, Ґ. Ґ. Маркеса (2010)
Шевченко М. Ю. - Семантичні та структурні особливості рекламних слоганів (2010)
Шукало І. М. - Інституційність англомовного комп'ютерного рекламного дискурсу (2010)
Ярошевська М. О. - Маркери псевдоблизькості у французькому телевізійному дискурсі (2010)
Титул, зміст (2012)
Голобородько Я. - Рефлексії та медитації біля "сейфу часу" (про збірку Людмили Тарнашинської) (2012)
Єременко О. - Трагедія землі — часу — людини: синівський гріх і материнська покута (за романом "Єрусалим на горах" Р. Федоріва), Сафонова А. (2012)
Євтушенко С. - Образ народного вчителя у творчості Б. Грінченка (2012)
Гінкевич О. - Психолого-педагогічні передумови формування в учнів 5—6 класів аналітико-синтетичних умінь (2012)
Назаренко Л. - Перші кроки в проектній діяльності зі створення мультфільму за літературною казкою (2012)
Романишина Н. - Теорія і методика вивчення автобіографічного оповідання (2012)
Слотницька І. - Відтворення історичних подій у повісті А. Чайковського "За сестрою". Особистісно зорієнтований урок у 7 класі (2012)
Ситченко А. - Вивчаємо оповідання С. Васильченка "Свекор". 6 клас (2012)
Гончаренко О. - Формування літературно-аналітичних умінь учнів. Матеріали до аналізу повісті Г. Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма". 9 клас (2012)
Логвіненко Н. - Новий період розвитку української фантастичної прози (1960—1990 рр.) (2012)
Коробко М. - "Лісова пісня": міф чи реальність? (2012)
Васьківська Г. - Міф як першоджерело пізнання світу і людини (2012)
Свиридюк І. - Літературний вечір "Ні, я жива, я буду вічно жити!" (2012)
З редакційної пошти (2012)
Титул, зміст (2012)
Харченко В. П. - Основні принципи сучасної класифікації безпшотних авіаційних систем, Прусов Д. Е. (2012)
Харченко В. П. - Спостереження за повітряним рухом з використанням АБ8-В системи, Барабанов Ю. М., Грехов А. М., Газнюк М. О., Колчев М. В. (2012)
Павлова С. В. - Аналіз людського фактора під час керування сучасним повітряним кораблем, Благая Л. В. (2012)
Авер'янова Ю. А. - Інтерактивна глобальна мережа отримання, обміну та поширення метеорологічних даних (2012)
Сущенко О. А. - Структурний синтез комбінованої робастної системи управління з урахуванням зовнішніх координатних збурень (2012)
Vovk V. - Assessment of dynamic characteristic of unstable object at constant regime, Shevchuk D., Macuk N., Borisenko M. (2012)
Павлова С. В. - Мережеві технології систем СМ8/АТМ, Євтушенко О. М. (2012)
Грабовська О. Ю. - Причини виникнення ілюзій просторового орієнтування під час керування літаком (2012)
Павленко П. М. - Розробка та впровадження системи інформаційної підтримки процесів управління виробничими даними, Дорошенко С. О., Трейтяк В. В. (2012)
Краснопольський А. О. - Методика формування звітів у мережевій архітектурі з трьома рівнями, Косьянчук О. А. (2012)
Іванкевич О. В. - Створення сховища наукових журналів на основі програмного забезпечення Open Journal Systems, Вахнован В. Ю. (2012)
Філоненко С. Ф. - Закономірності зміни амплітудно-енергетичних параметрів сигналів акустичної емісії при зміні розмірів елементів композиційного матеріал, Космач О. П. (2012)
Гаєв Є. О. - Ламінарний потік крізь трубу з легкопроникною шорсткістю на осі (2012)
Бордюг Г. Б. - Структурні та електрооптичні властивості електрохромних рідкокристалічних композитів, Поліщук А. П. (2012)
Корнієнко Б. Я. - Математичне моделювання динаміки процесів переносу при зневодненні та гранулюванні у псевдозрідженому шарі (2012)
Khimko A. - Technique of testing on fretting at the sphere-to-plane contact, Smirnova O. (2012)
Поперешняк С. В. - Граничний розподіл рангу сильнозаповненої випадкової матриці у полі СР(2) (2012)
Рудяк Ю. А. - Метод визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень для неоднорідного основного напруженого стану (2012)
Коніцула Т. Я. - Інтегроване управління поводженням з твердими побутовими відходами, Довгатік М. С. (2012)
Бахова Н. И. - Информационные свойства геофизической среды, Чорная О. А. (2012)
Матвєєва О. Л. - Визначення оптимальної маси сорбенту "Еколан" для очищення води від нафтопродуктів, Демянко Д. О., Огданська I. 0. (2012)
Бовсуновський Є. О. Рябчевський О. В. - Вплив параметрів кислотної активації суглинку темно-бурого на його сорбційні властивості щодо іонів хрому (III), Годовська Ю. Я., Личманенко О. Г. (2012)
Шевченко Ю. С. - Метод картографування шуму від транспортних потоків у сучасному місті (2012)
Фабуляк Ф. Г. - Модифікація поліакрилатної лакової водної емульсії двофункціональною ліоф ільністю, Ульянкіна Д. С, Таран Т. В. (2012)
Фабуляк Ф. Г. - Вплив двофункцюнального ліофільного модифікатора на діелектричні властивості поліуретанової лакової водної емульсії, Таран Т. В., Ульянкіна Д. С. (2012)
Матвєєва О. Л. - Дослідження процесів шламоутворення в турбінних та індустріальних оливах, Маринич Т. О. (2012)
Войтко І. І. - Сорбція нікелю з вуглеводневих розчинів на глинистих мінералах, Манчук Н. М., Баглєй Є. В., Лащенко К. М., Бабанов В. В. (2012)
Кириченко В. І. - Вплив освітньої концепції на інформаційно-дидактичне забезпечення навчальних дисциплін вищої школи, Бойченко С. В. (2012)
Реферати англійською мовою (2012)
Реферати російською мовою (2012)
Автори номера (2012)
Покажчик статей, опублікованих у 2012 р. (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Титул, зміст (2012)
Харченко В. П. - Математична модель для ідентифікації сузір’я навігаційних супутників GPS, GLONASS, GALILEO, Кукуш О. Г., Знаковська Є. А. (2012)
Харченко В. П. - Моделювання супутникового каналу передачі ADS-B повідомлень, Барабанов Ю. М., Грехов A. M. (2012)
Чепиженко В. И. - Виртуальные эйнштейновские силовые поля в синергии навигационного пространства сложных эргатических систем, Павлов В. В., Павлова С. В. (2012)
Горбунов В. В. - Імітатор психотропних ознак авіаційної події – ергономічний аспект тренажерної підготовки (2012)
Чигінь В. І. - Система візуалізації траєкторії метеорологічних куль-зондівї, Красюк О. П., Смичок В. Д. (2012)
Казак В. М. - Синтез алгоритмів багатоканальних систем електроживлення у відмовних ситуаціях, Новачук Л. В. (2012)
Казак В. М. - Синтез безпілотного літального апарата з сонячною енергетичною установкою, Горбач О. К. (2012)
Куклінський М. В. - Ступінь інтеграції України в міжнародну багаторівневу систему керування безпекою польотів, Холявкіна Т. В. (2012)
Чинченко Ю. В. - Програмні засоби для моделювання процесів виконання польотів у районі аеродрому, Поліщук С. Т. (2012)
Сущенко О. А. - Дослідження методів H∞ -синтезу систем стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв (2012)
Сушич О. П. - Вторинна обробка навігаційної інформації глобальної навігаційної супутникової системи (2012)
Луппо О. Є. - Визначення пропускної спроможності секторів районного центру за методологією Євроконтролю, Глушко О. В., Долматова Д. М. (2012)
Апенько Н. В. - Стан та перспективи авіаційного тренажеробудування (2012)
Приставка П. О. - Кросплатформенна технологія цифрової обробки потокового відео на основі локальних лінійних операторів, Ассаул А. В. (2012)
Приставка П. О. - Інформаційна технологія підвищення відсотка стиснення цифрових зображень на основі лінійних фільтрів, Рябий М. О. (2012)
Сидорова Н. М. - Формування готовності бакалаврів з інженерії програмного забезпечення до професійної комунікації (2012)
Філоненко С. Ф. - Вплив глибини різання на закономірності зміни параметрів акустичного випромінювання, Німченко Т. В. (2012)
Пузік О. С. - Гідродинамічні характеристики функціональних кавітаційних пристроїв, Глазков М. М., Ланецький В. Г., Зайончковський Г. Й., Тарасенко Т. В. (2012)
Першаков В. М. - Безкаркасні будівлі багатоцільового призначення, Луценко О. К., Петрова Т. О., Соловйов О. С. Безкаркасні будівлі багатоцільового призначення (2012)
Зеленкова В. А. - Малі архітектурні форми в дизайні інтер’єрів аеровокзалів (2012)
Березуцький В. В. - Теорія активних зіткнень у процесах електрокоагуляції домішок у водному технологічному середовищі (2012)
Тихенко О. М. - Дослідження поглинальної здатності рослин в умовах впливу стресорів за допомогою методу залишкової радіоактивності, Міхєєв О. М. (2012)
Кічата Н. М. - Джерела екологічної небезпеки субміської території, Заплатинський В. М. (2012)
Shtyka O. - Investigation of heavy metals concentration in soils in former airport zone, Bilyk T. (2012)
Архіпова Г. І. - Вплив тютюнопаління на організм людини, Макаренко Ю. С. (2012)
Бойченко С. В. - Физико-химические свойства и структурно-групповой состав прямогонных фракций нефтей месторождений Ирака, Ибрагим Асаад М. Али (2012)
Іванов С. В. - Термоокиснювальна стабільність реактивних палив з використанням фулерену як присадки, Єфименко В. В., Єфіменко О. В. (2012)
Трачевський В. В. - Плазмохімічне модифікування поверхні поліетилентерефталатних мембран, Молозовенко К. І., Зінченко М. В. (2012)
Бухало А. С. - Ферментивна активність вищого базидіального гриба Schizophyllum сommune, Дуган О. М., Максимюк М. Р., Ліновицька В. М. (2012)
Petrashchuk O. - Test of english for aviation personnel to meet ICAO language proficiency requirements (2012)
Харламова Т. І. - Тестування як вид контролю під час навчання англійській мові майбутніх авіаційних інженерів (2012)
Немлій Л. С. - Формування комунікативної компетенції диспетчера-інструктора управління повітряним рухом (2012)
Реферати англійською мовою (2012)
Реферати російською мовою (2012)
Автори номера (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Титул, зміст (2012)
Єременко О. - Українці на чужині: варіативність буття (за романом "Мальви" Р. Іваничука), Баранова О. (2012)
Привалова С. - Образ Марії в українській літературі, Вишневецька О. (2012)
Яценко Т. - Формування компетентного читача на уроках української літератури в основній школі (2012)
Адабір А. - Формування у старшокласників умінь інтерпретувати моральноестетичну позицію письменника під час вивчення великих епічних творів (2012)
Небеленчук І. - Психологічний портрет як ключ до розуміння образу героя (за романом В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") (2012)
Ульянова Г. - Інтимна лірика Лесі Українки. Ідея невмирущості справжнього кохання, засоби психологічної характеристики настрою ліричного героя у віршах "Все-все покинуть"..., "Уста говорять" та в поетичній прозі "Твої листи..." (2012)
Черненко В. - Вічна загадка любові (за новелою Гр. Тютюнника "Три зозулі з поклоном") (2012)
Якобчук Я. - Вчимося розуміти те, що написано, і розуміти навіть те, що не написано. Текст і підтекст роману В. Підмогильного "Місто". 11 клас (2012)
Защипас В. - Шляхи вдосконалення мовної культури сучасного педагога та його вихованців. Вивчаємо поему М. Вороного "Євшан-зілля". 8 клас (2012)
Привалова М. - Інтерпретація образу Роксолани у творчості українських митців (2012)
Защипас В. - "Мова — життя духовного основа". Усний літературно-музичний журнал, Лінкевич Л. (2012)
Бабійчук Т. - Екскурсія в музей Джозефа Конрада у Тереховому (2012)
Корж-Усенко Л. - Джерельній базі — широку основу (2012)
Дубровська С. - Основна мета — національно свідома особистість (2012)
Андрієвська В. В. - Деградація комунікації у франкомовному драматургічному дискурсі абсурдизму (на прикладі п'єси Е. Йонеско "La Cantatrice chauve" (2009)
Андрійченко Ю. В. - Специфічні риси емотивного фону в художніх текcтах (2009)
Антонюк М. О. - Давньоанглійська орієнтаційна метафора (на прикладі опозиції "верх - низ" (2009)
Байоль О. В. - Мовленнєва репрезентація теми уведення в оману (на матеріалі драматургічних творів зрілого періоду Теннессі Вільямса (2009)
Бекетова О. В. - Публічне мовлення як особливий вид аргументативного тексту (2009)
Біла К. В. - Динаміка афіксального словотвору у словниковому складі французької мови доби Відродження (2009)
Бондаренко В. В. - Прототипова модель англомовних фармацевтичних текстів-інструкцій до вживання лікарських препаратів, Боцман А. В. (2009)
Бондарєва Н. О. - Комунікативні різновиди висловлювань-порад української мови (2009)
Бутова І. С. - Роль алюзії в гуморі Барака Обами та Віктора Ющенка (2009)
Вакуленко М. О. - Транслітерація українських назв у міжнародному спілкуванні (2009)
Васильчук Л. Ф. - Формальні і семантичні аспекти варіювання фразеологізмів-дериватів у контексті лексикографії (2009)
Володіна Т. С. - Семантична класифікація полісемічних відіменникових префіксальних дієслів сучасної німецької мови (2009)
Галицька O. Б. - Вираження процесу формування знання в сучасному німецькомовному науковому дискурсі (2009)
Гарєєва М. Р. - Міждисциплінарні дослідження стереотипу в сучасній науковій парадигмі (2009)
Гаценко І. О. - Типологічне зіставлення ономатопей у сучасному мовознавстві (2009)
Гетьман З. О. - Засоби вираження актуалізації в іспанському розмовному мовленні (2009)
Головко О. Б. - Лексична об’єктивація тимчасових ознак концепту рух у сучасній іспанській мові (2009)
Горенко О. П. - Біблійний ономастикон як синтез онтологічного та гносеологічного (2009)
Дмитракова Н. Ю. - До співвіднесеності теми діалогу з соціо-комунікативним статусом мовця (2009)
Дойчик О. Я. - Лінгво-стилістичні особливості концептуалізаціЇ людськоЇ екзистенціЇ у романах Джуліана Барнса "A History of the World in 101⁄2chapters", "Mertoland", "Staring at the Sun" (2009)
Дружбяк С. В. - Термінологічні архаїзми та історизми як прояви мовної еволюції (на матеріалі німецької економічної термінології) (2009)
Захарченко Н. В. - Стилістичні функції риторичного питання в полемічних трактатах Мартіна Лютера (2009)
Іванова О. Ю. - Націоналізм та мультилінгвізм: роль ідеології у відродженні власної мови (2009)
Іщенко Н. Г. - Лексичне значення словотвірних синонімів (2009)
Клименко О. С. - Особливості перекладу тексту мюзиклу Е. Вебера "The Phantom of the Opera" українською та російською мовами, Рудницька Н. М., Кузнєцов А. Ю. (2009)
Ковальова Т. П. - Синтез мистецтв: взаємодія літератури і музики (на матеріалі роману Т. Моррісон "Джаз") (2009)
Колодій Б. М. - Американський сленг і деякі проблеми його перекладу українською мовою (2009)
Копильна О. М. - Мовна оригінальність у творах О. Генрі як перекладознавча проблема (2009)
Korbozerova N. M. - Constituyentes del analisis gramatical (2009)
Костик О. І. - Модельна фраза, ідіоматичність та її структурне оформлення (2009)
Кривенок Ю. С. - Бінарні опозиції у структурі паратексту: семантико-прагматичний аспект (на матеріалі передмови до роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея") (2009)
Кушнір О. П. - Нерівно-силабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках (2009)
Локота О. П. - Абревіація як особливий спосіб утворення термінів у турецькому дипломатичному дискурсі (2009)
Магушинець І. І. - Латинська мова пізнього Середньовіччя на Апеннінському півострові (2009)
Малиновська Г. Р. - Національні особливості вербалізації концепту гроші (на матеріалі паремійного фонду української і англійської мов) (2009)
Медчук І. В. - Словникова стаття як одиниця енциклопедичного дискурсу (2009)
Михайленко В. М. - Табуйована лексика в текстах реклами (2009)
Михайленко О. П. - Іншомовні елементи у термінологічній системі української мови (2009)
Моісеєнко О. Ю. - Етнокультурні особливості символізації фауни в англомовній картині світу народів Східної Африки (2009)
Моренець І. М. - Семантичні особливості та функціонування деномінальних дієслів, утворених за допомогою суфікса –е-(а)- в сучасній іспанській мові (2009)
Ніколенко А. Г. - Лексико-семантичний аспект багатокомпонентних термінів та їх переклад (2009)
Осадча Ю. Б. - Особливості функціонування й сутнісні характеристики арабської медичної термінології (2009)
Охріменко В. І. - Модальне значення проблематичної достовірності у висловленнях імплікації дій / перебігу подій (на матеріалі італійської мови) (2009)
Пилипенко Р. Є. - Метафоричні репрезентації концепту пам’ять (на матеріалі німецькомовних фахових текстів) (2009)
Пілик В. В. - Інфраструктурні компоненти речення у турецькій газеті (2009)
Плоткіна М. Г. - Місце констативів у прагматичному просторі роману (на матеріалі складних речень романів Дж. Остін) (2009)
Пригодій С. М. - Перекладацька аберація (2009)
Рудківський О. П. - До проблеми визначення фонемної приналежності німецьких приголосних |x|, |ç| і |h| (2009)
Симдикова І. В. - Фонографічні особливості мови SMS-повідомлень та Інтернету у Франції, Дубровіна А. В. (2009)
Сіленко Н. В. - Функціонально-семантичні особливості категорії модальності в турецькому рекламному тексті (2009)
Сліпецька В. Д. - Лексична довжина англійських інтрагалузевих термінів штучного інтелекту, матеріалознавства, аерокосмічних технологій та фінансово-економічної справи (2009)
Столярова А. А. - Прагматична зумовленість використання дієслівних категорій способу, часу та стану в новогрецьких законодавчих текстах (2009)
Толчеєва Т. С. - Характер сполучуваності абстрактних іменників у неблизькоспоріднених мовах (2009)
Турчин В. В. - Англійські запозичення та сьогоднішні проблеми пуризму у німецькій мові (2009)
Угрин Т. В. - Французька соціолінгвістика: сучасний стан та перспективи розвитку (2009)
Фу Цзін - Запозичений концепт Фен-шуй в російській мовній картині світу (2009)
Хайчевська Т. М. - Використання невербальних графічних засобів експресії у французькій прозі ХХ-ХХІ століть (2009)
Харченко О. В. - "Satiric News" як одне з джерел сучасного американського дискурсу комічного (2009)
Цимбалістий І. Ю. - Морфологічні ознаки іспанських усічених слів (2009)
Чернишова Ю. О. - Герменевтичний підхід до перекладу сучасних релігійних текстів (2009)
Шевлякова М. В. - До проблеми аналітизму італійського дієслова (на матеріалі "Божественної Комедії" Данте) (2009)
Юрковська М. М. - Культурні явища у гуморі сучасних англомовних анімаційних фільмів (2009)
Яременко Ю. А. - Лінгвокультурологічні проблеми терміна та дефініцій (2009)
Сидоренко В. - Вступ (2010)
Авраменко О. - Енвайронментальний простір художніх пленерів: Досвід проектів XXI століття, проведених під егідою ІПСМ НАМ України з акцентом на пленері "Вітер" (2010)
Босенко А. - Даже, если бы… Страшная сказка для очень старших научных сотрудников (2010)
Метлёв А. - Феноменология праздности (2010)
Веселовська Г. - Параметри сучасної театральності: Транзит синтез - колаж - бриколаж (2010)
Герман Є. - Просторова графіка Анни Надуди (2010)
Скиба М. - Структура ойкумени (2010)
Кондратьєва М. - Мізансцена як засіб втілення режисерського бачення (2010)
Кондратьєва М. - Та, що не вміє кохати (2010)
Чепелик О. - Практики соціальної скульптури - актуальні тенденції сучасного мистецтва (2010)
Савчук І. - "Міф про твір" як спосіб розуміння сучасного музичного процесу (2010)
Сидоренко А. - Монументальні розписи бойчукістів у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (2010)
Кутузова Т. - Venezia: Игра в города и воды по правилам живописи Егора Толкунова (2010)
Несміянов І. - 13 ескізів до 8 вистав із коментарями автора (2010)
Протас М. - Гении европейской культуры XIX-XX веков (2010)
Ременяка О. - Об’єкт у просторі мистецтва (2010)
Скляренко Г. - "Пунктир концептуалізму": До картини українського мистецтва другої половини ХХ сторіччя (2010)
Кушнір Т. - Цифровий заповіт, або Проблема конструювання сталих понять у світобудові інтерпретацій (2010)
Клековкін О. - Про часи, коли "театр іще й не починався…" і про те, коли народилося сучасне "мистецтво" (2010)
Булавіна Н. - Соціальні аспекти сучасних мистецьких практик, Пилипенко І. (2010)
Пилипенко І. - Віктор Зарецький - педагог (2010)
Савицька Л. - Мистецтво Харкова на зламі сторіч (2010)
Овчинніков В. - Спогади про навчання у Київському художньому інституті (публікація документа Олени Кашуби-Вольвач) (2010)
Булавіна Н. - До історії створення Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (2010)
Козинко Л. - Фольклорні елементи у балетмейстерській творчості Алли Рубіної (2010)
Юр М. - Анаморфізм: Умови існування в сучасному живописі України (2010)
Ольховская Е. - Архитектурный дизайн выставочных комплексов на примере галерей современного искусства, Гамалия Е. (2010)
Урсу Н. - Міський пейзаж у творчості сучасних митців Кам’янеччини (2010)
Щербак Ю. - Сутінки: За живописним циклом Миколи Нєдзєльського (2010)
Пучков А. - Вікно у вікно: Про Гліба Вишеславського у галереї "Bottega" (2010)
Щербак Ю. - Спалах поверхні: Живопис Гліба Вишеславського у галереї "Bottega" (2010)
Сидор-Гібелинда О. - Над прірвою: поза життям і житом (2010)
Сидор-Гібелинда О. - Вчасно, влучно, лаконічно: Книга Віктора Сидоренка "Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до мистецьких спрямувань" (2008) (2010)
Шкепу М. - Мультимедійна утопія Оксани Чепелик (2010)
Титул, зміст (2014)
Цирфа Ю. - "Знаковий" амбітний..., Клейменова О. (2014)
Рибак В. - Шлях до єднання (2014)
Цирфа Ю. - Національні інтереси. Перспектива—2014 (2014)
Романюк Т. - "Сьогодні я бачу, чого я не зробив, бо збоку, і з відстані років видніше. Я мрію про те, щоб нові політики це зробили, а я підказуватиму" (2014)
Чекаленко Л. - Роздуми про політичне майбутнє України (2014)
Соснін О. - Про необхідність використання світового досвіду у боротьбі з корупцією у вітчизняній практиці (2014)
Сищук О. - Діагноз без прикрас (2014)
Романюк Т. - П'ятірка і... Антарктида (2014)
Клейменова О. - Наталія ОНІЩЕНКО: "Ніколи не зазнавала гендерної дискримінації. Але мій випадок є скоріше винятком" (2014)
Малієнко О. - Наука без кордонів (2014)
Курик М. - В електромагнітних тенетах: на роботі, у транспорті, вдома (2014)
Воля О. - У клініці (2014)
Умови публікації наукових статей у журналі "Віче" (2014)
Скобельський В. - Іван Момот: "Ініціатива громади має проявлятися в тому, що люди об'єднуються довкола конкретних справ..." (2014)
Кірієвська Л. - Влада без грошей - ілюзія (2014)
Бугаєць О. - Спортзал - за кошти села, району, області (2014)
Тищук Є. - Миколаївська облрада: "Коли один за всіх і всі за одного" (2014)
Вікторів В. - Орієнтир - Європейська хартія (2014)
Скрипник В. - Енергоефективне село (2014)
Марчук Л. - Буде порядок - життя зміниться на краще (2014)
Грицюк В. - Корсунь-Шевенківський - ключ до визволення Правобережної України, Лисенко О. (2014)
Павличко Д. - Молодий Тарас: бронзова постать у Варшаві (2014)
Славинський М. - "І руку вільную, мій друже, подай мені..." (2014)
Корніюк В. - Із Шевченком у серці (2014)
Славинський М. - Юрій ЩЕРБАК: "Сповідь потрібна завжди, бо вона очищає душу" (2014)
Труш Н. - "Призначення людини на землі — бути людиною. Тоді буде і професіонал" (2014)
Скобельський В. - "В лесу родилась елочка..." (2014)
Тищук Є. - Олег СКРИПКА: "Я таке Боже створіння, яке повинне писати музику!" (2014)
Супруненко В. - Єнісейський вектор (2014)
Пузикова Л. - Посланець із Юрського періоду (2014)
Малієнко О. - Гроза чемпіонів отримала "бронзу" (2014)
Дубровін С. - Стела ЗАХАРОВА-ХЛУС: "Здоров'я дітей - це те, чого ми прагнемо развиваючи спорт у нашій країні" (2014)
Дубровін С. - Коні - людям! І окремо - посадовцям! (2014)
Пузикова Л. - Ромашці наказано жити! (2014)
Іваненко Н. - Хто там на п'єдесталі? (2014)
Красовська О. - Столична історія у гривах. Короткий курс (2014)
Клейменова О. - Славімо нитку - вену текстильного пульсу! (2014)
Шестопалов В. М. - О некоторых результатах исследований, развивающих идею В. И. Вернадского о "газовом дыхании" Земли Статья 2. Глубинные процессы дегазации недр, Макаренко А. Н. (2014)
Мельничук Г. В. - Тектоніка і походження Волинського палеозойського підняття (2014)
Гранова А. К. - Геологическое строение кайнозойских отложений побережья Сасыкского лимана (Северо-Западное Причерноморье), Волынская В. О. (2014)
Поліщук А. М. - Виділення і кореляція сергіївської світи в нижньому венді Волино-Поділля (2014)
Вдовенко М. В. - Історія вивчення палеозойських форамініфер України та їх значення для стратиграфії (2014)
Насєдкін Є. І. - Характеристики еолових потоків твердої речовини в зоні взаємодії суходолу та моря (2014)
Артеменко Г. В. - Возраст железисто-кремнисто-вулканогенной формации Чертомлыкского железорудного месторождения (Среднеприднепровский мегаблок Украинского щита), Шумлянский Л. В., Беккер А. Ю., Демедюк В. В., Гоголев К. І. (2014)
Дубина О. В. - Геохімічні та петрологічні особливості лужних гранітоїдів Українського щита, Кривдік С. Г. (2014)
Лялько В. І. - Дослідження гіперспектральних індексів червоного краю для визначення змін рослинного покриву над нафтовим родовищем за даними спектрометричної зйомки, Шпортюк З. М., Сибірцева О. М., Дугін С. С. (2014)
Ситников А. Б. - Обоснование закономерностей фазового преобразования жидкой и парообразной влаги в системе "грунт–воздух–водоем", Ситникова В. А. (2014)
Демчишин Михайло Гордійович (До 80-річчя від дня народження) (2014)
Пам’яті Олександра Костянтиновича Щоголєва (2014)
Титул, зміст (2014)
Сищук О. - Парламент – вільний мікрофон (2014)
Рибак В. - "Верховна Рада фактично перетворилася на головний антикризовий центр, від якого залежить відновлення порядку та спокою в країні", – (2014)
Анатоленко Ю. - Закордон нам доможе (2014)
Анатоленко Ю. - Протестувальники відстоюватимуть права в Європейському суді (2014)
Романюк Т. - Хроніка протестів (2014)
Беккер І. - Амністія: спроба №... (2014)
Кожем’якін А. - Проблеми застосування "духу" і "букви" Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань": погляд законодавця (2014)
Ющик О. - Влада народу і конституційний процес в Україні (2014)
Мірошниченко Ю. - Баланс інтересів як принцип консенсусної демократії: до постановки проблеми (2014)
Барабаш Ю. - Модернізація держави як конституціоналізм у дії* (2014)
Романюк Т. - Леонід КРАВЧУК: "Це моя Україна, з якою я живу вісімдесят років, тішуся, що вона є державою незалежною і я маю до цього причетність" (2014)
Цирфа Ю. - Світ. Український резонанс. Сумний контекст (2014)
Цирфа Ю. - Давос-2014. Реорганізація світу: наслідки для суспільства, політики та бізнесу (2014)
Сищук О. - Народний депутат України Оксана КАЛЕТНИК: "Владі потрібні прозорість і діалог" (2014)
Скрипник О. - Концепція обріїв, що... віддаляються, Малієнко О. (2014)
Беккер І. - Діагноз: бідність (2014)
Лобач Т. - Важкий іспит на зрілість (2014)
Марчук Л. - "Громада більший чоловік, ніж пан,"- (2014)
Скрипник В. - Владу інспектуватиме громада (2014)
Скобельський В. - У пошуках правди (2014)
Козак І. - Народна рада вже є. А повноважень ще немає (2014)
Марчук Л. - Найвищими представницькими органами в західних областях України залишаються обласні ради (2014)
Тищук Є. - "Мир, взаємоповага й уміння чути одне одного – це перше, що сьогодні потрібне всім українцям" (2014)
Франківський Т. - Київрада ухвалила бюджет (2014)
Ткаченко В. - Анатолій ПРИСЯЖНЮК: "Моє завдання – закрутити цю машину так, щоб позитивні зміни відбувалися на кожній ділянці роботи" (2014)
Тихонов Є. - Скільки коштує товар "кольору хакі" (2014)
Дубровін С. - Загадки війни. Правда з глибин землі (2014)
Тищук Є. - "Успіх реформи залежатиме від конструктивного діалогу між працедавцем і профспілками" (2014)
Дубровін С. - Олімпіада-2014: від України - 43 спортсмени (2014)
Клейменова О. - У тенетах примарної осілості (2014)
Чурюмов С. - Гороскоп генія (2014)
Красовська О. - "...Душа і дума добро навчилася любить" (2014)
Романюк Т. - Роби те, що хочеш... і все в тебе вийде (2014)
Титул, зміст (2009)
Валентина Давиденко (2009)
Катерина Левченко (2009)
Володимир Вусик (2009)
Дар' я Горлиця (2009)
Богдан Скробут (2009)
Прокопович Т. - Володимир. Трагедокомедія. Переклад Валерія Шевчука (2009)
Ворона П. - Від Богдана до Івана… (2009)
Безотосний М. - Мова – основа формування української нації (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського