Із зали засідань Президії НАН України (25 лютого 2015 року) (2015)
Подальше поглиблення співробітництва у сфері наукових досліджень та використання космічного простору (підписання угоди про співробітництво з Державним космічним агентством України 25 лютого 2015 року) (2015)
Постанови Загальних зборів НАН України (6 березня 2015 р.) (2015)
Комісаренко С. В. - Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій (стенограма наукової доповіді співкоординаторів Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України 11 лютого 2015 року), Моргун В. В. (2015)
Андон П. І. - Про підсумки виконання Програми інформатизації НАН України на 2010–2014 рр. (стенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України 25 лютого 2015 року), Загородній А. Г. (2015)
Носенко В. К. - Аморфні та нанокристалічні сплави для приладобудування і енергоефективних технологій (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 лютого 2015 року) (2015)
Лукин А. Е. - Разгадка генезиса сухарных глин – ключ к решению проблемы освоения суши растениями (2015)
Долінський А. А. - Стратегія теплозабезпечення населених пунктів України (до обговорення проекту Енергетичної стратегії України на період до 2020, 2030 та 2035 року), Басок Б. І., Базєєв Є. Т. (2015)
Хрущов Д. П. - Національний комітет України з Міжнародної програми геологічної кореляції (програми геологічних наук) – орган міжнародного співробітництва у сфері наук про Землю (2015)
Вакаренко О. Г. - Академічні періодичні видання: сучасний формат (2015)
Куковська Т. С. - Геологія як світоглядний елемент життя (до 85-річчя академіка НАН України Є. Ф. Шнюкова) (2015)
80-річчя академіка НАН України В. І. Старостенка (2015)
70-річчя академіка НАН України В. М. Гейця (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. І. Никифоровича (2015)
Титул, зміст (2011)
Єременко О. - Фемінні моделі гендерної ідентифікації в романах Василя Слапчука, Кобилякова Г. (2011)
Зінченко Н. - Народні перекази та звичаї як основа фольклорно-етнографічних нарисів А.П. Свидницького, Шкарупа А. (2011)
Лазаренко І. - Розвиток методичної думки про формування учнівських умінь аналізувати художній твір (2011)
Романишина Н. - Формування теоретичних і практичних жанрових умінь розпізнавання оповідання-портрета (2011)
Сорокіна Л. - Марко Вовчок — "кроткий пророк". Урок-портрет (2011)
Коваленко Л. - "Нерівня душ — це гірше, ніж майна!". Урок-дослідження (2011)
Ситченко А. - Система уроків з вивчення повісті Віктора Близнеця "Звук павутинки" (2011)
Грабовська С. - Пісенна творчість Андрія Малишка. Урок з вивчення поезії "Пісня про рушник" (2011)
Паламар С. - Методика вивчення сонетів Д. Павличка в спецкурсі "Сонет в історії української і світової літератури" (2011)
Логвіненко Н. - Становлення української фантастичної прози (2011)
Голобородько Я. - Вітражі спогадів і документів (2011)
Ярошенко Р. - Жанрово-композиційні особливості псалмів та їх лінгвістичний аналіз (2011)
Кислашко О. - М. Козачинський і Г. Кониський про духовно-моральне виховання (2011)
Климова А. - "Заворожи мені, волхве…"Літературна конференція-презентація книги В. Мельниченка "Шевченківська Москва", Шевченко А. (2011)
Грабовська C. - Кому щастя служить, той ніколи не тужить. Сценарій родинного свята для учнів 7—9 класів (2011)
Набока М. - До витоків духовності українців Румунії (2011)
Михайлова Л. І. - Методика та методологія дослідження зовнішньоекономічної діяльності, Дашутіна Л. О. (2014)
Сухоставець А. І. - Стратегія розвитку підприємництва у соціальній сфері села (2014)
Ковтун О. В. - Капітальні інвестиції в нерухомість в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку (2014)
Кулиняк І. Я. - Напрями покращення використання потенціалу підприємств легкої промисловості Львівщини, Глянцева О. І. (2014)
Тищенко Т. В. - Стратегічне управління закупівлями на промислових підприємствах масложирового підкомплексу України, Синиціна Ю. П. (2014)
Сосновська І. М. - Дослідження напрямків визначення сутності поняття "економічна безпека" (2014)
Юхно А. С. - Необхідність встановлення ринкової вартості земельних часток (паїв) в контексті здійснення економічного управління (2014)
Самойлік М. С. - Методичні основи розвитку регіонального ринку вторинної сировини (2014)
Сапич В. І. - Теоретико-методологічні засади розвитку відносин власності на землю (2014)
Віткін Л. М. - Сучасні методи аналізу ризиків в процесі проектування систем управління підприємством м'ясо-молочної промисловості, Ролько О. Р. (2014)
Лозинська І. В. - Технологічні основи підвищення економічної ефективності вирощування свиней в сільськогосподарських підприємствах на основі інтенсифікації виробництва (2014)
Данкевич Є. М. - Інформаційно-консультативне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Калашнікова Т. В. - Зональні особливості державної підтримки сільськогосподарських підприємств України (2014)
Калачевська Л. І. - Економічні аспекти використання інноваційних технологій обробітку грунту в сільськогосподарському виробництві України (2014)
Дудар О. Т. - Органічне агровиробництво в Україні: тенденції розвитку і шляхи зміцнення позицій товаровиробників (2014)
Маслак О. М. - Передумови розвитку ринку органічної продукції в Україні (2014)
Висоцька І. М. - Нові підходи у визначенні понять якість і безпечність продукції тваринництва (2014)
Владика Ю. П. - Інформаційне забезпечення управління виробництвом та реалізацією зерна сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Колодка Я. В. - Аутсорсинг в логістиці: переваги та недоліки (2014)
Васильченко О. О. - Механізм застосування прийомів маркетингової політики комунікацій у виробничо–комерційній діяльності підприємств, Попова Т. В. (2014)
Продан І. О. - Оцінка мотиваційного середовища підприємств м’ясопереробної галузі (2014)
Решетняк О. І. - Теоретичні аспекти логістичного бюджетування як сучасної ефективної технології планування, контролю та аналізу (2014)
Шестакова С. О. - Найменування як один із основних атрибутів бренду (2014)
Ковтун О. В. - Розвиток та оцінка ринку житлової нерухомості в Україні (2014)
Гойсюк Л. В. - Оцінка інвестиційного проекту виробництва біодизельного пального (2014)
Гончар В. І. - Інноваційна діяльність у фармацевтичній галузі (2014)
Нєсвєтов О. О. - Удосконалення системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю в агропромисловому комплексі Сумської області, Єрмак О. М. (2014)
Пилипенко С. П. - Теоретичні аспекти формування механізму реалізації інвестиційної політики в аграрному секторі (2014)
Лаврик В. В. - Концептуальні засади організаційно–інноваційної діяльності в Україні (2014)
Мартинюк В. П. - Стратегія нейтралізації податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави (2014)
Верещагіна Т. М. - Грошово-кредитна складова національної економічної безпеки в контексті фінансового розвитку України (2014)
Кадацька А. М. - Сутність власного капіталу підприємства (2014)
Лащак В. В. - Роль фінансових механізмів впливу на споживчий ринок на до реалізаційній стадії, Лащак Т. В. (2014)
Пасько О. В. - Термінологічні аспекти аудиту в Україні у контексті перекладу міжнародних стандартів аудиту, Гордієнко М. І. (2014)
Рудь В. В. - Інтерпретація поняття доданої вартості (2014)
Цимбалюк О. В. - Економічні наслідки технічних ризиків як міра кількісної оцінки невизначеності фінансового результату (2014)
Шевченко О. В. - Облік та реєстрація сільськогосподарських землекористувань в Україні (2014)
Гришова І. Ю. - Соціальні інвестиції як інструмент реалізації соціально-орієнтованого бізнесу, Шабатура Т. С. (2014)
Федорчук О. М. - Щодо методики оцінки соціальної інфраструктури аграрного сектору (2014)
Петрушенко Ю. М. - Фонди розвитку громад: досвід міжнародного успіху та можливості функціонування в Україні (2014)
Занина О. В. - Социальная защита населения в эпоху хозяйства первобытных цивилизаций и в период феодальной системы хазяйства (2014)
Иванов М. А. - Теоретические аспекты оценки эффективности трудовых ресурсов (2014)
Ильинова О. В. - Прогнозирование структуры фонда материального стимулированя труда работников сельскохозяйственных организаций (2014)
Панич О. О. - Розвиток номіналістичної філософії мови у Джона Стюарта Мілла (2011)
Мельничук В. В. - Ціннісна сутність природи в контексті розвитку соціальної держави (філософсько-релігійний аспект) (2011)
Миргородский А. А. - Дружба как истинная Любовь в философии отца Павла Флоренского (2011)
Подолянко Л. А. - Ціннісний світ людини в її екзистенції (2011)
Туренко О. С. - Грані святості Франциска Ассізького: пошук європейської індивідуалізації (2011)
Ямчук П. - Родинно-світоглядний філософський феномен Івана Нечуя-Левицького та вітчизняний християнсько-консервативний контекст (2011)
Бабічева О. С. - Вплив мішечницького руху на громадсько-політичне життя Росії та України в 1918 р. (2011)
Бацилєва О. В. - Освіта в системі сучасних ринкових відносин: проблеми та перспективи, Жеденова Н. В. (2011)
Бобков Д. І. - Актуальні проблеми та напрями реформування спрощеної системи оподаткування в Україні (2011)
Гальченко С. І. - Забезпечення хлібом населення міст Центральної України у перші повоєнні роки (2011)
Земзюліна Н. І. - Кооперація як один з інструментів розвитку селянського господарства: історична ретроспектива (2011)
Лебедев Д. В. - Профессионально-технические школы в системе начального образования Екатеринославской губернии (на примере Мариупольского уезда) в конце ХІХ – начале ХХ вв. (2011)
Приймак О. М. - Асоціативні ринково-капіталістичні форми самоорганізації селянства Степової України (2011)
Рощина Л. О. - Болонський процес та його вплив на самореалізацію студента, Захаров О. О. (2011)
Семенов Д. Д. - Уявлення про цивілізаційну подібність як фактор сприяння становленню російсько-латиноамериканського співробітництва у 1990-і роки в умовах формування багатополюсного світу (2011)
Сергєєва М. В. - Інженерно-технічні кадри чорної металургії Донбасу (1965 – 1980-і рр.) (2011)
Ступак И. А. - Инновационная деятельность в угольной промышленности Донбасса в 1966 – 1970-е гг., Петрова Н. Н. (2011)
Терзі О. С. - Реалізація права на освіту, Русін В. С. (2011)
Дмитриев Р. Е. - Опыт построения социального государства в ОАЭ: религиозно-политический аспект, Разумный В. В. (2011)
Москаленко Л. - Пророки як формат релігійного лідерства єврейського народу (2011)
Папаяні І. В. - Протистояння євангельських християн, баптистів і п’ятидесятників як засіб збереження та перебудови власної релігійної ідентичності (на матеріалах Донеччини другої половини 60-х – 80-х рр. ХХ ст.) (2011)
Данилюк О. Я. - Вплив ціннісної системи Римо-католицької церкви на формування соціальної ідентичності в контексті трансформації українського суспільства (2011)
Качур І. В. - Біоетичні проблеми: аналіз громадської думки щодо легалізації евтаназії в Україні, Полонська К. О. (2011)
Кірєєва Т. І. - Музична освіта сьогодення: від Ярослава Мудрого до Новітнього часу (2011)
Муха-Шаек Е. - Философские и социальные основы массовой культуры (2011)
Поліщук О. - Українська політична нація – міф чи реальність? (2011)
Приходченко К. І. - Виховання як складна динамічна система соціального середовища: різнохарактерні видові категорії (2011)
Белокобыльский А. В. - Возможна ли нравственность, не зависимая от религии? (2011)
Gun’ko V. M. - Modelling of evaporation of clusters and nanodroplets of organic molecules using quantum chemical and the kinetic gas theory methods (2015)
Melnyk I. А. - Microstructure and physical properties of glycerol doped by oxidized multiwalled carbon nanotubes, Bulavin L. А., Hrapatyi S. V., Dovbeshko G. I., Solovyova E. A., Mykhailyk V. A., Lebovka N. I. (2015)
Kartel M. T. - Comparative quantum chemical examination of lithiation/delithiation processes in Sin nanoclusters and CmSin nanocomposites, Kuts V. S., Grebenyuk A. G., Tarasenko Yu. A. (2015)
Бондарчук С. В. - Синглет-триплетное расщепление этилена при взаимодействии с поверхностью Cu(100) и малыми кластерами меди, Минаев Б. Ф. (2015)
Тарасевич Ю. И. - Адсорбция органических анионов и катионов из водных растворов на органозамещенных слоистых силикатах, Трифонова М. Ю. (2015)
Stroyuk O. L. - Semiconductor nanocrystals and graphene oxide as visible-light-sensitive photoinitiators of acrylamide polymerization in water, Kuchmiy S. Ya., Andryushina N. S. (2015)
Донцова Т. А. - Характеризация и фотоактивность оксида титана(ІV), полученного из различных прекурсоров, Иваненко И. Н., Астрелин И. М. (2015)
Щербань Н. Д. - Матричний і об’ємний синтез, активація та функціоналізація нанопористих вуглецевих адсорбентів, Ільїн В. Г. (2015)
Омельчук А. О. - Електрохімічна дезактивація поверхонь, Юденкова І. М., Шевель В. М., Масло М. А. (2015)
Семчук О. Ю. - Кінетика взаємодіючих квазічастинок в напівпровідниках в полі когерентних світлових пучків, Клименко В. Є. (2015)
Коваль Л. І. - Координаційні сполуки металів життя та біолігандів як модельні додатки до екобезпечних мастильних композицій, Дзюба В. І., Ільницька О. Л., Пехньо В. І., Міщук О. О. (2015)
Безимянний Ю. Г. - Методика оцінки похибки вимірювання швидкості поширення пружної хвилі при поетапному контролі зразків з порошкових матеріалів, Євко І. Г., Комаров К. А., Талько О. В. (2014)
Безимянний Ю. Г. - Сравнение динамических методов при определении упругих характеристик разных материалов , Козирацкий Е. А., Колесников А. Н., Тесленко Л. О. (2014)
Стенцель Й. І. - Математичні моделі термодинамічних процесів біологічного організму, Павлов С. П., Літвінов К. А. (2014)
Стенцель Й. І. - Математичні моделі теплообмінних процесів людини при зовнішньому стоку теплової енергії, Злепко С. М., Рябіченко А. В. (2014)
Шаповалов О. І. - Фізичні моделі перетворень електричного імпульсу в магнітострикційному перетворювачі (2014)
Титов Д. В. - Метод измерения поглощенной дозы при обработке продукции на линейном ускорителе электронов, Ноздрачева Е. Л., Шевченко В. А. (2014)
Шведчикова И. А. - Классификация полиградиентных магнитных сепараторов, Романченко Ю. А. (2014)
Любимова Н. А. - Применение моделей прогнозирования при многомерном контроле процессов загрязнения (2014)
Глоба С. Н. - Состояние методов и средств контроля толщины покрытий(обзор), Ле Чи Хиеу, Сучков Г. М., Хлыбов А. А. (2014)
Горкунов Б. М. - Вихретоковый контроль глубины упрочненного слоя изделий в режиме реального времени, Сиренко Н. Н., Авраменко А. А., Тищенко А.А. (2014)
Галаган Р. М. - Розробка стохастичної моделі ультразвукового неруйнівного контролю виробів порошкової металургії (2014)
Григор'єв О. М. - Чотириканальний аналізатор імпульсів для одночасної реєстрації альфа-,бета-,гамма- та нейтронного випромірювань, Білик З. В., Литвинов Ю. В., Сакун О. В., Марущенко В. В., Чернявський О. Ю. (2014)
Протасов А. Г. - Вихрострумовий дефектоскоп з телеметричним каналом зв'язку, Сєрий К. М., Дугін О. Л., Петрик В. Ф. (2014)
Ващишак І. Р. - Інформаційно-вимірювальна система для виявлення місць тепловтрат у підземних теплових мережах при проведенні енергоаудиту (2014)
Мигущенко Р. П. - Дослідження впливу систематичних похибок вимірювання на ризики функціональної діагностики (2014)
Соломічев Р. І. - Розробка та обгрунтування структури вимірювальної системи контролю вибухонебезпечних пило-газових сумішей в шахтному виробітку, Вовна О. В., Зорі А. А. (2014)
Петрищев О.Н. - Математическое моделирование преобразователя емкостного типа в режиме возбуждения ультразвуковых волн в металлах.Часть1, Ноздрачева Е. Л., Сучков Г. М., Романюк М. И. (2014)
Колмаз Ю. Т. - Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід, Ракоїд О. О., Проценко Л. Д., Легка О. В. (2015)
Тараріко О. Г. - Збалансоване управління природно-ресурсним потенціалом агросфери України за принципами конвенцій Ріо, Сиротенко О. В., Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. (2015)
Булигін С. Ю. - Якість земель як основа контролю землекористування (2015)
Ковалів О. І. - Обґрунтування змін до Конституції України щодо ґрунтів як основного національного багатства (2015)
Снітинський В. В. - Гумусний стан та емісія діоксиду вуглецю в агроекосистемах, Габриєль А. Й., Оліфір Ю. М., Германович О. М. (2015)
Тімченко Д. О. - Оцінювання ерозійної небезпеки ґрунтів під час проведення землевпорядних робіт, Куценко М. В., Круглов О. В., Назарок П. Г. (2015)
Вожегова Р. А. - Ландшафтно-екологічний стан та упорядкування сільськогосподарських угідь Південного Степу України, Голобородько С. П. (2015)
Долженчук В. І. - Monitoring processes of degradation and desertification in Rivne region, Крупко Г. Д. Моніторинг процесів деградації та опустелювання земель Рівненської області (2015)
Шпилька Ю. М. - Родючість ґрунтів та шляхи збереження їх екологічної стійкості в Чернігівському Поліссі, Мукосій М. П., Шабанова І. І., Єгоров О. В. (2015)
Коніщук В. В. - Аналіз видів сапропелю для рекультивації деградованих земель України, Коніщук М. О., Булгаков В. П., Бобрик І. В., Руденко О. М., Онук Л. Л., Скакальська О. І., Кирничишин О. Р. (2015)
Самохвалова В. Л. - Фіторемедіація техногенно забруднених ґрунтів, Фатєєва А. І., Зуза С. Г., Погромська Я. А., Зуза В. О., Панасенко Є. В., Горпинченко П. Ю. (2015)
Симочко Л. Ю. - Біодіагностика ґрунтів агроекосистем Закарпаття (2015)
Романенко О. Л. - Вплив агроекологічних чинників на врожайність пшениці озимої в степовій зоні України, Конова С. Р., Солодушко М. М., Бальошенко С. В. (2015)
Дутов О. І. - Радіаційно-екологічні аспекти використання забруднених земель у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС, Ландін В. П., Мельничук А. О., Гриник О. І. (2015)
Мельничук А. О. - Еколого-економічна ефективність альтернативної системи удобрення на радіактивно забруднених ґрунтах Полісся, Тараріко М. Ю. (2015)
В.І. Парпану — 70 (2015)
М.О. Клименку — 70 (2015)
Н.В. Палапі — 55 (2015)
І.В. Гринику — 45 (2015)
Содержание (2014)
Власенко О. І. - Акустична емісія напівпровідників та діодних структур (огляд), Киселюк М. П., Велещук В. П., Власенко З. К., Ляшенко І. О., Ляшенко О. В. (2014)
Кудрик Я. Я. - Методы определения высоты барьера шоттки из вольт-амперных характеристик (обзор), Шинкаренко В. В., Слепокуров В. С., Бигун Р. И., Кудрик Р. Я. (2014)
Акимова Е. А. - Запись голограммных дифракционных решеток на карбазолсодержащих тонких полимерных пленках, Стронский А. В., Паюк А. П., Мешалкин А. Ю., Бояринов Ю. Ю., Присакарь А. М., Робу С. В., Олексенко П. Ф., Литвин О. С. (2014)
Бабійчук І. В. - Фотостимульовані реверсивні перетворення у плівках Ge-Se як основа резистивного процесу, Данько В. А., Індутний І. З., Луканюк М. В., Минько В. І., Шепелявий П. Є. (2014)
Баранський П. І. - Вплив термовідпалів при 450 і 650 °С на тензоопір і параметр анізотропії рухливості монокристалів кремнію, Гайдар Г. П. (2014)
Хмиль Хмиль - Использование гибридных органно-неорганических фотолюминофо-ров для повышения индекса цветопередачи белых светодиодов, Д. Н. Камуз А. М., Олексенко П. Ф., Камуз В. Г., Алексенко Н. Г., Камуз О. А., Ха-бусєва С. У., Паценкер Л. Д. (2014)
Станецкая А. С. - Химическое травление поверхности кристаллов ZnSe растворами H2O2–HBr–уксусная кислота, Томашик В. Н., Стратийчук И. Б., Томашик З. Ф., Галкин С. Н. (2014)
Костюкевич Е. В. - Оптимизация эксплуатационных характеристик преобра-зователей на основе поверхностного плазмонного резонанса, Костюкевич С. А. (2014)
Бобренко Ю. Н. - Фотоэлектрические преобразователи ультрафиолетового излучения с варизонными слоями на основе твердых растворов CdxZn1–xS, Павелец С. Ю., Семикина Т. В., Шереметова Г. И., Ярошенко Н. В. (2014)
Онищенко В. Ф. - Вплив підкладки та поверхні макропори на фотопровідність у двомірних структурах макропористого кремнію (2014)
Матяш И. Е. - Модуляционная поляриметрия поверхностного плазмонного резонанса как сред-ство детектирования диэлектрических свойств газов (2014)
Карась Н. И. - Отрицательная фотопроводимость и поверхностно-барьерный фотодиодный эф-фект – два взаимосвязанных поверхностных фотоэффекта в макропористом кремнии (2014)
Стеценко М. А. - Анализ результатов аппроксимации спектральных характеристик поверх-ностного плазмонного резонанса аналитическими функциями (2014)
Бєляєв О. Є. - Чарівні подорожі у блакитне світло, Кочелап В. О. (2014)
Алексєєв С. В. - Історичні особливості формування середнього класу в Україні в перехідний до ринку період (1991 – 2004 рр.) (2011)
Бєліков О. В. - Сучасні мусульманки в Україні: стереотипи і реалії, Масальський В. І. (2011)
Бредіхин А. В. - Російсько-бразильські взаємовідносини в 1992 – 1999 роках, Семенов Д. Д. (2011)
Бригунець В. О. - Формування та розвиток відомчої системи освіти МВС періоду існування УРСР (2011)
Воробйов В. В. - Роль Шарля Вержена в створенні франко-американського союзу 1776 – 1778 рр. (2011)
Гаєцький В. С. - Перемога на Куликовім полі як свідчення переможної стратегії русичів (2011)
Герасимова М. С. - Вплив радянської торгівлі на повсякденне життя населення Донбасу в 1945 – 1953 рр. (2011)
Гнот С. І. - Культура доброчинності як вияв гуманізму: Греко-католицька церква в Другій Речі Посполитій (2011)
Зозуля Є. В. - Діяльність органів державної влади та управління України щодо нормативно-правового та організаційного забезпечення міжнародного співробітництва у боротьбі з кіберзлочинністю (2011)
Ковальська Л. А. - Методологічні засади дослідження Руху Опору в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (2011)
Краснопьоров В. М. - Процес демократизації в країнах Вишеградської групи на початку євроінтеграції (1989 – 1998) (2011)
Міхеєва О. К. - Динаміка посадової злочинності серед працівників міліції та кримінального розшуку УСРР часів непу (2011)
Мурза Н. О. - Країни Скандинавії на початковому етапі європейської інтеграції (2011)
М’якоход Л. О. - Образ жінки періоду хрущовської "відлиги" на сторінках журналу "Радянська жінка" (2011)
Ніколаєць Ю. О. - Історична пам’ять про роль козаків у освоєнні земель Донбасу (2011)
Овчаренко В. П. - Ліквідаційний відділ з відокремлення церкви від держави Наркомату юстиції УСРР: історія утворення та діяльності (2011)
Попов В. Ж. - Стан і функціонування культурних установ в індустріальних центрах України в 1917 – 1920 рр. (2011)
Романуха О. М. - Розвиток взаємовідносин України і Російської Федерації в сфері економіки (1991 – 2009 рр.) (2011)
Рощина Л. О. - Проблема сімейного виховання в педагогіці Макаренка, Корбань Л. О. (2011)
Ситник О. М. - Становище релігії, церкви та духовності в УСРР у 1920-х – на початку 1930-х років (2011)
Ступак И. А. - Роль творческих объединений трудящихся в техническом совершенствовании тяжелой промышленности Донбасса в 1966 – 1970 гг., Бигун Г. С. (2011)
Авдіянц Г. М. - Онтологічні виміри простору та часу в танці (2011)
Белокобыльский А. В. - Прелесть Серебряного века: мистические поиски поэтов contra мистическая сущность поэзии (2011)
Бобкова Н. П. - Д’Аламбер и эпоха Просвещения, Бобков Д. И. (2011)
Воронова Н. С. - Мистецтво бандуристів в контексті мультикультуралізму (2011)
Горохолінська І. - Ідейно-методологічні особливості концепції релігії І. Канта (2011)
Єщенко Т. А. - Концепт "сумління/совість" в етнокогнітивному та біблійному аспектах (2011)
Кушнир Е. Я. - Основания и базовые составляющие сферы духовного и духовности (2011)
Содомора П. - Інтелект, мислення, розуміння у системі термінів святого Томи з Аквіну (2011)
Ямчук П. - Феномен В. Г. Короленка в контексті вітчизняних соціально-філософських реалій минулого століття (2011)
Артюхов М. Н. - Роль физической культуры и спорта в жизни воцерковленного человека (2011)
Величко В. Н. - Действенность православного сознания (2011)
Панков Г. Д. - Ценность смирения в этике крымского архиепископа Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого) (2011)
Шалашна Н. М. - Вплив богословських ідей Чернігівського літературно-філософського гуртка на своєрідність української ікони другої половини XVII – першої половини XVIII століття (2011)
Білько Д. - Виробництво глядача: візуальні медіа в контексті соціальної оптики Мішеля Фуко (2011)
Качур І. В. - Проблеми формування екологічної культури в освітньому середовищі (2011)
Кірєєва Т. І. - Символи мистецтва у часі, Кірєєва О. Г. (2011)
Багдай Т. В. - Вплив Кадмію та Хрому (VI) на стан антиоксидантної системи в клітинах крові коропа (Cyprinus Carpio l.), Снітинський В. В., Антоняк Г. Л., Олексюк Н. П. (2015)
Брошков М. М. - Динаміка показників клітинного імунітету у цуценят упродовж неонатального періоду (2015)
Волков А. М. - Метод визначення вірулентності збудників дерматомікозів тварин (2015)
Гаврилін П. М. - Вікові перетворення гістоархітектоніки паренхіми лімфатичних вузлів у великої рогатої худоби в постнатальному онтогенезі, Перепечаєва Н. Г., Тішкіна Н. М. (2015)
Гунчак А. В. - Депонування гормонів щитоподібної залози в яйцях птахів та їх вплив на розвиток ембріонів, Ратич І. Б. (2015)
Данчук О. В. - Вміст ТБК-активних продуктів в еритроцитах свиней різних типів вищої нервової діяльності, Добровольський В. А., Чепурна В. А., Савчук Л. Б., Карповський В. В., Карповский П. В., Скрипкіна В. М., Ландсман А. О. (2015)
Dzen Ye. O. - Certain biochemical parameters and activity of antioxidant enzymes in bull blood under the influence of chelate chromium compounds, Luchka I. V., Salyha Y. T., Malyk O. G. (2015)
Жила М. І. - Гістологічна структура окремих внутрішніх органів поросят при застосуванні пробіотичних кормових добавок (2015)
Коберська В. А. - Вплив L-карнітину у складі раціону бугаїв на ліпідний склад та якість сперми (2015)
Куцан О. Т. - Токсикокінетика Купруму в організмі щурів за умов тривалого введення нанокомпозиту металів (Аg, Cu, Fe, двоокис Mn) з кормом, Оробченко О. Л., Романько М. Є. (2015)
Огородник Н. З. - Стан природних механізмів захисту у відлучених поросят за дії імунотропного препарату, Віщур О. І., Мізик В. П. (2015)
Рацький М. І. - Неспецифічна резистентність у крові поросят, хворих на коліентеротоксемію, та за дії специфічних гамма-глобулінів, Віщур О. І., Смолянінов К. Б., Брода Н. А., Лешовська Н. М., Мудрак Д. І. (2015)
Сімонов М. Р. - Вплив препарату "Ремівітал" на показники обміну вуглеводів у корів, хворих на кетоз (2015)
Скрипка Г. А. - Порівняльний аналіз вмісту хлорорганічних та фосфорорганічних пестицидів у меді та продуктах бджільництва, Касянчук В. В. (2015)
Сливка І. М. - Виділення та ідентифікації молочнокислих бактерій за допомогою методу RFLP-PCR гену 16s рРНК, Цісарик О. Й., Боцер T. (2015)
Смольянінова Є. І. - Вплив ступеня зрілості на електричну провідність ооцитів мишей, Шигимага В. О., Колеснікова А. О., Стріха О. А., Попівненко Л. І., Гордієнко Є. О. (2015)
Ткачов О. В. - Вплив максимально допустимих концентрацій мікотоксинів корму на ефективність штучного осіменіння коней, Жукова І. О. (2015)
Fedorko A. S. - Fatty acid composition of tissue lipids goslings and goose embryons, Danchenko O. O., Nikolaeva Yu. V., Yakoviychuk A. V. (2015)
Fedoruk R. S. - The content of certain heavy metals in tissues and products of honey-bees under the condition of their feeding with native soy flour adding chloride and aquanano chrome citrate, Romaniv L. I., Kovalchuk I. I. (2015)
Харченко Н. М. - Коригування стану організму щеплених тварин імуномодуляторами на прикладі препарату "Аміксин" після застосування комплексної вакцини "Хіпрабовіс-4" молодняку ВРХ (2015)
Хомин М. М. - Біохімічні процеси в організмі корів і біологічна цінність молока за впливу цитратів хрому, селену, кобальту та цинку, Федорук Р. С., Кропивка С. Й. (2015)
Щербакова Ю. В. - Зміна концентрації фолікулостимулюючого гормону та естрадіолу у домашніх кішок протягом естрального циклу та за введення синтетичних аналогів прогестерону (2015)
Пам’яті колег (2015)
Оголошення (2015)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2015)
Andriichuk A. - Oxidative stress biomarkers and erythrocyte hemolysis in trained ukrainian warmblood horses during training session, Tkachenko H., Kurhaluk N., Tkachova I. (2013)
Грабовський С. С. - Вміст окремих класів ліпідів у крові курчат-бройлерів при передзабійному стресі (2013)
Hultiaieva O. V. - Effect of soybeans and palm oil addition to the cows diets on milk fatty acid profile, Petruk A. P., Golubets O. V., Vudmaska I. V., Vlizlo V. V. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив препарату "Мевесел" на активність ензимної та неензимної ланок антиоксидантної системи організму бугайців за умов хронічного кадмієвого токсикозу (2013)
Канюка О. Ю. - Вміст креатиніну в м’язах свиней різної локалізації, Цебржинський О. І. (2013)
Ковальчук І. І. - Вміст важких металів у тканинах бджіл та їх продукції залежно від агроекологічних умов карпатського регіону, Федорук Р. С. (2013)
Малюк М. О. - Імунофенотиповий профіль мультипотентних стовбурових клітин кісткового мозку кролів на пізніх пасажах in vіtro (2013)
Мельник О. В. - Молекулярно-генетична характеристика шетлендських поні з використанням мікросателітних локусів ДНК, Спиридонов В. Г., Дзіцюк В. В., Осадчий С. А. (2013)
Недосєков В. В. - Вплив несприятливих умов утримання тварин на формування антирабічного імунітету, Нікітова А. П., Полупан І. М. (2013)
Паска М. З. - Особливості змін показників білкового обміну та м’ясна продуктивність бугайців волинської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності при згодовуванні кормової добавки "Мікроліповіт" (2013)
Петрух І. М. - Показники білкового обміну у корів, хворих на кетоз (2013)
Прус М. П. - Клініко-морфологічні та цитогенетичні зміни клітин крові коней за анаплазмозно-бабезіозної інвазії, Джус П. П., Перегіняк Н. С. (2013)
Пундяк Т. О. - Динаміка антитіл за спонтанного сальмонельозу у телят (2013)
Салига Ю. Т. - Вміст Феруму та Купруму в тканинах різних органів щурів за інтоксикації хлорпірифосом, Дзень Є. О., Лучка І. В. (2013)
Супрович Т. М. - Використання імуногенетичних маркерів для виявлення корів, резистентних або чутливих до маститів, Влізло В. В. (2013)
Федорова О. В. - Аналіз впливу хронічного низькодозового іонізуючого опромінення на Mus musculus лінії AF і їх нащадків, Костенко С. О. (2013)
Федорова С. В. - Проліферативний ріст та біохімічні зміни кондиційного середовища як показники функціональності за культивування клітин яйцепроводів кролів на модифікованих покриттях, Штапенко О. В., Гевкан І. І., Матюха І. О., Жолобко М. О., Огар О. М., Стецишин Ю. Б., Сливчук Ю. І. (2013)
Федорук Р. С. - Фізіолого-біохімічний вплив цитратів хрому та селену в організмі щуренят, Хомин Н. М., Хомин М. М. (2013)
Fedyakova O. I. - Functional status of erythron system under the influence of T-2 toxin and the posibility of corection with aerosil, Kotsyumbas I. Y. (2013)
Харів І. І. - Вплив "Ампролінсилу" та бровітакокциду на показники клітинного і гуморального імунітету індиків за еймеріозо-гістомонозної інвазії (2013)
Оголошення (2013)
Інститут біології тварин НААН. Сектор аналітичних методів досліджень (реклама) (2013)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2013)
Титул, содержание (2010)
Мачулін В.Ф. - Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України — 50 років (2010)
Свечников Г. С. - Наноинтеграция и самосборка в нано-электронике (обзор), Морозовская А. Н. (2010)
Толмачев И. Д. - Оптические нелинейности в халькогенидных стеклообразных полупроводниках (обзор), Стронский А. В. (2010)
Хмиль Д. Н. - Экспресс-метод определения наименьшей разницы цветов испытуемого люмино-фора и белого света, Камуз А. М., Олексенко П. Ф., Алексенко Н. Г., Камуз В. Г. (2010)
Литовченко Н. М. - Анализ фотолюминесценции кристаллов р-Сd1–xZnxTe, облученных гамма-квантами, Насека Ю. Н., Прохорович А. В., Рашковецкий Л. В., Стрильчук О. Н., Сизов Ф. Ф., Войциховская О. О., Данильченко Б. А. (2010)
Венгер Є. Ф. - Поверхневі поляритони в монокристалах 6Н-SiC, розміщених у сильному однорідному магнітному полі, Євтушенко А. І., Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В. (2010)
Баранський П. І. - Радіаційна і термічна стійкість тонких шарів, гетеросистем і наноструктур, створюваних на основі елементарних напівпровідників і напівпровідникових сполук, Гайдар Г. П. (2010)
Власенко Н. А. - Влияние пленки SiOx, нанесенной термическим испарением, на краевую люминесценцию монокристаллического кремния, Сопинский Н. В., Гуле Е. Г., Велигура Л. И., Братусь В. Я., Мельник Р. С., Денисова З. Л., Мухльо М. А. (2010)
Данько В. А. - Фотолюмінесценція поруватих nc-Si—SiOx наноструктур, оброблених парами HF, Індутний І. З., Михайловська К. В., Шепелявий П. Є. (2010)
Павлюченко А. С. - Исследование стабильности характеристик рН-чув-ствительных полевых транзисторов, Кукла А. Л., Голтвянский Ю. В., Архипова В. М., Дзядевич С. В., Солдаткин А. П. (2010)
Венгер Е. Ф. - Латеральная фотоЭДС в контакте Шоттки, Готовы И., Шеховцов Л. В. (2010)
Сукач А. В. - Вплив поверхневої провідності на електричні властивості мезаструктурних InAs p—n-переходів, Тетьоркін В. В., Мазарчук І. О., Кролевець М. М., Лук’яненко В. І., Луцишин І. Г. (2010)
Павлович І. І. - Легування термоелектричного матеріалу електроактивними домішками, Копил О. І., Томашик В. М. (2010)
Вахула О. А. - Оптоелектронний колориметричний сенсор аміаку, Хоруженко В. Ю., Кукла О. Л., Самойлова І. О., Шульженко О. В., Манорик П. А. (2010)
Костюкевич Е. В. - Сенсор поверхностного плазмонного резонанса для определения уровня барбитуратов в жидкой пробе, Костюкевич С. А. (2010)
Христосенко Р. В. - Газовый сенсор на поверхностных плазмонах для распознавания спиртов с использованием чувствительных пленок каликсаренов, Костюкевич Е. В., Зыньо С. А., Павлюченко А. С., Самойлов А. В., Ушенин Ю. В., Костюкевич С.А., Кальченко В. И. (2010)
Титул, зміст (2011)
Домчук М. - Імпліцитний смисл поеми В.Підпалого "Перунія" ("Голубе кладовище") (2011)
Сипливець С. - Рецепція діяльності українського міста, села та хутора в драматургії В.Самійленка (2011)
Романишина Н. - Баладні оповідання "Максим Гримач" Марка Вовчка та "Гордовита пара" П.Куліша: аналіз в аспекті компаративної генології (2011)
Жила С. - Олесь Гончар: сторінки підручника для 8-го класу (2011)
Сорокіна Л. - Відповідальність і вина як уселюдські чесноти в баладному оповіданні Марка Вовчка "Максим Гримач" (2011)
Болюк О. - Вивчаємо оповідання В.Винниченка "Салдатики!" (2011)
Фасоля А. - Уроки літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання (2011)
Шабада Т. - Чарівний світ природи (за казкою Л.Пшеничної "Квіткая") (2011)
Пшенична Л. - Квіткая (2011)
Лінкевич Л. - На зорі української фантастичної прози: "Господарство доктора Гальванеску" Юрія Смолича — зразок гостросюжетної фантастичнопригодницької літератури (2011)
Безкоровайна О. - Жанрова своєрідність малої прози Григора Тютюнника (2011)
Полякова О. - Основні підходи до аналізу ліро-епічних творів у старшій школі (2011)
Горболіс Л. - Ґрунтовна презентація поетики твору української драматургії першої половини ХІХ ст. (2011)
Набок М. - До першоджерел народної пісенності (2011)
Гончарук Є. - Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка і підмета (2 уроки) (2011)
Дубенцова М. - Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета. Односкладні речення як частини складного речення (2011)
Горобец В. Г. - Влияние геометрии компактного поперечно обтекаемого гладкотрубного пучка на его показатели, Панин В. В., Богдан Ю. А., Троханяк В. И. (2015)
Воробей В. И. - Исследование динамики обучающегося обнаружителя радиолокационных сигналов, Носовский А. Н. (2015)
Масик И. П. - Определение безопасности, надежности и качества эксплуатации судна, Коломиец Д. П. (2015)
Майборода А. Н. - Расчёт гидродинамических нагрузок при транс- и сверхзвуковом обтекании водой тонкого клина (2015)
Михеев А. И. - К вопросу о причинах аварийности торгового флота (2015)
Андрєєв А. А. - Рециркуляція відпрацьованих газів як засіб поліпшення екологічних показників суднових ДВЗ, Пирисунько М. А. (2015)
Свиридов В. И. - Расчет эксплуатационной долговечности подшипников насосного оборудования судовых энергетических установок (2015)
Шаповал Є. В. - Залежність фактичної похибки обсервації від часу експлуатації апаратури (2015)
Байрактар Ю. П. - Механізми взаємодії підприємств та держави при реалізації концепції соціальної відповідальності (2015)
Беник Н. Г. - Концептуальна модель механізму адаптації судноремонтних підприємств до змін зовнішнього середовища (2015)
Власова В. П. - Аналіз діяльності та перспективи розвитку морських торговельних портів України (2015)
Клюєва В. І. - Механізм впливу інтелектуального капіталу на ефективність роботи підприємства (2015)
Коба В. Г. - Аналітична оцінка міжнародного ринку праці моряків, Шелест Т. М. (2015)
Ковбатюк М. В. - Формування креативного потенціалу на підприємстві (2015)
Колмакова С. І. - Соціальна спрямованість економічної політики в умовах реформування української економіки (2015)
Майкова Е. В. - Характер і структура міграційних процесів в Україні (2015)
Малишкін О. І. - Адаптація українського податкового законодавства з податку на прибуток до світових моделей (2015)
Мельник Н. О. - Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств (2015)
Нікітін Ю. О. - Моделі та організаційно-економічний механізм трансферу інноваційних розробок на підприємствах водного транспорту України, Рукас-Пасічнюк В. Г. (2015)
Олту І. В. - Судноремонт як пріоритетний напрямок розвитку ГВСП "Кілійський СБСРЗ" (2015)
Онищенко С. П. - Регресійні моделі залежності вартості суден від дедвейту та віку: до і після кризи, Берневек Т. І., Гончар Н. О. (2015)
Осипова Є. Л. - Теоретичні основи реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах (2015)
Студінська Г. Я. - Стратегічні принципи інтеграції українських брендів в міжнародний ринок в умовах глобалізації світової економіки (2015)
Тищенко В. М. - Пріоритетні напрямки податкової політики держави (2015)
Шкляр В. В. - Формування системи антикризових заходів для транспортних підприємств (2015)
Євтушевська О. А. - Побудова системи контролю для підприємств водного транспорту (2015)
Ковтун О. М. - Поліноміальна крива третього степеня із керуючими точками, що належать кривій (2015)
Кільчинський О. О. - Узагальнене інтегральне перетворення Мелера-Фока в задачах теорії потенціалу для двопорожнинного гіперболоїда, Скрипка В. І. (2015)
Бадаєв Ю. І. - Зважені полікоординатні відображення NURBS-кривих, Лагодіна Л. П. (2015)
Блиндарук А. О. - Корегування графіка кривини NURBS-кривої 4-го порядку за рахунок модифікацій вузлового вектора (2015)
Піщана В. М. - Шляхи оптимізації підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у ВНЗ, Мясоутов Ш. К. (2015)
Скрипка В. І. - Про коректність використання аналогій у навчальному процесі, Вяла Ю. Е., Чабак Л. М. (2015)
Тирон О. М. - Особистість моряка в сучасній психолого-педагогічній літературі зарубіжних науковців (2015)
Автори випуску (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Титул, содержание (2011)
К 85-летию академика нан украины С.В. Свечникова (2011)
Коваленко А. В. - Лазерные квантоворазмерные структуры на основе соединений А2В6 (обзор), Корбутяк Д. В., Будзуляк С. И. (2011)
Власенко Н. А. - Причина нестабильности лазерной генерации, обнаруженной в волноводной электролюминесцентной тонкопленочной ZnS:Cr-структуре, Олексенко П. Ф., Мухльо М. А., Литвин П. М., Велигура Л. И., Денисова З. Л. (2011)
Ушенин Ю. В. - Планарные волноводные структуры на основе нанопористых пленок оксида алюминия в условиях поверхностного плазмонного резонанса, Христосенко Р. В., Самойлов А. В., Громовой Ю. С., Каганович Э. Б., Манойлов Э. Г., Кравченко С. А., Снопок Б. А. (2011)
Венгер Е. Ф. - Радиационно-стимулированные эффекты в гетероструктурах с фуллеренами, Матвеева Л. А., Нелюба П. Л. (2011)
Індутний І. З. - Формування фотонних наноструктур за допомогою інтерференційної літографії та осадження у вакуумі під ковзним кутом, Минько В. І., Шепелявий П. Є., Сопінський М. В., Ткач В. М., Данько В. А. (2011)
Асніс Ю. А. - Вміст легувальної і фонової домішок в монокристалах Si, одержаних методом електронно-променевої безтигельної зонної плавки, Баранський П. І., Бабич В. М., Піскун Н. В., Статкевич І. І. (2011)
Паюк О. П. - Зміна властивостей стекол As2S3 при легуванні рідкоземельними та перехідними металами: DSC дослідження та раманівська спектроскопія, Ліщинський І. М., Стронський О. В., Влчек M., Губанова А. О., Криськов Ц. А., Олексенко П. Ф. (2011)
Павлович И. И. - Химико-механическое полирование кристаллов твердых растворов на основе теллуридов висмута и сурьмы бромвыделяющими композициями, Томашик В. Н., Томашик З. Ф., Стратийчук И. Б., Копыл А. И. (2011)
Круковський С. І. - Властивості подвійних гетеропереходів p+-InP/n-InGaAsP/n-InP, отриманих за різних технологічних режимів, Сукач А. В., Тетьоркін В. В., Мрихін І. О., Михащук Ю. С. (2011)
Хмиль Д. Н. - Влияние трансформации индикатрисы рассеивания света на измеряемое значение коэффициента поглощения пленки фотолюминофорной суспензии, Камуз А. М., Олексенко П. Ф., Камуз В. Г., Алексенко Н. Г., Камуз О. А. (2011)
Венгер Е. Ф. - Латеральная фотоЭДС в неоднородном контакте Шоттки, Готовы И., Шеховцов Л. В. (2011)
Христосенко Р. В. - Иммуносенсор на основе поверхностного плазмонного резонанса для определения антител против вируса Эпштейна—Барр, Нестерова Н. В., Костюкевич Е. В., Загородняя С. Д., Баранова Г. В., Головань А. В., Ушенин Ю. В., Самойлов А. В., Костюкевич С. А. (2011)
Данько В. А. - Реверсивне фотопотемніння в композитних наноструктурах As2S3/SiOx, Індутний І. З., Коломис О. Ф., Стрельчук В. В., Шепелявий П. Є. (2011)
Сукач А. В. - Зворотні ВАХ та механізми протікання струму в InAs-фотодіодах, Тетьоркін В. В., Ворощенко А. Т., Кравецький М. Ю., Лук’яненко В. І., Луцишин І. Г. (2011)
Хмиль Д. Н. - Модель композитной пленки фотолюминофорной суспензии и определение коэффициента поглощения среднего микрокристаллика фотолюминофора, Камуз А. М., Камуз В. Г., Алексенко Н. Г., Камуз О. А. (2011)
Костюкевич Е. В. - Реакционный отжиг как способ пассивации и стабилизации поверхностей биосенсоров, Костюкевич С. А. (2011)
Стратійчук І. Б. - Хіміко-механічне полірування монокристалів CdTe бромвиділяючими розчинами H2O2—HBr—етиленгліколь (2011)
До 100-річчя з дня народження лауреата державної премії україни в галузі науки і техніки професора І.Б. Мізецької (2011)
Содержание (2015)
Краюшкин В.А. - Зоны активного водообмена и их нефтегазовый потенциал на западном склоне Канадского щита, Гусева Э.Е., Науменко У.З., Черниенко Н.Н. (2015)
Ломакин И.Э. - Об источниках газовыделений дна Черного моря (2015)
Багрий И.Д. - Поиски метаногидратов на континентальном склоне Черного моря, Грига М.Ю. (2015)
Ломтев В.Л. - Новые черты строения подводных конических гор и холмов у подножия Охотской окраины Курильской дуги (по данным НСП), Патрикеев В.Н. (2015)
Плетнев С.П. - Возраст и палеогеографические этапы развития гайотов Магеллановых гор (Тихий океан), Мельников М.Е., Пунина Т.А., Захаров Ю.Д. (2015)
Кох С.Н. - Теплофизическая модель природного гигантского короткоживущего газового факела: на примере извержения грязевого вулкана Карабетова гора, 2000 г. (Тамань), Дектерев А.А., Сокол Э.В. (2015)
Козленко Ю.В. - Палеоструктурная реконструкция осадочного бассейна северо-западной части Черного моря в мезокайнозое (2015)
Смолов Ю.С. - Техника для отбора проб донных осадков. Опыт работ и перспективы (2015)
Макогон Ю.Ф. - К истории открытия газогидратов (2015)
Лукин Александр Ефимович (к 75-летию со дня рождения) (2015)
Памяти Василия Ивановича Созанского (2015)
Титул, зміст (2011)
Куцевол О. - Рік без Ніли Йосипівни Волошиної... (2011)
Білоус Н. - Ніла Волошина: сила душі й розуму (2011)
Голобородько Я. - Художнє IQ Ірен Роздобудько (2011)
Привалова С. - Символізм поезії Богдана-Ігоря Антонича (2011)
Бондаренко Ю. - Художній конфлікт як предмет вивчення в процесі шкільного аналізу літературного твору (2011)
Уліщенко В. - Емоційно-ціннісний діалог під час вивчення ліричних творів (2011)
Фасоля А. - Уроки літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання (закінчення) (2011)
Бондаренко Л. - Методична модель уроку за піснями Марусі Чурай. 8 клас (2011)
Серветник О. - Образ Павлика — душевно красивого й щедрого хлопчика (за оповіданням Спиридона Черкасенка "Маленький горбань"). 5 клас (2011)
Коваленко Л. - "Володимир" Феофана Прокоповича — зразок шкільної драми. 9 клас (2011)
Небеленчук І. - Лицарство — чи то життєві ідеали, моральні цінності і честь, а чи ?.. Вивчення вірша Ліни Костенко "Майже переклад з провансальської". 11 клас (2011)
Паламар С. - До вивчення сонетів М.Рильського за програмою спецкурсу "Сонет в історії української та світової літератури" (2011)
Логвіненко Н. - "Хочу бути Миколою Трублаїні!" Вивчення фантастичного роману М.Трублаїні "Глибинний шлях" (2011)
Кислашко О. - Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди в українській духовності (2011)
Кисіль Т. - Микола Луків — поет, пісняр, громадянин (2011)
Горбулин В. П. - Военно-ядерный тупик: украинский вариант (2015)
Національна академія наук України: основні підсумки діяльності у 2009—2014 роках і головні завдання наступного періоду (сесія Загальних зборів НАН України 15 квітня 2015 року) (2015)
Патон Б. Є. - Про діяльність Національної академії наук України у 2009—2014 роках і основні завдання наступного періоду (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 15 квітня 2015 року) (2015)
Попович М. В. - Влада і мораль (2015)
Загородній А. Г. - Міжнародне співробітництво НАН України: стан, перспективи, проблеми (2015)
Дегтярев А. В. - Развитие сотрудничества научных организаций НАН Украины и "КБ "Южное" им. М. К. Янгеля" (2015)
Старостенко В. І. - Геофізика: результати фундаментальних та прикладних досліджень (2015)
Гольцев А. Н. - Криобиологические технологии на благо Украины (2015)
Толочко П. П. - Цивілізаційний вибір Володимира Святого (2015)
Крижанівський Є. І. - Наукове забезпечення розвитку нафтогазової промисловості (2015)
Яцків Я. С. - Наукова періодика як складова науково-технічного та гуманітарного розвитку держави (2015)
Заіменко Н. В. - Використання альтернативних джерел енергопостачання в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (2015)
Яценко Л. П. - Міжнародний рік світла і світлових технологій в Україні (2015)
Лихоліт М. І. - Науково-технічні напрями співпраці КП СПБ "Арсенал" з інститутами НАН України (2015)
Воеводин В. Н. - Научное сопровождение ядерной энергетики Украины (2015)
Товажнянский Л. Л. - Химическая технология связанного азота двойного назначения (2015)
Широков А. І. - Про соціальну політику держави у науково-технічній сфері (2015)
Абрикосов А. А. - Духовная связь (текст, подготовленный для церемонии вручения Золотой медали им. В. И. Вернадского НАН Украины) (2015)
Локтєв В. М. - Провідна зоря (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) (2015)
Амоша О. І. - 50 років Донецькому науковому центру (2015)
Черных В. П. - Переориентация вектора научных исследований с учетом нужд военной и экстремальной медицины (2015)
Боюн В. П. - Інтелектуальні комп’ютерні системи сприйняття і обробки фізичної інформації (2015)
Постанови Загальних зборів НАН України (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (11 березня 2015 року) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (1 квітня 2015 року) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (8 квітня 2015 року) (2015)
Геєць В. М. - Про підсумки діяльності Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у 2009—2014 роках (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 березня 2015 року) (2015)
Наумовець А. Г. - Про підсумки діяльності Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України у 2009—2014 роках (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 1 квітня 2015 року) (2015)
Походенко В. Д. - Про підсумки діяльності Секції хімічних та біологічних наук НАН України у 2009—2014 роках (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 квітня 2015 року) (2015)
Черенько Л.М. - Нові форми бідності в Україні: основні прояви та оцінка масштабів явища (2015)
Полякова С.В. - Бідність населення за споживанням:нові виміри, Новосільська Т.В. (2015)
Когатько Ю.Л. - Бедность сельского населения Украины (2015)
Реут А.Г. - Система государственной социальной помощи в Украине:современные вызовы и влияние на бедность (2015)
Новиков В.Н. - Совершенствование бюджетной политики – основная детерминанта развития социальной инфраструктуры (2015)
Gvelesiani A.G. - The State of Investment in Social Infrastructure in Ukraine, Litvine I.N. (2015)
Горемикіна Ю.В. - Класифікація підходів до оцінювання соціальних послуг (2015)
Грішнова О.А. - Фіктивний людський капітал: сутність,характерні особливості, чинники формування, Брінцева О.Г. (2015)
Калашнікова Т.М. - Забезпечення територіально локалізованими благами в контексті людського розвитку (2015)
Шевчук П. Є. - Реконструкція структури народжених за черговістю народження та віком матері в Україні в 1995–1998 роках (2015)
Крімер Б.О. - Вплив на народжуваність воєнних конфліктів останніх десятиліть у країнах Європи (2015)
Левчук Н.М. - Соціальна диференціація смертності населення м. Лебедин під час голодомору у 1933 році (2015)
Садова У.Я. - Організація і розвиток системи геріатричної допомоги населенню в Україні: регіональні аспекти, Бачинська М.В. (2015)
Lisogor L.S. - European Experience of Skills Anticipation: Lessons for Ukraine (2015)
Саріогло В.Г. - Територіальна диспропорційність рівня життя населення: теоретичні аспекти дослідження, Терещенко Г.І. (2015)
Книжковий огляд (2015)
Вітання А.Г. Вишневського з 80-річчям від дня народження (2015)
Правила для авторів (2015)
Правила для авторов (2015)
Guidelines for Authors (2015)
Титул, зміст (2011)
Логвіненко Н. - Пам'яті Людини, Ученого-методиста, Колеги, Наставника (2011)
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011—2012 навчальному році (лист МОНМС України від 09.06.2011 р. № 1/9-454) (2011)
Яценко T. - Методичні орієнтири сучасної шкільної літературної освіти (2011)
Шуляр B. - Сучасний урок літератури і проблеми викладання актуальної літератури в старшій школі (2011)
Уліщенко B. - Інтерсуб'єктність художнього тексту (2011)
Глеб O. - Роль пейзажів у історичному романі у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та інтерпретація їх учнями під час роботи над текстом (2011)
Головецька H. - Любіть і цінуйте книгу. Вступний урок у 8 класі (2011)
Береза I. - Дарунок Долі і вміння ним скористатися як основна думка казки Івана Липи "Близнята". 5 клас (2011)
Парфенюк О. М. - Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини в "Легенді про вічне життя" І. Франка Взаємне кохання як критерій щастя. (Особистісно зорієнтований урок української літератури у 10 класі) (2011)
Логвіненко Н. М. - Повоєнний період (1945—1960 рр.) розвитку української фантастичної прози (2011)
Лук'яненко O. - Повернення фенікса: родоцентричка педагогіка (2011)
Козлов A. - Ідея варта підтримки (2011)
Кислашко O. - Тарас Шевченко про виховання в дусі християнських ідеалів (2011)
Горболіс Л. - Портрети і профілі поетів української діаспори в художньо-літературному колажуванні Михайла Слабошпицького (за книгою М. Слабошпицького "25 поетів української діаспори") (2011)
Слоньовська O. - Міфема і художній текст: особливості, роль, функції найменшого уламку міфу (2011)
Новиков А. О. - Лінгвопростір Олександра Олеся: концепти і концептуалізація Голобородько К. Ю. Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація / К. Ю. Голобородько. — X. : ХІФТ, 2010. — 528 с. (2011)
Овдійчук Л. - Куцевол О. Життя і творчість письменника у дзеркалі поетичної критики: (2011)
Годлевский М. Д. - Обобщенная модель стратегического управления предприятием на основе системной оптимизации, Романович Н. Ю. (2014)
Годлевский И. М. - Модели транспортных задач и структурно-топологического синтеза при стратегическом управлении логистикой дистрибьюции, Пинаева А. А. (2014)
Дорофеев Ю. И. - Использование дискретного аналога производной вектора состояний в законе управления при синтезе стабилизирующего управления запасами (2014)
Северин В. П. - Проблема маневренности энергоблока АЭС и развитие моделей его систем управления, Никулина Е. Н., Лютенко Д. А., Бобух E. Ю. (2014)
Ляшенко С. А. - Синтез нейросетевых подходов управления сложными динамическими процессами в сахарном производстве (2014)
Чикунов П. О. - Метод побудови інформаційної технології системи підтримки прийняття рішень для багаторівневих підприємств з сезонною діяльністю, Криводубський О. О. (2014)
Косилов С. О. - Розробка функціональних схем та алгоритмів системи прийняття рішень при плануванні виконання замовлень листопрокатного виробництва (2014)
Цыбульник С. А. - Алгоритм оптимизации однородного потока на взвешенном графе с ограничениями на пропускную способность вершин (2014)
Нескородева Т. В. - Методика множественно-формального представления предметной области аудита (2014)
Шматко О. В. - Розробка математичного та алгоритмічного забезпечення інформаційної технології аналізу фінансового стану емітентів, Овечкіна Л. С. (2014)
Марченко И. И. - Вычислительный метод идентификации поверхностных атомов для обработки данных молекулярной динамики (2014)
Голоскоков О. Є. - Процедура розв’язання задачі управління структурою інвестиційного портфеля фізичної особи, Крюков І. Д. (2014)
Голоскоков О. Є. - Діагностування підприємства як підхід для визначення класу фінансового стану, в якому воно перебуває, Скрипченко Р. А. (2014)
Коваленко С. В. - Выбор структуры системы автоматического управления индивидуального теплового пункта, Товажнянский В. И. (2014)
Лоцкина Я. Г. - Онтологический подход к разработке интеллектуального ядра системы поддержки принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций (2014)
Реферати (2014)
Реферати (2014)
Abstracts (2014)
Сидоренко В. - Вступ (2005)
Булавіна Н. - Нове розуміння актуального мистецтва (2005)
Коновалова А. - До питання модернізації української культури в умовах глобалізації (2005)
Бурлака В. - Перевірка реальності - постмедійний реалізм у творчості сучасних українських митців (2005)
Братерська-Дронь М. - Значення феноменів інтуїції і фантазії у творчому процесі (2005)
Протас М. - Еволюція мистецтва як складний фрактал (До питання фазово-просторових інтерпретацій сучасних візуальних практик у моделях теорії хаосу) (2005)
Сидоренко В. - Візуальне мистецтво України кінця ХХ - початку ХХІ ст. (2005)
Роготченко О. - Шлях у прірву чи позасвідомість нездійснених ілюзій (2005)
Тарасенко О. - Формирование пластического языка модернизма: Беспредметность и абстракция (М.Врубель и П.Филонов) (2005)
Голубець О. - Львів: Реґіональні проблеми мистецького середовища (2005)
Дружиніна Г. - Національні українські ознаки в сучасній архітектурі (на прикладі архітектури центрального реґіону) (2005)
Бєломєсяцев А. - Проблеми архітектурної творчості на сучасному етапі розвитку філософії архітектури (2005)
Чепелик О. - Утопія у фокусі сучасного мистецтва та архітектури (2005)
Карнак А. - Нові комп’ютерні технології в сучасній музиці та концепція творчого процесу (2005)
Раєвська Ю. - Державне реґулювання театральної справи за часів перших національних урядів (2005)
Станішевський Ю. - Сучасний український театр оперети: Проблеми, пошуки, парадокси (2005)
Гринишина М. - Музична драма Ріхарда Ваґнера і модерні інтенції символізму (2005)
Шпаковська В. - До питань інтерпретації історичної теми у жанрі сучасного музично-драматичного театру "рок-опера” (2005)
Кондратьєва М. - Життєдайні фільми (2005)
Зубавіна І. - Ретроспектива "Берлінале-55": На перетині кінематографічних арт-просторів (2005)
Сидор-Гібелинда О. - Гічкок та Україна. Текст-пунктир (2005)
Чепелик О. - Міжнародні фестивалі медіа-мистецтв як лабораторії новітніх технологій (2005)
Вишеславський Г. - Кураторські концепції міжнародних виставок сучасного мистецтва на межі ХХ й ХХІ сторіч (2005)
Сом-Сердюкова О. - Венеціанське Бієнале та український контекст (2005)
Авраменко О. - Художники на барикадах, або Романтика революції та творчі прояви митців (2005)
Березницький Є. - Апропріативне мистецтво, запозичення та авторське право (2005)
Босенко А. - Блуждающие огни (Случайная свобода) (2005)
Про авторів публікацій (2005)
Воронкова В. Г. - Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи потреба часу, Соснін О. В. (2015)
Зеленков А. И. - Устойчивое развитие как концепт и социальная технология (2015)
Базалук О. А. - Понятие "эволюция" в науке и философии (2015)
Яцук Н. Є. - Філософське осмислення проблеми українського Сходу (2015)
Доннікова І. А. - Культура і людина в онтології становлення (2015)
Палагнюк М. М. - Гендерна проблематика: виклики сучасності (2015)
Козирєва Н. В. - Філософсько-антропологічні розвідки сміхової культури у творчості М. Хвильового (2015)
Саюк О. О. - Концепція сталого розвитку як необхідна складова побудови оптимальної моделі суспільного розвитку (2015)
Скворцова К. М. - Діяльність як субстанція щастя (2015)
Павленко І. О. - Світоглядні характеристики суб’єктів миру та війни (2015)
Касьянов Д. В. - Необходимость подготовки человека к нанотехнологическому образу жизни (2015)
Старовойт Е. В. - Противоречия и преимущества демократии как среды внедрения и развития инноваций (2015)
Шелюк Л. А. - Мировой опыт демократизации образовательной политики (2015)
Левченюк Є. В. - Постлюдина та постлюдство: особливості прояву (2015)
Путров С. Ю. - Про гомеоклаз організму людини як продукт дії загальнодеструктивних і спеціальних технологій (2015)
Сторожук А. П. - Коммуникативный подход в современной методологии исследования смысла (2015)
Фельдман О. Б. - Альтруїзм як чинник екологічної безпеки людства (2015)
Ковтун Н. М. - Вольовий характер політичної активності суб’єктів суспільних перетворень (2015)
Налапша О. В. - Генезис теоретичних уявлень про мультикультуралізм (2015)
Білогур В. Є. - Формування культурних засад становлення цілісної особистості у світі спорту (філософсько-антропологічний дискурс) (2015)
Троїцька О. М. - Реінтерпретація толерантності: філософсько-освітнє осмислення її значущості, можливостей і меж (2015)
Чмир О. Б. - Ціннісні орієнтири української молоді в умовах сучасних соціокультурних викликів (2015)
Дуднікова І. І. - Напрями охорони оточуючого середовища в контексті вирішення загальної екологічної ситуації у світі (2015)
Мельник В. В. - Культура буття людини як соціокультурний феномен (2015)
Гоцалюк А. А. - Наукова традиція та новація в гуманітарній практиці суспільства (2015)
Міщенко М. М. - Філософія освіти: соціокультурний вимір (2015)
Свідчення про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей (2015)
До 60-річчя Ярослава Даниловича П’янила (2014)
Білущак Ю. - Про підсумовування асимптотичних доданків у розв’язках задач дифузії, Чапля Є., Чернуха О. (2014)
Благітко Б. - Моделювання процесу польоту безпілотного квадрокоптера з урахуванням часової затримки в керуванні, Мочульський Ю., Заячук І., Кіт Л. (2014)
Hachkevych O. - On taking into account the medium moving in investigation on thermomechanical processes in electroconductive ferromagnetic bodies, Solodyak M., Terletskii R., Hayevska L. (2014)
Давидок A. - Моделювання випадкових потоків маси у двофазній шаруватій смузі за рівномірного розподілу фаз з урахуванням парного взаємовпливу шарів (2014)
Данчак H. - Чебишовське наближення степенево-експоненційним виразом із відносною похибкою, Малачівський П., Оразов Е. (2014)
Дмитрук В. - Комп’ютерне моделювання перерозподілу концентрації розпадних частинок, що дифундують у регулярних структурах, Гончарук В., Чернуха О. (2014)
Костробій П. - Математичне моделювання енергозалежної економіки, Гайдучок О. (2014)
Кривень В. - Пластичне відшаровування жорсткого півбезмежного включення скінченної ширини під зсувним навантаженням за наявності міжфазних тріщин, Бойко А. (2014)
Кривий О. - Особливості поля напружень біля тунельного відшарованого включення в кусково-однорідному анізотропному просторі (2014)
Кутя Т. - Математичне моделювання зволоження ґрунту на схилі внаслідок аварії безнапірного трубопроводу з урахуванням процесів теплосолеперенесення, Мартинюк П. (2014)
Манзій О. - Алгоритми обчислення значення деякої гіпергеометричної функції Гауса у комплексній площині, Гладун В., Пабирівський В., Уханська О. (2014)
Нагірний Т. - Моделювання стаціонарного стану локально неоднорідного електропровідного неферомагнітного термопружного тіла, Сеник Ю., Червінка К. (2014)
Процюк Б. - Квазістатичний термопружний стан безмежного трискладового термочутливого тіла за дії джерела тепла, Горун О. (2014)
П’янило Я. - Дослідження властивостей спектральних розкладів у базисах ортогональних, квазіортогональних і біортогональних поліномів, Собко В. (2014)
Savula Ya. - Sensitivity analysis of solutions of two-dimensional admixture heterodiffusion problems with respect to perturbation of medium parameters, Shcherbata Н., Shcherbatyy М. (2014)
Середницька Х. - Термонапружений стан біматеріалу з періодичною системою міжфазних тріщин, заповнених теплопровідною речовиною, Мартиняк Р. (2014)
Соколовський Я. - Програмний комплекс автоматизації скінченно-елементної дискретизації двовимірних областей, Сикала О. (2014)
Сподар Н. - Застосування різномасштабного методу скінченних елементів до розв’язування одновимірної задачі адвекції-дифузії, Савула Я. (2014)
Тацій Р. - Двопараметрична модель стійкості стрижня з урахуванням власної ваги, Пазен О., Дячун Т. (2014)
Філь Б. - Застосування алгебричних структур у комп’ютерній лексикографії, Кульчицький І. (2014)
Chekurin V. - Boundary element method for thermal identification of near-surface cylindrical cavity, Sinkevych О. (2014)
Шацький І. - Вплив гнучкого покриття на міцність пластини із зірчастим розрізом, Даляк Т. (2014)
Вимоги до оформлення статті (2014)
Титул, зміст (2011)
Ситченко А. - Естетичне виховання у контексті технологізованого навчання літератури (2011)
Мартиненко В. - Формування змісту літературного читання молодших школярів: сучасний вимір (2011)
Романишина Н. - Жанр літературного фейлетону в творчості Олега Чорногуза (за "Книгою веселих порад") (2011)
Малецька А. - Молитва в поезії Василя Стуса (2011)
Гриневич В. - "Я народився і жив для добра і любові" (Матеріали до вивчення "Щоденника" О. П. Довженка) (2011)
Сидоренко Т. - Жанр листа в епістолярній спадщині Олександра Довженка, Хомич В. (2011)
Корнух Г. - "Отакі на світі письменники, отакі українці!" Світ І. П. Котляревського (2011)
Рябовол Н. - Перлини давньоруської культури (2011)
Набок М. - Лицарство і національна своєрідність вишуканості та благородства духовного світу в українських народних думах (2011)
Овдійчук Л. - Леся Українка як науковець (2011)
Яценко Т. - Неоромантизм як стильова течія модернізму. Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу "Художня література в контексті світової культури"... (2011)
Логвіненко Н. - Факультативи як форма організації диференціації та індивідуалізації навчання старшокласників (2011)
Боклаг В. А. - Напрями вдосконалення державної політики щодо розвитку земельного ринку в Україні (2014)
Ігнатова О. В. - Проектний підхід до організації інноваційної діяльності органів державного управління (2014)
Канавець М. В. - Вплив молодіжних громадських об’єднань на євроінтеграційні процеси в Україні (2014)
Клімович С. О. - Government relations у РФ: минуле, сучасне, майбутнє (2014)
Кострубіцька А. В. - Державне регулювання суспільного мовлення: європейський досвід та українські реалії (2014)
Костюк І. К. - Інформаційна складова адміністративної реформи в Україні (2014)
Ларіна Н. Б. - Тенденції трансформації соціальної політики демократичних країн: перспективи для України (2014)
Нехайчук Д. В. - Крізь призму зарубіжного досвіду проведення адміністративно-територіальної реформи: новітні виклики вітчизняного сьогодення (2014)
Онуфрик С. Я. - Зарубіжний досвід реформування органів державного управління у сфері доходів і зборів (2014)
Дробязко О. М. - Методичні підходи до вдосконалення існуючих механізмів прийняття управлінських рішень в умовах публічного адміністрування (2014)
Латинін М. А. - Особливості функціонування фінансово-економічного механізму державного управління стратегічним плануванням регіонального розвитку в Україні, Гнатенко А. І. (2014)
Лященко О. О. - Громадянська непокора як явище в суспільно-політичному житті суспільства та її вплив на державне управління (2014)
Мерзляк А. В. - Державний механізм підвищення конкурентоспроможності експорту України, Скрябіна Д. С. (2014)
Суворов В. П. - Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування (2014)
Дульфан С. Б. - Нормативно-правове забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міст (2014)
Дурас М. М. - Європейський шлях розвитку в напрямі доброго місцевого врядування: адаптація до умов України (2014)
Кіян С. О. - Сучасні засоби забезпечення електронної взаємодії в системі місцевого самоврядування (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, зміст (2011)
Шуляр В. - До краєзнавчих джерел (замість передмови) (2011)
Кремінь Д. - Океан у сльозині роси (2011)
Береза І. - Іпостасі образу Миколи Вінграновського (на матеріалі спогадів, есеїв, нарисів, поезій) (2011)
Руссова В. - Середньовічні київські князі: інтерпретація Миколи Вінграновського (2011)
Підопригора С. - Подолання соцреалістичного канону в повісті Миколи Вінграновського "Сіроманець" (2011)
Старовойт Л. - Розмаїття строфічної палітри лірики Миколи Вінграновського (2011)
Семчишин Д. - Прикметники на позначення кольору в поезіях Миколи Вінграновського (2011)
Кремінь Т. - "Микола був найталановитішим з нас": концепція творчості Миколи Вінграновського в оцінках Віталія Коротича (2011)
Жила С. - Вивчення історичного роману Миколи Вінграновського "Северин Наливайко" в школі (2011)
Шуляр В. - Урок вивчення життєпису письменника (за матеріалами біографії Миколи Вінграновського) (2011)
Купцова В. - Системний підхід до вивчення мистецької спадщини Миколи Вінграновського (2011)
Василішина О. - Краса родинних стосунків в оповіданні Миколи Вінграновського "Гусенятко" (2011)
Назаренко Л. - Проектно-конструкторська модель уроку літератури з використанням інформаційних технологій (2011)
Плотнікова Т. - Нащадкам про чарівника слова (2011)
Хруленко Т. - Вечір пам'яті Миколи Вінграновського (2011)
Кремінь Т. - З обійнятих любов'ю літ на Богополі (2011)
Титул, зміст (2011)
Голобородько Я. - Мегамислення Івана Дзюби. У контексті 80-річчя літературознавця й громадського діяча (2011)
Кицак Л. - Детективи для дітей: український варіант автора й читача (2011)
Бондаренко Ю. - Концептуально-образний аналіз літературного твору в школі (2011)
Привалова С. - Розвиток творчих здібностей старшокласників на уроці української літератури (2011)
Кошара Ю. - Розвиток методичної думки з проблеми самостійної роботи учнів із підручником літератури (2011)
Говденко К. - Безмежні світи Івана Франка. Конспект уроку з використанням проектної технології. 10 клас (2011)
Бондаренко Н. - Як я живу? Урок за збіркою казок Івана Франка "Коли ще звірі говорили..." (2011)
Бойко І. - Слова, що в глибині бездонній пролежали глухі віки. 9 клас (2011)
Яценко Т. - Неоромантизм у світовій художній літературі. Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу "Художня література в контексті світової культури" (2011)
Грабовська С. - "…Може, ті голоси і відкриють нам браму до реального безсмертя". Факультативне заняття за романом Юрія Бедзика "Любов, Президент і парадигма космосу" (2011)
Куцевол О. - Українська людина над прірвою тоталітарних режимів ХХ століття. Засідання літературного гуртка за романом Івана Багряного "Людина біжить над прірвою" (2011)
Рощіна С. - Психофізіологічні основи розвитку професійного мовлення студентів педагогічних ВНЗ (2011)
Береза І. - Рецензії на підручники Н. Й. Волошиної "Українська література" для 5, 6 класів, Вензовська І. (2011)
Андрійченко Ю. В. - Особливості трансформації іменників жіночого роду з огляду на ґендерний фактор (2013)
Безпаленко А. М. - Мовлення як агресія (2013)
Білоус Н. П. - Інтимізовані дієслівні засоби творення сюжетної динаміки українських казок про тварин (2013)
Бокова П. М. - "Фальшиві друзі перекладача": проблеми, труднощі та особливості перекладу (на матеріалі іспанських фразеологічних одиниць) (2013)
Бортничук О. М. - Лінгвокультурологічна маркованість англійських фразеологічних одиниць, Пастушенко Л. П. (2013)
Бохун Н. В. - Специфіка словесного портрета персонажа в іспанській літературі XX століття (2013)
Боцман А. В. - Анізотропія германських претерито-презентних та інхоативних дієслів (2013)
Бурмістенко Т. В. - Французька інавгураційна промова та її лінгвопрагматичні особливості, Ярошевська М. О. (2013)
Вакуленко Т. О. - Замкнуті питальні речення фразеологізованої структури - констативні мовленнєві акти (2013)
Гарбузова Г. О. - Перетворення синтаксичної структури україномовного складного речення під час його перекладу засобами англійської мови (2013)
Гетьман З. О. - Сполучувальні властивості слова в неспоріднених мовах (2013)
Горбач І. М. - Наративна структура французьких наративних текстів у сучасній парадигмі лінгвістичних знань (2013)
Губа Л. В. - Роль різних частин мови у репрезентації просторових відносин в оповіданнях та казках Германа Гессе (2013)
Гулідова І. С. - Структурно-семантичні ознаки прислів'їв американської поезії XX століття (2013)
Данилич В. С. - Поняття моральності в іспанській мові: історико-етимологічний аспект (2013)
Дворнікова А. Р. - Фразеологізми із гастрономічним компонентом в національних варіантах іспанської мови, Лісняк С. П. (2013)
Доній Т. М. - Оцінна модель характеристик перекладу віршованого тексту (2013)
Elena del Pozo Infante - El concepto de interculturalidad en el aula (2013)
Захарченко Н. В. - Ядерний компонент концепту KAMPF (боротьба) у полемічному трактаті Мартіна Лютера (2013)
Калініченко А. С. - Категоризація негативних моральних якостей людини у іспанській мовній картині світу, Чорна Н. В. (2013)
Каратєєва Г. М. - Часові параметри розгортання текстового концепту-константи ПОДОРОЖ (на матеріалі творів Ле Клезіо) (2013)
Катернюк В. В. - Полікомпонентні неофіційні антропоніми в англійській, німецькій та українських мовах (2013)
Кеба О. М. - Класи приголосних артикуляцій в контакті з вібрантами в іспанській мові (2013)
Кісьміна К. О. - Каламбурна полісемія (на матеріалі скетчів Р. Девоса (2013)
Клименко Н. Ф. - Суфіксальний спосіб і транспозиція в творенні прикметників та прислівників з часовими ознаками (зіставний аспект) (2013)
Колодко С. А. - Проблема класифікації прислівників китайської мови (2013)
Korbozerova N. M. - Clasificacion semantica de los marcadores espanoles de relacion supraoracional (2013)
Корольова Н. О. - Лексичне вираження ментальності німецького народу у творчості Томаса Манна (на матеріалі роману "Будденброки") (2013)
Крижановська М. В. - Конфлікт як позитивний дискурсоформувальний фактор в сімейному спілкуванні (на матеріалі сучасної італійської мови) (2013)
Крупко О. І. - "Ледь-ледь торкаю слово аквареллю..." (про мистецтво словесного пейзажного малюнка Ліни Костенко) (2013)
Кульчицький В. І. - Абревіація і телескопія, їхнє місце у системі дериваційних способів номінації та специфічні властивості (2013)
Курченко О. О. - Usteo i tuteo В сучасній іспанській мові: грані вербальної ввічливості (2013)
Кучерява Л. В. - Іменування актантів-неосіб та їх функції у французькій художній прозі XIX-XX століть (2013)
Лобода Ю. А. - Судовий дискурс у перекладознавчому аспекті (2013)
Любчук Н. В. - Трансформації фразеологічних одиниць як проблема перекладу (2013)
Наваренко І. А. - Інформаційна архітектоніка тексту іспанської народної казки за даними аудиторського аналізу (2013)
Ніколенко А. Г. - Культурний концепт, мовні образи і символ як мова лінгвокультури (2013)
Новосельцева І. В. - Гештальт у сучасній когнітивній лінгвістиці (2013)
Новохатська Н. В. - Приєднання й парцеляція як засоби формального членування англійських та українських розмовних конструкцій (2013)
Нужна К. А. - Верлан та суфіксація як способи творення лексики молодіжного мовлення Франції (2013)
Орлова І. С. - Текстовий концепт ДЗЕРКАЛО у творах Х. Л. Борхеса та його відтворення у перекладі (2013)
Охріменко В. І. - Функціональні характеристики модального інкорпорованого маркера davvero (на матеріалі італійської мови) (2013)
Падалка Ю. М. - Герменевтика як засіб тлумачення прихованого модального змісту (2013)
Пілик В. В. - Модально-темпоральна структура текстів газетно-публіцистичного стилю турецької мови (2013)
Покровська І. Л. - Концепт рай у турецькій мовній картині світу (2013)
Попова Н. М. - Понятійна основа лінгвокультурних концептів (на матеріалі іспанської мови), Чернова А. А. (2013)
Сингаївська Г. В. - Епонімічні найменування в іспанській медичній термінології (2013)
Ситдикова І. В. - Роль письма в інформаційному суспільстві (2013)
Скрипник А. В. - Дієслова-вербалізатори концепта "AMOUR" у французькій мові (2013)
Соловей Ю.В. - Релевантні для перекладу лінгвітичні та композиційні особливості наукового дискурсу (2013)
Столярова А. А. - Структурно-семантичні особливості новогрецьких економічних термінів (2013)
Судорженко Г. П. - Комунікативні одиниці із псевдоумовними відношеннями в іспанській мові (2013)
Терехова С. І. - Функціонально-семантичні особливості зворотних репрезентацій: референційність - анафоричність - дейктичність - реципрокальність (2013)
Теслюк Г. С. - Архітектонічна структура французьких авторських казок XVII ст. (2013)
Тімкова Т. М. - Лексичні одиниці, що позначають атмосферні явища у давньотюркській мові (2013)
Толстова О. Л. - Парадигматичні зв'язки соматичної лексики іспанської мови (2013)
Циркунова І. В. - Іронія та її інтерпретація з точки зору лінгвістики та перекладу (2013)
Чернишова Ю. О. - Адаптація сучасних італійських релігійних текстів в українських перекладах (2013)
Чорна Н. В. - Особливості концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу (2013)
Якубенко І. В. - Іллокутивна спрямованість моделей актуального членування складнопідрядного німецького речення (2013)
Ящик Н. Р. - Когнітивний аспект вербального символу (на матеріалі німецької мови) (2013)
Волосенко І. В. - Регулятивний потенціал німецької молодіжної мови інтернет-щоденників (2013)
Moskalenko A. S. - El aporte portugues al vocabulario canario (2013)
Андрійченко Ю. В. - Лінгвістичні проблеми естетичного сприйняття тексту художнього твору (2012)
Безпаленко А. М. - Лінгвістичний гумор у дзеркалі ґештальту (2012)
Болобан М. А. - Українські іменники сфери часу і календаря в історичному й когнітивному висвітленні (2012)
Верьовкін В. В. - Мовне відображення концептуальних уявлень людини про війну в греко-римському, давньослов'янському і давньогрецькому культурних просторах (2012)
Данилич В. С. - Мовно-культурний феномен середньовічної Іберо-Романії (2012)
Єнчева Г. Г. - Переклад авіаційних термінологічних абревіатур та акронімів у нормативно-технічній документації (2012)
Жукова Н. М. - Лінгвокультурна спадкоємність та інновації в репрезентації концепту YARN в австралійській англомовній картині світу кінця XVIII - середини XIX століть (2012)
Іщенко Н. Г. - Семантичні зв'язки в системі однокореневих утворень сучасної німецької мови (2012)
Клименко О. С. - Концепція перекладу твору і критика художнього перекладу (на матеріалі російськомовних перекладів роману А. Камю "Сторонній" (2012)
Колесник О. С. - Номінації стихій у дзеркалі міфологічного простору (2012)
Кондратьєва О. В. - Відтворення метафорики романів Д. Брауна в українських перекладах (2012)
Korbozerova N. M. - La situación cultural y lingüística de la Península Ibérica en la edad de los metales (2012)
Кремзикова С. Ю. - Видові кореляції вербалізованих ситуацій активної дії у дискурсах старофранцузького періоду (2012)
Кульчицький В. І. - До питання про побудову функціональної моделі словотвору (на матеріалі сучасної німецької мови) (2012)
Курченко О. О. - Принцип додаткового зусилля у вербальній ввічливості (2012)
Литвиненко Г. С. - Система магічного фольклорної свідомості у контексті гармонізації світу (2012)
Лісняк С. П. - Фразеологізми як джерело національно-культурної інформації (2012)
Літинська Н. В. - Лексико-семантичні особливості вербалізації концепту MAFIA в італійській лінгвокультурі (2012)
Лукашенко Н. Г. - (Не)ввічливість записаного розмовного інтернет дискурсу на прикладі коментарів з YouTube та блогів щодо політичних особливостей Венесуели (2012)
Мариненко П. І. - Мовні моделі початку діалогу в іспанській мові в діахронічному аспекті (XVI-XVIII століття) (2012)
Мегела І. П. - Структура оповіді в романі Гессе "Степовий вовк" (2012)
Михайленко В. М. - Регулятивна функція запитань у текстах інтерв'ю (2012)
Наваренко І. А. - Просодична модель іспанської казки: акустичні характеристики (2012)
Настенко С. В. - Жанрові трансформації іспанської поезії XII-XX століть (2012)
Нестеренко О. Є. - Вербальне вираження ґендерних упереджень у сучасних англомовних ЗМІ (2012)
Орлова І. С. - Нейтралізація у перекладі (2012)
Охріменко В. І. - Функціональні характеристики модального інкорпорованого маркера esattamente (на матеріалі італійської мови) (2012)
Попова Н. М. - Динамічні процеси в розвитку національної концептосфери іспанців (2012)
Сингаївська Г. В. - Використання семантичного потенціалу прецедентних імен в іспаномовному газетному тексті (2012)
Ситдикова І. В. - Перспективізм наукових досліджень: від фоностилістики до графостилістики (2012)
Сітко А. В. - Проблема відтворення граматичної семантики інтерогативів засобами цільової мови (2012)
Славова Л. Л. - Когнітивні метафори у структурі концепту політик (на матеріалі американського та українського політичного дискурсу (2012)
Смущинська І. В. - Калькування у французькій мові (2012)
Суарес Куадрос С. Х. - Зіставна фразеологія: корпус зооморфізмів в українській та іспанській мовах (2012)
Судорженко Г. П. - Морфо-синтаксичні засоби маркування модальності умови-наслідку в іспанській мові (2012)
Толстова О. Л. - Мотиваційні моделі фразеології іспанського молодіжного сленгу (2012)
Філоненко Н. Г. - Засоби вираження синтаксичного концепту СТАН у романі Лорана Годе "Le soleil des Scorta" (2012)
Чернишова Ю. О. - Образність релігійного дискурсу з погляду перекладача (2012)
Чорна Н. В. - Цитатне мислення як комунікативна стратегія в іспаномовному художньому дискурсі постмодерну (2012)
Шелякіна А. В. - Мовні засоби репрезентації побожності в амениканській картині світу (2012)
Титул, зміст (2011)
Яценко Т. - Славетний ювілей керманича української педагогіки (2011)
Єременко О. - "Я піду в далекі гори, у широкі полонини". Творчий звіт: оновлені параметри фольклорної практики (2011)
Касян Л. - Роман Володимира Малика "Горить свіча" у контексті художнього відображення історичного минулого (2011)
Якібчук М. - Творчість Зеновія Красівського та Ярослава Лесіва: національний вимір людської екзистенції (2011)
Лазаренко І. - Актуальний рівень учнівських умінь аналізувати епічні твори (7—9 класи) (2011)
Соловйова Н. - Психологічний аналіз характерологічних особливостей героя літературного твору, Бучковська Л. (2011)
Бійчук Г. - Діалог епох: українське бароко і постмодерне необароко у збірці Ю. Андруховича "Екзотичні птахи і рослини" (2011)
Єременко О. - Триптих "різдвяників" від Б.-І. Антонича (2011)
Котова І. - "Що за дивна сила слова!" Вивчаємо поему Лесі Українки "Давня казка" (2011)
Логвіненко Н. - "Романтика — це коли хочеться жити яскравим життям… І не страшно вмирати!" Вивчення фантастичних творів Миколи Дашкієва (2011)
Овдійчук Л. - ОЗОН — це творчий неспокій (2011)
Чабада М. - Світова слава української пісні. Сценарій літературномистецького вечора (2011)
Лінкевич Л. - Система уроків з теми "Односкладні речення. Неповні речення" (2011)
Тематичний покажчик статей, надрукованих у журналі "Українська література в загальноосвітній школі" у 2011 році (2011)
До 60-річчя Романа Кушніра (2014)
До 70-річчя Олександра Гачкевича (2014)
Гачкевич О. - Моделі радіаційної термомеханіки опромінюваних шаруватих тіл, Терлецький Р., Турій О. (2014)
Безверхий O. - Повна провідність і миттєва потужність за вимушених коливаннях п’єзокерамічних резонаторів, Зінчук Л., Карлаш В. (2014)
Бомба А. - Метод комплексного аналізу для моделювання процесів витіснення у викривлених важкопроникних пластах з урахуванням впливу тріщин гідророзриву, Сінчук А. (2014)
Булацик О. - Визначення кількості розв’язків системи трансцендентих рівнянь у фазових оптимізаційних задачах із застосуванням теорії багатовимірних лишків (2014)
Власій О. - Математичне моделювання гетеродифузійних процесів у шарі з випадковим прошарком, Чернуха О. (2014)
Гайвась Б. - Конвективне осушення зернистого матеріалу з врахуванням двошарової структури окремої зернини, Чапля Є. (2014)
Гайдучок О. - Дослідження стійкості системної моделі енергозалежної економіки (2014)
Hachkevych O. - Investigation of magneto-thermomechanical processes in ferrite bodies in external time-periodic magnetic field with bias, Solodyak M., Terletskii R., Hayevska L. (2014)
Грицина О. - Вплив локального зміщення маси на електромеханічні поля у діелектричному середовищі з циліндричним отвором (2014)
Демидюк М. - Оптимізація транспортних операцій чотириланкового замкнутого маніпулятора (2014)
Дробенко Б. - Математичне моделювання процесів деформування елементів конструкцій за термосилового навантаження, Бурик О. (2014)
Kudzinovs’ka I. - Effect of inclination of tank walls on liquid sloshing by the example of concic and cylindrical tanks with free surfaced liquid (2014)
Кунець Я. - Розсіяння SH-хвиль пружним волокном неканонічного поперечного перерізу за наявності тонкого міжфазного прошарку, Матус В. (2014)
Limarchenko O. - Peculiarities of motion of the system reservoir – liquid on pendulum suspension under external harmonic force, Semenovych K. (2014)
Пабирівський В. - Структура розв’язків базових крайових задач теорії пружності для призматичних тіл у функціях двох комплексних змінних, Пабирівська Н., Гладун В. (2014)
Піскозуб Л. - Поздовжній зсув зосередженою силою біматеріалу з міжфазною тріщиною з урахуванням тертя (2014)
Савула Я. - Числове дослідження задачі перенесення ліків у стінці судини, Турчин Ю. (2014)
Сачук Ю. - Еліптичні інтеграли третього роду в задачах контактної взаємодії, Максимук О. (2014)
Semenova I. - Nonlinear forced liquid sloshing in a hyperboloid reservoir (2014)
Скородинський І. - Механічна поведінка в’язкопружного шару на жорсткій основі під дією нормального розподіленого навантаження, Максимук О. (2014)
Фенченко В. - Моделирование движения капли вязкой жидкости в канале с сужением при наличии на поверхности капли нерастяжимой мембраны (2014)
Чекурін В. - Задача неруйнівного визначення залишкових напружень у трубопроводі за даними магнітопружних вимірювань, Постолакі Л. (2014)
Шевчук В. - Дослідження температурного поля півпростору з багатошаровим покриттям за променево-конвективного теплообміну, Гаврись О. (2014)
Вимоги до оформлення статті (2014)
Андрусяк І. - Ідея ґендерної рівності у творчості Тараса Шевченка (2014)
Андрусяк Т. - Тарас Шевченко і українська правова думка (2014)
Добрянський С. - Інститут прав людини у правопорядку Європейського Союзу: особливості становлення та розвитку (2014)
Заплотинська Ю. - Підзаконний характер як необхідна властивість урядових нормативно-правових актів (2014)
Косович В. - Внесення змін до нормативно-правових актів України як спосіб їх вдосконалення (2014)
Солодкая М. - Право і мораль: принцип додатковості при побудові відповідальності (2014)
Білецька О. - Функції поліції у кримінальному процесі Республіки Польща (1921–1939 рр.) (2014)
Ванієв Е. - Правове регулювання діяльності комісій для вирішення спорів про право володіння землями у Таврійській області на початку ХІХ ст. (2014)
Домбковський П. - Волохи та право волоське в давній Польщі (2014)
Кобилецький М. - Праці Йоганеса фон Буха та їх роль у поширенні римського права у Центрально-Східній Європі (2014)
Липитчук О. - Судова реформа 1864 року і проблеми формування правової свідомості в Росії (друга половина ХІХ − початок ХХ ст.), Лешкович Н. (2014)
Миньо М. - Договір найму за римським правом як консенсуальний контракт (2014)
Моряк-Протопопова Х. - Роль та значення Галицького намісництва у розвитку державної служби (2014)
Паславська Н. - З історичного досвіду подолання державно-правових конфліктів Федеральним Конституційним Судом ФРН (2014)
Петреченко С. - Права жінок у ХХІ столітті: історико-правовий аспект (2014)
Сіваракша І. - Місце узуфрукту в системі речових прав (аналіз римського і французького законодавства) (2014)
Тищик Б. - З історії становлення американського конституціоналізму (2014)
Федущак-Паславська Г. - Філософські засади у формуванні базових цінностей західної правової традиції (2014)
Шандра Р. - Поняття та правова природа волоського права: історико-правовий аналіз (2014)
Бедрій Р. - Комунальна власність в Україні: конституційно-правове забезпечення (2014)
Рабінович С. - Конституційні принципи правової певності і захисту легітимних очікувань у діяльності публічної влади (2014)
Совгиря О. - Парламентська коаліція в Україні: фактори, що впливають на діяльність, нові реалії правового регулювання (2014)
Березовська І. - Протиправне використання персональних даних, що містяться у соціальних мережах як загроза інформаційній та національній безпеці України (2014)
Гаврилюк Р. - Патерналізм як функціональна константа етатистської доктрини податкового права (2014)
Мостовий А. - Особливості реалізації правового статусу митного брокера в Україні (2014)
Янюк Н. - Особливості процесуального представництва в адміністративних судах по виборчих спорах (2014)
Бук М. - Інвалідність як підстава соціального обслуговування (2014)
Бурак В. - Право на страйк як колективне трудове право працівників (2014)
Ващишин М. - Особливості правового забезпечення формування екологічної мережі в країнах Європи (2014)
Гаєцька-Колотило Я. - До питання про становлення та розвиток Львівської наукової школи земельного, аграрного та екологічного права, Жиравецький Т. (2014)
Брух Х. - Кримінальна відповідальність за примушування до вступу в статевий зв’язок в законодавстві України та інших країн континентальної Європи: порівняльно-правові аспекти (2014)
Марисюк К. - Становлення англійської прогресивної пенітенціарної (в’язничної) системи (2014)
Панчак О. - Правила призначення покарання: система чи безсистемність (2014)
Хилюк С. - Правила дії правових положень про злочин та покарання в часі з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (2014)
Шнітенков А. - Проблеми кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Росії (2014)
Анікіна Н. - Набуття права на заняття адвокатською діяльністю за новим Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (2014)
Титул, зміст (2012)
Савченко В. - Диференційований підхід в адаптації особистості студентів до педагогічної діяльності, Гура Е. (2012)
Кряж В. - Основные направления разработки учебного предмета "Физическая культура и здоровье” республики Беларусь, Кряж З. (2012)
Москаленко Н. - Оценка эффективности системы физического воспитания в различных ВУЗах Приднепровского региона, Кошелева Е. (2012)
Пангелова Н. - Організована рухова активність як провідний тип діяльності у формуванні моральних якостей особистості дошкільників 5-6 років, Дорошенко І. (2012)
Безверхняя Г. - Мотивы и интересы студентов факультета физического воспитания к занятиям спортом, Гончар Г. (2012)
Сутула В. - Формування фізичної культури особистості – стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загалньоосвітніх навчальних закладів, Васьков Ю., Бондар Т. (2012)
Тимошенко Ю. - Фізичне виховання в школі: історичні студії (2012)
Пилипей Л. - Гуманізація системи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів (2012)
Соколова Н. - Розвиток системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах України (ХІХ ст. - 1991 р.) (2012)
Бондарчук Н. - Характеристика спектру критеріїв диференціації у фізичному вихованні різних категорій населення (2012)
Лисак І. - Співпраця сім’ї та школи у процесі фізичного виховання школярів (2012)
Кириленко Л. - Ігровий масаж як здоров’язберігаючий чинник формування психофізичного здоров’я дошкільників (2012)
Корж Н. - Ставлення студентів технічних спеціальностей до самостійних занять фізичною культурою (2012)
Алферов О. - Формування здорового способу життя студентів консерваторії (2012)
Остапенко Ю. - Зміст професійно-прикладної фізичної підготовки в залежності від специфіки професійної діяльності фахівців економічного профілю (2012)
Малікова А. - Динаміка психофізіологічного стану робітниць промислового підприємства 36-40 років під впливом комплексної програми фізичної реабілітації (2012)
Митова Е. - Волейбол в системе общеобразовательных учебных заведений, Раковская И. (2012)
Попова О. - Протекціонізм державних та громадських діячів у царині спорту та здорового способу життя в Києві у другій половині ХІХ - початку ХХ ст. (2012)
Ляшенко В. - Особливості показників рівня фізичного розвитку та вегетативного тонусу у студентів різних спеціальностей, Петров г., Мамотько П., Недогонова Д., Петровський П., Солодка О. (2012)
Пензай С. - Організаційно-методичні аспекти програмування профілактико-оздоровчих занять для чоловіків другого зрілого віку (2012)
Полякова А. - Сучасні підходи щодо організації системи фізичного виховання в дошкільних закладах різного типу (2012)
Сергеєва Л. - Шляхи вдосконалення системи управління фізичною культурою і спортом районного територіально-адміністративного утворення (2012)
Круцевич Т. - Отношение юношей и девушек к занятиям по физическому воспитанию в ВУЗе, Биличенко Е. (2012)
Біліченко В. - Порівняльний аналіз жирового компоненту у тілі юнаків і дівчат студентського віку (2012)
Лосева И. - Отношение первокурсников ВУЗов к учебной дисциплине "Физическая культура”, Питын М., Ермолова В. (2012)
Кашуба В - Застосування сучасних інформаційних технологій в підготовці спортивних змагань, Юхно Ю., Хмельницька Ю. (2012)
Козлова О. - Особенности подготовки легкоатлетов высокой квалификации в условиях профессионализации (2012)
Калужна О. - Взаємозв’язки показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості 10-13-річних спортсменок, які займаються спортивними танцями, Линець М., Войтович І. (2012)
Пітин М. - Соціально-гуманістичні аспекти олімпійської освіти (2012)
Титул, зміст (2012)
Шамардин В. - Совершенствование управления учебно-тренировочным процессом футболистов высшей квалификации на основе оптимизации функциональной подготовленности (2012)
Бондаренко Л. - "У серці її усмішка цвіла". Сценарій вечора, присвячений вшануванню пам'яті професора Н.Й. Волошиної (2012)
Бакум А. - Технічні дії фехтувальників-рапіристів високої кваліфікації в умовах змагань світового рівня, Гамалій В., Шевчук О. (2012)
Небеленчук І. - Емоційний діалог як засіб розкриття внутрішнього світу героя у новелі М. Коцюбинського "INTERMEZZO" (2012)
Овчаренко С. - Планування тренувального процесу футболістів у підготовчому періоді, Матяш В., Яковенко А. (2012)
Попович Н. - Леся Українка. Неоромантизм як основа естетичної позиції поетеси. Вірші "CONTRA SPEM SPERO!", "І все-таки до тебе думка лине...", "І ти колись боролась, мов Ізраїль..." (2012)
Соловей О. - Ефективність використання елементів техніки гри у змагальній діяльності спортсменів у настільному тенісі, Мицак І. (2012)
Беценко Т. - Філологічний аналіз художнього тексту (на прикладі поезії В.Стуса "На колимськім морозі калина") (2012)
Степаненко Д. - Корекція фізичної підготовленості стрибунок у висоту в річному циклі тренування, Мустяца С. (2012)
Шуляр В. - Сучасний урок літератури і проблеми художньої рецепції свідомості/пам'яті в методиці середньої школи (2012)
Малойван Я. - Удосконалення техніко-тактичної підготовки висококваліфікованих волейболісток з порушеннями опорно-рухового апарату, Мітова О. (2012)
Ситченко А. - Система уроків за повістю Ярослава Стельмаха "Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера" (фрагмент). 6 клас (2012)
Бадер А. - Спорт у житті студентської молоді УРСР у середині 1950-х - середині 1980-х рр. (2012)
Якобчук І. - "Хто сказав, що жити з головою і серцем легко?" Урок за повістю А. Дімарова "Блакитна дитина" (2012)
Ибрагимов М. - Онтология спорта и физического воспитания как феноменов экзистенциалистской культуры (2012)
Трусова В. - Вивчаємо казку Василя Симоненка "Подорож у країну Навпаки". 5 клас (2012)
Лях-Породько А. - Развитие сокольского гимнастического движения в Грузии в 20-х гг. ХХ столетия (на примере деятельности физкультурно-спортивного общества "Шевардени”) (2012)
Голобородько Я. - Сергій Жадан: критична маса естетичних альтернатив (2012)
Шинкарук О. - Формирование системы многолетней подготовки: ретроспективный и современный анализ проблемы (2012)
Багрій-Миськов М. - Сюрреалістичні елементи в сюжетно-композиційній структурі творів Ігоря Костецького (2012)
Дутчак М. - Перспективні напрямки наукових досліджень особливостей функціонування та розвитку неолімпійського спорту в Україні, Долбишева Н. (2012)
Гордієнко О. - Феномен творчості у рубаях Дмитра Павличка (2012)
Шуба В. - Тревожность у паралимпийцев с поражением опорно-двигательного аппарата (2012)
Романишина Н. - Засадничі принципи організації процесу вивчення "автобіографічного оповідання" у вищому навчальному закладі (2012)
Задорожна О. - Значущість компонентів теоретичної підготовки фехтувальників на різних етапах багаторічного удосконалення, Пітин М. (2012)
Стефурак Р. - Навчальний потенціал тестових завдань із лексикології в загальноосвітній школі, Іванишин Н., Бабій І. (2012)
Лазарєва О. - Фізична реабілітація осіб з вертеброгенними редикулопатіями в стадії ремісії засобами фітнесу, Саранюк І., Кормільцев В. (2012)
Левон М. - Посттравматическая реабилитация и профилактика спортивного травматизма, Зиневич Я., Шматова Е. (2012)
Пархотик И. - Методические особенности физической реабилитации при различных формах дисфункции гепатобилиарной системы, Чорный В. (2012)
Валевський С. - Особливості оцінки функціонального стану серцево-судинної системи у спортсменів з обмеженими фізичними спроможностями, Луковська О., Бондаренко К., Борисова І., Валевська О. (2012)
Луковська О. - Обґрунтування необхідності використання спеціальних тренажерів у фізичній реабілітації хворих з контрактурою ліктьового суглобу, Науменко Н., Бондаренко К. (2012)
Круцевич Т. - К вопросу об эффективности системы физического воспитания в общеобразовательных школах Украины (2012)
Кряж В. - Контроль учебных достижений по предмету "Физическая культура и здоровье” в Белоруссии, Кряж К. (2012)
Алєксєєва І. О. - Вербалізація фрейму "Life script" та концепту "Social stratificatio" у збірці "Mother Goose's Nursery Rhymes" (2012)
Андрієнко Т. П. - Стратегії відтворення культурно-специфічних концептів і сценаріїв у перекладі художнього дискурсу (2012)
Андрійченко Ю. В. - Прояв маскулінності в іспанській мові (2012)
Артемова Л. В. - Сучасна іспанська авторська публіцистика: жанр коментаря (2012)
Афанасьєва О. М. - Логіка-структурна організація сучасного політологічного дискурсу (2012)
Багрій О. І. - Особливості вираження авторського "я" у науковому дискурсі (2012)
Беліченко М. А. - Сутність і формування суспільно-культурної ідентичності та її роль в комунікації, Матвієнко О. Б. (2012)
Блощінська О. В. - Метафора як засіб формування термінолексики футболу (2012)
Бритвін Д. В. - Антропоцентричний принцип фразеологічної репрезентації світу у французькій пресі (2012)
Бурмістенко Т. Б. - Комунікаційна специфіка французької офіційної промови (2012)
Васильєва Т. О. - Концепт JUSTICIA/ПРАВОСУДДЯ та його актуалізація в іспаномовному дискурсі урядових прес-конференцій (2012)
Венгренівська М. А. - Поетика перекладу А. Мешоніка і виокремлення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом (2012)
Гарсія де Хесус М. О. - Парантези як засіб вираження авторської модальності в наукових есе Умберто Еко (2012)
Гетьман З. О. - Адвербіалізація як різновид функціональної транспозиції в граматиці іспанської мови (2012)
Гладуш Н. Ф. - Прототипова модель англійських Інтернет ніконімів, Галицька Є. А. (2012)
Darian S. - Writing letters revisited: intrepersonal, rhetorical, and structural traits, Ilchenko O. (2012)
Даценко Ю. П. - Фреймове моделювання герундіальних конструкцій в італійській та українській мовах (2012)
Дрібнюк В. Т. - Оцінка як складова ментального процесу (на матеріалі сучасної англійської мови) (2012)
Жалай А. В. - Концепт "Смерть" в іспанській пареміології, Андрійченко Ю. В. (2012)
Іваницька М. Л. - Мовна особистість перекладача як чинник впливу на продукт перекладу (на матеріалі роману Б. Лєберта "Крейзі") (2012)
Іванова С. В. - Прагматичний потенціал емоційного висловлювання (2012)
Іванченко В. О. - Лінгвопрагматичні аспекти реклами винних виробів (2012)
Казіна В. Ю. - Відображення етнічної ментальності у віддтворенні антропонімів іспанською мовою (2012)
Калініна-Шамрай В. Р. - Внутрішні лексичні запозичення у французькій мові Бельгії (2012)
Качановська Т. О. - Назви небесних тіл в оригіналах і перекладах французьких сонетів ХІХ ст. (2012)
Козачина А. С. - особливості вживання метафор з компонентом "корида" у повсякденному спілкуванні іспанців (2012)
Козяревич Л. В. - Фасцинація як форма самопрезентації в англомовній комунікації (2012)
Korbozerova N. M. - Las premisas históricas de la aparición de la lengua en la Peninsula Ibérica (2012)
Корольова Н. О. - Наукові аспекти дослідження творів Томаса Манна (2012)
Кремзикова С. Ю. - Концептуальна мережа дії та особливості її репрезентації у дискурсах старофранцузького періоду (2012)
Круківська О. В. - Інформаційна організація легальної дефініціїу французькому законодавчому дискурсі (2012)
Крупко О. І. - Поетичне слово Вадима Крищенко (2012)
кучма О. Л. - Функції емоційно-експресивних часток у романі Зігфріда Ленца "Урок німецької" (2012)
Ласінська Т. А. - Мовна компетенція перекладача та переклад творів, що містять архаїчну лексику (2012)
ласка І. В. - Принципи перекладу нового заповіту в Порт-Руаялі (2012)
Леончик О. М. - Запозичення та кальки з грецької в сучасній українській мові (2012)
Лепетюк І. Г. - Мовленнєва структура та філософський характер роману Яна Потоцького "Рукопис,знайдений у Сарогосі" (2012)
Лепетюк І. Г. - Роль мовленнєвих жанрів у відтворенні дійснгсті на сторінках французького роману (2012)
Лисенко К. В. - Компаративних аналіз компонентів просодії англомовного драматичного дискурсі в діахронічному аспекті (2012)
Літинська Н. В. - Вербалізація концепту FAMIGLIA в італійській лінгвокультурі (2012)
Лобода Ю. А. - Особливості перекладу евфемізмів та дисфемізмів англомовного політичного дискурсу (2012)
Ломакіна І. А. - Особливості функціонування особових займенникових слів І та ІІ особи в сучасному іспанському мовленні (2012)
Любчук Н. В. - Фразеологічний фрагмент семантичного поля "мислення" у сучасних німецькій та українській мовах: когнітивно-ономамсіологічний аналіз (2012)
Малікова О. В. - Дискурси христянської лінгвокультури в контексті співвідношення і розмежування (2012)
Мариненко П. І. - Звертання та його функції в сучасній іспанській мові (2012)
Мельник І. В. - Особливості мовної реалізації стратегії шантажу у провокаційному мовленні (2012)
мірам Г. Е. - Деякі семантичні явища, що зумовлюють складнощі англо-українського перекладу (2012)
Мірошник С. О. - Використання іспанської лексики в американській лінгвокультурі (2012)
Орличенко О. В. - Символіка в іспанському та українському текстах Біблії, Остаперко Л. С. (2012)
Охріменко В. І. - Смислова структура модального інкорпорованого маркера дейктичності PROPRIO (2012)
Плахотнюк Н. О. - Слово як зброя в українській ментальності (полемісти XVI-XVII ст. (2012)
Попова Н. М. - Проблема вивчення на різних етапах еволюційного розвитку національнл-маркованих концептів (2012)
Радзієвська С. О. - Переклад нанонаукових багатокомпонентних термінів (2012)
Сизенко А. С. - Особливості функціонування нових графічних явищ у сучасній французькій ЗМІ (2012)
Сингаївська А. В. - Структурно-функціональні особливості антропонімів у романі К. Х. Сели "Вулик" (2012)
Ситдикова І. В. - Особливості стилістичного оформлення текстів інтерв'ю, Соболева О. В. (2012)
Смущинская І. В. - Енантіосемія у сучасній французькій мові: основні проблеми, Бойко О. О. (2012)
Теличко В. О. - Професійно-марковані ніки як засіб фохової саморепрезентації на англомовних професійних інтернет-форумах (2012)
Толстова О. Л. - Домінантні мотиваційні моделі іспанської соматичної фразеології (2012)
Третяк Ю. Ю. - Соціодискурсивні параметри визначення ідентичності респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв'ю (2012)
Фаль О. С. - Проблематика дослідження французьких топонімів (2012)
Фокін С. Б. - Дистрибутивний аналіз при укладанні двомовних перекладних словників (на прикладі українсько-іспанських відповідників поля "освіта" (2012)
Фоменко О. С. - Бренди англомовних країн крізь призму прецендентних феноменів (2012)
Ходаковська Н. Г. - Семантико-стилістичні особливості прикметників німецької мови в художніх текстах (на матеріалі роману Розамунди Пільхер "Зимове сонце" (2012)
Чаюк Т. А. - Вербалізація концепту MONEY в сучасній британцькій дитячій літературі (2012)
Черненко О. В. - Поліаспектність конфліктного дискурсу як дослідницької проблеми: теоретичне підгрунття (2012)
Чорна Н. В. - Основні принципи постмодерністської поетики (2012)
Шевченко Н. О. - Концепт "Ризик" і його об'єктивація в англійській мові (2012)
Шипіцина Ю. В. - Специфіка сприйняття концептів ділової етики в американському суспільстві (2012)
Щибрик Т. П. - Мовні стереотипи з ядерними емотивними частками як проекції існуючих у свідомості німецького народу концептів (2012)
Ященкова О. В. - Функціонально-структурна організація англомовного ділового дискурсу (2012)
Судорженко Г. П. - Структурно-семантичні особливості синтаксичних дериватів із вторинною предикацією (2012)
Титул, зміст (2012)
Савчук Н. - Методика аналізу історичного роману Ліни Костенко "Маруся Чурай" (2012)
Нежива Л. - "Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі". Стильовий аналіз новели В. Стефаника "Камінний хрест" на тлі порівнянь з однойменним кінофільмом Л. Осики (2012)
Ткач А. - Народознавство у повісті "Земля" Ольги Кобилянської (2012)
Семчук Д. - "Симфонічна проза" Ольги Кобилянської (2012)
Цьома Л. - Система уроків з вивчення творчості Михайла Коцюбинського (2012)
Кирикович З. - Духовна краса людини в оповіданні Василя Симоненка "Дума про діда" (2012)
Серветник О. - Любов до навколишнього світу в оповіданні Євгена Гуцала "Перебите крило" (2012)
Гарбуз А. - Особливості флористичних образів у поезії Миколи Луківа (за збірками "Сади цвітуть під небесами" та "Двоє в човні") (2012)
Жила С. - Творчі підходи до роботи над заголовком художнього твору (2012)
Вертій О. - Особливості формування і становлення національних підстав методики вивчення української літератури (2012)
Гуляк А. Б. - Рецензія на посібник Р. П. Ткаченка "Інтерпретації. Українська література в запитаннях і відповідях", Гаєвська Н. М., Котлова Н. П. (2012)
Шестопалов В. М. - Розробка концепції гідрогеоекологічного моніторингу видобутку сланцевого газу (Олеська площа), Гожик П. Ф., Багрий И. Д. (2014)
Сукач В. В. - Геолого-структурна позиція, формаційна належність та генетичні особливості гранітоїдів демуринського комплексу (Середньопридніпровський мегаблок Українського щита), Курило С. І., Шурко М. М. (2014)
Shatalov N. N. - Novoihnatievian dyke of andesite porphyrites for the Donbas and Near-Azovian junction zone: tectonics and petrology (2014)
Van Ginkel A. C. - The Villamanкn member of the San Emiliano formation (carboniferous, n Spain): its age and Fusulinoidean foraminifers (2014)
Пономаренко Г. С. - Закономірності розподілу ресурсів вуглеводнів у палеозойських басейнах древніх платформ (за глибинами), Холодних А. Б. (2014)
Бахмутов В. Г. - Нові дані по границі Матуяма-Брюнес у розрізі Роксолани, Главацький Д. В. (2014)
Демчишин М. Г. - Стан яружних систем правобережного схилу Дніпра в межах об’єктів історико-культурної спадщини м. Київ, Кріль Т. В., Анацький О. М. (2014)
Ситников А. Б. - Теоретическое обоснование параметров тепловлагообмена в грунтах и атмосферном воздухе в условиях пещерного комплекса Киево-Печерской Лавры (2014)
Митропольський О. Ю. - Нові книги з палеоокеанографії (2014)
Ступка О. С. - Про сейсмічні дослідження в Західному регіоні України – всебічно і переконливо (2014)
Шаталов М. М. - Пам’яті видатного тектоніста академіка Хаїна Віктора Юхимовича (До 100-річчя від дня народження), Гінтов О. Б. (2014)
Гожик П. Ф. - Видатний мікропалеонтолог, стратиграф Дідковський Валентин Якович (До 100-річчя від дня народження), Іванік М. М. (2014)
Пам’яті Леоніда Івановича Константиненка (2014)
Андрійченко Ю. В. - Гендерна маркованість одиниць мови (2011)
Асмукович І. В. - Гіперо-гіпомімія в авіаційній терміносистемі англійської мови (2011)
Афанасьєва О. М. - Стратегії наукового дискурсу (2011)
Багратіон-Мухранська К. В. - До питання про антиномію казкової та реальної топонімії у балладах про Томаса Римача та Тема Ліна (2011)
Барташева Г. І. - Лексико-семантична група номінацій невербального комунікативного компоненту"погляд" (2011)
Болотна Т. М. - До проблеми лінгвокраїнознавчої компетенції викладача іноземної мови (2011)
Бондар Л. А. - Прислівники як особлива лексико- семантична група в англійській мові (2011)
Боцман А. В - Тригональна апроксимаційно-асимпотична модель порівняння геманських мов (2011)
Бублик Т. Є - Вербалізація концепту SOCIETY у медитативних притчах Е. де Мелло (2011)
Буць Ж. В - Невербальні засоби реалізації текстового концепту ЖІНОЧНІСТЬ у комунікативному просторі французьких соціально-побутових романів XIX-XX століть (2011)
Венгренівська М. А - Щоб не розминутися з дивом ( спроба визначення ще однієї одиниці перекладу) (2011)
Вишневська С. В - Стрижневий флористичний компонент у фразеологічних одиницях (2011)
Волосенко І. В. - Мовні особливості молодіжних блогів у німецькомовному Інтернет - дискурсі (2011)
Гейко Т. М. - Мовно- культурні трансформації в контексті глобалізації (2011)
Гончарук Д. Д - Оцінні назви осіб в італійській та українській мовах:словтвірна та семантична характиристика (2011)
Данліна С. Ю. - Складові пародійності дискурсу мас-медіа у перекладі( на матеріалі перекладів роиану Чак Паланіка " Рент: Усна біоггафія Бастера Кейсі" українською і російською мовами) (2011)
Дель Гаудіо С. - Слов'янізми в італійській мові (2011)
Дмитрук О. В. - Комплексне застосування маніпулятивних стратегій і тактик в англомовних ЗМІ,що оввітлюють події в Лівії (2011)
Довгун І. М. - Історія розвитку морфологічної теорії (2011)
Євчук А. М. - Дослідження зв'язку між довжиною полісемантичних фразеологічних одиниць таа кількістю їх значень( на матеріалі німецької мови), Задорожна І. П (2011)
Єсипенко Н. Г. - Концепт "приватність" та шляхи його вербаліції в тексті (2011)
Жовта Н. М. - Давньоукраїнське язичництво в мові української народної казки (2011)
Залєснова О. В. - Особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови (2011)
Іванченко В. О. - Лінгвокогнітивний аспкт представлення вина в інформаційних повідомленнях рекмамного змісту (2011)
Коваль О. П. - метафора як продуктивний засіб вторинної номінації на матеріалі настільного тенісу (2011)
Котлярова Н. К. - Відтворення італійських фразеологічних каламбурів українською мовою (2011)
Крючков Г. Г. - Символізація фонографічного письма (2011)
Курченко О. О. - Проблеми узгодження за граматичною категорією роду у світлі гендерних інновацій у сучасній іспанській мові (2011)
Кушнір О. П. - Структурно-граматичні моделі іспанських прислів'їв і приказок (2011)
Лемішка О. Я. - Джерела та срособи утворення неологізмів у англомовному медичному дискурсі (2011)
Лесько Х. С. - Категорія демінутивності в іспанській мові: концептуальна та семантична природа (2011)
Лисенко Н. Е. - Способи реалізації множинності світів у художній оповіді (на матеріалі творів сучасних французьких письменників) (2011)
Лисенко К. В. - Формування фонетичних компетенцій на першому курсі мовного вишу: методичні прийоми і рекомендації, нестеренко Н. М. (2011)
Любчук Н. В. - Німецькі неокомпозити як проблема перекладу українською мовою (2011)
Малікова О. В. - Пояснення як стратегія дискурсу християнського богослов'я (2011)
Миронова Т. Ю. - Про випадок дослідження англійського тексту з причини загубленого авторського смислу у його перекладі та ілюстрації (2011)
Михасів Т. С. - Образ Америки у поезії збірки Уолта Уїтмена "Листя трави" (2011)
Мірошник С. О. - основні використання компаративних фразеологізмів зоонімів в іспанській мові (2011)
Мойсей Л. Т. - Контрастивне дослідження концептосфер жіночого та чоловічого родів у давньоанглійській мові (2011)
Настенко С. В. - Дослідження поніття "ідеостилю автора" крізь призму сучасних лінгвістичних парадигм, Голіневич-Куліш Ю. Б. (2011)
Орличенко О. В. - Монолексемні та полілексемні топоніми латинської Амереки (2011)
Переверзєв Д. І. - Фонетичний вимір проблеми субстрату корейської мови (2011)
Пилипенко Р. Є. - Медійна роль німецьких діалектів (2011)
Пімонова Т. Г. - Міфологеми субконцепта WEALTH (2011)
Пойнар Л. М. - Лінгвоаксіологічний аспект дослідження морально-етичних концептів китайської мовної картини світу (2011)
Покровська І. Л. - лексичні засоби вираження ввічливості та поваги у текстах епістолярного стилю сучасної турецької мови (2011)
Попова Н. М. - лексичні засоби актуалізації подій з погляду когнітивного підходу, Новодворська К. В. (2011)
Пригодій С. М. - Нові тенденції полікритики художнього тексту (2011)
Раєвська І. В. - Історичні передумови формування та членування субдіалекту міста Перуджі (2011)
Рижикова М. Л. - Лінгвістичні особливості лаудації в англомовних панегіриках (2011)
Романова Н. В. - Семантичні особливості емотивних прикметникових дериватів давньоверхньонімецького періоду (2011)
Романченко В. І. - особливості утворення термінологічних одониць правової системи європейського союзу (2011)
Сидельникова Л. В. - особливості розвитку фонетичної системи старофранцузької мови (2011)
Ситдиков П. Г. - Проблема формулювання дефініції та визначення ознак терміну (2011)
Ситдикова І. В. - Роль графостилістики у дослідженні текстів друкованої комунікації (2011)
Скрипник А. В. - Функціонування жаргону кокіярів у французькій мові XV століття (2011)
Смущинська І. В. - Сучасні проблеми французького словотворення: словоскладання та телескопія (2011)
Стасюк О. С. - Мовні засоби дисфемізації у парламенській комунікації ФРН та Швеції (2011)
Суслова М. О. - Репрезентація концептосимволу МУХАММЕД у Європейському концептуальному просторі (2011)
Тарасова В. В. - Етноспецифіка перцепції у сфері засобів пересування в англійськійб німецькій, російській та українській лінгвокультурах (2011)
Теслюк Г. С. - Рівень вмотивованності номінацій дійових осіб у французьких авторськіх казках (2011)
Толстова О. Л. - Фразеологічні репрезентанти мовленнєвої діяльності в іспанській мовній картині світу (2011)
Третяк Ю. Ю. - Стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв'ю (2011)
Фахурдінова М. А. - Структура та семантика аналітичної конструкції TUN+ІНФІНІТІВ (2011)
Фоменко О. С. - Відображення національної ідентичності в кодах культури (2011)
Чернишова Ю. О. - Християнські концепти в італійській та українській мовах: перекладацький аспект (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського