Нестеренко О. К. - Математичне моделювання массоперенесення гексану в порах силікагелю, Бойко Т. В., Безносик Ю. О. (2014)
Кузнецов Ю. Н. - Экспериментальные исследования высокоскоростного инструментального зажимного патрона, Недобой В. А., Хамуйела Ж. А. Герра (2014)
Райко В. Ф. - Растворимость отложений гидрокарбоната натрия, образующихся в колоннах карбонизации производства кальцинированной соды, Цейтлин М. А. (2014)
Струтинський С. В. - Гідростатичний сферичний опорний вузол поворотного стола із струменевим приводом мікропереміщень (2014)
Цапар В. С. - Дослідження впливу періодів переключення пальників на однорідність температурного поля скловарної печі (2014)
Кулинич Э. М. - Оптимальное управление распределением материальных потоков технологической линии производства газобетона (2014)
Евланов М. В. - Модели операций интеграции функциональных сервисов в информационной системе управления предприятием, Васильцова Н. В., Никитюк В. А. (2014)
Андронов В. А. - Сучасні шляхи зниження рівнів професійної патології у робітників, які підлягають впливу локальної вібрації, Бухман О. М. (2014)
Івасенко В. М. - Методи і прилади контролю викидів автозаправних станцій, Приміський В. П. (2014)
Зоряні обрії вченого-філолога (2014)
Golachowska E. - Przemiany w antroponimii katolikow na BIalorusi w drugiej polowie XX wieku jako wynik kontaktow jezykowych i kulturowych na pograniczu polsko-bialorusko-litewskim (2014)
Горбань В. В. - Креативный потенциал антропонимов в политическом дискурсе (изменчивость vs устойчивость) (2014)
Карпенко О. Ю. - Проблеми сучасної ономастичної термінології, Тхор Н. М., Попік І. П. (2014)
Касім Г. Ю. - Експліцитні індикатори деонімізації пропріальних назв у публіцистичному тексті, Мінкевич Е. Е. (2014)
Колесник В. А. - Балканские черты в антропонимии болгарских поселенцев Юга Украины (2014)
Корнієнко І. А. - З історії розвитку літературної ономастики (2014)
Лучик В. В. - Походження хоронімів, уживаних на позначення Кримського півострова (2014)
Наливайко М. Я. - Сучасні прізвиська жителів Львівщини (2014)
Неклесова В. Ю. - Онімний ландшафт українського Інтернету (2014)
Тимошик Г. В. - Давньоримські біблієантропоніми в українських перекладах Святого письма ХІХ–ХХ ст. (на матеріалі найменувань, що містять у своїй структурі назви посад, професій) (2014)
Ткаченко Г. В. - Історичні засади появи терміна хрематонім і межі хрематонімного поля (2014)
Баранник Л. Ф. - Украинско-русское лексическое взаимодействие в русских островных говорах Одесской области (2014)
Вдовиченко Н. В. - Універсальні ознаки концепту сором у науковому дискурсі (2014)
Войцева О. А. - Принципи номінації водних об’єктів в українській, російській і польській мовах (2014)
Георгієва С. І. - Діалектна диференціація болгарського континууму метрополії (2014)
Ковалевська А. В. - Модальнісне редагування як інструмент оптимізації сугестивного ефекту реклами (2014)
Лимаренко О. А. - Таксономізація протиріччя в лінгвістиці (2014)
Мурадян И. В. - Роль лексических средств в "шахматном” воспиятии героя в романе В. В. Набокова "Защита Лужина” (2014)
Пейчева О. М. - Українські елементи в болгарських говірках півдня України (2014)
Яковенко Л. І. - Про один з аспектів викладання польської мови як іноземної (2014)
Яроцкая Г. С. - Прагмалингвистические аспекты вербализации выгоды в истории русской лингвокультуры (2014)
Баган М. П. - Функціональна специфіка невербальної експлікації заперечення в українському лінгвокультурному просторі (2014)
Білих О. П. - Особливості відмінювання числівників три, четыри в церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI–XVII ст. (2014)
Зубов Н. И. - Юрий Александрович Карпенко и его кафедра общего и славянского языкознания (2014)
Кондратенко Н. В. - Неологізація сучасного українського політичного дискурсу: загальні тенденції (2014)
Сокіл Б. М. - Боротьба за розширення статусу "руської” (української) мови в Галицькому крайовому Сеймі (2014)
Стрій Л. І. - Структурно-композиційні особливості інавгураційної промови як жанру політичного дискурсу (2014)
Яковлєва О. В. - Багатозначність лексеми вода у контексті українського весільного обряду (2014)
Галунова К. В. - Пресемантизации на простотата в "История славянобългарска” на Паисий Хилендарски и "Бай Ганьо” на Алеко Константинов (междутекстов анализ) (2014)
Малиновский А. Т. - К одной польско-русской литературной параллели: "Старый слуга” Г. Сенкевича и "Слуги старого века” И. А. Гончарова (2014)
Морева Т. Ю. - Образ Агасфера в русской и польской литературе первой половины ХІХ века (2014)
Мусий В. Б. - Место категорий "свое” и "чужое” в образе предков современных славян в русской и польской литературах XIX века (2014)
Раковская Н. М. - Ментальное пространство Ап. Григорьева (2014)
Романец В. М. - Повесть В. Гюго "Последний день приговорённого к смерти” в оценках А. С. Пушкина (2014)
Фокина С. А. - Легенда о рыцаре Брунсвике в творческом осмыслении А. Ирасека и М. Цветаевой (2014)
Біла Є. С. - До терміна парфумонім (2014)
Дев’ятко Ю. С. - Cтоматологічна термінолексика: впорядкування та проблеми англо-українського перекладу (2014)
Ігнатенко Д. А. - Ареальна характеристика лексики ткацтва в українських говірках півночі Молдови (2014)
Карпенко М. Ю. - Функції сайтонімів (2014)
Лакомська І. В. - Видозміна фразеологічних одиниць у газетних заголовках як компонент комунікативного впливу (2014)
Поліщук С. С. - Проблема кваліфікації говорів середньонадбузького ареалу (2014)
Пособчук О. О. - Особливості перекладу українських прийменникових еквівалентів слова на німецьку мову (2014)
Романенко В. О. - Вербалізація гендерних стереотипів у соціально-побутових казках (2014)
Саворовская А. А. - Романтический мотив игры в художественном постижении литературой 20-х гг. ХIX в. процесса дегуманизации мира (2014)
Сайковська О. Ю. - "Десятий праведник” Любомира Ніколова – наукова фантастика на межі ХХ–ХХІ ст. (2014)
Салєхова С. В. - Семантична диференціація прийменникових конструкцій науково-технічного підстилю: обставинні відношення (2014)
Серебрякова В. В. - Структура асоціативного поля поетонімів (2014)
Славінська М. С. - Семантичні пріоритети морфологічних категорій у соціальній рекламі (2014)
Слишинська Г. М. - Ключові слова як домінантні одиниці тексту в судових промовах адвокатів (2014)
Стоянова А. О. - Особливості антропонімів у текстах українських народних загадок (2014)
Наші автори (2014)
Царенко В. І. - Система кінологічного забезпечення: компоненти та означення поняття, Купрієнко Д. А. (2014)
Баратюк В. І. - Діяльність кінологічної служби митних органів Республіки Білорусь, Жданова В. П. (2014)
Неліпович О. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку вантажоперевезень в Україні, Руда Т. В., Попель С. А. (2014)
Лихолат О. А. - Проблеми класифікації шкіряного одягу, Вишнікіна О. В., Навроцька Н. Г. (2014)
Мотюк К. Д. - Проблеми ідентифікації насіння соняшника в контексті здійснення державної митної справи (2014)
Бережнюк І. Г. - Особливості правового регулювання переміщення товарів через адміністративний кордон АР Крим, Лазунін О. О. (2014)
Пунда О. О. - Забезпечення здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини, митними органами (2014)
Хома В. О. - Система принципів охорони та захисту прав інтелектуальної власності, Молдован Е. С. (2014)
Бабенко Б. І. - Особливості правового регулювання захисту об’єктів права інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України, Миронов О. В. (2014)
Сівак В. А. - Методи оцінки економічної ефективності заходів науково-технічного прогресу на підприємствах державної форми власності (2014)
Огороднік К. М. - Дослідження питання вини при ухиленні від сплати податків у науці кримінального права (2014)
Побережник А. О. - Поняття гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканість в кримінальному провадженні (2014)
Кмецинська У. В. - Захист прав інтелектуальної власності за митним законодавством України (2014)
Сєрих О. В. - Індивідуальна профілактика в системі заходів профілактики порушень митних правил (2014)
Науковці та практики дискутують (2014)
Охорона та захист прав інтелектуальної власності – тема науково-практичної дискусії (2014)
Вимоги щодо оформлення (2014)
Вожегова Р. А. - Біологічна активність грунту та продуктивність сої в сівозміні на зрошенні, Найдьонова В. О. (2015)
Малярчук М. П. - Продуктивність кукурудзи на зрошуваних землях Півдня України за різних способів основного обробітку та доз внесення азотних добрив, Писаренко П. В., Котельников Д. І. (2015)
Vozhegova R. A. - The impact of global climate change on indicators of soil fertility of Southern Ukraine, Granovska L. N., Goloborodko S. P. (2015)
Хорішко С. А. - Продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби та рівня мінерального живлення по стерньовому попереднику в умовах Північного Степу України (2015)
Averchev O.V. - Progamming of cereal yields under conditions of agro-meliorational field of rice crop rotation (2015)
Вожегова Р. А. - Посухостійкість різних сортів проса в умовах Південного Степу, Коваленко А.М., Чекамова О. Л. (2015)
Четверик О. О. - РІвень комбінаційної здатності сортів пшениці м’якої озимої, Козаченко М. Р. (2015)
Lavrynenko Yu. O. - Adaptive potential of maize hybrids of FAO groups 190-500 in the Southern of Ukraine, Hlushko T. V., Marchenko T. Yu. (2015)
Хохлов О. М. - Еколого-географічні відмінності сортів ячменю озимого за адаптивністю та комплексом ознак, Сєчняк В. Ю., Нагуляк О. І. (2015)
Sheludko O. D. - Efficiency of the protectant celest top 312.5 fs in irrigated winter wheat treatment against cereal flies in various sowing periods, Markovska O. E., Bilayeva I. M., Kaminska M. O. (2015)
Заєць С. О. - Продуктивність пшениці озимої залежно від способів основного обробітку ґрунту та норм мінеральних добрив в умовах зрошення, Нежиголенко В. М. (2015)
Fedorchuk M. I. - Productivity and biochemical composition of the silybum marianum depending on differentiation of elements of the technology growing under the conditions of irrigation of the South of Ukraine, Kokovikhin S. V., Fedorchuk V. G., Filipova I. M., Filipov E. G. (2015)
Черниченко І. І. - Вплив метеоумов вегетаційного періоду на урожай картоплі на Півдні України при зрошенні, Балашова Г. С., Черниченко О. О. (2015)
Дудченко В. В. - Поява стійкості до гербіцидів в бур’янів рисового поля, Дудченко Т. В., Цілинко Л. М., Фальковський І. В. (2015)
Василенко Р. М. - Вплив умов зволоження і мінеральних добрив на винос основних елементів живлення урожаєм ярих травосумішок, Голобородько С. П., Степанова І. М. (2015)
Коваленко А. М. - Вплив мікробних препаратів на продуктивність соняшнику в умовах природного зволоження за різних способів обробітку ґрунту, Тимошенко Г. З., Новохижній М. В., Куц Г. М. (2015)
Шкода О. А. - Винос елементів живлення ріпаком озимим залежно від способу основного обробітку ґрунту та добрив, Пілярська О. О. (2015)
Стратічук Н. В. - Планування адаптивного екологічно безпечного зрошення в агропідприємствах (2015)
Лавриненко Ю. О. - Вплив стимуляторів росту і мікродобрив на урожайність зерна гібридів кукурудзи в умовах зрошення на півдні України, Гож О. А. (2015)
Козирєв В. В. - Ефективність вирощування cої за різних умов зволоження, способів основного обробітку ґрунту та строків внесення меліоранту, Біднина І. О., Томницький А. В., Влащук О. С. (2015)
Заєць С. О. - Осінній розвиток тритикале озимого в чистих і сумісних посівах з ріпаком озимим і викою озимою на зрошуваних землях, Фундират К. С. (2015)
Журавльов О. В. - Формування зон зволоження за краплинного зрошення цибулі ріпчастої на легкосуглинкових ґрунтах (2015)
Тарасюк В. А. - Показники якості насіння розторопші плямистої залежно від технологічних факторів (2015)
Тищенко А. В. - Вплив умов зволоження на фотосинтетичну діяльність посів насіннєвої люцерни, Лужанський І. Ю. (2015)
Малярчук А. С. - Вплив основного обробітку ґрунту та доз азотного підживлення на продуктивність ріпаку озимого (2015)
Tishchenko A. V. - Influence of growth conditions on sowing quality alfalfa seeds of different varieties of alfalfa (2015)
Нестерчук В. В. - Напрями оптимізації елементів технології вирощування гібридів соняшнику в умовах Півдня України (оглядова) (2015)
Кіріяк Ю. П. - Зміни та коливання клімату в південно-степовій зоні україни та його можливі наслідки для зерновиробництва, Коваленко А. М. (2015)
Пілярський В. Г. - Вплив зрошення та добрив на ростові процеси буряку цукрового в умовах Півдня України, Писаренко П. В., Біляєва І. М., Пілярська О. О. (2015)
Керімов А. Н. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування ріпаку озимого залежно від сортового складу, норм висіву та удобрення, Донець А. О. (2015)
Коковіхін С. В. - Ріст і розвиток рослин кукурудзи на ділянках гібридизації в умовах зрошення півдня України, Пілярський В. Г., Пілярська О. О. (2015)
Лавриненко Ю. О. - Ефективність доборів на підвищення продуктивності сої в умовах зрошення, Клубук В. В., Кузьмич В. І. (2015)
Usik L. A. - Ecological tests of winter wheat varieties of breeding of the institute of irrigated agriculture of ukrainian national academy of agrarian sciences in turkey, Bazaliy G. G., Kolesnikova N. D. (2015)
Тищенко О. Д. - Генофонд багаторічних видів люцерни підроду falcago (rchb.) grossh, характеристика основних ознак, Боровик В. О., Тищенко А. В. (2015)
Люта Ю. О. - Вихідний матеріал для селекції томата на півдні України, Кобиліна Н. О. (2015)
Боровик В. О. - Класифікація нових зразків сої за морфо-біологічними та господарськими ознаками, Клубук В. В., Михайлов В. О., Осіній М. Л., Куц Г. М. (2015)
Бритік О. А. - Пріоритетні напрями в селекції баштанних культур на півдні України (2015)
Литвиненко Н. А. - Формирования биологического и хозяйственного урожая у озимых линий от ярово-озимых гибридов пшеницы, Соломонов Р. В., Щербина З. В. (2015)
Анотація (2015)
Аннотация (2015)
Summary (2015)
Правила для авторів (2015)
Іменний покажчик (2015)
Головач Н. М. - Роль цінностей у процесі культурної соціалізації особистості (2015)
Купрій Т. Г. - Філософсько-освітній аналіз ризиків та надбань приватної вищої освіти в контексті прийняття нового ЗУ "Про вищу освіту" (2015)
Стоян С. П. - Образотворче мистецтво Італійського Відродження у контексті культурних трансформацій: від символізму до реалізму (2015)
Волосатова М. О. - Еволюція концепцій праці та власності у філософії М. О. Бердяєва (2015)
Дерман Л. М. - Екзистенційні, естетичні та художні ознаки в моді (2015)
Просандєєва Л. Є. - Розвиток самоцінності особистості в контексті вільного часу (2015)
Босик З. О. - Традиційна культура ХХІ століття у контексті життєздатності нематеріальної культурної спадщини України (на прикладі фольклору) (2015)
Виткалов С. В. - Культурно-дозвіллєва сфера регіону: пошук нових форм існування (2015)
Михалевич В. В. - Роль інтернету в розвитку художньої культури та сучасного арт-ринку (2015)
Садовенко С. М. - Клубні заклади як важливий чинник становлення і розвитку культури регіонів України: функції та форми діяльності (2015)
Тимошенко М. О. - Людина-митець як суб’єкт культурної розбудови України (2015)
Шман С. Ю. - Проблеми стандартизації діяльності музеїв (2015)
Вінічук І. М. - Соціально-комунікаційний аспект створення єдиної системи стандартизації у сфері інформаційних технологій (2015)
Жалюк О. П. - Поняття "українське національно-культурне відродження" та його зв'язок з діяльністю клубних закладів (2015)
Ідрісова М. А. - Тенденції інтервального аналізу орнаментально-образотворчих видів кримськотатарського мистецтва ханської епохи (2015)
Масалова К. Ю. - Розташування дітей Хора у сцені з 17-ї глави Книги мертвих у контексті спатіальних та антропогонічних уявлень стародавніх єгиптян (на матеріалі джерел Птолемеївського періоду) (2015)
Поплавська А. В. - Символіка гостинності: понятійно-категоріальний аспект (2015)
Романенко Н. О. - Культурно-мистецьке життя на визволеній від німецької окупації Україні: 1943–1944 рр. (2015)
Слобожан О. В. - Ретроспективний аналіз форму­вання дер­жавної політики у сфері реформування місцевого самоврядування (2015)
Румко Ж. П. - Функціональне дослідження державних органів: на прикладі Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень (2015)
Квітка С. А. - Транснаціональний бізнес і проблеми глобального управління (2015)
Афоніна О. С. - Особливості коду в культурі (2015)
Балін В. А. - Реформування державного управління автомобільними перевезеннями в Україні в 1990 – 2000 рр. (2015)
Бондар І. С. - Категорія "постмодернізм" у теорії та практиці мистецтва (2015)
Дяченко О. І. - Державне управління процесами мінімізації ризиків транскордонних техногенних загроз радіаційного поход­ження (2015)
Демещенко В. В. - Вплив шекспірівської драматургії на творчість видатного японського режисера Акіри Куросави (2015)
Завгородня С. П. - Національні інтереси в економічній сфері: сутність та побудова їх ієрархії (2015)
Косінова О. М. - Створення у вищому навчальному закладі естетичного освітнього середовища (2015)
Карапетян А. О. - Підвищення академічної мобільності як стратегічне завдання державної політики в сфері освіти (2015)
Лісецький С. Й. - Видатні представники українського музичного бароко (творчі досягнення С. Пекалицького і М. Дилецького) (2015)
Кизима В. В. - Підхід до визначення вектора розвитку системи надання публічних послуг в Україні за допомогою міжнародної рейтингової системи WGI, Ігнатова О. В. (2015)
Фан Бин - Стильові аспекти адаптації національної інструментальної традиції у фортепіанній музиці сучасних китайських композиторів (2015)
Лаврухін В. В. - Державне управління у сфері соціального захисту населення: теоретичні аспекти (2015)
Сорока І. І. - Михайло Карасьов про підтекст К. Станіславського (2015)
Забродіна О. В. - Політико-правові аспекти подолання бюрократизму в системі державної служби України (2015)
Велимчаниця О. В. - "Театр для діалогу": на перетині з активізмом і терапією? (2015)
Трегубенко Г. П. - Теоретичні аспекти використання інновацій в освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2015)
Дьяченко Р. В. - Художньо-естетичні особливості інтер’єрів закладів харчування як осередків дозвілля і розваг (2015)
Семенченко А. І. - Теоретико-методологічні основи організаційно-правових механізмів навчання публічних службовців електронному урядуванню, Власенко Р. В. (2015)
Канівець І. А. - Варіативність у кіно як відповідь на виклики постмодернізму (2015)
Ісаєва І. М. - Удосконалення регуляторно-управлінської діяльності органів державного управління магістральними трубопровідними системами України (2015)
Лавренюк О. О. - Множинність символіки українського народного вбрання (2015)
Узікова О. В. - Композиторська творчість М. К. Чюрльоніса та І. В. Тилика: системність музичного мислення в контексті принципу феноменологічної подібності (2015)
Юрченко К. С. - Символіко-алегоричні зображення жертовників ХVІІІ–ХІХ століть як фактор визначення їх функціонального призначення (2015)
Бадах Ю. Г. - Релігійний та культурний розвиток гетьманщини у ХVIIІ ст. (2015)
Вєдєнєєв Д. В. - Культурно-пропагандистська діяльність українських націонал-політичних організацій за кордоном у період Першої світової війни (1914–1918 рр.) (2015)
Єсипенко Р. М. - Насичення репертуару українського театру 60–80-х років ХХ століття творами інонаціональної драматургії (2015)
Афанасьєв І. Ю. - Вплив Г. Маккіндера на формування східного кордону Польщі: 1919-1920 рр. (2015)
Карпов В. В. - Фалеристичні традиції Української Народної Республіки (2015)
Олійник В. В. - Космогонічні символи в народних віруваннях і традиціях українців Закарпаття (2015)
Сокур Л. А. - Основні напрями державного регулювання сфери діловодства періоду згортання політики "українізації" у радянській Україні (2015)
Фурман І. І. - Еволюція поглядів на мінну війну на Чорноморському театрі воєнних дій у 1907–1914 рр. (за досвідом царської Росії) (2015)
Марченко І. Я. - Історичний розвиток деяких методик реставрації станкового живопису в контексті впливу на постреставраційний стан експонатів у XX ст. (2015)
Чижов О. І. - Розвиток та основні проблеми функціонування масових та універсальних бібліотек Сумської області: 90-і роки ХХ – початок ХХІ ст. (2015)
Дубов Д. В. - "Цифровий суверенітет" у сучасному світі: виклики та можливості для України (2015)
Цивін М. Н. - Соціалізація молоді у періоди суспільно-політичних криз, Матвієнко О. В. (2015)
Рева Т. С. - Масонство і політика: точки перетину (2015)
Станіславська К. І. - У–мовне життя Андрія Пучкова, або Лист вдячного читача (2015)
Литвин А. В. - З любов’ю у серці (2015)
Поповський А. М. - Cлово доля в мові Тараса Шевченка (2014)
Баган М. П. - Заперечення як засіб інтенсифікації ознаки (2014)
Мартиняк О. А. - Cиноніми у "Виробничому термінологічному бюлетені" (2014)
Стадній А. С. - Оказіональні й узуальні конотативні значення дієслів у мові сучасних ЗМІ (2014)
Антіпов О. С. - Лексико-семантичне поле "патріот" у публіцистичних статтях Панаса Мирного та Павла Грабовського (2014)
Литвин І. М. - Мовна репрезентація концепту вітер у поезії Т. Шевченкa (2014)
П’єцух О. І. - Поява метафори політики як кухні та їжі в політичному дискурсі "Вибори 2010 – 2012 рр. в Україні" (2014)
Гороф’янюк І. В. - Мовні засоби реалізації просторово-часового континууму в діалектному тексті (2014)
Личук С. В. - Номени на позначення підвищення в народній апелятивній лексиці Галицької Гуцульщини (2014)
Тищенко Л. М. - Південнослобожанські назви стола та його частин у просторовій і часовій проекції (2014)
Вдовиченко Н. В. - Етнокультурні чинники вербалізації морально-етичних концептів в українській мовній картині світу (2014)
Литвиненко О. Ю. - Відображення бінарної опозиції добро / зло в перформативних етнофразеологізованих сполученнях, зафіксованих у "Словарі української мови" Б. Д. Грінченка (2014)
Шуляк С. А. - Функціонування антонімів у текстах українських замовлянь (2014)
Мізін К. І. - Специфіка перекладу англомовних художніх фільмів українською мовою: лексичні трансформації (2014)
Камышникова Я. С. - Деловое письмо в английском языке и особенности его перевода на русский (2014)
Навальна М. І. - Розширення сфери функціонування іменників на позначення осіб жіночої статі (на матеріалі мови інтернет-видання "Українська правда") (2014)
Ткач А. В. - Медичні терміни-словосполучення: структура та особливості функціонування (2014)
Костусяк Н. М. - Класифікаційні ознаки слова як граматичної одиниці (2014)
Межов О. Г. - Засоби вираження категорії тотожності в сучасній українській мові (2014)
Христіанінова Р. О. - Типи семантики головної частини в складнопідрядних реченнях із прислівними валентно зумовленими підрядними об’єктного значення (2014)
Бондаренко А. І. - Мікрополе історії, побудоване на основі онімів, у темпоральному світі поетичної мови ХХ ст. (2014)
Данилюк С. С. - Структура англомовних електронних наукових текстів персональних веб-сторінок сучасних лінгвістів: семантичний аспект (2014)
Олешко Ю. Л. - Рукописний збірник Казань XVII ст. у комунікативно-когнітивному аспекті (2014)
Цапок О. М. - Нормативне та нерегламентоване вживання тире в регіональній пресі (на прикладі газети "Нова Доба") (2014)
Селиванова Е. А. - Категориальная информация как ключ энигматического дискурса кроссвордов (2014)
Слободинська Т. С. - Регламентування наукового дискурсу: вимоги до семантики й синтаксису тексту (2014)
Сливка Н. П. - Формально-дискурсивне варіювання позитивного експресиву (2014)
Постоленко І. С. - Семантика епістемологічної модальності в англійській мові (2014)
Тесля В. А. - Функції вигуків сучасної німецької мови в емотивно насиченому контексті (2014)
Білоконенко Л. А. - Морфологічні маркери мовного конфлікту (2014)
Бугайова О. І. - Структурно-граматичний аналіз текстів україномовної соціальної реклами (на прикладі реклами Державної податкової адміністрації в місті Києві) (2014)
Білокінь О. В. - Риси мовної особистості Івана Ядловського – хранителя Шевченкової могили (2014)
Канорский С. Г. - Конгресс Европейского общества кардиологов (Барселона, 2014): результаты важнейших клинических исследований (2015)
Душина Е. В. - Роль холтеровского мониторирования ЭКГ в стратификации риска внезапной сердечной смерти у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, Лукьянова М. В., Олейников В. Э. (2015)
Синельник В. П. - Роль апелина в патогенезе заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта (2015)
Амбросова Т. М. - Ефекти антигіпертензивної терапії з позицій доказової медицини, Ащеулова Т. В., Смирнова В. І. (2015)
Радзішевська Я. К. - Ехографічні маркери порушення стану судин і серця у хворих на артеріальну гіпертензію та артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу (2015)
Борисенко В. Б. - Способ формирования арефлюксного изоперистальтического холедохоеюнодуоденоанастомоза (2015)
Аллахвердиев В. А. - Динамика показателей цитокинового статуса больных с острым язвенным гастродуоденальным кровотечением при хирургическом лечении (2015)
Козуб Н. И. - Перспективы применения клеточной терапии в восстановлении сократительной функции оперированных маточных труб, Козуб М. Н. (2015)
Асланова Р. А. - Аквапорины и их роль в нормальной и преэкламптической плаценте, Долгун З. Н. Э., Сайин Н. Д. (2015)
Щукин Д. В. - Прогностическое значение морфологических параметров почечно-клеточного рака с внутривенозной инвазией (2015)
Ермоленко Т. И. - Новое в терапии симптомов нижних мочевых путей у пациентов с доброкачественной гиперплазией простаты (2015)
Черненко М. Є. - Розсіяний склероз: сучасні підходи до патогенетичної терапії, Вовк В. І. (2015)
Навет Т. И. - Гиперкинезы в патологии детского возраста (2015)
Григорова І. А. - Клініко-неврологічні особливості порушень мозкового кровообігу в осіб молодого віку, Куфтеріна Н. С., Григоров С. М. (2015)
Чередниченко Н. В. - Мозговой нейротрофический фактор BDNF плазмы у пациентов с субкортикальным сосудистым легким когнитивным расстройством: маркерное значение для диагностики и оценки эффективности терапии (2015)
Заседа Ю. И. - Психогении как основной структурный элемент психотерапевтической клиники (2015)
Федак Б. С. - Особенности эмоционально-аффективной сферы у пациентов с острыми соматическими заболеваниями, Сарвир И. Н. (2015)
Барычева Э. Н. - Организация помощи пациентам с расстройствами спектра аутизма, Шейнина Т. Л., Зайцева Л. В. (2015)
Гончарь Е. Н. - Динамика средней толщины слоя перипапиллярных нервных волокон в нижнем квадранте у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, получавших в лечении L-аргинин (2015)
Болотная Л. А. - Себорейный дерматит: современные представления о патогенезе, Нарожная М. В. (2015)
Азимова Ф. В. - Молекулярно-генетическое исследование факторов роста при нерубцовых формах алопеции (2015)
Савченко О. - Системний підхід до модернізації змісту загальної середньої освіти (2010)
Ващенко Л. - Планування досліджень з освітньої політики як науковий і суспільний пріоритет (2010)
Бугрій О. - Розвиток мислення школярів під час вивчення шкільної географії (2010)
Земцов І. - Критичне мислення як базовий компонент підготовки майбутніх учителів історії, Скрябіна Т. (2010)
Червінська Л. - Розвиток навичок листування під час викладання ділової англійської мови у ВНЗ економічного профілю (2010)
Дзюбенко Л. - Ігри на уроках англійської мови (2010)
Панасенко Г. - Особливості професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів у немовних вищих навчальних закладах, Акопян Т. (2010)
Тарасюк С. - До проблеми вдосконалення професійної діяльності педагога позашкільного навчального закладу художньо-естетичного профілю (2010)
Хрипун В. - Партнерська взаємодія вчителя й учнів – ключ до саморозвитку успішного педагога (2010)
Доброскок І. - Організація самостійної роботи магістрів соціальної педагогіки у процесі їхньої фахової підготовки (2010)
Березівська Л. - Наслідки та досвід реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст. (2010)
Калініченко Н. - І. Г. Ткаченко про трудову підготовку учнів сільської школи (До 90-річчя від дня народження) (2010)
Стукало Н. - Виховання культури мислення та його розвиток у процесі навчання математики (З історії Київського фізико-математичного товариства: кінець XIX – початок XX ст.) (2010)
Бондар О. - Висвітлення проблеми якості підручника на сторінках часопису "Радянська школа" (80-ті роки ХХ ст.) (2010)
Бурдун О. - Особливості впровадження інформаційних технологій у загальноосвітніх школах України (1950–1985 рр.) (2010)
Плахотнюк О. - Концепція громадянського виховання у шкільній практиці США (2010)
Title (2014)
Contents (2014)
Bolotskykh A. V. - TNF-alpha and serum galectin-3 in non diabetic patients with heart failure with preserved left ventricular ejection fraction, Rudyk Yu. S., Udovychenko M. M, Lozik T. V. (2014)
Derienko T. A. - Analyze of death in patients with cardiac pacing, Pochinska M. V., Volkov D. E., Yabluchansky M. I. (2014)
Maltseva M. S. - Functional parameters of blood circulation in patients during first six months of right ventricular pacing in QTC interval duration classes, Volkov D. E., Lopin D. O., Yabluchansky M. I. (2014)
Morozova K. E. - Effectiveness of biofeedback in the closed loop of heart rate variability and paced breathing in the patients with somatoform autonomic dysfunction, Basnet R., Belal S. A. S., Martynenko O. V., Yabluchansky M. I. (2014)
Petrenko D. E. - Analysis of blood loss after ventral and posterior corrective spinal fusion in patient with idiopathic scoliosis (2014)
Shanina I. V. - Functional blood circulation values in patients with implanted pacemakers in the first six months of permanent pacing in different stimulated QRS complex duration, Volkov D. E., Yabluchansky M. I. (2014)
Shanina I. V. - Functional blood circulation values in patients with implanted pacemakers and cardiac resynchronization therapy after year of permanent pacing in different QRS complex duration classes (2014)
Petrenko O. V. - Essential arterial hypertension with insufficient degree of nocturnal blood pressure reduction: the need of chronobiology approach, Yabluchansky M. I. (2014)
Uvarova K. G. - Polymorbidity in clinical practice, Saprykina M. M., Ahmed M. A., Oyebamire I. B., Makienko N. V., Maltseva M. S., Kamenskaya E. P., Yabluchanskiy M. I. (2014)
Tomina O. E. - Antacids clinical pharmacology, Yabluchansky M. I., Bychkova O. Yu., Ivleva O. O. (2014)
Бармак М. - Генерал-губернатор у системі регіонального управління правобережними українськими землями (1825–1856), Джуринська С. (2013)
Луговий Б. - Регламентація релігійного життя у києво-подільських військових поселеннях (2013)
Черчович І. - Українки у Львові на початку ХХ століття: у світлі щоденних практик (2013)
Ганусин О. - Матеріально-побутове становище галицької творчої інтелігенції на межі ХІХ–ХХ століть (2013)
Шологон Л. - Освітні процеси в Західно-Українській Народній Республіці (1918–1919 рр.) (2013)
Зуляк І. - Взаємини "Просвіти” Східної Галичини з Волинню у міжвоєнний період (2013)
Молоткіна В. - Особливості організаційного становлення та функціонування видавництва "Український робітник” (1925–1934 рр.) (2013)
Мовчан О. - Ставлення робітників УСРР до антирелігійної політики влади (початок 1930-х рр.) (2013)
Кривизюк Л. - Застосування механізованих корпусів у танковій битві на Західній Україні 1941 року (2013)
Мельнічук Л. - Директивні розпорядження керівництва Третього райху, райхсміністерства східних окупованих територій та Райхскомісаріату "Україна” щодо створення органів місцевого управління (1941–1944 рр.) (2013)
Секо Я. - Група "Об’єднання” в українському підіпільному русі другої половини 1950-х років (2013)
Зьолковський Н. - Створення і початок діяльності спортивно-оздоровчого табору "Карпати” при Львівському державному університеті імені Івана Франка (1957–1964 рр.) (2013)
Малярчук О. - Особливості формування трудових ресурсів прикарпаття (1960–1985 рр.) (2013)
Вепрів Р. - Масово-політична робота комуністичної партії на селі у 1964–1991 рр. (на прикладі Івано-Франківської області), Коростіль Н. (2013)
Погорецький В. - Об’єднавча ідея Петра Могили щодо заснування київського патріархату (2013)
Кожухар Л. - Український інтелігент другої половини ХІХ – початку ХХ століття: крізь призму приватного життя (2013)
Чуйко І. - Публіцистична, редакторсько-видавнича і літературна діяльність Є. Олесницького (2013)
Безпалько У. - Деякі аспекти унійної діяльності митрополита Андрея Шептицького на початку ХХ ст. (2013)
Зуляк М. - Співпраця Антона Крушельницького з українськими видавничими товариствами у Відні (1919–1920 рр.) (2013)
Побережець Г. - Участь В. Чорновола та Народного Руху України в державотворчих процесах 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Кліш А. - Програмні засади та ідейні принципи Християнсько-народної партії в Галичині наприкінці ХІХ ст. (2013)
Бистрицька Е. - Участь міжнародних організацій у подоланні голоду на території України і Росії у 1921–1923 рр. (2013)
Алексієвець М. - Розвиток сільського господарства Білорусі у 2006–2010 рр. в контексті зміцнення національної продовольчої безпеки, Валіон О. (2013)
Шиян Л. - Комплекс монастиря "Босих кармелітів” у вишневці як визначна пам’ятка культури Волині (2013)
Смоляк П. - Денисівський аматорський театральний гурток в культурно-просвітницькому русі Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (2013)
Клок В. - Святкування 1 Травня польськими лівими партіями Східної Галичини у міжвоєнний період (2013)
Петровський О. - Охорона культурної спадщини у Тернопільській області УРСР (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2013)
Потапенко Я. - Конфлікт ідентичностей в сучасній Україні: погляд крізь призму амбівалентної історичної пам’яті (2013)
Алексієвець Л. - Україна новітньої доби: концепт історичної пам’яті, Васірук І. (2013)
Музичин І. - Російський чинник на українських землях Австро-Угорщини періоду Першої світової війни у відображенні української публіцистики (2013)
Футала В. - Українське питання у міжвоєнній Польщі: польський дискурс (2013)
Марценюк А. - Українські громадські організації у суспільно-політичному русі Східної Галичини міжвоєнного періоду (1921–1939 рр.): історіографія питання (2013)
Чуйко С. - Перспективи консолідації новітнього українського суспільства та вирішення проблеми трактування ключових подій Другої світової війни (2013)
Коріненко П. - Земзюліна Н.І. Гендерний аспект європейського кооперативного руху (перша третина ХХ ст.) / Н.І. Земзюліна – Черкаси: Чабаненко Ю.А, 2012. – 360 с. (2013)
Юрію Юрійовичу Свідерському – 65 (2013)
Відомості про авторів (2013)
Карпенко В. - Т. Г. Шевченко і меценатська діяльність родини Симиренків (2014)
Полянський О. - Сторінка з біографії Кобзаря: Тарас Шевченко і Західна Україна (до 200-Річчя від дня народження) (2014)
Скакальська І. - Історія у творчій спадщині Тараса Шевченка: спроба історіософського прочитання (2014)
Шульга Я. - Соціопрофесійні параметри світського прочанства до київських православних святинь у XVIII ст. (2014)
Баковецька О. - Діяльність римо-католицької громади у Харкові в ХІХ столітті (2014)
Криськов А. - Акціонерні установи іпотечного кредитування в губерніях Правобережної України другої половини ХІХ ст. (2014)
Москалюк М. - Зовнішня торгівля українською цукровою продукцією в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Новосадова Н. - Роль і місце інтелігенції в політичних перетвореннях на Житомирщині впродовж 1917 року (2014)
Олійник М. - Стан охорони здоров’я на поділлі в 1921–1925 рр. (2014)
Лиса М. - Товариство "Взаїмна поміч українського вчительства”: структура, вплив на формування національної свідомості учительства (1924–1925 рр.) (2014)
Горішна Н. - Політика українізації в УСРР – засіб етнонаціональної мобілізації (2014)
Гусак Р. - Пошуки шляхів порозуміння між українською і польською спільнотами міжвоєнної доби (2014)
Швалюк І. - Роль духовенства в релігійно-церковному та громадському житті Кременецького повіту міжвоєнного періоду (2014)
Лагіш Р. - Роль чернечих орденів у поширенні "Нової унії” в східних воєводствах Польщі (1924–1938 рр.) (2014)
Мартиненко Т. - Реакція неєврейського населення львова на голокост 1941–1943 рр.: специфіка поведінки в умовах міста (2014)
Волянюк С. - Боротьба відділів УПА проти польських військових формувань під час німецької окупації на території Тернопільської воєнної округи "Лисоня” (друга половина 1943 – перша половина 1944 рр.) (2014)
Бондаренко В. - Українське вільне козацтво на завершальному етапі Другої світової війни (1944–1945 рр.) (2014)
Зуляк І. - Функціонування пунктів воєнної цензури в УРСР (1945–1946 рр.) (2014)
Тітіка О. - Районні та міські промислові комбінати системи наркомату (міністерства) місцевої промисловості урср у 1943–1950 рр.: відбудова, функціонування й роль у забезпеченні потреб економіки та населення республіки (2014)
Малярчук О. - Складові промислового комплексу Прикарпаття – лісове господарство, переробка деревини (1950–1991 рр.) (2014)
Ганусин О. - Володимир Барвінський: образ інтелігента через призму приватного життя (2014)
Зуляк М. - Листування Антона Крушельницького з Іваном Франком (2014)
Полич М. - Становлення Лонґина Цегельського як особистості, науковця та громадського діяча (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Грабар М. - Спосіб життя великих землевласників у Східній Галичині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі родини Лянцкоронських) (2014)
Сайко М. - Кредитні товариства у Давньому Римі (епоха Пізньої Республіки – Ранньої Імперії) (2014)
Ковбасюк С. - День Св. Мартіна у ранньомодерних Нідерландах (1480–1580-ті): топоси, наративи, візуальність (2014)
Звягіна О. - Королівство Польське і Франція: особливості міжнародних зв’язків у 1500–1525 рр. (2014)
Кліш А. - Організаційні засади та програмні орієнтири Католицько-Суспільного Союзу в Галичині на початку ХХ ст. (2014)
Безпалько У. - Проблема збереження православної обрядової практики як пріоритетна складова становлення унійної церкви в Російській імперії на початку ХХ ст. (2014)
Секо Я. - Ревізіонізм середини 1950-х рр. у країнах Східної Європи (2014)
Ільчук І. - Україна-Польща: відносини у політичній сфері (1991–2010 рр.) (2014)
Валіон О. - Основні тенденції соціально-економічного розвитку Білорусі (початок 90-х рр. XX ст. – 2010 р.) (2014)
Лахманюк Т. - Основні тенденції торгівельно-економічної співпраці між Україною та Японією (1991–2011 рр.) (2014)
Лукашенко А. - Християнський дуалізм та його вплив на тенденції візантійської культури: історичний вимір (2014)
Берест Р. - Середньовічні аскетичні пам’ятки печерного чернецтва українського Прикарпаття (2014)
Іваневич Л. - Класифікація народної ноші Західного Поділля (2014)
Русавська В. - До проблеми становлення закладів індустрії гостинності на вітчизняних теренах: культурно-історичний контекст (2014)
Лавренюк А. - Піст та традиційні пісні страви народної кухні українців (2014)
Тимів І. - Вірменські літописні джерела про турецько-татарські набіги на Україну в XVI–XVІІ ст. (2014)
Ятищук О. - Художній текст як етнографічне джерело (2014)
Берест І. - Передумови, формування та розвиток професійних спілок Східної Галичини кінця ХVIII – початку ХХ ст. на основі аналізу архівних матеріалів (2014)
Труба Р. - Публікації Омеляна Терлецького на сторінках часописів товариства "Просвіта” (2014)
Зуляк І. - Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 932 + 16 с. (2014)
Ювілей Костянтина Костянтиновича Кондратюка (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сухомлинська O. - В. О. Сухомлинський і моральне виховання:трансформація педагогічних цінностей (2010)
Дічек Н. - Універсальність педагогічного новаторства В. О. Сухомлинського (2010)
Кузьмінський А. - Феномен педагогічного успіху О. А. Захаренка (2010)
Захаренко С. - Педагогічні погляди О. А. Захаренка на родинне виховання (2010)
Біда О. - О. А. Захаренко про роль учителя в самореалізації учня, Прокопенко Л. (2010)
Чжу Сяом Ань - Вплив педагогічних ідей В. О. Сухомлинського на розвиток освіти в сучасному Китаї і міжнародному співтоваристві (2010)
Буряк В. - Оволодіння учнями гносеологічними основами науки – завдання шкільної освіти (2010)
Пустовіт Г. - Позашкільна освіта та виховання крізь призму сьогодення (2010)
Шестопалюк О. - Громадянська освіта як фактор формування громадянських компетентностей сучасної молоді (2010)
Грищенко С. - Самоактуалізація майбутнього фахівця соціальної сфери в контексті організації самостійної навчальної діяльності (2010)
Доброскок І. - До проблеми підготовки магістрів соціальної педагогіки (2010)
Липова Л. - Шкільний центр допрофільної підготовки, профільного навчання і профорієнтації: зміст і завдання діяльності, Замаскіна П., Малишев В. (2010)
Столяренко О. - Ціннісне ставлення до людини: виховна модель толерантних взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу (2010)
Мартинець Л. - Методика формування ділових якостей старшокласників засобами проектної діяльності (2010)
Петров О. - Опанування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніми вчителями іноземної мови: теоретичний аспект (2010)
Назаренко К. - Формування у студентів англомовних спеціальностей фразеологічних компетенцій на прикладі числівників (2010)
Костолович М. - Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи (2010)
Євтушевська Н. - Формування почуттів та морально-вольових якостей у спортсменів (2010)
Романовська О. - Підготовка студентів ВНЗ в умовах інтернаціоналізації вищої освіти: досвід України і США (2010)
Титул, зміст (2010)
Ганна Кревська (2010)
Юлія Манойленко (2010)
Дарина Риженко (2010)
Григорий Шарий (2010)
Олена Лашко (2010)
Наталія Колісніченко (2010)
Горлиця Д. - Голод. Бувальщина (2010)
Пишу у вічність (2010)
Пісня поля. Нарис з минувшини (2010)
Задорожна О. - Історія одного машиніста (2010)
Осінь життя (2010)
Раз і назавжди (2010)
Трикаш Н. - Вчителька (2010)
Стрельнікова К. - Вірші (2010)
Пушко O. - Вірші (2010)
Лозовська О. - Білий не завжди щасливий. Маленька повість (2010)
Рябчук М. - Понад мурами (2010)
Луньова Т. - Недільна проповідь, рок-к-рол і супермаркет: короткі нотатки про молодість, або Враження одного дня в Клівленді (2010)
Селецький М. - Обраниця його величності таланту (учитель від Бога Тетяна Балагура) (2010)
Калько М. - Утвердження української аспектологічної думки в граматичних працях першої половини ХХ століття (2010)
Примушко Н. - Форми наказового способу дієслова в пам’ятках XVII–XVIII сс. Середньої Наддніпрянщини (2010)
Маньковська Т. - Відмінювання іменників чоловічого роду ІІ відміни: взаємодія писемної традиції та нової літературної норми в українськомовних виданнях Почаївської друкарні XVIII ст., Федак С. (2010)
Шаповал К. - Функціональний простір прийменникових сполук у/в межах + Р. в., у/в рамках + Р. в. у сучасній українській мові та їхні лексико-семантичні зв’язки (2010)
Станіславська Л. - Обов’язкові локативні синтаксеми в семантико-синтаксичній структурі простого речення (2010)
Гончаренко І. - Навчання перекладу та медіації в мовній підготовці дипломатів (теоретико-методологічний аспект) (2010)
Наєнко М. - Міф і фольклор як своєрідні форми художньої свідомості (2010)
Степаненко М. - "Творець найпрекраснішого козацького епосу” Михайло Шолохов (2010)
Литвин Л. - Моралізм та девоційність барокової поезії (2010)
Корецька М. - Жанрово-стильові особливості повісті Анатолія Дімарова "Тридцяті” (2010)
Соловей О. - Збірка Василя Стуса "Веселий цвинтар”: етико-стильовий аспект (2010)
Білик Г. - "Місто-монстр має померти”: постколоніально-урбаністичний дискурс творчості Олеся Ульяненка (2010)
Чуприна Є. - Потопельник у пізніх сльозах (2010)
Поліщук В. - Імперативи Василя Доманицького. До 100-річчя з дня смерті подвижника (2010)
Ніколенко О. - Соловецький в’язень Микола Зеров (2010)
Шкурка М. - Велич і трагедія Павла Полуботка. До 350-річчя від дня народження гетьмана України Павла Полуботка (2010)
Ревегук В. - Проблема національної освіти на Полтавщині на початку ХХ століття (2010)
Степаненко Н. - Історична розвідка Олени Пчілки про "Марію-Магдалену, матір гетьмана Мазепи” (2010)
Брюховецька Л. - Коли минуле стає зримим. Українська історія у творчості Юрія Іллєнка (2010)
Орлова О. - Лариса з Мавчиного роду (2010)
Білик Г. - Шпальта на ціле життя. Сім щасть, сім гризот і одна правда Григорія Гриня (2010)
Вертій О. - Сторінка із життя Олени Пчілки (2010)
Титаренко Г. - Еволюція від марксизму до українського патріотизму (2010)
Лебідь Н. - Автобіографізм роману Олеся Гончара "Людина і зброя”, Сологуб Л. (2010)
Єрмак О. - Із покоління фронтовиків. До 100-річчя від дня народження М. В. Семиволоса (2010)
Ніколенко О. - Лариса Безобразова: портрет на фоні Полтави (2010)
Безобразова Л. - Наш земляк Леонід Бразов (2010)
Грицай С. - Павло Григорович Ріттер – фундатор української національної індології. Біобібліографічний покажчик творчої спадщини вченого та літератури про нього (2010)
Степаненко М. - Семантико-синтаксичний потенціал предикатів тотивності. Рецензія на книгу: Андреєва Тетяна. Семантико-синтаксична структура речень із предикатами тотивності: монографія. – Кіровоград: Вид-во ДЛАУ, 2009. – 164 с. (2010)
Мелешко В. - Об’єктивність у дослідженні національного літературознавства та критики. Рецензія на книгу: Наєнко М. К. Історія українського літературознавства і критики: навч. посібник / М. К. Наєнко. – К.: ВЦ "Академія”, 2010. – 520 с. (2010)
Шебеліст С. - "Жити з розплющеними очима і відкритим серцем”. Рецензія на книгу: Портников В. Богородиця у синагозі / Віталій Портников. – Харків: Акта, 2010. – 650 с. (2010)
Стожук А. - Логос покоління. Рецензія на книгу: І. Перепеляк. "Полтавські сонети” / Іван Перепеляк. – Харків: "Майдан”, 2010. – 260 с. (2010)
Білик Г. - Острівна країна Касталія. Рецензія на книгу: Острови: Альманах молодих полтавських авторів. – Полтава: Дивосвіт 2010. – Вип. 3. – 208 с. (2010)
Луньова Т. - Книга новел та акварелей "Рукописи не форматуються”: авторська концепція (2010)
Свалова М. - Поєднані словом і справою: про журналістику в Полтаві і не тільки (2010)
Зуєнко М. - VIII Короленківські читання, Фісак І. (2010)
Степовичка Л. - Конкурс, що став усенародним. Відкриття ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в Дніпропетровську (2010)
Фурса С. - Медіація в Україні : актуальні питання теорії і практики та необхідність законодавчої регламентації (2014)
Краснова М. - Предмет екологічного права: погляд з позицій юридичної науки і законодавства Білорусі, Україні і Росії, Макарова З. (2014)
Совгиря О. - Формування уряду України за конституцією України, зі змінами 2004 року: проблемні аспекти (2014)
Бобровник С. - Правовий компроміс і правовий конфлікт у національному законодавстві: деякі аспекти прояву (2014)
Яновська О. - Особливості участі адвоката у процедурі медіації, Біцай А. (2014)
Рєзнікова В. - Підвідомчість справ господарським судам України: проблеми теорії та практики (2014)
Камінська Н. - Аналіз концептуальних підходів щодо визначення державних кордонів (2014)
Сервецький І. - Агентура іноземної держави – поняття, зміст та суспільна небезпека, Дулкай І. (2014)
Шевченко О. - Виникнення і розвиток преторського права, Піша О. (2014)
Кармаза О. - Правова природа захисту житлових прав у нотаріальному, цивільному та виконавчому процесах (2014)
Волощук О. - Бікамералізм як одна з провідних тенденцій розвитку парламентаризму в сучасному світі (2014)
Євстігнєєв А. - Особливості правового забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання надр в Україні (2014)
Мельник Я. - Прецедентна судова практика у цивільному та виконавчому процесах під час виконання рішення суду, Губанова Т. (2014)
Заярний О. - Правові передумови укладення адміністративного договору (2014)
Шатіло В. - Принципи діяльності державної влади і методи їх здійснення (2014)
Самбор М. - Презумпція невинуватості у адміністративно-деліктному праві (2014)
Бевз О. - Юридична відповідальність за порушення законодавства України у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення (2014)
Орлова О. - Організація та ведення бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання: господарсько-правовий аспект (2014)
Мойсей Л. - Джерела права на достатнє житло в межах міжнародних норм у галузі прав людини (2014)
Гуренко М. А. - Проблемні аспекти впровадження концесій в сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг в Україні (2014)
Рогачов Ю. - Податкові органи як суб'єкти публічної адміністрації у сфері справляння податків і зборів (2014)
Москаленко М. - Історія становлення та розвитку кінопромисловості в Україні (2014)
Берднікова К. - Вдосконалення діючого антикорупційного законодавства та аналіз оновленої системи запобігання і протидії корупції в Україні (2014)
Бадила О. - Актуальні питання забезпечення доказів в цивільному процесі України: необхідність законодавчої регламентації (2014)
Сіньова Л. - Соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань в міжнародних актах та за законодавством України: порівняльний аспект (2014)
Єфименко М. - Правова регламентація аутсорсингових відносин в США та Україні: порівняльно-правовий аспект (2014)
Шабалін А. - Виконання судового наказу в цивільному процесі України (2014)
Кулішенко О. - Шляхетське землеволодіння в Гетьманщині (на прикладі любецької шляхти) (2014)
Кравченко М. - Загальні закономірності реалізації закону: історія становлення та сучасний стан дослідження (2014)
Вільгушинський М. - Правове регулювання суддівської етики: стан та перспективи розвитку (2014)
Кабанець Н. - Теоретичний статус контрактної теорії держави в історичній раціональній реконструкції (2014)
Гриценко І. С. - Переконання як метод державного управління та його дослідження у науці адміністративного права: деякі історичні аспекти (2010)
Портнов А. - Деякі аспекти сутності конституційного судочинства (2010)
Котюк І. - Методологічні підходи до розуміння понять "тотожність" ("ідентичність") потребують перегляду (2010)
Совгиря О. - Проблеми правового регулювання діяльності Кабінету Міністрів України (2010)
Комзюк Л. - Порівняльний аналіз конституційних проектів Драгоманова і Грушевського 1884 і 1905 років у контексті еволюції концепцій самостійності України кінця ХІХ – початку ХХ століть (2010)
Дзейко Ж. - Методи досліджень законодавчої техніки (2010)
Радзивілюк В. - Метод, принципи та функції права банкрутства (неспроможності) (2010)
Діковська І. - Поняття фактичного перевізника (2010)
Петрів І. - Функції та структура Воєнної організації держави, як складової сектора безпеки (2010)
Крижанівський В. - Межі дії презумпції невинуватості в кримінальному процесі України (2010)
Малишев Б. - Вчення Рудольфа фон Ієрінга про мету в праві (2010)
Власенко Ю. - Оптимізація законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки (міжнародно-правовий аспект) (2010)
Добкін М. - Єдність державної влади в Україні як основа для визначення принципів діяльності місцевих державних адміністрацій (2010)
Курко М. - Розвиток гарантій права на освіту в Україні (2010)
Божко В. - Правове регулювання оплати праці працівників фабрично-заводської промисловості на території сучасної України на початку ХХ століття (2010)
Заярний О. - Співвідношення понять господарсько-правова відповідальність та господарсько-правові санкції (2010)
Краснова Ю. - Проблеми адаптації національного екологічного законодавства до законодавства Європейського Союзу у сфері забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації (2010)
Кравченко М. - Результати реалізації національного законодавства та його ефективність (2010)
Купчик О. - Конституційний процес 1922-1923 рр.: боротьба за повноваження у сфері зовнішньої політики між УСРР і РСФРР (історико-правовий аспект) (2010)
Борисова Ю. - Деякі проблеми регулювання правовідносин в сфері електронної комерції (2010)
Златіна Н. - Окремі види заходів впливу, які застосовуються Національним банком України за порушення банківського законодавства (2010)
Коваль Т. - Система покарань за Руською Правдою та Двинською статутною грамотою 1397 р.: порівняльно-правове дослідження (2010)
Москалюк О. - Особливості подолання темпоральних колізій шляхом використання принципу "більш пізнього акту" (2010)
Дудар С. - Теоретико-методологічні основи дослідження європейської правової інтеграції (2010)
Чуприна Л. - Правова характеристика бюджетної установи як розпорядника бюджетних коштів на стадії виконання бюджету (2010)
Мартинов М. - Роль керівника в організації оперативно-службової діяльності територіального органу внутрішніх справ України (2010)
Лисенко О. - Правові аспекти захисту від інформації, що негативно впливає на суспільну мораль (2010)
Пацурія Н. - Поняття і види страхових правовідносин у сфері господарювання (2010)
Радченко Л. - Юридична особа у приватному праві: поняття та ознаки (2010)
Рабчинська Л. - Будівлі і споруди, що використовуються у сфері господарювання: поняття та основні ознаки (2010)
Мельник Р. - Система адміністративного права у наукових працях М.П. Карадже-Іскрова (2010)
Гудов Я. - Співробітництво України та Європейського Союзу в галузі митної справи (2010)
Кавун А. А. - "Просвіта” та влада в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст., Магась В. О. (2013)
Фомська С. М. - Театральна діяльність товариства "Просвіта” Чернігівської губернії 1906-1918 рр. (2013)
Кагальна М. В. - Забезпечення комунальними послугами вчителів УРСР у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х років (2013)
Боднарюк Б. М. - Формування латинської літератури Італії в період Раннього Середньовіччя (VI-Х ст.) (закінчення), Сандуляк І. Г. (2013)
Кириченко Е. Б. - Николай ІІ и российско-японские отношения в 1894-1904 гг. (2013)
Оліцький В. О. - Спроба офіцерів Сумського гусарського полку звільнити родину імператора Миколи ІІ з ув’язнення в Тобольську, грудень 1917 р. – лютий 1918 р. (2013)
Побожій С. І. - Матеріали для вивчення життя та діяльності історика мистецтва. До 150-річчя від дня народження Є. К. Рєдіна (2013)
Бурім Д. В. - З історії діяльності Союзу українських студентів "Основа” при Високій Технічній Школі в Данцигу у 20-х роках ХХ ст. (закінчення) (2013)
Опанащук П. В. - Кудинов Д. В. Сумские либералы в российском освободительном движении, 1901-1906 гг.: региональное измерение: монография / Д. В. Кудинов. – Сумы: ООО "Печатный дом "Папирус”, 2013. – 160 с. (2013)
Дегтярьов С. І. - VI Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (2013)
Портнов А. - Роль Конституційного Суду України в процесі ухвалення та реалізації конституційних законів (2010)
Вінник О. - Акціонерна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання (2010)
Краснова М. - Формування наукових підходів щодо договорів в екологічному праві як міжгалузевого правового інституту (2010)
Комзюк Л. - Порівняльний аналіз конституційно-правових концепцій самостійності України Драгоманова і Міхновського (2010)
Пацурія Н. - Господарська страхова діяльність: види, ознаки, поняття (2010)
Лисенко А. - Міжнародна спільнота в боротьбі з корупцією (2010)
Дячук Л. - Римське визначення шлюбу у візантійському праві (2010)
Захарова О. - Процесуальні гарантії в цивільному процесі (2010)
Совгиря О. - Склад та структура Кабінету Міністрів України: проблеми законодавчого регулювання (2010)
Куцевич М. - Значення національного принципу чинності Кримінального кодексу України для захисту інтересів громадян України за кордоном (2010)
Шамрай В. - Генезис правового світогляду Миколи Міхновського (2010)
Лукач І. - Історія становлення корпоративного права в Англії та США (2010)
Крижанівський В. - Генезис незалежної судової влади (2010)
Малишев Б. - Розуміння права як теологічно обумовленого явища у концепції Богдана Кістяківського (2010)
Бондарєва М. - Нотаріальне процесуальне правовідношення: теоретичний аспект (2010)
Сахарук І. - Вдосконалення правового регулювання захисту від дискримінації окремих категорій працівників (2010)
Обрусна С. - Організаційно – правові засади управління судовою системою України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах судової реформи (2010)
Грудзур О. - Перспективи визнання суб'єктом провокації хабара загального суб'єкта злочину (2010)
Курко М. - Напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні (2010)
Верес М. - Державні органи регулювання трудових правовідносин і професійні спілки в Україні (1917–1919 рр.) (2010)
Пірон І. - Правовий механізм забезпечення зайнятості населення України в 1919–1921 роках (2010)
Рабенко С. - Актуальні питання здійснення судового контролю за рішеннями Міжнародного комерційного арбітражу в Україні (2010)
Черних С. - Організована злочинність як об'єкт адміністративно-правової протидії (2010)
Бондар І. - Поняття нововиявлених обставин у цивільному процесі (2010)
Пшеничнюк Д. - Розвиток ідеї тісного та реального зв'язку в англійському міжнародному приватному праві (2010)
Гудов Я. - Європеїзація українського права як чинник світового розвитку (2010)
Антоняк Г. Л. - Біологічна роль цинку в організмі людини і тварин, Важненко О. В., Бовт В. Д., Стефанишин О. М., Панас Н. Є. (2011)
Іскра Р. Я. - Біологічна роль хрому в організмі тварин, Влізло В. В. (2011)
Боднарчук Н. О. - Транспортні властивості мембран за дії флуренізиду та його похідних, Бура М. В., Санагурський Д. І. (2011)
Бучко О. М. - Глутатіонова ланка системи антиоксидантного захисту поросят за дії добавки гумінової природи, Максимович І. Я. (2011)
Влізло В. В. - Показники мінерального обміну у корів на різних фазах лактації та періодах утримання, Петрух І. М., Сімонов М. Р. (2011)
Гавриляк В. В. - Ультраструктурні дослідження вовняного волокна за норми та патологічного стоншення (2011)
Голубець Р. А. - Вміст біологічно активних жирних кислот у вершковому маслі, виробленому в Україні, Голубець О. В., Шкаруба С. М., Віщур О. І. (2011)
Грищенко В. А. - Фосфоліпідний склад внутрішньої мембрани мітохондрій ентероцитів тонкої кишки та гепатоцитів при дії на організм іонізуючої радіації та при застосуванні ліпосом, Томчук В. А. (2011)
Длябога Ю. З. - Ліпідний склад плазми крові, печінки і скелетних м’язів щурів за експериментальної гіперхолестеринемії та її корекції риб’ячим жиром (2011)
Долгая М. М. - Вплив мікроелементної композиції на фізіологічний статус організму щурів (2011)
Калачнюк Л. Г. - Молекулярні ізоформи та активність лактатдегідрогенази у субструктурах клітини за дії екзогенних факторів, Басараб І. М., Мельничук Д. О., Мельничук С. Д., Калачнюк М. С., Кошман О. В., Калачнюк Г. І. (2011)
Карповський В. І. - Концентрація інсуліну в крові корів залежно від типу вищої нервової діяльності, Костенко В. М., Криворучко Д. І. (2011)
Корнят С. Б. - Вплив глутатіону і цистеїну, доданих до середовища для розбавлення і зберігання сперми кнурів, на її збереження (2011)
Кузьміна Н. В. - Антиоксидантний захист і виживання сперміїв за різного окисного навантаження в еякулятах бугаїв (2011)
Милостива Д. Ф. - Вплив дефіцитної за раціоном міді на динаміку утворення продуктів пероксидації у молодняку в різні періоди онтогенезу (2011)
Морозенко Д. В. - Біохімічні показники метаболізму сполучної тканини у цуценят, Тимошенко О. П., Рябкова Л. П, Гроздєва Л. В. (2011)
Огородник Н. З. - Глутатіонова система антиоксидантного захисту та вміст продуктів ПОЛ у крові свиноматок та їх поросят за дії вітамінів А, D3, Е (2011)
Олексюк Н. П. - Сезонні зміни пероксидних процесів і активності антиоксидантної системи у зябрах прісноводних риб (2011)
Пехіменко Г. В. - Фізико-хімічні характеристики сироваткового альбуміну у деяких представників тваринного світу, Кучмеровська Т. М. (2011)
Пилипець А. З. - Ліпідний склад тканини матки за різного фізіологічного стану яєчника, Мартин Ю. В., Остапів Д. Д., Сачко Р. Г., Акимишин М. М. (2011)
Салига Н. О. - Вплив L-глутамінової кислоти на окремі показники крові щурів (2011)
Сірко Я. М. - Вплив комплексного фітопрепарату на антиоксидантний статус та ліпідний склад тканин японських перепелів, Кисців В. О. (2011)
Сливчук Ю. І. - Енергетичний обмін в мітохондріях тканин телиць за умов дії гонадотропних препаратів у формі ліпосомальної емульсії (2011)
Томчук В. А. - Коригування ліпідного складу внутрішньої мембрани мітохондрій епітеліоцитів тонкої кишки та печінки при дії Кадмію на організм щурів, Грищенко В. А., Хижняк С. В. (2011)
Цехмістренко С. І. - Вплив багатокомпонентного пробіотику мультибактерін на анаеробну фазу енергетичного обміну у спермі кнурів-плідників, Радзівілова Ю. О. (2011)
Józefczyk R. - Activity of beta-n-acetylhexosaminidase in membranes and chicken embryonic fluids, Droba B., Droba M. (2011)
Яремкевич О. С. - Процеси пероксидного окиснення ліпідів у зародках в’юна за дії похідних тіосульфокислот, Головчак Н. П., Хом’як С. В., Лубенець В. І., Санагурський Д. І., Новіков В. П. (2011)
Білаш Ю. П. - Вплив селену і вітаміну Е на біогідрогенізацію ненасичених жирних кислот у рубці відгодівельної ВРХ, Голубець О. В., Цісарик О. Й., Вудмаска І. В. (2011)
Волошин Р. В. - Вплив вітаміну Е на вміст ліпідів у м’ясі курчат-бройлерів (2011)
Голова Н. В. - Вплив селен-метіоніну на біохімічний профіль плазми крові корів за різного вмісту жиру в раціоні, Дідович А. П., Вудмаска І. В. (2011)
Дармограй Л. М. - Функціональні і продуктивні показники дійних корів та бугайців на відгодівлі при згодовуванні сінажу із галеги східної (Galega orientalis la) (2011)
Ковальчук І. І. - Ліпідний склад тканин медоносних бджіл за умов згодовування добавки хрому хлориду, Федорук Р. С., Ковальська Л. М., Ковальський Ю. В., Гавраняк А. Р. (2011)
Лесик Я. В. - Вміст вітамінів А і Е у крові кролів та показники перекисного окиснення ліпідів за згодовування різних доз хлориду хрому (2011)
Попик І. М. - Вплив годівельних чинників на пероксидні процеси й активність ферментів антиоксидантної системи в печінці коропа, Олексюк Н. П., Янович В. Г. (2011)
Сидір Н. П. - Жирнокислотний склад ліпідів молока овець української гірськокарпатської породи за умов підвищеного рівня сірки і йоду в їх раціонах, Стапай П. В. (2011)
Смолянінов К. Б. - Вплив добавок хлориду хрому на обмін ліпідів в печінці, скелетних м’язах і зябрах дворічок коропа, Невоструєва І. В., Голова Н. В., Вудмаска І. В., Янович В. Г. (2011)
Ткач І. М. - Ферментація вуглеводів і протеїну в рубці корів за додавання до раціону бікарбонату натрію та карбонатів кальцію і магнію, Невоструєва І. В., Вудмаска І. В. (2011)
Ткачук В. М. - Амінокислотний і мінеральний склад вовни вівцематок і ягнят за умов згодовування вівцематкам підвищених рівнів мінеральних елементів та фільтроперліту, Стапай П. В. (2011)
Хомин М. М. - Антиоксидантний і дезінтоксикаційний статус організму бугайців та прирости маси тіла залежно від рівня хрому в раціоні (2011)
Цісарик О. Й. - Транс-ізомери жирних кислот ліпідів крові та молока при згодовуванні коровам насіння ріпаку, Вудмаска І. В. (2011)
Адаменко Л. В. - Токсичність дезінфекційних засобів на культури клітин людини in vitro (2011)
Жиліщич Ю. В. - Вплив Кадмію на активність дегідрогеназ в еритроцитах кролів, Панас Н. Є., Антоняк Г. Л. (2011)
Музика В. П. - До оцінювання цитотоксичної дії полімерних виробів з використанням тест-об’єкту — сперміїв бугаїв, Атаманюк І. С., Чайковська О. І., Панич О. П., Сергієнко О. І., Остапів Д. Д., Яремчук І. М., Кузьміна Н. В., Остапів Р. Д. (2011)
Салига Ю. Т. - Екстраполяційна поведінка щурів за хронічнго впливу на них низьких доз хлорпірифосу, Талоха Н. І., Стефанишин О. М. (2011)
Федяков Р. О. - Стан системи прооксиданти-антиоксиданти в нирках щурів, яким вводили афлатоксин В1, Антоняк Г. Л., Стефанишин О. М. (2011)
Андрієчко С. Г. - Активність глутатіонпероксидази і вміст відновленого глутатіону в тканинах коропа при бранхіонекрозі, Віщур О. І. (2011)
Винярська А. В. - Вплив зажиттєвих виділень личинок Parascaris equorum на утворення мікроядер в еритроцитах периферичної крові коней (2011)
Влізло В. В. - Жовчоутворення та жовчовиділення у щурів при гострому експериментальному ураженні печінки, Приступа О. І. (2011)
Гевкан І. І. - Застосування препарату "Інволютин" при зниженні репродуктивної функції у корів, Сливчук Ю. І., Федорова С. В., Юрків О. Я. (2011)
Рацький М. І. - Інтенсивність процесів ліпопероксидації у крові поросят, хворих на коліентеротоксемію, та за дії специфічних гамма-глобулінів, Віщур О. І., Брода Н. А., Мудрак Д. І., Матлах І. Й. (2011)
Shpakova N. M. - Hypertonic cryohemolysis in bovine, equine, canine and human erythrocytes: osmotic and temperature peculiarities, Ershov S. S., Orlova N. V. (2011)
Слівінська Л. Г. - Вміст мікроелементів і вітамінів у крові корів за анемії, Левченко В. І. (2011)
Фасоля В. П. - Клінічні симптоми та функціональний стан печінки і нирок у собак з ознаками гепаторенального синдрому, Русак В. С. (2011)
Шаганенко В. С. - Патогенетична роль оксиду азоту в умовах запально-репаративного процесу при переломах трубчастих кісток у собак та його корекція "Імуном-депо", Рубленко М. В. (2011)
Гузєєв Ю. В. - Кластер генів білків молока великої рогатої худоби (2011)
Кузів М. І. - Селекційна робота з лініями та родинами при вдосконаленні української чорно-рябої молочної породи (2011)
Makulska J. - Reproduction and production strategies for high yielding dairy cows, Stygar A., Smagieł Ł., Węglarz A. (2011)
Сахацький М. І. - Ефективність відбору страусів для племінного використання за ознаками інкубаційних яєць, Осадча Ю. В. (2011)
Супрун І. О. - Порівняльний аналіз роботоздатності в родинах орловської риситої породи коней (2011)
Шевченко Є. А. - Визначення ДНК-поліморфізму кролів за ISSR-маркерами, Копилов К. В. (2011)
Чокан Т. В. - Отримання помісних овець української гірськокарпатської породи з використанням біотехнологічних методів відтворення, Шаран М. М., Муравскі М. (2011)
Брода Н. А. - Природна резистентність організму корів та їх телят за дії препарату "Оліговіт", Віщур О. І., Рацький М. І., Лешовська Н. М., Крушельницька З. І. (2011)
Гунчак А. В. - Морфо-гістологічна структура щитоподібної залози і печінки перепілок та курей-несучок за різного рівня йоду у їх раціонах, Ратич І. Б., Федик Ю. Я. (2011)
Долайчук О. П. - Глікопротеїни та імунобіологічний статус крові телиць у період формування травлення в передшлунках і випоювання "Соєвого молока", Федорук Р. С., Ковальчук І. І. (2011)
Ковальчук Н. А. - Активність Т- і В-клітинної ланки імунітету у крові коней української та чистокровної англійської верхових порід залежно від рівня фізичного навантаження, Віщур О. І. (2011)
Ковальчук О. М. - Природна резистентність і продуктивність білого амура, вирощеного за різних умов утримання (2011)
Мудрак Д. І. - Кількість Т- і В-лімфоцитів та їх функціональна активність у крові гусей за різного рівня вітамінів Е і С у раціоні, Віщур О. І. (2011)
Онисковець М. Я. - Вплив свинцю на імунобіологічні показники Cyprinus carpio L., Снітинський В. В. (2011)
Сторож Л. А. - Електронна мікроскопія нативних казеїнових міцел, Юкало А. В. (2011)
Трокоз В. О. - Динаміка кількості імунокомпетентних клітин крові та її корекція у телиць під час дії біологічного подразника (2011)
Іваницька Л. А. - Вміст фізіологічного пріона в клітинах лінії L1210 за дії фосфотіоатних антисенс−олігодезокснуклеотидів, Стадник В. В., Майор Х. Я., Влізло В. В. (2011)
Калашніков В. О. - Чутливість мікробних асоціацій різного складу до антибіотиків на прикладі Escherichia coli та Candida albicans, виділених із молока корів (2011)
Колісник Г. В. - Порівняльна характеристика селеніторезистентних мутантів дріжджів Saccharomyces сerevisiae та Phaffia rhodozyma, Нечай Г. І., Камінська М. В., Борецька Н. І., Гураль С. В., Цепко Н. І. (2011)
Климишин Д. О. - Гетерологічна експресія гена Snora streptomyces nogalater в клітинах актиноміцетів — продуцентах антрациклінових антибіотиків (2011)
Колісник Г. В. - Отримання та характеристика селеніторезистентних мутантів дріжджів Saccharomyces сerevisiae, Нечай Г. І., Камінська М. В., Борецька Н. І., Гураль С. В., Цепко Н. І. (2011)
Луцик М. М. - Очистка сапогеніну із олії насіння вовчника (Daphne mezereum L.) та дослідження його активності на експериментальній лімфомі NK/LY, Ященко А. М., Кичун І. В., Луцик М. Д., Стойка Р. С. (2011)
Штапенко О. - Вплив модифікованих поверхонь скла на адгезію та проліферацію клітин меланоми миші лінії B16F10, Федорова С., Гевкан І., Стецишин Ю., Жолобко О., Огар М. (2011)
Пам’яті колег (2011)
Оголошення (2011)
Інститут біології тварин НААН (реклама) (2011)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2011)
Гриценко І. С. - Кодифікація адміністративного права в історії державотворення в Україні (2010)
Кохановська О. - Поняття та види особистих немайнових прав у цивільному праві України (2010)
Краснова М. - Теоретико-правові питання поняття та видів договорів в екологічному праві України (2010)
Берзін П. - Забуті імена київської школи кримінального права (М.Г. Білоусов, О.Д. Щербак, М.М. Абрашкевич, М.В. Литовченко, С.К. Лібіна) (2010)
Самохвалов В. - До питання про предмет історії права України (2010)
Дячук Л. - Проблема волевиявлення та форми візантійського шлюбу (ІV-VII ст.) (2010)
Малишев Б. - Розуміння права як теологічно обумовленого явища у концепції Богдана Кістяківського (2010)
Черняк Є. - Критерій віку в правових позиціях Конституційного Суду України (2010)
Чехович Т. - Передумови та підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності (2010)
Рєзнікова В. - Інститут посередництва в правовій доктрині (2010)
Коваленко Т. - Колізія нормативно-правових актів земельного законодавства та її вплив на ефективність земельно-правового регулювання (2010)
Єфремов С. - Членство в організованому злочинному угрупованні: поняття, критерії визначення, типові прояви (2010)
Ахтирська Н. - Удосконалення розслідування фактів жорстокого поводження відповідно до європейських стандартів (2010)
Марченко С. - Тенденції та перспективи законодавчого регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні (2010)
Мусієнко А. - Деякі елементи криміналістичної характеристики злочинів у сфері трансплантації органів або тканин людини (2010)
Бондарєва М. - Реалізація спадкових правовідносин в нотаріальному процесі (2010)
Гринюк В. - Окремі питання притягнення суддів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності (2010)
Комзюк Л. - Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України (2010)
Поєдинок В. - Деякі проблеми державної підтримки інвестиційної діяльності (2010)
Кравець І. - Державне регулювання інноваційної діяльності: окремі проблеми правового регулювання (2010)
Василина Н. - Професійний ризик у нотаріальній діяльності (2010)
Паламарчук Л. - Використання спеціальних знань при розслідуванні порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм (2010)
Яцино К. - Місце соціології права в системі інших гуманітарних дисциплін (2010)
Божко В. - Дослідження термінологічних відмінностей оплати праці від заробітної плати в наукових працях другої половини ХХ століття (2010)
Коваленко О. - Повторність злочинів: особливості регламентації за кримінальним правом України та окремих зарубіжних держав (2010)
Дічкова О. - Правове регулювання складання проекту державного бюджету України (порівняльний аспект) (2010)
Златіна Н. - Особливості банківських систем зарубіжних країн (на прикладі Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії) (2010)
Заярний О. - Вина в системі умов господарсько-правової відповідальності (2010)
Машков А. - Погляд на юридичну відповідальність, як різновид правовідносин, та його значення для формування сучасної юридичної теорії відповідальності, Машков А. (2010)
Плахтій Ю. - Конфедерація як суб'єкт міжнародно-правових відносин (2010)
Котюк І. - Адміністративні послуги як категорія адміністративного права (2010)
Гудов Я. - Політико-правові передумови співпраці Європейського Союзу з Україною (2010)
Титул, зміст (2012)
Таран Л. (2012)
Булах Г. (2012)
Козинець О. (2012)
Гармаш Г. (2012)
Горлиця Д. (2012)
Цілющі ліки (2012)
Легенда про очі (2012)
Чемерис В. - Яструби не посміхаються (2012)
Бондаревська Т. - Зі "щоденника” Сіроманки (2012)
Мій друг Арнольд (2012)
Повзик Р. - Вірші (2012)
Єгорова А. - Вірші (2012)
Жулинський М. - Велич національного обов’язку (2012)
Єрмоленко С. - Пророчий вірш-симфонія Миколи Вінграновського (2012)
Вертій О. - "Готуй нових борців, Холодний Яре!” (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського"Холодний Яр”) (2012)
Безотосний М. - "Пересопницьке Євангеліє” – символ духовності України (2012)
Луньова Т. - Сamera lucida і сamera obscura, або Чим фото моєї бабусі відрізняється від мого. Есей (2012)
Білик Г. - Доля – відбутися у Слові. Журналістсько-літературна родина Антиповичів (2012)
Українець Л. - Шиплячі консонанти в українських народних замовляннях: конотаційний аспект, Гречковська Т. (2012)
Бондар Н. - Інтерпретація статусу концепту в мовній дослідницькій парадигмі (2012)
Жовнір М. - Особливості структури та актуалізації концепту МИСТЕЦТВО в жанрі світської бесіди (2012)
Галаур С. - Просторове значення "напрям руху з меж вокативного орієнтира” на тлі префіксально-прийменникової кореляції (2012)
Дейна Л. - Прагмарелевантні засоби вираження суб’єктивної оцінки в щоденниковому дискурсі (2012)
Педченко С. - Модально-прагматичні виміри підсилювально-видільних часток (2012)
Ленська C. - Генетичні та структурні аспекти жанру в літературознавстві ХХ століття (2012)
Генова Є. - Віршований роман "Скелька” Івана Багряного: особливості поетики (2012)
Саєнко В. - Науковий світ професора Наталії Кузякіної з погляду тематології (2012)
Білик Г. - Трагічна Зеровіана (2012)
Голубченко В. - Одержимий наукою і совістю (штрихи до портрета П. П. Охріменка) (2012)
Соловей О. - На боці добра і світла (декілька слів про Олеся Ульяненка) (2012)
Степаненко М. - Олесь Гончар і Василь Бережний: епістолярний діалог (2012)
Ротач А. - Гіркі і світлі тридцять літ і три роки. Про заснування Полтавського літературно-меморіального музею І. П. Котляревського та його перших працівників (до 60-річчя музею) (2012)
Кононенко Ю. - Спогади про відомого українського письменника і громадського діяча Мусія Степановича Кононенка (2012)
Диба А. - Спогади Юрія Кононенка про батька (2012)
Селецький М. - Славного батька достойний син (штрихи до портрета українознавця Тараса Пустовіта) (2012)
Стороженко П. - Пам’ять дворняжки, або Розмова двох дилетантів про рідні видноколи (2012)
Ревегук В. - Справа миргородських "ображених” (липень 1929 – лютий 1930 рр.), Кочерга Н. (2012)
Чернов А. - Пилип Йосипович Капельгородський (2012)
Граб В. - Вчителі художника Новобранця (2012)
Степаненко М. - Енциклопедія "Полтавіка” про крайові літературно-мистецькі дійства (2012)
Орлова О. - Вузол творчості та любові: історія двох скульпторів (2012)
Савчук О. - Світоглядна система українських парацерковних співців: структурний аналіз (2012)
Шкурка М. - Михайло Петренко та його безсмертна пісня "Дивлюсь я на небо… ”. 195-річчю з дня народження поета-романтика М. М. Петренка присвячується (2012)
Танана Р. - Він часто бував на Тарасовій горі. До 170-річчя від дня народження М. В. Лисенка (2012)
Наєнко М. - З роси і води! 17 травня виповнюється 90 років Анатолію Дімарову (2012)
Подрига В. - Олена Леонтович: штрихи до життєпису (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Вогонь мудрості і знань академіка Олександри Савченко. Вітальне слово ректора ПНПУ М. І. Степаненка (2012)
Степаненко Н. - Юліуш Словацький "яко чоловік і поет” у візії Олени Пчілки (за сторінками часопису "Рідний Край”) (2012)
Шебеліст С. - Становлення несподіваної нації. Рецензія на книгу: Україна. Процеси націотворення / Упор. Андреас Каппелер; пер. з нім. – К. : К. І. С., 2011. – 416 с. (2012)
Два погляди на одну книгу. Степаненко М. І. Світ в оцінці Олеся Гончара: аксіосфера щоденникового дискурсу письменника / Микола Степаненко. – Полтава: ПП Шевченко Р. В., 2012. – 284 с. (2012)
Білик Г. - Лектура Івана Дзюби про Ліну Костенко. Рецензія на книгу: Дзюба, Іван. Є поети для епох / І. М. Дзюба. – К. : Либідь, 2011. – 208 с. : іл. (2012)
Дичко І. - Куди йдемо, Дніпрові люди? (2012)
Самойленко Н. - Собор болгар України (2012)
Олена Кашицина О. - Змушені воювати (2012)
Радько Г. - До 200-ліття від дня народження письменника, педагога, видавця Євгена Павловича Гребінки (2012)
Шебеліст С. - Зміна українського історичного наративу: від етноцентризму до багатоетнічності (2012)
Наші автори (2012)
Дмитро Табачник: Найважливішим фактором динамічного розвитку суспільства є забезпечення високого рівня освіти (З доповіді міністра освіти і науки України на колегії МОН) (2010)
Соловйов Ю. - Ліцей – флагман обласної програми "Обдаровані діти" (2010)
Шевченко В. - Університетський ліцей – старт у майбутнє (2010)
Алфімов В. - Педагогічна система університетського ліцею (2010)
Чернишов О. - Підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми (2010)
Алфімов В. - Професійне довголіття педагогів: проблема підтримки (2010)
Васильєв С. - Науково-методична робота і творчість педагогів ліцею (2010)
Мельничук Т. - Розвиток творчої особистості в процесі науково-дослідної діяльності (2010)
Алфімов Д. - Гуманізація учнівського самоврядування в бізнес-ліцеї (2010)
Зотова І. - Система психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів ліцею (2010)
Ісаєнко В. - Творчі задачі з фізики як засіб розвитку уяви в обдарованих дітей (2010)
Килівник Н. - Ліцейське наукове товариство – шлях у велику науку, Губіна Ю. (2010)
Кретова М. - Використання методу проектів на уроках інформатики (2010)
Максимов Ю. - Розвиток особистості ліцеїста-гуманітарія шляхом міжпредметної інтеграції на уроках математики і природознавства (2010)
Димченко Л. - Нетрадиційні письмові роботи з мови – один із засобів розвитку креативності старшокласників в умовах профільної освіти (2010)
Кириченко М. - Формування мовних умінь і навичок учнів у підготовці до зовнішнього незалежного тестування (2010)
Глущенко Л. - Проблеми формування читацької компетентності ліцеїстів у контексті сучасного змісту шкільної літературної освіти (2010)
Нафанець О. - Роль полікультурної освіти старшокласників у становленні толерантної особистості (2010)
Чернова Г. - Формування дискурсивної компетентності ліцеїстів (2010)
Ходос Б. - Полілог на уроках англійської мови як засіб реалізації комунікативного підходу до навчання (2010)
Ручка М. - Робота з обдарованими дітьми у процесі вивчення іноземних мов (2010)
Камаралі С. - Зміст історичної освіти в ліцеї і проблеми її гуманізації (2010)
Безродна В. - Історична освіта як чинник формування комунікативної компетентності (2010)
Алфімов В. - Діяльність клубу "Інтелігент" у виховній системі ліцею, Вітко Т. (2010)
Богомаз І. - Особистий життєвий простір ліцеїста в умовах гуртожитку (2010)
НовІков М. - Турбота про здоров’я – шлях до гуманізації фізичного виховання, Понафідін В. (2010)
Акименко І. - Бібліотека – інформаційно-дослідницький центр (2010)
Овсянникова А. - Формування естетичних цінностей на заняттях з хореографічного мистецтва (2010)
Кривошеєва Г. - Ліцей – здоров’язберігальний навчальний заклад (2010)
Кохановська О. - Особисті немайнові права фізичних осіб як інститут цивільного права України (2010)
Краснова М. - Юридичні засади договорів в екологічному праві (2010)
Шевченко О. - Соціально-економічний аспект концепції сучасної української національної ідеї (2010)
Шибіко В. - Видача особи (екстрадиція) і завдання кримінального судочинства України (2010)
Комзюк Л. - Місце авторського права в системах права держав Центрально-Східної Європи: деякі методологічні аспекти (2010)
Ващенко Ю. - Проблеми правового статусу Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України (2010)
Пацурія Н. - Проблемні питання закріплення та реалізації правовідносин із обов'язкового страхування (2010)
Дячук Л. - Генеза візантійського шлюбно-сімейного права в контексті християнської ціннісної парадигми (2010)
Бобровник С. - Конфлікт та компроміс в процесі реалізації громадянами деяких конституційних прав і свобод (2010)
Цвєткова Ю. - Деякі приклади візантійського впливу на формування української правової традиції (2010)
Черноус С. - Нормотворчі та нормореалізаційні гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права України (2010)
Задирака Н. - Рівність доступу до управління державними справами за ґендерною ознакою (2010)
Беньківський В. - Логічні і теоретичні підстави встановлення причинового зв'язку в кримінальному праві (2010)
Коваленко Т. - Прогалини в земельному праві України: поняття та сутність (2010)
Марченко С. - Правові принципи господарської діяльності в агропромисловому комплексі України (2010)
Шамрай В. - Громадянство та виборче право громадян за конституцією М.Міхновського (2010)
Совгиря О. - Інститут контрасигнування актів глави держави в Україні: правова природа та проблеми законодавчого регулювання (2010)
Попова А. - Функції господарсько-правової відповідальності товарних бірж (2010)
Рєзнікова В. - Поняття та особливості посередницьких договорів (2010)
Верес М. - Утворення державних органів праці та їх правовідносини з професійними спілками в Україні (1917 – 1920 рр.) (2010)
Киндюк Б. - Правове регулювання лісівництва українськими радянськими органами влади за часи громадянської війни (2010)
Сидор В. - Юридична техніка земельного законодавства (2010)
Бевз О. - Розвиток законодавства про правовий режим земель історико-культурного призначення (2010)
Якимова І. - Новели правового регулювання концесійних відносин (2010)
Науменко О. - Загальні принципи примусового виконання рішень господарських судів (2010)
Шульгіна В. - Історіографія та методологія дослідження проблеми реалізації військового законодавства України (2010)
Толкачова Н. - Звичаєве право України: особливості розвитку (2010)
Коваленко В. - Проблеми правового регулювання фінансових ризиків (2010)
Кремень В. - Синергетична модель розвитку освіти як відповідь на виклики сьогодення (2010)
Сисоєва С. - Створення Національної системи кваліфікацій – проблема загальнонаціонального рівня (2010)
Отич О. - Педагогіка мистецтва: від історичної практики – до теоретичного осмислення (2010)
Онищук Л. - Організаційно-методичні принципи децентралізованого управління професійно-технічною освітою (2010)
Щекатунова Г. - Впровадження педагогічних інновацій як механізм ефективного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2010)
Грищенко С. - Самоактуалізація – основна умова формування досвіду самостійної практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів (2010)
Терезюк Н. - Фoрмування кoмунікативнoї кoмпетенції студентів ВНЗ у процесі навчання іноземної мови (2010)
Пушкарьова Т. - Теоретичні аспекти інформатизації освіти у моделі "1 учень – 1 комп’ютер", Лозовський Е. (2010)
Мартинюк М. - Актуальні питання підготовки майбутніх учителів (До 80-річчя УДПУ імені Павла Тичини) (2010)
Білоусова Н. - Педагогічні умови формування потреби у самовдосконаленні в учнів молодшого підліткового віку (2010)
Котова Л. - Технологія підготовки майбутніх учителів музики до публічних виступів, Погорєлова В. (2010)
Ільченко О. - Благодійниця княгиня Варвара Рєпніна – подвижниця жіночої освіти на Полтавщині (2010)
Кільова Г. - Народна іграшка як засіб виховання дітей (2010)
Долецька С. - Шкільний підручник з історії рідного краю: минуле і сьогодення (2010)
Постоленко І. - Планування й цілеспрямування педагогічного процесу у школах Великої Британії (2010)
Вовченко Г. - Слово про наставника (2010)
Падалка Л. - Обдарованість дитини: знайти і підтримати (2010)
Всеукраїнський конкурс методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах "Виховати особистість" (2010)
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. Загальні проблеми виховання. Інформаційний бібліографічний список (2010)
Лукашова Н. - Сучасне, цікаве і корисне енциклопедичне видання з хімії (2010)
Шкурська Т. - Білі птахи життєтворчості Ольги Стрілець (2010)
Єпик Л. І. - Документи Державного архіву Сумської області про українізацію партійного і державного апарату на початку 20-х років ХХ ст. (2013)
Гедз В. А. - "Матч смерті” та інші ігри команди "Старт”: до історіографії проблеми (2013)
Білоус О. П. - Бойові листки як джерело вивчення партизанської діяльності (2013)
Бровендер Д. Ю. - Документи поточного архіву Національної спілки краєзнавців України як джерело вивчення діяльності часопису "Краєзнавство” (1993-2012 рр.) (2013)
Дегтярьов С. І. - Зв’язок освіти та цивільної державної служби у Російській імперії першої половини XVIII ст. (2013)
Цубенко В. Л. - Особливості містобудування Новоросійського військового поселення кавалерії (1817-1857) (2013)
Майдебура О. П. - Бурксер Є. С. – перший дослідник природної радіоактивноті в Україні (2013)
Алєксєєв С. Ю. - Питання реорганізації музейної справи на території рейхскомісаріату Україна в документах крайового управління архівів, бібліотек та музеїв (1942-1943 рр.) (2013)
Кузьмук О. І. - Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони України: досягнення і проблеми (історичний аспект) (2013)
Боднарюк Б. М. - Формування латинської літератури Італії в період Раннього Середньовіччя (VI-Х ст.), Сандуляк І. Г. (2013)
Харьковский Р. Г. - Проекты европейской экспансии в Египте (XVII-XVIII вв.): причины и последствия (2013)
Гончаренко Л. Л. - Соціально-економічні передумови колоніальної політики Німеччини: 1871-1884 рр. (2013)
Дмитренко М. Й. - Корпоративна культура: типологія у соціальному вимірі (2015)
Бойко А. О. - Структурно-функціональний аналіз масової культури (2015)
Кузьоменська Л. Г. - Функціонально-інструментальні основи філософського аналізу мови (2015)
Фельдман О. Б. - Особистісне та колективне у самоствердженні людини (2015)
Алексейчук И. С. - Педагогические коммуникации: основные закономерности генерации смыслов (философский анализ) (2015)
Єрахторіна О. М. - Практика морального самовдосконалення на прикладі біографічного проекту Ірени Сандлер (2015)
Лебедев В. А. - Массовая культура и проблема гуманизма (2015)
Нарядко Г. Я. - Особистість як цінність в українській філософській думці (2015)
Сошніков А. О. - Витоки культури: доісторія на українських теренах (2015)
Філяніна Н. М. - Мистецьке осягнення природи та екологічна естетика (2015)
Чаркіна Т. І. - Методологічні підходи досліджень ментальності (2015)
Завгородько Л. В. - Концепт простору в культурно-антропологічних вимірах філософії географії (2015)
Eskov S. S. - Philosophical-anthropological analysis of Sufism (2015)
Скалацька О. В. - Теорія трьох одягів Р. Барта: філософський вимір (2015)
Козирєва Н. В. - Сміхова культура в інтелектуальній прозі М. Хвильового (2015)
Krapivnyk G. O. - Detectivization as a Part of Modern Everyday Human Life (2015)
Потапов В. М. - Духовная традиция и культурная динамика: культуротворческое измерение синергийной антропологи С. С. Хоружего (2015)
Kurbatov S. V. - The Mission of Contemporary University Through the Lenses of Time and Space (2015)
Панченко Л. М. - Вища освіта в інформаційному суспільстві: трансформація освітніх потреб (2015)
Скубашевська О. С. - Сучасні тенденції інновативних форм навчання у другому десятиріччі ХХІ ст (2015)
Петрова Л. О. - Роль економічного виховання у підготовці військового керівника: філософсько-освітній аналіз (2015)
Лантінова Г. С. - Освітній вимір і культурні смисли філософії грошей (2015)
Brusakova O. V. - Moral as a connecting link between University idea and its institutional form (2015)
Качмар О. В. - Онтологічні засади феномена соціальної агресивності (2015)
Буряк В. - Урахування особливостей індивідуальних стилів навчальної роботи в підвищенні ефективності пізнавальної діяльності (2010)
Шрамко Я. - Досвід упровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес педагогічного університету (2010)
Шелевицький І. - Сплайн-моделі в тестових вимірюваннях знань, Дубан Р. (2010)
Кондрашова Л. - Емоційна домінанта підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності (2010)
Бугрій О. - Методологічне обґрунтування дидактичних проблем (2010)
ТокарЄва Н. - Проблеми моделювання особистості практичного психолога в системі фахової підготовки (2010)
Гапоненко Л. - Формування готовності студента-психолога до професійної взаємодії з учителем (2010)
Лобанова А. - Соціологічна підготовка майбутніх педагогів як чинник ефективної превенції девіантної поведінки підлітків та молоді, Кучерявенко Л. (2010)
Остапчук О. - Педагогічна система вчителя – базовий рівень модернізації освіти України (2010)
Рейзенкінд Т. - Теоретико-методичні засади моделювання сценаріїв науково-професійної мисленнєвої діяльності майбутніх фахівців у ВНЗ, Александрова В. (2010)
Макаренко І. - Проблема моніторингу в педагогічній теорії і практиці (2010)
Корольський В. - Технологія диференційованого навчання математики в основній школі, Капіносов А., Лов’янова І. (2010)
Бакум З. - Навчання української мови в старшій школі: реалії та перспективи (2010)
Шарманова Н. - Етнолінгвістичні студії як засіб формування соціокультурної компетенції майбутнього словесника (2010)
Павлик О. - Компетентнісно орієнтований підхід до навчання в контексті неперервної мовної освіти: суть, проблеми та перспективи (2010)
Мельник Н. - Осмислення місця сучасної людини в природі та суспільстві (На матеріалі творів Г.Пагутяк "Душа метелика" і "Потрапити в сад") (2010)
Гнілуша Н. - Організація біолого-екологічних екскурсій як чинник розвитку пізнавального інтересу учнів та їх професійної орієнтації (2010)
Пильник Р. - Яскрава палітра Володимира Томашевського (2010)
Краснова М. - Правові аспекти форми та змісту договорів в екологічному праві (2011)
Кохановська О. - Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи як уособлення захисту прав і основних свобод людини в сучасній Україні (2011)
Берзін П. - Невідомі учні О. Ф. Кістяківського (Я.Я. Шостак, М.М. Ступін, М.Я. Могилянський) (2011)
Комзюк Л. - Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України (2011)
Пацурія Н. - Страхування як соціально-економічний феномен (2011)
Отраднова О. - Деліктні зобов'язання в цивільному праві Франції (2011)
Дячук Л. - Інститут посагу у ранньовізантійському праві: еволюційний та системний аспекти (2011)
Мірошниченко А. - Сфера допустимого застосування примусового відчуження земельних ділянок в Україні, Шаіпов А. (2011)
Черноус С. - Випробування при прийнятті на роботу: теоретичні та практичні проблеми (2011)
Кологойда О. - Поняття та юридична природа цінних паперів (2011)
Марченко С. - Тенденции и перспективы законодательного регулирования товарного сельскохозяйственного производства в Украине (2011)
Рєзнікова В. - Державне регулювання посередництва в сфері господарювання (2011)
Божко В. - Аналіз впливу принципів права на законодавство крізь призму правових позицій Конституційного суду Російської Федерації (2011)
Лукач І. - Загальний огляд конкурентних правопорушень (2011)
Тищенко О. - Правовий захист від дискримінації за віком в трудових відносинах: проблеми реалізації (2011)
Малишев Б. - Категорії "ціль права" та "доцільність права" у праці Густава Радбруха "Філософія права" (2011)
Цвєткова Ю. - До питання про поділ романо-германської правової сім'ї на підсім'ї (2011)
Назарова В. - Правові режими зовнішньоторговельної діяльності, Поєдинок В. (2011)
Кармаза О. - Способи подолання прогалин у житловому законодавстві України (2011)
Куцевич М. - Місце доктрини в системі джерел кримінального права України (2011)
Краснова Ю. - Регулятивно-стимулюючі заходи правового забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації (2011)
Самбор М. - Судовий захист прав та інтересів під час первинного набуття права власності на землю (2011)
Сидор В. - Співвідношення системи земельного права і системи земельного законодавства України (2011)
Совгиря О. - Уряд як суб'єкт конституційно-правової та політичної відповідальності (2011)
Лагнюк О. - Питання визначення суб'єкта незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК України) (2011)
Златіна Н. - Діяльність міжнародних організацій у сфері банківського нагляду та їх вплив на правове регулювання банківського нагляду в Україні та інших країнах Європи (2011)
Кравченко М. - Особливості реалізації законів в Україні (теоретичний аспект) (2011)
Волинець Р. - Безпосередній об'єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України) (2011)
Скирта Д. - Державний фінансовий контроль у сфері державних закупівель в світлі нового Закону України "Про здійснення державних закупівель" (2011)
Прохоренко К. - Теоретичні аспекти поняття "клімат" в еколого-правовому регулюванні (2011)
Шоха Т. - Теоретико-правові аспекти екологічного страхування (2011)
Заярний О. - Господарсько-правова відповідальність в механізмі правового регулювання господарських відносин (2011)
Суліма Є. - Інноваційно-інформаційний розвиток освіти – якісно новий етап модернізації всієї освітньої системи (2010)
Пушкарьова Т. - Інформаційно-комунікаційна компетентність – важливий чинник формування світогляду учнів (2010)
Сухомлинська О. - Чи були школи В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка альтернативними існуючим? (2010)
Антонець М. - Дитиноцентричні домінанти у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2010)
Деркач В. - Школа шкіл. До 100-річчя Павлиської загальноосвітньої школи імені В. О. Сухомлинського (2010)
Основи критичного мислення Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів соціально-гуманітарного напряму (2010)
Васьківська Г. - Роль природничо-гуманітарних наук у процесі формування в учнів системи знань про людину (2010)
Турянська О. - Типи уроків історії: теоретичні основи свідомого вибору (2010)
Мельник Ю. - Дидактичні особливості конструювання системи прикладних завдань з фізики (2010)
Бондар Л. - Диференційований підхід до організації педагогічного процесу в державних гімназіях та реальних училищах (кінець XIX – початок ХХ ст.) (2010)
Слюсаревський М. - Медіа-освіта: українська перспектива, Найдьонова Л. (2010)
Прутас А. - Школа-новобудова: проблеми становлення (2010)
Савченко Д. - Якісна виховна робота – запорука ефективної діяльності сучасного навчального закладу (2010)
Малишева Ю. - Психологічний супровід допрофільної підготовки учнів основної школи (2010)
Гриневич М. - Організація допрофільної підготовки з математики учнів 8-х класів (2010)
Мальчевська О. - Використання засобів ІКТ для стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів під час вивчення геометрії в 11-му класі (2010)
Маркевич Н. - Формування мовної культури учнів: пошук підходів, Сєрікова Н. (2010)
Співакова Л. - Викладання англійської мови у багаторівневих класах (2010)
Клименко Є. - "Французькі канікули" Володимира Труша (2010)
Балушок М. В. - Корекційно-розвивальна програма по роботі із внутрішньоособистісними конфліктами в юнацькому віці (2015)
Бочелюк В. Й. - Психологія організації та розвитку самостійності сучасних закладів освіти (2015)
Ван Сяо Лун - Мотивационно-ценностная структура личности китайских студентов с разными уровнями субъективного благополучия (2015)
Вдовиченко О. В. - Структура та типологічні особливості особистості ризику (2015)
Волкова О. Г. - Ставлення до себе старшокласників із різним рівнем соціально-психологічного статусу в учнівському колективі, Цзя Сіфен (2015)
Даниленко Н. В. - Формування професійно важливих якостей студентів-психологів у процесі становлення їхньої особистісної зрілості (2015)
Дин Шао Цзе - Особенности полоролевой сферы личности женщин с гиперпластическими заболеваниями матки (2015)
Доцевич Т. І. - Структура метакогнітивної компетентності викладачів вищої школи (2015)
Жванія Т. В. - Готовність до професійної діяльності в психології: теоретичний аналіз (2015)
Заика Е. В. - Харьковская психологическая школа: 80 лет исследования психологии памяти, Кузнецов М. А. (2015)
Зарицька В. В. - Самоконтроль емоцій як детермінанта стресостійкості (2015)
Заїкіна Т. В. - Визначення видів здібностей дошкільників – шлях до розвитку індивідуальності зростаючої особистості, Сухарь Г. Ф. (2015)
Кучинова Н. М. - Обґрунтування інструментарію дослідження креативної складової професійного мислення майбутнього маркетолога (2015)
Леженіна Л. М. - Засоби профілактики професійної деформації особистості у слідчих служби безпеки України (2015)
Меднікова Г. І. - Підходи до розуміння сутності системної детермінації в психологічній науці (2015)
Нестеренко М. О. - Особливості ставлення до себе і до представників різних гендерних груп у підлітків, які виховуються в деприваційних умовах (2015)
Олефір В. О. - Дослідження особистісного потенціалу методом моделювання структурними рівняннями (2015)
Попова Г. В. - Метафорические ассоциативные карты как инструмент психологического консультирования, Милорадова Н. Э. (2015)
Підчасов Є. В. - Соціалізація особистості в контексті правосвідомості та правового виховання (2015)
Саврасов В. П. - Психологічні особливості динаміки професійної самосвідомості майбутніх вчителів на завершальному етапі професійної підготовки (2015)
Саврасов М. В. - Психологічні особливості динаміки креативності особистості протягом юнацького віку (2015)
Скворчевська Є. Л. - Особливості динаміки учбової мотивації та професійної спрямованості студентів на різних курсах навчання (2015)
Скрипник Н. Г. - Емоціна складова професійно значущих якостей майбутнього психолога, Волкова О. Г. (2015)
Сошина Ю. М. - Смислодидактика та смислоутворення в навчальному процесі: теоретичний аналіз проблеми (2015)
Старовойт Т. П. - Гендерні чинники мотивації навчально-професійної діяльності студентів (2015)
Ткалич М. Г. - Гендерні детермінанти міжособистісної взаємодії персоналу українських організацій (2015)
Ткаченко Е. В. - Влияние индивидуального профиля межполушарной асимметрии на когнитивные параметры личности у студентов ВГУЗУ "УМСА" из Ирака (2015)
Фальова О. Є. - Асертивність як фактор самореалізації особистості жінки (2015)
Филоненко М. М. - Профессиональное развитие как фактор формирования личности будущего врача (2015)
Фоменко К. І. - Мотиваційні фактори психічних станів студентів у різних умовах навчальної діяльності, Кузнецов О. І. (2015)
Ходыкина Ю. Ю. - Оценка эффективности программы стимуляции развития моторной памяти старших дошкольников (2015)
Хомуленко Т. Б. - Діяльнісний підхід до розвитку організаторських здібностей як компетентності, Поденко А. В. (2015)
Chepishko O. I. - Results of the program approbation of future teachers’ professional consciousness development (2015)
Чжао Синь - Семейный контекст исследования эмоциональной зрелости личности: теоретико-методологический анализ (2015)
Шаповалова В. С. - Оптимістичний атрибутивний стиль студентів як фактор стримування страхів, що виникають в умовах навчально-пізнавальної діяльності (2015)
Шевченко Н. Ф. - Особливості трансформаційних змін у смисловій сфері фахівців на початковому етапі професіоналізації (2015)
Вербицький В. - Центральному штабу юннатів та юннатівському рухові в Україні – 85!, Манорик Л. (2010)
Вербицький В. - Технологізація навчально-виховного процесу в позашкільному освітньому просторі як принцип виховання особистості (2010)
Пустовіт Г. - Концептуальні засади модернізації змісту сучасної позашкільної освіти і виховання учнів (2010)
Науменко Р. - Державне регулювання позашкільної освіти в умовах модернізації освітньої системи в Україні (2010)
Ковбасенко Л. - Роль позашкільної освіти в оптимізації процесу формування у старшокласників потреби в навчанні впродовж усього життя (2010)
Тихенко Л. - Методика формування творчих здібностей старшокласників у процесі пошуково-дослідницької діяльності в МАН України (2010)
Міщенко Н. - Проектні технології – перспективний шлях виховання молоді у позашкільному закладі (З досвіду роботи Бердянської станції юннатів Запорізької області), Гриценко М. (2010)
Яковлєв В. - Інтеграція еколого-натуралістичної діяльності в освітній простір Луганщини (2010)
Федорович А. - Проведення СМС-вікторини як нової форми навчання гуртківців (2010)
Зотова О. - Профорієнтаційні ігри для учнів старшого шкільного віку (2010)
Кошіль М. - Профорієнтаційний напрям діяльності позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю Львівщини (2010)
Манорик Л. - Всеукраїнський табір праці і відпочинку "Юний натураліст": історія і сьогодення (2010)
Козинець А. - Виховати почуття особистої відповідальності за стан довкілля (З досвіду роботи еколого-натуралістичних закладів Черкащини) (2010)
Ульянова О. - Формування урбоекологічної культури в позашкільному закладі освіти (2010)
Трегубова Л. - Виховати дбайливих господарів землі (2010)
Климчук В. - Еколого-натуралістичні заклади позашкільної освіти Хмельниччини: організаційно-методичні аспекти діяльності (2010)
Лабунська В. - Екологічне землеробство як напрям дослідницької роботи вихованців позашкільних закладів освіти Житомирщини (2010)
Палічева Г. - До вершин науки через співпрацю з науковими закладами Херсонщини (2010)
Остроушко Т. - Інноваційні технології – крок до творчості й успіху (2010)
БеднінА В. - Виховання творчої особистості засобами еколого-натуралістичної діяльності (2010)
Геревич О. - Специфіка еколого-натуралістичної діяльності в Закарпатському регіоні (2010)
Драгомирецька О. - Виховання екологічної культури молоді: пошук науково-методичних підходів (2010)
Привітання (2012)
Терещенко Ю. - Потенціал українського консерватизму (вступне слово) (2012)
Gancarz B. - Czy Wiaczeslaw Lypynski byl ukrainskim Maurrasem? (2012)
Томахів В. - В’ячеслав Липинський як теоретик українського державотворення: формування політичних ідеалів (2012)
Юрченко Е. - Трудова монархія та постсучасність: футурологічний вимір державотворчої концепції В. Липинського (2012)
Осташко Т. - Епістолярна спадщина В’ячеслава Липинського (2012)
Масненко В. - Галичина та ідея соборності у реалізації модерного українського націєтворення: консервативна візія В’ячеслава Липинського (2012)
Приймак О. - Студії В. Липинського у Краківському та Женевському університетах (2012)
Передерій І. - В’ячеслав Липинський в українському громадсько-політичному житті у полтавський період діяльності (2012)
Кукса Н. - Народні джерела в студіях В’ячеслава Липинського (2012)
Кушнір В. - Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава Липинського: етапи становлення, Гатальська Н. (2012)
Нестеренко В. - Національна політика Української Держави (2012)
Лазарович М. - Політика Української Центральної Ради та Другого Гетьманату щодо національних меншин: компаративний аналіз (2012)
Дацків І. - Встановлення дипломатичних контактів Гетьманату Павла Скоропадського з країнами Антанти (2012)
Гедін М. - Українсько-румунські відносини напередодні та в період гетьманування Павла Скоропадського (2012)
Єгоршина О. - Продовольчий аспект українсько-німецьких відносин у березні – квітні 1918 р. як передумова створення Української Держави (2012)
Сорочан Н. - Діяльність П. Я. Дорошенка в Головному управлінні мистецтв і національної культури Української Держави (2012)
Маньківська Т. - Становище вчительства в Українській Державі (2012)
Литовський Д. - Професійні вчительські організації за доби Гетьманату Павла Скоропадського (2012)
Демочко Г. - Охорона здоров’я в Українській Державі (2012)
Антонишин А. - Ліквідація гетьманської влади в Подільській губернії (1918 рік) (2012)
Робак І. - Валентин Отамановський – борець за українську державність (2012)
Дуйкін В. - Консерватизм як складова української філософії історії (2012)
Чупрій Л. - Християнський консерватизм як основа консолідації української нації та зміцнення української державності (2012)
Голець О. - Традиціоналізм в релігійній культурі (2012)
Кулєшов О. - Концепція нейтрального монізму Б. Рассела та її сприйняття в сучасній філософії (2012)
Буравський О. - Соціально-економічне становище римо-католицької церкви в Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ ст. (2012)
Михайлик А. - Антирадянський рух селян у Дунаєвецькому районі на Поділлі наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Колісник Д. - Гетьманський рух і Українська Громада в Німеччині напередодні та на початку Другої світової війни (2012)
Кордон М. - Стан безпеки і оборони України (2012)
Галушко К. - Окреслення етнічного ареалу українців у статистико-демографічних дослідженнях державних та наукових установ Російської імперії у 1850–1870-х роках (2012)
Бабінська М. - Українська шляхта в дослідженнях членів Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1908–1939) (2012)
Нагорна Т. - Щоденники С. Єфремова як джерело для вивчення особливостей суспільно-культурного та наукового життя в підрадянській Україні 1920-х років (2012)
Кучерук О. - Спроба консолідації української еміграції (2012)
Стопчак М. - Кримський похід армії УНР 1918 р. в оцінці української історіографії (2012)
Тараненко О. - Новітня вітчизняна історіографія аграрної політики Гетьманату Павла Скоропадського: стан наукового вивчення теми, Іващенко В. (2012)
Терещенко Ю. - Україна у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. (2012)
Мяловицька Н. - Типологія держав у процесі державно-історичного розвитку (2011)
Фурса С. - Актуальні питання теорії і практики нотаріальних правовідносин (2011)
Краснова М. - Організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві (2011)
Клименко Н. - Проблеми сучасної криміналістичної дидактики (2011)
Бобровник С. - Компроміс і конфлікт при дотриманні заборон (2011)
Цірат Г. - Особливості міжнародно-правового регулювання надання правової допомоги у отриманні за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах (2011)
Коваленко Т. - Види прогалин у земельному праві України (2011)
Совгиря О. - Процедура прийняття актів Уряду: конституційно-правові аспекти (2011)
Назарова В. - Деякі аспекти видової систематизації боржників – суб'єктів відносин запобігання банкрутству (неспроможності), Радзивілюк В. (2011)
Комзюк Л. - Деякі аспекти обмеження авторського права в Словацькій Республиці (2011)
Пацурія Н. - Генезис і сутність страхування: аналіз наукових концепцій (2011)
Попова А. - Цілі господарсько-правової відповідальності товарних бірж (2011)
Дячук Л. - Нормативно-праовий зміст інституту посагу у еклозі-візантійському законодавчому зводі (2011)
Краснова Ю. - Інформаційно-прогностичні засоби забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації (2011)
Хаврук В. - Значення історичної школи праворозуміння в збагаченні системи цінностей права, Ковальчук О. (2011)
Самбор М. - Право як поняття та підходи до його розуміння (2011)
Левківський Б. - Проблеми законодавчого регулювання реєстрації шлюбу та пов'язаних з реєстрацією правовідносин (2011)
Апанасенко К. - Управління державною власністю: законодавчі зміни і тенденції останніх часів (2011)
Прохоренко К. - Аксіологічні питання об'єктивації клімату в екологічному праві України (2011)
Руда Т. - Достовірність доказів у цивільному судочинстві США та України: порівняльно-правовий аспект (2011)
Лукомська О. - Правова природа іпотечних цінних паперів та рухомих речей (2011)
Гончарук Л. - Поняття концесії і концесійного договору в Україні (2011)
Музиченко А. - Порушення правил суддівської етики – підстава дисциплінарної відповідальності судді: межі застосування (2011)
Бажанов В. - Істотні умови авторських договорів (2011)
Сосемко А. - Адміністративно-правові аспекти правового захисту пацієнтів при наданні медичних послуг з джерелами іонізуючого випромінювання (2011)
Макарова З. - Історія становлення інституту глави уряду в Руській державі (2011)
Пірон І. - Правове регулювання зайнятості населення в перші роки радянської влади в Україні (2011)
Духовна О. - Історичні етапи становлення інституту місцевих запозичень в Україні (2011)
Словська І. - Поняття, зміст та властивості парламенту. (2011)
Ющенко І. - Дія в часі Закону про Державний бюджет (теоретичні аспекти) (2011)
Копанчук в. - Проблеми визначення правового статусу осіб, які здійснюють спеціальні публічні повноваження, Дзюба В. (2011)
Криштопа О. - Заповіти, процедура їх складання, нотаріального посвідчення і реєстрації: Україна та Іспанія (2011)
Сисоєва С. - Інтерактивні технології навчання дорослих (2010)
Міщенко В. - Зарубіжний досвід та вітчизняні актуалітети організації неперервної освіти (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського