Вижва З. - Статистичне моделювання сейсмічного шуму у двовимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища (2012)
Нестеровський В. - Колекція викопних строматолітів Східного Сибіру в Геологічному музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Фурдуй Р., Вакуленко О. (2012)
Толстой М. - Вклад В. И. Вернадского в ядерную геологию и планетарную космоэнергетику. К 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского (2012)
Хмара Л. А. - Дослідження напружень у конструкції задньої стінки скрепера, Спільник М. А. (2014)
Пономарева Е. А. - Математическая модель компонентов специализированной компьютерной системы ориентации бурового инструмента на основе феррозондов (2014)
Моторный А. Н. - Напряженнно-деформированное состояние основания свайных фундаментов на лёссовых просадочных грунтах при замачивании просадочной толщи снизу вверх (подтопление территории), Моторный Н. А. (2014)
Конопляник А. Ю. - Расчет аэродромных плит на температурно-климатическую нагрузку, Семенов Е. Д. (2014)
Дьяченко Л. Ю. - Решение проблемы занятости молодых специалистов – один из основных потенциалов развития Украины, Дьяченко О. С., Коротнева Е. А. (2014)
Рыжков А. И. - Макроскопическое нелинейное волновое уравнение для волокнистого композиционного материала в случае неидеального контакта между компонентами (2014)
Тютюнник М. В. - Формирование информационной среды посредством размещения современного медиа-центра в г. Днепропетровск, Челноков А. В. (2014)
Сардыкова А. О. - Архитектурный облик "солнечного дома" (2014)
Арендарук А. О. - Науково-теоретичне обгрунтування та зміст методики психолінгвістичного вивчення стану усного мовлення молодших школярів з ТПМ (2014)
Базима Н. В. - Допомога батькам у вихованні дітей з аутистичними порушеннями, Куца Т. В. (2014)
Барко В. В. - Ідеї І. С. Моргуліса щодо можливостей використання мовленнєвої діяльності у корекційно-виховному процесі шкіл для сліпих і слабозорих дітей (2014)
Бєлова О. Б. - Особливості прояву агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку (2014)
Бондаренко Н .А. - Експериментальна методика дослідження сформованості оцінно-етичних суджень у старших дошкільників із ЗНМ (2014)
Боряк О. В. - Специфіка логопедичної корекції при вадах інтелектуального розвитку (2014)
Войтюк І. В. - Малювання – графічна промова розумово відсталих дошкільників (2014)
Галдецька І. Г. - Особливості та характеристика педагогічних здібностей особистості до викладацької діяльності у вищому навчальному закладі (2014)
Геращенко С. І. - Організаційні аспекти роботи логопеда з батьками, які виховують розумово відсталу дитину, Тарасевич А. О. (2014)
Гладуш В.А. - Bнесок професора І. П. Колесника у розвиток системи післядипломної педагогічної освіти дефектологів (2014)
Глушенко К. О. - Актуальні проблеми навчання та виховання дітей з комплексними порушеннями розвитку в Україні, Гладких Н. В. (2014)
Гноєвська О. Ю. - Система роботи педагога з батьками в умовах освітньої інтеграції (2014)
Головата А. О. - Оновлення навчально-методичного забезпечення географічної освіти розумово відсталих дітей у повоєнний час (40-50 рр. ХХ ст.) (2014)
Голуб Н. М. - Методи та прийоми навчальної та корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами з порушеннями формування писемного мовлення (2014)
Горлачов О. С. - Особливості міміко-жестового мовлення як знакової системи (2014)
Дегтяренко Т. М. - Теоретичне обгрунтування методології корекційно-реабілітаційної діяльності (2014)
Дідкова Л. М. - Етапи логопедичної роботи при стертій дизартрі (2014)
Дмітрієва О. І. - Дослідження рівнів готовності старшокласників зі зниженим слухом до застосування правових знань у поведінці (2014)
Докучина Т. О. - Ставлення до навчання розумово відсталих учнів як запорука їхньої успішності (2014)
Єжова Т. Є. - Нормативно-правова основа охорони здоров’я дітей з порушеннями психофізичного розвитку в навчальних закладах (2014)
Жарікова І. О. - Особливості уявлень розумово відсталих хлопців підліткового віку про батьківські ролі чоловіка (2014)
Журавлева Л. С. - Аналіз зарубіжного досвіду з проблеми організації та змісту інклюзивної освіти (2014)
Зарицька А. В. - До проблеми вивчення особливостей комунікативної функції при моторній афазії внаслідок інсульту (2014)
Зелінська К. О. - Розвиток комунікативних умінь дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними вадами засобами театральної діяльності (2014)
Климко Н .О. - Питання інтеграції та соціалізації дітей з вадами слуху у працях Миколи Дмитровича Ярмаченка (2014)
Колодна Н. А. - Реалізація проекту "Cоціалізація слабозорих дітей засобами творчого виховання” в Cубіжанському НРЦ "Кришталик” (2014)
Конопляста С. Ю. - Логопедагогічний супровід сім’ї , що виховує дитину з ВНГП, Кисличенко В. А. (2014)
Кузнецова Т. Г. - Профорієнтаційна робота як засіб збереження професійного інтересу розумово відсталих учнів (2014)
Мартинчук О.В. - Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання (2014)
Махукова Т. В. - До вивчення проблеми впливу когнітивних механізмів на формування лексичного компоненту мовленнєвої системи дітей із тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Миронова С. П. - Засоби корекційної роботи у навчально-виховному процесі спеціальних та інклюзивних закладів (2014)
Митник О. Я. - Психолого-педагогічні умови інклюзивного навчання у ЗНЗ (2014)
Муренець Л. С. - Підвищення мотивації навчання дітей з особливими освітніми потребами (2014)
Мухіна А. Ю. - Порівняльний аналіз взаємодії вчителів й учнів при різних моделях організації педагогічної освіти, Янушоніс А. В. (2014)
Омельченко М. С. - Організаційно-педагогічні умови реалізації корекційно-педагогічного потенціалу національної гри у спеціальному дошкільному закладі (2014)
Пахомова H. Г. - Стан сформованості теоретико-когнітивного компоненту інтеграції медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки логопедів (2014)
Пімєнова К .О. - Психолого-медико-педагогічний супровід дітей з тпм при інклюзивній формі навчання (2014)
Пінчук Ю. В. - Комунікативні якості культури мовлення вчителя-логопеда (2014)
Примак О. Я. - Соціальна адаптація дітей з обмеженими можливостями на заняттях гуртка "Зернятко" (2014)
Родненок М .Є. - Монтессорі-терапевтичне середовище як засіб корекції пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку з церебральним паралічем (2014)
Руденко А. О. - Формування початкових мовних узагальнень у розумово відсталих учнів як педагогічна проблема (2014)
Савицький А. М. - Oснови використання наочності у процесі індивідуалізованого навчання дітей з синдромом Дауна (2014)
Савінова Н. В. - Експериментальна методика діагностики мовленнєвої діяльності у дошкільників із ТПМ (2014)
Сак Т. В. - Диференційований підхід до навчання учнів з особливими освітніми потребами (2014)
Сорочан Ю. Б. - Oсобливості діагностики імпресивного рівня розвитку синтаксичного компонента мовленнєвої компетенціїх у молодших школярів із моторною алалією (2014)
Тенцер Л. В. - Психолінгвістичні механізми виникнення різних форм дисграфії у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Тищенко В. В. - Дослідження сенсорної алалії у психолого-педагогічному дискурсі (2014)
Товстоган В. С. - Зміст трудового навчання як системоутворюючий фактор формування професійно-трудової компетентності учнів допоміжної школи (2014)
Федоренко М. І. - Методика вивчення рівня економічної культури у старшокласників з тяжкими порушеннями зору (2014)
Федоренко С .В. - Особливості уявлень дітей старшого дошкільного віку з порушеним зором про практичне призначення об’єктів неживої природи в життєдіяльності людей, Рахуба Н. О. (2014)
Хоменко С. О. - Етіологія мовленнєвих порушень у дітей раннього віку (2014)
Хомякова О. В. - Применение средств физической реабилитации в коррекции адаптационных возможностей детей с нарушением зрения, Долгих А. В. (2014)
Чепурна Л. Г. - Рудольф Генріхович Краєвський : особистість , педагог , вчений-дефектолог, Козинець О. В. (2014)
Швалюк Т. М. - Методика формування складнопідрядних речень у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Шевченко В. М. - Значення фізичного виховання для розвитку дошкільників з порушеннями слуху (2014)
Шеремет М. К. - Психо-мовленнєвий розвиток дітей із мовленнєвими порушеннями, Коломієць Ю. В. , Апухтіна В. В. (2014)
Шеремет М. К. - Логотерапевтична робота з аутичними дітьми, Шульженко Д. І. (2014)
Яковенко А. О. - Шкільна інтеграція як необхідність організації сучасного освітнього процесс (2014)
Бистров А. Є. - Індивідуально-психологічні фактори віктимізації поведінки розумово відсталих підлітків (2014)
Бистрова Ю. О. - Модель комплексного забезпечення соціалізації дітей з психофізичними порушеннями в умовах експериментально-освітнього округу інклюзивного навчання (2014)
Буйняк М. Г. - Методика дослідження психологічної готовності педагогів загальноосвітніх шкіл до інклюзивного навчання (2014)
Валявко С. М. - Диагностика особенностей личностного развития дошкольников с речевым дизонтогенезом "Pисуночным тестом Bартегга", Князев К. Е. , Князева А. А. (2014)
Гренюк Л. С. - Активні методи навчання як ефективні умови формування мотивації студентів-сурдопедагогів до навчання та професійної діяльності (2014)
Дем’яненко Б. Т. - Простір відносин в теорії і практиці корекційної та психотерапевтичної допомоги (2014)
Касьян М. В. - Основні підходи до вивчення синдрому гіперактивності у розумово відсталих дітей (2014)
Качмарик Х. В. - Особливості розробки індивідуальної програми розвитку як аспект психологічного супроводу аутичної дитини в умовах дошкільної установи (2014)
Клименко І. С. - Диференційна діагностика особливостей психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку із психоорганічним синдромом резидуально-органічного генезу (2014)
Коваленко В. Є. - Вплив освітнього середовища на емоційне реагування розумово відсталих молодших школярів (2014)
Кротенко В. І. - Вплив сімейного виховання на формування характеру у дітей дошкільного віку з ДЦП, Гончарук В. Ю. (2014)
Кротенко В. І. - Загальна характеристика дітей із затримкою психічного р звитку, Оробей М. О. (2014)
Мартиненко І. В. - Проблема комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку з системними мовленнєвими порушеннями (2014)
Матвєєва М. П. - Шляхи підвищення мотивації участі в психокорекційній роботі дітей з психофізичними вадами, Коваль Н. І. (2014)
Мороз О. А. - До проблеми розвитку уяви у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення (2014)
Огороднійчук З. В. - Оcобливості темпераменту підлітків з легкою розумовою відсталістю, Клименко В. В. (2014)
Огроднійчук З. В. - Особливості професійної спрямованості старшокласників з легкою розумовою відсталістю, Рудюк М. О. (2014)
Огороднійчук З. В. - Прояви тривожності у молодших школярів з психофізичними вадами, Сторожук Д. С. (2014)
Островська К. О. - Взаємозв’язок спекрів еег з психологічними особливостями аутичних дітей, Островський І. П. (2014)
Паламар О. М. - Психологічна компетентність тифлопедагога: сутність поняття та структура (2014)
Польова І. І. - Сприймання і його роль у сенсорному вихованні дошкільників з вадами слуху (2014)
Рибченко Л. К. - Психологічна та соціальна адаптація дітей з аутизмом (2014)
Романенко О. В. - Застосування апперцептивних тестів у системі психотерапевтичної роботи в спеціальних навчальних закладах (2014)
Романенко О. В. - Напрями діагностики комунікативної готовності старших дошкільників до шкільного навчання, Митурак М. Т. (2014)
Сєромаха Н. Є. - Характеристика мотиваційного компонента поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації (2014)
Супрун Д. М. - Оцінка актуального стану сформованості мотивації до збереження здоров’я у психологів ( спеціальних , медичних ) (2014)
Тимофієнко Н. В. - Психологічні засади формування педагогічного спілкування у майбутніх сурдопедагогів (2014)
Федорова О. М. - Система розвитку та корекції творчої уяви сліпих дітей молодшого шкільного віку (2014)
Шаповалова І. А. - Вплив дитячо-батьківських стосунків на рівень тривожності у дитини з ДЦП (2014)
Шульженко О. Є. - Методологічні основи формування професійної компетентності майбутнього психолога під час контактної взаємодії з аутичними дітьми (2014)
Калинникова Л. В. - Родители с умственной отсталостью и семейные ресурсы : нарратив социального исключения в ситуации экстремальной бедности ( на примере Республики Молдовы ), Киперь Н. (2014)
Белибова С. Г. - Стратегии преодоления бедности в семьях , воспитывающих детей с умственной отсталостью (2014)
Бодорин К. А. - Социально-экономические ресурсы абилитации в бедных семьях, воспитывающих детей с нарушениями слуха в Республике Молдова (2014)
Ханзерук Л. А. - Воспитательный ресурс одинокой матери, воспитывающей ребенка с нарушением развития (2014)
Качуровская О. Б. - Интернет-технологии как фактор социализации подростков с ограниченными возможностями из бедных семей (2014)
Омельянович И. Н. - Профессионально-трудовой образовательный ресурс украины для лиц с когнитивными проблемами: из прошлого в настоящее (2014)
Шевцов А. Г. - Допрофессиональная подготовка подростков с инвалидностью как условие их успешной социализации и ресурс предупреждения потенциальной бедности, Бажмин В. Б. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Андрійченко Ю. В. - Особливості використання фразеологізмів із соматизмом cabeza в іспанській пресі, Бодянська А. В. (2011)
Афанасьєва О. М. - Функціонально-смислові типи мовлення у сучасному французькому політологічному дискурсі (2011)
Бець Н. О. - Відтворення художньої єдності "форма-зміст” у перекладацькій творчості Михайла Москаленка (на матеріалі перекладу поезії Сен-Жон Перса "На свято дитинства”) (2011)
Бокова П. М. - Реалії та проблеми їх перекладу в іспанській мові (2011)
Болобан М. А. - Теоретичні засади дослідження календарно- часової лексики англійської мови (2011)
Бура Х. В. - Позамовні аспекти проблеми походження англійської мови (2011)
Васильєва Т. О. - Актуалізація концепту SEGURIDAD / БЕЗПЕКА в іспаномовному дискурсі урядових прес-конференцій (2011)
Венгренівська М. А. - Образ України й Києва в творчому доробку перекладачки Марії Криворотько (2011)
Guetman Z. O. - Peculiaridades del creole español (2011)
Губа Л. В. - Ключові екзистенційні концепти у філософських оповіданнях Германа Гессе (2011)
Данильчук Д. В. - Назви вулиць Києва, вмотивовані лексикою виробничо-технічної сфери, в топонімічній системі міста (2011)
Даценко Ю. П. - Прототипна семантика у вираженні категорії аспектуальності в італійській та українській мовах (2011)
Дибіна А. В. - Побудова текстової бази в системі автоматичного реферування на основі структурно- семантичного аналізу тексту, Лазаренко О. В. (2011)
Жуковська К. В. - Структура та функції літоти (2011)
Залєснова О. В. - Особливості функціонування конструкцій з пасивним значенням у текстах констатуючого характеру (2011)
Єсипович К. П. - Концептуальна природа змісту образу "чарівного” у французькій народній казці (2011)
Іванова С. В. - Особливості сприйняття сучасного англійського мовлення (2011)
Карпова К. С. - Мовні характеристики інформаційно-аналітичних повідомлень у сучасних британських ЗМІ (2011)
Коваль Н. Є. - Cтруктурна інтерпрeтація судового дискурсу (2011)
Korbozerova N. M. - Particularidades gramaticales de las unidades lingüísticas (2011)
Круківський В. І. - Лексико-граматичний і когнітивно-прагматичний аспекти родовидового (інтегрувального) елементу дефініції (на матеріалі французької мови), Круківська О. В. (2011)
Кучма О. І. - Прагматичні проблеми перекладу та перекладацькі рішення (2011)
Кущ Е. О. - Лінгвокогнітивні та соціокогнітивні аспекти формування етнічних упереджень у дискурсі американських політиків (2011)
Лепетюк І. Г. - Жанрово-прагматичні особливості Інтернет- комунікації (2011)
Лисюченко М. К. - Міф і жіночий гендер у політичному дискурсі: прагматичний аспект (2011)
Літинська Н. В. - Концепт КРИЗА в італійській мовній картині світу (2011)
Мартинюк О. М. - Ключові слова на сторінках веб-сайта (на матеріалі сучасної італійської мови) (2011)
Мерзлікіна О. В. - Субконцепт минулого, теперішнього і майбутнього в семантичній структурі концепту ЧАС у фразеологічних одиницях іспанської мови, Гризовська К. В. (2011)
Настенко С. В. - Аналітичні тенденції розвитку граматичної будови латинської мови (2011)
Ніколенко О. В. - Оцінні значення та засоби їх вираження у прізвськах боксерів (2011)
Олефір Г. І. - Переклад розмовних конструкцій у французькій художній прозі останнього десятиліття (на прикладі роману Фредеріка Бегбеде "14.99 €”), Табачек І. В. (2011)
Охріменко В. І. - Алгоритм реконструкції абстрактно- логічного коду модальних одиниць (2011)
Переверзєв Д. І. - Позамовні аспекти дослідження проблеми походження корейської та японської мов (2011)
Петренко О. Р. - Віра в магічну силу слова як компонент архаїчного мислення (2011)
Пригодій С. М. - Фітосимволічне тлумачення художнього тексту (2011)
Пронікова Т. О. - Основні жанри газетних текстів іспаномовних періодичних видань (2011)
Раєвська І. В. - Мовна ситуація в сучасній Італії на прикладі області Умбрії (2011)
Сидельникова Л. В. - Фонетико-графічні особливості класичної та вульгарної латинської мов (2011)
Солощук Л. В. - Комунікативний стиль дискурсивної особистості батьків у англомовному парентальному діалогічному дискурсі, Козлова В. М. (2011)
Судорженко Г. П. - Проблеми мовної економії в пропозитивних структурах сучасної іспанської мови (2011)
Фоменко О. С. - Сучасний комунікативний простір: наслідки глобалізації і комп’ютеризації (на матеріалі англійської мови) (2011)
Хачатурян Г. Х. - Політичний дискурс, його ознаки та функції (2011)
Чорна Н. В. - Поліфонія постмодерного дискурсу як підґрунтя розгортання текстових концептів латиноамериканських новел (2011)
Шевченко А. С. - Концепти ПРАВЕДНІСТЬ і БЕЗЗАКОННЯ у старому та новому заповіті (на матеріалі іспаномовного тексту Біблії) (2011)
Шевченко Н. О. - Формування культурної компетентності в курсі професійної іноземної мови, Саєнко Л. М. (2011)
Пшінько О. М. - До питання підвищення довговічності підрейкових основ на залізницях України, Пристинська В. В. (2014)
Данишевский В. В. - Нелинейные волны деформации в волокнистом композиционном материале в случае неидеального контакта между компонентами, Рыжков А. И. (2014)
Шипилов А. С. - Размерность пространств реальных сред (2014)
Полторацька В. М. - Системний аналіз визначення ступеня забруднення атмосфери викидами шкідливих речовин від автотранспорту та стаціонарних джерел коксохімічного виробництва ПАТ "Євраз ДМЗ ім. Петровського" на основі натурних спостережень та даних розрахунків на ЕОМ (2014)
Корсун Ф. А. - Результаты исследования нестационарных процессов на электрической модели в зависимости от способа исполнения гидросистем (2014)
Дьяченко Л. Ю. - Выбор оптимального решения тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций, Сербиченко Д. Н., Дьяченко О. С., Васильченко М. Р. (2014)
Ужеловський В. О. - Екстремальне керування температурним режимом в умовах автоматизації технологічного процесу виробництва біогазу, Ткаченко С. О. (2014)
Ступнікер Г. Л. - Державне регулювання чинників ціноутворення на житловому ринку регіонів України в контексті зниження вартості будівництва (2014)
Чернова Л. Е. - Образ города глазами жителей, Шелест Ю. Р., Иванникова О. В. (2014)
Андрійченко Ю. В. - Лінгво-прагматичні аспекти ґендеру в іспанській мові (2011)
Афанасьєва О. М. - Функціонально-прагматичний статус автора у політологічному дискурсі (2011)
Богданова О. Я. - Відтворення у перекладі контекстуально зумовленої енантіосемії (2011)
Бокова П. М. - Лінгвокультурний аспект фразеологізмів часу в іспанській мові (2011)
Бондар Л. А. - Семантична та стилістична адекватність перекладу англійського тексту (2011)
Бондаренко В. С. - Мовні засоби встановлення мережі концептуальної інтеграції у франкомовному магрибському романі (2011)
Бортничук О. М. - Фразеологічна компетенція і навчальний процес (на матеріалі англійської мови), Пастушенко Л. П. (2011)
Боцман А. В. - Становлення германського аналітичного футурума (2011)
Буць Ж. В. - Методика лінгвокогнітивного дослідження текстового концепту ЖІНОЧНІСТЬ у французьких соціально-побутових романах ХІХ – ХХ століть (на матеріалі твору Б. Клавеля "Le Тonnerre de Dieu (qui m’emporte)”) (2011)
Венецька Г. Б. - Комунікація у межах драми (2011)
Гейко Т. М. - Епідигматичні зміни у лексико-семантичній системі французької мови під впливом культурологічних запозичень з арабської, африканських та азійських мов (2011)
Даценко Ю. П. - Методика дослідження категорій аспектуальності та темпоральності в італійській та українській мовах (2011)
Залєснова О. В. - Стан як категорія, що виявляє позицію мовця відносно ситуації, відображеної у мовленні (2011)
Іванченко В. О. - Французький енологічний дискурс та його різновиди у теоретичному висвітленні (2011)
Курченко О. О. - Жіночий рід професій: дискусії у сучасному іспанському суспільстві (2011)
Кучма О. І. - Лексико-семантичні, морфологічні, синтаксичні та надфразові засоби іронії в романі С. Реґенера "Herr Lehmann”, Кучма А. С. (2011)
Лабенко О. А. - Генеза міжмовної омонімії у неспоріднених мовах (на матеріалі французької та української мов) (2011)
Лісова Ю. О. - Негативний ракурс репрезентації стану самотності персонажа (2011)
Ляпунова Н. В. - Мережне спілкування як нова форма мовлення (2011)
Мініахметова Е. Х. - Теоретичні засади дослідження фразеосемантичного поля "мовленнєва діяльність” у сучасній турецькій мові (2011)
Молокова О. Ф. - Методика лінгвокогнітивного дослідження текстового концепту ПАМ’ЯТЬ у псевдоавтобіографічній прозі П. Модіано (2011)
Настенко С. В. - Лінгвопоетичні особливості іспанської міметичної етичної поезії "Золотого віку” (2011)
Переверзєв Д. І. - Комплексна модель узаємодії позамовних і мовних чинників формування фонетичних особливостей корейської мови (2011)
Попова Н. М. - Засоби реалізації причинно-наслідкових зв’язків в іспанській мові (2011)
Пригодій С. М. - Критичний розвій американської бірсіани 1920-х років (2011)
Романченко В. І. - Варіантність німецької та шведської термінологічної лексики ЄС (2011)
Рудковська А. Ю. - Особливості граматико-морфологічної організації французької готичної новели суб’єктивованого типу (2011)
Серебрянська Т. М. - Речення дієслівного типу (2011)
Ситдиков П. Г. - Суперечливість омонімії в економічній терміносистемі китайської мови (2011)
Стасюк О. С. - Дисфемія як засіб дискредитації політичних опонентів (на матеріалі парламентських текстів ФРН та Швеції) (2011)
Столярова А. А. - Особливості синтаксису юридичних термінологічних словосполучень у грецьких законодавчих текстах димотикою (2011)
Судорженко Г. П. - Джерела і засоби виявлення імпліцитних значень умовно-наслідкових відношень у іспанській мові, Демчук Я. О. (2011)
Хачатурян Г. Х. - Вплив софістики та діалектики на сучасний президентський дискурс Франції на прикладі виступів Ніколя Саркозі (2011)
Чернишова Ю. О. - Відтворення латиномовних елементів у сучасних італійських релігійних текстах (2011)
Чорна Н. В. - Індивідуальна картина світу в постмодерному художньому дискурсі Адольфо Біой Касареса (2011)
Шеремет М. К. - Фізіологічні і психологічні передумови мовленнєвого розвитку дітей в нормі та патології, Кондукова С. В. (2014)
Арендарук А. О. - До проблеми впровадження інклюзивного навчання в освітній системі України (2014)
Базима Н. В. - Застосування заохочень для підвищення мотивації до мовленнєвої діяльності (2014)
Баль Н. Н. - К проблеме стандартизации логопедического заключения (2014)
Барко В. І. - Діагностика індивідуально-психологічних особливостей дітей з вадами мовлення за допомогою тесту Роршаха, Барко В. В. (2014)
Бєлова О. Б. - Навчально-превентивна робота щодо запобігання агресії у молодших школярів з ПМР (2014)
Боряк О. В. - До питання логопедичної роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку (2014)
Гаврилова Н. С. - Система корекції порушень фонетичного боку мовлення (2014)
Галущенко В. І. - Впровадження кінезіотерапевтичних вправ у реабілітаційно-комплексній роботі з дітьми (2014)
Голуб А. В. - Сучасний стан дослідження усного мовлення дітей з дизартріями старшого дошкільного віку (2014)
Гриненко О. М. - Значення роботи над семантикою слів у процесі вивчення молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення розділу "Будова слова" (2014)
Дідкова Л. М. - Клініко-педагогічна характеристика дітей зі стертою дизартрією (2014)
Зарицька А. В. - Вивчення особливостей комунікативної функції при моторній афазії внаслідок інсульту (2014)
Карапетян С. Г. - Методические подходы по развитию словаря у дошкольников с общим недоразвитием речи, Киракосян А. А. (2014)
Качуровська О. Б. - До проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні дітей з особливими освітніми потребами (2014)
Козинець О. В. - Науково-педагогічна діяльність Р. Г. Краєвського (2014)
Конопляста С. Ю. - Клінічні аспекти впливу на психофізичний та мовленнєвий розвиток дитини із вНГП (2014)
Конопляста С. Ю. - Особливості психофізичного та мовленнєвого розвитку дітей раннього віку з аутизмом, Косинкіна В. О. (2014)
Кравець Н. П. - Формування комунікативної компетентності у розумово відсталих підлітків на уроках літературного читання (2014)
Кротенко В. І. - Місце просвітницької роботи в системі психологічної допомоги сім'ям , які виховують дитину з затримкою психічного розвитку, Оробей М. О. (2014)
Літвінова О. В. - Щодо питання діагностики усного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектру (2014)
Лопатіна Г. О. - Методичні основи системи спілкування за допомогою обміну картками (2014)
Мартиненко І. В. - Проблема комунікативного розвитку дітей з системними порушеннями мовлення в дошкільному віці (2014)
Марченко І. С. - Формування комунікативних умінь у дітей із грубою затримкою мовленнєвого розвитку (2014)
Митурак М. Т. - Корекція комунікативних бар’єрів у дітей молодшого шкільного віку з ФФНМ (2014)
Мілевська О. П. - Вивчення фонетичних умінь у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення (2014)
Мороз О. А. - Сучасні підходи до діагностики уяви у дітей з тяжкими порушеннями мовлення старшого дошкільного віку (2014)
Мугаль С. О. - Чинники , що впливають на розвиток психосоматиних розладів у дітей із затримою психомовленнєвого розвитку (2014)
Пайлозян Ж. А. - Использование сказок и игр в процессе восстановления речевой коммуникации у пациентов с афазией (2014)
Панченко Т. Л. - Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з порушеннями мовлення (2014)
Парфьонова Г. І. - Реалізація лінгводидактичного підходу у процесі формування усного зв’язного мовлення у дітей із моторною алалією (2014)
Пахомова Н. Г. - Рефлексивно-оцінна діяльність в контексті ефективності корекційно-педагогічного процесу (2014)
Пімєнова К. О. - Дидактичні основи формування знань про синтаксис в початковому курсі українська мова в загальноосвітніх та спеціальних школах (2014)
Пінчук Ю. В. - Організаційні засади логопедичної допомоги у мережі спеціальних дошкільних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Потапенко О. М. - Удосконалення мовлення дітей засобами логопедичного масажу (2014)
Романенко О. В. - Застосування соціально-психологічного тренінгу в системі психологічної допомоги дітям з тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Савицький А. М. - Особливості використання засобів альтернативної комунікації в процесі розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна (2014)
Савінова Н. В. - Сучасні проблеми і тенденції розвитку логопедії як науки (2014)
Сорочан Ю. Б. - Стан сформованості синтаксичного компонента мовленнєвої компетенції на імпресивному рівні у молодших школярів із моторною алалією (2014)
Супрун Д. М. - Інтелектуальний компонент становлення особистості психолога (2014)
Тенцер Л. В. - Науково-методичні основи навчання грамоти молодших школярів із дисграфією (2014)
Тищенко В. В. - До проблеми психолінгвістичного аналізу мовленнєвої діяльності дітей з церебральним паралічем (2014)
Тищенко Л. А. - Розвиток мовлення у дітей з помірною розумовою відсталістю на заняттях з формування навичок самообслуговування (2014)
Ткач О. М. - Аналіз результатів дослідження рівня сформованості складових семантичних полів слів у дітей середнього шкільного віку з ТПМ (2014)
Хоменко С. О. - Логопедичне обстеження в системі комплексного вивчення дітей раннього віку з порушеннями мовлення (2014)
Чередніченко Н. В. - Психолінгвістичний підхід до вивчення причин та механізмів виникнення дизорфографії у молодших школярів із вадами мовленнєвого розвитку (2014)
Швалюк Т. М. - Формування складнопідрядних багатокомпонентних речень і складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Яковенко А. О. - Інноваційні технології для підвищення якості проведення логопедичних занять в сучасних умовах загальньоосвітнього простору (2014)
Відомості про авторів (2014)
Большаков В. И. - Некоторые соображения о роли парадокса в научных исследованиях, Дубров Ю. И. (2014)
Савицкий Н. В. - Эффективная технология производства самана, Сторожук Н. А. (2014)
Нікіфорова Т. Д. - Техніко-економічне порівняння віріантів монолітного залізобетонного перекриття за допомогою ПК "ЛІРА-САПР 2013", Несін О. А., Лисенко П. М. (2014)
Млодецкий В. Р. - Концепція надійності в організації будівельного виробництва, Загуменова А. В., Морошкіна Н. Ю. (2014)
Захаров Ю. И. - Зависимость эквивалентного уровня звука от шумовых характеристик транспортного потока, Карнаух Е. С. (2014)
Елисеева М. А. - Свойства доменных гранулированных шлаков, влияющие на качество мелкозернистого бетона (2014)
Корсун Ф. А. - Теплотехническое сравнение вариантов работы системы кондиционирования рудничного воздуха с теплообменником высокого давления и с гидрораспределителем (2014)
Ужеловський В. О. - Дослідження ефективності роботи пошукових алгоритмів у системі управління складським приміщенням, Кашуба П. С. (2014)
Разумова О. В. - Типологія як основа формотворення сучасних багатоповерхових та висотних будівель під час будівництва та реконструкції, Мороз І. В. (2014)
Христя О. В. - Використання літературно-художніх антропонімів Дніпрової Чайки на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (2014)
Бовсуновский А. П. - Вибродиагностика валов турбин, основанная на нелинейных эффектах. Обзор литературы (2015)
Знак З. О. - Дослідження залежності ефективності роботи гідродинамічного струменевого кавітатора від конструктивних параметрів кавітувального елемента, Сухацький Ю. В., Мних Р. В. (2015)
Ольшанський В. П. - Вільні коливання осцилятора змінної маси з позиційним тертям, Ольшанський С. В. (2015)
Пукач П. Я. - Динамічні явища у сильно нелінійних неавтономних системах із зосередженими масами (2015)
Пукач П. Я. - Динамічні процеси у неавтономних неконсервативних механічних системах із сильною нелінійністю (2015)
Ручинський М. М. - Дослідження динаміки вібромашин для улаштування горизонтальних поверхонь, Запривода А. В. (2015)
Савелов Д. В. - К вопросу определения соотношений между кинематическими параметрами при статико-вибрационном прессовании порошковых заготовок (2015)
Сидоренко І. І. - Пружні характеристики нелінійного пружного пристрою з розширеною механічною структурою, Кушнір А. Ю., Байджанов С. М. (2015)
Анахов П. В. - Ініціювання слабкої сейсмічності методом припливно-сейшевих вібрацій (2015)
Дудников А. А. - Взаимосвязь параметров вибрационной обработки с качеством поверхностного слоя, Беловод А. И., Пасюта А. Г., Ющенко С. В., Суржко Е. С. (2015)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Підвищення ефективності функціонування вібропреса з гідроімпульсним приводом, Зелінська О. В., Веселовська Н. Р. (2015)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Експериментальний вібропрес-молот з електрогідравлічним керуванням для формоутворення заготовок порошкових матеріалів заходів у сфері професійного футболу в Україні, Міськов В. П. (2015)
Кірієнко О. А. - Порівняльний аналіз вібраційних способів проколу ґрунтів при безтраншейному прокладанні трубопроводів (2015)
Матвійчук В. А. - Розробка процесів холодного торцевого розкочування із врахуванням впливу технологічних параметрів на напрям плину металу, Михалевич В. М., Краєвський В. О. (2015)
Надутый В. П. - Результаты комплексного обезвоживания измельченной базальтовой горной массы, Левченко П. В., Костыря С. В. (2015)
Надутый В. П. - Движение осей валков вибрационного классификатора, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В. (2015)
Адамчук В. В. - Дослідження коливань коренеплоду цукрового буряку разом з точкою закріплення, Булгаков В. М., Головач І. В. (2015)
Батраченко О. В. - Вплив конструктивних параметрів ножів кутера на частоти їх власних коливань (2015)
Зав'ялов В. Л. - Дослідження масообміну в умовах періодичного віброекстрагування із рослинної сировини (частина друга), Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2015)
Свідерський А. Т. - Активні вібраційні органи машин для обробки сумішей, Дєдов О. П. (2015)
Солона О. В. - Особливості застосування вібраційного млина при приготуванні сировини для виготовлення пелет, Василенко Т. С. (2015)
Янович В. П. - Експериментальна оцінка амплітудно-частотних характеристик віброконвеєрної технологічної машини, Драчишин В. І., Паламарчук В. І., Сизова Т. Ю. (2015)
Савицкий Н. В. - Анализ теплопотерь жилых зданий различной этажности, Котов Н. А. (2014)
Захаров Ю. И. - Проведение натурного эксперимента по выявлению уровня звукового давления, вызванного движущимся потоком автомобильного транспорта на улицах г. Днепропетровск, Карнаух Е. С. (2014)
Волчук В. Н. - Исследования влияния химического состава чугунных прокатных валков на их механические свойства (2014)
Березюк Г. Г. - Математичне моделювання ділянки трубчастого газового нагрівача у конденсаційному режимі роботи, Іродов В. Ф. (2014)
Бондаренко Л. М. - Опір коченню платформи по котках, Бондаренко В. Д., Дьомін Г. К., Лозова В. В. (2014)
Ужеловський В. О. - Розробка і дослідження імітаційної моделі роботи конвеєра, Костюк С. В. (2014)
Ионов Д. С. - Взаимодействие полиэтиленгликоля с продуктами гидратации цемента и его влияние на свойства бетона (2014)
Михайлова І. О. - Аналіз та узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду будівництва доступного малоповерхового типового житла (2014)
Харченко К. С. - Аналіз впливу агресивного середовища та деструкційних процесів на архітектурні елементи з полімербетону (2014)
Моргачёва В. И. - Обоснование необходимости изучения гигиенических факторов, влияющих на здоровье персонала, обслуживающего высокоскоростные поезда на магнитной подушке (2014)
Христя О. В. - Фольклоризм як складник ідіостилю творів Дніпрової Чайки (лексичний рівень) (2014)
Савицкий Н. В. - Анализ стоимости метра квадратного квартир жилых зданий различной этажности при учете прогрессирующего обрушения, Котов Н. А. (2014)
Зезюков Д. М. - Щодо можливості використання спрощених методик розрахунків при визначенні несучої здатності перерізів залізобетонних елементів (2014)
Ткачов В. С. - Визначення раціонального режиму сушіння деревини з використанням адаптивної, регресивної моделі, Юрков С. К., Юркова В. Ю. (2014)
Корсун Ф. А. - Методика работы устройства, функционирующего без гидравлических ударов в системах кондиционирования (2014)
Захаров Ю. И. - Модель расчёта эквивалентного уровня звука от движущегося потока автомобильного транспорта, Карнаух Е. С. (2014)
Ужеловський В. О. - Математичне моделювання мікроклімату приміщення, Глінкін В. Б. (2014)
Ковшов Г. Н. - Математическая модель трехосевого микромеханического акселерометра для инклинометрической системы контроля и ориентации скважин, Живцова Л. И. (2014)
Карпов В. С. - Проблема вибору політичного та соціально-економічного курсу України. Позитивні та негативні наслідки вступу України до Митного союзу, Копайгородська І. Ю. (2014)
Шапа Н. Н. - Интернет-маркетинг, как инструмент развития современного предприятия, Лобань А. А. (2014)
Чернова Л. Ю. - Концептуальные основы архитектурного проектирования технопарков, Войцицкий Д. Д. (2014)
Прокоф’єва К. А. - Соціальна та інформаційна природа джерела (2014)
Большаков В. И. - К установлению вида математической модели сложной системы, Дубров Ю. И. (2014)
Лысенко А. Б. - Особенности формирования структуры сплава Cu47Ni8Ti34Zr11 в условиях изотермической закалки из жидкого состояния, Косинская О. Л., Губарев С. В., Лазорчик В. С. (2014)
Киричек Ю. А. - Методы устройства искусственных оснований из грунтоцемента под фундаменты мелкого заложения, Комиссаров Г. В. (2014)
Молоканова В. М. - Модель еволюційного розвитку підприємства на основі портфельно-орієнтованого управління, Дьомін Г. К. (2014)
Моторный А. Н. - Критерий выбора эффективных технологий при изготовлении монолитных железобетонных свай в пробуренных скважинах, Моторный Н. А. (2014)
Братусь М. Г. - Аналіз конструктивних рішень сталевих центрово-стиснутих елементів, Костенко М. В. (2014)
Захаров Ю. И. - Оценка качества архитектурных проектов, Деревянко В. В. (2014)
Лесик-Бондарук О. О. - Об’ємно-просторове і планувальне вирішення дерев’яних храмових споруд Волині XVII – XVIII cтоліття (2014)
Самійленко Е. В. - Проблеми природокористування на прирічкових територіях Дніпра (2014)
Хмара Л. А. - Отзыв на книгу – "Поэтические сюжеты" И. Гаврилова-Тверского (2014)
Большаков В. И. - Применение теоретико-информационного подхода для идентификации структуры металла, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2014)
Деревянко В. Н. - Влияние режимов обжига магнезита на структуру и свойства магнезиального камня, Бегун А. И., Гришко А. Н., Максименко А. А. (2014)
Киричек Ю. А. - Изменение характеристик грунтов, уплотненных длительно действующей нагрузкой, Коник В. С. (2014)
Мирошниченко К. К. - Совершенствование технологического оборудования с использованием геометрического моделирования для формообразования рабочих органов смесителей (2014)
Бойко І. П. - Пальові фундаменти висотних будинків у складних грунтових умовах, Підлуцький В. Л. (2014)
Моторный А. Н. - Современные представления несущей способности забивных свай (по результатам погружения и работе, свай в грунте), Моторный Н. А. (2014)
Зінкевич О. Г. - Методика проектування конструкцій каркаса будівель з ЛСТК (2014)
Савйовський В. В. - Ревіталізація - екологічна реконструкція міської забудови, Броневицький А. П., Каржинерова О. Г. (2014)
Євсєєва Г. П. - Основні вимоги до якісного оформлення наукових публікацій, Савицький М. В. (2014)
Большаков В. И. - Интерпретация как научный метод познания, Дубров Ю. И. (2014)
Большаков В. І. - Прогнозування та керування якісними характеристиками прокатних валків, Волчук В. М., Дубров Ю. І. (2014)
Миронова Т. М. - Влияние структурных особенностей на поведение железоуглеродистых сплавов ледебуритного класса в процессе горячей деформации (2014)
Бєліков А. С. - Удосконалений метод випробувань залізобетонних колон на вогнестійкість, Словінський В. К., Федоренко Д. С., Федченко І. В., Поздєєв С. В. (2014)
Мирошниченко К. К. - Использование геометрического моделирования при проектировании геометрической формы поверхности лопастей смесителей и формообразования дисперсной арматуры (2014)
Гордеева И. А. - Процесс адаптации организации к изменениям, Тесленко Т. В. (2014)
Ткач Т. В. - Повышение механических свойств строительной низкоуглеродистой стали 10Г2ФБ после деформации в межкритическом интервале температур и ускоренного охлаждения (2014)
Зінкевич О. Г. - Аналіз особливостей об’ємно-планувальних та конструктивних рішень каркасів малоповерхових будівель з ЛСТК (2014)
Захаров Ю. И. - Методы анализа архитектурно-концептуальных решений, Деревянко В. В. (2014)
Євсєєва Г. П. - Геній, яким пишається Україна (До 120-річчя народження О. Довженка), Дірявка Ю. П., Перетокін А. Г. (2014)
Тютюнник В. Ю. - Анализ концептуальных подходов к проблеме реализации ЛОП при обучении РКИ (2014)
Базима Н. В. - Створення мовленнєвого середовища як умова формування мовленнєвої активності у дітей зі спектром аутистичних порушень (2014)
Бажмін В. Б. - Впровадження системи допрофесійної підготовки у реабілітаційний процес підлітків з пфора в центрах соціальної реабілітації (2014)
Барко В. В. - Трудове навчання як засіб корекційно-виховної роботи з учнями із вадами зору (за результатами досліджень І. С. Моргуліса) (2014)
Бєлова О. Б. - Теоретичне обґрунтування психолого-педагогічних умов запобігання агресії у молодших школярів з ПМР (2014)
Бондаренко Н. А. - Психолінгвістичний підхід до вивчення механізму загального недорозвинення мовлення (2014)
Боряк О. В. - Етапи становлення логопедичної допомоги дітям з розумовою відсталістю (2014)
Вихляєв Ю. М. - Управління руховими діями сліпих (2014)
Вінокурова О. В. - Вплив мовленнєвих порушень на особистість, поведінку та емоційно-вольову сферу дитини, Вінокурова С. М. (2014)
Вознюк Л. М. - Проблематика стосунків між фахівцями та батьками дітей з ДЦП (2014)
Войтюк І. В. - Розвиток творчих здібностей засобами нетрадиційної зображувальної діяльності у розумово відсталих старших дошкільників (2014)
Головата А. О. - Удосконалення навчальних планів, програм та підручників з географії для допоміжних шкіл в Україні (1970 – 1990 р. р. ) (2014)
Гончаренко Г. М. - Інтерес до навчання як складова розвитку пізнавальної активності розумово відсталих учнів на уроках фізики (2014)
Горлачов О. С. - Теоретичні підходи та методика дослідження особливостей становлення дактильного та міміко-жестового мовлення у студентів-сурдопедагогів (2014)
Губарь О. Г. - Вплив мовленнєвих вад на формування акцентуацій характеру в підлітків (2014)
Докучина Т. О. - Особливості ставлення до успіху розумово відсталих учнів молодших класів (2014)
Дроздова Н. В. - Методический аспект формирования пространственных понятий у детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи средствами мультимедийной презентации, Ладейко В. Д. (2014)
Дутковська Р. В. - Психологічні особливості дітей з порушеннями інтелекту, які підлягають індивідуальному навчанню (2014)
Івашура Н. С. - Особливості супровіду аутичних дітей в інклюзивних умовах (2014)
Ільїна Н. В. - Особливості оволодіння граматичною будовою мови дітьми із нерізко вираженим загальним недорозвиненням мовлення (2014)
Картава Ю. А. - Порівняльний аналіз компонентів музичного розвитку дошкільників зі зниженим і нормальним зором (2014)
Кисличенко В. А. - Логопедагогічний супровід сім’ї дитини з руховою патологією (2014)
Козинець О. В. - Науково-педагогічна діяльність Р. Г. Краєвського (2014)
Колесник І. П. - Зв'язок наукової роботи викладачів, студентів, аспірантів і докторантів кафедри психокорекційної педагогіки з діяльністю її наукових шкіл (2014)
Косенко Ю. М. - Формування історичних знань у розумово відсталих учнів в Україні у дореволюційний період (2014)
Кострикін В. Я. - Комбінований підхід щодо організації корекційного фізичного виховання студентів з вадами психофізичного розвитку (2014)
Ленів З. П. - Особливості реалізації інклюзії та підготовки відповідних фахівців: проблеми, досвід, песпективи (2014)
Линдіна Є. Ю. - Науковий та життєвий шляхи Є. Ф. Соботович (1935-2007) до 80-річчя від дня народження (2014)
Мартинчук О. В. - Сутність поняття та зміст професійної компетентності фахівців у сфері інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Мельніченко Ю. В. - Теоретичні основи корекційного горизонтального пластичного балету (пластик-шоу) як форми арт-терапії для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (2014)
Мілевська О. П. - Психофізіологічні аспекти корекції акустико-артикуляційних диференційовок у старших дошкільників (2014)
Назарова Н. М. - Монтессори-педагогика : от эдуарда сегена к инклюзивному обучению (2014)
Нацевич Є. П. - Вивчення особливостей сенсорного розвитку дітей з особливими потребами (2014)
Ніколаєва О. О. - Розвиток адаптаційних можливостей студентів з порушеннями опорно-рухового апарату (2014)
Омельченко М. С. - До проблеми організації корекційної роботи з дітьми з глибокою розумовою відсталістю на Україні та за кордоном (2014)
Пахомова Н. Г. - Рівні реалізації моделі інтеграції медико-психологічної та педагогічної складових професійної підготовки логопеда (2014)
Піонтківська Г. С. - Проблема формування орфографічної навички учнів у вітчизняній методиці навчання рідної мови, Забожан І. А. (2014)
Полулященко Ю. М. - Підвищення ефективності діяльності центрів реабілітації дітей-інвалідів (2014)
Пригородова І. М. - Особливості методики корекційного фізичного виховання дітей дошкільного віку з порушеннями постави, Глоба О. П. (2014)
Прядко Л. О. - Професійно-гуманістична спрямованість особистості як складова інклюзивної компетентності педагога (2014)
Рибченко Л. К. - Організація корекційної роботи з дітьми з аутистичними проявами в світовій практиці (2014)
Родненок М. Є. - Науково-теоретичне обґрунтування методики нейропсихологічної корекції порушень пізнавальної діяльності дошкільників з дитячим церебральним паралічем засобами Монтессорі-терапії (2014)
Савицький А. М. - Психолого-педагогічні аспекти організації індивідуалізованого навчання дітей з синдромом Дауна в умовах інклюзивної освіти (2014)
Савінова Н. В. - Теоретичні засади диференційованої логокорекції (2014)
Сильченко В. В. - Комунікативний та мовленнєвий розвиток дитини старшого дошкільного віку з вадами розвитку (2014)
Сіроткіна Т. В. - Оцінка стану фізичного розвитку слабозорих учнів початкової школи (2014)
Столярчук Т. Р. - Координуюча роль психолого-медико-педагогічної консультації в створенні умов навчання для дітей з особливими освітніми потребами (2014)
Товстоган В. С. - Формування професійно-трудової компетентності учнів допоміжних шкіл як умова успішної соціалізації (За науковою спадщиною Г. М. Мерсіянової) (2014)
Тюрина Н. Ш. - Проектирование образовательного маршрута ребенка с ОВЗ : ресурсы и ограничения (2014)
Хворова Г. М. - Формування батьківської компетентності в корекційній освіті дітей з полісистемними порушеннями розвитку (2014)
Шевченко В. М. - Розвиток спеціальної освіти у джерелах педагогічної тематики 1860-1923 р. р. (фонди педагогічного музею України) (2014)
Шеремет М. К. - До проблеми формування мовленнєвої готовності дітей до навчання у школі (2014)
Афузова Г. В. - Вплив характерологічних особливостей на формування адиктивної поведінки у підлітків, Маркелова А. В. (2014)
Богданова Т. Г. - Изучение интеллектуального развития лиц с нарушениями слуха в зарубежной и российской психологии (2014)
Буйняк М. Г. - Окремі аспекти дослідження психологічної готовності вчителів загальноосвітніх шкіл до інклюзивного навчання (2014)
Галдецька І. Г. - Теоретичні основи формування правової компетентності у майбутніх учителів як педагогічна проблема (2014)
Дем’яненко Б. Т. - Вивчення механізмів психологічного захисту та копінг-стратегій у підлітків з розумовою відсталістю, Гуріна Ю. В. (2014)
Дем’яненко Б. Т. - До питання про формування психологічних та психопатологічних проблем у дітей та підлітків (2014)
Клименко І. С. - Корекційні вправи направлені на розвиток моторики, перцепції, орієнтування у просторі та довільної регуляції рухів у дітей молодшого шкільного віку із психоорганічним синдромом резидуально-органічного генезу (2014)
Конопляста С. Ю. - Особливості емоційної сфери аутичних дітей, Косинкіна В. О. (2014)
Кротенко В. І. - Прояви невротичних станів у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, Бабенко Н. М. (2014)
Кротенко В. І. - Вплив стилю сімейного виховання на формування акцентуацій характеру у підлітків, Заставна І. С. (2014)
Кротенко В. І. - Роль проективних методик у дослідженні дітей з емоційними порушенями при затримці психічного розвитку, Кас’яненко А. П. (2014)
Кротенко В. І. - Особливості ігрової діяльності дітей з ЗПР дошкільного віку, Омельян А. С. (2014)
Кротенко В. І. - Значення нейропсихологічних аспектів у розвитку дітей із затримкою психічного розвитку, Оробей М. О. (2014)
Липка Н. В. - Особливостіпрофесійно-трудової соціалізації підлітків з розладами аутизму (2014)
Мартиненко І. В. - Роль емоцій у спілкуванні дітей в умовах мовленнєвого дизонтогенезу (2014)
Нечипоренко К. С. - Визначення стану сформованості самооцінки соціально депривованих підлітків з психофізичними вадами (2014)
Паламар О. М. - Психологічні аспекти професійної підготовки тифлопедагога (2014)
Панченко Т. Л. - Психологічна безпека інклюзивного освітнього середовища (2014)
Руденко Л. М. - Біхевіоральний підхід до вивчення агресивної поведінки розумово відсталих дітей (2014)
Руденко Л. М. - Особливості тривожності у дітей З ЗПР, Уніченко А. С. (2014)
Сивик Г. Є. - Особливості когнітивного розвитку дітей молодшого шкільного віку із розладами спектру аутизму (2014)
Супрун Д. М. - Результативність програми розвитку мотивації збереження здоров’я у психологів (спеціальних, медичних) (2014)
Суховієнко Н. А. - Проблема узагальнення в психолого-педагогічних дослідженнях (2014)
Шульженко О. Є. - Особливості емоційної сфери дітей із легким ступенем аутизму (2014)
Відомості про авторів (2014)
Золотарев В. А. - Обратная задача для оператора Штурма–Лиувилля с нелокальным потенциалом (2012)
Кінаш О. М. - Зростання характеристичних функцiй ймовiрнiсних законiв, Пароля М. I., Шеремета М. М. (2012)
Курдаченко Л. А. - Спряжено-переставнi пiдгрупи деяких нескiнченних груп, Муньоз-Есколано Х. М., Турбай Н. А. (2012)
Подлевський Б. М. - Градiєнтний метод розв’язування нелiнiйних багатопараметричних спектральних задач, Хлобистов В. В. (2012)
Дейнека В. С. - Оптимальное управление нестационарным тепловым процессом и идентификация параметров среды при известных тепловых потоках (2012)
Литвин О. М. - Наближене обчислення коефiцiєнтiв Фур’є функцiй трьох змiнних з використанням сплайн-iнтерфлетацiї на класi диференцiйовних функцiй, Нечуйвітер О. П. (2012)
Ляшко С. І. - Якiсне та чисельне дослiдження сингулярного керування конвективною дифузiєю сумiшi радiоiзотопiв, Клюшин Д. А., Стешенко Г. М. (2012)
Мартынюк А. А. - О робастной устойчивости импульсных систем с последействием, Мартынюк-Черниенко Ю. А. (2012)
Поляков В. Л. - К расчету коэффициента фильтрации суффозионных грунтов (2012)
Шевченко В. П. - Деформация трехслойных пластин со скользящей заделкой торцов и несовершенным контактом слоев, Алтухов Е. В., Фоменко М. В. (2012)
Герасимов O. I. - Щодо точних розв’язкiв задачi про перенесення iмпульсу у неоднорiдному гранульованому ланцюжку, Вандеваллє Н. (2012)
Слесаренко А. П. - Термостабiлiзацiя пiдлог примiщень з максимальним акумулюванням тепла, Сорока О. С. (2012)
Иванов В. А. - Моделирование катастрофических паводков в регионе Южного берега Крыма, Овчаренко И. А., Прусов А. В., Шокуров М. В. (2012)
Семененко В. П. - Тонкозернистий ксенолiт AL1 у хондритi Allende (CV3): мiнералогiя та походження, Гіріч А. Л., Кичань Н. В. (2012)
Усенко О. В. - Умови метаморфiзму та гранiтизацiї порiд Українського щита (2012)
Никовская Г. Н. - Искусственные почвы на основе акриловых гидрогелей, Годинчук Н. В., Керносенко Л. А., Самченко Ю. М., Ульберг З. Р. (2012)
Тітов Ю. О. - Кристалiчна структура Sr3LaNb3O12, Білявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2012)
Щербина М. Г. - Комплексне використання катiонної поверхнево-активної речовини для визначення залишкових кiлькостей мiдi на поверхнях, Костюк О. В., Іщенко М. В., Кулiченко С. А. (2012)
Гольцев А. М. - Методичнi пiдходи до стабiлiзацiї структурного i функцiонального станiв крiоконсервованих клiтин аденокарциноми Ерлiха, Сафранчук О. В., Бондарович М. О., Останков М. В., Бабенко Н. М., Гаєвська Ю. О., Челомбітько О. В. (2012)
Гришко В. М. - Процеси пероксидного окиснення лiпiдiв та змiни кiлькiсного i якiсного складу поверхневих лiпiдiв у Populus italica (Du Roi) Moench, Populus deltoides Marsh. та Aesculus hippocastanum L. за рiзного рiвня забруднення важкими металами, Піскова О. М. (2012)
Ковальова І. М. - Морфоекологiчнi особливостi будови дiафрагми кажанiв (Chiroptera; Vespertilionidae, Rhinolophidae), Тараборкін Л. А. (2012)
Харчук І. В. - Порiвняння стану мiокарда пiд впливом нової цитостатичної сполуки похiдного дигiдропiролу i 5-фторурацилу, Столяр О. А., Островська Г. В., Рибальченко В. К. (2012)
Гурмач В. В. - Пошук низькомолекулярних лiгандiв для SH2-доменiв методом докiнгу мiжмолекулярних взаємодiй, Балинський О. М., Бориско П. О., Платонов М. О., Баєнг Г. Х., Ковальський Д. Б., Прилуцький Ю. І. (2012)
Чернишенко В. О. - Кiнетика гiдролiзу Bβ-ланцюга молекули фiбриногену, мономерного та полiмерного фiбрину desА фiбриногеназою з отрути Echis multisquamatis, Макогоненко Є. М., Луговськой Е. В., Чернишенко Т. М., Платонова Т. М., Михаловська Л. І., Комісаренко С. В. (2012)
Жураківський Р. О. - Система внутрiшньомолекулярних водневих зв’язкiв, що стабiлiзують конформери 2′-дезоксиксантозину (2012)
Колесник Ю. М. - Порiвняльний аналiз впливу таурину i пiрацетаму на морфологiчнi змiни головного мозку щурiв при циркуляторнiй гiпоксiї, Чекман І. С., Яковлєва І. Ю., Белєнічев І. Ф., Абрамов А. В., Горчакова Н. О. (2012)
Пілінська М. А. - Реалiзацiя прихованої хромосомної нестабiльностi в лiмфоцитах периферичної кровi учасникiв лiквiдацiї аварiї на Чорнобильськiй АЕС, хворих на рак легенiв, Дибський С. С., Дибська О. Б., Швайко Л. І., Сушко В. О. (2012)
Гончарук В. В. - Технологiя очистки води вiд мiкромiцетiв, Савлук О. С., Саприкiна М. М., Руденко А. В. (2012)
Соболь Х. С. - Переваги застосування цеолітових туфів Сокирницького родовища у виробництві сучасних тампонажних матеріалів, Петровська Н. І., Терлига В. С., Ковальчук М. Б. (2014)
Заяц Е. И. - Основные тенденции в проектировании и строительстве высотных многофункциональных комплексов (2014)
Сахаров В. О. - Метод дослідження динамічних параметрів грунтів в лабораторних умовах (2014)
Жук В. В. - Числове моделювання спільної роботи елементів системи "грунтова основа – фундамент – будівля" в умовах будівництва на підроблюваних територіях, Корнієнко М. В. (2014)
Кроль Р. М. - Порівняння величин опорів коченню кулі та циліндра при різних схемах дотику, Бондаренко Л. М. (2014)
Самойленко Є. В. - Аналіз наукових досліджень в архітектурно-просторовій організації прирічкових територій (2014)
Баранник О. Ю. - Тернистий шлях української мови, Білошкурська А., Швець А. (2014)
Баранник О. Ю. - Українсько-російський білінгвізм у мовному портреті сучасної молоді, Говорадло А., Ульянова М. (2014)
Баранник О. Ю. - Молодіжний сленг − цікавий лінгвістичний феномен, Верещак А., Малий А. (2014)
Омелян-Скирта Н. Г. - Багатомовність та концептуальна картина світу, Скирта А. (2014)
Христя О. В. - Мовна ситуація в Україні, Бондаренко А., Каракаш К. (2014)
Григоренко О. П. - Вчений педагог-патріот (2015)
Богорош А. Т. - Звезда из созвездия С. П. Тимошенко (2015)
Бурдейна О. В. - Спектр стрічкового акустопроводу з періодично розподіленими Діафрагмами. Сильний зв'язок, Бурдейний В. М., Гель П. В. (2015)
Заспа Ю. П. - Фазо-ортогональные виброрезонансы в нелинейных контактных системах сухого трения, Костогрыз С. Г., Шалапко Ю. И. (2015)
Кузьо І. В. - Вибір критеріїв оптимізації та пружно-силових параметрів віброударних резонансних машин, Гурський В. М., Шпак Я. В. (2015)
Ройзман В. П. - О возможности создания безрезонансных конструкций, безкритических роторов и стержней, не теряющих устойчивости при сжатии (2015)
Ройзман В. П. - Метод ідентифікації параметрів моделей складних технічних систем, Горошко А. В. (2015)
Ройзман В. П. - Теоретичне дослідження процесу автоматичного балансування роторів з вертикальною віссю обертання рідкими робочими тілами (випадки ідеальної та в’язкої рідин), Драч І. В. (2015)
Ройзман В. П. - Дослідження поведінки рідини в автобалансирі, при проходженні ротора через резонанс, Ткачук В. П., Байджанов С. М. (2015)
Ройзман В. П. - Безконтактний спосіб вимірювання параметрів вібрацій, Чоловський Р. Г. (2015)
Антощенков Р. В. - К построению уравнений динамики многоэлементного машинно-тракторного агрегата, Тищенко Л. Н., Андреев Ю. М. (2015)
Зав'ялов В. Л. - Експериментальна оцінка енергетичних характеристик віброконвеєрної технологічної машини, Янович В. П., Драчишин В. І., Паламарчук В. І. (2015)
Коробко Е. В. - Вязкоупругие и теплофизические характеристики магниточувствительных композиционных материалов на основе полимерной матрицы, Новикова З. А., Кузьмин В. А., Сермяжко Е., Евсеева Л. (2015)
Мокеев А. А. - Определение параметров съема материала при финишной обработке поверхности оптических деталей с использованием технологии магнитореологического полировальния, Коробко Е. В., Барташевич М. А. (2015)
Пасюта А. Г. - Оцінка структури зміцненого шару ріжучого елементу культиваторної лапи (2015)
Равлюк В. Г. - Діагностування вузлів вагонів шляхом застосування перехідних режимів під час руху (2015)
Ройзман В. П. - Прогноз механічного руйнування методами теплобачення, Богорош О. Т., Шайко-Шайковський О. Г. (2015)
Ройзман В. П. - Неруйнівний контроль і прогнозування характеристик міцності і пластичності матеріалів методом акустичної емісії, Ковтун І. І. (2015)
Ройзман В. П. - Розрахунок механічних напружень в сполученій системі електронний елемент-компаунд, Петращук С. А. (2015)
Ройзман В. П. - Виброустойчивость и пути её повышения при конструровании многокаскадных этажерочных конструкций, Шайко-Шайковский А. Г., Богорош А. Т., Тимофеева Е. Н., Назарак М. С. (2015)
Деканський В. Є. - Класифікація екстракційної апаратури періодичної дії з коливальним ефектом робочого середовища, Зав'ялов В. Л., Мисюра Т. Г., Попова Н. В. (2015)
Паламарчук І. П. - Експериментальна оцінка енергетичних параметрів вібророторної дробарки крохмаловмістної сировини спиртової промисловості, Янович В. П., Купчук І. М. (2015)
Тесленко В. В. - Педагогічні умови ефективної підготовки студентів до професійної педагогічної співпраці (2014)
Онопченко Г. В. - Принципи створення віртуальних науково-дослідних майданчиків у межах освітнього інформаційного інтернет-середовища обдарованих (2014)
Сухий О. Л. - Розвиток особистості як психічна категорія та сутність взаємодії в інформаційно-соціальному середовищі, Тарадайник В. М. (2014)
Киричук В. О. - Розвиток та соціалізація особистості у сучасному суспільстві, Андросович К. А. (2014)
Ковальова О. А. - Модель соціальнокомунікативної компетентності (2014)
Бессонова І. Є. - Особливості мотиваційного забезпечення навчальновиховного процесу в медичному ліцеї "Дніпро", Зюзь В. В. (2014)
Шелестова Л. В. - Методи діагностики креативності дошкільників у сучасному дошкільному навчальному закладі (2014)
Муранова Н. П. - Комплексне науковометодичне забезпечення доуніверситетської фізикоматематичної підготовки старшокласників (2014)
Чудакова В. П. - Дослідження "рівня прагнення до самоактуалізації" як критерію сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2014)
Рыбак С. Б. - Научиться быстро читать. Тяжело? Легко! Прививаем учащимся любовь к чтению нестандартные подходы (часть 2) (2014)
Македонська С. І. - Система діяльності загальноосвітнього навчального закладу з адаптації п’ятикласників до нових умов навчання, Дудченко Д. І. (2014)
Мілютіна К. Л. - Вплив соціального оточення на розвиток особистості обдарованого підлітка (2014)
Меркулова С. І. - Діяти – щоб бути щасливою (2014)
Якимова І. О. - Результати діагностики розвитку рефлексивного компонента особистості інтелектуально обдарованих старшокласників (2014)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2014)
Правила оформлення статей до фахових видань (2014)
Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів (2014)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на грудень 2014 року (2014)
Гошовский С. В. Гошовский С. В. - Оценка возможности выделения сигналов от источника сейсмических колебаний в процессе бурения нефтегазовых скважин на фоне шумов бурового долота, Сиротенко П. Т. Сиротенко П. Т., Шадура А. Н. Шадура А. Н. (2015)
Мармалевский Н. Я. Мармалевский Н. Я. - Cравнение изображений соляного штока, полученных при помощи дуплексной и интерферометрической миграций с использованием синтетических данных, Роганов Ю. В. Роганов Ю. В., Дуброва Г. Б. Дуброва Г. Б. (2015)
Роман В. І. Роман В. І. - Техніко-технологічні комплекси для адаптивних сейсмічних досліджень, Закарієв Ю. Ш. Закарієв Ю. Ш., Рябошапко С. М. Рябошапко С. М., Попков В. С. Попков В. С., Богаєнко М. В. Богаєнко М. В., Гринь Д. М. Гринь Д. М., Мукоєд Н. І. Мукоєд Н. І. (2015)
Василенко Т. А. Василенко Т. А. - Влияние горно-геологических и структурных факторов на содержание метана в угольных пластах, Гринёв В. Г. Гринёв В. Г., Молчанов А. Н. Молчанов А. Н., Пономаренко Д. А. Пономаренко Д. А. (2015)
Чепіжко О. В. Чепіжко О. В. - Про необхідність організації видобутку вуглеводневої сировини в південно-західній частині Oдеської області, Кадурін В. М. Кадурін В. М., Самсонов А. І. Самсонов А. І. (2015)
Вітушко О. В. Вітушко О. В. - Утилізація шахтного метану на вугільних підприємствах когенераційними енергокомплексами, Семененко Є. В. Семененко Є. В., Дякун І. Л. Дякун І. Л. (2015)
Макогон В. В. Макогон В. В. - Верхньовізейська глиниста товща – перспективний об’єкт пошуків сланцевого газу в Дніпровсько-Донецькій западині, Кривошеєв В. Т. Кривошеєв В. Т. (2015)
Зинчук Н. Н. Зинчук Н. Н. - Отличительные свойства состава и формирования кимберлитовых пород (2015)
Калашник А. А. Калашник А. А. - Оценка перспектив развития промышленного потенциала уранового оруденения экзогенно-инфильтрационного типа в Саксаганско-Сурском рудном районе Украинского щита (2015)
Карабин В. В. Карабин В. В. - Закономірності зміни макрокомпонентного хімічного складу вод ріки Білого Черемошу (2015)
Вітаємо з ювілеєм Олександра Юхимовича Лукіна (2015)
Реферати звітів науково-дослідних робіт, що надійшли у фонди Українського державного геологорозвідувального інституту у 2014 році (2015)
Дайджест (2012)
Волкославська В. М. - Клініко-епідеміологічні особливості деяких дерматозів (псоріаз, атопічний дерматит) у дітей в Україні, Гутнєв О. Л., Олійник О. І., Денисенко О. І., Перепічка М. П., Гаєвська М. Ю., Радіонов В. Г., Рощенюк Л. В. (2012)
Айзятулов Р. Ф. - Современные особенности терапии папилломавирусной инфекции, Юхименко В. В., Ермилова Н. В. (2012)
Каденко О. А. - Психологічний аналіз індивідуально-особистісних особливостей хворих на псоріаз, Томаржевська І. В. (2012)
Солошенко Е. М. - Порівняльний аналіз інсуліноподібного фактору росту-1 з інтегральними показниками ліпідного обміну, перекисного окислення ліпідів, антиоксидантної системи у хворих на розповсюджений псоріаз, Жукова Н. В. (2012)
Сизон О. О. - Клінічні особливості артропатичного псоріазу як суглобового синдрому псоріатичної хвороби та його асоціативні зв’язки зі супутньою соматичною патологією (2012)
Корольова Ж. В. - Диференційно-діагностичні критерії неуточненої інфекції підшкірної клітковини – бактеріального целюліту, інфекційної екземи та бешихи, Корольова Х. О. (2012)
Возняк І. Я. - Вивчення деяких аспектів етіопатогенезу псоріазу (2012)
Бабак І. Д. - Особливості змін волосся при алопеції, Гермінська М. Є., Чаплик-Чижо І. О. (2012)
Рудник Т. І. - Класифікаційні та клініко-патогенетичні засади кропив’янки, Свирид О. С. (2012)
Белик И. Е. - Факторы развития фотосенсибилизации при красной волчанке, Мукабел Отайба (2012)
Иванова И. П. - Лазерная терапия в комплексном лечении красного плоского лишая слизистой полости рта, Хоружая Р. Е., Давлеева М. Д. (2012)
Корольова Ж. В. - Вивчення родоводу захворювання на неуточнену інфекцію підшкірної клітковини – бактеріальний целюліт, Казімерчук Л. С., Корольова Х. О. (2012)
Дашко М. О. - Стан мікробіоценозу товстого кишечника у хворих на піодермії (2012)
Наліжитий А. А. - Корекція метаболічних порушень у хворих на нейродерміт методом комплексної терапії, Бондар С. А., Гармаш Л. Л., Бельц С. Є., Майструк Л. С., Дмитренко С. В. (2012)
Айзятулов Р. Ф. - Этиопатогенетические аспекты клиники и лечения генитального герпеса, Юхименко В. В., Ермилова Н. В. (2012)
Мавров Г. И. - Инвазия trichomonas vaginalis беременных женщин, Осинская Т. В., Губенко Т. В. (2012)
Калюжна Л. Д. - Особливості неонатального періоду дітей, народжених від матерів, які мали сифіліс в анамнезі, Нечипоренко Н. М., Турик Н. В. (2012)
Федорич П. В. - Аналіз невідповідностей у діагностиці етіологічної структури хронічних інфекційних запалень сечостатевої системи в подружніх парах, Степаненко В. І., Федорич Л. Я., Горлова С. В., Пермякова І. В., Зелений С. Б. (2012)
Каденко О. А. - Сравнительная характеристика эффективности методов лабораторной діагностики урогенитального трихомониаза (собственные исследования), Болотюк М. В. (2012)
Иванова И. П. - Опыт комплексного лечения урогенитального хламидиоза, Баринова М. Э., Кияшко Л. Г. (2012)
Кравченко Н. В. - Современные проявления сифилиса в различных регионах Крыма (по материалам эпидемиологических исследований) (2012)
Баркалова Е. Л. - Аналіз рівнів аутоантитіл до нейроспецифічних антигенів у хворих із прихованими формами нейросифілісу (2012)
Бабюк И. А. - Комплексное лечение осложненных форм хронической урогенительной инфекции, Шамраев С. Н., Рымарь И. Б., Цветкова П. Д., Рангелов С. Д., Илиева И. И. (2012)
Лобанов Г. Ф. - Ключова роль індукторів інтерферону в комплексному лікуванні проліферативних процесів папіломавірусної етіологіі (на моделі аногенітальних бородавок у жінок), Руденко Н. М., Бонусь М. М. (2012)
Шупенько О. М. - Раціональна специфічна системна терапія вугрової хвороби, Степаненко В. І. (2012)
Полях Я. А. - Дезинтоксикационные средства в комплексной терапии розацеа (2012)
Андрійчук В. Б. - Зміни показників варіабельності серцевого ритму у хворих із ранніми акне, пізніми акне, рожевими акне (2012)
Айзятулов Р. Ф. - Роль и место лекции в процессе обучения студентов, Гупало Л. А., Полях Я. А., Кравец Е. В., Баркалова Э. Л. (2012)
Айзятулов Р. Ф. - Оптимизация процесса обучения в медицинских вузах с помощью электронных средств учебного назначения, Полях Я. А., Гупало Л. А., Белик И. Е., Ермилова Н. В. (2012)
Айзятулов Р. Ф. - Роль информационных технологий в повышении качества образования в медицинских вузах, Баринова М. Э., Иванова И. П., Баркалова Э. Л., Юхименко В. В. (2012)
Айзятулов Р. Ф. - Пути повышения эффективности обучения студентов на цикле дерматовенерологии, Центило С. В., Баркалова Э. Л., Ермилова Н. В., Юхименко В. В. (2012)
Баркалова Э. Л. - Актуальность изучения основ телемедицины в последипломном образовании дерматовенерологов, Баринова М. Э., Центило С. В., Гупало Л. А., Кривенко З. Ф. (2012)
Белик И. Е. - Пузырные дерматозы (лекция) (2012)
Вірстюк Н. Г. - Взаємозв’язки показників гіперліпідемії і порушень тромбоцитарного гемостазу у хворих на псоріаз, Волошинович М. С. (2012)
Дащук А. М. - Антиоксиданты в лечении больных истинной экземой, Чипиженко В. А., Пустовая Н. А., Караченцева И. Н., Черникова Л. И. (2012)
Рудник Т. І. - Обґрунтування комбінованої терапії хворих на кропив’янку, Свирид О. С. (2012)
Солошенко Э. Н. - Противопоказания и трудности интерпретации кожных проб с лекарственными средствами (2012)
Иванова И. П. - Опыт лечения поражений слизистой полости рта, Хоружая Р. Е., Давлеева М. Д., Белоус А. П. (2012)
Труніна Т. І. - Патоморфоз псоріазу, ускладненого системним амілоїдозом, Анфілова М. Р. (2012)
Вірстюк Н. Г. - Зміни функціонального стану печінки у хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз, Сенчук Л. О. (2012)
Литус А. И. - Сифилитическое поражение нервной системы как причина серорезистентности, Куценко И. В. (2012)
Солошенко Э. Н. - Побочное дейсвие антибиотиков при лечении больных нейросифилисом (2012)
Труніна Т. І. - Екстрагенітальний твердий шанкер, Анфілова М. Р. (2012)
Гридасова В. Д. - Роль исходного уровня знаний студентов в изученииболезней передающихся половым путем (БППП), Кривенко З. Ф. (2012)
Свистунов И. В. - Некоторые исторические аспекты организации дерматовенерологической службы г.Донецка и Донецкой области (2012)
Ювілеї (2012)
Условия публикации в журнале "Журнал дерматовенерологии и косметологии им. Н.А.Торсуева” (2012)
Бельц С. Є. - Історія створення та розвитку Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру (2013)
Айзятулов Ю. Ф. - Современные особенности патогенеза и комплексной терапии аллергодерматозов (2013)
Шупенько О. М. - Дисбактеріоз кишечника у чоловіків, хворих на вугрову хворобу, та його взаємозв’язок з тяжкістю клінічного перебігу захворювання, Степаненко В. І. (2013)
Корольова Ж. В. - Показники еластичності шкіри у жінок хворих на неуточнену інфекцію підшкірної клітковини – бактеріальний целюліт, як диференційно – діагностичні критерії (2013)
Данилюк Н. В. - Акне і результати застосування системних ретиноїдів, Вірстюк Н. Г. (2013)
Сизон О. О. - Взаємозалежність клініко-інструментальних змін при артропатичному псоріазі (2013)
Солошенко Е. М. - Динаміка показників гуморального імунітету у хворих на розповсюджений та артропатичний псоріаз в залежності від тяжкості перебігу, Савенкова В. В., Ярмак Т. П., Шевченко З. М., Гіржанова І. В. (2013)
Карвацька Ю. П. - Функціональний стан шитоподібної залози у хворих на вульгарні вугри в регіоні з природним йододефіцитом, Денисенко О. І. (2013)
Харитонова О. Г. - Розацеа: об'єктивізація клінічних проявів (за результатами власних спостережень) (2013)
Шагов Е. А. - Эффективность аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, в комплексном лечении больных очаговой алопецией, Белик И. Е., Свистунов И. В., Синяченко П. О. (2013)
Дашко М. О. - Комплексне лікування хворих на піодермії з урахуванням стану мікробіоценозу кишечника, Денисенко О. І. (2013)
Корольова Ж. В. - Патогенетичне лікування неуточненої інфекції підшкірної клітковини - бактеріального целюліту (2013)
Чаплик-Чижо І. О. - Особливості психодіагностики дерматозів, асоційованих з наркотичною залежністю пацієнтів, Сизон О. О., Асцатуров Г. Є. (2013)
Височанська Т. П. - Віддалені результати диференційованого застосування елементовмісних лікарських засобів хворим на псоріаз із різних фізико-географічних регіонів, Денисенко О. І. (2013)
Резніченко Н. Ю. - Значення вітамінопрофілактики для попередження виникнення дерматологічної патології та збережен-ня здоров'я населення (2013)
Возняк І. Я. - Нові можливості застосування прямих антикоагулянтів (2013)
Рудник Т. І. - Функціональний стан щитоподібної залози у хворих на кропив’янку, Свирид-Дзядикевич О. С. (2013)
Святенко Т. В. - Акариазы кожи: описание редкого случая зерновой чесотки у пациента 69 лет, Кочерга О. Е., Статкевич О. Л., Мизина Е. Г., Привалов В. С., Татаровский В. А., Кондратьева Е. В., Руденок Т. В. (2013)
Борзых Ю. А. - Обоснование терапевтической тактики при молодых гипертрофических и келоидных рубцах. (2013)
Іванова І. П. - Фракційний лазерий фототермоліз у лікуванні ускладнень вугрової хвороби, Бистрова С. М., Барінова М. Е., Крівенко З. Ф. (2013)
Давлеева М. Д. - Фотодинамическая терапия эрозивно-язвенных поражений слизистой полости рта (2013)
Волкославская В. Н. - Очерк заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, в Украине, Гутнев А. Л. (2013)
Мавров Г. И. - Особенности клинических проявлений генитальных и экстагенитальных форм герпетической инфекции, Запольский М. Э. (2013)
Бондаренко Г. М. - Урогенитальный микоплазмоз: особенности этиологии и эпидемиологии (обзор литературы), Федорович Т. В. (2013)
Мавров Г. І. - Епідемічна ситуация і організація боротьби з інфекциями, що передаються статевим шляхом в Одеській області, Фучижи І. С., Пиньковська Л. І. (2013)
Мавров Г. И. - Проблема сифилиса в местах лишения свободы, Осинская Т. В. (2013)
Павлюченко А. К. - Хламидийный реактивный артрит и офтальмопатии (2013)
Айзятулов Ю. Ф. - Принципы общей и местной терапии при лечении кожных больных(лекция) (2013)
Айзятулов Р. Ф. - Цілеспрямованість як один з чинників підвищення ефективності навчання студентів на циклі дермато-венерології, Центіло С. В., Гупало Л. О., Полях Я. О., Єрмілова Н. В., Юхименко В. В. (2013)
Бєлік І. Ю. - Спеціфікація освітнього процесу і система якості кафедри в Донецькому національному медичному університеті ім.М.Горького, Гупало Л. О., Барінова М. Е., Іванова І. П., Полях Я. О. (2013)
Айзятулов Р. Ф. - Интерактивное обучение студентов в медицинском университете, Гупало Л. А., Полях Я. А., Центило С. В., Ермилова Н. В., Юхименко В. В. (2013)
Баринова М. Э. - Особенности формирования профессионального мышления у студентов медицинских вузов, Иванова И. П., Гупало Л. А., Белик И. Е., Центило С. В. (2013)
Асцатуров Г. Є. - Особливості змін цитокінового профілю у хворих на різні форми псоріазу, Сизон О. О., Чаплик-Чижо І. О. (2013)
Вірстюк Н. Г. - Клінічна оцінка ефективності лікування хворих на псоріаз з включенням вітамінно-мікроелементного-амінокислотного комплексу залежно від стану печінки, Волошинович М. С. (2013)
Возняк І. Я. - Деякі аспекти імунопатогенезу псоріазу, Святенко Т. В., Іванюшко-Назарк Н. В. (2013)
Жданова И. О. - Перспективы развития новых терапевтических подходов при псориазе, Романенко В. Н. (2013)
Іванюшко-Назарко Н. В. - Аналіз хворих на токсико-алергічні дерматози з урахуванням причинного фактора, Вольбин С. В., Возняк І. Я. (2013)
Кривенко З. Ф. - Роль токсокар в развитии аллергических дерматозов у детей, Гридасова В. Д., Иванова И. П. (2013)
Рудник Т. І. - Аутоімунний чинник розвитку кропив’янки, Свирид-Дзядикевич О. С. (2013)
Чмут В. Г. - Клініко-мікробіологічна ефективність гатифлоксацину при лікуванні урогенітального мікоплазмозу, Вірстюк Н. Г. (2013)
Информація условия публикации в журнале "Журнал дерматовенерологии и косметологии им. Н.А.Торсуева” (2013)
Усатенко Т. - Поступ у прийдешнє: євроінтеграційні процеси українознавства, Усатенко Г. (2015)
Бодрова Т. - Особливості реалізації системно-інтегративного підходу в методичній підготовці майбутніх учителів музики (2015)
Терешенко Н. - Критеріальний апарат дослідження ефективності естетичного виховання старшокласників засобами бальної хореографії (2015)
Киридон П. - Українське музикознавство від XVII до початку XX століття: європейський вибір (2015)
Кузнєцова О. - Хорове виховання учнів у контексті традицій загальної музично-естетичної практики в українській школі (2015)
Насілєнко Л. - Естетичний складник комунікативної компетентності майбутніх юристів (в умовах педагогічного експерименту) (2015)
Kairaitytė A. - Mergelės Marijos Apsireiškimų traktuotė lietuvių folklore (2015)
Цебрій І. - Витоки професійного християнського церковного співу: Амвросій Медіоланський і Григорій Великий (2015)
Лебединська М. - Музичне виховання дітей у добу Київської Русі (882-1132 рр.) (2015)
Калабська В. - Формування патріотизму на релігійних засадах засобами музичного фольклору в українській селянській родині (кінець XIX - початок XX століття) (2015)
Філатова Л. - Портрети діячів освіти і культури Катеринослава (перша половина XIX століття) (2015)
Красюк І. - Провідні підходи до методики викладання образотворчого мистецтва: історико-педагогічний контекст (2015)
Грищенко Ю. - Мистецтво в розвитку художньо-естетичного світогляду особистості: ретроспективний аналіз (2015)
Сянбо Ц. - Педагогічні умови формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва (2015)
Орлов В. - Формування уявлень майбутньго вчителя мистецьких дисциплін про професійний успіх (2015)
Андрейко О. - Модернізація дидактичної системи індивідуалізованого навчання у вищих мистецьких навчальних закладах (2015)
Лимаренко Л. - Використання студенського театру в європейських системах професійної підготовки майбутніх педагогів (2015)
Стемковська я. - Упровадження тривекторної тренінгової технології в систему наукова-методичної роботи школи художньо-естетичного профілю (2015)
Хомич Л. - Художньо-естетичний світогляд - важливий чинник педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін (Рецензія на колективну монографію "Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу" / О. М. Отич, С. О. Соломаха, І. В. Дубінець та ін. - Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2014. - 252 с.) (2015)
Коновець С. - Естетична культура майбутнього вчителя образотворчого мистецтва як потреба сучасної школи (Рецензія на монографію Г. І. Сотської "Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в педагогічних університетах" (К. : Ін-т обдарованої дитини, 2014. - 382 с.) (2015)
Вовк М. - Тарас Шевченко і цінності сучасного вчителя (Круглий стіл "Тарас Шевченко і національне виховання сучасного вчителя", м. Київ, 23 лютого 2015 р.) (2015)
Закомірний І. - "Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини нтона Макаренка та Івана Зязюна" (XIV Міжнародна науково-практична конференція, м. Полтава, 12-13 березня 2015 р.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Гефтер С. Л. - О корректности некоторого нерезонансного операторно-дифференциального уравнения в пространстве целых функций экспоненциального типа, Стулова Т. Е. (2012)
Ковалев А. М. - Существование функции со знакопостоянной производной для автономных систем дифференциальных уравнений, Неспирный В. Н., Суйков А. С. (2012)
Лавренюк Я. В. - Про незвiднi системи твiрних у групах автоморфiзмiв кореневих дерев (2012)
Зуб С. С. - Об устойчивости орбитального движения двух магнитных тел, Ляшко С. И., Ляшко В. С. (2012)
Скобелев В. В. - Анализ задачи распознавания автомата над кольцом (2012)
Стоян В. А. - До побудови iнтегрального еквiваленту лiнiйних диференцiальних моделей, Двiрничук К. В. (2012)
Шевченко А. И. - Численный анализ одной нелинейной математической модели, Миненко А. С., Золотухина О. А. (2012)
Жук О. П. - Про радiацiйну силу плоскої акустичної хвилi, яка дiє на тверде сферичне тiло в заповненiй рiдиною цилiндричнiй порожнинi, Кубенко В. Д., Жук Я. О. (2012)
Лила Д. М. - Эксцентричная форма неустойчивости вращающегося составного плоского кругового диска (2012)
Мартынюк А. А. - О стабилизации движения систем с последействием импульсными возмущениями (2012)
Аверков Ю. О. - Влияние дефектного слоя на границе фотонного кристалла и плазмоподобной среды на свойства поверхностных электромагнитных состояний (2012)
Круковский П. Г. - Гидродинамические особенности течения и теплообмена во взаимосвязанных каналах силовых масляных трансформаторов, Яцевский В. А. (2012)
Азарєнков М. О. - Фазовi перетворення iнтерметалiдiв та моделювання ядерних трансмутацiйних ефектiв у цирконiєвих сплавах, Кіріченко В. Г., Коваленко О. В., Литовченко С. В. (2012)
Гулiн С. Б. - Еколого-географiчний феномен: пiдводний канал на континентальному схилi в пiвнiчно-захiднiй частинi Чорного моря, Артемов Ю. Г., Єгоров В. М., Полiкарпов Г. Г. , Євтушенко Д. Б. (2012)
Еремеев В. Н. - Климатическая изменчивость индекса САК и связанные с ней процессы в верхнем слое Северной Атлантики, Жуков А. Н., Крашенинникова М. А., Сизов А. А., Чехлан А. Е. (2012)
Левашов С. П. - Новые данные о перспективах нефтегазоносности шельфа Черного моря в районе расположения структур Субботина и Палласа, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Самсонов А. И., Божежа Д. Н. (2012)
Мостовой В. С. - О корректности задачи нелинейной регрессии и сходимости алгоритма поиска глобального минимума в моделях мониторинга (2012)
Бондарь Ю. В. - Оптимизация условий радиационно-химического синтеза полипропиленовых волокон с карбоксильными группами, Хан Д. Х. (2012)
Манило М. В. - Адсорбция глицина углеродными нанотрубками, Арьев И. А., Литвинов Г. С. (2012)
Савельев Ю. В. - Пенополиуретаны на основе природных полисахаридов, Янович И. В., Ахранович Е. Р., Марковская Л. А., Будаш Ю. А., Савельева О. А. (2012)
Межжерин С. В. - Аллозимные и морфологические доказательства реальности двух симпатрических видов пресноводных раков в пределах Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (Decapoda: Astacidae), Костюк В. С., Жалай Е. И. (2012)
Карпец Ю. В. - Возможное взаимодействие сигнальных систем при индуцировании устойчивости растительных клеток к тепловому стрессу, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Дмитриев А. П. (2012)
Клименко О. М. - Пластичнiсть фотосинтетичного апарату листкiв гетерофiльної рослини Nuphar lutea (L.) Smith., Сиваш О. О., Кордюм Є. Л. (2012)
Кочевенко А. С. - Клонування та картування гена, що кодує нову позамiтохондрiальну iзоформу амiнотрансферази культурного томата, задiяну в деградацiї амiнокислот з розгалуженим ланцюгом, Фернi А. Р. (2012)
Андронати С. А. - Исследование влияния ионов металлов на активность карбоксилэстеразы печени свиньи методом QSАR, Шестеренко Е. А., Артеменко А. Г., Полищук П. Г., Муратов Е. Н., Севастьянов О. В., Романовская И. И., Кузьмин В. Е. (2012)
Семенюта И. В. - Создание QSAR моделей для поиска ингибиторов трипсина, Ковалишин В. В., Прокопенко В. В. (2012)
Спивак Н. Я. - Восприимчивость трансгенных растений картофеля к вирусу ожога гречихи, Кочетов А. В., Лозова О. Й., Юзвенко Л. В., Сабирова Т. Ю., Демченко А. А., Диденко Л. Ф. (2012)
Чалый А. В. - Cинергетическое подобие процессов нуклеации и канцерогенеза: следствия и перспективы (2012)
95 років Національній академії наук України (2013)
Восьмий з’їзд громадської організації "Українське Ентомологічне Товариство". Резолюція (2013)
Putchkov P. V. - Invasive true bugs (Heteroptera) established in Europe (2013)
Вовк Д. В. - Пластинчатоусые жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) Ичнянского Национального природного парка (Черниговская область, Украина), Шешурак П. Н., Назаров Н. В. (2013)
Жовнерчук О. В. - Видове різноманіття тетраніхоїдних кліщів (Acariformes, Tetranychoidea) м. Черкаси (Україна) (2013)
Калюжная М. А. - К изучению афидиид (Hymenoptera, Aphidiidae) зеленых насаждений г. Киева (2013)
Пучков А. В. - Жужелицы трибы Licinini Bonelli, 1810 (Coleoptera, Carabidae) фауны Украины и сопредельных территорий (2013)
Сергеев М. Е. - К изучению жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Национального природного парка "Святые Горы" (Украина, Донецкая область) (2013)
Нужна Г. Д. - Оваріальні яйця їздців-іхневмонід підродини Anomaloninae (Hymenoptera, Ichneumonidae)фауни України (2013)
Ужевська С. П. - Кліщі (Acarina) міцетобіонти культивованих грибів, Фурман О. К., Ковалішина С. П., Непомяща Н. М. (2013)
Злотін О. З. - Експрес-метод добору вихідного біоматеріалу для створення культур комах, Маркіна Т. Ю. (2013)
Сергі Т. А. - Методики дослідження преімагінальних фаз родини жуків-скритників (Coleoptera, Latridiidae) (2013)
Круть М. В. - Олександр Неприцький-Грановський – відомий eнтомолог українського походження (2013)
Правила для авторів (2013)
Большаков В. І. - Виховання студентської молоді – пріоритетний напрям роботи вищого навчального закладу (2014)
Рижков І. В. - З досвіду виховання студентів ПДАБА (2014)
Савицький М. В. - Науково-технічна діяльність – основа професійного розвитку та виховання інтелектуальної молоді у ВНЗ (2014)
Верхоглядова Н. І. - Система управління виховною роботою в ДВНЗ ПДАБА, Євсєєва Г. П. (2014)
Гладуш В. А. - Культура взаємин суб’єктів педагогічного процесу як актуальна проблема педагогіки здоров’я (2014)
Кривчик Г. Г. - Лекція і семінар: ази методики (2014)
Євсєєва Г. П. - Національно-ідеологічне виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах: нормативно-правовий аспект (2014)
Білан Г. І. - Аналіз Закону України "Про вищу освіту" (2014 року) (2014)
Лисенко Г. І. - До питання формування сучасної парадигми української вищої школи, Волкова С. П. (2014)
Бабенко В. А. - Виховання студентів в умовах входження України до європейського простору вищої освіти (2014)
Омелян-Скирта Н. Г. - Інтелектуальна власність як основне знаряддя викладацької праці (2014)
Богуславська Л. Г. - Ораторське мистецтво як складова особистісної успішності (2014)
Яворський Ю. Е. - Питання гуманітарної підготовки сучасного інженера у світлі суспільно-історичних поглядів П. О. Куліша (2014)
Складановська М. Г. - Освіта ХХІ століття: сьогодення та перспективи (2014)
Єгорова В. С. - Петро Могила та "могилянська доба": історія та сучасність (2014)
Рішення науково-методичного міжвузівського семінару "Культура взаємин суб'єктів педагогічного процесу в умовах сучасного освітнього середовища" (2014)
Кремень В. Г. - Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін (2014)
Ласкова А. О. - Методи розвитку зв’язного мовлення на уроках української мови як одна з передумов розвитку комунікативної компетентності (2014)
Савченко Ю. Ю. - Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку (2014)
Єзерська Н. В. - Соціальнопсихологічний супровід обдарованих учнів (2014)
Нестерова О. В. - До моделі управління навчальним закладом у розвитку обдарованості учнів (2014)
Твердовська О. В. - Теоретико-методологічні засади реформування освітньо-виховної системи (2014)
Павленко І. О. - Методика формування валеологічного мислення майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки (2014)
Аніщенко Н. В. - Використання засобів дистанційної освіти при підготовці обдарованих старшокласників до професійного самовизначення, Мельник М. Ю. (2014)
Корж С. С. - Курс вивчення іноземної мови у профільному загальноосвітньому навчальному закладі як дієвий засіб профорієнтації старшокласників, Радецька І. В. (2014)
Острянська О. А. - Подолання комунікативних труднощів старшими дошкільниками у процесі формування міжособистісної злагоди (2014)
Чудакова В. П. - Інформаційносмисловий компонент дослідження "рівня прагнення до самоактуалізації" – критерія сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2014)
Микитин О. В. - Інтегроване заняття "Проживання емоцій як складова професійного успіху вчителя", Семенів М. О. (2014)
Карташова Л. А. - "Хмарні" технології в дистанційному навчанні – вимога сьогодення, Пліш І. В. (2014)
Дунець В. Б. - Інституційна підтримка обдарованих дітей у Польщі (2014)
Меркулова С. І. - Талант, що перетворюється на професію всього життя (2014)
Островерхова Н. М. - Санітарно-гігієнічна субсистема уроку та технологія аналізу її ефективності (2014)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2014)
Правила оформлення статей до фахових видань (2014)
Доповнення до оформлення фахових статей для аспірантів, докторантів (2014)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на січень 2015 року (2014)
Титул, зміст (2015)
Добряк Д. - Сучасний стан земельної реформи та перспективи розвитку земельних відносин в Україні (2015)
Структура земельного фонду України та динаміка його змін (2015)
Зміни у структурі земельного фонду України за 2014 рік (2015)
Структура українських земель та співвідношення кількості чорноземів в Україні та інших європейських країнах (2015)
Ясиновський В. - Мінімальний термін оренди сільгоспугідь: суспільна необхідність чи приватний інтерес? (2015)
Колядинська Т. - Вчорашні бійці створюють колгосп, Звірко В. (2015)
Михлик З. - Зійшовся пай клином (2015)
Мартин А. - Децентралізація влади в Україні: землевпорядний аспект (2015)
Бердніков Є. - Правові позиції щодо визначення кола суб'єктів (осіб), що мають право на приватизацію земель для ведення фермерського господарства, та кола об'єктів (земельних ділянок), що підлягають такій приватизації (2015)
Новаковська І. - Проблеми реалізації права приватної власності на землю (2015)
Кошкалда І. - Економіко-правові засади раціонального використання та охорони земель, Корецький А. (2015)
Боровий В. - Складові проекту зонінгу населеного пункту та аналіз результатів проектування, Зарицький О. (2015)
Кошель А. - Зарубіжний досвід масової оцінки земель під сільськогосподарськими угіддями (2015)
Як спадкоємцям оформити землю, якщо спадкодавець не отримав державний акт? (2015)
Як бути сільській раді, якщо громадянин не оформив своє право на землю, а спадкоємців немає? (2015)
Запитували — вдповідаємо (2015)
Офіційні документи (2015)
Савченко І. С. - Складні випадки комбінаторних змін приголосних у потоці мовлення (2013)
Мукан А. М. - Зауваги до етимології антропоніма Мукан, Гаврилова Т. О. (2013)
Шульгіна В. І. - Особливості електронного лексикографічного дискурсу (2013)
Таран А. А. - Вияви тенденцій інтернаціоналізації та націоналізації в сучасній українській мові (2013)
Мартинова Г. І. - Асимілятивно-дисимілятивні зміни приголосних у середньонаддніпрянських говірках (2013)
Щербина Т. В. - Специфіка вияву граматичних категорій роду й числа іменників у говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя (2013)
Юсікова О. В. - Із спостережень над семантикою дієслова класти в говірці села Богдан Рахівського району Закарпатської області (2013)
Колесников А. О. - Граматичні особливості говірки с. Петрівка Тарутинського р-ну Одеської обл. (2013)
Кацімон О. А. - "Граматика української мови” (1921) В. Сімовича як джерело діалектологічних студій (2013)
Кукса Т. П. - Лінгвогеографічна кваліфікація українських говірок Криму (2013)
Лонська Л. І. - Префіксальний словотвір буттєвих дієслів української мови (2013)
Кушлик О. П. - Особливості типової словотвірної парадигми відприкметникових каузативних дієслів на позначення зміни кольору в українській мові (2013)
Кислюк Л. П. - Освоєння нової іншомовної лексики системою українського словотвору (2013)
Романюк Ю. В. - Словотворчі ресурси структурування системи сучасного українського дієслова (2013)
Голуб О. М. - Висвітлення особливостей словоскладання в англійській та українській мовах, Бондаренко О. М. (2013)
Калько М. І. - Аспектуальна поведінка дієслова як лінгвістична проблема (2013)
Шитик Л. І. - Концепції перехідності в мовознавстві (2013)
Денисенко З. М. - Утворення словосполучень з адитивними смислами компонентів (2013)
Шахова Е. М. - Предложно-падежные формы имени как средство выражения языкового смысла "пространство" (2013)
Селиванова Е. А. - Контекст художественного диалога в поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" (2013)
Бабич Т. В. - Семантика кольоративів у поетичних текстах Л. В. Костенко (2013)
Кардаш Л. В. - Протиставлення з експліцитно представленим лише одним компонентом (2013)
Прокопович Л. С. - "Дзвенять світів обледенілі дзбани" (екзистенційне смислове наповнення номінації світ у поетичній мові другої половини ХХ ст.) (2013)
Козяревич Л. В. - Фасцинація як специфічний вид міжособистісного контакту в англомовному художньому дискурсі (2013)
Завальнюк Л. В. - Засоби мовотворчості в романі Михайла Стельмаха "Чотири броди" (2013)
Калько В. В. - Вербальна репрезентація концепту мати в українських пареміях (2013)
Ярмоленко Г. А. - Модусна мотивація дериватів в українських народних піснях про кохання (2013)
Слободинська Т. С. - Про зміст висловлення в контексті теорії моделей спілкування (2013)
Ігнатьєва С. Є. - Типи комунікативної тональності в щоденниковому дискурсі (2013)
Цапок О. М. - Пунктуаційні помилки в інтернет-виданнях (2013)
Іванченко О. В. - Тематичні особливості науково-популярних книжок для дітей у радянський час (2013)
Тесленко В. В. - Формування творчої пізнавальної активності студентів вищих навчальних закладів (2015)
Федорова Н. Ф. - Ціннісні орієнтири сучасного вчителя у навчанні та вихованні обдарованої дитини, Ємець В. В., Соколовська Н. Б. (2015)
Філоненко М. М. - Системний аналіз процесу особистісного становлення майбутнього лікаря (2015)
Сіпко К. В. - Формування в учнів загальнолюдських та прагматичних освітніх цінностей: з досвіду Європейського Союзу (2015)
Муранова Н. П. - Особливості підготовки старшокласників з фізики і математики у вітчизняній системі освіти (2015)
Родіна Н. В. - Статево-рольова ідентичність особистості та особливості подолання стресу в ситуаціях загрози самоактуалізації (2015)
Чудакова В. П. - Особливості особистості на шляху до самоактуалізації – критерію психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2015)
Прашко О. В. - Година спілкування з елементами тренінгу "Пріоритети і цінності" (2015)
Мергут О. О. - Авторська програма роботи гуртка "Пісочна анімація" (2015)
Адаменко Н. Є. - Шлях до успіху (2015)
Меркулова С. І. - Мистецтво бути обдарованою особистістю (2015)
Бєльська Н. А. - Експериментальна перевірка ефективності діагностично-проектувального комплексу "Універсал" у системі роботи з інтелектуально обдарованими дітьми (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на лютий 2015 року (2015)
Grandova M. A. - Aquatic Heteroptera of streams and springs of Ukrainian steppe zone: species composition, seasonal changes in abundance and biomass Водные полужесткокрылые (Heteroptera) (2014)
Дяків Х. І. - Перша знахідка Сapnia bifrons (Newman, 1839)(Plecoptera: Сapniidae) на території Лівобережної України, Мартинов О. В. (2014)
Жовнерчук О. В. - Тетранихоидные клещи (Trombidiformes, Tetranychoidea) Среднего Приднепровья Украины (2014)
Колодочка Л. О. - Видовий склад і особливості поширення хижих кліщів-фітосеїд (Parasitiformes, Phytoseiidae) на рослинах парків м. Києва, Грабовська С. Л. (2014)
Кривошеєв Р. Є. - Огляд жуків-потаємців триб Tychini, Pselaphini, Ctenistini та Tyrini (Coleoptera, Staphylinidae: Pselaphinae) фауни України (2014)
Перковский Е. Э. - Украинские топонимы в названиях янтарных Артропод, Власкин А. П. (2014)
Мартынова К. В. - Особенности биологии Chrysura laevigata (Abeille,1879) (Hymenoptera, Chrysididae) в степной зоне Восточной Украины (2014)
Злотин А. З. - Новые подходы к мониторингу состояния популяций насекомых в экосистемах, Маркина Т. Ю., Исиченко Н. В. (2014)
Назаренко В. Ю. - Морфологические аномалии у долгоносиков подсемейства Molytinae (Coleoptera, Curculionidae) (2014)
Круть М. В. - Відомий eнтомолог – Й. А. Порчинський (2014)
Досягнення і перспективи ентомологічних досліджень (2014)
Правила для авторів (2014)
Петренко А. А. - Видовий склад жуків-стафілінід (Cоleoptera,Staphylinidae) Поліського природного заповідника, Кобзар Л. І., Кривошеєв Р. Є., Назаров Н. В. (2014)
Cергеев М. Е. - Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Полесья Украины, Шешурак П. Н. (2014)
Котенко А. Г. - Типы видов ихневмоноидных наездников (Hymenoptera, Ichneumonoidea), описанных после 2006 г., хранящиеся в коллекции Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Толканиц В. И., Нужна А. Д. (2014)
Зубенко О. Г. - Видовий склад афідіїд (Hymenoptera: Aphidiidae ) – паразитів попелиць на території Центрального Лісостепу України (2014)
Заблудовская С. А. - К изучению свободноживущих клещей эрейнетид (Prostigmata, Ereynetidae) Крыма, Хаустов А. А. (2014)
Шевченко А. С. - Анализ β-разнообразия видовых комплексов панцирных клещей (Acariformes, Oribatida) г. Киева, Колодочка Л. А. (2014)
Колодочка Л. А. - К видовому составу растениеобитающих клещей- фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Луганской области Украины, Бондарев В. Ю. (2014)
Чернєй Л. С. - Особливості онтогенезу жука-чорнотілки Prosodes obtusа (Coleoptera, Tenebrionidae), Ніточко М. І. (2014)
Єфіменко Т. М. - Nosema ceranae Fries et al., 1996 (Microspora, Nosematidae) – паразит медоносної бджоли в Україні, Односум Г. В., Токарєв Ю. С., Ігнатьєва А. Н. (2014)
Круть М. В. - Пачоський Йосип Конрадович – вчений-натураліст (2014)
Олександр Васильович Пучков – відомий український колеоптеролог (2014)
Правила для авторів (2014)
Емельянова И. А. - Влияние технологических параметров процесса транспортирования бетонных смесей по трубопроводам на производительность растворобетононасосов (бетононасосов), Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2013)
Емельянова И. А. - Перспективы использования бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия в условиях строительной площадки, Анищенко А. И., Сорокотяга А. С. (2013)
Емельянова И. А. - Использование комплекта малогабаритного оборудования при проведении восстановительных работ на аварийном доме по улице Слинько, № 2 б (г. Харьков), Задорожный А. А., Непорожнев А. С., Гузенко С. А., Меленцов Н. А. (2013)
Шевченко В. О. - Экспериментальное исследование колебательных процессов, возникающих во время работы автогрейдера, Чаплыгина О. М. (2013)
Ловейкін В. С. - Динамічна оптимізація режиму руху кранового механізму переміщення, Ромасевич Ю. О. (2013)
Ловейкін В. С. - Методика експериментального дослідження динаміки руху тихохідного гвинтового змішувача, Рибалко В. М., Гудова А. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Багатомасова модель динаміки руху скребкового конвеєра з урахуванням дисипативних сил, Костина О. Ю. (2013)
Зайченко С. В. - Аналіз анізотропних властивостей оброблюваного середовища при ущільненні підземного кільцевого кріплення (2013)
Хмара Л. А. - Телескопічне робоче обладнання одноківшевого екскаватора та оцінка його ефективності, Дахно О. О. (2013)
Хмара Л. А. - Исследование процесса выгрузки грунта из ковша скрепера задней стенкой, Спильник М. А. (2013)
Голубченко О. І. - Визначення продуктивності та енергетичних показників різально-метального робочого органа, Хожило М. Е. (2013)
Шевченко В. А. - Метод прогнозирования напряженно-деформированного состояния основной рамы автогрейдера, Резников А. А. (2013)
Кириченко І. Г. - Модернізація конструкції малогабаритного навантажувачаз урахуванням динамічних процесів, Єфименко О. В. (2013)
Подригало Н. М. - Параметры динамического нагружения трансмиссий тягово-транспортных машин (2013)
Болдовский В. Н. - Исследование изменения ускорений элементов ходовой системы тягово-транспортных средств (2013)
Клец Д. М. - Научные основы системного обеспечения маневренности автомобиля с применением новых принципов действия и элементов искусственного интеллекта (2013)
Артьомов М. П. - Про використання фільтрів при проведенні випробувань з оцінювання експлуатаційних властивостей мобільних машин (2013)
Назаренко І. І. - Дослідження режимів і параметрів лабораторного вібромайданчика для формування контрольних зразків бетону, Мартинюк І. Ю. (2013)
Свідерський А. Т. - Огляд та оцінювання робочого процесу лабораторного змішувача, Свиридюк Д. Я. (2013)
Савченко О. Г. - Шляхи вдосконалення активатора тарілчасто-валкового типу, Федоров Г. Д., Буцький В. О., Супряга Д. В., Супряга А. В. (2013)
Орищенко С. В. - Дослідження продуктивності віброрезонансного грохота (2013)
Гарнець В. М. - Підвищення ефективності роботи бетоноформуючих агрегатів, Шаленко В. О. (2013)
Кочкарьов Д. В. - Определение напряженно-деформированного состояния и жесткости железобетонных элементов с учётом влияния усилия растянутой зоны бетона в нормальных сечениях (2013)
Фролов Е. А. - К вопросу повышения эксплуатационных характеристик строительных машин, оборудования и технологического оснащения, Кравченко С. И., Бондарь О. В. (2013)
Пічугін С. Ф. - Дослідження режимів ущільнення легкобетонних сумішей на ударно-вібраційній установці методом математичного планування експерименту, Нестеренко М. М. (2013)
Семко О. В. - Експериментально-теоретичні дослідження розподілу природного освітлення у приміщенні будівлі депо при реконструкції її покриття, Галінська Т. А. (2013)
Білецький В. С. - Аналіз впливу тиску подачі на об’ємний ККД розчинонасоса, Шаповал М. В. (2013)
Юрін О. І. - Експериментальні дослідження впливу температури в повітряному прошарку на швидкість зменшення вологості утеплювача (2013)
Ясько С. Г. - Обладнання для контролю якості ґрунтоцементних елементів методом статичного зондування розширеним наконечником, Ясько Г. Г. (2013)
Хачатурян С. Л. - Фізичне моделювання та багатофакторний експеримент для визначення зусилля проколювання робочим органом активної дії (2013)
Орисенко О. В. - Дослідження коливальних процесів у механізмі підйому легкого будівельного крана, Нестеренко М. П. (2013)
Кутний Б. А. - Математична модель тепловологісного режиму стінки зі змінними теплофізичними характеристиками, Борисюк А. О. (2013)
Нестеренко М. П. - Математичне моделювання коливань вібраційної установки для виготовлення малогабаритних залізобетонних виробів з урахуванням впливу оброблюваного середовища, Семко О. В., Скляренко Т. О. (2013)
Нестеренко М. П. - Дослідження коливань вібраційної установки для формування довгомірних залізобетонних виробів у режимі холостого ходу, Воскобійник О. П., Педь Д. С. (2013)
Молчанов П. О. - Вивчення коливань активного робочого органа вібраційної касетної установки та їх динамічних характеристик, Нестеренко М. П., Чередніков В. М. (2013)
Нестеренко Т. М. - Віброзаглиблювач для пальових каркасів, Зоценко В. М. (2013)
Маслов А. Г. - Разработка вибрационного пресса для формования асфальтобетонных образцов, Олейник С. В. (2013)
Маслов А. Г. - Теоретические исследования одновального бетоносмесителя с переменной формой лопастей, Саленко Ю. С. (2013)
Кугаєвська Т. С. - Аналіз можливості прогнозування зміни температури бетонних виробів при їх твердінні без використання теплоносія в теплий період року, Шульгін В. В. (2013)
Дураченко Г. Ф. - Автомобільний транспорт з гідравлічною об’ємною трансмісією (2013)
Коробко Б. О. - Спосіб промивання форсунки інжекторних двигунів керованою напругою,  Васильєв А. В.,  Воронько Н. В.,  Голубченко М. В.  Голубченко М. В. (2013)
Наливайко О. І. - Магнітна обробка нафти як метод боротьби з відкладеннями парафіну при її транспортуванні трубопроводами,  Мангура А. М.,  Наливайко Л. Г. (2013)
Коробко Б. О. - Аналіз та класифікація основних видів зношування деталей насосної частини розчинонасосів,  Васильєв О. С. (2013)
Деркач Т. М. - Технологія створення курсу відеолекцій з дисципліни "Основи автоматизованого проектування",  Дмитренко Т. А. (2013)
Бандуріна О. В.  - Сучасний стан проблеми аналізу напружено-деформованого стану гірських порід навколо глибоких свердловин (2013)
Гутак А. Д. - Модернізація підготовки майбутніх інженерів нафтогазової справи,  Нізовцев А. В. (2013)
Надобко В. Б. - Проблеми транспортування будівельних розчинів по трубопроводах, Фролов Є. А. (2013)
Шипунов М. В.  - Удосконалення конструкції двигуна внутрішнього згоряння із вільним поршнем (2013)
Шипунов М. В.  - Аналіз способів запуску автомобільних дизельних двигунів внутрішнього згоряння в умовах низьких температур (2013)
Шипунов М. В.  - Оптимізація роботи газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згоряння (2013)
Шипунов М. В. - Утилізація теплоти відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згоряння із використання двигуна зовнішнього згоряння стирлінга (2013)
Бондар В. О. - Попередньо напружений залізобетонний елемент силосного корпусу,  Бондар Л. В. (2013)
Гнітько С. М. - Урахування закономірностей взаємного впливу основних параметрів руху вібраційних прецизійних систем,  Чеботарьов П. М. (2013)
Коробко Б. О. - Дослідження якості процесу інтенсивного перемішування сухої будівельної суміші у змішувачі штукатурного агрегату АШГ-4 конструкції ПолтНТУ, Павленко А. М., Матвієнко А. М., Вірченко В. В. (2013)
Маслов О. Г. - Дослідження характеру горизонтально направлених коливань касетної установки,  Нестеренко М. П.,  Молчанов П. О. (2013)
Ільченко В. В. - Удосконалення методу оцінювання стійкості поверхневої обробки дорожнього покриття, Шарпило А. В. (2013)
Саленко Ю.С. - Теоретические исследования бетоносмесителя с осциллирующими колебаниями корпуса (2013)
Титул, зміст (2015)
Онишко С. В. - Динаміка сукупного попиту в Україні: структурні деформації та перспективи їх подолання, Карпенко С. П. (2015)
Калюжная Н. Г. - Определение понятий "система" и "система управления" на основе дескриптивного и конструктивного подходов (2015)
Григорак М. Ю. - Теоретичні положення інтелектуально зорієнтованої логістики (2015)
Погоріла Л. М. - Ключові фактори і принципи соціально відповідального споживання (2015)
Крамаренко Р. М. - Глобалізаційні підходи до створення ефективної стратегії розвитку європейських мегаполісів, Галенко С. М. (2015)
Лук’янчикова А. С. - Визначення поняття "економічна безпека підприємства" (2015)
Крівцова Т. О. - Удосконалення правового забезпечення судово-економічної експертизи як форми економічного контролю (2015)
Мельник З. Ю. - Баланси підприємств та їх фальсифікації: історичний аспект (2015)
Ломейко Ю. А. - Аналіз та напрями вдосконалення взаємовідносин між суб’єктами митного контролю (2015)
Щава Р. П. - Проблеми фіскальної політики в глобальних парадигмах економічного світового розвитку (2015)
Шевченко Б. О. - Пріоритети формування системи управління державно-приватним партнерством у національній економіці (2015)
Ястребова А. С. - Предпосылки ухода в тень металлозаготовительных предприятий в контексте детенизации экономики Украины (2015)
Солодовнік О. О. - Чинники, що впливають на процес формування й реалізації програм енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства, Докуніна К. І. (2015)
Пілько А. Д. - Формування механізму управління продовольчою безпекою регіону (2015)
Уманець Т. В. - Передумови формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіону, Шаталова Л. С. (2015)
Криворучко М. Ю. - Аналіз динаміки валового регіонального продукту на основі методології неокласичної теорії зростання (2015)
Лапко О. О. - Моделювання тенденцій розвитку небанківських фінансових установ в Україні, Конарівська О. Б. (2015)
Іванов Р. В. - Двофакторна модель раціональної дохідної поведінки домогосподарства (2015)
Пурський О. І. - Моделювання рекламних витрат на електронному торговельному ринку, Гринюк Б. В., Шестопал Д. А. (2015)
Уварова І. С. - Модель впливу міжнародних міграційних процесів на економіку України (2015)
Блудова Т. В. - Зв’язок між зовнішніми інвестиціями і рентабельністю продукції на молокопереробному підприємстві, Кулик А. Б., Щекань Н. П. (2015)
Ус Г. О. - Моделювання факторів впливу на інтелектуалізацію трудового потенціалу (2015)
Варчук О. А. - Статистичний аналіз інноваційної діяльності та інноваційних витрат промислових підприємств Одеського регіону (2015)
Комеліна О. В. - Ризики і загрози у формуванні підприємницького потенціалу регіону, Чайкіна А. О. (2015)
Струк Н. С. - Оцінка ефективності структурних змін у промисловому виробництві України, Корицька О. І. (2015)
Мандзіновська Х. О. - Комплексний підхід до аналізу та оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств машинобудування (2015)
Бабина О. Є. - Економічний механізм визначення концесійних платежів при реалізації проектів ДПП у морських торговельних портах України, Власова В. П. (2015)
Ткаченко І. В. - Оцінка стану Пенсійного фонду України: регіональний аспект (2015)
Чепурда Л. М. - Дослідження ефективності функціонування мережевих структур невиробничої сфери обслуговування (частина ІІ) (2015)
Науменко М. О. - Управління підвищенням якості послуг підприємства, Морозова Л. В. (2015)
Усатенко О. В. - Методика бухгалтерського обліку отримання венчурного фінансування (2015)
Shkolnik I. O. - The Dependence of Economic Growth and the Depth of the Financial Market, Kravchenko E. O. (2015)
Бріль М. С. - Методика формування стратегічних альтернатив управління економічною безпекою комерційного банку (2015)
Кудляк Ю. В. - Особливості реалізації регуляторних фінансових стратегій оздоровлення банківської системи (2015)
Вишневська О. О. - Економічний зміст страхування іпотечних кредитів (2015)
Коляда Т. А. - Джерела фінансування дефіциту бюджету: тенденції у застосуванні та виклики для стабільності державних фінансів України (2015)
Бабець І. Г. - Інтегральна оцінка безпеки страхового ринку України, Жабинець О. Й. (2015)
Фещенко О. П. - Розрахунок показників фінансового стану господарських товариств з урахуванням нових форм фінансової звітності (2015)
Красюк І. В. - Розвиток науково-методичних підходів до оцінки вартості банківського бізнесу (2015)
Козырь-Чепурная М. А. - Структурні взаємозв’язки стратегічних планів у системі ієрархічного планування реструктуризації підприємств (2015)
Панчук І. П. - Проблеми автоматизації фінансової діяльності підприємств (2015)
Рачковский Э. А. - Кількісний аналіз потенційних сегментів ринку при розробці стратегії реструктуризації підприємств (2015)
Дерев'янко О. Г. - Залученість споживачів до формування репутації вітчизняних підприємств харчової промисловості (2015)
Антипцева О. Ю. - Організаційне забезпечення механізму мотиваційно орієнтованого управління фінансовим розвитком підприємства в умовах економіки знань (2015)
Бойко Н. О. - Складові системи управління споживчим капіталом машинобудівного підприємства (2015)
Чайка Т. Ю. - Адаптивне управління невизначеністю при прийнятті управлінських рішень (2015)
Мисака Г. В. - Облік програм лояльності в стимулюванні клієнтів банківських установ, Шмідт А. О. (2015)
Писаревська Г. І. - Організація процесу зовнішнього рекрутингу (2015)
Кохан М. М. - Формування системи діагностичних показників маркетингового потенціалу фармацевтичного підприємства (2015)
Ватаманюк О. З. - Рецензія на монографію "Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні" кандидата економічних наук Ваньковича Данила Володимировича (2015)
Колонка редактора (2015)
Об участии Ассоциации радиологов Украины в новой европейской инициативе по радиационной безопасности в медицине "EuroSafe Imaging" (2015)
Боднар М. Р. - Результати сцинтиграфії після ад’ювантної радіойодтерапії у пацієнтів з високодиференційованим раком щитоподібної залози (2015)
Абдуллаев Р. Я. - Ультразвуковая характеристика грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела у детей старшего возраста, Маммадов И. Г., Абдуллаев Р. Р. (2015)
Меркотун В. К. - Практика використання газової хроматографії в контролі якості фтордезоксиглюкози для ПЕТ-КТ, Ястремська А. В., Фролкова А. С. (2015)
Мягков А. П. - Особенности магнитно-резонансно-томографической диагностики скрытых остеопоротических переломов позвоночника, Шармазанова Е. П., Мягков С. А. (2015)
Мягков А. П. - Диагностика острой и хронической ТЭЛА с помощью КТ-ангиопульмонографии, Рудик Н. В., Мягков C. А. (2015)
Ткаченко М. М. - Порівняльна характеристика остеосцинтиграфії і термографії при ендопротезуванні кульшових та колінних суглобів, Король П. О. (2015)
Мечев Д. С. - Радіонуклідна терапія: історія, етапи розвитку, сучасний стан, Щербіна О. В., Мечев А. Д. (2015)
Щербіна О. В. - Радіонуклідні методи дослідження чоловічих статевих органів, Кметюк Я. В., Вальчишин А. М. (2015)
Удосконалення знань спеціалістів з радіології. Європейські школи з радіології (2015)
Куликова Ф. И. - Особенности эозинофильного поражения легких, Видишева Н. М. (2015)
Хотиняну В. - Ущемленная грыжа Ларрея, осложненная низкой кишечной непроходимостью, Припа В., Тимиш Т., Припа В. (2015)
Лысенко Н. С. - Атипичный вариант аневризмальной костной кисты большеберцовой кости, Баев В. В. (2015)
Поздравление с юбилеем Медведеву В.Е. (2015)
Пам'яті проф. Сиваченко Тамари Порфирівни — колеги і друга (2015)
Редакція журналу "Військова медицина України" запрошує до активної співпраці! (2015)
Інформаційні повідомлення про радіологічні заходи (2015)
Матеріали Конгресу "Радіологія в Україні-2015" (Тези та короткі повідомлення) (2015)
Дайджест Айзятулов Р. Ф. - История кафедры дерматовенерологии (2014)
Айзятулов Р. Ф. - Состояние перекисного окисления липидов и эндогенной интоксикации у больных папулопустулезной стадией розовых угрей и комплексная корригирующая терапия, Полях Я. А., Юхименко В. В., Ермилова Н. В., Якубенко Е. Д. (2014)
Волкославська В. М. - Сучасний стан виявлення дерматовенерологічних хвороб сімейними лікарями в деяких регіонах України, Гутнєв О. Л., Хара О. І., Радіонов В. Г., Денисенко О. І. (2014)
Свистунов И. В. - Заболеваемость ифекциями, передаваемыми половым путем, среди населения г.Донецка (2014)
Солошенко Е. М. - Захворюваність на поширені дерматози за даними звертання в лікувальні заклади шкірно-венерологічного та алергологічного профілю м.Харкова, Стулій О. М., Рощенюк Л. В., Амер Л. Б., Книженко Л. Б., Волкова Н. С., Шевченко В. В. (2014)
Дюдюн А. Д. - Особливості стану імунної системи у хворих на артропатичний псоріаз асоційований з урогенітальними інфекціями, Поліон Н. М., Колева Н. М., Алі Л. Х. (2014)
Денисенко О. І. - Клінічний випадок дисемінованого червоного вовчаку, Гулей Л. О. (2014)
Айзятулов Р. Ф. - Препараты реаниматор термо-гель согревающий и реаниматор крио-гель охлаждающий в наружной терапии кожных болезней, Полях Я. А., Ермилова Н. В. (2014)
Сизон О. О. - Комплексний підхід до діагностики хворих на артропатичний псоріаз (2014)
Баринова М. Э. - Опыт применения топических ингибиторов кальциневрина (такролимус) в лечении больных с вульгарной формой псориаза, Горбенко А. С. (2014)
Бондарь С. А. - Липоидный протеиноз Урбаха-Вите, Гармаш Л. Л., Налижитый А. А., Бельц С. Е., Пичкур О. Н. (2014)
Святенко Т. В. - Описание клинического случая склероатрофического лихена у пациентки 62 лет, Андриуца Л. А., Харитонов А. В. (2014)
Карвацька Ю. П. - Видовий склад, популяційний рівень та антибіотикочутливість мікрофлори пустул у хворих на вульгарні вугри – мешканців Чернівецької області (2014)
Иванова И. П. - Лазерная терапия в косметической коррекции посттравматических рубцов, Баринова М. Э., Белик И. Е. (2014)
Резніченко Н. Ю. Досвід лікування хворих на псоріаз чоловіків старших вікових груп з урахуванням змін концентрації статевих гормонів - Experience of psoriasis treatment in males of senior age based on changes in levels of sex hormones (2014)
Гінка М. Я. - Комплексний підхід до діагностики метаболічного синдрому у хворих на псоріаз, червоний плоский лишай, Сизон О. О. (2014)
Дашко М. О. - Показники фагоцитозу у хворих із різним клінічним перебігом піодермій, Денисенко О. І. (2014)
Сербина И. М. - Интерлейкин 17 в патогенезе гнездной алопеции (2014)
Баринова М. Э. - Возможные ошибки в диагностике вирусной пузырчатки слизистой рта и конечностей, Иванова И. П., Федченко К. В. (2014)
Качук Ю. В. - Современные возможности коррекции постакне (2014)
Давлеева М. Д. - Новые направления в лечении язвенно-некротических поражений слизистой полости рта, Хоружая Р. Е. (2014)
Степан Н. А. - Стан оксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на екзему – мешканців північної Буковини, Денисенко О. І. (2014)
Харитонова О. Г. - Порівняльна характеристика адекватності різних методик лікування хворих на розацеа чоловіків та оцінка їх ефективності (2014)
Хамуди И. - Клинические проявления урогенитальных заболеваний, ассоциированных с Ureaplasma spp. (2014)
Мавров Г. І. - Нейросифіліс на сучасному етапі: патогенез, клініка, діагностика, лікування, Баркалова Е. Л., Пинковська Л. Й., Миронюк В. І. (2014)
Свистунов І. В. - Навчання студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу на кафедрі дерматовенерології (2014)
Хоружая Р. Е. - Создание учебных пособий управляющего типа для подготовки специалистов-стоматологов, Иванова И. П., Давлеева М. Д. (2014)
Профессор Романенко Всеволод Николаевич (к 75-летию со дня рождения) (2014)
Асцатуров Г. Є. - Мікробний пейзаж шкіри при псоріатичному ураженні, Сизон О. О., Возняк І. Я. (2014)
Бабак І. Д. - Застосування фітолосьону для лікування піодермій, Дощинська М. Є., Чаплик-Чижо І. О., Дашко М. О. (2014)
Болотна Л. А. - Корекція метаболічних порушень у хворих на псоріаз, Саріан О. І. (2014)
Хамуди И. - Роль лактобактерий в поддержании биоценоза влагалища при урогенитальном уреаплазмозе (2014)
Веретельник К. А. - Современные средства в лечении псориаза и их эффективность (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Коморбидная патология у группы пациентов со средней степенью тяжести акне, Олейник И. А., Маштакова И. А., Мангушева В. Ю., Бронова И. М. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - К вопросу дифференциальной диагностики псориатической ониходистрофии и онихомикоза, Олейник И. А., Чеховская А. С., Гаврилюк А. А. (2014)
Лущан А. А. - Особенности клинических проявлений рубцовых алопеций (2014)
Мавров Г. И. - Проблема многоморфной экссудативной эритемы, ассоциированной с вирусом герпеса, Запольский М. Э. (2014)
Мавров Г. И. - Метод лечения хламидийно-уреаплазменной инфекции, осложненной метаболическими нарушениями, Иващенко Л. В. (2014)
Мавров Г. И. - Последовательное применение этиотропных препаратов в лечении ИППП, Пиньковская Л. И. (2014)
Мироненко Т. М. - Сучасні аспекти лабораторної діагностики сифілісу в Україні, Головкін А. В. (2014)
Сизон О. О. - Досвід лікування герпесвірусної інфекції, Асцатуров Г. Є., Возняк І. Я. (2014)
Федотов В. П. - Новые подходы к коррекции инволютивных изменений кожи лица, Макарчук А. А. (2014)
Чаплик-Чижо І. О. - Фактори гігієни, як чинник розвитку піодермій, Дашко М. О., Бабак І. Д., Білинська О. А. (2014)
Условия публикации в журнале "Журнал дерматовенерологии и косметологии им. Н.А.Торсуева" (2014)
Власенко И. Ю. - Топологические инварианты слоения на эквипотенциальные кривые функции Грина множества Жюлиа (2014)
Іванюк І. М. - Топологічна структура деформацій веторних полів Морса-Смейла на тривимірних многовидах роду 2, Пришляк О. О. (2014)
Прокіп В. М. - Про розв'язки матричного рівняння $XA_0=A_1$ із заданими характеристичними многочленами (2014)
Savchenko A. - Correspondences of probability measures with restricted marginals, Zarichnyi M. (2014)
Сергеюк А. В. - Топологическая классификация функций Морса рода 1 на S3 (2014)
Юрчук І. А. - Властивості псевдогармонічної функції на замкненій області (2014)
Glushkov A. V. - Geometry of a Relativistic Quantum Chaos: New approach to dynamics of quantum systems in electromagnetic field and uniformity and charm of a chaos, Ternovsky V. B., Buyadzhi V. V., Prepelitsa G. P. (2014)
Svinarenko A. A. - Quantum Geometry: Application of an advanced energy approach in scattering theory to multicharged ions (2014)
Glushkov A. V. - Chaos-Geometric approch to analysis of chaotic dynamics of quantum-generator systems, Khetselius O. Yu., Florko T. A., Prepelitsa G. P. (2014)
Герасін О. І. - Інваріантні міри на системах багатогранників (2014)
Титул, зміст (2011)
Козьменко С. - Оцінка впливу змін бюджетного законодавства на формування доходної частини бюджету міста, Балацький Є., Багмет К. (2011)
Кіндзерський Ю. - Державна контрактна система в моделі держави-підприємця: засади формування в Україні (2011)
Євчук Л. - Роль стратегій зростання в забезпеченні конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2011)
Бутко М. - Методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку торгівлі в регіональному економічному просторі, Мащенко В., Михайленко О. (2011)
Бережна З. - Вивчення досвіду стратегічного управління в містах південного регіону шляхом опитування працівників органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, Ломоносов Д. (2011)
Саліхова О. - Високотехнологічні товари виробничого призначення в структурі імпорту України (2011)
Дерій Ж. - Міжнародна міграція в системі факторів економічного розвитку (2011)
Корольчук Л. - Теоретичні основи та організаційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності економіки транскордонного регіону (2011)
Кривов’язюк І. - Діагностика фінансово-господарської діяльності промислового підприємства, Кость Я. (2011)
Івахів Ю. - Диференціація аналізу фінансової звітності підприємств (2011)
Степанова Є. - Проблемы самоорганизации как формы маркетинговой стратегии (контекст развития предприятий подъемно-транспортного машиностроения) (2011)
Янчев А. - Питання управління та оцінки інформаційних технологій (2011)
Федоронько Н. - Оцінка впливу системи оподаткування на інвестиційну діяльність в Україні (2011)
Рубаха М. - Функціонування системи формування фінансового капіталу суб’єктів господарювання в Україні (2011)
Коренюк П. - Проблеми становлення екологічного підприємництва, Лук’янчикова О. (2011)
Криворак А. - Родовой признак категории "стоимость", Дем’яненко С. (2011)
Бєлозерцев В. - Економіко-математичне моделювання оптимальної структури дебіторської заборгованості підприємства за товари (2011)
Буркинський Б. - Перспективи підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу регіону та скорочення непродуктивного відтоку капіталу. Лайко О. І. Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу. Монографія / за науковою редакцією академіка НАН України Б. В. Буркинського. - Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2009. - 433 с. (2011)
Мунтіян В. - Технологічний імператив як базовий принцип стратегії розвитку (2011)
Титул, зміст (2011)
V пленум спілки економістів України та науково-практична конференція "Раціональне природокористування – важлива умова ноосферного розвитку України" (2011)
Безуглий М. - Думки з приводу, Калетнік Г., Шершун М., Кваша С., Ліанова Е., Хвесик М., Жук В. (2011)
Фурдичко О. - Сталий розвиток аграрного сектора економіки на засадах раціонального природокористування (2011)
Шершун М. - Реформування у галузі лісового господарства в контексті проведення економічних реформ в Україні (2011)
Шкуратов О. - Роль земельної іпотеки в кредитуванні сільськогосподарських товаровиробників (2011)
Дребот О. - Сутність лісового комплексу: теоретичні та методологічні аспекти (2011)
Замула Х. - Роль лісового господарства в адаптації до наслідків зміни клімату (2011)
Ліщитович Л. - Кількісні проблеми теорії природокористування (2011)
Кочерга М. - Впровадження екологічного аудиту в систему інвестиційного забезпечення аграрних підприємств (2011)
Воронецька І. - Особливості формування екологічного маркетингу в аграрному секторі економіки (2011)
Шило С. - Оцінювання управлінських рішень/інноваційно-інвестиційних проектів у системі еколого-економічного управління (2011)
Ковалів О. - Еколого-економічні та соціальні напрями регулювання земельних відносин і природокористування на сучасному етапі (2011)
Бордюжа А. - Світовий досвід розвитку кадастрових систем землекористування (2011)
Чуб О. - Проект землеустрою як основа раціонального використання земель сільськогосподарського призначення (2011)
Ступень М. - Управління земельно-майновим комплексом у межах населених пунктів, Малахова С. (2011)
Нірода Д. - Інституціональні форми землекористування: рівень ефективності в окремих регіонах (2011)
Федулова Л. - "Інноваційна пауза" та "інноваційний парадокс" України (2011)
Левковська Л. - Державна підтримка соціально відповідального бізнесу в Україні (2011)
Божидарнік Т. - Інституціональні детермінанти структурної перебудови молочного сектора Волинської області (2011)
Сабадаш В. - Економіко-екологічні моделі розвитку національної економіки, Тур О. (2011)
Підлісний П. - Передумови організації мультимодальних перевезень вантажів вітчизняними операторами на міжнародному ринку транспортних послуг, Брайковська А. (2011)
Соколик М. - Темпи продуктивності праці та заробітної плати в Україні, окремих високорозвинених країнах і країнах ЄС (2011)
Шамілєва Е. - Мотивація праці як основний фактор збереження трудового потенціалу підприємств туристично-рекреаційного комплексу АР Крим (2011)
Сучасні ідеї щодо забезпечення ефективності планування (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського