Александров А. - Кросс-медиа и Интернет-реалии Украины, Оскрого В. (2013)
Бахметьева А. - Оцінка медіарилейшнз як показник ефективності РR-підрозділу ВНЗ (2013)
Безчотнікова С. - Просування іміджу промислового міста за допомогою web-ресурсу (2013)
Бессараб А. - Система жанрів періодичного наукового фахового видання (2013)
Білак Г. - Етичні основи РR-діяльності церков та релігійних організацій (2013)
Валькова Е. - Образ США в путевых очерках Ильи Ильфа и Евгения Петрова (2013)
Василик Л. - Комунікації ризику та кризи: медіативний аспект (2013)
Головешко Д. - Передача "Обласні вісті" Запорізького обласного державного радіо 80-х років XX ст.: питання інформативності (2013)
Демченко М. - Ідеологічна функція реклами в умовах масового суспільства та загибелі "великих ідеологій" (2013)
Демченко С. - Медійний простір політичної міфології (до проблеми взаємодії і взаємодоповнення преси та соціально-комунікаційних технологій) (2013)
Егорова Л. - Средства массовой информации сквозь призму аксиологического подхода: к постановке проблемы (2013)
Комова М. - Фактологічність та документальність інформації як чинники інформаційного впливу ЗМК (2013)
Мітчук О. - Слововживання в прямоефірному мовленні тележурналістів (на прикладі Рівненщини) (2013)
Платонова А. - Тенденції розвитку рекламних друкованих ЗМІ Криму (2013)
Порпуліт О. - Риторичні фігури в текстах друкованої реклами (2013)
Різун В. - До постановки наукової проблеми про особливий статус медіакомунікацій (масового спілкування) в системі соціальних комунікацій (2013)
Савчук О. - Телемедійний простір міста Чернівці: реалії та перспективи (2013)
Хотюн Л. - Американські різновиди "часопису новин" в історичній перспективі (2013)
Циховська Е. - "Комплекс андрогіна" в реаліті-шоу "Холостяк" (2013)
Шевченко Т. - До питання про конвенцію реклами та ЗМІ (2013)
Шевченко Т. - Образ сучасної української журналістики в публіцистиці Л. Івшиної (2013)
Якнюнас Ю. - Політична комунікація як чинник масової комунікації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Від редакційної колегії (2013)
Содержание (2012)
Бабийчук В. Г. - Холодовой стресс как фактор коррекции функциональной архитектоники гематоэнцефалического барьера старых крыс. 1. Фрактальный анализ, Марченко В. С., Бабийчук Г. А. (2012)
Волкова Н. О. - Дослідження морфофункціональних характеристик кріоконсервованих культур клітин стромального походження (2012)
Черкашина Я. О. - Влияние криопротекторов на уровень гипертонического криогемолиза эритроцитов человека с модифицированным цитоскелет-мембранным комплексом (2012)
Фалько О. В. - Применение сыворотки плацентарной крови человека – перспективный метод коррекции атеросклеротических изменений (экспериментальное исследование) (2012)
Мини-симпозиум "День стволовой клетки". Харьков, 22 мая 2012 г. (2012)
Петренко Ю. А. - Свойства мезенхимальных стромальных клеток при объемном культивировании в составе трехмерных носителей различной природы (2012)
Зубов Д. О. - Функціональні характеристики культивованих хондроцитів міжхребцевих дисків та мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з жирової тканини людини (2012)
Маслова О. О. - Зміни морфофункціональних характеристик мезенхімальних клітин матриксу пуповини під час пасажування, Шувалова Н. С., Сухорада О. М., Дерябина О. Г., Макаренко М. В. (2012)
Шаблий В. - Мезенхимальные стромальные клетки из нативной и криоконсервированной плаценты человека: фенотип, мультипотентность и миграционный потенциал in vivo, Кучма М., Кирик В., Онищенко Г., Цупиков О., Клименко П., Кучук О., Габриелян А., Доманский Т., Онищенко В. (2012)
Кучук О. В. - Поэтапная дифференцировка в остеогенном направлении мультипотентных клеток жировой ткани мышей, Кирик В. М. (2012)
Васильев Р. Г. - Мультипотентные стволовые клетки из бульбарного региона волосяного фолликула со свойствами производных нервного гребня (2012)
Петрова М. В. - Получение адгезивного бесклеточного матрикса для сердечно-сосудистого протеза, Попандопуло А. Г., Юдицкий Д. Л., Мокрик И. Ю. (2012)
Бызов Д. В. - Девитализация ксеноартерий: новый подход к снижению иммуногенности, Чиж Н. А., Михайлова И. П., Сынчикова О. П., Сандомирский Б. П. (2012)
Правдюк А. И. - Рост и адипогенная дифференцировка мезенхимальных стромальных клеток из костного мозга и дермы человека при монослойном и объемном культивировании в составе альгинатных микросфер и широкопористых скаффолдов, Зайков В. С., Рогульская Е. Ю., Ревенко Е. Б., Иванов Р. В., Петренко Ю. А. (2012)
Калинкевич О. В. - 3D-скаффолды на основе хитозана для культивирования клеток и тканевой инженерии, Калинкевич А. Н., Скляр А. М., Погорелов М. В., Поддубный И. Н., Стариков В. В., Данильченко С. Н. (2012)
Тезисы 36-й ежегодной конференции молодых ученых "Холод в биологии и медицине – 2012. Актуальные проблемы криобиологии, трансплантологии и биотехнологии". Харьков, 22–24 мая 2012 г. (2012)
Хроника (2012)
Правила для авторов (2012)
Левашов С. П. - Оценка перспектив нефтегазоносности отдельных структур Баренцева моря частотно-резонансным методом обработки данных дистанционного зондирования Земли, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2013)
Зарубін Ю. О. - Нафтогазоносність і основні принципи пошуку та розвідки родовищ нафти і газу в азово-чорноморській акваторії України, Гунда М. В., Гришаненко В. П., Галко Т. М., Євдощук М. І. (2013)
Малицький Д. В. - Поширення сейсмічних хвиль в анізотропних середовищах. Пряма задача. І , Павлова А. Ю. (2013)
Карпенко В. М. - Енергоінформаційний аналіз коливань фізичного осцилятора неоднорідного півпростору, Карпенко О. В. (2013)
Долинський І. П. - Математичне і технологічне забезпечення 3D геологічного моделювання в ГІС-середовищі, Лобасов О. П. (2013)
Зуйков И. В. - Применение метода резонансно-акустического профилирования для картирования геологического разреза в районе прокладки туннеля метрополитена в г. Киеве, Данилов А. В. (2013)
Еремеев В. Н. - Пространственно-временная изменчивость распределения морского льда в Антарктике, Букатов А. Е., Бабий М. В., Букатов А. А. (2013)
Жуков М. Н. - Деякі особливості динаміки забруднення атмосферного повітря міста Києва шкідливими речовинами за 2001–2010 рр., Стахів І. Р., Клипа А. В. (2013)
Барановский Н. В. - Оценка пожароопасности в геоинформационной системе защиты леса от пожаров, Жарикова М. В. (2013)
Гурицький Д. С. - Аналіз регіонального розвитку процесів підтоплення земель та їх вплив на природні ресурси України (2013)
Титул, зміст (2012)
Александров О. - Базова модель публіцистичної комунікації (2012)
Губа Л. - Сатира и абсурд как способы реализации коммуникативной функции литературы (2012)
Джиждора Є. - Аспекти символізації картини світу в Службі князю Володимиру (2012)
Подмогильная Н. - Коммуникативная трансформация жанра в творчестве А. Аверченко (2012)
Слюсаренко М. - Комунікативний аспект раціонального начала памфлетного жанру (на прикладі памфлетів М. Хвильового) (2012)
Супрун В. - Синтаксичні засоби художнього орнаментування жіночих образів (2012)
Фірсенко М. - Газетна публіцистика Юрія Андруховича 1997–2007 рр.: засоби впливу (2012)
Шевченко Т. - Публіцистичний проект "Інший формат": жанрові особливості (2012)
Березенко В. - Генезис і предметна галузь науки про зв’язки з громадськістю (2012)
Білак Г. - Відображення ролі та значення соціальної комунікації у доктрині Ватикану (2012)
Виходець О. - Про дослідження соціальних комунікацій на підставі візуалізації проблеми (2012)
Зражевська Н. - Культурні війни в контексті медіакультури (2012)
Іванова О. - Мова екрану у зоні цифрових і віртуальних перетворень (2012)
Коваленко А. - Сучасний екологічний PR в Одеському регіоні: специфіка функціонування (2012)
Ковпак В. - Розбудова типологічної структури нових медіа (2012)
Комова М. - Ефект "антиреклами" в сучасних мультимедійних комунікаціях (2012)
Листвак Г. - "Книга художника": термінологічні труднощі (2012)
Матузкова Е. - Универсализация понятия "идентичность" в социогуманитарном знании ХХ века (2012)
Пархітько О. - Стереотипи американського кіно як засіб формування масової свідомості (на прикладі оскароносних фільмів) (2012)
Синєокий О. - "Supraphon" в системі соціальних комунікацій Чехії: минуле і сьогодення (2012)
Сізова К. - Перекладацькі інтерпретації елегії Р. М. Рільке ("Marina-Elegie"): адекватність передачі особливостей змісту і форми (2012)
Шафаренко Ю. - Ситуаційний аналіз у плануванні ПР-програм (2012)
Белькова С. - Модифікації портретного нарису в сучасній українській газетній практиці (на матеріалі загальноукраїнських та регіональних видань початку ХХІ ст.) (2012)
Демченко С. - Теоретичні та практичні аспекти створення медіаобразу незалежної України (2012)
Деяк-Якобишин О. - Колумністика як унікальне явище у сучасних ЗМІ (2012)
Дяченко І. - Журнали сімейного типу в системі друкованих ЗМІ (2012)
Дяченко О. - Тема эвтаназии на станциях газеты "Зеркало недели" (2000–2011 гг.) (2012)
Жук О. - Проблеми тексту і жанру в телевізійній комунікації (2012)
Козиряцька С. - Формування веб-каталогів конфесійних видань Укрнету в умовах глобалізації (2012)
Макущенко М. - Основні принципи формату інфотейнмент в ефірі українських телеканалів (2012)
Мацышина И. - В поисках болевых точек "киношного" зрителя (2012)
Хіва Тахір С. - Основоположні засади функціонування шведської преси: традиції та новаторство (2012)
Сидун І. - Російська політика США другої половини ХІХ ст. за матеріалами преси Херсонської та Бессарабської губернії (2012)
Стеблина Н. - Формат сучасної Інтернет-кореспонденції (на матеріалах публікацій "Української правди") (2012)
Тонкіх І. - Функції блогів на сайтах українських Інтернет-ЗМ (2012)
Шутяк Л. - "Новий журналізм" в українській і польській традиції (2012)
Демченко М. - Просування та підтримка бренду засобами масової комунікації (2012)
Ковтун Н. - Прагматична мета рекламного дискурсу на радіо та стратегії й тактики її реалізації: теоретичне осмислення понять (2012)
Лобойко Т. - Класифікація механізмів психологічного впливу соціальної реклами на свідомість людини (2012)
Мантуло Н. - Ментально-когнітивна парадигма українського PR (2012)
Мельник С. - Способы применения нейролингвистического программирования в СМИ (на примере использования маркировки в рекламном сообщении) (2012)
Платонова А. - Специфіка контенту рекламних подач (на прикладі друкованих мас-медіа Криму) (2012)
Самсон А. - Социально-деловые контакты между заказчиками и исполнителями массовых мероприятий в шоу-бизнесе (2012)
Фурманкевич Н. - Специфіка тізер-кампанії на українському рекламному ринку (2012)
Будько О. - Технології формування іміджу шоу-зірки (на прикладі Руслани) (2012)
Громова А. - Економічні особливості та фактори успіху реклами та PR (на прикладі загальнодержавного видання газети "Вечірня Полтава") (2012)
Дроздик Л. - Особливості рекламування тютюнових виробів: діахронічний дискурс (2012)
Здорікова А. - Імідж як ключовий чинник позиціонування територіальних утворень України (2012)
Півторак О. - Конкуренція серед рекламних агентств як основа їхнього функціонування (2012)
Ревко Н. - Зміна ґендерних стереотипів у телевізійній рекламі (2012)
Татохін О. - Просування образу політичного діяча в суспільстві (на прикладі образу Арсенія Яценюка) (2012)
Федорова О. - Соціальні мережі як джерело інформаційних приводів для мас-медіа (2012)
Якових А. - Еволюція Product Placement в соціально-комунікаційній сфері (2012)
Якових О. - Технології міфодизайну у візуальній комунікації (2012)
Ящук М. - Використання методів перформансу в сучасній рекламі (2012)
Відомості про авторів (2012)
Від редакційної колегії (2012)
Contents (2013)
Бойчук Т. М. - Наукові досягнення Буковинського державного медичного університету у 2012 році та перспективи на 2013 рік, Іващук О. І. , Доманчук Т. І. , Лебяк О. І. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Генетичний поліморфізм метилентетрагідрофолат-редуктази с677т у хворих із хибними суглобами довгих кісток:зв’язок із ліпідним профілем та ендотеліальною функцією (2013)
Бессараб М. Ю. - Концентрація інтерферону-альфа, імуноглобулінів основних класів та кількість імунокомпетентних клітин периферичної крові у хворих на респіраторно-синцитіальну вірусну інфекцію (2013)
Білецький С. В. - Вплив піоглітазону на гемостаз та протеоліз у хворих на гіпертонічну хвообу в поєднанні з цукровим діабетом другого типу, Петринич О. А., Казанцева Т. В. (2013)
Вадзюк С. Н. - Автономна регуляція в дітей старшого шкільного віку з різним рівнем тривожності, Паласюк Б. О., Ясній О. Р. (2013)
Гараніна Т. С. - Клінічна ефективність зубної пасти "Blend-a-med complete 7 PH-balance + кора дуба" та зубної щітки "Oral-B exceed" у профілактиці та лікуванні запальних захворювань тканин пародонта, Кавчук О. М., Краснюк І. П., Рожко В. І. (2013)
Задорожна Б. В. - Клінічно-допплерографічні зіставлення при синдромі вегето-судинної дистонії віддаленого періоду черепно-мозкової травми (2013)
Зубаренко О. В. - Корекція уродинамічних розладів у дітей із нейрогенними дисфункціями сечового міхура, Годлевська Т. Л., Стоєва Т. В. (2013)
Иванова Я. В. - Влияние различных схем лечения на уровень провоспалительного цитокина TNF-альфа в индуцированной мокроте при обострении хронического обструктивного заболевания легких у лиц, перенесших туберкулез легких (2013)
Іваночко Н. Я. - Стан перекисного окиснення ліпідів у осіб літнього та старечого віку, хворих на гострий холецистит (2013)
Касіянчук М. В. - Протетика на імплантах - як цілісність конструкції імплантологічної системи, віддалені результати застосування власної методики протезування (2013)
Коптєва Л. М. - Туберкульоз у жінок репродуктивного віку, Польова С. П., Гурський О. С. (2013)
Косминіна Н. С. - Оцінка функціонального стану гіпофізарно-тиреоїдної системи при йододефіцитних станах у дітей, що проживають в екологічно забрудненому регіоні, Гнатейко О. З., Лук’яненко Н. С., Кеч Н. Р. (2013)
Лучинський М. А. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей які проживають на екологічно несприятливих територіях, Лучинський В. М. (2013)
Лучко О. Р. - Зв'язок показників системного запалення та ендотеліальної дисфункції у хворих на хронічний пієлонефрит з артеріальною гіпертензією (2013)
Макаренко О. М. - Вплив культуральної рідини та екстракту міцелію гриба Leucoagaricus macrorhizus на киснезалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей, Рудик М. П., Позур В. В., Сухомлин М. М., Святецька В. М., Довгий Р. С. (2013)
Назар П. С. - Динаміка змін показників рівня ендогенної інтоксикації у хворих на алкогольні ураження печінки, Левон М. М., Осадча О. І., Шевченко О. О. (2013)
Обухова Н. В. - Влияние липофлавона на остеопротегеринопосредованную лимфоидную (лейкоцитарную) регуляцию синтеза цитокинов клетками бронхов у больных хроническим обструктивным заболеванием легких, перенесших туберкулез легких (2013)
Паньків В. І. - Ефективність і безпечність використання інгібітора дипептидилпептидази-4 у хворих на цукровий діабет 2-го типу з початковими стадіями діабетичної нефропатії, Козловська Х. Ю. (2013)
Паньків В. І. - Ризик загальної і серцево-судинної смертності, основних серцево-судинних подій у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від вибору терапії після встановлення діагнозу, Хуторська Л. А. (2013)
Пашинська О. С. - Вплив вінборону на електричну стабільність та електролітний баланс міокарда при алкогольній кардіоміопатії у щурів (2013)
Польовий П. В. - Профілактика та діагностика захворювань ротової порожнини у вагітних (2013)
Поляченко Ю. В. - Направлена диференціація стовбурових клітин, що виділені з жирової тканини, Запольська Е. М., Салютін Р. В. (2013)
Придруга С. М. - Порушення гуморальної ланки імунітету в період пізніх проявів політравми та його корекція тіотриазоліном, Борис Р. М. (2013)
Салютін Р. В. - Зміни ендотеліоцитів капілярів та гістологічної структури ішемізованої та інтактної м’язової тканини після трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин фетальної печінки людини в експерименті in vivo, Домбровський Д. Б., Паляниця С. С., Шаблій В. А., Борис Р. М., Лобинцева Г. С., Буслович О. В. (2013)
Сажин С. І. - Клінічна ефективність профілактичної терапії бронхіальної астми в дітей із раннім та пізнім дебютом захворювання (2013)
Сапунков О. Д. - Анатомія печери соскоподібного відростка в ранньому періоді онтогенезу людини (2013)
Сидорчук І. Й. - Синдром хронічної втоми та порушення неспецифічного протиінфекційного захисту, Каспрук Н. М., Коваль Г. Д., Ляшук Р. П., Морозюк Я. В., Яковець К. І. (2013)
Скалат А. П. - Оцінка гігієнічного стану порожнини рота у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (2013)
Cкрипко В. Д. - Стан ендогенної інтоксикації та динаміка змін мікроелементного гомеостазу при експериментальній гострій тонкокишковій непрохідності (2013)
Сохор Н. Р. - Медіатори запалення у гострому періоді різних підтипів ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Ясній О. Р. (2013)
Ткаченко І. М. - Використання знімної шини-капи для ортопедичного лікування підвищеної стертості зубів, ускладненої явищами бруксизму (2013)
Чендей Т. В. - Сучасні особливості перебігу та лікування інфекційного ендокардиту в Закарпатській області (2013)
Шевчук С. В. - Роль параоксонази у формуванні атеросклеротичних змін у судинах хворих на антифосфоліпідний синдром, Сегеда Ю. С., Шевчук О. В. (2013)
Шендерюк О. П. - Ферментна активність та концентрація плацентарної лужної фосфатази у трофобласті хоріальних ворсинок плаценти при запаленні посліду (гістохімічне та імуногістохімічне дослідження) (2013)
Яковлева О. А. - Структура назначений лекарственных средств при лечении негоспитальной пневмонии в стационарах (в течение 2011 года), Щербенюк н. В. (2013)
Лелик I. В. - Погляд на проблему панкреатодуоденальної резекції (2013)
Талаева Т. В. - Роль воспаления и оскидативного стресса в кардиоваскулярной патологии, Шишкин В. В., Вавилова Л. Л. (2013)
Федів О. І. - Порушення функціонального стану ендотелію у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з метаболічним синдромом, Сіцінська І. О. (2013)
Ризничук М. О. - Клінічна характеристика та генетичний поліморфізм спадкової патології нирок, Пішак В. П. (2013)
Караван Я. Р. - Загальний аналіз захворюваності на злоякісні новоутворення щелепно-лицевої ділянки у мешканців Чернівецької області (за останні 10 років), Бєліков О. Б., Гонца А. О., Поморцев С. І. (2013)
Шищук В. Д. - Типологія районів Сумської області за рівнем захворюваності дитячого населення на ортопедо-травматологічні патології, Богданова Г. В., Біденко О. Г., Бабич В. А. (2013)
Шкробанець І. Д. - Перспективи застосування географічних інформаційних систем у охороні здоров’я, Нечитайло Ю. М. (2013)
Анфілова М. Р. - Клінічно-епідеміологічні особливості сучасного перебігу урогенітального хламідіозу (2013)
Федонюк л. Я. - Клінічно-епідеміологічна характеристика лайм-бореліозу в Тернопільській області, Довбуш а. В., Багрій м. М. (2013)
Бойко А. І. - Використання статистичної сцинтиграфії для діагностики внутрішньонефронного калькульозу в пацієнтів з єдиною ниркою, Гурженко А. Ю., Камінська А. Л. (2013)
Кузняк Н. Б. - Лазерна поляриметрія кісткової тканини та тканин пазух твердої мозкової оболонки, Махрова Є. Г., Антонюк О. П., Горицький Я. В., Яковець Я. І. (2013)
Бачинський В. Т. - Особливості набуття знань, практичних навичок і вмінь у процесі викладання судової медицини студентам стоматологічного факультету зі спеціальності "Стоматологія”, Савка І. Г., Беженар І. Л. (2013)
Каратєєва С. Ю. - Особливості викладання хірургічних дисциплін іноземним студентам (2013)
Середюк Н. М. - Мультимедійні методи навчання іноземних студентів як спосіб підвищення мотивації їх у навчанні, Галюк Н. М., Галюк В. М., Яворський М. І. (2013)
Христич тамара миколаївна (до 70-річчя з дня народження) (2013)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2013)
Титул, зміст (2012)
Орлов П. А. - Системный кризис капитализма и его влияние на социально-экономическое развитие Украины, стран ЕС и США (2012)
Івашина С. Ю. - Інфраструктура соціалізації економіки (2012)
Панкратова Е. Н. - Механизм возникновения трансакционных издержек в институциональном пространстве (2012)
Подлесная В. Г. - Диалектика развития социально-экономических циклов общественного воспроизводства (2012)
Савицька Н. Л. - Модель людини в економіці: теорія та реальність (2012)
Болдуєва О. В. - Методичні підходи аналізу розвитку фондового ринку в контексті інституційних змін (2012)
Малярець Л. М. - Методичне забезпечення формування та проведення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Проскурніна Н. В. (2012)
Новікова М. М. - Методичний підхід до вимірювання соціально-економічного стану регіонів України, Мажник Л. О. (2012)
Пурський О. І. - Соціально-економічний моніторинг як фактор стабільного і збалансованого розвитку регіону, Мороз І. О., Моісеєнко О. І. (2012)
Семикіна М. В. - Соціально-економічні перешкоди на шляху підвищення якості трудоресурсного забезпечення регіону, Пустовіт М. В. (2012)
Гриневич Л. В. - Визначення регіонального рівня розвитку за секторами економіки, Зірко О. В. (2012)
Грузд М. В. - Методичні підходи до аналізу та оцінки інтеграційного потенціалу транскордонного регіону (2012)
Димченко О. В. - Перспективи формування інформаційних систем на регіональному рівні, Димченко В. В. (2012)
Борох Н. М. - Шляхи вдосконалення механізму поповнення дохідної частини місцевих бюджетів України в кризовий період економіки (2012)
Кропивка А. Е. - Развитие теории капиталов и региональный аспект (2012)
Голованова М. А. - Проблеми підвищення інвестиційної привабливості України, Мельникова В. І., Мельникова О. П., Мельников О. Г. (2012)
Пажина С. Л. - Формування простору чинників інвестиційної діяльності регіону (2012)
Захарченков А. С. - Технологический аудит как информационная основа инновационных преобразований проблемных промышленных предприятий (2012)
Колесніченко В. Ф. - Підходи до інтегральної оцінки освітньої складової економіки знань (2012)
Дубницкий В. Ю. - Определение числовых характеристик рядов распределения заработной платы и характеристик её неравномерности по регионам Украины, Ходырев А. И. (2012)
Стрижиченко К. А. - Моделювання тенденцій світового фондового ринку за допомогою методів вейвлет-аналізу, Дмитрусенко К. О. (2012)
Тонєва К. В. - Моделювання конкурентоспроможності підприємства (2012)
Раевнева Е. В. - Анализ наличия и устойчивости клубной конвергенции в Украине, Бобкова А. Ю. (2012)
Аксьонова І. В. - Статистичний аналіз впливу демографічних процесів на економічний розвиток України (2012)
Берест М. М. - Статистичний аналіз процесів банкрутства в Україні (2012)
Полякова О. Ю. - Методи багатовимірного статистичного аналізу як інструмент реалізації механізму вибору репрезентативних показників, Гольтяєва Л. А. (2012)
Сєрова І. А. - Проблеми обробки результатів статистичних спостережень (2012)
Салун М. М. - Економічна оцінка ресурсного забезпечення промислових підприємств галузі машинобудування (2012)
Гнєзділова О. М. - Удосконалення методичних аспектів аналізу роботи транспортних засобів (2012)
Куницин С. В. - Стратегическое планирование развития кластерного интеграционного взаимодействия профессиональных участников туристического рынка (2012)
Гончаренко М. Ф. - Аналіз методичних підходів до оцінки потреб роботодавців (2012)
Гончарова С. Ю. - Показники оцінки рівня життя населення та їх систематизація, Радушко Ю. П. (2012)
Овсієнко О. В. - Держава як джерело асоціальних практик у матеріальному стимулюванні трудової діяльності, Чуприна О. О. (2012)
Бондар Н. О. - Основні напрями та особливості соціального захисту інвалідів у країнах ЄС (2012)
Анисимова О. Н. - Проблемы оценки интеллектуального потенциала промышленных предприятий (2012)
Загорянская Е. Л. - Конъюнктурная оценка конкурентных преимуществ бизнес-единиц машиностроительного предприятия, Ильяшенко Н. С., Косенко А. П. (2012)
Москаленко Н. О. - Формування організаційно-методичного забезпечення реструктуризації машинобудівного підприємства, Кіпа М. О. (2012)
Чернышов В. В. - Финансовая диагностика и роль в ней метода принятия решений при обеспечении финансовой безопасности предприятия (2012)
Болдуєв М. В. - Врахування фракталів простору та часу при складанні похідного балансового звіту, Сергєєва Л. Н. (2012)
Колодізєв О. М. - Рейтингова система CAMEL як інструмент оцінки фінансової стабільності банку, Попов І. І. (2012)
Боронос В. Г. - Особливості реалізації бюджетно-податкової політики України та визначення напрямів її розвитку (2012)
Дубровіна Н. А. - Фінансування вищих навчальних закладів у Польщі, Дубровіна В. А. (2012)
Єрмошенко А. М. - Механізм інтеграції страхових компаній з банками у системі взаємодії учасників фінансового ринку (2012)
Журавльова І. В. - Методичний підхід до моделювання фінансової безпеки регіонів України, Миколайчук А. Б. (2012)
Зима О. Г. - Удосконалення оподаткування нерухомого майна з урахуванням зарубіжного досвіду, Єршова І. С. (2012)
Ісаєва Н. І. - Ринок банківських послуг на сучасному етапі розвитку (2012)
Кот О. В. - Перейняття банками України зарубіжного досвіду проведення процесів злиття і поглинання, Дзюбанова Н. Д. (2012)
Крупка І. М. - Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки (2012)
Полякова О. Ю. - Вдосконалення процедури інформаційно-аналітичного супроводження бюджетного процесу, Мерхо О., Шликова В. О. (2012)
Салига С. Я. - Трендовий аналіз грошових потоків як засіб інформаційного забезпечення процесу бюджетування в управлінському обліку, Завадська Н. О. (2012)
Деркач О. М. - Фактори впливу на стан фінансової безпеки страхового ринку (2012)
Бихова О. М. - Роль бренда в організації інтегрованих маркетингових комунікацій (2012)
Ведерникова О. А. - Формирование маркетинговых стратегий и программ в условиях глобальных изменений, Бабенко Н. В., Рыбас Я. Н. (2012)
Клунко Н. С. - Удосконалення процесу логістичного обслуговування вітчизняних фармацевтичних підприємств на умовах аутсорсингу (2012)
Маркова Н. С. - Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком персоналу (2012)
Мирошниченко Ю. В. - Науково-понятійний апарат реінжинірингу бізнес-процесів підприємства, Філіпова А. І. (2012)
Діденко Н. В. - Формування механізму організаційної культури (2012)
Доля З. В. - Якість професійно-технічної освіти в умовах сучасності (2012)
Селезньова О. В. - Теоретичні основи системного управління конкурентним потенціалом підприємства (2012)
Середа А. С. - Формування концептуальної моделі управління поведінкою експортоорієнтованого підприємства (2012)
Фриман И. М. - Оценка уровня устойчивости развития человеческого капитала как фактор повышения экономической безопасности промышленного предприятия (2012)
Чанкіна І. В. - Формування концептуальної моделі управління розвитком промислового підприємства (2012)
Анотації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Інформація для авторів (2012)
Шпичак О. М. - Вигоди та проблеми експорту зерна з України, Боднар О. В. (2013)
Прокопа І. В. - Інтеграція товарних селянських господарств у ринкову систему функціонування аграрного сектору: загальні засади та першочергові кроки (2013)
Камінський І. В. - Ефективність використання зернобобових культур у польових сівозмінах як попередника (2013)
Сатіна Г. М. - Наукове обґрунтування програми розвитку в Україні горіхоплідного виробництва (2013)
Рибаченко О. М. - Організаційно-економічні передумови розвитку органічного кормовиробництва в Україні, Воронецька І. С., Спринчук Н. А., Корнійчук О. О. (2013)
Збарська А. В. - Соціально-економічний розвиток малих підприємств регіону (2013)
Діденко Н. І. - Електронні торговельні майданчики як механізм збуту надлишків сільськогосподарської продукції особистих селянських господарств (2013)
Материнська О. А. - Виробництво та експорт зерна в Україні (2013)
Балян А. В. - Особливості інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки Закарпаття, Спаський Г. В. (2013)
Сус Т. Й. - Фінансова підтримка екологічного сільгоспвиробництва в країнах Європейського Союзу (2013)
Ткаченко Н. А. - Напрями удосконалення організації облікового відображення оплати праці в регістрах журнально-ордерної форми (2013)
Амбросов В. Я. - Ринок і стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
Мазур Г. Ф. - Природно-ресурсний потенціал розвитку агропромислового виробництва України (2013)
Шубравська О. В. - Перспективи міждержавної співпраці в агропродовольчій сфері (2013)
Савченко Е. С. - Макроэкономическая политика России: проблемы и решения (2013)
Дідковська Л. І. - Еколого-економічні аспекти впровадження мікрозрошення (2013)
Юрчишин В. В. - Вихідні основи фундаментального внеску академіка Олексія Мусійовича Онищенка у вітчизняну аграрно-економічну науку (до 85-річчя з дня народження) (2013)
Перегуда Є. Ф. - Теоретичні аспекти диверсифікації сільськогосподарської діяльності підприємств АПК (2013)
Тупчій О. С. - Особливості державного фінансування галузі садівництва (2013)
Чан-хі О. С. - Використання матриці політичного аналізу в оцінці ефективності державного регулювання ринку молока та молокопродуктів (2013)
Honcharuk I. V. - Enterprising within the framework of production and formation of the market of biofuel (2013)
Honcharuk T. V. - Production of biofuel and enhancement of the mechanism of implementation of innovations (2013)
Лупенко Ю. О. - Стратегія Леоніда Даниловича Кучми – Президента України 1994-2005 рр. щодо реформування аграрного сектору економіки України (Гальчинський А.С. Нотатки радника Президента. Десять років з Президентом Леонідом Кучмою), Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. (2013)
Збарський В. К. - Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект (рецензія на монографію Нестеренко С.А. "Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект”) (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Бакеренко Н. П. - Підходи до визначення ризику місцевих бюджетів та його складові, Карагозлю Ю. (2013)
Бєляєва С. С. - Екологічна складова інвестиційної привабливості рекреаційного потенціалу Черкаської області в сегменті збалансованого розвитку (2013)
Біловол Р. І. - Систематизація сутності та видів діагностики соціально-економічних систем (2013)
Варич Ю. М. - Роль кількості інформації в успішності функціонування економічних систем (2013)
Верхоглядова Н. І. - Алгоритм стабілізації життєвого циклу будівельних підприємств, Примуш Ю. С. (2013)
Гілета Ю. І. - Перерозподіл ринкової влади на фармацевтичному ринку (2013)
Гірняк В. В. - Оцінка ефективностівикористання іноземного капіталу у вітчизняних банківських установах за методикою динамічного нормативу (2013)
Доценко І. О. - Формування системи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства з урахуванням впливу підприємницьких ризиків (2013)
Зайдман Г. Б. - Причины долгового кризиса в странах ЕС: уроки для Украины, Якубовский С. А. (2013)
Кабо Г. О. - Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобальних трансформацій (2013)
Кернасюк Ю. В. - Економічні, соціальні та екологічні аспекти використання інноваційних технологій smart farm (2013)
Kinash I. P. - Social infrastructure as an economic category (2013)
Коленда Н. В. - Соціальний потенціал: сутність та основні ознаки (2013)
Коняхіна Т. В. - Концептуальні засади міжнародного економічного механізму природокористування (2013)
Ломачинська І. А. - Фінансові системи країн Південно-Східної та Східної Азії: особливості сучасного розвитку, Грищук А. С. (2013)
Мазыло Т. В. - Генезис форм регулирования финансовых рынков в контексте достижения финансовой стабильности, Сейранов Ю. (2013)
Мироненко Г. В. - Сучасні підходи до використання класифікації режимів валютного курсу, Диба М. І. (2013)
Олієвська М. Г. - Фінансування освіти і науки на регіональному рівні (2013)
Павлов К. В. - Статистическое измерение развития наноэкономики (2013)
Плотнікова М. Ф. - Пріоритети інвестиційного розвитку сільських поселень, Васильєв М. Л. (2013)
Саєнко О. С. - Розвиток управління освітніми інноваціми у системі підготовки студентів вищих навчальних закладів, Антохов А. А. (2013)
Севрук І. М. - Маркетингові інновації в діяльності міжнародних роздрібних мереж (2013)
Сенишин О. С. - Перспективи розвитку молочної галузі в Україні, Дзюбенко Н. О. (2013)
Сенишин О. С. - Методологія соцільно-економічного прогнозування як організаційно-управлінської системи (2013)
Тростянська К. М. - Управління репутаційним ризиком організації: сучасний стан та проблемні аспекти (2013)
Филюк В. В. - Суперечності інтересів учасників концентрації ринку та особливості їх прояву в Україні (2013)
Ярмош О. В. - Дослідження взаємозв’язку інших доходів та пов’язаних витрат промислового підприємства, Яворський П. Р. (2013)
Наші автори (2013)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 16: Открытия и изобретения в металлургии (2013)
Савич Э. В. - Всемирное тяготение и магнетизм планет (2013)
Байда Е. И. - Влияние гидравлического демпфера на динамику двухпозиционного поляризованного актуатора (2013)
Васьковский Ю. Н. - Моделирование режимов работы тягового синхронного двигателя с постоянными магнитами, Гайденко Ю. А., Русятинский А. Е. (2013)
Галиновский А. М. - Исследование электромашинно-вентильных преобразователей бесконтактных синхронных и асинхронизированных машин в системе схемотехнического моделирования (2013)
Лущик В. Д. - Стартер-генератор для вертольотів, Варванський А. Ю. (2013)
Маляр В. С. - Компенсація реактивної потужності в асинхронних електроприводах, Добушовська І. А. (2013)
Милых В. И. - Анализ переменной составляющей магнитного поля на поверхности вращающегося ротора турбогенератора, Полякова Н. В. (2013)
Павленко Т. П. - Анализ и исследование свойств аморфных сплавов, Токарь М. Н. (2013)
Чабан В. Й. - Рівняння несиметрії вузла живлення електромоторів при міжфазному короткому замиканні, Чабан О. В. (2013)
Жемеров Г. Г. - Моделирование мощного частотно-регулируемого электропривода, выполненного на основе многопульсного инвертора тока, Крылов Д. С., Титаренко И. Г., Бару А. Ю., Шинднес Ю. Л. (2013)
Баранов М. И. - Некоторые результаты экспериментального исследования в высоковольтной лаборатории низкоэнергетических плазмоидов искусственной шаровой молнии (2013)
Евдошенко Л. С. - Воздушные разрядники атмосферного давления для работы в режиме с высокой частотой коммутации (2013)
Сінолиций А. П. - Заходи модернізації p-q теорії миттєвої потужності для роботи в умовах несинусоїдної несиметричної системи напруг, Кольсун В. А., Козлов В. С. (2013)
Титко О. І. - До 70-річчя з дня народження (2013)
Намитоков К. К. - К 90-летию со дня рождения (2013)
Аванесова Н. Е. - Визначення основних етапів та тенденцій bancassurance, Марченко О. В. (2013)
Автономов Д. И. - Анализ факторов формирования структурных дисбалансов в деятельности производственно-хозяйственных систем на современном этапе в Украине (2013)
Байдала В. В. - Законодавче забезпечення енергозбереження як фактор розвитку біоекономіки в Україні, Бутенко В. М. (2013)
Бакало Н. В. - Проблеми вивчення природи кризових явищ у туристичній галузі, Черниш І. В. (2013)
Безрукова Н. В. - Діяльність транснаціональних корпорацій в контексті національної економічної безпеки, Свічкарь В. А. (2013)
Біленький О. Ю. - Вдосконалення системи управління асортиментом продукції: напрями та результативність (2013)
Берьозкіна А. Ю. - Оцінка забезпеченості вагонобудівних підприємств персоналом та обгрунтування ефективності його використання, Швець В. Я. (2013)
Бозуленко О. Я. - Конкурентоспроможність торговельних підприємств та проблеми її підвищення в сучасних умовах, Бозуленко О. Ю. (2013)
Брайловський І. А. - Аналіз чинників впливу на результативність проектів державно-приватного партнерства (2013)
Васильчук Н. О. - Демографічні чинники впливу на трудовий потенціал (2013)
Вишневецька О. В. - Технічне переоснащення аграрної галузі в контексті ефективності лізингових систем, Білоусько Я. К. (2013)
Волочко А. С. - Аналіз особливостей функціонування вітчизняного ринку праці в умовах євроінтеграції (2013)
Головчанська М. А. - Рівень інвестиційної активності підприємств житлово-комунального господарства україни: сучасний стан та перспективи росту (2013)
Горбачук В. М. - Умови суспільної оптимальності випуску сумісних або несумісних продуктів монополією (2013)
Городиська Н. А. - Метод позиціонування інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств на ринку (2013)
Городня Т. А. - Оцінка кадрової відповідності обслуговуючого персоналу готелю (2013)
Грициняк О. І. - Про роль бюджету у фінансуванні освіти і науки в Україні (2013)
Денисова К. Ю. - Функціонування транснаціонального міжнародного бізнесу в контексті транскордонних злиттів та поглинань (2013)
Дідич З. А. - Валютно-курсова політика у контексті світової фінансової кризи: уроки для країн Центральної та Східної Європи та України (2013)
Доброскок Ю. Б. - Діагностика перспективності стратегічної взаємодії в маркетингових каналах (2013)
Дрогомирецька М. І. - Мотивація праці як інструмент ефективного управління персоналом сучасної організації (2013)
Дуда В. П. - Продовольчий ринок молока України, його розвиток та перспективи, Говорушко Т. А. (2013)
Дуляба Н. І. - Тенденції та закономірності розвитку тогівлі в Україні в сучасних умовах (2013)
Ермоленко Г. Г. - Роль малого курортного и туристского бизнеса в экономике рекреационного региона, Ермоленко А. Г. (2013)
Живко З. Б. - Формування структурної моделі системи економічної безпеки підприємства в контексті контррозвідки (2013)
Заблодська І. В. - Організаційний аспект забезпечення економічної безпеки регіону, Салуквадзе І. М. (2013)
Загорна Т. О. - Методологічні засади дослідження конкурентної поведінки суб’єктів ринку роздрібних посередників (2013)
Замроз М. В. - Оцінка конкурентоспроможності молокопереробних підприємств (2013)
Зосимова Ж. С. - Наукові підходи до визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Шталь Т. В. (2013)
Іванюта Т. М. - Методичні підходи до аналізу економічної безпеки підприємств (2013)
Іващенко О. В. - Фінансово-економічна безпека підприємства (2013)
Калиниченко М. П. - Управління персоналом промислового підприємства на засадах маркетингу (2013)
Касян С. Я. - Комунікаційно-логістична організація регіональної взаємодії підприємств (2013)
Коваленко І. В. - концептуальні підходи до наукового пізнання сутності фінансових активів та їх вартісної оцінки у сучасній системі бухгалтерського обліку (2013)
Ковалець М. В. - Аналіз енергоємності суспільного виробництва та потенціалу енергозбереження в Україні (2013)
Колач С. М. - Теоретичні аспекти регулювання інфляційних процесів (2013)
Колпакова Н. С. - Стан та перспективи розвитку кредитного ринку України (2013)
Кононова О. Є. - Технологія стратегічного управління будівельним підприємством (2013)
Крупа В. Р. - Формування заощаджень домогосподарств та їх вплив на соціально-економічний розвиток країни (2013)
Крутушкіна В. В. - Стан грошової системи Великобританії та перспективи її розвитку в умовах глобалізації (2013)
Кульга А. А. - Схема определения понятия "управления инновационным потенциалом металлургического предприятия" (2013)
Кушнірук А. О. - Оцінка показників виробітку за окремими видами будівельної діяльності в Україні (2013)
Лановська Г. І. - Інформаційне забезпечення управління розвитком компанії (2013)
Лаптєва А. В. - Сучасний стан забезпечення кадрами робітничих професій на регіональному рівні (2013)
Левкив Г. Я. - Теоретические основы анализа и оценки маркетингового менеджмента предприятий АПК (2013)
Левченко В. О. - Теоретичні аспекти формування логістичної системи підприємства (2013)
Литвин М. В. - Досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття у країнах Центральної та Східної Європи (2013)
Литвинчук І. Л. - Форсайт аграрної економіки в контексті NBIC-конвергенції (2013)
Литвинюк О. В. - Необхідність формування сучасного механізму управління активами та пасивами банківських установ (2013)
Лічман Т. В. - Класифікація та аналіз загроз безпеці комерційної таємниці підприємства (2013)
Наші автори (2013)
Далик В. П. - Інституційні заходи підтримання низького інфляційного середовища, Бойко В. С. (2013)
Борисова О. В. - Ефективність інноваційної політики підприємств у сфері туризму (2013)
Борисова С. Е. - Посткризисная трансформация международного рынка долговых обязательств (2013)
Вікарчук О. І. - Інноваційна культура як ідеологія управління діловою активністю підприємcтва (2013)
Гудзь Ю. Ф. - Управління інноваційною діяльністю при реалізації стратегії зростання потенціалу підприємств харчової промисловості (2013)
Гунченко М. В. - Особливості реалізації індивідуальної інвестиційної діяльності на позабіржовому фондовому ринку України (2013)
Гуржій Н. М. - Механізм проактивного управління стратегічною маркетинговою стійкістю (2013)
Драчук Ю. З. - Щодо вдосконалення інституційних засад державного регулювання модернізації промислового виробництва, Трушкіна Н. В. (2013)
Зибарева О. В. - Класифікація факторів девіантної соціалізації регіональних систем (2013)
Костин Ю. Д. - Машиностроительный комплекс Украины: тенденции современного развития, Пустовой О. Ю. (2013)
Костін Д. Ю. - Трансформація системи матеріального стимулювання: аналіз зарубіжного досвіду (2013)
Крухмаль О. В. - Регулювання проблемних кредитів в банках України: теоретичні та методичні аспекти (2013)
Кундеева Г. А. - Агробиотехнологии: решение продовольственной безопасности (2013)
Кутовий Т. В. - Світовий та регіональні ринки ІРО: сучасний стан і перспективи розвитку, Рогач О. І. (2013)
Любенкова Е. П. - Риски модернизации и реформирования российского высшего профессионального образования, Карибджанян А. С., Фурсов В. А. (2013)
Miroshnichenko T. E. - Socio-economic transformation of post-socialist countries of Eurasia in the context of national development priorities of Ukraine, Androsyuk A. V. (2013)
Мних О. Б. - Дослідження взаємодії різних форм капіталу і управління вартістю підприємства на основі маркетингових і логістичних інструментів (2013)
Нестеренко О. О. - Методика оцінки інформаційного ризику на підприємствах роздрібної торгівлі (2013)
Новоселов С. Н. - Значение локальных рынков в устойчивом развитии экономики региона (2013)
Полянська А. С. - Сучасні проблеми та завдання проведення структурних змін в промисловості України: ситуаційний аспект (2013)
Рябець Н. М. - Роль процесу транснаціоналізації в розвитку сучасної національної економічної системи України в умовах глобалізації (2013)
Скібіцький О. М. - Розгляд теоретичних основ управління людським потенціалом (2013)
Скопенко Н. С. - Особливості інтеграційних процесів в АПК України (2013)
Сыроижко В. В. - Условия успешного составления регламента бюджетного процесса, Воронова М. А. (2013)
Тарасова О. О. - Моделювання конкурентної динамiки розвитку регіону, Горонькіна В. Г. (2013)
Ткачова А. В. - Ризики інноваційних проектів підприємства: специфіка, види, методика управління (2013)
Наші автори (2013)
Антропова Л. М. - Оцінка якості змішування та ефективності роботи відцентрового змішувача-зволожувача, Миронова Н. А. (2013)
Бошкова І. Л. - Метод отримання біопестицидів і пристрій для його реалізації, Дементьєва Т. Ю., Георгієш К. В., Коломийчук С. Г. (2013)
Букін Г. В. - Розробка експериментальної установки для досліджень впливу MTS-технології на харчові продукти, Селезньова Ю. А., Соколов С. А. (2013)
Гордієнко О. В. - Дослідження процесу різання замороженого м’ясного фаршу високошвидкісним струменем води, Жданов Р. В. (2013)
Єрьоменко Д. О. - Можливості використання пари вторинного скипання на підприємствах харчової промисловості, Лебедєв І. М., Корнійчук В. Г. (2013)
Жданов І. В. - Аеродинаміка сушильної установки з відцентровим киплячим шаром матеріалу (2013)
Завалій О. О. - Пристрої інфрачервоного сушіння сільськогосподарської продукції (2013)
Заплетніков І. М. - Методика розрахунку параметрів різання дисковим ножем за умови коливального способу подання харчового продукту, Пільненко А. К. (2013)
Самойчук К. О. - Визначення резонансних режимів роботи пульсаційного апарата з вібруючим ротором, Івженко А. О. (2013)
Сукманов В. О. - Процес отримання спінених сумішей на основі рибної сировини, Яшонков О. А., Чарова І. В. (2013)
Погребняк В. Г. - Підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння на харчових підприємствах, Перкун І. В., Погребняк А. В. (2013)
Хмельнюк М. Г. - Аналіз ексергетичних втрат холодильної установки комплексу низькотемпературної конденсації природного газу, Остапенко А. В., Яковлева О. Ю. (2013)
Шамота В. П. - Сепарація харчових сипких сумішей, Фалько О. Л., Фалько О-ій. Л. (2013)
Бєлінська К. О. - Дослідження амінокислотного складу сухого молока свійських тварин з метою використання його у виробництві замінників жіночого молока, Фалендиш Н. О., Шутюк В. В. (2013)
Гніцевич В. А. - Дослідження показників якості самбуків, Кравченко Н. В. (2013)
Гніцевич В. А. - Розробка технології білково-рослинного напівфабрикату на основі молочної сироватки та визначення термінів його зберігання, Федотова Н. А., Мечетна К. Ю. (2013)
Гурінова Т. О. - Збереження мікрофлори рідких житніх заквасок в умовах дискретного режиму роботи хлібозаводів, Самуйленко Т. Д., Назаренко О. О. (2013)
Дейниченко Г. В. - Вибір сировини та способу вилучення пектинових речовин, Мазняк З. О., Гузенко В. В., Лихобаба О. В. (2013)
Дейниченко Г. В. - Вплив стабілізаторів на процес піноутворення в модельних системах коктейлів на основі сколотин, Юдіна Т. І., Старостєлє О. В. (2013)
Дмитрук О. Ф. - Електронна структура органічних сполук та їх реакційна здатність у реакціях радикального відриву атома вуглецю НО2• радикалом, Пікула Л. Ф., Крюк Т. В., Лесишина Ю. О. (2013)
Поперечний А. М. - Дослідження структури напівфабрикату на основі печериць та насіння гарбуза, Гніцевич В. А., Боровков С. О., Чехова Н. С. (2013)
Свідло К. В. - Підходи до створення безалкогольних напоїв геродієтичного призначення (2013)
Сукманов В. О. - Дослідження термостійкості і температури плавлення вершкового масла, обробленого високим циклічним тиском, Громов С. В., Крістя Д. О., Моісєєва В. К. (2013)
Топольник В. Г. - Визначення оптимальних умов процесу подрібнення суміші білого і червоного м’яса курятини для збільшення вологозв’язуючої здатності фаршів, Стукальська Н. М. (2013)
Гладчук Є. О. - Параметричне моделювання функціональної спроможності маніпулятора за безпосереднього автоматизованого управління (2013)
Кюрчев С. В. - Визначення оптимальних параметрів окремих вузлів дозатора, Змєєва І. М. (2013)
Морозюк Л. І. - Програмний комплекс для розрахунку мікроканальних повітряних конденсаторів, Ольшевська О. В. (2013)
Петрова Ю. Н. - Розробка методики аналізу результатів моделювання напружено-деформованого стану для випадку плоскої задачі, Жданов І. В., Крістя Д. О. (2013)
Дейниченко Г. В. - Мідії – сировина для виробництва продукції підвищеної харчової цінності, Звегінцев О. І., Карнаушенко Ю. В. (2013)
Коршунова Г. Ф. - Обґрунтування режимів замочування бобів нуту для пророщування, Саєнко Р. І. (2013)
Левіт І. Б. - Дослідження процесів відновлення напівфабрикату з топінамбура і цикорію, Стіборовський С. Е., Османова Ю. В., Афенченко Д. С. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Титул, зміст (2012)
Гончаров Ю. В. - Еволюційний розвиток класово-стратифікаційних теорій у соціально-економічній науці, Щербина І. В. (2012)
Пісоцька Є. І. - Обмін правами: сутність та форми (2012)
Жовтанецький М. І. - Статистичне моделювання впливу технологічної структури економіки на розвиток України, Твердохліб М. І. (2012)
Коломицева А. О. - Моделювання процесів оптимального управління логістичними розподільчими системами, Яковенко В. С. (2012)
Милов А. В. - Разбиение алгоритмов статистического анализа для распределенных СППР, Чуйко И. М. (2012)
Заруба В. Я. - Инвестиционная оценка конкурентных преимуществ и рыночной конъюнктуры промышленных предприятий, Орлов П. А., Косенко А. П. (2012)
Кричевец Е. А. - Использование показателя сash flow для оценки инвестиционной привлекательности предприятия (2012)
Матюшенко І. Ю. - Нанотехнології в електроніці та інформаційних технологіях (2012)
Онищенко С. В. - Технопарк як інноваційна модель розвитку будівельного комплексу Полтавського регіону, Фурманчук О. С. (2012)
Мілевська Т. С. - Моделі інноваційного розвитку економіки (2012)
Осьмірко І. В. - Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку: поняття, структура та принципи функціонування (2012)
Котиш О. М. - Формування системи факторів ефективності експортних операцій, Манзя О. О. (2012)
Куркина М. П. - Человеческий потенциал как категория социального управления регионом, Зотов В. В. (2012)
Мірошниченко П. І. - Визначення ефективності інвестиційного розвитку регіонів (2012)
Стрижиченко Н. О. - Єврорегіон як форма транскордонного співробітництва (2012)
Абасс К. Д. - Особенности управления затратами иракских предприятий перерабатывающей промышленности, Моргачев И. В. (2012)
Рудика В. І. - Особливості управління матеріальними потоками коксохімічних підприємств (2012)
Андрієвська Є. В. - Сучасні підходи до реструктуризації машинобудівних підприємств на основі відкритої інноваційної діяльності (2012)
Кочетигова Т. В. - Аналіз світового досвіду злиттів і поглинань компаній в галузі металургії (2012)
Некрасов В. Н. - Сельское хозяйство России: кризисы и необходимость повышения конкурентоспособности, Дрыгина Ю. А. (2012)
Клокар О. О. - Обґрунтування заходів розвитку іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки (2012)
Лифар В. В. - Управління розвитком автодорожнього потенціалу регіону, Тихончик А. В. (2012)
Леонова Ю. О. - Оптимізація складської діяльності ТОВ "Фідлайф" (2012)
Анистратенко О. В. - Оптимизация финансового обеспечения туристско-рекреационного комплекса Крыма на основе государственного регулирования (2012)
Петенко І. В. - Методичні підходи до визначення засад забезпечення відтворення та всебічного розвитку людського і трудового потенціалу, Петенко А. В. (2012)
Уманець Т. В. - Загальноукраїнські та регіональні виміри сучасних тенденцій розвитку ринку праці, Косьміна К. М. (2012)
Семененко І. М. - Використання франчайзингу в діяльності промислових підприємств (2012)
Українська О. О. - Оцінка валютної позиції підприємства (2012)
Харчук Т. В. - Стоимость как критерий эффективности функционирования предприятия (2012)
Раєвнєва О. В. - Статистична оцінка інвестиційної активності в Україні, Гриневич Л. В. (2012)
Сергієнко О. А. - Моделі багатовимірного статистичного аналізу в дослідженні конкурентних позицій держави, Мазняк М. Г. (2012)
Забарна Е. М. - Економічний зміст проектного фінансування та специфіка його використання в Україні, Кула М. В. (2012)
Исаева Н. И. - Развитие украинского рынка финансовых услуг на основе электронных технологий (2012)
Єрмошенко А. М. - Управління операційними і кредитними ризиками страхових компаній як складова механізму інтеграції страхових компаній з банками в Україні (2012)
Прохорова Ю. В. - Сучасні тенденції та механізм здійснення споживчого кредитування в Україні, Самойлова М. Д. (2012)
Сабліна Н. В. - Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду здійснення кредитних операцій банку, Кривеженко В. В. (2012)
Карасьова З. М. - Регіональні аспекти розвитку банківської системи України на прикладі Харківської області, Шахова О. О. (2012)
Костяна О. В. - Аналіз впливу заходів дискреційної податкової політики на бази оподаткування прямих податків (2012)
Пашова С. М. - Формування інноваційно-інвестиційної частки як напрям оптимізації кредитного портфеля банку (2012)
Клунко Н. С. - Система оцінки логістичної складової фармацевтичних компаній України на базі збалансованої системи показників (2012)
Максимів Б. М. - Формування рекламної стратегії підприємств на основі SWOT-аналізу (2012)
Посохов І. М. - Порівняльна характеристика моделей корпоративного управління в ринковій економіці: переваги та недоліки (2012)
Птащенко О. В. - Формування маркетингової підтримки товарної інноваційної політики (2012)
Ріпка Д. О. - Координація управлінських і виробничих процесів на підприємстві (2012)
Ястремська О. О. - Моделювання показників визначення об’єктивної складової іміджу підприємств у сучасних умовах (2012)
Вуйців М. М. - Застосування інструментів контролінгу в діяльності вітчизняного менеджменту (2012)
Доля З. В. - Проблеми державно-громадського управління системою профтехосвіти (2012)
Таньков К. М. - Маркетинг взаємовідносин в управлінні ланцюгами поставок (2012)
Бывшев В. А. - Подготовка ИТ-профессионалов в научно-исследовательском университете, Богомолов А. И., Костюнин В. И. (2012)
Бывшев В. А. - Математико-статистическое обоснование оценки знаний студента при тестировании, Богомолов А. И., Костюнин В. И. (2012)
Наумов В. Н. - Об обучении студентов направления "бизнес-информатика" моделированию систем (2012)
Рамазанов С. К. - Информационно-образовательная среда, Калиненко Н. А. (2012)
Ядранський Д. М. - Проблеми дослідження праці в інформаційному суспільстві (2012)
Діоба А. В. - Формування інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів, Кулєшова Н. В. (2012)
Донець О. В. - Про інформаційний простір сучасного вищого навчального закладу (2012)
Колдовський В. В. - Спеціальність "Економічна кібернетика" у сучасному економічному просторі (2012)
Колдовський М. В. - Новаційні підходи в дистанційній освіті (2012)
Кондіус І. С. - Концептуальні підходи до створення інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом (2012)
Кондратьева И. Г. - Вероятностные модели анализа кредитной деятельности интернет-банкинга, Остапенко И. Н. (2012)
Невежин В. П. - Личностно-ориентированный подход в образовательном процессе информационного общества, Богомолов А. И. (2012)
Ніколаєв І. В. - Підходи щодо оцінки економічної ефективності системи дистанційної освіти (2012)
Огліх В. В. - Застосування інформаційних технологій як фактор підвищення якості підготовки та перепідготовки фахівців митної служби, Шаповалов О. В. (2012)
Сергиенко Е. А. - Особенности создания электронных информационно-образовательных ресурсов для систем дистанционного обучения, Раевская А. А., Саакян Л. А. (2012)
Чорноус Г. О. - Дистанційне навчання з програмних рішень SAP (2012)
Яценко Р. Н. - Адаптивное управление коммуникацией в системе дистанционного обучения Chamilo, Полевич О. В. (2012)
Kavun S. - Distance learning systems and their information security, Sorbat I., Sorbat I. (2012)
Сергієнко О. В. - Вдосконалення SharePoint Learning Kit для роботи з навчальним контентом, створеним на основі Flash, Акіменко В. І. (2012)
Тадевосян А. Б. - Застосування інформаційних технологій "електронної освіти" у вищій освіті як необхідна умова подолання сучасної кризи та успішного розвитку в ХХІ столітті (2012)
Якименко А. В. - Использование концепции e-learning в системе переподготовки безработных (2012)
Анотації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Інформація для авторів (2012)
Лопатинський Ю. М. - Базис інституційної трансформації аграрного сектора (2013)
Макарович В. К. - Економічна сутність та ідентифікація факторингових операцій в системі бухгалтерського обліку (2013)
Малюк С. О. - Роль трудового потенціалу у сталому розвитку сільських територій (2013)
Марина А. С. - Фінансова безпека країни в умовах фінансової інтеграції: концептуальні положення (2013)
Мартиненко О. В. - Основні тенденції та перспективи розвитку обліку податку на додану вартість, Малахова А. В. (2013)
Матвійчук Л. О. - Концептуальні аспекти фінансової безпеки страхових компаній (2013)
Матюх С. А. - Сучасна ефективна організаційна система управління ВНЗ (2013)
Медведкина Е. А. - Международный банковский бизнес в глобальной финансовой системе (2013)
Миськів Г. В. - Проблема визначення об’єкту кредитного ринку (2013)
Михайленко О. Г. - Критерії оцінки якості аудиторських послуг (2013)
Михайленко О. В. - Теоретичні засади визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства (2013)
Мурашко О. В. - Контролінг фінансового результату в страхових компаніях (2013)
Нечаєва І. А. - Порівняльний аналіз моделей прогнозування банкрутства компаній за даними національної та міжнародної звітності (2013)
Носкова С. А. - Рейтингове оцінювання економічного потенціалу регіонів України (2013)
Озерчук О. В. - Вплив бюджетних видатків на інвестиційну діяльність в Україні (2013)
Омельяненко В. А. - Аналіз теоретичних підходів до міжнародного аспекту державної політики в умовах технологічного шоку (2013)
Онищенко О. В. - Етапи організації транспортно-логістичного ядра кластерної структури (2013)
Парді С. Р. - Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів (2013)
Петленко Ю. В. - Організаційні форми створення та розвитку вертикально-інтеграційних структур (2013)
Пилипчук Н. М. - Аудит власного капіталу та шляхи його подальшого удосконалення (2013)
Плоха О. Б. - Визначення спрямованості планування потенціалу підприємства (2013)
Потапчик О. О. - Системно-категоріальні дослідження якості в системі управління (2013)
Прокопець Л. В. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства (2013)
Простебі Л. І. - Проблеми розвитку банківської системи України та механізмів регулювання її діяльності (2013)
Римар Г. А. - Особливості документування операцій на будівельному підприємстві (2013)
Рудакова Т. В. - Стратегія управління інноваційною діяльністю соціально-економічної системи регіону (2013)
Руліцька К. М. - Тенденції розвитку аграрного сектору України (2013)
Рябушка Л. Б. - Механізм міжбюджетних відносин: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Сапоговська О. В. - Проблеми запровадження європейської моделі державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2013)
Сахаров П. О. - Організаційно-методичні засади контролю розрахунків електронними грошима (2013)
Сєребряк К. І. - Атрибути регіональної інформаційної політики (2013)
Васильєва Т. А. - Розвиток методології підвищення ефективності контролю за об’єктами інвестування в межах інтеграційних об’єднань, Лєонов С. В., Сисоєва Л. Ю. (2013)
Скібіцька Л. І. - Проблеми інвестування інновацій в підприємстві на стадії кризи (2013)
Слободяник Ю. Б. - Предмет і об’єкти державного аудиту (2013)
Словік О. М. - Типи професійної ідентифікації особистості (2013)
Стоянова-Коваль С. С. - Особливості методики оцінки інвестиційних проектів харчових підприємств, Добрянська Н. А. (2013)
Татомир І. Л. - Вплив футурологічних та сучасних підходів на формування мотиваційної системи нового типу (2013)
Топільницька Я. О. - Особливості сучасного менеджменту інтелектуального капіталу акціонерних товариств (2013)
Тумакова С. В. - Теория рынка рабочей силы – важное направление современной экономической науки (2013)
Тхор С. О. - Оптимізація транспортної інфраструктури, Хорошилова І. О. (2013)
Філіппов М. В. - Сучасний стан та проблеми функціонування ринку м’ясної продукції в Україні (2013)
Хапатнюковський М. М. - Екзогенні виклики національному економічному суверенітету (2013)
Харевич А. С. - Ринок банківських кредитів України, його розвиток та оцінка (2013)
Харинович-Яворська Д. О. - Перспективний аналіз діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі (2013)
Чернін О. Я. - Сутність товарів: обліковий аспект (2013)
Чопко Н. С. - Інституційне забезпечення регулювання аграрного сектора України (2013)
Чорноус О. И. - Апробация методики прогнозирования показателей мотивации с целью формирования стратегии управления персоналом, Дружинина В. В. (2013)
Шабанова Ю. М. - Активізація співробітництва прикордонних територій єврорегіону "Донбас" (2013)
Шаповалова Е. Н. - Балансовый метод в анализе развития региональной экономики, Рябченко А. С. (2013)
Шемет Т. С. - Глобальні перспективи інтернаціоналізації китайського юаня (2013)
Еш С. М. - Формування фінансового посередництва на ринку фінансових послуг (2013)
Якимів А. І. - Проекти і програми як інструменти розвитку підприємств, Самуляк В. Ю., Шишковський С. В. (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2013)
Бердніков Є. - Проект Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення": з чим не згодні критики (2013)
Бердніков Є. - Новини законопроектної діяльності, Радкевич Н. (2013)
Колядинська Т. - "Elisavetgrad ID-2013": Земельні аспекти інвестицій в аграрний сектор України, Звірко В. (2013)
Чернов В. - Як інвентаризують землі на Сумщині (2013)
Галаган Т. - Еколого-економічна стратегія використання та охорони рекультивованих земель (2013)
Солов’яненко Н. - Організаційно-економічні аспекти функціонування особистих селянських господарств в контексті розвитку земельних відносин (2013)
Нікітенко В. - Викуп земельних ділянок державної та комунальної власності (2013)
Ваш консультант (2013)
Офіційні документи (2013)
Босенко А. І. - Оцінювання рівня мобілізації функціональних резервів студенток молодших курсів педагогічного університету при дозованих фізичних навантаженнях, Самокиш І. І., Страшко С. В., Орлик Н. А., Петровський Є. П. (2013)
Джим В. Ю. - Сравнительный анализ техники рывковых упражнений в тяжелой атлетике и гиревом спорте (2013)
Іонова О. М. - Внесок педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ століття в розвиток антропологічних ідей, Кот О. П. (2013)
Канівець З. М. - Розвиток мережі дитячих спортивних шкіл Полтавщини та інспектування стану спортивно-масової роботи в них у 50-70-ті роки ХХ ст. (2013)
Кара С. І. - Удосконалення процесу організації педагогічної практики – пріоритетна умова формування професійної компетентності майбутніх учителів основ здоров’я (2013)
Климович В. Б. - Вплив спеціальних фізичних вправ на показники фізичної підготовленості та фізичного розвитку курсантів артилеристів, Романчук С. В. (2013)
Козаченко С. М. - Формування ціннісно-смислової компетентності майбутніх учителів як науково-педагогічна проблема (2013)
Козина Ж. Л. - Факторная структура комплексной подготовленности элитных спортсменов – представителей горных видов спорта, Репко Е. А., Прусик К., Цеслицка М. (2013)
Кулик Н. А. - Взаимосвязь компонентов физической подготовленности и физического развития у старших дошкольников, Масляк И. П. (2013)
Кутек Т. Б. - Стимуляція відновлювальних процесів у кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту з розбігу (2013)
Остафійчук Я. Ф. - Інтеграційний підхід в становленні валеологічних компетенцій студентів – медиків, Презлята Г. В., Мицкан Б. М. (2013)
Петренко Н. В. - Динамика физической и умственной работоспособности студенток экономических специальностей в процессе занятий аквафитнесом (2013)
Платонова А. Г. - Обоснование применения двигательной активности детей как критерия эффективности оздоровления и рекреации, Подригало Л. В., Сокол К. М. (2013)
Романчук О. П. - Зміни показників центральної гемодинаміки кваліфікованих спортсменів при тестуванні з використанням керованого дихання та їх оцінка, Пісарук В. В. (2013)
Сохиб Бахджат Махмуд Аль Маваждех - Физическая реабилитации при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника, осложненным нестабильностью сегментов и протрузиями межпозвонковых дисков (2013)
Чарченко П. С. - Роль колективних спортивних ігор у розвитку комунікативних здібностей підлітків-девіантів (2013)
Шлєпаков Л. М. - Аналіз факторів, що впливають на процес залучення дорослого населення до регулярної рухової активності на місцевому рівні, Вареник О. М. (2013)
Шматова О. О. - Вплив методів фізичної реабілітації на стан якості життя у хворих з токсичними гепатитами, Назар П. С. (2013)
Приступа Т. - Оцінка фізичної працездатності у дітей з розладами слуху, Болах Б. (2013)
Титул, зміст  (2012)
Від редакції (2012)
Кочур Ю. Г. - Зарубежный опыт функционирования венчурных фондов (2012)
Самосьонок Л. М. - Динаміка доходів і зайнятості населення в країнах-учасницях регіональних інтеграційних об'єднань (2012)
Чернега О. Б. - Цивілізаційні виміри корпоративної активності, Бочарова Ю. Г. (2012)
Шкода М. С. - Світовий досвід використання логістичних підходів для ефективного управління розвитком підприємства й адаптація їх до вітчизняних реалій (2012)
Громова Я. А. - Дослідження перспектив інноваційного розвитку металургійної галузі України: маркетинговий аспект (2012)
Жарінова А. Г. - Інформаційне забезпечення механізму управління інтелектуальною власністю (2012)
Софіщенко І. Я. - Проблеми інституціоналізації державного сприяння експорту (2012)
Тарасюк О. Б. - Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки країни (2012)
Умєров Р. Е. - Особливості розвитку малого підприємництва в Україні (2012)
Юхименко В. В. - Державно-приватне співробітництво у сфері убезпечення вантажних перевезень, Коноваленко Ю. В. (2012)
Яковенко О. З. - Теоретичні засади формування державної промислової політики на основі розвитку промислово-сервісних кластерів (2012)
Воротіна Л. І. - Раціональні управлінські рішення як ресурс підвищення ефективності операційної діяльності підприємства, Пятигін А. С. (2012)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Аналіз інтеграційного розвитку підприємств машинобудівної галузі за показниками інвестиційної активності на вітчизняному ринку, Скоморохов М. О. (2012)
Гончаренко О. В. - Інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті формування інформаційної економіки (2012)
Іванова З. О. - Тактичний і стратегічний контролінг в управлінні розвитком туристичних підприємств (2012)
Картузов Є. П. - Методи оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства (2012)
Коберник І. В. - Особливості розвитку інтеграційних процесів підприємств (2012)
Колотій В. О. - Чинники конкурентоспроможності і сталість роздрібних підприємств торгівлі будматеріалами (2012)
Оленіч А. В. - Формування і розвиток проектної команди в сучасних умовах, Шацька З. Я. (2012)
Рященко В. П. - Направления оптимизации бизнес-процессов предприятия (2012)
Железняк О. О. - Особливості пасажирсько-транспортної взаємодії між столицею України і містом Чернігів, Олещенко Л. М., Шморгун А. В. (2012)
Карий О. І. - Аномія громад: наслідки для стратегічного планування розвитку малих і середніх міст (2012)
Ревякін О. О. - Економіко-організаційні аспекти мотивації персоналу в процесі детінізації підприємницької діяльності (2012)
Звєряков О. М. - Методологічні основи управління фінансовою стійкістю банківських установ (2012)
Коцупатрий М. М. - Системи оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні, Ковач С. І., Безверхий К. В. (2012)
Проскура К. П. - Методологічні засади податкового адміністрування, Капустян О. М. (2012)
Радова Н. В. - Оцінювання ефективності банківських злиттів і поглинань (2012)
Маначинська Ю. А. - Бухгалтерський актуарний облік в умовах інвестиційної активності (2012)
Васильчак С. В. - Інформаційна модель побудови системи трансфертного ціноутворення як елементу управлінського обліку у багатофілійному банку, Хімяк Н. Я. (2012)
Берко А. Ю. - Оцінювання якості інформаційних ресурсів у web-проектах, Алексеєва К. А. (2012)
Гальків Л. І. - Інформаційні джерела та параметричне оцінювання динаміки втрат людського капіталу України (2012)
Костіков М. П. - Створення бази знань граматики польської мови (2012)
Ліпич Л. Г. - Інформаційні потоки в моделі управління витратами бізнес-процесів, Ющишина Л. О. (2012)
Огнистий А. А. - Моделювання ринкового середовища конкурентних взаємозамінних товарів на основі агентного підходу (2012)
Ситник Й. С. - Формування інтегрованої інформаційної системи для потреб інтелектуалізації систем менеджменту промислових підприємств (2012)
Теребух А. А. - Моделювання прийняття господарських рішень (2012)
Цмоць І. Г. - Системи раннього попередження для підприємств з використанням нейромережевих засобів, Цимбал Ю. В., Цмоць О. І. (2012)
Аманчаева К. - Инновационный потенциал социально-экономического развития: риски, пути решения (2012)
Амір М. - Прямі іноземні інвестиції і платіжний баланс у Пакистані: дані часових рядів, Мехмуд Б. (2012)
Арістовник А. - Вимірювання відносної ефективності в галузях охорони здоров'я і освіти: на прикладі країн Східної Європи (2012)
Асіф Хан М. - Посередницька роль задоволеності роботою у відношеннях орієнтації на внутрішній ринок і ефективності діяльності організації (2012)
Aта А. Ї. - Взаємозв'язок між економічним зростанням і інституційною структурою в країнах ОЕСР: перехресний аналіз, Кодж А., Aкча Х. (2012)
Ахмедов Н. - Направления повышения эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов в апшеронском экономическом районе (2012)
Байжолова Р. - Повышение эффективности государственного регулирования национального рынка труда в условиях глобализации (2012)
Байырбекова Р. - Построение модели ключевых компетенций для железнодорожных компаний (2012)
Бекетова К. - Современные тенденции развития системы проектирования строительства объектов жилищной сферы (2012)
Виценец Т. Н. - Методы регионального анализа миграционных процессов (2012)
Гранчай М. - Витоки принципу порівняльної переваги і ролі сільського господарства (2012)
Джолдыбаева С. - Влияние диверсификации на процессы управления предприятиями (2012)
Домановіч В. - Концепція управління продуктивністю в Сербії: традиційна або сучасна?, Стояновіч-Алексіч В., Бабіч В. (2012)
Досманбетова М. - Анализ развития интеллектуального капитала казахстанских компаний (2012)
Ерол Ч. - Вплив змін у структурі власності після кризи 2001 року на ефективність діяльності банків Туреччини, Бакладжі Х. Ф., Вардар Г. (2012)
Зиядин С. - Перспективы информационного маркетинга в перерабатывающей отрасли АПК Республики Казахстан (2012)
Кабдуллина Г. - Проблемы повышения эффективности сельскохозяйственного производства Северного Казахстана (2012)
Капышева С. - Предпринимательство в Казахстане как эффективная форма развития рыночных отношений (2012)
Кешелевіч А. - Знання як чинник еволюційного прогресу в рамках теорії фірми (2012)
Кіран Б. - Гіпотеза Фельдштейна-Хоріоки і мобільність міжнародного капіталу: емпіричне дослідження на прикладі Туреччини (2012)
Краняц М. - Можливі сценарії розвитку інноваційного менеджменту в країнах із перехідною економікою, Хєнні К., Сікіміч У. (2012)
Кройц Я. - Інформаційні аспекти оцінювання ефективності реалізації екологічної політики: на прикладі Чеської Республіки, Шауер П. (2012)
Купалова Г. И. - Иностранные инвестиции в контексте устойчивого экономического развития Республики Казахстан, Тулебаева Г. А. (2012)
Лукашик Е. - Електронне навчання як сучасний засіб корпоративних тренінгів, Скублевська-Пашковська М. (2012)
Плехавська-Вуйчик М. - Модельно-орієнтований підхід до створення веб-додатків на базі рішень BPMN і WebML (2012)
Смыкова М. - Оценка стратегических экономических зон развития туризма в Казахстане, Муталиева Л., Байтенова Л. (2012)
Фанг Ч. Ї - Вивчення моделей прогнозування прибуття туристів у міжнародні туристичні готелі, Сюй Ч.-Л. (2012)
Хорватхова П. - Використання управління кадровим потенціалом в організаціях одного з регіонів Чеської Республіки, Мікушова М. (2012)
Шербан А. К. - Освіта і зміни у трудомісткості: наслідки для зайнятості (2012)
Шіє Х.-Ш. - Розробка екостандартів: аналіз тайваньської програми ранжування еко-готелів, День В.-Л. (2012)
Інформаційне повідомлення про проведення VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми економіки 2012" (2012)
Податкові різниці: економічний зміст, методика визначення (2012)
Малий бізнес: нормативно-правове забезпечення господарської діяльності, особливості оподаткування, бухгалтерського обліку (2012)
Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: метод нарахування та відповідності доходів та витрат (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Анотації до номеру журналу (2012)
Давиденко Е. М. - Криза гуманістичної парадигми сучасного суспільства (2013)
Дрожжина С. В. - Национальная идея как фактор объединения украинского общества (2013)
Зуєв К. О. - Еволюція свідомості та культура (2013)
Нікітін Л. М. - Про соціальну функцію води (2013)
Озерова Т. Ю. - Ціннісний дискурс у контексті постмодерної культурної парадигми (2013)
Старовойтова Г. М. - Специфіка й особливості становлення та формування харизматичного лідерства (2013)
Халілова-Чуваєва Ю. О. - Європейська політика мультикультуралізму і криза національної ідентичності: політичний аспект, Бубнов І. В. (2013)
Кондратьєв В. О. - Удосконалення та розвиток правового регулювання адміністративної відповідальності як перспектива забезпечення надійного захисту прав і свобод людини і громадянина, Петрова О. І. (2013)
Коротіч Г. В. - Проблема духовності в творчості М.О.Бердяєва (2013)
Крачковський Б. П. - Робітники держгоспів у соціальній структурі українського села (друга половина XX ст.), Копитко А. Д. (2013)
Мармазова О. І. - Геополітичний та цивілізаційний чинники в побудові зовнішньополітичної стратегії Словаччини: досвід для України, Мармазова Т. Р. (2013)
Наконечний Р. А. - Соціоекологічні проблеми у вченні М. Руденка, Копитко А. Д. (2013)
Пілігрім Г. С. - Передумови виникнення концесії в Україні: історико-правовий аспект (2013)
Шульженко І. В. - Диференціація правового регулювання працевлаштування жінок в умовах ринкових відносин, Романюк О. І. (2013)
Гаврилина Е. И. - Диференціація правового регулювання працевлаштування жінок в умовах ринкових відносин, Черток Н. А. (2013)
Капічіна О. О. - Бриколаж як форма музичного мислення в опус-музиці ХХ ст (2013)
Кузьміна Ж. Ю. - Динаміка інновацій у соціокультурному просторі (2013)
Моісєєва Ф. А. - Мовний етикет у практиці переговорного процесу, Усачов В. А. (2013)
Сакун А. В. - Освітній процес у параметрах "суспільства знань" (2013)
Усачев В. А. - Актуальные проблемы перевода научно-технических текстов в английском языке (2013)
Яковенко М. Л. - Особливості формування музичних уподобань студентської молоді в умовах масової культури, Нестеренко Л. М. (2013)
Книжкова полиця (2013)
Наша інформація (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Кириченко В. В. - Унікальні сагайдаки, Зеленський О. В. (2013)
Sadovnichenko A. V. - Infinite dimensional linear groups with a spacious family of G-invariant subspaces (2013)
Savostyanova I. M. - On a theorem of John and its generalizations, Volchkov Vit. V. (2013)
Маслюченко В. К. - Про неперервність знизу неперервних зверху відображень зі значеннями в прямій Зорґенфрея, Маслюченко О. В., Фотій О. Г. (2013)
Onder M. - Differential equations and integral characterizations of timelike and spacelike spherical curves in the Minkowski space-time E_1, Kahraman T., Ugurlu H. H. (2013)
Pronska N. I. - Asymptotics of eigenvalues and eigenfunctions of energy-dependent Sturm-Liouville equations (2013)
Mokhonko A. Z. - On growth order of solutions of differential equations in a neighborhood of a branch point, Mokhonko A. A. (2013)
Ivashyna T. - Daugavet centers are separably determined (2013)
Oliyar Yu. I. - Criteria of mutual adjointness of proper extensions of linear relations, Storozh O. G. (2013)
Головатий Ю. Д. - Асимптотика спектру неоднорідної пластини з легкими жорсткими включеннями, Гут В. М. (2013)
Курбатова И. Н. - О диффеоморфизмах почти кватернионных многообразий (2013)
Zabavsky B. V. - Decomposition of finitely generated projective modules over Bezout ring, Bilavska S. І. (2013)
Kuryliak A. O. - Wiman type inequalities for entire Dirichlet series with arbitrary exponents, Ovchar I. Ye., Skaskiv O. B. (2013)
Рей М. Р. - Енергетика робочого ходу кривошипного гарячештампувального преса при гарячому видавлюванні, Рей Р. І., Сушкова Т. С. (2013)
Абдулганиев М. А. - Метод энергетического расчета затрат энергии по переходам штамповки на горизонтально-ковочной машине (2013)
Сатонин А. В. - Анализ влияния технологических параметров процесса горячей прокатки полосовых профилей в чистовых рабочих клетях мелкосортных станов, Коренко М. Г., Стриченко С. М., Староста Н. В., Таранин Д. Ю. (2013)
Грибков Э. П. - Математическое моделирование напряжений и деформаций при мундштучном формовании порошковой проволоки (2013)
Грибков Э. П. - Экспериментальное исследование влияния толщины оболочки на параметры процесса прокатки порошковых лент, Данилюк В. А. (2013)
Медведев В. С. - Экспериментальное исследование течения металла в балочных калибрах, Шпаков В. А., Базарова Е. В. (2013)
Бережний М. М. - Реологічні властивості потоку металу в осередку деформації при поздовжньому прокатуванні, Хіноцька А. А., Чубенко В. А. (2013)
Боровик П. В. - Математическое моделирование процесса резки толстолистовых раскатов в горячем состоянии на дисковых ножницах (2013)
Спусканюк В. З. - Метод расчета давления равноканального углового прессования биметаллических заготовок, Перькова К. И., Давиденко А. А. (2013)
Алиева Л. И. - Силовой режим радиального выдавливания внутреннего фланца, Мартынов С. В., Жбанков Я. Г., Гончарук К. В. (2013)
Корякин Н. А. - Технологии и оборудование штамповки обкатыванием, Ништа А. П., Федоров В. Б. (2013)
Митичкина Н. Г. - Математическая модель для определения энергосиловых параметров процесса однопереходной штамповки тройников, Бут А. Ю. (2013)
Стоянов А. А. - Исследование прессования порошковых конструкционных деталей с применением активных касательных напряжений, Бурко В. В., Шенкман Г. Л. (2013)
Ткаченко Я. Ю. - Моделирование горячего прессования сверхтвердых материалов в установках с нагревом электрическим током, Лаптев А. М. (2013)
Рябичева Л. А. - Технология получения порошка из алюминиевой стружки, Белошицкий Н. В., Добрыднева А. И., Войнова Е. В. (2013)
Рябичева Л. А. - Технологические свойства медных гранул, полученных из отходов кабелей, Белошицкий Н. В., Доскич Ю. Ю. (2013)
Dikova Ts. D. - Influence of technological parameters on titanium nanotubes formation (2013)
Алімов В. І. - Хіміко-термічне відновлення розмірів прецизійних виробів, Георгіаду М. В., Ткач О. В. (2013)
Губенко С. И. - Возможности повышения пластичности высокохромистой стали, содержащей боридные включения, Беспалько В. Н., Жиленкова Е. В. (2013)
Жижкина Н. А. - Исследование влияния центробежных сил на движение неметаллических включений в кристаллизующемся сплаве (2013)
Ershov V. M. - Investigation of surface layer of polished high-speed steel grade Р6М5 using X-rays, Korobko T. B. (2013)
Могильная Е. П. - Ионное азотирование изделий из конструкционной стали 38ХМФА, Дубасов В. М. (2013)
Жданова М. Н. - Влияние поверхностно-активных веществ на защитные свойства лакокрасочных покрытий, Жданов С. А. (2013)
Бережная Е. В. - Математическое моделирование напряжений и деформаций при электроконтактной наплавке проволок цилиндрических деталей, Грибкова С. Н. (2013)
Василенко Н. П. - Нанесення, структура та властивості покрить діборидів перехідних металів, Терпій Д. М., Костенко І. Г. (2013)
Бондаренко Т. Н. - Электронная структура некоторых промышленно важных (в том числе конструкционных) оксидных материалов, полученных по энергосберегающей технологии, Илькив Б. И. (2013)
Никитин Ю. Н. - Выбор метода ультразвукового диспергирования отходов медного порошка, Журавлева А. В. (2013)
Шевченко А. В. - Математическая модель процесса синтеза интерметаллидов при напылении конгломератных никель-алюминиевых порошков (2013)
Артюх В. Г. - Математическая модель процесса опрокидывания кислородного конвертера, Грибков Э. П., Сорочан Е. Н. (2013)
Свинороев Ю. А. - Новый литейный связующий материал на основе технических лигносульфонатов, как инструмент повышения ресурсоэффективности технологических процессов литья, Бэр Р., Гутько Ю. И. (2013)
Басов Г. Г. - Усовершенствованная технология ультразвукового диагностирования колесных центров тягового подвижного состава, Киреев А. Н., Додонов В. И. (2013)
Роганов М. Л. - Разработка конструкции испытательного стенда с гидроупругим механизмом для поглощающих аппаратов грузовых и пассажирских вагонов, Роганов Л. Л., Грановский А. Е. (2013)
Драгобецький В. В. - Вплив умов розточування збірними неврівноваженими інструментами на їх коливання та точність отворів, Роман Л. С., Наумова О. О. (2013)
Брешев А. В. - Исследование динамики бесконтактного привода на аэростатических опорах (2013)
Соколова Я. В. - Экспериментальное исследование эффективности регулирования скорости выходного звена объемного гидропривода, Азаренко Н. Г., Ивин М. В. (2013)
Серебряков А. И. - Определение поперечной усадки в сварных узлах типа баз и оголовков колонн, Иванова Е. А., Воротынцев С. В. (2013)
Соколова Я. В. - Синтез системы автоматического управления специальным технологическим оборудованием с электрогидравлическим приводом, Таванюк Т. Я., Соколов В. И. (2013)
Брешев В. Е. - Разработка ресурсосберегающих бесконтактных приводов с регулируемым главным вектором движущих сил (2013)
Кирсанов А. Н. - Кинематические и динамические характеристики процесса магнитно-абразивной обработки ювелирных изделий, Кожемякин В. Г., Солодовник М. Д. (2013)
Требования к оформлению статей (2013)
Лукінов В. - Умови формування метаноносності вугільних пластів Донбасу, Пимоненко Л., Бурчак О., Кузнецова Л. (2012)
Явний П. - Оцінка метаноносності вугленосної товщі Львівсько-Волинського басейну, Бучинська І. (2012)
Матрофайло М. - Перспективи промислової вугленосності глибоких горизонтів Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Стаття 2. Морфологія візейського вугільного пласта v03 і особливості його утворення (Ковельська площа), Шульга В., Костик І., Король М. (2012)
Орлов О. - Геологічні особливості видобування газу в кам’яновугільних басейнах України (2012)
Григорчук К. - Літологія і седиментогенез майкопських відкладів Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну. Стаття 4. Пізній майкоп. Геологічна палеоокеанографія та седиментолітогенез, Гнідець В., Баландюк Л., Кохан О. (2012)
Ковалевич В. - Хіміко-палеоокеанографічні індикатори прогнозу покладів вуглеводнів та корисних копалин у відкладах континентальних окраїн (за результатами мінералого-геохімічних досліджень сульфатно-карбонатних і соленосних товщ фанерозою Центральної та Східної Європи), Дудок І., Побережський А., Вовнюк С., Галамай А., Гринів С., Литвинюк С., Сидор Д., Яремчук Я. (2012)
Галамай А. - Умови утворення галіту в баденському Закарпатському солеродному басейні (за дослідженнями включень) (2012)
Безрук К. - Про вірогідні причини просторового збігу гідрогеохімічних аномалій ртуті і проявів вуглеводнів, Суярко В. (2012)
Максимук С. - Особливості відображення флюїдонасиченості горизонтів Вишнянської площі Зовнішньої зони Передкарпатського прогину в геохімічних полях приповерхневих відкладів (2012)
Яремчук Я. - Залежність асоціацій глинистих мінералів у неогеннових евапоритах Карпатського регіону від концентрації розсолів солеродних басейнів (2012)
Сидор Д. - Геохімічні особливості пермського галогенезу Східноєвропейської платформи (2012)
НІкіпелова О. - Природні лікувальні ресурси на терторії національного природного парку "Білобережжя Святослава” (Миколаївсь-ка область, Україна), Захарченко Є., Ніколенко С., Новодран О., Горбач Л. (2012)
Макітра Р. - Умови видобутку нафти в ХІХ столітті на теренах Заходу України., Семенюк М. (2012)
Павлюк М. - Видатний організатор фундаментальних досліджень академік Євген Лазаренко і Національна академія наук України, Наумко І. (2012)
Наумко І. - Професор Володимир Калюжний – один із засновниківвчення про мінералотворні флюїди (до 90-річчя від уродин) (2012)
Пугачевський Г. Ф. - Категорії "торгівля", "комерція", "бізнес": сутність і відношення до товарознавства (2012)
Братчун В. І. - Структуроутворення вологого дьогтешлакового каменю в процесі його приготування, Нагорна Н. П. (2012)
Васильєва І. І. - Оцінювання якості телевізорів на стадії експлуатації (2012)
Гаркавенко С. С. - Удосконалення методів прогнозування структури розмірного асортименту взуття, Каменець С. Є. (2012)
Глушкова Т. Г. - Інновації у виготовленні паперу для друку, Коптюх Л. А. (2012)
Голодюк Г. І. - Дослідження функціональних властивостей фарбувальної композиції на основі алкідних смол, Передрій О. І. (2012)
Григоренко М. О. - Споживні властивості епоксидно-тіоколового клею марки К-153АМ, Лойко Д. П., Кочергін Ю. С. (2012)
Золотарьова В. В. - Регулювання зносостійкості епоксиполімеру за допомогою рідких реакційноздатних каучуків, Кочергін Ю. С., Лойко Д. П. (2012)
Кобищан А. Д. - Дослідження повітропроникності лляних тканин (2012)
Козарь О. П. - Аналіз споживчих переваг на українському ринку взуття, Катрич В. М., Чалих Д. А. (2012)
Кібзун В. М. - Використання полімерних матеріалів для поліпшення властивостей шкір (2012)
Луців Н. В. - Проблеми та основні тенденції розвитку вітчизняного ринку ювелірних виробів (2012)
Марчук Н. Б. - Тенденції розвитку ринку біжутерії в Україні, Черняк Л. В. (2012)
Пиріков О. В. - Сучасні технології створення клейових компаундів з підвищеними експлуатаційними властивостями, Лойко Д. П., Куделіна Г. М. (2012)
Попова О. С. - Постановка і наукове обґрунтування оцінки безпечності епоксидних клеїв (2012)
Сильченко О. Є. - Функційні властивості епокситіїранових клеїв, наповнених металевими порошками (2012)
Супрун Н. П. - Аналітичний огляд асортименту та комплексна оцінка якості трикотажних полотен, Осипенко Н. І., Островецька Ю. І. (2012)
Ткаченко Г. А. - Фактори, що впливають на розвиток послуг щодо складнотехнічних товарів (2012)
Траченко Л. А. - Процедура експертного оцінювання якості послуг кабельного телебачення, Покариніна А. С. (2012)
Васюкова Г. Т. - Багатофункційні маринадні і засолювальні суміші для м'ясопродуктів, Мушин П. А., Ярошева О. І., Федоркіна І. А. (2012)
Дятлов В. В. - Вміст нітратів у печерицях залежно від штаму, температури і тривалості зберігання, Аксьонова Н. О. (2012)
Ішкова О. М. - Експрес-метод визначення генетично модифікованих організмів у продовольчій сировині, Рябченко М. О. (2012)
Коваленко В. О. - Мікробіологічна оцінка якості заморожених напівфабрикатів із дикорослих ягід, Одарченко Д. М., Кудряшов А. І., Штих С. В., Сюсель О. О. (2012)
Лобачов В. Л. - Аналіз питань оптимізації асортименту та якості пива, Айдарова Л. В. (2012)
Малигіна В. Д. - Шляхи забезпечення стабільності безпечності та якості охолодженого м'яса птиці під час зберігання, Сусська М. М. (2012)
Молоканова Л. В. - Поживні властивості та якість сиркових виробів із комбінованим рецептурним складом, Хованець І. С. (2012)
Одарченко А. М. - Колориметричний аналіз якості томатних овочів і продуктів їх переробки, Діденко О. В., Іштван Є. О., Сподар К. В. (2012)
Одарченко Д. М. - Вплив циклічного заморожування на електрофізичні властивості плазм з різних анатомічних частин тушок бройлерів, Гордієнко В. В., Мовчан А. О., Гасай Є. Л., Рибцева А. А. (2012)
Притульська Н. В. - Огляд тенденцій світового ринку харчових продуктів для спортсменів і перспективи його розвитку в Україні, Хробатенко О. В., Міклашевська Ю. Б. (2012)
Притульська Н. В. - Обґрунтування вибору функційних інгредієнтів для цукерок спеціального призначення (для спортсменів), Сєногонова Л. І. (2012)
Савінок О. М. - Вплив окремих факторів на хімічний склад яловичини (2012)
Семенов А. О. - Способи бактерицидного знезараження питної води, Берлінова Л. В. (2012)
Сукманов В. О. - Дослідження стану води у м'якому сирі, Скляренко О. В. (2012)
Сукманов В. О. - Дослідження вмісту ефірної олії в сировині пасти з пряних рослин, Охременко С. І. (2012)
Богза С. Л. - Особливості ідентифікації та аутентифікації вин методом ЯМР-спектроскопії, Суйков С. Ю., Матвійчук Г. В. (2012)
Браїлко А. С. - Електронний інструментарій для проведення експертизи одягу зі шкіри (2012)
Єштокіна Т. Ю. - Особливості порядку проведення експертних товарознавчих досліджень сигарил, Брусенська Г. І., Єштокін В. І., Большаков С. І. (2012)
Калашник О. В. - Товарознавче експертне дослідження твердого туалетного мила, Стєбліна К. П. (2012)
Крюк Т. В. - Експертні дослідження молочних продуктів за органолептичними та фізико-хімічними показниками, Транковська Р. С. (2012)
Оносова І. А. - Особливості визначення показників клейковини зерна пшениці різними методами (2012)
Оносова І. А. - Маркерний метод в ідентифікації віку коньяку, Агішев Д. В. (2012)
Ткаченко Г. А. - Особливості проведення експертизи мікрохвильових печей (2012)
Артюх Т. М. - Розробка ювелірних сплавів білого золота з вмістом модифікуючих компонентів, Чернишова А. С. (2012)
Лисенко Н. В. - Шляхи покращення споживних властивостей шкір для взуття спеціального призначення, Омельченко Н. В. (2012)
Малигіна В. Д. - Створення комбінованих кисломолочних продуктів – один із шляхів раціоналізації харчування, Кротинова К. А. (2012)
Мардар М. Р. - Зміни фізико-хімічних показників якості нових видів зернових продуктів у процесі зберігання (2012)
Осипенко Н. І. - Застосування нового антисептичного засобу на основі нанокластерного срібла та біополімерів морських водоростей для обробки текстильних матеріалів, Рябушко В. І., Захарова С. Л. (2012)
Погожих М. І. - Спосіб виробництва порошкоподібного напівфабрикату з грибів глива звичайна з додаванням кукурудзяного крохмалю, Одарченко Д. М., Піддубний В. В., Штих С. В., Бабіч А. О. (2012)
Погребняк В. Г. - Формування споживних властивостей соку яблучного під час освітлення полімерними флокулянтами, Перкун І. В., Погребняк А. В. (2012)
Товт В. М. - Дослідження процесів складного теплообміну у фокусуючих високотемпературних пристроях, Омельченко Н. В., Ліпатов С. Ю. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Summary (2012)
Аннотации (2012)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Вишневський В. П. - Дослідження шляхів розвитку податкових систем: неокласична, інституціональна і еволюційна парадигми, Гурнак О. В., Вишневська О. М. (2012)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Системний підхід у дослідженні трансформації моделей інноваційних систем (2012)
Єрмошенко М. М. - Інформація в системі економічної дійсності (2012)
Малишев О. В. - Ще одне визначення поняття "інформація" (2012)
Маслов А. О. - Інформаційна асиметричність на ринку праці та "аукціон Вікрі" (2012)
Сидорова А. В. - Процессные инновации в современной теории инноваций, Курносова О. А. (2012)
Скребець І. В. - Стратегічна безпека підприємства як реакція на динамічні зміни зовнішнього середовища (2012)
Луняков О. В. - Кредитная экспансия и макроэкономическая стабильность (2012)
Макаренко М. І. - Інфляційне таргетування і макроекономічна динаміка: посткризовий аналіз (2012)
Грищенко І. М. - Економічний аспект освіти в сучасному вимірі (2012)
Король С. Я. - Державне регулювання у лікеро-горілчаній галузі, Бондар Т. Л. (2012)
Мойсеєнко І. П. - Параметри моніторингу рівня економічної безпеки України, Ривак Н. О. (2012)
Шлапак О. В. - Проблеми розвитку і можливості захисту вітчизняного м'ясного скотарства в умовах COT (2012)
Шубравська О. В. - Агропродовольчий комплекс України в макроекономічному вимірі (2012)
Баліцька В. В. - Рентабельність діяльності суб'єктів господарювання України: оцінювання істинних результатів (2012)
Кендюхов О. В. - Оцінювання ефективності бренд-менеджменту на основі бенчмаркингу, Файвішенко Д. С. (2012)
Морозов О. Ф. - Джерела підвищення інноваційного потенціалу підприємства, Руссу Л. М. (2012)
Мустеца І. В. - Особливості аналізу ефективності відтворення основних засобів готельних господарств (2012)
Редько К. Ю. - Аналіз системи пільг і стимулів, що впроваджувались для суб'єктів СЕЗ і ТПР (2012)
Герасимчук З. В. - Інституційне забезпечення "зеленої логістики" в місті, Аверкина М. Ф. (2012)
Гріневська С. М. - Модернізація національної економіки шляхом забезпечення саморозвитку регіонів (2012)
Єрмакова О. А. - Економічна ефективність функціонування кластерів: оцінювання та аналіз впливу на конкурентоспроможність регіону (2012)
Хижнякова Н. О. - Сутність екологоорієнтованих управлінських рішень та їх роль у вирішенні еколого-економічних проблем (2012)
Лактіонова О. А. - Гнучкість прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків та їх інституційні обмеження, Житар М. О. (2012)
Лук'янов В. С. - Щодо бюджетних втрат, не зумовлених державними потребами й пріоритетами, Ковальчук Т. Т. (2012)
Панасенко Г. О. - Інституційний ізоморфізм у банківській сфері на шляху підвищення рівня довіри до грошей, Гаджиєв П. Я. (2012)
Железняк О. О. - Визначення собівартості пасажирсько-транспортного процесу, Олещенко Л. М. (2012)
Тищенко В. Ф. - Інтегральне оцінювання рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як структурної компоненти економіки знань (2012)
Aкджа Х. - Економічний розвиток і забруднення довкілля у країнах з високим і середнім рівнями доходів: порівняльний аналіз екологічної кривої Кузнеця, Озтюрк І., Караджа К. (2012)
Айдемір М. - Зародження державних холдингів: дані щодо турецького Банку промисловості і гірничої справи, Озкалелі Ф. М., Катірджіоглу С. Т. (2012)
Аль-Мамун А. - Дослідження впливу малайзійської програми мікрокредитування "Amanah Ikhtiar" на статки домогосподарств у сільській півострівній Малайзії, Адайкалам Д., Нурул Худа Мазумдер М. (2012)
Ачелеану М. І. - Роль освіти в підвищенні адаптації до ринку праці (на прикладі Румунії) (2012)
Ван Ч. -Ч. - Побудова моделі сервісного обслуговування для попереднього аналізу цінності процесу обслуговування, яка відчувається клієнтами, Чуан С. -Ч. (2012)
Виценец Т. Н. - Потенциал сбережений домашних хозяйств региона как источника инвестиций (на примере Приморского края) (2012)
Джоковіч А. - До ефективної початкової освіти: сербська перспектива, Єреміч В., Радоїчіч З. (2012)
Егембердиева С. - Оценка влияния мультипликативного эффекта нефтедобывающей компании на экономику региона, Азатбек Т. (2012)
Ерниязова Ж. - Основы государственного регулирования транспортной системы Республики Казахстан (2012)
Есполов Т. - Интеграция стран СНГ и ее влияние на развитие аграрного сектора Казахстана, Сулейменов Ж., Арынова А. (2012)
Зайнудін Р. - Короткострокові зв'язки між азіатськими "паперовими тиграми": VAR-аналіз і підхід нечіткої кластеризації, Цюа Ч. Х. (2012)
Кабдуллина Г. - Механизмы повышения эффективности сельскохозяйственного производства Северного Казахстана (2012)
Ким Л. - Региональная неравномерность уровня жизни населения в Казахстане (2012)
Коксал О. - Чинники розвитку і проблеми використання біопалива, Деллал І. (2012)
Крстіч Б. - Процесно-орієнтоване управління підприємством як детермінанта організаційної поведінки в умовах сучасного бізнесу, Йовановіч С., Кахровіч Е. (2012)
Ксу Ж. - До проблеми корпоративного попиту на страхування директорів і посадових осіб у Китаї, Чжен І. (2012)
Лыгина О. - Теоретико-методологические подходы к оценке налоговой нагрузки отраслей экономики Казахстана (2012)
Мехмуд Б. - Залежність між прямими іноземними інвестиціями і людським капіталом (на прикладі Пакистану), Амір М. (2012)
Мікушова М. - Дослідження чеських малих підприємств щодо їхньої готовності до кризи, Хорватхова П. (2012)
Мотричкин К. В. - Прогнозирование развития экономики региона в условиях неполноты информации, Степанов А. В. (2012)
Онг Л. Д. - Продуктивність персоналу на робочому місці (2012)
Пшундер І. - Сприйняття масового оцінювання нерухомості в Словенії, Томінц П. (2012)
Радосавлєвіч Г. - Задоволеність клієнтів онлайн-пропозиціями туристичних агентств у Сербії, Максимовіч Л., Борисавлєвіч К. (2012)
Скублевска-Пашковска М. - Аналіз методів інтерполяції руху, Лукашик Е., Смолка Я. (2012)
Смагулова Ж. - Анализ современного состояния туризма в Казахстане и перспективы его развития (2012)
Суруджіу К. - Оцінювання в'їзного туризму з урахуванням викидів парникових газів і відновлюваних джерел енергії (на прикладі Румунії), Бреда З., Суруджіу М. -Р. (2012)
Турекулова Ж. - Суэцкий канал и экономическое развитие Египта в ХІХ веке (2012)
Хе Г. - Бенчмаркінг управління низьковуглецевою продуктивністю економіки: емпіричне дослідження країн "великої двадцятки" (2012)
Хо Ю Ж. - Пояснення повільного розпродажу на фондовому ринку після інверсії кривої прибутковості за допомогою часової гри, Цюа Ч. Х. (2012)
Чень Л. -Ф. - Диференціація субсидій і часткова сумісність маршрутів на дуопольному ринку, Лі Я. -С., Чан Ч. -Я. (2012)
Штвєркова Х. - Вплив фірмового стилю на економічну ефективність організації, Крібікова П., Хумлова В. (2012)
Юртсевен Ч. - Соціальна модель визначення вартості мобільного зв'язку (2012)
Яссин М. - Інвестиційна стратегія підприємства: поняття й основні етапи розвитку (2012)
"Золота Фортуна" – найвища сходинка до міжнародного визнання! (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Анотації до номеру журналу (2012)
Руденко Л. Г. - Ландшафтне планування та його роль у вирішенні завдань сталого просторового розвитку України, Маруняк Є. О. (2012)
Палієнко В. П. - Методичні засади ландшафтно-планувальної організації транскордонного регіону, Хомич В. С., Сорокіна Л. Ю., Струк М. І., Голубцов О. Г., Давидчук В. С., Пархоменко Г. О., Петренко О. М., Чехній В. М. (2012)
Суховій О. М. - Морфометричний аналіз поверхневих карстових форм (на прикладі масиву Орта-Сирт у Кримських горах) (2012)
Мальчикова Д. С. - Планування території регіону: суспільно-географічна концептуалізація (2012)
Черевко О. М. - Прикордонне співробітництво як чинник регіонального розвитку: світовий досвід та українські реалії (2012)
Бондар В. В. - Особливості розвитку процесів децентралізації функцій столичного міста (2012)
Сажнєва Н. М. - Актуальні напрями розвитку конкурентоспроможного ринку туризму в Україні, Арсененко І. А. (2012)
Бейдик О. О. - Факторний аналіз формування потоків в’їзного туризму України, Новосад Н. О. (2012)
Стойко С. М. - Сучасні види антропогенного впливу на життєве середовище, Койнова І. Б. (2012)
Головчак В. Ф. - Трансформація складових геосистеми у процесі природокористування на Калуш-Голинському родовищі калійних руд (2012)
Тікунов В. С. - Застосування картографічних моделей - картоїдів і анаморфоз для вивчення міжнародного пасажирського залізничного сполучення, Савчук І. Г., Чуклова О. Ю. (2012)
Лісовський С. А. - Перше суспільно-географічне дослідження міжнародної логістики, Дячевська Л. П., Петрук С. Л. (2012)
Черваньов І. Г. - До 100-річчя з дня народження П. В. Ковальова (2012)
До 70-річчя Ю. Д. Шуйського (2012)
До 70-річчя С. С. Поп (2012)
Title (2013)
Content (2013)
Onyshchenko N. - The Legal System — Integrative Category of Legal Science, Zaichuk O., Zhuravskyi V. (2013)
Zaiets A. - Problems of the Definition of Law (2013)
Skrypniuk O. - Law and Democracy in the Forming and Development of the National Legal System (2013)
Kolodii A. - Principles of Law: Genesis, Concept, Classification, Place, and Role in the Legal System of Ukraine (2013)
Pohrebniak S. - General Principles of Law in the Context of Improving the Contemporary National Legal System (2013)
Skakun O. - Legal Consciousness in the Legal System of Ukraine: Evolutionary Peculiarities, Vocational and Regional Measure (2013)
Iakoviuk I. - Legal Culture as a Characteristic of the Qualitative State of the Legal System (2013)
Shevchuk S. - Normative Acts of Judicial Power: The Evolution of Views in Ukrainian Jurisprudence (2013)
Lukianov D. - The National Legal System of Ukraine among Contemporary Legal Families (2013)
Tabachnyk D. - Yaroslav the Wise as Statesman (2013)
HoncharenkoV. HoncharenkoV. - Law of Ukraine in Period of Kievan Rus and during Feudal Fragmentation (2013)
Strakhov M. - Law in Ukrainian Lands While Part of Poland, Lithuania, and Rzecz Pospolita (End of XIV — First Half of XVII Century) (2013)
Myronenko O. - Law of the Hetmanate (Second Half of XVII — XVIII Century) (2013)
Honcharenko V. - Law of Ukraine While Part of the Russian Empire (2013)
Rumiantsev V. - Law during the Ukrainian Revolution (1917-1921), Strakhov M. (2013)
Iarmysh O. - Origin of the Foundations of Soviet Law (1917-1920) (2013)
Honcharenko V. - Law of Ukrainian SSR during New Economic Policy (1921-1929) (2013)
Rumiantsev V. - Law of Ukraine under the Totalitarian-Repressive Regime (1929—1939), Strakhov M. (2013)
Rumiantsev V. - Law of Ukraine during Second World War and First Postwar Decade (1939—1956), Strakhov M. (2013)
Honcharenko V. - Law of Ukrainian SSR during Destalinization (1956-1965) (2013)
Honcharenko V. - Law of Ukrainian SSR in Period of Slowing the Pace of Social Development and Stagnation (1965—1985) (2013)
Honcharenko V. - Law of the Ukrainian SSR in the Perestroika Period (1985—1991) (2013)
Yermolaiev V. - Origin and Development of Supreme Representative Agencies of Ukraine (2013)
Glossary (2013)
Title (2013)
Contens (2013)
Tiunov O. - (Russian Federation) Legal Standards: Method of Regulating International and Municipal Relations (2013)
Kovler A. - (Russian Federation) The Individual as a Subject of International Law (Discussion Revisited) (2013)
Bilotskyi S. - International Legal Problems of Foreign Military Presence (2013)
Butkevych V. - Diamond of the Urals in the Crown of International Legal Science (Contribution of Professor H. V. Ihnatenko to the Development of Modern Science of International Law) (2013)
Zadorozhnii O. - History of the Chair of International Law, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv (2013)
Kresin O. - International Law at V. M. Koretsky Institute of State and Law, National Academy of Sciences of Ukraine, Savchuk K. (2013)
Buromenskyi M. - Kharkiv School of International Law, Senatorova O., Tarasov O. (2013)
Repetskyi V. - International Law at the Ivan FrankoNational University of Lviv, Hutnyk V. (2013)
Pashkovskyi M. - Odessa School of International Law, Korotkyi T. (2013)
Butler W. (USA) - Volodymyr Hrabar, Peter Lombard, John Mair, and the History of International Law (2013)
Butkevych O. - History of International Legal Doctrine in the Intellectual Legacy of Volodymyr Hrabar (2013)
Tymchenko L. - The Delimitation of Ukrainian Maritime Boundaries, Kononenko V. (2013)
Decision of International Court of Justice in the Case of Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine) (2013)
Press Release of The Intrnational Court of Justice Regarding The Election of a New President (2013)
Biography of Peter Tomka, President of International Court of Justice (2013)
Лебедев В. А. - Электроприводы в современном механизированном и автоматизированном оборудовании для дуговой сварки (2013)
Лимонов Л. Г. - Показатели динамичности электродвигателей постоянного тока (2013)
Бойко А. О. - Особливості застосування безколекторного двигуна постійного струму в механізмах підйому пасажирських ліфтів, Акчебаш Н. В. (2013)
Герасимяк В. Г. - Эффективность применения суперконденсаторов в автономном электротранспорте (2013)
Смотров Е. А. - Системы балансировки аккумуляторных батарей, Акшинцев Д. И., СубботинВ. В., Сусленко А. Ю. (2013)
Сінчук О. М. - Метод оцінювання ефективності спо-живання електричної енергії залізорудними підприємствами, Сінчук І.О., Берідзе Т.М., Ялова О.М. (2013)
Китаев А. В. - Схемы замещения электрических двигателей переменного тока, Агбомассу В. Л., Глухова В. И. (2013)
Краснов В. В. - Матрично-топологічний опис електромагнітних кіл, Сідєлєв М. І. (2013)
Ставинский А. А. - Формирование структур статических электромагнитных систем на основе нетрадиционных образующих контуров, Ставинский Р. А., Авдеева Е. А. (2013)
Шестака А. И. - Современные методы автоматизации зданий, Мельникова Л. В., БушерВ. В. (2013)
Пучков О. С. - Автоматизация измерительной систе-мы для определения характеристик гребных винтов, Головань А. И. (2013)
Войтенко В. А. - Влияние изменения параметров объек-та управления на работу пропорционально-интегрального регулятора с двойным интегрированием ошибки (2013)
Мартынюк А. Н. - Метод разработки подсистемы навигации автономного мобильного робота, Калиниченко В. В., Ульченко Н. О. (2013)
Арсирий Е. А. - Концептуальная модель информационной поддержкипринятия решений по совершенствованию эксплуатируемого энергетического оборудования, Антощук С. Г., Арсирий В. А. (2013)
Сопин С. А. - Определение предмета исследования в задаче автоматической сегментации GT-объектов знаков на множестве атомарных элементов, Шевцов Д. В. (2013)
Davydov M. V. - Weighted optical flow model for visemes recognition in sign language tutoring software, Nikolski Yu. V., Tykhanskyi S. M. (2013)
Антощук С. Г. - Модели представления событий при анализе видеопотока, Годовиченко Н. А. (2013)
Polozhaenko S. A. - Methods of mathematical design and machine authentication of anomalous diffusive processes (2013)
Востров Г. Н. - Оценивание параметров регрессионных моделей на основе сингулярного разложения матриц, Атие А. (2013)
Пуйло Г. В. - Наши юбиляры, Петрушин В. С. (2013)
Шкляєв С. А. - Оптимізація аналітичної процедури при валідації технологічного процесу виробництва лікарського засобу, що містить екстракт гінкго білоба, Підпружников Ю. В. (2012)
Пімінов О. Ф. - Історічні етапи становлення інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації національного фармацевтичного університету, Якущенко В. А., Великий Д. Л., Лукієнко О. В. (2012)
Лебеденец В. О. - Організація початкових етапів проекту впровадження системи управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів. Частина І (2012)
Гусаров В. І. - Валідація методики кількісного визначення субстанції 7-(діетиламіно)-3-(5-(1-метил-1-(3,7,12-тригідрокси-10,13-диметилгонан-17-іл)-проп-3-іл)-1,3,4-оксадіазол-2-іл)-кумарину, Коваленко С. М., Гусарова Т. Д. (2012)
Малий В. В. - До стандартизації сировини рослин роду ільм (2012)
Літвінова О. В. - Управління й економіка фармації управління інтелектуальним капіталом в умовах інноваційного розвитку фармацевтичного виробництва, Посилкіна О. В. (2012)
Евтушенко О. М. - Методика аналізу показників витрат на усунення наслідків побічних реакцій антибактеріальних лікварських препаратів, Мнушко З. М. (2012)
Яковлева О. С. - Моніторинг вартості схем лікування хворих, залежних від опіоїдів (2012)
Люханова К. А. - Дослідження дослідження факторів впливу на лояльність лікарів і cпеціалістів фармації до окремих антитромботичних лікарських препаратів, Мнушко З. М., Тіманюк І. В. (2012)
Громовик Б. П. - Контент-аналіз засобів масової інформації щодо святкування дня фармацевтичного працівника, Панькевич О. Б., Унгурян Л. М. (2012)
Стрельникова Ю. Л. - Дослідження фармацевтичного ринку противотуберкульозних лікарських засобів в Україні (2012)
Світлична К. С. - Методичні засади оцінювання потенціалу виробничих фармацевтичних підприємств (2012)
Котвіцька А. А. - Науково-практичні підходи до створення локального формуляру лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах стаціонарного типу, Красуля О. І., Кубарєва І. В. (2012)
Пономаренко М. С. - Роль та місце контрактних відносин в умовах фармацевтичного ринку, Ткачук І. О., Загорій Г. В. (2012)
Міщенко В. А. - Визначення хімічних сполук овочевих рослин родини пасльонові, Прокопенко Ю. С., Гарна С. В. (2013)
Владимирова І. М. - Фармакопейна стандартизація сировини – цетрарії ісландської слані, Георгіянц В. А., Котов А. Г. (2013)
Малий В. В. - Кількісний вміст основних груп бар в сировині жимолості татарської, Хворост О. П. (2013)
Чубка М. Б. - Валідація методики кількісного визначення суми флавоноїдів у плодах моркви дикої (2013)
Доброва В. Є. - Наукове обгрунтування ролі стандартних операційних процедур у системі забезпечення якості клінічного випробування лікарських засобів, Зупанець К. О., Ратушна К. Л. (2013)
Лебединець В. О. - Організація коригувальних та запобіжних дій в межах фармацевтичної системи якості. Частина І. (2013)
Хромих А. Г. - Методичні підходи до оцінки й управління логістичними ризиками в діяльності контрактно-дослідних організацій у сфері клінічних досліджень, Посилкіна О. В., Сидоренко М. І. (2013)
Жадько С. В. - Формування інноваційного портфелю фармацевтичних підприємств на основі вивчення зовнішніх та внутрішніх чинників (2013)
Кривов’яз О. В. - Маркетинговий аналіз ринку лікарських засобів для лікування глаукоми (2013)
Содержание (2012)
Гордієнко О. І. - Механізми проникання гліцерину крізь мембрани еритроцитів людини, Коваленко С. Є., Коваленко І. Ф. (2012)
Ломако В. В. - Эритроциты периферической крови при разных вариантах гипотермии гомойотермного организма, Коваленко И. Ф., Шило А. В. (2012)
Гурина Т. М. - Определение температурных интервалов фазовых преобразований в компонентах криозащитных сред методом термопластической деформации, Кирилюк А. Л. (2012)
Шевченко М. В. - Влияние гипотермического хранения изолированных нервных клеток новорожденных крыс в средах различного состава на их поведение в культуре, Сукач А. Н. (2012)
Тодрин А. Ф. - Теплофизические свойства криопротекторов. VI. Диффузия и тепловое расширение ряда криопротекторов, их водных растворов и смесей, Тимофеева Е. В. (2012)
Бабийчук Л. А. - Ультраструктура ядросодержащих клеток донорской и кордовой крови на различных этапах криоконсервирования. Сообщение 1. Изменения на этапе выделения клеток, Мигунова Р. К., Невзорова О. Ф., Невзоров В. П. (2012)
Войда Ю. В. - Фено- і генотипові ознаки виділених із різних біотопів клінічних штамів Escherichia coli після кріоконсервування та зберігання під вазелиновою олією, Бірюкова С. В., Висеканцев І. П. (2012)
Любич Л. Д. - Вплив "Сандімуну" на розвиток імунної відповіді при внутрішньоочеревинному та внутрішньомозковому введенні алогенних фетальних нейроклітин у мишей, Лісяний М. І. (2012)
Самедов В. Х. - Оценка противоопухолевой эффективности комбинированного использования криодеструкции и СВЧ-гипертермии в эксперименте, Кузьменко А. П., Захарычев В. Д. (2012)
Указатель ключевых слов номеров тома 22 журнала "Проблемы криобиологии” (2012 год) (2012)
Key Word Index. Volume 22 (2012)
Содержание тома 22 журнала "Проблемы криобиологии” (2012 год) (2012)
Table of Contents. Volume 22 (2012)
Правила для авторов (2012)
Лебединець В. О. - Розробка проекту формування фармацевтичної системи якості. Частина ІІ, Ромелашвілі О. С. (2013)
Крикавський Є. В. - Впровадження процесного управління у логістичну діяльність фармацевтичних підприємств, Чорнописька Н. В., Люльчак З. С. (2013)
Сидоренко М. І. - Впровадження сучасних підходів в управління нддкр у фармації, Посилкіна О. В. (2013)
Лутай Л. А. - Управління й економіка фармації особливості формування системи соціально-орієнтованого управління підприємствами фармацевтичної галузі, Савельєва О. О. (2013)
Літвінова О. В. - Методичні підходи до управління інтелектуальною власністю фармацевтичних компаній, Посилкіна О. В. (2013)
Наконечна Т. В. - Особливості обслуговування клієнтів виробничих підприємств, Крикавський Є. В. (2013)
Парамош О. В. - Інформатизація обігу психотропних лікарських засобів в аптеках (2013)
Слабий М. В. - Досвід і перспективи неперервної освіти провізорів з сучасних організаційно-економічних дисциплін (2013)
Якимишин Л. Я. - Інфраструктура дистрібуційної логістики термолабільної фармацевтичної продукції (2013)
Бєляєва О. І. - Фармакоекономічні підходи до аналізу основних моделей лікування позалікарняної пневмонії у дітей, Трохимчук В. В. (2013)
Жадько С. В. - Використання мережі інтернет при просуванні лікарських препаратів до кінцевих споживачів (2013)
Котвіцька А. А. - Оцінка епідеміологічного стану судинно-мозкових захворювань серед населення україни та шляхи його покращення, Лобова І. О. (2013)
Ольхова І. В. - Формування оптимального асортименту лікарських засобів для лікування дітей, хворих на гастрит і дуоденіт, в умовах спеціалізованого стаціонару, Трохимчук В. В. (2013)
Паласюк Б. М. - Використання імітаційного моделювання для удосконалення управління запасами компанії – дистриб’ютора на ринку препаратів фармацевтичної промисловості (2013)
Яковлєва Л. В. - АВС-аналіз антибактеріальних засобів, Матяшова Н. О. (2013)
Жукова Н. О. - Біокінетика 14с-етоксозепаму після його інтрагастрального введення мишам, Головенко М. Я., Ларіонов В. Б. (2012)
Бушуєва І. В. - Дослідження і прогнозування попиту на ринку ветеринарних лікарських засобів, Пономаренко М. С. (2012)
Лихацький П. Г. - Порівняльний аналіз активності вільнорадикальних процесів у тканинах щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації, Фіра Л. С., Медвідь I. І., Грималюк О. І. (2012)
Штробля А. Л. - Стан плазматичних мембран кардіоцитів щурів за умов адреналінового ушкодження міокарду при застосуванні екстракту з листя абрикоса звичайного, Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Вашкеба Е. М. (2012)
Вороніна Ю. В. - Експериментальне визначення ефективної дози, гострої токсичності та загальнотоксичної дії хінокарбу, Набока о. І., Галузінська Л. В. (2012)
Бутко Я. О. - Визначення впливу різної концентрації керамідів на процес загоєння шкіри, Ляпунов М. О., Дроговоз С. М. (2012)
Посохова К. А. - Профілактика гепатотоксичної дії парацетамолу за допомогою тіотриазоліну та ацетилцистеїну, Вольська А. С. (2012)
Щокіна К. Г. - Вичення кардіопротекторних властивостей рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 в умовах адреналінового міокардиту у щурів (2012)
Жиляєв С. О. - Гістологічні зміни мозку та неврологічний дефіцит при експериментальній черепно-мозкової травмі у щурів під впливом препаратів кверцетину, Штриголь с. ю., Абдулін Р. Ф. (2012)
Сирова Г. О. - Експериментальне вивчення специфічної дії калієвої солі 2,4-дихлорбензойної кислоти та її композиціi з кофеїном (2012)
Штриголь С. Ю. - Експериментальний аналіз впливу адсорбуючих препаратів на гостре отруєння стрихніном (2012)
Лук’янова Л. В. - Експериментальне вивчення специфічної дії диклофенак-натрію та його композиції з кофеїном, Сирова г. О., Бачинський Р. О., Грабовецька Є. Р., Наконечна с. А. (2012)
Яковлєва Л. В. - Дослідження безпосереднього та віддаленого результату впливу найбільш вживаного в педіатричній практиці антибіотика "Макропен®" на імунну систему, шаповал О. М., Кошова О. Ю. (2012)
Шпичак О. С. - Експериментальне обгрунтування використання капсул "апісед" як седативного лікарського засобу в період відновлення працездатності спортсменів, Яковлєва Л. В., Шаповал О.М. (2012)
Марченко М. В. - Вивчення токсичних властивостей гранул суміші діакамф: глісульфазід (1:1), загайко А. Л., крутських Т. В. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського