Кушнір В. - Педагогічні умови формування творчих умінь математично обдарованих учнів, Кушнір Г., Рожкова Н. (2010)
Редько В. - Засоби формування іншомовної комунікативної компетенції у змісті шкільних підручників з іноземних мов (2010)
Матяш Н. - Кореляційний підхід до створення методичної системи навчання біології (2010)
Назаренко Т. - Формування системи географічних понять у старшокласників, Шиліна Н. (2010)
Муранова Н. - Гарантом якості професійного навчання мають стати державні стандарти (2010)
Локшин В. - Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери у ВНЗ (2010)
Смірнова О. - Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів історії до інноваційної педагогічної діяльності (2010)
Столяренко О. - Проблема формування толерантних міжособистісних стосунків у молодіжному середовищі (2010)
Задорожній А. - Моделювання ціннісно-смислової картини світу молодшого школяра: пошук підходів (2010)
Порох Л. - Система діагностики та моніторингу психологічного розвитку учнів як запорука успішної навчально-виховної роботи гімназії, Наровлянська М. (2010)
Романовський О. - Корпоративна культура вищого навчального закладу, Романовська Ю., Романовська О. (2010)
Шеверун Н. - До проблем змісту іншомовної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах Польщі (2010)
Ничкало Н. - Педагогіка мистецтва у контексті творчого розвитку суб’єктів освітнього процесу (2010)
Вінник О. - Партнерські та корпоративні відносини: співвідношення понять та проблема поєднання (2011)
Краснова М. - Фінансування природоохоронних заходів у системі реалізації еколого-правових договорів в Україні (2011)
Мяловицька Н. - Автономія у державному будівництві Австрії (історико-правовий огляд) (2011)
Грабовська О. - Проблеми забезпечення позову у цивільному судочинстві, Захарова О. (2011)
Шибіко В. - Щодо призначення і завдань кримінального судочинства України (2011)
Вовк О. - Уставні земські грамоти – джерело українського міського права XVI століття (2011)
Дячук Л. - Правове регулювання шлюбних відносин у Візантійській імперії представників влади та жителів провінції (2011)
Пацурія Н. - Страховий інтерес: теоретичне обґрунтування та проблем правового закріплення (2011)
Поєдинок В. - Система правових режимів іноземного інвестування (2011)
Кравець І. - Ознаки господарських об'єднань як центрів господарських систем (2011)
Комзюк Л. - Гармонізаційний потенціал проекту кодексу європейського авторського права (2011)
Коваленко Т. - Аналогія в аграрному праві України: умови та межі застосування (2011)
Шатіло Т. - Структурно-функціональні та конституційні принципи побудови механізму державної влади (2011)
Діковська І. - Види міжнародних перевезень: нормативний і доктринальний підходи (2011)
Совгиря О. - Місце актів Конституційного Суду України у правовому забезпеченні діяльності Кабінету Міністрів України (2011)
Прохоренко К. - Стратегічні питання правового регулювання охорони клімату в Україні (2011)
Криштопа О. - Міжнародний союзу нотаріату: принципи латинського нотаріату та їх значення для діяльності нотаріусів України (2011)
Підпала І. - Правові вимоги до кандидатів у члени морського екіпажу за нормами міжнародного та національного законодавства (2011)
Божко В. - Обсяг права на справедливу заробітну плату (2011)
Лисенко Л. - Процесуальна форма вирішення питання щодо забезпечення доказів (2011)
Туцький Ю. - Поняття та загальна характеристика земельної ділянки як об'єкта правовідношення викупу для суспільних потреб (2011)
Вечірко І. - Про деякі проблеми правового регулювання процесуальних відносин у справах про банкрутство та шляхи їх вирішення (2011)
Касумова А. - Міжнародно-правовий аспект реалізації права особи на скаргу (2011)
Ткаченко В. - Кримінально-правова характеристика злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за законодавством України та деяких держав-учасниць СНД (2011)
Міхровська М. - Державне управління та публічна адміністрація: шлях до демократії (2011)
Борисова Ю. - До проблеми входження "електронної" форми правочину в традиційну класифікацію форм правочину (2011)
Казаков Ю. - Проблеми процесуального використання інформації, що містить банківську таємницю (2011)
Косянчук П. - Теоретико-практичні питання ужиттєвлення особистих немайнових прав українців у контексті правної відповідальності (2011)
Руда Т. - Критерій достатності при оцінці доказів у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аналіз (2011)
Калініченко О. - Форми заповіту за Цивільним кодексом України (2011)
Булкат М. - Ознаки та поняття зовнішніх функцій (2011)
Музиченко А. - Вжиття заходів забезпечення позову як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності (2011)
Лазарев А. - Принципи діяльності центральної виборчої комісії в Україні (2011)
Капляр К. - Нотаріальне процесуальне представництво: підстави виникнення та особливості здійснення представництва за законом, Фурса С. (2011)
Берзін П. - Проблеми визначення окремих ознак складу незаконного заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 2391 КК України) (2011)
Грабовська О. - Місце доказування у системі цивільного процесуального права (2011)
Крижанівський В. - Мировий суд в Україні та Англії (2011)
Клепікова О. - Відшкодування збитків від зіткнення суден (2011)
Пацурія Н. - Проблеми реалізації організаційно-господарських правовідносин у сфері авіаційного страхування щодо діяльності професійного об'єднання страховиків (2011)
Рєзнікова В. - Фінансове посередництво: господарсько-правовий аспект (2011)
Поєдинок В. - Державна інвестиційна політика: поняття, об'єкт, цілі, принципи (2011)
Совгиря О. - Правове регулювання формування Уряду: досвід зарубіжних країн та проблеми вітчизняного законодавства (2011)
Задирака Н. - Державне управління та виконавча влада: співвідношення понять (2011)
Дячук Л. - Сoncubinatus у візантійському праві (ІV – VІ ст.) (2011)
Мусієнко А. - Основні напрями міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини (2011)
Москалюк О. - Особливості застосування принципів права при визначенні напряму дії закону в часі (2011)
Куйбіда Р. - Свобода мирних зібрань в адміністративному судочинстві: загальні тенденції судової практики (2011)
Куцевич М. - Окремі аспекти виникнення міжнародно-правових зобов'язань держави з міжнародних договорів у сфері кримінального права (2011)
Божко В. - Погляд на функції оплати праці крізь призму теоретично-правових досліджень (2011)
Ізарова І. - Принцип публічності в цивільному процесі і його зміст (2011)
Заярний О. - Деякі особливості застосування адміністративно-господарських санкцій у сфері управління економікою (2011)
Вовк О. - Концепція національної безпеки України: теоретичний аспект (2011)
Шевченко А. - Притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за новим законодавством про судоустрій та статус суддів (2011)
Шоха Т. - Имущественный интерес как предмет договора экологического страхования (2011)
Горбань Н. - Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса (2011)
Шпенов Д. - Суб'єкти правовідносин в інформаційній сфері (2011)
Боднар В. - Переважні права в акціонерному товаристві та способи їх захисту (2011)
Кравченко М. - Класифікація закономірностей реалізації закону (2011)
Яценко Н. - Особливості участі суду в цивільних процесуальних відносинах (2011)
Коваленко О. - Повторність злочинів в окремих пам'ятках права, що діяли на території України у дорадянський період (2011)
Топорецька З. - Особа потерпілого від грального бізнесу. Механізм формування лудо манії (2011)
Липій Є. - Адміністративно-правова охорона екологічних прав громадян: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2011)
Кіндюк Б. - Охорона лісів згідно із законом "Про охорону природи Української РСР" від 30 червня 1960 р. (2011)
Вільгушинський М. - Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю (2011)
Переднє слово (2013)
Бондарчук І. А. - Проблема гуманітарності живого слова філософії (з досвіду спостереження за образами викладання філософії у вузах) (2013)
Воробйова О. П. - РІЧ як антиконцепт у творах художнього модернізму: лінгвофілософські аспекти естетики негативності (2013)
Марутовська О. О. - Філософія – художня література – маркетинг у площині сучасної духовності (2013)
Комісар Л. П. - Гуманістична традиція у палімпсестах дігімодернізму: респонсивність чи симуляція? (2013)
Діденко Г. М. - Проблема "цивілізованого безкультур’я” в сучасному суспільстві (2013)
Троицкий С. А. - Духовные основания социального существования в системе взаимоотношений индивидов (2013)
Поломошнов Б. Є. - Семантика терміну "дух” (2013)
Заєць С. М. - Пошук смислів у сучасній цивілізації (2013)
Панищев А. Л. - Человек и мир: проблема онтологической чужеродности человека естественной природе в учении Н. А. Бердяєва (2013)
Беля В. В. - Проблема культурної традиції і методологічні засади модернізації китайського соціуму (2013)
Малюта К. О. - Синкретичний характер вчення про Бога у філософії ісмаїлізму (2013)
Голець О. Я. - Проблема добра і зла в духовній традиції Китаю (2013)
Киселиця С. В. - Знання і віра в контексті морального вибору індивіду (2013)
Стукало О. О. - До питання про трансформацію суб’єкта моральної регуляції за доби глобалізації (2013)
Овчаренко К. Ф. - Моральний горизонт релігійної свідомості (2013)
Дуйкін В. Р. - "Консервативи” в ціннісно-смисловому універсумі життєвого світу людини (2013)
Чехун Н. В. - Лінгвістична освіта як "запрошення до розмови” (2013)
Рибка Н. М. - Протиріччя творчого та стереотипного у сучасній науковій діяльності (2013)
Навроцький В. В. - Твердження, переконання і аргументація (2013)
Суходуб Т. Д. - ХХ століття: дискурс осмислення філософії (2013)
Солодка О. О. - Про "цінності”, "вартості” та "значущості”, або як складнощі перекладу позначають "дифузію смислової насиченості” понять (2013)
Mykhailova I. I. - Florentine Neoplatonism between Humanism and Philosophy: Variety of Interpretations (2013)
Бондарчук І. А. - Соціокультурний зміст феномена негативного (2013)
Мяловицька Н. - Європейський союз: структура органів влади та перспективи їх подальшого розвитку (2012)
Берзін П. - Деякі особливості визначення розміру покарання у виді штрафу за новою редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України від 15.11.2011 р. (2012)
Рєзнікова В. - Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів (2012)
Фурса С. - Питання теорії і практики взаємодії державного виконавця та нотаріуса, Ляшенко Р. (2012)
Комзюк В. - Митні органи як суб'єкти адміністративного права (2012)
Вільгушинський М. - Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю (2012)
Присяжнюк А. - Стадії контрольного провадження, що здійснюється суб'єктами державного контролю у сфері виконавчої влади (2012)
Добкін М. - Щодо удосконалення нормативного визначення системи завдань місцевих державних адміністрацій (2012)
Вовк О. - Джерела міського права Києва XV – XVI століть (2012)
Лазарєв Д. - Організована злочинність та протидія їй як об'єкт міжнародної взаємодії (2012)
Поєдинок В. - Провали ринку як об'єктивні підстави державного регулювання інвестиційної діяльності (2012)
Пацурія Н. - Окремі теоретико-практичні проблеми регулювання правовідносин у сфері здійснення перестрахової діяльності (2012)
Златіна Н. - Конституційні засади правового статусу Національного банку України як основа банківського законодавства України (2012)
Цюра В. - Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільного процесуального законодавства України (2012)
Самбор М. - Адміністративний арешт: порядок застосування даного виду стягнення та повноваження окремих органів і посадових осіб щодо внесення клопотань про застосування (заміну) на даний вид стягнення (2012)
Грабовська О. - Змагальна модель цивільного судочинства: поняття та юридична природа (2012)
Куцевич М. - Окремі питання відповідності застосування смертної кари в Україні її міжнародно-правовим зобов'язанням (2012)
Скирта Д. - Система державного фінансового контролю у сфері державних закупівель ЄС: історія становлення та основні джерела (2012)
Московець В. - Забезпечення доступу громадськості до реалізації функцій держави (2012)
Заярний О. - Механізм оскарження в адміністративних судах рішень контролюючих органів, винесених за результатами перевірок діяльності юридичних осіб: доктринальний і правозастосовчий аспекти (2012)
Молдован А. - Підстави припинення суддівських повноважень у Федеративній Республіці Німеччині (2012)
Повар П. - Підстава та форма припинення центральних органів виконавчої влади (2012)
Лисенко Л. - Нові підходи до класифікації ухвал в цивільному процесі (2012)
Прохоренко К. - Правове регулювання обліку антропогенних викидів парникових газів та їх абсорбції за законодавством України (2012)
Міхровська М. - Адміністративні послуги: питання законодавчого закріплення (2012)
Вовк О. - Теоретичні засади стратегії європейської безпеки (2012)
Боднар В. - Деякі проблеми застосування способів захисту переважних прав (2012)
Стародубцев А. - Правове регулювання переміщення по службіпрацівників органів внутрішніх справ (2012)
Сіньова Л. - Історично-правові засади діяльності Фонду "Взаєморозуміння і примирення" в Україні (2012)
Бевз О. - Зони охорони об'єктів культурної спадщини та особливості земельно-правової охорони історичних ареалів населених місць (2012)
Іщенко О. - Правовий статус та адміністративно-територіальний устрій Автономної Республіки Крим як територіальної автономії у складі України (2012)
Коцур В. - За знаннями та духовним здоров’ям – до Переяслава! (2010)
Рик С. - Педагогічна етика: пошуки нової парадигми (2010)
Куйбіда В. - Роль народних знань про навколишній світ у формуванні академічних природничих наук (2010)
Коцур Н. - Фізіолого-гігієнічний супровід навчання школярів (2010)
Доброскок І. - Професійно орієнтовані технології у процесі підготовки магістрів соціальної педагогіки (2010)
Коханець П. - Спорт і наука – фундамент Інституту фізичного виховання і природознавства (2010)
Смірнова Н. - Розвиток філологічної науки в Інституті мови і літератури, Свириденко О. (2010)
Яременко Л. - Фінансування як функція управління вищою освітою (2010)
Виноградня В. - Напрями розвитку системи інформаційного забезпечення управління ВНЗ (2010)
Розсоха А. - Реформаторські погляди Миколи Ланге на шкільну освіту, Коваленко О. (2010)
Дудар В. - Вплив духовенства Почаївського монастиря на культурно-освітнє життя Волині (хіх – початок хх ст.) (2010)
Городецька О. - Формування науково-педагогічного світогляду Івана Верхратського в контексті розвитку науки та освіти в Галичині (друга половина хіх – початок хх ст.) (2010)
Чернов Б. - Розвиток ідей щодо методів навчання в історії педагогічної думки (кінець ХIХ – початок ХХ ст.), Ковальська К. (2010)
Багно Ю. - Деякі аспекти підготовки та перепідготовки вчителів сільської початкової школи в Україні (20-ті роки ХХ ст.) (2010)
Черненко Г. - Особливості побудови змісту підручників для початкової школи в Україні (1920–1933 роки) (2010)
Демуз І. - Організація навчально-виховної роботи у Переяслав-Хмельницькому педагогічному училищі (1944–1987 роки) (2010)
Яценко Л. - Гендерні відносини в шлюбі та сім’ї: ретроспективний аналіз європейської реальності (2010)
Пентилюк М. - Виховний потенціал сім’ї: традиції, реалії та перспективи (2010)
Коновалова Я. - Презентація підручника "Історія середніх віків" (2010)
Ляшко Л. - "Моя робота – моє життя" (2010)
Покажчик статей за 2010 рік (2010)
Терещенко Ю. - Українська аристократична еліта і родина Скоропадських (2014)
Поліш В. - Дворянство Поділля під час проведення реформи 1861 року (2014)
Марченко Н. - Консервативний дискурс творчості П. Куліша (2014)
Попенко Я. - Українсько-французькі політичні відносини (1917–1921 рр.) (2014)
Гедін М. - Проблема Криму напередодні та в період гетьманування Павла Скоропадського (2014)
Бойко О. - Геополітичні проблеми України в контексті мирних переговорів Української Держави з РСФРР (Аналітична записка Д. Донцова "О границях Української держави під взглядом політичним") (2014)
Буравченков А. - Проблема творення єдиного антибільшовицького фронту в контексті політичного курсу Української Держави (1918 р.) (2014)
Осташко Т. - До історії родинного фотоархіву Скоропадських (2014)
Лазько О. - Социніанство в Україні в контексті суспільно-політичних антагонізмів у Речі Посполитій ХVІ–ХVІІ ст. (історіографія проблеми) (2014)
Новіцька Ю. - Науково-педагогічна і громадсько-політична діяльність Володимира Кубійовича в Другій Речі Посполитій (2014)
Маньківська Т. - Микола Антонович Плевако – директор першої Харківської української гімназії імені Б. Грінченка (2014)
Назарук Ю. - Державницька кадрово-регіональна політика Гетьманату Павла Скоропадського (на матеріалах політичної біографії О. Скорописа-Йолтуховського) (2014)
Терещенко Ю. - Україна в умовах розвитку промислового капіталізму і буржуазної трансформації двох імперій (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Яблонський В. - Рецензія на кн.: Діяльність місцевих органів державної влади на Правобережжі у добу гетьманату Павла Скоропадського: Збірник документів, матеріалів та світлин. – Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2014. – 310 с. (2014)
Сажко Л. А. - Реалізація культурологічного підходу в аспекті формування полікультурної багатомовної особистості у загальноосвітньому навчальному закладі (2012)
Лабінська Б. І. - Особливості реалізації прямого методу навчання іноземних мов на західноукраїнських землях і в Росії (1890-1918 р.р.) (2012)
Бірецька Л. С. - Психологічні та дидактико-методичні передумови формування англомовної лексичної компетенції майбутніх лікарів у процесі професійно орієнтованого читання (2012)
Зайцева І. В. - Лінгвометодичні особливості навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемного методу (2012)
Курило Л. В. - Мета і зміст навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення (2012)
Ніщик Р. О. - Лінгвістичні передумови навчання майбутніх філологів вживання англомовних фразеологічних одиниць у говорінні (2012)
Шевелько К. О. - Лінгвістичні і психолінгвістичні особливості анотаційного та реферативного перекладу (2012)
Черниш В. В. - Теоретичні передумови створення спецкурсу "Навчання майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтовного говоріння" (2012)
Биконя О. П. - Вимоги до рівня володіння студентами економічних спеціальностей англомовною комунікативною компетентністю у діловому говорінні (2012)
Вавіліна С. Г. - Принципи і критерії добору текстів для навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання (2012)
Дьячкова Я. О. - Цілі навчання професійно спрямованого англомовного говоріння майбутніх правознавців (2012)
Скляренко Н. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів монологу-доказу на основі художнього тексту (2012)
Фабрична Я. Г. - Структура і зміст професійно орієнтованої компетентності у писемному двосторонньому перекладі майбутніх викладачів іноземних мов і культур (2012)
Василенко Т. П. - Комплекс вправ для формування у майбутніх перекладачів англомовної лексичної компетенції у писемному перекладі (2012)
Дубчак І. П. - Лінгвістичні особливості англійських субстантивних конструкцій у монологічному мовленні (2012)
Сушко М. О. - Особистісний розвиток майбутніх учителів китайської мови в процесі оволодіння граматичною компетентністю (2012)
Шастова І. В. - Зміст компетенції в техніці читання на початковому ступені навчання (школа з поглибленим вивченням англійської мови) (2012)
Гутник В. М. - Критерії оцінювання рівня сформованості фонетичної компетенції перед, після і під час проведення комунікативного вступного корективного курсу (ВКК) (2012)
Крапчатова Я. А. - Експериментальна перевірка ефективності методики реалізації само- і взаємоконтролю рівня сформованості англомовної аудитивної компетенції у майбутніх філологів (2012)
Петрусевич Ю. А. - Контроль та оцінювання англійського монологічного мовлення майбутніх учителів (2012)
Соломко 3. К. - Автономія як основа самостійної роботи з іноземної мови студентів немовних спеціальностей (2012)
Шевкопляс Л. В. - Добір навчального матеріалу для формування компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи (2012)
Вимоги до публікацій у Віснику КНЛУ (2012)
Теми докторських дисертацій КНЛУ зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови /романські мови, затверджені Координаційною радою АПН України (2012)
Горбач Е. Б. - Функціональне граматико-семантичне поле активності/пасивності та труднощі його перекладу (порівняльний аналіз німецької та української мов) (2013)
Дідух О. О. - Психологічні особливості процесу ведення дебатів іноземною мовою) (2013)
Зайцева І. В. - Відбір матеріалів для навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій (2013)
Ніщик Р. О. - Принципи та критерії відбору автентичних художніх фільміві відеофрагментів для навчання майбутніх філологів англомовного говоріння з використанням фразеологічних одиниць (2013)
Павловська Ю. В. - Система індивідуалізації навчання англійської мови у технічному ВНЗ в історико-аналітичному аспекті (2013)
Фабрична Я.Г. - Лінгвостилістичні характеристики англомовних і україномовних текстів з методики викладання іноземних мов і культур (2013)
Ярема І. А. - Лінгвістичні передумови формування англомовної лексичної компетентності металургів у професійно орієнтованому говорінні (2013)
Гальченко О. Ю. - Модель навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах (2013)
Гудимо Ю. П. - Підсистема вправ для формування у майбутніх учителів навчально-стратегічної компетентності в процесі навчання англомовного діалогічного мовлення (2013)
Курило Л. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення (2013)
Меньковська Ю. А. - Система вправ для реалізації індивідуалізованого навчання діалогічного мовлення на уроках англійської мови у початковій школі (2013)
Мокіна А. Г. - Старший дошкільник як суб'єкт навчання іноземної мови в контексті особистісно-діяльнісного підходу (2013)
Ольховська А. С. - Експериментальна перевірка ефективності навчання майбутніх філологів синхронного перекладу з української мови на англійську (2013)
Ярошенко О. В. - Зміст професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови (2013)
Дука М. В. - Мовна репрезентація невербальних засобів комунікації як об'єкт навчання майбутніх філологів читання творів англомовної художньої літератури (2013)
Сташко О. В. - Психолінгвістичні особливості навчання майбутніх менеджерів техніки читання іспанською мовою після англійської (2013)
Сушко М. О. - Експериментальна перевірка методики формування граматичної компетентності китайською мовою у майбутніх учителів (2013)
Терещук В. Г. - Принципи формування англомовної лексичної компетентності студентів немовних спеціальностей в умовах віртуального навчального середовища (2013)
Шастова І. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання молодших школярів техніки читання у школах з поглибленим вивченням англійської мови (2013)
Шевкопляс Л. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи (2013)
Биконя О. П. - Вимоги до електронного посібника для самостійного оволодіння майбутніми економістами англомовним діловим говорінням та письмом (2013)
Глазунов М. С. - Facebook як сучасний засіб навчання майбутніх учителів англомовного писемного мовлення (2013)
Драненко Г. Ф. - Дидактичні властивості блогу в організації навчання французької мови студентів мовних спеціальностей, Руснак Д. А. (2013)
Дьячкова Я. О. - Веб-квест як засіб навчання професійно спрямованого англомовного говоріння майбутніх правознавців (2013)
Вимоги до публікацій у Віснику КНЛУ (2013)
Дисертації, захищені в Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови / романські мови (2012 рік) (2013)
Теми кандидатських дисертацій КНЛУ зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови /романські мови, затверджені Координаційною радою АПН України (2013)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Уміння, навички, знання як складові професійно орієнтованої компетентності майбутніх учителів французької мови в аудіюванні на І курсі навчання (2014)
Гальченко О. Ю. - Психологічні передумови формування у студентів коледжів англомовної компетентності у професійно орієнтованому письмі (2014)
Дідух О. О. - Принципи навчання майбутніх викладачів англійської мови ведення дебатів (2014)
Ігнатенко В. Д. - Лінгвостилістичні особливості наукової франкомовної статті аграрного профілю як першоджерела анотативного та реферативного перекладів (2014)
Федоренко І. С. - Цілі формування компетентності в англійському діалогічному мовленні у майбутніх техніків-будівельників (2014)
Крапчатова Я. А. - Засоби само- і взаємоконтролю рівня сформованості англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх перекладачів (2014)
Зайцева І. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій (2014)
Мокіна А. Г. - Зміст навчання англійського усного мовлення старших дошкільників (2014)
Ніщик Р. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів англомовного діалогічного мовлення з використанням фразеологічних одиниць на матеріалі автентичних художніх фільмів (2014)
Шевелько К. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання анотаційного та реферативного перекладу учнів старших класів спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної Мови (2014)
Майєр Н. В. - Методична субкомпетенція майбутнього викладача французької мови з формування професійно орієнтованої фонетичної компетентності (2014)
Горбач Е. Б. - Шляхи і засоби професіоналізації формування граматичної компетентності майбутніх перекладачів на початковому ступені навчання (2014)
Зайченко І. А. - Модель формування англомовної лексичної компетентності майбутніх металургів у процесі навчання професійно орієнтованого говоріння (2014)
Панзига О. М. - Реалізація дидактичних і методичних принципів у процесі формування рецептивних мовних компетентностей другої іноземної мови у майбутніх учителів (2014)
Глазунов М. С. - Навчальна комп'ютерна програма Quizmaker як електронний засіб формування у студентів компетентності в англомовному письмі (2014)
Драч А. С. - Модель навчання майбутніх учителів англійської мови читання художніх текстів з використанням комп'ютерної програми (2014)
Ярошенко О. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні на основі кейс-методу (2014)
Вимоги до публікацій у Віснику КНЛУ (2014)
Дисертації, захищені в Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови / романські мови (2012 рік) (2014)
Теми кандидатських дисертацій КНЛУ зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови /романські мови, затверджені Координаційною радою АПН України (2014)
Содержание (2014)
Марченко А. П. - Особливості температурного стану стінки камери згоряння поршня з шаром теплоізоляції в зоні наявності паливної плівки, Пильов В. В. (2014)
Прохоренко А. А. - Математическое описание комбинированного дизеля с аккумуляторной системой топливоподачи как регулируемого объекта (2014)
Минчев Д. С. - Совершенствование систем газотурбинного наддува дизельных двигателей скоростных глиссирующих судов, Мошенцев Ю. Л., Нагорный А. В. (2014)
Тимошевский Б. Г. - Эффективность двигателя 2Ч 7,2/6 при работе на бензине с добавками синтез-газа, Ткач М. Р., Проскурин А. Ю., Митрофанов А. С., Познанский А. С. (2014)
Мешков Д. В. - Метод расчета термодинамической погрешности при индицировании ДВС, Савченко А. В. (2014)
Яманин А. И. - Численное моделирование виброактивности поршневых двигателей с продолженным расширением рабочего тела, Жуков В. А. (2014)
Головчук А. Ф. - Універсальний електронний регулятор для тракторного дизеля, Габрієль Ю. І. (2014)
Ткач М. Р. - Утилизация низкопотенциального тепла ДВС 9G80 ME металогидридной установкой непрерывного действия, Тимошевский Б. Г., Доценко С. М., Галынкин Ю. Н. (2014)
Триньов О. В. - Моделювання нестаціонарного теплонапруженого стану випускного клапана швидкохідного дизеля на перехідних режимах, Могильний О. П., Куліш О. М. (2014)
Посвятенко Э. К. - Повышение ресурса работы цилиндро-поршневой группы газовых двигателей, Литвин С. Н., Гончаров В. Г. (2014)
Алёхин С. А. - Подшипники качения поршневой головки шатуна высокофорсированных двухтактных двигателей, Коваленко А. Н., Косовцев А. Н., Лыков С. В. (2014)
Ткачук Н. А. - Повышение прочностных и трибомеханических характеристик элементов машиностроительных конструкций на основе комбинированных методов упрочнения приповерхностных слоев, Веретельник О. В., Грабовский А. В., Кравченко С. А., Белик С. Ю. (2014)
Абрамчук Ф. И. - Пути повышения эффективности применения ДВС как силовой установки автомобиля ХАДИ-34, Врублевский А. Н., Подлещук С. О. (2014)
Гутаревич Ю. Ф. - Дослідження системи комбінованого прогріву транспортного двигуна з використанням теплового акумулятора з фазовим переходом, Грицук І. В. (2014)
Заренбин В. Г. - Расчет температур при множественнном контакте в условиях неустановившихся режимов трения, Мищенко Н. И., Богомолов В. В. (2014)
Оксень Д. Е. - Исследование влияния технического состояния пары кривошип-шатун на характер вибрации корпуса двигателя, Оксень Е. И. (2014)
Васильев И. П. - Повышение эффективности очистки отработавших газов дизелей (2014)
Кондратенко А. Н. - Регенерация фильтров твердых частиц дизелей, Строков А. П., Вамболь С. А., Семикин В. М. (2014)
Парсаданов І. В. - Комплексна оцінка ефективності рециркуляції відпрацьованих газів дизеля, Рикова І. В., Маклаков О. М. (2014)
Полив’янчук А. П. - Прогнозування стану сажового фільтра на різних режимах роботи автомобільного дизеля, Шеховцов Ю. І., Заіграєв Л. С. (2014)
Грицюк А. В. - Выбор и обоснование дополнительных критериев формирования внешней скоростной характеристики автомобильного дизеля, Овчинников А. А. (2014)
Панасенко М. В. - Принципи керування дизель-генераторами двохдизельної енергетичної установки тепловоза в процесах перерозподілу навантаження між ними, Пелепейченко В. І., Сергієнко М. І. (2014)
Шпаковский В. В. - Продление ресурса двигателя внутреннего сгорания установкой поршней с корундовым слоем (2014)
Зонов В. Д. - Математическая модель критерия приработки цилиндропоршневой группы тепловозных дизелей при заводских обкаточных испытаниях (2014)
Луков Н. М. - Методика расчета динамических характеристик и параметров энергетической установки локомотива как объекта регулирования частоты вращения вала, Ромашкова О. Н., Космодамианский А. С., Кашников Г. Ф. (2014)
Гирдзияускас С. А. - Экономико-логистический анализ: фундаментальные предпосылки бескризисного развития, Дряунис К. С. (2015)
Кривенко С. В. - Проблеми вдосконалення системи управління сферою поводження з твердими побутовими відходами: регіональний аспект (2015)
Лукашев С. В. - Мотивація працівників фармацевтичної галузі, Яндола К. О. (2015)
Рєпіна І. М. - Енергонезалежність України:аналіз потенціалу нафтогазових регіонів, Андрющенко В. В., Гнедько К. Б. (2015)
Чмутова І. М. - Принципи формування технологій фінансового менеджменту банку (2015)
Єлісєєва Л. В. - Банківська криза як індикатор суспільної довіри (2015)
Леонова О. О. - Умови та закономірності формування тіньової економіки в Україні (2015)
Котко О. К. - Теоретичні аспекти інноваційного розвитку як динамічного процесу якісних змін економіки, Осадча Н. В. (2015)
Мних О. Б. - Пошук нових векторів розвитку бізнесу для українських машинобудівних підприємств в умовах кризи (2015)
Гонтарева І. В. - Поняття вартості при оцінці ефективності діяльності підприємства (2015)
Нусінов В. Я. - Експрес-діагностика фінансового стану підприємства з метою попередження кризи, Семеняка Т. В. (2015)
Тирінов А. В. - Багатоаспектність оцінки організаційно-економічного механізму для підвищення ефективності діяльності підприємства (2015)
Пилипенко Д. Р. - Когнітивна модель оптимізації маркетингових та логістичних витрат корпоративних логістичних систем (2015)
Потрашкова Л. В. - Оцінка потенціалу підприємства в умовах ризику та невизначеності (2015)
Iващенко А. I. - Аналiз методик оцiнки iнвестицiйної привабливостi аграрних пiдприємств України (2015)
Цимбал Ю. В. - Оцінювання кредитних ризиків у системі забезпечення фінансової стабільності банку (2015)
Осадчук А. І. - Обґрунтування стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності в сфері експортної діяльності підприємства (2015)
Піскунова О. В. - Кластерний аналіз і теорія нечітких множин у дослідженні регіональних особливостей споживання харчових продуктів, Тарасова Л. Г., Осипова О. І. (2015)
Сенчуков В. Ф. - Просторові цілочислові сітки в задачах дискретної оптимізації (2015)
Шляхи, які вона обирає (до ювілею професора О. П. Воробйової) (2012)
Бондаренко Є. В. - Матричне моделювання як метод лінгвокогнітивного дослідження, Шевченко І. С. (2012)
Васько Р. В. - Латинська менталізація аспектуальних значень дієслівної дії у сучасних романських мовах (2012)
Галуцьких І. А. - Тілесний код емоцій та почуттів в образному просторі художнього тексту: концептуальний аналіз (на матеріалі оповідань В. Вулф та Д. Г. Лоуренса) (2012)
Єсипенко Н. Г. - Роль асоціативних зв’язків у текстовій репрезентації концепту (2012)
Калита А. А. - Система целей и средств суггестивного воздействия в коммуникации, Тараненко Л. И. (2012)
Колегаєва І. М. - Вербалізація емотивної невербалістики в англомовних словниках і текстах (2012)
Кухаренко В. А. - Лингвокультурный типаж "гламурная стерва” (2012)
Chrzanowska-Kluczewska E. - Can tropes be seen? (2012)
Левицкий А. Э. - Роль ситуации в процессе понимания значений лексических единиц (2012)
Мартынюк А. П. - Лингвистика эмоций в интеграционной перспективе (2012)
Минкин Л. М. - Теория лингвистического ментализма Г. Гийома и вопросы нейролингвистики (2012)
Морозова Е. И. - Дистанцирование как способ вторичного конструирования эмотивных смыслов (2012)
Ніконова В. Г. - Концепт – концептуальний простір – картина світу: досвід поетико-когнітивного аналізу художнього тексту (2012)
Петлюченко Н. В. - Когнітивні механізми харизматичного мовленнєвого впливу (2012)
Потапенко С. І. - Когнітивна риторика ефекту: в пошуках методу (на матеріалі інавгураційних звернень американських президентів Дж. Кеннеді і Дж. Буша) (2012)
Присяжнюк Л. Ф. - Когнітивні аспекти поетики змінених станів свідомості (2012)
Приходько А. Н. - Системная организация концептокорпуса (2012)
Радзієвська Т. В. - Стратегія наближення до реальності у світі вимислу: синтаксис і прагматика роману "Рnin” В. В. Набокова (2012)
Федорів Я. Р. - Лінгвокогнітивні ознаки статусу жінки: крос-культурне дослідження публічного мовлення жінок-ораторів (2012)
Швачко С. О. - Екстеріоризація гумору в художньому та фольклорному дискурсах (2012)
Єсипенко Н. Г. - Вербальний профіль і концептуальна структура англосаксонських культурних концептів (2012)
Вимоги до рукописів (2012)
Кононова Я. В. - "Прагматический поворот” в концепции Б. Латура: эвристический потенциал результатов отдельных областей исследования (2014)
Барзенкова-М’ясникова Л. В. - Концепція соціального капіталу як теоретична основа для вивчення корупції (2014)
Буланов В. А. - Феномен якості життя та його зв’язок із салютогенетичною парадигмою особистості (2014)
Бутиліна О. В. - Професійна маргінальність: визначення та соціальні прояви (2014)
Заремба Г. Р. - Зовнішня міграція українців. Стан дослідження (2014)
Зацепіна Н. О. - Cучасні тенденції моди як фактор формування соціокультурних практик вітчизняного туризму (2014)
Кнуренко В. М. - Інформаційні технології як інструменти впливу на розвиток процесу інформатизації суспільства в Україні (2014)
Коваленко Ю. П. - Теоретичні засади розуміння категорії маскулінності/фемінності в соціальній площині, Зоська Я. В. (2014)
Кухта М. П. - Похилий вік: часові перспективи життя (2014)
Опрятна О. С. - Соціальні наслідки ранжирування території при впровадженні медичної реформи в Україні (2014)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні особливості футбольних дербі Бразилії (2014)
Мосьондз М. В. - Ціннісні орієнтації та життєві установки молоді у сучасному соціокультурному контексті (2014)
Петренко Л. А. - Трансформации брачных отношений и их влияние на характер зависимости и насилия в семье (2014)
Піронкова О. Ф. - Емоційна наповненість вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими (2014)
Поцелуйко А. О. - Імідж держави: поле концептуальних визначень у соціально-психологічних та політичних студіях (2014)
Рудяков А. В. - Скорочення ринку персональних комп’ютерних систем. Аналіз причин та прогнози на найближче майбутнє (2014)
Харин С. А. - Анализ взаимодействия человека и машины в менеджменте проектов программного обеспечения, Кокин А. Ю., Усайте В. И. (2014)
Бойко І. І. - Медіа як ретранслятор соціальних проблем у констукціоністському підході до фреймінгу (2014)
Кравченкова Г. М. - Соціологічні концепції як теоретична основа pr-діяльності (2014)
Лобовікова О. О. - Специфіка взаємодії в соціальних мережах (2014)
Хижняк К. В. - Комунікативний тренінг як технологія підвищення ефективності кроскультурної комунікації, Хижняк О. В. (2014)
Астахова Т. Г. - Лідерство: соціально-філософський аспект (2014)
Лаврік В. А. - Генезис теоретичного осмислення соціокультурного простору розвитку міста (2014)
Сірий Є. В. - Соціокультурна трансформація ціннісної системи українського суспільства в динаміці: "Традиція – модерн” (2014)
Яковенко А. К. - Змішування цінностей в історико-культурних регіонах: спільні та унікальні риси, Тащенко А. Ю. (2014)
Кузьмін В. В. - Науково-практичне забезпечення інклюзивної освіти в Україні, Городько М. О. (2014)
Швець Д. Є. - Соціоструктурні детермінанти управління вищою освітою франції (2014)
Ядранський Д. М. - Оцінка ефективності зайнятості в бюджетній сфері (2014)
Зоря О. П. - Шляхи вдосконалення регулювання трудової міграції, Пенчук І. Л. (2014)
Андрущенко Г. І. - Аналіз та оцінка рівня довіри українців до різних соціальних об’єктів в умовах військових дій 2014 (2014)
Відомості про авторів (2014)
Борщевський С. В. - Моногенетичний і субстратний вектори в дослідженні праслов’янської лексики невідомого походження (на прикладі псл. *mogyla "могила”) (2013)
Гриценко С. П. - Номінування колористичної гами у староукраїнських писемних пам’ятках XVI–XVII ст. (2013)
Денисова С. П. - Лінгвістика на зламі наукових парадигм: від Фердинанда де Соссюра до Ноама Хомського (2013)
Кагановська О. М. - Когнітивно-наратологічний погляд на текстові концепти французької художньої прози (2013)
Капранов Я. В. - Принципи узагальнення словникових відомостей як моделювання плану змісту мови (2013)
Качмар О. Ю. - Ціннісний компонент концепту management в американському управлінському дискурсі (2013)
Крокіс А. М. - Адекватність відтворення давньогрецького кон’юнктива підрядних речень в українських перекладах Євангелія від Матвія (2013)
Кучер І. А. - Принципи організації лексичних одиниць у польові моделі (2013)
Кушнєрова О. А. - Анаграматичний принцип організації віршованого тексту як вияв зміненого стану свідомості автора (на матеріалі збірки любовної лірики T. Hughes "Birthday Letters”) (2013)
Пирогов В. Л. - Логографічне письмо як інструмент пізнання й моделювання світу (2013)
Романова Н. В. - Базові емоції та процеси їх номінації у сучасній німецькій мові (2013)
Сніцар В. П. - Мовні символи архаїчної правосвідомості давніх германців і слов’ян (2013)
Цимбалиста О. А. - Засоби відображення виразів обличчя в художній літературі: функціонально-інтерпретаційний аспект (2013)
Черхава О. О. - Дефініції місіонерського дискурсу крізь призму суміжних понять теологічної лінгводискурсології (2013)
Шутова М. О. - Мовленнєвий етикет як система координат у міжособистісній і міжкультурній комунікації (2013)
Яновая О. А. - Тенденции развития лексики цветообозначения (на материале современного английского языка с привлечением результатов исследований других языков) (2013)
Борщевський С. - Слов’янська, германська та романська лексика невідомого походження в контексті контактологічної передісторії мов європейського ареалу (2013)
Głaz A. - Extended Vantage Theory in Linguistic Application: The Case of the English Articles (2013)
Вимоги до рукописів (2013)
Кливак В. В. - Метаболічні критерії розвитку порушень в систем мати-плацента-плід у вагітних з різними типами герпетичної інфекції (2014)
Чайка К. В. - Особенности методологического подхода к ведению беременности и родов у женщин с лейомиомой матки (2014)
Роговой А. Н. - Содержание эссенциальных и токсичных микро- и макроэлементов в волосах женщин, родивших детей с врожденными пороками сердца, Стрионова В. С., Межова О. К. (2014)
Кливак В. В. - Прогностичні особливості виникнення плацентарної дисфункції та дистресу плода на тлі герпетичної інфекції вагітних (2014)
Говоруха І. Т. - Оперативні втручання на яєчниках і їх зв’язок з порушеннями репродуктивного здоров’я, акушерськими та перинатальними ускладненнями, Дьоміна Д. В. Дьоміна Д. В. (2014)
Бугайов А. Б. - Особливості анамнезу жінок з застійним тазовим синдромом, Йотенко Б. А. (2014)
Мацынин А. Н. - Структура причин спаечного процесса органов малого таза при гинекологической патологии у женщин репродуктивного возраста, Шаганов П. Ф., Гребельная Н. В. (2014)
Шелестова Л. П. Шелестова Л. П. - Дослідження вмісту гіпофізарних та яєчникових гормонів у жінок з дефіцитом маси тіла, Аллахвердієв Р. С. Аллахвердієв Р. С. (2014)
Орлик Т. В. - Роль вітаміну D у формуванні вертебрального больового синдрому в жінок у постменопаузальному періоді (2014)
Железная А. А. - Современные представления о кесаревом сечении (лекция для врачей-интернов) (2014)
Шелестова Л. П. - Багатоплідна вагітність (клінічна лекція), Гребельна Н. В., Князєва Н. В. (2014)
Чебалина Е. А. - Ветряная оспа у беременных: риск, профилактика, диагностика, тактика ведения (клиническая лекция), Салоникиди А. И., Баун Е. Э., Максимцева Н. В. (2014)
Майлян Э. А. - Современные представления о ВИЧ-инфекции (клиническая лекция) (2014)
До відома авторів (2014)
Содержание (2014)
Прохоренко А. А. - Математическое моделирование и расчетно-экспериментальное исследование механизма регулирования подачи ТНВД аккумуляторной топливной системы дизеля, Пожидаев И. Г. (2014)
Лисовал А. А. - Исследование работы газового двигателя на топливах с разным содержанием углекислого газа, Нижник М. Е., Свистун Ю. А. (2014)
Марченко А. П. - Дослідження та математичне моделювання процесу згоряння в двигуні з форкамерно-факельним запалюванням 11ГД100М, Осетров О. О., Кравченко С. С. (2014)
Тимошевский Б. Г. - Повышение эффективности двигателя 2Ч 7,2/6, работающего на этаноле с термохимической утилизацией теплоты отходящих газов, Ткач М. Р., Проскурин А. Ю., Митрофанов А. С., Познанский А. С. (2014)
Пильов В. О. - Експериментальне дослідження впливу регулювання теплового стану поршня на показники дизеля, Клименко О. М., Обозний С. В. (2014)
Міщенко М. І. - Деякі результати порівняльних досліджень показників безшатунного та класичного двигунів, Заренбін В. Г., Колеснікова Т. М., Юрченко Ю. В., Шляхов В. С., Супрун В. Л., Касьяненко Д. В. (2014)
Врублевский А. Н. - Опеределение цикловой подачи газового двигателя с электронным управлением топливоподачи, Дзюбенко А. А., Липинский М. С., Кузьменко А. П., Подлещук С. О. (2014)
Marchenko A. - Waste heat recovery systems for internal combustion engines: classification and benefits, Samoilenko D., Hamzah A. A., Hamzah Omar Adel (2014)
Мешков Д. В. - Выбор исходных данных при расчете погрешности индицирования ДВС (2014)
Безюков О. К. - Анализ перспективности газопоршневых ДВС, Жуков В. А., Ященко О. И. (2014)
Савчук В. П. - Аналіз надійності циліндрових втулок двигунів фірми B&W серії S70МС та S80MC (2014)
Ткач М. Р. - Влияние регенерации энергии на эффективность утилизации низкопотенциального тепла металлогидридной установкой непрерывного действия, Тимошевский Б. Г., Доценко С. М., Галынкин Ю. Н. (2014)
Ткачук Н. А. - Численное моделирование контактного взаимодействия деталей ДВС, изготовленных с применением комбинированных технологий, Веретельник О. В., Грабовский А. В., Кравченко С. А., Белик С. Ю. (2014)
Пылев В. А. - Совершенствование методики сравнительной оценки термонапряженного состояния поршней, Белогуб А. В., Нестеренко И. А., Федоров А. Ю., Ариан Р., Хижняк В. А. (2014)
Ведь М. В. - Формирование каталитически активных покрытий на рабочих поверхностях камер сгорания ДВС, Сахненко Н. Д., Андрощук Д. С., Ярошок Т. П. (2014)
Кондратенко А. Н. - Регенерация фильтра твердых частиц дизеля с насыпкой из природного цеолита, Строков А. П., Вамболь С. А., Авраменко А. Н. (2014)
Клименко Л. П. - Упрочнения деталей двигателей внутреннего сгорания методами ионно-плазменных и лазерных технологий, Ревнюк П. Я., Прищепов О. Ф., Андреев В. И., Соловьёв С. Н. (2014)
Вербовський В. С. - Особливості передпускового прогріву стаціонарного газового двигуна з використанням теплового акумулятора з фазовим переходом, Грицук І. В., Адров Д. С., Краснокутська З. І. (2014)
Зонов В. Д. - Методика комплексной оценки критического состояния прецизионных поверхностей топливной аппаратуры тепловозных дизелей (2014)
Богаевский А. Б. - Оценка энергозатрат в процессе запуска дизеля тепловоза и заряда аккумуляторной батареи, Осичев А. В., Войтенко М. С. (2014)
Тарасенко А. И. - Выбор расчетной крутильной схемы пропульсивного судового малооборотного дизельного комплекса, Тарасенко А. А. (2014)
Парсаданов И. В. - Генеральный конструктор, Косулин А. Г., Литвинцева Н. И. (2014)
Даниленко О. В. - Архівні джерела дослідження історії міжнародних зв’язків УСРР у 1920-ті роки (2014)
Кудінов Д. В. - Висвітлення мемуарною літературою діяльності осередків Всеросійського селянського союзу в Україні в роки Першої російської революції (2014)
Хлынина Т. П. - Локусы приватного: дом и семья в устных воспоминаниях очевидцев Великой Отечественной войны (2014)
Кринко Е. Ф. - Воспоминания детей военного времени (1941-1945): источники изучения (2014)
Бондар О. М. - Чернігівська фортеця в другій половині ХVII ст. (2014)
Кравченко О. М. - Михайлівський Іоанно-Предтеченський монастир середини ХVII-XVIII ст. (2014)
Дегтярьов С. І. - Педагогічні чиновники в українських губерніях першої половини ХІХ ст.: види утримання, заохочень і покарань (2014)
Майдебура О. П. - Становлення медичної радіобіології на півдні України (2014)
Стельникович С. В. - Адміністративно-територіальний устрій генерального округу Житомир (друга половина 1941 - початок 1944 рр.) (2014)
Власенко С. І. - Степовий рейд з’єднання українських кавалерійських партизанських загонів (за документами ЦДАГО України) (2014)
Максимов К. Н. - С. А. Кропачев, Е. Ф. Кринко. Потери населения СССР в 1937-1945 гг.: масштабы и формы. Отечественная историография. - М.: РОССПЭН, 2012. - 350 с. (2014)
Лобко Н. В. - Сповідні відомості церков: інформаційний потенціал та особливості використання при реконструкції родоводів (2014)
Бугрій В. С. - Становлення наукових засад історичного краєзнавства в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2014)
Агарин Е. В. - Л. Н. Толстой и толстовство в критике последователей (2014)
Кудінов Д. В. - Чутки як інформаційний засіб мобілізації суспільно-політичної активності селянства на початку ХХ ст.: історичний та історіографічний дискурс (2014)
Шевчук Б. Л. - Законодательное регулирование и практика применения налоговых, контрольных, ревизских и хозяйственных полномочий Волынской казенной палаты в отношении евреев в 1796-1860-х гг. (2014)
Максимов О. В. - Фахова дискримінація поляків в умовах судової реформи 1864 року на Правобережній Україні (2014)
Дегтярьов С. І. - Віанор та Адріан Франковські: матеріали до біографій, Федчишина В. В., Форіс Ю. Б. (2014)
Єрмакова В. Я. - Діяльність міжнародних організацій АРА та "Джойнт” по наданню допомоги дитячому населенню Східного Поділля в умовах голоду (1921-1923 рр.), Романюк І. М. (2014)
Жмака В. М. - До питання про прийняття і виконання міських кошторисів у 20-ті роки ХХ ст. (на прикладі міст Лівобережжя України) (2014)
Нестеренко В. А. - Фактори деурбанізації в областях військової зони України (1941-1943 рр.) (2014)
Пекарчук В. М. - Просвітництво як форма популяризації культурно-мистецьких надбань етноменшин України: тенденції 1990-2000-х років (2014)
Фіннік С. В. - Етнонім народу булгар у зв’язку з їх етнічним походженням (2014)
Таран В. К. - Crawford K. R., Мitiukov N. W. Identification of the Parameters of Naval Artillery. – Prague: Vedecko vidavatelske centrum "Sociosfera-CZ”, 2013. – 212 p. (2014)
Побожій С. І. - Обозная В., Деревянко О. "Неизвестная”: разгадка тайны. Опыт искусствоведческого расследования. – СПб.: Филологический факультет Санкт-Петербургского университета, 2013. – 36 с., ил. (2014)
Бех І. - Совість: психологічна сутність та механізм виховання (2011)
Андрущенко Т. - Виховна функція мистецтва в освітньому процесі (2011)
Ципко В. - Психолого-педагогічні підходи до формування цінностей студентів у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін (2011)
Захаренко С. - Педагогіка конкретної мети як провідний виховний метод у системі превентивного виховання О. А. Захаренка, Захаренко О. (2011)
Клокар Н. - Теоретико-методологічні засади формування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону (2011)
Ільман В. - Деякі аспекти вдосконалення професійної підготовки вчителя початкової школи: сучасні тенденції (2011)
Курило В. - Створення та розвиток першого педагогічного ВНЗ Донбасу (До 90-річчя Луганського національного університету імені Тараса Шевченка), Климов А. (2011)
Бенера В. - Відображення проблеми самостійної роботи студентів у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Крутько О. - Навчальне телебачення: погляд у минуле (На матеріалах фахових педагогічних видань України 50–80-х років ХХ ст.) (2011)
Дем’яненко Н. - Ідея освіти впродовж життя у світовому освітньому просторі (1949–2010 роки) (2011)
Редько В. - Сучасний підхід до навчання іноземних мов (2011)
Липова Л. - Диференціація як провідний принцип допрофільної підготовки учнів основної школи, Войцехівський М., Замаскіна П. (2011)
Громадська В. - Вибір методів виховання як ефективного засобу формування загальнолюдських цінностей (2011)
Орішак Л. - Організація роботи педагогічного колективу гімназії у контексті вивчення освітніх систем інших країн (2011)
Глушко О. - Психологічний супровід допрофільної підготовки і профільного навчання учнів гімназії (2011)
Секіріна В. - Дослідницько-пошукова робота учнів у процесі вивчення світової літератури (2011)
Россихіна О. - Збагачення словникового запасу учнів на уроках української мови з огляду на їх профільне самовизначення та майбутню професійну орієнтацію (2011)
Ковтун Н. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української літератури (2011)
Мистецтво художньої кераміки – дітям Майстерня Надії Шлапунової (2011)
Кремень В. - Інновація – alter ego глобалізації (2011)
Бондар В. - Інклюзивне навчання як соціально-педагогічний феномен (2011)
Радул В. - Соціальна зрілість як вершина акмеологічного розвитку особистості (2011)
Отич О. - Особистість і діяльність учителя у вимірах педагогічної естетики (2011)
Малихін О. - Аспектний аналіз категорій "пізнавальна самостійність" і "пізнавальна активність" у контексті організації самостійної навчальної діяльності студентів (2011)
Онопрієнко В. - Практико-екологічна складова підготовки і перепідготовки сільськогосподарських кадрів (2011)
Матвєєва Г. - Методика вивчення та аналізу стану організації діяльності спеціалізованих шкіл художньо-естетичного профілю (2011)
Порох Л. - Робота зі здібними та обдарованими дітьми: організаційно-управлінський аспект, Осінна Н. (2011)
Покась В. - Шкільництво в Україні: становлення та історична генеза інтернатної освіти (2011)
Лях Г. - Позакласна виховна робота у гімназіях східноукраїнського регіону (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Фатальчук С. (2011)
Петрощук Н. - До проблеми профільного навчання: особливості диференціації освіти та підготовки вчителів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Дунаєва Л. - Безкомпромісний лицар національної ідеї (До дня вшанування пам’яті Б. Д. Грінченка) (2011)
Гавриленко Т. - Україномовна навчальна література для початкової школи (1905–1914 роки) (2011)
Кучай О. - Підготовка майбутнього вчителя інформатики в Польщі та Україні: порівняльний аналіз (2011)
Гарбуза Т. - Основні функції тьютора у процесі дистанційного навчання іноземної мови студентів ВНЗ Великої Британії (2011)
Берегиня історико-педагогічної науки. До ювілею Нінелі Павлівни Калениченко (2011)
Найда Ю. - "Горить моє серце", Найда В. (2011)
Доркену А. - Перший в Україні біобібліографічний покажчик про Софію Русову, Лога Т. (2011)
Кирій С. - Відзначення 155-ї річниці від дня народження С. Ф. Русової (2011)
Шевченко І. С. - Г. Г. Почепцов и украинская прагмалингвистика (2013)
Андрушенко О. Ю. - Інформаційно-структурні властивості нуклеарного наголосу в давньоанглійському простому реченні (2013)
Безуглая Л. Р. - Прагмопоэтика в когнитивном измерении (2013)
Васько Р. В. - Лінгвосеміотика і віртуальна реальність у проекції на світ соціальної комунікації (2013)
Volkova L. M. - Illocutionary potential of the discourse marker "really” (2013)
Воробьёва О. П. - Лингвистика сегодня: реинтерпретация эпистемы (2013)
Dvorzhetska M. P. - Linguistic diversity of the English language in multicultural world (2013)
Jaffae/Kolomiytseva O. A. - Expressive discourse in a communicative setting: a linguist’s look at schizophrenic speech (2013)
Игина З. А. - Воля к тайне как топос готической традиции: принципы языковой реализации в нарративной коммуникаии (на материале рассказа Э. Уортон "Afterward”) (2013)
Καλογνωμης A. - Οι πολύχρονες ιστορικές και πολιτισμικές σχέσεις της Ουκρανίας και της Ελλάδας (2013)
Левицький А. Е. - Фокусування інформації в сучасному англомовному дискурсі (2013)
Межжеріна Г. В. - Лексеми з коренем -лют- зі значенням соціально-етичної оцінки особи в контексті мовної картини світу часів Київської Русі (2013)
Morozova E. I. - Speech Manipulation in a Multi-Party Interactive Field (2013)
Радзієвська Т. В. - К вопросу о манипулятивном воздействии: адресат и его реакции (2013)
Рыжова Л. П. - Лингвистическая прагматика во Франции: базовые понятия (2013)
Сабо О. А. - Австралізми-агроніми аборигенного походження (2013)
Семененко Г. М. - Структура і функціонування абсолютних дієприкметникових підрядних речень в англійській мові XIV–XVII ст. (2013)
Сєрякова І. І. - Семіозис невербальних знаків комунікації (2013)
Студенець Г. І. - Уточнення в діалогічному дискурсі (2013)
Черхава О. О. - Концептуальне формування науково-термінологічного поля поняття "релігійний дискурс” у контексті становлення теолінгвістики (2013)
Chugu S. D. - Interpretation Potential of Literary Text in the Cognitive Dimension (2013)
Шнуровська Л. В. - Нейрологія білінгвізму: фактори та ознаки (2013)
Яновая О. А. - Языковые средства конструирования гендерного стереотипа в современном рекламном дискурсе (на материале англоязычных парфюмерных аннотаций) (2013)
Vorobyova O. P. - Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska. Much More than Metaphor: Master Tropes of Artistic Language and Imagination (2013)
Корольова А. В. - Терехова Д. І. Вступ до мовознавства (2013)
Вимоги до рукописів (2013)
Соловйов Ю. - Регіональна модель системи освіти Донецької області: інноваційний аспект (2011)
Чернишов О. - Моделювання післядипломної педагогічної освіти на засадах неперервності професійного розвитку, Соф’янц Е. (2011)
Кучерявий О. - Концепція підготовки педагога-дослідника в класичному університеті (2011)
Омельченко С. - Педагогічний ВНЗ у системі неперервної освіти: сучасні підходи, тенденції, перспективи розвитку (На прикладі Слов’янського ДПУ), Чуйко С. (2011)
Набока О. - Професійно орієнтовані технології навчання у підготовці майбутніх педагогів (2011)
Щербакова К. - Підготовка майбутніх вихователів до забезпечення логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку, Брежнєва О. (2011)
Вінарева Л. - Тенденції розвитку особистості майбутнього вчителя іноземних мов у професійно орієнтованому середовищі ВНЗ лінгвістичного профілю (На прикладі Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов), Марченко Г. (2011)
Чернікова Л. - Стратегія розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти (2011)
Малахова О. - Підвищення професійної компетентності управлінських кадрів на засадах акмеологічного підходу (2011)
Алфімов В. - Формування акмеологічної культури керівників загальноосвітніх шкіл (2011)
Чернишов Д. - Підготовка керівників до проектування виховної діяльності у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі (2011)
Сіліна Н. - Модель розвитку професійної компетентності педагогів в акмеологічній школі (2011)
Горна Е. - Діяльність методичної служби як умова підвищення професіоналізму педагогів та вдосконалення освітньої системи району (2011)
Тараріна І. - Моделювання процесу діяльності вчителів фізики у системі післядипломної педагогічної освіти та в міжкурсовий період (2011)
Куцманд К. - Адаптація молодого вчителя сільської школи, Коссе О. (2011)
Пархоменко С. Є. - Соціологічна концептуалізація корупційних практик у правоохоронних органах: до постановки проблеми (2014)
Скідін Л. О. - Театралізовані політичні конфлікти як різновид перформативної соціальної взаємодії (2014)
Щербина В. В. - Західна соціологія та постмодерне суспільство (2014)
Зоська Я. В. - Послуги та сервіс у постіндустріальному суспільстві: затребуваність у споживанні (2014)
Мосаєв Ю. В. - Теоретичні аспекти футбольних дербі країн східної азії (2014)
Опрятная О. С. - Медико-социальная адаптация проекта медицинской реформы в пилотных регионах страны на ііі этапе развития (2014)
Пиронкова О. Ф. - К вопросу об участниках психоического дискурса и причинах стигматизации психически больных (2014)
Щудло С. А. - Релігійний вимір сучасного українського суспільства: регіональні особливості соціальних практик та ідентичностей (2014)
Віндюк А. В. - Валеологічний світогляд молоді як феномен соціологічної рефлексії (2014)
Зарицька В. В. - Регуляторна дія соціонормативної системи у формуванні структури соціального капіталу (2014)
Нестеренко Л. М. - Виникнення музичних преференцій сучасної студентської молоді (за даними емпіричного соціологічного дослідження) (2014)
Сурміна Г. Ю. - Театр опери та балету як об’єкт соціологічного дослідження (2014)
Катаєв С. Л. - Соціальні якості міської спільноти (на прикладі м. Запоріжжя) (2014)
Сущенко Л. О. - Наукова та інноваційна політика в системі вищої освіти україни в умовах глобалізаційних змін суспільства, що трансформується (2014)
Хомерікі О. А. - Глобалізація освітньої системи, практик та дискурсів крізь призму соціологічних поглядів, Кльов М. В. (2014)
Шапошникова І. В. - Соціальне виключення як проблема професійної соціалізації студентської молоді (2014)
Яцук Н. В. - Застосування соціальної технології "Соціальна анімація” у реконструкції туристичної спадщини промислового сходу України (2014)
Серга Т. О. - Чинники суб’єктної соціалізації особистості (2014)
Битко А. С. - Новорічне звернення президента як ритуальний жанр політичного дискурсу (2014)
Гугнін Е. А. - Трансформація партійної структури політичного простору сучасної України (2014)
Кузьмін В. В. - Соціальна компетентність працівників психологічних та територіальних служб, які здійснюють реабілітацію постраждалого населення у збройних воєнно-політичних конфліктах в Україні (2014)
Шинкаренко О. Є. - Бренд політичної партії в електоральному маркетингу (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Пометун О. - Cтарша школа: проблеми формування змісту і організації навчальної діяльності учнів (2011)
Остапчук О. - Сучасна школа: повернення до педагогічної сутності (2011)
Васьківська Г. - Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі, Кизенко В. (2011)
Щекатунова Г. - Інноваційний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів незалежної України: творення школи майбутнього (2011)
Бех І. - Виховні закони у благодійному житті особистості (2011)
Оржеховська В. - Про безпеку дітей у всесвітній мережі Інтернет (2011)
Столяренко О. - Психолого-педагогічні умови формування толерантності у міжособистісних взаєминах студентів ВНЗ (2011)
Драч І. - Особистісно орієнтований підхід до підготовки магістрів за спеціальністю "Управління навчальним закладом", Чернишова Є. (2011)
Кисільова-Біла В. - До проблеми розвитку творчих можливостей студента у процесі загальнопедагогічної підготовки (2011)
Онопрієнко В. - Екологічна складова у професійній практиці студентів аграрного університету (2011)
Ганжа О. - Критерії формування соціально-професійної зрілості майбутнього вчителя (2011)
Турчин Т. - Пріоритетність інтуїтивно-образного осягнення музичного мистецтва молодшими школярами в навчальному процесі (2011)
Білецький О. - Організація системи підготовки вчителів народних училищ на Катеринославщині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Отич О. - Культура української наукової мови – запорука творчого поступу вітчизняної педагогічної науки (2011)
Кирій С. - "Звуки квітів" Михайла Яремківа (2011)
Гунчак В. М. - Життя гідне безсмертя! До 110-річниці від народження С. З. Ґжицького, Галяс В. Л. (2010)
Козак М. Р. - Трансмісивні спонгіформні енцефалопатії: загальна характеристика, теорії розвитку і біологічні моделі дослідження, Стойка Р. С., Кіт Ю. Я., Влізло В. В. (2010)
Малик О. Г. - Біологічно активні речовини і лікувальні препарати з ялівцю звичайного, Волошанська С. Я., Кравців М. М. (2010)
Стапай П. В. - Особливості хімічного складу і біологічної цінності молока овець, Бурда Л. Р. (2010)
Borowiec F. - Effect of lactation period on profile of fatty acids, including conjugated linoleic acid (CLA), in cow’s milk, Ratych I., Mazur B., Kamińska M. (2010)
Гложик І. З. - Активність ферментів антиоксидантного захисту в крові спортсменів-важкоатлетів до і після фізичного навантаження (2010)
Грубінко В. В. - Особливості білкового складу плазми крові хребетних: еволюційно-екологічний аспект, Курант В. З., Хоменчук В. О., Бияк В. Я., Синюк Ю. В. (2010)
Гудима В. Ю. - Метаболічний профіль крові курей-несучок за різного рівня вітаміну Д3 в раціоні, Янович В. Г. (2010)
Гунчак А. В. - Видові особливості ліпідного складу та вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів у тканинах печінки і жовтків яєць індиків та гусей, Кисців В. О., Ратич І. Б. (2010)
Кава С. Й. - Ліпопротеїни сперми бугая за додавання антиоксидантів у розріджувач, Яремчук І. М., Остапів Д. Д. (2010)
Коцюмбас І. Я. - Ефект застосування препарату Карнівет-L за гематологічними, біохімічними показниками крові та неспецифічною резистентністю організму молодняку великої рогатої худоби, Голубій Є. М. (2010)
Kystsiv V. - Species peculiarities of lipid and fatty acid composition of liver and egg yolk in japanese quails and laying hens, Ratych I., Borowiec F., Kyryliv B., Andrejeva L. (2010)
Луцик М. М. - Характеристика вуглеводних детермінант поверхні клітин мишиної лімфоми NK/Ly по зв’язуванню нативних лектинів із наступним їх виявленням непрямим імуноцитохімічним методом, Ковалишин В. І., Ященко А. М. (2010)
Федорова С. В. - Вміст ТБК-активних продуктів та активність ферментів антиоксидантного захисту в гомогенатах внутрішніх органів самиць щурів при стимуляції ембріонально-маткового сигналу за умов введення селенвмісного препарату, Гевкан І. І., Штапенко О. В., Сливчук Ю. І. (2010)
Червінська О. Й. - Інтенсифікація штучного способу виведення сім’ями-виховательками бджолиних маток, Шеремета В. І. (2010)
Юськів І. Д. - Особливості обміну речовин у тканинах імагінальної стадії стьожаків — Bothriocephalus acheilognathi (2010)
Базаєва А. В. - Розвиток фіто- та зоопланктону в рибогосподарських ставах при використанні фосформобілізуючого бактеріального препарату, Тарасова О. М., Вовк Н. І. (2010)
Гончаренко В. В. - Вплив адсорбенту мікотоксинів Екосорб 25 як добавки до раціону на загальний стан і біохімічний склад крові нетелей, Калиновський Г. М., Тупальська О. М., Пікула М. В. (2010)
Дубінський В. В. - Біохімічні показники та вміст вільних амінокислот крові корів при годівлі силосом з різним рівнем чистого протеїну, Гольтерсгінкен М., Влізло В. В. (2010)
Маринич І. М. - Метаболічний профіль крові дворічок коропа за різного рівня хрому в раціоні, Янович В. Г. (2010)
Шаповалов С. О. - Активність глутатіонзалежних ферментів в ранньому постнатальному онтогенезі поросят за умов уведення комплексних органічних сполук есенційних мікроелементів (2010)
Березовський А. В. - Визначення гострої токсичності експериментального препарату "ТімтилТМ–150", Фотіна Т. І., Улько Л. Г., Сенча В. В. (2010)
Гунчак В. М. - Вплив нітрату натрію у токсичних дозах на систему антиоксидантного захисту та перекисне окиснення ліпідів у крові бугайців, Гуфрій Д. Ф., Гутий Б. В., Васів Р. О., Харів І. І., Хомик Р. І., Мурська С. Д., Губерук В. О. (2010)
Мельникова Н. М. - Характеристика вмісту окремих мікроелементів у печінці, нирках, селезінці вагітних щурів за отруєння Плюмбумом, Ткаченко Т. А., Лазаренко І. А. (2010)
Salyha Y. - Toxic effect of chlorpyrifos on hippocampal neurons in vitro (2010)
Талоха Н. І. - Вплив Кадмію на метаболічну активність мікроорганізмів рубця великої рогатої худоби у дослідах in vitro і способи зниження його токсичної дії, Куртяк Б. М. (2010)
Цвіліховський В. І. - Стан і безпека кормів та кормової сировини за показниками забрудненості мікотоксинами в тваринницьких господарствах України, Лапоша О. А., Бєлоцька А. В. (2010)
Baumgartner W. - Risk factors associated with diarrhoea in calves, Klein D. (2010)
Власенко С. А. - Поширеність гінекологічних хвороб та ефективність гормональної стимуляції і синхронізації стадії збудження статевого циклу у корів з гнійно-некротичними ураженнями в ділянці пальців (2010)
Грищенко В. А. - Стимулювання пігментоутворної функції печінки фосфоліпідовмісними препаратами за розвитку токсичного гепатиту, Томчук В. А., Литвиненко О. М. (2010)
Kubiak K. - Prophylaxis and treatment of gastric ulcers syndrome in horses, Jankowski M., Spużak J., Niedźwiedź A., Nicpoń J., Vlizlo V., Michlik K., Grzegory M., Maksymovych I. (2010)
Микуленко І. М. - Вплив тіопротектину на показники функції нирок у собак, Літаров В. Є., Ладогубець О. В. (2010)
Пасічна Е. П. - Дія вітаміну D3 на розвиток оксидативного стресу та ліпідного дисбалансу в тканині мозку щурів за умов експериментального аутоімунного енцефаломієліту, Донченко Г. В., Морозова Р. П. (2010)
Посохова К. А. - Вплив препарату супероксиддисмутази та l-аргініну на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті, Яремчук О. З. (2010)
Steiner S. - Abomasal diseases in calves, Baumgartner W. (2010)
Шамро Н. Р. - Корекція процесів ліпопероксидації у слизовій оболонці товстої кишки щурів за умов поєднаної дії вітамінів С та Е при стресі, Грюк І. Б., Скляров О. Я. (2010)
Глушко Ю. М. - Генетика і розведення цитогенетична характеристика українських коропів з різних регіонів України, Тарасюк С. І. (2010)
Danielak-Czech B. - Cytomolecular analysis of chromosome X fragility in subfertile sheep, Kaczor U., Sharan M. (2010)
Констандогло А. Г. - Иммуногенетическая характеристика популяции крупного рогатого скота красной эстонской породы, Фокша В. Ф., Александрова Т. О. (2010)
Котенджи Г. П. - Методи підвищення ефективності селекції (за молочною продуктивністю та живою масою) у скотарстві при використанні бугаїв-плідників світового генофонду, Левченко І. В., Бурнатний С. В., Болгова Н. В., Бородай В. П. (2010)
Метлицька О. І. - Застосування методів морфометрії та молекулярно-генетичної оцінки при визначенні чистопородності українських бджіл, Поліщук В. П., Таран С. І. (2010)
Новак І. В. - Динаміка живої маси корів української чорно-рябої молочної породи у період їх вирощування, Федорович В. В., Федорович Є. І., Кузів М. І. (2010)
Ревунець А. С. - Характеристика нетелей та корів-первісток різних порід у зоні Полісся і Лісостепу Житомирщини (2010)
Супрун І. О. - Значення чистокровної верхової породи в створенні та вдосконаленні орловського рисака (2010)
Чокан Т. В. - Особливості генетичної структури внутрішньопородних груп овець з різним кольором вовни, Стапай П. В., Тарасюк С. І. (2010)
Акимишин М. М. - Мікроструктура матки та інтенсивність споживання кисню мітохондріями ендометрію корів, Мартин Ю. В., Сачко Р. Г., Грабовська О. С., Пилипець А. З., Остапів Д. Д. (2010)
Гавриляк В. В. - Морфологічні зміни волоса в процесі його оновлення (2010)
Зоценко В. М. - Імуномодулюючі та протизапальні ефекти антибіотиків (2010)
Кичун І. В. - Вплив препарату "Ліпофлок" на імунний статус та продуктивність поросят після відлучення від свиноматки, Лешовська Н. М., Рацький М. І. (2010)
Łapiński S. - Morphometric parameters of rex rabbits’ hairs, Barabasz B., Magiera M., Kornaś S. (2010)
Мартинишин І. М. - Вміст Т- і В-лімфоцитів у крові підсисних і відлучених поросят за різного рівня цинку в раціоні, Снітинський В. В. (2010)
Рацький М. І. - Вміст окремих класів імуноглобулінів у крові поросят, хворих на коліентеротоксемію, та при застосуванні γ-глобулінів, Віщур О. І., Кичун І. В., Брода Н. А., Лешовська Н. М., Мудрак Д. І. (2010)
Ушкова Ю. Ф. - Формування клітинного імунітету у поросят при відлученні їх від свиноматок та за дії препарату "Інтерфлок" (2010)
Андрушко О. Б. - Особливості дії комплексних гормональних препаратів на відтворну функцію свиноматок після відлучення поросят, Шаран М. М. (2010)
Климишин Д. О. - Вплив умов культивування на рівень синтезу аранціаміцину штамом Streptomyces echinatus DSM40730 (2010)
Лисиця А. В. - Перспективи використання у тваринництві флокулянтних властивостей біоцидів на основі полімерних похідних гуанідину, Мандигра М. С. (2010)
Нарижный А. Г. - Воспроизводительная функция хряков при использовании в их рационе препарата Баксин-вет, Крейндлина Н. И., Курипко А. Н., Онищук И. М. (2010)
Рєпко О. В. - Вплив пробіотика "Лактин-К" на стан білоксинтезуючої функції печінки, урікемію і яйценосність курей (2010)
Супрун С. М. - Біотехнологія одержання та перспектива використання протеїново-вітамінного грибного препарату в тваринництві, Донченко Г. В., Пархоменко Ю. М., Чехівська Л. І., Кучмеровська Т. М. (2010)
Телятніков А. В. - Ензимобіохімічні реакції у клінічно здорових собак при застосуванні нанотехнології (2010)
Шульга О. М. - Вплив ліпопептидних біопар штаму B. subtilis c-14 на проникність мембран та активність травних ферментів великої рогатої худоби, Карпенко О. В., Гамкало З. Г., Грабовська О. С. (2010)
Даниш Т. В. - Розробка методів солюбілізації мембран вірусів та їх застосування при виготовленні препаратів крові (2010)
Ушкалов В. О. - Індикаторне середовище "ВС" як засіб контролю при визначенні присутності бактеріальної мікрофлори в інактивованих непрозорих біопрепаратах, Тиндик В. С., Андрущенко В. В., Мачуський О. В. (2010)
Шпакова Н. М. - Осмотичний і температурний стрес еритроцитів різних видів ссавців (2010)
Наші ювіляри (2010)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2010)
Погорецький М. - Право на справедливий суд, Гриценко І. С. (2012)
Безклубий І. - Правова відповідальність (2012)
Мяловицька Н. - Особливості конституційної системи Королівства Данія (2012)
Рабовська С. - Посвідчення нотаріусом факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту (п. 13 ст. 34 Закону "Про нотаріат"): матеріальний та процесуальний аспекти, Фурса С. (2012)
Вільгушинський М. - Взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю як вид діяльності судів (2012)
Клименко Н. - Основні напрями науково-педагогічної діяльності проф. В.К. Лисиченка (2012)
Редька В. - Формування політичної свідомість громадян – прогрес суспільства, Сервецький І. (2012)
Шибіко В. - Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як важлива умова забезпечення доступу особи до правосуддя (2012)
Паламарчук Л. - Комп'ютерна програма як предмет злочинного посягання (2012)
Пацурія Н. - Окремі теоретико – практичні проблеми регулювання правовідносин у сфері здійснення перестрахової діяльності (2012)
Лисенко А. - Документи з біометричними елементи захисту та електронним носієм в структурі державної інформаційної системи (2012)
Лукач І. - Історія становлення корпоративного права в європейських країнах континентальної системи права (2012)
Левківський Б. - Судовий наказ: перспективна форма захисту майнових прав подружжя (2012)
Радченко Л. - Специфіка судового захисту інвесторів житлового будівництва (2012)
Мусієнко А. - Особливості формування системи заходів запобігання торгівлі органами та тканинами людини (2012)
Клименко О. - Правова природа та розвиток інституту реквізиції в праві України (2012)
Нагребецька Ю. - Змістовне наповнення деяких основних термінів, які характеризують процеси зближення національних законодавств, Радзивілюк В. (2012)
Златіна Н. - Організація здійснення банківського нагляду в Україні та його правове регулювання (2012)
Поєдинок В. - Система органів державного регулювання інвестиційної діяльності (2012)
Задоєнко О. - Кодифікація як форма систематизації: деякі принципові особливості (2012)
Сесемко А. - Модернізація державних органів – об'ективна передумова адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони здоров'я (2012)
Безклубий О. - Становлення особистих немайнових відносин в Україні від найдавніших часів до сьогодення (2012)
Герасименко Є. - Знаходження поза межами країни походження як критерій визнання біженцем (2012)
Кучер Т. - Належність та допустимість як критерії оцінки доказів (2012)
Попова А. - Фінансові посередники на фондовому ринку (2012)
Горбань Н. - Реалізація конституційного принципу верховенства права у нотаріальному процесі (2012)
Бучинська А. - Принцип субсидіарності як підстава діяльності органів місцевого самоврядування Польщі та України (2012)
Міхровська М. - Адміністративні послуги: питання законодавчого закріплення (2012)
Науменко О. - Адміністративна концепція виконавчого провадження: критичний аналіз (2012)
Котенко Т. - Функціональне призначення місцевого самоврядування як об'єкт загальнотеоретичних досліджень (2012)
Плахотнік О. - Реформування кримінального процесу України та реалізація конституційного права людини на захист в умовах впровадження європейських стандартів судочинства (2012)
Сахарук І. - Вдосконалення механізму недопущення дискримінації у сфері праці за станом здоров'я (2012)
Владиченко О. - Законодавче визначення кола суб'єктів господарювання у сфері реалізації вугільної продукції (2012)
Кармаза О. - Теоретичні аспекти захисту та охорони права громадян на житло (2012)
Ніжніченко О. - Теоретичні засади розуміння стимулювання в екологічному праві (2012)
Краснова М. - Методологічні засади сучасного екологічного права (2012)
Балюк Г. - Правове забезпечення екологічної складової сталого розвитку: проблеми законодавчого регулювання, створення екологічної столиці світу та удосконалення екологічної освіти в Україні (2012)
Гвоздик П. - Механізм узгодження норм екологічного законодавства з нормами інших галузей законодавства (2012)
Ковальчук Т. - Теоретико-правові дослідження та проблеми правового регулювання у сфері охорони земель в Україні (2012)
Коваленко Т. - Логіко-структурні дефекти земельно-правових норм (2012)
Позняк Е. - Теоретико-правові засади екологічної культури в Україн (2012)
Заєць О. - Онтологічні та еколого-правові аспекти добросусідства за земельним законодавством України (2012)
Ільїна Н. - Проблеми визначеня юридичної природи екологічної сертифікації (2012)
Власенко Ю. - Правова класифікація принципів державного екологічного контролю: сучасні проблеми та шляхи їх розв’язання (2012)
Третяк Т. - Правові аспекти державної екологічної експертизи як засобу забезпечення проведення оцінки впливу на навколишнє середовище у сфері будівництва (2012)
Євстігнєєв А. - Правове регулювання реалізації сталого розвитку в Україні як гарантії забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування (2012)
Сушик О. - Ядерне страхування в країнах Європейського Союзу: правові аспекти (2012)
Марусенко Н. - Погляд на запровадження Державного земельного кадастру крізь призму принципів останнього (2012)
Шомпол О. - Механізм імплементації міжнародних стандартів екологічних прав людини в Україні (2012)
Бевз О. - Проблеми правового регулювання історичних ареалів населених місць в умовах запровадження в Україні концепції сталого розвитку (еколого-правовий аспект) (2012)
Слепченко А. - Правове забезпечення екологічної освіти – актуальна проблема сьогодення (2012)
Кондратьєва К. - Інституційно-правова складова забезпечення екологічної безпечності сільськогосподарської продукції в Україні (2012)
Прохоренко К. - Правове забезпечення охорони клімату в Європейському Союзі (2012)
Фаловська Я. - Загальні підходи до поняття та юридичної природи екологічного менеджменту (2012)
Ніжніченко О. - Теоретико-правові аспекти принципів екологічного стимулювання (2012)
Макаренко Н. - Еколого-правовий аспект відповідальності суб’єктів нафтогазовидобування за порушення законодавства про нафту та газ (2012)
Шоха Т. - Екологічне страхування як комплексний (міжгалузевий) інститут екологічного права (2012)
Кахацька О. - Екологічні договірні відносини в предметі екологічного права (2012)
Туцький Ю. - Еколого-правовий характер викупу земельних ділянок для суспільних потреб (2012)
Гавриш Н. - Організаційно-правова форма забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони ґрунтів (2012)
Шатіло В. - Нормотворча діяльність глави держави у контексті реалізації державної влади (2012)
Кологойда О. - Саморегулювання професійної діяльності на фондовому ринку (2012)
Совгиря О. - Конституційні засади взаємодії Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади (2012)
Отраднова О. - Деліктні зобов’язання в цивільному праві Франції (2012)
Малюга Л. - Нагляд прокурора за додержанням законів у формі процесуального керівництва при проведенні досудового розслідування (2012)
Ковальчук О. - Проблема цінності права в нормативістській теорії Г. Кельзена, Хаврук В. (2012)
Любімова С. - Регуляторна діяльність органів виконавчої влади щодо приватних підприємств та шляхи її удосконалення (2012)
Скирта Д. - Загальна характеристика системи державного фінансового контролю Європейського Союзу у сфері державних закупівель (2012)
Вільгушинський М. - Адміністративно-правові аспекти взаємодії судів з органами місцевого самоврядування в процесі кримінального провадження (2012)
Татьков В. - Проблеми застосування господарського законодавства господарськими судами України (у світлі формування судової практики) (2012)
Цуркан М. - Проблеми визначення юрисдикції справ за участю органів Антимонопольного комітету (2012)
Погорецький М. - Щодо визначення поняття "організація" у криміналістичній науці та його співвідношення із криміналістичною тактикою, Сергєєва Д. (2012)
Юрченко О. - Проблеми вирішення заяв і повідомлень громадян про кримінальні проступки, Сервецький І. (2012)
Рєзнікова В. - Проблеми протидії зловживанню процесуальними правами в господарському судочинстві (2012)
Клепікова О. - Застосування правових норм щодо сплати винагороди за рятування на морі (2012)
Єфремов С. - Створення організованого злочинного угруповання: кримінологічні та кримінально-правові аспекти (2012)
Коваленко Т. - Техніко-юридичні дефекти земельно-правових норм (2012)
Ващенко Ю. - Забезпечення прав споживачів енергії як пріоритетне завдання енергетичних регуляторів у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС (2012)
Повар П. - Правонаступництво при утворенні та припиненні центральних органів виконавчої влади (2012)
Діковська І. - Принципи права у проекті Спільних підходів (DCFR) (2012)
Лукач І. - Класифікація засобів регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав (2012)
Дячук Л. - Майнові відносини батьків та дітей у ранньовізантійському сімейному праві (2012)
Сиза Н. - Склад суду у кримінальному провадженні в Україні (2012)
Соколенко О. - Теоретичні аспекти правового регулювання вилучення донорських органів та тканин людини в Україні, Мусієнко А. (2012)
Кармаза О. - Теоретичні основи визначення джерел житлового права (2012)
Кабанець Н. - Науковий метод у школі природного права (2012)
Соколенко О. - Напрямки правоохоронної діяльності: особливості теоретичного розуміння (2012)
Шевченко А. - Дисциплінарна відповідальність суддів як спеціальний вид дисциплінарної (юридичної) відповідальності (2012)
Яцино К. - Історія становлення соціології права в працях вітчизняних учених (2012)
Котюк О. - Правомірність слідчих дій як головна умова їх допустимості в якості засобу розв'язання завдань кримінального судочинства (2012)
Басовська К. - Практика Європейського cуду з прав людини щодо застосування статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на життя) (2012)
Булкат М. - Загальна характеристика зовнішньоекономічної функції України і суб'єкти її реалізації (2012)
Ковальчук О. - Географічні зазначення: поняття та еволюція правового регулювання в Україні та зарубіжних країнах (2012)
Ковальчук М. - Законодавче забезпечення правового режиму землі як об'єкту інвестиційної діяльності (2012)
Звьоздная Т. - Нелегальна міжнародна міграція: причини та небезпека (2012)
Туцький Ю. - Місце публічного суб'єкта в структурі правовідношення викупу земельних ділянок для суспільних потреб (2012)
Ляшенко Р. - Проблемні питання правонаступництва у виконавчому процесі: теорія, практики та законодавча регламентація (2012)
Штим Т. - Роль акціонерних угод у попередженні та вирішенні корпоративних конфліктів (2012)
Погорецька Н. - Встановлення змісту норм іноземного права (2012)
Сухачов О. - Злочини у сфері банківського кредитування (2012)
Орлова О. - Поняття та елементи господарського обліку, їх взаємозв'язок (2012)
Татьков В. - Механізми забезпечення єдності судової практики в господарському судочинстві (2012)
Щербина В. - Поняття та види засобів державного регулювання господарської діяльності (2012)
Боднар В. - Договір про закупівлю: особливості змісту та порядку укладання (2012)
Тищенко О. - Проблеми реалізації соціальної захищеності в Україні осіб з обмеженими фізичними можливостями (2012)
Совгиря О. - Взаємодія Кабінету Міністрів України та Президента України: конституційно-правові аспекти (2012)
Поєдинок В. - Класифікація інвестицій: критерії і методологічне значення (2012)
Кривошеїна І. - Проблеми захисту прав на картографічні твори, як особливі об'єкти авторського права (2012)
Кучер Т. - Зміст процедури дослідження доказів у цивільному судочинстві України (2012)
Гринюк В. - Дотримання принципу розумного строку кримінального судочинства при продовженні досудового слідства (2012)
Третяк Т. - Правова природа громадських слухань, як елементу процедури участі громадськості у процесі оцінки впливу на навколишнє середовище (2012)
Николина К. - Належна юридична процедура: теоретичні аспекти визначення (2012)
Бажанов В. - Загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності в авторському праві (2012)
Воєводін Б. - Суб'єктний склад правовідносин у сфері реклами (цивільно-правовий аспект) (2012)
Кравченко М. - Значення закономірностей реалізації закону для покращення процесу реалізації законів в Україні (2012)
Боднар В. - Загальнотеоретичні аспекти кримінально-процесуальної форми як засобу розв'язання завдань кримінального судочинства (2012)
Доманська М. - Підстави зміни правового статусу фізичної особи у справах про обмеження дієздатності фізичної особи (2012)
Максименко М. - Нормування як засіб правового забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні (2012)
Задоєнко О. - Деякі питання нормотворчої діяльності в галузі цивільного процесу під час Великої Вітчизняної війни в Україні (2012)
Макарова З. - Вплив типології форми державного правління на статус глави уряду (2012)
Бондарчук В. - Призначення покарання за злочин, передбачений ст. 205 КК України (2012)
Поливач В. - Підвідомчість справ, що виникають із кредитних правовідносин (2012)
Сороченко А. - Підстави набуття корпоративних прав та момент виникнення корпоративних правовідносин за законодавством України (2012)
Назаренко О. - Політична система суспільства: сутність, основні риси, функції (2012)
Горяєва О. - Правові засади здійснення страхування професійної відповідальності аудиторів (2012)
Любімова С. - Інститут адміністративних послуг як спосіб забезпечення прав і законних інтересів приватних підприємств (2012)
Дьяконова О. - Примирні процедури в російському арбітражному процесі (2012)
Хачатуров Е. - Перспективи розвитку та правове забезпечення морської галузі, Підпала І. (2012)
Шемшур О. - Поняття та правова природа ризику у приватному праві (2012)
Дячук Л. - Форми розлучення у римському та ранньовізантійському праві: термінологічні аспекти (2012)
Боднар В. - До питання щодо класифікації переважних прав у цивільному праві України (2012)
Губанова Т. - Елементи контрольних правовідносин (2012)
Орлова О. - Правове регулювання організації бухгалтерського обліку суб'єктів господарювання (2012)
Татьков В. - Реформування судової системи в Україні – важлива складова становлення державності (2013)
Мяловицька Н. - Особливості правового статусу суб'єктів Російської Федерації (2013)
Фурса С. - Формування теоретичних основ виконавчих процесуальних правовідносин: сутність, система, ознаки, та класифікація (2013)
Вільгушинський М. - Правові форми взаємодії судів з Президентом України (2013)
Лотюк О. - Історичний аналіз становлення ідеї громадянського суспільства (2013)
Шишкін В. - Принцип мовної адекватності у праві (2013)
Комзюк В. - Поняття та структура адміністративно-правового статусу митних органів (2013)
Соколенко О. - Зарубіжний досвід захисту прав громадян у діяльності поліції (2013)
Рєзнікова В. - Зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві: поняття, ознаки, види (2013)
Шатіло В. - Концептуальна генеза правової держави та її вплив на формування загальних принципів державної влади в Україні (2013)
Пацурія Н. - Проблемні питання визначення предмету правового регулювання страхового права (2013)
Сулейманова С. - Про цивільну правоздатність фізичної особи (2013)
Сиза Н. - Підсудність та її види за кримінальним процесуальним законодавством України (2013)
Кармаза О. - Теоретичні та правові аспекти визнання та виконання рішень іноземного суду в Україні у цивільних справах стосовно прав на житло (2013)
Самбор М. - Замовник як сторона договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку (2013)
Заярний О. - Адміністративна деліктність у сфері використання персональних даних та засоби її запобігання (2013)
Кірін Р. - Інформація про надра як об'єкт геологічних правовідносин (2013)
Кологойда О. - Новели та основні напрямки реформування законодавства України про цінні папери, Крук М. (2013)
Геведзе Т. - Доказувальна діяльність адвоката-представника як форма реалізації правової позиції по господарській справі (2013)
Сіньова Л. - До питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацизму в Україні (2013)
Задорожня Г. - Дискреційні повноваження глави держави (2013)
Гуть Н. - Сутність електронної форми нотаріальних документів: проблеми теорії і нотаріальної практики (2013)
Кулішенко О. - Україна як суб'єкт міжнародних відносин в другій половині XVII ст. (2013)
Федоренко В. - Конституційно-правова відповідальність Президента у демократичних державах (2013)
Лук'яненко Ю. - Особливості та проблеми, які виникають при розгляді адміністративних справ за порушення правил дорожнього руху (2013)
Антошин В. - Поняття адміністративно-правового статусу військового комісара (2013)
Андреєва О. - Особливості прояву ризику у договірному праві (2013)
Богуш М. - Проблема правового механізму реалізації корпоративних прав на отримання дивідендів (2013)
Берднікова К. - Антикорупційний моніторинг в Україні: особливості та перспективи запровадження (2013)
Штим Т. - Оспорювання правочинів із заінтересованістю та значних правочинів (2013)
Ромащенко І. - Можливість захисту публічних прав цивільно-правовими способами захисту (2013)
Михайлишин І. - Компетенція Державної міграційної служби України щодо реєстрації фізичних осіб за місцем проживання та місцем перебування (2013)
Петрухін К. - Адміністративно-правові відносини за участю органів досудового розслідування системи МВС України (2013)
Авдєєнко Є. - Поняття та види завдань судів в Україні (2013)
Вільгушинський М. - Категорія "судова влада" у новій інтерпретації (2013)
Краснова М. - Стан та перспективи розвитку вчення про об'єкти екологічного права: науково-методологічні аспекти (2013)
Ратушняк В. - Перспективні шляхи удосконалення управління міліцією громадської безпеки в Україні (2013)
Яновська О. - Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального кримінального судочинства (2013)
Снідевич О. - Міжгалузеві зв'язки виконавчого провадження із господарським судочинством: проблеми науки, виконавчої та судової практики (у контексті необхідності виокремлення нової галузі правової науки – виконавчого процесу), Фурса С. (2013)
Шибіко В. - Доступ потерпілого до правосуддя у кримінальному провадженні з приватною формою обвинувачення за КПК України 2012 року (2013)
Джабраілов Р. - Сучасний стан правового забезпечення планування економічного і соціального розвитку країни, Устименко В. (2013)
Отраднова О. - Солідарна множинність осіб в деліктних зобов'язаннях (2013)
Ващенко Ю. - Організаційно-правові засади боротьби з енергетичною бідністю в Україні у контексті європейської інтеграції (2013)
Пацурія Н. - Джерела страхового права (2013)
Шатіло В. - Стримування і противаги у механізмі державної влади України: теоретичні та прикладні аспекти (2013)
Грабовська О. - Особливості законодавчого регулювання процесуального порядку отримання доказів, проведення інших процесуальних дій, пов'язаних із доказуванням, на території інших держав (2013)
Заєць О. - Особливості застосування законодавства україни у землевпорядній практиці (2013)
Дячук Л. - Дослідження проблем розлучення у римському та греко-римському праві в ранньонову та нову добу (2013)
Євстігнєєв А. - Наукові підходи до визначення предметів природоресурсного та антропоохоронного права в контексті інтеграції їх норм (2013)
Черненко О. - Банкрутство державних підприємств за законодавством України (2013)
Костяшкін І. - Правове забезпечення соціальної функції при розподілі земель за цільовим призначенням (2013)
Кабанець Н. - Зміна характеру системи наукових знань під впливом наукового методу в Модерні (2013)
Сесемко А. - Шляхи удосконалення національної законодавчої бази підготовки фахівців при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання у сфері охорони здоров'я (2013)
Безклубий О. - Сутність і склад особистих немайнових відносин за статутами Великого князівства Литовського (2013)
Дерев'янко М. - Зміст та поняття ризиків у кримінальному процесі (2013)
Гаврилюк В. - Майно та майнові права і обов'язки як об'єкти універсального правонаступництва при реорганізації юридичних осіб (2013)
Тюхтій Н. - Генеза правового і цивільно-правового регулювання відносин у сфері особистих немайнових прав фізичних осіб у галузі охорони в Україні (2013)
Рахнянська Т. - Екологічні засади правового режиму земель капітального будівництва (2013)
Міхровська М. - Роль реординаційних відносин у демократизації виконавчої влади (2013)
Гула О. - Правовідносини з надання послуг патентних досліджень у цивільному праві України (2013)
Нашинець-Наумова А. - Питання забезпечення інформаційної безпеки в цивільній авіації (2013)
Рогачов Ю. - Адміністрування податків в системі публічних правовідносин (2013)
Романюк І. - Особливості змісту та реалізації права на персональні дані в Україні та зарубіжних країнах (2013)
Шевченко А. - Порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу) як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності (2013)
Шкарівська І. - Проблеми державної реєстрації договорів комерційної концесії , Лукач І. (2013)
Горбань Н. - Принцип держаної мови: законодавча регламентація та особливості реалізації у нотаріальному процесі (2013)
Соломаха А. - Берлінська наукова школа професора А. Вагнера і становлення наукових поглядів М. Цитовича (2013)
Щербина В. - Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень (2013)
Вінник О. - Публічно-приватне партнерство і громадянське суспільство: правові аспекти взаємодії (2013)
Рєзнікова В. - Поняття, особливості та види посередницьких правовідносин (2013)
Винокурова Л. - Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі (2013)
Поєдинок В. - Інвестиційне право як підгалузь господарського права України (2013)
Пацурія Н. - Зміст страхових правовідносин у сфері господарювання (2013)
Радзивілюк В. - Визнання недійсними та відмова від правочинів (договорів) боржника у судовій процедурі санації (2013)
Клепікова О. - Соціально-економічна роль транспорту як теоретична передумова визначення транспортної системи і транспортної діяльності (2013)
Кологойда О. - Правовий статус професійних учасників депозитарної системи (2013)
Попова А. - Поняття фінансів суб'єктів господарювання (2013)
Повар П. - Сучасні тенденції правового регулювання припинення суб'єктів організаційно-господарських повноважень (2013)
Лукач І. - Теорії корпорації в американській доктрині 20 ст (2013)
Кравець І. - Поняття та класифікація сучасних господарських систем (2013)
Горяєва О. - Аудиторські правовідносини: господарсько-правовий аспект (2013)
Науменко О. - Судова концепція виконавчого провадження: критичний аналіз (2013)
Якимова І. - Забезпечення ефективного управління концесійною діяльністю в межах державно-приватного партнерства (2013)
Россильна О. - Правова природа представництва у господарському процесі (2013)
Красна О. - Корпоративні конфлікти між учасниками корпорації (2013)
Штим Т. - Окремі питання використання акціонерних угод в процесі приватизації (2013)
Сороченко А. - Проблеми реалізації акціонерами права на отримання дивідендів за законодавством України (2013)
Богуш М. - Інтереси учасників корпоративних відносин (2013)
Клименко Н. - М. Я. Сегай – видатний вчений-криміналіст і експерт (2013)
Фурса С. - Деякі концептуальні підходи до вирішення проблем звернення стягнення на майно боржника в виконавчому процесі України (2013)
Куцевич М. - Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації), Берзін П. (2013)
Дзейко Ж. - Універсали гетьманів Війська Запорозького: техніко-юридичні аспекти (середина XVII ст. – кінець XVIII ст.) (2013)
Дудоров О. - Фундаментальне дослідження київської школи кримінального права, Старовойтова Ю. (2013)
Лотюк О. - Місцеве самоврядування – основа формування громадянського суспільства в Україні та зарубіжних країнах (2013)
Діковська І. - Етапи уніфікації норм, що регулюють міжнародні приватні договірні зобов'язання (2013)
Михальнюк О. - Поняття та особливості сімейно-правового договору (2013)
Даньшин М. - Взаємозв'язок криміналістики та кримінально-процесуального права: завдання та тенденції у сучасних умовах (2013)
Коваленко Т. - Усунення юридичних прогалин як спосіб мінімізації дефектів земельно-правового регулювання (2013)
Позняк Е. - Принцип екосистемності в екологічному праві: поняття та зміст (2013)
Заєць О. - Особливості застосування законодавства України у землевпорядній практиці (2013)
Шамрай В. - Передумови виникнення та розвитку міжнародних організацій (2013)
Златіна Н. - Теоретично-правова основа визначення поняття банківської системи (2013)
Левківський Б. - Особливості судового захисту окремих особистих немайнових прав подружжя (2013)
Ізарова І. - Етапи судового розгляду цивільної справи у суді першої інстанції: теоретико-прикладний аналіз (2013)
Ромащенко І. - Можливість захисту цивільних прав способами захисту іншої галузевої належності (2013)
Гаврилюк В. - Механізм здійснення універсального правонаступництва при реорганізації юридичних осіб (2013)
Макарова З. - Присяга прем'єр-міністра України (2013)
Малюга Л. - Становлення і розвиток законодавства про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2013)
Чубата М. - Внесок науковців Київського університету в дослідження державотворчих та законодавчих процесів в Україні (1917 – 1921 рр.): історико-правовий аспект (2013)
Рибак О. - Ускладнення у виконанні доручення суду іноземної держави у цивільному процесі (2013)
Джарти В. - Управління об'єктами державної власності: погляд через призму предмета адміністративного права (2013)
Дерев'янко М. - Зміст та поняття ризиків у кримінальному процесі (2013)
Решетник Є. - Поняття суб'єктивного сімейного інтересу та загальні засади його судового захисту (2013)
Гуменюк О. - Нормативне регулювання захисту авторського права в Українській радянській соціалістичній республіці (друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) (2013)
Фурса Є. - Спадкування з іноземним елементом: порівняльний аспект, теорія і практика (2013)
Екхардт К. - Нові інститути польського виборчого права в світлі поглядів доктрини і судової діяльності конституційного трибуналу (2013)
Кудрявцева О. - Питання класифікації та систематизації конституційних прав дитини в Україні (2013)
Журба І. - Зловживання сторонами процесуальними правами у цивільному процесі (2013)
Тарасенко А. - Правові підстави до визначення поняття та змісту матеріально-технічного забезпечення суб'єктів сектору безпеки й оборони України (2013)
Кравченко Т. - Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення старшокласників (2011)
Столяренко О. - Оптимізація процесу виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: пошук підходів (2011)
Іванова Ю. - Формування ціннісних орієнтацій студентів – майбутніх соціальних педагогів (2011)
Сологуб А. - Дослідництво – вісь неперервної професійної освіти (2011)
Рева Ю. - Педагогічна технологія розвитку гетерогенного мислення людини в освітньому процесі (2011)
Макаренко І. - Моніторинг якості процесу навчання як засіб поліпшення підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання (2011)
Уліщенко В. - Метод ейдетики в інтерсуб’єктному навчанні української літератури (практико-орієнтований аспект) (2011)
Матяш Н. - Психодіагностичні можливості педагогічного програмного засобу "Віртуальна лабораторія. Біологія людини. 8–9 класи" (2011)
Скиба М. - Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства (5-й клас) (2011)
Петров О. - Педагогічне забезпечення формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2011)
Завідонова Н. - Оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання (На прикладі КНЕУ імені Вадима Гетьмана), Червінська Л. (2011)
Зорочкіна Т. - Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з обдарованими дітьми (2011)
Євдокимова Е. - Веселкові кольори та казкові візерунки творчості Тамари Затинченко 62-63 (2011)
Турчин Т. - Застосування осучаснених форм музичного навчання молодших школярів як передумова їх творчого розвитку (2011)
Ковмір О. - Організаційно-методична система формування музичного мислення підлітків у позашкільних навчальних закладах (2011)
Малюга В. - Педагогічний музей України: шлях становлення і розвитку (ХХ – початок ХХІ ст.) (2011)
Розвиток програми GLOBE в Україні VII Міжнародна конференція-зустріч національних координаторів програми GLOBE Європи та Азії (2011)
Отич О. - Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії (2011)
Розширене засідання колегії МОНмолодьспорту України "Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік" (2011)
Савченко О. - Ключові компетентності – інноваційний результат шкільної освіти (2011)
Бех І. - Рефлексія у духовному "Я" особистості (2011)
Бойко А. - Упровадження інновацій як чинник оптимізації співвідношення педагогічної теорії і практики (2011)
Пометун О. - Технології – це відповідь. А про що ми запитуємо? (2011)
Редько В. - Інтерактивні технології навчання іноземної мови (2011)
Трухан О. - Організація роботи з підручником учнів основної школи на уроках історії (2011)
Скиба М. - Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства (6-й клас) (2011)
Червінська Л. - Розвиток навичок написання ділових звітів на заняттях з ділової англійської мови в економічному ВНЗ (2011)
Петрова А. - Модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки (2011)
Лукашів В. - Особливості становлення і розвитку інформаційної культури майбутніх фахівців зв’язку (2011)
Кабан Л. - Положення про навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області (2011)
Положення про Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров’ю" (2011)
Горлач Т. - ІІІ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій запрошує, Назаренко Г. (2011)
Бондар Л. - Відображення ідей про диференційований підхід до навчання у змісті освіти початкової школи (кінець ХІХ ст. – до 1917 р.) (2011)
Березівська Л. - Диференціація навчання як форма індивідуального підходу до дитини у працях українських педагогів (1917–1920 роки) (2011)
Титул, зміст (2014)
Кривдік С. Г. - Еволюція хімізму фемічних мінералів в Октябрському масиві лужних порід (Приазов’я, Україна), Шаригін В. В., Амашукелі Ю. А., Дубина О. В. (2014)
Лупашко Т. Н. - Особенности кристаллохимии циркона Азовского, Ястребецкого (Украина) и Катугинского (Россия) редкометалльных месторождений, Ильченко Е. А., Кривдик С. Г., Левашова Е. В., Скублов С. Г. (2014)
Семененко В. П. - Хімічна неоднорідність тонкозернистої речовини в метеориті Кримка (LL3. 1), Шкуренко К. О., Гіріч А. Л. (2014)
Калиниченко Е. А. - Особенности свойств апатитов из разных пород Чемерполя (Среднее Побужье) по данным радиоспектроскопии, Брик А. Б., Калиниченко А. М., Гаценко В. А., Франк-Каменецкая О. В., Багмут Н. Н. (2014)
Іваницький В. П. - Склад продуктів земного вивітрювання залізних метеоритів Сіхоте-Алінь і Чінге за даними мессбауерівської спектроскопії та рентгенофазового аналізу, Ширінбекова С. Н., Гречановська О. Є., Польшин Е. В. (2014)
Шарыгин В. В. - Хлорсодержащий аннит из эндербитов Хлебодаровки (Приазовье, Украина), Кривдик С. Г., Карманов Н. С., Нигматулина Е. Н. (2014)
Шестопалова Е. Е. - Уран-свинцовый возраст циркона гранитоидов Корсунь-Новомиргородского плутона (Ингульский мегаблок УЩ), Степанюк Л. М., Довбуш Т. И., Котвицкая И. Н. (2014)
Бондаренко С. М. - Гайворонський рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування, Карли З. В., Степанюк Л. М., Сьомка В. О., Донський М. О., Сьомка Л. В. (2014)
Беспояско Е. О. - Локалізація і мінеральний склад покладів багатих гематитових руд Інгулецького родовища Кривбасу, Євтєхов В. Д., Беспояско Т. В. (2014)
Павлишин В. І. - Як і чому виникла в Україні перша кафедра мінералогії (до 180-річчя кафедри мінералогії, геохімії та петрографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка) (2014)
Шаталов Н. Н. - Академик Александр Николаевич Заварицкий - выдающийся петрограф, петролог, вулканолог (к 130-летию со дня рождения) (2014)
Кульчицька Г. О. - Мінералогія: сьогодення і майбуття (VІІІ читання імені академіка Євгена Лазаренка), Мисяк І. М. (2014)
Пономаренко О. М. - Оресту Ілляровичу Матковському - 85!, Кульчицька Г. О., Возняк Д. К., Квасниця В. М., Галабурда Ю. А. (2014)
Зміст журналу за 2014 р. (2014)
Наші автори (2014)
Правила для авторів (2014)
Кузьмінський А. - Педагогічна наука на тлі подій і явищ XXI століття (2011)
Біда О. - Пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг у ВНЗ, Прокопенко Л. (2011)
Сухоставська Л. - З досвіду співпраці Черкаського національного університету із Шевченківською спеціалізованою школою-інтернатом (2011)
Швидка Л. - Інститут іноземних мов: перспективи майбутнього крізь призму минулого та реалії сьогодення, Яковлева І., Киба Л. (2011)
Богатирьов О. - Навчально-науковий інститут фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем: віхи становлення, Ляшенко Ю. (2011)
Мельниченко В. - Впевнені у власних силах (2011)
Погрібний І. - Традиції підготовки вчителів української мови і літератури (2011)
Безкопильний О. - Роль Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я у підготовці вчителя сучасної школи (2011)
Нінова Т. - Особливості підготовки майбутніх фахівців у Навчально-науковому інституті природничих наук, Осипенко В., Верещагіна О. (2011)
Симоненко Т. - Технологічний підхід до формування лінгвокультурологічної компетенції учнів на уроках рідної мови (2011)
Тарасенкова Н. - Імітаційна модель навчання студентів-математиків у контексті їх професійної підготовки, Богатирьова І. (2011)
Власенко В. - Моніторинг якості освіти в школах як передумова якісного набору абітурієнтів, Гриценко В., Єфіменко В. (2011)
Гусак А. - Білінгвальний підхід до викладання фізики у сучасній школі, Ковальчук А. (2011)
Ігнатенко І. - Навчальні практики як засіб формування професійних компетенцій студентів Навчально-наукового інституту природничих наук, Спрягайло О., Спрягайло О., Сливка Л. (2011)
Грабовий А. - Підготовка майбутніх учителів хімії до організації та проведення хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Євтушенко І. - Підготовка психологів до роботи в системі освіти (2011)
Шавровська Н. - Підготовка практичних психологів для закладів освіти, Смалиус Л. (2011)
Андріяко Т. - Конкурентоспроможність як прояв акмеологічної культури особистості (2011)
Кучай Т. - Особливості підготовки педагогічних кадрів з екології у Великій Британії та Україні: порівняльний аспект (2011)
Гайдай І. - Сутність і зміст понять "педагогічна занедбаність" та "соціальна занедбаність": теоретичний аналіз (2011)
Ничкало Н. - Філософсько-педагогічні роздуми великого романтика (2011)
Арзуманова Т. В. - Трансгенерація історичної травми в середовищі росіян-старообрядців (на прикладі харківської общини старообрядців – безпоповців Поморської згоди) (2014)
Бакуменко О. О. - Харківське губернське земство та розвиток інформаційного простору губернії 1864 – 1890 рр. (У контексті формування елементів громадянського суспільства) (2014)
Безсмертний А. С. - Освітня діяльність купецьких товариств Львова у 20-х-30-х рр. XX ст. (2014)
Дворкін І. В. - Історіографія історії музейної справи Наддніпрянської України ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Єремєєва І. В. - "У мене відібране… ім’я чесної жінки та дружини": аналіз клопотання оперної співачки Стефанії Слодецької відносно її розлучення (2014)
Захарченко Є. Ю. - Соціальний статус та юридичне становище провінційного парафіяльного духовенства Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Логовський І. М. - Робота Харківського губернського земства по запобіганню епідемій та покращенню санітарного стану (початок XX ст.) (2014)
Мешковая С. І. - Приватна історія трудового життя та громадянського безправ’я українського радянського єврея-"позбавленця" (2014)
Мотенко Я. В. - Селянський рух 1917–1921 рр. на Харківщині у вітчизняній історіографії (2014)
Погорілко М. Я. - Війна і млин: особливості ведення млинарського господарства у Львові у другій половині XVII cт. (2014)
Рябченко О. Л. - Студентство України в радянських антирелігійних кампаніях 1920-х рр. (2014)
Тахтаулова М. Ю. - Урбанізація та її вплив на формування і трансформацію топонімічної мапи Харкова у другій половині ХХ ст (2014)
Телуха С. С. - Погляди митрополита Антонія (Храповицького) на проблему "українізації" православної церкви (2014)
Чернуха О. В. - Дослідження проблем становлення органів внутрішніх справ в 1920-х рр. у вітчизняній історіографії (2014)
Шелеп Ю. І. - Партійний працівник в українській РСР 1970- першої половини 1980-х рр (2014)
Якименко О. І. - Структура родини у другій половині XVIII століття (на прикладі села Азарівки Стародубського полку) (2014)
Жиленко И. Р. - Мотив смерти в романе Михаила Арцыбашева "Санин", Емельянова А. Д. (2014)
Логвиненко Ю. В. - Мілітарна лірика Миколи Руденка в контексті тоталітарної літератури ХХ століття (2014)
Родчин З. Я. - Рецепція західноукраїнської трагікомедії 20–30-х років ХХ століття (2014)
Бровкіна О. В. - Стратегія конфліктування в англомовному родинному дискурсі з адресантно-адресатною конфігурацією "батьки-діти" (2014)
Гетманец А. О. - Проблема коммуникации в программах преподавания русского языка как иностранного (2014)
Козлова О. С. - Дія принципів мовленнєвої комунікації в компліментах (2014)
Кравцова Ю. В. - Русская лингвометафорология в свете парадигмальных изменений (2014)
Karpushyna M. H. - Communicative Strategies and Tactics in the Professional Discourse of the Border Guards (2014)
Лаврик Д. С. - Вираження материнського коду в номінаціях віртуальних міфічних образів казкового дискурсу (2014)
Литвиненко Г. И. - Авторский перевод с родного языка как модель порождения письменно-речевого произведения на иностранном языке (2014)
Марченко Т. А. - До питання про технічну термінологію, Марченко Є. О. (2014)
Мовчан Д. В. - Ономасіологічна структура словотвірних антонімів-іменників сучасної німецької мови (2014)
Попойлик Ю. Д. - Трикомпонентні номінації богородиці в сакральній картині світу (2014)
Прокопенко Н. М. - Особливості використаня складних безсполучникових речень у романі Павла Загребельного "Диво" (2014)
Салєхова С. В. - Особливості текстової парадигми прийменників у науково-технічному підстилі (2014)
Соколовська Ю. C. - Функціонування метафоричних конструкцій у прозі Ірен Роздобудько (2014)
Сокіл Б. М. - Руська (українська) мова: самостійна чи наріччя польської (2014)
Савченко Л. В. - Міфологічний етнокод культури у фразеосистемі мови (2014)
Tkachenko O. G. - The State Language Policy in Ukraine from the Perspective of the Newspaper "The Day" (2014)
Чуланова Г. В. - Вербальні та невербальні компоненти приватного інтернет – оголошення, Домашенко Т. В., Анохін Ю. Л. (2014)
Щигло Л. В. - Специфіка словотвірної комбінаторики основи слова, Чуланова Г. В. (2014)
Семен Г. Я. - Незгасна зоря професора Огуя О. Д. (2014)
Міжнародна наукова конференція "Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс" (2014)
Хомич І. М. - Проблеми української архівної науки та освіти в сучасній архівній історіографії (2012)
Єпик Л. І. - Листи І. Мазепи до К. Мацієвича (1919-1920 рр.) (2012)
Власенко В. Н. - Шевченковские дни украинской политической эмиграции в Болгарии в межвоенный период (по материалам парижского еженедельника "Тризуб”) (2012)
Бурім Д. В. - З історії діяльності Союзу українських студентів "Основа” при Високій Технічній Школі в Данцигу у 20-х роках ХХ ст. (2012)
Бажан О. Г. - Харківщина в роки масових політичних репресій 1937-1938 років (2012)
Арцыбашева Т. Н. - Украинское влияние на церковное искусство Курского края XVII-XVIII вв. (2012)
Майдебура О. П. - Перші радіобіологічні дослідження в Україні (2012)
Побожій С. І. - Ю. М. Бразоль-Леонтьєва і М. Ф. Сумцов (з історії колекціонування на Сумщині) (2012)
Глушан О. В. - Питання теорії кооперації й кооперативного кредиту у науковій спадщині С. В. Бородаєвського (2012)
Магурчак А. М. - Координаційна та культурно-просвітня робота Андрія Жука в лавах Союзу Визволення України: маловідомі сторінки (2012)
Горбунова Г. А. - Олександр Сухенко: сторінки життя українського емігранта (2012)
Парахіна М. Б. - Більшовицька "теорія боротьби двох культур” і історичні реалії 30-60-х років ХХ ст.: еволюція проблеми (2012)
Нестеренко В. А. - Умови розгортання радянського партизанського руху в 1941 - на початку 1942 рр. (2012)
Горбатюк О. О. - Загальноосвітня школа м.Київ у 1940-х роках (2012)
Король В. М. - Чисельність учнівського контингенту шкіл системи трудових резервів Луганщини у відбудовчий період (1943-1950 рр.) (2012)
Діхтяренко А. В. - Радянська державна політика у сфері охорони природи УРСР у 1950 - на початку 1970-х років (2012)
Сафонова Н. М. - Ідеологічна заангажованість суспільних наук в діяльності вищих навчальних закладів УРСР (друга половина 60-х - перша половина 70-х років ХХ ст.) (2012)
Харьковский Р. Г. - Проекты европейской экспансии в Египте (XI-XVI вв.): причины и последствия (2012)
Машевський О. П. - Дипломатія Німеччини під час Боснійської кризи 1908-1909 років (2012)
Смєхов В. М. - Вибране. Favourites. Із зібрання Української академії банківської справи Національного банку України / Галерея мистецтв "Академічна”; укладач С.І.Побожій; відповідальний за випуск А.Г.Ярова. - (2012)
Мага І. М. - "Празький архів” як сегмент архівної україніки (Нотатки з презентації книги Т.Г.Боряк "Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945-2010)”) (2012)
Власенко В. М. - Міжнародна конференція у Сербії (2012)
Коломієць Н. А. - Ярослав Степанович Калакура - орач історичної ниви: ювілейний контекст (2012)
Стариков Г. М. - Ігорю Гиричу - 50 (2012)
ІІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти (2011)
Загальні збори НАПН України Інформатизація освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи (2011)
Пастовенський О. - Вплив громадських чинників на розвиток системи управління загальною середньою освітою (2011)
Слесик К. - Розвиток етичної культури учнів основної школи в процесі навчання гуманітарних предметів як дидактична категорія (2011)
Лазаренко А. - Засоби створення проблемних ситуацій під час розв’язування задач на уроках фізики у сучасній загальноосвітній школі (2011)
Ковмір О. - Особливості структурно-функціональної організації музичного мислення підлітків (2011)
Галета Я. - Інформаційна культура в професійній підготовці майбутнього педагога (2011)
Панасенко Е. - Зміст і структура експерименту як методу наукового дослідження у теорії та практиці вітчизняної педагогіки (1945–1991 рр.) (2011)
Дічек Н. - Внесок О.Лазурського у розвиток ідей індивідуалізації навчання та виховання (2011)
Пономаренко О. - Педагогічні підходи до формування лідерських якостей майбутніх учителів у США (2011)
Савченко О. - Професійна підготовка вчителя: погляд польського вченого (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського