Кожухар Л. - Український інтелігент другої половини ХІХ – початку ХХ століття: крізь призму приватного життя (2013)
Чуйко І. - Публіцистична, редакторсько-видавнича і літературна діяльність Є. Олесницького (2013)
Безпалько У. - Деякі аспекти унійної діяльності митрополита Андрея Шептицького на початку ХХ ст. (2013)
Зуляк М. - Співпраця Антона Крушельницького з українськими видавничими товариствами у Відні (1919–1920 рр.) (2013)
Побережець Г. - Участь В. Чорновола та Народного Руху України в державотворчих процесах 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Кліш А. - Програмні засади та ідейні принципи Християнсько-народної партії в Галичині наприкінці ХІХ ст. (2013)
Бистрицька Е. - Участь міжнародних організацій у подоланні голоду на території України і Росії у 1921–1923 рр. (2013)
Алексієвець М. - Розвиток сільського господарства Білорусі у 2006–2010 рр. в контексті зміцнення національної продовольчої безпеки, Валіон О. (2013)
Шиян Л. - Комплекс монастиря "Босих кармелітів” у вишневці як визначна пам’ятка культури Волині (2013)
Смоляк П. - Денисівський аматорський театральний гурток в культурно-просвітницькому русі Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (2013)
Клок В. - Святкування 1 Травня польськими лівими партіями Східної Галичини у міжвоєнний період (2013)
Петровський О. - Охорона культурної спадщини у Тернопільській області УРСР (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2013)
Потапенко Я. - Конфлікт ідентичностей в сучасній Україні: погляд крізь призму амбівалентної історичної пам’яті (2013)
Алексієвець Л. - Україна новітньої доби: концепт історичної пам’яті, Васірук І. (2013)
Музичин І. - Російський чинник на українських землях Австро-Угорщини періоду Першої світової війни у відображенні української публіцистики (2013)
Футала В. - Українське питання у міжвоєнній Польщі: польський дискурс (2013)
Марценюк А. - Українські громадські організації у суспільно-політичному русі Східної Галичини міжвоєнного періоду (1921–1939 рр.): історіографія питання (2013)
Чуйко С. - Перспективи консолідації новітнього українського суспільства та вирішення проблеми трактування ключових подій Другої світової війни (2013)
Коріненко П. - Земзюліна Н.І. Гендерний аспект європейського кооперативного руху (перша третина ХХ ст.) / Н.І. Земзюліна – Черкаси: Чабаненко Ю.А, 2012. – 360 с. (2013)
Юрію Юрійовичу Свідерському – 65 (2013)
Відомості про авторів (2013)
Карпенко В. - Т. Г. Шевченко і меценатська діяльність родини Симиренків (2014)
Полянський О. - Сторінка з біографії Кобзаря: Тарас Шевченко і Західна Україна (до 200-Річчя від дня народження) (2014)
Скакальська І. - Історія у творчій спадщині Тараса Шевченка: спроба історіософського прочитання (2014)
Шульга Я. - Соціопрофесійні параметри світського прочанства до київських православних святинь у XVIII ст. (2014)
Баковецька О. - Діяльність римо-католицької громади у Харкові в ХІХ столітті (2014)
Криськов А. - Акціонерні установи іпотечного кредитування в губерніях Правобережної України другої половини ХІХ ст. (2014)
Москалюк М. - Зовнішня торгівля українською цукровою продукцією в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Новосадова Н. - Роль і місце інтелігенції в політичних перетвореннях на Житомирщині впродовж 1917 року (2014)
Олійник М. - Стан охорони здоров’я на поділлі в 1921–1925 рр. (2014)
Лиса М. - Товариство "Взаїмна поміч українського вчительства”: структура, вплив на формування національної свідомості учительства (1924–1925 рр.) (2014)
Горішна Н. - Політика українізації в УСРР – засіб етнонаціональної мобілізації (2014)
Гусак Р. - Пошуки шляхів порозуміння між українською і польською спільнотами міжвоєнної доби (2014)
Швалюк І. - Роль духовенства в релігійно-церковному та громадському житті Кременецького повіту міжвоєнного періоду (2014)
Лагіш Р. - Роль чернечих орденів у поширенні "Нової унії” в східних воєводствах Польщі (1924–1938 рр.) (2014)
Мартиненко Т. - Реакція неєврейського населення львова на голокост 1941–1943 рр.: специфіка поведінки в умовах міста (2014)
Волянюк С. - Боротьба відділів УПА проти польських військових формувань під час німецької окупації на території Тернопільської воєнної округи "Лисоня” (друга половина 1943 – перша половина 1944 рр.) (2014)
Бондаренко В. - Українське вільне козацтво на завершальному етапі Другої світової війни (1944–1945 рр.) (2014)
Зуляк І. - Функціонування пунктів воєнної цензури в УРСР (1945–1946 рр.) (2014)
Тітіка О. - Районні та міські промислові комбінати системи наркомату (міністерства) місцевої промисловості урср у 1943–1950 рр.: відбудова, функціонування й роль у забезпеченні потреб економіки та населення республіки (2014)
Малярчук О. - Складові промислового комплексу Прикарпаття – лісове господарство, переробка деревини (1950–1991 рр.) (2014)
Ганусин О. - Володимир Барвінський: образ інтелігента через призму приватного життя (2014)
Зуляк М. - Листування Антона Крушельницького з Іваном Франком (2014)
Полич М. - Становлення Лонґина Цегельського як особистості, науковця та громадського діяча (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Грабар М. - Спосіб життя великих землевласників у Східній Галичині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі родини Лянцкоронських) (2014)
Сайко М. - Кредитні товариства у Давньому Римі (епоха Пізньої Республіки – Ранньої Імперії) (2014)
Ковбасюк С. - День Св. Мартіна у ранньомодерних Нідерландах (1480–1580-ті): топоси, наративи, візуальність (2014)
Звягіна О. - Королівство Польське і Франція: особливості міжнародних зв’язків у 1500–1525 рр. (2014)
Кліш А. - Організаційні засади та програмні орієнтири Католицько-Суспільного Союзу в Галичині на початку ХХ ст. (2014)
Безпалько У. - Проблема збереження православної обрядової практики як пріоритетна складова становлення унійної церкви в Російській імперії на початку ХХ ст. (2014)
Секо Я. - Ревізіонізм середини 1950-х рр. у країнах Східної Європи (2014)
Ільчук І. - Україна-Польща: відносини у політичній сфері (1991–2010 рр.) (2014)
Валіон О. - Основні тенденції соціально-економічного розвитку Білорусі (початок 90-х рр. XX ст. – 2010 р.) (2014)
Лахманюк Т. - Основні тенденції торгівельно-економічної співпраці між Україною та Японією (1991–2011 рр.) (2014)
Лукашенко А. - Християнський дуалізм та його вплив на тенденції візантійської культури: історичний вимір (2014)
Берест Р. - Середньовічні аскетичні пам’ятки печерного чернецтва українського Прикарпаття (2014)
Іваневич Л. - Класифікація народної ноші Західного Поділля (2014)
Русавська В. - До проблеми становлення закладів індустрії гостинності на вітчизняних теренах: культурно-історичний контекст (2014)
Лавренюк А. - Піст та традиційні пісні страви народної кухні українців (2014)
Тимів І. - Вірменські літописні джерела про турецько-татарські набіги на Україну в XVI–XVІІ ст. (2014)
Ятищук О. - Художній текст як етнографічне джерело (2014)
Берест І. - Передумови, формування та розвиток професійних спілок Східної Галичини кінця ХVIII – початку ХХ ст. на основі аналізу архівних матеріалів (2014)
Труба Р. - Публікації Омеляна Терлецького на сторінках часописів товариства "Просвіта” (2014)
Зуляк І. - Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 932 + 16 с. (2014)
Ювілей Костянтина Костянтиновича Кондратюка (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сухомлинська O. - В. О. Сухомлинський і моральне виховання:трансформація педагогічних цінностей (2010)
Дічек Н. - Універсальність педагогічного новаторства В. О. Сухомлинського (2010)
Кузьмінський А. - Феномен педагогічного успіху О. А. Захаренка (2010)
Захаренко С. - Педагогічні погляди О. А. Захаренка на родинне виховання (2010)
Біда О. - О. А. Захаренко про роль учителя в самореалізації учня, Прокопенко Л. (2010)
Чжу Сяом Ань - Вплив педагогічних ідей В. О. Сухомлинського на розвиток освіти в сучасному Китаї і міжнародному співтоваристві (2010)
Буряк В. - Оволодіння учнями гносеологічними основами науки – завдання шкільної освіти (2010)
Пустовіт Г. - Позашкільна освіта та виховання крізь призму сьогодення (2010)
Шестопалюк О. - Громадянська освіта як фактор формування громадянських компетентностей сучасної молоді (2010)
Грищенко С. - Самоактуалізація майбутнього фахівця соціальної сфери в контексті організації самостійної навчальної діяльності (2010)
Доброскок І. - До проблеми підготовки магістрів соціальної педагогіки (2010)
Липова Л. - Шкільний центр допрофільної підготовки, профільного навчання і профорієнтації: зміст і завдання діяльності, Замаскіна П., Малишев В. (2010)
Столяренко О. - Ціннісне ставлення до людини: виховна модель толерантних взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу (2010)
Мартинець Л. - Методика формування ділових якостей старшокласників засобами проектної діяльності (2010)
Петров О. - Опанування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніми вчителями іноземної мови: теоретичний аспект (2010)
Назаренко К. - Формування у студентів англомовних спеціальностей фразеологічних компетенцій на прикладі числівників (2010)
Костолович М. - Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи (2010)
Євтушевська Н. - Формування почуттів та морально-вольових якостей у спортсменів (2010)
Романовська О. - Підготовка студентів ВНЗ в умовах інтернаціоналізації вищої освіти: досвід України і США (2010)
Титул, зміст (2010)
Ганна Кревська (2010)
Юлія Манойленко (2010)
Дарина Риженко (2010)
Григорий Шарий (2010)
Олена Лашко (2010)
Наталія Колісніченко (2010)
Горлиця Д. - Голод. Бувальщина (2010)
Пишу у вічність (2010)
Пісня поля. Нарис з минувшини (2010)
Задорожна О. - Історія одного машиніста (2010)
Осінь життя (2010)
Раз і назавжди (2010)
Трикаш Н. - Вчителька (2010)
Стрельнікова К. - Вірші (2010)
Пушко O. - Вірші (2010)
Лозовська О. - Білий не завжди щасливий. Маленька повість (2010)
Рябчук М. - Понад мурами (2010)
Луньова Т. - Недільна проповідь, рок-к-рол і супермаркет: короткі нотатки про молодість, або Враження одного дня в Клівленді (2010)
Селецький М. - Обраниця його величності таланту (учитель від Бога Тетяна Балагура) (2010)
Калько М. - Утвердження української аспектологічної думки в граматичних працях першої половини ХХ століття (2010)
Примушко Н. - Форми наказового способу дієслова в пам’ятках XVII–XVIII сс. Середньої Наддніпрянщини (2010)
Маньковська Т. - Відмінювання іменників чоловічого роду ІІ відміни: взаємодія писемної традиції та нової літературної норми в українськомовних виданнях Почаївської друкарні XVIII ст., Федак С. (2010)
Шаповал К. - Функціональний простір прийменникових сполук у/в межах + Р. в., у/в рамках + Р. в. у сучасній українській мові та їхні лексико-семантичні зв’язки (2010)
Станіславська Л. - Обов’язкові локативні синтаксеми в семантико-синтаксичній структурі простого речення (2010)
Гончаренко І. - Навчання перекладу та медіації в мовній підготовці дипломатів (теоретико-методологічний аспект) (2010)
Наєнко М. - Міф і фольклор як своєрідні форми художньої свідомості (2010)
Степаненко М. - "Творець найпрекраснішого козацького епосу” Михайло Шолохов (2010)
Литвин Л. - Моралізм та девоційність барокової поезії (2010)
Корецька М. - Жанрово-стильові особливості повісті Анатолія Дімарова "Тридцяті” (2010)
Соловей О. - Збірка Василя Стуса "Веселий цвинтар”: етико-стильовий аспект (2010)
Білик Г. - "Місто-монстр має померти”: постколоніально-урбаністичний дискурс творчості Олеся Ульяненка (2010)
Чуприна Є. - Потопельник у пізніх сльозах (2010)
Поліщук В. - Імперативи Василя Доманицького. До 100-річчя з дня смерті подвижника (2010)
Ніколенко О. - Соловецький в’язень Микола Зеров (2010)
Шкурка М. - Велич і трагедія Павла Полуботка. До 350-річчя від дня народження гетьмана України Павла Полуботка (2010)
Ревегук В. - Проблема національної освіти на Полтавщині на початку ХХ століття (2010)
Степаненко Н. - Історична розвідка Олени Пчілки про "Марію-Магдалену, матір гетьмана Мазепи” (2010)
Брюховецька Л. - Коли минуле стає зримим. Українська історія у творчості Юрія Іллєнка (2010)
Орлова О. - Лариса з Мавчиного роду (2010)
Білик Г. - Шпальта на ціле життя. Сім щасть, сім гризот і одна правда Григорія Гриня (2010)
Вертій О. - Сторінка із життя Олени Пчілки (2010)
Титаренко Г. - Еволюція від марксизму до українського патріотизму (2010)
Лебідь Н. - Автобіографізм роману Олеся Гончара "Людина і зброя”, Сологуб Л. (2010)
Єрмак О. - Із покоління фронтовиків. До 100-річчя від дня народження М. В. Семиволоса (2010)
Ніколенко О. - Лариса Безобразова: портрет на фоні Полтави (2010)
Безобразова Л. - Наш земляк Леонід Бразов (2010)
Грицай С. - Павло Григорович Ріттер – фундатор української національної індології. Біобібліографічний покажчик творчої спадщини вченого та літератури про нього (2010)
Степаненко М. - Семантико-синтаксичний потенціал предикатів тотивності. Рецензія на книгу: Андреєва Тетяна. Семантико-синтаксична структура речень із предикатами тотивності: монографія. – Кіровоград: Вид-во ДЛАУ, 2009. – 164 с. (2010)
Мелешко В. - Об’єктивність у дослідженні національного літературознавства та критики. Рецензія на книгу: Наєнко М. К. Історія українського літературознавства і критики: навч. посібник / М. К. Наєнко. – К.: ВЦ "Академія”, 2010. – 520 с. (2010)
Шебеліст С. - "Жити з розплющеними очима і відкритим серцем”. Рецензія на книгу: Портников В. Богородиця у синагозі / Віталій Портников. – Харків: Акта, 2010. – 650 с. (2010)
Стожук А. - Логос покоління. Рецензія на книгу: І. Перепеляк. "Полтавські сонети” / Іван Перепеляк. – Харків: "Майдан”, 2010. – 260 с. (2010)
Білик Г. - Острівна країна Касталія. Рецензія на книгу: Острови: Альманах молодих полтавських авторів. – Полтава: Дивосвіт 2010. – Вип. 3. – 208 с. (2010)
Луньова Т. - Книга новел та акварелей "Рукописи не форматуються”: авторська концепція (2010)
Свалова М. - Поєднані словом і справою: про журналістику в Полтаві і не тільки (2010)
Зуєнко М. - VIII Короленківські читання, Фісак І. (2010)
Степовичка Л. - Конкурс, що став усенародним. Відкриття ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в Дніпропетровську (2010)
Фурса С. - Медіація в Україні : актуальні питання теорії і практики та необхідність законодавчої регламентації (2014)
Краснова М. - Предмет екологічного права: погляд з позицій юридичної науки і законодавства Білорусі, Україні і Росії, Макарова З. (2014)
Совгиря О. - Формування уряду України за конституцією України, зі змінами 2004 року: проблемні аспекти (2014)
Бобровник С. - Правовий компроміс і правовий конфлікт у національному законодавстві: деякі аспекти прояву (2014)
Яновська О. - Особливості участі адвоката у процедурі медіації, Біцай А. (2014)
Рєзнікова В. - Підвідомчість справ господарським судам України: проблеми теорії та практики (2014)
Камінська Н. - Аналіз концептуальних підходів щодо визначення державних кордонів (2014)
Сервецький І. - Агентура іноземної держави – поняття, зміст та суспільна небезпека, Дулкай І. (2014)
Шевченко О. - Виникнення і розвиток преторського права, Піша О. (2014)
Кармаза О. - Правова природа захисту житлових прав у нотаріальному, цивільному та виконавчому процесах (2014)
Волощук О. - Бікамералізм як одна з провідних тенденцій розвитку парламентаризму в сучасному світі (2014)
Євстігнєєв А. - Особливості правового забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання надр в Україні (2014)
Мельник Я. - Прецедентна судова практика у цивільному та виконавчому процесах під час виконання рішення суду, Губанова Т. (2014)
Заярний О. - Правові передумови укладення адміністративного договору (2014)
Шатіло В. - Принципи діяльності державної влади і методи їх здійснення (2014)
Самбор М. - Презумпція невинуватості у адміністративно-деліктному праві (2014)
Бевз О. - Юридична відповідальність за порушення законодавства України у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення (2014)
Орлова О. - Організація та ведення бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання: господарсько-правовий аспект (2014)
Мойсей Л. - Джерела права на достатнє житло в межах міжнародних норм у галузі прав людини (2014)
Гуренко М. А. - Проблемні аспекти впровадження концесій в сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг в Україні (2014)
Рогачов Ю. - Податкові органи як суб'єкти публічної адміністрації у сфері справляння податків і зборів (2014)
Москаленко М. - Історія становлення та розвитку кінопромисловості в Україні (2014)
Берднікова К. - Вдосконалення діючого антикорупційного законодавства та аналіз оновленої системи запобігання і протидії корупції в Україні (2014)
Бадила О. - Актуальні питання забезпечення доказів в цивільному процесі України: необхідність законодавчої регламентації (2014)
Сіньова Л. - Соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань в міжнародних актах та за законодавством України: порівняльний аспект (2014)
Єфименко М. - Правова регламентація аутсорсингових відносин в США та Україні: порівняльно-правовий аспект (2014)
Шабалін А. - Виконання судового наказу в цивільному процесі України (2014)
Кулішенко О. - Шляхетське землеволодіння в Гетьманщині (на прикладі любецької шляхти) (2014)
Кравченко М. - Загальні закономірності реалізації закону: історія становлення та сучасний стан дослідження (2014)
Вільгушинський М. - Правове регулювання суддівської етики: стан та перспективи розвитку (2014)
Кабанець Н. - Теоретичний статус контрактної теорії держави в історичній раціональній реконструкції (2014)
Гриценко І. С. - Переконання як метод державного управління та його дослідження у науці адміністративного права: деякі історичні аспекти (2010)
Портнов А. - Деякі аспекти сутності конституційного судочинства (2010)
Котюк І. - Методологічні підходи до розуміння понять "тотожність" ("ідентичність") потребують перегляду (2010)
Совгиря О. - Проблеми правового регулювання діяльності Кабінету Міністрів України (2010)
Комзюк Л. - Порівняльний аналіз конституційних проектів Драгоманова і Грушевського 1884 і 1905 років у контексті еволюції концепцій самостійності України кінця ХІХ – початку ХХ століть (2010)
Дзейко Ж. - Методи досліджень законодавчої техніки (2010)
Радзивілюк В. - Метод, принципи та функції права банкрутства (неспроможності) (2010)
Діковська І. - Поняття фактичного перевізника (2010)
Петрів І. - Функції та структура Воєнної організації держави, як складової сектора безпеки (2010)
Крижанівський В. - Межі дії презумпції невинуватості в кримінальному процесі України (2010)
Малишев Б. - Вчення Рудольфа фон Ієрінга про мету в праві (2010)
Власенко Ю. - Оптимізація законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки (міжнародно-правовий аспект) (2010)
Добкін М. - Єдність державної влади в Україні як основа для визначення принципів діяльності місцевих державних адміністрацій (2010)
Курко М. - Розвиток гарантій права на освіту в Україні (2010)
Божко В. - Правове регулювання оплати праці працівників фабрично-заводської промисловості на території сучасної України на початку ХХ століття (2010)
Заярний О. - Співвідношення понять господарсько-правова відповідальність та господарсько-правові санкції (2010)
Краснова Ю. - Проблеми адаптації національного екологічного законодавства до законодавства Європейського Союзу у сфері забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації (2010)
Кравченко М. - Результати реалізації національного законодавства та його ефективність (2010)
Купчик О. - Конституційний процес 1922-1923 рр.: боротьба за повноваження у сфері зовнішньої політики між УСРР і РСФРР (історико-правовий аспект) (2010)
Борисова Ю. - Деякі проблеми регулювання правовідносин в сфері електронної комерції (2010)
Златіна Н. - Окремі види заходів впливу, які застосовуються Національним банком України за порушення банківського законодавства (2010)
Коваль Т. - Система покарань за Руською Правдою та Двинською статутною грамотою 1397 р.: порівняльно-правове дослідження (2010)
Москалюк О. - Особливості подолання темпоральних колізій шляхом використання принципу "більш пізнього акту" (2010)
Дудар С. - Теоретико-методологічні основи дослідження європейської правової інтеграції (2010)
Чуприна Л. - Правова характеристика бюджетної установи як розпорядника бюджетних коштів на стадії виконання бюджету (2010)
Мартинов М. - Роль керівника в організації оперативно-службової діяльності територіального органу внутрішніх справ України (2010)
Лисенко О. - Правові аспекти захисту від інформації, що негативно впливає на суспільну мораль (2010)
Пацурія Н. - Поняття і види страхових правовідносин у сфері господарювання (2010)
Радченко Л. - Юридична особа у приватному праві: поняття та ознаки (2010)
Рабчинська Л. - Будівлі і споруди, що використовуються у сфері господарювання: поняття та основні ознаки (2010)
Мельник Р. - Система адміністративного права у наукових працях М.П. Карадже-Іскрова (2010)
Гудов Я. - Співробітництво України та Європейського Союзу в галузі митної справи (2010)
Кавун А. А. - "Просвіта” та влада в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст., Магась В. О. (2013)
Фомська С. М. - Театральна діяльність товариства "Просвіта” Чернігівської губернії 1906-1918 рр. (2013)
Кагальна М. В. - Забезпечення комунальними послугами вчителів УРСР у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х років (2013)
Боднарюк Б. М. - Формування латинської літератури Італії в період Раннього Середньовіччя (VI-Х ст.) (закінчення), Сандуляк І. Г. (2013)
Кириченко Е. Б. - Николай ІІ и российско-японские отношения в 1894-1904 гг. (2013)
Оліцький В. О. - Спроба офіцерів Сумського гусарського полку звільнити родину імператора Миколи ІІ з ув’язнення в Тобольську, грудень 1917 р. – лютий 1918 р. (2013)
Побожій С. І. - Матеріали для вивчення життя та діяльності історика мистецтва. До 150-річчя від дня народження Є. К. Рєдіна (2013)
Бурім Д. В. - З історії діяльності Союзу українських студентів "Основа” при Високій Технічній Школі в Данцигу у 20-х роках ХХ ст. (закінчення) (2013)
Опанащук П. В. - Кудинов Д. В. Сумские либералы в российском освободительном движении, 1901-1906 гг.: региональное измерение: монография / Д. В. Кудинов. – Сумы: ООО "Печатный дом "Папирус”, 2013. – 160 с. (2013)
Дегтярьов С. І. - VI Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (2013)
Портнов А. - Роль Конституційного Суду України в процесі ухвалення та реалізації конституційних законів (2010)
Вінник О. - Акціонерна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання (2010)
Краснова М. - Формування наукових підходів щодо договорів в екологічному праві як міжгалузевого правового інституту (2010)
Комзюк Л. - Порівняльний аналіз конституційно-правових концепцій самостійності України Драгоманова і Міхновського (2010)
Пацурія Н. - Господарська страхова діяльність: види, ознаки, поняття (2010)
Лисенко А. - Міжнародна спільнота в боротьбі з корупцією (2010)
Дячук Л. - Римське визначення шлюбу у візантійському праві (2010)
Захарова О. - Процесуальні гарантії в цивільному процесі (2010)
Совгиря О. - Склад та структура Кабінету Міністрів України: проблеми законодавчого регулювання (2010)
Куцевич М. - Значення національного принципу чинності Кримінального кодексу України для захисту інтересів громадян України за кордоном (2010)
Шамрай В. - Генезис правового світогляду Миколи Міхновського (2010)
Лукач І. - Історія становлення корпоративного права в Англії та США (2010)
Крижанівський В. - Генезис незалежної судової влади (2010)
Малишев Б. - Розуміння права як теологічно обумовленого явища у концепції Богдана Кістяківського (2010)
Бондарєва М. - Нотаріальне процесуальне правовідношення: теоретичний аспект (2010)
Сахарук І. - Вдосконалення правового регулювання захисту від дискримінації окремих категорій працівників (2010)
Обрусна С. - Організаційно – правові засади управління судовою системою України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах судової реформи (2010)
Грудзур О. - Перспективи визнання суб'єктом провокації хабара загального суб'єкта злочину (2010)
Курко М. - Напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні (2010)
Верес М. - Державні органи регулювання трудових правовідносин і професійні спілки в Україні (1917–1919 рр.) (2010)
Пірон І. - Правовий механізм забезпечення зайнятості населення України в 1919–1921 роках (2010)
Рабенко С. - Актуальні питання здійснення судового контролю за рішеннями Міжнародного комерційного арбітражу в Україні (2010)
Черних С. - Організована злочинність як об'єкт адміністративно-правової протидії (2010)
Бондар І. - Поняття нововиявлених обставин у цивільному процесі (2010)
Пшеничнюк Д. - Розвиток ідеї тісного та реального зв'язку в англійському міжнародному приватному праві (2010)
Гудов Я. - Європеїзація українського права як чинник світового розвитку (2010)
Антоняк Г. Л. - Біологічна роль цинку в організмі людини і тварин, Важненко О. В., Бовт В. Д., Стефанишин О. М., Панас Н. Є. (2011)
Іскра Р. Я. - Біологічна роль хрому в організмі тварин, Влізло В. В. (2011)
Боднарчук Н. О. - Транспортні властивості мембран за дії флуренізиду та його похідних, Бура М. В., Санагурський Д. І. (2011)
Бучко О. М. - Глутатіонова ланка системи антиоксидантного захисту поросят за дії добавки гумінової природи, Максимович І. Я. (2011)
Влізло В. В. - Показники мінерального обміну у корів на різних фазах лактації та періодах утримання, Петрух І. М., Сімонов М. Р. (2011)
Гавриляк В. В. - Ультраструктурні дослідження вовняного волокна за норми та патологічного стоншення (2011)
Голубець Р. А. - Вміст біологічно активних жирних кислот у вершковому маслі, виробленому в Україні, Голубець О. В., Шкаруба С. М., Віщур О. І. (2011)
Грищенко В. А. - Фосфоліпідний склад внутрішньої мембрани мітохондрій ентероцитів тонкої кишки та гепатоцитів при дії на організм іонізуючої радіації та при застосуванні ліпосом, Томчук В. А. (2011)
Длябога Ю. З. - Ліпідний склад плазми крові, печінки і скелетних м’язів щурів за експериментальної гіперхолестеринемії та її корекції риб’ячим жиром (2011)
Долгая М. М. - Вплив мікроелементної композиції на фізіологічний статус організму щурів (2011)
Калачнюк Л. Г. - Молекулярні ізоформи та активність лактатдегідрогенази у субструктурах клітини за дії екзогенних факторів, Басараб І. М., Мельничук Д. О., Мельничук С. Д., Калачнюк М. С., Кошман О. В., Калачнюк Г. І. (2011)
Карповський В. І. - Концентрація інсуліну в крові корів залежно від типу вищої нервової діяльності, Костенко В. М., Криворучко Д. І. (2011)
Корнят С. Б. - Вплив глутатіону і цистеїну, доданих до середовища для розбавлення і зберігання сперми кнурів, на її збереження (2011)
Кузьміна Н. В. - Антиоксидантний захист і виживання сперміїв за різного окисного навантаження в еякулятах бугаїв (2011)
Милостива Д. Ф. - Вплив дефіцитної за раціоном міді на динаміку утворення продуктів пероксидації у молодняку в різні періоди онтогенезу (2011)
Морозенко Д. В. - Біохімічні показники метаболізму сполучної тканини у цуценят, Тимошенко О. П., Рябкова Л. П, Гроздєва Л. В. (2011)
Огородник Н. З. - Глутатіонова система антиоксидантного захисту та вміст продуктів ПОЛ у крові свиноматок та їх поросят за дії вітамінів А, D3, Е (2011)
Олексюк Н. П. - Сезонні зміни пероксидних процесів і активності антиоксидантної системи у зябрах прісноводних риб (2011)
Пехіменко Г. В. - Фізико-хімічні характеристики сироваткового альбуміну у деяких представників тваринного світу, Кучмеровська Т. М. (2011)
Пилипець А. З. - Ліпідний склад тканини матки за різного фізіологічного стану яєчника, Мартин Ю. В., Остапів Д. Д., Сачко Р. Г., Акимишин М. М. (2011)
Салига Н. О. - Вплив L-глутамінової кислоти на окремі показники крові щурів (2011)
Сірко Я. М. - Вплив комплексного фітопрепарату на антиоксидантний статус та ліпідний склад тканин японських перепелів, Кисців В. О. (2011)
Сливчук Ю. І. - Енергетичний обмін в мітохондріях тканин телиць за умов дії гонадотропних препаратів у формі ліпосомальної емульсії (2011)
Томчук В. А. - Коригування ліпідного складу внутрішньої мембрани мітохондрій епітеліоцитів тонкої кишки та печінки при дії Кадмію на організм щурів, Грищенко В. А., Хижняк С. В. (2011)
Цехмістренко С. І. - Вплив багатокомпонентного пробіотику мультибактерін на анаеробну фазу енергетичного обміну у спермі кнурів-плідників, Радзівілова Ю. О. (2011)
Józefczyk R. - Activity of beta-n-acetylhexosaminidase in membranes and chicken embryonic fluids, Droba B., Droba M. (2011)
Яремкевич О. С. - Процеси пероксидного окиснення ліпідів у зародках в’юна за дії похідних тіосульфокислот, Головчак Н. П., Хом’як С. В., Лубенець В. І., Санагурський Д. І., Новіков В. П. (2011)
Білаш Ю. П. - Вплив селену і вітаміну Е на біогідрогенізацію ненасичених жирних кислот у рубці відгодівельної ВРХ, Голубець О. В., Цісарик О. Й., Вудмаска І. В. (2011)
Волошин Р. В. - Вплив вітаміну Е на вміст ліпідів у м’ясі курчат-бройлерів (2011)
Голова Н. В. - Вплив селен-метіоніну на біохімічний профіль плазми крові корів за різного вмісту жиру в раціоні, Дідович А. П., Вудмаска І. В. (2011)
Дармограй Л. М. - Функціональні і продуктивні показники дійних корів та бугайців на відгодівлі при згодовуванні сінажу із галеги східної (Galega orientalis la) (2011)
Ковальчук І. І. - Ліпідний склад тканин медоносних бджіл за умов згодовування добавки хрому хлориду, Федорук Р. С., Ковальська Л. М., Ковальський Ю. В., Гавраняк А. Р. (2011)
Лесик Я. В. - Вміст вітамінів А і Е у крові кролів та показники перекисного окиснення ліпідів за згодовування різних доз хлориду хрому (2011)
Попик І. М. - Вплив годівельних чинників на пероксидні процеси й активність ферментів антиоксидантної системи в печінці коропа, Олексюк Н. П., Янович В. Г. (2011)
Сидір Н. П. - Жирнокислотний склад ліпідів молока овець української гірськокарпатської породи за умов підвищеного рівня сірки і йоду в їх раціонах, Стапай П. В. (2011)
Смолянінов К. Б. - Вплив добавок хлориду хрому на обмін ліпідів в печінці, скелетних м’язах і зябрах дворічок коропа, Невоструєва І. В., Голова Н. В., Вудмаска І. В., Янович В. Г. (2011)
Ткач І. М. - Ферментація вуглеводів і протеїну в рубці корів за додавання до раціону бікарбонату натрію та карбонатів кальцію і магнію, Невоструєва І. В., Вудмаска І. В. (2011)
Ткачук В. М. - Амінокислотний і мінеральний склад вовни вівцематок і ягнят за умов згодовування вівцематкам підвищених рівнів мінеральних елементів та фільтроперліту, Стапай П. В. (2011)
Хомин М. М. - Антиоксидантний і дезінтоксикаційний статус організму бугайців та прирости маси тіла залежно від рівня хрому в раціоні (2011)
Цісарик О. Й. - Транс-ізомери жирних кислот ліпідів крові та молока при згодовуванні коровам насіння ріпаку, Вудмаска І. В. (2011)
Адаменко Л. В. - Токсичність дезінфекційних засобів на культури клітин людини in vitro (2011)
Жиліщич Ю. В. - Вплив Кадмію на активність дегідрогеназ в еритроцитах кролів, Панас Н. Є., Антоняк Г. Л. (2011)
Музика В. П. - До оцінювання цитотоксичної дії полімерних виробів з використанням тест-об’єкту — сперміїв бугаїв, Атаманюк І. С., Чайковська О. І., Панич О. П., Сергієнко О. І., Остапів Д. Д., Яремчук І. М., Кузьміна Н. В., Остапів Р. Д. (2011)
Салига Ю. Т. - Екстраполяційна поведінка щурів за хронічнго впливу на них низьких доз хлорпірифосу, Талоха Н. І., Стефанишин О. М. (2011)
Федяков Р. О. - Стан системи прооксиданти-антиоксиданти в нирках щурів, яким вводили афлатоксин В1, Антоняк Г. Л., Стефанишин О. М. (2011)
Андрієчко С. Г. - Активність глутатіонпероксидази і вміст відновленого глутатіону в тканинах коропа при бранхіонекрозі, Віщур О. І. (2011)
Винярська А. В. - Вплив зажиттєвих виділень личинок Parascaris equorum на утворення мікроядер в еритроцитах периферичної крові коней (2011)
Влізло В. В. - Жовчоутворення та жовчовиділення у щурів при гострому експериментальному ураженні печінки, Приступа О. І. (2011)
Гевкан І. І. - Застосування препарату "Інволютин" при зниженні репродуктивної функції у корів, Сливчук Ю. І., Федорова С. В., Юрків О. Я. (2011)
Рацький М. І. - Інтенсивність процесів ліпопероксидації у крові поросят, хворих на коліентеротоксемію, та за дії специфічних гамма-глобулінів, Віщур О. І., Брода Н. А., Мудрак Д. І., Матлах І. Й. (2011)
Shpakova N. M. - Hypertonic cryohemolysis in bovine, equine, canine and human erythrocytes: osmotic and temperature peculiarities, Ershov S. S., Orlova N. V. (2011)
Слівінська Л. Г. - Вміст мікроелементів і вітамінів у крові корів за анемії, Левченко В. І. (2011)
Фасоля В. П. - Клінічні симптоми та функціональний стан печінки і нирок у собак з ознаками гепаторенального синдрому, Русак В. С. (2011)
Шаганенко В. С. - Патогенетична роль оксиду азоту в умовах запально-репаративного процесу при переломах трубчастих кісток у собак та його корекція "Імуном-депо", Рубленко М. В. (2011)
Гузєєв Ю. В. - Кластер генів білків молока великої рогатої худоби (2011)
Кузів М. І. - Селекційна робота з лініями та родинами при вдосконаленні української чорно-рябої молочної породи (2011)
Makulska J. - Reproduction and production strategies for high yielding dairy cows, Stygar A., Smagieł Ł., Węglarz A. (2011)
Сахацький М. І. - Ефективність відбору страусів для племінного використання за ознаками інкубаційних яєць, Осадча Ю. В. (2011)
Супрун І. О. - Порівняльний аналіз роботоздатності в родинах орловської риситої породи коней (2011)
Шевченко Є. А. - Визначення ДНК-поліморфізму кролів за ISSR-маркерами, Копилов К. В. (2011)
Чокан Т. В. - Отримання помісних овець української гірськокарпатської породи з використанням біотехнологічних методів відтворення, Шаран М. М., Муравскі М. (2011)
Брода Н. А. - Природна резистентність організму корів та їх телят за дії препарату "Оліговіт", Віщур О. І., Рацький М. І., Лешовська Н. М., Крушельницька З. І. (2011)
Гунчак А. В. - Морфо-гістологічна структура щитоподібної залози і печінки перепілок та курей-несучок за різного рівня йоду у їх раціонах, Ратич І. Б., Федик Ю. Я. (2011)
Долайчук О. П. - Глікопротеїни та імунобіологічний статус крові телиць у період формування травлення в передшлунках і випоювання "Соєвого молока", Федорук Р. С., Ковальчук І. І. (2011)
Ковальчук Н. А. - Активність Т- і В-клітинної ланки імунітету у крові коней української та чистокровної англійської верхових порід залежно від рівня фізичного навантаження, Віщур О. І. (2011)
Ковальчук О. М. - Природна резистентність і продуктивність білого амура, вирощеного за різних умов утримання (2011)
Мудрак Д. І. - Кількість Т- і В-лімфоцитів та їх функціональна активність у крові гусей за різного рівня вітамінів Е і С у раціоні, Віщур О. І. (2011)
Онисковець М. Я. - Вплив свинцю на імунобіологічні показники Cyprinus carpio L., Снітинський В. В. (2011)
Сторож Л. А. - Електронна мікроскопія нативних казеїнових міцел, Юкало А. В. (2011)
Трокоз В. О. - Динаміка кількості імунокомпетентних клітин крові та її корекція у телиць під час дії біологічного подразника (2011)
Іваницька Л. А. - Вміст фізіологічного пріона в клітинах лінії L1210 за дії фосфотіоатних антисенс−олігодезокснуклеотидів, Стадник В. В., Майор Х. Я., Влізло В. В. (2011)
Калашніков В. О. - Чутливість мікробних асоціацій різного складу до антибіотиків на прикладі Escherichia coli та Candida albicans, виділених із молока корів (2011)
Колісник Г. В. - Порівняльна характеристика селеніторезистентних мутантів дріжджів Saccharomyces сerevisiae та Phaffia rhodozyma, Нечай Г. І., Камінська М. В., Борецька Н. І., Гураль С. В., Цепко Н. І. (2011)
Климишин Д. О. - Гетерологічна експресія гена Snora streptomyces nogalater в клітинах актиноміцетів — продуцентах антрациклінових антибіотиків (2011)
Колісник Г. В. - Отримання та характеристика селеніторезистентних мутантів дріжджів Saccharomyces сerevisiae, Нечай Г. І., Камінська М. В., Борецька Н. І., Гураль С. В., Цепко Н. І. (2011)
Луцик М. М. - Очистка сапогеніну із олії насіння вовчника (Daphne mezereum L.) та дослідження його активності на експериментальній лімфомі NK/LY, Ященко А. М., Кичун І. В., Луцик М. Д., Стойка Р. С. (2011)
Штапенко О. - Вплив модифікованих поверхонь скла на адгезію та проліферацію клітин меланоми миші лінії B16F10, Федорова С., Гевкан І., Стецишин Ю., Жолобко О., Огар М. (2011)
Пам’яті колег (2011)
Оголошення (2011)
Інститут біології тварин НААН (реклама) (2011)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2011)
Гриценко І. С. - Кодифікація адміністративного права в історії державотворення в Україні (2010)
Кохановська О. - Поняття та види особистих немайнових прав у цивільному праві України (2010)
Краснова М. - Теоретико-правові питання поняття та видів договорів в екологічному праві України (2010)
Берзін П. - Забуті імена київської школи кримінального права (М.Г. Білоусов, О.Д. Щербак, М.М. Абрашкевич, М.В. Литовченко, С.К. Лібіна) (2010)
Самохвалов В. - До питання про предмет історії права України (2010)
Дячук Л. - Проблема волевиявлення та форми візантійського шлюбу (ІV-VII ст.) (2010)
Малишев Б. - Розуміння права як теологічно обумовленого явища у концепції Богдана Кістяківського (2010)
Черняк Є. - Критерій віку в правових позиціях Конституційного Суду України (2010)
Чехович Т. - Передумови та підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності (2010)
Рєзнікова В. - Інститут посередництва в правовій доктрині (2010)
Коваленко Т. - Колізія нормативно-правових актів земельного законодавства та її вплив на ефективність земельно-правового регулювання (2010)
Єфремов С. - Членство в організованому злочинному угрупованні: поняття, критерії визначення, типові прояви (2010)
Ахтирська Н. - Удосконалення розслідування фактів жорстокого поводження відповідно до європейських стандартів (2010)
Марченко С. - Тенденції та перспективи законодавчого регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні (2010)
Мусієнко А. - Деякі елементи криміналістичної характеристики злочинів у сфері трансплантації органів або тканин людини (2010)
Бондарєва М. - Реалізація спадкових правовідносин в нотаріальному процесі (2010)
Гринюк В. - Окремі питання притягнення суддів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності (2010)
Комзюк Л. - Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України (2010)
Поєдинок В. - Деякі проблеми державної підтримки інвестиційної діяльності (2010)
Кравець І. - Державне регулювання інноваційної діяльності: окремі проблеми правового регулювання (2010)
Василина Н. - Професійний ризик у нотаріальній діяльності (2010)
Паламарчук Л. - Використання спеціальних знань при розслідуванні порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм (2010)
Яцино К. - Місце соціології права в системі інших гуманітарних дисциплін (2010)
Божко В. - Дослідження термінологічних відмінностей оплати праці від заробітної плати в наукових працях другої половини ХХ століття (2010)
Коваленко О. - Повторність злочинів: особливості регламентації за кримінальним правом України та окремих зарубіжних держав (2010)
Дічкова О. - Правове регулювання складання проекту державного бюджету України (порівняльний аспект) (2010)
Златіна Н. - Особливості банківських систем зарубіжних країн (на прикладі Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії) (2010)
Заярний О. - Вина в системі умов господарсько-правової відповідальності (2010)
Машков А. - Погляд на юридичну відповідальність, як різновид правовідносин, та його значення для формування сучасної юридичної теорії відповідальності, Машков А. (2010)
Плахтій Ю. - Конфедерація як суб'єкт міжнародно-правових відносин (2010)
Котюк І. - Адміністративні послуги як категорія адміністративного права (2010)
Гудов Я. - Політико-правові передумови співпраці Європейського Союзу з Україною (2010)
Титул, зміст (2012)
Таран Л. (2012)
Булах Г. (2012)
Козинець О. (2012)
Гармаш Г. (2012)
Горлиця Д. (2012)
Цілющі ліки (2012)
Легенда про очі (2012)
Чемерис В. - Яструби не посміхаються (2012)
Бондаревська Т. - Зі "щоденника” Сіроманки (2012)
Мій друг Арнольд (2012)
Повзик Р. - Вірші (2012)
Єгорова А. - Вірші (2012)
Жулинський М. - Велич національного обов’язку (2012)
Єрмоленко С. - Пророчий вірш-симфонія Миколи Вінграновського (2012)
Вертій О. - "Готуй нових борців, Холодний Яре!” (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського"Холодний Яр”) (2012)
Безотосний М. - "Пересопницьке Євангеліє” – символ духовності України (2012)
Луньова Т. - Сamera lucida і сamera obscura, або Чим фото моєї бабусі відрізняється від мого. Есей (2012)
Білик Г. - Доля – відбутися у Слові. Журналістсько-літературна родина Антиповичів (2012)
Українець Л. - Шиплячі консонанти в українських народних замовляннях: конотаційний аспект, Гречковська Т. (2012)
Бондар Н. - Інтерпретація статусу концепту в мовній дослідницькій парадигмі (2012)
Жовнір М. - Особливості структури та актуалізації концепту МИСТЕЦТВО в жанрі світської бесіди (2012)
Галаур С. - Просторове значення "напрям руху з меж вокативного орієнтира” на тлі префіксально-прийменникової кореляції (2012)
Дейна Л. - Прагмарелевантні засоби вираження суб’єктивної оцінки в щоденниковому дискурсі (2012)
Педченко С. - Модально-прагматичні виміри підсилювально-видільних часток (2012)
Ленська C. - Генетичні та структурні аспекти жанру в літературознавстві ХХ століття (2012)
Генова Є. - Віршований роман "Скелька” Івана Багряного: особливості поетики (2012)
Саєнко В. - Науковий світ професора Наталії Кузякіної з погляду тематології (2012)
Білик Г. - Трагічна Зеровіана (2012)
Голубченко В. - Одержимий наукою і совістю (штрихи до портрета П. П. Охріменка) (2012)
Соловей О. - На боці добра і світла (декілька слів про Олеся Ульяненка) (2012)
Степаненко М. - Олесь Гончар і Василь Бережний: епістолярний діалог (2012)
Ротач А. - Гіркі і світлі тридцять літ і три роки. Про заснування Полтавського літературно-меморіального музею І. П. Котляревського та його перших працівників (до 60-річчя музею) (2012)
Кононенко Ю. - Спогади про відомого українського письменника і громадського діяча Мусія Степановича Кононенка (2012)
Диба А. - Спогади Юрія Кононенка про батька (2012)
Селецький М. - Славного батька достойний син (штрихи до портрета українознавця Тараса Пустовіта) (2012)
Стороженко П. - Пам’ять дворняжки, або Розмова двох дилетантів про рідні видноколи (2012)
Ревегук В. - Справа миргородських "ображених” (липень 1929 – лютий 1930 рр.), Кочерга Н. (2012)
Чернов А. - Пилип Йосипович Капельгородський (2012)
Граб В. - Вчителі художника Новобранця (2012)
Степаненко М. - Енциклопедія "Полтавіка” про крайові літературно-мистецькі дійства (2012)
Орлова О. - Вузол творчості та любові: історія двох скульпторів (2012)
Савчук О. - Світоглядна система українських парацерковних співців: структурний аналіз (2012)
Шкурка М. - Михайло Петренко та його безсмертна пісня "Дивлюсь я на небо… ”. 195-річчю з дня народження поета-романтика М. М. Петренка присвячується (2012)
Танана Р. - Він часто бував на Тарасовій горі. До 170-річчя від дня народження М. В. Лисенка (2012)
Наєнко М. - З роси і води! 17 травня виповнюється 90 років Анатолію Дімарову (2012)
Подрига В. - Олена Леонтович: штрихи до життєпису (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Вогонь мудрості і знань академіка Олександри Савченко. Вітальне слово ректора ПНПУ М. І. Степаненка (2012)
Степаненко Н. - Юліуш Словацький "яко чоловік і поет” у візії Олени Пчілки (за сторінками часопису "Рідний Край”) (2012)
Шебеліст С. - Становлення несподіваної нації. Рецензія на книгу: Україна. Процеси націотворення / Упор. Андреас Каппелер; пер. з нім. – К. : К. І. С., 2011. – 416 с. (2012)
Два погляди на одну книгу. Степаненко М. І. Світ в оцінці Олеся Гончара: аксіосфера щоденникового дискурсу письменника / Микола Степаненко. – Полтава: ПП Шевченко Р. В., 2012. – 284 с. (2012)
Білик Г. - Лектура Івана Дзюби про Ліну Костенко. Рецензія на книгу: Дзюба, Іван. Є поети для епох / І. М. Дзюба. – К. : Либідь, 2011. – 208 с. : іл. (2012)
Дичко І. - Куди йдемо, Дніпрові люди? (2012)
Самойленко Н. - Собор болгар України (2012)
Олена Кашицина О. - Змушені воювати (2012)
Радько Г. - До 200-ліття від дня народження письменника, педагога, видавця Євгена Павловича Гребінки (2012)
Шебеліст С. - Зміна українського історичного наративу: від етноцентризму до багатоетнічності (2012)
Наші автори (2012)
Дмитро Табачник: Найважливішим фактором динамічного розвитку суспільства є забезпечення високого рівня освіти (З доповіді міністра освіти і науки України на колегії МОН) (2010)
Соловйов Ю. - Ліцей – флагман обласної програми "Обдаровані діти" (2010)
Шевченко В. - Університетський ліцей – старт у майбутнє (2010)
Алфімов В. - Педагогічна система університетського ліцею (2010)
Чернишов О. - Підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми (2010)
Алфімов В. - Професійне довголіття педагогів: проблема підтримки (2010)
Васильєв С. - Науково-методична робота і творчість педагогів ліцею (2010)
Мельничук Т. - Розвиток творчої особистості в процесі науково-дослідної діяльності (2010)
Алфімов Д. - Гуманізація учнівського самоврядування в бізнес-ліцеї (2010)
Зотова І. - Система психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів ліцею (2010)
Ісаєнко В. - Творчі задачі з фізики як засіб розвитку уяви в обдарованих дітей (2010)
Килівник Н. - Ліцейське наукове товариство – шлях у велику науку, Губіна Ю. (2010)
Кретова М. - Використання методу проектів на уроках інформатики (2010)
Максимов Ю. - Розвиток особистості ліцеїста-гуманітарія шляхом міжпредметної інтеграції на уроках математики і природознавства (2010)
Димченко Л. - Нетрадиційні письмові роботи з мови – один із засобів розвитку креативності старшокласників в умовах профільної освіти (2010)
Кириченко М. - Формування мовних умінь і навичок учнів у підготовці до зовнішнього незалежного тестування (2010)
Глущенко Л. - Проблеми формування читацької компетентності ліцеїстів у контексті сучасного змісту шкільної літературної освіти (2010)
Нафанець О. - Роль полікультурної освіти старшокласників у становленні толерантної особистості (2010)
Чернова Г. - Формування дискурсивної компетентності ліцеїстів (2010)
Ходос Б. - Полілог на уроках англійської мови як засіб реалізації комунікативного підходу до навчання (2010)
Ручка М. - Робота з обдарованими дітьми у процесі вивчення іноземних мов (2010)
Камаралі С. - Зміст історичної освіти в ліцеї і проблеми її гуманізації (2010)
Безродна В. - Історична освіта як чинник формування комунікативної компетентності (2010)
Алфімов В. - Діяльність клубу "Інтелігент" у виховній системі ліцею, Вітко Т. (2010)
Богомаз І. - Особистий життєвий простір ліцеїста в умовах гуртожитку (2010)
НовІков М. - Турбота про здоров’я – шлях до гуманізації фізичного виховання, Понафідін В. (2010)
Акименко І. - Бібліотека – інформаційно-дослідницький центр (2010)
Овсянникова А. - Формування естетичних цінностей на заняттях з хореографічного мистецтва (2010)
Кривошеєва Г. - Ліцей – здоров’язберігальний навчальний заклад (2010)
Кохановська О. - Особисті немайнові права фізичних осіб як інститут цивільного права України (2010)
Краснова М. - Юридичні засади договорів в екологічному праві (2010)
Шевченко О. - Соціально-економічний аспект концепції сучасної української національної ідеї (2010)
Шибіко В. - Видача особи (екстрадиція) і завдання кримінального судочинства України (2010)
Комзюк Л. - Місце авторського права в системах права держав Центрально-Східної Європи: деякі методологічні аспекти (2010)
Ващенко Ю. - Проблеми правового статусу Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України (2010)
Пацурія Н. - Проблемні питання закріплення та реалізації правовідносин із обов'язкового страхування (2010)
Дячук Л. - Генеза візантійського шлюбно-сімейного права в контексті християнської ціннісної парадигми (2010)
Бобровник С. - Конфлікт та компроміс в процесі реалізації громадянами деяких конституційних прав і свобод (2010)
Цвєткова Ю. - Деякі приклади візантійського впливу на формування української правової традиції (2010)
Черноус С. - Нормотворчі та нормореалізаційні гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права України (2010)
Задирака Н. - Рівність доступу до управління державними справами за ґендерною ознакою (2010)
Беньківський В. - Логічні і теоретичні підстави встановлення причинового зв'язку в кримінальному праві (2010)
Коваленко Т. - Прогалини в земельному праві України: поняття та сутність (2010)
Марченко С. - Правові принципи господарської діяльності в агропромисловому комплексі України (2010)
Шамрай В. - Громадянство та виборче право громадян за конституцією М.Міхновського (2010)
Совгиря О. - Інститут контрасигнування актів глави держави в Україні: правова природа та проблеми законодавчого регулювання (2010)
Попова А. - Функції господарсько-правової відповідальності товарних бірж (2010)
Рєзнікова В. - Поняття та особливості посередницьких договорів (2010)
Верес М. - Утворення державних органів праці та їх правовідносини з професійними спілками в Україні (1917 – 1920 рр.) (2010)
Киндюк Б. - Правове регулювання лісівництва українськими радянськими органами влади за часи громадянської війни (2010)
Сидор В. - Юридична техніка земельного законодавства (2010)
Бевз О. - Розвиток законодавства про правовий режим земель історико-культурного призначення (2010)
Якимова І. - Новели правового регулювання концесійних відносин (2010)
Науменко О. - Загальні принципи примусового виконання рішень господарських судів (2010)
Шульгіна В. - Історіографія та методологія дослідження проблеми реалізації військового законодавства України (2010)
Толкачова Н. - Звичаєве право України: особливості розвитку (2010)
Коваленко В. - Проблеми правового регулювання фінансових ризиків (2010)
Кремень В. - Синергетична модель розвитку освіти як відповідь на виклики сьогодення (2010)
Сисоєва С. - Створення Національної системи кваліфікацій – проблема загальнонаціонального рівня (2010)
Отич О. - Педагогіка мистецтва: від історичної практики – до теоретичного осмислення (2010)
Онищук Л. - Організаційно-методичні принципи децентралізованого управління професійно-технічною освітою (2010)
Щекатунова Г. - Впровадження педагогічних інновацій як механізм ефективного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2010)
Грищенко С. - Самоактуалізація – основна умова формування досвіду самостійної практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів (2010)
Терезюк Н. - Фoрмування кoмунікативнoї кoмпетенції студентів ВНЗ у процесі навчання іноземної мови (2010)
Пушкарьова Т. - Теоретичні аспекти інформатизації освіти у моделі "1 учень – 1 комп’ютер", Лозовський Е. (2010)
Мартинюк М. - Актуальні питання підготовки майбутніх учителів (До 80-річчя УДПУ імені Павла Тичини) (2010)
Білоусова Н. - Педагогічні умови формування потреби у самовдосконаленні в учнів молодшого підліткового віку (2010)
Котова Л. - Технологія підготовки майбутніх учителів музики до публічних виступів, Погорєлова В. (2010)
Ільченко О. - Благодійниця княгиня Варвара Рєпніна – подвижниця жіночої освіти на Полтавщині (2010)
Кільова Г. - Народна іграшка як засіб виховання дітей (2010)
Долецька С. - Шкільний підручник з історії рідного краю: минуле і сьогодення (2010)
Постоленко І. - Планування й цілеспрямування педагогічного процесу у школах Великої Британії (2010)
Вовченко Г. - Слово про наставника (2010)
Падалка Л. - Обдарованість дитини: знайти і підтримати (2010)
Всеукраїнський конкурс методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах "Виховати особистість" (2010)
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. Загальні проблеми виховання. Інформаційний бібліографічний список (2010)
Лукашова Н. - Сучасне, цікаве і корисне енциклопедичне видання з хімії (2010)
Шкурська Т. - Білі птахи життєтворчості Ольги Стрілець (2010)
Єпик Л. І. - Документи Державного архіву Сумської області про українізацію партійного і державного апарату на початку 20-х років ХХ ст. (2013)
Гедз В. А. - "Матч смерті” та інші ігри команди "Старт”: до історіографії проблеми (2013)
Білоус О. П. - Бойові листки як джерело вивчення партизанської діяльності (2013)
Бровендер Д. Ю. - Документи поточного архіву Національної спілки краєзнавців України як джерело вивчення діяльності часопису "Краєзнавство” (1993-2012 рр.) (2013)
Дегтярьов С. І. - Зв’язок освіти та цивільної державної служби у Російській імперії першої половини XVIII ст. (2013)
Цубенко В. Л. - Особливості містобудування Новоросійського військового поселення кавалерії (1817-1857) (2013)
Майдебура О. П. - Бурксер Є. С. – перший дослідник природної радіоактивноті в Україні (2013)
Алєксєєв С. Ю. - Питання реорганізації музейної справи на території рейхскомісаріату Україна в документах крайового управління архівів, бібліотек та музеїв (1942-1943 рр.) (2013)
Кузьмук О. І. - Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони України: досягнення і проблеми (історичний аспект) (2013)
Боднарюк Б. М. - Формування латинської літератури Італії в період Раннього Середньовіччя (VI-Х ст.), Сандуляк І. Г. (2013)
Харьковский Р. Г. - Проекты европейской экспансии в Египте (XVII-XVIII вв.): причины и последствия (2013)
Гончаренко Л. Л. - Соціально-економічні передумови колоніальної політики Німеччини: 1871-1884 рр. (2013)
Дмитренко М. Й. - Корпоративна культура: типологія у соціальному вимірі (2015)
Бойко А. О. - Структурно-функціональний аналіз масової культури (2015)
Кузьоменська Л. Г. - Функціонально-інструментальні основи філософського аналізу мови (2015)
Фельдман О. Б. - Особистісне та колективне у самоствердженні людини (2015)
Алексейчук И. С. - Педагогические коммуникации: основные закономерности генерации смыслов (философский анализ) (2015)
Єрахторіна О. М. - Практика морального самовдосконалення на прикладі біографічного проекту Ірени Сандлер (2015)
Лебедев В. А. - Массовая культура и проблема гуманизма (2015)
Нарядко Г. Я. - Особистість як цінність в українській філософській думці (2015)
Сошніков А. О. - Витоки культури: доісторія на українських теренах (2015)
Філяніна Н. М. - Мистецьке осягнення природи та екологічна естетика (2015)
Чаркіна Т. І. - Методологічні підходи досліджень ментальності (2015)
Завгородько Л. В. - Концепт простору в культурно-антропологічних вимірах філософії географії (2015)
Eskov S. S. - Philosophical-anthropological analysis of Sufism (2015)
Скалацька О. В. - Теорія трьох одягів Р. Барта: філософський вимір (2015)
Козирєва Н. В. - Сміхова культура в інтелектуальній прозі М. Хвильового (2015)
Krapivnyk G. O. - Detectivization as a Part of Modern Everyday Human Life (2015)
Потапов В. М. - Духовная традиция и культурная динамика: культуротворческое измерение синергийной антропологи С. С. Хоружего (2015)
Kurbatov S. V. - The Mission of Contemporary University Through the Lenses of Time and Space (2015)
Панченко Л. М. - Вища освіта в інформаційному суспільстві: трансформація освітніх потреб (2015)
Скубашевська О. С. - Сучасні тенденції інновативних форм навчання у другому десятиріччі ХХІ ст (2015)
Петрова Л. О. - Роль економічного виховання у підготовці військового керівника: філософсько-освітній аналіз (2015)
Лантінова Г. С. - Освітній вимір і культурні смисли філософії грошей (2015)
Brusakova O. V. - Moral as a connecting link between University idea and its institutional form (2015)
Качмар О. В. - Онтологічні засади феномена соціальної агресивності (2015)
Буряк В. - Урахування особливостей індивідуальних стилів навчальної роботи в підвищенні ефективності пізнавальної діяльності (2010)
Шрамко Я. - Досвід упровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес педагогічного університету (2010)
Шелевицький І. - Сплайн-моделі в тестових вимірюваннях знань, Дубан Р. (2010)
Кондрашова Л. - Емоційна домінанта підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності (2010)
Бугрій О. - Методологічне обґрунтування дидактичних проблем (2010)
ТокарЄва Н. - Проблеми моделювання особистості практичного психолога в системі фахової підготовки (2010)
Гапоненко Л. - Формування готовності студента-психолога до професійної взаємодії з учителем (2010)
Лобанова А. - Соціологічна підготовка майбутніх педагогів як чинник ефективної превенції девіантної поведінки підлітків та молоді, Кучерявенко Л. (2010)
Остапчук О. - Педагогічна система вчителя – базовий рівень модернізації освіти України (2010)
Рейзенкінд Т. - Теоретико-методичні засади моделювання сценаріїв науково-професійної мисленнєвої діяльності майбутніх фахівців у ВНЗ, Александрова В. (2010)
Макаренко І. - Проблема моніторингу в педагогічній теорії і практиці (2010)
Корольський В. - Технологія диференційованого навчання математики в основній школі, Капіносов А., Лов’янова І. (2010)
Бакум З. - Навчання української мови в старшій школі: реалії та перспективи (2010)
Шарманова Н. - Етнолінгвістичні студії як засіб формування соціокультурної компетенції майбутнього словесника (2010)
Павлик О. - Компетентнісно орієнтований підхід до навчання в контексті неперервної мовної освіти: суть, проблеми та перспективи (2010)
Мельник Н. - Осмислення місця сучасної людини в природі та суспільстві (На матеріалі творів Г.Пагутяк "Душа метелика" і "Потрапити в сад") (2010)
Гнілуша Н. - Організація біолого-екологічних екскурсій як чинник розвитку пізнавального інтересу учнів та їх професійної орієнтації (2010)
Пильник Р. - Яскрава палітра Володимира Томашевського (2010)
Краснова М. - Правові аспекти форми та змісту договорів в екологічному праві (2011)
Кохановська О. - Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи як уособлення захисту прав і основних свобод людини в сучасній Україні (2011)
Берзін П. - Невідомі учні О. Ф. Кістяківського (Я.Я. Шостак, М.М. Ступін, М.Я. Могилянський) (2011)
Комзюк Л. - Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України (2011)
Пацурія Н. - Страхування як соціально-економічний феномен (2011)
Отраднова О. - Деліктні зобов'язання в цивільному праві Франції (2011)
Дячук Л. - Інститут посагу у ранньовізантійському праві: еволюційний та системний аспекти (2011)
Мірошниченко А. - Сфера допустимого застосування примусового відчуження земельних ділянок в Україні, Шаіпов А. (2011)
Черноус С. - Випробування при прийнятті на роботу: теоретичні та практичні проблеми (2011)
Кологойда О. - Поняття та юридична природа цінних паперів (2011)
Марченко С. - Тенденции и перспективы законодательного регулирования товарного сельскохозяйственного производства в Украине (2011)
Рєзнікова В. - Державне регулювання посередництва в сфері господарювання (2011)
Божко В. - Аналіз впливу принципів права на законодавство крізь призму правових позицій Конституційного суду Російської Федерації (2011)
Лукач І. - Загальний огляд конкурентних правопорушень (2011)
Тищенко О. - Правовий захист від дискримінації за віком в трудових відносинах: проблеми реалізації (2011)
Малишев Б. - Категорії "ціль права" та "доцільність права" у праці Густава Радбруха "Філософія права" (2011)
Цвєткова Ю. - До питання про поділ романо-германської правової сім'ї на підсім'ї (2011)
Назарова В. - Правові режими зовнішньоторговельної діяльності, Поєдинок В. (2011)
Кармаза О. - Способи подолання прогалин у житловому законодавстві України (2011)
Куцевич М. - Місце доктрини в системі джерел кримінального права України (2011)
Краснова Ю. - Регулятивно-стимулюючі заходи правового забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації (2011)
Самбор М. - Судовий захист прав та інтересів під час первинного набуття права власності на землю (2011)
Сидор В. - Співвідношення системи земельного права і системи земельного законодавства України (2011)
Совгиря О. - Уряд як суб'єкт конституційно-правової та політичної відповідальності (2011)
Лагнюк О. - Питання визначення суб'єкта незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК України) (2011)
Златіна Н. - Діяльність міжнародних організацій у сфері банківського нагляду та їх вплив на правове регулювання банківського нагляду в Україні та інших країнах Європи (2011)
Кравченко М. - Особливості реалізації законів в Україні (теоретичний аспект) (2011)
Волинець Р. - Безпосередній об'єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України) (2011)
Скирта Д. - Державний фінансовий контроль у сфері державних закупівель в світлі нового Закону України "Про здійснення державних закупівель" (2011)
Прохоренко К. - Теоретичні аспекти поняття "клімат" в еколого-правовому регулюванні (2011)
Шоха Т. - Теоретико-правові аспекти екологічного страхування (2011)
Заярний О. - Господарсько-правова відповідальність в механізмі правового регулювання господарських відносин (2011)
Суліма Є. - Інноваційно-інформаційний розвиток освіти – якісно новий етап модернізації всієї освітньої системи (2010)
Пушкарьова Т. - Інформаційно-комунікаційна компетентність – важливий чинник формування світогляду учнів (2010)
Сухомлинська О. - Чи були школи В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка альтернативними існуючим? (2010)
Антонець М. - Дитиноцентричні домінанти у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2010)
Деркач В. - Школа шкіл. До 100-річчя Павлиської загальноосвітньої школи імені В. О. Сухомлинського (2010)
Основи критичного мислення Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів соціально-гуманітарного напряму (2010)
Васьківська Г. - Роль природничо-гуманітарних наук у процесі формування в учнів системи знань про людину (2010)
Турянська О. - Типи уроків історії: теоретичні основи свідомого вибору (2010)
Мельник Ю. - Дидактичні особливості конструювання системи прикладних завдань з фізики (2010)
Бондар Л. - Диференційований підхід до організації педагогічного процесу в державних гімназіях та реальних училищах (кінець XIX – початок ХХ ст.) (2010)
Слюсаревський М. - Медіа-освіта: українська перспектива, Найдьонова Л. (2010)
Прутас А. - Школа-новобудова: проблеми становлення (2010)
Савченко Д. - Якісна виховна робота – запорука ефективної діяльності сучасного навчального закладу (2010)
Малишева Ю. - Психологічний супровід допрофільної підготовки учнів основної школи (2010)
Гриневич М. - Організація допрофільної підготовки з математики учнів 8-х класів (2010)
Мальчевська О. - Використання засобів ІКТ для стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів під час вивчення геометрії в 11-му класі (2010)
Маркевич Н. - Формування мовної культури учнів: пошук підходів, Сєрікова Н. (2010)
Співакова Л. - Викладання англійської мови у багаторівневих класах (2010)
Клименко Є. - "Французькі канікули" Володимира Труша (2010)
Балушок М. В. - Корекційно-розвивальна програма по роботі із внутрішньоособистісними конфліктами в юнацькому віці (2015)
Бочелюк В. Й. - Психологія організації та розвитку самостійності сучасних закладів освіти (2015)
Ван Сяо Лун - Мотивационно-ценностная структура личности китайских студентов с разными уровнями субъективного благополучия (2015)
Вдовиченко О. В. - Структура та типологічні особливості особистості ризику (2015)
Волкова О. Г. - Ставлення до себе старшокласників із різним рівнем соціально-психологічного статусу в учнівському колективі, Цзя Сіфен (2015)
Даниленко Н. В. - Формування професійно важливих якостей студентів-психологів у процесі становлення їхньої особистісної зрілості (2015)
Дин Шао Цзе - Особенности полоролевой сферы личности женщин с гиперпластическими заболеваниями матки (2015)
Доцевич Т. І. - Структура метакогнітивної компетентності викладачів вищої школи (2015)
Жванія Т. В. - Готовність до професійної діяльності в психології: теоретичний аналіз (2015)
Заика Е. В. - Харьковская психологическая школа: 80 лет исследования психологии памяти, Кузнецов М. А. (2015)
Зарицька В. В. - Самоконтроль емоцій як детермінанта стресостійкості (2015)
Заїкіна Т. В. - Визначення видів здібностей дошкільників – шлях до розвитку індивідуальності зростаючої особистості, Сухарь Г. Ф. (2015)
Кучинова Н. М. - Обґрунтування інструментарію дослідження креативної складової професійного мислення майбутнього маркетолога (2015)
Леженіна Л. М. - Засоби профілактики професійної деформації особистості у слідчих служби безпеки України (2015)
Меднікова Г. І. - Підходи до розуміння сутності системної детермінації в психологічній науці (2015)
Нестеренко М. О. - Особливості ставлення до себе і до представників різних гендерних груп у підлітків, які виховуються в деприваційних умовах (2015)
Олефір В. О. - Дослідження особистісного потенціалу методом моделювання структурними рівняннями (2015)
Попова Г. В. - Метафорические ассоциативные карты как инструмент психологического консультирования, Милорадова Н. Э. (2015)
Підчасов Є. В. - Соціалізація особистості в контексті правосвідомості та правового виховання (2015)
Саврасов В. П. - Психологічні особливості динаміки професійної самосвідомості майбутніх вчителів на завершальному етапі професійної підготовки (2015)
Саврасов М. В. - Психологічні особливості динаміки креативності особистості протягом юнацького віку (2015)
Скворчевська Є. Л. - Особливості динаміки учбової мотивації та професійної спрямованості студентів на різних курсах навчання (2015)
Скрипник Н. Г. - Емоціна складова професійно значущих якостей майбутнього психолога, Волкова О. Г. (2015)
Сошина Ю. М. - Смислодидактика та смислоутворення в навчальному процесі: теоретичний аналіз проблеми (2015)
Старовойт Т. П. - Гендерні чинники мотивації навчально-професійної діяльності студентів (2015)
Ткалич М. Г. - Гендерні детермінанти міжособистісної взаємодії персоналу українських організацій (2015)
Ткаченко Е. В. - Влияние индивидуального профиля межполушарной асимметрии на когнитивные параметры личности у студентов ВГУЗУ "УМСА" из Ирака (2015)
Фальова О. Є. - Асертивність як фактор самореалізації особистості жінки (2015)
Филоненко М. М. - Профессиональное развитие как фактор формирования личности будущего врача (2015)
Фоменко К. І. - Мотиваційні фактори психічних станів студентів у різних умовах навчальної діяльності, Кузнецов О. І. (2015)
Ходыкина Ю. Ю. - Оценка эффективности программы стимуляции развития моторной памяти старших дошкольников (2015)
Хомуленко Т. Б. - Діяльнісний підхід до розвитку організаторських здібностей як компетентності, Поденко А. В. (2015)
Chepishko O. I. - Results of the program approbation of future teachers’ professional consciousness development (2015)
Чжао Синь - Семейный контекст исследования эмоциональной зрелости личности: теоретико-методологический анализ (2015)
Шаповалова В. С. - Оптимістичний атрибутивний стиль студентів як фактор стримування страхів, що виникають в умовах навчально-пізнавальної діяльності (2015)
Шевченко Н. Ф. - Особливості трансформаційних змін у смисловій сфері фахівців на початковому етапі професіоналізації (2015)
Вербицький В. - Центральному штабу юннатів та юннатівському рухові в Україні – 85!, Манорик Л. (2010)
Вербицький В. - Технологізація навчально-виховного процесу в позашкільному освітньому просторі як принцип виховання особистості (2010)
Пустовіт Г. - Концептуальні засади модернізації змісту сучасної позашкільної освіти і виховання учнів (2010)
Науменко Р. - Державне регулювання позашкільної освіти в умовах модернізації освітньої системи в Україні (2010)
Ковбасенко Л. - Роль позашкільної освіти в оптимізації процесу формування у старшокласників потреби в навчанні впродовж усього життя (2010)
Тихенко Л. - Методика формування творчих здібностей старшокласників у процесі пошуково-дослідницької діяльності в МАН України (2010)
Міщенко Н. - Проектні технології – перспективний шлях виховання молоді у позашкільному закладі (З досвіду роботи Бердянської станції юннатів Запорізької області), Гриценко М. (2010)
Яковлєв В. - Інтеграція еколого-натуралістичної діяльності в освітній простір Луганщини (2010)
Федорович А. - Проведення СМС-вікторини як нової форми навчання гуртківців (2010)
Зотова О. - Профорієнтаційні ігри для учнів старшого шкільного віку (2010)
Кошіль М. - Профорієнтаційний напрям діяльності позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю Львівщини (2010)
Манорик Л. - Всеукраїнський табір праці і відпочинку "Юний натураліст": історія і сьогодення (2010)
Козинець А. - Виховати почуття особистої відповідальності за стан довкілля (З досвіду роботи еколого-натуралістичних закладів Черкащини) (2010)
Ульянова О. - Формування урбоекологічної культури в позашкільному закладі освіти (2010)
Трегубова Л. - Виховати дбайливих господарів землі (2010)
Климчук В. - Еколого-натуралістичні заклади позашкільної освіти Хмельниччини: організаційно-методичні аспекти діяльності (2010)
Лабунська В. - Екологічне землеробство як напрям дослідницької роботи вихованців позашкільних закладів освіти Житомирщини (2010)
Палічева Г. - До вершин науки через співпрацю з науковими закладами Херсонщини (2010)
Остроушко Т. - Інноваційні технології – крок до творчості й успіху (2010)
БеднінА В. - Виховання творчої особистості засобами еколого-натуралістичної діяльності (2010)
Геревич О. - Специфіка еколого-натуралістичної діяльності в Закарпатському регіоні (2010)
Драгомирецька О. - Виховання екологічної культури молоді: пошук науково-методичних підходів (2010)
Привітання (2012)
Терещенко Ю. - Потенціал українського консерватизму (вступне слово) (2012)
Gancarz B. - Czy Wiaczeslaw Lypynski byl ukrainskim Maurrasem? (2012)
Томахів В. - В’ячеслав Липинський як теоретик українського державотворення: формування політичних ідеалів (2012)
Юрченко Е. - Трудова монархія та постсучасність: футурологічний вимір державотворчої концепції В. Липинського (2012)
Осташко Т. - Епістолярна спадщина В’ячеслава Липинського (2012)
Масненко В. - Галичина та ідея соборності у реалізації модерного українського націєтворення: консервативна візія В’ячеслава Липинського (2012)
Приймак О. - Студії В. Липинського у Краківському та Женевському університетах (2012)
Передерій І. - В’ячеслав Липинський в українському громадсько-політичному житті у полтавський період діяльності (2012)
Кукса Н. - Народні джерела в студіях В’ячеслава Липинського (2012)
Кушнір В. - Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава Липинського: етапи становлення, Гатальська Н. (2012)
Нестеренко В. - Національна політика Української Держави (2012)
Лазарович М. - Політика Української Центральної Ради та Другого Гетьманату щодо національних меншин: компаративний аналіз (2012)
Дацків І. - Встановлення дипломатичних контактів Гетьманату Павла Скоропадського з країнами Антанти (2012)
Гедін М. - Українсько-румунські відносини напередодні та в період гетьманування Павла Скоропадського (2012)
Єгоршина О. - Продовольчий аспект українсько-німецьких відносин у березні – квітні 1918 р. як передумова створення Української Держави (2012)
Сорочан Н. - Діяльність П. Я. Дорошенка в Головному управлінні мистецтв і національної культури Української Держави (2012)
Маньківська Т. - Становище вчительства в Українській Державі (2012)
Литовський Д. - Професійні вчительські організації за доби Гетьманату Павла Скоропадського (2012)
Демочко Г. - Охорона здоров’я в Українській Державі (2012)
Антонишин А. - Ліквідація гетьманської влади в Подільській губернії (1918 рік) (2012)
Робак І. - Валентин Отамановський – борець за українську державність (2012)
Дуйкін В. - Консерватизм як складова української філософії історії (2012)
Чупрій Л. - Християнський консерватизм як основа консолідації української нації та зміцнення української державності (2012)
Голець О. - Традиціоналізм в релігійній культурі (2012)
Кулєшов О. - Концепція нейтрального монізму Б. Рассела та її сприйняття в сучасній філософії (2012)
Буравський О. - Соціально-економічне становище римо-католицької церкви в Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ ст. (2012)
Михайлик А. - Антирадянський рух селян у Дунаєвецькому районі на Поділлі наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Колісник Д. - Гетьманський рух і Українська Громада в Німеччині напередодні та на початку Другої світової війни (2012)
Кордон М. - Стан безпеки і оборони України (2012)
Галушко К. - Окреслення етнічного ареалу українців у статистико-демографічних дослідженнях державних та наукових установ Російської імперії у 1850–1870-х роках (2012)
Бабінська М. - Українська шляхта в дослідженнях членів Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1908–1939) (2012)
Нагорна Т. - Щоденники С. Єфремова як джерело для вивчення особливостей суспільно-культурного та наукового життя в підрадянській Україні 1920-х років (2012)
Кучерук О. - Спроба консолідації української еміграції (2012)
Стопчак М. - Кримський похід армії УНР 1918 р. в оцінці української історіографії (2012)
Тараненко О. - Новітня вітчизняна історіографія аграрної політики Гетьманату Павла Скоропадського: стан наукового вивчення теми, Іващенко В. (2012)
Терещенко Ю. - Україна у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. (2012)
Мяловицька Н. - Типологія держав у процесі державно-історичного розвитку (2011)
Фурса С. - Актуальні питання теорії і практики нотаріальних правовідносин (2011)
Краснова М. - Організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві (2011)
Клименко Н. - Проблеми сучасної криміналістичної дидактики (2011)
Бобровник С. - Компроміс і конфлікт при дотриманні заборон (2011)
Цірат Г. - Особливості міжнародно-правового регулювання надання правової допомоги у отриманні за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах (2011)
Коваленко Т. - Види прогалин у земельному праві України (2011)
Совгиря О. - Процедура прийняття актів Уряду: конституційно-правові аспекти (2011)
Назарова В. - Деякі аспекти видової систематизації боржників – суб'єктів відносин запобігання банкрутству (неспроможності), Радзивілюк В. (2011)
Комзюк Л. - Деякі аспекти обмеження авторського права в Словацькій Республиці (2011)
Пацурія Н. - Генезис і сутність страхування: аналіз наукових концепцій (2011)
Попова А. - Цілі господарсько-правової відповідальності товарних бірж (2011)
Дячук Л. - Нормативно-праовий зміст інституту посагу у еклозі-візантійському законодавчому зводі (2011)
Краснова Ю. - Інформаційно-прогностичні засоби забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації (2011)
Хаврук В. - Значення історичної школи праворозуміння в збагаченні системи цінностей права, Ковальчук О. (2011)
Самбор М. - Право як поняття та підходи до його розуміння (2011)
Левківський Б. - Проблеми законодавчого регулювання реєстрації шлюбу та пов'язаних з реєстрацією правовідносин (2011)
Апанасенко К. - Управління державною власністю: законодавчі зміни і тенденції останніх часів (2011)
Прохоренко К. - Аксіологічні питання об'єктивації клімату в екологічному праві України (2011)
Руда Т. - Достовірність доказів у цивільному судочинстві США та України: порівняльно-правовий аспект (2011)
Лукомська О. - Правова природа іпотечних цінних паперів та рухомих речей (2011)
Гончарук Л. - Поняття концесії і концесійного договору в Україні (2011)
Музиченко А. - Порушення правил суддівської етики – підстава дисциплінарної відповідальності судді: межі застосування (2011)
Бажанов В. - Істотні умови авторських договорів (2011)
Сосемко А. - Адміністративно-правові аспекти правового захисту пацієнтів при наданні медичних послуг з джерелами іонізуючого випромінювання (2011)
Макарова З. - Історія становлення інституту глави уряду в Руській державі (2011)
Пірон І. - Правове регулювання зайнятості населення в перші роки радянської влади в Україні (2011)
Духовна О. - Історичні етапи становлення інституту місцевих запозичень в Україні (2011)
Словська І. - Поняття, зміст та властивості парламенту. (2011)
Ющенко І. - Дія в часі Закону про Державний бюджет (теоретичні аспекти) (2011)
Копанчук в. - Проблеми визначення правового статусу осіб, які здійснюють спеціальні публічні повноваження, Дзюба В. (2011)
Криштопа О. - Заповіти, процедура їх складання, нотаріального посвідчення і реєстрації: Україна та Іспанія (2011)
Сисоєва С. - Інтерактивні технології навчання дорослих (2010)
Міщенко В. - Зарубіжний досвід та вітчизняні актуалітети організації неперервної освіти (2010)
Кушнір В. - Педагогічні умови формування творчих умінь математично обдарованих учнів, Кушнір Г., Рожкова Н. (2010)
Редько В. - Засоби формування іншомовної комунікативної компетенції у змісті шкільних підручників з іноземних мов (2010)
Матяш Н. - Кореляційний підхід до створення методичної системи навчання біології (2010)
Назаренко Т. - Формування системи географічних понять у старшокласників, Шиліна Н. (2010)
Муранова Н. - Гарантом якості професійного навчання мають стати державні стандарти (2010)
Локшин В. - Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери у ВНЗ (2010)
Смірнова О. - Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів історії до інноваційної педагогічної діяльності (2010)
Столяренко О. - Проблема формування толерантних міжособистісних стосунків у молодіжному середовищі (2010)
Задорожній А. - Моделювання ціннісно-смислової картини світу молодшого школяра: пошук підходів (2010)
Порох Л. - Система діагностики та моніторингу психологічного розвитку учнів як запорука успішної навчально-виховної роботи гімназії, Наровлянська М. (2010)
Романовський О. - Корпоративна культура вищого навчального закладу, Романовська Ю., Романовська О. (2010)
Шеверун Н. - До проблем змісту іншомовної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах Польщі (2010)
Ничкало Н. - Педагогіка мистецтва у контексті творчого розвитку суб’єктів освітнього процесу (2010)
Вінник О. - Партнерські та корпоративні відносини: співвідношення понять та проблема поєднання (2011)
Краснова М. - Фінансування природоохоронних заходів у системі реалізації еколого-правових договорів в Україні (2011)
Мяловицька Н. - Автономія у державному будівництві Австрії (історико-правовий огляд) (2011)
Грабовська О. - Проблеми забезпечення позову у цивільному судочинстві, Захарова О. (2011)
Шибіко В. - Щодо призначення і завдань кримінального судочинства України (2011)
Вовк О. - Уставні земські грамоти – джерело українського міського права XVI століття (2011)
Дячук Л. - Правове регулювання шлюбних відносин у Візантійській імперії представників влади та жителів провінції (2011)
Пацурія Н. - Страховий інтерес: теоретичне обґрунтування та проблем правового закріплення (2011)
Поєдинок В. - Система правових режимів іноземного інвестування (2011)
Кравець І. - Ознаки господарських об'єднань як центрів господарських систем (2011)
Комзюк Л. - Гармонізаційний потенціал проекту кодексу європейського авторського права (2011)
Коваленко Т. - Аналогія в аграрному праві України: умови та межі застосування (2011)
Шатіло Т. - Структурно-функціональні та конституційні принципи побудови механізму державної влади (2011)
Діковська І. - Види міжнародних перевезень: нормативний і доктринальний підходи (2011)
Совгиря О. - Місце актів Конституційного Суду України у правовому забезпеченні діяльності Кабінету Міністрів України (2011)
Прохоренко К. - Стратегічні питання правового регулювання охорони клімату в Україні (2011)
Криштопа О. - Міжнародний союзу нотаріату: принципи латинського нотаріату та їх значення для діяльності нотаріусів України (2011)
Підпала І. - Правові вимоги до кандидатів у члени морського екіпажу за нормами міжнародного та національного законодавства (2011)
Божко В. - Обсяг права на справедливу заробітну плату (2011)
Лисенко Л. - Процесуальна форма вирішення питання щодо забезпечення доказів (2011)
Туцький Ю. - Поняття та загальна характеристика земельної ділянки як об'єкта правовідношення викупу для суспільних потреб (2011)
Вечірко І. - Про деякі проблеми правового регулювання процесуальних відносин у справах про банкрутство та шляхи їх вирішення (2011)
Касумова А. - Міжнародно-правовий аспект реалізації права особи на скаргу (2011)
Ткаченко В. - Кримінально-правова характеристика злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за законодавством України та деяких держав-учасниць СНД (2011)
Міхровська М. - Державне управління та публічна адміністрація: шлях до демократії (2011)
Борисова Ю. - До проблеми входження "електронної" форми правочину в традиційну класифікацію форм правочину (2011)
Казаков Ю. - Проблеми процесуального використання інформації, що містить банківську таємницю (2011)
Косянчук П. - Теоретико-практичні питання ужиттєвлення особистих немайнових прав українців у контексті правної відповідальності (2011)
Руда Т. - Критерій достатності при оцінці доказів у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аналіз (2011)
Калініченко О. - Форми заповіту за Цивільним кодексом України (2011)
Булкат М. - Ознаки та поняття зовнішніх функцій (2011)
Музиченко А. - Вжиття заходів забезпечення позову як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності (2011)
Лазарев А. - Принципи діяльності центральної виборчої комісії в Україні (2011)
Капляр К. - Нотаріальне процесуальне представництво: підстави виникнення та особливості здійснення представництва за законом, Фурса С. (2011)
Берзін П. - Проблеми визначення окремих ознак складу незаконного заволодіння грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 2391 КК України) (2011)
Грабовська О. - Місце доказування у системі цивільного процесуального права (2011)
Крижанівський В. - Мировий суд в Україні та Англії (2011)
Клепікова О. - Відшкодування збитків від зіткнення суден (2011)
Пацурія Н. - Проблеми реалізації організаційно-господарських правовідносин у сфері авіаційного страхування щодо діяльності професійного об'єднання страховиків (2011)
Рєзнікова В. - Фінансове посередництво: господарсько-правовий аспект (2011)
Поєдинок В. - Державна інвестиційна політика: поняття, об'єкт, цілі, принципи (2011)
Совгиря О. - Правове регулювання формування Уряду: досвід зарубіжних країн та проблеми вітчизняного законодавства (2011)
Задирака Н. - Державне управління та виконавча влада: співвідношення понять (2011)
Дячук Л. - Сoncubinatus у візантійському праві (ІV – VІ ст.) (2011)
Мусієнко А. - Основні напрями міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини (2011)
Москалюк О. - Особливості застосування принципів права при визначенні напряму дії закону в часі (2011)
Куйбіда Р. - Свобода мирних зібрань в адміністративному судочинстві: загальні тенденції судової практики (2011)
Куцевич М. - Окремі аспекти виникнення міжнародно-правових зобов'язань держави з міжнародних договорів у сфері кримінального права (2011)
Божко В. - Погляд на функції оплати праці крізь призму теоретично-правових досліджень (2011)
Ізарова І. - Принцип публічності в цивільному процесі і його зміст (2011)
Заярний О. - Деякі особливості застосування адміністративно-господарських санкцій у сфері управління економікою (2011)
Вовк О. - Концепція національної безпеки України: теоретичний аспект (2011)
Шевченко А. - Притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за новим законодавством про судоустрій та статус суддів (2011)
Шоха Т. - Имущественный интерес как предмет договора экологического страхования (2011)
Горбань Н. - Принцип професійної компетентності та морально-етичних стандартів діяльності нотаріуса (2011)
Шпенов Д. - Суб'єкти правовідносин в інформаційній сфері (2011)
Боднар В. - Переважні права в акціонерному товаристві та способи їх захисту (2011)
Кравченко М. - Класифікація закономірностей реалізації закону (2011)
Яценко Н. - Особливості участі суду в цивільних процесуальних відносинах (2011)
Коваленко О. - Повторність злочинів в окремих пам'ятках права, що діяли на території України у дорадянський період (2011)
Топорецька З. - Особа потерпілого від грального бізнесу. Механізм формування лудо манії (2011)
Липій Є. - Адміністративно-правова охорона екологічних прав громадян: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2011)
Кіндюк Б. - Охорона лісів згідно із законом "Про охорону природи Української РСР" від 30 червня 1960 р. (2011)
Вільгушинський М. - Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю (2011)
Переднє слово (2013)
Бондарчук І. А. - Проблема гуманітарності живого слова філософії (з досвіду спостереження за образами викладання філософії у вузах) (2013)
Воробйова О. П. - РІЧ як антиконцепт у творах художнього модернізму: лінгвофілософські аспекти естетики негативності (2013)
Марутовська О. О. - Філософія – художня література – маркетинг у площині сучасної духовності (2013)
Комісар Л. П. - Гуманістична традиція у палімпсестах дігімодернізму: респонсивність чи симуляція? (2013)
Діденко Г. М. - Проблема "цивілізованого безкультур’я” в сучасному суспільстві (2013)
Троицкий С. А. - Духовные основания социального существования в системе взаимоотношений индивидов (2013)
Поломошнов Б. Є. - Семантика терміну "дух” (2013)
Заєць С. М. - Пошук смислів у сучасній цивілізації (2013)
Панищев А. Л. - Человек и мир: проблема онтологической чужеродности человека естественной природе в учении Н. А. Бердяєва (2013)
Беля В. В. - Проблема культурної традиції і методологічні засади модернізації китайського соціуму (2013)
Малюта К. О. - Синкретичний характер вчення про Бога у філософії ісмаїлізму (2013)
Голець О. Я. - Проблема добра і зла в духовній традиції Китаю (2013)
Киселиця С. В. - Знання і віра в контексті морального вибору індивіду (2013)
Стукало О. О. - До питання про трансформацію суб’єкта моральної регуляції за доби глобалізації (2013)
Овчаренко К. Ф. - Моральний горизонт релігійної свідомості (2013)
Дуйкін В. Р. - "Консервативи” в ціннісно-смисловому універсумі життєвого світу людини (2013)
Чехун Н. В. - Лінгвістична освіта як "запрошення до розмови” (2013)
Рибка Н. М. - Протиріччя творчого та стереотипного у сучасній науковій діяльності (2013)
Навроцький В. В. - Твердження, переконання і аргументація (2013)
Суходуб Т. Д. - ХХ століття: дискурс осмислення філософії (2013)
Солодка О. О. - Про "цінності”, "вартості” та "значущості”, або як складнощі перекладу позначають "дифузію смислової насиченості” понять (2013)
Mykhailova I. I. - Florentine Neoplatonism between Humanism and Philosophy: Variety of Interpretations (2013)
Бондарчук І. А. - Соціокультурний зміст феномена негативного (2013)
Мяловицька Н. - Європейський союз: структура органів влади та перспективи їх подальшого розвитку (2012)
Берзін П. - Деякі особливості визначення розміру покарання у виді штрафу за новою редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України від 15.11.2011 р. (2012)
Рєзнікова В. - Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів (2012)
Фурса С. - Питання теорії і практики взаємодії державного виконавця та нотаріуса, Ляшенко Р. (2012)
Комзюк В. - Митні органи як суб'єкти адміністративного права (2012)
Вільгушинський М. - Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю (2012)
Присяжнюк А. - Стадії контрольного провадження, що здійснюється суб'єктами державного контролю у сфері виконавчої влади (2012)
Добкін М. - Щодо удосконалення нормативного визначення системи завдань місцевих державних адміністрацій (2012)
Вовк О. - Джерела міського права Києва XV – XVI століть (2012)
Лазарєв Д. - Організована злочинність та протидія їй як об'єкт міжнародної взаємодії (2012)
Поєдинок В. - Провали ринку як об'єктивні підстави державного регулювання інвестиційної діяльності (2012)
Пацурія Н. - Окремі теоретико-практичні проблеми регулювання правовідносин у сфері здійснення перестрахової діяльності (2012)
Златіна Н. - Конституційні засади правового статусу Національного банку України як основа банківського законодавства України (2012)
Цюра В. - Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільного процесуального законодавства України (2012)
Самбор М. - Адміністративний арешт: порядок застосування даного виду стягнення та повноваження окремих органів і посадових осіб щодо внесення клопотань про застосування (заміну) на даний вид стягнення (2012)
Грабовська О. - Змагальна модель цивільного судочинства: поняття та юридична природа (2012)
Куцевич М. - Окремі питання відповідності застосування смертної кари в Україні її міжнародно-правовим зобов'язанням (2012)
Скирта Д. - Система державного фінансового контролю у сфері державних закупівель ЄС: історія становлення та основні джерела (2012)
Московець В. - Забезпечення доступу громадськості до реалізації функцій держави (2012)
Заярний О. - Механізм оскарження в адміністративних судах рішень контролюючих органів, винесених за результатами перевірок діяльності юридичних осіб: доктринальний і правозастосовчий аспекти (2012)
Молдован А. - Підстави припинення суддівських повноважень у Федеративній Республіці Німеччині (2012)
Повар П. - Підстава та форма припинення центральних органів виконавчої влади (2012)
Лисенко Л. - Нові підходи до класифікації ухвал в цивільному процесі (2012)
Прохоренко К. - Правове регулювання обліку антропогенних викидів парникових газів та їх абсорбції за законодавством України (2012)
Міхровська М. - Адміністративні послуги: питання законодавчого закріплення (2012)
Вовк О. - Теоретичні засади стратегії європейської безпеки (2012)
Боднар В. - Деякі проблеми застосування способів захисту переважних прав (2012)
Стародубцев А. - Правове регулювання переміщення по службіпрацівників органів внутрішніх справ (2012)
Сіньова Л. - Історично-правові засади діяльності Фонду "Взаєморозуміння і примирення" в Україні (2012)
Бевз О. - Зони охорони об'єктів культурної спадщини та особливості земельно-правової охорони історичних ареалів населених місць (2012)
Іщенко О. - Правовий статус та адміністративно-територіальний устрій Автономної Республіки Крим як територіальної автономії у складі України (2012)
Коцур В. - За знаннями та духовним здоров’ям – до Переяслава! (2010)
Рик С. - Педагогічна етика: пошуки нової парадигми (2010)
Куйбіда В. - Роль народних знань про навколишній світ у формуванні академічних природничих наук (2010)
Коцур Н. - Фізіолого-гігієнічний супровід навчання школярів (2010)
Доброскок І. - Професійно орієнтовані технології у процесі підготовки магістрів соціальної педагогіки (2010)
Коханець П. - Спорт і наука – фундамент Інституту фізичного виховання і природознавства (2010)
Смірнова Н. - Розвиток філологічної науки в Інституті мови і літератури, Свириденко О. (2010)
Яременко Л. - Фінансування як функція управління вищою освітою (2010)
Виноградня В. - Напрями розвитку системи інформаційного забезпечення управління ВНЗ (2010)
Розсоха А. - Реформаторські погляди Миколи Ланге на шкільну освіту, Коваленко О. (2010)
Дудар В. - Вплив духовенства Почаївського монастиря на культурно-освітнє життя Волині (хіх – початок хх ст.) (2010)
Городецька О. - Формування науково-педагогічного світогляду Івана Верхратського в контексті розвитку науки та освіти в Галичині (друга половина хіх – початок хх ст.) (2010)
Чернов Б. - Розвиток ідей щодо методів навчання в історії педагогічної думки (кінець ХIХ – початок ХХ ст.), Ковальська К. (2010)
Багно Ю. - Деякі аспекти підготовки та перепідготовки вчителів сільської початкової школи в Україні (20-ті роки ХХ ст.) (2010)
Черненко Г. - Особливості побудови змісту підручників для початкової школи в Україні (1920–1933 роки) (2010)
Демуз І. - Організація навчально-виховної роботи у Переяслав-Хмельницькому педагогічному училищі (1944–1987 роки) (2010)
Яценко Л. - Гендерні відносини в шлюбі та сім’ї: ретроспективний аналіз європейської реальності (2010)
Пентилюк М. - Виховний потенціал сім’ї: традиції, реалії та перспективи (2010)
Коновалова Я. - Презентація підручника "Історія середніх віків" (2010)
Ляшко Л. - "Моя робота – моє життя" (2010)
Покажчик статей за 2010 рік (2010)
Терещенко Ю. - Українська аристократична еліта і родина Скоропадських (2014)
Поліш В. - Дворянство Поділля під час проведення реформи 1861 року (2014)
Марченко Н. - Консервативний дискурс творчості П. Куліша (2014)
Попенко Я. - Українсько-французькі політичні відносини (1917–1921 рр.) (2014)
Гедін М. - Проблема Криму напередодні та в період гетьманування Павла Скоропадського (2014)
Бойко О. - Геополітичні проблеми України в контексті мирних переговорів Української Держави з РСФРР (Аналітична записка Д. Донцова "О границях Української держави під взглядом політичним") (2014)
Буравченков А. - Проблема творення єдиного антибільшовицького фронту в контексті політичного курсу Української Держави (1918 р.) (2014)
Осташко Т. - До історії родинного фотоархіву Скоропадських (2014)
Лазько О. - Социніанство в Україні в контексті суспільно-політичних антагонізмів у Речі Посполитій ХVІ–ХVІІ ст. (історіографія проблеми) (2014)
Новіцька Ю. - Науково-педагогічна і громадсько-політична діяльність Володимира Кубійовича в Другій Речі Посполитій (2014)
Маньківська Т. - Микола Антонович Плевако – директор першої Харківської української гімназії імені Б. Грінченка (2014)
Назарук Ю. - Державницька кадрово-регіональна політика Гетьманату Павла Скоропадського (на матеріалах політичної біографії О. Скорописа-Йолтуховського) (2014)
Терещенко Ю. - Україна в умовах розвитку промислового капіталізму і буржуазної трансформації двох імперій (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Яблонський В. - Рецензія на кн.: Діяльність місцевих органів державної влади на Правобережжі у добу гетьманату Павла Скоропадського: Збірник документів, матеріалів та світлин. – Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2014. – 310 с. (2014)
Сажко Л. А. - Реалізація культурологічного підходу в аспекті формування полікультурної багатомовної особистості у загальноосвітньому навчальному закладі (2012)
Лабінська Б. І. - Особливості реалізації прямого методу навчання іноземних мов на західноукраїнських землях і в Росії (1890-1918 р.р.) (2012)
Бірецька Л. С. - Психологічні та дидактико-методичні передумови формування англомовної лексичної компетенції майбутніх лікарів у процесі професійно орієнтованого читання (2012)
Зайцева І. В. - Лінгвометодичні особливості навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемного методу (2012)
Курило Л. В. - Мета і зміст навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення (2012)
Ніщик Р. О. - Лінгвістичні передумови навчання майбутніх філологів вживання англомовних фразеологічних одиниць у говорінні (2012)
Шевелько К. О. - Лінгвістичні і психолінгвістичні особливості анотаційного та реферативного перекладу (2012)
Черниш В. В. - Теоретичні передумови створення спецкурсу "Навчання майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтовного говоріння" (2012)
Биконя О. П. - Вимоги до рівня володіння студентами економічних спеціальностей англомовною комунікативною компетентністю у діловому говорінні (2012)
Вавіліна С. Г. - Принципи і критерії добору текстів для навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання (2012)
Дьячкова Я. О. - Цілі навчання професійно спрямованого англомовного говоріння майбутніх правознавців (2012)
Скляренко Н. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів монологу-доказу на основі художнього тексту (2012)
Фабрична Я. Г. - Структура і зміст професійно орієнтованої компетентності у писемному двосторонньому перекладі майбутніх викладачів іноземних мов і культур (2012)
Василенко Т. П. - Комплекс вправ для формування у майбутніх перекладачів англомовної лексичної компетенції у писемному перекладі (2012)
Дубчак І. П. - Лінгвістичні особливості англійських субстантивних конструкцій у монологічному мовленні (2012)
Сушко М. О. - Особистісний розвиток майбутніх учителів китайської мови в процесі оволодіння граматичною компетентністю (2012)
Шастова І. В. - Зміст компетенції в техніці читання на початковому ступені навчання (школа з поглибленим вивченням англійської мови) (2012)
Гутник В. М. - Критерії оцінювання рівня сформованості фонетичної компетенції перед, після і під час проведення комунікативного вступного корективного курсу (ВКК) (2012)
Крапчатова Я. А. - Експериментальна перевірка ефективності методики реалізації само- і взаємоконтролю рівня сформованості англомовної аудитивної компетенції у майбутніх філологів (2012)
Петрусевич Ю. А. - Контроль та оцінювання англійського монологічного мовлення майбутніх учителів (2012)
Соломко 3. К. - Автономія як основа самостійної роботи з іноземної мови студентів немовних спеціальностей (2012)
Шевкопляс Л. В. - Добір навчального матеріалу для формування компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи (2012)
Вимоги до публікацій у Віснику КНЛУ (2012)
Теми докторських дисертацій КНЛУ зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови /романські мови, затверджені Координаційною радою АПН України (2012)
Горбач Е. Б. - Функціональне граматико-семантичне поле активності/пасивності та труднощі його перекладу (порівняльний аналіз німецької та української мов) (2013)
Дідух О. О. - Психологічні особливості процесу ведення дебатів іноземною мовою) (2013)
Зайцева І. В. - Відбір матеріалів для навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій (2013)
Ніщик Р. О. - Принципи та критерії відбору автентичних художніх фільміві відеофрагментів для навчання майбутніх філологів англомовного говоріння з використанням фразеологічних одиниць (2013)
Павловська Ю. В. - Система індивідуалізації навчання англійської мови у технічному ВНЗ в історико-аналітичному аспекті (2013)
Фабрична Я.Г. - Лінгвостилістичні характеристики англомовних і україномовних текстів з методики викладання іноземних мов і культур (2013)
Ярема І. А. - Лінгвістичні передумови формування англомовної лексичної компетентності металургів у професійно орієнтованому говорінні (2013)
Гальченко О. Ю. - Модель навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах (2013)
Гудимо Ю. П. - Підсистема вправ для формування у майбутніх учителів навчально-стратегічної компетентності в процесі навчання англомовного діалогічного мовлення (2013)
Курило Л. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення (2013)
Меньковська Ю. А. - Система вправ для реалізації індивідуалізованого навчання діалогічного мовлення на уроках англійської мови у початковій школі (2013)
Мокіна А. Г. - Старший дошкільник як суб'єкт навчання іноземної мови в контексті особистісно-діяльнісного підходу (2013)
Ольховська А. С. - Експериментальна перевірка ефективності навчання майбутніх філологів синхронного перекладу з української мови на англійську (2013)
Ярошенко О. В. - Зміст професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови (2013)
Дука М. В. - Мовна репрезентація невербальних засобів комунікації як об'єкт навчання майбутніх філологів читання творів англомовної художньої літератури (2013)
Сташко О. В. - Психолінгвістичні особливості навчання майбутніх менеджерів техніки читання іспанською мовою після англійської (2013)
Сушко М. О. - Експериментальна перевірка методики формування граматичної компетентності китайською мовою у майбутніх учителів (2013)
Терещук В. Г. - Принципи формування англомовної лексичної компетентності студентів немовних спеціальностей в умовах віртуального навчального середовища (2013)
Шастова І. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання молодших школярів техніки читання у школах з поглибленим вивченням англійської мови (2013)
Шевкопляс Л. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи (2013)
Биконя О. П. - Вимоги до електронного посібника для самостійного оволодіння майбутніми економістами англомовним діловим говорінням та письмом (2013)
Глазунов М. С. - Facebook як сучасний засіб навчання майбутніх учителів англомовного писемного мовлення (2013)
Драненко Г. Ф. - Дидактичні властивості блогу в організації навчання французької мови студентів мовних спеціальностей, Руснак Д. А. (2013)
Дьячкова Я. О. - Веб-квест як засіб навчання професійно спрямованого англомовного говоріння майбутніх правознавців (2013)
Вимоги до публікацій у Віснику КНЛУ (2013)
Дисертації, захищені в Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови / романські мови (2012 рік) (2013)
Теми кандидатських дисертацій КНЛУ зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови /романські мови, затверджені Координаційною радою АПН України (2013)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Уміння, навички, знання як складові професійно орієнтованої компетентності майбутніх учителів французької мови в аудіюванні на І курсі навчання (2014)
Гальченко О. Ю. - Психологічні передумови формування у студентів коледжів англомовної компетентності у професійно орієнтованому письмі (2014)
Дідух О. О. - Принципи навчання майбутніх викладачів англійської мови ведення дебатів (2014)
Ігнатенко В. Д. - Лінгвостилістичні особливості наукової франкомовної статті аграрного профілю як першоджерела анотативного та реферативного перекладів (2014)
Федоренко І. С. - Цілі формування компетентності в англійському діалогічному мовленні у майбутніх техніків-будівельників (2014)
Крапчатова Я. А. - Засоби само- і взаємоконтролю рівня сформованості англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх перекладачів (2014)
Зайцева І. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій (2014)
Мокіна А. Г. - Зміст навчання англійського усного мовлення старших дошкільників (2014)
Ніщик Р. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів англомовного діалогічного мовлення з використанням фразеологічних одиниць на матеріалі автентичних художніх фільмів (2014)
Шевелько К. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання анотаційного та реферативного перекладу учнів старших класів спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної Мови (2014)
Майєр Н. В. - Методична субкомпетенція майбутнього викладача французької мови з формування професійно орієнтованої фонетичної компетентності (2014)
Горбач Е. Б. - Шляхи і засоби професіоналізації формування граматичної компетентності майбутніх перекладачів на початковому ступені навчання (2014)
Зайченко І. А. - Модель формування англомовної лексичної компетентності майбутніх металургів у процесі навчання професійно орієнтованого говоріння (2014)
Панзига О. М. - Реалізація дидактичних і методичних принципів у процесі формування рецептивних мовних компетентностей другої іноземної мови у майбутніх учителів (2014)
Глазунов М. С. - Навчальна комп'ютерна програма Quizmaker як електронний засіб формування у студентів компетентності в англомовному письмі (2014)
Драч А. С. - Модель навчання майбутніх учителів англійської мови читання художніх текстів з використанням комп'ютерної програми (2014)
Ярошенко О. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні на основі кейс-методу (2014)
Вимоги до публікацій у Віснику КНЛУ (2014)
Дисертації, захищені в Київському національному лінгвістичному університеті за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови / романські мови (2012 рік) (2014)
Теми кандидатських дисертацій КНЛУ зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови /романські мови, затверджені Координаційною радою АПН України (2014)
Содержание (2014)
Марченко А. П. - Особливості температурного стану стінки камери згоряння поршня з шаром теплоізоляції в зоні наявності паливної плівки, Пильов В. В. (2014)
Прохоренко А. А. - Математическое описание комбинированного дизеля с аккумуляторной системой топливоподачи как регулируемого объекта (2014)
Минчев Д. С. - Совершенствование систем газотурбинного наддува дизельных двигателей скоростных глиссирующих судов, Мошенцев Ю. Л., Нагорный А. В. (2014)
Тимошевский Б. Г. - Эффективность двигателя 2Ч 7,2/6 при работе на бензине с добавками синтез-газа, Ткач М. Р., Проскурин А. Ю., Митрофанов А. С., Познанский А. С. (2014)
Мешков Д. В. - Метод расчета термодинамической погрешности при индицировании ДВС, Савченко А. В. (2014)
Яманин А. И. - Численное моделирование виброактивности поршневых двигателей с продолженным расширением рабочего тела, Жуков В. А. (2014)
Головчук А. Ф. - Універсальний електронний регулятор для тракторного дизеля, Габрієль Ю. І. (2014)
Ткач М. Р. - Утилизация низкопотенциального тепла ДВС 9G80 ME металогидридной установкой непрерывного действия, Тимошевский Б. Г., Доценко С. М., Галынкин Ю. Н. (2014)
Триньов О. В. - Моделювання нестаціонарного теплонапруженого стану випускного клапана швидкохідного дизеля на перехідних режимах, Могильний О. П., Куліш О. М. (2014)
Посвятенко Э. К. - Повышение ресурса работы цилиндро-поршневой группы газовых двигателей, Литвин С. Н., Гончаров В. Г. (2014)
Алёхин С. А. - Подшипники качения поршневой головки шатуна высокофорсированных двухтактных двигателей, Коваленко А. Н., Косовцев А. Н., Лыков С. В. (2014)
Ткачук Н. А. - Повышение прочностных и трибомеханических характеристик элементов машиностроительных конструкций на основе комбинированных методов упрочнения приповерхностных слоев, Веретельник О. В., Грабовский А. В., Кравченко С. А., Белик С. Ю. (2014)
Абрамчук Ф. И. - Пути повышения эффективности применения ДВС как силовой установки автомобиля ХАДИ-34, Врублевский А. Н., Подлещук С. О. (2014)
Гутаревич Ю. Ф. - Дослідження системи комбінованого прогріву транспортного двигуна з використанням теплового акумулятора з фазовим переходом, Грицук І. В. (2014)
Заренбин В. Г. - Расчет температур при множественнном контакте в условиях неустановившихся режимов трения, Мищенко Н. И., Богомолов В. В. (2014)
Оксень Д. Е. - Исследование влияния технического состояния пары кривошип-шатун на характер вибрации корпуса двигателя, Оксень Е. И. (2014)
Васильев И. П. - Повышение эффективности очистки отработавших газов дизелей (2014)
Кондратенко А. Н. - Регенерация фильтров твердых частиц дизелей, Строков А. П., Вамболь С. А., Семикин В. М. (2014)
Парсаданов І. В. - Комплексна оцінка ефективності рециркуляції відпрацьованих газів дизеля, Рикова І. В., Маклаков О. М. (2014)
Полив’янчук А. П. - Прогнозування стану сажового фільтра на різних режимах роботи автомобільного дизеля, Шеховцов Ю. І., Заіграєв Л. С. (2014)
Грицюк А. В. - Выбор и обоснование дополнительных критериев формирования внешней скоростной характеристики автомобильного дизеля, Овчинников А. А. (2014)
Панасенко М. В. - Принципи керування дизель-генераторами двохдизельної енергетичної установки тепловоза в процесах перерозподілу навантаження між ними, Пелепейченко В. І., Сергієнко М. І. (2014)
Шпаковский В. В. - Продление ресурса двигателя внутреннего сгорания установкой поршней с корундовым слоем (2014)
Зонов В. Д. - Математическая модель критерия приработки цилиндропоршневой группы тепловозных дизелей при заводских обкаточных испытаниях (2014)
Луков Н. М. - Методика расчета динамических характеристик и параметров энергетической установки локомотива как объекта регулирования частоты вращения вала, Ромашкова О. Н., Космодамианский А. С., Кашников Г. Ф. (2014)
Гирдзияускас С. А. - Экономико-логистический анализ: фундаментальные предпосылки бескризисного развития, Дряунис К. С. (2015)
Кривенко С. В. - Проблеми вдосконалення системи управління сферою поводження з твердими побутовими відходами: регіональний аспект (2015)
Лукашев С. В. - Мотивація працівників фармацевтичної галузі, Яндола К. О. (2015)
Рєпіна І. М. - Енергонезалежність України:аналіз потенціалу нафтогазових регіонів, Андрющенко В. В., Гнедько К. Б. (2015)
Чмутова І. М. - Принципи формування технологій фінансового менеджменту банку (2015)
Єлісєєва Л. В. - Банківська криза як індикатор суспільної довіри (2015)
Леонова О. О. - Умови та закономірності формування тіньової економіки в Україні (2015)
Котко О. К. - Теоретичні аспекти інноваційного розвитку як динамічного процесу якісних змін економіки, Осадча Н. В. (2015)
Мних О. Б. - Пошук нових векторів розвитку бізнесу для українських машинобудівних підприємств в умовах кризи (2015)
Гонтарева І. В. - Поняття вартості при оцінці ефективності діяльності підприємства (2015)
Нусінов В. Я. - Експрес-діагностика фінансового стану підприємства з метою попередження кризи, Семеняка Т. В. (2015)
Тирінов А. В. - Багатоаспектність оцінки організаційно-економічного механізму для підвищення ефективності діяльності підприємства (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського