Каптур В. А. - Протокол тунелювання голосового навантаження з агрегацією сесій та компресією заголовків, Добровольський Є. В., Фурмур М. В., Яніна О. О. (2012)
Ирха В. И. - Процессы, происходящие в полупроводниках при взаимодействии с газовой средой (2012)
Сухарьков О. В. - Амплитудно-частотные характеристики модифицированного жидкоструйного преобразователя (2012)
Педяш В. В. - Моделирование характеристик ВОСП с ортогональным частотным мультиплексированием (2012)
Онацький О. В. - Протокол розподілу ключів на еліптичних кривих (2012)
Гуляєв К. Д. - Стек протоколів системи адресації зі змінним розміром мережної адреси (2012)
Корчинский В. В. - Оценка структурной скрытности сигнальных конструкций на основе хаотических сигналов в системах передачи конфиденциальной информации (2012)
Радзимовский Б. К. - Бинарные последовательности на основе систем с з динамическим хаосом (2012)
Балан Н. М. - Компьютерный метод определения зоны нелинейных искажений синхронного радиовешания в диапазоне ОВЧ, Искандерзаде Ш. Г., Хомич С. В. (2012)
Ляховецький Л. М. - Характеристики широкосмугового доступу за технологією VDSL2, Орєшков В. І. (2012)
Коваленко А. М. - Метод построения полиизмерительных компьютеризованных систем на базе одного пьезокерамического преобразователя, Трофименко Е. Г., Буката Л. Н. (2012)
Рожновская И. Ю. - Численный анализ пропускной способности радиоканала на основе электродинамической модели (2012)
Михова А. И. - Разработка архитектуры кибербезопасности системы управления телекоммуникационной системой (2012)
Бабич Ю. О. - Оценка числа вынужденных потерь цикловой синхронизации в условиях эмуляции каналов в сети МОВILE BACKHAUL (2012)
Варення Г. А. - Синергетична концепція працеохоронної культур в контексті системи "людина-виробництво" (2012)
Садловська І. П. - Забезпечення раціонального функціонування механізму стратегічного планування транспортної інфраструктури (2012)
Вишнівський В. В. - Сфери застосування способу зашифрування-розшифрування інформації з випадковим, відкритим і адаптивним ключем, Жердєв М.К., Пампуха І.В. (2014)
Копейка О. В. - Проектирование сервисов безопасности в дата-центрах (2014)
Буценко Ю. П. - Общее и селективное тестирование псевдослучайных битовых последовательностей, Розоринов Г.Н., Савченко Ю.Г. (2014)
Труш О. В. - Архитектура пассивных оптических сетей EPON (2014)
Сергієнко І.-В. О. - Одномодове оптичне волокно для телекомунікаційних мереж доступу (2014)
Бурячок В. Л. - Стратегія оцінювання внеску видів розвідки інформаційно-телекомунікаційних систем у рішення завдань пошуку та збору інформації з відкритих і відносно відкритих електронних джерел, Бурячок Л.В. (2014)
Берестнєв О. Ю. - Актуальність використання генератора шуму під час проведення нарад (2014)
Мандрона М. М. - Модифікація адитивного генератора Фібоначчі з запізненням, Максимович В.М., Костів Ю.М., Гарасимчук О.І. (2014)
Яремчук Ю. Є. - Дослідження статистичної безпеки методів асиметричного шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей (2014)
Ніколаєнко Б. А. - Аналіз основних станцій радіозв’язку провідних країн світу, в яких використовується BWA та метод модуляції OFDM (2014)
Гурський Т. Г. - Методика формування OFDM-сигналу для підвищення частотної ефективності використання багатопроменевих каналів зв’язку (2014)
Толюпа С. В. - Задачі аналізу електромагнітної сумісності радіотехнічних засобів в сучасних інформаційно-вимірювальних системах, Дружинін В.А., Наконечний В.С. (2014)
Павлов І. М. - Аналіз підхолів моделювання процесів прийняття рішень при проектуванні систем захисту інформації, Толюпа С.В. (2014)
Прокопенко Є. М. - Методика вибору стратегій системи радіозв’язку на базі теорії ігор (2014)
Барабаш О. В. - Алгоритм самодіагностування технічного стану вузлів комутації інформаційних систем, Обідін Д. М., Мусієнко А. П. (2014)
Бобок И. И. - Анализ устойчивости нового стеганографического алгоритма к стеганоаналитическим атакам (2014)
Брягін О. В. - Захист інформації в умовах дії кримінального процесуального кодексу України, Розорінов Г. М. (2013)
Домарєв В. В. - Системний підхід у вирішенні завдань по організації роботи підрозділу технічного захисту інформації на підприємстві, Герасименко А.В. (2013)
Павлов І. М. - Розшарування і пучки топосів у підоб’єктах множин систем захисту інформації, Бірюков В. О. (2013)
Сайко В. Г. - Організація системи охорони об’єктів інформаційної діяльності: заходи та засоби реалізації, Сергієнко А. Ф., Грабовецький Є. О., Миронюк О. О. (2013)
Труш О. В. - Цілісність інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах спеціального призначення: загрози та методи захисту, Хахлюк О. А. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Особливості розроблення програмних засобів реалізації протоколів шифрування без попереднього розподілу ключів на основі рекурентних послідовностей (2013)
Толюпа С. В. - Методика оцінки комплексної системи захисту інформації на об’єкті інформаційної діяльності, Борисов І. В. (2013)
Зімарін А. В. - Огляд типів та характеристик систем, в яких застосовується розпізнавання образів та аналіз сцен системи охоронного відео спостереження, Іваницька О. О. (2013)
Кравченко А. М. - Особливості захисту інформаційних систем у банківських установах, Орєхов А. А., Гаркунов А. Г. (2013)
Бондарчук А. П. - Оптимізація параметрів мереж з радіодоступом за допомогою методології оптимального проектування (2013)
Гордієнко С. Б. - Віртуальні приватні мережі: історія, класифікація, застосування (2013)
Жураковський Б. Ю. - Способи стиснення даних при архівації (2013)
Козловский В. В. - Варакторный умножитель частоты на нерегулярных линиях передачи (2013)
Скубак О. М. - Варіаційні співвідношення та рівняння руху осердя оптичного кабелю мереж доступу під дією зовнішніх факторів (2013)
Наконечний В. С. - Шляхи підвищення інформативності радіолокаційних дальнісних портретів повітряних об’єктів оперативного супроводження, Дружинін В. А. (2013)
Гончаренко Ю. Ю. - Информационно-технологический метод прогнозирования распространения нефтяных загрязнений на водной поверхности (2013)
Азаренко Е. В. - Морская реверберация – многофакторный источник информации о состоянии водной среды, Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М. (2013)
Азаренко Е. В. - Обобщенная информационно-технологическая модель переноса антропогенной примеси, Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М., Лазаренко С. В., Матузаева О. В. (2013)
Гайворонская Г. С. - Оценка возможности прогнозирования потенциальной емкости вновь создаваемой телекоммуникационной сети, Домаскин О. М. (2013)
Резников М. И. - Синтез заградительных акустических полей посредством дискретного набора периодических N-волн (2013)
Содержание (2015)
В начале пути: роль DOI (digital object identifier) в повышении индексов цитирования ученых (2015)
Вечные ценности: верность и преданность в современном мире (2015)
Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні (2015)
Бенюк С. В. - Холестатичний гепатоз вагітних. Наслідки для плода та новонародженого, Венцківська І. Б., Ковалюк Т. В. (2015)
Сюсюка В. Г. - Характеристика перинатальних наслідків розродження жінок з екстрагенітальною патологією, які пройшли етап санаторної реабілітації, Котлова Ю. В. (2015)
Диндар О. А. - Особливості стану фетоплацентарного комплексу в жінок із невиношуванням вагітності на тлі надлишкової маси тіла і метаболічного синдрому, Бенюк В. О. (2015)
Камінський В. В. - Особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода й новонародженого в жінки після програми ДРТ при функціональних порушеннях печінки, Жданович О. І., Бойчук О. Г., Коломійченко Т. В. (2015)
Подольський В. В. - Клініко-епідеміологічна характеристика жінок фертильного віку з безпліддям — мешканок промислового регіону України (2015)
Туманова Л. Є. - Кардіотокографічні та допплерометричні показники матково-плацентарно-плодового кровообігу у вагітних після ЕКЗ методом ІКСІ, Молчанова О. О., Коломієць О. В. (2015)
Людвік Т. А. - Ліпідний спектр крові в дітей з ревматичними хворобами (2015)
Муквіч О. М. - Залежність між вмістом токсичних металів у тканинах серцево-судинної системи та інших біосубстратах дітей з кардіоваскулярними мальформаціями, Коваль О. П., Дубова Г. В. (2015)
Зелинская Н. Б. - Состояние гормонального статуса детей с врожденной дисфункцией коры надпочечников, обусловленной дефицитом 21-гидроксилазы, Погадаева Н. Л., Глоба Е. В., Шевченко И. Ю., Бегутова Т. Н., Хорошая О. А., Малашонок В. Б. (2015)
Шадрін О. Г. - Дослідження моторики жовчного міхура в дітей раннього віку з ураженням гепатобіліарної системи, Тарасюк Б. А., Чернега Н. Ф. (2015)
Тяжка О. В. - Значення біохімічного дослідження жовчі як індикатора порушень метаболізму жирних кислот, фосфоліпідів та холестерину в дітей з холелітіазом, Сміщук В. В., Брюзгіна Т. С. (2015)
Боброва В. І. - Пропедевтична гастроентерологія: патологія шлунка і дванадцятипалої кишки (2015)
Горобець А.О. - Неспецифічний виразковий коліт у дітей (2015)
Муквіч О. М. - Особливості клінічного перебігу хронічного гастродуоденіту в дітей з дисплазією сполучної тканини, Лавренчук О. В., Грідіна Т. А., Полук Т. А. (2015)
Марушко Р. В. - Ефективність аліментарно-медикаментозної корекції лікування запальних захворювань кишечнику в дітей раннього віку, Шадрін О. Г., Марушко К. Р. (2015)
Слєпов О. К. - Успішна етапна хірургічна корекція природженої правобічної діафрагмальної грижі, ускладненої баротравмою гіпоплазованих легень, і обструкції дванадцятипалої кишки в недоношеної новонародженої дитини, Сорока В. П., Пономаренко О. П., Гладишко О. П., Мигур М. Ю., Курінний С. І., Табачнікова Є. Є. (2015)
Цимбалюк-Волошин І. П. - Екстранодулярна негоджкінська лімфома в практиці дитячого гематолога (2015)
Ріга О. О. - Гострі питання стану здоров'я та розвитку "пізно недоношених дітей" (2015)
Жадан О. Д. - Ультразвукова перинатальна оцінка cтруктурно-функціональних особливостей венозної протоки (огляд літератури та власні спостереження), Тарасюк Б. А., Лук'янова І. С., Медведенко Г. Ф. (2015)
Содержание (2015)
В начале пути: роль DOI (digital object identifier) в повышении индексов цитирования ученых (2015)
Гордиенко С. - Открытие нового завода "БИОФАРМА" — яркий пример для развития экономики Украины (2015)
Деменіна Н. К. - Вплив пробіотиків на стан плацентарного бар'єру у вагітних із хронічним пієлонефритом, Єщенко О. І., Іщенко Г. І., Мілєвський О. В. (2015)
Лукьянова И. С. - Аномалии дуги аорты: проблемы пренатальной и постнатальной тактики, Труба Я. П., Медведенко Г. Ф., Жадан Е. Д., Иванова Л. А. (2015)
Гордієнко І. Ю. - Характеристика кількісних змін статевих хромосом у плодів жінок групи високого ризику, Нікітчина Т. В., Ващенко О. О., Тарапурова О. М., Величко А. В., Раченко К. В. (2015)
Жабченко І. А. - Ехографічні особливості фетоплацентарного комплексу жінок із переношенною та пролонгованою вагітністю, Яремко Г. Є., Ліщенко І. С., Дзюба О. М., Коваленко Т. М. (2015)
Редько І. І. - Клініко-імунологічні особливості перебігу внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених (2015)
Подольський В. В. - Клініко-епідеміологічна та соціологічна характеристика жінок фертильного віку з порушеннями репродуктивного здоров'я, Каграманян А. Л., Подольський Вл. В. (2015)
Березенко В. С. - Клініко-параклінічні аспекти перебігу хронічного вірусного гепатиту С у дитячому віці, Царьова О. В. (2015)
Дудник В. М. - Інструментальні маркери ендотеліальної дисфункції при пурпурі Шенлейн—Геноха в дітей, Король Т. Г. (2015)
Левадна Л. О. - До проблеми прорізування зубів у дітей (2015)
Квашніна Л. В. - Клінічний досвід використання препарату "Фурасол" (обполіскувач, порошок) виробництва АТ "Олайнфарм/JSC ”Olainfarm”" (Латвія) в лікуванні загострень хронічного тонзиліту та/або фарингіту в дітей, Родіонов В. П. (2015)
Сорочан О. П. - Променеві та морфоклінічні аспекти діагностики пневмоній та їх ускладненьу новонароджених з малою масою тіла (огляд літератури), Вороньжев І. О., Крамний І. О. (2015)
Дудник В. М. - Предиктори розвитку серцевої недостатності в дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції, Зборовська О. О. (2015)
Ніколаєнко В. Б. - Особливості дебюту ювенільного псоріатичного артриту (клінічний випадок), Полук Т. А., Омельченко Л. І. (2015)
Сокольник С. О. - Значення генеалогічного анамнезу в розвитку шлунково-кишкових кровотеч у дітей, хворих на виразкову хворобу (2015)
Тяжка О. В. - Непереносимість глютена без целіакії: чи є привід замислитися?, Горобець А. О., Климчук В. В., Богданова Т. А., Левадна Л. О. (2015)
Тарасюк Б. А. - Ультразвуковые проявления аутосомно-рециссивной поликистозной болезни почек у детей, Андрущенко И. В., Лукьянова И. С. (2015)
Дынник В. А. - Характеристика клинического течения аномальных маточных кровотечений пубертатного периода в зависимости от дебюта заболевания (2015)
Аряєв М. Л. - Клініко-біохімічне обґрунтування застосування ентерособції в новонароджених з гемолітичною хворобою, Васильченко Л. В., Мерікова Н. Л., Шевченко І. М. (2015)
Ізюмець С. О. - Перинатальна патологія у формуванні атлантичної хвороби новонароджених, Галактіонова І. В., Ізюмець О. І. (2015)
Ізюмець С. О. - Роль перинатальної патології у виникненні аспіраційного синдрому в новонароджених, його діагностика, Ізюмець О. І., Галактіонова І. В., Мурашко Т. В. (2015)
Оніськова О. В. - Ранній початок статевого життя в підлітків: причини та наслідки, Ющенко Л. О., Коваленко Г. О. (2015)
Иваницкий А. М. - Наилучший вариант принципа перестановочной двойственности в классической электродинамике (2013)
Цалиев Т. А. - Широкополосная дипольно-щелевая антенна (2013)
Викулин И. М. - Мостовые датчики на основе полевых транзисторов, Курмашев Ш. Д., Веремьева А. В., Софронков О. Н. (2013)
Каптур В. А. - Использование пассивных повторителей в сетях доступа, построенных на основе технологии Еthernet, Степаненко О. В., Мамадов Е. М. (2013)
Банкет В. Л. - Выбор характеристик внешних сверточных кодов для решетчатых сигнально-кодовых конструкций с внутренними сигналами дифференциальной фазовой модуляции, Тотмина Ю. Н., Манаков С. Ю. (2013)
Gofaizen O. V. - Matching of some color spaces for use in different industries and color spaces of television systems, Pilyavskiy V. V. (2013)
Балашов В. О. - Дослідження інтерференційних завад у системах широкосмугового доступу bpl по мережі електропроводки, Ляховецький Л. М., Заблоцький С. А., Карпенко К. М. (2013)
Кадацкий А. Ф. - Пульсации токов импульсных преобразователей постоянного напряжения модульной структуры с граничным режимом функционирования с силовыми каналами инвертирующего типа, Русу О. П., Ерыкалина Т. М. (2013)
Ирха В. И. - МДП-транзисторы в качестве детекторов газов, Константинов К. В. (2013)
Онацкий А. В. - Криптографический протокол доказательства с нулевым разглашением на эллиптических кривых, Горохов С. М., Жарова О. В. (2013)
Ткаченко В. Г. - Метод эффективного перебора минимальных разрезов и остовов телекоммуникационных сетей (2013)
Русаловський В. Б. - Автоматизированное исследование импульсных преобразователей постоянного напряжения при исследовании спектрального метода анализа, Кочетков А. В., Майстренко О. В. (2013)
Атие А. - Метод использования несепарабельных вейвлет-базисов для сжатия изображения (2013)
Главацкий С. П. - Статистический анализ трафика социальных сетей (2013)
Кокорев А. В. - Исследование параметров передачи оболочка-земля оптических кабелей (2013)
Захарченко Л. А. - Стан інвестиційної діяльності та інноваційної активності підприємств сфери ІКТ та напрями їх розвитку (2013)
Політова І. В. - Проблеми нормативного забезпечення регулювання тарифів на послуги операторів телекомунікацій (2013)
Цалиев Т. А. - Планарные низкопрофильные инверсные L- и C-антенны (2014)
Викулин И. М. - Определение ширины запрещенной зоны гомогенных р-n-структур, Коробицын Б. В., Криськив С. К. (2014)
Банкет В. Л. - Сравнение методов передачи информации по каналам с медленными замираниями, Тотмина Ю. Н. (2014)
Бондаренко О. В. - Кількісні показники надійності волоконно-оптичних ліній зв’язку в різних кліматичних умовах, Костік Б. Я., Кіфорук С. В., Степанов Д. М., Слободянюк І. А. (2014)
Банкет В. Л. - Дифференциальный метод передачи информации по каналам с замираниями, инвариантный к искажениям сигнала, Персин А. Д. (2014)
Кадацкий А. Ф. - Принципы, алгоритмы моделирования и исследования пульсаций токов в импульсных преобразователях постоянного напряжения модульной структуры с силовыми каналами инвертирующего типа, Русу А. П., Ерыкалина Т. Н. (2014)
Ирха В. И. - МДП-конденсаторы чувствительные к различным газам, Викулин И. М., Константинов К. В. (2014)
Стрелковская И. В. - Сравнительный анализ результатов решений задач многопутевой маршрутизации различными методами, Соловская И. Н. (2014)
Балашов В. А. - Межканальные помехи в системах передачи по технологии g.fast, Молога В. Н. (2014)
Ложковский А. Г. - Моделирование трафика мультисервисных пакетных сетей с оценкой его коэффициента самоподобности, Вербанов О. В. (2014)
Каптур В. А. - Методика вибору технологічних рішень побудови телекомунікаційних мереж доступу, Кравченко П. С., Мамадов Е. М. (2014)
Ткаченко В. Г. - Анализ монотонных булевых функций ранга 5 (2014)
Шмелёва Т. Р. - Двойственное параметрическое описание моделей решеток в форме бесконечных сетей петри (2014)
Лашко А. Г. - Визначення параметрів передавання між двома довільними полюсами розгалуженої будинкової електропроводки, Ляховецький Л. М., Яневич О. К. (2014)
Литовченко І. В. - Мобільні гроші – інноваційна послуга операторів мобільного зв’язку (2014)
Кокорев А. В. - Исследование импульсного метода определения мест повреждения кабеля (2014)
Северин Н. В. - Применение методов теории подобия конечных последовательностей для идентификации сообщений в системах телекоммуникаций (2014)
Беззубенко В. В. - Оценка надежности программного обеспечения (2014)
Барба И. Б. - Анализ систем передачи гармоническими сигналами обобщенного класса (2014)
Кочетков А. В. - Методика расчета базовых параметров электрических процессов в импульсных преобразователях постоянного напряжения модульной структуры при граничном режиме функционирования (2014)
Зеневич А. О. - Асинхронная передача данных по оптическому каналу связи cо счетчиком фотонов (2014)
Бондаренко О. М. - Адаптація студентів економічних спеціальностей у сфері зв’язку до ринку праці, Тардаскіна Т. М. (2014)
Кораблинова И. А. - Международные корпорации инфокоммуникаций: проблематика курса и компетентностный подход в процессе обучения (2014)
Тертична О. В. - Екологічні засади розвитку промислового птахівництва, Бородай В. П. (2015)
Рідей Н. М. - Структурні складові та організаційні особливості сільських територій, Кучеренко Ю. А. (2015)
Жукорський О. М. - Оцінка викидів одорогенних забруднювачів повітря від ферм із виробництва молока, Никифорук О. В., Болтик Н. П. (2015)
Скок С. В. - Оцінювання якості питної води м. Херсона методом біотестування (2015)
Дмітрієвцева Н. В. - Моніторинг дренажних вод сільськогосподарського використання, Музика В. І., Веремчук О. С. (2015)
Корсун С. Г. - Індукція флуоресценції хлорофілу в листках кукурудзи за умов забруднення важкими металами, Груша В. В., Довбаш Н. І. (2015)
Черствий С. М. - Зміни сольового режиму та морфологічних ознак лучних глейових легкосуглинкових ґрунтів під впливом осушення і тривалого використання, Селінний М. М., Мукосій М. П. (2015)
Найдьонова О. Є. - Агрогенна трансформація чорнозему звичайного за довготривалого зрошення мінералізованими водами, Воротинцева Л. І. (2015)
Шум І. В. - Вміст Нітрогену та екологічна ємність органічної речовини ґрунту в агроекосистемах Лісостепу (2015)
Тогачинська О. В. - Визначення придатності орних земель для отримання високоякісного зерна пшениці, Паращенко І. В., Салавор О. М. (2015)
Вожегова Р. А. - Симбіотична фіксація атмосферного азоту різними сортами люцерни залежно від агротехнологічних заходів у Південному Степу, Тищенко О. Д., Тищенко А. В., Шепель А. В. (2015)
Дерев’янський В. П. - Реакція рослин сої на застосування штамів бульбочкових бактерій та сидеральних добрив за різних погодних умов, Ковальчук Н. В. (2015)
Носкова О.Ю. - Агроекологічні особливості вирощування люцерни в умовах степової зони (2015)
Стрельчук Л. М. - Підвищення продуктивності сільськогосподарських культур за впливу полезахисних насаджень у Херсонській області (2015)
Бровко І. С. - Формування мікробіоценозу ризосфери рослин сої різних генотипів за використання гліфосату, Титова Л. В., Іутинська Г. О. (2015)
Фельбаба-Клушина Л. М. - Рідкісні угруповання видів роду Patamogetion у Східних Карпатах (2015)
Лісовий М. М. - Методологія оцінювання сучасного стану різноманіття ентомофауни агроландшафтів України, Борзих О. І., Вагалюк Л. В. (2015)
Бородай В. В. - Особливості патогенезу за ураження бульб Solanum tuberosum L. збудниками хвороб за застосування мікробіологічних препаратів, Ліханов А. Ф., Колтунов В. А., Бальвас-Гремякова К. М., Войцешина Н. І. (2015)
Стадник А. П. - Деконтамінація та первинне культивування експлантів Agapantus sp., Мацкевич В. В., Філіпова Л. М., Пасічник Т. В. (2015)
Круть В. В. - Ідентифікація нових ентомопатогенних штамів бактерій роду Bacillus за ключовими ознаками фенотипу, Данкевич Л. А., Воцелко С. К., Патика В. П. (2015)
Крижанівський А. Б. - Алелопатична дія листя яблуні на ентомопатогенні штами Bacillus thuringiensis, Пасічник Т. В. (2015)
Дацько М. О. - Вплив систем удобрення на збільшення агроресурсного потенціалу сільськогосподарських культур (2015)
Гринчук К. В. - Розробка системи ПЛР ідентифікації РНК-2 ізоляту ВНПЖБ для екологічного оцінювання фітосанітарного стану (2015)
Свечкова Н. В. - Вміст важких металів у органах і тканинах карликового сомика (Ictalurus nebulosus Lesu- eur, 1819) в екосистемах Шацьких озер (2015)
О. А. Демидову — 55 (2015)
Содержание (2015)
Шнюкова Е. И. - Экзополисахариды Bacillariophyta. Обзор, Золотарева Е. К. (2015)
Минюк Г. С. - Особенности вторичного каротиногенеза у Bracteacoccus minor (Chlorophyta) в условиях двухстадийной культуры, Челебиева Э. С., Чубчикова И. Н. (2015)
Копытов Ю. П. - Методика комплексного определения биохимического состава микроводорослей, Лелеков А. С., Геворгиз Р. Г., Нехорошев М. В., Новикова Т. М. (2015)
Бегун А. А. - Bacillariophyta перифитона навигационных буев в акваториях залива Посьета (Японское море, Россия), Рябушко Л. И., Звягинцев А. Ю. (2015)
Шоман Н. Ю. - Совместное влияние интенсивности света и температуры на соотношение органического углерода к хлорофиллу a у трех видов морских Bacillariophyta, Акимов А. И. (2015)
Борисова Е. В. - Новое местонахождение Chara tomentosa L. (Charales, Charophyceae) в Украине, Громакова А. Б. (2015)
Генкал С. И. - Bacillariophyta планктона озера Кроноцкое (Камчатка, Россия), Лепская Е. В. (2015)
Скребовская С. В. - Scenedesmus basiliensis R. Chodat в системе Scenedesmaceae (Chlorophyta), Костиков И. Ю., Царенко П. М. (2015)
Яценко-Степанова Т. Н. - Дополнение к альгофлоре Оренбургской области, Игнатенко М. Е., Селиванова Е. А., Немцева Н. В. (2015)
Соломонова Е. С. - Цитометрический метод определения потенциальной скорости роста фитопланктона по митотическому индексу, Муханов В. С. (2015)
Цизорик Н. М. - Гетероциклізації амідів алкенілкарбонових кислот, Васькевич А. І., Вовк М. В. (2015)
Vlasov S. V. - Synthesis and alkylation of 6-(1H-benzimidazol-2-yl)-5-methylthieno |2,3-d| pyrimidin-4(3H)-ones, Kovalenko S. M., Chernykh V. P., Krolenko K. Yu. (2015)
Zvarych V. I. - N-Acylation of amino-9,10-anthraquinones by the system of strong carboxylic acid – ammonium thiocyanate, Stasevych M. V., Lunin V. V., Novikov V. P., Vovk M. V. (2015)
Ukrainets I. V. - Polymorphism and the analgesic activity of N-(3-pyridylmethyl)-4-hydroxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamide, Mospanova O. V., Bereznyakova N. L., Davidenko O. O. (2015)
Kolosov M. O. - Synthesis and N-alkylation of diethyl 4,7-dihydroazolo |1,5-a| pyrimidin-5,6-dicarboxylates, Al-Ogaili M. J. K., Kulyk O. G., Orlov V. D. (2015)
Дяченко В. Д. - Багатокомпонентний синтез заміщених N-арил-4-арил(3-піридиніл)-6-(3,4-дигідроксибензоїлметилсульфаніл)-2-метил-5-ціанонікотинамідів, 6-аліл(карбамоїлметил)сульфаніл-2-метил-4-гетарил-N-(4-хлорофеніл)-5-ціано-1,4-дигідронікотинамідів та їх антирадикальні і мембраностабілізувальні властивості, Гончар О. О., Дяченко І. В. (2015)
Чуйко О. Л. - Фосфонометильні похідні динітроанілінів, Короткий Ю. В., Бондар В. О. (2015)
Kaminskyy D. V. - Screening of the antiviral activity in the range of С5 and N3 substituted 4-thiazolidinone derivatives (2015)
Krutskykh T. V. - Development of the quantitative determination method of the active ingredients in altabor substance, Shalamay A. S. (2015)
Perekhoda L. O. - Development of the methods for identification and quantitative determination of epifine – a new perspective anticonvulsant (2015)
Титул, зміст (2009)
Привітання Президента України В. Ющенка (2009)
Привітання Прем’єр-міністра України Ю. Тимошенко (2009)
Привітання Голови Держспоживстандарту України Л. Лосюк (2009)
Жак Рeжі - Стандарти у боротьбі зі змінами клімату, Алан Моррісон, Хамадун Турe (2009)
Освальд А. Доддс - Наступне покоління стандарту ISO 14001. Майбутня доля стандартів ISO на EMS (2009)
Фрост Р. - Консенсус зацікавлених сторін дає можливість стандарту ISO 26000 на соціальну відповідальність просуватися вперед на етапах розробляння (2009)
Гордієнко Т. - Генеральні асамблеї CEN-CENELEC: інтеграційні процеси та вирішення глобальних проблем (2009)
Крижанівський Є. - ТК 146: проблеми та перспективи стандартизації у нафтогазовій галузі, Карпаш О., Зінчак Я., Карпаш М., Тацакович Н. (2009)
Князєв В. - Участь українських фахівців у роботі європейських технічних комітетів стандартизації з електромагнітної сумісності, Нечипоренко М. (2009)
Гінзбург М. - Посилання на стандарти: виняткове чи виключне? (2009)
Друзюк В. - Ідентифікація волокон текстильних матеріалів за допомогою цифрової відеокамери з мікроскопом, Белущенко О., Полюжин І. (2009)
Редзюк А. - Оцінювання та сертифікація систем управління якістю, Науменко В. (2009)
Кричевець О. - Методології "віртуальних приладів" для створення еталонних калібраторів, Орлов В., Андрусяк С. (2009)
До 60-річчя Сергія Віталійовича Проненка (2009)
Хімічева Г. - Нормативне та методичне забезпечення упровадження СУЯ науково-дослідних установ, Лазько І. (2009)
Нікіпелова О. - Мінеральні лікувальні води: контроль безпечності та моніторинг мінімальних специфікацій якості у польових умовах, Кисилевська А., Солодова Л. (2009)
Проценко Н. - Оцінювання якості курсів підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини (2009)
Севастьянов М. - Випробування продукції на вміст генетично модифікованих організмів — вимога часу та захист прав споживачів, Іонова С. (2009)
Іокамідіс С. - Проект "Технічна допомога українській інфраструктурі забезпечення якості", Трохимова О. (2009)
Шахов В. - ДП "Луганськстандартметрологія" — 80 років! (2009)
Повхан З. - Ні диму, ні полум’я (2009)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2010 рік (2009)
Спеціалізовані вчені ради (2009)
XIX Світовий конгрес ІМЕКО "Фундаментальна і прикладна метрологія" (2009)
Невизнання української акредитації за кордоном призводить до багатомільйонних втрат України (2009)
Новий європейський стандарт щодо ефективного управління енергією (2009)
Засідання міжнародних експертів у галузі енергетики (2009)
Титул, зміст (2010)
Кожушко Г. - Стан і завдання стандартизації світлотехнічної продукції, Шпак С. (2010)
Столярчук П. - Міжнародна стандартизація туристичних послуг, Домінюк В. (2010)
Гордієнко Т. - Узагальнення досвіду проведення нарад з технічними комітетами стандартизації (2010)
Сучасний стан системи стандартизації США (2010)
Кривулькін І. - Термінологічні стандарти. Кальки і запозичені слова у нормативних документах, Гребцова І. (2010)
Вакуленко М. - Про унормування та стандартизацію українських лексичних зворотів на позначення часу (2010)
Тимофеєва Л. - Розвиток технічного регулювання у галузі залізничного транспорту України, Бородай Р. (2010)
Романюта Т. - Досвід роботи ДП "Чернігівстандартметрологія" із сертифікації в національній системі УкрСЕПРО (2010)
Огляд споживацької преси за грудень 2009 року (Окремі публікації в журналах членів СІ) (2010)
Повхан З. - Досвід ДП "Запоріжжястандартметрологія" у вирішенні проблем навколишнього середовища (2010)
Віткін Л. - Розвиток електронного урядування та СУЯ за моделлю CAF в органах влади ЄС (2010)
Ковальов О. - Багатокритеріальне оцінювання якості постачання електроенергії, Шпак О. (2010)
Крап Н. - Якість туристичних послуг на Львівщині, Юзевич В. (2010)
Куштєва Л. - Нові технології оброблення насіння, Орсік С. (2010)
До 65-річчя Олександра Титовича Дорошина (2010)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на вересень-грудень 2010 року (2010)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2011 року (2010)
Новий стандарт ISO на методи визначення жиру у молоці (2010)
Новий стандарт з управління якістю у нафтогазовій промисловості (2010)
Вимірювання задоволеності клієнта за новими технічними умовами ISO (2010)
Стандарт з енергоуправління ISO 50001 (2010)
Перший академічний тиждень 2010 (2010)
Стандартизація у галузі енергетичної ефективності (2010)
Цалиев Т. А. - Линейные дельта фракталы и электродинамические характеристики фрактальных монополей (2014)
Захарченко М. В. - Синдромне динамічне декодування коректуючих позиційних і таймерних кодів, Гаджиєв М. М., Рябуха О. М., Омельчук Є. М. (2014)
Protsenko M. B. - Analysis of equivalent aperture of curvilinear antenna arrays, Iaremenko А. A. (2014)
Бондаренко О. В. - Оптимізації багатомодульної конструкції осердя оптичних кабелів за критерієм мінімальної собівартості, Степанов Д. М., Ромащенко В. В., Боярова А. А. (2014)
Ирха В. И. - Тонкопленочные резисторы в качестве газочувствительных датчиков, Ирха Ю. В., Константинов К. В. (2014)
Ложковський А. Г. - Методи проектування телекомунікаційних систем та мереж в умовах реального трафіка, Вербанов О. В., Гордієнко В. Ю., Колчар В. М. (2014)
Каптур В. А. - Визначення умов доцільності застосування комплексних систем фільтрації контенту, Поднебесний І. А. (2014)
Гуляєв К. Д. - Технології динамічної конфігурації та перетворення адрес змінного розміру в ЕХ-мережах (2014)
Почерняев В. Н. - Мобильная цифровая станция свч диапазона двойного назначения, Повхлеб В. С. (2014)
Корбан В. Х. - Автоматизированный радиолокационный мониторинговый комплекс контроля радиоактивности атмосферного воздуха на территории Украины, Корбан Д. В., Дегтярева Л. Н., Войтюшенко В. И. (2014)
Макаров Т. B. - Электрооптическая модуляция сигналов в спиральных одномодовых оптических волокнах (2014)
Онацкий А. В. - Параллельная схема идентификации с нулевым разглашением на эллиптических кривых (2014)
Кадацкий А. Ф. - Расчет параметров импульсных преобразователей постоянного напряжения модульной структуры с граничным режимом функционирования при асимметрии электрических процессов, Малявин И. П., Русу А. П., Ерыкалина Т. Н., Майстренко О. В. (2014)
Тихонова О. В. - Метод передавання даних реального часу з контролем затримок по ІР-мережі (2014)
Брескин В. А. - Влияние чувствительности приемного устройства на пропускную способность волоконно-оптической системы передачи со спектральным разделением каналов, Корнейчук В. И. (2014)
Никитюк Л. А. - Модель выбора оптимального набора ресурсов сервера для услуги IPTV, Царёв Р. Ю. (2014)
Стайкуца С. В. - Интеграция систем безопасности информационных и материальных ценностей (2014)
Рожновский М. В. - Способ устранения неравномерности АЧХ однородной линии (2014)
Никитюк Л. А. - Имитационное моделирование предикативного мониторинга вероятности потери цикловой синхронизации в конвергентных сетях, Бабич Ю. О. (2014)
Корнійчук В. І. - Моделювання WDM системи передавання, Барба І. Б. (2014)
Ляховецький Л. М. - Удосконалення методу оцінки швидкості передавання систем передачі ортогональними гармонічними сигналами, Орєшков В. І., Барба І. Б. (2014)
Нікітченко В. В. - Особливості роботи обчислювальних кластерів у віртуальному середовищі (2014)
Осадчук Е. А. - Исследование статистических свойств таймерных сигналов (2014)
Рожновская И. Ю. - Исследование коэффициентов передачи радиолинии с учетом направления прихода электромагнитных волн (2014)
Samus N. S. - 3D image mesh entropy coding, Osharovskaya E. V. (2014)
Князєва О. А. - Вплив кризи на діяльність підприємств сфери зв’язку та інформатизації (2014)
Отливанская Г. А. - Комплексное рассмотрение вопросов формирования информационной базы финансового планирования предприятия, Бабашов Р. В. (2014)
Челомбитько В. В. - Трансформація суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в об’єкт світових фінансово-економічних відносин, Озарко К. С., Михайлюк М. М. (2014)
Охрущак К. О. - Етапи розвитку теорії та основні концепції управління витратами підприємств (2014)
Титул, зміст (2010)
Привітання Президента України В. Януковича (2010)
Привітання Голови Держспоживстандарту України О. Матвійчука (2010)
Привітання Генерального директора ДП "УкрНДНЦ" В. Захожая (2010)
Жак Режі - Стандарти роблять світ доступним для всіх, Алан Моррісон, Хамадун Туре (2010)
Величко О. - Діяльність ТК 85 "Вимірювальне обладнання для електричних і електромагнітних величин" Міжнародної електротехнічної комісії (2010)
Гордієнко Т. - Аналіз діяльності українських ТК паливно-енергетичного комплексу (2010)
Нова брошура ISO "Міжнародні стандарти і "приватні стандарти" (2010)
Зосереджуючись на майбутньому. Німецька стратегія стандартизації: оновлення 2010 року (2010)
Захожай В. - Першочергові завдання вітчизняної стандартизації у період реформування системи технічного регулювання (2010)
Новий стандарт ISO 11130:2010 "Корозія металів і сплавів. Альтернативне випробування зануренням у сольовий розчин" (2010)
Перше засідання ISO/PC 252 "Автозаправні станції з природним газом" (2010)
Нове видання ISO 9001 для малого бізнесу (2010)
Андебура В. - Науково-практичний семінар з нагоди Всесвітнього дня стандартів — 2010 (2010)
Курський Ю. - Від обов’язкової сертифікації до оцінювання відповідності (2010)
Гордієнко Т. - 13-й Спільний міжнародний симпозіум ТК 1 і ТК 7 ІМЕКО "Без вимірювань немає науки, без науки немає вимірювань" (2010)
Міжнародний форум "Комплексне забезпечення лабораторій" (2010)
Некрашевич Г. - Марля медична: оцінювання відповідності, Озоліна Н. (2010)
Повхан З. - Сертифікація і митний контроль імпортованої продукції (2010)
Випробувальна лабораторія ТОВ фірми "Промінвест пластик" (2010)
Шевченко А. - Поширення на території України продукції із вмістом ГМО, Данько В., Кузьминська К. (2010)
Віткін Л. - Методи управління проектами в державному управлінні, Лемешко Т. (2010)
Калита Т. - Три рівні зрілості системи управління (2010)
Гончарук В. - Контроль якості води. Нові державні стандарти для визначення токсикологічних показників, Кущевська Н., Терлецька Г. (2010)
Семінар-практикум "Внутрішні аудити: рекомендації та практичні навички з підготовки, проведення й аналізу" (2010)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на листопад-грудень 2010 року (2010)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2011 рік (2010)
Представлено три нових стандарти на безпеку на стадії FDIS (2010)
Стандартизація має бути ефективним засобом розвитку та модернізації економіки (2010)
Міжнародна діяльність Держспоживстандарту (2010)
Цалиев Т. А. - Щелевые фрактальные антенные элементы (2013)
Иваницкий А. М. - Электромагнитное поле в области вторичной обмотки трансформатора Тесла (2013)
Каптур В. А. - Комплексні системи фільтрації контенту в мережі Інтернет (2013)
Ирха В. И. - Влияние металлов и диэлектриков на чувствительность МДП-структур к водороду, Викулин И. М. (2013)
Варава Ю. В. - Параметрический модулятор для телевизионного малошумящего камерного видеоусилителя, Арбузников В. А. (2013)
Иваницкий А. М. - Гидроакустические антенны дальней цифровой связи для волноводных каналов Черного моря, Сухарьков О. В. (2013)
Бугеда Л. К. - Теоретичні передумови групової синхронізації оброблення і перевезення поштових одиниць, Ящук Л. О. (2013)
Банкет В. Л. - Метод поиска внешних сверточных кодов для сигнально-кодовых конструкций с внутренними сигналами, Тотмина Ю. Н. (2013)
Макаров Т. В. - Фотоупругая модуляция сигналов в спиральных одномодовых оптических волокнах в кабеле (2013)
Тіхонов В. І. - Метод динамічного керування цифровими потоками в інтегрованій технології телекомунікацій UA-ITT (2013)
Педяш В. В. - Оценка мощности помехи четырехволнового смешения сигнала ВОСП OFDM (2013)
Дмитрієва І. Ю. - Поширення електромагнітних хвиль в однорідних лініях при експофункціональних впливах (2013)
Ткаченко В. Г. - Метод перебора простых циклов и остовов телекоммуникационных сетей, Клещёв А. О. (2013)
Кадацкий А. Ф - Алгоритмы моделирования электрических процессов в импульсных преобразователях постоянного напряжения модульной структуры с силовыми каналами инвертирующего типа, Русу А. П., Ерыкалина Т. Н. (2013)
Бондаренко О. В. - Метод оптимізації багатомодульної конструкції осердя оптичних кабелів, Степанов Д. М., Боярова Г. О. (2013)
Куліш Є. Б. - Оптимальна маршрутизація ефективного використання пропускної здатності мультисервісної мережі зв’язку, Ложковський А. Г., Гордієнко В. Ю. (2013)
Гуляєв К. Д. - Адаптивний протокол передавання інформації в Ethernet мережах (2013)
Брескин В. А. - Параметры цепи мультиплексоров WDM (2013)
Никитюк Л. А. - Оценка вероятностей состояний устройства цикловой синхронизации в условиях эмуляции каналов в сети Mobile Backhaul, Бабич Ю. О. (2013)
Балута М. Ю. - Анализ коэффициентов пространственной корреляции в зависимости от условий работы MIMO канала, Иващенко П. В. (2013)
Заблоцкий С. А. - Оценка характеристик широкополосного доступа по технологии ВРL при использовании отечественных проводов домовой электропроводки (2013)
Барба И. Б. - Повышение вычислительной эффективности демодуляции сигналов систем передачи с ОГС (2013)
Гезалов E. Б. - Модель неоднородной по протоколу доступа гибридной сети связи с учетом показателей надежности каналов связи (2013)
Гранатуров В. М. - Теоретичні підходи до визначення поняття "потенціал оператора телекомунікацій", Коляденко В. А., Проценко М. Б. (2013)
Тиханова Т. Е. - Роль государства в решении проблем экономического роста, Клещева Н. Г. (2013)
Кораблинова И. А. - Анализ природы цифровой бизнес-сети в контексте глобальной экономической трансформации, Коляденко В. А., Проценко М. Б. (2013)
Озарко К. С. - Підхід до розв’язання задач оцінки персоналу підприємств зв’язку (2013)
К 85-летию Юрия Алексеевича Парфенова (2013)
Титул, содержиние (2015)
Вовк М. И. - Персонифицированная биотехническая система для восстановления речи, Галян Е. Б. (2015)
Доценко С. И. - Теоретико-игровой подход к задачам координации действий с обменом информации (2015)
Норкин Б. В. - Об аппроксимации задач векторной оптимизации (2015)
Романенко В. Д. - Стабилизация импульсных процессов в когнитивных картах сложных систем на основе модальных регуляторов состояния, Милявский Ю. Л. (2015)
Городецкий В. Г. - Алгоритм реконструкции динамических систем по одной наблюдаемой переменной, Осадчук Н. П. (2015)
Наджафиан Т. М. - Оценка степени негомогенности электрических процессов в желудочках сердца по данным магнитокардиографии, Будник Н. Н., Коваленко А. С. (2015)
Пашинская С. Л. - Обратная задача интегрального оценивания: выявление критических составляющих медико-экологической ситуации, Антомонов М. Ю. (2015)
Информация об авторах (2015)
Болотов Д. В. - Топология слоений неотрицательной кривизны на пятимерных многообразиях (2012)
Войтович В. А. - Наближення класiв аналiтичних функцiй iнтерполяцiйними аналогами сум Валле Пуссена, Сердюк А. С. (2012)
Малютин К. Г. - Свободная интерполяция целыми функциями конечного порядка, Боженко О. А. (2012)
Почекета О. А. - Оператори редукцiї рiвняння Бюргерса, Попович Р. О. (2012)
Булавацкий В. М. - Численное моделирование динамики некоторых аномальных процессов переноса (2012)
Семкин В. В. - Нормализованная Ф-функция сферических сегментов, Чугай А. М. (2012)
Борисюк А. О. - Функцiя Грiна рiвняння Гельмгольца для нескiнченної прямої жорсткостiнної труби кругового поперечного перерiзу з осередненою течiєю (2012)
Папков С. О. - Исследование регулярности бесконечной системы алгебраических уравнений и определение критических нагрузок в задаче об устойчивости сжатой прямоугольной пластины, Чехов В. Н. (2012)
Хорошун Л. П. - Плоская задача о растяжении тела с трещиной для линейно-упрочняющегося материала, Левчук О. И. (2012)
Булавiн Л. А. - Розрахунок функцiї виробництва ентропiї в процесах дифузiї за наявностi хiмiчних реакцiй, Гаврюшенко Д. А., Сисоєв В. М., Черевко К. В. (2012)
Таран Є. Ю. - Ейнштейнiвська в’язкiсть розведеної суспензiї мiкрочастинок у кровi, Каліон В. А., Мельник О. О. (2012)
Мудрак І. М. - Особливостi поведiнки температурного коефiцiєнта лiнiйного розширення системи пентапласт/AgI, Левандовський В. В., Горбик П. П., Янчевський Л. К. (2012)
Панасюк А. Д. - Кинетические особенности изотермического и неизотермического высокотемпературного окисления композита системы SiC−Al2O3−ZrO2, Подчерняева И. А., Уманский А. П., Дыбков В. И., Коновал В. П., Лавренко В. А. (2012)
Даниленко В. А. - Особливостi поширення нелiнiйних хвиль у сипкому середовищi, Микуляк С. В. (2012)
Полонский А. Б. - Скорость роста глобальной приземной температуры воздуха, рассчитанная по данным ре-анализа за 1871–2008 гг., Башарин Д. В. (2012)
Шульга В. Ф. - Выделение дельтового типа торфонакопления во Львовско-Волынском бассейне (2012)
Корсканов В. В. - Электропроводность нанокомпозитов на основе сетчатых полимеров и карбонанотрубок, Мамуня Е. П., Бардаш Л. В., Файнлейб A. М. (2012)
Лагута И. В. - Антиоксидантные свойства синтетических гидроксифлавонов и их комплексов с цинком (2012)
Савельев Ю. В. - Анионактивные полиуретановые иономеры: влияние строения фрагментов макроцепи на структуру и свойства, Травинская Т. В., Брыкова А. Н., Штомпель В. И. (2012)
Ставинская О. Н. - Кремнезем-желатиновые композиты для пролонгированного высвобождения биологически активных веществ (2012)
Берестяная А. Н. - Динамика концентрации хлорофилла в онтогенезе семядольных листьев Linum usitatissimum, подвергшихся УФ-В облучению, Гродзинский Д. М. (2012)
Патика В. П. - Характеристика мiкоценозу кореневої зони пшеницi ярої за функцiональною дiєю на рослини, Копилов Є. П., Спиридонов В. Г., Копилова О. Б. (2012)
Харчук І. В. - Похiднi малеiмiду i дигiдропiролу як потенцiйнi антипролiферативнi та апоптозiндукуючi сполуки, Андрухов О., Островська Г. В., Рибальченко В. К. (2012)
Шевченко Г. В. - Стойкость проростков Arabidopsis thaliana из зоны Чернобыльской АЭС к действию ДНК-повреждающих факторов, Талалаев А. С., Дунан Дж. (2012)
Бабенко Л. М. - Iдентифiкацiя лiпоксигеназної активностi в спороносних пагонах Equisetum arvense L., Войтенко Л. В., Скатерна Т. Д., Мусатенко Л. І. (2012)
Федоренко О. А. - Вплив мiжмолекулярної взаємодiї на функцiональнi властивостi iнозитолтрифосфатних рецепторiв ядерних мембран нейронiв, Лунько О. В., Марченко С. М. (2012)
Григоренко Я. М. - Методика определения опорных реакций при частичном съемном протезировании в стоматологии, Григоренко А. Я., Неспрядько В. П., Тихонов Д. А., Тормахов Н. Н. (2012)
Лановенко И. И. - Взаимодействие глутатиона эритроцитов и кислородтранспортной функции крови при гемической гипоксии железодефицитного генеза, Гащук А. П. (2012)
Пампуро В. И. - Система показателей экологически опасных объектов (2012)
Систематичний покажчик (2012)
Грищук Р. В. - Концепція побудови диференціально-ігрових гарантовано захищених розподілених систем захисту інформації (2011)
Капустян М. В. - Применения сетей Петри для оценки технического состояния систем защиты информации, Хорошко В. А., Чирков Д. В. (2011)
Пискун И. В. - Модель управления техническим состоянием систем защиты информации (2011)
Табаков В.З. - Математична модель витікання конфіденційної інформації з урахуванням людського чинника (2011)
Кудінов В. А. - Загальна математична модель об'єктів захисту інформаційно-телекомунікаційної системи оперативного інформування МВС України (2011)
Берназ Н. М. - Моделювання протоколів взаємодії в системах захисту інформації (2011)
Дудикевич В. Б. - Математична модель живучості системи захисту інформації за станом системи, Гарасим Ю. Р. (2011)
Брайловский Н. Н. - Формирование комплексных программ по защите объектов при наличии угроз и рисков, Орленко В. С., Хорошко В. А. (2011)
Лєнков С. В. - Узагальнення задачі на випадок системи захисту із кінцевим числом діалогових каналів системи захисту спілкування з користувачами, Пампуха І. В., Джулій А. В. (2011)
Ходаківський С. А. - Обгрунтування підходів до технічної реалізації системи активного зашумлення волоконно-оптичних ліній звя'зку (2011)
Белецкий А. Я. - Матричные циклические группы максимального порядка, порождаемые обобщенным преобразованиями Грея (2011)
Карпінець В. В. - Аналіз впливу цифрових водяних знаків на якість векторних зображень, Яремчук Ю. Є. (2011)
Пархуць Ю. Л. - Основні аспекти інформаційної безпеки в мережах мобільного зв'язку стандарту GSM (2011)
Зуєв А. В. - Аппаратура поиска закладных устройств, Мазуренко Л. Н, Хмелько Ю. М, Чирков Д. В. (2011)
Титул, зміст (2010)
Віткін Л. - Застосування стандартів BS 25999 у системі управління підприємством, Паскевський О. (2010)
Приміський В. - Особливості застосування технологічних нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин і контролю їхніх обсягів, Курдій В. (2010)
Домницька В. - Аналіз нормативних документів щодо соціальної відповідальності організації, Жогло В., Новіков В. (2010)
Салєєва А. - Розроблення і впровадження національних стандартів на технічні засоби реабілітації, Кудрявцева Т., Щетинін В., Чернишов О. (2010)
Сінанов Е. - Стан та перспективи національної нормативної бази щодо автомобілів швидкої медичної допомоги (2010)
Стан і перспективи розвитку системи європейської стандартизації (2010)
Група ISO працює над удосконаленням сумісності стандартів на системи управління (2010)
Стандартизація в Японії: інтерв’ю з президентом Асоціації зі стандартизації Японії Масамі Танакою (2010)
Гінзбург М. - Як правильно називати показник: жорсткість води чи твердість води? (2010)
Новіков В. - Аналіз основних положень ISO 9004:2009 (2010)
Іванова Ю. - Аналіз рівня готовності суспільства до розвитку екологічних аспектів корпоративної соціальної відповідальності, Іванова І., Радченко Н., Федоренко О. (2010)
Аксьонова Л. - Вимірювання процесів системи управління якістю з використанням методики "Шість сигм" (2010)
Стелюк Б. - Застосування системного підходу в управлінні інноваційними організаційними змінами, Козинець В., Сиволап Т. (2010)
Осипенко Н. - Вимоги до властивостей камвольних тканин (2010)
Стригунова М. - Оцінювання якості готельних послуг, Читалкіна М. (2010)
До 60-річчя Леоніда Михайловича Боднара (2010)
План набору слухачів Харківської філії ДП "УкрНДНЦ" на 2011 рік (2010)
Утворено Державну службу технічного регулювання України (2010)
Інформаційний навчально-консультаційний семінар "ТРУСКАВЕЦЬ—2011" (2010)
Нова редакція ISO 10993-10:2010 (2010)
Премію ім. Лоуренса Д. Ейхера за 2010 рік вручено ISO/ТС 211 (2010)
Наскільки сильним є бренд вашої компанії? Стандарт ISO може вам допомогти (2010)
Справедливі та прозорі закупівлі в галузі будівництва з новим стандартом ISO 10845-1:2010 (2010)
Опубліковано нову редакцію стандарту ISO 13822:2010 (2010)
Фінансова настанова ISO для національних органів зі стандартизації (2010)
Нагороджено учасників конкурсу "Чи можуть міжнародні стандарти допомогти у боротьбі зі змінами клімату?" (2010)
Титул, содержание (2015)
Гумінський Р. В. - Методика прийняття рішення щодо протидії інформаційним загрозам віртуальних спільнот (2015)
Евсеев С. П. - Алгоритм мониторингу метода двухфакторной аутентификации на основе системы РassWindow, Абдуллаев В. Г. (2015)
Зубрецкая Н. А. - Информационная модель системы оценки, прогнозирования и управления качеством промышленной продукции (2015)
Тишин П. М. - Разработка модели онтологии диагностики распределенных информационных систем на основе многосортного языка прикладной логики, Маковецкий А. С. (2015)
Пелещишин А. М. - Базові характеристики та модель підрозділів ВНЗ як суб’єкта інформаційної діяльності, Корж Р. О. (2015)
Lutsenko I. - Identification of target system operations. Development of global efficiency criterion of target operations (2015)
Стенцель Й. І. - Дослідження перехідних процесів систем автоматичного регулювання четвертого порядку методом квадратур, Проказа О. І., Літвінов К. А. (2015)
Рахуба В. О. - Моделювання систем управління барабанними і тарілчастими грануляторами сипких матеріалів (2015)
Петраков Ю. В. - Управління шліфуванням робочої поверхні оправки станів холодної прокатки труб, Чамата С. М. (2015)
Максимов М. В. - Дослідження питань автоматизації керування системою теплопостачання міста з оптимізацією структури об’єкта, Бабич С. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Скрипинец А. В. - Исследование технологических и физико-химических закономерностей изготовления вибропоглощающих изделий на основе эпоксиуретановых полимерных композиций, Данченко Ю. М., Кабусь А. В. (2015)
Сокольцов В. Ю. - Особливості тверднення композиційних цементів з силікатними добавками різного походження, Токарчук В. В., Свідерський В. А. (2015)
Шулипа О. В. - Розробка легкотопких полив підвищеної твердості з використанням воластоніту низькотемпературного випалу, Вахула Я. І., Боровець З. І., Пона М. Г., Солоха І. В. (2015)
Щуцька Г. В. - Метод прогнозування проникнення рідини крізь пористі матеріали (2015)
Іваненко О. І. - Використання відходів видобування гранітного каменю для виготовлення тротуарних бетонних виробів, Захарова М. В., Гожулян О. Ю. (2015)
Каулін В. Ю. - Вплив умов отримання нових пекокомпозиційних матеріалів на їх теплостійкість та механічну міцність (2015)
Khamad R. - Еstimation of fuel resistance of asphalt concrete and polymer modified asphalt concrete (2015)
Коваленко Т. В. - Особенности дефектно-примесного состава алмазов, полученых в системе магний-углерод, Ивахненко С. А., Куцай А. М. (2015)
Кахняж М. Л. - Исследование влияния температуры и механических напряжений на магнитоупругие свойства сердечников из конструкционной стали, Шевчик Р. Ю., Беньковски А. В., Коробийчук И. В. (2015)
Stechyshyn M. - Durability properties of high volume fly ash self-compacting fiber reinforced concretes, Sanytskyy M., Poznyak O. (2015)
Лисенко Н. В. - Оцінка якості шкір з гідрофобною обробкою, Омельченко Н. В., Мартосенко М. Г. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2015)
Грищенко Ф. В. - Документи CEN: сучасний стан, тенденції та перспективи (2015)
Затосування класифікації IEC щодо електродвигунів (2015)
ДП "Херсонстандартметрологія" (2015)
Гінзбург М. Д. - Пропозиції щодо методики перекладання положень англомовних нормативних документів засобами української мови, Коваленко С. Є. (2015)
Гінзбург М. Д. - "Standardizing body (organisation)", "Standards body (organisation)", "Standardisation body (organisation)". Як це буде українською? (2015)
Ситниченко В. М. - Системы управления документами по ISO 30301 — снова прозрачного корпоративного управления, Киселева А. Б., Стоякин Е. А. (2015)
Новий стандарт ISO/IEC щодо убезпечення (2015)
Павлов С. В. - Вимоги нової версії міжнародного стандарту ISO 9001, Тимофіїва Я. Ю. (2015)
Що для нас вода? (2015)
Березовая С. С. - Необходимость внедрения в Украине систем управления безопасностью пищевых продуктов на основе принципов НАССР (2015)
Відновлювальний світ у межах нашої досяжності (2015)
7 квітня 2015 року — Всесвітній день здоров’я. Безпека харчових продуктів "від ферми до тарілки" (2015)
9-й Всеукраїнський з’їзд якості (2015)
Мотринчук О. В. - Активізація співпраці вищих навчальних закладів та роботодавців як механізм підвищення якості освіти (2015)
Мілтон М. - Вимірювання і світло "Метрологія для світла і світло для метрології" (2015)
Величко В. А. - Лічильники ДП "Харківстандартметрологія" допоможуть подолати ціновий шок у ЖКГ (2015)
Куценко В. П. - Моделювання процесу неруйнівного контролю властивостей матеріалів радарним методом, Яненко О. П., Сергієнко С. П., Шевченко К. Л. (2015)
Масик І. П. - Математична модель визначення ступеня небезпеки навігаційної ситуації (2015)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2015/2016 навчальний рік (2015)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на червень—грудень 2015 року (2015)
Титул, содержание (2015)
Георгиеш Е. В. - Метод стабильности потока массы в расчетах процесса экстрагирования (2015)
Юдіна Т. І. - Дослідження якості молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин, Назаренко І. А., Никифоров Р. П. (2015)
Никифоров Р. П. - Обґрунтування технології емульсійних соусів із застосуванням білково-вуглеводного напівфабрикату, Гніцевич В. А. (2015)
Прісс О. П. - Вплив теплової обробки антиоксидантами на субстрати дихання огірків під час зберігання (2015)
Нєміріч О. В. - Дослідження відновлюючої та емульгуючої здатностей овочевих і фруктових порошків, Петруша О. О., Ясюченко О. С., Дрозд Н. В. (2015)
Винникова Л. Г. - Применение высокого давления в качестве альтернативы тепловой обработки мяса птицы, Прокопенко И. А. (2015)
Віннікова Л. Г. - Вплив фракцій електроактивованої води на функціонально-технологічні властивості яловичини та свинини, Пронькіна К. В. (2015)
Савченко-Перерва М. Ю. - Підвищення ефективності апаратів із зустрічними закрученими потоками для харчової промисловості, Якуба О. Р. (2015)
Степанова Т. М. - Вплив сахарози на структурно-механічні властивості системи на основі "Напівфабрикату драглеутворюючого для желейних виробів", Кондратюк Н. В., Пивоваров Є. П. (2015)
Павлюк Р. Ю. - Розробка технології наноекстрактів та нанопорошків із прянощів для оздоровчих продуктів, Погарська В. В., Радченко Л. О., Юр’єва О. О., Гасанова А. Е., Абрамова Т. С., Коломієць Т. М. (2015)
Паска М. З. - Порівняльна оцінка якості яловичині NOR, PSE ТА DFD (2015)
Віннікова Л. Г. - Розробка покриття для подовження термінів зберігання м’яса на основі альгінату натрію, Кишеня А. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Ali A. - Features of equalization in LTE technology with MIMO and SC-FDMA (2015)
Кулявець Ю. В. - Вплив помилок на точність результатів просторового моніторингу в умовах надлишковості інформації, Богатов О. І., Єрмакова О. А. (2015)
Копытчук Н. Б. - Подход к созданию эталонной базы для обработки аномальных сигналов тензометрических систем, Тишин П. М., Копытчук И. Н., Милейк И. Г. (2015)
Нестеренко С. А. - Анализ пропускной способности беспроводного канала в режимах ускоренной передачи, Нестеренко Ю. С. (2015)
Кондрашов С. І. - Обґрунтування вибору параметрів систем тестового контролю у динамічному режимі роботи, Григоренко І. В., Опришкіна М. І., Трохін М. В. (2015)
Солошенко О. М. - Розробка методу k-plus-найближчих сусідів для задач машинного навчання кредитного скорингу (2015)
Лисиця М. П. - Робастна система адаптивного керування з компенсацією невідомого запізнювання в умовах нестаціонарності та зовнішніх збурень, Лисиця П. М. (2015)
Морозов В. С. - Разработка закона автоматической компенсации отказа двигателя при уходе самолета на второй круг, Морозов С. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Зайков В. П. - Выбор сочетаний параметров термоэлектрических материалов для разработки охладителей повышенной надежности, Мещеряков В. И., Журавлев Ю. И. (2015)
Havryliv R. - Development of a numerical model for gas-solid flow in the industrial cyclone-calciner furnace, Maystruk V., Biliak V. (2015)
Любчик Г. Н. - Термодинамический анализ энергетической эффективности двухтопливных монарных газопаровых установок, Фиалко Н. М., Реграги А., Навродская Р. А., Кутняк О. Н., Швецова Л. А. (2015)
Попов В. А. - Особенности анализа надежности воздушных распределительных сетей с источниками распределенной генерации, Ткаченко В. В., Саид Банузаде Сахрагард, Журавлев А. А. (2015)
Філін Д. В. - Дослідження характеристик електронагрівального карбонового полотна для систем інфрачервоного опалення приміщень, Іванова В. В. (2015)
Бабаев Г. М. - Некоторые результаты исследования работы судового дизеля при использовании газоконденсатных топлив (2015)
Чайковська Є. Є. - Розробка енергозберігаючої технології функціонування біогазової установки у складі когенераційної системи (2015)
Петушенко С. Н. - Разработка систем охлаждения для первичной низкотемпературной обработки и хранения зерна мелкосеменных культур, Титлов А. С. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Куприянов А. В. - Построение модели прочности цилиндрического соединения с натягом, Ламнауэр Н. Ю. (2015)
Ловська А. О. - Комп’ютерне моделювання динаміки несучої конструкції кузова вагона при перевезенні залізничним поромом (2015)
Петренко Є. Ю. - Дослідження активізації деформацій основи на зсувонебезпечних схилах при техногенній дії, Махді Гараханлу М. (2015)
Гондлях О. В. - Чисельний аналіз міцності каністр за умов статичного та динамічного навантаження, Чемерис А. О., Онопрієнко В. Ю. (2015)
Сейфуллайев А. И. - Исследование колебания продольно подкрепленной ортотропной цилиндрической оболочки с вязкой жидкостью, Новрузова К. А. (2015)
Мацюк И. Н. - Исследование плоских стержневых механизмов сложной структуры методами векторной алгебры, Шляхов Э. М. (2015)
Яхно О. М. - Врахування стисливості рідини за неусталеної течії в напірних трубопроводах систем пожежогасіння, Стась С. В., Гнатів Р. М. (2015)
Іванов С. В. - Розробка моделі взаємовпливу вібропідвісів лазерних гіроскопів в БІНС, Воловик Б. В., Слабухін І. С. (2015)
Коробко Б. О. - Аналіз кінематики суміші в корпусі змішувача з вертикальним шнеком зі змінною твірною, Васильєв О. С., Рогозін І. А. (2015)
Воронін С. В. - Розробка трібофізичних основ мастильної здатності рідкокристалічних присадок до базових олив (2015)
Бушер В. В. - Метод демпфирования колебаний груза с динамической коррекцией длины подвеса для контейнерных перегружателей, Муха Н. И., Шестака А. И. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Кондратов С. А. - Разработка математической модели стадии экстракции в производстве нитробензола, Аль Хамадани М. Д. (2015)
Гарбач Т. - Оцінка ефективності виробництва тонкостінних пористих оболонок методом екструзії, Красінський В. В., Суберляк О. В., Дулебова Л. (2015)
Головко Д. А. - Влияние соединений хрома на синтез ферратов(VI) щелочных металлов (2015)
Кулиш И. Ю. - Усовершенствование схемы получения и очистки металлоуглеродных материалов на основе диспропорционирования монооксида углерода, Скачков В. А., Бережная О. Р., Колесник Н. Ф. (2015)
Маторіна К. В. - Розробка електрохімічного сенсору для визначення вмісту молібдену (VI) у біорідинах (2015)
Сергеева О. В. - Факторы, влияющие на характер плазменного разряда с электролитным катодом при фиксированном давлении, Пивоваров А. А. (2015)
Паламар В. А. - Застосування хром-модифікованих дисперсій монтморилоніту для стабілізації колагенової структури дерми, Марухленко М. О., Мокроусова О. Р. (2015)
Бєлянська О. Р. - Технологія одержання комплексного добрива на основі диспергованого активного мулу, Іванченко А. В., Волошин М. Д. (2015)
Іванюта С. П. - Розробка методики оцінки ризику збитків від надзвичайних ситуацій в регіонах України (2015)
Козлов И. Л. - Критерии затопления промплощадок АЭС совместным воздействием смерчей и землетрясений в пруде-охладителе (2015)
Пляцук Д. Л. - Проведення інтегральної експрес-оцінки якості атмосферного повітря в умовах зміни промислової інфраструктури регіону (2015)
Shved O. - Enhancing efficiency of nitrogen removal from wastewater in constructed wetlands, Petrina R., Chervetsova V., Novikov V. (2015)
Abstract and References (2015)
Бобылева С. И - Общественное мнение России конца XVIII- начала ХХ в. о российском немце (2004)
Венгер Н. В. - Становление меннонитского машиностроения на юге Украины (ЗО-е гг. XIX ст. -1900 г.) (2004)
Захарченко Т. К. - Мiжетнiчнi вiдносини в Берданському повiтi (XIX ст.) (2004)
Карагодина В. А. - Народное образование в системе меннонитского правопорядка (XIX в.) (2004)
Loewen R. - Wonders and Drudgery: the Diaries of Mennonite Мigrants,1857-1879 (2004)
Безносова О. В. - Религиозные контакты колонистов-немцев и меннолитов Украины с их православными соседями (конец XVIII в.-1917 г.) (2004)
Слiсаренко О. М - Лiвобережна Україна в планах компанії "Зiнгер" на початку ХХ ст. (2004)
Толстых И. В. - Чекушина Ю.Н Петр Александрович Гейден (некоторые аспекты биоrрафии) (2004)
Деннингхаус В. - Шпиономания, или "охота на ведьм", в Москве и Московской rубернии в период Первой мировой войны (2004)
Кривець Н. В. - Вiдносини Директорiї УНР i Нiмеччини 1919-1922 рр. (2004)
Кондратюк Г. Н. - Влияние голода на школьное образование немцев Крымской АССР в 1921-1923 гг. (2004)
Шмидт В. - Советизация: и система народного образования среди немецкого населения Казахстана (середина 20-х-конец 30-х гг.) (2004)
Черказьянова И. В. - Историко-зтноrрафическая реконструкция хроники семьи Бехтгольд (2004)
Иларионава Т. С. - К истории национально-культурной автономии немцев в России (2004)
Троян С. С. - Iдеологiя нiмецького колонiалiзму: теоретико-концептуалыний аспект (2004)
Телькuнена Т. Э. - Некоторые аспекты франко-немецких отношений на рубеже веков (конец XIX - начало ХХ) в зеркале общественного мнения России (2004)
Комар Г. Я. - Спiвробiтництво Нiмеччини та Фiнляндiї у вiйськовiй сферi в 30-х рр. ХХ ст. (2004)
Клец В. К. - Источники по истории немцев Украины в период Второй мировой войны (2004)
Кондратюк Л. Ф. - Українсько-нiмецькi вiдНосини на сучасному етапi, Кондратюк Т. М. (2004)
Бородiн С. І. - Спiвпраця України та Нiмеччини в галузi державної молодiжної полiтики (1991-2002 рр.) (2004)
Тутiк Л. С. - Iнститут вiйськових капеланiв: досвiд ФРН i можливостi України (2004)
Абрамова В. В. - Ардиэйское царство (III - первая половина II вв. до н.э.) (2004)
Мольшина К. В. - Землеробство майя посткласичного перiоду (XXVI ст.): екологiчний аспект (2004)
Тарнапольская И. О. - Абсалютизация власти монархов в XVI-XVII вв.: Россия в контексте общеевропейского социополиrического пространства (к вопросу о том, так ли уж невозможно измерить Россию общим аршином) (2004)
Титул, содержание (2015)
Готра З. Ю. - Розробка програмного комплексу для обрахунку електро-оптичних характеристик органічних світловипромінювальних структур, Іванюк Х. Б., Чапран М. М., Білас О. Є., Маланчук О. А. (2015)
Самойлов А. Н. - Методы восстановления линии контура дислокации цифрового изображения пластины арсенида галлия, Шевченко И. В. (2015)
Шкода Н. Г. - Исследование инерционного броуновского мотора с флуктуациями знака потенциальной энергии, Корочкова Т. Е., Розенбаум В. М., Шапочкина И. В. (2015)
Новосядлий С. П. - Впровадження плазмохімічного травлення в субмікронну технологію структур інтегральних схем, Мельник Л. В., Новосядлий С. В. (2015)
Сидорець В. М. - Розподіл струму в електродах електрохірургічних інструментів при зварюванні біологічних тканин, Дубко А. Г. (2015)
Филоненко С. Ф. - Чувствительность амплитудно-энергетических параметров акустической эмиссии к изменению свойств обрабатываемого композита (2015)
Лукьянов Н. Н. - Исследование перспектив применения нанохладагентов с целью повышения эколого-энергетической эффективности оборудования, Хлиева О. Я., Железный В. П., Семенюк Ю. В. (2015)
Панов Е. Н. - Методика определения среднемассовой температуры керна печи графитирования Ачесона, Карвацкий А. Я., Лелека С. В., Лазарев Т. В., Педченко А. Ю., Швачко Д. Г. (2015)
Супрун Е. М. - Избирательное травление монокристаллов алмаза, полученных методом температурного градиента, Ивахненко С. А. (2015)
Chkhartishvili L. - Еstimation of atomic charges in boron nitrides, Dekanosidze Sh., Maisuradze N., Beridze M., Esiava R. (2015)
Abstract and References (2015)
Бурдо О. Г. - Энергетические парадоксы экономики Украины (2013)
Ульев Л. М. - Определение энергосберегающего потенциала на установке АК-70 с помощью пинч-анализа, Яценко О. А. (2013)
Лавріненко Н. М. - Математичне моделювання процесів гідроконтактної взаємодії рідини з твердим тілом (2013)
Никитенко Н. И. - Метод численного моделирования тепло– и массообмена при трехмерном ламинарном, переходном и турбулентном режимах течения, Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н. Н., Кольчик Ю. Н. (2013)
Никитенко Н. И. - Матеметическое моделирование динамики обезвоживания в конвективных сушильных установках непрерывного действия, Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н. Н. (2013)
Корнієнко Я. М. - Підвищення ефективності процесу утворення гуміново-мінеральних твердих композитів, Мартинюк О. В., Мельник М. П., Гайдай С. С., Семененко Д. С. (2013)
Дячок В. В. - Математична модель масовіддачі від необмеженого тонкого листка у екстрагент, Мараховська А. О. (2013)
Капустенко П. А. - Интенсивность загрязнения теплообменников при подогреве нефти с учетом изменения теплофизических свойств, Арсеньева О. П., Юзбашьян А. П. (2013)
Бурдо О. Г. - Питомі витрати енергії при зневодненні харчової сировини в електромагнітному полі, Терзіев С. Г., Яровий І. І., Борщ А. А. (2013)
Балабан С. М. - Електроімпедансна томографія як метод натурної верифікації математичних моделей масопереносу речовини, Яворський Б. І., Промович Ю. Б. (2013)
Сапон А. Ю. - Моделювання процесу екстракції гуматів з бурого вугілля, Степанюк А. Р., Тишко Ю. А. (2013)
Головко Д. А. - Пути снижения энергозатрат при синтезе ферратов (2013)
Корнієнко Я. М. - Дослідження роботи механічних диспергаторів, Мартинюк О. В., Михальчук О. Д., Мельник М. П., Семененко Д. С., Гайдай С. С. (2013)
Корнієнко Я. М. - Фізична модель процесу регенерації рулонованих мембранних модулів, Гулієко С. В. (2013)
Гура Д. В. - Визначення технологічних параметрів процесу держання неорганічних полімерних фосфатів натрію методом термодинамічного аналізу, Черемисінова А. О., Сорока П. Г., Стеба В. К. (2013)
Тертышный О. А. - Наполнители эластомеров на основе рисовой шелухи, Гура Д. В., Сорока П. И., Овчаров В. И. (2013)
Гумницький Я. М. - Зовнішньодифузійна кінетика адсорбції купруму природним цеолітом, Сидорчук О. В. (2013)
Бухкало С. І. - Аналіз ефективності насадок при регенерації етилового спирту у виробництві пектину, Зіпунніков М. М. (2013)
Зубрій О. Г. - Дослідження роботи роторно-плівкового апарату з висхідним потоком, Давидов А. С. (2013)
Артюхов А. Є. - Розробка алгоритму гідродинамічного розрахунку вихрових грануляторів (2013)
Ляпощенко О. О. - Фазова рівновага газорідинних систем при інерційно-фільтруючій сепарації, Настенко О. В. (2013)
Артюхова Н. О. - Вдосконалення гідродинаміки руху потоків в гравітаційних поличних сушарках (2013)
Анісімов В. В. - Експериментальне дослідження кавітаційного сопла з камерою розширення, Єрмаков П. П., Бурмістр М. В. (2013)
Тишко Ю. А. - Дослідження процесу вилучення гумінових кислот з торфу, Степанюк А. Р., Сапон А. Ю. (2013)
Тишко Ю. А. - Обгрунтування конструкцій для екстрагування гумінової кислоти з торфу, Степанюк А. Р., Сапон А. Ю. (2013)
Сабадаш В. В. - Зовнішньодифузійна кінетика адсорбції фосфат іонів на цеоліті в присутності сторонніх речовин, Гумницький Я. М., Мацуська О. В. (2013)
Малецкая К. Д. - Кинетические особенности процесса сушки единичных капель высококонцентрированных дисперсий бутадиен-стирольных каучуков, Гоженко Л. П. (2013)
Плешко О. В. - Ресурсоенергоощадний каскадний екструдер для переробки полімерних матеріалів, Швед М. П., Швед Д. М. (2013)
Іваницький Г. К. - Застосування пульсаційного диспергатора для інтенсифікації диспергування фрезерного торфу, Гоженко Л. П. (2013)
Рябова И. Б. - Физическое моделирование процессов тепломассопереноса в насадках регулярной структуры с перекрещивающимися каналами, Гапонова Е. А., Горбунов К. А. (2013)
Быканов С. Н. - Исследование целесообразности использования механической рекомпрессии при комплексной тепловой интеграции ректификационных колонн, Перевертайленко А. Ю., Гарев А. О., Горбунов К. А., Рябова И. Б., Гапонова Е. А., Кармазина Ю. А. (2013)
Бабак Т. Г. - Определение величины загрязнения теплопередающей поверхности пластинчатого теплообменника по заданному значению потерь давления, Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2013)
Сапон А. Ю. - Процес перекристалізації калійних солей гумінових компонентів бурого вугілля, Степанюк А. Р., Тишко Ю. А. (2013)
Нагурський О. А. - Кінетика нарощування оболонки на поверхні частинок матеріалу під час капсулювання у стані псевдозрідження, Нагурський А. О. (2013)
Симак Д. М. - Математичне моделювання енергозберігаючого процесу фільтраційного сушіння дрібнодисперсних матеріалів, Гумницький Я. М., Атаманюк В. М. (2013)
Гумницький Я. М. - Енергоекономічний аналіз сорбційних процесів (2013)
Сухой К. М. - Аккумулирование тепловой энергии композитными сорбентами "силикагель – сульфат натрия", Сухой М. П., Козлов Я. Н., Коломиец Е. В., Беляновская Е. А., Чупейдо В. Г. (2013)
Коринчевская Т. В. - Аккумулирование тепловой энергии в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве, Снежкин Ю. Ф., Михайлик В. А. (2013)
Селихов Ю. А. - Двухконтурная солнечная установка для отопления зданий, Коцаренко В. А., Музыка А. С. (2013)
Перетяка С. Н. - Исследование процессов обезвоживания кофейного шлама для производства пеллет (2013)
Ощипок І. М. - Математичне моделювання процесу теплопередачі термічного устаткування закладів ресторанного господарства з регулюванням роботи розгалуженої системи вентиляції (2013)
Снєжкін Ю. Ф. - Теплонасосне сушіння термолабільних матеріалів, Дабіжа Н. О., Капустін Р. В. (2013)
Ульев Л. М. - Интеграция тепловых насосов в процесс очистки тетрахлорида титана, Сивак В. В. (2013)
Ульєв Л. М. - Моделювання теплообміну нафти в насосно-компресорній трубі з локальним обігрівом, Самойленко М. Г. (2013)
Хмельнюк М. Г. - Применение эксергетического анализа для оценки потерь в элементах пропановой холодильной установки при применении рабочего тела R290/R170/R600, Остапенко А. В., Яковлева О. Ю. (2013)
Петрушка І. М. - Роль природних сорбентів в забезпеченні екологічної безпеки водних ресурсів, Мальований М. С. (2013)
Ульев Л. М. - Исследование гидродинамики внутренних контактных массообменных устройств для колон очистки четыреххлористого титана, Сулима А. Н., Соколов М. В. (2013)
Болдырев С. А. - Перспективы использования сбросного тепла холодильных установок предприятий пищевой промышленности, Гарев А. О., Капустенко П. А., Перевертайленко А. Ю. (2013)
Титул, содержание (2015)
Chertov O. - Comparative analysis of neighborhood-based approache and matrix factorization in recommender systems, Brun A., Boyer A., Aleksandrova M. (2015)
Тевяшев А. Д. - Сравнительный анализ методов метрологической аттестации математических моделей, Асаенко Ю. С., Кобылин А. М. (2015)
Марусенкова Т. А. - Розробка алгоритму та мікропрограмного забезпечення для локалізації точок перетину квадрик, Горман Д. О. (2015)
Самойленко Н. И. - Разработка математических моделей упорядочивания ребер графа трубопроводной распределительной сети, Гавриленко И. А., Сенчук Т. С. (2015)
Tymchuk S. - Assess electricity quality by means of fuzzy generalized index, Miroshnyk O. (2015)
Іванов С. В. - Ідентифікація параметрів математичної моделі судна для забезпечення автоматичного керування в умовах переходу, Олійник П. Б., Теут В. М. (2015)
Якунін О. А. - Розробка методики ідентифікації параметрів моделі розрядної лампи високого тиску (2015)
Булкин В. И. - Разработка нечеткой логической системы управления мобильным роботом (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Бантюкова С. О. - Управління безпекою розформування составів на сортувальних гірках (2015)
Григорова Т. М. - Розробка моделі розподілу обсягів перевезень пасажирів між видами приміського транспорту, Давідіч Ю. О., Доля В. К. (2015)
Дерюгін О. В. - Обґрунтування вибору вантажного автомобіля за критерієм мінімізації психофізіологічного навантаження на водія, Чеберячко С. І. (2015)
Вернигора Р. В. - Дослідження ефективності використання нейронних мереж при прогнозуванні прибуття поїздів на технічні станції, Єльнікова Л. О. (2015)
Кульбашная Н. И. - Применение информационных характеристик в моделях восприятия водителем дорожной обстановки, Линник И. Э. (2015)
Лисицкий В. Л. - Алгоритмическая модель информационной технологии анализа и прогнозирования конъюнктуры товарного рынка, Нгуен Т. М. (2015)
Бескоровайный В. В. - Разработка системологической модели проблемы структурно-топологического реинжиниринга систем крупномасштабного мониторинга, Подоляка К. Е. (2015)
Постан М. Я. - Исследование источников эффективности транспортно-логистических кластеров и путей их реализации, Столяров Г. П. (2015)
Воробйова А. В. - Розробка програмного забезпечення та аналіз задачі управління структурою інвестиційного портфеля, Голоскоков О. Є. (2015)
Abstract and References (2015)
Бех І. - Виховні приписи у становленні особистості (2014)
Овчарова О. - Розвиток розумових здібностей учнів як необхідна складова формування інноваційної творчої особистості (2014)
Вашуленко О. - Повторення як засіб формування мовної компетентності молодших школярів (2014)
Зенченко Т. - Вивчення теми "Прикметник” у 3 класі (2014)
Горковенко І. - Інформаційно-пізнавальний матеріал на уроці української мови у 2 класі (2014)
Стадник Л. - Формування і розвиток мотивації на уроках читання (2014)
Колесник Л. - Інтерактивні методи навчання на уроках читання (2014)
Логачевська Т. - Математичний гурток у 1 класі, Логачевська С. (2014)
Бойко Г. - "У світі казки чарівної” (Дидактична гра за українськими народними казками) (2014)
Пшенична Г. - Християнська етика в початковій школі (2014)
Вознюк Л. - Урок творчості й фантазії (2014)
Пархоменко Н. - Орієнтовні контрольні роботи з математики для 3–4 класів (ІІ семестр) (2014)
Гоголь О. - Орієнтовні контрольні роботи з курсу "Я і Україна” (Природознавство) для 3–4 класів (ІІ семестр) (2014)
Прищепа К. - Орієнтовне календарне планування. Читання, письмо, розвиток мовлення, 1 клас (2014)
Науменко Н. - Вокальна компетенція – невід’ємна складова професійності майбутнього вчителя музики (2014)
Чумарна М. - Невідомий Шевченко (2014)
Довга Т. - Валеопедагогічні ідеї в гуманістичному досвіді Януша Корчака і Василя Сухомлинського (2014)
Чавс У. - Проект "Годівничка” (2014)
Бабаніна І. - Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я (2014)
Мельник О. - Науково-практична конференція –ефективна форма професійного розвитку педагогів, Острянська О. (2014)
Розкажи про свій клас (2014)
Бех І. - Виховні приписи у становленні особистості (2014)
Чабайовська М. - Організація проектної діяльності молодших школярів у процесі проведення позаурочної роботи з літературного читання, Кархут О. (2014)
Лобчук О. - Системний аналіз уроку рідної мови в початковій школі (2014)
Зенченко Т. - Компетентнісні орієнтири щодо вивчення теми "Прикметник” у 2 класі (2014)
Логачевська Т. - Індивідуалізація завдань для другокласників при розв’язуванні задач, Логачевська С. (2014)
Крамар Л. - Екологічне виховання в початковій школі (2014)
Люта Т. - Конспект уроку з громадянської освіти, 4 клас (2014)
Опілат Н. - Продукти харчування – наші друзі й вороги (2014)
Садчикова Л. - Урок трудового навчання у 2 класі (2014)
Данько Н. - Проведення інтегрованого уроку музики (2014)
Нізельська І. - Це було сто років тому (2014)
Лаптєва Л. - Орієнтовні контрольні роботи з української мови для 3–4 класів (ІІ семестр), Лунько Н. (2014)
Прищепа К. - Чтение, письмо, развитие речи, 1 класс (школы с русским языком обучения) (2014)
Єфименко О. - Спрямованість на отримання знань як цінності (2014)
Мартиненко С. - Діагностування рівня задоволеності педагогічною профіесією (2014)
Зубалій М. - Мотиваційна шкала безбального оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури, Остапенко О. (2014)
Новак М. - Теоретичні основи формування комунікативної компетентності молодших школярів (2014)
Шевченко Г. - "Коронки” для першокласників (2014)
Войцишин М. - Школа – дім радості! (2014)
Палагнюк А. - Як ми вчимося читати (2014)
Неудачина О. - Сходинки успіху і самоповаги (2014)
Хлібовська О. - Перші сніжинки (2014)
Зозуля М. - Кругообіг добра (Година спілкування. 1 клас), Левченко О. (2014)
Павленко Т. - Нові надходження до ДНПБ України (2014)
Розкажи про свій клас (2014)
Ткачук Г. - "Шевченківські уроки” – в кожну школу і родину (2014)
Пономарьова К. - Особливості нових вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови (2014)
Зенченко Т. - Компетентнісні орієнтири щодо вивчення теми "Прикметник” у 2 класі (2014)
Логачевська С. - Як "не загубити” жодного учня на уроках математики в 1 класі, Логачевська Т. (2014)
Чорна Н. - Уроки мислення серед природи (2014)
Мазур Т. - Проектний урок(презентація у 1 класі (2014)
Радченко А. - Урок природознавства у 4 класі (2014)
Скорик Т. - Розробки уроків позакласного читання екологічного змісту, 4 клас (2014)
Золотарьова А. - Оркестрові презентації традиційного шкільного свята в контексті новітніх технологій музичного виховання учнів (2014)
Матвєєва О. - Малюємо весняну хустку (2014)
Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань (2014)
Зимульдінова А. - Діалог як форма усного мовлення учнів початкових класів, Філь Г. (2014)
Зінченко Г. - Авторитет батьків – важлива умова сімейного виховання (2014)
Мартиненко С. - Діагностичні методики вивчення професійного самопочуття вчителя початкової школи (2014)
Бондаренко В. - Психокорекційна робота вчителя як один із напрямів здоров’язбереження учнів (2014)
Лебедєва Н. - Урок навчання грамоти в 1 класі (2014)
Гордійко М. - Робота за новими підручниками гуманітарного циклу (2014)
Мостовенко І. - Виховання обдарованої дитини в початкових класах (2014)
Чорна С. - Журнал "Початкова школа” – надійний помічник у моїй педагогічній діяльності (2014)
Скороходова Н. - Учителю, яким буде твій майбутній учень? (2014)
Розкажи про свій клас (2014)
Янович Н. - Свято "Хай живуть хороші мами всіх дівчаток і хлоп’ят” (2014)
Толосюк Т. - Азбуку міста вивчай до ладу, щоб не потрапити раптом в біду! (Виховна година(свято у 2 класі) (2014)
Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти інваріантної складової навчального плану (1–4 класи) (2014)
Українська мова і мови національних меншин (мови навчання) (2014)
Літературне читання (українська, інша мова навчання) (2014)
Українська мова і мови національних меншин як мови вивчення (2014)
Читання (2014)
Математика (2014)
Природознавство (2014)
Я у світі (2014)
Трудове навчання (2014)
Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Українська мова і мови національних меншин (2014)
Літературне читання (2014)
Українська мова і мови національних меншин як мови вивчення (2014)
Математика (2014)
Природознавство (2014)
Я у світі (2014)
Трудове навчання (2014)
Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблено творчою групою (2014)
Особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році (2014)
Пархоменко Н. - Підсумкові контрольні роботи з математики за рік для 3–4 класів (2014)
Ткачук Г. - "Шевченківські уроки” – в кожну школу і родину (2014)
Садчикова Л. - Виготовлення ляльок-мотанок на уроках трудового навчання, Онопко М. (2014)
Тарасенко Г. - Інтегрований урок з образотворчого мистецтва та "Я і Україна” для учнів 3 класу (2014)
Маланчій В. - Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (2014)
Заторжинська В. - Нестандартна форма методичної роботи (2014)
Розкажи про свій клас 3-я с. обкл. (2014)
Авраменко В. М. - Дослідження алгоритму скоординованого керування перетинами для забезпечення стійкості енергооб’єднання, Гурєєва Т. М., Бабіч Н. О., Янкіна А. О. (2015)
Тугай Ю. І. - Нормалізація режимів електричних мереж при паралельній роботі (2015)
Бець О. Ю. - Зменшення часу відновлення електропостачання споживачів за допомогою індикаторів пошкодження повітряних ліній (2015)
Трач І. В. - Застосування оптимізації з заданим розподілом ранжованих змінних для зменшення втрат в електричній мережі (2015)
Черненко П. О. - Забезпечення статистичної однорідності добових графіків електричного навантаження енергоємних підприємств при короткостроковому прогнозуванні навантаження енергосистеми, Мартинюк О. В., Заславський А. І. (2015)
Кузнецов В. Г. - Вплив явища гістерезису на виникнення нетрадиційних ферорезонансних процесів у електричних мережах, Тугай І. Ю., Мельничук В. А. (2015)
Шполянський О. Г. - Параметри наближених ліній 750 кВ та характеристики їх вхідного опору в паузі однофазного автоматичного повторного включення (2015)
Кошман В. І. - Пристрій захисту розподільної електричної мережі від обриву проводу, Сабарно Л. Р., Севастюк І. М. (2015)
Колесникова Н. Ф. - Програмне забезпечення формування базових інформаційно-ситуаційних моделей складних електричних мереж для визначення місця пошкодження ліній електропередачі 110...750 кВ, Литвинова О. А., Козлова О. І., Герман О. І . (2015)
Павловський В. В. - Формування підходу до верифікації динамічної моделі енергосистеми, Леньга О. В. (2015)
Блінов І. В. - Дослідження принципів побудови функцій чистого експорту при сполученні ринків електроенергії, Парус Є. В. (2015)
Стогній О. В. - Моделювання імпорту вуглецевмісних енергоносіїв для енергетичного комплексу країни з урахуванням вимог її енергетичної безпеки, Каплін М. І., Білан Т. Р. (2015)
Мазуренко Л. І. - Математична модель вітроелектричної станції та алгоритм керування веденим асинхронним генератором в режимі роботи на мережу постійного струму, Джура О. В., Романенко В. І. (2015)
Титко О. І. - Аналіз впливу кількості зруйнованих шпильок статора турбогенератора на механічні характеристики стяжних призм, Мистецький В. А. (2015)
Гуторова М. С. - Моделювання магнітного поля в проміжку асинхронних двигунів за виткових замикань обмотки статора (2015)
Ноговицын А. В. - Трехмерное моделирование гидродинамических процессов в двухвалковом кристаллизаторе при различных способах подачи металла, Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н. (2015)
Гориславець Ю. М. - Порівняльний аналіз двох конструктивних рішень електромагнітного перемішувача рідкого металу з почерговою дією пульсуючого і біжучого магнітних полів, Глухенький О. І., Максименко В. Ю., Бондар О. І. (2015)
Переверзев А. В. - Оценка электрофизических параметров разрядов для электроустановок нейтрализации диоксида серы, Литвиненко Т. Н. (2015)
Щерба М. А. - Математическое моделирование сильных электрических полей в нелинейных и неоднородных диэлектрических средах (2015)
Ламеко О. Л. - Вимірювач точки роси повітряного охолоджувального середовища генератора-двигуна СВО 1225/255-40 УХЛ 4, Левицький А. С., Жук А. П., Жук І. А. (2015)
Кабан В. П. - Порівняльний аналіз електричних систем комбінованого живлення для технологічного обладнання (2015)
Радченко В. - Т.Г.Шевченко – поет, художник, патріот (Урок_проект з позакласного читання для 4 класу) (2014)
Бех І. - Виховні приписи у становленні особистості (2014)
Бондаренко О. - Формування читацької компетентності молодших школярів (2014)
Майборода В. - Робота з дитячою книжкою у 1 класі за навчальним комплектом "Читаю сам” (2014)
Гиренко Т. - Активізація мислення учнів початкових класів через застосування інноваційних освітніх технологій (2014)
Чістякова В. - Малюємо словом весну (Інтегровані уроки для 3 класу) (2014)
Мироновська Л. - Методика роботи з простими видами задач у початковому курсі математики, Борщ Г. (2014)
Чорна Н. - Уроки мислення серед природи (2014)
Андрусенко І. - Формування екологічних умінь в учнів 1–2 класів на "Уроках для стійкого розвитку. Школа друзів планети” (2014)
Данилейко К. - У гостях у Нептуна. Малюємо морське дно (2014)
Лобова О. - Тематичне планування уроків музичного мистецтва у 3 класі (2014)
Веремійчик І. - Орієнтовний календарний план з трудового навчання, 3 клас (2014)
Корнієнко С. - Щасливий той, хто щасливий вдома (2014)
Мартиненко С. - Як зберегти психічне здоров’я дитини (2014)
Калошин В. - Створюємо собі настрій (2014)
Лященко М. - Українська мова за професійним спрямуванням як складова лінгвістичної освіти майбутніх учителів початкових класів (2014)
Кропивка В. - Запрошення до школи (2014)
Коліщук С. - Роль української козацької духовності у формуванні здорового способу життя школярів (2014)
Сінькова Л. - Визначні пам’ятки рідного міста (2014)
Хорощак Н. - Із кореня родинного (2014)
Розкажи про свій клас (2014)
Снігірьова Г. - За творчими учнями – майбутнє (2014)
Осипенко О. - Активізація навчальної діяльності засобами фізичних вправ (2014)
Ракоца Н. - Матусенько, голубонько, благословенна тричі будь! (2014)
Іванюта В. - Тарасове дитинство (2014)
Булакевич І. - Сценарій свята весни для молодших школярів, Пилипенко Н. (2014)
Бех І. - Виховні приписи у становленні особистості (2014)
Вашуленко М. - Методичні орієнтири щодо роботи за підручником: "Українська мова”, 3 клас, Васильківська Н. (2014)
Захарійчук М. - Особливості навчально-методичного комплекту до підручника Захарійчук М.Д., Мовчун А.І. "Українська мова”, 3 клас, Мовчун А. (2014)
Науменко В. - Методичні рекомендації до навчально-методичного комплекту з літературного читання для 3 класу (авт. В.О.Науменко) (2014)
Ступак Г. - І ще раз про сюжетні задачі в початковій школі (2014)
Ярова Н. - Дослідницька діяльність як спосіб стимулювання пізнавальної активності молодших школярів (2014)
Шевчук О. - Як Бог землю ділив. (Розробка уроку з природознавства на тему: Україна – моя Батьківщина, 1 клас) (2014)
Лишенко Г. - Календарне планування уроків математики в 3 класі за підручником: Богданович М.В., Лишенко Г.П. Математика. 3 клас (2014)
Хоролець Т. - Вокальні вправи для навчання сольного співу. Рекомендовано студентам з додаткової спеціалізації "Керівник дитячого (художнього) хорового колективу” (2014)
Мартиненко С. - Діагностування психологічного мікроклімату в педагогічному колективі (2014)
Скрипник Т. - Роль психолога в процесі супроводу дитини з аутизмом в освітньому просторі (2014)
Павлюк Р. - Теоретичні основи творчої педагогічної взаємодії у сучасному освітньому середовищі (2014)
Мартинюк О. - Сучасні підходи до організації навчання та виховання ліворуких дітей (2014)
Корнієнко С. - Уроки для батьків (2014)
Розкажи про свій клас (2014)
Титул, содержание (2015)
Борисенко Д. В. - Аналіз впровадження інноваційних навчальних засобів при професійній підготовці інженерів-дизайнерів (2015)
Касьян К. Н. - Разработка модифицированного метода распознавания текста на стандартизированном изображении, Братчиков В. В., Шкарупило В. В. (2015)
Вавіленкова А. І. - Формування логіко-лінгвістичних моделей типових природномовних конструкцій (2015)
Годлевский М. Д. - Синтез статических моделей планирования улучшения качества процесса разработки программного обеспечения, Голоскокова А. А. (2015)
Мулеса О. Ю. - Принципи і задачі інформаційно-аналітичного супроводу процесів пренатального консультування, Снитюк В. Є., Герзанич С. О. (2015)
Шкурат О. С. - Методы обработки медицинских изображений для выявления патологий черепно-лицевой области, Соломин А. В. (2015)
Прокопенко Ю. В. - Застосування ситуаційного підходу для формування алгоритмів управління вакуум-апаратом періодичної дії, Ладанюк А. П. (2015)
Сокол Р. М. - Розробка нечітких алгоритмів для керування продуктовим відділенням цукрового заводу, Смітюх Я. В. (2015)
Степанець О. В. - Синтез системи автоматичного керування промисловим пароводяним тепловим пунктом, Ущаповський А. П. (2015)
Червоненко И. И. - Исследование динамических свойств системы управления обратимых гидроагрегатов, работающих с переменной частотой вращения (2015)
Abstract and References (2015)
Михальський В. М. - Особливості керування матричними перетворювачами для досягнення високої якості вхідних і вихідних параметрів, Мисак Т. В., Соболєв В. М., Поліщук С. Й., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2015)
Шидловський А. К. - Енергозберігаючі електротермічні установки для високочастотного індукційного нагрівання, Жаркін А. Ф., Павлов В. Б., Новський В. О., Пазєєв А. Г., Палачов С. О., Павленко В. Є., Бойко П. С., Тугаєнко Ю. П., Малахатка Д. О. (2015)
Авраменко В. М. - Методики, алгоритми та інтелектуалізовані програмні засоби для автоматизованого диспетчерського керування електроенергетичними системами, Черненко П. О., Колесникова Н. Ф., Мартинюк О. В., Юнєєва Н. Т. (2015)
Стогній Б. С. - Система моніторингу стану обладнання тягових підстанцій змінного струму залізничного транспорту, Кириленко О. В., Сопель М. Ф., Танкевич С. Є. (2015)
Мельник В. Г. - Завадостійкий прецизійний канал перетворення інформативних сигналів для імпедансометричних систем, Сліцький О. В. (2015)
Монастирський З. Я. - Квазірезонансні вимірювальні кола універсальних RLC-метрів, Погребняк В. Д. (2015)
Мазуренко Л. І. - Моделювання і алгоритми керування електромеханічних перетворювачів енергії та систем на їх основі, Гребеніков В. В., Джура О. В., Романенко В. І., Попович О. М., Головань І. В., Шуруб Ю. В., Бібік О. В., Приймак М. В. (2015)
Божко І. В. - Електророзрядні технології очищення та знезараження води, Захарченко С. М., Кондратенко І. П., Фальковський М. І. (2015)
Липківський К. О. - Дослідження та проектування напівпровідникових перетворювачів для стабілізації та регулювання напруги в джерелах живлення електротехнологічного обладнання, Мартинов В. В., Руденко Ю. В., Можаровський А. Г., Халіков В. А. (2015)
Титко О. І. - Методика оцінки рівня нагрівання елементів решітчастого екрана на торці статора потужного турбогенератора, Крамарський В. А., Кобзар К. О. (2015)
Гуторова М. С. - Вплив виткових замикань обмотки статора на робочі характеристики асинхронних двигунів (2015)
Тесик Ю. Ф. - Имплементация дифференциального метода в средствах измерения параметров трехфазных сетей, Карасинский О. Л., Пронзелева С. Ю. (2015)
Шидловська Н. А. - Дослідження електромагнітних процесів у вузлах електроенергетичного обладнання та їх використання для підвищення його надійності, Васецький Ю. М., Мислович М. В., Твердяков В. В. (2015)
Кузнецов В. Г. - Обмеження резонансних перенапруг при підключенні до лінії ненавантаженого автотрансформатора, Тугай Ю. І., Шполянський О. Г., Тугай І. Ю., Кучанський В. В., Мельничук В. А. (2015)
Гурін В. К. - Метод зменшення несиметричних завад від перетворювача напруги з накопичувальним дроселем, Павловський В. О., Юрченко О. М. (2015)
Гуцалюк В. Я. - Резонансні інвертори напруги для установок індукційного нагріву з модульною структурою побудови та системою керування на основі НЧ імпульсної модуляції, Герасименко П. Ю. (2015)
Супруновская Н. И. - Особенности анализа переходных процессов в цепях разряда накопительных конденсаторов при электроискровом диспергировании слоя металлических гранул (2015)
Щерба А. А. - Исследование процессов высокочастотного индукционного нагрева и плавления проводящих заготовок с учетом распределения плотности тока в витках индуктора, Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н. (2015)
Гнилко О. М. - Тектоно-седиментаційна еволюція південно-західної частини Українських Флішевих Карпат, Гнилко С. Р., Генералова Л. В. (2015)
Покалюк В. В. - Литохимия метакластогенных осадков верхов палеопротерозоя Криворожского железорудного бассейна в аспекте палеогеографических и палеотектонических условий формирования, Сукач В. В. (2015)
Войтович С. П. - Геохімічні особливості підземних і шахтних вод вугільних басейнів України (на прикладі Червоноградського гірничопромислового району та Центрального Донбасу (2015)
Вишневська Є. О. - Мінералого-петрографічні особливості долериту Апрельського родовища (Інгульський мегаблок Українського щита), Михальченко І. І., Митрохин О. В. (2015)
Андрейчак В. О. - Прояви соколиного та тигрового ока Криворізького басейну, Євтєхов В. Д. (2015)
Архипова Л. М. - Прогноз гідрологічних параметрів водних об’єктів методом сингулярного спектрального аналізу, Пернеровська С. В. (2015)
Казанин О. И. - Обоснование параметров технологии интенсивной отработки пологих угольных пластов в условиях вредного влияния горных работ на земную поверхность, Мустафин М. Г., Мешков А. А., Сидоренко А. А. (2015)
Бутенко О. Г. - Підвищення коефіцієнта корисної дії центрального ежектора за неоптимальних режимів роботи, Смик С. Ю. (2015)
Шашенко А. Н. - Прогноз дизъюнктивов на основе математической интерпретации фазовых характеристик акустических сигналов, Журавлев В. Н., Сдвижкова Е. А., Дубицкая М. С. (2015)
Бешта О. C. - Автономне енергозабезпечення об’єктів господарювання на основі біотвердооксидних паливних систем, Федорейко В. С., Пальчик А. О., Бурега Н. В. (2015)
Разумний Ю. Т. - Енергоефективна робота водовідливної установки вугільної шахти, Рухлова Н. Ю., Рухлов А. В. (2015)
Nolle E. - Linear 3-phase transverse flux machine with flux concentration, Kuvaiev M.V. (2015)
Gruhler G. - Control strategy for a mobile platform with an omnidirectional drive, Bublikov A. V., Gorlach I.A., Cawood G. (2015)
Середа О. Г. - Захист асинхронних електродвигунів від струмів перевантаження з урахуванням нелінійних спотворень фазних струмів (2015)
Nikolaieva I. O. - Development of a checklist for improvement of tailings safety, Rudakov D. V. (2015)
Маркін М. О. - Діапазон лінійності біспектрального телевізійного пірометра (2015)
Лобов В. Й. - Моделювання розподілу температур у шарі залізорудних обкотишів газоповітряної камери в конвеєрних печах фабрики огрудкування, Котляр М. О. (2015)
Kovshov G. N. - Mathematical model of one-axis inclinometer transducer of zenith and sight angles, Zhyvtsova L. I., Ryzhkov I. V. (2015)
Буряченко А. Є. - Ідентифікація результатів використання програмно-цільового методу в бюджетному процесі, Логвінов П. В. (2015)
Romanov V. A. - Training system for future specialists: quality control, Kormakova V. N., Musaelian Ye. N. (2015)
Bittner M. - Private equity within mining industry in Europe, Sorokova T., Csikosova A., Culkova K., Marasova D. (2015)
Содержание (2015)
Гузь А. Н. - О признании мировым научным сообществом результатов Института механики им. С.П. Тимошенко НАНУ (2015)
Кубенко В. Д. - Устойчивость и нелинейные колебания замкнутых оболочек цилиндрической формы при взаимодействии с протекающей жидкостью (обзор), Ковальчук П. С. (2015)
Богданов В. Л. - Исследование неклассических проблем механики разрушения композитов со взаимодействующими трещинами, Гузь А. Н., Назаренко В. М. (2015)
Бабешко М. Е. - О теории термовязкопластичности, учитывающей третий инвариант девиатора напряжений, Шевченко Ю. Н., Тормахов Н. Н. (2015)
Скосаренко Ю. В. - Напряженно-деформированное состояние ребристой цилиндрической оболочки, взаимодействующей с упругим основанием, при кратковременных нагрузках (2015)
Улитин Г. М. - О продольных колебаниях упругих стержней переменного сечения, Царенко С. Н. (2015)
Биан Ю. Х. - Анализ нелинейных напряжений и деформаций в тонкой упругой токонесущей пластинке (2015)
Содержание (2015)
Кубенко В. Д. - Напряженное состояние упругой полуплоскости при нестационарном нагружении (2015)
Каминский А. А. - Влияние растяжения вдоль трещины нормального отрыва в упругом теле на формирование зоны нелинейности, Курчаков Е. Е. (2015)
Семенюк Н. П. - О нелинейном деформировании оболочек при конечных углах поворота и малых упругопластических деформациях (2015)
Шевченко В. П. - Напряжения в сферической оболочке, нагруженной через жесткие включения, Закора С. В. (2015)
Лакиза В. Д. - Экспериментальные исследования колебаний композитной цилиндрической оболочки с заполнителем при двухчастотном возбуждении (2015)
Акопян В. Н. - Контактная задача разорванного стрингера с упругой безконечной полосой, содержащей вертикальную краевую трещину, Мирзоян С. Е., Мхитарян С. М. (2015)
Левченко В. В. - Влияние граничных условий на собственные частоты и формы колебаний пьезоэлектрических пластин с диаметральными разрезами электродов (2015)
Голуб В. П. - Определение параметров ядер наследственности нелинейно-вязкоупругих изотропных материалов при кручении, Рагулина В. С., Фернати П. В. (2015)
Петрищев О. Н. - Моделирование процесса излучения ультразвуковых волн единичным источником шумов акустической эмиссии, Трушко Н. С. (2015)
Мартынюк А. А. - Бифуркации и мультистабильность колебаний трехмерной системы, Никитина Н. В. (2015)
Легеза В. П. - Определение амплитудно-частотной характеристики и параметров настройки нелинейной виброзащитной системы с квазиизохронным гасителем (2015)
Професійні новини. Поздоровляємо ювіляра (2012)
Кулаковська Т. А. - Аналіз українського ринку біологічного палива з відходів сільськогосподарських і промислових підприємств, Шекера С. С. (2012)
Попов Л. П. - Дослідження спрощеної методики оцінки економічної ефективності при дипломному проектуванні (2012)
Єгоров Б. В. - Способи інактивації антипживних речовин зерна сорго, Левицький А. П., Лапінська А. П. та ін. (2012)
Єгоров Б. В. - Особливості формування рецептів комбікормів для форелі, Фігурська Л. В. (2012)
Єгоров Б. В. - Поліфункціональні кормові біокаталізатори – ефективний засіб для покращення виробництва кормів, Марченков Ф. С., Макаринська А. В. (2012)
Левицький А. П. - Вплив екструдування на кормову цінність муки з виноградної кістки та листя, Селіванська І. А., Ходаков І. В. та ін. (2012)
Єгоров Б. В. - Удосконалення технології виробництва стартових комбікормів для сільськогосподарської птиці, Ворона Н. В. (2012)
Єгоров Б. В. - Особливості технології підготовки незернових компонентів у складі вологих комбікормів для домашніх тварин, Бордун Т. В., Воєцька О. Є. та ін. (2012)
Єгоров Б. В. - Екструдування – ефективний спосіб підготовки зерна сорго при виробництві комбікормів, Воєцька О. Є., Лапінська А. П. та ін. (2012)
Єгоров Б. В. - Аналіз технологічних способів виробництва комбікормів для риб, Фігурська Л. В. (2012)
Бурдо О. Г. - Нові принципи зневоднення зернової сировини, Яровий І. І., Ружицька Н. В. та ін. (2012)
Содержание (2015)
Мартынюк А. А. - Элементы теории устойчивости движения гибридных систем (обзор) (2015)
Кубенко В. Д. - Нестационарная нагрузка на поверхности упругой полуполосы, Янчевский И. В. (2015)
Рущицький Я. Я. - О третьем приближении в анализе квадратично нелинейной гиперупругой цилиндрической волны, Симчук Я. В., Синчило С. В. (2015)
Бабешко М. Е. - О влиянии вида напряженного состояния на прочность сосудов высокого давления, Галишин А. З., Семенец А. И., Шевченко Ю. Н. (2015)
Хорошун Л. П. - Плоская задача об образовании шейки в окрестности вершины трещины в пластине (2015)
Аврамов К. В. - Насыщение почти периодических и хаотических аэроупругих колебаний пластинок при резонансном многомодовом взаимодействии, Стрельникова Е. А. (2015)
Шульга Н. А. - Измерение амплитуд и фаз при колебаниях элементов конструкций из пьезокерамики, Карлаш В. Л. (2015)
Теодоракопулос И. Д. - Определение полезной частоты для вычисления коэффициента затухания и фазовой скорости вязкоупругого стержня Гопкинсона (2015)
Снєжкін Ю. Ф. - Дослідження впливу попереднього компонування рослинної сировини на якість сухого продукту та теплоту випаровування, Петрова Ж. О., Дмитренко Н. В., Гетманюк К. М. (2013)
Шурчкова Ю. О. - Теоретичне дослідження гідродинамічних та теплообмінних процесів, що протікають в каналі передматричної і матричної зон екструдера, Радченко Н. Л. (2013)
Атаманюк В. М. - Гідродинамічні особливості фільтраційного сушіння зерна пшениці, Матківська І. Я., Мосюк М. І. (2013)
Авдєєва Л. Ю. - Дослідження реологічних властивостей колоїдних дисперсних систем з фосфоліпідами (2013)
Мирончук В. Г. - Політермічна кристалізація сахарози, Єщенко О. А., Самілик М. М. (2013)
Зав’ялов В. Л. - Математичне моделювання структури потоків в екстракторах безперервної дії колонного типу з вібруючою системою розділення фаз, Лобок О. П., Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2013)
Марценюк А. С. - Интенсификация массообмена в пленочных аппаратах организацией капельно-пленочного течения (2013)
Вітенько Т. М. - Дослідження впливу гідродинамічної кавітації на повноту вилучення цільових компонентів з рослинної сировини, Зарецька Т. В. (2013)
Дмитренко И. М. - Моделирование теплообмена между ячейками сахарозы в условиях охлажденного раствора в процессе рекристаллизации по колебательному механизму, Погорелый Т. М. (2013)
Янаков В. П. - Анализ энергозатрат тестомесильных машин при замесе теста (2013)
Шаркова Н. О. - Дослідження кінетики сушіння крапель водних розчинів білкових композицій, Авдєєва Л. Ю., Жукотский Э. К., Турчина Т. Я., Декуша Г. В., Костянец Л. А., Ткаченко А. В. (2013)
Бурлака Т. В. - Аналіз процесу сушіння грибів конвективним способом, Дубковецький І. В., Малежик І. Ф. (2013)
Дубковецький І. В. - Встановлення зміни складу сушених плодів глоду під час тривалого зберігання, Малежик І. Ф., Євчук Я. В. (2013)
Дубковецький І. В. - Зміна мікробіологічних показників і відновлюваність плодів глоду за різних способів сушіння, Малежик І. Ф., Євчук Я. В. (2013)
Бандура В. М. - Обробка експериментальних даних процесу екстрагування рослинних олій мікрохвильовим полем, Коляновська Л. М. (2013)
Кудрявцев В. М. - Застосування енергії надвисокої частоти у технологічних процесах плавлення кондитерських жирів, Парамонова В. А., Тишаєв В. М., Тишаєва А. В. (2013)
Фіалковська Л. В. - Обгрунтування режимних параметрів процесу дезінтегрування рослинної сировини (2013)
Самойчук К. О. - Аналітичні параметри процесу струминної гомогенізації молока з роздільною подачею вершків, Ковальов О. О. (2013)
Целень Б. Я. - Оцінка якості диспергування рідини в апаратах термовакуумної обробки (2013)
Погорілий Т. М. - Аналітичне розв’язання нестаціонарного однорідного рівняння теплопровідності в двохвимірному випадку для прямокутної області з однорідними гранічними умовами другого роду та неоднорідною початковою умовою методом Фур’є (2013)
Погорілий Т. М. - Аналітичне розв’язання нестаціонарного неоднорідного рівняння теплопровідності в двохвимірному випадку для прямокутної області з однорідними гранічними умовами другого роду та однорідною початковою умовою методом Фур’є (2013)
Погорілий Т. М. - Аналітичне розв’язання нестаціонарної задачі теплопровідності в двохвимірному випадку для прямокутної області з неоднорідними гранічними умовами другого роду та неоднорідною початковою умовою методом Фур’є (2013)
Ашуров Ф. Б. - Повышение качества национальных хлебобулочных изделий с использованием модифицированных пищевых жиров, Шодиев З. О., Ашуров Ф. Ф., Гафуров Ш. Р., Расулов Б. Б. (2013)
Снєжкін Ю. Ф. - Обгрунтування режимів сушіння дині, Шапар Р. О. (2013)
Снєжкін Ю. Ф. - Дослідження процесу подрібнення та класифікації функціональної антиоксидантної буряково-лимонної сировини, Петрова Ж. О., Пазюк В. М. (2013)
Бурдо О. Г. - Розробка енергоефективного екстрактору олії кави, Терзієв С. Г., Ружицька Н. В. (2013)
Макиевская Т. Л. - Повышение энергетической эффективности процесса экстрагирования при производстве кофе (2013)
Семенишин Є. М. - Кінетика і механізм екстрагування олії з рослинної сировини, Стадник Р. В., Федорчук-Мороз В. І., Фесенко С. В., Маслов Ю. В. (2013)
Сороко О. Л. - Ресурсосберегающая, экологически чистая технология производства мясокостной муки, Протасов С. К., Дементьев А. А., Дук А. А., Желткевич О. В. (2013)
Рудобашта С. П. - Энергоэффективная ресурсосберегающая технология экстрагирования технологических загрязнений из плоских текстильных материалов, Кошелева М. К. (2013)
Самойчук К. О. - Розрахунок енерговитрат пульсаційного апарату з вібруючим ротором, Івженко А. О. (2013)
Змієвський Ю. Г. - Порівняльний аналіз процесів нанофільтрації та зворотного осмосу при розділенні молочної сироватки, Киричук І. І., Мирончук В. Г. (2013)
Мирончук В. Г. - Нова форма бурякової стружки – спосіб отримання і переваги, Люлька О. М., Адаменко А. П. (2013)
Шурчкова Ю. А. - Анализ существующих методов обеззараживания вод различного назначения, Недбайло А. Е. (2013)
Сюткіна О. В. - Використання полісолодового екстракту "Полісол" при виробництві пісочного печива, Бондар Н. П., Корецька І. Л. (2013)
Лопатько К. Г. - Вивчення бактерицидної дії колоїдних частинок срібла, отриманих електроіскровим методом, Афтанділянц Є. Г., Мирончук В. Г., Олішевський В. В., Маринін А. І., Гончар О. М. (2013)
Нуритдинов Б. С. - Инновационные разработки в формировании качества растительного масла, Рахимов М. Н., Мажидов К. Х. (2013)
Нуритдинов Б. С. - Новые инновационные технологии в производстве хлопкового масла, Мажидов К. Х., Бозоров Д. Х., Мажидова Н. К., Рахимов М. Н., Абдуллаев Н. Ш. (2013)
Муродов Ж. С. - Энерго- и ресурсосберегающие технологии производства синтетических моющих средств, Маматов М. М., Мажидов К. Х. (2013)
Султанов А. А. - Ресурсосберегающие и экологически чистые технологии при инфракрасной обработки хлопковых семян, Мажидов К. Х. (2013)
Махмудов К. Ю. - Разработка экологически чистых технологий производства майонезной продукции, Мажидова Н. К., Мажидов К. Х., Рахимов М. Н. (2013)
Мажидова Н. К. - Инновационные технологии гидрогенизации хлопкового масла, Кадиров Ю. К. (2013)
Астанов С. Х. - Стабилизация натуральных красителей при их ассоциации в растворах, Комилов О. С., Шарипов М. З., Файзуллаев А. Р., Турдиев М. Р. (2013)
Потапов В. А. - Повышение энергоэффективности сушки виноградных выжимок в массообменном модуле с кондуктивным подводом теплоты, Якушенко Е. Н. (2013)
Осадчук П. І. - Впровадження магнітних гідродинамічних резонаторів при очищенні соняшникової олії (2013)
Бурдо А. К. - Моделирование процесса кристаллизации в технологии блочного вымораживания воды из пищевых растворов (2013)
Савченко О. - Уміння учнів вчитися у дидактичній системі В.О. Сухомлинського (2013)
Антонець М. - Проблема розвитку творчої особистості вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2013)
Вашуленко М. - Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського – першоджерело формування українськомовної особистості дошкільників і молодших школярів (2013)
Говорун Р. - Збереження здоров’я дітей – найважливіший аспект діяльності школи (2013)
Ступак Л. - Літературне свято "Життя і творчість В.О.Сухомлинського” (2013)
Соловейчик С. - Вертатися до джерел (2013)
Коротун І. - Розвиток навички читання в 1 класі (2013)
Чістякова В. - Малюємо словом літо. Інтегрований урок у 2 класі (2013)
Кузьменко В. - Слова з прямим і переносним значенням (3 клас) (2013)
Личик С. - Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках у 3–4 класах, Крошко А. (2013)
Базарницька І. - Урок математики у 1 класі (2013)
Грущинська І. - Знайомство з персонажами підручників природознавства для 1 і 2 класів. Реалізація сезонного принципу вивчення природознавства у 2 класі. Осінь (2013)
Юрченко Н. - Абетка пішохода. (Година спілкування) (2013)
Дробчак Я. - Використання малих жанрів фольклору на уроках трудового навчання у початкових класах (2013)
Лозан Т. - Шляхи формування й розвитку українського мовлення російськомовних учнів шкіл Придністров’я з українською мовою навчання (2013)
Зеленська О. - Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах (2013)
Мірошнікова Н. - Розмаїтий світ Букваря Марії Чумарної (2013)
Чумарна М. - Прислухаємося до слова (2013)
Зеленська Л. - Дискусійний клуб "Початкова школа: проблеми, пошуки, здобутки” (2013)
Палій В. - "Барвінок” – винахідливі комбінації відомих елементів (2013)
Удодік Л. - Футболійте разом з нами. (Урок математики у 4 класі) (2013)
Геврик Г. - Сценарій свята "Осінь-Чарівниця” (2013)
Ковбанюк Т. - Випадок на лісовій галявині (2013)
Розкажи про свій клас (2013)
Кавуненко О. - Дні для прийдешнього. Есей (2013)
Пушкарьова Т. - Особливості викладання курсу математики у початковій школі за науково_педагогічним проектом "Росток" (2013)
Ширко Н. - Розвивальні завдання для молодших школярів (2013)
Кузнєцова Л. - Активізація пізнавальної діяльності на уроках природознавства у початкових класах (2013)
Бістаєва В. - Де ти живеш? (Урок курсу "Я і Україна”, 2 клас) (2013)
Захарійчук М. - Особливості навчального змісту підручника "Українська мова”, 2 клас (2013)
Науменко В. - Орієнтовне планування уроків літературногно читання в 2 класі за підручником "Літературне читання” (2013)
Грущинська І. - Календарно_тематичне планування уроків природознавства у 2 класі (2013)
Лобова О. - Тематичне планування уроків музичного мистецтва у 2 класі (2013)
Криуленко Л. - Як учителю початкових класів стати чарівником (2013)
Гончарук І. - Створення вчителем комфортних умов для адаптації першокласників до навчання у школі (2013)
Мартиненко С. - Діагностична методика визначення стратегії спілкування вчителя початкової школи з учнями, Кипиченко Н. (2013)
Мовчун А. - Світ дитини в книзі Дмитра Чередниченка "Вибране” (2013)
Корнієнко С. - Вчимо жити за законами здоров’я:це обов’язок чи бажання? (2013)
Калошин В. - Як виконується головне завдання школи (2013)
Скубко О. - Легендарні герої в мистецтві, Руда Л. (2013)
Кравчук О. - Вчити обдарованих дітей – мистецтво (2013)
Лисицька Г. - "Виростай, дитино, й пам’ятай:Батьківщина – то найкращий край!” (2013)
Даценко Н. - Як вивчити абетку (2013)
Павленко Т. - Анотований список нових надходжень до ДНПБ України імені В.О.Сухомлинського (2013)
Розкажи про свій клас (2013)
Матвєєва Л. В. - Сюжети з історії Афінської демократії (за творами В. Бузескула) (2005)
Борділовська О. А. - Від плюралізму до демократії (до 55-ї річниці Республіки Індія) (2005)
Богомолов О. В. - Кримські татари: з досвіду етноконфесійної самоорганізації (кінець XVIII – початок XX ст.), Данилов С. І., Золотарьов Д. Ю., Радівілов Д. А. (2005)
Галенко О. І. - Елітні вершники Ассирії та початки работоргівлі у Східній Європі (2005)
Зелінський А. Л. - Позаетнічний характер птолемеївської адміністрації у Єгипті як засіб боротьби з "колонізаторським" світоглядом (до питання про так звану "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті) (2005)
Отрощенко І. В. - Балагатський рух у політичному та духовному житті Бурятії (2005)
Пріцак Л. Д. - Так званий Переяславський договір 1654 р. і його проблеми (2005)
Светлов А. Е. - Средневековые кочевники Северного Причерноморья в предмонгольский период (исторический очерк) (2005)
Тортика А. А. - Династические браки как элемент внешней и внутренней политики Хазарского государства (2005)
Бондаренко Г. В. - Перші французькі поетичні переклади з японської та перекладацька діяльність Юдіт Ґот’є (1845–1917) (2005)
Колода С. О. - Текстові лакуни як маркери специфіки лінгвокультурної спільноти в романі А. Оза "Куфса Шхора" (2005)
Rybalkin V. S. - Governance in Traditional Arabic Grammar (2005)
Рыжих В. И. - Характеристика конечных флексий арабского слова (2005)
Шокало О. А. - Агатангел Кримський – дослідник і перекладач Гафіза Ширазького (освоєння феномену суфізму на українському ґрунті) (2005)
Рибалкін В. С. - Переклад з арабської та коментарі. Коран. Сура VI: Худоба. Мекканська, 165 аятів (2005)
Кіктенко В. О. - Даоська причинність і телеологія: Нідем, Гегель, Уайтхед і комбінаторна логіка (2005)
Бондаренко І. П. - Меметов А. Мусаев К. Крымтатарский язык. Ч. 1. Общие сведения о языке. Ч. 2. Морфология. Учебное пособие. – Симферополь, 2003. – 288 с., Букрієнко А. О. (2005)
Бондаренко І. П. - "Літературна Україна" Лауреат премії імені Миколи Лукаша за 2004 рік (2005)
Отрощенко І. В. - Науковий семінар "Бідія Дандарон (1914–1974) в контексті епохи” (2005)
Шкляр В. М. - Таємниця старого альбому (2005)
Безпека харчових продуктів – в надійних руках! (2012)
Гончарук А. Г. - Про ефективність діяльності зернопереробних підприємств України (2012)
Савенко І. І. - Рециклінг техніки та обладнання сільськогосподарського призначення в Україні (2012)
Седікова І. О. - Розвиток зернопродуктового підкомплексу і його інфраструктури (2012)
Павлов О. І. - Впровадження диверсифікації на класичних комбінатах хлібопродуктів, Шекера С. С. (2012)
Гончарук А. Г. - Про потенціал та перспективи ефективного розвитку підприємств макаронної промисловості (2012)
Мардар М. Р. - Гармонізація технічних регламентів України і митного союзу, Удовіченко О. П. (2012)
Грищенко Ф. В. - Система простежуваності у кормових і харчових ланцюгах: основні вимоги (2012)
Топораш І. Г. - Дослідження технологічних властивостей сучасних сортів пшениці України. I. Фізичні та біохімічні показники якості зерна, Жигунов Д. О., Аксельруд Д. В. (2012)
Чумаченко Ю. Д. - Зниження енерговитрат процеса крупоутворення зерна тритікале (2012)
Лебеденко Т. Є. - Аналіз сучасних технологій хлібобулочних виробів із пшеничного борошна та перспективи їх удосконалення, Соколова Н. Ю. (2012)
Єгоров Б. В. - Підвищення якості комбікормів – основа виробництва безпечних продуктів харчування (2012)
Левицький А. П. - Лізоцим як кормова добавка, Селіванська І. А., Лапінська А. П. (2012)
Гапонюк О. І. - Енергоефективні системи пилоподавлення нового покоління, Коротнян А. (2012)
Гапонюк О. І. - Практичне використання систем пилоподавлення нового покоління, Коротнян А. (2012)
Хобін В. А. - Автоматизована система контролю температури зерна в силосних корпусах елеваторів, Левінський В. М., Степанов М. Т. (2012)
Гловюк І. В. - Деякі проблеми тлумачення категорії "обвинувачення" (нормативний аспект) (2015)
Грібов М. Л. - Прокурорський нагляд за виконанням доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідувані грабежів та розбоїв (2015)
Задоя К. П. - Спрощене провадження щодо кримінальних проступків за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року та законодавством європейських держав (2015)
Капліна О. В. - Проблеми вдосконалення нормативного регулювання проведення слідчих (розшукових) дій (2015)
Керевич О. В. - Основні напрямки взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при оголошенні в розшук підозрюваного (2015)
Климчук М. П. - Виконання доручень, як форма взаємодії слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному провадженні (2015)
Ковальський В. С. - Принцип верховенства права в системі кримінального судочинства (2015)
Костюченко О. Ю. - Особливості проведення прямого та перехресного судового допиту свідків і потерпілих (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського