Гатилова Т. Н. - Профилактика нарушений чтения и письма при обучении грамоте детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (2014)
Євдакова А. А. - Формування лексичної компетентності в дітей із загальним недорозвитком мовлення (2014)
Живіріхіна Л. А. - Формування екологічної компетентності дошкільників (2014)
Кіхтенко С. С. - Життєве самовизначення молодої людини на прикладі вивчення професії (2014)
Костик С. А. - Особливості логопедичної роботи при формуванні звуковимови в дітей з аномаліями зубощелепної системи (2014)
Потапенко Л. В. - Розвиток критичного мислення учнів та вчителів (2014)
Ріпка А. Й. - Формування й розвиток професійної компетентності вчителя в сучасних умовах (2014)
Харченко О. М. - Психологічні аспекти міжособистісного спілкування "викладач – студент" (2014)
Щур О. А. - Реалізація наступності та перспективності між дошкільною та початковою ланкою в умовах НВК (2014)
Юрченко Н. В. - Формування інформаційної культури педагогічного колективу, Божкевич С. П. (2014)
Азовська Н. В. - Формування лексичної компетентності в молодших школярів із загальним недорозвитком мовлення засобами ігрової діяльності, Бережна В. В. (2014)
Войцеховська Л. П. - Медіаосвіта на уроках світової літератури (2014)
Голенок Л. П. - Ситуативно-рольові прийоми навчання іншомовного говоріння на прикладі навчально-методичного комплексу О. Д. Карп’юк (2014)
Eдемова Г. С. - Використання мультимедійних засобів під час розвитку у школярів навичок іншомовного спілкування (2014)
Каленська Л. П. - Особливості розвитку мовлення розумово відсталих школярів, Оржаховська Л. С. (2014)
Коваленко А. В. - Формирование познавательного интереса у учащихся с умственной отсталостью в процессе обучения (2014)
Липко І. В. - Особливості формування мовленнєвих навичок у дітей із помірною розумовою відсталістю, Пулінець Т. Г. (2014)
Руда Г. О. - Особливості ґендерного виховання в умовах спеціальної школи, Бєлєхова Н. В. (2014)
Шустваль Н. М. - Навчання іншомовного спілкування молодших школярів на уроках англійської мови, Кольцова Г. В. (2014)
Вовченко Т. Б. - Роль учителя іноземної мови щодо організації роботи з розвитку додаткового освітнього мовного середовища (2014)
Кабанов О. О. - Підвищення ефективності використання методу колового тренування на уроках фізичної культури (2014)
Крилова О. П. - Управління процесом розвитку талановитих та обдарованих учнів (2014)
Крюкова Л. М. - Использование ролевых игр на уроках английского языка в начальной школе с применением новых средств обучения (2014)
Супрун Т. П. - Залучення особистості до соціального та духовного розвитку на уроках української мови і літератури (2014)
Тарабанова Я. В. - Ситуативні завдання як засіб соціалізації учнів на уроках української мови (2014)
Хоменко Л. М. - Використання автентичих матеріалів у формуванні мовленнєвої компетенції учнів в умовах спеціалізованої школи (2014)
Волинець О. П. - Психологічний супровід дітей дошкільного віку з різними формами ЗПР, Кузьміна О. А. (2014)
Воскова І. В. - Сучасні підходи до управління персоналом в освіті: психологічні аспекти (2014)
Нечитайло В. П. - Побудова індивідуальної траєкторії розвитку молодших школярів у ході профорієнтаційної роботи в сільській школі (2014)
Огурцова С. А. - Особенности развития, обучения и воспитания леворуких детей, Белова И. Ю. (2014)
Павловська Л. О. - Формування навичок безпечної поведінки у підлітків та молоді в умовах "Клініки, дружньої до молоді", Крамаренко Н. І. (2014)
Саніна Н. С. - Робота психолога ДНЗ з підвищення психологічної компетентності вихователя (2014)
Темрякович Н. Б. - Психологічний супровід інтегровано-бінарних уроків-проектів (2014)
Галах В. В. - Специфіка реформування середньої освіти в незалежній Україні (2014)
Кавуньова A. A. - Козацькому роду нема переводу. Династія Голобородьків (2014)
Кузьменко В. В. - Невичерпність творчої особистості: роздуми про десятитомне видання професора Г. М. Сагач (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2014)
Вихідні відомості (2014)
Бараненкова Н. А. - Експлікація як спосіб перекладу безеквівалентної лексики науково-технічного стилю, Литвин С. В. (2014)
Дзикович О. В. - Мовленнєві засоби зближення із телеглядачем у текстах анонсів ток-шоу (2014)
Зайченко Ю. О. - Експресивні зсуви при перекладі творів жанру фентезі на різних мовних рівнях (2014)
Казарин В. П. - Драма взаимоотношений А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилева в зеркале стихотворения "Вижу выцветший флаг над таможней…" (Опыты реального и поэтологического комментария), Новикова М. А. (2014)
Моісєєва Н. О. - Аксіологічність – категорія текстової оцінної модальності (2014)
Бецько О.С. - Європейські концепції планування заняття: формулювання навчальних цілей (2014)
Богуш А. М. - Теоретичні i практичні аспекти формування мовної компетентності майбутніх пілотів i авіадиспетчерів, Ковтун О.В. (2014)
Вадаська С. В. - Роль автентичних відеоматеріалів для викладання іноземної мови професійного спрямування (2014)
Гавриленко К. М. - Система оцінювання вивчення іноземних мов студентами технічних ВНЗ у парадигмі сучасної освіти (2014)
Галацин К. О. - Інтерактивні технології у процесі вивчення англійської мови студентами ВТНЗ, Фещук А. М. (2014)
Дроздович Н. Ю. - Створення фахових словників для студентів технічних ВНЗ (2014)
Лавриш Ю. Е. - Інтеграція блог-технології у процес викладання іноземної мови (2014)
Литвин С.В. - Навчання написання резюме з питань наукового дослідження, Светенок Л. К. (2014)
Нікітіна Н. С. - Особливості навчання видам мовленнєвої діяльності на заняттях з іноземної мови професійного спрямування (2014)
Шалова Н. С. - Комунікативні стратегії у викладанні англійської мови для майбутніх інженерів (2014)
Тищенко С. В. - Особенности разрушения массива горных пород, экранированного замкнутой динамической зоной, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2014)
Федоренко П. И. - О возможностях снижения трудовых энерго и ресурсозатрат при подготовке блоков к очистным работам, Чепурной В. И., Ляш С. И. (2014)
Маланчук Є. З. - Експериментальні дослідження закономірностей розподілу самородної міді за класами крупності на Рафалівському базальтовому кар’єрі (2014)
Фролов О. О. - Формування ефективних режимів детонаційних енергетичних потоків при багатоточковому ініціюванні свердловинних зарядів (2014)
Швагер Н. Ю. - Рекомендації щодо набору індивідуального медичного спорядження громадян у зонах конфліктів та для повсякденного життя, Домнічев М. В., Комісаренко Т. А., Нестеренко О. В. (2014)
Харин С. А. - Автоматизация исследования влияния факторов проходческого цикла на темпы сооружения выработок в крепких породах (2014)
Сінчук О. М. - Аналіз струму нульової послідовності асинхронних двигунів для бездатчикового керування, Осадчук Ю. Г., Козакевич І. А. (2014)
Кондратец В. А. - Исследование динамики пульпы в улитковом питателе при измельчении песков механического двухспирального классификатора, Мацуй А. М. (2014)
Куліковська О. Є. - Аналіз геодезичного забезпечення території Криворізького регіону (2014)
Суртаєв В. В. - Перспективи розвитку галузі геотермальної енергетики в Україні, Осипчук В. С. (2014)
Єфіменко В. І. - Експериментальні дослідженя несучої здатності залізобетонних балок відновлених полімербетонними ремонтними сумішами, Чирва В. М., Савченко А. А., Сухан О. П., Гришковець Т. Ю., Возіян І. О., Наумова М. О. (2014)
Назимко В. В. - Аналіз відповідності програми розвитку гірничих робіт вугільної шахти проектно-орієнтованому стилю управління, Мерзлікін А. В., Захарова Л. М., Ареф’єв Є. М. (2014)
Драбчук А. М. - Перспективи модернізації уловлювачів конвеєрних стрічок через впровадження інноваційних технологій у процес транспортування сипучих матеріалів, Калінічнко Ю. П. (2014)
Суртаєв В. В. - Сучасні конструкції зовнішніх огороджень будинків з підвищеним теплозахистом (2014)
Моркун В. С. - Анализ методов управления параметрами газовой фазы пульпы в процессе флотации, Пикильняк А. В., Бережной Н. Н., Назимко Е. И. (2014)
Орловський В. М. - Термостійкі тампонажні матеріали, що розширюються при твердінні (2014)
Степанкіна І. Б. - Удосконалення взаємодії кар’єрного транспорту (2014)
Рудь Ю. С. - Моделирование процесса разрушения кристаллических горных пород машинами ударного действия, Радченко И. С., Белоножко В. Ю., Олейник С. Ю. (2014)
Михайлів В. І. - Критичний аналіз засобів та методів захисту інформації в хмарних системах зберігання даних (2014)
Моркун В. С. - Формирование робастного автоматизированного управления замкнутым циклом измельчения на основе H-нормы, Моркун Н. В., Тронь В. В. (2014)
Микитин О. В. - Характеристика цифрового датчика температури DS18B20 фірми "Dallas Semiconductor" та дослідження його точності (2014)
Лобова К. В. - Аналіз і класифікація каналів зв'язку для АСУТП бурових верстатів, Лобов В. Й. (2014)
Почужевский О. Д. - Сравнительная оценка технологий очистки конвейерных лент, Арефьев Е. М. (2014)
Хорольский В. П. - Інтелектуальна система управління електроспоживанням дробарної фабрики, Хорольський Д. В., Тіторенко К. Г. (2014)
Пироженко А. В. - Основа опори без застосування інвентарних вантажів для високовольтних пересувних внутрішньокар'єрних ліній електропередач, Пироженко Т. В. (2014)
Бурнасов П. В. - Критерії оптимальності задачі складання розкладу занять в системі управління ресурсами як підсистеми АСУ ВИШУ (2014)
Лобов В. Й. - Адаптивне керування процесом нарізання борозни сошником сівалки (2014)
Рудь Ю. С. - Расчет спектров поглощения и рассеяния света наночастицами магния, Радченко И .С., Малиновская С. И., Белоножко В. Ю. (2014)
Рыбальченко М. А. - Моделирование векторного управления асинхронным электродвигателем затвора весовой воронки системы шихтоподачи доменной печи, Головко В. И., Верховская А. А., Папанов Г. А. (2014)
Моркун В. С. - Розробка алгоритму формування узгодженого керування швидкостями робочих валків обтискної кліті блюмінга з визначенням пробуксовок, Харламенко В. Ю. (2014)
Азарян А. А. - Aнализ средств и методов контроля качества железорудного сырья на этапе подготовке руды к обогащению, Швец Д. В. (2014)
Сидоренко В. Д. - Опрацювання даних лазерного 3d-сканування з використанням комплексних програми, Шолох М. В., Сергєєва М. П. (2014)
Здещиц В. М. - Методи та засоби дослідження геомеханічних процесів у гірському масиві, Шолох М. В., Сергєєва М. П. (2014)
Ibrahima Bah - Strategie de recherche scientifique du departement de Genie industriel et maintenance de l’institut polytechnique de l’universite Gamal Abdel Nasser de Conakry, Pozdnyakov V., Stupnik N. I, Kalinichenko V. О., Kalinichenko О. V. (2014)
Журавлев Ф. М. - Технология получения офлюсованного окускованного материала для доменной плавки с повышенным содержанием железа, Лялюк В. П., Кассим Д. А., Ляхова И. А., Чупринов Е. В. (2014)
Лапшина Д. О. - Нормалізація мікроклімату в підземних камерах шахт з працюючим обладнанням (2014)
Журавлев Ф. М. - Технология получения сырых окатышей с закатанным внутрь твердым топливом, Лялюк В. П., Кассим Д. А., Ляхова И. А., Чупринов Е. В. (2014)
Афанас’єв В. Д. - Дослідження накопичувального впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів на працівників підземного Кривбассу, Гненна О. В. (2014)
Лапшин О. Є. - Підвищення ефективності управління охороною праці на підприємствах у гірництві, Гурін А. О., Лапшин О. О., Радіоненко Б. М. (2014)
Барановская М. Л. - Математическое моделирование переходных процессов при ОЗЗ в распределительных сетях 6-35 кВ, Тытюк В. К. (2014)
Палійчук О. В. - Оцінка стану гірських порід на територіях гірничопромислових комплексів (2014)
Анотації (2014)
Титул, зміст (2013)
Голобородько Я. - Українська література як філософія відкриття. Рефлексії над новим романом Михайла Слабошпицького — лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (2013)
Братко В. - Культурологічний аспект вивчення ліричних творів Тараса Шевченка. 5 клас (2013)
Маншина А. - Тарас Шевченко і Поділля. Усний журнал (2013)
Бурко О. - Методичний ключ визначення жанру барокової і романтичної поезії (2013)
Бабійчук Т. - Відеофрагменти як засіб патріотичного виховання. Позакласна робота з української літератури (2013)
Гричаник Н. - Структура і функції навчальної книги з літератури (2013)
Шульган В. - Модель підручника нового покоління в методичних поглядах Н.Й. Волошиної (2013)
Охріменко Н. - Урок за поемою М. Вороного "Євшан-зілля" (2013)
Гаврилюк О. - "Я (Романтика)" Миколи Хвильового — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком (2013)
Прядка Н. - Вивчаємо поезію Миколи Вінграновського "Бабунин дощ", Шулешко Г. (2013)
Неживий О. - До вивчення життєпису Бориса Грінченка: урок — драматичне дійство (2013)
Бондаренко Л. - Ігровий майданчик на уроках української літератури. 5 клас (2013)
Логвіненко Н. - Сучасне українське фентезі: формування змісту поглибленого вивчення національної літератури (2013)
Паламар С. - Розвиток літературних компетенцій п'ятикласників у процесі вивчення фольклорної казки (2013)
Парфенюк О. - Шоу "Я люблю Україну!", Борейчук С. (2013)
Овдійчук Л. - Науковці-філологи, педагоги, письменники, бібліотекарі, діти — разом, або Час, Місце і Простір змінити можна (нотатки про IV Міжнародний симпозіум "Література. Діти. Час" у Рівному) (2013)
Титул, зміст (2013)
Семеног О. - Педагогічна майстерність учителя-словесника в дослідницьких рефлексіях Ніли Волошиної (2013)
Жила С. - "Майстер творення світів”. Вивчення епопеї Володимира Дрозда "Листя землі” у вищій школі (2013)
Кремінь Т. - Віршований дискурс новітньої української літератури Дмитра Кременя (2013)
Шуляр В. - Вивчення епістолярію Дмитра Кременя під час лабораторного заняття у старшій профільній школі (2013)
Братко В. - Вивчення чарівної казки в культурологічному контексті (2013)
Дига Н. - Біографічна модифікація принципу діалогізму в методиці навчання української літератури (2013)
Галушко М. - Формування художньо-читацької компетентності у процесі вивчення літератури (2013)
Черненко В. - Ідейно-художня цінність поезії Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати”. 5 клас (2013)
Марусин Г. - Образи руських князів і Ярославни в "Слові о полку Ігоревім”. 8 клас (2013)
Мартинюк І. - Планування уроків української літератури у 5 класі. Уроки 3–8, Крат Н., Паламарчук Н., Стасюк С. (2013)
Бабійчук Т. - Читацька конференція за романом "Зоряний Корсар” Олеся Бердника в педагогічному коледжі (2013)
Від редактора (2015)
Скирда В. В. - Археологічна наука в Харківському університеті, Шрамко І. Б. (2015)
Ручинская О. А. - Древняя история и античная археология в Харьковском университете, Сергеев И. П. (2015)
Сорочан С. Б. - Четверть века пути в средневековье: Медиевистика на историческом факультете Харьковского университета, Домановский А. Н. (2015)
Миколенко Д. В. - Дослідження історії зарубіжних країн Європи й Америки нового та новітнього часу на історичному факультеті (2015)
Станчев М. Г. - Сходознавчі дослідження на кафедрі нової та новітньої історії ХНУ, О. І., Чувпило О. О. (2015)
Журавльов Д. В. - Кафедра історії України та її внесок у розвиток українознавчих досліджень (2015)
Наумов С. О. - Українознавчі студії в "непрофільних" підрозділах історичного факультету (2015)
Духопельников В. М. - Русистика на историческом факультете (2015)
Кісельова Ю. А. - Розвиток історіографії на історичному факультеті Харківського університету (2015)
Іващенко В. Ю. - Дослідження в галузі джерелознавства, архівознавства та спеціальних історичних дисциплін на історичному факультеті Харківського університету, Красько О. І. (2015)
Павлова О. Г. - Музеєзнавство, мистецтвознавство та пам’яткознавство на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна, Куделко С. М. (2015)
Безкровний Ю. О. - Анкета журналу "Украинская жизнь" з національного питання (2015)
Бондаренко Г. А. - Організаційні аспекти функціонування православної періодики Харківської єпархії (1862-1917 рр.) (2015)
Лиман С. И. - История средних веков в творчестве профессора Императорского Харьковского университета Ильи Фёдоровича Тимковского (1773–1853) (2015)
Мизгін К. В. - До питання критики нумізматичних джерел (на прикладі вивчення знахідок античних монет на території Східноєвропейського Барбарикуму) (2015)
Буйнов Ю. В. - Погребения женщин в курганах скифского времени северскодонецкой Лесостепи: палеосоциологический анализ, Гречко Д. С. (2015)
Ващук Л. В. - Нові принципи міжнародних відносин у дипломатичній грі ренесансного правителя Франциска І Валуа (2015)
Димидюк Д. А. - Арабо-візантійське протистояння як чинник становлення Вірменської держави за правління Феодора Рштуні (639-658) (2015)
Сайко М. М. - Кредитні документи банкірів античного Риму (розписки, іпотечні угоди, договори товариства) (2015)
Фомин М. В. - О культе местночтимых святых в ранневизантийском Херсоне (2015)
Янко А. Л. - До інтерпретації етруського напису з Риму (REE 47/29) (2015)
Гребень Е. А. - Партизанское движение в Беларуси в документах коллаборационной администрации (2015)
Долід В. В. - Залізничне будівництво як фактор активізації трудової мобільності у британських африканських колоніях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Ковбасюк С. А. - "Місця відпочинку": популярна культура в уявленнях і практиках міської еліти в Нідерландах другої половини XVI ст. (2015)
Посохова Л. Ю. - Еволюція стратегій виховання дітей козацької старшини Гетьманщини та Слобідської України в XVIII ст. (2015)
Mykolenko D. V. - Stefan Stambolov and "stambolovists" in the opposition to the Government of Konstantin Stoilov (1894–1895) (2015)
Посохов С. І. - Нова книга в факультетській серії меморіальних видань (Георгий Николаевич Попов – профессор Харьковского университета : Биобиблиография. Воспоминания / сост. М. Г. Станчев, Ю. Ю. Полякова ; науч. ред. С. Ю. Страшнюк ; библиогр. ред. С. Б. Глибицкая. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 64 с.). (2015)
Чорний Д. М. - Рецензія (на монографію В. В. Калініченко На зламі епох: земельна громада в Наддніпрянській Україні (1917–1930 рр.) : Монографія / В. В. Калініченко. – Х.: ХДАК, Видавець Савчук О. О., 2013. – 635 с.) (2015)
Робак І. Ю. - Історіографічні образи В. Н. Каразіна (Рец. на кн.: В. Н. Каразін. Діалоги у часі й просторі: дослідження і матеріали / уклад. О. І. Вовк, С. М. Куделко; наук. ред. проф. С. І. Посохов. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 272 с.) (2015)
Звіт про наукову роботу історичного факультету за 2014 р. (2015)
Хроніка подій на історичному факультеті (2015)
Публікації співробітників історичного факультету за 2014 р. (2015)
Гасюк Н. В. - Характеристика клітинного складу цитограм ясен хворих на генералізований пародонтит (2015)
Ковтун Н. Я. - Морфологічні механізми розвитку каріозного процесу пришийкової ділянки малих кутніх зубів, Гнатюк М. С. (2015)
Мачоган В. Р. - Вплив базисних стоматологічних пластмас на гематологічні показники крові тварин, Пудяк В. Є., Мачоган Р. Р. (2015)
Авдєєв О. В. - Структурні зміни пародонта щурів при моделюванні гіпореактивності організму (2015)
Мельничук Г. М. - Альтернативні немедикаментозні методи протимікробного лікування хворих із патологією пародонта: озонотерапія, фотодинамотерапія; механізм дії, показання та протипоказання до використання, Личковська О. Л. (2015)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Оцінка стану молярів після терапевтичного лікування у соматично здорових чоловіків із різних регіонів України за даними стоматологічного обстеження та комп’ютерної томографії (2015)
Остапко О. І. - Взаємозв’язок хімічного складу емалі та стану твердих тканин постійних зубів у дітей, які постійно мешкають в умовах низького рівня сумарного забруднення довкілля (2015)
Мисула Н. І. - Зміни про- й антиоксидантної систем організму при корекції гінгівіту, викликаного експериментальним гастродуоденітом, Авдєєв О. В. (2015)
Якимець М. М. - Кількісна оцінка ремоделювання судин пародонта в динаміці експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету (2015)
Лабій Ю. А. - Взаємозв’язок системної гіпоплазії емалі із загальносоматичними захворюваннями у дітей, на які впливають різні екопатогени, Мельничук Г. М. (2015)
Слобода М. Т. - Фактори вірулентності пародонтопатогенної мікрофлори як етіопатогенний фактор розвитку пародонтиту та гінгівіту в осіб молодого віку (2015)
Швець І. Є. - Саногенетично-патогенетичний потенціал ротової рідини та інтрагастрального середовища залежно від обсіменіння Helicobacter pylori у пацієнтів із запально-деструктивними ураженнями пародонта на тлі захворювань шлунково-кишкового тракту, Виноградова О. М., Дутко Г. З. (2015)
Лучинський М. А. - Оцінка стану вегетативної нервової системи у пацієнтів з одонтогенними запальними процесами на фоні хвороб шлунково-кишкового тракту з помірним ступенем тривоги, Ястремський В. М. (2015)
Матвійчук Х. Б. - Перекисний гемоліз еритроцитів як прояв оксидаційного стресу в пацієнтів із генералізованим пародонтитом та ускладненням виразкової хвороби дванадцятипалої кишки (2015)
Федірко Г. В. - Сучасне уявлення про механізм регенерації нижньої щелепи в умовах політравми (2015)
Скакун Л. М. - Удосконалення способу лікування одонтогенних верхньощелепних синуситів (2015)
Кузняк Н. Б. - Використання біохімічних маркерів кісткового метаболізму в стоматології, Бойцанюк С. І., Суховолець І. О. (2015)
Крижановський А. Є. - Результати клінічної апробації повного знімного протеза з тришаровим базисом за даними лазерної доплерівської флоуметрії (2015)
Соколова І. І. - Динаміка зміни стану твердих тканин зубів у дітей з уродженою глухотою під дією лікувально-профілактичних заходів, Прокопова М. В. (2015)
Хоменко Л. О. - Зміни хімічного складу емалі постійних зубів під впливом сучасних засобів екзогенної профілактики карієсу, Сороченко Г. В. (2015)
Олуйко В. М. - Деякі проблеми українського парламентаризму (2015)
Івановська А. М. - До питання про місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади (2015)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Окремі питання захисту прав та інтересів відповідача в цивільному процесі, Гопкін П. В. (2015)
Верба-Сидор О. Б. - Реформування системи виконання рішень юрисдикційних органів України (2015)
Посикалюк О. О. - До питання про поняття юридичної особи публічного права (2015)
Піцикевич В. В. - Ліцензування у сфері паливно-енергетичного комплексу України у ХХ — на початку ХХІ століть (2015)
Паракуда І. В. - Поняття, види, значення та функції складів в Україні: господарсько-правовий аспект (2015)
Чудик-Білоусова Н. І. - Нові соціальні ризики як підстава соціального забезпечення в Україні (2015)
Андрушко А. В. - "Баланс інтересів”: експлікація поняття в контексті трудового права (2015)
Домбровський С. Ф. - Окремі проблеми кодифікації національного аграрного законодавства та його адаптація до законодавства Європейського Союзу, Тараненко Л. С. (2015)
Ніщимна С. О. - Сутність окремих внутрішніх інституційних принципів публічного фінансового контролю (2015)
Пунда О. О. - Правові засади здійснення відеоконтролю в автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні України, Царенко В. І., Жданова В. П. (2015)
Пахомова І. А. - Законодавче забезпечення розвитку інформаційних відносин у сфері державної служби України (2015)
Крупко Я. М. - Правове регулювання механізму реалізації принципів розподілу коштів між бюджетами (2015)
Зоря О. В. - Досвід окремих країн Балтійського регіону у сфері організаційно-правового забезпечення протидії корупції (2015)
Ніколаєнко Т. Б. - Кримінальна відповідальність княжої дружини за Руською Правдою: злочини та покарання (2015)
Захарчук В. М. - Особливості кваліфікації самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці (2015)
Марчук М. П. - Проблеми впровадження та застосування окремих положень нового антикорупційного законодавства в Україні (2015)
Громко В. Я. - Особливості визнання службової особи суб’єктом злочину за Кримінальним кодексом України (2015)
Семенюк-Прибатень А. В. - Об’єкт умисного та необережного знищення чи пошкодження майна (2015)
Налуцишин В. В. - До питання об’єкта невиконання судового рішення (2015)
Мельник Р. В. - Класифікація саморобної вогнепальної зброї, Кравчук О. В. (2015)
Задорожній О. В. - Становлення і нормативний зміст принципу територіальної цілісності держав як основного принципу міжнародного права (2015)
Kemel M. - Decentralization and Delimitation of Empowerment between State Management Levels in Kazakhstan (2015)
Кравченко Т. А. - Національна система індикаторів сталого розвитку як важливий інструмент провадження державної політики у сфері реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна–2020” (2015)
Андрієнко М. В. - Принципи державного управління у сфері пожежної безпеки (2015)
Плішка Т. П. - Перспективи інвестиційної діяльності в Україні в умовах європейської інтеграції (2015)
Щепанський Е. В. - Механізм державного антикризового управління в туристично-рекреаційній сфері України (2015)
Бєлай С. В. - Методологічні засади функціонування та розвитку державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру (2015)
Семенець-Орлова І. А. - Державне управління освітніми змінами: наукові категорії, методологія та актуальна проблематика досліджень на основі досвіду України та США (2015)
Харламова Ю. Є. - Особливості функціонування організаційного механізму державного управління у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту (2015)
Лукіша Р. Т. - Модернізація й інноватизація державної політики розвитку регіонів з позиції безпеки (2015)
Алексєєв В. М. - Науково-практичні підходи до формування сучасного кадрового потенціалу у сфері державного управління (2015)
Кісіль Р.-В. В. - Інтеріоризація досвіду окремих держав у сфері організації державної служби у національну правову систему (2015)
Підлісна Т. В. - Сучасні сутнісні трансформації лідерства: досвід для України (2015)
Ящишина І. В. - Еволюція товару в умовах інноваційно-інформаційної економіки (2015)
Пилипяк О. В. - Практичні аспекти застосування методу чутливості для оцінки рівня проектного ризику, Швець Л. П., Захаркевич Н. П. (2015)
Ковбасюк О. О. - Сутність конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу регіону (2015)
Виговська Т. В. - Безпека поводження з пестицидами та агрохімікатами на Хмельниччині (2015)
Мороз О. С. - Проблеми регулювання відносин між сторонами соціального діалогу (2015)
Синчак В. П. - Податкові обмеження у спрощеній системі оподаткування як інструменти податкового регулювання розвитку малого підприємництва (2015)
Заїкіна В. В. - Розвиток критичного мислення при вивченні математичних та економічних дисциплін (2015)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2015)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки” (2015)
Інформація для авторів (2015)
Contents (2015)
Вихідні дані (2015)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Zadorozhny O. - Comparative characteristic of the crimea and kosovo cases: international law analysis (2014)
Кормич А. - Гражданское общество: методологическая база правовых трактовок (2014)
Sokolyuk A. - Compulsory psychiatric care under the laws of Ukraine in the highlight of European Court of Human Rights’ practice (2014)
Телелим І. - Либеральная модель организации деятельности политической системы современных обществ (на примере США и Великобритании) (2014)
Кравец А. - Современный политический процесс: доминирование горизонтальной сетевой формы организации взаимоотношений (2014)
Маслов Ю. - Исторические предпосылки трансформации Центральноевропейского региона в особую геополитическую субъектность (2014)
Тимоць Б. - Особенности институционализации и механизмы разрешения политических конфликтов в условиях демократических преобразований в посткоммунистических обществах (2014)
Блинцова В. - Социальные и политические составляющие электронной демократии информационной эпохиSocial and political components of E-democracy of the Information Age (2014)
Константинова Т. - Факторы политического выбора в условиях плюрализма (2014)
Забродіна О. В. - Політико-правова еволюція української суверенної бюрократії (2015)
Коротков Д. С. - Концепція "м’якої сили" в контексті зовнішньополітичної стратегії України (2015)
Сасин Г. В. - Інформаційна війна: сутність, засоби реалізації, результати та можливості протидії (на прикладі російської експансії в український простір) (2015)
Бесчасна І. В. - Проект "Південний потік" – нереалізовані амбіції газового монополіста (2015)
Власов В. Г. - Поняття регіону як актора сучасних міжнародних зв’язків (2015)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Геополітичні трансформації та мілітарні виклики у сучасному глобалізованому світі (2015)
Красносілецький Д. П. - Феномен українізації як фактор національної консолідації українського суспільства (2015)
Жекало Г. І. - Природа та сутність політичного конфлікту (2015)
Шелемба М. М. - Дослідження особливостей та структури електорального простору України в 2014 р. із використанням синтетичного підходу (2015)
Бегей І. І. - Профспілкова політика Української cоціал-демократичної партії на етапі її становлення (2015)
Мосьондз М. В. - Випускники ВНЗ гірничо-металургійних спеціальностей у професійно-економічній сфері суспільства (Дніпропетровський регіон) (2015)
Кузьмук О. М. - Особливості інституціоналізації споживацької поведінки в українському суспільстві (2015)
Бичук І. О. - Українська національна ідея у поглядах Микити Шаповала (2015)
Дударьов В. В. - PR у закладах соціального захисту населення: постановка проблеми (2015)
Крячко В. І. - Вервиця як етнорелігійний маркер акціональної підсистеми сигніфікативного поля католицизму (2015)
Піронкова О. Ф. - Соціокультурні, політичні та економічні трансформації вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими (2015)
Ханас У. Я. - Толерантність як чинник формування ціннісних систем у процесах кроскультурної комунікації (2015)
Костючков С. К. - Cоціально-культурний аспект людської природи в контексті філософської антропології (2015)
Шкіль Л. Л. - Втеча від життя: унікальність філософії Еміля Дюркгейма (2015)
Фельдман О. Б. - Альтруїзм у поетично-філософській творчості Тараса Шевченка (2015)
Безена І. М. - Технологічний вимір трансформації змісту освіти для розвитку та самореалізації особистості школяра: філософсько-освітній аспект (2015)
Процюк Р. Р. - Соціальна доктрина православ’я і становлення громадянського суспільства в Україні (2015)
Овчаренко Н. В. - Самореалізація особистості у професійній освіті: філософський аспект проблеми (2015)
Литвиненко Н. В. - Особливості маркетингової моделі розвитку та управління в освіті (2015)
Остренко С. А. - Со-бытийный характер инновационной деятельности (2015)
Гордієнко Г. М. - Характер рецепцій візантійських культурних цінностей у давньоруському мистецтві і літературі (2015)
Крупка О. В. - Державна адміністрація та суд на Волині у кінці ХV – середині ХVІ ст.: уряд старости (2015)
Ліхачова О. Є. - Дослідження досвіду західноєвропейського реформізму у статтях О.І. Георгієвського (2015)
Дем’янчук Ю. С. - Тува і Україна в роки німецько-радянської війни (2015)
Шишкіна Є. К. - Особливості виготовлення дерев’яних та металевих гравірованих друкарських форм в Єєвропі в середині XV—XVIII ст. (2015)
Падалка С. С. - Зміни в економічних і правових передумовах корупційних зловживань соціальних верств підросійської України (друга пол. XIX – поч. XX ст.) (2015)
Артемов В. Є. - Мосты на высокоскоростных железнодорожных магистралях: вызовы для инженеров СНГ, Венько Ф. (2014)
Башкевич І. В. - Математична модель та її аналітична реалізація при визначеннізалишкового розмиву (2014)
Бильченко А. В. - Мультиперспективные модели процесса эксплуатации мостовых сооружений, Кислов А. Г. (2014)
Боднар Л. П. - Генетичні алгоритми в оптимізації стратегій ремонтів мостів (2014)
Горбатюк Ю. М. - До питання допустимої швидкості руху поїздівпо наплавних мостах, Солдатов К. І., Артьомов В. Є. (2014)
Гречко В. Ф. - Результаты натурных исследований железобетонных опор висячего моста с определением НДС наиболее поврежденной опоры, Гречко О. В. (2014)
Давыденко А. А. - Марковские модели накопления повреждений в оценке и прогнозировании технического состояния мостов (2014)
Казакевич М. И. - Современное развитие проектирования истроительства средне- и длиннопролетных мостов на высокоскоростных железных дорогах (HSR) Китая (2014)
Карпюк В. М. - Вплив циклічного знакозмінного навантаження на міцність, тріщиностійкість та деформативність залізобетонних елементів, що згинаються, Албу К. І., Даниленко Д. С., Сьоміна Ю. А. (2014)
Кир’ян В. І. - Циклічна довговічність зварного з’єднання шпильок кріплення мостового полотна залізничних мостів, Книш В. В., Соловей С. А., Линник Г. О. (2014)
Лантух-Лященко А. И. - Концепция надежности в Еврокоде (2014)
Мальгин М. Г. - Модель расчета мостовых конструкций на усталость по локальным напряжениям, Медведев К. В. (2014)
Микитенко С. М. - Раціональне проектування безкапітельно-безбалкових залізобетонних каркасів будівель (2014)
Пшінько П. О. - Аналіз сучасного порядку розробки, узгодження проектної документації, отримання дозволу на будівельні роботи та здачі в експлуатацію лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури залізничного транспорту України, Марочка В. В., Ковальчук В. В., Калашніков І. В., Гуменюк А. В. (2014)
Редченко В. П. - Аналіз результатів динамічних випробувань мостів з використанням програми "СПЕКТРУМ" (2014)
Сухоруков Б. Д. - Анализ причин обрыва тяги в металлической эстакаде через шлюзы днепровской ГЭС (2014)
Янчук Л. Л. - Аналіз тріщиностійкості залізобетонних елементів мостів як практичний апарат прогнозу ресурсу (2014)
Яцко Ф. В. - Практична інженерна методика оцінки ресурсу залізобетонних елементів мостів в процесі проектування (2014)
Solomka V. - World experience of design of bridges and their operating conditions on railways with a high speed of trains, Ovchinnikov P. (2014)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Nagornyak T. - State and society in the context of Ukrainian events late 2013- early 2014 (2014)
Плешко Э. - Попытка применения Российского уголовного закона в Украине: право или политика (2014)
Nalyvaiko L. - Transparency as a democratic standard of the government functioning (2014)
Baliuk N. - Interregional strategy of the European Union towards Latin America and the Caribbean region (2014)
Kviatkovska O. - The role of development assistance in the US National Security Strategies 2002-2010 (2014)
Побочий И. - Соотношение политического популизма и ненасильственной борьбы (2014)
Машевская А. - Целевая типология политической рекламы в трансформационной обществе: медиа-лингвистический и нормативно-правовой аспекты (2014)
Руженко Л. - Феномен общественного мнения: основные субъекты и стратегии формирования (2014)
Абасов Ф. - Экономическая политика Азербайджана в сфере использования ИКТ (2014)
Melnychuk O. - Systems approach in the urban legal system affirmation (2014)
Завальнюк В. - Антропологический подход к исследованию соматических прав человека (2014)
Rybak O. - The execution of a letter of request and a concept of public order (2014)
Витвицкий С. - История и тенденции развития государственного контроля (2014)
Цихоня Д. - Субъекты апелляционного обжалования в гражданском судопроизводстве (2014)
Кулинич О. - Конституционно-правовые основы механизма реализации права на образование в Украине (2014)
Воронова Л. М. - Ідеї гуманної педагогіки в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Рідкоус О. В. - Гуманістичні основи індивідуалізації навчально-виховного процесу в роботах В.О.Сухомлинського (2015)
Моїсеєв С. О. - Інноваційні технології виховання учнів загальноосвітньої школи, Іванечко Л. М. (2015)
Котеленець Л. Л. - Використання шкільного сайту для позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг (2015)
Бабак Н. В. - Роль шкільного методичного об’єднання вчителів у розвитку професійного потенціалу педагога, Петрова Л. О. (2015)
Бабич Т. К. - Формування потреби у здоровому способі життя в дошкільників (2015)
Бричок Б.П. - Початкова школа: пошуки майбутнього педагога (2015)
Донець О. Б. - Роль самоосвітньої діяльності в розвитку професійного іміджу сучасного педагога (2015)
Мануйло Ю. О. - Можливості міжнародної освітньої Програми педагогічної майстерності вчителів TEA (Teaching Excellence and Achievement program) (2015)
Офатенко О. В. - Формування патріотизму студентів технікуму засобами краєзнавчо-дослідницької діяльності (2015)
Сагач Г. М. - Концепт "дитина" в поетичній творчості Тараса Шевченка (2015)
Строга Г. М. - Використання інноваційних технологій у роботі зі студентами (2015)
Усенко Т. О. - Формування потреби у здоровому способі життя в дітей дошкільного віку (2015)
Білявська Л. В. - Діяльність учителя початкових класів щодо запобігання та розв’язання шкільних конфліктів (2015)
Бойко С. В. - Реалізація компетентнісного підходу у викладанні курсу історії в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Булгакова О. О. - Використання ІКТ на уроках хімії та біології (2015)
Грудницька Н. П. - Методика проведення ранкової зустрічі за програмою "Крок за кроком" (2015)
Долінченко Т. Є. - Розвиток соціокультурної компетенції на уроках англійської мови в початковій школі (2015)
Дутчак О. В. - Використання лексичних карток як ефективного засобу навчання іноземної мови в молодшій школі (2015)
Колісниченко Є. С. - Особливості самостійної роботи учнів під час самопідготовки в умовах школи-інтернату (2015)
Кудак Т. О. - Формування креативних рис особистості молодшого школяра у процесі позакласної роботи (2015)
Кужель О. М. - Використання невербальних засобів спілкування на уроках англійської мови (2015)
Кузьменко Ю. В. - Розвиток творчих здібностей дитини як передумова успішної соціалізації особистості, Жиляєва Л. С. (2015)
Несін Ю. М. - Сертифікація ДЕЛЬФ/ДАЛЬФ в Україні (2015)
Онищук Л. М. - Узагальнювальні дії щодо формування екологічної свідомості на уроках біології у випускних класах (2015)
Перерва І. В. - Соціально-педагогічна робота з дітьми трудових мігрантів (2015)
Пономарьова О. Б. - Роль "Школи становлення особистості" в соціалізації школярів (2015)
Черненко О. Г. - Реалізація компетентнісного підходу до організації навчально-пізнавальної діяльності в початковій школі (2015)
Чуманська С. О. - Використання інноваційних технологій на уроках математики як умова соціалізації учнів (2015)
Акимова С. С. - Використання невербальних засобів спілкування на уроках англійської мови в початкових класах, Максатова Т. В. (2015)
Білоус Л. С. - Здійснення дослідницької діяльності на уроках історії для створення ситуації успіху (2015)
Бусс Е. Ю. - Профільне навчання як чинник соціалізації учнів старшої школи, Мацегора С. М. (2015)
Єрохіна О. В. - Практичні методи навчання аудіюванню та читанню на уроках англійської мови (2015)
Козачок О. С. - Навчання учнів початкової ланки зворотному зв’язку в парній роботі в говорінні (2015)
Кривобородько В. Б. - Розвиток самостійної пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії та біології (2015)
Пискунова В. А. - Развитие навыков обратной связи у старшеклассников при иноязычном говорении и письме (2015)
Посуховська О. О. - Розвиток навичок критичного мислення учнів під час проектної діяльності на уроках української літератури (2015)
Романова Г. В. - Використання мультимедійних засобів навчання на уроках англійської мови (2015)
Яцкович К. С. - Формування комунікативної компетенції молодших школярів засобами театралізації казок англійською мовою (2015)
Бучевська Л. М. - Психологічний супровід навчально-виховного процесу (2015)
Гайдаєнко М. М. - Використання проектної технології у роботі соціально-психологічної служби загальноосвітньої школи (2015)
Дегтяр Г. В. - Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в інклюзивній освіті (2015)
Кравченко Л. О. - Психодіагностична робота з хворими в умовах медико-соціальної експертної комісії (2015)
Лунєгов В. П. - Використання методики "Незавершені речення" в роботі практичного психолога щодо духовно-морального виховання ліцеїстів (2015)
Пулінець Т. Г. - Особливості психофізичного розвитку дітей із дитячим церебральним паралічем, Липко І. В. (2015)
Зозуля С. М. - Формування інформаційно-аналітичних і реферативних ресурсів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з питань освіти, педагогіки та психології (2015)
Горак В. В. - Інформаційні видання провідних галузевих біблотек України як інструментарій аналітичної діяльності (2015)
Гончаренко Л. А. - Знайомтеся з колегою: професор В. В. Кузьменко, Слюсаренко Н. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2015)
Вихідні відомості (2015)
Беляев Н. Н. - Моделирование разрушения подпорных стен при взаимодействии с агрессивными подземными водами, Гунько Е. Ю. (2014)
Вакуленко І. О. - Технологія виготовлення арматури з високим рівнем міцності, Пройдак С. В., Грищенко М. М., Грищенко М. А., Надєждін Ю. Л., Плітченко С. О. (2014)
Вискребенцев В. Г. - Дослідження ефективності використання вуглецевого волокна у залізобетонних прогонових будовах залізничних мостів, Солдатов К. І. (2014)
Войтович І. І. - Особливості проектування споруд на транспортних розв’язках в cтиснутих умовах, Лотоцький Ю. Л., Фаль А. Є., Рисюк Б. М. (2014)
Горбатюк Ю. М. - Застосування наплавних мостів на сучасному етапі будівництва Збройних Сил України, Ярмолюк В. М., Артем’єв М. С. (2014)
Ключник С. В. - Обзор варіантів підсилення та ремонту балок проїзної частини поверхового типу, Марочка В. В. (2014)
Краснюк А. В. - Комп’ютерні перетворення правильних многогран-ників (тіл Платона) в напівправильні (тіла Архімеда), за допомогою системи autocad на прикладі гексаедра та октаедра, Бочарова Н. П. (2014)
Малый А. Д. - Квазилинейные графические модели пространства, Попудняк Ю. Я., Ульченко Т. В., Старосольска Т. В. (2014)
Момот В. О. - Проблеми управління технологічними властивостями гідротехнічних бетонних сумішей (2014)
Петренко В. Д. - Проблема визначення деформацій оправи перегінних тунелів при суттєвій зміні інженерно-геологічних умов, Тютькін О. Л., Кулаженко Є. Ю. (2014)
Попович М. М. - Методика розрахунку та визначення вантажопідйомності залізобетонних аркових прогонових будов з їздою поверху методом класифікації, Ігнатенко Д. Ю. (2014)
Распопов О. С. - Рекомендації по впровадженню швидкісного руху на існуючих нерозрізних залізобетонних проговнових будовах, Мариніченко О. Г. (2014)
Синеок А. Г. - Атмосферостойкий прокат классов прочности с355-500 для металлоконструкций мостов, Герасименко А. М., Рябоконь В. Д., Рябцев К. В., Гоцуляк А. А. (2014)
Солдатов К. І. - Шляхи удосконалення конструкції наплавних мостів, Горбатюк Ю. М. (2014)
Солдатов К. И. - Оптимизация поперечного сечения железобетонной шахтной затяжки, Заяц Ю. Л. (2014)
Стасюк Б. М. - Дослідження напружено-деформівного стану металевих гофрованих конструкцій при взаємодії з ґрунтом засипки, Станкевич В. З., Ковальчук В. В., Лучко Й. Й. (2014)
Сташук П. М. - Дослідження роботи конструкцій сталезалізобетонної естакади, Полюга Р. І., Бугера А. Р., Танський О. В. (2014)
Шмуклер В. С. - Формирование конструктивных решений и динамические испытания пролетных строений пешеходных мостов нового типа, Краснов С. Н., Краснова Е. С. (2014)
Ovchinnikov P. - Using of finite element modeling for determination of buckling possibility in lengthwise stiffeners of orthotropic plate for bridge spans under operational loa, Kliuchnik S. (2014)
Загорулько С. М. - Определение собственных колебаний автодорожной неразрезной криволинейной в плане эстакады, Журбенко М. К., Мирошник В. А. (2013)
Краснюк А. В. - Вибір ефективних матеріалів для гідротехнічного бетону, Момот В. О., Нікіфорова Н. А. (2013)
Лучко Й. Й. - Закриття тріщин в залізобетонних конструкціях ін’єкційними методами, Назаревич Б. Л., Гайда О. М. (2013)
Лучко Й. Й. - Визначення температурних напружень та деформацій у металевих прогонових будовах мостів, Ковальчук В. В. (2013)
Марочка В. В. - Використання гнучких анкерів з висадженою головкою при виробництві закладних виробів, Бадюл П. О. (2013)
Марочка В. В. - Исследование динамической работы автодорожного металлического неразрезного моста под временной нагрузкой, Пшинько П. А., Клименко И. В., Загорулько С. М. (2013)
Медведев К. В. - Прочность, надежность и долговечность железобетонных элементов автодорожных мостов, Яцко Ф. В. (2013)
Петренко В. И. - Обоснование параметров химического закрепления грунтов при строительстве киевского метрополитена, Петренко В. Д. (2013)
PETRENKO V. I. - Solution of task of the mobile loading in the dynamic statement, PETRENKO V. D., TJUTKIN O. L. (2013)
ПШІНЬКО О. М. - Технологія ефективного очищення та шляхи утилізації відпрацьованого баластного щебеню у транспортному будівництві, КРАСНЮК А. В., ЗАЯЦЬ Ю. Л., ГРОМОВА О. В. (2013)
РЕДЧЕНКО В. П. - Еспериментальне визначення постійних напружень в залізобетонних конструкціях (2013)
Солдатов К. І. - До питання нормування статичного навантаження на наплавні мости, Горбатюк Ю. М., Ключник С. В., Журбенко М. К. (2013)
Солдатов К. И. - Экспериментально-теоретическое исследование работы железобетонной шахтной затяжки, Заяц Ю. Л., Сорока В. И. (2013)
Соломка В. І. - Хімічна та біологічна корозія бетону і її наслідки для залізобетонних конструкцій мостів (2013)
Тарасенко В. П. - Анализ токов и напряжений в ветвях мостовых схем при испытаниях конструкций с использованием электрических измерений, Рыкина В. Л. (2013)
Шестовицкий Д. А. - Прогнозирование срока службы железобетонных мостов (2013)
Титул, зміст (2013)
Худолій О. М. - Інформаційне забезпечення процесу навчання і розвитку рухових здібностей дітей і підлітків (на прикладі спортивної гімнастики), Іващенко О. В. (2013)
Лопатьєв А. О. - Інформаційні та енергетичні аспекти аналізу складно-координаційних рухів стрільців, Власов А. П., Трач В. М. (2013)
Марченко С. І. - Зміст дисципліни "Організація і методика оздоровчої фізичної культури" у процесі підготовки вчителя фізичної культури (2013)
Веремеєнко В. Ю. - Інформативні показники рухової та функціональної підготовленості дівчат 6—7 класів (2013)
Кравчук Т. М. - Використання засобів боді-балету в процесі фізичного виховання старшокласниць, Курочка О. С. (2013)
Козіна Ж.Л. - Факторна структура загальної фізичної підготовленості дівчаток 11—15 років, Попова Н. (2013)
Суслина З. А. - Кардионеврологические аспекты профилактики инсульта при артериальной гипертонии, Гераскина Л. А., Фонякин А. В. (2014)
Козелкин А. А. - Когнитивные нарушения в остром периоде мозгового ишемического полушарного инсульта, Кузнецов А. А., Новикова Л. В. (2014)
Смолко Д. Г. - Хроническая недостаточность кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне и длительная спондилогенная боль, Алиев К. Т., Е.В. Бондаренко, Д. А. Лобацевич, О. Т. Макарова, Скоромец А. А., Скоромец А. П., Скоромец Т. А., Шумилина М. В. (2014)
Скоромец А. П. - Гипоксически-ишемическая энцефалопатия у новорожденных, Смолко Г. Д., Дамбинова С. А., Ветчинкина Ю. В., Правдухина Г. П., Шумилина М. В. (2014)
Румянцева С. А. - Клинико-патофизиологические аспекты энергокорригирующей терапии при геморрагическом инсульте у пожилых, Силина Е. В., Коваленко А. Л., Болевич С. Б. (2014)
Кузнецова С. М. - Клинические аспекты применения кверцетина у больных, перенесших ишемический инсульт, Егорова М. С., Скрипченко А. Г. (2014)
Трещинская М. А. - Выбор антиагрегантного средства для вторичной профилактики церебрального инсульта (2014)
Цімейко О. А. - Тактика хірургічного лікування хворих з поєднаними оклюзійно-стенотичними ураженнями сонних та коронарних артерій атеросклеротичного генезу, Тиш І. І. (2014)
Лихачев С. А. - Значение антител иммуноглобулинов м к ряду инфекционных возбудителей как маркеров инфицирования пациентов в остром периоде инфаркта мозга при атеросклерозе экстракраниальных артерий, Амросьева Т. В., Сидорович Э. К., Богуш З. Ф., Шабалина Ю. С., Петрович И. А. (2014)
Оганов Р. Г. - Возможности длительного дистанционного диагностикума сердечно-сосудистой системы у пациентов с коморбидностью, Румянцева С. А., Силина Е. В., Ступин В. А., Богданов Е. А., Шалыгин В. С., Давыдов Д. В., Малкин М. Н. (2014)
Евтушенко С. К. - Особенности метаболизма гомоцистеина и состояния системы гемостаза у пациентов в остром периоде кардиоэмболического инсульта, Филимонов Д. А., Симонян В. А. (2014)
Силина Е. В. - Возможности прогнозирования и раннего обнаружения социально значимых заболеваний по анализу слюны человека, Ступин В. А., Румянцева С. А. (2014)
Кузнецова С. М. - Клинические аспекты фармакогенетики антигипертензивных препаратов, Лившиц Л. А., Ларина Н. В. (2014)
Карабань И. Н. - Проблема боли при болезни Паркинсона, Карасевич Н. В., Чивликлий М. А. (2014)
Черний Т. В. - Нейрофизиологическая трактовка ЭЭГ-феноменологии в оценке функциональных нарушений при тяжелых повреждениях головного мозга (2014)
82-й Конгресс European Atherosclerotic Society (г. Мадрид) (2014)
30-й Международный конгресс по клинической нейрофизиологии (г. Берлин) (2014)
Титул, зміст (2010)
Іващенко О. В. - Параметричний підхід до оцінки творчих робіт студентів фізкультурних навчальних закладів, Худолій О. М. (2010)
Свістельник І. Р. - Вища фізкультурна освіта та її інформаційне забезпечення: 80-ті роки ХХ століття (повідомлення перше) (2010)
Бондаренко Т. В. - Організаційні аспекти диференційованого навчання художній гімнастиці (2010)
Хохлов Г. - Анализ соревновательной деятельности в лыжных гонках (2010)
Гогін О. В. - Методика навчання бігу (2010)
Сосіна В. Ю. - Як подружитись з підтягуванням (2010)
Шоулин Ч. - Оценка физической подготовленности учащихся и студентов Китая: оптимизация и программное обеспечение (2010)
Сергієнко Л. П. - Диференційована оцінка розвитку силових здібностей у юнаків-студентів, Лишевська В. М. (2010)
Титул, зміст (2010)
Свістельник І. Р. - Вища фізкультурна освіта та її інформаційне забезпечення: 80-ті роки ХХ століття (повідомлення друге) (2010)
Осіпов В. М. - Моделювання навчального процесу у фізкультурному вузі за допомогою сучасних інформаційних технологій, Шилкін Г. М., Дядечко І. Є. (2010)
Марченко С. І. - Моделювання розвитку сили у школярів 2—4 класів засобами рухливих ігор (2010)
Калиніченко О.М. - Психофізіологічні особливості цільової точності під час виконання пострілу з сучасних стрілецьких видів зброї, Лопатьєв А.О. (2010)
Кривенцова І. В. - Поурочна програма навчального курсу "фехтування" (2010)
Сосіна В.Ю. - Як подружитись з віджиманнями (2010)
Шаулинь Ч. - Социальная и экологическая значимость целевой отраслевой программы оздоровления китайской молодёжи (2010)
Інформаційне повідомлення про п’яту електронну Всеукраїнську наукову конференцію (22 квітня 2010 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2010 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
Ковалко О. М. - Економіко-математична модель порівняльної переваги трансграничної взаємодії енергосервісних компаній, Новосельцев О. В., Євтухова Т. О. (2013)
Мазуренко А. С. - Экономическая эффективность парогазовых установок на биотопливе, Денисова А. Е., Нго Минь Хиеу (2013)
Розен В. П. - Оптимізація процесів вироблення електроенергії комбінованою електроенергетичною системою, Іншеков Є. М., Калінчик І. В. (2013)
Буслова Н. В. - Вплив повітряної лінії напругою 750 кВ від підстанції "Запорізька АЕС" до підстанції "Каховська" на режими роботи об’єднаної енергосистеми України, Бадещенкова М. О., Чаюн І. М. (2013)
Волошко А. В. - Щодо застосування вейвлет-перетворення для визначення та оцінки показників якості електричної енергії, Харчук А. Л. (2013)
Закладний О. М. - Енергоефективний електропривод електронавантажувача, Закладний О. О., Броницький В. О., Могилат Д. Ю. (2013)
Праховник А. В. - Ефективне використання енергетичних ресурсів та концентрація потоку енергії низькопотенціальних джерел, Базюк Т. М. (2013)
Калінчик В. П. - Методологія оперативного управління споживанням електричної енергії (2013)
Коньшин В. І. - Огляд новітніх розробок пасивних систем безпеки АЕС із водо-водяними реакторними установками, Стремедловський Р. А. (2013)
Розен В. П. - Система моніторингу втрат вуглеводневих ресурсів на нафтопереробних заводах, Вдовенко С. В. (2013)
Ткачук К. Н. - Контроль состояния электротехнического оборудования, Калинчик В. В. (2013)
Находов В. Ф. - Концепція побудови інтегрованих систем контролю ефективності використання електричної енергії на виробничо-господарських об’єктах, Бориченко О. В. (2013)
Закладний О. О. - Методика функціонального діагностування енергоефективності асинхронного електропривода (2013)
Буйний Р. О. - Врахування розподілу потужності споживачів вздовж ЛЕП під час визначення раціональних місць встановлення секціонуючих КА в розподільних мережах напругою 10 кВ (2013)
Ринкова Т. О. - Математична модель процесу газліфтної експлуатації геотермальних свердловин, Васильченко М. Ю., Ковтанюк Т. М. (2013)
Коньшин В. И. - Верификация данных по кризису теплоотдачи в ТВС реакторов типа ВВЭР, полученных расчетным путем, Савоник В. А. (2013)
Ромашов Ю. В. - Оценка ресурса эксплуатации и показателей долговечности теплообменных труб пароперегревателей паровых котлов с учетом сплошной коррозии (2013)
Чернявский А. В. - Планирование реализации потенциала сокращения выбросов парниковых газов на энергетических объектах Украины, Кравчук Р. А. (2013)
Денисюк С. П. - Формування політики підвищення енергетичної ефективності – сучасні виклики та європейські орієнтири (2013)
Безродный М. К. - Влияние входных параметров воды на тонкость распыла центробежных форсунок, Голияд Н. Н., Рачинский А. Ю., Барабаш П. А., Голубев А. Б. (2013)
Калинчик В. П. - Комплексный подход к планированию энергообеспечения регионов Украины, Буравлёва М. Т. (2013)
Волошко А. В. - Комбинированный метод восстановления учетных данных энергопотребления на промышленных предприятиях, Лутчин Т. Н., Бедерак Я. С. (2013)
Закладний О. О. - Засоби діагностичного аудиту енергоефективності як елемент побудови системи енергоменеджменту, Закладний О. М. (2013)
Денисюк С. П. - Оптимальний відбір потужності в системах електропостачання, Базюк Т. М. (2013)
Кацадзе Т. Л. - Применение аппарата генетических алгоритмов для принятия проектных решений по развитию электроэнергетических систем, Сулейманов В. Н., Баженов В. А. (2013)
Ткачук К. Н. - Моніторинг небезпечних факторів виробничої системи, Калінчик В. В. (2013)
Матвієнко М. П. - Методика оцінки ефективності застосування засобів діагностування в системах управління (2013)
Степанов Д. В. - Пальник на відходах деревини, Деундяк М. В., Калюжко О. М. (2013)
Лехтман И. И. - Способы оценки и средства предупреждения загазирования квартир из-за аварий на газораспределительных пунктах (2013)
Закладний О. О. - Модель діагностування параметрів процесу енерговикористання асинхронного електропривода (2013)
Казанський С. В. - Реформування ринку електричної енергії України та стимулююче регулювання діяльності енергопостачальних компаній, Сердюк Б. М., Боркунова О. О. (2013)
Головко В. М. - До питання визначення ефективного напрямку інвестування в галузі малої вітроенергетики, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О., Марченко Н. В. (2013)
Козар М. Ю. - Вплив тривалості перебування промислових стічних вод в біореакторах на ефективність очищення від фосфатів, Саблій Л. А. (2013)
Мішина О. Ю. - Підвищення еколого-економічної ефективності нафтопереробного комплексу (2013)
Денисюк С. П. - Особливості реалізації політки енергоефективності – пріоритети України (2013)
Туз В. О. - Визначення характерної температури при теплообміні в умовах вільної конвекції, Неїло Р. В. (2013)
Дешко В. І. - Побудова методик сертифікації енергоекологічних параметрів будівель в Україні на основі практики застосування інструменту DISPLAY, Шевченко О. М., Копець А. С., Скірру-Новіцька А., Гарасевич О. Р. (2013)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність теплонасосної конвеєрної сушарки з утилізацією теплоти висушеного зерна, Вовк В. В. (2013)
Зорін В. В. - Підвищення пропускної здатності по ряду критеріїв кабельних ліній електропередач напругою 6-10 кВ, Майстренко О. М. (2013)
Закладний О. М. - Керування вентильним двигуном з застосуванням трирівневого пі регулятора з fuzzy logic, Закладний О. О., Броницький В. О. (2013)
Калінчик В. П. - Оцінка та аналіз методів вирівнювання графіків навантаження виробничих систем, Скачок О. В. (2013)
Розен В. П. - Розробка алгоритму побудови факторного поля процесу сушіння торфу в парових трубчастих сушарках, Кулаковський Л. Я. (2013)
Находов В. Ф. - Вибір необхідного складу критеріїв адекватності математичних моделей енергоспоживання в системах оперативного контролю енергоефективності, Бориченко О. В., Іванько Д. О. (2013)
Денисенко М. А. - Оцінювання навантажувальної здатності силових масляних трансформаторів за критерієм термічного зносу їх ізоляції, Притискач І. В. (2013)
Кравец В. Ю. - Анализ ядерной безопасности отработавшего топлива в бассейнах выдержки Хмельницкой атомной электростанции, Сорока А. В. (2013)
Буслова Н. В. - Математическая модель процесса тестирования кабельной линии с сосредоточенным дефектом методом импульсной рефлектометрии, Гайдук А. В. (2013)
Закладний О. О. - Модель діагностування параметрів процесу енергоспоживання асинхронного електропривода (2013)
Мельничук Л. М. - Механізми удосконалення системи оплати за передавання реактивної електроенергії (2013)
Ковальчук А. М. - Імітаційне моделювання процесу очищення димових газів від вуглекислого газу водними розчинами амінів, Клопот М. П. (2013)
Вовк О. О. - Обгрунтування доцільності видобутку бурого вугілля з подальшою його газифікацією, Жукова Н. І., Кравчук Р. А., Гай А. Є. (2013)
Нечепоренко Л. С. - Педагогічні цінності класичного університету імені В.Н. Каразіна, Куліш С. М. (2010)
Андрєєв М. В. - Формування толерантності вчителя як проблема сучасної школи (2010)
Бєляєва Е. Ф. - Професійна деформація викладача вищої школи, Зубкова Л. М. (2010)
Боченко О. В. - Педагогічні умови формування обдарованої особистості (2010)
Брик Т. О. - Подолання психологічних бар’єрів курсантами у процесі вивчення іноземної мови (2010)
Волкова К. С. - Гуманістична спрямованість педагогічного контролю (2010)
Воронцова Ж. В. - Підготовка фахівців в умовах творчого характеру навчального процесу (2010)
Гапон Е. В. - Проблема навчання студентів творчому мисленню, Гапон В. І., Ремзі І. В. (2010)
Заря Л. О. - Осбливість інтересу молодших школярів до музики і методика його формування (2010)
Золотарьова Г. М. - Інноваційна педагогічна діяльність як рушійна сила розвитку науки та освіти України (2010)
Ільченко О. В. - Поліхудожнє виховання як цілісний і нтегрований педагогічний процес (2010)
Кобзар О. І. - Деякі аспекти використання рольових ігор на немовних факультетах, Лєшньова Н. О. (2010)
Кравцова Л. О. - Оздоровчі й моральні функції мовленнєвої діяльності, Манойло І. С. (2010)
Лапшина С. В. - Теоретичні основи екологічного виховання дітей дошкільного віку (2010)
Нечепоренко М. В. - Педагогіка здорового довголіття (2010)
Петриченко Л. О. - Розвиток науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі як умова активізації їх професійного становлення (2010)
Пєхарєва С. В. - Сучасні проблеми управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу (2010)
Пономарьова Г. Ф. - Науково-дослідна робота студентів у ВНЗ як складова їх професійної підготовки (2010)
Попельнюх О. І. - Сучасний погляд на проблему гуманізації освіти (2010)
Притуляк Л. М. - Питання виховання дітей дошкільного віку у взаємодії родин і дитячих садків, Ковирзіна У. А. (2010)
Ремзі І. В. - Ефективні форми екологічного навчання студентів, Грищенко Л. К. (2010)
Рисенко Я. О. - Історичний розвиток дистанційної освіти у Великій Британії (2010)
Тарасенко Н. В. - Сім’я як чинник формування здоров’я підростаючого покоління (2010)
Телехова О. П. - До проблеми реалізації програми курсу методики викладання у вищій школі, Тесленко О. В. (2010)
Ткаченко Т. В. - Музична освіта в історії педагогічної практики (2010)
Трубавіна І. М. - Професійні функції соціального педагога з сім’єю (2010)
Упатова І. П. - Науково-практична підготовка майбутнього вчителя-дослідника (2010)
Черновол-Ткаченко Р. І. - Роль комунікаційних процесів у забезпеченні ефективного управління навчальним закладом (2010)
Шапаренко Х. А. - Духовний розвиток дошкільників як складова полікультурного виховання, Рибка Ю. В. (2010)
Шевелева Ю. В. - Діти індиго: феномен обдарованості (2010)
Ярославцева М. І. - Критерії професійної самореалізації майбутнього фахівця з дошкільної освіти (2010)
Наші автори (2010)
Нечепоренко Л. С. - Досвід роботи кафедри педагогіки ХНУ за 160 років від дня заснування (2011)
Аннєнкова І. П. - Моніторинг системи підготовки студентів до науково-дослідницької діяльності у ВНЗ (2011)
Бабакіна О. О. - Використання новітніх інформаційних технологій як найбільш ефективний і багатофункціональний засіб на уроках в початковій школі, Колесникова О. М. (2011)
Бєляєв С. Б. - Особливості педагогічної взаємодії в умовах технологічного підходу (2011)
Боченко О. В. - Педагогічний процес та ідеальна школа В. Стоюніна (2011)
Давидова Ж. В. - Формування духовно-ціннісних орієнтацій студентської молоді (2011)
Дьоміна Ю. В. - Творча активність як показник готовності майбутніх учителів до професійної діяльності (2011)
Зеленська Л. Д. - Досвід роботи вчених рад університетів україни xix століття зі стимулювання студентів до науково-дослідної роботи (2011)
Золочевський В. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання до організації та проведення науково-дослідної роботи з проблем фізичного виховання і спорту (2011)
Кравцова Л. О. - Методика викладання мови як педагогічна дисципліна, Манойло І. С. (2011)
Кузьміна Л. В. - Лінгводидактичні засади навчання термінологічної лексики в технічному ВНЗ (2011)
Молчанюк О. В. - Самостійна робота студентів як засіб формування та розвитку креативності майбутніх учителів, Полякова І. В. (2011)
Нечепоренко М. В. - Естетичні почуття як складник педагогічної майстерності (2011)
Пилипенко Є. О. - Роль самовиховання вчителя у процесі формування професійно-педагогічної культури (2011)
Погребняк Н. М. - Основні форми організації науково-дослідної підготовки майбутніх фахівців у галузі англійської освіти (2011)
Прошкін В. В. - Підвищення мотивації майбутніх учителів до наукової роботи через моніторинг якості студентських досліджень (2011)
Самсонова А. А. - Роль студенческого научного общества в организации научно-исследовательской деятельности студентов вузов (2011)
Сейко Н. А. - Самостійна науково-дослідна робота студентів у структурі та змісті курсу "Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень" (2011)
Степанець І. О. - Історична ретроспектива організації та змісту й загальні основи науково-дослідницкої діяльності в системі вищої педагогічної освіти (2011)
Столярова Н. П. - Педагогіка співробітництва – це відкрита програма в роботі з іноземними студентами в умовах вищого навчального закладу (2011)
Ткаченко Т. В. - Педагогічні проблеми підготовкимайбутніх вчителів музики в класі постановки голосу (2011)
Уйсімбаєва Н. В. - Вплив розвитку пізнавального інтересу та творчої активності студентів на ефективність науково-дослідницької діяльності (2011)
Фадєєва Т. О. - Інтернет-підтримка у професійно-методичній підготовці вчителя початкових класів (2011)
Цебрій І. - Технологічний компонент і виховна ситуація в духовно-моральній парадигмі освіти Папи Григорія Великого (2011)
Шумілова І. Ф. - Шляхи емоційного впливу на виховання учнів під час підготовки майбутнього вчителя (2011)
Шумська О. О. - Позааудиторна науково-творча діяльність студентів Харківського Університету (історичний аспект) (2011)
Ярощук Л. Г. - Індивідуальні навчально-дослідні завдання студентів у процесі вивчення курсу "Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти” (2011)
Наші автори (2011)
Андреєва М. О. - Виховна робота у ВНЗ з розвитку соціальної компетентності студентів із особливими потребами (2015)
Нечепоренко Л. С. - Педагогіка гармонізації (2015)
Акімова О. М. - Педагогічна деонтологія як компонент інклюзивної освіти майбутніх учителів початкових класів (2015)
Андрєєв М. В. - Толерантність як основа сучасної парадигми освіти, Маркова В. М. (2015)
Байбекова Н. Р. - Формування образу психолога-консультанта (2015)
Bakhmat L. V. - Forming self-evaluation of learning achievements as a pedagogical problem (2015)
Belyaev S. B. - The means of professional training for using pedagogical technologies (2015)
Беляева Э. Ф. - Психолого-физиологические аспекты применения символов в учебном процессе, Зубкова Л. Н. (2015)
Блудова Ю. О. - Формування художньо-естетичного смаку в молодших школярів засобами регіональної культурно-історичної спадщини (2015)
Богомаз Т. А. - Междисциплинарный характер юмора (2015)
Боченко О. В. - Умови досягнення мети виховання (2015)
Донцов А. В. - Механізми формування морально-духовної культури майбутніх учителів (2015)
Ільїна О. О. - Формування гендерної культури майбутніх вчителів початкових класів (2015)
Іщенко С. О. - Стратегія співробітництва в підготовці курсантів до роботи з особовим складом (2015)
Казачінер О. С. - Формування пізнавального інтересу в учнів із низькою мотивацією до вивчення іноземної мови в середній загальноосвітній школі (2015)
Клєба А. І. - Гуманізація та гуманітаризація освіти як важливі чинники формування інформаційно-комунікативної культури майбутнього вихователя (2015)
Крехно Т. І. - Лексикографічна культура як складник професійної компетенції майбутнього вчителя початкових класів, Бєлкіна Л. В. (2015)
Кузнецова О. В. - Шляхи підвищення рівня якості підготовки фахівців у педагогічному ВНЗ (2015)
Лєшньова Н. О. - Значення позитивних особистісних мотивів у подоланні проблем у засвоєнні нового матеріалу на заняттях з англійської мови (2015)
Лученко О. О. - Сучасні тенденції розвитку системи професійної підготовки вчителів у японії (2015)
Марченко О. Г. - Проблема формування освітнього середовища у філософсько-педагогічній спадщині Г.С. Сковороди (2015)
Міршук О. Є. - Формування педагогічної компетентності у фахівців непедагогічних спеціальностей: понятійно-термінологічний аспект (2015)
Нечепоренко М. В. - Про ефективність навчальних умов формування мовленнєвої культури студентів (2015)
Павлова О. Г. - Теоретичні основипрофесійної мотивації до педагогічної діяльності (2015)
Птушка А. С. - Oсновні правила конспектування лекцій у вузах (2015)
Репко І. П. - Педагогічні основи національно-патріотичного виховання студентської молоді (2015)
Рибалко Л. С. - Самореалізація студентів у процесі формування громадянської позиції, Коломієць О. В. (2015)
Семенова М. О. - Культура читання як чинник самоосвіти студентів вищого педагогічного навчального закладу (2015)
Sergieieva I. S. - The positive education technology as a part of the new educational technologies courseintended to the future lecturers of the french as a foreign language (2015)
Степанець І. О. - Взаємозв’язок освітнього і наукового потенціалу у контексті науково-методичної роботи педагогічного ВНЗ (2015)
Толмачова І. М. - Методика підготовки студентів до організації спільної виховної роботи з сім’єю молодшого школяра, Литвин В. А. (2015)
Фомічова О. В. - Методи проектно-тренінгової технології формування інноваційної поведінки студентів (2015)
Чеботарьова І. О. - Етимологія поняття компетентність в англомовних джерелах (2015)
Шанскова Т. І. - Андрагогічна технологія підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти (2015)
Шведова Я. В. - Особливості використання мультимедійних технологій в освітньому процесі (2015)
Шумська О. О. - Проблема художнього виховання студентів у вітчизняній науково-педагогічній думці другої половини хіх - початку хх століття (2015)
Наші автори (2015)
Лобок О. П. - Дослідження динаміки мінімаксного керування і спостереження температурного режиму пекарної камери, Гончаренко Б. М., Слєзенко А. М. (2015)
Гуменюк Г. Д. - Стандарти на харчові продукти та їх гармонізація з міжнародними і європейськими вимогами, Слива Ю. В. (2015)
Панасюк К. В. - Вплив позаклітинних метаболітів Rhodococcus erythropolis IMB AС-5017, Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 та Nocardia vacinii IMB B-7405 на фітопатогенні бактерії Pseudomonas syringae pv. coronafaciens IKM B-1154, Пирог Т. П. (2015)
Салюк А. І. - Напівбезперервне метанове бродіння курячого посліду в термофільному режимі, Жадан С. О., Шаповалол Є. Б. (2015)
Лисенко О. А. - Аналіз взаємозв’язку показників самозабезпеченості і збалансованості споживання основних видів продукції харчування в Україні (2015)
Котков С. В. - Економічні засади визначення доданої вартості в цукровій промисловості України (2015)
Березянко Т. В. - Оцінка рівня добропорядної практики в олігопольному ядрі оліє-жирового комплексу (2015)
Ніколаєнко С. М. - Теоретичні аспекти і передумови створення кластеру молочної промисловості (2015)
Якимчук Т. В. - Розвиток і стан підприємств плодоовочеконсервної галузі України в контексті забезпечення продовольчої безпеки (2015)
Соломчук Л. М. - Дослідження сучасного стану сировинної бази і ринку м’ясної продукції в Україні (2015)
Makovetska S. - Solution of heat equation stationary problem, Seidykh O., Fomenko I. (2015)
Яровий Л. В. - Теоретичні підходи до оцінювання інформаційних ресурсів (2015)
Момот Л. В. - Розвиток факторингу в Україні (2015)
Корж Н. В. - Функції і характеристики фінансового капіталу як складової капіталу корпорації, Юрій Е. О. (2015)
Осадчук О. П. - Світові тенденції впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ISO 9001 (2015)
Євтушенко О. В. - Комплекс засобів автоматизації управління охороною праці для підприємств харчової промисловості (2015)
Юхно М. І. - Електромагнітний сепаратор барабанного типу, Захаревич В. Б., Куєвда В. П., Куєвда Ю. В. (2015)
Погорілий Т. М. - Об’ємна геометрична модель міжкристального розчину сахарози в системі комірок кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка (2015)
Цуркан О. В. - Узагальнення кінетики першого періоду фільтраційного зневоднення свіжоочищеного насіння гарбуза з вібраційно-пневматичною активацією, Герасимов О. О., Полєвода Ю. А., Риман Т. І., Станіславчук О. В. (2015)
Ратушна І. І. - Дослідження шнекових екструдерів для виробництва сухих сніданків (2015)
Прядко М. О. - Плівкові течії в трубах випарних апаратів для яблучного соку, Глоба О. В., Форсюк А. В., Глоба В. З. (2015)
Руднєва М. Г. - Винний туризм Молдови, Ємцев В. І., Басюк Д. І. (2015)
Прісс О. П. - Формування біологічно-активних речовин у плодах перцю під впливом абіотичних факторів (2015)
Сімахіна І. О. - Виробництво сухого грибного напівфабрикату для збагачення харчових раціонів, Гойко І. Ю. (2015)
Маєвська Т. М. - Амінокислотна сбалансованість білків промитих рибних фаршів (2015)
Малежик І. Ф. - Інноваційні рішення в технології сушіння картоплі, Бандуренко Г. М., Писарєв М. Г., Мисюра Т. Г. (2015)
Сильчук Т. А. - Дослідження впливу клітковини гороху на біохімічні процеси в тісті, Назар М. І., Карпенко Т. С., Доценко В. Ф. (2015)
Бондарєва В. Й. - Отримання ліпідного комплексу з фолікулярних яєць курей методом осадження гексаном, Манк В. В., Мірошников О. М. (2015)
Сабадаш Н. І. - Дослідження процесу зцукрювання розрідженого крохмалю ферментним препаратом β-амілази, Грабовська О. В. (2015)
Королюк Т. А. - Технологія олії з волоського горіха з використанням ферментних препаратів, Усатюк С. І., Попова А. В. (2015)
Волнянська О. В. - Визначення тіабендазолу в субстанції харчової добавки Е233 і харчових продуктах електрохімічними методами, Ткач В. І., Подобій О. В., Толстенко Ю. В. (2015)
До відома авторів (2015)
Денисюк С. П. - Технологічні орієнтири реалізації концепції Smart Grid в електроенергетичних системах (2014)
Мазуренко Л. І. - Підвищення енергоефективності систем утилізації енергії вітру при інтеграції вітроенергетичних установок і гідроелектростанцій, Попович О. М., Шевчук С. П., Поліщук В. О. (2014)
Ткаченко C. Й. - Визначення параметрів "віртуальної модельної рідини" для оцінки інтенсивності теплообміну в реальних умовах теплотехнології, Румянцева Т. Ю., Пішеніна Н. В. (2014)
Бориченко О. В. - Інтегровані системи енергоменеджменту – інструмент підвищення енергоефективності у виробничо-господарській сфері, Таран А. Ю. (2014)
Михайленко В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з високочастотним п’ятизонним регюлюванням вихідної напруги, Чуняк Ю. М., Остапчук Ю. Ю. (2014)
Калинчик В. П. - Нейросетевое управление дробильно-помольным комплексом, Мейта А. В., Розен В. П. (2014)
Куделя П. П. - Тепловой баланс конденсационных котлов, Барабаш П. А. (2014)
Котенко М. Р. - Аналіз теплообміну вентильованих фасадів, Дешко В. І. (2014)
Коба К. Н. - Використання планових систем безпеки в альтернативних режимах для підвищення безпеки АЕС, Кривко Д. А., Головей А. І. (2014)
Зорін В. В. - Підвищення пропускної здатності кабельних ліній електропередач напругою 6-10 кВ за допомогою компенсації реактивної потужності, Майстренко О. М. (2014)
Шостак Ю. К. - Анализ расчета мощности дозы гамма-излучения при проектировании биологической защиты, Сахно А. В. (2014)
Ткачук К. Н. - Механізми побудови системи моніторингу небезпечних та шкідливих факторів виробничих об’єктів, Калінчик В. В. (2014)
Хайрнасов C. М. - Исследование тепловых режимов среднетемпературного термосифона для систем утилизации теплоты уходящих газов с температурой более 400°С, Рассамакин Б. М., Быков Е. В. (2014)
Базюк Т. М. - Оптимізація режимів споживання активним споживачем електричної енергії з мережі електропостачання, Притискач І. В. (2014)
Попов В. А. - Двухэтапный алгоритм выбора структуры и параметров микросистем с учетом фактора неопределенности, Ярмолюк Е. С., Замковой П. А., Дмитренко И. А. (2014)
Стрелкова Г. Г. - Підвищення рівня енергоефективності процесу синтезу аміаку на основі розробки динамічної моделі процесу, Рабчук К. В. (2014)
Закладний О. О. - Моделі діагностування параметрів схеми заміщення і робочих параметрів асинхронних двигунів, Закладний О. М., Могилат Д. Ю. (2014)
Трофімов І. Л. - Аналіз впливу авіаційного транспорту на забруднення атмосфери (2014)
Кармазіна М. С. - Ідентичності у сучасному науковому дискурсі (2013)
Мельник Н. Т. - Концептуалізація поняття "політична ідентичність": множина визначень та підходів (2013)
Зуйковська А. А. - Політична ідентичність на рівні міської громади (2013)
Бевз Т. А. - Історичні і соціокультурні засади політичної ідентичності міста Одеси (2013)
Ротар Н. Ю. - Роль нових політичних свят у формуванні політичних ідентичностей: буковинський вимір (2013)
Висоцький О. Ю. - Дніпропетровська політична ідентичність у контексті політичних подій останнього десятиліття ХХ ст. (2013)
Яремчук В. Д. - Процеси трансформації політичних ідентичностей чернігівської міської громади у 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Кармазіна М. С. - Суверенітет: еволюція витлумачення поняття та розвитку явища (2013)
Бевз Т. А. - Суверенітет як невід’ємна ознака держави у документах і практиці українського державотворення (2013)
Ротар Н. Ю. - Еволюція комунікативного конструкту "регіон" у дискурсі політичної еліти України (2013)
Чабанна М. В. - Оцінка корупції як неформального політичного інституту та індексування демократичності політичного режиму: кореляційний аналіз (2013)
Прокопчук І. І. - Протестне голодування українців у виборчій кампанії 2012 року (2013)
Квітка К. А. - Стратегія та аналіз ефективності електоральної комунікації Партії Наталії Королевської "Україна-Вперед!" під час парламентських виборів 2012 р. (2013)
Маслова І. О. - Актуалізація політико-правових проблем України в міжнародних організаціях (2013)
Боднараш Г. - Урядова конфігурація та доступ партій до урядування в Україні, Румунії та Республіці Молдова: компаративний аналіз (2013)
Яремчук В. Д. - Національно-політичне становище української громади в Наддніпрянській Україні у ХІХ-початку ХХ ст. (2013)
Вдовичин І. Я. - Свобода людини і культурна традиція (інтерпретація українською політичною думкою європейської ідеї особистої свободи (2013)
Ярмоленко М. І. - Мовна політика в УРСР у 40-80-х роках ХХ століття (2013)
Кремень Т. - Політична мобілізація в країнах сталих демократій (2013)
Відомості про авторів (2013)
Артюх C. Ф. - Заощадження енергоресурсів за рахунок підвищення ефективності використання гідроагрегатів при їх роботі зі змінною частотою обертання, Червоненко І. І. (2014)
Кирик В. В. - Створення бази знань нечіткого логічного контролера для оптимізації перетоків реактивної потужності, Губатюк О. С. (2014)
Бондаренко Є. А. - Менеджмент системи електробезпеки щодо мінімізації ризику дії електромагнітного поля на людину в електроустановках надвисокої напруги (2014)
Федоров А. Ю. - Моделирование защит в распределительной сети низкого напряжения с децентрализованными источниками энергии (2014)
Кулагін Д. О. - Інноваційні технології підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на залізничному транспорті (2014)
Качан Ю. Г. - Моделювання температурного режиму газової нагрівальної печі за наявності просторового електричного поля, Коваленко В. Л., Візер А. А. (2014)
Немировский И. А. - Энергоменеджмент как многоуровневая система управления энергоэффективностью (2014)
Іншеков Є. М. - Аналіз світових тенденцій створення сталої енергетики з практикою енергоменеджменту, Плотник Л. А.. (2014)
Маліновський А. А. - Ефективна реконструкція систем централізованого теплопостачання у практиці міського енергетичного планування, Турковський В. Г., Музичак А. З. (2014)
Костогрізова Н. О. - Статистичний аналіз результатів виміру швидкостей вітру, Дубровська В. В., Шкляр В. І. (2014)
Самков О. В. - Методи вибору зразків енергозберігаючого обладнання та технологій, Соколова Н. П., Мигович Н. В., Рижиков Н. В. (2014)
Міляєв Ю. П. - Автоматизована система побудови оптимальних моделей впровадження енергозберігаючих заходів у закладах освіти, Тачиніна О. М., Захарченко Ю. А., Соколова Н. П. (2014)
Находов В. Ф. - Комплексний підхід до визначення складу чинників, що впливають на величину енергоспоживання при впровадженні систем оперативного контролю енергоефективності, Бориченко О. В., Іванько Д. О., Єгорова І. О. (2014)
Замулко А. І. - Комплексний статистичний аналіз даних cпоживання активної електроенергії, витрат енергоресурсів та обсягів виробництва продукції, Бедерак Я. С. (2014)
Прокопенко В. В. - Полнофункциональный инструментарий для реализации перманентного энергетического аудита, Коцарь О. В., Расько Ю. А., Павлова Ю. С. (2014)
Сінчук О. М. - До питання розбудови структури служби енергоменеджменту гірничорудного підприємства, Сінчук І. О., Ялова О. М., Бауліна М. А. (2014)
Метельский В. П. - Формализация процессов формирования структуры сельских электрических сетей содержащих распределенную генерацию, Заболотный А. П., Дьяченко В. В., Даус Ю. В. (2014)
Кирик В. В. - Дослідження розподілу геомагнітних індукційних струмів в магістральних електричних мережах 750 кВ, Нагорний Р. В. (2014)
Чернявський А. В. - Інформаційно-аналітичні засоби моніторингу енергоефективності об’єктів нафто добувної галузі, Якобюк Д. В. (2014)
Шпак О. Л. - Автоматизована система комерційного обліку електроенергії ПАТ "Хмельницькобленерго”, Луців П. Д., Калінчик В. П., Шиянов О. О. (2014)
Іншеков Є. М. - Методологія ISO щодо розробки та розвитку стандартів з енергетичного менеджменту (серія стандартів ISO 50000), Жуков Д. Ю. (2014)
Ковальчук А. М. - Енергетичний менеджмент у системі керування агропромисловим комплексом України, Панченко О. О. (2014)
Базюк Т. М. - Оптимізація інформаційних потоків при визначенні показників енергоефективності на підприємстві, Огієвич О. М. (2014)
Титул, зміст (2010)
Свістельник І. Р. - Вища фізкультурна освіта та її інформаційне забезпечення: 80-ті роки ХХ століття (повідомлення третє) (2010)
Іващенко О. В. - Творчі роботи в системі підготовки вчителя фізичної культури, Худолій О. М. (2010)
Божик М. В. - Професійно-прикладна фізична підготовка як ефективний засіб розвитку фізичних якостей учителів-предметників (2010)
Вовканич Л. C. - Особливості показників системи зовнішнього дихання біатлоністів високої кваліфікації, Виноградський Б. А., Власов А. П., Павлова Ю. О. (2010)
Сосіна В. Ю. - Чи потрібно вміти безпечно падати? (2010)
Івасик Н. - Лікувальне плавання, як засіб фізичної реабілітації для дітей молодшого шкільного віку з вадами зору, Курташ Є. (2010)
Топилко Н. Я. - Організація уроків з фізичної культури учнів швейного виробничого навчання за авторською програмою (2010)
Заневський І. П. - Моделі стійкості зброї стрільців з пневматичного пістолета, Коростильова Ю. С., Михайлов В. В. (2010)
Герцик А. М. - До питання тлумачення термінів "фізична реабілітація" та "фахівець з фізичної реабілітації" (2010)
Інформаційне повідомлення про п’яту електронну Всеукраїнську наукову конференцію (22 квітня 2010 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2010 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
Титул, зміст (2010)
Свістельник І. Р. - Спортивна періодика та книговидання 60-х років хх століття (2010)
Юхимук В. - Педагогічні умови формування знань олімпійської тематики учнів 5—7 класів загальноосвітніх шкіл, Вацеба О., Петришин Ю., Гречанюк О. (2010)
Єрмаков С. С. - Біомеханічні моделі ударних рухів у спортивних іграх у контексті вдосконалення технічної підготовки спортсменів (2010)
Худолій О. М. - Біологічні, психолого-педагогічні закономірності рухової діяльності людини. Доповідь І (2010)
Герцик А. М. - Міжнародне трактування термінів "фізична реабілітація" та "фізична терапія" (2010)
Галіздра А. А. - Вплив різних за характером фізичних вправ на корекцію функції правильного дихання студентів (2010)
Лошицька Т. І. - Результати оцінки інтегрального компонента здоров’я студентів (2010)
Самойлович В. А. - Використання нетрадиційних методів оздоровлення підлітків спеціальної медичної групи на уроках фізичної культури, Мусхаріна Ю. Ю., Гутарєва Н. В. (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2010 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
Лежнюк П. Д. - Зменшення додаткових втрат електроенергії в електричних мережах за допомогою крос-трансформаторів, Рубаненко О. Є., Килимчук А. В. (2014)
Тарнавський Ю. А. - Автоматизація обробки радіолокаційних даних при інженерно-геологічних вишукуваннях в зоні промислового майданчика, Филонич О. В. (2014)
Абдулин М. З. - Исследование устойчивости горения в струйно-нишевой системе при ограничении дальнобойности топливных струй, Серый А. А. (2014)
Юркова В. В. - Аналіз енергоефективності роботи когенераційних установок на біопаливі, Шкляр В. І., Дубровська В. В. (2014)
Кутін В. М. - Визначення діагностичних параметрів оцінки технічного стану високовольтного вимикача, Рубаненко О. Є., Мисенко С. В. (2014)
Коцар О. В. - Формування інформаційного забезпечення комерційних розрахунків в ОРЕ України, Расько Ю. О. (2014)
Михайленко В. В. - Математична модель напівпровідникового перетворювача з семизонним регулюванням вихідної напруги, Остапчук Ю. Ю., Поліно В. П., Булига Д. С. (2014)
Анахов П. В. - Підвищення виробітку потужності гідроелектростанцій за рахунок енергії сейшів (2014)
Степаненко О. І. - Пасивний будинок – шлях до ефективного використання енергії, Дубровська В. В. (2014)
Жук І. А. - Дослідження закономірностей зміни опору ізоляції мереж оперативного постійного струму, Рубаненко О. Є. (2014)
Закладний О. М. - Керування вентильним двигуном електронавантажувача за допомогою фаззі-нейронної мережі, Закладний О. О., Могилат Д. Ю., Смоляр В. Г. (2014)
Лістовщик Л. К. - Дослідження двобойкової ударної системи в середовищі Solidworks simulation (2014)
Гаєвський О. Ю. - Методи гармонічного аналізу вихідної напруги інвертора в реальному часі, Магада В. В., Ужейко С. О. (2014)
Коньшин В. І. - Техніко-економічний аналіз робіт по подовженню терміну експлуатації енергоблоку ВВЕР-440, Франкова М. В. (2014)
Кєсова Л. О. - Шляхи утилізації тепла відхідних газів шляхом модернізації хвостових поверхонь котлів ТЕС, Шелешей Т. В. (2014)
Кофанова О. В. - Застосування методу "фізико-хімічного регулювання" властивостей моторного палива для підвищення екологічності автотранспортних засобів, Кофанов О. Є. (2014)
Ковальчук А. М. - Шляхи зниження необхідних капіталовкладень для установки абсорбційного очищення димових газів від вуглекислого газу водними розчинами амінів, Клопот М. П. (2014)
Титул, зміст (2010)
Сергієнко Л. П. - Методологічні основи комплексного тестування у фізичному вихованні і спорті, Шарий Д. В. (2010)
Олійник Р. В. - Прогноз схильності до значного розвитку психомоторних здібностей людини за генетичними маркерами груп крові системи АВ0 (2010)
Худолій О. М. - Біологічні, психолого-педагогічні закономірності рухової діяльності людини. Доповідь ІІ (2010)
Ляшенко А. М. - Аналіз техніки виконання поворотів у спортивному плаванні та методика навчання, Делова І. О., Делова К. О., Поступний Є. О. (2010)
Наумчук В. І. - Педагогічна класифікація рухливих ігор (2010)
Козіна Ж. Л. - Мультімедіа-технології як сучасний засіб навчання в спортивних іграх, Чуркіна А. О. (2010)
Лю Лу - Формирование государственных аспектов управления профессиональной деятельностью специалистов физической культуры и спорта Китая (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2010 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
Багнюк Н. В. - Види DDoS-атак та алгоритм виявлення DDoS-атак типу flood-attack, Мельник В. М., Клеха О. В., Невідомський І. А. (2015)
Бортник К. Я. - Робота з com-портом у Windows та Android, Прокопюк М. І. (2015)
Гринюк С. В. - Еволюція мікропроцесорної техніки на базі архітектури ARM та її вплив на розвиток обчислювальної техніки, Міскевич О. І., Дацюк С. О. (2015)
Мельник К. В. - Дослідження та розробка групового органайзеру, Жигаревич О. К., Мороз С. М. (2015)
Каганюк О. К. - Ринкова привабливість хмарного сервера транспортної логістики, Панчук Р. Я. (2015)
Мельник В. М. - Основні концепції об’єктно-орієнтованих баз даних та їх проблематика, Клімчук Н. О. (2015)
Мельник В. M. - Використання звичайних сокетів API для файлових систем типу Hadoop (2015)
Мельник В. М. - Алгоритми планування відомим обміном даних в операційних системах для мультисокетних багатоядерних серверів, Багнюк Н. В., Мельник К. В. (2015)
Здолбіцька Н. В. - Програмне забезпечення для вибору режиму тренування на базі ОС Android, Здолбіцький А. П., Найдюк Ю. Ю. (2015)
Пех П. А. - С++Builder проект інтерполяції функцій многочленами Ньютона та Лагранжа, Мельник В. М., Островський М. В. (2015)
Пех П. А. - Дослідження ефективності синхронних та асинхронних технологій програмування у процесі розробки веб додатків, Бондарчук В. О. (2015)
Пех П. А. - С++Builder проект аналізу експериментальних даних, отриманих за симетричним композиційним ротатабельним уніформ планом другого порядку, Христинець Н. А., Прокопчук О. П. (2015)
Каганюк О. К. - Аналіз аномальних станів трафіка комп’ютерної мережі на базі нейромереж, Бортник К. Я., Свиридюк В. В. (2015)
Здолбіцька Н. В. - Дослідження пропускної здатності агрегованих інтернет-каналів, Здолбіцький А. П., Янчук Ю. В. (2015)
Андрущак І. Є. - Реалізація методу прийняття рішення із застосуванням теорії втрат, Шендрик Ю. В. (2015)
Валяшек В. Б. - Математичне та комп’ютерне моделювання фізичних характеристик матеріалу у вершині тріщини з урахуванням ефекту зміцнення, Каплун А. В., Юзевич В. М. (2015)
Гадай А. В. - Моделювання роботи синхронного двигуна для зменшення відхилень напруги в середовищі MatLab / Simulink (2015)
Семенюк В. Я. - Оптимізація переміщень товарів при проектуванні виробничих систем, Міскевич О. І., Горошко Д. О., Машевський М. В. (2015)
Смолянкін О. О. - Дослідження та регулювання теплових процесів в замкнутому об’єкті, Маркіна Л. М., Захарчук О. Б. (2015)
Каганюк О. К. - Рівняння некерованого руху вуглевидобувних машин (2015)
Крадінова Т. А. - Алгоритм розрахунку залишкового ресурсу залізобетонної балки (2015)
Літвінов К. А. - Математичні моделі ультразвукового рівнеміра з кільцевим рухом електричного сигналу (2015)
Проказа О. І. - Математичні моделі термодинамічних процесів в реакційній склянці апарату нейтралізації аміачної селітри (2015)
Шолом П. С. - Автоматизована інформаційна система управління відділеннями поштового зв’язку, Жигаревич О. К., Рудник О. Ю. (2015)
Рябіченко А. В. - Дослідження термодинамічних процесів у людському організмі методом реологічних переходів (2015)
Сафонова С. А. - Метод определения безопасного использования предохранительных клапанов (2015)
Фауре Э. В. - Оценка статистических характеристик последовательности псевдослучайных чисел, порожденной комбинационным генератором, Щерба А. И., Лавданский А. А. (2015)
Zdolbitska N. V. - Library development for character real-time animation, Zdolbitskyy A. P., Chmil O. M. (2015)
Яремко С. А. - Побудова моделі рейтингового оцінювання результатів діяльності комерційних банків, Бевз С. В. (2015)
Лісковець С. М. - Методи дослідження окремих плоских трансцендентних кривих (2015)
Губаль Г. М. - Застосування кейс-методу у викладанні вищої математики та приклад науково-дослідного кейсу (2015)
Сіваковська О. М. - Системні засади створення організаційно-технічних систем автоматизованого управління проектами та програмами (2015)
Яндульський О. С. - Демпфування низькочастотних коливань на основі синхронізованих вимірів від пристроїв СМПР, Мацейко В. В., Катрич Д. В. (2014)
Качан Ю. Г. - Кількісна оцінка ефективності газової нагрівальної установки за умови створення в її камері просторового електричного поля, Коваленко В. Л., Візер А. А. (2014)
Кравець В. Г. - Підвищення енергоефективності процесу формування камуфлетної порожнини вибухом в свердловині в присутності тампонажного матеріалу, Шайдецька Л. В. (2014)
Ободович А. Н. - Устройство для оптимизации массообменных процессов за счёт дискретно – импульсного ввода энергии при культивировании микроорганизмов, Костик С. И., Сидоренко В. В. (2014)
Бондаренко Є. А. - Удосконалення методу забезпечення електробезпеки під час виконання робіт на струмовідних частинах електроустановок надвисоких класів напруги, Кутін В. М. (2014)
Безродний М. К. - Оптимальні умови роботи вертикальних ґрунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання, Притула Н. О., Перевьорткін Р. В. (2014)
Антощук Т. А. - Анализ результатов промышленной эксплуатации газогенератора комбинированного типа, Пьяных К. Е. (2014)
Волошко А. В. - Система моніторингу режимів електроспоживання промислового підприємства, Бедерак Я. С. (2014)
Сулейманов В. М. - Моделі та методи оптимізації розвитку основних мереж енергосистем в умовах ринкових відносин, Баженов В. А., Кацадзе Т. Л. (2014)
Середа Д. С. - Високоефективні системи вентиляції і кондиціювання повітря громадських та промислових будівель, Боженко М. Ф. (2014)
Рогачев В. А. - Теплотехнические испытания аппарата воздушного охлаждения горизонтального типа, Семеняко А. В., Лазоренко Р. А., Середа Р. Н., Парафейник В. П. (2014)
Казанський С. В. - 3D-моделювання систем блискавкозахисту об’єктів електричних мереж, Мальцев В. В. (2014)
Мохаммад Аль Шарари - Энергетика Иордании: современное состояние и перспективы развития, Находов В. Ф., Исаенко Ю. Н. (2014)
Боженко М. Ф. - Високоефективні системи опалення будівель, Новіцький М. І. (2014)
Коньшин В. И. - Разработка мероприятий по альтернативному электроснабжению оборудования в условиях полного обесточивания АЭС, Рыбинский Р. П. (2014)
Гайдін О. В. - До питання збільшення ступеню поділу компонентів рідких радіоактивних відходів при використанні іонообмінних фільтрів, Іванець В. Г., Корякін В. М. (2014)
Ковальчук А. М. - Шляхи зниження експлуатаційних витрат на електричну енергію для підприємств очищення стічних вод, Романець О. П. (2014)
Закладний О.М. - Керування електроприводом руху електронавантажувача за допомогою адаптивної фаззі - нейронної мережі, Могилат Д. Ю., Закладний О. О., Смоляр В. Г. (2014)
Титул, зміст (2010)
Рибак Л. - Застосування сучасних інформаційних технологій для контролю за спеціальною підготовкою ралійних екіпажів (2010)
Рибак О. - План безпеки автомобільного змагання, як знакова модель організації безпеки глядачів (2010)
Маєвська С. М. - Морфологічна модель стрибуна у висоту, Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Музика Ф. В., Конестяпін В. Г. (2010)
Забора А. В. - Гімнастика в системі загальної фізичної підготовки співробітників в органах внутрішніх справ України (2010)
Мартынюк О. В. - Структура и содержание программы физических нагрузок с использованием круговой тренировки в занятиях аэробикой с женщинами первого зрелого возраста (2010)
Свістельник І. Р. - Книговидання та періодична преса галузі фізичної культури і спорту у 70-х — на початку 80-х років ХХ століття (2010)
Васьков Ю. В. - Шляхи удосконалення навчального процесу з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2010 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
13 Международный симпозиум по морской медицине (2014)
Ігнатьєв О. М. - Особливості створення і роботи медичних комісій лікувально-профілактичних закладів з проведення медичних оглядів працівників певних категорій, Панюта О. І., Ярмула К. А., Ямілова Т. М., Добровольська О. О., Прутіян Т. Л., Бобрик Л. М. (2014)
Баскіна В. В. - Дослідження психоемоційних характеристик жінок після перенесеного психотичного епізоду (2014)
Гончаров С. В. - К вопросу о комплексном лечении атопического дерматита в условиях Северного Причерноморья с применением крема Бедан, Чепрасова А. С. (2014)
Дєлєвська В. Ю. - Фактори фіброзу та деградації екстрацелюлярного матрикса в ремоделюванні міокарда лівого шлуночка у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в сполученні з артеріальною гіпертензією (2014)
Голубятников Н. И. - Эколого-эпидемиологическая безопасность в зонах функционирования международных транспортных коридоров (2014)
Гетманец А. А. - Состояние минеральной плотности костной ткани у жительниц крупного промышленного центра по данным ультразвуковой денситометрии, Гетманец А. В., Климович Е. В., Мясников В. А., Бобрик Л. М. (2014)
Сухин Ю. В. - Реабилитация больных после хирургического лечения переломов костей предплечия, Бодня А. И., Сердюк В. В., Баккар Т., Кривенко С. Н. (2014)
Тещук В. Й. - Особливості перебігу гострих порушень мозкового кровообігу у пацієнтів з фібріляцією передсердь, Тещук В. В. (2014)
Новиков С. А. - Эффективность применения электросна в комплексе санаторного этапа реабилитации больных инфарктом миокарда пожилого возраста, Яблонская В. Б. (2014)
Сердюк В. В. - Xирургическое лечение застарелых разрывов ахиллова сухожилия, Сухин Ю. В., Хедиер Ма, Бодня А. И. (2014)
Педанов Ю. Ф. - Академик Иван Петрович Павлов (1849-1936). Анатомо-физиологические аспекты деятельности, Гоженко А. И. (2014)
Скорочений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health" (2014)
Морские храмы мира Свято-Николаевская церковь, Одесса (2014)
Правила для авторів (2014)
Інформація (2014)
Титул, зміст (2010)
Пристинський В. М. - Інтеграція організаційно-технологічних, професійно-педагогічних, теоретико-методологічних, духовно- культурних ресурсів суспільства — концепція розвитку факультету фізичного виховання Слов’янського державного педагогічного університету (з нагоди 25-річчя заснування) (2010)
Драгнєв Ю. В. - Проблеми професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору: акмеологічний підхід (2010)
Кравчук Т. М. - Особливості оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з фізичного виховання за кредитно-модульною системою, Гусляєва О. Ю. (2010)
Козіна Ж. - Результати застосування методів математичного моделювання для визначення індивідуальних тактичних манер ведення сутички у дзюдоїстів високого класу, Демура І. (2010)
Худолей О. Н. - Закономерности развитие двигательной функции у детей дошкольного возраста, Касьян А. В. (2010)
Бондаренко Т. В. - Вплив методики диференційованого навчання на показники фізичного розвитку студенток-гімнасток (2010)
Ковальчук А. М. - Порівняльний аналіз рівня фізичної підготовленості абітурієнтів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України за різними напрямами підготовки, Антошків Ю. М., Сорохан Ю. Р. (2010)
Забора А. В. - Спортивний стиль життя — основа професійної підготовленості майбутніх працівників органів внутрішніх справ (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2010 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
Бруханський Р. Ф. - Типи і види стратегій сільськогосподарських підприємств та особливості їх обліково-аналітичного забезпечення (2014)
Вигівська І. М. - Економіко-правова сутність застави як об’єкта бухгалтерського обліку, Грицак О. С. (2014)
Герасимович А. М. - Методичні засади управлінського обліку виробничих витрат в умовах бюджетування, Герасимович I. А., Морозова-Герасимович Н. А. (2014)
Грабчук І. Л. - Оцінка та продаж майна банкрута в процедурі ліквідації: обліково-правовий аспект, Зеленіна О. О. (2014)
Дроздова О. Г. - Розкриття інформації про рух товарів у бухгалтерській звітності підприємства (2014)
Заводовська Л. А. - Інноваційна діяльність комерційних банків: визначення об’єктів обліку (2014)
Іванюта О. В. - Економічний аналіз стану загальновиробничих витрат великих промислових підприємств (2014)
Куришко Л. А. - Бухгалтерський облік розподілу фінансових результатів спільної діяльності (2014)
Лаговська О. А. - Прибуток як об’єкт бухгалтерського обліку та ризик-орієнтованого управління, Якименко М. В. (2014)
Мельниченко О. В. - Аудит договірної роботи та методологічного забезпечення банків з організації обігу електронних грошей (2014)
Хомуляк Т. І. - Особливості обліку у бюджетних установах в умовах сьогодення (2014)
Юхименко-Назарук І. А. - Трансформація інституту бухгалтерського обліку (2014)
Бородкіна Н. О. - Комплексний аналіз логістичних процесів металургійної галузі в межах ефективного господарювання підприємств, Левчук К. О. (2014)
Валінкевич Н. В. - Побудова оптимальної моделі прогнозування модернізаційних зрушень у виробництві продукції підприємств харчової промисловості (2014)
Данилко В. К. - Особливості управління фінансовими ресурсами підприємства за умов ринкової економіки, Ситий Д. В. (2014)
Кулаковська Л. П. - Людські ресурси та їх аудит у підприємницькій діяльності, Кулаковський Т. Ю (2014)
Куліш І. М. - Історичні аспекти розвитку сільських населених пунктів України (2014)
Ладонько Л. С. - Організаційні механізми результативності функціонування туристичного комплексу України в умовах інтеграційного вибору держави (2014)
Мартинчук І. В. - Оцінка виконання функцій користувачами радіаційно забруднених лісів Житомирської області (2014)
Мельничук Д. П. - Ефект "людського капіталу": економічні та техніко-технологічні детермінанти (2014)
Надрага В. І. - Ризики безробіття за професійною ознакою в контексті структурних диспропорцій ринку праці (2014)
Пилипів В. В. - Моделювання системи управління розвитком туристичного комплексу України (2014)
Рудковський О. В. - Проблематика ресурсного забезпечення системи корпоративної безпеки (2014)
Скопенко Н. С. - Визначення стратегічних намірів та інструментів досягнення можливих переваг інтеграційної взаємодії (2014)
Тарасюк Г. М. - Сутнісні характеристики та ефективність використання економічного потенціалу вітчизняних підприємств, Ярмолюк М. Ю. (2014)
Ткачук Г. Ю. - Підходи до сутності наповнення категорії "безпека" (2014)
Ущаповський Ю. В. - Ідеї інституціоналізму в площині методологічних пошуків представників соціального напрямку в економічній думці України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Фролова Л. В. - Детермінанти технології процесу розробки та прийняття управлінських рішень в системі управління розвитком підприємства, Кравченко О. С. (2014)
Харін С. А. - Аналіз динаміки українського господарства з використанням об’єктно-орієнтованого програмування, Кокін О. Ю. (2014)
Хомутенко Я. В. - Удосконалення експертної політики України та оцінка ефекту зони вільної торгівлі з ЄС на основі гравітаційної моделі (2014)
Циганок В. М - Теоретико-методологічні аспекти імплементації основ маркетингу в навчальний процес, Буднік О. М, Гуля Ю. В. (2014)
Черниш О. В. - Оптимізація логістичних витрат шляхом вдосконалення інформаційних потоків лісового господарства, Шафір Н. В. (2014)
Шиманська В. В. - Етапи розробки стратегії управління розвитком туристичного комплексу України процесного типу в умовах інтеграційного вибору держави (2014)
Шпильова Ю. Б. - Роздрібна торгівля України: сучасний стан та перспективи розвитку, Царук І. М. (2014)
Язлюк Б. О. - Портфель стратегічних управлінських інновацій для модернізації економіки як напрям підвищення соціально-економічної безпеки регіонів (2014)
Григорук І. О. - Сучачний стан та проблеми фінансового забезпечення підприємств АПК (2014)
Довгалюк В. В. - Венчурний фонд як фінансовий посередник на ринку фінансових послуг (2014)
Забаштанський М. М. - Політика фінансового забезпечення концесійних відносин в Україні (2014)
Клименко І. В. - Удосконалення методики бухгалтерського обліку операцій оперативного лізингу, Ніколаєва С. П. (2014)
Костирко І. Г. - Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як чинник сприяння розвитку сільських територій, Цимбаліста Н. А. (2014)
Лисенок О. В. - Механізм оцінки ліквідності банківської системи (2014)
Полчанов А. Ю. - Теоретичні основи страхового менеджменту (2014)
Смагло О. В. - Теоретичні аспекти фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Анотації до статей (2014)
Титул, зміст (2010)
Худолій О. М. - Особливості розвитку рухових здібностей у хлопчиків молодшого шкільного віку, Тітаренко А. А. (2010)
Ворона В. В. - Мотивація школярів 5—9 класів до занять фізичною культурою в зимовий період (2010)
Дугіна Л. В. - Рівень фізичного розвитку і кардіореспіраторної системи дітей-сиріт та дітей з сімей 1—4 років (2010)
Сергієнко Л. П. - До впровадження нової навчальної дисципліни "Терміни і поняття у фізичній культурі" в навчальні плани студентів фізкультурних спеціальностей (2010)
Ляшенко А. М. - Cучасні педагогічні технології в процесі навчання студентів на факультетах фізичного виховання (2010)
Сергієнко В. М. - Рівень розвитку витривалості та здоров’я студенток (2010)
Каніщева О. П. - Оцінка стану здоров’я студентів перших курсів технічних внз з низькими адаптаційними можливостями (2010)
Драгнєв Ю. В. - Проблеми професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору України (2010)
Титул, зміст (2010)
Тітаренко А. А. - Особливості розвитку рухових здібностей у дівчаток молодшого шкільного віку (2010)
Філенко Л. В. - Комп’ютеризація навчального процесу з фізичного виховання в середній школі (на прикладі баскетболу), Філенко І. Ю., Кіреєв В. С. (2010)
Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та інших законодавчих актів України ЗАКОН УКРАЇНИ "Про фізичну культуру і спорт" (2010)
Сергієнко Л. П. - Теорія навчання рухам: дерматогліфічні маркери в прогнозі інтелектуального розвитку (2010)
Круглянський О. - Використання музичного супроводу в навчально-тренувальному процесі студентів факультету фізичної культури, що спеціалізуються з тхеквондо, Кравчук Т. (2010)
Інформаційне повідомлення про VІІ електронна Всеукраїнська наукова конференція (24 березня 2011 року) "Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту" (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (21—22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2010)
Аксьонова С. А. - Формування системи інформаційного забезпечення управління ринковою вартістю підприємства (2014)
Безручук С. Л. - Статутний капітал комерційного банку: особливості формування та облікового відображення, Грабчук І. Л. (2014)
Бойченко К. С. - Методичний інструментарій оцінювання розвитку підприємства (2014)
Бруханський Р. Ф. - Аналіз підходів до побудови моделей бухгалтерського інжинірингу (2014)
Василишин Т. М. - Динаміка зміни стану машинобудівної промисловості України протягом останніх шести років (2014)
Вигівська І. М. - Сучасний стан бухгалтерського обліку витрат на охорону навколишнього середовища підприємств АПК, Кулій-Дем’янюк Ю. В. (2014)
Дерій В. А. - Облік і аналіз витрат підприємства на інтелектуалізацію, інформатизацію та інформацію (2014)
Кучер С. В. - Оцінка податкових ризиків платника податку на прибуток (2014)
Лаговська О. А. - Напрями трансформації бухгалтерського обліку (2014)
Момонт Т. В. - Особливості функціонування туристичної індустрії: характеристика діяльності суб’єктів господарювання для цілей бухгалтерського обліку (2014)
Пріймачук І. В. - Проблеми управління невідчутними активами приватного підприємства на основі оцінки рівня його інвестиційної активності (2014)
Проволоцька О. М. - Удосконалення методичних підходів щодо оцінки ефективності діяльності акціонерних товариств, Чаусов О. В. (2014)
Слюсаренко В. Є. - Вплив рівня оподаткування на розвиток економіки або її тонізацію, Філіп К. О. (2014)
Чернін О. Я. - Управлінський облік за центрами відповідальності на підприємствах оптової торгівлі (2014)
Янченко З. Б. - Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності аграрних підприємств (2014)
Бєлік В. Д. - Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом на підприємствах харчової промисловості (2014)
Бєлова А. І. - Формування технологічних переваг реального сектора регіональної економіки в контексті його цільової реструктуризації (2014)
Капленко Г. В. - Особливості висвітлення вимірювання сезонних коливань в українській навчальній літературі зі статистики (2014)
Куліш І. М. - Еволюція наукових концепцій села і сільських територій (2014)
Кундєєва Г. О. - Здоров’я в контексті розвитку економічної теорії, Римаренко М. К. (2014)
Литвишко Л. О. - Система державної підтримки та сприяння розвитку підприємництва в Україні (2014)
Михальчук Л. В. - Конкурентне середовище підприємства у сучасних умовах, Батуріна І. В. (2014)
Ніколаєва І. В. - Система електронного управління кафедрою, Дмитришин Б. В. (2014)
Носуліч Т. М. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження системи охорони здоров’я в контексті інноваційної моделі сталого розвитку, Царук І. М. (2014)
Пащенко О. П. - Сучасні методи управління змінами на підприємстві (2014)
Саух І. В. - Передумови виникнення та особливості стратегічного менеджменту вітчизняних підприємств (2014)
Харін С. А. - Використання програмних продуктів для менеджменту інноваційних процесів (2014)
Яковлєв А. І. - Особливості вибору методичних положень щодо дослідження попиту споживачів продукції, Ларка Л. С. (2014)
Виговський В. Г. - Інформаційне забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника: характеристика складу та вимог (2014)
Грінченко О. В. - Інститути спільного інвестування: сутність, функціонування та місце в економічній системі (2014)
Самородов Б. В. - Проблемні ситуації банківської системи та підходи до процесу їхньої діагностики, Гойхман М. І. (2014)
Титул, зміст (2010)
Корягин В. М. - Теоретико-методические основы системы подготовки юных баскетболистов (2010)
Ткаченко В. Б. - Залежність спортивних результатів від сукупного впливу показників спеціальної фізичної підготовленості юних біатлоністів (2010)
Гринченко І. Б. - Оцінка рівня розвитку точності у волейболістів масових розрядів, Казьмерчук А. П., Воляченко А. І. (2010)
Ажиппо О. Ю. - Пізнавальна самостійність, як основа функціонування індивідуалізованої системи навчання студентів (2010)
Худолій О.М. - Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи (2010)
Дорофєєва Т. І. - Вплив соціально-демографічних факторів на якість учбової праці студентів, Коверя В. М., Лисенко В. В. (2010)
Кравчук Т. М. - Методика виховання рухово-пластичної виразності у студенток факультету фізичної культури, що спеціалізуються з художньої гімнастики (2010)
Павленко І. О. Криводуд Т. Є. Прийменко Л. І. - Фізичне виховання як провідний засіб зміцнення здоров’я майбутніх педагогів (2010)
Інформаційне повідомлення про шосту електронну Всеукраїнську наукову конференцію (21—22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2010)
Інформаційне повідомлення про VIІ Всеукраїнську наукову конференцію (24 листопада 2011 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2010)
Слово до читача (2013)
Рудич Ф. М. - Основний напрям розвитку українського суспільства в умовах модернізації: спроба політологічного аналізу (2013)
Пахарєв А. Д. - Перешкоди на шляху формування національної єдності українського суспільства (2013)
Білий О. В. - Легітимація і сучасний політичний режим (2013)
Зеленько Г. І. - Консоціальні практики у політиці країн Центрально-Східної Європи (2013)
Ткач Д. І. - Становлення та розвиток інституту прем’єр-міністра Угорщини новітньої доби (соціально-психологічний аспект (2013)
Кочубей Л. О. - Сучасні особливості зовнішньої політики Франції в умовах модернізації (2013)
Кудряченко А. І. - Що переважить: німецька Європа чи європейська Німеччина? (2013)
Бевз Т. А. - Боротьба за впізнаваність і електорат партії "нового типу" у виборчій кампанії 2012 р. (2013)
Ганжуров Ю.С. - Політична воля та почуття права в контексті законотворення (2013)
Кононенко Н. В. - Політико-ідеологічні підстави еволюції сучасної Російської держави (2013)
Ляшенко Т. М. - Національна ідеологія в державах Центральноазійського регіону (2013)
Мачуський В. В. - Витоки та еволюція міжетнічних конфліктів у незалежній Грузії (2013)
Балабан Р. В. - Якість народовладдя в Україні (2013)
Аманмурадов Н. - Основные направления внешней политики Туркменистана (2013)
Брехаря С. Г. - Політика влади стосовно малого та середнього бізнесу і великого капіталу (2013)
Щербенко Е. В. - Творення засновків політичної мови в сучасній Україні (2013)
Черінько І. П. - Співвітчизники за кордоном: консульські установи на сторожі національних інтересів України (2013)
Курас А. І. - Погляди на політику національної безпеки у програмах політичних партій на виборах 2012 р. (2013)
Тимошевський А. В. - Особенности символики политических партий (2013)
Світич С. І. - Проблеми вивчення стереотипів та стереотипізації: теоретико-методологічні підходи (2013)
Хомрач В. П. - Основні напрями політико-мовної стабілізації в Україні (2013)
Гербут Н. А. - Формування егалітарного світогляду у політичному вимірі: концептуально-історичний аналіз (2013)
Гербут І. А. - Теоретико-методологічні засади виборчої інженерії (2013)
Нечипоренко Ю. В. - Законодавча та установча функції парламенту Польщі: ефективність виконання (2013)
Науменко О. М. - Український парламент у дзеркалі статистики (2013)
Куценко Є. В. - "Виборчі технології" як наукова категорія: сутність і класифікація (2013)
Макота А. В. - Маркетизація політики: концепт "політичного ринку" (2013)
Шайхалієва Ю. А. - Феномен політичної корупції в Україні (2013)
Резніченко О. М. - Бібліотека інформує (2013)
Відомості про авторів (2013)
Денисюк С. П. - Теоретичні основи побудови систем енергетичного менеджменту в Україні, Бориченко О. В. (2015)
Яндульський О. С. - Дослідження впливу відновлюваних джерел енергії з віртуальною інерцією на процеси регулювання частоти та потужності електроенергетичної системи, Нестерко А. Б. (2015)
Сорока Б. С. - Покращення теплогідравлічних характеристик рекуперативних теплообмінників з вторинними випромінювачами, Воробйов М. В., Хавін С. О., Довбня Ю. О. (2015)
Волошко А. В. - Определениe источников гармонических искажений в точке общего подключения на примере упрощенной модели распределительной сети, Д. В. Филянин. (2015)
Розен В. П. - Оптимизация электропотребления дробильно-помольного комплекса, Калинчик В. П., Мейта А. В., Скосырев В. Г. (2015)
Приймак К. О. - Дослідне випробування методології комплексної параметричної ідентифікації фактичних характеристик енергетичного об`єкту, Варламов Г. Б., Оліневич Н. В., Дащенко О. П. (2015)
Буслова Н. В. - Газоизолированные линии как современное средство повышения пропускной способности сетей, Малыш Ю. Ю. (2015)
Сліденко В. М. - Комплекс імплозійно-хвильової дії для підвищення продуктивності видобутку вуглеводнів, Лістовщик Л. К., Галба Є. В. (2015)
Гребенюк Т. В. - Прогнозирование гидрохимического состояния поверхностных вод, Лавриненко Ю. В. (2015)
Василенко В. І. - Системна ефективність функціонування енергетичної системи з керованими навантаженнями (2015)
Кохановський В. О. - Підвищення електроерозійної стійкості контактів низьковольтних комутаційних апаратів (2015)
Vovk O. O. - Effective microorganisms, Kravchuk R. A. (2015)
Титул, зміст (2010)
Корягин В. М. - Исследование системы тренировки юных баскетболистов в период подготовки к соревнованиям (2010)
Шиленко Д. - Методика розвитку швидкісно-силових якостей юних самбістів, Санжарова Н. (2010)
Свістельник І. Р. - Книговидання та періодична преса галузі фізичної культури і спорту середини 80-х — початку 90-х років ХХ століття (2010)
Ажиппо О. Ю. - Розвиток фізичних якостей з одночасним засвоєнням техніки лижних ходів на уроках з лижної підготовки у школярів середніх та старших класів, Водоп’янов Д. В. (2010)
Худолій О. М. - Основи методології науково-дослідної роботи у фізичному вихованні і спорті (2010)
Півненко Ю. В. - Проблема виховання основ фізичного здоров’я учнів у навчально-виховному процесі (2010)
Галашко М. М. - Дослідження антропометричних особливостей спортсменів армспорту різного рівню кваліфікації, Подрігало Л. В. (2010)
Козіна Ж. Л. - Застосування комп’ютерних технологій творчого напрямку в баскетболі, Селіванов Є. В. (2010)
Сулима А. - Ососбливості формування культури здоров’я студентів факультету фізичної культури, що займаються єдиноборствами, Кравчук Т. (2010)
Інформаційне повідомлення про VІІ електронна Всеукраїнська наукова конференція (24 березня 2011 року) "Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту" (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (21—22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2010)
Титул, зміст (2010)
Корягин В. М. - Совершенствование структуры технической и физической подготовленности юных баскетболистов, Блавт О. З. (2010)
Ажиппо О. Ю. - Структура фізичної підготовленості юних лижників-гонщиків, Дорофєєва Т. І., Малець С. О. (2010)
Козіна Ж. Л. - Визначення закономірностей індивідуальної ефективності змагання в баскетболі за допомогою сучасних інформаційних технологій, Сердюк І. (2010)
В’ялий С. - Методика розвитку гнучкості у школярів молодших класів (2010)
Худолій О. М. - Педагогічний експеримент (2010)
Аксьонова О. - Нова фізична культура або школа розумного руху (2010)
Дугіна Л. В. - Рівень нервово-психічного розвитку дітей-сиріт та дітей з сімей 1—4 років, Єфіменко П. Б. (2010)
Винник В. Д. - Особливості формування інтересу та мотивації до занять фізичним вихованням (2010)
Винник Н. М. - Оздоровча фізична культура в соціально-побутовій сфері (2010)
Інформаційне повідомлення про VІІ електронна Всеукраїнська наукова конференція (24 березня 2011 року) "Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту" (2010)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (21—22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2010)
Бардаш С. В. - Контроль ризиків діяльності суб’єктів господарювання: міф чи реальність (2014)
Драган Т. М. - Контроль і оцінка соціально-екологічних наслідків при інвестуванні, Дружиніна Є. О. (2014)
Остапчук С. М. - Фізіократичні засади бухгалтерського обліку використання земель сільськогосподарського призначення (2014)
Саух І. В. - Стратегічний аналіз: уточнення категоріально-понятійного апарату (2014)
Бєлова А. І. - Концептуально-аналітичні моделі стратегічного управління реструктуризацією підприємств в Україні (2014)
Григорук П. М. - Складові регіональної соціально-еколого-економічної системи в умовах сталого розвитку, Федорова Т. Ю. Складові регіональної соціально-еколого-економічної системи в умовах сталого розвитку (2014)
Захаркін О. О. - Порівняльна характеристика концепцій управління підприємством в системі його інноваційної діяльності (2014)
Кармазіна Н. В. - Теоретичні засади формування та розвитку реального сектору регіональної економіки (2014)
Михальчук Л. В. - Корпорація як альтернативний шлях підвищення конкурентоспроможності національного товаровиробника, Іванченко М. О. (2014)
Рєпкін С. Б. - Основні організаційно-правові і фінансово-економічні форми проведення змагань в ігрових видах спорту: досвід і порівняльний аналіз (2014)
Сазонець О. М. - Дослідження основних форм здійснення міжнародного бізнесу, Качан О. І. (2014)
Семенова С. М. - Економіко-математична модель оптимізації грошових потоків підприємства (2014)
Соколенко Л. Ф. - Аналіз економічного змісту екологічної безпеки регіону в умовах ефективного природокористування (2014)
Стоволос Н. Б. - Модель формування загальнодержавної системи виробництва органічної продукції (2014)
Суходольська А. С. - Стан здоров’я дітей-сиріт у контексті вирішення проблем сирітства в Житомирській області (2014)
Тарасюк Г. М. - Управління державними підприємствами: проблеми та перспективи (2014)
Топішко О. І. - Еволюція поглядів на власність: від релігійних доктрин до класичної школи (2014)
Шатило І. Ю. - Особливості функціонування зернопродуктового підкомплексу Житомирської області (2014)
Якимчук Т. В. - Деякі методи визначення ефективності підприємств харчової промисловості (2014)
Виговська Н. Г. - Модель системи державного фінансового контролю земельних відносин в Україні, Стеблянко О. Л. (2014)
Лебедзевич Я. В. - Податкові пільги та їх соціально-економічна спрямованість (2014)
Литвинчук І. В. - Громадський контроль за виконанням місцевих бюджетів (2014)
Михальчук А. В. - Міжнародний досвід впровадження і використання програмно-цільового методу складання бюджету (2014)
Момонт Т .В. - Диверсифікація діяльності суб’єктів господарювання: теоретичний аспект (2014)
Примостка О. О. - Методологія визначення системно-важливих фінансових організацій (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського