Шевчук В. О. - Уніфікація податкових систем країн Європейського Союзу як критерій поглиблення інтеграції, Римарська Р. Ю. (2007)
Жилінська О. І. - Пільгове оподаткування витрат на дослідження й розробки: теоретичні та практичні аспекти, Чеберкус Д. В. (2007)
Захарін С. В. - Удосконалення механізму регулювання фінансового забезпечення корпоративних інвестицій (2007)
Назарчук М. І. - Аналіз стану та перспектив розвитку фондового ринку України (2007)
Куштим В. В. - Динаміка розвитку банківського сегмента міжнародного фінансового ринку, Ляшенко В. В. (2007)
Рядно О. А. - Моделювання розвитку страхового ринку в регіонах України, Піскунова О. В., Рибальченко Л. В. (2007)
Матвійчук А. В. - Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки, Сметанюк О. А. (2007)
Гребенікова О. В. - Дискримінантна модель діагностики неплатоспроможності українських підприємств машинобудівної галузі, Соломянова-Кирильчук К. О. (2007)
Соловйова Н. І. - Прогнозування в системі управління фінансами підприємств АПК (2007)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2007 році (2007)
Титул, зміст (2008)
Федосов В. М. - Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії, Бабич Т. С. (2008)
Гайдуцький П. І. - Глобалізація економічної рецесії та фінансової нестабільності, Паливода К. В. (2008)
Радіонова І. Ф. - Економічне зростання за участі державних фінансів (2008)
Корчинський В. Є. - Вплив рівня міжрегіональної диференціації видатків місцевих бюджетів і заробітної плати на внутрішню міграцію населення України, Колодій С. Ю. (2008)
Вишивана Б. М. - Оцінка експортно-імпортної діяльності в Україні (2008)
Соколовська А. М. - Методологічні та методичні аспекти визначення податкового навантаження на працю, капітал і споживання (2008)
Корнєєв В. В. - Модифікація форм фінансового посередництва в Україні (2008)
Рогов Г. К. - Фінансові аспекти захисту прав міноритарних акціонерів (2008)
Науменкова С. В. - Особливості управління фінансами в холдингових компаніях (2008)
Долінський Л. Б. - Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід, Сащук Д. П. (2008)
Мельник О. В. - Емісійна діяльність підприємств гірничодобувної промисловості з випуску корпоративних облігацій, Якимчук Т. П. (2008)
Даниленко А. А. - Актуальні питання прямих іноземних інвестицій до України з ЄС (у контексті розширення Євросоюзу на Схід) (2008)
Чуб О. О. - Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації (2008)
Білорус О. Г. - Сучасний погляд на глобалізацію в контексті економічного розвитку України (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Міщенко В. С. - Щодо формування ефективної рентної політики в Україні, Барановський О. І., Петраков Я. В. (2008)
Колосова В. П. - Європейський інвестиційний банк в Україні (2008)
Баюра Д. О. - Конвергенція систем корпоративного управління в умовах глобалізації (2008)
Цьохла С. Ю. - Моніторинг фінансових показників рекреаційних підприємств Криму (2008)
Міщенко В. І. - Організація залучення заощаджень населення на основі випуску казначейських зобов’язань України, Жупанин В. В. (2008)
Кузьмін О. Є. - Фінансування діяльності корпорацій на засадах внутрішніх відсоткових облігаційних позик, Мельник О. Г. (2008)
Гаврилюк О. В. - Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України (2008)
Полозенко Д. В. - Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці (2008)
Грушко В. І. - Інструменти податкового регулювання інвестиційної активності, Кошембар Л. О. (2008)
Синчак В. П. - Ретроспектива податкових принципів у контексті сучасних наукових підходів (2008)
Фурман В. М. - Ризики в інвестиційній та фінансовій діяльності страховика (2008)
Кузнецова С. А. - Економічні передумови розвитку бухгалтерського обліку в умовах інформатизації суспільства (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Федоcов В. М. - Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту, Колот О. М. (2008)
Щурик М. В. - Фінансове забезпечення інноваційного процесу макрорегіону (2008)
Смоляр Ю. О. - Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів: зарубіжний досвід і вітчизняна практика, Терещенко Г. М. (2008)
Попова В. В. - Якісні параметри розвитку національної макроекономічної системи (2008)
Мельник В. М. - Податок на нерухоме майно: фіскально-адміністративні проблеми запровадження в Україні, Мельник М. М. (2008)
Матвійчук А. В. - Прогнозування надходжень податку на додану вартість (2008)
Гаврилюк О. В. - Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України (2008)
Білоченко А. М. - Фінансовий капітал в Україні: особливості формування та перспективи розвитку (2008)
Ватаманюк З. Г. - Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні, Баула О. В. (2008)
Нагайчук Н. Г. - Оцінка вартості страхового бізнесу (2008)
Гай-Нижник П. П. - А. К. Ржепецький – міністр фінансів Української Держави за гетьманату 1918 року (2008)
Слюсаренко О. О. - Сучасні тенденції й технології розвитку туристичного сегмента страхового ринку України (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Запатріна І. В. - Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері (2008)
Длугопольський О. В. - Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці (2008)
Марцин В. С. - Планування як основна складова процесу фінансової діяльності (2008)
Лісовий А. В. - Механізм фінансування соціальної складової економічної безпеки, Поснова Т. В. (2008)
Зятковський В. І. - Неоподатковувані резервні фонди інвестиційного призначення в системі прибуткового оподаткування юридичних осіб (2008)
Шаповалов А. В. - Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору, Міщенко В. І. (2008)
Чуб О. О. - Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи (2008)
Давидов О. І. - Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України, Лапшина Т. В. (2008)
Шмідт М. П. - Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України, Кудря Я. В. (2008)
Довбня С. Б. - Діагностика рівня економічної безпеки підприємства, Гічова Н. Ю. (2008)
Мельник О. Г. - Моделі взаємозв’язків між фінансовими індикаторами діяльності підприємницьких структур (2008)
Уманців Ю. М. - Конкурентна політика на ринку страхових послуг України, Дворак М. С. (2008)
Гай-Нижник П. П. - Експедиція заготовок державних паперів і Х.М. Лебідь-Юрчик – установа і людина, що творили грошову систему України (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Жигунов Д. А. - Исследование влияния шелушения зерна на этап крупообразования при сортовом помоле пшеницы, Ковалев М. А. (2014)
Шутенко Е. И. - Особенности переработки нута шелушенного колотого в крупы дробленные номерные и муку, Донец А. А., Давидов Р. С., Москвина Т. З. (2014)
Шутенко Е. И. - Комплексное влияние режимов и структуры этапа крупообразования на его эффективность, Давыдов Р. С. (2014)
Фоміна І. М. - Визначення відносної деформації зерна пшениці під час пророщування, Ізмайлова О. О., Щуцька Д. С. (2014)
Дмитрук Є. А. - Вплив вологості зерна тритикале озимого та тривалості відволожування на вихід ядра, Любич В. В., Новіков В. В., Полянецька І. О. (2014)
Любич В. В. - Фізичні властивості зерна тритикале озимого залежно від його розмірів, Полянецька І. О., Новіков В. В. (2014)
Овсянникова Л. К. - Зміни мікробіологічного стану при зберіганні зерна проса після вдосконалення його післязбиральної обробки, Євдокимова Г. Й., Калаянова В. В., Труфкаті Л. В., Гаєвська Н. В. (2014)
Дмитренко Л. Д. - Изменение микроструктуры семян нута при различных способах обработки, Овсянникова Л. К. (2014)
Гапонюк І. І. - Управління внутрішнім опором дифузії вологи, Гапонюк О. І. (2014)
Гапонюк І. І. - Кінетика нагрівання вологого шару зерна газами підвищеного вологовмісту, Гапонюк О. І. (2014)
Єгоров Б. В. - Біологічна оцінка нових видів кормових добавок, Бордун Т. В., Шарова А. І. (2014)
Левицкий А. П. - Перспективы использования вегетативных частей сои при производстве комбикормов, Лапинская А. П., Селиванская И. О., Ходаков И. В. (2014)
Левицький А. П. - Використання побічних продуктів переробки винограду у функціональній годівлі сільськогосподарських тварин та птиці, Лапінська А. П., Селіванська І. О., Ходаков І. В. (2014)
Егоров Б. В. - Усовершенствование рецептуры комбикормов для кур-несушек с использованием отходов консервной промышленности, Малаки И. С. (2014)
Егоров Б. В. - Функциональные комбикорма в современном птицеводстве, Кузьменко Ю. Я. (2014)
Воецкая Е. Е. - Оценка качества сырья для производства комбикормов, Евдокимова Г. И., Макаринская А. В., Зверькова Н. П. (2014)
Хоренжий Н. В. - Оцінка продуктивної дії комбікормової продукції із включенням вологих кормових трав у годівлі великої рогатої худоби (2014)
Егоров Б. В. - Особенности кормления лошадей, Цюндык А. Г. (2014)
Лакіза О. В. - Особливості застосування ріпакового жмиху в комбікормовому виробництві, Соколов В. Ю., Самофал К. А., Єрмакова В. О., Чурсінов Ю. О. (2014)
Данилова О. І. - Отримання олігомерів із рослинної сировини з антиоксидантними властивостями, Решта С. П. (2014)
Кошак Ж. В. - Особенности микроструктуры зерна твердой пшеницы, выращенной в условиях республики Беларусь, Минина Е. М., Кошак А. Э., Дуктова Н. А., Лугин В. Г. (2014)
Слободянюк Н. М. - Харчова та біологічна цінність насіння льону, Сухенко Ю. Г., Веретинська І. А. (2014)
Гавриленко О. С. - Ефективна модифікація фунгіцидного препарату з мікроелементами, отриманими за нанотехнологіями, Хоміцька О. А., Пащенко А. Г., Загорулько О. В., Нестерчук Т. В. (2014)
Любимая Ю. А. - Основные принципы обогащения минеральных удобрений микроэлементами (2014)
Браженко В. Є. - Особливості компонування обладнання та вимоги безпеки до його розміщення на комбікормових підприємствах, Фесенко О. О. (2014)
Станкевич Г. М. - Дослідження пропускної здатності зерносушарок при різних способах та режимах сушіння зерна кукурудзи, Страхова Т. В., Будюк Л. Ф. (2014)
Иоргачева Е. Г. - Влияние нехлебопекарных видов муки на изменение качества бисквитных полуфабрикатов при хранении, Макарова О. В., Котузаки Е. Н. (2014)
Коркач А. В. - Влияние пребиотической добавки на качество полуфабрикатов сахарного печенья, Боровик И. А., Кушнир Ю. Р. (2014)
Лебеденко Т. Є. - Ефективність використання пектиновмісної дикорослої сировини у хлібопеченні, Соколова Н. Ю., Кожевнікова В. О., Гардаушенко Г. М. (2014)
Солоницкая И. В. - Технология отложенного выпекания в производстве белково-пшеничного хлеба, Пшенишнюк Г. Ф., Бытка Т. В. (2014)
Макарова О. В. - Пищевая ценность хлебных изделий на основе зерновых смесей, Пшенишнюк Г. Ф., Иванова А. С. (2014)
Олійник С. Г. - Дослідження перебігу процесів дозрівання пшеничного тіста з використанням продуктів переробки вівса та кукурудзи, Степанькова Г. В., Кравченко О. І. (2014)
Куниця К. В. - Пальмітин соняшниковий – жирова сировина для виробництва хлібобулочної продукції, Литвиненко О. А., Гладкий Ф. Ф. (2014)
Покрашинская А. В. - Влияние пищевого порошка из плодов красной рябины на количество и качество клейковины в хлебопекарной и макаронной муке, Кошак Ж. В. (2014)
Антоненко А. В. - Борошно з пророщеного зерна вівса як основа для борошяних кондитерських виробів (2014)
Шаніна О. М. - Вологоутримувальна здатність борошняного тіста з додаванням ферменту трансглютаміназа, Лобачова Н. Л., Звєрєв В. О. (2014)
Мыколенко С. Ю. - Исследование влияния плазмохимически активированной воды на функционально-технологические свойства муки разных видов (2014)
Грищенко А. М. - Технологічні властивості безглютенових видів сировини, Дробот В. І. (2014)
Мирошник Ю. А. - Використання порошків калини, горобини та обліпихи в технології бісквітного напівфабрикату, Медвідь І. М., Шидловська О. Б., Доценко В. Ф. (2014)
Ярошенко Н. Ю. - Використання фітопорошку з коріння горця зміїного у технологіях пряничних виробів (2014)
Євлаш В. В. - Особливості визначення вітаміну C у багатокомпонентних харчових системах, Железняк З. В., Добровольська О. В., Мурликіна Н. В. (2014)
Артамонова М. В. - Використання рослинних кріопаст у технології желейних виробів, Шматченко Н. В. (2014)
Йовбак У. С. - Технологічні параметри виробництва гарбузової термостабільної начинки, Петренко В. В., Бєла Н. І. (2014)
Калакура М. М. - Нові технології десертних виробів з апіпродуктами, Щирська О. В. (2014)
Рогинская Н. Ф. - Проблемы недостатка микроэлементов в питании современного человека и перспективы их преодоления, Богданец Е. С. (2014)
Петров В. Н. - Оборудование для прессования комбикормов (2014)
Безбах І. В. - Утилізація енергії вологого повітря в рекуперативній зерносушарці (2014)
Гапонюк О. И. - Проблемы функционирования аспирационных установок и пути их совершенствования, Гончарук А. А., Липин А. П. (2014)
Бичков Я. М. - Способи отримання сухих порошків з рослинної сировини, Дмитрюк Т. І. (2014)
Амбарцумянц Р. В. - Поиск оптимальных решений задач проектирования технических систем (2014)
Амбарцумянц Р. В. - Критерии работоспособности рычажного преобразователя усилий центробежных фрикционных муфт, Дели И. И. (2014)
Аванесьянц Г. А. - Расчет автоматического клиноременного вариатора привода тестомесильной машины (2014)
Ткачев В. В. - Моделирование управления сушкой зерна в шахтной зерносушилке, Соснин К. В. (2014)
Волков В. Э. - Программа оценки взрывоопасности силоса (2014)
Герега А. Н. - О корреляции свойств и степени упорядоченности структуры композитов (2014)
Лобода Ю. Г. - Технологии разработки WEB-приложений, Орлова О. Ю. (2014)
Лобода Ю. Г. - Використання інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля, Орлова О. Ю. (2014)
Хобин В. А. - Разработка метода параметрической идентификации характеристик регулируемых переменных САР как случайных процессов, Лагерная С. И. (2014)
Чабаров В. А. - Пути совершенствования менеджмента качества на предприятиях ПАО "Одесский каравай", Максимчук А. А. (2014)
Мельничук О. І. - Проблеми збутової діяльності сільськогосподарських підприємств, Долинська О. О. (2014)
Мардар М. Р. - Маркетингові дослідження товарного асортименту зернових пластівців, Лазуткіна А. В., Янівська А., Голубєва М. М. (2014)
Мардар М. Р. - Розробка та апробація балової шкали для оцінки якості каш швидкого приготування, Байбак Ю. П. (2014)
Мардар М. Р. - Теоретичні основи проектування екструдованих зернових продуктів з урахуванням споживчих переваг (2014)
Кухтіна Н. М. - Оцінка якості та формування нових споживчих властивостей карамелі льодяникової, Колєсніченко Ю. М. (2014)
Кордзая Н. Р. - Особливості сертифікації походження товарів та послуг в Україні (2014)
Петрова І. А. - Особливості експертного дослідження хлібобулочних виробів при виявленні економічних правопорушень, Кричковська Л. В. (2014)
Бочковський А. П. - Теоретичні аспекти методології аналізу небезпечних і шкідливих виробничих факторів (2014)
Черевата Т. М. - Асортимент та споживні властивості пральних порошків (2014)
Погонцева Е. І. - Інформативність маркування як критерій оцінювання відповідності ювелірного виробу, Зотова О. О. (2014)
Сагач Л. Н. - Использование кейс-метода в инженерной графике, Донченко Т. А. (2014)
Шевченко И. А. - Проверка критериев безопасности смешанных загрузок ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000, Воробьев Ю. Ю. (2015)
Тарасов В. А. - Высокотемпературные различия плотностей теплового источника MOX-топлива и диоксидного топлива и обусловленные этим особенности аварии на третьем блоке АЭС "Фукусима-1", Чернеженко С. А., Какаев А. А., Косенко С. И., Пантак О. И. (2015)
Мазурок А. С. - Анализ условий возникновения термоудара корпуса реактора с учетом выполненных модернизаций систем, важных для безопасности, Вышемирский М. П. (2015)
Скалозубов В. И. - Методические основы адаптации МОХ-топлива в аварийных режимах для реакторов типа ВВЭР, Тарасов В. А., Косенко С. И., Чернеженко С. А., Какаев А. А., Кочнева В. Ю. (2015)
Шугайло Ол-й П. - Посилення можливостей Держатомрегулювання України за рахунок взаємодії між українськими та міжнародними організаціями технічної підтримки в рамках ліцензування робіт з продовження строку експлуатації енергоблока № 1 Южно-Української АЕС, Шугайло Oл-р П., Рижов Д. І. (2015)
Буряк Т. Н. - Анализ материаловедческих аспектов в оценке эксплуатационной надежности сварных труб из коррозионностойкой стали для конденсаторов АЭС, Ярошенко Н. В., Тараненко А. А. (2015)
Шестопалов В. М. - Импактные события и безопасность поверхностных ядерных объектов, Шибецкий Ю. А., Макаренко А. Н. (2015)
Тришин В. В. - Экологические аспекты переработки радиоактивных отходов на Запорожской АЭС, Гайдар А. В., Сваричевская Е. В. (2015)
Токаревский В. В. - Обращение с обедненным ураном (2015)
Асламова Л. І. - Покращення контрасту цифрових рентгенівських зображень з урахуванням дозового навантаження для повних пацієнтів під час флюорографії, Меленевська Н. В., Куліч Є. В., Мірошниченко Н. С., Мірошниченко С. І. (2015)
Титул, зміст (2008)
Чугунов І. Я. - Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету, Запатріна І. В. (2008)
Тропіна В. Б. - Бюджетне забезпечення соціальної функції держави в Україні (2008)
Огонь Ц. Г. - Домінанти фінансової стабільності в розвитку зобов’язань держави (2008)
Панасюк Б. Я. - Державне регулювання економіки як мистецтво (2008)
Міщенко В. І. - Основні напрями забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті глобалізаційних процесів, Міщенко С. В. (2008)
Шлюсарчик Б. - Концептуальні підходи до політики державного субсидування експорту продукції аграрного сектору у країнах ЄС (2008)
Попов В. Ю. - Потоки фінансових ресурсів в Україні (2008)
ДолінськиЙ Л. Б. - Теоретичне підґрунтя інвестиційної оцінки цінних паперів в Україні (2008)
Білоченко А. М. - Удосконалення формування та реалізації дивідендної політики підприємств з державною часткою в Україні (2008)
Скрипник А. В. - Інноваційні перспективи України (2008)
Данілов О. Д. - Структура інвестицій, інновацій та випуску промислової продукції в Україні, Вдовиченко А. М. (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Буковинський С. А. - Середньострокова монетарна стратегія та проблеми її формування й реалізації в Україні, Гриценко А. А., Кричевська Т. О. (2008)
Скрипник А. В. - Фактори ризику виконання планових показників бюджету України, Паянок Т. М. (2008)
Лютий І. О. - Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій, Нічосова Т. В. (2008)
Рудченко О. Ю. - Формування власного капіталу як складова розвитку малого підприємництва, Клименко С. О. (2008)
Веклич О. О. - Оцінювання фіскального потенціалу податку на двоокис вуглецю при змінній базі та ставці оподаткування, Маслюківська О. П. (2008)
Коляда Т. А. - Особливості фіскальної ефективності оподаткування доходів фізичних осіб в умовах інтеграції, Чуркіна І. Є. (2008)
Диба М. І. - Капіталізація банківської системи як чинник підвищення надійності економіки України, Осадчий Є. С. (2008)
Мошенський С. З. - Моделі державного регулювання діяльності фінансових установ (2008)
Суркова Ю. О. - Проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку у вітчизняному будівельному комплексі (2008)
Гай-Нижник П. П. - Перший державний бюджет у новітній історії України (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Кириленко О. П. - Бюджетні видатки на розвиток інфраструктури держави: теоретичне обґрунтування, вітчизняний досвід, Малиняк Б. С. (2008)
Тимченко О. М. - Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки, Сибірянська Ю. В. (2008)
Осійчук М. С. - Людський капітал: критерії оцінки й індикатори економіки знань (2008)
Дяченко Я. Я. - Пріоритетні напрями державного впливу на формування доходів бюджету, Колесник Л. М., Цугунян А. М. (2008)
Науменкова С. В. - Інституційний розвиток фінансового сектору України, Міщенко С. В. (2008)
Полозенко Д. В. - Планово-індикативне й бюджетне планування в умовах ринку (2008)
Гордей О. Д. - Вплив фінансових важелів на рівень життя населення (2008)
Олійник Д. С. - Питання вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетів (2008)
Бобров Є. А. - Аналіз тенденцій розвитку фінансового ринку країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії (2008)
Черевко Г. В. - Система кредитування фермерства у США, Ващик М. С. (2008)
Коваленко В. В. - Науково-методологічні основи фінансової стабільності банківської системи та індикатори її оцінки (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Юрій С. І. - Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності, Кізима Т. О. (2008)
Циганов С. А. - Особливості формування ринку синдикованого кредитування у країнах із трансформаційною економікою, Яншина А. М. (2008)
Терещенко Г. М. - Особливості іпотечного кредитування: зарубіжний досвід і вітчизняна практика, Яковенко С. М. (2008)
Лазепко І. М. - Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування (2008)
Турило А. М. - Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства, Зінченко О. А. (2008)
Хрущ Н. А. - Стратегії компанії: механізми формування й адаптації в сучасному інвестиційному середовищі (2008)
Шмідт М. П. - Фінансово-економічна сутність управління корпораціями в машинобудуванні України, Кудря Я. В. (2008)
Карпінський Б. А. - Фінансово-господарська діяльність підприємств вугільної галузі України: реалії та перспективи, Залуцька Н. С. (2008)
Гуменюк В. В. - Чинники сезонності в управлінні фінансовим забезпеченням туристичних підприємств (2008)
Пацай Б. Д. - Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств (2008)
Плескач В. Л. - Фінансові послуги як складова інтеграції України у світовий інформаційно-економічний простір (2008)
Чернишук В. Р. - Розвиток ринку цінних паперів: проблеми та перспективи, Данькевич А. П. (2008)
Азаренкова Г. М. - Аналіз фінансових потоків банків: регіональний аспект (2008)
Приймак В. І. - Динамічне управління фінансовими потоками компанії зі страхування життя, Карчевська О. І. (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Мельник В. М. - До питання формування теоретичних засад адміністрування податків (2008)
Крисоватий А. І. - Податкові трансформації та економічне зростання, Кощук Т. В. (2008)
Стефанюк І. Б. - Вплив дефініцій на якість фінансового контролю (2008)
Мортіков В. В. - Незворотні витрати в сучасній економіці: питання теорії (2008)
Кудряшов В. П. - Державна підтримка економічного зростання в Україні (2008)
Козаченко В. М. - Основні показники економічного й соціального розвитку міста Києва крізь призму місцевого бюджету 2008 року, Романенко О. В. (2008)
Калач Г. М. - Роль фондового ринку в акумуляції й перерозподілі фінансових ресурсів у реальний сектор економіки (2008)
Версаль Н. І. - Європейський ринок іпотечних цінних паперів: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах глобалізації (2008)
Козюк В. В. - Фонди суверенного багатства в системі глобальних фінансових дисбалансів (2008)
Ставицький А. В. - Моделювання циклічності світової економіки (2008)
Кузьмін О. Є. - Оцінювання економічної ефективності досягнення стратегій машинобудівних підприємств, Петришин Н. Я. (2008)
Карпенко Г. В. - Фінансові інновації: питання теорії та можливості впровадження в економіку країни, Данькевич А. П. (2008)
Соколовська А. М. - Студентам про податкову систему (2008)
Лютий І. О. - Податкова політика України на сучасному етапі (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Вахненко Т. П. - Фінансова криза в Україні: фактори, механізми дії, заходи подолання (2008)
Нікіфоров П. О. - Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям, Вольська А. О. (2008)
Полозенко Д. В. - Операції з капіталом: стан і перспективи розвитку, Коваленко С. О. (2008)
Парфенцева Н. О. - Ефективність національної економіки в системі показників міжгалузевого балансу, Попова В. В. (2008)
Затонацька Т. Г. - Бюджетні видатки на розвиток людського капіталу (2008)
Хомутенко В. П. - Фінансові ресурси кредитних спілок України та джерела їх формування, Волкова О. Г. (2008)
Слухай С. В. - Спрощене оподаткування в Україні в контексті теорії фіскальної конкуренції (2008)
Юшко С. В. - Амортизація основних фондів у податковому обліку: критичний погляд на проблему (2008)
Карпенко Г. В. - Проблеми та перспективи залучення інвестиційного капіталу українськими підприємствами на світових фондових ринках шляхом IPO (2008)
Івахненков С. В. - Нормативне забезпечення автоматизації корпоративного фінансового контролю: світовий досвід (2008)
Турило А. М. - Показники і критерії оцінки якості прибутку на стадії його формування в системі менеджменту підприємства, Зінченко О. А. (2008)
Романенко О. А. - Рейтингова оцінка фінансового стану торговельних холдингів (2008)
Вишневский И. Н. - Изомерные отношения и средние угловые моменты фрагментов фотоделения 235U, 237 Np и 239Pu, Желтоножский В. А., Плюйко В. А., Саврасов А. Н., Горбаченко А. Н., Давидовская О. И., Ровенских Е. П. (2015)
Pavlenko Yu. N. - Deuteron interaction with 124Sn nuclei at sub-barrier energies, Verbytskyi V. P., Rundel O. I., Babak O. V., Gorpinich O. K., Ostashko V. V., Karlyshev Yu. Ya., Grygorenko O. D., Korzina T. A., Stepaniuk A. V., Dryapachenko I. P., Mozhzhukhin E. M. (2015)
Лашко А. П. - Структурно-ядерні ефекти у внутрішній конверсії М1-переходів з енергіями 114 та 138 кеВ в 175Lu, Лашко Т. М. (2015)
Корж І. О. - Енергетичні спектри непарних ядер в узагальненій моделі, Фурса А. Д. (2015)
Сидоренко Л. П. - Спектр и угловое распределения низкоэнергетических электронов из распада 152Eu (2015)
Старков В. А. - Исследование возможностей использования низкообогащенного урана в реакторной технологии накопления 99Мо в ОАО "ГНЦ НИИАР", Майнсков С. В., Ижутов А. Л., Пименов В. В. (2015)
Голіней І. Ю. - Вплив взаємодії між електронними збудженнями на люмінесценцію з області треку швидкої зарядженої частинки, Сугаков В. Й., Чернюк А. А. (2015)
Гонтарук О. М. - Особливості електрооптичних характеристик світлодіодів фосфіду галію в умовах високих рівнів інжекції, Конорева О. В., Литовченко М. В., Малий Є. В., Петренко І. В., Пінковська М. Б., Тартачник В. П. (2015)
Дрозд І. П. - Динаміка накопичення 131І та формування доз в органах і тканинах лабораторних щурів за тривалого перорального надходження, Сова О. А., Липська А. І. (2015)
Шестопалов В. М. - Вплив мінеральної води Березівського родовища на кровотворну систему опромінених тварин, Моісеєв А. Ю., Родіонова Н. К., Ганжа О. Б., Маковецька Л. І., Дружина М. О. (2015)
Хомутинин Ю. В. - Оценка влияния погодных условий на характеристики радиоактивного аэрозоля в вентиляционной системе "Байпас" объекта "Укрытие" за период 2003 - 2012 гг., Процак В. П., Хан В. Е., Огородников Б. И. (2015)
Лібман В. А. - Моделювання нового нейтронного фільтра з енергією 5,6 кеВ, Грицай О. О., Волковецький С. П. (2015)
Сорока В. І. - Вимірювання товщини перезарядної мішені модифікованим ядерно-аналітичним методом, Осташко В. В., Онищук В. А., Можжухін Е. М., Арцимович М. В., Кушпій Д. А., Посмітюх І. В., Шаров А. Ф., Шевчук А. А. (2015)
Анохін І. Є. - Особливості державного експортного контролю за міжнародними передачами ядерних матеріалів, обладнання і технологій в України, Давидовський В. В. (2015)
Титул, зміст (2008)
Чугунов І. Я. - Інституційна архітектоніка бюджетної системи (2008)
Мельник В. М. - Фіскальна політика держави в умовах фінансової кризи (2008)
Плескач В. Л. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління державними фінансами (2008)
Карпенко Г. В. - Аналіз основних факторів інфляції в Україні, Башко В. Й. (2008)
Вовчак О. Д. - Податкові ризики в системі управління економічною безпекою підприємницьких структур України, Кеменяш І. Г. (2008)
Гаврилюк О. В. - Інвестиційні фонди: сутність і напрями діяльності (2008)
Малютін О. К. - Концепція поліпшення інвестиційного клімату в Україні (2008)
Брус С. І. - Розвиток ринку лізингових послуг в Україні (2008)
Любунь О. С. - Інтеграція українських високотехнологічних компаній у фінансовий ринок (2008)
Ткаченко Н. В. - Міжнародні рейтингові агентства в системі оцінки фінансової стійкості страхових компаній (2008)
Нагайчук Н. Г. - Управління капіталом страхової компанії (2008)
Куштим В. В. - Ключові тенденції інноваційного розвитку реального сектору вітчизняної економіки (2008)
Чумаченко М. Г. - Дослідження теоретичних, методологічних і прикладних проблем регіональної політики сталого розвитку (2008)
Пинзеник В. - Українська економіка демонструє сигнал правильної реакції на кризу (2008)
Титул, зміст (2008)
Федосов В. М. - Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку, Опарін В. М., Льовочкін С. В. (2008)
Луніна І. О. - Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України, Баліцька В. В., Короткевич О. В., Фролова Н. Б. (2008)
Бобров Є. А. - Аналіз причин виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України (2008)
Мельник В. М. - Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні, Мельничук Г. С. (2008)
Лондар С. Л. - Методологічні основи управління фінансовими активами єдиного казначейського рахунку в Україні, Башко В. Й. (2008)
Попов В. Ю. - Монетарна політика в реаліях української економіки (2008)
Терещенко Г. М. - Проблеми розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні, Мусатова Т. А. (2008)
Вовчак О. Д. - Види і класифікація банківської конкуренції, Халло В. Ф. (2008)
Сас Б. Б. - Організаційне забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку, Тимків А. О. (2008)
Малютін О. К. - Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах посилення глобалізаційних процесів (2008)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” у 2008 році (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Насіров Р. М. - Реформування податкової системи України (2015)
Бехманн У. - Політико-економічне консультування: досвід Німеччини та перспективи для України (2015)
Тарангул Л. Л. - Особливості формування міжбюджетних фінансових потоків в умовах запровадження в Україні бюджетної децентралізації, Коляда Т. А. (2015)
Селіверстов В. В. - Особливості впливу інструментів монетарної політики центральних банків на цінову стабільність (2015)
Козюк В. В. - Інтернаціоналізація юаня: проблема стратегії односторонніх вигід та її глобальні ризики (2015)
Липчук В. В. - Фінансовий стрес як економічне явище, Ковалів В. М. (2015)
Кириленко О. П. - Фінансове забезпечення підприємств водопостачання та водовідведення в умовах бюджетної децентралізації, Перевознюк В. В. (2015)
Притуляк Н. М. - Людський капітал як основний актив економічного розвитку компанії (2015)
Слободяник Ю. Б. - Перспективи розвитку Рахункової палати України як вищого органу державного аудиту (2015)
Автори (2015)
Єфименко Т. І. - Методологічний фундамент економічних поглядів М. І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження), Леоненко П. М. (2015)
Кузькін Є. Ю. - Mісцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування (2015)
Лондар С. Л. - Співробітництво України та МВФ як фактор макрофінансової стабілізації, Кузнєцов К. В. (2015)
Павлюк К. В. - Децентралізація в системі фінансування охорони здоров’я, Степанова О. В. (2015)
Онисько С. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств, Кіц М. В. (2015)
Алексеєнко Л. М. - Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування, Шулюк Б. С. (2015)
Бондар Т. А. - Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу (2015)
Власюк О. С. - Вагомий внесок у вітчизняне безпекознавство (2015)
Автори (2015)
Титул, змiст (2015)
Kolesnyk M. - Evaluation of renal replacement therapy quality in Ukraine: time for actions, Kozlyuk N. (2015)
Шіфріс І. М. - Антибіотикорезистентність грампозитивної мікрофлори, виділеної у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії: поширеність і наслідки, Дудар І. О., Крот В. Ф., Кругліков В. Т., Алексєєва Н. Г., Нечипорук Т. М., Григор’єва Є. М. (2015)
Степанова Н. М. - Ефективність застосування натрію нуклеїнату у комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит з рецидивуючим перебігом, Дріянська В. Є., Кругліков В. Т., Лебідь Л. О., Корніліна О. М., Романенко О. А., Колесник М. О. (2015)
Гончар Ю. І. - Якість сну у пацієнтів з ХХН, які лікуються гемодіалізом (2015)
Красюк І. В. - Вплив прогресування хронічної хвороби нирок на показники якості життя (2015)
Король Л. В. - Антиоксидантні ефекти α-ліпоєвої кислоти у лікуванні хворих на перитонеальному діалізі, Степанова Н. М., Аблогіна О. В., Мігаль Л. Я. (2015)
Семидоцкая Ж. Д. - Проблемы становления и развития биоэтического сознания у студентов медицинского университета, Чернякова И. А. (2015)
Паламар Б. І. - Гепатити у хворих, які лікуються гемодіалізом (2015)
Кругліков В. Т. - Герпесвірусна інфекція і гломерулонефрит у дітей, Багдасарова І. В., Круглікова І. В., Васильєва І. Г., Цюбко О. І. (2015)
Інформаційне повідомлення №1 (2015)
Про проведення науково-практичної конференції (2015)
Редакцiйна iнформацiя (2015)
Інформація до читачів (2015)
Рум'янцев В. О. - Боротьба ідей при підготовці земської реформи 1864 року (2014)
Омарова А. А. - Про статус Української РСР до початку перебудови (2014)
Пєнцов М. В. - Взаємодія судової влади з главою держави (2014)
Стешенко Т. В. - Актуальні аспекти вдосконалення організації і проведення місцевих референдумів в Україні, Салівон Г. І. (2014)
Ісаєв А. М. - Генезис грошей у цивільно-правовому аспекті (2014)
Бровченко Т. І. - Історичні передумови формування установчих документів юридичних осіб (2014)
Гузь Є. В. - Набувальна давність як підстава виникнення права власності на рухоме майно в Україні (2014)
Віннічук Р. І. - Окремі господарсько-правові аспекти становлення та розвитку перестрахування (2014)
Кадацька А. А. - Організація і управління Європейським банком реконструкції та розвитку (2014)
Зьолка В. Л. - Актуальні напрямки удосконалення морально-психологічного забезпечення персоналу Державної прикордонної служби України (2014)
Наконечний А. Б. - Землі під пам’ятками археології: актуальні проблеми законодавства та судової практики (2014)
Бурцев О. В. - Земельні межові спори: різновиди та їх особливості (2014)
Кім Г. А. - Актуальні питання права власності на об’єкти рослинного світу, занесені до Зеленої книги України (2014)
Блошенко Е. Є. - Розвиток науково-правових досліджень використання рослинного світу (2014)
Клок О. В. - Стан протидії адміністративним корупційним правопорушенням в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (2014)
Шандула О. О. - Деякі проблеми ефективності прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина (2014)
Нестеренко О. С. - Правовий статус керівника органу досудового розслідування (2014)
Перепелиця М. О. - Відповідальність держави за порушення норм фінансового законодавства (2014)
Дараган В. В. - Вплив процесу євроінтеграції на сферу державних закупівель в Україні (2014)
Оболенцев В. Ф. - Теоретичний методичний та практичний аспекти використання системного методу у вивченні злочинності (2014)
Білецька Г. О. - Деякі медико-біологічні причини пияцтва і алкоголізму та особливості їх судово-медичного встановлення (2014)
Костенко М. В. - Психологічні аспекти структури організованих злочинних груп корисливо-насильницької спрямованості (2014)
Безщасна Т. О. - Складні держави як суб’єкти міжнародних правовідносин (2014)
Барчан В. - Лідія Голомб: людина і вчений (2013)
Антофійчук В. - Християнський контекст поезії Бориса Олійника (2013)
Балла Е. - Синтез мистецтв у новелістиці Ніни Бічуї ("Портрет маленької дівчинки з черепахою") (2013)
Бунчук Б. - Віршування Лесі Українки 1900-1909 років. Силабічні форми (2013)
Васьків М. - Наративні особливості "Криничара” М. Дочинця: повчання через розповідь (2013)
Вигодованець Н. - Модус свободи у поезії Надії Панчук (від "Заповідного Лісу" (1993) – до "Конспекту свободи" (2012)) (2013)
Голембовська Т. - Профетичні мотиви в "Кобзарі" Тараса Шевченка та "Прапорах духа" Олени Теліги (2013)
Голод Р. - Мікростудія франкового оповідання "Поки рушить поїзд” у світлі теорії імпресіоністичного мистецтва (2013)
Зелінська Л. - На перетині дискурсу влади і мистецтва: комедія М.Гоголя "Ревізор” та її екранізація (2013)
Єржиківська Н. - Творчі горизонти Станіслава Шевченка (2013)
Ільницький М. - "Золота риза” і "Біла габа” природи (Варіації мотиву одного Шевченкового вірша) (2013)
Кирилюк С. - Антропологічні параметри тіні в прозі Михайла Коцюбинського (2013)
Ковалець Л. - Творчість як спосіб жити повним життям. Про Федьковичеву драматургію та один її самобутній пласт (2013)
Козак М. - Особливості поетики лірики Миколи Рішка (2013)
Кордонець О. - Тема національного відродження на Закарпатті у повісті Богдана Лепкого "Зірка” (2013)
Кузьма О. - Урбаністичні мотиви в ліриці С.Черкасенка (цикл "Усміх міста”) (2013)
Ліхтей Т. - Українські переклади словацької поезії (друга пол. ХХ ст.) (2013)
Лях Т. - Міфопоетика та жанрово-стильові особливості новели Марка Черемшини "Туга" (2013)
Мальцев В. - Зі спостережень над українськими віршами-ораціями ХVІІІ століття (версифікаційний аспект) (2013)
Марко В. - Лірика Ліни Костенко. Аналітичні етюди (2013)
Мейзерська Т. - Християнство і міф в типологічних концепціях Лесі Українки і Фрідріха Ніцше (2013)
Мельничук Б. - З поля польської шевченкіани (2013)
Мовчан Р. - Жанрово-стильові тенденції української модерністської прози 1920-х років (2013)
Моклиця М. - Жанротвірна функція агону в драматургії Лесі Українки (2013)
Немченко Г. - Філософське осмислення світу дитинства у творчості О.Довженка ("Зачарована десна”) та У.Самчука ("Волинь”) (2013)
Немченко І. - Творча постать Миколи Чернявського у дослідженнях Лідії Голомб (2013)
Онуфрієнко О. - Дискурс світових тем у драматургічному доробку Лесі Українки (2013)
Поліщук Я. - "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського: від повісті до кінофільму (2013)
Райбедюк Г. - Суб’єктна сфера лірики українських поетів-дисидентів (2013)
Сеник Л. - Oбраз долі у поезії Тараса Шевченка: філософський сенс у вимірі буття (2013)
Сенько І. - Дискурс добра і зла в поемі "Хатка та млинок" Федора Потушняка (2013)
Талабірчук О. - Прийоми психологізму в новелі "Асфальтовий хлопець" Івана Яцканина (2013)
Тарнашинська Л. - Кордоцентричний код як основа художньо-естетичних пошуків українських шістдесятників (2013)
Тиховська О. - Морально-етична проблематика прози В.Бережного крізь призму мотиву подорожі у часі ("Сакура", "Повітряна лінза", "Лабіринт") (2013)
Ткачук М. - Художній світ циклу "Сонети синього квітня" Андрія Малишка (2013)
Турган О. - Код лікаря у творчості М. Левицького (2013)
Ференц Н. - Поетика пейзажної лірики Ю.Боршоша-Кум’ятського (2013)
Хававчак О. - "Історія русів" у світовому культурологічному аспекті (2013)
Хороб М. - Людина й природа у просторі малих епічних форм Євгена Гуцала (2013)
Хороб С. - Типологія символізму в драматичних творах Івана Кочерги і зарубіжних драматургів (на матеріалі п’єс "Алмазне жорно", "Свіччине весілля" та "Майстри часу") (2013)
Чернова І. - Жанрово-стильові домінанти творчості Олександра Олеся (2013)
Чухонцева Н. - Міфологеми "першостихій" у ліриці Дніпрової Чайки (2013)
Шетеля В. - Поетика романтизму у збірці "Квіти з терньом" В. Ґренджі-Донського (2013)
Шимоняк К. - Поетичний календар людського життя в збірці Івана Ірлявського "Моя весна" (2013)
Щербей О. - Ментальний портрет українців закарпаття у новелістиці Ф. Потушняка (2013)
Вегеш А. - Індивідуально-авторське назвотворення у сфері літературно-художньої антропонімії (2013)
Венжинович Н. - Стереотипний образ американців як фрагмент української мовної картини світу, Химинець М. (2013)
Папіш В. - Барволексеми М.Коцюбинського у психолінгвістичному вимірі (на матеріалі новел "На камені", "Інтермеццо") (2013)
Полюжин М. - Неологічний вплив на розвиток української термінології видавничої справи та поліграфічного виробництва кінця XX – початку XXI століття, Медведь М. (2013)
Сабадош І. - Збагачення лексики дикорослої трав’янистої флори в українській мові ХІХ – поч. ХХ ст. (родина orchidaceae) (2013)
Статєєва В. - Назви на позначення території України, українців, української мови в європейських джерелах ХІІІ–ХVІІІ ст. (2013)
Харьківська О. - Суфіксальний словотвір іменників pluralia tantum в українських говорах Закарпаття (2013)
Шаркань В. - Терміни й номенклатура в українських шкільних підручниках 1857 – 1863 років (словотворення) (2013)
Бідзіля Ю. - Мас-медіа Закарпаття як чинник міжкультурної комунікації (2013)
Поліха Л. - Дизайн молодіжних та дитячих видань Закарпаття 1919-1944 рр. (2013)
Тарасюк В. - Результативність якості та методології навчання журналістів крізь призму редакцій ЗМІ (на прикладі Закарпаття) (2013)
"Друзі в молоді роки потрібні, як повітря, як вода…” (2013)
Далека посестра (2013)
Поважна, статечна, мудра… (2013)
Кіраль С. - "…Зробити щось корисне для свого рідного народу": з епістолярної спадщини Івана Чендея (2013)
Колонка головного редактора и шеф-редактора (2010)
Зміст журналу за 2000-2009 роки (2010)
Розенфельд Л. Г. - 50-річний досвід променевої діагностики і терапії, Колотілов М. М., Божко Г. Т., Дикан І. М., Терницька Ю. П., Скорохода А. О., Бондарчук Т. І. (2010)
Полищук Е. В. - Особенности метода дистанционной акустической пальпации в диагностике диффузных поражений печени, Тарасюк Б. А., Колотилов Н. Н., Марусенко А. И., Ханенко А. В., Красюк А. В., Глобенко Т. А., Коробко В. Ф., Луценко С. В. (2010)
Мирончук Л. В. - Переваги використання цифрової рентгенографії у хворих з ускладненнями травматичних ушкоджень ліктьового суглоба (2010)
Куликова Ф. И. - Особенности лучевой диагностики и оценки результатов медицинской реабилитации при коксартрозе, Шинкевич А. В., Харьковская С. В. (2010)
Тодуров Б. М. - Миокардиосцинтиграфия по технологии ОФЭКТ/КТ c ЭКГ-синхронизацией: диагностические возможности в оценке кровоснабжения и функции миокарда левого желудочка сердца, Кундин В. Ю. (2010)
Федьків С. В. - Вивчення анатомічних характеристик серця та визначення структурно-функціонального стану міокарду лівого шлуночка в нормі методом МСКТ-вентрикулографії (2010)
Раад Таммо - Врожденные сосудистые кольца, Ялынская Т. А., Рокицкая Н. В., Рокицкая Л. В., Ершова Е. Б., Куркевич А. К., Дыкан И. Н., Руденко Н. Н. (2010)
Ершова Е. Б. - МРТ головного мозга у новорожденных с транспозицией больших артерий на дооперационном этапе, Ялынская Т. А., Максименко А. В., Раад Таммо, Дыкан И. Н., Емец И. Н. (2010)
ТарасюкБ. А. - Ехографічні ознаки тирозінемії (опис двох спостережень), Лук'янова І. С., Муквич О. М., Шадрін О. Г., Дюкарева-Безденежних С. В. (2010)
Шкондін О. М. - Про інтравазацію при гістеросальпінгографії, Опанащук Н. А. (2010)
Орел В. Е. - Історія медичних фізиків: боротьба з раком (до 90-річчя Національного інституту раку) (2010)
Деклараційні патенти винаходів та корисних моделей (2010)
Кунсткамера (2010)
Методологія пошуку технічних рішень (2010)
Розенфельду Леоніду Георгійовичу - 80 років (2010)
Колонка головного редактора (2009)
Колонка шеф-редактора (2009)
Тарасюк Б. А. - Діагностика портальної гіпертензії у дітей: інструментально патологічні паралелі, Задорожна Т. Д., Лук'янова І. С., Поліщук О. В., Гончаренко Н. І., Слєпов О. К. (2009)
Самохін А. В. - Дистанційна інфрачервона термографія у системі обстеження дрібних суглобів, Бур'янов О. А., Котюк В. В., Анікіна А. В., Котюк І. П., Петрощук О. М. (2009)
Хворостенко Ю. М. - Фактори індивідуального прогнозу після променевого і комбінованого лікування раку шлунка (2009)
Лурин И. А. - Сонография и рентгеновская компьютерная томография: сопровождение сонодинамической литотрипсии желчных конкрементов, Макаров Г. Г., Колотилов Н. Н., Цвигун Г. В., Иванов И. А. (2009)
Михальченко О. М. - Порівняння клінічних та рентгенкінематографічних результатів оцінки функціонування колінного суглоба після ендопротезування, Зазірний І. М., Євсєєнко В. Г., Дикан І. М., Юрченко В. Ф. (2009)
Огир А. С. - Ультразвуковая голографическая система визуализации, Колотилов Н. Н., Волик Н. К., Тарапата В. В. (2009)
Дикан І. М. - Метод дистанційної акустичної пальпації. Повідомлення 1. Параметри просторово локалізованих імпульсних зсувних деформацій у м'яких тканинах, Литвиненко С. В., Баранник Е. А., Марусенко А. І., Ханенко О. В., Тарасюк Б. А., Поліщук О. В., Коробко В. Ф. (2009)
Дикан І. М. - Метод дистанційної акустичної пальпації. Повідомлення 2. Параметри просторово локалізованих імпульсних зсувних деформацій у м'яких тканинах на прикладі фантомів м'яких тканин in vitro, Литвиненко С. В., Баранник Е. А., Марусенко А. І., Ханенко О. В., Тарасюк Б. А., Поліщук О .В., Коробко В. Ф. (2009)
Бабкина Т. М. - Склерокистоз яичников, Дельва К. М., Черепанов В. В. (2009)
Губанов Д. М. - Лигатурные свищи - диагностика, лечение, роль лучевых методов визуализации (2009)
Чирков Ю. Э. - Значение ультразвукового исследования и чрескожной пункционной биопсии под ультразвуковым контролем при гломерулопатиях у детей (2009)
Планування науково-дослідних робіт: за межами відповідальності (2009)
Дисертаційні роботи (2009)
Деклараційні патенти винаходів та корисних моделей (2009)
Кунсткамера (2009)
Реферативна інформація (2009)
Професор Юліан Тодосійович Кіношенко (професор кафедри променевої діагностики ХМАПО) до 80-річчя від дня народження (2009)
Симонова Зоя Миколаївна. До 90-річчя від дня народження (2009)
Лазар Дмитро Анатолійович (2009)
Титул, зміст (2014)
Мечев Д. С. - "Радіологічному віснику" — 10 років (2014)
Шармазанова О. П. - Українська радіологія у другому півріччі, Коваленко Ю. М. (2014)
Солодянникова О. І. - V-й з’їзд Українського товариства фахівців з ядерної медицини (2014)
Шаповалова В. В. - Секвестрация легких (обзор литературы), Шармазанова Е. П., Бортный Н. А., Чурилин Р. Ю., Спузяк Р. М. (2014)
Щербіна О. В. - Сучасні тенденції розвитку радіонуклідної діагностики в Україні, Кметюк Я. В. (2014)
Удатова Т. В. - Впровадження, підготовка та проведення високотехнологічної дистанційної променевої терапії при лікуванні онкологічних хворих у Всеукраїнському центрі радіохірургії, Сафронова О. В., Кметюк Я. В., Підлубна Т. Г., Мечев Д. С., Івчук В. П. (2014)
Макеєв С. С. - Сцинтиграфія паращитоподібних залоз, Церковняк В. І. (2014)
Рущак Л. В. - Організація медичної допомоги у випадках терактів на радіологічних об’єктах, Мурашко В. О. (2014)
Грабовецький С. А. - Грижі стравохідного розтвору діафрагми, Одінцьова І. І., Ткачук Т. Р., Харківська І. В. (2014)
Іщук Ю. В. - Біль та набряк лівого яєчка у 10-річного пацієнта (2014)
Фірсова М. М. - Світовий радіологічний досвід/Мировой радиологический опыт Огляд сучасних інноваційних технологій ядерної медицини за матеріалами Європейського конгресу в Гьотенбурзі (Швеція – 2014 р.) (2014)
Мечев Д. С. - Зміни в системі післядипломної освіти згідно із Законом України "Про вищу освіту" (частина перша), Ткаченко М. М. (2014)
Навчальний календарний план кафедри радіології НМАПО імені П.Л. Шупика на 2015 рік (2014)
Навчально-виробничий план кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2015 рік (2014)
Ткаченко М. М. - Євген Фердинандович Вебер —фундатор київської рентгенологічної школи, Топчій Т. В. (2014)
Чумак В. В. - Рецензія на підручник "Радіаційна гігієна" (2014)
Тондий Л. Д. - Отзыв на книгу Ю.Т. Кіношенко "Дорогами моей жизни" (2014)
Мягков Александр Павлович (2014)
Правила оформлення статті (2014)
Kобозевa A. A. - Новый подход к проблеме устойчивости стеганографического алгоритма к атаке сжатием, Николаенко O. B., Ткач Д. В. (2012)
Попов А. А. - Инварианты групп отображений случайных сигналов (сообщений) в приложении к статическому анализу криптоалгоритмов (2012)
Борода А. В. - Принципы построения поточных шифрсистем и подходы к оценке их стойкости (2012)
Петров А. О. - Моделі та методи розпізнавання мови (2012)
Піскун С. Ж. - Метод ранжирування показників якості функціонування системи захисту інформаційного середовища, Хорошко В. О. (2012)
Грищук Р. В. - Диференціально-ігровий метод оцінювання ефективності систем захисту інформації (2012)
Шатило Я. Л. - Цифровые методы обработки информационных сигналов при радиомониторинге (2012)
Хорошко В. О. - Алгоритм виявлення атак для засобів моніторингу інформації, Чернишев О. М. (2012)
Ильницкий Л. Я. - Использование поляризации для повышения скрытности передачи информации, Пепа Ю. В., Осама Тубари (2012)
Голубничий О. Г. - Аналіз конфіденційності передавання даних у широкосмугових каналах авіаційної рухомої супутникової служби AMSS, Антонов В. В. (2012)
Толюпа С. В. - Розпізнавання групових об'єктів у багатопозиційних системах оперативного супроводження, Дружинін В. А., Гордієвський О. Т. (2012)
Козловский В. В. - Двенадцатиполюсники на основе связанных нерегулярных линиях передачи (2012)
Андреєв О. В. - Трипараметричний метод оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад (2012)
Титул, зміст (2015)
Офіційна хроніка. Нові регламенти, які регулюють перевезення домашніх тварин до Євросоюзу (2015)
Ісаєнко В. - Із 70-річчям Перемоги! (2015)
Риженко В. П. - Профілактичні засоби для захисту свиней від бактеріозів, Ничик С. А., Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М. (2015)
Лосєв О. А. - Бактеріальна геморагічна септицемія осетрових (acipenseridae) у господарствах з розведення та вирощування риби України , Лисенко В. М. (2015)
Плис В. М. - Диференційна діагностика гемофільозу курей (2015)
Темний М. В. - Препарат "Вермаль" у системі пасовищної хіміопрофілактики змішаних кишкових інвазій овець, Богач М. В., Парфілов М. І., Савченко С. О., Полещук Н. Г., Тельнов С. В., Лубенець М. В. (2015)
Kozlovska G. V. - Enterotoxigenic properties of the strains of Y. enterocolitica, isolated from animals and animal product, Solonin P. K. , Skybitskiy V. G., Belokon V. I. (2015)
Харенко М. І. - Основні причини розладів динаміки родових сил у корів молочних господарств за порами року та їх віком, Мусієнко Ю. В., Рисліна Л. В., Любецький В. Й. (2015)
Ігнатовська М. В. - Якість кролятини при застосуванні в раціоні вітаміну е у водорозчинній формі, Якубчак О. М., Білик Р. І., Олійник Л. В. (2015)
Захаренко М. О. - Стійлово-вигульна система утримання великої рогатої худоби та її особливості, Поляковський В. М., Шевченко Л. В., Михальська В. М., Малюга Л. В. (2015)
Шевчук В. М. - Хутрові звірі, Шевчук М. В., Шевчук Т. В. (2015)
Собко А. Ю. - Вакцинація по-розумному (2015)
Моркляк М. І. - Фармакологічні аспекти використання пробіотиків, Брижчук А. А. (2015)
Кравець В. Г. - Як виростити здорових курчат (2015)
Овсянникова Л. К. - Дослідження інтенсивності дихання насіння ріпаку при його зберіганні, Соколовська О. Г. (2012)
Овсянникова Л. К. - Дослідження температури насіння сорго при зберіганні в металевих силосах, Соколовська О. Г., Шевчук О. М. (2012)
Яковенко А. І. - Змішувальна здатність партій зерна різних класів, Борта А. В., Артюшенко П. Н. (2012)
Сорочинский В. Ф. - Функционирование технологических систем сушки и охлаждения зерна (2012)
Жигунов Д. А. - Режимы влаготепловой обработки зерна пшеницы различных типов (2012)
Жигунов Д. А. - Влияние шелушения зерна на количественно-качественные показатели промежуточных продуктов на этапе крупообразования при сортовых помолах пшеницы, Ковалев М. А. (2012)
Чумаченко Ю. Д. - Влияние режимов подготовки зерна тритикале на процесс крупообразования, Батт А. В. (2012)
Соц С. М. - Крупа вівсяна плющена з голозерного вівса, Кустов І. О. (2012)
Шутенко Є. І. - Особливості лущення насіння нуту, Донець А. О., Москвіна Н. З., Литянська Г. С. (2012)
Донець Л. Я. - Виробництво нових безглютенових продуктів із зернової сировини, Донець А. О. (2012)
Попова Н. В. - Розроблення режимів екстрагування солоду зернової сировини при отриманні нових видів харчових продуктів, Мисюра Т. Г., Бурлака Т. В. (2012)
Сімахіна Г. О. - Використання ефектів механоактивування для підвищення біодоступності компонентів зерна вівса, Миколів Т. І. (2012)
Сухомуд О. Г. - Хлібопекарські властивості зерна тритикале ярого залежно від удобрення, Любич В. В. (2012)
Єгоров Б. В. - Нові підходи у технології виробництва комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці, Ворона Н. В. (2012)
Єгоров Б. В. - Технологічні особливості виробництва мінеральних добавок для сільськогосподарської птиці, Турпурова Т. М. (2012)
Єгоров Б. В. - Біотехнологічні методи накопичення білкових сполук у зерновій сировині при виробництві комбікормів, Кананихіна О. М., Турпурова Т. М. (2012)
Єгоров Б. В. - Проектні рішення компонування обладнання та ефективність технологічних процесів виробництва комбікормів, Чайка І. К., Браженко В. Є. (2012)
Єгоров Б. В. - Обгрунтування доцільності використання ферментних препаратів у комбікормах для поросят, яких вирощують на тваринницьких комплексах, Макаринська А. В., Воєцька О. Є., Лапінська А. П. (2012)
Єгоров Б. В. - Технологічні основи виробництва вологих комбікормів для домашніх тварин, Бордун Т. В., Шарова А. І. (2012)
Егоров Б. В. - Перспективы использования побочных продуктов переработки мидий в комбикормовом производстве, Бордун Т. В., Кузьменко Ю. Я. (2012)
Левицкий А. П. - Исследование эффективности обогащения комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы препаратами с пребиотическими свойствами, Чайка И. К., Воецкая Е. Е., Лапинская А. П. (2012)
Килименчук Е. А. - Энергосберегающая биотехнология получения кормовых дрожжей, Величко Т. А. (2012)
Афанасьев В. А. - Влияние параметров процесса экспандирования на биохимические и микробиологические показатели комбикормов, Богомолов И. С. (2012)
Свамбаев Ж. А. - Значение контроля и стандартизация кормовых фосфатов в рационах животных для получения полноценной безопасной продукции питания, Свамбаев Е. А., Тусупбекова С. Т., Султанбеков Г. А., Свамбаев А. (2012)
Страхова Т. В. - Дослідження кількісно-якісного складу автомобільного транспорту, що доставляє зерно на ДП "Куліндорівський КХП", Станкевич Г. М., Будюк Л. Ф. (2012)
Будюк Л. Ф. - Дослідження ефективності технологічного процесу елеватора Держкомрезерву України, Станкевич Г. М., Страхова Т. В., Кац А. К. (2012)
Иоргачева Е. Г. - Регулирование качества бисквитных полуфабрикатов из нехлебопекарных видов муки, Макарова О. В., Котузаки Е. Н. (2012)
Солоницька І. В. - Використання технології відкладеного випікання у виробництві хлібобулочних виробів лікувально-профілактичного призначення, Пшенишнюк Г. Ф., Пісанецька О. Є. (2012)
Лебеденко Т. Є. - Інтенсифікація технології хлібобулочних виробів із пшеничного борошна шляхом використання лікарської та пряно-ароматичної сировини, Новічкова Т. П., Кожевнікова В. О. (2012)
Макарова О. В. - Вплив компонентів рецептури на зміни показників якості зернового хліба при зберіганні, Пшенишнюк Г. Ф., Іванова Г. С., Левицька А. І. (2012)
Ільдірова С. К. - Дослідження реологічних властивостей дріжджового напівфабрикату при додаванні рослинної сировини, Левіт І. Б., Афенченко Д. С., Попова С. Ю. (2012)
Кравченко М. Ф. - Якість та безпечність борошняних кулінарних виробів на основі функціональних композицій, Демічковська М. П. (2012)
Гордієнко Т. В. - Білково-пшеничний хліб із гречаним борошном, Семенова А. Б., Михонік Л. А., Дробот В. І. (2012)
Арсеньєва Л. Ю. - Розроблення технології борошняно-зернових сумішей та хліба "Гармонія", Арсиненко Н. О. (2012)
Пересічний М. І. - Дослідження якості хліба функціонального призначення, Пересічна С. М., Пахомська О. В. (2012)
Штейнберг Т. С. - Влияние сушки на фотометрические характеристики зерна, муки и показатели качества хлеба, Сорочинский В. Ф., Мелешкина Е. П. (2012)
Луньова О. С. - Вивчення структурно-механічних властивостей модельних систем безбілкового тіста, Кучерук З. І. (2012)
Арсеньєва Л. Ю. - Вплив підвищеного тиску та підвищеного вмісту вуглекислого газу у середовищі бродіння на перебіг біохімічних процесів у тісті, Ященко В. С., Калініченко А. О., Конончук В. М. (2012)
Юрчак В. Г. - Дослідження реологічних властивостей заварок і хмельових заквасок, Рак В. П., Ковалевська Є. І., Яйко М. О. (2012)
Иоргачева Е. Г. - Использование безамилозной муки в технологии сырцовых пряников, Макарова О. В., Хвостенко Е. В., Ильющенко М. Н. (2012)
Капліна Т. В. - Вплив концентрації композиційної борошняної суміші з гарбузового насіння та гречки на показники якості кексів, Столярчук В. М., Кудрик М. А. (2012)
Дорохович А. М. - Визначення впливу фруктози на технологічні властивості оздоблювальних напівфабрикатів типу "суфле" для бісквітних тортів та тістечок, Мурзін А. В., Паращина Н. А., Рубан І. В. (2012)
Иоргачева Е. Г. - Исследование структурно-реологических свойств масс для нуги, Гордиенко Л. В., Толстых В. Ю. (2012)
Иоргачева Е. Г. - Влияние углеводного состава на гликемический индекс пастило-мармеладных изделий, Данилова Е. И., Аветисян К. В. (2012)
Левицький А. П. - Біологічний метод визначення пребіотичних властивостей продуктів функціонального харчування, Гулавський В. Т., Селіванська І. О. (2012)
Коркач А. В. - Структурно-механические свойства помадных конфет с синбиотической добавкой, Егорова А. В., Муратов В. Г., Киртока И. О. (2012)
Hadzhikinova M. V. - Comparative rheological characteristics of wafer fillings with sugar and fructose, Hadzhikinov D. G., Antonova M. A. (2012)
Дорохович В. В. - Дослідження структурно-механічних характеристик вафельного тіста на аглютеновому борошні, Тарасенко І. В. (2012)
Туз Н. Ф. - Дослідження показників якості желейного мармеладу з кріас-порошками рослинного походження під час зберігання, Артамонова М. В., Лисюк Г. М. (2012)
Кондратова И. И. - Исследование физиологических эффектов зефира, обогащенного пребиотиками фруктанового типа, Томашевич С. Е., Кондрашова С. Б., Цыганков В. Г. (2012)
Дорохович А. М. - Надання маршмелоу статусу функціональний і дієтичний продукт за рахунок раціонального використання мальтитолу та фруктози, Бадрук В. В. (2012)
Калакура М. М. - Шляхи покращення властивостей фруктових начинок, Щирська О. В. (2012)
Ковбаса В. М. - Низькоглікемічні крохмаловмісні харчові продукти: стан і перспективи, Полумбрик М. О. (2012)
Кузнецова Л. Н. - Растительные жиры в кондитерской промышленности, как заменители какао-масла и молочного жира, Папченко В. Ю., Демидов И. Н., Петик П. Ф. (2012)
Шульга С. М. - Біологічні властивості лецитину з соняшнику, Глух І. С., Дроздов О. Л. (2012)
Куданович Л. А. - Использование микробного полисахарида для улучшения свойств муки при изготовлении кляра, Клюкина О. Н., Птичкина Н. М. (2012)
Юрчак В. Г. - Використання пектинів для поліпшення якості макаронних виробів, збагачених харчовими волокнами, Карпик Г. В., Гордієнко Я. (2012)
Кизатова М. Ж. - Пророщенное зерно кукурузы – ценное сырье для биоприправы, Набиева Ж. С., Нурмат М. Н. (2012)
Стрикаленко Т. В. - Возможности бенчмаркинга для управления производством бутилированных вод, Ляпина Е. В., Базелева Н. А. (2012)
Батт А. В. - Исследование кинематических параметров вибрационного сепаратора, Чумаченко Ю. Д. (2012)
Петров В. Н. - Тенденции конструирования камнеотборников вибропневматического действия (2012)
Гросул Л. И. - Экспериментальное исследование шелушильно-шлифовальной машины, Шипко И. М., Украинцев И. С. (2012)
Гросул Л. И. - Результаты производственных испытаний шелушильно-шлифовальной машины, Шипко И. М., Украинцев И. С. (2012)
Гросул Л. Г. - Розрахункова ефективність ситового сепарування та визначення оптимальних схем і параметрів сит транспортно-технологічних комплексів, Гапонюк О. І., Мосієнко Г. А., Гончарук Г. А., Яцкова Т. Й. (2012)
Брусенцова М. Ю. - Дослідження використання вібротранспортерів, Арсиненко Н. О. (2012)
Яцук А. Л. - Перспективи використання пристроїв для безконтактного пресування макаронних виробів, Брильов Є. А. (2012)
Егоров В. Б. - Функциональная организация, альтернативные структуры и алгоритмы САУ процессом экструдирования биополимеров, Хобин В. А. (2012)
Жигайло О. М. - Розв'язання задачі адаптації регулятора при ідентифікації об'єкта управління в замкнутому контурі (2012)
Жуковский Э. И. - Управление совокупными потоками в логистической системе пищевых предприятий, Шевченко З. И., Чабаров В. А. (2012)
Лобода Ю. Г. - Розвиток та впровадження сучасних технологій у галузі високоефективних виробництв (2012)
Вольф Е. Ю. - Поиск оптимальных количественных показателей рецептур с помощью методики математического моделирования и планирования эксперимента, Птичкина Н. М., Евпатченко Ю. В. (2012)
Зайченко Ю. П. - Пряма та багатокритеріальна задачі оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності, Сидорук І. А. (2012)
Зайченко О. Ю. - Порівняння розрахунку вартості рекламної кампанії із використанням нечіткого методу групового урахування аргументів (НМГУА) та множинної регресії (МР), Мізерака М. Ю. (2012)
Овсянникова Л. К. - Аналіз конструкції металевих силосів на провідних підприємствах зернозберігаючої галузі, Соколовська О. Г., Орлова С. С. (2012)
Станкевич Г. Н. - Использование активных форм воздуха для улучшения санитарно-гигиенического состояния помещений ресторанов, кафе и сферы услуг, Титомир Л. А., Данилова Е. И., Бабков А. В. (2012)
Иванова Л. А. - Разработка технологии определения износостойкости антифрикционного композиционного материала, Гараев М. Б. (2012)
Дементьев А. А. - Определение скорости течения и давления газа при обтекании электроразрядных устройств, Сороко О. Л., Дук А. А. (2012)
Терзієв С. Г. - Кінетика та статика екстрагування олії з відходів харчових виробництв, Ружицька Н. В., Бандура В. М., Коляновська Л. М. (2012)
Осадчук П. І. - Інтенсифікація процесу очистки соняшникової олії від воску, Кудашев С. М. (2012)
Усатюк C. I. - Перспективи використання софори японської як джерела антиоксидантів в олійно-жировій галузі харчової промисловості, Пелехова Л. С., Усатюк О. М. (2012)
Мольченко С. Н. - Поиск путей рационального использования отработанных адсорбентов производства растительных масел, Демидов И. Н., Савус А. А. (2012)
Хобин В. А. - Математическая модель нории как объекта управления с изменяющимися свойствами. Моделирование процесса заполнения ковшей, Кирьязов И. Н. (2012)
Хобин В. А. - Комплексы весового дозирования многокомпонентных смесей: технологические схемы, задачи и проблемы управления, критерии оптимизации, Дец Д. В. (2012)
Fedosova К. - Food consumption in Ukraine and its dynamics, Kaprelyants L. (2012)
Мардар М. Р. - Аналіз асортименту та маркетингові дослідження споживних мотивацій і переваг при виборі зернових хлібців, Значек Р. Р. (2012)
Данилова Е. И. - Ассортимент хлебобулочных и крупяных изделий, предлагаемых к завтраку в гостиницах Украины, Титомир Л. А., Решта С. П. (2012)
Иванова Л. А. - Выявление эффективных технических решений по технологии и оборудованию для сушки зерна, патентуемых в Украине, Котлик С. В. (2012)
Иванова Л. А. - Проблемы и возможности коммерциализации интеллектуальной промышленной собственности вузов, Малых С. В. (2012)
Крусір Г. В. - Визначення оксидів нітрогену у відпрацьованих газах хлібопекарського заводу, Кондратенко І. П., Добровольський В. В. (2012)
Водяник А. О. - Исследование производственного травматизма со смертельным исходом в пищевой промышленности Украины, Евтушенко О. В. (2012)
Иванова Л. А. - Перспективы организации научной школы "технический дизайн", Царенко Л. Г., Донченко Т. А. (2012)
Пономарьова К. - Засоби реалізації діяльнісної змістової лінії початкового курсу української мови (2013)
Вашуленко О. - Урок літературного читання в 2 класі за новим підручником, Омельченко І. (2013)
Онопрієнко О. - Методичний коментар до організації контрольно_оцінювальної діяльності на уроках математики (2013)
Листопад Н. - Логічний складник математичної компетентності молодшого школяра: сутнісна характеристика та шляхи його формування (2013)
Оберемко О. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики (2013)
Грущинська І. - Реалізація сезонного принципу вивчення природознавства у 2 класі. Зима (2013)
Бойко Г. - Птахи України (Урок-подорож) (2013)
Буйніцька В. - Музичні ігри народів Європи (2013)
Чумарна М. - Прислухаємося до слова (2013)
Ястребов М. - Реалізація здоров’язбережувальних технологій в комп’ютерно орієнтованому середовищі (2013)
Лаптєва Л. - Орієнтовні контрольні роботи з української мови для 3–4 класів (І семестр), Лунько Н. (2013)
Пархоменко Н. - Орієнтовні підсумкові контрольні роботи з математики для 3–4 класів (І семестр) (2013)
Гоголь О. - Орієнтовні контрольні роботи з курсу "Я і Україна” (Природознавство) для 3–4 класів (І семестр) за підручником Т.М.Байбари, Н.М.Бібік (2013)
Шиліна Н. - Організація самопідготовки у групі продовженого дня, Гудзь Т. (2013)
Гламбер Н. - Гра не тільки розважає, а й здоров’я додає! (2013)
Вознюк Л. - Роль менеджера освіти в оновленні сучасної школи (2013)
Склярова О. - Планування та облік роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів (2013)
Мовчун А. - Борис Грінченко: з любов’ю до дитини та її світу (2013)
Розкажи про свій клас (2013)
Остапенко М. - Читаю і думаю одночасно (2013)
Котуцька М. - Вінок Кобзареві (2013)
Чорна Н. - Ілюстрування казки (Урок у 3 класі) (2013)
Серго С. - Уроки серед природи за методикою К.Д.Ушинського (2013)
Назарко Н. - Все про тебе та про всіх, Скоропад С. (2013)
Бєляєва І. - Мужай, прекрасна наша мово!, Кочерга Г. (2013)
Подрезов Ю. М. - Властивості сплавів на основі інтерметаліду Ti3Sn в області температур мартенситного перетворення, Іванова О. М., Буланова М. В., Щерецький О. А. (2014)
Горбатенко В. П. - Вплив системи легування на формування структури високолегованих сталей при гартуванні (2014)
Зайцева Н. В. - Вплив структури перехідної зони легованого шару на властивості деталей з електроіскровим покриттям (2014)
Іванченко В. Г. - Конструювання гомогенних складно-легованих сплавів з твердорозчинним зміцненням на основі нікелю, Ошкадьоров С. П., Северина С. М. (2014)
Тихонович В. В. - Роль міді в формуванні поверхневих зносостійких шарів тертя високохромистих чавунів , Новицький В. Г. , Гаврилюк В. П., Тихонович В. І. (2014)
Зеленюк Ю. О. - Вплив легування сріблом на властивості магнієвого сплаву Мл-10, Шаломєєв В. А., Цивірко Е. І. (2014)
Гогаєв К. О. - Штампова сталь для гарячого деформування з регульованим аустенітним перетворенням, Сидорчук О. М., Радченко О. К. , Мамонова А. А. (2014)
Даніленко Т. П. - Аналіз понять величини і діаметра зерна в дослідженнях металевих структур (2014)
Конференція молодих учених "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" (2014)
Тематичний показчик за рубриками журналу "Металознавство та обробка металів" за 2012 – 2013 роки (2014)
Зеленська Л. - На шляху впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти: перші успіхи й нові завдання, Шелест Н. (2013)
Мартиненко В. - Сутнісні характеристики читацької компетентності молодших школярів (2013)
Трунова В. - Види уроків позакласного читання в 3–4 класах і методика їх проведення (2013)
Колісник О. - Людина починається з добра. Б.Грінченко "Украла”. (Позакласне читання), Плигань О. (2013)
Майбородюк Н. - Уроки за особистісно орієнтованим навчанням з психологічною підтримкою з математики (2013)
Логачевська Т. - Індивідуалізація завдань для першокласників при розв’язуванні задач, Логачевська С. (2013)
Андрусенко І. - Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодших школярів (2013)
Петриченко В. - Інтегрований урок з курсу "Я і Україна” у 3 класі (2013)
Гречко Н. - Інтегрований урок у 4 класі (Читання, "Я і Україна”. Громадянська освіта, основи здоров’я) (2013)
Грущинська І. - Реалізація сезонного принципу вивчення природознавства у 2 класі. Зима (2013)
Захарійчук М. - Орієнтовне календарне планування уроків української мови в 2 класі за підручником "Українська мова” (авт. Захарійчук М.Д.) (2013)
Вашуленко О. - Орієнтовне календарне планування уроків літературного читання у 2 класі (за підручником Савченко О.Я.) (2013)
Науменко В. - Орієнтовне планування уроків літературного читання в 2 класі за підручником "Літературне читання” (авт. Віра Науменко) (2013)
Лактіонова Т. - Поради молодому вчителю (2013)
Ярова О. - Сучасна початкова освіта Данії: здобутки та вектори розвитку (2013)
Янович Н. - Свято Миколая (2013)
Бурдіна Г. - Новорічна святкова казка (2013)
Онопрієнко Ю. - Сто днів у школі, Трохимчук Н. (2013)
Покажчик статей, надрукованих у журналі за 2013 рік (2013)
Розкажи про свій клас (2013)
Грешта В. Л. - Перспективи використання листових феритних корозійностійких сталей в харчовій промисловості (2015)
Лютова О. В. - Повышение технологических и механических свойств вторичных силуминов в результате совершенствования рафинирующе-модифицирующих процессов (2015)
Парусов Є. В. - Влияние температуры аустенитизации на дисперсность перлита углеродистой стали, Парусов В. В., Сагура Л. В. (2015)
Середа Б. П. - Исследование физико-механических свойств интерметаллидных катализаторов, полученных в условиях СВС, Белоконь Ю. А., Белоконь К. В., Середа Д. Б. (2015)
Сухомлин Г. Д. - Дослідження поверхневої енергії міжфазних границь при дифузійному перетворенні, Лаухін Д. В., Бекетов О. В., Машковська А. В. (2015)
Сухомлин Г. Д. - Удосконалення методики визначення спектрального складу границь зерен в низьковуглецевих сталях, Щудро Р. Є., Щудро А. Є. (2015)
Шиян А. В. - Влияние характеристик прочности на закономерности изменения пластических свойств конструкционных титановых сплавов (2015)
Мазур В. І. - Особливості мікроскопічної кінетики перитектичного перетворення в Fe – C сплавах, Лобода П. І. (2014)
Шипицин С. Я. - Перерозподіл азоту та ванадію при аустенізації сталі з нітридним зміцненням для залізничних коліс, Степанова Т. В., Золотар Н. Я., Лев І. Є., Ісаєва Л. Є. (2014)
Яковенко Р. В. - Структуроутворення і зносокорозійностійкість карбідосталі конструкційного призначення, Маслюк В. А., Денисенко М. І., Опальчук А. С., Мамонова А. А. (2014)
Середенко О. В. - Структура і властивості силуміну з міддю, обробленого магнітним полем під час охолодження і тверднення (2014)
Іванченко В. Г. - Термофізичні властивості сплавів на основі системи нікель-хром для ортопедичної стоматології, Северина С. М. (2014)
Смокович І. Я. - Фізико-механічні властивості сплаву Ti – Al – Cr комплексним насиченням його поверхні алюмінієм та хромом, Лоскутова Т. В., Хижняк В. Г., Статкевич І. І. (2014)
Дубовий О. М. - Можливості стабілізації полігонізаційної субструктури сплаву Д16, Жданов О. О., Горбань О. В. (2014)
Ноговіцин О. В. - Реологічні властивості сталі при валковому розливанні-прокатуванні, Дядюра А. С., Баранов І. Р. (2014)
Мовчан О. В. - Фазові і структурні перетворення при кристалізації розплаву Fe – W – C, Бачурін А. П., Чорноіваненко К. О. (2014)
Кисла Г. П. - Спрощений метод визначення координат евтектик квазібінарних сплавів потрійних систем (2014)
Шипицин С. Я. - Формування дислокаційної структури Cr – Mn – N сталей при деформуванні тиском та кавітації, Бабаскін Ю. З., Степанова Т. В., Маркашова Л. І., Валевич М. Л. (2014)
Бобирь С. В. - Фазово-структурні перетворення сталі 150Г7Т при охолодженні , Євсюков М. Ф., Сніжной Г. В. (2014)
Гольцова М. В. - Формозмінення пружно напруженої паладієвої пластини при її двосторонньому насиченні воднем, Котельва Р. В. (2014)
Сидоренко С. І. - Особливості формування структури та властивості покриттів на сталі після електроіскрового легування у рідинних насичувальних середовищах з вуглецьвмісними порошками, Іващенко Є. В., Лобачова Г. Г. (2014)
Дмитрієва Г. П. - Властивості ливарного сплаву на основі евтектики нікель-карбід ванадію, Черепова Т. С. (2014)
Середенко В. О. - Мікровкраплення в структурі сплавів з областю незмішування рідких фаз в різних умовах охолодження, Середенко О. В., Паренюк О. А. (2014)
Куцова В. З. - Вплив термічної обробки деформованих зразків технічної міді на значення модуля Юнга, Котова Т. В., Плошенко Г. П. (2014)
Володимир Михайлович Щеглов. До 75-річчя від дня народження (2014)
Пашинський В. В. - Визначення показників пластичності та міцності інструментальних сплавів у мікрооб’ємах, Субботіна М. Г., Закієв В. І. (2014)
Пам’яті В.П. Гаврилюка (2014)
Міжнародна наукова конференція "Наука, техніка та іноваційні технології в епоху могутності і щастя" (2014)
Гапонюк І. І. - Особливості тепломасообміну нерухомого шару зерна товщиною 31 см (2009)
Доля М. М. - Основні шкідники зернопродукції та способи регулювання їх чисельності, Бондарева Л. М., Бортніцький О. В. (2009)
Швабюк О. В. - Вплив кавітаційної обробки зернових помелів на реологічні властивості сусла, Паляниця Л. Я., Березовська Н. І., Косів Р. Б., Гродзіцька О. С., Піх З. Г. (2009)
Глух І. С. - Нові склади комбікормів для сільськогосподарських тварин, птиці та риби, Школа О. І., Клочкова В. Є., Шульга С. М., Гаманухо В. І., Микитюк В. Ю. (2009)
Єгоров Б. В. - Вплив варіанта підготовки зернобобової сировини на ефективність процесу екструдування, Кочетова А. О., Воєцька О. Є., Решта С. П., Журбенко В. І. (2009)
Гаро В. Є. - Споживчі властивості насіння ріпаку, Данилова О. І., Карпюк Ю. М. (2009)
Крусір Г. В. - Іммобілізація біорегуляторів системи травлення як метод їх концентрування та одержання БАД, Кушнір Н. А., Русєва Я. П. (2009)
Крусір Г. В. - Виділення інгібітору трипсину з зерна амаранту з використанням афінної хроматографії, Севастьянова О. В. (2009)
Лебедев Д. П. - Кинетика сушки зерна в сползающем тонком слое в поле ламповых ИК-излучателей, Краусп В. Р. (2009)
Єгоров Б. В. - Розробка технології виробництва вологих комбікормів для домашніх тварин – кішок, Бордун Т. В. (2009)
Овсянникова Л. К. - Вплив режимів сушіння на якість насіння гірчиці, Євдокимова Г. Й., Черній В. О. (2009)
Єгоров Б. В. - Технологічні способи підготовки наповнювачів при виробництві комплексних преміксів, Макаринська А. В., Браженко В. Є. (2009)
Моргун В. О. - Розширення промислового виробництва продуктів функціонального харчування, Москвіна Н. З. (2009)
Моргун В. О. - Підвищення ефективності переробки зерна пшениці, Волошенко О. С. (2009)
Шутенко Є. І. - Особливості підготовки зерна голозерних круп'яних культур до переробки в зернові пластівці, Соц С. М., Колесніченко С. В. (2009)
Моргун В. О. - Дослідження взаємозв'язку режимів роботи крупоутворюючих систем і питомих енерговитрат на подрібнення, Шутенко Є. І., Давидов Р. С. (2009)
Жигунов Д. О. - Порівняльне дослідження первинного подрібнення зерна тритикале і пшениці, Давидов Р. С., Бузіян Н. Г. (2009)
Савенко І. І. - Аналіз регіональної мережі зберігання зерна Одеської області (2009)
Овсянникова Л. К. - Порівняльний аналіз дрібнонасіннєвих культур на основі статистичних характеристик їх розмірів, Орлова С. С., Соколовська О. Г. (2009)
Буранова С. В. - Обґрунтування раціональної схеми очищення зерна голозерного вівса, Дмитренко Л. Д., Євдокимова Г. Й., Урвачов О. В. (2009)
Воскресенська О. В. - Кінетика процесу сушіння зернових культур в термосифонно-механічному агрегаті (2009)
Панченко Г. І. - Дослідження діелектричних характеристик зернових культур, Бошкова І. Л., Волгушева Н. В. (2009)
Яковенко А. І. - Кореляційна залежність показників якості пророслого зерна пшениці при зберіганні, Борта А. В., Кац А. К. (2009)
Станкевич Г. М. - Обіг складських документів на зерно, Страхова Т. В., Будюк Л. Ф. (2009)
Станкевич Г. М. - Дослідження ефективності окремих схем ліній відпускання зерна на водний транспорт, Будюк Л. Ф., Страхова Т. В., Буценко І. М. (2009)
Станкевич Г. М. - Порівняльне дослідження ефективності роботи прийомних пристроїв із залізничного транспорту подовжнього типу, Страхова Т. В., Будюк Л. Ф., Шпак В. М. (2009)
Буценко І. М. - Удосконалення технології розвантаження зерна з автотранспорту на ЗАТ "Укрелеваторпром", Станкевич Г. М., Будюк Л. Ф., Страхова Т. В., Шпак В. М. (2009)
Станкевич Г. М. - Дослідження формування шарів зернового насипу в металевих силосах великої ємності, Будюк Л. Ф., Шпак В. М. (2009)
Шаповаленко О. І. - Вплив підсушування продуктів розмелу на показники якості готової продукції, Ільчук В. Б., Харченко Є. І., Шаран А. В. (2009)
Кирпа М. Я. - Напрямки енергозбереження в технологіях виробництва і зберігання зерна (2009)
Дробот В. І. - Якість вітчизняних хлібопекарських дріжджів, Тесля О. Д. (2009)
Лисюк Г. М. - Нові технології хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів спеціального призначення, Олійник С. Г., Самохвалова О. В., Кучерук З. І. (2009)
Румянцева В. В. - Использование биомодифицированных продуктов при производстве кондитерских масс, Слукина И. А. (2009)
Сирохман І. В. - Мікробіологічна безпека і якість нових сухих сніданків, Гирка О. І. (2009)
Калакура М. М. - Вплив рецептурних компонентів бісквітного напівфабрикату на терміни його зберігання, Данкевич Л. А., Ніколіна В. В. (2009)
Васильченко А. Н. - Внедрение энергосберегающей техники и технологий – актуальная проблема для предприятий хлебопекарной отрасли Украины (2009)
Иоргачева Е. Г. - Структурно-реологические свойства диетического мармелада, Толстых В. Ю., Аветисян К. В. (2009)
Сафонова О. М. - Дослідження просторової організації клейковинних білків борошна, підданого озонуванню, Холодова О. А., Голота В. І., Шуліка О. Ю. (2009)
Коркач Г. В. - Вплив порошку топінамбура на якість хлібобулочних виробів, Лебеденко Т. Є., Соколова Н. Ю. (2009)
Лисюк Г. М. - Використання дієтичної добавки "Глюкорн-100" у прискореній технології хліба підвищеної харчової цінності, Олійник С. Г., Кравченко О. І., Карпенко П. О. (2009)
Румянцева В. В. - Применение продуктов ферментолиза зерна овса и ячменя при производстве затяжного печенья, Орехова Д. А. (2009)
Сирохман І. В. - Вплив нетрадиційних добавок на поліпшення жирнокислотного складу вафель, Лебединець В. Т. (2009)
Ільдірова С. К. - Використання інулін-хітозанового комплексу (ХІК) у виробництві виробів з дріжджового тіста, Стіборовський С. Е. (2009)
Лебеденко Т. Є. - Збагачення хлібобулочних виробів добавками функціонального призначення, Донской Д. М., Ткаченко Т. З., Новічкова Т. П. (2009)
Орлович А. Е. - Система контроля параметров микроклимата в люлечных расстойных шкафах, Спорыш В. В. (2009)
Ковалевські Є. І. - Кріометричне визначення молекулярної маси поліолів лактитолу та ізомальту, Прилуцька Л. П., Яременко О. М., Дорохович В. В. (2009)
Луньова О. С. - Вплив структуроутворюючої добавки ксантану на реологічні показники та рухливість води в тісті для дієтичного безбілкового хліба, Кучерук З. І. (2009)
Машир Н. П. - Використання нетрадиційної сировини у виробництві кондитерських виробів лікувально-профілактичного призначення, Паламарек К. В. (2009)
Лозова Т. М. - Вплив добавок рослинного походження на збереження якості жирової основи кексів, Ковальчук Х. І. (2009)
Туз Н. Ф. - Залежність функціональних властивостей драглів агару від концентрації кріас-порошків, Артамонова М. В., Лисюк Г. М. (2009)
Дорохович А. М. - Використання лактулози при виробництві кексів, Лиман Н. П. (2009)
Величко Т. О. - Зміни якісного та кількісного складу мікрофлори зернового хліба з включенням коренеплідних овочів від умов зберігання, Євдокимова Г. Й., Мардар М. Р., Кордзая Н. Р. (2009)
Дорохович А. М. - Встановлення впливу екстракту чорного та зеленого чаю на іноутворювальну здатність цукрової білково-збивної маси, Прилуцька Л. П., Бадрук В. В. (2009)
Оболкіна В. І. - Дослідження впливу борошна з пшеничного солоду на структурні властивості тіста для здобного печива, Ємельянова Н. О., Кияниця С. Г., Бондарчук О. В. (2009)
Арсеньєва Л. Ю. - Розроблення композитної суміші для виробництва хліба підвищеної харчової цінності, Арсиненко Н. О. (2009)
Пшенишнюк Г. Ф. - Використання непродовольчого зерна пшениці в технології зернового хліба, Макарова О. В., Іванова Г. С., Костюченко І. В. (2009)
Лебеденко Т. Є. - Вивчення впливу рослинних добавок на хід технологічного процесу та якість хлібобулочних виробів, Решта С. П., Ружицька Н. В. (2009)
Солоницька І. В. - Вивчення процесів заморожування і їх вплив на технологічний процес приготування тіста (2009)
Гордієнко Л. В. - Вплив вихрового шару феромагнітних часток на якісні показники жирової складової емульсії для пісочного тіста, Жидецька І. В. (2009)
Иоргачева Е. Г. - Влияние мучных композитных смесей на показатели качества бисквитных полуфабрикатов, Макарова О. В., Котузаки Е. Н., Кожокарь Н. Н. (2009)
Пшенишнюк Г. Ф. - Новий метод визначення водопоглинальної здатності хлібопекарського борошна, Павловський С. М. (2009)
Лебеденко Т. Є. - Сучасні погляди щодо удосконалення технології приготування хліба, Кананихіна О. М., Соколова Н. Ю., Юрескул О. І. (2009)
Доценко В. Ф. - Збагачення хліба альбуміном, Іщенко Т. І., Шидловська О. Б., Ткачук Ю. М. (2009)
Фощан А. Л. - Регулювання реологічних та структурно-механічних властивостей желейних виробів та напівфабрикатів на основі комбінованих систем драглеутворювачів, Григоренко А. М. (2009)
Павленкова П. П. - Органолептичне оцінювання зразків круп’яної продукції, Тележенко Л. М., Гулавський В. Т. (2009)
Мардар М. Р. - Маркетингові дослідження споживчих мотивацій та переваг при виборі нових видів сухих сніданків, Валевська Л. О., Погонцева Е. І. (2009)
Контарь А. А. - Использование электромагнитной энергии СВЧ диапазона в технологиях обработки семян и зерна, Кухтина Н. Н. (2009)
Ляшук Н. І. - Обґрунтування прийомів управління шкідливими організмами при формуванні продукції технічних культур (2009)
Бабич М. Б. - Нове технологічне обладнання, Петров В. М. (2009)
Бабич М. Б. - Особливості гідротермічної обробки круп'яного зерна, Петров В. М. (2009)
Гросул Л. Г. - Обґрунтування параметрів повітряно-гравітаційного сепаратора для попередньої очистки вороху, Гапонюк О. І., Мосієнко Г. А., Гончарук А. А. (2009)
Маннапова О. В. - Підвищення зносостійкості трибосполучення "циліндр-кільце-поршень" форсованих двигунів електрофізичними методами зміцнення поверхні, Соколов О. Д. (2009)
Соколов О. Д. - Розробка технологій поверхневого зміцнення деталей харчового і зернопереробного обладнання (2009)
Жуковський Е. Й. - Математичне моделювання функціонування транспортно-складських комплексів, Чабаров В. О. (2009)
Волков В. Е. - Розрахунок довжини преддетонаційної ділянки (2009)
Хобін В. А. - Стабілізація метрологічних характеристик автоматичних вимірювань вологості зерна в потоці. Кібернетичний підхід, Гапонюк І. О. (2009)
Бурдо О. Г. - Кінетика сушіння пшениці в апаратах на базі термосифонів, Безбах І. В., Донкоглов В. І. (2009)
Бурдо О. Г. - Екстрагування олії з насіння амаранту та ріпака, Буйвол С., Бандура В. Н., Світличний П. І. (2009)
Шевченко Г. А. - Культура і психологія інженерної діяльності (2009)
Басс Д. Я. - Про функції сучасної держави (2015)
Губань Р. В. - Холмщина в контексті територіального устрою українських земель у 1917–1947 рр. (історико-правове дослідження) (2015)
Ключкей О. М. - Мораль у правовій концепції Герберта Гарта (2015)
Мищак І. М. - Основні напрямки наукової діяльності Комісії для виучування історії західноруського та українського права ВУАН (2015)
Онищук І. І. - Законопроект про реституцію майна церкви (релігійних організацій), націоналізованого радянським режимом – вимога часу чи шлях до відновлення історичної справедливості? (2015)
Головань І. В. - Європейська модель поваги і захисту гідності людини в Україні: теорія і практика, Кампо В. М. (2015)
Турчинов К. О. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на виборчий процес (2015)
Михайлюк Г. О. - Цивільно-правові засади захисту прав на комерційні позначення (2015)
Коцюба Р. О. - Завдання розвитку законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії у світлі виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2015)
Каменська Н. П. - Об’єкти звернень до публічної адміністрації: актуальні теоретичні питання (2015)
Которобай С. В. - Удосконалення діяльності Вищого адміністративного суду України як суб’єкта адміністративного процесу (2015)
Мойсей Л. О. - Проблемні аспекти взаємодії Житлового кодексу УРСР із Конституцією України (2015)
Олійник О. В. - Інформаційний суверенітет як важлива умова забезпечення інформаційної безпеки України (2015)
Пастушенко В. М. - Проблеми правового регулювання державного управління інформаційною сферою України (2015)
Піцикевич В. В. - Удосконалення нормативно-правової бази адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Самбор М. А. - Вартість адміністративного правопорушення: актуальні питання розуміння та правозастосування (2015)
Журавський В. С. - Діалектика довічного позбавлення волі: сутність та форма гуманізації кари, Гацелюк В. О. (2015)
Дараган В. В. - Напрямки реалізації завдань антикорупційної стратегії щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель (2015)
Міронюк І. М. - Міжнародно-правові аспекти становлення та розвитку норм міжнародного права у сфері транзиту енергоносіїв трубопровідним транспортом (2015)
Муравйов В. І. - Правові інструменти реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і законодавство України (2015)
Мушак Н. Б. - Правові засади формування візової інформаційної системи Європейського Союзу в межах Шенгенського простору (2015)
Тупчій А. В. - Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття (2015)
Ситар Л. Й. - Концептуальні основи модернізації основного капіталу виробничої сфери регіону (на прикладі Львівської області), Скриньковський Р. М. (2015)
Волянський П. Б. - Алгоритмізація прийняття управлінських рішень в умовах надзвичайних ситуацій різного характеру (2015)
Глущенко Ю. А. - Бюджетний контроль як важливий інструмент управління коштами територіальних громад (2015)
Древаль Ю. Д. - Безпека особистості як фактор сучасних державно-управлінських відносин (2015)
Ігнатенко О. П. - Перспективи державного регулювання сфери благоустрою населених пунктів (2015)
Кіслов Д. В. - Роль ЗМІ у формуванні політичного дискурсу як засіб державного маркетингу (2015)
Мороз В. М. - Російська модель управління: особливості формування та суперечності змісту (2015)
Онищук С. В. - Огляд закордонного досвіду з метою конструювання законопроекту про державну політику у сфері державно-церковних відносин України (2015)
Порайко А. М. - Люстрація як демократична система захисту державного управління від бюрократизму та корупції (2015)
Утвенко В. В. - Формування державного апарату в Стародавньому Вавилоні (2015)
Шатило О. А. - Механізми врахування економічних та екологічних пріоритетів у процесі формування енергетичної політики ЄС (2015)
Головко О. М. - Рецензія на монографію Блажівської Оксани Євгеніївни "Історія кодифікацій цивільного законодавства на українських землях", Гавриленко О. А. (2015)
Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Олександра Павловича Коцюби (до 75-річчя від Дня народження) (2015)
Бондик О. В. - Правові засади становлення та розвитку зовнішньої політики незалежної України (1991–2000 роки) (2015)
Куровська І. А. - Важливість реалізації принципу верховенства права для розбудови сучасної правової держави в умовах євроінтеграції (2015)
Мищак І. М. - Правове регулювання процесу формування й наповнення Державного реєстру нерухомих пам’яток України (2015)
Середюк В. В. - Підходи до розумінняюридичної відповідальності в польській теорії права (2015)
Гончаров І. М. - Особливості застосування кондикційної вимоги у деліктних правовідносинах (2015)
Гуменюк І. О. - Проблеми оновлення понятійного апарату права соціального забезпечення України (2015)
Лаврухіна Н. О. - Шляхи вдосконалення державного управління системою пенсійного забезпечення (2015)
Буханевич О. М. - Теоретичні та практичні передумови комплексного підходу до вивчення і розв’язання проблем переліку адміністративних послуг (2015)
Голуб В. О. - До питання про адміністративно-правовий вплив (2015)
Джуринський О. В. - Деякі питання забезпечення адміністративного позову (2015)
Самбор М. А. - Система законодавства про адміністративні правопорушення: проблеми та шляхи їх розв’язання (2015)
Барабаш Т. М. - Сучасні виклики реформування кримінального процесуального закону в Україні (2015)
Третьякова В. Г. - Міжнародно-правове регулювання біоетичних проблем в умовах глобалізації (2015)
Ференс О. Є. - Деякі аспекти міжнародного досвіду щодо професійної підготовки фахівців у сфері законотворчого процесу (2015)
Ладиченко К. І. - Напрями формування національної інноваційної системи на засадах стратегії SMART-спеціалізації (2015)
Нестеренко О. Д. - Сутнісна трактовка державного регулювання ринку агропродовольчої продукції країни (2015)
Цемашко Ю. С. - Багатофакторна модель оцінювання фундаментальної вартості підприємства (2015)
Андрієнко М. В. - Обґрунтування складових процесу формування та реалізації управлінських рішень у сфері пожежної безпеки (2015)
Глущенко Ю. А. - Місцеві бюджети України в процесі реалізації фінансової децентралізації (2015)
Зелінський С. Е. - Практичні аспекти комплексного оцінювання державних службовців (2015)
Терент’єва А. В. - Прийняття управлінських рішень за умов надзвичайних ситуацій: можливості SWOT-аналізу (2015)
Дем’янова О. В. - Відгукуючись на потреби практики (2015)
Титул, зміст (2010)
Палієнко С. - Матеріали Cереднього Подніпров'я та Подесення як основа культурної диференціації пізнього палеоліту України (2010)
Євстратов В. - Відносини між Чернігово:Сіверщиною та половцями в ІІ половині ХІІ ст. (до походу князя Ігоря у 1185 році) (2010)
Половець В. - Половці і релігія (2010)
Петренко І. - Самовільні розлучення в системі шлюбно:сімейних відносин мирян XVIII століття (2010)
Саверська-Лихошва В. - Антифашистські повстання в роки тимчасової окупації України німецько:фашистськими загарбниками (1941:1943) та їх роль у визволенні Вітчизни . (2010)
Студьонова Л. - Смерть перетворила її життя на долю (До 85-річчя з дня народження О. Й. Білевич) (2010)
Новодід В. - Ми називаємо себе кімовцями (Спомини про пережите під час війни) (2010)
Кондратьєв І. - Радутьє – Радутовщина – Радуль (або скільки років Радулю) (2010)
Чухно В. - Село Очкине (2010)
Гедьо А. - Приватноправові акти XVIIІ:ХІХ ст. як інформаційне джерело з історії ніжинської грецької громади (2010)
Доценко А. - Новозбудовані храми Чернігова (2010)
Іваненко-Коленда С. - Родовід Київського митрополита Гавриїла Колен (2010)
Кривошея І. - Військове товариство Гетьманщини у XVIIІ ст (2010)
Курданов А. - Злети і падіння губернатора з Олишівки (2010)
Потій Н. - Напрямки підготовки та підвищення кваліфікації вчительських кадрів Чернігівським губернським земством (60:70 рр. ХІХ ст.) (2010)
Попов І. - Повстанський рух селян на Чернігівщині за доби Директорії (грудень 1918 – січень 1919 рр.) (2010)
Яценко О. - Діяльність кооперації Поділля під час білогвардійської навали (друге півріччя 1919 р.) (2010)
Ковальчук М. - Комуністичний режим та українське повстанство наприкінці 1919 – на початку 1920 рр (2010)
Дудко В. - Хто підготував першу публікацію щоденника Тараса Шевченка? (2010)
Фомська С. - Становлення та діяльність чернігівської "Просвіти" (1906:1908 рр.) (2010)
Глушук В. - Діяльність військових комісаріатів в Україні на період 1991-2001 рр. з питань керівництва допризовною підготовкою та військово:патріотичним вихованням юнаків (2010)
Герасимчук О. - Міграції чернігівського селянства до початку столипінської аграрної реформи (1861:1906 рр.) (2010)
Самойленко О. - Суспільний розвиток Візантії у працях Є.О.Черноусова (2010)
Кузьменко Ю. - Динаміка соціопрофесійних характеристик партійно-радянської номенклатури Української РСР в умовах розгортання курсу на перебудову (квітень 1985 – січень 1987 рр.) (2010)
Бардаш О. - Листування Михайла Коцюбинського з відомими українськими діячами наприкінці ХІХ – на початку XX століть (2010)
Ковалевська О. - Стосунки представників старої наукової еліти в світлі листування І. Турцевича й І. Йонинаса (2010)
Демченко Т. - Вронська Т.В. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин "ворогів народу” в Україні (1917 – 1953 рр.). - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 486 с. – бібліограф.: с. 458 – 478. (2010)
Колесник О. - Другі всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури (2010)
Титул, зміст (2010)
Чугаєва І. - Частотність згадування чернігівських князів у давньоруських літописних зводах як елемент контент-аналізу чернігівських фрагментів літописання (2010)
Ситий Ю. - Мироненко Л. Декоративні кахлі з оздоблення нововиявленої споруди палацового комплексу Івана Мазепи на Гончарівці (2010)
Пиріг П. - Перепис населення українських міст XVII ст. (2010)
Блакитний М. - Діяльність Чернігівського єпархіального свічкового заводу (1872 – 1916 рр.) за матеріалами часописів "Черниговские епархиальные известия" та "Вера и жизнь" (2010)
Кравченко О. - Соціально-економічний розвиток слобожанських монастирів середини XVII – XVIII ст. Монастирське землеволодіння (2010)
Стаховський А. - З книги "Дзеркало від писання божественного", Чернігів 1705 р. (Підготовка до друку, переклад з польської та церковно-слов'янської, коментарі Валерія Шевчука) (2010)
Рахно О. - Чернігівський губернський земський гласний О. Ф. Ліндфорс (До 120-х роковин від дня смерті) (2010)
Колєватов О. - Фінансування Слобідсько-Українських військових поселень до їх реорганізації у 30-х рр. XIX ст. (2010)
Клименко В. - Зміни в партійно-державному курсі щодо розвитку промислової кооперації (кінець 1940-х рр.) (2010)
Дедович Д. - Проблеми освіти Чернігівщини 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. на сторінках часопису "Радянська освіта" (2010)
Шара Л. - Медичне обслуговування населення Чернігова (70 – 90-і роки ХІХ ст.) (2010)
Терлецький В. - Пошуки і знахідки на ниві ушинськознавства (З нагоди 140:річчя від дня смерті К.Д.Ушинського) (2010)
Демченко Т. - Аркадій Казка: поет із розстріляного покоління (2010)
Спогади Михайла Жука про Київську школу Миколи Івановича Мурашка (Одеса, 1951-52 рр.) (Підготовка до друку, вступне слово, коментарі Ольги Єрмоленко, Наталії Суспи) (2010)
Старовойтенко І. - Чернігівщина на сторінках щоденної української газети "Рада” (1906–1914 роки) (2010)
Сергію Леп'явку – 50 (2010)
Половець В. - Буденний В. В серцях злинялий помаранч. Поезії (2005–2009 рр.). – Чернігів: "Чернігівські обереги”. – 2009. –88c. (2010)
Титул, зміст (2010)
Куриленко В. - Щільність заселення округи в кам'яному віці (2010)
Ситий І. - Князівська булла XI ст. (2010)
Скороход В. - Садибна забудова північної частини посаду городища Коровель у X - на початку XI ст. (2010)
Казіміров Д. - Менська сотня Чернігівського полку за переписними книгами 1666 р. (2010)
Гринь О. - Два нововиявлені описи Новгород-Сіверського намісництва (2010)
Непотенко І. - Бюджетні обстеження як джерело вивчення повсякденності жителів Чернігова 1920-х рр. (2010)
Блакитний М. - Діяльність Чернігівського єпархіального свічкового заводу (1872 - 1916 рр.) за матеріалами часописів "Черниговские епархиальньїе известия" та "Вера и жизнь" (2010)
Тарасенко О. - З історії Чернігівської Іллінської друкарні: матеріали до видання "Собрания поучений на все воскресные и праздничные дни" 1778 р. (2010)
Дятлов В. - Від "свободи" до "порядку": соціальні гасла і міфи Реформації XVI ст. (2010)
Чухно В. - Заблоцькі-Десятовські - видатні уродженці Чернігівської губернії (2010)
Рахно О. - Земська реформа 1864 р. і утворення органів земського самоврядування в Чернігівській губернії (2010)
Мисюра О. - О. Кониський - засновник шевченкознавства (2010)
Ярославська Л. - Розвиток сільського господарства Правобережної України кінця XIX - початку XX ст.: історіографічний аспект (2010)
Олянич В. - Особливості кооперативної форми збуту продукції селянськими господарствами в УСРР у 20-х рр. XX ст. (2010)
Курок О. - Наукові гіпотези в ґрунтознавстві XIX ст. (2010)
Житніков О. - Формування центрів дослідження російськоїісторіїна теренах США у XX ст. (2010)
Ходарченко Н. - Історико-архітектурний потенціал як основа розвитку Чернігова (2010)
Нетудихаткін І. - Образ "фундатора" Івана Мазепи після 1709 р. крізь призму однієї судової справи (2010)
Щоденник бойових дій шведської королівської арміїна Сіверщині 1708 року (Публікація та коментарі Олександра Дубини, переклад з німецької Володимира Дятлова) (2010)
Демченко Т. - Полонський М. Спогади священика / упорядники Є. Марховська, О. Тарасенко. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2010. – 360 с.: іл. (2010)
Бойко М. - В. М. Шевченко. Земельний ринок України (1861-1917 рр.). Монографія. – Ніжин: Вид-во "АСПЕКТ-ПОЛІГРАФ", 2010. – 344 с. (2010)
Титул, зміст (2005)
Чугунов І. Я. - Концептуальні засади бюджетної політики на 2006 р. (2005)
Гасанов С. С. - Збільшення бюджетних доходів у короткостроковому періоді, Кудряшов В. П., Островецький В. І. (2005)
Слухай С. В. - Трансфертні відносини у контексті неоінституціональної економічної теорії (2005)
Копилов В. А. - Досвід застосування програмно-цільового методу фінансування державного та муніципальних бюджетів Російської Федерації (2005)
Корень Н. В. - Проблеми та напрями бюджетного регулювання економіки (2005)
Швед Ю. А. - Гармонізація прямого оподаткування у Європейському Союзі: сучасні тенденції (2005)
Озерчук О. В. - Податки як інструмент впливу на обсяги інвестиційних ресурсів, дохідність та ризик інвестицій (2005)
Вишня М. М. - Особливості державного субсидіювання економіки України на сучасному етапі (2005)
Зражевська Н. В. - Сучасна боргова політика України (2005)
Дацій Н. В. - Розвиток фінансового ринку в Україні (2005)
Мещеряков А. А. - Практичні аспекти теорії банківського маркетингу, Яновчик В. О. (2005)
Барецький В. І. - Проблеми фінансового забезпечення розвитку адміністративно-територіальних утворень у контексті Європейської хартії місцевого самоврядування (2005)
Сафронова О. М. - Необхідність та перспективні напрями вдосконалення державної корпоративно-дивідендної політики в Україні (2005)
Самофалов П. П. - Управління корпоративними правами держави в Україні: проблеми та перспективи, Терещенко Г. М. (2005)
Бобров Є. А. - Застосування імітаційного моделювання для оцінки ефективності економічних механізмів розподілу фінансових ресурсів (2005)
Гура Н. О. - Методологія обліку дотацій, субсидій та відшкодування пільг у житлово-комунальному господарстві (2005)
Білоусова О. C. - Концептуальні засади складання фінансової звітності за сегментами (2005)
Ловінська Л. Г. - Інтеграція господарського обліку: стара проблема в новому ракурсі (2005)
Титул, зміст (2011)
Салтан О. - Урустай – "князь" менський (2011)
Половець В. - Половці: історіографія проблеми (2011)
Ситий І. - Виступ Івана Мазепи очима сучасників (2011)
Чухно В. - Садиба Судієнків в Очкиному (2011)
Рига Д. - Новгород-Сіверська єпархія та її роль у церковно-релігійному та освітньому житті Північного Лівобережжя останньої чверті XVІІІ ст. (2011)
Акименко С. - Перші старообрядницькі осередки на Чернігівщині (2011)
Демченко Т. - "Розстріляні ГПУ” (2011)
Фомська С. - Чернігівська "Просвіта" за часів Української Центральної Ради (2011)
Ясенчук О. - Підполковник армії УНР, сотник СС "Галичина", полковник УПА Іван Ремболович (2011)
Герасимчук О. - Ставлення чернігівського селянства до аграрної реформи Столипіна (2011)
Дорошок Н. - Чернігівська земська статистика на зламі XIX – XX століть (2011)
Колєватов О. - Соціальна структура Слобідсько-Українських військових поселень у першій третині ХІХ ст. (2011)
Єремєєв О. - Погляди І. Турцевича на революцію в контексті політичних ідей Е. Бьорка, Коростильов Т. (2011)
Срібняк І. - Інститут аджемі огланів в Османській імперії: джерела комплектування, особливості вишколу, кількісний склад (2011)
Листи П. М. Жолтовського зі згадками про Чернігівщину (підготовка до друку, коментар І. Тарасенко) (2011)
Легецька Л. - "Я думав, які теми були б цікаві…" Праці Григорія Кураса, спогади і матеріали про українського історика / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, державних п-в, установ і орг.; упоряд.: В. М. Бойко, Т. П. Демченко, І. Я. Каганова. – Чернігів: видавець Лозовий В. М., 2010. – 80 с.: іл. (2011)
Каранда М. - "Слов’янський сакрум" Володимира Личковаха, Колесник О., Пуліна В. (2011)
Володимиру Дятлову – 60! (2011)
Гриднева Т. В. - Исследование кинетики процессов получения кремнийсодержащих соединений из рисовой шелухи, Белая А. А., Сорока П. И., Тертышный О. А., Волкова С. А. (2010)
Корнієнко Я. М. - Умови стійкої кінетики процесу одержання багатошарових твердих композитів із заданими властивостями, Гатілов К. О., Науменко Д. О. (2010)
Корнієнко Я. М. - Методика експериментального дослідження теплообміну при кипінні рідин, Сидоренко С. В., Гулієнко С. В., Комиш Д. В. (2010)
Калишук Д. Г. - Применение метода Хорвата и Шуберта для расчетов ректификационных колонн получения этилового спирта высших категорий качества, Саевич Н. П. (2010)
Зайцев О. І. - Деякі питання процесу екстрагування біологічно активних речовин з рослинної сировини, Бойко М. М. (2010)
Снежкин Ю. Ф. - Конвективная низкотемпературная сушка растительных материалов, Шапарь Р. А., Дабижа Н. А. (2010)
Малежик І. Ф. - Масоперенос неполярних рідин дисперсіями мінералів, Манк В. В., Точкова О. В. (2010)
Атаманюк В. М. - Теплообмін під час фільтраційного сушіння збагаченого піску, Кіндзера Д. П., Гузьова І. О. (2010)
Стадник Р. В. - Визначення коефіцієнта внутрішньої дифузії при екстрагуванні олії з неподрібненого насіння амаранту гібриду (Amaranthus hibrydus), Семенишин Є. М. (2010)
Поперечний А. М. - Визначення оптимального температурного режиму сушіння топінамбура у відцентровому псевдозрідженому шарі, Жданов І. В., Асманова Ю. В. (2010)
Поперечний А. М. - Кінетика конвективного сушіння дріжджів на інерті, Павлов В. І. (2010)
Козак Н. Н. - Особливості екстрагування біологічно активних речовин у складних дисперсних системах, Жукотський Е. К., Авдєєва Л. Ю., Шаркова Н. О. (2010)
Сидоренко С. В. - Експериментальні дослідження роботи лабораторного стенду для очищення водних розчинів зворотним осмосом, Гулієнко С. В., Юдіна А. В., Тодорюк Т. В. (2010)
Сидоренко С. В. - Експериментальне визначення залежностей селективності і проникненості від концентрації хлористого натрію і тиску в апараті зворотного осмосу, Гулієнко С. В., Юдіна А. В., Тодорюк Т. В. (2010)
Михальчук О. Д. - Дослідження процесу теплообміну в сховищі радіоактивних відходів, Степанюк А. Р. (2010)
Семенишин Є. М. - Експериментальне визначення коефіцієнтів внутрішньої дифузії для умов екстрагування рідких та твердих цільових компонентів, Стадник Р. В., Троцький В. І. (2010)
Тимо І. Я. - Сушіння солоду в умовах фільтрації теплоносія (2010)
Білонога Ю. Л. - Вплив гідродинамічних показників розчинів на інтенсивність екстрагування органопрепаратів, Драчук У. Р. (2010)
Білонога Ю. Л. - Вплив природних поверхнево-активних речовин (ПАР) на гідромеханічні характеристики молока на межі стінка трубопроводу-потік, Максисько О. Р. (2010)
Симак Д. М. - Визначення рівноважної вологості сировинних матеріалів у виробництві цементу, Атаманюк В. М. (2010)
Воскресенская Е. В. - Особенности кинетики процесса сушки зерновых культур в термосифонно-механическом агрегате (2010)
Бурдо О. Г. - Выпаривание пищевых жидкостей в термомеханическом агрегате на базе вращающегося термосифона, Безбах И. В., Омар Саид Ахмед (2010)
Никитенко Н. И. - Математическое моделирование тепломассопереноса в процессах сорбции и десорбции в гранулированных сорбентах в адсорбере термотрансформатора, Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н. Н. (2010)
Корнієнко Я. М. - Моделювання процесу утворення твердих органо-мінеральних композитів, Сачок Р. В. (2010)
Никитенко Н. И. - Иccледование температурных зависимостей параметров переноса на базе молекулярно-радиационной теории (2010)
Потапов В. А. - Исследование энергоэффективности процесса сушки в тепломассобменных модулях с внутренним нагревателем, Якушенко Е. Н. (2010)
Алтайулы С. - Методика математического моделирования процесса сушки фосфолипидной эмульсии в ротационно-пленочном аппарате, Посметьев В. В. (2010)
Опарин С. А. - Расчет технологических параметров процесса измельчения в мельнице ударно-отражательного действия, Лещенко Е. В., Сорока П. И. (2010)
Білецький Е. В. - Течія в'язкопластичної рідини в плоскому каналі, Потапов В. О., Толчинський Ю. А., Петренко О. В. (2010)
Черемисинова А. А. - Математическое моделирование процесса получения триметафосфата натрия путем дегидратации однозамещенного ортофосфата натрия, Сорока П. И., Волкова С. А., Стеба В. К., Степневская Я. В. (2010)
Терзиев С. Г. - Математическое моделирование процессов переработки структурированных отходов в пищеконцентратном производстве (2010)
Ощипок І. М. - Енергозбереження в процесі конвективного сушіння фракцій харчових продуктів у вертикальних прямотокових камерах (2010)
Осадчук П. І. - Теоретичні основи технології очищення рослинних олій (2010)
Волочнюк В. П. - Математична модель процесу масопереносу в насадкових апаратах, Воронін Л. Г., Ракицький В. Л. (2010)
Степанюк А. Р. - Моделювання процесу одержання спученого перліту, Донець О. Є., Гріффен Ю. О., Малюга А. С. (2010)
Бурдо О. Г. - Моделювання процесу сушіння в блочній зерносушарці, Безбах І. В., Донкоглов В. І. (2010)
Мордынский В. П. - Исследование кинетики льдообразования при криоконцентрировании кофейного экстракта, Терзиев С. Г. (2010)
Калинин Л. Г. - Изменение давления в клеточных структурах при микроволновом подводе энергии (2010)
Потапов В. О. - Дослідження теплофізичних властивостей суспензій з вуглецевими нанотрубками, отриманими з коксового пилу, Шевченко С. О. (2010)
Шурчкова Ю. А. - Особенности состава микрофлоры молока при разных способах обработки, Ромоданова В. О., Ганзенко В. В., Недбайло А. Е. (2010)
Калинин Л. Г. - Применение метода регулярного режима для определения электро- и теплофизических характеристик дисперсных систем (2010)
Михайлова С. В. - Розробка перспективних технологічних процесів переробки ДПРАС й обладнання з використанням НВЧ-нагріву і вакуумування, Єфремов Ю. І., Кострова К. В., Деменко А. А. (2010)
Авдєєва Л. Ю. - Підвищення ефективності тепломасообмінних процесів при утворенні фосфоліпідних наночастинок (2010)
Ганзенко В. В. - Технології, що забезпечують довгостроковий термін зберігання продуктів (2010)
Буйвол С. М. - Інтенсифікація екстрагування в технології виробництва амарантового масла (2010)
Бурдо О. Г. - Распределение температур в продукте при его обработке полем сверхвысокой частоты, Рыбина О. Б. (2010)
Бурдо О. Г. - Дослідження елементів завантаження апаратів для мікрохвильової обробки харчової сировини, Яровий І. І., Малашевіч С. А., Ружицька Н. В. (2010)
Буйвол С. М. - Інтенсифікація екстрагування олії із шроту ріпака, Светлічний П. І., Саламаха В. І., Бандура В. М. (2010)
Бурдо О. Г. - Бародиффузионные технологии переработки растительного сырья (2010)
Чайка А. И. - Основные принципы новых безотходных технологий переработки ягодного сырья, Малецкая К. Д., Матюшкин М. В., Сильнягина Н. Б. (2010)
Бандуренко Г. М. - Комплексна ресурсозберігаюча переробка моркви з отриманням поліфункціональних харчових добавок, Левківська Т. М., Безусов А. Т. (2010)
Шеманська Є. І. - Удосконалення технології екстрагування фосфатидних концентратів з використанням ліпідної добавки, Осейко М. І. (2010)
Терешкін О. Г. - Оцінка ефективності термічної обробки картоплі парою під час її очищення комбінованим способом, Горєлков Д. В., Дмитревський Д. В. (2010)
Снежкин Ю. Ф. - Пищевой порошок функционального назначения, Петрова Ж. А. (2010)
Калинина Е. Д. - Сгущенный низколактозный продукт (2010)
Козлов Я. М. - Стільникові полікарбонатні пластики – основний конструктивний елемент полімерного сонячного колектора, Сухий М. П., Сухий К. М. (2010)
Корінчевська Т. В. - Перспективні методи акумулювання теплової енергії (2010)
Перетяка С. Н. - Перспективы биотоплива в Украине (2010)
Долінський А. А. - Одержання паливних сумішей з використанням біологічних компонентів, Грабов Л. М., Посунько Д. В. (2010)
Грабов Л. М. - Вдосконалення процесів одержання альтернативних палив з рослинних олій та спиртів, Шматок О. І., Базєєв Р. Є. (2010)
Бурдо О. Г. - Процеси переробки шламу в технологіях виробництва розчинної кави, Терзієв С. Г., Швєдов В. В., Ружицька Н. В. (2010)
Чалаєв Д. М. - Дослідження адсорбційного теплового насоса, що працює із застосуванням оборотних термохімічних реакцій, Шаврин В. С., Дабіжа Н. О., Корінчевська Т. В., Осадча Л. С. (2010)
Дубовкина И. А. - Методы повышения энергетической эффективности сушильных установок распылительного типа, Чалаев Д. М. (2010)
Бандура В. М. - Розвиток альтернативної енергетики в Україні та світі (2010)
Ряшко Г. М. - Анализ энергоэффективных технологий на предприятиях ресторанного и гостиничного бизнеса, Перетяка С. Н. (2010)
Снежкин Ю. Ф. - Использование теплового насоса для сушки зерновых культур, Пазюк В. М., Чалаев Д. М., Шаврин В. С. (2010)
Куц В. П. - Спосіб очистки газів від тонковолокнистого пилу, Балабан С. М., Чиж В. М., Ханик Я. М. (2010)
Плевако В. П. - Визначення форм рефлекторів теплотехнічних установок із двома випромінювачами, Костенко С. М., Педорич І. П. (2010)
Закалов О. - Енергозбереження при подрібненні м’яса у кутері, Мазяк З., Бортник А. (2010)
Вітенько Т. М. - Застосування кавітаційних пристроїв у процесах водоочистки на підприємствах молочної промисловості, Гащин О. Р. (2010)
Фалько О. Л. - Запобігання заклинюванню одиниць сипкої маси продукту в решеті вібраційної калібрувальної машини (2010)
Заплетніков І. М. - Визначення порівняльних шумових характеристик овочерізок, Кіріченко В. О., Севаторова І. С. (2010)
Заплетніков І. М. - Експериментальне дослідження впливу експлуатаційних параметрів картоплечисток на віброакустичні характеристики машин, Жидков Ю. В., Дахов О. Г., Булганов С. С. (2010)
Коробченко К. В. - Гидродинамика аппаратов с вихревыми и высокотурбулизированными потоками, Артюхов А. Е., Ляпощенко А. А., Склабинский В. И. (2010)
Корнієнко Я. М. - Дослідження енергетичних параметрів шестеренного насосу для перекачування високов’язких рідин, Швед М. П., Домінова Г. В., Сафонов С. В., Швед Д. М. (2010)
Кузьміна В. О. - Дослідження продуктивності шестеренного насоса в лінії для виробництва рукавної плівки, Корнієнко Я. М., Швед М. П., Швед Д. М. (2010)
Владимиров В. Н. - Исследование процесса перемещения пельменей в мерной емкости дозатора, Владимиров С. В. (2010)
Грабова Т. Л. - Отримання гелевих систем методом гідродинамічної обробки (2010)
Сидоренко С. В. - Експериментальне дослідження техніко-економічного критерія ефективності роботи блочного графітового теплообмінника, Вознюк Т. А., Волков Н. В. (2010)
Гордиенко А. В. - Влияние скорости перемещения высокоскоростной струи воды на эффективность процесса водорезания пищевых продуктов, Погребняк А. В., Куксин А. А. (2010)
Долінський А. А. - Технологія отримання замінника незбираного молока для відкорму сільськогосподарських тварин на основі екструдера, Шурчкова Ю. О., Ганзенко В. В., Радченко Н. Л. (2010)
Офатенко О. О. - Технология блочного вымораживания как шаг в будущее водоподготовки (2010)
Алтайулы С. - Сушка фосфатидных концентратов растительных масел в тонкопленочном слое на коническом роторно-пленочном выпарном аппарате (2010)
Луговський О. Ф. - Ультразвуковий кавітаційний екстрактор для рідинно-дисперсних середовищ, Берник І. М. (2010)
Титул, зміст (2011)
Келембет С. - Сіверські князі Наримунтовичі (2011)
Пиріг П. - Про політичне становище України за доби Руїни (2011)
Пилипенко В. - Ворог мого ворога - мій друг, або Ідея польсько-перської співпраці в середині XVI - середині XVII ст. (2011)
Циганок О. - На переломі: епітафії у поетиці "Fons саstalius" (Кастальське джерело) (1700 - 1701 р.) (2011)
Чугаєва І. - Давньоруське літописання в студіях М. І. Костомарова (2011)
Курач С. - До питання історичної реконструкції колекції Ґалаґанів (2011)
Радько П. - Образ козацького полковника періоду Хмельниччини як учасника державотворення в новітній українській історіографії (2011)
Царенок А. - Естетичні аспекти світогляду Георгія Кониського в контексті ідей українського бароко (2011)
Панченко В. - Іван Петрович Білоконський: біографія (1855-1931 рр.) (2011)
Морозов В. - Внесок дворянського роду Марковичів-Маркевичів у культурно-освітні процеси Лівобережної України другої половини XIX - початку XX ст. (2011)
Ігнатенко М. - Середньостатистичний стан здоров'я сучасного українського селянина (2011)
Нагорний В. - Охорона єдності Російської православної церкви за "Уставом Духовньїх Консисторий" від 27 березня 1841 року (2011)
Ачкїназі Б. - Рурська криза 1923-1924 років та її наслідки (постановка проблеми та історіографічний аспект) (2011)
Магурчак А. - Андрій Жук у внутрішньопартійній боротьбі УСДРП 1908- 1912 рр. (2011)
Нескорені (свідчення в'язня концтабору Дахау) (Підготовка до друку, передмова та коментарі А. Морозової) (2011)
Демченко Т. - Рахно О. Чернігівські земці (історико-біографічні нариси) Чернігів: КП "Видавництво "Чернігівські обереги”, 2009. – 352 с. (2011)
Дзюба С. - Кралюк П. Шестиднев, або Корона дому Острозького: Роман. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 320 с. (2011)
Шуміло В. - Початок хрещення Русі за часів князя Оскольда (2011)
Титул, зміст (2011)
Кривошея І. - Неурядова старшина Чернігівського полку за при- сягами XVII - XVIII ст. (2011)
Ситий І. - Чернігівські стародруки в зібранні Чернігівського історичного музею імені В.В.Тарновського (2011)
Пригоровська Л. - Питання освіти в діяльності Сосницької міської думи (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського