Ільченко К. О. - Моделювання динаміки кредитного портфелю з метою групування комерційних банків, Чулюкова Н. С. (2013)
Смолянюк О. В. - Економічні аспекти розвитку інтернету: значення для України (2013)
Сусіденко О. В. - Загальна концепція реалізації міжнародних проектів просторового розвитку вінницької області (2013)
Фатизаде П. И. - Способы ограничения рисков при размещении денежных средств в условиях экономической интеграции (2013)
Петрушевська В. В. - Механізм формування і реалізації державної фінансової політики у процесі забезпечення безпеки економіки (2013)
Тищенко В. О. - Шляхи удосконалення державної політики у сфері цивільного захисту (2013)
Шойко В. А. - Проблеми підготовки кадрів сфери цивільного захисту (2013)
Рябцев Г. Л. - Державна політика розвитку ринків нафти і нафтопродуктів в Україні: проблема технічного регулювання (2013)
Коваль Г. В. - Основні аспекти формування та розвитку державної молодіжної політики (2013)
Матюшенко С. І. - Концептуальні засади формування механізмів ефективного фінансового моніторингу в Україні (2013)
Плешко В. К. - Сутність державного управління прикордонною безпекою як складової національної безпеки України (2013)
Кир'якова В. В. - Нормативно-правовий аспект державного регулювання реклами в інтернет-середовищі (2013)
Kaminsky V. F. - Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 1), Boyko P. I. (2014)
Корсун С. Г. - Особливості формування врожаю культур ланки зернопросапної сівоз-міни залежно від удобрення в умовах Правобережного Лісостепу, Буслаєва Н. Г., Камінська В. В., Клименко І. І. (2014)
Гера О. М. - Продуктивність сільськогосподарських культур залежно від рівня удобрення (2014)
Романюк П. В. - Кормова цінність зерна тритикале залежно від удобрення та захисту посівів, Єгупова Т. В. (2014)
Власюк О. С. - Вплив щільності посівів на ураження хворобами та продуктивність сортів ячменю ярого, Жук В. А. (2014)
Асанішвілі Н. М. - Реакція гібридів кукурудзи різних екотипів на технологічні заходи вирощування у північній частині Лісостепу (2014)
Патика М. В. - Моніторинг ростових процесів рослин в агрофітоценозах експрес-методом індукції флуоресценції хлорофілу, Груша В. В., Гордієнко Т. І. (2014)
Дворецька С. П. - Особливості формування елементів продуктивності рослин гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування культури, Рябокінь Т. М., Єфіменко Г. М., Тилиця Т. В. (2014)
Шляхтурова С. П. - Вплив способів сівби та мінеральних добрив на якість зерна гречки (2014)
Любчич О. Г. - Мінеральне живлення проса в технології вирощування, Грищенко Р. Є., Корсун С. Г. (2014)
Камінський В. Ф. - Площа листкового апарату та фотосинтетична продуктивність посівів проса за різних рівнів мінерального живлення, Глієва О. В. (2014)
Павленко Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на формування фотосинтетичного апарату та врожайність сої в умовах північної частини Лісостепу (2014)
Мосьондз Н. П. - Вплив технологічних заходів на вміст сирого протеїну і жиру у насінні сої в умовах північної частини Лісостепу (2014)
Голодна А. В. - Формування продуктивності люпину вузьколистого залежно від варіанта технології вирощування в зоні західного Полісся, Яблонська В. В. (2014)
Поліщук С. В. - Особливості прояву бактеріальних хвороб на посівах сої (2014)
Патика М. В. - Продуктивність буряків цукрових за різних технологій вирощування, Москалевська Ю. П., Танчик С. П. (2014)
Привалов Ф. И. - Продуктивность капустных культур в зависимости от доз азотных удобрений в условиях Беларуси, Шлапунов В. Н., Долгова Е. Л. (2014)
Слюсар С. М. - Біологічна активність темно-сірого опідзоленого ґрунту за вирощування сорго суданського, Оксимець О. Л. (2014)
Сукайло М. В. - Продуктивність бобово-злакових травостоїв на сірих лісових грунтах Лісостепу, Волошин В. М. (2014)
Штакал М. І. - Лучне кормовиробництво на осушених органогенних ґрунтах Лісостепу, Штакал В. М. (2014)
Панасюк С. С. - Роль низових трав у формуванні різностиглих злакових травостоїв (2014)
Яцишен О. Л. - Еволюційні мутації в селекції гречки на адаптивність, Тараненко Л. К. (2014)
Голик Л. М. - Оцінювання сортів і ліній пшениці ярої за господарськими та біологічними ознаками (2014)
Стариченко В. М. - Характеристика колекційних зразків сої за стійкістю до розтріскування бобів (2014)
Левченко Т. М. - Оцінювання колекційних зразків люпину білого за основними господарсько-цінними ознаками, Байдюк Т. О., Вересенко О. М. (2014)
Вишнівський П. С. - Посівні якості і врожайні властивості насіння ріпаку озимого залежно від фракційного складу посівного матеріалу, Слісарчук М. В. (2014)
Горенський В. М. - Селекційно-генетична оцінка елементів кормової та насіннєвої продуктивності люцерни в умовах підвищеної кислотності ґрунту (2014)
Ткачик С. О. - Підбір сортів агрусу (Grossularia reclinata l.) для створення еталонної колекції (2014)
Kaminsky V. F. - Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 2), Boyko P. I. (2014)
Дегодюк Е. Г. - Вплив тривалого застосування добрив на агрохімічні показники родючості сірого лісового грунту, Проненко М. М., Боднар Ю. Д. (2014)
Слюсар І. Т. - Продуктивність старосіяних багаторічних травостоїв залежно від способу їхнього поліпшення на торфовищах лісостепу, Сербенюк В. О. (2014)
Гера О. М. - Забур’яненість посівів на осушуваних органогенних ґрунтах залежно від сівозміни та удобрення (2014)
Богатир Л. В. - Водно-фізичні властивості торфового ґрунту та урожайність кукурудзи залежно від способу обробітку ґрунту та удобрення (2014)
Москалевська Ю. П. - Активність мікробного біому чорнозему типового в посівах буряків цукрових за різних технологій вирощування, Патика М. В. (2014)
Кононюк Л. М. - Врожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від технології вирощування в Правобережному Лісостепу, Корсун С. Г., Давидюк Г. В. (2014)
Юла В. М. - Ефективність вирощування пшениці ярої в системі органічного землеробства, Дрозд М. О. (2014)
Камінська В. В. - Формування продуктивності вівса голозерного за різних технологій вирощування, Дудка О. Ф., Мушик Б. В. (2014)
Шляхтурова С. П. - Підвищення продуктивності гречки в умовах північної частини Лісостепу (2014)
Любчич О. Г. - Ефективність агротехнічних заходів боротьби з бур’янами у технології вирощування проса (2014)
Дударчук І. С. - Врожайність насіння ріпаку озимого в умовах Західного Полісся (2014)
Шляхтуров Д. С. - Вплив елементів технології вирощування на ріст і розвиток рослин квасолі (2014)
Поліщук К. В. - Вплив бактеріальних препаратів на врожайність і якість зерна кукурудзи і ячменю ярого в умовах Волинського Полісся (2014)
Кирилюк В. П. - Продуктивність гороху залежно від способів застосування біофунгіциду Мікосан (2014)
Каминский В. Ф. - Эффективность грибных полисахаридов в повышении устойчивости растений против болезней, Теслюк В. В., Григорюк И. П., Дубровин В. А. (2014)
Слюсар С. М. - Ефективність вирощування сорго суданського залежно від удобрення (2014)
Боговін А. В. - Вплив способів відновлення лукопасовищних травостоїв на їхню продуктивність і якість корму, Пташнік М. М., Оксимець О. Л. (2014)
Цимбал Я. С. - Ботанічний склад та особливості формування травостоїв зеленого конвеєра залежно від удобрення (2014)
Яцишен О. Л. - Фізіолого-генетичні механізми вдосконалення архітектоніки генотипів гречки методами селекції за індексними показниками, Тараненко Л. К. (2014)
Тимошенко О. В. - Селекційна цінність колекційних зразків пшениці м’якої озимої (2014)
Вишнівський П. С. - Вплив фракційного складу посівного матеріалу на формування продуктивності насіннєвих посівів пшениці ярої, Шаповал А. В., Цюк Ю. В., Лутак І. А. (2014)
Корнійчук М. С. - Сортові особливості стійкості сої до основних хвороб, Поліщук С. В. (2014)
Слісарчук М. В. - Удосконалення методики гібридизації ріпаку озимого (2014)
Вавринович О. В. - Вплив сівозмінного чинника на забур’яненість посівів ячменю ярого (2015)
Квасніцька Л. С. - Продуктивність короткоротаційних сівозмін у Правобережному Лісостепу (2015)
Корсун С. Г. - Застосування відходів олійно-жирової та солодової промисловості на добриво, Шкарівська Л. І., Гірник В. В., Білий Р. М. (2015)
Колодяжний О. Ю. - Формування біологічного потенціалу пшениці озимої за різних систем землеробства, Патика М. В., Танчик С. П. (2015)
Рожков А. О. - Формування фотосинтетичного потенціалу тритикале ярого залежно від способів сівби та підживлення, Гутянський Р. А. (2015)
Рябокінь Т. М. - Вплив факторів інтенсифікації на фотосинтетичну діяльність посівів гороху (2015)
Грищенко Р. Є. - Фотосинтетична продуктивність посівів гречки в Північному Лісостепу, Любчич О. Г., Мазуренко Т. В. (2015)
Камінський В. Ф. - Продуктивність та якість зерна проса за різних рівнів удобрення, Глієва О. В. (2015)
Павленко Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на якість насіння сої в Правобережному Лісостепу (2015)
Ковальчук Н. В. - Вплив біологічного живлення на продуктивність сортів сої (2015)
Ратошнюк В. І. - Продуктивність люпину вузьколистого залежно від рівнів мінерального живлення (2015)
Пасацька В. С. - Найпоширеніші фітофаги пшениці озимої та заходи контролю їх чисельності в північній частині Лісостепу, Гаврилюк Н. М. (2015)
Слюсар С. М. - Хімічний склад біомаси сорго залежно від виду, добрив та укосу (2015)
Цимбал Я. С. - Якість корму багаторічних трав та сумішей однорічних культур у зеленому конвеєрі (2015)
Повидало В. М. - Продуктивність вегетативної маси насінників багаторічних злакових трав залежно від удобрення, Ткаченко О. І. (2015)
Хоміна В.Я. - Урожайність розторопші плямистої залежно від технологічних заходів в умовах Лісостепу Західного, Тарасюк В. А. (2015)
Taranenko L. K. - Genetic grounding for improvement of Fagopyrum esculentum Moench breeding methods, Yatsyshen O. L. (2015)
Тимошенко О. В. - Кореляційний зв’язок висоти рослин із вмістом протеїну та їх мінливість у гібридних популяціях другого покоління пшениці озимої, Голик Л. М., Стариченко В. М., Заїка Є. В., Вітвіцька О. І. (2015)
Юрченко Т. В. - Мінливість ознак продуктивності гібридно-мутантних популяцій пшениці м’якої озимої, Волощук С. І. (2015)
Лутак І. А. - Насіннєва продуктивність пшениці ярої залежно від фракційного складу, сорту та рівнів удобрення, Шаповал А. В. (2015)
Катеринчук І. М. - Продуктивність ріпаку ярого залежно від фракційного складу насіння та застосування рістрегулюючого фунгіциду Піктор, Вишнівський П. С. (2015)
Грищенко Ф. В. - Нормативні документи серії 10000: стан, тенденції та перспективи розвитку (2013)
Соц С. М. - Показники якості голозерного вівса, Жигунов Д. О., Кустов І. О. (2013)
Мардар М. Р. - Аналіз структури асортименту зернових хлібців, що реалізуються у роздрібній торговельній мережі м. Одеси, Значек Р. Р., Лазуткіна А. В. та ін. (2013)
Шутенко Є. І. - Зміна мікробіоти крупи при зберіганні після воднотеплової обробки, Євдокимова Г. Й., Труфкаті Л. В. та ін. (2013)
Пшенишнюк Г. Ф. - Вплив рецептурних інгредієнтів на показники якості зернового хліба, Макарова О. В., Іванова Г. С. (2013)
Крутовий Ж. А. - Проектування рецептури бісквіту, що забезпечує добові потреби в селені, Запаренко Г. В. (2013)
Єгоров Б. В. - Вплив органічних кислот на засвоєння кальцію в годівлі сільськогосподарської птиці, Левицький А. П., Турпурова Т. М. (2013)
Лапінська А. П. - Перспективи підвищення продуктивної дії замінників незбираного молока (2013)
Єгоров Б. В. - Розробка технології виготовлення екструдованої кормової суміші для риб, Фігурська Л. В. (2013)
Єгоров Б. В. - Сучасні проблеми на шляху виробництва високоякісних комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці, Ворона Н. В. (2013)
Гончарук Г. А. - Обґрунтування доцільності дослідження оптимальних режимів експлуатації ежекторів для подачі сипких продуктів у аерозольтранспортні системи, Опришко О. В., Шалигін О. В. та ін. (2013)
Світий І. М. - Система підтримки прийняття рішень персоналу зерносховища по формуванню оптимальних партій зерна, що зберігаються, Андріященко Г. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Чугаєва І. - Літописні фрагменти про Святослава Ярославича: до проблеми інтерпретації (2014)
Діптан І. - Боротьба за "скарб" І. Мазепи як один із чинників з’яви "Конституції" П. Орлика (2014)
Ситий І. - З історії Слабинської сотні (2014)
Лист княгині Дольської до Карла ХІІ (вересень 1704 р.) (Публікація Хокана Хенрікссона, переклад з латинської Ольги Циганок, коментар Олександра Дубини) (2014)
Реброва Н. - Вшанування пам’яті Петра Івановича Прокоповича Батуринською спілкою пасічництва в 20-і роки ХХ ст. (2014)
Коваленко О. - Зі спогадів Марії Чорносвитової про старий Чернігів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Салтан О. - "Сделано мало, будет сделано больше" (Корюківська трагедія мовою вхідних шифротелеграм, отриманих Українським штабом партизанського руху з 9 лютого по 27 березня 1943 р.) (2014)
Тарасенко О. - Чернігівська духовна дікастерія/консисторія у структурі єпархіального управління (1802 – 1917 рр.) (2014)
Еткіна І. - Понорницький край Чернігівщини наприкінці 1941 р. (За щоденниками Дмитра Захаровича Браженка) (2014)
Шевченко М. - Без права на забуття... До історії одного спаленого українського села, Білоус О. (2014)
Саєнко Н. - Домогосподарства мешканців Батурина середини ХVІІІ ст.: історико-демографічні аспекти (2014)
Стецюк В. - Гарнізон Чернігова наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Шара Л. - Таксація продуктів харчування у воєнний час (на прикладі роботи Чернігівської міської думи 1916 р.) (2014)
Студьонова Л. - Тарас Шевченко сам по собі й у свій час (До 200-річчя від дня народження великого поета і художника) (2014)
Коваленко В. - Археологія у творчій спадщині Тараса Шевченка (2014)
Ямполець П. - Рівень життя міського населення УСРР на початку непу (2014)
Лавріненко Л. - Форми й методи державного регулювання охорони народного здоров’я та їх прояви на Чернігівщині (1960 – 1980-і рр.) (2014)
Панченко В. - Білоконського на проблеми народної освіти (2014)
Пиріг П. - Великий вчений і реформатор Василь Каразін (До 240-річчя від дня народження) (2014)
Макаренко Т. - Представництво національних меншин в органах державної влади: історичний аспект (2014)
Мідько А. - Внесок нащадків В. В. Тарновського-молодшого у прогресивні перетворення життя українського суспільства кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (2014)
Воїнов С. - Провозін Павло. Крізь віки: (Їх імена прославили наш край). – К., 2013. – 64 с. (2014)
Павленко С. - Циганок Ольга. Фунеральне письменство в українських поетиках та риториках XVII–XVIII cт.: теорія та взірці. – Вінниця: ПП "ТД "Едельвейс і К" , 2014. (2014)
Чугаєва І. - "Треті Фльорівські читання": до 40-річчя відновлення історичного факультету / Інституту історії ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка (2014)
Володимир Єгорович Чухно (2014)
Нібулон і ОНАХТ: досвід професійного співробітництва (2013)
Верещинський О. П. - Інтенсифікація холодного методу водотеплової обробки та комплексне підвищення ефективності підготовки зерна при сортових хлібопекарських помелах пшениці, Музика М. С., Шевченко О. В. (2013)
Соц С. М. - Дослідження процесу водопоглинальної здатності зерна голозерного вівса, Кустов І. О. (2013)
Селіванська І. А. - Лізоцим – перспективний компонент продуктів функціонального харчування (2013)
Гулавський В. Т. - Виробничий потенціал зернових продуктів (2013)
Левицький А. П. - Антидисбіотична дія муки із соєвої соломи, Селіванська І. А., Січкарь В. І. та ін. (2013)
Лебеденко Т. Є. - Підвищення якості хліба пшеничного шляхом використання лікарської рослинної сировини, Кожевнікова В. О., Васильєв С. В. (2013)
Карунський О. Й. - Технологія виробництва комбікормів підвищеної продуктивної дії, Браженко В. Є., Тілілюк О. О. (2013)
Лапінська А. П. - Формування мікробіоценозу сільськогосподарських тварин і птиці, проблеми та перспективи (2013)
Єгорова А. В. - Оцінка санітарної якості комбікормів для поросят, Воєцька О. Є., Труфкаті Л. В. та ін. (2013)
Єгоров Б. В. - Розробка технології виробництва кормової добавки підвищеної біологічної цінності, Бордун Т. В., Кузьменко Ю. Я. та ін. (2013)
Браженко В. Є. - Особливості розташування обладнання та заходи безпечної роботи на комбікормових підприємствах, Фесенко О. Є. (2013)
Світий І. М. - Структура та функції дворівневої підтримки рішення персоналу зерноперевантажувального терміналу з оптимального розміщення партій зерна, Андріященко Г. В. (2013)
Грушевська Ю. - Корпоративна соціальна відповідальність: управління зовнішніми комунікаціями організації (2015)
Грицюта Н. - Етико-естетичні тенденції рекламних ТV-технологій на основі етнонаціональних джерел (промоційні ТV-кампанії українських алкобрендів) (2015)
Коцюмбас Н. - Теле- й радіожурналістика як об’єкт дослідження (на матеріалах збірника наукових праць "Теле-та радіожурналістика") (2015)
Кузнецова О. - Огляд листів як жанр партиципарної журналістики (2015)
Лизанчук В. - Суспільно-політичні сфери життя в радіобесіді (2015)
Луцюк І. - Регіональні ЗМІ у медіазнавчому дискурсі: визначення та історіографія питання (2015)
Набруско В. - Суспільне мовлення та виклики інформаційної доби (2015)
Павлів В. - Журналістський фейлетон і професійна етика (2015)
Путькалець Л. - Роль державних телерадіокомпаній у формуванні інформаційного простору регіону (2015)
Бабенко В. - Актуалізатори телевізійного соціоцентричного тексту (2015)
Бабенко О. - "Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій народ" (Іван Огієнко) (2015)
Білоус О. - Телебачення в контексті духовно-національного саморозвитку та самовдосконалення дітей, підлітків і юнацтва (2015)
Ващук І. - Мовленнєвий портрет ведучого ток-шоу (2015)
Гадьо Н. - Реалії католицького телемовлення в інтернеті: телебачення цінностей у віртуальній епосі (2015)
Ганущак О. - "Це повний фінал", або: не футболом єдиним жив чемпіонат світу в Бразилії (2015)
Грисюк В. - Виборні соціально-комунікаційні технології: від релігійної символіки до переодягання у народний авторитет (на прикладі телевізійних рекламних роликів) (2015)
Дацишин Х. - Концепт "свій" у політичному дискурсі періоду Євромайдану (на матеріалах газети "День") (2015)
Дмитровський Є. - Львівська пісня в музично-розважальних передачах Львівського радіо довоєнного періоду (2015)
Дмитровський О. - Типологія українських подкастів – найважливішого сегмента інтернет-радіо (2015)
Дроздик Л. - Етичні рефлексії піар-комунікацій у контексті євроінтеграційних процесів в Україні (2015)
Еляшевська Н. - Вразливість України до інформаційної війни (2015)
Кіца М. - Особливості реклами в українських інтернет-ЗМІ в умовах інформаційної війни (2015)
Климович І. - Дитячі телевізійні програми у телепросторі. Їх вплив на свідомість та формування культури підростаючого покоління (2015)
Крупський І. - Пропагандистсько-маніпуляційна діяльність російського телебачення як чинник розпалювання міждержавної ворожнечі (2015)
Лавриш Ю. - Соціально-політичний дискурс релігійної тематики в інтернеті (на прикладі українських нових медій) (2015)
Максимович М. - Медійні аспекти "путінської" аудіовізуальної пропаганди (2015)
Мордюк А. - "Інфотейнментизація" українських новин (на прикладі інформаційного мовлення телеканалу "Новий канал") (2015)
Мудра І. - Соціальні мережі в інтернеті як інструмент просування "зараженої" інформації (2015)
Нагорняк М. - Відеоскладник розмовних програм на українських мережевих радіостанціях: реалії та перспективи (2015)
Паславський І. - Тематична спрямованість і жанрова відповідність висвітлення ЗМІ надзвичайних ситуацій та катастроф (2015)
Пуцята І. - Синергетична сутність тележурналістики крізь призму метамови (2015)
Табінський Я. - Фотодокументалізм: функції, специфіка відображення, сучасні трансформації (2015)
Хоменко І. - Імовірнісні моделі реальності в радіомистецтві і кінематографі (2015)
Щербина Ю. - Жанрові особливості розважальних програм українського телебачення (2015)
Ятчук О. - Традиції медіакомунікації на телебаченні (2015)
Яценко Г. - Росія VS Україна: конотації Iвана Франка в сучасних контекстах, Яценко А. (2015)
Бабенко В. - Адаптація терміна: трансформації та інтерпретації media в українській мові, Сербенська О. (2015)
Воронова К. - "Мова – то серце народу. Гине мова – гине народ" (Іван Огієнко) (2015)
Михайличенко Н. - Усне мовлення та мовна компетенція українських публічних осіб: естетичні засади (2015)
Сербенська О. - Комунікативна сила Шевченкового слова дума (2015)
Ткач Я. - Акустичні засоби невербаліки: комунікативний аспект (2015)
Правда − найголовніша морально-психологічна складова журналістського професіоналізму (2015)
Іванець М. - На чуже не зазіхаєм, але й свого не віддамо, Глаголюк В. (2015)
Рожик М. - Сила Шевченкової правди (2015)
Сербенська О. - Книга забутих, призабутих і приспаних слів (2015)
Фоменко В. - Оригінальна радіодрама (радіоп’єса): особливості жанру, Хоменко І. (2015)
Фоменко В. - Люстрація, Хоменко І. (2015)
Гривінський Р. - За – теледеколонізацію! (2015)
Ґолибард Є. - "Донбаський синдром" ставить вимоги суспільству (2015)
Загнітко А. - Очистимо мовою душу (2015)
Лубчак В. - В Україні дискредитовано вдумливу телевізійну журналістику (2015)
Лубчак В. - Про свої "Підсумки дня" (2015)
Пепа В. - Телебачення на війні (2015)
Cлабошпицький М. - "Обама наказав – Коломойський збив …" Росія як інформаційний продукт (2015)
Грищенко Ф. В. - Європейський комітет зі стандартизації. Порівняльний аналіз типів документів (2013)
Соц С. М. - Підготовка голозерного ячменю до переробки, Кустов І. О., Колесніченко С. В. (2013)
Кирпа Н. Я. - Научные принципы и промышленные технологии хранения зерновых масс (2013)
Егоров Б. В. - Классификация современных мукомольных заводов и перспективы развития мукомольной промышленности Украины, Жигунов Д. А. (2013)
Иоргачева Е. Г. - Заварные пряники с использованием безамилозной муки, Макарова О. В., Хвостенко Е. В., Мирчевская К. Г. (2013)
Бачинська Я. О. - Шляхи підвищення біологічної цінності кондитерських виробів та вдосконалення технології виробництва печива з використанням шротів, Непочатих Т. А., Бородай Д. В. (2013)
Левицкий А. П. - Содержание р-витаминных веществ в вегетативных частях сои, Макаренко О. А, Ходаков И. В., Сичкарь В. И., Гулавский В. Т. (2013)
Бордун Т. В. - Санітарна якість кормових добавок функціонального призначення для сільськогосподарських тварин і птиці, Єгорова А. В., Євдокімова Г. Й., Михайлова В. П. (2013)
Егоров Б. В. - Эффективный способ подготовки компонентов комбикормов, Левицкий А. П., Лапинськая А. П., Малаки И. С. (2013)
Сытько А. Н. - Гранулирование - залог прибыльного животноводства и птицеводства (2013)
Воєцька О. Є. - Ефективність використання екструдованого зерна і ферментів в комбікормах для поросят, Лапінська А. П., Макаринська А. В., Луніна Л. О. (2013)
Левицкий А. П. - Лечебно-профилактические свойства муки из соевой соломы, Селиванськая И. А., Сичкарь В. И., Гулавский В. Т. (2013)
Егоров В. Б. - Анализ технологических линий производства комбикормов как объектов управления (2013)
Білявська Н. П. - Невідоме про відоме: до 120-річчя з дня народження професора П. Г. Демідова (2013)
Білявська Н. П. - Остапчук Миколай Васильович. До 90–річчя з дня народження (2013)
Грищенко Ф. В. - Системи управління якістю. Огляд сучасних наукових робіт, Лісніченко Т. В. (2013)
Капрельянц Л. В. - Ензиматична екстракція фенольних антиоксидантів із вторинних продуктів переробки зерна, Журлова О. Д., Килименчук О. О. (2013)
Соц С. М. - Перспективні напрямки розвитку галузі круп’яних продуктів, Кустов І. О. (2013)
Іоргачьова К. Г. - Оптимізація виробництва бисквітних напівфабрикатів на основі борошнистих сумішей, Станкевич Г. М., Макарова О. В. та ін. (2013)
Патюков С. Д. - Використання насіння та олії льону для корекції технологічних властивостей м’ясної сировини з дефектами автолізу. Частина ІІ. Дефект PSE, Бужилов Н. Г. (2013)
Єгоров Б. В. - Перспективи використання побічних продуктів консервних виробництв, Малакі І. С. (2013)
Єгоров Б. В. - Вивчення впливу екструдування на якість кормової добавки, Ворона Н. В. (2013)
Левицький А. П. - Кормова цінність муки із виноградної вичавки, Ходаков І. В., Селиванська І. А. та ін. (2013)
Єгоров Б. В. - Стабільність технологічних процесів – Аналіз., Кац І. С., Єгоров В. Б. (2013)
Гапонюк О. І. - Обґрунтування раціональних параметрів круповідділювача комплексної дії, Мосієнко Г. А. (2013)
Грищенко Ф. В. - Концептуальні засади створення Програми активізації участі національних технічних комітетів стандартизації у роботі технічних органів міжнародних та європейських організацій стандартизації (2014)
Лукіна Г. Д. - Вплив озонування на основні біополімери зерна пшениці, Кудашев С. М., Пушкар Т. Д. (2014)
Станкевич Г. М. - Інноваційний підхід до вивчення біологічної активності зернової маси, Бабков А. В. (2014)
Могилянська Н. О. - Сучасний стан і перспективи переробки олійних культур (2014)
Мардар М. Р. - Маркетингові дослідження споживчих мотивацій та переваг при виборі зернових пластівців, Соц С. М., Шутенко Є. І. та ін. (2014)
Черевата Т. М. - Товарознавча оцінка якості вермішелі довгої (2014)
Хоренжий Н. В. - Дослідження процесу екструдування комбікормів із вмістом вологих кормових трав (2014)
Єгоров Б. В. - Якість питної води та її роль в системі годівлі сільськогосподарської птиці, Кузьменко Ю. Я. (2014)
Виробництво комбікормів крупними підприємствами в 2012/13, 2013/14 (2014)
Єгоров Б. В. - Фізичні властивості і санітарна якість томатних вичавок, Воєцька О. Є., Малакі І. С. (2014)
Жигайло О. М. - Особливості ефективного вирішення задачі адаптації регулятора в САУ прес-гранулятором (2014)
Гаженко І. - 現代日本語・ウクライナ語における言語の性差の比較 (2013)
Голованова О. - Сленг как компонент разговорной речи молодежи Японии (2013)
Закутіна М. - Особливості сучасної японської туристичної термінології (2013)
Заморська Ю. - Комунікативне мовчання в японській лінгвокультурі (2013)
Калашнікова О. - Метафори на позначення концепту "сором" (2013)
Киёсава С. - Проблемы исчезающих языков в Японии (сравнительный анализ языковых ситуаций на островах Рюкю и в республике Беларусь) (2013)
Кирик О. - Предметно-тематична класифікація культурно маркованої лексики в японських народних казках, Філонова В. (2013)
Кобелянська О. - Дослідження явища ономатопеї в японській лінгвістиці (2013)
Костевич Н. - Особливості англійських, українських та японських фразеологічних одиниць на позначення людських почуттів (2013)
Кравець К. - Мовні стратегії японських рекламних текстів (2013)
Мазур С. - Розмовні елементи в лексиці канонічних текстів тенрійської релігії (на матеріалі "Офудесакі") (2013)
Озерська О. - Мовленнєвий етикет японських ділових нарад (2013)
Петриченко І. - Рекламна комунікація та час: японське бачення (2013)
Пирогов В. - Роль ієрогліфів у концептуалізації мовної картини світу японців (2013)
Федоришин М. - A configurative model of linguistic communication: structure of the speaker and of the listener (2013)
Федотова Ю. - Формування чоловічої антропонімічної моделі у Японії протягом VIII-XVI ст. та її структурна організація (2013)
Чернова О. - Особливості мови соціальних мереж: японська мова (2013)
Дарміна К. - Проблема перекладу безеквівалентної лексики (на матеріалі перекладів роману Ф.М. Достоєвського "Брати Карамазови" японською мовою) (2013)
Рижков А. - Префиксация как один из способов создания терминов права в японском языке и их перевод на русский (2013)
Стрижак У. - Японская языковая картина мира в предпереводческой перспективе (2013)
Шітанда С. - 応用言語学における翻訳の理論と実践 (2013)
Білик О. - Методика "вивчення уроку” у японській школі та можливості її застосування в українській освітній системі (2013)
Горновська О. - До питання про організацію навчання майбутніх філологів японського діалогічного мовлення в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Локшина Ю. - Про викладання cпеціальної лексики студентам -міжнародникам (2013)
Малахова Ю. - Проблема міжкультурної комунікації при викладанні японської мови (2013)
Мідзумото Т. - 日本語教科書におけるジェンダー:教科書の日本女性像は現代社会の実態を伝えているか日本語教科書、日本の家族像、高齢者世帯、単独世帯、夫婦のみの世帯 (2013)
Омельченко Т. - Візуальні новели як один із засобів вивчення японської мови, Хоменко Ю. (2013)
Ояма Дайкі - 日本語学習の修正場面における「会話」の協働的達成――学習者のふるまいに関するエスノメソドロジー的研究―― (2013)
Присяжнюк А. - Проблема навчання лексичного матеріалу японської мови (2013)
Свердлова Т. - Рефлексивний аналіз процесу викладання японської мови як засіб підвищення його ефективності (2013)
Сердюк І. - Методичні основи укладання електронного словника з японської мови (2013)
Федянина В. - Стратегия проектирования структуры учебной дисциплины "История японского языка и введение в спецфилологию" (2013)
Хідаші Ю. - 異文化理解からマルチ文化環境へ向けて (2013)
Батюк І. - Соціолінгвістичний аспект аналізу творів Дадзай Осаму (2013)
Бедненко О. - Вплив китайського поета Бо Цзюй-І на творчість Суґавари Мічідзане (на прикладі поезії жанру нові юефу) (2013)
Бондар Ю. - Родина як дзеркало суспільних трансформацій (на прикладі роману Танідзакі Джюн'ічіро "Дрібний сніг") (2013)
Бондарєва А. - Японська тематика в прозі та драматургії Юдіт-Луїзи Ґот’є (2013)
Букрієнко А. - Особливості розвитку поезії футуризму в Японії (2013)
Букрієнко Д. - особливості імагінативного вираження ідеї героя у японських чарівних казках (на прикладі казок "Гірські груші" та "Іссуммбоші") (2013)
Вознюк Г. - Тема самогубства в побутових п'єсах Чікамацу Мондзаемона (2013)
Драчова М. - Діалог культур у поліфонічному просторі роману Кадзуо Ішіґуро "Коли ми були сиротами" (2013)
Костанда І. - Вплив китайської поезії доби тан на формування стилістичного прийому паралелізм у японській китайськомовній поезії кансі (2013)
Левицька О. - Літературно-критична діяльність Морі Оґай (2013)
Мурашевич К. - Мотиви та образи у китайській та японській пейзажній ліриці поч. ХХ ст. (на прикладі творчості Лю Дабая та Іідо Дакоцу) (2013)
Усенко О. - Проблема культурного та мовного реімпорту ранніх романів Кадзуо Ішіґуро в Японію (2013)
Shvets H. - Displaying the right to life standpoint in Japanese literature (on the pro-life issue of abortion) (2013)
Козловський С. - Японія у середньовічних арабських джерелах: до ідентифікації топоніму "Аль - Ваквак" у повідомленнях арабських авторів ХІ–XIV ст. (2013)
Комарницька Т. - Україна у наукових працях сучасних японських дослідників (2013)
Пак О. - Політика Японії щодо створення рівних можливостей для чоловіків та жінок: загальний аналіз (2013)
Потульницький В. - Започаткування взаємовідносин гетьмана україни Павла Скоропадського з японською імперією як результат діяльності владного тандему з прем’єр-міністра барона Г.Танаки і міністра іноземних справ К.Шідехари (1927-1929 рр.) (2013)
Руднік Ю. - Сутність феномену "cool Japan"「"クールジャパン"」 як "м'якої сили" (2013)
Рябоволенко І. - основні фактори впливу на процес трансформації ставлення до шлюбу серед азіайських жінок на прикладі японського суспільства. шлях від おみあい до backlash-era (2013)
Ткач Ю. - Політична культура сучасного японського суспільства (2013)
Штевіна А. - Демократизація влади і громадянського суспільства післявоєнної Японії у концепціях зарубіжних науковців (2013)
Бєлікова К. - Аспекти взаємодії західної і японської культури на прикладі ескізів і костюмів Поля Пуаре (2013)
Добродум О. - Дзэн-буддизм в интернете (реальность и аллюзии) (2013)
Кузев В. - Компаративний аналіз інфернальної міфологфї (на матеріалах "популярних" форм японського буддизму та християнства) (2013)
Мурашкин М. - Японская культура как дзэнреализм в современной эстетике (2013)
Парамонова В. - Скульптура средневековой Японии: истоки, стили, основные тенденции развития (2013)
Руднєва В. - Гравюра Утагава Кунісади "Вірш Кі-но Томонорі" із колекції музея мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенко (2013)
Сирица Н. - Бонсай – тайна и очарование страны восходящего солнца (2013)
Срібняк І. - Радіо- і телесегмент мас-медійного поля Японії (2013)
Щербань Н. - Явище あいまい (аймай) "невизначеності" у японській культурі (2013)
Оніщук М. В. - Типологія референдної демократії: швейцарська, французька та американська моделі референдної демократії (2010)
Вербенський М. Г. - Кримінологічна характеристика транснаціональної організованої злочинності у сфері торгівлі людьми (2010)
Сворак С. Д. - Князь в структурі державної влади Київської Русі (2010)
Сердюк О. В. - Соціологічні аспекти методології оцінювання якості функціонування правових інститутів (на прикладі суду) (2010)
Литвинов О. М. - Філософськоко-правова думка у США напередодні здобуття незалежності, або Про те, чи може бути корисним історичний досвід інших країн для сучасної України (2010)
Нестерович В. Ф. - Основні підходи до визначення поняття "лобіювання" (2010)
Дмитренко О. В. - Загальнотеоретичні аспекти розуміння державної влади як правового й соціального феномена (2010)
Кресін О. В. - Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку (2010)
Болдарь Г. Є. - Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску: аналіз складу злочину (2010)
Шамара О. В. - Щодо відшкодування потерпілому нанесеної злочином шкоди, як одне із завдань Кримінального кодексу України (2010)
Звіряка В. А. - Особливості кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом (2010)
Гумін О. М. - Особливості кримінологічного аналізу жертв насильницьких злочинів (2010)
Черков В. О. - Особи, які не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, як об’єкти оперативно-розшукової діяльності, Драчевський М. А. (2010)
Максимович Р. Л. - Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони складу злочину за чинним Кримінальним кодексом України (2010)
Горбаньов І. М. - Способи скоєння шахрайства у сфері обігу житла (2010)
Борзых Д. В. - Прокурорский надзор и судебный контроль в досудебных стадиях уголовного судопроизводства (2010)
Ханькевич А. М. - До поняття злочинності в сільській місцевості з урахуванням регіональних аспектів (2010)
Медведєв Д. К. - Процесуальний порядок застосування заходів відповідальності у сфері перевезення вантажів автомобільним транспортом (2010)
Дехтярьов Є. В. - Класифікація способів заволодіння грошовими коштами під час вчинення шахрайств у сфері виконання господарсько-договірних зобов’язань (2010)
Делія Ю. В. - Правотворча діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (2010)
Саєнко С. І. - Система адміністративних стягнень для юридичних осіб: можливі варіанти законодавчого визначення (2010)
Ткаченко В. І. - Підвищення якості адміністративних послуг: питання теорії та практики (2010)
Беницький О. М. - Щодо вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за порушення обігу пристроїв для відстрілу набоїв, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, Світличний Є. Г. (2010)
Гостєв В. В. - Поняття та використання адміністративно-правових режимів в сучасних умовах (2010)
Коломоєць О. Д. - Щодо проблеми визначення деяких термінів у сфері попередження насильства у сім’ї (2010)
Комарницький В. М. - Правове забезпечення функцій державного управління у сфері природокористування (2010)
Хохлова І. В. - Виникнення права надрокористування: порівняльний аналіз законодавства країн СНД, Шем’яков О. П. (2010)
Гвоздик П. О. - Окремі питання судової практики у контексті визначення джерел екологічного права (2010)
Березін Є. Є. - Примирні процедури та їх значення для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (2010)
Чорноус Ю. М. - Правова основа міжнародного співробітництва у розслідуванні злочинів (2010)
Маковій В. П. - Ретроспективний аспект формування набувальної давності (2010)
Ткалич Ю. В. - Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові (2010)
Сабіров Р. Ф. - Екологічна безпека як невід’ємна складова національної безпеки України (2010)
Поролло Я. О. - Загальна характеристика економічної злочинності депресивного регіону в умовах економічної кризи (на прикладі Луганської області) (2010)
Москвич Л. М. - Професіоналізм суддів як передумова побудови ефективної судової системи (2010)
Пашков С. М. - Правові та організаційні проблеми забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві (2010)
Бабічев Д. О. - Правова природа рішень про проведення оперативно-розшукових заходів (2010)
Бондар В. С. - Правові засади оптимізації використання спеціальних криміналістичних знань в обліковій діяльності при розслідуванні злочинів (2010)
Деревягін О. О. - Вплив оперативної обстановки на курортах АР Крим на ефективність запобігання злочинам підрозділами карного розшуку (2010)
Лоскутов Т. О. - Ефективність слідчого кримінального переслідування на різних етапах його здійснення (2010)
Ласуков В. А. - Особенности допроса подозреваемых, обвиняемых по делам о кражах металлосодержащих предметов (2010)
Петросян В. Г. - Проблеми створення єдиної інформаційної системи правоохоронних органів України (2010)
Розовский Б. Г. - Наказание!…Наказание? (2010)
Відсутність наукового обґрунтування — проблема законотворчого процесу в Україні (інтерв’ю з академіком НАН України Ю. С. Шемшученком) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (13 травня 2015 р.) (2015)
Геєць В. М. - "Інноваційна Україна — 2020": основні положення Національної доповіді (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 травня 2015 р.) (2015)
Снєжкін Ю. Ф. - Енергоощадні теплонасосні технології для систем теплопостачання житлово-комунального господарства і промисловості (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 травня 2015 р.) (2015)
Дубина Д. В. - Пластичність онтогенезу судинних рослин: молекулярні, клітинні, популяційні та ценотичні аспекти, Кордюм Є. Л. (2015)
Чекман І. С. - Нанокарбон: фармакологічні та токсикологічні властивості, Горчакова Н. О., Раслін К. Б. (2015)
Горобець О. Ю. - Біомагнетизм і біогенні магнітні наночастинки (2015)
Руденко Л. Г. - Європейські інноваційні проекти в Україні, Маруняк Є. О., Голубцов О. Г., Лісовський С. А., Чехній В. М., Фаріон Ю. М. (2015)
Радченко А. І. - Наукова періодика: традиції та інновації (V Науково-практична конференція) (2015)
Пащенко В. М. - Термінологічні відмінності об’єктно-сутнісної та предметно-знаннєвої вербальних наукових субмов (2015)
Степовик Д. В. - Таємничий світ давньої української гравюри (рецензія на книгу "Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII—XIX століть у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського") (2015)
Таньшина А. В. - "Це у вас добрі новини" (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України Д.В. Волкова) (2015)
Кунцевич В. М. - Все наше життя — динамічна гра (до 70-річчя члена-кореспондента НАН України А.О. Чикрія), Кривонос Ю. Г. (2015)
Немає іншого місця, де б моя робота і моє хобі зустрілися і поєдналися так тісно… (до 60-річчя члена-кореспондента НАН України Т. І. Гундорової) (2015)
70-річчя академіка НАН України О. О. Кришталя (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Г. Лисенка (2015)
Дані ДНК-досліджень висвітлюють таємниці бронзової доби (2015)
Грищенко Ф. В. - Порівняльний аналіз сучасних типів документів європейського комітету зі стандартизації в електротехніці (Частина 1) (2014)
Кірпа М. Я. - Інтенсифікація та енергозбереження процесу сушіння насіння кукурудзи в камерних сушарках (2014)
Килименчук О. О. - Вплив масла амаранту на корисну мікрофлору людини, Євдокимова Г. Й., Щур О. В., Шульга О. К. (2014)
Мардар М. Р. - Біотестування в оцінюванні безпечності зернових пластівців, Крусир Г. В., Янівська А. І. (2014)
Селиванська І. А. - Сучасне харчування і функціональні продукти (2014)
Гулавський В. Т. - Наукові основи застосування різних видів ВТО при переробці зерна (2014)
Мардар М. Р. - Всесвітнє вивчення товару методом SWOT-аналізу на прикладі хліба на основі цільного зерна пшениці (2014)
Карунський О. Й. - Технологія виробництва комбікормової продукції для свиней, збагаченої лізоцимом, Браженко В. Є., Велесик Я. О. (2014)
Гапонюк О. І. - Оптимізація режиму охолодження гранульованих комбікормів, Алексашин О. В., Вільчик М. І., Колосовський С. В. (2014)
Бурдо О. Г. - Дослідження процесу сушіння в рекуперативній зерносушарці, Безбах І. В., Зиков О. В. (2014)
Романовський О. О. - Характерні особливості підприємницьких ВНЗ світу (2011)
Новікова Н. Л. - Економічний інтерес держави при регулюванні відтворювальних процесів (2011)
Ткаченко І. В. - Проблеми функціонування дрібного приватного виробництва радянської економіки періоду нової економічної політики (1921—1928 рр.) (2011)
Омельчук В. О. - Дисфункції ринку доступного житла в Україні (2011)
Дмитров С. О. - Шляхи оцінки ефективності фінансового моніторингу в банку, Соколова М. Ю. (2011)
Єфетова К. Ф. - Державна політика в розвитку оборонно-промислового комплексу України, Барановська І. В. (2011)
Наумов Д. Ю. - Державно-приватне партнерство як інструмент державного управління економікою України, розвитку ринку праці та трудового потенціалу промисловості (2011)
Діденко Ю. Ю. - Cистема багатоступеневого перехресного контролю та гарантії у сфері недержавного пенсійного забезпечення, Шатравка О. О. (2011)
Казак О. О. - Інвестування пенсійних коштів недержавних пенсійних фондів у будівництво автосполучень в сучасних умовах (2011)
Федоренко В. Г. - Державна підтримка інвестиційної діяльності в Україні, Денисенко М. П., Воронкова Т. Є. (2011)
Бережна І. Ю. - Інвестиційна діяльність України в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів (2011)
Лагутіна З. В. - Альтернативні моделі забезпечення надійності державного інвестування будівельних проектів; від формалізації до програмних продуктів (2011)
Яценко Ю. О. - Теоретичні основи державної політики фінансового вирівнювання (2011)
Ковшова І. О. - Формування процесу маркетингових досліджень на підприємстві, Гриджук І. А. (2011)
Сабіна Н. Ю. - Державне регулювання малого підприємництва як один із напрямів економічної соціалізації в Україні (2011)
Савченко А. М. - Основні історичні етапи становлення та розвитку корпоративної форми організації бізнесу (2011)
Лендєл Г. Д. - Методичні підходи до оцінювання ефективності податкового регулювання розвитку санаторно-курортних закладів (2011)
Макогін З. Я. - Дослідження впливу надмірної експансії китайських товарів на український ринок (2011)
Поплавська М. В. - Особливості формування фондового ринку України (2011)
Петров А. А. - Инфраструктура и этапы реализации механизма ipo (2011)
Ядранська О. В. - Теоретичні підходи до визначення криз як основної складової системи антикризового управління, Лисенко Ю. В., Радамовська І. В. (2011)
Топій І. І. - Механізм оцінювання рівня успішності антикризових дій (2011)
Юрик Н. Є. - Розроблення блок-схеми оцінювання рівня кризового стану машинобудівного підприємства (2011)
Ружицька Т. Д. - Вплив внутрішніх та зовнішніх чинників на діяльність промислових підприємств (2011)
Панченко О. В. - Методи оцінки ефективності маркетингових комунікацій (2011)
Криховецький І. З. - Стан туристичного маркетингу в Івано-Франківській області (2011)
Ребкало В. А. - Макрополітичні складові формування збалансованої публічної влади, Козаков В. М. (2011)
Філіпчук П. В. - Сучасний етап пенсійної реформи на регіональному рівні (2011)
Ляховченко Л. А. - Фінансування системи охорони здоров’я в Європі; досвід для України, Поживілова О. В., Радиш Я. Ф. (2011)
Дмитренко Г. В. - Необхідність фінансування програми навколишнього середовища (на прикладі Львівської області) (2011)
Стрельніков О. І. - Удосконалення організаційної структури управління системою бухгалтерського обліку в Україні (2011)
Барило О. Г. - Підхід до вибору альтернативного рішення органами державного управління у надзвичайних ситуаціях, Потеряйко С. П., Тищенко В. О. (2011)
Іванюта П. В. - Методологія оцінки бідності населення в системі державного управління (2011)
Соколова Т. А. - Організаційно-правові засади побудови кар’єри державних службовців в Україні (2011)
Аксьонова Г. Д. - Співробітництво органів місцевого самоврядування з підприємницькими структурами у розв’язанні екологічних проблем; термінологічне наповнення та зміст (2011)
Миговський М. Л. - Проблеми становлення інституту спільної власності територіальних громад (2011)
Онищенко Л. А. - Недоліки державного управління ринком страхових послуг на прикладі фактів дефолту та банкрутства (2011)
Авраменко Н. В. - Система державного регулювання охорони здоров’я (2011)
Фірсова О. Д. - Транскордонне медичне обслуговування в європейському союзі; досвід для України (2011)
Мусієнко І. І. - Процеси побудови нової моделі державного управління вищою освітою з використанням історичного досвіду (2011)
Маліков В. В. - Державна політика соціального захисту молоді в Україні (2011)
Дейнега Х. М. - Особливості підготовки державних службовців у республіці польща (2011)
Товстуха С. О. - Державно-управлінські механізми у сфері безпеки дорожнього руху; історія становлення та шляхи удосконалення (2011)
Чечель О. М. - Добробут населення як центральна категорія економічної політики держави (2011)
Белявская Н. П. - Роменский Николай Васильевич (1894 - 1968) (2014)
Белявская Н. П. - Яковенко Валентин Арсентьевич (1924 – 1981) (2014)
Бочковський А. П. - "Людський фактор" та професійний ризик: випадковість чи закономірність (2014)
Мардар М. Р. - Маркетингове дослідження споживацьких мотивацій та переваг при виборі каш швидкого приготування, Байбак Ю. П., Голодонюк О. М. (2014)
Иоргачева Е. Г. - Биомодификация альбумина сухого для стабилизации пенообразной структуры бисквитных полуфабрикатов, Гордиенко Л. В., Макарова О. В. (2014)
Єгоров Б. В. - Високопродуктивні кормові суміші з включенням кормових трав для великої рогатої худоби, Карунський О. Й., Хоренжий Н. В. (2014)
Левицький А. П. - Вплив муки із шкірки грейпфрута на стан пацюків при експериментальному дисбіозі та гепатиті, Селіванська І. А., Лапінська А. П. та ін. (2014)
Єгоров Б. В. - Особливості технології виробництва комбікормової продукції для молодняка сільськогосподарської птиці, Браженко В. Є., Єгорова А. В. та ін. (2014)
Карунський О. Й. - Треонін в раціонах свиней та його вплив на їх продуктивність, Браілко О. М., Кіосєва А. Ф. та ін. (2014)
Макаринська А. В. - Морські водорості як компонент комбікормової продукції (2014)
Виробництво комбікормів на підприємствах України в 2012-2015 МР (2014)
Кузьмін О. Є. - Економічна довіра як чинник формування акціонерних відносин, Бонецький О. О. (2011)
Полунєєв Ю. В. - Посткризовий розвиток міжнародної валютної системи в контексті підвищення глобальної конкурентоспроможності країн (2011)
Куценко В. І. - Стратегічні напрями підвищення якості підготовки кадрів, Гаращук О. В. (2011)
Романовський О. О. - Особливості підприємницьких університетів США (2011)
Іоненко К. В. - Управління фінансовою асиметрією регіонів як фактор стійкого економічного зростання України, Ходирєва А. Є. (2011)
Кириченко О. А. - Теоретичні засади інформаційної безпеки держави, Шикова О. М. (2011)
Онищенко А. М. - Моделювання технологічних інновацій в еколого-економічній системі (2011)
Мороз О. В. - Формування пріоритетного факторіального ландшафту економічної поведінки вітчизняних підприємств на основі експертних оцінок, Карачина Н. П., Грабовецький Б. Є. (2011)
Гринько Т. В. - Анализ подходов к оценке потребности во внедрении инноваций на промышленных предприятиях (2011)
Бутенко Н. В. - Впровадження концепції CRM на промисловому ринку (2011)
Бук Л. М. - Розвиток брендингу на українському ринку (2011)
Возьний К. З. - Діловий цикл і активність Сонця; класичні проблеми — нові рішення (2011)
Баклагов Ю. Б. - Сучасні проблеми фінансово-економічного підгрунтя місцевого самоврядування в Україні (2011)
Гавриш О. А. - Побудова інформаційної підсистеми інформаційно-інноваційного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства, Савченко С. М. (2011)
Опанасенко В. М. - Господарська мотивація основних верств українського суспільства у пореформений період (друга половина ХІХ ст. — початок ХХ ст.) (2011)
Марінцева К. В. - Методика розрахунку собівартості авіарейсу, Соколова О. Є. (2011)
Семак Б. Б. - Вітчизняний ринок екотекстилю; теорія і практика формування (2011)
Туманова О. А. - Роль страхування в управлінні соціальними ризиками (2011)
Костюкевич О. І. - Сучасний стан іпотечного ринку України та перспективи його розвитку (2011)
Степура М. М. - Оптимізація податкового навантаження України в умовах невизначеності та ризиків (2011)
Біломістна І. І. - Перспективи розвитку індустрії банківських платіжних карток в Україні, Карасьова З. М., Борисенко Д. І. (2011)
Котіна Г. М. - Оцінка впливу факторів ризику в прогнозуванні податкових надходжень (2011)
Захарчук О. А. - Рентний характер платежів за ресурси (2011)
Биченко Л. А. - Управління соціально-економічним розвитком міських агломерацій (2011)
Андрущенко І. В. - Комплексний економічний аналіз діяльності базових корпоративних структур у системі функцій органів Державної податкової служби (2011)
Мехтієв Е. О. - Використання програмування для оптимізації прибутку банків в умовах державного регулювання (2011)
Савін С. Ю. - Оцінювання мотиваційного потенціалу персоналу підприємства (2011)
Халковський О. М. - Досвід протидії корупції у зарубіжних країнах (2011)
Горіна Г. О. - Сутність та специфіка мережевої організації міжнародного готельного бізнесу (2011)
Красовська Т. В. - Системний підхід у використанні аутсорсингу промислових підприємств (2011)
Темник I. О. - Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної туристичної галузі через реалізацію в Україні масштабних макропроектів міжнародного туризму; проведення "Євро-2012" (2011)
Тимцуник В. І. - Періодизація розвитку державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні в другій половині ХІХ — на початку ХХ століття, Гаєвська Л. А. (2011)
Толуб’як В. С. - Формування недержавного пенсійного забезпечення як складової пенсійної системи України (2011)
Горник В. Г. - Оцінка ролі та місця України у міжнародних економічних відносинах (2011)
Росенко М. І. - Інститут недоторканості; проблеми і переваги (2011)
Клименко І. В. - Електронне врядування у дзеркалі архетипіки (2011)
Авраменко Н. В. - Державна соціальна політика в галузі охорони здоров’я України (2011)
Ляховченко Л. А. - Категорійно-понятійний апарат державного регулювання фінансування системи охорони здоров’я (2011)
Мусієнко І. І. - Напрями удосконалення інформаційно-комунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти (2011)
Соколова Т. А. - Підвищення ролі кадрових служб у процесі реалізації кар’єрного потенціалу державних службовців України (2011)
Барило О. Г. - Оцінювання обсягу корисної інформації органами державного управління у надзвичайних ситуаціях (2011)
Іванова Т. В. - Мультиплікаційна ефективність екологічного природокористування (2011)
Єремійчук О. Д. - Досвід регулювання процедур проходження цивільної служби в країнах європи як чинник вдосконалення державної служби в Україні (2011)
Шевченко Н. О. - Комплекс економічних і адміністративних важелів впливу державної політики на аграрний сектор економіки України (2011)
Шпак Ю. В. - Наукові основи розвитку системи управління АПК (2011)
Грищенко Ф. В. - Порівняльний аналіз сучасних типів документів європейського комітету зі стандартизації в електротехніці (Частина 2) (2015)
Єгоров В. Б. - Наукометрія як аспект кар’єри вченого (2015)
Єгоров Б. В. - Розробка технології виготовлення томатної кормової добавки для сільськогосподарської птиці, Малакі І. С. (2015)
Крусір Г. В. - Екологічне маркування органічних комбікормів, Кіріяк А. В., Чернишова О. О. (2015)
Єгоров Б. В. - Біологічна оцінка функціональних комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці, Кузьменко Ю. Я. (2015)
Гайдей О. С. - Аналіз результатів визначення ГМО в сировині рослинного походження за 2014 рік, Загребельний В. О., Новожицька Ю. М. та ін. (2015)
Атанасова В. В. - Дослідження процесів попередньої високотемпературної обробки сочевиці (2015)
Чумаченко Ю. Д. - Дослідження процесу крупоутворення при помелах тритикале, Жигунов Д. О. (2015)
Мардар М. Р. - Використання QFD–методології при розробці збагаченого харчового продукту з урахуванням вимог та очікувань споживачів (2015)
Дробот В. І. - Дослідження впливу шроту льону на якість хліба, Іжевська О. П., Бондаренко Ю. В. (2015)
Агунова Л. В. - Використання пластівців пшеничного зародку у технології виробництва функціональних м’ясних продуктів (2015)
Бутко М. П. - Теоретичні засади кризових явищ в економіці, Маюренко C. O. (2011)
Барановська В. М. - Етапи розвитку управління вітчизняною зовнішньоторговельною діяльністю (2011)
Охріменко І. В. - Місце держави в регулюванні аграрного ринку України (2011)
Балануца О. О. - Інститут фінансового моніторингу в системі декриміналізації національної економіки (2011)
Кльоба Л. Г. - Особливості розробки, ціноутворення та реклами банківських інвестиційних продуктів в умовах поглиблення конкуренції (2011)
Бабець І. Г. - Оцінка рівня зовнішньоекономічної безпеки регіонів України (2011)
Кириченко О. А. - Домінанта оптимізації житлово-комунального комплексу України в контексті нового курсу реформ, Нотевський В. С. (2011)
Головня О. М. - Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України (2011)
Поспєлов О. В. - Теоретичні засади економічного розвитку регіону на основі оптимізації управління трудовим потенціалом, Радченко Н. А. (2011)
Сундук А. М. - Особливості трансформацій національного господарства в контексті процесів світового розвитку (2011)
Хромов М. І. - Підвищення кваліфікації персоналу; пріоритети розвитку організації та чинники ефективного управління станом конкурентоспроможності людського капіталу (2011)
Чудаєва І. Б. - Науково-технічні зони; суть, типи та перспективи створення в Україні (2011)
Юхновський І. В. - Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності економіки України (2011)
Третяк Д. Д. - Особливості фінансування реструктуризації регіональної економіки (2011)
Моташко Т. П. - Грошові кошти населення та форми їх зберігання; світовий та вітчизняний аспекти (2011)
Мехтієв Е. О. - Механізм піднесення банківських процесів (2011)
Аманжаєв Д. Г. - Страхування іпотеки як спосіб мінімізації фінансових ризиків (2011)
Бугаєнко А. В. - Бухгалтерський облік операцій з готівковими коштами, які підлягають фінансовому моніторингу в банках України (2011)
Львіцина С. А. - Механізм планування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт, прибутку та рентабельності (2011)
Олішевська А. М. - Забезпечення оптимальних обсягів і належної структури виробництва фермерських господарств (2011)
Чех М. М. - Аналіз інструментів несуперечливого стимулювання внутрішнього ринку (2011)
Трофименко О. О. - Методичні підходи до розробки та реалізації стратегії підприємств відновлювальної енергетики (2011)
Чернікова О. В. - Інвестиційна діяльність у транспортній системі України; ретроспективний аналіз (2011)
Радиш Я. Ф. - Міжнародна практика формування глобального бюджету; досвід для України, Поживілова О. В., Ляховченко Л. А. (2011)
Мандрагеля В. А. - Сучасні інституціональні та процесуальні проблеми національної безпеки (2011)
Дмитренко Г. В. - Шляхи удосконалення публічного фінансового контролю (2011)
Горник В. Г. - Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки (2011)
Мороз В. М. - Ефективність функціонування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності населення (2011)
Мєзєнцева Н. Б. - Право на охорону здоров’я в нормативно-правових актах міжнародного рівня (2011)
Кдирова І. О. - Процес національно-культурного відродження етнічних спільнот в Україні на шляху до національної єдності (2011)
Ок Н. И. - Азербайджан; пути перехода от учебы в активную жизнь (2011)
Весельська Л. А. - Трудова міграція і соціальна безпекa; аналіз наслідків та перспектив у контексті українських реалій (2011)
Базарна О. В. - Дослідження системи публічного управління житлово-комунальним господарством країни (2011)
Клименко О. В. - Адміністративне право й державне управління; спільне й особливе (2011)
Іванова Т. В. - Екологізація природокористування та політика ресурсозбереження в сучасних умовах (2011)
Гасюк І. Л. - Програмно-цільовий підхід — наукова категорія теорії державного управління розвитком фізичної культури та спорту (2011)
Торбас О. М. - Державне регулювання розвитку ринкових механізмів у системі охорони здоров’я на місцевому рівні в Україні (2011)
Крушельницька Т. А. - Податковий кодекс як фактор гармонізації економічних відосин (2011)
Гончаров Є. В. - Економічна безпека регіону в системі забезпечення його стійкого соціально-економічного розвитку (2011)
Месюк М. П. - Взаємодія владних інститутів та громадянського суспільства; стан та перспективи (2011)
Яцук В. А. - Правові засади відповідальності органів місцевого самоврядування; досвід зарубіжних країн (2011)
Бондарчук Н. В. - Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні (2011)
Шевченко Н. О. - Проблеми стабілізації АПК з врахуванням засад формування продовольчого ринку України (2011)
Якимчук В. Г. - Застосування спектральних індексів спектрограм листя дерев для оцінки екологічних умов їхнього росту в м. Києві, Ліщенко Л. П., Суханов К. Ю., Порушкевич А. Ю. (2015)
Верховцев В. Г. - Неотектоніка та її вплив на формування гідрогеохімічних умов зони активного водообміну (на прикладі Херсонської області), Лобасов О. П., Щербак О. В., Уварова Т. В. (2015)
Товстюк З. М. - Виділення нафтогазоперспективних об'єктів у межах південно-східної прирозломної зони Дніпровсько-Донецької западини, Титаренко О. В., Єфіменко Т. А., Лазаренко І. В. (2015)
Товстюк З. М. - Дніпровсько-Донецька западина. Успадкованість розвитку структур, розломних зон і зон розущільнення, Головащук О. П., Лазаренко І. В. (2015)
Пазинич Н. В. - Використання матеріалів дистанційного зондування Землі при вирішенні завдань екологічної геоморфології в міських умлвах (на прикладі долини р. Либідь в м. Києві), Ліщенко Л. П., Мичак А. Г., Філіпович В. Є., Теременко О. М. (2015)
Лялько В. І. - Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки (Розділ 3), Мовчан Д. М., Захарчук Ю. В., Артеменко І. Г. (2015)
Правила та рекомендації для авторів (2015)
Правила и рекомендации для авторов (2015)
Лабораторія, яка завжди з тобою (2015)
Жигунов Д. О. - Дослідження технологічних властивостей сучасних сортів пшениці України. IV. Споживчі властивості муки (2015)
Рудакова Т. В. - Технологія виробів сиркових для дитячого харчування з використанням продуктів переробки зерна (2015)
Любич В. В. - Кулінарна оцінка каші з плющеної крупи спельти залежно від сорту, Возіян В. В. (2015)
Лебеденко Т. Є. - Сучасні уяви про харчову цінність хлібобулочних виробів. Основні направлення для їх корекції, Соколова Н. Ю., Кожевникова В. О. (2015)
Єгоров Б. В. - Спосіб підготовки препаратів пробіотику та кормової добавки функціонального призначення для молодняка сільськогосподарської птиці, Браженко В. Є., Єгорова А. В. та ін. (2015)
Воєцька О. Є. - Контроль якості комбікормів для поросят, Макаринська А. В., Лапінська А. П. та ін. (2015)
Хоренжий Н. В. - Комплексна технологія переробки вологих кормових засобів на комбікормових підприємствах, Кучерук А. Г., Шарабаєва К. М. (2015)
Бучавая Р. Ю. - Облік виробничих витрат на хлібопекарських підприємствах України (2015)
Гончарук А. А. - Ефективне знепилення пилоповітряних сумішей в циклофенах (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми" (2015)
Єгоров Б. В. - Україна, Великобританія та Росія. Об’єднання професіоналів комбікормового бізнесу в ім’я миру та процвітання, Пітер Сурай, Панін І. Г. (2014)
Бочковський А. П. - Пріоритетні напрямки удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах (2014)
Ізтаєв А. І. - Вплив іоноозонової обробки на технологічні властивості та якість зерна пшениці, Станкевич Г. М., Асангалієва Ж. Р. (2014)
Шутенко Є. І. - Попереднє здрібнення на заводах малої продуктивності, Давидов Р. С. (2014)
Станкевич Г. М. - Вплив повітря, збагаченого озоном, на перетравність зерна пшениці, Бабков А. В., Пушкар Т. Д. (2014)
Хоренжий Н. В. - Дослідження процесу екструдування комбікормів із вмістом вологих кормових трав (2014)
Єгоров Б. В. - Особливості технології виробництва високооднорідних кормових добавок, Макаринська А. В., Ворона Н. В. (2014)
Лапінська А. П. - Технологія виробництва екструдованих комбікормів для поросят із введенням топінамбуру (2014)
Єгоров В. Б. - Управління процесом помелу муки: аналіз змін показників якості готової продукції як випадкових процесів (2014)
Кузьмін О. Є. - Теоретико-прикладні засади формування та реалізації господарських рішень на підприємстві, Теребух А. А. (2013)
Онікієнко С. В. - Платоспроможність, економічний капітал і регулювання банківських інвестицій (2013)
Соколова А. М. - Фандрайзингова діяльність: сутність, особливості та перспективи розвитку (2013)
Демешок О. О. - Побудова архітектури системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості та визначення щільності взаємозв´язків у її межах (2013)
Лелюк Ю. М. - Інтеграція інтернальних та екстернальних теорій циклу в контексті імпульсно-розповсюджувального підходу (2013)
Рейкін В. С. - Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки (2013)
Шевчук О. А. - Оцінка ефективності податкового контролю (2013)
Гудкова В. П. - Ідеологія квазісервісного врівноваження в сфері перевезення пасажирів (2013)
Гнаткович О. Д. - Напрями державної політики у сфері раціонального використання та охорони сільськогосподарських земель (2013)
Квасницька Р. С. - Аналіз моделей прийняття управлінських рішень, Дерикот О. М. (2013)
Кобржицький В. В. - Інноваційний лікувально-рекреаційний корпоративний проект (2013)
Шульга Н. Д. - Підвищення якості освіти — стратегічний напрям економічного розвитку країни (2013)
Попов О. І. - Вплив логістики на скорочення об´ємів оборотних активів підприємств харчової промисловості (2013)
Клепка П. С. - Створення нового спільного фондового індексу для країн брікс як логічний крок біржового альянсу цих країн (2013)
Новик В. С. - Методичні підходи до формування інноваційної моделі побудови міжнародних угод (2013)
Комолова К. Ю. - Інноваційний розвиток промислових комплексів країн СНД; аспект державного регулювання (2013)
Головачова О. С. - Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продукцією АПК (2013)
Буснюк С. В. - Особливості функціонування інтегрованих структур кластерного типу в європейській економіці (2013)
Малецька О. О. - Теоретико-методичний підхід щодо проблеми забезпечення фінансової стійкості пенсійного фонду України (2013)
Мельников І. Ю. - Стратегія розвитку фінансового ринку України (2013)
Трофименко М. Ю. - Структурний аналіз фінансування розвитку галузей соціальної інфраструктури в Україні (2013)
Світлоока В. Ф. - Загрози економічній безпеці країни та роль економічної експертизи в їх зменшенні (2013)
Образцова Н. О. - Інноваційний розвиток економіки з урахуванням домінуючих компонент інвестиційного ризику (2013)
Гіндес О. Г. - Формування інструментарію державного управління сталим розвитком регіону в системі раціонального природокористування (2013)
Матійко С. А. - Теоретико-методологічні засади формування державної промислової політики (2013)
Рибачук В. Л. - Соціальні і комерційні чинники реформи житлово-комунального господарства у сфері надання послуг споживачам (2013)
Єрмолаєв Д. І. - Питання удосконалення понятійно-категоріального апарату в системі державної охорони України (2013)
Стовбира Т. А. - Сучасний стан реформування системи цивільного захисту України (2013)
Пінчук А. П. - Фінансовий омбудсмен як невід´ємна частина системи регулювання ринку фінансових послуг, Міокова Н. В. (2013)
Рудалєва Л. В. - Державне регулювання посередницької діяльності банків на фондовому ринку (2013)
Вилгін Є. А. - Напрями державного регулювання інноваційного розвитку промисловості (2013)
Тоцький С. В. - Напрями удосконалення державного регулювання економічної безпеки регіону (2013)
Онищенко О. Р. - Забезпечення умов проведення модернізації економіки регіону (2013)
Зубрицька Н. Б. - Концептуальні засади ефективної реалізації державної політики у сфері банківської діяльності в умовах євроінтеграції (2013)
Романець О. А. - Наукові підходи до формування державної аграрної політики (2013)
Батюк І. - Лінгво-культурологічні спостереження за вживанням діалектів у японських класичних текстах (2014)
Головко К. - Специфіка застосування культурно-семантичного підходу у процесі дослідження "українсько-ніппонського словника А. Діброви і В. Одинця” (2014)
Горошкевич О. - Проблеми відбору та семантичного опису мовного матеріалу при укладанні словника соматичної фразеології японської мови (2014)
Еґава Х. - ロシア語訳三島由紀夫『わが友ヒットラー』における男性語表現 (2014)
Кобелянська О. - Лексичні повтори та ономатопи-редуплікати в мові японської класичної поезії VIII–XX ст. (2014)
Козирєв Є. - Особливості перекладу євангелія японською мовою (2014)
Кормуш О. - 親の子にたいする愛情表現の諸特性にかんする考察—日本とウクライナの比較をとおして— (2014)
Костевич Н. - Особливості англійських, українських та японських фразеологічних одиниць на позначення почуттів кохання та любові (2014)
Кравець К. - Актуалізація мовних одиниць фонетичного рівня в японському рекламному тексті у сфері косметології (2014)
Куліш О. - Особливості перекладу заголовків економічних статей (на прикладі японської та української мови) (2014)
Лепендіна І. - Функціонування колористичної лексики в перекладах віршів Сергія Єсеніна англійською та японською мовами (2014)
Норенко О. - Національно-культурна специфіка емотивних лексичних одиниць в японській мові (2014)
Пирогов В. - Динаміка японської мови і писемності в контексті дихотомії "ієрогліф – вимовне слово”: порівняльно-типологічний аспект (2014)
Подниколенко Ю. - Сравнительный анализ ономатопоэтической лексики (на примере японского и украинского языков) (2014)
Рижков А. - Суфіксація та переклад японських термінів-дериватів галузі кримінального права українською (2014)
Федоришин М. - A configurative model of linguistic communication: implicit vs. explicit predication (2014)
Федотова Ю. - Безіменна номінація жіночих персонажів у "Повісті про принца Ґенджі" Мурасакі Шікібу (2014)
Філонова В. - Вираження мовної картини світу в міфологічно-релігійній лексиці японської мови (2014)
Заморська Ю. - Функціонально-семантична та прагмакомунікативна інтерпретація мовчання на матеріалі творів Я. Кавабата (2014)
Локшина Ю. - Використання вебінарів при викладанні японської мови (2014)
Медведів А. - Як краще вивчати ієрогліфи, які вживаються в японських науково – технічних текстах? (2014)
Омельченко Т. - Використання android-програм у якості допоміжних матеріалів при вивченні японської мови, Хоменко Ю. (2014)
Оояма Д. - 日本語学習場面における学習者たちの「わからない言葉を調べない」ふるまいに対する積極的な評価―「学習者たちの学び合い」に関するエスノメソドロジー的研究―日本語学習,エスノメソドロジー,相互行為分析,わからない言葉 (2014)
Плескач Т. - Использование адаптированной литературы при изучении японского языка на начальном этапе (2014)
Собакар В. - Значущі ігри: вивчення японської мови за допомогою теорії ігор (2014)
Біляніна Т. - Проблеми вивчення творчості японсько-американських письменників: феміністичний аспект (2014)
Бортнік Н. - Історія дослідження "Записок в узголів’ї" Сей Шьонаґон (2014)
Букрієнко А. - Дадаїзм в японії: між футуризмом та модернізмом (2014)
Букрієнко Д. - Символічне значення подорожі героя у японських чарівних казках (на прикладі казки "Момотаро") (2014)
Витичак У. - Становлення поетики вака (2014)
Довготелес Д. - Особливості реалізму в японській літературі на прикладі твору Нацуме Сосекі "Серце" (2014)
Зеленцова В. - Концепция искусства в малой прозе Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро (2014)
Корчук Т. - Жанр есе в японскій літературі (2014)
Кузьменко Ю. - Історизм та вимисел у прозі Танідзакі Джюн‘Ічіро (2014)
Левицька О. - Філософія примирення: етичні та естетичні погляди Морі Оґай в період написання історичних повістей (2014)
Мурашевич К. - Особливості раннього символізму у китайській та японській поезії поч. ХХ ст. (2014)
Осадча Ю. - Поетичні антології класичної доби: до питання формування літературного канону (2014)
Прасол Е. - "Хроники богини" Кирино Нацуо как неомифологический роман (2014)
Усенко О. - Нова література японською мовою: Хідео Леві (2014)
Гендзюровская А. - Положение женщины в японском обществе в период сёва (1926-1989 гг.) (2014)
Голубнича Ю. - Світанок та сутінки доби сакоку: сутність системи самоізоляції (2014)
Денисенко І. - Український вектор у житті та творчості японського письменника і поета Василя Ярошенка (2014)
Козловський С. - Монголо-японські військові конфлікти ХІІІ ст.: загальний огляд джерельної бази (2014)
Кузовлева Н. - Японская гравюра сюнга эпохи эдо: особенности изготовления и распространения, тематика, специфика современного восприятия (2014)
Малахова А. - Соціальні відносини японського суспільства та мовний етикет (2014)
Малахова Ю. - Розвиток сходознавства у Харкові з першої половини ХІХ ст. - до початку ХХ ст. (2014)
Найдёнова В. - Культорологические параллели празднования школьных фестивалей Японии и Украины (2014)
Олексин Т. - Роль Японії у розбудові американської системи про (1998-2014 рр.) (2014)
Петриченко І. - 日本のプリントメディア ―新聞を中心にした通時的分析 (2014)
Прокуда Є. - Роль соціальних медіа під час великого південно-японського (тохокуського) землетрусу 2011 (2014)
Руднєва В. - Гравюра Утаґава Кунісади "Вірш буддійського священика Сосея" із колекції музея мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2014)
Срібняк І. - Розвиток корейських ЗМІ в умовах японської військово-політичної присутності (1905-1945 рр.) (2014)
Барчан В. - Невольнича лірика Василя Ґренджі-Донського (збірка "В тюрмі") (2010)
Бочко М. - Федір Коваль – популяризатор української літератури на Заході (2010)
Голомб Л. - Закарпаття в історіософській концепції Богдана Лепкого (2010)
Ліхтей Т. - До питання про літературно-критичну рецепцію словацької поезії на українських теренах (2010)
Лях Т. - Міф і дійсність у збірці новел Марка Черемшини "Село за війни" (2010)
Татаренко А. - Постмодерністська стратегія креативного читання: Мілорад Павич як читач Умберто Еко (2010)
Ференц Н. - Карпатська Україна в поезії Закарпаття (2010)
Белей Л. - Соціолінгвістичне висвітлення терміна "мовний ландшафт" (2010)
Брус М. - Міфологічність гуцульського фемінікону (2010)
Вегеш А. - Виражальні можливості літературно-художнього антропонімікону роману "Сталінка" Олеся Ульяненка (2010)
Виноградов А. - Соотношение лакун и соответствий в передаче венгерским языком русских суффиксальных найменований лиц (2010)
Горгош Л. - Навчання граматики в початкових класах: лінгводидактичні засади (2010)
Івасенко А. - Патронімні прізвищеві назви українців Галичини XVI ст. (на матеріалах опису королівщин Руської землі) (2010)
Мудрова Н. - Семантика онимного окказионализма как проблема перевода (2010)
Ур Л. - Іншомовні слова у мовленні угорців Ужгородщини та Мукачівщини Закарпатської області (на матеріалі лексики, пов’язаної з назвами їжі й кухонного начиння) (2010)
Устюгова Л. - Книжнославянизмы и русизмы с альтернантами Щ/Ч в списках "Повести временных лет" (2010)
Фанта О. - Афіксальний іменниковий словотвір в українських говірках Закарпаття як предмет наукового дослідження (2010)
Юсип-Якимович Ю. - Мовна картина світу письменника і фоностиль (фонопоетика Василя Пачовського) (2010)
Кріль Б. - Фольклорна спадщина і літературні зацікавлення Ісидора Пасічинського (2010)
Сенько І. - Деякі аспекти використання фольклору для автентичного прочитання "Слова о полку Ігоревім" (2010)
Бідзіля Ю. - Угорський етнос та угорськомовна преса на Закарпатті (2010)
Михайленко В. - Публіцистичний стиль як засіб впливу на реципієнта (2010)
Тарасюк В. - Специфіка подачі спортивних новин на українському телебаченні (за матеріалами інформаційних випусків телеканалів "Україна" та ICTV (2010)
Улиганець М. - Жанрова еволюція програм державного радіомовлення Закарпаття (1945-1995 рр.) (2010)
Шаповалова Г. - Особливості використання перифраз у сучасних закарпатських друкованих ЗМІ (2010)
Шумицька Г. - Розвиток української мови у 20 - 30 роках XX століття: журналістський аспект діяльності учасників Харківської правописної конференції (2010)
Лизанець П. - Бібліографічний покажчик закарпатського діалекту (2010)
Вигодованець Н. - Поет "потужного таланту і незвичайної долі" (2010)
Тиховська О. - Монографія про літературне бароко Закарпаття (2010)
Бедзір Н. - Творчий іспит на європейську ідентичність: українська поезія у словацькому перекладі (2010)
Ліхтей Т. - Діалог літератур (2010)
Чендей-Трещак М. - Жага прекрасного була сонцем… (гортаючи сторінки щоденника Івана Чендея (2010)
Завадяк В. - Документ про тотальний комуністичний контроль за діяльністю редакцій районних газет Закарпатської області (2010)
Власюк О. С. - Вплив строків сівби та норм висіву на фітосанітарний стан посівів пшениці озимої (2014)
Іващенко О. О. - Амброзія полинолиста Ambrosia artemisiifolia L.: реакція її рослин на стреси різної природи (2014)
Titova L.G. - Eppo alert list. Potentially dangerous for Ukraine quarantine pests of fruit crops, Klechkovskyi Yu. E. (2014)
Борзих О.І. - Шкідливі совки, Ретьман С. В., Чайка В. м., Неверовська Т. М., Конверська В. П., Бахмут О. О., Федоренко А. В. (2014)
Мельничук Ф. С. - Біологічні особливості стійкості сортів картоплі проти збудників бактеріозів, Воєводін В. В., Демчинська М. І., Карбованець О. І., Ничипорук О. М. (2014)
Кабанець В. В. - Ентомокомплекс комах-герпетобіонтів в агробіоценозі конопель посівних (2014)
Довгань С. В. - Для врожаю небезпечні і клопи і личинки! (2014)
Кочерга М. О. - Бронзівка золотиста Cetonia aurata L. — чи реальна її шкідливість? (2014)
Лисенкова В. В. - До питання імперативності філософського способу життя (2015)
Бліхар В. С. - Філософія впливу міжнародних стандартів державотворення на формування національної політики в Україні (2015)
Копилов В. О. - Інформаційна культура як культура інформаційного суспільства: сучасна концептуалізація, Прудникова О. В. (2015)
Цимбалюк М. М. - Філософсько-правові інтенції інтеграційного формування національної свідомості (2015)
Коваленко І. І. - Методологічні можливості феноменології у соціальному пізнанні: до постановки питання (2015)
Кальницкий Э. А. - Генезис информационно-коммуникативных технологий и их влияние на информационное общество (2015)
Ярошенко Л. В. - Філософські та методологічні проблеми феномену "Наука" в інформаційному суспільстві (2015)
Щербина В. П. - Російський енергетичний вибір: Європа чи Китай (геополітичні аспекти) (2015)
Данильян О. Г. - Особливості правосвідомості та правової культури в умовах тоталітаризму (2015)
Дзьобань О. П. - Справедливість як правова цінність: концептуалізація феномену, Мануйлов Є. М. (2015)
Калиновський Ю. Ю. - Діалектика свободи та відповідальності у правовому суспільстві (2015)
Зимогляд В. Я. - Місцеве самоврядування як результат децентралізації влади (2015)
Поліщук І. О. - Взаємовплив громадян та політичної влади за умов культурних трансформацій (2015)
Примуш М. В. - Специфіка розвитку українських політичних партій в умовах трансформації інституту парламентаризму (2015)
Зінченко О. В. - Права людини в конституціях Франції та Польщі (подібності і відмінності) (2015)
Коваль Ю. О. - Концептуальний вимір соціально-політичного реформування місцевого самоврядування в Україні (2015)
Тімашова В. М. - Соціальна та гуманітарна макросфери в теоретичній призмі змісту політичного життя суспільства як системи (2015)
Антонова О. С. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження партійної фракції в українській системі поділу влади (2015)
Матушкіна С. В. - Методологічна поліваріантність дослідження етнополітики в Україні (2015)
Нурмухаметова М. Г. - Специфіка вироблення стратегічного курсу розвитку держави у країнах пострадянського простору (2015)
Шкробанець О. І. - Особливості формування громадської думки в Україні у контексті євроінтеграційного вибору (2015)
Поліщук О. О. - Українська політична культура в контексті демократичної перспективи: електоральний ракурс (2015)
Погрібна В. Л. - Роль профільного вузу в попередженні професійного маргіналізму юристів, Підкуркова І. В. (2015)
Маркозова О. О. - Успіх людини у східній культурній традиції (2015)
Наші автори (2015)
Іменний покажчик (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Бойко В. - Матеріальний світ буття верховинця у творчості Івана Чендея (2014)
Борисенко К. - Функції поєднання художнього і нехудожнього письма в трактаті Дмитра Туптала (св.Димитрія Ростовського) "Розыск о расколнической брынской вѣрѣ" (2014)
Веселовська Н. - Психотип сучасної жінки у сюжеті п’єси Є. Кононенко "Мужчина за викликом" (2014)
Герасименко Н. - Мала проза Є. Кононенко як реалістична художня модель українського суспільства межі ХХ–ХХІ ст. (2014)
Гуцол М. - Традиційний сюжет у сучасній українській драматургії як спроба самоідентифікації (2014)
Коваленко К. - Форми нарації в повістях А. Чехова другої половини 1890-х років (2014)
Комаровська І. - Проекція художньої моделі соціалістичного реалізму в новелі Якова Качури "Щастя" (2014)
Коржик У. - Виразність мови візуалів (на матеріалі творів українських поетів-візуалістів кінця ХХ – початку ХХІ ст.) (2014)
Кушнір І. - Роман Ж.-М. Г. Ле Клезіо "Пустеля": проблема самореалізації та пошуку своєї ідентичності (2014)
Лендьєл Н. - Наративна специфіка китайської постмодерністської прози (2014)
Литвинюк Л. - Національні традиції пейзажної лірики у творчості Івана Перепеляка (2014)
Мохначева О. - Соотношение бытийного концепта и эстетической реальности в романах М. Этвуд (2014)
Науменко Н. - Поетика екфрази в натурфілософській ліриці Миколи Бажана (2014)
Процюк Л. - Екзистенційна проблематика життя творчої богеми у топосі Києва (на матеріалі драми Людмили Старицької-Черняхівської "крила") (2014)
Руснак С. - Поетика "Щоденника (1941–1943 рр.)" Уласа Самчука (2014)
Філатова О. - Проблема ґендерної трансформації в радянських сюжетах (на матеріалі романістики 1930-х років) (2014)
Вишницька Ю. - Міфосценарії: до проблеми дескрипції (2014)
Срібняк І. - Інформаційна агенція "Рейтер": виникнення, особливості розвитку, сучасний стан (2014)
Хавкіна Л. - Віддзеркалення рекламою основних параметрів буття соціуму (2014)
Галкіна Я. - Петро Карманський і Тарас Шевченко: проблема сприйняття канону (2014)
Гнатюк М. - Іван Франко та Борис Грінченко в українському літературному житті 90-х років ХІХ ст. (2014)
Штейнбук Ф. - Модерністський образ людини в однойменній повісті Ольги Кобилянської (2014)
Васьків М. - Алтай в українському мандрівному нарисі 1930-х років (2014)
Копусь О. - Застосування когнітивно-концептуального підходу до лінгвостилістичного аналізу художнього тексту (2014)
Пухонська О. - Київ як місто-пам’ять у поетичному тексті ХХІ ст. (2014)
Руснак І. - До історії видання драми "Шумлять жорна" Уласа Самчука (2014)
Сидоренко О. - Народна книга про Тіля Уленшпігеля в контексті аксіологічної парадигми пізнього середньовіччя (2014)
Сінченко О. - Гавриловська Марина. Постколоніальні дослідження: український вимір (2014)
Стороха Б. - Реальність і даність як наслідок ідеології та фікціоналізації: конструкт "колонія" (2014)
Сухарєва С. - Польськомовне проповідництво в Україні у xvii ст.: традиція та індивідуальність (2014)
Шестопалова Т. - Літературна критика та історія української літературної критики в наукових сенсах та дослідницьких перспективах (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сабадош І. - Й.О.Дзендзелівський – дослідник українських говорів Закарпаття (2011)
Статєєва В. - Питання історії українського мовознавства ХІХ ст. в працях Й.О. Дзендзелівського (2011)
Галас Б. - Лексикографічні наукові зацікавлення професора Й.О. Дзендзелівського (2011)
Галас А. - Листування визначних мовознавців у публікаціях Й.О. Дзендзелівського (2011)
Сенько І. - Фольклор як джерело інформації у мовознавчих дослідженнях Й.О. Дзендзелівського (2011)
Дзендзелівська Н. - Зі спогадів дружини (2011)
Аркушин Г. - Діалектизми у складі молодіжного жаргону (2011)
Белей Л. - Мовознавча проблематика в паризькому журналі "Україна" (1949-1953) (2011)
Білоусенко П. - Збірні назви з суфіксом -чина (-щина) в історії української мови (2011)
Вегеш А. - Назви літературних персонажів роману "ворошиловград" Сергія Жадана (2011)
Венжинович Н. - Особливості реалізації національно-культурної специфіки фразеологізмів (на матеріалі української, російської та англійської мов) (2011)
Вовченко Г. - Погляди Ю. Жатковича на мову в праці "Етнографическій очерк угро-русских" та в епістолярній спадщині (2011)
Воронич Г. - Північноукраїнські штрихи в четьї мінеї 1489 р. (g та h: буква і звук) (2011)
Ганудель З. - Українські говори східної словаччини у лінгвістичних атласах (2011)
Глуховцева К. - Стан і перспективи вивчення професійного жаргону шахтарів (2011)
Горват К. - Інтерференція мов в розмовному мовленні угорців на Закарпатті, Гульпа Д. (2011)
Громик Ю. - Прислівники зі значенням ‘тут, у цьому місці’ в західнополіських та суміжних говірках (2011)
Гуйванюк Н. - Вигуки у буковинських говірках (2011)
Ґоца Е. - Суфіксальні деривати серед назв їжі рослинного походження в українських говорах Карпат (2011)
Дидик-Меуш Г. - Вільний атрибутив чи термінологічно зв’язаний елемент словосполучення в українському тексті XVI–XVIII ст. (2011)
Жовтобрюх Н. - Внесок івана франка у формування української ділової лексики (2011)
Колесник Н. - Термінологічні суперечки в царині літературної ономастики і фольклорна ономастика (2011)
Мартинова Г. - Генеза середньонаддніпрянського діалекту у світлі ізоглос (2011)
Мацюк Г. - Доба просвітництва в лінгвославістиці: ідеї універсалізму в нормативному описі української та польської мов (2011)
Миголинець О. - Медична лексика у "словнику української мови ХVI – першої половини XVII ст.” (2011)
Осташ Н. - Семантика кольору у флорономенах (2011)
Осташ Л. - Лексика села стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання, Осташ Р. (2011)
Папіш В. - Відображення в художньому мовленні психологічних особливостей автора (2011)
Пискач О. - Акціональні і номінативні аспекти родильної обрядовості в говірках міжгірського району Закарпатської області (2011)
Полюга Л. - Осмислення природи слова (слово, його значення, лексикографічне оформлення) (2011)
Поповський А. - Південно-східні говіркові риси в збірці поезій Івана Манжури "Степові думи та співи" (2011)
Ripka I. - O niektorych aspektoch sučasnej dialektologie (2011)
Сербенська О. - Інтерференційні явища в публічному мовленні (2011)
Сердега Р. - Назви хвороб сільськогосподарських рослин у центральнослобожанських говірках (2011)
Скаб М. - "Словник звертань української мови”: потреби, аспекти та проблеми лексикографічної інтерпретації українських назв адресата мовлення, Скаб. Скаб. (2011)
Філак І. - Особливості формування комунікативних умінь українського фахового мовлення студентів-угорців (2011)
Хобзей Н. - Префікс ви- на українських лінгвогеографічних картах (2011)
Юсип-Якимович Ю. - Verba sonandi: українсько-західнослов’янські лексичні паралелі (2011)
Бедзир Н. - Неомифологизм в поэтике и жанровой структуре романа В. Пелевина "Ампир в" (2011)
Ференц Н. - Поетичний світ Юрія Керекеша (2011)
Бідзіля Ю. - Наукові праці професора Й.О. Дзендзелівського на сторінках журналу "Карпатський край" (1993 – 2000) як джерело вивчення етноспецифіки регіону (2011)
Шумицька Г. - Розвиток української мови у 20–30 роках ХХ століття: журналістський аспект діяльності учасників харківської правописної конференції (2011)
Відгуки офіційних опонентів докторської дисертації Йосипа Олексійовича Дзендзелівського (2011)
Листи Й. Дзендзелівського до Л. Спанатій (2011)
Титул, зміст (2014)
Кондратьєв І. - Битва під Лоєвим 1649 р. (2014)
Алмазов О. - Роль стрілецьких голів у Батурині у відносинах гетьманів Лівобережної України з Москвою в 1670-1680-і рр. (2014)
Пиріг П. - Чернігів у середині – другій половині XVII століття (2014)
Науменко А. - Корюківка за Румянцевським описом Малоросії (2014)
Матющенко Б. - Таємниця станції Доч (2014)
Демченко Т. - Листи Михайла Могилянського до Іллі Шрага: фрагмент епістолярного діалогу (1908–1916 роки), Іваницька С. (2014)
Музика Ю. - Листи академіка Д. І. Яворницького до Д. Л. Мордовця (2014)
Щоденник камергера Карла ХІІ Густава Адлерфельда про перебування шведів восени 1708 р. на Чернігово-Сіверщині (2014)
Мицик Ю. - З документації Максаківського Спасо-Преображенського монастиря ХVІІ-ХVІІІ ст. (частина 2) (2014)
Діптан І. - "Український рубікон" 1708 року: візія М. С. Грушевського (2014)
Морозова А. - Серби Владиславичі в історії Російської імперії та Чернігівщини (2014)
Герасимчук О. - Одноосібне землевпорядкування на селянських надільних землях Чернігівщини в роки столипінської аграрної реформи (1907–1916 рр.) (2014)
Блажко Ю. - З історії існування літніх таборів у Батурині у XVIII – XX ст. (2014)
Блакитний М. - Офіцери колишньої російської імператорської армії, поховані у Чернігові (1875–1899 рр.) (2014)
Потій Н. - Діяльність Ніжинського повітового земства у сфері початкової освіти (друга половина 60-х – 70-і рр. ХІХ ст.) (2014)
Карпінчук Г. - Роль Михайла Новицького у становленні наукової документальної концепції біографії Тараса Шевченка (2014)
Пригорницька О. - Соціокультурна діяльність професорсько-викладацького складу Чернігівського інституту народної освіти (1920–1930 рр.) (2014)
Пригоровська Л. - Учительська сторінка в біографії О. П. Довженка (2014)
Жидкова Н. - Діяльність товариства "Знання" на Менщині у рівневих зв’язках (2014)
Магурчак А. - Андрій Жук і справа переселення Союзу визволення України за межі Австро-Угорщини (за матеріалами архіву УВАН) (2014)
Рига Д. - До історії створення та діяльності навчального закладу – Чернігівської класичної чоловічої гімназії у 1805-1919 роках та історії будівель колишньої гімназії у XX столітті (2014)
Гриценко І. - Капітан-лейтенант Святослав Шрамченко: спроба біографії (2014)
Гейда О. - До біографії архієпископа Малоросійського і Чернігівського Віктора (Садковського) (1796 – 1803), Тарасенко О. (2014)
Ситий І. - Сфрагістика козацької України: стан, здобутки, перспективи (2014)
Чугаєва І. - Бондар О. Чернігів: місто і фортеця у XIV–XVIII століттях. – К.: Видавець Олег Філюк, 2014. – 178 с. (2014)
Піскун В. - Калакура Я. С. Українознавче дослідження: теорія та методологія. –Тернопіль: Джура, 2012. – 292 с. (2014)
Павленко С. - Рахно К. Перунове полум’я. Міфологія та обрядовість слов’янських гончарів. – Полтава: АСМІ, 2012. (2014)
Вишницька Ю. - Текстова поліваріативність міфологічного сценарію початку як реалізація космогонічних та антропогонічних міфів (на матеріалі поезії Сергія Жадана) (2014)
Зуєнко М. - Міфологічна тематика та мотивний комплекс в англійській бароковій драматургії (2014)
Коваленко К. - Форми нарації в повістях А. Чехова другої половини 1890-х рр. (2014)
Кушнір А. - Еволюція образу жінки у сучасній іспанській прозі (2014)
Малахова О. - Вокальний дует і відтворення змістово-формальних особливостей пісенної лірики (2014)
Михайлова Т. - Василь Стус: до питання літературного впливу (2014)
Приліпко І. - Художня рецепція духовенства у творчості сучасних українських письменників (2014)
Тімофєєв А. - Звуження кола символічних значень синього (блакитного) в українській літературі (2014)
Хамедова О. - Авторська стратегія впливу на читача у творах Тані Малярчук (2014)
Ajres A. - Język sztuki w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego — Portret wenecki (2014)
Zabielski Ł. - "Ukraiński smak” w "Ziemiaństwie polskim” Kajetana Koźmiana (2014)
Ratuszna H. - "Księga mych marzeń” — kijowskie lata Bolesława Leśmiana (2014)
Tomaszewska G. B. - Opukiwanie Niewiadomej. Reinterpretacje romantycznego mitu Północy w "Mojej Europie” Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka (2014)
Бітківська Г. - Інтермедіальний дискурс повісті Р. Іваничука "Смерть Юди" (2014)
Бовсунівська Т. - Роль екфразису в сучасному літературному процесі (2014)
Землякова Т. - Незалежна та комерційна комунікація у системі ЗМІ та PR-технологій (2014)
Кисс Коринн Фурнье. - Тоска по домашнему очагу: Мандельштам, архитектура и русский язык (2014)
Хавкіна Л. - Категорія іміджу в соціокомунікаційному просторі та в системі журналістської освіти (2014)
Kaźmierczyk Z. - Ciemna teofania Dostojewskiego w świetle etnogenetycznym (2014)
Tomaszewski F. - Izaak Emmanuiłowicz Babel i Gustaw Herling-Grudziński (2014)
Ткаченко Т. - "Квіткові" нариси Уляни Кравченко (2014)
Черкашина Т. - Мемуарно-автобіографічні спогади українських політичних і громадських діячів початку ХХ ст.: літературний вимір (2014)
Adamska U. - Gabriela Zapolska i Włodzimierz Zagórski w krzywym zwierciadle Młodej Polski (2014)
Janicka A. - Gabriela Zapolska i Łesia Ukrainka — dramaturgia przekroczenia. Propozycje wstępne (2014)
Гарачковська О. - Журнал "Шершень" в історії української публіцистичної сатири (2014)
Гілевич А. - Розвиток японської літератури епохи Хейан у першій половині ІХ ст.: суспільно-політичні та історико-культурологічні аспекти (2014)
Дорошенко К. - Мовна гра як теоретична проблема (2014)
Сінченко О. - Теоретична мантія короля футуропрерій (2014)
Турган О. - Культурно-універсальний аналіз художнього твору в методологічній системі сучасної гуманітаристики (2014)
Chomik P. - Kult świętych prawosławnych w monasterach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku (2014)
Kowalski G. - Kozak, dandys, nihilista. Obraz świata w twórczości Władysława Słowackiego (2014)
Ławski J. - Głos "polskiego wygnańca” o Ukrainie w Ameryce w 1837 roku — po angielsku (2014)
Nalepa M. - Relacje osobowe w sielance Franciszka Karpińskiego "Do Justyny. Tęskność na wiosnę” (2014)
Woźniak K. - Cerkiew w Hajnówce. Tradycja i modernism (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Кондратьєв І. - Битва "під Ріпками" 1651 р. (2014)
Ногін Є. - Крем’яна сокира культури кулястих амфор з експозиції Городнянського історико- краєзнавчого музею (2014)
Адруг А. - Пам’ятки архітектури Чернігова у графіці другої половини XVII – початку XVIII століть (2014)
Циганок О. - Опис курсу риторики Чернігівського колегіуму "Alphabetum oratorium" (1750/1751 н. р.) (2014)
Ситий І. - Печатки навчальних закладів, духовних установ та поліцмейстерів І половини ХІХ ст. (за матеріалами Державного архіву Чернігівської області) (2014)
Шара Л. - Особовий склад Чернігівської міської управи (1901- 1917 рр.) (2014)
Мицик Ю. - З документації Максаківського Спасо -Преображенського монастиря XVII-XVIII ст. (частина 3) (2014)
Тарасенко О. - До історії духовної школи у Чернігівській єпархії на початку XIX ст. (2014)
Травкіна О. - Маловідомий опис колишнього Чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря 1796 р. (2014)
Власенко С. - Документи про О. П. Довженка періоду Великої Вітчизняної війни у фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України (2014)
Демченко Т. - Роль "Щоденникa" О. Довженка у формуванні українського дискурсу історичної пам’яті про Другу світову війну (2014)
Салтан О. - "Имею возможность вести большие операции". Корюківська партизанська каральна акція 27 лютого 1943 р. мовою архівних документів (2014)
Морозова А. - "Жди меня, и я вернусь, только очень жди" (фронтові листи 1943 – 1945 рр.) (2014)
Еткіна І. - Понорницький край Чернігівщини у 1942 р. (за щоденником Дмитра Захаровича Браженка) (2014)
Події 1708 року в Україні у творі Йоганна Венделя Барділі (переклад та коментарі Володимира Дятлова) (2014)
Чухліб Т. - "Стародубщина чекає на повернення…": історичні, історіографічні та політичні проблеми українського субрегіону Російської Федерації (2014)
Павленко С. - Військо Карла XII на півночі Гетьманщини (2014)
Лаєвський А. - Нові відомості про посадові оклади урядовців полкових і сотенних канцелярій Української козацької держави у другій половині XVIII ст. (2014)
Горб Є. - Суспільно-політичне життя другої Речі Посполитої (проблема в історіографії 20 -30- х рр. XX ст.) (2014)
Діптан І. - Особистість і діяльність Івана Виговського у баченні Михайла Грушевського (2014)
Ковальчук О. - Роль і місце актової документації в дослідженні історії Нової Запорозької Січі А. Скальковським: джерелознавчий та археографічний аспект (2014)
Сеніна Л. - Наративні стратегії та напрямки англомовної історіографії близькосхідної політики Російської імперії (кінець XIX – початок XXI ст.) (2014)
Тоцька Ж. - Внесок М. Є. Маркова у розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині (2014)
Реброва Н. - Петро Аркадійович Кочубей і заснування Музею прикладних знань (2014)
Блакитний М. - Послужний список генерала від інфантерії В. М. Троцького (2014)
Семененко М. - Вплив хімізації сільського господарства в кінці 50-х – 60-х років на здоров’я сільського населення та профілактичні заходи, направлені на подолання його негативних наслідків (2014)
Курач С. - Художнє життя Чернігівщини першої третини ХХ століття (2014)
Топчій О. - Художньо -масова робота сільської інтелігенції в культурно- освітніх закладах Чернігівщини (1920 – поч. 1930 рр.) (2014)
Гагін В. - Народні ремесла й промисли минувшини Буринщини (2014)
Рахно К. - Некросимволізм приписів у традиційній звичаєвості гончарів Чернігівщини (2014)
Рахно М. - Космогонія і есхатологія в українських думах і повчальних віршах та в германській міфопоетичній традиції (2014)
Боровик М. - Формування викладацького складу та контингенту студентів у Чернігівському педагогічному інституті (1954 – 1982 рр.) (2014)
Половець В. - Марченко Михайло. Київська Русь у боротьбі з кочовиками до монгольської навали. – К. Видавництво "Промінь", 2012 – 208 с. (2014)
Белімова Т. - Топос Львова у сучасній українській прозі (2015)
Білоус П. - Поняття "простір літератури" у сучасному літературознавстві (2015)
Гарачковська О. - Українська віршована сатира й гумор періоду другої світової війни (2015)
Жижченко Л. - Притчовий характер повісті О.Кобилянської "Ніоба" (2015)
Колкутіна В. - Порівняльні дослідження Д. Донцова-критика крізь призму категорії іронічного (2015)
Комаровська І. - Мистецтво versus імітат-література: проблема естетичної оцінки виробничого роману 20–30-х рр. ХХ ст. (2015)
Марчук Л. - Концептосфера поетичного дискурсу Григорія Білоуса: сковородинівські мотиви (2015)
Поліщук О. - Симулякризація в альтісторичному творі В. Кожелянка "Дефіляда в Москві" як вияв глобалізаційних процесів у літературі (2015)
Рибалка І. - Фабульний плюралізм та відкритість художнього тексту (2015)
Сипа Л. - Літературно-філософські виміри часу у романі Жорж Санд "Графиня Рудольштадт" (2015)
Сухарєва С. - Польськомовна полеміка Йоаникія Галятовського: між політикою та богослов’ям (2015)
Галич О. - Роман Карен Харпер як квазі-біографія Марії Болейн (2015)
Гнілицька Д. - Опозиція "місто (цивілізація) / село (природа)" у романі "Щоденний жезл" Є. Пашковського (2015)
Голькар А. - Персидская переводческая рецепция пьесы М. Кулиша "Мина Мазайло" (2015)
Гуменний. А. - Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар: парадигма паралельних структур (2015)
Динниченко Т. - Специфика интертекстуальности в повести А. Жида "Изабель" (2015)
Дмитрук Л. - Образ українського селянства у революційному вирі у романі Олексія Кундзіча "De Facto" (2015)
Маланій Н. - Екзистенціали туги і страху у романахІ. Багряного "Людина біжить над прірвою" та Е.М. Ремарка "Час жити і час помирати" (2015)
Прушковська І. - Турецька дитяча драматургія: ґенеза, розвиток, представники (2015)
Резніченко Н. - Міфологічний простір трилогії про Сонячних Зайчиків Всеволода Нестайка (2015)
Садыкова Л. - "Бесконечный тупик" Д. Галковского: стратегии эссеизации (2015)
Шлапак И. - Роль "буквенных" антропоэтонимов в структуре литературного произведения (2015)
Васькив Н. - Татары и украинцы Г. Синкевича: проблемы интерпретации и ксенофобские интенции (2015)
Гайдаш А. - Дискурс вікової динаміки старіння: визначення та завдання (на матеріалі сучасної драматургії США) (2015)
Кобзан Л. - "Сценічний" тип оповідання Дж. Конрада та О. Гріна у типологічному аспекті (2015)
Кропивко І. - Вплив наслідків глобалізації на літературний процес в Україні та Польщі (2015)
Кушнірова Т. - Постмодерністські тенденції у дитячій прозі Роальда Дала (2015)
Моклиця М. - Контроверсії сучасної рецепції Данте та проблема універсальної мови у культурі людства (2015)
Романова С. - Реалізація неоміфологічної свідомості крізь призму анімалістичної метафори у прозі Роси Монтеро (2015)
Саган Г. - Міський простір як тло епохи у романі В. Домонтовича "Доктор Серафікус" (2015)
Чік Л. - Засоби мовного маніпулювання у сучасних ЗМІ (2015)
Ященко Ю. - Глобалізація як виклик національній ідентичності митців української діаспори (2015)
Бойко В. - Родина як центр усесвіту Закарпатського селянина у творчості Івана Чендея (2015)
Мельникова К. - Романи Т. Гарді і Панаса Мирного: індивідуально-мовленнєвий аспект характеротворення (2015)
Новик О. - Традиційність змалювання козацтва у творах Данила Мордовця (2015)
Оренчак О. - Іван Франко і Федір Достоєвський: контактно-генетичний дискурс (2015)
Янковська Ж. - Архетипний образ воріт в українській літературній прозі30–60-х рр. ХІХ століття (2015)
Антипова А. - Подготовка учащихся к самостоятельной читательской практике на основе формирования литературоведческой компетенции (2015)
Гладышев В. - Материалы к изучению в школе творчества Н.В. Гоголя: Гоголь-писатель и Гоголь-моралист в понимании Сергея Довлатова (2015)
Клименко Ж. - Формування уявлення учнів про діяльність українських перекладачів як вияв екзистенційного вибору (2015)
Кобзар О. - Методологія міфопоетичного аналізу художнього твору (на прикладі міфологічної драми) (2015)
Кузьмич О. - Діалог як засіб комічного (2015)
Мацевко-Бекерська Л. - Елітарність чи елітність: методичні аспекти плекання сучасного читача (2015)
Москвич Ю. - Значення поетичного світосприйняття у формуванні літературознавчої компетенції студента (2015)
Сподарець М. - Боротьба методологічних підходів у дослідженнях біографії Т.Г. Шевченка 1920-х — поч.1930-х років (2015)
Сур’як М. - Діалектика нових підходів до вивчення літератури та культури у новому історизмі (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, содержание (2011)
Старостенко В. И. - Геодинамическое развитие литоcферы Украины и его роль в формировании и размещении месторождений полезных ископаемых, Гинтов О. Б., Кутас Р. И. (2011)
Шаров Н. В. - Результаты глубинных сейсмических исследований методами ОГТ, ГСЗ и МОВЗ Онежско-Ладожской площади (Республика Карелия, Россия), Исанина Э. В., Заможняя Н. Г., Крупнова Н. А., Сулейманов А. К. (2011)
Тяпкин Ю. К. - Непрерывная во времени оценка поглощения волн в масштабе сейсмической трассы, Шадура А. Н., Роганов В. Ю. (2011)
Толстой М. И. - Петрофизический аспект оценки пригодности горных пород при выборе геологических хранилищ радиоактив¬ных отходов, Шестопалов В. М., Кузив Л. И. (2011)
Гобаренко В. С. - Скоростная структура верхних этажей мантии бассейна Черного моря, Яновская Т. Б. (2011)
Гордиенко В. В. - Активизация тектоносферы и месторождения углеводородов (2011)
Гинтов О. Б. - Геодинамическое развитие Ингульского мегаблока Украинского щита по геолого-геофизическим и тектонофизическим данным. I, Мычак С. В. (2011)
Лящук А. И. - Об обработке геофизических данных, связанных с землетрясениями, Павлович В. Н. (2011)
Степанова И. Э. - Аппроксимация рельефа и расчет топопоправок в рамках метода линейных интегральных представлений (2011)
Савин М. Г. - Способы электромагнитного мониторинга очага землетрясений, Рокитянский И. И. (2011)
Ляшкевич З. М. - Связь альпийского магматизма со структурно-разломной тектоникой Карпат (2011)
Bialas J. - The experimental-methodical geophysical studies in the RV POSEIDON cruise 405, Mykhaylyuk S., Vasiliev A., Klaucke I., Papenberg C., Schwalenberg K. (2011)
Дубовенко Ю. И. - Об особенностях 4D гравитационного мониторинга геологической среды, Черная О. А. (2011)
Титул, зміст (2014)
Чугаєва І. - Чернігівські княгині і князівни на сторінках Київського літопису ХІІ ст. і Любецького Синодика: порівняльна характеристика (2014)
Адруг А. - Гравірувальні дошки чернігівської друкарні ХVІІ – ХVІІІ століть (2014)
Ситий І. - Тризни та символіка Вибельської сотні Чернігівського полку (2014)
Нікітін Ю. - Внесок органів міського самоврядування Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у розбудову бібліотечної справи у другій половині ХІХ ст. (2014)
Шара Л. - До питання про повсякденні справи чернігівського міського самоврядування під час Першої світової війни (за матеріалами 1916 р.) (2014)
Непотенко І. - Реалізація житлової політики і пам’яткооохронна діяльність у Чернігові у 1920-х рр. (2014)
Бойченко С. - Міські кладовища у територіально-планувальній структурі Чернігова ХІХ ст. – поч. ХХ ст. (2014)
Баклажко О. - Житлове забезпечення мешканців Чернігова в 1943-1953 рр. як складова повсякденного життя (2014)
Коваленко О. - Неопублікований опис Любецького Антоніївського монастиря 1781 р. (2014)
Дубина О. - Чи укладав Іван Мазепа договір зі Станіславом Лещинським? (2014)
Цікавий універсал сподвижника-ворога Івана Мазепи (публікація Ю.Мицика) (2014)
Пришляк В. - "Что за прεжнихъ гεтмановъ рεзидεнцї гεтманска была в Батурин": спроба віднови гетьманської столиці за Данила Апостола (2014)
Салтан Н. - Жалувана грамота та портрет менського сотника Гната Васильовича Сахновського: археографічний та іконографічний аналіз (2014)
Казіміров Д. - Околиці Макошина та Макошинського Миколаївського монастиря в матеріалах "Генерального опису Лівобережної України" (1765 – 1769 рр.) (2014)
Бурім Д. - Джерела з історії діяльності Українського академічного товариства при Українському науковому інституті в Берліні: протоколи засідань управи товариства (2014)
Протокол зборів партійної організації редакції газети "Комсомольський гарт" про "Ковбасну революцію" у Чернігові (публікація Я. Ковальця) (2014)
Яценко В. - "Імперська візія" історії Гетьманщини та гетьмана Івана Мазепи у науковому доробку російського історика В. Артамонова (2014)
Щоденник Давида Зільтмана (Переклад з німецької, передмова та коментарі В. Дятлова) (2014)
Коваленко О. - Зі спогадів Василя Дубровського про старий Чернігів, Казимір В. (2014)
Яременко М. - Міщанські діти в Києво-Могилянській академії наприкінці 1730-х рр. (характеристика походження) (2014)
Палієнко М. - Образ "Киевской старины" у спогадах та епістолярії сучасників (2014)
Тоцька Ж. - Внесок часопису "Черниговские губернские ведомости" у розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині (2014)
Ковальчук О. - Романтизм і образ "дому" у житті Михайла Олександровича Максимовича. Аналіз сімейної епістоли (2014)
Бойко П. - Переселення корсиканців 1782-1784 років, як епізод з колонізації степового краю (2014)
Маршала А. - Особливості закупівлі будівельних матеріалів у 1820-х – 1830-х рр. в округах Слобідсько-Українських військових поселень кавалерії (2014)
Приходьон О. - Перші спроби реформування системи духовної освіти в Російській імперії за доби правління Миколи І (2014)
Тронько Т. - Діяльність в Україні жіночих гімназій відомства установ імператриці Марії (друга половина ХІХ століття) (2014)
Бойко Н. - Основні етапи життєвого шляху Ю. С. Виноградського (2014)
Срібняк І. - Національно-організаційна та культурно-просвітницька діяльність полонених українців у таборі Раштат (Німеччина) у 1915-1917 рр. (2014)
Старовойтов М. - Українці в Білорусі у 1920 – 1930 роки (соціокультурний вигляд) (2014)
Тараненко C. - Діяльність К. Є. Гребенніка на посаді начальника 59-го Посьєтського прикордонного загону, Красіна-Филь Л. (2014)
Петреченко І. - "Продукты или произведения" Чернігова та Чернігівського повіту за неопублікованим описом 1785 року (2014)
Ольховик О. - Олексій Павлович Фльоров – видатний педагог і методист кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (2014)
Боровик А. - Чернігівський інститут народної освіти за часів керівництва С. І. Воробйова (2014)
Мицик Ю. - З опису Батуринської сотні О. М. Лазаревського, Тарасенко І. (2014)
Рахно К. - Млин у дорожніх прикметах українських гончарів (2014)
Демченко Т. - Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): Джерелознавче дослідження. – Дрогобич: "Коло", 2013. – 1066 с. (2014)
Гапоненко Д. - Половець В. М., Голець В. В. Історія соціології. Курс лекцій. – Чернігів, 2014. – 422 с. (2014)
Курач С. - Ключник С. В. Слід вічності / Літературна редакція П. Дідовича.- Чернігів: Десна Поліграф, 2013. – 295 с.: іл. (2014)
Титул, содержание (2011)
Старостенко В. И. - Об участии суперглубинных флюидов в нафтидогенезе (по данным изучения уникального нефтяного месторождения Белый Тигр), Лукин А. Е., Цветкова Т. А., Заец Л. Н., Донцов В. В., Савиных Ю. В. (2011)
Шуман В. Н. - Спонтанное электромагнитное излучение на акваториях: новый эксперимент и приложения, Коболев В. П., Богданов Ю. А., Захаров И. Г., Яцюта Д. А. (2011)
Русаков О. М. - Проблемы оценки нефтегазоносности северо-восточной части украинского сектора Черного моря, Кутас Р. И. (2011)
Старостенко В. И. - Землетрясение в Аквиле и особенности трехмерного Р-скоростного строения мантии под Адриатической плитой и ее окружением, Кендзера А. В., Бугаенко И. В., Цветкова Т. А. (2011)
Карпенко И. В. - Гравитационный потенциал: определение и измерение в точках поверхности несферического неоднородного тела (2011)
Гинтов О. Б. - Геодинамическое развитие Ингульского мегаблока Украинского щита по геолого-геофизическим и тектонофизическим данным. II, Мычак С. В. (2011)
Усенко О. В. - Плавление в условиях верхней мантии (2011)
Роганов Ю. В. - Расчет волновых полей для анизотропных сред с поглощением на основе отражательного метода, Роганов В. Ю. (2011)
Проненко В. О. - Особливості проектування індукційних магнітометрів, Корепанов В. Є. (2011)
Sumaruk Yu. - Secular variations of the geomagnetic field and solar activity, Reda J. (2011)
Козленко Ю. В. - Применение плотностного моделирования для решения вопроса о природе пролива Брансфилд, Козленко М. В. (2011)
Вахненко В. О. - Моделювання гістерезисного поводження пісковику в умовах повільного циклічного навантаження (2011)
Юрию Константиновичу Тяпкину — 60 лет (2011)
Титул, содержание (2011)
Старостенко В. И. - От поверхностных структур к интегральной глубинной модели Кировоградского рудного района (Украинский щит). II, Казанский В. И., Попов Н. И., Дрогицкая Г. М., Заяц В. Б., Макивчук О. Ф., Трипольский А. А., Чичеров М. В. (2011)
Гинтов О. Б. - Эволюция напряженно-деформированного состояния и динамика Скибового покрова Украинских Карпат, Бубняк И. Н., Вихоть Ю. М., Муровская А. В., Накапелюх М. В. (2011)
Шуман В. Н. - Геосреда как открытая нелинейная диссипативная динамическая система — задачи идентификации, возможности управления, прогноз эволюции (обзор) (2011)
Балк П. И. - Синтез линейной и нелинейной постановок обратной задачи в гравиразведке и магниторазведке, Долгаль А. С., Христенко Л. А. (2011)
Гуров Е. П. - Болтышская импактная структура и ее ударно- расплавленные породы, Шехунова С. Б., Пермяков В. В. (2011)
Коболев В. П. - Аппаратурно-техническое обеспечение морских геофизических исследований на НИС "Профессор Водяницкий", Буртный П. А., Михайлюк С. Ф., Новик Н. И., Пинчук С. В., Чулков С. С. (2011)
Вольфман Ю. М. - Детальные геолого-структурные исследования для уточнения уровня сейсмической опасности гидротехнических сооружений (на примере Днепровской ГЭС), Скляр А. М., Верховцев В. Г., Королев В. А., Колесникова Е. Я., Останин А. М. (2011)
Кутний А. М. - Результати довгострокових нахило- мірних спостережень у соляній шахті м. Соледар (можливий резонансний ефект рідкого ядра Землі), Павлик В. Г., Булацен В. Г., Бабич Т. М. (2011)
Сумарук Ю. П. - Довготривалі зміни геомагнітного поля за даними спостережень на магнітних обсерваторіях України (2011)
Лукович В. В. - Електричне поле в околі пошкодження протикорозійного покриву трубопроводу (2011)
Русаков О. М. - Что-то неладно в комплексной модели литосферы континентальной окраины Антарктического полуострова (2011)
85-летний юбилей Вадима Ивановича Казанского (2011)
Рокитянский И. И. - Воспоминания на тему научной автобиографии на пороге 80-летия (2011)
Марков В. В. - Форми та методи взаємодії вищих навчальних закладів системи МВС України з територіальними підрозділами МВС щодо протидії кіберзлочинності (на прикладі роботи навчально-тренувального центру боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору ХНУВС) (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського