Лимар Л. Є. - Зміни деяких показників імунітету в самок білих щурів за умов експериментального токсичного гепатиту та їх вплив на репродуктивну функцію (2015)
Гнатюк М. С. - Особливості секреторної активності кардіоміоцитів передсердь у серцях із різними типами вегетативної регуляції, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2015)
Пасічник М. А. - Порушення процесів вільнорадикального окиснення і антиоксидантного захисту в печінці при експериментальному алергічному альвеоліті та їх корекція тіотриазоліном (2015)
Тупол Л. Д. - Структурні та морфометричні зміни печінки при експериментальній термічній травмі (2015)
Литвинюк С. О. - Морфометричні зміни нейроцитів Cа1 поля гіпокампа в динаміці після термічної травми (2015)
Михайлюк І. А. - Динаміка показників цитолізу в умовах раннього періоду травматичної хвороби після скелетної, черепно-мозкової травми та їх поєднання, Гудима А. А., Михайлюк В. М. (2015)
Мачоган В. Р. - Особливості структурної характеристики пародонта щурів при експериментальному пародонтиті (2015)
Магльона В. В. - Гістологічна та морфометрична характеристики великих слинних залоз в щурів у нормі, Гантімуров А. В., Герасимюк І. Є. (2015)
Романюк А. М. - Особливості масометричних показників та морфологічних змін головного мозку статевозрілих щурів в умовах впливу на організм сульфатів міді, цинку та заліза, Гринцова Н. Б., Будко Г. Ю., Карпенко Л. І. (2015)
Кулянда О. О. - Морфологічні зміни печінки при політравмі (2015)
Гудима А. А. - Сучасний алгоритм проведення медичного сортування, Ляхович Р. М., Джус М. Я., Цибік О. Т. (2015)
Титул, содержание (2010)
Шаров Н. В. - Сейсмогеологическая характеристика земной коры юго-восточной части Фенноскандинавского щита (Россия), Куликов В. С., Куликова В. В., Исанина Э. В., Крупнова Н. А. (2010)
Шуман В. Н. - Магнитотеллурический импеданс: фундаментальные модели и возможности их обобщения (2010)
Верховцев В. Г. - Новейшая тектоника Западного (Преддобруджского) сегмента Скифской плиты и прилегающих территорий (2010)
Кожан Е. А. - Георадарное зондирование подповерхностной структуры грунта Национального заповедника "София-Киевская" на территории Кирилловской церкви, Сугак В. Г., Сугак А. В. (2010)
Ладанивский Б. Т. - Методика магнитовариационного зондирования мантии Земли в диапазоне периодов104—105 с, Семенов В. Ю., Логвинов И. М. (2010)
Даниленко В. А. - Моделювання процесів динамічного деформування структурованого геофізичного середовища з пружнопластичною взаємодією елементів структури, Микуляк С. В. (2010)
Усенко О. В. - Глубинные процессы и магматизм Волыно-Подольской плиты (2010)
Цифра И. М. - Группы эквивалентности в задачах диффузии нейтронов в неоднородной среде (2010)
Скриник О. Я. - Дослідження формування плямистості забруднення місцевості потужним висотним фінітним джерелом на основі простих аналітичних моделей атмосферної дифузії (2010)
Причепий Т. И. - Скалярные импедансы как функции линейной поляризации магнитного поля (2010)
Оровецкий Ю. П. - К проблеме генетического основания древней Восточно-Европейской платформы (2010)
Якимчик А. И. - Технология оцифровки карт фактического материала на основе программного обеспечения MapInfo Professional и CorelDRAW (2010)
Федченко Т. А. - Пространственная информативность априорных геолого-геофизических данных и эффективность интегрального моделирования нефтегазоперспективных объектов, Петровский А. П. (2010)
Ляшкевич З. М. - Некоторые минералогические данные о генезисе магм Карпатского региона (2010)
Кутний А. М. - Підвищення точності визначення резонансного впливу рідкого ядра Землі на земні припливи, Бабич Т. М. (2010)
Коллеге — 80 (2010)
Вітаємо з ювілеєм Сергія Володимировича Гошовського! (2010)
Wannier M. - Концерн "Shell" — Институт геофизики НАН Украины: рабочий семинар, Vityk M., Старостенко В. И., Кутас Р. И., Коболев В. П., Егорова Т. П. (2010)
Титул, зміст (2013)
Ситий І. - Кирило Транквіліон-Ставровецький — чернігівський першодрукар (2013)
Гірко В. - Наш славетний земляк Лазар Баранович (2013)
Мицик Ю. - З документації Максаківського Спасо-Преображенського монастиря ХVІІ-ХVІІІ ст. (2013)
Нестеренко Л. - Село Іванківці у ХІХ – на поч. ХХ ст. (2013)
Ільїн О. - Єпиcкоп Анатолій (Станкевич) та виникнення білоруської національної ідеї (2013)
Тарасенко О. - Емеритальна і погребальна каса духовенства Чернігівської єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Музика Ю. - Данило Лукич Мордовець. 1830 – 1905 рр.(до постановки проблеми) (2013)
Тоцька Ж. - М. А. Маркевич та його колекція документальних матеріалів з історії України кінця XVI – XVIII ст. у краєзнавчому аспекті (2013)
Ланько О. - Державна влада і кооперація. 1861 – 1917 (до постановки проблеми) (2013)
Демуз І. - Сільськогосподарські товариства України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: досвід історіографічних напрацювань сучасної вітчизняної науки (2013)
Гаврилов В. - Соціальне становище колективізованого селянства України у перші повоєнні десятиріччя: до історіографії проблеми (2013)
Коропатник М. - Особливості соціалістичного та соціал-демократичного руху в Україні: історична ретроспектива (2013)
Рахно О. - До біографії Ю. О. Русова (2013)
Студьонова Л. - Прояви бандитизму та антирадянські акції в Чернігівській області (1943–поч.1950-х рр.) (2013)
Заліський А. - Освітній округ – шлях до якісної освіти (2013)
Половець В. - Олександр Федорович Кістяківський (1833 – 1885) (2013)
Строгий В. І. - Оцінка наявних можливостей багатонаціональних об’єднаних оперативно-тактичних сил за умов підвищення ефективності забезпечення державної безпеки України (2014)
Завгородній В. А. - Правові стандарти Європейського Суду з прав людини та їх співвідношення з прецедентами (2014)
Сердюк І. А. - Методологічний аналіз інтерпретацій поняття "тлумачення норм права" (2014)
Фоміна С. В. - Особливості конституційно-правового регулювання стадії голосування у країнах Азії (2014)
Грибан В. Г. - Нормативно-правове забезпечення охорони праці як основа її безпеки та високої продуктивності, Байрачна В. В. (2014)
Булах С. М. - Спеціальні принципи правового регулювання переведення і переміщення працівників в умовах переходу до ринкової економіки (2014)
Коваленко А. В. - Особливості режиму робочого часу працівників органів внутрішніх справ (2014)
Чабаненко М. М. - Окремі проблеми правового регулювання праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів в Україні (2014)
Комісаров О. Г. - Інформаційне забезпечення особистої безпеки працівників сил охорони правопорядку: сучасний стан проблеми, Богуславський В. В. (2014)
Лошицький М. В. - Організаційно-правові засади поліцейської діяльності служби охорони громадського порядку в Україні (2014)
Миронюк Р. В. - Проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад в органах публічної влади як спосіб запобігання корупції (2014)
Журавель О. Є. - Суб’єкти протидії безпритульності та бездоглядності дітей в Україні (2014)
Кацуба Р. М. - До питання про зміст предмета спортивного права України (2014)
Костроміна О. Г. - Фактори небезпек у діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Легеза Є. О. - Правова основа адміністративно-правого статусу Національної гвардії України як складового суб’єкта Міністерства внутрішніх справ (2014)
Мацюк В. В. - Сутність взаємодії Служби безпеки України з Національною гвардією України у надзвичайних ситуаціях соціального характеру: нормативно-правовий аспект, Бєлай С. В. (2014)
Самбор М. А. - Інші та подібні дії як елемент складу адміністративного правопорушення та його вплив на кваліфікацію діяння як адміністративного проступку, Самбор А. М. (2014)
Задаля Д. К. - Правові підстави забезпечення охорони громадського порядку у сфері освіти (2014)
Ляшко О. Б. - Види адміністративних послуг у сфері містобудування в Україні (2014)
Мироненко Є. О. - Принципи адміністративного судочинства: теоретико-правова характеристика (2014)
Чаплинський К. О. - Освідування як об'єкт криміналістичного дослідження (2014)
Горбачевський В. Я. - Особливі форми взаємодії слідчих та працівників органу внутрішніх справ у реагуванні на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення (2014)
Бабанін С. В. - Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони порушення чинних на транспорті правил (2014)
Веприцький Р. С. - Вплив злочинності на суспільні процеси (2014)
Гриневич Л. М. - Вітчизняна педагогічна теорія про розвиток освіти в Україні у контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Братко М. В. - Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект (2015)
Сисоєва С. О. - Culturological approach to the organization of the educational process, Галицька М. М. (2015)
Семенова А. В. - Професійна діяльність педагога-майстра й фахівця-викладача: спільне і відмінне (2015)
Мельничук Т. Ф. - Творча активність як компонент духовного розвитку особистості (2015)
Волкова Н. І. - Полікультурна освіта у професійній підготовці майбутніх економістів (2015)
Козак Л. В. - Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: концептуальні засади (2015)
Іванюк Г. І. - Розвиток варіативних моделей профільних шкіл у сільській місцевості: соціально-педагогічні аспекти (2015)
Вовк Л. М. - Вплив гендерних стереотипів на процес соціалізації дитини (2015)
Набока О. Г. - Управління процесом впровадження дистанційного навчання у вищому навчальному закладі, Глазова В. В. (2015)
Осіпцов А. В. - Психолого-педагогічні та соціальні аспекти формування загальнолюдських цінностей студентів вищих навчальних закладів (2015)
Бєлєнька Г. В. - Формування відповідальності у дошкільників (2015)
Видайчук Т. Л. - Значення історико-лінгвістичних дисциплін у системі підготовки вчителя-філолога (2015)
Русаченко Н. П. - Професійна підготовка майбутніх філологів: концептуальні засади (2015)
Трішкіна Н. І. - Новітні технології освіти у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу (2015)
Літвінова-Головань О. П. - Актуальні проблеми підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства до анімаційної діяльності, Безкоровайна Л. В. (2015)
Ogurtsova O. - Teaching business english in the new digital age (2015)
Трускавецька І. Я. - Роль навчально-польової практики із зоології безхребетних у підготовці майбутніх учителів біології (2015)
Брюханова Г. В. - Засоби дизайнерської освіти в україні: аналітичний огляд (2015)
Дьячкова Я. О. - Практичне впровадження короткострокового веб-квесту в процес навчання англомовного говоріння (2015)
Мартиненко С. М. - Застосування діагностичних завдань у процесі вимірювання навчальних компетентностей учнів початкової школи, Новик І. М. (2015)
Синекоп О. С. - Зміст дослідницько-стратегічної компетентності майбутніх докторів філософії (phd) , Коломієць С. С. (2015)
Масімова Л. Г. - Формування професійних компетентностей фахівця з видавничої справи та редагування у процесі роботи над візуальним текстом мас-медіа (2015)
Бабійчук С. М. - Модель формування геоінформаційної компетенції старшокласників (2015)
Линьова І. О. - Основні критерії забезпечення якості докторських програм у європейському освітньо-дослідницькому просторі: естонський досвід (2015)
Заяць Л. І. - Розвиток університетської освіти в Нідерландах: стан дослідження проблеми у вітчизняній науці (2015)
Литвин Л. В. - Погляди Х. Шрадер-Брейман на освіту виховательок для дітей дошкільного віку у Німеччині (ХІХ ст.) (2015)
Тригуб І. І. - Аналіз зарубіжних навчальних програм з професійної підготовки експертів у галузі освіти (2015)
Грищук Ю. В. - Історико-педагогічний аналіз розвитку освіти в Польщі (2015)
Редько С. І. - До проблеми дослідження синдрому емоційного вигорання керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Рибачук В. М. - Особливості прояву агресивної поведінки у підлітковому віці (2015)
Автори випуску (2015)
Пам’ятка автору (2015)
До відома читачів (2015)
Карпенко З. С. - Суб’єктні механізми аксіогенезу особистості, Карпенко Є. В. (2015)
Радчук Г. К. - Культурно-психологічний підхід як методологічна основа становлення особистості в освітньому середовищі (2015)
Таран О. П. - Професійне самовизначення старшокласників у сфері психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку, Мішина Ю. С. (2015)
Старинська Н. В. - Аналіз змін особистісного сенсу самоактуалізації студентів-психологів під час навчально-професійної діяльності (2015)
Капiдiнова С. Б. - Ставлення і соціальна дистанція як показники міжетнічної толерантності студентів (2015)
Редько С. І. - Дослідження мотиваційних джерел педагогічних працівників як чинника успіху загальноосвітнього навчального закладу, Панченко А. Г. (2015)
Підлипна Л. В. - Факторна структура соціально-психологічних чинників інтеграції шкільного психолога в педагогічний колектив (2015)
Петрунько О. В. - Творчість і обдарованість: проблеми діагностики й інтерпретації, Хахановська Т. А. (2015)
Донець А. А. - Концептуальна модель психологічної свободи особистості (2015)
Ніздрань О. А. - Методичні засади дослідження зв’язку психологічного здоров’я і соціального капіталу осіб із низьким економічним статусом (2015)
Петрунько О. В. - Деконсолідувальні ефекти медіасоціалізації (2015)
Кочубейник О. М. - Замкнені простори: симптоми недіалогічності дискурсу (2015)
Ліщинська О. А. - Психологічна концепція соціальної залежності (2015)
Курлюк М. В. - Програма дослідження внутрішньогрупової взаємодії як соціально-психологічного чинника інтернет-залежності підлітків (2015)
Варягіна А. А. - Особливості громадської участі молоді в соціальних інтернет-мережах (2015)
Рафіков О. Р. - Соціальний оптимізм у дослідженнях соціологів та соціальних психологів (2015)
Циганчук Т. В. - Особливості уявлення про сім’ю в ментальності українців, Дацюк Н. О. (2015)
Склярук А. В. - Сімейна соціалізація як соціально-психологічний феномен (2015)
Нероба М. В. - Материнство як психологічний феномен (2015)
Ляльчук Г. Д. - Батьківсько-дитячі стосунки та їх відновлення в сім’ях трудових мігрантів (2015)
Даценко Т. О. - Спільне опрацювання як новий вид "взаємодії" зі страхами у старшому дошкільному віці (2015)
Голубенко О. І. - Чорнобильська катастрофа як чинник трансформацій в системі ціннісних орієнтацій ліквідаторів (2015)
Автори випуску (2015)
Пам’ятка автору (2015)
До відома читачів (2015)
Содержание (2015)
Беляев В. Л. - Исследование несинусоидальных искажений сетевого тока электроприводов с преобразователями частоты на основе широтноимпульсной модуляции, Радимов С. Н. (2015)
Герасимяк Р. П. - Нагрузки в кинематических передачах двухмассовой электромеханической системы в режиме торможения, Найденко Е. В. (2015)
Бушер В. В. - Оптимизация управления электроприводами контейнерного перегружателя при совместной работе механизмов, Мельникова Л. В., Шестака А. И. (2015)
Камалов Т. С. - Аналитическое исследование электропривода турбомеханизмов горно-металлургической промышленности, Ишназаров О. Х. (2015)
Пирковский С. Н. - Проектный синтез однофазного коллекторного двигателя на основе комбинированного алгоритма оптимизации (2015)
Лебедев В. А. - Мехатронные и другие основные электротехнические системы механизированного оборудования для подводной сварки мокрым способом (2015)
Fiser J. - Representation of System Level Self-Diagnosis in Python Programming Language, Mashkov V., Lytvynenko V. (2015)
Борсук С. П. - Інформаційне забезпечення інтелектуального модуля підтримки рішень інструктора диспетчерського тренажера за людським чинником (2015)
Сугак А. С. - Построение поведенческих тестов для не детерминированной временной автоматной модели, Мартынюк А. Н. (2015)
Филипский Ю. К. - Синтез цифровых полосовых гауссовых фильтров, Фонар Л. С., Агаджанян А. Р. (2015)
Абакумов В. Г. - Способ улучшения качества видеоконтента по критерию качества результирующего изображения, Попович П. В. (2015)
Бобриков С. А. - Оптимальная настройка цифрового регулятора для системы управления с астатизмом второго порядка, Пичугин Е. Д., Бабийчук О. Б. (2015)
Савич В. С. - Автоматизированный вычислительный комплекс для реализации имитационного моделирования гетерогенных систем (2015)
Антощук C. Г. - Автоматическое аннотирование видео на основе онтологий, Коваленко Н. В., Годовиченко Н. А. (2015)
Болтенков В. А. - Анализ алгоритмов скелетизации бинарных изображений, Нгуен Гуи Кионг, Малявин Д. В. (2015)
Кудерметов Р. К. - Многопоточная реализация четырехточечного блочного одношагового метода решения дифференциальных уравнений (2015)
Якімець А. М. - Інформаційно-комунікаційні технології – сучасний засіб підготовки та захисту дипломного проекту, Шпакович Г. В., Коваленко Н. М. (2015)
Касьянова Н. В. - Процесна модель управління розвитком підприємства (2013)
Васильківський Д. М. - Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності економічного потенціалу підприємства (2013)
Сидоренко-мельник Г. М. - Роль фінансової діагностики в діяльності підприємства (2013)
Овчаренко Ю. А. - Методичний підхід до оцінки економічної стійкості підприємства (2013)
Решміділова С. Л. - Аналіз й перспективи розвитку сучасних методів соціального управління торговельними підприємствами (2013)
Світлична В. А. - Розробка моделей для системи підтримки прийняття рішень при фінансовій реструктуризації промислового підприємства, Шумаєва О. О., Андрієвська Н. К. (2013)
Причепа І. В. - Удосконалення системи управління оборотним капіталом промислових підприємств, Кравець Н. В. (2013)
Дикань В. В. - Координаційна роль промислово-логістичних центрів в процесах забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств (2013)
Грабовецький Б. Є. - Стратегічне планування: сутність прогнозно-аналітичне забезпечення, Пітик О. В. (2013)
Бурлакова Ю. М. - Дослідження управління корпоративною соціальною відповідальністю ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (2013)
Антонюк Д. А. - Бізнес-асоціації в системі інфраструктурного забезпечення малого та середнього підприємництва в Україні, Єнгоян Н. Х. (2013)
Безуглий О. Ю. - Аналіз підходів до оцінювання економічної ефективності діяльності нафтогазовидобувних підприємств (2013)
Чернецька С. А. - Значущість аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства та наслідки нехтування вказаним аналізом на прикладі Державного підприємства Міністерства оборони України "Центральний військовий санаторій "Ялтинський" (2013)
Дружиніна В. В. - Вплив міграції робочої сили на демографічну ситуацію держави, Скоробрух К. І. (2013)
Нісфоян С. С. - Організаційні регулятори управління витратами на утримання і розвиток персоналу в умовах модернізації машинобудівних підприємств (2013)
Романенко С. В. - Внутрішній контроль операцій за міжнародними розрахунками підприємств: організаційно-методичний аспект, Зеленіна О. О. (2013)
Шумейко О. Ю. - Проблеми визначення критеріїв віднесення витрат до складу непрямих при калькуванні собівартості продукції (робіт, послуг), Залізняк Ю. В. (2013)
Бичкова О. В. - Системний підхід до формування та відображення в обліку екологічної складової діяльності вуглевидобувного підприємства (2013)
Сідорська О. З. - Роль податкових органів України у підвищенні ефективності податкової дисципліни та культури платників податків, Кміть В. М. (2013)
Лось А. Ф. - Адаптація оподаткування суб'єктів господарювання України до податкових систем в розвинутих країнах світу (2013)
Цимбалюк І. О. - Оцінка рівня податкового навантаження в регіоні (на прикладі Волинської області) (2013)
Бутник Д. В. - Управление инвестиционными рисками при реализации энергосберегающих проектов в строительной отрасли (2013)
Стефаненко-шупик А. П. - Домінанти та технології управління розвитком інноваційного потенціалу промислових підприємств (2013)
Моргачов І. В. - Зв'язок науково-технічних систем з підприємствами, що переробляють сільськогосподарську продукцію (2013)
Волощук К. Б. - Концептуальні основи формування інноваційно-інвестиційної моделі підприємств аграрного сектору в умовах розвитку нової економіки (2013)
Гладчук О. М. - Діяльність небанківських фінансових інститутів у сучасних умовах вітчизняної економіки, Кучерівська С. С. (2013)
Шевчук А. А. - Аналіз впливу на фінансові ресурси місцевих бюджетів зменшення кількості податків (2013)
Шутєєва О. Ю. - Особливості оцінки рівня фінансового забезпечення функціонування ринку цінних паперів в україні (2013)
Костюк О. М. - Аналіз особливостей національної системи корпоративного управління при оцінюванні ефективності корпоративного управління в банку, Бричко М. М. (2013)
Койбічук В. В. - Формування ознакового простору моделі конкурентоспроможності банку (2013)
Задорожня Л. А. - Фінансові інструменти реалізації реформи обов'язкового медичного страхування в україні (2013)
Крекотень І. М. - Трансформація монетарного режиму в Україні: передумови та наслідки (2013)
Гоголь І. А. - Напрями формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств (2013)
Чепурний О. В. - Моніторингові дослідження тенденцій соціального розвитку Полтавського регіону у контексті забезпечення соціальної безпеки (2013)
Прус Ю. О. - Аналіз стану технічного забезпечення галузі рослинництва в Запорізькій області (2013)
Данильченко В. О. - Тенденції розвитку роздрібної торгівлі АР Крим як курортного регіону (2013)
Зварич І. Т. - Вплив економічних реформ у сфері дерегуляції підприємницької діяльності на її стан у Івано-Франківській області, Зварич О. І. (2013)
Хорольський В. П. - Корпоративна соціальна відповідальність як фактор стійкого розвитку гірничо-металургійного кластеру регіону, Бурлакова Ю. М. (2013)
Вишневська М. К. - Формування програми інноваційного розвитку регіону (2013)
Юринець З. В. - Чинники, що визначають формування конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Фют А. А. - Сучасний економічний стан та перспективи розвитку легкої промисловості (2013)
Яневич Н. Я. - Методичні засади формування системи моніторингу ефективності соціальних інвестицій (2013)
Катроша Л. В. - Теоретичні положення та практичне застосування моніторингу в сфері державних закупівель (2013)
Компанієць В. В. - Сутність корпоративної соціальної відповідальності: базові підходи західної наукової думки (2013)
Величко В. В. - Макдональдизація як один з проявів глобалізації (2013)
Приварникова І. Ю. - Переробка та використання відходів як шлях до ресурсозбереження, Литвиненко Ю. І. (2013)
Лопес Родрігес Мануель Умберто - Вплив блокади США на кубинську цивільну авіацію (2013)
Когатько Ю. Л. - Кризи неекономічного і неекологічного характеру в українському соціумі в кінці 80-х - на початку 90-х років ХХ століття, їх передумови і прояви (2013)
Титул, содержание (2012)
Омаров М. А. - К вопросу о моделировании колебаний деформированной контактной прямоугольной пластины в устройствах автоматической коммутации электрического тока, Селевко С. Н., Цехмистро И. И. (2012)
Нефёдов Л. И. - Оценка достоверности тестирования в системе менеджмента качества по многим критериям, Маркозов Д. А., Беспалый В. А. (2012)
Сотник С. В. - Метод оценки уровня качества полимерных деталей (2012)
Нефёдов Л. И. - Технология управление проектами предупреждения чрезвычайных природных ситуаций на магистральных автомобильных дорогах, Филь Н. Ю., Юссеф Нассереддине (2012)
Биньковская А. Б. - Методы проектирования преобразователей кодов дробных чисел по методу накопления эквивалентов, Королева Я. Ю., Мирошник М. А., Замирец О. Н. (2012)
Замирец О. О. - Геостатистическое исследование структуры пространственных данных цифровых моделей рельефа, Андреев С. М. (2012)
Сотник С. В. - Анализ процесса создания 3D модели детали стандартными инструментами SolidWorks, Малафеев Д. А. (2012)
Коваль О. А. - Визначення інформативності та мінімальної кількості діагностичних параметрів основних вузлів автогрейдера, Вікторова О. В. (2012)
Грецких Д. В. - Области применения и современные тенденции развития наноректенн, Гомозов А. В., Цикаловский Н. М., Аль-Самарай Ш. Ф. А. (2012)
Фещенко Ю. І. - Фізична активність хворих на бронхіальну астму залежно від контрольованості перебігу захворювання, Примушко Н. А., Курик Л. М., Канарський О. А., Турчина І. П. (2015)
Гуменюк М. І. - Алгоритм діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень у хворих із патологічними процесами ротової порожнини, Яшина Л. О., Мазур І. П., Ігнатьєва В. І., Харченко-Севрюкова Г. С., Куц В. В. (2015)
Перцева Т. А. - Хронические заболевания дыхательной системы при беременности: подходы к диагностике и лечению, Киреева Т. В., Кравченко Н. К., Кравченко Ю. Ф. (2015)
Фещенко Ю. І. - Можливості імпульсної осцилометрії в комплексній оцінці функції зовнішнього дихання при бронхообструктивних захворюваннях, Яшина Л. О., Назаренко К. В., Москаленко С. М., Опімах С. Г. (2015)
Гацька Д. О. - Поширеність та клінічні особливості алергічного риніту у дітей та молоді Вінницької області (результати 2-го етапуклініко-епідеміологічного дослідження), Корицька І. В. (2015)
Лемко О. І. - Імунореабілітація реконвалесцентів після негоспітальних пневмоній із супутнім бронхообструктивним синдромом, Вантюх Н. В., Решетар Д. В. (2015)
Іванова Л. А. - Поліморфізм генів глутатіон-S-трансферази Т1, М1 та неспецифічна гіперсприйнятливість бронхів при еозинофільній бронхіальній астмі у дітей (2015)
Ярощук Л. Б. - Можливості прогнозування та фактори ризику тяжкого перебігу бронхіальної астми у дітей (2015)
Мостовой Ю. М. - Макроліди та алергія, Демчук А. В. (2015)
Бандрівська А. З. - Профілактика і лікування алергічних ринітів: нові перспективи якості життя (2015)
Гармаш Н. С. - Використання препарату Флутіксон у лікуванні бронхіальної астми (2015)
Ciebiada M. - Применение препарата монтелукаст в сочетании с дезлоратадином или левоцетиризином для лечения персистирующего аллергического ринита, Go’rska-Ciebiada M., DuBuske L. M., Go’rski P. (2015)
Професору Борису Михайловичу Пухлику – 70 років! (2015)
Сабадош І. - Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини (2012)
Статєєва В. - Праці Федора Потушняка з історії літературної мови на Закарпатті (2012)
Бекасова Е. - О морфонологической обусловленности образования отглагольных существительных в истории русского языка (2012)
Брандис О. - Семантична еволюція похідних праслов’янського кореня *-vold- у словацькій та українській мовах (2012)
Вегеш А. - Дещо про імена ужгородських студентів (2012)
Виноградов А. - Семантические включения в производных названиях лиц русского и венгерского языков (2012)
Кухта М. - Іншомовна комунікативна культура сучасних студентів у педагогічному процесі вищої школи, Чейпеш І. (2012)
Кучман І. - Особливості перекладу англійських каузативних конструкцій (2012)
Негер О. - До питання про термінологічно-поняттєвий апарат урбаноніміки (2012)
Стеріополо О. - Українська фонетична система у парадигмі міжнародної фонетичної асоціації (МФА) (2012)
Фанта О. - Творення відсубстантивних іменників жіночого роду в українських говорах Закарпаття (2012)
Шманько А. - Краткие действительные причастия в Пискарёвском летописце: структура и функции (2012)
Голомб Л. - Іван Франко і проблема музики у слові (2012)
Бикова О. - Жанрово-стильові особливості репортажів Б. Антоненка-Давидовича (за матеріалами збірки "Землею українською") (2012)
Кир’янчук Б. - Питання герменевтики в літературно-критичних працях Б.-І. Антонича (2012)
Клімачова В. - Проблема моралі у новелі Клима Поліщука "Рідний наш Ісус": загальноєвропейський контекст (2012)
Кордонець О. - "Зломані крила" Богдана Лепкого як зразок модерної повісті (2012)
Кузьма О. - Ліричний цикл у творчості С. Черкасенка (цикли "Біла Панна”, "Зелені руна”) (2012)
Левчик Н. - Самоозначення у мистецькому слові: етапи творчого шляху Марка Вовчка (2012)
Лепьохін Є. - Концепти "відчуження" і "смерть" у повісті "Сторонній" Альбера Камю і повісті "Остап Шаптала" Валер’яна Підмогильного (2012)
Мелих Б. - Проповідь Кирила Ставровецького на Благовіщення (2012)
Остапюк О. - Українська танечна пісня у часі й просторі (2012)
Рева Л. - Українські літературні постаті в джерелах: Микола Гоголь в "Щоденниках" Олеся Гончара (2012)
Сабадош Г. - Герой у контексті свого часу в романі "Чайка” Д.Бузька (2012)
Семак О. - Жанр комедії у драматургії Іларіона Чолгана: дискурсія конфліктів і характерів (2012)
Ур Л. - Рецепція творчості Шандора Петефі на Закарпатті, Маляр Л. (2012)
Шимоняк К. - Збірка Івана Ірлявського "Голос Срібної Землі" у світлі психобіографізму (2012)
Шинкар І. - Історичний роман П. Угляренка "Після довгої ночі": актуальність проблематики (2012)
Щербей О. - Етнографічні джерела новелістики Ф. Потушняка ("Американтош", "Вітряник", "Закон") (2012)
Шошура С. - Традиции Н. В. Гоголя в творчестве М. А. Булгакова (2012)
Бідзіля Ю. - Філософія комунікації постмодернізму в "Записках українського самашедшего" Ліни Костенко (2012)
Гридчина В. - Аксіоматика візуальної валентності теорії мовного знака (2012)
Литвиненко В. - Особливості вживання запозиченої лексики в корейській періодиці (на прикладі англо-американізмів) (2012)
Міщанин В. - Втручання цензури в діяльність редакцій газет, бібліотек та книготоргівлі на Закарпатті в 1944–1950 pp. (2012)
Світлик Н. - Історія Закарпаття на сторінках "Зорі Галицкої” (2012)
Сидорчук Н. - Проблеми мови, історії та літератури на сторінках народовської преси 1860–1900 рр. (2012)
Симоніна Н. - Класифікація сучасного телевізійного інтерв’ю (2012)
Шумицька Г. - Науково-популярний кінотекст: етапи й логіка творення (на матеріалі документального фільму про професора Йосипа Дзендзелівського), Путрашик В. (2012)
Балла Е. - Модернізм у персоналіях (2012)
Андрійцьо В. - Як народжуються і чому не вмирають книжки (2012)
Ліхтей Т. - Скринька з мудрим, добрим, вічним (2012)
Хававчак О. - Нове слово в українській фольклористиці (2012)
Ліхтей Т. - Словацька проза в перекладі Івана Яцканина (2012)
Федака С. - Свобода у пошуку вічної правди (2012)
Федака Д. - Найновіші книжкові видання ювілярів та про них (2012)
Шошура С. - Востребованная книга (2012)
Ариповский В. - Книга Иштвана Феньвеши о русско-венгерских культурных связях (2012)
Маляр Л. - Штрихи до портрета науковця і педагога І. М. Сенька з нагоди його 75-річчя, Демчик М. (2012)
Трещак М. - Микола Жулинський – Іван Чендей: спроба інтерв’ю (2012)
Спанатій Л. - Ще 6 листів Й. Дзендзелівського (2012)
Ігнатович О. - Дарчі написи на книгах із бібліотеки Гната Ігнатовича (2012)
Волосовець О. П. - Значення однонуклеотидних поліморфізмів в генах mTOR (rs11121704) та ATG5 (rs510432) в розвитку алергічних захворювань у дітей, Досенко В. Є., Кривопустов С. П., Павлик О. В., Ємець О. В., Строй Д. О. (2015)
Безруков Л. О. - Алельний поліморфізм гена eNOS у дітей, які страждають від бронхіальної астми, за еозинофільного та пауцигранулоцитарного субтипу запалення бронхів, Колоскова O. K., Білоус Т. М., Богуцька Н. К. (2015)
Lembryk I. S. - Asthenia in Children with Chronic Viral Hepatitis (2015)
Охотнікова О. М. - Гастроінтестинальна форма харчової алергії у дітей — актуальна проблема сучасності, Гладуш Ю. І., Бондаренко Л. В., Мелліна К. В., Федушка Г. М., Підвишенна Т. В., Боровик Ю. Р., Українська Т. Л., Підгірна Н. В., Шестакова О. С., Зарудна О. Ф., Грищенко О. М. (2015)
Марусик У. І. - Особливості гуморальної ланки імунної відповіді школярів, хворих на бронхіальну астму раннього початку, залежно від ацетиляторного поліморфізму (2015)
Приступюк Л. О. - Скринінг умісту холестерину в плазмі крові дітей із родин хворих на цукровий діабет (2015)
Дудник В. М. - Небажані ефекти базисної терапії у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, Хромих К. В. (2015)
Больбот Ю. К. - Фактори ризику розвитку патології верхнього відділу травного тракту у дітей із бронхіальною астмою, Калічевська М. В. (2015)
Зимницкая Т. В. - Двигательные дисфункции толстой кишки у детей с хроническим запором: электрофизиологические аспекты (2015)
Сорокман Т. В. - Гастроентерологічна патологія в дітей з ожирінням, Сокольник С. В., Шлик О. Г. (2015)
Опарін О. А. - Особливості перебігу моторно-секреторних порушень при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі в осіб молодого віку із супутнім ожирінням, Корнієнко Д. О. (2015)
Карпушенко Ю. В. - Эндоскопическая характеристика верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей с аллергопатологией, Клименко В. А., Яворская В. Н., Адарюкова Л. М. (2015)
Кирсанова Т. А. - Иммунный статус детей, больных кишечными инфекциями, вызванными условно-патогенными микроорганизмами, на фоне инфицирования H.pylori (2015)
Ризничук М. О. - Синдром Шерешевського — Тернера: фенотипова варіабельність хромосомного поліморфізму, Пішак В. П. (2015)
Леженко Г. О. - Місце пробіотиків у терапії та профілактиці виникнення вторинного ацетонемічного синдрому, Пашкова О. Є. (2015)
Чайченко Т. В. - Нутриционные аспекты глобальной стратегии по прекращению детского ожирения (2015)
Няньковська О. С. - Сучасні підходи до діагностики та дієтотерапії харчової алергії на білок коров’ячого молока у дітей раннього віку (2015)
Лимаренко М. П. - Ферментопатия как причина кожных проявлений атопии у детей (2015)
Турчина С. І. - Захворювання органів травлення в структурі соматичної патології у підлітків, хворих на дифузний нетоксичний зоб, Плєхова О. І., Косовцова Г. В., Вародова О. В., Костенко Т. П., Банніков Б. В. (2015)
Крючко Т. О. - Лістеріоз у дітей (2015)
Снісарь В. І. - Особливості інфузійної терапії в дітей у критичному стані (2015)
Ортеменка Є. П. - Особливості перебігу раннього періоду адаптації новонароджених, хворих на гіпоксично-ішемічну енцефалопатію, залежно від маси тіла при народженні (2015)
Абатуров А. Е. - Механизм действия активированных кислородсодержащих метаболитов в респираторном тракте (часть 1), Волосовец А. П. (2015)
Титул, содержание (2015)
Киндзерский Ю. В. - Государственный заказ в мире и особенности его применения в политике развития: уроки для Украины (2015)
Кузняк Б. Я. - Проблемы становления сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов в Украине (2015)
Каратнюк А. Н. - Анализ основных терминов в системе категориально-понятийного аппарата экономической науки (2015)
Макарова Е. В. - Измерение человеческого развития в регионах Украины: методологические аспекты и оценка результатов (2015)
Дружинина В. В. - Методология оценки и обеспечения сбалансированности городского рынка труда (2015)
Ефремов В. В. - Проблема неопределенности в экономических теориях (2015)
Филонова И. Б. - Новые подходы к финансированию отечественной сферы здравоохранения (2015)
М. И. Туган-Барановский: ученый, гражданин, созидатель государственности (2015)
Содержание (2014)
Хлопов Г. И. - Коэффициент усиления зеркальной антенны в условиях выпадения осадков, Войтович О. А. (2014)
Руженцев Н. В. - Особенности пространственной и сезонной изменчивости вертикального ослабления миллиметровых волн в облачном покрове Украины (2014)
Седышев С. Ю. - Обнаружение целей в LPI РЛС на фоне ответных и несинхронных импульсных помех, Горшков С. А., Воронцов М. Н. (2014)
Лещенко С. П. - Повышение точности азимутальных измерений аэродинамических целей обзорными радиолокационными станциями, Лукин К. А., Выплавин П. Л. (2014)
Буйлов Е. Н. - Искажающие факторы дискретных частотно­манипулированных сигналов с ЛЧМ дискретами и способы их адаптивной компенсации в активных антенных решетках, Горшков С. А., Седышев С. Ю. (2014)
Клюй М. І. - Рекомбінаційні властивості модифікованих кремнієвих шарів, отриманих методом газодетонаційного осадження, Макаров А. В., Темченко В. П., Семененко М. О., Авксєнтьєва Л. В., Скришевський В. А., Душейко М. Г. (2014)
Безносенко И. В. - Вынужденное комбинационное рассеяние в приложении источников полуторамикронного излучения, Мачехин Ю. П. (2014)
Рассохина Ю. В. - Эффекты взаимной связи между прямоугольными щелевыми резонаторами в заземляющем слое микрополосковой линии передачи, Крыжановский В. Г. (2014)
Шило Г. Н. - Исследование массогабаритных и тепловых характеристик блоков радиоэлектронной аппаратуры с естественным воздушным охлаждением, Арешкин Е. К., Гапоненко Н. П. (2014)
Сницаренко П. Н. - Особенности построения радиолокационной станции для измерения параметров ветрового потока, Тимошенко Р. Р. (2014)
Kagramanyan A. G. - Metrical Evaluation of Spatial Content for Segmentation­Based Image Retrieval, Mashtalir V. P., Shlyakhov V. V. (2014)
Чернышов Н. Н. - Исследование динамических потерь на IGBT транзисторах при работе силовых каскадов на индукционную нагрузку, Писаренко В. М., Умяров К. Т., Хансаа А. Гази (2014)
Награда Европейской Микроволновой Ассоциации (ЕвМА 2014) академику АН ПРЭ Шифрину Якову Соломоновичу за выдающуюся профессиональную деятельность (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, содержание (2015)
Вся жизнь – на алтарь науки (2015)
Геец В. М. - К вопросу применения подходов "плана Маршалла” для Украины (2015)
Шаров А. Н. - Уроки и перспективы "плана Маршалла” для Украины (2015)
Кистерский Л. Л. - Формирование современной Европы: сдерживание и развитие (2015)
Даниленко А. И. - Усиление государственных рычагов эффективного использования финансовых ресурсов (2015)
Богдан Т. П. - Основные принципы формирования и направления международной финансовой помощи для Украины (2015)
Никифорук Е. И. - Перспективы финансирования транспортных проектов в рамках международной финансовой помощи, Чмырева Л. Ю., Федяй Н. А. (2015)
Дячук А. А. - Политика энергоэффективности в Украине: Veritas Momentum, Подолец Р. З., Серебренников Б. С., Чепелев М. Г. (2015)
Дейнеко Л. В. - Ключевые аспекты "плана Маршалла” для Украины впромышленной сфере, Якубовский Н. Н., Шовкун И. А., Завгородняя М. Ю., Гахович Н. Г. (2015)
Молдаван Л. В. - Инвестиционные приоритеты в сфере развития агропромышленного производства Украины и механизмы их реализации, Шубравская Е. В. (2015)
Бородина Е. Н. - Преодоление структурных деформаций в аграрном секторе Украины: институциализация и модернизация малотоварного сельскохозяйственного производства, Прокопа И. В. (2015)
Ткаченко Ф. П. - Жирные кислоты общих липидов видов рода Cystoseira C. Agardh (Phaeophyta) (Черное море, Крым), Маслов И. И. (2015)
Panah B. A. - Biodegradation ability and physiological responses of cyanobacterium Leptolyngbya sp. ISC 25 under naphthalene treatment, Najafi F., Soltani N., Nejad R. A. Kh., Babaei S. (2015)
Шкундина Ф. Б. - Многолетняя динамика автотрофного планктона на примере участка р. Белой (Республика Башкортостан, Россия), Сахабутдинова Д. И. (2015)
Снигирева А. А. - Bacillariophyta песчаных кос северо-западной части Черного моря (Украина), Ковалева Г. В. (2015)
Комиссаров А. Б. - Характеристика фитопланктона реки Тверцы (Иваньковское водохранилище, Россия), Корнева Л. Г. (2015)
Митрофанова Е. Ю. - Видовой состав Bacillariophyta на рдесте пронзеннолистном в литорали Телецкого озера (Горный Алтай, Россия), Генкал С. И. (2015)
Bukhtiyarova L. N. - Classification of uniserial striae in Bacillariophyta with bipolar frustule (2015)
Крахмальный А. Ф. - Gymnodinium feofanium Krachm. sp. nov. (Dinophyta, Dinoflagellata) (2015)
Вассер С. П. - К 90-летию со дня рождения Надежды Васильевны Кондратьевой (01.06.1925–30.04.2012), Виноградова О. Н., Царенко П. М. (2015)
Пшенникова Е. В. - Памяти И.И. Васильевой-Кралиной (1939–2014), Копырина Л. И. (2015)
Сабадош І. - Зрушення в українських назвах дикорослої трав’янистої флори (родина бобові) в період ХІХ – поч. ХХ ст. (2013)
Вегеш А. - Стилістичні можливості літературно-художніх антропонімів у романі Олеся Ульяненка "Знак Саваофа" (2013)
Галас Б. - Про участь О. Антеповича у лексикографічній програмі Київської Старої Громади (2013)
Гульпа Д. - Використання етикетних форм звертання угорського населення Закарпаття на першому етапі соціалізації індивіда (2013)
Джангобекова Т. - Функции инфинитива в "Истории о великом князе Московском" А. Курбского (2013)
Кондор М. - Деякі особливості говірки с. Холмовець Закарпатської області (2013)
Крайник В. - Функционально-стилистические особенности деепричастий в "письмах русского путешественника" Н. Карамзина (2013)
Мотрук В. - Французькі географічні назви, мотивовані номенами сакрального походження (2013)
Новоставська О. - Терміни-словосполучення в системі філософської термінології Івана Франка (2013)
Петріца Н. - Ономастичні студії Й. Добровського (2013)
Пилаш М. - Отрицательные черты характера и привычки именуемого в зеркале старорусской антропонимии (2013)
Сугоняк В. - Особливості мови оповідань П. Міговка зі збірки "Малѣ люде” (1941) (2013)
Ур Л. - Специфіка діалектів угорського населення Ужгородщини та Мукачівщини Закарпатської області (2013)
Устюгова Л. - Функционально-стилистические особенности деепричастий в прозе А. Чехова (2013)
Харьківська О. - Віддієслівні іменники середнього роду в українських говорах Закарпаття (2013)
Шманько А. - Именные формы действительных причастий в предикативной структуре текста Постниковского летописца (2013)
Юсип-Якимович Ю. - Вивчення фоностильових явищ поетичного тексту методами експериментальної фонетики (2013)
Білокінь Н. - Поетика скандалу в оповіданні І. Чендея "Тестамент" (2013)
Івончак П. - Поетичні форми Степана Руданського 50-х років ХІХ століття (2013)
Клімачова В. - Рання проза Клима Поліщука (2013)
Ліхтей Т. - Словацька поезія ХІХ ст. у дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин (2013)
Мальцев В. - Силабо-тонічні розміри в українському віршуванні 30-х років ХІХ століття (2013)
Нарівська В. - Модуси декадансу: перехідний зміст (2013)
Сабадош Г. - Тема мистецтва в романі "Голяндія" Д. Бузька (2013)
Сенько І. - Побутування народної прози в регіоні карпат (2013)
Царук А. - Модус сліду в романі А. Мороза "Четверо на шляху" (2013)
Шошура C. - Проблема эстетической природы образа центрального персонажа в романе Б.Л. Пастернака "Доктор живаго" (2013)
Бідзіля Ю. - Закарпатська періодика й проблеми формування національно-інформаційної ідентичності місцевих українців (2013)
Савчук О. - Концепт освіти на шпальтах часопису "Український Голос" (Вінніпег, Канада) (2013)
Світлик Н. - Закарпатська проблематика на сторінках "Вестника для Русинов Австрийской державы” (2013)
Трифонов Р. - Метамовна рефлексія в авторських колонках Віталія Жежери (2013)
Шебештян Я. - Місце оніма в системі виражально-зображальних засобів друкованого медіамовлення (2013)
Барчан В. - Одержимий пошуком (2013)
Барчан В. - Мистецтво аналізу художнього твору, Кузьма О. (2013)
Колесник Н. - Монографія про еволюцію слов’янської антропонімії (2013)
Спанатій Л. - Посієш жито – то вродить… (2013)
Шумицька Г. - Cogito, ergo sum (Я мислю, отже, існую) (2013)
Вигодованець Н. - Збірник науково-популярних студій про будителів-просвітителів Закарпаття (2013)
Марко В. - Що окреслив бумеранг (2013)
Račáková A. - Geografi cké názvy ako prekladateľský problém (2013)
Сенько І. - І закарпатці згадують його (До 120-річчя від дня народження П. Г. Богатирьова) (2013)
Мельник Л. - Бібліограф Олена Дем’янівна Закривидорога (До 90-річчя від дня народження) (2013)
Содержание (2015)
Яков Соломонович Шифрин (2015)
К 95­летию со дня рождения Якова Соломоновича Шифрина (2015)
О творческом пути Якова Соломоновича Шифрина (2015)
Lekhovytskiy D. I. - Rapidly convergent "superresolving" direction­of­arrival estimation of noise radiation sources in adaptive arrays, Shifrin Ya. S. (2015)
Бердник С. Л. - Электродинамические характеристики щелевых сферических излучателей, Катрич В. А., Нестеренко М. В., Пенкин Ю. М. (2015)
Быков В. Н. - Обнаружение малоразмерных наземных объектов матричными радиометрическими системами, Иванченко Д. Д., Колчигин Н. Н., Бережная Т. Д. (2015)
Волосюк В. К. - Статистическая теория сверхширокополосных пространственно­распределенных радиометрических систем высокого пространственного разрешения, Кравченко В. Ф., Павликов В. В., Тимощук Е. Н. (2015)
Горобец Н. Н. - Волновые процессы в прожекторном луче апертурных антенн, Овсянникова Е. Е. (2015)
Карташов В. М. - Пассивная локация пятна рассеянных сигналов при радиоакустическом зондировании атмосферы, Бабкин С. И., Толстых Е. Г. (2015)
Коноваленко А. А. - Моделирование секции активной фазированной антенной решетки радиотелескопа гурт, Токарский П. Л., Ерин С. Н. (2015)
Корниенко Л. Г. - Статистический анализ поля ретродирективной антенной решетки, Шифрин Я. С. (2015)
Лукин К.А. - Антенны с синтезированием диаграммы направленности, Паламарчук В.П., Юрченко Л.В., Заец Н.К. (2015)
Лучанинов А. И. - Анализ нестационарного режима антенн и рассеивателей с распределенной нелинейностью, Гавва Д. С. (2015)
Петров В. А. - О корреляции уровня сигнала за горизонтом и численности термических неоднородностей в атмосфере, Олейников В.Н., Шиляева О. Л. (2015)
Седышев Ю. Н. - Информационные технологии создания пространственно­временных модемов многопозиционных активно­пассивных радиолокационных систем, Тютюнник В. А. (2015)
Сухаревский О. И. - Расчет характеристик радиолокационного рассеяния гидрометеоров методом интегральных уравнений, Залевский Г. С., Веселовская А. Б. (2015)
Персоналии (2015)
Копии дипломов научных наград (2015)
Копия сертификата Соросовского профессора (2015)
Копия сертификата действительного члена IEEE (2015)
Копия награды Европейской микроволновой ассоциации "За выдающуюся профессиональную деятельность" (2015)
Копии дипломов почетного профессора и почетного доктора (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2015)
Устименко П. М. - Кодекс фітоценотаксономічної номенклатури України (проект), Дубина Д. В. (2015)
Небесний В. Б. - Оцінка техногенного забруднення м. Києва за спектральними відбивними характеристиками листків Tilia cordata (Tiliaceae), Гродзинська Г. А. (2015)
Ільїнська А. П. - Спектри морфологічних ознак Brassicaceae s. l.: суцвіття, квітка (2015)
Вантюх І. В. - Моніторинг ресурсів Arnica montana (Asteraceae) на території Українських Карпат (2015)
Тарєєв А. С. - Нова знахідка Betula obscura (Betulaceae) на території Центрального Полісся України, Гелюта В. П. (2015)
Леонтьєв Д. В. - Перспективи створення філогенетичної системи міксоміцетів (Myxogastrea) (2015)
Капець Н. В. - Нові для України та рідкісні види лишайників і ліхенофільних грибів, Плескач Л. Ю., Попова Л. П., Федоренко Н. М., Літовинська А. В., Шершова Н. В., Кондратюк С. Я. (2015)
Васюк В. А. - Цитокініни та гібереліноподібні речовини в онтогенезі Equisetum arvense, Веденичова Н. П., Косаківська І. В. (2015)
Козеко Л. Є. - Динаміка структурно-функціональної адаптації Sium latifolium (Apiaceae) до затоплення кореневої системи, Овчаренко Ю. В. (2015)
Булавін І. В. - Анатомія та ультраструктура коренів Arabidopsis thaliana в культурі in vitro під впливом кліностатування (2015)
Кондратюк С. Я. - Всесвітньо знаний ліхенолог (до 80-річчя відомого словацького ліхенолога доктора Івана Пішута) (2015)
Слюсаренко О. М. - Екологія грибів. Рецензія: Г.Л. Антоняк, З.І. Калинець-Мамчур, І.О. Дудка, Н.О. Бабич, Н.Є. Панас. Екологія грибів. – Львів, 2013. – 628 с. (2015)
Придюк М. П. - Гриби України. Рецензія: М.М. Сухомлин, В.В. Джаган / Гриби України: Атлас-довідник / За ред. В.П. Гелюти. – Київ: КМ Publishing, 2013. – 224 с.: іл. (2015)
Кучер О. О. - "Environmental & Socio-economic Studies" – новий польський англомовний журнал (2015)
Шиян Н. М. - Наукова конференція, присвячена французькому ботаніку Ж.Е. Жіліберу (25–26 вересня 2014 р., м. Варшава, Польща) (2015)
Кондратюк С. Я. - Центральноєвропейські лишайники – суміш біогеографічних елементів. Міжнародний ліхенологічний семінар (17 березня 2015 р., м. Братислава, Словаччина) (2015)
Титул, зміст (2013)
Іщенко О. - Володимир Мономах у "Сказанні про Бориса та Гліба" Володимир Мономах у "Сказанні про Бориса та Гліба" (2013)
Коваленко В. - Чернігівська ділянка "Шляху Мономаха", Моця О., Скороход В. (2013)
Пилипенко В. - Передчуття війни: польська антитурецька публіцистика напередодні Хотинської війни 1621 р. З документації Максаківського Спасо - Преображенського монастиря ХVІІ-ХVІІІ ст. (2013)
Ляшев О. - Деякі козацькі та селянські роди с. Роїще Роїської сотні Чернігівського полку (Кулики, Заболотні, Долинські, Лєдові, Католики) (2013)
Тарасенко О. - Щоденник протоієрея Андрія Страдомського як джерело з історії Чернігівської єпархії (2013)
Гапоненко Д. - Джерела з історії Ніжинського Благовіщенського монастиря (XVIII – початок ХХ ст.) (2013)
Шара Л. - Розширення та фінансування міським самоврядуванням Чернігова мережі навчальних закладів (1916 – початок 1917 рр.) (2013)
Еткіна І. - Понорницький край Чернігівщини на початку німецької окупації (за щоденником Дмитра Захаровича Браженка) (2013)
Лаєвський А. - Стародубщина другої половини XVII – XVIII ст. на сторінках журналу "Киевская старина" Стародубщина другої половини XVII – XVIII ст. на сторінках журналу "Киевская старина" (2013)
Ходарченко К. - З історії вивчення читацьких інтересівна Чернігівщині (2013)
Домановська М. - М. О. Лавровський (1825-1859) про русько-візантійські угоди Х ст. (2013)
Мороз Н. - Середній клас як необхідна умова розвитку громадянського суспільства в Україні (2013)
Заєць О. - Заліснення пісків Чернігівським земством (2013)
Блакитний М. - Участь мешканців Чернігівської губернії у бойових діях під час російсько-турецької війни 1877-1878 рр. (2013)
Баламут А. - До питання про діяльність первинних органів місцевого самоврядування у Чернігівській області (на прикладі Перемозької сільської ради народнихдепутатів у 1987-1998 рр.) (2013)
Міден Е. - Топонімічний словник Седнева (2013)
Половець В. - Бушин М.І., Гуржій О.І. Історія України. Проблемні лекції. – Черкаси, ЧДПГУ. – 2012.– 522 с. (2013)
Титул, зміст (2015)
Кіндзерський Ю. В. - Державне замовлення у світі та особливості його застосування у політиці розвитку: уроки для України (2015)
Кузняк Б. Я. - Проблеми становлення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні (2015)
Каратнюк А. М. - Аналіз основних термінів у системі категоріально-поняттєвого апарату економічної науки (2015)
Макарова О. В. - Вимірювання людського розвитку в регіонах України: методологічні аспекти та оцінка результатів (2015)
Дружиніна В. В. - Методологія оцінки та забезпечення збалансованості міського ринку праці (2015)
Єфремов В. В. - Проблема невизначеності в економічних теоріях (2015)
Філонова І. Б. - Нові підходи до фінансування вітчизняної сфери охорони здоров’я (2015)
М. І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (2015)
Титул, зміст (2013)
Пилипенко В. - Гімназія справжньої доблесті: ідея лицарської школи у політичній публіцистиці Речі Посполитої середини XVI – середини XVII ст. (2013)
Адруг А. - "Служебник" Лазаря Барановича (2013)
Попружна А. - Поховальна культура козацької старшини за матеріалами журналу "Киевская старина" (2013)
З листування польських королів у період великої Північної війни 1700 – 1721 рр. (Публікація Хокана Хенрікссона, переклад Ольги Циганок, коментар Олександра Дубини) (2013)
Федорович А. - Чернігівська земська фельдшерська школа (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): історія розвитку (2013)
Гагін В. - Де розташований літописний Бирин? (2013)
Іваницька С. - Чернігівські ліберали та центральні структури партії народної свободи (жовтень 1905-лютий 1917 рр.): від взаємодії до конфлікту (2013)
Потій Н. - Народні будинки у проектах та діяльності земських установ Чернігівської губернії (початок ХХ ст.) (2013)
Чуткий А. - Історія Київського комерційного інституту як важлива складова вивчення історії регіонів та загальної історії України перших десятиліть XX ст. (2013)
Пиріг П. - Академік Борис Греков: праці та концепції (2013)
Музика Ю. - Д. Л. Мордовець: публіцистична діяльність (2013)
Кияшко К. - Реорганізація єпархіальних жіночих училищ згідно зі статутом 1868 року (2013)
Тоцька Ж. - Внесок "Комиссии для описания губерний Киевского учебного округа" у розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині (2013)
Половець В. - Кочубей Ю. М. В. В. Дубровський (1897–1966) як сходознавець. – К., 2012. – 544 с. (2013)
Мицик Ю. о. - "Мазепіана" "Малоросійського приказу" РДАДА за найсучаснішим описом (2013)
Дубина О. - Що будував Мазепа: Російську імперію чи Україну? (Роздуми над українським перекладом книги про Мазепу) (2013)
Поперека Г. - Білі плями зими 1708 – 1709 рр. (2013)
Чугаєва І. - ХІІ Міжнародна студентська наукова археологічна конференція "Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи" (2013)
Балалаєва О. Ю. - Функціональна детермінованість і комплементарність як принципи розробки електронних посібників (2015)
Дегтяренко Т. М. - Поширення ідей упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему спеціальної освіти (2015)
Ivanytska N. - Features of on-line learning in Austria, Kern M. (2015)
Маркова О. М. - Хмарні технології навчання: витоки, Семеріков С. О., Стрюк А. М. (2015)
Гаврілова Л. Г. - Принципи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій (2015)
Гиря Н. П. - Ефективність застосування моделі змішаного навчання в курсі теорії функцій комплексної змінної (2015)
Павлишина Н. Б. - Аналіз сучасного стану застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників (2015)
Петков А. А. - Самообучаемость компьютерных программ контроля выполнения тестовых заданий расчетного типа (2015)
Саварин П. В. - Особистісно-орієнтована система підготовки фахівців технічного профілю з використанням медіатехнологій (2015)
Стрюк А. М. - Компетентність бакалавра інформатики з програмування, Семеріков С. О., Тарасов І. В. (2015)
Федонюк В. В. - Приклади використання Інтернет-ресурсів у практичному курсі дисципліни "Заповідна справа", Іванців В. В., Федонюк М. А., Панькевич С. Г. (2015)
Коновальчук І. І. - Інформаційно-комунікаційні технології у сучасних моделях інноваційних освітніх процесів (2015)
Нетьосов С. І. - Інформаційно-комунікаційні технології – засіб соціалізації осіб із глибокими вадами зору (2015)
Cеменова А. В. - Професійна підготовка інтерактивного міні-заняття з використанням мультимедійної презентації для викладачів — слухачів семінару "Педагогічна майстерність" на основі практичних навичок і ціннісного досвіду (2015)
Титул, зміст (2013)
Мицик Ю. о. - Унікальний портрет полковника Мартина Небаби, Березенко Б. (2013)
Ситий Ю. - Цегляні будівлі Чернігова за матеріалами описів останньої чверті ХVІІІ ст. (2013)
Ситий І. - До 390-річчя чернігівського самоврядування: перша печатка Чернігова (2013)
Тригуб О. - До питання про секуляризацію земель Чернігівського Борисоглібського монастиря у кінці XVIII ст. (2013)
Гапоненко Д. - Особливості господарської діяльності Ніжинського Благовіщенського монастиря після секуляризації 1786 р. (2013)
Тарасенко О. - Святкування ювілеїв і визначних подій у Чернігівській єпархії (друга половина XIX – початок XX ст.) (2013)
Матяш Н. - Фрагмент недрукованої частини "Денних записок генерального підскарбія Якова Марковича" (1744 р.) (2013)
Пригоровський В. - До питання про Шевченкову "любу" з-під Ніжина (2013)
Герасько М. - Маловідомі будинки К. Г. Розумовського в Батурині (2013)
Реброва Н. - Будинок генерального судді В. Кочубея: історія пам’ятки (2013)
Білоус О. - До питання бойової діяльності загонів месників під командуванням О. Сабурова в листопаді 1941 – серпні 1942 років (2013)
Магурчак А. - Українські таборові бібліотеки на теренах Австро-Угорщини та Німеччини у роки Першої світової війни (2013)
Музика Ю. - Формування світогляду Д. Л. Мордовця (2013)
Дятлов В. - Ідея Нового Середньовіччя в історико-культурних пошуках ХХ – на початку ХХІ століття (2013)
Жбанова К. - Земельна політика Нестора Махна (1917 – 1921 рр.) (2013)
Нітченко А. - Щоденник Д. В. Країнського як джерело вивчення революційних подій 1917 р. на Чернігівщині (2013)
Морозова А. - Ігумен-ісахист Аліпій (Яковенко; 1881 – 1943) (2013)
Медовкіна Л. - Історичні долі відомих візантологів другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. О. О. Дмитрієвського та І. І. Соколова. (2013)
Мідько А. - З історії розвитку музейної справи на Чернігівщині У ХІХ – ХХ ст. (на прикладі Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського) (2013)
Павленко Д. - Містечко на трьох річках (2013)
Сидорук А. - Маринчик С. Сузір’я талантів. - Ніжин:Аспект-Поліграф, 2013 (2013)
Шевченко Віктор Миколайович (2013)
Грищенко Р. Є. - Рівень забезпеченості рослин проса макроелементами залежно від системи удобрення, Любчич О. Г., Глієва О. В., Мазуренко Т. В. (2015)
Димитров С. Г. - Формування продуктивності гібридів соняшнику залежно від елементів технології вирощування (2015)
Іванченко Т. В. - Вплив кремнійауксинового біостимулятора Енергія-М на продуктивність і якість зернових культур в умовах сухостепової зони Нижнього Поволжя Росії, Резанова Г. І. (2015)
Каленська С. М. - Урожайність ячменю ярого залежно від рівня мінерального живлення, Токар Б. Ю. (2015)
Карпук Л. М. - Динаміка наростання сирої біомаси гібридів буряків цукрових залежно від позакореневого підживлення (2015)
Леонтюк І. Б. - Вплив гербіциду калібр та регулятора росту біолан на висоту рослин та врожайність пшениці озимої (2015)
Мандровська С. М. - Продуктивність проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) залежно від норми висіву та сортових особливостей, Балан В. М. (2015)
Марчук О. О. - Вміст розчинних вуглеводів у соку стебел сорго цукрового залежно від агротехніки вирощування (2015)
Полторецький С. П. - Врожайні властивості насіння проса сформовані під дією різних параметрів сівби (2015)
Сторожик Л. І. - Коренева система сорго цукрового та особливості її формування (2015)
Ткач О. В. - Вплив площі живлення на врожайність цикорію коренеплідного (2015)
Усов О. С. - Особливості формування врожайності сортів пшениці твердої ярої залежно від попередника та основного обробітку ґрунту, Манько К. М. (2015)
Хоміна В. Я. - Вплив агротехнічних заходів на формування врожайності розторопші плямистої, Тарасюк В. А. (2015)
Яхтанігова Ж. М. - Вплив способів сівби на продуктивність озимої пшениці (2015)
Балагура О. В. - Вплив погодних умов на ріст, розвиток та продуктивність насінників цукрових буряків, Балан В. М. (2015)
Дубчак О. В. - Створення моделі гібридів цукрових буряків нового покоління, Андреєва Л. С., Вакуленко П. І., Корнєєва М. О. (2015)
Духіна Н. Г. - Вплив способів зрошення та біологічно активних речовин на продуктивність оздоровленного насіннєвого матеріалу картоплі, Мельник О. В., Муравйов В. О. (2015)
Корнєєва М. О. - Добір високоврожайних гібридних комбінацій цукрових буряків за участю компонентів, оцінених за діалельною та топкросною схемами, Ненька О. В., Ненька М. В. (2015)
Лайко І. М. - Перспективи переорієнтації селекції конопель для створення сортів медичного напряму використання, Міщенко С. В., Орлов М. М., Маринченко І. О., Шкурдода С. В., Пасічник В. В. (2015)
Миколайко В. П. - Новий сорт цикорію коренеплідного Софіївський 7, Моргун А. В. (2015)
Холод С. М. - Потенціал географічно віддалених зразків озимої пшениці розсадника 18TH FAWWON-SA в зоні південного Лісостепу України, Іллічов Ю. Г., Вискуб Р. С. (2015)
Чередничок О. І. - Анатомо-морфологічна характеристика складових насінини селекційних номерів цукрових буряків (2015)
Богатир Л. В. - Вплив основного обробітку та добрив на поживний режим торфового ґрунту при вирощуванні кукурудзи (2015)
Танчик С. П. - Вплив попередників та норм висіву насіння на актуальну забур’яненість і врожайність пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України, Павлов О. С., Паламарчук О. М. (2015)
Валецька О. В. - Динаміка чисельності мікроорганізмів азотного циклу дерново-слабопідзолистого зв’язанопіщаного ґрунту під впливом удобрення, Гаврилюк В. А. (2015)
Повх О. В. - Економічна та біоенергетична ефективність застосування органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату в технології вирощування капусти білоголової (2015)
Куц О. В. - Мікробіологічна активність ґрунту за альтернативних систем удобрення капусти білоголової пізньостиглої, Терьохіна Л. А., Мозговський О. Ф. (2015)
Онищенко О. І. - Вплив субстрату на врожайність перцю солодкого в плівкових теплицях, Бойко І. В., Абросімова Г. Л., Череднік Ю. В. (2015)
Семибратська Т. В. - Спосіб передсадивної підготовки бульб картоплі ранньої в умовах східного Лісостепу України (2015)
Курдюкова О. М. - Ефективність хімічних та механічних заходів контролю чорнощиру нетреболистого в посівах соняшнику в Лівобережному Степу України, Жердєва К. О. (2015)
Половинчук О. Ю. - Вплив агротехнічний прийомів на рівень пошкодженості сходів цукрових буряків листогризучими шкідниками (2015)
Титул, содержание (2010)
Старостенко В. И. - Геофизические неоднородности литосферы мегавпадины Черного моря, Макаренко И. Б., Русаков О. М., Пашкевич И. К., Кутас Р. И., Легостаева О. В. (2010)
Шаров Н. В. - Сейсмогеологический разрез земной коры по профилю ГСЗ—ОГТ "Суша — море" Калевала — Кемь — горло Белого моря, Слабунов А. И., Исанина Э. В., Крупнова Н. А., Рослов Ю. В., Щипцова Н. И. (2010)
Цветкова Т. А. - Сейсмотомография Восточно-Европейской и Баренцево-Печорской платформ: трехмерная P-скоростная модель мантии под Волго-Уралией, Прикаспийской впадиной и Баренцево-Печорской платформой, Шумлянская Л. А., Бугаенко И. В., Заец Л. Н. (2010)
Цифра И. М. - Параболические системы типа "реакция — диффузия" при моделировании процессов генерации и распространения электромагнитной эмиссии литосферы и методы их анализа, Шуман В. Н. (2010)
Логвинов И. М. - Геоэлектрические параметры земной коры Днепро-Лабской зоны на территории Восточно-Европейской платформы по данным одномерной инверсии магнитотеллурических зондирований, Тарасов В. Н. (2010)
Рокитянский И. И. - Исследование электропроводности Луны (итоги и перспективы), Терешин А. В. (2010)
Райченко Л. В. - Воздействие солнечного корпускулярного излучения на атмосферу Земли: современное состояние проблемы (2010)
Максимчук В. Ю. - Наземна абсолютна магнітна зйомка на опорній мережі пунктів вікового ходу в Україні для епохи 2005 року, Орлюк М. І., Трегубенко В. І., Городиський Ю. М., Мясоєдов В. П., Накалов Є. Ф. (2010)
Анциферов А. В. - Применение сейсморазведки при решении проблемы добычи метана угленосных формаций, Анциферов В. А., Тиркель М. Г., Майборода А. А., Глухов А. А. (2010)
Лазаренко М. А. - Нейросетевое моделирование годографов сейсмических волн, Герасименко О. А. (2010)
Багрій І. Д. - Ефективність прогнозування приповерхневими методами родовищ вуглеводнів (Дніпровсько-Донецький авлакоген, Північноскворцівська площа — структура Недільна) (2010)
Шаров Н. В. - Первый украинский учебник по "Сейсморазведке" для бакалавров (2010)
Титул, содержание (2010)
Старостенко В. И. - Интеграция Института геофизики НАН Украины в мировую науку, Исиченко Е. П. (2010)
Шуман В. Н. - Концепция динамически неустойчивой геосреды и сейсмоэлектромагнитный шум литосферы (2010)
Ентин В. А. - Еще раз о природе Крымской гравитационной аномалии, Гинтов О. Б., Гуськов С. И. (2010)
Кутас Р. И. - Геотермические условия бассейна Черного моря и его обрамления (2010)
Белый Т. А. - Связь энтропии c эволюцией облачности и осадков, Пирнач А. М. (2010)
Зилитинкевич С. С. - Самоорганизация и нелокальная природа геофизической турбулентности и планетарных пограничных слоев (2010)
Куприенко П. Я. - Трехмерная плотностная модель земной коры и верхней мантии Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса, Макаренко И. Б., Старостенко В. И., Легостаева О. В., Савченко А. С. (2010)
Звольский С. Т. - Скважинные ядерно-геофизические исследования приповерхностных горных пород. 1, Кетов А. Ю., Кулик В. В., Бондаренко М. С., Дейнеко С. И., Иващенко С. А., Камилова О. В., Евстахевич З. Н. (2010)
Лукович В. В. - Про поляризаційний потенціал магістрального трубопроводу, Лукович В. В. (2010)
Дубовенко Ю. І. - Про розв'язання задачі Алексідзе (2010)
Страхов В. Н. - Автобиография академика РАН В. Н. Страхова (2010)
Глушак О. М. - Структура інформаційної культури бакалаврів з філології (2015)
Іванюк І. В. - Використання он-лайн інструментів для оцінювання цифрової компетентності вчителів і керівників навчальних закладів у Норвегії (2015)
Базурін В. М. - Методика навчання учнів розв’язування задач з опрацювання масивів у середовищі візуального програмування Delphi (2015)
Головко М. В. - Моделювання віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічній школах, Крижановський С. Ю., Мацюк В. М. (2015)
Литвинова С. Г. - Технології навчання учнів у хмаро орієнтованому навчальному середовищі загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Бугаєць Н. О. - Моделювання анімаційних наочностей засобами графічного середовища програми Maxima (2015)
Вдовичин Т. Я. - Сучасний стан використання мережних технологій відкритої освіти у вітчизняних вищих навчальних закладах (2015)
Горда І. М. - Комп’ютерне моделювання процесу механічного руху тіла засобами MS EXCEL, Флегантов Л. О. (2015)
Діденко О. В. - Електронний журнал обліку успішності слухачів (курсантів, студентів) як засіб раціоналізації навчально-виховного процесу, Купрієнко Д. А. (2015)
Журавська К. О. - Актуальність створення електронних бібліотек вищих медичних навчальних закладів України (2015)
Кучаковська Г. А. - Роль соціальних мереж в активізації процесу навчання інформатичним дисциплінам майбутніх вчителів початкової школи (2015)
Герасименко І. В. - Технології захисту даних у системі підтримки дистанційного навчання (2015)
Коваленко С. Г. - Конвертування бібліографічних записів з АІБС "MARC-SQL" у САБ "ІРБІС": проблеми і їх розв’язання (2015)
Щербина О. А. - Learning Tools Interoperability – новий стандарт інтеграції для платформ дистанційного навчання (2015)
Title (2015)
Content (2015)
Bashnyanyn G. I. - From the research of economic motivation and metrological behaviour of economic entities to the research of metrological systems in economics as a specific type of systems (2015)
Bondarchuk M. C. - Approaches to ranking causes of management crises in an industrial and commercial association (2015)
Garasym P. - Concepts of firmness and balancing in marketing logistics, Gerasymenko O., Garasym M. (2015)
Heorhiady N. H. - Economic evaluation of the mechanisms of attracting corporatization- focused investments, Fedorchak О. Ye. (2015)
Zakharchyn H. M. - Application of modern methods of sociometric analysis for modelling personnel optimal behavior at the enterprise, Kosmyna Y. M. (2015)
Mnykh O. B. - Necessity of restructuring ukrainian airlines business and improving their value management in conditions of european integration and increased competition, Brytskyi R. M. (2015)
Pyrog O. V. - Strengthening micro-entrepreneurship for the disadvantaged youth in middle east and north Africa, Shevchenko N. V. (2015)
Podolchak N. Y. - Optimization of administrative management costs, Chepil B. (2015)
Chukhrai N. I. - Consulting support of the project management development in conditions of society informatization, Novakivsky I. I. (2015)
Титул, содержание (2011)
Лукин А. Е. - Нефтегазоносные коллекторы глубокозалегающих нижнекаменноугольных комплексов центральной части Днепровско-Донецкой впадины, Щукин Н. В., Лукина О. И., Пригарина Т. М. (2011)
Сливинский А. П. - Возможность исследований геофизических колебательных процессов и возмущений по показаниям астрономических часов Федченко, Калюжный H. A., Бушуев Ф. И. (2011)
Курников Ю. А. - Магнитно-минералогическая характеристика, классификация и использование природных магнитных песков , Орлюк М. И. (2011)
Старостенко В. И. - Об автоматизированной интерактивной обработке графических изображений геологических и геофизических объектов, Шарыпанов В. М., Савченко А. С., Легостаева О. В., Макаренко И. Б., Куприенко П. Я. (2011)
Заец Л. Н. - Скоростные границы в мантии Юго-Восточной Азии и Южного Китая (2011)
Довбня Б. В. - Об эффектах землетрясений в геомагнитных пульсациях и их возможнойприроде (2011)
Богданов Ю. А. - Экспериментальные исследования собственных колебаний Земли в Антарктиде и Украине в электромагнитных излучениях (2011)
Миронцов Н. Л. - Два новых подхода к реализации многозондового бокового каротажа (2011)
Усенко О. В. - Меденосность и алмазоносность северной части Волыно-Подольской плиты (2011)
Зейгельман М. С. - О природе магнитных аномалий над телами рудных габброидов Коростенского плутона (Украинский щит), Михеева Т. Л., Панченко Н. В. (2011)
Кульчицкий В. Е. - Клеточно-автоматная энергетическая модель очага землетрясения (2011)
Дубовенко Ю. И. - Об определении погрешностей гравиметрических трансформаций (2011)
Небрат А. Г. - Опыт высокоразрешающей электроразведки, Сочельников В. В. (2011)
Старостенко В. И. - Институту геофизики НАН Украины — 50 лет (2011)
Титул, содержание (2011)
Старостенко В. И. - Цунамогенное землетрясение у побережья Северной Суматры (26 декабря 2004 г.), Кендзера А. В., Бугаенко И. В., Заец Л. Н., Цветкова Т. А. (2011)
Шуман В. Н. - Геосреда и сейсмический процесс: проблемы управления (2011)
Гинтов О. Б. - Напряженные состояния и деформации земной коры центральной части Ингульского мегаблока по материалам тектонофизического изучения Новоукраинского массива, Мычак С. В. (2011)
Муровская А. В. - Напряженно-деформированное состояние Гераклейского вулкано-тектонического блока Горного Крыма (2011)
Спиртус В. Б. - Особенности динамики сейсмической активности в моделях типа Фитцхью—Нагумо (2011)
Роганов В. Ю. - Моделирование и использование полей обменных волн для определения азимутов трещиноватостей, Роганов Ю. В. (2011)
Попов С. А. - Моделирование нафтидогенеза Южного Ямала, Исаев В. И. (2011)
Sharma A. K. - Seismic Effects in F2 Region Related to Electron Temperature, Patil A. V., Bhonsle R. V., Vhatkar R. S., Subrahmanyam P. (2011)
Арясова О. В. - Порог протекания и проницаемость частично расплавленных полиминеральных агрегатов (2011)
Ганієв О. З. - Організація сейсмологічного пункту спостережень на острові Зміїний, Петренко К. В., Шеремет Є. Є., Вакулович Д. В., Красний В. А. (2011)
Лубков М. В. - О влиянии крупномасштабных неоднородностей мантии на суточные числа Лява (2011)
Дубовенко Ю. І. - Про роздільну здатність редукцій аномалій сили тяжіння (2011)
Багрий И. Д. - Оценка газоносности каменнноугольных слоев и прогнозирование опасных явлений на шахтах Донбасса (на примере шахты им. А. Ф. Засядько) (2011)
Щербина С. В. - Цифровые сейсмические регистраторы и их калибровка (2011)
Дьяченко Т. В. - Исследование характеристик тепломассообменной поверхности насадочных колонн, перспективных для обогащения неоногелиевой смеси (2015)
Зимин А. В. - Особенности проектирования генераторов бинарного льда шнекового типа (2015)
Кухаренко В. Н. - О возможности создания новых газовых холодильных машин Стирлинга на основе существующих конструкций, Кузнецов В. В. (2015)
Лабай В. Й. - Вплив коефіцієнта трансформації холодильної машини на ексергетичний ККД системи кондиціювання повітря чистого приміщення, Гарасим Д. І. (2015)
Дорошенко А. В. - Солнечные многоступенчатые абсорбционные холодильные системы на основе тепломасообменных аппаратов пленочного типа, Антонова А. Р., Людницкий К. В. (2015)
Радченко А. М. - Трансформація теплоти в установці автономного енергозабезпечення абсорбційною холодильною машиною, Остапенко О. В. (2015)
Атанасова В. В. - Заморожені напівфабрикати з бобових для закладів ресторанного господарства (2015)
Бойчук А. С. - Уравнения для расчета вязкости и теплопроводности хладагента R134а (2015)
Козонова Ю. О. - Функціональні овочеві салати з водоростями, Авдєєва А. А. (2015)
Стоянов П. Ф. - Анализ характеристик теплонасосных установок (2015)
Гнатовская А. А. - Надежностно-ориентированное проектирование двухкаскадного термоэлектрического устройства в САПР критических систем, Вохменцева Т. Б., Коваленко Л. Б., Кузниченко С. Д. (2015)
Сурков С. С. - Авторизация автомобильного компьютера, не имеющего поддержки браузера, с мобильными устройствами посредством технологии Bluetooth, Мартынюк А. Н. (2015)
Бортник К. - Дон Жуан на балетній сцені та проблема культурної ідентичності (2014)
Ващенко М. - Традиція та новаторські риси у творчості Григорія Синиці (2014)
Громченко В. - Імпровізація як художня основа жанру музики для інструмента соло (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва) (2014)
Губ’як Д. - До проблеми інтерпретації творів для бандури В. Зубицького (2014)
Деркач Л. - Не звуком единым… (метаморфозы сценического воплощения в камерно-вокальном жанре) (2014)
Костенко Н. - Современная теория и практика домрового исполнительства в Украине (2014)
Ламонова О. - Агітвікна Самуїла Уманського (самума) 1941 — 1943 рр. (2014)
Приходько А. - Рецепція інтегративно-синтетичної природи музичного авангарду ХХ століття (2014)
Ружинская Д. - Воплощение постмодернистского концепта в режиссёрском театре (на примере оперных постановок Д. Чернякова) (2014)
Степанова Г. - Життя та творчість провінційного актора М. Іванова-Козельського (2014)
Хоменко К. - Традиція військового портрету Слобожанщини. Огляд провінційного військового портрету з зібрання харківського художнього музею (2014)
Шумакова С. - Харьковская школа циркового искусства: новое пространство эволюционных изменений (2014)
Юрченко О. - Переложение классических произведений для цимбал: опыт интерпретации (2014)
Яніна-Ледовська Є. - "Весна священна" І. Стравінського. Від етнографії до філософії буття (2014)
Давидич Т. - Культурные основания и композиционные особенности архитектуры в ранние периоды её развития (2014)
Юрик Я. - Меморіалізація пам’яті як важливий напрямок діяльності Юнеско (2014)
Габрель Т. - Показники та методи обґрунтування просторово-предметних співвідношень житлової забудови (2014)
Громнюк А. - Орнаментика як засіб формування етнокультурної ідентичності архітектури інтер’єру (2014)
Крамачёва Н. - Проблемы формирования и функционирования городских общественно-транспортных узлов в условиях плотной застройки в крупнейших и крупных промышленных городах, Рябова О. (2014)
Сидор М. - Реприза духовного концепту галицьких придорожніх каплиць у різних формах їх архітектурного вираження (2014)
Єфімова М. - Проектування тактильних книг для дітей із вадами зору в Україні та за кордоном (2014)
Олексієнко А. - Визначення концептуальних рішень у проектуванні тематичних парків (на прикладі робіт студентів спеціалізації "інтер’єр і обладнання" ХДАДМ) (2014)
Наулік Н. - Прокуратура України: теоретико-правовий аспект діяльності у сучасних умовах (2015)
Кодинець А. - Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: сучасне відображення минулого (2015)
Отраднова О. - Компенсація моральної шкоди, заподіяної порушенням цивільно-правового договору (2015)
Штанько А. - Концепція права на захист як самостійного суб’єктивного цивільного права (2015)
Ігонін Р. - Проблема доктринального визначення поняття "адміністративно-правове забезпечення" (2015)
Кагановська Т. - Пріоритети реформування інформаційних відносин у сфері державної служби в контексті європейської інтеграції України (2015)
Кіселичник В. - Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща: передумови створення та адміністративно-правові основи діяльності (2015)
Загиней З. - Тлумачення кваліфікованого складу злочину, передбаченого у статті 365 Кримінального кодексу України (2015)
Леонов Б. - Покарання як засіб запобігання злочинності (2015)
Сарнавський О. - Криміналізація суспільно небезпечних діянь у військовій сфері (2015)
Туркот М. - Кримінологічна характеристика особистості суб’єкта військових злочинів (2015)
Калужна О. - Тактика збирання речей і документів як доказів у кримінальному провадженні (2015)
Брагіна М. - Юрисдикція визнання та виконання судових рішень у цивільних і комерційних справах в Європейському Союзі (2015)
Гончаров І. - Межі застосування вимоги про повернення безпідставно набутого майна (2015)
Лисенкова К. - Розвиток принципу змагальності сторін у досудовому кримінальному провадженні (2015)
Навроцький Д. - Наказ у військовій сфері як обставина, що виключає злочинність діяння (2015)
Скомаров О. - Історичні аспекти діяльності правоохоронних органів з протидії корупції (2015)
Буймістер Л.В. - Державно-громадське управління освітою в умовах формування її інноваційного типу (2014)
Вербицька П.В. - Нові підходи до вдосконалення просвітницької діяльності музею (2014)
Герасимова І. Г. - Проблемне навчання як засіб формування професійної мобільності в межах контекстного підходу (2014)
Гоголь-Саврій М. В. - Гендерна компетентність класного керівника (2014)
Urszula Gruca-Miąsik - Poczucie sensu życia młodzieży stosującej środki psychoaktywne (2014)
Игошина Н. В. - Формирование готовности младшего школьника к саморазвивающей учебной деятельности как педагогическая проблема (2014)
Кендзьор П. І. - Становлення громадянської ідентичності особистості як стрижень полікультурного виховання (2014)
Клос Л.Є. - Індивідуальний план навчання дітей з гіперактивним розладом в загальноосвітніх школах сша, Фаласеніді Т. М. (2014)
Ковальчук Л. І. - Етнопедагогічні погляди вітчизняних педологів початку хх століття (2014)
Коцопей Г.В. - Омелян партицький про виховний ідеал української молоді (2014)
Кучинська І. О. - Мотивація актуалізації ідейно-політичного напрямку виховної діяльності в умовах сьогодення (2014)
Ментус І.Е. - Психолого-педагогічні особливості навчально-виховного процесу на кафедрі військової підготовки в умовах сьогодення (2014)
Miąso Janusz - Оd psychotransgresjonizmu ku postawie twórczej aktywności – panaceum na medioholizmy (2014)
Олійник Н. Ю. - Сприйняття та розуміння у конфліктних ситуаціях педагогічного спілкування (2014)
Marek Paluch - Zjawiska patologii społecznej w opinii studentów kierunku praca socjalna (komunikat z badań) (2014)
Петров А.О. - Jсобливості професійної діяльності вчителя фізичної культури на сучасному етапі (2014)
Поліщук С.В. - Організаційно-педагогічні засади розвитку і становлення вітчизняної педагогічної освіти в україні у хх столітті (2014)
Савшак Т. М. - Навчальні підручники з історії для українських середніх шкіл галичини середини хіх – поч. хх ст (2014)
Сгадова В.В. - Моделювання управління процесом розвитку творчих здібностей студентів (2014)
Чухно Л.А. - Збагачувальна стратегія організації навчання обдарованої студентської молоді німеччини (2014)
Аліксійчук О.С. - Просвітницька діяльність сестер старицьких в контексті культурно-освітнього процесу кінця хіх–початку хх століття, Федорчук В.В. (2014)
Галушко М. В. - Актуальні проблеми управління професійно-творчим розвитком майбутніх словесників у методичній спадщині Н.Й. Волошиної (2014)
Горох Г. В. - Збагачення особистості усною народною творчістю (2014)
Горячок І. В. - Загальнотеоретичні засади літературної освіти в педагогічній спадщині Ніли Волошиної, Зубчук М. (2014)
Градовський А.В. - Проблема сприймання художнього твору учнями у методичній спадщині Н.Й. Волошиної (2014)
Карпалюк В. С. - Елементи стилістико-словникової роботи в початкових класах (2014)
Коваленко Ю. В. - Ефективність застосування кейс-методу під час викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах (2014)
Кучинська І. О. - Ідеї патріотичного виховання у педагогічних поглядах Ніли Волошиної (2014)
Лаврусевич Н.О. - Творчість броніслава грищука на уроках літератури рідного краю: естетико-психологічний вимір крізь призму методичної спадщини Н.Й. Волошиної (2014)
Лілік О. О. - Методичні засади вивчення імпресіоністичних творів студентами-філологами (на матеріалі "Блакитного роману"Гната Михайличенка) (2014)
Нежива Л. Л. - Стан сформованості знань старшокласників про літературні напрями (2014)
Никитюк С.І. - Провідні чинники виникнення системи заочної освіти вчителів іноземних мов у Великій Британії (2014)
Петрович О. Б. - Проблема організації позакласної роботи з української літератури в методичній концепції Н. Й. Волошиної (2014)
Саєнко Н.С. - Формування самоконтролю студентів у розвивальному навчанні іноземних мов (2014)
Сторчова Т.В. - Етапи становлення навчальної дисципліни "Латинська Мова": європейський та вітчизняний досвід (2014)
Ткачук Г. П. - Формування читацьких компетентностей в учнів початкових класів крізь методичну спадщину Ніли Волошиної (2014)
Торчинська З.К. - Формування національних цінностей засобами легенди (2014)
Тур О.М. - Міжкультурна комунікація як складова професійної діяльності майбутнього спеціаліста (2014)
Шуляр В.І. - Урок рефлексивно-корективного контролю знань, норм і цінностей із літератури: за імперативами Н. Волошиної (2014)
Яценко Т.О. - Напрями розвитку педагогічної теорії та її вплив на методику викладання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах другої половини хх – початку ххі століття (2014)
Алексєєв О. М. - Комп’ютерно-опосередковані комунікації під час змішаного навчання студентів інженерних спеціальностей (2014)
Левін П. Б. - Місце трудового навчання в засвоєнні основ економічних наук учнями основної школи (2014)
Мікрюков О. О. - Структурно-семантичні особливості комп’ютерних термінів словосполучень (2014)
Моцик Н.Д. - Розвиток пізнавальної активності під час вивчення математики в початкових класах (2014)
Моцик Р.В. - Вивчення пристроїв комп’ютера на уроках інформатики у початковій школі (2014)
Рева Т. Д. - Структурування курсу аналітичної хімії на основі міжпредметної інтеграції та професійної спрямованості (2014)
Шаран В. Л. - Моделювання у процесі формування професійно-математичної компетентності майбутніх учителів, Шаран О. В. (2014)
Борисова Т.В. - Педагогічне значення театральної діяльності школярів (2014)
Воєвідко Л. М. - Музично-виконавська традиція В. Пухальського у педагогічній творчості (на межі хіх-хх ст.) (2014)
Гречаник Н. І. - Синергетичний підхід методичної підготовки майбутнього вчителя музики до творчої самореалізації у процесі диригентсько- хорової діяльності (2014)
Заходякін О.В. - Формування фахової компетентності майбутніх педагогів- музикантів в процесі інструментальної підготовки (2014)
Карась Г. В. - Особливості загальної музичної освіти української діаспори хх століття (2014)
Карташова Ж. Ю. - Формування виконавської майстерності студента- інструменталіста (2014)
Лабунець В. М. - Підвищення кваліфікації вчителя музики як складова неперервної освіти (2014)
Маринін І. Г. - Професійна компетентність вчителя музики – керівника дитячого народно-інструментального колективу: проблема структури та змісту (2014)
Мозгальова Н. Г. - Творчо-професійний потенціал формування успішної особистості майбутніх учителів музики (2014)
Бабюк С. М. - Використання нетрадиційних технологій під час роботи з формування у молодших школярів інтересу до фізичної культури (2014)
Бабюк Т. Й. - Сучасний стан проблеми наступності у формуванні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів (2014)
Муковіз О. П. - Вимоги до вчителя початкової школи у процесі дистанційного навчання (2014)
Ратушняк О. М. - Формування екологічної компетентності учнів початкової школи (2014)
Талаш І. О. - Інноваційні педагогічні технології в системі професійної підготовки вчителя початкової школи (2014)
Відомості про авторів (2014)
Захарченко П. В. - Модель формування попиту на фінансові продукти в умовах трансформаційної економіки (2013)
Салига С. Я. - Теоретичне узагальнення функцій ринку цінних паперів у сучасній економічній системі, Болдуєва О. В. (2013)
Демешок О. О. - Формування системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості у чотирьох вимірному просторі: реалізація дії її функціоналів, Микитенко В. В. (2013)
Бойко М. Г. - Методологічний базис сегментації споживачів туристичних підприємств (2013)
Маркова Н. С. - Застосування європейського досвіду при формуванні сталого розвитку в Україні (2013)
Костенко О. М. - Контролінг як інтегрована інформаційно-аналітична система управління (2013)
Банєва І. О. - Пріоритетні напрями розвитку аграрних підприємств на основі ефективного використання їх ресурсного потенціалу (2013)
Алтухова Н. В. - Структура зовнішньоторговельних показників підприємств рибної галузі України (2013)
Касьянова В. А. - Аналіз стану виробництва основних видів промислової продукції та перспективи його розвитку на одещині (2013)
Піюренко І. О. - Роль економічного моніторингу у попередженні кризових явищ на підприємстві (2013)
Ткаченко В. В. - Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України (2013)
Тхор С. О. - Перспективи розвитку транспортного комплексу України (2013)
Артеменко Л. П. - Сучасні тенденції розвитку вітчизняного машинобудування, Клюквіна М. С. (2013)
Кам'янська О. В. - Визначення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства, Шкіль Ю. М. (2013)
Говорущак А. М. - Оцінка іноземних інвестиційних вливань в економіку республіки польща та причини їх зросту (2013)
Євсюкова О. В. - Україна та Польща: спільні стратегічні пріоритети в процесі історичних реформацій (2013)
Шевчук І. В. - Аналіз правових та економічних засад екологічного моніторингу в Україні (2013)
Смолец В. В. - Роль морского транспорта в системе сбалансированного энергообеспечения (2013)
Гребець О. Б. - Взаємозв'язок системи контролінгу та організаційної структури підприємства (2013)
Турчин Л. Є. - Проблеми довіри до банківської системи у післякризовий період (2013)
Ільченко К. О. - Моделювання динаміки кредитного портфелю з метою групування комерційних банків, Чулюкова Н. С. (2013)
Смолянюк О. В. - Економічні аспекти розвитку інтернету: значення для України (2013)
Сусіденко О. В. - Загальна концепція реалізації міжнародних проектів просторового розвитку вінницької області (2013)
Фатизаде П. И. - Способы ограничения рисков при размещении денежных средств в условиях экономической интеграции (2013)
Петрушевська В. В. - Механізм формування і реалізації державної фінансової політики у процесі забезпечення безпеки економіки (2013)
Тищенко В. О. - Шляхи удосконалення державної політики у сфері цивільного захисту (2013)
Шойко В. А. - Проблеми підготовки кадрів сфери цивільного захисту (2013)
Рябцев Г. Л. - Державна політика розвитку ринків нафти і нафтопродуктів в Україні: проблема технічного регулювання (2013)
Коваль Г. В. - Основні аспекти формування та розвитку державної молодіжної політики (2013)
Матюшенко С. І. - Концептуальні засади формування механізмів ефективного фінансового моніторингу в Україні (2013)
Плешко В. К. - Сутність державного управління прикордонною безпекою як складової національної безпеки України (2013)
Кир'якова В. В. - Нормативно-правовий аспект державного регулювання реклами в інтернет-середовищі (2013)
Kaminsky V. F. - Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 1), Boyko P. I. (2014)
Корсун С. Г. - Особливості формування врожаю культур ланки зернопросапної сівоз-міни залежно від удобрення в умовах Правобережного Лісостепу, Буслаєва Н. Г., Камінська В. В., Клименко І. І. (2014)
Гера О. М. - Продуктивність сільськогосподарських культур залежно від рівня удобрення (2014)
Романюк П. В. - Кормова цінність зерна тритикале залежно від удобрення та захисту посівів, Єгупова Т. В. (2014)
Власюк О. С. - Вплив щільності посівів на ураження хворобами та продуктивність сортів ячменю ярого, Жук В. А. (2014)
Асанішвілі Н. М. - Реакція гібридів кукурудзи різних екотипів на технологічні заходи вирощування у північній частині Лісостепу (2014)
Патика М. В. - Моніторинг ростових процесів рослин в агрофітоценозах експрес-методом індукції флуоресценції хлорофілу, Груша В. В., Гордієнко Т. І. (2014)
Дворецька С. П. - Особливості формування елементів продуктивності рослин гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування культури, Рябокінь Т. М., Єфіменко Г. М., Тилиця Т. В. (2014)
Шляхтурова С. П. - Вплив способів сівби та мінеральних добрив на якість зерна гречки (2014)
Любчич О. Г. - Мінеральне живлення проса в технології вирощування, Грищенко Р. Є., Корсун С. Г. (2014)
Камінський В. Ф. - Площа листкового апарату та фотосинтетична продуктивність посівів проса за різних рівнів мінерального живлення, Глієва О. В. (2014)
Павленко Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на формування фотосинтетичного апарату та врожайність сої в умовах північної частини Лісостепу (2014)
Мосьондз Н. П. - Вплив технологічних заходів на вміст сирого протеїну і жиру у насінні сої в умовах північної частини Лісостепу (2014)
Голодна А. В. - Формування продуктивності люпину вузьколистого залежно від варіанта технології вирощування в зоні західного Полісся, Яблонська В. В. (2014)
Поліщук С. В. - Особливості прояву бактеріальних хвороб на посівах сої (2014)
Патика М. В. - Продуктивність буряків цукрових за різних технологій вирощування, Москалевська Ю. П., Танчик С. П. (2014)
Привалов Ф. И. - Продуктивность капустных культур в зависимости от доз азотных удобрений в условиях Беларуси, Шлапунов В. Н., Долгова Е. Л. (2014)
Слюсар С. М. - Біологічна активність темно-сірого опідзоленого ґрунту за вирощування сорго суданського, Оксимець О. Л. (2014)
Сукайло М. В. - Продуктивність бобово-злакових травостоїв на сірих лісових грунтах Лісостепу, Волошин В. М. (2014)
Штакал М. І. - Лучне кормовиробництво на осушених органогенних ґрунтах Лісостепу, Штакал В. М. (2014)
Панасюк С. С. - Роль низових трав у формуванні різностиглих злакових травостоїв (2014)
Яцишен О. Л. - Еволюційні мутації в селекції гречки на адаптивність, Тараненко Л. К. (2014)
Голик Л. М. - Оцінювання сортів і ліній пшениці ярої за господарськими та біологічними ознаками (2014)
Стариченко В. М. - Характеристика колекційних зразків сої за стійкістю до розтріскування бобів (2014)
Левченко Т. М. - Оцінювання колекційних зразків люпину білого за основними господарсько-цінними ознаками, Байдюк Т. О., Вересенко О. М. (2014)
Вишнівський П. С. - Посівні якості і врожайні властивості насіння ріпаку озимого залежно від фракційного складу посівного матеріалу, Слісарчук М. В. (2014)
Горенський В. М. - Селекційно-генетична оцінка елементів кормової та насіннєвої продуктивності люцерни в умовах підвищеної кислотності ґрунту (2014)
Ткачик С. О. - Підбір сортів агрусу (Grossularia reclinata l.) для створення еталонної колекції (2014)
Kaminsky V. F. - Strategy of development and implementation of crop rotations in Ukraine (part 2), Boyko P. I. (2014)
Дегодюк Е. Г. - Вплив тривалого застосування добрив на агрохімічні показники родючості сірого лісового грунту, Проненко М. М., Боднар Ю. Д. (2014)
Слюсар І. Т. - Продуктивність старосіяних багаторічних травостоїв залежно від способу їхнього поліпшення на торфовищах лісостепу, Сербенюк В. О. (2014)
Гера О. М. - Забур’яненість посівів на осушуваних органогенних ґрунтах залежно від сівозміни та удобрення (2014)
Богатир Л. В. - Водно-фізичні властивості торфового ґрунту та урожайність кукурудзи залежно від способу обробітку ґрунту та удобрення (2014)
Москалевська Ю. П. - Активність мікробного біому чорнозему типового в посівах буряків цукрових за різних технологій вирощування, Патика М. В. (2014)
Кононюк Л. М. - Врожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від технології вирощування в Правобережному Лісостепу, Корсун С. Г., Давидюк Г. В. (2014)
Юла В. М. - Ефективність вирощування пшениці ярої в системі органічного землеробства, Дрозд М. О. (2014)
Камінська В. В. - Формування продуктивності вівса голозерного за різних технологій вирощування, Дудка О. Ф., Мушик Б. В. (2014)
Шляхтурова С. П. - Підвищення продуктивності гречки в умовах північної частини Лісостепу (2014)
Любчич О. Г. - Ефективність агротехнічних заходів боротьби з бур’янами у технології вирощування проса (2014)
Дударчук І. С. - Врожайність насіння ріпаку озимого в умовах Західного Полісся (2014)
Шляхтуров Д. С. - Вплив елементів технології вирощування на ріст і розвиток рослин квасолі (2014)
Поліщук К. В. - Вплив бактеріальних препаратів на врожайність і якість зерна кукурудзи і ячменю ярого в умовах Волинського Полісся (2014)
Кирилюк В. П. - Продуктивність гороху залежно від способів застосування біофунгіциду Мікосан (2014)
Каминский В. Ф. - Эффективность грибных полисахаридов в повышении устойчивости растений против болезней, Теслюк В. В., Григорюк И. П., Дубровин В. А. (2014)
Слюсар С. М. - Ефективність вирощування сорго суданського залежно від удобрення (2014)
Боговін А. В. - Вплив способів відновлення лукопасовищних травостоїв на їхню продуктивність і якість корму, Пташнік М. М., Оксимець О. Л. (2014)
Цимбал Я. С. - Ботанічний склад та особливості формування травостоїв зеленого конвеєра залежно від удобрення (2014)
Яцишен О. Л. - Фізіолого-генетичні механізми вдосконалення архітектоніки генотипів гречки методами селекції за індексними показниками, Тараненко Л. К. (2014)
Тимошенко О. В. - Селекційна цінність колекційних зразків пшениці м’якої озимої (2014)
Вишнівський П. С. - Вплив фракційного складу посівного матеріалу на формування продуктивності насіннєвих посівів пшениці ярої, Шаповал А. В., Цюк Ю. В., Лутак І. А. (2014)
Корнійчук М. С. - Сортові особливості стійкості сої до основних хвороб, Поліщук С. В. (2014)
Слісарчук М. В. - Удосконалення методики гібридизації ріпаку озимого (2014)
Вавринович О. В. - Вплив сівозмінного чинника на забур’яненість посівів ячменю ярого (2015)
Квасніцька Л. С. - Продуктивність короткоротаційних сівозмін у Правобережному Лісостепу (2015)
Корсун С. Г. - Застосування відходів олійно-жирової та солодової промисловості на добриво, Шкарівська Л. І., Гірник В. В., Білий Р. М. (2015)
Колодяжний О. Ю. - Формування біологічного потенціалу пшениці озимої за різних систем землеробства, Патика М. В., Танчик С. П. (2015)
Рожков А. О. - Формування фотосинтетичного потенціалу тритикале ярого залежно від способів сівби та підживлення, Гутянський Р. А. (2015)
Рябокінь Т. М. - Вплив факторів інтенсифікації на фотосинтетичну діяльність посівів гороху (2015)
Грищенко Р. Є. - Фотосинтетична продуктивність посівів гречки в Північному Лісостепу, Любчич О. Г., Мазуренко Т. В. (2015)
Камінський В. Ф. - Продуктивність та якість зерна проса за різних рівнів удобрення, Глієва О. В. (2015)
Павленко Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на якість насіння сої в Правобережному Лісостепу (2015)
Ковальчук Н. В. - Вплив біологічного живлення на продуктивність сортів сої (2015)
Ратошнюк В. І. - Продуктивність люпину вузьколистого залежно від рівнів мінерального живлення (2015)
Пасацька В. С. - Найпоширеніші фітофаги пшениці озимої та заходи контролю їх чисельності в північній частині Лісостепу, Гаврилюк Н. М. (2015)
Слюсар С. М. - Хімічний склад біомаси сорго залежно від виду, добрив та укосу (2015)
Цимбал Я. С. - Якість корму багаторічних трав та сумішей однорічних культур у зеленому конвеєрі (2015)
Повидало В. М. - Продуктивність вегетативної маси насінників багаторічних злакових трав залежно від удобрення, Ткаченко О. І. (2015)
Хоміна В.Я. - Урожайність розторопші плямистої залежно від технологічних заходів в умовах Лісостепу Західного, Тарасюк В. А. (2015)
Taranenko L. K. - Genetic grounding for improvement of Fagopyrum esculentum Moench breeding methods, Yatsyshen O. L. (2015)
Тимошенко О. В. - Кореляційний зв’язок висоти рослин із вмістом протеїну та їх мінливість у гібридних популяціях другого покоління пшениці озимої, Голик Л. М., Стариченко В. М., Заїка Є. В., Вітвіцька О. І. (2015)
Юрченко Т. В. - Мінливість ознак продуктивності гібридно-мутантних популяцій пшениці м’якої озимої, Волощук С. І. (2015)
Лутак І. А. - Насіннєва продуктивність пшениці ярої залежно від фракційного складу, сорту та рівнів удобрення, Шаповал А. В. (2015)
Катеринчук І. М. - Продуктивність ріпаку ярого залежно від фракційного складу насіння та застосування рістрегулюючого фунгіциду Піктор, Вишнівський П. С. (2015)
Грищенко Ф. В. - Нормативні документи серії 10000: стан, тенденції та перспективи розвитку (2013)
Соц С. М. - Показники якості голозерного вівса, Жигунов Д. О., Кустов І. О. (2013)
Мардар М. Р. - Аналіз структури асортименту зернових хлібців, що реалізуються у роздрібній торговельній мережі м. Одеси, Значек Р. Р., Лазуткіна А. В. та ін. (2013)
Шутенко Є. І. - Зміна мікробіоти крупи при зберіганні після воднотеплової обробки, Євдокимова Г. Й., Труфкаті Л. В. та ін. (2013)
Пшенишнюк Г. Ф. - Вплив рецептурних інгредієнтів на показники якості зернового хліба, Макарова О. В., Іванова Г. С. (2013)
Крутовий Ж. А. - Проектування рецептури бісквіту, що забезпечує добові потреби в селені, Запаренко Г. В. (2013)
Єгоров Б. В. - Вплив органічних кислот на засвоєння кальцію в годівлі сільськогосподарської птиці, Левицький А. П., Турпурова Т. М. (2013)
Лапінська А. П. - Перспективи підвищення продуктивної дії замінників незбираного молока (2013)
Єгоров Б. В. - Розробка технології виготовлення екструдованої кормової суміші для риб, Фігурська Л. В. (2013)
Єгоров Б. В. - Сучасні проблеми на шляху виробництва високоякісних комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці, Ворона Н. В. (2013)
Гончарук Г. А. - Обґрунтування доцільності дослідження оптимальних режимів експлуатації ежекторів для подачі сипких продуктів у аерозольтранспортні системи, Опришко О. В., Шалигін О. В. та ін. (2013)
Світий І. М. - Система підтримки прийняття рішень персоналу зерносховища по формуванню оптимальних партій зерна, що зберігаються, Андріященко Г. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Чугаєва І. - Літописні фрагменти про Святослава Ярославича: до проблеми інтерпретації (2014)
Діптан І. - Боротьба за "скарб" І. Мазепи як один із чинників з’яви "Конституції" П. Орлика (2014)
Ситий І. - З історії Слабинської сотні (2014)
Лист княгині Дольської до Карла ХІІ (вересень 1704 р.) (Публікація Хокана Хенрікссона, переклад з латинської Ольги Циганок, коментар Олександра Дубини) (2014)
Реброва Н. - Вшанування пам’яті Петра Івановича Прокоповича Батуринською спілкою пасічництва в 20-і роки ХХ ст. (2014)
Коваленко О. - Зі спогадів Марії Чорносвитової про старий Чернігів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Салтан О. - "Сделано мало, будет сделано больше" (Корюківська трагедія мовою вхідних шифротелеграм, отриманих Українським штабом партизанського руху з 9 лютого по 27 березня 1943 р.) (2014)
Тарасенко О. - Чернігівська духовна дікастерія/консисторія у структурі єпархіального управління (1802 – 1917 рр.) (2014)
Еткіна І. - Понорницький край Чернігівщини наприкінці 1941 р. (За щоденниками Дмитра Захаровича Браженка) (2014)
Шевченко М. - Без права на забуття... До історії одного спаленого українського села, Білоус О. (2014)
Саєнко Н. - Домогосподарства мешканців Батурина середини ХVІІІ ст.: історико-демографічні аспекти (2014)
Стецюк В. - Гарнізон Чернігова наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Шара Л. - Таксація продуктів харчування у воєнний час (на прикладі роботи Чернігівської міської думи 1916 р.) (2014)
Студьонова Л. - Тарас Шевченко сам по собі й у свій час (До 200-річчя від дня народження великого поета і художника) (2014)
Коваленко В. - Археологія у творчій спадщині Тараса Шевченка (2014)
Ямполець П. - Рівень життя міського населення УСРР на початку непу (2014)
Лавріненко Л. - Форми й методи державного регулювання охорони народного здоров’я та їх прояви на Чернігівщині (1960 – 1980-і рр.) (2014)
Панченко В. - Білоконського на проблеми народної освіти (2014)
Пиріг П. - Великий вчений і реформатор Василь Каразін (До 240-річчя від дня народження) (2014)
Макаренко Т. - Представництво національних меншин в органах державної влади: історичний аспект (2014)
Мідько А. - Внесок нащадків В. В. Тарновського-молодшого у прогресивні перетворення життя українського суспільства кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (2014)
Воїнов С. - Провозін Павло. Крізь віки: (Їх імена прославили наш край). – К., 2013. – 64 с. (2014)
Павленко С. - Циганок Ольга. Фунеральне письменство в українських поетиках та риториках XVII–XVIII cт.: теорія та взірці. – Вінниця: ПП "ТД "Едельвейс і К" , 2014. (2014)
Чугаєва І. - "Треті Фльорівські читання": до 40-річчя відновлення історичного факультету / Інституту історії ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка (2014)
Володимир Єгорович Чухно (2014)
Нібулон і ОНАХТ: досвід професійного співробітництва (2013)
Верещинський О. П. - Інтенсифікація холодного методу водотеплової обробки та комплексне підвищення ефективності підготовки зерна при сортових хлібопекарських помелах пшениці, Музика М. С., Шевченко О. В. (2013)
Соц С. М. - Дослідження процесу водопоглинальної здатності зерна голозерного вівса, Кустов І. О. (2013)
Селіванська І. А. - Лізоцим – перспективний компонент продуктів функціонального харчування (2013)
Гулавський В. Т. - Виробничий потенціал зернових продуктів (2013)
Левицький А. П. - Антидисбіотична дія муки із соєвої соломи, Селіванська І. А., Січкарь В. І. та ін. (2013)
Лебеденко Т. Є. - Підвищення якості хліба пшеничного шляхом використання лікарської рослинної сировини, Кожевнікова В. О., Васильєв С. В. (2013)
Карунський О. Й. - Технологія виробництва комбікормів підвищеної продуктивної дії, Браженко В. Є., Тілілюк О. О. (2013)
Лапінська А. П. - Формування мікробіоценозу сільськогосподарських тварин і птиці, проблеми та перспективи (2013)
Єгорова А. В. - Оцінка санітарної якості комбікормів для поросят, Воєцька О. Є., Труфкаті Л. В. та ін. (2013)
Єгоров Б. В. - Розробка технології виробництва кормової добавки підвищеної біологічної цінності, Бордун Т. В., Кузьменко Ю. Я. та ін. (2013)
Браженко В. Є. - Особливості розташування обладнання та заходи безпечної роботи на комбікормових підприємствах, Фесенко О. Є. (2013)
Світий І. М. - Структура та функції дворівневої підтримки рішення персоналу зерноперевантажувального терміналу з оптимального розміщення партій зерна, Андріященко Г. В. (2013)
Грушевська Ю. - Корпоративна соціальна відповідальність: управління зовнішніми комунікаціями організації (2015)
Грицюта Н. - Етико-естетичні тенденції рекламних ТV-технологій на основі етнонаціональних джерел (промоційні ТV-кампанії українських алкобрендів) (2015)
Коцюмбас Н. - Теле- й радіожурналістика як об’єкт дослідження (на матеріалах збірника наукових праць "Теле-та радіожурналістика") (2015)
Кузнецова О. - Огляд листів як жанр партиципарної журналістики (2015)
Лизанчук В. - Суспільно-політичні сфери життя в радіобесіді (2015)
Луцюк І. - Регіональні ЗМІ у медіазнавчому дискурсі: визначення та історіографія питання (2015)
Набруско В. - Суспільне мовлення та виклики інформаційної доби (2015)
Павлів В. - Журналістський фейлетон і професійна етика (2015)
Путькалець Л. - Роль державних телерадіокомпаній у формуванні інформаційного простору регіону (2015)
Бабенко В. - Актуалізатори телевізійного соціоцентричного тексту (2015)
Бабенко О. - "Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій народ" (Іван Огієнко) (2015)
Білоус О. - Телебачення в контексті духовно-національного саморозвитку та самовдосконалення дітей, підлітків і юнацтва (2015)
Ващук І. - Мовленнєвий портрет ведучого ток-шоу (2015)
Гадьо Н. - Реалії католицького телемовлення в інтернеті: телебачення цінностей у віртуальній епосі (2015)
Ганущак О. - "Це повний фінал", або: не футболом єдиним жив чемпіонат світу в Бразилії (2015)
Грисюк В. - Виборні соціально-комунікаційні технології: від релігійної символіки до переодягання у народний авторитет (на прикладі телевізійних рекламних роликів) (2015)
Дацишин Х. - Концепт "свій" у політичному дискурсі періоду Євромайдану (на матеріалах газети "День") (2015)
Дмитровський Є. - Львівська пісня в музично-розважальних передачах Львівського радіо довоєнного періоду (2015)
Дмитровський О. - Типологія українських подкастів – найважливішого сегмента інтернет-радіо (2015)
Дроздик Л. - Етичні рефлексії піар-комунікацій у контексті євроінтеграційних процесів в Україні (2015)
Еляшевська Н. - Вразливість України до інформаційної війни (2015)
Кіца М. - Особливості реклами в українських інтернет-ЗМІ в умовах інформаційної війни (2015)
Климович І. - Дитячі телевізійні програми у телепросторі. Їх вплив на свідомість та формування культури підростаючого покоління (2015)
Крупський І. - Пропагандистсько-маніпуляційна діяльність російського телебачення як чинник розпалювання міждержавної ворожнечі (2015)
Лавриш Ю. - Соціально-політичний дискурс релігійної тематики в інтернеті (на прикладі українських нових медій) (2015)
Максимович М. - Медійні аспекти "путінської" аудіовізуальної пропаганди (2015)
Мордюк А. - "Інфотейнментизація" українських новин (на прикладі інформаційного мовлення телеканалу "Новий канал") (2015)
Мудра І. - Соціальні мережі в інтернеті як інструмент просування "зараженої" інформації (2015)
Нагорняк М. - Відеоскладник розмовних програм на українських мережевих радіостанціях: реалії та перспективи (2015)
Паславський І. - Тематична спрямованість і жанрова відповідність висвітлення ЗМІ надзвичайних ситуацій та катастроф (2015)
Пуцята І. - Синергетична сутність тележурналістики крізь призму метамови (2015)
Табінський Я. - Фотодокументалізм: функції, специфіка відображення, сучасні трансформації (2015)
Хоменко І. - Імовірнісні моделі реальності в радіомистецтві і кінематографі (2015)
Щербина Ю. - Жанрові особливості розважальних програм українського телебачення (2015)
Ятчук О. - Традиції медіакомунікації на телебаченні (2015)
Яценко Г. - Росія VS Україна: конотації Iвана Франка в сучасних контекстах, Яценко А. (2015)
Бабенко В. - Адаптація терміна: трансформації та інтерпретації media в українській мові, Сербенська О. (2015)
Воронова К. - "Мова – то серце народу. Гине мова – гине народ" (Іван Огієнко) (2015)
Михайличенко Н. - Усне мовлення та мовна компетенція українських публічних осіб: естетичні засади (2015)
Сербенська О. - Комунікативна сила Шевченкового слова дума (2015)
Ткач Я. - Акустичні засоби невербаліки: комунікативний аспект (2015)
Правда − найголовніша морально-психологічна складова журналістського професіоналізму (2015)
Іванець М. - На чуже не зазіхаєм, але й свого не віддамо, Глаголюк В. (2015)
Рожик М. - Сила Шевченкової правди (2015)
Сербенська О. - Книга забутих, призабутих і приспаних слів (2015)
Фоменко В. - Оригінальна радіодрама (радіоп’єса): особливості жанру, Хоменко І. (2015)
Фоменко В. - Люстрація, Хоменко І. (2015)
Гривінський Р. - За – теледеколонізацію! (2015)
Ґолибард Є. - "Донбаський синдром" ставить вимоги суспільству (2015)
Загнітко А. - Очистимо мовою душу (2015)
Лубчак В. - В Україні дискредитовано вдумливу телевізійну журналістику (2015)
Лубчак В. - Про свої "Підсумки дня" (2015)
Пепа В. - Телебачення на війні (2015)
Cлабошпицький М. - "Обама наказав – Коломойський збив …" Росія як інформаційний продукт (2015)
Грищенко Ф. В. - Європейський комітет зі стандартизації. Порівняльний аналіз типів документів (2013)
Соц С. М. - Підготовка голозерного ячменю до переробки, Кустов І. О., Колесніченко С. В. (2013)
Кирпа Н. Я. - Наукові принципи і промислові технології зберігання зернових мас (2013)
Єгоров Б. В. - Класифікація сучасних мукомельних заводів і перспективи розвитку мукомельної промисловості України, Жигунов Д. О. (2013)
Іоргачьова К. Г. - Заварні пряники із використанням безамілозної муки, Макарова О. В., Хвостенко О. В. та ін. (2013)
Бачинська Я. О. - Шляхи підвищення біологічної цінності кондитерських виробів та вдосконалення технології виробництва печива з використанням шротів, Непочатих Т. А., Бородай Д. В. (2013)
Левицький А. П. - Вміст Р-вітамінних речовин в вегетативних частинах сої, Макаренко О. А, Ходаков І. В. та ін. (2013)
Бордун Т. В. - Санітарна якість кормових добавок функціонального призначення для сільськогосподарських тварин і птиці, Єгорова А. В., Євдокімова Г. Й. та ін. (2013)
Єгоров Б. В. - Ефективний спосіб підготовки компонентів комбікормів, Левицький А. П., Лапінська А. П. та ін. (2013)
Ситько О. М. - Гранулювання - запорука прибуткового тваринництва і птахівництва (2013)
Воєцька О. Є. - Ефективність використання екструдованого зерна і ферментів в комбікормах для поросят, Лапінська А. П., Макаринська А. В. та ін. (2013)
Левицький А. П. - Лікувально-профілактичні властивості муки із соєвої соломи, Селіванська І. А., Січкарь В. І. та ін. (2013)
Єгоров В. Б. - Аналіз технологічних ліній виробництва комбікормів як об’єктів управління (2013)
Білявська Н. П. - Невідоме про відоме: до 120-річчя з дня народження професора П. Г. Демідова (2013)
Білявська Н. П. - Остапчук Миколай Васильович. До 90–річчя з дня народження (2013)
Грищенко Ф. В. - Системи управління якістю. Огляд сучасних наукових робіт, Лісніченко Т. В. (2013)
Капрельянц Л. В. - Ензиматична екстракція фенольних антиоксидантів із вторинних продуктів переробки зерна, Журлова О. Д., Килименчук О. О. (2013)
Соц С. М. - Перспективні напрямки розвитку галузі круп’яних продуктів, Кустов І. О. (2013)
Іоргачьова К. Г. - Оптимізація виробництва бисквітних напівфабрикатів на основі борошнистих сумішей, Станкевич Г. М., Макарова О. В. та ін. (2013)
Патюков С. Д. - Використання насіння та олії льону для корекції технологічних властивостей м’ясної сировини з дефектами автолізу. Частина ІІ. Дефект PSE, Бужилов Н. Г. (2013)
Єгоров Б. В. - Перспективи використання побічних продуктів консервних виробництв, Малакі І. С. (2013)
Єгоров Б. В. - Вивчення впливу екструдування на якість кормової добавки, Ворона Н. В. (2013)
Левицький А. П. - Кормова цінність муки із виноградної вичавки, Ходаков І. В., Селиванська І. А. та ін. (2013)
Єгоров Б. В. - Стабільність технологічних процесів – Аналіз., Кац І. С., Єгоров В. Б. (2013)
Гапонюк О. І. - Обґрунтування раціональних параметрів круповідділювача комплексної дії, Мосієнко Г. А. (2013)
Грищенко Ф. В. - Концептуальні засади створення Програми активізації участі національних технічних комітетів стандартизації у роботі технічних органів міжнародних та європейських організацій стандартизації (2014)
Лукіна Г. Д. - Вплив озонування на основні біополімери зерна пшениці, Кудашев С. М., Пушкар Т. Д. (2014)
Станкевич Г. М. - Інноваційний підхід до вивчення біологічної активності зернової маси, Бабков А. В. (2014)
Могилянська Н. О. - Сучасний стан і перспективи переробки олійних культур (2014)
Мардар М. Р. - Маркетингові дослідження споживчих мотивацій та переваг при виборі зернових пластівців, Соц С. М., Шутенко Є. І. та ін. (2014)
Черевата Т. М. - Товарознавча оцінка якості вермішелі довгої (2014)
Хоренжий Н. В. - Дослідження процесу екструдування комбікормів із вмістом вологих кормових трав (2014)
Єгоров Б. В. - Якість питної води та її роль в системі годівлі сільськогосподарської птиці, Кузьменко Ю. Я. (2014)
Виробництво комбікормів крупними підприємствами в 2012/13, 2013/14 (2014)
Єгоров Б. В. - Фізичні властивості і санітарна якість томатних вичавок, Воєцька О. Є., Малакі І. С. (2014)
Жигайло О. М. - Особливості ефективного вирішення задачі адаптації регулятора в САУ прес-гранулятором (2014)
Гаженко І. - 現代日本語・ウクライナ語における言語の性差の比較 (2013)
Голованова О. - Сленг как компонент разговорной речи молодежи Японии (2013)
Закутіна М. - Особливості сучасної японської туристичної термінології (2013)
Заморська Ю. - Комунікативне мовчання в японській лінгвокультурі (2013)
Калашнікова О. - Метафори на позначення концепту "сором" (2013)
Киёсава С. - Проблемы исчезающих языков в Японии (сравнительный анализ языковых ситуаций на островах Рюкю и в республике Беларусь) (2013)
Кирик О. - Предметно-тематична класифікація культурно маркованої лексики в японських народних казках, Філонова В. (2013)
Кобелянська О. - Дослідження явища ономатопеї в японській лінгвістиці (2013)
Костевич Н. - Особливості англійських, українських та японських фразеологічних одиниць на позначення людських почуттів (2013)
Кравець К. - Мовні стратегії японських рекламних текстів (2013)
Мазур С. - Розмовні елементи в лексиці канонічних текстів тенрійської релігії (на матеріалі "Офудесакі") (2013)
Озерська О. - Мовленнєвий етикет японських ділових нарад (2013)
Петриченко І. - Рекламна комунікація та час: японське бачення (2013)
Пирогов В. - Роль ієрогліфів у концептуалізації мовної картини світу японців (2013)
Федоришин М. - A configurative model of linguistic communication: structure of the speaker and of the listener (2013)
Федотова Ю. - Формування чоловічої антропонімічної моделі у Японії протягом VIII-XVI ст. та її структурна організація (2013)
Чернова О. - Особливості мови соціальних мереж: японська мова (2013)
Дарміна К. - Проблема перекладу безеквівалентної лексики (на матеріалі перекладів роману Ф.М. Достоєвського "Брати Карамазови" японською мовою) (2013)
Рижков А. - Префиксация как один из способов создания терминов права в японском языке и их перевод на русский (2013)
Стрижак У. - Японская языковая картина мира в предпереводческой перспективе (2013)
Шітанда С. - 応用言語学における翻訳の理論と実践 (2013)
Білик О. - Методика "вивчення уроку” у японській школі та можливості її застосування в українській освітній системі (2013)
Горновська О. - До питання про організацію навчання майбутніх філологів японського діалогічного мовлення в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Локшина Ю. - Про викладання cпеціальної лексики студентам -міжнародникам (2013)
Малахова Ю. - Проблема міжкультурної комунікації при викладанні японської мови (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського