Столяр Л. Г. - Сутність "витрат" через призму бухгалтерського обліку (2015)
Хаймьонова Н. С. - Методичні аспекти внутрішнього контролю витрат підприємства: об`єкти та джерела інформації (2015)
Хромушина Л. А. - Санація балансу як метод антикризового фінансового менеджменту підприємства (2015)
Худолей В. Ю. - Сучасний інструментарій управління динамічною стійкістю виробничо-економічних систем, Парицька Н. О. (2015)
Чернега О. Б. - Стратегія інтеграції авіаційної мережі України до єдиного повітряного простору Європейського Союзу, Дорофєєва Х. М. (2015)
Чугаєвська С. В. - Організаційно-правові аспекти забезпечення інноваційних процесів в молокопродуктовому підкомплексі (2015)
Шатирко Д. В. - Оцінка світового досвіду венчурної діяльності та його адаптація до реалій української економіки (2015)
Шиманська В. В. - Стратегічне управління якістю туристичних послуг в межах розвитку туристичного комплексу України: теоретичні аспекти (2015)
Фреїк Д. М. - Квантово-розмірні ефекти у конденсованих системах. Науково-історичні аспекти (Огляд), Харун Л. Т., Добровольська А.М. (2011)
Рувінський М. А. - Динамічна провідність прямолінійної смужки графену, Рувінський Б. М. (2011)
Шірінян А. С. - Розмірно-індукована реакційна дифузія у бінарній твердофазній системі (2011)
Галій П. В. - Вплив областей просторового заряду на релаксаційну емісію електронів опромінених електричних поверхонь, Тузяк О. Я., Поплавський О. П., Цвєткова О. В. (2011)
Коваленко О. В. - Розкладання спектрів фотолюмінесценції біологічних об’єктів на складові, форма яких істотно відрізняється від елементарних гавсіанів, Морозов О. С. (2011)
Балицький О. О. - Вплив тиску на фазові перетворення в монохалькогенідах індію та галію (2011)
Левицький Р. Р. - Статичні діелектричні, п’єзоелектричні і пружні властивості сегнетоелектриків KH2PO4 і K(H0.12D0.88)2PO4, Зачек І. Р., Вдович А. С. (2011)
Дзумедзей Р. О. - Механізми розсіювання у легованих вісмутом кристалах плюмбум телуриду PbTe:Ві (2011)
Зарін П. П. - Вплив іонів індію на магнітні властивості ферограната самарію (2011)
Фреїк Д.М. - Мікроструктура і оптичні властивості плівок PbTe на склі, Малашеквич Г. Є., Лоп’янко М. А., Бачук В. В., Никируй Р. І. (2011)
Магілін Д. В. - Аналіз елементного складу плівок CdTe з високою локальністю, Пономарьов О. Г., Косяк В. В., Опанасюк А. С., Опанасюк Н. М. (2011)
Дзундза Б. С. - Зміна кінетичних параметрів плівок p-PbTe при тривалій витримці на повітрі, Яворський Я. С., Матеїк Г. Д., Лисюк Ю. В. (2011)
Фреїк Д. М. - Технологічні аспекти осадження плівок CdТe методом гарячої стінки, Горічок І.В., Соколов О. Л., Потяк Ю. В. (2011)
Шевчук В. Н. - Вплив d-іонів на спектри дифузного відбивання нанопорошків ТіО2, Белюх В. М., Попович Д. І., Усатенко Ю. М. (2011)
Сминтина В. А. - Роль пластичної деформації у формуванні наноструктурованого кремнію. Фотолюмінісцентні властивості наноструктурованого кремнію, Кулініч О. А., Глауберман М. А., Свірідова О. В., Марчук І. О., Яцунський І. Р. (2011)
Григорчак І. І. - Кінетичні і поляризаційні процеси в гетерофазних напівпровідниково-рідкокристалічних наноструктурах та їх модифікація магнітним полем і освітленням, Іващишин Ф. О., Микитюк З. М., Фечан А. В., Будзуляк І.М., Будзуляк І. І., Яблонь Л. С. (2011)
Фреїк Д. М. - Кристалохімічні моделі дефектоутворення у нестехіометричних кристалах CdTe, SnTe, PbTe, Прокопів В. В. (мол.), Галущак М. О. (2011)
Філоненко О. В. - Теоретичне дослідження фулереноподібних кремнеземних молекул і їх комплексів із С60, Лобанов В. В. (2011)
Фесич І.В. - Дослідження фазоутворення в системі La1-2xLixSrxCoOy (x = 0-0,5), Неділько С. А., Дзязько О. Г., Багінський І. Л. (2011)
Павлович І. І. - Вплив обробки на термоелектричні властивості твердих розчинів на основі Bi2Te3, Томашик В. М., Томашик З. Ф., Стратійчук І. Б., Копил О. І. (2011)
Пукас С. Я. - Система GdAl-GdSi при 600 ºС, Данильчук І. О., Стародуб П. К., Гладишевський Р. Є. (2011)
Горічок І. В. - Кристалохімія власних точкових дефектів у кристалах системи PbTe-Bi, Туровська Л. В., Бойчук В. М., Межиловська Л. Й. (2011)
Гургула Г. Я. - Дефектна підсистема і механізми самолегування у кристалах цинк телуруду (2011)
Шабловський Я. О. - Вплив поліморфізму на високотемпературну реакційну здатність кристалів в неізобаричних умовах (2011)
Бордун О. М. - ІЧ-спектри поглинання висушених зразків урини без відхилень від норми та з наявністю оксалатних солей, Дробчак О. З. (2011)
Roik N. V. - IR Spectroscopy, X Ray Diffraction and Thermal Analysis Studies of Solid "b Cyclodextrin - Para Aminobenzoic Acid” Inclusion Complex, Belyakova L. A. (2011)
Миронюк І. Ф. - Будова та морфологія частинок SnO2, одержаних пірогенним і рідкофазним методами, Челядин В. Л., Коцюбинський В. О., Миронюк Л. І. (2011)
Савчук О. А. - Синтез та фотолюмінісцентні властивості нанокристалів кадмій телуриду, впроваджених в желатин методами швидкої одноступеневої та двоступеневої десольватації, Тріщук Л. І., Томашик В. М., Томашик З. Ф., Калитчук С. М., Стратійчук І. Б., Борук С. Д. (2011)
Стецишин Ю. - Дослідження структури наношару олігопероксиду з флуорованими ланками на поверхні cкла, Коструба A., Жолобко О., Заїченко О., Мітіна Н., Маєвська С. (2011)
Чекайло М. В. - Фазові перетворення в шихті при синтезі сполук сімейства аргіродитів Ag8XSe6 (X = Si, Ge, Sn), Українець В. О., Ільчук Г. А., Павловський Ю. П., Українець Н. А. (2011)
Сіренко Г. О. - Теплофізичні властивости металів та стопів: залежність зміни ентальпії від температури та радіусу атомів, Базюк Л. В., Мещерякова Н. В. (2011)
Семенюк М. Ф. - Ґрадієнт анізотропної нано- та мікрошорсткої поверхні твердого тіла, змодельованої випадковим полем, Сіренко Г. О., Солтис Л. М. (2011)
Сабадах Н. І. - Вплив температури на товщину плівки при дослідженні на протизносні властивості лінійних перфторполіефірів (2011)
Ляпіна О. В. - Електрофізичні характеристики тонкоплівкових структур зі спеціальними властивостями, Берегова О. М., Подолян Р. А. (2011)
Krajewski T. A. - Schottky Junctions with Silver Based on Zinc Oxide Grown by Atomic Layer Deposition, Luka G. , Wachnicki L., Lukasiewicz M. I., Zakrzewski A. J., Witkowski B. S., Jakiela R., Lusakowska E., Kopalko K., Kowalski B. J., Godlewski M., Guziewicz E. (2011)
Khoverko Yu. N. - Polysilicon on Insulator Structures for Sensor Application at Harsh Conditions (2011)
Мерена Р. І. - Вплив виду електроліту на питому ємність електрохімічних конденсаторів, Будзуляк І. М., Мандзюк В. І., Лісовський Р. П., Рачій Б. І., Іванічок Н. Я. (2011)
Гасюк І. М. - Визначення коефіцієнта дифузії іонів літію в Fe3O4 методами циклічної вольтамперометрії та спектроскопії електродного імпедансу, Угорчук В. В., Угорчук О. М., Кайкан Л. С., Січка М. Я., Грабко Т. В. (2011)
Фреїк Д. М. - Комірка для вимірювання теплопровідності твердих тіл, Запухляк Р. І., Терлецький А. І., Дикун Н. І., Ткачук А. І. (2011)
Сіренко Геннадій Олександрович – до 70-ти річчя від дня народження (2011)
Поплавський Омелян Павлович – до 60-ти річчя від дня народження (2011)
Пам’яті Федорака Руслана Миколайовича (2011)
Титул, зміст (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Державне регулювання енергетики як напрям підвищення енергетичної безпеки України (2014)
Соколова Л. В. - Науково-методичне забезпечення оцінювання інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств олійно-жирового комплексу (2014)
Шевчук Л. Т. - Соціально-економічні наслідки впливу новітніх технологій на індивідуальне та суспільне здоров’я, Федоришина Л. М. (2014)
Живко З. Б. - Суміжні площини детінізації економіки та розвитку підприємницьких структур (2014)
Koval L. M. - Forming and use of labor potential of agrarian sector in Ukraine (2014)
Титарчук І. М. - Проблеми інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки України (2014)
Ібатуллін М. І. - Роль державної підтримки в процесі подолання перешкод на етапі адаптації потужностей харчової індустрії до норм ЄС (2014)
Козлова В. Я. - Основи земельного законодавства України (2014)
Кушнір Н. О. - "Економічне НАТО": потенційні вигоди та можливі ризики для економіки США та ЄС, Стеблак Д. М. (2014)
Фатюха Н. Г. - Стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Дем’яненко Я. Ю. (2014)
Зеленська М. І. - Економіко-математичне моделювання результатів вступу абітурієнтів до ВНЗ (на прикладі ДВНЗ "УАБС НБУ"), Саєва К. В. (2014)
Тесля А. І. - Системи управління інтелектуальним капіталом (2014)
Стельмащук А. М. - Ефективність кооперації в машинно-тракторному обслуговуванні сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Андрушків Б. М. - Особливості трансформації соціогуманітарної сфери підприємства до європейських вимог, Слободян Н. О. (2014)
Свиноус І. В. - Організаційно-економічні засади виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах України, Іванова Л. С. (2014)
Головко О. Г. - Використання стратегічного планування для забезпечення ефективної діяльності підприємства, Кохан О. С. (2014)
Русінко М. І. - Дослідження інноваційної активності будівельних підприємств України як відображення потенціалу їх інноваційного розвитку (2014)
Пасічник Т. О. - Маркетинг інноваційних товарів у системі міжнародної кооперації підприємств (2014)
Бойко О. Б. - Синегрія держави та машинобудівних підприємств для інноваційного розвитку галузі (2014)
Чумак Р. М. - Диверсифікація виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Мартусенко І. В. - Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Вінницької області, Ціхановська О. М. (2014)
Бурмака Т. М. - Управління розвитком соціального середовища підприємств системи життєзабезпечення міста (2014)
Черкасова О. С. - Податковий потенціал регіону: сутність та методика оцінки (2014)
Абрамик М. І. - Ресурсний потенціал аграрного сектору в Україні та в Європейських державах світу: порівняльний аспект (2014)
Бурмака М. М. - Визначення ставки дисконту оцінки інвестиційних проектів державно-приватних партнерств (2014)
Бялковська Г. Д. - Насінництво тютюну в умовах ринку, Юречко А. А. (2014)
Музиченко Т. О. - Інвестиції та інвестиційна діяльність: понятійний апарат (2014)
Очеретько Л. М. - Податковий облік поліпшення орендованих основних засобів коштами орендаря, Таран М. М. (2014)
Івашків І. М. - Формування ринку олії та шроту соняшникового в Україні в умовах експортоорієнтованості галузі (2014)
Забурмеха Є. М. - Маркетингові підходи до формування категорійного апарату страхового ринку (2014)
Чорний В. С. - Деякі аспекти оцінювання соціальних ризиків на ринку праці (2014)
Горлачук О. А. - Цінові взаємовідносини та ефективність сільськогосподарського виробництва в регіоні (2014)
Нагорнюк О. П. - Формування виробничих витрат в галузі тваринництва в умовах нестійкої цінової кон’юнктури ринку (2014)
Рудич О. А. - Ціна як фундатор формування відносин в ринковій економіці (2014)
Гевко Б. Р. - Економія електроенергії загального користування та шляхи її досягнення (2014)
Веселова М. Ю. - Нові тенденції маркетингової діяльності комерційних банків: зарубіжний досвід (2014)
Малишко Є. О. - Розробка і впровадження пенсійного проекту недержавного пенсійного забезпечення суб’єктами підприємництва (2014)
Азаренкова Г. М. - Кредит як інструмент фінансування діяльності суб’єкта господарювання, Дудник І. Ю. (2014)
Фадєєва І. Г. - Інтелектуальні технології у фінансовому інжинірингу (2014)
Буряк О. П. - Сутність, елементи та ознаки банківської системи ринкової економіки (2014)
Башлай С. В. - Визначення джерел кредитного забезпечення сільського господарства (2014)
Груздєв Ю. В. - Проблеми розвитку земельно-іпотечного кредитування сільського господарства України (2014)
Станко Г. В. - Фінансово-економічна діагностика функціонування сільськогосподарських підприємств Буковини (2014)
Симчера В. М. - Сила образования и науки – в утверждении правды (2014)
Титул, зміст (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Енергетична безпека України та шляхи її реалізації (2014)
Пуцентейло П. Р. - Методологічні засади оцінювання конкурентоспроможного розвитку галузі тваринництва (2014)
Панухник О. В. - Фінансово-адміністративні переваги територіальної трансформації України в умовах економічних реформ (2014)
Повстин О. В. - Благодійність як інструмент реалізації державної соціальної політики (2014)
Тенюх З. І. - Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування стратегічних підприємств державного сектора економіки (2014)
Клименко К. С. - Особливості вдосконалення системи інновацій та трансферу технологій в Україні (2014)
Матвіїв О. В. - Аналіз динаміки фінансового потенціалу фармацевтичної галузі та проблем і методів їх подолання на ринку України (2014)
Завора Т. М. - Теоретико-методичні засади ефективності використання основних засобів підприємства, Григоришина О. І. (2014)
Кондратенко Т. В. - Управління виробничо-збутовими сферами як чинник сталого розвитку підприємства (2014)
Мосін О. О. - Алгоритм вимірювання технологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
Мануйлович Ю. М. - Стимулювання маркетингових структур для підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі використання системи збалансованих показників (2014)
Панкова А. Ю. - Обґрунтування пріоритетів і цілей структурних змін в економіці великого промислового міста (2014)
Yakymchuk O. K. - Concept of managing regional budgets during transition to sustainable self-development (2014)
Сидорук Б. О. - Організаційно-технологічні засади виробництва екобезпечної продукції сільського господарства, Сава А. П., Довгань С. В. (2014)
Давиденко Д. О. - Ієрархічна модель проблем фінансування будівництва житла інвестором (2014)
Левченко Н. М. - Управлінський облік процесу матеріального забезпечення за логістичним підходом, Воскобойник Ю. М. (2014)
Рожелюк В. М. - Організація документообігу як основного інструмента забезпечення функціонування ефективної системи комунікації на переробному підприємстві, Денчук П. Н. (2014)
Скляр Л. Б. - Основні напрями удосконалення управління потоками еколого-економічної інформації в консервній галузі (2014)
Качмар О. В. - Документальне оформлення облікової політики аграрних підприємств (2014)
Візіренко С. В. - Внутрішній аудит умовних зобов’язань (2014)
Очеретько Л. М. - Шляхи вдосконалення методів оцінки вибуття виробничих запасів, Пальцева М. В. (2014)
Костецький Я. І. - Удосконалення управління та аналізу фінансових ресурсів аграрних підприємств, Новак Н. Є. (2014)
Ждек Т. В. - Математико-статистичний аналіз та прогнозування рівня технічно-доступного енергетичного потенціалу соломи зернових культур в Україні (2014)
Кондрич В. І. - Проблематика обліку витрат та її представлення в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених (2014)
Кропивко М. М. - Формальні об’єднання господарств населення виробничої сфери сільського господарства (2014)
Антонюк Д. А. - Концептуальні аспекти інституціональної інфраструктури підприємництва (2014)
Колосінський Є. Ю. - Визначення поняття "торговельний кластер" (2014)
Нагернюк Д. В. - Розвиток сільськогосподарської кооперації як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції олійних культур (2014)
Романишин О. В. - Дослідження економічного механізму конкуренції регіонального агропродовольчого ринку (2014)
Нестеренко Ж. К. - Підходи до оцінки фінансової стійкості комерційних банків, Гриценко К. О. (2014)
Заборовець Ю. О. - Сутність, зміст та перспективи розвитку інноваційних технологій у банківських установах України (2014)
Манжос С. Б. - Державне антикризове управління банківською діяльністю (2014)
Мединська Т. В. - Єдиний податок у формуванні доходів місцевих бюджетів та податковий контроль за його сплатою (2014)
Луцик-Дубова Т. О. - Загрози фінансовій безпеці в умовах глобалізації (2014)
Васьківська К. В. - Інноваційний розвиток теорії та практики ризик-менеджменту у банківській діяльності (2014)
Титул, зміст (2013)
Таранік-Ткачук К. - Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013—2014 навчальному році (2013)
Фасоля А. - Як заохотити учня до читання (2013)
Фасоля А. - Календарно-тематичне планування уроків української літератури (5 клас, 1 семестр, 1 тема) (2013)
Гаврилюк О. - Моделювання уроків. 5 клас. Уроки перший, другий (2013)
Куцевол О. - Проблема методичної творчості вчителя літератури в науковій рецепції професора Ніли Волошиної (2013)
Логвіненко Н. - Формування змісту шкільного курсу літератури — одна з невіддільних функцій методики літератури (2013)
Чайка О. - Розвиток творчої особистості як актуальна проблема методики викладання літератури (2013)
Скоморовська Н. - Критичне мислення як основа правильної інтерпретації художніх текстів на уроках української літератури в старших класах (2013)
Бондаренко Ю. - Дослідження ціннісних та цільових пріоритетів персонажів у процесі шкільного аналізу літературного твору (2013)
Петровська Т. - Робота над епітетами як виразниками образності мовлення на уроках читання в 2—4 класах (2013)
Нежива Л. - Естетичні орієнтири сприйняття літератури: до проблеми компетентнісного підходу в шкільній літературній освіті (2013)
Небеленчук І. - "Моє село в терновому вінку". Вивчення творчості Дмитра Іванова в контексті розділу "Література рідного краю" (2013)
Добровольська О. - "Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю...". Вивчення послання Т.Г. Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим...". 9 клас (2013)
Сорокіна Л. - "В степу безкраїм за Уралом". Сценарій літературної вітальні. 9 клас (2013)
Маслюк Г. - Частини мови. Урок-практикум. 10 клас (2013)
Ярошенко Р. - Літературне підпілля — гріх чи реальність?, Приліпко Д. (2013)
Головченко Н. - Роман Люко Дашвар "БИТІ Є" (2012) як український варіант масової літератури (2013)
Тарасюк Н. - Леся Українка і німецька література (2013)
Єременко О. - Симпозіум україністів у Чехії, Зубець Н., Кравченко В. (2013)
Анікіна О. П. - Чинники формування сільськогосподарської періодики на українських теренах (2014)
Бесов Л. М. - В. И. Вернадский - историк и методолог науки, Звонкова Г. Л. (2014)
Богач Є. М. - Наукова діяльність С. І. Лебедєва в Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Григорюк І. П. (2014)
Божко Л. Д. - Роль індустріального туризму в інтенсифікації мобільності та гуманізації технологій в Україні (2014)
Веселова Н. В. - Деякі видатні установки ННЦ "ХФТІ" у контексті історичного розвитку прискорювальної техніки (2014)
Вовк О. І. - Н. В. Каразін як електротехнік: дискусійне питання історіографічного образу (2014)
Гамалія В. М. - Історія досліджень феномену бактеріографії в Україні (ХХ століття) (2014)
Гелеш А. В. - Основні напрямки співпраці вчених Львівського політехнічного інституту з промисловими підприємствами у 60-х - 80-х роках ХХ століття (2014)
Голова В. В. - Науковий доробок професора О. П. Лідова в галузі газової справи наприкінці ХХ - на початку ХХ ст. (2014)
Дем'яновський Ю. О. - Соціально-економічні передумови становлення вітчизняної племінної справи (2014)
Жам О. М. - Створення та діяльність каретного двору Н. П. Гусакова в місті Переяславі Полтавської губернії (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.), Грудевич Т. В. (2014)
Ісаєнко О. І. - Наукова та педагогічна діяльність академіка І. Г. Александрова (2014)
Камчатний В. Г. - Перші кроки на шляху до науки майбутнього професора І. П. Осипова (2014)
Карадобрій Т. А. - Внесок академіка Б. Є. Веденєєва у будівництво Волховської ГЕС (1921-1926 рр.) (2014)
Криленко І. М. - Історичні аспекти підготовки військових кадрів на Харківщині в 20-х роках ХХ ст. (2014)
Кунець В. В. - Розвиток наукових досліджень з біології розмноження сільськогосподарських тварин у інституті тваринництва НААН (2014)
Латиш В. І. - Внесок Л. Ф. Ніколаї (1844-1908) у розвиток вітчизняного мостобудування (2014)
Липова Ю. Д. - Популяризаційна діяльність професора А. К. Скороходька у контексті розвитку вітчизняного тваринництва (2014)
Радогуз С. А. - Роль професора В. Л. Кірпічова в поступі початкової технічної освіти: створення школи слюсарної справи при механічних майстернях ХПТІ (2014)
Рішко М. М. - Професор І. В. Смирнов - організатор наукового центру з біології відтворення сільськогосподарських тварин (2014)
Тарасенко І. А. - Внесок вчених-силікатників Харківського політехнічного інституту в розвиток регіонального науково-виробничого осередку цементної галузі України на етапі науково-технічної революції (1950-і - 1980-і роки) (2014)
Тверитникова О. Є. - Трансформація системи підготовки інженерів електротехнічного профілю в Харківському політехнічному інституті (1950-і - 1980) (2014)
Храмова-Баранова О. Л. - Деякі аспекти розвитку графічного дизайну кінця ХХ - початку ХХІ ст., Цемра Т. С., Вискварка Я. М. (2014)
Шемаєв О. О. - Учні та послідовники професора М. В. Рязанцева (2014)
Шудрик І. О. - Першість харків'ян в природничих та технічних науках (2014)
Наші ювіляри. Литвинко Алла Степанівна (2014)
Baziur G. - "Pełnić służbę Bogu i Polsce Niepodległej": Henryk Glass i Harcerstwo Polskie na Ukrainie Naddnieprzańskiej wobec bolszewizmu (2014)
Вітюк І. К. - "Блаженні миротворці": концептуальні засади миротворчої політики Римо-католицької церкви у рішеннях Другого Ватиканського собору (2014)
Козьма В. В. - Проблеми національної ідентичності українців, Комарова О. С. (2014)
Тофтул М. Г. - Етика особистісних стосунків (2014)
Шеремет Л. А. - Соціальні контури персонального зусилля, спрямованого на розвиток тілесності та духовності суспільства (2014)
Ношин Я. І. - Етика Еманюеля Левінаса як "перша філософія" (2014)
Дудар О. П. - Синестезія як соціально-культурне та мистецько-хуждожнє явище: естетична візія (2014)
Існюк І. В. - Ідеал комічного у репрезентаціях сучасного художнього простору України (2014)
Мороз Ю. А. - Сучасні теорії біблійного перекладу як основа філософсько-релігієзнавчого аналізу національних традицій перекладу Біблії (2014)
Присакар О. В. - Формування Канону Нового Заповіту (2014)
Муллокандова О. М. - Мусульманське релігійне право щодо шлюбів з іновірцями: філософсько-релігієзнавчий аналіз (2014)
Попович Я. М. - Паломництво у ранньохристиянський період (2014)
Міщик Л. І. - Деякі аспекти професійної підготовки соціального педагога до профілактики соціального сирітства (2014)
Бабенко Л. В. - Соціокультурні ціннісні орієнтації розвитку українського образотворчого мистецтва ХІХ початку ХХ століття (2014)
Бовсунівська Н. М. - Музична освіта чеського й німецького населення Волинської губернії (XVIII–ХІХ ст.) (2014)
Глазунова І. К. - Методи навчання в інструментальному класі майбутніх учителів в умовах модульно-рейтингової організації підготовки (2014)
Горобець С. М. - Розвиток творчих компетентностей майбутніх фахівців під час вивчення дисципліни "Основи комп’ютерної графіки" (2014)
Гуманкова О. С. - Реалізація диференційованого навчання на заннятях англійської мови в дошкільних навчальних закладах (2014)
Денисенко С. М. - Принцип емоційності як важлива складова проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів (2014)
Дерев’янко О. В. - Формування у майбутніх гірничих інженерах готовності до самовдосконалення в процесі професійної підготовки (2014)
Дідківська Т. В. - Розв'язування рівнянь методами геометричної алгебри в історії математики, Сверчевська І. А. (2014)
Колесник Н. Є. - Методичні аспекти впровадження у початковій школі компетентнісного підходу у процесі трудового навчання (2014)
Коновальчук І .І. - Експериментальна перевірка ефективності технології реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Косигіна О. В. - Освіта дорослих у світі та в Україні як освітня інновація (2014)
Максименко О. О. - Особливості організації та змісту навчання іноземних мов на рівні середньої освіти Нідерландів (2014)
Мельниченко Р. К. - Проблема готовності вчителів біології до роботи в умовах профільної організації навчання (2014)
Першукова О. О. - Освіта вчителів для роботи в умовах багатомовної освіти в країнах об’єднаної Європи (2014)
Петришен О. Г. - Соціально-історичні та педагогічні чинники розвитку теорії і практики колективу в 20-х роках XX століття (2014)
Самаріна С. І. - Сутність правового виховання учнів у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття в Україні (2014)
Ситняківська С. М. - Особливості впровадження білінгвального навчання у технічних навчальних закладах України, Хливнюк М. Г. (2014)
Солдатов Д. В. - Проблемы реализации интегрированного образования дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, Солдатова С. В., Сузанский И. В. (2014)
Гавриш І. І. - Особливості сформованості культури взаємин молодших школярів у добродійній діяльності на формувальному етапі експерименту (потребово-мотиваційний та практично-поведінковий компонент) (2014)
Головач О. П. - Сучасні педагогічні технології: віртуальний музей (2014)
Литньова І. Ф. - Тестовий контроль як засіб моніторингу рівня сформованості компетентності в письмі студентів філологічних спеціальностей (2014)
Фонарюк О. В. - Технологія підготовки майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності в загальноосвітній школі (2014)
Андрухів І. В. - Експериментальна перевірка моделі формування іншомовного соціокультурного навчального середовища для учнів основної школи (2014)
Кючюк Д. - Підготовка учителя в Республіці Туреччина: історико-педагогічний аспект (2014)
Мирна І. О. - Технологія розвитку соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх шкіл (2014)
Мосіюк О. О. - Структура готовності майбутнього вчителя математики до інноваційно-дослідницької діяльності (2014)
Мостіпака Т. П. - Підготовка майбутніх учителів біології до використання здоров’язбережувальних технологій (2014)
Петрович О. Б. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів-філологів до організації позакласної роботи з обдарованими учнями (2014)
Юхно О. І. - Діяльність політехнічних ВНЗ України у другій половині ХХ століття: чинники та етапи (2014)
Демянчук О. С. - Система чинників розвитку гімназійної освіти на Буковині (ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2014)
Сухомлинов О. М. - Естетико-філософський псевдобіографізм "Зенобії Пальмури" Ярослава Івашкевича (2014)
Борисенко Н. Д. - Комплімент в персонажному дискурсі британської драми (2014)
Герасименко Л. С. - Специфіка директивних мовленнєвих актів у стандартній фразеології радіообміну англійською мовою (2014)
Герасимчук С. В. - Алегорія як засіб оптимізації міжкультурної комунікації у творчості Івана Вишенського (2014)
Мосієнко О. В. - Дискурсивно-номінативна стратегія репрезентації злочинів у газетному дискурсі (2014)
Токарь Є. Б. - Радіообмін цивільної авіації як різновид фахової мови (2014)
Череповська Т. В. - Порівняльне дослідження художнього часопростору (на прикладі романів Енн Тайлер ("Ladder of Years") та Ірен Роздобудько ("Якби") (2014)
Должич Е. А. - Вербальные и невербальные элементы в построении научного текста (на материале испанского языка) (2014)
Біляніна В. І. - Типи діалогових конструкцій у мові китайських художніх текстів ХХI ст. (2014)
Луцик В. І. - Мала проза Доріс Лессінг: посутні впливи на ранньому етапі творчості (2014)
Суворова Л. К. - Художнє втілення концепту смерті в ліричних творах Тараса Шевченка (2014)
Щербак О. В. - Жіночі постаті та їхня історична роль у Галицько-Волинському літописі (2014)
Шевчук А. В. - З нестандартним підходом (2014)
Малютіна Н. П. - Від аналітики дискурсу до феномену мислення як культурного бутя (2014)
Бакуменко О. О. - Семантична структура дієслів з превербом aus- у німецькій мові XVII ст. (2014)
Бистров Я. В. - Фрактальна модель біографічного наративу в лінгвосинергетичній перспективі (на матеріалі роману Майкла Каннінгема "The Hours”) (2014)
Васько Р. В. - Логіко-семіотичне й образно-символічне моделювання фразеологізмів із компонентом يدٌ / рука в арабській мові (2014)
Вялікова О. О. - Типологія креолізованих віршованих текстів (2014)
Гнезділова Я. В. - Прагматика метакомунікативних питань: емотіологічний аспект (2014)
Государська О. В. - Принципи організації знаково-символічної системи кодування інформації у різних лінгвокультурах (2014)
Денисова С. П. - Стан та перспективи перекладознавчих досліджень (2014)
Капранов Я. В. - Принципи конструювання словникових статей в Етимологічному словнику української мови (на прикладі слів, успадкованих з праслов’янської мови) (2014)
Кравченко Н. К. - Таксономія категорій дискурсу в сучасному дискурс-аналізі (2014)
Крокіс А. М. - Зіставлення грецького тексту Нового Завіту та його українського перекладу (на матеріалі конструкцій дієприкметника з артиклем і дієсловом ειμί) (2014)
Кучер І. А. - Історико-методологічні періоди у вивченні семантичних полів (2014)
Лавриненко О. О. - Семантико-правова асиметрія українсько-англійського юридичного перекладу (на прикладі термінологічного словосполучення "припинення дії правочину”) (2014)
Леміш Н. Є. - Синтаксичний концепт як tertium comparationis при встановленні типології структур каузального комплексу (на матеріалі нідерландської та української мов) (2014)
Нечитайло І. М. - Архаїчні діалектизми як індикатори прамови (2014)
Пашкова Н. І. - Українська хата: слово, символ, концепт (на слов’яно-балканському етнокультурному тлі) (2014)
Пилипенко Р. Є. - Ключові стратегії комунікативного членування текстів (на матеріалі промов німецьких політичних діячів) (2014)
Пирогов В. Л. - Архітектоніка ієрогліфічного письма як відображення космогонічної картини світу давніх китайців (2014)
Радзієвська Т. В. - Мовна особистість, мовна гра, лінгвістичні концепти крізь призму роману В. В. Набокова "The Real Life of Sebastian Knight” (2014)
Садовнікова Г. В. - Співвідношення категорій концепт, поняття і значення у когнітивному термінознавстві (2014)
Селиванова Е. А. - Парадокс в энигматическом дискурсе кроссворда (2014)
Стеріополо О. І. - Система принципів і засобів організації фонетичного дослідження підготовленого і спонтанного мовлення (2014)
Тучкова О. О. - Параметри будови заголовка, епіграфа і зачину як ідентифікаторів образу автора (на матеріалі французького жіночого автобіографічного роману ХХ століття) (2014)
Черхава О. О. - Ядерні критерії та інваріантно-варіантні параметри ідентифікації релігійно-популярного дискурсу (2014)
Шутова М. О. - Контенсивно-формальна типологічна таксономія етнокультурних стереотипів (2014)
Корольова А. В. - Гнатковська О. М., Сапожник І. В., Соловйова О. В. Практичний курс англійської мови як другої іноземної. 5 курс: (підручник) / О. М. Гнатковська, І. В. Сапожник, О. В. Соловйова. – Чернівці : РОДОВІД, 2014. – 279 с. – (лист МОНУ № 1/11-4241 від 26.03.2014) (2014)
Вимоги до оформлення рукописів у Віснику Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія (2014)
Слово – редакції (2014)
Привітання (2014)
Конституція України як оберіг державності (2014)
Виповнилася третя річниця дії Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Соціальний захист дітей-інвалідів – пріоритет державної соціальної політики (2014)
Правове регулювання усиновлення: запитання і відповіді (2014)
Відшкодуванням збитків від анексії АР Крим займатиметься спецпідрозділ (2014)
Про спецкомісію з перевірки порушень в установах відбування покарань (2014)
Щодо організації правової освіти населення (2014)
Посилена відповідальність за корупційні діяння (2014)
Щодо реформування сфери адміністративних послуг (2014)
Зустріч Міністра юстиції з грузинськими експертами (2014)
Обміняти закордонний паспорт можна за 30 хвилин (2014)
Спрощено реєстрацію прав на нерухоме майно та сільськогосподарських земел (2014)
Міністерство юстиції реформує сферу нотаріату (2014)
Проведено атестацію для судових експертів (2014)
Запроваджено електронні іспити для майбутніх нотаріусів (2014)
Призначення (2014)
Вітання (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у квітні-травні 2014 року (2014)
Блажівська О. Є. - Історико-правовий аналіз особисто-майнових прав за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 року (2014)
Свиридюк Н. П. - Законність та її роль у правовому регулюванні економічних правовідносин (2014)
Янчук А. О. - Безпосереднє здійснення влади народом і реалістична школа права (2014)
Головкін О. В. - Цивільно-процесуальні засади вирішення спорів, що виникають із земельних правовідносин (2014)
Сергієнко Н. А. - Поворот виконання судового рішення у цивільних справах (2014)
Ятченко Є. О. - Опікун над майном безвісно відсутньої особи як суб’єкт виконавчих правовідносин (2014)
Коваленко Т. О. - Запобігання юридичним дефектам у правовому регулюванні земельних відносин в Україні (2014)
Беззубов Д. О. - Правова безпека підприємництва в Україні (адміністративний аспект) (2014)
Вітвіцький С. С. - Методологічні засади дослідження контролю в Україні (2014)
Дараганова Н. В. - Державне управління охороною праці в Україні: дискусійні питання (2014)
Кравчук О. О. - Управління державною власністю у сфері забезпечення громадянами права користування об’єктами виключної власності народу та об’єктами державної власності (2014)
Андрушко П. П. - Науковий висновок фахівця у кримінальному провадженні: особливості використання і врахування (2014)
Ніколаєнко Т. Б. - Зародження права на українських землях періоду становлення суспільства (2014)
Демчіхіна Є. С. - Вітчизняні та міжнародні механізми запобігання злочинності неповнолітніх в Україні (2014)
Галущенко Г. В. - Актуальні проблеми застосування колізійної норми в міжнародному приватному праві (2014)
Фурса Є. Є. - Деякі аспекти діяльності консула при посвідченні заяв про прийняття спадщини та відмову від неї (2014)
Дудоров О. О. - Рецензія на монографію О. Ф. Бантишева, О. В. Шамари "Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації)" (2014)
Зміcт (2014)
Аннєнков І. О. - Обсяги використання електричних машин на промислових підприємствах Слобожанщини наприкінці ХІХ ст. (2014)
Аннєнкова Н. Г. - Виробництво верстатного обладнання на Харківському заводі Російського паровозобудівного і механічного товариства (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2014)
Апостол М. В. - Вивчення біографії академіка А. О. Сапєгіна як складової історії становлення та розвитку аграрної науки України (2014)
Бернар Н. Г. - Наукова спадщина професора П. Я. Голодриги (1920-1986) в контексті розвитку селекції фізіології винограду (2014)
Бондаренко С. К. - Деконструкція моральних аспектів читання у дискурсі науки і освіти доби модерну кінця ХІХ - початку ХХ ст. (Ш.-В. Ланглуа і П. Отле (2014)
Вальчик В. Е. - Регулювання науковими грунтовими дослідженнями на українських землях (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2014)
Вергунов В. А. - Історія інституалізації агрохімічної науки в Україні у світлі творчої спадщини академіка АН УРСР О. І. Душечкіна (до 140-річчя від дня народження) (2014)
Волощук В. М. - Діяльність науково-дослідних установ України з розвитку фізіології травлення тварин у ХХ столітті, Юдіна К. Є. (2014)
Гапоченко С. Д. - Естетичний аспект парадигми сучасної фізики, Мамалуй А. О. (2014)
Гелеш А. В. - Історіографія досліджень розвитку Львівського політехнічного інституту (1960-80-ті роки) (2014)
Голова В. В. - Олександр Павлович Лідов як фундатор екологічного напряму у хімічній технології (2014)
Звонкова Г. Л. - Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України: короткий історичний нарис (1963-1990 рр.) (2014)
Косовець Ю. В. - Розвиток тепловозної тяги в СРСР (20-30-ті роки ХХ ст.) (2014)
Ожерельєва В. М. - Ілля Михайлович Поляков: тернистий шлях науковця (2014)
Олійник Ю. О. - Історія розвитку комерційної освіти в Україні ( др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.: історіографія проблеми) (2014)
Парсаданов І. В. - Генеральний конструктор двигунів для сільськогосподарської техніки (до 100-річчя з дня народження І. А. Коваля), Косулін А. Г., Літвінцева Н. І., Посарська Н. В. (2014)
Рижук С. М. - Теоретико-методологічні та науково-організаційні аспекти створення симентальської породи великої рогатої худоби (історичний аспект) (2014)
Сандурська О. В. - Броненосець "Орел" - початок інженерної кар'єри видатного корабельника В. П. Костенка (2014)
Скляр В. М. - Досвід організації навчального процесу та його кадрового забезпечення в Харківському технологічному інституті наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (2014)
Тарадуда Д. В. - Становлення та розвиток наукового товариства курсантів і студентів у Національному університеті цивільного захисту України в кінці ХХ - на початку ХХІ століть (2014)
Ушенко П. А. - Підготовка інженерно-технічних працівників на Харківському заводі "Кондиціонер" (2014)
Храмова-Баранова О. Л. - Показники якості в дизайні, практичне рішення питання (2014)
Чередник К. П. - Передумови становлення Панфильської дослідної станції та організаційна ї наукова діяльність М. Н. Шевченка в установі у 1930-х роках (2014)
Чумаченко О. А. - Конструювання та виробництво авіаційних двигунів у Запорізькому регіоні 1950-1965 рр. (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Доступ до публічної інформації (міжнародні та національні стандарти) (2014)
Організація праці засуджених під час їх перебування в місцях позбавлення волі (2014)
Міжнародне співробітництво ДПтС України (2014)
Оформлення документів на виїзд дитини за кордон (2014)
Особливості звільнення за угодою сторін (2014)
Громадськість та міжнародні організації будуть задіяні в "антикорупційній операції" уряду (2014)
Павло Петренко зустрівся з єврокомісаром з прав людини Нільсом Муйжніексом (2014)
Щодо створення єдиного простору стабільності та безпеки для громадян України та ЄС (2014)
Запроваджено стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги (2014)
Укрдержреєстр підписав Меморандум про співпрацю з Конфедерацією будівельників України (2014)
Міжнародні експерти Ради Європи оцінили реформування кримінальної юстиції (2014)
Обговорено питання боротьби з корупцією (2014)
Буде здійснено експертизу законодавства у процесі його адаптації до законодавства ЄС (2014)
Відбулася зустріч із місією Міжнародного валютного фонду (2014)
Стартували перші он-лайн торги арештованим майном (2014)
Призначення (2014)
Вітаємо (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у травні – червні 2014 року (2014)
Васецький В. Ю. - Проблеми правової рівності в епоху Нової історії (2014)
Задорожний Ю. А. - До питання про тлумачення принципу верховенства права (2014)
Кравчук В. М. - Поняття та сутність гарантій діяльності суддів в Україні як засобу забезпечення їх конституційно-правового статусу (2014)
Шумило М. М. - Конституційна юстиція і соціальний захист: становлення та тенденції розвитку (2014)
Дякович М. М. - Нотаріус як державний реєстратор прав на нерухоме майно за законодавством України (2014)
Михайлюк Г. О. - Шляхи імплементації стандартів щодо прав інтелектуальної власності, зокрема права комерційних позначень, в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Бадила О. О. - Суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні доказів: нотаріальна та судова практика (2014)
Баклан О. В. - Щодо конкурентоспроможності підприємств: організаційно-прикладні питання (2014)
Суббот А. І. - Фінансування правоохоронних органів як засіб адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки їх працівників (2014)
Школьний Є. О. - Усунення адміністративних бар’єрів як шлях до створення державою належних умов для інвестиційної діяльності (2014)
Коломієць П. В. - Деякі пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства (2014)
Книженко О. О. - Сучасний стан злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку в Україні (2014)
Міняйло Н. Є. - Теоретико-методологічні проблеми ідентифікації учасників організованих злочинних угруповань (2014)
Статівка А. М. - Юридичні дефекти в земельному праві України як предмет наукового дослідження, Уркевич В. Ю. (2014)
Булавін І. В. - Гравічутливість коренів, утворених з листкових експлантів Arabidopsis thaliana в культурі in vitro (2015)
Козеко Л. Є. - Вплив радіціколу, інгібітору шаперонів HSP90, на ріст проростків Arabidopsis thaliana після гамма-опромінення насіння (2015)
Karpets Yu. V. - Influence of exogenous calcium and its antagonists on nitric oxide content in roots of wheat plantlets, Kolupaev Yu. E., Shvydenko M. V., Yastreb T. O. (2015)
Щербак Н. Л. - Lox-опосередкована експресія gus гена в трансгенних рослинах тютюну, Кучук М. В. (2015)
Твердохлеб Е. В. - Становление фертильности у гибридов между Triticum timopheevii Zhuk. и T. durum Desf. (2015)
Kолесник O. О. - Порівняння методів диференціації та ідентифікації сортів пшениці м’якої озимої за агрономічними ознаками і морфометричними параметрами зерна та за алельним складом мікросателітних локусів, Чеботар С. В., Хохлов О. М., Файт В. І. (2015)
Шарипіна Я. Ю. - Аналіз сумісного успадкування маркерних та кількісних ознак соняшнику, Попов В. М., Кириченко В. В. (2015)
Якимчук Р. А. - Цитогенетична оцінка мутагенного впливу на кореневу меристему Triticum aestivum забруднень територій, прилеглих до теплових електростанцій (2015)
Пикало C. В. - Регенерація рослин тритикале озимого в культурі різних типів експлантів, Волощук С. І., Волощук Г. Д. (2015)
Бабенко Л. М. - Структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiophyta), Шейко О. А., Косаківська І. В., Веденічова Н. П., Негрецький В. А., Вашека О. В. (2015)
Войцехівська О. В. - Фенольні сполуки: різноманіття, біологічна активність, перспективи застосування, Ситар О. В., Таран Н. Ю. (2015)
Saukh P. Yu. - Algorithm of implementing the human paradigm in the modern education: issues and perspectives, Saukh Yu. P. (2015)
Вергелес К. А. - Методологічні аспекти дослідження проблеми особистості (2015)
Замкова Н. Л. - Проект "міжмовних відносин" та "мовної політики" в рамках проекту "Національного відродження 90-х років" (2015)
Коваль Т. В. - Образи молодої жінки та жінки похилого віку в масовій культурі: оргіастична принадність, нумінозний досвід чи сакральна функція (2015)
Марковський Б. В. - Феноменологія міфологічного символу та проблема ефективності викладання філософії (2015)
Мельничук М. С. - Релігійність та сакральність мистецтва в системі формування духовних аспектів буття людини в ракурсі філософсько-культурологічного аналізу (2015)
Фаріон О. О. - Наріжні концепти духовності у працях мислителів Київської філософської школи (2015)
Локшина О. І. - Погляди зарубіжних педагогів на сутнісні характеристики курикулуму (2015)
Муранова Н. П. - Доуніверситетська фізико-математична підготовка старшокласників – важливий чинник їх цілісної підготовки до навчання у технічному університеті (2015)
Пироженко Л. В. - Диференціація змісту шкільної освіти у 70-х рр. XX ст. (2015)
Сігаєва Л. Є. - Форми розвитку професіоналізму сімейних лікарів в системі післядипломної медичної освіти України, Михайленко Л. А. (2015)
Атаманчук Ю. М. - Концепції інформатизації вищої освіти: вітчизняний і зарубіжний погляди (2015)
Ванюк А. И. - Взаимосвязь функциональной подготовленности волейболисток высокой квалификации с фунциональным состоянием системы центральной и периферической гемодинамики (2015)
Волярська О. С. - Особливості розробки технології професійної підготовки зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ (2015)
Горобець С. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній роботі студентів при вивченні дисципліни "Основи комп’ютерного дизайну" (2015)
Гуманкова О. С. - Трансформація педагогічних поглядів на проблему реалізації диференційованого підходу у навчанні у XX – XXI століттях (2015)
Дідківська Т. В. - Степеневі суми в історичних задачах, Сверчевська І. А. (2015)
Залібовська-Ільніцька З. В. - Мобільність майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ: фактори активізації (2015)
Корнута В. А. - Шляхи покращення графічної підготовки майбутніх інженерів нафтогазового профілю (2015)
Короленко В. Л. - Підходи до визначення сутності морального формування у науковій думці українських і російських дослідників (2015)
Марченко О. Г. - Теоретико-методичні засади формування здоров’язберігаючого освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах (2015)
Михайлова О. С. - Естетичне виховання учнів початкової школи засобами позакласної роботи (2015)
Москаленко О. І. - Компоненти готовності авіаційних фахівців до виконання професійної діяльності (2015)
Никитюк Л. В. - Практика природничої освіти в українських гімназіях другої половини ХІХ століття (2015)
Огурцова О. Л. - Зміст навчання студентів економічних спеціальностей ділової англійської мови на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства (2015)
Сіранчук Н. М. - Лексична компетентність молодшого школяра у сучасній початковій освіті (2015)
Ситняківська С. М. - Дослідження ставлення студентів соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка до викладання фахових дисциплін білінгвальним способом (2015)
Тарарак Н. Г. - Реформування системи ціннісних орієнтацій студентів вищих закладів освіти мистецького профілю (кінець ХХ століття) (2015)
Шеверун Н. В. - Форми, методи, педагогічні технології навчання іноземних мов студентів технічних університетів: досвід Польщі (2015)
Ткаченко В. В. - Аналіз сучасного стану формування професійної компетентності майбутніх соціологів засобами технологій особистісно орієнтованого навчання (2015)
Чеп’якова І. Ю. - Методика навчання префіксальних дієслів давньогрецької мови, семантика яких мотивується / не мотивується семами префікса та кореня (2015)
Булгаков Р. Ю. - Становлення та розвиток мультикультурного підходу в іншомовній педагогічній освіті Канади: аналіз методологічних засад (2015)
Васильєва С. А. - Діахронічний метод як засіб обґрунтування періодизації розвитку дошкільних навчальних закладів різних типів у системі освіти України (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2015)
Гюль А. - Аналіз процесів становлення системи вищої освіти Туреччини: історична ретроспектива (2015)
Зембицька М. В. - Концептуальні підходи до здійснення наставництва молодих учителів у США (2015)
Єрастова-Михалусь І. Б. - Педагогічна проблема формування міжкультурної толерантності у майбутніх магістрів з економіки (2015)
Когут О. В. - Літературно-мистецькі процеси в Україні в 1920 – 1930-х рр. (2015)
Кравцова Ю. В. - Актуальные проблемы лингвоконцептологических исследований (2015)
Сухомлинов О. М. - "Пограниччя" – онтологія ментальностей і візій (2015)
Вишнівський Р. Й. - До питання про доцільність вживання англіцизмів (на матеріалі сучасної української мови) (2015)
Голубовська І. В. - "…Ми настоящі християне...": Наталена Королева проти деморалізації суспільства (2015)
Дмитрук В. А. - Марсіанська лексика в романі Герберта Уеллса "Війна світів", Медведів А. А., Дмитрук А. А. (2015)
Дюжева К. В. - Ліна Костенко у системі соціальних комунікацій: дайджест Інтернет-видань 2013-2014 рр. (2015)
Лозинський П. І. - Використання комп’ютерної програми skype на заняттях іноземної мови (2015)
Сушкевич О. В. - Деякі аспекти дослідження аксіологем в контесті спілкування (2015)
Тимченко С. В. - Радіообмін англійською мовою в режимі спілкування "авіадиспетчер – пілот" як різновид інтрапрофесійної комунікації (2015)
Файнман І. Б. - Фонетичні та лексичні особливості англійського дискурсу радіообміну цивільної авіації (2015)
Череповська Т. В. - Символ "фотографія" та мовні засоби його реалізації (на прикладі романів Енн Тайлер) (2015)
Жупник А. О. - Принципи утворення неологізмів у спортивному дискурсі (2015)
Семенюк (Кирилюк) О. В. - Використання інтертекстуального, лексикографічного та компаративного принципів у процесі формування реєстру авторських лексичних новотворів Павла Тичини (2015)
Бреславський В. О. - Оцінка якості надання послуг в мережах стільникового зв’язку у світі (2015)
Титул, зміст (2014)
Стельмащук А. М. - Інноваційні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств і галузей сільського господарства, Смоленюк Р. П., Чайківський І. А. (2014)
Шевчук А. В. - Університети третього тисячоліття як опорні центри глобального науково-освітнього простору, Шевчук Л. Т. (2014)
Павлов К. В. - Особенности модернизации старопромышленных регионов России (2014)
Костін Ю. Д. - Енергозбереження у машинобудуванні: аналіз та оцінка інституціонального середовища, Пустовий О. Д. (2014)
Гордей О. Д. - Пріоритети реалізації соціально-економічної політики держави: світоглядний підхід (2014)
Бабіченко В. В. - Актуальні проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи їх вирішення (2014)
Єремейчук Р. А. - Проблеми та пріоритети інноваційного розвитку у стратегії модернізації економіки України (2014)
Кітченко О. М. - Аналіз та структура проектів з енергозбереження на промислових підприємствах України, Сударкіна С. П. (2014)
Ібатуллін М. І. - Короткострокові та довгострокові виклики при гармонізації національного законодавства із нормами ЄС в сфері харчової промисловості (2014)
Думанська І. Ю. - Формування ефективної системи управлінських інновацій для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Ляховець О. О. - Державно-приватне партнерство у вищій освіті як інституційна складова модернізації економіки (2014)
Клімчик В. В. - Інституційне забезпечення фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні (2014)
Лейфура М. В. - Вплив тіньової економіки на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва (2014)
Дмитрів В. І. - Діагностика потенціалу інноваційного розвитку промисловості України (2014)
Левченко Н. М. - Амортизаційна політика як складова стратегії діяльності підприємства, Воробйова І. О. (2014)
Прокопенко В. І. - Обґрунтування складу інноваційного проекту щодо забезпечення конкурентоспроможності кар’єрних автосамоскидів, Бондаренко Л. А. (2014)
Лазарева М. Г. - Прогнозуюча функція зовнішнього середовища в системі реагування холдингу (2014)
Парубець О. М. - Застосування положень економічних теорій до обґрунтування процесів мережизації транспортних підприємств (2014)
Ільчук П. Г. - Переваги інтернаціоналізації підприємств (2014)
Зінченко О. М. - Резерви забезпечення прибутковості підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку (2014)
Розумович Н. Ф. - Вибір стратегічних показників формування фінансової стратегії машинобудівних підприємств (2014)
Буркова Л. А. - Теоретичні основи оцінки ефективності діяльності підприємств та шляхи її удосконалення (2014)
Круць А. В. - Дискримінантна модель оцінки рівня фінансової стійкості та кредитоспроможності підприємств роздрібної торгівлі (2014)
Яворська А. В. - Теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності системи відтворення трудового потенціалу сільськогосподарського підприємства (2014)
Добровольська О. В. - Концептуальні та методичні підходи до формування та оцінки ефективності стратегії сільськогосподарських підприємств (2014)
Галунець Н. І. - Формування конкурентоспроможності експортоорієнтованих підприємств аграрного сектору, Голубова К. Г. (2014)
Гедз М. Й. - Соціально-економічний потенціал модернізації регіональних економічних систем (2014)
Сментина Н. В. - Проектування організаційної структури агентств регіонального розвитку в Україні (2014)
Кернасюк Ю. В. - Інтелектуальний аналіз кластерної структури аграрних підприємств Кіровоградської області з використанням карт Кохонена (2014)
Голод А. П. - Безпека туризму як об’єкт регіональних економічних досліджень (2014)
Олійник О. Р. - Міжнародний досвід стимулювання розвитку органічного виробництва та його використання у вітчизняній практиці (2014)
Шаповал В. М. - Детермінація розвитку ринку освітніх послуг та ринку праці в Україні, Гетьман О. О. (2014)
Мішин Ю. Р. - Соціальний капітал в системі трудових відносин постіндустріальної економіки (2014)
Кужель В. В. - Науково-методичне забезпечення соціальної відповідальності бізнесу аграрних підприємств, Танасійчук Ю. В. (2014)
Чернишова Л. І. - Кадрове управління в контексті організаційної реструктуризації, Переяслова М. А. (2014)
Майстер Л. А. - Моніторинг результатів діяльності персоналу в механізмі підвищення його конкурентоспроможності (2014)
Варченко О. М. - Логістична інфраструктура як інструмент конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Економія електроенергії загального користування шляхом використання енергоощадливих джерел світла, Гевко Б. Р. (2014)
Гончаренко О. В. - Інституціональна ефективність агроінновацій: проблеми оцінки та прогнозування (2014)
Старицька О. П. - Інноваційний маркетинг як інструмент підвищення ефективності функціонування підприємств, Старицький Т. М. (2014)
Письменна М. С. - Функція контролю в управлінні державними закупівлями (2014)
Колодійчук В. А. - Фактори консолідації ефекту логістичних функцій у зернопродуктовому підкомплексі АПК (2014)
Літковець Ю. О. - Оцінювання маркетингових ризиків діяльності підприємства (2014)
Немировська О. В. - Транснаціональні компанії та регулювання трансферного ціноутворення в Україні (2014)
Костенко Т. О. - Підвищення продуктивності праці шляхом диверсифікації продукції на цукрових заводах (2014)
Петрашко Л. П. - Посткризова реструктуризація бізнес-моделей міжнародних банківських груп, Цівина М. С. (2014)
Нестеренко Ж. К. - Підвищення рівня капіталізації банків та його вплив на стабільність банківського сектору України, Фірман Р. В. (2014)
Ведернікова С. В. - Розвиток механізму фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств на засадах маркетингу (2014)
Соколовська І. П. - Пріоритети реформування національної банківської системи (2014)
Кот О. В. - Фінансові потоки у механізмі функціонування банку, Герасименко Н. В. (2014)
Максімова В. Ф. - Стандртизація бухгалтерського обліку бюджетних установ в Україні: сучасний стан та перспективи, Пеліпадченко Р. О. (2014)
Іванюта П. В. - Застосування обліку та звітності у фінансовому плануванні підприємства (2014)
Бруханський Р. Ф. - Поняття стратегічного управлінського обліку (2014)
Овсюк Н. В. - Мотивація та стимулювання праці: сутність понять та відображення їх в обліку (2014)
Скляр Л. Б. - Діагностика як складова екологічного управління підприємством (2014)
Герасименко Т. В. - Про вдосконалення методики визначення витрат часу на проведення робіт з пошуку і розвідки вуглеводнів (2014)
Лебединська О. С. - Класифікація інформаційного забезпечення аудиту персоналу на підприємстві (2014)
Фабіянська В. Ю. - Проблемні аспекти обліку виробництва біологічного палива (2014)
Метелиця В. М. - Удосконалення нормативно-професійного регулювання бухгалтерського обліку та звітності: галузевий аспект (2014)
Несходовський І. С. - Контроль якості аудиту ефективності діяльності підприємств, Юр’єв О. В. (2014)
Білоножко М. М. - Виявлення основних чинників, що впливають на урожайність зернових культур (2014)
Бесараб Д. А. - Методологічний підхід до управління матеріальними запасами будівельного підприємства за вартісно-орієнтованою моделлю (2014)
Бойко Т. Л. - Оцінювання ефективності управління інтелектуальним потенціалом з використанням графо-аналітичних методів (2014)
Лучик С. Д. - Переваги організації автоматизованого обліку на платформі "1С: підприємство 8" (2014)
Хома І. Б. - Економіко-математичне оцінювання рівня фінансового управління дочірніх підприємств холдингової структури, Ділай Н. Г. (2014)
Вініченко О. М. - Анкета оцінки контрольної діяльності підприємства (2014)
Маковоз О. С. - Безпека корпоративного управління банку (2014)
Гришко Н. Є. - Інформаційні технології в аналітичному інструментарії управління розвитком промислового підприємства (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Маліку Миколі Йосиповичу – 75 (2014)
Гасюк І. М. - Складні шпінельні оксиди як перспективні матеріали електродів літієвих джерел струму (огляд) (2011)
Балабай Р. - Електронні властивості вільних ниток пористого кремнію: розрахунок із перших принципів, Тарасова О. (2011)
Одарич В. А. - Структура поверхні природної грані 6Н-карбіду кремнію (2011)
Бондаренко М. О. - Механізми масопереносу і структуроутворення в алмазовмісній системі при наявності енергетичних бар’єрів, Мечник В. А., Куракевич О. О., Супрун М. В., Коростишевський Д. Л. (2011)
Дзумедзей Р. О. - Високотемпературне розсіювання у легованих кристалах плюмбум телуриду PbTe:Sb(Bi,In) (2011)
Росола І. Й. - Дисперсія в стеклах (GeSe2)1-x(A s2Se3)x, Юркович Н. В., Горват Г. Т. (2011)
Горічок І. В. - Енергії утворення вакансій у кристалах А2В6 (2011)
Євтушенко А .І. - Фізичні принципи росту товстих структурно досконалих плівок ZnO при магнетронному розпиленні, Лазоренко В. Й., Лашкарьов Г. В., Карпина В. А., Батурин В. А., Карпенко А. Ю., Удовенко Л. М. (2011)
Дудкіна В. В. - Вплив лазерного випромінювання на процес електроосадження плівок нікелю, Заблудовський В. О., Штапенко Е.П. (2011)
Козак М. І. - Фотоіндуковане просвітлення аморфних плівок халькогенідного скла GeS2, Студеняк І.П., Лоя В. Ю., Макауз І. І., Пуга П.П , Феделеш В.І., Соломон А. М., Жихарєв В. М., Крафчик С. С., Красилинець В. М (2011)
Кланічка Ю. В. - Процеси взаємодії з киснем тонких плівок сполук IV-VI, Дзундза Б. С., Межиловська Л. Й., Яворський Я.С. (2011)
Яцишин Б. П. - Дослідження електропровідних харктеристик закристалізованих плівок REFe2, Яцишин С. П., Скоробогатий Я. П. (2011)
Фреїк Д. М. - Осциляції термоелектричних параметрів у квантових ямах станум телуриду, Юрчишин І. К., Лисюк Ю.В. (2011)
Сминтина В. А. - Вплив границі розділу на оптичні та люмінесцентні властивості квантових точок сульфіду кадмію у полімері, Скобеєва В. М., Малушин М. В. (2011)
Горинь А. М. - Кристалічна, електронна структура та електрокінетичні властивості твердого розчину заміщення Zr1-xTmxNiSn, Стадник Ю. В., Ромака В. В , Стародуб П. К , Мельниченко Н. О., Горленко Ю. К. (2011)
Криклива І. Ю. - Сплави системи Mo-Si-B, Дудка О. І., Хальмаер М. (2011)
Філоненко Н. Ю. - Дослідження термодинамічних функцій фаз, що містять бор системи FE-B-C (2011)
Ісаєва Л. Є. - Гомогенні хімічні реакції утворення нітридів деяких перехідних металів у сплавах заліза, Лев І. Ю. (2011)
Фреїк Д. М. - Власні точкові дефекти у плюмбум телуриді на межі області гомогенності, Горічок І. В., Шевчук М. О., Туровська Л. В. (2011)
Ащеулов А. А. - Особливості хімічного зв’язку телуру, Маник О. М , Маник Т. О., Білинський-Слотило В. Р. (2011)
Гургула Г. Я. - Кристалохімія точкових дефектів твердих розчинів ZnSexS1-x, Бойчук В. М., Вадюк М. П., Фреїк Н. Д. (2011)
Семінько В. В. - Температурно-залежна сегрегація домішок у нанокристалах Y2SiO5:Pr3+ та Y2PO5:Pr3+, Масалов А. О., Малюкін Ю. В. (2011)
Александров В. Д. - Кристалізація гідрату Na2СO3•10H2O з водних розчинів H2O - Na2СO3, Соболєв О. Ю. (2011)
Шелюк І. О. - Хімічна взаємодія монокристалів GаАs, GаSb, InAs ТА ІnSb з водними розчинами Н2О2–HBr, Томашик З. Ф., Томашик В. М., Стратійчук І. Б., Денисюк Р. О. (2011)
Миронюк І. Ф. - Будова та морфологія частинок TiO2 , одержаних рідкофазним гідролізом TiCl4, Челядин В. Л., Коцюбинський В. О., Миронюк Л. І. (2011)
Будзуляк І. М. - Особливості сорбції води рутильною та анатазною формою нанодисперсного ТіО2, Гуменюк Л.М., Ільницький Р. В., Соловко Я.Т. (2011)
Зінченко В. Ф. - Оптичні властивості тонкоплівкових покриттів, одержаних з композитів ZnS-Ge методом CVD, Кочерба Г. І., Магунов І. Р., Мозкова О. В., Соболь В. П., Бєлявіна Н. М. (2011)
Прокопів В. В. (мол.) - Область гомогенності та квазіхімія власних точкових дефектів у тонких плівках станум телуриду, вирощених з парової фази (2011)
Фреїк Д. М. - Локалізовані стани електронів у напівпровідниках. II. Експериментальні методи дослідження (огляд), Возняк О. М., Паращук Т. О., Чобанюк В. М., Горічок І. В. (2011)
Лобода П. І. - Очищення металургійного кремнію зонним переплавом з розчинником домішок, Стовбун Ю. П., Сагайдак І. В., Болбут В. В. (2011)
Соколов О. Д. - Фізико-хімічні властивості поверхні чавуну, модифікованої кислим оксидуванням, Маннапова О. В. (2011)
Лобода П. І. - Структура і властивості титану, отриманого спіканням порошків ТіН2, Биба Є. Г., Сисоєв М. О., Гуцу О. С. (2011)
Дзюба В. Л. - Модифікування поверхні дрібнорозмірного волочильного інструменту іонами титану, хрому і азоту, Кляхіна Н. П., Васецька Л. О. (2011)
Кузенко Д. В. - Вплив температури відпалу на релаксаційні процеси у п'єзокераміці Pb(Zr,Ti)O3, Іщук В.М., Бажин А. І., Спірідонов М.А. (2011)
Герцик О. М. - Вплив термічної та магнітної обробки на антикорозійну стійкість аморфних сплавів Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 та Fe73,1Cu1,0Nb3,0Si15,5B7,4, Ковбус М. О., Єзерська О. А., Переверзєва Т. Г., Беднарська Л. М. (2011)
Орловська С. Г. - Вплив колективного ефекту на характеристики високотемпературного тепломасообміну сукупностей поруватих вуглецевих частинок (2011)
Лепіх Я. І. - Про можливості використання акустичного поля для нанесення нанопокриттів, Назаренко О. А., Назаренко О. А. (2011)
Венгрин Б. Я. - Процеси анодної і катодної поляризації супрамолекулярного ієрархічного ансамблю С<18-краун-ефір-6> та параметри іоністорів на його основ, Григорчак І. І., Балабан О. В. (2011)
Солтис Л. М. - Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя та зношування по шорсткій ізотропній металевій поверхні без мащення та в середовищі дистильованої води, Сіренко Г. О. (2011)
Dzyuba V. I. - Biomimetic Approach to the Design of Antiwear Additives To Eco-Friendly Lubricating Compositions, Koval L. I., Ilnitska O. L., Pekhnyo V. I. (2011)
Nazarova T. M. - Hydrogen as a Source of High-Temperature Charge Instability in Silicon-on-Insulator Structures and Field Effect Transistors, Lysenko V. S., Nazarov A. N., Tomashik V. M., Flandre D. (2011)
Миколайчуку Олексію Гордійовичу – до 80 -ти річчя від дня народження (2011)
Буджаку Ярославу Степановичу – до 80-ти річчя від дня народження (2011)
Стасюку Зеновію Васильовичу – до 70-ти річчя від дня народження (2011)
Салію Ярославу Петровичу – до 50-ти річчя від дня народження (2011)
До ювілейної конференції Українського фізичного товариства – 2011 (2011)
Ухвала XIII Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок та наносистем (16-21 травня 2011, Івано-Франківськ) (2011)
Дудар О. П. - Синестезія й естетичний досвід людини у контексті художньо-творчої та художньо-рецептивної діяльності: релаксаційний, компенсаторний, терапевтичний моменти (2015)
Тан Тан Д. X. - The Transition from Ancient to Modern Iranian Mysticism (the Beginning of Iranian Sufism) (2015)
Дідківський А. А. - Православна етика Х. Яннараса (2015)
Шадюк Т. А. - Стражденність як домінанта духовної діяльності в українській релігійно-філософській думці XVI – XVII століть (2015)
Сидорчук Н. Г. - Компетентнісний підхід як ключова парадигма удосконалення підготовки професійних кадрів (2015)
Березюк О. С. - Формування етнодидактичних знань в сучасному педагогічному процесі (2015)
Каленський А. А. - Розвиток умінь професійно-педагогічної етики в умовах проходження наскрізної практики майбутніх викладачів спеціальних дисциплін (2015)
Огурцова О. Л. - Система вправ для навчання майбутніх економістів ділової англійської мови з використанням сучасних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, Міхнєва Ю. Р. (2015)
Островська-Бугайчук І. М. - Причини формування девіантної поведінки підлітків (2015)
Павлик Н. П. - Неформальна освіта як сфера наукового пізнання (2015)
Пілюгіна Т. В. - Філософські основи розвитку іншомовної професійної компетентності працівників фіскальної служби у вищих навчальних закладах у світовому вимірі (2015)
Тимошук С. В. - Особливості формування навчальної мотивації студентів, Третяк О. І. (2015)
Шимків І. В. - Організація та зміст освіти на вищому рівні гімназії у Німеччині (2015)
Яценко Л. М. - Короткостроковий веб-квест як засіб формування у майбутніх фахівців англомовної компетентності в монологічному мовленні, Дьячкова Я. О. (2015)
Борисенко Н. А. - Художня культура як необхідна складова професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Костюк В. Б. - Педагогічні умови застосування кейс-технологій у процесі активної підготовки судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування (2015)
Гамза А. В. - Робота з текстом на уроках української мови у початкових класах (2 клас) (2015)
Єршова Л. М. - Розвиток ідеї виховного ідеалу в науковій спадщині викладачів і випускників Київської духовної академії (2015)
Михайленко О. А. - Зміст стратегічної компетенції майбутніх перекладачів (2015)
Sieradzka-Baziur B. - Some Remarks on the Religious Language in the Selected Texts by Ludwig Wittgenstein (2015)
Черноватий Л. М. - Засоби передачі однорідності у конфесійному стилі в англійській та українській мовах (2015)
Asmukovich I. V. - Semantic and Pragmatic Peculiarities of Aviation Slogans (2015)
Варинська А. М. - Засоби репрезентації авторської іронії у творах В. Винниченка, Тарасенко О. Д. (2015)
Вискушенко С. А. - Термін як базовий елемент фахової комунікації (2015)
Вишнівський Р. Й. - Особливості вживання англіцизмів у сфері культури (на прикладі українських електронних ЗМІ) (2015)
Гирин О. В. - Зворотні анафори та інтенсифікатори у середньоанглійській мові: граматикалізація та лексикалізація (2015)
Григор’єва Т. Ю. - Фразеологічні одиниці з компонентом-найменуванням гроші в сучасній англійській мові (2015)
Зорницька І. В. - Карнавалізація як парадокс у середньовічній літературі (2015)
Кирильчук О. Б. - Використання технології переконливої аргументації при навчанні вільного спілкування німецькою мовою (2015)
Ляшов Н. М. - Фольклорні елементи в історичній романістиці 80-х років ХХ ст. про козаччину (2015)
Максимець О. М. - Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників із транспозиційним значенням опредметненої дії (структури з суфіксом -н(и)/-чин(и)) (2015)
Малярчук О. В. - Технологічні характеристики дистанційної форми навчання (2015)
Мизин Т. О. - Структурні характеристики географічних термінів (на матеріалі англійської мови) (2015)
Мосейчук О. М. - Концептуальна структура англомовного трейлеру до кінофільмів у жанрі драма, Фекете Д. Ю. (2015)
Петренко С. В. - Особливості реалізації комунікативних тактик і стратегій в англомовному літературному огляді (2015)
Романюк С. К. - Засоби реалізації стратегій впливу в американському комерційному журнальному рекламному дискурсі (2015)
Сальтевська М. Ю. - Концептуальні кореляти референта КРИЗА, утворені за схемою дії (на матеріалі англомовного газетного дискурсу) (2015)
Свінціцька О. І. - Концепт "мови як мистецтва експресії" Б. Кроче та експресивний аспект комунікації Дж. Остіна, М. Поповича, Дж. Серля, П. Стросона (2015)
Сидорович Л. Є. - Розповсюдження означеного артикля на підклас конкретних іменників в узагальненій референції в середньо- та ранньоновоанглійській мові (2015)
Стасюк О. С. - Інтердискурсивність парламентської комунікації ФРН (2015)
Топачевський С. К. - Етикетизовані синтаксичні конструкції як засоби реалізації інформаційних тактик у текстах англомовної реклами (2015)
Зімонова О. В. - Вплив місцевих говорів на культуру мовлення майбутнього фахівця, Шлєіна Л. І. (2015)
Гулієва Д. О. - Вербальне та невербальне втілення комунікативної стратегії докору (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2015)
Фещенко О. В. - Фрагменти кінодискурсу як матеріал аналізу інституційності дискурсу американського слідства (2015)
Щерба Д. В. - Особливості впорядкування та перекладу термінології вербалізованих терміноконцептів (на прикладі терміноконцепту "Комп’ютерна безпека") (2015)
Баюн К. Й. - Експресивність як мовна та мовленнєва категорія (2015)
Бараняк М. М. - Функції пареміологічних одиниць у промовах і виступах політиків Німеччини (2015)
Вольницька Д. О. - Структурні особливості іменної фрази у ранньоновоанглійській мові (2015)
Залізнюк І. В. - Структурно-семантичні особливості підрядних речень з допустовою семантикою в ранньонововерхньонімецькій мові (2015)
Кузьменко О. Ю. - Комунікативна стратегія запиту інформації в англомовному інтерв’ю (2015)
Масель Ю. С. - Проблема стильового розшарування субстандартних одиниць англійської мови (2015)
Мараб'ян К. А. - Роль іконічності синтаксису в текстах малих жанрів французького фольклору (2015)
Матушевська Н. В. - Етимологічний аналіз ядра концепту temptation (2015)
Мусієнко О. І. - Закономірності становлення й розвитку соціології як феномену, що обумовлює особливості формування соціологічної терміносистеми (2015)
Очковська А. П. - Способи вираження підмета в синтаксичних структурах вторинної предикації (2015)
Сем'янків Н. В. - Психолінгвістичні аспекти вербалізації емоцій в емотивному дискурсі (2015)
Черниш О. А. - Конвергентна та дивергентна стратегії самопрезентації комунікативної поведінки мовної особистості редактора популярних жіночих журналів (2015)
Чибор І. С. - Інтерпретація напівдемонологічних уявлень у фразеології української мови (2015)
Шевченко В. В. - Еволюція жанру "химерної прози" в ХХІ столітті (2015)
Шилюк В. В. - Класифікації засобів вираження позиції мовця в усній комунікації: порівняльний аналіз (2015)
Яблонська-Юсик І. В. - До питання про віддієслівний іменник у французькій мові (2015)
Олейник Н. А. - Великая депрессия и современный кризис в экономическом дискурсе: лингвокогнитивный анализ (2015)
Титул, зміст (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Перспективні проекти диверсифікації енергоносіїв (2014)
Нікітін Ю. О. - Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні, Рукас-Пасічнюк В. Г. (2014)
Дугієнко Н. О. - Нетарифне регулювання як засіб захисту внутрішнього ринку країн ЄС та України, Анікєєва Д. О. (2014)
Рамський А. Ю. - Теоретичні положення формування ринку інвестицій в Україні (2014)
Мінакова С. М. - Моніторінг логістичної інфраструктури в умовах глобалізації (2014)
Марченко Т. В. - Міжнародні інноваційні програми в розрізі відносин Україна-ЄС (2014)
Ніколаєнко С. М. - Характеристика сучасного стану харчової та переробної промисловості (2014)
Чернишевич О. М. - Теоретико-методологічні основи формування сучасного механізму розподілу доходів (2014)
Марчук Ю. В. - Розвиток інноваційної інфраструктури як чинник підвищення конкурентоспроможності національного господарства (2014)
Солярчук Н. Ю. - Механізм державного управління фрілансовою діяльністю (2014)
Троненко Н. І. - Механізми протидії політиці прихованого впливу фармацевтичних ТНК у ЄС (2014)
Пєтухова О. М. - Розвиток теоретичних підходів до визначення економічної діагностики підприємства, Чорноштан Г. Г. (2014)
Колумбет О. П. - Методологія управлінського аналізу оборотних матеріальних активів в управлінні підприємством (2014)
Ізвєкова І. М. - Організаційно-економічний механізм забезпечення бездефектного виробництва на підприємствах машинобудування (2014)
Романич І. Б. - Моделювання кількісних характеристик автопарку поштово-логістичної компанії за критерієм наповнення вантажами її загальної логістичної системи (2014)
Сватюк О. Р. - Конкурентоздатність підприємства: поняття, взаємозв’язок, конкурентні переваги, Хабко М. Р. (2014)
Карлик Ю. Ю. - Перспективний товарний асортимент як складова частина економічної стратегії машинобудівного підприємства, Бігдан М. Г. (2014)
Замятіна Н. В. - Оцінка інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств (2014)
Павлик І. Л. - Сервісна стратегія у формуванні конкурентного статусу підприємств торгівлі (2014)
Яцентюк С. В. - Формування сукупного капіталу бренду: особливості застосування елементів ринкової взаємодії бренду на ринку В2В (2014)
Кравченко І. Й. - Аспекти розвитку виробництва сільськогосподарської продукції та проміжних продуктів цукрового виробництва як сировини для переробки на біопаливо (2014)
Грицюк Н. О. - Обґрунтування вибору податкової політики через трансакційні витрати (2014)
Зеленчук І. Б. - Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності молокопереробного підприємства (2014)
Надточій К. М. - Вплив інституційних бар’єрів на ділову активність вітчизняних підприємств (2014)
Оксак А. О. - Інституційні чинники підвищення ефекту синергії як результату злиття та поглинання на вітчизняних підприємствах (2014)
Том’юк О. Я. - Визначення цінової складової конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств (2014)
Чайкіна А. О. - Малий та середній бізнес як складова підприємницького потенціалу України (2014)
Чубар М. М. - Експортний потенціал підприємств легкої промисловості Подільського економічного регіону за умов СОТ: аналіз стану та вибір шляхів підвищення (2014)
Ящишин І. Ю. - Ризик-менеджмент: трансформація за новітніх умов економічного розвитку (2014)
Баланюк І. Ф. - Аналіз розвитку виробництва продукції рослинництва і тваринництва в особистих селянських господарствах та аграрних підприємствах регіону, Шеленко Д. І., Баланюк С. І. (2014)
Чаргазія Т. З. - Сутність та особливості інвестиційної активності в економіці великого промислового міста (2014)
Матвійчук Т. О. - Логістичний підхід до формування моделей просторової організації міст (2014)
Бардіна Т. О. - Європейський досвід обґрунтування програм соціально-економічного розвитку сільських територій (2014)
Дегтярьова С. А. - Рекомендації щодо вдосконалення інструментів збалансованого інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на регіональному рівні (2014)
Заховалко Т. В. - Аналіз тенденцій розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні (2014)
Скляр Л. Б. - Концептуальні підходи до економіко-екологічного аналізу як складової екологічного управління підприємством (2014)
Булишева Д. В. - Шляхи вдосконалення фінансового механізму рекреаційного землекористування міських агломерацій (2014)
Семків О. В. - Методологічні підходи до категоризації витрат приватного сектору на впровадження директиви 2003/87/ЕС Європейського Союзу (2014)
Ярова В. В. - Організаційний механізм управління розвитком соціальної відповідальності в системі менеджменту сільськогосподарських підприємств (2014)
Стельмащук А. М. - Аналіз і оцінка потенціалу розвитку машинно-тракторного парку як основи сталості і конкурентоспроможності аграрних підприємств (2014)
Безпарточний М. Г. - Вплив інфраструктури ринку на діяльність торговельних підприємств (2014)
Заруцький І. Д. - Управління якістю продукції і конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств південно-східного регіону України, Кальченко М. М., Клименчукова Н. С. (2014)
Погайдак О. Б. - Організаційно-економічний механізм управління розвитком соціогуманітарної компоненти господарської діяльності, Слободян Н. О. (2014)
Бондаренко Є. П. - Оцінка інструментів митного регулювання та їх вплив на стан лібералізації зовнішньої торгівлі (2014)
Дідур С. В. - Вдосконалення фінансового забезпечення загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні, Глухова В. І., Князєва М. В. (2014)
Башлай С. В. - Кредитне забезпечення підприємств агросфери (2014)
Чмутова І. М. - Технологізація фінансового управління банком як результат еволюційного процесу (2014)
Миськів Г. В. - Проблемні кредити банків: сутність, чинники формування та способи мінімізації (2014)
Микуляк О. В. - Оцінка фіскальних стимулів інвестиційної активності в Україні, Василюк Ю. А. (2014)
Гірняк В. В. - Іноземний капітал банків України: ризики та можливості (2014)
Єльнікова Ю. В. - Методологія оцінки впливу фінансового та фондового ринків на ринок похідних фінансових інструментів (2014)
Мельниченко О. В. - Методичні засади аналізу рефінансування банків України (2014)
Вдовичин Я. І. - Вплив боргової кризи в Єврозоні на ринки капіталу (2014)
Левченко Н. М. - Удосконалення методики розрахунку власного оборотного капіталу за фінансовою звітністю побудованою у відповідності до вимог МСФЗ, Калькіс І. О. (2014)
Канцуров О. О. - Чинники формування інституціональної моделі бухгалтерського обліку (2014)
Очеретько Л. М. - Аудит товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі, Подольська А. О. (2014)
Абесінова О. К. - Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом підприємства (2014)
Брік С. В. - Нові методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: особливості застосування в обліку та аудиті, Мардус Н. Ю., Мелень О. В. (2014)
Неміш Ю. В. - Удосконалення механізму управління основними засобами на м’ясопереробних підприємствах (2014)
Горбачук В. М. - Організація функціонування мережних галузей (2014)
Павлова А. М. - Першочергові заходи побудови системи повернення в Україну активів, набутих злочинним шляхом (2014)
Мельников В. В. - Синергетичний ефект при моделюванні інноваційних процесів (2014)
Тимошенко Ю. О. - Аналіз тенденцій змін значень індикаторів стану фінансової безпеки в системі економічної безпеки України (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Онисько С. - Боргова безпека держави як складова її фінансової стійкості, Синявська Л. (2014)
Дерманська Л. - Організація обліку основних засобів в аспекті зміни положень законодавчих актів (2014)
Костишин Н. - Екологічний аудит як інструмент системи інтегрованого інформаційного забезпечення (2014)
Чижишин О. - Фінансово-інвестиційна стратегія збільшення прибутковості вітчизняних підприємств: податковий аспект (2014)
Железняк Н. - Земельний капітал сільськогосподарських підприємств як об’єкт бухгалтерського обліку (2014)
Рубай О. - Теоретичні аспекти управління капіталом сільськогосподарського підприємства (2014)
Буратинський В. - Внутрішній аудит облікової політики підприємства як дієвий контроль її достовірності (2014)
Галанець В. - Сучасний стан кредитування сільськогосподарських підприємств України, Назар М. (2014)
Марків Г. - Банківський стратегічний менеджмент: особливості та напрями розвитку (2014)
Трусова Н. - Ресурсозабезпечення відтворювального рівня фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств, Шустерук З. (2014)
Васьківська К. - Теоретичні основи функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні, Данилюк О. (2014)
Трусова Н. - Тактичні й стратегічні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств за формування фінансового потенціалу (2014)
Східницька Г. - Вдосконалення процесу управління витратами в діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Артеменко О. - Залежність результатів діяльності підприємств від розміщення оборотних засобів (2014)
Колодій А. - Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Брик Г. - Управлінська (внутрішньогосподарська) звітність аграрних формувань (2014)
Гнатишин Л. - Організація системи первинного обліку в зерновиробництві, Прокопишин О. , Чумак М. (2014)
Петришин Л. - Похідні фінансові інструменти: сутність та облікові аспекти, Сиротюк Г. (2014)
Лиса О. - Актуальні аспекти контрольно-аудиторських процедур безпечності та якості продукції, Андрушко Р. (2014)
Бурак А. - Організація обліку власного капіталу в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах (2014)
Садура О. - Поліпшення фінансового стану сільськогосподарських підприємств за рахунок застосування біржової ф’ючерсної торгівлі (2014)
Ступень Н. - Особливості фінансового забезпечення сільськогосподарського землекористування (2014)
Кізима Т. - Напрями вдосконалення фінансової політики держави в галузі культури і мистецтва, Крупка А. (2014)
Содома Р. - Запровадження іпотеки землі у системі іпотечного кредитування (2014)
Сторонський М. - Цінова політика переробних підприємств АПК, Гаврилюк І. (2014)
Тарабан О. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств сфери фінансових послуг (2014)
Ковалів І. - Аналіз джерел формування коштів пенсійного фонду України (2014)
Вознюк А. - Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств як гарантія економічної безпеки регіону (2014)
Онисько С. - Роль держави в здійсненні кредитного забезпечення аграрних підприємств, Грубінка І. (2014)
Рибчанська Х. - Удосконалення системи державного фінансового контролю в умовах євроінтеграційних процесів (2014)
Марчин М. - Вдосконалення організації аналітичного обліку витрат у цукровій промисловості (2014)
Яців І. - Вплив господарств населення на формування конкурентного середовища в сільському господарстві України (2014)
Андріїв В. - Виробництво і реалізація окремих видів сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами Львівщини, Коверко Ю. (2014)
Янишин Я. - Особливості ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції (2014)
Василенька Н. - Нові складові спільної аграрної політики Європейського союзу (2014)
Більський І. - Інвестиційна привабливість іноземного капіталу в аграрному секторі виробництва Львівської області, Дудяк Р., Іванов А., Магійович І. (2014)
Хірівський Р. - Інтегровані холдингові структури у посткризовий період функціонування АПК України (2014)
Гринишин Г. - Шляхи вдосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрної сфери (2014)
Біляк Н. - Оцінка інвестиційної привабливості сільських територій Львівської області (2014)
Іваницький І. - Формування та розвиток ринку продовольства, Сибаль Я. (2014)
Василина О. - Забезпечення продовольчої безпеки держави на базі доробку фізіократичної економіко-філософської думки, Магійович Р. (2014)
Гончаренко Л. - Валова додана вартість та її динаміка в агропромисловому комплексі Львівської області (2014)
Гавука І. - Тенденції динаміки рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції та їх вплив на спрямованість та інтенсивність його розвитку (2014)
Міколяш Ф. - Ресурсний аспект управління економічною безпекою підприємств АПК, Романів О., Бондарчук В. (2014)
Андрушко М. - Методика ціноутворення на продукцію сільського господарства для зовнішніх ринків, Булик О. (2014)
Блажкевич Т. - Вплив чинника часу на інвестиційні проекти у водному господарстві аграрного сектору (2014)
Шолудько О. - Теоретичні основи оцінки впливу соціально-економічної інфраструктури на розвиток сільських територій, Гриник О. (2014)
Костецький Я. - Проблеми та перспективи інвестиційного розвитку регіонального АПК, Лизуник М. (2014)
Ступень О. - Оцінка інноваційного потенціалу в контексті капіталізації земельногосподарських систем (2014)
Періг Г. - Теоретичні основи дослідження конкурентоспроможності (2014)
Дяків Л. - Державне регулювання розвитку особистих селянських господарств (2014)
Гачек С. - Стан зовнішньоекономічної діяльності Львівської області та поліпшення її регулювання, Гачек Т., Гачек Т. (2014)
Павленчик Н. - Відносини на ринку сільськогосподарської продукції (2014)
Гошко Т. - Перешкоди розвитку електронної комерції в Україні (2014)
Дудяк Р. - Маркетингові стратегії в діяльності підприємств, Голембйовська Ю., Грабовський Р. (2014)
Дудяк Р. - Розвиток товарних бірж та їх цінова політика в Україні, Більський І., Квас В., Бугіль С. (2014)
Дудяк Р. - Маркетингова сегментація світового ринку молокопродуктів, Телюк А., Карпова-Лаурсен Я., Грабовський Р. (2014)
Козлова Г. - Маркетингові потреби та можливості фермерських господарств (2014)
Сибаль Я. - Сіткові методи планування та управління в оптимізації виробництва продукції, Іваницький І., Кадюк З. (2014)
Костецький О. - Автоматизація обліку та аналізу масових платежів внесків, податків і зборів (2014)
Смолінський В. - Моделювання інноваційного розвитку аграрних підприємств (2014)
Бойко В. - Організація інформаційного забезпечення розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях (2014)
Черевко Г. - Методика дослідження ефективності функціонування молокопереробних підприємств, Кобрин Л. (2014)
Маркович Н. - Зерновиробницво Львівщини: стан, тенденції та перспективи розвитку (2014)
Шавалюк О. - Свинарство як ефективна галузь продовольчого комплексу України, Попівняк Р. (2014)
Дидів І. - Кластерна форма організації агротуристичного підприємництва (2014)
Альохіна Н. - Сучасний стан ринку продукції свинарства у Львівській області (2014)
Корчинський І. - Соціоекономічна трансформація аграрної сфери (2014)
Ковалів В. - Організаційно-економічне обґрунтування використання робочої сили у сільськогосподарських підприємствах, Більський І., Кіц О. (2014)
Щербата І. - Стратегія розвитку самостійної зайнятості, Іваницька Г., Клєпчева О. (2014)
Ступень М. - Основні механізми розвитку соціальної сфери сільської місцевості, Шпік Н. (2014)
Ступень М. - Економічні аспекти раціонального землекористування сільськогосподарського призначення, Скорупська О. (2014)
Третяк А. - Проблеми просторової та змістовної бази планування розвитку сільськогосподарського землекористування в умовах нових земельних відносин, Другак В., Ковалишин О. (2014)
Зінченко Т. - Інституціоналізація земельних відносин у контексті принципів сталого розвитку (2014)
Ступень М. - Концептуальні положення інформаційно-інноваційних форм у процесі використання природних ресурсів, Гулько Р., Ступень Н., Гулько О. (2014)
Таратула Р. - Проблеми формування та функціонування земельного ринку, Лавейкіна Є. (2014)
Кузін Н. - Охорона земель сільськогосподарського призначення як основа їх раціонального використання, Бойченко Р. (2014)
Колодійчук І. - Екологічні проблеми землекористування у транскордонному західному регіоні України (2014)
Нестеренко Г. - Особливості ведення містобудівного кадастру на сучасному етапі розвитку земельних відносин (2014)
Малахова С. - Методичні підходи до удосконалення методики нормативної грошової оцінки земель (2014)
Ступень Р. - Концептуальні положення ринкових трансформацій земельних відносин, Нечепурна Я. (2014)
Радомський С. - Розвиток ринку земельних ресурсів туристично-рекреаційних зон, Малахова С., Кок З. (2014)
Никула Т. Д. - Від головного редактора (2015)
Никула Т.Д. - Новини в нефрології (2015)
Дудар І. О. - Харчовий статус у пацієнтів, які лікуються перитонеальним діалізом, Лобода О. М., Буржинська І. В., Красюк Е. К., Григор'єва Є. М., Шимова А. Ю. (2015)
Karmazin Y. O. - Kidney and uric acid metabolism, Karmazina O. M., Paliienko I. A. (2015)
Moyseyenko V. O. - Heart rate variability in patients with chronic renal failure, Gazenko S. V. (2015)
Петрова А. С. - Внутрішньовенне поповнення дефіциту заліза при анемії у хворих на хронічну хворобу нирок (2015)
Буржинська І. В. - Застосування еритропоетинстимулюючих препаратів у корекції анемії в хворих на хронічну хворобу нирок, які лікуються перитонеальним діалізом (2015)
Залявська О. В. - Характер ураження нирок у хворих на реактивний артрит за умов коморбідності з хронічним пієлонефритом, Горбатюк І. Б. (2015)
Мойсеєнко В. О. - Динаміка показників якості життя хворих на ХХН 5Д стадії – переселенців із зони проведення антитерористичної операції, Альянова Т. С. (2015)
Никула Т. Д. - Застосування нанобіотехнології в нефрології, Синиця Ю. П., Мойсеєнко В. О., Бондур В. В. (2015)
Никула Т. Д. - Вплив антигомотоксичної терапії на функціональний стан системи травлення у хворих на хронічний пієлонефрит, Фурлета В. В. (2015)
Трунова С. В. - Особливості судинних змін кон’юнктиви у нефрологічних хворих з артеріальною гіпертензією при остеохондрозі хребта (2015)
Шіфріс І. М. - Коморбідність у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії (2015)
Никула Т. Д. - II читання пам’яті професора А. П. Пелещука І Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання внутрішньої медицини", Мойсеєнко В. О. (2015)
Никула Т. Д. - Свінціцький А. С. Діагностика та лікування хвороб нирок: Навчально-методичний посібник /А. С. Свінціцький, В. О. Мойсеєнко.- Київ: Медкнига, 2014.- 404 с., іл. (2015)
Никула Т. Д. - Францішек Кокот (До 85-річчя від дня народження) (2015)
Никула Т. Д. - 51-й Європейський конгрес нефрологів, Мойсеєнко В. О. (2015)
Никула Т. Д. - ХV Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, Мойсеєнко В. О. (2015)
Мойсеєнко В. О. - Нирки в міждисциплінарному аспекті (2015)
Мойсеєнко В. О. - Здорові нирки – для всіх (2015)
Алфавітний покажчик авторів (2015)
Інформація для авторів (2015)
Actual problems of nephrology. Contents (2015)
Alphabetical author index (2015)
Summary (2015)
Тронько М. Д. - Діагностика та радіонуклідне лікування тиреоїдного раку у хворих молодого віку, Гулеватий С. В., Совенко Т. К., Матящук С. І., Марков В. В., Божок Ю. М., Зелінська Г. В. (2013)
Гуріна Н. М. - Стан обміну сечової кислоти та зміни рівня NAD+ у тканинах щурів за умов інсулінорезистентного синдрому, індукованого фруктозою, Шупрович А. А., Корпачева-Зінич О. В., Ховака В. В., Пентек Ю. Т., Гузик М. М., Дякун К. О., Кучмеровська Т. М. (2013)
Михальчишин Г. П. - Гіпоадипонектинемія у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки, Боднар П. М., Кобиляк Н. М. (2013)
Зак К. П. - Иммунитет у больных сахарным диабетом 2 типа с сопутствующим метаболическим синдромом/ожирением. Сообщение 2. Роль адипоцитокинов (интерлейкина-6, фактора некроза опухолей альфа, лептина и адипонектина), Маньковский Б. Н., Мельниченко С. В., Кондрацкая И. Н., Попова В. В., Саенко Я. А., Семионова Т. А., Корпачева-Зиныч О. В., Тронько Е. Н., Иванченко О. В. (2013)
Бельчина Ю. Б. - Показатели внутрисердечной гемодинамики у больных сахарным диабетом 1 типа, Соколова Л. К. (2013)
Славнов В. Н. - Исследование состояния гепатобилиарной системы и печеночного кровотока у больных сахарным диабетом с метаболическим синдромом, Зубкова Г. А., Ковальчук А. В., Рыбальченко В. М. (2013)
Топчій І. І. - Порушення продукції моноцитарного хемоатрактантного протеїну у хворих із діабетичною нефропатією, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Якименко Ю. С. (2013)
Саєнко Я. А. - Стан екстра- та інтракраніального кровотоку у хворих на цукровий діабет 2 типу, Коваленко А. В., Маньковський Б. М. (2013)
Гарницька Г. В. - Фактори ризику розвитку діабетичної полінейропатії за даними нейрометричного дослідження, Маньковський Б. М. (2013)
Левчук Н. І. - Вплив різних концентрацій метанандаміду на інтенсивність міжнуклеосомної фрагментації ДНК в адренокортикоцитах щурів in vitro (2013)
Пастер И. П. - Достижения регенеративной медицины в терапии сахарного диабета 1 типа. II. Применение стволовых клеток для лечения основного заболевания и его осложнений, Тронько Н. Д. (2013)
Тронько М. Д. - Анапластична карцинома щитоподібної залози: нові підходи до її лікування (огляд літератури), Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М. (2013)
Новини (2013)
Пост-реліз (2013)
Афанасьєва О. М. - Протоконцептуальні засади суспільно-політичного словника та їх вербалізація у французькій мові (2010)
Бабак А. О. - Лінгвопрагматичні засоби вираження емоцій в художніх іспаномовних текстах, Андрійченко Ю. В. (2010)
Байоль О. В. - Комунікативно-когнітивна репрезентація ІНТРИГИ в драматургічному дискурсі Теннессі Вільямса (2010)
Барміна Є О. - Модальність як перекладознавча проблема (2010)
Безпаленко А. М. - Суміжність як функція простору і часу: сенсорне маскування у мові (ґеншальт-теоретичний аспект) (2010)
Бець Н. О. - Відтворення в українському перекладі Михайла Москаленка ритміко-мелодійних та образно-смислових особливостей вірша "Блакить" Стефана Малларме (2010)
Білан М. Б. - Термінологізація та спеціалізація при відтворенні французьких військових статутних документів українською мовою (2010)
Бортничук О. М. - Неологізми сучасної англійської мови: шляхи та способи творення, Пастушенко Л. П. (2010)
Вакуленко М. О. - Деякі сучасні проблеми стандартизації української термінології (2010)
Гаврилишин Т. В. - Усне ділове мовлення як феномен культури та форма спілкування (2010)
Гайдученко Л. В. - Формування лінгвокультурної компетенції студентів в процесі вивчення іноземних мов на матеріалі афористичних та пареміологічних текстів (2010)
Глухоман І. В. - Сучасні філософсько-семантичні теорії (2010)
Данильченко Д. О. - Граматикалізаційні процеси в дієслівній парадигмі сучасної німецької мови: рушійні сили - динаміка - наслідки (2010)
Дзісь Б. А. - Мовно-структурні особливості переклдау службових листів німецького військового діловодства українською мовою (2010)
Діденко А. А. - Дефініції поняття модальності у сучасній лінгвістиці (2010)
Завальнюк Л. В. - Асиміляція приголосних у німецькій розмовній мові (2010)
Зав'ялова О. А. - Мовленнєві жанри у практичному мовленні: жанрова форма "закон" (2010)
Калініна-Шамрай В. Р. - Морфологічні та неморфологічні способи творення неологізмів у французькій мові Бельгії (на матеріалі побутовизмів) (2010)
Килимник Т. М. - Комунікативний збій як когнітивно-комунікативне явище (2010)
Клименко О. С. - Труднощі перекладу літературної казки (на матеріалі казки Р. Дала "The bfg" та її перекладів, Рудницька Н. М., Євженко Т. Ю. (2010)
Korbozerova N. M. - Estructura de los elementos de relación oracional (2010)
Крижановська М. В. - Етноспецифіка кооперативного особистісно-орієнтованого спілкування італійців (2010)
Круківська О. В. - Кон'юнкція й диз'юнкція у законодавчому дискурсі (на матеріалі французької мови), Круківський В. І. (2010)
Крупко О. І. - Художньо-стилістичні фігури у творах малих форм (2010)
Куликовська Н. І. - Морфо-синтаксична та семантична константи категорії граматичного роду в умовах екстернальної та інтернальної реалізації: проблемне коло (на матеріалі німецької мови (2010)
Курченко О. О. - Особливості мови іспанських адміністративних документів (2010)
Кутна Ю. Б. - Традиційні формули в мовленні наратора казок (на матеріалі казок греків Приазов'я (2010)
Магушинець І. І. - Народна латинська мова: джерела і методи дослідження (2010)
Маймескул О. А. - Специфіка процесів міжмовної взаємодії: англійські запозичення у французькій мові Квебеку (Канада) (2010)
Малікова О. В. - Проповідь: композиційні, прагмариторичні та інтердискурсивні характеристики (2010)
Мегела К. І. - Відтворення прагматичного потенціалу дискурсивних маркерів в англо-українському перекладі (на матеріалі українських перекладів роману Д. Лоуренса "Коханець леді Чаттерлей") (2010)
Михайленко В. М. - Факт як основа журналістського твору (2010)
Мосієнко О. В. - Тактико-стратегічні особливості представлення знаменитостей у газетному дискурсі (2010)
Наконечна Ю. С. - Концептуалізація емоції "гнів" у віршованому дискурсі для дітей: фонетичний вибір (2010)
Наумова н. Г. - Лінгвокогнітивні особливості дискурсивних блендингів (2010)
Ніколенко А. Г. - Ідіоматично забарвлена лексика як інструмент донесення позитивного меседжу у виступах перших особ політичного істеблішменту США та Великої Британії (2010)
Нікульшина Т. М. - Теорія можливих світів: логіко-філософський та лінгвістичний аспекти (2010)
Орендарчук О. Л. - Валентнісні відношення дієслів to see/бачити у межах концепту зір у контрастивному аспекті (на матеріалі англійської та української мов) (2010)
Охріменко В. І. - Функціональні характеристики модального інкорпоративного маркера каузальності effettivamente (на матеріалі італійської мови) (2010)
Попова Н. М. - Фразеологічні одиниці як елементи антропологічноспрямованої комунікації (2010)
Януш О. Б. - Політичний дискурс і мовна ситуація у лінгвальному просторі України (2010)
Фреїк Д. М. - Процеси формування і топологія тонких плівок і наноструктур срібла (огляд), Горічок І. В., Яворский Я. С., Дзундза Б. С., Кланічка Ю. В. (2011)
Новосад С. С. - Люмінесцентні та електрофізичні властивості кристалів бромистого кадмію, Новосад І. С., Рудка М. М., Калівошка Б. М., Гончарук В. Є., Кравчук І. М., . Харамбура С. Б. (2011)
Буланий М. Ф. - Марганцеві центри випромінювання в монокристалах сульфіду цинка, Коваленко О. В., Омельченко С. О., Омельчук А. Р., Морозов О. С. (2011)
Venger E. F. - Surface Polaritons in 6H-SiC Single Crystals Placed in a Strong Uniform Magnetic Field, Ievtushenko A. I., Melnichuk L. Yu., Melnichuk A. V. (2011)
Івченко В. В. - Вплив одновісного механічного напруження на кристалічне розщеплення вершини валентної зони у сполуках , Дворник О. В. (2011)
Никируй Л. І. - Термоелектричні властивості легованого телуриду свинцю PbTe:Bi(Sb), Дзумедзей Р. О., Галущак М. О., Гевак Т. П., Бандура Ю. В. (2011)
Паюк О. - Властивості стекол As2S3 легованих марганцем: калориметричні дослідження та Раманівська спектроскопія, Ліщинський І., Стронський О., Криськов Ц., Губанова А., Прібилова Г., Влочек М. (2011)
Буджак Я. С. - Ефект Зеєбека в тонких плівках германію p-типу провідності, Зуб О. В. (2011)
Бігун Р. І. - Структура та електропровідність ультратонких плівок металів, Козак М. М., Пенюх Б. Р., Пастирський Я. А., Кравченко О. Є. (2011)
Дзундза Б. С. - Зміна кінетичних параметрів плівок SnTe при тривалій витримці на повітрі (2011)
Мілєнін В. В. - Модифікація оптичних параметрів епітаксійних структур на основі арсеніду галію та фосфіду індію слабким магнітним полем, Заяць М. С., Редько Р. А., Конакова Р. В. (2011)
Фреїк Д. М. - Процеси структуроутворення у парофазних конденсатах телуриду кадмію, Соколов О. Л., Ліщинський І. М., Потяк В. Ю., Литвин П. М. (2011)
Штеплюк І. І. - Рентгенодифракційні дослідження мікроструктури нелегованих та легованих кадмієм плівок оксиду цинку, Лашкарьов Г. В., Лазоренко В. Й., Тимофєєва І. І., Хомяк В. В., Батурин В. А., Карпенко А. Ю. (2011)
Balabai R. - The First Principal Calculation of The Electronic Structure of The Ge Strained Layers and the Set of Ge Islands on (001) Si Film, Ryabchikov D. (2011)
Фреїк Д. М. - Особливості структури і електричних властивостей тонких плівок телуриду свинцю легованих вісмутом, Яворський Я. С., Дзундза Б. С., Горічок І. В., Межиловська Л. Й. (2011)
Гарпуль О. З. - Оптичне поглинання в епітаксійних ферит-ґранатових плівках, імплантованих іонами кремнію (2011)
Давидюк Г. Є. - Особливості утворення і відпалу нано-розмірних дефектних кластерів в монокристаллах CdS опромінених нейтронами з енергією 1 МеВ, Мирончук Г. Л., Божко В. В. (2011)
Фреїк Д. М. - Квантові розмірні ефекти у наноструктурах на основі PbTe і Bi, Юрчишин І. К., Лисюк Ю. В., Матеїк Г. Д., Надрага О. Р. (2011)
Ромака В. А. - Структурні, енергетичні та електрокінетичні характеристики інтерметалічного напівпровідника n-TiNiSn, легованого V. I. Твердий розчин Ti1-хVxNiSn, Рогль П., Стадник Ю. В., Хліль Е. К., Ромака Л. П., Буджерак С. М. (2011)
Фреїк Д. М. - Електронні стани та електричні властивості моносульфіду самарію, Горічок І. В., Шевчук М. О. (2011)
Гургула Г. Я. - Кристалохімічний механізм утворення твердих розчинів ZnSe-ZnTe та їх дефектна підсистема (2011)
Горбачук М. П. - Термодинамічні характеристики моногерманідів рідкісноземельних металів при високих температурах (2011)
Зінченко В. Ф. - Особливості взаємодії ZnO з сульфофторидами лантанідів, Магунов І. Р ., Стоянова І. В., Мазур О. С., Стамікосто О. В., Ковалевська І. П. (2011)
Фесич І. В. - Синтез та електрофізичні властивості твердих розчинів La1-3xLixM2xCoO3±δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1) , Дзязько О. Г., Неділько С. А. (2011)
Belyakova L. A. - Study of "Β-Cyclodextrin – Benzene Carboxylic Acid” Supramolecular Complexes, Lyashenko D. Yu., Grebenyuk A. G., Dzyubenko L. S., Oranskaya E. I. (2011)
Луценко В. А. - Електрофізичні властивості полімерних композитів полівініліденфторид – титанат барію , Махно С. М., Горбик П. П. (2011)
Шевчук М. О. - Кристалохімія точкових дефектів самарій селеніду, Бойчук В. М. (2011)
Борук С. Д - Вплив модифікаторів на інтенсивність контактної взаємодії високодисперсних систем на основі телуриду кадмію, Дремлюженко С. Г., Юрійчук І. М., Сиротинська І. Д. (2011)
Neimet Yu. Yu. - Structure of Cu6PS5I Nanoceramics Under the Influence of Sintering Conditions, Studenyak I. P., Kis-Varga M., Cserhati C., Kökényesi S. (2011)
Мельник П. І. - Сучасні уявлення про механізм дифузійного формування поверхневого шару на залізі (2011)
Сіренко Г. О. - Оптимізація полімерного композиту, наповненого сферичними та еліпсоїдними частинками, за теоретичним критерієм узгодження пружних та пластичних властивостей, Базюк Л. В., Будник А. Ф., Шаповалов С. П. (2011)
Сніжной Г. В. - Магнетна поведінка аустеніту на початку утворення мартенситу деформації в криці 10Х18Н9-У (2011)
Druzhinin A. A. - Influence of Dispersion of Polysilicon on Low-Temperature Conductivity in SOI Structures, Kogut I. T., Khoverko Yu. M., Koretskii R. M. (2011)
Хижняк В. Г. - Фізико – хімічні умови отримання та будова хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т, Аршук М. В., Карпець М. В. (2011)
Гончаров В. В. - Теплофізичні дослідження каталітичних елементів з внутрішнім нагрівом, Климаш А. А., Зажигалов В. О., Орлік В. М. (2011)
Козак Л. - Термодинамічна складова нестійкості кристалічної гратки, Козак О. (2011)
Бойко М. І. - Розробка та дослідження термоелектричних модулів на основі PbTe, Левицький C. М., Власенко О. І., Криськов Ц. А. (2011)
Птащенко Ф. О. - Вплив поверхневого легування на характеристики кремнієвих P-N переходів, Птащенко О. О., Довганюк Г. В. (2011)
Єршова О. Г. - Дослідження процесів гідрування – дегідрування титанового дроту (2011)
Журав В. В. - Особливості електропровідності вологого ґрунту залежно від механічного складу, Єлізаров О. І. (2011)
Семенюк М. Ф. - Контактні явища на ґавсовських анізотропних та ізотропних шорстких поверхнях, змодельованих випадковим полем , Сіренко Г. О., Солтис Л. М. (2011)
Фреїк Н. Д. - Ентропія у поглядах природничих наук, Ільків Н. Б. (2011)
Шпак Анатолій Петрович – пам’яті колеги (2011)
Титул, зміст (2013)
Гаврилюк В. М. - Вирощування сіянців модрини європейської з використанням стимуляторів росту та різних способів стратифікації насіння, Гузь М. М., Харачко Т. І., Ярощук Р. А. (2013)
Міщенко Л. Т. - Вірусологічний моніторинг квітково-декоративних рослин на південному сході України, Дуніч А. А. (2013)
Мельник Т. І. - Питання інтродукції Callistephus chinensis (L.) Nees в Сумському національному аграрному університеті, Сурган О. В. (2013)
Лапітан О. В. - Складові збитків від кореневої губки в пристигаючих та стиглих соснових насадженнях Новгород-сіверського Полісся, Жемчужин В.Ю., Мельник Т.І. (2013)
Ярощук Р. А. - Відтворення псевдотсуги мензіса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) насінним шляхом у західному лісостепу України, Мельник А. В. (2013)
Хаблак С. Г. - Заразиха (Orobanche cumana Wallr.) на полях подсолнечника в условиях восточной части северной степи Украины, Абдуллаева Я. А., Денисенко А. И. (2013)
Бабич А. Г. - Особливості вертикального розподілу і просторового поширення цистоутворюючих нематод, Бабич О. А., Миронець С. С. (2013)
Деменко В. М. - Стебловий метелик в умовах північно-східного Лісостепу України, Власенко В. А., Ємець О. М., Сарбаш В. М., Говорун О. Л., Хілько Н. В. (2013)
Стрюкова Н. М. - Оценка эффективности действия инсектицидов против обыкновенной грушевой листоблошки Psylla pyri L. в условиях предгорного Крыма (2013)
Андрусик І. М. - ПЛР діагностика та ідентифікація вірусу жовтяниці буряка, Антіпов І. О., Кириченко А. М. (2013)
Господаренко Г. М. - Якість пшениці спельти залежно від удобрення, Ткаченко І. Ю. (2013)
Господаренко Г. М. - Уміст і запаси рухомих сполук калію в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні, Нікітіна О. В., Кривда Ю. І. (2013)
Абрамович О. В. - Ефективність вирощування люпину жовтого (Lupinus Luteus L.) за післядії внесення ферментованих органічних добрив в умовах Полісся України (2013)
Лопушняк В. І. - Зміни агрохімічних показників дерново-підзолистого грунту під дією нетрадиційних видів органічних добрив за вирощування конюшини лучної, Засєкін Н. П. (2013)
Міщенко Ю. Г. - Оптимізація щільності ґрунту при вирощуванні буряків цукрових (2013)
Турак О. Ю. - Вплив мінеральних добрив на формування кислотно-основного стану дерново-підзолистого грунту за різноглибинного обробітку, Березовська Т. П. (2013)
Коваленко В. П. - Вплив припосівного внесення фосфорних і азотних добрив на ріст люцерни посівної в Правобережному Лісостепу України (2013)
Мартиненко В. М. - Аналіз стану кислотності грунтів Сумської області, Сахно В. П., Сіряк М. М., Міцай С. Г., Пономаренко О. О. (2013)
Романова С. А. - Стан родючості ґрунтів у Ковельському районі Волинської області, Штань С. С., Мороз К. М. (2013)
Харченко О. В. - Вплив рівнів підґрунтових вод на собівартість додаткової продукції та прибуток від застосування мінеральних добрив на осушених торфових ґрунтах при вирощуванні очеретянки звичайної, Петренко Ю. М., Скрипник О. В., Молеща Н. Б. (2013)
Харченко О. В. - Основні концептуальні підходи щодо збереження родючості грунту при біологізації землеробства в Сумській області, Міщенко Ю. Г., Прасол В. І., Сенченко Н. К. (2013)
Давиденко Г. А. - Ефективність ґрунтозахисної технології вирощування ярого ячменю в умовах лісостепової зони Сумської області, Масик І. М. (2013)
Троценко В. І. - Урожайність сортів вівса плівчастого залежно від мінеральних добрив та бактеріальних перепаратів, Ільченко В. О. (2013)
Глупак З. І. - Урожайність і якість сої сортів ранньостиглої групи в умовах північно-східної частини Лісостепу України (2013)
Турак О. Д. - Формування врожаю квасолі залежно від дії агротехнічних заходів вирощування в умовах Передкарпаття (2013)
Дмитрик П. М. - Оптимізація основних елементів технології вирощування фенхеля звичайного в умовах Прикарпаття України (2013)
Фільов В. В. - Результати порівняльної оцінки господарсько-біологічних особливостей нових сортів суниці української селекції з провідними європейськими сортами в умовах Сумщини (2013)
Токмань В. С. - Особливості вирощування садивного матеріалу лимонника китайського із здерев'янілих живців (2013)
Любич В. В. - Оцінка сортів пшениці озимої за хлібопекарськими властивостями та врожайністю зерна, Полянецька І. О. (2013)
Мельник А. В. - Вплив азотного живлення та препарату "авангард р – зернові” на продуктивність сортів пшениці озимої, Дутченко З. Я., Глущенко Л. Т., Радченко М. В. (2013)
Мельник А. В. - Вплив попередників та мінеральних добрив на якість насіння соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України, Троценко В. І., Говорун С. О. (2013)
Радченко М. В. - Вплив гідротермічної обробки зерна гречки на вихід та якість крупи, Дутченко З. Я. (2013)
Мельник А. В. - Стан та перспективи вирощування зернових культур в світі та Україні, Биченко К. В. (2013)
Лаврик І. М. - Якість зерна та урожайність люпину білого і люпину вузьколистого залежно від бактеріального препарату та мікродобрив, Жатов О. Г. (2013)
Бутенко А. О. - Вплив регуляторів росту на насіннєву продуктивність люцерни посівної, Собко М. Г. (2013)
Оничко В. І. - Оптимальні строки сівби сортів пшениці озимої для умов північно-східного Лісостепу України, Троценко В. І., Оничко Т. О. (2013)
Нагорний В. І. - Вплив норм висіву та заходів по прискоренню дозрівання на врожайність сортів сої (2013)
Бердін С. І. - Формування структури продуктивності посівів ячменю ярого в умовах північно-східного Лісостепу України, Ткаченко А. Н. (2013)
Логінов М. І. - Урожайність та якість волокна сортів льону-довгунця різного еколого-географічного походження залежно від норм висіву насіння, Литвиненко А. В. (2013)
Лю Жунчин - Разработка технологической системы семеноводства картофеля в условиях Динси, Ли Пэнчэн, Мэн Фанхуа (2013)
Важеніна О. Є. - Екологічна стабільність елементів продуктивності сортів ячменю ярого та ефективність селекції на основі їх використання в гібридизації, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г. (2013)
Парій Ф. М. - Спельта: сучасний стан і перспективи селекції, Заболотна І. Р. (2013)
Міщенко С. В. - Виявлення самозапилених ліній конопель зі стійкістю до шкідників і хвороб (2013)
Тищенко В. М. - Генетичні кореляції урожайності сортів та селекційних ліній пшениці озимої з головними генеративними ознаками залежно від часу відновлення весняної вегетації, Дриженко Л. М. (2013)
Марченко Т. Ю. - Мінливість показників якості сортозразків сої в умовах зрошення півдня України (2013)
Подгаєцький А. А. - Залежність бульбоутворюючої здатності сортів Інституту картоплярства НААН від зовнішніх умов, Коваленко В. М. (2013)
Захарчук Н. А. - Ефективність селекції картоплі in vitro на стійкість до Fusarium oxysporum та Fusarium sambucinum (2013)
Савченко П. В. - Методи визначення площі листкової поверхні рослини картоплі, Кожушко Н. С. (2013)
Кожушко Н. С. - Втрати при зберіганні картоплі селекції Сумського НАУ, Сахошко М. М., Крютченко А. І. (2013)
Кравченко Н. В. - Перспективність складних міжвидових гібридів картоплі за агрономічними ознаками, Подгаєцький А. А. (2013)
Подгаєцький А. А. - Стійкість міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів проти вірусних хвороб, Горбась С. М. (2013)
Штукін М. О. - Особливості підбору гібридів кукурудзи для умов північно-східного Лісостепу України, Оничко В. І. (2013)
Польовий В. М. - Вміст мінерального азоту в грунті та продуктивність буряків цукрових залежно від систем удобрення, Шевчук О. В. (2013)
Амеліна С. М. - Лексико-граматичне поле засобів вираження логічної модальності в німецькій мові (2013)
Козуб Л. С. - Аналіз лінгвістичних ознак англійських телерекламних текстів (2013)
Бабенко О. В. - Категорії "образ" і "образність" на матеріалі притчі Річарда Баха "Чайка на ім'я Джонатан Лінгвістон" (2013)
Вакулик І. І. - Проблема визначення синонімів у сучасній лінгвістиці, Швідченко А. В. (2013)
Вакулик І. І. - Поліфонічна структура образу Родіона Раскольнікова в романі Ф. М. Достоєвского "Злочин і кара”, Щур Н. М. (2013)
Дворніков А. С. - Онтологічний статус вигуків в англійській мові: їх взаємодія з іншими частинами мови, Рожков Ю. Г. (2013)
Дима М. Г. - Проблема адаптації німецькомовних лексичних запозичень у системі мови-рецептора, Колесник М. Ю. (2013)
Гаманюк В. А. - Словотвірні можливості вираження категорії інтенсивності у німецькій мові (2013)
Жукова Л. В. - Сумфнтичні ознаки концепту "кохання" в інтерпретації Г. Гессе, Конончук І. В. (2013)
Зуєнко Н. О. - Структурний аналіз семантичного поля "назви житла людини" в англійській мові, Монашненко А. М. (2013)
Олійник А. Д. - Внутрішня форма терміна на дискурс (2013)
Олійник А. Д. - Деякі аспекти педагогічного дискурсу, Волошина Г. Г. (2013)
Сухомлин В. В. - Речення і висловлення як вербальні одиниці передачі інформації та їхній смисл у письмовому камунікативному процесі (2013)
Качмарчик С. Г. - Сленг та його роль у сучасній комунакації. Соціолінгвістичні особливості молодіжного сленгу (2013)
Асмукович І. В. - Семантичні аспекти міграції англійської авіаційної термінологічної лексики (2013)
Корольова О. В. - Мовностилістичні характеристики інформаційних повідомлень у сучасних українських спортивних ЗМІ (2013)
Степанюк М. П. - Типи базових емоцій у романі Ш. Бронте "Віл’єт” (2013)
Кіраль C. C. - Питання теорії і практики перекладу в епістолярній спадщині І. Денисюка, Г. Кщчура, В. Чабаненка (2013)
Сидорук Г. І. - Структурно-семантичні характеристики юридичних термінів у перекладацькому аспекті (2013)
Дима М. Г. - Особливості перекладу фразеологічних одиниць сучасної німецької мови, Дембровська О. Б. (2013)
Дворніков А. С. - Теорія полісистем та метод перекладу Миколи Лукаша (2013)
Жукова Л. В. - Проблема перекладу іншомовної лексики (2013)
Зуєнко Н. О. - Міжкультурна комунікація при перекладі художніх творів (2013)
Тарнавська Т. В. - Використання соціальних мереж і блогів у навчанні (2013)
Вакулик І. І. - Стародавні пам’ятки філософсько-світоглядної думки про духовно-моральне виховання (2013)
Гладченко М. М. - Впровадження тестування у навчання англійської мови студентів економічних спеціальностей, Зеліковська О. О., Чернеля І. М. (2013)
Зуєнко Н. О. - Вплив мотивації на процес оволодіння іноземною мовою, Москаленко С. А. (2013)
Канівець О. М. - Використання подкастінгу у Лондонському університеті при вивченні студентами іноземних мов (2013)
Лашкул В. А. - Екологічна етика у професійній підготовці студентів аграрного профілю (2013)
Мархева О. Є. - Шляхи розвитку навчальної автономії майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Дубовик О. М. - Розвиток сугестопедичних підходів у процесі викладання англійської мови, Чернеля І. М. (2013)
Люлько М. Є. - Види міжнародних іспитів з англійської мови, Шанаєва-Цимбал Л. О., Манелюк А. В. (2013)
Козловець М. А. - Національна ідентичність як соціокультурний феномен (2011)
Вітюк І. К. - Сакральний образ гори в біблійній есхатології (2011)
Гуменюк С. М. - Творчість Іова Желіза та її значення для становлення гомілетики у контексті вітчизняної ренесансної культури (2011)
Живоглядова І. В. - Музика в системі духовно-творчої культури людства (2011)
Янковський С. В. - Політична онтологія ісламофобії (2011)
Яценко К. А. - Діяльність ЮНЕСКО у формуванні ідеології глобального мультикультурного суспільства (2011)
Вітченко А. О. - Теоретико-технологічні засади методичної роботи у вищому навчальному закладі (2011)
Климова К. Я. - Мовне портфоліо у системі безперервної самопідготовки майбутніх учителів до мовнокомунікативної професійної діяльності (2011)
Смагін І. І. - Проблема сутності громадсько-державного управління середньою освітою (2011)
Спірін О. М. - Зміст навчального матеріалу спецсемінару "Методика використання електронних бібліотек у навчальному процесі та наукових дослідженнях", Прилуцька Н. С. (2011)
Юсупова М. Ф. - Аналіз результатів апробації програмних засобів інтерактивної системи навчання дисципліни "Нарисна геометрія" (2011)
Арешонков В. Ю. - Періодизація процесу розвитку змісту шкільної суспільствознавчої освіти у ХХ ст. (2011)
Білецька І. О. - Історичні передумови становлення мовної освіти в США у XVI-XIX століттях (2011)
Благова Т. О. - Розвиток хореографічної освіти в України в діяльності Будинків народної творчості (40-50 рр. XX ст.) (2011)
Вірковський А. П. - Динаміка інтелектуальної обдарованості школярів (2011)
Зінченко В. О. - Розв'язання проблем якості підготовки фахівців у США та інших країнах світу (2011)
Лазаренко Н. Ю. - Навчання у співробітництві як важливий елемент прагматичного підходу до освіти (2011)
Павлик Н. П. - Особливості гендерної соціалізації дітей-сиріт (2011)
Полубоярина І. І. - Біологічні та соціальні чинники розвитку обдарованості (2011)
Райковська Г. О. - Перспективи розвитку і застосування інформаційних технологій у професійній графічній підготовці (2011)
Сидорчук Н. Г. - Історичні реалії становлення та розвитку вітчизняної університетської освіти (ХVІІ-ХVІІІ ст.) (2011)
Усатий А. В. - Особливості сприймання літературних творів учнями старших класів (2011)
Гириловська І. В. - Професійно спрямоване навчання як засіб мотивації учнів професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю до вивчення стереометрії: результати експерименту (2011)
Гуманкова О. С. - Модель підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Жукевич І. П. - Поняття самоосвіти студентів у контексті неперервної освіти (2011)
Легін В. Б. - Рефлексія та її роль у навчальній діяльності молодших школярів (2011)
Новіцька І. В. - Розвиток творчої активності майбутнього вчителя у процесі професійно-педагогічної підготовки (2011)
Слоньовська О. Б. - Компаративний аспект полікультурної освіти вчителів гуманітарного профілю Канади та України (2011)
Клішевич Н. А. - Організація соціально-педагогічної роботи з делінквентними підлітками в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (2011)
Коваленко О. В. - Формування економічної культури студентів ВНЗ як педагогічна проблема (2011)
Коновальчук С. А. - Аналіз методів навчання професійної діяльності студентів-журналістів засобами англійської мови (2011)
Кузьмич Я. О. - Розвиток професійного бандурного мистецтва: тенденції, школи, композиторська творчість (2011)
Горобець Д. В. - Діагностика готовності викладацького складу до управління розвитком педагогічного коледжу (2011)
Махновська І. Р. - Становлення та еволюція ступеневої медсестринської освіти в Україні (2011)
Паладій Н. М. - Комп'ютеризація навчального процесу з української мови як лінгводидактична проблема (2011)
Шарлович З. П. - Педагогічні аспекти медсестринських теорій (моделей) про роль та шляхи вдосконалення співпраці сімейної медичної сестри з родинами задля одужання пацієнтів (2011)
Богуцький В. М. - Концепт як ментально-мовний квант знання про світ (2011)
Вигівський В. Л. - Прагматичний аспект перекладу омофразних контекстів (2011)
Комінярська І. М. - Художньо-філософський зв'язок між автором та героєм у романі Уласа Самчука "Волинь" (2011)
Кудоярова О. В. - Варіювання змістових параметрів англомовного медичного конфліктного дискурсу за зміни адресантно-адресатних конфігурацій (2011)
Маліновський Е. Ф. - Комунікативно-прагматичні функції простого контактного повтору (2011)
Хмелінська Р. М. - Інформаційна насиченість творів І. Я. Франка (на матеріалі публіцистичних робіт ХІХ ст.) (2011)
Саварин Т. В. - Найвизначніші дослідники лемківського весільного фольклору кінця ХIX – початку XX століття (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського