Єрошина Т. В. - Екологічно чиста продукція АПК: суть поняття, суспільно-географічні підходи до дослідження (2012)
Балюк С. А. - Екологічний стан ґрунтів України, Медведєв В. В., Мірошниченко М. М., Скрильник Є. В., Тимченко Д. О., Фатєєв А. І., Христенко А. О., Цапко Ю. Л. (2012)
Приходько М. М. - Стан земель в регіоні Українських Карпат та їх екологічна безпека (2012)
Ткач В. П. - Ліси та лісистість в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2012)
Берлянт А. М. - Півтисячі років розвитку картографії та її сьогоднішні перспективи (2012)
Мамедова Н. Р. - Створення геоінформаційної основи для соціально-економічного картографування прикаспійських районів Азербайджану (2012)
Денисик Г. І. - Великий каньйон Криму, Оліферов А. М. (2012)
Петренко О. М. - До 100-річчя з дня народження В. І. Галицького (2012)
До 75-річчя І. Г. Черваньова (2012)
ІНФОРМАЦІЯ (2012)
Загайко А. Л. - Порівняльне дослідження дії поліфенольних концентратів та ліпотропних речовин в умовах гострого тетрахлорметанового гепатиту, Красільнікова О. А., Заїка С. В., Сенюк І. В. (2013)
Міщенко О. Я. - Вплив препаратів адаптогенної дії на структурно-функціональний стан тимуса у щурів в умовах іммобілізаційного стресувизначення впливу різної концентрації керамідів на процес загоєння шкіри (2013)
Міщенко О. Я. - Експериментальне дослідження кардіопротекторної активності екстракту елеутерокока на моделі кардіоміопатії (2013)
Корниенко В. И. - Исследование влияния аммониевых солей n-(3-метил-7-β-метоксиэтилксантинил)-8-аминоацетата на физическую работоспособность крыс (2013)
Бутко Я. О. - Вплив крему "мометазон з керамідами" на морфоструктуру шкіри при алергічному дерматиті, Лар’яновська Ю. Б. (2013)
Галузінська Л. В. - Експериментальне вивчення гепатопротекторної активності поліфенольного екстракту з адземної частини лядвенцю рогатого (2013)
Жиляєв С. О. - Психотропні ефекти корвітину та ліпофлавону у щурів із тяжкою черпно-мозковою травмою, Штриголь С. Ю. (2013)
Криворучко О. В. - Визначення ефективної дози та дослідження гіпоглікемічної активності екстракту листя кизилу, Рибак В. А., Ковальов В. М. (2013)
Андріяненков О. В. - Динаміка маркерів запалення під впливом густого екстракту талабану польового при експериментальному простатиті у щурів, Зайченко Г. В., Панков М. В. (2013)
Єрмоленко Т. І. - Вплив фларосукцину на біохімічні показники сечі щурів за умов розвитку оксалатного нефролітіазу, Шебеко С. К. (2013)
Набока О. І. - Морфологічне дослідження хінокарбу на розвиток гемодинамічного набряку легень щурів, Вороніна Ю. В. (2013)
Штрімайтіс О. В. - Обґрунтування вибору методик кількісного визначення натрію броміду на основі економічних та валідаційних характеристик, Здорик О. А., Георгіянц В. А., Дроздова О. О. (2013)
Марчишин C. М. - Елементний склад збору антиалергійного, Козачок С. С., Красноперова А. П. (2013)
Кожухов С. М. - Гостра серцева недостатність: особливості електрофізіологічних властивостей міокарда у хворих з гострим інфарктом міокарда зі збереженою та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (2013)
Коваленко В. М. - Значення спекл-трекінг ехокардіографії в оцінюванні життєздатності міокарда у хворих, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q, Несукай О. Г., Поленова Н. С., Даниленко О. О., Тітов Є. Ю. (2013)
Пархоменко А. Н. - Новые возможности оценки геометрии сокращения и процессов раннего ремоделирования сердца у больных с острым инфарктом миокарда: двух мерная спекл-трекинг эхокардиография, Лутай Я. М., Степура А. А. (2013)
Валуєва С. В. - Український реєстр STIMUL: ефективність різних методів лікування гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST та прихильність хворих до лікування у післяінфарктний період (результати дворічного спостереження) (2013)
Следзевська І. К. - Зв’язок внутрішньосерцевої гемодинаміки та вмісту альдостерону в крові у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда при дворічному спостереженні залежно від наявності артеріальної гіпертензії, Бабій Л. М., Савицький С. Ю., Строганова Н. П., Кісілєвич Л. Ф., Хоменко Ю. О. (2013)
Касумова Ф. Н. - Гормональный профиль и его влияние на липидный спектр и композицию тела у женщин с ишемической болезнью сердца с андрогенным компонентом (2013)
Амбросова Т. М. - Профіль адипокінів та прогностичні маркери перебігу артеріальної гіпертензії, Ковальова О. М., Амбросов Д. А. (2013)
Хомазюк І. М. - Варіабельність артеріального тиску в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з гіпертонічною хворобою, Габулавічене Ж. М. (2013)
Сычев О. С. - Эффективность антиаритмической терапии у больных с пароксизмальной и персистирующей формами фибрилляции предсердий в зависимости от типа пароксизмов, Шабильянова Л. А., Лизогуб С. В., Могильницкий Е. В., Лобко О. А. (2013)
Зинченко Ю. В. - Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении семи лет после кардиоверсии (2013)
Чайковский И. А. - Информативность магнитокардиографии для оценки поражения миокарда у больных с острым коронарным синдромом по сравнению с эхокардиографией и электрокардиографией, Мясников Г. В., Казмирчук А. П., Сосницкий В. Н., Голуб А. Г., Софиенко С. В., Левшова З. В., Сосницкая Т. В., Городинская Ю.В. (2013)
Лутай М. И. - Эффективность фиксированной комбинации S-амлодипина и аторвастатина у пациентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, Голикова И. П., Лысенко А. Ф., Товстуха В. В. (2013)
Несукай Е. Г. - Зофеноприл: ингибитор ангиотензинпревращающего фермента с особыми свойствами (2013)
Чекман І. С. - Наномедицина та кардіологія: нанотехнології в коронарній реваскуляризації й корекції системи гемостазу, Горчакова Н. О., Галицька А. К., Дорошенко А. М., Сімонов П. В. (2013)
Рішко М. В. - Особливості ішемічної хвороби серця в гірських умовах: поширеність факторів ризику, особливості адаптації, захворюваність та смертність, Куцин О. О. (2013)
Ушаков А. В. - Миксомы сердца: современный взгляд на проблему, Захарьян Е. А., Ризк Г. Э. (2013)
Лутай М. И. - Международный регистр CLARIFY больных со стабильной ишемической болезнью сердца в Украине: особенности, проблемы, перспективы, Пархоменко А. Н., Лысенко А. Ф., Голикова И. П., Steg Ph.G., Greenlaw N., Ford I. (2013)
Ягенський А. В. - Оцінка якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця: результати валідизації україномовної версії опитувальника MacNew Heart Disease Health-related Quality of Life, Hofer S., Січкарук І. М., Oldridge N. (2013)
Валуєва С. В. - Реєстр STIMUL: прогностичне значення прихильності до лікування у хворих різного віку та статі через рік після перенесеного інфаркту міокарда із зубцем Q (2013)
Тащук В. К. - Вплив дисфункції ендотелію на основні патогенетичні механізми прогресування ішемічної хвороби серця при поєднанні з хронічним обструктив ним захворюванням легень, Амеліна Т. М., Полянська О. С., Турубарова-Леунова Н. А. (2013)
Руденко А. В. - Динамічне спостереження за хворими з множинним атеросклерозом вінцевих артерій після операції аортокоронарного шунтування, Мітченко О. І., Панічкін Ю. В., Романов В. Ю., Гельмедова М. М., Гутовський В. В. (2013)
Жарінов О. Й. - Серцева недостатність i клінічні характеристики вперше виявленої неклапанної фібриляції передсердь, Залізна Ю. І., Міхалєв К. О. (2013)
Целуйко В. И. - Полиморфизм гена СYP2С9 и эффективность варфарина у больных с фибрилляцией предсердий, Ополонская Н. А., Мотылевская Т. В. (2013)
Іванов В. П. - Прогнозування розвитку серцево-судинних та цереброваскулярних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу і кальциноз клапанів серця, Юзвишина О. В. (2013)
Купраш Л. П. - Фармакоекономічне дослідження антигіпертензивної терапії у хворих старечого віку в умовах стаціонару, Гріненко Ю. О., Купраш О. В., Гударенко О. С. (2013)
Мітченко О. І. - Функція ендотелію та товщина комплексу інтима – медіа у жінок з метаболічним синдромом на тлі полікістозу яєчників, Корнацька А. Г., Романов В. Ю., Сопко О. В. (2013)
Сергієнко В. О. - Автономна невропатія серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу: N-термінальний фрагмент натрійуретичного мозкового пептиду і функціонально-структурні зміни міокарда (2013)
Зинченко Ю. В. - Клинический случай успешного лечения атипичного трепетания предсердий у больного старческого возраста, Доронин А. В., Марченко О. Ю. (2013)
Коваленко В. Н. - Роль современных неинвазивных методик визуализации сердца в диагностике миокардита, Несукай Е. Г., Чернюк С. В. (2013)
Корнацький В. М. - Серцево-судинні захворювання і шкідливі екологічні чинники, Сілантьєва О. В. (2013)
Ватутин Н. Т. - Депрессивные расстройства и хроническая сердечная недостаточность, Калинкина Н. В., Картамышева Е. В., Христиченко М. А., Ещенко Е. В. (2013)
Коваленко В. Н. - Ишемическая кардиомиопатия: нейрогуморальные и иммуновоспалительные аспекты пато- и морфогенеза, Гавриш А. С. (2013)
Целуйко В. И. - Полиморфизм гена рецептора ангиотензина II 1-го типа и его влияние на эффективность терапии олмесартаном у пациентов с гипертонической болезнью, Брегвадзе Т. Р., Мищук Н. Е., Вашакидзе З. С. (2013)
Калашникова О. С. - Безпечність електричної кардіоверсії у хворих із персистентною неклапанною фібриляцією передсердь (2013)
Зинченко Ю .В. - Течение впервые возникшего трепетания предсердий на протяжении девяти лет после кардиоверсии (2013)
Черняга-Ройко У. П. - Оцінка ефективності комбінованого препарату глюконової кислоти при додатковому застосуванні з аміодароном у пацієнтів з персистентною фібриляцією передсердь, Жарінов О. Й., Сороківський М. С., Акер А. В., Павлик Н. С., Ройко Д. В. (2013)
Мітченко О. І. - Особливості формування серцево-судинного ризику в пацієнток з метаболічним синдромом на тлі полікістозу яєчників, Корнацька А. Г., Романов В. Ю., Сопко О. В. (2013)
Ватутин Н. Т. - Первичный альдостеронизм (синдром Конна): основные сведения и собственное наблюдение, Калинкина Н. В., Столика О. И., Высоцкая В. О., Ещенко Е. В. (2013)
Радченко А. Д. - Почему мы боимся назначать бета-адреноблокаторы при артериальной гипертензии? (2013)
Березин А. Е. - Прогностическая ценность асимптомной гиперурикемии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, Кремзер А. А. (2013)
Соловьян А. Н. - Возможности применения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента у пациентов с гипертонической болезнью и неклапанной фибрилляцией предсердий: фокус на эналаприл (2013)
Славнов В. Н. - Ренин-ангиотензин-альдостероновая система у пациентов с гипертонической болезнью и эндокринными гипертензиями, Савицкий С. Ю., Строганова Н. П. (2013)
Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі (2013)
Беспалько С. В. - Исследование соударений вагонов, оборудованных эластомерными поглощающими аппаратами, с использованием компьютерного моделирования, Андриянов С. С. (2004)
Блохин Е. П. - Динамика скоростного электровоза типа ДС3, Пшинько А. Н., Коротенко М. Л., Грановский Р. Б., Гаркави Н. Я., Дзичковский Е. М. (2004)
Блохин Е. П. - Результаты прочностных испытаний электровоза ДС3, Кострица С. А., Островерхов Н. П., Султан А. В., Даценко В. Н., Кривчиков А. Е., Чумак В. В. (2004)
Богомаз Г. И. - Диагностика состояния ходовых частей рельсовых экипажей в процессе движения, Ковтун Е. Н., Маркова О. М., Малый В. В., Разносилин В. В. (2004)
Борисов С. В. - Автоматизированная система управления вагонным парком транспортной компании (2004)
Бороненко Ю. П. - Обобщение накопленного опыта проектирования тележек грузовых вагонов для создания их типоразмерного ряда, Орлова А. М. (2004)
Бороненко Ю. П. - Методика и результаты сравнения качества работы гидравлических гасителей колебаний центрального подвешивания пассажирских вагонов по результатам ходовых испытаний, Орлова А. М., Белгородцева Т. М. (2004)
Барбас И. Г. - Металлоконструкции перегружателей. Нормативные нагрузки. Особенности расчета., Бойко П. П. (2004)
Вайчюнас Г. - Влияние человеческого фактора на безопасность движения (2004)
Васильев С. Г. - Особенности конструктивного исполнения и напряжённого состояния боковой рамы трёхэлементной тележки, оборудованной упругими элементами в соединении с буксой (2004)
Вербицкий В. Г. - Анализ влияния профиля поверхности катания на характер автоколебаний колесной пары, Демченко В. А. (2004)
Волков В. А. - Разработка газовых цистерн нового поколения, оборудованных защитными устройствами повышенной энергоемкости, Бубнов В. М., Богомаз Г. И., Кельрих М. Б. (2004)
Евстратов А. С. - Уменьшение угла набегания трехосных тележек локомотивов, Коссов В. С. (2004)
Есаулов В. П. - Исследование структурных изменений вблизи поверхности катания железнодорожных колес при эксплуатации, Пройдак Ю. С., Губенко С. И., Сладковский А. В., Иськов М., Рубан В. М. (2004)
Зайцев А. Н. - Разработка математической модели привода с линейным синхронным двигателем для исследования переходных режимов, Воскобойник В. Э., Комаров С. В., Ворошилов А. С. (2004)
Иванов П. С. - Проблема "колесо-рельс". Качество взаимодействия, Лесун А. Ф., Букин М. Н., Петров А. А., Чурашов О. А., Зайцев Н. И., Родионов А. В. (2004)
Кеглин Б. Г. - Повышение эффективности комбинированных фрикционных поглощающих аппаратов на базе ПМК-110А, Болдырев А. П. Иванов А. В., Ступин Д. А. (2004)
Коссов В. С. - Исследования ВНИКТИ по созданию трехэлементной тележки для грузовых вагонов с осевой нагрузкой 245 кН (2004)
Коссов В. С. - Снижение фрикционного сопротивления в кривых, Панин Ю. А. (2004)
Коссов В. С. - Выбор параметров трехэлементной тележки грузового вагона методами компьютерного моделирования его динамики, Сорочкин Э. М., Михальченко Г. С., Погорелов Д. Ю., Симонов В. А. (2004)
Krec S. - Simulation model of train movement in small-radius curves, Janjanin S., Stipetic A. (2004)
Леонець В. А. - Вимірювання залишкових термічних напружень в ребрах жорсткості візків електровозів ВЛ60, Токарєв О. Д., Трегуб А. І., Чаус Л. М. (2004)
Лунин А. А. - Выбор упруго-диссипативных характеристик экипажных частей специального подвижного состава, Коссов В. С., Евстратов А. С. (2004)
Манашкин Л. А. - Об измерении вертикальных сил в тележках грузовых вагонов, Мямлин С. В., Письменный Е. А. (2004)
Марочка В. В. - Взаємодія мостових конструкцій з рухомим навантаженням (2004)
Михальченко Г. С. - Компьютерное моделирование ходовой динамики и износа колес грузового локомотива с радиальной установкой колесных пар, Языков В. Н., Коссов В. С., Спиров А. В. (2004)
Мугинштейн Л. А. - Численное моделирование продольно-динамических процессов в грузовых поездах с распределенной тягой, Ябко И. А., Лисеев С. И. (2004)
Новиков В. Ф. - Расчётно-экспериментальный метод определения потокосцепления, Бурылов С. В., Воскобойник В. Э., Дзензерский В. А. (2004)
Orlova A. - Bogies for higher speeds having a short wheel base, Kik W., Scheffel H. (2004)
Орлова А. М. - Обоснование возможности реализации рациональной горизонтальной жесткости тележки трехэлементной конструкции (2004)
Орлова А. М. - Выбор типов, мест расположения датчиков и критериев для сигнализации о сходе грузового вагона на основе математического и физического моделирования, Лесничий В. С., Смирнов Н. В. (2004)
Persson I. - Using the gensys software for railway vehicle modeling (2004)
Приходько В. И. - Тележка для скоростных пассажирских вагонов украинских железных дорог, Коробка Б. А., Радзиховский А. А., Шкабров О. А. (2004)
Рудакова Е. А. - Выбор основных параметров ходовых частей грузовых вагонов с использованием моделей движения различной степени сложности (2004)
Рыбкин В. В. - Результаты экспериментальных исследований по воздействию на путь электровоза ДС3-001, Уманов М. И., Татуревич А. П., Цыганенко В. В., Халипова Н. В., Ковалев В. В. (2004)
Сисин М. П. - Дослідження динамічних коливань балки на пружній дисипативній основі під дією рухомого навантаження при проходженні силової нерівності колії, Рибкін В. В., Патласов О. М. (2004)
Суровцев П. М. - Динамическая нагруженность приводов вспомогательных агрегатов локомотивов, Соколов Ю. Н. (2004)
Третьяков А. В. - Оценка остаточного ресурса и продление срока службы вагонов метрополитена, Борисов С. В. (2004)
Третьяков А. В. - Управление темпом расходования индивидуального ресурса вагона-транспортера, Васильев А. В. (2004)
Gregg Hansen W. M. - Комплексная модернизация тележек 18-100 для снижения износа колес и повышения ходовых качеств грузовых вагонов, Лашко А. Д., Ушкалов В. Ф., Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю., Мащенко И. А. (2004)
Chudzikiewicz A. - The process of study in the field of trams’ modernization, Bogacz R. (2004)
Черкашин Ю. М. - Анализ условий, влияющих на безопасность движения грузовых вагонов, методами компьютерного моделирования, Левинзон М. А., Михальченко Г. С., Погорелов Д. Ю., Симонов В. А. (2004)
Shevtsov I. Y. - Design of Railway Wheel Profile Using Optimization Technique, Markine V. L., Esveld C. (2004)
Володченко А. - О новой картографии или "нео-картографии" (2011)
Шевченко В. О. - Дрібномасштабні медико-географічні карти на територію держави (2011)
Курач Т. М. - Таксономічні категорії класифікації географічних карт (2011)
Орещенко А. В. - Теорія розробки позначень для тривимірних реалістичних картографічних моделей (2011)
Полякова Н. О. - Тематично-семіотичний зміст географічних атласів (2011)
Смірнов Ю. Б. - Особливості змісту та призначення річкових навігаційних карт (2011)
Шевченко Р. Ю. - Вулична (інформаційно-довідкова) картографія м. Києва (2011)
Бондаренко Е. Л. - Геоінформаційна схема картографування (2011)
Курач Т. М. - Матеріали дистанційного зондування землі в ГІС (2011)
Бондаренко Е. Л. - Наукові принципи створення та ефективного функціонування універсальних ГІС (2011)
Підлісецька І. О. - Інформаційне забезпечення та формування баз даних (на прикладі об’єктів історико-культурного призначення) (2011)
Ковальчук І. П. Андрейчук Ю. М. - Інформаційне і програмне забезпечення створення атласу земельних ресурсів адміністративного району, Іванов Є. А. (2011)
Афанасьєв О. Є. - Історико-географічне районування Південно-східної України (2011)
Баранова Л. Г. - Серія оцінкових карт стану природокористування регіону (2011)
Бейдык А. А. - Геофизические факторы развития туристско-рекреационной деятельности в Донецкой области, Кудокоцев Н. С. (2011)
Білоус А. В. - Індустрія засобів масової інформації в умовах глобалізації (2011)
Гаврилюк О. В. - Еколого - ландшафтні основи комплексного використання лісових ресурсів Івано-Франківської області (2011)
Лозовіцький П. С. - Екологічна оцінка якості вод Дунаю, Молочко А. М., Бібік В. М. Лозовицький А. П., Молочко М. А. (2011)
Новикова В. І. - Картографічна продукція рекреаційної споживчої, управлінської, господарської діяльності (2011)
Олійник Я. Б. - Економіко-географічний аналіз принципів надрокористування в Україні, Калько А. Д. (2011)
Свірчевська Ю. А. - Постачання скрапленого природного газу в Україну як один із засобів досягнення енергетичної безпеки держави (2011)
Смирнов І. Г. - Митна логістика: картографічний аспект (2011)
Царик Л. П. - Географічні засади формування мережі національних природних парків в Україні (2011)
Даценко Л. М. - Основи геоінформаційних систем та технологій у шкільних курсах за кордоном (2011)
Король П. П. - Аналіз діяльності ВНЗ України, що здійснювали прийом вступників напряму 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій” у 2009 році, Остроух В. І. (2011)
Шевченко В. О. - Підходи до створення карт для середньої школи (на прикладі карти природно-заповідного фонду), Остроух В. І., Капустенко С. В. (2011)
Дудун Т. В. - Історичний аналіз класифікації топонімів (2011)
Кирьянов В. Г. - История развития спортивной картографии в Украине, Фокин С. П. (2011)
Іщук А. В. - Вивчення історії загальногеографічного картографування західноукраїнських земель у період з 1919 до 1939 року як актуальне наукове завдання (2011)
Могильний О. М. - Експортувати товари, а не робочу силу, Орлатий М. К. (2012)
Фокас Л. М. - Ринок праці України в умовах євроінтеграції (2012)
Гнибіденко І. Ф. - Проблеми зайнятості та соціального розвитку сільського населення України (2012)
Пух О. П. - Механізми державного регулювання зайнятості населення України (2012)
Савченко Н. В. - Нове у нормативно-правовому та організаційно-технологічному забезпеченні професійного навчання безробітних (2012)
Руженський М. М. - Розвиток ринку праці та соціальний захист населення в трансформаційній економіці (2012)
Гурманчук А. З. - Профіль професійної компетентності директора базового центру зайнятості – проблеми розробки та впровадження (2012)
Тарасюк С. О. - Діагностичний комплекс Я-концепції як психологічна допомога при наданні послуг безробітним громадянам у державній службі зайнятості (2012)
Коляденко Н. В. - Особливі потреби інвалідів на ринку праці: профорієнтаційний аспект (2012)
Назар М. М. - Підвищення ефективності працевлаштування в процесі інтернет-тренінгів (2012)
Скульська В. Є. - Особливості підготовки андрагогів у системі професійного навчання безробітних (2012)
Павлик Н. В. - Психодіагностика характеру особистості в умовах професійної депривації (2012)
Лукашевич О. М. - Проблеми самоздійснення дорослої людини: акмеологічний вимір, Лукашевич М. П. (2012)
Ніколаєнко В. Л. - Соціокультурні фактори професійного становлення (2012)
Сташенко О. П. - Законодавчий інструментарій сприяння працевлаштуванню молоді на перше робоче місце (2012)
Химейчук П. Р. - Роль місцевої влади у детінізації зайнятості населення (2012)
Якобінчук В. І. - Професійна орієнтація в Київській обласній службі зайнятості: досвід та перспективи (2012)
Підлісний В. І. - Ділове соціальне партнерство – пріоритетний напрям у діяльності служби зайнятості, Шевчун В. С. (2012)
Прохоренко І. А. - Взаємодія органів влади та центрів зайнятості Харківської області при організації оплачуваних громадських робіт (2012)
Беляев Н. Н. - Моделирование загрязнения атмосферы и подстилающей поверхности при авариях на железнодорожном транспорте, Коптилая О. В. (2004)
Вікторов В. Г. - Використання методу ерліфта для циркуляції розчину при хімічному очищенні від накипу котла ДКВР-4/13, Кравець В. В., Холоімов В. А., Христян Є. В. (2004)
Арпуль С. В. - Моделирование области допустимых управлений уравнения движения пассажирского поезда (2004)
Афанасов А. М. - Фактор износа гребней при боксовании колесной пары в кривой (2004)
Васильев В. Е. - Определение выражений для нахождения числовых характеристик с учетом нелинейности функции скорости и силы тяги (2004)
Кажан В. Е. - Статистическая полумарковская модель оценки показателей надежности электромеханической системы (2004)
Кедря М. М. - Математическая модель тягового привода постоянного тока, Чумак И. В. (2004)
Кийко А. И. - Моделирование динамических процессов в тяговых приводах локомотивов для различных эксплутационных режимов (2004)
Устименко Д. В. - Система автоматического регулирования тормозной силы при рекуперации электровозов постоянного тока, выполненная на современной элементной базе (2004)
Міщенко Т. М. - Викиди напруги на струмоприймачі електровоза ДЕ1 (2004)
Борщов В. І. - Розвиток основних дефектів залізобетонних прогінних будов залізничних мостів у часі, КлимовВ. І. (2004)
Борщов В. І. - Визначення вантажопідйомності балкових залізобетонних прогінних будов залізничних мостів на підставі інструкції ЦП/0085, Солдатов К. І. (2004)
Микалюнас Ш. - Вероятностные оценки влияния лубрикаторов на износ колесных пар, Лингайтис Л. П., Подвезько В. (2004)
Харлан В. І. - Дослідження впливу параметрів траси залізниці і типу рухомого складу на рівень максимальної швидкості (2004)
Бех П. В. - Прогнозування контейнерних потоків (2004)
Босов А. А. - Симметрическая разность множеств и ее применение (2004)
Босов А. А. - Методика определения рациональных вариантов сокращения времени хода, Пих Б. П. (2004)
Кирпа Г. Н. - О высокоскоростной сети на железных дорогах Украины, Босов А. А., Корженевич И. П. (2004)
Кодола Г. Н. - Структурное моделирование, когда число опытов меньше, чем число показателей (2004)
Мямлин С. В. - Математическое моделирование амортизаторов удара, Письменный Е. А., Яловой А. И., Манашкин Л. А. (2004)
Вікторов В. Г. - Функціональні блоки у системах керування рухомим складом (2004)
Лагута В. В. - Прогнозування станів однотипного локомотивного парку (ВЛ8) Придніпровської залізниці, Капіца М. І. (2004)
Vaičiūnas G. - The effect of asymmetric freight traffic on the selection of optimal locomotive traction on Lithuanian railroad, Lingaitis L. P. (2004)
Бондарев О. М. - Оцінка впливу кута нахилу похилої тяги на вертикальну навантаженність колісних пар двовісних візків локомотива при реалізації тяги, Рижова Т. О., Бондарев О. О. (2004)
Горобец В. Л. - Воспроизведение реальных вибраций элементов и оборудования подвижного состава (2004)
Костін М. О. - Математична модель форми зношених деталей системи спряження "шийка осі колісної пари – внутрішнє кільце підшипника", Михаліченко П. Є. (2004)
Зубко А. П. - Аналіз можливості застосування в україні рухомого складу з примусовим нахилом кузова вагонів при організації швидкісного руху, Корженевич І. П., Курган М. Б., Курган Д. М. (2004)
Остапюк Б. Я. - Подовження терміну експлуатації пасажирських вагонів (2004)
Бобровский В. И. - Оптимизация режимов регулирования скорости отцепов при роспуске составов на горках, Рогов Н. В. (2004)
Андреев В. С. - Математическое моделирование внецентренно нагруженных фундаментов на слоистых основаниях методом конечных элементов, Тютькин А. Л., Селихова Т. А. (2004)
Клочко Б. Г. - Обеспечение стойкости бетона в условиях агрессивной среды, Бычков С. А., Момот В. А., Кушвид А. А., Горидько Д. В., Пунагин В. В. (2004)
Клочко Б. Г. - Применение композиционных материалов в гидротехническом строительстве, Бычков С. А., Момот В. В., Горидько Д. В, Пунагин В. В. (2004)
Почтар В. П. - Можливий спосіб визначення обсягів завчасних робіт при організації технічного прикриття залізничного напрямку (2004)
Пшинько А. Н. - Решение вопросов энего- и ресурсосбережения путем организации производства и технологии получения теплоизоляционного материала, Савицкий Н. В., Корецкая С. А., Гончаренко А. А. (2004)
Пшинько А. Н. - Проблемы получения бетонов с высокими эксплуатационными свойствами, Краснюк А. В., Пунагин В. Н. (2004)
Радкевич А. В. - Обобщение теоретических положений и методов оценки моделей планирования развития и подготовки реализации проектов сложных восстановлений в заданный срок, Павлов И. Д., Павлов Ф. И. (2004)
Сєдін В. Л. - Аналіз впливу нових конструктивних рішень на напружено-деформований стан обробки пілонної станції, Петренко В. Д., Тютькін О. Л. (2004)
Солдатов К. И. - Дослідження динаміки нерегулярних по довжинах прогонів мостових конструкцій, Железняк Г. С., Гуржий К. В. (2004)
Чашин Д. Ю. - Проблемы совершенствования организационно-технологической подготовки возведения объектов транспортного строительства (2004)
Волкова В. Е. - Динамические характеристики нелинейных гасителей колебаний конструкций (2004)
Айтов С. Ш. - Формирование экономических концепций о глобализации: к постановке проблемы (2004)
Дзюба В. И. - Усовершенствование методики распределения общепроизводственных расходов в системе учета расходов предприятия (2004)
Радионова Н. В. - Формирование эффективной системы управления корпоративными правами государства (2004)
Копилець В. І. - Квантово-хімічний розрахунок структури тетраетоксисилану та кінетичних параметрів реакції його гідролізу, Євчук І. Ю., Демчина О. І., Романюк Г. В., Коваль З. М. (2013)
Винявська Г. Ф. - Кондиціювання природної води щодо вмісту іонів флюору клиноптилолітом, активованим термічним та електромагнітним методами, Знак З. О. (2013)
Знак З. О. - Інтенсифікація очищення стоків ВАТ "Карпатнафтохім” розчинами натрію гіпохлориту в кавітаційних полях, Гнатишин Н. М. (2013)
Калимон Я. А. - Дослідження вмісту іонів феруму у гідролізній сульфатній кислоті у процесі її упарення, Гелеш А. Б., Яворський О. Є. (2013)
Калимон Я. А. - Дослідження властивостей сировинних сумішей для виготовлення стінних виробів, Микула С. О., Микула О. Я. (2013)
Перекупко A. В. - Селективне вилучення хлоридів з твердого напівпродукту перероблення розчинів хвостосховищ калійних виробництв Прикарпаття (2013)
Перекупко Т. В. - Створення нового технологічного процесу повного перероблення розчину стебницького хвостосховища у кондиційні продукти – натрію хлорид і бішофіт, Грухола Х. І., Перекупко А. В. (2013)
Блажівський К. І. - Екстрагування хлоридів із суміші хлоридних і сульфатних солей застосуванням етанолу, Перекупко Т. В., Максимович І. Є. (2013)
Дем’янчук Р. В. - Зміни кристалічної будови каталізатора Мо2В5 при обробці ультразвуком, Старчевський В. Л. (2013)
Шаповал П. Й. - Створення і властивості фоточутливих гетероструктур n-CdS/P-CdTe, Гумінілович Р. Р., Ятчишин Й. Й., Кусьнеж В. В., Ільчук Г. А. (2013)
Яворський В. Т. - Політермічна кристалізація солей із розчину Калуського хвостосховища, Блажівський К. І., Максимович І. Є. (2013)
Яворський В. Т. - Технологічний та техніко-економічний аналіз процесів очищення газів з низьким вмістом сульфуру (ІV) оксиду, Гелеш А. Б., Яворський І. Є. (2013)
Яворський В. - Хінгідронний метод очищення газів від сірководню. Властивості поглинальних розчинів, Слюзар А. (2013)
Прокоп Р. Т. - Термодинамічні характеристики 1-метил-1Н-пірол-2-карбонової кислоти та її похідних, Пуняк М. Я., Собечко І. Б., Горак Ю. І., Кочубей В. В. (2013)
Волювач О. В. - Кількісна та термодинамічна оцінка взаємодії йодиду гексадецилпіридинію і Твіну-20 в змішаних водних розчинах і адсорбційних шарах (2013)
Флейчук Р. І. - Одержання N-заміщених циклічних амінопероксидів на основі циклогексанону, Гевусь О. І., Воронов С. А. (2013)
Кінаш Н. І. - Синтез сахаридовмісних сполук з тирановими групами на основі епоксисахаридів, Гладун Т. М. (2013)
Левуш С. С. - Кінетика термічного розпаду ацетальдегід-моноперацетату до оцтової кислоти в газовій фазі, Кіт Ю. В. (2013)
Борзенков М. М. - Синтез нових катіоноактивних мономерів на основі ω-бромокарбонових кислот, Надашкевич З. Я, Долинська Л. В., Гевусь О. І. (2013)
Яцюк В. М. - Синтез та протимікробна активність бісгалогено (тіоціанато) амідів на основі бензидину та його похідних, Барановський В. С., Тулайдан Г. М., Покришко О. В., Климнюк С. І., Грищук Б. Д. (2013)
Губрій З. В. - Синтез амінонафтохінонів з просторово екранованим фенолом, Литвин Б. Л., Хоміцька Г. М., Шиян Г. Б., Хом’як С. В. (2013)
Лень Ю. Т. - Розробка методу синтезу β-амінокислоти тіофенонафтохіну, Станько О. В., Стасевич М. В., Мусянович Р. Я. (2013)
Мельник С. Р. - Вдосконалення процесу обробки сивушної олії, Мельник Ю. Р. (2013)
Паляниця Л. Я. - Гідроферментативне оброблення спельти, Березовська Н. І., Косів Р. Б., Швабюк О. В., Паньків Н. О. (2013)
Швед О. М. - Застосування методів біоіндикації та біотестування для контролю якості води (2013)
Швед О. М. - Біомоніторинг екологічного стану природних поверхневих водних об’єктів Львівської області, Петріна Р. О., Червецова В. Г., Губрій З. В., Стадницька Н. Є., Новіков В. П. (2013)
Зварич В. І. - Синтез нових похідних 2-ацилізотіоціанатів 1-нітро-9,10-антрахінону з антимікробною дією, Мусянович Р. Я., Червецова В. Г., Комаровська-Порохнявець О. З., Стасевич М. В., Новіков В. П. (2013)
Корецька Н. І. - Вплив метаболітів бактерій роду Rhodococcus на ростові показники проростків пшениці, Баранов В. І., Пристай М. В., Карпенко О. В. (2013)
Успенська К. К. - Комплексна вітамінно-мінеральна кормова добавка в таблетках, Черкас З. В., Коваль З. М. (2013)
Василюк С. В. - Синтез карбоксиалкілових естерів ароматичних тіосульфокислот та прогнозування їх біологічної активності на основі віртуального скринінгу і drug-like характеристик, Хоміцька Г. М., Монька Н. Я., Шиян Г. Б., Лубенець В. І., Новіков В. П. (2013)
Стадницька Н. Є. - Вивчення фітохімічного складу скорзонери пурпурової та антимікробних властивостей її настоянки, Павлюк І. В., Платонов М. О., Оверко Н. Г., Губицька І. І., Новіков В. П. (2013)
Голуб Н. - Вплив сполук сульфуру на процес культивування мікроводорості Chlorella vulgaris, Воєвода Д. (2013)
Галярник Д. М. - Вплив аніонів та середовища на реакцію азосполучення 9,10-антрахінон-діазоній катіону, Сабадах О. П., Лучкевич Є. Р., Тарас Т. М., Болібрух Л. Д., Губицька І. І. (2013)
Корінчук Д. М. - Шляхи підвищення енергоємності біопалива на основі торфу і біомаси (2013)
Петріна Р. О. - Введення в культуру in vitro відкасника безстеблевого, Конечна Р. Т., Побігушка О. Р., Матвійків С. О. (2013)
Гнатів З. Я. - Закономірності одержання темних нафтополімерних смол, Никулишин І. Є., Рипка Г. М., Ворончак Т. О. (2013)
Кічура Д. Б. - Застосування ангідридвмісних вуглеводневих олігомерів у композиційних матеріалах (2013)
Костів І. С. - Дослідження кінетичних закономірностей димеризації 2,3 диметилбута 1,3-дієну, Маршалок Г. О., Ятчишин Й. Й., Полюжин І. П. (2013)
Кожушко М. І. - Вплив спиртових відходів на якість дизельних палив, Лудин А. М. (2013)
Мельник С. Р. - Одержання бутиладипінату у присутності активованих алюмосилікатів, Ворончак Т. О., Жолобайло М. В. (2013)
Небесний Р. В. - Дослідження процесу одержання акрилової кислоти за допомогою альдольної конденсації оцтової кислоти з формальдегідом в газовій фазі, Івасів В. В., Дмитрук Ю. В., Шибанов С. В., Майкова С. В. (2013)
Оробчук О. М. - Cуспензійна коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції С9, ініційована пероксидом бензоїлу , Субтельний Р. О., Фуч У. В., Дзіняк Б. О. (2013)
Почапська І. Я. - Вплив природи каталізатора на реакцію естерифікації 3-метилкротонової кислоти, Хлібишин Ю. Я. (2013)
Субтельний Р. О. - Коолігомеризація в емульсії вуглеводнів фракції С9 з використанням персульфату калію, Фуч У. В., Ревенко Л. В., Дзіняк Б. О. (2013)
Супрун О. О. - Багатоатомні спирти у процесі окиснення циклогексану, Реутський В. В., Іващук О. С., Мудрий С. О. (2013)
Червінський Т. І. - Математичне моделювання процесу модифікації окиснених нафтових бітумів нафтополімерною смолою з флуорвмісними функціональними групами, Чайківський Т. В. (2013)
Дзіняк М. Б. - Оксалати металів як каталізатори процесу естерифікації, Мельник С. Р., Дзіняк Б. О., Семенів Т. І. (2013)
Дулеба В. П. - Дослідження процесу розділення глинистих суспензій з використанням флокулянтів, Гобан І. В., Костюк Н. М. (2013)
Предзимірська Л. М. - Дезінфікуючий вплив ультразвуку на процес очищення стоків пивоварного виробництва, Шевчук Л. І., Кондратович О. З. (2013)
Гузьова І. О. - Кінетика фільтраційного сушіння амофосу, Караман В. П., Грибович А. С. (2013)
Мороз М. О. - Вплив ефекту гідродинамічної кавітації на абсорбцію NOx (2013)
Лазорко О. І. - Вивчення інгібування корозії вуглецевої сталі методом імпедансної спектроскопії, Топільницький П. І., Романчук В. В. (2013)
Савчук Л. В. - Дослідження процесів біологічного очищення комунальних стоків від сполук фосфору (2013)
Олійник Л. П. - Вивчення процесу наповнення і гідрофобізації волокнистих матеріалів стабілізованими дисперсіями частинок оксидів металів, Максимів Н. Л., Коваль І. З. (2013)
Черватюк В. А. - Система антикорозійного покриття на основі бітумно-полімерної композиції, Кушнір І. М., Волліс О. Є. (2013)
Нікітенко М. І. - Математичне моделювання динаміки зневоднення у конвективних сушильних установках безперервної дії, Снєжкін Ю. Ф., Сорокова Н. М. (2013)
Снєжкін Ю. Ф. - Термічна стійкість композиційних теплоакумулюючих матеріалів на основі органічних сполук, Михайлик В. А., Корінчевська Т. В. (2013)
Люта О. В. - Дослідження процесу адсорбції Сa(NO3)2 ґрунтовим середовищем, Бучок І. В., Гумницький Я. М. (2013)
Сабадаш В. В. - Адсорбційні процеси у природних дисперсних системах, Гумницький Я. М., Басумак М. І., Глимбоцька Н. В. (2013)
Мальований М. С. - Порівняльні дослідження перспективних методів очищення природних вод, Вронська Н. Ю., Коваль І. З., Сакалова Г. М. (2013)
Малик Ю. О. - Моніторинг стану Домбровського кар’єру, Демків О. М. (2013)
Дячок В. В. - Масообмін в біологічних процесах, Левко О. Б. (2013)
Голець Н. Ю. - Грибовицький полігон твердих відходів як основне джерело забруднення довкілля, Мальований М. С., Малик Ю. О. (2013)
Мараховська А. О. - До проблеми очищення стічних вод виробництв харчової олії (2013)
Лучка О. М. - Перспективні шляхи утилізації кеку, Одноріг З. С., Сухопляс В. В. (2013)
Гумницький Я. М. - Сорбція іонів хрому із водних розчинів природним клиноптилолітом, Сидорчук О. В. (2013)
Мартиняк М. А. - Розрахунок екологічних показників під час режимно-налагоджувальних робіт на модулях нагрівання МН-120 та МН-120Еко, Мартиняк О-Р. В. (2013)
Гринь Г. І. - Утилізація систем на основі концентрованої нітратної кислоти, які містять сполуки йоду, Пономарьов В. О., Созонтов В. Г., Казаков В. В. (2013)
Сабан І. І. - Вибір оливної основи мастильних рідин для формування скловиробів, Гринишин О. Б. (2013)
Пона М. - Електронно-мікроскопічні дослідження фазоутворень при випалі штучного тобермориту, Боровець З., Кобрин О., Ворона У. (2013)
Луцюк І. - Вплив високодисперсного порошку магнію гідросилікату на деформаційні властивості поліпропілену, Левицький В. (2013)
Панчук Б. Р. - Фізико-механічні властивості модифікованих в’яжучих композицій на основі романцементу та гідравлічного вапна (2013)
Солоха І. - Аспекти кристалізації цеоліту А в формованих каолінових гранулах, Чверенчук А., Вахула Я. (2013)
Жеплинський Т. Б. - Мікротвердість поверхневих шарів гартованого скла, Серкіз О. К. (2013)
Солоха І. - Вплив електролітів на реологічні властивості шлікерів із глин різного мінералогічного складу, Пона М., Боровець З., Кучарська Л. (2013)
Чобіт М. Р. - Дослідження процесів біодеградації целюлозовмісних композитів у едафотопах рекреаційно-паркової зони м. Львова, Рагуліна М. Є., Орлов О. Л. (2013)
Дончак В. - Олігоестери з функціональними діалкілпероксидними групами, Гаргай Х., Стецишин Ю., Воронов С. (2013)
Дронь І. А. - Вплив будови макромолекули на поверхнево-активні властивості амінофункційних поліестерів -псевдополіамінокислот, Варваренко С. М., Тарнавчик І. Т., Фігурка Н. В., Коваль Ю. Б., Воронов С. А. (2013)
Гладій А. І. - Синтез (мет)акрилових мономерів для водорозчинних полікарбоксилатів, Цюпко Ф. І., Ятчишин Й. Й., Ларук М. М. (2013)
Гнатчук Н. М. - Гідрогелі на основі кополімерів полівінілпіролідону як матриці для хімічного відновлення металів, Суберляк О. В., Гриценко О. М., Фіняк В. В. (2013)
Гіщак Х. Я. - Сорбційні та електропровідні властивості композиційних металогідрогелів полівінілпіролідону залежно від умов набрякання, Гриценко О. М., Глушик А. С. (2013)
М’ягкота О. С. - Поліелектролітні комплекси альгінату Na і полі(диметиламіноетил)метакрилату, Мітіна Н. Є., Заіченко О. С. (2013)
Сердюк В. О. - Мікрокапсулювання ефірної олії екстракційно-коацерваційним методом, Борова С. Г., Коваленко Т. П., Шевчук О. М., Токарев В. С. (2013)
Шаповал Й. М. - Термічна стійкість та технологічні властивості полімервмісних мастильно-охолоджувальних рідин, Кочубей В. В., Суберляк О. В. (2013)
Шевчук О. М. - Синтез наночастинок CdSe у присутності поверхнево-активних олігопероксидів, Нікітішин Є. Ю., Долинська Л. В., Монцібович Р. О., Токарев В. С. (2013)
Варваренко С. М. - Поліестери N-стеарил глутамінової кислоти та діолів для створення самостабілізованих дисперсних систем, Носова Н. Г., Тарас Р. С., Вострес В. Б., Самарик В. Я., Воронов С. А. (2013)
Чабан Н. Й. - Термоліз і відновлення солей металів у присутності функційноактивних полімерів, Масюк А. С., Левицький В. Є. (2013)
Семенюк Н. Б. - Ефект параметра розчинності у суспензійній полімеризації композицій метакрилових естерів з полівінілпіролідоном, Дудок Г. Д., Меренько Б. І., Чопик Н. В., Скорохода В. Й. (2013)
Шекета М. Л. - Фоточутливість композицій 2-гідроксіетилметакрилат-полівінілпіролідон - сіль заліза (ІІІ) та її вплив на структуру і властивості продуктів полімеризації, Невидомська Н. Ю. (2013)
Шаповал Й. М. - Ефективні технологічні рідини для змащування металевих форм при формуванні залізобетонних виробів, Баран Н. М., Красінський В. В., Козак М. Б. (2013)
Гуменецький Т. В. - Вплив модифікованого алюмосилікату на захисні властивості алкідних покриттів, Зінь Я. І., Білий Л. М., Самойлюк Д. С. (2013)
Ларук Ю. В. - Вплив природи термопласту-модифікатора на мігрування пластифікатора з полівінілхлоридних пластикатів, Левицький В. Є. (2013)
Дудок Г. Д. - Синтез та властивості гідрогелів, отриманих у присутності дрібнодисперсних (бі)металевих частинок, Семенюк Н. Б., Дзяман І. З. (2013)
Мельник Ю. Я. - Вплив низькомолекулярних доданків на властивості клеїв на основі полівінілового спирту, Клим Ю. В., Дерев’янко О. В., Скорохода В. Й. (2013)
Мельник Ю. Я. - Тонкоплівкові полімерні композити мембранного типу з підвищеними фізико-механічними властивостями, Яцульчак Г. В., Гіль Н. В., Суберляк О. В. (2013)
Земке В. М. - Дослідження властивостей сумішей надвисокомолекулярного поліетилену з полімерами відмінної будови , Довга І. В. (2013)
Огар М. О. - Формування термочутливих покриттів на основі полі(N-метакрилоїл-L-фенілаланіну) на поверхні пероксидованого скла, Стецишин Ю. Б., Коструба А. М., Марінцова Н. Г., Новіков В. П. (2013)
Гуменецький В. В. - Використання олефінів фракції С4 термокаталітичних процесів нафтопереробки для одержання метакролеїну і бутадієну, Шищак О. В., Жизневський В. М. (2013)
Фридер І. В. - Використання кислих гудронів у виробництві нафтових бітумів, Топільницький П. І., Гринишин О. Б. (2013)
Шулиндін В. В. - Розширення сировинної бази для одержання нижчих олефінів в Україні, Топільницький П. І., Шевчук В. У. (2013)
Хлібишин Ю. Я. - Дослідження дистилятної частини високосіркової нафти Орховицького нафтового родовища, Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері, Гринишин О. Б., Почапська І. Я. (2013)
Гринчук Ю. М. - Вплив умов та способу модифікації дорожніх бітумів епоксидом ріпакової олії на їх фізико-хімічні властивості, Никипанчук М. В., Гринчук В. М. (2013)
Володченко А. - Юбиквитные мультидисплейные атласные системы (2011)
Орещенко А. В. - Стан тривимірного картографування в Україні та інших країнах світу (2011)
Полякова Н. О. - Основні напрями досліджень візуального сприйняття картографічного зображення (2011)
Бондаренко Е. Л. - Проблеми інтеграції даних у геоінформаційному картографуванні (2011)
Деренюк М. М. - Картографування місцевості за допомогою геоінформаційних систем "ERDAS" (2011)
Коренець О. В. - Створення інфраструктур просторових даних для геоінформаційного картографування як актуальне наукове завдання (2011)
Тітова С. В. - Індексно-кадастрові карти як основа створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, Гаман Н. О. (2011)
Білявська В. - Конкурентні засади формування ринку зерна в Україні: суспільно-географічний аспект вивчення, Атрощенко К., Запотоцький С. (2011)
Ляшенко Д. О. - Математико-картографічне моделювання електоральної ситуації в Україні, Путренко В. В. (2011)
Смирнов І. Г. - Національний історико-культурний заповідник "Кам’янець-на-Поділлі": транспортно-логістичний аспект та його відображення на картах-портоланах (2011)
Тітова С. В. - Теоретичні та методичні положення картографування небезпек та ризиків, обумовлених аваріями на АЕС, Даниленко Ю. В. (2011)
Тітова С. В. - Специфіка земельних відносин та раціональне використання земель, Малиновська Ю. С. (2011)
Шевченко Р. Ю. - География памятных мест военной истории Оболонского района г. Киева, Шевченко З. Н. (2011)
Ковальчук І. П. - Картографування геоекологічного стану природно-господарських систем гірничопромислових територій, Іванов Є. А., Клюйник В. В. (2011)
Пендерецький О. В. - Природні об'єкти промислового туризму українських Карпат (2011)
Трофименко П. І. - Картографо-аналітична оцінка небезпеки забруднення рослинницької продукції 137Сs, Трофименко Н. В. (2011)
Даценко Л. М. - Системний підхід – методологічна основа навчальної картографії (2011)
Іванченко О. Й. - Сучасне картографічне забезпечення уроків географії у середній школі (2011)
Осталецька О. І. - Атлас П. Шенка i "Theatrum Bellicum, incipiens a Carolo II" у фонді сектору картографічних видань НБУВ як пам’ятка європейської картографії початку XVIII ст. (2011)
Шевченко В. О. - Осередок науково-дослідницької діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (діяльність до 2006 р.) (2011)
Сергієнко Б. П. - До біографії О. Ф. Трембачова. Деякі факти та роздуми, Соколов В. В., Шевченко В. О. (2011)
Гордєєв Антон Юрійович (2011)
Володченко А. - Мобильные мини-атласы: новое поколение электронных атласов (2011)
Орещенко А. В. - Наукова стаття: особливості викладення матеріалу (2011)
Полякова Н. О. - Картосеміотична модель Національного атласу Росії (2011)
Фокін С. П. - Термінологічні особливості спортивної картографії, Шевченко О. В. (2011)
Шевченко В. О. - Анаморфози: сутність та особливості побудови, Філозоф Р. С. (2011)
Шевченко В. О. - Осередок науково-дослідницької діяльності на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (діяльність з 2006 року), Овсяннікова Н. А. (2011)
Гаврюшин О. В. - ГІС у дослідженні історії адміністративно-територіального поділу (2011)
Філозоф Р. С. - Електронні формати цифрових картографічних моделей як графічні бази картографічних даних (2011)
Афанасьєв О. Є. - Історико-географічне дослідження процесу формування польської громади Південно-східної України для цілей туризму (2011)
Ковальчук І. П. - Природно-заповідний фонд басейну річки Стохід: сучасний стан, його картографічна модель, шляхи оптимізації функціонування, Павловська Т. С., Савчук Д. В. (2011)
Кучевський А. А. - Трансформація економіки Черкаської області: суспільно-географічне дослідження (2011)
Небелас В. В. - Функціонально-компонентна структура агропромислового комплексу України: виклики сучасного розвитку (2011)
Ковальчук І. П. - Моделювання стану природно-господарських систем постмілітарних територій (на прикладі фортифікаційних споруд другої половини ХІХ ст.), Іванов Є. А., Сулик Б. М. (2011)
Нестерчук І. К. - До питання картографування геоекологічного стану ландшафтних комплексів Житомирської області (2011)
Смірнов І. Г. - Софія Вітт-Потоцька: внесок у розвиток туризму в Україні в контексті ЄВРО-2012 (2011)
Троценко О. В. - Формування образу території сучасної Дніпропетровщини в західноєвропейських цивілізаціях (на прикладі Давньої Греції та Давнього Риму) (2011)
Горожанкіна Н. А. - Хронологічно-хорологічний аналіз системи дошкільної освіти Дніпропетров-ського регіону (перше десятиріччя XXI століття) для потреб картографування (2011)
Іщук А. В. - Діяльність ВІГ Польщі з картографування західноукраїнських земель у період між Першою та Другою Світовими війнами (2011)
Осталецька О. І. - Колекція карт з бібліотеки Д.П.Трощинського у фонді сектору картографічних видань НБУВ (2011)
Бондаренко Е. Л. - Геоінформаційне картографування як сучасна технологія автоматизованого створення картографічних творів (2011)
Візір В. А. - Особливості прозапальної активації та її роль в патогенезі серцево-судинного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії, Гончаров О. В., Садомов А. С. (2013)
Заяць М. М. - Клініко-економічний аналіз як складова оптимізації фармакотерапії метаболічного синдрому, Зіменковський А. Б. (2013)
Кривенко В. В. - Динаміка показників системного запалення і оксидативного стресу у хворих із поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень і гіпертонічної хвороби на фоні лікування тіотріазоліном (2013)
Кузнєцов А. А. - Клініко-нейрофізіологічні особливості у хворих у гострому періоді мозкового ішемічного супратенторіального інсульту (2013)
Мнушко З. М. - Сегментація потенційних споживачів лікарських препаратів заліза на підставі даних про поширеність залізодефіцитної анемії, Вальдовський А. О. (2013)
Тертишний С. І. - Патоморфологічні зміни легень і функціонально-біохімічні показники респіраторної функції у хворих на внутрішньомозкові крововиливи, Шаврiн В. О. (2013)
Туманский В. А. - Патоморфологические изменения в легких при тяжелой закрытой черепно-мозговой травме, осложненной острой дыхательной недостаточностью, Тертышный С. И., Туманская Л. М. (2013)
Турна Ю. Э. - Влияние комбинированной антигипертензивной терапии на показатели суточного мониторирования артериального давления и церебральный кровоток у пациентов с артериальной гипертензией, перенесших ишемический инсульт, Крючкова Н. О. (2013)
Скороходова Н. О. - Дифференциальная диагностика поражения легких у ВИЧ-инфицированных, Разнатовская Е. Н., Ясинский Р. Н. (2013)
Туманский В. А. - Некоторые аспекты морфогенеза диабетической энцефалопатии, Авраменко Ю. Н. (2013)
Машталер В. В. - Вміст амінокислот у густих екстрактах із сировини синяка звичайного (2013)
Рев’яцький І. Ю. - Проблемні питання фармацевтичної допомоги хворим на ювенільний ревматоїдний артрит (2013)
Руденко В. В. - Обґрунтування способу введення метронідазолу та клотримазолу до складу мазі з емульсійною основою, Бірюкова С. В. (2013)
Саліонов В. О. - Актопротекторна активність похідних 2-(4-R-3-(тіофен-2-іл)-4н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) ацетатних кислот, Пругло Є. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Тихонова С. О. - Розробка складу сонцезахисного крему з нанокристалічним діоксидом церію, Котович Л. І., Ковальова О. О. (2013)
Капшитарь А. В. - Место и роль многопрофильной больницы в подготовке студентов по программе общей хирургии (2013)
Недельська C. М. - Методичні питання оптимізації санітарно-просвітницької допомоги дітям, які хворі на бронхіальну астму, в умовах реформування галузі охорони здоров’я України, Акулова О. Ю. (2013)
Оніщенко Т. Є. - Досвід організації навчального процесу з англомовними студентами на кафедрі інфекційних хвороб, Мельник І. В., Рябоконь О. В., Тихоновський О. В., Фурик О. О., Ушеніна Л. О., Машко О. П., Ізбицький В. В. (2013)
Севальнєв А. І. - Cучacнi принципи радіаційного захисту пацієнтів при медичному опроміненні, Куцак А. В., Костенецький М. І. (2013)
Бачурин Г. В. - Сравнительная характеристика частоты осложнений трансуретральной резекции простаты и открытой чреспузырной аденомэктомии у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Попович С. А., Попович А. А., Нордио Е. Г., Унгурян А. Б. (2013)
Гоженко Е. А. - Клинико-патогенетическое обоснование применения лечебной дозированной "нордической" ходьбы у пациентов с сочетанной сердечно-сосудистой патологией, Усенко Е. А., Чабанюк Т. В. (2013)
Губка О. В. - Хірургічне лікування аневризм черевного відділу аорти, поєднаних з облітеруючим атеросклерозом, Губка В. О., Сердюк М. Ю. (2013)
Дуб М. І. - Особливості гістогенезу брижового лімфатичного вузла людини в першій половині пренатального періоду онтогенезу, Алієва О. Г., Сидорова І. В., Потоцька О. І. (2013)
Жарких А. В. - Проблема невынашивания при многоплодной беременности, Любомирская Е. С., Плотник В. А., Бабинчук Е. В. (2013)
Жеребятьєв О. С. - Вплив експериментального ілеїту на експресію TLR-2 лімфоцитами тонкої кишки, Камишний О. М. (2013)
Каджарян В. Г. - Оценка эффективности терапии сулодексидом диабетической нефропатии III стадии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, Капшитарь Н. И., Бидзиля П. П., Соловьюк А. О. (2013)
Коваль Е. А. - Характер ремоделирования сосудистой стенки у женщин с артериальной гипертензией: взаимосвязь с вариабельностью сердечного ритма и артериальным давлением, Зубко И. Н. (2013)
Конакова О. В. - Стан імунопрофілактики коклюшу та багаторічна динаміка захворюваності на коклюш на території Запорізької області, Усачова О. В., Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М. (2013)
Коновалова О. О. - Ремоделювання жирової тканини при експериментальному цукровому діабеті, Камишний О. М. (2013)
Минухин В. В. - Уровень белков острой фазы как критерий эффективности антибактериальной терапии эшерихиозного экспериментального перитонита, Косилова О. Ю., Ткаченко В. Л. (2013)
Орловський В. Ф. - Взаємозв’язок гіповітамінозу "Д" та інсулінорезистентності у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з метаболічним синдромом, Гордіна М. А. (2013)
Сирцов В. К. - Морфофункціональні особливості Hirudo verbana після гірудотерапевтичної процедури, Фролов О. К., Алієва О. Г., Волошин М. А., Литвиненко Р. О. (2013)
Тонких Н. О. - Особливості клінічних проявів синкопе залежно від виду кардіоваскулярної патології у дітей, Паршин С. О., Ковтун І. Є. (2013)
Туманская Н. В. - Ультразвуковая колонография в визуализации онкопатологии толстого кишечника, Федусенко А. А., Федусенко А. А., Нордио Е. Г., Барская Е. С. (2013)
Чубченко Н. В. - Анализ результатов лечения больных с деструктивными формами острого панкреатита, Баштан Л. П. (2013)
Ярова С. П. - Анализ показателей микротвердости эмали при различном состоянии твердых тканей и глубины микротрещин, Заболотная И. И. (2013)
Володченко А. - О концепции юбиквитного мини-атласа "президента" страны (2012)
Курач Т. М. - Класифікаційні ознаки географічних карт (2012)
Шевченко В. О. - Семіотичні та картографічні особливості Географічної енциклопедії України (ГЕУ), Полякова Н. О. (2012)
Гордій М. С. - Проблеми та перспективи використання ГІС-картографування в Україні (2012)
Назарук М. М. - Геоінформаційний аналіз та моделювання забруднення урбоекосистеми центральної частини міста Львова, Шолок І. В. (2012)
Гаман Н. О. - Картографічне забезпечення транспортних вантажних логістичних потоків в Україні (2012)
Ковальчук В. - Чинники впливу на формування конкурентоспроможності сучасного регіону, Запотоцький С. (2012)
Мельничук А. Л. - Географічний кадастр як передумова регіонального розвитку, Трухачова М. В. (2012)
Смирнов І. Г. - Соціальні проблеми глобалізації та їх відображення в курсі "Географія світового господарства" (2012)
Нестерчук І. К. - Оптимальне співвідношення природних та господарських угідь Житомирської області у контексті сталого розвитку, Трофименко П. І., Трофименко Н. В. (2012)
Шевченко Р. Ю. - Ландмарки: визначення, класифікація, типізація та функціональність в системі природокористування (2012)
Афанасьєв О. Є. - Досвід історико-географічного аналізу суспільно-географічного комплексу за рекламними оголошеннями періодичних видань початку ХХ століття (2012)
Даценко Л. М. - Розвиток картографічної складової шкільної географічної освіти (до 40-х років ХХ ст.) (2012)
Шевченко В. О. - Особливості створення стінної навчальної карти "Україна. Екологічна ситуація", Остроух В. І. (2012)
Нестерчук І. К. - Історія розвитку кутомірних приладів (2012)
Орещенко А. В. - Історія розвитку комп’ютерних ігор: значення для картографії (2012)
Сировець С. Ю. - Історичний аналіз розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі (2012)
Любченко В. Є. - До біографії В. О. Шевченка. Деякі факти та роздуми, Скавронський П. С., Володченко А. та ін. (2012)
Дюжев В. Г. - Реализация потенциала технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики в инновационные денежные потоки в различных сферах деятельности предприятия (2012)
Джабраилов И. И. - Нахчыван: экономическое становление и тенденции развития (2012)
Галаган О. В. - Підвищення ефективності експортної діяльності підприємств апк на засадах стратегічного управління (2012)
Попельнюхов Р. В. - Оцінка параметрів впливу макроекономічних показників (2012)
Рогачова С. А. - Проблеми автоматизації обліку на підприємстві (2012)
Сенюра А. Ю. - Практичні основи управління інтелектуальним капіталом персоналу на підприємствах машинобудування (2012)
Мірошніченко Ю. Р. - Конституційне право громадян на скаргу як форма прояву народовладдя (2012)
Богачова О. В. - Сучасні тенденції спеціалізації законопроектної діяльності (2012)
Лук’янова Г. Ю. - Методологічний пошук синтезу типів праворозуміння в сучасній українській юриспруденції (2012)
Тернавська В. М. - Проблеми становлення ювенальної юстиції як напряму ювенальної політики України (2012)
Присяжнюк А. Й. - Особливості державного контролю у сфері виконавчої влади: правовий аспект (2012)
Петришина М. О. - Напрями удосконалення нормотворчості в органах місцевого самоврядування в Україні (2012)
Тарангул В. Д. - Принципи правового регулювання міжбюджетних відносин в Україні (2012)
Ковальчук А. Ю. - Деякі аспекти правового забезпечення прав і свобод дитини, Гуревич О. М. (2012)
Юлдашев С. О. - Щодо вирішення проблем третейських судів в Україні (2012)
Грек М. В. - Загальна характеристика організаційної побудови Служби безпеки України (2012)
Стародубцев А. А. - Принципи службової кар’єри в органах внутрішніх справ (теоретичний аспект) (2012)
Мендик Л. В. - Адміністративна відповідальність за порушення лісового законодавства України (2012)
Іншин М. І. - Науково-теоретичне огрунтування поняття форм захисту трудових прав працівників (2012)
Теремедький В. І. - Зарубіжний досвід соціально-обслуговуючої діяльності податкових органів та можливості його використання в Україні (2012)
Кудерська Н. І. - Охорона та збереження природної та культурної спадщини в Україні (2012)
Крисенко А. Є. - Порядок використання резервних акредитивів з метою забезпечення виконання господарських зобов’язань (2012)
Дяченко С. В. - Правові та організаційні наслідки здійснення заходів з реорганізації суб’єктів господарювання (2012)
Швець В. О. - Основні напрямки подолання рейдерства в Україні (2012)
Вавженчук С. Я. - Напрямки удосконалення нормативної складової правозахисного механізму конституційних трудових прав в умовах ринкової економіки (2012)
Денисенко А. П. - Особливості правового статусу керівника підприємства як суб’єкта трудових правовідносин (2012)
Петренко І. В. - Правова природа державної служби зайнятості України (2012)
Прощина О. С. - Правове регулювання припинення та розірвання трудових правовідносин з надомними працівниками (2012)
Стрільченко Є. В. - Аналіз останніх організаційно-правових новацій у міграційній сфері України (2012)
Діхтяренко Ю. В. - Окремі аспекти здійснення державної реєстрації права на науковий твір (2012)
Григанська П. А. - Критерії інвестиції при визначенні юрисдикції інвестиційних арбітражних судів (2012)
Жукова Т. С. - Особливості правової системи Італії (2012)
Романюк В. М. - Реалізація принципу юридичної рівності у правовому статусі нерезидента - фізичної особи (2012)
Кінащук Л. Л. - Аналіз основних причин виникнення аудиту в системі фінансового контролю (2012)
Стецко Р. В. - Функції державної податкової служби україни щодо примусового забезпечення виконання платником податків його обов’язків (2012)
Кравцов Ю. С. - Особенности новой ситуации в социальном познании (2013)
Мегрелішвілі М. О. - Сучасне суспільство та деякі проблеми його дослідження (2013)
Семенюк І. В. - Структура детермінантів та модусу соціальності південнокорейського суспільства (2013)
Рогова О. Г. - Сучасна освіта в проблемному полі екзистенціалізму (2013)
Гурик М. І. - Дискурс свободи у духовній та політичній спадщині Ярослава Стецька, Шумка М. Л. (2013)
Зінякова В. В. - Неперекладність як проблема філософії (2013)
Козубцов І. М. - Основи системної єдності філософії освіти (09.00.10) та теорії і методики професійної освіти (13.00.04) вчених (2013)
Шкіль Л. Л. - Владні стосунки та дискурс сексуальності (2013)
Сынах А. А. - Поэзия С.А. Есенина и философия: точки соприкосновения (2013)
Сергієнко Н. О. - Соціальна еволюція versus дилема лінійності-циклічності (2013)
Тарасюк Л. С. - Проблема цілісності буття людини (2013)
Петінова О. Б. - Інтерпретація свободи в концепції лібералізму (2013)
Сагуйченко В. В. - Дошкільна освіта як відповідь на культуру пізнього модерну (2013)
Гайналь Т. О. - Фактори соціалізації молоді в сучасній сім’ї (2013)
Святненко І. О. - Соціокультурні аспекти структурування харчової поведінки в українській кухні: теоретико-соціологічний аспект (2013)
Зарицька А. В. - Поведінкові стратегії в професійній ресоціалізації безробітних (2013)
Калагін Ю. А. - Мотивація військової служби військовослужбовців-жінок (2013)
Григоров Г. А. - Методологічні підходи до дослідження освітнього простору (2013)
Кречетова В. А. - Розбудова цілісного системного бачення конструювання громадянської ідентичності в рамках освітнього процесу вищої школи (2013)
Довгаль І. В. - Регіональні соціально-економічні аспекти соціального діалогу як основа задоволення цінностей (2013)
Арабаджиєв Д. Ю. - Структурна характеристика громадського моніторингу за виборчим процесом (2013)
Осипова Н. О. - Соціально-економічна обумовленість практик лобізму (2013)
Стародуб Т. С. - Китай як регіональний актор з глобальними амбіціями в умовах краху біполярності, Підберезний К. Д. (2013)
Трегуб О. І. - Теоретичні засади європейської інтеграції (2013)
Філіпчук І. В. - Розвиток студенського руху в Чехословаччині періоду "Празької весни" (2013)
Дірявка Ю. П. - Особливості закріплення теми "визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького (1648-1657 рр.)" у ВНЗ України, Перетокін А. Г. (2013)
Мартинчук І. І. - Історіографія проблеми європейської інтеграції Словацької республіки (загальна характеристика) (2013)
Макаренко Т. П. - Питання захисту мов національних меншин у добу Української центральної ради (2013)
Літвінов О. В. - Проблеми упорядкування адміністративних послуг органами місцевого самоврядування, Єдинак Я. Б. (2013)
Дегтярьова І. О. - Польський досвід державної атестації науково-педагогічних кадрів (2013)
Ішин А. В. - Інституціональний підхід як науково-теоретичний інструмент вивчення процесів державного будівництва на кримському просторі в 1917 – 1922 роках (2013)
Ковальчук О. Г. - Візуальні ілюзії як засіб формування образу принца (на матеріалі творів М. Коцюбинського: "В путах шайтана", "На каме¬ні", "Лялечка") (2013)
Якубіна Ю. В. - Мемуари як джерело біографії М. Гоголя (англ.) (2013)
Сквіра Н. М. - Проблеми поетики другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя (англ.). (2013)
Анненкова Е. С. - Философия любви и женского начала в творчестве И. А. Гончарова и И. С. Тургенева (2013)
Блашків О. В. - Тема духовних мандрів у творі Я. А. Коменського "Лабіринт світу і рай серця" (2013)
Радченко О. А. - Іманентний погляд на поетику од Горація (2013)
Довіна М. С. - Теорія міфу в сучасній гуманітаристиці (2013)
Когут О. В. - Рецепція християнських парадигм сучасною українською драматургією (2013)
Андрєєв В. М. - Трипільська та післятрипільська "епохи" в історії України в контексті історичної концепції В. Петрова (2013)
Леп’явко С. А. - Християнсько-мусульманський кордон України XV – XVIII ст.: короткий огляд (англ.) (2013)
Лесик Л. В. - До питання перебування іноземних купців у місті Ніжині протягом XVII–XVIII ст. (2013)
Черемісін О. В. - Міське самоврядування Південної України кінця XVIII ст. – 1870 р. в особах (2013)
Качмала В. І. - Особливості проведення всеросійського перепису населення 1897 р. на Чернігівщині (2013)
Пархоменко В. А. - Становлення ЗУНР (листопад 1918 р.) в українській мемуаристиці (2013)
Давиденко Ю. М. - Діяльність польських молодіжних організацій на території Центральної та Східної України у 1917–1918 рр. в умовах падіння самодержавства, Черненко В. М. (2013)
Прудько В. О. - Становлення радянської влади в Ніжинському повіті (1919–1921 рр.) (2013)
Мартиненко В. В. - Суспільно-політичні передумови білоруської державності на початку XX ст. (2013)
Рябченко О. Л. - Форми повсякденного протесту українських студентів політиці радянської влади (кінець 1920-х – 1930-ті рр.) (2013)
Зубченко С. П. - Співвідношення національного та інтернаціонального у концептуальних засадах національної політики радянської влади в перший період Другої світової війни (2013)
Мельнічук Л. В. - Особливості створення та функціонування струк¬тур¬но-організованих форм органів місцевого управління Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2013)
Куницький М. П. - Соціальний статус номенклатури органів місцевого управління та поліції Райхскомісаріату "Україна" в реаліях нацистського "нового порядку" (1941–1944 рр.) (2013)
Давиденко Ю. М. - Діяльність селянських військо¬вих підпільних організацій на теренах окупованої Польщі 1939–1944 рр. (англ.), Кудрявцева А. В. (2013)
Татарченко О. Б. - Особливості діяльності рад у справах руської православної церкви і релігійних культів на Херсонщині в 1943–1965 рр. (2013)
Стешиц О. С. - Особливості кадрових перестановок у керівній партійній номенклатурі УРСР (друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) (2013)
Конта Р. М. - Етнологічні здобутки Зенона Кузелі: сучасна вітчизняна історіографія кінця ХХ ст. (2013)
Дудник В. М. - Використання інформаційних технологій у вивченні молодіжної політики релігійних організацій України (2013)
Карпова Е. В. - Два аспекта изучения бронзового бюста И. А. Безбородко: история бытования и проблема авторства (2013)
Моціяка О. П. - Петро Рєдкін і Гімназія вищих наук князя Безбородька, Моціяка П. П. (2013)
Фесенко В. В. - Шкільна освіта польської національної меншини в УРСР у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Молоткіна В. К. - Матеріально-технічне забезпечення видавництв радянської України в умовах тоталітарної системи управління (30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Семенова М. В. - Освітні процеси в Україні 90-х рр. ХХ ст.: між досяг¬неннями та проблемами (за матеріалами колегії Міністерства освіти України) (2013)
Коваленко О. М. - Аналіз культурного діалогу України та Польщі: гастрольна, виставкова та фестивальна діяльність (2000–2005 рр.) (2013)
Бурчик І. В. - Концептуалізація людської тілесності в сучасній культурології, Потапенко Я. О. (2013)
Двірна К. П. - Політичний напрям діяльності профспілки РОБОС в період "великого перелому" за сторінками архівних документів (2013)
Срібняк І. В. - Реконструкція історії вишу в контексті історії Україниперших десятиліть ХХ ст.: А. І. Чуткий. Київський комерційнийінститут: витоки та історичний поступ (1906–1920 рр.) (2013)
Киричок Г. А. - Контекстное прочтение: проблемные узлы и их решение (случай В. И. Даля) Юган Н. Л. "В. И. Даль и русская литература 30–60-х гг. XIX в." (2013)
Наші автори (2013)
Подання (2013)
Бабич Є. М. - Розрахунок несучої здатності двошарнірних залізобетонних арок з урахуванням впливу повторних навантажень, Кислюк Д. Я. (2013)
Бігун Г. Г. - Оцінка стійкості дорожнього одягу проти хвилеутворення, Карасьова Л. О., Андрусик Я. Ф. (2013)
Бліхарський Я. З. - Міцність та деформативність залізобетонних колон підсилених вуглецевою стрічкою, Хміль Р. Є. (2013)
Була С. С. - Історія та перспективи розвитку повномасштабних натурних вогневих випробувань, Бойко Р. О. (2013)
Венгльовський В. І. - Оптимальні форми та ізоляція ємнісних акумуляторів теплоти систем теплопостачання (2013)
Верба В. Б. - Розрахунок граничних напружень зчеплення арматури з пінобетоном (2013)
Возняк О. Т. - Метод розрахунку параметрів системи сонячного теплопостачання із геліопанелями, Омельчук О. В., Шаповал С. П., Касинець М. Є. (2013)
Возняк О. Т. - Енергоощадність при повітророзподіленні настильними струминами, Сухолова І. Є., Миронюк Х. В. (2013)
Войціховський В. І. - Тріщиностійкість та деформативність стиків залізобетонних збірно-монолітних прогонових будов мостів на криволінійних ділянках (2013)
Воскобійник О. П. - Імовірнісні аспекти впровадження нелінійної деформаційної методики розрахунку сталезалізобетонних конструкцій у вітчизняні будівельні норми, Семко О. В. (2013)
Гаврилко О. А. - Вогнегасна концентрація порошку в привибійному просторі тупикового вироблення (2013)
Галич О. О. - Особливості гідравлічного розрахунку безнапірних потоків при утворенні хвилястого стрибка (2013)
Гасій Г. М. - Технологія зведення просторових структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій, Дяченко Є. В. (2013)
Гивлюд М. М. - Вплив поверхневого модифікування бетону на його експлуатаційні властивості, Сташко Н. Г., Марголь І. В. (2013)
Гнідець Б. Г. - Легкомонтовані універсальні каркасні системи для малоповерхового житлового та іншого індивідуального будівництва, Гнідець Р. Б., Гнідець З. Б. (2013)
Гнатів Р. М. - Врахування сил стисливості при нестаціонарній течії рідини по трубопроводах, Босак М. П. (2013)
Гоголь М. В. - Теорія і практика раціонального проектування сталевих мостових переходів, Коцій Я. Й. (2013)
Горніковська І. Б. - Деформативні характеристики безавтоклавного пінобетону для шарів дорожнього одягу, Каганов В. О. (2013)
Гузій С. Г. - Вогнезахист бетону геоцементними покриттями (2013)
Данкевич І. П. - Дослідження виходу факелу полум’я через отвори під час розвитку пожежі у приміщенні, Прохоренко С. В., Шналь Т. М. (2013)
Довженко О. О. - Методика розрахунку шпонкових з’єднань залізобетонних елементів, Погрібний В. В., Чурса Ю. В. (2013)
Дорофєєв В. С. - Інженерний метод розрахунку міцності приопорних ділянок прогінних залізобетонних конструкцій, Карпюк В. М., Крантовська О. М., Петров М. М. (2013)
Дорофєєв В. С. - Розрахунок стійкості залізобетонних пологих оболонок з урахуванням дефектів при виготовленні, Коломійчук Г. П. (2013)
Дячок В. В. - Дослідження впливу підприємств з виробництва оздоблювальних будівельних матеріалів на стан довкілля, Захарко Я. М., Попович О. Р. (2013)
Журавський О. Д. - Робота монолітних залізобетонних плит з постнапруженою арматурою, Мельник І. В. (2013)
Іваник І. Г. - Вплив умов опирання комбінованих стержневих систем на напружено-деформований стан її елементів, Вибранець Ю. Ю., Іваник Ю. І. (2013)
Іваник І. Г. - Розрахунок круглого в плані залізобетонного фундаменту, посиленого композитними матеріалами, Мартинович Б. Т., Пожар Р. С., Іваник Ю. І., Іваник Я. І. (2013)
Кваша В. Г. - Особливості реконструкції залізобетонних однопрольотних малих мостів, Салійчук Л. В., Тузяк А. А. (2013)
Кінаш Р. І. - Застосування коефіцієнта географічної висоти для визначення вітрових навантажень у гірських районах Закарпатської області, Гук Я. С. (2013)
Клименко Г. М. - Математична модель теплоповітряних процесів у приміщенні виробничого підприємства (2013)
Клименко Є. В. - До питання розрахунку пошкоджених залізобетонних колон, Дуденко Т. А. (2013)
Клименко Є. В. - До питання вивчення роботи стиснутих пошкоджених залізобетонних елементів круглого перерізу, Орешкович М. (2013)
Клименко Є. В. - Характер руйнування пошкоджених таврових балок, Чернєва О. С., Арез Мохаммед Ісмаел (2013)
Коваль П. М. - Збірні залізобетонні попередньо напружені балки для автодорожних мостів, Бабяк І. П., Ковальчик Я. І., Горба М. Б. (2013)
Коцай Г. - Дослідження впливу дрібномеленого скла і синтетичного нано-кремнезему на властивості портландценту, Кужнєцкий М., Піларчик С. (2013)
Коцій Я. Й. - Економіко-математичне моделювання процесів розробки котлованів, Гоголь М. М., Чайковська Р. В. (2013)
Країнський П. І. - Застосування розрахунку за деформаційним методом при плануванні досліджень стиснуто-зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обоймою, Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2013)
Крамарчук А. П. - Eкспериментальні дослідження міцності та деформативності нормальних перерізів сталебетонних балок, підсилених в розтягнутій зоні додатковою стержневою арматурою без зчеплення, Ільницький Б. М., Бобало Т. В. (2013)
Кропивницька Т. П. - Вплив карбонатних добавок на властивості портландцементу композиційного, Саницький М. А., Гев’юк І. М. (2013)
Лабай В. Й. - Дослідження та шляхи зменшення теплового випромінювання під час пожеж, Гудим В. І., Гаврилюк А. Ф. (2013)
Литвиняк О. Я. - Забезпечення несучої здатності коротких збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття із використанням безавтоклавного пінобетону, Демчина Б. Г. (2013)
Літвицька О. І. - Взаємодія вітрових потоків з огороджувальними конструкціями висотних будівель (2013)
Лобзін М. В. - Дослідження впливу порушення зчеплення арматури з бетоном у приопорних ділянках залізобетонних ребристих плит покриття на їх несучу здатність, Гладишев Д. Г., Шиндер В. К. (2013)
Любчик Г. М. - Особливості горіння дифузійного газового факела в одиничному трубчастому паливоспалювальному модулі, Фіалко Н. М., Реграгі А., Майсон М. В. (2013)
Мазурак А. В. - Міцність контактних швів під час ремонту чи підсилення бетонних елементів, Ковалик І. В., Михайлечко В. О., Калітовський В. М. (2013)
Марків Т. Є. - Вплив технологічних факторів на властивості волокнистоцементних виробів, Саницький М. А., Кропивницька Т. П., Круць Т. М., Новицький Ю. Л. (2013)
Марущак У. Д. - Техніко-економічні показники низькоенергетичних будинків, Саницький М. А., Гоц В. В., Федунь Ю. Б. (2013)
Микитенко С. М. - Параметрична оптимізація залізобетонних балок і плит (2013)
Мовчан М. І. - Ущільнення шахтних горілих порід у конструктивних шарах дорожнього одягу (2013)
Новосад П. В. - Використання роздільського фосфогіпсу у виробництві сухих будівельних сумішей, Королько С. В., Солтисік Р. A. (2013)
Орел В. І. - Регулювання напору в гідравлічній системі (2013)
Павліков А. М. - Розрахункові значення фібрових деформацій бетону залежно від форми стиснутої зони (2013)
Пелешко І. Д. - Визначення розрахункової довжини стрижня з пружним закріпленням кінців, Іванейко В. М. (2013)
Петренко О. В. - Несуча здатність комплексних конструкцій з несучими сталевими тонкостінними холодногнутими елементами (2013)
Петрушка І. М. - Використання відпрацьованих сорбентів для виробництва будівельних матеріалів, Тарасович О. Д. (2013)
Позняк О. Р. - Неавтоклавний газобетон, одержаний з використанням відпадків промисловості, Мельник А. Я., Солтисік Р. А. (2013)
Поплавський Д. М. - Ітераційний метод розрахунку параметрів потоку на гребені водозливу (2013)
Попович О. Р. - Проблеми утилізації та переробки будівельних відходів, Захарко Я. М., Мальований М. С. (2013)
Пушкар Н. В. - Деформації залізобетонних арок за різних видів завантаження, Сабір Юсіф Бакір (2013)
Пушкар Н. В. - Вплив добавки "Пенетрон Адмікс" на формування технологічної пошкодженості бетону та на роботу конструкцій, Хассейн Джухад Салман Аль-Амері (2013)
Рак Я. - Аналіз витрат води у водогонах міста Сянок, Калда Г., Вроновська В. (2013)
Рачкевич В. С. - Експериментальні дослідження бездіафрагмової прольотної будови моста під час реконструкції, Кваша В. Г., Салійчук Л. В. (2013)
Редько А. О. - Підвищення ефективності теплоутилізаційних енергетичних установок, Компан А. І., Павловський С. В., Редько О. Ф., Поволочко В. Б. (2013)
Ромашко В. М. - Основи теорії тріщиностійкості залізобетонних елементів та конструкцій (2013)
Рябенко О. А. - Методи боротьби з негативною дією білякритичних течій на навколишнє середовище, Клюха О. О., Чернобиль О. Є. (2013)
Салійчук Л. В. - Експериментально-теоретичне обґрунтування взаємодії групових анкерів з оточуючим бетоном під час зсуву (2013)
Сало В. Ю. - Дослідження роботи збірно-монолітних плитно-ребристих конструкцій прогонових будов мостів з тріщинами і до руйнування, Думич І. Ю., Балаян Н. О. (2013)
Саницький М. А. - Особливо швидкотверднучі композиції для високофункціональних бетонів, Марущак У. Д., Кіракевич І. І., Мазурак Т. А. (2013)
Саницький М. А. - Особливості використання негашеного вапна у будівельних композитах, Якимечко Я. Б., Новосад П. В. (2013)
Скорук Л. М. - Методика формування поверхонь відкритих гелікоїдів як перекриттів кругових рамп, Сібіковський О. В. (2013)
Солодкий С. Й. - Вплив морозної деструкції на тріщиностійкість дорожнього бетону, Ковальчик П. І. (2013)
Солодкий С. Й. - Підбір оптимального складу литої емульсійно-мінеральної суміші за критерієм її розпаду, Сідун Ю. В., Волліс О. Є. (2013)
Сурмай М. І. - Дослідження дощатих балок на нагельних та зубчастих з’єднаннях (2013)
Терлига В. С. - Фізико-механічні властивості модифікованих полегшених тампонажних сумішей, Соболь Х. С., Петровська Н. І., Ковальчук М. Б. (2013)
Тимощук В. С. - Математичне моделювання хвиль переміщення під час проектування та будівництва огороджувальних дамб верхньої водойми ГАЕС (2013)
Фіалко Н. М. - Екологічна ефективність комбінованих систем утилізації теплоти викидних газів котельної установки, Пресіч Г. О., Навродська Р. О., Гнєдаш Г. О. (2013)
Фомін С. Л. - Міцнісні та деформаційні властивості бетону за підвищених температур сталезалізобетонних конструкцій, Шейхмус К., Давиденко О. І., Поклонський В. Г. (2013)
Харченко Є. В. - Аналіз пружно-пластичного деформування ділянки магістрального газопроводу з урахуванням зміцнення матеріалу, Кичма А. О., Савула Р. С. (2013)
Хлапук М. М. - Дослідження впливу донних порогів на структуру водного потоку перед ними на передгірських ділянках річок, Шинкарук Л. А., Ясінська Л. Р. (2013)
Хруник С. Я. - Енергетичне використання осадів стічних вод у цементній промисловості, Мазурак О. Т., Саницький М. А., Рецько К. (2013)
Шевченко В. В. - Новий метод визначення параметрів тужавіння портландцементу (2013)
Шиндер В. К. - Пропозиції до ймовірнісної оцінки міцності нормальних січень плитно-ребристої системи автодорожнього моста, Волоцюга В. В., Шиндер Ю. В. (2013)
Щербінін Л. Г. - Безрулонні покриття допоміжних промислових будівель (2013)
Ярослав В. Ю. - Енергоощадна система вентиляції житлового будинку, Довбуш О. М. (2013)
Варуша А. С. - Стереофотограмметричний метод створення карт (2013)
Нестерчук І. К. - Зображення рельєфу на картах (2013)
Оселедько А. О. - Актуальність моніторингу земельних ресурсів на прикладі Киево-Святошинського району (2013)
Перхалюк Р. І. - Особливості картографування динаміки забудови приміських зон великих міст за космічними знімками (2013)
Підлісецька І. О. Дмитрук О. М. - Картографічне дослідження історико-культурної спадщини Хмельницької області (2013)
Полякова Н. О. - Картосеміотичні дослідження Національного атласу Німеччини (2013)
Слободян В. О. - Дослідження актуальних питань юзабіліті в області географічної інформації (2013)
Федчук А. П. - Стан картографічного забезпечення Антарктики (2013)
Шаповалов А. - Использование методов дистанционного зондирования Земли при автоматизации городского 3D моделирования (2013)
Шорохова Р. С. - Особливості створення та оформлення карт промисловості України (2013)
Ткачук С. М. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку ГІС-технологій (2013)
Вишня М. М. - Особливості забруднення атмосферного повітря Черкаської області (2013)
Дворецька І. В. - Атмосферний аерозольний фон над містом Києвом (2013)
Ладур А. М. - Графічне зображення можливих першо-джерел розсипного бурштину-сукциніту Балтійсько-Дніпровської провінції (2013)
Лозовіцький П. С. - Гідрологічний режим та оцінювання якості води озера-водосховища Сасик у часі (2013)
Матвієнко Н. М. - Сучасний стан розвитку туризму на Мальті (2013)
Палеха Ю. М. - Вплив м. Києва на планувальну організацію території приміської зони, Вербило Н. В. (2013)
Сидоренко М. В. - Виконання картографічного аналізу екологічного режиму зволоження ланд-шафтів рівнинної частини території України (2013)
Смирнов І. Г. - Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини) (2013)
Шевченко О. Г. - Вміст важких металів в атмосферному повітрі м. Києва та джерела їх надходження (2013)
Даценко Л. М. - Навчальний посібник "Основи геоінформаційних систем і технологій" як актуальна складова впровадження відповідної програми курсу, Остроух В. І. (2013)
Дудун Т. В. - Простір і час в картографуванні освітнього комплексу України (2013)
Кардаш Т. В. - Етнічні карти території України у праці П. П. Чубинського "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край" (2013)
Орещенко А. В. - Апаратне забезпечення для тривимірної графіки: причини становлення і занепаду фірм-виробників (2013)
Рибак А. А. - Історична картографія: теоретичні та практичні здобутки, знакові персоналії та публікації (2013)
Ткаченко Анатолій Григорович (2013)
Підлісецька Ірина Олександрівна (2013)
Яценко Ольга Юріївна (2013)
Котов А. Г. - Дослідження з розробки та введення монографії на сировину кори дуба до Державної фармакопеї України, Котова Е. Е., Хохленкова Н. В., Ярних Т. Г., Буряк М. В., Груненко Я.В. (2013)
Панченко С. В. - Компонентний склад ефірної олії валеріани лікарської, Корнієвська В. Г., Корнієвський Ю. І., Фурса М. С. (2013)
Хортецька Т. В. - Дослідження складу макро- та мікроелементів рослинної сировини Plantago media L. флори України, Смойловська Г. П., Мазулін О. В. (2013)
Білай І. М. - Гіполіпідемічна активність деяких похідних 1,2,4-тріазолу, Галушко А. Ю., Гнітько І. В., Пругло Є. С., Каплаушенко А. Г., Парченко В. В., Гоцуля А. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Британова Т. С. - Вивчення діуретичної активності іліден-похідних галогенідів 3,5-R-4H-аміно-R1-1,2,4-тріазолу, Пругло Є. С., Гоцуля А. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Єрмоленко Т. І. - Вивчення впливу нового уролітичного засобу на основі сукцинатів на азотвидільну функцію нирок при нирковій недостатності у щурів, Зупанець І. А., Шебеко С. К. (2013)
Іванцик Л. Б. - Вивчення протимікробної активності нової комбінованої мазі з етонієм в умовах in vivo, Бутко Я. О., Гербіна Н. А., Осолодченко Т. П. (2013)
Кечин І. Л. - Нові можливості фармакологічної корекції ренін-ангіотензинової системи при церебро-васкулярній патології за рахунок інтраназального транспорту діючої субстанції еналаприлу малеату, Гладишев В. В., Лисянська Г. П., Горчакова Н.О., Kechyn S. (2013)
Монатко К. В. - Нефропротекторні властивості ліофільного порошку кавуна на моделі гентаміцинової нефропатії, Подплетня О. А. (2013)
Сирова Г. О. - Експериментальне вивчення специфічної дії iбупрофену та його композиціi з кофеїном, Грабовецька Є. Р., Бачинський Р. О., Наконечна С. А., Лук’янова Л. В. (2013)
Бондар А. І. - Аналіз похідних цис-(3s,16s)-ебурнаменін-14-карбонової кислоти методом високоефективної рідинної хроматографії, Коваленко С. М., Заремба О. В. (2013)
Винницька Р. Б. - Синтез аналогів природних шиконінів та їх антимікробна активність, Конечна Р. Т., Крвавич А. С., Стадницька Н. Є., Журахівська Л. Р., Марінцова Н. Г., Половкович С. В., Новіков В. П. (2013)
Колісник С. В. - Синтез, властивості та біологічна активність N- (2013)
Кучеренко Л. І. - Оптимізація методики визначення технологічних домішок у субстанції тіотріазоліну, Ващенко В. В., Моряк З. Б., Портна О. О., Шаповалова Л. І., Авраменко М. О., Парнюк Н. В., Хромильова О. В., Шабельник К. П. (2013)
Левіч C. В. - Синтез та фізико-хімічні властивості S-заміщених похідних 3-бензил-8-метил-7-, Шкода О. С., Александрова К. В. (2013)
Mосула Л. M. - Синтез нових неконденсованих систем з бензотіазольним фрагментом у положенні тіазолідинового циклу (2013)
Романенко М. І. - Синтез, спектральні та стереохімічні властивості бензиліденгідразидів 7-β-гідрокси-γ-(n-хлоро-фенокси)пропілтеофілініл-8-тіооцтової кислоти, Черчесова О. Ю., Мартинюк О. О., Рябицький О. Б., Васюк С. О., Коржова А. С. (2013)
Гладышев В. В. - Исследование реологических свойств мягкой назальной лекарственной формы дилтиазема, Кучина Г. К., Бурлака Б. С., Бирюк И. А. (2013)
Кривов’яз О. В. - Екстемпоральна рецептура зубних паст, Томашевська Ю. О. (2013)
Децик О. З. - Комплекс заходів профлактики алкоголізму на рівні первинної медичної допомоги, Карпінець І. М. (2013)
Євтушенко О. М. - Прогнозування витрат, пов’язаних з усуненням наслідків побічної реакції на лікарські засоби, Мнушко З. М. (2013)
Мнушко З. М. - Узагальнення історії розвитку та факторів успіху відомої аптечної мережі США, Алєкперова Н. В., Пестун І. В. (2013)
Смалюх О. Г. - Стандартизація плодів моркви дикої за складом і вмістом флавоноїдів, Сур С. В. (2013)
Шульга Л. І. - Застосування тривимірної флуоресцентної спектроскопії для якісної ідентифікації складної настойки, Кисличенко В. С., Пімінов О. Ф. (2013)
Воробьева О. А. - Состояние качества жизни у больных старших возрастных групп со стабильной стенокардией напряжения II–III функционального класса: взаимосвязь с клиническими особенностями заболевания (2013)
Клименко А. В. - Сравнительный анализ диагностических возможностей ультразвукового исследования и компьютерной томографии у больных хроническим панкреатитом, которым требуется хирургическое лечение (2013)
Сиволап В. Д. - Гендерные особенности клинического течения прогрессирующей стенокардии у больных сахарным диабетом 2 типа, Михайловская Н. С., Гуань Ван (2013)
Туманський В. О. - Гломеру-лярні зміни у хворих на хронічний інтерстиціальний гнійний нефрит, Тертишний С. І., Попович А. О. (2013)
Чугунов В. В. - Динаміка клініко-пато-психологічних розладів у хворих на пневмоконіоз залежно від стадії легеневої хвороби, Васякіна Л. О. (2013)
Зарічна Т. П. - Доcвід викладання основних положень Директиви ЄС про косметичні засоби провізорам-косметологам, Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Демченко В. О., Алєксєєва І. М. (2013)
Title (2012)
Content (2012)
Arani S. A. - Chemical Synthesis of Sub-Micrometer- to Nanometer-Sized of Antiferromagnetic Sr2CuO3 Ceramic, Salavati-Niasari M. (2012)
Soofivand S. - Synthesis and Characterization of Silver Choromate Nanostructures via a Simple Precipitation Method, Salavati-Niasari M., Mohandes F. (2012)
Männl U. - Electronic Devices Based on Printed Silicon Nanoparticles, Härting M., Magunje B., Berg C. v., Britton D. T. (2012)
Mykhaylyk O. O. - Structural Characterization of Colloidal Core-shell Polymer-based Nanoparticles Using Small-angle X-ray Scattering (2012)
Redkov A. V. - Formation and Self-Arrangement of Nanocomposite Materials via Glass Anneal in Hydrogen, Lipovskii A. A., Zhurikhina V. V. (2012)
Partsevskaya S. - Micelles of Amphiphilic Diblock and Triblock Copolymers Based on Poly(ethylene oxide) and Poly(e-caprolactone) and Their Potential as Nanocontainers for Drugs, Klymchuk D. O., Zheltonozhskaya T. B., Gorchev V. F. (2012)
Zheltonozhskaya T. B. - Micellar Structures of PAAm-b-PEO-b-PAAm Triblock Copolymers: Formation, Morphology, Application as Drug Carries, Klimchuk D. A., Partsevskaya S. V. (2012)
Dotsenko V. P. - Synthesis of Ce3+-Doped Terbium Aluminum Garnet Phosphors from Nanostructured Oxides, Zubar E. V., Berezovskaya I. V., Poletaev N. I., Doroshenko Yu. A., Zadneprovski B. I., Efryushina N. P. (2012)
Ghaderi-Sheikhiabadi P. - Simple Synthesis of Mercury Sulfide Nanstructures via a One-Step Method, Salavati-Niasari M. (2012)
Boltaev A. P. - Electrical and Dielectric Properties of Nanoisland Systems Below Percolation Threshold, Sherstnev I. A., Pudonin F. A. (2012)
Dulina I. - Synthesis of Ni/NiO Nanopowder by Thermal Decomposition of Nickel Acetate Amine, Klochkov L., Danilenko M., Ragulya A. (2012)
Otari S. V. - Substrate Dependant Microbial Synthesis of Silver Nanoparticle and its Application as Antimicrobial Agent, Pawar S. H., Patil R. M., Ghosh S. J. (2012)
Chenari H. M. - Mott–Schottky Analysis of SnO2 Nanoparticles By impedance Measurements under Ultrahigh Pressure (2012)
Ščit O. - Samarium-Substitution Effects in Sol-Gel Derived Yttrium Aluminium Garnet, Kareiva A., Garskaite E. (2012)
Trchova M. - The Formation of Oligoaniline Microspheres in Alkaline Media, Stejskal J., Morávková Z., Tomšík E. (2012)
Zhao Y. - The Flower-Like Hierarchical Architectures Assembled from Aniline Oligomers, Stejskal J., Stejskal J., Trchová M. (2012)
Kutsevol N. - In situ Synthesis of Silver Nanoparticles in Linear and Branched Polymer Matrices, Chumachenko V., Bezugla T., Rawiso M., Bezuglyi M. (2012)
Khomenko A. V. - Molecular Dynamics of Tribological Processes at Interaction of Cu and Au Nanoparticles with Graphene Sheet, Prodanov N. V., Sinko D. O. (2012)
Byakova A. V. - Structural Evolution and Phase Transformation in Nanoquasicrystalline Al-Fe-Cr Alloy: DSC Analysis, Cherednichenko V. V., Scheretskiy A. A., Vlasov A. A., Yurkova A. I. (2012)
Karimzadeh F. - Development and Characterization of Nanostructured Ti6Al4V Alloy, Salehikahrizsangi P., Enayati M.-H., Abbasi M.-H. (2012)
Karimzadeh F. - Formation of Nanostructured Al-Mg-Si Alloys and Evaluation Its Properties, Taheri Asnaashari M., Enayati M. H., Salehi M. (2012)
Sarraf-Mamoory R. - Synthesis of Single-Phase Anatase TiO2 Nanoparticles by Hydrothermal Treatment, Montazeri-Pour M., Riahi-Noori N., Mehdikhani A. (2012)
Zimmermann M. - Formation Studies on the Nonaqueous Synthesis of Metal Oxide Nanoparticles in a 1.5 L Reactor System, Garnweitner G. (2012)
Berezovskaya I. - Distribution and Luminescent Properties of Ce3+ Ions in Nanosized Calcium Hydroxyapatite, Efryushina N., Zubar E., Dotsenko V. (2012)
Sarraf-Mamoory R. - The Effect of Raw Materials Molar Ratio in Mechanochemical Synthesis of Amorphous Fe-B Alloy Nanoparticles, Shajari S. (2012)
Sarraf-Mamoory R. - The Effect of Different Fuels on Particle Size and Morphology of FTO Nano Powder Synthesized by Gel Combustion Method, Dabir F., Riahi-Noori N. (2012)
Vanetsev A. S. - Preparation of Monodisperse Luminescent Particles of Y2-xGdxO3:Eu by Microwave-assisted Hydrolysis, Chuvashova I., Gaitko O. (2012)
Zhylenko T. I. - Description of the Stochastic Condensation Process under Quasi-equilibrium Conditions, Yushchenko O. V. (2012)
Lazaro A. - Influence of the Production Process Conditions on the Specific Surface Area of Olivine Nano-silicas, Brouwers H. J.H., Geus J. W. (2012)
Mousavi R. A. - Biosynthesis, Purification and Characterization of Cadmium Sulfide Nanoparticles Using Enterobacteriaceae and Their Application, Fazeli M. R., Sepahy A. A. (2012)
van de Griend M. C. - The Effect of Hydrothermal Treatment on Olivine Nano-Silica, Brouwers H. J.H., Lazaro A. (2012)
Popovic D. M. - Picosecond Laser Ablation of Silicon Single Crystal in a Liquid Evironment, Stasic J., Zekic A. A., Trtica M. (2012)
Karimzadeh F. - Thermal Stability and Mechanical Properties of Al-Al2O3 Nanocomposite Produced by Mechanical Milling and Hot-Pressing, Rastar V., Enayati M. H. (2012)
Grigoreva T. F. - Investigation of the Process and Products of the MASHS Interaction of Silicon Dioxide with Magnesium reparation in the Carbon-free Method for Obtaining Silicon, Lyakhov N. Z., Letsko A. I., Talako T. L., Vorsina I. A., Udalova T. A., Vosmerikov V. S., Vitiaz P. A. (2012)
Korolev N. V. - On the Theory of Exciton States Polarizability in Open Spherical Quantum Dot, Starodubtcev S. E., Meleshenko P. A., Klinskikh A. F. (2012)
Volodin A. A. - Morphology of Nanostructured Alumina and Lanthana Synthesized with the Use of Fibrous Organic Matrix, Fursikov P. V., Shulga Yu. M., Khodos I. I., Abdusalyamova M. N., Tarasov B. P. (2012)
Permyakova N. M. - Block Copolymers Containing Poly(acrylic acid) for Stabilization of Vitamin E and Silver Nanoparticles in Aqueous Solutions, Revko O. V., Zheltonozhskaya T. B., Maksin V. I., Kaplunenko V. G. (2012)
Dayani D. - Characterization and Formation Mechanism of Solid Solution in Nanocrystalline Al-5wt%Si Powders Produced by Mechanical Alloying, Zolriasatein A., Shokuhfar A., Vaezi M. R. (2012)
Abkhalimov E. V. - Composite Ag-Pt Nanoparticles in Aqueous Solution, Ershov B. G., Solovov R. D. (2012)
Narrandes A. - Unlocking the Secrets Behind the Resin-Gel Synthesis for the Controlled Formation of Anatase and Rutile, Franklyn P. (2012)
Zagorskiy D. L. - Metallic Nanowires on the Base of Porous Matrixes: Obtaining by Galvanic Replication, Structure and Some Properties, Mchedlishvili B. V., Korotkov V. V., Bedin S. A., Sulyanov S. N., Frolov K. V., Vilenski A. I. (2012)
Kudaibergenov S. - Preparation, Characterization and Catalytic Activity of Gold Nanoparticles Stabilized by Hydrophilic Polymers, Baigaziyeva E., Tatykhanova G. S. (2012)
Klym H. - Positron Trapping Effects in Water-filled Nanopores of Spinel Ceramics, Filipecki J. (2012)
Medvid' A. - Two-stage of Nanocones Formation by Laser Radiation on the Surface of Semiconductors, Dauksta E., Onufrijevs P., Mozolevskis G. (2012)
Karcıoğlu Karakaş Z. - The Effect of Calcination Temperature in NiFe2O4 Nanoparticles Synthesis with Microvawe Combustion Method, Boncukçuoğlu R., Karakaş İ. H., Yılmaz A. E. (2012)
Karcıoğlu Karakaş Z. - Investigation of The Effects of Reaction Temperature in NiFe2O4 Nanoparticles Synthesis by Hydrothermal Method, Boncukçuoğlu R., Ertuğrul M., Karakaş İ. H. (2012)
Karcıoğlu Karakaş Z. - The Effect of pH in Nickel Ferrite Nanoparticles Synthesis by Hydrothermal Method, Boncukçuoğlu R., Karakaş İ. H., Yılmaz M. T. (2012)
Sheka E. F. - Computational Strategy for Graphene: Insight from Odd Electrons Correlation (2012)
Blank V. D. - Influence of Shear Deformation on Carbon Onions Stability under High Pressure, Kirichenko A. N., Aseev A. K., Denisov V. N., Perezhogin I. A., Kulnitskiy B. A., Nuzhdin A. A. (2012)
Ryan A. - Polymer Nanotechnology: the Quest for Motility (2012)
Alipour A. - Nanoclay as Substitute of Calcium Carbonate in NBR Compounds (2012)
Kushch S. D. - Fullerene Black: Structure, Properties and Possible Applications, Kuyunko N. S. (2012)
Kushch S. D. - Platinum Nanoparticles Supported on Reduced Graphite Oxide as Hydrogenation Catalyst, Kuyunko N. S., Tarasov B. P., Muradyan V. E., Korshunova L. A., Dremova N. N. (2012)
Arbuzov A. A. - Synthesis of Few-Layer Graphene Sheets via Chemical and Thermal Reduction of Graphite Oxide, Tarasov B. P., Muradyan V. E. (2012)
Haghnegahdar M. - Effects of Epoxy-Polyester Hybrid and Nanoclay on Morphology, Rheological and Mechanical Properties of Styrene-Butadiene Rubber, Alipour A. (2012)
Damaceanu M. D. - High Performance Perylenediimide-Based Copolymers and Thin Films Made Therefrom, Chisca S., Constantin P.-C., Bruma M. (2012)
Rud A. D. - Electric Discharge Plasmochemical Synthesis of Carbon Nanomaterials, Kuskova N. I., Boguslavskii L. Z., Kiryan I. M., Petrichenko S. V., Nazarova N. S., Rodionova V. N. (2012)
Arab B. - Glass Transition Temperature of Cross-Linked Epoxy Polymers: A Molecular Dynamics Study, Shokuhfar A., Ebrahimi-Nejad S. (2012)
Arab B. - Uncapping Multi-Walled Carbon Nanotubes Using Wet Chemical and Oxidation Methods, Shokuhfar A., Valinejad M., Zolriasatein A. (2012)
Puzko N. V. - Colloidal and Chemical Properties of Polyesters Based on Glutamic acid and Diols of Different Nature, Varvarenko S. S., Voronov A. S., Dron I. A., Tarnavchyk I. T., Nosova N. G., Samaryk V. J., Voronov S. A. (2012)
Гонтова Т. М. - Амінокислотний склад густих екстрактів з трави та коренів живокосту шорсткого (2013)
Доля В. С. - Влияние внешних факторов на физико-химические свойства абрикосового масла, Мозуль В. И., Самко А. В., Бородин Л. И. (2013)
Хортецька Т. В. - Дослідження вмісту нітратів у рослинній сировинi видів роду Plantago L. та лікарських формах з неї, Мазулін О. В., Мазулін Г. В., Смойловська Г. П., Логвін П. А. (2013)
Тозюк О. Ю. - Порівняльна оцінка впливу сполуки КВ-28 і бемітилу на фізичну витривалість щурів з експериментальною ішемією головного мозку, Степанюк Г. І. (2013)
Дячков М. В. - Дериватографічне дослідження умов взаємодії 5,6-діаміно-1-бензилурацилу з гліколевою кислотою, Шкода О. С., Александрова К. В., Бурлака Б. С., Михальченко Є. К. (2013)
Хайдар Сааод - Разработка новой методики синтеза 1-замещенных производных 1Н-тетразол-5-тиола, Северина А. И., Георгиянц В. А. (2013)
Сулейман М. М. - Синтез і фармакологічна активність похідних 7-оксамоїл(сукциноїл)заміщених 3-оксо-1,2,-дигідроіндазолу, Ісаєв С. Г., Павлій О. І. (2013)
Кучеренко Л. К. - Щодо питання створення таблеток Індотрил. Вибір допоміжних речовин для отримання таблеток Індотрил (2013)
Нагорная Н. А. - О влиянии вида носителя и поверхностно активных веществ на высвобождаемость винпоцетина из суппозиториев, Гладышев В. В., Нагорный В. В., Бурлака Б. С. (2013)
Полковников А. Ю. - Артериовенозные мальформации полушарий большогомозга с ядром малого и среднего размеров, особенности клинических проявлений и методы хирургического лечения (2013)
Хмельова М. О. - Дослідження екстемпоральних мазей, Євтіфєєва О. А., Хоменко В. М. (2013)
Гречана О. В. - Метрологічне та нормативно-технiчне забезпечення методик виявлення та визначення лікарських засобів, похідних кумарину (2013)
Денис А. І. - Стандартизація таблеток на основі сухого екстракту листя тополі китайської, Вронська Л. В., Чубка М. Б., Грошовий Т. А. (2013)
Жаафар Акерми - Коррекция микроциркуляторных нарушений в слизистой оболочке желудка у больных пожилого и старческого возраста с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (2013)
Кузнєцов А. А. - Особливості електроенцефалографічного патерну у хворих на мозковий ішемічний супратенторіальний інсульт залежно від клініко-соціального завершення гострого періоду захворювання (2013)
Брибеш Мохамед Ридха - Новые взгляды на роль микрофлоры при розацеа (2013)
Шальмін О. С. - Аналіз причин смерті від ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу у хворих з рецидивами специфічного процессу, Разнатовська О. М., Ясінський Р. М., Бендус М. В., Логійко В. С., Осіпова М. В. (2013)
Литвиненко Т. М. - Актуальные вопросы преподавания спецкурса "Биофармация" в реализации фармацевтической опеки нового направления профессиональной деятельности провизора (2013)
Литвиненко Т. М. - Належна аптечна практика: все починається з якісної підготовки фармацевтичного фахівця, Соловйова В. П., Пучкан Л. А. (2013)
Бушуєва І. В. - Передумови та формування концепції економічного розвитку галузі ветеринарної фармації в Україні (2013)
Аксьонова І. І. - Перспективи застосування лікарських засобів рослинного походження у комплексній терапії атеросклерозу, Білай І. М. (2013)
Білай А. І. - Оцінка якості життя пацієнтів, прооперованих з приводу пахвинної грижі, Клименко А. В., Русанов І. В. (2013)
Білий A. K. - Протимікробна та протигрибкова активність, Koваленко С. I., Антипенко Л. М., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2013)
Ветютнева Н. О. - Дослідження механізмів взаємодії ібупрофену з β-циклодекстрином напівемпіричними методами квантово-хімічних розрахунків, Римар М. В. (2013)
Галушко Ю. А. - Гіполіпідемічна активність препаратів рослинного походження при експериментальній гіперліпідемії, Білай І. М., Кім Є. В. (2013)
Галькевич І. Й. - Ідентифікація буспірону та його метаболітів у сечі методом газової хроматографії з мас-селективним детектором, Тарнавська Я. Г., Бідниченко Ю. І. (2013)
Гегедиш Л. Р. - Застосування хромато-мас-спектроскопії для виявлення амітриптиліну в біологічному матеріалі, Бідниченко Ю. І., Федущак Н. К. (2013)
Данільченко Д. М. - Гіпотригліцеридемічна активність серед похідних 3-метилксантинів при експериментальній гіперліпідемії, Білай І. М., Остапенко А. О., Маковійчук В. О. (2013)
Загородній С. Л. - Спектрофотометричне визначення димедролу в таблетках, Васюк С. О. (2013)
Каджоян А. В. - Прогностическое значение онкомаркеров CYFRA 21-1 и РЭА у больных с местно распространенным и метастатическимнемелкоклеточным раком легкого, Колесник А. П. (2013)
Котвіцька А. А. - Дослідження стану фінансування фармацевтичного забезпечення дитячого контингенту населення віком до трьох років на територіальному рівні, Коробова Є. С. (2013)
Монайкіна Ю. В. - Розробка та валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення міноксиділу у лікарській формі для зовнішнього застосування, Васюк С. О., Гладишев В. В. (2013)
Ольхова И. В. - Фармацевтический мониторинг основных групп лекарственных препаратов, применяемых для лечения гастритов и дуоденитов у детей, Трохимчук В. В. (2013)
Портна К. П. - Кількісне визначення глюкозаміну в лікарських формах спектрофотометричним методом, Васюк С. О. (2013)
Руденко В. В. - Фармакоекономічний аналіз лікарських препаратівдля місцевого застосування у ІІ фазі ранового процессу, Шматенко О. П., Притула Р. Л. (2013)
Самелюк Ю. Г. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2-(5-(мето-ксифеніл)-1,2,4-тріазол-3-тіо)ацетатних кислот та їх естерів, Каплаушенко А. Г. (2013)
Щербак М. О. - Синтез, фізико-хімічні властивості та подальші перетворення 5-(3-,4-нітрофеніл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх іліденамінопохідних, Каплаушенко А. Г. (2013)
Гордій М. С. - Тематичне картографування районів діяльності підприємств газотранспортної системи на основі космічної інформації (2012)
Затворницька Л. О. - Моніторинг радіозабруднення Чорнобильського регіону за матеріалами ДЗЗ (2012)
Кардаш Т. В. - Складання карт населення Волинської області (2012)
Ковальчук А. І. - Використання потенціалу різночасових картографічних джерел та аерокосмічної інформації у дослідженнях річкових систем (2012)
Ковальчук І. П. - Перспективи укладання Атласу водних ресурсів (водного балансу) регіону Західної України та його структура (2012)
Онищенко М. Г. - Картоcеміотичні моделі телекомунікацій в Національному атласі України (2012)
Печена В. І. - Особливості картографування забруднення поверхневих вод Закарпатської області, Тітова С. В. (2012)
Рибак А. А. - Картографічне забезпечення інвентаризації земель як складової раціонального природокористування, Тітова С. В. (2012)
Романчук І. Ф. - Використання матеріалів дистанційного зондування для моніторингу земельних ресурсів (лісове господарство) (2012)
Шевченко Р. Ю. - Дешифрирование объектов природопользования по цифровым космическим геоизображениям (2012)
Барилко М. М. - Геопросторові дані в Україні (2012)
Жданюк Б. С. - Побудова цифрових моделей рельєфу та визначення інших морфометричних параметрів Мізоцького кряжу засобами ГІС (2012)
Филозоф Р. С. - Опыт интеграции технологий Esri и Vectuel для решения задач трехмерного моделирования в ArcGis (2012)
Бойко З. В. - Оцінка факторів впливу на формування трудових ресурсів (на прикладі Дніпропетровської області) (2012)
Вишня М. М. - Екологічний стан Львівської області (2012)
Горожанкіна Н. А. - Етнічна складова регіональної освітньої системи Катеринославської губернії-Дніпропетровській області (2012)
Запотоцький С. - Аналіз галузевої конкуренто-спроможності господарства України (2012)
Лазаренко В. А. - Соціопсихогеографічні аспекти аналізу території, Бейдик О. О., Орещенко А. В. (2012)
Пендерецький О. - Соляні промисли Західної України як об'єкти промислового туризму (2012)
Растворова М. - Інтролокальний рівень територіальної ідентичності мешканців м. Запоріжжя (2012)
Смирнов І. Г. - Готельно-ресторанна справа в стародавньому світі: транспортно-логістичний та картографічний аспект (2012)
Швець О. І. - Особливості дослідження структури землекористування у басейнах малих річок для потреб оптимізації їхнього геоекологічного стану і природокористування (2012)
Даценко Л. М. - Розвиток картографічної складової шкільної географічної освіти (від другої половини 40-х до 90-х рр. ХХ ст.) (2012)
Нестерчук І. К. - Портолани: міфи та реалії, Трофименко П. І., Трофименко Н. В. (2012)
Дудун Т. В. - Топоніми на стародавніх картах (2012)
Афанасьєв О. Є. - Рукописний атлас Грибовського як джерело з історії регіонального природокористування (2012)
Осталецька О. І. - Історичні атласи А. Лесажа у фонді сектору картографічних видань НБУВ (2012)
Азанович О. Б. - Складання карт іноземних інвестицій (2013)
Барановський В. Д. - Обчислення та оцінка точності площ великих територій (2013)
Курач Т. М. - Підготовчий етап експертних оцінок пріоритету властивостей географічних карт (2013)
Луцанова А. М. - Особливості створення та візуалізації 3D моделей рельєфу за допомогою сучасних програмних продуктів (2013)
Мацепура М. В. - Анаморфовані зображення – метод моделювання зміни пропорцій (2013)
Онищенко М. Г. - Вивчення й використання зарубіжного досвіду навчального атласного картографування (2013)
Пересадько В. А. - Еколого-природоохоронне картографу-вання міст: історія, стан і перспективи (2013)
Підлісецька І. О. - Картографування туристичного потенціалу Івано-Франківської області, Шаповал О. В. (2013)
Сінна О. І. - Укладання cерії фізико-географічних карт як основи дослідження ландшафтів та їх антропогенних змін (2013)
Федчук А. П. - Розробка методики узгодженої географічної прив’язки в Антарктиці (2013)
Даценко Л. М. - Структурно-графічні моделі соціальної сфери як основа об’єктно-орієнтованої ГІС, Карачунова Л. В. (2013)
Доманська М. В. - Ідентифікація несанкціонованих звалищ побутових відходів за матеріалами ДЗЗ, Боднар С. П. (2013)
Міхно О. Г. - Геоінформаційний аналіз місцевості в задачах прихованого пересування військ (2013)
Нестеренко Д. А. - Навігаційне використання СРНС ГЛОНАСС (2013)
Федорець О. В. - Європейський досвід розроблення та впровадження ГІС в кадастрові системи (2013)
Козлитин В. Е. - Методология и архитектурные особенности разработки ГИС поддержки решений Генеральной схемы Республики Казахстан, Филозоф Р. С. (2013)
Баранова Л. Г. - Регіональні особливості та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Київській області (2013)
Білоус А. В. - Сучасний стан медіа-індустрії України (2013)
Гавриленко О. П. - Шляхи оптимізації аграрного природо-користування: екогеографічний підхід (2013)
Гладишко М. С. - Дослідження природних стихійних лих (2013)
Дворецька І. В. - Основні характеристики сезонного ходу діоксиду сірки над територією Європи, Марчук У. І., Савенець М. В. (2013)
Матвієнко В. М. - Перспективи диверсифікації шляхів постачання природного газу в Україну, Матвієнко Н. М., Єрьоменко В. Л. (2013)
Матвієнко Н. М. - Місце туризму в господарському комплексі Мальти (2013)
Пендерецький О. В. - Територіальна організація нафто-промислів Західної України (2013)
Ромаш Т. А. - Особливості зміни запасу вологи в атмосфері в період сильних снігопадів, Шпиг В. М. (2013)
Мамонтова Л. С. - Огляд існуючих методів і засобів моніторингу гідрологічних характеристик водних об’єктів (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Bula S. S. - History and future of full-scale fire tests, Boiko R. O. (2013)
Demjan I. - Calculation of the dynamic response of reinforced concrete structures subjected to the ffects of heavy transport, Tomko M. (2013)
Domnita F. - Head loss calculation in ventilation networks using the equivalent resistance (equal friction) method, Kapalo P. (2013)
Dovbush O. - Resistance and flow characteristics of free air flowing through end vent hole of cylindrical pipeline in unlimited space, Yaroslav V. (2013)
Dubravský M. - Warm mix asphalt with natural zeolite for road pavements, Mandula J. (2013)
Estokova A. - Concrete composites resistance in sulphur environment, Kovalcikova M. (2013)
Fialko N. M. - Performance analysis of cooling stabilizing burners for different stress boiler unit, Prokopov V. H., Alyosha S. A., Sherenkovskyy Y., Meranova N. A., Polozenko N. P., Malecki A. E. (2013)
Fialko N. M. - Modeling of thermal regime of manufacturing premises using graph theory, Zhelyh V. M., Dzeryn O. I. (2013)
Holubka M. - The use of crushed rubber in asphalt mixtures of road pavements, Salaiova B. (2013)
Hrehorowicz-Gaber H. - The dynamics of human-induced transformations of landscape in the sub-mountainous /Podgórze/ region on the example of metropolitan areas in south-east Poland, Sikora A. (2013)
Junak J. - Natural aggregate replacement by recycled materials in concrete production, Stevulova N. (2013)
Kapalo P. - Analysis of ventilation rate and concentrations of carbon dioxide in the office (2013)
Karelová Z. - Risk analysis for RWH system and its verification by mathematical methods, Vranayová Z., Káposztásová D., Purcz P. (2013)
Katunský D. - Envelope structure materials experimental research in non-stationary thermal-humidity conditions, Lopušniak M., Bagoňa M., Vertaľ M., Vašková А., Zozulák M., Kondáš K. (2013)
Kmeť S. - Experimental diagnostics and static assessment of fire damaged steel structure, Tomko M., Demjan I. (2013)
Knizova K. - Influence of natural and mechanical ventilation on elimination of heat load in the loft space, Kovac M. (2013)
Košičanová D. - Energy performance of buildings - economic evaluation, Sedláková A. (2013)
Kozlovská M. - Precondition for wider use of prefabricated construction methods, Župová L. (2013)
Kozłowski A. - Predesign of steel frames with semi-rigid joints (2013)
Kuliczkowska E. - Failures of sewer pipes made of PVC, Gierczak M. (2013)
Kušnír M. - Photovoltaic system and energy demands of the office building, Kapalo P. (2013)
Kvočák V. - The composite section analysis of encased beams with closed shape, Dubecký D., Spišák M. (2013)
Labay V. Y. - Exergy effective regimes of exploitation of air split-conditioners of firm "LG”, Labay O. V., Harasym D. I., Omelchuk O. V. (2013)
Lesik Сh. R. - The investigation parameters of room microclimate with an installed thermosyphon solar collector, Zhelyh V. М., Pashkevych V. Z. (2013)
Licholai L. - Possibilities of the aerogel application in building, Szyszka J. (2013)
Lis A. - Building energy efficiency improvement after thermomodernization, Ujma A. (2013)
Melnyk A. Y. - Non-autoclaved aerated concrete produced using industrial wastes, Poznyak O. R., Soltysik R. A. (2013)
Mitrofanov V. P. - The main design conceptions of concrete structures in the ADM model code, Pinchuk N. M., Mitrofanov P. B. (2013)
Nič M. - Documentation of building research by fotogrammetry, Sojková V. (2013)
Niemiec W. - New machines for energy willow harvest in small plantations, Stachowicz F., Trzepieciński T. (2013)
Ondova M. - X-ray fluorescence method and thermal analysis of concrete prepared based on a share of fly ash and various chemical admixtures, Stevulova N., Meciarova L. (2013)
Ondrejka Harbuľáková V. - Technical measures of riverbank stabilization in engineering practice, Zeleňáková M. (2013)
Ordon-Beska B. - Load-carrying capacity of reinforced concrete plates according to different yield criteria (2013)
Pisarek Z. - Experimental tests of T- stubs with four bolts (2013)
Piznak B. I. - The economic efficiency of the use of polymeric materials in the design of solar collectors, Zhelykh V. M., Pashkevych V. Z. (2013)
Podmanický P. - Adopting building information modeling for facility management, Hyben I. (2013)
Poneta P. - Material and performance research on the FRP composite bridge girder, Kulpa M., Siwowski T. (2013)
Prokopska A. - Contemporary architecture as a result of development of ecological building technologies and computer aided design, Kret K., Labuda I. (2013)
Rybka A. - Safety in urban public spaces (2013)
Rybka A. - Architecture of rehabilitation facilities for people with visual impairments, Szybka K. (2013)
Rybka A. - The design of the building for didactic in the tissue downtown Rzeszow, Tylutki K. (2013)
Sanytsky М. - Effect of ultrafine fly ash on the properties of high performance concretes, Rusyn B., Halbiniak J. (2013)
Sedláková A. - Environmental assessment and material solutions of a residential model design concept for research purposes, Vojtuš J., Krídlová B. E. (2013)
Shinder V. K. - Recommendations to the probabilistic strength estimation of normal sections of the roadway bridge plate-gilled system, Volotsyuga V. V., Shinder Yu. V. (2013)
Stevulova N. - An experimental study of parameters affecting physical and mechanical properties of hemp composites, Kidalova L., Cigasova J., Junak J. (2013)
Sukholova І. - Researching of air supply device efficiency which creating swirl and spread air jets in poultry houses, Spodyniuk N. (2013)
Szpytma C. - New challenges for contemporary architecture: interdisciplinarity – innovation – social communication (2013)
Tažiková A. - Effect of the construction cost calculations to the sustainable development of buildings, Kozlovská M. (2013)
Ugnenko E. - Physical principles of small space settlements roadside area pollution forecasting, Voronova Ye., Uzhvieva E., Gavrish V. (2013)
Voznyak O. - Air distribution by interaction of counter non coaxial air jets at pulsing mode (2013)
Voznyak O. - Rise of use effectiveness of solar energy in solar systems, Dacko O., Shapoval S. (2013)
Waszczyszyn Z. - Application of the method of gaussian processes to identification problems of structures and soil mechanics, Ziaja D., Kłos M. (2013)
Yurkevych Y. - Justification for use of energetic separators for gas distributive stations, Savchenko O. (2013)
Zhelykh V. M. - Improvement of thermal characteristics of household bioreactor, Furdas Y. V. (2013)
Title (2012)
Content (2012)
Gromov V. E. - Nanosize Structure Phase States of Ti Surface Layer Formed During Electroexplosive Carboborating, Soskova N. A., Raikov S. V., Budovskikh E. A., Ionina A. V., Lushina I. V., Konovalov S. V. (2012)
Gromov V. E. - Nanosize Carbides Formation and Fatigue Life Increase of Stainless Steel by Electron Beam Treatment, Sizov V. V., Vorobyov S. V., Ivanov Yu. F., Myasnikova V. I., Konovalov S. V. (2012)
Sobol` O. V. - Structural-Strained State and Mechanical Characteristics of Single-Phase Vacuum-Arc Coatings of Multicomponent High Entropy System Ti-V-Zr-Nb-Hf and Nitrides Based On It, Andreev A. A., Gorban V. (2012)
Andreev A. A. - Structural-phase and Strained State of Vacuum-ARC Mo-N Coatings, Sobol` O. V., Grigorev S. N. (2012)
Sobol` O. V. - The Influence of Thickness of the Layers on Structural-Phase and Strained State of Multiperiod Nano-layer Ti/TiN Coatings, Andreev A. A., Grigorev S. (2012)
Vasilets V. N. - Vacuum Ultraviolet Assisted Photoreduction of Graphene Oxide Nanosheets, Baskakov S. A., Shulga Y. M. (2012)
Shabani-Nooshabadi M. - Electropolymerized Coatings of Poly (o-anisidine) and Poly (o-anisidine)-TiO2 Nanocomposite on Aluminum Alloy 3004 by using the Galvanostatic Method and Their Corrosion Protection Performance, Jafari Y. (2012)
Khoperia T. - Competitive Nanotechnologies for Fabrication of Thin Films and Powderlike Nanomaterials, Zedginidze T. (2012)
Sukhodub L. F. - Metal and calcium-phosphate nanoparticles for biomedical applications, Perekrestov V. I., Kornyushchenko A. S., Kosminskaya Yu. A. (2012)
Khoperia T. - Deposition of Nanofilms by the Electroless Method, Gakhokidze R. (2012)
Yu L. D. - Filtered Cathodic Vacuum Arc Deposition of Porous and Nanostructured Carbon and Hybrid C-Mo Thin Films for Fuel Cell Membranes, Kuhakan J., Medhisuwakul M. (2012)
Makukha Z. M. - Strain Properties of Nanodimentional Thin Film Systems Based on Ag and Co, Shabelnyk Yu. M., Protsenko I. Yu., Pazukha I. M., Panchal C. J. (2012)
Burbaev T. - Four-Particle Recombination Luminescence of Electron-Hole Liquid and Biexcitons in SiGe Quasi-Two-Dimensional Layers of Silicon Heterostructures in the Visible Spectrum, Kozirev D., Lobanov D., Novikov A., Sibeldin N., Skorikov M. (2012)
Yurchyshyn I. - Thermoelectricity of Nanostructures Based on Compounds of Lead Telluride, Freik D., Mezhylovaka L., Yavorski Ya. (2012)
Liang L. - Ultralow Thermal Conductivity and Thermal Stress of Ceramics with Surface Nanowire-structures, Wei Yu. (2012)
Zburyn E. M. - Properties of GaN Films Obtained by Nitridation of Porous GaP (001) (2012)
Shirdastian H. - Ranking the Cobalt Coating Nanostructures, Produced by Direct Current Through the Analytic Hierarchy Process (AHP), Towhidi N., Allahkaram S. R., Siadat Cheraghi M. (2012)
Dolgikh O. V. - The Kinetic Characteristics of Nickel Electrodeposition from Solutions with Amino Acids, Sotskaya N. V., Sapronova L. V. (2012)
Prozorova M. S. - Structure and Properties of Nanocomposite Coatings Based on Titanium, Oxygen, Carbon and Hydrogen Obtained by the Cumulative-Detonation Device, Arseenko M. Yu., Tyurin Yu. N., Kolisnishenko O. V. (2012)
Starovoytov A. - Influence of Substituent in Conjugated Chain of Molecules on Nanocomponents Composition of Polymethine Dye Films, Kaliteevskaya E., Krutyakova V., Razumova T. (2012)
Sener G. - Preparation of Ion Imprinted SPR Sensor for Real-Time Detection of Silver(I) Ion from Aqueous Solution, Ozgur E., Yılmaz E., Uzun L., Say R., Denizli A. (2012)
Synashenko O. V. - The Influence of Electrons Scattering at Grain Boundary and at Surface on Resistivity and Thermal Coefficient of Resistance of Nanocrystalline Silver Films, Protsenko I. Yu., Makukha Z. M. (2012)
Petrychuk M. V. - Conducting Hybrid Nanocomposites Based on Magnetite Nanoparticles, Pud A. A., Noskov Yu., Pud S. A., Kovalenko V. F. (2012)
Vasyliev V. V. - Comparative Characteristics of Stress and Structure of TiN and Ti0.5-xAl0.5YxN Coatings Prepared by Filtered Vacuum-Arc PIIID Method, Luchaninov A. A., Reshetniak E. N., Strelnitskij V. E. (2012)
Marin A. A. - The Influence of Annealing Treatments on The Optical Properties of Au:TiO2 Nanocomposite Film, Moura C., Munteanu D., Costinescu L. (2012)
Costinescu L. - Performant DLC Films with Enhanced Wear Resistance, Munteanu D., Cojocariu C., Marin A. (2012)
Bagdasaryan A. - Multifractal Analysis of the TiN/Al2O3 Coating Surface under HCEB Modification, Pogrebnyak A. D., Borisyuk V. N. (2012)
Jafarov M. A. - Zn1-xCdxS Nanoparticles, Nanofilms, Nanoscale Junction for Solar Сells, Nasirov E. F. (2012)
Ebrahimizadeh Abrishami M. - Carrier Density Dependence of sp-d Exchange in Nanostructured ZnO:Mn Thin Film (2012)
Vihodceva S. - Modification of the Cotton Textile Surfaces by the Depositing of Thin Coatings Using the Sol-gel Method, Kukle S. (2012)
Goncharov A. - Superhardness Effect of the Films of Transition Metals Diborides (2012)
Kaverina A. Sh. - Structure, Properties and Element Composition of Alumina Coatings, Obtained by Micro-Arc Oxidation Method, Partyka J., Pogrebnjak A. D., Sobol O. V., Komarov F. F., Tyurin Yu. N., Yakuschenko I. V., Drozdenko A. A. (2012)
Agulov A. - Thermal Stability of Hafnium Diboride Films, Obtained on Substrates of Steel 12X18H9T and Cutting Plate T15K6, Alexander G., Svetlana G., Anatoliy B., Vladimir S., Vadim P. (2012)
Kaverin M. V. - Formation of Superhard Nanostructured Ti–Hf–N(Fe) Coatings Obtained by Vacuum Arc Deposition in HF discharge, Pogrebnjak A. D., Ponomarev A. G., Kolesnikov D. A., Beresnev V. M., Bondar A. V., Mel’nik S. S., Koltunowicz T. N. (2012)
Scuridin V. - Production and Medical-Biological Tests of Nanocolloids on the Basis of Aluminum Oxide Labeled by Technetium-99m, Stasyuk E., Varlamova N., Rogov A., Sadkin V., Nesterov E. (2012)
Bogdanoviciene I. - Sol-Gel Synthesis and Characterization of Cerium Substituted Calcium Hydroxyapatite, Kareiva A., Misevicius M., Bauermeistere L., Viksna A., Gross K. A., Beganskiene A. (2012)
Khlebtsov B. N. - Theranostic Applications of Au-Ag Nanocages and Nanocomposites, Khlebtsov N. G. (2012)
Mazloum-Ardakani M. - Electrocatalytic Behavior of Levodopa at MultiWall Carbon Nanotubes and 4-((E)-(2-methyl-4-nitrophenylimino) methyl) benzene-1,2-diol Modified Glassy Carbon Electrode, Mirjalili B. B.F., Yavari M., Sheikh-Mohseni M. A. (2012)
Ebadzadeh T. - Effect of Sintering Atmosphere on Phase Evolution of Hydroxyapatite Nanocomposite Powders, Salahi E., Ebrahimi M. (2012)
Hashemi F. - Effect of pH on Solubilisation of Practically Insoluble Sorafenib by Classic and Stealth Polyamidoamine (PAMAM) Dendrimers and β-Cyclodextrin, Tamaddon A., Yousefi G., Farvadi F. (2012)
Mokhtari B. - Inclusion Chromatography of Albuterol in Livestock by Nano-baskets, Pourabdollah K. (2012)
Mokhtari B. - Metabolic Fingerprinting of Rat Serum by Nano-baskets and ELM-NMR, Pourabdollah K. (2012)
Kalabegishvili T. - Synthesis of Gold Nanoparticles by Blue-Green Algae Spirulina Platensis, Faanhof A., Kirkesali E., Frontasyeva M. V., Pavlov S. S., Zinicovscaia I. (2012)
Kunitskaya L. R. - Anionic Micelle-Forming Triblock Copolymers as Nanocontainers for Doxorubicin, Stoika R. S., Shlyakhtina Ye. A., Zheltonozhskaya T. B., Permyakova N. M., Boiko N. M. (2012)
Grigorova A. - Colloidal Nanocrystalline Luminophors Doped by Rare-Earth Ions for Biological Testing, Klochkov V., Kavok N., Sedyh O. (2012)
Farvadi F. - PEG-Grafted Hyperbranched Polyethyleneimine-Oxidized Single Walled Carbon Nanotube Complex (PEG-PEI-SWNT) for Sustained Delivery of Doxorubicin, Tamaddon A. M., Hashemi F. (2012)
Yu L. D. - Effect on Genetic Mutation Induction from Nano-ranged Low-energy Plasma Ion Bombardment of DNA and Gene Fragment, Anuntalabhochai S., Jaichuen C., Chundet R., Thongkumkoon P. (2012)
Alikhanzadeh Arani S. - Preparation of Pure DyBa2Cu3O7-X Nanocluster Superconductors Using Biopolymer Chitosan, Azimzadeh Arani M. (2012)
Shekunova T. O. - Synthesis of Stable Aqueous Ceria Sols and Study of Their Toxicity, Ivanova O. S., Baranchikov A. E., Ivanov V. K., Shcherbakov A. B. (2012)
Oleinik V. A. - Influence of Nanomaterials on Biological Activity of Marine Pelagic Sediments (Peloids), Panko A. V., Nikipelova E. M., Alekseenko N., Kovzun I. G. (2012)
Korkiatithaweechai S. - Photothermal Mucoadhesive Biomaterial Composites of Rambutan-like Gold Micro/Nanostructure and Chitosan, Muangsin N., Pangdam A., Ekgasit S., Praphairaksit N. M. (2012)
Rostamizadeh S. - MCM-41-nPrNH2 as a Recoverable Nanocatalyst for the Synthesis of New Phenylpyrido, Shadjou N., Isapoor E. (2012)
Badalyan A. Yu. - The Investigation of the External Influence on the Motion Regimes of Nanoparticles, Yushchenko O. V. (2012)
Tkacheva T. - Spectroscopic Study of Cationic Carbocyanine Dye Binding to GdYVO4:Eu Nanoparticles, Yefimova S., Klochkov V., Sorokin A., Malyukin Yu. (2012)
Corman M. E. - L-Lysine Imprinted Nanoparticles for Antibody Biorecognition, Armutcu C., Uzun L., Say R., Denizli A. (2012)
Gungunes H. - Magnetic Nanoparticles for Plasmid DNA Adsorption via Hydrophobic Interaction, Uzek R., Uzun L., Ozkara S., Şenel S., Denizli A. (2012)
Kim B. - Hydroxyapatite Nanocrystal Deposition on Plasma Modified Titanium Surface, Ko Ye.-M., Kim K.-H. (2012)
Rassokha I. V. - Application of Nanocomposite Coatings with Different Structural Physical and Chemical Characteristics in Tissue Engineering, Dubrava T. G., Ostankova L. V., Ostankov M. V., Gordienko E. A., Safonov V. I., Zykova A. V., Goltsev A. N. (2012)
Fedorchuk S. V. - Syntheses of Silver Nanoparticles in the Matrices of Block Copolymers in Aqueous Solutions, Kunitskaya L., Zheltonozhskaya T., Gomza Yu., Nessin S. (2012)
Kanyuk M. I. - New Fluorescent Nanomaterial Based on Silver Atoms and Organic Dye for Biosensing and Bioimaging Applications (2012)
Chegel V. - Preparation of Au Nanostructure Arrays for Fluorometry and Biosensors Applications, Lopatynskyi A., Lytvyn V., Nazarenko V., Guo J., Lucas B. (2012)
Maksimchuk N. - Nanocrystalline Cerium Oxide Films for Microelectronic Biosensor Transducers (2012)
Shirzadfar H. - Detecting and Estimating Magnetic Fluid Properties by a Needle- Type GMR Sensor, Kourtiche D., Haraszczuk R., Nadi M., Yamada S. (2012)
Витовский Р. М. - Проблемы диагностики и хирургического лечения первичных опухолей сердца, Бешляга В. М. (2013)
Ватутин Н. Т. - Идиовентрикулярный ритм сердца, Шевелек А. Н., Карапыш В. А. (2013)
Кундин В. Ю. - Возможности однофотонной эмиссионной компьютерной томографии в оценке состояния постинфарктной аневризмы левого желудочка сердца, Тодуров Б. М., Ковтун Г. И., Понич Н. В., Надорак О. П. (2013)
Зиньковский М. Ф. - Оценка влияния факторов риска на непосредственные и отдаленные результаты хирургической модификации одножелудочкового кровообращения, Довгань А. М., Сейдаметов Р. Р., Лазоришинец В. В., Бацак Б. В., Трембовецкая Е. М., Кравчук Б. Б., Дыкуха С. Е., Атаманюк М. Ю. (2013)
Тодуров Б. М. - Перше успішне застосування екстракорпоральної мембранної оксигенації у дитини першого року життя при синдромі гострого пошкодження легенів, Довгань О. М., Дружина О. М., Аксьонова І. О., Борисова В. І., Судакевич С. М., Шмирко В. В., Кропивко Т. В., Льовіна Н. В. (2013)
Фуркало С. Н. - Случай применения методики "дымохода" при непроизвольном накрытии почечной артерии во время эндопротезирования брюшного отдела аорты (2013)
Понич Н. В. - Діагностика системного амілоїдозу, Ступак О. В., Єпанчінцева О. А., Жарінов О. Й. (2013)
Тодуров Б. М. - Эндоваскулярное закрытие посттравматического дефекта межжелудочковой перегородки окклюдером, Хохлов А. В., Шиманко М. В., Максаков А. А., Шаповал Л. А., Хоррам Сохраб (2013)
Ризк Г .Э. - Особенности клинического течения, диагностики и лечения миксом левого предсердия: случаи из практики, Захарьян Е. А., Степук Г. А., Сницер А. А., Овчаров Р. С., Ушаков А. В. (2013)
Graaf F. R. de - Точность отображения коронарных сосудов на 320-рядном компьютерном томографе Toshiba Aquilion ONE и примеры его применения, Wall E. van der (2013)
Bridgewater B. - Альманах-2012 – кардіохірургія у дорослих: результати вибраних досліджень, які визначають останні досягнення клінічної кардіології (2013)
Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі (2013)
Антиаритмическая терапия у пациентов c сердечно-сосудистыми заболеваниями (2013)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2013)
Грицай О. М. - Досвід виконання процедури Maze як окремого етапу кардіохірургічних втручань у пацієнтів з фібриляцією передсердь, Жарінов О. Й., Скибчик Я. В., Житинський Є. В., Косенко М.І., Кучмей Т. В. (2013)
Ватутин Н. Т. - Реперфузионное повреждение миокарда, Калинкина Н. В., Ещенко Е. В., Кравченко И. Н. (2013)
Тодуров Б. М. - Рассасывающиеся стенты: новая эра в интервенционной кардиологии, Хохлов А. В., Максаков А. А., Хоррам Сохраб, Шиманко М. В. (2013)
Кузьмич И. Н. - Периоперационная острая почечная недостаточность у кардиохирургических пациентов. Опыт интенсивной терапии, Долгова И. А., Станишевский А. В., Чухлеб И. В., Дружина А. Н., Левина Н. В., Кропивко Т. В. (2013)
Тодуров Б. М. - Первый опыт полной транслокации плечеголовных сосудов с последующим эндопротезированием аорты у пациента с мешотчатой аневризмой дуги аорты, Хохлов А. В., Глагола М. Д., Фуркало С. Н., Данилец А. О., Федоренко А. Н., Кваша А. И., Болговa А. С., Демянчук В. Б. (2013)
Игнатенко Г. А. - Адсорбционные свойства сыворотки крови при ишемической болезни сердца с атеросклерозом периферических сосудов, Синяченко Ю. О., Синяченко О. В. (2013)
Жаринов О. И. - Хирургическое лечение ишемической кардиомиопатии. Роль жизнеспособности миокарда, Пинчук А. В., Шныркова Е. В., Куць В. А., Хоррам Сохраб, Кундин В. Ю., Зеленчук О. В., Тодуров Б. М. (2013)
Орищин Н. Д. - Ускладнений перебіг септичного ендокардиту: ехокардіографічна діагностика та хірургічна корекція, Павлик С. С., Ратич А. В. (2013)
Коморовський Р. Р. - Випадок тривалого виживання без хірургічного втручання при подвійному розриві міокарда, Паламар Т. О., Храпак М. О., Левицький І. Б. (2013)
Meier P. - Альманах 2012: інтервенційна кардіологія, Timmis A. (2013)
Реваскуляризация миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца (2013)
Портнов А. В. - Особливості англійської моделі омбудсмана (2012)
Гейда О. В. - Види територіальних громад в Україні та особливості їх правового статусу: загальна характеристика (2012)
Богачева О. В. - Сутність та завдання нормативно-правового забезпечення законотворчого процесу (2012)
Курило Т. В. - Аналіз сучасних проблем побудови громадського суспільства в Україні в контексті історичного досвіду адміністративне право, Дубас Н. Я. (2012)
Сопільник Л. І. - Умови безпеки дорожнього руху (2012)
Висєканцев О. О. - Доступ до професії нотаріуса: вимоги до кандидатів (2012)
Забарський В. В. - Адміністративно-правове регулювання виборчих політичних прав військово-службовців Збройних сил України: сучасний стан та перспективи (2012)
Пузирна Н. С. - Адміністративно-правовий статус уповноваженого Верховної Ради України з прав людини кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика (2012)
Дьомін Ю. М. - Процесуальні витрати за новим КПК України (2012)
Гуменна Н. В. - Розшукова діяльність слідчого в період реформування кримінально-процесуального законодавства (2012)
Кицюк В. П. - Аналітична робота як непроцесуальна форма діяльності суду щодо протидії злочинності (2012)
Балабан І. М. - Незаконний обіг наркотиків та боротьба з ним (2012)
Суховерська З. З. - Неправильне застосування норм загальної частини кримінального закону як підстава для зміни або скасування судових рішень (2012)
Татарин І. І. - Поняття і види шкоди, заподіяної злочином цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право (2012)
Александров О. А. - Дисциплінарна та матеріальна відповідальність народного депутата України (2012)
Клемпарський М. М. - Правове забезпечення статусу державних службовців як суб’єктів трудового права: стан, проблеми, перспективи (2012)
Бабенко Е. В. - Особливості нормативно-правового регулювання укладення та зміни трудового договору (2012)
Дідиченко М. А. - Пенсійне забезпечення та щомісячне довічне грошове утримання суддів (2012)
Єфіменко Д. К. - Документальне оформлення результатів контролю та нагляду за дотриманням законодавства про працю України (2012)
Івченко А. М. - Деякі шляхи забезпечення відповідності вітчизняного судочинства європейським стандартам, Юлдашев С. О. (2012)
Коритцев Г. І. - Поняття і значення заохочень в трудовому праві (2012)
Любчик О. А. - Процесуальні аспекти судового захисту трудових прав (2012)
Онайко Р. А. - Зміст та соціальне значення правового статусу працівників органів прокуратури як суб’єктів трудового права (2012)
Панченко М. В. - Особливості суміщення та сумісництва професій (посад) в органах СБ України (2012)
Петренко І. В. - Вдосконалення організації діяльності державно ї служби зайнятості в Україні (2012)
Чорнобровка В. О. - Поняття та значення охорони праці в Україні (2012)
Шевчук З. І. - Нормативне регулювання права на судовий захист у сфері праці (2012)
Лещенко О. В. - Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання грошового обігу в період від Київської Русі до часів Петра І (2012)
Задорожній О. В. - Прикордонне співробітництво між Україною та Російською Федерацією: досвід 90-х років ХХ століття (2012)
Тернавська В. М. - Становлення і розвиток інституту виборів у Стародавніх Афінах (історико-правовий аспект) (2012)
Нагорнюк І. В. - Питання політики і права в сфері Конституційного Суду України (2012)
Вишинська Т. Л. - Сутнісні характеристики відпливу фінансових ресурсів за кордон (2012)
Криштопа І. В. - Фінансова глобалізація як фактор становлення ринків, що розвиваються (2012)
Оснач О. М. - Глобалізація та міграційна політика: основні тенденції та взаємозв’язок (2012)
Синявська О. О. - Застосування теорії моделей життєвих циклів організацій при визначенні стилю управління (2012)
Title (2012)
Content (2012)
Vvedenskii A. V. - Thin Oxide Films on Copper Single Crystals: Anodic Formation and Photoelectrochemical Properties, Eliseev D. S., Grushevskaya S. N., Ganzha S. V. (2012)
Özkan Zayim E. - Carbon Nanotubes Doped Vanadium Oxide Thin Film, Karamahmutoglu N. (2012)
Salavati-Niasari M. - Synthesis and Characterization of CuInS2 Microsphere under Controlled Reaction Conditions and Its Application in Low-Cost Solar Cell (2012)
Aghamalyan N. - Annealing Effect on the Structural, Electrical and Optical Properties of Er,Li-Codoped ZnO Films, Hovsepyan R. K., Kuz’min R. V., Kafadaryan E. A., Kostanyan R. B., Petrosyan S. I., Eganyan A. V., Mezdrogina M. M. (2012)
Gulina L. - As2S3 Thin Films Synthesized in "Soft” Chemistry Conditions and Microtubules from Them, Tolstoy V. P. (2012)
Mukherjee N. - Shape and Size Controlled Deposition of ZnO Thin Films: Comparative Sensitivity towards Methane Gas, Jana S., Chakraborty H., Mondal A., Sinha A. (2012)
Seliverstova E. V. - Properties Of Langmuir-Blodgett films Based On Organosoluble Polyelectrolyte-Surfactant Complex And Oxazine Dye, Ibrayev N. K., Kudaibergenov S. E. (2012)
Suthagar J. - Synthesis and Characterization of ZnSe1-xTex Alloy Thin Films Deposited by Electron Beam Technique, Suthan Kissinger J. K. (2012)
Pazukha I. M. - Electrophysical Properties of Nanodimentional Pt Thin Films, Protsenko I. Yu., Tyschenko K. V., Shumakova N. I., Shirzadfar H. (2012)
Nepijko S. - Electrophysical, Magnetoresistivity and Magneto-Optical Properties of Multilayer Materials Based on Nanocrystalline and Amorphous Films, Odnodvorets L. V., Pylypenko O. V., Vlasenko O. V., Saltykova A. I., Tkach O. P. (2012)
Shumakova N. I. - Electrochemical Deposition of Film Materials Based on Co and Ag, Protsenko Z. M. (2012)
Avramenko K. A. - Raman and Photoluminescence Study of ZnO Films Grown by Chemical Method, Romanyuk А. S., Roshina N. N., Strelchuk V. V., Kolomys O. F., Zavyalova L. V., Svechnikov S. V., Snopok B. A. (2012)
Dan'ko V. A. - Absorption Cross Section and Photoluminescence Lifetime of Silicon-Based Light-Emitting nc-Si-SiOx Structures, Shepeliavyi P. E., Michailovska K. V., Indutnyi I. Z. (2012)
Yastrubchak O. B. - Analysis of the Electronic and Band-Structure in As-grown and Annealed (Ga,Mn)As Epitaxial Layers, Żuk J., Sadowski J., Domagala J. Z., Wosinski T. (2012)
Zaika S. A. - Surface Diffusion and Phase Transitions in Ultrathin Films with Quasi-One-Dimensional Long-Period Structures, Naumovets A. G., Loburets A. T., Stryzheus D. V. (2012)
Gomeniuk Yu. Y. - Electrical Properties of High-k Oxide in Pd/Al2O3/InGaAs Stack, Nazarov A. N., Monaghan S., Cherkaoui K., O’Connor E., Povey I., Djara V., Hurley P. K. (2012)
Mitin V. F. - Ge/GaAs(100) Thin Films: Large Effect of Film Growth Rate and Thicknesses on Surface Morphology, Intrinsic Stresses and Electrical Properties, Lytvyn P. M., Kholevchuk V. V., Matveeva L. A., Mitin V. V., Kulyk O. S., Venger E. F. (2012)
Grichanovskaya T. M. - Magnetoresistive Properties of Three-Layer Systems on the Basis of Thin Metal Films Fe and V or Ni and V, Grischuk A. S., Bibik V. V., Sheshenya L. A. (2012)
Saglam M. - The Surface Properties Of The CdS, CuS, ZnS, CdSe, CuSe And ZnSe Thin Films Grown By SILAR Method, Őzakın O., Ateş A., Güzeldir B. (2012)
Berestok T. O. - Structural Properties of ZnO Thin Films Obtained by Chemical Bath Deposition Technique, Kurbatov D. I., Opanasyuk A. S., Danilchenko S. M., Manzhos O. P. (2012)
Cheong H. - Raman Investigation on ZnS, Znse, ZnTe Thin Films Obtained by CSVS Technique, Nam D., Opanasyuk A. S., Ivashchenko M. M., Kurbatov D. I., Kolesnyk M. M., Klymov O. V. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського