Орловська С. Г. - Вплив колективного ефекту на характеристики високотемпературного тепломасообміну сукупностей поруватих вуглецевих частинок (2011)
Лепіх Я. І. - Про можливості використання акустичного поля для нанесення нанопокриттів, Назаренко О. А., Назаренко О. А. (2011)
Венгрин Б. Я. - Процеси анодної і катодної поляризації супрамолекулярного ієрархічного ансамблю С<18-краун-ефір-6> та параметри іоністорів на його основ, Григорчак І. І., Балабан О. В. (2011)
Солтис Л. М. - Трибоповерхневі властивості карбопластика під час тертя та зношування по шорсткій ізотропній металевій поверхні без мащення та в середовищі дистильованої води, Сіренко Г. О. (2011)
Dzyuba V. I. - Biomimetic Approach to the Design of Antiwear Additives To Eco-Friendly Lubricating Compositions, Koval L. I., Ilnitska O. L., Pekhnyo V. I. (2011)
Nazarova T. M. - Hydrogen as a Source of High-Temperature Charge Instability in Silicon-on-Insulator Structures and Field Effect Transistors, Lysenko V. S., Nazarov A. N., Tomashik V. M., Flandre D. (2011)
Миколайчуку Олексію Гордійовичу – до 80 -ти річчя від дня народження (2011)
Буджаку Ярославу Степановичу – до 80-ти річчя від дня народження (2011)
Стасюку Зеновію Васильовичу – до 70-ти річчя від дня народження (2011)
Салію Ярославу Петровичу – до 50-ти річчя від дня народження (2011)
До ювілейної конференції Українського фізичного товариства – 2011 (2011)
Ухвала XIII Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок та наносистем (16-21 травня 2011, Івано-Франківськ) (2011)
Дудар О. П. - Синестезія й естетичний досвід людини у контексті художньо-творчої та художньо-рецептивної діяльності: релаксаційний, компенсаторний, терапевтичний моменти (2015)
Тан Тан Д. X. - The Transition from Ancient to Modern Iranian Mysticism (the Beginning of Iranian Sufism) (2015)
Дідківський А. А. - Православна етика Х. Яннараса (2015)
Шадюк Т. А. - Стражденність як домінанта духовної діяльності в українській релігійно-філософській думці XVI – XVII століть (2015)
Сидорчук Н. Г. - Компетентнісний підхід як ключова парадигма удосконалення підготовки професійних кадрів (2015)
Березюк О. С. - Формування етнодидактичних знань в сучасному педагогічному процесі (2015)
Каленський А. А. - Розвиток умінь професійно-педагогічної етики в умовах проходження наскрізної практики майбутніх викладачів спеціальних дисциплін (2015)
Огурцова О. Л. - Система вправ для навчання майбутніх економістів ділової англійської мови з використанням сучасних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, Міхнєва Ю. Р. (2015)
Островська-Бугайчук І. М. - Причини формування девіантної поведінки підлітків (2015)
Павлик Н. П. - Неформальна освіта як сфера наукового пізнання (2015)
Пілюгіна Т. В. - Філософські основи розвитку іншомовної професійної компетентності працівників фіскальної служби у вищих навчальних закладах у світовому вимірі (2015)
Тимошук С. В. - Особливості формування навчальної мотивації студентів, Третяк О. І. (2015)
Шимків І. В. - Організація та зміст освіти на вищому рівні гімназії у Німеччині (2015)
Яценко Л. М. - Короткостроковий веб-квест як засіб формування у майбутніх фахівців англомовної компетентності в монологічному мовленні, Дьячкова Я. О. (2015)
Борисенко Н. А. - Художня культура як необхідна складова професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Костюк В. Б. - Педагогічні умови застосування кейс-технологій у процесі активної підготовки судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування (2015)
Гамза А. В. - Робота з текстом на уроках української мови у початкових класах (2 клас) (2015)
Єршова Л. М. - Розвиток ідеї виховного ідеалу в науковій спадщині викладачів і випускників Київської духовної академії (2015)
Михайленко О. А. - Зміст стратегічної компетенції майбутніх перекладачів (2015)
Sieradzka-Baziur B. - Some Remarks on the Religious Language in the Selected Texts by Ludwig Wittgenstein (2015)
Черноватий Л. М. - Засоби передачі однорідності у конфесійному стилі в англійській та українській мовах (2015)
Asmukovich I. V. - Semantic and Pragmatic Peculiarities of Aviation Slogans (2015)
Варинська А. М. - Засоби репрезентації авторської іронії у творах В. Винниченка, Тарасенко О. Д. (2015)
Вискушенко С. А. - Термін як базовий елемент фахової комунікації (2015)
Вишнівський Р. Й. - Особливості вживання англіцизмів у сфері культури (на прикладі українських електронних ЗМІ) (2015)
Гирин О. В. - Зворотні анафори та інтенсифікатори у середньоанглійській мові: граматикалізація та лексикалізація (2015)
Григор’єва Т. Ю. - Фразеологічні одиниці з компонентом-найменуванням гроші в сучасній англійській мові (2015)
Зорницька І. В. - Карнавалізація як парадокс у середньовічній літературі (2015)
Кирильчук О. Б. - Використання технології переконливої аргументації при навчанні вільного спілкування німецькою мовою (2015)
Ляшов Н. М. - Фольклорні елементи в історичній романістиці 80-х років ХХ ст. про козаччину (2015)
Максимець О. М. - Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників із транспозиційним значенням опредметненої дії (структури з суфіксом -н(и)/-чин(и)) (2015)
Малярчук О. В. - Технологічні характеристики дистанційної форми навчання (2015)
Мизин Т. О. - Структурні характеристики географічних термінів (на матеріалі англійської мови) (2015)
Мосейчук О. М. - Концептуальна структура англомовного трейлеру до кінофільмів у жанрі драма, Фекете Д. Ю. (2015)
Петренко С. В. - Особливості реалізації комунікативних тактик і стратегій в англомовному літературному огляді (2015)
Романюк С. К. - Засоби реалізації стратегій впливу в американському комерційному журнальному рекламному дискурсі (2015)
Сальтевська М. Ю. - Концептуальні кореляти референта КРИЗА, утворені за схемою дії (на матеріалі англомовного газетного дискурсу) (2015)
Свінціцька О. І. - Концепт "мови як мистецтва експресії" Б. Кроче та експресивний аспект комунікації Дж. Остіна, М. Поповича, Дж. Серля, П. Стросона (2015)
Сидорович Л. Є. - Розповсюдження означеного артикля на підклас конкретних іменників в узагальненій референції в середньо- та ранньоновоанглійській мові (2015)
Стасюк О. С. - Інтердискурсивність парламентської комунікації ФРН (2015)
Топачевський С. К. - Етикетизовані синтаксичні конструкції як засоби реалізації інформаційних тактик у текстах англомовної реклами (2015)
Зімонова О. В. - Вплив місцевих говорів на культуру мовлення майбутнього фахівця, Шлєіна Л. І. (2015)
Гулієва Д. О. - Вербальне та невербальне втілення комунікативної стратегії докору (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2015)
Фещенко О. В. - Фрагменти кінодискурсу як матеріал аналізу інституційності дискурсу американського слідства (2015)
Щерба Д. В. - Особливості впорядкування та перекладу термінології вербалізованих терміноконцептів (на прикладі терміноконцепту "Комп’ютерна безпека") (2015)
Баюн К. Й. - Експресивність як мовна та мовленнєва категорія (2015)
Бараняк М. М. - Функції пареміологічних одиниць у промовах і виступах політиків Німеччини (2015)
Вольницька Д. О. - Структурні особливості іменної фрази у ранньоновоанглійській мові (2015)
Залізнюк І. В. - Структурно-семантичні особливості підрядних речень з допустовою семантикою в ранньонововерхньонімецькій мові (2015)
Кузьменко О. Ю. - Комунікативна стратегія запиту інформації в англомовному інтерв’ю (2015)
Масель Ю. С. - Проблема стильового розшарування субстандартних одиниць англійської мови (2015)
Мараб'ян К. А. - Роль іконічності синтаксису в текстах малих жанрів французького фольклору (2015)
Матушевська Н. В. - Етимологічний аналіз ядра концепту temptation (2015)
Мусієнко О. І. - Закономірності становлення й розвитку соціології як феномену, що обумовлює особливості формування соціологічної терміносистеми (2015)
Очковська А. П. - Способи вираження підмета в синтаксичних структурах вторинної предикації (2015)
Сем'янків Н. В. - Психолінгвістичні аспекти вербалізації емоцій в емотивному дискурсі (2015)
Черниш О. А. - Конвергентна та дивергентна стратегії самопрезентації комунікативної поведінки мовної особистості редактора популярних жіночих журналів (2015)
Чибор І. С. - Інтерпретація напівдемонологічних уявлень у фразеології української мови (2015)
Шевченко В. В. - Еволюція жанру "химерної прози" в ХХІ столітті (2015)
Шилюк В. В. - Класифікації засобів вираження позиції мовця в усній комунікації: порівняльний аналіз (2015)
Яблонська-Юсик І. В. - До питання про віддієслівний іменник у французькій мові (2015)
Олейник Н. А. - Великая депрессия и современный кризис в экономическом дискурсе: лингвокогнитивный анализ (2015)
Титул, зміст (2014)
Дзядикевич Ю. В. - Перспективні проекти диверсифікації енергоносіїв (2014)
Нікітін Ю. О. - Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні, Рукас-Пасічнюк В. Г. (2014)
Дугієнко Н. О. - Нетарифне регулювання як засіб захисту внутрішнього ринку країн ЄС та України, Анікєєва Д. О. (2014)
Рамський А. Ю. - Теоретичні положення формування ринку інвестицій в Україні (2014)
Мінакова С. М. - Моніторінг логістичної інфраструктури в умовах глобалізації (2014)
Марченко Т. В. - Міжнародні інноваційні програми в розрізі відносин Україна-ЄС (2014)
Ніколаєнко С. М. - Характеристика сучасного стану харчової та переробної промисловості (2014)
Чернишевич О. М. - Теоретико-методологічні основи формування сучасного механізму розподілу доходів (2014)
Марчук Ю. В. - Розвиток інноваційної інфраструктури як чинник підвищення конкурентоспроможності національного господарства (2014)
Солярчук Н. Ю. - Механізм державного управління фрілансовою діяльністю (2014)
Троненко Н. І. - Механізми протидії політиці прихованого впливу фармацевтичних ТНК у ЄС (2014)
Пєтухова О. М. - Розвиток теоретичних підходів до визначення економічної діагностики підприємства, Чорноштан Г. Г. (2014)
Колумбет О. П. - Методологія управлінського аналізу оборотних матеріальних активів в управлінні підприємством (2014)
Ізвєкова І. М. - Організаційно-економічний механізм забезпечення бездефектного виробництва на підприємствах машинобудування (2014)
Романич І. Б. - Моделювання кількісних характеристик автопарку поштово-логістичної компанії за критерієм наповнення вантажами її загальної логістичної системи (2014)
Сватюк О. Р. - Конкурентоздатність підприємства: поняття, взаємозв’язок, конкурентні переваги, Хабко М. Р. (2014)
Карлик Ю. Ю. - Перспективний товарний асортимент як складова частина економічної стратегії машинобудівного підприємства, Бігдан М. Г. (2014)
Замятіна Н. В. - Оцінка інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств (2014)
Павлик І. Л. - Сервісна стратегія у формуванні конкурентного статусу підприємств торгівлі (2014)
Яцентюк С. В. - Формування сукупного капіталу бренду: особливості застосування елементів ринкової взаємодії бренду на ринку В2В (2014)
Кравченко І. Й. - Аспекти розвитку виробництва сільськогосподарської продукції та проміжних продуктів цукрового виробництва як сировини для переробки на біопаливо (2014)
Грицюк Н. О. - Обґрунтування вибору податкової політики через трансакційні витрати (2014)
Зеленчук І. Б. - Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності молокопереробного підприємства (2014)
Надточій К. М. - Вплив інституційних бар’єрів на ділову активність вітчизняних підприємств (2014)
Оксак А. О. - Інституційні чинники підвищення ефекту синергії як результату злиття та поглинання на вітчизняних підприємствах (2014)
Том’юк О. Я. - Визначення цінової складової конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств (2014)
Чайкіна А. О. - Малий та середній бізнес як складова підприємницького потенціалу України (2014)
Чубар М. М. - Експортний потенціал підприємств легкої промисловості Подільського економічного регіону за умов СОТ: аналіз стану та вибір шляхів підвищення (2014)
Ящишин І. Ю. - Ризик-менеджмент: трансформація за новітніх умов економічного розвитку (2014)
Баланюк І. Ф. - Аналіз розвитку виробництва продукції рослинництва і тваринництва в особистих селянських господарствах та аграрних підприємствах регіону, Шеленко Д. І., Баланюк С. І. (2014)
Чаргазія Т. З. - Сутність та особливості інвестиційної активності в економіці великого промислового міста (2014)
Матвійчук Т. О. - Логістичний підхід до формування моделей просторової організації міст (2014)
Бардіна Т. О. - Європейський досвід обґрунтування програм соціально-економічного розвитку сільських територій (2014)
Дегтярьова С. А. - Рекомендації щодо вдосконалення інструментів збалансованого інвестиційного забезпечення інноваційних процесів на регіональному рівні (2014)
Заховалко Т. В. - Аналіз тенденцій розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні (2014)
Скляр Л. Б. - Концептуальні підходи до економіко-екологічного аналізу як складової екологічного управління підприємством (2014)
Булишева Д. В. - Шляхи вдосконалення фінансового механізму рекреаційного землекористування міських агломерацій (2014)
Семків О. В. - Методологічні підходи до категоризації витрат приватного сектору на впровадження директиви 2003/87/ЕС Європейського Союзу (2014)
Ярова В. В. - Організаційний механізм управління розвитком соціальної відповідальності в системі менеджменту сільськогосподарських підприємств (2014)
Стельмащук А. М. - Аналіз і оцінка потенціалу розвитку машинно-тракторного парку як основи сталості і конкурентоспроможності аграрних підприємств (2014)
Безпарточний М. Г. - Вплив інфраструктури ринку на діяльність торговельних підприємств (2014)
Заруцький І. Д. - Управління якістю продукції і конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств південно-східного регіону України, Кальченко М. М., Клименчукова Н. С. (2014)
Погайдак О. Б. - Організаційно-економічний механізм управління розвитком соціогуманітарної компоненти господарської діяльності, Слободян Н. О. (2014)
Бондаренко Є. П. - Оцінка інструментів митного регулювання та їх вплив на стан лібералізації зовнішньої торгівлі (2014)
Дідур С. В. - Вдосконалення фінансового забезпечення загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні, Глухова В. І., Князєва М. В. (2014)
Башлай С. В. - Кредитне забезпечення підприємств агросфери (2014)
Чмутова І. М. - Технологізація фінансового управління банком як результат еволюційного процесу (2014)
Миськів Г. В. - Проблемні кредити банків: сутність, чинники формування та способи мінімізації (2014)
Микуляк О. В. - Оцінка фіскальних стимулів інвестиційної активності в Україні, Василюк Ю. А. (2014)
Гірняк В. В. - Іноземний капітал банків України: ризики та можливості (2014)
Єльнікова Ю. В. - Методологія оцінки впливу фінансового та фондового ринків на ринок похідних фінансових інструментів (2014)
Мельниченко О. В. - Методичні засади аналізу рефінансування банків України (2014)
Вдовичин Я. І. - Вплив боргової кризи в Єврозоні на ринки капіталу (2014)
Левченко Н. М. - Удосконалення методики розрахунку власного оборотного капіталу за фінансовою звітністю побудованою у відповідності до вимог МСФЗ, Калькіс І. О. (2014)
Канцуров О. О. - Чинники формування інституціональної моделі бухгалтерського обліку (2014)
Очеретько Л. М. - Аудит товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі, Подольська А. О. (2014)
Абесінова О. К. - Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом підприємства (2014)
Брік С. В. - Нові методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: особливості застосування в обліку та аудиті, Мардус Н. Ю., Мелень О. В. (2014)
Неміш Ю. В. - Удосконалення механізму управління основними засобами на м’ясопереробних підприємствах (2014)
Горбачук В. М. - Організація функціонування мережних галузей (2014)
Павлова А. М. - Першочергові заходи побудови системи повернення в Україну активів, набутих злочинним шляхом (2014)
Мельников В. В. - Синергетичний ефект при моделюванні інноваційних процесів (2014)
Тимошенко Ю. О. - Аналіз тенденцій змін значень індикаторів стану фінансової безпеки в системі економічної безпеки України (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Онисько С. - Боргова безпека держави як складова її фінансової стійкості, Синявська Л. (2014)
Дерманська Л. - Організація обліку основних засобів в аспекті зміни положень законодавчих актів (2014)
Костишин Н. - Екологічний аудит як інструмент системи інтегрованого інформаційного забезпечення (2014)
Чижишин О. - Фінансово-інвестиційна стратегія збільшення прибутковості вітчизняних підприємств: податковий аспект (2014)
Железняк Н. - Земельний капітал сільськогосподарських підприємств як об’єкт бухгалтерського обліку (2014)
Рубай О. - Теоретичні аспекти управління капіталом сільськогосподарського підприємства (2014)
Буратинський В. - Внутрішній аудит облікової політики підприємства як дієвий контроль її достовірності (2014)
Галанець В. - Сучасний стан кредитування сільськогосподарських підприємств України, Назар М. (2014)
Марків Г. - Банківський стратегічний менеджмент: особливості та напрями розвитку (2014)
Трусова Н. - Ресурсозабезпечення відтворювального рівня фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств, Шустерук З. (2014)
Васьківська К. - Теоретичні основи функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні, Данилюк О. (2014)
Трусова Н. - Тактичні й стратегічні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств за формування фінансового потенціалу (2014)
Східницька Г. - Вдосконалення процесу управління витратами в діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Артеменко О. - Залежність результатів діяльності підприємств від розміщення оборотних засобів (2014)
Колодій А. - Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Брик Г. - Управлінська (внутрішньогосподарська) звітність аграрних формувань (2014)
Гнатишин Л. - Організація системи первинного обліку в зерновиробництві, Прокопишин О. , Чумак М. (2014)
Петришин Л. - Похідні фінансові інструменти: сутність та облікові аспекти, Сиротюк Г. (2014)
Лиса О. - Актуальні аспекти контрольно-аудиторських процедур безпечності та якості продукції, Андрушко Р. (2014)
Бурак А. - Організація обліку власного капіталу в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах (2014)
Садура О. - Поліпшення фінансового стану сільськогосподарських підприємств за рахунок застосування біржової ф’ючерсної торгівлі (2014)
Ступень Н. - Особливості фінансового забезпечення сільськогосподарського землекористування (2014)
Кізима Т. - Напрями вдосконалення фінансової політики держави в галузі культури і мистецтва, Крупка А. (2014)
Содома Р. - Запровадження іпотеки землі у системі іпотечного кредитування (2014)
Сторонський М. - Цінова політика переробних підприємств АПК, Гаврилюк І. (2014)
Тарабан О. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств сфери фінансових послуг (2014)
Ковалів І. - Аналіз джерел формування коштів пенсійного фонду України (2014)
Вознюк А. - Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств як гарантія економічної безпеки регіону (2014)
Онисько С. - Роль держави в здійсненні кредитного забезпечення аграрних підприємств, Грубінка І. (2014)
Рибчанська Х. - Удосконалення системи державного фінансового контролю в умовах євроінтеграційних процесів (2014)
Марчин М. - Вдосконалення організації аналітичного обліку витрат у цукровій промисловості (2014)
Яців І. - Вплив господарств населення на формування конкурентного середовища в сільському господарстві України (2014)
Андріїв В. - Виробництво і реалізація окремих видів сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами Львівщини, Коверко Ю. (2014)
Янишин Я. - Особливості ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції (2014)
Василенька Н. - Нові складові спільної аграрної політики Європейського союзу (2014)
Більський І. - Інвестиційна привабливість іноземного капіталу в аграрному секторі виробництва Львівської області, Дудяк Р., Іванов А., Магійович І. (2014)
Хірівський Р. - Інтегровані холдингові структури у посткризовий період функціонування АПК України (2014)
Гринишин Г. - Шляхи вдосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрної сфери (2014)
Біляк Н. - Оцінка інвестиційної привабливості сільських територій Львівської області (2014)
Іваницький І. - Формування та розвиток ринку продовольства, Сибаль Я. (2014)
Василина О. - Забезпечення продовольчої безпеки держави на базі доробку фізіократичної економіко-філософської думки, Магійович Р. (2014)
Гончаренко Л. - Валова додана вартість та її динаміка в агропромисловому комплексі Львівської області (2014)
Гавука І. - Тенденції динаміки рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції та їх вплив на спрямованість та інтенсивність його розвитку (2014)
Міколяш Ф. - Ресурсний аспект управління економічною безпекою підприємств АПК, Романів О., Бондарчук В. (2014)
Андрушко М. - Методика ціноутворення на продукцію сільського господарства для зовнішніх ринків, Булик О. (2014)
Блажкевич Т. - Вплив чинника часу на інвестиційні проекти у водному господарстві аграрного сектору (2014)
Шолудько О. - Теоретичні основи оцінки впливу соціально-економічної інфраструктури на розвиток сільських територій, Гриник О. (2014)
Костецький Я. - Проблеми та перспективи інвестиційного розвитку регіонального АПК, Лизуник М. (2014)
Ступень О. - Оцінка інноваційного потенціалу в контексті капіталізації земельногосподарських систем (2014)
Періг Г. - Теоретичні основи дослідження конкурентоспроможності (2014)
Дяків Л. - Державне регулювання розвитку особистих селянських господарств (2014)
Гачек С. - Стан зовнішньоекономічної діяльності Львівської області та поліпшення її регулювання, Гачек Т., Гачек Т. (2014)
Павленчик Н. - Відносини на ринку сільськогосподарської продукції (2014)
Гошко Т. - Перешкоди розвитку електронної комерції в Україні (2014)
Дудяк Р. - Маркетингові стратегії в діяльності підприємств, Голембйовська Ю., Грабовський Р. (2014)
Дудяк Р. - Розвиток товарних бірж та їх цінова політика в Україні, Більський І., Квас В., Бугіль С. (2014)
Дудяк Р. - Маркетингова сегментація світового ринку молокопродуктів, Телюк А., Карпова-Лаурсен Я., Грабовський Р. (2014)
Козлова Г. - Маркетингові потреби та можливості фермерських господарств (2014)
Сибаль Я. - Сіткові методи планування та управління в оптимізації виробництва продукції, Іваницький І., Кадюк З. (2014)
Костецький О. - Автоматизація обліку та аналізу масових платежів внесків, податків і зборів (2014)
Смолінський В. - Моделювання інноваційного розвитку аграрних підприємств (2014)
Бойко В. - Організація інформаційного забезпечення розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях (2014)
Черевко Г. - Методика дослідження ефективності функціонування молокопереробних підприємств, Кобрин Л. (2014)
Маркович Н. - Зерновиробницво Львівщини: стан, тенденції та перспективи розвитку (2014)
Шавалюк О. - Свинарство як ефективна галузь продовольчого комплексу України, Попівняк Р. (2014)
Дидів І. - Кластерна форма організації агротуристичного підприємництва (2014)
Альохіна Н. - Сучасний стан ринку продукції свинарства у Львівській області (2014)
Корчинський І. - Соціоекономічна трансформація аграрної сфери (2014)
Ковалів В. - Організаційно-економічне обґрунтування використання робочої сили у сільськогосподарських підприємствах, Більський І., Кіц О. (2014)
Щербата І. - Стратегія розвитку самостійної зайнятості, Іваницька Г., Клєпчева О. (2014)
Ступень М. - Основні механізми розвитку соціальної сфери сільської місцевості, Шпік Н. (2014)
Ступень М. - Економічні аспекти раціонального землекористування сільськогосподарського призначення, Скорупська О. (2014)
Третяк А. - Проблеми просторової та змістовної бази планування розвитку сільськогосподарського землекористування в умовах нових земельних відносин, Другак В., Ковалишин О. (2014)
Зінченко Т. - Інституціоналізація земельних відносин у контексті принципів сталого розвитку (2014)
Ступень М. - Концептуальні положення інформаційно-інноваційних форм у процесі використання природних ресурсів, Гулько Р., Ступень Н., Гулько О. (2014)
Таратула Р. - Проблеми формування та функціонування земельного ринку, Лавейкіна Є. (2014)
Кузін Н. - Охорона земель сільськогосподарського призначення як основа їх раціонального використання, Бойченко Р. (2014)
Колодійчук І. - Екологічні проблеми землекористування у транскордонному західному регіоні України (2014)
Нестеренко Г. - Особливості ведення містобудівного кадастру на сучасному етапі розвитку земельних відносин (2014)
Малахова С. - Методичні підходи до удосконалення методики нормативної грошової оцінки земель (2014)
Ступень Р. - Концептуальні положення ринкових трансформацій земельних відносин, Нечепурна Я. (2014)
Радомський С. - Розвиток ринку земельних ресурсів туристично-рекреаційних зон, Малахова С., Кок З. (2014)
Никула Т. Д. - Від головного редактора (2015)
Никула Т.Д. - Новини в нефрології (2015)
Дудар І. О. - Харчовий статус у пацієнтів, які лікуються перитонеальним діалізом, Лобода О. М., Буржинська І. В., Красюк Е. К., Григор'єва Є. М., Шимова А. Ю. (2015)
Karmazin Y. O. - Kidney and uric acid metabolism, Karmazina O. M., Paliienko I. A. (2015)
Moyseyenko V. O. - Heart rate variability in patients with chronic renal failure, Gazenko S. V. (2015)
Петрова А. С. - Внутрішньовенне поповнення дефіциту заліза при анемії у хворих на хронічну хворобу нирок (2015)
Буржинська І. В. - Застосування еритропоетинстимулюючих препаратів у корекції анемії в хворих на хронічну хворобу нирок, які лікуються перитонеальним діалізом (2015)
Залявська О. В. - Характер ураження нирок у хворих на реактивний артрит за умов коморбідності з хронічним пієлонефритом, Горбатюк І. Б. (2015)
Мойсеєнко В. О. - Динаміка показників якості життя хворих на ХХН 5Д стадії – переселенців із зони проведення антитерористичної операції, Альянова Т. С. (2015)
Никула Т. Д. - Застосування нанобіотехнології в нефрології, Синиця Ю. П., Мойсеєнко В. О., Бондур В. В. (2015)
Никула Т. Д. - Вплив антигомотоксичної терапії на функціональний стан системи травлення у хворих на хронічний пієлонефрит, Фурлета В. В. (2015)
Трунова С. В. - Особливості судинних змін кон’юнктиви у нефрологічних хворих з артеріальною гіпертензією при остеохондрозі хребта (2015)
Шіфріс І. М. - Коморбідність у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії (2015)
Никула Т. Д. - II читання пам’яті професора А. П. Пелещука І Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання внутрішньої медицини", Мойсеєнко В. О. (2015)
Никула Т. Д. - Свінціцький А. С. Діагностика та лікування хвороб нирок: Навчально-методичний посібник /А. С. Свінціцький, В. О. Мойсеєнко.- Київ: Медкнига, 2014.- 404 с., іл. (2015)
Никула Т. Д. - Францішек Кокот (До 85-річчя від дня народження) (2015)
Никула Т. Д. - 51-й Європейський конгрес нефрологів, Мойсеєнко В. О. (2015)
Никула Т. Д. - ХV Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, Мойсеєнко В. О. (2015)
Мойсеєнко В. О. - Нирки в міждисциплінарному аспекті (2015)
Мойсеєнко В. О. - Здорові нирки – для всіх (2015)
Алфавітний покажчик авторів (2015)
Інформація для авторів (2015)
Actual problems of nephrology. Contents (2015)
Alphabetical author index (2015)
Summary (2015)
Тронько М. Д. - Діагностика та радіонуклідне лікування тиреоїдного раку у хворих молодого віку, Гулеватий С. В., Совенко Т. К., Матящук С. І., Марков В. В., Божок Ю. М., Зелінська Г. В. (2013)
Гуріна Н. М. - Стан обміну сечової кислоти та зміни рівня NAD+ у тканинах щурів за умов інсулінорезистентного синдрому, індукованого фруктозою, Шупрович А. А., Корпачева-Зінич О. В., Ховака В. В., Пентек Ю. Т., Гузик М. М., Дякун К. О., Кучмеровська Т. М. (2013)
Михальчишин Г. П. - Гіпоадипонектинемія у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки, Боднар П. М., Кобиляк Н. М. (2013)
Зак К. П. - Иммунитет у больных сахарным диабетом 2 типа с сопутствующим метаболическим синдромом/ожирением. Сообщение 2. Роль адипоцитокинов (интерлейкина-6, фактора некроза опухолей альфа, лептина и адипонектина), Маньковский Б. Н., Мельниченко С. В., Кондрацкая И. Н., Попова В. В., Саенко Я. А., Семионова Т. А., Корпачева-Зиныч О. В., Тронько Е. Н., Иванченко О. В. (2013)
Бельчина Ю. Б. - Показатели внутрисердечной гемодинамики у больных сахарным диабетом 1 типа, Соколова Л. К. (2013)
Славнов В. Н. - Исследование состояния гепатобилиарной системы и печеночного кровотока у больных сахарным диабетом с метаболическим синдромом, Зубкова Г. А., Ковальчук А. В., Рыбальченко В. М. (2013)
Топчій І. І. - Порушення продукції моноцитарного хемоатрактантного протеїну у хворих із діабетичною нефропатією, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Якименко Ю. С. (2013)
Саєнко Я. А. - Стан екстра- та інтракраніального кровотоку у хворих на цукровий діабет 2 типу, Коваленко А. В., Маньковський Б. М. (2013)
Гарницька Г. В. - Фактори ризику розвитку діабетичної полінейропатії за даними нейрометричного дослідження, Маньковський Б. М. (2013)
Левчук Н. І. - Вплив різних концентрацій метанандаміду на інтенсивність міжнуклеосомної фрагментації ДНК в адренокортикоцитах щурів in vitro (2013)
Пастер И. П. - Достижения регенеративной медицины в терапии сахарного диабета 1 типа. II. Применение стволовых клеток для лечения основного заболевания и его осложнений, Тронько Н. Д. (2013)
Тронько М. Д. - Анапластична карцинома щитоподібної залози: нові підходи до її лікування (огляд літератури), Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М. (2013)
Новини (2013)
Пост-реліз (2013)
Афанасьєва О. М. - Протоконцептуальні засади суспільно-політичного словника та їх вербалізація у французькій мові (2010)
Бабак А. О. - Лінгвопрагматичні засоби вираження емоцій в художніх іспаномовних текстах, Андрійченко Ю. В. (2010)
Байоль О. В. - Комунікативно-когнітивна репрезентація ІНТРИГИ в драматургічному дискурсі Теннессі Вільямса (2010)
Барміна Є О. - Модальність як перекладознавча проблема (2010)
Безпаленко А. М. - Суміжність як функція простору і часу: сенсорне маскування у мові (ґеншальт-теоретичний аспект) (2010)
Бець Н. О. - Відтворення в українському перекладі Михайла Москаленка ритміко-мелодійних та образно-смислових особливостей вірша "Блакить" Стефана Малларме (2010)
Білан М. Б. - Термінологізація та спеціалізація при відтворенні французьких військових статутних документів українською мовою (2010)
Бортничук О. М. - Неологізми сучасної англійської мови: шляхи та способи творення, Пастушенко Л. П. (2010)
Вакуленко М. О. - Деякі сучасні проблеми стандартизації української термінології (2010)
Гаврилишин Т. В. - Усне ділове мовлення як феномен культури та форма спілкування (2010)
Гайдученко Л. В. - Формування лінгвокультурної компетенції студентів в процесі вивчення іноземних мов на матеріалі афористичних та пареміологічних текстів (2010)
Глухоман І. В. - Сучасні філософсько-семантичні теорії (2010)
Данильченко Д. О. - Граматикалізаційні процеси в дієслівній парадигмі сучасної німецької мови: рушійні сили - динаміка - наслідки (2010)
Дзісь Б. А. - Мовно-структурні особливості переклдау службових листів німецького військового діловодства українською мовою (2010)
Діденко А. А. - Дефініції поняття модальності у сучасній лінгвістиці (2010)
Завальнюк Л. В. - Асиміляція приголосних у німецькій розмовній мові (2010)
Зав'ялова О. А. - Мовленнєві жанри у практичному мовленні: жанрова форма "закон" (2010)
Калініна-Шамрай В. Р. - Морфологічні та неморфологічні способи творення неологізмів у французькій мові Бельгії (на матеріалі побутовизмів) (2010)
Килимник Т. М. - Комунікативний збій як когнітивно-комунікативне явище (2010)
Клименко О. С. - Труднощі перекладу літературної казки (на матеріалі казки Р. Дала "The bfg" та її перекладів, Рудницька Н. М., Євженко Т. Ю. (2010)
Korbozerova N. M. - Estructura de los elementos de relación oracional (2010)
Крижановська М. В. - Етноспецифіка кооперативного особистісно-орієнтованого спілкування італійців (2010)
Круківська О. В. - Кон'юнкція й диз'юнкція у законодавчому дискурсі (на матеріалі французької мови), Круківський В. І. (2010)
Крупко О. І. - Художньо-стилістичні фігури у творах малих форм (2010)
Куликовська Н. І. - Морфо-синтаксична та семантична константи категорії граматичного роду в умовах екстернальної та інтернальної реалізації: проблемне коло (на матеріалі німецької мови (2010)
Курченко О. О. - Особливості мови іспанських адміністративних документів (2010)
Кутна Ю. Б. - Традиційні формули в мовленні наратора казок (на матеріалі казок греків Приазов'я (2010)
Магушинець І. І. - Народна латинська мова: джерела і методи дослідження (2010)
Маймескул О. А. - Специфіка процесів міжмовної взаємодії: англійські запозичення у французькій мові Квебеку (Канада) (2010)
Малікова О. В. - Проповідь: композиційні, прагмариторичні та інтердискурсивні характеристики (2010)
Мегела К. І. - Відтворення прагматичного потенціалу дискурсивних маркерів в англо-українському перекладі (на матеріалі українських перекладів роману Д. Лоуренса "Коханець леді Чаттерлей") (2010)
Михайленко В. М. - Факт як основа журналістського твору (2010)
Мосієнко О. В. - Тактико-стратегічні особливості представлення знаменитостей у газетному дискурсі (2010)
Наконечна Ю. С. - Концептуалізація емоції "гнів" у віршованому дискурсі для дітей: фонетичний вибір (2010)
Наумова н. Г. - Лінгвокогнітивні особливості дискурсивних блендингів (2010)
Ніколенко А. Г. - Ідіоматично забарвлена лексика як інструмент донесення позитивного меседжу у виступах перших особ політичного істеблішменту США та Великої Британії (2010)
Нікульшина Т. М. - Теорія можливих світів: логіко-філософський та лінгвістичний аспекти (2010)
Орендарчук О. Л. - Валентнісні відношення дієслів to see/бачити у межах концепту зір у контрастивному аспекті (на матеріалі англійської та української мов) (2010)
Охріменко В. І. - Функціональні характеристики модального інкорпоративного маркера каузальності effettivamente (на матеріалі італійської мови) (2010)
Попова Н. М. - Фразеологічні одиниці як елементи антропологічноспрямованої комунікації (2010)
Януш О. Б. - Політичний дискурс і мовна ситуація у лінгвальному просторі України (2010)
Фреїк Д. М. - Процеси формування і топологія тонких плівок і наноструктур срібла (огляд), Горічок І. В., Яворский Я. С., Дзундза Б. С., Кланічка Ю. В. (2011)
Новосад С. С. - Люмінесцентні та електрофізичні властивості кристалів бромистого кадмію, Новосад І. С., Рудка М. М., Калівошка Б. М., Гончарук В. Є., Кравчук І. М., . Харамбура С. Б. (2011)
Буланий М. Ф. - Марганцеві центри випромінювання в монокристалах сульфіду цинка, Коваленко О. В., Омельченко С. О., Омельчук А. Р., Морозов О. С. (2011)
Venger E. F. - Surface Polaritons in 6H-SiC Single Crystals Placed in a Strong Uniform Magnetic Field, Ievtushenko A. I., Melnichuk L. Yu., Melnichuk A. V. (2011)
Івченко В. В. - Вплив одновісного механічного напруження на кристалічне розщеплення вершини валентної зони у сполуках , Дворник О. В. (2011)
Никируй Л. І. - Термоелектричні властивості легованого телуриду свинцю PbTe:Bi(Sb), Дзумедзей Р. О., Галущак М. О., Гевак Т. П., Бандура Ю. В. (2011)
Паюк О. - Властивості стекол As2S3 легованих марганцем: калориметричні дослідження та Раманівська спектроскопія, Ліщинський І., Стронський О., Криськов Ц., Губанова А., Прібилова Г., Влочек М. (2011)
Буджак Я. С. - Ефект Зеєбека в тонких плівках германію p-типу провідності, Зуб О. В. (2011)
Бігун Р. І. - Структура та електропровідність ультратонких плівок металів, Козак М. М., Пенюх Б. Р., Пастирський Я. А., Кравченко О. Є. (2011)
Дзундза Б. С. - Зміна кінетичних параметрів плівок SnTe при тривалій витримці на повітрі (2011)
Мілєнін В. В. - Модифікація оптичних параметрів епітаксійних структур на основі арсеніду галію та фосфіду індію слабким магнітним полем, Заяць М. С., Редько Р. А., Конакова Р. В. (2011)
Фреїк Д. М. - Процеси структуроутворення у парофазних конденсатах телуриду кадмію, Соколов О. Л., Ліщинський І. М., Потяк В. Ю., Литвин П. М. (2011)
Штеплюк І. І. - Рентгенодифракційні дослідження мікроструктури нелегованих та легованих кадмієм плівок оксиду цинку, Лашкарьов Г. В., Лазоренко В. Й., Тимофєєва І. І., Хомяк В. В., Батурин В. А., Карпенко А. Ю. (2011)
Balabai R. - The First Principal Calculation of The Electronic Structure of The Ge Strained Layers and the Set of Ge Islands on (001) Si Film, Ryabchikov D. (2011)
Фреїк Д. М. - Особливості структури і електричних властивостей тонких плівок телуриду свинцю легованих вісмутом, Яворський Я. С., Дзундза Б. С., Горічок І. В., Межиловська Л. Й. (2011)
Гарпуль О. З. - Оптичне поглинання в епітаксійних ферит-ґранатових плівках, імплантованих іонами кремнію (2011)
Давидюк Г. Є. - Особливості утворення і відпалу нано-розмірних дефектних кластерів в монокристаллах CdS опромінених нейтронами з енергією 1 МеВ, Мирончук Г. Л., Божко В. В. (2011)
Фреїк Д. М. - Квантові розмірні ефекти у наноструктурах на основі PbTe і Bi, Юрчишин І. К., Лисюк Ю. В., Матеїк Г. Д., Надрага О. Р. (2011)
Ромака В. А. - Структурні, енергетичні та електрокінетичні характеристики інтерметалічного напівпровідника n-TiNiSn, легованого V. I. Твердий розчин Ti1-хVxNiSn, Рогль П., Стадник Ю. В., Хліль Е. К., Ромака Л. П., Буджерак С. М. (2011)
Фреїк Д. М. - Електронні стани та електричні властивості моносульфіду самарію, Горічок І. В., Шевчук М. О. (2011)
Гургула Г. Я. - Кристалохімічний механізм утворення твердих розчинів ZnSe-ZnTe та їх дефектна підсистема (2011)
Горбачук М. П. - Термодинамічні характеристики моногерманідів рідкісноземельних металів при високих температурах (2011)
Зінченко В. Ф. - Особливості взаємодії ZnO з сульфофторидами лантанідів, Магунов І. Р ., Стоянова І. В., Мазур О. С., Стамікосто О. В., Ковалевська І. П. (2011)
Фесич І. В. - Синтез та електрофізичні властивості твердих розчинів La1-3xLixM2xCoO3±δ (M = Ca, Sr, Ba; 0≤x≤0,1) , Дзязько О. Г., Неділько С. А. (2011)
Belyakova L. A. - Study of "Β-Cyclodextrin – Benzene Carboxylic Acid” Supramolecular Complexes, Lyashenko D. Yu., Grebenyuk A. G., Dzyubenko L. S., Oranskaya E. I. (2011)
Луценко В. А. - Електрофізичні властивості полімерних композитів полівініліденфторид – титанат барію , Махно С. М., Горбик П. П. (2011)
Шевчук М. О. - Кристалохімія точкових дефектів самарій селеніду, Бойчук В. М. (2011)
Борук С. Д - Вплив модифікаторів на інтенсивність контактної взаємодії високодисперсних систем на основі телуриду кадмію, Дремлюженко С. Г., Юрійчук І. М., Сиротинська І. Д. (2011)
Neimet Yu. Yu. - Structure of Cu6PS5I Nanoceramics Under the Influence of Sintering Conditions, Studenyak I. P., Kis-Varga M., Cserhati C., Kökényesi S. (2011)
Мельник П. І. - Сучасні уявлення про механізм дифузійного формування поверхневого шару на залізі (2011)
Сіренко Г. О. - Оптимізація полімерного композиту, наповненого сферичними та еліпсоїдними частинками, за теоретичним критерієм узгодження пружних та пластичних властивостей, Базюк Л. В., Будник А. Ф., Шаповалов С. П. (2011)
Сніжной Г. В. - Магнетна поведінка аустеніту на початку утворення мартенситу деформації в криці 10Х18Н9-У (2011)
Druzhinin A. A. - Influence of Dispersion of Polysilicon on Low-Temperature Conductivity in SOI Structures, Kogut I. T., Khoverko Yu. M., Koretskii R. M. (2011)
Хижняк В. Г. - Фізико – хімічні умови отримання та будова хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т, Аршук М. В., Карпець М. В. (2011)
Гончаров В. В. - Теплофізичні дослідження каталітичних елементів з внутрішнім нагрівом, Климаш А. А., Зажигалов В. О., Орлік В. М. (2011)
Козак Л. - Термодинамічна складова нестійкості кристалічної гратки, Козак О. (2011)
Бойко М. І. - Розробка та дослідження термоелектричних модулів на основі PbTe, Левицький C. М., Власенко О. І., Криськов Ц. А. (2011)
Птащенко Ф. О. - Вплив поверхневого легування на характеристики кремнієвих P-N переходів, Птащенко О. О., Довганюк Г. В. (2011)
Єршова О. Г. - Дослідження процесів гідрування – дегідрування титанового дроту (2011)
Журав В. В. - Особливості електропровідності вологого ґрунту залежно від механічного складу, Єлізаров О. І. (2011)
Семенюк М. Ф. - Контактні явища на ґавсовських анізотропних та ізотропних шорстких поверхнях, змодельованих випадковим полем , Сіренко Г. О., Солтис Л. М. (2011)
Фреїк Н. Д. - Ентропія у поглядах природничих наук, Ільків Н. Б. (2011)
Шпак Анатолій Петрович – пам’яті колеги (2011)
Титул, зміст (2013)
Гаврилюк В. М. - Вирощування сіянців модрини європейської з використанням стимуляторів росту та різних способів стратифікації насіння, Гузь М. М., Харачко Т. І., Ярощук Р. А. (2013)
Міщенко Л. Т. - Вірусологічний моніторинг квітково-декоративних рослин на південному сході України, Дуніч А. А. (2013)
Мельник Т. І. - Питання інтродукції Callistephus chinensis (L.) Nees в Сумському національному аграрному університеті, Сурган О. В. (2013)
Лапітан О. В. - Складові збитків від кореневої губки в пристигаючих та стиглих соснових насадженнях Новгород-сіверського Полісся, Жемчужин В.Ю., Мельник Т.І. (2013)
Ярощук Р. А. - Відтворення псевдотсуги мензіса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) насінним шляхом у західному лісостепу України, Мельник А. В. (2013)
Хаблак С. Г. - Заразиха (Orobanche cumana Wallr.) на полях подсолнечника в условиях восточной части северной степи Украины, Абдуллаева Я. А., Денисенко А. И. (2013)
Бабич А. Г. - Особливості вертикального розподілу і просторового поширення цистоутворюючих нематод, Бабич О. А., Миронець С. С. (2013)
Деменко В. М. - Стебловий метелик в умовах північно-східного Лісостепу України, Власенко В. А., Ємець О. М., Сарбаш В. М., Говорун О. Л., Хілько Н. В. (2013)
Стрюкова Н. М. - Оценка эффективности действия инсектицидов против обыкновенной грушевой листоблошки Psylla pyri L. в условиях предгорного Крыма (2013)
Андрусик І. М. - ПЛР діагностика та ідентифікація вірусу жовтяниці буряка, Антіпов І. О., Кириченко А. М. (2013)
Господаренко Г. М. - Якість пшениці спельти залежно від удобрення, Ткаченко І. Ю. (2013)
Господаренко Г. М. - Уміст і запаси рухомих сполук калію в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні, Нікітіна О. В., Кривда Ю. І. (2013)
Абрамович О. В. - Ефективність вирощування люпину жовтого (Lupinus Luteus L.) за післядії внесення ферментованих органічних добрив в умовах Полісся України (2013)
Лопушняк В. І. - Зміни агрохімічних показників дерново-підзолистого грунту під дією нетрадиційних видів органічних добрив за вирощування конюшини лучної, Засєкін Н. П. (2013)
Міщенко Ю. Г. - Оптимізація щільності ґрунту при вирощуванні буряків цукрових (2013)
Турак О. Ю. - Вплив мінеральних добрив на формування кислотно-основного стану дерново-підзолистого грунту за різноглибинного обробітку, Березовська Т. П. (2013)
Коваленко В. П. - Вплив припосівного внесення фосфорних і азотних добрив на ріст люцерни посівної в Правобережному Лісостепу України (2013)
Мартиненко В. М. - Аналіз стану кислотності грунтів Сумської області, Сахно В. П., Сіряк М. М., Міцай С. Г., Пономаренко О. О. (2013)
Романова С. А. - Стан родючості ґрунтів у Ковельському районі Волинської області, Штань С. С., Мороз К. М. (2013)
Харченко О. В. - Вплив рівнів підґрунтових вод на собівартість додаткової продукції та прибуток від застосування мінеральних добрив на осушених торфових ґрунтах при вирощуванні очеретянки звичайної, Петренко Ю. М., Скрипник О. В., Молеща Н. Б. (2013)
Харченко О. В. - Основні концептуальні підходи щодо збереження родючості грунту при біологізації землеробства в Сумській області, Міщенко Ю. Г., Прасол В. І., Сенченко Н. К. (2013)
Давиденко Г. А. - Ефективність ґрунтозахисної технології вирощування ярого ячменю в умовах лісостепової зони Сумської області, Масик І. М. (2013)
Троценко В. І. - Урожайність сортів вівса плівчастого залежно від мінеральних добрив та бактеріальних перепаратів, Ільченко В. О. (2013)
Глупак З. І. - Урожайність і якість сої сортів ранньостиглої групи в умовах північно-східної частини Лісостепу України (2013)
Турак О. Д. - Формування врожаю квасолі залежно від дії агротехнічних заходів вирощування в умовах Передкарпаття (2013)
Дмитрик П. М. - Оптимізація основних елементів технології вирощування фенхеля звичайного в умовах Прикарпаття України (2013)
Фільов В. В. - Результати порівняльної оцінки господарсько-біологічних особливостей нових сортів суниці української селекції з провідними європейськими сортами в умовах Сумщини (2013)
Токмань В. С. - Особливості вирощування садивного матеріалу лимонника китайського із здерев'янілих живців (2013)
Любич В. В. - Оцінка сортів пшениці озимої за хлібопекарськими властивостями та врожайністю зерна, Полянецька І. О. (2013)
Мельник А. В. - Вплив азотного живлення та препарату "авангард р – зернові” на продуктивність сортів пшениці озимої, Дутченко З. Я., Глущенко Л. Т., Радченко М. В. (2013)
Мельник А. В. - Вплив попередників та мінеральних добрив на якість насіння соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України, Троценко В. І., Говорун С. О. (2013)
Радченко М. В. - Вплив гідротермічної обробки зерна гречки на вихід та якість крупи, Дутченко З. Я. (2013)
Мельник А. В. - Стан та перспективи вирощування зернових культур в світі та Україні, Биченко К. В. (2013)
Лаврик І. М. - Якість зерна та урожайність люпину білого і люпину вузьколистого залежно від бактеріального препарату та мікродобрив, Жатов О. Г. (2013)
Бутенко А. О. - Вплив регуляторів росту на насіннєву продуктивність люцерни посівної, Собко М. Г. (2013)
Оничко В. І. - Оптимальні строки сівби сортів пшениці озимої для умов північно-східного Лісостепу України, Троценко В. І., Оничко Т. О. (2013)
Нагорний В. І. - Вплив норм висіву та заходів по прискоренню дозрівання на врожайність сортів сої (2013)
Бердін С. І. - Формування структури продуктивності посівів ячменю ярого в умовах північно-східного Лісостепу України, Ткаченко А. Н. (2013)
Логінов М. І. - Урожайність та якість волокна сортів льону-довгунця різного еколого-географічного походження залежно від норм висіву насіння, Литвиненко А. В. (2013)
Лю Жунчин - Разработка технологической системы семеноводства картофеля в условиях Динси, Ли Пэнчэн, Мэн Фанхуа (2013)
Важеніна О. Є. - Екологічна стабільність елементів продуктивності сортів ячменю ярого та ефективність селекції на основі їх використання в гібридизації, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г. (2013)
Парій Ф. М. - Спельта: сучасний стан і перспективи селекції, Заболотна І. Р. (2013)
Міщенко С. В. - Виявлення самозапилених ліній конопель зі стійкістю до шкідників і хвороб (2013)
Тищенко В. М. - Генетичні кореляції урожайності сортів та селекційних ліній пшениці озимої з головними генеративними ознаками залежно від часу відновлення весняної вегетації, Дриженко Л. М. (2013)
Марченко Т. Ю. - Мінливість показників якості сортозразків сої в умовах зрошення півдня України (2013)
Подгаєцький А. А. - Залежність бульбоутворюючої здатності сортів Інституту картоплярства НААН від зовнішніх умов, Коваленко В. М. (2013)
Захарчук Н. А. - Ефективність селекції картоплі in vitro на стійкість до Fusarium oxysporum та Fusarium sambucinum (2013)
Савченко П. В. - Методи визначення площі листкової поверхні рослини картоплі, Кожушко Н. С. (2013)
Кожушко Н. С. - Втрати при зберіганні картоплі селекції Сумського НАУ, Сахошко М. М., Крютченко А. І. (2013)
Кравченко Н. В. - Перспективність складних міжвидових гібридів картоплі за агрономічними ознаками, Подгаєцький А. А. (2013)
Подгаєцький А. А. - Стійкість міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів проти вірусних хвороб, Горбась С. М. (2013)
Штукін М. О. - Особливості підбору гібридів кукурудзи для умов північно-східного Лісостепу України, Оничко В. І. (2013)
Польовий В. М. - Вміст мінерального азоту в грунті та продуктивність буряків цукрових залежно від систем удобрення, Шевчук О. В. (2013)
Амеліна С. М. - Лексико-граматичне поле засобів вираження логічної модальності в німецькій мові (2013)
Козуб Л. С. - Аналіз лінгвістичних ознак англійських телерекламних текстів (2013)
Бабенко О. В. - Категорії "образ" і "образність" на матеріалі притчі Річарда Баха "Чайка на ім'я Джонатан Лінгвістон" (2013)
Вакулик І. І. - Проблема визначення синонімів у сучасній лінгвістиці, Швідченко А. В. (2013)
Вакулик І. І. - Поліфонічна структура образу Родіона Раскольнікова в романі Ф. М. Достоєвского "Злочин і кара”, Щур Н. М. (2013)
Дворніков А. С. - Онтологічний статус вигуків в англійській мові: їх взаємодія з іншими частинами мови, Рожков Ю. Г. (2013)
Дима М. Г. - Проблема адаптації німецькомовних лексичних запозичень у системі мови-рецептора, Колесник М. Ю. (2013)
Гаманюк В. А. - Словотвірні можливості вираження категорії інтенсивності у німецькій мові (2013)
Жукова Л. В. - Сумфнтичні ознаки концепту "кохання" в інтерпретації Г. Гессе, Конончук І. В. (2013)
Зуєнко Н. О. - Структурний аналіз семантичного поля "назви житла людини" в англійській мові, Монашненко А. М. (2013)
Олійник А. Д. - Внутрішня форма терміна на дискурс (2013)
Олійник А. Д. - Деякі аспекти педагогічного дискурсу, Волошина Г. Г. (2013)
Сухомлин В. В. - Речення і висловлення як вербальні одиниці передачі інформації та їхній смисл у письмовому камунікативному процесі (2013)
Качмарчик С. Г. - Сленг та його роль у сучасній комунакації. Соціолінгвістичні особливості молодіжного сленгу (2013)
Асмукович І. В. - Семантичні аспекти міграції англійської авіаційної термінологічної лексики (2013)
Корольова О. В. - Мовностилістичні характеристики інформаційних повідомлень у сучасних українських спортивних ЗМІ (2013)
Степанюк М. П. - Типи базових емоцій у романі Ш. Бронте "Віл’єт” (2013)
Кіраль C. C. - Питання теорії і практики перекладу в епістолярній спадщині І. Денисюка, Г. Кщчура, В. Чабаненка (2013)
Сидорук Г. І. - Структурно-семантичні характеристики юридичних термінів у перекладацькому аспекті (2013)
Дима М. Г. - Особливості перекладу фразеологічних одиниць сучасної німецької мови, Дембровська О. Б. (2013)
Дворніков А. С. - Теорія полісистем та метод перекладу Миколи Лукаша (2013)
Жукова Л. В. - Проблема перекладу іншомовної лексики (2013)
Зуєнко Н. О. - Міжкультурна комунікація при перекладі художніх творів (2013)
Тарнавська Т. В. - Використання соціальних мереж і блогів у навчанні (2013)
Вакулик І. І. - Стародавні пам’ятки філософсько-світоглядної думки про духовно-моральне виховання (2013)
Гладченко М. М. - Впровадження тестування у навчання англійської мови студентів економічних спеціальностей, Зеліковська О. О., Чернеля І. М. (2013)
Зуєнко Н. О. - Вплив мотивації на процес оволодіння іноземною мовою, Москаленко С. А. (2013)
Канівець О. М. - Використання подкастінгу у Лондонському університеті при вивченні студентами іноземних мов (2013)
Лашкул В. А. - Екологічна етика у професійній підготовці студентів аграрного профілю (2013)
Мархева О. Є. - Шляхи розвитку навчальної автономії майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Дубовик О. М. - Розвиток сугестопедичних підходів у процесі викладання англійської мови, Чернеля І. М. (2013)
Люлько М. Є. - Види міжнародних іспитів з англійської мови, Шанаєва-Цимбал Л. О., Манелюк А. В. (2013)
Козловець М. А. - Національна ідентичність як соціокультурний феномен (2011)
Вітюк І. К. - Сакральний образ гори в біблійній есхатології (2011)
Гуменюк С. М. - Творчість Іова Желіза та її значення для становлення гомілетики у контексті вітчизняної ренесансної культури (2011)
Живоглядова І. В. - Музика в системі духовно-творчої культури людства (2011)
Янковський С. В. - Політична онтологія ісламофобії (2011)
Яценко К. А. - Діяльність ЮНЕСКО у формуванні ідеології глобального мультикультурного суспільства (2011)
Вітченко А. О. - Теоретико-технологічні засади методичної роботи у вищому навчальному закладі (2011)
Климова К. Я. - Мовне портфоліо у системі безперервної самопідготовки майбутніх учителів до мовнокомунікативної професійної діяльності (2011)
Смагін І. І. - Проблема сутності громадсько-державного управління середньою освітою (2011)
Спірін О. М. - Зміст навчального матеріалу спецсемінару "Методика використання електронних бібліотек у навчальному процесі та наукових дослідженнях", Прилуцька Н. С. (2011)
Юсупова М. Ф. - Аналіз результатів апробації програмних засобів інтерактивної системи навчання дисципліни "Нарисна геометрія" (2011)
Арешонков В. Ю. - Періодизація процесу розвитку змісту шкільної суспільствознавчої освіти у ХХ ст. (2011)
Білецька І. О. - Історичні передумови становлення мовної освіти в США у XVI-XIX століттях (2011)
Благова Т. О. - Розвиток хореографічної освіти в України в діяльності Будинків народної творчості (40-50 рр. XX ст.) (2011)
Вірковський А. П. - Динаміка інтелектуальної обдарованості школярів (2011)
Зінченко В. О. - Розв'язання проблем якості підготовки фахівців у США та інших країнах світу (2011)
Лазаренко Н. Ю. - Навчання у співробітництві як важливий елемент прагматичного підходу до освіти (2011)
Павлик Н. П. - Особливості гендерної соціалізації дітей-сиріт (2011)
Полубоярина І. І. - Біологічні та соціальні чинники розвитку обдарованості (2011)
Райковська Г. О. - Перспективи розвитку і застосування інформаційних технологій у професійній графічній підготовці (2011)
Сидорчук Н. Г. - Історичні реалії становлення та розвитку вітчизняної університетської освіти (ХVІІ-ХVІІІ ст.) (2011)
Усатий А. В. - Особливості сприймання літературних творів учнями старших класів (2011)
Гириловська І. В. - Професійно спрямоване навчання як засіб мотивації учнів професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю до вивчення стереометрії: результати експерименту (2011)
Гуманкова О. С. - Модель підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Жукевич І. П. - Поняття самоосвіти студентів у контексті неперервної освіти (2011)
Легін В. Б. - Рефлексія та її роль у навчальній діяльності молодших школярів (2011)
Новіцька І. В. - Розвиток творчої активності майбутнього вчителя у процесі професійно-педагогічної підготовки (2011)
Слоньовська О. Б. - Компаративний аспект полікультурної освіти вчителів гуманітарного профілю Канади та України (2011)
Клішевич Н. А. - Організація соціально-педагогічної роботи з делінквентними підлітками в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (2011)
Коваленко О. В. - Формування економічної культури студентів ВНЗ як педагогічна проблема (2011)
Коновальчук С. А. - Аналіз методів навчання професійної діяльності студентів-журналістів засобами англійської мови (2011)
Кузьмич Я. О. - Розвиток професійного бандурного мистецтва: тенденції, школи, композиторська творчість (2011)
Горобець Д. В. - Діагностика готовності викладацького складу до управління розвитком педагогічного коледжу (2011)
Махновська І. Р. - Становлення та еволюція ступеневої медсестринської освіти в Україні (2011)
Паладій Н. М. - Комп'ютеризація навчального процесу з української мови як лінгводидактична проблема (2011)
Шарлович З. П. - Педагогічні аспекти медсестринських теорій (моделей) про роль та шляхи вдосконалення співпраці сімейної медичної сестри з родинами задля одужання пацієнтів (2011)
Богуцький В. М. - Концепт як ментально-мовний квант знання про світ (2011)
Вигівський В. Л. - Прагматичний аспект перекладу омофразних контекстів (2011)
Комінярська І. М. - Художньо-філософський зв'язок між автором та героєм у романі Уласа Самчука "Волинь" (2011)
Кудоярова О. В. - Варіювання змістових параметрів англомовного медичного конфліктного дискурсу за зміни адресантно-адресатних конфігурацій (2011)
Маліновський Е. Ф. - Комунікативно-прагматичні функції простого контактного повтору (2011)
Хмелінська Р. М. - Інформаційна насиченість творів І. Я. Франка (на матеріалі публіцистичних робіт ХІХ ст.) (2011)
Саварин Т. В. - Найвизначніші дослідники лемківського весільного фольклору кінця ХIX – початку XX століття (2011)
Винник В. М. - Дитяча література: до проблеми бінарності текстів (2011)
Декало О. О. - Теорія валентності у сучасній німецькій мові (2011)
Жукова Т. С. - Адаптація юридичних термінів із законодавства країн Європи до законодавства України (2011)
Мовчан Д. В. - Прагматичний потенціал антонімів (2011)
Оксень Н. А. - "Франкенштейн" Мері Шеллі: взаємодія готичного і романтичного в романі (2011)
Сокол М. О. - Поняття паратексту та паратекстуальності в системі сучасного літературознавства (2011)
Біляк І. В. - Мовна гра як засіб впливу в англомовному новинному медіатексті (2011)
Костюшко О. М. - Відображення мовної картини світу у тематичному словнику навчального типу (2011)
Ожарівська С. П. - Символізм "Жіночих масок" Віри Вовк (2011)
Бараш Ю. С. - Розвиток залізничного туризму в Україні, Кравченко А. О., Яснецов О. С. (2014)
Міщенко М. І. - Управлінська модель домінуючої організації на ринку транспортних послуг, Полішко Т. В. (2014)
Мельник Т. С. - Запровадження аналізу задоволеності споживачів для досягнення стратегічних цілей пасажирського сектору залізничного транспорту (2014)
Христофор О. В. - Системний підхід до оцінки внутрішнього потенціалу і конкурентоспроможності залізничного транспорту як основа створення збалансованої системи показників (2014)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо визначення раціональної зони курсування окремого денного швидкісного поїзда, Матусевич О. О. (2014)
Кравченко Х. В. - Сутність економічної категорії ефективності та визначення її на транспорті (2014)
Дяченко Л. А. - До питання про проблеми у функціонуванні та розвитку підприємств туристичної сфери (2014)
Омельчак Г. В. - Стан і проблеми конкурентоспроможності підприємств України в умовах невизначеності зовнішнього середовища (2014)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо оптимізації діяльності міських пасажирських перевезень, Адамян Ю. П. (2014)
Божок Н. О. - Дослідження сучасного стану парку пасажирських вагонів, Булгакова Ю. В. , Пуларія А. Л. (2014)
Задоя В. О. - Перспективи розвитку взаємодії Укрзалізниці і регіональних державних суб'єктів управління (2014)
Сінгаєвська М. П. - Організаційно-економічні основи планування відтворення основних фондів колійного господарства, Полішко Т. В. (2014)
Гілязетдінов Р. Н. - Наукове забезпечення галузей льонарства і коноплярства, Жуплатова Л. М., Мохер Ю. В., Моргун О. В. (2014)
Лайко І. М. - Роль структурних елементів суцвіття в насіннєвій продуктивності сорту Глесія, Мигаль М. Д., Вировець В. Г., Кириченко Г. І. (2014)
Мигаль М. Д. - До методики визначення вмісту канабіноїдів у рослинах конопель, Кмець І. Л., Лайко І. М. (2014)
Вировець В. Г. - Зростання вмісту волокна як класичний приклад селекції конопель, Лайко І. М., Кириченко Г. І. (2014)
Кириченко Г. І. - Національно генетичний банк посівних конопель як джерело створення нового вихідного матеріалу, Вировець В. Г., Лайко І. М., Міщенко С. В. (2014)
Міщенко С. В. - Зміна морфологічних ознак конопель під впливом самозапилення (2014)
Мигаль М. Д. - Взаємозв’язок між вмістом канабіноїдів і морфологічними ознаками залозистих волосків конопель, Кмець І. Л. (2014)
Кривошеєва Л. М. - Результати селекції льону-довгунця (2014)
Чучвага В. І. - Особливості та пріоритети в селекції льону-довгунця на стійкість до фузаріозу, Йотка О. Ю. (2014)
Ткач О. В. - Ботанічні та біологічні особливості цикорію коренеплідного (2014)
Бірюкова Т. С. - Дослідження прояву розвитку фузаріозу та антракнозу перспективних сортів в умовах льону-довгунця в умовах північно-східного Полісся України , Чучвага В. І. (2014)
Дуць І. З. - Залежність урожайності льону-довгунця сорту Гладіатор від системи удобрення та застосування мікробних препаратів, Сичук Л. В. (2014)
Семеній О. Г. - Вплив альтернативної системи удобрення на урожай і якість волокна та насіння льону-довгунця (2014)
Шеремет Ю. В. - Сортові особливості технології вирощування льону олійного в умовах Полісся України, Дідора В. Г., Шваб С. Б. (2014)
Бодян Р. С. - Вплив ґрунтово-кліматичних умов зони вирощування на урожайність сортів льону-довгунця (2014)
Рудик Р. І. - Адаптивність селекційних номерів льону-довгунця та нового сорту Журавка до погодних умов і елементів сортової агротехніки, Ковальов В. Б., Семеній О. Г., Данкевич Є. М. (2014)
Шувар А. М. - Продуктивність льону-довгунця залежно від протруйників насіння в умовах Лісостепу Західного, Дорота Г. М., Войтович Р. М. (2014)
Коваленко О. О. - Застосування регуляторів та стимуляторів росту рослин при розмноженні оздоровленого насіннєвого матеріалу картоплі в умовах Полісся України, Коваленко О. А. (2014)
Лук’яненко П. В. - Дослідження роботи зламуючо-згрібального агрегату на весняному збирання трести конопель, Рябченко О. П., Коропченко С. П., Петраченко Д. О. (2014)
Камінська О. М. - Вплив хімічних препаратів на біологічний спосіб приготування трести (2014)
Примаков О. А. - Паливо з технічних конопель: переваги та особливості виробництва, Маринченко І. О. (2014)
Клевцов К. М. - Удосконалення процесів декортикації луб'яної сировини, Горбовий А. Ю. (2014)
Титул, зміст (2015)
Бондур Т. О. - Деякі аспекти розвитку економічної теорії у працях М. І. Туган-Барановського (2015)
Горак В. В. - Професор Ф. І. Ломінський (1856–1927) – засновник гістофізіологічного напряму сучасної вітчизняної медицини (2015)
Горбань Ю. А. - Науково-педагогічні ідеї М. І. Пирогова в контексті реформування вищої освіти в Україні (2015)
Камчатний В. Г. - Науково-педагогічні та практичні досягнення професора І. П. Осипова (1855–1918 рр.) у площині аналітичної хімії (2015)
Кунець В. В. - Деякі аспекти розвитку досліджень із проблем фізіології шлункового травлення у свиней кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. (2015)
Лютик Т. В. - Інноваційний імператив економічного розвитку (2015)
Мерко О. М. - Розробки вчених Кримської астрофізичної обсерваторії АН СРСР у рамках експерименту "Галактика", Щербіна А. Д. (2015)
Надрага М. C. - Читацькі інтереси польських гімназистів Львова в другій Речі Посполитій (2015)
Павлушко Ю. І. - Академік Олексій Андрійович Бугуцький: найважливіші індикатори наукової і професійної біографії (2015)
Пашківська О. А. - Роль І-го Всеукраїнського з’їзду у справі вивчення продуктивних сил та народного господарства України у вирішенні проблем ґрунтознавства в середині 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Ріжняк Л. Я. - Історія розвитку апаратного забезпечення інформатизації вищих технічних навчальних закладів України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Соколівська З. П. - Концепція націоналізму як основа державотворення у європейських та українських націологів, Шендеровський В. А. (2015)
Степаненко В. А. - Проблема "безпеки людини" в умовах репресивно-тоталітарної системи в УРСР 1930-х. рр. (2015)
Тараненко О. Г. - Життя і наукова діяльність професора Людмили Олександрівни Шепотько (1932–2003) (2015)
Тупчієнко М. П. - Археологічні дослідження Н. М. Бокій на Кіровоградщині (2015)
Уткін О. І. - Українська господарська академія в Чехословаччині: створення та діяльність (2015)
Чалаван В. А. - М. І. Нижній – організатор в галузі оплати праці аграріїв (1960-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Шевченко В. Ф. - Деякі аспекти науково-дослідної діяльності в умовах українізації доби Центральної Ради (1917–1918) (2015)
Влізло В. В. - Інституту біології тварин НААН України — 50 років!, Федорук Р. С., Лесик Я. В. (2010)
Макар І. А. - Учитель і вчений. До 110-річниці від дня народження професора Ґжицького Степана Зеноновича, Розгоні І. І., Ратич І. Б. (2010)
Грициняк І. І. - Біологічна дія поліненасичених n-3 жирних кислот в організмі людини та основні джерела забезпечення їх потреби, Смолянінов К. Б., Вудмаска І. В., Янович Д. О., Іваняк В. В., Галяс Г. М. (2010)
Дзіцюк В. В. - Хромосомний поліморфізм великої рогатої худоби (Bos taurus L.) (2010)
Колісник Г. В. - Молекулярно-біологічні механізми дії дріжджів на організм тварин, Камінська М. В., Борецька Н. І., Нечай Г. І., Сімонова М. І., Гураль С. В., Влізло В. В. (2010)
Кондрахин И. П. - Метаболический синдром: современное представление, перспективы использования (2010)
Салига Н. О. - Генетично модифіковані рослини та їх вплив на організм тварин, Снітинський В. В. (2010)
Салига Ю. Т. - Карбофуран — біологічні ризики його застосування (2010)
Solyanik V. V. - Quality control systems in swine production in belarus (2010)
Антоняк Г. Л. - Вплив хлориду кадмію на деякі ланки енергетичного обміну в еритроцитах і клітинах кісткового мозку білих щурів, Жиліщич Ю. В. (2010)
Бугай А. О. - Ферментативна активність транспортних атфаз плазмолеми абсорбційних ентероцитів курчат-бройлерів за впливу лікопену, Цвіліховський М. І. (2010)
Гнатишина Л. Л. - Адаптивна здатність системи антиоксидантного захисту та метал-акумулюючої функції у тканинах легеневого молюска Lymnaea stagnalis за впливу умов природного середовища, Прийдун Х. Б., Фальфушинська Г. І., Олейник О. А., Боділовська О. О., Голубєв О. П., Столяр О. Б. (2010)
Гудима В. Ю. - Жирнокислотний склад загальних ліпідів у печінці і яйцепроводі курей-несучок за різного рівня вітаміну Д3 в раціоні, Янович В. Г. (2010)
Гунчак А. В. - Вплив різного рівня йоду на репродуктивність птиці та метаболічні процеси у добового молодняку (2010)
Dżugan M. - Activity of hydrolytic enzymes in semen of roosters’ (Gallus domesticus) different breeds (2010)
Дух О. І. - Зміни вмісту токоферолу і продуктів ПОЛ у печінці курей та їх ембріонів залежно від рівня каротиноїдів у раціоні, Вовк С. О. (2010)
Карповський В. І. - Функціонування системи гемостазу у корів різних типів вищої нервової діяльності за умов стресу (2010)
Кузьміна Н. В. - Ізоформи супероксиддисмутази при інкубуванні еякулятів бугаїв, Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2010)
Кучменко О. Б. - Активність оксидо-редуктазних систем ланцюга транспорту електронів мітохондрій та стан про- і антиоксидантної систем у тканинах печінки старих щурів при дії комплексу попередників та модулятора біосинтезу убіхінону (СОQ), Петухов Д. М., Євстратова І. Н., Мхітарян Л. С., Донченко Г. В. (2010)
Łapiński S. - The thermoregulatory capacity of farmed chinchillas (Chinchilla lanigera), Barabasz B., Makowski A., Niedbała P. (2010)
Лешовська Н. М. - Вплив вітамінів А, D3, Е, селеніту натрію та інтерферону на вміст вітамінів А та Е у плазмі крові корів і телят, Брода Н. А., Рацький М. І., Мудрак Д. І. (2010)
Lutnicka H. - The ultrastructural changes in peripheral blood leucocytes of fish exposed to the pyrethroid — cypermethrin, Ludwikowska A. (2010)
Огородник Н. З. - Вплив вітамінів А, D3, Е у формі ліпосомальної емульсії на гематологічний профіль крові у поросят після відлучення (2010)
Петрів В. Б. - Вміст тиреоїдних гормонів та білковий профіль сироватки крові у різних видів ставових риб, вирощених у ставі з підвищеним рівнем йоду у воді, Янович В. Г. (2010)
Пилипець А. З. - Вміст фосфоліпідів в яєчниках корів за різного фізіологічного стану (2010)
Степченко Л. М. - Значення катепсину в та його інгібіторів в регуляції обмінних процесів у курчат-бройлерів за дії речовин гумінової природи (2010)
Федяков Р. О. - Процеси пероксидного окиснення ліпідів та активність ферментів-антиоксидантів в еритроцитах щурів за умов введення афлатоксину В1, Коваль Н. K., Стефанишин О. М., Антоняк Г. Л. (2010)
Шемедюк Н. П. - Порівняння інтенсивності окиснення глюкози лініями пухлинних клітин за дії екстрактів лікарських рослин, Буцяк В. І. (2010)
Юськів Л. Л. - Вплив холекальциферолу на вміст 25-гідроксивітаміну D3, Кальцію, Фосфору та Магнію в крові теличок 8–9-місячного віку при парентеральному його введенні (2010)
Глухов О. З. - Кормова і енергетична цінність Inula helenium l. в умовах Донбасу, Остапко І. М., Купенко Н. П. (2010)
Дзень Є. О. - Розщеплюваність кормів у рубці бугаїв за різної тривалості їх інкубації in situ та при введенні хелатної сполуки хрому у рубець (2010)
Долайчук О. П. - Вміст глікопротеїнів та активність амінотрансфераз у крові телиць при заміні збираного молока "Соєвим молоком", Федорук Р. С. (2010)
Іскра Р. Я. - Вміст білків та ліпідів у крові поросят за підвищеного рівня хрому в раціоні (2010)
Невоструєва І. В. - Вміст загальних та вільних амінокислот у рубці корів при згодовуванні екструдованого ріпакового шроту, Вудмаска І. В. (2010)
Ненич Н. П. - Вміст загальних ліпідів і окремих їх класів у плазмі крові і печінці курчат-бройлерів за різного рівня хрому в раціоні, Куртяк Б. М. (2010)
Величко В. О. - Ветеринарно-санітарна оцінка вмісту техногенних речовин у молоці та молочних продуктах (2010)
Губар І. В. - Експериментальне дослідження порушення гемодинаміки у щурів різних вікових груп за дії важких металів (2010)
Денисова С. И. - Сравнительная характеристика влияния препарата риверм на организм дубового шелкопряда при обработке различных кормовых растений, Аретинская Т. Б., Трокоз В. А. (2010)
Покотило О. С. - Ліпідний профіль печінки білих щурів різної статі за умов інтоксикації ксенобіотиками та при корекції, Недошитко Х. Ю. (2010)
Фальфушинська Г. І. - Оцінка толерантності карася Carassius auratus до дії забруднення з використанням набору специфічних і неспецифічних біохімічних маркерів (2010)
Бойко О. О. - Різноманіття комплексів геогельмінтів копитних на території Дніпропетровського району, Шендрик Л. І. (2010)
Głodek K. - Effect of high dose of riboflavin injected in ovo on hatchability and gain of broiler chicken, Lis M. W., Płytycz B., Mazur A., Niedziółka J. W. (2010)
Голопура С. І. - Вплив лазерного опромінення на показники крові хворих на диспепсію і бронхопневмонію телят, Скиба О. О., Якимчук О. М., Дастжерді А. Х. М., Клочко Т. Р. (2010)
Дідух А. В. - Застосування препарату "Ентеросгель" у інтенсивній терапії собак, хворих на гострий гастроентероколіт (2010)
Костюк С. С. - Перебіг променевої хвороби та деякі клінічні показники кроликів на фоні дії вітаміну В6, Стояновський В. Г. (2010)
Kubiak K. - Etiopathogenesis and diagnosis of gastric ulcers in horses, Jankowski M., Spużak J., Niedźwiedź A., Nicpoń J., Vlizlo V., Michlik K., Grzegory M., Maksymovych I. (2010)
Мілованова Г. О. - Рівень гомоцистеїну і зміни показників ліпідного обміну при цукровому діабеті 2-го типу, асоційованим із ішемічною хворобою серця, Цудзевич Б. О., Сливчук Ю. І. (2010)
Пархоменко Ю. М. - Порушення обміну речовин у печінці коропа і можливості його корекції за умов тепловодного рибництва, Донченко Г. В., Протасова З. С. (2010)
Петрух І. М. - Особливості метаболізму білків в організмі корів, хворих на кетоз, Сімонов М. Р. (2010)
Стефанишин О. М. - Вплив препарату бацилярний субтиліс БПС-44 на становлення мікрофлори рубця телят (2010)
Риженко В. П. - Гематологічні та біохімічні показники периферичної крові овець, щеплених одночасно проти некробактеріозу, колібактеріозу і сальмонельозу, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Бєлік С. М., Жовнір О. М., Ющенко М. С. (2010)
Стецько Т. І. - Вплив препарату "Біовіт" на деякі показники крові хворих на краснуху коропів та його терапевтична ефективність, Музика В. П., Купецька О. В., Янінович Й. Є., Лігоцький Р. С. (2010)
Томчук В. А. - Вплив ентеросорбентів на процеси пероксидного окиснення ліпідів та функціональну активність мембран новонароджених телят за гострих розладів травлення, Шосталь М. В. (2010)
Фасоля В. П. - Результати диспансеризації дорослих службових собак міжобласного розплідника (м. Житомир) та їх аналіз (2010)
Шмаюн С. С. - Стан системи антиоксидантного захисту за експериментального аскарозу поросят (2010)
Високос М. П. - Вплив екогенетичного походження на адаптаційну здатність імпортованих голштинів у Придніпров’ї, Милостивий Р. В., Тюпіна Н. П., Тюпіна Н. В. (2010)
Danielak-Czech B. - Fish-based characterization of chromosomal rearrangement in the domestic pig, Kaczor U. (2010)
Дроник Г. В. - Методи створення високопродуктивних генотипів буковинського типу асканійської каракульської породи овець, Черномиз Т. О., Лесик О. Б., Похивка М. В. (2010)
Kozubska-Sobocińska A. - Comparative analyses of microsatellite sequences in suidae, Rejduch B., Kaczor U., Sharan M. (2010)
Костенко С. О. - Прогрес у галузі генетичних маркерів здоров’я свійських тварин (2010)
Любинський О. І. - Селекційно-генетична оцінка прикарпатського внутрішньопордного типу української червоно-рябої молочної породи за поліморфними системами білків крові (2010)
Новак І. В. - Морфометричні параметри найдовшого м’яза спини і деяких внутрішніх органів бугайців української чорно-рябої молочної породи, Зайцев О. О. (2010)
Рудик І. А. - Залежність селекційних ознак у молочної худоби від каріотипової мінливості та поліморфізму генів (QTL), Костенко С. О., Копилов К. В., Стародуб Л. Ф., Олешко В. П., Бабенко О. І. (2010)
Федорович Є. І. - Формування м’ясної продуктивності у бугайців поліського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Сірацький Й. З., Костенко О. І., Федорович В. В., Бойко О. В. (2010)
Дерев’янко С. В. - Імунологічна реактивність організму свиней на експериментальне введення штамів тешо-, ентеровірусів свиней, Сорока В. І., Бова Т. О., Бокун А. О. (2010)
Дмитруха Н. М. - Зміни в імунних органах щурів за умови субхронічної інтоксикації Свинцем і Кадмієм (2010)
Коломієць І. А. - Порівняльна морфологічна характеристика пейєрових бляшок тонких кишок курей, Стояновський В. Г. (2010)
Лутай І. Ю. - Морфологія матки кобил у стадії збудження статевого циклу (2010)
Прохорятова О. В. - Вивчення імунологiчного стану хворих поросят з синдромом післявідйомного мультисистемного виснаження, Кольчик О. В., Матюша Л. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Вивчення ефективності in ovo вакцинації проти ньюкаслської хвороби та інфекційного бронхіту курей, Бреславець В. О., Драгуть С. С., Стегній А. Б. (2010)
Трокоз В. О. - Деякі показники неспецифічного імунітету та їх корекція у телиць біологічно активним екстрактоміз лялечок шовкопряда (2010)
Живаєва К. Є. - Цілеспрямоване вирощування, стимуляція і синхронізація статевої охоти ремонтних свинок (2010)
Камінська М. В. - Порівняльна дія селенізованої біомаси дріжджів Phaffia rhodozyma та селеніту натрію на окремі показники метаболізму щурів за умов оксидативного стресу, Борецька Н. І., Нечай Г. І., Гураль С. В., Колісник Г. В. (2010)
Копил С. А. - Перспективність ветеринарних препаратів з використанням нанотехнологічної сировини, Крічковська Л. В. (2010)
Нарижный А. Г. - Влияние скармливания препарата басин-вет свиноматкам и хрякам на показатели воспроизводства свиноматок, Джамалдинов А. Ч., Онищук И. М. (2010)
Остаповець Л. І. - Морфологічна та цитогенетична характеристика ооцитів свиней при отриманні партеногенетичних ембріонів залежно від умов дозрівання in vitro (2010)
Романько М. Є. - Мембранотропний вплив наночастинок Ауруму та Аргентуму на інтенсивність окиснювальних процесів у клітинах Escherichia за умов їх ліофілізації/регідратації (2010)
Rudolf A. - The culture of embryos of domestic miniature fowl in the surrogated eggshells, Lis M. W., Głodek K., Niedziółka J. W. (2010)
Тагіров М. Т. - Використання нанопокритя шкаралупи сріблом для збереження інкубаційних якостей яєць, які зберігаються тривалий час (2010)
Трохименко В. З. - Відтворна здатність корів за умови скорочення терміну тільності (2010)
Адаменко Л. В. - Токсичність дезінфекційних засобів на культури клітин людини in vitro (2010)
Бова Т. О. - Скринінг речовин мікробного походження з антивірусною активністю in vitro (2010)
Головко А. М. - Розробка праймерів для індикації РНК вірусу інфекційного бронхіту курей серотипу массачусетс методом зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції, Постоєнко В. О., Даценко К. В., Кацимон В. В., Карпуленко М. С., Карпуленко О. С. (2010)
Ткаченко В. В. - Виготовлення специфічного антигену Р. haemolytica для проведення імуноферментного аналізу (2010)
Федякова О. І. - Розробка методики визначення нт-2 токсину в зерні методом високоефективної рідинної хроматографії з флюорометричним детектуванням (ВЕРХ/ФЛД), Коцюмбас І. Я. (2010)
Шпакова Н. М. - Гіпертонічний кріогемоліз еритроцитів ссавців в електролітному та неелектролітному середовищі, Єршов С. С., Ніпот О. Є. (2010)
Інформаційне повідомлення (2010)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2010)
Фреїк Д. М. - Локалізовані стани електронів у напівпровідниках. IIІ. Енергетичні рівні точкових дефектів у цинк, кадмій і плюмбум телуридах (огляд), Чобанюк В. М., Возняк О. М., Горічок І. В., Паращук Т. О., Бардашевська С. Д. (2011)
Іваницька Г. М. - Теоретичний аналіз інтенсивності пружного розсіювання електронів атомними сітками аморфних речовин, Ковтуненко В. С., Кришеник В. М., Рубіш В. М. (2011)
Грищук А. М. - Потенціал поля поляризації та оптичні фононні моди в багатошаровій квантовій наноплівці, Грищук В. В., Бойко І. В. (2011)
Юрчишин І. К. - Електронний енергетичний спектр напівпровідникових квантово-розмірних структур (2011)
Пуганцева О. В. - Залежність енергії екситону від товщини напівпровідникової наноплівки, Крамар В. М. (2011)
Матулка Д. В. - Квантова ємність в наноструктурах різної електричної природи, Лукіянець Б.А. (2011)
Котерлин М. Д. - Електронні властивості та особливості тонкої структури густини станів CeNi2Si2 з валентнонестабільним Ce, Ясницький Р. Й., Котерлин Г. М., Морохівський Б. С. (2011)
Никируй Л. І. - Теплопровідність легованих кристалів PbTe:Bi(Sb). Теоретичні основи та розрахунок, Дзумедзей Р .О., Бандура Ю. В., Гевак Т.П. (2011)
Коцюбинський В. О. - Гідратовані форми фториду заліза: синтез, магнітна мікроструктура та її зміни при інтеркаляції іонів літію, Мокляк В. В., Колковський П. І., Челядин В. Л., Груб’як А. Б., Вишиванюк М. В., Юр’єв С. О., Аль-Саєді Абдул Халек Заміл (2011)
Гасюк І. М. - Вплив заміщення іонами алюмінію та режимів термообробки на діелектричні властивості керамік складу Li2O-Al2O3-Fe2O3, Депутат Б. Я., Кайкан Л. С., Мазур М .П., Угорчук В. В. (2011)
Івасишин О. М. - Поверхневі явища при нагріванні порошку гідриду титану, Бондарчук Бондарчук, О. Б., Гуменяк М. М., Саввакін Д. Г. (2011)
Ільчук Г. А. - Вплив умов відпалу на оптичні властивості плівок кадмію сульфіду, Кусьнеж В. В., Петрусь Р. Ю., Тузяк О. Я., Шаповал П. Й., Токарев С. В., Когут І. Т. (2011)
Фреїк Д. М. - Зміна кінетичних параметрів плівок PbTe:Bi при їх витримці на повітрі, Дзундза Б. С., Яворський Я. С., Костюк О. Б. (2011)
Лобода В. Б. - Структура, дифузійні процеси та магніторезистивні властивості тришарових плівок Co/Ag/Co, Шкурдода Ю. О., Коломієць В. М., Копанець Є. Г., Дехтярук Л .В., Салтикова А. І. (2011)
Фреїк Д. М. - Механізми зародження і росту тонкоплівкових структур телуриду кадмію на сколах слюди, Соколов О. Л., Ліщинський І. М., Бачук В. В., Потяк В. Ю. (2011)
Яцишин Б. П. - Структура і низькотемпературна електропровідність закристалізованих плівок RЕFeGe2, Яцишин С. П., Доманцевич Н. І. (2011)
Буско Т. О. - Електронна структура плівок TiO2 та його нанокомпозитів, Дмитренко О. П., Куліш М. П., Заболотний М. А., Єременко А. М., Вітюк Н. В., Жоховець С. В. (2011)
Будзуляк І. М. - Вплив структурних характеристик нанопористого вуглецевого матеріалу на електрохімічні властивості конденсаторних систем типу C/Li2SO4/C, Рачій Б. І., Іванічок Н. Я., Кузишин М. М., Мандзюк В. І., Мерена Р. І., Лісовський Р. П., Гамарник А. М. (2011)
Lysenko A. B. - Obtaining of Nanocrystalline Bcc-Phase in Ce-Ag Alloys, Kalinina Т. V., Kosinskaya О. L., Zagorulko I. V. (2011)
Bogach V. N. - Modification of the Optical Spectra of Organic Semiconductor Thin Films Dopped by Plasmonic Nanoparticles, Dynich R. A., Zamkovets A. D., Ponyavina A. N. (2011)
Ащеулов А. А. - Особливості структури хімічного зв’язку заліза, Маник О. М., Маник Т. О., Білинський-Слотило В. Р. (2011)
Фреїк Д. М. - Розрахунок енергій утворення вакансій та анти структурних дефектів у напівпровідникових кристалах GeTe, GeSe, GeS, Горічок І. В., Юрчишин Л. Д. (2011)
Шевчук М. О. - Термодинаміка точкових дефектів та концентрація носіїв заряду моносульфіду самарію (2011)
Зінченко В. Ф. - Особливості взаємодії MgO з сульфофторидами лантаніді, Магунов І. Р., Тімухін Є. В., Кривда М. Ю. (2011)
Шпак О. І. - Вплив композиційного розупорядкування на оптико-рефрактометричні параметри скловидних халькогенідних сплавів системи Ag-As-S , Студеняк І. П., Шпак І. І. (2011)
Фреїк Д. М. - Точкові дефекти, механізми утворення і термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-Sb2Te3, Туровська Л. В., Бойчук В. М. (2011)
Ромака В. В. - Структурні, енергетичні та електрокінетичні характеристики інтерметалічного напівпровідника n-TiNiSn, легованого V. II. Твердий розчин TiNi1-xVxSn, Рогль П., Ромака Л. П., Хліль Е. К., Горинь А. М., Буджерак С. М. (2011)
Шабловський Я. О. - Термодинамiка диморфізму твердих електролітів з власним структурним розупорядкуванням (2011)
Томашик З. Ф. - Застосування бромвиділяючих травників для хімічного полірування поверхні PbTe та твердих розчинів Pb1-xSnxTe, Томашик В. М., Стратійчук І. Б., Маланич Г. П., Павлович І. І. (2011)
Konova E. M. - Mechanical and Optical Properties of Polytetrafluoroethylene Treated by γ-Irradiation Near the Melting Point, Sakhno Yu. E., Khatipov S. A., Klimenko V. G., Sychkova S. T., Sakhno T. V. (2011)
Коман Б. П. - Взаємозв’язок механічних та електрофізичних властивостей власнодефектних кристалів (2011)
Базюк Л. В. - Теплофізичні властивості металів та стопів: 2. Залежність коефіцієнта теплопровідності від температури та радіусу атомів, Сіренко Г. О. (2011)
Левицький C. М. - Вдосконалення технологій синтезу напівпровідникових сполук AIVBVI та твердих розчинів на їх основі, Бойко М. І., Власенко О. І., Криськов Ц. А. (2011)
Петрик І. Я. - Вплив хімічного складу реакційної суміші на формування поверхневих дифузійних шарів в сталях, Лобурак В. Я. (2011)
Праведна Н. П. - Анізотропія механічних властивостей алюмінієвого сплаву Д16 при повторних квазістатичних і вібраційних навантаженнях згином після гарту і вальцювання (2011)
Сіренко Г. О. - Вплив сталих та динамічних навантажень на процеси зношування, тертя та зміну шорсткості поверхонь полімерних композитів, Свідерський В. П., Солтис Л. М., Новіков І. І., Захаренко В. П. (2011)
Єршова О. Г. - XPS і TDS дослідження механізму впливу поверхні і легуючої домішки Ті на термічну стійкість і кінетику процесів десорбції водню з гідридної фази MgH2 композитів, отриманих різними способами, Добровольський В. Д., Хижун О. Ю., Солонін Ю. М. (2011)
Мудрий С. - Зміна кута змочування рідких металів на поверхні аморфного сплаву, Борух І. (2011)
Дружинін А. О. - Ниткоподібні кристали кремнію для сенсорної електроніки, Мар’ямова І. Й., Кутраков О. П., Лях-Кагуй Н. С. (2011)
Когут I. T. - Моделювання розподілу електричних полів і порогових напруг в локальних тривимірних КНІ – структурах (2011)
Гасюк І. М. - Вплив густини струму на розрядні характеристики літієвих джерел струму з катодом на основі MgF2, Січка М. Я., Угорчук В. В., Кайкан Л. С., Якубовський П. П. (2011)
Круковський С. І. - Електричні властивості подвійних гетероструктур InP/InGaAsP , Сукач А. В., Тетьоркін В. В., Мрихін І. О., Михащук Ю. С. (2011)
Бушкова В. С. - Електрохімічні властивості катодних матеріалів на основі системи Mg1-xZnxFe2O4 для літієвих джерел струму, Угорчук В. В. (2011)
Фреїк Н. Д. - Ентропія і філософські аспекти живого, Цимбрикевич Й. К. (2011)
Балюк С. А. - 9 з’їзд Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків, Мірошниченко М. М., Момот Г. Ф. (2014)
Медведев В. В. - Критерии, нормативные параметры и педотрансферные модели для точной обработки почв (2014)
Боговин А. В. - Концептуальные аспекты биосферно-сбалансированного использования эколого-биологических систем (2014)
Дмитрук Ю. М. - Ґрунти річкових долин стадії активного ерозійного врізу (на прикладі річки басейну річки Прут, Передкарпаття) (2014)
Волошенюк А. В. - Еколого-енергетична ефективність технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Південного Степу, Чорний С. Г. (2014)
Канівець С. В. - Особливості сірих лісових ґрунтів лесових островів Полісся і Лівобережного Лісостепу України (2014)
Тютюнник Ю. Г. - Генезиз, різноманіття і екологія міських ґрунтів (на прикладі парку "Феофанія", м. Київ) (2014)
Яковенко В. М. - Вплив делювіальних процесів на макро- та мікроморфологію байрачних лісових ґрунтів (2014)
Стрижак О. В. - Еколого-мікроморфологічні дослідження ґрунтів центральної заплави р. Самари (2014)
Травлєєв А. П. - Тихоненко Д. Г., Дегтярьов В. В., Горін М. О., Веремеєнко С. І., Фурман В. М., Гавва Д. В. Картографія ґрунтів / За редакцією професора Д. Г. Тихоненка та редактора-укладача професора М. О. Горіна. – Харків : Майдан, 2014. – 494 с., Білова Н. А. (2014)
Травлеев А. П. - Опанасенко Н. Е. Скелетные почвы и плодовые культуры. – Херсон, 2014. – 335 с., Белова Н. А. (2014)
Горбань В. А. - Короткі підсумки роботи Наукової Ради з проблем ґрунтознавства Відділення загальної біології Національної академії наук України у 2014 році (2014)
До уваги авторів (2014)
Содержание (2015)
Візір В. А. - Характеристика показників серцево-судинного ремоделювання та плазмового рівня остеопонтину під впливом терапії кандесартаном у пацієнтів на додіалізних стадіях хронічної хвороби нирок, Овська О. Г., Садомов А. С. (2015)
Сиволап В. Д. - Ремоделювання екстрацелюлярного матриксу у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Лашкул Д. А. (2015)
Кисельов С. М. - Гендерні та вікові особливості змін вмісту протеїну С, фактора Віллебранда, молекул судинної адгезії sVCAM-1 у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда лівого шлуночка (2015)
Кравчун П. П. - Динаміка показників вуглеводного та ліпідного обмінів у хворих на постінфарктний кардіосклероз, цукровий діабет 2 типу й ожиріння через 6 місяців і 1 рік після реваскуляризації міокарда (2015)
Ракетська О. О. - Вплив яктону та мексикору на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз і протеїнсинтез у міокарді щурів в умовах доксорубіцинової кардіоміопатії, Чекман І. С., Горчакова Н. О. (2015)
Malakhova S. N. - Comparative analysis of central hemodynamics and physical performance in football players of various sports qualifi cations (2015)
Дудукіна С. О. - Вплив штучної гіпотермії та симвастатину на стан когнітивних функцій у хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами (2015)
Бєленічев І. Ф. - Порівняльне оцінювання ефективності дії сучасних нейропротекторів в умовах експериментальної хронічної ішемії мозку, Демченко А. В. (2015)
Гиря О. М. - Особливості картини головного мозку при вродженій цитомегалії за даними променевих методів діагностики (2015)
Самура Б. Б. - Качество жизни у пациентов после регрессии неходжкинских лимфом, Сыволап В. В. (2015)
Вельчинська О. В. - Вивчення можливості лікування лімфосаркоми Пліса хіміко-біологічним аддуктом 1,1-біс- (2015)
Бойчук В. Б. - Ефективність застосування йодиду калію в терапії пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у поєднанні з йододефіцитними станами (2015)
Шишкін М. А. - Морфогенез розвитку і прогресії фіброзу печінки при хронічному вірусному гепатиті С (2015)
Марковский В. Д. - Иммуногистохимические особенности коллаген-синтезирующей функции основных структурных компонентов матки плодов от матерей с осложненной беременностью, Куприянова Л. С., Дегтярь О. Ю. (2015)
Завгородня Н. Г. - Результати синусотрабекулоіридектомії в лікуванні хворих із поєднанням глаукоми та катаракти, Саржевський А. С. (2015)
Пахольчук О. П. - Результати популяційного дослідження поширеності та факторів ризику розвитку харчової непереносимості у дітей шкільного віку (2015)
Волосовець О. П. - Епігеномна характеристика атопічних захворювань у дітей, Врублевська С. В. (2015)
Курочкін М. Ю. - Оцінювання ефективності каудально-епідуральної анестезії шляхом вимірювання шкірної температури стоп у дітей (2015)
Волосовець Т. М. - Оцінка деяких лабораторних показників у хворих на хронічний генералізований пародонтит, асоційований із персистуючою герпесвірусною інфекцією, Дорошенко О. М., Дорошенко М. В. (2015)
Zagorodniy S. L. - Validation of quantitative determination methods of diphenhyramine tablets by high performance liquid chromatography, Vasyuk S. O. (2015)
Odyntsova V. M. - Synthesis, physical-chemical properties and the study of anti-hypoxemic activity of 5-(adamantane-1-yl)-4-R-1,2,4-triazole-3-thion alkylderivatives, Pruglo Ye. S. (2015)
Brytanova T. S. - Synthesis and antimicrobial activity of 3,5-R-4-(3-(5-nitrofuran-2-yl)-allylidenamino)-1-R1-4H-1,2,4-triazole halides derivatives, Gotsulya A. S., Panasenko O. I., Knysh Ye. G., Fedyunina N. S. (2015)
Титул, зміст (2012)
Злобин Ю. А. - Компьютерные программы для анализа популяций растений (2012)
Тихонова О. М. - Особливості генеративного розмноження розповсюджених видів бур’янів у посівах зернових культур, Масик І. М., Коровякова Т. О. (2012)
Скляр В. Г. - Характеристика природних комплексів Гетьманського національного природного парку, Скляр Ю. Л., Гудаков О. О., Тихонова О. М. (2012)
Белан С. С. - Методика определения площади листовой поверхности редких и охраняемых видов растений с использованием неразрушающих методов морфометрии (на примере видов семейства Orchidaceae Juss.) (2012)
Сурган О. В. - Реакція сортів Callistephus chinensis на метеорологічні умови періоду вегетації, Мельник Т. І. (2012)
Мельник Т. І. - Сучасний стан деревно-чагарникової рослинності меморіальних скверів Кіровського мікрорайону м. Суми, Батюк А. А. (2012)
Жемчужин В. Ю. - Використання бирючини звичайної (Ligustrum vulgare L.) в озелененні студентського містечка Сумського НАУ, Мельник Т. І., Лапітан О. В. (2012)
Дереча О. А. - Ефективність застосування фунгіцидів на смородині чорній проти хвороби Gloesporium ribis (lib.) в агроекологічних умовах центрального Полісся України, Бакалова А. В. (2012)
Лєбєдєв С. М. - Лускокрилі шкідники виноградних насаджень у східному передгір'ї Криму та довгостроковий прогноз їх розмноження (2012)
Дмитрівська А. О. - Вплив системи захисту ярого ячменю на розвиток дводольних бур’янів в умовах ТОВ "Агріфас" Білопільського району Сумської області, Татаринова В. І., Рожкова Т. О., Москаленко Т. В. (2012)
Жукова Т. С. - Вплив сортових особливостей льону-довгунця на розвиток фузаріозу та антракнозу в умовах північно-східного Полісся України, Бурик О. Ю., Чучвага В. І., Деменко В. М. (2012)
Рожкова Т. О. - Патологія зерна ячменю ярого в умовах північно-східного Лісостепу України, Татаринова В. І., Дмитрівська А. О., Никонець Д. М. (2012)
Татаринова В. І. - Удосконалення системи захисту гороху від іржі в умовах ННВК СНАУ, Дмитрівська А. О., Рожкова Т. О., Міщенко Ю. Г. (2012)
Деменко В. М. - Захист молодого саду в умовах навчально-наукового виробничого комплексу Сумського національного аграрного університету, Токмань В. С. Сарбаш В. М., Васянін Р. О. (2012)
Харченко О. В. - Оцінка можливих критеріїв по встановленню допустимої ціни на мінеральні добрива, Прасол В. І., Захарченко Е. А., Сенченко Н. К. (2012)
Музика Л. П. - Ресурсоощадна технологія вирощування буряка столового за альтернативної системи удобрення, Гармаш Т. І., Несін І. В. (2012)
Петренко Ю. М. - Енергетична ефективність вирощування очеретянки звичайної на староорних осушених торфових ґрунтах та її зміна за різного удобрення (2012)
Міщенко Ю. Г. - Вплив післяжнивних сидератів на водостійкість грунту при вирощуванні буряків цукрових (2012)
Сенченко Н. К. - Зміна фізико-хімічних показників чорнозему типового глибокого малогумусного слабозмитого при довготривалому сільськогосподарському використанні в умовах ТОВ АФ "Хоружівка" Недригайлівського району Сумської області, Міцай С. Г., Мартиненко В. В., Давиденко Г. А. (2012)
Зубенок О. В. - Вплив способів основного обробітку на вміст гумусу в чорноземі типовому та біологічну активність ґрунту (2012)
Харченко О. В. - Обгрунтування доцільності використання соломи в якості органічного добрива в Сумській області, Прасол В. І., Захарченко Е. А., Сенченко Н. К. (2012)
Ibraheem M. Aliyas Naser. - Еffect of supplemental irrigation and weed control on chickpea crop in arid region environment (2012)
Жатов О. Г. - Продуктивність та якість насіння соняшнику залежно від щільності стояння рослин, Жатова Г. О. (2012)
Троценко В. І. - Вплив елементів технології вирощування кмину на формування врожайності в умовах північно-східного Лісостепу України, Кубраков О. О. (2012)
Нагорний В. І. - Продуктивність сортів сої різних груп стиглості залежно від просторового і кількісного розміщення рослин (2012)
Мельник А. В. - Регіональна технологія вирощування соняшнику для північного Лісостепу України (2012)
Радченко М. В. - Вплив стимуляторів росту рослин на продуктивність гречки в північно-східному Лісостепу України (2012)
Оничко В. І. - Особливості формування продуктивності рослин пшениці озимої залежно від використання комплексних водорозчинних добрив, Курочка І. Л., Бердін С. І. (2012)
Оничко В. І. - Ефективність передпосівної обробки насіння пшениці озимої регулятором росту рослин лідер, Ткаченко О. М. (2012)
Оничко Т. О. - Вплив строків сівби на врожайність та якість зерна сучасних сортів пшениці озимої (2012)
Троценко В. І. - Стан та перспективи культури вівса в північно-східномуЛісостепу України, Ільченко В. О. (2012)
Глущенко Л. Т. - Порівняльна оцінка сортів озимого жита з урахуванням попередника та норм висіву, Дутченко З. Я. (2012)
Дубовик О. О. - Формування врожаю зерна у сучасних сортів ячменю ярого в залежності від сорту, добрив та норм висіву (2012)
Собко М. Г. - Доцільність використання багаторічних бобових трав у стабілізації родючості ґрунту, Собко О. М. (2012)
Говорун С. О. - Урожайність соняшника залежно від попередників в умовах Північно–східного Лісостепу України (2012)
Власенко В. А. - Устойчивость коммерческих сортов пшеницы озимой против бурой ржавчины в условиях северо-восточной Лесостепи Украины, Кадхим А. Д. (2012)
Подгаєцький А. А. - Використання біологічних особливостей форм картоплі при її вирощуванні та отримання відносно здорового насіннєвого матеріалу (2012)
Подгаєцький А. А. - Здатність міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів зав’язувати бульби, Кравченко Н. В., Бондус Р. О. (2012)
Кожушко Н. С. - Сортовивчення технологічності картоплі Сумської селекції, Дігтярьов В. М., Оничко В. І., Бердін С. І. (2012)
Герман Б. О. - Вплив фітосанітарних умов вирощування на продуктивність насіннєвої картоплі, Космін М. О., Несін І. В. (2012)
Демчук І. В. - Особливості підтримання оздоровлених мікроклонів картоплі в колекціях in vitro (2012)
Січняк О. Л. - Солестійкість та особливості спектрів пероксидази та естерази у пшенично-чужорідних гібридів за умов сольового стресу, Топтіков В. А., Поліненко А. А., Давіденко В. Ю. (2012)
Яковишина Т. Ф. - Використання мікроорганізмів, як біоіндикаторів забруднення важкими металами, в системі екологічного моніторингу ґрунтів (2012)
Панкова О. В. - Мінливість компонентів запасних білків насіння пшениці ярої залежно від дії гамма-опромінення, Пузік В. К., Головань Л. В. (2012)
Фреїк Д. М. - Фотоелектричні перетворювачі сонячного випромінювання. Досягнення, сучасний стан, тенденції розвитку (Огляд), Чобанюк В. М., Галущак М. О., Криницький О. С., Матеїк Г. Д. (2012)
Гудима Ю. В. - Глауберівська динаміка ізінгоподібної моделі спін-кросовер сполук, Даскал Є. М. (2012)
Фреїк Д. М. - Концентраційна залежність ефективної маси електронів у d-зоні провідності моносульфіду самарію, Горічок І. В., Шевчук М. О. (2012)
Миколайчук О. Г. - Фізичні властивості стекол системи E(Ag0.26Ge0.265S0.475) – AgBr, Мороз М. В., Прохоренко М. В., Мороз В. М. (2012)
Будзуляк С. І. - Тензорезистивні ефекти в сильно деформованих кристалах n-Si та n-Ge (2012)
Левицький Р. Р. - Поздовжні статичні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та теплові властивості квазіодновимірних сегнетоелектриків типу CsH2PO4, Зачек І. Р., Вдович А. С. (2012)
Пилипів В. М. - Структурне розвпорядкування приповерхневого шару імплантованих іонами кремнію плівок залізо-ітрієвого ґранату, Гарпуль О. З., Остафійчук Б. К., Коцюбинський В. О., Куровець В. В., Бончик О. Ю. (2012)
Дзундза Б. С. - Післяконденсаційні процеси у легованих вісмутом плівках телуриду свинцю, Лоп’янко М. А., Яворський Я. С., Гатала І. Б. (2012)
Генцарь П. О. - Морфологічні та оптичні дослідження тонких плівок InSe/n-Si, Власенко О. І., Вуйчик М. В., Заяць М. С., Киселюк М. П., Криськов Ц. А., Кругленко І. В., Свєженцова К. В. (2012)
Чав’як І. І. - Наноструктури станум телуриду на сколах слюди-мусковіт (2012)
Салій Я. П. - Розподіл власних дефектів у монокристалічних епітаксійних плівках PbTe, Стефанів Н. Я. (2012)
Фреїк Д. М. - Розсіювання носіїв струму у плівках телуриду олова на поліаміді, Чав’як І. І., Дзундза Б. С., Костюк О. Б. (2012)
Кондрат О. - Рентгенофотоелектронні дослідження лазерно-індукованих структурних змін у наношарах As50Se50, Попович Н., Голомб Р., Петраченков О., Лямаєв В., Цуд Н., Міца В. (2012)
Соколов О. Л. - Особливості формування тонких плівок CdTe на ситалових і скляних підкладках у методі "гарячої стінки", Потяк В. Ю., Биліна І. С. (2012)
Бачук В. В. - Процеси оствальдівського дозрівання і гаусіани у розподілі висоти наноструктур PbTe/(0001) слюда (2012)
Мандзюк В. І. - Електричні та оптичні властивості пористого вуглецевого матеріалу, Нагірна Н .І , Стрельчук В. В., Будзуляк С. І., Будзуляк І. М., Миронюк І. Ф., Рачій Б. І. (2012)
Ільків Б. І. - Взаємодія наночастинок аеросилу з високопористими вуглецевими матеріалами, отриманими внаслідок обгару І. Залежність енергетичного розподілу р-електронів від ступеня обгару високопористих вуглецевих матеріалів , Петровська С. С., Зауличний Я .В., Гунько В. М., Зарко В.І. (2012)
Шабловський Я. О. - Термохімія нестандартних станів кристалічних фаз (2012)
Mirnaya T. A. - Synthesis and Optical Properties of Liquid Crystalline Nanocomposites of Cadmium Octanoate with CdS Quantum Dots, Asaula V. N., Volkov S. V., Tolochko A. S., Melnik D. A., Klimusheva G. V. (2012)
Ащеулов А. А. - Особливості хімічного зв’язку FeSe та FeTe, Маник О. М., Маник Т. О., Савчук А. Й., Білинський-Слотило В. Р. (2012)
Наумова Д. Д. - Гетеровалентне заміщення кераміки Bi2212, Корбут І. О., Войтенко Т. А., Неділько С. А. (2012)
Гургула Г. Я. - Кристалохімія точкових дефектів і механізми утворення твердих розчинів у системі ZnS-ZnTe, Межиловська Л. Й., Фреїк Н. Д. (2012)
Туровська Л. В. - Дефектна підсистема термоелектричних твердих розчинів PbTe-BiTe (2012)
Миронюк Л. І. - Атомна будова та морфологія частинок політитанатних кислот, одержаних за різних умов рідкофазного синтезу, Челядин В. Л., Миронюк І. Ф. (2012)
Остафійчук Б. К. - Поведінка пористого вуглецевого матеріалу у водних електролітах Li2SO4, Na2SO4 та K2SO4, Вишиванюк М. В., Іванічок Н. Я., Рачій Б. І., Будзуляк І. М., Лісовський Р. П. (2012)
Чухненко П. С. - Формування полірованої поверхні нелегованого та легованого елементами IV групи СdTe травильними розчинами (NH4)2Cr2O7–HCl–цитратна кислота, Іваніцька В. Г., Томашик З. Ф., Томашик В. М., Стратійчук І. Б. (2012)
Шийчук А. О. - Оптимізація параметрів методу золь-гель Пекіні для синтезу нанолюмінофора Sr3Y2(BO3)4:Eu3+, Ліс С. (2012)
Стадник Ю. В. - Кристалічна та електронна структури твердого розчину заміщення Ti1-хDyxNiSn, Ромака Л. П., Рогль П., Хліль Е. К, Ромака В. В., Горинь А. М. (2012)
Фесич І. В. - Синтез, оптичні та електричні властивості складних оксидів в системі Y – Ba – Ni – Zn – O, Солопан С. О., Дзязько О. Г., Неділько С. А. (2012)
Милян П. М. - Термодинамічне дослідження системи Pb-Sb-O, Семрад О. О., Милян Ж. І., Кун Г. В. (2012)
Zinchenko V. F. - Structural and Spectral Features of Germanium – Based Interference Optics for Infrared Range of Spectrum, Sobol’ V. P., Sviridova O. V. (2012)
Клепко В. В. - Дослідження особливостей молекулярної рухливості зшитих поліуретанів наноструктурованих комплексними сполуками металів, Жигір О. М., Козак Н. В., Міненко М. М. (2012)
Новикова Т. - Спектральні властивості деяких кумаринових і піранових барвників у рідких розчинах і зшитих полімерних матрицях, Сахно Т., Короткова І., Барашков Н., Сахно Ю., Іргібаєва І. (2012)
Худоярова О. С. - Комплексна переробка алуніт-фосфатних систем, Крикливий Д. І., Поліщук Ю. О. (2012)
Заблудовський В. О. - Вплив параметрів імпульсного струму у формуванні структури сплавів металів групи заліза з фосфором, Ганич Р. П., Артемчук В. В. (2012)
Горічок І. В. - Синтез і термоелектричні властивості PbTe:Sb, Дзумедзей Р. О., Лисюк Ю. В., Кознюк В. П., Кознюк А. П. (2012)
Галочкін О. В. - Вплив потужного мілісекундного лазерного випромінювання на глибину проплавленого шару в кристалах CdTe та Cd0,8Mn0,2Te, Жихаревич В. М., Раренко Г. І., Стребежев В. М., Захарук Я. Д., Дремлюженко С. Г. (2012)
Никируй Л. І. - Термоелектрика легованих кристалів PbTe:Bi(Sb) у широкому температурному інтервалі, Дзумедзей Р. О., Бандура Ю. В., Гевак Т. П. (2012)
Шут М. І. - Дослідження кінетики тверднення епоксидного олігомера в магнітному полі, Січкар Т. Г., Малежик П. М. (2012)
Бурак Г. М. - Присадки – модифікатори властивостей бетонних сумішей і бетону, Верста О. М., Левінський В. В., Струмінська О. В., Конуп В. І. (2012)
Базюк Л. В. - Теплофізичні властивостіі металів та стопів: 3. Залежність коефіцієнта теплоємности від температури та радіусу атомів, Сіренко Г. О. (2012)
Ушенін Ю. В. - Тонкі плівки пористого оксиду алюмінію, одержані імпульсним лазерним осадженням, для поверхневих плазмон-поляритонних сенсорних структур, Христосенко Р. В., Самойлов А. В., Громовой Ю. С., Каганович Е. Б., Манойлов Е. Г., Кравченко С. О., Снопок Б. А. (2012)
Vorzobova N. D. - The Process of Periodic Structures Fabrication in Photocurable Composite Materials, Bulgakova V. G., Burunkova Yu. E., Moskalenko A. I. (2012)
Druzhinin A. A. - Investigation of Ga-In Contacts to Si, Ge and SiGe Wires for Sensor Application, Khoverko Yu. M., Ostrovskii I. P., Nichkalo S. I., Nikolaeva A. A., Konopko L. A., Stich I. (2012)
Новосядлий С. П. - Технологічні особливості сухої вакуумної літографії для формування субмікронних структур ВІС, Атаманюк Р. Б., Сорохтей Т. Р., Мельник Л. В., Возняк Ю. В. (2012)
Пам’яті Прохоренка Віктора Яковича (2012)
Печеніна Н. А. - Формування державної території Київської землі в ХІ-ХІІІ ст. (2011)
Будзар М. М. - Форми релігійно-культурного благодійництва власників панських сільських садиб Лівобережної України XVIII–XIX століть як предмет досліджень історичного краєзнавства (2011)
Желізняк В. М. - Релігійна політика російської імперії на Правобережній Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття (2011)
Качайло І. М. - Становлення та структура вищих органів влади за часів Української Центральної Ради (2011)
Личагов С. М. - Вирішення аграрного питання у Російській імперії в програмах громадських діячів початку XX століття (2011)
Овчаренко В. П. - Організаційно-кадрове забезпечення органів державної влади з проведення радянської релігійної політики в Україні на початку 1920-х років (2011)
Набока Ю. С. - Деякі проблеми у взаєминах між російською православною і Римо-католицькою церквами в Україні у 1989-2010 рр. (2011)
Поставнича М. В. - Історико-економічне підґрунтя формування української економічної думки та аналіз особливостей її розвитку кінця XVІІІ - початку ХХ ст. (2011)
Баличева Л. В. - Динаміка змін соціального складу населення Наддніпрянської України в ХІХ ст. (2011)
Маслов М. П. - Розвиток енергетичної бази дрібної (кустарно-ремісничої) промисловості України у другій половині XIX - першій третині XX ст. (2011)
Сердюченко Т. В. - Аграрна реформа уряду П. Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) (2011)
Олянич В. В. - Організаційні форми млинарського підприємництва в УСРР 1920-х рр. XX ст. (2011)
Мясникова А. С. - Григорій Распутін та його вплив на імператора російської імперії Миколу II (2011)
Ніколенко Ю. В. - Розвиток кустарних деревообробних промислів в російській імперії у другій половині XIX – на початку XX століття (2011)
Тризна О. О. - Відродження і розвиток приватної торгівельної діяльності в умовах НЕПу в Петрограді-Ленінграді (2011)
Тарасов А. В. - Роль приватного капіталу в становленні освіти півдня України(на прикладі середніх навчальних закладів др. пол. ХІХ ст.) (2011)
Каленик О. В. - Харківський інститут шляхетних дівчат як осередок педагогічної освіти на Слобожанщині (2011)
Бугрій С. В. - Спартакіади школярів УРСР та участь у них учнів Сумської та Харківської областей (60-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Ярош Н. В. - Використання краєзнавчого матеріалу на уроках суспільствознавства у загальноосвітніх школах України (60-70 рр. ХХ ст.) (2011)
Моцак С. І. - Можливості позаурочної роботи у формуванні історичної компетентності учнів засобами краєзнавства (2011)
Кузнєцов В. М. - Історія і культура українців у викладанні інтегрованого предмету "Краєзнавство. Челябінська область", Алпатіков Д. А. (2011)
Пересада О. С. - Розвиток системи місцевих органів державної влади та самоврядування на Слобожанщині у другій половині XVIII – першій половині XIX ст. (2011)
Новіков І. О. - Гірничозаводський фронтір російської імперії в Україні на рубежі XVIII-XIX ст.: Луганський ливарний завод (2011)
Шалашна Н. М. - Естетична концепція романтизму в харківському університеті та іконопис Слобожанщини першої половини ХІХ століття (2011)
Трубчанінов М. А. - Забезпечення слобожанських землеробів сільсько-господарським реманентом у другій половині XIX – на початку XX ст. (2011)
Захарченко Т. К. - Німці та меноніти Бердянщини (2011)
Сушко В. А. - Міжнаціональні етнічні стереотипи(за матеріалами слобідської України) (2011)
Філатова О. Є. - Формування національної політики радянською владою в 1920-х рр., її вплив на німецьке населення Харківщини (2011)
Гончарова О. С. - Етнічні поляки в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті Харкова (1920-ті – початок 1930-х років) (2011)
Ткачук І. П. - Становлення та організаційне оформлення товариства "Просвіта” на Кременеччині у першій половині ХХ ст. (2011)
Владикін В. П. - Вивчення вулиці як складова частина краєзнавчого дослідження населеного пункту (2011)
Самохіна Г. В. - Сучасна регіональна еліта: політичний портрет(на прикладі Челябінської області) (2011)
Зінченко Н. М. - Національно-культурне життя етнічних греків міста Харкова (1991-2010) (2011)
Ганшина К. В. - Основні напрями фінансово-економічної діяльності органів місцевого самоврядування Харківського регіону у 1990-2010 рр. (2011)
Агаркова М. І. - Становлення, сучасний стан й перспективи компаративістики (2011)
Маслюк О. Ю. - "Черниговские епархиальные известия" як джерело з вивчення становища РПЦ за доби правління Миколи І (2011)
Богдашина О. М. - Історичний факт у трактовці істориків-позитивістів України другої половини XIX – початку XX ст. (2011)
Іхненко В. М. - Історіографія розвитку народного бондарства на Слобожанщині у другій половині XIX – на початку XX століття (2011)
Брагіна Т. М. - Ціннісна інтерпретація в логіці історичної науки М. Вебера (2011)
Казимір В. А. - Історія Чернігівщини у науковому доробку В. Дубровського (1897 – 1966) (2011)
Цепков Д. О. - Харківська періодична преса в умовах боротьби за владу в Україні (кінець 1918 – початок 1920 років) (2011)
Довбня О. А. - Документи архівно-слідчих справ як джерело вивчення механізму репресій за партійним забарвленням на Донеччині в рамках "Куркульської операції" (1937–1938 рр.) (2011)
Стешенко Н. Л. - Підпільні організації та партизанські загони Амвросіївського району Сталінської області (1941 р.): джерелознавчий аспект, Хандєєв М. В. (2011)
Дейнека Н. В. - Аналіз підпільно-партизанської діяльності на територіях південно-західної України і Молдавії в роки великої вітчизняної війни радянською історіографією (2011)
Чернікова І. В. - Повернення С. Таранушенка (2011)
Фреїк Д. М. - Досягнення і проблеми термоелектрики 1. Історичні аспекти (Огляд), Никируй Л. .І., Криницький О. С. (2012)
Бойчук В. І. - Лінійний та нелінійний коефіцієнти поглинання світла сферичною квантовою точкою з нецентральною домішкою, Лешко Р. Я., Білинський І. В., Турянська Л. М. (2012)
Рувінський Б. М. - Міжзонна провідність допованого графену у постлінійному відгуку, Рувінський М. А. (2012)
Бабіч А. В. - Робота виходу позитронів з металевої поверхні: роль самоузгодження розрахунків, Вакула П. В., Жавжаров Є. Л., Погосов В. В. (2012)
Кулініч О. А. - Дислокаційні сітки як основа меза-структури в деформаційних методах отримання квантових точок (2012)
Дмитрук М. Л. - Мікроконтактна модифікація поверхні для створення самовпорядкованих масивів наночастинок, Малинич С. З. (2012)
Гребенюк А. Г. - Ab initio розрахунок термодинамічних параметрів фазових перетворень цинк телуриду, Паращук Т. О., Чобанюк В. М., Фреїк Д. М. (2012)
Будзуляк С. І. - Трансформація екситонно-домішкових комплексів в монокристалах CdTe: Cl під впливом гамма-опромінення та термічного відпалу, Лоцько О. П., Вахняк Н. Д., Калитчук С. М., Корбутяк Д. В. (2012)
Бойчук А. М. - Температурно – частотні залежності електричних властивостей гетеровалентно заміщеної літій - марганцевої шпінелі, Січка М. Я., Цап В. А., Гасюк М. І. (2012)
Бушкова В. С. - Процеси перемагнічування ферит-п’єзоелектричних композитів складу (1-x) MgFe2O4 – x BaTiO3, Копаєв О. В. (2012)
Дзумедзей Р. О. - Термоелектричні властивості твердих розчинів Pb1-xSnxTe, Горічок І. В., Никируй Л. І., Галущак М. О. (2012)
Замковец А. Д. - Спектрально - люмiнесцентнi властивостi плазмонних нанокомпозитiв при малоiнтенсивному ламповому збудженні, Першукевiч П. П. (2012)
Салій Я. П. - Моделі топології поверхні і кінетика процесу росту нанокристалічних структур РЬТе на сколах слюди-мусковіт, Бачук В. В., Фреїк Д. М., Ліщинський І. М. (2012)
Дзундза Б. С. - Вплив міжфазних меж на розсіювання носіїв струму у плівках телуриду свинцю та олова (2012)
Фреїк Д. М. - Структуроутворення тонких плівок кадмій телуриду на скляних та ситалових підкладках у методі "гарячої стінки", Соколов О. Л., Ліщинський І. М., Биліна І. С. (2012)
Яворський Я. С. - Приповерхневі шари та профілі електричних параметрів тонких плівок PbTe:Sb, Дзундза Б. С., Матеїк Г. Д., Костюк О. Б., Ткачук А. І. (2012)
Каурковська В. М. - Вплив об’ємної фази на електронну cтруктуру поверхні діоксиду ванадію: квантово-хімічні розрахунки, Лобанов В. В. (2012)
Шевчук М. О. - Енергії утворення моновакансій у кристалах самарій та європій монохалькогенідів, Горічок І. В. (2012)
Денисюк Р. О. - Хімічна взаємодія Cd1-xMnxTe з травильними композиціями Н2О2–НІ–лактатна кислота, Томашик В. М., Томашик З. Ф., Гриців В. І. (2012)
Милян Ж. І. - Кристалічна структура, електричні та термоелектричні властивості тетрарних халькогенідів перехідних металів Cu2BIITi3S8 (BII-Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cd), Хижун О. Ю. (2012)
Гургула Г. Я. - Власні та домішкові дефекти у кристалах ZnTe:In, Вінтоняк Т. П., Фреїк Н. Д. (2012)
Ромака В. А. - Електрокінетичні властивості напівпровідникового твердого розчину заміщення Ti1-xDyxNiSn, Рогль П., Хліль Е. К, Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Лах О. І., Горинь А. М. (2012)
Вадюк М. П. - Особливості дефектної підсистеми ізовалентно легованих кристалів цинк селеніду ZnSe:Te, Гургула Г. Я., Межиловська Л. Й. (2012)
Остафійчук Б. К. - Генезис пористої структури вуглецю із рослинної сировини внаслідок температурної активації, Будзуляк І. М., Іванічок Н. Я., Лісовський Р. П., Рачій Б. І., Мерена Р. І. (2012)
Aksimentyeva O. I. - Structure and Thermal Stability of the Polymer - Magnet Nanocomposites, Opaynych I. Ye., Dyakonov V. P., Piechota S., Zakordonskyi V. P., Demchenko P. Yu., Szymczak H. (2012)
Петрик І. С. - Синтез мезопористих нанорозмірних плівок ТіО2/Cu2+ та їх фотокаталітична активність в реакції відновлення йонів Cr(VI), Смірнова Н. П., Єременко А. М., Фролова О. К., Оранська О. І. (2012)
Федосов С. Н. - Електретний ефект в тонких плівках поліетилентерафталату, Сергєєва О. Є. (2012)
Ананьїна О. Ю. - Атоми бору в приповерхневих шарах алмаза С(100), Северина О. В., Яновський О. С. (2012)
Григорчак І. І. - Клатратний трансфер заряду і енергії в супрамолекулярних ансамблях конфігурації неорганічний напівпровідник/органічний донорно-ацепторний комплекс, Матулка Д. В., Іващишин Ф. О. (2012)
Заблудовській В .О. - Дослідження структурних перетворень в сплавах , отриманих в нерівноважних умовах електрокристалізації, Ганич Р. П., Артемчук В. В. (2012)
Петрик І. Я. - Кінетика формування дифузійних покрить на сталі 50 та 12Х18Н10Т з попереднім зневуглецюванням їх поверхні, Лобурак В. Я., Дидин Н. І., Перкатюк І. Й. (2012)
Яцишин Б. П. - Підвищення надійності роботи сенсорних пристроїв при використанні чутливих елементів на основі інтерметалічних сполук, Доманцевич Н .І., Яцишин С. П. (2012)
Brus V. V. - A Solar Cell Based on a Heterojunction n-ТіО2/p-CdTe, Ilashchuk M. I., Kovalyuk Z. D., Maryanchuk P. D., Ulyanytsky K. S., Gritsyuk B. M. (2012)
Новосядлий С. П. - Дослідження ефективності гетерних технологій в структурах арсеніду галію, Марчук С. М., Возняк Ю. В., Сорохтей Т. Р. (2012)
Никируй Р. І. - Параметри газодинамічного потоку пари сульфіду цинку у циліндричному каналі, Лоп’янко М. А., Потяк В. Ю. (2012)
Брус В. В. - Визначення величини послідовного опору з вольт-фарадних характеристик, Ковалюк З. Д., Мар’янчук П. Д. (2012)
Сіренко Г. О. - Фізико-хімічні процеси міднення карбонізованих волокон на основі гідратцелюлози та вплив їх на зміну мікрошорсткості спряжених поверхонь полімерний композит – метал під час тертя та зношування, Солтис Л. М., Складанюк М. Б. (2012)
Фреїк Д. М. - Секційні вакуумні нагрівачі для отримання парофазних конденсатів, Яворський Я. С., Потяк В. Ю., Яворський Р. С. (2012)
Кузишин О. В. - Нова методика випробувань хімічних модифікацій ріпакової оливи при мащенні твердих тіл на чотирикульовій машині тертя, Сіренко Г. О. (2012)
Морушко О. В. - Термодинаміка та кінетика процесів інтеркаляційного струмоутворення в термічно та лазерно модифікованому нанодисперсному ТіО2, Сегін М. Я, Яблонь Л. С., Будзуляк І. М., Кисляк О. Р. (2012)
Базюк Л. В. - Теплофізичні властивости металів та стопів: 4. Залежність лінійного коефіцієнта теплового розширення від температури та радіусу атомів, Сіренко Г. О. (2012)
Орловська С. Г. - Закономірності впливу внутрішнього реагування та масової концентрації на високотемпературний тепломасообмін в газозависах вуглецевих частинок (2012)
Пам’яті академіка АН ВШ України Сукача Георгія Олексійовича (2012)
Титул, зміст (2013)
Пуцентейло П. Р. - Підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва: напрями, пріоритети, стратегія (2013)
Димченко Н. С. - Модель сучасного менеджера-професіонала (2013)
Дудич Г. М. - Економічний механізм державного регулювання земельних відносин (2013)
Тіміргалєєва Р. Р. - Здравниці як важливий суб’єкт регіонального ринку санаторно-курортної галузі: сучасний стан, Ланковська О. К. (2013)
Николюк О. М. - Інституціональна парадигма організації дослідження діяльності підприємств (2013)
Скорук О. П. - Проблеми ефективного розвитку фермерських господарств України в умовах формування ринку землі, Зубар І. В. (2013)
Тимофіїв С. В. - Уточнення суті категорії "трансакційні витрати" в сучасній економічній науці (2013)
Дегтярь Н. В. - Управління екосистемними послугами водно-болотних угідь: механізми формування та напрямки реалізації (2013)
Машкова Т. В. - Удосконалення обліку якості земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Ничик А. В. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості на прикладі хлібопекарської галузі, Бокій О. В. (2013)
Пилипенко К. А. - Продовольча безпека країни – її соціально-економічні напрямки (2013)
Другак В. М. - Сутність економіки сільськогосподарського землекористування в умовах нових земельних відносин (2013)
Гільперт Н. М. - Аналіз ефективності інвестиційного проекту зі створення насаджень на староорних землях Центрального Полісся України (2013)
Калашнікова Т. В. - Експертна оцінка діючих програм та механізмів державної підтримки сільськогосподарських підприємств (2013)
Македонська Ю. О. - Методичні питання сутності та визначення ресурсного і виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2013)
Болдирєва Л. М. - Економічна інтеграція агропродовольчого сектора економіки: стан і перспективи розвитку (2013)
Макарова О. І. - Передумови оцінки управління використанням земельних ресурсів (2013)
Вербіцька І. І. - Упрaвління ризиком підприємства як економічна категорія (2013)
Гунченко О. В. - Формування раціональних розмірів землекористування в різних сільськогосподарських підприємств при різних зонах України (2013)
Макарюк Н. В. - Аналіз особливостей управління підприємствами в сучасних умовах (2013)
Лишенко М. О. - Шляхи підвищення ефективності виробництва готової продукції на прикладі агрофірми "Рост", Тверезовська М. О. (2013)
Сумець О. М. - Інформаційна система управління потоками відходів як засіб забезпечення безпеки й ефективності логістичної діяльності підприємств олійно-жирової галузі (2013)
Шелудько Р. М. - Маркетинг сільськогосподарського виробництва: сучасні аспекти, Шелудько Л. В., Литвинова О. М. (2013)
Разорьонова М.І. - Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України та їх конкурентоспроможність на прикладі Луганської області, Самофалова А.О., Решетова Г.І. (2013)
Стоянець Н. В. - Митна політика в контексті евроінтеграційного вибору України (2013)
Тимофіїв Т. Ю. - Оцінка світового досвіду ефективного молоковиробництва (2013)
Сулима Н. В. - Прогнозування сценаріїв розвитку ринку молока та молочної продукції в Україні враховуючи польський досвід (2013)
Ксьонжик І. В. - Впровадження нових форм соціальної діяльності суб’єктами аграрного господарювання: проблеми і перспективи (2013)
Громов О. А. - Рівень державної підтримки інноваційного розвитку сільського господарства Херсонської області (2013)
Єфанов В. А. - Перспективи інноваційного розвитку в агропромисловому виробництві, Науменко І. В. (2013)
Супрун О. О. - Розвиток інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Калашніков А. О. - Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм господарювання (2013)
Пилипенко Н. М. - Вдосконалення оцінки інвестиційної привабливості підприємств, Шаповал Г. І. (2013)
Охріменко І. В. - Методологічні основи внутрішньогосподарського контролю в аграрних підприємствах (2013)
Остапенко Т. М. - Контролінг витрат: організаційний аспект (2013)
Остапенко О. М. - Моделі страхування ризиків аграрного виробництва в зарубіжних країнах (2013)
Васюренко Л. В. - Вплив спеціалізації сільськогосподарських підприємств на ефективність використання основного капіталу (2013)
Собченко А. М. - Методологічні аспекти обліку формування пайового капіталу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2013)
Терновський В. О. - Методи аналізу операцій з давальницькою сировиною (2013)
Худякова Г. О. - Аналіз та оптимізація структури оборотних активів аграрних підприємств (2013)
Жмайлова О. Г. - Аналіз абсолютних показників прибутку банку як фактор його стабільної діяльності, Стрілець В. В. (2013)
Скрипник С. В. - Удосконалення методичного забезпечення облікового процесу фермерських господарств (2013)
Дребот О. І. - Моделі екологічних ризиків спричинених забрудненням ґрунтів стійкими органічними пестицидами, Моклячук О. М., Моклячук Т. О., Монарх В. В. (2013)
Кубатко О. В. - Інтегральне поєднання економічного та екологічного потенціалів в структурі національної економіки (2013)
Мареха І.С. - Еколого-економічні засади оцінки якості інвестицій у сфері сільськогосподарського землекористування (2013)
Ярова І. Є. - Оцінка мотивування впровадження системи екологічного менеджменту лісогосподарськими підприємствами, Дейнека А. М., Бутенко В. М., Чегринець В. П. (2013)
Байдала В. В. - Біосоціальна економіка в системі пріоритетів сталого розвитку, Бутенко В. М. (2013)
Ткачук В. А. - Інституціональне середовище сталого розвитку сільських територій (2013)
Шепель І.В. - Розвиток ринку праці та зайнятості населення України (2013)
Poghosyan M. B. - The Classification Peculiarities Of The Temporary Buildings And Constructions On Accounting Purpose (2013)
Соловьёва Т. Н. - Повышение роли рентных доходов в современной экономике как объективная закономерность ее развития, Сафронов В. В. (2013)
Семыкин В. А. - Проблемы формирования российского земельного рынка в условиях открытой экономики, Соловьёва Т. Н., Сафронов В. В. (2013)
Неуймин Д. С. - Конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий, Романов М. В. (2013)
Пантурова О. И. - Оценка функционирующей оплаты труда в сельском хозяйстве Курской области (2013)
Фомин О. С. - Оценка возможностей расширенного воспроизводства социально-трудовых отношений в сельском хозяйстве Курской области, Пронская О. Н. (2013)
Коваленко Г. П. - Локальний аналіз однієї моделі економіки з врахуванням запізнення, Баталова А. Б. (2013)
Петрушенко Ю. М. - Фінансова політика забезпечення розвитку сільських територій: модель участі місцевих громад (2013)
Ємцев В. - Підприємства АПК України в умовах нецінової конкуренції світового ринку (2015)
Муштрук М. - Проектування механічних реакторів для виробництва дизельного палива, Сухенко В., Сухенко Ю. (2015)
Баль-Прилипко Л. - Технологічні аспекти застосування солі у сучасній м’ясній промисловості, Старкова Е., Грот І., Соломчук М. (2015)
Гринченко О. - Удосконалення технології начинок для борошняних кондитерських та кулінарних виробів, Неклеса О., Міронов О. (2015)
Тимчук А. - Сучасний підхід до розроблення технології сиркових виробів,  Онопрійчук О., Грек О.,  Пухляк А., Пасічний В. (2015)
Баль-Прилипко Л. - Ферментація і збагачення мікрофлорою м’якого сирного продукту, Савченко О. (2015)
Агунова Л. - Біологічна ефективність жирів печінкових паштетів функціонального призначення (2015)
Овчарук О. - Квасоля – цінне джерело рослинного білка, зумовлене сортовими особливостями, Іванюк С. (2015)
Сизоненко О. - Ефективна технологія сиропу із цукрових буряків, Крапивницька І., Карпович І., Кушнір О. (2015)
Проблеми євроінтеграції: про що не пишуть в урядових звітах (2015)
Неозвученная угроза упаковок (2015)
ЕС отчитался о результатах проверки украинских молочников (2015)
Анатичук Лук’ян Іванович, академік НАН України – до 75-ти річчя від дня народження (2012)
Панчук Олег Ельпідефорович, професор – до 80-ти річчя від дня народження (2012)
Фреїк Д. М. - Досягнення і проблеми термоелектрики. II., Никируй Л. І., Галущак М. О., Матеїк Г. Д. (2012)
Бойчук В. І. - Вплив форми квантової точки на коефіцієнт поглинання світла, зумовлений міжрівневими переходами, Білинський І. В., Сокольник. О. А. (2012)
Рувінський Б. М. - Внутрішньозонна динамічна провідність допованого графену поза лінійним відгуком, Рувінський М. А. (2012)
Дзумедзей Р.О. - Термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe1-xSеx, Никируй Л. І., Возняк О. М., Гевак Т. П. (2012)
Дружинін А. О. - Вплив протонного опромінення на властивості легованих НК Si1-xGex р-типу, Островський І. П., Ховерко Ю. М., Литовченко П. Г., Павловська Н. Т., Павловський Ю. В., Корецький Р. М. (2012)
Зачек І. Р. - Поздовжня релаксація квазіодновимірних сегнетоелектриків типу CsH2PO4, Левицький Р. Р., Вдович А. С. (2012)
Мандзюк В. І. - Структура пористих вуглецевих матеріалів згідно методів рентгенівської дифрактометрії та малокутового рентгенівського розсіяння, Кулик Ю. О., Нагірна Н. І., Яремій І. П. (2012)
Біланич В. С. - Процеси релаксації в срібловмісних суперіонних композитах у системі Ag3AsS3-As2S3, Бучук Р. Ю., Скубенич К. В., Макауз І. І., Студеняк І. П. (2012)
Морушко О. В. - Термогравіметричні дослідження композитів ТіS2, Будзуляк І. М., Рачій Б. І., Яблонь Л. С., Хемій О. М. (2012)
Коман Б. П. - Особливості спектрів термостимульованої деполяризації рентгеноопромінених структур Si-SiO2 (2012)
Бушкова В. С. - Визначення початкової магнітної проникності композитів системи (1-x) MgFe2O4 – x BaTiO3 (2012)
Куровець В. В. - Механізм аморфізаціі монокристалічних плівок залізо-ітрієвого ґранату іонами гелію, Федорів В. Д. (2012)
Салій Я. П. - Особливості орієнтаційної симетрії парофазних конденсатів CdTe на сколах слюди-мусковіт, Фреїк Д. М., Биліна І. С., Соколов О. Л., Потяк В. Ю. (2012)
Бордун О. М. - Дисперсія показника заломлення тонких плівок Y2O3, отриманих різними способами, Довга Є. В., Бордун І. О. (2012)
Ганич Р. П. - Фізичні властивості плівок Fe-Ni-P, отриманих імпульсним струмом, Артемчук В. В. (2012)
Пилипів В. М. - Зміни магнітної мікроструктури приповерхневих шарів плівок залізо-ітрієвого гранату, ініційовані імплантацією іонів Si+, Гарпуль О. З., Остафійчук Б. К., Коцюбинський В. О., Błachowski Artur, Ruebenbauer Krzysztof, Żukrowski Jan (2012)
Курбацький В. П. - Оптичне поглинення в металевих нанокомпозитах, Коротун А. В., Жавжаров Є. Л., Погосов В. В. (2012)
Гуцул О. В. - Особливості спектральних характеристик системи метал-плівка-метал для плівок С17Н35СООNa+С11Н23СООNa в діапазоні звукових частот, Слободян В. З., Шаплавский М. В. (2012)
Гуменюк Л. М. - Інтеркаляційні механізми струмоутворення в нанодисперсному ТіО2 легованому цирконієм, Григорчак І. І., Будзуляк І. М., Ільницький Р. В. (2012)
Шийчук А. О. - Теоретичні розрахунки переходів f-d йонів Tb3+ в системі Sr3Y2(BO3)4:Tb3+ методами ab initio та DFT (2012)
Горбачук М. П. - Високотемпературні термодинамічні характеристики германідів RGe2-x рідкісноземельних металів (2012)
Коренкова Г. В. - Електронна будова ванадату CeVO4 , Тадеуш О. Х. (2012)
Бойчук В. М. - Кристалохімічні моделі дефектної підсистеми у легованих ферумом кристалах цинк селеніду ZnSe:Fe, Вадюк М. П., Гургула Г. Я., Фреїк Н.Д. (2012)
Миронюк І. Ф. - Будова та морфологія частинок Al2O3, одержаних за різних умов газофазного синтезу, Гуменяк В. В., Мандзюк В. І., Безрука Н. А. (2012)
Дуда О. М. - Взаємодія декарбонізованого доломіту з розчинами магній хлориду, Костів І. Ю. (2012)
Томашик З. Ф. - Вплив механічної та хімічної обробок поверхні на спектри низькотемпературної фотолюмінесценції кристалів ZnSe, Стратійчук І. Б., Будзуляк С. І., Кравцова А. С., Томашик В. М., Галкін С. М., Сосницька О. О., Калитчук С. М., Корбутяк Д. В., Демчина Л. А. (2012)
Орловська С. Г. - Кінетика зростання оксидних структур на поверхні тугоплавких металів при нагріванні в повітрі, Шкоропадо М. С., Карімова Ф. Ф. (2012)
Свелеба С. А. - Фазові переходи в тонкошарових мікрокристалах, Карпа І. В., Катеринчук І. М., Куньо І. М., Фіцич О. І. (2012)
Фреїк Д. М. - Фотоелектричні перетворювачі сонячного випромінювання на основі кадмій телуриду II. Основні досягнення і сучасний стан (Огляд), Чобанюк В. М., Криницький О. С., Горічок І. В. (2012)
Козак Л. Ю. - Поліморфні перетворення і пластичність, Козак О. Л. (2012)
Федорів В. Д. - Формування структури залізо-ітрієвого гранату на основі вихідного матеріалу, отриманого золь-гель методом, Сташко Н. В., Яремій І. П., Мокляк В. В. (2012)
Петрина Д. Ю. - Оцінювання деградації трубної сталі 17Г1С методом внутрішнього тертя, Козак О. Л., Петрина Ю. Д. (2012)
Лисюк Ю. В. - Синтез і термоелектричні властивості легованих стибієм і бісмутом кристалів плюмбум телуриду, Прокопів В. В. (2012)
Лобурак В. Я. - Вплив структури поверхні тертя на зносостійкість матеріалу, Перкатюк І. Й. (2012)
Бучковська М. Д. - Вплив підшарів алюмінію на поріг протікання струму в тонких плівках марганцю, Бігун Р. І., Стасюк Стасюк, Пенюх Б. Р., Пастирський Я. А. (2012)
Зінченко В. Ф. - Вплив взаємодії у системі ZnSe-Ge на властивості композитів та одержаних з них тонкоплівкових покриттів, Чигринов В. Е , Мозкова О. В., Магунов І. Р , Тімухін Є. В., Садковська Л. В. (2012)
Заблудовський В. О. - Eлектрокристалізація мідних плівок у зовнішньому постійному магнітному полі, Борощук Д. І. (2012)
Ilchuk G. - The Vapour Thermal Synthesis of CdTe Films from Elementary Components, Kusnezh V., Petrus’ R., Stanko T. (2012)
Брус В. В. - Електричні властивості гетеропереходів ZnO/InSe та ZnO/GaSe, Ковалюк З. Д., Хом’як В. В., Камінський В. М. (2012)
Павлик Б. В. - Дослідження стабільності параметрів транзисторних термосенсорів під дією рентгенівського опромінення та магнітного поля, Леновенко А. М., Грипа А. С. (2012)
Новосядлий С. П. - Порівняльний аналіз сучасних кремнієвої і арсенідгалієвої субмікронних технологій формування структур швидкісних цифрових великих інтегральних схем, Кіндрат Т. П., Сорохтей Т. Р., Возняк Ю. В. (2012)
Фреїк Д. М. - Автоматизація вимірювань електричних параметрів напівпровідникових плівок, Дзундза Б. С., Ткачук А. І., Кушнір Т. (2012)
Ющук С. І. - Діагностика магнітної анізотропії епітаксійних плівок ферогранатів, Юр’єв С. О. (2012)
Галій П. В. - Растрова електронна та атомно-силова мікроскопії радіолізу поверхонь плівок CsI при високоінтенсивному електрон¬ному опроміненні, Ненчук Т. М., Поплавський О. П., Тузяк О. Я. (2012)
Пам’яті професора Василишина Богдана Васильовича (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського