2.4. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів (2010)
2.5. Розвиток корпоративного управління (2010)
2.6. Моніторинг діяльності учасників ринку цінних паперів (2010)
2.7. Контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів, захист прав інвесторів та державний фінансовий моніторинг на ринку цінних паперів (2010)
2.8. Правозастосування на ринку цінних паперів (2010)
2.9. Інформаційні технології на фондовому ринку (2010)
2.10. Міжнародна діяльність (2010)
2.11. Координація підготовки та сертифікація фахівців фондового ринку (2010)
2.12. Взаємодія Комісії із засобами масовї інформації та зв’язки із громадськістю (2010)
2.13. Кадрове забезпечення Комісії (2010)
2.14. Діяльність територіальних органів Комісії (2010)
2.15. Діяльність Консультаційно-експертної ради Державної комісії з цінних паперів та фондового рику (2010)
2.16. Основні напрями розвитку системи державного регулювання фондового ринку в Україні у 2010 році (2010)
3. Саморегулівні організації на фондовому ринку (2010)
Додатки 1-2 (2010)
Титул, содержание (2013)
Максименко Л. С. - Модуляционная поляриметрия полного внутреннего отражения, нарушенного алмазоподобными пленками, Мищук О. Н., Матяш И. Е., Сердега Б. К., Костин Е. Г., Полозов Б. П., Федорович О. А., Савинков Г. К. (2013)
Каримов А. В. - Исследование процесса формирования токовых характеристик кремниевого фотодиода с выпрямляющими барьерами, Ёдгорова Д. М., Гиясова Ф. А., Мирджалилова М. А., Асанова Г. О., Абдулхаев О. А., Мухутдинов Ж. Ф. (2013)
Попов В. П. - Малошумящие усилители на основе SiGe-HBT для сверхширокополосных систем, Сидоренко В. П. (2013)
Алексеик Е. С. - Система отвода теплоты от теплонагруженных элементов РЭА на основе пульсационной тепловой трубы, Кравец В. Ю. (2013)
Кудрик Я. Я. - Технология изготовления контактов к карбиду кремния, Бигун Р. И., Кудрик Р. Я. (2013)
Динев Д. А. - Технология изготовления гибких терморезисторов на полиимидной основе, Жора В. Д., Григорьева Н. Н., Грунянская В. П. (2013)
Томашик З. Ф. - Особенности изготовления Cd1–xZnxTe-детектора ионизирующего излучения, Стратийчук И. Б., Томашик В. Н., Будзуляк С. И., Гнатив И. И., Комар В. К., Дубина Н. Г., Лоцько А. П., Корбутяк Д. В., Демчина Л. А. (2013)
Мостовой А. И. - Электрические свойства анизотипных гетеропереходов n-ТiО2:Mn/p-CdTe, Брус В. В., Марьянчук П. Д., Ульяницкий К. С. (2013)
Антипенко І. В. - Оподаткування нерухомості: сучасний стан, зарубіжний досвід та перспективи, Дехтяренко Ю. Ф., Манцевич Ю. М., Палеха Ю. М. (2011)
Короткова О. В. - Деякі аспекти реалізації антикризового управління в сучасних економічних умовах, Єгорова Н. В. (2011)
Кирилюк Є. М. - Методологічні аспекти системного підходу до дослідження еволюції економічних систем (2011)
Романова Л. В. - До проблеми формування маркетингового менеджменту на промислових підприємствах (2011)
Пшенишнюк І. О. - Імідж підприємства як метод конкурентної боротьби (2011)
Макаренко П. М. - Ефективність економічного регулювання аграрного виробництва державних підприємств, Нездойминога О. Є. (2011)
Онищенко А. М. - Двосекторна еколого-економічна модель оптимального розвитку (2011)
Усков И. В. - Сущность и методология оценки финансовой устойчивости местных бюджетов в Украине (2011)
Усик С. П. - Оцінка ефективності маркетингової діяльності вітчизняних підприємств (2011)
Хоменко О. І. - Особливості маркетингу у сфері страхових послуг, Подольна В. В. (2011)
Коваль О. М. - Спеціалізація сільськогосподарських підприємств природно-економічної зони лісостепу (2011)
Литвин О. Є. - Оптимізація експортної політики України на світовому ринку зерна (2011)
Лучко Г. Й. - Інформаційне забезпечення моніторингу стратегій застосування деривативів компаніями з управління активами (2011)
Андрусів Р. Р. - Теоретичні концепції боргового фінансування державних потреб (2011)
Чевела Г. О. - Підвищення інвестиційної привабливості страховика шляхом застосування реінжинірінгу бізнес-процесів (2011)
Хуан Мінжун - Міжнародний трансфер знань і технологій в побудові інноваціної економіки (на прикладі КНР) (2011)
Краєвський В. М. - Оцінка іфнформаційного забезпечення державного управління відтворенням біоресурсного потенціалу (2011)
Строгонова Т. В. - Концепція управління розвитком системи дистанційної освіти у вищому навчальному закладі медичного спрямування з позицій програмно-цільового підходу (2011)
Жиров О. Л. - Моделювання ціноутворення в енергетичній галузі України, Кузовкін С. Б. (2011)
Жуковська О. А. - Інтервальна модель прийняття кредитного рішення малим підприємством в умовах нестабільності цін, Ковальова В. В. (2011)
Забігайло Є. Ю. - Раціональні стратегії інвестування коштів у нерівноважну економіку за кризових умов, Капустян В. О., Капустян О. М., Козерацька М. С. (2011)
Юрійчук С. М. - Місцеві бюджети в управлінні національним господарством: їх сутність та визначення (2011)
Демиденко О. В. - Сучасний стан санаторно-курортної галузі в Україні (2011)
Корнецький А. О. - Особливості малого підприємництва України (2011)
Мацедонська Н. В. - Організація впровадження сучасних інформаційних та інтернет-технологій в управлінні підприємствами на ринку масложирової продукції (2011)
Рахиб Шукюров - Сучасні тенденції динаміки безробіття в азербайджані (2011)
Анар Рза Алі оглы - Роль соціальної реклами у вирішенні актуальних соціальних проблем (2011)
Куценко В. І. - Соціальний розвиток у контексті людиноцентриської економічної парадигми, Гаращук О. В. (2011)
Семенченко Н. В. - Принципи процесу консолідації та злиття підприємств (2011)
Гур’єв С. О. - Принципи управління наданням гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій, Терент’єва А. В., Іскра Н. І. (2011)
Медведєв І. А. - Реалізація принципу автономності та академічних свобод в університетах російсьй імперії та СРСР (на прикладі харківського університету) (2011)
Мороз В. М. - Теоретичне підгрунтя мотиваційного механізму стимулювання трудової активності громадян в контексті теорії суспільного вибору (2011)
Горник В. Г. - Бюджетно-податкова політика в стратегії забезпечення конкурентоспроможності держави (2011)
Царьов Ю. О. - Державне управління з питань договірно-правового оформлення державного кордону України: сучасний стан та перспективи (2011)
Бондарчук Н. В. - Соціальна складова державної політики розвитку інноваційного потенціалу України (2011)
Бублик С. Г. - Механізми бюджетного фінансування науково-технологічної діяльності (2011)
Солоненко І. І. - Управлінські впливи європейського союзу на трансформаційні процеси в країнах центрально-східної європи та Україні (2011)
Михненко А. А. - Інститут президента України як елемент управлінської еліти: стан та перспективи розвитку (2011)
Бондаренко М. Ю. - Вплив громадських рухів на формування демократичної держави в період суспільно-трансформаційних змін (2011)
Мазур С. С. - Науковий аналіз світового досвіду забезпечення безпеки органів державної влади (2011)
Ганоцька С. О. - Стандарти управління якістю як інструмент мотивації в професійній діяльності державних службовців (2011)
Іванова Т. В. - Роль екологічної складової в концепціях сталого розвитку (2011)
Алейнікова О. В. - Удосконалення управління апк на муніципальному рівні (2011)
Шевченко Н. О. - Механізм залучення недержавних інституцій в формування політики лібералізму та протекціонізму ринку аграрної продукції (2011)
Титул, содержание (2013)
Перевертайло В. Л. - Модульный спектрометр для оценки качества технологии твердотельных детекторов, Зайцевский И. Л., Тарасенко Л. И., Перевертайло А. В., Шкиренко Э. А., Крюков А. С. (2013)
Часнык В. И. - Диэлектрические характеристики высокотеплопроводной AlN-керамики в диапазоне частот 3—93 ГГц, Фесенко И. П. (2013)
Глушеченко Э. Н. - Перспективы применения микрополосковых устройств с резонаторами бегущей волны (2013)
Голуб В. С. - Сигма-дельта модулятор: петлевые фильтры и шум квантования (2013)
Глауберман М. А. - Моделирование магнитотранзисторов на основе одномерного уравнения непрерывности, Егоров В. В., Канищева Н. А. (2013)
Спокойный М. Ю. - CFD-моделирование теплообмена в прямоугольном канале с каверна-штыревым оребрением, Трофимов В. Е., Шевчук М. В. (2013)
Михайловский В. Я. - Двухкаскадные модули на основе Bi2Te3 и SiGe для термоэлектрических генераторов, Билинский-Слотыло В. Р. (2013)
Пилипенко В. А. - Методы и механизмы геттерирования кремниевых структур в производстве интегральных микросхем, Горушко В. А., Петлицкий А. Н., Понарядов В. В., Турцевич А. С., Шведов С. В. (2013)
Дранчук С. Н. - Метод жидкофазной эпитаксии толстых слоев, Завадский В. А., Мокрицкий В. А. (2013)
Кукла А. Л. - Исследование метрологических параметров датчиков на основе pН-чувствительных полевых транзисторов, Лозовой С. В., Павлюченко А. С., Нагибин С. Н. (2013)
Чмиль В. М. - "Сатурн" остается на орбите, Глушеченко Э. Н. (2013)
Титул, содержание (2013)
Ефименко А. А. - Переходное контактное сопротивление в электрических соединениях с плоскими контактами, Мерлян С. В. (2013)
Часнык В. И. - Применение высокотеплопроводной керамики из нитрида алюминия в вакуумных электронных приборах СВЧ (2013)
Готра З. Ю. - Повышение электромагнитной помехоустойчивости сигнальных преобразователей на сенсорах Холла, Голяка Р. Л., Ильканич В. Ю., Марусенкова Т. А., Бойко О. В. (2013)
Липинский А. Ю. - Устройство управления лазерным модулем оптоэлектронной вычислительной среды с динамически изменяемой архитектурой (2013)
Дружинин А. А. - Двухфункциональный датчик давления-температуры на основе нитевидных кристаллов кремния, Кутраков А. П., Лях-Кагуй Н. С., Вуйцик А. М. (2013)
Завадская Е. С. - Экспериментальное моделирование тепловых режимов наноспутника, Рассамакин Б. М., Рогачёв В. А., Хайрнасов С. М., Хоминич В. И. (2013)
Белянин А. Ф. - Ненакаливаемые катоды на основе углеродных наноструктурированных слоистых структур, Борисов В. В., Тимофеев М. А., Ламский А. Н. (2013)
Борисенко А. Г. - Источник бескапельных плазменных потоков для наноэлектроники (2013)
Спирин В. Г. - Устройства для контроля качества сварных соединений выводов бескорпусных микросхем (2013)
Антонова Е. В. - Электропроводность композита "полиэтилен — диоксид ванадия", Колбунов В. Р., Тонкошкур А. С., Ляшков А. Ю. (2013)
Khalilova Sh. R. - Procedure for determination of isoflavonoids in overground part of meadow clover growing in Uzbekistan, Yuldashev M. P., Urmanova F. F. (2014)
Алмакаева Л. Г. - Подбор буферной системы для поддержания оптимального уровня рН в растворе для инфузий, Науменок Л. Г., Бегунова Н. В., Доля В. Г., Алмакаев М. С. (2014)
Антоненко П. Б. - Динаміка лабораторних показників у хворих на туберкульоз в залежності від вмісту ізоніазиду в крові (2014)
Вадзюк Ю. С. - Фармакоекономічний аналіз вартості надання медичної допомоги хворим на гіпотиреоз (2014)
Гамуля О. В. - Порівняльний аналіз сполук, що переганяються з водяною парою, жіночих квіток огірка посівного, Хворост О. П. (2014)
Гудзенко О. П. - Клініко-економічні дослідження лікарських засобів, які використовуються в лікуванні захворювань, що передаються статевим шляхом, Левченко І. О., Кузьмічов К. О. (2014)
Денис А. І. - Вибір допоміжних речовин для створення захисної оболонки на таблетках екстракту листя тополі китайської (2014)
Їжак Ю. С. - Маркетингові дослідження лікарських препаратів на основі подорожника ланцетовидного, Белей Н. М., Белей С. Я. (2014)
Кобец М. Н. - Проблема персонализации медицины и место провизора в условиях развития новых биофармацевтических технологий, Филипцова О. В. (2014)
Ковалевська І. В. - Визначення фізико-хімічних властивостей воглібозу (2014)
Куценко С. А. - Обґрунтування оптимального режиму сушіння маси для інкапсулювання, Рубан О. А., Ковалевська І. В. (2014)
Міщенко В. А. - Надземні частини овочевих рослин родини пасльонові як перспективні джерела лікарської рослинної сировини (2014)
Орловецкая Н. Ф. - Технология экстемпоральных мазей с димексидом, Данькевич О. С., Кисиль Е. В. (2014)
Попова Н. В. - Дослідження біологічно активних сполук цмину піскового, Ткаченко М. Ф., Липовецький П. В. (2014)
Савченко М. А. - Лужний гідроліз гідазепаму та його метаболітів, Петюнін Г. П., Гузенко Н. В. (2014)
Саидов Н. Б. - Синтез новых биологически активных веществ в ряду производных 3-меркапто-4-амино-5-(3-метилфенил)-1,2,4-триазола-4н и продуктов их химических превращений, Георгиянц В. А. (2014)
Семенів Д. В. - Дослідження сучасного ставлення лікарів до реклами лікарських засобів та правил належної промоції в Україні (2014)
Степанова К. О. - Вивчення впливу на обмінні процеси нових песаріїв "клімедекс" на фоні експериментального вагініту (2014)
Ткаченко В. Г. - Кількісне УФ-спектрофотометричне визначення налбуфіну гідрохлориду в лікарській формі та вивчення його зберігання в біологічному матеріалі, Суялкіна В. О., Старих О. В. (2014)
Хохленкова Н. В. - Вибір основи-носія як етап фармацевтичної розробки мазі "Біотанін", Буряк М. В. (2014)
Шкарлат Г. Л. - Разработка и валидация УФ-спектрофотометрических методик количественного определения метронидазола для целей химико-токсикологического анализа, Журавель И. А., Клименко Л. Ю., Шовковая З. В. (2014)
Шпичак О. С. - Маркетинговые исследования фармацевтического рынка согревающих препаратов для местного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, Тихонов А. И. (2014)
Grekovа O. V. - Comparative evaluation of pharmacokinetic parameters on the absorption stage of coordination compound germanium ok-8 in rats in normal condition and in cerebral ischemia (2014)
Klimenko L. Yu. - Validation of UV-spectrophotometric methods of quantitative determination in forensic and toxicological analysis: linearity and range, Trut S. M. (2014)
Musienko K. S. - To the question of wild privet leaves standardization, Kyslychenko V. S. (2014)
Yolkina N. M. - The level of antioxidant activity in erythrocytes of patients with cirrhosis of liver and iron-deficientcy anemia (2014)
Yolkina N. M. - The level of the glycosylated form of hemoglobin and methemoglobin in erythrocytes of patients with aplastic anemia (2014)
Барнатович С. В. - Дослідження причин дефектури як вагомого чинника в управлінні асортиментним портфелем лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах, Бєбєшко С. О. (2014)
Бєлоусова І. П. - Деякі аспекти раціональної антимікробної терапії (2014)
Бєлоусова І. П. - Досвід застосування івабрадину в комплексній терапії вегетосудинної дистонії, Афоніна Т. В., Стеріоні І. В. (2014)
Бєляєва О. І. - Фармакоекономічні підходи до аналізу лікувального процесу дітей хворих на пневмонію в лікувально-профілактичних закладах Південного регіону (2014)
Білик О. В. - Способи ідентифікації бета-адреноблокаторів, Зіборова І. В. (2014)
Благун О. Д. - Оцінка сучасних проблем відпуску лікарських засобів з аптек Вінницької області, Бобрук В. П. (2014)
Боб Н. І. - Синтез та фармакологічні дослідження 4-n-r-оксамідосульфонілбензолоксамідоетанових кислот (2014)
Бобро С. Г. - Актуальність створення косметичних засобів на основі стандартизованих субстанцій прополісу для лікування вугрової хвороби (2014)
Бойник В. В. - Люпин многолистный – перспективный источник сырья для пищевой и медицинской промышленности, Демешко О. В. (2014)
Бурцева О. В. - Динаміка накопичення гідроксикоричних кислот в траві Aristolochia Clematitis L., Савенко Л. В. (2014)
Васенда М. М. - Вплив різних зразків МКЦ на фармако-технологічні показники таблетованих препаратів на основі магнію аспарагінату, Онишків О. І. (2014)
Ватулін О. І. - Алкоголізм як медична та соціальна проблема, Чиркова В. С. (2014)
Водославський В. М. - Елементний склад трави зірочника середнього, Опрошанська Т. В., Хворост О. П. (2014)
Грубник І. М. - Використання гідроколоїдів для виробництва м’яких лікарських форм, Гладух Є. В. (2014)
Демьяненко Е. В. - Динамика показателей метаболитов оксида азота в тканях при экспериментальном остром 24-часовом иммобилизационном стрессе, Утченко А. Ю., Чеботарева А. А., Яковлева Т. П., Соловьева И. В. (2014)
Євтушенко О. М. - Дослідження тенденцій розвитку ринку антианемічних лікарських препаратів, Вальдовський А. О. (2014)
Заліська О. М. - Досвід елементів дистанційного навчання з фармако-економіки у післядипломній підготовці провізорів, Парновський Б. Л., Качерай Ю. В., Колач Т. С. (2014)
Заричная Т. П. - Изучение рекламы лекарственных средств в прессе на территории Запорожской области, Якимец Ю. В. (2014)
Здорик О. А. - Розробката впровадження монографій на лікарські засоби аптечного виготовлення до ДФУ, Штрімайтіс О. В., Прокопець В. В., Валієв А. Х., Георгіянц В. А. (2014)
Іванченко О. В. - Оваріовіт та імунофан – засоби для активізації гіпоталамо-оваріального комплексу при дисфункції яєчників у корів, Шарандак В. І., Шпилева Л. О. (2014)
Ільїнська Н. І. - Вивчення технологічний параметрів сировини жоржини німфейної сорту Ken's Flame, Гонтова Т. М., Кічимасова Я. С. (2014)
Карпюк К. С. - Розробка оптимального складу таблеток на основі субстанції адеметионіну, Ярних Т. Г., Борщевська М. І. (2014)
Конечна Р. Т. - Вивчення мікробоцидних властивостей шовковиці чорної (Morus Nigra L.), Крвавич А. С., Конечний Ю. Т., Шикула Р. Г., Новіков В. П. (2014)
Коротков В. А. - Разработка методик анализа суппозиториев с содержанием растительного экстракта, Кухтенко А. С., Гладух Е. В. (2014)
Котвіцька А. А. - Препарати для зовнішньої терапії псоріазу на ринку України, Карло В. В., Волкова А. В. (2014)
Кран О. С. - Термогравіметричний аналіз гелю для лікування ран у II фазі ранового процесу (2014)
Кулдыркаева Е. В. - Актуальные аспекты разработки скраба косметического на основе микрокристаллов полиэтилена, Басакина И. И. (2014)
Кухтенко Г. П. - Реологічні дослідження супозиторних основ, Гладух Є. В., Ляпунова О. О. (2014)
Лаптійова Л. А. - Лікувально-профілактичні заходи щодо ліквідації технологічного стресу в поросят, Шарандак В. І., Зайцева А. А. (2014)
Лєпшина К. В. - Современные средства терапии мастопатии у собак, Шарандак В. В., Кот В. С. (2014)
Михайліченко А. І. - Порівняльні способи лікування собак за бронхопневмонії, Шарандак В. В., Зайцева А. А. (2014)
Можаев Г. І. - Вивчення технологічних параметрів одержання таблеток на основі екстракту бузку та метилсульфонілметану, Гладух Є. В. (2014)
Мусієнко С. Г. - Фармакогностичне дослідження сировини лавра благородного, Кисличенко В. С. (2014)
Наконечна С. С. - Дослідження мембранопротекторної активності густого екстракту фіалки триколірної на моделі спонтанного гемолізу (2014)
Немченко А. С. - Аналіз онкоепідеміологіних показників раку шлунку та прямої кишки у розрізі регіонів України, Жаркова С. О. (2014)
Немятих О. Д. - Інтегрований авс/ven/частотний аналіз споживання препаратів для лікування ран та виразкових уражень, Василенко С. О., Мотузна Д. О. (2014)
Немятих О. Д. - Обгрунтування складу крем-гелю на основі екстракту листя мальви лісової для застосування у косметології, Комнацька О. С. (2014)
Ольхова І. В. - Фармакоекономічні аспекти хронічного гастриту і дуоденіту у дітей, Трохимчук В. В. (2014)
Омельченко І. О. - Дослідження розчинності препарату "корвалол" таблетки, Ярних Т. Г., Борщевська М. І., Борщевський Г. І. (2014)
Онишків О. І. - Вивчення впливу величини питомого тиску пресування на показники якості таблеток екстракту кори осики, Васенда М. М. (2014)
Онищенко У. Є. - Визначення антоціанів у траві мальви лісової методом високоефективної рідинної хроматографії (2014)
Орлова О. А. - Аденіннуклеотидний обмін в тканинах зрілих щурів на фоні введення мелатоніну, Лазарчук О. О., Декусар О. Б. (2014)
Поліщук Є. М. - Фармако-математичні дослідження з розробки дозового режиму нової фармакологічної речовини за умов травматичної хвороби головного мозку, Рисухіна Н. В., Висоцька Л. В., Чебаненко О. А. (2014)
Портянко В. С. - Реологічне вивчення стоматологічного гелю для лікування гінгівітів, Коваленко С. М. (2014)
Потапова М. Г. - Показатели белкового обмена овец под влиянием "минерола", Савченко А. В., Трощий К. С., Шарандак П. В. (2014)
Прилипко Н. А. - Інформатизація процесу управління фармацевтичним забезпеченням протитуберкульозними лікарськими засобами на регіональному рівні (2014)
Прокіп С. Є. - Оксикодон та метадон як альтернативні опіоїди у лікуванні хронічного больового синдрому (2014)
Рибак Л. М. - Дослідження кількісного вмісту пігментів у траві Eruca Sativa Mill. сорту "рокет", Осадчий А. С. (2014)
Рибчук В. О. - Адсорбція ефірів та ефірних олій на порошкових носіях (2014)
Романенко Д. В. - Пошук потенційних церебропротекторів серед оригінальних германійорганичних сполук та бісцитратогерманатів на скринінговій моделі ішемічного інсульту, Чебаненко О. А., Пєсарогло А. Г. (2014)
Савченкова Л. В. - Вивчення токсичності кріоподрібненого порошку аронії чорноплідної, Акімова М. С. (2014)
Савченкова Л. В. - Перспективи створення ефективних та безпечних стреспротекторів, Акімова М. С. (2014)
Сардарова О. А. - Вплив мінеролу та е-селену на функціональний стан нирок та печінки вівцематок, Удовенко О. І., Шарандак П. В. (2014)
Скрипник-Тихонов Р. І. - Вивчення очищеної отрути бджолиної (2014)
Слюсар О. А. - Перспективи створення комбінованого сиропу на основі рослинної сировини, Гладух Є. В. (2014)
Степанова М. А. - Використання природних кислотно-лужних індикаторів для визначення рН середовища, Тімохін О. С. (2014)
Степанюк Г. І. - Дослідження токсичності нового похідного 1,2,4-триазино-хіназоліну з лабораторним шифром МТ-279, Саєнко А. В., Коваленко С. І. (2014)
Тернинко І. І. - Визначеня органічних кислот та цукрів в сировині фенхеля звичайного методом високоефективної рідинної хроматографії (2014)
Тимченко А. Ю. - Исследование коэффициента поглащения экстрагента в технологии настойки подмора пчелиного (2014)
Тихонов О. І. - Вивчення проблеми розробки складу капсульованого препарату на основі продуктів бджільництва, Богдан Н. С. (2014)
Тихонов А. И. - Проблема соблюдения требований при создании глазных капель, Коношевич Л. В. (2014)
Тихонов О. І. - Вивчення хімічного складу перги бджолиної, Кудрик Б. Т. (2014)
Ткаченко Н. О. - Вивчення думки студентів стосовно якостей майбутнього спеціаліста, Червонеко Н. М. (2014)
Тулупова Н. Н. - Современные аспекты возникновения и борьбы с лишним весом в подростковом возрасте, Тарута К. Е. (2014)
Унгурян Л. М. - Логістичні принципи, що застосовуються в управлінні фармацевтичними підприємствами, Бєляєва О. І., Прилипко Н. А., Ольхова І. В., Краєвська Є. В. (2014)
Утченко А. Ю. - Трафик мезенхимальных стволовых клеток меченных ямр-контрастными магнитными частицами при острой почечной недостаточности, Демьяненко Е. В., Чеботарева А. А., Шипилова И. В., Старостенко-Пилюгина И. Н. (2014)
Фабрий А. Ю. - Квалиметрический анализ лекарственных средств муколитического действия, поступающих на региональный рынок (на примере Донецкой области), Заричная Т. П. (2014)
Федоровська М. І. - Опрацювання складу основи крем-маски для застосування при андрогенновій алопеції, Соколова Л. В. (2014)
Федченко С. М. - Гастропротекторна дія тіотриазоліну при експериментальних гастропатіях, індукованих толуолом, Кондаурова А. Ю. (2014)
Фролова А. В. - Особености сорбции поверхностью энтеросорбентов с разной химической природой, Орлова Е. А., Вацуро Е. Ю. (2014)
Цурікова О. В. - Результати експерного опитування онкогематологів з проблем фармацевтичного забезпечення хворих на гемобластози, Панфілова Г. Л., Чигрінова М. Г. (2014)
Чеботарёва А. А. - Динамика содержания свободного метаболита оксида азота на фоне транзиторной острой ишемии почек в условиях эксперимента, Демьяненко Е. В., Утченко А. Ю., Соловьёва И. В., Кравцова Ю. В. (2014)
Шанайда М. І. - Ідентифікація та аналіз вмісту первинних метаболітів у траві Satureja Hortensis L., Лещик М. В. (2014)
Штейнгарт М. В. - Кристалличность смеси, как показатель качества при разработке генерических лекарственных препаратов в твердых лекарственных формах, Ярных Т. Г., Шакин Е. С. (2014)
Ярних Т. Г. - Вивчення осмотичної активності дитячих ректальних супозиторіїв "Імуносол", Рухмакова О. А., Мельник Г. М. (2014)
Ярних Т. Г. - Актуальність створення супозиторіїв для лікування бактеріального вагінозу, Чушенко В. М., Шапошник Ю. С. (2014)
Ярных Т. Г. - Некоторые аспекты обеспечения стабильности экстемпоральных лекарственных средств, Рухмакова О. А. (2014)
Яцюк К. М. - Методи одержання і стандартизація субстанцій з журавлини болотної для застосування в урологічній практиці, Федоровська М. І. (2014)
Бабій О. В. - Дослідження осмотичної активності м’яких лікарських засобів з аміксином, Ващенко К. Ф. (2014)
Ващенко О. О. - Особливості розробки медичних олівців і перспективи їх застосування, Ващенко К. Ф. (2014)
Єзерська О. І. - Вплив природи розпушуючих речовин на фармако-технологічні показники якості таблеток екстракту цикорію і кукурудзи (2014)
Андрійчук В. М. - Особливості змін поперечних параметрів юнаків-студентів в умовах педагогічного процесу (2014)
Анисимова Л. В. - Неспецифические протеиназы как диагностический и прогностический маркер развития синдрома острого повреждения легких (2014)
Астахов В. М. - Состояние маточно-плацентарной и плодово-плацентарной гемодинамики у беременных с артериальной гипотензией, Сун Ли (2014)
Бисюк Ю. А. - Связь полиморфизма C159T гена рецептора CD14 с антиэндотоксиновым иммунитетом у взрослых больных с атопической и неатопической бронхиальной астмой (2014)
Волошина І. С. - Зміни гістологічної будови внутрішніх органів репродуктивної системи статевозрілих щурів самців після інгаляційного впливу на організм толуолу (2014)
Горяча Л. М. - Елементний склад амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.), Журавель І. О. (2014)
Гречана О. В. - Порівняльний фітохімічний аналіз сировини Lupinus luteus L. (2014)
Дунаєв О. В. - Судово-медичні оцінки летальних випадків суїциду серед населення м. Луганська та Луганської області за даними Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи, Лосєв Ф. О., Попов Е. М., Жадік С. В., Циганок Л. І. (2014)
Жаріков М. Ю. - Особливості викладання анатомії людини студентам заочної форми навчання (2014)
Запорожан В. Н. - Генетические аспекты эффективности клеточной терапии ишемической кардиомиопатии, Холодкова Е. Л., Карпенко Ю. И., Козлов В. П., Козлов Ю. В. (2014)
Карпюк У. В. - Дослідження вмісту жирних кислот в сировині кукурудзи звичайної деяких видів (2014)
Кузьменко О. В. - Ультразвуковое обоснование миниинвазивных методов хирургического лечения хронического заболевания вен класса С2, Михайличенко В. Ю. (2014)
Лузин В. И. - Особенности распространения заболеваний ЛОР-органов среди иностранных студентов в климатических условиях Украины в осенний период, Нужная Е. К., Курило А. В., Морозов В. Н., Осмоловская А. Р., Скрябина Е. Н. (2014)
Мацынин А. Н. - Особенности липидного обмена у беременных с йодным дефицитом (2014)
Олєйніков В. А. - Аналіз рівня поінформованості працівників правоохоронних органів щодо проблем ВІЛ/СНІДу, Недоступ Н. Ф. (2014)
Очередько Л. В. - Хромато-мас-спектрометричне вивчення летких компонентів підземних органів шипшини коричної, Крючкова Т. М., Хворост О. П. (2014)
Труфанов Е. А. - Дифференциальный диагноз болезни Паркинсона и кортикобазальной дегенерации (особенности течения и прогрессирования заболевания) (2014)
Чернюк Н. В. - Значення ефекту антиципації при успадкуванні хронічного обструктивного захворювання легень, поєднаного з артеріальною гіпертензією (2014)
Явдак І. О. - Особистість хворого в формуванні резистентності дисоціативних розладів (2014)
Бисага Є. І. - Прокаїну гідрохлорид: нові методики кількісного визначення (2014)
Титул, содержание (2013)
Колесник К. В. - Мобильная радиотехническая система контроля параметров окружающей среды, Шишкин М. А., Кипенский А. В. (2013)
Багачук Д. Г. - Компенсатор поляризационной модовой дисперсии на основе спирально изогнутого одномодового оптоволокна (2013)
Афанасьев А. М. - Определение энергетических и массогабаритных показателей пассивных элементов импульсных преобразователей, Еремина А. В. (2013)
Дружинин А. А. - Система измерения магнитного поля и температуры с цифровой обработкой сигнала, Островский И. П., Ховерко Ю. Н., Ничкало С. И., Бережанский Е. И. (2013)
Спирин В. Г. - Микросборка на кремниевой плате для акселерометра (2013)
Рассамакин А. Б. - Тепловые режимы системы охлаждения светодиодного светильника на основе тепловой трубы, Быков Е. В., Хайрнасов С. М., Рассамакин Б. М. (2013)
Кондрик А. И. - Рафинирование Cd и Zn от примесей внедрения при дистилляции с геттерным фильтром ZrFe, Солопихин Д. А., Щербань А. П. (2013)
Вербицкий В. Г. - Сравнительный анализ методов сборки микросхем на гибких полиимидных носителях, Плис Н. И., Жора В. Д., Грунянская В. П. (2013)
Ланин В. Л. - Методика расчета параметров УЗ-преобразователей повышенной частоты, Петухов И. Б. (2013)
Титул, содержание (2013)
Кудрик Я. Я. - Наноструктурированные антидиффузионные слои в контактах к широкозонным полупроводникам (2013)
Часнык В. И. - Комплексный коэффициент редукции для цилиндрического потока электронов с изменяющейся амплитудой переменной составляющей тока в ЛБВ, Строковский Я. Н. (2013)
Holubnychyi A. G. - Barker-like systems of sequences and their processing (2013)
Prokopenko I. G. - Fast frequency tracking, Omelchuk I. P., Chyrka Yu. D., Vovk V. Yu. (2013)
Unal M. - Subsurface and through-wall SAR imaging techniques for ground penetrating radar, Caliskan A., Turk A. S., Bakbak P. O. (2013)
Бондаренко О. В. - Эксплуатационные показатели качества транспортной телекоммуникационной первичной сети Украины, Костик Б. Я., Степанов Д. Н., Левенберг Е. В. (2013)
Вакив Н. М. - Получение двухсторонних высоковольтных эпитаксиальных кремниевых p—i—n-структур методом ЖФЭ, Круковский С. И., Тимчишин В. Р., Васькив А. П. (2013)
Ляшков А. Ю. - Изучение адсорбционных состояний в керамике ZnO—Ag методом ТВЭ-кривых (2013)
Яцунский И. Р. - Получение пригодного для сенсорики пористого кремния методом неэлектролитического травления MacEtch (2013)
Титул, зміст (2015)
Кушнір К. Ф. - Удосконалення процесу виготовлення жакету жіночого з елементами профілактично-одоровчого призначення, Артеменко Т. П., Березненко C. М. (2015)
Кальна М. М. - Дослідження впливу конструкторсько-технологічних параметрів коміркового теплозахисного шару одягу типу "пуховик" на теплозахисні властивості, Донченко С. В., Яловий В. В., Когут О. О. (2015)
Годун А. В. - Дослідження впливу режимів обробки на якість ниткових з’єднань при виготовленні одягу для вагітних, Бакан Л. А. (2015)
Водзінська О. І. - Дослідження технологічного процесу спрасування клейових пакетів матеріалів при виготовленні плечових виробів верхнього асортименту, Науменко О. С. (2015)
Самелюк О. С. - Розробка методів і засобів вимірювання параметрів та якості електричної енергії, Черніченко М. Ю., Шевченко К. Л. (2015)
Покотило В. Ф. - Дослідження можливості зменшення рівня шуму в побутових холодильниках, Біла Т. Я. (2015)
Клюйко Ю. І. - Розробка інтелектуальної системи керування освітленням "розумного будинку", Злотенко Б. М. (2015)
Белінський Я. О. - Розробка інтелектуальної системи керування сервоприводом, Злотенко Б. М. (2015)
Нещерет М. М. - Автоматичне керування електроприладом для нагрівання води, Злотенко Б. М. (2015)
Приходько П. А. - Дослідження волого-температурних параметрів сушарки з плівковим електронагрівачем, Пaвленкo В. М. (2015)
Бондарчук М. В. - Аналіз методів лінеаризації характеристик нелінійних елементів (2015)
Дроменко В. Б. - Оцінювання похибок оптико-абсорбційних методів вимірювального контролю концентрації розчинів із застосуванням надлишкових вимірювань (2015)
Коломієць А. А. - Система контролю вводу інформації при формуванні баз даних інформаційних систем, Пилипенко Ю. М. (2015)
Шилофост І. І. - Автоматизована система оперативного керування якістю виготовлення чоловічого костюму (2015)
Юрченко В. О. - Захист міського середовища від екологічно небезпечної емісії сірководню з споруд водовідведення, Лебедєва О. С., Бойко С. В., Ярошенко А. О. (2015)
Литвиненко Н. М. - Розробка функціонального одягу для вагітних з підтримуючим ефектом, Ковтун К. О. (2015)
Дем’яненко А. М. - Удосконалення системи управління розвитком персоналу на підприємствах (2015)
Галяндін Н. А. - Удосконалення стратегічного управління людськими ресурсами в навчальному закладі (2015)
Титул, зміст (2015)
Дронова М. Л. - Нові антибіотики хінолонового ряду: перспективи застосування в клінічній практиці, Вринчану Н. О., Дудікова Д. М. (2015)
Беленичев И. Ф. - Ферментативное и не ферментативное звено тиол­дисульфидной системы в головном мозге экспериментальных животных с церебральной ишемией: эффекты селеназы, Литвиненко Е. С. (2015)
Громов Л. О. - Експериментальне дослідження півкульної асиметрії антидепресивних ефектів амітриптиліну, Гончар­Чердаклі Л. Г., Ворожбит А. П., Тарнавська Л. С., Пішель В. Я., Ярош О. К. (2015)
Дейко Р. Д. - Корекція неврологічних і когнітивних порушень при церебральній ішемії оригінальними нейроактивними олігопептидами, Штриголь С. Ю., Колобов О. О., Міщенко О. Я. (2015)
Дроговоз С. М. - Хронофармакологічні особливості дії вольтарену, Дмитренко С. В., Штробля А. Л., Вашкеба­Бітлер Е. М. (2015)
Загайко А. Л. - Экспериментальное исследование фармакологической активности новых ингибиторов JNK, Брюханова Т. А, Кочубей Ю. И., Мусмари М. А., Коваленко С. Н. (2015)
Калько Е. А. - Влияние циркадианных и сезонных биоритмов на активность ферментов цитолиза у интактных крыс, Дроговоз С. М., Иванцик Л. Б. (2015)
Клеванова В. С. - Антидіабетичні властивості чорноголовника родовикового (Poterium sanguisorba L.) за умов дексаметазонового діабету в щурів, Тржецинський С. Д., Жернова Г. О. (2015)
Лук’янчук В. Д. - Дослідження актопротекторної активності нового антигіпоксанта ВІТАГЕРМ­3 після перенесеної гіпоксії замкнутого простору, Сейфулліна І. Й., Шебалдова К. О., Марцинко О. Е. (2015)
Мосієнко В. С. - Дослідження протипухлинних властивостей феромагнітних наночастинок оксиду заліза та їхніх композитів на перещеплених пухлинах у мишей, Кущевська Н. Ф., Бурлака А. П., Шляховенко В. О., Лукін С. М., Куртсеїтов Л. К., Карнаушенко О. В., Вербиненко А. В. (2015)
Ніженковська І. В. - Вплив нікотинової кислоти та комплексу германію з нікотиновою кислотою (МІГУ­1) на жирнокислотний склад ліпідів кардіоміоцитів і гепатоцитів щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю, Нароха В. П., Кузнецова О. В., Брюзгіна Т. С., Сейфулліна І. Й., Марцинко О. Е., Чебаненко О. А. (2015)
Рибак В. А. - Вивчення антиоксидантних властивостей густого екстракту квасолі на моделі цукрового діабету 2 типу на тлі ожиріння в щурів, Малоштан Л. М., Полторак В. В., Красова Н. С. (2015)
Гудзенко А. В. - Розробка ВЕРХ методики визначення ізорамнетин-3­рутинозиду в лікарських засобах квіток нагідок лікарських (Calendula officinalis L.) (2015)
Гребень Н. К. Ефективність лікування та реабілітації хворих на хоріоретинальні опіки ока - Effectiveness of treatment and rehabilitation of patients with chorioretinal burns of eyes (2015)
Памяти Платона Григорьевича Костюка. Слово об учителе (2015)
Содержание (2015)
Content (2015)
Титул, содержание (2014)
Ефимович А. П. - Компенсация паразитных элементов транзистора с настройкой импедансов на гармониках в усилителе класса F, Крыжановский В. Г. (2014)
Часнык В. И. - Поглотители СВЧ-энергии с высокой теплопроводностью на основе AlN и SiC с добавками молибдена, Фесенко И. П. (2014)
Пономарев В. А. - Инвариантность текущего энергетического Фурье-спектра действительных дискретных сигналов на конечных интервалах, Пономарева О. В. (2014)
Prokopenko I. G. - Local trajectory parameters estimation and detection of moving targets in rayleigh noise, Vovk V. Iu., Omelchuk I. P., Chirka Yu. D., Prokopenko K. I. (2014)
Голишников А. А. - Разработка процесса глубокого плазменного травления кремния для технологии трехмерной интеграции кристаллов, Путря М. Г. (2014)
Воробьев А. В. - Безадгезивные акустические мембраны на полиимидной основе, Жора В. Д., Баклаев К. К., Грунянская В. П. (2014)
Ковалюк Т. Т. - Магнитные и кинетические свойства кристаллов Hg1–x–yCdxDyySe, Майструк Э. В., Марьянчук П. Д. (2014)
Самынина М. Г. - Исследование метрологических характеристик системы измерения малых изменений температуры, Шигимага В. А. (2014)
Дашковский А. А. - Всеукраинскому НИИ аналитического приборостроения "Украналит" — 45 лет, Михеева И. Л. (2014)
Титул, содержание (2014)
Ермоленко Е. А. - Классификация методов измерения вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов (2014)
Оборский Г. А. - Экспресс-метод оценки изменений температуры элементов РЭА, Савельева О. С., Шихирева Ю. В. (2014)
Рассохина Ю. В. - Использование щелевых резонаторов для проектирования усилителя мощности с манипуляцией гармоник, Крыжановский В. Г., Коваленко В. А., Colantonio P., Giofre R. (2014)
Лаврич Ю. Н. - Двухканальный переключатель СВЧ-мощности на основе электрически активных полупроводниковых структур, Плаксин С. В., Крысь В. Я., Погорелая Л. М., Соколовский И. И. (2014)
Политанский Р. Л. - Система передачи данных с шифрованием хаотическими последовательностями, Шпатарь П. М., Гресь A. B., Верига А. Д. (2014)
Сидорец В. Н. - Схемотехника источников питания для импульсно-дуговой сварки с хаотическими колебаниями тока, Бушма А. И., Жерносеков А. М. (2014)
Гершуни А. Н. - Коаксиальная тепловая труба для охлаждения отражателя лазера, Нищик А. П. (2014)
Наумова А. Н. - Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе, Кравец В. Ю., Николаенко Ю. Е. (2014)
Ланин В. Л. - Получение соединений повышенной плотности термозвуковой микросваркой в 3D интегральных микросхемах, Петухов И. Б. (2014)
Марьянчук П. Д. - Физические свойства и зонная структура кристаллов (3HgTe)1–x(Al2Te3)x, легированных марганцем, Дымко Л. Н., Романишин Т. Р., Ковалюк Т. Т., Брус В. В., Солован М. Н., Мостовой А. И. (2014)
Вакив Н. М. - Формирование резких границ раздела в эпитаксиальных структурах p+-AlGaAs/n-GaAs методом МОС-гидридной эпитаксии, Круковский С. И., Ларкин С. Ю., Авксентьев А. Ю., Круковский Р. С. (2014)
Титул, содержание (2014)
Невлюдова В. В. - Моделирование технического ресурса радиоэлектронных средств (2014)
Часнык В. И. - Поглотители СВЧ-энергии на основе нитрида алюминия с высоким уровнем поглощения (2014)
Политанский Р. Л. - Кодер и декодер фрактальных сигналов гребенчатой структуры, Верига А. Д. (2014)
Филинюк Н. А. - Трехпараметрический генераторный датчик, Лищинская Л. Б., Лазарев О. О., Ткачук Я. С. (2014)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрический источник питания для электронного медицинского термометра, Кобылянский Р. Р., Константинович И. А. (2014)
Бондаренко Ю. В. - Гибридные энергонакопители на основе аккумуляторов и суперконденсаторов для контактной микросварки, Сафронов П. С., Бондаренко А. Ф., Сидорец В. Н., Рогозина Т. С. (2014)
Венгер Е. Ф. - Получение, свойства и применение тонких нанонеоднородных пленок Ge на GaAs-подложках, Литвин П. М., Матвеева Л. А., Митин В. Ф., Холевчук В. В. (2014)
Будзуляк С. И. - Особенности трансформации примесно-дефектных комплексов в CdTe:Cl под воздействием СВЧ-облучения, Корбутяк Д. В., Лоцько А. П., Вахняк Н. Д., Калитчук С. М., Демчина Л. А., Конакова Р. В., Шинкаренко В. В., Мельничук А. В. (2014)
Гаркавенко А. С. - Ионизационный отжиг полупроводниковых кристаллов. Часть первая: Теоретические предпосылки, Мокрицкий В. А., Банзак О. В., Завадский В. А. (2014)
Воробьев А. В. - Гибкие фольгированные диэлектрики: классификация и анализ направлений применения и совершенствования, Жора В. Д. (2014)
В начале пути: роль DOI (digital object identifier) в повышении индексов цитирования ученых (2015)
Вечные ценности: держим курс на искренность! (2015)
Гордиенко C. - Защита населения от инфекционных болезней в приоритете законопроекта № 1729 (2015)
Уманець Т. Р. - Основні положення настанов з ведення хворих з алергією до коров'ячого молока. Частина 1. Епідеміологія та алергени коров'ячого молока, Шадрін О. Г., Клименко В. А., Няньковський С. Л., Ащеулов О. М., Няньковська О. С. (2015)
Захарова И. Н. - Синдром анемии в практике педиатра: дифференциальная диагностика и терапия, Дмитриева Ю. А. (2015)
Крамарьов С. О. - Досвід застосування препарату "Ергоферон" у дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями, Закордонець Л. В. (2015)
Бєлих Н. А. - Прогнозування ризику формування анемії у дітей грудного віку (2015)
Токарчук Н. І. - Аналіз зв'язку між однонуклеотидним поліморфізмом Bsmi гена VDR та статусом вітаміну D у дітей, хворих на рахіт, Пугач М. М. (2015)
Банадига Н. В. - Вибір препарату для лікування кашлю у дітей: доцільність, ефективність, безпечність, комплаєнс (2015)
Синоверська О. Б. - Ефективність препарату "Гербіон сироп плюща" у лікуванні дітей із гострим бронхітом, Макян С. В. (2015)
Леженко Г. О. - Обґрунтування раціональної антибактеріальної терапії бактеріальних захворювань респіраторного тракту у дітей, Пашкова О. Є. (2015)
Дудник В. М. - Стан судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, Хромих К. В. (2015)
Беш Л. В. - Кашель у дітей: діагностичні підходи та лікувальна тактика, Мацюра О. І., Єфімова С. В. (2015)
Бережной В. В. - Эффективность использования биологического препарата Этанерцепт у детей с ревматоидным артритом (2015)
Жовнір В. А. - Дослідження впливу об'єму трансфузії донорських еритроцитів під час операції артеріального переключення у новонароджених на безпосередні результати лікування, Кузьменко С. О., Часовський К. С. (2015)
Бережний В. В. - Застосування визначення варіабельності серцевого ритму у дітей, Романкевич І. В. (2015)
Хапченкова Д. С. - Коарктация аорты у детей (обзор литературы) (2015)
Шадрін О. Г. - МікроРНК-21-3р і мікроРНК-885-5р як маркери вірусних гепатитів у дітей раннього віку, Чернега Н. Ф., Гур'янова В. Л., Досенко В. Є. (2015)
Незгода І. І. - Ефективність застосування крапельної форми ферменту лактази "Мамалак" при ротавірусній інфекції у дітей, Науменко О. М., Асауленко А. А., Онофрійчук О. С., Южаніна В. М., Бровінська Л. М., Сінчук Н. І., Колесник А. М. (2015)
Марушко Ю. В. - Актуальні питання діагностики та терапії вторинної лактазної недостатності у дітей, Грачова М. Г., Іовіца Т. В. (2015)
Шадрин В. О. - МикроРНК как диагностические биомаркеры поражения печени при Эпштейн–Барр вирусных гепатитах у детей, Досенко В. Е. (2015)
Лавренчук О. В. - Імунореабілітація дітей з хронічним рецидивуючим пієлонефритом (2015)
Мінченко Д. О. - Експресія генів VEGF, E2F8, COL5A1, IGFBP2, PLK1, RB1, RBL1 та TP53 у гліомах дітей (2015)
Веропотвелян М. П. - Визначення загальної частоти носійства мутації 35delG гена конексину-26 серед новонароджених Дніпропетровської та Запорізької областей, Погуляй Ю. С., Журавльова С. А., Шутенко Т. В. (2015)
К сведению авторов (2015)
Титул, содержание (2014)
Ефименко А. А. - Поиск оптимальных размеров печатных плат для несущих конструкций электронных средств, Карлангач А. П., Лазарев С. Н. (2014)
Голуб В. С. - Новый импульсный модулятор с малой частотой переключений (2014)
Тонкошкур А. С. - Кинетика деформации ВАХ оксидных варисторных структур, обусловленная перезарядкой локализованных состояний, Иванченко А. В. (2014)
Блецкан Д. И. - Акустооптические свойства стекол GexS100–x и акустооптический модулятор на их основе, Вакульчак В. В., Феделеш В. И. (2014)
Лозовой М. А. - Исследование рабочих характеристик тепловых труб для светодиодных осветительных приборов, Николаенко Ю. Е., Рассамакин Б. М., Хайрнасов С. М. (2014)
Гладковский В. В. - Влияние параметров ВЧ-разряда и параметров нагревателя на температуру подложки в плазмохимическом реакторе "Алмаз" для синтеза углеродных алмазоподобных пленок, Костин Е. Г., Полозов Б. П., Федорович О. А., Петряков В. А. (2014)
Дружинин А. А. - Элементы твердотельной электроники на основе КНИ-структур и нитевидных кристаллов Si для криогенных температур, Островский И. П., Ховерко Ю. Н., Корецкий Р. Н. (2014)
Гаркавенко А. С. - Ионизационный отжиг полупроводниковых кристаллов. Часть вторая: эксперимент, Мокрицкий В. А., Банзак О. В., Завадский В. А. (2014)
Курмашев Ш. Д. - Повышение радиационной устойчивости кремниевых монокристаллических эпитаксиальных слоев, Кулинич О. А., Брусенская Г. И., Веремьева А. В. (2014)
Мокрицкий В. А. - Автоматизированная система определения глубины выгорания отработавшего ядерного топлива, Маслов О. В., Банзак О. В. (2014)
Титул, содержание (2015)
Горох Г. Г. - Массивы нанопроводов из антимонида индия для перспективных термоэлектрических устройств, Обухов И. А., Лозовенко А. А. (2015)
Браиловский В. В. - Физиологические аспекты проектирования систем скрытой передачи информации на оптическом излучении видимого диапазона, Рождественская М. Г., Пислар И. В., Пошак О. В. (2015)
Скрыпник А. И. - Моделирование отклика CdZnTe- и TlBr-детекторов для регистрации смешанного бета- и гамма-излучения (2015)
Кадацкий А. Ф. - Анализ энергетических процессов в импульсных преобразователях электрической энергии переменного тока, Русу А. П. (2015)
Басанец В. В. - Исследование удельного сопротивления омических контактов Au—Ti—Pd—n-Si для лавинно-пролетных диодов, Слепокуров В. С., Шинкаренко В. В., Кудрик Р. Я., Кудрик Я. Я. (2015)
Баранов В. В. - Статистический анализ и оптимизация параметров технологии изготовления биполярного транзистора с изолированным затвором, Боровик А. М., Ловшенко И. Ю., Стемпицкий В. Р., Чан Т. Ч., Шелибак И. (2015)
Зайков В. П. - Влияние эффективности исходных материалов на показатели надежности термоэлектрических охлаждающих устройств. Часть І: Однокаскадные ТЭУ, Мещеряков В. И., Гнатовская А. А., Журавлев Ю. И. (2015)
Turtsevich A. S. - Deposition of borophosphosilicate glass films using the TEOS–dimethylphosphite–trimethylborate system, Nalivaiko O. Y. (2015)
Cherney V. - Insurance fraud in Ukraine: current status and trends of countermeasures, Bondarenko Y. (2014)
Орлов Ю. Ю. - Інноваційна складова відомчої науки як чинник реформування органів внутрішніх справ України, Чернявський С. С. (2014)
Джужа О. М. - Актуальність кримінологічного дослідження екстремальних умов (ситуацій), що сприяють злочинності під час проведення антитерористичної операції, Гаркуша А. В. (2014)
Василевич В. В. - Реалізація кримінологічної політики у сфері кримінально-правової охорони довкілля, Поліщук Г. С. (2014)
Луцький А. І. - Правосвідомість юриста як суб’єктивне відображення чинної правової ідеології (2014)
Павленко Н. Г. - Спеціаліст в адміністративному процесі (2014)
Ємець О. М. - Особливості пошуку фактичних даних про сутенерство (2014)
Кастарнов Д. Б. - Доктринальні підходи до визначення особи обвинуваченого (2014)
Азарова А. А. - Юридична відповідальність за завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (2014)
Руденко Т. О. - Оперативно значима поведінка під час учинення злочинів у процесі обігу культурних та історичних цінностей (2014)
Remsky V. - Organized crime: theoretical and practical principles of counteraction (2014)
Litvinenko I. - Psychology of face of criminal that accomplishes sexual crimes (2014)
Осипенко Р. І. - Протидія злочинам, пов’язаним із фінансуванням тероризму: нормативно-правові проблеми (2014)
Павлишин О. В. - Правове сумління як семіотико-правова та юридико-психологічна категорія (2014)
Zhelepa S. - Conflict as a constituent of civil procedure (2014)
Косиця О. О. - Правове регулювання інформаційного забезпечення у сфері оподаткування (2014)
Побережний В. Л. - Правові засади протидії злочинам, пов’язаним із трудовою експлуатацією дитини (2014)
Дворніченко А. С. - Правові підстави та умови регулювання розголошення медичної таємниці (2014)
Горбачевський В. Я. - Особливості досудового розслідування за фактами безвістного зникнення осіб (2014)
Панчишин М. Я. - Особливості проведення огляду під час розслідування злочинів, передбачених ст. 272 КК України (2014)
Rogatyuk I. - Criminalistics portrait research: features of realization and drawing on results are in the criminal legal proceeding (2014)
Бабич Н. В. - Використання знань у галузі технічних наук під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва (2014)
Дубина В. І. - Взаємодія оперативних підрозділів МВС України з міжнародними та громадськими організаціями щодо протидії торгівлі людьми (2014)
Боднар В. Є. - Взаємодія підрозділів внутрішньої безпеки зі слідчими під час виявлення та розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2014)
Бурлака В. В. - Особливості відомчої взаємодії слідчого з оперативними та іншими підрозділами ОВС під час розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення людини (2014)
Рудик М. М. - Заходи профілактики злочинів та інших правопорушень, що вчиняються під час проведення футбольних матчів (2014)
Чайковський А. С. - Архіви України у 1938–1960 рр.: історія питання (2014)
Кревсун О. М. - Історія становлення прогресивної системи виконання покарань (2014)
Больбот Ю. К. - Цитопротекторна терапія при патології верхнього відділу травного тракту в дітей із бронхіальною астмою, Калічевська М. В., Бордій Т. А. (2015)
Боярчук О. Р. - Фактори впливу на формування прихильності населення до імунізації, Сагаль І. Р., Гаріян Т. В. (2015)
Волосовець О. П. - Спектр гіперсенсибілізації у вагітних жінок запорізького регіону з IgE-залежним механізмом захворювань, Врублевська С. В. (2015)
Воронцова Т. О. - Використання функціональних харчових продуктів із рослинної сировини в комплексній терапії дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Синицька В. О., Ярема Н. М. (2015)
Гощинський П. В. - Первинний перитоніт у дітей, особливості перебігу та діагностики (2015)
Денефіль О. В. - Механізми регуляції серцево-судинної діяльності у студенток з різною масою тіла при ортостатичному навантаженні, Снітинський В. Р., Підвишенна Т. В. (2015)
Кеч Н. Р. - Функціональний стан щитоподібної та паращитоподібної залоз у дітей з екозумовленими остеопатіями, Гнатейко О. З., Косминіна Н. С., Лучак М. В. (2015)
Косовська Т. М. - Нейрофіброматоз як рідкісна патологія у практиці педіатра, Чорномидз І. Б., Косовська В. О. (2015)
Крицький І. О. - Діагностична та лікувальна тактика при сторонніх тілах шлунково-кишкового тракту у вигляді побутових літієвих або кадмієвих батарейок у дітей, Гощинський П. В., Горішній І. М. (2015)
Макєєва Н. І. - Ультразвукова характеристика структурно-тканинних змін єдиної нирки в дітей, Підвальна Н. А. (2015)
Мочульська О. М. - Клінічна характеристика перебігу атопічного дерматиту залежно від ступеня тяжкості в різні вікові періоди у дітей на сучасному етапі (2015)
Няньковський С. Л. - Динаміка параметрів якості життя при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі в дітей підліткового віку, Садова О. Р. (2015)
Павлишин Г. А. - Клінічний випадок екстрофії сечового міхура у новонародженої дитини, Года І. В., Король З. В. (2015)
Федорців О. Є. - Грибкові пневмонії в дітей: загальні положення (огляд літератури), Чорномидз І. Б., Косовська Т. М. (2015)
Шульгай О. М. - Доцільність застосування пробіотиків у комплексному лікуванні деструктивних захворювань гастродуоденальної зони в дітей, Кабакова А. Б., Шульгай А.-М. А. (2015)
Базюта Л. З. - Клінічно-генеалогічна характеристика пацієнток з пухлинною патологією ендометрія, Польова С. П., Корандо Н. В. (2015)
Басюга І. О. - Структурно-функціональні особливості плаценти при маловодді вагітних, Костюк В. М. (2015)
Бойчук А. В. - Деякі аспекти розвитку істміко-цервікальної недостатності при вагітності в терміні до 22 тижнів, та її корекція, Корман О. М., Курило О. Ю., Якимчук Ю. Б. (2015)
Бойчук А. В. - Органозберігаюче хірургічне лікування та частота рецидивів ендометріозу, Курило О. Ю., Корман О. М., Хлібовська О. І. (2015)
Булавенко О. В. - Діагностичні критерії розвитку дистресу плода у вагітних з різними типами герпетичної інфекції, Кливак В. В. (2015)
Венцківська І. Б. - Інтерлейкін-8 та його роль у передчасній пологовій діяльності, Загородня О. С., Ткаліч В. О. (2015)
Гнатко О. П. - Поліпи ендометрія і непліддя в жінок пізнього репродуктивного віку, Скурятіна Н. Г. (2015)
Григоренко А. П. - Стан мікроциркуляції в маткових та яєчникових артеріях у жінок пременопаузального та постменопаузального віку з урогенітальним пролапсом (2015)
Гроховська М. В. - Ендоскопічні технології в діагностиці гіперпластичних процесів ендометрія (2015)
Данилко В. А. - Беременность у женщин после интервенционных методов лечения сердечных аритмий, Медведь В. И. (2015)
Дємєнкова І. Г. - Роль спадковості у виникненні первинної олігоменореї, Удовікова Н. О. (2015)
Дністрянська А. П. - Ефективність лікування хронічних інфекцій, що передаються статевим шляхом, у перименопаузальному періоді, Чайка Г. В., Тарасюк О. К. (2015)
Дрогомирецька Н. В. - Застосування препарату "нормовен" у жінок з варикозним розширенням вен малого таза, Геник Н. І. (2015)
Калашник Н. В. - Найефективніші методи знеболювання пологів, Іконописцева Н. А., Ольховик В. Л. (2015)
Корда І. В. - Проблеми фертильності у жінок старшого репродуктивного віку (огляд літератури), Хміль С. В., Хміль А. С. (2015)
Корнієнко В. Г. - Особливості психоемоційного стану у вагітних із загрозою передчасних пологів (2015)
Лимар Л. Є. - Аналіз менструальної функції на тлі хронічних гепатитів (ХГ) залежно від етіології та перебігу гепатиту, Лимар Н. А. (2015)
Лоскутова Т. О. - Показники інтоксикації в діагностиці гострого апендициту у вагітних, Петрашенко І. І., Петулько А. П. (2015)
Лук’янчук О. В. - Профілактика виникнення рецидивів плоскоклітинних уражень шийки матки високого ступеня важкості після хірургічного лікування, Кузєва Н. Г. (2015)
Маланчук Л. М. - Дисгормональні захворювання жіночої репродуктивної системи – проблема сьогодення (огляд літератури), Мартинюк В. М. (2015)
Маляр В. В. - Роль децидуальної частини плодових оболонок і осмолярності плазми крові матері в регуляції об’єму навколоплодових вод (2015)
Марущенко Ю. Л. - Ендотеліальна дисфункція у вагітних із прееклампсією (2015)
Михайлюта М. А. - Гормонально-метаболічний стан дівчат-підлітків з синдромом дисменореї, Манащук С. І., Чорна О. О. (2015)
Овчарук В. В. - Особливості плацентарного кровообігу в жінок із затримкою росту плода, Бойчук А. В., Хлібовська О. І., Дживак В. Г. (2015)
Олійник О. В. - Ефективність та вплив епідуральної анестезії на перебіг фізіологічних термінових пологів, Бойчук А. В., Семків А. Л., Якимчук О. М. (2015)
Пирогова В. І. - Ефективність селективної профілактики дефіциту заліза у жінок із загрозою невиношування вагітності, Голота О. Ю., Козловський І. В. (2015)
Пирогова В. І. - Клінічні варіанти перебігу передчасного розриву плодових оболонок. Перинатальні аспекти , Місюра А. Г. (2015)
Подольський Вл. В. - Особливості менструальної функції та її корекція в жінок зі змінами репродуктивного здоров’я і порушеннями вегетативного гомеостазу (2015)
Римарчук М. І. - Локальне непрогресуюче відшарування хоріона та плаценти у жінок з маркерами недиференційованої дисплазії сполучної тканини (2015)
Семенина Г. Б. - Сучасний погляд на проблему ожиріння у вагітних (огляд літератури), Старикович А. В. (2015)
Семенюта О. М. - Діагностичні труднощі при комбінованому ановуляторному безплідді (2015)
Слабкий Г. О. - Щодо комунікацій з перетворення закладів охорони здоров’я в комунальні неприбуткові підприємства, Знаменська М. А. (2015)
Сопель B. В. - Особливості етіопатогенетично обумовленої корекції порушень репродуктивної системи у пацієнток з гіперандрогенією поєднаного генезу, Бульваренко І. П., Сопель О. В. (2015)
Франчук О. А. - Застосування розвантажуючого акушерського песарію у жінок з багатоплідною вагітністю для профілактики невиношування і передчасних пологів, Франчук М. О. (2015)
Худоб’як В. О. - Шляхи оптимізації лікування патології шийки матки у жінок з комбінованим вірусним інфікуванням (2015)
Чайка Г. В. - Сучасні погляди на етіологію первинної аменореї (огляд літератури), Ломачук Б. О., Кучеренко О. М. (2015)
Чермак І. І. - Емпірична протизапальна терапія гострого сальпінгоофориту (2015)
Шадріна В. С. - Імунна корекція патологічних станів шийки матки, Коптюх В. І., Маланчин І. М. (2015)
Щербина М. О. - Методики покращення оваріальної відповіді при знижених показниках оваріального резерву, Ліпко О. П., Граділь О. Г. (2015)
Яремчук Т. П. - Гормональна дисфункція плаценти при сифілісі (2015)
Титул, содержание (2015)
Филинюк Н. А. - Пассивные ограничители иммитанса, Лищинская Л. Б., Чехместрук Р. Ю. (2015)
Кноп К. А. - Оптимизация расположения межслойных переходов на группе проводников, Лузин С. Ю. (2015)
Садченко А. В. - Алгоритм синтеза линейных антенных решеток c требуемой диаграммой направленности и целочисленными амплитудными коэффициентами, Кушниренко О. А., Троянский А. В. (2015)
Хайрнасов С. М. - Применение тепловых труб в системах обеспечения тепловых режимов РЭА: современное состояние и перспективы (2015)
Зайков В. П. - Влияние эффективности исходных материалов на показатели надежности термоэлектрических охлаждающих устройств. Часть 2: Двухкаскадные ТЭУ, Мещеряков В. И., Журавлев Ю. И. (2015)
Болтенков В. А. - Оперативный контроль состояния акустических сенсорных сетей, Аль-Джасри Г. Х. М. (2015)
Колбунов В. Р. - Структура полимерных композитов на основе диоксида ванадия и их диэлектрические свойства в диапазоне радиочастот, Тонкошкур А. С., Антонова Е. В. (2015)
Докторович И. В. - Проблемы при измерениях интегральной чувствительности фотоприемников и некоторые пути их решения, Годованюк В. Н., Юрьев В. Г., Житарюк В. Г. (2015)
Кукла А. Л. - Использование метода импедансной спектроскопии для анализа бензанольного топлива, Мамыкин А. В., Майстренко А. С., Полункин Е. В., Старжинская Л. И. (2015)
Комісаров О. Г. - Інформаційні сервіси службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку: актуалізація проблеми (2014)
Курінний Є. В. - Суспільні та правові потреби протидії корупції в Україні (2014)
Лошицький М. В. - Удосконалення охорони громадського порядку в сучасних умовах засобами поліцейської діяльності (2014)
Боняк В. О. - Реформування системи органів охорони правопорядку України: виклики сьогодення (2014)
Строгий В. І. - Державне управління у сфері забезпечення інформаційної безпеки України (2014)
Титаренко О. О. - Сучасний стан злочинності в Україні: нові виклики (2014)
Гуляк О. В. - Аналіз умов і факторів, що впливають на ефективність організації управління силами та засобами Збройних Сил України у надзвичайних ситуаціях (2014)
Грицай І. О. - Неурядові правозахисні організації України та Європейського Союзу: інституціональний аспект порівняння (2014)
Добробог Л. М. - Вихідні засади дослідження процесу галузеутворення (2014)
Христова Ю. В. - Забезпечення мовних прав людини і громадянина: національний та європейський досвід, Троїцька О. О. (2014)
Чубко Т. П. - Права людини як основа сучасного розвитку права (2014)
Зимборовська М. С. - Інтерпретація категорії "державна організація" в аспекті теорії юридичної особи (2014)
Колоколов А. Є. - Діалектичне осмислення теорії справедливості Джона Ролза (2014)
Федосєєва С. В. - Суб’єкт правового виховання як елемент його структури: загальнотеоретичний аспект (2014)
Грибан В. Г. - Особливості охорони праці в Республіці Білорусь (2014)
Мацюк А. Р. - Функції профспілок у становленні соціально-партнерських відносин при укладенні колективних договорів і угод (2014)
Собакарь А. О. - Контроль як спосіб забезпечення трудових прав працівників (2014)
Стеценко В. Ю. - Добровільне медичне страхування та платні медичні послуги як засоби покращення фінансового стану української медицини: правові аспекти (2014)
Коваленко А. В. - Електронні документи: проблемні аспекти укладання цивільно-правових договорів в електронній формі (2014)
Круглова О. О. - Роль інституту опіки і піклування у забезпеченні прав та інтересів дітей у сучасних умовах, Тищенко І. О. (2014)
Чабаненко М. М. - До поняття захисної функції професійних спілок (2014)
Чумаченко І. М. - Забезпечення профспілками ефективності колективних договорів і угод (2014)
Миронюк Р. В. - Окремі напрями впровадження зарубіжного досвіду надання адміністративних послуг податковими органами (2014)
Доненко В. В. - Генеза функцій міліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в умовах ситемних реформ, Калугін Є. П. (2014)
Дьоменко С. В. - Законодавчий універсалізм та еклектика в політиці очищення влади: до проблемних питань люстраційного закону (2014)
Кацуба Р. М. - Основні завдання і функції Національної гвардії України на сучасному етапі: проблеми і перспективи розвитку (2014)
Кравченко І. С. - Пріоритетні напрямки удосконалення діяльності органів внутрішніх справ України щодо виявлення та документування адміністративних правопорушень, передбачених ст. 180-1 КУпАП (2014)
Логвиненко Б. О. - Старі правопорушення у новій площині (адміністративні правопорушення у мережі Інтернет) (2014)
Кузнєцов Д. В. - Загальна характеристика стадіїї відкриття скороченого провадження (2014)
Любович В. Ю. - Сутність судового рішення в адміністративній справі (2014)
Молчанов Р. Ю. - Досвід оцінки ефективності оперативно-службової діяльності поліції іноземних держав та його впровадження в Україні (2014)
Тищенкова І. О. - Правова природа електронних послуг в Україні (2014)
Копотун І. М. - Проблеми відмежування правопорушень від злочинів у сфері громадського порядку, Рудик М. В. (2014)
Бабанін С. В. - Причинний зв’язок як ознака об’єктивної сторони порушення чинних на транспорті правил (2014)
Богатирьова О. І. - Аналіз чинного законодавства про злочини у сфері використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж, Амелін О. В. (2014)
Дячкін О. П. - Про суспільну небезпечність криміналізації проступків (2014)
Завгородня Ю. С. - Віктимологічні аспекти латентної злочинності неповнолітніх (2014)
Кисельов І. О. - Загальносоціальні заходи запобігання умисним посяганням на життя людини (2014)
Стулов О. О. - Сучасні підходи до проблеми реалізації принципу законності у сфері виконання покарань (2014)
Уварова Н. В. - "Українофобія" як новий мотив учинення злочинів проти життя та здоров’я особи (2014)
Фомічов К. С. - Актуальні проблеми боротьби з рейдерством в Україні (2014)
Горлач С. В. - Індивідуально-профілактичні заходи запобігання умисним вбивствам, що вчиняються неповнолітніми (2014)
Громов О. Б. - Роль громадських організацій у формуванні змісту політики у сфері виконання покарань України (2014)
Гузоватий О. І. - Об’єкт кримінально-правової охорони при незаконному збагаченні: кримінально-правовий аналіз (2014)
Івахненко О. А. - Кримінальна відповідальність за хуліганські діяння: історичний нарис (2014)
Носенко В. А. - Кримінологічна характеристика жертви злочинів проти життя та здоров’я особи у кримінально-виконавчих установах закритого типу (2014)
Власова Г. П. - Спрощене кримінальне судочинство за чинним законодавством України (2014)
Обушенко О. М. - Окремі аспекти розвитку функції прокуратури на стадії досудового розслідування (2014)
Березняк В. С. - Сучасні погляди на поняття "екстрадиція" у науці кримінально-процесуального права (2014)
Литвинов В. В. - Розвиток підстав та процесуального порядку закриття кримінального провадження, за яких особа має право на реабілітацію (2014)
Перепелиця М. М. - Оперативне обслуговування: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Солдатенко О. А. - Питання обґрунтованості тримання під вартою у світлі презумпції невинуватості (2014)
Тіщенкова С. О. - Особливості організації і тактики проведення огляду місця події (2014)
Христов О. Л. - Сучасні підходи до розуміння поняття "захист" у кримінальному провадженні, Оксаніченко А. С. (2014)
Чаплинська Ю. А. - Криміналістичне забезпечення організації проведення допиту (2014)
Аріт К. В. - Організація підготовки та проведення негласних слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування (2014)
Бідняк Г. С. - Види експертиз та їх значення при розслідуванні шахрайств (2014)
Комашко В. В. - Теоретико-правове визначення контролю за вчиненням злочину (2014)
Лозовський К. І. - Поняття та межі дії принципу гласності у кримінальному процесі України (2014)
Очеретяний В. А. - Наукові підходи до визначення поняття і сутності слідчого експерименту (2014)
Очеретяний М. А. - Способи учинення хуліганства групою осіб як елемент криміналістичної характеристики злочину (2014)
Смирнов Є. В. - Неоголошення про підозру як штучний спосіб затягування строків досудового розслідування: методологічна проблема захисту (2014)
Шиян А. Г. - Проблеми кримінального процесуального статусу запасного судді (2014)
Каблуков А. О. - Вивчення математичної статистики в юридичних вузах, Мирошніченко В. О., Страхова О. П. (2014)
Підготовка наукових кадрів (2014)
Конкурси (2014)
Нові видання (2014)
Brodnikovska I. - Characterization of SOFC electrolytes using impedance spectroscopy analysis (overview) (2015)
Didenko Y. V. - Polarization Mechanisms in Thermal Stable Microwave BLT Ceramics Part 1: "Hard” Paraelectrics Peculiarities, Poplavko Y. M. (2015)
Молчанов В. І. - Вимірювання НВЧ параметрів діелектричних матеріалів методом тонкого діелектричного резонатора, Пашков В. М., Татарчук Д. Д., Франчук А. С. (2015)
Артюхов В. Г. - Схемотехнічне моделювання мемристора в середовищі MicroCap, Коноваленко І. В. (2015)
Жуков М. А. - Взаємна інформація між активністю мозку та серця перед епілептичним нападом, Попов А. О., Панічев О. Ю., Харитонов В. І. (2015)
Николов Н. А. - Виртуальный фантом сцинтиграфического изображения почки с 99mTc-ДМСА, Супрунюк Д. А. (2015)
Терещенко Т. О. - Підвищення завадостійкості передачі біотелеметричних даних, Ямненко Ю. С., Хохлов Ю. В. (2015)
Коржик О. В. - Прийом звуку сферичним електропружним перетворювачем з розрізними електродами (частина 2), Петріщев О. М., Богданова Н. В. (2015)
Дрозденко О. І. - Теплові поля силових конструкцій циліндричних п'єзокерамічних електроакустичних перетворювачів (2015)
Богданов О. В. - Залежність пружних коливань пакету від коефіцієнту температуропровідності внутрішнього шару при ФТА перетворенні (2015)
Романюк М. И. - Расчет передаточных характеристик пьезоэлектрического преобразователя в режиме приема ультразвуковых волн. Часть 2. Расчет частотной характеристики приемника, Петрищев О. Н. (2015)
Zazerin A. - Bragg reflector acoustic impedance RLC model, Orlov А., Bogdan O. (2015)
Трапезон К. А. - Вариант метода симметрий при исследовании колебаний круговой пластинки линейно-переменной толщины, Трапезон А. Г. (2015)
Абакумова О. О. - Алгоритм генерації завдань для адаптивного тестування на основі структурних чисел, Моргун А. В. (2015)
Власюк А. Г. - Пути увеличения полезного объема стеганоконтейнера за счет искусственного "зашумления", Мужайло А. А., Савченко Ю. Г. (2015)
Didenko Yu. V. - Polarization Mechanisms in Thermal Stable Microwave BLT Ceramics Part 2: Paramagnetism suppress soft mode, Poplavko Yu. M. (2015)
Zazerin A. - Simplified thin film resonator model for high order filters application, Orlov А., Bogdan O. (2015)
Гетьман А. В. - Радіаційна стійкість кремнієвого фотоперетворювача, Душейко М. Г., Іващук А. В., Фадєєв М. С., Якименко Ю. І. (2015)
Мороз А. В. - Регульовані фільтри живлення мікроконтролерів з маскуванням струму споживання, Терещенко Т. О. (2015)
Продеус А. Н. - Оценка влияния нелинейности фазовой частотной характеристики системы на качество речевых сигналов, Пилипенко К. П., Калюжный А. Я., Бартенев С. Г. (2015)
Жуков М. А. - Дослідження кореляції між каналами сигналу еег для пронозування епілептичних нападів, Попов А. О., Панічев О. Ю., Харитонов В. І. (2015)
Найда С. А. - Особенности применения акустических фокусирующих линз в пассивной акустотермометрии биологических объектов, Ляшко Д. А. (2015)
Курьята А. П. - Сравнительный анализ эффективности дефибриллирующих биполярных импульсов различной формы и длительности, Смердова Т. А. (2015)
Дзюба Є. Д. - Електромагнітні і теплові процеси в перетворювачах для коагуляції біологічних тканин, Перекрест В. В. (2015)
Коржик О. В. - Прийом звуку сферичним електропружним перетворювачем з розрізними електродами (частина 3), Петріщев О. М., Богданова Н. В. (2015)
Лейко А. Г. - Акустические свойства цилиндрической пьезокерамической гидроакустической антенны с плоским экраном в диаметральной плоскости, Гусак З. Т., Кандрачук И. В., Мельниченко М. А. (2015)
Лунева С. А. - Направленность излучения звука линейными массивами Бесселя. Часть 1, Ревенко А. С., Санжара И. Н. (2015)
Трапезон К. А. - Вариант метода симметрий в задаче о колебаниях круговой пластинки с убывающей толщиной по закону вогнутой параболы (2015)
Лейко А. Г. - Физические поля планарных гидроакустических антенн, образованных из цилиндрических пьезокерамических излучателей, Нижник А. И. (2015)
Богданов О. В. - Залежність пружних коливань пакету від коефіцієнта Пуассона внутрішнього шару при ФТА перетворенні (2015)
Городецький В. В. - Задача Кошi для одного класу сингулярних еволюцiйних рiвнянь, Мартинюк О. В., Петришин Р. І. (2013)
Курдаченко Л. А. - Групи, у яких нормальнi замкнення циклiчних пiдгруп мають обмеженi скiнченнi ранги Хiрша–Зайцева, Семко М. М. (2013)
Покутний О. О. - Про розвинення методу рядiв Неймана узагальненого обертання на спектрi оператора в просторах Банаха та Фреше (2013)
Чуйко С. М. - Ускорение сходимости итерационной схемы для нелинейной нетеровой краевой задачи (2013)
Грицик В. В. - Методологiя системного проектування нейрокомп’ютерних засобiв мобiльних робототехнiчних систем, Цмоць І. Г., Теслюк В. М. (2013)
Михайлюк В. О. - Полiномiальна порогова реоптимiзацiя задач про узагальнену виконуванiсть з предикатами обмеженої розмiрностi (2013)
Скобелев В. В. - О гомоморфизмах автоматов на многообразиях над кольцом (2013)
Мартынюк А. А. - Об устойчивости движения при интервальных начальных условиях (2013)
Кіт Г. С. - Плоска деформацiя тiла зi стрiчковою пеленою теплових джерел або диполiв, Галазюк О. В. (2013)
Попадюк І. Й. - Фрикцiйний контакт цилiндричної оболонки з деформiвним заповнювачем при немонотонному навантаженнi, Шацький І. П., Шопа В. М. (2013)
Келемен В. И. - Релятивистский оптический потенциал и характеристики процесса упругого рассеяния электрона на тяжелом атоме, Ремета Е. Ю. (2013)
Мамуня Є. П. - Електричнi властивостi iонпровiдних епоксинеорганiчних полiмерiв, Матковська О. К., Шандрук М. І., Лебедєв Є. В. (2013)
Закарян Д. А. - Моделирование межмолекулярного взаимодействия в системе LaB6−MeB2 в рамках метода псевдопотенциалов, Хачатрян А. В. (2013)
Плющай І. В. - Магнiтний стан крайової дислокацiї в кремнiї, Макара В. А., Плющай О. І. (2013)
Семиноженко В. П. - Наногибридные электролюминесцентные гетероструктуры на основе поли(диоктилфлуорена) и градиентных квантовых точек CdZnSeS, Матвиенко О. О., Крыжановская А. С., Саввин Ю. Н., Погорелова Н. В., Ващенко В. В., Толмачев О. В. (2013)
Еремеев В. Н. - Межгодовая изменчивость теплообмена океана и атмосферы в Антарктике, Букатов А. Е., Букатов А. А., Бабий М. В. (2013)
Полонский А. Б. - Долговременная изменчивость температуры и солености в Черном море и ее причины, Шокурова И. Г. (2013)
Ходоровский А. Я. - Метод количественного выделения систем линеаментов, Апостолов А. А. (2013)
Бабич I. В. - Комплекси включення циклодекстринiв з альбумiном, Рябов С. В., Бойко В. В., Дмитрiєва Т. В., Бортницький В. І., Козлов О. В., Керча Ю. Ю. (2013)
Каряка Н. С. - Синтез та спектральнi дослiдження комплексiв лантаноїдiв на основi диметил-N-бензоїламiдофосфату у неводних розчинах та кристалiчному станi, Слива Т. Ю., Трачевський В. В., Знов'як К. О., Амiрханов В. М. (2013)
Макеєва Л. В. - Розробка методу синтезу фолат-кон’югованого фероцену, Гладир І. І., Рожнова Р. А., Демченко І. Б. (2013)
Огар Г. О. - Синтез та властивостi макрофотоiнiцiатора на основi бензоїну, Долинська Л. В., Шевчук О. М., Токарев В. С. (2013)
Гребнева Е. А. - Три источника немишенных мутаций замены оснований, образующихся после облучения молекулы ДНК ультрафиолетовым светом (2013)
Шпакова Н. М. - Осмотическая чувствительность эритроцитов млекопитающих после их истощения по АТФ, Нипот Е. Е., Орлова Н. В., Александрова Д. И., Шапкина О. А. (2013)
Шиманская Т. В. - Влияние сероводорода на функциональное состояние и резервные возможности миокарда, Гошовская Ю. В., Сагач В. Ф. (2013)
Шейко О. А. - Значення фiтогормонiв Ophrys oestrifera M. Bieb. (род. Orchidaceae Juss.) при введеннi в культуру in vitro, Мусатенко Л. І. (2013)
Цибулін О. С. - Дозозалежний мутагенний ефект мiкрохвильового випромiнювання, Сидорик Є. П., Брєєва О. В., Бучинська Л. Г., Якименко І. Л. (2013)
Кундiєв Ю. I. - Проблема оцiнки потенцiйних ризикiв наноматерiалiв та шляхи ї ї вирiшення, Ульберг З. Р., Трахтенберг І. М., Чекман І. С., Грузiна Т. Г., Дибкова С. М., Рєзніченко Л. С., Марченко М. Л. (2013)
Танасiєнко О. А. - Iндукцiя синтезу iнтерферону, обумовлена лектином бактерiального походження, Потебня Г. П., Олевінська З. М., Спiвак М. Я. (2013)
Романенко В. Д. - Екологiчнi наслiдки антропогенного впливу на гiдроекосистеми Шацького нацiонального природного парку, Щербак В. І., Якушин В. М., Майстрова Н. В., Семенюк Н. Є. (2013)
Ковальчук Г. І. - Базельські стародруки XV–XVI ст. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" (2014)
Булатова С. О. - Археографічна й історична пам’ятка єзуїтів колегуму Св. Яна в Ярославі кінця ХVII ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2014)
Бондар Н. П. - До історії паперу вільнюського Євангелія (без сигнатур) 1600 р. друкарні Мамоничів (2014)
Железняк О. О. - Оправи та обкладинки кириличних стародруків з друкарні Почаївської Успенської лаври (2014)
Курганова О. Ю. - Українські барокові видання XVII ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2014)
Шаповал А. І. - Особовий фонд Сергія Яковича Парамонова як джерело для дослідження біографії та наукової діяльності вченого (2014)
Заболотна Н. В. - Невідоме в бібліографії видання з фондів НБУВ – джерело до біографії власника книжки ХVІІІ ст. (опис видання та примірника) (2014)
Рудакова Ю. К. - Примірники з фондів Відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ, не відображені в "Сводном каталоге книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке (2014)
Наумова Н. А. - Внесок ученого-економіста М. В. Птухи в розвиток демографії та статистики в Україні. До 130-річчя від дня народження (2014)
Герасімова Т. В. - Особовий архів М. А. Шудрі у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: археографічний огляд (2014)
Корчемна І. С. - Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія, структура, науковий опис (2014)
Лис М. М. - Памятки войны 1914–1917 гг." подпоручика Владислава Павлюковского как документальные свидетельства Первой мировой войны (по материалам рукописного фонда ЦНБ НАН Беларуси) (2014)
Рабчун О. С. - Фонд концентрації Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: "нові" надходження – опрацювання – організація книжкових колекцій (2014)
Ціборовська-Римарович І. О. - Стародруки бібліотек осередків Товариства Ісуса, що діяли на теренах Луцької діецезії у XVII–XVIII ст., у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості історичної долі, шляхи надходження, історико-культурне значення (2014)
Альмес І. І. - Бібліотека Віцинського василіанського монастиря (за матеріалами інвентарного опису 1774 р.) (2014)
Мяскова Т. Є. - Особова бібліотека С. П. Томашевського: історико-книгознавча характеристика книгозбірні (за матеріалами фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2014)
Афанасьєва З. Б. - Кабінет залізничного транспорту Київського комерційного інституту: навчальна діяльність та бібліотека (2014)
Гуржій І. О. - Приватна бібліотека барона Ф. Р. Штейнгеля у фондах Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського: склад та значення (2014)
Стефанович А. В. - А. Е. Богданович и его книжная коллекция (2014)
Приймак І. М. - Книжковий фонд та читачі Житомирської публічної бібліотеки (1866–1910 рр.) (2014)
Заєць О. В. - Бібліотека "Киевского общества естествоиспытателей" у фондах Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2014)
Дубровіна Л. А. - Рукописно-книжна спадщина України в сфері національної культури: створення традиційних та електронних ресурсів (2014)
Зінченко С. В. - Малярська оправа Євангелія-тетр 1631 р. зі збірки Російської національної бібліотеки в Санкт-Петербурзі (2014)
Гнатенко Л. А. - Палеографо-орфографічна методика атрибуції староукраїнської рукописної книги: до актуалізації питання (2014)
Добрянська Т. А. - Українська кирилична книга ХVІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: кодиколого-палеографічне вивчення й описування (2014)
Барабаш Т. М. - Методика прочитання польських рукописів другої половини XVI – кінця XVIII ст.: теорія та практика (на прикладі матеріалів ЦДІА України, м. Львів) (2014)
Старовойт С. В. - Видавнича діяльність та видавнича продукція АН УРСР у першій половині 1950-х років (2014)
Соколов В. Ю. - Кириличне видання "Феатрон или Позор исторический В. Стратемана в контексті розвитку книжкової культури та книгодрукування праць з історії в Росії першої чверті XVIII ст.: історико-книгознавчий та культурологічний аналіз (2014)
Булгаков Ю. В. - Довідники по фондах архівних установ Півдня і Сходу України: історіографічний дискурс (2014)
Дзира О. І. - Преса української діаспори Канади в міжвоєнний період як виразник думки громадськості (2014)
Васильєва О. О. - Шептаківська волость в рамках комплексу гетьманських рангових маєтностей (друга половина XVII – перша третина XVIII ст.) (2014)
Гутник Л. М. - Синтез художньої літератури і киномистецтва в українському кіноплакаті (на матеріалах зібрання українського кіноплаката ХХ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2014)
Бойко Ю. О. - Євген Чикаленко – видавець першої україномовної щоденної газети "Рада" (2014)
Пастушенко О. В. - Бібліографознавчий аналіз пресознавчих дисертацій як метод дослідження ступеня розробки проблем та прогнозування розвитку науки (2014)
Опришко Т. С. - Періодичні видання "Бюлетень" та "Мистецькі матеріали" (1928–1929 рр.) літературної групи "Авангард": розвиток ідей конструктивного динамізму (2014)
Ясіновський Ю. П. - Дві передмови Манявських ірмолоїв (2014)
Чернухін Є. К. - З історії перекладів творів Тараса Шевченка в Греції: листи Еллі Алексіу та Яніса Ріцоса до Тетяни Чернишової 1958–1964 рoків у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2014)
Степченко О. П. - До історії видання Шевченкового "Кобзаря" санкт-петербурзьким "Благодійним товариством видання загальнокорисних та дешевих книг для народу" (2014)
Горбач Т. С. - З невиданої спадщини видатного мовознавця: стаття А.О. Білецького "Σαστήρ – vox obscura", Купченко-Гринчук О. М. (2014)
Шипко Л. В. - Листування М. М. Бережкова та К. М. Бестужева-Рюміна: джерелознавчий огляд (2014)
Гальченко О. М. - Сюжет "Розп’яття" на сюжетних середниках українських тиснених оправ ХVІ–ХVІІІ ст. та уніфікація описання для баз даних (2014)
Стронська Н. Т. - Формування мережевих ресурсів українського бібліографознавства та перспективи його розвитку (2014)
Муха Л. В. - Збереження унікальних документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського під час експонування: дослідження та практика, Затока Л. П. (2014)
Андрійчук Т. В. - Українська ментальність та імператив України (2015)
Yemets N. A. - The multidimensionality of the human being in a transformation of modern society (2015)
Крилова С. А. - Краса світогляду в контексті філософської антропології як метаантропології (2015)
Крук О. І. - Україна між Заходом і Сходом (історичні витоки антизахідних настроїв в сучасному українському суспільстві) (2015)
Ліванова Т. О. - Екологічна етика А. Швейцера як пошук гармонії в стосунках: людина-природа (2015)
Шакун Н. В. - Гуманізм як духовно-моральний вимір соціальної роботи (2015)
Каземирова С. К. - Професійно-комунікативна компетентність як важливий компонент професійної підготовки майбутніх економістів (2015)
Москаленко В. В. - Проблеми становлення економічної культури особистості на сучасному етапі розвитку України (2015)
Ревенок Д. О. - Особливості соціально-психологічного клімату у міжособистісній взаємодії волонтерського об’єднання (2015)
Syla T. I. - Rethinking Professional Model of Social Work in Ukraine: Empowering Communities, Kryvokon N. I. (2015)
Філіпович В. М. - Інтелектуальні здібності як професійно-значущі якості ментального досвіду та інтелектуальної компетентності людини в контексті її загального особистісного розвитку (2015)
Герасимова Е. М. - Ринкові засади соціального захисту як проблематика економічної справедливості (2015)
Євдокименко Р. І. - Інновації в управлінні як основний інструмент трансформації суспільства (2015)
Орешета Ю. В. - Соціологічні підходи до проблеми ідентифікації та ідентичності особистості (2015)
Сила В. Г. - Громадянський поступ в сучасній Україні: чинники та зміст (2015)
Федоренко В. М. - Соціологічні проблеми економічних та екологічних криз у сучасному суспільстві (2015)
Соскін О. І. - Шляхи реалізації геоекономічної моделі України в євразійському просторі (2010)
Кузьмін О. Є. - Діагностика кредитоспроможності машинобудівних підприємств: економічний та правовий аспекти, Мельник О. Г. (2010)
Тарасова В. В. - Часовий аспект і структурні зрушення в складі сукупних ресурсів (2010)
Грищенко Т. В. - Роль інфраструктури ринку цінних паперів у формуванні його фінансових ресурсів, Івахненко І. С. (2010)
Бородіна О. С. - Методичні підходи до визначення сутності економічних ризиків та шляхів їх уникнення (2010)
Капченко Р. Л. - Соціальний інститут освіти у постіндустріальній Україні (2010)
Кондратенко Н. О. - Визначення основних напрямів проведення активної ресурсосберігаючої політики на промислових підприємствах (2010)
Попов В. М. - Спеціальні туристичні зони: активізація розвитку туризму в регіонах, Попов В. Е. (2010)
Яшкіна Н. В. - Основні характеристики сучасного менеджменту (2010)
Музиченко О. В. - Світовий досвід застосування спеціального податкового режиму заміни сукупності податків розподілом продукції (2010)
Царенко О. В. - Адаптивне моделювання процесу інкорпорації стратегічного потенціалу промислових комплексів у єдину макроекономічну систему (2010)
Мошкова М. М. - Особливості звичайних іпотечних облігацій в Україні (2010)
Лавріненко О. В. - Антикризова політика в світовій валютній сфері (2010)
Кльоба В. Л. - Прогнозування як ефективний напрям вдосконалення управління банківською діяльністю (2010)
Помилуйко Є. О. - Особливості амортизації в різних економічних системах (2010)
Заєць Т. О. - Cтановлення корпоративного управління в Україні (2010)
Леонтович С. П. - Напрями удосконалення бюджетної фінансової підтримки розвитку аграрного сектора економіки України (2010)
Спринчук Н. А. - Шляхи покращення фінансового забезпечення інвестиційного розвитку системи охорони родючості грунтів в Україні (2010)
Скорин М. Г. - Оценка реализации государственных целевых программ (2010)
Каліцінська К. О. - Вплив рейдерства на соціальну відповідальність рейдцікавого підприємства (2010)
Федько О. А. - Моделювання взаємозв’язку кризи здоров’я з кризою цінностей в Україні: у пошуках виходу (2010)
Рожков Г. С. - Поняття та форми фінансування системи охорони здоров’я в Україні (2010)
Кондрашов О. М. - Основні напрями формування і функціонування економічного механізму управління промисловістю регіону (2010)
Міненко В. Л. - Стан та перспективи розвитку методичного забезпечення удосконалення механізмів державного регулювання ринку праці і зайнятості населення (2010)
Дмитренко Г. В. - Державний фінансовий аудит як складова фінансово-господарської діяльності в системі державного управління на прикладі державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" (2010)
Пухкал О. Г. - Проблеми становлення громадянського суспільства та реформування державного управління (2010)
Савков А. П. - Шляхи подальшого вдосконалення виборчого законодавства в Україні (2010)
Бова Т. В. - Інструменти та методи державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності (2010)
Любімов В. І. - Державно-регулятивні заходи створення національної інноваційної системи (2010)
Новицька Т. А. - Державне регулювання інвестиційної складової економічної безпеки (2010)
Алейнікова О. В. - Оцінка ефективності державної підтримки сільськогосподарського виробництва (2010)
Міокова Н. В. - Державна політика співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями в умовах світової економічної кризи (2010)
Романенко К. М. - Проблема ефективності маркетингової переорієнтації державного управління у процесі здійснення адміністративної реформи (2010)
Рудкевич І. В. - Напрями реформування соціальної сфери України (2010)
Буханевич А. І. - Надання державно-управлінських послуг населенню як одна із форм налагодження діалогу влади та громадськості (2010)
Гришко Є. М. - Ретроспективний аспект формування системи інституцій примусового виконання рішень юрисдикційних органів в Україні (2010)
Ветвицький Д. О. - Формування рeгіональної стратeгії eкологічно сталого розвитку в Україні відповідно до умов зовнішнього сeрeдовища (2010)
Макаренко І. О. - Концептуальні підходи до формування державної промислової політики (2010)
Бабенко К. Є. - Про iнтерполяцiю функцiї двох змiнних в обмеженiй областi за ї ї значеннями на множинi кривих, заданих параметрично, Макаров В. Л., Хапко Р. С., Хлобистов В. В. (2013)
Билет В. В. - Инфинитезимальная ограниченность метрических пространств и сильная односторонняя пористость, Довгошей А. А. (2013)
Кучук-Яценко С. В. - Вiдсутнiсть арбiтражу в динамiчних економiчних системах iз заданими доходами (2013)
Лінчук Ю. С. - Опис узагальнених власних значень i узагальнених власних елементiв деяких класичних операторiв (2013)
Литвин О. М. - Наближення розривних функцiй розривними сплайнами на прямокутнику з однiєю криволiнiйною стороною, Першина Ю. І. (2013)
Семкин В. В. - Нормализованная -функция параллелепипеда и сфероцилиндра, Чугай А. М. (2013)
Устименко В. А. - Oб экстремальной теории графов и символьных вычислениях (2013)
Каминский А. А. - О влиянии растяжения вдоль трещины в нелинейном упругом теле при наличии зоны предразрушения, Курчаков Е. Е. (2013)
Поляков В. Л. - Установившийся приток к дренажу в несвязном грунте с локально-упорядоченной структурой (2013)
Каліон В. А. - Математичне моделювання руху тривiсного елiпсоїда в капiлярi, що заповнений в’язкою рiдиною, Таран Є. Ю., Дідківська О. М. (2013)
Коваль Ю. М. - Стадiйнiсть комiркового розпаду пересичених твердих розчинiв свинець–олово, Мазанко В. Ф., Шматко І. О., Шматко О. А. (2013)
Лазарєв М. П. - Про первиннi радiацiйнi ушкодження реакторних конструкцiйних матерiалiв, Бакай О. С. (2013)
Белый Т. А. - Формирование стратификации облаков электрическим полем атмосферы (2013)
Доценко С. Ф. - Характеристики наката одиночной поверхностной волны на береговой откос, Санникова Н. К. В. (2013)
Николаев И. Ю. - Применение геоэлектрических методов в Кировоградском рудном районе центральной части Украинского щита для выявления зон натриевого метасоматоза с урановым оруденением, Калашник А. А. (2013)
Миронцов Н. Л. - Численный метод решения прямой задачи импульсного индукционного каротажа (2013)
Муць Н. М. - Модульована структура сполуки (Tb0,70Zr0,30)(Al0,17Si0,83), Аксельруд Л. Г., Гладишевський Р. Є. (2013)
Рябченко К. В. - Адсорбцiйнi властивостi композита силiкагель-полiанiлiн щодо катiонiв перехiдних металiв, Яновська Е. С., Кичкирук О. Ю., Тьортих В. А. (2013)
Сабєров В. Ш. - Каталiз вiдновного дехлорування n-дихлоробензену карбеновими комплексами паладiю, Короткіх М. І., Глиняна Н. В., Кисельов А. В., Пехтерева Т. М., Раєнко Г. Ф., Попов А. Ф., Швайка О. П. (2013)
Соболева С. Г. - Синтез и актопротекторные свойства производных 2-(β-морфолино)этилмеркапто-1,6-дигидропиримидина, Андронати С. А., Карасева Т. Л., Костенко Е. А. (2013)
Трохименко А. Ю. - Пряма та непряма твердофазна спектрофотометрична йодометрiя для визначення форм йоду, окисникiв та вiдновникiв, Запорожець О. А. (2013)
Водясова Е. А. - Значения индекса отолитов у разноразмерных групп анчоуса Engraulis encrasicolus у берегов Крыма (2013)
Межжерин С. В. - Репродуктивная изоляция двух викарных форм перловицы овальной Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia, Unionidae) c низким уровнем генетической дифференциации, Янович Л. Н., Жалай Е. И., Пампура М. М., Васильева Л. А. (2013)
Петренко Н. С. - Вплив мутацiй серину 275 з "лiвого плавника” Р2Х3 рецептора на показники активацiї каналу та десенситизацiю, Кришталь О. А. (2013)
Козеко Л. Е. - Влияние гелданамицина на синтез белков теплового шока Hsp70 и Hsp90 в проростках Arabidopsis thaliana (2013)
Рибченко Ж. І. - Функцiонування Na+-H+-антипортерiв плазматичних i вакуолярних мембран у рослинних клiтинах за умов засоленого середовища та вплив на них бiологiчно активних препаратiв, Палладіна Т. О. (2013)
Гуніна Л. М. - Один з механiзмiв впливу рослинного адаптогену лимоннику китайського на фiзичну працездатнiсть спортсменiв (2013)
Кнышов Г. В. - Моделирование профиля напряжений в стенках извитых коронарных артерий системы кровообращения человека, Зубков С. В., Настенко Е. А., Лебедева Е. О., Матвийчук А. О., Шардукова Ю. В. (2013)
Орел В. Е. - Порiвняльний аналiз магнiтних характеристик та протипухлинного ефекту нанокомплексiв з наночастинок оксидiв залiза та доксорубiцину при радiочастотнiй гiпертермiї карциносаркоми Уокер-256, Шевченко А. Д., Дзятковська І. І., Ніколов М. О., Романов А. В., Рихальський А. Ю., Бурлака А. П., Лукін С. М., Дзятковська Н. М., Щепотін І. Б. (2013)
Ильина А. - Особенности реализации программ повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми, Маковецкая Ю., Машуков А. (2013)
Дубровина И. - Некоторые аспекты активизации самообразовательной деятельности учителя в системе последипломного образования (2013)
Кисляков А. - Использование принципа интегративности при моделировании образовательных систем, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, Щербаков А. (2013)
Зінченко С. - Творча діяльність у професійній і педагогічній підготовці майбутніх дизайнерів (2013)
Муранова Н. - Аналіз результативності дидактичної моделі фізикоматематичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті (2013)
Стрєлкова Ю. - Компаративний аналіз суті "педагогічної підтримки (2013)
Камишин B. - Імперативи у встановленніпрохідного балу рівнів навчальних досягнень студентів (2013)
Павлик Н. - Навчально-психологічний спецкурс гармонізації характеру обдарованих старшокласників (2013)
Дем’яненко В. - Інформаційно-комунікаційний супровід навчально-дослідницької діяльності учнів Малої академії наук України, Дем’яненко В. (2013)
Стрижак О. - Онтологічні електронно-освітні ресурси – інформаційний базіс підтримки розвитку обдарованості (2013)
Попова Л. - Проблема адаптации одаренных студентов (2013)
Ігнатович О. - Теоретико-методологічні основи педагогічної інноватики (2013)
Кузин Е. - Особенности детско-родительских отношений в семье с подростками (2013)
Якимова І. - Розвиток самопізнання обдарованих підлітків (рекомендації для психологів та педагогів) (2013)
Мірошник З. - Розуміння та інтерпретація рольової структури особистості у контексті психологічних концепцій обдарованості (2013)
Гальченко В. - Винахідливість дошкільника: особливості, типи та засоби розвитку (2013)
Постова К. - Аналіз основних концепції дослідницьких здібностей (2013)
Чудакова В. - Сформованість психологічної готовності до інноваційної діяльності - чинник конкурентоздатності особистості у швидкоплинних умовах (2013)
Александровская В. - Идеальный образ как язык творческого развития личности (2013)
Лук’янчук Н. - Два погляди на комунікативну обдарованість (2013)
Яншина Т. - Інтелектуально обдаровані діти: особливості розвитку (2013)
Сторінка редактора (2014)
Луценко Л. А. - Роль гликированного гемоглобина в диагностике и мониторинге сахарного диабета (2014)
Иванов Д. Д. - Иммунореабилитация в комплексной терапии хронического гломерулонефрита у детей, Кушниренко С. В. (2014)
Чуб О. І. - Виявлення плазмід-індукованих генів резистентності у хворих на хронічний пієлонефрит із супутнім цукровим діабетом 2-го типу й без нього, Більченко О. В. (2014)
Домбровский Я. А. - Применение нифуратела в терапии инфекций мочевыводящих путей, Иванов Д. Д. (2014)
Иванов Д. Д. - Препараты оротовой кислоты в комплексной терапии патологических состояний, сопровождающихся гиперурикемией, Домбровский Я. А. (2014)
Ромаданова О. И. - Современные принципы нефропрофилактики и ренопротективные эффекты малобелковой диеты с применением кетоаналогов незаменимых аминокислот у пациентов с хронической болезнью почек, Семидоцкая Ж. Д., Власенко М. А., Власенко Е. М., Бутикова Е. А. (2014)
На інноваційній конференції нефрологи навчались індивідуально підходити до лікування пацієнтів (2014)
Таран О. І. - Симпозіум № 184 "Нефропатії при антифосфоліпідному синдромі" (2014)
Симпозіум № 181 "Сечокам’яна хвороба, оновлення 2014 року" (2014)
Пам’ятка пацієнту: чи можна вживати алкоголь при ХХН і скільки? (2014)
Розсоха О. В. - Аналіз функціонування систем управління безпекою руху поїздів на залізницях країн Євросоюзу. , Смачило Ю. В. (2015)
Мартинов І. Е. - Обґрунтування математичної моделі для визначення допустимих експлуатаційних швидкостей руху пасажирських вагонів. , Рейдеймейстер О. Г., Равлюк В. Г., Равлюк М. Г. (2015)
Крашенінін О. С. - Оцінка впливу відхилень експлуатаційних і робочих характеристик обладнання на їх надійність. (2015)
Бобрицький С. В. - Особливості оцінювання надійності тягових зубчатих передач з різними ступенями зносу зубчатих коліс (2015)
Корогодский В. А. - Снижение расхода топлива и сокращение выбросов вредных веществ с отработанными газами за счет определения рациональных углов опережения зажигания. , Стеценко О. М., Обозный С. В. (2015)
Іванченко К. В. - Особливості розрахункового дослідження напружено-деформованого стану розподільних валів дизелів Д49. (2015)
Тимофеев С. С. - Влияние остаточных пластических деформаций на упругопластические свойства композитов и точность методики расчета. (2015)
Тези доповідей 77-ї Міжнародної науково-технічної конференції "Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті" (2015)
Кондрашова-Діденко В. І. - "Згорнене впливання" довіри на соціо-економічні перетворення країни, Діденко Л. В. (2010)
Гайдук В. А. - Вплив економічної глобалізації на модифікацію чинників конкурентоспроможності національної економіки (2010)
Белоусова І. А. - Вибір моделі економічного розвитку України у вимірі національної безпеки, Кириченко О. А. (2010)
Реутов В. Є. - Згладжування розбіжностей у міжбюджетних відносинах як механізм регіональної конвергенції економічного розвитку (2010)
Кам’янська О. В. - Корпоративна культура в системі управління інноваційним підприємством (2010)
Шалімова Н. С. - Аудит та інші послуги: проблеми забезпечення незалежності аудиторів (2010)
Шиян А. А. - Теоретико-ігрове моделювання інституціональних механізмів протидії рейдерству: розвиток громадських організацій, Нікіфорова Л. О. (2010)
Яшкіна Н. В. - Методика оцінки ануїтетів і цінних паперів (2010)
Лось В. О. - Аналіз ендогенного економічного зростання на основі моделі Поля Ромера, Рак В. В. (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Використання облікової інформації для аналізу і оцінки якості кредитного портфеля в системі управління активними операціями банків, Бабенко Л. В., Яковенко І. В. (2010)
Омельчук В. О. - Житлова іпотека в Україні: оптимальна траєкторія розвитку (2010)
Ігрунова І. Д. - Пріоритети, цілі та завдання соціально-економічної політики України на 2010 рік (2010)
Лещев В. В. - Уравнение Гельфанда-Левитана в задаче оценки валютного курса (2010)
Літош Г. М. - Економічні аспекти національної безпеки країни (2010)
Желіхівська А. М. - Визначення впливу сучасної кризи на інфраструктуру фондового ринку України (2010)
Кльоба Р. Л. - Напрями вдосконалення прогнозування банківської діяльності в умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи (2010)
Майсюра О. М. - Безробіття та наслідки його впливу на економіку України (2010)
Ступко А. В. - Тенденції розвитку малого бізнесу в Дніпропетровському регіоні (2010)
Шуліченко Т. В. - Механізм оподаткування: теоритичні аспекти (2010)
Безшкура А. Ю. - Методологічні підходи щодо вивчення впливу НТП на інституціональну структуру міжнародного бізнесу (2010)
Іщенко В. В. - Ретроспективний аналіз оподаткування доходів в Україні (2010)
Верещук І. А. - Адміністративно-територіальний устрій України як територіальна основа місцевого самоврядування (2010)
Крепак А. С. - Оцінка кампаній зовнішньої реклами найбільших гіпермаркетів будівельних матеріалів України (2010)
Бетехтін О. В. - Методи отримання інформації у консалтингу —мережі експертів (2010)
Нагайчук В. В. - Облік та аналіз господарських операцій у процесі переробки сільськогосподарських культур на біопаливо (2010)
Гурковський В. І. - Теоретико-методологічні засади захисту національних інтересів в умовах інформаційної глобалізації (2010)
Медведєв І. А. - Витоки ідеї університетету в Україні та її вплив на національний менталитет (2010)
Мелешко М. І. - Зарубіжний досвід державного регулювання доцільно враховувати (2010)
Іванюта П. В. - Методологія державного управління національної економіки (2010)
Дацій Н. В. - Роль держави у підвищенні інвестиційної привабливості галузей національної економіки (2010)
Оболенський О. Ю. - Синтез систем управління: теорія та методика, Королюк Ю. Г. (2010)
Толуб’як В. С. - Раціоналізація пенсійної системи України (2010)
Стойка А. В. - Соціальні зобов’язання держави: проблеми і шляхи вирішення (2010)
Дмитренко Г. В. - Державне управління в контексті ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення продовольством військ Збройних Сил України (2010)
Рожков Г. С. - Кошторисно-бюджетне фінансування охорони здоров’я в Україні (2010)
Мокрецов С. Є. - Стан правового регулювання охорони репродуктивного здоров’я в Україні (2010)
Авраменко Н. В. - Досвід організації надання медичної допомоги населенню екологічно небезпечного регіону з питань охорони репродуктивного здоров’я та планування сім’ї (2010)
Комірна В. В. - Інституційний та інструментальний супровід реформування системи державного управління регіональним розвитком України на європейських засадах (2010)
Степанов В. Ю. - Комунікаційний аспект у системі управління (2010)
Плецан Х. В. - Гендерні аспекти досягнення політичного успіху (2010)
Алейнікова О. В. - Трактування сутності державного регулювання агропродовольчого сектора економіки (2010)
Єрошкіна О. О. - Концепція соціально-економічної стабілізації та розвитку регіонів (2010)
Савелко С. О. - Формування ефективної та дієвої інвестиційної політики на макрорегіональному рівні (2010)
Городецький В. В. - Задача Кошi та двоточкова задача для еволюцiйних рiвнянь iз операторами узагальненого диференцiювання, Мартинюк О. В. (2013)
Зинченко Т. Н. - Эллиптические системы в расширенной соболевской шкале (2013)
Королюк В. С. - Потенцiальний оператор процесу Орнштейна–Уленбека та його застосування, Самойленко I. В. (2013)
Бомба А. Я. - Асимптотичний метод розв’язання одного класу модельних сингулярно збурених задач процесу масопереносу в рiзнопористих середовищах, Присяжнюк І. М., Присяжнюк О. В. (2013)
Сергiєнко I. В. - Метод iнтерлiнацiї вектор-функцiй ~w(x, y, z, t) на системi вертикальних прямих i його застосування в мiжсвердловиннiй сейсмiчнiй томографiї, Литвин О. М., Литвин О. О. (2013)
Загуменный Я. В. - Индуцированное диффузией течение на клине, Чашечкин Ю. Д. (2013)
Шевченко В. П. - Об одном варианте уточненной теории изгиба трансверсально-изотропных плит, Нескородев Р. Н. (2013)
Боровик О. О. - Перерiз автоiонiзацiї атомiв рубiдiю при збудженнi електронним ударом, Роман В. І., Купляускiене А. В. (2013)
Огнивенко В. В. - Динамический вывод коэффициента диффузии по импульсам кулоновски взаимодействующих заряженных частиц (2013)
Редько А. А. - Термодинамическая эффективность процессов преобразования низкопотенциальной теплоты в энергетических установках с органическим теплоносителем (2013)
Кривцун И. В. - Лазерно-плазменная сварка нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов, Бушма А. И., Хаскин В. Ю. (2013)
Скальський В. Р. - Метод дiагностики типiв руйнування матерiалiв iз застосуванням до їх сигналiв акустичної емiсiї вейвлет-перетворення, Станкевич О. М. (2013)
Цивилицин В. Ю. - Создание магнитных пружин с заданной силовой характеристикой, Мильман Ю. В., Гончарук В. А., Бондар И. Б. (2013)
Арясова О. В. - Максимальная глубина ксенолитов, выносимых кимберлитaми, и тепловое состояние литосферы, Хазан Я. М. (2013)
Миронцов Н. Л. - Метод построения геоэлектрической модели пласта-коллектора по данным электрометрии скважин (2013)
Станкевич С. А. - Картирование загрязненности атмосферы Приднепровского промышленного района диоксидами азота и серы с использованием спутниковых данных, Титаренко О. В., Харитонов Н. Н., Хлопова В. Н. (2013)
Бровко О. О. - В’язкопружнi властивостi органо-неорганiчних композитiв на основi силiкату натрiю, Горбач Л. А., Луцик О. Д., Сергеєва Л. М., Лебедєв Є. В. (2013)
Волобаев И. И. - Нанобиофлокулянты, используемые для извлечения ультрадисперсного золота, Ульберг З. Р. (2013)
Недоступ В. И. - Внутренние и термические составляющие термодинамических свойств реального газа (2013)
Шевченко В. В. - Синтез и свойства азобисфенолов, содержащих в своем составе октафторбифениленовые ядра, Ткаченко И. М., Сидоренко А. В., Шекера О. В. (2013)
Штомпель В. І. - Особливостi cтруктури полiелектролiтних комплексiв на основi хiтозану i полiметакрилової кислоти, Бененко С. П., Унрод В. I., Полiщук Т. А., Керча Ю. Ю. (2013)
Демченко И. Б. - Биологическая активность фолат-конъюгированного ферроцена, Галатенко Н. А., Макеева Л. В., Рожнова Р. А., Наражайко Л. Ф., Гладырь И. И. (2013)
Зикова М. О. - Морфологiя спор представникiв оперкулятних дискомiцетiв iз Захiдного Полiсся (Україна), Дудка І. О. (2013)
Ткачук З. Ю. - Вивчення взаємодiї мiж олiгоаденiлатами та iнтерфероном методом мас-спектрометрiї, Левченко С. М., Ребрієв А. В., Ткачук Л. В. (2013)
Леонова Н. О. - Синтез позаклiтинних фiтогормонiв-стимуляторiв бульбочковими та фiтопатогенними бактерiями сої, Данкевич Л. А., Драговоз І. В., Патика В. П., Іутинська Г. О. (2013)
Сорокин В. А. - Термодинамика взаимодействия ионов Zn2+ с природной ДНК в условиях B → m перехода, Валеев В. А., Усенко Е. Л. (2013)
Гунина Л. М. - Влияние янтарной кислоты и ее производных на физическую работоспособность спортсменов (2013)
Аммон М. - Беларуская фантастычная літаратура ў кантэксце сучаснай міфатворчасці (2013)
Бай О. - Концепт світу в поезії Данила Братковського (2013)
Белова Т. - Природа и люди Украины в представлениях и художественном мире Максима Горького 1890–1910-х годов (2013)
Бублейник Л. - "Piesek przydrożny" Ч. Мілоша українською мовою: лексико-стилістичні відповідності (2013)
Вівчарик Н. - Художні особливості епістолярної повісті Григора Лужницького "Дванадцять листів о. Андрея Шептицького до матері" (2013)
Волковецька Н. - Модифікація української ментальності як результат кризи ідентичності (на матеріалі романів української письменниці Оксани Забужко "Музей покинутих секретів" і британської письменниці Марини Левицької "Коротка історія тракторів по-українськи") (2013)
Giemza L. - Jaka historia? Wokół metafor historycznych w esejach Miłosza, Herberta i Zagajewskiego (2013)
Грицак Н. - Прага в мировосприятии Марины Цветаевой (2013)
Девдюк І. - Російське письменство на сторінках "Щоденника" Пантелеймона Куліша (2013)
Єршов В. - Мемуаристика Євстахія Івановського в контексті правобережної польськомовної літератури періодів романтизму та позитивізму ХІХ ст. (2013)
Калініченко М. - Масова та висока література: Pro et Contra (обрії теоретичної рефлексії в сучасному українському, російському та північноамериканському літературознавстві) (2013)
Кобута С. - Проблема свободи автора в публіцистиці Джорджа Орвелла й Івана Багряного (2013)
Коржовська О. - Проблема компіляції в літописах Київської Русі (2013)
Кравченко С. - Художній переклад як діалог культур: семантично-експресивна співвідносність лексичних еквівалентів у польських перекладах української поезії (на матеріалі часопису "Biuletyn Polsko-Ukraiński") (2013)
Кулакевич Л. - Юнгіанські архетипи в сучасному романі (на матеріалі української і російської літератур) (2013)
Куницька І. - Конструктивістський роман в українській і російській літературі 1920-х років: проблема жанрової ідентифікації (2013)
Куца Л. - Життєві горизонти ліричного розповідача в "Нових співомовках" І. Франка (2013)
Луцак С. - Концепція художнього стилю Ігоря Костецького на тлі літературно-критичного дискурсу середини ХХ ст. (2013)
Луцишин І. - Тип нудьгуючого інтелігента в романній творчості Володимира Винниченка 1910-х років (2013)
Мельков А. - Особенности жития святых Кирилла и Мефодия на основе анализа древнерусских богослужебных текстов (2013)
Моклиця А. - Поетика абсурдизму в повісті К. І. Галчинського "Порфиріон Оселек" (2013)
Никольский Е. - Изображение представителей польского народа у Всеволода Соловьева и Федора Достоевского (2013)
Оляндер Л. - Проблема міжслов’янських літературних зв’язків (2013)
Полякова Л. - Национальная идентичность как литературоведческая проблема: к теории компаративистики (2013)
Салова О. - Мотив долання геокультурних бар’єрів героями романів Олеся Досвітнього "Американці" та Бориса Пильняка "Корені японського сонця" (2013)
Сахарчук Н. - Роман "Таємниця" Юрія Андруховича як діалог із собою (2013)
Смаглій І. - Феномен страху в поезіях С. Йовенко та Б. Ахмадуліної (2013)
Сухарєва C. - Фабіян Бірковський і розвиток похоронної проповіді в епоху бароко (2013)
Трухан О. - Катастрофізм як каталізатор жанрової трансформації (на прикладі документальної повісті Ю. Щербака "Чорнобиль" та "роману-свідчення" С. Алексієвич "Чорнобильська молитва") (2013)
Чирва Ю. - Творчість Трумена Капоте в 1940–1950 рр. : біографічний контекст (2013)
Штейнер И. - …И слышалъ неизреченные слова, которыхъ человеку нельзя слышать (библеизмы в поэзии А. Рязанова) (2013)
Головінов О. М. - Теоретичні засади і прикладні аспекти державно-приватного партнерства, Дмитриченко Л. А. (2010)
Березянко Т. В. - Вектор ринкового розвитку України на основі міжнародних індикаторів (2010)
Парасюк І. Л. - Економічно-правові аспекти понять "агломерація" та "міська агломерація" в українському законодавстві (2010)
Стретович О. А. - Економічна сутність конкуренції (2010)
Довгань Л. Є. - Науково-методичне забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища, Мохонько Г. А. (2010)
Семко Т. В. - Відкрита стаціонарна економічна система як об’єкт дослідження національної економіки (2010)
Большаков А. В. - Обеспечение безопасности бизнеса (2010)
Федоренко И. А. - Разработка инвестиционной стратегии субъектов фармацевтического рынка (2010)
Заворотній Р. І. - Щодо проблем підготовки спеціалістів з оцінки вартості майна підприємств у вищій освіті (2010)
Лаврук В. В. - Інноваційна інфраструктура в сільському господарстві як з’єднувальна функція між наукою і виробництвом (2010)
Федоренко В. Г. - Роль інвестицій в економіці держави, Чувардинський О. Г., Палиця С. В., Федоренко С. В. (2010)
Грабовецький Б. Є. - Ранжування показників фінансово-господарської діяльності підприємства для побудови комплексної стратегічної програми на основі методу експертних оцінок Дельфі, Антонюк О. В. (2010)
Шульга І. П. - Моніторинг розкриття інформації про акціонерне товариство та його вплив на економічну безпеку емітента (2010)
Омельчук В. О. - Дефіцит житла та особливості житлового будівництва в Україні (2010)
Горобець Н. М. - Мотиваційні аспекти формування професійної етики та педагогічної культури викладача в процесі підготовки менеджерів, Лемішко С. М. (2010)
Погодаєв С. Є. - Особливості векторної теорії об’єднаного маркетингу товарів, робіт і послуг (2010)
Хомутенко А. В. - Оцінювання кредитного ризику і ризику незбалансованої ліквідності кредитних спілок України (2010)
Чайковська В. П. - Необхідність застосування муніципального консалтингу питань кадрової політики в Липовецькій районній раді (2010)
Янишівський В. М. - Оцінка сучасного стану розвитку людського капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України (2010)
Алексєєва Н. Ю. - Особливості організації бухгалтерського обліку на торговельному підприємстві (2010)
Юрійчук С. М. - Програмно-цільовий метод у системі виконання місцевих бюджетів України (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Державне стимулювання розвитку регіонів (2010)
Медведєв І. А. - Ідея класичного університету: динаміка ціннісних орієнтацій в контексті державного управління (2010)
Білюк А. В. - Оптимізація державних і ринкових механізмів регулювання страхового ринку в умовах недосконалої конкуренції (2010)
Савков А. П. - Статус центральної виборчої комісії та його вдосконалення (2010)
Дмитренко Г. В. - Ефективність використання бюджетних коштів на підтримку української культури в контексті державного управління (2010)
Мазур О. В. - Категорійно-понятійний апарат нейрореабілітації в контексті науки державного управління (за матеріалами літературних джерел), Радиш Я. Ф. (2010)
Гришко Є. М. - Органи державного управління в сфері примусового виконання рішень юрисдикційних органів в Україні (2010)
Потеряйко С. П. - Оцінка ефективності організації управління у надзвичайних ситуаціях, Тищенко В. О. (2010)
Степанов В. Ю. - Сучасні інформаційні технології в державному управлінні (2010)
Тарасенко О. Л. - Мовна політика у багатомовному суспільстві: досвід Європейського Союзу (2010)
Бондарчук Н. В. - Функціонування кластерів: світовий та вітчизняний досвід (2010)
Комірна В. В. - Законодавче забезпечення державної регіональної політики України (2010)
Іванюта П. В. - Особливості державного регулювання системи управління якості продовольчої продукції в США (2010)
Ярошук М. В. - Практика оцінювання ефективності діяльності органів публічної влади міжнародними організаціями (2010)
Козир С. М. - Вдосконалення механізмів державної підтримки аграрного сектора економіки України (2010)
Любімов В. І. - Податкові пільги як правовий засіб реалізації інвестиційної політики держави (2010)
Сторчеус О. М. - Моделювання безпечних напрямів регіональної промислової політики (2010)
Сьомич М. І. - Розбудова раціональних механізмів державної регіональної політики (2010)
Алієва З. - Образ "Я" / Інший як проблема імагології (2013)
Астрахан Н. - "Теорія неможливості теорії літературного твору" в праці С. Лема "Філософія випадку" (2013)
Бартіш С. - Романтичні засади творення часопису "Молода Україна" Олени Пчілки (2013)
Бондаренко Г. - Реінтерпретація документа в "книгах народної пам’яті" Алеся Адамовича (2013)
Ботнаренко Н. - Семантика художнього простору в новелі В. Стефаника "Вона–Земля" та повісті А. Чехова "Нудна історія" (2013)
Васейко Ю. - Тезаурус Ю. І. Крашевського крізь призму вертикального контексту повісті "Sieroce dole" (2013)
Волощук Г. - Порівняльні структури в польському та українському текстах Святого Письма ("Книга Псалмів" і "Книга Приповідок") (2013)
Голодюк І. - Особливості фікційного світу українського літературного імпресіонізму (2013)
Ільків А. - Роль концептів "любов-агапе" та "любов-ерос" в інтимному епістолярії Ольги Кобилянської (2013)
Зелінська Л. - Цензура й автоцензура в театральному дискурсі Російської імперії першої третини ХІХ ст. (2013)
Касіян Л. - Поетична збірка "Tempi passati" М. Кічури: еволюція індивідуального стилю (2013)
Комінярський І. - Автобіографічний модус самовираження автора в драматургії Джорджа Риги (на матеріалі п’єси "Лист до мого сина") (2013)
Комінярська І. - Художня трансформація історичної пам’яті – основа національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука (2013)
Краснобаєва О. - Гендерна парадигма сучасної української та російської жіночої прози (2013)
Луцан Л. - Стильовий синкретизм у романах Бориса Харчука (2013)
Мельнікава А. - Вобраз "Іншага" ў творах Максіма Гарэцкага (2013)
Мочернюк Н. - Взаємодія літератури й мистецтва. Теоретичний досвід українського та польського літературознавства (2013)
Пасічник О. - Родинні свята – елемент культури українського народу в романі Уласа Самчука "Морозів хутір" та слов’янський контекст родинних обрядів (2013)
Приймачок О. - Безеквівалентні компоненти як вияв інтертекстуальних зв’язків оригіналу та перекладу (2013)
Рега Д. - Мотив любові у творчості поетів-футуристів (на прикладі поетичної спадщини В. Маяковського, М. Семенка та Б. Ясенського) (2013)
Сафіюк О. - Образ інтелігента в малій прозі В. Підмогильного та А. Чехова (2013)
Соболевська Г. - Українська тема в мемуаристичних повістях М. С. Лєскова 1870–1880 рр. (2013)
Стернічук В. - Явище інтертекстуальності в епістолярній комунікації. Лист як інтертекст (2013)
Трефяк Н. - Актуальність досліджень категорії стилю в сучасній літературознавчій науці (2013)
Фіцнер Т. - Хто вінаваты? Праблема ўзаемаадносін полаў у сучаснай беларускай прозе: гендарны аспект (2013)
Цьолик Н. - Літературна діяльність Міхала Чайковського як утілення романтичної ідеї чину: до проблеми польсько-українських зв’язків (2013)
Чобанюк М. - Феномен постмодернізму як явище слов’янської культури (2013)
Чура Ю. - Художня функціональність любовного сюжету в структурі пенталогії Б. Лепкого "Мазепа" та історичній трагедії Рудольфа фон Готтшаля "Мазепа" (2013)
Юстинская Г. - Справочно-информациооные модули электронного образовательного средства по русской литературе (2013)
Якимович В. - Імагологічний дискурс роману Марії Матіос "Солодка Даруся": інонаціональна проблематика (2013)
Ярмоленка Е. - Біблія ў творчасці класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага (2013)
Астрахан Н. - Концепція художньої творчості в романі Ю. І. Крашевського "Stara baśń" (2014)
Базовая В. - Проблема перевода метафоры в художественном тексте (на материале немецкого перевода поэмы Н. В. Гоголя "Мертвые души") (2014)
Гаврилюк Х. - Відтворення фразеологізованих концепт-реалій поеми "Енеїда" І. Котляревського в іншомовних перекладах (на основі назв страв) (2014)
Гемза Л. - Один стих – целая философия (о стихотворении "Całe życie przed tobą…" Станислава Бараньчака) (2014)
Головій О. - До проблеми розвитку неореалізму в 1920-х рр. : Л. Сейфулліна та А. Головко (2014)
Гунчик І. - Погляди М. Крушевського на замовляння та народні молитви з позицій філософії первісного мислення й асоціативної психології (2014)
Калініченко М. - Адам Гуровський: сенсаційний волинянин у дискурсі американської популярної літератури XIX сторіччя (2014)
Карпінчук Г. - Епістолярій Тараса Шевченка: внесок у його дослідження Михайла Новицького (2014)
Капура О. - Поетика "відфольклорних" навіянь Михайла Старицького (лірика й ліро-епіка) (2014)
Касьян К. - Жанрові стратегії в романі Б. Ачаги "Сім будинків у Франції" (2014)
Кацемба Ю. - Імплементація дромонічних мотивів у "Спогадах…" Г. Жевуського (2014)
Киричёк И. - Диалогизм как категория хронотопа в романе Евгения Гришковца "Рубашка" (2014)
Колошук Н. - Переклади з польської поезії у спадщині Івана Гнатюка (2014)
Комінярський І. - Джордж Рига та Славомір Мрожек: спільне і відмінне (2014)
Констанкевич І. - "Зачарована Десна" як компендіум автобіографічних мотивів прози Олександра Довженка (2014)
Котяш І. - Художні особливості епістолярної автобіографії Спиридона Черкасенка (2014)
Лісовський А. - Відкриваючи духовний смисл буття (творчість Юзефа Крашевського в горнилі віків) (2014)
Миронюк В. - Нетрадиційні жанрові утворення в малій прозі Марка Черемшини та Василя Стефаника (2014)
Моклиця М. - Польський фрагмент волинського тексту Лесі Українки (2014)
Мусий В. - Оппозиция "свое – чужое" в романе Ю. И. Крашевского "Старое предание" (2014)
Назарець В. - Теоретичні рефлексії жанру послання в сучасних літературознавчих дослідженнях (2014)
Ольшевський І. - Дитинство і юність Тараса Шевченка: містична боротьба за майбутнього Поета (2014)
Оляндер Л. - Польська література ХХ – початку ХХІ століть як складова частина європейского красного письменства і волинський текст (2014)
Пахолок З. - П’єса "Стіна" Ю. М. Щербака на кону Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка (2014)
Приходько В. - Колористика у творчості Дж. Конрада: діалог оригіналу та перекладу (2014)
Роспопа Т. - Творчість Лесі Українки в дослідженнях А. Музички (2014)
Стефанів М. - Василь Щурат про українську "простонародну" пісню (2014)
Сухарєва С. - Унійна польськомовна проза волинських культурних осередків XVII ст. (2014)
Федун Т. - Дослідження звукового символізму (за критеріями експерименту Кента−Розанова) (2014)
Черкашина Т. - Передісторія виникнення і формування української мемуарно-автобіографічної літератури (2014)
Ясинецька О. - Суперечливість образів новели Володимира Дрозда "Пори року" в оригіналі та перекладі (2014)
Вихованець З. С. - Сучасна технологічна реальність: проблематика самовираження та самореалізації особистості (2015)
Загорулько М. А. - Образ ідеального можновладця у "Феатроні" святителя Іоанна (Максимовича) (2015)
Киселиця С. В. - Український кордоцентризм як гуманізм (2015)
Ольховик М. В. - Феномен ресентименту в системі сучасних соціально-комунікаційних технологій (2015)
Хамiтов Н. В. - Філософська антропологія як метаантропологія: метатеорія соціогуманітарного знання і філософія буденного, граничного та метаграничного буття людини (2015)
Букач М. М. - Курсова робота як інструмент активізації пізнавальної діяльності майбутніх соціальних працівників (2015)
Захаріна М. І. - Соціально-педагогічні пріоритети виховання дитини у творчій спадщині В. В. Зеньковського (2015)
Mazur T. V. - Specification of personality socialization in the informative society, Shevchenko Yu. V. (2015)
Острянко Т. С. - Системно-орієнтована модель організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Skoryk T. V. - Isotherapy as a type of art therapeutic work with elderly people, Korogod T. O., Isayenko А. А. (2015)
Левицька Н. С. - Роль місцевих медіа в успішному розвитку громад, Стронська М. А. (2015)
Чабак Л. А. - Соціально-етичні аспекти діяльності представників органів державної влади й місцевого самоврядування (2015)
Ревко А. М. - Особливості ресоціалізації засуджених до позбавлення волі в умовах пенітенціарної системи, Рожкова Ю. О. (2015)
Колотова О. О. - Феномен двійництва в мистецтві: розщеплений суб’єкт на межі світів (2015)
Личковах В. А. - Искусство и литература как художественная этнокультурография (2015)
Усікова Л. С. - Ісихазм у монастирській культурі Київської Русі і духовне відродження сучасної України (2015)
Файзулліна Г. С. - Етнокультурографія в українському постмодерністському філософському романі ("Музей покинутих секретів" Оксани Забужко) (2015)
Багратион-Мухранели И. - Концепт смерти в драматической поэме Генрика Ибсена "Пер Гюнт" (2014)
Бортнік Ж. - Рецепція драматичного твору в процесі інсценізації монодрами (на прикладі хроніки В. Шекспіра "Річард ІІІ" та вистави "Річард після Річарда" режисера І. Волицької) (2014)
Брега Л. - Жіночий простір роману О. Забужко "Музей покинутих секретів" (2014)
Власенко Л. - Творчість жінок-письменниць епохи романтизму в рецепції О. І. Білецького (2014)
Вовк О. - Філософські основи пізнання: мультипарадигмальність і гносеологічний плюралізм (2014)
Головій О. - Творчість Т. Шевченка в рецепції М. Петрова та О. Огоновського: до проблеми становлення шевченкознавства (2014)
Довіна М. - Революційна картина світу в поезії панфутуристів (на матеріалі "Жовтневого збірника") (2014)
Ільків А. - Ольга Кобилянська в листах Остапа Луцького (2014)
Кицан О. - Межі сучасної поезії (2014)
Ковалець Л. - У пошуках Юрія Федьковича: маловідомі листи Михайла Драгоманова до Степана Смаль-Стоцького (2014)
Колошук Н. - Антитеза света и тьмы в лагерной поэзии ГУЛАГа (2014)
Констанкевич І. - Проблема вибору національно-культурної тожсамості в автобіографічній повісті Уляни Кравченко "Хризантеми" (2014)
Кочерга С. - Паризький текст у творчості Лесі Українки (2014)
Лавринович Л. - Біографічний час митця в сучасній художній прозі ("Маски опадають повільно" С. Процюка, "Бути Босхом" А. Корольова (2014)
Левчук Ю. - Драматична поема Лесі Українки: психологічні фактори творення жанру (2014)
Моклиця А. - Мовна ієрархія науково-фантастичного тексту: романи С. Лема "Едем" і "Повернення з зірок" (2014)
Моклиця М. - Алегорична новелістика Ольги Кобилянської (2014)
Натяжко С. - Психоаналітичний метод у творчості Анни Ґавальди (на прикладі роману "Втішна партія гри в петанк") (2014)
Никольский Е. - Духовный реализм как творческий метод мистической дилогии Всеволода Соловьева (2014)
Оляндер Л. - Зміст і структура книги Миколи Руденка "Найбільше диво – життя": до проблеми новаторства автобіографічного жанру (2014)
Полєтуха І. - Мімезис та дієгезис у структурі художнього тексту (на матеріалі "Природного роману" Г. Господинова) (2014)
Соколова В. - Засоби сенсової конденсації в поетиці В. Свідзінського (2014)
Стародубцева Л. - Реалізація принципу комунікативної аґональності на матеріалі діалогу Лесі Українки "Три хвилини" (2014)
Стернічук В. - Жанрово-стильові особливості епістолярного діалогу Юрія Шевельова − Оксани Забужко (2014)
Супрун Л. - Часопис "Літературно-Науковий Вістник" ("Вістник"): періодизація й наукова рецепція (2014)
Ткаченко Т. - Педагогічна рефлексія у прозі Костянтини Малицької (2014)
Удяк Г. - Художній образ як центральний компонент структури літературного твору (2014)
Цебенко О. - Писемні історичні джерела як засіб пізнання морального образу Яна Щасного Гербурта (2014)
Шарагіна О. - Художньо-семантичне осмислення концепту тиші/мовчання в поетичній палітрі Григорія Чубая (2014)
Шахова К. - "Реінкарнація" національного жанру в "Записках на зап’ястях" Лесі Воронюк (2014)
Шелкунова Т. - Код гри в романі Г. Гессе "Гра в бісер" (2014)
Chyrva Yu. - The problem of the absurdity of human life in Truman Capote’s creative work (2014)
Просалова В. - В оптиці – півстоліття української автобіографістики (рецензія) (2014)
Городецький В. В. - Нелокальнi за часом задачi для еволюцiйних рiвнянь iз псевдобесселевими операторами нескiнченного порядку, Мартинюк О. В. (2013)
Миронюк М. В. - Теорема Хейде на a-адических соленоидах (2013)
Олiяр Ю. I. - Абстрактнi крайовi оператори та деякi класи лiнiйних розширень лiнiйних вiдношень, Сторож О. Г. (2013)
Шарко В. В. - Топологическая классификация функций (2013)
Дейнека В. С. - Идентификация параметров задач массопереноса в нанопористых средах при известных суммарных распределениях массы (2013)
Ємець О. О. - Полiномiальний метод наближеного розв’язання комбiнаторної задачi знаходження максимального потоку в мережi, Ємець Є. М., Олексiйчук Ю. Ф. (2013)
Михайлюк В. О. - Наближення до оптимальних сублiнiйних алгоритмiв реоптимiзацiї обмежених задач про узагальнену виконуванiсть (2013)
Borysenko S. D. - Control of hyperbolic equations, Ciarletta M., Iovane G., Piccirillo A. M., Zampoli V. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського