Левыкин В. М. - Исследование ключевых факторов, влияющих на прибыль мини-гостиницы в рамках проекта по совершенствованию ее деятельности, Дэвон В. В. (2015)
Кот О. В. - Сутність, становлення та перспективи розвитку електронної комерції України у глобальному середовищі, Антоненко Д. С. (2015)
Бойко Н. О. - Інтегральна оцінка споживчого капіталу машинобудівного підприємства (2015)
Адаменко М. І. - Системні основи реструктуризації підприємств сфери житлово-комунального господарства, Водовозов Є. Н. (2015)
Йона О. О. - Дослідження стану сучасних технологій захисту електронних транзакцій (2015)
Нагірна М. Я. - Методи етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств (2015)
Рудь В. В. - Формування доданої вартості в маркетинговому ланцюгу просування продукції підприємств м’ясопереробної галузі (2015)
Семенова В. Г. - Напрямки ефективного розвитку підприємств кабельної промисловості (2015)
Степаненко Т. О. - Аналіз функціональних зв’язків інтегрованої системи управління матеріальними ресурсами (2015)
Судник Н. В. - Оптимизация продолжительности периода аренды судов на условиях тайм-чартера (2015)
Мардар М. Р. - Проектування нового зернового продукту у відповідності до споживчих переваг, Жигунов Д. О., Устенко І. А. (2015)
Грінько А. П. - Класифікація основного капіталу як інформаційний інструментарій бухгалтерського обліку (2015)
Михальська В. В. - Облік витрат на забезпечення якості продукції в контексті вирощування біологічних активів садівництва (2015)
Небаба Н. О. - Оптимізація структури інвестиційного портфелю недержавних пенсійних фондів в умовах кризи (2015)
Мойсей В. І. - Зовнішні ефекти міжнародної міграції трудових ресурсів (2015)
Золотых И. Б. - Национальная инновационная система как составляющая экономики знаний: проблемы и перспективы (2015)
Abstract and References (2015)
Ступень М. - Інвестиційно-інноваційні аспекти підприємницької діяльності у сфері аграрного природокористування, Гулько Р., Ступень Р., Гулько О. (2014)
Сохнич А. - Засади створення геоінформаційних систем на регіональному рівні, Сохнич С., Харачко М. (2014)
Зінченко Т. - Соціально-економічні та екологічні засади землекористування урбанізованих територій, Арзуманян Т. (2014)
Стойко Н. - Перспективи використання малопродуктивних земель Львівщини, Перун Н. (2014)
Кришеник Н. - Оцінка інституціонального забезпечення системи організації використання та охорони земель сільських територій в Україні, Солтис О., Ковалишин О. (2014)
Пересоляк В. - Зони округу санітарної охорони на територіях лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів (2014)
Микула О. - Вплив кластерів на розвиток туристично-рекреаційного регіону в Закарпатті, Радомський С., Малахова С., Кок З. (2014)
Смолярчук М. - Еколого-економічні проблеми використання та охорони земель у ринкових умовах (2014)
Тібілова Л. - Введення поправкового коефіцієнта за рельєф на орних землях, Костишин О. (2014)
Смочук О. - Система управління землекористуванням та її подальше вдосконалення, Гостинська О. (2014)
Харачко М. - Маркетинг природно-заповідних територій (2014)
Грушкевич Г. - Природно-заповідні території Українських Карпат (2014)
Ступень М. - Особливості інвестиційної привабливості типів землекористування, Черевко З. (2014)
Шпік Н. - Земля у продажу – питання сьогодення (2014)
Кузін Н. - Особливості використання земельно-територіального ресурсу Сумської області, Бойченко Р. (2014)
Ступень Н. - Аналіз ринкових трансформацій земельних відносин (2014)
Ступень Р. - Інституційні умови землеволодіння та землекористування у розвитку іпотечного кредитування (2014)
Микула О. - Роль економічної оцінки земель у сучасних умовах, Шпік Н. (2014)
Бутенко Є. - Наукові засади раціонального використання земель сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах, Негрій Ю. (2014)
Таратула Р. - Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (2014)
Жак І. - Економічна оцінка природних ресурсів у системі раціонального природокористування (2014)
Скорупська О. - Інституціоналізація раціонального використання земельних ресурсів (2014)
Дума Ю. - Необхідність запровадження 3Д-кадастру в Україні (2014)
Воловенко Б. - Економічна оцінка використання земель на регіональному рівні (на прикладі Вінницької області) (2014)
Пендзей Л. - Аналіз орендних відносин щодо земель сільськогосподарського призначення (на прикладі Тернопільської області) (2014)
Гуцуляк Ю. - Принципи біопозитивності та напрями охорони і збереження агроекосистем (2014)
Харченко О. - До проблеми еколого-економічного обґрунтування рівнів урожайності в сівозмінах при впорядкуванні сільськогосподарських угідь, Прасол В., Кузін Н., Мартиненко В., Кривошта Г. (2014)
Хвесик М. - Фінансове забезпечення модернізації меліоративних систем у зоні осушення: інституціональні передумови та організаційно-економічні трансформації, Голян В. (2014)
Колодій П. - Роль землеустрою у розвитку рекреації та рекреаційного потенціалу територій (2014)
Стойко Н. - Зарубіжний досвід консервації земель (2014)
Черечон О. - Економіко-правові механізми стимулювання раціонального використання та охорони земель, Дудич Г. (2014)
Бурченя А. - Організаційні проблеми, які виникають під час розроблення проектів землеустрою, Сивулька Г. (2014)
Чорнобай І. - Проектні рішення у технічній документації із землеустрою (2014)
Рій І. - Аналіз програмного забезпечення для опрацювання результатів вимірювань електронних тахеометрів, Бочко О. (2014)
Солярчук Ю. - Роль геоінформаційних систем і технологій у прогнозуванні використання та охорони земель (2014)
Хлян Я. - Використання методів дистанційного зондування в дослідженні об’єктів гідрографії на території Закарпатської області, Здобицька Н. (2014)
Біда О. - Технологія супутникового позиціонування Z-Blade, Андрушенко В. (2014)
Вітаємо ювіляра! Зіновію Павловичу Флекею – 80 (2014)
Пам’яті Дроздяка Мирона Володимировича (12 травня 1939 р. – 28 серпня 2004 р.) (2014)
Contents (2015)
Гудзь О. Є. - Стратегічне управління ризикозахищенністю інноваційної діяльності підприємств (2015)
Данкевич Є. М. - Cоціальна складова інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки (2015)
Євчук Л. А. - Основи забезпечення фінансової стійкості підприємства (2015)
Запша Г. М. - Перспективні напрямки створення інтеграційних об’єднань в аграрній сфері, Дідур Г. І. (2015)
Зоріна О. І. - Застосування логістичної концепції як напряму підвищення якості вантажних перевезень, Сиволовська О. В., Зорін А. В. (2015)
Писаренко В. В. - Удосконалення системи кадрового менеджменту на аграрних підприємствах (2015)
Потриваєва Н. В. - Облікове забезпечення ремонту і поліпшення основних засобів (2015)
Рожков А. О. - Економічна ефективність вирощування пшениці твердої ярої та тритикале ярого за впливу різних варіантів оптимізації елементів технології вирощування, Сєвідова І. О. (2015)
Савченко В. Ф. - Аналіз розвитку кластерів у національній економіці, Гривко С. Д. (2015)
Ульянченко О. В. - Пріоритетні напрями інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України, Прозорова Н. В. (2015)
Чебанова Н. В. - Стратегічний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства, Ревуцька Л. Є. (2015)
Шиян Д. В. - Вплив рівня продуктивності корів на загальну ефективність виробництва, Антонова А. Е. (2015)
Кісіль М. І. - Пріоритетні напрями інвестицій у аграрну сферу України в умовах нестабільності (2015)
Антощенкова В. В. - Стан та перспективи розвитку молочного скотарства України (2015)
Біліченко О. С. - Інвестиції в людський капітал (2015)
Бондаренко О. С. - Проблеми формування структури фінансово-кредитного забезпечення розвитку аграрних підприємств (2015)
Герасименко Ю. С. - Еколого-економічна концепція розвитку аграрного сектора України (2015)
Гончар В. Г. - Міжнародні валютно-кредитні відносини суб’єктів господарювання як складова фінансової безпеки держави (2015)
Горкавий В. К. - Використання методів математичної статистики в управлінні соціально-економічними процесами, Ментей О. С. (2015)
Данилів Б. В. - Сучасні проблеми сільського господарства України: стан та виклики (2015)
Жарун О. В. - Теоретико-методологічні аспекти розвитку АПК на кластерних засадах (2015)
Кобилянська А. В. - Проблеми ефективності інфраструктури регулювання застосування санітарних та фітосанітарних норм до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Лозинська І. В. - Формування системи чинників концептуального розвитку галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Малюк С. О. - Використання матричних методів стратегічного аналізу при формуванні асортиментної стратегії підприємства (2015)
Сафронська І. М. - Інноваційна діяльність підприємств: сутність, передумови, аналіз ефективності, Пеняк Ю. С. (2015)
Халеп Ю. М. - Оцінка еколого-економічної ефективності моделі органічного виробництва із соєю в сівозміні полісся, орієнтованій на розвиток рослинництва, Ємець Ю. Г. (2015)
Чебанова О. П. - Інтеграція та управління економічним потенціалом підприємств (2015)
Чернега І. І. - Інтеграційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність агропромислових підприємств, Шевченко Н. О., Ревуцька А. О. (2015)
Бадалов Х. М. - Досягнутий рівень собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Бєлко І. А. - Теоретико-методичні засади оцінки розвитку підприємства (2015)
Кошкалда І. В. - Методологічні підходи формування фінансової звітності: теорія і практика, Ковальова О. В. (2015)
Пономарьова М. С. - Економічні та правові важелі підприємництва як складника ефективного розвитку агробізнесу, Шовкун Л. В., Савельєва О. М. (2015)
Синиця О. С. - Комплексне вирішення енергетичних проблем сільськогосподарських підприємств (2015)
Торохтило Є. О. - Постановка завдання визначення оптимального сортового складу посівного фонду підприємства (2015)
Акмен И. - Архитектурные виды Харькова на почтовой открытке конца XIX — начала ХХ вв. (2014)
Громченко В. - Музика для інструмента соло. До проблеми специфіки жанру (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва) (2014)
Зборовец И. - Философия географии в автобиографической прозе Н. В. Дьяченко (2014)
Зимогляд Н. - Харьковская фортепианная школа первой половины ХХ века в контексте развития пианистической культуры Украины (2014)
Коновалова И. - Аура личности и творчества композитора в артефактах его эпистолярного наследия (2014)
Котова О. - Специфіка одеської школи живопису 1960-2010 рр. (2014)
Курінна Г. - Специфічні особливості сценарію сучасного музичного кліпу (2014)
Манько С. - Історія розвитку жанру мюзиклу в Україні в першоджерелах та публікаціях (2014)
Петровська Ю. - Вклад Антона Попеля та його учнів у розвиток львівської скульптури (2014)
Рум’янцева А. - Виконавська діяльність харківських піаністів у повоєнну добу (2014)
Туманов І. - "Туринська плащаниця" в аспекті концепції "Парадокси історії та матеріальної культури" (2014)
Цуранова О. - Композиторское наследие С. Смоленского в контексте стилистических особенностей нового направления в русской духовной музыке (2014)
Щуров А. - История эволюции ударных инструментов в составе симфонического оркестра (2014)
Кадурина А. - Теоретические принципы расшифровки архитектурной символики на семиотическом уровне (на примере архитектуры Одессы) (2014)
Лысых О. - Использование исторического опыта в формировании современной архитектурно-ландшафтной среды (2014)
Шебек Н. - Середовищне мислення в містобудуванні, архітектурі і дизайні (2014)
Білоус Ю. - Історичні аспекти виникнення та формування архітектури мистецьких центрів (2014)
Виноградов В. - Розвиток монументальної пластики Ялти орієнтального напрямку в період модерну (2014)
Ідак Ю. - Вілла "Сулима". Історія створення (2014)
Кохан Н. - Тенденции развития Ленд-арта (2014)
Хлюпина А. - Региональные особенности в архитектуре Украины 1990-2010 гг. (2014)
Юрик Я. - Меморіали як головні носії пам’яті у середовищі міста (2014)
Авраменко Д. - Напрямки та тенденції розвитку сучасної зовнішньої реклами в Україні (2014)
Воронцова О. - Види, походження та художньо-орнаментальне оформлення текстильних матеріалів епохи італійського ренесансу (2014)
Кузнецова І. - Килими та текстиль в інтер’єрі крізь живопис вікторіанської епохи, Соломенко А. (2014)
Байбекова Н. - Техніка підготовки майбутніх психологів до консультативної діяльності у процесі фахової підготовки (2014)
Бєляєва Н. - Аналіз факторів ефективного виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів (2014)
Васільєва Н. - Виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних університетів:сутність та характеристика основних понять (2014)
Венєвцева Є. - Основні складові поняття "білінгвальна культура спілкування" (2014)
Вовк О. - Особливості формування іншомовної стилістичної компетенції у студентів-філологів (2014)
Волікова М. - Імплементація новаторських підходів А. С. Макаренка в сучасну діяльність студентського самоврядування (2014)
Гранько Н. - Професійні захворювання виконавців спортивних бальних танців та шляхи їх попередження у старших підлітків (2014)
Гриценко Л. - Педагогіка А. С.Макаренка: виховання,спрямоване в майбуття (2014)
Демченко Ю. - Особливості педагогічного стимулювання майбутніх учителів математики у самоосвітній діяльності (2014)
Дзекун Ю. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх менеджерів (2014)
Донченко В. - Змістова характеристика показників підготовленості студентів-медиків до здоров’язбережувальної діяльності (2014)
Дяченко-Богун М. - Активні методи навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Єльнікова Г. - Модель розвитку компетентності вчителя природознавства (2014)
Ємець А. - Стан та перспективи підготовки фахівця сімейної медицини в Україні (2014)
Жалій Т. - До питання про змістове наповнення навчальних програм правничих дисциплін у внз України на предмет висвітлення нормативних засад функціонування студентського самоврядування (2014)
Жукова Н. - Функціонування студентських наукових товариств в аспекті сприяння якості освіти майбутніх фахівців (2014)
Іваниця А. - Педагогічна підтримка студентської молоді в закладах вищої освіти у процесі підготовки до сімейного життя (2014)
Ісаєва О. - Гуманістично-орієнтована мовна "картина світу" як складова професійної компетенції студентів-медиків (2014)
Ісаєнко Т. - Педагогічне регулювання взаємовідносин у військовому колективі, Мартинюк В. (2014)
Карапузова Н. - Стиль навчально-пізнавальної діяльності студентів як фактор впливу на результати їх успішності (2014)
Кононец Н. - Технологія освітнього проекту як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання (2014)
Король Л. - Педагогічні вершини у життєсвіті Івана Бабича (2014)
Куліш С. - Пошуки шляхів у підборі і підготовці науково-педагогічних кадрів в Харківському університеті у першій чверті ХІХ ст.. (2014)
Куторжевська О. - Використання творів Т.Г. Шевченка на соціальну тематику в формуванні готовності майбутніх соціальних педагогів до інноваційної діяльності (2014)
Лебедик Л. - Принципи підготовки магістрів спеціальності "педагогіка вищої школи" (2014)
Мельничук Т. - Університет – інтелектуальна скарбниця якісної освіти і духовного виховання молоді (2014)
Молдован І. - Робота з твердженнями на уроці геометрії з використанням мультимедійної підтримки (2014)
Назаренко Т. - Впровадження сучасних технологій навчання географії в практику школи (2014)
Оніпко В. - Розвиток партнерських взаємин між викладачами і студентами на кафедрі ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації (2014)
Палієнко А. - Специфіка сприйняття медіа інформації (2014)
Петрушова Н. - Основні принципи формування креативного потенціалу студентів-майбутніх педагогів на заняттях з іноземної мови (2014)
Питлюк-Смеречинська О. - Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах як складова навчально-виховного процесу вищої школи, Черкасенко А. (2014)
Покалюк В. - Готовність фахівців пожежно-рятувальних підрозділів до професійної діяльності (2014)
Пономаревський С. - Ідентифікація освітнього простору і суспільні процеси (2014)
Процай Л. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до творчого використання педагогічної спадщини В. Євтушевського (2014)
Савенкова Л. - Підготовка майбутніх викладачів економіки до професійного спілкування (2014)
Скріннік Є. - Етапи реалізації технології підготовки майбутнього педагога до виховання сімейних духовно-моральних цінностей (2014)
Старченко О. - Студентське самоврядування як чинник формування лідерських, організаторських і комунікативних компетентностей майбутніх фахівців (2014)
Стрельніков В. - Загально-дидактичні принципи формування математичної компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки, Лейко С. (2014)
Ступак О. - Роль студентського самоврядування в управлінні вищим навчальним закладом, Козорог А. (2014)
Тименко Л. - Пізнавальна активність та тестовий контроль знань учнів у процесі вивчення курсу "Географія материків і океанів" (2014)
Ткаченко А. - Допрофесійний етап особистісного становлення А. С. Макаренка (2014)
Товстяк М. - Формування змісту професійної підготовки майбутніх менеджерів освітніх закладів (2014)
Хоменко І. - Гуманістичне виховання лідерських,організаторських та комунікативних якостей майбутніх фахівців у студентському самоврядуванні (2014)
Хоменко П. - Поліпредметний аналіз дисциплін природничонаукової підготовки фахівця фізичної культури (2014)
Цина В. - Сутність, структура, особливості особистісно-професійної зрілості майбутнього вчителя (2014)
Черчата Л. - Методичні аспекти організації самостійної роботи студентів немовних факультетів з іноземної мови (2014)
Шиян Г. - Розвиток мовленнєвої компетенції учнів на уроках англійської мови (2014)
Авраменко О. - Соціалізація дошкільника крізь призму педагогічних поглядів Марії Монтессорі (2014)
Албул І. - Роль Володимира Науменка у діяльності "Київського товариства грамотності" (2014)
Балдинюк О. - Становлення молодіжного руху в Україні крізь призму історико-педагогічних досліджень (2014)
Біла О. - До питання про введення навчальних тренінгів у поетапний процес професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери (2014)
Біліченко П. - Участь членів родини українських меценатів Терещенко у діяльності громадських просвітницьких організацій у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Бикасова С. - Взаємодія дитячих громадських організацій з соціально-педагогічними службами школи як засіб формування національної свідомості (2014)
Бойко Ю. - Шляхи формування ціннісного ставлення до здоров’я та здорового способу життя у студентської молоді (2014)
Бойко Я. - Моніторинг сформованості екологічної культури вітчизняних та американських старшокласників (2014)
Будник О. - Педагогічний аналіз змісту понять "соціалізація" і "виховання" (2014)
Войтова Л. - Санкт-Петербурзьке педагогічне товариство: історія становлення (2014)
Герасименко О. - До історії створення інституту попечительства в середніх навчальних закладах (ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Голуб Н. - Психологічний тренінг як засіб корекції мовлення у дітей з мовленнєвими порушеннями (2014)
Дудник Н. - Формування економічної компетенції дошкільників як психолого-педагогічна проблема (2014)
Загородня Л. - Інноваційні педагогічні технології як засіб формування фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Барсуковська Г. (2014)
Зайцева Л. - Оцінка ефективності оволодіння об’єктами довкілля дітьми старшого дошкільного віку (2014)
Зданевич Л. - Використання освітніх інтернет-ресурсів у процесі підготовки майбутніх вихователів до роботи з дошкільниками (2014)
Кабанова О. - Дитячий рух та його значення в педагогічній спадщині Івана Соколянського (1889–1960) (2014)
Кобрюшко О. - Загальні засади формування природоохоронних інтересів студентів природничих факультетів під час проведення навчально-польової практики (2014)
Коваль О. - Розвиток педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах аспірантури (2014)
Козубцов І. - Теорія та практика розвитку методологічної компетентності в аспірантів: аналіз науково-педагогічної літератури (2014)
Колесниченко Н. - Застосування активних та інтерактивних методів у процесі модернізації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології (2014)
Корінна Г. - Особливості професійної підготовки вихователів до статево-рольової соціалізації дошкільників (2014)
Корнієнко Т. - Питання організації дозвіллєвої діяльності школярів у роботі дитячих громадських організацій другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Кочубей Т. - Антропоцентричний вимір у творчому доробку Григорія Сковороди (2014)
Кравченко О. - Пролеткульт у системі державного управління культурно-просвітницькою діяльністю (20–30 рр. ХХ ст.) (2014)
Левків С. - Значення громадського екологічного руху у формуванні світогляду підростаючого покоління (2014)
Любченко І. - Розвиток логічного мислення у старших дошкільників як запорука успішного навчання і виховання (2014)
Малишевська І. - Сучасні тенденції розвитку корекційної освіти в Україні (2014)
Матвіїв-Лозинська Ю. - Розвиток компетентності викладачів-кураторів як складова процесу підвищення кваліфікації у вищому навчальному закладі туристичного профілю (2014)
Мисловська С. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні дисципліни "Медична інформатика" (2014)
Моісеєва О - Необхідність застосування інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах України (2014)
Новіцька І. - Огляд існуючих класифікацій педагогічних задач (2014)
Онофрійчук Л. - "Case study" у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти (2014)
Павленко О. - До історії розвитку феномену "педагогічна культура вчителя" (2014)
Павловська В. - Аналіз впровадження гендерного підходу в систему освіти в працях польських дослідників (2014)
Петренко М. - Розвиток комунікативно-регулюючої спроможності як один з напрямів у роботі з формування концертмейстерських інтерпретаційних умінь (2014)
Перфільєва М. - Діяльність українських громадських організацій та осередків, спрямованих на соціалізацію осіб з обмеженими можливостями в Україні (2014)
Поліщук О. - Дороговкази Василя Сухомлинського: заповіді педагогу (2014)
Рацул О. - Психологічні засади системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів (2014)
Руднєва І. - Вплив громадських рухів на розвиток вищої гуманітарної освіти Франції: історичний аспект (2014)
Русакова Л. - Вплив творчості Тараса Шевченка як художника на перспективи підвищення ефективності художньої освіти на Черкащині (2014)
Савельєв М. - Наступність як важливий чинник фахової підготовки майбутніх вчителів технологій (2014)
Семчук С. - Медіасоціалізуючий вплив комп’ютерних технологій на молоде покоління (2014)
Cкрипник Н. - Особливості впливу різних видів мистецтва на розвиток гуманних почуттів у дошкільників (2014)
Степанова Т. - Роль змісту освіти у формуванні мовної особистості дитини-дошкільника (2014)
Суятинова К. - Соціально-педагогічний супровід соціалізації дітей дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків: теоретичні аспекти (2014)
Таран І. - Організація підготовки майбутніх вихователів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій в умовах ДНЗ (2014)
Федорова М. - Виховання моральних цінностей у дітей дошкільного віку: діяльнісний аспект (2014)
Фурман І. - Вдосконалення педагогічної підготовки викладачів математики на матеріалах журналу "Вістник дослідної фізики та елементарної математики" (2014)
Хомишак О. - Теоретична підготовка студентів-філологів до викладання іноземної мови у вищій школі (2014)
Захлюпана Н. - Полотнюк відомий і невідомий (2011)
Бібліографія сходознавчих праць Яреми Полотнюка (2011)
Костюк О. - Зовнішня політика політика України на Близькому Сході: арабо-ізраїльський конфлікт і проблема двосторонніх відносин України з Ізраїлем та Палестиною (2011)
Криконюк К. - Сучасні українсько-іранські літературні взаємини (2011)
Теплий I. - Сходознавчий дискурс Івана Франка (2011)
Туранли Ф. - Архівні документи до історії України: проблема методології і дослідження (2011)
Шульгін Ю. - Діяльність громадських організацій в українсько-японських відносинах, Зінов'єва Г. (2011)
Якубович М. - Арабська та українська філософія: питання про спільність (2011)
Халак Н. - Єврей Арнольд Марголін – дипломат української народної республіки (2011)
Величко В. - Парадигма регіональної історії Китаю у новітній час (до 1978 РОКУ) (2011)
Волович О. - Глобалізація в арабському світі: виклики, втрати і надбання (2011)
Дикун Х. - Про перський театр у дослідженні Агатангела Кримського: релігійні Мохарремські містерії (2011)
Кочубей Ю. - Ісламська релігійна думка і проблеми сучасності: мардінська декларація (2011)
Оксамитний Ю. - Палестинська війна 1948–1949 років крізь призму стратегічних інтересів СРСР на Близькому Сході (2011)
Пилипчук Я. - Кипчаки та Русь у першій половині ХІІІ століття (2011)
Руднєва В. - Katagami як традиційне японське мистецтво (2011)
Сердюк І. - Прояви категорії жахливого в сучсному японському кінематографі (2011)
Яремчик Ю. - Вплив східних релігій на Шотокан Карате-до як вид японського бойового мистецтва (2011)
Бубенок О. - Іранізми в мові гунів (2011)
Бушаков В. - Євразійські фітоніми "хміль" та арамейські (сирійські) hml, hmr, арабські hmr, hml (2011)
Іжик М. - Острів Мадагаскар: порушення "географічної логіки" з погляду лексикостатики (2011)
Колесников А. - Зороастрійський рукопис в колекції Інституту східних рукописів РАН (загальна характеристика збірника та його структура (2011)
Рудий Б. - Порівняння двох напівнаукових підходів у дослідженнях походження мови (на матеріалі східних мов) (2011)
Тищенко К. - Топонімічний слід в Україні арабо-хозарської війни 710-737 років (2011)
Халимоненко Г. - Етимологія слів "юрба", "юрма", "гурба", "гурма", "урма" (2011)
Антонюк О. П. - Морфофункціональна характеристика атрезій клубової кишки в новонароджених (2015)
Бабов Е. Д. - Сравнительный анализ успешности функционирования микроимплантов и минипластин, Херсонская Т. Б., Борченко Н. А. (2015)
Безрук Т. О. - Етіологічна структура інфекцій сечових шляхів, її гендерна та вікова залежність, взаємозв’язок із резидентною мікрофлорою сечі у дорослого населення Чернівецької області, Бліндер О. В., Бліндер О. О. (2015)
Білецький С. В. - Показники ліпідного обміну, оксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вміст кінцевих метаболітів моно оксиду нітрогену крові у хворих на гіпертонічну хворобу та в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Бойко В. В., Сумарюк М. П., Петринич О. А. (2015)
Білоокий О. В. - Вплив експериментального жовчного перитоніту на оптичну густину плазми крові та функціональний стан нирок, Роговий Ю. Є., Білоокий В. В. (2015)
Васильєва І. М. - Стан окиснювально-відновлювальних процесів і системи антирадикального захисту у хворих на рак шлунка, Красносельський М. В., Вишницька І. А., Жуков В. І., Денисенко С. А. (2015)
Васюта В. А. - Комплексний аналіз етіологічних чинників розвитку атрофії зорових нервів (2015)
Волков О. О. - Вплив загальної анестезії на пізнавальні функції породіль після кесарева розтину (2015)
Гальчин К. С. - Особливості інтелектуального розвитку в дітей із розладами спектра аутизму (2015)
Глушко Л. В. - Застосування донатора оксиду азоту L-аргініну в терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Рудник В. Т., Чаплинська Н. В. (2015)
Гнатюк В. В. - Ускладнення кору в дітей і дорослих, Покровська Т. В. (2015)
Гошовська А. В. - Особливості білків у клітинах хоріона та децидуальнозміненого ендометрія при гіперандрогенії (гістохімічне дослідження), Давиденко І. С., Гошовський В. М. (2015)
Григоренко А. П. - Восстановление биоценоза влагалища у женщин с урогенитальным пролапсом (2015)
Гроховська М. В. - Кореляційні паралелі на клітинному рівні при гіперпроліферативних процесах ендометрія (2015)
Гушул І. Я. - Особливості клінічного перебігу гострого поширеного перитоніту онкологічного ґенезу, Іващук О. І., Бодяка В. Ю. (2015)
Домбровський Д. Б. - Гістологічні особливості процесу регенерації трофічних розладів венозної етіології за умов використання клітинної трансплантації в експерименті, Оліник Ю. В., Максим’юк В. В. (2015)
Дудник В. М. - Диференційовані підходи до лікування серцевої недостатності у дітей із природженими вадами серця в післяопераційному періоді, Зборовська О. О. (2015)
Дудукіна С. О. - Результати хірургічного лікування пацієнтів із різними клініко-морфологічними характеристиками інтракраніальних аневризматичних крововиливів, Кобеляцький Ю. Ю., Толубаєв О. М. (2015)
Зак М. Ю. - Функціональний стан шлунка при застосуванні не стероїдних протизапальних препаратів з приводу остеоартрозу у пацієнтів із хронічним гастритом в анамнезі, Пасієшвілі Л. М., Книш М. Ю. (2015)
Ілащук Т. О. - Вплив базової антиішемічної терапії на стан гемодинаміки у пацієнтів із стабільною хворобою коронарних артерій, Широкова С. В., Окіпняк І. В. (2015)
Бичук І. О. - Генезис української національної ідеї у поглядах С. Дністрянського (2015)
Карвацька Ю. П. - Комплексне лікування хворих на вугрову хворобу, що проживають у йододефіцитному регіоні, Денисенко О. І. (2015)
Кузьмук О. М. - Споживацька поведінка як механізм ідентичності (2015)
Каспрук Н. М. - Можливості діагностики харчової алергії на Буковині (2015)
Ляхович Г. В. - Інтерпретація мовної ідентичності у сучасному соціально-гуманітарному пізнанні (2015)
Кіндратів Е. О. - Кольпоскопічні прояви цервікальної інтраепітеліальної неоплазії у жінок із розладами репродуктивної функції (2015)
Шапошникова І. В. - Соціокультурні трансформації: співвідношення традицій та новацій (2015)
Кіт З. М. - Скринінг показників ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням (2015)
Дударьов В. В. - Професійна компетентність соціальних працівників: методи управління (2015)
Кондря Д. О. - Зміни гормонів трофобласта у вагітних із не виношуванням у ранні терміни гестації, Подольський В. В. (2015)
Кльов М. В. - Процесний, інституційний і організаційний підходи у сфері соціологічного осмислення освітньої системи (2015)
Коропецька Н. Ю. - Зміни спектра білків крові і м'язів щурів за впливу ретаболілу, речовини LES-2222* і тестостерону пропіонату при харчовій деривації, Остапів Д. Д., Нєктєгаєв І. О., Лесик Р. Б., Піняжко О. Р. (2015)
Хомерікі О. А. - Українська вища освіта в умовах глобалізації: крок назад перед стрибком уперед, або шлях по замкненому колу? (2015)
Косілова С. Е. - Вивчення факторів ризику порушення мікробіоценозу піхви у жінок у постменопаузі (2015)
Аніпченко С. М. - Трансформація сімейно-рольових відносин у сім’ях трудових мігрантів України (2015)
Косілова С. Е. - Негормональна корекція клімактеричних розладів у жінок у постменопаузі (2015)
Золотнюк О. П. - Мікросоціологічне дослідження сімейних відносин: евристичний потенціал теоретичних засад (2015)
Костишин І. Д. - Прогностична роль клінічних даних і молекулярно-біологічних тканинних маркерів при великофракційному передопераційному опроміненні раку гортані, Лукач Е. В., Туманова О. А., Левандовський Р. А., Романчук В. Р., Боднарук Т. Б., Гірна Г. А. (2015)
Поцелуйко А. О. - Соціальна перцепція: історико-філософські та загальнопсихологічні передумови дослідження (2015)
Кравченко О. В. - Оцінка кровотоку в судинах матки та екстраембріональних структур у ранні терміни гестації, Варвус В. А. (2015)
Согорін А. А. - Вплив засобів масової комунікації на природні, біологічні та соціально-психологічні чинники в процесі трудової адаптації (2015)
Кравчун П. П. - Фармакоінвазивна стратегія у хворих на постінфарктний кардіосклероз, цукровий діабет 2-го типу та з ожирінням (2015)
Ставченко С. В. - Стабільність і кризовість у соціально-політичному розвитку (2015)
Лазарук О. В. - Особливості експресії Віментину в структурах паренхіми та строми протокового раку молочної залози, Давиденко І. С. (2015)
Бегей І. І. - Профспілкова політика української лівиці Галичини у міжвоєнний період (2015)
Мельничук Ю. М. - Оцінка динаміки локальної температури рубців шкіри обличчя за допомогою контактної термометрії, Огоновський Р. З. (2015)
Гладиш М. Л. - Балтійський вимір Європейської політики безпеки та оборони, Краєвська О. А. (2015)
Міхєєва Т. М. - Оцінка стану капілярів нігтьового ложа у школярів із хронічною гастродуоденальною патологією (2015)
Неприцька Т. І. - Місце польської мови в багатомовному просторі Європейського Союзу (2015)
Нечитайло О. Ю. - Особливості мікроциркуляції у пацієнтів із ускладненим цукровим діабетом, Коновчук В. М., Юхимець І. О. (2015)
Шуліка А. А. - Вплив глобалізації на реформування системи взаємовідносин у політиці соціального партнерства (2015)
Оліник О. Ю. - Корекція порушень окислювальної модифікації білків у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом (2015)
Кравцов Ю. С. - Правова ідентичність як духовна складова правосвідомості, Якуніна А. О. (2015)
Печеряга С. В. - Особливості загального коагуляційного потенціалу при низькій плацентації в І триместрі гестації (2015)
Лимонченко В. В. - Апофатический путь: мрак или свет? (Осмысление апофатического пути в богословии В. Н. Лосским) (2015)
Підмурняк О. О. - Ефективність різних інструментальних досліджень для діагностики та прогнозу перебігу уражень нирок (2015)
Купрій Т. Г. - Філософія студентоцентрованого навчання приватної вищої освіти в Україні (2015)
Подольський В. В. -мол. - Катамнез стану репродуктивного здоров'я жінок із лейоміомою матки, у яких під час останніх пологів виявлені онкомаркери в плаценті (2015)
Попович В. М. - Компетентнісний підхід у православній богословській освіті в контексті її модернізації (2015)
Ринжук Л. В. - Характеристика окремих показників системного імунітету у вагітних із безсимптомною бактеріурією, Ринжук В. Є. (2015)
Шкіль Л. Л. - Людина у системі філософії Поля Рікера (2015)
Савка І. Г. - Особливості макроскопічної будови діафізів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки в судовій медицині, Кишкан Я. С., Малишев В. В. (2015)
Крутась Ю. В. - Общность и отличия фундаментальных идей А. Шопенгауэра c некоторыми положениями буддистской доктрины (2015)
Семчишин М. Г. - Вміст цинку в сироватці крові при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах, Шевага В. М., Задорожна Б. В. (2015)
Поліщук К. О. - Вплив споживання інформаційних технологій на людство (2015)
Сидорчук І. Й. - Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові хворих на гострий бронхіт, Сидорчук Л. І., Левицька С. А., Каспрук Н. А., Сидорчук Р. І., Сидорчук Л. П., Сидорчук А. С. (2015)
Деревінський В. Ф. - Становлення особистості В. Чорновола в шкільні роки (2015)
Сливка Н. О. - Ендотеліальна дисфункція і печінковий кровотік при алкогольній хворобі печінки, Плеш І. А., Гайдуков В. А., Полюхович Л. П. (2015)
Козерод О. В. - Сучасний ісламський тероризм та єврейська громада Європи: основні загрози та виклики (2015)
Сокольник С. В. - Якість життя дітей, хворих на хронічний гелікобактер-асоційований гастро дуоденіт, поєднаний із лямбліозом (2015)
Ярмоленко М. І. - Етнокультурні процеси на території Західної України у 1944-1991 рр. (2015)
Сокольник С. О. - Біологічні та соціальні особливості розвитку дітей із шлунково-кишковими кровотечами при виразковій хворобі (2015)
Гринчак М. О. - Фактори формування інвестиційної привабливості південноукраїнських губерній пореформеного періоду для іноземних підприємців (2015)
Stepan N. A. - Condition of non-specific resistence indices in patients suffering from eczema with different clinical course (2015)
Федоренко Я. А. - Вплив державної підтримки сільського господарства на формування ринкових відносин у селі в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2015)
Стрільчук Л. М. - Рівень загального фібриногену як фактор кардіоваскулярного ризику у пацієнтів із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла (2015)
Вахрамеева А. В. - Проблемы типологии древнегреческих терракот (историографический аспект) (2015)
Тащук В. К. - Віддалені результати тривалого використання антагоністів альдостерону в комплексному лікуванні хворих на інфаркт міокарда з серцевою недостатністю, Гулага О. І., Полянська О. С., Попова І. С. (2015)
Гайдай В. В. - Суспільно-політичне життя євреїв в роки Другої Речі Посполитої (2015)
Телекі Я. М. - С-реактивний протеїн як біомаркер запального процесу при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту (2015)
Гусейнова Л. Д. - Установление сталинского тоталитаризма советского образца в странах Центрально-Восточной Европы (2015)
Труфанов Е. А. - Асимметрия двигательных синдромов у больных болезнью Паркинсона (2015)
Остренко С. А. - Экзистенциальное измерение персоналистического механизма инновационной деятельности в образовании (2015)
Хільчевська В. С. - Діагностична цінність клінічно-анамнестичних показників тяжкого персистування бронхіальної астми у шкільному віці, Колюбакіна Л. В. (2015)
Іщенко І. В. - Особливості мотиваційного напряму стабілізації політичних інститутів і суспільного середовища в умовах консолідованих демократій (2015)
Філіпець О. О. - Динаміка поширеності, захворюваності та смертності від порушень мозкового кровообігу в м. Чернівці за результатами роботи кабінету цереброваскулярної патології, Теленько Г. О. (2015)
Юбилей учителя (2015)
Батіг В. М. - Специфічні синдроми для вперше діагностованого туберкульозу, які є факторами впливу на стан пародонтальних тканин (огляд літератури), Скалат А. П. (2015)
Білецький С. В. - Інсулінорезистентність як складова патогенезу артеріальної гіпертензії (огляд літератури) (2015)
Ватутин Н. Т. - Контраст-индуцированная нефропатия (обзор литературы и собственные данные), Зинкович М. И. (2015)
Довга І. М. - Використання допоміжних речовин для очних препаратів на гелевій основі (огляд літератури) (2015)
Волошин О. І. - Стратегія Всесвітньої організації охорони здоров’я в галузі народної медицини 2014-2023: ретроспективна оцінка діяльності науковців Буковинського державного медичного університету та перспективи досліджень у цьому напрямку на Буковині, Бойчук Т. М., Іващук О. І., Мещишен І. Ф., Сенюк Б. П., Васюк В. Л., Волошина Л. О., Малкович Н. М. (2015)
Кігічак-Борщевська А. В. - Система прихильності і життєві стратегії подолання стресу (2015)
Кабиш В. П. - Відстрочений кишковий анастомоз у лікуванні мезентеріального тромбозу, Ружицький А. А., Дудко Д. С., Петров В. І., Бачинський Ю. С., Бодяка В. Ю., Козак І. О., Ковтуняк А. В., Стельмащук В. В., Ілик І. Р. (2015)
Ляшук Р. П. - Випадок андростероми, Станкова Н. І., Сходницький І. В. (2015)
Кашперук-Карп’юк І. С. - Оволодіння студентами первинною хірургічною технікою на практичних заняттях із топографічної анатомії та оперативної хірургії, Цигикало О. В. (2015)
Сем’янчук В. Б. - Актуальні питання та перспективи удосконалення післядипломної освіти лікарів-педіатрів (2015)
Хребтій Г. І. - Інноваційні технології, направлені на розвиток клінічного мислення у студентів вищих медичних навчальних закладів України (2015)
За редакцією К. І. Яковець - Медичні internet-вісті. Частина VI, С. Є. Дейнеки. (2015)
Професор В. Л. Васюк - до 60-річчя від дня народження (2015)
Дайджест (2011)
Волкославская В. Н. - Динамика заболеваемости патологией кожи и инфекциями, передающимися половым путем населения Украины за последние годы (2000-2009 гг.), Гутнєв А. Л. (2011)
Солошенко Е. М. - Стан імунного гомеостазу у хворих на поширені дерматози в залежності від соматотипу та типу вищої нервової діяльності, Жукова Н. В., Ярмак Т. П., Шевченко З. М., Стулій О. М., Гіржанова І. В. (2011)
Каденко О. А. - Особливості дослідження психичного стану хворих на псоріаз в умовах стаціонарного лікування, Левицька Т. Л. (2011)
Савенкова В. В. - Математичне обгрунтування шкали оцінки ступеня тяжкості обмеженої склеродермії, Арсен'єв О. В. (2011)
Юрлова Л. В. - Особенности цитокинового статуса у больных гнездной алопецией в зависимости от формы и стадии процесса (2011)
Ніколашин Г. В. - Показники мiтохондрiальних маркерів апоптозу, як критерії адекватності відібраної терапії при лікуванні вогнищевої склеродермії, Бабанін В. А., Кравченко І. М., Колбасін П. М., Колбасіна Л. П., Пiсарєв А. А. (2011)
Романенко К. В. - Ограниченная склеродермия: роль иммунных механизмов и профиброзных цитокинов в патогенезе (2011)
Бєлік І. Ю. - Імуноморфологічне дослідження шкіри хворих на шкірний червоний вовчак, Отейба Мукабел (2011)
Кутасевич Я. Ф. - Комплекс вторинної профілактики мікозів стоп, кистей і оніхомікозів, Савенкова В. В., П'ятикоп І. О., Безрученко І. А. (2011)
Гречуха М. В. - Лікування хворих на екзему, Літус О. І., Свирид С. Г. (2011)
Мантула А. А. - Особенности лечения лихеноидных дерматозов у больных вирусными гепатитами (2011)
Свистунов І. В. - Прогностичні варіанти клінічного перебігу псоріазу (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Особливості епідеміології, клініки та стану імунологічної реактивності у хворих на урогенітальний хламідіоз, Центіло С. В., Юхименко В. В., Єрмілова Н. В. (2011)
Бабюк И. А. - Лечение инфекции мочевых путей, Нагорный А. Е., Яковленко А. В., Шамраев С. Н., Барлова Л. А. (2011)
Центіло С. В. - Сучасні особливості клінічного перебігу урогенітальної хламідійної інфекції, Полях Я. О., Єрмілова Н. В., Гупало Л. О. (2011)
Андрійчук В. Б. - Особливості клініки та перебігу акне та акнеформних дерматозів на тлі супутнього хелікобактерасоційованого гастриту (2011)
Полях Я. А. - Роль патологии желудочно-кишечного тракта в патогенезе розацеа (2011)
Иванова И. П. - Современные аспекты лечения угревой болезни, Баринова М. Э., Кияшко Л. Г., Быстрова С. М. (2011)
Гусаков Н. И. - Дифференциальная диагностика заболеваний кожи в дерматокосметологии (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Навчання студентів на кафедрі дерматовенерології в умовах сучасних інформаційних технологій, Центіло С. В., Єрмілова Н. В., Юхименко В. В. (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Умови організації самостійної роботи студентів на кафедрі дерматовенерології, Центіло С. В., Єрмілова Н. В., Юхименко В. В. (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Використання тестового контролю як засіб підвищення якості навчання студентів на кафедрі дерматовенерології, Центіло С. В., Романенко К. В., Гупало Л. О. (2011)
Иванова И. П. - Оптимизация педагогического процесса в условиях кредитно-модульной системы преподавания дерматовенерологии в медицинском вузе, Баринова М. Э., Кравец Е. В., Белик И. Е. (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Первинний період сифілісу (2011)
Гридасова В. Д. - Экзема, Кривенко З. Ф. (2011)
Кривенко З. Ф. - Нейросифилис, Гридасова В. Д. (2011)
Гридасова В. Д. - Опыт применения препарата гатилин в лечении пиодермитов, Кривенко З. Ф. (2011)
Иванова И. П. - Роль антигистаминных препаратов в лечении контактного аллергического хейлита, Давлеева М. Д. (2011)
Иванова И. П. - Современные методы лечения опоясывающего лишая, Чепурняк О. Н., Давлеева М. Д. (2011)
Кривенко З. Ф. - Эффективность лазеротерапии и динамика показателей микроциркуляции при ограниченных формах склеродермии, Гридасова В. Д. (2011)
Кутасевич Я. Ф. - Профилактика микозов стоп, Олейник И. А., Пятикоп И. А, Загорская А. А., Стулий О. Н. (2011)
Мангушева В. Ю. - Порівняльний аналіз захворюваності контактним дерматитом та іншими хворобами шкіри та підшкірної клітковини за останні роки після аварії на Чорнобильській АЕС (2011)
Романенко К. В. - Механизм действия NBUV в фототерапии больных бляшечной склеродермией и склероатрофическим лихеном (2011)
Стулий О. Н. - Эмолиенты как средство профилактики и этапной восстановительной терапии при аллергодерматозах, Пятикоп И. А. (2011)
Бондаренко Г. М. - Прихований сифіліс: шляхи покращення метаболічної терапії, Процак В. В. (2011)
Иващенко Л. В. - Этиопатогенетическая терапия хламидийной инфекции с учетом смешанного инфицирования (2011)
Мавров Г. И. - Проблема ИППП и ВИЧ в Украине, Бондаренко Г. М., Щербакова Ю. В. (2011)
Мавров Г. І. - Гормонально-репродуктивні порушення у хворих на змішану урогенітальну інфекцію, Бондаренко Г. М., Чинов Г. П., Нікітенко І. М. (2011)
Осинская Т. В. - К вопросу профилактики перинатального инфицирования ИППП, Губенко Т. В., Унучко С. В., Щербакова Ю. В. (2011)
Условия публикации в журнале "Журнал дерматовенерологии и косметологии им.Н.А.Торсуева” (2011)
Багіров С. Р. - Порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту (ст. 276 КК України): науково-практичний коментар (2015)
Корнєєв Ю. В. - Юридична відповідальність за екологічні правопорушення, Садовський М. В. (2015)
Атаманчук І. В. - Процесуальні норми у системі процесуального права:загальнотеоретичний аспект (2015)
Головко С. Г. - Імплементація Закону України "Про вищу освіту": завдання та механізми реалізації (2015)
Колос М. І. - Криміналізація зради держави і монарха у "Правах, за якими судиться малоросійський народ" (2015)
Курко М. Н. - Зміст державного управління (теоретико-правовий аспект) (2015)
Тюріна О. В. - Значення історії порівняльного правознавства як напряму наукових досліджень (2015)
Берлач Н. А. - Визначення юрисдикції при вирішенні спорів, порушених органами Державної служби зайнятості України, щодо відшкодування матеріальної шкоди, Бучик А. Ю. (2015)
Бєлкін Л. М. - Проблематика забезпечення законності в теорії публічної адміністрації (2015)
Вишновецький В. М. - Нормативно-правове забезпечення державного контролю в державній митній справі (2015)
Гончарук С. Т. - Оновлення вітчизняного адміністративного законодавства у сфері протидії корупції (2015)
Олійник О. В. - Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки (2015)
Рябченко О. П. - Забезпечення реалізації права на справедливий суд: окремі законодавчі новели (2015)
Сопілко І. М. - Інформаційні загрози та безпека сучасного українського суспільства (2015)
Вишновецька С. В. - Проблема недопущення дискримінації в трудових відносинах, Пінчук О. Б. (2015)
Кравченко М. В. - Договір про надання правової допомоги як правова конструкція (2015)
Машуков Р. О. - Про сучасний стан легального забезпечення суб’єктивних прав учасників садівницького товариства (2015)
Татарникова К. Г. - Проблеми реалізації права інтелектуальної власності на інформаційні ресурси в Україні (2015)
Тихомиров О. О. - Інформаційні права людини як цивільно-правова категорія (2015)
Войцеховська І. М. - Поняття і сутність перестрахування (2015)
Гриняк А. Б. - Особливості договірного регулювання відносин з надання послуг в підприємницькій діяльності (2015)
Малишко В. М. - Правова природа лізингу, Микитюк М. С. (2015)
Оверковська Т. К. - Моніторинг земель України: правові аспекти (2015)
Шишка Р. Б. - Окремі аспекти господарсько-правової відповідальності (2015)
Yuzikova N. - Determination of criminal behavior of minors (2015)
Карпенко Н. В. - Про деякі особливості реалізації на практиці криміналістичної характеристики злочинів, що вчиняються засудженими у ході відбування покарання у виді позбавлення волі (2015)
Кришевич О. В. - Доведення до банкрутства: кримінально-правовий аспект та розмежування з шахрайством, Рощина І. О. (2015)
Ланцедова Ю. О. - Вплив нової доктрини правового статусу соціосуб’єктів на розвиток криміналістичних засобів протидії злочинам (2015)
Мотлях О. І. - Передтестова бесіда експерта-поліграфолога з підекспертним як основа для фахового проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа, Тодосієнко А. О. (2015)
Охман О. В. - Про деякі правові засади застосування заходів і засобів безпеки до засуджених у місцях позбавлення волі в Україні (2015)
Попов К. Л. - Соціально-психологічні орієнтири у віктимологічному дослідженні жертви шахрайства (2015)
Топчій В. В. - Планування розслідування злочинів, учинених організованими злочинними групами (2015)
Сопілко І. М. - Юридична наука і практика: виклики часу, Череватюк В. Б. (2015)
Луць В. В. - Господарсько-правове регулювання суспільних відносин в Україні (2015)
Шишка Р. Б. - Державний регуляторний вплив на відносини конкуренції в Україні, Джумагельдієва Г. Д. (2015)
Титул, зміст (2012)
Ермолов П. П. - Периодизационные модели в историографии науки и техники (2012)
Лісковець С. М. - Про маловідомі математичні таблиці Якова Пилипа Кулика (2012)
Грушицька І. Б. - До питання про виникнення та розвиток наукової фотографії (2012)
Рижева Н. О. - Будівництво нових типів кораблів для Чорноморського флоту в другій половині ХIХ ст. (2012)
Шпильовий К. Л. - Становлення цирконієвої промисловості Донбасу (2012)
Ткачук К. Н. - Правила безпеки вуглевидобутку України - основні напрями формування та розвитку, Гріффен О. Л., Селезньов В. О. (2012)
Руденко О. П. - Михайло Кузьмич Янгель – головний конструктор ракетно-космічних систем, Хорольський О. В., Комеліна В. І. (2012)
Мирошниченко О. В. - Діяльність професора Букреєва Б. Я. на Київських вищих жіночих курсах (кінець ХIХ – початок ХХ ст. ) (2012)
Клименко Л. О. - Чаговець Василь Юрійович – засновник електрофізіологічних досліджень в Україні (2012)
Якуба В. В. - Винахідницька діяльність фізика-матеріалознавця професора М. М. Новикова (1933–2007) (2012)
Новичкова Н. Ю. - О причинах пожаров на железнодо-рожных станциях в дореволюционной России (2012)
Татаринов С. Й. - Витоки протипожежної справи Донбасу (2012)
Травлеев А. П. - Глубокоуважаемому и дорогому Глебу Всеволодовичу Добровольскому, доктору биологических наук, профессору, действительному члену Российской академии наук, Белова Н. А. (2010)
Травлеев А. П. - О работе Научного Совета по проблемам почвоведения Отделения общей биологии НАН Украины и задачи сохранения почвенного покрова, повышения плодородия, рациональное использование (2010)
Градусов Б. П. - Закономерности генезиса и географии минералогического состава почвообразующих пород Русской равнины (2010)
Чертко Н. К. - Ландшафтно-геохимическая оценка торфогрунтов выработанных торфяных месторождений Белорусского Полесья, Жумарь П. В., Карпиченко А. А. (2010)
Шанда В. І. - Ґрунт як система факторів і ресурсів екологічних ніш біологічних видів, Євтушенко Е. О., Шанда Л. В. (2010)
Костенко І. В. - Вплив штучних лісових насаджень на властивості гірсько-лучних чорноземовидних ґрунтів Ай-Петринської яйли (2010)
Карпачевский Л. О. - Экологические функции почв в агросфере, Зубкова Т. А. (2010)
Нецвєтов М. В. - Вібрації коренів дуба звичайного та ґрунту, викликані дією вітру (2010)
Горбань В. А. - Природна бета-активність еолово-ґрунтових відкладів полезахисних лісосмуг степової зони України (2010)
Казюта О. М. - Сольовий режим ґрунтів заплави середньої течії річки Сіверський Донець у лісостеповій зоні України (2010)
Стахів М. П. - Фосфорне живлення рослин та методичні аспекти визначення рухомих сполук фосфору в ґрунті (2010)
Цапко Ю. Л. - Підвищення екологічної стабільності кислих ґрунтів шляхом використання технології локального окультурювання (2010)
Джура Н. М. - Вплив рослин бобу кормового (Vicia faba var. minor) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту в забрудненому нафтою ґрунті, Мороз О. М., Русин І. Б., Кулачковський О. Р., Цвілинюк О. М., Терек О. І. (2010)
Чмиленко Ф. О. - Мікрохвильове поле в процесі пробопідготовки чорноземів при визначенні металів, Смітюк Н. М. (2010)
Мельников Б. І. - Дослідження процесу очистки хромвміщуючих стічних вод і водних розчинів, Виходцев С. І., Гарєєв Ш. З., Макарченко Н. П. (2010)
Травлеев А. П. - Рекультивация нарушенных земель как устойчивое развитие сложных техноэкосистем : Монография / И. Х. Узбек, А. С. Кобец, П. В. Волох,В. И. Дырда, А. А. Демидов / Под ред. И. Х. Узбека. – Д. : Пороги, 2010. – 263 с., Белова Н. А. (2010)
До уваги авторів (2010)
Анісімова О. - Використання можливостей віртуального музею у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів (2014)
Грітченко Т. - Сучасний стан підготовки вчителя початкової школи до екологічної освіти учнів (2014)
Карапузова Н. - Математика у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Мовчан В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектно-художньої діяльності учнів (2014)
Хлистун І. - Проблема формування логічності мовлення майбутніх учителів початкової школи (2014)
Цимбал Н. - Культура мовлення у системі професійної підготовки учителя (2014)
Ярошинська О. - Соціальна адаптація студентів у площині взаємодії із середовищем як педагогічна умова успішної професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у проектованому освітньому середовищі (2014)
Андросова Н. - Узгодженість внутрішньої та зовнішньої ознак методів навчання у процесі взаємопов’язаного використання словесних методів навчання молодших школярів (2014)
Бойко О. - Герменевтичний підхід до вивчення явищ етнопедагогіки (2014)
Бойко Ю. - Науковий аналіз категорій "здоров’я" та "здоровий спосіб життя" з позиції педагогічної аксіології (2014)
Борисенко Д. - Веб-трансформації в навчальному процесі (2014)
Валюк В. - Особливості застосування комп’ютерних моделей в шкільному курсі хімії (2014)
Єнгаличева І. - Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку засобами малого жанрового фольклору (2014)
Годованець Н. - Використання інтенсивного методу навчання іноземної мови, Машика Н. (2014)
Загребнюк Ю. - Теоретичні підходи до трактування поняття "професійне самовизначення" у вітчизняній та зарубіжній педагогіці (2014)
Заліток Л. - Джерельна база сухомлиністики в контексті індивідуалізації навчально-виховного процесу в школі (2014)
Пономаренко О. - Методичне забезпечення домашнього читання майбутніх учителів англійської мови (2014)
Барнич О. - Розвиток морально-творчого потенціалу молодших школярів на матеріалі художньої спадщини В. О. Сухомлинського (порівняльна характеристика) (2014)
Боловацька Ю. - Розвиток особистості майбутнього вчителя у контексті культурно-дозвіллєвої діяльності (2014)
Давиденко Г. - Інклюзія та психофізична обмеженість з погляду учнів та студентів як психолого-педагогічна проблема (2014)
Короленко В. - Моральне формування дитини середнього шкільного віку за допомогою спілкування (2014)
Мамчур Л. - Розвиток аудіативної компетентності – необхідна умова повноцінного фукціювання мовної особистості учня (2014)
Наливайко І. - Уява молодших школярів як психолого-педагогічне явище (2014)
Ускова А. - Теоретичні та методичні аспекти системи людиновимірності у процесі формування цінності піклування про іншу людину в учнів основної школи (2014)
Баль А. - Середовищний підхід у вихованні особистості (2014)
Горецька О. - Виховні аспекти літературної творчості Олени Цегельської (2014)
Кугай М. - Структура підготовки майбутніх учителів географії до екологічного виховання учнів (2014)
Федоренко Д. - Потенціал навчальних предметів освітньої галузі "Мови і літератури" для виховання екологічної культури старшокласників (2014)
Кириченко В. - Проблема дозвілля дітей на сторінках часопису "Дзвінок" (2014)
Клименко Ю. - До історії виникнення і розвитку міжнародної мови "волапюк" (2014)
Пироженко Л. - Василь Сухомлинський про особливості навчання дітей, які не встигають (2014)
Благун Н. - Якість освіти – ключова проблема соціалізації контролю навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Ніконенко Т. - Шляхи розвитку початкової математичної освіти в контексті нової редакції державного стандарту загальної початкової освіти (2014)
Покусова О. - Шкільна бібліотека у структурі навчально-виховного процесу як історико-педагогічна проблема (2014)
Наші автори (2014)
Анотації (2014)
Аннотации (2014)
Annotation (2014)
Бабак Б. - Джерела екстралінгвістичного впливу на мову сучасної арабської публіцистики (2011)
Бурик К. - Становлення, сучасний склад та ареал арабського антропонімі-кону (2011)
Гриценко Я. - Паремійні одиниці на прикладі арабських приказок та прислів'їв (2011)
Заза Ю. - Арабські мовленнєві засоби встановлення комунікативного контакту - між нормою та узусом (2011)
Луцан Л. - Категорія розширених дієслівних основ в арабській мовіта передача каузативної та ітеративної семантики засобами української мови (2011)
Мартиняк І. - Нагіб Махфуз як новатор-новеліст (на матеріалі новел з роману "Дзеркала") (2011)
Омелянчук А. - Медична термінологія сучасної арабської літературної мови (на прикладі серцево-судинної та нервової систем). Шляхи утворення (2011)
Сом Н. - Абулькасім Махмуд Ібн Умар Аз-Замахшарі: дослідження деяких трактатів (2011)
Сприса О. - Етномовні домінанти кодування смислу домінанти кодування смислу в дзеркалі кросвордів (україно-арабовані паралелі) (2011)
Даньків М. - Особливості побудови номінативного поля емоційного концепту "страх" (на матеріалі перської та української мов) (2011)
Кшановський О. - Іранські тлумачні словники перської мови як джерело лінгвістичного матеріалу (2011)
Лучко І. - Морфемна структура іменників сучасної перської мови (2011)
Мазепова О. - Поет і проза: лінгвостилістичні особливості епістолярного мовлення С. Сені Грі (2011)
Максимів О. - Мікросемантична етноспецифіка перської та української публіцистики (2011)
Охріменко М. - Склад фразеосемантичного поля "емоції людини" (на матеріалі сучасних перської та української мов) (2011)
Полищук А. - Из Опыта преподавания персидского языка в Московском Государственном лингвистическом университете(аспектный подход и профессиональная ориентация (2011)
Стельмах М. - Застосування прислів'їв у вивченні категорії модальності перської мови (2011)
Яремчук І. - Частотний словник мови та лексикостатичні особливості ідіостилю Форуг Фаррохзад (2011)
Воробей О. - П'єса Лао Ше "Перлина Фан": переваги та недоліки (2011)
Ісаєва Н. - Особливості архітектоніки китайської жіночої неореалістичної прози (на матеріалі повістіФан Фан "Краєвид") (2011)
Луценко Є. - Проблеми виділення безсполучникових конструкцій у мовленнєвому потоці (на матеріалі сучасної китайської мови) (2011)
Нечипоренко Б. - Когнітивний аспект дослідження сугестивної функціїї синтаксису в політичному дискурсі китайських ЗМІ (2011)
Підмогильна Д. - Особливості збереження та передачі індивідуального стилю малої прози Лу Сіня в українському перекладі (на прикладі оповідання "Щоденник божевільного") (2011)
Шевченко О. - Поняття стилю в сучасному китайському мовленні: на матеріалі ділових паперів (2011)
Щербаков Я. - Особливості біддійської символіки та мотивів у драматургії доби Юань (1271-1368) (2011)
Ястреблянська М. - Складності розуміння та опанування складів у китайській мові (2011)
Жила В. - Фразеологічні одиниці та прислів'їв як об'єкт лінгвістичних досліджень у корейській мові (2011)
Кінджибала О. - Корейська фольклорна та літературна казка як лінгвосемітичний знак у дослідженнях західних учених (2011)
Виклюк І. - Функціонально-стилістичний аналіз перекладу абревіатур з турецької мови на українську (на матеріалі текстів публіцистичного стилю) (2011)
Михайлова Є. - Проблематика виокремлення прикметника в частиномовній класифікації сучасної турецької мови (2011)
Олєнікова Є. - Способи переклоду безекквівалентної лексики сучасної турецької мови на основі російського та українського перекладів роману Орхана Памука "Сніг" (2011)
Батюк І. - Відображення кансайського діалекту у романі Накагамі Кенджі "Бальзамін" (2011)
Воєвідка Г. - Особливості пунктуації в японській газеті (2011)
Гнідан Ю. - Жіночий образ у творчості Акутагава Рюноске (2011)
Горошкевич О. - Образ міста в концептуальному просторі роману Танідзакі Дзюн'ічіро "Дрібний сніг" (2011)
Дзябко Ю. - Передумови зіставного опису семантичної структури мікрополя "Мовна політика" в українській та японській мовах (2011)
Забуранна О. - Прагматичний вибір семантики дієслівних присудків у комунікативній ситуації "запит про інформацію" – зіставлення мовних реакцій носіїв японської та української мов (2011)
Іщенко А. - Специфіка образів тварин у японських народних казках (2011)
Колодько М. - Особливості категорії ввічливості як граматичної категоріїяпонської мови (2011)
Комісаров К. - Зародження японських граматичних вчень (2011)
Левицька О. - Проблематика творів "німецького періоду" МоріІ Огай (2011)
Осадча Ю. - Цубоуті Сьойо як теоретик і реформатор японської писемності (2011)
Осауленко С. - Особливості організації процесу навчання японської мови (2011)
Пирогов В. - Джерела формування японських паремій:типолого-культурологічний аналіз (2011)
Присяжнюк А. - Шляхи формування професійної перекладацької компетенції студентів-японістів у вищих навчальних закладах (2011)
Рябоволенко І. - Семантичні неологізми суспільно-політичного змісту як приклад функціональної мобільності в сучасній японській мові (2011)
Самсоненко М. - Автокомунікативність та "фонологічний монтаж" у поезії Танка Рьокана (2011)
Стуженко О. - Проблема вивчення функціональних можливостей дієслівних граматичних категорій у японській мові (на прикладі категорії ЧАСУ) (2011)
Сябренко Д. - Функції головних героїв японських чарівних казок: структурний підхід (2011)
Чебан Л. - Тематика поетичної антології"Ман-Йо-Сю" ("Збірка Міріад Листків") (2011)
Большаков В. И. - Об устойчивости человеко-машинных систем, Дубров Ю. И. (2015)
Тимошенко Е. А. - Анализ та характеристика основних факторів, які впливають на екологічну безпеку приміщень житлових будівель, Савицкий Н. В. (2015)
Узлов К. І. - Обчислення оптимальних температурних інтервалів аустемперингу матриці чавунів із кулястим графітом (2015)
Сахаров В. О. - Застосування спектральних суперелементів в задачах динаміки системи "Основа - Фундамент-Будівля" (2015)
Щербак О. С. - Особенности армированных шлаколитых фундаментных блоков (2015)
Макаров А. В. - Динамічна діагностика несних конструкцій грейферного мостового перевантажувача - шлях до запобігання аварій (2015)
Цимбалова Т. А. - Особливості архітертурно-планувальної адаптації прибуткових будинків катеринослава для сучасних умов (2015)
Сєдін В. Л. - Асимптотичний метод для оцінювання напружено-деформованого стану основ пальових фундаментів, Данішевський В. В., Бікус К. М., Ковба В. В. (2015)
Шатов С. В. - Визначення засобів механізації для розбирання завалів на дорогах (2015)
Заяц Є. І. - Особливості висотних будівель та фактори, що впливають на вибір конструктивних та організаційно-технологічних рішень, Єпіфанцева С. В. (2015)
Моргачёва В. И. - Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха от загрязнения на аккумуляторных заводах (2015)
Уфімцева О. Ю. - Аналіз корисності інформації як економічного блага (2015)
Мерилова И. А. - Варианты развития сети внешкольного образования в украине на основе анализа мировых концепций (2015)
Євсєєва Г. П. - Азбука педагогічного красномовства, Акімова В. С. (2015)
Бова Т. В. - Роль держави в розвитку інвестиційного процесу (2010)
Кужель В. М. - Інвестування виробництва в ринковій економіці (2010)
Боднарчук В. Д. - Функціонування механізмів державного управління інвестуванням інноваційної діяльності регіону (2010)
Жуковська О. А. - Моделювання інноваційних процесів бізнес-технологій в умовах інтервальної невизначеності, Трубнікова О. І. (2010)
Царенко О. В. - Інноваційна інтеграція як ефективний механізм нарощення конкурентних переваг легкої промисловості регіональних економічних систем (2010)
Саліхова О. Б. - Національні високотехнологічні виробництва: персоніфікований підхід до визначення та надання преференцій (2010)
Реутов В. Є. - Сценарне моделювання регіонального розвитку (2010)
Бондаренко О. О. - Розвиток корпоративного сектора як чинник стабілізації та конкурентноздатності національної економіки (2010)
Зіньковський С. В. - Перспективи інтеграції України до євросоюзу на сучасному етапі розвитку (2010)
Понеділко О. В. - Інституційно-правове середовище банківської сфери (2010)
Криклій В. А. - Етапи становлення системи пенсійного забезпечення в Україні (2010)
Маматова Т. В. - Методологічні засади створення та удосконалення інтегрованої системи управління органу державного контролю (2010)
Чечель О. М. - Вихід з глобальної фінансової кризи: міжнародний досвід та перспективи України (2010)
Міненко В. Л. - Регіональні глобалізаційні тенденції застосування методів державного регулювання зайнятості і безробіття (2010)
Гаман Н. О. - Заходи державної підтримки використання новітніх форм організації праці для підвищення рівня зайнятості в Україні (2010)
Рудкевич І. В. - Органи державної влади у механізмі захисту соціально-економічних прав людини в сфері праці (2010)
Халецька А. А. - Соціальна політика як ключовий чинник у діяльності соціально орієнтованої держави (2010)
Олійченко І. М. - Формування систем управління якістю інформації в органах державного управління із застосуванням стандарту якості is0 9001 (2010)
Степанов В. Ю. - Державна інформаційна політика в умовах розвитку інформаційного суспільства (2010)
Штурхецький С. В. - Досвід розвитку місцевого самоврядування: вітчизняна специфіка формування комунікативного простору (2010)
Соколов А. В. - Інформаційні технології в організації інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління (2010)
Кушмаєва В. В. - Державне стимулювання створення на аграрному ринку інтеграційних об'єднань (2010)
Сахаров О. В. - Засади державних стратегічних орієнтирів розвитку аграрного сектора регіону (2010)
Юрченко В. І. - Особливості участі державних структур у міжрегіональній агропромисловій інтеграції (2010)
Деревянко В. Н. - Дисперсное армирование – способ повышения прочности изделий, Шаповалова О. В., Кондратьева Н. В., Максименко А. А. (2015)
Нагорная Е. К. - Оценка эффективности работы вертикальных отстойников систем водоотведения на основе численной модели (2015)
Яковишина Т. Ф. - Екологічне оцінювання техногенезу важких металів (2015)
Ляховецька-Токарева М. М. - Способи раціонального використання градирень (2015)
Конопляник А. Ю. - Влияние вида отвердителя на сроки схватывания жидкостекольных смесей, Ильев И. М., Чернавских В. В. (2015)
Євсєєва Г. П. - Україна й УРСР: дві парадигми економічного розвитку, Кривчик Г. Г. (2015)
Воробьев В. В. - Экопоселение как информационная связь, Конева Е. А. (2015)
Савченко С. В. - Дослідження діловодства та документообігу в установі: етапи, принципи, методи, Ткач Л. М., Прокоф'єва К. А., Вітер В. О. (2015)
Деревянко В. Н. - Определение оптимального соотношения компонентов в смеси магнезиальный цемент: затворитель, Максименко А. А., Бегун А. И., Гришко А. Н. (2015)
Шатов С. В. - Дослідження робочого обладнання бульдозерів для розбирання завалів на дорогах (2015)
Заяц Е. И. - Учет неопределенности при технико-экономическом обосновании проектных решений строительства высотных многофункциональных комплексов (2015)
Млодецький В. Р. - Ентропійна оцінка якості управління (2015)
Беликов А. С. - Теоретические исследования по разработке и применению датчиков с кольцевым нагревателем для определения теплотехнических свойств ограждающих конструкций, Колесник И. А. (2015)
Сопільняк А. М. - Результати дослідження тришарових залізобетонних балок на тріщиностійкість (2015)
Конторчик А. Ю. - Реконструкція висотних будівель та споруд, Закорко Б. В. (2015)
Макарова В. Н. - Обеспечение экологической безопасности промышленного региона, Гилёв В. В. (2015)
Подолинний С. І. - Архітектура центру надання адміністративних послуг населенню (ідеологічний та функціональний аспекти), Болдирєва О. Г., Дацків Д. В. (2015)
Хвесик Ю. М. - Інвестиційно-екологічні засади державного регулювання сталого розвитку апк з урахуванням регіональних особливостей (2010)
Клименко О. М. - Загальнодержавна політика інвестиційно-промислової активності в регіоні (2010)
Шевченко Н. І. - Напрями регулювання інвестиційних процесів у регіоні (2010)
Князь С. В. - Ризики в управлінні трансферним потенціалом інноваційного розвитку машинобудівних підприємств (2010)
Ходак О. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності інноваційних процесів на промислових підприємствах (2010)
Сербина Г. М. - Інституціональне забезпечення функціонування національної інноваційної системи (2010)
Боднарчук В. Д. - Державна підтримка здійснення інноваційної діяльності на регіональному рівні (2010)
Реутов В. Є. - Розробка моделі сталого розвитку регіонів України (2010)
Березянко Т. В. - Проблеми формування теоретико-методологічного підходу у визначеності шляху ринкового розвитку України (2010)
Кльоба В. Л. - Управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями банку (2010)
Бондарчук Н. В. - Сучасні проблеми матеріально-технічної бази та матеріально-технічного забезпечення сільського господарства (2010)
Бондаренко О. В. - Теоретичні аспекти кадрового потенціалу сучасних підприємств (2010)
Кулик Ю. Є. - Інтернаціоналізація умов управлінського розвитку в транснаціональних корпораціях (2010)
Халецька А. А. - Сучасні виміри соціальної політики держави: європейський досвід (2010)
Дмитренко Г. В. - Механізми державного фінансового аудиту в контексті складової фінансового контролю ефективності використання коштів державного бюджету на прикладі національного космічного агентства України (2010)
Проніна О. В. - Посилення ресурсно-екологічної безпеки держави (2010)
Олійченко І. М. - Енергетична оцінка інформаційних процесів в органі державного управління (2010)
Бабко В. М. - Забезпечення умов розвитку державної аграрної політики (2010)
Кушмаєв В. В. - Шляхи активізації податкових інструментів державного впливу на розвиток аграрної сфери (2010)
Машурян А. Г. - Критерії ефективності державного регулювання агропродовольчому ринку (2010)
Ковтун О. А. - Державна промислова політика як складова процесу модернізації реального сектора економіки (2010)
Агібалова Т. М. - Власні назви як інтелектуальні орієнтири в мовній картині світу Лесі Українки (на матеріалі драматичних поем 1896-1906 рр. ) (2012)
Азарова В. О. - Прецедентна ситуація в системі засобів семантичної індентифікації міфеми (2012)
Артеменко Г. С. - Фразеологізми із значенням неробства (логіко-когнітивний аспект) (2012)
Бабакова О. В. - Словотвірно-когнітивна модель концепту "барвінок” в українській мовній картині світу, Хомчак О. Г. (2012)
Бабій Ю. Б. - Посесивні форманти у прізвищах українського антропоніміконі (2012)
Бакаленко І. М. - Упровадження інформаційних технологій навчання у процес фахової підготовки майбутніх учителів-словесників (2012)
Бакум З. П. - Методичні ідеї Івана Олійника в становленні й розвитку української лігводидактики (2012)
Барвіна Н. О. - Семантико-культурологічні особливості соматичної фразеології (2012)
Білих О. П. - Особові та зворотний займенники в церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI – XVII ст. (2012)
Білоконенко Л. А. - Мовні та позамовні маркери конфліктності персонажів творів Марії Матіос (2012)
Білоусенко П. І. - Конфікси з препозитивним компонентом нав- у структурі українського прислівника, Острянська О. В. (2012)
Бойко Л. П. - Лексика на означення митних зборів і податків у торговельних актах Волині й Наддніпрянщини ХІV – середини ХVІІ століття (2012)
Бойчук М. В. - Експресивний потенціал неологізмів у заголовка періодичних інтернет-видань (2012)
Борисова О. Е. - Арґо в українській мові: стан і перспективи досліджень (2012)
Брага І. І. - Суржик у соціолінгвістичному вимірі (2012)
Брацун О. І. - Поняття "крилатий вислів” та його метамовна інтерпретація (2012)
Валеева Л. В. - Онтологическая спецификация лексики мифа в современной когнитивно-коммуникативной парадигме (2012)
Василевич Г. Я. - Словотворчі засоби образності поетичної мови Лесі Українки (2012)
Волинець Г. М. - Нульсуфіксальні найменування опредметненої ознаки, властивості, якісного стану (2012)
Волкова І. В. - Розвиток чуття мови і мовленнєвих ситуацій у процесі засвоєння словотвору (2012)
Воропай С. В. - Конфіксальні Nomina abstracta в українській мові XIX-XXI століть (2012)
Гимер Н. О. - Викладання української термінолексики права у вищому юридичному навчальному закладі в контексті викладання української мови за професійним спрямуванням (2012)
Голікова Н. С. - Антропонімічні словники в українській лексикографії (2012)
Данилюк І. В. - Особливості мовного вираження концепту "сміх” в авторських ремарках у текстах сучасної драми (2012)
Дворянкін В. О. - До вивчення оцінної лексики зі значенням особи в українських східностепових говірках Південної Донеччини (2012)
Демешко І. М. - Морфонологічна характеристика словотвірних гнізд із вершинним дієсловом іншомовного походження (2012)
Демиденко Г. Г. - Фразеологізми української мови на позначення невербальної поведінки мовців (2012)
Джелёва А. С. - Глагол быть – ядро языковой системы (2012)
Драган Ю. М. - Лексична палітра роману А. Ф. Кащенка "Оповідання про славне Військо Запорозьке низове” (2012)
Дубинець З. О. - Теми та сфери евфемізації в сучасній пресі (2012)
Дука Л. И. - Прагматика онимов в устной разговорной бытовой речи (2012)
Єрмоленко С. І. - Практичне застосування комунікативної методики навчання української мови (на матеріалі творчості Євгена Положія) (2012)
Желязкова В. В. - Семіотичний характер мови творів О. Генрі (2012)
Жовнір М. М. - Функціонування лексичних одиниць з абстрактною семантикою в жанрі світської бесіди (2012)
Журавльова Н. М. - Мовна ввічливість українців кінця ХІХ – початку ХХ ст. та її відображення у творах Марусі Вольвачівни (2012)
Зайцева В. В. - Функції синекдохи в газетному тексті (2012)
Зеленько А. С. - До питання про укладання нового варіанта тлумачного словника сучасної української мови (2012)
Зубець Н. О. - Мінімальні ідіоми у фразеологічних системах української та російської мов: зіставний аспект, Кузнецова А. О. (2012)
Зюзькіна Г. М. - Морфонологічні моделі і морфонологічні класи вербальних похідних іншомовного походження (2012)
Ігнатьєва С. Є. - Функціональні окреслення сенсорної лексики у щоденниковому дискурсі (2012)
Ільченко І. І. - Джерела вивчення антропонімікону надвеликолужжя (2012)
Каленюк С. О. - Роль ономастичної лексики у творах Уласа Самчука (2012)
Калько В. В. - Антропоморфна метафора як засіб номінації лікарських рослин української мови (2012)
Калько М. І. - Аспектуальність: досвід категорійного моделювання на матеріалі українського дієслова (2012)
Карабута О. П. - Морфологічна структура лексем на позначення тварин (2012)
Катиш Т. В. - Структурні особливості термінів-словосполучень англійської автомобільної термінології та основні способи їх перекладу українською мовою (2012)
Кобзєв М. В. - Сутність лексичного повтору в англійськомовному та українськомовному дискурсах (2012)
Козіна Ю. В. - Опозиція істоти/неістоти в іменниках – назвах мікроорганізмів (2012)
Колоїз Ж. В. - Оказіональні фраземи та їх лексикографічне опрацювання (2012)
Конопленко Н. А. - Мультимедійна презентація як елемент самостійної роботи студентів-філологів (2012)
Корнієнко С. І. - Правопис і вимова голосних звуків у болгарській літературній мові: норми та відхилення від них (2012)
Костюк Н. Г. - Лексикографічні дослідження Д. І. Яворницького та його кореспондентів (на матеріалах епістолярної спадщини вченого) (2012)
Коцюба З. Г. - Концептуалізація щастя в побутовій свідомості слов’ян, германців і романців (на матеріалі паремій) (2012)
Кочан І. М. - Проблема національного і запозиченого в термінології (2012)
Кравченко Є. Г. - Формування комунікативної україномовної компетенції у студентів (2012)
Кравченко Т. П. - Словотвірний потенціал термінів-запозичень економіки АПК (2012)
Кутуза Н. В. - Негативація як сугестивний чинник слоганів соціальної реклами (2012)
Левун Н. В. - Редеривація в українській мові (2012)
Литвин І. М. - Асоціативно-метафоричний компонент концепту вогонь у творах Лесі Українки (2012)
Ляшук Н. А. - Явище багатозначності лінгвістичної термінології як об’єкт наукових досліджень, лексикографічної фіксації та використання в навчальному процесі (2012)
Медвідь Н. С. - Лінгвокультурний простір української соціально-психологічної прози першої половиниХХ століття (2012)
Мелкумова Т. В. - Прагматична роль багатосполучниковості (на матеріалі мас-медійних текстів) (2012)
Микитів Г. В. - Знаковість архетипних символів у національно-мовній картині світу українців (2012)
Митяй З. О. - Семантико-функціональна специфіка префіксів прикметників на позначення ступеня вияву ознаки в сучасній українській мові (2012)
Міняйло Р. В. - Про динаміку стійких словосполук зі сфери рибальства (2012)
Мороз О. А. - До питання про стрижневий компонент фразеологізму (2012)
Олексенко В. П. - Мовні засоби евфемізації в сучасній українській прозі (2012)
Онуфрієнко Г. С. - Науковий текст у сучасному лінгводидактичному вимірі (2012)
Павликівська Н. М. - Українські псевдоніми як об’єкт ономастичних досліджень (2012)
Падалка Р. М. - Словотвірна динаміка прізвищевих формантів слов’янщини кінця ХІХ ст. (1899 рік) – початку ХХІ ст. (2001 рік) (2012)
Пономаренко В. Д. - Утрата ідіоматичності як наслідок розширення значення похідного слова, Ляхова О. В. (2012)
Поповський А. М. - Лексико-семантичні функції слова перекотиполе в українській мові (2012)
Правда Н. М. - Історія композитно-суфіксальних іменників на -ств(о) в новій українській мові к. ХVІІ-поч. ХХІ ст. (2012)
Приблуда Л. М. - Функції мовної метафори у творчості українських письменників-постмодерністів (на матеріалі творчості Ю. Андруховича, Т. Антиповича, Ю. Винничука, С. Жадана, О. Забарного, Ю. Іздрика, О. Ірванця, Ю. Покальчука) (2012)
Сабліна С. В. - Засоби вираження ситуативно-психологічних та власне психологічних типів конотації в інтимних листах Івана Франка до Ольги Рошкевич, Стрюк Т. В. (2012)
Саплін Ю. Ю. - Соціальна і лінгвокультурна інформація у словнику (2012)
Семиряк В. Д. - Русизми й українізми в контексті роману Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон” (2012)
Сіроштан Т. В. - Історія лексико-словотвірних типів nomina loci на -к(а) в новій українській мові кінця ХVІІ – початку ХХІ ст. (2012)
Слижук О. А. - Використання методу проектів для організації Індивідуальної роботи студентів філологічного факультету (2012)
Сошко О. Г. - Моделювання метонімічних фразеологічних зворотів на позначення емоційних характеристик (на матеріалі української, німецької та англійської мов) (2012)
Старченко Я. С. - Лексико-словотвірна категорія дії/процесу (2012)
Степаненко О. К. - Семантичні перифрази інтернет-медіа (2012)
Стишов О. А. - Основні тенденції розвитку лексичного складу українській мові початку ХХІ століття (2012)
Строганова Г. М. - Проектна технологія у професійній підготовці майбутніх вчителів-словесників (2012)
Таран А. А. - Функціональний потенціал іменників-лексичних синонімів у сучасній українській літературній мові (2012)
Тернова А. І. - Динаміка лексико-словотвірних типів іменників із суфіксом -ини в українській мові к. ХVІІ – поч. ХХІ ст. (2012)
Тєлєжкіна О. О. - Топопоетоніми в художньому просторі Дмитра Павличка (2012)
Тимошенко А. І. - Фіксація архаїчних про номінативних форм у фразеологічних одиницях української мови (2012)
Томиліна Г. Я. - Структурно-семантичні характеристика вигуків та звуконаслідувальних слів у системі лексико-граматичних класів української та російської мов (лінгводидактичний аспект), Мацегора І. Л. (2012)
Томиліна Г. Я. - Використання перекладного словника І. С. Олійника та М. М. Сидоренка при вивченні української фразеології у технічному ВНЗ, Полежаєва Н. А. (2012)
Трифонов Р. А. - Ядро концептосфери художня література в метамовній рефлексії (на матеріалі письменницьких інтерв’ю), Якименко О. О. (2012)
Фанта О. В. - Відсубстантивні суфіксальні іменники чоловічого роду в українських говорах Закарпаття (2012)
Федурко М. Ю. - Усно-розмовна лексика в художній мові А. Чайковського (на матеріалі повісті "Олюнька”) (2012)
Хомчак Л. М. - Назви обрядів шлюбного дня у надсянських говірках (2012)
Цымбалюк Е. В. - Принципы когнитивно-ономасиологической характеристики омогруппы "предлог–приставка” (2012)
Чернова А. В. - Підконцепт Мати Божа в українській мовній картині світу (2012)
Шабуніна В. В. - Усна форма науково-навчальних текстів в аспекті діалогічної природи жанрів (2012)
Шевченко Т. Г. - Лінгвогеографія південноподільсько-степової мовної взаємодії (2012)
Шепель Ю. О. - Абревіатури як засіб експресії в сучасній українській та російській мовах (2012)
Щербачук Л. Ф. - Семантичний простір концепту гріх як елемент духовного коду на матеріалі української фразеології) (2012)
Юрченко Н. В. - Активні не членні дієприкметники в "Слові про закон і благодать” Митрополита Іларіона (2012)
Юрченко Т. Г. - Лінгвокогнітивний потенціал антропонімів та специфіка їх функціонування в художньому тексті (на матеріалі мови прози Павла Загребельного) (2012)
Яновська Г. В. - Про іронічне використання прецедент них феноменів у соціально-психологічній публіцистиці (на матеріалі статей Олега Покальчука) (2012)
Куценко В. І. - Діагностика інвестиційної складової соціального розвитку: шляхи активізації (2010)
Дацій Н. В. - Механізм функціонування інституту спільного інвестування в державі (2010)
Тарасенко С. В. - Математичний розрахунок впливу ризиків на привабливість залучення інвестицій (2010)
Бетехтін О. В. - Особливості складання інвестиційного бізнес-плану консалтингової фірми (2010)
Лаврук В. В. - Система інноваційного забезпечення сільського господарства (2010)
Дубровіна К. В. - Нові напрями інноваційної політики європейського союзу (2010)
Федотова С. Ю. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності будівельних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки (2010)
Кириченко О. А. - Держава на фінансовому ринку України в умовах подолання глобальної фінансової кризи, Белоусова І. А., Кудрицький В. Д. (2010)
Реутов В. Є. - Тенденції трансформаційних зрушень у соціальному розвитку регіонів України (2010)
Бідак П. П. - Формування ринку державних боргових зобов'язань у період ринкових перетворень та його сучасний стан у країнах з транзитивною економікою центральної та східної європи (2010)
Кондратенко Н. О. - Основні напрями ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах харківської області (2010)
Головня Ю. І. - Напрями вдосконалення системи управління регіональним апк (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Застосування досвіду європейського союзу в державній політиці підтримки регіонів (2010)
Комірна В. В. - Міжрегіональна інтеграція та піднесення ролі регіонів в Україні (2010)
Алексеєва К. А. - Основи методології стратегічного державного управління (2010)
Пухкал О. Г. - Громадський контроль як важливий чинник демократизації та ефективності державного управління (2010)
Телицька В. А. - Правотворча форма діяльності місцевих рад: проблеми та особливості механізму прийняття актів місцевого самоврядування (2010)
Дмитренко Г. В. - Загальнодержавна проблема ефективності використання коштів як від земель водного фонду, так і від водних об'єктів на прикладі одеської області (2010)
Бондарчук Н. В. - Кластерна форма організації господарювання та роль у ній держави (2010)
Митрофанський С. В. - Роль та значення політичних партій та неурядових організацій у формуванні сучасної моделі екологічної політики в Україні (2010)
Сторчеус О. М. - Механізми реалізації регіональної промислової політики (2010)
Сьомич М. І. - Генеза державного управління регіональним розвитком України (2010)
Адирхаєв С. Г. - Cучасна технологія навчання руховим діям й підвищення рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я у ВНЗ (2013)
Арендарук А. О. - Досвід впровадження інтеграції та інклюзивної освіти в Україні та за кордоном (2013)
Базима Н. В. - Структурування корекційного впливу у роботі з дитиною з аутизмом (2013)
Баль Н. Н. - Педагогические условия использования системы "Блисс" в работе с неговорящими детьми, Кустинская Я. В. (2013)
Барко В. В. - Науковий внесок І. С. Моргуліса у розвиток вітчизняної тифлопедагогіки (2013)
Білецький О. А. - До питання про вплив історичних та культуральних чинників на природу психофізичних та поведінкових порушень, Сарнацький С. В. (2013)
Бондаренко Н. А. - Шляхи формування зв’язного монологічного мовлення у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення (2013)
Боряк О. В. - Характеристика структури мовленнєвого дефекту у дітей з вадами інтелектуального розвитку (2013)
Вихляєв Ю. М. - Можливості сенсорних аналізаторів сліпих учнів у сприйманні інформації та коригуванні циклічних вправ, Загорська З. І. , Вернігорова О. С. , Рудяк С. В. (2013)
Войтюк І. В. - Своєчасне правильне виявлення патології – перший успішний крок до корекційного навчання розумово відсталих дошкільників (2013)
Волобуєва Н. О. - Адаптація дітей до дитячого садочка в нових соціально-економічних умовах, Климова Т. В. (2013)
Геращенко С. І. - Лінгводидактичні аспекти розвитку монологічного мовлення у розумово відсталих учнів (2013)
Гладуш В. А. - Внесок академіка В. І. Бондаря та його наукової школи в теорію та історію спеціальної педагогіки й психології (2013)
Гноєвська О. Ю. - Творче впровадження педагогічних ідей Марії Монтессорі в сучасних умовах освітньої парадигми (2013)
Голуб А. В. - Синдромологічний підхід при дослідженні усного мовлення дітей з дизартріями (2013)
Голуб Н. М. - Особливості процесу читання у дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Гроза Е. П. - Із століття в століття. Незабутні імена плеяди організаторів дефектологічної освіти. Азбукін Дмитро Іванович ( 1883-1953 ) (2013)
Дегтяренко Т. М. - Корекційно-реабілітаційна допомога особам з психофізичними порушеннями як суспільний феномен та об’єкт спеціальної педагогіки (2013)
Дубовський С. О. - Шляхи вдосконалення усної лічби в старших класах допоміжної школи (2013)
Дуленчук Ю. А. - Формування комунікативних умінь у дітей з фонетико-фонематичними вадами мовлення в умовах білінгвізму (2013)
Єжова Т. Є. - Реалізація в Україні права дітей з порушеннями психофізичного розвитку на освіту (2013)
Елецкая О. В. - Своеобразие учебной деятельности у учащихся с дизорфографией и пути её развития в системе логопедической работы, Щукина Д. А. (2013)
Журавльова Л. С. - Використання музично-дидактичних ігор у логопедичній роботі з дітьми які мають заїкання (2013)
Ільїна Н. В. - Розвиток структури лексичного значення слова у дітей дошкільного віку (2013)
Картава Ю. А. - Пластичне інтонування як засіб розвитку творчої особистості дошкільника з глибокими порушеннями зору (2013)
Качуровська О. Б. - Психолого-педагогічний аспект використання інформаційно-комунікаційних технологій в корекційному навчанні (2013)
Китаева Н. Н. - Пути преодоления дислексии у учащихся начальных классов школ с углубленным изучением иностранных языков, Николаева И. А. (2013)
Козинець О. В. - Перші згадки про заїкання та шляхи його подолання на Русі ( IX - XVI ст. ) (2013)
Конопляста С. Ю. - До проблеми мовленнєвої активності дітей дошкільного віку з аутистичними проявами, Косинкіна В. О. (2013)
Конопляста С. Ю. - Особливості лексико-семантичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з вадами зору, Любовецька В. О. (2013)
Косенко Ю. М. - Дидактична гра як метод самостійної роботи розумово відсталих учнів на уроках історії (2013)
Кравець Н. П. - Репродуктивний метод на уроках літературного читання у роботі з розумово відсталими учнями (2013)
Мартинчук О. В. - Компетентнісний підхід до фахової підготовки вчителів-дефектологів для забезпечення освітньої інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2013)
Махукова Т. В. - До проблеми особливостей лексико-граматичного структурування мовленнєвих висловлювань у дітей із ЗНМ ІІ рівня, Крохмаль В. М. (2013)
Могильова Н. М. - Система самосвідомості : її структура, генезис та умови формування в старшому дошкільному віці, Попова О. М. (2013)
Морозова В. В. - Методика коррекционной работы по совершенствованию речи у дошкольников с задержкой психического развития с учетом дифференцированного подхода (2013)
Овчарук Т. Є. - Робота навчально-реабілітаційних центрів та благодійних установ в Україні щодо соціалізації молоді з інтелектуальними вадами (2013)
Осадча Т. М. - Клініко-фонопедична діагностика голосової функції у дошкільників з органічними ураженнями гортані (2013)
Павлович Н. Е. - Методические основы формирования диалогической речи младших школьников с нарушением слуха (2013)
Полуляшенко М. С. - Внесок А. Селецького в розвиток клінічного підходу в корекційній педагогіці (2013)
Потапенко О. М. - Масаж біологічно активних точок у корекційній роботі логопеда (2013)
Рибченко Л. К. - Роль помічника дитини в організації навчально-виховного процесу осіб з аутизмом (2013)
Родненок М. Є. - Метод монтессорі-терапії в коррекційній роботі з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку (2013)
Савицький А. М. - Морфологічні основи індивідуалізаціі навчання дітей з синдромом Дауна (2013)
Сак Т. В. - Новий державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами : проблема оцінювання навчальних досягнень (2013)
Семенишена Т. О. - Вимоги до комунікативної поведінки педагога в процесі формування готовності до навчання в школі дошкільників зі зниженим зором (2013)
Синьов В. М. - Погляд на витоки , минуле , сьогодення та перспективи розвитку вітчизняної корекційної освіти ( історико-педагогічний аспект ), Колесник І. П. (2013)
Тараканова А. А. - Использование компьютерных технологий в логопедической работе по преодолению речевых нарушений у дошкольников (2013)
Тарасун В. В. - Концепція нейропсихологічної діагностики стану соціоемоційного розвитку дитини з аутизмом ( Проект ) (2013)
Тищенко В. В. - Розвиток вербальної уяви у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення, Папп І. І. (2013)
Товкес Ю. В. - Особливості первинного етапу формування мовлення у дітей з розладами аутистичного спектру (2013)
Товстоган В. С. - Роль цінностей і ціннісних орієнтацій в структурі професійно-трудової компетентності учнів допоміжної школи (2013)
Ужченко І. Ю. - Формування цілепокладання у молодших школярів з інтелектуальною недостатністю засобами комп’ютерних технологій, Кукса Е. В. (2013)
Федоренко С. В. - Внесок Aсоціації тифлопедагогів україни в розвиток системи освіти, реабілітації та соціалізації осіб з порушеннями зору (2013)
Федорова О. М. - Стан розвитку творчої словесної уяви дітей з порушеннями зору молодшого шкільного віку (2013)
Хоменко С. О. - Розвиток комунікативних здібностей дітей раннього віку (2013)
Чемоданова Н. В. - Особенности слогового анализа и синтеза у младших школьников с тяжёлыми нарушениями речи (2013)
Яковенко А. О. - Загальнодидактичні аспекти дослідження мовленнєвої готовності до навчання у школі старших дошкільників (2013)
Афузова Г. В. - Психологічні особливості матерів дітей з психосоматичними розладами, Гомес Агірре Д. М. (2013)
Дем’яненко Б. Т. - Механізми психологічного захисту та копінг-стратегії в теорії і практиці корекційної та психотерапевтичної допомоги (2013)
Душка А. Л. - Роль семьи в воспитании ребенка с психофизическими отклонениями (2013)
Касьян М. В. - Вплив музичної терапії на дітей з розладами спектру аутизму, Шибаєва Р. В. (2013)
Качаненко І. В. - Психолого-педагогічна характеристика обдарованості та діагностика окремих її видів (2013)
Клименко І. С. - Психосемантичний аналіз "Я-концепції" у дітей молодшого шкільного віку з психоорганічним синдромом, Науменко Н. А. (2013)
Клопота Є. А. - Теоретичний аналіз бар’єрів інтеграції в суспільство осіб з порушеннями зору (2013)
Коваленко В. Є. - Особливості соціальних емоцій розумово відсталих молодших школярів, які перебувають у різних освітніх умовах (2013)
Кротенко В. І. - Психологічний супровід батьків під час навчання дітей в інклюзивних класах (2013)
Мартиненко І. В. - Особливості міжособистісної комунікації у дітей із нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком (2013)
Мухіна А. Ю. - Особливості захисних механізмів та копінг стратегій розумово відсталих підлітків : диференціація понять, Загороднюк Я. І. (2013)
Найдьонова Г. О. - Особливості комунікативної адаптації у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, Терьошина І. В. (2013)
Омельченко І. М. - Проблема дизонтоґенезу та патоґенезу комунікативної діяльності , детермінованої хронотопом у психологічній науці (2013)
Островська К. О. - Особливості індивідуального маршруту психологічного супроводу аутичної дитини в умовах дошкільної установи, Качмарик Х. В. (2013)
Погорільська Н. І. - Соціокультурні основи спеціальної психології (2013)
Романенко О. В. - Застосування загальних факторів психотерапевтичного впливу в системі психологічної допомоги дітям з особливими потребами (2013)
Смык А. В. - Психологическая коррекция алекситимии при бронхиальной астме, Маркова Е. В. , Вотчин И. С. (2013)
Супрун Д. М. - Дослідження мотивації збереження психологічного здоров’я у психологів ( спеціальних , медичних ), Товста О. В. (2013)
Сущинська Т. С. - Особливості невербальної експресії дітей старшого дошкільного віку (2013)
Шульженко О. Є. - Особливості формування професійної компетентності педагогів в умовах включення дітей з аутизмом до загальноосвітнього простору, Сайко Х. Я. (2013)
Яковлева С. Д. - Нейрофізіологічні основи працездатності дітей з слуховою сенсорною депривацією (2013)
Відомості про авторів (2013)
Жовнірчик Я. Ф. - Основні напрями удосконалення механізмів реалізації регіональної інвестиційної політики (2010)
Дацій Н. В. - Стратегії розвитку інвестиційної політики держави (2010)
Медведєв І. А. - Свобода, творчисть, активність як складові ідеї університету з позицій державного управління інвестиціями в людський капітал (2010)
Нгуен Винь Фыонг - Развитие сотрудничества между украиной и вьетнамом в целях совместного инвестирования отраслей материального производства (2010)
Катан Л. І. - Оцінка інвестиціної привабливості підприємтсва, Хорішко К. С. (2010)
Нечитайло У. П. - Аналіз сучасних підходів до визначення інвестиційного потенціалу регіону (2010)
Ігнатенко А. В. - Теоретичний аналіз особливостей інноваційного розвитку України в умовах фінансової нестбільності, Харченко О. І. (2010)
Шемет А. Д. - Податкове регулювання інноваційних форм торгівлі в Україні (2010)
Міненко М. А. - Теоретичні основи створення фахових формувань в Україні (2010)
Кам'янська О. В. - Управління трансфером технологій на засадах процесного підходу (2010)
Омельчук В. О. - Досвід трансплантації житлової іпотеки в деяких країнах з перехідною економікою: уроки для України (2010)
Реутов В. Є. - Ефективні механізми сталого розвитку регіональних господарських систем (2010)
Чайковська В. П. - Методика визначення етапу життєвого циклу підприємства з врахуванням процесу ресурсного забезпечення: розробка та обгрунтування (2010)
Мохонько Г. А. - Стратегічні напрями забезпечення стратегічної стійкості підприємства в умовах нестабільного середовища (2010)
Желіхівська А. М. - Оцінка ефективності функціонування інфраструктури фондового ринку України (2010)
Кравченко М. А. - Внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці (2010)
Андрющенко І. Є. - Математичне забезпечення процесу управління витратами підприємства (2010)
Корд Камран - Использование отдельных индикаторов устойчивого развития для динамического моделирования возможных стратегий деятельности предприятий нефтегазового комплекса, Войтко С. В. (2010)
Макаров М. Г. - Образование невостребованных счетов физических лиц в банковских системах стран снг (2010)
Пухкал О. Г. - Проблеми та перспективи адміністративно-територіальної реформи в Україні на сучасному етапі (2010)
Гурковський В. І. - Шляхи адаптації світового досвіду розвитку транспаретності публічного адміністрування до українських реалій (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансовий контроль як складова ефективності використання коштів державного бюджету на прикладі виконання бюджетної програми "шкільний автобус" у Сумській області (2010)
Васюк Ю. М. - Нормативно-методологічні засади планування та організації податкових перевірок в Україні (2010)
Мелешко М. І. - Державний агент на ринку зерна — реальність (2010)
Сьомич М. І. - Становлення теоретичних підходів в управлінні регіонами (2010)
Хріпливець Д. Є. - Еволюція концепції місцевого самоврядування (2010)
Дацій Н. В. - Державне регулювання інвестиційної діяльності галузевого рівня (2010)
Буглак О. В. - Особливості здійснення інвестиційної діяльності та забезпечення інвестиційної привабливості в авіагалузі України (2010)
Ворсовський О. Л. - Можливості залучення та використання фінансово-інвестиційних ресурсів підприємств України (2010)
Пирог О. В. - Оцінка пріоритетних регіонів та видів економічної діяльності щодо інвестування розвитку малих підприємств в Україні, Зацепило А. І. (2010)
Чевела Г. О. - Удосконалення дієвості інвестиційної діяльності страхових організацій на регіональному рівні (2010)
Забігайло Є. Ю. - Оптимальні стратегії інвестування коштів в квазірівноважну та нерівноважну економіки, Капустян В. О., Капустян О. М., Козерацька М. С. (2010)
Гудзинський О. Д. - Державне управління інноваційною діяльностю виробництва екологічно чистої м'ясо-сальної продукції, Іванюта П. В. (2010)
Перепаддя І. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку сек'юритизації активів як інноваційного способу залучення фінансування (2010)
Сазонець О. М. - Економічні чинники розвитку інформаційно-комунікативних технологій у країнах світу, Найденко Є. В. (2010)
Шемет Т. С. - Теоретичні витоки валютної інтеграції (2010)
Дідик В. Л. - Методичні підходи до оцінки загального рівня безпеки підприємства, Капітула С. В., Якубець В. М. (2010)
Сливка Т. О. - Особливості розвитку корпоративного сектора в Україні (2010)
Дзядук Т. В. - Мережева економіка та суперечності її прояву в умовах глобалізації (2010)
Хамчук В. П. - Практика злиття та поглинання в Україні: регіональний та галузевий аспекти (2010)
Верещук І. А. - Концептуальні засади реформування місцевого самоврядування (2010)
Коваленко Д. І. - Удосконалення розрахунку оптимального розміру дебіторської заборгованості підприємств легкої промисловості України, Белялов Т. І. (2010)
Клименко С. Є. - Аналіз підходів до реструктуризації підприємств переробної промисловості (2010)
Нестеренко В. П. - Місце вартості у формуванні корпоративної стратегії розвитку комерційних банків (2010)
Рижак О. Ю. - Аутсорсинг маркетингових функцій українських підприємств: причини розвитку, правові аспекти (2010)
Ковбасюк Ю. В. - Електронне врядування: європейський досвід та українські перспективи (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Модернізація механізму оцінювання результатів діяльності місцевих органів виконавчої влади (2010)
Дмитренко Г. В. - Бюджетний контроль, майбутнє розвитку державної авіації (на прикладі обласної програми цивільної авіації тернопільської області) (2010)
Клименко І. В. - Складові ефективності електронного врядування (2010)
Антибура Ю. П. - Висвітлення процесу становлення педагогіки життєтворчості в періодичних друкованих та спеціалізованих педагогічних виданнях незалежної України (2014)
Бородина Н. Б. - Основные медицинские аспектыадаптации учащихся начальной школы (2014)
Возчикова Н. В. - Формування комунікативної компетентності у старших дошкільників із дитячим церебральним паралічем засобами комунікативних вправ (2014)
Гордієнко Н. М. - Дослідження соціалізації осіб з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру (2014)
Донченко І. А. - Особливості психологічного здоров’я особистості (2014)
Доценко О. О. - Організація соціальної практики дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем на заняттях з трудотерапії, Бараненкова Д. С. (2014)
Елькін М. В. - Професійна компетентність учителя як психолого-педагогічна проблема, Коробченко А. А. (2014)
Заворотна Я. В. - Технологізація процесу оцінення інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом (2014)
Ізбаш С. С. - Роль психотехнології як науки про систему психотехнік впливу на людей в теорії і практиці управління загальоосвітнім навчальним закладом (2014)
Казаннікова О. В. - Проективно-рефлексивна технологія навчання як засіб становлення особистості , здатної до життєтворчості (2014)
Кожевникова А. В. - Педагогічні умови готовності майбутніх вчителів до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом (2014)
Кудінова М. С. - Теоретико-практичні засади розробки та впровадження соціальних проектів в умовах навчально-реабілітаційного центру (2014)
Левчук Н. О. - Технологія планування життєдіяльності дитячих колективів у школі життєтворчості (2014)
Лупінович С. М. - Створення корекційно-реабілітаційного розвивального середовища для дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу ( практичний аспект ), Марієва І. Г. (2014)
Маврін В .В. - Компетентнісно спрямована реабілітаційна освіта як теоретико-методологічне підґрунтя функціонування та інноваційного розвитку навчально-реабілітаційного центру (2014)
Маришина Л. В. - Теоретичні та практичні засади розвитку компетенцій життєстійкості та життєздатності учнів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах навчально-реабілітаційного центру (2014)
Минакова И. В. - Активные методы обучения , используемые для формирования здорового образа жизни на основе жизненных навыков (2014)
Нечипоренко В. В. - Феноменологія життєтворчості ( філософський , культурологічний , соціологічний та психолого-педагогічний аспекти ) (2014)
Нечипоренко К. С. - Вплив самооцінки депривованих батьками підлітків з психофізичними вадами на вибір сфери діяльності (2014)
Позднякова О. Л. - Організація проектної діяльності дітей на засадах педагогіки життєтворчості (2014)
Присяжнюк Ю. С. - Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності вчителя-філолога в умовах модернізації освіти (2014)
Саламатіна Н. Ю. - Розвиток креативного мислення дітей старшого дошкільного віку засобами інтегрованої мистецької діяльності (2014)
Серга Т. О. - Виховання та самовиховання як засади життєтворчості особистості (2014)
Сілявіна Ю.С. - Соціально-педагогічний супровід вихованців з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру (2014)
Скляренко О. О. - Компетентнісно зорієнтовані завдання як засіб реалізації компетентнісного підходу у навчанні (2014)
Склярова І. О. - Адаптивна система дистанційного навчання в системі післядипломної освіти (2014)
Сташук О. О. - Соціалізаційне значення освітньо-реабілітаційного простору навчально-реабілітаційного центру (2014)
Стєльмакова Ю. І. - Психогімнастика з елементами танцювальної терапії як засіб розвитку емоційної саморегуляції у дітей дошкільного віку (2014)
Циганок О. В. - Організація рухової діяльності дітей дошкільного віку з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (2014)
Чемодурова Ю.М. - Проблема визначення та формування професійно важливих особистісних якостей практичного психолога (2014)
Червоненко К. С. - Виховна система хортицького центру в контексті педагогіки життєтворчості (2014)
Шевченко О. А. - Особливості реалізації технології педагогічних майстерень у процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2014)
Байєр О. М. - Самооцінка та саморегуляція старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими (2014)
Бондаренко Р. М. - Професійна готовність психолога до роботи з дітьми аутичного спектру як основний фактор ефективності корекційно-ребілітаційної роботи (2014)
Гура Т. Є. - Психологічні закономірності, механізми та принципи розвитку професійного мислення у майбутніх психологів у процесі фахової підготовки (2014)
Кетлер-Митницька Т. С. - Інтернальність як психологічний чинник життєтворчості особистості студентів психолого-педагогічних спеціальностей (2014)
Логвіна І. А. - Досвід використання методу піскової психотерапії в процесі організації життєвої практики дітей дошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку (2014)
Федосенко Е. В. - Акмеологическое пространство профессиональной самореализации субъектов образования через призму воззрений Г. И. Челпанова (2014)
Відомості про авторів (2014)
Передмова (2014)
Атаманчук П. С. - Методологія як найвищий пріоритет у фаховому становленні майбутнього вчителя фізики (2014)
Головко М. В. - До проблеми методології наукового школознавства дидактики фізики: домінанти науково-освітньої школи П. С. Атаманчука (2014)
Десненко М. А. - Автоматизированный контроль знаний и умений студентов как условие подготовки к интернет-тестированию, Десненко С. И. (2014)
Єчкало Ю. В. - Методичні основи створення навчально-методичного комплексу нового типу з фізики для студентів вищих навчальних закладів (2014)
Каленик М. В. - Організація роботи в малих групах при виконанні міні-проектів з фізики (2014)
Касперський А. В. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів технологій в процесі вивчення хімії, Кучменко О. М. (2014)
Килимник С. М. - Організаційно-педагогічні умови професійно-орієнтованої діяльності студентів з фізики в технологічних коледжах (2014)
Кубанов Р. А. - Управління системою якості професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі (2014)
Кузьменко О. С. - Вивчення симетрії слабких взаємодій у процесі вивчення фізики студентами вищих навчальних закладів (2014)
Кух А. М. - Модель технології адаптивного навчання фізики (2014)
Ляшенко О. І. - Компетентність як об’єкт оцінювання навчальних досягнень учнів (2014)
Мельник О. В. - Захист населення в надзвичайних ситуаціях (2014)
Мерзликін О. В. - Дослідницькі компетентності з фізики старшокласників: структура, рівні, критерії сформованості (2014)
Панченко Т. В. - Зміст предметної компeтeнтностi з астрономії учнів старшої школи (2014)
Панчук О. П. - Розвиток педагогічних компетентностей у майбутніх фахівців в умовах реформування освіти, Панчук Н. П. (2014)
Садовий М. І. - Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу, Трифонова О. М. (2014)
Семерня О. М. - Формування методичної компетентності майбутнього вчителя фізики в аспекті проведення практичних занять з дисципліни "Методика навчання фізики" (2014)
Шатковська Г. І. - Компетенція і компетентнісність: погляди та уявлення (2014)
Шевченко О. А. - Нові інформаційно-комунікаційні технології у навчанні фізики учнів старшої школи (2014)
Бузько В. Л. - Дистанційна освіта в загальноосвітній школі у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін, Величко С. П. (2014)
Василенко С. Л. - Шляхи модернізації самостійної діяльності з фізики студентів педагогічних університетів (2014)
Величко С. П. - Розвиток фізичної фахової підготовки майбутніх учителів фізики сучасними засобами експериментування, Забара О. А. (2014)
Грицьких О. В. - Організація дослідної роботи учнів під час виконання лабораторного фізичного практикуму у класах з поглибленим вивченням фізики (2014)
Грудинін Б. О. - Готовність майбутніх фахівців до використання інновацій у педагогічній діяльності (2014)
Даценко І. П. - Навчальні завдання для майбутніх учителів фізики на "перевідкриття" результатів, отриманих у межах дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук, Мінаєв Ю. П. (2014)
Заболотний В. Ф. - Реалізація технології візуалізації на лекційних заняттях з фізики, Мисліцька Н. А. (2014)
Засєкіна Т. М. - Оновлення змісту базового курсу фізики на засадах компетентнісного підходу (2014)
Корнійчук О. Е. - Формування професійного інтелекту в процесі моделювання систем штучного інтелекту (2014)
Корсун І. В. - Навчальний курс "Фізичний практикум" в управлінні якістю підготовки майбутнього вчителя фізики (2014)
Мишак Ю. М. - Шкільні фізичні прилади та особливості їх використання вчителем, Сиротюк В. Д. (2014)
Нечет В. І. - Дедуктивний метод аналізу системи принципів дидактики фізики (2014)
Одарчук К. М. - Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності старшокласників у процесі вивчення фізики на рівні стандарту (2014)
Поведа Т. П. - Удосконалення процесу вивчення курсу "Безпеки життєдіяльності" в університеті засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Попова Т. М. - Дидактична підтримка процесу реалізації культурно-історичної складової змісту навчання фізики в школі (2014)
Семенишена Р. В. - Технологічні аспекти формування світоглядних якостей старшокласників у процесі вивчення фізики (2014)
Стецик С. П. - Інноваційні технології як засіб індивідуалізації навчальної діяльності учнів з фізики (2014)
Форкун Н. В. - Методична система навчання фізики в старшій школі на засадах компетентнісного підходу: теоретичний аспект (2014)
Дмитрук С. І. - Методичні особливості розвитку складових експериментальної компетентності школярів (2014)
Дуганець В. І. - Програмування неперервного виробничого навчання при вивченні дисципліни "Проектування технологічних процесів в переробних підприємствах" студентами аграрно-інженерних напрямів підготовки (2014)
Забара О. А. - Забезпечення самостійної роботи студентів засобами ІКТ у підготовці до фізичного практикуму, Величко С. П. (2014)
Конет І. М. - Наукова діяльність фізико-математичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2013 році (2014)
Кух О. М. - Формування педагогічної творчості студентів із залученням інтерактивних технологій (2014)
Лаврова А. В. - Шкільний фізичний експеримент з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, Заболотний В. Ф. (2014)
Ляска О. П. - Професійно-педагогічна підготовка інженерів-педагогів в аграрному вузі (2014)
Мельник О. В. - Графічний та аналітичний методи визначення азимуту та швидкості середнього вітру (2014)
Никифоров К. Г. - О становлении и развитии триады "нанофизика – нанотехнология – наноэлектроника" (2014)
Павлюк О. М. - Демонстраційний дослід у системі кваліфікаційної підготовки фахівця (2014)
Подопригора Н. В. - Прикладна спрямованість математичних методів фізики у педагогічному університеті: вікове рівняння (2014)
Роздобудько М. О. - Проектно-дослідницька компетентність, формована засобами фізики, як якість майбутнього фахівця аграрного профілю (2014)
Свиридов В. В. - Методические особенности расчетов цифровых оптических спектров средствами ИКТ при изучении общей физики, Чернобай Е. Г., Грицких А. В. (2014)
Semernia O. M. - The impact of new methodical technologies on the quality of teaching students as future teachers of physics, Fuchs Gomez O. L., Cortez J. I., Hernandez A. (2014)
Сільвейстр А. М. - Методи і засоби навчання фізики у майбутніх учителів хімії і біології (2014)
Слободяник О. В. - Виконання домашніх експериментальних завдань з використанням Phet-симуляцій (2014)
Соменко Д. В. - Методика впровадження ІКТ у навчально-виховний процес з фізики в педагогічних університетах з метою розвитку пізнавальної активності студентів, Величко С. П. (2014)
Ткаченко А. В. - Створення дидактичного забезпечення до лабораторного практикуму з оптики для студентів ВНЗ, Кулик Л. О. (2014)
Яблочнікова І. О. - Організаційні аспекти професійної підготовки магістрів-фінансистів (2014)
Бардус І. О. - Удосконалення змісту навчання фізики майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю в умовах компетентнісного підходу (2014)
Беркещук М. В. - Модифікація структури нанопористого вуглецевого матеріалу шляхом лазерного опромінення (2014)
Благодаренко Л. Ю. - Навчальна програма з фізики для студентів педагогічних університетів як чинник формування їх предметної компетентності, Шут М. І. (2014)
Богданов І. Т. - Міжпредметні зв’язки фізики та спеціальних технічних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації (2014)
Галатюк Ю. М. - Технологія формування творчого компонента професійної компетентності майбутнього учителя фізики (2014)
Десненко С. И. - Система оценочных средств сформированности профессиональных компетенций будущего учителя физики при изучении методических дисциплин (2014)
Єфименко Ю. О. - Комп’ютерний практикум з моделювання фізичних процесів у електричних колах (2014)
Кугай Н. В. - Структура методології навчальної діяльності студентів (2014)
Мельник О. В. - Методика прогнозування хімічної обстановки після аварійного розливу або викиду сильнодіючих отруйних речовин (2014)
Мохун С. В. - Організаційно-методичні шляхи в реалізації завдань професійної підготовки майбутніх учителів фізики при проведенні лабораторного практикуму в курсі загальної фізики (розділ "Механіка") (2014)
Муравський С. А. - Формування предметної компетентності студента у процесі вивчення фізики (2014)
Мыслинская Н. Л. - Формирование профессиональных компетенций будущего учителя физики в процессе педагогической практики (2014)
Остапович Н. В. - Дидактичні ігри як засіб активізації навчання природничо-наукових дисциплін у медичному коледжі (2014)
Поведа Р. А. - Застосування емпіричних та синтетичних способів досліджень молекулярних спектрів (2014)
Пташнік Л. І. - Формування проектно-технологічної діяльності при підготовці майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю з використанням технічного моделювання, Предиткевич М. М. (2014)
Смутко О. О. - Формування предметних компетентностей в експериментальній підготовці з фізики студентів агротехнічного профілю (2014)
Сондак О. В. - Формування предметних компетентностей з фізики у студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації засобами індивідуалізації навчання (2014)
Чайковська І. А. - Управління пізнавальною діяльністю старшокласників з фізики на основі використання фіксованих результатів навчання (2014)
Чернявський В. В. - Компетентнісний підхід як чинник забезпечення вимог до підготовки фахівців морської галузі (2014)
Шевчук О. В. - Навчальний фізичний експеримент як засіб формування фахової компетентності майбутніх учителів фізики (2014)
Шубчинський В. Д. - Пізнавальна активність як детермінанта розвитку професійної компетентності учня (2014)
Щирба В. С. - Використання міжпредметних зв’язків для формування професійної компетентності у процесі побудови та аналізу комп’ютерної моделі задач математичної фізики, Щирба О. В. (2014)
Андруховський А. Б. - Сучасні реалізації навчальних курсів з фізики для хмарних систем дистанційного навчання (2014)
Берека В. Є. - Використання інформаційних технологій – умова гармонізації інтелектуального та емоційного факторів навчання (2014)
Білик Р. М. - Реалізація інтегрованих процесів у системі професійної підготовки вчителів технологій (2014)
Бордюг О. В. - Підвищення професійної спрямованості навчання завдяки використанню електронних систем штучного інтелекту (2014)
Горбатюк О. В. - Особистісно орієнтований підхід до навчання в ВНЗ у сучасних умовах (2014)
Грабовський С. В. - Формування технічного мислення у студентів під час вивчення графічних дисциплін у вищих навчальних закладах (2014)
Гриценко В. Г. - Аналіз сучасного стану використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні вищим навчальним закладом (2014)
Губанова А. А. - Особенности физических экспериментов, используемых при изучении курсов физики студентами естественно-научных специальностей, Куликова О. В., Никорич В. З. (2014)
Дембіцька С. В. - Особливості формування культури охорони праці у процесі підготовки фахівців з системної інженерії (2014)
Дінділевич Є. М. - Дієва роль засобів мас-медіа в ході підготовки до проходження практики студентів-фізиків (2014)
Іваницький О. І. - Методичні завдання як ефективний засіб формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики (2014)
Ісаєнко В. М. - Тенденції розвитку міжнародної системи післядипломної дистанційної освіти, Кашина Г. С., Ніколаєв К. Д. (2014)
Кadchenko L. P. - Didactic means of forming students-physicists` critical thinking style in the process of independent work on foreign language, Кonoval O. А. (2014)
Корець О. М. - Роль фізико-математичних дисциплін у формуванні технічної компетентності майбутніх учителів технологій (2014)
Лаврентьєва О. О. - Педагогічна система розвитку методологічної культури майбутнього вчителя природничих дисциплін у процесі професійної підготовки (2014)
Мельник О. В. - Радіоактивність, дози опромінення, радіаційний ризик (2014)
Мендерецький В. В. - Сьогоднішні можливості вивчення питань, які пов’язані з безпекою життєдіяльності в Україні, Недільська У. І. (2014)
Мястковська М. О. - Комп’ютерне моделювання як ефективний метод посилення міждисциплінарних зв’язків (2014)
Немченко Ю. В. - Моніторинг освітньої діяльності: пріоритетні методи і технології (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського