Солоненко І. І. - Процеси державнотворення та демократизації в країнах Центрально-Східної Європи та в Україні: порівняльний аналіз (2010)
Філонюк О. Ф. - Шляхи гармонізації відносин між державними й ринковими суб’єктами на страховому ринку України (2010)
Голинська О. В. - Програмно-цільовий метод управління бюджетами: основні позиції та компоненти (2010)
Федоренко В. Г. - Державна служба зайнятості в ринковому вимірі функціональної ефективності, Мельник О. В., Казановський А. В. (2010)
Реутов В. Є. - Трансформація регіональної конкурентоспроможності України (2010)
Дрига С. Г. - Програмно-цільовий підхід та інституційний стан державної політики підтримки малого підприємництва (2010)
Воробйова О. І. - Регіональні особливості кредитної діяльності банків України (2010)
Кондрашова-Діденко В. І. - Особливості формування фінансово-промислового капіталу в Україні, Пашко М. М. (2010)
Додонов О. В. - Проблеми та напрями реформування оплати праці в системі державного регулювання колективно-договірних відносин, Гончаров Є. В. (2010)
Левін П. Б. - Інституціоналізм як теоретична основа функціонування соціальної інфраструктури (2010)
Шпак Н. О. - Комунікаційний менеджмент: сутність та розвиток (2010)
Кривобороденко Г. П. - Новая парадигма экономической теории (2010)
Бутко М. П. - Методологічні аспекти кластеризації промислового комплексу регіону (2010)
Яловий Г. К. - Процедура визначення доцільності та підвищення ефективності впровадження заходів антикризового управління на підприємствах машинобудівної галузі, Картохіна Н. В. (2010)
Продіус О. І. - Дослідження інвестиційної привабливості регіонів та шляхи їх підвищення (2010)
Шевченко С. Ю. - Рента за транзитні перевезення як джерело інвестицій у розвиток залізничного транспорту України (2010)
Козловський С. В. - Роль стратегічного економічного потенціалу в управлінні факторами розвитку сучасних економічних систем (2010)
Степанчук С. С. - Особливості регулювання біржового фондового ринку в Україні, Кравцова І. В. (2010)
Майсюра О. М. - Сутність та проблеми розвитку малого підприємства в економіці України (2010)
Пархоменко О. С. - Система державного регулювання дивідендної політики підприємств (2010)
Красовська Т. В. - Методичні засади формування механізму товарного асортименту на виробничих підприємствах (2010)
Кудря Я. В. - Організування у системі управління машинобудівними корпораціями (2010)
Іващенко Т. О. - Напрями удосконалення інституційного забезпечення функціонування механізму соціально-економічного захисту (2010)
Мусаева А. К. - О функциональной взаимосвязи учреждений инфраструктуры рынка земли (2010)
Наєнко О. Ю. - Фіскальна політика як важливий інструмент у процесі стабілізації економіки (2010)
Царик І. М. - Ретроспективний аналіз динаміки об’єднань громадян в Україні (2010)
Богів Я. С. - Формування бізнес-плану підприємства (2010)
Криклій В. А. - Еволюція становлення і розвитку західних систем пенсійного забезпечення (2010)
Слободчикова Ю. В. - Форми недобросовісної конкуренції і методи її регулювання (2010)
Рачинський А. П. - Стратегічне мислення як важлива складова стратегічної діяльності керівника органу державної влади (2010)
Балашов А. М. - Інституційне забезпечення соціального захисту населення (2010)
Григор’єва С. М. - Підготовка фахівців з державного управління на основі компетентнісного підходу як необхідна умова професоналізму державних службовців (2010)
Бражко О. В. - Розвиток державної політики щодо регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами (2010)
Дітковська М. Ю. - Моделювання зовнішніх інформаційних потоків у органі виконавчої влади (2010)
Олійченко І. М. - Синергетичний підхід до інформаційного забезпечення системи державного управління (2010)
Чечель О. М. - Генезис теорій людського потенціалу (2010)
Хвесик Ю. М. - Підходи до розробки концепції державної підтримки депресивної аграрної території в сучасній регіональній політиці України (2010)
Кризська Р. Ю. - Принципи і механізми державного сприяння розвитку венчурного підприємництва в сфері інвестиційно-інноваційної діяльності (2010)
Аносєнков А. А. - До питання забезпечення прав і свобод на пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (2014)
Мозоль Н. І. - Права жінок в Україні: проблеми, аспекти, міжнародний досвід (2014)
Шепетько С. А. - Напрями вдосконалення законодавства у сфері реалізації громадянами права на проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій (2014)
Гопич М. К. - Проблеми реалізації права національних меншин на самоорганізацію на регіональному рівні (2014)
Бабенко А. М. - Шляхи вдосконалення запобігання злочинності в прикордонних регіонах України (2014)
Ковальова О. В. - Гендерні аспекти протидії торгівлі людьми (2014)
Конопельський В. Я. - Особливості реалізації принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань у виховних колоніях України (2014)
Некрасов В. А. - Фіктивне підприємництво в системі створення злочинних технологій, що забезпечують можливість учинення злочинів у сфері господарської діяльності (2014)
Олійник В. М. - Деякі аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення виявлення та припинення злочинів у сфері господарської діяльності (2014)
Ткаленко О. М. - Нормативно-правове забезпечення попередження насильства в сім’ї в Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Зьолка В. Л. - Шляхи удосконалення правової регламентації взаємодії громадян та державної прикордонної служби України у сфері охорони державного кордону України (2014)
Загнибіда В. В. - До питання наукової розробленості проблем протидії корисливо-насильницьким злочинам (2014)
Мякота Є. В. - До питання комплексного підходу в попередженні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Чернишова О. О. - Стан та перспективи подальшого вдосконалення протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності (2014)
Артюх М. О. - Поняття та сутність рейдерства (2014)
Анісімов О. І. - Гідність і честь: їх сутність як найвищих соціальних цінностей людини (2014)
Афанасенко С. І. - Особливості механізму віктимної поведінки жертв шахрайств (2014)
Ситнік В. А. - Правова основа діяльності спеціальних підрозділів БОЗ по підготовці і проведенню спеціальних операцій (2014)
Змерзлий Б. В. - Створення метеорологічної служби в Азово-Чорноморському басейні на початку ХХ ст. (2014)
Челпан О. В. - Характеристика поняття "жертва злочину" (2014)
Матієнко Т. В. - Динаміка емоційних станів працівників правоохоронних органів (2014)
Матвєєва Л. Г. - Українська революція в контексті проблеми трансформації права (2014)
Черниш М. О. - Ресоціалізація засуджених неповнолітніх: досвід зарубіжних країн (2014)
Дрішлюк В. І. - Застосування судової практики у справах про захист прав поручителя в господарському процесі (2014)
Журавель А. В. - Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2014)
Кузніченко О. В. - Проблеми становлення та розвитку інституту матеріальної відповідальності в сучасних умовах (2014)
Середницька І. А. - До питання про реєстрацію фізичної особи-підприємця, Ульяник М. М. (2014)
Мирза С. С. - Зміст договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком: реалії сьогодення (2014)
Мартюк А. С. - Право на інформацію як особисте немайнове право фізичних осіб (2014)
Немченко С. С. - Принцип свободи договору – головний принцип договірних відносин у цивільному праві (2014)
Овсянко Д. С. - Значення та сутність охорони праці (2014)
Боднарук М. І. - Правовий статус комісій із соціального страхування, роботодавців та соціальних страхових фондів як суб’єктів у сфері соціального страхування в Україні (2014)
Тригубенко С. М. - Основні етапи реформування міністерства аграрної політики та продовольства України (2014)
Головко Т. В. - До проблеми характеристики принципів працевлаштування іноземців в Україні (2014)
Криволапчук В. О. - Визначення адміністративно-правових відносин, які виникають під час оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної міліції (2014)
Денисова А. В. - Загально-теоретичні основи адміністративного нагляду (2014)
Ізбаш К. С. - Завдання та функції суб’єктів підготовки кадрів для правоохоронних органів (2014)
Гомон Д. О. - Проблеми фінансування сфери охорони здоров’я в Україні (2014)
Русецький А. А. - Порядок притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб (2014)
Хуторянська Т. В. - Адміністративно-правові засади попередження насильства в сім’ї щодо дитини (2014)
Зайченко А. - Адміністративно-правові засади розвитку інституту представників МВС України в складі дипломатичних представництв за кордоном (2014)
Плугатир М. В. - Поліцейська служба у Великобританії та її співвідношення з інститутом цивільної служби (2014)
Свиридюк Н. П. - Щодо адміністративно-правового забезпечення міжнародної економічної інтеграції України (2014)
Фаєр Ю. Г. - Теоретико-правові засади виконання державним службовцем доручень (2014)
Сога М. - Адміністративні послуги за законодавством України та Республіки Польща (2014)
Цільмак О. М. - Професійно важливі уміння, які обумовлюють компетентне проведення негласних слідчих (розшукових) дій, Проценко О. О. (2014)
Жалдак С. І. - Особливості застосування спеціальних знань під час спостереження за особою, річчю або місцем (2014)
Калімбета І. Л. - Теоретичні основи формування методики розслідування корисливо-насильницьких злочинів, учинених організованими групами неповнолітніх (2014)
Макаренко М. М. - Особливості допиту підозрюваних у вчиненні злочинів, пов’язаних зі знищенням, підробкою або зміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (2014)
Пеньков С. В. - Інформаційне забезпечення негласного проникнення в злочинне середовище (2014)
Калаянова О. Д. - Щодо критеріїв визначення рівнів доказування в кримінальному провадженні (2014)
Ковальова О. М. - До питання визначення особливостей методики побудови криміналістичних версій під час розслідування злочинів (2014)
Назаров О. А. - Особливості проведення судово-психологічної експертизи з використанням поліграфу в кримінальному судочинстві (2014)
Смоков С. М. - Окремі питання запровадження профілактичної діяльності під час досудового розслідування, Десятник А. А. (2014)
Тарасенко Р. В. - Про "негласну" стадію кримінального провадження: у контексті питання забезпечення безпеки його учасників (2014)
Григоренко О. І. - Правовий захист осіб, які виконують спеціальні завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованих груп чи злочинних організацій (2014)
Боднар В. Є. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ (2014)
Берназ П. В. - Процесуальний строк – дійовий засіб проведення своєчасного кримінального провадження (2014)
Іванов А. О. - Підготовка до підтримання державного обвинувачення в суді: організаційно-тактичні аспекти (2014)
Гритенко О. А. - Особливості порядку тримання засуджених жінок в ізоляції в XIX – на початку XX ст.ст (2014)
Юрій В. А. - Організаційно-правові основи становлення органів політичної поліції Російської Імперії та їх функціонування у м. Одесі (перша половина ХІХ ст.) (2014)
Юрій І. А. - Правоохоронна діяльність миколаївських градоначальників на початку ХХ ст. (2014)
Чубенко А. Г. - Значення підвищення ефективності фінансового моніторингу для забезпечення економічної безпеки держави (2014)
Гаверський В. В. - Злочинність як загроза безпеці економічної діяльності (2014)
Горлов Є. В. - Досвід діяльності органів державної влади США щодо протидії проступкам у сфері економіки (2014)
Меркулова В. О. - Співвідношення кримінального, кримінально-виконавчого та кримінально-процесуального законодавства щодо визначення сутності й механізму реалізації звільнення від відбування покарання щодо вагітних жінок та жінок, які мають малолітніх дітей (2014)
Албул С. В. - Функціональне значення розвідувального циклу в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Ярмакі В. Х. - Міжнародний досвід здійснення громадського контролю за правоохоронною діяльністю та шляхи його адаптації в Україні (2014)
Ачимович Дражко - Особенности защиты коллективных прав национальных меньшинств в Сербии и Боснии и Герцеговине (2014)
Перерва Ю. М. - Законодавча техніка як особливий елемент методології законодавчого процесу (2014)
Папуша І. О. - Проблема наукової розробленості питань процесуальної діяльності органів прокуратури в протидії незаконному обігу наркотиків (2014)
Вайда Т. С. - Удосконалення охорони громадського порядку працівниками ОВС в умовах проведення антитерористичної операції, Кузнецов О. І. (2014)
Янковий М. О. - Ґенеза наукових досліджень щодо процесуального та організаційного забезпечення кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів (2014)
Микитенко В. В. - Теоретико-правові аспекти правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України (2014)
Горбачевський В. Я. - Судовий контроль на стадії досудового розслідування (2014)
Іскендеров А. Ф. - Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів із засобами масової інформації в протидії організованій злочинній діяльності: типові ситуації та форми (2014)
Кваша О. О. - Рецензія на монографію Конопельського Віктора Ярославовича "Диференціація та індивідуалізація виконання покарання у виді позбавлення волі: поняття, зміст, реалізація в кримінально-виконавчій діяльності України" (2014)
Користін О. Є. - Рецензія на монографію Власова Володимира Івановича "Глобалістика: історія, теорія" (2014)
Федоренко В. Г. - Вплив економічного розвитку країни на формування cистеми професійного навчання безробітних, Капченко Л. М., Бондаренко Є. В., Капченко Р. Л. (2010)
Зінкевич Н. І. - Збереження трудового потенціалу України в умовах фінансової кризи та роль державної служби зайнятості (2010)
Маршавін Ю. М. - Зовнішньоекономічна діяльність як чинник продуктивної зайнятості населення (2010)
Ільїна М. В. - Комерціалізація діяльності неприбуткових організацій: проблема чи перспектива? (2010)
Реутов В. Є. - Генезис теоретичних поглядів на регіон та регіональний розвиток, Головченко Н. З. (2010)
Паєнтко Т. В. - Рух інвестицій в посткризовий період: інституціональний аспект (2010)
Березянко Т. В. - Специфіка державного впливу на формування корпоративного середовища в країнах Східної Європи та Азії (2010)
Міненко М. А. - Члени фахових об’єднань як новий суб’єкт права власності на сучасному етапі розвитку економіки в Україні (2010)
Данилов А. Д. - Налоговая система Украины в условиях экономического спада (2010)
Кузьмін О. Є. - Метод кількісного оцінювання ризиків енергоресурсів машинобудівного підприємства, Подольчак Н. Ю., Матвіїшин В. Є. (2010)
Пронкіна Л. І. - Конкурентоспроможність і якість товару: проблеми співвідношення, Вертелєва О. В. (2010)
Бойко М. Г. - Економіко-предметне обгрунтування розвитку термінологічного апарату туризму, Михайліченко Г. І. (2010)
Погріщук Б. В. - Світовий досвід розвитку виробництва, переробки та реалізації зернопродукції на інноваційній основі (2010)
Кудря Я. В. - Нормативно-методичне забезпечення ефективного виробництва машинобудівними корпораціями в Україні: організаційно-управлінська компонента (2010)
Кльоба В. Л. - Принципи та методи управління банківською діяльністю, Кльоба Р. Л. (2010)
Дьорова Л. М. - Економічна сутність фінансового механізму діяльності малих підприємств (2010)
Луценко І. С. - Сучасне трактування сутності податкової політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності (2010)
Синкова К. В. - Суб’єкти інституційно-економічної моделі інформаційного забезпечення моніторингу регуляторної політики (2010)
Стрельникова Д. А. - Сегментация украинского рынка кондитерских изделий (2010)
Орлова Н. С. - Корпоративне управління як основа розвитку ринкової економіки України (2010)
Маматова Т. В. - Методологічні засади адаптації системи технічного регулювання України до міжнародних вимог (2010)
Бражко О. В. - Роль профспілкових організацій у захисті прав працівників (2010)
Мороз В. М. - Зміна вікової межі, встановленої для визначення працездатного віку, як джерело збільшення кількісної складової трудового потенціалу країни (2010)
Чечель О. М. - Інвестування у розвиток людини як пріоритетний напрям формування людського капіталу (2010)
Баєва О. В. - Формування державних вимог до організаційної компетентності менеджерів підприємств і організацій в галузі охорони здоров`я (2010)
Ляховченко Л. А. - Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування як додаткове джерело фінансування галузі охорони здоров’я в Україні (2010)
Торбас О. М. - Розвиток організаційно-правових засад місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я (2010)
Микитенко Д. О. - Засоби державного регулювання та структурно-інформаційного перепроектування системи акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні (2010)
Шпак Ю. В. - Роль держави у регулюванні аграрного сектора економіки (2010)
Кахович О. О. - Система управління регіональною структурно-інвестиційною політикою (2010)
Клименко О. М. - Види, методи та інструменти інвестиційно-промислової політики (2010)
Григор О. О. - Особливості взаємодії науки, університетів, приватного сектора і держави в постіндустріальному суспільстві (2010)
Романенко К. М. - Маркетингові технології як механізм реформування державного управління в Україні (2010)
Онищенко Л. А. - Технічні резерви страхових компаній як один із факторів довіри до ринку фінансових послуг (2010)
Березянко Т. В. - Монографія "Корпоративний глобалізм як базовий напрямок міжнародної економічної конвергенції" (2010)
Титул, зміст (2011)
Липчук В. В. - Приміська зона: внутрізональні особливості землекористування, Черечон О. І. (2011)
Гоменюк М. О. - Вдосконалення управління витратами у сільськогосподарських підприємствах (2011)
Макеренко П. М. - Економічні відносини в інтегрованих формуваннях у сфері переробки та реалізації молочної продукції, Пілявський В. І. (2011)
Луференко Л. Ю. - Проблеми функціонування молокопереробних підприємств житомирської області (2011)
Мороз С. І. - Інформаційне забезпечення ціноутворення на аграрну продукцію (2011)
Липчук Н. В. - До концепції багатофункціонального розвитку сільського господарства (2011)
Чепеленко А. М. - Стан та перспективи розвитку ринку зерна в Україні (2011)
Харченко Н. В. - Сутність і структура системи фінансових відносин акціонерних товариств (2011)
Іванець І. В. - Фінансова діагностика сільськогосподарських товаровиробників (2011)
Киричок О. В. - Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2011)
Пилявець В. М. - Особливості застосування прогнозних моделей для дослідження експортного потенціалу окремих товарних груп аграрного сектора економіки (2011)
Титул, зміст (2011)
Макаренко А. П. - Автоматизація процесу та організаційна структура побудови моніторингу об'єктів цінового регулювання в аграрній сфері (2011)
Погріщук Б. В. - Еколого-економічна парадигма сучасного розвитку сільськогосподарського виробництва, Погріщук Г. Б. (2011)
Іванишин В. В. - Вторинний ринок сільськогосподарської техніки та перспективи його розвитку в Україні (2011)
Новальская Н. И. - Перспективные целевые рынки и стратегические задачи сельхозмашиностроителей беларуси, россии и Украины в текущем десятилетии (часть 1), Файзрахманов Ф. М. (2011)
Бутенко Є. В. - Моніторинг ерозійних процесів та їх еколого-економічна оцінка на землях сільськогосподарського призначення, Рогозенко Г. В. (2011)
Дмитренко Д. Г. - Проблеми екологічного стану зрошуваних та осушених угідь України (2011)
Одінцов М. М. - Функціонування молочного ринку регіону: наслідки провалів і напрями оздоровлення (2011)
Усков І. В. - Сутність і основні напрями розвитку бюджетної політики на місцевому рівні (2011)
Чудаєва І. Б. - Особливості української моделі технологічних парків (2011)
Алексеєнко І. М. - Щодо державної підтримки аграрного сектора економіки (2011)
Сініцина Т. В. - Страхові продукти зі страхування врожаю сільськогосподарських культур: порівняльна характеристика (2011)
Олішевська А. М. - Організація інтенсивного використання виробничого потенціалу фермерських господарств миколаївської області (2011)
Куценко В. І. - Професійно-технічна освіта — важливий чинник модернізації економіки (зарубіжний досвід), Гаращук О. В. (2011)
Титул, зміст (2011)
Кирилюк Є. М. - Аграрний ринок як економічна категорія: сутнісні ознаки й особливості (2011)
Ушкаренко Ю. В. - Синергія кооперативної взаємодії (2011)
Береговий В. К. - Продовольча проблема і використання ріллі під зерновими культурами (2011)
Галенко О. І. - Перспективна модель інтеграції в зернопродуктовому підкомплексі миколаївської області (2011)
Данкевич А. Є. - Роль агрохолдингів у соціально-економічному розвитку села (2011)
Грецька Г. А. - Регулятори розвитку сільского господарства України (2011)
Мачок Є. В. - Інституціональне забезпечення промислових політик євросоюзу (2011)
Васильєва С. І. - Аналіз змін вартості продуктів харчової промисловості на ринку України за 2009 рік (2011)
Бутенко Л. М. - Методичні засади оцінки пріоритетності варіантів стратегії виробничої диверсифікації з урахуванням особливостей діяльності підприємства (2011)
Вербицкая Н. О. - Мотивационные стратегии в управлении (2011)
Деркач Т. А. - Нормування оборотних засобів суб'єктів зберігання зерна (2011)
Янко Т. Б. - Дослідження хімічного складу та мікроструктури губчастого титану, отриманого за технологією комплексного легування алюмінієм та ванадієм (2015)
Воляр Р. Н. - Выбор материала контейнера для плавки кремния (2015)
Сергеева О. В. - Некоторые особенности получения оксидных соединений металлов при плазмохимической обработке растворов, Пивоваров А. А. (2015)
Сапрыка А. В. - Анализ надежности осветительного комплекса (2015)
Малярец Л. М. - Создание интерактивных тестов учебной дисциплины "Высшая математика. Линейная алгебра", Ковалева Е. А. (2015)
Ракитянська Г. Б. - Нейро-мережевий підхід до настройки нечітких баз знань на основі трендових і сполучених правил (2015)
Кравчук М. П. - Аналіз характеристик електричного приводу газоперекачуючого агрегату, як об’єкта керування, Шулевка В. В. (2015)
Атаманюк І. П. - Метод прогнозування споживання електроенергії на основі апарату канонічних розкладань випадкових процесів, Волосюк Ю. В. (2015)
Кудряшов А. В. - Дослідження впливу різних факторів на величинуінтервалів на розділових стрілках (2015)
Савельева О. С. - Применение энтропийного показателя при поддержке принятия решений на этапе проектирования строительных конструкций (2015)
Семенцов Г. Н. - Інформаційна технологія підвищення швидкодії автоматичного захисту компресора від помпажу на основі злиття даних (data fusion), Фешанич Л. И. (2015)
Сокол Р. М. - Автоматизація управління продуктовим відділенням на основі інтелектуальних систем, Смітюх Я. В. (2015)
Панченко Б. Е. - Система коммутации телевизионных сигналов, Печенюк Д. А. (2015)
Хайрова Н. Ф. - Информационное пространство фактов интегрированной корпоративной системы, Аджит Пратап Сингх Гаутам. (2015)
Лозинська О. В. - Математична модель граматично-доповненої онтології, Давидов М. В. (2015)
Шумакова Т. А. - Повышение производительности механической обработки деталей из отбеленных высоколегированных чугунок (2015)
Галущак І. Д. - Дослідження надійності та ефективності роботи електрообладнання об’єктів нафтогазового комплексу, Курляк П. О. (2015)
Горбунов А. П. - Нова конструкція автотранспортного засобу для міського маршрутного транспорту і методика визначення його основних параметрів (2015)
Малашкін В. В. - Інтелектуальна система кількісної оцінки конструкції колійного розвитку залізничних станцій (2015)
Рожко Ю. В. - Можливості та перспективи використання геотермальної енергії в Україні, Лимаренко О.М. (2015)
Григорова Т.М. - Оцінка впливу некомфортних умов перевезення на зміну транспортної стомлюваності пасажирів, Давідіч Ю.О., Доля В.К. (2015)
Притульская Н. В. - Исследование функциональной композиции "спорт слим" для специальных продуктов (для контроля веса тела), Сеногонова Г. И., Вдовенко Н. В. (2015)
Толкунов І. О. - Прогнозування насліків позапроектних аварій в сховищах відпрацьованого ядерного палива (2015)
Березуцкий В. В. - Влияние представления информации о рисках на безопасность процесса труда, Березуцкая Н. Л. (2015)
Березуцкая Н. Л. - Использование тестирующей программы "исследование действия основных экологических законов" и информационно-обучающей программы по экологической безопасности в учебном процессе, Хондак И. И. (2015)
Іванов І. Є. - Дослідження розподілу рухливості населення значних міст, Рогальський Р. Б. (2015)
Мурахівська-Печенежська О. Ю. - Удосконалення створення моделей складних обєктів на підставі трьохвимірного моделювання (2015)
Фалецька Г. І. - Алгоритм моделі розподілу пасажирських кореспонденцій між альтернативними варіантами шляху пересування (2015)
Титул, Зміст (2011)
Полунєєв Ю. В. - Світова продовольча криза: глобальний голод чи конкурентна перевага для України?! (2011)
Вигівська Ю. І. - Моделювання діяльності підприємств агропромислового комплексу, Шикова О. М. (2011)
Карпук А. І. - Податкове регулювання лісокористування в сучасних умовах: волинські реалії та перспективи (2011)
Макаренко П. Н. - Перспективы применения геотермальной энергетики в апк Украины, Дьяченко А. С. (2011)
Глубіш Л. Я. - Сутність і значення контролю в плануванні діяльності підприємства (2011)
Ядранський Д. М. - Результуючі показники праці як об'єкт обліку, контролю та аналізу (2011)
Комаренко І. С. - Аналіз конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості України за результатами методики комплексної оцінки (2011)
Чаплигіна О. В. - Інституціальні умови для ефективного функціонування ринку сільськогосподарських земель (2011)
Грек В. І. - Кооператив як організаційно-правова форма сільськогосподарської кооперації (2011)
Осіпчук Г. С. - Амортизація як джерело відтворення в галузі тваринництва (2011)
Семенченко Н. В. - Трансформація соціально-економічної структури в Україні на початку ринкових реформ. наслідки (2011)
Амелін С. К. - Аналіз існуючої структури лізингових операцій за галузями економіки (2011)
Ходаківська Л. О. - Особливості проведення аудиторських процедур з використанням електронно-обчислювальної техніки (2011)
Волков К. С. - Роль эпителиально-мезенхимального перехода в патогенезе заживления кожных ран, Крамар С. Б. (2015)
Олейник А. Е. - Изменение формы проксимального метаэпифиза бедренной кости после корригирующей остеотомии (2015)
Бєсєдін О. М. - Клітинні перетворення в ранах у хворих із синдромом діабетичної стопи на фоні вакуум-терапії, Циганков К. В., Кужевський І. В., Гриценко П. О. (2015)
Ванчуляк О. Я. - Діагностика гострої коронарної недостатності методом Mюллер-матричного аналізу оптичної анізотропії міозинових мереж міокарда. Статистичний і фрактальний підхід (2015)
Камышный А. М. - Влияние экспериментального гестационного диабета на уровень экспрессии мРНК Aire и характер дифференцировки Foxp3+ клеток в брыжеечных лимфоузлах у потомства, Прозорова Т. М., Камышная В. А. (2015)
Кіндратів Е. О. - Особливості експресії VEGF в шийці матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії, асоційованій з папіломавірусною інфекцією при безплідді (2015)
Мархонь Н. О. - Морфологічний аналіз впливу резвератролу на стан нейронів та глії у неокортексі щурів з метаболічним синдромом, Мамчур В. Й., Жилюк В. І., Петрук Н. С. (2015)
Олейник А. Е. - Определение антропометрических показателей костно-мозгового канала проксимального отдела бедренной кости (2015)
Пальтов Є. В. - Особливості кровопостачання сітківки щура зі сторони ретинального басейну в нормі (2015)
Погорєлов М. В. - Планіметричні та морфометричні показники динаміки процесу загоєння модельованого опіку при застосуванні хітозанових мембран у тварин різних вікових груп, Корнієнко В. В. (2015)
Родинський О. Г. - Динаміка змін структури гіпокампу в умовах міокардіальної дисфункції, Козлова Ю. В. (2015)
Роенко А. А. - Влияние криоконсервированных плодовых оболочек на структуру моделированной трофической язвы, Прокопюк В. Ю., Волина В. В., Шевченко Н. А., Фалько О. В., Прокопюк О. С. (2015)
Сорокина И. В. - Кистозные образования яичников у женщин: клинические и морфологические особенности, Марковский В. Д., Борзенкова И. В., Кулакова Е. А., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н., Мирошниченко С. А. (2015)
Чебанов К. О. - Оптимизация анестезиологического обеспечения пери- и послеоперационного периода при хирургическом лечении колоректального рака. Часть 1, Баранов И. В., Новиков С. П., Олефир Ю. И., Гришко С. А., Василишин А. В., Карась Р. К. (2015)
Шепітько К. В. - Характеристика ендокриноцитів тонкої кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення очеревини в щурів (2015)
Дмитриева Э. А. - Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию по терапевтической стоматологии (2015)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2015)
Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "гістологія, цитологія, ембріологія" (23-24 квітня 2015 року) (2015)
Презентація: Langman's Medical Embryology / 13th edition. – LWW, 2014. – 424 p. (2015)
Презентація: Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice / 41th edition. – Elsevier, 2015. – 1584 p. (2015)
Попик В. - Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України (2015)
Ворошилов О. - Інформаційна аналітика як напрям роботи сучасної бібліотеки (2015)
Лобузіна К. - Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек (2015)
Кулик Є. - Застосування технологій Веб 2.0 у практиці бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва (2015)
Клочок С. - Формування систем метаданих цифрових історико-культурних ресурсів бібліотек (2015)
Соколов В. - Особливості бібліотечно-музейної виставкової діяльності (2015)
Яковенко О. - І. О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина, Вискірко О. (2015)
Ляшко С. - Праця, яка має служити людям (2015)
Презентація науково-видавничої діяльності НБУВ на V Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" (2015)
Подвижниця бібліотечної справи (2015)
Музика К. М. - "Штучні рецептори" на базі технології молекулярного імпринтингу в умовах поверхневого плазмонного резонансу (2015)
Мазур В. О. - Дослідження властивостей та мікроструктури швидкорізальних сталей після плазмового поверхневого азотування (2015)
Плугін А. А. - Вплив добавок суперпластифікаторів і прис-корювачів твердіння на кінетику набору міцності цементним каменем, Романенко О. В., Калінін О. А., Плугін О. А., Афанасьєв О. В. (2015)
Бодненко Т. В. - Дослідження елементів амплітудно-імпульсних і цифрових систем автоматизованого регулювання у програмному середовищі VISSIM (2015)
Григорова Т. М. - Визначення факторів, які впливають на вибір пасажирами виду приміського транспорту, Давідіч Ю.А., Доля В.К. (2015)
Копытчук Н. Б. - Алгоритм определения аномальных ситуаций для тензометрических систем, Тишин П. М., Копытчук И. Н., Милейко И. Г. (2015)
Луценко И. А. - Синтез структуры системы преобразования технологических продуктов (2015)
Німченко Т. В. - Застосування акустичної емісії як одного з засобів технічного захисту (2015)
Савельева О. С. - Применение показателя структурной отказоустойчивости при поддержке принятия решений на этапе проектирования, Налева Г. В. (2015)
Жученко А. І. - Синтез спостерігача стану температурного режиму скловарної печі, Цапар В. С. (2015)
Шатовська Т. Б. - Дослідження ефективності за-стосування BDD-фреймворків у тестуванні безпеки web-орієнтованого програмного забезпечення, Каменєва І. В. (2015)
Шевченко В. А. - Информационная технология формирования индивидуальных траекторий самостоятельной работы студентов (2015)
Бісікало О. В. - Визначення змістовних ознак тексту на основі аналізу зв’язків між лексичними одиницями, Лісовенко А. І., Яхимович О. В., Траченко С. С. (2015)
Герасіна О. В. - Алгоритми нечіткої кластеризації для прогнозування процесів гірничо-металургійного виробництва (2015)
Кулаков Ю. О. - Спосіб розрахунку параметрів стільникової мережі зв’язку з розподіленням каналів, Короненко А. М. (2015)
Чекурін В. Ф. - Задачі оптимального керування потоками газу в довгому трубопроводі, Химко О. М. (2015)
Чистякова А. А.. Васильцова Н. В. - Прогнозирование затрат времени на выполнение работ в системах управления рабочей силой (2015)
Шрам А. А. - Регрессионный анализ математической модели ионно-плазменной обработки поверхности стекла (2015)
Гуляр О. І. - Визначення параметрів напружено-деформованого стану ві-сесиметричних тіл при термосиловому навантаженні, Пискунов С. О., Андрієвський В. П., Максим’юк Ю. В. (2015)
Рындяев В. И. - Пути повышения работоспособности выталкивающего устройства коксовыталкивателя (2015)
Стефанович Т. О. - Розроблення моделі надійності для аналізу причин непрацездатності гід-равлічної станції зі спареними насосами, Оксентюк В. М., Щербовських С. В. (2015)
Левчук И. Л. - Статическая оптимизация процесса каталитического риформинга (2015)
Березуцький В. В. - Європейський підхід до підготовки спеціалістів із охорони праці (2015)
Евланов М. В. - Модели и метод определения состояния организма сотрудника предприятия, Сердюк Н. Н. (2015)
Катрич О. А. - Прогнозирование процессов системы менеджмента качества (2015)
Титул, содержание (2015)
Dmytruk Y. V. - Optimum conditions determination of methyl methacrylate obtaining over tungsten-containing catalyst, Ivasiv V. V., Nebesnyi R. V., Maykova S. V. (2015)
Пісчанська В. В. - Вплив мікрокремнезему на фазовий склад і властивості шпінелеутворюючої композиції, Войтюк Г. С., Пітак Я. М. (2015)
Яворський В. Т. - Дослідження впливу сполук феруму (ІІІ) на процес окиснення іонів феруму (ІІ) киснем повітря, Калимон Я. А., Рубай О. І. (2015)
Аршинніков Д. І. - Дослідження фізико-хімічних властивостей поверхні осадових крейд вітчизняних родовищ, Свідерський В. А. (2015)
Флейшер Г. Ю. - Використання хімічної добавки, яка складається з продуктів переробки полімерної фракції твердих побутових відходів, в якості прискорювача тверднення цементу, Токарчук В. В., Свідерський В. А. (2015)
Кологривов М. М. - Проектирование эжекционного конденсатора бензиновых паров из парогазовых смесей, Бузовский В. П. (2015)
Шиян П. Л. - Розробка способу використання кислотостійких ферментних препаратів селективної дії, Мудрак Т. О., Куц А. М., Боярчук Я. А. (2015)
Мельник А. П. - Исследование взаимодействия гидроксиэтилэтилендиамина с подсолнечным маслом, Чумак О. П., Малик С. Г., Хусанов А. Е. (2015)
Мольченко С. М. - Використання діоксиду вуглецю для одержання жирних кислот з соапстоку, Демидов І. М. (2015)
Фуч У. В. - Вивчення впливу природи емульгатора на процес коолігомеризації в емульсії вуглеводневої фракції, Дзіняк Б. О., Субтельний Р. О. (2015)
Тодосійчук Т. С. - Аналіз специфічності готових форм антимікробних препаратів з Streptomyces albus, Покас О. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Онищенко И. С. - Разработка теории микродеформации, чувствительной к скорости деформации и температуре, Черняков Ю. А., Шнейдер В. П. (2015)
Филимонихин Г. Б. - Способ возбуждения двухчастотных вибраций пассивными автобалансирами, Яцун В. В. (2015)
Пасічник В. А. - Конструктивно-технологічне моделювання композиційних конструкцій з використанням системного аналізу, Хмуренко О. О. (2015)
Волянский Р. С. - Синтез системы активной компенсации упругих колебаний в двухмассовом электромеханическом объекте, Садовой А. В. (2015)
Боков И. П. - Построение фундаментального решения уравнений статики изотропных пластин средней толщины, Стрельникова Е. А. (2015)
Ибрагим Абульфас оглы Габибов - Уравнения движения пластин прямоточных клапанов поршневых компрессоров, работающих в системе газлифтной эксплуатации нефтяных скважин, Натик Сабир оглы Сеидахмедов (2015)
Авраменко О. В. - Аналіз поширення слабконелінійних хвиль в двошаровій рідині з вільною поверхнею, Нарадовий В. В. (2015)
Загорулько А. В. - Теоретические и экспериментальные исследования торцовых затворных импульсных уплотнений с дискретным подводом (2015)
Александров І. О. - Вплив тертя на відставання пружної основи від штампа з плоскою підошвою, Приварников А. К. (2015)
Карачун В. В. - Снижение технологических рисков гиперзвуковой аэронавигации, Мельник В. Н. (2015)
Шведчикова И. А. - Исследование закономерностей структурообразования полиградиентных сред, Луценко И. А., Романченко Ю. А. (2015)
Abstract and References (2015)
Аскеров М. Г. - Влияние твердых включений и технологической обработки на физико-механические свойства материалов на основе пористой бронзы (2015)
Барсуков В. З. - Гнучкі електропровідні плівки для фотоелектричних і фотоелектрохімічних пристроїв, Сеник І. В., Савченко Б. М., Шпак Ю. В., Драган Д. Р. (2015)
Сергеева О. В. - Получение наноразмерных частиц серебра в водном растворе под действием контактной неравновесной низкотемпературной плазмы, Пивоваров А. А. (2015)
Бузовский О. В. - Система визуального проектирования и генерации программных кодов, Алещенко А. В. (2015)
Габинет А. В. - Способ моделирования передачи потокового видео в одноранговых сетях (2015)
Загородня Т. М. - Інформаційна технологія забезпечення компетентності випускників вищого навчального закладу з урахуванням вимог роботодавця (2015)
Кулешов В. В. - Совершенствование ресурсосберегающих технологий на основе информационно-управляющих систем операторов подвижного состава (2015)
Мацуева К. А. - Моделювання динамічного розподілення навантаження в інформаційній системі на базі хмарних обчислень (2015)
Жученко А. І. - Постановка задачі автоматичного управління сокоочисним відділенням цукрового виробництва, Міщенко К. Ю. (2015)
Нечай С. О. - Дослідження ефективності систем стабілізації зображення фотокамер, Хильченко Т. В. (2015)
Бузовский О. В. - Частичное преодоление сар-теоремы в распределенном документ-ориентированном хранилище данных, Подрубайло А. А. (2015)
Рогальський Р. Б. - Проблеми та шляхи удосконалення пасажирського обслуговування сучасних міст (2015)
Бойко Ю. О. - Впровадження систем відеоспостереження для обліку пасажирів на міських маршутах (2015)
Полярус О. В. - Використання методу шумів та online діагностики для вдосконалення метрологічного забезпечення на техногенно небезпечних об'єктах, Коваль О. А., Коваль А. О. (2015)
Федюшин А. И. - Разработка автоматизированной системы и программного обеспечения ЭВМ для управления системой контроля качества изделий, Баленко А. И. (2015)
Наумов В. С. - Алгоритм формування маршрутів доставки вантажівв умовах стохастичних параметрів попиту (2015)
Логвінова Н. О. - Дослідження пропускної спроможності залізничного напрямку в умовах прискореного руху пасажирських поїздів (2015)
Сили И. И. - Теоретическое исследование для определения параметров Е-секториального рупора (2015)
Мазур В. А. - Определение параметров электродинамической системы со скачкообразным расширением волновода в Н-плоскости (2015)
Терещенко Ю. М. - Моделирование течения в двухрядных лопаточных венцах, Дорошенко Е. В., Аболхассанзаде Д. (2015)
Киптелая Л. В. - Энергоэффективная ИК-сушилка для растительного сырья, Загорулько А. Е., Загорулько А. Н. (2015)
Казак І. О. - Дослідження процесу теплопередачі із застосуванням чисельного методу ейлера в інженерній практиці машинобудівельних спеціальностей (2015)
Коренець Ю. М. - Визначення параметрів процесу іч-смаження харчової сировини тваринного походження в умовах відкритого робочого простору, Никифоров Р. П. (2015)
Шабельников А. А. - Электронный блок управления двигателем внутреннего сгорания secu-3 (2015)
Богданов М. Ю. - Моделювання нестаціонарних характеристик ступеня осьового вентилятора (2015)
Янко Т. Б. - Розробка технології комплексного легування рідкісних тугоплавких металів в процесі відновлення, Овчинников О. В. (2015)
Івасів В. М. - Визначення технічного стану ємностей комбінованого типу в процесі їх експлуатації, Джус А. П., Івасів О. В. (2015)
Павлова А. А. - Управление качеством разборки многокомпонентных соединений при использовании термовоздействия, Романов С. В., Лагода А. Н. (2015)
Москалюк И. В. - Детский травматизм – актуальная проблема современного общества, Сакун Н. Н. (2015)
Корнієнко Д. Г. - Методика розрахунків і газоаналітичного контролю викидів даховими котельнями (2015)
Поперека Е. Д. - Комплексный контроль санитарно-гигиенического состояния рабочей зоны, Костенко В. Л. (2015)
Хондак И. И. - Компьютерные модели лабораторных работ для дистанционной формы обучения (2015)
Кобылянский Б. Б. - Причины и следствия травматизма в угольной промышленности Украины, Мнухин А. Г. (2015)
Евсеева Л. Г. - Построение аксиом евклидовой геометрии в трехмерном интервальном пространстве (2015)
Содержание (2015)
Кутек Т. Б. - Особенности специальной физической подготовленности квалифицированных прыгунов в высоту с разбега (2015)
Лопатенко Г. О. - Применение мобилизационных внетренировочных средств в процессе предстартовой подготовки спортсменов в видах единоборств (на примере фехтования), Туманова В. Н., Гацко Е. В. (2015)
Лю Юн Цянь - Оперативная коррекция тренировочных нагрузок дзюдоистов на основе он-лайн мониторинга сердечного ритма (2015)
Пидпомога А. Ю. - Динамика изменения функциональных показателей студентов имеющих вредные привычки (на примере курения) при занятиях организованной двигательной активностью (2015)
Michael Chia - Relationship between quality of life and resilience among sport-active Singaporean youth , Marcus Lee. (2015)
Singh Virendra Kumar - Effect of information processing and depth perception upon throwing accuracy of basketball players, Agashe Chandrakant D. (2015)
Требования к статьям в журнал (2015)
Порядок рецензирования статей (2015)
Порядок рассмотрения статей (2015)
Редакционная этика (2015)
Политика в отношении Плагиата (2015)
Содержание выпусков за 2014 год (2015)
Список рецензентов 2014 год (2015)
About the journal (2015)
Contents (2015)
Сведения о типографии (2015)
Kozonova J. - Legislative base comparative analysis of the food additives use in Ukraine and the European union (2015)
Крижак Л. М. - Обґрунтування складу заквашувальної композиції для виробництва йогурту функціонального призначення (2015)
Шлапак Г. В. - Встановлення термінів зберігання добавок антианемічної дії (2015)
Капустян А. І. - Перспективи використання біологічно активних бактеріальних гідролізатів для нутрітивної підтримки населення з розладами імунної системи, Черно Н. К. (2015)
Лебеденко Т. Є. - Удосконалення процесу активації дріжджів шляхом використання фітодобавок, Кожевнікова В. О., Соколова Н. Ю. (2015)
Скрипніченко Д. М. - Визначення протеолітичної активності заквашувальних композицій для виробництва м’яких пробіотичних сирів (2015)
Ткаченко Н. А. - Розробка режиму ферментації білкової маси у технології білкових паст для дитячого харчування, Українцева Ю. С. (2015)
Віннікова Л. Г. - Вплив електроактивованої води на властивості свинини з пороком автолізу, Пронькіна К. В. (2015)
Дідух Г. В. - Отримання мікропартикуляту з концентрату білків молочної сироватки (2015)
Древова С. С. - Оптимальні методи оцінки білкових помутнінь ігристих вин, Гураль Л. С., Ткаченко Д. П. (2015)
Іукурідзе Е. Ж. - Результати дослідження ароматичного профілю виноматеріалів з винограду сорту Тельті Курук, Ткаченко О. Б., Лозовська Т. С. (2015)
Прісс О. П. - Збереженість томатів і перцю за обробки екстрактами кореня хрону, Жукова В. Ф. (2015)
Прісс О. П. - Динаміка зміни маси зелені петрушки під час зберігання, Кулик А. С. (2015)
Сердюк М. Є. - Окисний стрес і антиоксидантна система захисту плодів яблуні, Байбєрова С. С. (2015)
Сильчук Т. А. - Структурно-механічні властивості житньо-пшеничного тіста з клітковиною гороху, Назар М. І., Карпенко Т. С., Доценко В. Ф., Цирульнікова В. В. (2015)
Білик О. А. - Перспективи використання комплексного хлібопекарського поліпшувача "Свіжість К+" у технології хлібобулочних виробів, Халікова Е. Ф., Грегірчак Н. М., Маринін А. І. (2015)
Бортнічук О. В. - Інноваційні підходи в технології хлібобулочних виробів з сухою молочною сироваткою, Гавриш А. В., Немирич О. В., Доценко В. Ф. (2015)
Соц С. М. - Особливості технологічних властивостей і хімічного складу голозерного вівса сорту "Саломон", Кустов І. А. (2015)
Федорова Д. В. - Технологія напівфабрикату з цедри цитрусових та десертних страв на його основі (2015)
Акуліч О. В. - Розробка вихрового класифікатора і дослідження його фракційної роздільної здатності, Лустенков. В. М., Акуліч В. М. (2015)
Білонога Ю. Л. - Інтенсифікація теплообмінних процесів шляхом використання поверхнево-активних речовин, Максисько О. Р. (2015)
Афанасьєв С. - Сучасні уявлення щодо фізичної реабілітації при нефіксованих порушеннях постави слабкочуючих школярів (2014)
Еракова Л. - Обоснование тренировочных режимов, направленных на развитие мышечной гипертрофии в оздоровительной тренировке, Довгич А., Кропта Р. (2014)
Алёшина А. - Близорукость: причины, профилактика и коррекция (2014)
Ахметов Р. - К вопросу обучения двигательным действиям в єдиноборствах (2014)
Кольцова Н. - Складові частини програми управління самовихованням майбутніх учителів фізичної культури, Базелюк Н., Ужеліна О. (2014)
Андрєєва О. - Оцінка ставлення студентів до організації процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах, Садовський О. (2014)
Футорный С. - Перспективы применения сетевых электронных портофолио в формировании здорового образа жизни студенческой молодежи, Герасименко С., Федорова М. (2014)
Адирхаєв С. - Вплив фізичних вправ на розвиток рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я (2014)
Апайчев А. - Современные подходы к дозированию нагрузки для мужчин зрелого возраста с использованием средств "OUTDOOR ACTIVITY" (2014)
Галаманжук Л. - Ефективність урахування рухової асиметрії під час фізичної активності в забезпеченні адаптації хлопчиків до навчання в початковій школі (2014)
Демчук С. - Особливості стану здоров’я школярів, які за результатами обстеження тимчасово віднесені до спеціальної медичної групи (2014)
Носова Н. - Характеристика морфологических признаков физического развития школьников в процессе физического воспитания (2014)
Саїнчук О. - Програмування фізкультурно-оздоровчих занять скандинавською ходьбою у фізичному вихованні молодших школярів (2014)
Бичук І. - Дослідження рівня фізичного розвитку учнів молодшого шкільного віку (2014)
Слюсарчук В. - Програмування засобів і методів фізичного виховання молодших школярів, Голуб В., Кравчук Я. (2014)
Жарова И. - Показатели линейных и угловых характеристик стопы как фактор, определяющий характер и направленность мероприятий физической реабилитации у подростков с первичным ожирением (2014)
Лазарєва О. - Основні причини порушень постави в спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в спортивних танцях, Рожкова Т. (2014)
Люгайло С. - Результаты изучения состояния здоровья юных спортсменов: первый уровень скриниговых исследований (2014)
Манжуловский В. - Физическая реабилитация женщин с ишемической болезнью сердца как медико-социальная проблема, Андрияш Р., Назаренко В. (2014)
Нагорна О. - Розвиток загальної моторики сліпих та слабозорих дітей першого року життя (2014)
Попадюха Ю. - Особенности применения системы тренажеров DAVID в профилактике травматизма и физической реабилитации повреждений опорно-двигательного апарата, Алёшина А., Евтушенко Ю. (2014)
Фурман Ю. - Современный взгляд на причины близорукости, ее корреецию и средства физической реабилитации у школьников (2014)
Алёшина А. - Физическое развитие ребенка, больного детским церебральным параличом (2014)
Сергієнко К. - Особливості процесу фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором, Хабіб Джуха (2014)
Луковская О. - Послеоперационная физическая реабилитация спортсменов с повреждениями плечевого сустава (2014)
Корягін В. - Періодизація багаторічної підготовки юних спортсменів-ігровиків (2014)
Попов А. - Соревновательная подготовленность юных футболистов на этапе специализированной базовой підготовки (2014)
Наші автори, інформація для авторів (2014)
Андреєва О. - Концептуальні основи рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення (2014)
Afanasyev S. - Particularities of Vegetative Regulation and Adaptation Capabilities of Preliminary School Children with Hearing Function Disorder (2014)
Базиляк Н. - Термінологія та понятійний апарат фізичної рекреації, Данилевич М., Романчук О. (2014)
Куцев В. - Результати використання управлінських технологій організаторами чемпіонату Європи з футболу 2012 р. (2014)
Годлевський П. - Методика проведення самостійних занять студентками спортивного навчального відділення із самозахисту (2014)
Захаріна Є. - Здоров’язберігальний складник процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2014)
Шульце С. - Система підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до забезпечення соціальної адаптації школярів із церебральним паралічем (2014)
Адирхаєв С. - Проблеми навчання рухових дій та оптимізація рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я під час занять фізичного виховання (2014)
Блавт О. - Перманентність взаємозв’язку розумової та фізичної працездатності в системі контролю студентів спеціальних медичних групп (2014)
Голованова Н. - К вопросу о мотивации, побуждающей учащуюся молодежь заниматься физической культурой и спортом (2014)
Данильченко В. - Технология формирования базовой техники рукопашного боя у курсантов в процессе специальной физической подготовки, Вако И. (2014)
Кашуба В. - Технология коррекции компонентов пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания, Рудницкий А., Одноралова Н. (2014)
Ковальчук В. - Науково-методичні засади оцінювання навчальних досягнень із фізичного виховання студентів (2014)
Плотка В. - Інноваційна діяльність студентів спеціальних медичних груп у навчальному процесі з фізичного виховання, Петрук Л., Кособуцький Ф. (2014)
Сергієнко Ю. - Педагогічні особливості навчання майбутніх правоохоронців ефективної діяльності в умовах зіткнення з озброєним супротивником, Бондаренко В., Решко С. (2014)
Футорний С. - Про використання мережевих електронних портфоліо для мотивації студентської молоді до ведення здорового способу життя (2014)
Бичук І. - Дослідження фізичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку (2014)
Волощенко Ю. - Вплив занять оздоровчим фітнесом на рівень депресії чоловіків зрілого віку (2014)
Галаманжук Л. - Ефективність урахування мануальної рухової асиметрії під час фізичної активності для забезпечення адаптації дівчаток до навчання в початковій школі (2014)
Кашуба В. - Характеристика вертикальної стійкості тіла людини та її особливості в школярів із порушеннями слуху, Сторожик А., Демчук С. (2014)
Лещак О. - Характеристика продуктивності розумової діяльності школярів 8–10 років наприкінці навчального року (2014)
Мазур В. - Аналіз результатів залучення учнів спеціальної медичної групи до фізичної активності в основній школі з використанням різних способів реалізації диференційованого підходу, Мисів В. (2014)
Носова Н. - Визуальный скрининг биогеометрического профиля осанки детей младшего школьного возраста (2014)
Олешко В. - Особливості побудови занять силової спрямованості для юнаків у процесі фізичного виховання (2014)
Голуб В. - Динаміка показників фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку, Слюсарчук В., Кравчук Я. (2014)
Альошина А. - Фізична реабілітація дітей, хворих на ДЦП (2014)
Андрійчук О. - Механотерапія при відновленні плечового суглоба (2014)
Жарова И. - Качество жизни и особенности питания как факторы, определяющие характер и направленность мероприятий физической реабилитации у подростков с первичным ожирением (2014)
Ломаковский А. - Физическая реабилитация пациентов с артериальной гипертонией (2014)
Луковская О. - Методы и средства физической реабилитации при вывихах больших суставов верхней конечности (2014)
Люгайло С. - Перспективные подходы к изучению состояния здоровья спортсменов: пути повышения эффективности частных программ по физической реабилитации, Щербина Д. (2014)
Нагорна О. - Аспекти комплексної програми з фізичної реабілітації сліпих дітей раннього віку (2014)
Пономарьова Е. - Методика психофізичної реабілітації для хворих на ДЦП із компонентою музикотерапії, Попадюха Ю. (2014)
Ахметов Р. - Анализ методических подходов к обучению технике рукопашного боя (2014)
Зарудний В. - Анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в тхэквондо, на xxx играх Олимпиады, Литвиненко Ю. (2014)
Попов А. - Методология и методы изучения физической подготовленности к соревновательной деятельности юных футболистов (2014)
Наші автори (2014)
Хоменко О. В. - Особливості і функції виконавчої влади як гілки влади державної (2012)
Хаустова М. Г. - Юридична професія у правових сім’ях світу (2012)
Кириченко В. Є. - Акціонерні земельні банки Російської імперії: досвід регулювання організаційно-правової форми (2012)
Черніченко С. А. - Діяльність державних органів України з регулювання приватних промислових підприємств у перші роки непу (1921-1924 рр.) (2012)
Лялюк О. Ю. - Проблемні питання перерозподілу компетенції в системі органів публічної влади на місцях (2012)
Любченко П. М. - Забезпечення дотримання прав та свобод людини і громадянина в Автономній Республіці Крим (2012)
Болдирєв С. В. - Проблеми правового регулювання парламентського розслідування в процесі застосування процедури імпічменту Президента України, Ребриш Б. Ю. (2012)
Лісова Т. В. - Деякі питання правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель (2012)
Кіндюк Б. В. - Організаційно-правове регулювання насадження нових лісів в УРСР у 1954 – 1964 рр. (2012)
Соколова А. К. - Визначення системи принципів флористичного права (2012)
Набока І. В. - Застосування методу контролю в діяльності постійних комісій місцевих рад (2012)
Трофімов С. А. - Проблеми застосування правового режиму надзвичайного стану в Україні (2012)
Коваленко Л. П. - Деякі питання щодо визначення предмета інформаційного права (2012)
Стародубцев А. А. - Умови призначення на посаду в органах внутрішніх справ (2012)
Шевченко Є. В. - До питання про структуру кримінально-правової норми (2012)
Пономаренко Ю. А. - Розуміння кримінально-правової політики у працях криміналістів радянських і пострадянських часів (2012)
Євдокімова О. В. - Поняття і структура інституту призначення покарання (2012)
Дорош Л. В. - Актуальні проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (2012)
Головкін Б. М. - Засадничі положення запобігання корисливій насильницькій злочинності (2012)
Білоус В. В. - Про запровадження інформаційних і комунікаційних технологій у навчальний процес з криміналістики (2012)
Ковтуненко Л. П. - Ситуаційний підхід до тактики обшуку (2012)
Шаповалов В. В. - Єдина конвенція ООН про наркотичні засоби (1961 р.), "Жовтий перелік" (2010 р.) як основа подальшого розвитку судової фармації в державній концепції протидії наркозлочинності на міжнародному рівні (2012)
Марочкін І. Є. - Легітимність судової влади (2012)
Присяжнюк О. О. - Проблеми притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, Євсєєв О. П. (2012)
Гетьман А. П. - Основні напрямки розвитку законодавства Європейського Союзу про охорону біосфери, Лозо В. І. (2012)
Закоморна К. О. - Роль Конституційного Трибуналу у змінах конституційного правопорядку республіки Польща (2012)
Кононенко В. П. - Захист права інтелектуальної власності судом ЄС (2012)
Сидоренко О. О. - Роль і місце процесуальних норм у системі права (2012)
Кравцов С. О. - Сучасні теорії міжнародного комерційного арбітражу (2012)
Ремінний В. І. - Деякі питання діяльності контрольно-наглядових органів з охорони земель (2012)
Чуб І. М. - Систематизація злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян (2012)
Радецький В. О. - Тактичні особливості допиту в суді (2012)
Зузук Ф. В. - Особливості сучасного та крейдового рельєфу Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар’єру Білорусі, Залеський І. І. (2014)
Зузук Ф. В. - Шацький національний природний парк: минуле, сьогодення, майбутнє, Залеський І. І., Сухомлін К. Б., Ященко П. Т., Юрчук П. В. (2014)
Іванів І. М. - Сповідь геолога (2014)
Альохіна О. В. - Батиметричні дослідження озера Світязь: минуле, сучасність та перспективи, Корусь М. М., Кошовий В. В., Мельник М. М., Муравський Л. І., Сидорук І. В., Юрчук П. В. (2014)
Альохіна О. В. - Управління розвитком природно-територіальних комплексів біорезервату "Шацький" на засадах сталого розвитку, Горбань І. М., Кошовий В. В., Піць Н. А. (2014)
Богданець В. А. - Геоінформаційне картографування об’єктів природно-заповідного фонду, Влаєв А. А. (2014)
Десятник В. В. - Методика побудови палеогеографічних карт за допомогою ГІС: МapІnfo Profesional i Vertical Maper (2014)
Полякова Н. О. - Порівняльний аналіз картосеміотичних моделей Національних атласів України, Росії і Німеччини, Король П. П., Вакулюк Л. А. (2014)
Ганущак М. М. - Водний чинник у розвитку басейнової системи р. Стиру, Тарасюк Н. А. (2014)
Зінчук М. І. - Застосування агрохімічного моніторингу для формування стратегії управління родючістю ґрунтів у Волинській області (2014)
Полянський С. В - Ренатуралізація меліорованих гідроморфних ґрунтів Шацького району (2014)
Салюк М. Р. - Фракційно-груповий склад гумусу дерново-підзолистих ґрунтів, підстелених щільними карбонатними породами (2014)
Ковальчук І. П. - Прогнозування селів як засіб оптимізації управління сельовою небезпекою гірських регіонів, Трофімова О. О. (2014)
Мартынюк В. А. - К проблеме кадастра ландшафтных озерно-бассейновых систем природоохранного типа Украинского Полесья (2014)
Ничая О. О. - Кліматична складова частина формування рекреаційного ландшафту Шацького національного природного парку, Тарасюк Н. А. (2014)
Альохіна О. В. - Еволюція стану екосистем біорезервату ЮНЕСКО "Шацький" в умовах інтенсифікації впливу кліматичних змін та антропогенних факторів, Горбань І. М., Корусь М. М., Кошовий В. В., Матейчик В. І., Ященко П. Т. (2014)
Тарасюк Ф. П. - Температурний режим повітря національного парку "Прип’ять–Стохід" у контексті глобального потепління, Тарасюк М. Ф. (2014)
Потапова А. Г. - Вплив природно-ресурсного потенціалу на спеціалізацію сільськогосподарського виробництва у Луцькому районі Волинської області, Васильчик О. М. (2014)
Карпюк З. К. - Структурно-функціональна організація та міжнародне значення Шацького екомережоформувального вузла у екологічній мережі Волинського Полісся (2014)
Волкова О. М. - Параметри розподілу радіонуклідів у водоймах різного трофічного статусу, Беляєв В. В., Пархоменко О. О., Пришляк С. П. (2014)
Гринасюк А. Р. - Методичні основи оцінки атрактивності ландшафтів (2014)
Ляшук М. М. - Готельно-ресторанне господарство Ковельсько-Турійського рекреаційного району Волинської області (2014)
Нетробчук І. М. - Туристсько-рекреаційна діяльність в національному природному парку "Прип’ять–Стохід" (2014)
Штогрин М. О. - Географія поширення біорізноманіття на території Національного природного парку "Кременецькі гори", Гоцкалюк Л. О. (2014)
Романенко В. Д. - Методологические подходы к изучению биоразнообразия объектов природно заповедного фонда Украины, Щербак В. И., Якушин В. М., Семенюк Н. Е. (2014)
Дудка І. О. - Перші знахідки міксоміцетів у лісових фітоценозах Національного природного парку "Вижницький", Кривомаз Т. І. (2014)
Петричук Ю. В. - Гриби Червоної книги України в культурі. 1. Закономірності росту Hericium coralloides, Пасайлюк М. В., Сухомлин М. М. (2014)
Зикова М. О. - Екологічні групи дискоміцетів Західного Полісся України (2014)
Маланюк В. Б. - Агарикоїдні та болетоїдні базидіоміцети широколистяних лісових угруповань Галицького національного природного парку (2014)
Коніщук В. В. - Продромус синтаксонів Oxycocco palustris – Sphagnetea magellanici фітостроми торфових боліт (2014)
Коніщук В. В. - Продромус синтаксонів Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae фітостроми торфових боліт (2014)
Фіщук О. С. - Морфологічні показники оцвітини й андроцею у представників родини Dracenaceae Saligb (2014)
Кузьмішина І. І. - Созофіти Волинської області (Україна), Коцун Л. О., Войтюк В. П., Коцун Б. Б., Лісовська Т. П. (2014)
Скоропляс І. О. - Нове місцезнаходження Carlina cirsioides Klokov на території геоморфологічного району Гологори, Баточенко В. М., Скакальська О. І. (2014)
Дацюк В. В. - Рідкісні фітоценози Національного природного парку "Дермансько-Острозький" (Рівненська область), Головко О. В. (2014)
Попова О. М. - Підбір асортименту деревних рослин для створення штучних лісонасаджень на території Національного природного парку "Тузловські лимани" (2014)
Ваколюк В. Д. - Еколого-збалансовані принципи використання лісових ресурсів НПП "Кармелюкове Поділля" (2014)
Конограй В. А. - Сучасний стан охорони рослинного покриву території Кременчуцького водосховища (2014)
Потоцька С. О. - Аналіз сучасного стану дендрофлори та перспективи оптимізації насаджень міста Чернігова (2014)
Іванців В. В. - Екологічні чинники погіршення стану деревних насаджень міста Луцька, Іванців О. Я. (2014)
Шевчук М. Й. - Продуктивність сортів картоплі в культурі іп vitro при виробництві мікробульб, Рибак Ю. Л., Парасюк Я. М., Панасюк С. В. (2014)
Пацюк М. К. - Голі амеби Шацьких озер (2014)
Смоленський О. О. - Структура угруповань зоопланктону водойм Київської області (2014)
Бусленко Л. В. - Сукцесійні процеси люмбрицид (Oligochaeta, Lumbricidae) в агроценозах Волинської височини, Щепна Л. В. (2014)
Гураль-Сверлова Н. В. - Залежність якісних і кількісних конхологічних ознак у львівських колоніях садової цепеї Cepaea hortensis, Гураль Р. І. (2014)
Стадниченко А. П. - Вплив іонів заліза і трематодної інвазії на легеневе дихання Lymnaea stagnalis (Mollusca, Lymnaeidae) (2014)
Білецький Ю. В. - Поширення та кількісні характеристики представників родини Elateridae у соснових лісах Шацького національного природного парку (2014)
Капліч В. М. - Зоогеографічний аналіз симуліїдофауни підзони мішаних лісів Європи, Сухомлін К. Б., Зінченко О. П. (2014)
Гриб И. В. - О формировании трансграничного ихтиоэкологического резервата "Верхний Днепр", Сондак В. В., Волкошовец О. В. (2014)
Лисак О. О. - Аналіз морфометричних показників коропа коі японської лінії Cyprinus carpio koi на прикладі чотирьох основних порід, Шевченко П. Г., Цедик В. В. (2014)
Ротко Ю. М. - Видове різноманіття іхтіофауни в умовах водойми-охолоджувача Вуглегірської ТЕС Донецької області, Шевченко П. Г., Цедик В. В. (2014)
Халтурин М. Б. - Видове різноманіття іхтіофауни басейну річки Південний Буг, Шевченко П. Г., Цедик В. В. (2014)
Онопрієнко В. П. - Порівняльна характеристика морфометричних показників бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) прісних та солоних водойм України, Митяй І. С. (2014)
Стах В. О. - Морфологічна мінливість зелених жаб (Pelophylax) водойм Львівської області та Шацького національного природного парку, Хамар І. С. (2014)
Білецька М. Г. - Структура населення птахів екосистеми змішаного лісу на різних стадіях вторинної сукцесії, Демчук В. В., Сологор К. А. (2014)
Башта А.-Т. В. - Рукокрилі (Chiroptera) регіону НПП "Північне Поділля" і прилеглих територій: перші результати досліджень (2014)
Gorobets L. V. - Birds from the Old East Slavic settlement Stadnyky 11th century, Bondarchuk O. A., Zarutska V. V. (2014)
Від редактора (2015)
Мохорт Т. В. - Йодный дефицит: где мы теперь? (Эффективность белорусской стратегии ликвидации йодного дефицита: 15-летний опыт), Коломиец Н. Д., Петренко С. В., Федоренко Е. В., Мохорт Е. Г. (2015)
Кравчун П. П. - Гендерні та вікові особливості ремоделювання серця у хворих із постінфарктним кардіосклерозом, цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням (2015)
Юзвенко Т. Ю. - Особливості функціонального стану щитоподібної залози у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням (2015)
Савченко І. П. - Корекція порушень кишкового мікробіоценозу в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу (2015)
Приступюк Л. О. - Визначення альбумінурії як складової скринінгу цукрового діабету 2-го типу (2015)
Мазур О. О. - Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу, хворих на хронічний гнійний гайморит, Пашковська Н. В., Левицька С. А., Плаксивий О. Г., Калуцький І. В., Яковець К. І., Сапунков О. Д. (2015)
Зябліцев Д. С. - Зв’язок однонуклеотидних поліморфізмів гена VDR з рівнем остеоасоційованих гормонів при постменопаузальному остеопорозі (2015)
Отчет о проведении открытого исследования эффективности и безопасности Эберпрот-П, 75 мкг, лиофилизат для инъекций для лечения пациентов с трофическими язвами при диабетической стопе (Неинтервенционное исследование) (2015)
Михайленко О. Ю. - Сучасна терапія цукрового діабету 2-го типу з використанням представника групи препаратів сульфонілсечовини — гліклазиду сповільненого вивільнення виробництва ПАТ "Фармак" (м. Київ, Україна) (2015)
Панькив В. И. - Эффективность использования альфа-липоевой кислоты при диабетической нейропатии (2015)
Шаенко З. А. - Эффективность и безопасность метформина и пиоглитазона у пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа, Расин М. С. (2015)
Механизмы действия Актовегина: комментарий клинического фармаколога (2015)
Пасєчко Н. В. - Ефективність використання інгібіторів α-глюкозидази у хворих на цукровий діабет 2-го типу та ожиріння, Лой Г. Я., Мазур Л. П., Савченко І. П. (2015)
Зафт В. Б. - Дефіцит вітаміну D та його сучасна лабораторна діагностика, Клімова Ж. О., Зафт А. А., Галицька В. В., Бойко І. В. (2015)
Паньків І. В. - Покрокова індивідуальна інтенсифікація терапії цукрового діабету 2-го типу. Який подальший вибір після метформіну? (Огляд літератури) (2015)
Радченко О. М. - Порушення гомеостазу глюкози при ішемічній хворобі серця: зміна поглядів за 40 років, Королюк О. Я. (2015)
Луценко Л. А. - Патология щитовидной железы у женщин репродуктивного возраста: преконцепционная подготовка и тактика ведения во время беременности (2015)
Киселева И. А. - Исследование влияния комбинированного применения йода и селена на течение наиболее частой патологии щитовидной железы, Каминский А. В. (2015)
Ткаченко В. І. - Аналіз змін якості діабетологічної допомоги за умов впровадження уніфікованого клінічного протоколу з надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Щекатурова Л. В. - Спектр клініко-патогенетичних варіантів первинного гіперальдостеронізму (2015)
Попова В. В. - Уміст діабетасоційованих автоантитіл до острівцевих автоантигенів (IA-2A, GADA, IAA) і рівень різних видів цитокінів у дітей та підлітків на доклінічній і ранній клінічній стадіях розвитку цукрового діабету 1-го типу (2015)
Зелінська Н. Б. - Економічна ефективність неонатального скринінгу на вроджену дисфункцію кори надниркових залоз в Україні, Погадаєва Н. Л., Глоба Є. В., Шевченко І. Ю. (2015)
Ризничук М. О. - Орфанні спадкові синдроми у практиці педіатра-ендокринолога, Пішак В. П. (2015)
Сергиенко М. Ю. - Диагностика и лечение синдрома поликистозных яичников в детской гинекологии, Яковлева Э. Б., Мироненко Д. М. (2015)
Профессор Любовь Владимировна Шкала (2015)
Цитологічна діагностика аспіратів вузлів щитоподібної залози. Методичні рекомендації (2015)
Рецензія на монографію "Сахарный диабет. Иммунитет. Цитокины". Автори К. П. Зак, М. Д. Тронько, В. В. Попова, А. К. Бутенко. — К.: Книга-плюс, 2015. — 488 с. (2015)
Титул, зміст (2013)
Летичевский А. А. - Алгоритм Очевидности Глушкова, Лялецкий А. В., Мороховец М. К. (2013)
Анисимов А. В. - Представление чисел в двухбазисных системах счисления (2013)
Ляшко С. И. - Многомерное ранжирование с помощью эллиптического пилинга, Клюшин Д. А., Алексеенко В. В. (2013)
Провотар А. И. - Нечеткие системы логического вывода и их применение, Лапко А. В., Провотар А. А. (2013)
Сергиенко И. В. - Численный системный анализ многокомпонентных распределенных систем, Дейнека В. С. (2013)
Згуровский М. З. - Интеллектуальный анализ и системное согласование научных данных в междисциплинарных исследованиях, Болдак А. А., Ефремов К. В. (2013)
Ильченко М. Е. - Развитие научного наследия академика В. М. Глушкова в современных телекоммуникационных стратегиях, Урывский Л. А. (2013)
Сергиенко И. В. - Живая клетка как компьютер общего назначения, Белецкий Б. А., Гупал А. М. (2013)
Селезов И. Т. - Моделирование влияния магнитного поля на распространение волн в упругих телах с пустотной фракцией и в феррожидкостях, Кривонос Ю. Г. (2013)
Коваленко И. Н. - О периодической дискретной однолинейной системе обслуживания с повторными вызовами при дисциплине, Коба Е. В., Дышлюк О. Н. (2013)
Задирака В. К. - Облачные вычисления в криптографии и стеганографии, Кудин А. М. (2013)
Крак Ю. В. - Прикладные аспекты синтеза и анализа речевой информации, Кривонос Ю. Г., Куляс А. И. (2013)
Гуляницкий Л. Ф. - Проблема предсказания структуры протеина: формализация с использованием кватернионов, Рудык В. А. (2013)
Онопчук Ю. Н. - Аналитический метод решения нестационарных дифференциальных игр сближения, Чикрий Ал. А. (2013)
Андон Ф. И. - Моделирование конфликтных процессов в Интернете, Игнатенко А. П. (2013)
Кнопов П. С. - Периодограммные оценки в моделях нелинейной регрессии с сильнозависимым шумом, Била Г. Д. (2013)
Чуб И. А. - Оптимизационная задача распределения ограниченных ресурсов проекта с сепарабельными ограничениями, Новожилова М. В., Мурин М. Н. (2013)
Титул, зміст (2013)
Палагин А. В. - Проблемы трансдисциплинарности и роль информатики (2013)
Чеботарев А. Н. - Композиционный подход к проектированию реактивных алгоритмов (2013)
Елфимова Л. Д. - Объединенный клеточный метод умножения матриц (2013)
Сергиенко И. В. - Задачи оптимизации с интервальной неопределенностью: метод ветвей и границ, Емец О. А., Емец А. О. (2013)
Кузнецов Н. Ю. - Оценка отклонения стационарных вероятностей состояний системы от вероятностей состояний системы аналитико-статистическим методом, Шумская А. А. (2013)
Гупал А. М. - Использование композиций моделей Маркова для определения функциональных участков генов, Островский А. В. (2013)
Кирилюк В. С. - Максимизация отношения омега с помощью двух задач линейного программирования (2013)
Ясинский В. К. - Об устойчивости стохастических динамических систем случайной структуры с последействием и марковскими переключениями (2013)
Настенко Е. А. - Прогнозирование возникновения факторов риска извитости коронарных артерий, Матвийчук А. О., Лебедева Е. О. (2013)
Бондарев Б. В. - Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона, Сосницкий О. Е. (2013)
Овезгельдыев А. О. - Развитие метода ветвей и границ в задаче поиска оптимального кольцевого маршрута, Морозов А. В. (2013)
Доценко С. И. - Игра в цензуру в задаче оптимального выбора, Маринич А. В. (2013)
Саматов Б. Т. - О задачах группового преследования при интегральных ограничениях на управления игроков. I (2013)
Химка У. Т. - Разностная процедура стохастической оптимизации с импульсным возмущением, Чабанюк Я. М. (2013)
Сирик С. В. - Анализ применения сосредоточенных аппроксимаций в методе конечных элементов при решении задач конвекции–диффузии (2013)
Тимченко Л. И. - Метод прогнозирования положения энергетического центра изображения лазерного пучка с использованием параллельно-иерархической сети, Кокряцкая Н. И., Яровой А. А., Мельников В. В., Косенко Г. Л. (2013)
Зоркальцев В. И. - Агрегирование покупателей (2013)
Криковлюк А. П. - Об одной задаче преследования–убегания с ограничением на расстояние между объектами (2013)
Титул, зміст (2013)
Крывый С. Л. - Верификация программ: состояние, проблемы, результаты. I, Максимец А. Н. (2013)
Глибовец Н. Н. - Обзор генетических алгоритмов образования ниш для решения задач многоэкстремальной оптимизации, Гулаева Н. М. (2013)
Гурко А. Г. - Оценивание вектора состояния динамической системы в условиях неопределенности, Колодяжный В. М. (2013)
Кузнецов Н. Ю. - Моделирование конфликтных транспортных потоков, Федоткин М. А. (2013)
Меликов А. З. - Анализ модели сотовой сети связи с многопараметрическими стратегиями доступа в каналы и в очередь вызовов данных, Пономаренко Л. А., Ким Ч. С. (2013)
Абдуллаев А. А. - Многоточечные необходимые условия оптимальности особых управлений в процессах, описываемых системой интегральных уравнений типа Вольтерры, Мансимов К. Б. (2013)
Стоян В. А. - О математическом моделировании трехмерного поля поперечных динамических смещений толстых упругих плит, Двирничук К. В. (2013)
Дунаев Б. Б. - Динамика управления государственным долгом (2013)
Малачивский П. С. - Чебышевское приближение экспоненциально-степенным выражением, Пизюр Я. В., Данчак Н. В., Оразов Э. Б. (2013)
Кукурба В. Р. - Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации, Чабанюк Я. М. (2013)
Зорин А. В. - Стохастическая модель сообщающихся систем массового обслуживания с повторными вызовами и циклическим управлением в случайной среде (2013)
Шарифов Я. А. - Особые управления в классическом смысле для задачи оптимального управления с нелокальными граничными условиями (2013)
Саматов Б. Т. - О задачах группового преследования при интегральных ограничениях на управления игроков. II (2013)
Барболина Т. Н. - Решение частично комбинаторных задач оптимизации на размещениях методом построения лексикографической эквивалентности (2013)
Свириденко А. В. - Блочные локальные элиминационные алгоритмы для разреженных задач дискретной оптимизации, Щербина О. А. (2013)
Исканаджиев И. М. - Об альтернированном интеграле Понтрягина для дифференциальных включений (2013)
Рогозинская Н. С. - Информационное обеспечение технологии автоматизированного мониторинга состояния здоровья населения, Козак Л. М. (2013)
Баркалов А. А. - Использование меньшего количества ресурсов кристалла FPGA в схеме автомата Мура, Титаренко Л. А., Мальчева Р. В., Солдатов К. А. (2013)
Від редактора (2015)
Мітченко О. І. - Поширеність артеріальної гіпертензії у міській популяції України залежно від ступеня та типу ожиріння, Мамедов М. Н., Колесник Т. В., Дєєв А. Д., Романов В. Ю., Кулик О. Ю., Шкрьоба А. О. (2015)
Чимпой К. А. - Pathogenetic substantiation of using selenium-containing drugs for the correct disorders of the blood plasma fibrinolytic system in patients with chronic diffuse liver diseases and euthyroid syndrome pathology, Пашковська Н. В., Паньків В. І. (2015)
Журавльова Л. В. - Діагностичні маркери та спосіб прогнозування розвитку хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2-го типу, Шеховцова Ю. О., Арсеньєв О. В. (2015)
Юзвенко Т. Ю. - Фібринолітична активність крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з гіпотиреозом (2015)
Ларін О. С. - Вплив фіксованої комбінації метформіну SR та глімепіриду на показники вуглеводного, ліпідного обміну та жорсткість артеріальної стінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Зуєв К. О., Когут Д. Г. (2015)
Олійник М. О. - Вплив метаболічних порушень на клінічні прояви остеоартрозу та спосіб прогнозування його перебігу, Журавльова Л. В., Нессонова М. М. (2015)
Ковальчук П. Є. - Репаративний остеогенез у нормі та за умов дефіциту мікроелементів йоду та селену, Гасько М. В., Тулюлюк С. В. (2015)
Ларин А. С. - Результаты открытого многоцентрового нерандомизированного исследования по изучению эффективности и безопасности инсулинов: Инсуман Базал®, Инсуман Комб 25®, Инсуман Рапид® у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, которые прошли базовое обучение в школах диабета (SPIRIT), Юзвенко Т. Ю. (2015)
Данилюк С. В. - Рецепція стероїдних гормонів, особливості проліферації та апоптозу в карциномах ендометрію в пацієнток із феноменом мікросателітної нестабільності (2015)
Панькив В. И. - Влияние Гуарема на состояние углеводного и липидного обмена веществ, антропометрические показатели у больных сахарным диабетом 2-го типа (2015)
Герасименко Л. В. - Вплив гіпертиреоїдизму та стану жіночої репродуктивної системи на розвиток остеопенічного синдрому (2015)
Препарат Тожео® (Toujeo®) затверджений у Європейському Союзі для лікування діабету у дорослих — новий базальний інсулін показав глікемічний контроль із меншою кількістю випадків підтвердженої гіпоглікемії (2015)
Современные принципы ведения пациентов с синдромом диабетической стопы и критической ишемией нижних конечностей (2015)
VI Міжнародний медичний форум. Підсумки (2015)
Головач І. Ю. - Інсулінотерапія при цукровому діабеті 2-го типу: необхідність раннього старту та можливості вибору, Дячек О. В. (2015)
Пасєчко Н. В. - Особливості антитиреоїдної терапії хворих на дифузний токсичний зоб. Досвід використання карбімазолу, Наумова Л. В., Кульчінська В. М., Джула М. А. (2015)
Луценко Л. А. - Артериальные гипертензии надпочечникового генеза: аспекты лабораторного обследования (2015)
Муравльова О. В. - Цукровий діабет 2-го типу в практиці лікаря сімейної медицини (2015)
Бобрик М. И. - Взаимное влияние тиреоидного и углеводного обмена. Парадигмы и парадоксы (2015)
Таращенко Ю. М. - Віддалені результати хірургічного лікування доброякісної вогнищевої патології щитоподібної залози, Болгов М. Ю., Іванова О. М., Герасименко В. Б., Бойко З. Н. (2015)
Горобейко М. Б. - Системний огляд ефективності місцевого лікування виразок за синдрому діабетичної стопи з позицій доказової медицини, Крушинська З. Г. (2015)
Исмаилов С. И. - Взаимосвязь сахарного диабета и тиреоидной патологии (обзор литературы), Гулямова Х. Р., Ахмедова Ш. У., Максутова Н. Н. (2015)
Кочуєва М. М. - Оптимізація ультразвукових методів дослідження в оцінці стану серця й судин у хворих на артеріальну гіпертензію за наявності або відсутності цукрового діабету 2-го типу, Радзішевська Я. К., Радзішевська Є. Б., Лінська А. В. (2015)
Савченко І. П. - Оптимізація діагностики і лікування хворих на ускладнений інфаркт міокарда із цукровим діабетом 2-го типу (2015)
Глоба Є. В. - Вроджений гіперінсулінізм: можливості сучасної діагностики та лікування (2015)
Лепейко Т. І. - Теоретичні засади вимірювання продуктивності праці в сучасних умовах (2014)
Павленко И. Г. - Модернизация отраслевой структуры промышленности Крыма (2014)
Мітюшкіна Х. С. - Співробітництво країн Північноамериканського регіону в енергетичній сфері (2014)
Гаркуша О. В. - Аналіз національної моделі та законодавчої бази кредитної кооперації України (2014)
Наторіна А. О. - Тенденції розвитку ринку рафінованої соняшникової олії в Україні (2014)
Шимановська-Діанич Л. М. - Креативний розвиток персоналу підприємства як чинник формування креативної індустрії України в умовах євроінтеграції, Іванов Ю. В. (2014)
Волков Д. В. - Організації системи управління персоналом харчових підприємств як центру фінансової відповідальності (2014)
Лугівська О. П. - Особливості управління витратами обігу торговельного підприємства в умовах трансформаційних процесів, Лугівська Л. А. (2014)
Погорелов Ю. С. - Формування механізму екологізації діяльності підприємства, Вахлакова В. В. (2014)
Булкот Г. В. - Основні види контролю в системі економічної безпеки підприємства (2014)
Миклушка С. І. - Інноваційний потенціал підприємств у книговидавничій галузі: поняття, структура, складові (2014)
Кривенко С. В. - Сучасні підходи до розвитку рециклінгу вторинних матеріальних ресурсів в контексті "зеленої" індустрії (2014)
Макара О. В. - Методи оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу, Гарасюк Д. М. (2014)
Водяник М. О. - Маркетинг комунікацій у сфері послуг на сучасному етапі розвитку ринкових відносин (2014)
Яцун Л. М. - Методологічні підходи до формування системи управління підприємствами сфери харчування населення (2014)
Коваль Л. М. - Сучасні стратегії сільськогосподарських суб’єктів (2014)
Гуржій Н. Г. - Моделювання стратегічного управління збутовою діяльністю підприємств (2014)
Данкеєва О. М. - Інструменти мерчандайзингу як каталізатор прийняття рішень споживачів щодо купівлі товару (2014)
Гакова М. В. - Концептуальні підходи до управління персоналом підприємств готельно-ресторанного господарства (2014)
Лозова О. В. - Державне регулювання цінової політики у роздрібній торгівлі національної економіки України (2014)
Лісовський І. В. - Особливості формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами промислового підприємства, Рудніченко Є. М. (2014)
Козицька Г. В. - Дослідження концентрації ринку силових масляних трансформаторів, Іванов В. Ю. (2014)
Яневич М. М. - Оцінка взаємозв’язку стратегій маркетингового управління та їх інформаційно-аналітичного забезпечення на кондитерських підприємствах, Сафонов Ю. М. (2014)
Коваленко О. В. - Синергетична збалансованість умов реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України (2014)
Дуда М. О. - Формування інвестиційного портфеля інститутів спільного інвестування (2014)
Михайлова Н. В. - Місце страхового бізнесу у фінансовій системі України (2014)
Лещук В. П. - Логістичний підхід до управління фінансовими потоками суб’єктів бізнесу в ринковому середовищі (2014)
Ясинська Н. А. - Науково-методичний підхід до опису фінансової поведінки фізичних осіб (2014)
Рогова Н. В. - Бухгалтерський облік дисконтування зобов’язань: проблеми реалізації в умовах МСФЗ (2014)
Трішкіна Н. І. - Сучасні підходи до формування професійних компетенцій фахівців торговельно-економічного профілю (2014)
Титул, зміст (2015)
Азьмук Н. А. - Нестандартная занятость как способ выживания населения в слаборазвитых странах (2015)
Готра В. В. - Інноваційний маркетинг як інструмент управління інноваційним розвитком АПК (2015)
Аллахвердиева М. А. - Регулирование транснационального бизнеса на уровне отрасли (внешняя торговля) (2015)
Бутенко Н. В. - Антимонопольна політика у сфері регулювання партнерських відносин (2015)
Воробієнко П. П. - Цільовий підхід до менеджменту вищої освіти, Станкевич І. В. (2015)
Гвоздик Н. М. - Інвестування в людський капітал як чинник підвищення продуктивності праці (2015)
Денисов К. В. - Промислова політика регулювання інноваційної модернізації виробничих процесів у чорній металургії України (2015)
Жабинець О. Й. - Вплив інструментів державного регулювання на фінансово-економічну безпеку страхового ринку України в сучасних економічних умовах (2015)
Іванов Ю. Б. - Напрями реформування системи державних закупівель, Севостьянова Г. С. (2015)
Маловичко С. В. - Аналіз сучасних тенденцій та динаміки розвитку електронної торгівлі на підприємствах України (2015)
Манойленко А. В. - Исследование структурных сдвигов в национальной экономике как основа формирования приоритетов государственной инвестиционной политики, Кравченко С. Н. (2015)
Наумік-Гладка К. Г. - Державне регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності в системі економічної безпеки України (2015)
Оганезова А. В. - Формирование парадигмы здоровьеориентированной экономики (2015)
Портна О. В. - Інституційне забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України (2015)
Проноза П. В. - Анализ особенностей и распознавание патологических кризисных процессов в машиностроении Украины (2015)
Соболєва М. В. - Неекономічні чинники сучасного розвитку фінансового сектору української економіки: методологічні засади дослідження (2015)
Федоренко И. А. - Индикативное планирование регионального развития как социально-экономическая система, Мордовцев А. С. (2015)
Vinichenko O. M. - The Two-Prism Model of Enterprise Performance Management (2015)
Колодізєва Т. О. - Визначення ланцюгів поставок та їхня роль у підвищенні ефективності логістичної діяльності підприємств (2015)
Крупський О. П. - Когнітивний стиль як фактор розвитку підприємств туризму та гостинності (2015)
Маліков В. В. - Внутрішній аудит: аналіз проблематики та організація на підприємстві (2015)
Олійник Т. В. - Методичне забезпечення вибору стратегії економічної безпеки машинобудівних підприємств, Яртим І. А. (2015)
Pedko I. A. - Determining Directions of Market Researches by Concrete Manufacturing Enterprises (2015)
Пурський О. І. - Функціональна модель Web-підприємства з мережею Інтернет-магазинів, Мазоха Д. П., Жарій І. О. (2015)
Савицька Н. Л. - Теоретико-методичні аспекти формування маркетингової політики підприємств на ринку м’яса та м’ясопродуктів, Афанасьєва О. П. (2015)
Семенова В. Г. - Система показників оцінювання ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика фінансового, виробничого, трудового, соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного потенціалів і аналіз потенційних ризиків підприємства в умовах невизначеності (2015)
Холодний Г. О. - Особливості та перспективи безперервної освіти в системі кадрового забезпечення маркетингової діяльності підприємств (2015)
Цимбалюк С. О. - Компенсаційна політика як чинник гармонізації соціально-трудових відносин (2015)
Бєлова І. В. - Ідентифікація критичного рівня накопичення системного фінансового ризику в економіках країн Центральної та Східної Європи (2015)
Васильчук І. П. - Фінанси сталого розвитку як відповідь на виклики постіндустріальної економіки (2015)
Діденко О. М. - Вплив інтенсивності регулювання банківської діяльності на прибутковість банківської системи країни (2015)
Рязанова Н. С. - Институт финансового эккаунтинга (счетоводства) в архитектуре финансово-экономических институтов информационного общества (2015)
Березін О. В. - Компаративний аналіз до дослідження управління розвитком підприємств торгівлі, Мезенцева О. М. (2015)
Варцаба В. І. - Синергетична парадигма гармонізованого управління людськими ресурсами соціально-економічних систем (2015)
Возняк Г. В. - Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти (2015)
Зіновчук В. В. - Кластеризація підприємств м’ясопереробної галузі, Рудь В. В. (2015)
Shkolnik I. A. - Investigation of causality of formation of deposit resources of individuals In ukraine, Bukhtiarova A. G. (2015)
Содержание (2015)
Від редактора (2015)
Мітченко О. І. - Поширення порушень вуглеводного обміну в міській популяції України залежно від ступеня і типу ожиріння, Мамедов М. Н., Колесник Т. В., Дєєв А. Д., Романов В. Ю., Кулик О. Ю., Шкрьоба А. О. (2015)
Гогитидзе Т. Г. - Особенности липидного обмена у больных с пролактиномами на этапах супрессивной терапии агонистами дофамина (2015)
Дідушко О. М. - Вплив інсулінорезистентності на функцію нирок у хворих на первинний гіпотиреоз (2015)
Ілюшина Г. Я. - Порушення вуглеводного обміну та компоненти метаболічного синдрому в пацієнток із гіпертонічною хворобою на тлі фізіологічної та постхірургічної менопаузи, Мітченко О. І., Романов В. Ю. (2015)
Урбанович А. М. - Вплив лікування метформіном на вміст деяких гормонів жирової тканини та медіаторів генералізованого неспецифічного запалення в пацієнтів з уперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу (2015)
Паньків І. В. - Популяційні чинники ризику в генезі порушень кісткового метаболізму у хворих на автоімунний тиреоїдит (2015)
Юзвенко Т. Ю. - Динаміка показників вуглеводного й ліпідного обміну під впливом комплексної терапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з первинним гіпотиреозом (2015)
Генделека Г. Ф. - Влияние гипогликемизирующей терапии на динамику массы тела, Генделека А. Н. (2015)
Рыкова О. В. - Лабораторные аспекты диагностики гиперпролактинемии (2015)
Горшунская М. Ю. - Комбинированная терапия антигипергликеми-ческими пероральными препаратами (метформин, производные сульфонилмочевины) с инсулином в менеджменте больных сахарным диабетом 2-го типа (патогенетическая обоснованность и клиническая целесообразность) (2015)
Лучицький В. Є. - Стан статевої функції у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Гончарова О. А. - Селенодефицит и возрастзависимая патология (в фокусе дейодиназы), Ильина И. М. (2015)
Большова О. В. - Cтан серцево-судинної системи та ліпідний спектр при соматотропній недостатності у молодих дорослих із маніфестацією в дитячому віці (огляд літератури та власні спостереження), Вишневська О. А., Музь В. А., Ткачова Т. О., Малиновська Т. М., Самсон О. Я. (2015)
Исмаилов С. И. - Динамика йододефицитных заболеваний в Республике Каракалпакстан по результатам эпидемиологических исследований 1998, 2004 и 2014 гг., Атаджанова М. М., Юлдашева Ф. З., Рашитов М. М. (2015)
Безродний Б. Г. - Використання методик пластичного закриття ранових дефектів у комплексному лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи, Радомський О. А., Приступюк М. О. (2015)
Хоперія В. Г. - Комплексне клініко-лабораторне та цитологічне дослідження виділень із шийки матки та піхви в жінок з ендокринопатіями, Ларіна О. В., Гузь О. О., Коваленко М. В. (2015)
Гость журнала — главный эндокринолог МЗ Республики Беларусь професор Алла Петровна Шепелькевич (2015)
Процюк І. В. - Поділ державної влади в парламентсько-президентській республіці (2012)
Гетьман І. В. - Тенденції в методологічній компоненті сучасної юридичної науки (2012)
Размєтаєва Ю. С. - Способи захисту прав людини у громадянському суспільстві (2012)
Єрмолаєв В. М. - Місцеві представницькі органи влади Великого Князівства Литовського й Речі Посполитої (2012)
Пирогова С. І. - Кодекс законів про кооперацію УСРР (1925 р.): історія розробки й доля проекту (2012)
Закоморна К. О. - Інститут конституційної скарги як засіб підтримки збалансованості конституційного розвитку (на прикладі постсоціалістичних країн східної й північної Європи) (2012)
Любченко П. М. - Проблеми регулювання взаємодії органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування (2012)
Гетьман А. П. - Деякі аспекти правового регулювання переходу від технократичної до екологічної парадигми цивілізації, Лозо В. І. (2012)
Троцька М. В. - Суб'єкти права комунальної власності на природні ресурси (2012)
Кіндюк Б. В. - Організаційно-правові засади управління українськими лісами в 1945-1953 роки (2012)
Цесарський Ф. А. - Співвідношення норм національного трудового права й міжнародно-правових актів у регулюванні інституту трудового договору (2012)
Степанюк А. А. - Аксіологія правової політики в міжнародному приватному праві (2012)
Трофімов С. А. - Питання запровадження в Україні механізмів визнання організації терористичною і притягнення її до відповідальності (2012)
Стародубцев А. А. - Формування кадрового резерву в органах внутрішніх справ України (2012)
Мартиновський В. В. - Дія дозволів у часі (2012)
Россіхіна Г. В. - Щодо вдосконалення норм податкового законодавства (2012)
Коваленко Л. П. - Інформаційне право в Україні (2012)
Радутний О. Е. - Соціально-економічний чинник обумовленості кримінально-правової охорони інформаційних відносин (2012)
Голіна В. В. - Криміногенний потенціал суспільства: поняття, зміст, форми реалізації (2012)
Головкін Б. М. - Відвернення загрози становлення соціально невлаштованої молоді на шлях збагачення засобами кримінального насильства (2012)
Романов М. В. - Забезпечення прав засуджених неповнолітніх під час відбування покарання у виді позбавлення волі (2012)
Лисодєд О. В. - Правові засади відносин засуджених до позбавлення волі із зовнішнім світом (2012)
Туманянц А. Р. - Скарга як правовий засіб захисту прав і законних інтересів особи на досудових стадіях кримінального процесу (2012)
Ковтуненко Л. П. - Ситуація слідчої дії як самостійна категорія в криміналістиці (2012)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне дослідження нелегального обігу курильних сумішей, Шаповалова В. О., Сухая М. Ю. (2012)
Марочкін І. Є. - Проблеми судової правотворчості в забезпеченні принципу верховенства права (2012)
Лапкін А. В. - Правозахисна діяльність прокурора по забезпеченню права потерпілого на інформацію в кримінальному судочинстві України (2012)
Сидоренко А. С. - До питання сутності й розуміння дисциплінарної відповідальності у трудових правовідносинах (2012)
Лобов О. А. - Загальна характеристика добросусідських правовідносин за земельним законодавством України (2012)
Сидорова С. В. - Агротехнічні заходи у сфері правового забезпечення підвищення родючості ґрунтів (2012)
Жарий О. К. - Повноваження суб'єктів сектора безпеки щодо застосування заходів адміністративного попередження і припинення (2012)
Шевчук О. М. - Проблеми вдосконалення адміністративної відповідальності за ввезення, вивезення і транзит фальсифікованих лікарських засобів через митний кордон (2012)
Олефір А. О. - Забезпечення публічних інтересів у господарських відносинах державних закупівель у сфері охорони здоров'я (2012)
Романенко Л. В. - Деякі питання оптимізації системи управління в галузі фізичної культури та спорту (2012)
Дурсунов Р. М. - Особливості міжнародно-правового визнання незалежної України (2012)
Сидоренко О. О. - Особливості структури процесуально-правової норми (2012)
Страфун С. С. - Сравнительный анализ напряжений в системе "кость — имплантат" при эндопротезировании головки лучевой кости разными конструкциями, Бойко И. В., Макаров В. Б., Щербаков Д. Е., Раджабов О. С., Страфун А. С. (2015)
Цимбалюк В. І. - Діагностика й лікування хворих із травматичними ушкодженнями периферичних нервів в умовах бойових дій, Лузан Б. М., Цимбалюк Я. В. (2015)
Лазарев І. А. - Напружено-деформований стан ахіллового сухожилля при переломі п’яткової кістки зі зміщенням периферичного фрагмента, Радомський О. А., Рябоконь П. В., Скибан М. В. (2015)
Поворознюк В. В. - Стан скелетної м’язової тканини в українських жінок постменопаузального віку, Дзерович Н. І., Белінська А. С., Паламарчук А. А. (2015)
Мителева З. М. - Исследование напряженно-деформированного состояния моделей коленного сустава в зависимости от величины варусной деформации и толщины суставного хряща, Снисаренко П. И., Зеленецкий И. Б., Карпинский М. Ю., Яресько А. В. (2015)
Проценко В. В. - Результати ендопротезування великих суглобів у хворих з пухлинами кісток та причини ускладнень, Дуда Б. С., Салманова К. М. (2015)
Guriev S. О. - Possibilities of telemedicine in work to improve survival in multiple trauma victims, Fil А. Y. (2015)
Колесниченко В. А. - Оценка функциональных возможностей опорно-двигательного аппарата пациентов с различными вариантами болезни Шейерманна — Мау, Фищенко В. А., Днепровская А. В. (2015)
Ткаченко М. Н. - Основные остеосцинтиграфические параметры операбельности при эндопротезировании тазобедренных суставов, Король П. А. (2015)
Поворознюк В. В. - Вертебральний больовий синдром: зв’язок із мінеральною щільністю та якістю кісткової тканини, Орлик Т. В., Дзерович Н. І. (2015)
Лазарев І. А. - Напружено-деформований стан проксимального відділу стегнової кістки з наявністю порожнистого дефекту (осередок фіброзної дисплазії) в умовах остеосинтезу різними типами фіксаторів, Гук Ю. М., Олійник Ю. В., Скибан М. В. (2015)
Рибак В. А. - Сучасні можливості та перспективи застосування CAD/CAM технології в лікуванні хворих із дефектами і деформаціями кісток лицевого черепа, Копчак А. В. (2015)
Страфун С. С. - Результати лікування хворих із переломами проксимального епіметафіза плечової кістки, Богдан С. В., Сергієнко Р. О., Макаров В. Б. (2015)
Гур’єв С. О. - Лікування переломів довгих кісток у постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод, Сацик С. П., Євдошенко В. П., Нацевич Р. О. (2015)
Шимон В. М. - Можливості ультразвукової діагностики епіфізеолізу та пошкоджень зв’язкового апарату надп’ятково-гомілкового суглоба в дітей, Шармазанова О. П., Агій В. І. (2015)
Гур’єв С. О. - Гіпотермія як одна з причин летальності у хворих із політравмою на ранньому госпітальному етапі, Філь А. Ю., Лемішко Б. Б. (2015)
Лобанов Г. В. - Ультразвуковая диагностика динамики остеорепарации при политравме (клинический случай), Кузьменко Д. В., Бессмертный С. А. (2015)
Процюк І. В. - Втілення принципу поділу влади в дуалістичних і парламентських монархіях (2012)
Єрмолаєв В. М. - З досвіду сеймового представництва у Великому князівстві Литовському й Речі Посполитій (2012)
Стешенко Т. В. - Організаційно-правові аспекти виборчого процесу по виборах народних депутатів України, Коваленко М. Г. (2012)
Соловйов О. М. - До питання про генезис права власності (2012)
Янишен В. П. - Майновий інтерес як предмет договору страхування (2012)
Яркіна Н. Є. - Про надання роботодавцеві немайнових прав на службовий твір (2012)
Аляб’єва Н. В. - Договір про надання послуг хостингу (2012)
Васильєв С. В. - Місце практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві України (2012)
Лаврик Г. В. - Сутнісний зміст кооперації і теоретико-правові засади її розвитку (2012)
Євсєєв О. П. - Правова природа мирової угоди в господарському процесі, Жигалкін І. П., Присяжнюк О. О. (2012)
Гетьман А. П. - Правовий захист клімату Землі: історична динаміка, основні компоненти й перспективи розвитку Кіотського процесу, Лозо В. І. (2012)
Соколова А. К. - Правові проблеми систематизації екологічного законодавства України (2012)
Уркевич В. Ю. - Новели правового регулювання у сфері страхування сільськогосподарської продукції (2012)
Лученко Д. В. - Про європейський правовий досвід у розвитку інституту оскарження в адміністративному праві (2012)
Ляшук Р. М. - До питання про форми діяльності відділів прикордонної служби (2012)
Трофімов С. А. - Структурно-функціональна характеристика антитерористичної діяльності (2012)
Товкун Л. В. - Особливості принципів податкового права та їх види (2012)
Коваленко Л. П. - Юридична відповідальність за правопорушення у сфері інформаційної діяльності (2012)
Пащенко О. О. - Питання соціальної зумовленості кримінального законодавства у працях радянських учених, що були опубліковані поза межами України перед розпадом СРСР (1990−1991 рр.) (2012)
Оболенцев В. Ф. - Нові кримінологічні теорії та перспективи розвитку кримінології в Україні (2012)
Черненок М. П. - Міністерство юстиції України в системі органів виконання покарань (2012)
Трофименко В. М. - Процесуальна форма: сутність і значення у кримінальному судочинстві (2012)
Дудніков А. Л. - Криміналістичне поняття "спосіб злочину" (2012)
Шевчук В. М. - Значення етапів розслідування для формування тактичних операцій (2012)
Калужна О. М. - Чи всі об’єкти й чи весь предмет криміналістичного пізнання лежать у сфері правових явищ: порівняння з наукою кримінального права (2012)
Марочкін І. Є. - Органи, що забезпечують формування суддівського корпусу (2012)
Русанова І. О. - Проблеми розвитку ювенальної юстиції (2012)
Овчаренко О. М. - Належне фінансове забезпечення суддів як гарантія їх незалежності (2012)
Зархіна С. Е. - Погляди Лона Л. Фуллера на мову права (2012)
Олефір А. О. - Питання господарсько-правової характеристики державних закупівель у сфері охорони здоров’я (2012)
Маліновська І. М. - Поняття й види порушень авторських прав на базу даних (2012)
Якимчук С. О. - Ефективність виконання судових рішень (2012)
Кулик Н. І. - Особливості правової охорони земель при здійсненні господарської діяльності (2012)
Лозо О. В. - Сутність і ґенеза юридичного поняття "ландшафт" (2012)
Савчук О. О. - Наукові підходи до процедурних правовідносин у лісовому законодавстві України (2012)
Демидова Є. Є. - Предмет допиту судового експерта (2012)
Прохазка Г. А. - Роль неурядових організацій у міжнародній боротьбі з голодом (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Косінов С. А. - Контроль як необхідна умова існування демократичної держави (2013)
Размєтаєва Ю. С. - Права людини як основа інституцій громадянського суспільства (2013)
Хаустова М. Г. - Правова система України серед правових систем сучасності (2013)
Шигаль Д. А. - Щодо підстав виокремлення історико-правового порівняльного методу (2013)
Лизогуб В. А. - Правовий статус купецтва в епоху Петра I, Лахно В. І. (2013)
Селіхов Д. А. - Організаційно-правові засади створення полтавського земельного банку в контексті його практичної діяльності (1872-1917 роки) (2013)
Гетьман А. П. - Державно-правові проблеми подолання екологічної кризи в епоху глобалізації, Лозо В. I. (2013)
Лялюк О. Ю. - Проблемні питання системно-структурної організації влади автономної республіки Крим (2013)
Тацій Л. В. - Гласність і відкритість адміністративного процесу у світлі конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики європейського суду з прав людини (2013)
Ігнатченко І. Г. - Модернізаційний вимір організації та діяльності органів державного управління культурою (2013)
Шевчук О. М. - Правовий статус державної служби України з контролю за наркотиками (2013)
Товкун І. М. - Міжнародно-правові засоби функціонування офшорних фінансових центрів (2013)
Шовкопляс Г. М. - Контроль як форма державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні (2013)
Товкун Л. В. - Особливості реформування податкової системи України (2013)
Козак В. А. - Кримінальна відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: аналіз основного складу злочину (2013)
Євдокімова О. В. - Питання застосування спеціальних правил призначення покарання (2013)
Некрасов В. А. - Поняття і складники інфраструктури організованої злочинності у сфері господарської діяльності (2013)
Гринчак С. В. - Деякі питання щодо складів злочинів,передбачених ст. 143 КК України (2013)
Радутний О. Е. - Метафізичні методи пізнання кримінального права (2013)
Пащенко О. О. - Щодо вирішення питання соціальної зумовленості закону про кримінальну відповідальність у працях О. В. Наден (2013)
Оболенцев В. Ф. - Перспективи використання системного методу у кримінологічних дослідженнях (2013)
Пузирьов М. С. - Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі на певний строк як форма диференціації й індивідуалізації виконання покарання (2013)
Кудас І. Б. - ФАТФ як міжнародно-правова інституція (2013)
Степанюк А. А. - Система принципів правової політики в міжнародному приватному праві (2013)
Овчаренко О. М. - Порушення присяги як підстава конституційної відповідальності судді (2013)
Лапкін А. В. - Правова природа пред’явлення і підтримання прокурором цивільного позову у кримінальному провадженні (2013)
Бабенко О. С. - Становлення законодавства України про регулювання виробництва й використання хімікатів: проблеми технічного регулювання (2013)
Ляшевська Л. І. - Особливості зобов’язань з відшкодування шкоди, завданої особою в разі здійснення нею права на самозахист (2013)
Сібільова С. М. - Поняття, види й наслідки недійсних заповітів за чинним цивільним законодавством України (2013)
Біленська Д. О. - Визначення інформації в концепції антропоцентристського підходу (2013)
Романенко Л. В. - Публічні послуги у сфері фізичної культури та спорту: види й основна характеристика (2013)
Ізосімова К. С. - Становлення системи установ виконання покарань у виді позбавлення волі в радянський період розвитку української держави (2013)
Шорохова Ю. С. - Правове регулювання об’єкта податку на прибуток підприємств (2013)
Сурженко М. О. - Структура і зміст правового статусу прокурора (2013)
Латиш К. В. - Вандалізм: предмет і способи його вчинення (2013)
Манжос І. О. - Предмет допиту неповнолітнього підозрюваного при розслідуванні крадіжок, учинених групою осіб (2013)
Гетьман Г. М. - Психологічний профіль: проблеми моделювання особи невідомого злочинця (2013)
Фіннік С. Г. - Правові й економічні підстави укладення угоди про створення МВФ (2013)
Захарова В. О. - Екоправове виховання: поняття, сутність і зміст (2013)
Коваленко Г. В. - Основні Філософсько-правові ідеї праці Роналда Дворкіна "Серйозний погляд на права" (2013)
Вимоги до рукописів статей, що подаються до збірників наукових праць Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2013)
Половинська В. В. - Політико-ідеологічний аспект відносин Давньої Русі й країн Скандинавії в XI–XII ст. (2013)
Мартинчук С. В. - Ремісниче населення Житомира (за матеріалами ревізького перепису 1833 року) (2013)
Бундак О. А. - Вплив загальнодержавних процесів у Російській імперії на політизацію українського селянства наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Собчук В. С. - Національна "бездержавність" як політичний ідеал Михайла Драгоманова (2013)
Магась В. О. - Боротьба за громадянські й академічні свободи організацій Всеросійського академічного союзу в Україні в 1905–1908 рр. (2013)
Крамар Ю. В. - Діяльність тимчасових органів польської влади на Волині (1919–1921 рр.) (2013)
Разиграєв О. В. - Правоохоронні органи у місті Луцьку в 1919–1939 роках (2013)
Шкірчак К. П. - Система кооперативної освіти на півдні України (1917–1929 рр.) (2013)
Рожков М. В. - Головні здобутки міських і сільських осередків Червоного Хреста 20-х рр. XX ст. в УСРР (за матеріалами звітів Товариства Червоного Хреста) (2013)
Новосадова Н. Г. - Соціально-правове становище наукової інтелігенції Житомирщини у 20–30-х рр. ХХ ст. (2013)
Баханова С. С. - Висвітлення "режиму санації" в Польщі 1926–1939 рр. у шкільних підручниках з історії (2013)
Сидоров К. С. - Особливості відбудови МТС Житомирщини в 1943–1945 рр. (2013)
Пархоменко Н. Є. - Житлово-побутові умови населення Харківщини у 1943–1945 рр. (2013)
Пагіря А. В. - Інтелігенція та розвиток заповідної справи в УРСР у 1950–1970-х рр. (2013)
Пачос Ю. В. - Виставкова співпраця України та Польщі у 2000–2012 рр., Романюк І. М. (2013)
Артьомов І. В. - Концептуальні засади сучасної регіональної політики в Україні (2013)
Стрільчук Л. В. - Інституційно-правові механізми сучасного українсько-польського співробітництва (2013)
Курзенкова А. О. - Жінка в скандинавській рунічній монументально-меморіальній традиції (2013)
Коваль М. В. - Розробка радянськими фортифікаторами концепцій укріплених районів у 20–30 рр. ХХ ст. (2013)
Шваб А. Г. - Особливості характеру зайнятості населення міжвоєнної Польщі: національний та регіональний аспекти (2013)
Колесник В. П. - Еволюція воєнно-політичної стратегії США в 40–70-ті роки ХХ ст., Подвернюк Л. М. (2013)
Яновська В. В. - Повстання 1863–1864 рр. на території Білорусі: конфесійний чинник (2013)
Шульга С. А. - Історія жінки в сучасному антикознавстві: новітні підходи в російській історіографії (2013)
Прищепа О. П. - Міста Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: сучасний стан досліджень та перспективи вивчення (2013)
Ісмаілова Л. А. - Установлення відносин між Кримським ханством та Османською імперією в концепції радянської історіографії (2013)
Філатова О. М. - Духовенство білорусько-литовських губерній Російської імперії під час війни 1812 року: історіографія питання (2013)
Олешко П. С. - Землеволодіння на Волині у другій половині XIX − на початку XX ст.: аналіз джерел (2013)
Хоптинець І. М. - Дослідження стоянки Великий Дивлин-1 (скупчення Е) (Житомирська область) у 2012 році, Переверзєв С. В., Сорокун А. А. (2013)
Червінський А. І. - Пам’ятки сакральної архітектури Прикарпаття: проблеми обліку й збереження (2013)
Заєць Л. О. - Описи стародавніх споруд Луцька у періодиці громадських товариств Правобережної України (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Ковальчук Н. А. - Локальна специфіка традиційних звичаїв та обрядів великоднього циклу на Волинському Поліссі (за польовими матеріалами Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, зібраними в Камінь-Каширському р-ні Волинської обл.) (2013)
Сауляк Б. М. - Дослідження деревообробних промислів та ремесел на території Східного Поділля наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Дмитренко А. А. - Етнокультурні традиції мисливського промислу Житомирського Полісся (2013)
Курдина Ю. М. - Західноукраїнське гутництво як складова частина європейського скловиробництва (2013)
Карліна О. М. - Історична картина життя євреїв білоруського Полісся (рецензія на книгу "Евреи в Турове: история местечка Мозырского Полесья"*) (2013)
Бортнікова А. В. - Ковель за часів князя Андрія Курбського (2013)
Штанько О. Ф. - Луцьк: місто і соціум у другій половині ХVІ ст. (2013)
Саламаха М. П. - Василіанські монастирі як осередки релігійної ідентичності українців (остання чверть XVIIІ ст. − 30-ті роки ХІХ ст.) (2013)
Хоміч Д. В. - Волинська губернія в оперативних концепціях французького Генерального штабу напередодні війни 1812 р. (2013)
Карліна О. М. - Театральне життя у повітових містах Волинської губернії в першій половині ХІХ ст. (2013)
Сажок О. В. - Становлення і розвиток церковного братського руху у Волинській губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Макарчук О. Г. - Початкова шкільна освіта на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ − на початку ХХ ст. та пробудження національної свідомості українців (2013)
Кравець Д. М. - Українізація УСРР у західноукраїнській суспільно-політичній думці 1920-х рр. (2013)
Виздрик В. С. - Польське військове осадництво на західноукраїнських землях у 20−30-х роках ХХ ст. (2013)
Малеончук Г. О. - Нормативно-правові засади функціонування органів влади та місцевого самоврядування у Луцьку в 1919–1939 рр. (2013)
Крамар Ю. В. - Політика "волинського регіоналізму": еволюція проблеми (1921−1939 рр.) (2013)
Бортник Л. В. - Особливості організації розвідки Корпусу охорони прикордоння у Другій Речі Посполитій (2013)
Левченко Ю. І. - Управлінський апарат румунських адміністративно-територіальних одиниць України під час окупації 1941−1944 рр. (2013)
Савицька І. С. - Релігійне життя населення Волинської області в 1964–1985 рр. (2013)
Гарбарук А. С. - Товариство польської культури імені Тадеуша Костюшка на Волині: визначальні засади організації та функціонування (2013)
Панасюк О. П. - Зовнішньополітична діяльність Білоруської Народної Республіки у 1918−1925 рр. (2013)
Шваб А. Г. - Регіональна, релігійно-етнічна та соціально-демографічна характеристика континентальної еміграції з Польщі в 1930-х рр. (2013)
Шваб Л. П. - "Польські комуністи проти польських комуністів": політична боротьба в Польщі (червень 1948 р.) (2013)
Лазарук Я. І. - Перехід іспанської преси до демократії (1976−1984 рр.) (2013)
Крисенко Д. С. - Економічна політика адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР (1981–1989 рр.) (2013)
Стрільчук Л. В. - Еволюція близькосхідної політики США щодо Іраку (90-ті роки ХХ − поч. ХХІ ст.) (2013)
Ткаченко В. М. - Історіографія українського писанкарства кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2013)
Голій Р. В. - "Відомості про відступників" як історичне джерело конфесійних конверсій у 30-ті роки ХІХ ст. (на прикладі Волинської губернії) (2013)
Мілясевич І. В. - Волинські сільськогосподарські журнали початку ХХ ст. (2013)
Петрович В. В. - Нормативно-методичне регулювання інформаційної діяльності державних архівів України (2013)
Надольська В. В. - Утворення та діяльність архівів президента в пострадянських країнах (2013)
Борис Т. П. - Формування художніх колекцій при університетах України (XIX − початок XX ст.) (2013)
Кушпетюк О. І. - Єпархіальне давньосховище в Житомирі: 120 років від часу заснування (2013)
Муляр Г. В. - Охорона культурної спадщини Волині у другій половині 1940-х – на початку 1990-х рр. (за публікаціями газети "Радянська Волинь") (2013)
Титаренко А. О. - Різновиди форм і декору тарілок старого українського фарфору Волині з колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва (2013)
Сіренко С. В. - Рибальство України другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст.: історіографія питання (2013)
Чибирак С. В. - Збереження народних знань і світоглядних уявлень мешканцями Житомирського Полісся (2013)
Дмитренко А. А. - Рослини у святах календарного обрядового циклу Житомирського Полісся (2013)
Білик В. А. - Едиція унікальної пам’ятки релігійної культури Волині нового часу (рецензія на книгу "Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII – початку XVIII століть: книга протоколів та окремі описи") (2013)
Кепін Д. В. - Вагоме дослідження з теорії пам’яткознавства (рецензія на книгу Гріффена Л. О. "Теоретические основания памятниковедения") (2013)
Ханзель Ж. І. - Творчий розвиток учня – запорука соціального успіху (2015)
Гоцуляк Ю. В. - Правове регулювання діяльності навчального закладу та спеціалістів у сфері освіти обдарованих дітей у США та Канаді (2015)
Мартинець Л. А. - Освіта дорослих:форми та зміст (2015)
Лепетченко М. В. - Творче самовираження дошкільників із порушеннями мовлення як педагогічна проблема (2015)
Петришин Л. Й. - Технологія "креативізації особистості" як інтегральна складова процесу формування креативності майбутніх соціальних педагогів (МСП) (2015)
Орел О. В. - Внесок видатного педагога-математика Івана Тесленка у розвиток просторової уяви учнів на уроках геометрії (2015)
Корнієнко Т. М. - Роль гри в організації життєдіяльності дітей в умовах літнього відпочинку (2015)
Петьков В. А. - Психологічні особливості впливу стресу на загальний розвиток дитини (2015)
Коваленко В. В. - Формування соціальної компетентності учнів молодших класів в умовах сучасного інформаційного простору (2015)
Чудакова В. П. - Інформаційно-смисловий компонент дослідження мотиваційного профілю – показника сформованості інноваційності та конкурентоздатності особистості (2015)
Хоменко О. А. - Формування професійної готовності вихователів до діяльності з обдарованими дітьми (2015)
Адаменко Н. Є. - Предметні турніри та олімпіади у початковій школі (Я і Україна) (2015)
Лещик О. П. - Науково-дослідницька робота учня – члена Малої академії наук України "Телевізійні новини України: національні особливості та світовий контекст", Шмаль М. М. (2015)
Галкун Т. М. - Підтримка та розвиток технологічної обдарованості (2015)
Киричук В. О. - Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
Чистякова Ю. - Класифікація правових систем (2014)
Корчевна Л. - Проблема різноджерельного права в Україні (2014)
Мельник А. - Поняття та структура системи джерел права України (2014)
Орендарець О. - Методологія сучасної еколого-правової науки (2014)
Дудченко В. - Філософія права професора Р. Циппеліуса (2014)
Мигидина М. - Правовые ценности: особенности методологии исследования (2014)
Запорожченко А. - Загальнотеоретична характеристика правової танатології (2014)
Пожар О. - Проблеми забезпечення права на особисту недоторканність в Україні та деякі шляхи їх вирішення (2014)
Средницька І. - Народна ініціатива як форма безпосередньої демократії: поняття, сутність та види (2014)
Сон С. - Удосконалення правового регулювання у сфері діяльності політичних партій на сучасному етапі (2014)
Яновська О. - Ефективність судової влади в Україні: виклики сьогодення, Іванов М. (2014)
Чижмар К. - Конституційно-правовий статус нотаріату на сучасному етапі розвитку держави: теоретичний аспект (2014)
Батанов О. - Політико-правові засади децентралізації публічної влади в зарубіжних країнах у контексті муніципальної реформи в Україні (2014)
Сушик О. - Правові форми вдосконалення законодавства України у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки (2014)
Білицька М. - Відносини в сфері надрокористування як особливий об’єкт адміністративно-правового регулювання (2014)
Медведєв О. - Вдосконалення сучасних методів державного управління під час забезпечення громадського порядку (2014)
Пархоменко М. - Маркування та етикетування харчової продукції як окремий напрям державного регулювання споживчого ринку в Україні, Скалозуб О. (2014)
Савіщенко В. - Адміністративно-правовий механізм управління у сфері освіти (2014)
Вишневський С. - Концептуальні проблеми розуміння поняття та сутності функцій органів самоорганізації населення (державницький підхід) (2014)
Богуцький П. - Правовий режим воєнної (військової) безпеки: комплексні ознаки міжгалузевого інституту права (2014)
Острах М. - Особливості застосування критерію доступності щодо надання адміністративних послуг в сучасних умовах (2014)
Коломієць О. - Митна функція держави та митна справа: аспекти співвідношення (2014)
Задирака Н. - Підтвердження обґрунтованості застосування органами державного пожежного нагляду заходів реагування в адміністративному судочинстві, Пилипенко О. (2014)
Шустрова К. - Доступ до публічної інформації як окремий вид неюрисдикційних проваджень (2014)
Смирнова К. - Особливості реєстраційної дії щодо підтвердження відомостей про юридичну особу (2014)
Солонар А. - Завдання, функції та повноваження державного реєстратора (2014)
Хачатуров Е. - Митне оформлення у суднобудуванні: лібералізація та програма лояльності (2014)
Олюха В. - Напрями застосування державно-приватного партнерства у капітальному будівництві (2014)
Рєзнікова В. - Поняття та значення заходів до забезпечення позову в господарському процесі України, Орленко Б. (2014)
Пацурія Н. - Страхування підприємницьких ризиків як засіб забезпечення правового порядку в сфері господарювання, Войцеховська І. (2014)
Петрина В. - До проблеми визначення предмету та суб’єктів українського корпоративного права (2014)
Простибоженко О. - Вимога встановлення "обсягу спільно нажитого подружжям майна і джерела його придбання": походження і проблеми застосування (2014)
Таликін Є. - Похідний позов у господарському судочинстві України: загальні засади процесуальної конструкції (2014)
Попова Н. - Поняття комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності в законодавстві України (2014)
Джабраілов Р. - Особливості договірних форм розпорядження об’єктами публічної власності, Новікова В. (2014)
Соцький А. - Основні форми періодичного контролю якості професійних кваліфікацій працівників та результатів їх трудової діяльності (2014)
Чабаненко М. - Підгалузі аграрного права: поняття, критерії виокремлення, сучасний стан розробки (2014)
Мельничук Т. - Некоторые проблемы криминологического изучения беловоротничковой преступности в период постмодерна (2014)
Гриценко В. - Щодо питання про поняття, ознаки та класифікацію конфіденційної інформації (2014)
Момотенко Т. - Протидія організованій злочинності у контексті побудови системи забезпечення національної безпеки України (2014)
Козаченко О. - Аналіз культурологічного аспекту легітимізації застосування кримінально-правових заходів (на творах української класичної літератури) (2014)
Римарчук Р. - Поняття, сутність та суб’єкти забезпечення безпеки учасників оперативно-розшукових заходів (2014)
Сопільник Р. - Обвинувачений (підсудний) – основний учасник кримінального судочинства (2014)
Сукмановська Л. - Домашнє насильство: дослідження актуальної проблеми сьогодення (2014)
Тимошенко Н. - Питання розгляду кримінальної відповідальності за наклеп, Сучков О. (2014)
Хараберюш О. - Підстави використання правоохоронними органами спеціальної техніки щодо протидії контрабанді (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського