Ніколаєв О. М. - Методичні засади формування предметних компетентностей майбутнього вчителя фізики в ході фахової підготовки (2014)
Сергієнко В. П. - Комп’ютерно орієнтовані технології освітніх вимірювань як педагогічна проблема, Микитенко П. В. (2014)
Сусь Б. А. - Самостійна розумова діяльність як найважливіша умова самостійної навчальної роботи студентів, Міночкін А. І. (2014)
Чорна О. Г. - Організація самостійної роботи з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищій школі (2014)
Шуліка В. С. - Розв’язування задач на уроках фізики як ефективний засіб формування та розвитку ключових компетентностей учнів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Пам'ятка авторові (2014)
Дайджест (2011)
Рибалко М. Ф. - Icтoрiя створення та розвитку Херсонського обласного шкiрно венерологiчного диспансеру (к 85-річчю дермато-венерологічної служби Херсонської області) 7-9 (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Актуальные вопросы клиники и комплексной терапии грибковых болезней кожи и ее придатков, Юхименко В. В. Ермилова Н. В. (2011)
Волкославская В.Н. - Обзор некоторых научных исследований по угревой болезни за последние 11 лет в Украине, Носовская Т.Д., Мангушева В.Ю. (2011)
Солошенко Е. М. - Алгоритм терапії поширених дерматозів з використанням інформаційних технологій, Поворознюк А. І., Поворознюк О. А. (2011)
Свистунов І. В. - Клініко-морфологічні особливості актинічного кератозу, Трофимець Д. О. (2011)
Романенко К. В. - Показатели клеточного и гуморального иммунитета у больных бляшечной склеродермией, атрофодермией пазини-пьерини и склероатрофическим лихеном (2011)
Проценко Т. В. - Изменения состава микроэлементов в волосах при некоторых хронических дерматозах, Черновол А. С., Костюкова А. Г., Гончаренко К. В. (2011)
Сизон О. О. - Клініко-функціональна оцінка перебігу артропатичного псоріазу (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Клиническая характеристика и новые подходы к лечению урогенитальных инфекций у мужчин и женщин, Юхименко В. В., Ермилова Н. В. (2011)
Лобанов Г. Ф. - Клініко-епідеміологічні особливості папіломавірусних проліферативних процесів (на моделі генітальних бородавок), Шелюженко Л. І., Руденко Н. М. (2011)
Мавров Г. И. - Определение чувствительности референс-штамма Chlamydia trachomatis к липосомальным формам антибіотика, Кутовая В. В., Иванова Н. Н., Белоконь О. Н. (2011)
Нагорный А. Е. - Роль сексуальных сетей в эпидемиологии инфекций, передающихся половым путем (2011)
Скнарь В. Н. - Роль некоторых биохимических показателей у больных хроническим простатитом (2011)
Полях Я. О. - Клініко-анамнестична характеристика розацеа у мешканців промислового регіону Донбаса (2011)
Айзятулов Р. Ф - Підвищення якості підготовки лікарів первинної спеціалізації на кафедрі дерматовенерології, Свистунов І. В., Гупало Л. О. (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Кредитно-модульная организация учебного процесса, Гупало Л. А., Центило С. В., Полях Я. А. (2011)
Баринова М. Э. - Пути повышения профессиональной деятельности преподавателей медицинских вузов, Центило С. В., Иванова И. П. (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Формування професійної комунікативної компетенції у студентів на циклі дерматовенерологія, Центіло С. В., Барінова М. Е., Єрмілова Н. В. (2011)
Айзятулов Р.Ф. - Вторинний період сифілісу (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Шампунь лечебный "Дермазол® Плюс” при лечении перхоти (2011)
Бондарь С. А. - Оптимизация лечения больных хроническими аллергодерматозами комплексным методом терапии, Налижитый А. А., Пичкур О. Н., Саббах А. (2011)
Вірстюк Н. Г. - Вплив метаболічного синдрому на перебіг псоріазу, Волошинович М. С. (2011)
Возняк І. Я. - Роль порушень мікроциркуляції та змін у системі згортання крові у патогенезі псоріазу, Святенко Т. В., Сизон О. О., Білинська О. А. (2011)
Денисенко О. І. - Оптимізація лікування ексудативних форм псоріазу із застосуванням ферментного засобу, Гаєвська М. Ю., Набережна М. І., Костюкевич О. К., Дергач Л. О., Савка О. М., Скиданов П. О., Романюк Р. П. (2011)
Денисенко О. І. - Комплексне лікування герпесвірусної інфекції шкіри з використанням противірусного та поліензимного засобів, Малиш В. С., Перепічка М. П., Денисенко О. В., Карвацька Ю. П., Онуцька О. Д. (2011)
Кутасевич Я. Ф. - Остеопороз как осложнение длительной терапии тяжелых дерматозов глюкоркортикоидами, Олейник И. А., Левченко О. А. (2011)
Сизон О. О. - Помилки при лікуванні артропатичного псоріазу, Шмига Т. В. (2011)
Сизон О. О. - Рекомендовані етапи лікування резистентної форми артропатичного псоріазу, Шмига Т. В. (2011)
Солошенко Э. Н. - Сравнительный анализ состояния иммунного гомеостаза у больных дерматозами и с сердечно-сосудистой патологией, работающих на предприятиях кожевенной промышленности, Кугаевская Н. В. (2011)
Романенко К. В. - Уровень антинейтрофильных цитоплазматических антител (anca) в плазме крови больных бляшечной склеродермией, атрофодермией пазини-пьерини и склероатрофическим лихеном (2011)
Романенко К. В. - Содержание некоторых цитокинов в плазме крови у больных бляшечной склеродермией, атрофодермией пазини-пьерини исклероатрофическим лихеном (2011)
Айзятулов Р. Ф. - Лефно в комплексной терапии при поражениях опорно-двигательного аппарата при болезни рейтера (2011)
Мавров Г. І. - Застосування практики ведення випадку інфекції, що передається статевим шляхом, у представників груп ризику, Бондаренко Г. М., Щербакова Ю. В., Нікітенко І. М., Губенко Т. В., Унучко С. В., Осинська Т. В. (2011)
Мавров Г. И. - Лечение смешанной инфекции высокими дозами метронидазола в сочетании с антибиотиками цефалоспоринового ряда, Бондаренко Г. М., Никитенко И. Н., Щербакова Ю. В. (2011)
Радионов Д. В. - Анализ лечения пациентов с серорезистентностью, Радионов В. Г., Хайминов Е. М. (2011)
Условия публикации в журнале "Журнал дерматовенерологии и косметологии им. Н.А.Торсуева” (2011)
Біла К. В. - Функціональна адаптація латинських запозичень до словникового складу французької мови доби Відродження (2009)
Вакуленко М. О. - Дослідження семантико-морфологічних співвідношень в українських віддієслівних іменниках (2009)
Гаценко І. О. - Звукозображальні слова в сучасному мовознавстві (2009)
Гетьман З. О. - Типологія текстів у зарубіжному перекладознавстві (бібліографічний огляд) (2009)
Гладкова Г. П. - Оцінна модальність абстрактних іменників із суфіксом –ness у художній картині світу (на матеріалі корпусу британських романів) (2009)
Головко О. Б. - Сприйняття та об’єктивація концепту РУХ (2009)
Горчак Т. Ю. - Образний простір вірша В. Б. Йєйтса "Плавання до Візантії”: лінгвокогнітивний аналіз (2009)
Даньків М. В. - Концепт як одиниця мови, мислення і культури (на матеріалі перської і української мов) (2009)
Дмитракова Н. Ю. - До питання прототипічної моделі діалогічного мовлення (2009)
Дойчик О. Я. - Ідіостильові особливості функціонування концепту ПРАВДА у романах Джуліана Барнса (2009)
Дубровіна А. В. - Уживання нумеративних знаків у мові SMS-повідомлень та інтернету (на матеріалі сучасної французької мови) (2009)
Завальнюк Л. В. - Фонетичні ознаки реалізації редукованого (2009)
Іванова О. Ю. - Соціолінгвістична валоризація: мовний вибір у двомовному середовищі (2009)
Іщенко Н. Г. - Компонентна структура лексичного значення (2009)
Качановська Т. О. - Опозиція "абстрактне/конкретне” як перекладознавча проблема (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме та Ж.-М. де Ередіа та їхніх українських інтерпретацій) (2009)
Копильна О. М. - Вертикальний контекст і переклад (2009)
Korbozerova N. M. - Problemas sctuales de la clasificación de partes de la oración (2009)
Костик О. І. - Лінгвокраїнознавчий аспект мови (2009)
Костюк А. В. - Роль слів-реалій у викладанні турецької мови як іноземної (2009)
Крижановська М. В. - Сучасні тенденції та підходи до дослідження дискурсу ток-шоу: антропоцентричний макронапрям (2009)
Кузьміна К. А. - Особливості відтворення складнопідрядних речень умови та часу в англо-українському перекладі англійських народних казок (2009)
Луньова Т. В. - ДЕРЕВО як метакогнітивний концепт в есе Джона Фаулза "The Tree” (2009)
Магушинець І. І. - Латинська мова пізнього Середньовіччя в Африці та на Іберійському півострові (2009)
Михайленко В. М. - Структура як основа аналізу публіцистичного тексту (2009)
Моісеєнко О. Ю. - Концептуалізація соціальних проблем у сучасному англомовному дискурсі країн Східної Африки (2009)
Неборсіна Н. П. - Інтерпретація художнього твору: риторико-герменевтичний аспект (2009)
Орлова І. С. - Дискурсивні засоби вираження гумору та їх відтворення у перекладі (2009)
Охріменко В. І. - Модальний модифікатор "magari” як маркер контамінації модальних значень епістемічної можливості та епістемічної вірогідності (на матеріалі італійської мови) (2009)
Охріменко М. А. - Національно-культурна специфіка фразеологічних одиниць перської та української мов: постановка проблеми (2009)
Пилипенко Р. Є. - Ключові концепти меморіального дискурсу ФРН (2009)
Підгорна А. Б. - Мовні засоби формування текстів науково-технічної реклами (2009)
Пілик В. В. - Структурні особливості складного речення у газетно публіцистичному стилі турецької мови (2009)
Пініч І. П. - Інтерактивне планування емоційної комунікативної взаємодії (2009)
Попова Л. М. - Лінгвістичні та позалінгвістичні фактори визначення значення слова у сучасній лінгвістиці (2009)
Попова Н. М. - Гендерна репрезентація мовної особистості в іспаномовному інтерв’ю діячів культури (2009)
Пригодій С. М. - Транстекстуальність художнього твору (на матеріалі "Північних оповідань” Дж.Лондона) (2009)
Савенко А. О. - Інтертекстуальні виміри концептуальної метафори в романі Н. Казандзакіса "Лихі та кумедні пригоди Алексіса Зорбаса” (2009)
Середа Н. А. - Компонентна структура значення похідних іменників на позначення якості в сучасній німецькій мові (2009)
Сингаївська Г. В. - Дієприкметник у системі частин мови (2009)
Ситдиков П. Г. - Зв’язок синхронних та діахронних досліджень у термінології (на прикладі китайської мови) (2009)
Славова Л. Л. - Комунікативні максими успішності політичного дискурсу (2009)
Троць О. В. - Давньогерманський концепт ДОЛЯ (WYRD/ÖRLÖG) у перехідний період від язичництва до християнства: історико-культурні особливості (2009)
Турчин В. В. - Лексичні інновації у сучасному німецькому медіа дискурсі (2009)
Харченко О. В. - Іронічний дискурс ЗМІ США початку ХХІ сторіччя (2009)
Черненко О. В. - Особливості застосування принципу кооперації у конфліктному дискурсі (2009)
Чернишова Ю. О. - Прескриптивні стратегії в перекладі сучасних релігійних текстів (до питання про функції релігійної мови та еквівалентність перекладу) (2009)
Шевкун Е. В. - Лінгвокульторологічні аспекти історичного процесу змістотворення (на матеріалі ментально-мовного опису лінгвокультурного концепту ПРОСТIР, іспанська версія) (2009)
Яременко Ю. А. - Виміри ментальності: етнічний простір українців і західноєвропейців (2009)
Байоль О. В. - Мовленнєве втілення теми СУМ (на матеріалі драматургічних творів зрілого періоду Теннессі Вільямса) (2009)
Савчин М. В. - Конституційний Суд України та реалізація Конституції України (2015)
Мацюк А. Р. - Методологічні підходи та науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення Основного Закону держави, Мацюк А. А. (2015)
Кравчук В. М. - Організаційно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: поняття та класифікація (2015)
Подорожна Т. С. - Інтеграція положень права ЄС в правопорядок України: модернізація окремих інститутів права (2015)
Тєлькінєна Т. Е. - Від права підданих в Російській імперії на місцеве самоврядування до права петицій: 1 січня 1864р. – 18 лютого 1905р. (2015)
Губерська Н. Л. - Основні принципи організації та реалізації адміністративних процедур (2015)
Щавінський В. Р. - Захист інтересів держави в адміністративному судочинстві як об’єкт адміністративно-правової науки (2015)
Дембіцька С. Л. - Адміністративно-правове дотримання та забезпечення прав і свобод громадян органами виконавчої влади (2015)
Сідей Я. Я. - Залучення громадянином третіх осіб при розгляді адміністративних спорів, Селіванов О. А. (2015)
Шатковська Д. М. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях в Україні в контексті реалізації права на охорону здоров’я (2015)
Бортняк В. А. - Деякі аспекти підвищення ефективності використання оборонних ресурсів та внутрішнього аудиту щодо їх витрачання, Хуторний Б. В. (2015)
Чернадчук Т. О. - Деякі аспекти класифікації валютних правовідносин (2015)
Шторгард А. - Особливості санкцій в Данії (англійською мовою) (2015)
Єжова Т. Є. - Право дітей з особливостями психофізичного розвитку на освіту в міжнародних нормативно-правових документах (2015)
Богатирьов І. Г. - Порівняльна характеристика порядку і умов виконання і відбування кримінальних покарань за законодавством України та Азербайджанської Республіки, Тагієв С. Р. (2015)
Кузьміна К. О. - Щодо звільнення за корупційне діяння працівників митної служби (2015)
Попов Г. В. - Захист дітей від жорстокого поводження в сім’ї у контексті прокурорської діяльності (2015)
Гриценко В. Г. - Функції правоохоронної системи України (2015)
Жигалкін П. І. - Атестація робочого місця за умовами праці державного службовця (2015)
Старчук О. В. - Окремі аспекти правового регулювання заборони дискримінації жінок (2015)
Козін С. М. - Види трудових обов’язків працівників (2015)
Феленко Ю. А. - Щодо порядку відшкодування шкоди за нормами трудового права (2015)
Лакіза О. О. - Відмінність категорії "атестація робочих місць за умовами праці" від суміжних правових явищ (2015)
Костенко О. М. - Верховенство закону чи моралі? Проблема правової футурології (2015)
Оніщенко Н. М. - Громадянське суспільство і гендерні відносини: моральний вимір, Береза С. В. (2015)
Кресіна І. О. - Моделі соціальної держави: модернізуючий вплив глобалізації, Хома Н. М. (2015)
Стеценко В. Ю. - Добровільне медичне страхування: правові засади регулювання (2015)
Кравчук В. М. - Міжгалузевий правовий аналіз поняття "контроль” (2015)
Тарнавська А. -Н. О. - Становлення інституту медіації в умовах євроінтеграційних процесів України (2015)
Голобородько Д. В. - Міграційне право України: проблеми становлення як самостійної правової галузі (2015)
Козловська Л. В. - Нормативні передумови розмежування регулятивних та охоронних правовідносин (2015)
Минькович-Слободяник О. В. - Проблеми співіснування правової і політичної культури в сучасній Україні (2015)
Червоненко В. В. - Порівняльне державознавство: методологічне значення (російською мовою) (2015)
Едер П. Т. - Особливості співпраці органів прокуратури з Вищим крайовим судом у Львові (1855–1918 рр. ) (2015)
Пасічник Д. С. - Адміністративно-правові аспекти захисту прав людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом в Україні (2015)
Гордієнко Т. В. - Відносини іноземного інвестування в межах співвідношення міжнародного та внутрідержавного права (2015)
Короташ Я. О. - Розмежування понять "внесок" та "вклад до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю" (2015)
Кузнець О. М. - Сутність правової поведінки суб’єктів цивільних відносин (2015)
Фурса Є. Є. - Правовий аналіз справи, пов’язаної зі спадкуванням з "іноземним елементом" (2015)
Зайчук О. В. - Сучасний аналіз проблем конституційного права України (Рецензія на монографії Селіванова А. "Записки конституціоналіста", "Наукові погляди на сучасні конституційні процеси", "Реалії конституційного права"), Оніщенко Н. М. (2015)
Толстой М. - Основні структурні і палеогеодинамічні типи гранітоїдів Українського щита і їх петрофізична характеристика, Шабатура О., Костенко Н., Гасанов Ю. (2011)
Галецький Л. - Особливості складу основних порід коростенського комплексу і походження корінних титанових руд, Комський М., Ремезова О. (2011)
Драгомирецький О. - Принцип суперпозиції при побудові геолого-генетичних моделей золоторудних систем Українського щита, Кадурін В. (2011)
Шевчук В. - Умови формування структурних зсувів та їх класифікація для цілей моделювання, Іванік О. (2011)
Лукієнко О. - Мініатюрний природний "експеримент" структуроутворення при пластичній зсувній течії продуктів мігматизації та його порівняння з лабораторним моделюванням течії в'язких рідин, Кравченко Д. (2011)
Янченко В. - Звенигородські конгломератоподібні породи (текстурні особливості, умови та механізми формування) (2011)
Войновський А. - Методика та досвід використання геохімічної інформації для розчленування і кореляції докембрійських комплексів західної частини Українського щита, Гейченко М., Жужома В. (2011)
Шнюков С. - Геохімічне моделювання магматичної системи вулканічного острова Десепшн (Західна Антарктида): принципи та задачі, Лазарєва І., Хлонь О., Митрохин О., Гасанов Ю., Морозенко В. (2011)
Жовинский Э. - Солевые ореолы и их прикладное значение, Крюченко Н. (2011)
Квасниця І. - До мінералогії міаролових порожнин у габро-анортозитах Коростенського плутону, Зінченко О., Мітрохін О. (2011)
Галецький Л. - Відкриття Пержанського родовища берилію за допомогою комплексних геохімічних методів пошуків, Романюк Л. (2011)
Макаренко М. - Широкомасштабне застосування літогеохімічних пошуків уранових родовищ на Хмільницькій площі, Карли В., Степанюк В., Коляда В., Паталаха М., Купенко І., Гурін О., Корнієнко В. (2011)
Старостенко В. - Основні напрями розвитку геофізичних досліджень в області оцінки сейсмічної небезпеки території України, Кендзера О., Сафронов О. (2011)
Костенко Н. - Речовинно-петрофізична оцінка гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського щита з визначенням їх придатності для створення сховищ радіоактивних відходів, Кузів Л., Толстой М., Шабатура О. (2011)
Коржнев М. - Техногенні зміни геологічного середовища та порушення природного геохімічного балансу у гірничодобувних регіонах на прикладі Кривбасу, Малахов І. (2011)
Толстой М. - Науково-педагогічна діяльність Бориса Олександровича Гаврусевича (до 100-річчя з дня народження) (2011)
Прокоп Т. І. - Зміни в соціальній структурі населення Гетьманщини в період намісництва П. Рум’янцева–Задунайського (1764–1796 рр.) (2015)
Панфілова Т. О. - Національно–політичні реформи в Австрійській імперії та їх вплив на зародження українських громадських спілок та об’єднань (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) (2015)
Парайко К. В. - Традиційна родильна обрядовість українського та східнороманського населення Буковини кінця ХІХ – ХХ ст. (2015)
Падалка С. С. - Зміни в проявах та формах протидії політичним корупційним зловживанням соціальних верств підросійської України (XIX ст.. - початку XX ст.) (2015)
Гринчак М. О. - Трансформація суспільно–політичної позиції промисловців південноукраїнських губерній на початку ХХ сторіччя (2015)
Кирея В. В. - Кадрове забезпечення військово–повітряних сил Західно–Української Народної Республіки 1918–1919 рр. (2015)
Синяк С. Л. - Культурно–виховний напрям роботи польських парамілітарних організацій на Волині у 1921–1939 рр. (2015)
Лукашів В. Я. - Економічна діяльність "Товариства ім. М. Качковського" в Східній Галичині у міжвоєнний період (2015)
Ільницький В. І. - Проведення мобілізаційних заходів радянською адміністрацією у Карпатському краї ОУН (2015)
Конюхов С. В. - Місце і роль єврейського населення в опорі радянському окупаційному режимові на території Жовківщини (2015)
Яремчук Ю. М. - Формування міського середовища Львова (на прикладі промислового будівництва 1960–1970–х рр.) (2015)
Лук’яненко О. В. - Інтерактивне дозвілля у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (2) (2015)
Кучерук М. С. - "Лихі 90-ті" і "помаранчева" революція: соціально-економічні передумови формування громадянського суспільства (2015)
Федоренко Я. А. - Відродження кооперативного руху в Україні в кінці ХХ ст. – на початку ХХІ століття (2015)
Опанасенко О. І. - Реституції в контексті Європейських домовленостей (2015)
Федорак В. В. - Етнотуризм на Гуцульщині: особливості та перспективи розвитку (2015)
Гураль О. І. - На зорі відродження національно–культурного життя в Києві (Протокол перших (установчих) зборів членів київської "Просвіти" як важливе джерело з історії Товариства) (2015)
Борчук С. М. - Перша спроба підготовки багатотомної республіканської енциклопедії (2015)
Золотарьов В. С. - Дореволюційна історіографія діяльності Конституційно–демократичної партії Росії (1905–1917 рр.) (2015)
Ліхачова О. Є. - О. І. Георгієвський та дослідження питань історичного розвитку Галлії (2015)
Саранов С. В. - Політика Ж.-Б. Кольбера (1619 – 1683 рр.) у середземноморському Магрибі: досвід критичного осмислення (2015)
Гусейнова Л. - Образование независимого профсоюза "Солидарность" в Польше (Формування незалежної профспілки " Солідарність" в Польщі) (2015)
Дроздов В. В. - Російська періодика про політику Румунії на початковому етапі російсько–турецької війни 1877–1878 рр. (2015)
Aliyev R. - Areas of activity of our Diaspora organizations in Russia in the protection of political interests of Azerbaijan Republic (2015)
Мелещенко Т. В. - Розвиток і консолідація громадянського суспільства у Чехословаччині кінця 80–х початку 90–х рр. ХХ ст. (2015)
Мамедли Р. У. - Развитие высшей школы в Азербайджанской ССР в 70–80–гг. ХХ века (2015)
Алибекова Г. - Социальная жизнь и религиозные взгляды племен Нахичевана эпохи Бронзы (2015)
Рзаев Ф. - Племена хурритов в летописях и их следы в древнем Нахчыване (2015)
Дадаши Н. М. - Технология RFID и информационно–поисковые системы в библиотеках Табризского университета (современное состояние и перспективы) (2015)
Melikov E. N. - The documents of History Museum of Azerbaijan as a source of learning of the history of petroleum industry (2015)
Kheiri A. - The mausoleum of Imâmzâde ‘Ali in Shekarnâb, Âbyek (2015)
Исмайлова А. - Полихромные глазурованные сосуды (на основе материалов Национального музея истории Азербайджана) (2015)
Салимзаде С. Р. - Становление ковроткачества в Азербайджане: художественные особенности (2015)
Литвинчук О. В. - Сучасне світосприймання (2015)
Мельник В. В. - Онтологічні, аксіологічні та антропологічні засади розвитку сучасного світу (2015)
Тополь О. В. - Архетипи світоустрою та життєустрою людини в українській філософській традиції (2015)
Духович О. Б. - Розуміння істини та правди в діалогічній філософії М. М. Бахтіна (2015)
Сепетий Д. П. - Чи є аргумент зомбі передрішенням спірного питання проти матеріалізму? (2015)
Андрієнко О. В. - Еліта як суб’єкт і чинник суспільного розвитку (2015)
Палагнюк М. М. - Діалектика етнокультурної ідентичності (2015)
Годжатюрк Н. - Мифическое мышление и этническое становление (2015)
Шкіль Л. Л. - Тілоцентризм як нове явище Постмодерну (2015)
Духович В. В. - Проект генеалогії етики Мішеля Фуко (2015)
Фаріон О. О. - Київська філософська школа: у пошуках сенсу людського буття (2015)
Ковальчук Н. Д. - Феномен святості преп. Феодосія Печерського в контексті житія святих (2015)
Буряк Н. Б. - Соціальне підґрунтя релігієзнавчої концепції Еріха Фромма (2015)
Вітер Д. В. - Філософсько–теологічна рефлексія соціальної доктрини церкви: питання підходу та методу (2015)
Вергелес К. М. - Православна антропологія: головні аспекти дослідження (2015)
Яковенко А. І. - Православ’я в українському суспільстві: практичне значення (2015)
Костенко Т. В. - Філософсько–богословські аспекти гносеології сакрального в православ’ї (2015)
Предко Д. Є. - Прояви релігійних почуттів: релігієзнавчий аспект (2015)
Рзаев М. Г. - К вопросу о проблеме личности в различных религиозных системах и философских учениях (2015)
Сомов А. Ю. - Формування християнської релігійно–філософської парадигми Надлюдини на зламі двох епох – античності й християнства (2015)
Филипчук С. В. - Вияви "русского мира" у друкованих медіа УПЦ МП (2015)
Чаплинський В. Г. - Основні тенденції реформування баптистських церков на Україні (2015)
Отрешко В. С. - Інформаційна безпека в контексті мовних пріоритетів українського державотворення (2015)
Коханевич О. В. - Видовище у сучасному телевізійному просторі: філософсько–антропологічний аналіз (2015)
Попова І. В. - Суперечності екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства (2015)
Широбокова О. О. - Механізм взаємодії суб’єктів соціальних новацій та соціального розвитку (2015)
Береза В. О. - Перспективи політичної соціалізації особистості в контексті демократичного розвитку українського суспільства (2015)
Бойченко Н. М. - Теорії ідентичності як методологічна основа ціннісного самовизначення особистостей та соціальних спільнот (2015)
Коломієць О. Г. - Вплив мас–медіа на особистість як одна з причин розвитку агресії особистості (2015)
Чиренко Н. В. - Виховання власної гідності: філософський аспект (2015)
Дорожко І. І. - Філософія родинного виховання у сучасних соціокультурних контекстах (2015)
Старовойт О. - Суперечності й переваги демократії як середовища впровадження і розвитку інновацій (2015)
Вихованець З. С. - Культура взаємовпливу економіко–виробничої діяльності та язикового потенціалу: феномен комунікації (2015)
Завальнюк О. В. - Юридичні засади регулювання сучасної спортивної діяльності (2015)
Dashdamirova Ch. F. - The conception of reductionism in biology science (2015)
Шелюк Л. - Демократизація освіти як принцип її реформування в Україні (2015)
Гриценкo М. В. - Інтерпретaція фенoмену "aкaдемічнa свoбoдa" у філoсoфськo-oсвітньoму дискурсі (2015)
Терепищий С. О. - Діалектика регіоналізації та глобалізації в сфері сучасної вищої освіти (2015)
Яковлєва О. В. - Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України (2015)
Опанасюк Ю. І. - Дистанційне навчання як інноваційна технологія (2015)
Новіцька Т. В. - Освіта як один із засобів формування особистості в контексті сучасних цивілізаційних тенденцій (2015)
Купрій Т. Г. - Маркери студентоцентричної філософії приватної вищої освіти Німеччини (2015)
Xасаноглу М. Г. - Педагогические мысли и идеи в произведениях Мехмета Акифа Эрсоя (2015)
Саглам У. - Соотношение физиологического и психологического в подростковом возрасте и его влияние на их поведение (2015)
Mammadov H. M. - Azerbaijan: moral aspects of the socialized market economy and neo–conservatism (2015)
Ахмедов А. Г. - Основные особенности национально–духовных ценностей Азербайджана (2015)
Мухтаров Е. Г. - Драма образа Низами Гянджеви в азербайджанской литературе (2015)
Aydin V. - Poet, writer and pedagogue Necip Fazil Kisakurek in modern Turkish literature (2015)
Asadova V. - Ahmad Kamal’s critical activity in the Fuyuzat Journal (2015)
Зульфугаров Р. А. - О терминах, связанных с молотьбой и жатвой, в ордубадском диалекте и джульфинском говоре (2015)
Лавриненко В. Г. - Явище стратегічної культури в контексті європейських та євроатлантичних прагнень України, Джевіцькі А. (2015)
Григор О. - Глобалізаційні зміни сучасного світу (2015)
Власов В. Г. - Європейський досвід реалізації політики з регулювання міжнародних зв’язків регіонів: політико–правовий аналіз (2015)
Mammadova T. - Globalization: a trigger of civilizational clash? (2015)
Алиев Р. З. - Международные переговоры и их исследования (2015)
Загурська–Антонюк В. Ф. - Толерантність чи націоналізм як фундаментальні цінності для поліетнічних систем? (2015)
Лавренов Д. А. - Основні моделі політичного лобіювання та їх особливості (2015)
Макаренко Б. - Духовні детермінанти активізації політичної участі особистості (2015)
Макаренко Л. П. - Комунікація парламенту з громадськістю: світові тенденції та вітчизняний досвід (2015)
Неприцька Т. І. - Політична комунікація у соціальній мережі Facebook (2015)
Остап’як В. І. - Політика гібридного партнерства (виклики сучасних загроз) (2015)
Худик Г. О. - Особливості визначення ефективності іміджу політичного лідера, Герман Ю. О. (2015)
Чеканов В. Ю. - Зміни в дослідній парадигмі міжнародної науки (2015)
Ярмистий М. М. - Наукові підходи до визначення поняття "міграція" та "міграційна політика" (2015)
Хайтам Н. Р. - Роль масс–медиа в формировании политической повестки дня (2015)
Денисюк С. Г. - "Нові мас–медіа" як чинник впливу на сучасні політичні комунікації (2015)
Кацуба М. О. - Художнє кіно в політичних процесах (2015)
Климончук В. Й. - Інтерпретація категорії "свобода" в українській політичній думці (2015)
Войтенко Ю. М. - Інститут імпічменту у політико–правовій системі України та світу (2015)
Бегей І. І. - Українська лівиця Галичини в умовах політичної системи Другої Речі Посполитої: боротьба за українізацію шкільництва (2015)
Кавилін О. А. - Політична участь української молоді, як важлива умова соціальних змін в суспільстві (2015)
Шотурма Н. В. - Забезпечення доступу до публічної інформації в місцевих органах виконавчої влади (2015)
Красносілецький Д. П. - Феномен українізації мешканців Донбасу як фактор національної консолідації українського суспільства (2015)
Asgarova Z. - The ideology of Azerbaijanism in the context of globalization (2015)
Іванець Т. М. - Партія Реформації Японії як продукт трансформації японської партійної системи: концептуальні засади та ідеологічна платформа (2015)
Десять років в авангарді філософської освіти і науки (2015)
Бaбак А. О. - Лінгвопрагматичні засоби вираження емоцій в публіцистичних іспаномовних текстах, Андрійченко Ю. В. (2010)
Байоль О. В. - Лексико-семантична та мовленнєво-жанрова репрезентація концепту самотність у драматургічному дискурсі Теннессі Вільямса (2010)
Безпаленко А. М. - Семантичні зміни у слові в аспекті ґештальту. Карта суміжності (2010)
Васильчук Л. Ф. - Лексикографування німецьких фразеологізмів-дериватів (2010)
Звонська Л. Л. - Афористика класичних мов та новоєвропейські мови (2010)
Кононець Ю. В. - Структурно-семантичні моделі вербальних товарних знаків (2010)
Korbozerova N. M. - Criterios de la clasificacíon del verbo Español (2010)
Костик О. І. - Діалектика вибору або "Український стиль” у просторовому вимірі (2010)
Літинська Н. В. - Лінгвокультурологічне тлумачення концепту як складової культурного простору мовного соціуму (2010)
Локота О. П. - Формально-структурний аналіз дипломатичної термінології сучасної турецької мови (2010)
Мариненко П. І. - Іспанська кредитно-банківська термінологія: термінологічні словосполучення, Пугач В. П. (2010)
Мартинюк О. М. - Нетикет як чинник впливу на мовленнєву поведінку комунікантів у Інтернет-мережі (на матеріалі сучасної італійської мови) (2010)
Мерзлікіна О. В. - Особливості функціонування топонімії провінцій Країни Басків та Наварри, Котенко В. Л. (2010)
Орендарчук О. Л. - Контрастивний аспект дослідження валентнісних відношень дієслів TO HEAR / ЧУТИ (на матеріалі англійської та української мов) (2010)
Орличенко О. В. - Особливості структураціï функціонально-семантичноï категоріï в іспанській мові, Бондарчук-Ладна О. В. (2010)
Охріменко В. І. - Функціональні характеристики модального інкорпорованого маркера нейтралізації naturalmente (на матеріалі італійської мови) (2010)
Підіпригора Ю. Г. - Концептуально-семантичні характеристики дієслів-службових елементів інхоативних дієслівних перифраз іспанської мови (2010)
Пригодій С. М. - Tableaux vivants у літературному тексті: взаємодія мистецтв (2010)
Редковська Т. О. - Багатозначність ітеративного префікса re- в іспанській мові та її реалізація у мовленні (2010)
Романюк В. В. - Роль інфінітива в іспанському діалогічному мовленні, Попова Н. М. (2010)
Садлівська О. І. - Місце ритмічної будови у структурі тональності (2010)
Свиридюк Т. В. - Витоки ідіоматичної семантики: орієнтаційна метафора (на матеріалі промов британських прем’єр-міністрів) (2010)
Середа Н. А. - Семантика слова в процесі номінації (2010)
Cидельникова Л. В. - Вираження символу хреста та його форм у знаковій системі письма (2010)
Сингаївська Г. В. - Національно-культурна специфіка фразеологізмів з семантикою кохання в іспанській мові, Гризовська К. В. (2010)
Скляренко О. Б. - Особливості використання порівнянь, як маркованого елемента жанрово-стилістичної домінанти оповідань Інгеборг Бахманн (2010)
Старовойтова Х. В. - Метафорична модель ESPACE <=> MÈRE як втілення архетипу матері в сучасній французькій драмі (2010)
Сурмач О. Я. - Представлення концепту "багатство” у текстах американської художньої літератури (2010)
Турчин В. В. - Сучасна гуманітарна комунікація та її онтологічні особливості розвитку (2010)
Угрин Т .В. - Репрезентація українських політиків у французьких медіа в 2004–2009 роках (кількісний аспект) (2010)
Фурист Н. П. - Міждисциплінарний характер інтимізації як феномена комунікативної лінгвістики (2010)
Харченко О. В. - Американський дискурс комічного та його когнітивно-соматичні категорії (2010)
Чорна Н. В. - Наративна організація латиноамериканських постмодерних новел як стилістичний прийом (2010)
Шевченко Н. О. - Шляхи лексичного збагачення мови бізнесу і фінансів (2010)
Шелудько А. В. - Складні слова синтаксичного типу в українсько англійському перекладі (на матеріалі прози Оксани Забужко) (2010)
Щастна Г. І. - Прагматика дискурсу переможця (2010)
Юрковська М. М. - Комічне серед вербальних і невербальних реалій анімаційного світу (на матеріалі сучасних англомовних анімаційних фільмів) (2010)
Януш О. Б. - Критичний дискурс-аналіз як теорія і метод (2010)
Яременко Ю. А. - Вимір глобального / локального простору: інтерпретація в художній прозі (2010)
Ярошевська М. О. - Медійна інтеракція та її характеристики (на прикладі французького ток-шоу) (2010)
Іванік О. - Застосування класичних методик структурно-морфометричного аналізу для реконструкції новітнього тектогенезу на основі ГІС, Тустановська Л. (2011)
Олійник О. - Палеотектонічна реконструкція розвитку Скоробагатьківської солянокупольної структури (2011)
Мєнасова А. - Деякі закономірності вертикального поширення викопної фауни відкладі ввенду Поділля (2011)
Тимченко Ю. - Сезонні зміни комплексів діатомових водоростей у районі Чорноморського експериментального полігону (південне узбережжя Криму) (2011)
Бочевар Р. - Особливості розповсюдження та типоморфізм сульфідів скарнових родовищ (2011)
Грущинська О. - Ксеноліти з рапаківіподібних гранітів пугачівської та малинської ділянок Коростенського плутону та їх петрогенетичне значення, Митрохин О., Зінченко О., Білан О. (2011)
Костенко Н. - Розчленування гранітоїдних утворень Приазовського мегаблоку Українського щита за результатами петрохімічно-геохімічних досліджень (2011)
Грінченко О. - Особливості локалізації та речовинний склад золоторудної мінералізації в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит), Бондаренко С., Сьомка В., Сергієнко В., Канунікова Л. (2011)
Муйла О. - Механізм вогнища землетрусу в задачах сейсмології, Малицький Д. (2011)
Курганський В. - Оцінка достовірності прогнозних фільтраційно-ємнісних властивостей колекторів картамишської світи за даними 3D сейсморозвідки, Колісніченко В., Маляр В. (2011)
Курганський В. - Застосування нанотехнологій в нафтогазовому комплексі. Основні ідеї та перспективні напрямки досліджень, Маляр Л., Мильниченко М., Андрущенко В. (2011)
Баран А. - Оцінка ефективності детальних наземних магніторозвідувальних робіт на прикладі Глумчанської ділянки (Волинський мегаблок УЩ), Дроздецький В., Гейко Ю., Кривдик С. (2011)
Корбутяк О. - Мінливість питомого електричного опору ґрунту під впливом властивостей ґрунту за напрямком ділянки км 152-155 магістрального газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани" (2011)
Жуков М. - Оцінка інформативності спектральних діапазонів при розв'язанні задачі оцінки підтоплення за результатами дистанційного зондування Землі, Тішаєва А. (2011)
Захарій Н. - Статистичний аналіз деяких природних і техногенних чинників впливу на здоров'я населення України, Коржнев М. (2011)
Кузів Л. - До питання проникності гранітоїдів Волинського мегаблоку як фактора вибору геологічного сховища радіоактивних відходів (РАВ) (2011)
Нестеровський В. - Тип Arthropoda в колекціях Геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вакуленко О. (2011)
Кресіна І. О. - Перспективи децентралізації влади у контексті регіональної політики України. Чи йдемо в Європу?, Стойко О. М. (2015)
Батанов О. В. - Деякі концептуальні проблеми реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні (2015)
Бостан С. К. - Форма територіальної організації публічної влади в державі: проблеми теорії и практики (2015)
Федоренко В. Л. - Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації публічної влади в контексті децентралізації: досвід Польщі для України, Чернеженко О. М. (2015)
Жаровська І. М. - Аспекти співвідношення державної влади і громадянського суспільства (2015)
Дробуш І. В. - Соціальні інтереси територіальних громад в контексті формування громадянського суспільства та децентралізації влади (2015)
Беспалий В. В. - Розвиток місцевого самоврядування в Україні: проблеми та пріоритети (2015)
Копча В. В. - Реформування конституційного правосуддя Словацької Республіки в 1993-2001 роки (2015)
Кравчук В. М. Конституційно-правова реформа прокуратури – крок до збалансування публічного контрольного процесу в Україні - Constitutional-legal reform of Prosecutor's Office – a step towards balancing process public control in Ukraine (2015)
Сердюк Н. А. - Виборність суддів як основа демократичного принципу народовладдя в Україні (історико-правове дослідження) (2015)
Гаркуша В. В. - Державна автомобільна інспекція в структурі МВС України: напрямки та перспективи реформування (2015)
Решота В. В. - Правова природа рішень Верховного Суду України в адміністративному судочинстві у контексті забезпечення права на справедливий суд (2015)
Батрин С. В. - Правові засади публічно-приватного партнерства у сфері рекреації та рекреаційного землекористування (2015)
Жарий О К. . - Види та цілі заходів адміністративного припинення правопорушень в діяльності Служби Безпеки України (2015)
Гаврилюк Р. О. - Симетричність права людини на податки (2015)
Сарана С. В. - Процесуально-процедурний режим виконання податкового обов’язку та подання податкової звітності (2015)
Гуд А. М. - Основні шляхи удосконалення нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні (2015)
Рарицька В. Б. - Відповідальність держави у податкових правовідносинах як форма прояву асиметричності права держави на податки (2015)
Шторгард А. - Роздуми про альтернативи тюремного ув’язнення – приклади із пенітенціарної системи Данії (англійською мовою) (2015)
Коваль О. М. - Значення заборони повторного ризику у процесуальному законодавстві зарубіжних країн (2015)
Яра О. С. - Кримінально-правова заборона незаконних дій з відомостями, що становлять інсайдерську інформацію(англійською мовою) (2015)
Павликівський В. І. - Сучасні напрями реформування кримінального законодавства у сфері правового забезпечення свободи слова та професійної діяльності журналістів (2015)
Вапнярчук В. В. - Допустимість доказів (доказування) в практиці Європейського Суду (2015)
Ясюк Є. - Провадження підприємницької діяльності через інститут електронних грошей у світлі Директиви 2009/110 EC Європейського Парламенту та Ради (польською мовою) (2015)
Бугера С. І. - Адаптація законодавства України з питань якості сільськогосподарської продукції до міжнародних вимог (2015)
Макаренко О. Ю. - Міжнaродно-прaвове зaбезпечення захисту навколишнього середовища під час збройних конфліктів (2015)
Вайцеховська О. Р. - Історично-правові аспекти формування міжнародного фінансового права як галузі міжнародного права (2015)
Світличний О. П. - Юридична відповідальність за порушення самовільно зайнятої земельної ділянки (2015)
Труш І. В. - Монополізація окремих секторів ринку комунальних послуг з використанням законодавчої корупції (2015)
Швець В. Д. - Контроль та нагляд щодо додержання законів в сфері землекористування (2015)
Ямненко Т. М. - Особливості збирання та реалізації доказів у справах про порушення митного законодавства (2015)
Гогусь О. В. - Проблемні питання реалізації повноважень прокурора із забезпечення прав неповнолітніх на стадії досудового розслідування (2015)
Іншин М. І. - Предмет трудового права, Щербина В. І. (2015)
Костюк В. Л. - Конституційне право на соціальний захист в умовах сьогодення: науково-правовий аспект (2015)
Мельник В. П. - Розвиток законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах незалежної української держави (2015)
Панасюк С. В. - Поняття та ознаки громадського контролю за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення в умовах сьогодення: теоретико-правовий підхід (2015)
Лемак В. В. - Модель змішаної республіки в Румунії та Україні: порівняльно-правові аспекти, Шимон І. П. (2015)
Мірошниченко М. І. - Загальні і особливі закономірності генезису правових систем (2015)
Бурдоносова М. А. - Форми прояву правового ідеалізму в сучасному українському суспільстві (2015)
Косарєва В. В. - Регулювання міграційних процесів як функція сучасної держави (російською мовою) (2015)
Абросімов Є. О. - Особливості філософії права в Україні, Скалозуб Н. О. (2015)
Єршова С. І. - До питання про визначення поняття "майново-господарські зобов’язання” (2015)
Бонтлаб В. В. - До питання про поняття цивільного судочинства: проблеми та перспективи (2015)
Цьвок М. С. - Зарубіжний досвід діяльності недержавних громадських організацій та його застосування в Україні (2015)
Карась Б. О. - Детермінанти виникнення адміністративно-правових спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2015)
Огорілко Ю. М. - До питання розмежування приватноправових та публічно-правових відносин (2015)
Харитонов Р. Ф. - Порівняльне правознавство та галузева юридична компаративістика: співвідношення і взаємодія (російською мовою) (2015)
Лозовой В. - Культура компліментарного спілкування як необхідність і цінність (Рецензія на книгу Селіванова А. О. "Бесіди за чаєм (За мотивами книги Петера Мартіна Уртеля "Мистецтво пити чай")" ) (2015)
Миколенко О. І. - Ушел из жизни Анатолий Семенович Васильев (2015)
Іванік О. - Динаміка формування та геолого-геоморфологічні чинники активізації гравітаційних процесів у межах Іршавського району Закарпатської області, Гуда О. (2011)
Костенко Н. - Склад та об'єми гранітоїдних комплексів Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита (2011)
Тустановська Л. - Еволюція рельєфу Канівського Придніпров'я на основі аналізу базисних і вершинних поверхонь (2011)
Бункевич О. - Репрезентативність вибірки детритових акцесорних мінералів при позерновому геохімічному дослідженні їх популяцій, Шнюков С. (2011)
Митрохин О. - Прояви контактового метаморфізму в породах давньої "рами" Коростенського плутону, Білан О., Грущинська О. (2011)
Бубнова О. Андреєв О. - Внутрішня будова та хімічний склад головних породоутворювальних мінералів Мухарівського гранітного масиву північно-західної частини Українського щита, Павлов Г. (2011)
Продайвода Г. - Реконструктивні можливості акустичної емісії при змінах напружено-деформаційного стану кварцвмісних порід Криворізької надглибокої свердловини, Онанко А., Шабатура О., Онанко Ю. (2011)
Курганський В. - Глинистість порід картамишської світи Кобзівського ГКР та її вплив на колекторські властивості, Колісніченко В., Маляр В. (2011)
Пігулевський П. - Залежність розташування металогенічних зон від будови низів земної кори Південно-Східної частини УЩ (2011)
Рева М. - Геофізичні дослідження при пошуках пунктів захоронення радіоактивно забруднених матеріалів, Онищук В., Онищук Д., Петруняк В. (2011)
Орлюк М. - Розробка регіональної 3D магнітної моделі земної кори південно-західного краю Східно-Європейської платформи (з врахуванням сферичності Землі), Марченко А. (2011)
Ємець О. - Особливості формування уранового зруденіння в натрієвих метасоматитах Новокостянтинівського уранового родовища (2011)
Захарій Н. - Обгрунтування етапу використання надр Західного Донбасу за ресурсними та геолого-екологічними показниками, Курило М. (2011)
Бочевар Р. - Мілерит Капітанівського ультрабазитового масиву (Голованівська шовна зона), Скакун Л. (2011)
Байсарович І. - Порушення природного водно-екологічного балансу геологічного середовища півдня України та його екологічні наслідки, Яковлєв Є. (2011)
Шевченко О. - Порушені режими рівнів ґрунтових вод Чорнобильської зони відчуження та їх вплив на формування об'ємної активності 90Sr (2011)
Кураєва І. - Геохімічне дослідження ґрунтів природоохоронних об'єктів східної частини південного берега Криму, Локтіонова Е., Манічев В., Гущина Е. (2011)
Вижва С. - Дослідження нерозчинного залишку карбонатних порід Зарічної площі ДДЗ комплексом методів, Гожик А., Філіпакі І. (2011)
Шевчук В. - Гранітоїди областей тектоно-магматичної активізації: проблеми типізації та генезису (2011)
Баран А. - Геологічна будова та особливості речовинного складу олівінових мельтейгітів Болярської дайки (Волинький мегаблок УЩ), Гейко Ю., Загнітко В. (2011)
Ремезова О. - Структурно-тектонічні фактори утворення титаноносних масивів габро Коростенського плутону (2011)
Куриленко В. - Вплив галокінезу на нафтогазоносність Дніпрово-Донецької западини, Петрова Е., Гусиніна Т. (2011)
Бондар Ю. - Комплексна оцінка геоморфологічних і геоморфолого-стратиграфічних геологічних пам'яток Волино-Поділля (2011)
Шумлянський Л. - Ізотопний склад гафнію в цирконах з анортозит-рапаківігранітних масивів Українського щита (2011)
Сьомка В. - Мінералого-геохімічні особливості та вік торій-уранового зруденіння докембрію Українського щита, Бондаренко С., Степанюк Л., Грінченко О. (2011)
Костенко Н. - Петрохімічно-геохімічні дослідження гранітоїдів Росинсько-Тікицького мегаблоку Українського щита з метою уточнення породного наповнення їх комплексів (2011)
Гаценко В. - Геологічне положення метабазитів Чемерпільської структури серед базитових комплексів Середнього Побужжя (2011)
Веліканова О. - Деякі геохімічні особливості і рудоносність ультрабазитів Девладівського масиву (Середнє Придніпров'я), Веліканов Ю. (2011)
Паславська О. - Геохімія четвертинних відкладів Керченської протоки, Сидоренко В. (2011)
Наумко І. - Геохімічні передумови вуглеводнегенезу у метаморфічних комплексах Мармароського масиву (за флюїдними включеннями у мінералах), Бондар Р. (2011)
Кузів Л. - Петрофізична оцінка ізолюючих властивостей провідних петротипів гранітоїдів Житомирського комплексу Волинського мегаблоку Українського щита (2011)
Курило М. - Типи і рудоконтролюючі фактори розміщення золоторудної мінералізації Донбасу (2011)
Криницька М. - Нове в методах досліджень з виявлення перспективних покладів бурштину (2011)
Кравчинський Р. - Оцінка природно-ресурсного потенціалу Коростенського родовища підземних вод (2011)
Калашник Г. - Роль ювенільних джерел рудних компонентів в урановому рудогенезі Приазов'я (2011)
Назаревич А. - Методико-апаратурні проблеми моніторингових геофізичних досліджень та шляхи їх розв'язання (на прикладі геофізичного сейсмопрогностичного моніторингу в Закарпатті) (2011)
Дубовенко Ю. - Відновлення потенціалу сили тяжіння за значеннями модуля його градієнта в задачі Алексідзе (2011)
Орищенко І. - Трансформації речовини Землі у результаті змінних енергообмінних процесів (2011)
Пігулевський П. - Особливості геологічної будови верхнього шару земної кори Південно-Східної частини УЩ (2011)
Задвернюк Г. - Особливості поглинання неполярних вуглеводнів шаруватими силікатами у присутності води, Кадошніков В., Злобенко Б. (2011)
Кураєва І. - Горлівський хімічний завод як вогнище техногенного навантаження на навколишнє середовище, Самчук А., Яковенко О., Кисельов М., Філатов В., Дуброва Н., Войтюк Ю. (2011)
Шевчук В. - Співвідношення протерозойського автохтонного гранітоутворення та деформаційних процесів в межах Тальнівської зони розломів (Український щит) (2012)
Гуда О. - Порівняння факторів формування селевих процесів в басейні річки Тиса (Закарпаття) (2012)
Митрохіна Т. - Особливості хімічного складу титаноносних габроїдів Коростенського плутону (2012)
Омельченко А. - Вікові групи сублужних базитових дайок східної частини Волинського мегаблоку Українського щита (2012)
Безродний Д. - Технологія дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення геологічних задач (2012)
Безродна І. - Вивчення акустичних властивостей теригенних порід в умовах змінного тиску (на прикладі свердловин Волино-Подільського регіону), Демченко О. (2012)
Меньшов О. - Ультрадетальна магнітометрія природних систем. Економічні та аграрні аспекти, Круглов О., Сухорада А., Хоменко Р. (2012)
Левашов С. - Применение мобильных геофизических технологий для оперативной оценки перспектив нефтегазоносности и рудоносности на региональном и локальном этапах исследований, Якимчук Н., Корчагин И. (2012)
Бондаренко М. - Визначення параметрів техногенних і природних грунтів комплексом радіоізотопного каротажу (на прикладі золовідвалів Трипільської ТЕС), Кулик В., Кетов А., Дейнеко С., Іващенко С. (2012)
Бочевар Р. - Геолого-економічна оцінка магнезійних руд та перспективи освоєння Капітанівського родовища, Коденко Л. (2012)
Жикаляк М. - Сучасні тенденції сталого розвитку надрокористування у мінерально-сировинних центрах економічного зростання (2012)
Кошляков О. - Виснаження та забруднення питних водоносних горизонтів в умовах інтенсивної експлуатації на території м. Києва, Диняк О., Кошлякова І. (2012)
Захарій Н. - Комплексний аналіз небезпечних змін геологічного середовища на прикладі вугледобувного регіону Західного Донбасу, Курило М. (2012)
Давибіда Л. - Довгостроковий регіональний прогноз і картування природного режиму рівнів грунтових вод (на прикладі територій окремих адміністративних областей) (2012)
Продайвода Г. - Автоматизована система обробки результатів вимірювань швидкостей пружних хвиль в породах-колекторах інваріантно-поляризаційним методом, Вижва С., Онанко Ю., Онанко А. (2012)
Вижва З. - Статистичне моделювання випадкових процесів та двовимірних полів в аеромагнітометрії, Демидов В., Вижва А. (2012)
Божежа Д. - Діяльність Українського осередку EAGE за підсумками 2010 року визнана найкращою (2012)
Савицький М. В. - Визначення раціонального монолітного залізобетонного перекриття за допомогою ПК "Мономах 4.5", Сопільняк А. М., Погребняк К. В. (2014)
Хмара Л. А. - Математична модель процесу розвантаження ґрунту з ковша скрепера з напівкруглим днищем, Баєв С. В., Спільник М. А. (2014)
Беляев Н. Н. - Расчет локального загрязнения атмосферы при чрезвычайной ситуации в хранилище твердого ракетного топлива, Беляева В. В., Берлов А. В. (2014)
Бєліков А. С. - Рекомендації щодо розробки посадових інструкцій для здійснення вихідного дозиметричного контролю на режимній території ВО "ПХЗ", Пилипенко О. В., Степанова А. В., Комарецький Д. О. (2014)
Кірічек Ю. О. - Деякі аспекти організації поверхневого водовідводу на вулицях міста Дніпропетровська, Дем’яненко В. В., Матвєєва А. В., Гезь В. В. (2014)
Ткачова В. В. - Науково-методичні основи вирішення проблеми надійності систем теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами (2014)
Gunko E. - Simulation of the atmosphere pollution in the case of accidents (2014)
Захаров Ю. И. - Основные современные инструменты имитационного моделирования дорожных потоков, Карнаух Е. С. (2014)
Євсєєва Г. П. - "Ще не вмерла України ні слава, ні воля!" (До 175-річчя з дня народження видатного українського етнографа Павла Чубинського) (2014)
Омелян-Скирта Н. Г. - Застарілі назви в українському хатобудуванні, Шарашова А., Липовенко В. (2014)
Тустановська Л. - Модель еволюції рельєфоутворення Канівського Придніпров'я на основі структурної морфометрії (2012)
Продайвода Г. - Дослідження впливу тектонічних деформацій на параметри пружної і акустичної анізотропії залізистих кварцитів Криворізької надглибокої свердловини за даними математичного моделювання, Безродний Д., Безродна І. (2012)
Вижва С. - Петроелектрична модель порід-колекторів Західно-Шебелинського газоконденсатного родовища, Онищук Д., Онищук В. (2012)
Цибульський В. - Методика проведення повнохвильового моделювання сейсмічного поля в межах українського сектору Прикерченського шельфу Чорного моря, Кузьменко П., Тищенко А. (2012)
Левашов С. - Новые результаты геофизических исследований в районе крупного месторождения цинковых руд "Шаймерден" (Республика Казахстан), Якимчук Н., Корчагин И., Якубовский В. (2012)
Пігулевський П. - До геологічної природи південно-західної частини Томаківського гравітаційного максимуму (2012)
Костенко Н. - До оцінки металогенічної спеціалізації гранітоїдів Українського щита, Толстой М., Кадурін В., Чепіжко О. (2012)
Жикаляк М. - Регіональні аспекти геолого-економічної оцінки неметалічних корисних копалин, Чиж В. (2012)
Толкунов А. - Закордонний досвід та форми залучення інвестицій у нафтогазовидобувну галузь (2012)
Андрєєва О. - Особливості методик геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази бентонітових глин України (2012)
Рослый И. - Полигенно-экзогенное формирование месторождений урана в Днепровско-Донецкой впадине (2012)
Харитонов В. - Категоризація родовищ титану за загальними запасами, Олійник Т. (2012)
Гошовский С. - Геологическая оценка потенциальных ресурсов урана Днепровско-Донецкой впадины Северного Криворожья, Рослый И., Бобров А. (2012)
Галецкий Л. - Металлогения титана Украины, Ремезова Е. (2012)
Бурбан К. - Мінералого-генетична модель Заваллівського родовища графіту, Скакун Л. (2012)
Пономаренко О. - Можливий потенціал повторного використання різних типів промислових відходів гірничовидобувної галузі України, Юшин О., Грінченко О. (2012)
Остроух О. - Природні та антропогенні чинники зміни хімічного складу підземних вод на території південно-західної частини Закарпатської області (2012)
Кошлякова Т. - Визначення основних тенденцій щодо змін стану питних вод у м. Києві (2012)
Андрійченко Ю. В. - Особливості вживання пасивних конструкцій в іспанському біологічному тексті, Бодянська А. В. (2010)
Антонова М. Ю. - Перелічення як засіб організації концептуальної міжфреймової мережі поняття "економічна криза” (2010)
Афанасьєва О. М. - Кратолого-ідеологічні та соціологічні засади політичної / політологічної дискурсології в лінгвопрагматичному аспекті (2010)
Берегова О. А. - Композиційно-структурні особливості декодування референта (на матеріалі іспанської мови) (2010)
Борисенко О. А. - Вивчення іноземної мови, перекладацька діяльність та міжмовна комунікація в європейському контексті, Риженко М. А. (2010)
Бритвін Д. В. - Інтертекстуальність фразеологічних одиниць як фактор інтенсифікації прагматики тексту (на матеріалі французьких газет) (2010)
Вакуленко М. О. - Термін і термінологія: основні положення та методи дослідження (2010)
Волкова Л. М. - Хеджінг як комунікативна стратегія в сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2010)
Guetman Z. O. - Componente estratйgico en la competencia comunicativa del traductor (2010)
Грищенко Я. С. - Когнітивна модель композиції англійських віршованих творів (на матеріалі пейзажної лірики ХІХ сторіччя) (2010)
Дегтярьова Н. І. - Особливості функціонування концепту culture в сучасному британському мас-медійному дискурсі (2010)
Декшна Т. А. - Ітимізаційна семантика структури рекламного тексту (2010)
Довбня І. П. - Вертикальні бінарні моделі концептуальної структури простору у французькій, англійській і українській мовах (2010)
Каірова Т. С. - Коемпірія комунікантів в європейській епістолярній культурі XVIII століття (2010)
Кеба О. М. - Фонологія вібрантів (2010)
Кирпиченко О. Е. - Принципи етимологічних реконструкцій (2010)
Коваленко Н. М. - Мовленнєві засоби реалізації фатичної та переконуючої комунікативної поведінки адресанта в коментарях газет "Bild” та "Frankfurter Allgemeine Zeitung” (2010)
Кондратюк Л. М. - Дискурс взаємодії мистецтв (літературний імпресіонізм) (2010)
Korbozerova N. M. - Las particularidades del sintagma adverbial en la lengua Espaсola (2010)
Крупко О. І. - Щоденний труд серця ("Золотослів” Тараса Григоровича Шевченка) (2010)
Кулик Н. Д. - Лексикографічна розробка німецьких фразеологізмів із антропонімічним компонентом (2010)
Кульчицький В. І. - Семантичні категорії в словотворенні сучасної німецької мови (2010)
Кущ Е. О. - Англійські політичні неологізми як перекладацька проблема (2010)
Лукашенко Н .Г. - Ненормативна лексика в іспаномовному Інтернет-дискурсі (2010)
Лук’янченко М. П. - Структурно-семантичні і функціональні особливості образних порівнянь в оповіданнях А. Камю та їх переклад, Ярощак П. М. (2010)
Малікова О. В. - Концепт часу у прагматекстах теологічного дискурсу (2010)
Мариненко П. І. - Функціонування евфемічної лексики в сучасній іспанській мові (2010)
Мерзлікіна О. В. - Запозичення сучасної молодіжної лексики іспанської мови з англійського жаргону, Гризовська К. В. (2010)
Наконечна Ю. С. - Концептуалізація стимулів емоцій радості та смутку в англомовних віршованих творах для дітей (2010)
Орличенко О. В. - Витоки драми Педро Кальдерона де ла Барка "Життя – це сон" (2010)
Охріменко В. І. - Алгоритм реконструкції абстрактно- логічного коду модальних одиниць (2010)
Пономаренко В. П. - Апелятивізація етнонімів у латинській мові (2010)
Пригодій С. М. - Мистецький дискурс роману Едіт Вортон "Дім сміху” (2010)
Присяжнюк Л. Ф. - Поетика змінених станів свідомості: семантичний і наративний аспекти (2010)
Пулатова Л. Й. - Етнокультурна специфіка власне весільних обрядових фразем української та німецької мов (2010)
Радзієвська С. О. - Особливості мовної об’єктивації метафоричних образів дому в поетичному дискурсі (2010)
Риженко М. А. - Становлення й розвиток міжкультурної комунікації як науки в межах англомовного дискурсу (2010)
Рижикова М. Д. - Комунікативні стратегії і тактики лаудативного дискурсу (на матеріалі англійської мови) (2010)
Сидельникова Л. В. - Значення предметного письма у виникненні писемного мовлення (2010)
Смущинська І. В. - Французькі інтернаціоналізми і псевдоінтернаціоналізми, проблема функціонування та інтерпретації (2010)
Сухомлин В. В. - "Жанр" у сучасній публіцистиці (2010)
Трубенко І. А. - Художня метонімія та її різновиди у прозі англійського модернізму (2010)
Фоменко О. С. - Поняття "символ” і його осмислення у сучасній лінгвістиці (2010)
Ходаковська Н. Г. - Особливості функціонування іншомовних афіксів в системі словотвору сучасної німецької мови (2010)
Янишина Л. С. - Морфологічні неологізми в англійській мові XIX століття (на прикладі творів Шарлотти та Емілії Бронте) (2010)
Литвиненко Г. С. - Своєрідність архетипно-образної системи соціально-побутових пісень (2010)
Венгренівська М. А. - Олександра Олексіївна Андрієвська – перекладознавець, Сторожук І. Я. (2010)
Берштейн О. А. - Гармонический анализ на квантовых комплексных гиперболических пространствах, Колесник Е. К. (2012)
Городецький В. В. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для одного класу еволюцiйних псевдодиференцiальних рiвнянь, Широковських А. О. (2012)
Ендовицкий П. А. - Решение обобщенной обратной задачи о днях рождения (2012)
Клевчук I. I. - Побудова областей стiйкостi лiнiйних диференцiально-рiзницевих рiвнянь, Пернай С. А., Черевко I. М. (2012)
Лавренюк Я. В. - Про мiнiмальну систему твiрних у групi автоморфiзмiв бiнарного кореневого дерева (2012)
Ляшко С. I. - Iснування i єдинiсть слабкого розв’язку системи рiвнянь параболiчного типу з сингулярними правими частинами, Клюшин Д. А., Стешенко Г. М. (2012)
Protasova K. D. - Rainbow graphs and semigroups, Provotar Т. М. (2012)
Каминский А. А. - О страгивании межфазных трещин в угловой точке границы раздела сред при полном гладком контакте берегов, Кипнис Л. А., Хазин Г. А. (2012)
Котельнiкова А. С. - Взаємодiя поверхневих поодиноких хвиль з пiдводними перешкодами, Нiкiшов В. I., Срiбнюк С. М. (2012)
Мартынюк А. А. - О связной устойчивости импульсных крупномасштабных систем с запаздыванием, Иванов И. Л. (2012)
Булавiн Л. А. - Виробництво ентропiї в обмежених системах у процесi полегшеної дифузiї. Загальний вираз для потокiв, Гаврюшенко Д. А., Сисоєв В. М., Черевко К. В. (2012)
Лаврентьев А. А. - Рентгеновские спектры и особенности электронно-энергетической структуры оксидов ZrTiO4 и HfTiO4, Шкумат П. Н., Копылова Е. И., Габрельян Б. В., Никифоров И. Я., Бондаренко Т. Н., Хижун О. Ю. (2012)
Закарян Д. А. - Исследование фазового равновесия в системе жидкость – твердое тело для металлокерамических квазибинарных эвтектических композитов из первых принципов (2012)
Климчук А. Б. - Возраст рельефа Внутренней гряды Горного Крыма по U/Th датировкам кальцитовых отложений карстовых полостей, Тимохина Е. И., Амеличев Г. Н., Дублянский Ю. В., Штаубвассер М. (2012)
Лукин А. Е. - Гелиевая аномалия в нефтегазоносных визейских карбонатных коллекторах Днепровско-Донецкой впадины, Довжок Е. М., Книшман А. Ш., Гончаренко В. И., Дзюбенко А. И. (2012)
Усенко О. В. - Условия формирования Корсунь-Новомиргородского плутона и массивов щелочных пород Восточного Приазовья (2012)
Шульга Т. Я. - Динамические процессы, возникающие в Азовском море под действием прогностического ветра при наличии стационарных течений (2012)
Шумлянський Л. В. - U-Pb iзотопний вiк та iзотопний склад гафнiю цирконiв горбашiвської свiти волинської серiї венду Волинi (2012)
Головатюк В. М. - Синтез нових похiдних 1-(1,1-дiоксидотетрагiдро-3-тiєнiл)-3,5-диметилпiразолу шляхом реакцiй крос-метатезису, Безуглий Ю. В., Кашковський В. I. (2012)
Калиниченко К. В. - Состояние тяжелых металлов в иловых коллоидных системах, Никовская Г. Н., Ульберг З. Р. (2012)
Лагута И. В. - Антирадикальные и комплексообразующие свойства синтетических производных флавонола, Ставинская О. Н., Фесенко Т. В., Пивоваренко В. Г. (2012)
Хоменко Д. М. - Синтез та дослiдження нових координацiйних сполук уранiл-iона на основi 3-(2′-гiдроксифенiл)-5-(2′′-пiридил)-1,2,4-триазолу, Дорощук Р. О., Распертова I. В., Лампека Р. Д. (2012)
Демчук Т. Л. - Система конституцiональної стiйкостi рослин роду Aesculus L. до каштанової мiнуючої молi (Cameraria оhridella Deschka et Dimi´c), Григорюк I. П., Лiханов А. Ф., Мельничук М. Д., Клюваденко А. А. (2012)
Кулєш Д. В. - Аналiз квалiфiкацiйних випробувань гiдрофiльного гелю Aquafilling, Зленко А. Б., Демченко I. Б., Галатенко Н. А. (2012)
Максименко Л. А. - Серологическое родство белков бактериоцинов Erwinia carotovora, выделенных из различных экологических ниш, со структурными белками бактериофага ZF-40, Товкач Ф. И. (2012)
Скiвка Л. М. - Модуляторний i комодуляторний вплив препарату NSC-631570 на функцiональну активнiсть перитонеальних макрофагiв мишей in vitro, Позур В. В., Рудик М. П., Федорчук О. Г., Гром М. Ю. (2012)
Урвант Л. П. - Вiдщеплення фiбринопептиду А викликає структурнi перебудови в 118-134 дiлянцi Вβ-ланцюга молекули фiбрин(оген)у, Макогоненко Є. М., Березницький Г. К., Луговська Н. Е., Луговськой Е. В., Колеснiкова I. М., Пидюра М. О., Позняк Т. А., Сторожилова Н. С., Комiсаренко С. В. (2012)
Пушкарьов В. В. - Дiя паклiтакселу на стiйку до препарату лiнiю клiтин анапластичного раку щитоподiбної залози КТС-3, Ковзун О. I., Пушкарьов В. М., Стаценко О. А., Тронько М. Д. (2012)
Богуцька К. I. - АТФазна активнiсть мiозину як характеристика функцiонального стану серцевого м’яза в умовах норми та патологiї, Прилуцький Ю. I., Скляров Ю. П. (2012)
Дiденко Г. В. - Оптимiзацiя методiв видiлення, електрофоретична характеристика та протипухлинна ефективнiсть цитотоксичних метаболiтiв iз фiльтрату культуральної рiдини Bacillus subtilis В-7025, Кузьменко О. П., Шпак Є. Г., Тавровська I. А., Надiрашвiлi М. А., Блюм I. О., Потебня Г. П. (2012)
Любарець Т. Ф. - Особливостi цитогенетичного ефекту у пацiєнтiв з мiєлодиспластичним синдромом, якi постраждали внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС, Пiлiнська М. А., Мiнченко Ж. М., Мiшарiна Ж. А. (2012)
Тимченко Ю. - Перспективи застосування методів діатомового аналізу для моніторингу впливу гідрометеорологічних факторів на процеси осадконакопичення, Насєдкін Є. (2012)
Вижва С. - Статистичний зв'язок параметрів Місяця із сейсмічними явищами на Землі, Казанцев А. (2012)
Безродний Д. - Принципи визначення різних балів тектонофацій за петроакустичними даними на прикладі метаморфічних порід Криворіжжя ("Супутник-2") (2012)
Назаревич А. - Геотермічний метод у сейсмопрогностичних дослідженнях у Закарпатті, Микита А. (2012)
Гурова І. - Землетрус 07.05.2008 року в північно-західній частині Чорного моря, Семенова Ю. (2012)
Роганов В. - Моделювання хвильових полів в анізотропних середовищах матричним методом (2012)
Малицький Д. - Матричний метод у задачах сейсмології, Муйла О., Павлова А. (2012)
Толстой М. - Співставлення плюмазитових рідкіснометальних гранітів Українського щита і північно-західної частини Богемського масиву (Рудні Гори), Костенко Н. (2012)
Загнітко В. - Динаміка видобування та реалізації графіту в Україні та світі, Лижаченко Н. (2012)
Дудніков М. - Перспективи нафтогазоносності Південно-СхІдної частини Дніпровсько-Донецької западини (2012)
Трощенко В. - Вулканіти і рубін Суміакатра, о. Мадагаскар, Бублик Ю. (2012)
Коржнев М. - Техногенні форми рельєфу та оцінка екологічних ризиків і збитків гірничовидобувної діяльності у Криворізькому залізорудному басейні, Малахов І. (2012)
Кононов Ю. - Екологічна оцінка стану грунтів на прикладі Брянківської територіально-промислової агломерації (Луганська область), Удалов І., Чомко Д. (2012)
Жуков М. - Імовірнісна оцінка забруднення природного середовища на основі моделювання розподілів вмісту хімічних елементів (на прикладі поверхневих вод Полтавської області), Клипа А., Стахів І., Макаренко М. (2012)
Кендзера О. - Визначення частотних характеристик геологічного середовища під будівельними майданчиками з використанням статистичного моделювання сейсмічного шуму на прикладі спостережень в м. Одесі, Вижва З., Федоренко К., Вижва А. (2012)
Міненко П. - Похідні дискретно заданого поля в обернених задачах гравіметрії та магнітометрії, Міненко Р. (2012)
Нестеровський В. - Викопна флора в колекціях геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вакуленко О. (2012)
Попова Л. - Вплив перигляціальних умов на морфологію черепа ховрахів Spermophilus severskensis (2012)
Вижва С. - Радіоактивність порід-колекторів нафтогазоперспективних площ Волино-Поділля, Онищук Д., Онищук І. (2012)
Безродний Д. - Пружна і акустична анізотропія метаморфізованих сланців Криворізької надглибокої свердловини (2012)
Малицький Д. - Деформометричні дослідження в зоні Оашського розлому Закарпаття за результатами режимних спостережень на РГС "Тросник", "Королево" та "Берегово", Ігнатишин В., Коваль Ю. (2012)
Бондар К. - Геофізичні методи при дослідженні взаємозв'язків між природними та історичними процесами (2012)
Рузіна М. - Експериментальні дослідження впливу електротермічних полів на процеси перерозподілу мінеральної речовини золотовміщуючих метасоматитів, Соболєв В., Білан Н. (2012)
Скакун Л. - Неоднорідність внутрішньої будови та хімічного складу самородної міді Волині, Мисяк І., Косовський Я., Бондаренко С., Грінченко О. (2012)
Костенко Н. - Петрохімічно-геохімічні дослідження гранітоїдів дністровсько-бузького мегаблоку Українського щита з метою з'ясування їх комплексної належності (2012)
Шабатура О. - Петрофізичні ознаки територіального визначення гранітоїдів пізніх стадій тектономагматичної активізації (2012)
Лижаченко Н. - Ранжування вітчизняних родовищ та проявів графіту за основними геолого-промисловими показниками (2012)
Дудніков М. - Особливості геологічної будови південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини (Бахмутська котловина) (2012)
Чомко Д. - Стан підземної гідросфери на ділянці аварійного кратера на Кегичівському газосховищі, Самойлов В., Смислов І. (2012)
Саприкін В. - Моделювання процесів руху вологи в ґрунтах зони аерації ділянки чорнобильського "Рудого лісу" (2012)
Кошляков О. - Техногенна складова інфільтраційного живлення ґрунтових вод як чинник змін гідрогеодинамічних умов на територіях ПМА, Диняк О., Кошлякова І. (2012)
Жуков М. - Оцінка ефективності моделей розподілу вмісту важких металів у поверхневи хводах (на прикладі Полтавської області), Клипа А., Стахів І. (2012)
Міненко П. - Порівняння ефективності статистичних критеріїв оптимізації розв'язків обернених задач гравіметрії (2012)
Мелконян Д. - Самоорганізована критичність у зсувних процесах Одеського узбережжя (2012)
Дубовенко Ю. - Початкове наближення для обчислення складного щільнісного контакту (2012)
Вижва З. - Статистичне моделювання сейсмічного шуму у двовимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища (2012)
Нестеровський В. - Колекція викопних строматолітів Східного Сибіру в Геологічному музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Фурдуй Р., Вакуленко О. (2012)
Толстой М. - Вклад В. И. Вернадского в ядерную геологию и планетарную космоэнергетику. К 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского (2012)
Хмара Л. А. - Дослідження напружень у конструкції задньої стінки скрепера, Спільник М. А. (2014)
Пономарева Е. А. - Математическая модель компонентов специализированной компьютерной системы ориентации бурового инструмента на основе феррозондов (2014)
Моторный А. Н. - Напряженнно-деформированное состояние основания свайных фундаментов на лёссовых просадочных грунтах при замачивании просадочной толщи снизу вверх (подтопление территории), Моторный Н. А. (2014)
Конопляник А. Ю. - Расчет аэродромных плит на температурно-климатическую нагрузку, Семенов Е. Д. (2014)
Дьяченко Л. Ю. - Решение проблемы занятости молодых специалистов – один из основных потенциалов развития Украины, Дьяченко О. С., Коротнева Е. А. (2014)
Рыжков А. И. - Макроскопическое нелинейное волновое уравнение для волокнистого композиционного материала в случае неидеального контакта между компонентами (2014)
Тютюнник М. В. - Формирование информационной среды посредством размещения современного медиа-центра в г. Днепропетровск, Челноков А. В. (2014)
Сардыкова А. О. - Архитектурный облик "солнечного дома" (2014)
Арендарук А. О. - Науково-теоретичне обгрунтування та зміст методики психолінгвістичного вивчення стану усного мовлення молодших школярів з ТПМ (2014)
Базима Н. В. - Допомога батькам у вихованні дітей з аутистичними порушеннями, Куца Т. В. (2014)
Барко В. В. - Ідеї І. С. Моргуліса щодо можливостей використання мовленнєвої діяльності у корекційно-виховному процесі шкіл для сліпих і слабозорих дітей (2014)
Бєлова О. Б. - Особливості прояву агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку (2014)
Бондаренко Н .А. - Експериментальна методика дослідження сформованості оцінно-етичних суджень у старших дошкільників із ЗНМ (2014)
Боряк О. В. - Специфіка логопедичної корекції при вадах інтелектуального розвитку (2014)
Войтюк І. В. - Малювання – графічна промова розумово відсталих дошкільників (2014)
Галдецька І. Г. - Особливості та характеристика педагогічних здібностей особистості до викладацької діяльності у вищому навчальному закладі (2014)
Геращенко С. І. - Організаційні аспекти роботи логопеда з батьками, які виховують розумово відсталу дитину, Тарасевич А. О. (2014)
Гладуш В.А. - Bнесок професора І. П. Колесника у розвиток системи післядипломної педагогічної освіти дефектологів (2014)
Глушенко К. О. - Актуальні проблеми навчання та виховання дітей з комплексними порушеннями розвитку в Україні, Гладких Н. В. (2014)
Гноєвська О. Ю. - Система роботи педагога з батьками в умовах освітньої інтеграції (2014)
Головата А. О. - Оновлення навчально-методичного забезпечення географічної освіти розумово відсталих дітей у повоєнний час (40-50 рр. ХХ ст.) (2014)
Голуб Н. М. - Методи та прийоми навчальної та корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами з порушеннями формування писемного мовлення (2014)
Горлачов О. С. - Особливості міміко-жестового мовлення як знакової системи (2014)
Дегтяренко Т. М. - Теоретичне обгрунтування методології корекційно-реабілітаційної діяльності (2014)
Дідкова Л. М. - Етапи логопедичної роботи при стертій дизартрі (2014)
Дмітрієва О. І. - Дослідження рівнів готовності старшокласників зі зниженим слухом до застосування правових знань у поведінці (2014)
Докучина Т. О. - Ставлення до навчання розумово відсталих учнів як запорука їхньої успішності (2014)
Єжова Т. Є. - Нормативно-правова основа охорони здоров’я дітей з порушеннями психофізичного розвитку в навчальних закладах (2014)
Жарікова І. О. - Особливості уявлень розумово відсталих хлопців підліткового віку про батьківські ролі чоловіка (2014)
Журавлева Л. С. - Аналіз зарубіжного досвіду з проблеми організації та змісту інклюзивної освіти (2014)
Зарицька А. В. - До проблеми вивчення особливостей комунікативної функції при моторній афазії внаслідок інсульту (2014)
Зелінська К. О. - Розвиток комунікативних умінь дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними вадами засобами театральної діяльності (2014)
Климко Н .О. - Питання інтеграції та соціалізації дітей з вадами слуху у працях Миколи Дмитровича Ярмаченка (2014)
Колодна Н. А. - Реалізація проекту "Cоціалізація слабозорих дітей засобами творчого виховання” в Cубіжанському НРЦ "Кришталик” (2014)
Конопляста С. Ю. - Логопедагогічний супровід сім’ї , що виховує дитину з ВНГП, Кисличенко В. А. (2014)
Кузнецова Т. Г. - Профорієнтаційна робота як засіб збереження професійного інтересу розумово відсталих учнів (2014)
Мартинчук О.В. - Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання (2014)
Махукова Т. В. - До вивчення проблеми впливу когнітивних механізмів на формування лексичного компоненту мовленнєвої системи дітей із тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Миронова С. П. - Засоби корекційної роботи у навчально-виховному процесі спеціальних та інклюзивних закладів (2014)
Митник О. Я. - Психолого-педагогічні умови інклюзивного навчання у ЗНЗ (2014)
Муренець Л. С. - Підвищення мотивації навчання дітей з особливими освітніми потребами (2014)
Мухіна А. Ю. - Порівняльний аналіз взаємодії вчителів й учнів при різних моделях організації педагогічної освіти, Янушоніс А. В. (2014)
Омельченко М. С. - Організаційно-педагогічні умови реалізації корекційно-педагогічного потенціалу національної гри у спеціальному дошкільному закладі (2014)
Пахомова H. Г. - Стан сформованості теоретико-когнітивного компоненту інтеграції медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки логопедів (2014)
Пімєнова К .О. - Психолого-медико-педагогічний супровід дітей з тпм при інклюзивній формі навчання (2014)
Пінчук Ю. В. - Комунікативні якості культури мовлення вчителя-логопеда (2014)
Примак О. Я. - Соціальна адаптація дітей з обмеженими можливостями на заняттях гуртка "Зернятко" (2014)
Родненок М .Є. - Монтессорі-терапевтичне середовище як засіб корекції пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку з церебральним паралічем (2014)
Руденко А. О. - Формування початкових мовних узагальнень у розумово відсталих учнів як педагогічна проблема (2014)
Савицький А. М. - Oснови використання наочності у процесі індивідуалізованого навчання дітей з синдромом Дауна (2014)
Савінова Н. В. - Експериментальна методика діагностики мовленнєвої діяльності у дошкільників із ТПМ (2014)
Сак Т. В. - Диференційований підхід до навчання учнів з особливими освітніми потребами (2014)
Сорочан Ю. Б. - Oсобливості діагностики імпресивного рівня розвитку синтаксичного компонента мовленнєвої компетенціїх у молодших школярів із моторною алалією (2014)
Тенцер Л. В. - Психолінгвістичні механізми виникнення різних форм дисграфії у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Тищенко В. В. - Дослідження сенсорної алалії у психолого-педагогічному дискурсі (2014)
Товстоган В. С. - Зміст трудового навчання як системоутворюючий фактор формування професійно-трудової компетентності учнів допоміжної школи (2014)
Федоренко М. І. - Методика вивчення рівня економічної культури у старшокласників з тяжкими порушеннями зору (2014)
Федоренко С .В. - Особливості уявлень дітей старшого дошкільного віку з порушеним зором про практичне призначення об’єктів неживої природи в життєдіяльності людей, Рахуба Н. О. (2014)
Хоменко С. О. - Етіологія мовленнєвих порушень у дітей раннього віку (2014)
Хомякова О. В. - Применение средств физической реабилитации в коррекции адаптационных возможностей детей с нарушением зрения, Долгих А. В. (2014)
Чепурна Л. Г. - Рудольф Генріхович Краєвський : особистість , педагог , вчений-дефектолог, Козинець О. В. (2014)
Швалюк Т. М. - Методика формування складнопідрядних речень у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Шевченко В. М. - Значення фізичного виховання для розвитку дошкільників з порушеннями слуху (2014)
Шеремет М. К. - Психо-мовленнєвий розвиток дітей із мовленнєвими порушеннями, Коломієць Ю. В. , Апухтіна В. В. (2014)
Шеремет М. К. - Логотерапевтична робота з аутичними дітьми, Шульженко Д. І. (2014)
Яковенко А. О. - Шкільна інтеграція як необхідність організації сучасного освітнього процесс (2014)
Бистров А. Є. - Індивідуально-психологічні фактори віктимізації поведінки розумово відсталих підлітків (2014)
Бистрова Ю. О. - Модель комплексного забезпечення соціалізації дітей з психофізичними порушеннями в умовах експериментально-освітнього округу інклюзивного навчання (2014)
Буйняк М. Г. - Методика дослідження психологічної готовності педагогів загальноосвітніх шкіл до інклюзивного навчання (2014)
Валявко С. М. - Диагностика особенностей личностного развития дошкольников с речевым дизонтогенезом "Pисуночным тестом Bартегга", Князев К. Е. , Князева А. А. (2014)
Гренюк Л. С. - Активні методи навчання як ефективні умови формування мотивації студентів-сурдопедагогів до навчання та професійної діяльності (2014)
Дем’яненко Б. Т. - Простір відносин в теорії і практиці корекційної та психотерапевтичної допомоги (2014)
Касьян М. В. - Основні підходи до вивчення синдрому гіперактивності у розумово відсталих дітей (2014)
Качмарик Х. В. - Особливості розробки індивідуальної програми розвитку як аспект психологічного супроводу аутичної дитини в умовах дошкільної установи (2014)
Клименко І. С. - Диференційна діагностика особливостей психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку із психоорганічним синдромом резидуально-органічного генезу (2014)
Коваленко В. Є. - Вплив освітнього середовища на емоційне реагування розумово відсталих молодших школярів (2014)
Кротенко В. І. - Вплив сімейного виховання на формування характеру у дітей дошкільного віку з ДЦП, Гончарук В. Ю. (2014)
Кротенко В. І. - Загальна характеристика дітей із затримкою психічного р звитку, Оробей М. О. (2014)
Мартиненко І. В. - Проблема комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку з системними мовленнєвими порушеннями (2014)
Матвєєва М. П. - Шляхи підвищення мотивації участі в психокорекційній роботі дітей з психофізичними вадами, Коваль Н. І. (2014)
Мороз О. А. - До проблеми розвитку уяви у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення (2014)
Огороднійчук З. В. - Оcобливості темпераменту підлітків з легкою розумовою відсталістю, Клименко В. В. (2014)
Огроднійчук З. В. - Особливості професійної спрямованості старшокласників з легкою розумовою відсталістю, Рудюк М. О. (2014)
Огороднійчук З. В. - Прояви тривожності у молодших школярів з психофізичними вадами, Сторожук Д. С. (2014)
Островська К. О. - Взаємозв’язок спекрів еег з психологічними особливостями аутичних дітей, Островський І. П. (2014)
Паламар О. М. - Психологічна компетентність тифлопедагога: сутність поняття та структура (2014)
Польова І. І. - Сприймання і його роль у сенсорному вихованні дошкільників з вадами слуху (2014)
Рибченко Л. К. - Психологічна та соціальна адаптація дітей з аутизмом (2014)
Романенко О. В. - Застосування апперцептивних тестів у системі психотерапевтичної роботи в спеціальних навчальних закладах (2014)
Романенко О. В. - Напрями діагностики комунікативної готовності старших дошкільників до шкільного навчання, Митурак М. Т. (2014)
Сєромаха Н. Є. - Характеристика мотиваційного компонента поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації (2014)
Супрун Д. М. - Оцінка актуального стану сформованості мотивації до збереження здоров’я у психологів ( спеціальних , медичних ) (2014)
Тимофієнко Н. В. - Психологічні засади формування педагогічного спілкування у майбутніх сурдопедагогів (2014)
Федорова О. М. - Система розвитку та корекції творчої уяви сліпих дітей молодшого шкільного віку (2014)
Шаповалова І. А. - Вплив дитячо-батьківських стосунків на рівень тривожності у дитини з ДЦП (2014)
Шульженко О. Є. - Методологічні основи формування професійної компетентності майбутнього психолога під час контактної взаємодії з аутичними дітьми (2014)
Калинникова Л. В. - Родители с умственной отсталостью и семейные ресурсы : нарратив социального исключения в ситуации экстремальной бедности ( на примере Республики Молдовы ), Киперь Н. (2014)
Белибова С. Г. - Стратегии преодоления бедности в семьях , воспитывающих детей с умственной отсталостью (2014)
Бодорин К. А. - Социально-экономические ресурсы абилитации в бедных семьях, воспитывающих детей с нарушениями слуха в Республике Молдова (2014)
Ханзерук Л. А. - Воспитательный ресурс одинокой матери, воспитывающей ребенка с нарушением развития (2014)
Качуровская О. Б. - Интернет-технологии как фактор социализации подростков с ограниченными возможностями из бедных семей (2014)
Омельянович И. Н. - Профессионально-трудовой образовательный ресурс украины для лиц с когнитивными проблемами: из прошлого в настоящее (2014)
Шевцов А. Г. - Допрофессиональная подготовка подростков с инвалидностью как условие их успешной социализации и ресурс предупреждения потенциальной бедности, Бажмин В. Б. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Андрійченко Ю. В. - Особливості використання фразеологізмів із соматизмом cabeza в іспанській пресі, Бодянська А. В. (2011)
Афанасьєва О. М. - Функціонально-смислові типи мовлення у сучасному французькому політологічному дискурсі (2011)
Бець Н. О. - Відтворення художньої єдності "форма-зміст” у перекладацькій творчості Михайла Москаленка (на матеріалі перекладу поезії Сен-Жон Перса "На свято дитинства”) (2011)
Бокова П. М. - Реалії та проблеми їх перекладу в іспанській мові (2011)
Болобан М. А. - Теоретичні засади дослідження календарно- часової лексики англійської мови (2011)
Бура Х. В. - Позамовні аспекти проблеми походження англійської мови (2011)
Васильєва Т. О. - Актуалізація концепту SEGURIDAD / БЕЗПЕКА в іспаномовному дискурсі урядових прес-конференцій (2011)
Венгренівська М. А. - Образ України й Києва в творчому доробку перекладачки Марії Криворотько (2011)
Guetman Z. O. - Peculiaridades del creole español (2011)
Губа Л. В. - Ключові екзистенційні концепти у філософських оповіданнях Германа Гессе (2011)
Данильчук Д. В. - Назви вулиць Києва, вмотивовані лексикою виробничо-технічної сфери, в топонімічній системі міста (2011)
Даценко Ю. П. - Прототипна семантика у вираженні категорії аспектуальності в італійській та українській мовах (2011)
Дибіна А. В. - Побудова текстової бази в системі автоматичного реферування на основі структурно- семантичного аналізу тексту, Лазаренко О. В. (2011)
Жуковська К. В. - Структура та функції літоти (2011)
Залєснова О. В. - Особливості функціонування конструкцій з пасивним значенням у текстах констатуючого характеру (2011)
Єсипович К. П. - Концептуальна природа змісту образу "чарівного” у французькій народній казці (2011)
Іванова С. В. - Особливості сприйняття сучасного англійського мовлення (2011)
Карпова К. С. - Мовні характеристики інформаційно-аналітичних повідомлень у сучасних британських ЗМІ (2011)
Коваль Н. Є. - Cтруктурна інтерпрeтація судового дискурсу (2011)
Korbozerova N. M. - Particularidades gramaticales de las unidades lingüísticas (2011)
Круківський В. І. - Лексико-граматичний і когнітивно-прагматичний аспекти родовидового (інтегрувального) елементу дефініції (на матеріалі французької мови), Круківська О. В. (2011)
Кучма О. І. - Прагматичні проблеми перекладу та перекладацькі рішення (2011)
Кущ Е. О. - Лінгвокогнітивні та соціокогнітивні аспекти формування етнічних упереджень у дискурсі американських політиків (2011)
Лепетюк І. Г. - Жанрово-прагматичні особливості Інтернет- комунікації (2011)
Лисюченко М. К. - Міф і жіночий гендер у політичному дискурсі: прагматичний аспект (2011)
Літинська Н. В. - Концепт КРИЗА в італійській мовній картині світу (2011)
Мартинюк О. М. - Ключові слова на сторінках веб-сайта (на матеріалі сучасної італійської мови) (2011)
Мерзлікіна О. В. - Субконцепт минулого, теперішнього і майбутнього в семантичній структурі концепту ЧАС у фразеологічних одиницях іспанської мови, Гризовська К. В. (2011)
Настенко С. В. - Аналітичні тенденції розвитку граматичної будови латинської мови (2011)
Ніколенко О. В. - Оцінні значення та засоби їх вираження у прізвськах боксерів (2011)
Олефір Г. І. - Переклад розмовних конструкцій у французькій художній прозі останнього десятиліття (на прикладі роману Фредеріка Бегбеде "14.99 €”), Табачек І. В. (2011)
Охріменко В. І. - Алгоритм реконструкції абстрактно- логічного коду модальних одиниць (2011)
Переверзєв Д. І. - Позамовні аспекти дослідження проблеми походження корейської та японської мов (2011)
Петренко О. Р. - Віра в магічну силу слова як компонент архаїчного мислення (2011)
Пригодій С. М. - Фітосимволічне тлумачення художнього тексту (2011)
Пронікова Т. О. - Основні жанри газетних текстів іспаномовних періодичних видань (2011)
Раєвська І. В. - Мовна ситуація в сучасній Італії на прикладі області Умбрії (2011)
Сидельникова Л. В. - Фонетико-графічні особливості класичної та вульгарної латинської мов (2011)
Солощук Л. В. - Комунікативний стиль дискурсивної особистості батьків у англомовному парентальному діалогічному дискурсі, Козлова В. М. (2011)
Судорженко Г. П. - Проблеми мовної економії в пропозитивних структурах сучасної іспанської мови (2011)
Фоменко О. С. - Сучасний комунікативний простір: наслідки глобалізації і комп’ютеризації (на матеріалі англійської мови) (2011)
Хачатурян Г. Х. - Політичний дискурс, його ознаки та функції (2011)
Чорна Н. В. - Поліфонія постмодерного дискурсу як підґрунтя розгортання текстових концептів латиноамериканських новел (2011)
Шевченко А. С. - Концепти ПРАВЕДНІСТЬ і БЕЗЗАКОННЯ у старому та новому заповіті (на матеріалі іспаномовного тексту Біблії) (2011)
Шевченко Н. О. - Формування культурної компетентності в курсі професійної іноземної мови, Саєнко Л. М. (2011)
Пшінько О. М. - До питання підвищення довговічності підрейкових основ на залізницях України, Пристинська В. В. (2014)
Данишевский В. В. - Нелинейные волны деформации в волокнистом композиционном материале в случае неидеального контакта между компонентами, Рыжков А. И. (2014)
Шипилов А. С. - Размерность пространств реальных сред (2014)
Полторацька В. М. - Системний аналіз визначення ступеня забруднення атмосфери викидами шкідливих речовин від автотранспорту та стаціонарних джерел коксохімічного виробництва ПАТ "Євраз ДМЗ ім. Петровського" на основі натурних спостережень та даних розрахунків на ЕОМ (2014)
Корсун Ф. А. - Результаты исследования нестационарных процессов на электрической модели в зависимости от способа исполнения гидросистем (2014)
Дьяченко Л. Ю. - Выбор оптимального решения тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций, Сербиченко Д. Н., Дьяченко О. С., Васильченко М. Р. (2014)
Ужеловський В. О. - Екстремальне керування температурним режимом в умовах автоматизації технологічного процесу виробництва біогазу, Ткаченко С. О. (2014)
Ступнікер Г. Л. - Державне регулювання чинників ціноутворення на житловому ринку регіонів України в контексті зниження вартості будівництва (2014)
Чернова Л. Е. - Образ города глазами жителей, Шелест Ю. Р., Иванникова О. В. (2014)
Андрійченко Ю. В. - Лінгво-прагматичні аспекти ґендеру в іспанській мові (2011)
Афанасьєва О. М. - Функціонально-прагматичний статус автора у політологічному дискурсі (2011)
Богданова О. Я. - Відтворення у перекладі контекстуально зумовленої енантіосемії (2011)
Бокова П. М. - Лінгвокультурний аспект фразеологізмів часу в іспанській мові (2011)
Бондар Л. А. - Семантична та стилістична адекватність перекладу англійського тексту (2011)
Бондаренко В. С. - Мовні засоби встановлення мережі концептуальної інтеграції у франкомовному магрибському романі (2011)
Бортничук О. М. - Фразеологічна компетенція і навчальний процес (на матеріалі англійської мови), Пастушенко Л. П. (2011)
Боцман А. В. - Становлення германського аналітичного футурума (2011)
Буць Ж. В. - Методика лінгвокогнітивного дослідження текстового концепту ЖІНОЧНІСТЬ у французьких соціально-побутових романах ХІХ – ХХ століть (на матеріалі твору Б. Клавеля "Le Тonnerre de Dieu (qui m’emporte)”) (2011)
Венецька Г. Б. - Комунікація у межах драми (2011)
Гейко Т. М. - Епідигматичні зміни у лексико-семантичній системі французької мови під впливом культурологічних запозичень з арабської, африканських та азійських мов (2011)
Даценко Ю. П. - Методика дослідження категорій аспектуальності та темпоральності в італійській та українській мовах (2011)
Залєснова О. В. - Стан як категорія, що виявляє позицію мовця відносно ситуації, відображеної у мовленні (2011)
Іванченко В. О. - Французький енологічний дискурс та його різновиди у теоретичному висвітленні (2011)
Курченко О. О. - Жіночий рід професій: дискусії у сучасному іспанському суспільстві (2011)
Кучма О. І. - Лексико-семантичні, морфологічні, синтаксичні та надфразові засоби іронії в романі С. Реґенера "Herr Lehmann”, Кучма А. С. (2011)
Лабенко О. А. - Генеза міжмовної омонімії у неспоріднених мовах (на матеріалі французької та української мов) (2011)
Лісова Ю. О. - Негативний ракурс репрезентації стану самотності персонажа (2011)
Ляпунова Н. В. - Мережне спілкування як нова форма мовлення (2011)
Мініахметова Е. Х. - Теоретичні засади дослідження фразеосемантичного поля "мовленнєва діяльність” у сучасній турецькій мові (2011)
Молокова О. Ф. - Методика лінгвокогнітивного дослідження текстового концепту ПАМ’ЯТЬ у псевдоавтобіографічній прозі П. Модіано (2011)
Настенко С. В. - Лінгвопоетичні особливості іспанської міметичної етичної поезії "Золотого віку” (2011)
Переверзєв Д. І. - Комплексна модель узаємодії позамовних і мовних чинників формування фонетичних особливостей корейської мови (2011)
Попова Н. М. - Засоби реалізації причинно-наслідкових зв’язків в іспанській мові (2011)
Пригодій С. М. - Критичний розвій американської бірсіани 1920-х років (2011)
Романченко В. І. - Варіантність німецької та шведської термінологічної лексики ЄС (2011)
Рудковська А. Ю. - Особливості граматико-морфологічної організації французької готичної новели суб’єктивованого типу (2011)
Серебрянська Т. М. - Речення дієслівного типу (2011)
Ситдиков П. Г. - Суперечливість омонімії в економічній терміносистемі китайської мови (2011)
Стасюк О. С. - Дисфемія як засіб дискредитації політичних опонентів (на матеріалі парламентських текстів ФРН та Швеції) (2011)
Столярова А. А. - Особливості синтаксису юридичних термінологічних словосполучень у грецьких законодавчих текстах димотикою (2011)
Судорженко Г. П. - Джерела і засоби виявлення імпліцитних значень умовно-наслідкових відношень у іспанській мові, Демчук Я. О. (2011)
Хачатурян Г. Х. - Вплив софістики та діалектики на сучасний президентський дискурс Франції на прикладі виступів Ніколя Саркозі (2011)
Чернишова Ю. О. - Відтворення латиномовних елементів у сучасних італійських релігійних текстах (2011)
Чорна Н. В. - Індивідуальна картина світу в постмодерному художньому дискурсі Адольфо Біой Касареса (2011)
Шеремет М. К. - Фізіологічні і психологічні передумови мовленнєвого розвитку дітей в нормі та патології, Кондукова С. В. (2014)
Арендарук А. О. - До проблеми впровадження інклюзивного навчання в освітній системі України (2014)
Базима Н. В. - Застосування заохочень для підвищення мотивації до мовленнєвої діяльності (2014)
Баль Н. Н. - К проблеме стандартизации логопедического заключения (2014)
Барко В. І. - Діагностика індивідуально-психологічних особливостей дітей з вадами мовлення за допомогою тесту Роршаха, Барко В. В. (2014)
Бєлова О. Б. - Навчально-превентивна робота щодо запобігання агресії у молодших школярів з ПМР (2014)
Боряк О. В. - До питання логопедичної роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку (2014)
Гаврилова Н. С. - Система корекції порушень фонетичного боку мовлення (2014)
Галущенко В. І. - Впровадження кінезіотерапевтичних вправ у реабілітаційно-комплексній роботі з дітьми (2014)
Голуб А. В. - Сучасний стан дослідження усного мовлення дітей з дизартріями старшого дошкільного віку (2014)
Гриненко О. М. - Значення роботи над семантикою слів у процесі вивчення молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення розділу "Будова слова" (2014)
Дідкова Л. М. - Клініко-педагогічна характеристика дітей зі стертою дизартрією (2014)
Зарицька А. В. - Вивчення особливостей комунікативної функції при моторній афазії внаслідок інсульту (2014)
Карапетян С. Г. - Методические подходы по развитию словаря у дошкольников с общим недоразвитием речи, Киракосян А. А. (2014)
Качуровська О. Б. - До проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні дітей з особливими освітніми потребами (2014)
Козинець О. В. - Науково-педагогічна діяльність Р. Г. Краєвського (2014)
Конопляста С. Ю. - Клінічні аспекти впливу на психофізичний та мовленнєвий розвиток дитини із вНГП (2014)
Конопляста С. Ю. - Особливості психофізичного та мовленнєвого розвитку дітей раннього віку з аутизмом, Косинкіна В. О. (2014)
Кравець Н. П. - Формування комунікативної компетентності у розумово відсталих підлітків на уроках літературного читання (2014)
Кротенко В. І. - Місце просвітницької роботи в системі психологічної допомоги сім'ям , які виховують дитину з затримкою психічного розвитку, Оробей М. О. (2014)
Літвінова О. В. - Щодо питання діагностики усного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектру (2014)
Лопатіна Г. О. - Методичні основи системи спілкування за допомогою обміну картками (2014)
Мартиненко І. В. - Проблема комунікативного розвитку дітей з системними порушеннями мовлення в дошкільному віці (2014)
Марченко І. С. - Формування комунікативних умінь у дітей із грубою затримкою мовленнєвого розвитку (2014)
Митурак М. Т. - Корекція комунікативних бар’єрів у дітей молодшого шкільного віку з ФФНМ (2014)
Мілевська О. П. - Вивчення фонетичних умінь у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення (2014)
Мороз О. А. - Сучасні підходи до діагностики уяви у дітей з тяжкими порушеннями мовлення старшого дошкільного віку (2014)
Мугаль С. О. - Чинники , що впливають на розвиток психосоматиних розладів у дітей із затримою психомовленнєвого розвитку (2014)
Пайлозян Ж. А. - Использование сказок и игр в процессе восстановления речевой коммуникации у пациентов с афазией (2014)
Панченко Т. Л. - Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з порушеннями мовлення (2014)
Парфьонова Г. І. - Реалізація лінгводидактичного підходу у процесі формування усного зв’язного мовлення у дітей із моторною алалією (2014)
Пахомова Н. Г. - Рефлексивно-оцінна діяльність в контексті ефективності корекційно-педагогічного процесу (2014)
Пімєнова К. О. - Дидактичні основи формування знань про синтаксис в початковому курсі українська мова в загальноосвітніх та спеціальних школах (2014)
Пінчук Ю. В. - Організаційні засади логопедичної допомоги у мережі спеціальних дошкільних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Потапенко О. М. - Удосконалення мовлення дітей засобами логопедичного масажу (2014)
Романенко О. В. - Застосування соціально-психологічного тренінгу в системі психологічної допомоги дітям з тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Савицький А. М. - Особливості використання засобів альтернативної комунікації в процесі розвитку мовлення дітей з синдромом Дауна (2014)
Савінова Н. В. - Сучасні проблеми і тенденції розвитку логопедії як науки (2014)
Сорочан Ю. Б. - Стан сформованості синтаксичного компонента мовленнєвої компетенції на імпресивному рівні у молодших школярів із моторною алалією (2014)
Супрун Д. М. - Інтелектуальний компонент становлення особистості психолога (2014)
Тенцер Л. В. - Науково-методичні основи навчання грамоти молодших школярів із дисграфією (2014)
Тищенко В. В. - До проблеми психолінгвістичного аналізу мовленнєвої діяльності дітей з церебральним паралічем (2014)
Тищенко Л. А. - Розвиток мовлення у дітей з помірною розумовою відсталістю на заняттях з формування навичок самообслуговування (2014)
Ткач О. М. - Аналіз результатів дослідження рівня сформованості складових семантичних полів слів у дітей середнього шкільного віку з ТПМ (2014)
Хоменко С. О. - Логопедичне обстеження в системі комплексного вивчення дітей раннього віку з порушеннями мовлення (2014)
Чередніченко Н. В. - Психолінгвістичний підхід до вивчення причин та механізмів виникнення дизорфографії у молодших школярів із вадами мовленнєвого розвитку (2014)
Швалюк Т. М. - Формування складнопідрядних багатокомпонентних речень і складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Яковенко А. О. - Інноваційні технології для підвищення якості проведення логопедичних занять в сучасних умовах загальньоосвітнього простору (2014)
Відомості про авторів (2014)
Большаков В. И. - Некоторые соображения о роли парадокса в научных исследованиях, Дубров Ю. И. (2014)
Савицкий Н. В. - Эффективная технология производства самана, Сторожук Н. А. (2014)
Нікіфорова Т. Д. - Техніко-економічне порівняння віріантів монолітного залізобетонного перекриття за допомогою ПК "ЛІРА-САПР 2013", Несін О. А., Лисенко П. М. (2014)
Млодецкий В. Р. - Концепція надійності в організації будівельного виробництва, Загуменова А. В., Морошкіна Н. Ю. (2014)
Захаров Ю. И. - Зависимость эквивалентного уровня звука от шумовых характеристик транспортного потока, Карнаух Е. С. (2014)
Елисеева М. А. - Свойства доменных гранулированных шлаков, влияющие на качество мелкозернистого бетона (2014)
Корсун Ф. А. - Теплотехническое сравнение вариантов работы системы кондиционирования рудничного воздуха с теплообменником высокого давления и с гидрораспределителем (2014)
Ужеловський В. О. - Дослідження ефективності роботи пошукових алгоритмів у системі управління складським приміщенням, Кашуба П. С. (2014)
Разумова О. В. - Типологія як основа формотворення сучасних багатоповерхових та висотних будівель під час будівництва та реконструкції, Мороз І. В. (2014)
Христя О. В. - Використання літературно-художніх антропонімів Дніпрової Чайки на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (2014)
Бовсуновский А. П. - Вибродиагностика валов турбин, основанная на нелинейных эффектах. Обзор литературы (2015)
Знак З. О. - Дослідження залежності ефективності роботи гідродинамічного струменевого кавітатора від конструктивних параметрів кавітувального елемента, Сухацький Ю. В., Мних Р. В. (2015)
Ольшанський В. П. - Вільні коливання осцилятора змінної маси з позиційним тертям, Ольшанський С. В. (2015)
Пукач П. Я. - Динамічні явища у сильно нелінійних неавтономних системах із зосередженими масами (2015)
Пукач П. Я. - Динамічні процеси у неавтономних неконсервативних механічних системах із сильною нелінійністю (2015)
Ручинський М. М. - Дослідження динаміки вібромашин для улаштування горизонтальних поверхонь, Запривода А. В. (2015)
Савелов Д. В. - К вопросу определения соотношений между кинематическими параметрами при статико-вибрационном прессовании порошковых заготовок (2015)
Сидоренко І. І. - Пружні характеристики нелінійного пружного пристрою з розширеною механічною структурою, Кушнір А. Ю., Байджанов С. М. (2015)
Анахов П. В. - Ініціювання слабкої сейсмічності методом припливно-сейшевих вібрацій (2015)
Дудников А. А. - Взаимосвязь параметров вибрационной обработки с качеством поверхностного слоя, Беловод А. И., Пасюта А. Г., Ющенко С. В., Суржко Е. С. (2015)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Підвищення ефективності функціонування вібропреса з гідроімпульсним приводом, Зелінська О. В., Веселовська Н. Р. (2015)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Експериментальний вібропрес-молот з електрогідравлічним керуванням для формоутворення заготовок порошкових матеріалів заходів у сфері професійного футболу в Україні, Міськов В. П. (2015)
Кірієнко О. А. - Порівняльний аналіз вібраційних способів проколу ґрунтів при безтраншейному прокладанні трубопроводів (2015)
Матвійчук В. А. - Розробка процесів холодного торцевого розкочування із врахуванням впливу технологічних параметрів на напрям плину металу, Михалевич В. М., Краєвський В. О. (2015)
Надутый В. П. - Результаты комплексного обезвоживания измельченной базальтовой горной массы, Левченко П. В., Костыря С. В. (2015)
Надутый В. П. - Движение осей валков вибрационного классификатора, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В. (2015)
Адамчук В. В. - Дослідження коливань коренеплоду цукрового буряку разом з точкою закріплення, Булгаков В. М., Головач І. В. (2015)
Батраченко О. В. - Вплив конструктивних параметрів ножів кутера на частоти їх власних коливань (2015)
Зав'ялов В. Л. - Дослідження масообміну в умовах періодичного віброекстрагування із рослинної сировини (частина друга), Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2015)
Свідерський А. Т. - Активні вібраційні органи машин для обробки сумішей, Дєдов О. П. (2015)
Солона О. В. - Особливості застосування вібраційного млина при приготуванні сировини для виготовлення пелет, Василенко Т. С. (2015)
Янович В. П. - Експериментальна оцінка амплітудно-частотних характеристик віброконвеєрної технологічної машини, Драчишин В. І., Паламарчук В. І., Сизова Т. Ю. (2015)
Савицкий Н. В. - Анализ теплопотерь жилых зданий различной этажности, Котов Н. А. (2014)
Захаров Ю. И. - Проведение натурного эксперимента по выявлению уровня звукового давления, вызванного движущимся потоком автомобильного транспорта на улицах г. Днепропетровск, Карнаух Е. С. (2014)
Волчук В. Н. - Исследования влияния химического состава чугунных прокатных валков на их механические свойства (2014)
Березюк Г. Г. - Математичне моделювання ділянки трубчастого газового нагрівача у конденсаційному режимі роботи, Іродов В. Ф. (2014)
Бондаренко Л. М. - Опір коченню платформи по котках, Бондаренко В. Д., Дьомін Г. К., Лозова В. В. (2014)
Ужеловський В. О. - Розробка і дослідження імітаційної моделі роботи конвеєра, Костюк С. В. (2014)
Ионов Д. С. - Взаимодействие полиэтиленгликоля с продуктами гидратации цемента и его влияние на свойства бетона (2014)
Михайлова І. О. - Аналіз та узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду будівництва доступного малоповерхового типового житла (2014)
Харченко К. С. - Аналіз впливу агресивного середовища та деструкційних процесів на архітектурні елементи з полімербетону (2014)
Моргачёва В. И. - Обоснование необходимости изучения гигиенических факторов, влияющих на здоровье персонала, обслуживающего высокоскоростные поезда на магнитной подушке (2014)
Христя О. В. - Фольклоризм як складник ідіостилю творів Дніпрової Чайки (лексичний рівень) (2014)
Савицкий Н. В. - Анализ стоимости метра квадратного квартир жилых зданий различной этажности при учете прогрессирующего обрушения, Котов Н. А. (2014)
Зезюков Д. М. - Щодо можливості використання спрощених методик розрахунків при визначенні несучої здатності перерізів залізобетонних елементів (2014)
Ткачов В. С. - Визначення раціонального режиму сушіння деревини з використанням адаптивної, регресивної моделі, Юрков С. К., Юркова В. Ю. (2014)
Корсун Ф. А. - Методика работы устройства, функционирующего без гидравлических ударов в системах кондиционирования (2014)
Захаров Ю. И. - Модель расчёта эквивалентного уровня звука от движущегося потока автомобильного транспорта, Карнаух Е. С. (2014)
Ужеловський В. О. - Математичне моделювання мікроклімату приміщення, Глінкін В. Б. (2014)
Ковшов Г. Н. - Математическая модель трехосевого микромеханического акселерометра для инклинометрической системы контроля и ориентации скважин, Живцова Л. И. (2014)
Карпов В. С. - Проблема вибору політичного та соціально-економічного курсу України. Позитивні та негативні наслідки вступу України до Митного союзу, Копайгородська І. Ю. (2014)
Шапа Н. Н. - Интернет-маркетинг, как инструмент развития современного предприятия, Лобань А. А. (2014)
Чернова Л. Ю. - Концептуальные основы архитектурного проектирования технопарков, Войцицкий Д. Д. (2014)
Прокоф’єва К. А. - Соціальна та інформаційна природа джерела (2014)
Большаков В. И. - К установлению вида математической модели сложной системы, Дубров Ю. И. (2014)
Лысенко А. Б. - Особенности формирования структуры сплава Cu47Ni8Ti34Zr11 в условиях изотермической закалки из жидкого состояния, Косинская О. Л., Губарев С. В., Лазорчик В. С. (2014)
Киричек Ю. А. - Методы устройства искусственных оснований из грунтоцемента под фундаменты мелкого заложения, Комиссаров Г. В. (2014)
Молоканова В. М. - Модель еволюційного розвитку підприємства на основі портфельно-орієнтованого управління, Дьомін Г. К. (2014)
Моторный А. Н. - Критерий выбора эффективных технологий при изготовлении монолитных железобетонных свай в пробуренных скважинах, Моторный Н. А. (2014)
Братусь М. Г. - Аналіз конструктивних рішень сталевих центрово-стиснутих елементів, Костенко М. В. (2014)
Захаров Ю. И. - Оценка качества архитектурных проектов, Деревянко В. В. (2014)
Лесик-Бондарук О. О. - Об’ємно-просторове і планувальне вирішення дерев’яних храмових споруд Волині XVII – XVIII cтоліття (2014)
Самійленко Е. В. - Проблеми природокористування на прирічкових територіях Дніпра (2014)
Хмара Л. А. - Отзыв на книгу – "Поэтические сюжеты" И. Гаврилова-Тверского (2014)
Большаков В. И. - Применение теоретико-информационного подхода для идентификации структуры металла, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2014)
Деревянко В. Н. - Влияние режимов обжига магнезита на структуру и свойства магнезиального камня, Бегун А. И., Гришко А. Н., Максименко А. А. (2014)
Киричек Ю. А. - Изменение характеристик грунтов, уплотненных длительно действующей нагрузкой, Коник В. С. (2014)
Мирошниченко К. К. - Совершенствование технологического оборудования с использованием геометрического моделирования для формообразования рабочих органов смесителей (2014)
Бойко І. П. - Пальові фундаменти висотних будинків у складних грунтових умовах, Підлуцький В. Л. (2014)
Моторный А. Н. - Современные представления несущей способности забивных свай (по результатам погружения и работе, свай в грунте), Моторный Н. А. (2014)
Зінкевич О. Г. - Методика проектування конструкцій каркаса будівель з ЛСТК (2014)
Савйовський В. В. - Ревіталізація - екологічна реконструкція міської забудови, Броневицький А. П., Каржинерова О. Г. (2014)
Євсєєва Г. П. - Основні вимоги до якісного оформлення наукових публікацій, Савицький М. В. (2014)
Большаков В. И. - Интерпретация как научный метод познания, Дубров Ю. И. (2014)
Большаков В. І. - Прогнозування та керування якісними характеристиками прокатних валків, Волчук В. М., Дубров Ю. І. (2014)
Миронова Т. М. - Влияние структурных особенностей на поведение железоуглеродистых сплавов ледебуритного класса в процессе горячей деформации (2014)
Бєліков А. С. - Удосконалений метод випробувань залізобетонних колон на вогнестійкість, Словінський В. К., Федоренко Д. С., Федченко І. В., Поздєєв С. В. (2014)
Мирошниченко К. К. - Использование геометрического моделирования при проектировании геометрической формы поверхности лопастей смесителей и формообразования дисперсной арматуры (2014)
Гордеева И. А. - Процесс адаптации организации к изменениям, Тесленко Т. В. (2014)
Ткач Т. В. - Повышение механических свойств строительной низкоуглеродистой стали 10Г2ФБ после деформации в межкритическом интервале температур и ускоренного охлаждения (2014)
Зінкевич О. Г. - Аналіз особливостей об’ємно-планувальних та конструктивних рішень каркасів малоповерхових будівель з ЛСТК (2014)
Захаров Ю. И. - Методы анализа архитектурно-концептуальных решений, Деревянко В. В. (2014)
Євсєєва Г. П. - Геній, яким пишається Україна (До 120-річчя народження О. Довженка), Дірявка Ю. П., Перетокін А. Г. (2014)
Тютюнник В. Ю. - Анализ концептуальных подходов к проблеме реализации ЛОП при обучении РКИ (2014)
Базима Н. В. - Створення мовленнєвого середовища як умова формування мовленнєвої активності у дітей зі спектром аутистичних порушень (2014)
Бажмін В. Б. - Впровадження системи допрофесійної підготовки у реабілітаційний процес підлітків з пфора в центрах соціальної реабілітації (2014)
Барко В. В. - Трудове навчання як засіб корекційно-виховної роботи з учнями із вадами зору (за результатами досліджень І. С. Моргуліса) (2014)
Бєлова О. Б. - Теоретичне обґрунтування психолого-педагогічних умов запобігання агресії у молодших школярів з ПМР (2014)
Бондаренко Н. А. - Психолінгвістичний підхід до вивчення механізму загального недорозвинення мовлення (2014)
Боряк О. В. - Етапи становлення логопедичної допомоги дітям з розумовою відсталістю (2014)
Вихляєв Ю. М. - Управління руховими діями сліпих (2014)
Вінокурова О. В. - Вплив мовленнєвих порушень на особистість, поведінку та емоційно-вольову сферу дитини, Вінокурова С. М. (2014)
Вознюк Л. М. - Проблематика стосунків між фахівцями та батьками дітей з ДЦП (2014)
Войтюк І. В. - Розвиток творчих здібностей засобами нетрадиційної зображувальної діяльності у розумово відсталих старших дошкільників (2014)
Головата А. О. - Удосконалення навчальних планів, програм та підручників з географії для допоміжних шкіл в Україні (1970 – 1990 р. р. ) (2014)
Гончаренко Г. М. - Інтерес до навчання як складова розвитку пізнавальної активності розумово відсталих учнів на уроках фізики (2014)
Горлачов О. С. - Теоретичні підходи та методика дослідження особливостей становлення дактильного та міміко-жестового мовлення у студентів-сурдопедагогів (2014)
Губарь О. Г. - Вплив мовленнєвих вад на формування акцентуацій характеру в підлітків (2014)
Докучина Т. О. - Особливості ставлення до успіху розумово відсталих учнів молодших класів (2014)
Дроздова Н. В. - Методический аспект формирования пространственных понятий у детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи средствами мультимедийной презентации, Ладейко В. Д. (2014)
Дутковська Р. В. - Психологічні особливості дітей з порушеннями інтелекту, які підлягають індивідуальному навчанню (2014)
Івашура Н. С. - Особливості супровіду аутичних дітей в інклюзивних умовах (2014)
Ільїна Н. В. - Особливості оволодіння граматичною будовою мови дітьми із нерізко вираженим загальним недорозвиненням мовлення (2014)
Картава Ю. А. - Порівняльний аналіз компонентів музичного розвитку дошкільників зі зниженим і нормальним зором (2014)
Кисличенко В. А. - Логопедагогічний супровід сім’ї дитини з руховою патологією (2014)
Козинець О. В. - Науково-педагогічна діяльність Р. Г. Краєвського (2014)
Колесник І. П. - Зв'язок наукової роботи викладачів, студентів, аспірантів і докторантів кафедри психокорекційної педагогіки з діяльністю її наукових шкіл (2014)
Косенко Ю. М. - Формування історичних знань у розумово відсталих учнів в Україні у дореволюційний період (2014)
Кострикін В. Я. - Комбінований підхід щодо організації корекційного фізичного виховання студентів з вадами психофізичного розвитку (2014)
Ленів З. П. - Особливості реалізації інклюзії та підготовки відповідних фахівців: проблеми, досвід, песпективи (2014)
Линдіна Є. Ю. - Науковий та життєвий шляхи Є. Ф. Соботович (1935-2007) до 80-річчя від дня народження (2014)
Мартинчук О. В. - Сутність поняття та зміст професійної компетентності фахівців у сфері інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Мельніченко Ю. В. - Теоретичні основи корекційного горизонтального пластичного балету (пластик-шоу) як форми арт-терапії для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (2014)
Мілевська О. П. - Психофізіологічні аспекти корекції акустико-артикуляційних диференційовок у старших дошкільників (2014)
Назарова Н. М. - Монтессори-педагогика : от эдуарда сегена к инклюзивному обучению (2014)
Нацевич Є. П. - Вивчення особливостей сенсорного розвитку дітей з особливими потребами (2014)
Ніколаєва О. О. - Розвиток адаптаційних можливостей студентів з порушеннями опорно-рухового апарату (2014)
Омельченко М. С. - До проблеми організації корекційної роботи з дітьми з глибокою розумовою відсталістю на Україні та за кордоном (2014)
Пахомова Н. Г. - Рівні реалізації моделі інтеграції медико-психологічної та педагогічної складових професійної підготовки логопеда (2014)
Піонтківська Г. С. - Проблема формування орфографічної навички учнів у вітчизняній методиці навчання рідної мови, Забожан І. А. (2014)
Полулященко Ю. М. - Підвищення ефективності діяльності центрів реабілітації дітей-інвалідів (2014)
Пригородова І. М. - Особливості методики корекційного фізичного виховання дітей дошкільного віку з порушеннями постави, Глоба О. П. (2014)
Прядко Л. О. - Професійно-гуманістична спрямованість особистості як складова інклюзивної компетентності педагога (2014)
Рибченко Л. К. - Організація корекційної роботи з дітьми з аутистичними проявами в світовій практиці (2014)
Родненок М. Є. - Науково-теоретичне обґрунтування методики нейропсихологічної корекції порушень пізнавальної діяльності дошкільників з дитячим церебральним паралічем засобами Монтессорі-терапії (2014)
Савицький А. М. - Психолого-педагогічні аспекти організації індивідуалізованого навчання дітей з синдромом Дауна в умовах інклюзивної освіти (2014)
Савінова Н. В. - Теоретичні засади диференційованої логокорекції (2014)
Сильченко В. В. - Комунікативний та мовленнєвий розвиток дитини старшого дошкільного віку з вадами розвитку (2014)
Сіроткіна Т. В. - Оцінка стану фізичного розвитку слабозорих учнів початкової школи (2014)
Столярчук Т. Р. - Координуюча роль психолого-медико-педагогічної консультації в створенні умов навчання для дітей з особливими освітніми потребами (2014)
Товстоган В. С. - Формування професійно-трудової компетентності учнів допоміжних шкіл як умова успішної соціалізації (За науковою спадщиною Г. М. Мерсіянової) (2014)
Тюрина Н. Ш. - Проектирование образовательного маршрута ребенка с ОВЗ : ресурсы и ограничения (2014)
Хворова Г. М. - Формування батьківської компетентності в корекційній освіті дітей з полісистемними порушеннями розвитку (2014)
Шевченко В. М. - Розвиток спеціальної освіти у джерелах педагогічної тематики 1860-1923 р. р. (фонди педагогічного музею України) (2014)
Шеремет М. К. - До проблеми формування мовленнєвої готовності дітей до навчання у школі (2014)
Афузова Г. В. - Вплив характерологічних особливостей на формування адиктивної поведінки у підлітків, Маркелова А. В. (2014)
Богданова Т. Г. - Изучение интеллектуального развития лиц с нарушениями слуха в зарубежной и российской психологии (2014)
Буйняк М. Г. - Окремі аспекти дослідження психологічної готовності вчителів загальноосвітніх шкіл до інклюзивного навчання (2014)
Галдецька І. Г. - Теоретичні основи формування правової компетентності у майбутніх учителів як педагогічна проблема (2014)
Дем’яненко Б. Т. - Вивчення механізмів психологічного захисту та копінг-стратегій у підлітків з розумовою відсталістю, Гуріна Ю. В. (2014)
Дем’яненко Б. Т. - До питання про формування психологічних та психопатологічних проблем у дітей та підлітків (2014)
Клименко І. С. - Корекційні вправи направлені на розвиток моторики, перцепції, орієнтування у просторі та довільної регуляції рухів у дітей молодшого шкільного віку із психоорганічним синдромом резидуально-органічного генезу (2014)
Конопляста С. Ю. - Особливості емоційної сфери аутичних дітей, Косинкіна В. О. (2014)
Кротенко В. І. - Прояви невротичних станів у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, Бабенко Н. М. (2014)
Кротенко В. І. - Вплив стилю сімейного виховання на формування акцентуацій характеру у підлітків, Заставна І. С. (2014)
Кротенко В. І. - Роль проективних методик у дослідженні дітей з емоційними порушенями при затримці психічного розвитку, Кас’яненко А. П. (2014)
Кротенко В. І. - Особливості ігрової діяльності дітей з ЗПР дошкільного віку, Омельян А. С. (2014)
Кротенко В. І. - Значення нейропсихологічних аспектів у розвитку дітей із затримкою психічного розвитку, Оробей М. О. (2014)
Липка Н. В. - Особливостіпрофесійно-трудової соціалізації підлітків з розладами аутизму (2014)
Мартиненко І. В. - Роль емоцій у спілкуванні дітей в умовах мовленнєвого дизонтогенезу (2014)
Нечипоренко К. С. - Визначення стану сформованості самооцінки соціально депривованих підлітків з психофізичними вадами (2014)
Паламар О. М. - Психологічні аспекти професійної підготовки тифлопедагога (2014)
Панченко Т. Л. - Психологічна безпека інклюзивного освітнього середовища (2014)
Руденко Л. М. - Біхевіоральний підхід до вивчення агресивної поведінки розумово відсталих дітей (2014)
Руденко Л. М. - Особливості тривожності у дітей З ЗПР, Уніченко А. С. (2014)
Сивик Г. Є. - Особливості когнітивного розвитку дітей молодшого шкільного віку із розладами спектру аутизму (2014)
Супрун Д. М. - Результативність програми розвитку мотивації збереження здоров’я у психологів (спеціальних, медичних) (2014)
Суховієнко Н. А. - Проблема узагальнення в психолого-педагогічних дослідженнях (2014)
Шульженко О. Є. - Особливості емоційної сфери дітей із легким ступенем аутизму (2014)
Відомості про авторів (2014)
Золотарев В. А. - Обратная задача для оператора Штурма–Лиувилля с нелокальным потенциалом (2012)
Кiнаш О. М. - Зростання характеристичних функцiй ймовiрнiсних законiв, Пароля М. I., Шеремета М. М. (2012)
Курдаченко Л. А. - Спряжено-переставнi пiдгрупи деяких нескiнченних груп, Муньоз-Есколано Х. М., Турбай Н. А. (2012)
Подлевський Б. М. - Градiєнтний метод розв’язування нелiнiйних багатопараметричних спектральних задач, Хлобистов В. В. (2012)
Дейнека В. С. - Оптимальное управление нестационарным тепловым процессом и идентификация параметров среды при известных тепловых потоках (2012)
Литвин О. М. - Наближене обчислення коефiцiєнтiв Фур’є функцiй трьох змiнних з використанням сплайн-iнтерфлетацiї на класi диференцiйовних функцiй, Нечуйвiтер О. П. (2012)
Ляшко С. I. - Якiсне та чисельне дослiдження сингулярного керування конвективною дифузiєю сумiшi радiоiзотопiв, Клюшин Д. А., Стешенко Г. М. (2012)
Мартынюк А. А. - О робастной устойчивости импульсных систем с последействием, Мартынюк-Черниенко Ю. А. (2012)
Поляков В. Л. - К расчету коэффициента фильтрации суффозионных грунтов (2012)
Шевченко В. П. - Деформация трехслойных пластин со скользящей заделкой торцов и несовершенным контактом слоев, Алтухов Е. В., Фоменко М. В. (2012)
Герасимов O. I. - Щодо точних розв’язкiв задачi про перенесення iмпульсу у неоднорiдному гранульованому ланцюжку, Вандеваллє Н. (2012)
Слесаренко А. П. - Термостабiлiзацiя пiдлог примiщень з максимальним акумулюванням тепла, Сорока О. С. (2012)
Иванов В. А. - Моделирование катастрофических паводков в регионе Южного берега Крыма, Овчаренко И. А., Прусов А. В., Шокуров М. В. (2012)
Семененко В. П. - Тонкозернистий ксенолiт AL1 у хондритi Allende (CV3): мiнералогiя та походження, Гiрiч А. Л., Кичань Н. В. (2012)
Усенко О. В. - Умови метаморфiзму та гранiтизацiї порiд Українського щита (2012)
Никовская Г. Н. - Искусственные почвы на основе акриловых гидрогелей, Годинчук Н. В., Керносенко Л. А., Самченко Ю. М., Ульберг З. Р. (2012)
Тiтов Ю. О. - Кристалiчна структура Sr3LaNb3O12, Бiлявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Полубiнський В. В. (2012)
Щербина М. Г. - Комплексне використання катiонної поверхнево-активної речовини для визначення залишкових кiлькостей мiдi на поверхнях, Костюк О. В., Iщенко М. В., Кулiченко С. А. (2012)
Гольцев А. М. - Методичнi пiдходи до стабiлiзацiї структурного i функцiонального станiв крiоконсервованих клiтин аденокарциноми Ерлiха, Сафранчук О. В., Бондарович М. О., Останков М. В., Бабенко Н. М., Гаєвська Ю. О., Челомбiтько О. В. (2012)
Гришко В. М. - Процеси пероксидного окиснення лiпiдiв та змiни кiлькiсного i якiсного складу поверхневих лiпiдiв у Populus italica (Du Roi) Moench, Populus deltoides Marsh. та Aesculus hippocastanum L. за рiзного рiвня забруднення важкими металами, Пiскова О. М. (2012)
Ковальова I. М. - Морфоекологiчнi особливостi будови дiафрагми кажанiв (Chiroptera; Vespertilionidae, Rhinolophidae), Тараборкiн Л. А. (2012)
Харчук I. В. - Порiвняння стану мiокарда пiд впливом нової цитостатичної сполуки похiдного дигiдропiролу i 5-фторурацилу, Столяр О. А., Островська Г. В., Рибальченко В. К. (2012)
Гурмач В. В. - Пошук низькомолекулярних лiгандiв для SH2-доменiв методом докiнгу мiжмолекулярних взаємодiй, Балинський О. М., Бориско П. О., Платонов М. О., Баєнг Г. Х., Ковальський Д. Б., Прилуцький Ю. I. (2012)
Чернишенко В. О. - Кiнетика гiдролiзу Bβ-ланцюга молекули фiбриногену, мономерного та полiмерного фiбрину desА фiбриногеназою з отрути Echis multisquamatis, Макогоненко Є. М., Луговськой Е. В., Чернишенко Т. М., Платонова Т. М., Михаловська Л. I., Комiсаренко С. В. (2012)
Журакiвський Р. О. - Система внутрiшньомолекулярних водневих зв’язкiв, що стабiлiзують конформери 2′-дезоксиксантозину (2012)
Колесник Ю. М. - Порiвняльний аналiз впливу таурину i пiрацетаму на морфологiчнi змiни головного мозку щурiв при циркуляторнiй гiпоксiї, Чекман I. С., Яковлєва I. Ю., Белєнiчев I. Ф., Абрамов А. В., Горчакова Н. О. (2012)
Пiлiнська М. А. - Реалiзацiя прихованої хромосомної нестабiльностi в лiмфоцитах периферичної кровi учасникiв лiквiдацiї аварiї на Чорнобильськiй АЕС, хворих на рак легенiв, Дибський С. С., Дибська О. Б., Швайко Л. I., Сушко В. О. (2012)
Гончарук В. В. - Технологiя очистки води вiд мiкромiцетiв, Савлук О. С., Саприкiна М. М., Руденко А. В. (2012)
Соболь Х. С. - Переваги застосування цеолітових туфів Сокирницького родовища у виробництві сучасних тампонажних матеріалів, Петровська Н. І., Терлига В. С., Ковальчук М. Б. (2014)
Заяц Е. И. - Основные тенденции в проектировании и строительстве высотных многофункциональных комплексов (2014)
Сахаров В. О. - Метод дослідження динамічних параметрів грунтів в лабораторних умовах (2014)
Жук В. В. - Числове моделювання спільної роботи елементів системи "грунтова основа – фундамент – будівля" в умовах будівництва на підроблюваних територіях, Корнієнко М. В. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського