Комар В. - Політика прометеїзму Польщі міжвоєнного періоду в історіографії (2013)
Шумихіна С. - Новітня українська історіографія Другої Речі Посполитої (2013)
Чорна Н. - Українсько-польські політичні відносини наприкінці 80-х рр. ХХ ст. – 2010 р.: історіографічні інтерпретації (2013)
Окаринський В. - До питання ґенези богемного альтернативного життєвого стилю в українсько-польському соціокультурному просторі (до початку 1840-х років) (2013)
Киридон А. - Мова як код соціальної пам’яті (2013)
Григорук Н. - Національна ідея у діяльності Української національно-демократичної партії Галичини на початку ХХ ст. (2013)
Костюк Л. - Поминальна обрядовість у Східній Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Ryś J. - Problematyka czasu wolnego w edukacji staropolskiej (2013)
Марценюк А. - Наукові оцінки українських істориків консервативного руху у Східній Галичині міжвоєнного періоду (1921–1939 рр.) (2013)
Оленич Я. - Давньочеські писемні пам’ятки у славістичній спадщині Антона Петрушевича (2013)
Смільська І. - Україна в ООН: основні напрямки та пріоритети діяльності у 1991–2012 рр. (2013)
Парнета О. - Польща: міжнародні відносини у добу відродження (1918–1923) (2013)
Алексієвець Л. - Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси , Секо Я. (2013)
Алексієвець М. - Древніцький Ю. Володимир Старосольський: громадсько-політична та наукова діяльність (1878–1942) / Юрій Древніцький; авт. передм. І. Я. Райківський. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 304 с., Федорів І. (2013)
Із книги Алексієвець Л. М., Алексієвця М. М., Чорної Н. М. Польща: на шляху до НАТО та ЄС. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 268 с. (2013)
Із книги Мушинки М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / М. Мушинка. – Вид. 2-ге, доп. та переробл. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 384 с. (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів! (2013)
Титул, зміст (2013)
Прес-конференція Голови Держветфітослужби України Володимира Горжеєва "Надійний контроль забезпечено" (2013)
Селіщева Н. В. - Моніторинг сучасних дезінфектантів??щодо збудників туберкульозу й атипових мікобактерій, Богач М. В., Андрієнко Ю. В., Монастирлі В. П., Гончарук О. А. (2013)
Герілович А. П. - Поліморфізм гена pol вірусу лейкозу великої рогатої худоби, Стегній Б. Т., Лиманська О. Ю., Горбатенко С. К., Гриневич О. Й., Маркович І. Г., Поліщук І. В., Яцук З. О. (2013)
Головко М. А. - Розроблення діагностичної тест-системи для виявлення й ідентифікації вірусу сказу на основі зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції (ЗТ-ПЛР), Бабкін М. В., Дерябін О. М. (2013)
Лысенко В. Н. - Паразитарные болезни осетровых и меры их ограничения в аквакультуре Вьетнама (2013)
Деркач С. С. - Пошук та розроблення нетрадиційних методів визначення оптимального часу осіменіння сук (2013)
Якубчак О. М. - Зміни амінокислотного складу та біологічної цінності м’яса свиней за ларвального ехінококозу, Збарська А. А., Таран Т. В. (2013)
Касянчук В. В. - Показник кількості соматичних клітин у збірному сирому молоці корів – важливе джерело інформації про його якість та умови отримання, Скляр О. І., Бергілевич О. М. (2013)
Таравський В. - Запрошуємо до співпраці (2013)
Желінська О. В. - З досвіду роботи (2013)
Щуревич Г. П. - Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ – 20 років (2013)
Остапюк М. П. - Покращений навчальний курс з контролю гігієни харчових продуктів, м’яса та м’ясопродуктів (Брно, Чеська Республіка), Крижановська О. Г. (2013)
Горбунко Т. - Знання історії — перспектива майбутнього (2013)
Корольов А. Г. - Один з 26 бакинських комісарів – ветеринар (2013)
Гараздюк Г. В. - Ліквідація малоплідності у ремонтних свинок (2013)
Асина И. М. - Особенности профилактики инфекционных и инвазионных заболеваний у фазанов (2013)
Циганков І. С. - Розчистка ратиць. Час зрозуміти актуальність (2013)
Буняк О. І. - Ефективний айніл (2013)
Петрушенко В. - Поняття презентації і репрезентації в епістмологічному дискурсі (2013)
Семенюк Е. - Особливості диференціації та інтеграції у сучасній науці (2013)
Кадикало А. - Поняття об’єктивності як орієнтира межевості сучасного природничо-наукового пізнання (2013)
Карівець І. - Антропологічні та соціальні аспекти ситуації: Сартр, Ясперс, Рікер (2013)
Мазур Л. - Проблема особистісної самоідентифікації у постмодерністському окресленні (2013)
Штанков М. - Концептуальне розуміння інформаційного суспільства на сучасному етапі його існування (2013)
Саноцька Н. - Інтерпретація феномену творчості у постмодерному дискурсі (2013)
Онищук О. - Контури феномена постлюдини в інформаційному суспільстві: особливості експлікації (2013)
Мазурик М. - Смерть як відкриття нових горизонтів бачення для людини (2013)
Федорів Л. - Класичні виміри ідеї трансцендентного (2013)
Синиця А. - Еволюція уявлень про пропсихофізичну проблему в аналітичній філософії свідомості (2013)
Паньків О. - Онтологія яв дискурс в епоху античності (2013)
Качмар С. - Місце Юстина філософа (мученика) у постановці та вирішенні проблеми співвідношення віри та розуму (2013)
Яремчук С. - Особливості ренесансного вчення про співвідношення релігії та моралі (2013)
Хвойницька Х. - Інтерпретація юснатуралістичних ідей у німецькій класичній філософії (2013)
Головей В. - Концепт сакрального у контексті філософсько-культурологічного дискурсу (2013)
Скалецький М. - Заробітчанство та проблема соціального сирітства в Україні, Оробчук О. (2013)
Петрушенко В. - Священне та естетичне: умови та форми узгодження. (Рецензія на монографію Головей Вікторії Юріївни "Сакральне в мистецтві: проблеми образотворчої репрезентації: монографія / Вікторія Юріївна Головей. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 420 с.”) (2013)
Шадських Ю. - Амбівалентний характер людського повсякдення (До виходу із друку монографії І. В. Карівця "Повсякдення: між трансценденталізмом і дивовижністю” / І.В. Карівець. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 256 с.) (2013)
Петрушенко В. - Обговорення завжди актуальних тем (2013)
Андрєєва А. О. - Принципи бухгалтерського обліку в міжнародній практиці (2012)
Андрос С. В. - Конвергенція комерційних банків України в міжнародну банківську систему (2012)
Біломістна І. І. - Сучасні тенденції розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні (2012)
Біломістний О. М. - Статистичний аналіз джерел фінансування механізму кредитування малого бізнесу (2012)
Бормотова М. В. - Особливості законодавчого регулювання діяльності фондових бірж в Україні (2012)
Боровик О. Н. - Екологічне господарське середовище та його фінансово-економічні критерії (2012)
Бубенко П. Т. - Підходи до оцінювання бюджетної ефективності, Снісаренко О. Б. (2012)
Буряк П. Ю. - Бюджетно-податкові механізми стимулювання інноваційної діяльності в сучасних умовах (2012)
Вахович І. М. - Оцінка мультиплікативного ефекту від розвитку медичного туризму у регіоні, Малімон В. В. (2012)
Возняк Г. В. - Місцеві бюджети як фінансова основа розвитку регіонів України: проблеми формування та напрями вдосконалення (2012)
Галькевич А. В. - Вітчизняний та міжнародний підходи до бухгалтерського обліку процесів придбання та об'єднання підприємств способом злиття (2012)
Гаркуша С. А. - Історичні аспекти розвитку обліку та аналізу (2012)
Голик М. В. - Банківське кредитування в умовах фінансово-економічної нестабільності (2012)
Гордєєва-Герасимова Л. Ю. - Фінансова база регіону як основа його економічного зростання (2012)
Зачосова Н. В. - Теоретичні аспекти наукової категорії економічної безпеки окремих видів вітчизняних фінансових посередників (2012)
Іщук Л. І. - Передумови вдосконалення механізму фінансування вищої освіти (2012)
Калініченко Л. Л. - Деякі аспекти підвищення конкурентоспроможності сучасного банку (2012)
Ключник Л. В. - Заощадження домашніх господарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки України (2012)
Коваленко В. В. - Нова парадигма розвитку вітчизняної банківської системи (2012)
Копилова О. В. - Функціонування акціонерного капіталу в Україні: аналіз сучасного стану та проблем (2012)
Корецька Н. І. - Італійський сценарій функціонування системи фінансово-кредитних установ (2012)
Костюченко О. Є. - Правові умови та шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу в банку, Кривуля К. А. (2012)
Кравченко О. В. - Методологічні аспекти оцінки основних засобів бюджетних установ (2012)
Левицька І. О. - Ефективність тарифоутворення енергопостачальних компаній (2012)
Левицька С. О. - Господарський облік діяльності суб'єктів в сучасних умовах економічних та соціальних реформ (2012)
Лемішовська О. С. - Концептуальний базис податкової політики у фінансовому управлінні банківських установ (2012)
Мостовенко Н. А. - Готівкова складова грошового обігу як важливий монетарний показник (2012)
Нестерова С. В. - Аналіз пріоритетності розподілу прибутку в акціонерних товариствах інсайдерського типу (2012)
Ніколаєва А. М. - Механізм управління ризиками в діяльності інфраструктурних організацій фондового ринку (2012)
Осадча О. О. - Генезис поглядів на відображення інформації про фінансові результати в системі бухгалтерського обліку (2012)
Пиріг С. О. - Пріоритетні напрями розвитку інформаційної економіки України (2012)
Полінкевич О. М. - Методичні підходи до фінансової оцінки бізнес-процесів промислового підприємства в інноваційному середовищі (2012)
Попова І. В. - Валютні ризики в контексті сучасних реалій, Нікель М. І. (2012)
Поправка О. Г. - Формування системи контрциклічного регулювання банківської діяльності (2012)
Потьомкіна О. В. - Формування і управління прибутком банківської структури з використанням інструментарію контролінга (2012)
Римар М. В. - Розвиток деревообробних підприємств у контексті прийняття податкового кодексу України, Яворська Н. П. (2012)
Рошко Н. Б. - Організація обліку у суб'єктів туристичної діяльності (2012)
Слєсар Т. М. - Облік і аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень (2012)
Слободяник Ю. Б. - Міжнородний досвід організації системи державного аудиту (2012)
Стоянова-Коваль С. С. - Актуальні проблеми управління обліку інвестицій вертикально інтегрованих підприємств виноградарської царини (2012)
Тимощенко Ю. М. - Нормативне регулювання оцінки вартості необоротних матеріальних активів у фінансовому та податковому обліку (2012)
Торяник Ж. І. - Комунікаційна політика Національного банку України як основа забезпечення ефективної монетарної політики (2012)
Чиж Н. М. - Банківські інновації: проблеми та перспективи, Дзямулич М. І. (2012)
Шевченко О. В. - Баланс фінансових ресурсів у регіонах України та способи його оптимізації (2012)
Шиян Д. В. - Критерії та показники ефективності фінансового моніторингу банку (2012)
Ющишина Л. О. - Системний підхід до процесу формування методичних засад аналізу витрат (2012)
Історія кафедри педіатрії факультету пiслядипломної освiти (2012)
Історія кафедри акушерства та гінекології #2 (2012)
Банадига Н. В. - Функціональні порушення підшлункової залози у дітей на тлі патології травної системи, Дутчак О. М., Банадига А. І. (2012)
Банадига Н. В. - Зміни в нітроксидергічній системі у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця, Боярчук О. Р. (2012)
Крупей В. Я. - Каріозне ураження зубів у дітей – медико-соціальна проблема (огляд літератури) (2012)
Подольський В. В. - Алгоритм обстеження жінок з хронічними запальними захворюваннями статевих органів, направлений на профілактику перинатальних порушень, Дронова В. Л., Тетерін В. В., Подольський Вл. В., Юско Т. І. (2012)
Запорожан В. М. - Функціональні поліморфізми генів біотрансформації ксенобіотиків у пацієнток з СПКЯ, Полякова Є. А. (2012)
Маркін Л. Б. - Діагностично-прогностична цінність визначення індекса звивистості пуповини, Медвєдєва О. С. (2012)
Берегуляк О. О. - Профілактика остеопорозу у жінок після гістероваріоектомії, Франчук О. А., Бойчук Ю. Б. (2012)
Сопель В. В. - Сучасні аспекти профілактики, діагностики та лікування патології шийки матки, Худоб’як В. О., Бойчук Ю. Б. (2012)
Маляр В. В. - Акушерські та перинатальні наслідки оперативного розродження, Оленик Г. В., Маляр Вол. В. (2012)
Нагорна В. Ф. - Можливості інтерферонів в лікуванні патології шийки матки, Старущенко Т. Є., Ануфріев М. Г. (2012)
Гнатко О. П. - Шляхи і послідовність розвитку дефіциту заліза та взаємозв?язки за цих умов деяких обмінних фондів у вагітних з анемією (2012)
Балацька Н. І. - Дефіцит вітаміну D, вторинний гіперпаратиреоз та показники мінеральної щільності кісткової тканини у жінок різного віку (2012)
Маланчин І. М. - Рання діагностика та профілактика тяжких форм прееклампсії (2012)
Васильєва Н. А. - Вплив torch-інфекцій на перебіг вагітності, передчасних, своєчасних пологів та перинатальну смертність плодів та дітей, Геряк С. М., Жиляєв М. М. (2012)
Макарчук О. М. - Стан згортальної системи крові у жінок з передчасним відшаруванням плаценти, Римарчук М. І. (2012)
Ревенько О. О. - Функціональний стан гіпофізарно-яєчникової системи у пацієнток після медикаментозного переривання вагітності (2012)
Кротенко К. П. - Обгрунтування алгоритму диференційованого застосування гормональної терапії у жінок із зовнішнім генітальним ендометріозом (2012)
Дубініна В. Г. - Порівняння вагінальної гістеректомії та лапароскопічній асистенції вагінальної гістеректомії в жінок з доброякісними захворюваннями матки, наш досвід, Лук’янчук О. В., Пацков А. О. (2012)
Яроцький М. Є. - Еволюція поглядів на генітальний ендометріоз, Лупіч С. В. (2012)
Струк В. Ф. - Профілактика акушерсько-перинатальних ускладнень у вагітних, інфікованих папіломавірусами 6 і 11 типів, Гудивок І. І., Стоцький С. С. (2012)
Яроцький М. Є. - Генетичний фактор як провідний у виникненні вагітності, що не розвивається, Яроцька І. В., Воронкова Н. М. (2012)
Зелінський О. О. - Особливості цитокінового профілю у жінок із загрозою переривання вагітності, які в анамнезі мали хронічний ендометрит та нерозвинену вагітність, Карауш К. О. (2012)
Пирогова В. І. - Взаємозв’язок порушення менструального циклу з інфекціями, що передаються статевим шляхом та початком статевого життя підлітків, Цьолко О. Р., Чайківська Е. Ф. (2012)
Кіцера Н. І. - Проблеми репродуктивної функції у жінок із негоджкінською лімфомою в анамнезі, Гельнер Н. В., Осадчук З. В. (2012)
Маркуш І. М. - Показники біофізичного профілю плода у вагітних із сальпінгоофоритом в анамнезі (2012)
Доскоч І. О. - Стан мікробіоценозу статевих шляхів у жінок після пологів, Сенчук А. Я. (2012)
Дубчак А. Є. - Мікробіоценоз піхви та вірусне інфікування у жінок з безплідністю на тлі ранніх репродуктивних втрат, Мілєвський О. В., Довгань О. І. (2012)
Лукащук-Федик С. В. - Лікування грибкової інфекції у жінок з хронічними запальними захворюваннями статевих органів (2012)
Дасюк Т. Є. - Ретроспективний аналіз інфекцій, які передаються статевим шляхом, у львівській області, Фартушок Т. В., Шаркань І. Й. (2012)
Федорощак І. М. - Патоморфологічні особливості структури плаценти у жінок зі звичним невиношуванням вагітності в анамнезі, Ципук А. П., Кібальська О. Р. (2012)
Степановічус О. М. - Оптимізація лікування зовнішнього генітального ендометріозу (2012)
Григоренко А. М. - Ефективність лапароскопічної резекції яєчникових вен при оваріоварікоцелє (2012)
Куса О. М. - Оцінка ультразвукових та морфологічних маркерів внутрішньоутробного інфікування у вагітних високого інфекційного ризику, Макарчук О. М. (2012)
Лимар Л. Є. - Особливості патогенезу гіпоменструального синдрому при хронічних рецидивуючих гепатитах (ХРГ) (2012)
Сорокін О. В. - Частота та показання оперативного розродження жінок з різним інтергенетичним інтервалом, Туманова Л. Є. (2012)
Саврун С. С. - Морфологічні та імуногістохімічні маркери плоскоклітинних дисплазій шийки матки, Задорожна Т. Д. (2012)
Евдокимова В. В. - Выбор оптимального лечения и показания к применению однопортового лапароэндоскопического доступа у женщин репродуктивного возраста с эндометриомами яичников, Анжиони Стефано, Ефименко А. А. (2012)
Іванюта Л. І. - Гістероскопічна оцінка стану матки у жінок з лейоміомою та дисфункціональними захворюваннями молочної залози, Іванюта І. С. (2012)
Марущенко Ю. Л. - Особливості метаболічної адаптації в материнсько-плодовому комплексі, перебіг вагітності і пологів, методи розродження та перинатальні наслідки при вагітності на тлі прееклампсії (2012)
Чубатий А. І. - Апоплексієя яєчника як прояв дизгормональних порушень у підлітковому віці (2012)
Зубченко С. О. - Поширеність Епштейна-Барр вірусної інфекції серед студентської молоді (2012)
Ходаківський С. Б. - Показники імунологічного та цитокінового статусу у породілль з високим ризиком розвитку септичних ускладнень кесаревого розтину, Зарічанська Х. В., Захаренко Н. О. (2012)
Зарічанська Х. В. - Комплексне лікування генітального герпесу у жінок репродуктивного віку, Ходаківський С. Б., Стельмах О. Є. (2012)
Каліновська І. В. - Ультразвукові критерії стану фетоплацентарного комплексу у жінок з проявами первинної плацентарної недостатності на тлі невиношування, Кондря Д. О. (2012)
Коростіль М. О. - Цитокіни крові у вагітних з синдромом затримки розвитку плода (2012)
Маріам Бен Амор - Оцінка перебігу вагітності, пологів, стану плода у жінок з прееклампсією та біохімічні критерії її прогнозу, Стецюк К. В. (2012)
Островська С. О. - Корекція гормонального статусу у жінок після позаматкової вагітності (2012)
Нагорна В. Ф. - Показники імунітету у вагітніх із персистуючим кандидозним вульвовагінітом, Байло Н. В. (2012)
Марічереда В. Г. - Маркери ендотеліальної дисфункції у вагітних із прееклампсією, Бондар О. В. (2012)
Разумейко Д. П. - Оптимізація лікування хворих із сальпінгоофоритом та порушеннями менструальної функції у жінок репродуктивного віку, Маркуш І. М. (2012)
Покровенко О. Б. - Клініко-морфологічні паралелі поєднаної патології ендо- і міометрію, Гичка С. Г. (2012)
Марічереда В. Г - Аналіз конститутивної експресії проонкогену STAT-3 в клітинах ендоцервіксу, Рожковська Н. М., Гладчук В. І. (2012)
Боднарюк О. І. - Деякі імунологічні аспекти в розвитку сальпінгооофоритів у дівчат, Андрієць О. А., Олексина Н. М. (2012)
Димчева Л. І. - Прогностичне значення функціонального стану дендритних клітин у жінок з патологією шийки матки (2012)
Фетеску С. А. - Функціональний стан місцевого імунітету при гіперпластичних процесах ендометрію (2012)
Воробьёва Т. М. - Концептуальная модель роли энергоинформационного пространства мира в механизмах нейродинамических процессов нормального мозга и при его функциональной патологи, Макарчук Н. Е., Веселовская Е. В., Шляхова А. В., Колядко С. П., Туманова В. В. (2013)
Адейшвили-Сыромятникова М. К. - Возможные механизмы противовоспалительного действия метилурацила, Абрамова Л. П., Загоруйко Ю. В., Мясоедов В. В. (2013)
Гулюк А. Г. - Провоспалительные цитокины при травме альвеолярной кости у крыс в условиях введения дексаметазона, Желнин Е. В. (2013)
Криницька І. Я. - Показники гуморального імунітету у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Наконечна О. А. - Вплив простих поліефірів на фосфоліпідний склад і активність ферментних мембранозв’язаних комплексів головного мозку щурів, Стеценко С. О., Маракушин Д. І., Вишницька І. А. (2013)
Воробьёва Т. М. - Значение ориентировочно-исследовательской реакции в восстановлении когнитивных процессов под влиянием трансплантации эмбриональных тканей в условиях эмоционального стресса, Берченко О. Г. (2013)
Карнаух Э. В. - Антистрессовое кардиопротекторное действие пирацетама при эмоциональном стрессе по критерию ограничения стресс-индуцированной ферментемии и протеолиза (2013)
Гринь В. В. - Влияние лекарственных средств с фотопротекторными свойствами на содержание метаболитов оксида азота при локальном ультрафиолетовом облучении кожи морских свинок в постэритемный период, Звягинцева Т. В. (2013)
Серединская Н. Н. - Корвалол: эффективность и безопасность подтверждаются – значит жизнь препарата продолжается. Сообщение II. Фармакодинамика, клиническая эффективность и побочное действие ингредиентов корвалола, Борщевская М. И., Мохорт Н. А., Киричок Л. М., Борщевский Г. И. (2013)
Сыровая А. О. - Активные формы кислорода в процессе перекисного окисления липидов, Леонтьева Ф. С., Новикова И. В., Иванникова С. В., Грабовецкая Е. Р. (2013)
Биркун А. А. - Микробиологическая и физико-химическая оценка эффективности комбинированной терапии препаратом экзогенного сурфактанта и амикацином при экспериментальной пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa, Криворутченко Ю. Л., Постникова О. Н., Бабанин А. А., Новиков Н. Ю., Федосов М. И., Логадырь Т. А. (2013)
Звягольская И. Н. - Лабораторная диагностика Mycoplasma pnevmoniae и Herpes simplex virus инфекций у взрослых больных внегоспитальной пневмонией, Короваева И. В., Панченко Л. А., Попова Н. Г., Попова Л. А. (2013)
Волошина І. С. - Результати дисперсійного аналізу даних морфометричних показників репродуктивної системи щурів (2013)
Салютін Р. В. - Гістологічна стурктура м’язової тканини й ультраструктурна характеристика ендотеліоцитів капілярів за умов експериментальної ішемії, Паляниця С. С., Соколов М. Ф., Сірман В. М., Лобинцева Г. С. (2013)
Морозов С. А. - Морфологічна характеристика зачатків зубів новонародженого щура при експериментальній затримці внутрішньоутробного розвитку (2013)
Костюкова Н. И. - Роль аллельного полиморфизма гена GSTM1 в развитии рефрактерных форм множественной миеломы, Россоха З. И., Выдыборец С. В., Горовенко Н. Г. (2013)
Лозинський С. Е. - Використання добового моніторування артеріального тиску для прогнозування адекватної маси лівого шлуночка у нормотензивних і гіпертензивних пацієнтів, Жебель В. М., Старжинська О. Л. (2013)
Капустник В. А. - Кардиоренальный синдром в клинической практике, Кучеренко О, Д. Д., Телегина Н. Д., Брек В. В. (2013)
Шелест М. О. - Продукція інтерлейкінів 1b, 2 та 10 у хворих із загостренням хронічного пієлонефриту (2013)
Капустник В. А. - Хроническое обструктивное заболевание лёгких: современный взгляд на проблему, Меленевич А. Я. (2013)
Захарьян Е. А. - Оценка выраженности синдрома дисплазии соединительной ткани у лиц с варикозной болезнью вен нижних конечностей (2013)
Резуненко Ю. К. - Особенности физической реабилитации больных с патологией нервной системы, Истомин А. Г., Кириченко М. П., Латогуз С. И., Масло В. И. (2013)
Фролова Т. В. - Популяційний ризик виникнення порушень фібрилогенезу у дітей, Охапкіна О. В., Сороколат Ю. В., Коліушко К. Г. (2013)
Карпушенко Ю. В. - Состояние экзокринной функции поджелудочной железы у детей с пищевой сенсибилизацией (2013)
Даниленко Г. Н. - Оценка адаптационных возможностей к учебной деятельности у старшеклассников с разным уровнем готовности к профессиональному выбору, Сотникова-Мелешкина Ж. В., Степанченко К. А. (2013)
Козько В. М. - Можливості корекції порушень ліпідного обміну у хворих на хронічний гепатит С, Анциферова Н. В., Соломенник Г. О., Копійченко Я. І., Сохань А. В. (2013)
Винник Ю. А. - Пути персистирования уропатогенной флоры при воспалительных процессах мочевых путей, Воропай А. Ю. (2013)
Гопыч И. П. - Прогноз при муцинозных карциномах яичников: клинико-патологический анализ наблюдений, Яковцова И. И., Олейник А. Е. (2013)
Марута Н. А. - Патопсихологические предикторы суицидального поведения у пациентов с паническими расстройствами, Никанорова Ю. В. (2013)
Кожина А. М. - Современные подходы к терапии и реабилитации больных шизофренией, Сухоиванова Е. И. (2013)
Коростий В. И. - Инновационные стратегии в терапии больных эпилепсией, Полякова А. В. (2013)
Губин Н. В. - Судебно-медицинская оценка степени тяжести телесных повреждений в случаях травм гортани (2013)
Российский П. В. - Сравнительная оценка количественно-качественного состояния костной ткани челюстей и скелета у пациентов с множественной потерей зубов (2013)
Петрова З. П. - Выдающийся харьковский хирург и общественный деятель заслуженный профессор В. Ф. Грубе, Чумак Л. И. (2013)
Хананаєв Л. І. - Відомий анатом України – заслужений діяч науки і техніки України професор Ю.П. Мельман (до 100-річчя від дня народження), Котурбаш Т. В., Шевчук М. Г., Дацун І. Г. (2013)
Жуков В. И. - Влияние группы оксиэтилированных алкилфенолов на реализацию нейромедиаторных эффекторов через циклазный каскад и систему "вторичных мессенджеров", Маракушин Д. И., Наконечная О. А. (2013)
Лалименко О. С. - Вплив b-фенілетилсукцинаміду на метаболізм оксиду азоту і стан вільнорадикальних процесів у щурів, Палагіна І. А., Кудря М. Я., Мельниківська Н. В. (2013)
Лісовий В. М. - Зміни показників копулятивної поведінки самців щурів з експериментальним гіпогонадизмом під впливом клітинної терапії, Антонян І. М. (2013)
Николаева О. В. - Морфофункциональная характеристика поджелудочной железы крыс при хроническом стрессе, Ковальцова М. В., Горголь Н. И., Татарко С. В., Огнева Л. Г. (2013)
Бабаева А. Г. - Влияние экстракта сердца поросят на некроз миокарда, Чиж Н. А., Гальченко С. Е., Сандомирский Б. П. (2013)
Серединская Н. Н. - Корвалол: эффективность и безопасность подтверждаются – значит жизнь препарата продолжается. Сообщение ІII. Действенность и доказательства терапевтической эффективности, Борщевская М. И., Мохорт Н. А., Киричок Л. М., Борщевский Г. И. (2013)
Кальчук Р. О. - Сравнительная антистрессовая активность комбинированного средства Тиоцетам и его составляющих в условиях сочетанного действия воспаления и иммобилизации в эксперименте, Киричек Л. Т. (2013)
Мінухін В. В. - Морфологічні особливості експериментального перитоніту при застосуванні гатифлоксацину в режимі монотерапії та в комбінації з коліпротейним бактеріофагом, Косілова О. Ю., Горголь Н. І. (2013)
Карнаух Э. В. - Седативная фитотерапия, Майорова М. В. (2013)
Мороз В. А. - Современный тренд лекарственного лечения инфекции нижних отделов мочевыводящего тракта (2013)
Гринь В. В. - Влияние лекарственных средств с фотопротекторными свойствами на содержание циркулирующих иммунных комплексов при локальном ультрафиолетовом облучении кожи морских свинок в постэритемный период (2013)
Шевченко А. Н. - Kостно-мозговое кроветворение при вторично хроническом воспалении на фоне применения натрия нуклеината, Коваленко Л. И. (2013)
Кирик Х. А. - Стереометрична характеристика гемомікроциркуляторного русла судинної оболонки очного яблука в нормі та на ранніх етапах перебігу цукрового діабету (експериментальне дослідження) (2013)
Хазієв В. В. - Експресія онкомаркерів Кi-67 і Р53 у фолікулярних неоплазіях щитовидної залози, Сорокіна І. В. (2013)
Жарова Н. В. - Сравнительный анализ миелоархитектоники нервов эндокринных желёз женщин репродуктивного возраста (2013)
Ковальова О. М. - Рівень 8-ізопростану та активність супероксиддисмутази і каталази у хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла й ожирінням на фоні комбінованої антигіпертензивної терапії, Герасимчук Н. М., Сафаргаліна-Корнілова Н. А. (2013)
Гончарь О. В. - Особливості ремоделювання лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням, Щедров О. М., Хмара В. Т., Хмара А. Т. (2013)
Капустник В. А. - Роль дисплазии соединительной ткани в формировании хронического обструктивного заболевания лёгких (обзор литературы), Меленевич А. Я. (2013)
Погорелов В. Н. - Антигипертензивная терапия больных хроническими обструктивными заболеваниями лёгких, Брек В. В., Денисова С. В., Волкова И. В., Кибенко Л. В. (2013)
Насибуллин Б. А. - Корреляты изменений клеточного состава жидкости полости рта у больных с разной патологией глотки и показатели активности иммунной системы, Тагунова И. К., Андреев А. В. (2013)
Сенаторова Г. С. - Гендерні та сімейні аспекти бронхолегеневої дисплазії у дітей, Логвінова О. Л. (2013)
Чернуский В. Г. - Роль неспецифических факторов иммунитета в патогенезе бронхиальной астмы у детей (2013)
Клименко В. А. - Клініко-патогенетичні особливості пневмонії у новонароджених із внутрішньочерепними крововиливами, Кожем’яка А. І., Сіренко Т. В., Кандиба В. П., Криворотько Д. М., Перхун М. І. (2013)
Козько В. М. - Аналіз роботи з ВІЛ-інфікованими хворими в обласній клінічній інфекційній лікарні м. Харкова, Гаврилов А. В., Сохань А. В., Юрко К. В., Копійченко Я. І., Гойденко А. А. (2013)
Вороненко Н. Ю. - Асоціація гіперандрогенії з сироватковими рівнями антимюлерового гормону у жінок з метаболічним синдромом і синдромом полікістозних яєчників (2013)
Губин Н. В. - Судебно-медицинское обоснование выводов эксперта при установлении смерти от острого инфаркта миокарда без гемоперикарда (2013)
Воропай А. Ю. - Современные тенденции в лечении поверхностного рака мочевого пузыря (2013)
Григорьева Т. Г. - Использование селективных блокаторов лейкотриеновых рецепторов для профилактики возникновения капсулярной контрактуры молочных желёз, Олейник Г. А., Пасечник В. В., Лисицин Р. Г. (2013)
Соколова И. И. - Роль возрастного фактора в развитии заболеваний пародонта, Савельева Н. Н. (2013)
Бабієнко В. В. - Токсикологічна безпека продуктів харчування: проблема неорганічних прекурсорів оксиду азоту (2013)
Kutya S. A. - Anatomists – papal physicians (Literature review), Schvets T. A., Melnik M. V. (2013)
Заднипряный И. В. - Применение антигипоксантов в коррекции антенатальной гипоксии с позиций ее морфофункциональных особенностей (обзор литературы), Сатаева Т. П. (2013)
Рябіченко В. В. - Система цитокінів та поліморфізм генів при вірусних гепатитах (огляд літератури), Чемич М. Д. (2013)
Гафарова Э. А. - Возрастные гисто- и цитоморфометрические преобразования печени крыс, подвергавшихся систематическому воздействию гипергравитации, Пикалюк В. С., Кривенцов М. А. (2013)
Гасанова И. Х - Морфологические преобразования сосудистых сплетений желудочков головного мозга крыс предстарческого возраста при введении ксеногенного ликвора, Пикалюк В. С. (2013)
Голубнича В. М. - Видовий склад та антибіотикочутливість мікроорганізмів виділених у пологових стаціонарах, Зайцева Т. О., Зайцева Г. С. (2013)
Бессалова Е. Ю. - Биологические эффекты цереброспинальной жидкости на систему репродукции млекопитающих, Пикалюк В. С., Королев В. А. (2013)
Bespalchuk A. - Cleft hand Reconstruction in a Young Adult Woman (clinical case), Kang L. (2013)
Кривошей А. В. - Особенности взаимосвязей нарушения микроциркуляции и периферической гемодинамики у детей с реактивными артропатиями (2013)
Сміян С. І. - Оцінка плейотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартрозі, Маховська О. С., Зарудна О. І., Грималюк Н. В., Слаба У. С., Гусак С. Р., Задорожна Л. В., Легка Л. Л., Ліщина Л. І., Цибуляк Б. Й. (2013)
Хижняк М. В. - Пункційна черезшкірна вертебропластика при травматичних компресійних переломах тіл хребців, Потапов О. О., Боднарчук Ю. A. (2013)
Оспанова Т. С. - Клініко-патогенетичні особливості респіраторних порушень при діабетичній нефропатії, Заозерська Н. В. (2013)
Поцелуєв В. І. - Кваліметричний аналіз первинної медико-санітарної допомоги за результатами моніторингу: доступність та ресурсозабезпечення амбулаторій сімейного лікаря (2013)
Грабовый С. Л. - Текущий сценарий эпидемии ВИЧ-инфекции в Сумской области, Дьяченко А. Г., Бутенко В. Н., Дьяченко П. А. (2013)
Орловський В. Ф. - Поширеність гіповітамінозу Д у хворих на ішемічну хворобу серця, Гордіна М. А., Рогульська Л. О. (2013)
Победенный А. Л. - Цитокиновый спектр сыворотки крови у пациентов с черепно-мозговой травмой в послеоперационном периоде (2013)
Лукавенко И. М. - Клиническое значение экспрессии рецепторов эстрогена, прогестерона и маммаглобина при предопухолевой патологии молочных желез в практике хирурга-маммолога, Андрющенко В. В., Кононенко Н. Г., Языков О. В. (2013)
Павлишин Г. А. - Показники ефективностіоб'єктивізації оцінки клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку, Сарапук І. М. (2013)
Гончаров К. В. - Дослідження перехідних процесів у тональних рейкових колах (2013)
Блохін Є. П. - Результати ходових динамічних випробувань дизельного поїзда типу 630М виробництва АТ PESA (Польща) (2013)
Босий Д. О. - Комплексна оцінка показників якості електроенергії на тягових підстанціях змінного струму (2013)
Вайчунас Г. - Проблеми зносу коліс тепловозів при оновленні парку (2013)
Козаченко Д. М. - Об’єктно-орієнтована модель функціонування залізничних станцій (2013)
Петренко В. Д. - Порівняльний аналіз розрахункових моделей залізничного земляного полотна (2013)
Чернишова О. С. - Ефективність застосування динамічних стабілізаторів у післяремонтний період на залізницях України (2013)
Вакуленко І. О. - Електрична імпульсна обробка зварного з’єднання алюмінієвого сплаву (2013)
Куліченко А. Я. - Накопичення втомних пошкоджень деталей вагонів згідно критерію питомої енергії повної деформації (2013)
Пахомова В. М. - Модифікована імітаційна модель локальної мережі з використанням маркерного методу доступу до шини (2013)
Бондарєв О. М. - Теоретико-експериментальна оцінка показників міцності корпусів тягових редукторів зварної конструкції КЕВРЗ для електропоїздів серій ЕР2, ЕР9 (2013)
Безрукавий Н. В. - Вплив високочастотних вібрацій на коефіцієнт запасу стійкості вагонів проти сходу з рейок при вповзанні гребеня колеса на рейку (2013)
Бубнов В. М. - Динамічні показники вантажних вагонів на візках моделі 18-1711 (2013)
Ісанов Р. Ш. - Двошаровий потік повітря при обтіканні високошвидкісного поїзда (2013)
Ушкалов В. Ф. - Розрахункові збурення для оцінки динамічних якостей вантажних вагонів (2013)
Радкевич А. В. - Інноваційні підходи до організації та управління матеріальними потоками будівельного комплексу (2013)
Андреев А. В. - Контроль параметров линий железнодорожной автоматики и связи с применением шумоподобного сигнала, Безруков В. В., Гаврилюк В. И., Кизяков В. Я. (2004)
Андреевских А. В. - Моделирование устройств автоматики на элементах памяти с существенными нелинейными задержками (2004)
Сердюк Т. Н. - Автоматизированная система для контроля параметров кодового тока в рельсах, Гаврилюк В. И. (2004)
Mikulski J. - Diagnostics of points drive with plc controller application, Młyńczak J. (2004)
Беляев Н. Н. - Оценка загрязнения воздушной среды подвижным составом, Чигринская Ю. Н., Варченко Р. В. (2004)
Зеленько Ю. В. - Кинетика миграции дизельного топлива через грунты во время технологических проливов и транспортных аварий, Плахотник В. Н. (2004)
Борщов В. І. - Поперечні сили в рейках колії, що виникають під час руху поїздів по прогінних будовах типу 690/7К, Журбенко М. К., Трякін А. П. (2004)
Курган М. Б. - Визначення критеріїв оптимізації при перебудові ділянки залізниці для організації швидкісного руху поїздів (2004)
Повилайтене И. - Влияние геометрических параметров железнодорожного пути в кривых на боковой износ наружного рельса, Сакалаускас К., Подагелис И. (2004)
Босов А. А. - Динамика качения тела при установившемся движении, Ильман В. М. (2004)
Босов А. А. - Эконометрический анализ деятельности дорог Украины и Укрзалізниці в целом за период 1991–2001 гг., Кодола Г. Н. (2004)
Босов А. А. - Модифицированный регрессионный анализ в структурном моделировании, Мухина Н. А. (2004)
Евдомаха Г. В. - Режимы ведения пассажирских поездов с учетом случайного напряжения в тяговой сети и переменных тарифов оплаты электроэнергии, Ивченко Ю. Н., Скалозуб В. В., Железнов К. Г., Литвин В. А., Иванов А. П. (2004)
Послайко Н. І. - Обчислення оптимального числа обслуговуючих приладів у системах масового обслуговування, неоднорідних за часом (2004)
Кирпа Г. Н. - Выбор минимального радиуса кривых при проектировании высокоскоростных железных дорог (2004)
Піх Б. П. - Використання рухомого складу з розсувними колісними парами на напрямку Київ–Львів–Мостиська II, Корженевич І. П., Курган М. Б. (2004)
Данович В. Д. - К вопросу об устойчивости против вкатывания колеса на рельс для порожних грузовых вагонов, Рыбкин В. В., Рейдемейстер А. Г., Халипова Н. В., Трякин А. П. (2004)
Борщов В. І. - До питання про створення автоматизованої системи експлуатації штучних споруд залізниці (2004)
Борщов В. І. - Динамічні випробуванння прогінної будови типу 690/7К, Журбенко М. К., Сухоруков Б. Д. (2004)
Викторов В. Г. - Теоретическое исследование условий совместной работы материалов старого и нового бетона, Данилов Е. А., Решетняк Т. П. (2004)
Волкова В. Е. - Численное моделирование полигармонических колебаний нелинейных динамических систем (2004)
Гришечкін С. А. - Неруйнівний ультразвуковий контроль структуроутворення в дисперсних грунтах, Дядюшкін Д. І. (2004)
Клочко Б. Г. - Трещинообразование бетона в процессе эксплуатации конструкций, Кушвид А. А. (2004)
Бугаев А. К. - Армирование земляного полотна как способ его работы в стадии упругого деформирования, Цепак С. В., Тютькин А. Л. (2004)
Мамонова Т. В. - Исследование процессов структурообразования наполненных растворов на основе алкилрезорцинов (2004)
Марочка В. В. - Урахування гідромеханіки демпферів при гасінні коливань прогінних будов мостів (2004)
Петренко В. И. - Применение "фильтров" для углубленного анализа поведения системы "крепь-массив" в расчетах подземных сооружений, Петренко В. Д., Тютькин А. Л. (2004)
Пшінько О. М. - Бетони з підвищеними адгезійними властивостями для ремонту штучних транспортних споруд, Громова О. В. (2004)
Пшинько А. Н. - Исследования полимерных растворов на основе карбамидных смол для восстановления бетонных элементов транспортных гидротехнических сооружений, Краснюк А. В., Харченко Е. С. (2004)
Руденко Н. Н. - Особенности процесса структурообразования активированной цементной матрицы бетона, Руденко Д. В., Пунагин В. В. (2004)
Солдатов К. И. - О жесткости опор реальных мостовых конструкций, Железняк Г. С., Гуржий К. В. (2004)
Солдатов K. І. - Дослідження динамічної роботи металевого арочного моста через р. старий Дніпро у місті Запоріжжя, Крюк А. Г. (2004)
Солдатов K. И. - О сроке службы малых и средних мостов на периферийных автомобильных дорогах, Мадатов В. И. (2004)
Тютькін О. Л. - Оптимізація конструктивних елементів трисклепінчастих станцій з урахуванням специфіки їх поведінки, Петренко І. М. (2004)
Глубіцька Т. В. - Концептуальні основи функціонування еколого-економічних систем (2013)
Рощина Ю. В. - Метод оценки экономической эффективности рекомендаций по созданию внебюджетного фонда воспроизводства почвенного плодородия (2013)
Шевченко Т. И. - Организационно-экономическое обеспечение извлечения вторичного сырья из твердых бытовых отходов в г. Сумы (2013)
Лапин Е. В. - Развитие научно-методологических принципов экономической оценки кадрового потенциала предприятия (2013)
Теліженко О. М. - Узгодження основних складових реалізації фінансової політики в Україні, Боронос В. Г. (2013)
Романюк С. А. - Основні вимоги до моделі інституційного забезпечення сучасної регіональної політики (2013)
Сапожніков C. В. - Створення системи підвищення мотивації серед працівників служби енергетичного менеджменту вищих навчальних закладів та розрахунок ймовірної ефективності її використання, Чернишова Ю. В., Назарько В. І. (2013)
Грабовецький Б. Є. - Виробничі функції в економічних дослідженнях, Шварц І. В. (2013)
Глівенко С. В. - Застосування категорії "потенціал" для вивчення факторів формування і розвитку еліти суспільства (2013)
Мирошниченко Ю. О. - Розвиток науково-методичних підходів до формування інвестиційної стратегії підприємства з урахуванням циклічності економічних процесів (2013)
Ковтун О. І. - Імператив інноваційної стратегії в системі управління конкурентоспроможністю для вітчизняних підприємств в умовах перманентної кризи національної економіки (2013)
Раджаб Заде Мортеза - Развитие понятийного аппарата интегрированных систем менеджмента. Часть 1. Аналитический обзор, Залога В. А. Залога В. А., Ивченко А. В. (2013)
Тітаренко Г. Б. - Інституційні чинники розвитку національної інноваційної системи України: проблеми методології (2013)
Тітул (2013)
Карпіщенко О. І. - Еколого-економічні проблеми використання мінеральних добрив, Карпіщенко О. О. (2013)
Рыбалов А. А. - Системный аспект эколого-экономического фактора риска (2013)
Краєвський О. О. - Еколого-економічна ефективність використання гранульованих азотних добрив з органічними домішками, Осіпов В. А., Краєвський О. І. (2013)
Jonathan Emeka Nwosu - Environmental Degradation: the Impact of Oil Exploration in the Niger-delta Region, Nigeria (2013)
Далевська Н. М. - Формування міжнародної стратегії економічного розвитку світового господарства у контексті методологічних проблем (2013)
Курбатова Ю. Л. - Формирование интегрированной группы в отрасли энергетического машиностроения (2013)
Павліщук О. П. - Теоретико-методологічні засади економічної оцінки киснепродукувальної функції лісів, Розвод С. В., Лакида І. П. (2013)
Раджаб Заде Мортеза - Развитие понятийного аппарата интегрированных систем менеджме нта. Часть 2, Залога В. А. Залога В. А., Ивченко А. В. (2013)
Забарна Е. М. - Сучасні тенденції фінансування розвитку підприємств, Кула М. В. (2013)
Нагара М. Б. - Iнтегpoвaний компетентнісний пiдхiд дo oцiнки людських pесуpсiв підприємств (2013)
Остапенко О. М. - Страховий захист: сутнісний аспект (2013)
Остапенко Т. М. - Економічна сутність управління витратами (2013)
Солоха Д. В. - Інноваційні складові підвищення якості праці та трудового життя на підприємствах харчової промисловості (2013)
Мороз О. О. - Комплексна цільова програма удосконалення інноваційного процесу з використанням сучасних автоматизованих засобів, Азарова А. О., Сторожа А. В. (2013)
Chernyey V. V. - Proceedings at the jury trial (2013)
Берназ В. Д. - Нові професійні функції слідчого при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та напрями вдосконалення їх підготовки (2013)
Галаган В. І. - Реалії і проблеми нового КПК України, Галаган О. І. (2013)
Клименко Н. І. - Закріплення у КПК України принципу змагальності й незалежності судових експертів (2013)
Колб О. Г. - Суб’єкти протидії розслідуванню злочинів, учинених в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах України, Охман О. В. (2013)
Костицький М. В. - Про науку кримінального процесу, кримінальне процесуальне право і законодавство (філософський погляд) (2013)
Підюков П. П. - Агентурні операції як різновид негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених новим КПК України, та їх нормативно-правова регламентація, Конюшенко Я. Ю. (2013)
Попелюшко В. О. - Формування кримінальної справи на стадії судового провадження (2013)
Савченко А. В. - Щодо питання про правову кваліфікацію кримінального правопорушення (2013)
Слінько С. В. - Теоретичні положення кримінального процесу (2013)
Смирнов А. В. - Дискурсивная состязательность – уголовный процесс постиндустриальной епохи (2013)
Тертишник В. М. - Концептуальні проблеми реформи кримінального судочинства (2013)
Цимбал П. В. - Перспективи удосконалення інституту судової експертизи у кримінальному процесуальному законодавстві України, Омельчук Л. В. (2013)
Шумило М. Є. - Досудові і судові докази у КПК України (2013)
Яновська О. Г. - Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві (2013)
Азаров Ю. І. - Новий кримінальний процесуальний кодекс України: здобутки та шляхи удосконалення, Заїка С. О. (2013)
Волобуєва О. О. - Проблемні питання застосування окремих норм КПК України (2013)
Кушакова-Костицька Н. В. - Електронне правосуддя: українські реалії та зарубіжний досвід (2013)
Смоков С. М. - Окремі проблемні питання, які виникають при застосуванні норм нового КПК України (2013)
Бринцев В. Д. - Конституційні засади і міжнародні стандарти кримінального судочинства та їх розвиток у новому КПК України (2013)
Гончаренко В. Г. - Моральність як основоположна умова справедливого правосуддя (2013)
Колесник В. А. - Суб’єкти здійснення та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Корж В. П. - Проблеми процесуального та тактичного забезпечення підтримання обвинувачення в суді (2013)
Марчак В. Я. - Cудовий контроль за дотриманням прав людини згідно з кримінальним процесуальним законодавством України (2013)
Благута Р. І. - Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми підготовки та проведення (2013)
Лифанова Л. Г. - Тенденции демократизации процессуального статуса потерпевшего от преступления (2013)
Савицький Д. О. - Підстави та процесуальний порядок застосування приводу у кримінальному провадженні (2013)
Сизоненко А. С. Правові засади сторони обвинувачення у кримінальному процесі України - (2013)
Бахин В. П. - Сопоставление результатов работы правоохранителей 50-х годов и нынешнего времени (2013)
Никифорчук Д. Й. - Вимір та оцінювання рівня корупції в Україні, Бусол О. Ю. (2013)
Чернявський С. С. - Проблеми тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, Фінагеєв В. О. (2013)
Шепітько В. Ю. - Криміналістика і кримінальний процес: система залежностей та суперечностей (2013)
Александров А. С. - Перекрестный допрос как признак справедливого уголовного судопроизводства (2013)
Аленін Ю. П. - Початок досудового розслідування за КПК України 2012 року (2013)
Басай В. Д. - Поняття і види процесуальних строків за КПК України та КПК Російської Федерації (2013)
Гора І. В. - Проблеми використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві України (2013)
Горбачевський В. Я. - Запобіжні заходи у сучасному правосудді (2013)
Грошевий Ю. М. - Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України, Шило О. Г. (2013)
Гумін О. М. - Тимчасовий доступ до речей і документів як один із заходів забезпечення кримінального провадження (2013)
Дьомін Ю. М. - Відсторонення від посади, як один із заходів забезпечення кримінального провадження (2013)
Капліна О. В. - Підозра у кримінальному провадженні: поняття, ознаки, сутність (2013)
Карпов Н. С. - Деякі питання ознайомлення учасників кримінального процесу з матеріалами кримінального провадження (2013)
Користін О. Є. - Окремі аспекти діяльності слідчих та оперативних працівників щодо виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, Тихонова О. В. (2013)
Кузьмін Р. Р. - Дифамація як засіб протидії кримінальному провадженню в Україні та інших країнах: порівняльний аналіз (2013)
Лук’янчиков Є. Д. - Слідчий огляд: поняття та види, Лук’янчиков Б. Є. (2013)
Погорецький М. А. - Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні (2013)
Руденко М. В. - Про сутність прокурорського процесуального керівництва досудовим розслідуванням, Півненко В. П. (2013)
Удалова Л. Д. - Свідоцький імунітет за новим КПК України (2013)
Джангабулов А. З. - Упрощенное досудебное производство в Республике Казахстан: теория и практика обучения слушателей, Кондратьев И. В. (2013)
Кучинська О. П. - Процесуальний статус свідків: деякі особливості за новим КПК України (2013)
Рожнова В. В. - Недопустимість доказів у кримінальному провадженні (2013)
Шибіко В. П. - Проблема забезпечення прав потерпілого за новим КПК України 2012 року (2013)
Авраменко Н. В. - Анализ частоты обнаружения врожденных пороков сердца при проведении пренатальной диагностики в Запорожской области, Никифоров О. А., Сухонос О. С., Ломейко Е. А., Барковский Д. Е., Кабаченко Е. В., Гридина И. Б. (2013)
Жаафар Акерми - Состояние микроциркуляции слизистой желудка и эффективность стандартной эрадикационной терапии у больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (2013)
Ветютнева Н. О. - Дослідження особливостей забезпечення якості біологічних лікарських засобів на прикладі препаратів кортексин і ретиналамін, Шукаєва О. П. (2013)
Гузенко Б. В. - Значення факторів ризику в розвитку ускладнень інфекційно-запального ґенезу у тяжкообпечених (2013)
Денефіль О. В. - Особливості кардіоінтервалографії та психологічного стану молодих людей з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії (2013)
Избицкий В.В. - Комплексное эндоскопическое лечение острых желудочно-кишечных кровотечений язвенной этиологии, Гулевский С. Н. (2013)
Калашникова О. С. - Значення черезстравохідної ехокардіографії у підготовці пацієнтів з фібриляцією передсердь до планової електричної кардіоверсії (2013)
Клименко А. В. - Хронический панкреатит: показания к операции и критерии оценки отдаленных результатов, Клименко В. Н., Стешенко А. А. (2013)
Койро О. О. - Гепатопротекторний потенціал яглиці звичайної (aegopodium podagraria l.): cкринінгове дослідження, Штриголь С. Ю. (2013)
Котвіцька А. А. - Дослідження показників поширеності псоріазу в країнах світу та Україні, Карло В. В. (2013)
Кривенко В. В. - Системне запалення та морфофункціональні параметри міокарда і судин у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень і гіпертонічної хвороби (2013)
Мороз В. А. - Клинико-фармацевтический анализ лечения артериальной гипертензии у пацентов с сахарным диабетом в госпитале Мнази Мнойя (Занзибар) (2013)
Мороз В. А. - Профиль безопасности медикаментозного лечения болезни Альцгеймера (2013)
Плотник В. О. - Дослідження стану стрес-реалізуючих систем у вагітних з невиношуванням (2013)
Погребняк О. О. - Вплив симвастатину і кораргіну на клінічний перебіг ішемічної хвороби серця, масу тіла та характер розподілу жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2 типу (2013)
Рындина Н. Г. - Качество жизни у анемичных пациентов с хронической сердечной недостаточностью в зависимости от наличия или отсутствия хронической болезни почек, Кравчун П. Г., Шелест А. Н., Титова А. Ю., Мишина М. М. (2013)
Рябоконь Е. В. - Клинико-эпидемиологическая характеристика эхинококкоза в Запорожской области, Зарудная О. В., Ушенина Н. С., Глактионов А. Г., Савельев В. Г., Рябоконь Ю. Ю., Корнийчук В. М. (2013)
Соломенчук Т. М. - Проатерогенні розлади ліпідного та вуглеводного обміну при хронічній хворобі нирок недіабетичного генезу, Семеген-Бодак Х. В. (2013)
Шальмін О. С. - Вперше діагностований ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз: особливості клінічного перебігу та причини смерті хворих, Разнатовська О. М., Ясінський Р. М., Бендус М. В., Неткал Т. І., Морозова І. М., Степанова Л. І., Павлюкович Н. В. (2013)
Візір В. А. - Депривація сну та кардіоваскулярний ризик, Садомов А. С., Деміденко О. В. (2013)
Каджоян А. В. - Современные подходы к лечению больных немелкоклеточным раком легкого IV стадии (2013)
Самура Б. Б. - Сердечно-сосудистые осложнения химиотерапии онкогематологических заболеваний: современные подходы к профилактике и лечению (2013)
Бушуєва І. В. - Маркетингові дослідження розвитку ринку ветеринарних препаратів та області ветеринарної фармації (2013)
Ковалев С. В. - Химическое исследование липофильной фракции травы люцерны серповидной (2013)
Пругло Є. С. - Антигіпоксична активність алкілпохідних 5-(адамантан-1-іл)-4-r-1,2,4-тріазол-3-тіону, Одинцова В. М., Сафонов А. А., Самура Б. А., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Безуглий П. А. (2013)
Корж Ю. В. - Оцінка сучасного ринку парафармацевтичної продукції з фотопротекторними властивостями, виготовленої на основі нанотехнологій (2013)
Руденко В. В. - Дослідження структурно-механічних властивостей мазевої основи (2013)
Хохленкова Н. В. - Розробка промислової технології бактерицидного пластиру з густим екстрактом кори дуба, Ярних Т. Г., Журавльова Л. В. (2013)
Авраменко Н. В. - Особливості післядипломної освіти акушерів-гінекологів в опануванні ендоскопічних методів, Барковський Д. Є., Нікіфоров О. А., Кабаченко О. В., Грідіна І. Б. (2013)
Капшитарь А. В. - Роль мотивации студентов в выборе профессии хирурга при прохождении цикла "общая хирургия" (2013)
Мельнікова О. В. - Контроль ефективності самостійної роботи студентів при вивченні патофізіології (2013)
Харковенко Р. В. - Розробка магістерських програм у контексті інтеграції медичної освіти в європейський простір (2013)
Доценко С. Я. - Оценка качества проведения периодических медицинских осмотров работников определенных категорий в запорожской области за период с 2007 по 2011 год, Афанасьев А. В., Кравченко В. И., Токаренко И. И., Тяглая В. Н., Козлова И. С., Бородавко Л. И., Павлова Т.С. (2013)
Ткаченко Н. О. - Аналіз визначення поняття "соціальна відповідальність" та його інтегроване розуміння у фармації (2013)
Титул, зміст (2013)
Шпак А. П. - Стратегічні орієнтири розвитку підприємств харчової промисловості Білорусі в умовах поглиблення міждержавної інтеграції країни, Піліпук А. В. (2013)
Редько Р. М. - Концептуальні підходи до пошуку безпечного стану економічної системи, Рогатіна О. В. (2013)
Сафонова О. Д. - Податкова система України: сучасний стан та вплив на економіку країни (2013)
Кулаковська Т. А. - Структурні трансформації в економіці комбікормової промисловості України, Васильєва А. М. (2013)
Ступницька Т. М. - Аналіз факторів, що впливають на зміну рентабельності основного капіталу, за методом корпорації "Дюпон", Гула О .С. (2013)
Козак К. Б. - Роль лідерства в системі управління персоналом на підприємстві (2013)
Тарасова О. В. - Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства, Марінова С. С. (2013)
Тюха І. В. - Стратегія розвитку у системі стратегій підприємства, Денисюк І. О. (2013)
Білоус Л. Й. - Підготовка кадрів робітничих професій харчової галузі в професійно-технічних навчальних закладах та на виробництві (2013)
Харківський Д. Ф. - Про вимоги до сучасного менеджера підприємства, Каламан О. Б. (2013)
Басюркіна Н. Й. - Особливості розвитку виробництва органічних продуктів харчування в Україні (2013)
Ткаченко О. Б. - Волошина Т.М., Тринкаль О.В. Вивчення кон'юнктури ринку виробництва виноградних вин в Україні (2013)
Ткаченко О. В. - Дослідження споживчих властивостей яєць різних виробників (на прикладі мережі супермаркетів "Фуршет") (2013)
Петруха С. В. - Хлібопекарська промисловість Російської Федерації: інноваційні трансформації (2013)
Іванченкова Л. В. - Екологічне забезпечення розвитку підприємни¬цтва в Україні (2013)
Березняков И. Г. - Особенности течения внебольничной пневмонии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, Махаринская Е. С., Дорошенко О. В. (2013)
Приступа Л. Н. - Bcl1 поліморфізм гена глюкокортикоїдного рецептора: асоціації з антропометричними та метаболічними показниками, Кмита В. В., Савченко О. В. (2013)
Высоцкий И. Ю. - Суточные ритмы гепатотоксичности четыреххлористого углерода в условиях искусственной смены светового синхронизатора, Лукьянчук В. Д., Высоцкий В. И. (2013)
Корепанов А. Л. - Взаимосвязь физического развития и адаптационного потенциала подростков (2013)
Співак Ж. С. - Динаміка функціонального стану сім’яників у неплідних чоловіків, хворих на автоімунний тиреоїдит, під впливом антиоксидантно-імунокоригуючої терапії , Бондаренко В. О., Мірошниченко А. В. (2013)
Кривецький В. В. - Особливості морфофункціонального дослідження ендокринного компоненту сім’яників в умовах експерименту, Москаленко Р. А., Карпенко Л. І., Закорко І-М. С. (2013)
Жорняк О. І. - Дослідження впливу таблетованих антисептичних препаратів на адгезивні властивості мікроорганізмів (2013)
Маркевич О. В. - Динаміка морфометричних змін кісткової тканини щурів за дії низьких доз опромінення та проведення корекції препаратом "Кальцій-глюконат" (2013)
Слісаренко О. В. - Структурні зміни кісткового регенерату за умов клітинногозневоднення організму (2013)
Корицький Г. І. - Стан здоров’я дітей Тернопільщини, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2013)
Кадук Ю. Г. - Дослідження функціонального стану хворих на ХОЗЛ при первинному обстеженні, Лаптій І. В., Рубан Л. А. (2013)
Хухліна О. С. - Особливості цитокінового спектру крові у хворих на реактивний артрит залежно від етіології, активності запалення та наявності антигену HLA-B27, Залявська О. В. (2013)
Кучеренко О. О. - Імунний статус дітей хворих на пневмонії (2013)
Руденко Т. М. - Корекція проявів неалкогольного стеатогепатиту у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням (2013)
Демихова Н. В. - Содержание цитокинов у больных с хроническим ренокардиальным синдромом в зависимости от функционального состояния почек (2013)
Сміянов В. А. - Впровадження моделі управління якістю медичної допомоги на основі медико-соціального механізму внутрішнього аудиту в закладі охорони здоров’я, Петренко В. Ю., Тарасенко С. В. (2013)
Сухонос В. А. - Структурно-функциональное состояние магистральных сосудов и показатели клинико- лабораторного статуса у больных гипертонической болезнью с различной массой тела (2013)
Винниченко Л. Б. - Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності на тлі ішемічної хвороби серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Головко Т. М., Безсмертна Р. В. (2013)
Акерми Жаафар - Состояние системного клеточного иммунитета у больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки на фоне стандартной эрадикационной терапии, Токаренко А. И., Андреева Я. А. (2013)
Грабовий С. Л. - Попередження ВІЛ-інфікування медичних працівників внаслідок професійного контакту з пацієнтами , Дьяченко А. Г., Бутенко В. М., Панченко О. П., Псарьова О. В., Чіванова Г. О., Дьяченко П. А. (2013)
Попов С. В. - Оценка зрелости тазобедренных суставов методом ультрасонографии (2013)
Корицький Г. І. - Сучасний стан ендокринологічної служби на Тернопіллі (2013)
Павлишин Г. А. - Вплив метаболічних зрушень на розвиток артеріальної гіпертензії у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням, Козак К. В. (2013)
Дужий І. Д. - Досвід лікування хворих на гемофілію з тяжкими гастродуоденальними кровотечами, Шевченко В. П., П’ятикоп Г. І., Грушко А. М., Ладний М. Д., Братушка В. О., Соболєв Ю. І., Мисловський І. А., Свістунов О. В., Попадинець В. М. (2013)
Матяш В. І. - Клінічна характеристика вегетативних порушень в залежності від тяжкості перебігу менінгоенцефаліту, Ралець Н. В., Березіна Л. В. (2013)
Кулікова М. В. - Глюкометаболічні показники та поліморфізм І/D гену ангіотензин-перетворюючого ферменту у хворих на артеріальну гіпертензію та супутнім цукровим діабетом 2 типу, Ащеулова Т. В. (2013)
Луняков О. В. - Синхронизация антициклического буфера капитала и периодов накопления финансовых дисбалансов (2013)
Д’яконова I. I. - Методика оцінки ефективності фінансового моніторингу, Шиян Д. В. (2013)
Бойко А. О. - Науково-методичний підхід до оцінки фінансового потенціалу регіонів України, Височина А. В. (2013)
Сало І. В. - Грошова реформа 1996 р. – введення національної валюти України – гривні (2013)
Школьник І. О. - Фінансовий сектор України: теоретичний аналіз економічної дефініції, Семеног А. Ю. (2013)
Сомик А. В. - Еволюція основних засад грошово-кредитної політики в аспекті визначення монетарного та валютного режимів (2013)
Піонтковська Я. О. - Поточні тенденції урівноваження грошово-кредитного ринку України (2013)
Грицюк П. М. - Застосування методу найближчих сусідів до короткострокового прогнозування ціни акцій (2013)
Журавка Ф. О. - Науково-методичний підхід до визначення місця міжбанківського ринку у структурі фінансового ринку, Зеленська М. І. (2013)
Лєонов С. В. - Оцінка оптимального рівня податку на прибуток банків у контексті забезпечення стабільності банківської системи України, Гланц В. Н. (2013)
Васильєва Т. А. - Прогнозування ризику виникнення кризи в банку, Афанасьєва О. Б. (2013)
Савченко Т. Г. - Використання ринкових індикаторів трансфертного ціноутворення як напрямок удосконалення управлінського обліку банку (2013)
Заруцька О. П. - Рання діагностика втрати фінансової стійкості банків у системі банківського нагляду (2013)
Перзеке М. Б. - Вплив банківського інвестиційного кредитування на розвиток галузей національної економіки (2013)
Самсонов М. І. - Формування багаторівневої системи здійснення дистанційного ризик-орієнтованого моніторингу за діяльністю банків в Україні (2013)
Бєлова І. В. - Концентрація кредитів банків України як системний ризик (2013)
Рекуненко І. І. - Діяльність фондових бірж на тлі глобалізаційних процесів (2013)
Дехтяр Н. А. - Оцінка впливу зміни обсягу державних видатків на економічне зростання країн-членів Європейського союзу та України, Боярко І. М., Дейнека О. В. (2013)
Кузьменко О. В. - Дослідження проблем і визначення рівня відкритості ринку перестрахування на основі гравітаційного моделювання (2013)
Абрамітова Д. Р. - Розвиток страхування туризму в Україні (2013)
Загорка О. М. - До питання визначення пріоритетності проблем застосування системи маскування та імітації військ і об’єктів для протидії технічним засобам повітряної розвідки противника, Коваль В. В., Загорка І. О. (2013)
Коваль В. В. - Погляди щодо застосування космічних інформаційних мереж в системі всебічного забезпечення військ (сил), Карлов Д. В., Ковальчук А. М., Нечаєв С. В. (2013)
Семененко О. М. - Методичний підхід до оцінювання готовності Збройних Сил України щодо виконання завдань за призначенням із урахуванням можливостей, Іванов В. Л., Кремешний О. І., Бойко Р. В. (2013)
Украинец Е. А. - Обоснование конструктивных решений самолета-истребителя на основе иерархии радиолокационной заметности, Котов А. Б., Анипко О. Б., Ткачов В. В., Онипченко П. Н. (2013)
Тюрін В. В. - Обґрунтування показників для оцінки готовності та можливостей тилу щодо виконання завдань тилового забезпечення бойових дій авіаційних бригад тактичної авіації, Капітанець С. В., Мазоленко А. В., Терещенко А. М. (2013)
Жарик О. М. - Досвід створення і застосування ударних БПЛА багаторазового використання: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку, визначення потреби Повітряних Сил (2013)
Башинський В. Г. - Методичний підхід до оцінювання захищеності літального апарату як складної технічної системи з урахуванням внесків різноманітних систем захисту, Васильєв Д. Г., Юрєнєв В. Г. (2013)
Иванов П. И. - Оценка рассеивания расчетной точки десантирования объекта с летательного аппарата-носителя, Куянов А. Ю., Иванов Р. П. (2013)
Мавренков О. Є. - Науково-методичний підхід до визначення раціональних варіантів програмних заходів з оснащення авіації Збройних Сил літальними апаратами, Логінов В. В., Войтенко В. В. (2013)
Демидов Б. А. - Общая методологическая схема исследований и научно-методическое обеспечение поддержки процедур обоснования концепции развития и формирования облика перспективной авиационной системы вооружения, Науменко М. В. (2013)
Городнов В. П. - Методика оцінки статистичних параметрів удару повітряного противника при відновленні системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів, Єрмошин М. О., Шулежко В. В. (2013)
Флоров О. Д. - Розрахунок складу ремонтного комплекту ЗІП бойових засобів ЗРК, Доска О. М. (2013)
Бейліс Л. В. - Аналіз можливостей створення в Україні позицій та засобів радіолокаційного контролю повітряного простору подвійного призначення, Камалтинов Г. Г., Маляренко О. С. (2013)
Ковтунов А. Л. - Методика оцінки радіальної швидкості цілі при обробці виявленої пачки надширокосмугового сигналу, Лещенко С. П., Закіров З. З., Польшина Л. В. (2013)
Рыбьяк А. С. - Обнаружение субпиксельных объектов по спектральным признакам в оптико-электронных системах с использованием принципов динамической фильтрации (2013)
Волосюк В. К. - Оптимальное восстановление радиометрического изображения в сканирующем радиометре с нестабильным коэффициентом усиления входного тракта, Павликов В. В., Жила С. С. (2013)
Даник Ю. Г. - Многокомпонентные ортогональные сигнальные конструкции для защищенной передачи информации в радиолиниях связи, Поздняков П. В. (2013)
Васюта К. С. - Восстановление бинарного сообщения при его передаче в прямохаотической системе радиосвязи методом частотной фильтрации хаотической несущей, Озеров С. В. (2013)
Рысаков Н. Д. - Предложения по построению канала передачи на борт самолета сигналов управления путем доработки средств командной радиосвязи, Титов И. В., Куценко В. В., Добрышкин Ю. Н. (2013)
Москаленко А. О. - Дослідження механізмів забезпечення інформаційної безпеки в існуючих та перспективних системах рухомого зв’язку, Федін О. В. (2013)
Валуйський С. В. - Метод підвищення продуктивності мобільних радіомереж (2013)
Смирнов А. А. - Исследование абонентской емкости и помехоустойчивости радиоканалов управления с использованием дискретных сигналов с многоуровневой функцией корреляции (2013)
Шуренок В. А. - Методика планування сеансів зв’язку з використанням апаратури "електронна пошта” вітчизняних низькоорбітальних космічних апаратів, Бовсуновський В. Ю., Коріненко В. І., Опанасюк І. І. (2013)
Чуб С. В. - Використання космічної інформації для геопросторової складової перспективних систем управління та підтримки прийняття рішень, Пічугін М. Ф., Карлов Д. В., Воробйов О. В. (2013)
Рубан І. В. - Вибір показників та критерію ефективності передачі даних в телекомунікаційній мережі АСУ авіації та ППО, Давікоза О. П., Калачова В. В., Дуденко С. В. (2013)
Семенов С. Г. - Комплекс методів адаптивного управління безпекою комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних управляючих систем критичного застосування, Заполовський М. Й., Баленко О. І. (2013)
Пузиренко О. Г. - Моделі зменшення впливу та нейтралізації інформаційних ризиків в інформаційно-телекомунікаційних системах спеціального призначення, Іохов О. Ю., Горбов О. М., Кузьминич І. В. (2013)
Литвиненко М. І. - Метод визначення типу повітряного об’єкту (2013)
Ясечко М. Н. - Анализ электромагнитной совместимости средств функционального поражения с радиотехническими средствами (2013)
Орехова А. А. - Разработка марковских моделей готовности информационных и управляющих систем с учетом характеристик человеко-машинного интерфейса, Харченко В. С., Брежнев Е. В., Бутенко В. О. (2013)
Халимов Г. З. - Универсальное хеширование со слабо смещенными массивами (2013)
Годомський С. Є. - Дослідження впливу параметрів системи автоматичного керування з коливальними властивостями на стійкість (2013)
Писаренко А. В. - Оптимальне за швидкодією керування з обмеженням у вигляді гіперсфери (2013)
Коцюруба В. І. - Удосконалення математичної моделі виявлення вибухонебезпечних предметів радіохвильовим методом, Гусляков О. М. (2013)
Куренко О. Б. - , Рогозін І. В., Рябуха Ю. М. Розробка вимог до динамічних тренажерів для підготовки водіїв засобів рухомості, що використовуються у Повітряних Силах Збройних Сил України (2013)
Семенець Д. А. - Визначення модуляційних характеристик керованого кварцового генератору з модуляцією міжелектродного зазору, Хуторненко С. В., Васильчук Д. П. (2013)
Кащенко А. А. - Анализ подобия и методика обобщения опытных данных на торцевых поверхностях сопловых аппаратов турбин (2013)
Смеляков К. С. - Анализ эффективности применения пространственных фильтров шума изображений, Рубан И. В., Осиевский С. В., Водолажко О. В. (2013)
Баранов Г. Л. - Раціональний розподіл функцій в ергатичних системах навігації та управління рухом високошвидкісних транспортних засобів з метою гарантування підвищеного рівня безпеки у кризисних ситуаціях, Міронова В. Л., Соболевський Г. Г., Тихонов І. В. (2013)
Ставицький С. Д. - Методика определения необходимого и достаточного количества измерений аппаратуры спутниковой навигации для определения параметров движения КА EGYPTSAT-1 (2013)
Ожінський В. В. - Способи і напрямки оптимізації при плануванні роботи космічного апарата (2013)
Богом'я В. І. - Спосіб ідентифікації станції управління (2013)
Фриз П. В. - Теоретико-множинний підхід до опису просторово-часового положення космічних апаратів у задачах спостереження Землі (2013)
Фриз С. П. - Технологія моделювання кутового руху космічних апаратів спостереження Землі в інтересах вирішення оперативних завдань (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи (затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2011 р. № 1873) (2012)
Жук В. М. - Поглиблення сутності предмету бухгалтерського обліку (2012)
Замула І. В. - Теоретичні основи оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції рослинного походження, Кузьмович П. М. (2012)
Моссаковський В. Б. - Шляхи удосконалення обліку у сільськогосподарських підприємствах (2012)
Гринчишин Я. М. - Роль галузевої фінансової звітності у задоволенні інформаційних потреб зовнішніх користувачів (2012)
Метелиця В. М. - Інституціональні основи розвитку бухгалтерської професії в Україні (2012)
Плахтій Т. Ф. - Об’єкти обліку розрахунків за податками відповідно до бухгалтерського та податкового законодавства (2012)
Суліменко Л. А. - Тенденції та підходи до обліку і звітності в фермерських господарствах на регіональному та світовому рівнях, Нечипорук О. В. (2012)
Засадний Б. А. - Особливості нарахування та утримання єдиного соціального внеску, Даценко Т. В. (2012)
Паламаренко Ю. О. - Особливості бухгалтерського обліку і оподаткування в інтернет-торгівлі (2012)
Притула В. І. - Актуарна оцінка виплат працівникам у системі управління персоналом в контексті міжнародної практики (2012)
Ратушна О. П. - Обліково-аналітичне забезпечення аналізу результатів діяльності (2012)
Чижишин О. І. - Проблемні питання обліку надзвичайних доходів і витрат (2012)
Чорнявська Т. М. - Облікова політика підприємства як фактор управління доходами і фінансовими результатами діяльності (2012)
Чухно І. С. - Удосконалення класифікації користувачів звітності (2012)
Бралатан В. П. - Розвиток аудиторської діяльності в Україні із запровадженням Міжнародних стандартів аудиту, Михальчишина Л. Г. (2012)
Сагайдак Р. А. - Державний фінансовий аудит в системі контролю діяльності підприємств (2012)
Сахно Л. А. - Екологічний аудит в системі екоконтролінгу, Трачова Д. М. (2012)
Утенкова К. О. - Аудит основних засобів підприємств АПВ в контексті вимог Міжнародних стандартів аудиту (2012)
Клименко О. П. - Організація і методика контролю поточних біологічних активів тваринництва (2012)
Вдовенко Л. О. - Економічна сутність та значення кредитоспроможності підприємств (2012)
Давиденко Н. М. - Оцінка фінансового стану підприємств корпоративного типу в агробізнесі України (2012)
Довгалюк В. І. - Методичні підходи та методи оцінки інвестицій у виробництво хмелю, Молдован В. Г. (2012)
Манько І. О. - Напрями удосконалення державного регулювання діяльності страхових посередників в Україні (2012)
Сігайов А. О. - Перспективи економіки виробництва біоетанолу (2012)
Ковальова О. В. - Цукрова промисловість України: стан, тенденції та перспективи розвитку (2012)
Сакун А. Ж. - Перспективи розвитку інфраструктури аграрного ринку Херсонської області (2012)
Скиба Г. І. - Конкурентоспроможність як категорія і як властивість підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки (2012)
Ульянченко Н. В. - Теоретичні аспекти визначення категорії "вартість" в економічній науці (2012)
Ульяненко О. В. - Сутність економічної категорії "персонал сільськогосподарських підприємств" (2012)
Дерманська Л. В. - Прогнозування ефективності діяльності підприємств харчової промисловості з урахуванням інноваційного розвитку (2012)
Павлюковець М. П. - Теоретико-методологічні засади запровадження клоуд-комп’ютерної форми обліку (2012)
Правдюк М. В. - Трансфер технологій як складова інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва (2012)
Ганжа Н. В. - Поняття, зміст і порядок реалізації права на пікетування в Україні та Російській Федерації: порівняльний аналіз (2013)
Бостан С. К. - Закономірності та тенденції розвитку форми політико-територіального устрою держави (2013)
Гамбург Л. С. - Народний і національний суверенітет у федеративній державі: теоретичні проблеми в сучасному українському та російському державознавстві (2013)
Жовтобрюх М. М. - Комуністично-номенклатурний та фашистський тоталітаризм: до проблеми ідеологічної генези (2013)
Огаренко Т. О. - Соціальні фактори регулювання правової системи: проблемне поле дослідження (2013)
Шмарін І. О. - Генеза кримінальної відповідальності за неповагу до суду на українських землях у XIV–XVI ст. (2013)
Казмірук О. В. - Поняття та сутність адміністративно-правового статусу податкової міліції України (2013)
Марчук М. П. - Підзаконне нормативно-правове регулювання діяльності телерадіоорганізацій в Україні (2013)
Мордвін І. А. - Деякі аспекти надання платних адміністративних послуг податковими органами України (2013)
Рибалка Н. О. - Форми управління в органах прокуратури України (2013)
Руснак Л. М. - Особливості державного управління діяльності у сфері охорони здоров’я (2013)
Білінський Д. О. - Щодо вдосконалення бюджетної системи України як основної ланки фінансової системи: порівняльно-правовий аспект (2013)
Бойко В. В. - Правові проблеми визначення понять державних видатків та видатків бюджету (2013)
Кисильова К. В. - Момент виникнення обов’язку зі сплати податку та збору: особливість визначення терміну часу (2013)
Купін А. П. - Організація бюджетних правовідносин на прикладі зарубіжних країн (2013)
Маринчак Н. Є. - Податкова застава як примусовий забезпечувальний захід (2013)
Трипольська М. І. - Проблемні питання застосування фінансово-правової відповідальності за порушення банківського законодавства в Україні та Російській Федерації (2013)
Чернадчук Т. О. - Проблемні питання щодо розкриття банківської таємниці органам державного фінансового контролю (2013)
Воронова О. В. - Новація за цивільним законодавством України (2013)
Крилова О. В. - Судовий захист права на повагу до приватного життя (2013)
Маліновська А. А. - Щодо підстав господарсько-правової відповідальності за порушення законодавства про фізкультурно-оздоровчу діяльність (2013)
Вітко О. Ю. - Кримінально-правова характеристика елементів об’єкта злочину (2013)
Галіцина Н. В. - Феміністичний підхід до дослідження жіночої злочинності (2013)
Градецький А. В. - Механізм правового регулювання праці засуджених (2013)
Кулик С. Г. - Соціальна зумовленість криміналізації злочинів проти моральності (2013)
Решнюк А. В. - Родовий об’єкт складу злочину посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (2013)
Сергатий М. О. - Щодо питання про розширення кола обставин, що виключають злочинність діяння, Лавренко М. А. (2013)
Завгородня К. В. - Види актів Європейського суду з прав людини (2013)
Леоненко М. І. - Кримінальне провадження на підставі угод: Україна і зарубіжний досвід, Коцар А. О. (2013)
Манукова Л. Ю. - Процесуальні та криміналістичні особливості провадження досудового розслідування за злочинами, пов’язаними із зараженням віл-інфекцією чи іншими невиліковними інфекційними хворобами або венеричними хворобами (2013)
Саінчин С. О. - Призначення комплексної експертизи при розслідуванні дітовбивства (2013)
Онищенко О. А. - Правове регулювання лобізму як технології інформаційного впливу (2013)
Баєва Л. В. - Поняття, ознаки, особливості рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз (2013)
Шурупова К. В. - Організаційно-правові основи функціонування сайта органу влади в мережі інтернет (2013)
Гороховська О. В. - Міжнародні стандарти захисту прав і свобод людини та громадянина: досвід упровадження та викладання дисципліни (2013)
Казьмина Е. А. - "Народ” и "нация” в науке конституционного права: к вопросу о соотношении понятий (2013)
Минкина Н. И. - Значение испытания работника: проблемы понимания (2013)
Одинцева Ю. А. - Основания криминализации и декриминализации деяний в сфере экономической деятельности (2013)
Денисов С. Ф. - Єрмоленко Д. О. Правосвідомість молоді: теоретико-правові засади : монографія. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 292 с. (2013)
Круглий стіл "Актуальні проблеми суддівської етики” в Класичному приватному університеті (2013)
До уваги авторів (2013)
Кернес Г. А. - Досвід моніторингу структурних і психологічних особливостей центральних та регіональних еліт (2013)
Коваленко Т. Ю. - Особливості державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей у СРСР (2013)
Ларіна Н. Б. - Міжкультурна комунікація й особливості її проявів (2013)
Сенча І. А. - Оцінювання ризиків соціального проекту (2013)
Скрипник О. А. - Еволюція принципів формування та прийняття державно-управлінських рішень у системі державного управління у сфері охорони здоров’я в Україні (2013)
Ядранська О. В. - Глобальні комунікації та їх вплив на модель державного управління (2013)
Бедін С. В. - Особливості нормативно-правового забезпечення державного регулювання ринку електроенергії (2013)
Бєлоусов В. М. - Підходи та моделі системи пенсійного забезпечення: міжнародний досвід для України (2013)
Боклаг В. А. - Оптимізація структури земельного фонду в системі державного управління земельними ресурсами України, Александрова Н. Б. (2013)
Гошовська В. А. - Концептуальні умови організації взаємодії верховної ради України з неурядовими організаціями, Антонова О. Р. (2013)
Дєгтяр А. О. - Формування альтернативних механізмів державного управління розвитком медичного страхування на основі кластерів, Пивоваров О. В. (2013)
Жадан О. В. - Формування концепції розвитку державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні (2013)
Карамишев Д. В. - Світовий досвід організації державного управління в галузі ветеринарної медицини, Дідок Ю. В. (2013)
Кіктенко О. В. - Антикризове державне регулювання фондового ринку (2013)
Коваленко О. М. - Державне управління в процесі соціалізації суспільного відтворення (2013)
Павелко Н. І. - Основні напрями вдосконалення державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції в Україні (2013)
Педак І. С. - Державна політика у сфері меліорації земель (2013)
Пилипенко Н. М. - Управління державними фінансами за допомогою органів казначейства (2013)
Тимошенко О. В. - Основні функції та завдання державного регулювання підприємницької діяльності (2013)
Туча В. В. - Результативність та ефективність механізмів імплементації політичних рішень у державному управлінні (2013)
Шевцов А. Л. - Інформаційне забезпечення державного регулювання міграційних процесів (2013)
Жарая С. Б. - Особливості духовно-ціннісної підготовки фахівців галузі "Державне управління”, Малюська В. А. (2013)
Новаченко Т. В. - Авторитет державного службовця: результати й аналіз дослідження (2013)
Кас’яненко Д. В. - Збалансована система показників як засіб трансформації стратегії управління якістю в оперативні плани на всіх організаційних рівнях облдержадміністрації (2013)
Бобровська О. Ю. - Концептуальні засади визначення пріоритетів і цілеорієнтирів політики економічного розвитку регіонів (2013)
Гарькавий І. Б. - Засади системного аналізу підприємств містообслуговуючої сфери органами місцевого самоврядування (2013)
Дульфан С. Б. - Транспортна інфраструктура як об’єкт муніципального управління та розвитку (2013)
Заблоцький В. В. - Ціннісні конструкти Європейської хартії місцевого самоврядування та політико-ментальні чинники їх імплементації в українських умовах (2013)
Кравченко Т. А. - Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в сільській місцевості (2013)
Бєлай С. В. - Місце кризових явищ соціально-економічного характеру в системі забезпечення національної безпеки України (2013)
Дєгтяр О. А. - Управління соціальною сферою в умовах формування інноваційної економіки України (2013)
Кіслов Д. В. - Принципи соціально-етичного маркетингу в державному управлінні (2013)
Сітнікова Н. С. - Механізми державного регулювання олімпійського руху в Україні (2013)
До уваги авторів (2013)
Шульга С. М. - Лігноцелюлоза як альтернативна сировина для одержання біобутанолу, Тігунова О. О., Блюм Я. Б. (2013)
Телегєєва П. Г. - Застосування нанoчастинок у біомедицині, Єфременко Д. С., Телегєєв Г. Д., Малюта С. С. (2013)
Vasylchenko O. A. - Silver nanoparticles as penicillin action enhancers, Sologub V. V., Vasylchenko K. K. (2013)
Гулевский А. К. - Использование биопрепаратов в терапии ишемического повреждения сердца, Абакумова Е. С., Щенявский И. И. (2013)
Сидоров Ю. І. - Сучасні процеси і обладнання для виробництва пива (2013)
Киприанова Е. А. - Противовирусная активность липополисахаридов Pseudomonas chlororaphis subsp. Aureofaciens, Варбанец Л. Д., Шепелевич В. В., Войчук С. И. (2013)
Матвєєва Н. А. - Створення та вивчення культури трансгенних коренів Althaea officinalis із геном інтерферону α2b людини, Кудрявець Ю. Й., Ліхова О. A., Кваско О. Ю., Шаховський А. М. (2013)
Шестеренко Є. А. - Взаимосвязь между структурой сложных эфиров 3-гидрокси-1,4-бенздиазепин-2-она и степенью их гидролиза карбоксилэстеразой, Романовська І. І., Севастьянов О. В., Семенішина К. О., Павловський В. І., Андронаті С. А. (2013)
Степанюк С. В. - Розроблення тест-системи для виявлення пандемічного штаму вірусу грипу А (H1N1 2009) за допомогою полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі, Вудмаска М. І., Рибалко С. Л., Співак М. Я. (2013)
Грек О. В. Красуля О. О. - Бродильна активність лактозозброджувальних дріжджів у сироватко-солодовому суслі, Тігунова О. О. (2013)
Bayraktar V. N. - Organic acids concentration in wine stocks after Saccharomyces cerevisiae fermentation (2013)
Древаль К. Г. - Целюлази з культуральної рідини базидіоміцетів, Бойко М. І. (2013)
Поєдинок Н. Л. - Световая регуляция роста и меланинообразования у Inonotus оbliquus (Pers.) Pilat (2013)
Горбунов Л. В. - Взаимосвязь между видом и сортом ягодных культур и результатами криоконсервирования черенков, Петров І. В. (2013)
Новини (2013)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2013)
До 75- річчя від дня народження Б. П. Сандомирського (2013)
Наукове обґрунтування формування стратегічних запасів зерна: перспективи України в умовах глобалізації (доповідь Жука В.М. – академіка-секретаря відділення аграрної економіки та продовольства, члена-кореспондента НААН на сесії Загальних зборів Національної академії аграрних наук України 29 березня 2012 року) (2012)
Жук В. М. - Наукова гіпотеза трактування бухгалтерського обліку як соціально-економічного інституту (2012)
Хомин П. Я. - Алоніми в обліковій теорії як елемент алокуцій (2012)
Гуцаленко Л. В. - Адаптація обліку фінансових результатів діяльності аграрних підприємств України до МСФЗ, Мулик Т. О. (2012)
Тодорова Л. В. - Классификация биологических активов и перспективы внедрения в МСБУ 41 "Сельское хозяйство" (2012)
Бездушна Ю. С. - Застосування моделей собівартості та справедливої вартості активів у фінансовій звітності: міжнародні та національні підходи (2012)
Вороновська О. В. - Ціль учасників сільськогосподарської діяльності та задачі бухгалтерського обліку (2012)
Камінська Т. Г. - Формування і облікове відображення кругообороту капіталу (2012)
Метелиця В. М. - Розвиток бухгалтерської професії в умовах глобалізації світової економіки (2012)
Пасько О. В. - Глобальний бухгалтерський експеримент: сценарії майбутнього (2012)
Рожелюк В. М. - Організація побудови системи контролю переробних підприємств у ринковому середовищі (2012)
Садовська І. Б. - Проблема відносності облікової інформації та напрями її вирішення (2012)
Коблянська Г. Ю. - Застосування модулю "Управлінський облік і звітність" (СО) Системи ERP SAP R/3 для автоматизації управлінського обліку, Реєнтенко І. С. (2012)
Попко Є. Ю. - Методологічні проблеми поширення оцінки за справедливою вартістю в бухгалтерському обліку (2012)
Петрук О. М. - Управління ризиками сек’юритизації інвестиційних фондів, Новак О. С. (2012)
Правдюк Н. Л. - Формування сталої фінансової системи аграрного сектору (2012)
Ксьонжик І. В. - Тваринництво: розвиток та перспективи залучення фінансових ресурсів (2012)
Шваб П. В. - Витрати і доходи домогосподарств України в період економічної кризи (2012)
Сирота Л. В. - Вплив комісійної платні та витрат банку на рентабельність і ризик кредитів агроформуванням (2012)
Вітання ювіляру (2012)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України (2013)
Кузьмук О. І. - Стратегічна перспектива безпеки і оборони України (2013)
Серватюк В. М. - Перспективні напрямки реформування системи тилового забезпечення Збройних Сил України, Угринович О. І. (2013)
Єфімов Г. В. - Основні напрямки удосконалення програм бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України й інших військових формувань (правоохоронних органів) з урахуванням виконання спільних завдань в структурі воєнної організації держави (2013)
Гриб Д. А. - Принципы и аспекты методического подхода к формированию оперативно-стратегических и оперативно-тактических требований к перспективной системе вооружения вооруженных сил государства и к ее структурным компонентам, Демидов Б. А., Хмелевская О. А. (2013)
Загорка О. М. - До питання обґрунтування показників і критеріїв ефективності протиповітряної оборони, Коваль В. В., Жарик О. М. (2013)
Ткаченко В. І. - Проблема "міжвидовості" та шляхи її вирішення, Смірнов Є. Б. (2013)
Кучеренко Ю. Ф. - Оцінка ефективності автоматизованих систем управління міжвидових угруповань військ (2013)
Тарасов С. М. - Особливості застосування та боротьби з крилатими ракетами в сучасних умовах ведення збройної боротьби, Хоменко Д. М. (2013)
Єрилкін А. Г. - Тенденції в удосконаленні льотної підготовки у навчальних закладах зарубіжних збройних сил, Крук Б. М., Онипченко П. М., Полонський Ю. І. (2013)
Тюрін В. В. - Основні положення методики оцінки готовності та можливостей тилу щодо виконання завдань тилового забезпечення бойових дій авіаційних бригад тактичної авіації, Терещенко А. М., Капітанець С. В., Мозаленко А. В. (2013)
Васильєв Д. Г. Аналіз можливих напрямків розвитку комплексів бортового обладнання літальних апаратів Повітряних Сил Збройних Сил України - (2013)
Феденько В. М. - Методика ідентифікації та аналізу висотно-швидкістних характеристик літаків військового призначення, Бурсала О. Л., Панченко В. В. (2013)
Скляр О. І. - Результати визначення оптимальної періодичності проведення робіт з технічного обслуговування складників літального апарата військового призначення, який експлуатують за технічним станом (2013)
Трошин О. Н. - Информативное содержание метода акустической эмиссии для безразборной диагностики узлов авиационной техники, Стадниченко Н. Г., Джус Р. Н., Гурин О. А. (2013)
До Куок Туан - , Фирсов С. Н. , Пищухина О. А. Построение отказоустойчивого блока датчиков угловой скорости системы управления многоцелевого самолета (2013)
Захаренко В. А. - Определение формы и аэродинамических характеристик двумерного проницаемого парашюта (2013)
Воронько В. В. - Подход к роботизации сборочных процессов на отечественных самолетостроительных предприятиях (2013)
Каратанов А. В. - Метод создания единого информационного пространства авиационного конструкторского бюро (2013)
Щипанський П. В. - Переведення озброєння зенітних ракетних військ на експлуатації за технічним станом: проблемні питання та шляхи їх вирішення, Ткачов В. В., Лук'янчук В. В. (2013)
Піскунов С. М. - Варіант визначення координатного і кругового законів ураження повітряної цілі (2013)
Ставицкий О. М. - Формализация задачи оценки возможностей восстановления утраченной боеспособности вооружения во время ведения боевых действий, Зубрицкий Г. М., Воинов В. В. (2013)
Карлов В. Д. - К вопросу о распознавании количественного состава групповой маловысотной цели при локации её над морем за пределами дальности прямой видимости, Сирык Ю. А., Тугай А. В., Чернов В. Г. (2013)
Ковтунов А. Л. - Отождествление отметок и траекторий в обзорных РЛС с применением сверхширокополосных сигналов, Лещенко С. П., Закиров З. З., Батуринський М. П. (2013)
Литвиненко Л. В. - Модель энергетического воздействия одиночных импульсных излучений на интегральные элементы входных трактов радиотехнических систем (2013)
Мсаллам Е. П. - Оценка координат объекта по его бинарному радиолокационному изображению (2013)
Турсунходжаєв Х. А. - Алгоритм та показники якості визначення просторових координат джерела радіовипромінювання, Кошка В. О. (2013)
Васюта К. С. - Розвиток методів виявлення радіосигналів в радіотехнічних системах із використанням рекурентного аналізу, Танцюра О. Б., Ревін О. В. (2013)
Кравчук С. А. - Анализ направлений повышения эффективности функционирования современных систем спутниковой связи, Миночкин Д. А., Сова О. Я. (2013)
Кучер Д. Б. - Восстановление несущей при когерентной демодуляции сигнала с непрерывной фазой средств связи, Макогон В. П. (2013)
Афонин И. Л. - Комбинированный волноводный направленный ответвитель на основе плоского металлодиэлектрического волновода, Бугаёв П. А., Харланов А. И. (2013)
Ляшенко І. О. - Теоретичні основи (характеристики) живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення (2013)
Бердник П. Г. - Метод управління інформаційними моделями у системах управління складними динамічними об'єктами, Тимочко О. І., Бровко М. Б. (2013)
Замула А. А. - Автоматизация процессов обслуживания воздушного движения, Северинов А. В., Черныш В. И. (2013)
Власик С. Н. - Математическая модель бесплатформенной инерциальной навигационной системы и аппаратуры потребителя спутниковой навигационной системы аэробаллистического аппарата, Герасимов С. В., Журавлев А. А. (2013)
Луцький М. Г. - Вплив параметрів телекомунікаційного обладнання на якість обслуговування клієнтів пакетних мереж, Муранов А. С., Муранов О. С. (2013)
Сакало Є. С. - Застосування хмарних обчислень для пошукових систем (2013)
Халимов Г. З. - Безусловная аутентификация с универсальным хешированием по максимальным кривым (2013)
Кузнєцов А. А. - Исследование коллизионных свойств кодов аутентификации сообщений UMAC, Колованова Е. П., Пушкарский А. А., Харченко З. А. (2013)
Пелещишин А. М. - Загрози інформаційної безпеки держави в соціальних мережах, Гумінський Р. В. (2013)
Єманов В. В. - Особливості застосування військ в умовах щільної міської забудови (2013)
Кухарський І. А. Розв’язання балістичних задач на основі зміщених диференціальних перетворень - (2013)
Кононов Б. Т. - Дослідження стійкості ферорезонансних систем, Мушаров А. О. (2013)
Леонов С. Ю. - K-значные дифференциальные операторы, зависящие от направления (2013)
Купченко Л. Ф. - Свойства пространственных составляющих второго порядка брэгговской дифракции в промежуточном режиме при взаимодействии света с ультразвуковой волной под двойным углом Брэгга, Рыбьяк А. С., Ефимова О. В. (2013)
Котов А. В. - Пропозиції з удосконалення повірки високоточних вольтметрів за допомогою термоперетворювача, Борисенко М. В., Запара Д. М., Костюков К. В. (2013)
Самойліченко О. В. - Практичні аспекти вибору та застосування методу відбору проб (2013)
Рафальський Ю. І. - Аналіз вимірювання тиску в статичному режимі, Руденко О. В. (2013)
Кононова О. А. - Метод визначення невилученої систематичної похибки відтворення розміру одиниць напруги засобів вимірювальної техніки військового призначення, Назаренко А. А. (2013)
Кушнерук Ю. І. - Цифровий кореляційний метод вимірювання коефіцієнта гармонік, Шевченко А. О. (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Головченко О. М. - Вплив організації економіки на сферу культури в сучасному суспільстві, Головченко М. Ф. (2012)
Орлов В. Н. - Влияние социально-психологическго фактора в системе культуры управления предпринимательской деятельности, Яцкевич И. В., Кузьминов А. В. (2012)
Vosniakos F. - International Collaboration for the Black Sea. Protection and Sustainable Management (2012)
Гладченко Л. І. - Про механізм державної підтримки сільськогосподарського виробника, Ясинюк Т.І. (2012)
Ніценко В. С. - Тенденції розвитку банківської мережі в Україні, Кузьменко Є.С. (2012)
Степанова Е. В. - Совместные проекты как инструмент решения экономико-экологических проблем: практика реализации в Украине (2012)
Глушкo Г. М. - Мета формування ринкової стратегії підприємства в умовах сучасної української економіки (2012)
Голинська О. В. - Аналіз затрат як елемент програмно-цільового методу управління (2012)
Авласенко О. А. - Вдосконалення методики дослідження иноградарсько-виноробної галузі (2012)
Зеркіна О. О. - Сучасний стан та напрямки ативізації інноваційної діяльності регіону (на прикладі Одеської області) (2012)
Захарченко А. И. - Совершенствование учета затрат по центрам ответственности на строительном предприятии (2012)
Степанова Ел. В. - Современные аспекты принятия инвестиционных решений и их систематизация (2012)
Вакуленко Н. В. - Обоснование модели мониторинга системы профессионального образования в регионе (2012)
Караван С. І. - Механізм забезпечення ефективної роботи персоналу як складової підвищення інвестиційнї привабливості підприємств (2012)
Жовтобрюх М. М. - Штейніанство в історії політико-правових концепцій соціальної правової держави (2013)
Маньковский И. А. - Нормы права как средство правового регулирования (2013)
Огаренко Т. О. - Властивості та значення суб’єктів соціально-правових відносин у правовій системі (2013)
Бєляков К. І. - Вступ до інформаційно-правової конфліктології (2013)
Васильєва А. Г. - Податковий обов’язок як міра належної, соціально необхідної й можливої поведінки платника податків (2013)
Зінухова В. М. - Особливості кошторисного планування у середніх загальноосвітніх школах (2013)
Фрич Р. І. - Правосуб’єктність бюджетних установ як суб’єктів фінансового права (2013)
Шурупова К. В. - Удосконалення системи нормативного регулювання інформації та операцій з інформацією (2013)
Галіцина Н. В. - Загальний огляд проблем дослідження жіночої злочинності в Україні та світі (2013)
Світличний О. О. - Кримінально-правова характеристика суб’єкта злочину розбещення неповнолітніх (2013)
Чус О. В. - Соціальна зумовленість кримінально-правової заборони привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося в особи (2013)
Лісний Д. В. - Проблемні питання виявлення особистих і моральних якостей кандидатів на посаду судді вперше при складанні кваліфікаційного іспиту, Скрябін О. М. (2013)
Лисюк Ю. В. - Накладення арешту на кореспонденцію як різновид втручання в приватне спілкування під час здійснення слідчих дій у кримінальному провадженні (2013)
Максимова Л. О. - Функції кримінального процесу як правовий інститут (2013)
Кернес Г. А. - Моніторинг ставлення до влади та владних відносин: досвід статистичного опитування (2013)
Купін А. П. - Історія розвитку правового регулювання державних видатків (2013)
Ларіна Н. Б. - Міжкультурна комунікація як феномен впливу на відносини суб’єктів владних повноважень державно-адміністративної та політичної діяльності (2013)
Новаченко Т. В. - Сучасна сутність керівника-лідера в контексті його авторитету (2013)
Дєгтяр О. А. - Особливості формування та розвитку державно-приватного партнерства в соціальній сфері (2013)
Жарая С. Б. - Взаємодія духовної та світської освіти в контексті імплементації духовно-ціннісних орієнтирів у підготовку фахівців сфери державного управління, Малюська В. А. (2013)
Карамишев Д. В. - Деякі аспекти державного регулювання якості та безпеки харчових продуктів в Україні в контексті передачі повноважень державній ветеринарній і фітосанітарній службі, Дідок Ю. В. (2013)
Кринична І. П. - Пріоритетні напрями вдосконалення державного управління процесами поводження з радіоактивними відходами у Дніпропетровському регіоні (2013)
Руснак Л. М. - Особливості державного управління діяльності у сфері охорони здоров’я (2013)
Бікулов Д. Т. - Вплив інтересів вертикально-інтегрованих корпорацій на прийняття рішень місцевого самоврядування (2013)
Казюк Я. М. - Впровадження сучасних інструментів бюджетування в Україні на місцевому рівні (2013)
Кас’яненко Д. В. - Побудова моделі інтеграції системи управління якістю та збалансованої системи показників (2013)
Костенок І. В. - Специфіка державного механізму сприяння інституціоналізації місцевого самоврядування: пояснення з позиції теорії культурних трансферів (2013)
Кравченко Т. А. - Реалізація національних інтересів України на основі сталого розвитку територіальних громад (2013)
Оленковська Л. П. - Зарубіжний досвід організації та ефективного функціонування міжмуніципального співробітництва (2013)
Круглий стіл "Актуальні проблеми суддівської етики” в Класичному приватному університеті (2013)
До уваги авторів (2013)
Анисимов В. А. - Математическая постановка задачи и методика формирования исходного множества проектных альтернатив развития мультимодальной транспортной сети с учетом изменения структуры и мощности ее элементов, Гончарук С. М., Лебедева Н. А. (2013)
Головченко Е. Н. - Формирование хозяйственного механизма функционирования предприятия с позиций системного подхода, Глушко А. Н. (2013)
Гончарук А. Г. - Про ключові фактори інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості, Яцик А. А. (2013)
Garanskaya I. - The Impact of Global Financial Crisis on Housing Prices and Mortgage Market (Cases of Hungary and Ukraine), Yakubovskiy S. (2013)
Kovalenko I. N. - Managment Analysis of Some Factors of Perestroika 1985-1991 in the USSR, Kovalenko N. P. (2013)
Меджибовская Н. С. - Моделирование потока клиентов мебельного интернет-магазина, Пушкарева А. А. (2013)
Садченко Е. В. - Экологический маркетинг и проблемы его институционирования (2013)
Банасько Т. М. - Удосконалення облікової оцінки активів на підприємствах (2013)
Гладченко Л. I. - Ретроспективний підхід щодо тлумачення сутності сучасних економічних категорій, Вішліна Р. І. (2013)
Деркач Т. В. - Факторы регионализации современной экономики Канады (2013)
Степаненко О. А. - Аналіз та прогнозування кругообігу оборотних коштів фірми з використання системи моделювання ANYLOGIC, Гострик О. А. (2013)
Чайковская М. П. - Формирование методологии агентно-динамического моделирования, Жарова А. В. (2013)
Kobylianska A. V. - Ukraine's Integration into the International Investmrnt Space Via Stimuation of Investment Cooperation with Emerging Economies (2013)
Зеркіна О. О. - Формування іміджу ВНЗ з використанням ПР-технологій (2013)
Клепікова О. А. - Сучасний стан і роль інформаційних технологій в управлінні підприємством (2013)
Запорожець О. Ф. - Адміністрування митних платежів: аналіз та прогнозування надходжень до державного бюджету (2013)
Назарук О. М. - Специфіка державного регулювання сировинних підприємст АПК України (2013)
Васильченко К. Г. - Агентний методо у моделюванні соціально-економічних відносин на підприємтсві (2013)
Методичні рекомендації з відображення у бухгалтерському обліку операцій з ф’ючерсними та опціонними контрактами учасниками фондового ринку (схвалені рішенням НКЦПФР від 08.05.2012 р. № 650) (2012)
Гайдуцький П. І. - Облік трансакційних витрат – вагомий фактор конкурентоспроможності в сучасній економіці, Жук В. М. (2012)
Литвиненко В. С. - Земельні відносини і трансакційні витрати сільськогосподарських підприємств: обліковий аспект (2012)
Бруханський Р. Ф. - Адаптація облікової системи сільськогосподарського підприємства до вимог стратегічного менеджменту (2012)
Кузик Н. П. - Особливості аудиту витрат на ремонт і поліпшення основних засобів 28-31 (2012)
Метелиця В. М. - Регулювання та забезпечення розвитку професії бухгалтера: ієрархія міжнародних інституцій (2012)
Моссаковський В. Б. - Як вели облік фермери США, Лозинська І. М. (2012)
Боднарчук А. В. - Удосконалення фінансової звітності щодо власного капіталу (2012)
Дерій М. В. - Грошові кошти і розрахунки у планах рахунків будівельних підприємств (2012)
Коваль Н. І. - Облікове забезпечення фінансової діяльності аграрних підприємств (2012)
Козаченко А. Ю. - Облік невиробничих витрат: вітчизняний та міжнародний підходи (2012)
Остапчук С. М. - Стандартизація бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення (2012)
Суворова Н. І. - Об’єкти обліку витрат тваринництва в системі бухгалтерського обліку аграрних формувань (2012)
Цегельник Н. І. - Розрахунки сільськогосподарських підприємств з покупцями і населенням: оптимальні форми, облікові аспекти (2012)
Чудак Л. А. - Оцінка продукції польового кормовиробництва для цілей бухгалтерського обліку (2012)
Шкуліпа Л. В. - Складові соціального захисту працівників та місце серед них облікової детермінанти (2012)
Говорушко Т. А. - Перспективи використання похідних фінансових інструментів вітчизняними підприємствами, Ситник І. П. (2012)
Давиденко Н. М. - Переваги залучення фінансових ресурсів аграрними корпораціями шляхом виходу на іноземні фондові біржі (2012)
Непочатенко О. О. - Посилення впливу системи оподаткування на соціально-економічний розвиток сільських територій, Боровик П. М., Тригубенко О. С. (2012)
Правдюк Н. Л. - Оцінка важелів та інструментів фінансово-економічної діагностики в сільськогосподарських підприємствах, Шарко Т. М. (2012)
Синчак В. П. - Реформування спрощеної системи оподаткування в контексті податкової політики держави (2012)
Шолойко А. С. - Методологічні підходи до оцінки ефективності державної підтримки сільського господарства (2012)
Виговський В. Г. - Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання комерційними банками (2012)
Голик С. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку кредитування вітчизняних зерновиробників (2012)
Беленкова М. І. - Застосування грейдової та інших прогресивних систем оплати праці на сільськогосподарських підприємствах, Глущенко В. В. (2012)
Довгалюк В. І. - Капіталозабезпеченість та капіталомісткість продукції хмелярства в Хмельницькому регіоні, Молдован В. Г. (2012)
Звягінцева О. Б. - Механізм формування та впровадження інноваційного маркетингу підприємств, Гришов В. В. (2012)
Костенко О. М. - Обґрунтування управлінських рішень з врахуванням якості інформаційно-аналітичної системи менеджменту (2012)
Проданчук М. А. - Стратегічне управління витратами аграрних підприємств (2012)
Ткачук Г. О. - Методичні підходи до оцінки ефективності оренди цілісних майнових комплексів виноробної галузі (2012)
Рижмань Л. Д. - Критерії формування та визначення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2012)
Деякі питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві (2012)
Нова класифікація підприємств за обсягами діяльності (2012)
Зміни Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей (2012)
ПДВ: облік податкових накладних (2012)
Як уникнути податкових зобов’язань з ПДВ при ліквідації основних засобів (2012)
Спецрежим ПДВ у сфері сільського господарства: порядок відображення операцій у податковій звітності, можливості використання коштів із спецрахунку, компенсація за поставлені молоко або м'ясо в живій вазі (2012)
Сплата земельного податку (2012)
Нарахування податку з доходів фізичних осіб (2012)
Нарахування єдиного соціального внеску на вартість форменого одягу, на матеріальну допомогу, на суму компенсації за невикористану відпустку (2012)
Кордюм В. А. - Клетка и организм: современное состояние биологической составляющей понятия "молекулярная биология" (попытка интегрального анализа) (2013)
Кайдашев И. П. - Кальцифицирующие наночастицы: современное состояние проблемы (обзор литературы) (2013)
Чекман И. С. - Клинико-фармакологические свойства полиненасыщенных жирных кислот (обзор литературы и собственных исследований), Горчакова Н. А., Руденко А. В., Курик М. В., Орлов А. А., Загородный М. И., Осинняя Л. М. (2013)
Серединська Н. М. - Кардіотропна дія інгібіторів ЦОГ-1 та ЦОГ-2 за умов їх комплексного застосування з антагоністом кальцію дигідропіридинового ряду на моделі ревматоїдного артриту (огляд літератури та власних досліджень), Павлюк Г. В. (2013)
Ватутин Н. Т. - Магнитно-резонансная томография в диагностике ишемической болезни сердца (обзор литературы), Калинкина Н. В., Савченко Е. А., Шевелёк А. Н., Дегтярёва А. Э. (2013)
Фещенко Ю. И. - Морфологические особенности поражения легних при хроническомм фиброзно-кавернозном мультирезистентном туберкулезе легких: современные представления об иммуноморфогенезе этого заболевания, Лискина И. В., Рекалова Е. М. (2013)
Гринь В. К. - Клинические возможности клеточно-тканевых технологий при нарушениях репаративного остеогенеза, Оксимец В. М., Климовицкий В. Г., Попандопуло А. Г., Зубов Д. А., Гребенюк А. М., Оксимец В. В. (2013)
Гулеватый С. В. - Применение радиойодтерапии при дифференцированном раке щитовидной железы: международные стандарты и дискуссионные вопросы (обзор литературы), Воскобойник Л. Г., Тронько Н. Д. (2013)
Тронько Н. Д. - Йодный статус и дозы облучения щитовидной железы у пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, проживающих в северных регионах Украины (украинско-американское когортное исследование) 355-364, Мабучи К., Кравченко В. И., Хатч М., Лихтарев И. А., Мак Коннел Р., Ковган Л. Н., Бренер А., Звинчук О. В., Заблоцкая Л. В., Лузанчук И. А. (2013)
Рибачук О. А. - Вплив трансплантованих нейрональнеих стовбурових клітин на стан нервової тканини після ішемічного пошкодження in vitro, Кирик В. М., Цупиков О. М., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г., Півнева Т. А. (2013)
Іванова І. В. - Порівняльне вивчення мезенхімальних стовбурових клітин людини як потенційного засобу відновлення функціональної активності судин за генетично детермінованої артеріальної гіпертензії та експериментальному цукровому діабеті, Клименко К. І., Кізуб І. В., Прудников І. М., Цивкин В. М., Соловйов А. І. (2013)
Заболотний Д. І. - Хіміопроменеве лікування хворих на рак верхніх дихальних шляхів ІІІ-ІV стадії, Лукач Е. В, Сережко Ю. О., Клочков Є. І., Діхтярук В. Я., Стрежак В. В., Цимбалюк Є. М., Гринь Н. В. (2013)
Цимбалюк В. І. - Помилки та недоліки при наданні допомоги хворим з ушкодженнями променевого нерва, Лузан Б. М., Кучерук О. Є., Татарчук М. М., Сулій Л. М. (2013)
ХIV Національний конгрес кардіологів України (Київ, 18-20 вересня 2013 р.) (2013)
Академіку НАМН України С. В. Комісаренку — 70 років (2013)
Члену-кореспонденту НАМН України В. М. Єльському — 80 років (2013)
Ігор Васильович Комісаренко (2013)
Content (2013)
Калетнік Г. М. - Науково-навчально-виробничий комплекс як концепція механізму переходу агропромислового виробництва на інноваційну модель розвитку (2013)
Рябоконь В. П. - Розвиток сільських домогосподарств в умовах трансформації аграрного сектору економіки (2013)
Могилова М. М. - Оцінка основних засобів сільського господарства в контексті інформаційного забезпечення обґрунтування державної політики (2013)
Сташейко В. І. - Розвиток сировинної бази пивоваріння в Україні, Шмаглій О. Б. (2013)
Макогон В. В. - Оцінка ефективності виробництва цукрових буряків із використанням базисних виробничих функцій (2013)
Харченко Т. Б. - Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні (2013)
Полозенко Д. В. - Державні фінанси та їх вплив на соціально-економічне становище України (2013)
Кузьменко С. І. - Методи казначейського обслуговування та їх застосування для фінансування аграрних підприємств (2013)
Спаський Г. В. - Стан інвестиційного процессу та його особливості в аграрному секторі економіки Закарпаття (2013)
Цюцяк І. Л. - Удосконалення порядку відображення інформації про складові власного капіталу у фінансовій звітності (2013)
Янишин Я. С. - Удосконалення організації управління збутом в агропідприємстві, Кашуба Ю. П. (2013)
Притула Х. М. - Класифікація сільських територій у контексті формування пріоритетів їх розвитку: регіональні акценти (2013)
Худолій Л. М. - Методи наукових досліджень в аграрній економіці, Ларіна Я. С., Чорний Г. М. (2013)
Кругляк О. В. - Господарсько-економічні передумови запровадження геномної оцінки тварин у молочному скотарстві (2013)
Капась О. М. - Актуальні проблеми розвитку молокопродуктового підкомплексу України (2013)
Токарчук Д. М. - Теоретична сутність соціально-виробничої системи зайнятості населення (2013)
Дудар О. Т. - Екологічне сільське господарство Польщі: тенденції розвитку, система контролю та сертифікації (2013)
Куліш К. М. - Вплив логістики на розвиток молокопереробної промисловості України (2013)
Харіна О. О. - Стан виробництва й переробки молока та молочних продуктів у сучасних умовах (2013)
Сендецька О. В. - Ефективність виробництва та використання органічних добрив, виготовлених із відходів птахофабрик і тваринницьких комплексів (2013)
Суховій А. І. - Теоретико-методичні аспекти формування і регулювання плодоовочевого ринку (2013)
Цап В. Д. - Формування витрат виробництва з урахуванням вартості основних фондів та амортизаційної політики в аграрному секторі економіки (2013)
Франченко Л. О. - Оптимізація каналів просування виробниками зерна на світовий ринок (2013)
Месель-Веселяку Віктору Яковичу – 75 (2013)
Онисько Стефанії Михайлівні – 60 (2013)
Реферати (2013)
Пам’яті Підлісецького Гліба Макаровича (2013)
Пам’яті Березівського Петра Степановича (2013)
Автори номера (2013)
Муратов О. - Основні положення порядку засекречування інформації у США, Ворожко В. (2012)
Архипов А. - О моделях прагматической ценности информации (2012)
Казмирчук С. - Система выбора средств анализа и оценки риска, Гололобов А., Никитина К. (2012)
Демчишин М. - Багатоцільова оптимізація в задачах інформаційної безпеки: чіткий і нечіткий підходи, Левченко Є. (2012)
Прус Р. - Оптимізація розподілу ресурсів захисту інформації в динамічному режимі (2012)
Рабчун А. - Оптимізація сумарних втрат в сфері захисту інформації (2012)
Конахович Г. - Оцінка якості відновлення мови в захищених безпроводових каналах зв’язку, Беженар Ю., Голубничий О., Одарченко Р. (2012)
Іваник Ю. - Методика обробки аерофотознімків для побудови цифрових карт та захисту картографічних даних (2012)
Чунарьова А. - Методи та системи виявлення несанкціонованого доступу в сучасних інформаційно-комунікаційних системах та мережах, Чунарьов А. (2012)
Василенко В. - Методика оцінки захищеності інформації в ЛОМ. Графічні моделі взаємодії загроз функціональним властивостям захищеності інформаційних ресурсів ЛОМ із елементами системи захисту, Дубчак О., Василенко М. (2012)
Бернадський Б. - Захист важливих відомостей в українських землях в архаїчний період (2012)
Швець В. - Використання відбитка пальця для криптосистем на еліптичних кривих, Шестакова В. (2012)
Гнатюк С. - Особливості криптографічного захисту державних інформаційних ресурсів, Кінзерявий В., Охріменко А. (2012)
Рвачев В. А. - Применение атомарных обобщенных рядов Тейлора к решению интегральных уравнений электродинамики и теории антенн, Рвачева Т. В., Томилова Е. П. (2013)
Васильченко И. И. - О возможности создания индикаторов лазерного излучения с качественно новыми характеристиками, Глебов В. В., Роленко С. А., Кислов В. В., Прохоров Н. А. (2013)
Курудимов Д. И. - Экспериментальные исследования помехоустойчивости радиоканала с биспектрально-организованной модуляцией, Солодовник В. Ф., Тоцкий А. В. (2013)
Букарев А. А. - Действующий макет электронного пирометра для контроля "хода температур", Лесной В. А., Кислицын А. П. (2013)
Мельник А. О. - Структурна організація паралельної пам’яті з впорядкованим доступом з попереднім налаштуванням та її реалізація в програмовних логічних інтегральних схемах, Мельник В. А. (2013)
Шкуліпа П. А. - Обгрунтування можливості використання інформаційних технологій для розробки тестів діагностування радіоелектронних пристроїв електромагнітним методом, Жердєв М. К., Лєнков С. В. (2013)
Тропина А. А. - Моделирование объемного воспламенения смеси комбинированными разрядами (2013)
Писаренко А. В. - Организация скоростной передачи данных в современных программируемых логических интегральных схемах, Витряк Е. А., Павлючин Т. А. (2013)
Кожемякин Р. А. - Автоматическое сжатие гиперспектральных изображений с использованием вариационно-стабилизирующего преобразования, Земляченко А. Н., Пономаренко Н. Н., Лукин В. В. (2013)
Рубель А. С. - Эффективность поиска подобных блоков на изображении с помощью метрик-расстояний, Лукин В. В. (2013)
Фирсов С. Н. - Методология обеспечения функциональной устойчивости спутниковых систем ориентации и стабилизации (2013)
Чумаченко А. В. - Унифицированная методика определения оптимальных настроек ПИД-регулятора газовой среды для автоматизированной системы радиационного контроля при различных конфигурациях пробоотборных линий (2013)
Головань К. В. - Моделирование процессов передачи данных в беспроводных мобильных и компьютерных сетях, Алтынник А. И. (2013)
Мазорчук М. С. - Оценка эффективности одномерных шкал при анализе данных в социологических исследованиях, Добряк В. С., Базилевич К. А., Хазай М. Ю. (2013)
Гунченко Ю. О. - Методичні основи побудови та застосування тренажерно-моделюючої системи в електронному тирі, Сєлюков О. В., Шворов С. А., Шинкарук О. М. (2013)
Кошевой Н. Д. - Функциональный контроль комбинационных устройств, Павлик А. В. (2013)
Илюшко Я. В. - Синтез минимизированной системной модели (2013)
Малеева О. В. - Информационная технология логистического управления закупками с учетом жизненного цикла продукции, Елизева А. В. (2013)
Латкин М. А. - Организационный анализ и моделирование процессов авиастроительного предприятия, Кривова С. Г. (2013)
Попов В. А. - Обоснование информационной системы промышленного предприятия на основе каталогов моделей, Олексенко А. И., Лысенко Е. Н. (2013)
Западня К. О. - Логистика постпроизводственного обслуживания сложной техники (2013)
Артюх Р. В. - Моделирование материальных потоков внутрипроизводственной логистики, Лысенко Д. Э. (2013)
Западня К. О. - Мультиагентное моделирование для выбора типа логистической производственной системы, Иванов М. В. (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
From the editor--in--chief (2013)
Від головного редактора (2013)
Сергію Васильовичу Комісаренку — 70! (2013)
Huanming Yang - "A man of four" — Mr. Komisarenko in my eyes (2013)
Sela M. - On the notion of synergy of monoclonal antibodies as drugs (2013)
Гришин Е. В. - Получение моноклональных антител к холерному токсину и термолабильному энтеротоксину E. coli для разработки биплексного анализа токсинов в объектах окружающей среды, Валякина Т. И. (2013)
Lugovskoy E. V. - Usage of monoclonal antibodies for determination of localization of antigenic determinants and fibrin polymerization sites within fibrinogen and fibrin molecules and their application in test-systems for diagnostics and the threat of thrombus formation, Kolesnikova I. N., Komisarenko S. V. (2013)
Kolybo D.V. - Immunobiology of diphtheria. Recent approaches for the prevention, diagnosis, and treatment of disease, Labyntsev A. A., Romaniuk S. I., Kaberniuk A. A., Oliinyk O. M., Korotkevich N. V., Komisarenko S. V. (2013)
Mikhailopulo I. A. - Some recent findings in the biotechnology of biologically important nucleosides, Miroshnikov A. I. (2013)
Коровина А. Н. - Поиск ингибиторов репликации вируса герпеса: 30 лет после ацикловира, Куханова М. К., Кочетков С. Н. (2013)
Egorov A. M. - Recombinant Horseradish Peroxidase for Analytical Applications, Grigorenko V. G., Andreeva I. P., Rubtsova M. Yu. (2013)
Dzantiev B. B. - Modern techniques of immunochemical analysis: Integration of sensitivity and rapidity, Urusov A. E., Zherdev A. V. (2013)
Souchelnytskyi S. - Individualization of cancer treatment: contribution of OMICs technologies to cancer diagnostic (2013)
Sidorov V. A. - Plant tissue culture in biotechnology: Recent advances in transformation through somatic embryogenesis (2013)
Kvesitadze G. - Degradation of anthropogenic contaminants by higher plants (2013)
Zav’yalov V. P. - Polyadhesins: an armory of gram-negative pathogens for penetration through the immune shield (2013)
Birr C. - The GMP-based Drug Substance SCTL Development aiming at Prevention of Opportunistic Infections after X-Rayand Chemotherapy of Cancer. A Synthetic Combinatorial Tetrapeptide Library Substitution for Calf Thymus Extract (2013)
Pearson G. S. - The vital importance of providing sound scientific advice to policy makers in governmont (2013)
Самойленко А. А. - Відповідь пухлинних клітин на пригнічення експресії адаптерного протеїну RUK/CIN85 рекомбінантними лентивірусами, Биць Н. В., Пасічник Г. В., Козлова Н. В., Базалій А. В., Геращенко Д. С., Шандренко С. Г., Воротніков О. В., Кітцманн Т., Комісаренко С. В. (2013)
Офіційна інформація (2012)
Федоренко В. Г. - Ринок праці в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку, Денисенко М. П., Бреус С. В., Пінчук Ю. Б. (2012)
Астахова О. В. - Трудова міграція та її соціально-економічні наслідки (2012)
Ворона М. В. - Гендерна складова ринку праці: сегрегаційний аспект (2012)
Руженський М. М. - Соціальний захист зайнятого населення: стан та шляхи поліпшення (2012)
Казановський А. В. - Розробка профілю компетенцій керівних кадрів базового центру зайнятості: грані проблеми (2012)
Капченко Р. Л. - Вхідний контроль як засіб підвищення якості професійного навчання, Десненко М. І. (2012)
Барматова С. П. - Громадянське суспільство в Україні: тенденції та загрози (2012)
Швець Д. Є. - Система вищої освіти в Україні: інституційна будова системи управління та напрями її реформування (2012)
Кучменко Е. М. - Культура та її трансформаційні виклики (2012)
Шевчук О. Б. (2012)
Зінкевич Н. І. (2012)
Сташенко О. П. (2012)
Сухомлин В. Б. (2012)
Калюх О. Я. (2012)
Міненко В. Л. (2012)
Сорокіна М. В. (2012)
Бандур С. І. - Проблеми трудоресурсного забезпечення інноваційного напряму розвитку України (2012)
Черешня С. С. - Практика визначення потреби економіки в працівниках у професійному аспекті (2012)
Лісогор Л. С. - Прогнозування розвитку ринку праці в Україні: проблеми та перспективи (2012)
Бондіні І. А. - Профорієнтація як засіб задоволення перспективних потреб економіки у кваліфікованій робочій силі (2012)
Кочанова С. В. - Підготовка кваліфікованих кадрів на замовлення роботодавців (2012)
Він бачив майбутнє комп’ютерних технологій (ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена 90-річчю від дня народження академіка В. М. Глушкова (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (4 вересня 2013 року) (2013)
Дегтярев О. В. - Генеральний конструктор ракетно-космічної техніки (до 90-річчя з дня народження академіка Володимира Федоровича Уткіна), Новиков О. В. (2013)
Загородній А. Г. - Стан і перспективи співробітництва НАН України з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу, Єрмольєв Ю. М., Богданов В. Л., Костюченко Ю. В. (2013)
Локтєв В. М. - Національна академія наук України: бути чи не бути? (2013)
Афиани В. Ю. - Научное наследие В. И. Вернадского: некоторые итоги и перспективы изучения и публикации (2013)
Матвєєва Н. А. - Незнайома Антарктика: рослини розкривають свої таємниці (2013)
Нагорний В. П. - Інтенсифікація видобування вуглеводнів із застосуванням енергії вибуху, Денисюк І. І. (2013)
Мриглод О. І. - Про вимірювання наукової ефективності, Кенна Р., Головач Ю. В., Берш Б. (2013)
Кочан І. М. - Велика подія в біологічній термінографії (рецензія на "Словник української біологічної термінології") (2013)
Сокол Г. І. - Життєвий і науковий шлях професора І. К. Коська (1918–1988), Горбенко Є. В. (2013)
80-річчя академіка НАН України А. К. Шидловського (2013)
70-річчя академіка НАН України А. М. Гольцева (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. І. Титка (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ф. Головка (2013)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Анциферова (2013)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Брея (2013)
Реалії відкритого доступу (2013)
Воропанов В. А. - Суды специальной подсудности в системе органов городского управления Российской империи в конце XVIII в. (2013)
Геня Б. О. - Аксіологічний підхід як основа деонтологічних досліджень (2013)
Герилів Д. Ю. - Загальнотеоретична характеристика інтегративного підходу до типології держави (2013)
Головченко М. Ф. - Культура як об’єкт культурної функції сучасної держави (2013)
Гордуз О. А. - Нормативно-правові аспекти забезпечення захисту прав дітей в Україні (2013)
Жаровська І. М. - Трансформація феномена державної влади в умовах глобалізаційних змін (2013)
Иванский В. П. - К вопросу об информационно-когнитивном (квантовом) понимании права и критериях его типологии (2013)
Кармазіна К. Ю. - Особливості механізму взаємодії джерел міжнародного та національного права у правових системах загального типу (2013)
Качур В. О. - До розуміння та визначення поняття "джерела права" (2013)
Коваленко Н. Ю. - Правова природа правосвідомості (2013)
Корчевна Л. O. - судова практика як джерело західного права (2013)
Лоджук М. Т. - Регулювання діяльності юридичних клінік в Україні та Росії: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Мельничук О. С. - Загальнотеоретичні аспекти правосуб’єктності міста в Україні (2013)
Нагорний В. В. - Правові засади переселенської політики Миколи I відносно православних сектантів українських губерній Російської імперії (2013)
Награбова Л. В. - Російський етап творчості Дж. Бентама (2013)
Овчаренко О. М. - Соціальна відповідальність суду як передумова юридичної відповідальності судді (2013)
Попсуєнко Л. О. - Історичні передумови формування римського імператорського законодавства про церкву (2013)
Скоморовський В. Б. - Концепція розвитку радянської державності у поглядах вищого партійного керівництва (напередодні утворення СРсР) (2013)
Ткаля О. В. - Правові імунітети в законодавстві, що діяло на українських землях у складі Російської імперії (2013)
Ткаченко І. М. - Теоретико-кримінологічна характеристика факторів, що обумовлюють насильство в сім’ї (2013)
Тицька Я. О. - Особливості змісту освітніх правовідносин (2013)
Шаганенко В. П. - Особливості системи права у романо-германській правовій сім’ї (2013)
Бочарова Н. В. - Методологічні підходи до створення сучасного законодавства в галузі охорони авторського права в мережі Інтернет в документах Ради Європи (2013)
Георгіца А. З. - Особливості правового регулювання статусу парламентаріїв України у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду, Чепель О. Д. (2013)
Жалій Т. В. - Правові засади функціонування парламентів України та Швеції: порівняльний аналіз (2013)
Заворотченко Т. М. - Теоретичні і практичні аспекти реалізації суб’єктивних політичних прав і свобод громадян у місті Дніпропетровську (2013)
Заморська Л. І. - Конституційно-правова норма як вираз нормативності конституційного права (2013)
Петрецька Н. І. - Проблеми захисту прав та інтересів студентів вищих навчальних закладів (2013)
Подорожна Т. С. - Верховенство Конституції України та конституціоналізація правової системи: діалектика взаємодії (2013)
Рижук І. В. - Види конституційно-правової відповідальності парламентаріїв (2013)
Фрідманський Р. М. - Склад, порядок формування та припинення повноважень уряду ФРН (2013)
Щербанюк О. В. - Проблеми конституційного закріплення інституту публічних слухань як форми безпосереднього здійснення суверенної влади народом України (2013)
Безпалова О. І. - Роль відомчої нормотворчості в адміністративно-правовому забезпеченні реалізації правоохоронної функції держави (2013)
Білінська Л. В. - Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище (2013)
Бортник Н. П. - Вплив глобалізації на формування міграційних потоків (2013)
Гузь О. Ю. - Норми адміністративного права в механізмі протидії дискримінації людини (2013)
Кагановська Т. Є. - Правові засади підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців (2013)
Кіт Х. І. - Попереднє судове засідання як етап підготовчого провадження: загальна характеристика (2013)
Кременовская И. В. - Проблема обеспечения открытости данных государственного рейтинга банков в Украине и перспективы ее решения, Василенко И. К. (2013)
Кушнір І. П. - Прикордонне співробітництво – складова безпеки державного кордону (2013)
Нечитайленко А. О. - Деякі адміністративно-правові та організаційні проблеми екологічного контролю на державному кордоні України (2013)
Нечитайленко В. А. - Про деякі колізії чинного адміністративно-процесуального законодавства щодо розгляду звернень громадян (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського