Кукса Т. П. - Лінгвогеографічна кваліфікація українських говірок Криму (2013)
Лонська Л. І. - Префіксальний словотвір буттєвих дієслів української мови (2013)
Кушлик О. П. - Особливості типової словотвірної парадигми відприкметникових каузативних дієслів на позначення зміни кольору в українській мові (2013)
Кислюк Л. П. - Освоєння нової іншомовної лексики системою українського словотвору (2013)
Романюк Ю. В. - Словотворчі ресурси структурування системи сучасного українського дієслова (2013)
Голуб О. М. - Висвітлення особливостей словоскладання в англійській та українській мовах, Бондаренко О. М. (2013)
Калько М. І. - Аспектуальна поведінка дієслова як лінгвістична проблема (2013)
Шитик Л. І. - Концепції перехідності в мовознавстві (2013)
Денисенко З. М. - Утворення словосполучень з адитивними смислами компонентів (2013)
Шахова Е. М. - Предложно-падежные формы имени как средство выражения языкового смысла "пространство" (2013)
Селиванова Е. А. - Контекст художественного диалога в поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" (2013)
Бабич Т. В. - Семантика кольоративів у поетичних текстах Л. В. Костенко (2013)
Кардаш Л. В. - Протиставлення з експліцитно представленим лише одним компонентом (2013)
Прокопович Л. С. - "Дзвенять світів обледенілі дзбани" (екзистенційне смислове наповнення номінації світ у поетичній мові другої половини ХХ ст.) (2013)
Козяревич Л. В. - Фасцинація як специфічний вид міжособистісного контакту в англомовному художньому дискурсі (2013)
Завальнюк Л. В. - Засоби мовотворчості в романі Михайла Стельмаха "Чотири броди" (2013)
Калько В. В. - Вербальна репрезентація концепту мати в українських пареміях (2013)
Ярмоленко Г. А. - Модусна мотивація дериватів в українських народних піснях про кохання (2013)
Слободинська Т. С. - Про зміст висловлення в контексті теорії моделей спілкування (2013)
Ігнатьєва С. Є. - Типи комунікативної тональності в щоденниковому дискурсі (2013)
Цапок О. М. - Пунктуаційні помилки в інтернет-виданнях (2013)
Іванченко О. В. - Тематичні особливості науково-популярних книжок для дітей у радянський час (2013)
Тесленко В. В. - Формування творчої пізнавальної активності студентів вищих навчальних закладів (2015)
Федорова Н. Ф. - Ціннісні орієнтири сучасного вчителя у навчанні та вихованні обдарованої дитини, Ємець В. В., Соколовська Н. Б. (2015)
Філоненко М. М. - Системний аналіз процесу особистісного становлення майбутнього лікаря (2015)
Сіпко К. В. - Формування в учнів загальнолюдських та прагматичних освітніх цінностей: з досвіду Європейського Союзу (2015)
Муранова Н. П. - Особливості підготовки старшокласників з фізики і математики у вітчизняній системі освіти (2015)
Родіна Н. В. - Статево-рольова ідентичність особистості та особливості подолання стресу в ситуаціях загрози самоактуалізації (2015)
Чудакова В. П. - Особливості особистості на шляху до самоактуалізації – критерію психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості (2015)
Прашко О. В. - Година спілкування з елементами тренінгу "Пріоритети і цінності" (2015)
Мергут О. О. - Авторська програма роботи гуртка "Пісочна анімація" (2015)
Адаменко Н. Є. - Шлях до успіху (2015)
Меркулова С. І. - Мистецтво бути обдарованою особистістю (2015)
Бєльська Н. А. - Експериментальна перевірка ефективності діагностично-проектувального комплексу "Універсал" у системі роботи з інтелектуально обдарованими дітьми (2015)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2015)
Правила оформлення статей до фахових видань (2015)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на лютий 2015 року (2015)
Grandova M. A. - Aquatic Heteroptera of streams and springs of Ukrainian steppe zone: species composition, seasonal changes in abundance and biomass Водные полужесткокрылые (Heteroptera) (2014)
Дяків Х. І. - Перша знахідка Сapnia bifrons (Newman, 1839)(Plecoptera: Сapniidae) на території Лівобережної України, Мартинов О. В. (2014)
Жовнерчук О. В. - Тетранихоидные клещи (Trombidiformes, Tetranychoidea) Среднего Приднепровья Украины (2014)
Колодочка Л. О. - Видовий склад і особливості поширення хижих кліщів-фітосеїд (Parasitiformes, Phytoseiidae) на рослинах парків м. Києва, Грабовська С. Л. (2014)
Кривошеєв Р. Є. - Огляд жуків-потаємців триб Tychini, Pselaphini, Ctenistini та Tyrini (Coleoptera, Staphylinidae: Pselaphinae) фауни України (2014)
Перковский Е. Э. - Украинские топонимы в названиях янтарных Артропод, Власкин А. П. (2014)
Мартынова К. В. - Особенности биологии Chrysura laevigata (Abeille,1879) (Hymenoptera, Chrysididae) в степной зоне Восточной Украины (2014)
Злотин А. З. - Новые подходы к мониторингу состояния популяций насекомых в экосистемах, Маркина Т. Ю., Исиченко Н. В. (2014)
Назаренко В. Ю. - Морфологические аномалии у долгоносиков подсемейства Molytinae (Coleoptera, Curculionidae) (2014)
Круть М. В. - Відомий eнтомолог – Й. А. Порчинський (2014)
Досягнення і перспективи ентомологічних досліджень (2014)
Правила для авторів (2014)
Петренко А. А. - Видовий склад жуків-стафілінід (Cоleoptera,Staphylinidae) Поліського природного заповідника, Кобзар Л. І., Кривошеєв Р. Є., Назаров Н. В. (2014)
Cергеев М. Е. - Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Полесья Украины, Шешурак П. Н. (2014)
Котенко А. Г. - Типы видов ихневмоноидных наездников (Hymenoptera, Ichneumonoidea), описанных после 2006 г., хранящиеся в коллекции Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Толканиц В. И., Нужна А. Д. (2014)
Зубенко О. Г. - Видовий склад афідіїд (Hymenoptera: Aphidiidae ) – паразитів попелиць на території Центрального Лісостепу України (2014)
Заблудовская С. А. - К изучению свободноживущих клещей эрейнетид (Prostigmata, Ereynetidae) Крыма, Хаустов А. А. (2014)
Шевченко А. С. - Анализ β-разнообразия видовых комплексов панцирных клещей (Acariformes, Oribatida) г. Киева, Колодочка Л. А. (2014)
Колодочка Л. А. - К видовому составу растениеобитающих клещей- фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Луганской области Украины, Бондарев В. Ю. (2014)
Чернєй Л. С. - Особливості онтогенезу жука-чорнотілки Prosodes obtusа (Coleoptera, Tenebrionidae), Ніточко М. І. (2014)
Єфіменко Т. М. - Nosema ceranae Fries et al., 1996 (Microspora, Nosematidae) – паразит медоносної бджоли в Україні, Односум Г. В., Токарєв Ю. С., Ігнатьєва А. Н. (2014)
Круть М. В. - Пачоський Йосип Конрадович – вчений-натураліст (2014)
Олександр Васильович Пучков – відомий український колеоптеролог (2014)
Правила для авторів (2014)
Емельянова И. А. - Влияние технологических параметров процесса транспортирования бетонных смесей по трубопроводам на производительность растворобетононасосов (бетононасосов), Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2013)
Емельянова И. А. - Перспективы использования бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия в условиях строительной площадки, Анищенко А. И., Сорокотяга А. С. (2013)
Емельянова И. А. - Использование комплекта малогабаритного оборудования при проведении восстановительных работ на аварийном доме по улице Слинько, № 2 б (г. Харьков), Задорожный А. А., Непорожнев А. С., Гузенко С. А., Меленцов Н. А. (2013)
Шевченко В. О. - Экспериментальное исследование колебательных процессов, возникающих во время работы автогрейдера, Чаплыгина О. М. (2013)
Ловейкін В. С. - Динамічна оптимізація режиму руху кранового механізму переміщення, Ромасевич Ю. О. (2013)
Ловейкін В. С. - Методика експериментального дослідження динаміки руху тихохідного гвинтового змішувача, Рибалко В. М., А. В. Гудова А. В. Гудова (2013)
Ловейкін В. С. - Багатомасова модель динаміки руху скребкового конвеєра з урахуванням дисипативних сил, Костина О. Ю. (2013)
Зайченко С. В. - Аналіз анізотропних властивостей оброблюваного середовища при ущільненні підземного кільцевого кріплення (2013)
Хмара Л. А. - Телескопічне робоче обладнання одноківшевого екскаватора та оцінка його ефективності, Дахно О. О. (2013)
Хмара Л. А. - Исследование процесса выгрузки грунта из ковша скрепера задней стенкой, Спильник М. А. (2013)
Голубченко О. І. - Визначення продуктивності та енергетичних показників різально-метального робочого органа, Хожило М. Е. (2013)
Шевченко В. А. - Метод прогнозирования напряженно-деформированного состояния основной рамы автогрейдера, Резников А. А. (2013)
Кириченко І. Г. - Модернізація конструкції малогабаритного навантажувачаз урахуванням динамічних процесів, Єфименко О. В. (2013)
Подригало Н. М. - Параметры динамического нагружения трансмиссий тягово-транспортных машин (2013)
Болдовский В. Н. - Исследование изменения ускорений элементов ходовой системы тягово-транспортных средств (2013)
Клец Д. М. - Научные основы системного обеспечения маневренности автомобиля с применением новых принципов действия и элементов искусственного интеллекта (2013)
Артьомов М. П. - Про використання фільтрів при проведенні випробувань з оцінювання експлуатаційних властивостей мобільних машин (2013)
Назаренко І. І. - Дослідження режимів і параметрів лабораторного вібромайданчика для формування контрольних зразків бетону, Мартинюк І. Ю. (2013)
Свідерський А. Т. - Огляд та оцінювання робочого процесу лабораторного змішувача, Свиридюк Д. Я. (2013)
Савченко О. Г. - Шляхи вдосконалення активатора тарілчасто-валкового типу, Федоров Г. Д., Буцький В. О., Супряга Д. В., Супряга А. В. (2013)
Орищенко С. В. - Дослідження продуктивності віброрезонансного грохота (2013)
Гарнець В. М. - Підвищення ефективності роботи бетоноформуючих агрегатів, Шаленко В. О. (2013)
Кочкарьов Д. В. - Определение напряженно-деформированного состояния и жесткости железобетонных элементов с учётом влияния усилия растянутой зоны бетона в нормальных сечениях (2013)
Фролов Е. А. - К вопросу повышения эксплуатационных характеристик строительных машин, оборудования и технологического оснащения, Кравченко С. И., Бондарь О. В. (2013)
Пічугін С. Ф. - Дослідження режимів ущільнення легкобетонних сумішей на ударно-вібраційній установці методом математичного планування експерименту, Нестеренко М. М. (2013)
Семко О. В. - Експериментально-теоретичні дослідження розподілу природного освітлення у приміщенні будівлі депо при реконструкції її покриття, Галінська Т. А. (2013)
Білецький В. С. - Аналіз впливу тиску подачі на об’ємний ККД розчинонасоса, Шаповал М. В. (2013)
Юрін О. І. - Експериментальні дослідження впливу температури в повітряному прошарку на швидкість зменшення вологості утеплювача (2013)
Ясько С. Г. - Обладнання для контролю якості ґрунтоцементних елементів методом статичного зондування розширеним наконечником, Ясько Г. Г. (2013)
Хачатурян С. Л. - Фізичне моделювання та багатофакторний експеримент для визначення зусилля проколювання робочим органом активної дії (2013)
Орисенко О. В. - Дослідження коливальних процесів у механізмі підйому легкого будівельного крана, Нестеренко М. П. (2013)
Кутний Б. А. - Математична модель тепловологісного режиму стінки зі змінними теплофізичними характеристиками, Борисюк А. О. (2013)
Нестеренко М. П. - Математичне моделювання коливань вібраційної установки для виготовлення малогабаритних залізобетонних виробів з урахуванням впливу оброблюваного середовища, Семко О. В., Скляренко Т. О. (2013)
Нестеренко М. П. - Дослідження коливань вібраційної установки для формування довгомірних залізобетонних виробів у режимі холостого ходу, Воскобійник О. П., Педь Д. С. (2013)
Молчанов П. О. - Вивчення коливань активного робочого органа вібраційної касетної установки та їх динамічних характеристик, Нестеренко М. П., Чередніков В. М. (2013)
Нестеренко Т. М. - Віброзаглиблювач для пальових каркасів, Зоценко В. М. (2013)
Маслов А. Г. - Разработка вибрационного пресса для формования асфальтобетонных образцов, Олейник С. В. (2013)
Маслов А. Г. - Теоретические исследования одновального бетоносмесителя с переменной формой лопастей, Саленко Ю. С. (2013)
Кугаєвська Т. С. - Аналіз можливості прогнозування зміни температури бетонних виробів при їх твердінні без використання теплоносія в теплий період року, Шульгін В. В. (2013)
Дураченко Г. Ф. - Автомобільний транспорт з гідравлічною об’ємною трансмісією (2013)
Коробко Б. О. - Спосіб промивання форсунки інжекторних двигунів керованою напругою,  Васильєв А. В.,  Воронько Н. В.,  Голубченко М. В.  Голубченко М. В. (2013)
Наливайко О. І. - Магнітна обробка нафти як метод боротьби з відкладеннями парафіну при її транспортуванні трубопроводами,  Мангура А. М.,  Наливайко Л. Г. (2013)
Коробко Б. О. - Аналіз та класифікація основних видів зношування деталей насосної частини розчинонасосів,  Васильєв О. С. (2013)
Деркач Т. М. - Технологія створення курсу відеолекцій з дисципліни "Основи автоматизованого проектування",  Дмитренко Т. А. (2013)
Бандуріна О. В.  - Сучасний стан проблеми аналізу напружено-деформованого стану гірських порід навколо глибоких свердловин (2013)
Гутак А. Д. - Модернізація підготовки майбутніх інженерів нафтогазової справи,  Нізовцев А. В. (2013)
Надобко В. Б. - Проблеми транспортування будівельних розчинів по трубопроводах, Фролов Є. А. (2013)
Шипунов М. В.  - Удосконалення конструкції двигуна внутрішнього згоряння із вільним поршнем (2013)
Шипунов М. В.  - Аналіз способів запуску автомобільних дизельних двигунів внутрішнього згоряння в умовах низьких температур (2013)
Шипунов М. В.  - Оптимізація роботи газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згоряння (2013)
Шипунов М. В. - Утилізація теплоти відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згоряння із використання двигуна зовнішнього згоряння стирлінга (2013)
Бондар В. О. - Попередньо напружений залізобетонний елемент силосного корпусу,  Бондар Л. В. (2013)
Гнітько С. М. - Урахування закономірностей взаємного впливу основних параметрів руху вібраційних прецизійних систем,  Чеботарьов П. М. (2013)
Коробко Б. О. - Дослідження якості процесу інтенсивного перемішування сухої будівельної суміші у змішувачі штукатурного агрегату АШГ-4 конструкції ПолтНТУ, Павленко А. М., Матвієнко А. М., Вірченко В. В. (2013)
Маслов О. Г. - Дослідження характеру горизонтально направлених коливань касетної установки,  Нестеренко М. П.,  Молчанов П. О. (2013)
Ільченко В. В. - Удосконалення методу оцінювання стійкості поверхневої обробки дорожнього покриття,  Шарпило А. В. (2013)
Саленко Ю.С. - Теоретические исследования бетоносмесителя с осциллирующими колебаниями корпуса (2013)
Титул, зміст (2015)
Онишко С. В. - Динаміка сукупного попиту в Україні: структурні деформації та перспективи їх подолання, Карпенко С. П. (2015)
Калюжная Н. Г. - Определение понятий "система" и "система управления" на основе дескриптивного и конструктивного подходов (2015)
Григорак М. Ю. - Теоретичні положення інтелектуально зорієнтованої логістики (2015)
Погоріла Л. М. - Ключові фактори і принципи соціально відповідального споживання (2015)
Крамаренко Р. М. - Глобалізаційні підходи до створення ефективної стратегії розвитку європейських мегаполісів, Галенко С. М. (2015)
Лук’янчикова А. С. - Визначення поняття "економічна безпека підприємства" (2015)
Крівцова Т. О. - Удосконалення правового забезпечення судово-економічної експертизи як форми економічного контролю (2015)
Мельник З. Ю. - Баланси підприємств та їх фальсифікації: історичний аспект (2015)
Ломейко Ю. А. - Аналіз та напрями вдосконалення взаємовідносин між суб’єктами митного контролю (2015)
Щава Р. П. - Проблеми фіскальної політики в глобальних парадигмах економічного світового розвитку (2015)
Шевченко Б. О. - Пріоритети формування системи управління державно-приватним партнерством у національній економіці (2015)
Ястребова А. С. - Предпосылки ухода в тень металлозаготовительных предприятий в контексте детенизации экономики Украины (2015)
Солодовнік О. О. - Чинники, що впливають на процес формування й реалізації програм енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства, Докуніна К. І. (2015)
Пілько А. Д. - Формування механізму управління продовольчою безпекою регіону (2015)
Уманець Т. В. - Передумови формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіону, Шаталова Л. С. (2015)
Криворучко М. Ю. - Аналіз динаміки валового регіонального продукту на основі методології неокласичної теорії зростання (2015)
Лапко О. О. - Моделювання тенденцій розвитку небанківських фінансових установ в Україні, Конарівська О. Б. (2015)
Іванов Р. В. - Двофакторна модель раціональної дохідної поведінки домогосподарства (2015)
Пурський О. І. - Моделювання рекламних витрат на електронному торговельному ринку, Гринюк Б. В., Шестопал Д. А. (2015)
Уварова І. С. - Модель впливу міжнародних міграційних процесів на економіку України (2015)
Блудова Т. В. - Зв’язок між зовнішніми інвестиціями і рентабельністю продукції на молокопереробному підприємстві, Кулик А. Б., Щекань Н. П. (2015)
Ус Г. О. - Моделювання факторів впливу на інтелектуалізацію трудового потенціалу (2015)
Варчук О. А. - Статистичний аналіз інноваційної діяльності та інноваційних витрат промислових підприємств Одеського регіону (2015)
Комеліна О. В. - Ризики і загрози у формуванні підприємницького потенціалу регіону, Чайкіна А. О. (2015)
Струк Н. С. - Оцінка ефективності структурних змін у промисловому виробництві України, Корицька О. І. (2015)
Мандзіновська Х. О. - Комплексний підхід до аналізу та оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств машинобудування (2015)
Бабина О. Є. - Економічний механізм визначення концесійних платежів при реалізації проектів ДПП у морських торговельних портах України, Власова В. П. (2015)
Ткаченко І. В. - Оцінка стану Пенсійного фонду України: регіональний аспект (2015)
Чепурда Л. М. - Дослідження ефективності функціонування мережевих структур невиробничої сфери обслуговування (частина ІІ) (2015)
Науменко М. О. - Управління підвищенням якості послуг підприємства, Морозова Л. В. (2015)
Усатенко О. В. - Методика бухгалтерського обліку отримання венчурного фінансування (2015)
Shkolnik I. O. - The Dependence of Economic Growth and the Depth of the Financial Market, Kravchenko E. O. (2015)
Бріль М. С. - Методика формування стратегічних альтернатив управління економічною безпекою комерційного банку (2015)
Кудляк Ю. В. - Особливості реалізації регуляторних фінансових стратегій оздоровлення банківської системи (2015)
Вишневська О. О. - Економічний зміст страхування іпотечних кредитів (2015)
Коляда Т. А. - Джерела фінансування дефіциту бюджету: тенденції у застосуванні та виклики для стабільності державних фінансів України (2015)
Бабець І. Г. - Інтегральна оцінка безпеки страхового ринку України, Жабинець О. Й. (2015)
Фещенко О. П. - Розрахунок показників фінансового стану господарських товариств з урахуванням нових форм фінансової звітності (2015)
Красюк І. В. - Розвиток науково-методичних підходів до оцінки вартості банківського бізнесу (2015)
Козырь-Чепурная М. А. - Структурні взаємозв’язки стратегічних планів у системі ієрархічного планування реструктуризації підприємств (2015)
Панчук І. П. - Проблеми автоматизації фінансової діяльності підприємств (2015)
Рачковский Э. А. - Кількісний аналіз потенційних сегментів ринку при розробці стратегії реструктуризації підприємств (2015)
Дерев'янко О. Г. - Залученість споживачів до формування репутації вітчизняних підприємств харчової промисловості (2015)
Антипцева О. Ю. - Організаційне забезпечення механізму мотиваційно орієнтованого управління фінансовим розвитком підприємства в умовах економіки знань (2015)
Бойко Н. О. - Складові системи управління споживчим капіталом машинобудівного підприємства (2015)
Чайка Т. Ю. - Адаптивне управління невизначеністю при прийнятті управлінських рішень (2015)
Мисака Г. В. - Облік програм лояльності в стимулюванні клієнтів банківських установ, Шмідт А. О. (2015)
Писаревська Г. І. - Організація процесу зовнішнього рекрутингу (2015)
Кохан М. М. - Формування системи діагностичних показників маркетингового потенціалу фармацевтичного підприємства (2015)
Ватаманюк О. З. - Рецензія на монографію "Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні" кандидата економічних наук Ваньковича Данила Володимировича (2015)
Колонка редактора (2015)
Об участии Ассоциации радиологов Украины в новой европейской инициативе по радиационной безопасности в медицине "EuroSafe Imaging" (2015)
Боднар М. Р. - Результати сцинтиграфії після ад’ювантної радіойодтерапії у пацієнтів з високодиференційованим раком щитоподібної залози (2015)
Абдуллаев Р. Я. - Ультразвуковая характеристика грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела у детей старшего возраста, Маммадов И. Г., Абдуллаев Р. Р. (2015)
Меркотун В. К. - Практика використання газової хроматографії в контролі якості фтордезоксиглюкози для ПЕТ-КТ, Ястремська А. В., Фролкова А. С. (2015)
Мягков А. П. - Особенности магнитно-резонансно-томографической диагностики скрытых остеопоротических переломов позвоночника, Шармазанова Е. П., Мягков С. А. (2015)
Мягков А. П. - Диагностика острой и хронической ТЭЛА с помощью КТ-ангиопульмонографии, Рудик Н. В., Мягков C. А. (2015)
Ткаченко М. М. - Порівняльна характеристика остеосцинтиграфії і термографії при ендопротезуванні кульшових та колінних суглобів, Король П. О. (2015)
Мечев Д. С. - Радіонуклідна терапія: історія, етапи розвитку, сучасний стан, Щербіна О. В., Мечев А. Д. (2015)
Щербіна О. В. - Радіонуклідні методи дослідження чоловічих статевих органів, Кметюк Я. В., Вальчишин А. М. (2015)
Удосконалення знань спеціалістів з радіології. Європейські школи з радіології (2015)
Куликова Ф. И. - Особенности эозинофильного поражения легких, Видишева Н. М. (2015)
Хотиняну В. - Ущемленная грыжа Ларрея, осложненная низкой кишечной непроходимостью, Припа В., Тимиш Т., Припа В. (2015)
Лысенко Н. С. - Атипичный вариант аневризмальной костной кисты большеберцовой кости, Баев В. В. (2015)
Поздравление с юбилеем Медведеву В.Е. (2015)
Пам'яті проф. Сиваченко Тамари Порфирівни — колеги і друга (2015)
Редакція журналу "Військова медицина України" запрошує до активної співпраці! (2015)
Інформаційні повідомлення про радіологічні заходи (2015)
Матеріали Конгресу "Радіологія в Україні-2015" (Тези та короткі повідомлення) (2015)
Дайджест Айзятулов Р. Ф. - История кафедры дерматовенерологии (2014)
Айзятулов Р. Ф. - Состояние перекисного окисления липидов и эндогенной интоксикации у больных папулопустулезной стадией розовых угрей и комплексная корригирующая терапия, Полях Я. А., Юхименко В. В., Ермилова Н. В., Якубенко Е. Д. (2014)
Волкославська В. М. - Сучасний стан виявлення дерматовенерологічних хвороб сімейними лікарями в деяких регіонах України, Гутнєв О. Л., Хара О. І., Радіонов В. Г., Денисенко О. І. (2014)
Свистунов И. В. - Заболеваемость ифекциями, передаваемыми половым путем, среди населения г.Донецка (2014)
Солошенко Е. М. - Захворюваність на поширені дерматози за даними звертання в лікувальні заклади шкірно-венерологічного та алергологічного профілю м.Харкова, Стулій О. М., Рощенюк Л. В., Амер Л. Б., Книженко Л. Б., Волкова Н. С., Шевченко В. В. (2014)
Дюдюн А. Д. - Особливості стану імунної системи у хворих на артропатичний псоріаз асоційований з урогенітальними інфекціями, Поліон Н. М., Колева Н. М., Алі Л. Х. (2014)
Денисенко О. І. - Клінічний випадок дисемінованого червоного вовчаку, Гулей Л. О. (2014)
Айзятулов Р. Ф. - Препараты реаниматор термо-гель согревающий и реаниматор крио-гель охлаждающий в наружной терапии кожных болезней, Полях Я. А., Ермилова Н. В. (2014)
Сизон О. О. - Комплексний підхід до діагностики хворих на артропатичний псоріаз (2014)
Баринова М. Э. - Опыт применения топических ингибиторов кальциневрина (такролимус) в лечении больных с вульгарной формой псориаза, Горбенко А. С. (2014)
Бондарь С. А. - Липоидный протеиноз Урбаха-Вите, Гармаш Л. Л., Налижитый А. А., Бельц С. Е., Пичкур О. Н. (2014)
Святенко Т. В. - Описание клинического случая склероатрофического лихена у пациентки 62 лет, Андриуца Л. А., Харитонов А. В. (2014)
Карвацька Ю. П. - Видовий склад, популяційний рівень та антибіотикочутливість мікрофлори пустул у хворих на вульгарні вугри – мешканців Чернівецької області (2014)
Иванова И. П. - Лазерная терапия в косметической коррекции посттравматических рубцов, Баринова М. Э., Белик И. Е. (2014)
Резніченко Н. Ю. Досвід лікування хворих на псоріаз чоловіків старших вікових груп з урахуванням змін концентрації статевих гормонів - Experience of psoriasis treatment in males of senior age based on changes in levels of sex hormones (2014)
Гінка М. Я. - Комплексний підхід до діагностики метаболічного синдрому у хворих на псоріаз, червоний плоский лишай, Сизон О. О. (2014)
Дашко М. О. - Показники фагоцитозу у хворих із різним клінічним перебігом піодермій, Денисенко О. І. (2014)
Сербина И. М. - Интерлейкин 17 в патогенезе гнездной алопеции (2014)
Баринова М. Э. - Возможные ошибки в диагностике вирусной пузырчатки слизистой рта и конечностей, Иванова И. П., Федченко К. В. (2014)
Качук Ю. В. - Современные возможности коррекции постакне (2014)
Давлеева М. Д. - Новые направления в лечении язвенно-некротических поражений слизистой полости рта, Хоружая Р. Е. (2014)
Степан Н. А. - Стан оксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на екзему – мешканців північної Буковини, Денисенко О. І. (2014)
Харитонова О. Г. - Порівняльна характеристика адекватності різних методик лікування хворих на розацеа чоловіків та оцінка їх ефективності (2014)
Хамуди Ильяс - Клинические проявления урогенитальных заболеваний, ассоциированных с Ureaplasma spp. (2014)
Мавров Г. І. - Нейросифіліс на сучасному етапі: патогенез, клініка, діагностика, лікування, Баркалова Е. Л., Пинковська Л. Й., Миронюк В. І. (2014)
Свистунов І. В. - Навчання студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу на кафедрі дерматовенерології (2014)
Хоружая Р. Е. - Создание учебных пособий управляющего типа для подготовки специалистов-стоматологов, Иванова И. П., Давлеева М. Д. (2014)
Профессор Романенко Всеволод Николаевич (к 75-летию со дня рождения) (2014)
Асцатуров Г. Є. - Мікробний пейзаж шкіри при псоріатичному ураженні, Сизон О. О., Возняк І. Я. (2014)
Бабак І. Д. - Застосування фітолосьону для лікування піодермій, Дощинська М. Є., Чаплик-Чижо І. О., Дашко М. О. (2014)
Болотна Л. А. - Корекція метаболічних порушень у хворих на псоріаз, Саріан О. І. (2014)
Хамуди Ильяс - Роль лактобактерий в поддержании биоценоза влагалища при урогенитальном уреаплазмозе (2014)
Веретельник К. А. - Современные средства в лечении псориаза и их эффективность (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Коморбидная патология у группы пациентов со средней степенью тяжести акне, Олейник И. А., Маштакова И. А., Мангушева В. Ю., Бронова И. М. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - К вопросу дифференциальной диагностики псориатической ониходистрофии и онихомикоза, Олейник И. А., Чеховская А. С., Гаврилюк А. А. (2014)
Лущан А. А. - Особенности клинических проявлений рубцовых алопеций (2014)
Мавров Г. И. - Проблема многоморфной экссудативной эритемы, ассоциированной с вирусом герпеса, Запольский М. Э. (2014)
Мавров Г. И. - Метод лечения хламидийно-уреаплазменной инфекции, осложненной метаболическими нарушениями, Иващенко Л. В. (2014)
Мавров Г. И. - Последовательное применение этиотропных препаратов в лечении ИППП, Пиньковская Л. И. (2014)
Мироненко Т. М. - Сучасні аспекти лабораторної діагностики сифілісу в Україні, Головкін А. В. (2014)
Сизон О. О. - Досвід лікування герпесвірусної інфекції, Асцатуров Г. Є., Возняк І. Я. (2014)
Федотов В. П. - Новые подходы к коррекции инволютивных изменений кожи лица, Макарчук А. А. (2014)
Чаплик-Чижо І. О. - Фактори гігієни, як чинник розвитку піодермій, Дашко М. О., Бабак І. Д., Білинська О. А. (2014)
Условия публикации в журнале "Журнал дерматовенерологии и косметологии им. Н.А.Торсуева" (2014)
Власенко И. Ю. - Топологические инварианты слоения на эквипотенциальные кривые функции Грина множества Жюлиа (2014)
Іванюк І. М. - Топологічна структура деформацій веторних полів Морса-Смейла на тривимірних многовидах роду 2, Пришляк О. О. (2014)
Прокіп В. М. - Про розв'язки матричного рівняння $XA_0=A_1$ із заданими характеристичними многочленами (2014)
Savchenko A. - Correspondences of probability measures with restricted marginals, Zarichnyi M. (2014)
Сергеюк А. В. - Топологическая классификация функций Морса рода 1 на S3 (2014)
Юрчук І. А. - Властивості псевдогармонічної функції на замкненій області (2014)
Glushkov A. V. - Geometry of a Relativistic Quantum Chaos: New approach to dynamics of quantum systems in electromagnetic field and uniformity and charm of a chaos, Ternovsky V. B., Buyadzhi V. V., Prepelitsa G. P. (2014)
Svinarenko A. A. - Quantum Geometry: Application of an advanced energy approach in scattering theory to multicharged ions (2014)
Glushkov A. V. - Chaos-Geometric approch to analysis of chaotic dynamics of quantum-generator systems, Khetselius O. Yu., Florko T. A., Prepelitsa G. P. (2014)
Герасін О. І. - Інваріантні міри на системах багатогранників (2014)
Титул, зміст (2011)
Козьменко С. - Оцінка впливу змін бюджетного законодавства на формування доходної частини бюджету міста, Балацький Є., Багмет К. (2011)
Кіндзерський Ю. - Державна контрактна система в моделі держави-підприємця: засади формування в Україні (2011)
Євчук Л. - Роль стратегій зростання в забезпеченні конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2011)
Бутко М. - Методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку торгівлі в регіональному економічному просторі, Мащенко В., Михайленко О. (2011)
Бережна З. - Вивчення досвіду стратегічного управління в містах південного регіону шляхом опитування працівників органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, Ломоносов Д. (2011)
Саліхова О. - Високотехнологічні товари виробничого призначення в структурі імпорту України (2011)
Дерій Ж. - Міжнародна міграція в системі факторів економічного розвитку (2011)
Корольчук Л. - Теоретичні основи та організаційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності економіки транскордонного регіону (2011)
Кривов’язюк І. - Діагностика фінансово-господарської діяльності промислового підприємства, Кость Я. (2011)
Івахів Ю. - Диференціація аналізу фінансової звітності підприємств (2011)
Степанова Є. - Проблемы самоорганизации как формы маркетинговой стратегии (контекст развития предприятий подъемно-транспортного машиностроения) (2011)
Янчев А. - Питання управління та оцінки інформаційних технологій (2011)
Федоронько Н. - Оцінка впливу системи оподаткування на інвестиційну діяльність в Україні (2011)
Рубаха М. - Функціонування системи формування фінансового капіталу суб’єктів господарювання в Україні (2011)
Коренюк П. - Проблеми становлення екологічного підприємництва, Лук’янчикова О. (2011)
Криворак А. - Родовой признак категории "стоимость", Дем’яненко С. (2011)
Бєлозерцев В. - Економіко-математичне моделювання оптимальної структури дебіторської заборгованості підприємства за товари (2011)
Буркинський Б. - Перспективи підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу регіону та скорочення непродуктивного відтоку капіталу. Лайко О. І. Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу. Монографія / за науковою редакцією академіка НАН України Б. В. Буркинського. - Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2009. - 433 с. (2011)
Мунтіян В. - Технологічний імператив як базовий принцип стратегії розвитку (2011)
Титул, зміст (2011)
V пленум спілки економістів України та науково-практична конференція "Раціональне природокористування – важлива умова ноосферного розвитку України" (2011)
Безуглий М. - Думки з приводу, Калетнік Г., Шершун М., Кваша С., Ліанова Е., Хвесик М., Жук В. (2011)
Фурдичко О. - Сталий розвиток аграрного сектора економіки на засадах раціонального природокористування (2011)
Шершун М. - Реформування у галузі лісового господарства в контексті проведення економічних реформ в Україні (2011)
Шкуратов О. - Роль земельної іпотеки в кредитуванні сільськогосподарських товаровиробників (2011)
Дребот О. - Сутність лісового комплексу: теоретичні та методологічні аспекти (2011)
Замула Х. - Роль лісового господарства в адаптації до наслідків зміни клімату (2011)
Ліщитович Л. - Кількісні проблеми теорії природокористування (2011)
Кочерга М. - Впровадження екологічного аудиту в систему інвестиційного забезпечення аграрних підприємств (2011)
Воронецька І. - Особливості формування екологічного маркетингу в аграрному секторі економіки (2011)
Шило С. - Оцінювання управлінських рішень/інноваційно-інвестиційних проектів у системі еколого-економічного управління (2011)
Ковалів О. - Еколого-економічні та соціальні напрями регулювання земельних відносин і природокористування на сучасному етапі (2011)
Бордюжа А. - Світовий досвід розвитку кадастрових систем землекористування (2011)
Чуб О. - Проект землеустрою як основа раціонального використання земель сільськогосподарського призначення (2011)
Ступень М. - Управління земельно-майновим комплексом у межах населених пунктів, Малахова С. (2011)
Нірода Д. - Інституціональні форми землекористування: рівень ефективності в окремих регіонах (2011)
Федулова Л. - "Інноваційна пауза" та "інноваційний парадокс" України (2011)
Левковська Л. - Державна підтримка соціально відповідального бізнесу в Україні (2011)
Божидарнік Т. - Інституціональні детермінанти структурної перебудови молочного сектора Волинської області (2011)
Сабадаш В. - Економіко-екологічні моделі розвитку національної економіки, Тур О. (2011)
Підлісний П. - Передумови організації мультимодальних перевезень вантажів вітчизняними операторами на міжнародному ринку транспортних послуг, Брайковська А. (2011)
Соколик М. - Темпи продуктивності праці та заробітної плати в Україні, окремих високорозвинених країнах і країнах ЄС (2011)
Шамілєва Е. - Мотивація праці як основний фактор збереження трудового потенціалу підприємств туристично-рекреаційного комплексу АР Крим (2011)
Сучасні ідеї щодо забезпечення ефективності планування (2011)
Свиридова Н. К. - Комплексне лікування гострих порушень мозкового кровообігу, Лубенець Г. С., Попов О. В., Павлюк Н. П., Усович К. М., Свистун В. Ю. (2015)
Свиридова Н. К. - Алгоритм прогнозування розвитку когнітивних порушень, Парнікоза Т. П., Чуприна Г. М., Сулік Р. В., Лубенець Г. С., Інгула Н. І., Кравчук Н. О. (2015)
Свиридова Н. К. - Новая стратегия лечения когнитивных нарушений (2015)
Чуприна Г. М. - Підходи до комплексного лікування хворих на розсіяний склероз за умов коморбідності з використанням методів рефлексотерапії (2015)
Інгула Н. І. - Тактика ведення хворого з вертеброгенною попереково-крижовою радикулопатією: опис клінічного випадку (2015)
Труфанов Е. А. - Инсульт – актуальное направление кардионеврологии (2015)
Фролов Е. А. - Основные тенденции развития высоких технологий в машиностроении, Кравченко С. И., Носенко О. Г. (2014)
Фролов Е. А. - Состояние и перспективы развития переналаживаемой оснастки для гибких производственных систем (ГПС), Ясько С. Г., Пирнат А. М. (2014)
Бондарь О. В. - Определение факторов, влияющих на долговечность сборочно-сварочной переналаживаемой технологической оснастки (2014)
Павленко В. Н. - Экспериментальные исследования базовых плит штамповой оснастки из композиционных материалов (2014)
Равська Н. С. - Умови непідрізання профілю гвинтової поверхні утвореною дисковим інструментом прямолінійної форми, Охріменко О. А., Оконченко І. В. (2014)
Ваниев Э. Р. - Определение критерия предварительной приработки инструмента при фрезеровании сталей аустенитного класса, Якубов Ч. Ф., Алиев А. И. (2014)
Загорянский В. Г. - Анализ напряженного состояния при пластическом изгибе двухслойных листов плакирующим слоем внутрь, Шаповал А. А., Мосьпан Д. В. (2014)
Сердюк А. И. - Требования к теплопередающим устройствам в системе солнечный коллектор – бак-аккумулятор (2014)
Рудь В. Д. - Імітаційне моделювання технології виготовлення заготовок із порошків, Шиберко В. В., Сергеєв В. В. (2014)
Романенков Ю. А. - Метод параметрического синтеза модели Брауна на основе ретроспективной многокритериальной оптимизации, Зейниев Т. Г. (2014)
Логоминов В. А. - Моделирование процесса формирования микронеровностей обработанной поверхности при фрезеровании тонкостенной детали (2014)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Вібраційне пресування порошків вібропрес-молотом з електрогідравлічним керуванням, Міськов В. П. (2014)
Панчук В. Г. - Моделювання поверхні природного зносу фільєри мундштука преса для виготовлення керамічної цегли, Панчук А. Г., Мельник В. О. (2014)
Кухарь В. В. - Малоотходная Комбинированная штамповка медных осесимметричных поковок (2014)
Явтушенко А. В. - Аналитическая кинематика шестизвенного механизма вытяжного пресса, Явтушенко А. В., Васильченко Т. А. (2014)
Явтушенко А. В. - Оптимизационный параметрический синтез исполнительного механизма вытяжного пресса (2014)
Калін М. А. - Зварювання чавуну маловуглецевими електродами з окислювальним покриттям, Ізотова К. О. (2014)
Калюжний В. Л. - Порівняльний аналіз традиційного холодного видавлювання та холодного видавлювання з роздачею заготовок зубчастих коліс та валів, Горностай В. М. (2014)
Калюжний В. Л. - Інтенсифікація обтиску трубчастих заготовок в конусній матриці, Вихованець І. В., Чувільов Є. Ю. (2014)
Калюжний В. Л. - Уточнена теорія комбінованого витягування в двоконусній матриці (2014)
Баланюк А. В. - Колебания двухступенчатых консольных борштанг при тонком растачивании (2014)
Бородій Ю. П. - Розробка технологій та устаткування для нанесення комбінованих зносостійких покриттів на деталі типу валу (2014)
Бородій Ю. П. - Створення та дослідження комбінованих зносостійких покриттів на ріжучих кромках ножів для різання дроту (2014)
Мороз М. М. - Удосконалення транспортної системи пасажирських перевезень м. Кременчук (2014)
Драгобецкий В. В. - Расширение технологических возможностей процессов формоизменения биметаллических заготовок, Наумова Е. А., Воронин А. В., Пузырь Р. Г. (2014)
Мехнін Д. С. - Дослідження процесу кутової роздачі пласких фланців в трубчастих заготовках з нержавіючої сталі 08х18н10, Сабол С. Ф. (2014)
Гончар Н. В. - Формирование радиуса скругления острых кромок сложных пространственных форм при помощи полимерно-абразивного инструмента, Кондратюк Е. В., Степанов Д. Н. (2014)
Литвин С. М. - Економічні та технічні аспекти застосування генераторного газу в поршневих двигунах, Манзюк В. М. (2014)
Рудь В. Д. - Перспективні можливості отримання нових пористих проникливих матеріалів з використанням природних мінералів, Самчук Л. М., Повстяна Ю. С. (2014)
Попов С. В. - Дослідження процесу розкочування отворів в алюмінієвих корпусних виробах, Васильєв А. В., Хоменко І. В. (2014)
Васильєв А. В. - Підвищення ефективності глибокого свердління сталевих заготовок, Попов С. В., Тимошенко І. В. (2014)
Калашникова І. А. - Процеси відновлення в багатоступінчатих свердловинних відцентрових насосах та підвищення довговічності їх роботи технологічними методами, Калашников А. В. (2014)
Кравченко С. А. - Оценка несущей способности и деформативности моделей и фрагментов внутренних стеновых панелей из керамзитоперлитобетона на многокомпонентном вяжущем, Костюк А. И., Постернак А. А., Столевич И. А. (2014)
Барандич К. С. - Створення кінцево-елементної моделі валу та вирішення крайової задачі напружено-деформованого стану, Вислоух С. П. (2014)
Білоконь С. О. - Моделювання електростатичної взаємодії зонда атомно-силового мікроскопу з діелектричною поверхнею, Андрієнко В. О., Антонюк В. С., Храпатий С. В. (2014)
Морнева М. О. - Анализ системы неразрушающего контроля в современном вагоностроении (2014)
Головченко Я. О. - Проектирование агрегатов самолета из композитов (2014)
Волкогон В. М. - Деякі особливості формування гарячепресованих заготовок на основі карбідів вольфраму для термоцентробіжного розпилення, Котляр Д. А., Аврамчук С. К., Федоран Ю. О., Бобер М. В., Антонюк В. С. (2014)
Олександренко Я.С. - Вплив кута конусу зпрофільованого пуансону на силові режими та якість виробів при роздачі трубчастих заготовок із сталі 12х18н10т, Куліков І.П. (2014)
Доброскок В. Л. - Визначення величини радіального биття шліфувальних кругів, Шпилька А. М. (2014)
Сошко В. А. - Особенности формирования состояния поверхности стали в процессе механохимической обработки, Симинченко И. П. (2014)
Манжос Ю. С. - Аналізування життєвого циклу моделювання космічних літальних апаратів, Берднікова А. Л. (2014)
Черная Ю. А. - Оптимизация технологии изготовления элементов переналаживаемых штампов, Дерябкина Е. С. (2014)
Резниченко Н. К. - Исследование влияния конструкции изделий на эффективность индукционного нагрева, Резниченко Е. Н., Николенко Л. В. (2014)
Петренко А. М. - Вплив деформаційного зміцнення на структуру та властивості хромомарганцевого наплавленого металу (2014)
Хорольский В. Л. - Исследование процессов отрезки метала при кромкообразовании листовой заготовки под сварку (2014)
Кухарь В. В. - Формоизменение заготовок при эксцентричной осадке выпуклыми вставками с различной высотой профиля, Николенко Р. С. (2014)
Багров В. А. - Критерії зносостійкості наплавочних сталей (2014)
Коваленко І. В. - Нормативне забезпечення технологій ремонту виробів з використанням індукційного нагріву (2014)
Павлова А. А. - Проблема создания нормативного обеспечения ремонтных технологий, Лагода А. Н. (2014)
Клименко В. Г. - Підвищення ефективності процесу заточування лезових інструментів, Пижов І. М. (2014)
Резниченко Н. К. - Проектирование и изготовление базовых деталей машин с детонационно-газовым нанесением упрочняющих покрытий, Мовшович И. Я., Фролов Е. А. (2014)
Семченко Г. Д. - Органо-неорганические композиты и консолидированные наноматериалы с заданными свойствами, Геворкян Э. С. (2014)
Кіяновський М. В. - Визначення величини скорочення ресурсу опор ковзання роторних машин від впливу експлуатаційних дефектів, Бондар О. В. (2014)
Нижник О. В. - Математичне моделювання динамічних процесів, що виникають у буксирних пристосуваннях автомобілів, Гринькова М.В. (2014)
Гайдар В. А. - Расчет параметров для кругового высокоскоростного фрезерования рабочих поверхностей турбинных лопаток на станках с ЧПУ, позволяющих получить качество поверхности, соответствующее шлифованию (2014)
Титул, зміст (2011)
Міжнародний екологічний форум "Зелена економіка. Зелені технології. Зелені інвестиції" (2011)
Галушкіна Т. - "Зелений" вектор розвитку економіки (2011)
Лощинин М. - Сопоставление феноменов Парето в статистиках активов банков Украины, России и США (2011)
Шумська С. - Фінансова діяльність у вимірі показників системи національних рахунків (2011)
Качала Т. - Структурні особливості інституційного середовища економіки України (2011)
Крисанов Д. - Знос, амортизація та відтворення основних засобів у харчовій і тютюновій промисловості України, Бужимська К. (2011)
Кірнос І. - Передумови вибору національної моделі соціально-економічного розвитку (2011)
Герасимчук З. - Теоретичні засади забезпечення конкурентоспроможності регіону (2011)
Бутко М. - Фінансова база діяльності органів місцевого самоврядування в системі критеріїв депресивності адміністративно-територіальних районів України, Зеленський С., Зеленська О., Літош А. (2011)
Талах В. - Методологічні засади формування ресурсного забезпечення економічного потенціалу регіону (2011)
Осипов В. - Анализ детерминированных зависимостей в экономике: дискуссионные проблемы теории и практики (2011)
Єгупов Ю. - Планування виробничої потужності в контексті ресурсного обгрунтування виробничої програми підприємства (2011)
Стасишен М. - Методологічні та організаційні аспекти розвитку обліку і звітності в Україні (2011)
Кокодей Т. - Моделирование оптимального стратегического выбора предприятия пищевой отрасли (2011)
Пишенин И. - Системный подход к организации экономических процессов при перевозке грузов морским транспортом (2011)
Дергоусова А. - До питання визначення факторів конкурентоспроможності залізничного туризму (2011)
Запатрина И. - Исламское финансирование и его роль в развитии публично-частного партнерства в Украине (2011)
Саліхова О. - Досвід Франції та Німеччини із створення умов для піднесення рівня національних високотехнологічних виробництв (2011)
Шовкун І. - Фінансове забезпечення науково-технічного співробітництва України з Республікою Білорусь (2011)
Байрамзаде Я. - Значение углеводородных запасов Азербайджана в укреплении энергетической безопасности Европы (2011)
Меликов Р. - Инвестиции и инвестиционный климат экономики Азербайджана (2011)
Хомутенко В. - Ринок землі в Україні: передумови та наслідки, Волкова О. (2011)
Мельник Т. - Інституціональні передумови нарощення лісосировинного потенціалу (2011)
Андрощук І. - Механізми забезпечення ефективного використання меліорованих земель в умовах поглиблення ринкових трансформацій (2011)
Дергачова В. В. - Міжнародні людські ресурси. Рецензія на монографію: Шилець О. С. Теорія та практика стратегічного управління міжнародним людськими ресурсами в умовах глобальної конкуренції: монографія / О. С. Шилець. Донецьк: ДонНУ, 2011. - 400 с. (2011)
Титул, зміст (2011)
Бутенко А. - Програмно-цільове планування як механізм розв’язання проблем інноваційного розвитку економіки, Лазарєва Є. (2011)
Кіндзерський Ю. - Особливості розвитку світової промисловості та їх вплив на формування екзогенних обмежень для виробництва в Україні (2011)
Копич Р. - Макроекономічний вплив фіскальної політики під час євроінтеграційного процесу (2011)
Окландер М. - Світовий досвід та стратегічні орієнтири модернізації споживчої кооперації України, Чукурна О. (2011)
Макаренко М. - Методологічні підходи до економічної оцінки вантажних перевезень, Гойхман І., Рябчун Т. (2011)
Кушнір Л. - Дослідження механізму дії комплексу чинників на витрати електроенергії моторвагонним рухомим складом (2011)
Гончар О. - Процеси виробництва та критерії якості статистичної інформації (2011)
Дорош Й. - Інституціональне забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення (2011)
Гарнага О. - Теоретичні засади забезпечення раціонального землекористування (2011)
Воронецька І. - Функції екологічного маркетингу сільськогосподарських товаровиробників (2011)
Панасенко Г. - Банківський сектор як чинник економічного зростання і згладжування фінансових коливань в умовах кризи (2011)
Івахів Ю. - Сутність і практика креативного обліку (2011)
Мельничук В. - Детермінанти розвитку споживчої цінності продукції флексографічних підприємств (2011)
Концепція загальнодержавної програми поводження з відходами (проект) (2011)
Орлов О. - Инновационная стратегия развития рекреационной системы на базе энергосбережения. Рецензия на монографию А. И. Башты. Инновационная стратегия развития рекреационной системы на базе энергосбережения: (Монография) / А. И. Башта; Под науч. ред. д.э.н., проф. Цехла С. Ю. - Симферополь: Крымучпедгиз, 2011. - 393 с. (2011)
Крупка М. І. - Фінансовий капітал як інтегруючий фактор у розвитку економічних систем. Рецензія на монографію: Лещук В. П. Фінансовий капітал фінансово-промислових груп: формування, використання та перспективи розвитку / Лещук В. П.: (вст. слово С. І. Юрія). - Луцьк, 2011. - 474 с. (2011)
Титул, зміст (2012)
Шкарлет С. - Формування стратегії сталого розвитку економіки України бінарного типу, Микитенко В. (2012)
Мішенін Є. - Логістичне управління промисловим виробництвом у контексті розвитку "зеленої" економіки в Україні, Коблянська І. (2012)
Бандура О. - Взаємозв'язок між економічними та фінансовими циклами (2012)
Баула О. - Особливості еволюції офшорних зон в умовах глобалізації економіки, Сачук А. (2012)
Січкаренко К. - Мережевий принцип організації інноваційної інфраструктури (2012)
Балан А. - Методичні підходи щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення системи внутрішнього контролю енергокомпанії, Філиппова С. (2012)
Егупов Ю. - Об одном из подходов к решению "вечной" проблемы распределения косвенных затрат, Егупова И. (2012)
Гончар О. - Концепція системи управління якістю статистичної інформації в органах державної статистики України (2012)
Щурик М. - Фінансове забезпечення розвитку дрібних земельних господарств (2012)
Ступень М. - Збалансований розвиток землекористування в Закарпатському регіоні, Малахова С., Радомський С. (2012)
Коренюк П. - Методика оцінки ефективності використання та відтворення продуктивних угідь сільськогосподарських підприємств, Чмуленко Н. (2012)
Бардась В. - Фіскальне регулювання природокористування в Норвегії та Україні: перспективи подолання інституціональних розривів (2012)
Макаренко М. - Маркетинг пасажирських перевезень залізничним транспортом як складова концепції інтегрованого менеджменту послуг, Бакалінський О. (2012)
Архіпов С. - Модифікація моделі управління запасами Харріса-Уілсона (2012)
Кухарська Н. - Регіональне стратегування – основа формування стратегії розвитку регіону (2012)
Алибейли А. - Состояние и перспективы развития алюминиевой промышленности в Азербайджане (2012)
Бойченко К. - Стратегічний розвиток харчових підприємств Київського регіону в умовах невизначеності зовнішнього середовища їх діяльності (2012)
Прогнози для України (2012)
Титул, зміст (2015)
Далевська Н. М. - Структурний рух глобалізації світової економіки (2015)
Резников В. В. - Теоретические аспекты интеграции экономических систем и этапы их взаимодействия (2015)
Наркізов М. М. - Ключові фактори забезпечення стабільності функціонування соціально-економічної системи (2015)
Чубка О. М. - Характеристика системи управління фінансуванням оборотного капіталу на різних рівнях економіки, Скоропад І. С. (2015)
Беренда С. В. - Європейська система торговельної кумуляції та глобальні ланцюги доданої вартості (2015)
Білінець М. Ю. - Ендаумент-фонд як альтернативне джерело фінансування вищої освіти (2015)
Мікловда В. П. - Просторово-функціональний підхід до розвитку лісопромислового комплексу в Закарпатській області, Слава С. С., Машіко К. С., Рябак М. І. (2015)
Криворучко М. Ю. - Аналіз міжрегіональної диференціації соціально-економічного розвитку в Україні в рамках "Нової економічної географії" (2015)
Олешко Т. І. - Аналіз та дослідження структури показників економічного розвитку України, Марусич О. В., Батинюк Н. О. (2015)
Соколовська З. М. - Моделювання діяльності аутсорсингової фірми, Яценко Н. В. (2015)
Сарафонова І. С. - Оптимізація зростання підприємств – суб'єктів ринку олійно-жирової продукції (2015)
Васильченко К. Г. - Аналіз основних підходів і методів прийняття рішень щодо інноваційного розвитку харчових підприємств в умовах невизначеності (2015)
Побережний Р. О. - Алгоритмічна модель формування стратегічного профілю розвитку машинобудівного підприємства: практичний аспект (2015)
Тесля Ю. Н. - Концептуальная модель конвейерной организации управления портфелями проектов, Котетунов В. Ю. (2015)
Судник Н. В. - Формирование стабилизационного фонда при покупке судов на условиях бербоут-чартера (2015)
Мосійчук Т. К. - Інституційні обмеження вибору політики інноваційного розвитку економіки України (2015)
Varchuk O. А. - Improvement of the Classification of Innovation Costs of Industrial Enterprises (2015)
Бабич В. Д. - Сучасні підходи до формування державної інноваційно-інвестиційної політики (2015)
Одінцова Т. М. - Механізм трансформації доходів населення в інвестиції (2015)
Моргачов І. В. - Достатність інфраструктурного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів в Україні на державному і регіональному рівнях (2015)
Бойко А. Б. - Аналіз сучасного стану та особливості розвитку галузі зв’язку в Україні (2015)
Дывинец О. Л. - Экономические и юридические особенности внедрения автоматизированной системы оплаты проезда на предприятиях электротранспорта Украины, Палант А. Ю. (2015)
Гуцалюк О. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності фінансового забезпечення діяльності підприємств ЖКГ, Коцюрба О. Ю. (2015)
Хаустова В. Є. - Промислова політика в Україні: провідні школи і бачення вітчизняних учених, Олійник А. Д. (2015)
Петруха С. В. - Метаморфози базових інструментів державної аграрної політики, Петруха Н. М., Куницький К. С. (2015)
Дармограй О. В. - Методичні підходи до оцінки розвитку продовольчого ринку України та його місткості (2015)
Ващилин С. В. - Проблемы ценообразования на продукцию коксохимических предприятий (2015)
Белова І. М. - Побудова управлінського обліку в рослинництві у світлі вимог МСФЗ, П(С)БО 30 "Біологічні активи" та галузевого управління (2015)
Ніколенко Н. В. - Методологічні засади формування облікової інформації за орендними операціями (2015)
Ткач І. В. - Звітність з капітальних вкладень енергопостачальних компаній (2015)
Бачо Р. Й. - Фінансовий арбітраж як перспективний напрям удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні (на матеріалах Фінансової Арбітражної Комісії Угорщини) (2015)
Волга В. О. - Міжнародні моделі та технології мікрофінансування малого і середнього бізнесу (2015)
Вядрова Н. Г. - Фінансова стійкість банківського сектора під впливом структури власних фінансів та макроекономічних чинників, Нагай І. В. (2015)
Гула А. С. - Зарубіжний досвід використання кооперативних банків в Україні (2015)
Прокопенко В. Ю. - Особливості визначення вартості нерухомості для цілей оподаткування: світовий досвід та висновки для України (2015)
Кисельов К. Ю. - Основні напрями формування інформаційної бази для статистичного вивчення споживання продукції та послуг населенням України (2015)
Отенко І. П. - Формування механізму управління економічним потенціалом підприємства (2015)
Чепурда Л. М. - Методологічні аспекти стратегічного управління підприємством сфери невиробничого обслуговування (2015)
Холодний Г. О. - Використання компетентнісного підходу в системі кадрового забезпечення товарної інноваційної політики підприємств (2015)
Сідоренко В. В. - Методичний підхід до оцінки компетентностей майстрів виробничих дільниць (2015)
Сененко І. А. - Вплив чинників середовища на формування системи управління підприємством, Щепак В. В. (2015)
Черепня Г. М. - Аналітико-інструментальні основи забезпечення ефективного управління ризиками підприємств (2015)
Бурак О. М. - Аспекти державного стратегічного управління житлово-комунальним господарством України (2015)
Кіпчарська Я. М. - Функціональна структура корпоративної безпеки підприємства (2015)
Філиппова С. В. - Порівняльна характеристика методик оцінки ефективності системи корпоративної соціальної відповідальності машинобудівного підприємства, Сухотеріна М. І. (2015)
Соколовський С. А. - Удосконалення управління трудовими ресурсами підприємства, Науменко М. О., Черкашина М. В. (2015)
Кучіна С. Е. - Маркетингова політика ціноутворення: аналіз та вплив на дохід компанії, Кітченко О. М. (2015)
Мороз С. Г. - Визначення конкурентного положення підприємства на фармацевтичному ринку (2015)
Філологія як життя (до 80-річчя від дня народження професора О. М. Мороховського) (2011)
Бабелюк О. А. - Стилістичні засоби і прийоми крізь призму лінгвосинергетики (2011)
Белехова Л. И. - Концептуальная амальгама в словесном образе-метаболе (на материале американской поэзии постмодерна) (2011)
Воробйова О. П. - Равлик і метелик у вирі буття: когнітивні аспекти художнього символізму (2011)
Жаботинська С. А. - Основы теории примарной метафоры (2011)
Кагановська О. М. - Морфологічний аспект розгортання текстових концептів французької художньої прози середини ХХ століття (2011)
Корольова А. В. - Діахроний вектор дослідження структур свідомості й мислення (2011)
Кухаренко В. А. - Кумулятивный образ и связность текста (2011)
Левицький А. Е. - Категоризація і номінація нечітких сутностей та їх ознак (2011)
Малиновська І. В. - Феномен філософського дискурсу: сліди текстів, що не написані (2011)
Морозова О. І. - Stance: позиція суб’єкта дискурсивної діяльності (2011)
Петлюченко Н. В. - Дискурс-портрети історичних харизматичних політичних лідерів Німеччини й України (лінгвокультурний аспект) (2011)
Потапенко С. І. - Вербальні ефекти публічного виступу: когнітивно-риторичний ракурс (на матеріалі інавгураційних звернень Барака Обами та Віктора Януковича) (2011)
Присяжнюк Л. Ф. - Змінені стани свідомості як текстовий феномен: досвід лінгвопсихологічного аналізу (2011)
Радзієвська Т. В. - Сатиричні засоби в художньому творі: комунікативно-прагматичні засади текстотворення (2011)
Скибіна В. І. - Механізми розвитку у плюрицентричних мовах (2011)
Теркулов В. И. - Концепт в перформативном лингвальном бытии человека (2011)
Чекулай И. В. - Корреляция понятий "языковая картина мира” и "языковая оценка”: за и против, Прохорова О. Н. (2011)
Минкин Л. М. - Теория и практика лингвистических исследований харьковских романистов (2011)
Присяжнюк Л. Ф. - Міжнародна наукова конференція "Слово й текст у просторі культури” (2011)
Вимоги до рукописів (2011)
Павленко В. І. - Політика безпеки і воєнно-політичні відносини Туреччини, Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. (2015)
Білий В. Я. - Місце та роль Воєнно-медичної доктрини України у формуванні системи медичного забезпечення військ і цивільного населення у воєнний час, Жаховський В. О., Лівінський В. Г. (2015)
Затинайко О. І. - Проект Військово-медичної доктрини України, Мясников Г. В. (2015)
Чепков І. Б. - Технічне переоснащення Збройних Сил України: можливі варіанти й орієнтовна вартість, Борохвостов В. К., Рябець О. М., Борохвостов І. В. (2015)
Попов М. О. - Видова космічна розвідка в локальних військових конфліктах, Топольницький М. В., Подліпаєв В. О. (2015)
Хижняк В. В. - Постановка задачі планування спостережень засобами полігонного вимірювального комплексу при проведенні випробувань (2015)
Харченко О. В. - Глибока модернізація та переозброєння авіації Збройних Сил України – вимога часу, Пащенко С. В. (2015)
Бєлавін О. В. - Світові тенденції розвитку радіолокаційних засобів контролю повітряного простору, Климченко В. Й., Камалтинов Г. Г., Маляренко О. С. (2015)
Summaries (2015)
Аметов Ю. Г. - Деякі аспекти розрахунку комбінованих вузлів сталезалізобетонних конструкцій (2014)
Бабич Є. М. - До розрахунку анкерування арматури в згинальних залізобетонних елементах, Бабич В. Є., Поляновська О. Є. (2014)
Беспалова О. М. - Комплексний метод установлення фактора безпеки схилу долини р. Дніпро (2014)
Біда С. В. - Аналіз зміни властивостей зв’язних ґрунтів під дією суфозії на стендовому приладі, Великодний Ю. Й., Пащенко О. Ю., Ягольник А. М., Веденісов а.в. (2014)
Бліхарський З. Я. - Несуча здатність сталебетонних балок армованих стрічковою арматурою класу C275 та стержневою класу А1000, Бобало Т. В., Волинець М. Е., Струк Р. Ф. (2014)
Гапченко С. А. - Експериментальні дослідження окремих елементів структурно-вантового покриття (2014)
Гасій Г. М. - Експериментальні дослідження структурно-вантових покриттів (2014)
Гудзь С. А. - Пропозиції та доповнення до нормативної методики розрахунку позацентрово стиснутих сталезалізобетонних колон (2014)
Гук Я. С. - Методики районування території закарпатської області за максимальною глибиною промерзання ґрунту (2014)
Демчина Б. Г. - Регулювання рівнонапруженого стану в комбінованій конструкції, Іваник І. Г., Іваник Ю. І. (2014)
Єфіменко В. І. - Трубобетонні елементи зі зміцненим осердям, Паливода О. П. (2014)
Іваник І. Г. - Просторовий розрахунок комбінованих сталезалізобетонних систем, Віхоть С. І., Вибранець Ю. Ю., Іваник Я. І. (2014)
Zhyhylii S. M. - Vibration method of steel fibre reinforcement for dispersed reinforced concretes, Lisnenko M. O. (2014)
Зоценко М. Л. - Міцність конструкції утримуючої споруди зі сталеґрунтоцементних елементів зсувонебезпечних схилів і укосів, Петраш Р. В., Петраш О. В. (2014)
Камчатна С. М. - Повзучість бетону залізобетонних конструкцій, які знаходяться в експлуатації (2014)
Karpyuk V. M. - The generalized engineering method s calculation of subsidiary areas of reinforced concrete beam constructions (2014)
Клименко Є. В. - До питання визначення проектного ресурсу сталезалізобетонних конструкцій (2014)
Лобяк А. В. - Моделирование работы сталебетонных пустотных плит прекрытия с учетом нелинейных свойств конструкции и материалов, Головко Д. В. (2014)
Нижник О. В. - Будівництво сталезалізобетонного каркаса багатоповерхових будівель із безбалковим перекриттям (2014)
Павліков А. М. - Розрахунок несучої здатності збірних залізобетонних елементів безкапітельно-безбалкового перекриття методом граничної рівноваги, Микитенко С. М. (2014)
Пічугін С. Ф. - Вогнезахист сталевого каркаса багатоповерхової будівлі, Ткаченко Д. В. (2014)
Савицький М. В. - Оцінка екологічних параметрів об’єктів будівництва, Бендерський Ю. Б., Бабенко М. М. (2014)
Савицкий Н. В. - Рациональное проектирование конструкций каркаса здания из лстк с учетом их взаимодействия с обшивкой, Зинкевич А. Н., Зинкевич О. Г. (2014)
Semko O. V. - Experimental research of the amplifications methods of concrete filled steel tubular elements with exploitative damage, Voskobiynyk О. P., Parhomenko І. О., Semko P. O. (2014)
Семко В. О. - Експериментальні дослідження міцності та деформативності хвилястих сталевих профільованих настилів, Прохоренко Д. А. (2014)
Semko O. V. - Engineering calculations of a shear building constructions for while forcing using computer technologie, Dmytrenko T. A., Dmytrenko A. O., Derkach T. M. (2014)
Сліпич О. О. - Математичне моделювання аварійної ємності в програмному комплексі "ЛІРА" та дослідження напружено-деформованого стану її конструктивних елементів, Валовой О. І., Романенко К. М., Цикунов О. В. (2014)
Стороженко Л. І. - Структурно-вантова положиста оболонка, Гасій Г. М., Гапченко С. А., Волошин В. В. (2014)
Стороженко Л. І. - Нові конструктивні рішення безбалкових збірних перекриттів багатоповерхових будівель, Єрмоленко Д. А., Нижник О. В., Богоста В. І., Тегза І. І. (2014)
Storozhenko L. I. - Designing of compressed concrete filled steel tubular elements joints, Semko P. O. (2014)
Стороженко Л. І. - Виготовлення та зведення просторового сталезалізобетонного структурно-вантового покриття одноповерхової промислової будівлі, Гасій Г. М., Коршунов М. О., Гапченко С. А. (2014)
Трусов Г. М. - Експериментальне дослідження позацентрово стиснутих сталевих стійок змінного перерізу, Рубан В. П. (2014)
Трусов Г. М. - Дослідження стійкості сталезалізобетонних стиснутих елементів, Рубан В. П., Атаманенко І. В. (2014)
Шкурупій О. А. - Визначення переміщень залізобетонних колон різної гнучкості методом початкових параметрів (2014)
Шпилька М. М. - Поліпшення характеристик двигуна методом підбору ступеня наддування, Шпилька А. М., Хомович В. М. (2014)
Чеканович М. Г. - Трубобетонні конструкції, зміцнені поздовжнім попереднім обтиском (2014)
Чеканович М. Г. - Міцність сталезалізобетонних балок, підсилених важільно-стрижневою системою, Чеканович О. М., Журахівський В. П. (2014)
Яворська О. І. - Математична модель оцінки динамічних параметрів димових труб (2014)
Колонка головного редактора (2015)
Наконечный С. Ю. - Эхокардиографические критерии эффективности тромболитической терапии острых тромбозов протезов клапанов сердца, Осауленко В. В., Мягков А. П., Семенцов А. С., Мягков С. А. (2015)
Острась О. В. - Пренатальна ультразвукова діагностика коарктації аорти (2015)
Лімарєв С. В. - Клініко-променеві прояви пневмоцистної пневмонії у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, Крамний І. О., Вороньжев І. О. (2015)
Бортный Н. А. - Возможности применения и выбор лучевых методов в диагностике причин острой патологии органов брюшной полости, Шармазанова Е. П., Шаповалова В. В., Рамалданов С. К., Сарнова Я. О. (2015)
Думанський Ю. В. - Сонографічні та діапевтичні принципи ведення пацієнтів з обтураційною жовтяницею, Конькова М. В., Медведєв В. Є. (2015)
Шармазанова Е. П. - Оценка признаков несостоятельности пищеводных анастомозов по данным рентгенологического исследования, Панченко Е. В., Кравцова Е. А., Бортный Н. А. (2015)
Рижик В. М. - Використання МРТ у діагностиці, класифікації та стадіюванні туберкульозного спондиліту, Скальський Л. В., Величко Я. І., Карабин І. І., Ширмовська Т. О. (2015)
Іванкова В. С. - Вивчення радіомодифікуючого ефекту препарату фторпіримідинового ряду при сучасній радіотерапії раку шийки матки, Барановська Л. М., Хруленко Т. В., Бакай О. О., Скоморохова Т. В. (2015)
Іванкова В. С. - Визначення агресивності пухлини – додатковий метод оцінки ефективності променевої терапії раку шийки матки, Нестеренко Т. М., Храновська Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2015)
Грязов А. Б. - Гіпофракційна стереотаксична радіохірургія в лікуванні метастатичних пухлин головного мозку, Івчук В. П. (2015)
Фірсова М. М. - Застосування методу ПЕТ/КТ при пухлинах шлунково-кишкового тракту, Олійніченко О. Г., Капінос Г. В. (2015)
Федусенко А. А. - Комплексная лучевая диагностика в оценке эффективности радиохирургического лечения новообразований печени, Бабкина Т. М., Лещенко Ю. Н., Чеботарева Т. И., Кметюк Я. В., Макарова Ж. Н., Панченко А. В. (2015)
Спиженко Н. Ю. - Роль диффузионно-взвешенной МРТ и МСКТ в оценке эффективности радиохирургического лечения рака почки, Чеботарева Т. И., Шараевский O. A., Танасичук-Гажиева Н. В., Танасичук В. С. (2015)
Сафронова О. В. - Алгоритм підготовки та проведення дистанційної променевої терапії у хворих на рак передміхурової залози у Всеукраїнському центрі радіохірургії, Удатова Т. В., Кметюк Я. В., Мечев Д. С., Вельма І. В. (2015)
Баранник Є. О. - Артефакти та методологічні помилки зсувнохвильової еластографії, Лінська Г. В., Динник О. Б., Марусенко А. І. (2015)
Дёмина Э. А. - Лучевая диагностика и канцерогенный риск (взгляд радиобиолога) (2015)
Стадник Л. Л. - Оптимізація доз опромінення пацієнтів при рентгенографії органів грудної клітки, Шальопа О. Ю., Носик О. В. (2015)
Стадник Л. Л. - Методичні підходи щодо оцінки доз пацієнтів при флюороскопічних дослідженнях, Шальопа О. Ю., Носик О. В. (2015)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Максін В. І. - Застосування препарату "Йодіс-концентрат” при вирощуванні курчат-бройлерів, Мельніченко В.М., Ярощук А. П., Бусол В. О., Кравченко О. О. (2014)
Подобед Л. И. - Хелатные комплексы кремния – основа нового поколения эффективных кормовых добавок для птицы (2014)
Сиваченко Є. В. - Результати вирощування курчат - бройлерів за додавання органічних кислот до комбікорму, Каркач П. М. (2014)
Вервейко Б. Н. - Стратегия развития компании "ФИДЛАЙФ”, Кучеров В. А. (2014)
Базиволяк С. М. - Полтавські глинясті – порода курей вітчизняної селекції (2014)
Мельник В. О. - Способи покращення мікроклімату в пташниках при вирощуванні курчат-бройлерів на підстилці, Чаплигін Є. М., Мельник О. В. (2014)
Бесулін В. І. - Чи погіршує клітковий спосіб утримання курей їхній добробут?, Гордієнко В. М., Кузьменко П. І., Фесенко В. Ф., Машкін Ю. О., Гуренко В. В. (2014)
Peters M. V. - Assessment of morphological parameters hatching eggs quail breeds tuxedo depending on age (2014)
Пономаренко Н. П. - За молодими спеціалістами для галузі птахівництва – до Національного університету біоресурсів і природокористування України (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Пожилым людям обязательно (2014)
Ешьте яйца, чтобы похудеть – это доказано учеными (2014)
Мельник В. О. - Типи інкубаторів, характеристика інкубаторного парку України (2014)
Мельник В. В. - Ювілейні міжнародні виставки в Україні: "ІнтерАГРО” та "Animal Farming Ukraine” (2014)
Шевчук Т. В. - Поживність, жирнокислотний склад відходів переробки птиці та ефективність їх використання у звірівництві, Кирилів Я. І., Повозніков М. Г. (2014)
Vakulenko Y. - Prospects of led lighting (2014)
Тертична О. В. - Фітоіндикація екологічного стану атмосферного повітря в зоні розміщення птахівничого підприємства (на прикладі сосни звичайної PinussylvestrisL.), Бородай В. П., Кейван М. П., Бригас О. П. (2014)
Пост-реліз Міжнародного форуму "Комплексне забезпечення лабораторій” (2014)
Пономаренко Н. П. - Компанія зі світовим ім’ям – для майбутніх фахівців птахівничої галузі! (2014)
Титул, зміст (2015)
Колесніченко І. М. - Теоретичні засади нейтралізації "провалів" та відновлення ефективності інституту держави в Україні (2015)
Кошевий М. М. - Теоретичні передумови формування науково-виробничих кластерів розвитку наукоємних виробництв (2015)
Кліменко О. М. - Характеристика добробуту населення на сучасному етапі розвитку суспільств, Степаненко В. О., Степаненко Н. О. (2015)
Комарова О. А. - Випереджаюча освіта: цілі та пріоритети розвитку (2015)
Байдала В. В. - Методичні підходи до оцінки потенціалу біоекономіки в Україні, Бутенко В. М. (2015)
Резников В. В. - Внешнеэкономическое сотрудничество Украины и стран Скандинавии: экономико-дипломатический аспект (2015)
Шляхова Я. В. - Угорщина: вступ до ЄС як шлях до стабільності (у контексті розвитку українсько-угорських торговельних відносин) (2015)
Макарчук Е. А. - Транснационализация совместных предприятий как форма корпоративной интеграции в международном бизнесе: теоретический аспект (2015)
Гейєр Е. С. - Системи винагород працівникам: зарубіжний досвід, Штик Ю. В. (2015)
Барчук В. П. - Напрями інноваційно-технологічного розвитку промислового виробництва регіону, Сус Т. Й. (2015)
Ярошенко І. В. - Аналіз існуючих методичних підходів до формування системи моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів в Україні та країнах світу, Семигуліна І. Б. (2015)
Дмитришин Л. І. - Удосконалення процесів управління стійкістю розвитку регіональної економіки з використанням нейронечітких технологій, Романків І. М. (2015)
Андрейшина Н. Б. - Моделювання попиту та пропозиції щодо продукції хлібопекарської галузі України (2015)
Макаренко О. І. - Система моніторингу ризиків, які виникають у процесі експлуатації системи корпоративного електронного документообігу, Кіщенко О. В. (2015)
Судник Н. В. - Моделирование процессов принятия оператором решения по отфрахтованию арендованных судов (2015)
Пискунова Е. В. - Риск снижения уровня продовольственной безопасности в регионах Украины в условиях экономического спада, Осипова О. И. (2015)
Житкевич О. В. - Побудова комплексної цільової програми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Азарова А. О. (2015)
Кононова К. Ю. - Мультиагентная модель экономической эволюции: анализ чувствительности траектории, Ковпак Э. А., Сухомлин П. В. (2015)
Pysmak V. O. - Management of the Innovative Development of an Enterprise Based on the Logistic Approach (2015)
Демченко Г. В. - Активізація інноваційної діяльності підприємства на основі вдосконалення організаційного забезпечення (2015)
Гайдабрус Н. В. - Аналіз стану логістичного сервісу та інноваційної діяльності підприємств України (2015)
Блудова Т. В. - Взаємозв’язок показників міграції та міжнародної інвестиційної позиції України, Корнієнко О. О. (2015)
Корепанов Г. С. - Статистична оцінка потенціалу інвестиційної привабливості муніципальних одиниць Харківської області (2015)
Максімчук О. С. - Оцінка впливу підприємств сфери транспортних послуг на розвиток економіки України (2015)
Грабарчук В. С. - Задачи развития делового туризма в Украине, Дехтярь Н. А. (2015)
Власенко Ю. Г. - Удосконалення організаційних форм сільськогосподарських підприємств і видів їх діяльності (2015)
Мізгерова А. В. - Використання інновацій у галузі молочного скотарства Черкаської області (2015)
Цимбалюк С. О. - Нові вектори розвитку компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин (2015)
Внукова Н. М. - Оптимізаційний план упровадження пенсійного проекту суб’єктом підприємництва, Малишко Є. О. (2015)
Купріна Н. М. - Комплексний підхід до оцінювання ступеню трансформації діяльності підприємств у системі управління їх імпаритетною реструктуризацією, Каткова Н. В. (2015)
Бондаренко О. С. - Механізм логістично орієнтованого управління фінансовими потоками підприємства (2015)
Яркина Н. Н. - Эконометрические аспекты информационно-аналитического инструментария управления предприятием рыбного хозяйства (2015)
Янчев А. В. - Контроль інформаційної безпеки в системах електронного документообігу (2015)
Білик М. Д. - Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами діяльності підприємств, Бабіч В. В. (2015)
Крутова А. С. - Облікова політика як інструмент інформаційного забезпечення в страхових компаніях (2015)
Назарова К. А. - Перспективы реализации результатов синергии внутреннего и внешнего аудита (2015)
Герус Ю. В. - Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування і можливості його застосування в Україні (2015)
Мельниченко О. В. - Обліково-аналітичний аспект функціонування фінансових пірамід (2015)
Костяна О. В. - Особливості провадження податкової політики на територіяхУкраїни, що мають особливий статус (2015)
Рязанова Н. С. - Новый взгляд на финансовое счетоводство информационного общества (2015)
Синютка Н. Г. - Фіскальна і боргова політика українських муніципалітетів: зміна пріоритетів (2015)
Черненко Д. І. - Статистичне прогнозування кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні (2015)
Соколовський С. А. - Управління розвитком кластерно-мережних структур, Черкашина М. В., Науменко М. О. (2015)
Сомов Д. О. - Стратегічне управління системою стійких конкурентних переваг підприємства (2015)
Гетьман О. О. - Особливості механізму стимулювання персоналу в банківській сфері, Киричок Є. О. (2015)
Бодарецька О. М. - Діагностика компетентності HR-підрозділу в мотиваційній сфері (2015)
Степаненко С. В. - Морфологічний аналіз поняття "управління організаційними змінами", Лукашев С. В. (2015)
Семенютіна Т. В. - Корпоративна культура управління ризиками як невід’ємна складова ефективної системи ризик-менеджменту на підприємстві (2015)
Замула О. В. - Формування системи управління інформаційними витратами підприємств переробної галузі (2015)
Стогній К. О. - Дослідження передумов виникнення корпоративних конфліктів (2015)
Шостак І. В. - Грейдування як сучасна система стимулювання праці різних категорій персоналу підприємства торгівлі (2015)
Сокол К. М. - Оцінка ступеня готовності ІТ-компанії до виходу на світовий ринок інформаційних технологій (2015)
Глущенко Т. С. - Тенденції та перспективи розвитку рекламно-комунікаційного ринку України, Добрянська В. В. (2015)
Пуліна Т. В. - Формування позитивного іміджу кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості (2015)
Мойсеєнко І. П. - Рецензія на монографію Підхомного Олега Михайловича "Фінансова безпека України: інструменти і стратегії формування" (2015)
Костицький М. В. - Психологічні фактори впливу на особу злочинця (2014)
Луцький А. І. - Вплив ідей екзистенціалізму на право та правову ідеологію (2014)
Луцький Р. П. - Позитивне право як баланс раціонального співвідношення державної волі та волі громадян (2014)
Луцький М. І. - Християнські засади австрійського цивільного та кримінального законодавства як основа правової системи ЗУНР (2014)
Косьмій М. М. - Вплив морально-правових норм на регулювання сучасних містобудівних відносин в Україні (2014)
Гаврецька М. Й. - Правовий режим української мови в органах самоврядування Східної Галичини в складі Австрії, Австро-Угорщини (2014)
Грицкевич С. Г. - Використання законодавства як форми "обґрунтованого" насильства (2014)
Яремко О. М. - Людина в сучасній європейській правовій культурі (2014)
Скоморовський В. Б. - Вплив партійних рішень і постанов на процеси становлення й функціонування радянської держави (2014)
Онищук І. І. - Техніка правового моніторингу в Україні: об’єкти та суб’єкти (2014)
Каленюк О. М. - Українська правнича термінологія в діловодстві державних органів та судівництві на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Мацькевич М. М. - Юридичні гарантії охорони та захисту конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2014)
Книш В. В. - Методологічні засади розуміння сутності та ознак конституційно-правової відповідальності суб’єктів конституційних правовідносин (2014)
Свиридюк Н. П. - Економічна політика держави як предмет адміністративно-правового дослідження (2014)
Васильченко О. П. - Рівноправ’я громадян незалежно від етнічного походження (2014)
Ковалик В. В. - Поняття, основні риси і принципи державної служби як інституту адміністративного права (2014)
Корчака В. М. - Правосуб’єктність українського народу як особливого суб’єкта конституційно-правових відносин (2014)
Титко А. В. - Система спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції – доцільність реформи (2014)
Жукевич І. В. - Проблеми судового розгляду цивільних справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, Веприк Ю. І. (2014)
Длугош О. І. - Дефект волі у правочині, вчиненого адієздатною особою (2014)
Бабецька І. Я. - Договір купівлі-продажу частки за законодавством України та країн ЄС (2014)
Острогляд О. В. - Суб’єкти кримінально-правової політики: поняття та загальна характеристика (2014)
Гуцуляк М. М. - Громадські роботи в системі кримінальних покарань, Костюк Л. О. (2014)
Щурик М. В. - Удосконалення засад кредитування сільськогосподарських підприємств (2014)
Мельник О. Г. - Метод аналізування стану управління виробничими запасами на вітчизняних машинобудівних підприємствах, Ганас Л. М. (2014)
Борович О. В. - Аналіз сучасного стану обліку розрахунків за податком на прибуток (2014)
Мазур І. М. - Енергетична надійність як критерій оцінювання енергетичної безпеки національної економіки (2014)
Струк Н. П. - Особливості управління газотранспортною системою України в умовах євроінтеграції (2014)
Легкий В. І. - Система показників економіки праці в управлінні кадровим потенціалом організації (2014)
Криховецький І. З. - Концептуальної моделі управління поведінкою споживача та їх розробка в межах туристичної галузі Прикарпаття (2014)
Луцька Н. І. - Основні підходи до вивчення оціночних моделей визначення рівня транскордонного співробітництва (2014)
Рижий І. Б. - Маркетингові дослідження як ключовий елемент управління рекламою (2014)
Масляк І. М. - Соціально-економічний прогноз в управлінні сталим урбаністичним розвитком міста Івано-Франківська (2014)
Шевченко В. І. - Визначення стратегічних напрямів подальшого розвитку міжнародного страхового ринку в умовах глобалізації (2014)
Цюцяк І. Л. - Особливості обліку додаткового капіталу у товариствах з обмеженою відповідальністю (2014)
Качан Х. І. - Теоретико-концептуальні засади банківської системи (2014)
Щурик М. В. - Онтологічні та духовні засади відтворення природоресурсної сфери: регіональний зріз, Данилюк Х. В. (2014)
Албу Е. И. - Несущая способность железобетонных балок, усиленных углепластиками при немногоповторных циклических загрузках, Даниленко Д. С., Сёмина Ю. А., Карпюк В. М. (2014)
Бабич Є. М. - Блок–схеми Розрахунку залізобетонних балок, підсилених полімерною композицією, за другою групою граничних станів, Довбенко В. С. (2014)
Берестянская А. А. - Особенности расчета и проектирования сталефибробетонных конструкций, Гаврилко Н. Н., Быченок И. В. (2014)
Білокуров П. С. - Комп’ютерне моделювання сталезалізобетонної балки, що посилена зовнішнім сталевим армуванням (2014)
Ватуля Г. Л. - Исследование деформативности бетонных колонн методом глубинной тензометрии, Галагуря Е. И., Петренко Д. Г., Быченок И. В. (2014)
Гришко Г. І. - Розрахунок раціональних конструкцій покриття із сталезалізобетону (2014)
Клестов О. В. - Аналітичний розрахунок залізобетонних плит зі сталевим обрамленням (2014)
Ковров А. В. - Влияние соотношений длин пролетов на формирование напряженно-деформированного состояния железобетонной рамной конструкции, Ковтуненко А. В., Кушнир А. М. (2014)
Колчунов В. И. - Методика расчета жесткости плоско напряженных железобетонных конструкций с привлечением программного комплекса "Лира PRO" , Яковенко И. А., Тугай Т. В. (2014)
Кочкарьов Д. В. - Основи розрахунку залізобетонних елементів методом розрахункових опорів залізобетону (2014)
Крантовська О. М. - Тріщиноутворення та ширина розкриття тріщин у нерозрізних залізобетонних балках, Ксьоншкевич Л. М. (2014)
Лапенко О. І. - Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій підсилених за допомогою епоксидних клеїв, Машкова А. І. (2014)
Малиновский В. Н. - Методы расчета прочности по наклонным сечениям железобетонных элементов на основе теории полей сжатия, Кривицкий П. В. (2014)
Пенц В. Ф. - Робота трубобетонних (ТБ) згинальних елементів квадратного перерізу: експериментальні дослідження (2014)
Романюк В. В. - Дослідні конструкція та установка для проведення експериментальних досліджень напружено-деформованого стану перфорованого прогону z-подібного профілю в умовах косого згину, Василенко В. Б. (2014)
Ромашко В. М. - Деформування бетону та критерії вичерпання несучої здатності залізобетонних елементів і конструкцій (2014)
Семко О. В. - Про можливість зменшення перерізу сталевих балок перекриття шляхом урахування сумісної їх роботи з монолітною залізобетонною плитою, Гасенко А. В., Дарієнко В. В. (2014)
Скребнєва С. М. - Новітні методи розрахунку сталезалізобетонних конструкций, Машков І. Л. (2014)
Стороженко Л. І. - Результати експериментальних досліджень залізобетонних балок з винесеним армуванням, Муравльов В. В., Школяр Ф. С. (2014)
Стороженко Л. І. - Аналіз напружено-деформованого стану залізобетонних плит зі сталевим обрамленням за допомогою програмного комплексу "ЛІРА", Нижник О. В., Клестов О. В. (2014)
Стороженко Л. І. - Трубобетонні несучі конструкції одноповерхових промислових будівель, Пенц В. Ф., Головко Г. В. (2014)
Тімченко Р. О. - Розрахунок круглих фундаментних плит при складному навантаженні, Крішко Д. А., Богатинський А. В. (2014)
Тімченко Р. О. - Напружено-деформований стан підпірних стінок спеціального типу при складних деформаціях, Настич О. Б., Крішко Д. А., Савенко В. О. (2014)
Шкіренко С. В. - Застосування трубобетонних конструкцій при багатоповерховому будівництві методом підйому поверхів (2014)
Школяр Ф.С. - Чисельні методи розрахунку залізобетонних балок з винесеним армуванням (2014)
Югов А. М. - Рациональная технология возведения монолитных прямоугольных сжатых элементов с жестким армированием, Таран В. В., Таран Р. А. (2014)
Александрук І. В. - Семантична деривація як один зі способів творення неологізмів жанру фентезі (на матеріалі творів сучасних американських та британських авторів) (2012)
Алєксєєва І. О. - Вірші Матінки Гусині в сучасному суспільстві та текстах (2012)
Андрійченко Ю. В. - Стереотипи в дослідженні мови і гендеру (2012)
Афанасьєва О. М. - Риторико-аргументативна будова дискурсу політології (2012)
Багратіон-Мухранська К. В. - Фольклорні джерела творчості Р. Бернса та В. Скоттав контексті антиномії "історія - вигадка": завдання, методи та перспективи дослідження (2012)
Берегова О. А. - Мовна гра в енігматичній субкультурі (2012)
Бокова П. М. - Молодіжний сленг як явище сучасної лінгвістики (на матеріалі іспанської мови) (2012)
Боцман А. В. - Особливості походження готських претерито-презентних дієслів (2012)
Бублик Т. Є. - Засоби вираження спонукання у текстах медитативних притч (2012)
Бурбело В. Б. - На перехресті мов і культур: протопоетика оповіді у творчому спадку Яна Потоцького (2012)
Бурмістенко Т. В. - Соціодискурсивні аспекти позиціонування автора у французькій офіційній промові (2012)
Венгренівська М. А. - Поезія Т. Г. Шевченка в перекладах французькою мовою, Гнатюк А. Д. (2012)
Волосенко І. В. - Тематичні характеристики молодіжних блогів Німеччини (2012)
Гарсія де Хесус М. О. - Питальні та окличні речення як прояв авторської мовленнєвої індивідуальності в наукових есе У. Еко (2012)
Гейко т. М. - Динаміка лексико-семантичної системи французької мови: морфологічні трансформації у процесі запозичення (2012)
Guetman Z. O. - Los constituyentes del discurso intercultural en America Latina (2012)
Даценко Ю. П. - Фреймова семантика у вивченні категорій аспектуальності та темпоральності в італійській та українській мовах (2012)
Жалай в. Я. - Концепт "концепт" як базова одиниця когнітивної лінгвістики і пареміології, Жалай А. В. (2012)
Жох І. П. - емотивні фразеологічні одиниці у статтях на різдвяну тематику газет "El pais", "El mundo" (2012)
Залєснова О. В. - Стилістичний потенціал конституентів функціонально-семантичного поля пасиву сучасної іспанської мови (2012)
Качановська Т. О. - Ад`єктивні та вербальні однорідні ряди у французьких сонетах і їхніх українських перекладах (2012)
Ковбаско Ю. Г. - Епістемічна модальність розділового запитання (2012)
Коржак З. З. - Предикативні функції компонентів номінативного речення (2012)
Korbozerova N. M. - Desarrollo del hombre y de su lengua en la peninsula Iberica en el neolitico (2012)
Корольова Н. О. - Лексико-стилістичні засоби вираження національної ментальності (на матеріалі роману Томаса Манна "Доктор Фаустус") (2012)
Крупко О. І. - Руки на клавіші слова кладу... (художньо-стилістичні фігури у творах Ліни Костенко) (2012)
Крушинська О. Г. - Перекладацька концепція Михайла Драй-Хмари та її втілення у перекладах французької поезії (2012)
Ладика О. В. - Особливості ціннісної складової лінгвокультурного концепту "American Dream" (2012)
Лепетюк І. Г. - Лінгвістичний аналіз структури художнього тексту французького роману XVIII сторіччя (2012)
Лепетюк І. Г. - Порівняльний аналіз теорії мовленнєвих жанрів М. Бахтіна з іншими теоріями типології дискурсу у сучасній французькій лінгвістиці (2012)
Ломакіна І. А. - Дифузне вираження категорії числа в особових займенникових словах іспанської мови (2012)
Лук`янець М. Г. - Комунікативні тактики респонсивної стратегії уникнення у конфліктному дискурсі (2012)
Малікова О. В. - Відтворення концепту "christian hope" в християнському теологічному дискурсі (на матеріалі англійської мови) (2012)
Мегела К. І. - Відтворення стильової своєрідності оригіналу у перекладі дискурсивних маркерів (2012)
Мірам Г. Е. - Моделювання мовних одиниць в лінгвістиці та інформатиці: з історії питання (2012)
Моренець І. М. - Дієслівне словотворення за допомогою суфікса -iz-(a) (2012)
Нікіточкіна І. В. - Реалізація концепту "expensive" у газетному дискурсі (2012)
Нуждак Л. В. - Порушення правописно-стилістичних норм українського фірмонімікону посттоталітарної доби (2012)
Осідач Н. Б. - Біологічна термінологія та її відображення у великих тлумачних словниках, Кульчицький І. М., Ліхнякевич І. О. (2012)
Павлюк І. Б. - Провідні хїарактеристики фахових мов (2012)
Пальчевська О. С. - Проект порівняльного етнолінгвістичного словника (2012)
Плахотнюк Н. О. - До проблеми інтерпретації тексту: деконструкція в граматології Ж. Дерріда (2012)
Попова Н. М. - Питання визначення національно-маркованих концептів у мовній картині світу іспанців (2012)
Редковська Т. О. - Нормативна та жаргонна спортивна термінологія у сучасній іспанській мові (2012)
Рубан В. О. - Методологічні засади дослідження запозичених елементів у дискурсі (2012)
Седлерова А. І. - Листи Валер`яна Підмогильного до Ілька Борщака: перекладознавчий аспект (2012)
Серебрянська Т. М. - Методика дослідження семантики та прагматики простого односкладного речення в сучасній іспанській мові (2012)
Синдега Р. Є. - Роль терміна у фаховому дискурсі з проблем комп`ютерних наук та інформаційних технологій (2012)
Совтис Н. М. - Лексичні запозичення з української та російської мови у збірці Лбва Венглінського "Piesni od znoju iz boju" (2012)
Судорженко Г. П. - Структурні типи суміщення смислових відношень у простому реченні іспанської мови (2012)
Толстова О. Л. - Мотивація фразеологізмів іспанської мови з тваринними соматизмами (2012)
Фаль О. С. - Вживання топонімів у сучасних французьких ЗМІ (2012)
Черхава О. - Специфіка функціонування топосних маркерів у біблійному пророцтві (2012)
Чорна Н. В. - Лексичні засоби розгортання текстових концептів латиноамериканського постмодерного дискурсу (2012)
Штангрет Г. З. - Концепт WOMAN у сучасній англійській мові (понятійний компонент) (2012)
Габдукаєва О. - Психологізм повісті Т. Шевченка "Художник" та М. Гоголя "Портрет" (2007)
Гудзенко О. - Конфлікт "людина - стихія" і його літературне розв`язання (2007)
Жовтані Р. - Німецький експресіонізм в оцінці Юрія Клена (2007)
Ковалів Ю. - Михайло Орест: варіант "неокласики" крізь призму ідіостилю (2007)
Лященко О. - Гоголівські інтертекстеми в романі "Без ґрунту" В. Домонтовича (2007)
Резніченко Н. - Художні особливості української пригодницької літератури для дітей 70-80-х років ХХ століття (2007)
Усачова К. - Специфіка семантики приміток у творах Наталени Королеви (2007)
Шестак А. - Аналітикопсихологічна рецепція поеми "Сліпий" Т. Шевченка (2007)
Муратова Г. - Тлумачення поняття "інтерференція" в сучасних лінгвістичних дослідженнях (2007)
Ніка О. - Модальність у взаємозв`язках класичної логіки і лінгвістики (2007)
Теряєв Д. - Система мовленнєвого ритму (експериментально-фонетичне дослідження) (2007)
Чмир О. - Концептуалізація права у старослов`янській та давньоруській мовах (2007)
Штельмах М. - Гносеологічний аспект лінгвістичного дослідження діалогізму в межах мас-медійного інтервʼю (2007)
Андрєєва Т. - Відображення українським фольклором ініціаційних випробувань (на матеріалі чарівної казки) (2007)
Клокун Т. - Українські дитячі лічилки: деякі особливості фольклорного жанру (2007)
Собецька О. - Казка "Олень, черепаха і птах" у контексті генетичних зв`язків (2007)
Церковняк О. - Соціологічна школа в контексті розвитку світової фольклористики. Теоретична концепція Еміля Дюркгейма (2007)
Чорна М. - Козак Мамай як український культурний герой та першопредок міфічного часу (2007)
Титул, зміст (2015)
Засєкіна Т. М. - Обговорюємо проблеми сучасного підручника, Мороз П. В. (2015)
Стан і перспективи впровадження інформатизації освіти.(Інтерв’ю з Л. М. Калініною, головою науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти МОН України) (2015)
Руденко В. Д. - Зміст і методика вивчення основ інформаційної безпеки у 7 класі (2015)
Осіпа Л. В. - Інструментальне осучаснення навчання старшокласників алгоритмізації і програмування (2015)
Стрілецька Н. М. - Аналіз методичних підходів до викладання теми "Алгоритми та виконавці” у курсі "Сходинки до інформатики” (2015)
Кухаренко В. М. - Відкриті дистанційні курси (2015)
Дудка Т. М. - Діти та Інтернет: можливості й загрози (2015)
Балабан Р. А. - Фільтрація Інтернет-контенту (2015)
Шевчук Л. Д. - Освітній потенціал web-орієнтованих систем комп’ютерної математики (2015)
Тимчук Л. І. - Педагогічний наратив про дитинство і шкільні роки В. М. Глушкова — видатного вченого-кібернетика ХХ століття (2015)
Кордубан Д. О. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2013–2014 навчальному році, Мисак Д. П., Рудик О. Б. (2015)
Про проведення IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Лист IIТЗО від 29.12.2014 №14.1/10-4050 (2015)
Міністерство освіти і науки України розвантажить навчальні програми для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
МОН та компанією "Майкрософт Україна” підписано рамкову угоду щодо програмного забезпечення ВНЗ (2015)
Рябенко Р. Г. - Гармонізація цивільно-правового регулювання ф’ючерсних договірних відносин за законодавством України по права ЄС (2015)
Виноградова Г. В. - Класифікація гуртожитків у законодавстві України: постановка проблеми (2015)
Баранецький Р. Ф. - Щодо статусу Служби безпеки України як органу державної влади (2015)
Татарникова К. Г. - Окремі питання щодо вирішення низки наукових і практичних проблем, пов’язаних з кодифікацією інформаційного законодавства України (2015)
Лошицький М. В. - Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки працівників міліції (поліції) (2015)
Стрельченко О. Г. - Адміністративно-правова характеристика публічної адміністрації Японії, Юсіфлі Б. Т. (2015)
Багіров С. - Проблеми кваліфікації підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, за сукупністю зі службовим підробленням, що спричинило тяжкі наслідки (2015)
Жмур Ю. - Визначення змісту поняття "проникнення" до житла чи іншого володіння особи за ст. 162 КК України (2015)
Зубець Ю. Г. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої ст.136 КК України (2015)
Матвійчук О. В. - Родовий об’єкт злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (2015)
Мороз А. О. - Визначеність та єдність термінології — шлях до з’ясування суті об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 397 КК України (2015)
Орлов Ю. В. - Предмет злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2015)
Хряпінський П. В. - Щодо питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого ст.223-1 Кримінального кодексу України "Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів" (2015)
Денисова Т. А. - Охоронні організації як суб’єкт запобігання злочинам в Україні (2015)
Ілляшенко О. В. - Взаємодія правоохоронних органів України та інших європейських країн з питань запобігання незаконній торгівлі органами і тканинами людини (2015)
Лень В. В. - Недержавні охоронні організації: питання їх функцій, вимог до співробітників та запобігання злочинності (2015)
Нікітін Ю. В. - Національна безпека України в сучасних умовах: ризики і фактори впливу (2015)
Азаров Ю. І. - Колізійні питання процесуального статусу понятого (2015)
Карпенко М. І. - Проблемні питання військових злочинів потребують негайного розгляду і позитивного вирішення (2015)
Моргун Н. С. - Дотримання засади недоторканності права власності при вирішенні питання про використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Терещенко Ю. В. - Особливості проведення ревізії під час досудового розслідування (2015)
Галущенко Г. В. - Принципи, які визначають юридичний статус іноземного права (2015)
Конончук О. - Захист персональних даних в умовах соціалізації інтернет-сервісів (2015)
Сервецький І. В. - Екстремологія: принципи нової галузі юридичної науки (2015)
Привітання з ювілеєм Прилуцького Романа Борисовича (2015)
Титул, содержание (2015)
Лимаренко А. Н. - Экологические последствия получения и использования геотермальной энергии в Украине, Тараненко О. А. (2015)
Клён А. Н. - Экономическая эффективность использования сетевых солнечных электростанций в частных домовладениях, Ефременко В. В. (2015)
Кулагін Д. О. - Особливості побудови тягових електроприводів рухомих електротехнічних комплексів, Чернецький Б. С. (2015)
Кирилаш Е. И. - Обеспечение теплового состояния оборудования турбокомпрессорного агрегата теплоизоляцией газотурбинного двигателя, Костюк В. Е. (2015)
Овчаров С. В. - Разработка методики энергетической оценки эксплуатационных режимов работы силового электрооборудования, Стребков А. А. (2015)
Бунько В. Я. - Аналіз методів та засобів підвищення надійності елементів релейного захисту (2015)
Шрам А. А. - Плазмотрон для ионно-плазменной обработки поверхности стекла при атмосферном давлении (2015)
Зайков В. П. - Влияние параметров материалов на показатели надежности двухкаскадных термоэлектрических устройств, Мещеряков В. И., Журавлев Ю. И. (2015)
Бржезицький В. О. - Коригування характеристик високовольтного випробувального трансформатора, Гаран Я. О. (2015)
Мазур В. А. - Исследования напряженно-деформированного состояния деталей сложной формы после плазменного поверхностного упрочнения (2015)
Гордієнко В. І. - Розробка інтегрованої системи контролю топологічних елементів оптичних шкал та сіток, Качур Н. В., Маркіна О. М., Маслов В. П. (2015)
Носко С. В. - Реологические свойства и гидродинамика нестабилизированого потока неньютоновских сред в рабочих каналах формовочного оборудования (2015)
Васильєв А. В. - Розробка конструкції відрізного різця з дискової пили, Попов С. В., Даценко В. Д. (2015)
Рудницкая А. В. - Анализ перспективных методов защиты генеративных органов плодовых насаждений от весенних заморозков (2015)
Ковтун А. М. - Исследование способа построения кубического векторно-параметрического бисплайна с управляющими точками, инцидентными поверхности (2015)
Романов Б. С. - Аналіз технологій формоутворення деталей з листових термічно зміцнених алюмінієвих сплавів, Кагляк О. Д., Лутай А. М., Головко Л. Ф. (2015)
Abstract and References (2015)
ІХ Всеукраїнський фестиваль науки (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (29 квітня 2015 р.) (2015)
Чехун В. Ф. - Стан та перспективи впровадження нанотехнологій у біології та медицині (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 квітня 2015 року) (2015)
Лисиченко Г. В. - Проблеми хімічної та радіаційної безпеки України (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 квітня 2015 року) (2015)
Макарова О. В. - Житлові умови як ключовий аспект якості життя в Україні (2015)
Малюкін Ю. В. - Упорядкована адсорбція органічних молекул на неорганічних наночастинках, Єфімова С. Л., Ткачова Т. М., Григорова Г. В. (2015)
Наумко І. М. - Метан газовугільних родовищ – потужне додаткове джерело вуглеводнів в Україні, Павлюк М. І., Сворень Й. М., Зубик М. І. (2015)
Круть О. А. - Проблеми солоного вугілля України, Дунаєвська Н. І. (2015)
Бавол А. В. - Розробка біотехнології отримання рослин пшениці, стійких до стресових чинників (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2015 року) (2015)
Білоус М. В. - Інформаційна технологія аналізу просторової динаміки підземних вод у природно складних геологічних середовищах (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2015 року) (2015)
Горовий В. М. - Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національних інтересів (2015)
Корсунь А. О. - Віковий рух географічного полюса Землі: пріоритет відкриття за астрономічними спостереженнями (до 135-річчя від дня народження академіка О. Я. Орлова) (2015)
Таньшина А. В. - Эндшпиль: Нильс Бор & Лев Ландау (к 130-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии Нильса Бора) (2015)
Шаталов М. М. - Творці тектоорогенії. Учитель і учень (до 110-річчя академіка В. Г. Бондарчука і 90-річчя академіка І. І. Чебаненка) (2015)
Сергієнко І. В. - Відданість науці (до 80-річчя академіка НАН України О. А. Летичевського) (2015)
Скопненко О. І. - Шлях і покликання (до 80-річчя академіка НАН України Г. П. Півторака) (2015)
Григорчук М. І. - Людина, далека від байдужості (до 70-річчя академіка НАН України В. М. Локтєва), Понежа О. О. (2015)
90-річчя академіка НАН України Ю. М. Березанського (2015)
50-річчя академіка НАН України Б. М. Данилишина (2015)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Кузнецова (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ю. Кузнєцова (2015)
50-річчя члена-кореспондента НАН України С. Я. Коця (2015)
Андрійченко Ю. В. - Мовні особливості вираження ґендерномаркованих лексичних одиниць в текстах художніх творів латиноамериканських авторів (2012)
Боцман А. В. - Розвиток аналітичних футуральних часових форм у германських мовах (2012)
Великодська О. О. - Адекватність перекладу та застосування трансформацій присудка під час перекладу (2012)
Горбач І. М. - Художній текст та його комунікативно- прагматичний аспект (2012)
Данилич В. С. - Кастильський діалект в ракурсі Іберо- Романської диглосії (2012)
Elena del Pozo Infante. - La pragmática en el discurso de e/le (2012)
Єсипович К. П. - Жанрова варіативність французького фольклорного дискурсу (2012)
Klimenko A. S. - Pronostics linguistiques et norme réelle (2012)
Korbozerova N. M. - Las etapas del desarollo del homo (2012)
Кромбет О. В. - Особливості фонографічної системи французької мови у добу відродження (на матеріалі новел М. Наваррської, Б. Деперьє, Ж. Флор, Н. дю Файля та Ф. Б. де Вервіля) (2012)
Кульчицький В. І. - Актуальне членування смислової структури складного слова (2012)
Ласка І. В. - Теоретичні засади і методологічні принципи дослідження історії перекладознавства (2012)
Михайленко В. М. - Проблеми композиції журналістського тексту (2012)
Наваренко І. А. - Просодична модель іспанської казки: акустичні характеристики (2012)
Орлова І. С. - Нейтралізація у перекладі (2012)
Охріменко В. І. - Функціональні характеристики модального інкорпорованого маркера AFFATTO (на матеріалі італійської мови) (2012)
Попова Н. М. - Реалізація концепту "фламенко” у мовній картині світу Іспанії (2012)
Сингаївська Г. В. - Національно-культурні традиції антропонімічної системи Іспанії (2012)
Ситдикова І. В. - Поняття "графостиль" в контексті функціонально-стильової варіативності мови (2012)
Судорженко Г. П. - Комунікативно-функціональне навантаження сполучників і сполучникових слів в організації складнопідрядного речення умови в іспанській мові (2012)
Толстова О. Л. - Когнітивна мотивація соматичних фразеологізмів іспанської мови (на матеріалі фразем з компонентом сara) (2012)
Філоненко Н. Г. - Синтаксичні та композиційні особливості структурування роману Алексіса Жені "L’art français de la guerre” (2012)
Чернишова Ю. О. - Принципи релігійного перекладу в інструкції Liturgiam authenticam (2012)
Чорна Н. В. - Постмодерний художній дискурс у комунікативній та лінгвокогнітивній парадигмах (2012)
Шелякіна А. В. - Мовна репрезентація успіху як базової цінності сучасної американської спільноти (2012)
Титул, зміст (2015)
Засідання Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти (2015)
Презентація науково-аналітичної доповіді НАПН України "Про зміст загальної середньої освіти” (2015)
Організаційне засідання Наукової ради НАПН України з інформатизації освіти і науки (2015)
Литвинова С. Г. - Методика проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу на рівні керівника (2015)
Руденко В. Д. - Вивчення операційних систем у 6-му класі (2015)
Пазич С. В. - Нестандартні уроки інформатики як засіб підвищення ефективності навчання (2015)
Ігнатченко Н. В. - Комплексний урок з основ робототехніки (2015)
Іващенко А. А. - Розв’язування задач з параметрами за допомогою комп’ютера (2015)
Надтока О. Ф. - Зміна ролі вчителя географії в медіасередовищі сучасного навчального заняття, Мартинюк Т. С. (2015)
Кобернік С. Г. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання географії в загальноосвітній школі (2015)
Ткачук Г. В. - Хмарні технології: аналіз, перспективи, реалізації (2015)
Кордубан Д. О. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2013–2014 навчальному році, Мисак Д. П., Рудик О. Б. (2015)
Максименко М. М. - Особливості роботи з обдарованими учнями. Підготовка учнів до участі в олімпіаді з програмування (2015)
Глинський Ярослав Миколайович (до 60-річчя з дня народження) (2015)
Наказ МОН України від 20.02.2015 №192. Щодо окремих питань проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році (2015)
Звернення Голови НКЦПФР (2014)
Коротко про НКЦПФР (2014)
Обличчя регулятора: керівництво Комісії (2014)
Організаційна структура Комісії (2014)
Карта розміщення територіальних органів НКЦПФР (2014)
Фондовий ринок в сучасних макроекономічних процесах на фоні макроекономічних показників України (2014)
Ринок акцій (2014)
Ринок облігацій (2014)
Ринок похідних (деривативів) (2014)
Ринок колективних інвестицій (2014)
Ринок інших фінансових інструментів (2014)
Основні показники облікової системи фондового ринку (2014)
Моніторинг руху інвестицій в Україну та за її межі через фондовий ринок України (2014)
Загальна характеристика діяльності акціонерних товариств у 2013 році (2014)
Фінансово-господарська діяльність акціонерних товариств (2014)
Дивідендна політика акціонерних товариств (2014)
Стан корпоративного управління в акціонерних товариствах (2014)
Розвиток законодавства про цінні папери, фондовий ринок та акціонерні товариства (2014)
Розвиток нормотворчої діяльності про цінні папери, фондовий ринок та акціонерні товариства (2014)
Регулювання діяльності емітентів цінних паперів (2014)
Бухгалтерський облік та аудит на ринку цінних паперів (2014)
Об’єднання професійних учасників фондового ринку (ОПУ) та саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку (СРО) (2014)
Регулювання та контроль за професійною діяльністю на фондовому ринку (2014)
Регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (2014)
Регулювання депозитарної та клірингової діяльності (2014)
Регулювання діяльності інституційних інвесторів (2014)
Пруденційний нагляд на фондовому ринку (2014)
Підготовка фахівців з питань фондового ринку (2014)
Правозастосування на ринку цінних паперів (2014)
Контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів (2014)
Робота Комісії зі зверненнями інвесторів (2014)
Участь Комісії у судових процесах (2014)
Система внутрішнього аудиту (2014)
Міжнародна співпраця та євроінтеграція (2014)
Взаємодія Комісії із засобами масової інформації та громадськістю (2014)
Інформаційні технології на фондовому ринку (2014)
Стан кадрової роботи та дотримання законодавства про державну службу (2014)
Діяльність територіальних органів Комісії (2014)
Перспективи на 2014 рік (2014)
Титул, зміст (2015)
Глинський Я. М. - Неперервність і наступність навчання інформатики в загальноосвітній і вищій школах, Ряжська В. А. (2015)
Бабійчук С. М. - Технологія застосування геоінформаційних систем у шкільній і позашкільній дослідницькій діяльності старшокласників (2015)
Горошко Ю. В. - Застосування вільно поширюваного програмного забезпечення до розв'язування задач лінійного програмування, Цибко Г. Ю. (2015)
Надтока О. Ф. - Краєзнавчі дослідження на заняттях фізичної географії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Кушнаренко Н. Г. (2015)
Довбня П. І. - Створення інтерактивних тестів у системі динамічної математики GeoGebra (2015)
Франчук Н. П. - Інтернет-ресурси і комп'ютерний переклад (2015)
Скрипка Г. В. - Використання мобільних додатків для проведення навчальних досліджень під час вивчення предметів природничо-математичного циклу (2015)
Вашуленко О. В. - Мультимедійні презентації як засіб організації повторення в початковому навчанні (2015)
Кочубей Н. П. - Розробка комп'ютерної рольової гри для навчання англійського діалогічного мовлення учнів 1-х класів (2015)
Вовковінська Н. В. - Генезис тестових технологій від давніх часів до сучасності (2015)
Кордубан Д. О. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2013-2014 навчальному році, Мисак Д. П., Рудик О. Б. (2015)
Потієнко В. О. - Дистанційний турнір з інформаційних технологій серед учнівської молоді: очний етап 2014-2015 навчального року, Гогерчак Г. І. (2015)
XXVIII Всеукраїнська олімпіада з інформатики (2015)
IV Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій (2015)
Титул, содержание (2015)
Черевко А. И. - Разработка ИК-сушилки с оптимальной формой камеры, Киптелая Л. В., Загорулько А. Н. (2015)
Петік П. Ф. - Науково-методологічні основи створення національної нормативної бази олійно-жирової галузі, Федякіна З. П., Григорова Л. І., Тимченко В. К., Левчук І. В. (2015)
Бажай-Жежерун С. А. - Дослідження показників якості батончика на основі біологічно активованого зерна, Антонюк М. М. (2015)
Ткаченко О. Б. - Влияние агрометеорологических условий вегетационного периода на технологические свойства винограда, Тринкаль О. В., Пашковский О. И. (2015)
Арпуль О. В. - Використання рослинної сировини для збагачення свіжовичавлених соків біологічно активними речовинами, Усатюк О. М., Жукова Н. В. (2015)
Головко М. П. - Удосконалення виробництва та дослідження якості хлібобулочних виробів, збагачених на йод, Полупан В. В., Бакіров М. П., Колодій І. І. (2015)
Осадчук Е. А. - Разработка схем насосных и безнасосных абсорбционных водоаммиачных холодильных машин для работы в системах получения воды из атмосферного воздуха, Титлов А. С., Кузаконь В. М., Шлапак Г. В. (2015)
Никифоров Р. П. - Розробка технології прісного листкового напівфабрикату на основі молочної сироватки, Сабіров О. В. (2015)
Рамазанов С. К. - Моделювання динаміки теплопровідності в процесі двостороннього жарення м’яса на основі нелінійної оптимізації, Скрипник В. О., Молчанова Н. Ю. (2015)
Паска М. З. - Дослідження харчової цінності м'яса отриманого від бугайців поліської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності (2015)
Пасічний В. М. - Дослідження емульсій на основі білоквмісних функціональних харчових композицій, Страшинський І. М., Фурсік О. П. (2015)
Олішевський В. В. - Збагачення хлібобулочних виробів біогенними мінеральними речовинами (2015)
Мартосенко М. Г. - Сравнительное тестирование колготок женских, что реализуются на украинском рынке, Браилко А. С. (2015)
Abstract and References (2015)
Бєлова О. Б. - Умови запобігання агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку (2013)
Быкова Е. В. - Формирование умений самоконтроля в учебной деятельности у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи (2013)
Гаврилова Н. С. - Система корекції порушень вимови голосної фонеми -е (2013)
Голуб А. В. - Історичний аспект проблеми дизартрії (хронологізація. Перший та другий періоди) (2013)
Голуб Н. М. - Системний підхід у вивченні психофізіологічних механізмів писемно-мовленнєвої діяльності за умов нормального і порушеного мовленнєвого розвитку (2013)
Зайцев И. С. - Социальные технологии в работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (2013)
Зємба Б. А. - Сім'я як виховне середовище, що формує культуру мовної комунікації (2013)
Ласточкіна О. В. - Методика пізнавальних завдань як засіб активізації усного мовленнястарших дошкільників із ЗНМ (2013)
Николаева Е. А. - Развитие языковой личности младших школьников с общим недоразвитием речи (на материале орфографии) (2013)
Российская Е. Н. - Образовательный процесс в школе для детей с речевыми нарушениями в контексте методического обеспечения в условиях перехода на СФГОС, Гаранина Л. А. (2013)
Савінова Н. В. - Організація логопедичного заняття (2013)
Ткач О. М. - Механізми, що забезпечують формування семантичних полів слів у дітей з нормальним мовленнєвим розвитком (2013)
Хабарова С. П. - Психолого-педагогическое исследование особенностей формирования коммуникативных умений у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в условиях образовательной интеграции, Вахобжонова З. Б. (2013)
Шацкая М. А. - Формирование семейно-родовой культуры у старших дошкольников с общим недоразвитием речи в условиях группы компенсирующей направленности (2013)
Шереметьева Е. В. - Система педагогического обследования фонематического восприятия в раннем возрасте (2013)
Kulesza E. M. - Positive assessment of cognitive development in preschool children with intellectual disability (2013)
Бойчук В. М. - Особистісно орієнтований підхід до дітей з вадами інтелекту на уроках історії України (2013)
Гаврилов О. В. - Особливості використання якісної оцінки математичних знань у розумово відсталих школярів, Утьосова О. І. (2013)
Галецька Ю. В. - Напрямки роботи з розвитку мовлення дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю (2013)
Данільченко Є. В. - Ігри та ігрові прийоми як основний метод навчання грамоти розумово відсталих першокласників, Тарасенко Н. В. (2013)
Зелінська К. О. - Розвиток комунікативних умінь молодших школярів з інтелектуальними вадами засобами арттерапії (2013)
Каменщук Т. Д. - Навчання дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуальної недостатності в контексті міжнародного досвіду (2013)
Коваленко В. Є. - Динаміка емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів, які перебувають в освітньому середовищі індивідуального навчання (2013)
Константинів О. В. - Щодо структури та змісту професійно-трудового навчання розумово відсталих учнів в Україні 70-ті роки ХХ століття (2013)
Левицький В. Е. - Особливості реалізації превентивної роботи та корекції девіантної поведінки у підлітків з порушеннями інтелекту (2013)
Лисовская Т. В. - Презентация программного обеспечения процесса обучения детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями младших классов (2013)
Лук’янова А. С. - До проблеми духовного виховання учнів з вадами розумового розвитку (2013)
Омельченко М. С. - Організація роботи з корекції уяви розумово відсталих учнів на уроках у допоміжній школі (2013)
Прокопенко О. А. - Психокорекційнеподолання порушень емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю засобами музичної терапії (2013)
Радкевич Т. Ю. - Проблема социально-бытовой подготовки учащихся с интеллектуальной недостаточностью (2013)
Сечковская Л. Г. - Формирование предметной деятельности у детей с интеллектуальной недостаточностью в условиях семьи (2013)
Тищенко Л. А. - Організація корекційо-розвивальної роботи з формування навичок самообслуговування у дошкільників з помірною розумовою відсталістю (2013)
Товстоган В. С. - Загальнонавчальні компетенції як засіб формування професійно-трудової компетентності випускників допоміжних шкіл (2013)
Ясінко Н. І. - Корекційно-розвивальна робота з розумово відсталими дітьми в умовах літнього оздоровчого відпочинку (2013)
Вакуленко М. О. - Акустичні інваріанти українських приголосних (2010)
Терехова Д. І. - Голос народу – голос Божий (психолінгвістичний аналіз асоціативних полів стимулів НАРОД / НАРОД в українській та російській мовах) (2010)
Гусар М. В. - Семантична структура приватних газетних оголошень-оповіщень (2010)
Козирєва З. Г. - Деякі аспекти розвитку концепту ІНТЕЛІГЕНЦІЯ в сучасній українській мові (2010)
Малиновська Г. Р. - Міжмовні кореляції паремійного представлення концепту "ГРОШІ" в українській і англійській мовах (2010)
Ніколенко А. П. - Деякі особливості структурної організації англомовного газетного медіа-дискурсу (на матеріалі статті з проблем маркетингу) (2010)
Охріменко М. А. - Внутрішня форма фразеологічних одиниць на позначення емоцій людини в сучасних перській і українській мовах (2010)
Пашинська Л. М. - Походження фразеологічних неологізмів (на матеріалі сучасних українських ЗМІ) (2010)
Лиса Г. І. - Вербальне вираження універсальних абстрактних понять добро, істина, краса в українській і японській мовах, Козирев Є. В. (2010)
Князев Н. М. - Мовна політика Латвійської Республіки (2010)
Зайцева О. М. - Деякі тенденції фонетичних, граматичних і словотворчих інновацій у мові сучасних українських телепередач (2010)
Bystrov Y. - Interpreting Fiction in the Context of Intercultural Communication (2010)
Ксьондзик Н. В. - До питання соцреалістичного канону в "Історії української літератури" 1950, 1956 і 1957/1959 рр. (2010)
Лащихіна В. П. - Основні етапи розвитку системи педагогічної освіти у Франції (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2010)
Ставцева В. Ф. - Система освіти Нової Зеландії (загальна характеристика) (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського