Мірко Н. В. - Державний організаційно-економічний механізм регулювання та активізації розвитку внутрішнього ринку продукції легкої промисловості (2011)
Гамма Т. М. - Вертикальна інтеграція підприємств АПК як ключовий фактор продовольчої безпеки України (2015)
Коробка С. В. - Оцінка економічної ефективності геліосушарки з тепловим акумулятором і використанням сонячної енергії (2015)
Бондаревська К. В. - Проблеми формування трудового потенціалу та перспективи його розвитку в Україні, Заіка Н. О. (2015)
Башкатова С. А. - Методичний підхід до оцінки результатів діяльності персоналу підприємства (2015)
Мирошниченко Ю. В. - Адаптація персоналу: досвід зарубіжних та вітчизняних підприємств, Лобенко А. В. (2015)
Микитась В. В. - Значення соціальної політики в структурі державної політики України (2015)
Нєчева Н. В. - Концептуальні розробки ефективного механізму управління трудовими ресурсами підприємств санаторно-курортного комплексу (2015)
Попадинець І. Р. - Мотиваційний потенціал управлінської праці на прикладі НГВУ "Долинанафтогаз" (2015)
Маліков В. В. - Про моніторинг фонду оплати праці як джерела наповнення пенсійного фонду (2015)
Лисанова А. М. - Вибір ефективного стилю керівництва в бізнесі з урахуванням диференціації соціальної активності працівників трудового колективу, Кірєєва М. П. (2015)
Бержанір І. А. - Рентабельність як основний показник оцінки діяльності підприємства, Гвоздєй Н. І., Улянич Ю. В. (2015)
Дідур Г. І. - Організаційні засади управління інтеграційними об’єднаннями холдингового типу, Колмогорова І. В. (2015)
Курилова Н. М. - Визначення основних елементів процесу управління змінами на підприємстві (2015)
Мосійчук М. М. - Формування системи аналітичних показників для потреб управління операційною діяльністю (2015)
Ріщук Л. І. - Підхід щодо розробки програми управління ризиками на підприємстві, Кушлик О. Ю. (2015)
Роскладка А. А. - Визначення вагових коефіцієнтів системи ключових показників процесу (2015)
Семенова В. Г. - Контроль в системі управління інтелектуальною власністю підприємства (2015)
Суска А. А. - Формування стратегічного набору підприємств лісового господарства, Бабич А. П. (2015)
Потьомкін М. Л. - Організація і управління працею на підприємстві: фінансові моменти (2015)
Захарченко Н. В. - Інтрапренерство і активізація високотехнологічної діяльності підприємств (2015)
Попкова К. О. - Оцінка корисності міжнародної інвестиційної діяльності в умовах ризику (2015)
Войтко С. В. - Чотирьохкомпонентний компаративний статичний аналіз енергетичної сфери країн "Великої сімки” та країн "Великої двадцятки, Сапсай К. В. (2015)
Шумська І. Ю. - Характеристика особливостей іноземного інвестування Львівщини (2015)
Солопун Н. М. - Використання підходів холістичного маркетингу в міжнародному бізнесі, Пономарьов А. М. (2015)
Попова А. М. - Використання візуалізації у міжнародному бізнесі (2015)
Бікулова Д. У. - Сучасні тенденції розвитку зовнішньоторговельної діяльності України та напрямки її удосконалення (2015)
Горовий Д. А. - Визначення основних джерел доходів державних бюджетів країн світу для забезпечення їх економічної безпеки (2015)
Прушківський В. Г. - Державне управління інвестиційними ресурсами в Україні (2011)
Краєвський В. М. - Інвестиції в людський капітал — передумова економічного зростання країни (2011)
Ахромкін Є. М. - Інноваційна модель ефективного використання регіональних ресурсів: економіко-правовий аспект (2011)
Гавриш О. А. - Система моніторингу рівня ефективності роботи інформаційно-інноваційного механізму підвищення конкурентоспроможності, Савченко С. М. (2011)
Дорошко О. О. - Особливості інноваційного розвитку України (2011)
Сафонов Ю. М. - Концептуальна стратегія державного регулювання інноваційного потенціалу сировинного комплексу текстильної промисловості України (2011)
Сундук А. М. - Основні методологічні підходи до дослідження функціонування екзогенних факторів в контексті розвитку продуктивних сил держави в регіональному вимірі (2011)
Ткаченко О. М. - Українські реалії розгляду та затвердження державного бюджету (2011)
Михальська В. В. - Освітня складова підприємницького потенціалу країни (2011)
Охріменко А. Г. - Проблеми конкурентоспроможності туристичної галузі України (2011)
Мельник І. В. - Оптимізація прибутку переробних підприємств як складова фінансової стратегії, Чорнодон В. І. (2011)
Домбровська С. М. - До питання про формування державної освітньої політики України та її вдосконалення (2011)
Шепель Н. Г. - Мобілізація потенціалу підприємства для реалізації стратегії, Берьозкіна А. Ю. (2011)
Павленко О. П. - Аналіз ефективності використання основних засобів в аграрних підприємствах (2011)
Сініцина Т. В. - Система страхування врожаю сільськогосподарських культур в Україні: вектор розвитку (2011)
Бєлоусов М. О. - Проблеми обліку статутного капіталу: ступінь дослідження у науковій літературі (2011)
Ануфриев С. О. - Институциональное обеспечение антиинфляционной политики в условиях макроэкономической нестабильности (2011)
Васильєва О. І. - Підготовка вищого корпусу державних службовців: світовий досвід, Давидова Ю. В. (2011)
Горник В. Г. - Державна політика сприяння розвитку бізнес-середовища (2011)
Бондарчук Н. В. - Основні чинники впливу на формування державної політики розвитку інноваційного потенціалу регіонів (2011)
Іванюта П. В. - Екологічний аудит в системі державного управління екологічною безпекою України (2011)
Іванова Т. В. - Взаємовідносини соціальної і екологічної складових у системі забезпечення еколого-економічної безпеки держави (2011)
Гасюк І. Л. - Програмно-цільовий підхід як механізм державного управління розвитком фізичної культури та спорту (2011)
Годзюр М. В. - Політична культура в контексті кадрових взаємовідносин політичних партій з органами державної влади (2011)
Рудкевич І. В. - Основні тенденції розвитку системи соціального захисту в Україні на сучасному етапі (2011)
Шевченко Н. О. - Наукове забезпечення аграрної політики (2011)
Сімак С. В. - Концептуальні засади державного управління інвестиційно-будівельним комплексом (2011)
Дашкова О. Ю. - О линейных группах с ограничениями на систему всех собственных подгрупп (2013)
Дегтярев С. П. - О гладком решении квазилинейного эллиптико-параболического уравнения (2013)
Коротков А. С. - Аналог теореми Смiта для злiченних графiв Кокстера, Тимошкевич Л. М. (2013)
Олiйник Б. В. - Групи iзометрiй розширеного простору Хеммiнга та нескiнченновимiрного гiперкуба (2013)
Рибалкiна Т. В. - Топологiчна еквiвалентнiсть орiєнтованих циклiв лiнiйних вiдображень (2013)
Гриценко В. И. - Компьютерная диагностика по сигналам сложной формы в условиях внутренних и внешних возмущений, Файнзильберг Л. С. (2013)
Дейнека В. С. - Функцiональна iдентифiкацiя градiєнтними методами та iнтегральними перетвореннями параметрiв задач дифузiї в неоднорiдних наномультикомпозитах, Петрик М. Р. (2013)
Стоян Ю. Г. - Построение начальных точек и поиск локальных экстремумов задачи компоновки 3D объектов в цилиндрической области, Семкин В. В., Чугай А. М. (2013)
Поляков В. Л. - Теоретический анализ плоскорадиального фильтрования суспензии (2013)
Селiванов М. Ф. - Поширення трiщини у в’язкопружному тiлi внаслiдок прикладання навантаження до її берегiв (2013)
Семенюк М. П. - Про моделювання недосконалого контакту фаз при розрахунку ефективних механiчних характеристик нанокомпозитiв, Жукова Н. Б., Іванова Н. І. (2013)
Горбач Т. Я. - Функцiональнiсть гiбридiв ароматична сполука кремнiй, Смертенко П. С., Венгер Є. Ф. (2013)
Mchedlov-Petrosyan P. O. - Exact solutions for some modifications of the nonlinear Cahn–Hilliard equation, Kopiychenko D. Yu. (2013)
Алексеев Д. В. - Моделирование транспорта донных осадков в районе Голубого залива Черного моря (2013)
Наумко І. М. - Про мiнералого-генетичнi особливостi рудних парагенезисiв пiвнiчної периферiйної частини Берегiвського родовища (Закарпаття), Матвiїшин З. Г., Телепко Л. Ф., Сахно Б. Е., Хомутник Р. В. (2013)
Сумарук Ю. П. - Про вклад зовнiшнiх джерел у вiкову варiацiю геомагнiтного поля, Сумарук Т. П. (2013)
Слободяник М. С. - Кристалiчна будова подвiйного дифосфату Na2Mn3(P2O7)2, Нагорний П. Г., Бойко Р. С., Лаврик Р. В., Заславський О. М. (2013)
Ткаленко Д. А. - Поляризацiйний опiр при формуваннi захисних фазових шарiв за участю органiчних лiгандiв, Лавренко В. О., Вишневська Ю. П. (2013)
Хоменко Д. М. - Синтез та дослiдження нового тетра-ядерного комплексу паладiю з етиловим естером 3-(2-пiридил)-1,2,4-триазолiлоцтової кислоти, Дорощук Р. О., Лампека Р. Д. (2013)
Чейпеш Т. А. - Влияние наноразмерных агрегатов катионного каликс, Мчедлов-Петросян Н. О., Загорулько Е. С., Родик Р. В., Кальченко В. И. (2013)
Андреева А. Ю. - Влияние гипоксии на функциональное состояние ядерных эритроцитов морских рыб (эксперименты in vitro), Солдатов А. А. (2013)
Максименко Л. А. - Серологически родственные белки в составе бактериоцинов типа фаговых хвостовых отростков и бактериофага ZF-40 Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Пархоменко Н. И. (2013)
Пасiчник Г. В. - Надекспресiя адаптерного протеїну Rukl/CIN85 в аденокарциномних клiтинах молочної залози людини лiнiї MCF-7 супроводжується пiдвищенням їх хiмiорезистентностi, Поворознюк О. О., Горак І. Р., Геращенко Д. С., Пономаренко О. В., Самойленко А. А., Биць Н. В., Дробот Л. Б. (2013)
Підгорський В. С. - Формування комплексу глюкуроноксиломанану Tremella mesenterica Ritz. Fr. з вiрусом тютюнової мозаїки як один iз можливих механiзмiв антивiрусної дiї полiсахариду, Коваленко О. Г., Болтовець П. М., Снопок Б. А., Полiщук О. М. (2013)
Бурлака А. П. - Окисно-iндукованi пошкодження у клiтинах ембрiонiв Japanese Quail при дiї радiовипромiнювання стандарту GSM 900 МГц, Цибулін О. С., Сидорик Є. П., Лукін С. М., Полiщук В. М., Цехмiстренко С. I., Якименко І. Л. (2013)
Лановенко І. І. - Кисневозалежнi адаптацiйнi ефекти гiпоксичного тренування при гемiчнiй гiпоксiї залiзодефiцитного генезу, Гащук Г. П. (2013)
Гончарук В. В. - Безреагентне очищення стiчних вод вiд iонiв залiза електробаромембранним методом, Кучерук Д. Д., Дульнева Т. Ю. (2013)
Соколовська А. В. - Мультифрактальний аналiз варiабельностi структури складових мiських територiй на основi космiчної iнформацiї ДЗЗ (на прикладi м. Київ за 1986–2011 рр.) (2013)
Систематичний покажчик (2013)
Гамова О. В. - Аналіз основних методів оцінки інвестиційних проектів на металургійних підприємствах (2011)
Лучко Г. Й. - Планування і реалізація стратегій застосування деривативів для розвитку інвестиційної діяльності компаній з управління активами (2011)
Золковер А. О. - Місце інституційних інвесторів у інвестиційній теорії (2011)
Підкамінний І. М. - Інноваційні засади конкурентоспроможності країни та організацій, Тимцуник В. І. (2011)
Гринько Т. В. - Формирование механизма инновационного развития предприятия (2011)
Марковський І. О. - Особливості сучасного інноваційного розвитку країн-членів ЄС (2011)
Поліщук М. А. - Управління інноваційними процесами в аграрній сфері АПК (2011)
Гавкалова Н. Л. - Модель багаторівневого управління: регіональний рівень (2011)
Іванилова О. А. - Впровадження системи ризик-менеджменту в діяльність комерційних банків (2011)
Іванов А. М. - Особливості управління конкурентоспроможністю рекреаційно-озоровчих підприємств Миколаївської області, В'юн В. Г. (2011)
Близнюк С. В. - Конкурентний потенціал підприємництва як категорія сучасних економічних досліджень, Остапенко А. В. (2011)
Бондаренко О. С. - Сутність та значення фінансових потоків у логістичних системах промислових підприємств (2011)
Ковтун О. А. - Напрями оптимізації фінансових ресурсів підприємств в умовах нестабільного середовища (2011)
Кахович Ю. О. - Вплив національних стереотипів на проведення міжнародних переговорів, Левченко Т. В., Макаренкіна А. В. (2011)
Красовська Т. В. - Науково-методичні підходи до формування та реалізації виробничої програми в умовах дефіциту власних оборотних коштів (2011)
Подмарьов О. Ю. - Податковий кодекс — перші кроки у ситемі оподаткування прибутку підприємств (2011)
Янікін С. В. - Шляхи та необхідність диверсифікації потоків капіталу в умовах глобальної фінансової нестабільності (2011)
Горник В. Г. - Пріоритети державної стратегії забезпечення конкурентоспроможності економіки України (2011)
Гіндес О. Г. - Концептуальні положення теорії сталого розвитку (2011)
Королюк Ю. Г. - До питань сутності та співвідношення понять "механізм" і "механізм управління" в галузі науки "державне управління" (2011)
Бондарчук Н. В. - Методичний підхід до розробки державної політики розвитку інноваційного потенціалу на основі концепції маркетингу регіону (2011)
Рудкевич І. В. - Формування інституціонального середовища у сфері соціального захисту населення (2011)
Бучик В. С. - Спільна безпекова політика Європейського Союзу в теоріях європейської інтеграції (2011)
Іванова Т. В. - Науково обгрунтована економіко-екологічна політика держави (2011)
Плеханов Д. О. - Об'єктивна необхідність державної підтримки аграрного сектора (2011)
Левченко Н. М. - Оцінка ефективності державної підтримки АПК через механізм здешевлення кредитів (2011)
Шевченко Н. О. - Удосконалення механізму виділення ресурсів на кредитування сільськогосподарського виробництва (2011)
Федоренко В. Г. - Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці України, Чувардинський О. Г. (2011)
Пилипів В. В. - Прямі іноземні інвестиції та процеси регіонального відтворення (2011)
Абдулхаіров А. З. - Інвестиційна політика як інструмент розвитку туристсько-рекреаційного комплексу Криму (2011)
Калініченко О. В. - Статистичний аналіз транспортної системи України як об'єкта інвестування фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів, Казак О. О. (2011)
Чудаєва І. Б. - Маркетинг технологічного парку (2011)
Близнюк С. В. - Теорії економічної політики сучасної держави у контексті її впливу на джерела формування капіталу (2011)
Усков И. В. - Теоретические основы развития системы местных бюджетов в Украине (2011)
Козик В. В. - Симбіотичні моделі виробничих та науково-дослідних фірм і підрозділів, Сидоров Ю. І., Черняк О. Ю. (2011)
Ткаченко О. М. - Значення соціального пакета для українських підприємств у сучасних умовах (2011)
Горлов С. М. - Сучасний механізм визначення обсягу національного виробництва та грошового обігу в державі (2011)
Комаринець С. О. - Аналізування нестабільності зовнішнього економічного середовища (2011)
Перепаддя І. М. - Реформування як основна передумова відновлення ринку сек'юритизації активів після світової фінансової кризи 2008—2009 років (2011)
Ігнатюк А. О. - Стратегічні пріорітети державного регулювання фінансових посередників у сучасному світі (2011)
Мехтієв Е. О. - Використання іноземного досвіду державного регулювання банківського сектора в процесі пристосування до нових умов діяльності (2011)
Пікус А. Ю. - Тенденції та перспективи галузі ІКТ в Україні (2011)
Шевченко Н. О. - Механізми державного регулювання й підтримки розвитку аграрного бізнесу на інвестиційно-інноваційній основі (2011)
Бондарчук Н. В. - Аналіз основних показників розвитку інноваційного потенціалу України (2011)
Комашенко Т. А. - Аналіз стану інвестиційного ринку в контексті впровадження заходів державної політики у сфері інвестицій та інновацій (2011)
Гіндес О. Г. - Синергетичний підхід у формуванні екологічної політики (2011)
Горник В. Г. - Зміна ролі держави в умовах структурної модернізації національної економіки (2011)
Дмитренко Г. В. - Проблеми ефективності використання коштів, комплексної програми розвитку меліорації земель (2011)
Медведєв І. А. - Ідея університету: тлумаченні терміна в контексті державного управління (2011)
Рудкевич І. В. - Напрями вдосконалення державних механізмів соціального захисту населення (2011)
Царьов Ю. О. - Аналіз та проблемні питання сучасного стану договірно-правового оформлення державного кордону України (2011)
Базарна О. В. - Адміністрування державних цільових програм в житлово-комунальній галузі країни (2011)
Алейнікова О. В. - Напрями ефективної державної аграрної політики та програмно-цільовий підхід державного регулювання АПК (2011)
Шпак Ю. В. - Форми власності, об'єктивні умови формування сучасних моделей управління АПК регіону (на прикладі Черкаської області) (2011)
Плеханов Д. О. - Функції державного управління аграрним сектором економіки України (2011)
Барановський O. А. - Соціальна мотивація гайдамацьких походів запорожців у часи Нової Січі (2015)
Животівська Д. М. - Просвітницька діяльність фізико–математичних товариств України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Березовська В. В. - Дунайські князівства на шляху до незалежності: невдалі спроби 1856–1857 рр. (2015)
Андрейків Х. В. - Характеристика традиційного ткацтва і кравецтва бойків (друга половина ХІХ – середина ХХ століття) (2015)
Мищак І. М. - Проблемні аспекти формування Українського війська на початковому етапі Української революції (весна – літо 1917 року) (2015)
Гайсенюк В. В. - Москвофільський рух в Галичині та на Буковині в період другої російської окупації краю (1916–1917 рр. ) (2015)
Авхутська С. О. - Вільнокозацький рух за доби Гетьманату П. Скоропадського: спроби відродження та причини невдач (2015)
Проценко В. В. - Освітянська профспілка УСРР в середині 1920–х рр. : становище, завдання, проблеми (за матеріалами Першого всеукраїнського вчительського з’їзду в Харкові) (2015)
Малеончук Г. О. - Етносоціальні та демографічні процеси в Луцьку в 1919–1939 рр. (2015)
Калкутіна Н. В. - Агентурно–оперативна робота в таборах НКВС (МВС) для військовополонених (на прикладі Південної України) (2015)
Гілязетдінов Р. Н. - З історії заснування та діяльності Одеського крайового сільськогосподарського музею імені професора К. А. Тимірязєва (2015)
Ващенко С. В. - Внесок конструкторських колективів доби Другої світової війни у відбудову народного господарства УРСР: історіографія питання (2015)
Гай–Нижник П. П. - Українська Держава: історична доконаність і розвіяна паралельна дійсність (Акт 30 червня та революційне державотворення під проводом ОУН(р) у 1941–1942 рр. як вияв національного чину та символ суверенних прагнень українського народу) (2015)
Красніцька Г. М. - Україна під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (2015)
Полуда В. А. - Статус військовополонених в нацистських таборах на території рейхскомісаріату "Україна" та в зоні військової окупації (2015)
Бей Р. В. - Лабораторія машинобудування і проблем сільськогосодарської механіки АН УРСР (1945–1956) (2015)
Савченко І. В. - Дитяча міська повсякденність в містах південно–східної України друга половина 50–х – перша половина 60–х рр. ХХ ст. за усно історичними джерелами (2015)
Лук’яненко О. В. - На межі раціонального та трансцендентного: освітньо зорієнтоване дозвілля та віра у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (Ч. 2) (2015)
Рискаль М. О. - Внесок Київського заводу обчислювальних та керуючих машин у розвиток народного господарства Української РСР у 1971–1975 рр. (2015)
Бородай І. С. - Становлення теорії кріоконсервації сім’я сільськогосподарських тварин (2015)
Гмиря А. О. - Реалізація центральними органами управління України державної економічної стратегії (2000–2014 рр. ) (2015)
Головко О. М. - Виноградарство на подільському узбережжі Дністра: регіональна специфіка та українсько–молдовські господарські контакти (2015)
Павленко С. Ф. - Візуальні джерела в сучасних історичних студіях:проблеми дослідження та інтерпрет (2015)
Тарасенко О. О. - Професор Володимир Антонович у спогадах учнів (2015)
Демченко В. О. - Наукові досягнення вченого Івана Олексійовича Вишнеградського в створенні теорії стійкості, Незліна О. А. (2015)
Дорошенко В. С. - Історіографія концептуальних підходів до розробки проблеми державного управління (історичний контекст) (2015)
Поливач М. А. - Зоотехнічна наукова школа І. В. Бельговського – П. Д. Пшеничного (2015)
Рудюк А. В. - Символ Архангела Михаїла в міській геральдиці України (2015)
Камакин М. В. - Снижение цен на нефть как внешний фактор в процессе дезинтеграции СССР (Падіння цін на нафту як зовнішній фактор процесу дезинтеграції СРСР) (2015)
Шевченко О. Т. - Історичний аналіз розвитку класичного анархізму ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Золотарьов В. С. - Діяльність партії кадетів під час Першої світової війни (2015)
Заплетнюк О. А. - Царська влада в Єгипті та фіванське жрецтво в період XVIII династії (2015)
Магдич О. Р. - Конфлікт між королівською владою та католицькою церквою у Польщі у 1078–1079 рр. (2015)
Примаченко І. О. - Ключові питання Фолклендської війни 1982 року за документами Фундації Маргарет Тетчер (2015)
Неприцький О. А. - Рік Польщі у Великій Британії (травень 2009 – червень 2010) в контексті формування національного бренду (2015)
Петренко К. А. - Роль Німеччини у Боснійській війні (1992–1995 рр. ) (2015)
Шапиро А. С. - Шоа в памяти Диаспоры. Исследование исторической памяти Холокоста среди студентов программы Маса–Ариэль (2015)
Алауддин А. И. - Значение топонимов в изучении средневековий истории Иреванской провинции и Восточной Анатолии (2015)
Veliyev A. A. - Caucasus Islamic Army in the Turkish press (1918–1920 years)156-158 (2015)
Гладченко С. В. - Ґендерний аналіз в структурах органів влади (на прикладі Тунісу) (2015)
Видриган М. В. - Нове аристотелівське бачення волі і свободи в античній філософії (2015)
Драпогуз В. П. - Сценарії майбутнього цивілізації в концепціях С. Гантінгтона і І. Валлерстайна (2015)
Масаев М. В. - Фридрих фон Хайек: свобода, демократия, капитализм (философско–исторический анализ) (2015)
Матвієнко І. С. - Природа людини та екзистенція у філософських роздумах С. К’єркегора (2015)
Мелещук А. А. - Історія як процес органічного розвитку людства в історіософії Володимира Соловйова (2015)
Невмержицька О. М. - Аксіологічні погляди та естетичні категорії у творчості Олексія Федоровича Лосєва (2015)
Петрук Я. В. - Походження та становище людини в поглядах Гавриїла Костельника (2015)
Савицька І. М. - Філософія свободи Т. Шевченка крізь призму сьогодення, Купрейчук Ж. А. (2015)
Яручик А. И. - Опыт познания человека в философии М. Монтеня (2015)
Селищева Д. В. - Разомкнутость Dasein als Mitsein в философии Мартина Гайдеггера (2015)
Петрушко Л. А. - Обставини печалі та плачу в тексті Києво–Печерського Патерика (2015)
Яковенко А. І. - Двовір’я: сутність діалектики християнства і язичництва періоду Київської Русі (2015)
Дьоміна О. В. - Історична поетика кіно Д. Бордвела (2015)
Єгупов М. В. - Текст ідентичності в контексті соціалізації: лінії смислової напруги (2015)
Козачинська В. В. - Екзистенційні грані суб’єктивності: свобода осмисленого "стояння у ніщо" (2015)
Бабина Т. Г. - Ментальні полюси соціокультурних трансформацій (2015)
Бойко А. О. - Фактор маси і його кумулятивний ефект в сучасному суспільстві (2015)
Герасименко М. В. - Детермінанти змістовної динаміки ідеї (2015)
Ємельяненко Є. О. - Перехідність та маргінальність в добу глобалізації (2015)
Зубов В. О. - Кроскультурні стилеві характеристики життєдіяльності сучасної людини (2015)
Олексенко Р. І. - Філософія розвитку інформаційного суспільства в епоху глобалізації (2015)
Стецюра К. О. - Медіа картина світу як матриця конструювання особистості в інформаційному суспільстві (2015)
Мамедова А. М. - Место и роль юридической ответственности в демократическом гражданском обществе (2015)
Сковронський Б. В. - Феноменологія художнього образу (2015)
Слюсар В. М. - Деякі зауваження до визначення поняття "насилля": соціально–філософський аспект (2015)
Солонько Л. А. - Про локальні інтерпретації релігійних концепцій спасіння (2015)
Терепищий С. О. - Явище футурології в контексті проблем соціальної філософії (2015)
Фіалко Н. А. - Змістовні акценти гуманітарної парадигми (2015)
Халіман М. А. - Світоглядне протистояння: атрибути та форми (2015)
Береза В. О. - Довіра до влади як показник політичної соціалізації особистості (2015)
Ягодзінський С. М. - Стратегії реалізації соціокультурного потенціалу глобальних інформаційних мереж (2015)
Казак Є. О. - Переосмислення засад історичного матеріалізму у філософії постмарксизму (2015)
Горбова І. О. - Соціальна роль української інтелігенції у сучасних трансформаційних умовах (2015)
Насєдкіна О. О. - Світоглядні настанови казки: філософська рефлексія (2015)
Кривега Л. Д. - Мировой туризм: тенденции развития, Сухарева Е. В. (2015)
Ніколайчук Г. Г. - Теоретичні аспекти дослідження взаємозв’язку спорту і політики (2015)
Завальнюк О. В. - Колективістська природа спорту (2015)
Приймак Д. Й. - Домодерні, модерні та постмодерні форми глобалізації культури в контексті туристичної діяльності (2015)
Рябченко В. І. - Гуманістичний вимір монопольного аграрного бізнесу в Україні: світоглядно–компетентнісний аспект (2015)
Фатхутдінова І. - Роль державної сімейної політики в зміцненні інституту української родини (2015)
Чугай О. М. - Корпоративна культура та соціальна відповідальність у соціокультурному вимірі економіки (2015)
Гоцалюк А. А. - Вплив суспільних чинників на еволюцію різдвяно–новорічних обрядів Гуцульщини (2015)
Буяк Б. Б. - Світоглядно-філософський аналіз студентського лідерства (2015)
Опанасюк Ю. І. - Людський капітал - основний фактор впровадження освітніх інновацій (2015)
Антіфєєва Х. - Проблема гендерної рівності і нерівності в культурно–освітньому просторі: філософський аналіз (2015)
Кубко В. П. - Формування гендерної культури студентів вищих навчальних закладів (2015)
Гуменюк А. М. - Підручник як один із засобів становлення нелінійного мислення майбутнього педагога в умовах модернізації вищої педагогічної освіти (2015)
Кузін М. С. - Поза–культурні виміри ліберальної освіти (2015)
Новіцька Т. В. - Філософський аналіз деяких проблем трансформації системи фізико–математичної, природничої освіти в контексті змін освітньої парадигми (2015)
Троїцька О. М. - Філософсько–освітній вимір можливостей та потенціалу "полікультурності" (2015)
Григор О. О. - Проблеми досягнення консенсусу між державою і суспільством на підставі терпимості й толерантності (2015)
Макаренко Б. - Духовні детермінанти активізації політичної участі особистості (2015)
Валюшко І. О. - Алармістські аспекти теорій інформаційного суспільства (2015)
Король А. - Інформаційні стандарти в сучасній системі міжнародних зносин (2015)
Лаврук Т. П. - Асиметрія сучасного світопорядку: фактори об’єктивації (2015)
Славіна О. В. - Технологія роботи з символом: умови, етапи, наслідки (2015)
Веденєєв В. О. - Інтерпретації культури як стилю політичної поведінки суб’єкта політичного процесу (2015)
Краснопольська Т. М. - Співвідношення понять "паритетна демократія" та "гендерна демократія" (2015)
Аксельрод Р. Б. - Конфліктологічна культура управлінської еліти як чинник компетентного прийняття політичних рішень (2015)
Далявська Т. П. - Політико–правова колізія як підстава для визнання/невизнання нових держав/державоподібних утворень (2015)
Каміль Сигідус. - Українська криза в контексті концепції зіткнення цивілізацій Самуеля Ф. Хантінгтона (2015)
Маркітантов В. Ю. - Функції політичної еліти: виклики сучасної України (2015)
Дашевська О. В. - Геополітичні наслідки циклічності політичних криз в Україні (2015)
Гoцуляк В. М. - Формування правових засад політичного лобізму в Україні (2015)
Наконечний М. В. - Проблема регіоналізованої ідентичності Донбасу в контексті національної ідентичності України та реінтеграції регіону (2015)
Кацуба М. О. - Художнє кіно як мас медіа: особливості впливу на політичні процеси (2015)
Ключник Р. М. - Вища освіта в умовах політичної кризи: функціональні особливості (2015)
Шеремета О. М. - Українсько–польські стосунки у Галичині та політика австрійського уряду кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Бадер А. В. - Місце та роль студентської молоді в політичній системі СРСР у середині 1950–х – середині 1980–х рр. (на матеріалах Донбасу) (2015)
Вонсович О. С. - Європейський та євроатлантичний напрями подальшого розвитку системи безпеки в Європі (2015)
Білоконь А. О. - Політичний архів зовнішньополітичного відомства Німеччини про німецько–японські відносини 30–х рр. ХХ століття (2015)
Карадемир Г. С. - Экономические интересы Турции на Южном Кавказе (Економічні інтереси Туреччини на Південному Кавказі) (2015)
Озен М. А. - Тактика и стратегия Запада, Турции и России на территории Южного Кавказа (2015)
Масаев М. В. - Анатомия и физиология культурной антропологии. Рецензія на: Введение в культурную антропологию: учеб. для вузов / О. А. Габриелян, А. В. Швецова, Е. В. Донская, Е. Б. Ильянович, А. А. Коноплева, Н. Н. Кузьмин, А. Ю. Микитинец, О. И. Микитинец, М. В. Сомов. – Симферополь: Издательство "ЧП Предприятие Феникс", 2014. – 298 с. (2015)
Реутов В. Є. - Інноваційний розвиток регіональної економічної системи України в глобалізаційних умовах, Горда О. С. (2012)
Степанов О. П. - Організаційно-інституційні передумови створення управлінських інновацій у консалтингу (2012)
Заволока Ю. М. - Інвестиційна поведінка суб'єктів інвестиційної діяльності за галузями економіки, Контурова С. М. (2012)
Бабчинська О. І. - Інвестиції в корпоративну культуру організації (2012)
Мєдвєдкова Н. С. - Бюджетно-податкові важелі залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2012)
Іллічевський С. О. - Модель інвестиційної діяльності страхових компаній (2012)
Салига С. Я. - Економічна ефективність доданої вартості, створеної регіональною економікою, Книш Я. В. (2012)
Сундук А. М. - Змістовні координати взаємодії у вимірі "внутрішнє середовище — глобальний простір" (2012)
Федоренко И. А. - Перспективы формирования и развития региональных рынков тепловой энергии Украины, Воронков А. А. (2012)
Яровенко Г. М. - Автоматизація як перспективний напрям розвитку зовнішнього аудиту (2012)
Ядранський Д. М. - Розумова праця: теоретичні основи обліку (2012)
Крисак А. О. - Шляхи вирішення проблем оцінки ризику банкрутства малих підприємств, Попова О. О., Алексєєнко О. А. (2012)
Нечай О. О. - Механізм впровадження інформаційної системи логістичного управління на машинобудівному підприємстві (2012)
Леось О. Ю. - Вивчення існуючих проблем депозитарної системи України в аспекті відсутності єдиного центрального депозитарія, Міхельсон М. Б. (2012)
Плєшакова О. А. - Формування системи ефективного корпоративного управління в Україні (2012)
Легошина О. Л. - Кредитна кооперація в Україні в умовах НЕПу (2012)
Максимова А. В. - Аналіз загальноєвропейських програм макроекономічного стрес-тестування банків (2012)
Довгаль А. П. - Детермінантна модель конкурентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі — суб'єкта відносин соціального партнерства (2012)
Карюк В. І. - Удосконалення системи видової класифікації інновацій (2012)
Крищенко Д. В. - Євро-2012 як дієвий інструмент підвищення конкурентоспроможності України (2012)
Шамян Л. С. - Побудова ефективної маркетингової інформаційної системи туристичного підприємства (2012)
Лобова О. М. - Організаційно-правові основи створення товариств взаємного страхування (2012)
Дяченко Є. В. - Схеми поєднання добровільного та обов'язкового медичного страхування (2012)
Соколов М. В. - Економічна сутність Initial Public Offering (2012)
Сорока М. П. - Система заходів регіональної політики держави у стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку (2012)
Паращенко Л. І. - Напрями трансформації державного управління освітою в управління відносинами з клієнтами (2012)
Федорук А. П. - Нормативно-правові аспекти механізмів державного управління бюджетного процесу: проблеми, недоліки, перспективи розвитку (2012)
Дудка В. В. - Теоретичне підгрунтя проблеми державного регулювання народної та нетрадиційної медицини у наукових працях українських і зарубіжних авторів (до проблеми державного регулювання здоровоохоронної сфери), Євтушенко В. В. (2012)
Кулинич О. А. - Територіальні аспекти модернізації внутрішнього ринку України (2012)
Одінцов М. М. - Мультипликативний вплив інвестицій на ефективність розвитку регіону, Одінцов О. М. (2011)
Литвин О. Є. - Інвестиційна інтеграція країн ЦСЄ (2011)
Іванишин В. В. - Роль держави в інвестуванні розвитку технічного забезпечення аграрного сектора АПК (2011)
Гусак А. С. - Концептуальні підходи до формування організаційного механізму страхового захисту інвестиційних процесів вугільної промисловості (2011)
Горлов С. М. - Інвестиції та обсяг національного виробництва (теорія і практика) (2011)
Бондарчук Н. В. - Оцінка рівня інноваційного потенціалу регіонів (2011)
Чудаєва І. Б. - Технопаркові структури як основні чинники інноваційної кооперації (2011)
Махортов Ю. О. - Реформування ЖКГ та соціальна політика держави із захисту населення, Телічко Н. А. (2011)
Довгань Л. Є. - Обгрунтування показників, що характеризують стратегічну стійкість підприємств видавничо-поліграфічної галузі, Мохонько Г. А. (2011)
Величко О. П. - Логістичні підходи до управління запасами засобів захисту рослин (2011)
Паєнтко Т. В. - Небанківські фінансові посередники та особливості оподаткування їхньої діяльності (2011)
Панасюк Л. В. - До питання про необхідність удосконалення дохідної бази місцевих бюджетів (2011)
Харчук Т. В. - Сутність та значення фінансової стратегії і політики підприємства (2011)
Аманжаєв Д. Г. - Проблеми залучення довгострокових фінансових ресурсів та сек'юритизації при іпотечному кредитуванні (2011)
Мехтієв Е. О. - Банківський сектор у відтворювальних процесах (2011)
Антошко Т. Р. - Оцінювання механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності за критерієм вартості підприємства (2011)
Олішевська А. М. - Удосконалення економічного середовища і забезпечення ефективного продажу виробленої продукції фермерських господарств (2011)
Балуєва О. В. - Інформаційний аспект в управлінні навколишнім середовищем великого міста (2011)
Савельєв В. В. - Стратегія глобальної маркетингової діяльності та етапи її формування (2011)
Лендєл Г. Д. - Податкове навантаження на діяльність санаторно-курортних закладів та підходи до його оптимізації (2011)
Строгонова Т. В. - Дисциплінарні дослідження розвитку системи дистанційної освіти у вищих навчальних закладах (2011)
Куценко В. І. - Післявузівська освіта в контексті інтеграції освіти і науки, Гаращук О. В. (2011)
Горник В. Г. - Раціональне управління фінансами як найважливіший елемент забезпечення ефективності і конкурентоспроможності держави (2011)
Гіндес О. Г. - Елементи економічного механізму природокористування (2011)
Плеханов Д. О. - Збалансування інтересів учасників агропромислових формувань (2011)
Гончаров Є. В. - Дослідження соціально-екологічних проблем підприємств Луганського регіону (2011)
Буренко Т. О. - Актуальні підходи до оцінювання ефективності системи надання державних адміністративних послуг в Україні (2011)
Гончарова В. Г. - Науково-методологічні підходи до формування державної підтримки малого підприємництва (2011)
Шевченко Н. О. - Розробка та реалізація пріоритетних напрямів аграрної політики (2011)
Акімов О. В. - Реалізація державної транспортної політики в умовах глобалізації та інтеграції (2011)
Ковальчук Т. Т. - Рецензія на монографію "Cистема економічної безпеки логістичних утворень" (автор — Алькема В. Г.) (2011)
Титул, зміст (2011)
Шнипко О. С. - Економічна влада в Україні: витоки, суб'єкти, соціальні наслідки (2011)
Паламарчук Л. В. - Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення, Матвійчук О. В. (2011)
Голян В. А. - Переформатування відносин власності у землекористуванні: вибір стратегічних альтернатив, Нірода Д. С., Поліщук А. Б. (2011)
Виноградчий В. І. - Модель організації агротекстильного виробництва (2011)
Ясько А. Г. - Критерії оцінки розвитку харчової промисловості України в умовах інтеграції (2011)
Мірзоєва Т. В. - До питання оцінки конкурентоспроможності регіонів, Томашевська О. А. (2011)
Ареф'єва О. В. - Основи формування господарського потенціалу підприємств та визначення його конкурентоспроможності, Запорожець Т. С. (2011)
Сидоренко О. В. - Біржовий ринок деривативів як інструмент ефективного товарного ринку (2011)
Демчук Н. І. - Сутність та механізми здійснення консорціумного кредитування, Дуброва Н. П., Воловик Д. В. (2011)
Сіренко Н. М. - Вдосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства, Смирнова О. В. (2011)
Яременко О. О. - Сучасна структура золотовалютних резервів: вітчизняний та міжнародний досвід (2011)
Мазана Т. В. - Сучасні проблеми фермерських господарств (2011)
Масляєва О. О. - Фактори конкурентоздатності аграрних підприємств на продовольчих ринках (2011)
Муртазіна Н. В. - Напрями стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2011)
Злотнікова Є. М. - Удосконалення державної підтримки сільськогосподарських підприємств як чинник їх фінансового оздоровлення (2011)
Янковський В. Т. - Розвиток інтеграційних процесів у овочевому підкомплексі (2011)
Мамчук І. В. - Теоретичні засади формування економічного механізму забезпечення екологічної безпеки процесів реструктуризації підприємств хімічної промисловості регіону (2011)
Сердюк В. Т. - Єдиний внесок на соціальне страхування: доцільність впровадження та подання в електронній формі, Скороненко Л. С., Мируцька К. В., Бесчастна Т. В. (2011)
Титул, зміст (2012)
Голян В. А. - Перспективні напрями еколого-економічного регулювання лісогосподарського підприємництва в контексті інституціональної перебудови лісового сектора, Демидюк С. М., Гордійчук А. І. (2012)
Добрунік Т. П. - Проблеми забезпечення ефективності виробництва продукції у фермерських господарствах (2012)
Пріб К. А. - Превентивне антикризове управління сільськогосподарським підприємством (2012)
Стройко Т. В. - Особливості функціонування інституціональної інфраструктури в агропродовольчій сфері (2012)
Мельник Л. Ю. - Форми землекористування в контексті продуктивного використання сільськогосподарських угідь та відтворення їхньої родючості, Вільхова Т. В. (2012)
Іртищева І. О. - Структурні особливості харчової промисловості в контексті забезпечення продовольчої безпеки, Гросицька О. Є. (2012)
Ушкаренко Ю. В. - Розвиток підприємств обслуговуючої кооперації в аграрному секторі херсонської області, Петлюченко В. В. (2012)
Приходько В. П. - Структурні пріоритети інвестиційного розвитку регіональних виробничих комплексів (2012)
Аскеров Р. А. - Финансирование сельского хозяйства и роль коммерческих банков в привлечении инвестиций в аграрный сектор азербайджана (2012)
Нагорна Т. М. - Особливості інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Біліченко О. С. - Організаційно-економічний механізм регулювання працевлаштування сільської молоді на миколаївщині (2012)
Дуранова Т. А. - Сировинний ресурс як основний фактор розвитку олійно-жирового комплексу України (2012)
Миргородська А. П. - Підхід до оцінювання підприємницького потенціалу лісогосподарських підприємств (2012)
Партута Т. О. - Ефективність використання оборотних засобів підприємства (2012)
Заяць В. С. - Інвестиційні можливості домогосподарств України: обмеження і перспективи (2012)
Кожухівська Р. Б. - Інвестиційна привабливість рекламного ринку України на основі Інтернет-комунікацій (2012)
Жигірь А. А. - Інноваційний розвиток підприємницької діяльності (2012)
Прилуцька І. А. - Термінологічний підхід до визначення поняття "інноваційне підприємництво" (2012)
Бєлов Д. О. - Об'єкти інвестування в Україні: реальний і потенційний спектр (2012)
Реутов В. Є. - Формування кластерів підприємств як основа сталого регіонального розвитку: адаптація світового досвіду (2012)
Голюк В. Я. - Значення монетарного чинника у розвитку інфляційних процесів в Україні у 2002—2010 роках (2012)
Грабчук О. М. - Механізм впливу інструментів на розвиток та зростання економічних систем (2012)
Сундук А. М. - Стратегічні пріоритети забезпечення ефективного розвитку національної економіки в контексті глобальних тенденцій (2012)
Буковинський В. С. - Інституційні основи державної політики щодо екологічної безпеки в контексті сталого розвитку (2012)
Демчук Н. І. - Теоретичні та методологічні засади управління рентабельністю підприємства, Туболець І. І. (2012)
Герасимів З. М. - Аналіз демографічної ситуації в регіоні (на прикладі Тернопільської області) (2012)
Ткаченко А. М. - Вибір оптимальної моделі курсової політики України на основі методу Т. Сааті, Авдєй О. К. (2012)
Соболєва Г. Г. - Система цілей регіональної стратегії соціально-економічного розвитку, Балог О. Г. (2012)
Стрельніков О. І. - Державне регулювання бухгалтерського обліку в умовах інтеграції України в Європейський Союз, Петрушевський Ю. Л. (2012)
Пойда-Носик Н. Н. - Методичні аспекти складання звітності про рух грошових коштів підприємства, Гаврилко П. П., Гозда С. Ю. (2012)
Транченко Л. В. - Аналіз та проблеми соціально-економічного розвитку села (2012)
Купріянчик І. П. - Інформаційно-методичне забезпечення екологобезпечного використання сільськогосподарських угідь, Дорош О. С. (2012)
Татаренко О. Г. - Інвестиційна складова розвитку аграрного сектору економіки (2012)
Комаринець С. О. - Фінансово-економічне оцінювання організаційної гнучкості підприємства (2012)
Фоменко Є. О. - Пріоритетні напрями реформування державного регулювання міжнародної економічної діяльності комерційних банків України (2012)
Цуприк Л. М. - Еволюція фінансового капіталу як економічної категорії (2012)
Попадюк О. І. - Особливості планування як пріоритетної функції управління (2012)
Дем'янчук І. А. - Природа і особливості виникнення економічної турбулентності (2012)
Крутій О. М. - Політичний діалог як чинник довіри народу до влади (2012)
Радиш Я. Ф. - Професор Іван Савицький — фундатор одеської біохімічної наукової школи, Савицький І. В. (2012)
Долот В. Д. - Лікарняні каси як додаткове джерело фінансування системи охорони здоров'я України (на прикладі благодійної організації "Муніципальна лікарняна каса міста Києва"), Дудка В. В., Ляховченко Л. А. (2012)
Клименко О. В. - Історія виникнення медичного права (2012)
Унгурян П. Я. - Комунікаційні процеси в державному управлінні сталим розвитком (2012)
Ісаєнко І. А. - Європейські підходи до функціонування механізмів публічного управління (2012)
Герасименко І. С. - Вплив інвестиційної політики на подолання диспропорцій у розвитку регіонів (2012)
Кощинець В. В. - Процеси регіонального управління з використанням моделі сталого розвитку (2012)
Титул, зміст (2012)
Сень О. В. - Організаційно-економічні резерви підвищення якості молока у господарствах різних форм власності (2012)
Іртищева І. О. - Громадські організації — важливий елемент реалізації соціальних проектів для сільської молоді, Біліченко О. С. (2012)
Бабенко В. О. - Інформаційне забезпечення та моделювання оптимізації гарантованого результату управління інноваційними технологіями на підприємствах АПК (2012)
Сидоренко О. В. - Розвиток продовольчої безпеки та сільського господарства: системно-синергетичиний підхід (2012)
Одінцов О. М. - Кластерна основа економічного розвитку підприємств АПК (2012)
Мостова А. Д. - Оцінка матеріальних, фінансових та інформаційних потоків сільськогосподарських підприємств зернового підкомплексу (2012)
Приходько В. П. - Категорійний апарат теорії інвестиційного забезпечення регіонального розвитку (2012)
Бабапур Везиргани М. А. - Вопросы стимулирования инвестиционной деятельности в современных условиях глобализации (2012)
Фімяр С. В. - Основні завдання сучасної регіональної статистики (2012)
Мусаєв Е. К. - Ефективність управління розвитком агропромислового комплексу АР Крим (2012)
Головіна О. Л. - Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення (2012)
Гранат О. В. - Інноваційно-технологічний розвиток підприємств аграрного сектора України: комунікаційний аспект (2012)
Пісоченко Т. С. - Використання переваг кооперації в розвитку зовнішньої торгівлі підприємств аграрного сектора (2012)
Бубенок О. Б. - К вопросу о происхождении погребального обряда гуннов (2015)
Van Ngoc Thanh - Similarities between the Chinese Immigration to the United States and to Australia in the Second Half of the Nineteenth Century, Bui Truc Linh. (2015)
Зуб Н. М. - Діаспори Кавказу та Близького Сходу в Києві (1914–2014) (2015)
Moon Hyoungjin - A Study on the Relationship between Korea and Japan in the 15th Century (2015)
Усольцева М. М. - "Нова індійська жінка” очима вестернізованих еліт президентства Мадрас (1860–1930 рр.) (2015)
Філь Ю. С. - Вплив західної думки на ідеологів націоналізму в Північній Індії (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2015)
Завгородній Ю. Ю. - Орієнталістична "Індійська філософія” С. Радгакрішнана (2015)
Огнєва О. Д. - Старі храми і нові мандрівники на теренах Внутрішньої Монголії (30-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Тарасенко М. О. - До датування саркофага № 52611 Одеського археологічного музею (2015)
Bogomolov А. - A frame-semantic approach to analyzing concepts as complex semantic units of political discourse (2015)
Рибалкін С. В. - Туніська поезія ХХ–ХХІ ст. у дзеркалі світової літературної критики (2015)
Вертієнко Г. В. - Зброя духів Потойбіччя в Яшті 13, 45–46 (2015)
Кіктенко В. О. - "Китайська загроза” в глобальному контексті: теорія і реальні виклики (2015)
Мусійчук В. А. - Образ Китаю у в’єтнамських ЗМІ (тематика публікацій на матеріалі газети "Нянзан”) (2015)
Таран М. А. - "Піднесення” Китаю: творення гармонії чи породження конфлікту? (2015)
Лямець А. М. - Обов’язковий примірник у бібліотечній справі Алжиру, Тунісу та Сирії (2015)
Ксьондзик Н. М. - Рецензія на: Чернiков I. Ф. Мустафа Кемаль Ататюрк – засновник i будівничий республіканської Туреччини. – К., 2015. – 56 с. (2015)
Кочубей Ю. М. - Ісламознавство в Україні (2015)
Рибалкін С. В. - Літератури Сходу: міжкультурний діалог і тенденції розвитку (2015)
Афанасьева Е. С. - Об отображениях с модульными условиями в метрических пространствах (2014)
Плакса С. А. - Конструктивний опис моногенних функцiй в скiнченновимiрнiй напiвпростiй комутативнiй алгебрi, Пухтаєвич Р. П. (2014)
Полулях Є. О. - Про множини рiвня псевдогармонiчної функцiї на площинi (2014)
Сыровацкий А. Н. - Обратная спектральная задача для самосопряженного дифференциального оператора при одномерном возмущении (2014)
Трохимчук Ю. Ю. - Счетная кратность и категория (2014)
Заяць В. М. - Два пiдходи до побудови оптимальних числових методiв другого порядку та їх застосування до аналiзу нелiнiйних систем коливної природи (2014)
Шевченко А. И. - Об одном классе интегральных функционалов с неизвестной областью интегрирования, Миненко А. С. (2014)
Гавриленко Г. Д. - Устойчивость ребристых оболочек на упругом основании, Мацнер В. И. (2014)
Лила Д. М. - Влияние гироскопических сил на устойчивость вращающегося упруго-пластического диска при растяжении (2014)
Ярецька Н. О. - Вплив початкових (залишкових) напружень на контактну взаємодiю пружного цилiндричного штампа та пружного шару (2014)
Бардадим Ю. В. - Кореляцiя кристалiчної структури та динамiчних механiчних властивостей нанокомпозитiв ЕП 3%CdO та ЕП 3%(CdO + ПAн), Віленський В. О., Гомза Ю. П., Керча Ю. Ю., Ткаліч М. Г., Загорний М. М. (2014)
Зубкова С. М. - Особенности электронного строения поверхности (111) в кристаллах типа А2В6, Русина Л. Н. (2014)
Папиров И. И. - Обнаружение и исследование акустоэмиссионных эффектов при пластической деформации сталей в магнитном поле, Стоев П. И. (2014)
Алексеев Д. В. - Исследование характеристик ветрового волнения в прибрежной зоне Черного моря от Одессы до устья Днепра при различных ветровых условиях (2014)
Гордиенко В. В. - Тепловое поле северо-западной части Днепровского бассейна Днепровско-Донецкой впадины, Гордиенко И. В., Завгородняя О. В. (2014)
Иванов В. А. - Изучение влияния параметров атмосферных возмущений на волны, течения и процесс трансформации загрязнения различных начальных размеров в Азовском море, Черкесов Л. В., Шульга Т. Я. (2014)
Ковальчук Л. А. - Стохастическое оценивание вековой динамики сезонных распределений ежедневных атмосферных осадков на примере наблюдений в Киеве (2014)
Шувалов В. А. - Идентификация возмущений параметров ионосферной плазмы по зондовым измерениям на спутнике "Сич-2”, Пилипенко О. В. (2014)
Горобец М. И. - Сольватация и ассоциация ионов в системе LiClO4 диметилсульфоксид, Кириллов С. А., Гафуров М. М., Атаев М. Б., Третьяков Д. О. (2014)
Опанасенко О. А. - Вплив рiзних факторiв на процес фотодеградацiї метилоранжу в присутностi дiоксиду титану та -циклодекстрину i його похiдних, Рябов С. В., Сінельніков С. І., Керча Ю. Ю. (2014)
Свалявин О. В. - Синтез тригалогенидных солей тиазолинийпиразоло, Свалявин Н. И., Баля А. Г., Онисько М. Ю., Туров А. В. , Лендел В. Г. (2014)
Шевченко В. В. - Синтез азометинсодержащих бисфенолов с перфторированными моно- и бифениленовыми фрагментами, Ткаченко И. М., Кобзарь Я. Л., Шекера О. В. (2014)
Гвоздяк П. І. - Звiльнення питної води вiд нiтратiв пробiотиками, Сапура О. В., Коваленко В. Ф., Болгова О. С., Демчина В. П. (2014)
Головань А. В. - Вивчення апоптозстимулюючого впливу похiдних iзонiкотинової кислоти на моделях латентної та гострої ВЕБ iнфекцiй, Загородня С. Д., Нестерова Н. В. (2014)
Кольтовер В. К. - Магнитный изотоп магния 25Mg ускоряет реакцию гидролиза АТФ миозином, Лабынцева Р. Д., Люлько А. А., Карандашев В. К., Костерин С. А. (2014)
Мартиненко О. І. - Як впливають екзогеннi хiмiчнi чинники на активнiсть геному пшеницi? Вивчення з використанням спiввiдношення РНК/ДНК, Кириленко Т. К., Степанюгiн А. В., Плоднiк Д. П., Говорун Д. М. (2014)
Єфiмов А. С. - Сучаснi аспекти патогенезу та лiкування дiабетичної нефропатiї, Цимбал Т. С. (2014)
Назарчук З. Т. - Національній академії наук України - 90 років (2008)
Столярчук Я. М. - Суперечності глобальної монополізації капіталу (2008)
Палійчук М. В. - Функціонування інфраструктури регіонального розвитку на основі віртуальної організаційної структури матричного типу, Шкварилюк В. В., Попович В. В., Петренко В. П. (2008)
Кореняко М. Г. - Муніципальні запозичення як інструмент підтримки економічного розвитку регіонів (2008)
Каспрук Ю. В. - Вплив ресурсів місцевого бюджету на темпи економічного зростання області (2008)
Шевчук В. О. - Диспропорції та проблеми розвитку внутрішнього споживчого ринку: регіональний аспект, Мунько М. М. (2008)
Мартиняк І. О. - Формування кластерної політики як механізму вдосконалення інфраструктури функціонування малого і середнього інноваційного бізнесу в регіоні (2008)
Гощинський А. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі забезпечення конкурентоспроможності прикордонних територій, Бакушевич Д. Я. (2008)
Стеченко Д. М. - Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях рекреаційно-туристичного природокористування, Безуглий І. В. (2008)
Двігун А. О. - Пріоритетні напрями регулювання рентних відносин в умовах системного реформування адміністративно-територіального устрою України (2008)
Реверчук Н. Й. - Банківські кризи: сутність, ознаки, види та методи їх подолання, Ковалюк А. О. (2008)
Швець Н. Р. - Ризики банківських установ: проблеми визначення та управління (2008)
Кривцун І. М. - Управління ризиками комерційного банку, Кутник О. І. (2008)
Дзедзик І. Б. - Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи (2008)
Руденко З. М. - Оцінка фактичних цілей Національного банку України у формуванні та реалізації грошово-кредитної політики (2008)
Руденко М. О. - Аналіз діяльності банків України у сфері фінансових інвестицій (2008)
Дребот Н. П. - Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг, Галько О. Р. (2008)
Галайко Н. Р. - Методичні підходи до формування та реалізації стратегії забезпечення ефективності діяльності банку (2008)
Нашкерська Г. В. - Особливості визнання та оцінювання умовних зобов'язань (2008)
Станков О. С. - Особливості діяльності арабських фінансових інституцій на світових ринках (2008)
Козоріз М. А. - Капіталізація фондових бірж України: особливості та проблеми, Калинець К. С. (2008)
Колісник М. К. - Стан підприємств машинобудування в Україні і можливі шляхи виходу з кризи за допомогою стратегії інтеграції, Сміх К. Е. (2008)
Петришин Н. Я. - Система стратегічних показників діяльності машинобудівних підприємств (2008)
Скриньковський Р. М. - Методичний підхід до економічного оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування (2008)
Тарасюк Г. М. - Основні тенденції та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості Житомирської області в нових економічних умовах (2008)
Пурська І. С. - Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України (2008)
Слава С. С. - Структурування життєздатного розвитку: аналіз підходів та дефініцій, Бондаренко В. М. (2008)
Ригайло С. Я. - Аналіз кадрової та матеріально-технічної складових науково-технічного потенціалу Західного регіону України, Зинюк О. Д. (2008)
Босак О. В. - Фактори конкурентоспроможності вищих навчальних закладів в системі формування економіки знань (2008)
Кульчицька В. А. - Вплив процесів концентрації друкованих засобів масової інформації на ефективність їх рекламної діяльності (2008)
Демченко В. В. - Гірська політика в Україні: основи формування та шляхи реалізації (2008)
Автори номера (2008)
Зміст за 2008 р (2008)
Солових В. П. - Синергетична модель державного управління (2015)
Вороніна К. Ю. - Теоретичні підходи до визначення політичного проектування (2015)
Хашиєва Л. В. - Концепції ідентичності в соціально-науковому знанні (2015)
Баглик В. С. - Підходи до формулювання поняття державної молодіжної політики як особливого напряму діяльності Української держави (2015)
Вострікова Н. В. - Зміст і сутність державного управління водними ресурсами (2015)
Ісаєва І. М. - Стратегічні пріоритети і завдання держави з розвитку та забезпечення ефективного функціонування магістральних трубопровідних систем (2015)
Котелевець Д. М. - Модель взаємодії органів державної влади під час регулювання сфери зв’язку та інформатизації (2015)
Лєскова Л. Ф. - Проблеми формування нової управлінської еліти в Україні (2015)
Линник Р. В. - Відповідальність як необхідна умова ефективного управління в регіоні (2015)
Лугиня М. В. - Концептуальні підходи до забезпечення ефективності національної системи державного управління (2015)
Мєзєнцев А. В. - Електронне урядування, електронна демократія – підходи до визначень (2015)
Коваленко М. М. - Нове трактування сутності та функціонального складу грошей (2015)
Мельниченко О. А. - Механізми реалізації інвестиційної політики держави (2015)
Оболенський О. Ю. - Публічний аудит: цілі та економічний зміст, Обушна Н. І. (2015)
Ульянченко Ю. О. - Державне стимулювання розвитку аграрних кластерів (2015)
Вашев О. Є. - Розвиток муніципальної медицини як складова реформування системи охорони здоров’я, Мазурок О. В. (2015)
Надточій А. О. - Причини зовнішньої трудової міграції та оцінка її наслідків для економіки України (2015)
Ромін А. В. - Сучасні механізми розвитку вищих навчальних закладів та ефективне використання їх економічного потенціалу (2015)
Стоян О. Ю. - Державне регулювання розвитку вітроенергетики України: особливості, тенденції, енергетичний потенціал (2015)
Кучерява К. Я. - Поліпшення організаційно-правового забезпечення функціонування ОСГ як основа розвитку кооперації в аграрному секторі (2015)
Рибчич І. Є. - Державне регулювання розвитку ресурсного забезпечення сфери фізичної культури та спорту в Україні (2015)
Бізікін С. В. - Організаційно-економічний механізм регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування в Україні (2015)
Гурняк І. Л. - Системна потужність і громадянська ефективність як критерії оцінки функціонування, Яремчук О. І. (2015)
Таукешева Т. Д. - Бюджетна децентралізація як чинник зміцнення місцевого самоврядування в Україні, Даудова Г. В. (2015)
Кравченко Т. А. - Значення та роль органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування в Україні: функціональний підхід (2015)
Чухно І. А. - Інноваційні підходи в управлінні регіональним розвитком (2015)
Гошовська В. А. - Елітологізація програм професійної підготовки магістрів державного управління, Сурай І. Г. (2015)
Бєлай С. В. - Удосконалення державного механізму підготовки фахівців з моніторингу та врегулювання кризових явищ соціально-економічного характеру (2015)
Покотило Т. В. - Проблеми розвитку трудового потенціалу в органах публічної служби (2015)
Щегорцова В. М. - Наукові підходи до класифікації видів кар’єри державних службовців (2015)
Чорнобиль О. В. - Адаптація персоналу як напрям діяльності систем навчання та розвитку вітчизняних підприємств (2015)
Домбровська С. М. - Механізми забезпечення інформаційної безпеки як складової державної безпеки України (2015)
Нікітін В. В. - Організація державного контролю в Китаї: традиції та сучасний досвід державного управління, Александрович О. О. (2015)
Оргієць О. М. - Розвиток інституційної пам’яті в органах державної влади Великобританії (2015)
Фесенко Н. С. - Загальні принципи адміністрування сфери культури в країнах-членах Європейського Союзу та США (2015)
Держановська С. Л. - Особливості реалізації політично-управлінського лідерства в сучасній Канаді (2015)
Єгіозар’ян А. Г. - Публічне врядування на місцевому рівні: європейський досвід (2015)
Сильчук Т. В. - Моніторинг й оцінювання міжнародних програм і проектів як складова механізму впливу на інституційний розвиток України (2015)
Гордевский В. Д. - Об одном классе приближенных решений уравнения Больцмана с винтовыми модами, Сазонова Е. С. (2014)
Ковалев А. М. - Инвариантные соотношения неавтономных систем дифференциальных уравнений, Горр Г. В., Неспирный В. Н. (2014)
Коробов В. И. - Стабилизация одного класса нелинейных систем, неуправляемых по первому приближению, Бебия М. О. (2014)
Макаров В. Л. - Новi властивостi FD-методу при його застосуваннях до задач Штурма–Лiувiлля, Романюк Н. М. (2014)
Нестеренко В. В. - Характеризацiя властивостi Гана (2014)
Белоусов А. А. - О дифференциальных играх с геометрическими и интегральными ограничениями (2014)
Копець М. М. - Лiнiйно-квадратична задача оптимального керування процесом теплопровiдностi (2014)
Литвин О. М. - Вiдновлення функцiй двох змiнних iз збереженням класу Cr(R2) за допомогою їх слiдiв та слiдiв їх похiдних до фiксованого порядку на заданiй лiнiї, Литвин О. О., Ткаченко О. В., Грицай О. Л. (2014)
Лила Д. М. - Потеря устойчивости вращающегося упругопластического плоского диска с убывающим радиусом, Мартынюк А. А. (2014)
Поляков В. Л. - К оценке эффекта упорядочения структуры несвязного грунта при неустановившейся напорной плоской фильтрации (2014)
Бабич А. В. - Скрытая симметрия уравнений магнитной гидродинамики и инвариантные решения (2014)
Мамуня Є. П. - Перколяцiйнi ефекти провiдностi в полiмерних нанокомпозитах з бiнарним наповнювачем, Левченко В. В., Boiteux G., Лебедєв Є. В. (2014)
Таран Є. Ю. - Реологiчна модель розведеного розчину недеформiвних вiльнопротiчних ланцюгових макромолекул, Каліон В. А., Кондрат Р. Я. (2014)
Бошицкая Н. В. - Сравнительная характеристика нанопорошков на основе железа, полученных низкотемпературным синтезом из оксалатов и цитратов, Кущевская Н. Ф., Баглюк Г. А., Куровский В. Я., Гончарук Д. А. (2014)
Гордиенко В. В. - Тепловое поле юго-восточной части Днепровского бассейна Днепровско-Донецкой впадины, Гордиенко И. В., Завгородняя О. В. (2014)
Иванов В. А. - Прогноз погодных катастроф в Черноморском регионе, Шокуров М. В., Дулов В. А., Чечина Е. В. (2014)
Костинский А. С. - О принципах сплайн-экстраполяции геофизических данных (2014)
Mostovoy V. S. - Estimation of the of seismic waves parameters, Mostovyi S. V. (2014)
Струтинська Н. Ю. - Синтез та термiчнi перетворення складнозамiщених карбонатвмiсних гiдроксоапатитiв, Затовський І. В., Слободяник М. С., Малишенко А. І., Місчанчук Б. Г., Бєда О. А. (2014)
Туров В. В. - Вплив трифтороцтової кислоти на кластеризацiю води в частково дегiдратованiй тканинi печiнки щурiв з карциномою Герена, Тодор І. М., Лук’янова Н. Ю., Крупська Т. В., Угнiвенко А. П., Чехун В. Ф. (2014)
Шевченко В. В. - Протонная олигомерная ионная жидкость гиперразветвленного строения, Стрюцкий А. В., Клименко Н. С., Яковлев Ю. В. (2014)
Бабута О. М. - Порiвняння ефективностi нової таргетної сполуки похiдного малеiмiду i цитостатика 5-фторурацилу при хемоiндукованому раку товстої кишки у щурiв, Линчак О. В., Рибальченко В. К. (2014)
Болюх I. А. - Роль БТШ-пептидних комплексiв у конструюваннi протипухлинних вакцин, Діденко Г. В., Шпак Є. Г., Кузьменко О. П., Лісовенко Г. С., Потебня Г. П. (2014)
Борова М. М. - Отримання квантових точок CdS з використанням гриба Pleurotus ostreatus, Науменко А. П., Пірко Я. В., Круподьорова Т. А., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2014)
Чайковский И. А. - Подходы к оценке степени зрелости клинических информационных технологий на примере технологий анализа электрической активности сердца, Войтович И. Д. (2014)
Бойко В. М. - Редукцiя диференцiальних рiвнянь до алгебраїчних (2014)
Ковтонюк Д. А. - О регулярных решениях задачи Дирихле для уравнений Бельтрами, Петков И. В., Рязанов В. И. (2014)
Королюк Д. В. - Диффузионная аппроксимация статистических экспериментов с настойчивой линейной регрессией и эквилибриумом (2014)
Лінчук Ю. С. - Про один клас дiагональних операторiв у просторах аналiтичних функцiй та його застосування (2014)
Лебiдь В. О. - Спектральний аналiз локально скiнченних графiв з одним нескiнченним променем, Нижник Л. П. (2014)
Kurta V. V. - Liouville comparison principle for solutions to semilinear parabolic second-order partial differential inequalities in the whole space (2014)
Сергiєнко I. В. - Аналiз обчислювальних можливостей iнтерлiнацiйного методу скiнченних елементiв розв’язання нестацiонарної задачi теплопровiдностi, Литвин О. М., Лобанова Л. С., Залужна Г. В. (2014)
Шевченко А. И. - Моделирование сложных теплофизических систем с применением нечеткой логики, Миненко А. С., Гололобова А. С. (2014)
Ustimenko V. A. - On walks of variable length in the Schubert incidence systems and multivariate flow ciphers (2014)
Крупенин В. Л. - Об одном классе авторезонансных машин виброударного действия, Мягкохлеб К. Б. (2014)
Ободан Н. И. - Устойчивость и закритическое поведение двухслойных цилиндрических оболочек с частичным "неприклеем” при осевом сжатии, Прокопало Е. Ф., Громов В. А. (2014)
Мриглод О. І. - Про порiвняння екстенсивної та iнтенсивної мiр ефективностi наукових груп, Кенна Р., Головач Ю. В., Берш Б. (2014)
Прохоров Э. Д. - Эффективность генерации планарных диодов n+−n−n+ c туннельными границами, Боцула О. В., Реутина О. А. (2014)
Курочкiн В. Д. - Математичне моделювання процесу утворення шаруватих конденсатiв при електронно-променевому випаровуваннi–конденсацiї бiнарних систем типу Cu−Cr (2014)
Вишневський О. А. - Про першу знахiдку зонального пiропу в осадочному чохлi Українського щита (2014)
Костинский А. С. - Эволюция диссипативной структуры как модель процесса в очаге землетрясения: аналогии в живых системах и химической кинетике (2014)
Орлюк М. И. - Низкочастотный техногенный магнитный шум в г. Киев, Роменец А. А., Орлюк И. М. (2014)
Станкевич С. А. - Видiлення осей синфазностi на сейсмограмах за допомогою одновимiрного перетворення Радона, Титаренко О. В. (2014)
Коновалова В. В. - Магнiтно-активнi ультрафiльтрацiйнi мембрани на основi целюлози, Горобець С. В., Полоз Є. А., Бурбан А. Ф. (2014)
Кублановский В. С. - Энергия реорганизации при разряде гидроксиэтилиминодиацетатных комплексов палладия (II), Никитенко В. Н., Руденко К. П. (2014)
Тітов Ю. О. - Особливостi будови п’ятишарової структури iзоморфнозамiщених фаз типу CaLn4−xLnIxTi5О17, Білявина Н. М., Маркiв В. Я., Слободяник М. С., Чумак В. В. (2014)
Адамчук-Чала Н. І. - Вплив iнокуляцiї Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6035 на фотосинтетичний апарат сої, Яценко В. О., Іутинська Г. О. (2014)
Куликова А. Д. - Цветовой полиморфизм раковины и активность аминотрансфераз тканей Mytilus galloprovincialis Lam., Андреенко Т. И., Солдатов А. А. (2014)
Проценко I. О. - Конформацiйнi властивостi молекули кверцетину: квантово-хiмiчне дослiдження, Говорун Д. М. (2014)
Секан А. С. - Одноетапне отримання трансформантiв Arabidopsis thaliana, вiльних вiд маркерних послiдовностей, за допомогою сайт-специфiчної рекомбiназної системи Cre/loxP пiд контролем мiнiмального 35S промотору, Ісаєнков С. В. (2014)
Завальська Т. В. - Вплив антиагрегантної терапiї на iмунологiчний статус у хворих на уперше виниклу стенокардiю (2014)
Горбань Е. Н. - Экспрессия мРНК HIF-1α и HIF-3α в ткани сердца взрослых и старых крыс после интервальной гипоксической тренировки и рентгеновского облучения, Древицкая Т. И., Топольникова Н. В., Маньковская И. Н. (2015)
Коляда А. К. - Мутации генов LRRK2, GBA и SNCA, ассоциированных с болезнью Паркинсонпа у жителей Украины, Соседко А. С., Чивликлий М. А., Вайсерман А. М., Карабань И. Н. (2015)
Коркушко О. В. - Предиабетические нарушения углеводного обмена у людей среднего и пожилого возраста с метаболическим синдромом, Чижова В. П., Шатило В. Б. (2015)
Кононенко О. А. - Фактори ризику та особливості системної гемодинаміки і функціонального стану серця у літніх пацієнтів з артеріальною гіпертензією при субклінічному гіпотиреозі та різному рівні тиреотропного гормону (2015)
Гриб О. Н. - Особенности микроциркуляции в слизистой оболочке желудка и кислотопродукции у людей пожилого возраста с аутоиммунным гастритом (2015)
Приходько В. Ю. - Особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у літніх людей, Морєва Д. Ю. (2015)
Гавалко Ю. В. - Дефіцит вітаміну В12 у людей літнього та старечого віку (2015)
Войтенко В. П. - Продолжительность жизни в странах Европы: связь с показателями системы здравоохранения (медико-демографическое исследование), Писарук А. В., Кошель Н. М., Мехова Л. В. (2015)
Вайсерман А. М. - В. П. Войтенко. Очерки становления и развития генетики.- К.: Феникс, 2015.- 107 с. (2015)
Академіку НАМН України В. В. Безрукову — 75 років (2015)
Новые книги (2015)
Титул, зміст (2012)
Сень О. В. - Розподіл спільно отриманих доходів між інтегрованими підприємствами з виробництва молока і молокопродуктів (2012)
Спринчук Н. А. - Cвітовий досвід державної підтримки інвестиційних процесів у кормовиробництві для скотарства (2012)
Грабчук О. М. - Напрями стабілізації розвитку економіки України (2012)
Захожай К. В. - Прогнозування обсягів доходів державного бюджету України (2012)
Карпук А. І. - Суть та особливості регулювання лісокористування в ринкових умовах (2012)
Хопчан М. І. - Значення витрат в управлінні діяльністю підприємства (2012)
Бондарчук Н. В. - Особливості обліку основних засобів на малих підприємствах, Васільєва Л. М., Павлова Г. Є. (2012)
Овчаренко В. В. - Глобалізаційні процеси та національна стратегія розвитку середнього класу в Україні (2012)
Савченко О. Ф. - Сільськогосподарські кооперативи та розвиток споживчої кооперації в торговельній галузі України, Мілька А. І. (2012)
Тульчинська С. О. - Стратегія планування інноваційного розвитку регіонів (2012)
Череп А. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємств, Дашко І. М. (2012)
Хопчан В. М. - Теоретичний зміст витрат і собівартості та їх відображення в управлінні підприємством (2012)
Бредіхін О. О. - Економічні аспекти контролю збреження родючісті грунтів при оренді земельних часток (паїв) (2012)
Галкін О. В. - Застосування економіко-математичної моделі ефективного контролювання діяльності сільськогосподарських підприємств на основі мережевого планування управління (2012)
Содержание (2015)
Островерхов Н. Я. - Робастная система управления синхронным двигателем с постоянными магнитами, Пыжов В. М. (2015)
Kotsur M. - Система импульсного регулирования согласованного вращения асинхронных двигателей, Andrienko P., Bliznyakov O., Andrienko A., Andrienko D. (2015)
Квашнин В. О. - Анализ трехфазной динамической модели асинхронного электродвигателя с использованием параметров, полученных на основе аналитической и итеррационной методик, Косенко В. А. (2015)
Осадчий В. В. - Исследование позиционного электропривода на основе шагового двигателя в микрошаговом режиме, Назарова Е. С., Тоболкин С. Ю. (2015)
Квашнин В. О. - Методика определения динамических скоростной и токовой характеристик асинхронного электропривода, Бабаш А. В. (2015)
Марущак Я. Ю. - Забезпечення стандартних форм розподілу коренів характеристичного рівняння при синтезі електромеханічних систем методом параметричної оптимізації (2015)
Кузнецов Б. И. - Многокритериальная стохастическая оптимизация мультироем частиц анизотропийных регуляторов многомассовых электромеханических систем с параметрической неопределенностью, Никитина Т. Б., Коломиец В. В., Хоменко В. В. (2015)
Lebedev V. - The Realization of Tasks for Coordinate Control of Instrument and work Piece Motion at Mechanized and Automatic arc Welding, Kozyrko O. (2015)
Glazeva О. - Modern Lines of Development of ship Electromotive Systems, Busher V., Vlasov V. (2015)
Кравцов А. А. - Электропривод и система управления летучей пилы трубоэлектросварочного агрегата, Лимонов Л. Г., Потапов С. В., Синельников В. В. (2015)
Немыкина О. В. - Выбор системы питания кранов с частотнорегулируемым приводом (2015)
Busher V. - Coordinated Control of Electric Drives Simultaneous Operation of the Crane Mechanisms, Melnikova L., Shestaka A. (2015)
Герасимяк Р. П. - Двухмассовая электромеханическая система с люфтом в передаче в режиме торможения, Найденко Е. В. (2015)
Tolochko O. - Synthesis of a state-feedback Controller to Suppress Structural Vibrations of an Overhead Crane, Bazhutin D. (2015)
Стяжкин В. П. - Автоматизированная система управления электроприводами мостового крана-манипулятора для установки дезактивации металлов, Подейко П. П., Зайченко О. А., Гаврилюк С. И., Рыжков А. М. (2015)
Buryakovskiy S. - Mathematical Modeling of the Electric Drive Turnouts Based on a Linear Motor, Lyubarskiy V., Masliy Ar., Masliy An. (2015)
Волянский С. М. - Разработка и исследование системы управления движительно-рулевым комплексом при горизонтальном прямолинейном движении подводного аппарата с различными типами регуляторов, Волянская Я. Б. (2015)
Сивякова Г. А. - Резервирование промышленных электроприводов, Лимонов Л. Г. (2015)
Сергієнко Г. С. - Імпульсна модель матричного перетворювача частоти, Старостін С. С. (2015)
Kulagin D. - Аnalysis of Modes Traction Frequency Converter, Chernetskiy B. (2015)
Шинкаренко В. Ф. Котлярова В. В. - Групповой синтез электромеханических дезинтеграторов с максимальным использованием активного объема, Шиманская А. А. (2015)
Матющенко А. В. - Расчет характеристик вентильных двигателей с постоянными магнитами и их сравнительный анализ (2015)
Винаков А. Ф. - Низкооборотная машина постоянного тока бииндукторного типа, Косенков В. Д., Яковлев А. В., Ивлев Д. А. (2015)
Пальчиков О. О. - Сравнение электромагнитных систем трансформаторов с вращающимся магнитным полем для преобразования числа фаз (2015)
Пуйло Г. В. - Оптимизация рабочей частоты силовых трансформаторов с цилиндрическими слоевыми обмотками, Насыпаная Е. П. (2015)
Андриенко П. Д. - Определение нагрузочной способности силовых трансформаторов с использованием систем непрерывного контроля и стохастической оптимизации, Конограй С. П. (2015)
Хилов В. С. - Формирование плавного пуска высоковольтного сетевого электродвигателя генераторной группы посредством низковольтного источника тока, Фофанов К. П., Носаненко Е. В. (2015)
Gorkunov B. - Multiparameter Electromagnetic Sensors for Information Systems of Control and Management, Tyshchenko A., Gorkunova I., Vu Suan Vuong (2015)
Kryvda V. - Development of the Scheme and Research of the Mathematical Model of the Voltage Regulation Device on the Transformers with Switching without 10/0,4 kV Excitation, Rudnickij V. (2015)
Бесараб А. Н. - Математическая модель для инженерных расчетов значений периодической и апериодической составляющих тока короткого замыкания в сложных схемах, Невольниченко В. Н., Шабовта М. Ю. (2015)
Маевский Д. А. - Влияние взаимных связей между проводниками кабеля на режим работы электрических сетей, Семенюг А. Н., Кучеренко Г. Н. (2015)
Щербак Я. В. - Комбінований активний фільтр послідовного типу зі зворотним зв’язком за напругою навантаження, Семененко Ю. О. (2015)
Вишневский Л. В. - Согласованное управление автономной электроэнергетической установкой с компенсацией реактивной мощности, Тумольский А. П. (2015)
Христо П. Е. - Энергосберегающее управление главными насосами сухого дока (2015)
Абакумов В. Г. - Методи і засоби реєстрації відеоінформації при виробничих випробуваннях та наукових дослідженнях, Прядко О. М. (2015)
Любченко В. В. - Алгоритм знаходження парето-оптимального рішення задачі наступного релізу, Берлізов Є. В. (2015)
Польская О. В. - Обнаружение и выбор Web-сервисов, Кудерметов Р. К., Шкарупило В. В (2015)
Malakhov E. - Stability and Inevitability of Connections of Subject Domains, Shchelkonogov D. (2015)
Сурков С. С. - Модификация открытого протокола авторизации для верификации запросов, Мартынюк А. Н., Милейко И. Г. (2015)
Савчук Т. О. - Інформаційна модель процесу кластеризації станів комп’ютерної техніки, Петришин С. І. (2015)
Сугак А. С. - Мультиагентная система поведенческого диагностирования распределенной информационной системы, Мартынюк А. Н. (2015)
Миронова Н. А. - Информационная технология коллективного экспертного оценивания, Юр Т. В. (2015)
Тишин П. М. - Алгоритм построения онтологии бизнес процессов при проектировании распределенных информационных систем, Нестеренко C. A., Ливандовская Е. Я. (2015)
Кльоц Ю. П. - Прогнозування взаємоблокувань процесів в комп’ютерних системах, Мостовий С. В. (2015)
Скобцов В. Ю. - Многозначное моделирование перекрестных неисправностей индуцированных импульсов, Скобцов Ю. А. (2015)
Дрозд Ю. В. - Многопоточная конвейерная система и ее рабочее диагностирование, Дрозд А. В., Аль-Даби М. М. (2015)
Глухов В. С. - Зменшення структурної складності багато-секційних помножувачів елементів полів Галуа, Еліас Р. (2015)
Vyatkin S. - Visualization of 3d-amorphous Objects using free Forms, Romaniuk S., Romaniuk O. (2015)
Shcherbakova G. - Method of Classification with Training on the Wavelet Transformation base, Krylov V., Babilounga O. (2015)
Zhurba A. - Аnalysis of the Fractal Characteristics of Hy-drodynamical Streams, Mikhalyov A., Arsisriy E. (2015)
Богучарский C. И. - Иерархическая агломеративная кластеризация в базах данных мультимедиа, Машталир С. В. (2015)
Гожий О. П. - Підхід до оцінювання невизначеностей в задачах прогнозування (2015)
Serdyuk P. - Development of Software usage Model for do-main-oriented Testing Based on Syntax and Lexical Analysis of Program Source, Nytrebych O. (2015)
Яковина В. С. - Компонентні моделі надійності програмного забезпечення вищого порядку (2015)
Кушниренко Н. И. - Метод построения гамма-последовательности для шифрования потоков данных, Буряк В. Д., Чечельницкий В. Я. (2015)
Защолкін К. В. - Модифікація категорійнозонного методу вбудовування цифрових водяних знаків, Губич О. В. (2015)
Арсирий Е. А. - Автоматизация представления и извлечения декларативных знаний в цифровом макете предприятия при инициализации проектов охраны труда, Антощук С. Г., Маникаева О. С. (2015)
Верлань А. А. - Диагностирование сложных электронных схем на основе метода обучающих и проверочных характеристик, Стертен Ю. (2015)
Гунченко Ю. О. - Побудова траєкторій об’єктів в тренажерах диспетчерів управління повітряним рухом, Шворов С. А., Алаіасра Х., Савенчук В. В. (2015)
Kiriya R. - Modeling of Functioning of Conveyor Transport Systems with Dentritic selfsimilar Structure, Mikhalyov A., Babenko Yu. (2015)
Бобриков С. А. - Цифровой регулятор в системе управления с астатизмом второго порядка с запаздыванием, Пичугин Е. Д., Бабийчук О. Б., Лопатинская А. А. (2015)
Положаєнко С. А. - Математична модель багатокомпонентного реологічного процесу "поршневого" витіснення і її обчислювальна реалізація, Лисенко Н. О. (2015)
Фомин А. А. - Метод построения многомерной модели Вольтерра глазо-двигательного аппарата, Павленко В. Д., Фёдорова А. Н. (2015)
Кондратенко Ю. П. - Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для вибору раціональної моделі академічно-промислових консорціумів типу "університет – ІТ компанія", Кондратенко Г. В., Сіденко Є. В. (2015)
Щербак Н. В. - Метод распределения тестовых заданий, Табунщик Г. В. (2015)
Антощук С. Г. - Студенческий аутсорсинг как механизм взаимодействия университета с бизнес-структурами, Белоус Н. В., Лобачев М. В. (2015)
Отрадская Т. В. - Процессный подход и модель управления качеством образования по новым стандартам ISO, Васильева В. Ю., Оборская А. Г. (2015)
Лукьянов Д. В. - Подходы, методы и инструменты как составляющие терминосистемы управления проектами, Колесникова Е. В., Негри А. А. (2015)
Олех Т. М. - Eргодичність моделі оцінки "шести рівнів успішності", Барчанова Ю. С. (2015)
Оборский Г. А. - Инструменты реализации ценностного подхода в проектах дистанционного обучения, Колесников А. Е., Миколюк А. Н. (2015)
Титул, зміст (2012)
Одінцов О. М. - Організаційно-інституціональна структура регіонального апк на основі агропромислових кластерних об'єднань (2012)
Карпук А. І. - Трансформація системи регулювання лісокористування в контексті адміністративної реформи в Україні (2012)
Зінченко Т. Є. - Особливості ринку земель міських агломерацій на сучасному етапі (2012)
Андросович Т. Ю. - Особливості дослідження ринку прісноводної риби (2012)
Сітнікова Н. П. - Стратегічне планування процесів подолання бідності (2012)
Ареф'єва О. В. - Політика управління оборотним капіталом підприємства: теоретичний аспект, Соломіна Н. Ю. (2012)
Тульчинська С. О. - Принципи розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів (2012)
Гринько О. В. - Формування концептуальних засад розвитку соціальної інфраструктури сільських територій як інструмент агропромислового розвитку держави (2012)
Миргородська А. П. - Визначення напрямів формування підприємницького потенціалу лісогосподарських підприємств (2012)
Марчин М. І. - Організаційна модель упралінського обліку операційних витрат цукрової промисловості (2012)
Кузоваткін В. О. - Інформаційно-консультативне забезпечення облікового процесу фермерських господарств у житомирській області, Нечипорук О. В. (2012)
Березівська О. Я. - Напрями регулювання внутрішньогосподарських економічних відносин у сільськогосподарських підприємствах (2012)
Стешенко Л. І. - Результативність та ефективність діяльності підприємств харчової промисловості (2012)
Сергійчук І. І. - Система управління змінами розвитку масштабу діяльності підприємств: теоретичний аспект (2012)
Титул, зміст (2012)
Дорош О. С. - Просторова організація сільськогосподарського землекористування (2012)
Кирилюк Є. М. - Базові засади розробки стратегії розвитку аграрного ринку України, Прощаликіна А. М. (2012)
Костенко О. М. - Структура інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю сільськогосподарських підприємств (2012)
Шапочка М. К. - Підходи до еколого-економічної оптимізації структури земельних угідь, Вороненко В. І. (2012)
Безп'ята І. В. - Аналіз структури капітальних інвестицій в аграрну сферу миколаївської області (2012)
Скоромна О. Ю. - Фактори формування прибутку в аграрних підприємствах харківської області (2012)
Саранчук А. О. - Досвід функціонування ринку зерна на прикладі штату айова, сша (2012)
Алтухова Н. В. - Створення інноваційних рибних кластерів в Україні: необхідність та можливість (2012)
Березівська О. Я. - Формування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств на основі оренди (2012)
Дяченко О. П. - Лізинг як складова відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств (2012)
Сітнікова Н. П. - Підходи до визначення якості життя для використання у процесі стратегічного планування соціально-економічного розвитку (2012)
Оберван О. Р. - Рівень життя населення як показник ефективності проведення соціальної політики (2012)
Слободчикова О. А. - Концептуальні засади проведення реструктуризації підприємства (2012)
Іртищева І. О. - Удосконалення механізмів управління інвестиційно-інноваційними процесами в харчовій промисловості, Потапенко О. М. (2011)
Сідельникова Л. П. - Податкові та боргові джерела бюджетного фінансування державних інвестиційних проектів (2011)
Малярчук А. К. - Податкові інновації в контексті євроінтеграційних процесів (2011)
Савелко С. О. - Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник ефективного розвитку підприємства (2011)
Шнипко О. С. - Інноваційне осмислення феномена економічної влади: західні підходи (2011)
Корецька С. О. - Обгрунтування соціально-економічної природи податків (2011)
Селіверстова Л. С. - Місце і роль фінансів корпорацій у фінансовій системі України (2011)
Кривов'язюк І. В. - Методологія діагностування кризового стану підприємства (2011)
Савелко Т. В. - Особливості банківської системи України (2011)
Демченко Т. А. - Проблемні питання ефективного формування та використання оборотних активів промислових підприємств (2011)
Гринчук Ю. С. - Податкове планування як складова податкового менеджменту, Гринчук В. Ю. (2011)
Крисоватий І. А. - Інструменти активізації інвестиційної та інноваційної компоненти у вітчизняній системі оподаткування (2011)
Боярська М. О. - Прогнозування поведінки моделі управління інноваційними процесами з використанням імітаційного моделювання (2011)
Здір В. А. - Оцінка сучасного стану економіки України з точки зору її інновативності (2011)
Франчук Т. М. - Проблеми розвитку інвестиційного клімату в Україні (2011)
Жученко З. О. - Система управління інвестиційним забезпеченням діяльності підприємств (2011)
Самохвал Н. П. - Особливості застосування підприємствами вексельної форми розрахунків (2011)
Тищенко Д. О. - Державне регулювання страхової діяльності в Україні (2011)
Яременко О. О. - Лібералізація валютних відносин: історичні передумови та прояви в Україні (2011)
Могилевська О. Ю. - Формування системи організації маркетингової інформації на підприємствах машинобудування (2011)
Нікітан Н. О. - Еволюція становлення та розвитку казначейства в Україні (2011)
Григораш І. О. - Формування системи управління підприємством на засадах контролінгу (2011)
Макар О. П. - Макроекономічний аналіз впливу державних запозичень на економічне зростання (2011)
Караченцева К. О. - Державне регулювання ринку робочої сили: науково-теоретичний базис (2011)
Дергалюк Б. В. - Особливості формування та реалізації механізму державного регулювання лізингу в Україні (2011)
Запорожець Т. С. - Управління стратегіями підвищення рівня конкурентоспроможності господарського потенціалу підприємств машинобудівної галузі (2011)
Литовченко М. В. - Детермінанти розвитку ринку злиття та поглинання в Україні (2011)
Янковський В. Т. - Чинники формування рівня споживання овочів (2011)
Гаман П. І. - Технологія оптимального задіяння ресурсів та потенціалів місцевого розвитку (2011)
Юрченко В. І. - Міжрегіональна асиметрія рівнів економічного розвитку регіонів як наслідок недосконалості існуючих механізмів державного управління (2011)
Лесечко М. Д. - Механізм управління великими містами в Україні, Блащук Л. В. (2011)
Бублик С. Г. - Модель державного управління науково-технологічною діяльністю в контексті теорії потрійної спіралі (2011)
Васільєва Л. М. - Система критеріїв і факторів стійкого розвитку аграрного сектора (2011)
Міщенко Д. А. - Теоретичні засади формування механізму розвитку аграрного сектору економіки України (2011)
Кириченко А. М. - Вибір компоновки багатокоординатного верстата паралельної структури з ланками змінної довжини, Шелепко О. В. (2015)
Кулешков Ю. В. - Экспериментальные исследования спектров шума шестеренного насоса с косозубым зацеплением, Руденко Т. В., Красота М. В., Матвиенко О. О., Осин Р. А. (2015)
Chernovol M. - Selection of a processing medium for the finishing antifriction nonabrasive treatment, Shepelenko I., Budar Mohamed R. F. (2015)
Солових Є. К. - Підвищення функціональних властивостей гальванічних полімерометалевих покриттів на основі міді при проточному нарощуванні зношених поверхонь, Аулін В. В., Солових А. Є., Катеринич С. Є. (2015)
Анастасенко С. М. - Модернізація вузлів обладнання для механічної обробки гільзи циліндрів двигуна на токарних верстатах застарілої конструкці, Григурко І. О., Ошовський В. Я., Будуров В. Л. (2015)
Когут М. С. - Спосіб виготовлення кільцевого шва в циліндрі та оцінка його і термонапруженої арматури за тріщиностійкістю, Гуменюк Р. В., Шолудько Я. В. (2015)
Лисих А. Ю. - Механіка елементів хвильового рушія (2015)
Мірзак В. Я. - Засоби динамічного моніторингу якості тонколистового розділового штампування в системі "прес-штамп", Боков В. М. (2015)
Мороз М. М. - Шляхи вдосконалення пасажирських перевезень транспортом загального користування (2015)
Невдаха Ю. А. - Теоретичне дослідження методів вдосконалення редукторів, Дубовик В. О., Невдаха А. Ю. (2015)
Носуленко В. І. - Розмірна обробка електричною дугою отворів складного контуру, Юр’єв В. В. (2015)
Павленко І. І. - Автоматизація структурного та кількісного аналізу кінематичних схем промислових роботів, Попруга П. В. (2015)
Підгаєцький М. М. - Кінематика процесу різання при хонінгуванні отворів пружно-гвинтовим хоном, Щербина К. К. (2015)
Пузырь Р. Г. - Анализ распределения напряжений при радиально-ротационном профилировании ободьев колес (2015)
Сіса О. Ф. - Біполярна обробка електричною дугою твердосплавних прокатних валків (2015)
Струтинський В. Б. - Дослідження мікропрофіля поверхні одержаного вібраційною обробкою фрезами малого діаметра, Перфілов І. В. (2015)
Струтинський С. В. - Просторові системи пластично-деформованих мехатронних приводів на основі сплавів із пам’яттю форми (2015)
Шмельов В. М. - Розмірна обробка електричною дугою ступінчастих стержнів (2015)
Алієв Е. Б. - Дослідження динаміки деформації руна грубої овечої вовни при розтягуванні, Лиходід В. В., Забудченко В. М., Полюсов В. В. (2015)
Аулін В. В. - Проблеми підвищення експлуатаційної надійності та можливості удосконалення стратегій технічного обслуговування мобільної сільськогосподарської техніки, Гриньків А. В. (2015)
Алієв Е. Б. - Дослідження динаміки деформації зволоженої грубої овечої вовни при ущільненні, Лиходід В. В., Забудченко В. М., Івлєв В. В. (2015)
Братішко В. В. - Продуктивність та енергоємність процесу гранулювання зерно-стеблової кормосуміші гвинтовим гранулятором (2015)
Бевз О. В. - Вплив автомобільного транспорту на повітряний басейн міста Кіровограда, Магопець С. О., Матвієнко О. О. (2015)
Бондарчук С. В. - До питання про вплив авіаційного шуму на людину (2015)
Василенко І. Ф. - Вибір матеріалів порошкових дротів для нанесення композиційних покриттів (2015)
Васильковська К. В. - Визначення оптимальних параметрів пристрою для видалення зайвого насіння з комірок висівного диска пневмомеханічного апарата, Васильковський О. М. (2015)
Говоров О. Ф. - Захист ножів ротаційних різальних апаратів від співударяння з предметами високої твердості (2015)
Горобей В. П. - Модернізація сівалки для селекційно-насінницької сівби зернових і зернобобових культур, Литвиненко М. А. (2015)
Козелко Ю. І. - Визначення сил, що діють на картоплину в картоплевисаджувальних апаратах з наколювальним пристроєм, Усенко М. В. (2015)
Лещенко С. М. - Обґрунтування доцільності проведення глибокого чизельного рихлення на переущільнених та ерозійно-небезпечних ґрунтах, Сало В. М. (2015)
Лобов В. Й. - Спосіб сівби насіння просапних сільськогосподарських культур (2015)
Мілько Д. О. - Методика оцінки фізико-механічних властивостей рослинної сировини (2015)
Мельник Р. В. - Ефективність роботи мобільних електрифікованих засобів ільськогосподарського призначення (2015)
Оришака О. В. - Динаміка постачального пристрою установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів, Гуцул В. І. (2015)
Полішкевич О. Р. - Стратегія розвитку виробництва та переробки зерна кукурудзи як шлях вирішення енергетичної незалежності та безпеки України (2015)
Свірень М. О. - Дослідження параметрів та режимів роботи пневмомеханічного висівного апарату надлишкового тиску з рециркулюючим потоком насіння, Анісімов О. В., Солових І. К. (2015)
Черновол М. И. - Повышение износостойкости газотермических покрытий из железо-углеродистных сплавов электроконтактной обработкой, Ворона Т. В., Кожевникова Е. Е., Лопата Л. А. (2015)
Бакарджиєв Р. О. - Особливості оцінки результатів регресійного аналізу, Комаров А. О. (2015)
Артеменко О. В. - Моделирование задачи выбора запасного аэродрома на базе искусственной нейронной сети (2015)
Бісюк В. А. - Автоматичне керування неперервно-послідовним індукційним наплавленням, Дідик О. К., Рибакова Л. В. (2015)
Бакарджиєв Р. О. - Попередня оцінка і обробка даних при регресійному аналізі, Комаров А. О. (2015)
Гончаренко Б. М. - Робастне керування нелінійними об’єктами з запізнюванням, Лобок О. П., Віхрова Л. Г. (2015)
Жесан Р. В. - Шляхи можливого розв’язання сучасних проблем вітчизняної енергетикиза допомогою поновлюваних джерел енергії, Голик О. П., Коренецька Н. Б., Попок А. А. (2015)
Іващук В. В. - Структурування управляючих концептів прийняття рішень в умовах асортиментного виробничого плану, Бєляєв Ю. Б. (2015)
Калінчик В. П. - Підвищення точності вимірювання напруги прямої послідовності, Петров О. А., Плєшков П. Г. (2015)
Козловський О. А. - Удосконалення первинного вимірювального перетворювача ожеледоутворення для повітряних ліній електропередачі (2015)
Минайленко Р. М. - Визначення класифікаційних структурних факторів, які впливають на технологічний процес сушіння зерна в баштових сушарках, Собінов О. Г., Буравченко К. В. (2015)
Осадчий С. І. - Методологія та етапи забезпечення максимальної якості процесу керування обробкою деревини на стрічкопилковому верстаті, Березюк І. А., Недопьокін К. А. (2015)
Савеленко І. В. - Синтез системи автоматичного керування електроприводом на базі синхронного двигуна з постійними магнітами (2015)
Смирнова Н. В. - Метод организации параллельного выполнения задач в микроконтроллерах с малым объемом памяти программ, Смирнов В. В. (2015)
Швець І. А. - Визначення основних параметрів повітряного потоку під час роботи електромеханічного актуатору керування дросельною заслінкою (2015)
Барановська В. - Організаційні форми навчання як компонент методичної системи формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2015)
Василенко Л. - Концептуальні основи гедоністичного спрямування вокальної підготовки студентів-музикантів (2015)
Вдовченко В. - Концептуальні засади фундаментального дослідження структури та змісту спеціалізацій "Художньо-проектна творчість", "Декоративно-прикладне мистецтво", "Основи дизайну" профільного навчання в національній системі неперервної художньо-проектної освіти, Антонович Є. (2015)
Вовк О. - Спіральний шлях пізнання: епістемологічні засади (2015)
Вовк В. - Розвиток інтересу до музично-виконавської діяльності через взаємодію викладача й студента, Ярова М. (2015)
Волощук А. - Основоположні принципи в художньо-педагогічній діяльності Золтана Баконія (2015)
Врода Л. - Вплив етновиховного середовища навчального закладу на підготовку майбутнього вчителя музики (2015)
Гавриленко Т. - Експериментальні дослідження українських учених у галузі початкової освіти: класи вирівнювання (1975–1982 рр.) (2015)
Гапченко О. - Інтелектуальні об’єднання як чинник формування загальноєвропейського культурно-освітнього простору (XVI–XVII ст.) (2015)
Гасюк І. - Управління якістю діяльності фізкультурно-спортивних шкіл (2015)
Гладкова В. - Долання катаболе в життєдіяльності фахівця соціономічної сфери, Пожарський С. (2015)
Голуб О. - Тактика допомоги – важлива умова виховання самостійності учнів початкової школи (2015)
Дарманська І. - Сутнісна характеристика поняття "управлінська компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу" (2015)
Діденко Н. - Принципи організації позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання (2015)
Долінська Н. - Особливості та шляхи реалізації менторських програм в університетах США (2015)
Желанова В. - Сутність професійного контексту майбутнього вчителя початкових класів (2015)
Зданевич Л. - Реалізація компетентнісного підходу як одного з інструментів професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі (2015)
Казакова Н. - Сутність поняття "відповідальність" (2015)
Комишан А. - Удосконалення підготовки майбутніх фахівців фармації на основі реалізації особистісно орієнтованого навчання (2015)
Короленко В. - Категоріальне поле дослідження проблеми морального виховання школярів (2015)
Крива М. - Організація позаурочної дослідницької діяльності учнів під час вивчення предметів природничого циклу (2015)
Курок В. - Інженерна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у ВНЗ: реалії та перспективи (2015)
Лаппо В. - Проблеми і перспективи вдосконалення процесу виховання духовних цінностей студентів в умовах ВНЗ негуманітарного профілю (2015)
Левченко Л. - Організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення керівника загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Лисак Г. - Зміст навчання іншомовного діалогічного мовлення студентів філологічних спеціальностей (2015)
Матвієнко Ю. - Проблема формування умінь самоконтролю студентів в теорії та практиці вищої професійної освіти (2015)
Мацько В. - Педагогічні ідеї Анатолія Погрібного в системі розбудови національної освіти (2015)
Мачинська Н. - Авторитет викладача – необхідна умова його ефективної взаємодії зі студентами (2015)
Михайлишин Р. - Концепція української національної освіти і виховання у педагогічній спадщині Івана Ющишина (2015)
Назаренко Т. - Запровадження новітніх технологій навчання в практику школи (2015)
Нітенко О. - До питання про стан дослідження іншомовної підготовки в системі вищої освіти України (2015)
Олізько Ю. - Міждисциплінарний підхід як засіб реалізації основних дидактичних принципів навчання (2015)
Осадчий І. - Теоретико-методологічні та технологічні засади спрямованого розвитку освітніх систем (2015)
Pękala A. - The role of a tutor in teaching values (2015)
Постоян Т. - Практична підготовки майбутніх галузевих фахівців на базі Центрів прикладних кваліфікацій (2015)
Саркісова О. - Професійна підготовка майбутніх викладачів економіки на основі групової взаємодії (2015)
Свистак-Яроцька О. - Ретроспективний аналіз розвитку екологічної освіти в Японії (2015)
Сіюнь Л. - Науково-теоретична сутність самоорганізаційних умінь у контексті навчальної діяльності (2015)
Слоневська І. - Синергетичний підхід до освітнього процесу у дискурсі сучасних педагогічних досліджень, Пірошенко С. (2015)
Стократний С. - Середня шкільна освіта в Польщі та Україні: порівняльний аналіз (2015)
Столяр В. - Самостійна робота студентів з математики як чинник ефективної підготовки фахівців початкової освіти (2015)
Стражнікова І. - Діяльність освітніх музеїв Прикарпаття (ХХ–ХХІ століття) (2015)
Суховірський О. - Особливості вивчення графічного редактора у початковій школі (2015)
Таможська І. - Дискурс поняття "педагогічна технологія" в контексті формування сучасної парадигми освіти (2015)
Тичина І. - Радянські командирські курси на території України в роки Громадянської війни 1919–1921 рр.: історія створення та діяльності (2015)
Толкачова А. - До питання відповідальності підлітків загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2015)
Третякова О. - Особливості освітнього розвитку польського населення Півдня України в 1920-х рр. (2015)
Трішкіна Н. - Професійно спрямоване навчання як складова формування компетентного фахівця (2015)
Фаненштель Н. - Психолого-педагогічна спадщина Степана Балея у світовому та вітчизняному науковому дискурсі (2015)
Фрицюк В. - Професійний саморозвиток як психолого-педагогічна категорія (2015)
Харченко Ю. - Теоретико-методологічна стратегія професійного саморозвитку концертмейстера вищого навчального закладу (2015)
Цзянань Ч. - Специфіка виконавського дихання музиканта-духовика (2015)
Чемерис І. - Використання інноваційних технологій у процесі виховної роботи педагогічного коледжу (2015)
Чубарук О. - Професійна компетентність вчителів української мови і літератури як психолого-педагогічна проблема (2015)
Шоробура І. - Внесок університетських учених у розвиток української географічної науки та освіти (2015)
Білас І. Г. - Сучасна Українська держава і право в системі міжнародних координат: проблеми та напрямки модернізації в умовах асоційованого членства з Європейським Союзом, Білас А. І. (2015)
Курко М. Н. - Поліція України (національна поліція): історіографія створення, стан законодавчого і ресурсного забезпечення та перспективи розвитку , Біленчук П. Д., Ярмолюк А. А. (2015)
Рибалка Н. О. - До питання розширення кола об'єктів прокурорського нагляду за обмеженням особистої свободи під час надання психіатричної допомоги у примусовому порядку (2015)
Музичко О. М. - Повноваження підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення (2015)
Юлдашев С. О. - Недержавні некомерційні організації як засіб подолання корупції у виконавчій владі (2015)
Демедюк С. В. - Підготовка та підвищення кваліфікації працівників у сфері бородьби з кіберзлочинністю, Марков В. В. (2015)
Ільков В. В. - Реалізація кодифікації джерел адміністративного права (2015)
Ільницький О. М. - Забезпечення громадської безпеки в умовах реформування органів внутрішніх справ України (2015)
Соломаха А. Г. - Становлення М. Д. Іванішева як науковця-поліцеїста (2015)
Феделеш М. М. - Проблеми системності органів Міністерства юстицій України (2015)
Гула Л.Ф. - Методологічні основи оперативно-розшукової протидії злочинам, що вчиняються організованими злочинними групами (2015)
Гацелюк В. О. - Окремі проблеми криміналізації та декриміналізації суспільно небезпечних діянь у сфері господарської діяльності (за матеріалами діяльності законодавця протягом 2001-2011 років) (2015)
Бандурка І. О. - До питання про предмет злочинів проти дітей (2015)
Черновський О. К. - Вплив попередньої судимості обвинуваченого на формування внутрішнього переконання судді (2015)
Шумейко Д. О. - Освідування особи при розслідуванні прийняття пропозицій, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди службовою особою: проблеми правозастосування (2015)
Назимко Є. С. - Змістовно-характерні риси міжнародно-правових стандартів застосування покарання до неповнолітніх (2015)
Король В. В. - Гарантії забезпечення для свідків свободи від самовикриття та права не свідчить проти близьких родичів і членів сім'ї за новими КПК України (2015)
Луценко Ю. В. - Поняття та зміст кримінально-правової політики держави, Клименко С. В. (2015)
Драгомирецька Л. С. - Поняття та основи прокурорського самоврядування в Україні (2015)
Чесакова М. С. - Форми і способи протидії розслідування злочинів: підходи до їх класифікації (2015)
Ільченко А. В. - Спірні страхові правовідносини: цивільний процесуальний аспект (2015)
Калінін М. В. - Стан дослідження проблеми пракселогії конфлікту (2015)
Щербина М. С. - Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об'єктів нерухомості, які на ній розташовані, в доктрині земельного права України (2015)
Меленко С. Г. - Філософсько-правові погляди Анахарсиса у контексті формування соціальної та правової філософії українського соціуму, Марчак В. Я. (2015)
Лисенко С. О. - Принцип моделювання в законодавчому процесі Європейського Союзу та можливість використання зазначеного принципу в Українському законодавсті у сфері інформційної безпеки (2015)
Іваночко І. Б. - Реалізація міжнародних стандартів щодо статусу суддів у ході проведення судово-правової реформи в Україні (2015)
Воскресенська І. В. - Захист статевої свободи та статевої недоторканості особи: міжнародно-правовий аспекти (2015)
Бочковий О. В. - Підвищення ефективності судової системи в умовах політичної та економічної кризи в Україні (2014)
Левченков О. І. - Правотворчість в Україні: проблеми й перспективи (2014)
Литвинов О. М. - Науковий подвиг Гуґо Ґроція (філософсько-правовий етюд у культурологічній тональності) (2014)
Лотюк О. С. - Конституція Пилипа Орлика 1710 року як першооснова конституційно-правових засад громадянського суспільства в Україні (2014)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правове забезпечення впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів в Україні (2014)
Резніков А. В. - Історія розвитку й практика застосування покарання в середньовічній та ранньомодерновій Україні (XI - кінець XVIII ст.) (2014)
Федоренко В.Л. - Перспективи легітимації інституту лобіювання в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти (2014)
Чернеженко О. М. - Конституційно-правова модель місцевого самоуправління (2014)
Бондар В. С. - Актуальні проблеми криміналістичної ідентифікації ручної вогнепальної зброї та слідів її застосування (2014)
Букрєєв О. І. - Рівень, структура та динаміка злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2014)
Гацелюк В. О. - Припинення громадянства особи внаслідок вчинення злочину як захід кримінально-правового характеру de lege ferenda (у світлі закордонного досвіду) (2014)
Герасимчук Ю. В. - Соціально-психологічне підґрунтя кримінальної відповідальності за підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань (2014)
Грицюк А. Г. - Визначення розміру штрафу за межами санкції статті 212 КК України (2014)
Іваницький С. О. - Громадські об'єднання адвокатів і суддів та їх місце в структурі громадянського суспільства (2014)
Карчевський М. В. - Чи потрібна кримінальна відповідальність за порушення порядку або правил захисту комп'ютерної інформації (ст. 363 КК України)? (2014)
Коляденко П. Л. - Про співвідношення понять "гласність судового провадження" та "повне фіксування його технічними засобами" (2014)
Михайлов І. М. - Суспільно-небезпечні діяння злочину, передбаченого ст. 199 КК України: поняття та їх характеристика (2014)
Панасюк О. А. - Діяльність суду першої інстанції по забезпеченню права потерпілого на відшкодування (компенсацію) шкоди в судовому провадженні: окремі аспекти (2014)
Ромашова М. М. - Кількісно-якісні показники умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу (2014)
Татаринова О. В. - Призначення покарання за наявності декількох спеціальних правил призначення покарання: проблеми суддівського розсуду (2014)
Яремко Г. З. - Спільність об'єкта злочину в асоціаціях кримінально-правових норм про різні склади одного злочину (2014)
Кудрявцева О. М. - Уповноважений Президента України з прав дитини в механізмі захисту конституційних прав дитини (2014)
Терела Г. В. - Сутнісні характеристики державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю (2014)
Деревянко Б. В. - Правове положення об'єднань підприємств та їх учасників: розвиток нормативних положень глави 12 Господарського кодексу України у світлі євроінтеграції (2014)
Ільющенко Г. В. - Проблемні питання правового становища дочірніх підприємств (2014)
Хохлова І. В. - Класифікація органів державного контролю у сфері надрокористування, Макагонюк А. М. (2014)
Шапка О. В. - Джерела правового регулювання трудових відносин за проектом трудового кодексу України (2014)
Шем'яков О .П. - Класифікація видів управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища в Україні (2014)
Климчук М. П. - До проблеми проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Мельник Р. В. - Поняття саморобної вогнепальної зброї (2014)
Рижов М. Г. - Матеріальні та формальні підстави здійснення оперативно-розшукових заходів та проблеми їх нормативного визначення (2014)
Ханькевич А. М. - Основні напрями діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів на стадії протидії виникненню та розповсюдженню політичного екстремізму в Україні (2014)
Яковенко М. О. - Організація розслідування злочинів терористичної спрямованості органами внутрішніх справ України (2014)
Софина О. Ю. - Розробка та дослідження модифікованого алгоритму фрактального кодування, Лозун А. В. (2015)
Моргун А. С. - Аспекти використання методу граничних елементів у прогнозуванні надійності фундаментiв висотних споруд, Швець А. О., Шевченко О. С. (2015)
Парусов Е. В. - Механізм перлітного перетворення у вуглецевій сталі, Парусов В. В., Сагура Л. В., Чуйко І. М. (2015)
Лагутін В. М. - Удосконалення випробувань вимірювальних трансформаторів в умовах експлуатації, Тептя В. В., Нетребський В. В. (2015)
Остапенко О. П. - Комплексна оцінка енергетичної ефективності парокомпресійних теплонасосних станцій з електричним приводом (2015)
Степанов Д. В. - Акумулювання теплоти у схемі ефективної системи теплохолодопостачання житлової будівлі, Степанова Н. Д., Гайдейчук О. А. (2015)
Чепурний М. М. - Теплоелектроцентралі з бінарним циклом, Резидент Н. В., Олексина Т. М., Возіян Ю. К. (2015)
Рахуба В. О. - Задачі автоматизованого управління пошуковою оптимізацією інтернет-ресурсів (2015)
Осадчук В. С. - Мікроелектронний перетворювач витрат газу на основі двох біполярних транзисторів з активним індуктивним елементом, Осадчук О. В., Яремішена Н. А. (2015)
Ткачук Я. С. - Математична модель багатопараметричного N-каскадного узагальненого перетворювача імітансу, Фурса С. Є. (2015)
Абрамик М. І. - Сумісне застосування сидератів і деструкції соломи та інших рослинних решток препаратом Вермистим-Д3, Сендецький В. М. (2015)
Бегей С. С. - Вплив основного обробітку на водно-фізичні властивості ґрунту в короткоротаційній сівозміні Передкарпаття (2015)
Біловус Г. Я. - Стійкість до сітчастої плямистості сортів озимого ячменю різного еколого-географічного походження в умовах Західного Лісостепу України, Заяць О. М., Яремко В. Я. (2015)
Ващишин О. А. - Пошкодження сортів картоплі дротяниками (2015)
Волощук І. С. - Екологічна пластичність сортів пшениці озимої за вирощування в Західному Лісостепу, Глива В. В., Герешко Г. С., Случак О. М. (2015)
Волощук О. П. - Вплив біологічних препаратів на польову схожість насіння жита озимого в умовах Західного Лісостепу, Дицьо О. В. (2015)
Волощук О. П. - Вплив передпосівної обробки насіння на польову схожість ріпаку озимого, Корецька М. І. (2015)
Волощук О. П. - Насіннєва продуктивність і посівні якості ріпаку озимого залежно від норм висіву насіння та рівнів мінерального живлення рослин, Косовська Р. Ю. (2015)
Волощук О. П. - Урожайність ріпаку озимого залежно від строків сівби та норм висіву насіння, Шевчук О. О. (2015)
Воробйова Ю. В. - Економічна та біоенергетична оцінка вирощування сортів пшениці озимої, стійких до ензимо-мікозного виснаження зерна (2015)
Галан М. С. - Ефективність симбіозу колекційних зразків вики ярої (Vicia sativa L.) за інокуляції штамом Rhizobium leguminosarum bv. viciae ЛН Нg++, Калагурка О. Б., Гук Р. М. (2015)
Дрозд І. Ф. - Вплив умов вирощування на прояв та мінливість ознаки "маса 1000 насінин” льону олійного в умовах Західного Лісостепу (2015)
Дубицький О. Л. - Ефективність біологізованих систем удобрення під озимою пшеницею в умовах Західного Лісостепу (2015)
Дубицький О. Л. - Урожайність і якість зерна озимої пшениці за біологізованих систем удобрення (2015)
Іванюк В. Я. - Протиерозійна стійкість сірих лісових ґрунтів Львівського плато, Качмар О. Й., Іванюк Г. С. (2015)
Ільчук В. В. - Ринок картоплі в Україні на сучасному етапі розвитку галузі картоплярства (2015)
Кобиренко Ю. О. - Продуктивність і якість корму відновленого за нульового обробітку ґрунту травостою (2015)
Кобиренко Ю. О. - Економічна та енергетична оцінка відновлених за технологією нульового обробітку ґрунту травостоїв, Мащак Я. І., Панахид Г. Я., Котяш У. О., Бугрин Л. М. (2015)
Коник Г. С. - Порівняльна оцінка продуктивності селекційних номерів тимофіївки лучної залежно від методів створення вихідного матеріалу, Гармич Д. Ю. (2015)
Коник Г. С. - Формування продуктивності тимофіївки лучної залежно від технології вирощування в умовах Передкарпаття, Добрянська Н. А. (2015)
Коник Г. С. - Створення і попередня оцінка вихідного матеріалу грястиці збірної в умовах Передкарпаття, Хом’як М. М. (2015)
Котяш У. О. - Вплив агротехнічних заходів на формування старосіяних травостоїв при сінокісному використанні, Панахид Г. Я., Ярмолюк М. Т., Дідух Г. М., Пукало Д. Л. (2015)
Лісовий М. М. - Особливості натурального (природного) захисту рослин для виробництва органічної продукції (2015)
Лопушняк В. І. - Вплив різних рівнів мінерального живлення на формування біометричних показників колоса і продуктивності тритикале ярого в Західному Лісостепу України, Августинович М. Б. (2015)
Марухняк А. Я. - Голозерний овес. Сорт Авгол, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2015)
Перегрим О. Р. - Оцінка селекційних номерів конюшини повзучої за основними господарсько цінними показниками (2015)
Пристацька О. Н. - Фітофаги на ріпаку озимому в умовах Лісостепу Західного (2015)
Рудавська Н. М. - Вміст основних хімічних елементів у кормі травостоїв при їх сінокісному використанні (2015)
Рудавська Н. М. - Урожайність та господарсько цінні показники гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу Західного, Ткачук Ю. С., Гук Р. М., Калагурка О. Б., Гавриляк Я. Я. (2015)
Таргоня В. С. - Інтегроване використання біотехнологічних альтернатив в адаптивних агробіоінженерних системах, Лісовий М. М., Кириленко Ю. С., Дрозд П. Ю. (2015)
Терлецька М. І. - Вплив смугового вирощування бобових і злакових компонентів на економічні та енергетичні показники, Мащак Я. І., Бугрин Л. М., Сметана С. І. (2015)
Яцух К. І. - Пантера – надійний захист посівів озимого ріпаку від злакових бур’янів, Тимчук І. С., Добровецька М. Р. (2015)
Рівіс Й. Ф. - Жирнокислотний склад триацилгліцеролів скелетних м’язів та відтворна здатність коропів-плідників за різних рівнів вітаміну А в комбікормі, Малетич М. Б. (2015)
Седіло Г. М. - Молочна продуктивність і якість молока вівцематок гірськокарпатської породи за використання у раціоні оптимізованої БВМД, Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М. (2015)
Скорохід І. В. - Ефективність дії гомеопатичного препарату різних доз (потенцій) на молочну продуктивність дійних корів, Гармадій О. С., Воробель М. І. (2015)
Пйонтик Ю. Л. - Основні заходи з поліпшення інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу Львівської області, Кухарук О. В. (2015)
Панорама (2015)
УЗ у цифрах (2015)
Еволюція колійної техніки (2015)
Сергій Панченко: "Головне завдання університету — допомога в працевлаштуванні випускників" (2015)
Курган Н. - Предпосылки создания высокоскоростных магистралей в Украине (2015)
Бараш Ю. - Методика визначення економічної ефективності будівництва високошвидкісної магістралі (2015)
Леонід Лобойко: "Серед першочергових завдань компанії — досягнення максимальної ефективності перевезень" (2015)
Сиченко В. - Електропостачання швидкісних та високошвидкісних магістралей (2015)
Володимир Корнієнко: "Транспортна галузь — це дзеркало економіки країни" (2015)
Горбач Д. - Кінцева мета реформування Укрзалізниці — прибуткова публічна компанія, що працює за прозорими схемами, Кузик В. (2015)
Пшінько О. - Дослідження вимог Європейського союзу щодо опису залізничної інфраструктури, Мямлін С., Козаченко Д., Алейник В., Тревогін І. (2015)
Мироненко В. - Шляхи вдосконалення функціональної підсистеми реагування Укрзалізниці на надзвичайні ситуації, Яременко В., Кацман М. (2015)
Суслов В. - Експлуатація рейкового скріплення КПП-5 (2015)
Кузьменко Д. - Безпека руху під контролем мікропроцесора, Гаєвський В., Пилипенко А., Ренковий Є. (2015)
Луханин Н. - Бережливое производство: базовая составляющая транспортной логистики в конкурентоспособности железнодорожной отрасли на рынке грузовых перевозок. Часть ІІ, Мелешко М. (2015)
Мікловда В. П. - Основні стратегічні завдання випереджаючого розвитку автотранспортної інфраструктури України, Шевчук Я. В., Губані Г. Г. (2015)
Гусєва М. О. - Особливості структурних диспропорцій розвитку регіонів та шляхи їх вирівнювання, Шевчук О. І. (2015)
Кизим М. О. - Формування потенціалу саморозвитку регіонів України: теоретичний аспект, Іванова О. Ю. (2015)
Кушнірецька О. В. - Актуальні тенденції розвитку урбанізаційних процесів у Рівненській області (2015)
Антохов А. А. - Факторна множинність розвитку регіональної економіки в контексті інтелектуалізації суспільства (2015)
Бєлякова О. В. - Екологічні аспекти формування регіональної економічної політики розвитку (2015)
Нікуліна В. Б. - Теоретичні засади сталого розвитку сільських територій (2015)
Павлыш Э. В. - Конкурентоспособность региона: объектно-субъектный подход (2015)
Луцків О. М. - Особливості формування науково-технічних відносин на регіональних ринках інновацій в Україні (2015)
Бачо Р. Й. - Оцінка регіональних програм розвитку туристично-рекреаційної галузі в Закарпатській області у посткризовий період (2015)
Пойда-Носик Н. Н. - Прогнозна оцінка розвитку кредитної кооперації в Закарпатській області, Щербан М. Д. (2015)
Турок В. В. - Взаємозв’язок торгівлі людьми із соціальними хворобами та захворюваністю населення (2015)
Смочко В. Ю. - Організаційно-економічні механізми підтримки конкурентного розвитку регіонів України (2015)
Дочинець І. В. - Регіональний маркетинг: сутність, цілі та завдання (2015)
Корж М. В. - Система управління інноваційним розвитком країни на основі використання міжнародних маркетингових стратегій (2015)
Горошкова Л. А. - Інвестиційна складова розвитку людського капіталу підприємств реального сектора економіки, Волков В. П. (2015)
Кривенко С. В. - Державна стратегія модернізації системи управління твердими побутовими відходами в Україні: проблеми і перспективи (2015)
Студінська Г. Я. - Подолання бар’єрів на шляху формування бренду (2015)
Бакушевич І. В. - Використання міжнародного досвіду для мережевої взаємодії бізнесу, освіти і науки в Україні, Гощинський А. В., Слава С. С. (2015)
Бутусов О. Д. - Кластерний підхід як засіб інноваційного управління муніципальними утвореннями в Україні (2015)
Підлипна Р. П. - Теоретико-методологічні основи соціальної безпеки (2015)
Славік Р. В. - Теоретичні аспекти дослідження територіальних рекреаційних систем, Микита М. М. (2015)
Готра В. В. - Аналіз інструментів забезпечення інноваційного розвитку економіки України, Бережанський М. М. (2015)
Гавадзин Н. О. - Аспекти управління реалізацією екологічних проектів (2015)
Бословяк С. В. - Факторы инвестиционной привлекательности предприятия как основа совершенствования методического инструментария ее оценки (2015)
Брітченко І. Г. - Актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, Ладунка І. С. (2015)
Вдовенко Н. М. - Вплив сучасних трансформаційних процесів на фінансову підтримку виробників сільськогосподарської продукції (2015)
Давиденко Н. М. - Залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки України (2015)
Жуков С. А. - Інноваційна діяльність як головний фактор підвищення конкурентоспроможності промислової галузі України (2015)
Подольчак Н. Ю. - Зниження митних ризиків на засадах диверсифікації та резервування у діяльності машинобудівних підприємств, Тодощук А. В. (2015)
Комарніцький І. О. - Теоретичні передумови реалізації стратегії розвитку промислових підприємств - базису соціо-економічної системи (2015)
Лаптєв В. І. - Теоретичні аспекти оплати праці в контексті ефективного мотивування персоналу підприємства (2015)
Латишева І. Л. - Аналіз політики управління оборотним капіталом торговельних підприємств (2015)
Повідайчик М. М. - Особливості планування технологічних затрат та маржинального прибутку на підприємствах лісопильної галузі, Шулла Р. С., Повідайчик М. М. (2015)
Полозова Т. В. - Поняття інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства в контексті економічної безпеки (2015)
Терехов Д. С. - Управління підприємством за умов перманентних змін у середовищі його діяльності (2015)
Шишкін В. О. - Впровадження стратегії енергозбереження як засобу підвищення економічного потенціалу промислового підприємства, Оверченко А. І. (2015)
Дзюба Т. А. - Інвестиційний проект із залученням іноземних інвестицій: сутність, особливості та підходи до визначення (2015)
Мателешка В. О. - Топ-менеджер: основні фактори мотивації працівників (2015)
Соколов О. Є. - Забезпечення ефективної діяльності підприємств машинобудування (2015)
Журавльова І. В. - Методичний підхід до фінансової оцінки стратегічної ефективності капіталізації (2015)
Брітченко І. Г. - Підвищення конкурентоспроможності банків на ринку банківських послуг України (2015)
Бачо Р. Й. - Сучасний стан розвитку ринку небанківських фінансових послуг України (2015)
Гарбар Є. С. - Фактори впливу на фінансову стійкість банку в умовах нестабільного економічного середовища (2015)
Костюкова С. Н. - Методы управления затратами и прибылью строительных организаций, применяемые в международной практике, Авилкина М. А. (2015)
Кошарська Н. М. - Проблеми фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств та шляхи їх вирішення (2015)
Лелюк С. В. - Фінансова безпека економічних систем: системно-біхевіористичний підхід (2015)
Позднякова И. А. - Особенности анализа платежеспособности бюджетной организации, Измайлович С. В. (2015)
Пойда-Носик Н. Н. - Чинники забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств (2015)
Прокопенко В. Ю. - Кредитна інфраструктура: особливості визначення сутності категорії, Дубина М. В. (2015)
Черкасова С. В. - Дослідження впливу банків та інституційних інвесторів небанківського типу на економічне зростання (2015)
Чубарь О. Г. - Вектори розвитку банківської системи Закарпатської області, Машіко К. С. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського