Царьова І. В. - Стереотип як вербалізований фрагмент обрядофразем східнослобожанських говірок (2011)
Вакуленко М. О. - Особливості вживання українських літе𠔴”, ”г” та ”х” у запозичених лексемах (2011)
Вялікова О. О. - Графічний засіб та графема у сучасній лінгвістиці (2011)
Іваненко С. М. - Інтеркультурний рівень зіставних досліджень: культурема в стилістичному значенні лексеми (2011)
Князян М. О. - Стилістичні засоби віддзеркалення природи в оповіданнях І. Тургенєва й Гі де Мопассана (2011)
Корольова А. В. - Комунікативи як національні маркери англійського й українського стилізованого розмовного мовлення, Новохатська Н. В. (2011)
Котовська О. В. - Аломорфізм та ізоморфізм англійського і російського комп’ютерного дискурсу (2011)
Макаровець Ю. В. - Зниженорозмовні експресиви у сучасному українському і англійському газетному дискурсі (2011)
Москалюк Н. В. - Газетний стиль та його ознаки (2011)
Нефедова Л. А. - Семантические и стилистические особенности заимствованных слов в повседневном немецком и русском языках (2011)
Прокопець М. І. - Стильові особливості алюзій та алгоритм їх відтворення в рекламному дискурсі (2011)
Столярчук О. В. - Скорочення як один зі способів словотворення молодіжних сленгізмів англійської, німецької, української та російської мов (2011)
Шашкіна Н. І. - Контрастивний аналіз деяких особливостей науково-технічного стилю англійської i української мов як лiнгвометодичний метод дослідження, Лазуренко Л. А., Дружиніна Л. В. (2011)
Бабаева Р. И. - Прагматический компонент в семантике языковых единиц (на основе сравнительного анализа незнаменательной лексики немецкого и русского языков) (2011)
Босак Н. Ф. - Пейзажні описи в концептуальному просторі художнього тексту, Кучерява О. А. (2011)
Виноградова Е. Ю. - Психолингвистические обоснования коммуникативных неудач в использовании комплимента (на материале современного англоязычного романа) (2011)
Ерліхман А. М. - Імпліцитність, імплікація, імплікатура: постановка питання (2011)
Жижома О. О. - Українські й російські оказіоналізми у текстотвірному вимірі (на матеріалі творів українських та російських поетів-шістдесятників) (2011)
Зимовець Г. В. - Прагмоніми банківської сфери в зіставному аспекті (2011)
Каустов А. В. - Комунікативна тактика дискредитації в українській та англійській полемічній літературі доби Реформації (2011)
Колесникова Е. Я. - Сопоставительный анализ вводного и выводного значения заголовка художественного текста (2011)
Корольов І. Р. - Дефініції дискурсу в комунікативно-прагматичній науковій парадигмі (2011)
Мелько Х. Б. - Типи синестетичних тропів в англійському та українському постмодерністському художньому дискурсі (2011)
Нікульшина Т. М. - Категорія ірреальності в межах антропоцентричної парадигми (на матеріалі англійської та української мов) (2011)
Ончуленко М. І. - Мовленнєвий паспорт ідіолекту політика (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) (2011)
Пырлик Н. В. - Особенности речевого поведения канцлера ФРГ А. Меркель (2011)
Румянцева О. А. - Жестикуляция на бирже как невербальное мотивированное средство коммуникации (2011)
Терехова С. І. - Референція та її характерні ознаки в українській, російській та англійській мовах (2011)
Тукманова Н. П. - Средняя длина предложений в русских и чувашских газетных текстах (2011)
Турчин О. - Символіка українського бестіарію як складова барокового поетичного мислення Д. Братковського (2011)
Болдырева А. Е. - Функционирование образных сравнений в художественном тексте и особенности их перевода (2011)
Бублейник Л. В. - Безеквівалентний лексичний фонд у міжслов’янському перекладі (2011)
Дерба С. М. - Теорія лінгвістичної відносності стосовно проблем перекладу (2011)
Думчак І. М. - Роман Джонатана Сафрана Фоера "Все ясно” в українському перекладі: проблема відтворення словесного художнього образу (2011)
Захарова Л. М. - Складні слова-терміни з часткою і їхній переклад українською мовою (2011)
Іваннікова Я. В. - Еквівалентність та адекватність перекладу фразеологічних одиниць (на матеріалі українського, англійського та російського перекладів політичного роману Вольфганга Кеппена "Смерть у Римі”) (2011)
Коннова М. Н. - Аксиология времени в стихотворении Б. Л. Пастернака "Единственные дни” и его английском переводе (2011)
Кушнєрова О. А. - Трансформація типів свідомості у процесі англо-українського перекладу (2011)
Мельник А. П. - Основні етапи дублювання фільмів українською мовою (2011)
Огнева Е. А. - Проблемы перевода культурно маркированных текстов (2011)
Панасенко Н. І. - Poetic translation from linguocultural point of view (2011)
Петрович М. А. - Механизмы актуализации и перевод: методологический аспект (2011)
Поневчинська Н. В. - Англійська епіграма XVI сторіччя: проблема інтерпретації та перекладу (2011)
Разумовская В. А. - Семантическая ситуация как единица перевода (2011)
Селіванова О. О. - Переклад у парадигмальному просторі сучасного мовознавства: проблема моделі (2011)
Титаренко О. Ю. - Homicide, manslaughter, murder. Peculiarities of translating into Ukrainian, Вайнорене І. П. (2011)
Будильцева М. Б. - Курс "Культура русской речи для иностранцев”: формирование иноязычной коммуникативной компетенции, Новикова Н. С., Пугачев И. А., Серова Л. К. (2011)
Віннікова Л. В. - Урахування стандартів освіти Болонської системи в процесі навчання студентів ВНЗ спеціалізованій англійській мові (2011)
Космеда Т. А. - Педагогічний дискурс: дослідження мовної особистості педагога (на матеріалі аналізу педагогічної риторики М. П. Кочергана), Палиця Г. С. (2011)
Маслов Ю. В. - Кафедра профессиональной иноязычной подготовки на языковом факультете ВУЗа: факторы успешного становления (2011)
Петрук Г. М. - Дискусія як один з комунікативних методів навчання говоріння англійською мовою в середній школі (2011)
З ювілеєм! (2015)
Король П. О. - Роль інструментальних методів дослідження в діагностиці гострих післяопераційних ускладнень при ендопротезуванні кульшових суглобів, Ткаченко М. М. (2015)
Макаров В. Б. - Математическое моделирование контактных напряжений и объема движений в локтевом суставе при переломе блока плечевой кости со смещением, Левадный Е. В., Страфун А. С. (2015)
Лазарев И. А. - Влияние смещения периферического фрагмента пяточной кости при ее переломе на функцию трехглавой мышцы голени, Рябоконь П. В., Haller M., Dendorfer S. (2015)
Гур’єв С. О. - Аналіз застосування медичних технологій діагностики в постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод в умовах міської лікарні, Сацик С. П., Євдошенко В. П., Нацевич Р. О. (2015)
Поворознюк В. В. - Нормативні показники якості та мінеральної щільності кісткової тканини на рівні поперекового відділу хребта в українських жінок різного віку, Дзерович Н. І., Мусієнко А. С. (2015)
Безсмертний Ю. О. - Структурно-функціональний стан судин при розладах репаративного остеогенезу на фоні гіпергомоцистеїнемії та асоційованих порушень (2015)
Павлов Б. Б. - Баллонная кифопластика в хирургии повреждений позвоночника (2015)
Терапия и профилактика послеоперационных осложнений в травматологии и ортопедии (2015)
Лобанов Г. В. - Эндопротезирование проксимального отдела бедра при костных опухолях, Бабоша В. А., Чирах Е. С., Солоницын Е. А. (2015)
Козопас В. С. - Лiкування дiафiзарних переломiв довгих трубчастих кiсток за допомогою блокуючого iнтрамедулярного металоостеосинтезу (2015)
Анкін М. Л. - Значимість патогенетичного підходу та обсягу реостеосинтезу в лікуванні порушень консолідації переломів діафіза кісток гомілки, Шмагой В. Л. (2015)
Проценко В. В. - Порівняльні результати комплексного лікування метастатичного ураження кісток при раку нирки з використанням сорафенібу, Ільніцький О. В. (2015)
Юрий Кириллович Илюшенко (2015)
Атюшкіна В. В. - Проблеми розвитку інноваційної діяльності: регіональний аспект (2014)
Бузько І. Р. - Оцінка розвитку людських ресурсів та його впливу на конкурентоспроможність міжнародних компаній, Немашкало О. А. (2014)
Зеленко О. О. - Особливості розвитку інформаційних технологій в туристичній індустрії України, Смірнов О. О. (2014)
Рожко О. Д. - Роль державних фінансів у забезпеченні макроекономічної стабілізації (2014)
Юрків Н. М. - Вплив факторів екологічної безпеки експортної діяльності лісових підприємств на довкілля (2014)
Безкоровайный В. С. - Разработка математической модели помехоустойчивого U-образного феррозондового датчика дефектов типа "трещина" (2014)
Величко Е. В. - Определения параметров синусоиды по ее значениям в системе точек (2014)
Величко И. Г. - Влияние ориентации анизотропной полуплоскости на распределение теплового поля (2014)
Голубенко О. Л. - Взаимодействия колеса и рельса в аспекте шумообразования, Чернецкая-Белицкая Н. Б., Кошечкина Н. И., Носко Г. С. (2014)
Гончаров В. В. - Компьютерное моделирование эмиссии атомов металла при ионной бомбардировке мишени (2014)
Дьомін Р. Ю. - Аналіз причин виникнення пошкоджень шворневих балок рам кузовів вагонів швидкісних електропоїздів, Черняк Г. Ю., Кравченко К. О., Михайлюк А. В. (2014)
Друзь О. М. - Ризик профзахворювання при хронічному інгаляційному впливі на зварника (2014)
Защепкина Н. Н. - Материаловедение слингоношения, Кутовая А. П. (2014)
Защепкина Н. Н. - Респираторная защита человека от негативного влияния окружающей среды, Терентьева Н. Р. (2014)
Коваленко В. В. - Исследование когезии цементного раствора к заполнителю с использованием лабораторных испытаний, Гаркуша В. С. (2014)
Кулагін Д. О. - Особливості реалізації закону керування моторвагонним поїздом в складних умовах навколишнього середовища (2014)
Русак А. Л. - Дослідження технологічних параметрів та критеріїв ефективності роботи низькотемпературних складів (2014)
Белецкий А. Я. - Криптографические приложения примитивных матриц (2012)
Мороз Л. В. - Використання методу cordic у біометричних системах доступу на основі аналізу відбитків пальців, Микитів Т. М. (2012)
Шевченко А. С. - Моделювання атак радіоелектронного придушення радіоліній безпроводових інформаційно-телекомунікаційних систем в ході інформаційної боротьби, Мазулевський О. Є. (2012)
Васіліу Є. В. - Етапи структурного синтезу квантових систем прямого безпечного зв’язку (2012)
Хорошко В. О. - Оцінка захищеності інформаційних систем, Хохлачова Ю. Є. (2012)
Бортнік Л. Л. - Аналіз варіантів застосування імітаційних завад в радіоканалах з OFDM, Жук О. Г., Кувшинов О. В. (2012)
Гончаренко Ю. Ю. - Информационно-технологический метод прогнозирования распространения нефтяных загрязнений на водной поверхности при оценке экологической безопасности (2012)
Толюпа С. В. - Проектирование систем поддержки принятия решений в процессе восстановления и обеспечения комплексной защити информационных систем (2012)
Дружинін В. А. - Інтерферометричний метод виміру висоти об'єктів спостереження в системах радіобачення з дистанційним пілотуванням носіїв бортових засобів локації (2012)
Иванченко И. С. - Организация подсистемы "Модели массового обслуживания" в системах автоматизации разработки вычислительных систем (2012)
Нечипорук Е. П. - Причины возникновения и классификация отказов в технических системах, Марченко Н. Б. (2012)
Горицький В. М. - Генерація випадкових послідовностей для систем управління ключами, Снєжок О. В., Височіненко М. С. (2012)
Сайко В. Г. - Аналіз способів та алгоритмів забезпечення безпеки в мережах рухомого радіозв’язку нового покоління (2012)
Васько Р. В. - Переорієнтація семантичного навантаження латинських найменувань об’єктів, предметів, понять у романських мовах (2013)
Корольова А. В. - Нові виклики сьогоденної компаративістики і контрастивістики (2013)
Галинська О. М. - Лінгвокультурний семіотичний код – лінгвокультурний граматичний код: співвідношення та особливості (2013)
Григорьян Е. Л. - Контрастивная синтаксическая семантика и языковая картина мира (2013)
Пашкова Н. І. - Етапи дослідження балкано-карпатських етномовних паралелей (2013)
Терехова Д. І. - Основні стратегії асоціювання східних слов’ян (на прикладі аналізу асоціативних полів слів держава / государство / дзяржава) (2013)
Тюняев А. А. - Новые данные междисциплинарного подхода к формированию национально-языковой картины мира (2013)
Анан’єва О. С. - Квантитативна лексика англійської мови (2013)
Басиров Ш. Р. - Квіткові метафори та метонімії (на матеріалі германських, романських і слов’янських мов), Яненко І. В. (2013)
Государська О. В. - Метафоризація технічних термінів із соматизмом голова у слов’янських і романських мовах (2013)
Грещук Б. В. - Зіставний аспект вивчення категоризації дійсності словотвірними засобами (2013)
Дерев’янко О. А. - Засоби експлікації дієслівної категорії кратності (на матеріалі роману Карсон Сміт Маккаллерс "Учасниця весілля”), Тронь А. А. (2013)
Заполовський М. В. - Семантика метафори та алегорії в структурі німецькомовної біблійної притчі (2013)
Заскалета В. П. - Структурні та семантичні особливості речень зі сполучним иже з граматично незавершеним оформленням відносної означальної підрядності (на матеріалі пам’яток ХІ–ХІІІ ст.) (2013)
Kawecka М. - Genderowe srodki nacechowania wspolczesnych rosyjskich i polskich przezwisk (2013)
Касаткин М. Л. - Ценностный потенциал эллиптических высказываний (на материале немецкого языка) (2013)
Кушнєрова О. А. - Граматична репрезентація змінених станів свідомості авторів в англійських, українських та російських віршованих текстах (2013)
Любченко Т. В. - Роди власне-зворотної та взаємозворотної дії у новогрецькій мові (2013)
Mykhaylenko V. V. - Grammtical semantics of prepositions (2013)
Мохосоєва М. М. - Розвиток семантики густативної лексики в англійській, німецькій та українській мовах (2013)
Навроцька І. М. - Дистрибутивна і компонентна методики аналізу омонімічних значень в системі англійського іменника (на корпусному матеріалі) (2013)
Сокирська О. С. - Вплив соціокультурних факторів на просодичне оформлення відмови в англійському діалогічному мовленні (2013)
Старко В. Ф. - Категоризаційні кваліфікатори (2013)
Степанюк О. В. - Асиміляція за дзвінкістю-глухістю у східнослов’янському консонантизмі (2013)
Стеріополо О. І. - Функціонування голосних /a:/ – /a/ у національних варіантах німецької мови в Німеччині, Австрії і Швейцарії, Сольська Т. М. (2013)
Steriopolo O. - A research outline for a linguistic typology of expressive constructions (2013)
Човганюк М. М. - Аспекти вивчення семантики ввічливості у сучасній лінгвістиці (2013)
Швачко С. О. - Тенденції квантитативних одиниць: синергетичні аспекти (2013)
Юсип-Якимович Ю. В. - Еволюційні тенденції у фонетичних системах як внутрішній фактор мовного розвитку (2013)
Беспам’ятна Л. В. - Семантична та структурна організація терміносистеми кораблебудування в німецькій, англійській та українській мовах (2013)
Валюх З. О. - Семантичні параметри словотвірних парадигм в українській і словацькій мовах (2013)
Горобець С. В. - Процеси семантичної адаптації комп’ютерної лексики в українській та російській мовах (2013)
Грошко Т. В. - Зміни у функціональній семантиці банківських номінацій у публіцистичному дискурсі (2013)
Іваницька Н. Б. - Модель простого речення дієслівної будови як tertium comparationis синтагматики дієслівних систем української та англійської мов (2013)
Капранов Я. В. - Етапи проектування та конструювання словників філологічного типу (2013)
Козирєва З. Г. - Омоніми в словниках зведеного типу (2013)
Лиса Г. І. - Формули-синтагми в українських і російських середньовічних житіях (2013)
Lachur Cz. - Systemowosc w obrebie przyimkow slowianskich (2013)
Перхач Р-Ю. Т. - Скорочення як засіб формування медичної термінології (на матеріалі німецькомовних та україномовних інструкцій для медичного застосування препарату) (2013)
Романова Н. В. - Найменування базових емоцій крізь призму дефініцій словників К. Дудена та Р. Варіг (2013)
Чернышев А. Б. - Когнитивное моделирование семантики предлогов движения и проблемы языковой типологии (на материале английского и французского языков) (2013)
Швець Н. В. - Предикатно-аргументна мотивація іхтіонімів (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Адамия З. К. - Семантическое расслоение в славянских языках (к проблеме о семантической общности некоторых общеславянских слов) (2013)
Анохіна Т. О. - Типологія лакун у контексті мовної симетрії/асиметрії (2013)
Газиева И. А. - Семантика ономатопоэтической лексики в хинди (к постановке вопроса) (2013)
Засанська Н. Д. - Семантичні особливості мікрополів бідність/poverty в українській та англійській мовах (2013)
Кантемір С. О. - Ступінь семантичної близькості у багатозначних мікроструктурах (на матеріалі німецької, румунської і української мов) (2013)
Федорів М. І. - Похідні іменники з латинськими суфіксами на позначення осіб у німецькій та українській мовах: семантичний та типологічний аспекти (2013)
Федорова О. В. - Експліцитно марковані фемінітизми та маскулінізми в сучасній англійській мові: семантична асиметрія (2013)
Агєєва В. О. - Реконструкція архетипового концепту ВОГОНЬ в українській та англійській мовах (2013)
Бушев А. Б. - Когнитивно-дискурсивные исследования оценки (2013)
Галуцьких І. А. - Cпецифіка еротики тіла та еротизації в художній прозі В. Вулф та Д. Г. Лоуренса: семантико-когнітивний аналіз (2013)
Лащук О. М. - Понятійний компонент у структурі бінарного концепту NAHE (2013)
Овчиннікова І. І. - Концепт РЕЗУЛЬТАТ у синтаксичних структурах із загальним значенням дії в українській мові (2013)
Птуха В. А. - Профілювання концептосфери ОДЯГ в англійській та українській мовних картинах світу (2013)
Тараненко О. Г. - Типологічні аспекти реалізації концепту МУДРІСТЬ у британській та французькій лінгвокультурах (на матеріалі фразеологічних одиниць) (2013)
Байрамова Л. К. - Фразеологизмы витальной ценности ("здоровье”) и антиценности ("болезнь”) (на материале русского, английского и немецкого языков) (2013)
Гурбанська С. О. - Інтертекстуальні фразеологізми як репрезентативні одиниці концептів (2013)
Князь Т. М. - Порівняльний аналіз фразеологізмів із соматичним словом-компонентом рука в українській та російській мовах (2013)
Ковалюк Ю. В. - Лінгвокультурологічний аналіз американських фразеологізмів (2013)
Кучер І. А. - Семантизация глагола kayda в структуре идиоматических выражений финского языка (2013)
Мізін К. І. - Кореляція tertium comparationis із типами міжмовних відношень у царині фразеології (2013)
Садыхова Г. Р. - Семантика цифры "семь” (на материале французского и русского языков) (2013)
Тимчук О. Т. - Етимологізація фразеологічних та інших стійких зворотів (на матеріалі англійських текстів малого жанру) (2013)
Шевелюк В. А. - Моделі іспанських та українських соматичних фразем за інваріантними ситуаціями і концептосферами (2013)
Шутова М. О. - Етнічна стереотипізація англійських і українських фразем (2013)
Бардовская А. И. - Цвето-температурные номинации в художественном тексте (на материале электронных библиотек произведений русских и английских писателей) (2013)
Вайнорене І. П. - Конструктивно-стилістичні особливості жанру записок мандрівника (на матеріалі статей англомовного видання "High Life”), Титаренко О. Ю. (2013)
Волкова Л. М. - Допустові дискурсивні маркери: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Вялікова О. О. - Системна організація графічних засобів і прийомів за моделлю ризосфери у проекції на стилістику віршотворення (2013)
Дерба С. М. - Науковий стиль та його особливості (на матеріалі практичного курсу української мови як іноземної) (2013)
Єфименко В. А. - Семантичні трансформації структур сюжетного та композиційного рівня в сучасних літературних казках про Попелюшку (2013)
Ковыршина Н. Б. - Трактовка феномена "любовь” в творчестве арабских писателей (2013)
Козуб Л. С. - Роль вербальних засобів у реалізації маніпулятивного потенціалу англійських і німецьких рекламних текстів (2013)
Тихомиров С. А. - Образы Правды и Кривды в славянской мифологии и текста (2013)
Альмяшова Л. В. - К вопросу о сопоставимости перевода (на материале стихотворения Р. М. Рильке "Wir sind nur Mund”) (2013)
Іваннікова Я. В. - Політичний роман як арена для реалізації перекладацьких стратегій (2013)
Крокіс А. М. - Способи перекладу давньогрецького кон’юнктива головних речень українською мовою (2013)
Крутько Т. В. - Особливості відтворення еліптичних речень з англомовних художніх текстів українською мовою (2013)
Мороз Т. В. - Вибір народнорозмовної лексики в українських перекладах Псалтиря І. Пулюя та І. Огієнка: порівняльний аспект (2013)
Сегол Р. І. - Перекладацька адаптація елементів популярної культури у міжкультурній комунікації (2013)
Терехова С. І. - Поліпарадигмальність у лінгвістиці: від мови до перекладу (2013)
Ткачівська М. Р. - Топоніми в німецькомовних перекладах (на прикладі перекладів творів Юрія Андруховича) (2013)
Чендей Н. В. - Метафора як засіб формування нових смислів у художній картині світу оригіналу й перекладу (2013)
Содержание (2015)
Григоровський В. В. - Особливості клініко-морфологічної картини та діагностики "атипових форм" гематогенного остеомієліту довгих кісток, Грицай М. П., Гордій А. С., Григоровська А. В. (2015)
Попсуйшапка О. К. - Клініко-морфологічні стадії процесу зрощення відламків кістки, Літвішко В. О., Ашукіна Н. О. (2015)
Кореньков О. В. - Регенерація довгої кістки після імплантації в її дефект β-трикальційфосфату (2015)
Тяжелов А. А. - Математическая модель таза для расчета его напряженно-деформированного состояния, Филиппенко В. А., Яресько А. В., Бондаренко С. Е. (2015)
Стауде В. А. - Численное моделирование и анализ напряженно-деформированного состояния кинематической цепи "поясничный отдел позвоночника – крестец – таз" с учетом основных связок крестцово-подвздошного сустава, Кондратьев А. В., Карпинский М. Ю. (2015)
Тяжелов О. А. - Моделювання процесів підтримки вертикальної пози, Фіщенко В. О., Яремин C. Ю., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2015)
Корж Н. А. - Основные принципы кинезиотерапии больных с дегенеративными деформациями позвоночника (сообщение 1), Колесниченко В. А., Ма Конг (2015)
Поворознюк В. В. - Роль вітаміну D у формуванні вертебрального больового синдрому в жінок у постменопаузальному періоді залежно від мінеральної щільності кісткової тканини, Орлик Т. В., Балацька Н. І., Муц В. Я. (2015)
Мателенок Е. М. - Рентгенологические симптомы "скрытых" переломовывихов локтевого сустава (2015)
Петренко Д. Є. - Динаміка змін симетрії тулуба після хірургічного лікування у хворих на ідіопатичний сколіоз (2015)
Громов А. Б. - Роль та значення деформацій великого вертлюга стегнової кістки для функції кульшового суглоба: створення робочої класифікації, Корольков О. І. (2015)
Голобородько C. А. - Способ фиксации локтевого нерва после его подкожной транспозиции (2015)
Махамбетчин М. М. - Случаи разрыва диафрагмы с нетипичными рентгенологическими признаками, Кураева Л. Г., Акбердиев Н. А. (2015)
Голка Г. Г. - Ученые-ситенковцы. Георгий Павлович Истомин (к 80-летию со дня рождения), Битчук Д. Д., Фадеев О. Г., Олейник А. О., Истомин Д. А. (2015)
Александр Николаевич Поливода (2015)
Валерий Константинович Ивченко (2015)
Головаха М. Л. - Восстановление передней крестообразной связки на фоне гонартроза, Орлянский В., Титарчук Р. В., Бенедетто К. П. (2015)
Giovanni Calonego - Antibiotic-loaded bone cement and its widespread use: is it justified? (2015)
Скиданов А. Г. - Спектральный анализ электромиограмм мышц спины при дегенеративных заболеваниях позвоночника (обзор литературы), Дуплий Д. Р., Колесниченко В. А., Радченко В. А. (2015)
Малышкина С. В. - Моделирование дегенерации межпозвонкового диска в эксперименте на животных (обзор литературы), Дедух Н. В., Левшин А. А., Костерин С. Б. (2015)
Корольков А. И. - Исследования в ортопедии и травматологии на современном этапе, Голубева И. В., Бенгус Л. М., Мальцева В. Е., Погорелая А. В., Прохорова Е. А. (2015)
Отчет о работе обществ и ассоциаций ортопедов-травматологов (2015)
Дисертаційні роботи, які у 2014 р. прилюдно захищені у спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "травматологія та ортопедія" (Харків, Донецьк, Київ) (2015)
Інформація про з’їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції у 2015 році (2015)
Бондаренко В. В. - Навчально-методична складова формування професійних компетентностей керівників хореографічних колективів напряму підготовки "фізичне виховання" (2014)
Ворона В. О. - Формування професійної компетентності майбутніх маркетологів на основі міждисциплінарних зв’язків (2014)
Гончаренко В. І. - Структура фізичної підготовки висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві в річному макроциклі (2014)
Клочкова Т. І. - Менеджмент ризиків у вищій освіті: характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження (2014)
Левченко Л. С. - Професійна підготовка майбутнього вихователя дошкільного закладу (2014)
Розуменко А. О. - Формування в учнів професійно-технічних училищ умінь учитися самостійно у процесі навчання математики (2014)
Столяренко Т. Л. - Використання засобів ІКТ у системі підготовки економістів (2014)
Арефьєв В. Г. - Взаємодія методів оцінки біологічного віку хлопчиків-підлітків (2014)
Бєляєва Н. В. - Професійно-етичні якості менеджера освітнього закладу як моральні орієнтири його успішної управлінської діяльності (2014)
Коршевнюк Т. В. - Принципи формування сучасного змісту біологічного компонента шкільної природничої освіти (2014)
Сьома С. О. - Нормативне забезпечення діяльності хіміко-біологічних відділень Малої академії наук України (2014)
Гавриленко І. І. - Фінансово-господарська діяльність А. Макаренка – завідувача трудової колонії ім. М. Горького (2014)
Горбова Н. А. - Культурно-антропологічні засади етнопедагогіки в гармонізації освітнього простору: історичний аспект (2014)
Іванюк Г. І. - Диференційований підхід до періодизації соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи України (2014)
Кормілець С. В. - Військово-прикладна підготовка в кадетських корпусах Російської імперії в ХІХ– на початку ХХ століття (2014)
Красуля А. В. - Історичні традиції благодійності та актуальний стан фандрейзингової діяльності у вищій освіті України (2014)
Синишин Л. О. - Становлення художньої-промислової освіти Галичини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (2014)
Юхно О. І. - Історіографія дослідження розвитку вищої технічної освіти України у другій половині ХХ століття (2014)
Бєсєдіна А. А. - Методологічні засади діяльності європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю (2014)
Бойченко М. А. - Організація навчання обдарованих учнів у розширених школах Великобританії (2014)
Огієнко О. І. - Полікультурні засади вищої освіти Великої Британії, США, Канади і Австралії (2014)
Подолянська Н. О. - Основні тенденції розвитку мовної освіти в університетах США (2014)
Руднєва І. С. - Особливості системи освіти в гуманітарних університетах Франції в середині ХХ ст. (2014)
Солощенко В. М. - Інтерпретація поняття неформальна освіта: погляд німецькомовного суспільства (2014)
Терьохіна Н. О. - Теоретичні й методичні засади неформальної освіти дорослих: американський контекст (2014)
Холод І. В. - Форми педагогічної підтримки обдарованої студентської молоді у Великобританії (2014)
Шаповалова О. В. - Тенденції оновлення змісту й методів професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах управління якістю освітніх послуг (2014)
Шихненко К. І. - Класифікації освітніх змін у педагогічних дослідженнях США (2014)
Варецька О. В. - Соціальна компетентність особистості: підходи до визначення сутності (2014)
Дегтяренко Т. М. - Компетенція фахівців як педагогічна проблема впровадження інклюзивної освіти (2014)
Муляр Н. М. - Актуальність та можливості впровадження історичного досвіду морально-етичного виховання в життя сучасної української родини (2014)
Польгун К. В. - Інтеграція та інклюзія: різні підходи до розв’язання однієї проблеми (2014)
Прийма С. М. - Моделювання відкритої освіти дорослих як системи соціокультурної динаміки (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Божка Валерія Віталійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 13.1 статті 13 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Божка Валерія Віталійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 13.1 статті 13 Закону України "Про обов’язкове страхування цивіль но-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Божка Валерія Віталійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 13.1 статті 13 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Міністерства доходів і зборів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 3 Митного кодексу України у системному зв’язку з положеннями статті 14, частини третьої статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України, пункту 37.3 статті 37 Податкового кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Носової Ольги Володими рівни щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 1268 Цивільного кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідаль ністю "Центр правової підтримки підприємництва "Бізнес і Право”" щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 43 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" у взаємозв’язку з положеннями частини другої статті 55, частини восьмої статті 118 Конституції України, частини першої статті 21 Цивільного кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства "Піреус Банк МКБ" щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 частини четвертої статті 105 Кодексу адміністративного судочинства України, абзаців другого, третього підпункту 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" (2015)
Бірюк Л. - Науково-експертний висновок як засіб застосування доктринального тлумачення у рішеннях Конституційного Суду України (2015)
Скомороха В. - Судовий конституціоналізм в аспекті співвідношення конституційної та конвенційної юрисдикції (2015)
Моткова О. - Право на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини (2015)
Видання з питань конституційного права, що вийшли друком в Україні у 2014 році (2015)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2014 рік (2015)
Вітаємо ювілярів (2015)
Сторінки пам’яті (2015)
Акбергенов А. А. - Побудова неперервних розв’язкiв одного класу систем нелiнiйних рiзницевих рiвнянь, Пелюх Г. П. (2012)
Kurta V. V. - A Liouville comparison principle for solutions of quasilinear singular parabolic second-order partial differential inequalities (2012)
Олiйник Б. В. - Самоподiбнiсть i вiнцевi добутки метричних просторiв (2012)
Халiна К. С. - Про керованiсть крайовими умовами Дiрiхле для неоднорiдної струни на пiвосi (2012)
Богаєнко В. О. - Iнтерполяцiя геоiнформацiйних даних з використанням методу функцiй Грiна, Даниленко Ю. Ю., Фiнiн Г. С. (2012)
Марценюк В. П. - Математичнi моделi в системi пiдтримки прийняття рiшень страхового забезпечення лiкування онкологiчних захворювань: пiдхiд на основi динамiки Гомперца, Андрущак I. Є., Гвоздецька I. С., Климук Н. Я. (2012)
Шевченко А. И. - Об одном подходе при моделировании сложных систем, Миненко А. С., Замула А. А. (2012)
Бастун В. Н. - К оценке нижней границы интервала рассеяния предельных напряжений в элементах оболочечных конструкций (2012)
Гололобов В. И. - Осесимметричные резонансные колебания гибкой шарнирно опертой вязкоупругой пластины с пьезослоями (2012)
Никитина Н. В. - О бифуркациях и аналитическом решении в модели Рикитаки (2012)
Баранський П. I. - Визначення параметра анiзотропiї термоерс захоплення в багатодолинних напiвпровiдниках, Гайдар Г. П. (2012)
Дяченко М. М. - Електрична сприйнятливiсть замагнiченої електронної плазми з урахуванням анiзотропiї температури в рамках квантової теорiї поля, Мирошнiченко В. I., Холодов Р. I. (2012)
Черепанов В. В. - Структура плiвок немодифiкованих фулеренiв C60, адсорбованих з фiзiологiчних розчинiв на поверхнi слюди i золота, Сененко А. I., Прилуцький Ю. I., Марченко О. А., Наумовець А. Г. (2012)
Григорьев О. Н. - Структура и сопротивление внедрению гетерофазной керамики B4C−CaB6−TiB2, Галанов Б. А., Коротеев А. В., Котенко В. А., Мелах Л. М. (2012)
Алексеев Д. В. - Численное моделирование влияния гидротехнических сооружений на характеристики ветрового волнения в Севастопольской бухте (2012)
Даниленко В. А. - Солiтоноподiбнi хвилi в нерiвноважних середовищах, Скуратiвський С. I. (2012)
Жолобак Г. М. - Дослiдження спектрiв вiдбиття посiвiв озимої пшеницi молочно-воскової стиглостi в зонi червоного краю як потенцiйних iндикаторiв дистанцiйної диференцiацiї гетерогенностi рослинного покриву, Шпортюк З. М., Сибiрцева О. М., Дугiн С. С. (2012)
Костюченко Ю. В. - Використання наземних гiперспектрометричних вимiрювань для калiбрування даних ДЗЗ в задачах оцiнки стану навколишнього середовища, Соловйов Д. М., Ющенко М. В., Дугiн С. С., Копачевський I. М., Артеменко I. Г. (2012)
Тарасов В. Н. - Результаты магнитотеллурических исследований юга Воронежской антеклизы, Логвинов И. М., Гордиенко И. В. (2012)
Братичак М. М. - Пероксидна похiдна монометакрилату епоксидної смоли ЕД-24, Яцишин О. I. (2012)
Давiдовiч I. С. - Отримання альгiнатних мiкрокапсул мiкроемульсiйним методом: вплив параметрiв процесу на характеристики мiкрокапсул, Калiтовська Г. В., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. (2012)
Курочкiн В. Д. - Частотний коефiцiєнт в теорiї абсолютних швидкостей реакцiй (2012)
Руденко Л. И. - Комплексный способ очистки жидких радиоактивных отходов от органических соединений и радионуклидов, Хан В. Е.-И., Джужа О. В., Кашковский В. И., Аксеновская О. А., Пархоменко В. И. (2012)
Спiвак В. В. - Регулювання фiзико-хiмiчних та адсорбцiйних властивостей українських сапонiтiв, Астрелiн I. М., Толстопалова Н. М., Атаманюк I. В. (2012)
Андреева А. Ю. - Изменения объема ядерных эритроцитов скорпены в условиях внешней гипоксии (эксперименты in vitro), Солдатов А. А. (2012)
Анистратенко В. В. - Репродуктивные характеристики моллюсков рода Viviparus (Gastropoda: Viviparidae) в зимний период на примере украинских популяций, Рябцева Ю. С., Цегельник З. В. (2012)
Федоренко О. А. - Потенцiалзалежнiсть активностi внутрiшньоклiтиннихiонних каналiв нейронiв новий механiзм регуляцiї кальцiєвого сигналу, Марченко С. М. (2012)
Харчук I. В. - Вплив АТФ-конкурентних iнгiбiторiв тирозинкiназ похiдних малеiмiду i дигiдропiролу на життєздатнiсть та апоптоз клiтин ротової порожнини, Рибальченко В. К., Андрухов О. (2012)
Весельська Н. С. - Особливостi жовчоутворення при змiнi функцiонального стану ендотелiнових рецепторiв, Янчук П. I., Барановський В. А., Макарчук М. Ю. (2012)
Сабирова Т. Ю. - Фиторабдовирусы как регрессирующий фактор растительной опухоли, Лозовая О. Й., Юзвенко Л. В., Жидкевич Н. В., Диденко Л. Ф., Спивак Н. Я. (2012)
Гребнева Е. А. - Природа и механизмы образования горячих и холодных пятен ультрафиолетового мутагенеза (2012)
Коваль Н. В. - Інвестиційна привабливість України в міжнародних рейтингових оцінках (2010)
Соломка Я. В. - Роль інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування в системі інвестиційних взаємовідносин (2010)
Липова О. Ю. - Використання аналізу часових рядів у оцінці ефективності інвестицій в основний капітал з урахуванням ризиків (2010)
Легка Я. І. - Аналіз системного інвестиційного ризику на фондовому ринку України (2010)
Харченко О. І. - Інноваційний потенціал посткризового економічного росту України (2010)
Вахович І. М. - Активізація інноваційної діяльності як основа концепції ефективного розвитку регіонів України, Денисюк Г. Л. (2010)
Макаренко М. І. - Міжканальні взаємозв'язки у передавальному механізмі грошово-кредитної політики та прибутковість капіталу, Щербина Т. В. (2010)
Шульга І. П. - Роль інсайдерської інформації у забезпеченні економічної безпеки акціонерних товариств (2010)
Омельчук В. О. - Доступність житла в Україні: сучасний стан, тенденції та методика виміру (2010)
Дибань О. Л. - Сутність і роль взаємовідносин між банками і страховими компаніями (2010)
Чаплигін К. М. - Державне регулювання суб'єктів господарювання (2010)
Липинська О. А. - Перспективи розвитку торговельного судноплавства України, Боняр С. М. (2010)
Андрійчук Ф. Ю. - Сучасне фінансування зовнішньої торгівлі: структурні елементи системи (2010)
Могилевская О. Ю. - Современная концепция системы финансирования маркетинговой деятельности предприятий машиностроения (2010)
Пасічний М. Д. - Особливості дефіцитного фінансування економіки в період фінансової кризи (2010)
Чуєнков А. Є. - Необхідність створення внутрішнього аудиту як суб'єкта внутрішньогосподарського контролю (2010)
Черняєва О. І. - Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Сучасна модель реалізації державної політики щодо забезпечення комплексного і збалансованого розвитку регіонів (2010)
Дацій Н. В. - Форми та напрями державної інвестиційної політики розвитку інвестиційної діяльності в галузях національної економіки (2010)
Медведєв І. А. - Ідея університету як генератора випереджальної системи цінностей: узгодження глобалізації та державно-національних інтересів (2010)
Плецан Х. В. - Поняття політичного успіху: історичний аспект (2010)
Лелеченко А. П. - Формування бюджетів малих міст у контексті реформування бюджетної системи України, Дерун Т. М. (2010)
Дмитренко Г. В. - Державне управління в сегменті ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на розвиток туризму в м. києві (2010)
Комар Ю. М. - Атрибутивний науковий інструментарій — фундаментальна основа формування інноваційних механізмів державного управління (2010)
Онищенко Л. А. - Геоекономічні аспекти державного управління національним ринком страхових послуг (2010)
Гасюк І. Л. - Організаційно-правові засади господарської діяльності в сфері фізичної культури і спорту (2010)
Данько Н. П. - Педагогічні умови інтегрованого навчання музики молодших школярів (2014)
Єременко О. В. - Структурні ознаки підготовленості майбутніх фахівців до мистецько-педагогічної діяльності (2014)
Слик У. - Розвиток музичної творчої активності дитини у процесі навчання, Кісель М. (2014)
Костенкова А. М. - Проблемні аспекти методики початкової музичної освіти в дитячих музичних школах (2014)
Малежик Ю. М. - Роль художніх напрямів у формуванні образотворчого навчання в початковій школі (1949–1980 рр. ) (2014)
Новобранна Л. В. - Розуміння глибини педагогічного потенціалу художньої творчості в трудовому навчанні – крок до успішної фахової підготовки вчителів початкових класів (2014)
Соколик Ж. В. - Розвиток художньо-естетичної освіти учнів у сучасній початковій школі (2014)
Бутенко В. Г. - Теоретичні аспекти проблеми здоров’язбереження дітей у системі дошкільної освіти (2014)
Васько О. О. - Дослідницький метод: сутність, реалізація (2014)
Грітченко Т. Я. - Концептуальні засади системи методичної підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти молодших школярів (2014)
Заредінова Е. Р. - Гра як метод навчання у формуванні математичних уявлень молодших школярів, Ісмаїлова С. І. (2014)
Колишкіна А. П. - Теоретичні засади проблеми формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів (2014)
Кондратюк С. М. - Педагогічні умови формування в молодших школярів здоров’язбережувальної компетентності, Праженик Г. Л. (2014)
Непомняща Г. І. - Формування математичних понять у молодших школярів на засадах компетентнісного підходу (2014)
Радченя І. В. - Здоров’язбереження як аспект удосконалення уроку в початковій школі (2014)
Ткаченко О. М. - Формування естетичної чуйності до природи в молодших школярів засобами народної гри (2014)
Гаврило Л. М. - Гаврило О. І. Підготовка вчителя початкової школи в Німеччині (2014)
Кириченко Л. М. - Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у початковій школі (2014)
Павлущенко Н. М. - Педагогічні умови гендерного виховання учнів початкових класів, Король О. В. (2014)
Парфілова С. Л. - Психолого-педагогічні підходи до проблеми навчальної мотивації молодших школярів, Лисенко О. С. (2014)
Стахова І. А. - Творчий розвиток учителя початкових класів засобами використання соціальних Інтернет-мереж (2014)
Зіядінова Р. І. - Особливості формування лінгвістичних понять у молодших школярів (2014)
Ільченко О. В. - Педагогічна практика як джерело професійного розвитку майбутнього дефектолога-логопеда (2014)
Рубан Л. І. - Формування орфографічної грамотності молодших школярів (2014)
Тарасова В. В. - Пізнавальна активність як засіб формування зв’язного мовлення в дітей з інтелектуальним недорозвиненням (2014)
Харькова Є. Д. - Теоретичні засади мовленнєвої підготовки дітей до шкільного навчання (2014)
Шкуренко О. В. - Готовність майбутнього вчителя початкової школи до здійснення професійної педагогічної комунікації (2014)
Гончаренко В. І. - Оптимізація контролю фізичної підготовленості спортсменок високого класу в хокеї на траві різних ігрових амплуа (2014)
Zabolotna O. A. - Educational effectiveness and quality assurance in alternative education (2014)
Іваній О. М. - Технологічне забезпечення формування правової компетентності майбутнього вчителя (2014)
Кормілець С. В. - Моральне виховання кадетів у ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Кравченко А. І. - З історії питання клініко-фізіологічної характеристики заїкання (2014)
Кузьміна О. В. - Аналіз особливостей життєдіяльності й побуту дітей В умовах інтернатної установи (2014)
Лещенко М. П. - Концепції естетичного виховання в науковій думці Польщі (2014)
Скоробагатська О. І. - До проблеми психологічної стійкості майбутніх викладачів вищої школи в умовах суспільства ризику (2014)
Фомін К. В. - Підготовка вчителя початкової школи до діалогічного навчання учнів як педагогічна проблема (2014)
Krasulia Alla - Philanthropy culture in the U. S. higher education: organizational identification and the role of alumni relations in fundraising (2014)
Вініченко І. І. - Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2010)
Романова Т. В. - Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу регіону (2010)
Фаріон Д. О. - Оцінка ефективності інвестиційних проектів відтворення житлового фонду (2010)
Моісеєнко Т. Є. - Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств: теоретичні аспекти (2010)
Шилепницький П. І. - Характеристика типів державно-приватних партнерств (2010)
Белоусова І. А. - Теоретико-методологічні основи визначення виробничих витрат підсистеми економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності (сгд), Кириченко О. А. (2010)
Бауліна Т. В. - Прогнозно-аналітична оцінка та добір технологій стратегічного управління за використання цільового пакета "mainstream.for.ic v.6.3" (2010)
Вечеров В. Т. - Определение основы для формирования бизнес-процессов винодельческого предприятия (с учетом обеспечения потребительских свойств товара конкретного сегмента рынка), Лукьянова Е. Ю. (2010)
Кахович Ю. О. - Зовнішньоекономічна діяльність як рушійна сила створення спільних підприємств (2010)
Іщенко О. В. - Напрями вдосконалення фінансового механізму санації банків в Україні (2010)
Мельниченко А. О. - Страхування депозитів як антикризовий метод банківської системи (2010)
Могилевська О. Ю. - Проблеми постановки маркетингу на підприємствах машинобудування (2010)
Третяк Д. Д. - Місцеві запозичення як джерело фінансового забезпечення реструктуризації економіки регіонів (2010)
Кузьменко Є. О. - Особливості розподілу валового національного доходу між споживанням та нагромадженням (2010)
Алексєєва Н. Ю. - Організаційні структури бухгалтерії роздрібних підприємств: аналіз та оцінка типології (2010)
Малюкіна Н. В. - Проблеми ринку виноробної продукції (2010)
Комар В. Ю. - Аналіз стану самоуправління навчанням студентів вищих навчальних закладів економічного і управлінського профілю (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Угоди щодо регіонального розвитку — поєднання державних та регіональних інтересів (2010)
Савков А. П. - Суб'єкти виборів в Україні (2010)
Дмитренко Г. В. - Механізми фінансового аудиту місцевих бюджетів (на прикладі фінансування коштів соціальних гарантій у сфері дошкільної освіти за 2006—2008 роки та 2009 року у херсонській області) (2010)
Матійко С. А. - Інновації як детермінанта безпеки держави (2010)
Гудзинський О. Д. - Державна політика інноваційного розвитку національної економіки, Іванюта П. В. (2010)
Лобас І. В. - Інноваційний розвиток і забезпечення міжнародної конкурентоспроможності економіки України (2010)
Гасюк І. Л. - Механізми державного регулювання господарської діяльності в сфері фізичної культури і спорту (2010)
Драган І. О. - Формування системи принціпів державного управління розвитком житлово-комунального господарства (2010)
Омельчук В. - Дисфункції іпотечних інститутів та їх прояви в Україні (2010)
Пельтек Л. В. - Дослідження методів реалізації регіональної промислової політики (2010)
Ярошук М. В. - Зарубіжний досвід впровадження бюджетування, орієнтованого на результат та оцінювання ефективності використання бюджетних коштів (2010)
Крутилко О. І. - Інвестиційний псевдобум у країнах Центрально-Східної Європи (2010)
Липова О. Ю. - Удосконалення методики статистичного дослідження інвестиційних процесів в Україні (2010)
Омельчук В. О. - Мультиплікативні макроефекти інвестицій у житлове будівництво (2010)
Ляшенко О. М. - Моделювання внутрішньої норми рентабельності інноваційного проекту з нестаціанарними грошовими потоками, Олейко В. М. (2010)
Березянко Т. В. - Концепція національного корпоративного кодексу в трансформаційній економіці (2010)
Проскуріна Н. М. - Сутність дефініції "аудиторський ризик" і її роль при формуванні аудиторських процедур (2010)
Реутов В. Є. - Економічне пігрунтя підвищення ефективності регіонального менеджменту України, Головченко Н. З. (2010)
Кахович Ю. О. - Методика розробки стратегії створення та розвитку сп із врахуванням особливостей операційного менеджменту (2010)
Саєнко В. Г. - Організаційна функція виробництва послуги в пенітенціарній системі держави (2010)
Махнарилов Ю. В. - Джерела формування безризикової ставки, Кисіль П. В., Піонт О. М., Фокін В. Ю., Яшник Н. В. (2010)
Демчук Н. І. - Механізм фінансової стабілізації банківської сфери в умовах глобалізації (2010)
Філонова І. Б. - Проблемлематичні аспекти інтернаціоналізації банківського сектора України (2010)
Пономарьова І. В. - Мотивація персоналу на основі збалансованої системи показників стратегічного управління підприємством (2010)
Ілюхін С. О. - Аналіз життєздатності кластера підприємств (2010)
Коваленко В. П. - Генезис, еволюція та тенденції управління якістю послуг (2010)
Боняр С. М. - Методические основы управления обновлением флота судоходной компании (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Запровадження дієвої загальнодержавної системи регіонального моніторингу (2010)
Маляренко Т. А. - Ефективне регіональне управління як підхід до попередження конфліктів: досвід норвегії (2010)
Матійко С. А. - Опосередкування функцій державних органів щодо регулювання інновацій (2010)
Слабкий В. Г. - Характеристика законодавчої бази розвитку загальної лікарської практики / сімейної медицини, Кризина Н. П. (2010)
Дмитренко Г. В. - Державне регулювання бюджетних коштів, виділених на технічне оснащення освітніх закладів (на прикладі м.чернівці) (2010)
Іванюта П. В. - Моделювання інвестиційних процесів в системі державного управління (2010)
Пельтек Л. В. - Підходи до управління державним майном при реалізації регіональної промислової політики (2010)
Скопич О. Д. - Законодавче забезпечення контролю діяльності органів місцевого самоврядування (2010)
Глеба В. Ю. - Правові засади державної політики у галузі містобудування (2010)
Крутій О. М. - Сучасний стан діалогової комунікації між органами державної влади та громадськістю в українському суспільстві  (2012)
Махнюк А. В. - Окремі підходи до запровадження аналізу та профілювання ризиків в інтегрованому управлінні кордонами (2012)
Жовнірчик Я. Ф. - Процеси інтернаціоналізації та глобалізації на сучасному етапі розвитку та посилення взаємозалежності національних економік (2012)
Пантелейчук І. В. - Національний інтерес як механізм формування геополітичного іміджу (2012)
Халецька А. А. - Підходи до системи державного управління зовнішньою торгівлею (2012)
Купрій Т. Г. - Реалізація молодіжної політики в контексті Євро-2012 (2012)
Яровенко Г. М. - Автоматизація внутрішнього контролю в умовах зміни технології розрахунків із споживачами масових послуг (2012)
Толуб’як В. С. - Запровадження пенсійних облігацій як механізм залучення фінансових ресурсів до Пенсійного Фонду (2012)
Сюркало Б. І. - Державний фінансовий контроль в контексті сталого економічного розвитку (2012)
Гаман М. В. - Принципи формування і реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності (2012)
Шпачук В. В. - Причини сучасної кризи банківської системи України: регулятивний аспект (2012)
Сущенко Р. В. - До проблеми розвитку управлінського професіоналізму керівників залізничної галузі (2012)
Рибачук В. Л. - Обґрунтування доцільності використання партнерства в системі управління ринком житлово-комунальних послуг (2012)
Мазурик О. В. - Актуальные подходы и методы управления персоналом в органах прокуратуры (2012)
Барабаш О. В. - Специфіка навчання канадських дітей у період раннього дитинства (2014)
Зав’ялова О. К. - Німецька віолончельна школа ХІХ ст. : виконавсько-педагогічні аспекти (2014)
Куліченко А. К. - Специфіка американської педагогічної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Подолянська А. О. - Аналіз навчальних планів програм бакалавра та магістра гуманітарних наук із філологічних спеціальностей у Бірмінгемському університеті (2014)
Процай Л. П. - Данія. Система освіти Данії (2014)
Сірик Л. М. - Модернізація евристичного навчання США в умовах активного впровадження сучасних інформаційних засобів освіти (2014)
Вєнцева Н. О. - Особливості державного регулювання системи вищої педагогічної історичної освіти за часів Директорії УНР (2014)
Іванюк Г. І. - Ідеї новаторської педагогіки в теоретико-практичній спадщині Івана Гуровича Ткаченка (2014)
Ісаєва С. Д. - Професійна я-концепція вчителя в ретроспективі творчої спадщини Томаса Гордона (1918–2002) (2014)
Похилько О. В. - Ю. П. Ступак як дослідник педагогічних поглядів Т. Г. Шевченка (2014)
Шипарьова О. В. - Стан підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах Сумської області в 60-х роках ХХ століття (2014)
Винничук Р. В. - Актуалізація ідей та досвіду виховання загальнолюдських цінностей у сучасній системі освіти України (2014)
Ганчева В. І. - Проблеми та перспективи профілізації учнів за спортивним напрямом (2014)
Дзекунов А. М. - Навчальна екскурсія в системі шкільної та позашкільної освіти (2014)
Єжова О. О. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування просоціальної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Кравченко А. І. - Випереджаюче навчання як засіб підготовки до школи дітей із порушеннями мовлення (2014)
Павлюк В. І. - Абревіація в сучасній англійській мові: особливості вживання абревіатур галузі освіти (2014)
Пшенична Л. В. - Індивідуальність як унікальна самобутність учителя (2014)
Бовдир О. С. - Педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх юристів під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу (2014)
Гончаренко В. І. - Методика педагогічного контролю фізичної підготовленості висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві (2014)
Дєнєжніков С. С. - Мережеве проектування як технологія формування інноваційної освітньої діяльності у вищому навчальному закладі (2014)
Желанова В. В. - Структурно-логічна модель технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Атестація академічних досягнень бакалаврів романо-германської філології за критеріями компетентнісного виміру (2014)
Лазоренко С. А. - Гуманістичні цінності сокільського фізичного виховання Сумського регіону, Чхайло М. Б., Романова В. Б. (2014)
Лейко С. В. - Алгоритм формування математичної компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки (2014)
Мармаза О. І. - Використання кейс-технології в процесі магістерської підготовки фахівця (2014)
Матвєєва О. О. - Діагностичні процедури в модульній організації навчальної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Пушкар О. І. - Модель процесу формування інноваційної поведінки студентів спеціальності "Технології електронних мультимедійних видань", Сергієнко О. В. (2014)
Руденко Ю. О. - Актуальність виховання аксіологічного компоненту інформаційної культури студентів (2014)
Стрілець С. І. - Методичне забезпечення підготовки вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій (2014)
Ткаченко Н. М. - Особливості реалізації соціокультурного підходу до навчання іноземних мов у вищій школі (2014)
Чашечникова О. С. - Інноваційні підходи до підготовки майбутнього вчителя математики. Навчання елементарної математики, Колесник Є. А. (2014)
Караманова З. А. - Управлінський аспект організації навчання вищої математики в машинобудівному коледжі (2014)
Кожевникова А. В. - Підготовка магістрів до використання суб’єкт-суб’єктного управління під час навчально-виховного процесу в університеті (2014)
Козлов Д. О. - Теоретичне обґрунтування моделі формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки (2014)
Чистякова І. А. - Розвиток колективного лідерства В теорії мережевого управління у вищій освіті (2014)
Андрейко О. І. - Креативне проектування художньо-персоналізованої творчості скрипаля (2014)
Бикова М. М. - Засоби української народної педагогіки як елемент сучасної національної системи виховання (2014)
Білоцерковець М. А. - Оволодіння механізмами евристичного освоєння теоретичних знань (2014)
Бушнєв Ю. С. - Формування громадянської позиції майбутніх учителів у позанавчальній діяльності козацьких класів (2014)
Заболотна О. А. - Альтернативні ролі вчителя: в пошуках освітнього діалогу (2014)
Загоруйко Л. О. - Особливості оцінювання знань студентів з іноземної мови у вищих навчальних закладах Польщі (2014)
Кузьміна О. В. - Кіберсоціалізація – невід′ємна частина процесу формування життєвої компетентності сучасної молоді (2014)
Кушніров М. О. - Сучасні підходи до навчання іноземної мови: орієнтація на цінності особистісного розвитку й гуманізму (2014)
Кушнірова Л. В. - Проблеми навчання рідної мови – однієї з найважливіших людських цінностей (2014)
Майборода Н. О. - Роль мистецьких компетентностей у формуванні патріотичних цінностей вихованців сільських навчально-виховних комплексів (2014)
Уварова А. М. - Формування риторичної майстерності майбутнього вчителя в умовах евристичного навчання (2014)
Чайка О. М. - Творча самостійність як одна з базових якостей особистості майбутнього вчителя світової літератури: до постановки проблеми (2014)
Левченко Т. І. - Параметри якості освіти в європейському контексті (2011)
Михайличенко О. В. - Історичний розвиток та класифікація наук (2011)
Кобаль М. В. - Інтелект особистості як джерело розвитку сучасного інформаційного суспільства (2011)
Кудіна В. В. - Сучасні підходи до проектування змісту загальної освіти (2011)
Сідельник Н. В. - Дидактичні засади формування системних знань студентів (2011)
Васюк О. В. - Теоретичне обґрунтування поняття "професійно-педагогічна спрямованість" студентів соціально-педагогічних спеціальностей (2011)
Степашко В. О. - Моделювання організаційної результативності управління науково-дослідницькою роботою студентів (2011)
Миленкова Р. В. - Готовність до самоосвіти як компонент особистісно-професійного розвитку студентів та проблеми її формування (2011)
Метейко А. В. - Впровадження методу проектів у навчальний процес Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2011)
Драб Н. Л. - Оптимізація формування соціокультурної компетенції студентів старших курсів економічних ВНЗ для проведення професійно спрямованої презентації з використанням технології критичного мислення, Лобецька І. М. (2011)
Слезенко А. О. - Значення рефлекторного підходу у формуванні культури професійного спілкування майбутнього викладача економіки, Шурупова В. Г. (2011)
Смислова О. В. - До питання професійної підготовки лінгвістичного медіатора (2011)
Матвєйченко В. В. - Естетичний потенціал художнього тексту як передумова навчання писемного мовлення студентів мовного факультету (2011)
Цимбал С. В. - Психологічні особливості розвитку уяви і мислення в ІЛПТ (2011)
Янчук О. В. - Структура та етапи формування професійної спрямованості майбутніх юристів (2011)
Рижиков В. С. - Формування сучасного спеціаліста-юриста відповідно до професіографічного профілю на практичних заняттях з допомогою ігрового навчання (2011)
Гнітій Н. В. - Індивідуалізація навчальної діяльності студентів з хімії за проектною технологією (2011)
Тимчук К. М. - Ретроспективний аналіз нормативно-правових документів, що вплинули на розвиток і становлення сучасної системи освіти та процес підручникотворення в Україні (2011)
Алексєєв О. М. - Оцінювання якості електронних навчальних видань, Алексєєва Г. В. (2011)
Дрогайцев О. І. - Особливості використання електронних посібників у процесі навчання німецькій мові у ВНЗ (2011)
Чуфарлічева А. Ю. - Дистанційний курс з англійської мови як перспективна форма навчання студентів-заочників економічних спеціальностей (2011)
Биконя О. П. - Електронний підручник з англійської мови як засіб забезпечення самостійної роботи студентів немовних спеціальностей (2011)
Байкєніч Г. В. - Роль підручника з історії України у розвитку ціннісно-смислової сфери особистості учнів в системі особистісно-орієнтованої освіти (2011)
Максак І. В. - Психологічні передумови формування у молодших школярів соціокультурної компетенції в англомовному аудіюванні/читанні (2011)
Храбан І. А. - Особливості вживання прийменників у навчанні португальській мові (2011)
Орловська Л. К. - Психолінгвістичні передумови формування іншомовної граматичної компетенції в усному мовленні (2011)
Александрова Н. М. - Використання інформаційних Інтернет-порталів в процесі формування професійної компетенції англійською мовою (2011)
Поляничко З. О. - Використання проектної методики в позакласній самостійній роботі учнів старших класів під час вивчення англійської мови (2011)
Соловей Л. С. - Стан туристично-краєзнавчої роботи в загальноосвітніх і позашкільних навчально-виховних закладах україни (60 – 80-і рр. ХХ ст.) (2011)
Богачик М. С. - Системотвірні чинники процесу формування інформатичної компетентності учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Рабець К. В. - Інноваційна діяльність у профільній школі (проблеми підготовки вчителя) (2011)
Теренко О. О. - Соціальна місія жіночих коледжів у США на початку ХХІ століття (2011)
Синько Л. С. - Зарубіжний та вітчизняний досвід організації профільної математичної освіти (2011)
Моцак С. І. - Формування історичної компетентності учнів засобами краєзнавства (2011)
Карпюк І. Ю. - Шляхи засвоєння цінностей фізичної культури на прикладі дослідження особистісних конструкт студентів (2011)
Бугрій С. В. - Організація процесу навчання на уроках фізичної культури у загальноосвітніх школах України (50-80-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Ткаченко Т. В. - Роль методів постановки голосу у творчому розвитку особистості майбутнього вчителя музики (2011)
Павленко І. М. - Інформаційна культура педагогів в умовах профільного навчання (2011)
Савчук П. Н. - Особливості організації навчання хімії як загальноосвітньої дисципліни студентів педагогічного коледжу (2011)
Гиря О. О. - Розвиток логічного мислення учнів профільних класів у процесі вивчення органічної хімії (2011)
Степанюк А. В. - Екологізація змісту біологічної освіти в умовах профільного навчання, Троцька О. С. (2011)
Бабенко О. М. - Біохімічні знання в системі природничих знань учнів (2011)
Гаркович О. Л. - Організація навчально-виховного процесу з хімії у старшій профільній школі (2011)
Коростіль Л. А. - Хімічний експеримент як засіб формування вмінь до самоосвіти учнів, Чайченко Н. Н. (2011)
Момот Ю. В. - Методика позаурочної проектної діяльності учнів з хімії (2011)
Кисла О. Г. - Підвищення мотивації вивчення хімічних дисциплін в умовах професійно орієнтованого навчання (2011)
Прибора Н. А. - Підготовка студентів до проведення хімічного експерименту в умовах профільного навчання (2011)
Грабовий А. К. - Проблемний хімічний експеримент у класах з поглибленим вивченням хімії (2011)
Ярошенко О. Г. - Навчально-методичний комплект з хімії як засіб мотивування вибору хімічного профілю навчання випускниками основної школи (2011)
Абжалов Р. Р. - Антиалкогольне виховання учнів при вивченні органічної хімії в профільних класах (2011)
Канішевська Л. В. - Змістова структура соціальної зрілості старшокласників шкіл інтернатів (2011)
Удовицька С. В. - Перебудова оцінної діяльності педагогів шкіл-інтернатів для виховання гідності у старшокласників (2011)
Демчук В. С. - Теоретичні засади менеджменту освітніх організацій (2011)
Лашкул В. А. - Роль корпоративної культури у роботі організації (2011)
Локшин В. С. - Формування персонального бренду як складової професійної компетеності менеджерів соціокультурної сфери (2011)
Корсун Ю. О. - Поняття професійної самосвідомості та її значущість для реалізації особистості як фахівця (2011)
Ахмад І. М. - Особливості культури професійного спілкування викладачів (2011)
Черкашина Т. В. - Самопознание как способ предупреждения развития коррупции в университетской среде (2011)
Асоянц П. Г. - Психолого-педагогічні передумови організації самостійної роботи як форми реалізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, Кадикова Н. В. (2011)
Лобачова С. В. - Шляхи розвитку гностичних здібностей студентів у ході семінарських занять (2011)
Кудіна В. В. - Моделі професійної підготовки учителів у різних країнах: зіставний аналіз (2011)
Корченко М. О. - Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні в 90-х роках ХХ століття (2011)
Плавуцька Я. Ю. - Розвиток суспільних наук та підготовка наукових кадрів в університетах Російської імперії у другій половині ХІХ – ХХ ст. (2011)
Михайличенко О. В. - З історії навчання суспільних наук у вищій школі Російської імперії (2011)
Артиш М. І. - Система забезпечення якості діяльності викладачів у вищих навчальних закладах Канади (2011)
Михайленко Н. А. - Творча діяльність учителя як складова успішного педагогічного процесу (2011)
Горохівська Т. М. - Зміст поняття "професійна культура майбутнього вчителя історії” на сучасному етапі розвитку освіти в Україні (2011)
Свердлова Т. Г. - Роль гуманістичних традицій державної системи освіти у функціонуванні громадянського суспільства в Японії (2011)
Арістова Н. О. - Вплив індивідуальних відмінностей видів памяті на вибір структурних компонентів технології формування мотивації вивчення іноземної мови у вищих нелінгвістичних навчальних закладах (2011)
Чижикова О. В. - Розвиток творчих здібностей майбутніх правознавців засобами проблемного навчання (2011)
Биконя О. П. - Психолого-педагогічні умови самостійної роботи з англійської мови студентів немовних спеціальностей (2011)
Тимчук К. М. - Огляд історичних та сучасних критеріїв аналізу підручників з іноземних мов (2011)
Прадівлянний М. Г. - Дистанційні навчальні технології при викладанні професійно спрямованої іноземної мови (2011)
Григоренко Н. О. - Навчання іншомовному писемному мовленню у вищому навчальному закладі (2011)
Конотоп О. С. - Критерії оцінювання англійського діалогічного спілкування майбутніх філологів (2011)
Дичка Н. І. - Стилістичні та лінгвістичні особливості написання технічного завдання англійською мовою (2011)
Лущик М. В. - Застосування відеофонограми у навчанні студентів англійського монологічного мовлення (2011)
Олекса Г. І. - Структурно-семантичні особливості дієслів руху в германських мовах (на матеріалі англійської та німецької мов) (2011)
Стрілець В. В. - Зміст навчання англійської мови майбутніх програмістів (2011)
Синекоп О. С. - Інтелект-карта – технологія навчання академічного письма майбутніх фахівців з інформаційної безпеки у немовних вищих навчальних закладах (2011)
Лашкул В. А. - Формування професійної компетенції студентів-аграріїв засобами іноземної мови (2011)
Назаренко Н. С. - Навчання майбутніх прикордонників англійської фахової лексики з урахуванням когнітивного підходу (2011)
Ковтун Т. І. - Теоретичні засади інтелектуального виховання студентів агротехнічного коледжу (2011)
Лашкул В. А. - Формування етичної компетенції у професійній підготовці майбутніх лікарів ветеринарної медицини (2011)
Голодна Ю. О. - Зміст і структура факультативного курсу "Основи радянського законодавства" (2011)
Деркачов Ю. А. - Використання проблемних методів навчання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів правознавства (2011)
Рижиков В. С. - Характеристики та особливості професійної діяльності майбутнього юриста, які мають бути сформовані в процесі професійної підготовки (2011)
Іваній О. М. - Методичні аспекти формування правової компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних технологій (2011)
Авхутська С. О. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів історії в контексті ідей полі культурності (2011)
Драновська С. В. - Відображення проблем змісту навчання історії у науково-методичній думці 60-х років ХХ ст. (2011)
Сідельник Н. В. - Принципи формування системи етнологічних знань у майбутніх учителів історії (2011)
Бугрій В. С. - Теоретико-методологічні засади шкільного краєзнавства в незалежній Україні (2011)
Моцак С. І. - Методичні умови ефективної організації позаурочної роботи з історії у профільній школі (2011)
Михайличенко С. С. - Формування дослідницьких умінь учнів в процесі взаємодії школи та музею (2011)
Снагощенко В. В. - Музейно-освітній ресурс у професійній підготовці майбутнього вчителя історії (2011)
Антошко М. О. - Видатні літератори Поділля як важливий чинник культурних процесів регіону (2011)
Жуков С. М. - Авторские характеристики как средство психологического анализа личностных особенностей человека (2011)
Капран О. В. - Символіка кольору та проектування одягу (2011)
Погребняк М. М. - Естетико-теоретичні засади танцю "модерн" та його стильова типологія (2011)
Голяка Г. П. - Київська баянна школа: від минулого до сьогодення (2011)
Евсигнеева Е. К. - Формирование романтического концертно-виртуозного стиля в скрипичном искусстве Н. Паганини (2011)
Зав'ялова О. К. - Жанрова еволюція ансамблевої музики ХХ ст. в Україні (2011)
Юрченко Л. В. - Використання засобів звуковидобування та штрихів у фортепіанній педагогіці (2011)
Білокопитов В. І. - Діяльність Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти у контексті Болонського процесу (2011)
Кобаль М. В. - Особливості інноваційної культури сучасного українського суспільства (2012)
Григоренко Н. О. - Ресурс самоосвітньої діяльності студента як соціокультурний і педагогічний феномен (2012)
Арістова Н. О. - Сучасні підходи до класифікації мотивів учіння у педагогічній літературі (2012)
Столбецька С. Б. - Сім принципів навчання (2012)
Кудіна В. В. - Кредитно-модульна система організації навчального процесу очима студентів КНЛУ, Осадчук О. (2012)
Кривонос О. Б. - Дидактичні умови організації самостійної роботи студентів (2012)
Ахмад І. М. - Дистанційне навчання студентів ВНЗ (2012)
Яцеленко А. А. - Теоретичні аспекти феномену відповідальність (2012)
Сідельник Н. В. - Сутність і структура етнокультурної компетентності майбутнього вчителя історії (2012)
Ямшинська Н. В. - Психолого-педагогічна компетентність викладача як чинник успішності навчально-виховного процесу (2012)
Якібчук М. І. - Педагогічна складова психограми студента педагогічного ВНЗ на прикладі толерантної поведінки (2012)
Мельник А. І. - Основні етапи формування професійно-пізнавальної спрямованості студентів (2012)
Коваленко Н. В. - Сучасні інформаційні технології у професійному становленні соціальних педагогів (2012)
Тхоржевська Т. Д. - Поєднання здобутків світської педагогічної науки та православної виховної традиції в науковій спадщині Київської духовної академії (2012)
Ставцева В. Ф. - Стан і особливості діяльності університетських коледжів Нової Зеландії в середині ХХ століття (2012)
Топтигіна Н. М. - Деякі аспекти персоніфікації підготовки майбутніх філологів в умовах магістратури (2012)
Кудіна В. В. - Характеристика психологічних і лінгвістичних здібностей студентів до вивчення іноземної мови, Лозінська І. (2012)
Безсмолий Є. Б. - Педагогічні принципи підготовки магістрів з правознавства до викладацької діяльності (2012)
Берестень Е. Е. - К вопросу о внутренней дифференциации на уроке иностранного язика (2012)
Конотоп О. С. - Потенціал відеофонограми для реалізації базових загально дидактичних і методичних принципів формування іншомовної комунікативної компетенції в англійському діалогічному спілкуванні майбутніх філологів (2012)
Брокерт О. Р. - Методичні аспекти інтерференції та її диференціація в іншомовному говорінні (2012)
Прадівлянний М. Г. - Методика вивчення термінологічних одиниць в науково-технічних текстах, Рудницька Т. Г. (2012)
Биконя О. П. - Форми та види самостійної позааудиторної роботи з англійської мови в економічному вищому навчальному закладі (2012)
Кузло Н. М. - Аналіз специфіки відбору вправ для формування орфографічної та семантичної компетенції студентів будівельних спеціальностей (2012)
Гавренко Ю. П. - Інформаційна компетентність викладача іноземної мови у контексті вищої професійної освіти (2012)
Лагодинський О. С. - Лінгвістичні проблеми англомовної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (2012)
Колєнцова Н. М. - Методи формування навичок і вмінь правопису ветеринарних термінів у студентів вищих аграрних закладів освіти (2012)
Синекоп О. С. - Модель організації інтерактивного навчання майбутніх фахівців з інформаційної безпеки написання наукового проблемно-тематичного повідомлення з комп’ютерною підтримкою (2012)
Шовковий В. М. - Критерії та норми оцінювання знань, навичок та умінь студентів-філологів з давньогрецької мови (2012)
Пасічник Т. Д. - Лінгвістичні та соціокультурні фактори, що спричиняють труднощі писемного перекладу англомовних ділових листів (2012)
Михайличенко О. В. - Синергетика у розвитку суспільних наук (2012)
Удовицька С. В. - Аналіз поняття "гідність" у гуманітарних науках (2012)
Кобаль В. І. - Роль завдань і запитань проблемно-пошукового характеру у розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі вивчення історії України (2012)
Фоломєєва Н. А. - Значення адаптації робочих навчальних програм напряму 6.020204 Музичне мистецтво (вчитель музики та керівник шкільного естрадного колективу (спеціалізація – "Естрада") денної форми навчання до сучасних освітніх умов (2012)
Моцак С. І. - Формування громадянської компетентності учнів у процесі навчання історії України (2012)
Ревенко І. В. - Індивідуальний підхід у підготовці майбутнього вчителя до художньо-естетичного виховання школярів (2012)
Маруфенко О. В. - Теоретичні засади вокальної підготовки вчителя музики в системі неперервної освіти (2012)
Лобова О. В. - Учитель музики та школяр у світлі спостережень і статистики (2012)
Олефір Е. Є. - Ансамблеве музичення у класі скрипки як фактор активізації творчого процесу в сучасній музичній освіті (2012)
Михайличенко С. С. - Музейна педагогіка в Україні, її сутність і завдання (2012)
Погребняк М. М. - Постмодерний танець: сутність, ґенеза та естетика (2012)
Соколовський В. В. - Проблема формування вольових якостей курсантів в умовах вищого військового навчального закладу (2012)
Несух Л. М. - Формування психологічного клімату в студентській академічній групі (2012)
Мордвінова І. В. - Здоров’язбережувальне виховання молодших школярів (2012)
Крупник З. І. - Інноваційні технології формування бережливого ставлення до особистого здоров’я у дітей притулків для неповнолітніх (2012)
Кільова Г. О. - Якість освіти як основний критерій управління галуззю (2012)
Вятчаніна Л. І. - Забезпечення якості освіти – ключова позиція Болонського процесу, Вятчаніна С. В. (2012)
Борщовецька В. Д. - Організація позааудиторної самостійної роботи магістрів аграрних спеціальностей у процесі вивчення ділової англійської мови, Вакалюк Н. І. (2010)
Антошко М. О. - Театральне мистецтво як складова в еволюції духовності Поділля (2010)
Бабінець С. - Системний підхід до оцінювання діяльності учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладів як засіб підвищення якості освіти (2010)
Березюк Е. М. - Проектная работа как эффективное средство обучения английскому языку для профессионального общения (2010)
Ван Лей - Психологічні умови педагогічної творчості викладача вокалу в аспекті розвитку музичних здібностей (2010)
Винар В. П. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи крізь призму народної математики (2010)
Волошина А. П. - Структура культури професійного спілкування менеджера (2010)
Горенко Л. І. - Українська музична культура другої половини XVIII – початку XIX ст. та ідеї Просвітництва (2010)
Довганець В. І. - Педагогічні умови організації професійно орієнтованої самостійної роботи студентів (2010)
Дорохіна І. В. - Забезпечення наступності як провідна педагогічна умова формування вмінь самостійного навчання у процесі вивчення іноземної мови професійно спрямованої в педагогічному університеті (2010)
Жуков С. М. - Духовні потреби та інтереси: концептуальні основи (2010)
Жукова А. Г. - Особливості моделі інноваційного розвитку освітнього середовища спеціалізованої школи (2010)
Кіщенко О. С. - Особливості української освіти в діаспорі: порівняльний аспект (2010)
Канішевська Л. В. - Практичні аспекти реалізації педагогічної підтримки старшокласників інтернатних закладів як одна з умов виховання соціальної зрілості (2010)
Кардашов В. М. - Розв‘язання проблеми виховання та адаптації людини за допомогою продуктивної художньої творчості (2010)
Кирикилиця В. В. - Розвиток пізнавальної активності студентів під час самостійної роботи зі словником (2010)
Кміта Є. В. - Комунікативний підхід до вивчення іноземних мов, поняття комунікативна компетентність (2010)
Кобаль В. І. - Особливості визначення рівня пізнавальних інтересів учнів середнього шкільного віку (5-го та 7–8-го класів) на уроках історії рідного краю (2010)
Кобаль М. В. - Інформаційний характер глобалізації сучасного суспільства (2010)
Кобильченко І. В. - Стан виховання милосердя у дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу (2010)
Коваль Т. І. - Проблеми впровадження електронного навчання під час професійної підготовки майбутніх менеджерів-економістів (2010)
Копил Г. О. - Самостійна робота студентів і формування професійної компетентності в майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов, Смирнова М. І. (2010)
Кремечек Г. А. - Виховання культури здоров‘я – невід‘ємна складова навчального процесу у вищих навчальних закладах, Олешко Л. Д. (2010)
Кудінова І. В. - Оптимізації процесу оволодіння іноземними мовами шляхом вивчення лексико-семантичних властивостей прикметників (2010)
Кулик Т. М. - Особливості застосування комунікативного підходу у процесі навчання іноземної мови, Мельник І. М., Микульська О. В. (2010)
Лащихіна В. П. - Підготовка педагогічних кадрів у вищій школі Франції до реформи 1989 року (2010)
Лебідь Ю. Ф. - Виховне значення педагогічних традицій у середовищі української діаспори США (2010)
Левченко Т. І. - Мотивація наукової діяльності (2010)
Левченко В. В. - Управління навчальним процесом на основі кібернетичного підходу, Лещинський О. Л., Школьний О. В. (2010)
Липська Л. В. - Пропедевтична підготовка майбутніх фахівців із зарубіжних країн на підготовчому факультеті (2010)
Люріна Т. І. - Використання традиційних та інноваційних технологій навчання у процесі професійної підготовки педагогів (2010)
Майєр Н. В. - Психолого-педагогічні передумови самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями (2010)
Максак І. В. - Дидактичні принципи формування в молодших школярів англомовної соціокультурної компетенції у рецептивних видах мовленнєвої діяльності (2010)
Марчук В. В. - Функції ціннісних орієнтацій у життєдіяльності людини та суспільства (2010)
Милогородська М. О. - Мотивація майбутніх фахівців туристського бізнесу до вивчення іноземних мов (2010)
Назаренко Н. С. - Сутність технології формування комунікативної компетентності у майбутніх документознавців (2010)
Осипова Т. Ю. - Використання інформаційних засобів навчання в організації самостійної позааудиторної роботи (2010)
Ісаєв І. Ф. - Професійно-педагогічна культура як предмет наукового дослідження (2010)
Холод В. Л. - Воспитательное пространство региона страны как условие социально-педагогической защиты подрастающих поколений (2010)
Панченко Т. Л. - Психологічні особливості мотивації студентів з інвалідністю до самостійної роботи (2010)
Парфенюк Т. Ю. - Аналіз провідних стратегій боротьби австралійської системи освіти за освітню якість світового рівня (2010)
Петрова А. І. - Модель організації професійно спрямованої підготовки менеджерів у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ (2010)
Плотніков Є. О. - Психолого-педагогічні передумови використання мультимедійних технологій у процесі формування іншомовної рецептивної граматичної компетенції (2010)
Поночовна-Рисак Т. М. - Проблема професійних якостей майбутніх фахівців (2010)
Постоюк Н. В. - Основні етапи науково-педагогічної діяльності Д. Л. Сергієнка (2010)
Пухальська Г. А. - Проблема формування комунікативної компетентності в майбутніх пілотів цивільної авіації (2010)
Свердлова Т. Г. - До проблеми визначення змісту поняття "Гуманізація освіти" (2010)
Семененко О. М. - Вплив проблем гетерогенності у французьких школах на реформи в загальноосвітньому колежі в кінці ХХ – на початку ХХІ століть (2010)
Симоненко Т. В. - Функції педагогічного спілкування в умовах формування мовної компетенції вчителя-словесника (2010)
Синекоп О. С. - Особливості навчання англійського писемного мовлення за інтерактивною методикою з використанням комп‘ютерних технологій у немовних ВНЗ (2010)
Соловей Л. С. - Особливості іншомовної підготовки працівників системи "Інтурист" (1960–1980 рр.) (2010)
Ставицька Т. Є. - Специфіка використання паралінгвістичних компонентів у процесі вивчення іноземної мови, Голуб Л. П. (2010)
Стрілецька С. В. - Сучасні наукові підходи до вивчення дитячої дисграфії та класифікації її видів (2010)
Тадеєва М. І. - До проблеми модернізації іншомовної освіти в університетах і коледжах Угорщини (2010)
Татко І. Б. - Підготовка фахівців для сфери туризму в контексті розвитку соціокультурного туризму (2010)
Тишко Н. М. - Дидактичні та лінгвометодичні вимоги до рівня володіння англійською мовою студентами технічних спеціальностей на початковому ступені (2010)
Удовицька С. В. - Фасилітаційна діяльність педагога як умова виховання почуття власної гідності у підлітків (2010)
Устименко О. М. - Лінгвістичний аудит як сучасна технологія комплексного аналізу мовних потреб у сфері професійної комунікації (2010)
Шаповалова Т. Г. - Валеологічна підготовка керівника гуртка (2010)
Шовкун Л. М. - Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності у викладачів-аграрників (2010)
Шулигіна Р. А. - Проблеми та перспективні напрями модернізації освіти в Україні в умовах інтеграційних освітніх процесів останніх років, Дейнеко І. А. (2010)
Шутова М. О. - Експериментальна освіта США у ХХ столітті (2010)
Янкович О. І. - Розвиток освітніх технологій у педагогічних інститутах України у 80-х рр. ХХ ст. (2010)
Михайличенко О. В. - Науково-дослідна робота майбутніх учителів та види студентських наукових робіт (2010)
Бугрій В. С. - Становлення форм і методів краєзнавчої роботи в Радянській школі (2010)
Шрамченко О. В. - Підручники з історії рідного краю: сучасний стан (2010)
Сідельник Н. В. - Феномен культури в етнології (2010)
Московкин В. М. - Слабая конкурентоспособность российской и украинской науки. Меры по ее повышению (2013)
Нємець Л. М. - Конструктивно- та соціально-географічні особливості природокористування: проблеми та можливості їх вирішення (2013)
Шмандій В. М. - Теоретичні та практичні аспекти управління екологічною безпекою на основі антропоцентричного підходу, Харламова Е. В. (2013)
Буц Ю. В. - Математичне моделювання постпірогенної релаксії геосистем (2013)
Клімов О. В. - Проблема формування ландшафтної політики в Україні (2013)
Корнус А. О. - Теоретико-методичні основи дослідження трансформації екологічної складової регіональних соціогеосистем (2013)
Космачева М. В. - Геологічні пам’ятки Харківщини, їх використання та охорона (2013)
Крайнюков О. М. - Моделювання зв’язку результатів біотестування і компонентного складу води (2013)
Лаврут Т. В. - До питання організації системи екологічного моніторингу у військах зв’язку (2013)
Максименко Н. В. - Ландшафтне підгрунтя перспектив розвитку регіональної і локальної екологічної мережі Харківської області, Квартенко Р. О. (2013)
Ричак Н. Л. - Оцінка якості атмосферного повітря урбосистеми методом ліхеноіндикації (на прикладі Дзержинського району міста Харкова), Свистунова А. М. (2013)
Солоха М. О. - Використання безпілотників при вирішенні екологічних задач (2013)
Тітенко Г. В. - Критерії та параметри для розробки моделі урболандшафту, Баскакова Л. В. (2013)
Левченко Т. І. - Роль університетів у розвитку суспільства (2012)
Мачинська Н. І. - Проблема психолого-педагогічної моделі викладача вищої школи у сучасних дослідженнях (2012)
Андрущенко Н. О. - Педагогічні здібності – основа професійної майстерності педагога, Прадівлянний М. Г. (2012)
Городиська В. В. - Використання гумору у професійній діяльності педагога ВНЗ (2012)
Сгадова В. В. - Управління навчанням студентів як вид професійно-педагогічної діяльності викладача (2012)
Александрова Н. М. - Теоретичний аспект проблеми формування управлінської культури викладача (2012)
Івах С. М. - Професійний саморозвиток майбутніх педагогів (2012)
Чистякова І. А. - Порівняльно-педагогічні компетентності як складова професійної культури майбутніх вчителів (2012)
Федорович А. В. - Культура мовлення як складова професіоналізму педагога (2012)
Оліяр М. П. - Комунікативно-стратегічна компетентність майбутніх учителів початкових класів як складова їх педагогічної культури (2012)
Колишкін О. В. - Професійна культура майбутніх вчителів-дефектологів (2012)
Шкільова Г. М. - Готовність до організації проектної діяльності молодших школярів як складова професійної культури майбутнього вчителя початкових класів (2012)
Фоломєєва Н. А. - Виховання особистості в системі музично-естрадної діяльності як основа розвитку професійної культури майбутніх педагогів (2012)
Каландирець Н. М. - Поняття медіакультури студентів вищих навчальних закладів України (2012)
Слезенко А. О. - Особливості дистанційного навчання студентів ВНЗ, Касьянова Л. С., Ахмад І. М. (2012)
Канішевська Л. В. - Соціалізація та особливості її прояву у вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2012)
Борова Т. А. - Коучинг в управлінні професійним розвитком науково-педагогічних працівників ВНЗ (2012)
Гладченко М. М. - Аналіз концептуальних засад інтерпретаційної моделі стратегічного менеджменту вищої освіти (2012)
Боднар О. С. - Оцінка інструментальної компетентності експерта-аналітика (2012)
Пономаренко О. Г. - Модель профорієнтаційної роботи щодо професійного визначення особистості на сільськогосподарські професії у середніх навчальних закладах Великої Британії (2012)
Мишак О. О. - Гуманістична спрямованість як невід’ємна складова професійної діяльності майбутніх біотехнологів аграрної галузі (2012)
Лисенко О. Ю. - Концепція чистоти білих халатів як елемент формування соціально значущих професійно орієнтованих компетентностей майбутніх провізорів (2012)
Дичка Н. І. - Психолого-педагогічні передумови навчання письма студентів комп’ютерних спеціальностей (2012)
Кудіна В. В. - Тенденції формування контингенту студентів у вищій школі США: зіставний аналіз (2012)
Товчигречка Л. В. - Вплив мовної політики США на розвиток двомовної освіти (2012)
Шумейко Н. В. - Місце історії педагогіки в процесі фахової підготовки студентської молоді в умовах полікультурного середовища Словаччини в контексті історичного розвитку країни (2012)
Тимчук К. М. - Особливості сертифікації, експертизи й оцінювання підручників з іноземних мов в Україні та за кордоном (2012)
Матвєйченко В. В. - Написання ефективного параграфа–перший крок до успішного писемного мовлення (2012)
Копил Г. О. - Науково-практичні проблеми міжкультурної комунікації в сучасному діловому спілкуванні (2012)
Михайличенко О. В. - Оптимізація навчального процесу та інноваційне навчання суспільних і гуманітарних дисциплін (2012)
Бабенко Т. В. - Зміст інформаційної культури майбутнього вчителя історії як складової його професійної культури (2012)
Олексін Ю. П. - Підходи до формування змісту навчання історії старшокласників на трьох рівнях диференціації (2012)
Ярош Н. В. - Форми навчання суспільствознавству в українській школі (60-80-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Лебединская Т. Н. - К вопросу о крепостной интеллигенции в России, Несух Л. М. (2012)
Михайличенко С. С. - Взаємодія школи і музею у декларативних державних документах (2012)
Бугрій В. С. - Реалізація краєзнавчого підходу у навчальному процесі української школи у 60-х – 80-х рр. ХХ ст. (2012)
Плавуцька-Луценко Я. Ю. - Розвиток та становлення вищої освіти на українських землях у другій половині XVI – на початку ХІХ ст. (2012)
Горецька О. П. - Жінки-педагоги Західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття про педагогічну культуру вчителя (2012)
Бугрій С. В. - Матеріально-спортивна база загальноосвітніх шкіл України у 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст. (2012)
Сбруєв М. Г. - Теоретичні засади управління науковою роботою в державних університетах США (2012)
Кіктенко В. О. - Порівняльний аналіз конфуціанства і демократії: спільне, відмінне та можливості взаємодії (2014)
Rošker J. S. - The fusion of confucianism and chan–buddhism in neo-confucian epistemology: the enlightenment at the spring of heaven (2014)
张惠芹 张惠芹 - 中国文化观念在旅游景点中的具体体现 (2014)
罗军 罗军 - 中国故事的跨文化讲述: 外国人来华拍摄短视频对中国文化国际传播的价值 (2014)
Голод В. Ю. - Особливості економічних відносин КНР та США. план розвитку 2022 – 2012 рр.: виклик глобальній економіці (2014)
Коваль А. А. - Кампания по борьбе с коррупцией (2012 – 2014 гг.) и проблемы строительства в китае правового государства (2014)
Кошовий С. А. - Економічний пояс великого шовкового шляху: транспортний вимір (2014)
Таран М. А. - Китайські концепти щодо відносин із сша: формування основ стратегічної поведінки (2014)
Chiriu A. - The Chinese influence in central Eastern Europe during the global economic crisis (2014)
Grgić M. - Belgrade’s Chinese temptations (2014)
Vizan I. - Acknowledging Chinese inheritance and cultural practices in amy Tan’s the joy luck club and saving fish from drowning (2014)
沈宏芬 沈宏芬 - 教化还是启蒙: 中国成长小说的兴衰与意识形态 (2014)
Мистецтво війни Сунь-Дзи (Сунь-Дзи Бінфа). Переклад з давньокитайської С. П. Лесняка. Вступ і коментарі С. В. Капранова (2014)
Цзян Жун. Вовк-тотем. Пер. з кит. Н. А. Кірносової (2014)
Цянь Му. Три шляхи людського життя. Пер. з кит. та вступ В. Б. Урусова (2014)
Фэн Цзицай. Цветы Чехову. Перевод с кит. А. М. Коробовой (2014)
Жеребчук С. В. - "Питання етнічних китайців” в Індонезії та Малайзії: різні підходи – різні результати (2014)
Капранов С. В. - Імператор як вихователь народу (японський рескрипт про виховання 1890 р. та священні едикти китайських імператорів) (2014)
Марков Д. Є. - Піднебесна у сприйнятті короля Непалу Прітхві Нараяна (на основі "Дібія Упадеш”) (2014)
Мусійчук В. А. - Номінація Китаю у в’єтнамському медіа-дискурсі (2014)
Огнєва О. Д. - "Зелена Тара” в якості свідка з історії Тибету ХVIII ст. (на прикладі танки) (2014)
Отрощенко І. В. - Монголія, Китай, Росія та урянхайське питання (1917–1919 роки) (2014)
Пилипчук Я. В. - Кыпчаки в Китае (2014)
Гобова Є. В. - Китаїстика у відділі Східної Азії Берлінської державної бібліотеки (2014)
Передмова (2013)
Назарець В. М. - Літературно-історична роль послання в трансформації жанрової системи класицизму (2013)
Бандровська О. Т. - Феномен перехідності у художньому і науковому дискурсах ХХ століття (2013)
Филюшкина С. Н. - Проблема интертекстуальности в постмодернистском и "традиционном" романах XX века (2013)
Власенко Н. І. - Моделі жанротворення і матриці текстопородження: взаємовизначення в інтердискурсі роману доби традиціоналізму (2013)
Порядна О. О. - Динаміка проблеми визначення критеріїв оцінки художнього перекладу (зіставлення перекладознавчих поглядів І. Франка із сучасними концепціями) (2013)
Воеводина О. А. - Смыслообразующая функция эпиграфа в лирическом тексте (2013)
Повар М. Г. - Особливості моделювання рецептивів вибору та вчинку ліричного героя (2013)
Бескровная Е. Н. - Методологические аспекты исследования еврейской литературы (на примере творчества Ицика Фефера) (2013)
Король Л. П. - Літературно-філософські аспекти осмислення часу та простору в художньому творі (2013)
Анісімова Л. В. - Теоретико-методологічні та прагматичні аспекти транзакційної теорії Луїзи М. Розенблатт (2013)
Шеремет О. С. - Літературно-теоретичні традиції польського репортажу (2013)
Бойчук А. Р. - Трансгресія дитячої літератури у практику масової культури (2013)
Улюра Г. А. - Штучність і видовище в прозі Юлії Кісіної (до технік жіночого письма в пострадянській прозі) (2013)
Бойніцька О. С. - Політика написання історії: проблема політичної коректності в англійському історіографічному романі помежів’я ХХ–ХХІ ст. (2013)
Титюк А. К. - Жіночий детектив: теоретичні та історико-літературні проблеми вивчення (2013)
Привалова Л. П. - Глориана и ее рыцари: артуровский миф в поэме Э. Спенсера "Легенда о рыцаре алого креста" (2013)
Вельчева К. А. - Любовь как теологическая добродетель в "Видении о Петре Пахаре" У. Ленгленда (2013)
Білоконенко І. С. - Ліричний герой у сонетному циклі Е. Спенсера "Amoretti" (2013)
Філоненко О. Г. - Ренесансний магічний проект в англійській драматургії (на прикладі п’єс Крістофера Марло "Трагічна історія доктора Фауста", Вільяма Шекспіра "Буря" та Бена Джонсона "Алхімік") (2013)
Родный О. В. - Особенности комического в пьесах В. Шекспира 1590-х годов (2013)
Безруков А. В. - Деякі стильові домінанти англійської поезії кінця XVI – початку XVIІ століття (2013)
Нікітіна Г. Є. - Поетика казки та аспекти казковості у творчості Шарля Перро (2013)
Ватченко С. А. - Поэтика метатекстуальных аллюзий в "Памеле" С. Ричардсона (2013)
Пастушенко Л. І. - Ігровий компонент моделювання дійсності в "політичному" романі Й. Римера (2013)
Максютенко Е. В. - "Тристрам Шенди" Л. Стерна: визуально-графические приемы организации текста (2013)
Русских И. В. - "Портрет художника" в эпоху нарождающегося литературного рынка. У. Л. Гибсон о Т. Дж. Смоллетте (2013)
Питюр О. В. - Діалог Богородиці та людини у системі координат барокової унійної літератури XVIII століття (2013)
Пичугина Т. Е. - Фалунская легенда в романтической интерпретации (2013)
Матвиенко О. В. - "Ode an a Grecian Urn" Дж. Китса: трудности перевода и силовое поле национальной культурной традиции (2013)
Буслов М. М. - Сучасні перекладацькі інтерпретації поезії Вордсворта "Personal Talk" (2013)
Ворова Т. П. - Особенности взаимоотношений мужских и женских персонажей в повести Н. В. Гоголя "Вий" (2013)
Гавриленко Є. В. - Форми і функції гри в автобіографічній прозі Стендаля (2013)
Литовченко Н. А. - Проблема вивчення візуального аспекту англійського класичного роману (2013)
Майборода Р. В. - Своеобразие и художественная функция пролога "Перед занавесом" к роману "Ярмарка Тщеславия" У. М. Теккерея (2013)
Salska A. - Walt Whitman in his Times (with Henry Wadsworth Longfellow) (2013)
Фоміна Л. В. - Трансформація античного міфу в поемі Х. Д. Барклея "Ендіміон, або юнак, що сумує за Леді-Місяцем" (2013)
Миленька Г. - Теорія драми Г. Е. Лессінга в контексті естетико-мистецтвознавчого підходу (2015)
Фіалко В. - Часопростір постановок п’єс А.Чехова (український досвід у контексті практикисхідноєвропейських театрів 70-х–початку 80-х років ХХ століття) (2015)
Палій О. - Твори Юліуша Словацького на сцені театру імені Марії Заньковецької: до постановки питання (20-ті рр. ХХ ст.).Діяльність Державного театру УНР у Кам’янці-Подільському (1919-1920) (2015)
Максименко С. - Йосип Стадник: маловідомі сторінки творчої біографії (1941–1942 рр.) (2015)
Бевзюк-Волошина Л. - Зміна візуальної домінанти у виставах постмодерністського (постдраматичного) театру України (2000–2010 рр.) (2015)
Мусієнко О. - Авангард: естетична радикалізація (2015)
Вержбицький Б. - Маловідомі герої "Наполеона" (Слов’янський слід у культурній спадщині Франції) (2015)
Зубавіна І. - Кіноархетипіка як ядро екранного наративу (2015)
Мусієнко-молодша О. - Приз отримує продюсер (2015)
Золоєва Д. - Естетика абсурду як елемент кіносвіту Кіри Муратової (2015)
Горпенко В. - Історична динаміка термінології сучасних екранних мистецтв (О.Довженко.Теоретичні погляди) (2015)
Марченко С. - Погляд на мову кіно в контексті метатеорії мовознавства (2015)
Наумова Л. - Інтернет та екранні мистецькі видовища (2015)
Погребняк Г. - Феномен авторства в кіномистецтві: традиції і сучасність (2015)
Кадум Л. - Пролегомени до екстремального документального фільму (2015)
Шаповал О. - Конструювання віртуальної реальності в екранному просторі (2015)
Оніщенко О. - Сучасне уайльдознавство: потенціал вічногоповернення (2015)
Станіславська К. - Сучасні перформативні практики: образотворчість чи театралізація? (На прикладі творчості Марини Абрамович) (2015)
Росляк Р. - До питання про роль Юрія Тютюнника в становленні редакційного сектору ВУФКУ (матеріали й документи) (2015)
Новікова Л. - Справа про "контрреволюційну діяльність" актора Миколи Надемського (за матеріалами Державного архіву Одеської області) (2015)
Безручко О. - Перші київські учні М. П. Верхацького (2015)
Юдова-Романова К. - Ділові ігри як метод інтерактивного навчання в процесі підготовки бакалаврів театрального мистецтва: випуск нової постановки (2015)
Дорошенко А. - Довженко без гриму: листи, спогади,архівні знахідки (2015)
Новікова Л. - Экранный мир Сергея Параджанова.Сборник статей (2015)
Росляк Р. - Мусієнко Оксана Станіславівна: матеріали до біографії (2015)
Відомості про авторів (2015)
Содержание (2013)
Рубель А. В. - Перспективы применения оборудования концерна "Укрросметалл" в модернизации угольной отрасли Украины, Жарков П. Е. (2013)
Смирнов А. В. - Применение коммерческих CFD программных комплексов для определения газодинамических характеристик центробежных компрессорных ступеней, Обухов А. А., Зинченко И. Н. (2013)
Залога В. А. - Обеспечение качества изготовления продукции посредством вибродиагностики, Нагорный В. В. (2013)
Бондаренко Г. А. - Исследование влияния протечки на структуру потока на входе в рабочее колесо, Негрейко В. А. (2013)
Бахмутская Ю. О. - Термонапряженное состояние выходного патрубка цилиндра высокого давления турбины К-325-23,5 (2013)
Греков В. Ф. - Определение критических осевых сжимающих усилий изотропных цилиндров, Пьянков А. А., Тодчук В. А. (2013)
Харитонов А. П. - Радиальные электромагниты активных подшипников для центробежных компрессоров, Андрианов А. В., Сусликов Э. В., Ахметзянов А. М., Страхов Г. П. (2013)
Рингель Томас. - Особенности конструкции муфт для компрессорных машин (2013)
Довженко Д. С. - Типова схема комплектації автомобілів газогенераторною установкою (2013)
Заговора О. В. - Применение электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи в проектно-конструкторской и организационной деятельности предприятия, Концевиич В. Г., Каневский С. А., Шифрин Д.М., Руденко А. А. (2013)
Тарельник В. Б. - Новый способ улучшения прирабатываемости пары трения вкладыш подшипника – шейка вала, Марцинковский В. С., Дзюба А. В. (2013)
Калинина Н. Е. - Технологические особенности наномодифицирования литейных жаропрочных никелевых сплавов, Калиновская А. Е., Калинин В. Т. (2013)
Титул, зміст (2012)
Гончарук В. В. - Тяжелые металлы, алюминий и мышьяк в аэрозолях мирового океана, Лапшин В. Б., Чичаева М. А., Матвеева И. С., Самсони-Тодоров А. О., Таранов В. В., Сыроешкин А. В. (2012)
Поляков В. Е. - Ионообменные равновесия с участием однозарядных катионов на сапоните, Тарасевич Ю. И. (2012)
Левицкая Е. Е. - Синтез и исследование фотокаталитической активности лантан-титановых оксидов, промотированных металлооксидными системами на основе меди и серебра, Приходько Р. В., Гончарук В. В. (2012)
Баштан С. Ю. - Электрохимическое окисление фенола на металлооксидных электродах, Багрий В. А. (2012)
Доленко С. А. - Сорбция метиленового синего на пенополиуретане и ее применение для определения анионных ПАВ, Попова В. В. (2012)
Zeng D. - Experimental study on chitosan composite flocculant for treating papermaking wastewater, Hu D., Cheng J. (2012)
Синельникова А. В. - Применение математического моделирования процесса биофильтрования растворов ароматических соединений через плотный слой активного угля при очистке воды, Клименко Н. А., Смолин С. К., Невинная Л. В., Забнева О. В., Синельников А. А., Швиденко О. Г. (2012)
Пузырная Л. Н. - Иммобилизация радиоактивных солей кубовых остатков в керамических матрицах, Пшинко Г. Н. (2012)
Гончарук В. В. - Сравнительная характеристика качества питьевых вод различного происхождения по результатам комплексного биотестирования, Коваленко В. Ф., Злацкий И. А. (2012)
Правила оформления статей (2012)
Посудиевская О. Р. - Драма О. Уайльда "Вера, или Нигилисты": история переводческой интерпретации (2013)
Артеха Ю. Ю. - Образ поэта в повести Г. Джеймса "Aspern Papers" (2013)
Гончаренко А. С. - Урбаністичний простір Нью-Йорка в категоріях американського образу світу (на матеріалі новелістики О’Генрі) (2013)
Григоренко О. В. - Топос скляного будинку – топографія скляного світу: особливості конструювання простору в романі "Сіра сукня, десять відсотків білого" П. Шеєрбарта (2013)
Чернокова Є. С. - Айзек Розенберг: лірика пекла (2013)
Дорогань И. В. - Франсуа Коппе о Марии Башкирцевой: опыт создания литературного портрета с "натуры" (2013)
Сапегина Л. В. - Поэтика игры в романе Комптона Маккензи "Бегство влюблённых" (2013)
Боренко В. Б. - Переосмислення традицій "сімейної хроніки" в романі Роже Мартен дю Ґара "Родина Тібо" (2013)
Сенчук І. А. - Антиномії як смислотворчі концепти лірики Вільяма Б. Єйтса (2013)
Степанова А. А. - Монтаж как гештальт-идея города-лабиринта в романе Дж. Дос Пассоса "Манхэттен" (2013)
Мудрак Е. И. - Биографические мотивы в романе В. Вулф "Волны" (2013)
Потоцкая И. Ю. - Поэтика и семантика очерка В. Вулф "Три гинеи" (2013)
Стирнік Н. С. - Назви літературних творів в українських перекладах (на матеріалі оповідань Д. Г. Лоуренса) (2013)
Фіненко Л. Л. - Світоглядна дихотомія в повісті А. Камю "Падіння" (2013)
Кирпита Т. В. - Використання символів у філософському романі Дж. Стівенса "Глечик золота" (2013)
Гольтер І. М. - Роман Дж. Д. Селінджера "Над прірвою у житі" в контексті американського літературного мейнстриму ХХ століття (2013)
Кравчук О. В. - Генеза постапокаліптичної свідомості в ліриці Рози Ауслендер (2013)
Левченко О. В. - Проблема героя в літературі "пізнього модернізму": "Мерфі" Беккетта як інтертекст роману А. Мердок (2013)
Потницева Т. Н. - "Mystery not mastery”: "вторая волна" неовикторианского романа (2013)
Калашникова О. Л. - Пространство между тремя мирами в романе М. Барбери "Une gourmandise" ("Лакомство") (2013)
Мірошниченко Л. Я. - Скептицизм Сократа і сучасний англійський роман (2013)
Мельник Д. М. - "Випадок" Інґеборґ Бахманн – поміж множинною та замовчуваною ідентичністю (2013)
Шеин Н. В. - "Неоготика" в творчестве Айрис Мердок как проблема литературоведческих исследований (2013)
Узлова О. В. - Функціонування літературно-теоретичного дискурсу в романах Девіда Лоджа "Академічний обмін", "Світ тісний", "Гарна робота" і "Думає": експліцитний та імпліцитний виміри (2013)
Липин Г. В. - Восточноcть vs. Ориентализм: у истоков освоения японской культуры в литературе США (2013)
Велигина Н. Г. - Роман "Англия, Англия" Дж. Барнса: художественная реализация концепта национальной идентичности (2013)
Ковальова Я. В. - Книжковий світ як мікроконтекст автобіографічної трилогії Е. Канетті (2013)
Маркова О. Т. - Історіософські мотиви в поемі Ю. Герасименка "Дорошів яр" (2013)
Должанська Ю. В. - Робітнича тема у прозі С. Мушника (2013)
Работяга Г. І. - Композиційні та світоглядні особливості драматичного конфлікту у п’єсі Б.-М. Кольтеса "Битва негра з собаками" (2013)
Касьян К. В. - Наративна структура циклу "Обабакоак" Б. Ачаги (2013)
Литвинюк Л. О. - Кохання як благо і трагедія: наслідування кордоцентричних традицій українського красного письменства (2013)
Усова А. Ю. - Естетичні домінанти драматургії О. Ірванця 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Іваненко В. А. - Естетика хонтології у збірці оповідань А. Л. Кеннеді "Тепер, коли ти повернувся" (2013)
Бурдастих М. О. - Людський і алюдський суб’єкт у неоготиці (на матеріалі романів "Дракула" Б. Стокера й "Урізька готика" Г. Пагутяк) (2013)
Жодані І. М. - "Фонетичні картини" Альберто Зіґеле як синтез літератури та образотворчого мистецтва (2013)
Скуратовская Л. И. - Чтение и "не-чтение" текста как определяющие факторы литературоведческого исследования (2013)
Шакірзанова Ж. Р. - Методика щорічного прогнозування наповнення озер українського Придунав’я в період весняного водопілля, Медведєва Ю. С. (2015)
Лісняк А. А. - Лісотипологічна оцінка еродованих ґрунтів на різних материнських породах в умовах різних природних зон України (2015)
Черевко І. В. - Вплив еколого-економічних факторів на інтенсифікацію використання земельних ресурсів (2015)
Куценко М. В. - Мінімізація ризику водної ерозії на сільськогосподарських землях (2015)
Волков А. І. - Можливості застосування геоінформаційних систем для функціонального зонування об’єктів природно-заповідного фонду (на прикладі НПП "Гомільшанські ліси"), Попик О. В. (2015)
Воловик В. М. - Польські сільські етнокультурні ландшафти Поділля (2015)
Максименко Н. В. - Оцінка атмосферного забруднення, як складова ландшафтно-екологічного планування для прийняття рішень у природоохоронному менеджменті Харківської області, Пересадько В. А., Тітенко Г. В., Кулик М. І. (2015)
Крайнюков О. М. - Оцінка еколого-токсикологічного стану річки Лопань у межах м. Харків (2015)
Жук В. М. - Оцінка інтенсивності водокористування в Харківській області (2015)
Полянський С. В. - Стан осушених земель Цирської меліоративної системи, Соловей В. В. (2015)
Міщенко О. В. - Антропогенні чинники розвитку ландшафтів Шацького національного природного парку (2015)
Воровка В. П. - Старобердянський ліс, як лісокультурний парадинамічний ландшафт, Гришко С. В. (2015)
Квартенко Р. О. - Ландшафтно-екологічна оцінка міграційної сприятливості сполучних територій Борівського району Харківської області (2015)
Кустов М. В. - Частичная ионизация воздуха в поле мощного радиоизлучения, Черногор Л. Ф. (2015)
Некос А. Н. - Особливості концентрації важких металів у винограді та продуктах його переробки, Мальчук О. В. (2015)
Бодак І. В. - Еколого-економічне обґрунтування заходів по ліквідації нафтового забруднення поверхневих вод у результаті функціонування нафтогазовидобувних свердловин БУ "Укргазвидобування", Кравченко Н. Б., Рябченко В. В., Глєбова А. А. (2015)
Тітенко Г. В. - Сучасні вимоги роботодавців до рівня компетентності бакалавра – еколога, Максименко Н. В., Некос А. Н., Уткіна К. Б. (2015)
Кугутяк М. В. - Професору Ігореві Євгеновичу Цепенді – 50……, Сигидин М. В. (2014)
Кугутяк М. В. - Від захоплення історією – до справи всього життя (до 50-річчя з дня народження професора Володимира Комара), Вітенко М. Д. (2014)
Цепенда І. Є. - Українська націонал-демократія в Листопадовій 1918 року національно-демократичній революції на західноукраїнських землях, Кугутяк М. В. (2014)
Великочий В. С. - Сучасна українська історіографія ЗУНР: здобутки, проблеми, перспективи (до 95-річчя ЗУНР) (2014)
Литвин М. Р. - Програма державно-політичного розвитку Західно-Української Народної Республіки: документи і матеріали еміграційного періоду (2014)
Павлишин О. Й. - Зарубіжна Група Української Національної Ради у Відні (1919–1923 рр.) (2014)
Ситник О. - Розвиток соборницької ідеології на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. (2014)
Яковлєв Ю.І. - Діяльність Миколи Лагодинського в Українській радикальній партії на початку ХХ ст. (2014)
Соляр І. Я. - Ідея злуки УНР і ЗУНР на переломі 1918 – 1919 гг. в програмах і діяльності українських політичних партій (2014)
Королько. А. З. - Українські повітові ради Покуття періоду ЗУНР: структура і практична діяльність (листопад 1918 – травень 1919 р.) (2014)
Райківський І. Я. - Євген Петрушевич в оцінці галицьких соціал-демократів (2014)
Сеньків М. В. - Акт Злуки ЗУНР і УНР – спроба боротьби за соборність українських земель (2014)
Дрогомирецька Л. Р. - Економічна політика ЗУНР: історико-правовий аспект, Савчук Б. (2014)
Міщук А. І. - Організаційна структура УРП періоду ЗУНР, Міщук М. Б. (2014)
Марчук М. В. - Освітня складова політики ЗУНР (2014)
Антонюк І. - Андрій Чайковський – повітовий комисар ЗУНР на Самбірщині, Микитин А. (2014)
Клапчук В. - Микола Лагодинський – видатна фігура Західно-Української Народної Республіки: життєвий і політичний шлях (2014)
Мосійчук. Т. - Освітня діяльність УНДО (20–30-е рр. ХХ ст.) (2014)
Дерещук Т. М. - Консервативно-клерикальні моделі державотворення українських християнських суспільних Галичини (2014)
Бурачок. Н. М. - Державницькі ідеї в працях Миколи Шлемкевича (2014)
Бурачок Л. В. - Співпраця Осипа Назарука з Євгеном Петрушевичем (2014)
Кіктенко В. - Сучасні методологічні підходи до вивчення китайської філософії і науки (2012)
Давибіда Л. І. - Боротьба з інфекційними захворюваннями в Західно-Українській Народній Республіці (2014)
Кошовий С. - Діяльність Сяо гуна, правителя царства Цінь (2012)
Гуйванюк М. Р. - Галицькі і буковинські письменники у взаємовідносинах з українським парамілітарним рухом початку ХХ ст. (2014)
Білак П. - Загострення територіальних суперечок у Південно-Китайському морі: позиція КНР (2012)
Вітенко М. Д. - Польсько-українські відносини в Галичині і селянський страйк 1902 р. (2014)
Коваль А. - XVIII-й съезд КПК: новое поколение китайских лидеров и актуальные проблемы развития КНР (2012)
Коваль І. М. - Участь визначних українських археологів у визвольній боротьбі (1914–1920 рр.) (2014)
Таран М. - Отношения между США и КНР: чем они могут быть интересны Украине? (2012)
Сінкевич Є. - Українсько-польське протистояння в Галичині 1917–1918 рр. (2014)
Голод В. - Китайська інвестиційна експанція: перспективи розвитку відносин з Україною (2012)
Білий Д. Д. - Антибільшовицьке повстання на Тамані в 1918 р. (2014)
Дацышен В. - Одесское направление китайской чайной торговли (ХІХ - нач. ХХ вв.) (2012)
Медвідь О. - Воєнно-організаційна діяльність Дмитра Палієва в 1918 – 1919 рр. (2014)
Огнева Е. - Гэ Баоцюань и Леся Украинка: творческий контакт. К 100-летию со дня рождения Гэ Баоцюаня (2012)
Футала В. П. - Правовий і суспільно-політичний статус Східної Галичини (червень1919 – березень 1923 рр.): результати і перспективи наукових досліджень (2014)
Панов В. - Розвиток ієрогліфіки та сучасні проблеми китайського письма (2012)
Галицька-Дідух Т. В. - Східногалицьке представництво на Ризькій мирній конференції 1920–1921 рр. (2014)
Хамрай О. - Фонологічні засади сегментації китайського тексту (2012)
Сіреджук П. С. - Гуцули – воїни і старшини УГА (Спроба складання поіменного списку) (2014)
Чижевська Є. - Китайські дослідники про скорочені слова в китайській мові (2012)
Федорчак П. С. - Утворення ЗУНР і державотворчі процеси в словянських країнах (2014)
Цай Цзюнь. Код Евы. Пер. с кит. Лилиан Григ (2012)
Кройтор В. К. - Буковинська проблема в контексті міждержавних відносин Румунії і ЗУНР, Томин Ю. М. (2014)
Цай Цзюнь. Стена-убийца. Пер. с кит. Лилиан Григ (2012)
Байдак М. - Жіночий досвід війни (на прикладі участі жінок у збройних формуваннях ЗУНР) (2014)
Цай Цзюнь. Травоядный волк. Пер. с кит. Лилиан Григ (2012)
Лиса М. - Товариство "Взаємна допомога галицьких і буковинських вчителів" в роки ЗУНР і післявоєнний період: проблеми становлення і діяльності (2014)
Чжан Айлін "Релігія китайців". Частина друга. Переклад з кит. В. Урусова (2012)
Жерноклеєв О. С. - Джерела по історії ЗУНР в фондах Державного архіву Івано-Франківської області, Соловка Л. М. (2014)
Чень Гуаньчжун. "Золота ера: Китай, 2013 рік" (Уривок з роману). Переклад та коментар Є. Гобової (2012)
Борчук С. М. - Українська енциклопедична традиція ХХ ст.: до постановки питання (2014)
蓝英年 蓝英年 - 与果戈理对话 (2012)
Остапяк В. І. - ЗУНР. Історико-політична ретроспектива (хронологічний аспект) (2014)
Онищенко В. - Самоубийство женщин в японской литературе VII-XIII веков (2012)
Щербин Л. В. - Конституційно-демократична партія Росії і українське питання (1905–1918 рр.) в сучасній вітчизняній історіографії (2014)
Геник М. А. - Оцінка польсько-української війни 1918–1919 рр. в процесі міжнаціонального примирення (2014)
Морозова О. - Мовний аспект формування ЗУНР і висвітлення мовної проблеми в Україні в польській історіографії (2014)
Довган Ю. Л. - Взаємовідносини представників УНР і ЗУНР з країнами-переможцями на останньому етапі національно-визвольної боротьби в історіографічних джерелах (2014)
Пендзей І. В. - Олександр Карпенко – дослідник ЗУНР (2014)
Кобута С. Й. - Археографічний вклад професора О. Карпенка в проблематику дослідження історії Західно-Української Народної Республіки (2014)
Бурдуланюк В. М. - Театр в умовах національно-визвольної боротьби галицьких українців на початку ХХ ст. (2014)
Шологон Л. І. - Український таємний університет у Львові (1921–1925 рр.) (2014)
Розумович І. - Культурно-митецьке життя української громади м. Станіславова в період ЗУНР (2014)
Вільчинська Н. - Роль товариств "Січ” у формування історичної пам’яті галицьких українців напередодні проголошення Західно-Української Народної Республіки (2014)
Гайдукевич О. О. - Формування пам’яті героїв національно-визвольної боротьби 1914–1920 рр. на Прикарпатті (2014)
Адамович С. В. - Політична складова святкування пам’ятних дат ЗУНР в незалежній Україні (2014)
Апальков М. - Внесок Львівської обласної ради у святкування 72-ї річниці проголошення ЗУНР (2014)
Ситник Ю. - Проблема взаємовпливу західноукраїнських діалектів і східноукраїнських говірок на Донеччині (1918–1990 рр.) (2014)
Земзюліна Н. - Міжнародний чинник українського державотворення початку ХХ ст. (історіографія питання) (2014)
Єгрешій О. І. - " …Залишався прикладом шляхетності і чесності у вчинках, жертовності в національно-визвольній боротьбі". (Огляд ілюстрованого біографічного нарису О.Й. Павлишина "Евгений Петрушевич 1863 – 1940". – Львів: Манускрипт-Львів, 2013 р. – 400 с., іл.) (2014)
Титул, зміст (2012)
Поляков В. Л. - Фильтрование суспензии с убывающей скоростью при линейной кинетике массообмена (2012)
Гончарук В. В. - Система оперативного контроля качества воздуха в приморских городах и курортных зонах: загрязнение приводного слоя атмосферы морскими аэрозолями, Лапшин В. Б., Чичаева М. А., Самсони-Тодоров А. О., Таранов В. В., Матвеева И. С., Чиквиладзе Г. Н., Гребенникова Т. В., Плетенев С. С., Сыроешкин А. В. (2012)
Гончарук В. В. - Процессы сорбции – десорбции в системе U(VI) – слоистый двойной гидроксид, интеркалированный ЭДТА, Пшинко Г. Н., Пузырная Л. Н. (2012)
Соболева Н. М. - Инактивация Candida Albicans в системе фото-Фентона, Сапрыкина М. Н., Косинова В. Н., Носонович А. А., Гончарук В. В. (2012)
Гончарук В. В. - Теоретические аспекты биотестирования природных и питьевых вод, Коваленко В. Ф. (2012)
Шестеренко Ю. А. - Удаление фенолов из водных растворов с использованием иммобилизованной на полимерных носителях тирозиназы и неорганических коагулянтов, Севастьянов О. В., Романовская И. И. (2012)
Коваль И. З. - Влияние углекислого газа на жизнеспособность бактерий рода Bacillus и Diplococcus, Кисленко В. Н., Старчевский В. Л., Шевчук Л. И. (2012)
Клименко Н. А. - Сезонные колебания содержания различных форм органического углерода в днепровской воде и их изменение в процессах водоподготовки, Самсони-Тодорова Е. А., Савчина Л. А., Чеховская Т. П., Лавренчук И. Н., Засядько Т. Н. (2012)
Рецензия (2012)
Титул, зміст (2012)
Тарасевич Ю. И. - Сорбция ионов тяжелых металлов из водных растворов на гидроксилапатите, Шкуткова Е. В., Януш В. (2012)
Гончарук В. В. - Кристаллизация карбоната альция из водных растворов при наложении электрического и магнитного полей, Багрий В. А., Баштан С. Ю. (2012)
Иевлева О. С. - Влияние высокомолекулярных аминов на извлечение нитратов из водных растворов методом нанофильтрации, Бадеха В. П., Гончарук В. В. (2012)
Aly-Eldeen Mohamed Abd-Elnaby - Efficiency of different particle sizes of dried Salvinia natans in the removing of Cu(II) and oil pollutions from water, Egorov M. A. (2012)
Гончарук В. В. - Влияние кремня на минеральный состав воды, Чеботарева Р. Д., Баштан С. Ю., Косоруков А. А., Демченко В. Я., Каганов В .Я. (2012)
Клименко Н. А. - Сезонные изменения характеристик природных органических веществ в днепровской воде, Самсони-Тодорова Е. А., Савчина Л. А., Лавренчук И. Н., Засядько Т. Н. (2012)
Мельник Л. А. - Проблемы удаления соединений мышьяка из природных вод в процессе баромембранной обработки, Бабак Ю. В., Гончарук В. В. (2012)
Титул, зміст (2012)
Мамченко А. В. - Очистка подземных вод от соединений марганца с использованием природного сорбента-катализатора, Савченко О. А., Чернова Н. Н., Якупова И. В. (2012)
Алиев А. Ф. - Химические равновесия в системе водные растворы – алюминиево-магниевые сплавы (2012)
Hsu-Hui Cheng - Degradation of phenolic compounds in water by non-thermal plasma treatment, Shiao-Shing Chen, Kazuharu Yoshizuka, Yung-Chih Chen (2012)
Сухарев С. Н. - Сорбционно-атомно-абсорбционное определение тяжелых металлов в природных водах (2012)
Гончарук В. В. - Электрофлотокоагуляционная очистка дренажных вод свалки твердых бытовых отходов, Багрий В. А., Ремез С. В., Прекрасна Е. П., Баштан С. Ю. (2012)
Асанов А. А. - Флокуляционная очистка мутных вод с помощью карбоксильно-амидных водорастворимых полимеров, Матниязова Г. К. (2012)
Дружина Н. А. - Влияние минеральных вод Лучинецкого месторождения на окислительный метаболизм организма, Шестопалов В. М., Моисеев А. Ю., Родионова Н. К., Ганжа Е. Б., Маковецкая Л. И., Моисеева Н. П. (2012)
Ахромкін Є. М. - Концептуальні основи збалансованості регіонального ринку праці, Шумакова Н. В. (2012)
Богомолова Н. І. - Проблеми формування системи видатків державного бюджету (2012)
Домище-Медяник А. М. - Соціально-економічна ефективність реалізації стратегії розвитку дитячого оздоровлення в регіоні, Гаврилко П. П. (2012)
Петрушевський Ю. Л. - Організація і здійснення державного фінансового контролю в сфері жкг (2012)
Лєх Т. А. - Концепція формування та відтворення людського капіталу (2012)
Пальчик І. М. - Теоретична та емпірична модель розвитку та ефективності внутрішньогосподарської переробки тваринницької продукції в аграрних підприємствах (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського