Гапченко О. - Фразеологічні одиниці як фрагмент національної мовної картини світу (2008)
Гливінська Л. - Звукосимволізм: "за" і "проти" (2008)
Козленко І. - Тлумачний словник афіксальних морфем української мови: засади укладання (2008)
Костич Л. - Вториннa функція флексії (2008)
Непоп-Айдачич Л. - Польський мовний образ незабудки (колекції та комплекси) (2008)
Черниш Т. - Слов'янська лексика: витоки й еволюція (2008)
Голишкіна Л. - Досягнення культури в українських приказках та прислів'ях ХІХ століття (за збірником М. Номиса) (2008)
Салтовська Н. - Загадка як художній текст (2008)
Ярмоленко Н. - Опозиції "автор – виконавець" та "варіант – інваріант" в українському героїчному епосі (2008)
Вихідні дані (2008)
Андрійченко Ю. В. - Мова і реальність: особливості категорії граматичного роду іменників групи intrasex (2013)
Бокова П. М. - Символіка кольору в іспанській фразеології (перекладацький аспект) (2013)
Бурмістенко Т. В. - Риторичне питання як механізм аргументативного впливу в офіційній промові (2013)
Вакуленко Т. О. - Займенникові незамкнуті емоційно-констатуючі питальні речення фразеологізованої структури –констативні мовленнєві акти (2013)
Волосенко I. В. - Комунікативні стратегії і тактики як одиниці опису регулятивності (2013)
Гарбузова Г. О. - Прийоми емфатизації та нейтралізації в англо-українському художньому перекладі (2013)
Гетьман З. О. - Функції звертання в іспанському розмовному мовленні (2013)
Данилич В. С. - Кастильський період іберо-романського мовного ареалу (2013)
Дмитрук О. В. - Модифікація іллокутивної сили висловлювань як засіб маніпулювання свідомістю (на матеріалі текстів англомовних ЗМІ) (2013)
Дьомкіна О. В. - Фахова мова у професійній судовій комунікації (на матеріалі слухань у верховному суді США) (2013)
Залєснова О. В. - Дейксис як категорія мовної комунікації (2013)
Каратєєва Г. М. - Просторова різнорідність уявних переміщень ле-клезіанських персонажів у дзеркалі категорії модальності (на матеріалі творів Ле Клезіо) (2013)
Кеба О. М. - Артикуляційна композиція вібрантів сучасної іспанської мови (2013)
Коваленко Г. М. - Trademark names як джерело епонімів в англійській мові (2013)
Колодко С. А. - Семантико-стилістична парадигма прислівників ступеню в китайській мові (2013)
Korbozerova N. M. - Tipología de los marcadores españoles de causalidad y de tiempo (2013)
Котлярова Н. К. - Синкретизм творів Алессандро Барікко як визначальний чинник вибору стратегій перекладу (2013)
Крупко О. І. - Потреба слова як молитви (про логічні афоризми Ліни Костенко) (2013)
Кульчицький В. І. - Характеристика і особливості семантичних категорій у словотворенні сучасної німецької мови (2013)
Кучерява Л. В. - Імена-фон та їх функції у творах французьких авторів (2013)
Левінська О. О. - Вплив латинської та арабської мов наформування складного речення в текстах іспанського романсу XV-XVI століть (2013)
Лобода Ю. А. - Лінгвориторична складова англійськомовного політичного дискурсу (2013)
Любчук Н. В. - Подвійна природа міфонімів у драмі-феєрії ЛесіУкраїнки "Лісова пісня" як проблема перекладу (2013)
Мариненко П. І. - Мовні контакти: особливості сучасної іспанської мови в Каталонії (2013)
Наваренко І. А. - Синтагматичне членування текстів іспанської народної казки: структурна характеристика (2013)
Настенко С. В. - Визначення поняття "концепт” у контексті аналізу семантичного змісту мегаконцепту в поетичному творі (2013)
Ніколенко А. Г. - Особливості знаків і синтаксису в дискурсі американського ігрового кіно (2013)
Орлова І. С. - Перекладацькі трансформації з огляду на відтворення ідіостилю автора художнього твору (2013)
Охріменко В. І. - Смислова структура модального оператора infatti (на матеріалі італійської мови) (2013)
Павліченко Л. В. - Мовний репертуар учасників допиту(на матеріалі англомовного дискурсу досудового слідства) (2013)
Падалка Ю. М. - Семантичні властивості логічної модальності (2013)
Пілик В. В. - Функції прямої та непрямої мови у сучасній турецькій газетній публіцистиці (2013)
Покровська І. Л. - Вербалізація концепту пекло в турецькій мовній картині світу (2013)
Попова Н. М. - Трансформація оцінності національно-маркованого концепту "fe” у мовній картині світу Іспанії (2013)
Радочин К. В. - Фонетичні особливості пісень андалузького фламенко, Обручникова О. П. (2013)
Редковська Т. О. - Лінгвостилістичні параметри функціонування базових текстових концептів сучасної іспанської жіночої прози (2013)
Cавлук О. М. - Синтагматичний та парадигматичний аспект дієслівної перифрази (2013)
Сингаївська Г. В. - Агіоніми в ономастичному просторі іспанської мови (2013)
Ситдикова І. В. - Трансформації віртуального простору та інноваційні підходи до дослідження письмової комунікації (2013)
Скрипник А. В. - Концепт DIEU як одиниця знання у французькій мовній картині світу (2013)
Столярова А. А. - Лінгвостилістичні особливості текстів гарантій на побутові електроприлади (на матеріалі новогрецької мови), Леончик О. М. (2013)
Терехова С. І. - Структура мови у сучасній науці про мову: рівні мови і рівні лінгвістичного аналізу (2013)
Тімкова Т. М. - Лексичні одиниці, що репрезентують макроконцепт атмосферні явища у анатолійських діалектах (2013)
Толстова О. Л. - Семантичні особливості компаративних фразеологізмів сучасної іспанської мови з ономастичним компонентом (2013)
Чернишова Ю. О. - Італійські переклади творів ТарасаШевченка (2013)
Чорна Т. С. - Лінгвістичні особливості авторської позиції (2013)
Чорна Н. В. - Міжтекстові алюзії як стилістичний прийом реалізації прихованої цитати у постмодерному дискурсі ЛатинськоїАмерики (2013)
Яцинова О. В. - Музичне декодування роману Вісенте Бласко Ібаньєса "В апельсинових садах” (2013)
Титул, содержание (2015)
Черныш Е. Ю. - Адсорбционная иммобилизация сульфид-окисляющих бактерий в массе носителя, изготовленного из фосфогипса, Пляцук Л. Д. (2015)
Артемьев С. Р. - Существующие представления о нетрадиционных методах выращивания металлических нитевидных кристаллов. Вытягивание вискеров из растворов (2015)
Рижова О. П. - Безфтористі яскравозабарвлені склопокриття зі зниженою температурою випалу, Хохлов М. А., Кислична Р. І. (2015)
Рубан О. В. - Отримання кополімеру акрилової кислоти і 3-метакрилоксипропіл-триметоксисилану методом емульсійної кополімеризації, Кисельова-Логінова К. В., Попов Є. В. (2015)
Красильникова А. А. - Моделирование адиабатического мононитрования ароматических углеводородов слабой азотной кислотой, Кондратов С. А. (2015)
Швед О. М. - Порівняльний аналіз біотехнологій очищення стічних вод малих населених пунктів, Червецова В. Г., Петріна Р. О., Новіков В. П. (2015)
Флейшер Г. Ю. - Вплив гідрофобізуючих добавок на властивості цементів, Токарчук В. В., Свідерський В. А. (2015)
Булавин В. И. - Определение кинетических параметров реакции образования кристаллогидратов твердофазных адсорбентов, Блинков Н. А. (2015)
Артюх Т. М. - Формування споживних властивостей ювелірних сплавів на основі золота 585 проби з модифікуючими добавками, Григоренко І. В. (2015)
Сівецький В. І. - Методики визначення наявності, характеру та величини пристінних ефектів при течії полімерних матеріалів, Сокольський О. Л., Івіцький І. І. (2015)
Сергеева О. В. - Учет особенностей газоразрядной плазмы при проектировании плазмохимического реактора с жидким катодом, Пивоваров А. А. (2015)
Гликин М. А. - Исследование процесса деструктивной переработки углеводородов в неорганических расплавах. Влияние управляющих параметров, Тарасов В. Ю., Зубцов Е. И., Черноусов Е. Ю. (2015)
Кузнєцова О. Я. - Дослідження старіння мінеральних гідравлічних олив. І. Фракційний склад, Нетреба Ж. М. (2015)
Головко Д. А. - Влияние соединений марганца на синтез ферратов(VI), Головко И. Д. (2015)
Abstract and References (2015)
Генова А. А. - Оценка эффективности местного самоуправления в контексте ресурсного обеспечения (2014)
Чанглі В. С. - Шляхи реформування галузі ЖКГ регіону (2014)
Вольская Е. М. - Основы управления некоммерческими организациями (2014)
Васылева-Керян О. В. - Реформирование управления персоналом как один из основных аспектов успешного развития государственных и коммерческих структур (использование зарубежного опыта) (2014)
Прокопенко А. В. - Пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства Донецкой области, Жеребьев Я. И. (2014)
Pichugin S. - Method for reliability estimation of the main pipeline steelwork structure, Zyma O. (2014)
Mushchanov V. - Fundamental approaches towards joints operation at reliability designs of suspension bar roofs, Priadko I. (2014)
Gorokhov Y. - The planning of effective delivery schemes of metal frame tower lattice supports with the help of motor transport as a part of production project works, Yugov A., Ignatenko R. (2014)
Перельмутер А. В. - Об одной характеристике надежности строительных объектов, Пичугин С. Ф. (2014)
Назим Я. В. - Методика механического расчета воздушных линий электропередачи высокого класса безотказности в составе единой системы (2014)
Вєдєнєєв В. Д. - Використання фітонцидних та психостимутюючих властивостей ефірних олій для оптимвації повітряного середовища навчальних приміщень, Омелъчук С. Т., Кузьмінська О. В., Гринзовсъкий А. М. (2015)
Ковальчук О. І. - Морфологічні зміни ппофізарно- адреналової системи щурів при термічній травмі, Черкасов В. Г., Дзевулъсъка І. В., Титаренко В. М., Маліков О. В. (2015)
Литвиненко М. І. - Обгрунтування еколого-пгієнічних заходів з охорони басейну річки сіверський донець в харківській області, Кривонос К. А., Щербань М. Г. (2015)
Хато О. Є. - Структурно-функціональна характеристика паренхіми і кровоносного русла передміхурової залози при хронічній гіпоксії (2015)
Школьнік Е. Я. - Вікові відмінності антропо- соматотипологічних показників між хворими на одно- і двобічний гострий гнійний гайморит юнаками і чоловіками (2015)
Антоненко О. В - Прояви синдрому "сухого ока" у хворих з поєднаною ендокринною патологією на фоні недостатності вітаміну d3, Жабоєдов Г. Д. (2015)
Барзилович В. Д. - Сучасні підходи до вигодовування у дітей з групи ризику реалізації алергічної захворюваності, Починок Т. В., Барзилович А. Д., Гудзій М. Ю. (2015)
Глушак А. А. - Моделі індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у хлопчиків та дівчаток із різною формою голови, Гунас І. В (2015)
Жуковцева О. І. - Перспективи біоморфної кераміки на основі карбіду кремнію як нового матеріалу для імплантації у щелепно-лицевій хірургії, Маланчук В. О., Кисельов В. С., Алексеева Т. А., Чепурний Ю. В. (2015)
Коломицева І. М. - Функціональний клас хронічної серцевої недостатності та динаміка гемодинамічних показників у пацієнтів в піврічному періоді після імплантації кардіостимуляторів, Волков Д. Є., Лопин Д. О., Алексеева Т. А. (2015)
Кучерявченко М. 0. - Вплив лапроксиду л-303 на стан нейромедіаторів, рецепторний апарат і систему медіаторної регуляції внутріклітинного метаболізму (2015)
Мелліна В. Б. - Аналіз результатів впливу модифікованих мікропризм френеля на бінокулярні функції та стереоскопічний зір у дітей (2015)
Нетяженко Н. В. - Зміни коагуляціиного гемостазу у чоловіків та жінок на гострий коронарний синдром з елевацією сегмента st, Пастушіна А. І., Ляхоцька А. В., Герула 0. М. (2015)
Неханевич О. Б. - Cтан кардіотемодинаміки під час фізичних навантажень у осіб з двостулковим клапаном аорти (2015)
Овдій M. O. - Aізична підготовленість і якість життя студентської молоді в залежності від маси тіла, Коршак В. М., Костюченко Є. В., Соломаха К. М., Перепелиця М. І. (2015)
Приступюк Л. О. - Uлікований гемоглобін в ощнщ ризику серцево-судинних уражень у хворих на цукровий діабет 2 типу (2015)
Stepanchenko M. S. - Contamination of the intact kidney in course of the acute unilateral kidney inflammation in rats: different time frames after nephrectomy on the affected side, Fedoruk O. S., Burdeniuk I. P, Blinder O. V., Burdeniuk V. I. (2015)
Чимпой К. А. - Oсобливості корекції порушень тиреоїдного гомеостазу у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки, Бобик М. В., Сирота К. А., Неміш І. Л., Павлюкович Н. Д. (2015)
Дегтярева А. Э. - Генетическая предрасположенность к артериальной гипертензии: факты и противоречия, Хайтович Н. В., Натрус Л. В. (2015)
Монашненко B. I. - Продні наномотори: медико-бюлогічний аспект, Горчакова H. O., Чекман I. C. (2015)
Нагорна Т. І. - Застосування психотропних засобів в поєднанні з наночастинками, Горчакова Н. 0., Лисенко О. С., Чекман І. С. (2015)
Умови публікації (2015)
Ліцензійні умови використання наукової статті в Українському науково-медичному молодіжному журналі (2015)
Титул, содержание (2015)
Косенко О. П. - Технологічний важіль як інструмент формування продуктово-технологічних платформ машинобудівних підприємств (2015)
Мельник О. Г. - Декомпозитивна модель альтернатив формування команд для IT-компаній, Шпак Ю. Н. (2015)
Смачило І. І. - Інформаційна підтримка механізму управління сталим розвитком підприємства (2015)
Добрянська В. В. - Розвиток лісогосподарської галузі та впровадження "зеленого" туризму в Україні на засадах екологічного маркетингу, Глущенко Т. С. (2015)
Дунська А. Р. - Підхід до оцінювання ефективності інноваційного механізму розвитку промислового підприємства (2015)
Левченко В. О. - Моделювання товарних потоків аптечних мереж із використанням засобів системної динаміки (2015)
Пазюк В. Л. - Візуальна атрибутика формування винного бренда (2015)
Пономаренко Т. В. - Вартісні параметри економічної стійкості гірничо-збагачувальних комбінатів України (2015)
Семенова В. Г. - Процессно-ориентированный подход в управлении интеллектуальной собственностью предприятий (2015)
Твердушка Т. Б. - Удосконалення організаційного механізму стимулювання персоналу до створення інновацій на підприємстві (2015)
Корж Н. В. - Обґрунтування методичного підходу до оцінювання ефективності використання корпоративного капіталу (2015)
Вініченко І. І. - Проблеми та перспективи розвитку птахівництва в Україні, Маховський Д. В. (2015)
Захарченко Н. В. - Регулювання високотехнологічного ресурсу в інноваційному розвитку економіки України (2015)
Ерфан В. Й. - Тенденції розвитку аграрної сфери регіону (2015)
Штирхун Х. І. - Кластерна модель забезпечення конкурентоспроможності органічної продукції (2015)
Єлісєєва О. К. - Тенденції розвитку інформаційних систем та технологій в обліку в умовах глобалізації, Бєлозерцев В. С. (2015)
Пилипенко Д. Р. - Організація стратегічного управління потенціалом корпоративних логістичних систем на засадах маркетингу (2015)
Голубєв С. М. - Розробка методики діагностики соціальних резервів розвитку колективного трудового потенціалу (2015)
Лукин Д. А. - Насущные вопросы бизнес этики в банковской отрасли Украины, Мазыло Т. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Гудзенко В. - Експресіоністичні первини В. Стефаника у творчості В. Портяка (2010)
Довжок Т. - Топос Аркадії в повоєнній польській літературі "малої вітчизни" (2010)
Задорожна Л. - Критичні спостереження П. Куліша над українським національним характером. Митець в оцінці характеру народу (2010)
Задорожна С. - Проблема чужомовності в українській літературі: приклад М. Гоголя (2010)
Костенко Н. - Про державні розміри в українській поезії (спроба коментаря до "Записів і виписок" акад. М. Гаспарова) (2010)
Мариненко Ю. - Естетичний ідеал особистості в українському романі доби Мистецького українського руху (2010)
Олефір В. - Жанрова палітра українського роману 20–30-х років ХХ століття (2010)
Сквирська І. - Система образів повісті Ю. Косача "Еней та життя інших" (2010)
Тетеріна О. - Володимир Самійленко: переклад як стимул художньо-естетичних пошуків (2010)
Ткаченко А. - Віршувальний універсум: етнічний пункт відліку (2010)
Ткаченко Р. - Літературно-критична рецепція роману П. Загребельного "Розгін" (2010)
Вакуленко М. - Проблема відображення часових моментів засобами української мови (2010)
Голубовська І. - Проблеми зіставно-конфронтативного вивчення національно-мовних картин світу (2010)
Даниленко Л. - Нове дослідження сучасного паремійного мінімуму чеської мови (2010)
Дарчук Н. - Дослідницький корпус української мови: основні засади і перспективи (2010)
Дем'яненко Н. - Особливості семантичного співвідношення розуму і почуттів у польській фразеології (2010)
Лисюк Н. - Традиційний фольклор у культурному просторі ХХІ століття (2010)
Міленіна М. - Динаміка давньоскандинавського поховального обряду (на матеріалі "Старшої Едди") (2010)
Демченко В. Д. - Еволюція екранного образу тележурналіста: від "людини без властивостей" до особи-бренду (2013)
Блинова Н. М. - Архітектонічні особливості наукових електронних видань, Гартована К. В. (2013)
Бутиріна М. В. - До питання застосування архетипів у комунікаційній практиці (2013)
Бучарська І. С. - "Forbes" та "forbes woman": національні стратегії редакційної концепції, Венгеляускайте Х. О. (2013)
Губа Л. А. - Композиционные особенности информационно-новостных порталов, Коваленко В. Т. (2013)
Гудошник О. В. - Кінорецензія у спеціалізованих ЗМК США: функціональні зміни жанру, Безпала Е. О. (2013)
Гусева Е. А. - Русский очерк в системе модернизма (2013)
Дашко Н. С. - Жанрова своєрідність твору "Листя землі" В. Дрозда (2013)
Демченко С. В. - Телебачення як чинник встановлення суспільного "порядку денного" (2013)
Дудченко Л. М. - Друковані корпоративні газети Сумщини: сутність та соціокомунікативна функція (2013)
Жарко С. Ю. - Словотвірні особливості індивідуально-авторських номінацій у творах О. Гончара (2013)
Іванова Н. І. - Комунікативний потенціал концепту "донкіхотство" в кіноповісті О. Довженка "Мічурін" (2013)
Кирилова О. В. - "The guardian": від другорядної манчестерської газети до одного з найбільш цитованого медіа світу (2013)
Кит І. Г. - Концептуальні моделі образу автора громадсько-політичного ток-шоу (на прикладі програм Л. Кінга та С. Шустера) (2013)
Ковальова Т. В. - Трансформація жанрових форм українського журнального подорожнього нарису 1925 – початку 1930-х років (2013)
Ковтонюк О. В. - Національні особливості бразильських ЗМІ (2013)
Лобойко Т. В. - Маніпулятивні аспекти психологічного впливу соціальної реклами (2013)
Лященко А. В. - Міф як інструмент рекламної комунікації (2013)
Мироненко В. В. - Парадигмальні ознаки організаційних комунікацій (2013)
Михайлова А. А. - Інтернет-видання для вчителiв української мови, Мілохіна А. О. (2013)
Подмогильная Н. В. - Поэтическое речетворчество как фактор коммуникации (2013)
Сипченко І. В. - Газети політвідділів МТС у системі галузевої преси Сумщини (2013)
Сухенко І. М. - Self-actualization of personality within contemporary information society: the European qualifications framework (2013)
Сухенко І. М. - Функціональні аспекти взаємодії соціальних медіа і державного уряду: до проблеми імплементації WEB 2.0, Тарнавська І. О. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Агєєва В. О. - Інтеграція архетипної і стереотипної символіки у семантичній структурі лексем fire і вогонь (2013)
Андрійченко Ю. В. - Особливості вираження мовного сексизму в іспанські мові (2013)
Артемова Л. В. - Риторичне питання як композиційний експресивний елемент авторської публіцистики (на матеріалі жанру колонки газети "El País") (2013)
Берегова О. А. - Евфонічні прийоми декодування референта (2013)
Братель О. М. - Етноспецифічне підґрунтя аргентинських поетичних образів (2013)
Власенко М. С. - Специфіка прагматичних компонентів різних видів законодавчих документів (2013)
Волосенко І. В. - Симулятивні комунікативні стратегії і тактики у молодіжній німецькомовній блогосфері (2013)
Галицька Є. А. - Семантична спеціфіка назв парфумерно-косметичних товарів у ракурсі фіеймового аналізу (2013)
Гордієнко О. І. - Способи створення ефекту саспенсу в сучасному сентиментально-пригодницькому романі (на матеріалі творів Г. Мюссо) (2013)
Дмитрук О. В. - Стереотипи як основа для маніпуляцій свідомістю (2013)
Єсипович К. П. - Рольпропозиційних моделей у формуванні когнітивного простору фольклорного тексту (2013)
Киричок К. О. - Семантичні типи конструкцій з дієсловами каузації позитивного емоційного стану в німецькій, французькій, російській та українській мовах (2013)
Korbozerova N. M. - Peculiaridades fonéticas y morfológicas de los dialectos peninsulares del español antiguo (2013)
Костюк М. М. - Звукосимволізм у творчості французьких поетів кінця XIX століття (2013)
Курченко О. О. - Умови успішності перформативного мовленнєвого акту на прикладі подяки в іспанській мові (2013)
Махоніна-Лонгінова О. В. - Переклади французької масової літератури в Україні та Росії (2013)
Моренець І. М. - Продуктивність дієслівного словотворення в сучасній іспанській мові за допомогою суфіксів -е-(а), -iz-(a), -ec-(e)-, -ific-(a)- та -а- (за формальними критеріями) (2013)
Назаров Н. А. - Український фольклор і донаукові уявлення про слово як джерела уточнення сучасних процедур етимологізації (2013)
Охріменко В. І. - Смислова структура модального оператора in effetti (на матеріалі італійської мови) (2013)
Падалка Ю. М. - Епістемічна та деонтична модальність в іспанській мові (2013)
Пахолок З. О. - Види творчого наслідування у постмодернізмі (2013)
Переверзєв Д. І. - Ностратична глибина лексики поезії Тараса Шевченка (на матеріалі вірша "Тече вода з-під явора") (2013)
Пилипенко Р. Є. - Культурні трансформації постаті Тараса Шевченко в німецькомовному комунікативному просторі (2013)
Підгірна Н. М. - Функціональні особливості мовної економії у французькій мові (2013)
Попова Н. М. - Моделювання національної концептосфери: семантичний аналіз та когнітивна інтерпретація (2013)
Савлук О. М. - Розрізнення дієслівної перифрази та дієслівної фразеологічної єдності (2013)
Савчук Р. І. - Когнітивна наратологія в контексті нових дослідницьких орієнтирів сучасної лінгвістики тексту (2013)
Сингаївська Г. В. - Формально-структурні і прагматичні особливості іспанських прізвищ (2013)
Скробот А. І. - Лінгвокультурологічні особливості мовних засобів тексту іспаномовної Біблії (2013)
Спіцина В. Є. - Риторичні стратегії публічних промов першої леді США Мішель Обами (2013)
Столярова А. А. - Лексико-граматичні а структурні особливості текстів інструкцій із застосування лікарських засобів новогрецькою мовою (2013)
Толстова О. Л. - Лінгвокогнітивні особливості концептуалізації простору засобами іспанької соматичної фразеології (2013)
Тучкова О. О. - Методологічні підгрунтя дослідження структури образу авторки у французькому фіночому автобіографічному романі ХХ століття (2013)
Філоненко Н. Г. - Золотий перетин у структурній і смисловій організації роману Лорана Годе "Le soleil des Scorta" (2013)
Чернишова Ю. О. - Оригінал, адекватність, перекладність у контексті релігійного перекладу (2013)
Демченко В. Д. - Соціальна міфологія як домінанта інформаційного "порядку денного" в умовах комунікаційного суспільства (2014)
Блинова Н. М. - Сайти-присвяти письменникам як різновид самостійного літературознавчого онлайн-ресурсу, Мішенкова Д. В. (2014)
Бутиріна М. В. - Реклама як міфологізована комунікація: теоретичні та практично-прикладні аспекти, Зерницька А. О. (2014)
Гаркуша І. В. - Культура мовлення фахівця з рекламної діяльності (2014)
Губа Л. А. - Особенности функционирования сайтов книжных интернет-магазинов, Комина М. Г. (2014)
Гурчіані Х. Д. - Трансформація висвітлення соціальної сфери у процесі еволюції журналістики (2014)
Гусев А. В. - Роль СМИ в процессах коммерциализации современного профессионального спорта (2014)
Гусева Е. А. - Публицистическое начало в прозе И. Бунина (2014)
Демченко С. В. - Парадокси інформаційного суспільства: "дігітальна анонімність" як ознака громадсько-політичного дискурсу (2014)
Кирилова О. В. - "Таймс": нове обличчя, Докуніна К. О. (2014)
Kolesnichenko T. - Public speech: humour as a tool in image management, Shapkina A. (2014)
Куценко Л. В. - Жанри японської літератури на видавничому ринку України, Романовська О. І. (2014)
Мироненко В. В. - Зв’язок організаційних комунікацій із поступальним розвитком організацій (2014)
Підмогильна Н. В. - Архітектонічні особливості персональних сайтів, Юрченко П. І. (2014)
Полякова Т. О. - Кіно і телебачення: спільне та відмінне (2014)
Сухенко І. М. - Higher education strategy within contemporary new media development (2014)
Відомості про авторів (2014)
Безкровна Н. - Літературознавчий метод як механізм дослідження художньої реальності (2011)
Забіяка І. - Особливості передачі образного світу Ярослава Сайферта ("Вірш найпокірніший" у перекладі Григорія Кочура) (2011)
Завірюхіна І. - Дидактизм в українській драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Задорожна Л. - Професор В. Коптілов як історик літератури (2011)
Левицький В. - Діалог між модернізмом і соцреалізмом у київському тексті 1910-х – 1930-х років (2011)
Романенко О. - Архетип села у високій та масовій літературі (на матеріалі творів Г. Пагутяк, В. Медвідя, Люко Дашвар) (2011)
Сліпушко О. - Руська філософія буття в образах Бориса і Гліба (2011)
Ткаченко О. - Символ "Авелевої крові" в інтерпретації українських і зарубіжних письменників (2011)
Філатова О. - "Виробничий" роман як технократичний проект "інженерії людської душі" (2011)
Гапченко О. - Мовна свідомість людини як об'єкт лінгвістичних досліджень (2011)
Гриценко С. - Побутові реалії українців крізь призму запозичень "Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст." (2011)
Звонська Л. - Архаїзми, діалектизми та запозичення давньогрецької мови у Лексиконі Гесихія (2011)
Климентова О. - Українська біблійна критика та засоби вербальної сугестії (2011)
Шулінова Л. - Синестезії в індивідуальній мовній картині світу митця (2011)
Івановська О. - Роль фольклорної трансмісії в самоорганізації фольклору (2011)
Рудакова Н. - Козацтво – об'єкт історичних і культурологічних досліджень (2011)
Янкова Н. - Фольклорні витоки художньої белетристики М. Грушевського (2011)
Вихідні дані (2011)
Пічугін С. Ф. - Наукова школа "Надійність будівельних конструкцій": досягнення і перспективи (2015)
Пічугін С. Ф. - Надійність лінійної частини підземних магістральних трубопроводів, Зима О. Є., Винников П. Ю. (2015)
Пічугін С. Ф. - Визначення внеску в’язевих елементів у надійність каркасів виробничих будівель, Патенко Ю. Е. (2015)
Воскобійник О. П. - Сучасний стан проблеми керування технічними ризиками (ризик-менеджмент) у будівництві, Семко О. В. (2015)
Мартынов Ю. С. - Вероятностное моделирование погрешности расчетных моделей сопротивления стальных элементов, Надольский В. В., Полещук А. Л., Сикора М. (2015)
Савицкий А. Н. - метод оценивания технического состояния эксплуатаруемых железобетонных конструкций на основе испытания нагружением без разрушения (2015)
Семко О. В. - Методика ймовірнісного розрахунку трубобетонних конструкцій з пошкодженнями труби-оболонки, Воскобійник О. П., Пархоменко І. О. (2015)
Тур В. В. - Проблемы определения частных коэффициентов для расчетных модеоей стальных конструкций в рамках концепции надежности, принятой в еврокодах, Надольский В. В. (2015)
Усаковский С. Б. - Оценка надежности конструкций с учетом неточности расчетного метода и неполноты исходной информации. Прикладные задачи на основе этой модели (2015)
Чичулін В. П. - Аналіз кореляційних зв’язків стохастичних характеристик будівельних конструкцій, Чичуліна К. В. (2015)
Шевченко Т. Ю. - Прогнозування надійності залізобетонних конструкцій логіко-ймовірнісними методами (2015)
Винников Ю. Л. - Імовірнісні методи в геотехніці, Харченко М. О. (2015)
Новохатній В.Г. - Топологічні аспекти надійності трубопровідних мереж (2015)
Savytskyi M. - Rationale design measures to ensure the reliadility of high-rise buildings in progressive collaose, Nikiforova T., Grosman S. (2015)
Malynsky S. - The vector motion dynamics of system components failure intensity with consideration of its component renewal, Nalivayko L. (2015)
Харченко Ю. А. - Оцінка надійності виробничих планів машинобудівних підприємств за умов невизначеності логістичних параметрів (2015)
Білик С. І. - Вплив початкових параметрів масштабності розрахункової моделі на напружено-деформований стан, на прикладі консольного колеса огляду, Бут М. О. (2015)
Бліхарський З. Я. - Надійність залізобетонних балок із комбінованим армуванням, армованих арматурою класу А1000 та А500С, Бобало Т. В., Крамарчук А. П., Ільницький Б. М. (2015)
Гамеляк І. П. - Математична модель втомної міцності неметалевої стержневої арматури, Коваль Т. І. (2015)
Коваль М. П. - Дослідження роботи монолітних залізобетонних плит зі сталевим профільованим настилом Н80А та болтовими опорними анкерами при дії статичного й високорівневого малоциклового навантаження, Кондрюкова І. О. (2015)
Колчунов В. И. - Сопротивление плосконапряженных стен перекосу при наличии диагональной трещины с привлечением программного комплекса "Лира-PRO", Марьенков Н. Г., Тугай Т. В., Яковенко И. А. (2015)
Зоценко М. Л. - Визначення папаметрів вирви осідання моделі окремого фундаменту у лабораторному лотку, Біда С. В., Веденісов А. В. (2015)
Головко С. И. - Исследование динамических характеристик зданий в дальнем поле источника колебаний, Головко А. С., Горлач С. Н., Креймер Ю. Г., Ульянов В. Ю. (2015)
Головко А. С. - Натурные наблюдения и опыт усиления высотных сооружений с круглыми фундамертами обоймой из упрочненного грунта (2015)
Сєдін В. Л. - Особливості влаштування буроін’єкційних паль великого діаметра в багатошарових глинистих грунтах, Мельник А. М., Бікус К. М., Шикотюк К. А. (2015)
Табачников С. В. - Экспериментальное исследование сил сопротивления по боковой поверхности моделей свай (2015)
Нестеренко М. П. - Оцінка конструктивно-технологічних параметрів та експлуатаційних якостей вібраційних машин для формування залізобетонних виробів, Білецький В. С., Семко О. В. (2015)
Нестеренко М. П. - Розроблення пружних опор вібраційних площадок для формування залізобетонних виробів, Воскобійник О. П., Павленко А. М. (2015)
Карюк А. М. - Статистичні характеристики температури повітря для розрахунків надійності будівельних конструкцій (2015)
Кінаш Р. І. - Методика обчислення нормативних площ даху для зовнішнього водоскиду з підвісними воронками для території Закарпатської області, Гук Я. С. (2015)
Аршава Е. А. - Статистическая оценка параметров силикатного кирпича, Кичаева О. В., Пульная К. В. (2015)
Юрченко Є. Л. - Аналіз заходів із скорочення споживання теплової енергії в будівлях навчальних корпусів і гуртожитках вищих навчальних закладів на прикладі ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", Коваль А. С., Савицький М. В., Коваль О. О. (2015)
Вітаємо ювіляра (2015)
Шелехов А. М. - О три-тканях, образованных семействами окружностей (2012)
Matsumoto K. - Conformally Flat Twisted Product Munifolds, Pripathi M. (2012)
Паньженский В. И. - Автоморфизмы пространственно-временного многообразия Римана-Картана (2012)
Сурина О.П. - Связности Бервальда и Картана в обобщенном лагранжевом пространстве со специальной метрикой (2012)
Киосак В. А. - Про кількість розв’язків однієї системи алгебраїчних рівнянь (2012)
Волков В. Э. - Геометрическая форма фронта пламени и неустойчивость горения в круглой трубе (2012)
Бондаренко А. М. - Відображення двовимірних многовидів на площину, Пришляк О. О. (2012)
Вятчанінова О. М. - Атоми та молекули функцій з ізольованими критичними точками на границі тривимірного тіла (2012)
Федченко Ю. С. - Про нескінченно малі конформні деформації мінімальних поверхонь зі збереженням середньої кривини (2012)
Florko T. A. - Quantum Geometry: New numerical approach to quantization of the quasistationary states of Dirac-Slater equation (2012)
Khetselius O. Yu. - Quantum Geometry: New approach to quantization of the quasistationary states of Dirac equation for super heavy ion and calculating hyper fine structure parameters (2012)
Кузаконь В. М. - Обобщенные структуры, связанные с деформацией группы Ли (2012)
Черевко Е. В. - Сохранение тензора энергии-импульса при конформных отображениях (2012)
Балакірева О. Б. - Канонічна група простору афінної зв’язності (2012)
Шугайло Е. А. - О цилиндричности аффинных подмногообразий (2012)
Журавель О. А. - Архівні документи військових судів як джерело з історії Другої світової війни, Нечаєва О. В. (2015)
Спільник С. І. - Слідчий як суб’єкт проведення негласних слідчих (розшукових) дій: за і проти, Комарницька О. Б. (2015)
Василенко В. Д. - Поняття часу вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони складу злочину: порівняльний аналіз (2015)
Ганова Г. О. - Проблеми призначення покарання за умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (2015)
Катеринчук К. В. - Теоретичні проблеми суб’єктів злочинів проти здоров’я особи (2015)
Прядко В. О. - Мета, завдання та суть прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва негласними слідчими (розшуковими) діями (2015)
Короєд С. О. - Вплив юридичної деонтології на формування активної поведінки судді в цивільному судочинстві щодо застосування правильного способу захисту цивільного права (2015)
Рогожина З. К. - Характеристика спадкового договору (2015)
Боєва О. С. - Відшкодування моральної шкоди за наявності професійного захворювання (2015)
Бонтлаб В. В. - Тенденції гармонізації цивільного процесуального законодавства України та ЄС: науково-правовий аспект (2015)
Іванчулинець Д. В. - Обов’язкове та факультативне законне представництво в цивільному процесі (2015)
Фесик К. О. - Право апеляційного оскарження судових постанов у провадженні за позовами, що об’єднують вимоги значної кількості осіб (2015)
Водоп’ян Т. В. - Проблемні аспекти договороздатності фізичної особи, дієздатність якої обмежена (2015)
Кузнець О. М. - Тенденції запровадження інституту присяжних виконавців в Україні (недопущення зловживання правами при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) (2015)
Бенч Н. В. - Прокуратура в державному механізмі: порівняльний аналіз України та країн Європейського Союзу (2015)
Паленик І. - Узагальнення судової практики розгляду кримінальних проваджень про злочини, вчинені неповнолітніми, за 2013 рік та перше півріччя 2014 року (продовження), Віхренко В. (2015)
Шебуєва В. А. - Аналіз причин скасування рішень та ухвал Апеляційного суду міста Києва в цивільних справах Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ за перше півріччя 2014 року (2015)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Consistent combined approach treating of chaotic self-oscillations in backward-wave tube, Buyadzhi V. V., Ternovsliy V. B. (2013)
Базилевич Л. Є. - Метризовані функтори і К-ультраметрики, Зарічний М. М., Савченко О. Г. (2013)
Khetselius O. Yu. - Quantum Geometry: Quantization of quasistationary states of the Dirac-Kohn-Sham equation in heavy ion collision problem (2013)
Chernyakova Yu. G. - An advanced approach quantization of the quasistationary states of Dirac0Slater equation, Dubrovskaya Yu. V., Florko T. A., Romanova A. V., Vitavetskaya L. A. (2013)
Милка Д. А. - Жесткость замкнутых выпуклых полиэдров (2013)
Джукашев К. Р. - О три-тканях с эластичными координатними лупами (2013)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Consistent combined approach to treating chaotic dynamics atmospheric pollutants and its forecasting, Bunyakova Yu. Ya., Zaichko P. A. (2013)
Кривко Я.П. - Особливості математичної частини тестів GRE, GMAT (2013)
Лукова - Чуйко Н. В. - Топологическая эквивалентность простых мс-пар на четырёхмерных многообразиях (2013)
Шугайло Е. А. - Об аффинных омбилических погружениях высокой коразмерности (2013)
Іванюк О. М. - Атоми степені 2 на поверхнях з краєм, Пришляк О. О. (2013)
Svinarenko А. А. - Quantum Geometry: Energy-amplitude approach to multiphoton resonances and above threshold ionization (2013)
Khetselius O. Yu. - Quantum Geometry: Advanced generalized multiconfiguration model of decay of the multipole giant resonances (2013)
Подоусова Т. Ю. - Повний геодезичний скрут та деформації мінімальної поверхні, Безкоровайна Л. Л. (2013)
Яременко Н. И. - Геометрическая структура совместно порожденная метрикой и кручением (2013)
Арсеньева О. Е. - $Q$-алгебры основных типов почти эрмитовых и почти контактных метрических многообразий, Кириченко В. Ф. (2013)
Пришляк О. О. - Топологія сім'ї векторних полів на поверхні, Іванюк І. М. (2013)
Білун С. В. - Деформації замкнених 1-форм Морса на замкнених поверхнях, Гагай А. О., Ворончук О. О., Лосєва M. В. (2013)
Котляр А. О. - Про поведінку неперервної функції та її ліній рівня в околі ізольованого локального екстремуму (2013)
Потапенко І. В. - Характеристичне рівняння в теорії інфінітезимальних деформацій з фіксованою варіацією символів Крістоффеля другого роду поверхонь обертання без омбілічних точок (2013)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Advanced approach to treating chaotic atmosphere pollution dynamics, Kuzakon V. M., Sakun T.N. (2013)
Svinarenko А. А. - Quantum Geometry: An advanced energy-amplitude approach to multiphoton resonances in atomic spectra (2013)
Гегамян Г. Д. - О вложении шестимерной групповой три-ткани с тривиальной сердцевиной в три-ткань Муфанг (2013)
Лукова-Чуйко Н. В. - Геометрична еквівалентність функцій Морса-Смейла роду один на тривимірній сфері (2013)
Obikhod T. V. - Matter from Toric Geometry and its Search at the LHC (2013)
Михеева А. А. - О сердцевине некоторой четырехмерной три-ткани Бола, Толстихина Г. А. (2013)
Федченко Ю. С. - Про нескінченно малі поворотно-тангенціальні деформації поверхонь сталої гаусової кривини (2013)
Matsumoto К. - Submanifolds in localy Decomposable Riemanien Manifolds , Zerrin S. (2013)
Khetselius O. Yu. - Quantum Geometry: New approach to quantization of quasi-stationary states of Dirac equation for relativistic many-boby system and calculating some spectral parameters (2013)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos 1: Theoretical foundations of a consistent combined approach, Prepelitsa G. P., Svinarenko A. A. (2013)
Берегова О. А. - Епітет як винятковий засіб формування образності іспанської народної загадки (2014)
Білик К. А. - Релігійна семантика в поетичній картині світу Р. М. Рільке (2014)
Білоус Н. П. - Національно-марковані лексичні повтори як засоби інтимізації українських казок про тварин (2014)
Бондар Л. О. - Історія розвитку іспанського музично-танцювального стилю фламенко (2014)
Бондаренко Е. С. - Німецька орфоепія й орфофонія: постановка проблеми та завдань дослідження (2014)
Братель О. М. - Художня реалізація архетипу земля в аргентинчькій поезії (2014)
Власенко М. С. - Семантична характеристика юридичних термінів (2014)
Галицька Є. А. - Номінація парфумерно-косметичних товарів у ракурсі лексико-семантичної класифікації (2014)
Губа Л. В. - Основні характеристики просторової організації малої прози Германа Гессе (2014)
Дмитрук О. В. - Маніпулятивний потенціал неологізмів, що належать до воєнної лексики (2014)
Косович О. В. - Контамінація у дзеркалі неономінації. Лінгвокогнітивні можливості (2014)
Костюк М. М. - Синтаксичні прийоми у французькій поезії кінця XIX століття (2014)
Котенко В. Л. - Особливості функціонування метонімії та уособлення у іспанськомовному спортивному дискурсі (2014)
Кремзикова С. Ю. - Дієслова деструктивної дії у вербалізованих батальних ситуаціях епічного дискурсу (2014)
Крушинська О. Г. - Відтворення особливостей дискурсу французького символізму у перекладі П. Тичини (2014)
Кульбіда Д. П. - Вплив англомовних запозичень на туристичний сектор іспанських публіцистичних видань (2014)
Курченко О. О. - Грані вербальної ввічливості: порівняння іспанської, італійської та португальської етноспецифіки вживання форм звертання t/v (2014)
Настенко С. В. - Лексичні засоби репрезентації концептів в іспанській поезії XII - XX століть (2014)
Негода М. М. - Аналіз мовної ситуації діалектів сучасної Італії (2014)
Ніколенко А. Г. - Реализация диегетической функции речевого ряда в дискурсе американского игрового кино (2014)
Новохатська Н. В. - Особливості застосування цитат з кінофільмів в художніх текстах (2014)
Охріменко В. І. - Модальне значення необхідності, контамінованої диспозитивною установкою (на матеріалі італійської мови) (2014)
Падалка Ю. М. - Типи речень за модальністю (на матеріалі іспанської мови) (2014)
Пилипенко Р. Є. - Інституційне партнерство германістів: стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Попова Н. М. - Методи дослідження еволюційних змін мовної та концептуальної картин світу (2014)
Савлук О. М. - Місце явища граматикалізації та метафоричних і метонімічних процесів в граматичній системі іспанської мови (2014)
Симоненко Т. О. - Лінгвокультурологічні особливості фразеологізмів із топонімічним компонентом в іспанській мові (2014)
Сингаївська Г. В. - Прізвиська як вид антропонімів і їх функціонування в сучасній іспанській мові (2014)
Смущинська І. В. - Орієнталізми у романських, германських та слов'янських мовах (на прикладі французької, англійської та української мов), Горчанюк О. С. (2014)
Скробот А. І. - Особливості символіки образної системи іспанської казки (2014)
Ткаченко Н. Д. - Лінгвокультуреми у казці Л. Керрола "Alice In Wonderland" (2014)
Трубенко І. А. - Метафтонімія як засіб вербалізації емоцій у прозі англійського модернізму (2014)
Цимбалістий І. Ю. - Словотвірна активність скорочень як один із чинників їхньої лексикалізації (2014)
Чорна Н. В. - Прояви постмодерністської поетики в латиноамериканському та українському художніх дискурсах (2014)
Шевченко Л. О. - Засоби акцентуації звукової організації постмодерного поетичного тексту (на матеріалі іспанської мови) (2014)
Безкоровайна Л. Л. - Квазіареальна нескінченно мала деформація поверхні в $E_3$, Хомич Ю. С. (2014)
Федченко Ю.С. - Нескінченно малі конформні деформації деяких класів поверхонь (2014)
Курбатова И.Н. - О закономерностях канонических квази-геодезических отображений параболически келеровых пространств (2014)
Покась С. М. - Бесконечно малые конформные преобразования в римановом пространстве второго приближения (2014)
Yaremenko N.I. - The space generated by metric and torsion tensors, derivation of Einstein-Hilbert equation (2014)
Егоров В. Б. - Наукометрия как один из инструментов Евроинтеграции Украины (2014)
Volkov V. E. - Geometrical shape of the detonation front and instability of the detonation in a round tubek (2014)
Власенко И. Ю. - Изобилие классов топологической сопряженности для блуждающего множества внутренних отображений (2014)
Іванюк О. М. - Молекули m-функцій степені 2 на поверхнях з краєм, Пришляк О.О. (2014)
Подоусова Т. Ю. - О продолжении А-деформаций поверхностей положительной кривизны с краем, Вашпанова Н. В. (2014)
Lozinska O. - Hyperspaces and spaces of probability measures on $\mathbb R$-trees, Savchenko A., Zarichnyi M. (2014)
Юрчук І. А. - Про комбінаторний інваріант псевдогармонічних функцій, заданих на $k-$зв'язній замкненій області (2014)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Advanced approach to forecasting evolution of low-attractor chaotic systems, Kuzakon V. M., Zaichko P. A. (2014)
Svinarenko A. A. - Quantum Geometry: Application of energy-amplitude approach to calculating parameters of multi-photon resonances for some complex atomic systems (2014)
Ternovsky V. B. - Geometry of a chaos: dynamics of non-linear processes in relativistic backward-wave tubes chain. new data (2014)
Glushkov A.V. - Modeling chaotic dynamics of complex systems with using chaos theory, geometric attractors, and quantum neural networks, Khetselius O. Yu., Brusentseva S. V., Duborez A. V. (2014)
Аристархова А. В. - О связи конформно плоских и псевдо-конформно-плоских некоторых классов почти контактных метрических многообразий (2014)
Bazylevych L. - Functionals, functors and ultrametric spaces, Savchenko A., Zarichnyi M. (2014)
Glushkov A. V. - Geometry of Chaos: Advanced approach to treating chaotic dynamics in some nature systems, Buyadzhi V. V., Ponomarenko E. L. (2014)
Svinarenko A. A. - Quantum Geometry: An advanced energy approach in scattering theory (2014)
Khetselius O. Yu. - Quantum Geometry: Relativistic energy approach to cooperative electron-nuclear$\gamma$-transition spectrum (2014)
Коновенко Н. Г. - Конформные проективные инварианты в проблеме распознавания образов (2014)
Курбатова И. Н. - Канонические квази-геодезические отображения параболически келеровых пространств (2014)
Obikhod T. V. - The realization of higher-dimensional breaking mechanism (2014)
Астаф'єв О. - Поетика М.-К. Сарбєвського в оцінці В. Рєзанова (2012)
Гармата А. - Особливості динаміки образів у романі В. Наріжного "Бурсак" (2012)
Задорожна О. - Постмодернізм як культурне та літературне явище кінця ХХ – початку ХХІ століть. Теоретичні засади постмодернізму (2012)
Климентова О. - Специфіка вербальної сугестії на основі кореляції з відчуттям провини (на матеріалі українських молитов) (2012)
Романенко О. - Семантичне дзеркало сну в українській високій і масовій літературі (2012)
Ткаченко О. - "Вавилонські каїни" Василя Земляка як реалізація інтерпретаційної моделі "розбрату за землю" (2012)
Шаповал Г. - "Запорожець за Дунаєм" Остапа Вишні: пародіювання як конструктивний принцип драмопису (2012)
Якименко О. - Естетико-філософські координати творчості Наталі Романович-Ткаченко (2012)
Безпаленко А. - Мовознавство серед інших природничих наук: інтерференція впливів (2012)
Наєнко Г. - Смисл тексту: сучасний лінгвістичний вимір, передтермінологічна історія (2012)
Черненко Г. - Лінгвокультурологічна експертиза в діаді "філологія – соціум" (2012)
Бурлака Н. - Фольклорний концепт "доля" в уснопоетичних текстах та його рецепція у творчості поетів-романтиків 20-40-х років ХІХ століття (2012)
Грищенко І. - Концепція етнічного Інакшого в дослідженні міжетнічного полілогу в народній прозі України (2012)
Івановська О. - Комунікативна природа фольклорного тексту (2012)
Рудакова Н. - Художні засоби героїзації образу козака у фольклорі (2012)
Салтовська Н. - Велеризм як жанр української усної народної творчості (2012)
Астаф'єв О. - Еволюція форм ідентичності в текстах Д. Наливайка (2013)
Бігун О. - Міфологема Єрусалима в поезії Т. Шевченка (2013)
Ленська С. - Стратегії розвитку жанрових структур в українській малій прозі 1920-х років (2013)
Приліпко І. - Духовенство й церква в історичному дискурсі Б. Лепкого (2013)
Ткаченко Р. - Наукові екскурси як художній засіб у романі А. Кримського "Андрій Лаговський" (2013)
Якименко О. - Засоби комічного в прозі Наталі Романович-Ткаченко (2013)
Наєнко Г. - Текстовий дейксис у "Палінодії" Захарії Копистенського (2013)
Ніка О. - Мовний узус і "проста мова" (2013)
Парасін Н. - Когнітивні аспекти дослідження кольоропозначень (2013)
Письменна Ю. - Концептуалізація ментальних категорій в національних лінгвокультурах: контрастивне дослідження (2013)
Руда Н. - Категорія демінутивності в українській мові (формально-семантичний аспект) (2013)
Строкаль О. - Особливості афіксальної деривації оказіональних вербативів у поетичних текстах Володимира Коломійця та Павла Мовчана (2013)
Грищенко И. - Когнітивний потенціал фольклорної прози (2013)
Копаниця Л. - Українська танцювальна мініатюрна лірика: культурні знаки поетичного тексту (2013)
Рудакова Н. - Козак-герой у народній прозі: функціональна парадигма й система естетичних засобів творення художнього образу (2013)
Вихідні дані (2013)
Бандура Н. Г. - Когнітивне бачення світу в публіцистиці (на матеріалі німецьких редакційних блогів) (2014)
Бокова П. М. - Прагматичні аспекти перекладу (2014)
Боцман А. В. - Взаємодія футурального презенса і аналітичного футурума у сучасних германських мовах, Моренець І. М., Галицька Є. А. (2014)
Васильєва Н. В. - Теорія полісистеми Ітамара Івен-Зогара на українському грунті періоду 1920-30-х рр. (2014)
Величко М. П. - Суфійські елементи в арабо-іспанській поезії. Реальні і містичні плани поезії Умара Ібн Фаріда та Ібн Аль-Арабі; пластичніть образів (2014)
Верьовкін В. В. - Відображення концептуальних уявлень людини про війну в греко-римському, давньослов’янському і давньогерманському героїчному епосі (2014)
Ізотова Н. П. - Оповідні засоби реалізації принципу гри в романі Дж. М. Кутзее "In The Heart Of The Country” (2014)
Костюк М. М. - Способи вербалізації архетипних символів у поезії французьких символістів (2014)
Крушинська О. Г. - Українські переклади поезій Стефана Малларме (2014)
Лазер Т. В. - Іронічні структури в романі "Іl fu Mattia Pascal” Луїджі Піранделло (2014)
Михайленко О. О. - Мова наукової статті: українсько-англійські паралелі (2014)
Падалка Ю. М. - Алетична модальність та засоби її вираження в іспанській мові (2014)
Пахолок З. О. - Особливості ритмічної організації поетичного мовлення Лесі Українки (2014)
Радочин К. В. - Стилістичний синтаксис Карлоса Руіса Сафона (на матеріалі роману "Тінь вітру”) (2014)
Савлук О. М. - Роль допоміжного, напівдопоміжного та модального дієслова у складі дієслівних перифраз (2014)
Свириденко М. А. - Особливості соціолекту іспанських студентів (2014)
Сингаївська Г. В. - Експресивність антропонімічної лексики в іспаномовному газетно-публіцистичному дискурсі (2014)
Скробот А. І. - Національно-культурна специфіка іспанських паремій з анімалістичним компонентом (2014)
Соболєва О. В. - Розмаїття стилістичних засобів у семантичному полі друкованих текстів (на матеріалі публіцистичних текстів французькою мовою) (2014)
Сотников А. В. - Просодична актуалізація інтенції спонукання до дії (2014)
Третяк Ю. Ю. - Стратегії і тактики легітимації комунікативно-дискурсивних ролей респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю (2014)
Храбан Т. Є. - Роль інтернет-комунікації у пізнанні мовної картини світу (2014)
Цимбалиста О. А. - Лексико-семантичні варіанти відображення погляду в англійських художніх текстах (2014)
Чернова А. А. - Лексичні засоби вираження емоційних концептів у сучасному іспанському художньому дискурсі (2014)
Бойцун І. - Жінка-деміург у маргінальному суспільстві в оповіданні "Березень – місяць перемін" Раїси Іванченко (2015)
Бородіца С. - "Ментальне поле" і феномен "української душі" у романі "Гори говорять!" Уласа Самчука, Вашків Л. (2015)
Джигун Л. - Літературний портрет українських письменників в мемуарній прозі Докії Гуменної, Швець Т. (2015)
Короткова О. - Барокові мотиви у ліриці Максима Рильського (2015)
Котяш І. - Інтерпретація постаті Т. Шевченка очима сучасників (2015)
Кураш Т. - Інтимна лірика Максима Рильського в річищі неокласицизму (2015)
Маховська С. - Фольклоризм роману Віталія Мацька "Катарсис", Козуленко В. (2015)
Мацько В. - Ісайя Камʼянчанин в історичній та художній правді за концептосферою М.Мачківського (2015)
Миронюк В. - Поетика кольору в поезіях Максима Рильського (2015)
Нікітова І. - Літературна епоха і людина в спогадах Олександра Смотрича (2015)
Пірошенко С. - Художньо-стильові включення євангельських сюжетів у побудову роману Федора Достоєвського "Брати Карамазови" (2015)
Сазонова О. - Семантична наповненість міфопоетичної картини світу поезій М. Рильського та Ладі Могилянської (2015)
Скуратко Т. - Поетика поеми-симфонії І. Драча "Смерть Шевченка" (2015)
Слоневська І. - Інтертекстуальний діалог у дискурсі антиутопії ХХ ст.: О. Хакслі "О дивний новий світ" – М. Уельбек "Елементарні частки" (2015)
Теодорович Д. - Ідейні колізії у драматургії Спиридона Черкасенка (2015)
Ткачук М. - Художній світ лірики Євгена Маланюка (2015)
Чобанюк В. - Сковородинівські мотиви у творчості київських неокласиків (2015)
Школа В. - Фольклорні мотиви пʼєс Максима Рильського (2015)
Яблонська Н. - Жанрова своєрідність романістики Володимира Даниленка (2015)
Ямчук П. - Кінець 1920-х років: причини і методи цькування імпресіоністів радянською владою та критикою (2015)
Гавдида Н. - Мовний концепт невербального доробку Якова Струхманчука, Назаревич Л. (2015)
Мельник Р. - Вербалізація концептосистеми FLEIß, ARBEITSAMKEIT (СТАРАННІСТЬ, ПРАЦЬОВИТІСТЬ) у німецькомовній картині світу (2015)
Олійник В. - Олександр Потебня як видатний мовознавець і неперевершений фахівець у галузі історії семантики, етимології, діалектології: сучасна оцінка (2015)
Попович А. - Лексична заміна компонентів фразеологізму в мовотворчості Віталія Нечитайла (2015)
Філінюк В. - Порівняльні конструкції в поетичному ідіолекті Миколи Дмитренка (2015)
Шабат-Савка С. - Фігурально-риторичні конструкції як засоби вербалізації інтенцій естетичності в поетичному дискурсі Максима Рильського (2015)
Царалунга І. - Явище зміни e > o у мові українських грамот XIV ст. (2015)
Мінчак Г. Б. - Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть (2011)
Васько Р. В. - Бінарність як фундаментальний принцип організації кінакемних ситем (2011)
Архангельська Т. О. - Маскуліноцентризм у слов’янських мовах: зіставний аспект (2011)
Баранська М. - Коллективно-региональные прозвища отражением российской и польской языковых картин мира (2011)
Гашимов Э. А. - Лингвосемиотическая оценка потребностного кода, Куровская А. Е. (2011)
Голі-Оглу Т. В. - Вербалізація і семантизація обрядів переходу різдвяного календарного циклу слов’ян (2011)
Дегтева И. В. - Сопоставление наименований одеяний священнослужителей в русском и французском языках (2011)
Денисенко Е. Н. - Репрезентация стереотипов "доминирующей маскулинности” в русском и английском языках (2011)
Денисова С. П. - Лінгвоепістеміологічна специфіка наукових досліджень з порівняльно-історичного і типологічного мовознавства (2011)
Кіреєнко К. В. - Солярна й люнарна символіка в любовних замовляннях (на матеріалі української та англійської мов) (2011)
Манаенкова М. П. - Предикативный признак в языковой картине мира (2011)
Межжеріна Г. В. - Конституенти "плата”, "ціна” ознакової парадигми східнослов’янської мовної картини світу ХІ–ХІІІ ст. (2011)
Михайленко В. В. - Типологія екзистенціонального гетеростереотипу (2011)
Огородник О. О. - Відображення національно-мовної картини світу в номінативній діяльності дитини (2011)
Пашкова Н. І. - Знаки матеріальної культури та їх мовна репрезентація (2011)
Прощенкова Н. В. - Лакуны и безэквивалентные единицы в языковой картине мира русского и украинского этносов (2011)
Птуха В. А. - Національно-культурний компонент значення в англійських та українських мовних одиницях на позначення одягу (2011)
Терехова Д. І. - Поняття "робота” і "кар’єра” у мовній свідомості східних слов’ян (2011)
Тюняев А. А. - Трёхмерная национально-языковая карта мира (2011)
Фурист Н. П. - Національна маркованість лексичних повторів в англійських та українських казках про тварин (2011)
Архангельська А. М. - Ономасіологічні засади міжмовного зіставлення (2011)
Басиров Ш. Р. - Дієслова з рефлексивним комплексом в індоєвропейсь-ких мовах та їх відповідники в неіндоєвропейському ареалі (2011)
Валігура О. Р. - Принципи експериментального вивчення фонетичної ін-терференції в англійському мовленні українських білінгвів (2011)
Валюх З. О. - Системно-парадигматичні відношення на морфологічному, словотвірному і синтаксичному рівнях (2011)
Вольфовська О. О. - Синтагматична ритмізація українського та німецького мовлення (2011)
Едличко А. И. - Межъязыковая эквивалентность в лексической семантике (опыт анализа политических интерлексем в русском и немецком языках) (2011)
Заваруева И. И. - Лексикологические особенности электронных словарей (2011)
Іваницька Н. Б. - Внутрішньомовна параметризація української та англійської дієслівних систем в аспекті контрастивістики (2011)
Ляхур Чеслав - Kategoria obserwatora а jezykowa orientacja w przestrzeni (2011)
Матвієнко Т. І. - Морфологічні та словотвірні рівні чеської мови в зіста-вленні з українською (2011)
Морозова И. Б. - Структурно-синтаксический прототип минимального сообщения в германских языках, Чумаков А. Н. (2011)
Скляренко О. М. - Різновиди ономастичного звукосимволізму: порівня-льно-типологічний аспект (2011)
Стериополо Е. И. - Вариативность гласных фонем немецкого и украинского языков в речи, Стериополо О. Е. (2011)
Толчеєва Т. С. - Еволюція морфологічних транспозицій абстрактних іменників (2011)
Фабіан М. П. - Застосування процедури формалізованого аналізу лексичної семантики в зіставних дослідженнях (2011)
Федунова Т. В. - Методический потенциал сопоставительных семасиологических исследований близкородственных языков (2011)
Хоменко Н. В. - До проблеми фоносимволізму в лінгвістиці (2011)
Анан’єва О. C. - Вербалізація квантифікатора невизначеності "little” англійської мови (2011)
Баган М. П. - Особливості метафоричного вираження заперечення в українській та англійській мовах (2011)
Бодрова Т. В. - Вторичные значения глаголов и эмотивная номинация (2011)
Волкова Л. М. - Службові слова в зіставному аспекті (2011)
Дідух Л. І. - Структурні характеристики англомовних однослівних пожежно-технічних термінів (2011)
Іваненко Н. В. - Внутрішня форма лексеми crisis / криза в англійській та українській мовах, Засанська Н. Д. (2011)
Липка С. І. - Інвентаризація лексико-семантичної групи іменників на позначення зухвалості, нахабства в сучасній німецькій мові (2011)
Лиса Г. І. - Парні формули-матриці в історії української мови (2011)
Ніколаєва Н. М. - Лексико-семантичні класи лексеми червоний в німецькій, українській та російській мовах (2011)
Пащенко О. М. - Діахронічні моделі формування віддієслівних східнослов’янських фітонімів (2011)
Подєнєжна Т. О. - Метафоричні переноси з назв артефактів на назви людини за фізичною ознакою (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) (2011)
Проценко І. Ю. - Морфологічні способи словотвору нейтральних і конотативних іменників на позначення віку людини в іспанській та українській мовах (2011)
Сидорец В. С. - Русская типовая деривационная группа вербоидов с деривантом оказывать и её соответствия в украинском и белорусском языках (2011)
Ступак І. В. - Похідні каузативні дієслова в німецькій і українській мовах (2011)
Урядова В. Д. - Моделі афіксального словотворення в корейській, російській та англійській (2011)
Федурко О. М. - Українські та англійські прислівники на -о (-е) // -ly в номінативно-референтному аспекті (2011)
Шотропа Л. - Сопоставительный анализ словообразования прилагатель-ных в русском и португальском языках (2011)
Авдонина М. Ю. - Этапы ассимиляции заимствований из русского и украинского языков в английском, итальянском и французском языках (семантический аспект) (2011)
Горіна Ж. Д. - Специфіка семантизації асоціативних лакун, Копусь О. А. (2011)
Димитренко М. В. - Семантические роли продукта творчества в русской и чешской метапоэтиках XX в. (2011)
Задачина А. С. - Семантична класифікація дієслів деструкції в англійській мові (2011)
Ікалюк Л. М. - Внутрішня типологія порівняння давньоанглійської та сучасної англійської мови (2011)
Козирєва З. Г. - Історико-культурний аспект вивчення семантики слова (2011)
Малюга А. Ф. - Типи метафоричних переносів у розвитку семантики найменувань явищ природи (зіставне дослідження) (2011)
Материнська О. В. - Критерії визначення семантичних типів метонімії (2011)
Могила О. А. - Семантична еволюція праслов’янських назв в українських говорах (2011)
Стародуб К. А. - Типологічно протиставлені словотвірні типи категорії nomina loci (2011)
Цыпина И. М. - Сопоставительный анализ семантики дипломатических терминов "иммунитет”, "право”, "привилегии” и "неприкосновенность” в британской и российской качественной прессе (2011)
Чендей Н. В. - Семантизація метафоричної мережі war/війна в поетичних текстах Дж. Г. Байрона та їхніх українських перекладах (2011)
Швачко С. О. - Семантична девіація денумеральних конструювань (2011)
Яненко І. В. - Семантичні типи посесивних флоронімів (на матеріалі германських, романських і слов’янських мов) (2011)
Дівеєв Б. М. - Зменшення амплітуди коливань за допомогою комбінованих динамічних гасників коливань, Вікович І. А., Мартин В. Є., Дорош І. Р. (2014)
Куценко А. Г. - Про побудову чисельної схеми методу граничних елементів для стаціонарних коливань балок та пластин (2014)
Лавінський Д. В. - Нестаціонарне деформування елементів конструкцій під дією електромагнітного поля, Морачковський О. К. (2014)
Пасіка В. Р. - Вимушені коливання пружної муфти з ділянкою квазінульової жорсткості, Романчук І. О. (2014)
Савченко О. В. - Оптимізація динамічних характеристик композитних багатошарових оболонок (2014)
Черниш О. М. - Аналіз автоколивального руху з енергетичної точки зору, Яременко В. В., Бондар М. М. (2014)
Борисюк Д. В. - Виброакустическая диагностика дефектов и неисправностей подшипников качения (2014)
Грінченко К. Є. - Моделювання випадкових коливань котла цистерни при русі напівпричепа по дорогам загального призначення, Ларін О. О. (2014)
Лисканич М. В. - Критерій безпечної експлуатації елементів бурильної колони при випадковому вібраційному навантаженні, Гриджук Я. С., Андрусяк А. В., Лисканич О. М. (2014)
Назаренко І. І. - Стабілізація режиму роботи вібромайданчика для формування малогабаритних виробів, Мартинюк І. Ю. (2014)
Савченко К. В. - Влияние ориентации контактных поверхностей беззиговых бандажных полок на результаты расчета собственных частот колебаний лопаточного венца, Круглий Я. Д., Зиньковский А. П. (2014)
Сокіл Б. І. - Коливні процеси гусеничного ободу військових машин під дією короткотривалих збурень та їх стійкість, Верхола І. І., Петрученко О. С. (2014)
Шатохін В. М. - Вібраційна діагностика зношення циліндро-поршневих пар насосів гідрооб’ємних передач із кульковими поршнями, Гранько Б. Ф., Соболь В. М., Шатохіна Н. В. (2014)
Шпачук В. П. - Дослідження впливу експлуатаційних факторів на статичні і динамічні прогини рейкової колії в зоні стикової нерівності, Чупринін О. О., Супрун Т. О. (2014)
Булгаков В. М. - Теорія сферичного руху тіла коренеплоду у пружному середовищі при його вібраційному викопуванні, Головач І. В., Адамчук В. В. (2014)
Гавва О. М. - Деякі підходи до мінімізації енерговитрат у підіймально-опускному пристрої пакетоформувальної машини, Кохан О. О., Кривопляс-Володіна Л.О. (2014)
Зав'ялов В. Л. - Дослідження масообміну в умовах періодичного віброекстрагування із рослинної сировини (частина перша), Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2014)
Надутый В. П. - Математическая модель подъема частицы из влажного дисперсного слоя по вертикальной стенке вибрирующей трубки, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2014)
Деревенько И. А. - Схема напряжённого состояния в поверхностном пластически деформированном слое (2014)
Надутый В. П. - Оценка параметров колебаний вертикальной трубки при воздействии вибраций, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2014)
Ольшанский В. П. - Нестационарные колебания осциллятора переменной массы с учётом вязкого трения, Ольшанский С. В. (2014)
Струтинський С. В. - Динамічні характеристики вібраційного технологічного обладнання на основі просторової пружно -деформованої системи приводів (2014)
Улітін Г. М. - Моделювання динамічних процесів в бойках гіперболічної форми в механізмах ударної дії, Царенко С. М. (2014)
Хероїм О. О. - Моделювання руху керованої вібраційної машини з пневмодовантажувачем, Давиденко Ю. О., Черевко О. М. (2014)
Воробьев Ю. С. - Моделирование колебаний лопаток компрессоров гтд в нестационарном потоке, Овчарова Н. Ю., Кулаков П. Н., Тыртышников К. Д., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2014)
Горбатюк Р. М. - Автомат для віброабразивної обробки деталей, Килівник М. М., Чубик Р. В., Скварок Ю. Ю. (2014)
Гордєєв О. А. - Дослідження динаміки вібраційного обладнання для нанесення мастилоутримуючих лунок, Кармаліта А. К., Гордєєв А. І. (2014)
Дивеев Б. М. - Демпфирующие и звукоизоляционные свойства слоистых панелей, Пелех Я. М., Тарасюк У. И., Николишин М. М. (2014)
Зиньковский А. П. - Влияние характеристик конечноэлементной модели лопаточного венца на результаты расчета его спектра собственных частот колебаний, Круглий Я. Д., Петришин Д. В. (2014)
Мойсишин В. М. - Математична модель ліквідації прихоплень бурильної колони ударним способом, Левчук К. Г. (2014)
Сидоренко І. І. - Теоретичне визначення характеристики гідравличного релаксаційного амортизатора з розширеною механічною структурою (2014)
Шульженко Н. Г. - Вибродиагностирование роторных агрегатов автоматизированными стационарными и мобильными системами, Ефремов Ю. Г., Цыбулько В. И., Депарма А. В. (2014)
Яглінський В. П. - Головні частоти платформи верстата-гексапода, Обайді А. С., Фелько М. В., Беліков В. Т. (2014)
Берник І. М. - Встановлення основних параметрів впливу технологічного середовища на робочий процес ультразвукової кавітаційної обробки, Луговський О. Ф. (2014)
Тищенко Л. Н. - Математическая модель динамики зерна, не совпадающего с нулевым зерном и находящегося в нижнем слое, в контакте с рабочей поверхностью, Лукьяненко В. М. (2014)
Франчук В. П. - Использование вибрационного воздействия для повышения эффективности фильтрования глубоководных органо-минеральных осадков черного моря, Анциферов А. В., Шевченко А. Е. (2014)
Зиньковский А. П. - Пятая международная научно-техническая конференция "Проблемы динамики и прочности в турбомашиностроении" "ТУРБО-2014" (2015)
Епифанов С. В. - Совершенствование моделей для прогнозирования термонапряженного состояния в системе мониторинга ресурса рабочих лопаток турбин, Марценюк Е. В., Маравилла К. (2015)
Дубенець В. Г. - Нестаціонарні коливання конструкцій з електров’язкопружними дисипативними накладками, Савченко О. В., Деркач О. Л. (2015)
Кирпичёв В. А. - Использование образцов-свидетелей для прогнозирования предела выносливости поверхностно упрочнённых деталей с концентраторами напряжений, Сазанов В. П., Шадрин В. К. (2015)
Писаренко Г. Г. - Определение закономерностей повреждаемости стали х18н10т при циклических нагрузках r/s методом, Майло А. Н. (2015)
Трапезон А. Г. - Метод прогнозирования усталостной прочности материалов с упрочняющими покрытиями (2015)
Третьяков А. С. - Циклические деформационные и усталостные характеристики сплава д16т при неоднородном напряженном состоянии (2015)
Червяков Н. О. - Оценка склонности к образованию трещин и анализ напряженно-деформированного состояния при сварке сплавов на основе никеля, Ющенко К. А., Савченко В. С., Звягинцева А. В. (2015)
Штырёв Н. А. - Деформирование и разрушение твердых тел при нестационарных нагрузках с позиций кинетической структурно-энергетической теории прочности (2015)
Ющенко К. А. - Структурные аспекты и аналитические оценки локального охрупчивания сварных швов никелевых сплавов, Маркашова Л. И., Звягинцева А. В., Савченко В. С., Кушнарева О. С., Червяков Н. О. (2015)
Беда А. И. - Исследование гидродинамических сил в щелевом уплотнении и анализ их влияния на динамику ротора центробежной машины, Беда И. Н., Симоновский В. И. (2015)
Белявин А. Ф. - Комплексный восстановительный ремонт как способ продления ресурса сопловых лопаток первой ступени двигателя д-30кп-2, Федотов Д. А., Куренкова В. В. (2015)
Гадяка В. Г. - О причинах разрушения рабочих колес центробежных компрессоров, Левашов В. А., Любченко К. Ю. (2015)
Дубенец В. Г. - Задачи оптимального проектирования многослойных пластин из электровязкоупругих материалов, Савченко Е. В. (2015)
Круглий Я. Д. - Влияние типа контактного взаимодействия бандажных полок на характеристики статического напряженного состояния и спектр собственных частот колебаний лопаточных венцов турбин (2015)
Левашов В. А. - Определение опасных режимов работы центробежного компрессора, приводящих к разрушению рабочих колес, Любченко К. Ю., Сидорец А. И. (2015)
Савченко К. В. - Влияние условий сопряжения бандажных полок на спектр собственных частот колебаний лопаточного венца (2015)
Ющенко К. А. - Анализ разрушения и долговечности лопаток турбин с защитным покрытием, Малашенко И. С., Яровицын А. В., Кушнарева Т. Н., Гусев Ю. В., Петрик И. А. (2015)
Юдківська Г. - Допустимість доказів як одна з гарантій справедливого судового процесу відповідно до статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод (2014)
Цюкало В. - Окремі аспекти діяльності Європейського суду з прав людини щодо формування європейської системи захисту прав людини (2014)
Шукліна Н. - Стратегічне планування діяльності установи як запорука її успішного розвитку, Шамрай О. (2014)
Ірхін Ю. - Психологічні засади професійного відбору суддів України (2014)
Прокопенко Б. - Проблемні аспекти визначення належного рівня особистих та моральних якостей кандидата на посаду судді (2014)
Савчин М. - Забезпечення єдності судової практики у контексті верховенства конституції (2014)
Гетманцев Д. - Деякі питання адміністративного судочинства щодо розгляду податкових спорів (2014)
Бойко В. - Іпотека як спосіб забезпечення зобов’язань: теорія і практика, Шевченко В. (2014)
Стефанів Н. - Звіт про неповнолітнього обвинуваченого у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх: практика впровадження та досвід застосування в Івано-Франківській області (2014)
Кузьменко В. - Положення нового антикорупційного законодавства в дії, Руссков В. (2014)
Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 3-ої річниці діяльності Національної школи суддів України "Стандарти підготовки суддів:міжнародний досвід, завдання для України" (2014)
Програма міжнародної науково-практичної конференції "Стандарти підготовки суддів: міжнародний досвід, завдання для України" (2014)
Оніщук М. - Роль Національної школи суддів України в підготовці кадрів для судової системи: реалії та перспективи (2014)
Майкл Вон Д. - Професійні якості судді: іжнародний досвід та його застосування (2014)
Сімоненко В. - Інноваційні методики у підготовці суддів (2014)
Валанчюс В. - Європейські стандарти та тенденції підготовки суддів (2014)
Городовенко В. - Періодичне навчання суддів та координаційні практики (2014)
Коннер М. І. - Безперервна професійна освіта для працівників судів. Continuing professional education for courts (2014)
Чіассон Д. - Освіта суддів – міжнародний досвід. ternational experience — judicial education (2014)
Верещинська Н. - Незалежність закладу суддівської освіти – аріжний принцип ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації суддів (2014)
Самсін І. - Професійна підготовка суддів в Україні (2014)
Кремень В. - Вітальне слово читачам збірника наукових праць "Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи" (2009)
Ничкало Н. - Андрагогіка в системі педагогічних наук (2009)
Маслов В. - Інтелігентність педагога і науковця як проблема суспільства (2009)
Хомич Л. - Теоретичні засади виховання в сучасній родині (2009)
Отич О. - Особливості організації науково-дослідної роботи аспірантів і докторантів (2009)
Семеног О. - Навчальна та наукова складові магістерської підготовки (2009)
Костриця Н. - Ціннісні орієнтири у професійній підготовці фахівців аграрної галузі (2009)
Гончаренко С. - Дидактичні аспекти освіти дорослих (2009)
Лук'янова Л. - Провідні особливості навчання дорослих (2009)
Носаченко І. - Дистанційна освіта як складова системи безперервної освіти (2009)
Дорошенко Н. - Андрагогічна модель графічної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі: передумови та підходи реалізації (2009)
Волошина Т. - Педагогическое управление ассоциативно-образным мышлением студентов при изучении художественных дисциплин (2009)
Гресь Н. - Організаційна модель виробничої практики майбутніх фахівців з обліку та аудиту (2009)
Кобилянський О. - Навчання з безпеки життєдіяльності та охорони праці: професійна компетентність (2009)
Сокол Т. - Поняттєво-категоріальний апарат спеціальних дисциплін професійної підготовки менеджерів туристичної індустрії (2009)
Фастовець О. - Форми і методи курсової підготовки майбутніх менеджерів туризму (2009)
Шеховцева Е. - Инновации в системе высшего профессионального образования (2009)
Тархан Л. - Андрагогические особенности формирования профессиональной компетентности инженера-педагога (2009)
Зінченко С. - Психологічні особливості неформальної освіти дорослих (2009)
Архипова М. - Дослідницька діяльність майбутніх інженерів-педагогів (2009)
Кутова О. - Творчий розвиток вчителя в системі методичної роботи школи (2009)
Сейдаметова З. - Мультимедіа-технології у викладанні "основ прикладної антропології" (на прикладі підготовки інженерів-педагогів) (2009)
Аніщенко О. - Інновації у професійній підготовці робітничих кадрів у 20-х роках хх століття (2009)
Журавська Н. - Реформування підходів у відборі змісту аграрної вищої освіти країн європейського союзу: порівняльний аспект (2009)
Кисільова-Бєлая В. - Інтеграція східно-слов’янського і західно-європейського освітніх просторів: проблеми і перспективи, Садова В. (2009)
Щербак Д. - Становлення і розвиток музейної педагогіки в Україні (2009)
Титул, зміст (2015)
Офіційна хроніка. Засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії (2015)
Прискока В. А. - Контакт як спосіб передачі й поширення вірусу африканської чуми свиней, Загребельний В. О., Неволько О. М., Свідерський В. С., Каганець О. О. (2015)
Гаркавенко Т. О. - Фактори, що сприяють розвитку сальмонели в курячих яйцях за їх екзогенної контамінації, Мех Н. Я., Мовчун О. М. (2015)
Paliuch T. A. - Progress of production performances in minks under effect of preparation minkovit and vitamin-mineral premix Pushnogold, Nemova T. V., Tsvilichovskiy M. I. (2015)
Деркач С. С. - Особливості отримання та оцінки якості сперми пса-репродуктора (2015)
Чорний М. В. - Гігієнічне обґрунтування використання антистресових препаратів при вирощуванні поросят з діарейним синдромом, Кущ Л. Л., Баско С. О. (2015)
Гончаров С. Л. - Поширення збудників гельмінтозів промислових риб природних водойм миколаївської області (2015)
Сологуб А. О. - Ветеринарна клініка "Лорд", Шаловінський Д. Ю. (2015)
Міжнародний семінар з особливо небезпечних хвороб свиней (2015)
Науково-практичний семінар "Система забезпечення епізоотичного благополуччя галузі тваринництва, сучасні методи діагностики та профілактики інфекційних хвороб" (2015)
Гуфрій Д. Ф. - Зустріч випускників ветеринарного факультету 1975 року, Коцюмбас І. Я., Величко В. О. (2015)
Корольов А. Г. - Реформатор ветеринарної освіти і науки (2015)
Анохіна Т. О. - Лінгвокогнітивні аспекти лакунарного позначення (2011)
Деменчук О. В. - Семантична деривація експерієнтивів: концепт ситуації "візуальне сприйняття” (на матеріалі англійської, польської та української мов) (2011)
Красницька К. В. - Концепт сторони світу у структурі макроконцепту простір в англомовній картині світу (зіставлення наукової та наївної картини світу) (2011)
Любимова С. А. - Сущность концепта flapper в терминах теории знаков Ч. С. Пирса (2011)
Найдьонова О. С. - Структурно-семантичні особливості лексем на позначення об’єктів матеріального світу концепту РЕЛІГІЯ (на матеріалі англійської та української мов) (2011)
Наумова Н. Г. - Лінгвокогнітивні механізми взаємозбагачення номінативних систем у фаховому дискурсі (2011)
Нікіточкіна І. В. - Field structure of the microconcept expensive (2011)
Огуй О. Д. - Принципи медієвістичної когнітивно-квантитативної зіставної реконструкції (2011)
Тищенко О. В. - Зіставлення ментальних і фізичних предикатів стану в словнику та культурному тексті (2011)
Шопін П. Ю. - Metalanguage in Iris Murdoch’s The Sandcastle (2011)
Якимов П. А. - Концепт Бог в поэзии первой волны русской эмиграции (2011)
Байрамова Л. К. - "Аксиологический фразеологический словарь”: структура и содержание (2011)
Венжинович Н. Ф. - Фразеологічні одиниці з античних джерел (на матеріалі української, російської та англійської мов) (2011)
Галинська О. М. - Фразеологізми як знаки культурної інформації (2011)
Головіна Н. Б. - Топонім як національний виразник фразеологічної семантики побажань (на матеріалі німецької та української мов) (2011)
Даньків М. В. - Семантичні особливості фразеологізмів, які вербалізують емоційний концепт СТРАХ у перській і українській мовах (2011)
Мізін К. І. - Принципи зіставлення фразеологічних систем (2011)
Охріменко М. А. - Принципи класифікації фразеологічних одиниць фразеосемантичного поля "емоції людини” (на матеріалі сучасних перської і української мов) (2011)
Пашинська Л. М. - Неофразеологізми з розмовного й жаргонного мовлення в сучасному українському та російському мас-медійному дискурсі (2011)
Пирогов В. Л. - Японські асиметричні паремії: західноєвропейські паралелі (2011)
Серебряк М. В. - Проблеми словникової семантизації ареальних фразеологічних одиниць (2011)
Сикало Л. В. - Семантика та функції оцінних фразеологізмів у творах для дітей (2011)
Сотова Т. М. - Фразеологізми української і російської мов зі словом-компонентом золото: до проблеми мотивації цілісного значення (2011)
Царьова І. В. - Стереотип як вербалізований фрагмент обрядофразем східнослобожанських говірок (2011)
Вакуленко М. О. - Особливості вживання українських літе𠔴”, ”г” та ”х” у запозичених лексемах (2011)
Вялікова О. О. - Графічний засіб та графема у сучасній лінгвістиці (2011)
Іваненко С. М. - Інтеркультурний рівень зіставних досліджень: культурема в стилістичному значенні лексеми (2011)
Князян М. О. - Стилістичні засоби віддзеркалення природи в оповіданнях І. Тургенєва й Гі де Мопассана (2011)
Корольова А. В. - Комунікативи як національні маркери англійського й українського стилізованого розмовного мовлення, Новохатська Н. В. (2011)
Котовська О. В. - Аломорфізм та ізоморфізм англійського і російського комп’ютерного дискурсу (2011)
Макаровець Ю. В. - Зниженорозмовні експресиви у сучасному українському і англійському газетному дискурсі (2011)
Москалюк Н. В. - Газетний стиль та його ознаки (2011)
Нефедова Л. А. - Семантические и стилистические особенности заимствованных слов в повседневном немецком и русском языках (2011)
Прокопець М. І. - Стильові особливості алюзій та алгоритм їх відтворення в рекламному дискурсі (2011)
Столярчук О. В. - Скорочення як один зі способів словотворення молодіжних сленгізмів англійської, німецької, української та російської мов (2011)
Шашкіна Н. І. - Контрастивний аналіз деяких особливостей науково-технічного стилю англійської i української мов як лiнгвометодичний метод дослідження, Лазуренко Л. А., Дружиніна Л. В. (2011)
Бабаева Р. И. - Прагматический компонент в семантике языковых единиц (на основе сравнительного анализа незнаменательной лексики немецкого и русского языков) (2011)
Босак Н. Ф. - Пейзажні описи в концептуальному просторі художнього тексту, Кучерява О. А. (2011)
Виноградова Е. Ю. - Психолингвистические обоснования коммуникативных неудач в использовании комплимента (на материале современного англоязычного романа) (2011)
Ерліхман А. М. - Імпліцитність, імплікація, імплікатура: постановка питання (2011)
Жижома О. О. - Українські й російські оказіоналізми у текстотвірному вимірі (на матеріалі творів українських та російських поетів-шістдесятників) (2011)
Зимовець Г. В. - Прагмоніми банківської сфери в зіставному аспекті (2011)
Каустов А. В. - Комунікативна тактика дискредитації в українській та англійській полемічній літературі доби Реформації (2011)
Колесникова Е. Я. - Сопоставительный анализ вводного и выводного значения заголовка художественного текста (2011)
Корольов І. Р. - Дефініції дискурсу в комунікативно-прагматичній науковій парадигмі (2011)
Мелько Х. Б. - Типи синестетичних тропів в англійському та українському постмодерністському художньому дискурсі (2011)
Нікульшина Т. М. - Категорія ірреальності в межах антропоцентричної парадигми (на матеріалі англійської та української мов) (2011)
Ончуленко М. І. - Мовленнєвий паспорт ідіолекту політика (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) (2011)
Пырлик Н. В. - Особенности речевого поведения канцлера ФРГ А. Меркель (2011)
Румянцева О. А. - Жестикуляция на бирже как невербальное мотивированное средство коммуникации (2011)
Терехова С. І. - Референція та її характерні ознаки в українській, російській та англійській мовах (2011)
Тукманова Н. П. - Средняя длина предложений в русских и чувашских газетных текстах (2011)
Турчин О. - Символіка українського бестіарію як складова барокового поетичного мислення Д. Братковського (2011)
Болдырева А. Е. - Функционирование образных сравнений в художественном тексте и особенности их перевода (2011)
Бублейник Л. В. - Безеквівалентний лексичний фонд у міжслов’янському перекладі (2011)
Дерба С. М. - Теорія лінгвістичної відносності стосовно проблем перекладу (2011)
Думчак І. М. - Роман Джонатана Сафрана Фоера "Все ясно” в українському перекладі: проблема відтворення словесного художнього образу (2011)
Захарова Л. М. - Складні слова-терміни з часткою і їхній переклад українською мовою (2011)
Іваннікова Я. В. - Еквівалентність та адекватність перекладу фразеологічних одиниць (на матеріалі українського, англійського та російського перекладів політичного роману Вольфганга Кеппена "Смерть у Римі”) (2011)
Коннова М. Н. - Аксиология времени в стихотворении Б. Л. Пастернака "Единственные дни” и его английском переводе (2011)
Кушнєрова О. А. - Трансформація типів свідомості у процесі англо-українського перекладу (2011)
Мельник А. П. - Основні етапи дублювання фільмів українською мовою (2011)
Огнева Е. А. - Проблемы перевода культурно маркированных текстов (2011)
Панасенко Н. І. - Poetic translation from linguocultural point of view (2011)
Петрович М. А. - Механизмы актуализации и перевод: методологический аспект (2011)
Поневчинська Н. В. - Англійська епіграма XVI сторіччя: проблема інтерпретації та перекладу (2011)
Разумовская В. А. - Семантическая ситуация как единица перевода (2011)
Селіванова О. О. - Переклад у парадигмальному просторі сучасного мовознавства: проблема моделі (2011)
Титаренко О. Ю. - Homicide, manslaughter, murder. Peculiarities of translating into Ukrainian, Вайнорене І. П. (2011)
Будильцева М. Б. - Курс "Культура русской речи для иностранцев”: формирование иноязычной коммуникативной компетенции, Новикова Н. С., Пугачев И. А., Серова Л. К. (2011)
Віннікова Л. В. - Урахування стандартів освіти Болонської системи в процесі навчання студентів ВНЗ спеціалізованій англійській мові (2011)
Космеда Т. А. - Педагогічний дискурс: дослідження мовної особистості педагога (на матеріалі аналізу педагогічної риторики М. П. Кочергана), Палиця Г. С. (2011)
Маслов Ю. В. - Кафедра профессиональной иноязычной подготовки на языковом факультете ВУЗа: факторы успешного становления (2011)
Петрук Г. М. - Дискусія як один з комунікативних методів навчання говоріння англійською мовою в середній школі (2011)
З ювілеєм! (2015)
Король П. О. - Роль інструментальних методів дослідження в діагностиці гострих післяопераційних ускладнень при ендопротезуванні кульшових суглобів, Ткаченко М. М. (2015)
Макаров В. Б. - Математическое моделирование контактных напряжений и объема движений в локтевом суставе при переломе блока плечевой кости со смещением, Левадный Е. В., Страфун А. С. (2015)
Лазарев И. А. - Влияние смещения периферического фрагмента пяточной кости при ее переломе на функцию трехглавой мышцы голени, Рябоконь П. В., Haller M., Dendorfer S. (2015)
Гур’єв С. О. - Аналіз застосування медичних технологій діагностики в постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод в умовах міської лікарні, Сацик С. П., Євдошенко В. П., Нацевич Р. О. (2015)
Поворознюк В. В. - Нормативні показники якості та мінеральної щільності кісткової тканини на рівні поперекового відділу хребта в українських жінок різного віку, Дзерович Н. І., Мусієнко А. С. (2015)
Безсмертний Ю. О. - Структурно-функціональний стан судин при розладах репаративного остеогенезу на фоні гіпергомоцистеїнемії та асоційованих порушень (2015)
Павлов Б. Б. - Баллонная кифопластика в хирургии повреждений позвоночника (2015)
Терапия и профилактика послеоперационных осложнений в травматологии и ортопедии (2015)
Лобанов Г. В. - Эндопротезирование проксимального отдела бедра при костных опухолях, Бабоша В. А., Чирах Е. С., Солоницын Е. А. (2015)
Козопас В. С. - Лiкування дiафiзарних переломiв довгих трубчастих кiсток за допомогою блокуючого iнтрамедулярного металоостеосинтезу (2015)
Анкін М. Л. - Значимість патогенетичного підходу та обсягу реостеосинтезу в лікуванні порушень консолідації переломів діафіза кісток гомілки, Шмагой В. Л. (2015)
Проценко В. В. - Порівняльні результати комплексного лікування метастатичного ураження кісток при раку нирки з використанням сорафенібу, Ільніцький О. В. (2015)
Юрий Кириллович Илюшенко (2015)
Атюшкіна В. В. - Проблеми розвитку інноваційної діяльності: регіональний аспект (2014)
Бузько І. Р. - Оцінка розвитку людських ресурсів та його впливу на конкурентоспроможність міжнародних компаній, Немашкало О. А. (2014)
Зеленко О. О. - Особливості розвитку інформаційних технологій в туристичній індустрії України, Смірнов О. О. (2014)
Рожко О. Д. - Роль державних фінансів у забезпеченні макроекономічної стабілізації (2014)
Юрків Н. М. - Вплив факторів екологічної безпеки експортної діяльності лісових підприємств на довкілля (2014)
Безкоровайный В. С. - Разработка математической модели помехоустойчивого U-образного феррозондового датчика дефектов типа "трещина" (2014)
Величко Е. В. - Определения параметров синусоиды по ее значениям в системе точек (2014)
Величко И. Г. - Влияние ориентации анизотропной полуплоскости на распределение теплового поля (2014)
Голубенко О. Л. - Взаимодействия колеса и рельса в аспекте шумообразования, Чернецкая-Белицкая Н. Б., Кошечкина Н. И., Носко Г. С. (2014)
Гончаров В. В. - Компьютерное моделирование эмиссии атомов металла при ионной бомбардировке мишени (2014)
Дьомін Р. Ю. - Аналіз причин виникнення пошкоджень шворневих балок рам кузовів вагонів швидкісних електропоїздів, Черняк Г. Ю., Кравченко К. О., Михайлюк А. В. (2014)
Друзь О. М. - Ризик профзахворювання при хронічному інгаляційному впливі на зварника (2014)
Защепкина Н. Н. - Материаловедение слингоношения, Кутовая А. П. (2014)
Защепкина Н. Н. - Респираторная защита человека от негативного влияния окружающей среды, Терентьева Н. Р. (2014)
Коваленко В. В. - Исследование когезии цементного раствора к заполнителю с использованием лабораторных испытаний, Гаркуша В. С. (2014)
Кулагін Д. О. - Особливості реалізації закону керування моторвагонним поїздом в складних умовах навколишнього середовища (2014)
Русак А. Л. - Дослідження технологічних параметрів та критеріїв ефективності роботи низькотемпературних складів (2014)
Белецкий А. Я. - Криптографические приложения примитивных матриц (2012)
Мороз Л. В. - Використання методу cordic у біометричних системах доступу на основі аналізу відбитків пальців, Микитів Т. М. (2012)
Шевченко А. С. - Моделювання атак радіоелектронного придушення радіоліній безпроводових інформаційно-телекомунікаційних систем в ході інформаційної боротьби, Мазулевський О. Є. (2012)
Васіліу Є. В. - Етапи структурного синтезу квантових систем прямого безпечного зв’язку (2012)
Хорошко В. О. - Оцінка захищеності інформаційних систем, Хохлачова Ю. Є. (2012)
Бортнік Л. Л. - Аналіз варіантів застосування імітаційних завад в радіоканалах з OFDM, Жук О. Г., Кувшинов О. В. (2012)
Гончаренко Ю. Ю. - Информационно-технологический метод прогнозирования распространения нефтяных загрязнений на водной поверхности при оценке экологической безопасности (2012)
Толюпа С. В. - Проектирование систем поддержки принятия решений в процессе восстановления и обеспечения комплексной защити информационных систем (2012)
Дружинін В. А. - Інтерферометричний метод виміру висоти об'єктів спостереження в системах радіобачення з дистанційним пілотуванням носіїв бортових засобів локації (2012)
Иванченко И. С. - Организация подсистемы "Модели массового обслуживания" в системах автоматизации разработки вычислительных систем (2012)
Нечипорук Е. П. - Причины возникновения и классификация отказов в технических системах, Марченко Н. Б. (2012)
Горицький В. М. - Генерація випадкових послідовностей для систем управління ключами, Снєжок О. В., Височіненко М. С. (2012)
Сайко В. Г. - Аналіз способів та алгоритмів забезпечення безпеки в мережах рухомого радіозв’язку нового покоління (2012)
Васько Р. В. - Переорієнтація семантичного навантаження латинських найменувань об’єктів, предметів, понять у романських мовах (2013)
Корольова А. В. - Нові виклики сьогоденної компаративістики і контрастивістики (2013)
Галинська О. М. - Лінгвокультурний семіотичний код – лінгвокультурний граматичний код: співвідношення та особливості (2013)
Григорьян Е. Л. - Контрастивная синтаксическая семантика и языковая картина мира (2013)
Пашкова Н. І. - Етапи дослідження балкано-карпатських етномовних паралелей (2013)
Терехова Д. І. - Основні стратегії асоціювання східних слов’ян (на прикладі аналізу асоціативних полів слів держава / государство / дзяржава) (2013)
Тюняев А. А. - Новые данные междисциплинарного подхода к формированию национально-языковой картины мира (2013)
Анан’єва О. С. - Квантитативна лексика англійської мови (2013)
Басиров Ш. Р. - Квіткові метафори та метонімії (на матеріалі германських, романських і слов’янських мов), Яненко І. В. (2013)
Государська О. В. - Метафоризація технічних термінів із соматизмом голова у слов’янських і романських мовах (2013)
Грещук Б. В. - Зіставний аспект вивчення категоризації дійсності словотвірними засобами (2013)
Дерев’янко О. А. - Засоби експлікації дієслівної категорії кратності (на матеріалі роману Карсон Сміт Маккаллерс "Учасниця весілля”), Тронь А. А. (2013)
Заполовський М. В. - Семантика метафори та алегорії в структурі німецькомовної біблійної притчі (2013)
Заскалета В. П. - Структурні та семантичні особливості речень зі сполучним иже з граматично незавершеним оформленням відносної означальної підрядності (на матеріалі пам’яток ХІ–ХІІІ ст.) (2013)
Kawecka М. - Genderowe srodki nacechowania wspolczesnych rosyjskich i polskich przezwisk (2013)
Касаткин М. Л. - Ценностный потенциал эллиптических высказываний (на материале немецкого языка) (2013)
Кушнєрова О. А. - Граматична репрезентація змінених станів свідомості авторів в англійських, українських та російських віршованих текстах (2013)
Любченко Т. В. - Роди власне-зворотної та взаємозворотної дії у новогрецькій мові (2013)
Mykhaylenko V. V. - Grammtical semantics of prepositions (2013)
Мохосоєва М. М. - Розвиток семантики густативної лексики в англійській, німецькій та українській мовах (2013)
Навроцька І. М. - Дистрибутивна і компонентна методики аналізу омонімічних значень в системі англійського іменника (на корпусному матеріалі) (2013)
Сокирська О. С. - Вплив соціокультурних факторів на просодичне оформлення відмови в англійському діалогічному мовленні (2013)
Старко В. Ф. - Категоризаційні кваліфікатори (2013)
Степанюк О. В. - Асиміляція за дзвінкістю-глухістю у східнослов’янському консонантизмі (2013)
Стеріополо О. І. - Функціонування голосних /a:/ – /a/ у національних варіантах німецької мови в Німеччині, Австрії і Швейцарії, Сольська Т. М. (2013)
Steriopolo O. - A research outline for a linguistic typology of expressive constructions (2013)
Човганюк М. М. - Аспекти вивчення семантики ввічливості у сучасній лінгвістиці (2013)
Швачко С. О. - Тенденції квантитативних одиниць: синергетичні аспекти (2013)
Юсип-Якимович Ю. В. - Еволюційні тенденції у фонетичних системах як внутрішній фактор мовного розвитку (2013)
Беспам’ятна Л. В. - Семантична та структурна організація терміносистеми кораблебудування в німецькій, англійській та українській мовах (2013)
Валюх З. О. - Семантичні параметри словотвірних парадигм в українській і словацькій мовах (2013)
Горобець С. В. - Процеси семантичної адаптації комп’ютерної лексики в українській та російській мовах (2013)
Грошко Т. В. - Зміни у функціональній семантиці банківських номінацій у публіцистичному дискурсі (2013)
Іваницька Н. Б. - Модель простого речення дієслівної будови як tertium comparationis синтагматики дієслівних систем української та англійської мов (2013)
Капранов Я. В. - Етапи проектування та конструювання словників філологічного типу (2013)
Козирєва З. Г. - Омоніми в словниках зведеного типу (2013)
Лиса Г. І. - Формули-синтагми в українських і російських середньовічних житіях (2013)
Lachur Cz. - Systemowosc w obrebie przyimkow slowianskich (2013)
Перхач Р-Ю. Т. - Скорочення як засіб формування медичної термінології (на матеріалі німецькомовних та україномовних інструкцій для медичного застосування препарату) (2013)
Романова Н. В. - Найменування базових емоцій крізь призму дефініцій словників К. Дудена та Р. Варіг (2013)
Чернышев А. Б. - Когнитивное моделирование семантики предлогов движения и проблемы языковой типологии (на материале английского и французского языков) (2013)
Швець Н. В. - Предикатно-аргументна мотивація іхтіонімів (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Адамия З. К. - Семантическое расслоение в славянских языках (к проблеме о семантической общности некоторых общеславянских слов) (2013)
Анохіна Т. О. - Типологія лакун у контексті мовної симетрії/асиметрії (2013)
Газиева И. А. - Семантика ономатопоэтической лексики в хинди (к постановке вопроса) (2013)
Засанська Н. Д. - Семантичні особливості мікрополів бідність/poverty в українській та англійській мовах (2013)
Кантемір С. О. - Ступінь семантичної близькості у багатозначних мікроструктурах (на матеріалі німецької, румунської і української мов) (2013)
Федорів М. І. - Похідні іменники з латинськими суфіксами на позначення осіб у німецькій та українській мовах: семантичний та типологічний аспекти (2013)
Федорова О. В. - Експліцитно марковані фемінітизми та маскулінізми в сучасній англійській мові: семантична асиметрія (2013)
Агєєва В. О. - Реконструкція архетипового концепту ВОГОНЬ в українській та англійській мовах (2013)
Бушев А. Б. - Когнитивно-дискурсивные исследования оценки (2013)
Галуцьких І. А. - Cпецифіка еротики тіла та еротизації в художній прозі В. Вулф та Д. Г. Лоуренса: семантико-когнітивний аналіз (2013)
Лащук О. М. - Понятійний компонент у структурі бінарного концепту NAHE (2013)
Овчиннікова І. І. - Концепт РЕЗУЛЬТАТ у синтаксичних структурах із загальним значенням дії в українській мові (2013)
Птуха В. А. - Профілювання концептосфери ОДЯГ в англійській та українській мовних картинах світу (2013)
Тараненко О. Г. - Типологічні аспекти реалізації концепту МУДРІСТЬ у британській та французькій лінгвокультурах (на матеріалі фразеологічних одиниць) (2013)
Байрамова Л. К. - Фразеологизмы витальной ценности ("здоровье”) и антиценности ("болезнь”) (на материале русского, английского и немецкого языков) (2013)
Гурбанська С. О. - Інтертекстуальні фразеологізми як репрезентативні одиниці концептів (2013)
Князь Т. М. - Порівняльний аналіз фразеологізмів із соматичним словом-компонентом рука в українській та російській мовах (2013)
Ковалюк Ю. В. - Лінгвокультурологічний аналіз американських фразеологізмів (2013)
Кучер І. А. - Семантизация глагола kayda в структуре идиоматических выражений финского языка (2013)
Мізін К. І. - Кореляція tertium comparationis із типами міжмовних відношень у царині фразеології (2013)
Садыхова Г. Р. - Семантика цифры "семь” (на материале французского и русского языков) (2013)
Тимчук О. Т. - Етимологізація фразеологічних та інших стійких зворотів (на матеріалі англійських текстів малого жанру) (2013)
Шевелюк В. А. - Моделі іспанських та українських соматичних фразем за інваріантними ситуаціями і концептосферами (2013)
Шутова М. О. - Етнічна стереотипізація англійських і українських фразем (2013)
Бардовская А. И. - Цвето-температурные номинации в художественном тексте (на материале электронных библиотек произведений русских и английских писателей) (2013)
Вайнорене І. П. - Конструктивно-стилістичні особливості жанру записок мандрівника (на матеріалі статей англомовного видання "High Life”), Титаренко О. Ю. (2013)
Волкова Л. М. - Допустові дискурсивні маркери: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Вялікова О. О. - Системна організація графічних засобів і прийомів за моделлю ризосфери у проекції на стилістику віршотворення (2013)
Дерба С. М. - Науковий стиль та його особливості (на матеріалі практичного курсу української мови як іноземної) (2013)
Єфименко В. А. - Семантичні трансформації структур сюжетного та композиційного рівня в сучасних літературних казках про Попелюшку (2013)
Ковыршина Н. Б. - Трактовка феномена "любовь” в творчестве арабских писателей (2013)
Козуб Л. С. - Роль вербальних засобів у реалізації маніпулятивного потенціалу англійських і німецьких рекламних текстів (2013)
Тихомиров С. А. - Образы Правды и Кривды в славянской мифологии и текста (2013)
Альмяшова Л. В. - К вопросу о сопоставимости перевода (на материале стихотворения Р. М. Рильке "Wir sind nur Mund”) (2013)
Іваннікова Я. В. - Політичний роман як арена для реалізації перекладацьких стратегій (2013)
Крокіс А. М. - Способи перекладу давньогрецького кон’юнктива головних речень українською мовою (2013)
Крутько Т. В. - Особливості відтворення еліптичних речень з англомовних художніх текстів українською мовою (2013)
Мороз Т. В. - Вибір народнорозмовної лексики в українських перекладах Псалтиря І. Пулюя та І. Огієнка: порівняльний аспект (2013)
Сегол Р. І. - Перекладацька адаптація елементів популярної культури у міжкультурній комунікації (2013)
Терехова С. І. - Поліпарадигмальність у лінгвістиці: від мови до перекладу (2013)
Ткачівська М. Р. - Топоніми в німецькомовних перекладах (на прикладі перекладів творів Юрія Андруховича) (2013)
Чендей Н. В. - Метафора як засіб формування нових смислів у художній картині світу оригіналу й перекладу (2013)
Содержание (2015)
Григоровський В. В. - Особливості клініко-морфологічної картини та діагностики "атипових форм" гематогенного остеомієліту довгих кісток, Грицай М. П., Гордій А. С., Григоровська А. В. (2015)
Попсуйшапка О. К. - Клініко-морфологічні стадії процесу зрощення відламків кістки, Літвішко В. О., Ашукіна Н. О. (2015)
Кореньков О. В. - Регенерація довгої кістки після імплантації в її дефект β-трикальційфосфату (2015)
Тяжелов А. А. - Математическая модель таза для расчета его напряженно-деформированного состояния, Филиппенко В. А., Яресько А. В., Бондаренко С. Е. (2015)
Стауде В. А. - Численное моделирование и анализ напряженно-деформированного состояния кинематической цепи "поясничный отдел позвоночника – крестец – таз" с учетом основных связок крестцово-подвздошного сустава, Кондратьев А. В., Карпинский М. Ю. (2015)
Тяжелов О. А. - Моделювання процесів підтримки вертикальної пози, Фіщенко В. О., Яремин C. Ю., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2015)
Корж Н. А. - Основные принципы кинезиотерапии больных с дегенеративными деформациями позвоночника (сообщение 1), Колесниченко В. А., Ма Конг (2015)
Поворознюк В. В. - Роль вітаміну D у формуванні вертебрального больового синдрому в жінок у постменопаузальному періоді залежно від мінеральної щільності кісткової тканини, Орлик Т. В., Балацька Н. І., Муц В. Я. (2015)
Мателенок Е. М. - Рентгенологические симптомы "скрытых" переломовывихов локтевого сустава (2015)
Петренко Д. Є. - Динаміка змін симетрії тулуба після хірургічного лікування у хворих на ідіопатичний сколіоз (2015)
Громов А. Б. - Роль та значення деформацій великого вертлюга стегнової кістки для функції кульшового суглоба: створення робочої класифікації, Корольков О. І. (2015)
Голобородько C. А. - Способ фиксации локтевого нерва после его подкожной транспозиции (2015)
Махамбетчин М. М. - Случаи разрыва диафрагмы с нетипичными рентгенологическими признаками, Кураева Л. Г., Акбердиев Н. А. (2015)
Голка Г. Г. - Ученые-ситенковцы. Георгий Павлович Истомин (к 80-летию со дня рождения), Битчук Д. Д., Фадеев О. Г., Олейник А. О., Истомин Д. А. (2015)
Александр Николаевич Поливода (2015)
Валерий Константинович Ивченко (2015)
Головаха М. Л. - Восстановление передней крестообразной связки на фоне гонартроза, Орлянский В., Титарчук Р. В., Бенедетто К. П. (2015)
Giovanni Calonego - Antibiotic-loaded bone cement and its widespread use: is it justified? (2015)
Скиданов А. Г. - Спектральный анализ электромиограмм мышц спины при дегенеративных заболеваниях позвоночника (обзор литературы), Дуплий Д. Р., Колесниченко В. А., Радченко В. А. (2015)
Малышкина С. В. - Моделирование дегенерации межпозвонкового диска в эксперименте на животных (обзор литературы), Дедух Н. В., Левшин А. А., Костерин С. Б. (2015)
Корольков А. И. - Исследования в ортопедии и травматологии на современном этапе, Голубева И. В., Бенгус Л. М., Мальцева В. Е., Погорелая А. В., Прохорова Е. А. (2015)
Отчет о работе обществ и ассоциаций ортопедов-травматологов (2015)
Дисертаційні роботи, які у 2014 р. прилюдно захищені у спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "травматологія та ортопедія" (Харків, Донецьк, Київ) (2015)
Інформація про з’їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції у 2015 році (2015)
Бондаренко В. В. - Навчально-методична складова формування професійних компетентностей керівників хореографічних колективів напряму підготовки "фізичне виховання" (2014)
Ворона В. О. - Формування професійної компетентності майбутніх маркетологів на основі міждисциплінарних зв’язків (2014)
Гончаренко В. І. - Структура фізичної підготовки висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві в річному макроциклі (2014)
Клочкова Т. І. - Менеджмент ризиків у вищій освіті: характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження (2014)
Левченко Л. С. - Професійна підготовка майбутнього вихователя дошкільного закладу (2014)
Розуменко А. О. - Формування в учнів професійно-технічних училищ умінь учитися самостійно у процесі навчання математики (2014)
Столяренко Т. Л. - Використання засобів ІКТ у системі підготовки економістів (2014)
Арефьєв В. Г. - Взаємодія методів оцінки біологічного віку хлопчиків-підлітків (2014)
Бєляєва Н. В. - Професійно-етичні якості менеджера освітнього закладу як моральні орієнтири його успішної управлінської діяльності (2014)
Коршевнюк Т. В. - Принципи формування сучасного змісту біологічного компонента шкільної природничої освіти (2014)
Сьома С. О. - Нормативне забезпечення діяльності хіміко-біологічних відділень Малої академії наук України (2014)
Гавриленко І. І. - Фінансово-господарська діяльність А. Макаренка – завідувача трудової колонії ім. М. Горького (2014)
Горбова Н. А. - Культурно-антропологічні засади етнопедагогіки в гармонізації освітнього простору: історичний аспект (2014)
Іванюк Г. І. - Диференційований підхід до періодизації соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи України (2014)
Кормілець С. В. - Військово-прикладна підготовка в кадетських корпусах Російської імперії в ХІХ– на початку ХХ століття (2014)
Красуля А. В. - Історичні традиції благодійності та актуальний стан фандрейзингової діяльності у вищій освіті України (2014)
Синишин Л. О. - Становлення художньої-промислової освіти Галичини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (2014)
Юхно О. І. - Історіографія дослідження розвитку вищої технічної освіти України у другій половині ХХ століття (2014)
Бєсєдіна А. А. - Методологічні засади діяльності європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю (2014)
Бойченко М. А. - Організація навчання обдарованих учнів у розширених школах Великобританії (2014)
Огієнко О. І. - Полікультурні засади вищої освіти Великої Британії, США, Канади і Австралії (2014)
Подолянська Н. О. - Основні тенденції розвитку мовної освіти в університетах США (2014)
Руднєва І. С. - Особливості системи освіти в гуманітарних університетах Франції в середині ХХ ст. (2014)
Солощенко В. М. - Інтерпретація поняття неформальна освіта: погляд німецькомовного суспільства (2014)
Терьохіна Н. О. - Теоретичні й методичні засади неформальної освіти дорослих: американський контекст (2014)
Холод І. В. - Форми педагогічної підтримки обдарованої студентської молоді у Великобританії (2014)
Шаповалова О. В. - Тенденції оновлення змісту й методів професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах управління якістю освітніх послуг (2014)
Шихненко К. І. - Класифікації освітніх змін у педагогічних дослідженнях США (2014)
Варецька О. В. - Соціальна компетентність особистості: підходи до визначення сутності (2014)
Дегтяренко Т. М. - Компетенція фахівців як педагогічна проблема впровадження інклюзивної освіти (2014)
Муляр Н. М. - Актуальність та можливості впровадження історичного досвіду морально-етичного виховання в життя сучасної української родини (2014)
Польгун К. В. - Інтеграція та інклюзія: різні підходи до розв’язання однієї проблеми (2014)
Прийма С. М. - Моделювання відкритої освіти дорослих як системи соціокультурної динаміки (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Божка Валерія Віталійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 13.1 статті 13 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Божка Валерія Віталійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 13.1 статті 13 Закону України "Про обов’язкове страхування цивіль но-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Божка Валерія Віталійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 13.1 статті 13 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Міністерства доходів і зборів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 3 Митного кодексу України у системному зв’язку з положеннями статті 14, частини третьої статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України, пункту 37.3 статті 37 Податкового кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Носової Ольги Володими рівни щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 1268 Цивільного кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідаль ністю "Центр правової підтримки підприємництва "Бізнес і Право”" щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 43 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" у взаємозв’язку з положеннями частини другої статті 55, частини восьмої статті 118 Конституції України, частини першої статті 21 Цивільного кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства "Піреус Банк МКБ" щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 частини четвертої статті 105 Кодексу адміністративного судочинства України, абзаців другого, третього підпункту 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" (2015)
Бірюк Л. - Науково-експертний висновок як засіб застосування доктринального тлумачення у рішеннях Конституційного Суду України (2015)
Скомороха В. - Судовий конституціоналізм в аспекті співвідношення конституційної та конвенційної юрисдикції (2015)
Моткова О. - Право на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини (2015)
Видання з питань конституційного права, що вийшли друком в Україні у 2014 році (2015)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2014 рік (2015)
Вітаємо ювілярів (2015)
Сторінки пам’яті (2015)
Акбергенов А. А. - Побудова неперервних розв’язкiв одного класу систем нелiнiйних рiзницевих рiвнянь, Пелюх Г. П. (2012)
Kurta V. V. - A Liouville comparison principle for solutions of quasilinear singular parabolic second-order partial differential inequalities (2012)
Олiйник Б. В. - Самоподiбнiсть i вiнцевi добутки метричних просторiв (2012)
Халiна К. С. - Про керованiсть крайовими умовами Дiрiхле для неоднорiдної струни на пiвосi (2012)
Богаєнко В. О. - Iнтерполяцiя геоiнформацiйних даних з використанням методу функцiй Грiна, Даниленко Ю. Ю., Фiнiн Г. С. (2012)
Марценюк В. П. - Математичнi моделi в системi пiдтримки прийняття рiшень страхового забезпечення лiкування онкологiчних захворювань: пiдхiд на основi динамiки Гомперца, Андрущак I. Є., Гвоздецька I. С., Климук Н. Я. (2012)
Шевченко А. И. - Об одном подходе при моделировании сложных систем, Миненко А. С., Замула А. А. (2012)
Бастун В. Н. - К оценке нижней границы интервала рассеяния предельных напряжений в элементах оболочечных конструкций (2012)
Гололобов В. И. - Осесимметричные резонансные колебания гибкой шарнирно опертой вязкоупругой пластины с пьезослоями (2012)
Никитина Н. В. - О бифуркациях и аналитическом решении в модели Рикитаки (2012)
Баранський П. I. - Визначення параметра анiзотропiї термоерс захоплення в багатодолинних напiвпровiдниках, Гайдар Г. П. (2012)
Дяченко М. М. - Електрична сприйнятливiсть замагнiченої електронної плазми з урахуванням анiзотропiї температури в рамках квантової теорiї поля, Мирошнiченко В. I., Холодов Р. I. (2012)
Черепанов В. В. - Структура плiвок немодифiкованих фулеренiв C60, адсорбованих з фiзiологiчних розчинiв на поверхнi слюди i золота, Сененко А. I., Прилуцький Ю. I., Марченко О. А., Наумовець А. Г. (2012)
Григорьев О. Н. - Структура и сопротивление внедрению гетерофазной керамики B4C−CaB6−TiB2, Галанов Б. А., Коротеев А. В., Котенко В. А., Мелах Л. М. (2012)
Алексеев Д. В. - Численное моделирование влияния гидротехнических сооружений на характеристики ветрового волнения в Севастопольской бухте (2012)
Даниленко В. А. - Солiтоноподiбнi хвилi в нерiвноважних середовищах, Скуратiвський С. I. (2012)
Жолобак Г. М. - Дослiдження спектрiв вiдбиття посiвiв озимої пшеницi молочно-воскової стиглостi в зонi червоного краю як потенцiйних iндикаторiв дистанцiйної диференцiацiї гетерогенностi рослинного покриву, Шпортюк З. М., Сибiрцева О. М., Дугiн С. С. (2012)
Костюченко Ю. В. - Використання наземних гiперспектрометричних вимiрювань для калiбрування даних ДЗЗ в задачах оцiнки стану навколишнього середовища, Соловйов Д. М., Ющенко М. В., Дугiн С. С., Копачевський I. М., Артеменко I. Г. (2012)
Тарасов В. Н. - Результаты магнитотеллурических исследований юга Воронежской антеклизы, Логвинов И. М., Гордиенко И. В. (2012)
Братичак М. М. - Пероксидна похiдна монометакрилату епоксидної смоли ЕД-24, Яцишин О. I. (2012)
Давiдовiч I. С. - Отримання альгiнатних мiкрокапсул мiкроемульсiйним методом: вплив параметрiв процесу на характеристики мiкрокапсул, Калiтовська Г. В., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. (2012)
Курочкiн В. Д. - Частотний коефiцiєнт в теорiї абсолютних швидкостей реакцiй (2012)
Руденко Л. И. - Комплексный способ очистки жидких радиоактивных отходов от органических соединений и радионуклидов, Хан В. Е.-И., Джужа О. В., Кашковский В. И., Аксеновская О. А., Пархоменко В. И. (2012)
Спiвак В. В. - Регулювання фiзико-хiмiчних та адсорбцiйних властивостей українських сапонiтiв, Астрелiн I. М., Толстопалова Н. М., Атаманюк I. В. (2012)
Андреева А. Ю. - Изменения объема ядерных эритроцитов скорпены в условиях внешней гипоксии (эксперименты in vitro), Солдатов А. А. (2012)
Анистратенко В. В. - Репродуктивные характеристики моллюсков рода Viviparus (Gastropoda: Viviparidae) в зимний период на примере украинских популяций, Рябцева Ю. С., Цегельник З. В. (2012)
Федоренко О. А. - Потенцiалзалежнiсть активностi внутрiшньоклiтиннихiонних каналiв нейронiв новий механiзм регуляцiї кальцiєвого сигналу, Марченко С. М. (2012)
Харчук I. В. - Вплив АТФ-конкурентних iнгiбiторiв тирозинкiназ похiдних малеiмiду i дигiдропiролу на життєздатнiсть та апоптоз клiтин ротової порожнини, Рибальченко В. К., Андрухов О. (2012)
Весельська Н. С. - Особливостi жовчоутворення при змiнi функцiонального стану ендотелiнових рецепторiв, Янчук П. I., Барановський В. А., Макарчук М. Ю. (2012)
Сабирова Т. Ю. - Фиторабдовирусы как регрессирующий фактор растительной опухоли, Лозовая О. Й., Юзвенко Л. В., Жидкевич Н. В., Диденко Л. Ф., Спивак Н. Я. (2012)
Гребнева Е. А. - Природа и механизмы образования горячих и холодных пятен ультрафиолетового мутагенеза (2012)
Коваль Н. В. - Інвестиційна привабливість України в міжнародних рейтингових оцінках (2010)
Соломка Я. В. - Роль інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування в системі інвестиційних взаємовідносин (2010)
Липова О. Ю. - Використання аналізу часових рядів у оцінці ефективності інвестицій в основний капітал з урахуванням ризиків (2010)
Легка Я. І. - Аналіз системного інвестиційного ризику на фондовому ринку України (2010)
Харченко О. І. - Інноваційний потенціал посткризового економічного росту України (2010)
Вахович І. М. - Активізація інноваційної діяльності як основа концепції ефективного розвитку регіонів України, Денисюк Г. Л. (2010)
Макаренко М. І. - Міжканальні взаємозв'язки у передавальному механізмі грошово-кредитної політики та прибутковість капіталу, Щербина Т. В. (2010)
Шульга І. П. - Роль інсайдерської інформації у забезпеченні економічної безпеки акціонерних товариств (2010)
Омельчук В. О. - Доступність житла в Україні: сучасний стан, тенденції та методика виміру (2010)
Дибань О. Л. - Сутність і роль взаємовідносин між банками і страховими компаніями (2010)
Чаплигін К. М. - Державне регулювання суб'єктів господарювання (2010)
Липинська О. А. - Перспективи розвитку торговельного судноплавства України, Боняр С. М. (2010)
Андрійчук Ф. Ю. - Сучасне фінансування зовнішньої торгівлі: структурні елементи системи (2010)
Могилевская О. Ю. - Современная концепция системы финансирования маркетинговой деятельности предприятий машиностроения (2010)
Пасічний М. Д. - Особливості дефіцитного фінансування економіки в період фінансової кризи (2010)
Чуєнков А. Є. - Необхідність створення внутрішнього аудиту як суб'єкта внутрішньогосподарського контролю (2010)
Черняєва О. І. - Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Сучасна модель реалізації державної політики щодо забезпечення комплексного і збалансованого розвитку регіонів (2010)
Дацій Н. В. - Форми та напрями державної інвестиційної політики розвитку інвестиційної діяльності в галузях національної економіки (2010)
Медведєв І. А. - Ідея університету як генератора випереджальної системи цінностей: узгодження глобалізації та державно-національних інтересів (2010)
Плецан Х. В. - Поняття політичного успіху: історичний аспект (2010)
Лелеченко А. П. - Формування бюджетів малих міст у контексті реформування бюджетної системи України, Дерун Т. М. (2010)
Дмитренко Г. В. - Державне управління в сегменті ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на розвиток туризму в м. києві (2010)
Комар Ю. М. - Атрибутивний науковий інструментарій — фундаментальна основа формування інноваційних механізмів державного управління (2010)
Онищенко Л. А. - Геоекономічні аспекти державного управління національним ринком страхових послуг (2010)
Гасюк І. Л. - Організаційно-правові засади господарської діяльності в сфері фізичної культури і спорту (2010)
Данько Н. П. - Педагогічні умови інтегрованого навчання музики молодших школярів (2014)
Єременко О. В. - Структурні ознаки підготовленості майбутніх фахівців до мистецько-педагогічної діяльності (2014)
Слик У. - Розвиток музичної творчої активності дитини у процесі навчання, Кісель М. (2014)
Костенкова А. М. - Проблемні аспекти методики початкової музичної освіти в дитячих музичних школах (2014)
Малежик Ю. М. - Роль художніх напрямів у формуванні образотворчого навчання в початковій школі (1949–1980 рр. ) (2014)
Новобранна Л. В. - Розуміння глибини педагогічного потенціалу художньої творчості в трудовому навчанні – крок до успішної фахової підготовки вчителів початкових класів (2014)
Соколик Ж. В. - Розвиток художньо-естетичної освіти учнів у сучасній початковій школі (2014)
Бутенко В. Г. - Теоретичні аспекти проблеми здоров’язбереження дітей у системі дошкільної освіти (2014)
Васько О. О. - Дослідницький метод: сутність, реалізація (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського