Попович А. - Лексична заміна компонентів фразеологізму в мовотворчості Віталія Нечитайла (2015)
Філінюк В. - Порівняльні конструкції в поетичному ідіолекті Миколи Дмитренка (2015)
Шабат-Савка С. - Фігурально-риторичні конструкції як засоби вербалізації інтенцій естетичності в поетичному дискурсі Максима Рильського (2015)
Царалунга І. - Явище зміни e > o у мові українських грамот XIV ст. (2015)
Мінчак Г. Б. - Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть (2011)
Васько Р. В. - Бінарність як фундаментальний принцип організації кінакемних ситем (2011)
Архангельська Т. О. - Маскуліноцентризм у слов’янських мовах: зіставний аспект (2011)
Баранська М. - Коллективно-региональные прозвища отражением российской и польской языковых картин мира (2011)
Гашимов Э. А. - Лингвосемиотическая оценка потребностного кода, Куровская А. Е. (2011)
Голі-Оглу Т. В. - Вербалізація і семантизація обрядів переходу різдвяного календарного циклу слов’ян (2011)
Дегтева И. В. - Сопоставление наименований одеяний священнослужителей в русском и французском языках (2011)
Денисенко Е. Н. - Репрезентация стереотипов "доминирующей маскулинности” в русском и английском языках (2011)
Денисова С. П. - Лінгвоепістеміологічна специфіка наукових досліджень з порівняльно-історичного і типологічного мовознавства (2011)
Кіреєнко К. В. - Солярна й люнарна символіка в любовних замовляннях (на матеріалі української та англійської мов) (2011)
Манаенкова М. П. - Предикативный признак в языковой картине мира (2011)
Межжеріна Г. В. - Конституенти "плата”, "ціна” ознакової парадигми східнослов’янської мовної картини світу ХІ–ХІІІ ст. (2011)
Михайленко В. В. - Типологія екзистенціонального гетеростереотипу (2011)
Огородник О. О. - Відображення національно-мовної картини світу в номінативній діяльності дитини (2011)
Пашкова Н. І. - Знаки матеріальної культури та їх мовна репрезентація (2011)
Прощенкова Н. В. - Лакуны и безэквивалентные единицы в языковой картине мира русского и украинского этносов (2011)
Птуха В. А. - Національно-культурний компонент значення в англійських та українських мовних одиницях на позначення одягу (2011)
Терехова Д. І. - Поняття "робота” і "кар’єра” у мовній свідомості східних слов’ян (2011)
Тюняев А. А. - Трёхмерная национально-языковая карта мира (2011)
Фурист Н. П. - Національна маркованість лексичних повторів в англійських та українських казках про тварин (2011)
Архангельська А. М. - Ономасіологічні засади міжмовного зіставлення (2011)
Басиров Ш. Р. - Дієслова з рефлексивним комплексом в індоєвропейсь-ких мовах та їх відповідники в неіндоєвропейському ареалі (2011)
Валігура О. Р. - Принципи експериментального вивчення фонетичної ін-терференції в англійському мовленні українських білінгвів (2011)
Валюх З. О. - Системно-парадигматичні відношення на морфологічному, словотвірному і синтаксичному рівнях (2011)
Вольфовська О. О. - Синтагматична ритмізація українського та німецького мовлення (2011)
Едличко А. И. - Межъязыковая эквивалентность в лексической семантике (опыт анализа политических интерлексем в русском и немецком языках) (2011)
Заваруева И. И. - Лексикологические особенности электронных словарей (2011)
Іваницька Н. Б. - Внутрішньомовна параметризація української та англійської дієслівних систем в аспекті контрастивістики (2011)
Ляхур Чеслав - Kategoria obserwatora а jezykowa orientacja w przestrzeni (2011)
Матвієнко Т. І. - Морфологічні та словотвірні рівні чеської мови в зіста-вленні з українською (2011)
Морозова И. Б. - Структурно-синтаксический прототип минимального сообщения в германских языках, Чумаков А. Н. (2011)
Скляренко О. М. - Різновиди ономастичного звукосимволізму: порівня-льно-типологічний аспект (2011)
Стериополо Е. И. - Вариативность гласных фонем немецкого и украинского языков в речи, Стериополо О. Е. (2011)
Толчеєва Т. С. - Еволюція морфологічних транспозицій абстрактних іменників (2011)
Фабіан М. П. - Застосування процедури формалізованого аналізу лексичної семантики в зіставних дослідженнях (2011)
Федунова Т. В. - Методический потенциал сопоставительных семасиологических исследований близкородственных языков (2011)
Хоменко Н. В. - До проблеми фоносимволізму в лінгвістиці (2011)
Анан’єва О. C. - Вербалізація квантифікатора невизначеності "little” англійської мови (2011)
Баган М. П. - Особливості метафоричного вираження заперечення в українській та англійській мовах (2011)
Бодрова Т. В. - Вторичные значения глаголов и эмотивная номинация (2011)
Волкова Л. М. - Службові слова в зіставному аспекті (2011)
Дідух Л. І. - Структурні характеристики англомовних однослівних пожежно-технічних термінів (2011)
Іваненко Н. В. - Внутрішня форма лексеми crisis / криза в англійській та українській мовах, Засанська Н. Д. (2011)
Липка С. І. - Інвентаризація лексико-семантичної групи іменників на позначення зухвалості, нахабства в сучасній німецькій мові (2011)
Лиса Г. І. - Парні формули-матриці в історії української мови (2011)
Ніколаєва Н. М. - Лексико-семантичні класи лексеми червоний в німецькій, українській та російській мовах (2011)
Пащенко О. М. - Діахронічні моделі формування віддієслівних східнослов’янських фітонімів (2011)
Подєнєжна Т. О. - Метафоричні переноси з назв артефактів на назви людини за фізичною ознакою (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) (2011)
Проценко І. Ю. - Морфологічні способи словотвору нейтральних і конотативних іменників на позначення віку людини в іспанській та українській мовах (2011)
Сидорец В. С. - Русская типовая деривационная группа вербоидов с деривантом оказывать и её соответствия в украинском и белорусском языках (2011)
Ступак І. В. - Похідні каузативні дієслова в німецькій і українській мовах (2011)
Урядова В. Д. - Моделі афіксального словотворення в корейській, російській та англійській (2011)
Федурко О. М. - Українські та англійські прислівники на -о (-е) // -ly в номінативно-референтному аспекті (2011)
Шотропа Л. - Сопоставительный анализ словообразования прилагатель-ных в русском и португальском языках (2011)
Авдонина М. Ю. - Этапы ассимиляции заимствований из русского и украинского языков в английском, итальянском и французском языках (семантический аспект) (2011)
Горіна Ж. Д. - Специфіка семантизації асоціативних лакун, Копусь О. А. (2011)
Димитренко М. В. - Семантические роли продукта творчества в русской и чешской метапоэтиках XX в. (2011)
Задачина А. С. - Семантична класифікація дієслів деструкції в англійській мові (2011)
Ікалюк Л. М. - Внутрішня типологія порівняння давньоанглійської та сучасної англійської мови (2011)
Козирєва З. Г. - Історико-культурний аспект вивчення семантики слова (2011)
Малюга А. Ф. - Типи метафоричних переносів у розвитку семантики найменувань явищ природи (зіставне дослідження) (2011)
Материнська О. В. - Критерії визначення семантичних типів метонімії (2011)
Могила О. А. - Семантична еволюція праслов’янських назв в українських говорах (2011)
Стародуб К. А. - Типологічно протиставлені словотвірні типи категорії nomina loci (2011)
Цыпина И. М. - Сопоставительный анализ семантики дипломатических терминов "иммунитет”, "право”, "привилегии” и "неприкосновенность” в британской и российской качественной прессе (2011)
Чендей Н. В. - Семантизація метафоричної мережі war/війна в поетичних текстах Дж. Г. Байрона та їхніх українських перекладах (2011)
Швачко С. О. - Семантична девіація денумеральних конструювань (2011)
Яненко І. В. - Семантичні типи посесивних флоронімів (на матеріалі германських, романських і слов’янських мов) (2011)
Дівеєв Б. М. - Зменшення амплітуди коливань за допомогою комбінованих динамічних гасників коливань, Вікович І. А., Мартин В. Є., Дорош І. Р. (2014)
Куценко А. Г. - Про побудову чисельної схеми методу граничних елементів для стаціонарних коливань балок та пластин (2014)
Лавінський Д. В. - Нестаціонарне деформування елементів конструкцій під дією електромагнітного поля, Морачковський О. К. (2014)
Пасіка В. Р. - Вимушені коливання пружної муфти з ділянкою квазінульової жорсткості, Романчук І. О. (2014)
Савченко О. В. - Оптимізація динамічних характеристик композитних багатошарових оболонок (2014)
Черниш О. М. - Аналіз автоколивального руху з енергетичної точки зору, Яременко В. В., Бондар М. М. (2014)
Борисюк Д. В. - Виброакустическая диагностика дефектов и неисправностей подшипников качения (2014)
Грінченко К. Є. - Моделювання випадкових коливань котла цистерни при русі напівпричепа по дорогам загального призначення, Ларін О. О. (2014)
Лисканич М. В. - Критерій безпечної експлуатації елементів бурильної колони при випадковому вібраційному навантаженні, Гриджук Я. С., Андрусяк А. В., Лисканич О. М. (2014)
Назаренко І. І. - Стабілізація режиму роботи вібромайданчика для формування малогабаритних виробів, Мартинюк І. Ю. (2014)
Савченко К. В. - Влияние ориентации контактных поверхностей беззиговых бандажных полок на результаты расчета собственных частот колебаний лопаточного венца, Круглий Я. Д., Зиньковский А. П. (2014)
Сокіл Б. І. - Коливні процеси гусеничного ободу військових машин під дією короткотривалих збурень та їх стійкість, Верхола І. І., Петрученко О. С. (2014)
Шатохін В. М. - Вібраційна діагностика зношення циліндро-поршневих пар насосів гідрооб’ємних передач із кульковими поршнями, Гранько Б. Ф., Соболь В. М., Шатохіна Н. В. (2014)
Шпачук В. П. - Дослідження впливу експлуатаційних факторів на статичні і динамічні прогини рейкової колії в зоні стикової нерівності, Чупринін О. О., Супрун Т. О. (2014)
Булгаков В. М. - Теорія сферичного руху тіла коренеплоду у пружному середовищі при його вібраційному викопуванні, Головач І. В., Адамчук В. В. (2014)
Гавва О. М. - Деякі підходи до мінімізації енерговитрат у підіймально-опускному пристрої пакетоформувальної машини, Кохан О. О., Кривопляс-Володіна Л.О. (2014)
Зав'ялов В. Л. - Дослідження масообміну в умовах періодичного віброекстрагування із рослинної сировини (частина перша), Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2014)
Надутый В. П. - Математическая модель подъема частицы из влажного дисперсного слоя по вертикальной стенке вибрирующей трубки, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2014)
Деревенько И. А. - Схема напряжённого состояния в поверхностном пластически деформированном слое (2014)
Надутый В. П. - Оценка параметров колебаний вертикальной трубки при воздействии вибраций, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2014)
Ольшанский В. П. - Нестационарные колебания осциллятора переменной массы с учётом вязкого трения, Ольшанский С. В. (2014)
Струтинський С. В. - Динамічні характеристики вібраційного технологічного обладнання на основі просторової пружно -деформованої системи приводів (2014)
Улітін Г. М. - Моделювання динамічних процесів в бойках гіперболічної форми в механізмах ударної дії, Царенко С. М. (2014)
Хероїм О. О. - Моделювання руху керованої вібраційної машини з пневмодовантажувачем, Давиденко Ю. О., Черевко О. М. (2014)
Воробьев Ю. С. - Моделирование колебаний лопаток компрессоров гтд в нестационарном потоке, Овчарова Н. Ю., Кулаков П. Н., Тыртышников К. Д., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2014)
Горбатюк Р. М. - Автомат для віброабразивної обробки деталей, Килівник М. М., Чубик Р. В., Скварок Ю. Ю. (2014)
Гордєєв О. А. - Дослідження динаміки вібраційного обладнання для нанесення мастилоутримуючих лунок, Кармаліта А. К., Гордєєв А. І. (2014)
Дивеев Б. М. - Демпфирующие и звукоизоляционные свойства слоистых панелей, Пелех Я. М., Тарасюк У. И., Николишин М. М. (2014)
Зиньковский А. П. - Влияние характеристик конечноэлементной модели лопаточного венца на результаты расчета его спектра собственных частот колебаний, Круглий Я. Д., Петришин Д. В. (2014)
Мойсишин В. М. - Математична модель ліквідації прихоплень бурильної колони ударним способом, Левчук К. Г. (2014)
Сидоренко І. І. - Теоретичне визначення характеристики гідравличного релаксаційного амортизатора з розширеною механічною структурою (2014)
Шульженко Н. Г. - Вибродиагностирование роторных агрегатов автоматизированными стационарными и мобильными системами, Ефремов Ю. Г., Цыбулько В. И., Депарма А. В. (2014)
Яглінський В. П. - Головні частоти платформи верстата-гексапода, Обайді А. С., Фелько М. В., Беліков В. Т. (2014)
Берник І. М. - Встановлення основних параметрів впливу технологічного середовища на робочий процес ультразвукової кавітаційної обробки, Луговський О. Ф. (2014)
Тищенко Л. Н. - Математическая модель динамики зерна, не совпадающего с нулевым зерном и находящегося в нижнем слое, в контакте с рабочей поверхностью, Лукьяненко В. М. (2014)
Франчук В. П. - Использование вибрационного воздействия для повышения эффективности фильтрования глубоководных органо-минеральных осадков черного моря, Анциферов А. В., Шевченко А. Е. (2014)
Зиньковский А. П. - Пятая международная научно-техническая конференция "Проблемы динамики и прочности в турбомашиностроении" "ТУРБО-2014" (2015)
Епифанов С. В. - Совершенствование моделей для прогнозирования термонапряженного состояния в системе мониторинга ресурса рабочих лопаток турбин, Марценюк Е. В., Маравилла К. (2015)
Дубенець В. Г. - Нестаціонарні коливання конструкцій з електров’язкопружними дисипативними накладками, Савченко О. В., Деркач О. Л. (2015)
Кирпичёв В. А. - Использование образцов-свидетелей для прогнозирования предела выносливости поверхностно упрочнённых деталей с концентраторами напряжений, Сазанов В. П., Шадрин В. К. (2015)
Писаренко Г. Г. - Определение закономерностей повреждаемости стали х18н10т при циклических нагрузках r/s методом, Майло А. Н. (2015)
Трапезон А. Г. - Метод прогнозирования усталостной прочности материалов с упрочняющими покрытиями (2015)
Третьяков А. С. - Циклические деформационные и усталостные характеристики сплава д16т при неоднородном напряженном состоянии (2015)
Червяков Н. О. - Оценка склонности к образованию трещин и анализ напряженно-деформированного состояния при сварке сплавов на основе никеля, Ющенко К. А., Савченко В. С., Звягинцева А. В. (2015)
Штырёв Н. А. - Деформирование и разрушение твердых тел при нестационарных нагрузках с позиций кинетической структурно-энергетической теории прочности (2015)
Ющенко К. А. - Структурные аспекты и аналитические оценки локального охрупчивания сварных швов никелевых сплавов, Маркашова Л. И., Звягинцева А. В., Савченко В. С., Кушнарева О. С., Червяков Н. О. (2015)
Беда А. И. - Исследование гидродинамических сил в щелевом уплотнении и анализ их влияния на динамику ротора центробежной машины, Беда И. Н., Симоновский В. И. (2015)
Белявин А. Ф. - Комплексный восстановительный ремонт как способ продления ресурса сопловых лопаток первой ступени двигателя д-30кп-2, Федотов Д. А., Куренкова В. В. (2015)
Гадяка В. Г. - О причинах разрушения рабочих колес центробежных компрессоров, Левашов В. А., Любченко К. Ю. (2015)
Дубенец В. Г. - Задачи оптимального проектирования многослойных пластин из электровязкоупругих материалов, Савченко Е. В. (2015)
Круглий Я. Д. - Влияние типа контактного взаимодействия бандажных полок на характеристики статического напряженного состояния и спектр собственных частот колебаний лопаточных венцов турбин (2015)
Левашов В. А. - Определение опасных режимов работы центробежного компрессора, приводящих к разрушению рабочих колес, Любченко К. Ю., Сидорец А. И. (2015)
Савченко К. В. - Влияние условий сопряжения бандажных полок на спектр собственных частот колебаний лопаточного венца (2015)
Ющенко К. А. - Анализ разрушения и долговечности лопаток турбин с защитным покрытием, Малашенко И. С., Яровицын А. В., Кушнарева Т. Н., Гусев Ю. В., Петрик И. А. (2015)
Юдківська Г. - Допустимість доказів як одна з гарантій справедливого судового процесу відповідно до статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод (2014)
Цюкало В. - Окремі аспекти діяльності Європейського суду з прав людини щодо формування європейської системи захисту прав людини (2014)
Шукліна Н. - Стратегічне планування діяльності установи як запорука її успішного розвитку, Шамрай О. (2014)
Ірхін Ю. - Психологічні засади професійного відбору суддів України (2014)
Прокопенко Б. - Проблемні аспекти визначення належного рівня особистих та моральних якостей кандидата на посаду судді (2014)
Савчин М. - Забезпечення єдності судової практики у контексті верховенства конституції (2014)
Гетманцев Д. - Деякі питання адміністративного судочинства щодо розгляду податкових спорів (2014)
Бойко В. - Іпотека як спосіб забезпечення зобов’язань: теорія і практика, Шевченко В. (2014)
Стефанів Н. - Звіт про неповнолітнього обвинуваченого у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх: практика впровадження та досвід застосування в Івано-Франківській області (2014)
Кузьменко В. - Положення нового антикорупційного законодавства в дії, Руссков В. (2014)
Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 3-ої річниці діяльності Національної школи суддів України "Стандарти підготовки суддів:міжнародний досвід, завдання для України" (2014)
Програма міжнародної науково-практичної конференції "Стандарти підготовки суддів: міжнародний досвід, завдання для України" (2014)
Оніщук М. - Роль Національної школи суддів України в підготовці кадрів для судової системи: реалії та перспективи (2014)
Майкл Вон Д. - Професійні якості судді: іжнародний досвід та його застосування (2014)
Сімоненко В. - Інноваційні методики у підготовці суддів (2014)
Валанчюс В. - Європейські стандарти та тенденції підготовки суддів (2014)
Городовенко В. - Періодичне навчання суддів та координаційні практики (2014)
Коннер М. І. - Безперервна професійна освіта для працівників судів. Continuing professional education for courts (2014)
Чіассон Д. - Освіта суддів – міжнародний досвід. ternational experience — judicial education (2014)
Верещинська Н. - Незалежність закладу суддівської освіти – аріжний принцип ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації суддів (2014)
Самсін І. - Професійна підготовка суддів в Україні (2014)
Кремень В. - Вітальне слово читачам збірника наукових праць "Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи" (2009)
Ничкало Н. - Андрагогіка в системі педагогічних наук (2009)
Маслов В. - Інтелігентність педагога і науковця як проблема суспільства (2009)
Хомич Л. - Теоретичні засади виховання в сучасній родині (2009)
Отич О. - Особливості організації науково-дослідної роботи аспірантів і докторантів (2009)
Семеног О. - Навчальна та наукова складові магістерської підготовки (2009)
Костриця Н. - Ціннісні орієнтири у професійній підготовці фахівців аграрної галузі (2009)
Гончаренко С. - Дидактичні аспекти освіти дорослих (2009)
Лук'янова Л. - Провідні особливості навчання дорослих (2009)
Носаченко І. - Дистанційна освіта як складова системи безперервної освіти (2009)
Дорошенко Н. - Андрагогічна модель графічної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі: передумови та підходи реалізації (2009)
Волошина Т. - Педагогическое управление ассоциативно-образным мышлением студентов при изучении художественных дисциплин (2009)
Гресь Н. - Організаційна модель виробничої практики майбутніх фахівців з обліку та аудиту (2009)
Кобилянський О. - Навчання з безпеки життєдіяльності та охорони праці: професійна компетентність (2009)
Сокол Т. - Поняттєво-категоріальний апарат спеціальних дисциплін професійної підготовки менеджерів туристичної індустрії (2009)
Фастовець О. - Форми і методи курсової підготовки майбутніх менеджерів туризму (2009)
Шеховцева Е. - Инновации в системе высшего профессионального образования (2009)
Тархан Л. - Андрагогические особенности формирования профессиональной компетентности инженера-педагога (2009)
Зінченко С. - Психологічні особливості неформальної освіти дорослих (2009)
Архипова М. - Дослідницька діяльність майбутніх інженерів-педагогів (2009)
Кутова О. - Творчий розвиток вчителя в системі методичної роботи школи (2009)
Сейдаметова З. - Мультимедіа-технології у викладанні "основ прикладної антропології" (на прикладі підготовки інженерів-педагогів) (2009)
Аніщенко О. - Інновації у професійній підготовці робітничих кадрів у 20-х роках хх століття (2009)
Журавська Н. - Реформування підходів у відборі змісту аграрної вищої освіти країн європейського союзу: порівняльний аспект (2009)
Кисільова-Бєлая В. - Інтеграція східно-слов’янського і західно-європейського освітніх просторів: проблеми і перспективи, Садова В. (2009)
Щербак Д. - Становлення і розвиток музейної педагогіки в Україні (2009)
Титул, зміст (2015)
Офіційна хроніка. Засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії (2015)
Прискока В. А. - Контакт як спосіб передачі й поширення вірусу африканської чуми свиней, Загребельний В. О., Неволько О. М., Свідерський В. С., Каганець О. О. (2015)
Гаркавенко Т. О. - Фактори, що сприяють розвитку сальмонели в курячих яйцях за їх екзогенної контамінації, Мех Н. Я., Мовчун О. М. (2015)
Paliuch T. A. - Progress of production performances in minks under effect of preparation minkovit and vitamin-mineral premix Pushnogold, Nemova T. V., Tsvilichovskiy M. I. (2015)
Деркач С. С. - Особливості отримання та оцінки якості сперми пса-репродуктора (2015)
Чорний М. В. - Гігієнічне обґрунтування використання антистресових препаратів при вирощуванні поросят з діарейним синдромом, Кущ Л. Л., Баско С. О. (2015)
Гончаров С. Л. - Поширення збудників гельмінтозів промислових риб природних водойм миколаївської області (2015)
Сологуб А. О. - Ветеринарна клініка "Лорд", Шаловінський Д. Ю. (2015)
Міжнародний семінар з особливо небезпечних хвороб свиней (2015)
Науково-практичний семінар "Система забезпечення епізоотичного благополуччя галузі тваринництва, сучасні методи діагностики та профілактики інфекційних хвороб" (2015)
Гуфрій Д. Ф. - Зустріч випускників ветеринарного факультету 1975 року, Коцюмбас І. Я., Величко В. О. (2015)
Корольов А. Г. - Реформатор ветеринарної освіти і науки (2015)
Анохіна Т. О. - Лінгвокогнітивні аспекти лакунарного позначення (2011)
Деменчук О. В. - Семантична деривація експерієнтивів: концепт ситуації "візуальне сприйняття” (на матеріалі англійської, польської та української мов) (2011)
Красницька К. В. - Концепт сторони світу у структурі макроконцепту простір в англомовній картині світу (зіставлення наукової та наївної картини світу) (2011)
Любимова С. А. - Сущность концепта flapper в терминах теории знаков Ч. С. Пирса (2011)
Найдьонова О. С. - Структурно-семантичні особливості лексем на позначення об’єктів матеріального світу концепту РЕЛІГІЯ (на матеріалі англійської та української мов) (2011)
Наумова Н. Г. - Лінгвокогнітивні механізми взаємозбагачення номінативних систем у фаховому дискурсі (2011)
Нікіточкіна І. В. - Field structure of the microconcept expensive (2011)
Огуй О. Д. - Принципи медієвістичної когнітивно-квантитативної зіставної реконструкції (2011)
Тищенко О. В. - Зіставлення ментальних і фізичних предикатів стану в словнику та культурному тексті (2011)
Шопін П. Ю. - Metalanguage in Iris Murdoch’s The Sandcastle (2011)
Якимов П. А. - Концепт Бог в поэзии первой волны русской эмиграции (2011)
Байрамова Л. К. - "Аксиологический фразеологический словарь”: структура и содержание (2011)
Венжинович Н. Ф. - Фразеологічні одиниці з античних джерел (на матеріалі української, російської та англійської мов) (2011)
Галинська О. М. - Фразеологізми як знаки культурної інформації (2011)
Головіна Н. Б. - Топонім як національний виразник фразеологічної семантики побажань (на матеріалі німецької та української мов) (2011)
Даньків М. В. - Семантичні особливості фразеологізмів, які вербалізують емоційний концепт СТРАХ у перській і українській мовах (2011)
Мізін К. І. - Принципи зіставлення фразеологічних систем (2011)
Охріменко М. А. - Принципи класифікації фразеологічних одиниць фразеосемантичного поля "емоції людини” (на матеріалі сучасних перської і української мов) (2011)
Пашинська Л. М. - Неофразеологізми з розмовного й жаргонного мовлення в сучасному українському та російському мас-медійному дискурсі (2011)
Пирогов В. Л. - Японські асиметричні паремії: західноєвропейські паралелі (2011)
Серебряк М. В. - Проблеми словникової семантизації ареальних фразеологічних одиниць (2011)
Сикало Л. В. - Семантика та функції оцінних фразеологізмів у творах для дітей (2011)
Сотова Т. М. - Фразеологізми української і російської мов зі словом-компонентом золото: до проблеми мотивації цілісного значення (2011)
Царьова І. В. - Стереотип як вербалізований фрагмент обрядофразем східнослобожанських говірок (2011)
Вакуленко М. О. - Особливості вживання українських літе𠔴”, ”г” та ”х” у запозичених лексемах (2011)
Вялікова О. О. - Графічний засіб та графема у сучасній лінгвістиці (2011)
Іваненко С. М. - Інтеркультурний рівень зіставних досліджень: культурема в стилістичному значенні лексеми (2011)
Князян М. О. - Стилістичні засоби віддзеркалення природи в оповіданнях І. Тургенєва й Гі де Мопассана (2011)
Корольова А. В. - Комунікативи як національні маркери англійського й українського стилізованого розмовного мовлення, Новохатська Н. В. (2011)
Котовська О. В. - Аломорфізм та ізоморфізм англійського і російського комп’ютерного дискурсу (2011)
Макаровець Ю. В. - Зниженорозмовні експресиви у сучасному українському і англійському газетному дискурсі (2011)
Москалюк Н. В. - Газетний стиль та його ознаки (2011)
Нефедова Л. А. - Семантические и стилистические особенности заимствованных слов в повседневном немецком и русском языках (2011)
Прокопець М. І. - Стильові особливості алюзій та алгоритм їх відтворення в рекламному дискурсі (2011)
Столярчук О. В. - Скорочення як один зі способів словотворення молодіжних сленгізмів англійської, німецької, української та російської мов (2011)
Шашкіна Н. І. - Контрастивний аналіз деяких особливостей науково-технічного стилю англійської i української мов як лiнгвометодичний метод дослідження, Лазуренко Л. А., Дружиніна Л. В. (2011)
Бабаева Р. И. - Прагматический компонент в семантике языковых единиц (на основе сравнительного анализа незнаменательной лексики немецкого и русского языков) (2011)
Босак Н. Ф. - Пейзажні описи в концептуальному просторі художнього тексту, Кучерява О. А. (2011)
Виноградова Е. Ю. - Психолингвистические обоснования коммуникативных неудач в использовании комплимента (на материале современного англоязычного романа) (2011)
Ерліхман А. М. - Імпліцитність, імплікація, імплікатура: постановка питання (2011)
Жижома О. О. - Українські й російські оказіоналізми у текстотвірному вимірі (на матеріалі творів українських та російських поетів-шістдесятників) (2011)
Зимовець Г. В. - Прагмоніми банківської сфери в зіставному аспекті (2011)
Каустов А. В. - Комунікативна тактика дискредитації в українській та англійській полемічній літературі доби Реформації (2011)
Колесникова Е. Я. - Сопоставительный анализ вводного и выводного значения заголовка художественного текста (2011)
Корольов І. Р. - Дефініції дискурсу в комунікативно-прагматичній науковій парадигмі (2011)
Мелько Х. Б. - Типи синестетичних тропів в англійському та українському постмодерністському художньому дискурсі (2011)
Нікульшина Т. М. - Категорія ірреальності в межах антропоцентричної парадигми (на матеріалі англійської та української мов) (2011)
Ончуленко М. І. - Мовленнєвий паспорт ідіолекту політика (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) (2011)
Пырлик Н. В. - Особенности речевого поведения канцлера ФРГ А. Меркель (2011)
Румянцева О. А. - Жестикуляция на бирже как невербальное мотивированное средство коммуникации (2011)
Терехова С. І. - Референція та її характерні ознаки в українській, російській та англійській мовах (2011)
Тукманова Н. П. - Средняя длина предложений в русских и чувашских газетных текстах (2011)
Турчин О. - Символіка українського бестіарію як складова барокового поетичного мислення Д. Братковського (2011)
Болдырева А. Е. - Функционирование образных сравнений в художественном тексте и особенности их перевода (2011)
Бублейник Л. В. - Безеквівалентний лексичний фонд у міжслов’янському перекладі (2011)
Дерба С. М. - Теорія лінгвістичної відносності стосовно проблем перекладу (2011)
Думчак І. М. - Роман Джонатана Сафрана Фоера "Все ясно” в українському перекладі: проблема відтворення словесного художнього образу (2011)
Захарова Л. М. - Складні слова-терміни з часткою і їхній переклад українською мовою (2011)
Іваннікова Я. В. - Еквівалентність та адекватність перекладу фразеологічних одиниць (на матеріалі українського, англійського та російського перекладів політичного роману Вольфганга Кеппена "Смерть у Римі”) (2011)
Коннова М. Н. - Аксиология времени в стихотворении Б. Л. Пастернака "Единственные дни” и его английском переводе (2011)
Кушнєрова О. А. - Трансформація типів свідомості у процесі англо-українського перекладу (2011)
Мельник А. П. - Основні етапи дублювання фільмів українською мовою (2011)
Огнева Е. А. - Проблемы перевода культурно маркированных текстов (2011)
Панасенко Н. І. - Poetic translation from linguocultural point of view (2011)
Петрович М. А. - Механизмы актуализации и перевод: методологический аспект (2011)
Поневчинська Н. В. - Англійська епіграма XVI сторіччя: проблема інтерпретації та перекладу (2011)
Разумовская В. А. - Семантическая ситуация как единица перевода (2011)
Селіванова О. О. - Переклад у парадигмальному просторі сучасного мовознавства: проблема моделі (2011)
Титаренко О. Ю. - Homicide, manslaughter, murder. Peculiarities of translating into Ukrainian, Вайнорене І. П. (2011)
Будильцева М. Б. - Курс "Культура русской речи для иностранцев”: формирование иноязычной коммуникативной компетенции, Новикова Н. С., Пугачев И. А., Серова Л. К. (2011)
Віннікова Л. В. - Урахування стандартів освіти Болонської системи в процесі навчання студентів ВНЗ спеціалізованій англійській мові (2011)
Космеда Т. А. - Педагогічний дискурс: дослідження мовної особистості педагога (на матеріалі аналізу педагогічної риторики М. П. Кочергана), Палиця Г. С. (2011)
Маслов Ю. В. - Кафедра профессиональной иноязычной подготовки на языковом факультете ВУЗа: факторы успешного становления (2011)
Петрук Г. М. - Дискусія як один з комунікативних методів навчання говоріння англійською мовою в середній школі (2011)
З ювілеєм! (2015)
Король П. О. - Роль інструментальних методів дослідження в діагностиці гострих післяопераційних ускладнень при ендопротезуванні кульшових суглобів, Ткаченко М. М. (2015)
Макаров В. Б. - Математическое моделирование контактных напряжений и объема движений в локтевом суставе при переломе блока плечевой кости со смещением, Левадный Е. В., Страфун А. С. (2015)
Лазарев И. А. - Влияние смещения периферического фрагмента пяточной кости при ее переломе на функцию трехглавой мышцы голени, Рябоконь П. В., Haller M., Dendorfer S. (2015)
Гур’єв С. О. - Аналіз застосування медичних технологій діагностики в постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод в умовах міської лікарні, Сацик С. П., Євдошенко В. П., Нацевич Р. О. (2015)
Поворознюк В. В. - Нормативні показники якості та мінеральної щільності кісткової тканини на рівні поперекового відділу хребта в українських жінок різного віку, Дзерович Н. І., Мусієнко А. С. (2015)
Безсмертний Ю. О. - Структурно-функціональний стан судин при розладах репаративного остеогенезу на фоні гіпергомоцистеїнемії та асоційованих порушень (2015)
Павлов Б. Б. - Баллонная кифопластика в хирургии повреждений позвоночника (2015)
Терапия и профилактика послеоперационных осложнений в травматологии и ортопедии (2015)
Лобанов Г. В. - Эндопротезирование проксимального отдела бедра при костных опухолях, Бабоша В. А., Чирах Е. С., Солоницын Е. А. (2015)
Козопас В. С. - Лiкування дiафiзарних переломiв довгих трубчастих кiсток за допомогою блокуючого iнтрамедулярного металоостеосинтезу (2015)
Анкін М. Л. - Значимість патогенетичного підходу та обсягу реостеосинтезу в лікуванні порушень консолідації переломів діафіза кісток гомілки, Шмагой В. Л. (2015)
Проценко В. В. - Порівняльні результати комплексного лікування метастатичного ураження кісток при раку нирки з використанням сорафенібу, Ільніцький О. В. (2015)
Юрий Кириллович Илюшенко (2015)
Атюшкіна В. В. - Проблеми розвитку інноваційної діяльності: регіональний аспект (2014)
Бузько І. Р. - Оцінка розвитку людських ресурсів та його впливу на конкурентоспроможність міжнародних компаній, Немашкало О. А. (2014)
Зеленко О. О. - Особливості розвитку інформаційних технологій в туристичній індустрії України, Смірнов О. О. (2014)
Рожко О. Д. - Роль державних фінансів у забезпеченні макроекономічної стабілізації (2014)
Юрків Н. М. - Вплив факторів екологічної безпеки експортної діяльності лісових підприємств на довкілля (2014)
Безкоровайный В. С. - Разработка математической модели помехоустойчивого U-образного феррозондового датчика дефектов типа "трещина" (2014)
Величко Е. В. - Определения параметров синусоиды по ее значениям в системе точек (2014)
Величко И. Г. - Влияние ориентации анизотропной полуплоскости на распределение теплового поля (2014)
Голубенко О. Л. - Взаимодействия колеса и рельса в аспекте шумообразования, Чернецкая-Белицкая Н. Б., Кошечкина Н. И., Носко Г. С. (2014)
Гончаров В. В. - Компьютерное моделирование эмиссии атомов металла при ионной бомбардировке мишени (2014)
Дьомін Р. Ю. - Аналіз причин виникнення пошкоджень шворневих балок рам кузовів вагонів швидкісних електропоїздів, Черняк Г. Ю., Кравченко К. О., Михайлюк А. В. (2014)
Друзь О. М. - Ризик профзахворювання при хронічному інгаляційному впливі на зварника (2014)
Защепкина Н. Н. - Материаловедение слингоношения, Кутовая А. П. (2014)
Защепкина Н. Н. - Респираторная защита человека от негативного влияния окружающей среды, Терентьева Н. Р. (2014)
Коваленко В. В. - Исследование когезии цементного раствора к заполнителю с использованием лабораторных испытаний, Гаркуша В. С. (2014)
Кулагін Д. О. - Особливості реалізації закону керування моторвагонним поїздом в складних умовах навколишнього середовища (2014)
Русак А. Л. - Дослідження технологічних параметрів та критеріїв ефективності роботи низькотемпературних складів (2014)
Белецкий А. Я. - Криптографические приложения примитивных матриц (2012)
Мороз Л. В. - Використання методу cordic у біометричних системах доступу на основі аналізу відбитків пальців, Микитів Т. М. (2012)
Шевченко А. С. - Моделювання атак радіоелектронного придушення радіоліній безпроводових інформаційно-телекомунікаційних систем в ході інформаційної боротьби, Мазулевський О. Є. (2012)
Васіліу Є. В. - Етапи структурного синтезу квантових систем прямого безпечного зв’язку (2012)
Хорошко В. О. - Оцінка захищеності інформаційних систем, Хохлачова Ю. Є. (2012)
Бортнік Л. Л. - Аналіз варіантів застосування імітаційних завад в радіоканалах з OFDM, Жук О. Г., Кувшинов О. В. (2012)
Гончаренко Ю. Ю. - Информационно-технологический метод прогнозирования распространения нефтяных загрязнений на водной поверхности при оценке экологической безопасности (2012)
Толюпа С. В. - Проектирование систем поддержки принятия решений в процессе восстановления и обеспечения комплексной защити информационных систем (2012)
Дружинін В. А. - Інтерферометричний метод виміру висоти об'єктів спостереження в системах радіобачення з дистанційним пілотуванням носіїв бортових засобів локації (2012)
Иванченко И. С. - Организация подсистемы "Модели массового обслуживания" в системах автоматизации разработки вычислительных систем (2012)
Нечипорук Е. П. - Причины возникновения и классификация отказов в технических системах, Марченко Н. Б. (2012)
Горицький В. М. - Генерація випадкових послідовностей для систем управління ключами, Снєжок О. В., Височіненко М. С. (2012)
Сайко В. Г. - Аналіз способів та алгоритмів забезпечення безпеки в мережах рухомого радіозв’язку нового покоління (2012)
Васько Р. В. - Переорієнтація семантичного навантаження латинських найменувань об’єктів, предметів, понять у романських мовах (2013)
Корольова А. В. - Нові виклики сьогоденної компаративістики і контрастивістики (2013)
Галинська О. М. - Лінгвокультурний семіотичний код – лінгвокультурний граматичний код: співвідношення та особливості (2013)
Григорьян Е. Л. - Контрастивная синтаксическая семантика и языковая картина мира (2013)
Пашкова Н. І. - Етапи дослідження балкано-карпатських етномовних паралелей (2013)
Терехова Д. І. - Основні стратегії асоціювання східних слов’ян (на прикладі аналізу асоціативних полів слів держава / государство / дзяржава) (2013)
Тюняев А. А. - Новые данные междисциплинарного подхода к формированию национально-языковой картины мира (2013)
Анан’єва О. С. - Квантитативна лексика англійської мови (2013)
Басиров Ш. Р. - Квіткові метафори та метонімії (на матеріалі германських, романських і слов’янських мов), Яненко І. В. (2013)
Государська О. В. - Метафоризація технічних термінів із соматизмом голова у слов’янських і романських мовах (2013)
Грещук Б. В. - Зіставний аспект вивчення категоризації дійсності словотвірними засобами (2013)
Дерев’янко О. А. - Засоби експлікації дієслівної категорії кратності (на матеріалі роману Карсон Сміт Маккаллерс "Учасниця весілля”), Тронь А. А. (2013)
Заполовський М. В. - Семантика метафори та алегорії в структурі німецькомовної біблійної притчі (2013)
Заскалета В. П. - Структурні та семантичні особливості речень зі сполучним иже з граматично незавершеним оформленням відносної означальної підрядності (на матеріалі пам’яток ХІ–ХІІІ ст.) (2013)
Kawecka М. - Genderowe srodki nacechowania wspolczesnych rosyjskich i polskich przezwisk (2013)
Касаткин М. Л. - Ценностный потенциал эллиптических высказываний (на материале немецкого языка) (2013)
Кушнєрова О. А. - Граматична репрезентація змінених станів свідомості авторів в англійських, українських та російських віршованих текстах (2013)
Любченко Т. В. - Роди власне-зворотної та взаємозворотної дії у новогрецькій мові (2013)
Mykhaylenko V. V. - Grammtical semantics of prepositions (2013)
Мохосоєва М. М. - Розвиток семантики густативної лексики в англійській, німецькій та українській мовах (2013)
Навроцька І. М. - Дистрибутивна і компонентна методики аналізу омонімічних значень в системі англійського іменника (на корпусному матеріалі) (2013)
Сокирська О. С. - Вплив соціокультурних факторів на просодичне оформлення відмови в англійському діалогічному мовленні (2013)
Старко В. Ф. - Категоризаційні кваліфікатори (2013)
Степанюк О. В. - Асиміляція за дзвінкістю-глухістю у східнослов’янському консонантизмі (2013)
Стеріополо О. І. - Функціонування голосних /a:/ – /a/ у національних варіантах німецької мови в Німеччині, Австрії і Швейцарії, Сольська Т. М. (2013)
Steriopolo O. - A research outline for a linguistic typology of expressive constructions (2013)
Човганюк М. М. - Аспекти вивчення семантики ввічливості у сучасній лінгвістиці (2013)
Швачко С. О. - Тенденції квантитативних одиниць: синергетичні аспекти (2013)
Юсип-Якимович Ю. В. - Еволюційні тенденції у фонетичних системах як внутрішній фактор мовного розвитку (2013)
Беспам’ятна Л. В. - Семантична та структурна організація терміносистеми кораблебудування в німецькій, англійській та українській мовах (2013)
Валюх З. О. - Семантичні параметри словотвірних парадигм в українській і словацькій мовах (2013)
Горобець С. В. - Процеси семантичної адаптації комп’ютерної лексики в українській та російській мовах (2013)
Грошко Т. В. - Зміни у функціональній семантиці банківських номінацій у публіцистичному дискурсі (2013)
Іваницька Н. Б. - Модель простого речення дієслівної будови як tertium comparationis синтагматики дієслівних систем української та англійської мов (2013)
Капранов Я. В. - Етапи проектування та конструювання словників філологічного типу (2013)
Козирєва З. Г. - Омоніми в словниках зведеного типу (2013)
Лиса Г. І. - Формули-синтагми в українських і російських середньовічних житіях (2013)
Lachur Cz. - Systemowosc w obrebie przyimkow slowianskich (2013)
Перхач Р-Ю. Т. - Скорочення як засіб формування медичної термінології (на матеріалі німецькомовних та україномовних інструкцій для медичного застосування препарату) (2013)
Романова Н. В. - Найменування базових емоцій крізь призму дефініцій словників К. Дудена та Р. Варіг (2013)
Чернышев А. Б. - Когнитивное моделирование семантики предлогов движения и проблемы языковой типологии (на материале английского и французского языков) (2013)
Швець Н. В. - Предикатно-аргументна мотивація іхтіонімів (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Адамия З. К. - Семантическое расслоение в славянских языках (к проблеме о семантической общности некоторых общеславянских слов) (2013)
Анохіна Т. О. - Типологія лакун у контексті мовної симетрії/асиметрії (2013)
Газиева И. А. - Семантика ономатопоэтической лексики в хинди (к постановке вопроса) (2013)
Засанська Н. Д. - Семантичні особливості мікрополів бідність/poverty в українській та англійській мовах (2013)
Кантемір С. О. - Ступінь семантичної близькості у багатозначних мікроструктурах (на матеріалі німецької, румунської і української мов) (2013)
Федорів М. І. - Похідні іменники з латинськими суфіксами на позначення осіб у німецькій та українській мовах: семантичний та типологічний аспекти (2013)
Федорова О. В. - Експліцитно марковані фемінітизми та маскулінізми в сучасній англійській мові: семантична асиметрія (2013)
Агєєва В. О. - Реконструкція архетипового концепту ВОГОНЬ в українській та англійській мовах (2013)
Бушев А. Б. - Когнитивно-дискурсивные исследования оценки (2013)
Галуцьких І. А. - Cпецифіка еротики тіла та еротизації в художній прозі В. Вулф та Д. Г. Лоуренса: семантико-когнітивний аналіз (2013)
Лащук О. М. - Понятійний компонент у структурі бінарного концепту NAHE (2013)
Овчиннікова І. І. - Концепт РЕЗУЛЬТАТ у синтаксичних структурах із загальним значенням дії в українській мові (2013)
Птуха В. А. - Профілювання концептосфери ОДЯГ в англійській та українській мовних картинах світу (2013)
Тараненко О. Г. - Типологічні аспекти реалізації концепту МУДРІСТЬ у британській та французькій лінгвокультурах (на матеріалі фразеологічних одиниць) (2013)
Байрамова Л. К. - Фразеологизмы витальной ценности ("здоровье”) и антиценности ("болезнь”) (на материале русского, английского и немецкого языков) (2013)
Гурбанська С. О. - Інтертекстуальні фразеологізми як репрезентативні одиниці концептів (2013)
Князь Т. М. - Порівняльний аналіз фразеологізмів із соматичним словом-компонентом рука в українській та російській мовах (2013)
Ковалюк Ю. В. - Лінгвокультурологічний аналіз американських фразеологізмів (2013)
Кучер І. А. - Семантизация глагола kayda в структуре идиоматических выражений финского языка (2013)
Мізін К. І. - Кореляція tertium comparationis із типами міжмовних відношень у царині фразеології (2013)
Садыхова Г. Р. - Семантика цифры "семь” (на материале французского и русского языков) (2013)
Тимчук О. Т. - Етимологізація фразеологічних та інших стійких зворотів (на матеріалі англійських текстів малого жанру) (2013)
Шевелюк В. А. - Моделі іспанських та українських соматичних фразем за інваріантними ситуаціями і концептосферами (2013)
Шутова М. О. - Етнічна стереотипізація англійських і українських фразем (2013)
Бардовская А. И. - Цвето-температурные номинации в художественном тексте (на материале электронных библиотек произведений русских и английских писателей) (2013)
Вайнорене І. П. - Конструктивно-стилістичні особливості жанру записок мандрівника (на матеріалі статей англомовного видання "High Life”), Титаренко О. Ю. (2013)
Волкова Л. М. - Допустові дискурсивні маркери: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Вялікова О. О. - Системна організація графічних засобів і прийомів за моделлю ризосфери у проекції на стилістику віршотворення (2013)
Дерба С. М. - Науковий стиль та його особливості (на матеріалі практичного курсу української мови як іноземної) (2013)
Єфименко В. А. - Семантичні трансформації структур сюжетного та композиційного рівня в сучасних літературних казках про Попелюшку (2013)
Ковыршина Н. Б. - Трактовка феномена "любовь” в творчестве арабских писателей (2013)
Козуб Л. С. - Роль вербальних засобів у реалізації маніпулятивного потенціалу англійських і німецьких рекламних текстів (2013)
Тихомиров С. А. - Образы Правды и Кривды в славянской мифологии и текста (2013)
Альмяшова Л. В. - К вопросу о сопоставимости перевода (на материале стихотворения Р. М. Рильке "Wir sind nur Mund”) (2013)
Іваннікова Я. В. - Політичний роман як арена для реалізації перекладацьких стратегій (2013)
Крокіс А. М. - Способи перекладу давньогрецького кон’юнктива головних речень українською мовою (2013)
Крутько Т. В. - Особливості відтворення еліптичних речень з англомовних художніх текстів українською мовою (2013)
Мороз Т. В. - Вибір народнорозмовної лексики в українських перекладах Псалтиря І. Пулюя та І. Огієнка: порівняльний аспект (2013)
Сегол Р. І. - Перекладацька адаптація елементів популярної культури у міжкультурній комунікації (2013)
Терехова С. І. - Поліпарадигмальність у лінгвістиці: від мови до перекладу (2013)
Ткачівська М. Р. - Топоніми в німецькомовних перекладах (на прикладі перекладів творів Юрія Андруховича) (2013)
Чендей Н. В. - Метафора як засіб формування нових смислів у художній картині світу оригіналу й перекладу (2013)
Содержание (2015)
Григоровський В. В. - Особливості клініко-морфологічної картини та діагностики "атипових форм" гематогенного остеомієліту довгих кісток, Грицай М. П., Гордій А. С., Григоровська А. В. (2015)
Попсуйшапка О. К. - Клініко-морфологічні стадії процесу зрощення відламків кістки, Літвішко В. О., Ашукіна Н. О. (2015)
Кореньков О. В. - Регенерація довгої кістки після імплантації в її дефект β-трикальційфосфату (2015)
Тяжелов А. А. - Математическая модель таза для расчета его напряженно-деформированного состояния, Филиппенко В. А., Яресько А. В., Бондаренко С. Е. (2015)
Стауде В. А. - Численное моделирование и анализ напряженно-деформированного состояния кинематической цепи "поясничный отдел позвоночника – крестец – таз" с учетом основных связок крестцово-подвздошного сустава, Кондратьев А. В., Карпинский М. Ю. (2015)
Тяжелов О. А. - Моделювання процесів підтримки вертикальної пози, Фіщенко В. О., Яремин C. Ю., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2015)
Корж Н. А. - Основные принципы кинезиотерапии больных с дегенеративными деформациями позвоночника (сообщение 1), Колесниченко В. А., Ма Конг (2015)
Поворознюк В. В. - Роль вітаміну D у формуванні вертебрального больового синдрому в жінок у постменопаузальному періоді залежно від мінеральної щільності кісткової тканини, Орлик Т. В., Балацька Н. І., Муц В. Я. (2015)
Мателенок Е. М. - Рентгенологические симптомы "скрытых" переломовывихов локтевого сустава (2015)
Петренко Д. Є. - Динаміка змін симетрії тулуба після хірургічного лікування у хворих на ідіопатичний сколіоз (2015)
Громов А. Б. - Роль та значення деформацій великого вертлюга стегнової кістки для функції кульшового суглоба: створення робочої класифікації, Корольков О. І. (2015)
Голобородько C. А. - Способ фиксации локтевого нерва после его подкожной транспозиции (2015)
Махамбетчин М. М. - Случаи разрыва диафрагмы с нетипичными рентгенологическими признаками, Кураева Л. Г., Акбердиев Н. А. (2015)
Голка Г. Г. - Ученые-ситенковцы. Георгий Павлович Истомин (к 80-летию со дня рождения), Битчук Д. Д., Фадеев О. Г., Олейник А. О., Истомин Д. А. (2015)
Александр Николаевич Поливода (2015)
Валерий Константинович Ивченко (2015)
Головаха М. Л. - Восстановление передней крестообразной связки на фоне гонартроза, Орлянский В., Титарчук Р. В., Бенедетто К. П. (2015)
Giovanni Calonego - Antibiotic-loaded bone cement and its widespread use: is it justified? (2015)
Скиданов А. Г. - Спектральный анализ электромиограмм мышц спины при дегенеративных заболеваниях позвоночника (обзор литературы), Дуплий Д. Р., Колесниченко В. А., Радченко В. А. (2015)
Малышкина С. В. - Моделирование дегенерации межпозвонкового диска в эксперименте на животных (обзор литературы), Дедух Н. В., Левшин А. А., Костерин С. Б. (2015)
Корольков А. И. - Исследования в ортопедии и травматологии на современном этапе, Голубева И. В., Бенгус Л. М., Мальцева В. Е., Погорелая А. В., Прохорова Е. А. (2015)
Отчет о работе обществ и ассоциаций ортопедов-травматологов (2015)
Дисертаційні роботи, які у 2014 р. прилюдно захищені у спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "травматологія та ортопедія" (Харків, Донецьк, Київ) (2015)
Інформація про з’їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції у 2015 році (2015)
Бондаренко В. В. - Навчально-методична складова формування професійних компетентностей керівників хореографічних колективів напряму підготовки "фізичне виховання" (2014)
Ворона В. О. - Формування професійної компетентності майбутніх маркетологів на основі міждисциплінарних зв’язків (2014)
Гончаренко В. І. - Структура фізичної підготовки висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві в річному макроциклі (2014)
Клочкова Т. І. - Менеджмент ризиків у вищій освіті: характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження (2014)
Левченко Л. С. - Професійна підготовка майбутнього вихователя дошкільного закладу (2014)
Розуменко А. О. - Формування в учнів професійно-технічних училищ умінь учитися самостійно у процесі навчання математики (2014)
Столяренко Т. Л. - Використання засобів ІКТ у системі підготовки економістів (2014)
Арефьєв В. Г. - Взаємодія методів оцінки біологічного віку хлопчиків-підлітків (2014)
Бєляєва Н. В. - Професійно-етичні якості менеджера освітнього закладу як моральні орієнтири його успішної управлінської діяльності (2014)
Коршевнюк Т. В. - Принципи формування сучасного змісту біологічного компонента шкільної природничої освіти (2014)
Сьома С. О. - Нормативне забезпечення діяльності хіміко-біологічних відділень Малої академії наук України (2014)
Гавриленко І. І. - Фінансово-господарська діяльність А. Макаренка – завідувача трудової колонії ім. М. Горького (2014)
Горбова Н. А. - Культурно-антропологічні засади етнопедагогіки в гармонізації освітнього простору: історичний аспект (2014)
Іванюк Г. І. - Диференційований підхід до періодизації соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи України (2014)
Кормілець С. В. - Військово-прикладна підготовка в кадетських корпусах Російської імперії в ХІХ– на початку ХХ століття (2014)
Красуля А. В. - Історичні традиції благодійності та актуальний стан фандрейзингової діяльності у вищій освіті України (2014)
Синишин Л. О. - Становлення художньої-промислової освіти Галичини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (2014)
Юхно О. І. - Історіографія дослідження розвитку вищої технічної освіти України у другій половині ХХ століття (2014)
Бєсєдіна А. А. - Методологічні засади діяльності європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю (2014)
Бойченко М. А. - Організація навчання обдарованих учнів у розширених школах Великобританії (2014)
Огієнко О. І. - Полікультурні засади вищої освіти Великої Британії, США, Канади і Австралії (2014)
Подолянська Н. О. - Основні тенденції розвитку мовної освіти в університетах США (2014)
Руднєва І. С. - Особливості системи освіти в гуманітарних університетах Франції в середині ХХ ст. (2014)
Солощенко В. М. - Інтерпретація поняття неформальна освіта: погляд німецькомовного суспільства (2014)
Терьохіна Н. О. - Теоретичні й методичні засади неформальної освіти дорослих: американський контекст (2014)
Холод І. В. - Форми педагогічної підтримки обдарованої студентської молоді у Великобританії (2014)
Шаповалова О. В. - Тенденції оновлення змісту й методів професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах управління якістю освітніх послуг (2014)
Шихненко К. І. - Класифікації освітніх змін у педагогічних дослідженнях США (2014)
Варецька О. В. - Соціальна компетентність особистості: підходи до визначення сутності (2014)
Дегтяренко Т. М. - Компетенція фахівців як педагогічна проблема впровадження інклюзивної освіти (2014)
Муляр Н. М. - Актуальність та можливості впровадження історичного досвіду морально-етичного виховання в життя сучасної української родини (2014)
Польгун К. В. - Інтеграція та інклюзія: різні підходи до розв’язання однієї проблеми (2014)
Прийма С. М. - Моделювання відкритої освіти дорослих як системи соціокультурної динаміки (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Божка Валерія Віталійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 13.1 статті 13 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Божка Валерія Віталійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 13.1 статті 13 Закону України "Про обов’язкове страхування цивіль но-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (2015)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Божка Валерія Віталійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 13.1 статті 13 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Міністерства доходів і зборів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 3 Митного кодексу України у системному зв’язку з положеннями статті 14, частини третьої статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України, пункту 37.3 статті 37 Податкового кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Носової Ольги Володими рівни щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 1268 Цивільного кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідаль ністю "Центр правової підтримки підприємництва "Бізнес і Право”" щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 43 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" у взаємозв’язку з положеннями частини другої статті 55, частини восьмої статті 118 Конституції України, частини першої статті 21 Цивільного кодексу України (2015)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства "Піреус Банк МКБ" щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 частини четвертої статті 105 Кодексу адміністративного судочинства України, абзаців другого, третього підпункту 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" (2015)
Бірюк Л. - Науково-експертний висновок як засіб застосування доктринального тлумачення у рішеннях Конституційного Суду України (2015)
Скомороха В. - Судовий конституціоналізм в аспекті співвідношення конституційної та конвенційної юрисдикції (2015)
Моткова О. - Право на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини (2015)
Видання з питань конституційного права, що вийшли друком в Україні у 2014 році (2015)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2014 рік (2015)
Вітаємо ювілярів (2015)
Сторінки пам’яті (2015)
Акбергенов А. А. - Побудова неперервних розв’язкiв одного класу систем нелiнiйних рiзницевих рiвнянь, Пелюх Г. П. (2012)
Kurta V. V. - A Liouville comparison principle for solutions of quasilinear singular parabolic second-order partial differential inequalities (2012)
Олiйник Б. В. - Самоподiбнiсть i вiнцевi добутки метричних просторiв (2012)
Халiна К. С. - Про керованiсть крайовими умовами Дiрiхле для неоднорiдної струни на пiвосi (2012)
Богаєнко В. О. - Iнтерполяцiя геоiнформацiйних даних з використанням методу функцiй Грiна, Даниленко Ю. Ю., Фiнiн Г. С. (2012)
Марценюк В. П. - Математичнi моделi в системi пiдтримки прийняття рiшень страхового забезпечення лiкування онкологiчних захворювань: пiдхiд на основi динамiки Гомперца, Андрущак I. Є., Гвоздецька I. С., Климук Н. Я. (2012)
Шевченко А. И. - Об одном подходе при моделировании сложных систем, Миненко А. С., Замула А. А. (2012)
Бастун В. Н. - К оценке нижней границы интервала рассеяния предельных напряжений в элементах оболочечных конструкций (2012)
Гололобов В. И. - Осесимметричные резонансные колебания гибкой шарнирно опертой вязкоупругой пластины с пьезослоями (2012)
Никитина Н. В. - О бифуркациях и аналитическом решении в модели Рикитаки (2012)
Баранський П. I. - Визначення параметра анiзотропiї термоерс захоплення в багатодолинних напiвпровiдниках, Гайдар Г. П. (2012)
Дяченко М. М. - Електрична сприйнятливiсть замагнiченої електронної плазми з урахуванням анiзотропiї температури в рамках квантової теорiї поля, Мирошнiченко В. I., Холодов Р. I. (2012)
Черепанов В. В. - Структура плiвок немодифiкованих фулеренiв C60, адсорбованих з фiзiологiчних розчинiв на поверхнi слюди i золота, Сененко А. I., Прилуцький Ю. I., Марченко О. А., Наумовець А. Г. (2012)
Григорьев О. Н. - Структура и сопротивление внедрению гетерофазной керамики B4C−CaB6−TiB2, Галанов Б. А., Коротеев А. В., Котенко В. А., Мелах Л. М. (2012)
Алексеев Д. В. - Численное моделирование влияния гидротехнических сооружений на характеристики ветрового волнения в Севастопольской бухте (2012)
Даниленко В. А. - Солiтоноподiбнi хвилi в нерiвноважних середовищах, Скуратiвський С. I. (2012)
Жолобак Г. М. - Дослiдження спектрiв вiдбиття посiвiв озимої пшеницi молочно-воскової стиглостi в зонi червоного краю як потенцiйних iндикаторiв дистанцiйної диференцiацiї гетерогенностi рослинного покриву, Шпортюк З. М., Сибiрцева О. М., Дугiн С. С. (2012)
Костюченко Ю. В. - Використання наземних гiперспектрометричних вимiрювань для калiбрування даних ДЗЗ в задачах оцiнки стану навколишнього середовища, Соловйов Д. М., Ющенко М. В., Дугiн С. С., Копачевський I. М., Артеменко I. Г. (2012)
Тарасов В. Н. - Результаты магнитотеллурических исследований юга Воронежской антеклизы, Логвинов И. М., Гордиенко И. В. (2012)
Братичак М. М. - Пероксидна похiдна монометакрилату епоксидної смоли ЕД-24, Яцишин О. I. (2012)
Давiдовiч I. С. - Отримання альгiнатних мiкрокапсул мiкроемульсiйним методом: вплив параметрiв процесу на характеристики мiкрокапсул, Калiтовська Г. В., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. (2012)
Курочкiн В. Д. - Частотний коефiцiєнт в теорiї абсолютних швидкостей реакцiй (2012)
Руденко Л. И. - Комплексный способ очистки жидких радиоактивных отходов от органических соединений и радионуклидов, Хан В. Е.-И., Джужа О. В., Кашковский В. И., Аксеновская О. А., Пархоменко В. И. (2012)
Спiвак В. В. - Регулювання фiзико-хiмiчних та адсорбцiйних властивостей українських сапонiтiв, Астрелiн I. М., Толстопалова Н. М., Атаманюк I. В. (2012)
Андреева А. Ю. - Изменения объема ядерных эритроцитов скорпены в условиях внешней гипоксии (эксперименты in vitro), Солдатов А. А. (2012)
Анистратенко В. В. - Репродуктивные характеристики моллюсков рода Viviparus (Gastropoda: Viviparidae) в зимний период на примере украинских популяций, Рябцева Ю. С., Цегельник З. В. (2012)
Федоренко О. А. - Потенцiалзалежнiсть активностi внутрiшньоклiтиннихiонних каналiв нейронiв новий механiзм регуляцiї кальцiєвого сигналу, Марченко С. М. (2012)
Харчук I. В. - Вплив АТФ-конкурентних iнгiбiторiв тирозинкiназ похiдних малеiмiду i дигiдропiролу на життєздатнiсть та апоптоз клiтин ротової порожнини, Рибальченко В. К., Андрухов О. (2012)
Весельська Н. С. - Особливостi жовчоутворення при змiнi функцiонального стану ендотелiнових рецепторiв, Янчук П. I., Барановський В. А., Макарчук М. Ю. (2012)
Сабирова Т. Ю. - Фиторабдовирусы как регрессирующий фактор растительной опухоли, Лозовая О. Й., Юзвенко Л. В., Жидкевич Н. В., Диденко Л. Ф., Спивак Н. Я. (2012)
Гребнева Е. А. - Природа и механизмы образования горячих и холодных пятен ультрафиолетового мутагенеза (2012)
Коваль Н. В. - Інвестиційна привабливість України в міжнародних рейтингових оцінках (2010)
Соломка Я. В. - Роль інформаційної прозорості інститутів спільного інвестування в системі інвестиційних взаємовідносин (2010)
Липова О. Ю. - Використання аналізу часових рядів у оцінці ефективності інвестицій в основний капітал з урахуванням ризиків (2010)
Легка Я. І. - Аналіз системного інвестиційного ризику на фондовому ринку України (2010)
Харченко О. І. - Інноваційний потенціал посткризового економічного росту України (2010)
Вахович І. М. - Активізація інноваційної діяльності як основа концепції ефективного розвитку регіонів України, Денисюк Г. Л. (2010)
Макаренко М. І. - Міжканальні взаємозв'язки у передавальному механізмі грошово-кредитної політики та прибутковість капіталу, Щербина Т. В. (2010)
Шульга І. П. - Роль інсайдерської інформації у забезпеченні економічної безпеки акціонерних товариств (2010)
Омельчук В. О. - Доступність житла в Україні: сучасний стан, тенденції та методика виміру (2010)
Дибань О. Л. - Сутність і роль взаємовідносин між банками і страховими компаніями (2010)
Чаплигін К. М. - Державне регулювання суб'єктів господарювання (2010)
Липинська О. А. - Перспективи розвитку торговельного судноплавства України, Боняр С. М. (2010)
Андрійчук Ф. Ю. - Сучасне фінансування зовнішньої торгівлі: структурні елементи системи (2010)
Могилевская О. Ю. - Современная концепция системы финансирования маркетинговой деятельности предприятий машиностроения (2010)
Пасічний М. Д. - Особливості дефіцитного фінансування економіки в період фінансової кризи (2010)
Чуєнков А. Є. - Необхідність створення внутрішнього аудиту як суб'єкта внутрішньогосподарського контролю (2010)
Черняєва О. І. - Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Сучасна модель реалізації державної політики щодо забезпечення комплексного і збалансованого розвитку регіонів (2010)
Дацій Н. В. - Форми та напрями державної інвестиційної політики розвитку інвестиційної діяльності в галузях національної економіки (2010)
Медведєв І. А. - Ідея університету як генератора випереджальної системи цінностей: узгодження глобалізації та державно-національних інтересів (2010)
Плецан Х. В. - Поняття політичного успіху: історичний аспект (2010)
Лелеченко А. П. - Формування бюджетів малих міст у контексті реформування бюджетної системи України, Дерун Т. М. (2010)
Дмитренко Г. В. - Державне управління в сегменті ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на розвиток туризму в м. києві (2010)
Комар Ю. М. - Атрибутивний науковий інструментарій — фундаментальна основа формування інноваційних механізмів державного управління (2010)
Онищенко Л. А. - Геоекономічні аспекти державного управління національним ринком страхових послуг (2010)
Гасюк І. Л. - Організаційно-правові засади господарської діяльності в сфері фізичної культури і спорту (2010)
Данько Н. П. - Педагогічні умови інтегрованого навчання музики молодших школярів (2014)
Єременко О. В. - Структурні ознаки підготовленості майбутніх фахівців до мистецько-педагогічної діяльності (2014)
Слик У. - Розвиток музичної творчої активності дитини у процесі навчання, Кісель М. (2014)
Костенкова А. М. - Проблемні аспекти методики початкової музичної освіти в дитячих музичних школах (2014)
Малежик Ю. М. - Роль художніх напрямів у формуванні образотворчого навчання в початковій школі (1949–1980 рр. ) (2014)
Новобранна Л. В. - Розуміння глибини педагогічного потенціалу художньої творчості в трудовому навчанні – крок до успішної фахової підготовки вчителів початкових класів (2014)
Соколик Ж. В. - Розвиток художньо-естетичної освіти учнів у сучасній початковій школі (2014)
Бутенко В. Г. - Теоретичні аспекти проблеми здоров’язбереження дітей у системі дошкільної освіти (2014)
Васько О. О. - Дослідницький метод: сутність, реалізація (2014)
Грітченко Т. Я. - Концептуальні засади системи методичної підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти молодших школярів (2014)
Заредінова Е. Р. - Гра як метод навчання у формуванні математичних уявлень молодших школярів, Ісмаїлова С. І. (2014)
Колишкіна А. П. - Теоретичні засади проблеми формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів (2014)
Кондратюк С. М. - Педагогічні умови формування в молодших школярів здоров’язбережувальної компетентності, Праженик Г. Л. (2014)
Непомняща Г. І. - Формування математичних понять у молодших школярів на засадах компетентнісного підходу (2014)
Радченя І. В. - Здоров’язбереження як аспект удосконалення уроку в початковій школі (2014)
Ткаченко О. М. - Формування естетичної чуйності до природи в молодших школярів засобами народної гри (2014)
Гаврило Л. М. - Гаврило О. І. Підготовка вчителя початкової школи в Німеччині (2014)
Кириченко Л. М. - Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у початковій школі (2014)
Павлущенко Н. М. - Педагогічні умови гендерного виховання учнів початкових класів, Король О. В. (2014)
Парфілова С. Л. - Психолого-педагогічні підходи до проблеми навчальної мотивації молодших школярів, Лисенко О. С. (2014)
Стахова І. А. - Творчий розвиток учителя початкових класів засобами використання соціальних Інтернет-мереж (2014)
Зіядінова Р. І. - Особливості формування лінгвістичних понять у молодших школярів (2014)
Ільченко О. В. - Педагогічна практика як джерело професійного розвитку майбутнього дефектолога-логопеда (2014)
Рубан Л. І. - Формування орфографічної грамотності молодших школярів (2014)
Тарасова В. В. - Пізнавальна активність як засіб формування зв’язного мовлення в дітей з інтелектуальним недорозвиненням (2014)
Харькова Є. Д. - Теоретичні засади мовленнєвої підготовки дітей до шкільного навчання (2014)
Шкуренко О. В. - Готовність майбутнього вчителя початкової школи до здійснення професійної педагогічної комунікації (2014)
Гончаренко В. І. - Оптимізація контролю фізичної підготовленості спортсменок високого класу в хокеї на траві різних ігрових амплуа (2014)
Zabolotna O. A. - Educational effectiveness and quality assurance in alternative education (2014)
Іваній О. М. - Технологічне забезпечення формування правової компетентності майбутнього вчителя (2014)
Кормілець С. В. - Моральне виховання кадетів у ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Кравченко А. І. - З історії питання клініко-фізіологічної характеристики заїкання (2014)
Кузьміна О. В. - Аналіз особливостей життєдіяльності й побуту дітей В умовах інтернатної установи (2014)
Лещенко М. П. - Концепції естетичного виховання в науковій думці Польщі (2014)
Скоробагатська О. І. - До проблеми психологічної стійкості майбутніх викладачів вищої школи в умовах суспільства ризику (2014)
Фомін К. В. - Підготовка вчителя початкової школи до діалогічного навчання учнів як педагогічна проблема (2014)
Krasulia Alla - Philanthropy culture in the U. S. higher education: organizational identification and the role of alumni relations in fundraising (2014)
Вініченко І. І. - Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2010)
Романова Т. В. - Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу регіону (2010)
Фаріон Д. О. - Оцінка ефективності інвестиційних проектів відтворення житлового фонду (2010)
Моісеєнко Т. Є. - Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств: теоретичні аспекти (2010)
Шилепницький П. І. - Характеристика типів державно-приватних партнерств (2010)
Белоусова І. А. - Теоретико-методологічні основи визначення виробничих витрат підсистеми економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності (сгд), Кириченко О. А. (2010)
Бауліна Т. В. - Прогнозно-аналітична оцінка та добір технологій стратегічного управління за використання цільового пакета "mainstream.for.ic v.6.3" (2010)
Вечеров В. Т. - Определение основы для формирования бизнес-процессов винодельческого предприятия (с учетом обеспечения потребительских свойств товара конкретного сегмента рынка), Лукьянова Е. Ю. (2010)
Кахович Ю. О. - Зовнішньоекономічна діяльність як рушійна сила створення спільних підприємств (2010)
Іщенко О. В. - Напрями вдосконалення фінансового механізму санації банків в Україні (2010)
Мельниченко А. О. - Страхування депозитів як антикризовий метод банківської системи (2010)
Могилевська О. Ю. - Проблеми постановки маркетингу на підприємствах машинобудування (2010)
Третяк Д. Д. - Місцеві запозичення як джерело фінансового забезпечення реструктуризації економіки регіонів (2010)
Кузьменко Є. О. - Особливості розподілу валового національного доходу між споживанням та нагромадженням (2010)
Алексєєва Н. Ю. - Організаційні структури бухгалтерії роздрібних підприємств: аналіз та оцінка типології (2010)
Малюкіна Н. В. - Проблеми ринку виноробної продукції (2010)
Комар В. Ю. - Аналіз стану самоуправління навчанням студентів вищих навчальних закладів економічного і управлінського профілю (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Угоди щодо регіонального розвитку — поєднання державних та регіональних інтересів (2010)
Савков А. П. - Суб'єкти виборів в Україні (2010)
Дмитренко Г. В. - Механізми фінансового аудиту місцевих бюджетів (на прикладі фінансування коштів соціальних гарантій у сфері дошкільної освіти за 2006—2008 роки та 2009 року у херсонській області) (2010)
Матійко С. А. - Інновації як детермінанта безпеки держави (2010)
Гудзинський О. Д. - Державна політика інноваційного розвитку національної економіки, Іванюта П. В. (2010)
Лобас І. В. - Інноваційний розвиток і забезпечення міжнародної конкурентоспроможності економіки України (2010)
Гасюк І. Л. - Механізми державного регулювання господарської діяльності в сфері фізичної культури і спорту (2010)
Драган І. О. - Формування системи принціпів державного управління розвитком житлово-комунального господарства (2010)
Омельчук В. - Дисфункції іпотечних інститутів та їх прояви в Україні (2010)
Пельтек Л. В. - Дослідження методів реалізації регіональної промислової політики (2010)
Ярошук М. В. - Зарубіжний досвід впровадження бюджетування, орієнтованого на результат та оцінювання ефективності використання бюджетних коштів (2010)
Крутилко О. І. - Інвестиційний псевдобум у країнах Центрально-Східної Європи (2010)
Липова О. Ю. - Удосконалення методики статистичного дослідження інвестиційних процесів в Україні (2010)
Омельчук В. О. - Мультиплікативні макроефекти інвестицій у житлове будівництво (2010)
Ляшенко О. М. - Моделювання внутрішньої норми рентабельності інноваційного проекту з нестаціанарними грошовими потоками, Олейко В. М. (2010)
Березянко Т. В. - Концепція національного корпоративного кодексу в трансформаційній економіці (2010)
Проскуріна Н. М. - Сутність дефініції "аудиторський ризик" і її роль при формуванні аудиторських процедур (2010)
Реутов В. Є. - Економічне пігрунтя підвищення ефективності регіонального менеджменту України, Головченко Н. З. (2010)
Кахович Ю. О. - Методика розробки стратегії створення та розвитку сп із врахуванням особливостей операційного менеджменту (2010)
Саєнко В. Г. - Організаційна функція виробництва послуги в пенітенціарній системі держави (2010)
Махнарилов Ю. В. - Джерела формування безризикової ставки, Кисіль П. В., Піонт О. М., Фокін В. Ю., Яшник Н. В. (2010)
Демчук Н. І. - Механізм фінансової стабілізації банківської сфери в умовах глобалізації (2010)
Філонова І. Б. - Проблемлематичні аспекти інтернаціоналізації банківського сектора України (2010)
Пономарьова І. В. - Мотивація персоналу на основі збалансованої системи показників стратегічного управління підприємством (2010)
Ілюхін С. О. - Аналіз життєздатності кластера підприємств (2010)
Коваленко В. П. - Генезис, еволюція та тенденції управління якістю послуг (2010)
Боняр С. М. - Методические основы управления обновлением флота судоходной компании (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Запровадження дієвої загальнодержавної системи регіонального моніторингу (2010)
Маляренко Т. А. - Ефективне регіональне управління як підхід до попередження конфліктів: досвід норвегії (2010)
Матійко С. А. - Опосередкування функцій державних органів щодо регулювання інновацій (2010)
Слабкий В. Г. - Характеристика законодавчої бази розвитку загальної лікарської практики / сімейної медицини, Кризина Н. П. (2010)
Дмитренко Г. В. - Державне регулювання бюджетних коштів, виділених на технічне оснащення освітніх закладів (на прикладі м.чернівці) (2010)
Іванюта П. В. - Моделювання інвестиційних процесів в системі державного управління (2010)
Пельтек Л. В. - Підходи до управління державним майном при реалізації регіональної промислової політики (2010)
Скопич О. Д. - Законодавче забезпечення контролю діяльності органів місцевого самоврядування (2010)
Глеба В. Ю. - Правові засади державної політики у галузі містобудування (2010)
Крутій О. М. - Сучасний стан діалогової комунікації між органами державної влади та громадськістю в українському суспільстві  (2012)
Махнюк А. В. - Окремі підходи до запровадження аналізу та профілювання ризиків в інтегрованому управлінні кордонами (2012)
Жовнірчик Я. Ф. - Процеси інтернаціоналізації та глобалізації на сучасному етапі розвитку та посилення взаємозалежності національних економік (2012)
Пантелейчук І. В. - Національний інтерес як механізм формування геополітичного іміджу (2012)
Халецька А. А. - Підходи до системи державного управління зовнішньою торгівлею (2012)
Купрій Т. Г. - Реалізація молодіжної політики в контексті Євро-2012 (2012)
Яровенко Г. М. - Автоматизація внутрішнього контролю в умовах зміни технології розрахунків із споживачами масових послуг (2012)
Толуб’як В. С. - Запровадження пенсійних облігацій як механізм залучення фінансових ресурсів до Пенсійного Фонду (2012)
Сюркало Б. І. - Державний фінансовий контроль в контексті сталого економічного розвитку (2012)
Гаман М. В. - Принципи формування і реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності (2012)
Шпачук В. В. - Причини сучасної кризи банківської системи України: регулятивний аспект (2012)
Сущенко Р. В. - До проблеми розвитку управлінського професіоналізму керівників залізничної галузі (2012)
Рибачук В. Л. - Обґрунтування доцільності використання партнерства в системі управління ринком житлово-комунальних послуг (2012)
Мазурик О. В. - Актуальные подходы и методы управления персоналом в органах прокуратуры (2012)
Барабаш О. В. - Специфіка навчання канадських дітей у період раннього дитинства (2014)
Зав’ялова О. К. - Німецька віолончельна школа ХІХ ст. : виконавсько-педагогічні аспекти (2014)
Куліченко А. К. - Специфіка американської педагогічної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Подолянська А. О. - Аналіз навчальних планів програм бакалавра та магістра гуманітарних наук із філологічних спеціальностей у Бірмінгемському університеті (2014)
Процай Л. П. - Данія. Система освіти Данії (2014)
Сірик Л. М. - Модернізація евристичного навчання США в умовах активного впровадження сучасних інформаційних засобів освіти (2014)
Вєнцева Н. О. - Особливості державного регулювання системи вищої педагогічної історичної освіти за часів Директорії УНР (2014)
Іванюк Г. І. - Ідеї новаторської педагогіки в теоретико-практичній спадщині Івана Гуровича Ткаченка (2014)
Ісаєва С. Д. - Професійна я-концепція вчителя в ретроспективі творчої спадщини Томаса Гордона (1918–2002) (2014)
Похилько О. В. - Ю. П. Ступак як дослідник педагогічних поглядів Т. Г. Шевченка (2014)
Шипарьова О. В. - Стан підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах Сумської області в 60-х роках ХХ століття (2014)
Винничук Р. В. - Актуалізація ідей та досвіду виховання загальнолюдських цінностей у сучасній системі освіти України (2014)
Ганчева В. І. - Проблеми та перспективи профілізації учнів за спортивним напрямом (2014)
Дзекунов А. М. - Навчальна екскурсія в системі шкільної та позашкільної освіти (2014)
Єжова О. О. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування просоціальної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Кравченко А. І. - Випереджаюче навчання як засіб підготовки до школи дітей із порушеннями мовлення (2014)
Павлюк В. І. - Абревіація в сучасній англійській мові: особливості вживання абревіатур галузі освіти (2014)
Пшенична Л. В. - Індивідуальність як унікальна самобутність учителя (2014)
Бовдир О. С. - Педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх юристів під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу (2014)
Гончаренко В. І. - Методика педагогічного контролю фізичної підготовленості висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві (2014)
Дєнєжніков С. С. - Мережеве проектування як технологія формування інноваційної освітньої діяльності у вищому навчальному закладі (2014)
Желанова В. В. - Структурно-логічна модель технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Атестація академічних досягнень бакалаврів романо-германської філології за критеріями компетентнісного виміру (2014)
Лазоренко С. А. - Гуманістичні цінності сокільського фізичного виховання Сумського регіону, Чхайло М. Б., Романова В. Б. (2014)
Лейко С. В. - Алгоритм формування математичної компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки (2014)
Мармаза О. І. - Використання кейс-технології в процесі магістерської підготовки фахівця (2014)
Матвєєва О. О. - Діагностичні процедури в модульній організації навчальної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Пушкар О. І. - Модель процесу формування інноваційної поведінки студентів спеціальності "Технології електронних мультимедійних видань", Сергієнко О. В. (2014)
Руденко Ю. О. - Актуальність виховання аксіологічного компоненту інформаційної культури студентів (2014)
Стрілець С. І. - Методичне забезпечення підготовки вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій (2014)
Ткаченко Н. М. - Особливості реалізації соціокультурного підходу до навчання іноземних мов у вищій школі (2014)
Чашечникова О. С. - Інноваційні підходи до підготовки майбутнього вчителя математики. Навчання елементарної математики, Колесник Є. А. (2014)
Караманова З. А. - Управлінський аспект організації навчання вищої математики в машинобудівному коледжі (2014)
Кожевникова А. В. - Підготовка магістрів до використання суб’єкт-суб’єктного управління під час навчально-виховного процесу в університеті (2014)
Козлов Д. О. - Теоретичне обґрунтування моделі формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи у процесі магістерської підготовки (2014)
Чистякова І. А. - Розвиток колективного лідерства В теорії мережевого управління у вищій освіті (2014)
Андрейко О. І. - Креативне проектування художньо-персоналізованої творчості скрипаля (2014)
Бикова М. М. - Засоби української народної педагогіки як елемент сучасної національної системи виховання (2014)
Білоцерковець М. А. - Оволодіння механізмами евристичного освоєння теоретичних знань (2014)
Бушнєв Ю. С. - Формування громадянської позиції майбутніх учителів у позанавчальній діяльності козацьких класів (2014)
Заболотна О. А. - Альтернативні ролі вчителя: в пошуках освітнього діалогу (2014)
Загоруйко Л. О. - Особливості оцінювання знань студентів з іноземної мови у вищих навчальних закладах Польщі (2014)
Кузьміна О. В. - Кіберсоціалізація – невід′ємна частина процесу формування життєвої компетентності сучасної молоді (2014)
Кушніров М. О. - Сучасні підходи до навчання іноземної мови: орієнтація на цінності особистісного розвитку й гуманізму (2014)
Кушнірова Л. В. - Проблеми навчання рідної мови – однієї з найважливіших людських цінностей (2014)
Майборода Н. О. - Роль мистецьких компетентностей у формуванні патріотичних цінностей вихованців сільських навчально-виховних комплексів (2014)
Уварова А. М. - Формування риторичної майстерності майбутнього вчителя в умовах евристичного навчання (2014)
Чайка О. М. - Творча самостійність як одна з базових якостей особистості майбутнього вчителя світової літератури: до постановки проблеми (2014)
Левченко Т. І. - Параметри якості освіти в європейському контексті (2011)
Михайличенко О. В. - Історичний розвиток та класифікація наук (2011)
Кобаль М. В. - Інтелект особистості як джерело розвитку сучасного інформаційного суспільства (2011)
Кудіна В. В. - Сучасні підходи до проектування змісту загальної освіти (2011)
Сідельник Н. В. - Дидактичні засади формування системних знань студентів (2011)
Васюк О. В. - Теоретичне обґрунтування поняття "професійно-педагогічна спрямованість" студентів соціально-педагогічних спеціальностей (2011)
Степашко В. О. - Моделювання організаційної результативності управління науково-дослідницькою роботою студентів (2011)
Миленкова Р. В. - Готовність до самоосвіти як компонент особистісно-професійного розвитку студентів та проблеми її формування (2011)
Метейко А. В. - Впровадження методу проектів у навчальний процес Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2011)
Драб Н. Л. - Оптимізація формування соціокультурної компетенції студентів старших курсів економічних ВНЗ для проведення професійно спрямованої презентації з використанням технології критичного мислення, Лобецька І. М. (2011)
Слезенко А. О. - Значення рефлекторного підходу у формуванні культури професійного спілкування майбутнього викладача економіки, Шурупова В. Г. (2011)
Смислова О. В. - До питання професійної підготовки лінгвістичного медіатора (2011)
Матвєйченко В. В. - Естетичний потенціал художнього тексту як передумова навчання писемного мовлення студентів мовного факультету (2011)
Цимбал С. В. - Психологічні особливості розвитку уяви і мислення в ІЛПТ (2011)
Янчук О. В. - Структура та етапи формування професійної спрямованості майбутніх юристів (2011)
Рижиков В. С. - Формування сучасного спеціаліста-юриста відповідно до професіографічного профілю на практичних заняттях з допомогою ігрового навчання (2011)
Гнітій Н. В. - Індивідуалізація навчальної діяльності студентів з хімії за проектною технологією (2011)
Тимчук К. М. - Ретроспективний аналіз нормативно-правових документів, що вплинули на розвиток і становлення сучасної системи освіти та процес підручникотворення в Україні (2011)
Алексєєв О. М. - Оцінювання якості електронних навчальних видань, Алексєєва Г. В. (2011)
Дрогайцев О. І. - Особливості використання електронних посібників у процесі навчання німецькій мові у ВНЗ (2011)
Чуфарлічева А. Ю. - Дистанційний курс з англійської мови як перспективна форма навчання студентів-заочників економічних спеціальностей (2011)
Биконя О. П. - Електронний підручник з англійської мови як засіб забезпечення самостійної роботи студентів немовних спеціальностей (2011)
Байкєніч Г. В. - Роль підручника з історії України у розвитку ціннісно-смислової сфери особистості учнів в системі особистісно-орієнтованої освіти (2011)
Максак І. В. - Психологічні передумови формування у молодших школярів соціокультурної компетенції в англомовному аудіюванні/читанні (2011)
Храбан І. А. - Особливості вживання прийменників у навчанні португальській мові (2011)
Орловська Л. К. - Психолінгвістичні передумови формування іншомовної граматичної компетенції в усному мовленні (2011)
Александрова Н. М. - Використання інформаційних Інтернет-порталів в процесі формування професійної компетенції англійською мовою (2011)
Поляничко З. О. - Використання проектної методики в позакласній самостійній роботі учнів старших класів під час вивчення англійської мови (2011)
Соловей Л. С. - Стан туристично-краєзнавчої роботи в загальноосвітніх і позашкільних навчально-виховних закладах україни (60 – 80-і рр. ХХ ст.) (2011)
Богачик М. С. - Системотвірні чинники процесу формування інформатичної компетентності учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Рабець К. В. - Інноваційна діяльність у профільній школі (проблеми підготовки вчителя) (2011)
Теренко О. О. - Соціальна місія жіночих коледжів у США на початку ХХІ століття (2011)
Синько Л. С. - Зарубіжний та вітчизняний досвід організації профільної математичної освіти (2011)
Моцак С. І. - Формування історичної компетентності учнів засобами краєзнавства (2011)
Карпюк І. Ю. - Шляхи засвоєння цінностей фізичної культури на прикладі дослідження особистісних конструкт студентів (2011)
Бугрій С. В. - Організація процесу навчання на уроках фізичної культури у загальноосвітніх школах України (50-80-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Ткаченко Т. В. - Роль методів постановки голосу у творчому розвитку особистості майбутнього вчителя музики (2011)
Павленко І. М. - Інформаційна культура педагогів в умовах профільного навчання (2011)
Савчук П. Н. - Особливості організації навчання хімії як загальноосвітньої дисципліни студентів педагогічного коледжу (2011)
Гиря О. О. - Розвиток логічного мислення учнів профільних класів у процесі вивчення органічної хімії (2011)
Степанюк А. В. - Екологізація змісту біологічної освіти в умовах профільного навчання, Троцька О. С. (2011)
Бабенко О. М. - Біохімічні знання в системі природничих знань учнів (2011)
Гаркович О. Л. - Організація навчально-виховного процесу з хімії у старшій профільній школі (2011)
Коростіль Л. А. - Хімічний експеримент як засіб формування вмінь до самоосвіти учнів, Чайченко Н. Н. (2011)
Момот Ю. В. - Методика позаурочної проектної діяльності учнів з хімії (2011)
Кисла О. Г. - Підвищення мотивації вивчення хімічних дисциплін в умовах професійно орієнтованого навчання (2011)
Прибора Н. А. - Підготовка студентів до проведення хімічного експерименту в умовах профільного навчання (2011)
Грабовий А. К. - Проблемний хімічний експеримент у класах з поглибленим вивченням хімії (2011)
Ярошенко О. Г. - Навчально-методичний комплект з хімії як засіб мотивування вибору хімічного профілю навчання випускниками основної школи (2011)
Абжалов Р. Р. - Антиалкогольне виховання учнів при вивченні органічної хімії в профільних класах (2011)
Канішевська Л. В. - Змістова структура соціальної зрілості старшокласників шкіл інтернатів (2011)
Удовицька С. В. - Перебудова оцінної діяльності педагогів шкіл-інтернатів для виховання гідності у старшокласників (2011)
Демчук В. С. - Теоретичні засади менеджменту освітніх організацій (2011)
Лашкул В. А. - Роль корпоративної культури у роботі організації (2011)
Локшин В. С. - Формування персонального бренду як складової професійної компетеності менеджерів соціокультурної сфери (2011)
Корсун Ю. О. - Поняття професійної самосвідомості та її значущість для реалізації особистості як фахівця (2011)
Ахмад І. М. - Особливості культури професійного спілкування викладачів (2011)
Черкашина Т. В. - Самопознание как способ предупреждения развития коррупции в университетской среде (2011)
Асоянц П. Г. - Психолого-педагогічні передумови організації самостійної роботи як форми реалізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, Кадикова Н. В. (2011)
Лобачова С. В. - Шляхи розвитку гностичних здібностей студентів у ході семінарських занять (2011)
Кудіна В. В. - Моделі професійної підготовки учителів у різних країнах: зіставний аналіз (2011)
Корченко М. О. - Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні в 90-х роках ХХ століття (2011)
Плавуцька Я. Ю. - Розвиток суспільних наук та підготовка наукових кадрів в університетах Російської імперії у другій половині ХІХ – ХХ ст. (2011)
Михайличенко О. В. - З історії навчання суспільних наук у вищій школі Російської імперії (2011)
Артиш М. І. - Система забезпечення якості діяльності викладачів у вищих навчальних закладах Канади (2011)
Михайленко Н. А. - Творча діяльність учителя як складова успішного педагогічного процесу (2011)
Горохівська Т. М. - Зміст поняття "професійна культура майбутнього вчителя історії” на сучасному етапі розвитку освіти в Україні (2011)
Свердлова Т. Г. - Роль гуманістичних традицій державної системи освіти у функціонуванні громадянського суспільства в Японії (2011)
Арістова Н. О. - Вплив індивідуальних відмінностей видів памяті на вибір структурних компонентів технології формування мотивації вивчення іноземної мови у вищих нелінгвістичних навчальних закладах (2011)
Чижикова О. В. - Розвиток творчих здібностей майбутніх правознавців засобами проблемного навчання (2011)
Биконя О. П. - Психолого-педагогічні умови самостійної роботи з англійської мови студентів немовних спеціальностей (2011)
Тимчук К. М. - Огляд історичних та сучасних критеріїв аналізу підручників з іноземних мов (2011)
Прадівлянний М. Г. - Дистанційні навчальні технології при викладанні професійно спрямованої іноземної мови (2011)
Григоренко Н. О. - Навчання іншомовному писемному мовленню у вищому навчальному закладі (2011)
Конотоп О. С. - Критерії оцінювання англійського діалогічного спілкування майбутніх філологів (2011)
Дичка Н. І. - Стилістичні та лінгвістичні особливості написання технічного завдання англійською мовою (2011)
Лущик М. В. - Застосування відеофонограми у навчанні студентів англійського монологічного мовлення (2011)
Олекса Г. І. - Структурно-семантичні особливості дієслів руху в германських мовах (на матеріалі англійської та німецької мов) (2011)
Стрілець В. В. - Зміст навчання англійської мови майбутніх програмістів (2011)
Синекоп О. С. - Інтелект-карта – технологія навчання академічного письма майбутніх фахівців з інформаційної безпеки у немовних вищих навчальних закладах (2011)
Лашкул В. А. - Формування професійної компетенції студентів-аграріїв засобами іноземної мови (2011)
Назаренко Н. С. - Навчання майбутніх прикордонників англійської фахової лексики з урахуванням когнітивного підходу (2011)
Ковтун Т. І. - Теоретичні засади інтелектуального виховання студентів агротехнічного коледжу (2011)
Лашкул В. А. - Формування етичної компетенції у професійній підготовці майбутніх лікарів ветеринарної медицини (2011)
Голодна Ю. О. - Зміст і структура факультативного курсу "Основи радянського законодавства" (2011)
Деркачов Ю. А. - Використання проблемних методів навчання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів правознавства (2011)
Рижиков В. С. - Характеристики та особливості професійної діяльності майбутнього юриста, які мають бути сформовані в процесі професійної підготовки (2011)
Іваній О. М. - Методичні аспекти формування правової компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних технологій (2011)
Авхутська С. О. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів історії в контексті ідей полі культурності (2011)
Драновська С. В. - Відображення проблем змісту навчання історії у науково-методичній думці 60-х років ХХ ст. (2011)
Сідельник Н. В. - Принципи формування системи етнологічних знань у майбутніх учителів історії (2011)
Бугрій В. С. - Теоретико-методологічні засади шкільного краєзнавства в незалежній Україні (2011)
Моцак С. І. - Методичні умови ефективної організації позаурочної роботи з історії у профільній школі (2011)
Михайличенко С. С. - Формування дослідницьких умінь учнів в процесі взаємодії школи та музею (2011)
Снагощенко В. В. - Музейно-освітній ресурс у професійній підготовці майбутнього вчителя історії (2011)
Антошко М. О. - Видатні літератори Поділля як важливий чинник культурних процесів регіону (2011)
Жуков С. М. - Авторские характеристики как средство психологического анализа личностных особенностей человека (2011)
Капран О. В. - Символіка кольору та проектування одягу (2011)
Погребняк М. М. - Естетико-теоретичні засади танцю "модерн" та його стильова типологія (2011)
Голяка Г. П. - Київська баянна школа: від минулого до сьогодення (2011)
Евсигнеева Е. К. - Формирование романтического концертно-виртуозного стиля в скрипичном искусстве Н. Паганини (2011)
Зав'ялова О. К. - Жанрова еволюція ансамблевої музики ХХ ст. в Україні (2011)
Юрченко Л. В. - Використання засобів звуковидобування та штрихів у фортепіанній педагогіці (2011)
Білокопитов В. І. - Діяльність Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти у контексті Болонського процесу (2011)
Кобаль М. В. - Особливості інноваційної культури сучасного українського суспільства (2012)
Григоренко Н. О. - Ресурс самоосвітньої діяльності студента як соціокультурний і педагогічний феномен (2012)
Арістова Н. О. - Сучасні підходи до класифікації мотивів учіння у педагогічній літературі (2012)
Столбецька С. Б. - Сім принципів навчання (2012)
Кудіна В. В. - Кредитно-модульна система організації навчального процесу очима студентів КНЛУ, Осадчук О. (2012)
Кривонос О. Б. - Дидактичні умови організації самостійної роботи студентів (2012)
Ахмад І. М. - Дистанційне навчання студентів ВНЗ (2012)
Яцеленко А. А. - Теоретичні аспекти феномену відповідальність (2012)
Сідельник Н. В. - Сутність і структура етнокультурної компетентності майбутнього вчителя історії (2012)
Ямшинська Н. В. - Психолого-педагогічна компетентність викладача як чинник успішності навчально-виховного процесу (2012)
Якібчук М. І. - Педагогічна складова психограми студента педагогічного ВНЗ на прикладі толерантної поведінки (2012)
Мельник А. І. - Основні етапи формування професійно-пізнавальної спрямованості студентів (2012)
Коваленко Н. В. - Сучасні інформаційні технології у професійному становленні соціальних педагогів (2012)
Тхоржевська Т. Д. - Поєднання здобутків світської педагогічної науки та православної виховної традиції в науковій спадщині Київської духовної академії (2012)
Ставцева В. Ф. - Стан і особливості діяльності університетських коледжів Нової Зеландії в середині ХХ століття (2012)
Топтигіна Н. М. - Деякі аспекти персоніфікації підготовки майбутніх філологів в умовах магістратури (2012)
Кудіна В. В. - Характеристика психологічних і лінгвістичних здібностей студентів до вивчення іноземної мови, Лозінська І. (2012)
Безсмолий Є. Б. - Педагогічні принципи підготовки магістрів з правознавства до викладацької діяльності (2012)
Берестень Е. Е. - К вопросу о внутренней дифференциации на уроке иностранного язика (2012)
Конотоп О. С. - Потенціал відеофонограми для реалізації базових загально дидактичних і методичних принципів формування іншомовної комунікативної компетенції в англійському діалогічному спілкуванні майбутніх філологів (2012)
Брокерт О. Р. - Методичні аспекти інтерференції та її диференціація в іншомовному говорінні (2012)
Прадівлянний М. Г. - Методика вивчення термінологічних одиниць в науково-технічних текстах, Рудницька Т. Г. (2012)
Биконя О. П. - Форми та види самостійної позааудиторної роботи з англійської мови в економічному вищому навчальному закладі (2012)
Кузло Н. М. - Аналіз специфіки відбору вправ для формування орфографічної та семантичної компетенції студентів будівельних спеціальностей (2012)
Гавренко Ю. П. - Інформаційна компетентність викладача іноземної мови у контексті вищої професійної освіти (2012)
Лагодинський О. С. - Лінгвістичні проблеми англомовної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (2012)
Колєнцова Н. М. - Методи формування навичок і вмінь правопису ветеринарних термінів у студентів вищих аграрних закладів освіти (2012)
Синекоп О. С. - Модель організації інтерактивного навчання майбутніх фахівців з інформаційної безпеки написання наукового проблемно-тематичного повідомлення з комп’ютерною підтримкою (2012)
Шовковий В. М. - Критерії та норми оцінювання знань, навичок та умінь студентів-філологів з давньогрецької мови (2012)
Пасічник Т. Д. - Лінгвістичні та соціокультурні фактори, що спричиняють труднощі писемного перекладу англомовних ділових листів (2012)
Михайличенко О. В. - Синергетика у розвитку суспільних наук (2012)
Удовицька С. В. - Аналіз поняття "гідність" у гуманітарних науках (2012)
Кобаль В. І. - Роль завдань і запитань проблемно-пошукового характеру у розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі вивчення історії України (2012)
Фоломєєва Н. А. - Значення адаптації робочих навчальних програм напряму 6.020204 Музичне мистецтво (вчитель музики та керівник шкільного естрадного колективу (спеціалізація – "Естрада") денної форми навчання до сучасних освітніх умов (2012)
Моцак С. І. - Формування громадянської компетентності учнів у процесі навчання історії України (2012)
Ревенко І. В. - Індивідуальний підхід у підготовці майбутнього вчителя до художньо-естетичного виховання школярів (2012)
Маруфенко О. В. - Теоретичні засади вокальної підготовки вчителя музики в системі неперервної освіти (2012)
Лобова О. В. - Учитель музики та школяр у світлі спостережень і статистики (2012)
Олефір Е. Є. - Ансамблеве музичення у класі скрипки як фактор активізації творчого процесу в сучасній музичній освіті (2012)
Михайличенко С. С. - Музейна педагогіка в Україні, її сутність і завдання (2012)
Погребняк М. М. - Постмодерний танець: сутність, ґенеза та естетика (2012)
Соколовський В. В. - Проблема формування вольових якостей курсантів в умовах вищого військового навчального закладу (2012)
Несух Л. М. - Формування психологічного клімату в студентській академічній групі (2012)
Мордвінова І. В. - Здоров’язбережувальне виховання молодших школярів (2012)
Крупник З. І. - Інноваційні технології формування бережливого ставлення до особистого здоров’я у дітей притулків для неповнолітніх (2012)
Кільова Г. О. - Якість освіти як основний критерій управління галуззю (2012)
Вятчаніна Л. І. - Забезпечення якості освіти – ключова позиція Болонського процесу, Вятчаніна С. В. (2012)
Борщовецька В. Д. - Організація позааудиторної самостійної роботи магістрів аграрних спеціальностей у процесі вивчення ділової англійської мови, Вакалюк Н. І. (2010)
Антошко М. О. - Театральне мистецтво як складова в еволюції духовності Поділля (2010)
Бабінець С. - Системний підхід до оцінювання діяльності учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладів як засіб підвищення якості освіти (2010)
Березюк Е. М. - Проектная работа как эффективное средство обучения английскому языку для профессионального общения (2010)
Ван Лей - Психологічні умови педагогічної творчості викладача вокалу в аспекті розвитку музичних здібностей (2010)
Винар В. П. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи крізь призму народної математики (2010)
Волошина А. П. - Структура культури професійного спілкування менеджера (2010)
Горенко Л. І. - Українська музична культура другої половини XVIII – початку XIX ст. та ідеї Просвітництва (2010)
Довганець В. І. - Педагогічні умови організації професійно орієнтованої самостійної роботи студентів (2010)
Дорохіна І. В. - Забезпечення наступності як провідна педагогічна умова формування вмінь самостійного навчання у процесі вивчення іноземної мови професійно спрямованої в педагогічному університеті (2010)
Жуков С. М. - Духовні потреби та інтереси: концептуальні основи (2010)
Жукова А. Г. - Особливості моделі інноваційного розвитку освітнього середовища спеціалізованої школи (2010)
Кіщенко О. С. - Особливості української освіти в діаспорі: порівняльний аспект (2010)
Канішевська Л. В. - Практичні аспекти реалізації педагогічної підтримки старшокласників інтернатних закладів як одна з умов виховання соціальної зрілості (2010)
Кардашов В. М. - Розв‘язання проблеми виховання та адаптації людини за допомогою продуктивної художньої творчості (2010)
Кирикилиця В. В. - Розвиток пізнавальної активності студентів під час самостійної роботи зі словником (2010)
Кміта Є. В. - Комунікативний підхід до вивчення іноземних мов, поняття комунікативна компетентність (2010)
Кобаль В. І. - Особливості визначення рівня пізнавальних інтересів учнів середнього шкільного віку (5-го та 7–8-го класів) на уроках історії рідного краю (2010)
Кобаль М. В. - Інформаційний характер глобалізації сучасного суспільства (2010)
Кобильченко І. В. - Стан виховання милосердя у дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу (2010)
Коваль Т. І. - Проблеми впровадження електронного навчання під час професійної підготовки майбутніх менеджерів-економістів (2010)
Копил Г. О. - Самостійна робота студентів і формування професійної компетентності в майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов, Смирнова М. І. (2010)
Кремечек Г. А. - Виховання культури здоров‘я – невід‘ємна складова навчального процесу у вищих навчальних закладах, Олешко Л. Д. (2010)
Кудінова І. В. - Оптимізації процесу оволодіння іноземними мовами шляхом вивчення лексико-семантичних властивостей прикметників (2010)
Кулик Т. М. - Особливості застосування комунікативного підходу у процесі навчання іноземної мови, Мельник І. М., Микульська О. В. (2010)
Лащихіна В. П. - Підготовка педагогічних кадрів у вищій школі Франції до реформи 1989 року (2010)
Лебідь Ю. Ф. - Виховне значення педагогічних традицій у середовищі української діаспори США (2010)
Левченко Т. І. - Мотивація наукової діяльності (2010)
Левченко В. В. - Управління навчальним процесом на основі кібернетичного підходу, Лещинський О. Л., Школьний О. В. (2010)
Липська Л. В. - Пропедевтична підготовка майбутніх фахівців із зарубіжних країн на підготовчому факультеті (2010)
Люріна Т. І. - Використання традиційних та інноваційних технологій навчання у процесі професійної підготовки педагогів (2010)
Майєр Н. В. - Психолого-педагогічні передумови самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями (2010)
Максак І. В. - Дидактичні принципи формування в молодших школярів англомовної соціокультурної компетенції у рецептивних видах мовленнєвої діяльності (2010)
Марчук В. В. - Функції ціннісних орієнтацій у життєдіяльності людини та суспільства (2010)
Милогородська М. О. - Мотивація майбутніх фахівців туристського бізнесу до вивчення іноземних мов (2010)
Назаренко Н. С. - Сутність технології формування комунікативної компетентності у майбутніх документознавців (2010)
Осипова Т. Ю. - Використання інформаційних засобів навчання в організації самостійної позааудиторної роботи (2010)
Ісаєв І. Ф. - Професійно-педагогічна культура як предмет наукового дослідження (2010)
Холод В. Л. - Воспитательное пространство региона страны как условие социально-педагогической защиты подрастающих поколений (2010)
Панченко Т. Л. - Психологічні особливості мотивації студентів з інвалідністю до самостійної роботи (2010)
Парфенюк Т. Ю. - Аналіз провідних стратегій боротьби австралійської системи освіти за освітню якість світового рівня (2010)
Петрова А. І. - Модель організації професійно спрямованої підготовки менеджерів у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ (2010)
Плотніков Є. О. - Психолого-педагогічні передумови використання мультимедійних технологій у процесі формування іншомовної рецептивної граматичної компетенції (2010)
Поночовна-Рисак Т. М. - Проблема професійних якостей майбутніх фахівців (2010)
Постоюк Н. В. - Основні етапи науково-педагогічної діяльності Д. Л. Сергієнка (2010)
Пухальська Г. А. - Проблема формування комунікативної компетентності в майбутніх пілотів цивільної авіації (2010)
Свердлова Т. Г. - До проблеми визначення змісту поняття "Гуманізація освіти" (2010)
Семененко О. М. - Вплив проблем гетерогенності у французьких школах на реформи в загальноосвітньому колежі в кінці ХХ – на початку ХХІ століть (2010)
Симоненко Т. В. - Функції педагогічного спілкування в умовах формування мовної компетенції вчителя-словесника (2010)
Синекоп О. С. - Особливості навчання англійського писемного мовлення за інтерактивною методикою з використанням комп‘ютерних технологій у немовних ВНЗ (2010)
Соловей Л. С. - Особливості іншомовної підготовки працівників системи "Інтурист" (1960–1980 рр.) (2010)
Ставицька Т. Є. - Специфіка використання паралінгвістичних компонентів у процесі вивчення іноземної мови, Голуб Л. П. (2010)
Стрілецька С. В. - Сучасні наукові підходи до вивчення дитячої дисграфії та класифікації її видів (2010)
Тадеєва М. І. - До проблеми модернізації іншомовної освіти в університетах і коледжах Угорщини (2010)
Татко І. Б. - Підготовка фахівців для сфери туризму в контексті розвитку соціокультурного туризму (2010)
Тишко Н. М. - Дидактичні та лінгвометодичні вимоги до рівня володіння англійською мовою студентами технічних спеціальностей на початковому ступені (2010)
Удовицька С. В. - Фасилітаційна діяльність педагога як умова виховання почуття власної гідності у підлітків (2010)
Устименко О. М. - Лінгвістичний аудит як сучасна технологія комплексного аналізу мовних потреб у сфері професійної комунікації (2010)
Шаповалова Т. Г. - Валеологічна підготовка керівника гуртка (2010)
Шовкун Л. М. - Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності у викладачів-аграрників (2010)
Шулигіна Р. А. - Проблеми та перспективні напрями модернізації освіти в Україні в умовах інтеграційних освітніх процесів останніх років, Дейнеко І. А. (2010)
Шутова М. О. - Експериментальна освіта США у ХХ столітті (2010)
Янкович О. І. - Розвиток освітніх технологій у педагогічних інститутах України у 80-х рр. ХХ ст. (2010)
Михайличенко О. В. - Науково-дослідна робота майбутніх учителів та види студентських наукових робіт (2010)
Бугрій В. С. - Становлення форм і методів краєзнавчої роботи в Радянській школі (2010)
Шрамченко О. В. - Підручники з історії рідного краю: сучасний стан (2010)
Сідельник Н. В. - Феномен культури в етнології (2010)
Московкин В. М. - Слабая конкурентоспособность российской и украинской науки. Меры по ее повышению (2013)
Нємець Л. М. - Конструктивно- та соціально-географічні особливості природокористування: проблеми та можливості їх вирішення (2013)
Шмандій В. М. - Теоретичні та практичні аспекти управління екологічною безпекою на основі антропоцентричного підходу, Харламова Е. В. (2013)
Буц Ю. В. - Математичне моделювання постпірогенної релаксії геосистем (2013)
Клімов О. В. - Проблема формування ландшафтної політики в Україні (2013)
Корнус А. О. - Теоретико-методичні основи дослідження трансформації екологічної складової регіональних соціогеосистем (2013)
Космачева М. В. - Геологічні пам’ятки Харківщини, їх використання та охорона (2013)
Крайнюков О. М. - Моделювання зв’язку результатів біотестування і компонентного складу води (2013)
Лаврут Т. В. - До питання організації системи екологічного моніторингу у військах зв’язку (2013)
Максименко Н. В. - Ландшафтне підгрунтя перспектив розвитку регіональної і локальної екологічної мережі Харківської області, Квартенко Р. О. (2013)
Ричак Н. Л. - Оцінка якості атмосферного повітря урбосистеми методом ліхеноіндикації (на прикладі Дзержинського району міста Харкова), Свистунова А. М. (2013)
Солоха М. О. - Використання безпілотників при вирішенні екологічних задач (2013)
Тітенко Г. В. - Критерії та параметри для розробки моделі урболандшафту, Баскакова Л. В. (2013)
Левченко Т. І. - Роль університетів у розвитку суспільства (2012)
Мачинська Н. І. - Проблема психолого-педагогічної моделі викладача вищої школи у сучасних дослідженнях (2012)
Андрущенко Н. О. - Педагогічні здібності – основа професійної майстерності педагога, Прадівлянний М. Г. (2012)
Городиська В. В. - Використання гумору у професійній діяльності педагога ВНЗ (2012)
Сгадова В. В. - Управління навчанням студентів як вид професійно-педагогічної діяльності викладача (2012)
Александрова Н. М. - Теоретичний аспект проблеми формування управлінської культури викладача (2012)
Івах С. М. - Професійний саморозвиток майбутніх педагогів (2012)
Чистякова І. А. - Порівняльно-педагогічні компетентності як складова професійної культури майбутніх вчителів (2012)
Федорович А. В. - Культура мовлення як складова професіоналізму педагога (2012)
Оліяр М. П. - Комунікативно-стратегічна компетентність майбутніх учителів початкових класів як складова їх педагогічної культури (2012)
Колишкін О. В. - Професійна культура майбутніх вчителів-дефектологів (2012)
Шкільова Г. М. - Готовність до організації проектної діяльності молодших школярів як складова професійної культури майбутнього вчителя початкових класів (2012)
Фоломєєва Н. А. - Виховання особистості в системі музично-естрадної діяльності як основа розвитку професійної культури майбутніх педагогів (2012)
Каландирець Н. М. - Поняття медіакультури студентів вищих навчальних закладів України (2012)
Слезенко А. О. - Особливості дистанційного навчання студентів ВНЗ, Касьянова Л. С., Ахмад І. М. (2012)
Канішевська Л. В. - Соціалізація та особливості її прояву у вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2012)
Борова Т. А. - Коучинг в управлінні професійним розвитком науково-педагогічних працівників ВНЗ (2012)
Гладченко М. М. - Аналіз концептуальних засад інтерпретаційної моделі стратегічного менеджменту вищої освіти (2012)
Боднар О. С. - Оцінка інструментальної компетентності експерта-аналітика (2012)
Пономаренко О. Г. - Модель профорієнтаційної роботи щодо професійного визначення особистості на сільськогосподарські професії у середніх навчальних закладах Великої Британії (2012)
Мишак О. О. - Гуманістична спрямованість як невід’ємна складова професійної діяльності майбутніх біотехнологів аграрної галузі (2012)
Лисенко О. Ю. - Концепція чистоти білих халатів як елемент формування соціально значущих професійно орієнтованих компетентностей майбутніх провізорів (2012)
Дичка Н. І. - Психолого-педагогічні передумови навчання письма студентів комп’ютерних спеціальностей (2012)
Кудіна В. В. - Тенденції формування контингенту студентів у вищій школі США: зіставний аналіз (2012)
Товчигречка Л. В. - Вплив мовної політики США на розвиток двомовної освіти (2012)
Шумейко Н. В. - Місце історії педагогіки в процесі фахової підготовки студентської молоді в умовах полікультурного середовища Словаччини в контексті історичного розвитку країни (2012)
Тимчук К. М. - Особливості сертифікації, експертизи й оцінювання підручників з іноземних мов в Україні та за кордоном (2012)
Матвєйченко В. В. - Написання ефективного параграфа–перший крок до успішного писемного мовлення (2012)
Копил Г. О. - Науково-практичні проблеми міжкультурної комунікації в сучасному діловому спілкуванні (2012)
Михайличенко О. В. - Оптимізація навчального процесу та інноваційне навчання суспільних і гуманітарних дисциплін (2012)
Бабенко Т. В. - Зміст інформаційної культури майбутнього вчителя історії як складової його професійної культури (2012)
Олексін Ю. П. - Підходи до формування змісту навчання історії старшокласників на трьох рівнях диференціації (2012)
Ярош Н. В. - Форми навчання суспільствознавству в українській школі (60-80-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Лебединская Т. Н. - К вопросу о крепостной интеллигенции в России, Несух Л. М. (2012)
Михайличенко С. С. - Взаємодія школи і музею у декларативних державних документах (2012)
Бугрій В. С. - Реалізація краєзнавчого підходу у навчальному процесі української школи у 60-х – 80-х рр. ХХ ст. (2012)
Плавуцька-Луценко Я. Ю. - Розвиток та становлення вищої освіти на українських землях у другій половині XVI – на початку ХІХ ст. (2012)
Горецька О. П. - Жінки-педагоги Західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття про педагогічну культуру вчителя (2012)
Бугрій С. В. - Матеріально-спортивна база загальноосвітніх шкіл України у 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст. (2012)
Сбруєв М. Г. - Теоретичні засади управління науковою роботою в державних університетах США (2012)
Кіктенко В. О. - Порівняльний аналіз конфуціанства і демократії: спільне, відмінне та можливості взаємодії (2014)
Rošker J. S. - The fusion of confucianism and chan–buddhism in neo-confucian epistemology: the enlightenment at the spring of heaven (2014)
张惠芹 张惠芹 - 中国文化观念在旅游景点中的具体体现 (2014)
罗军 罗军 - 中国故事的跨文化讲述: 外国人来华拍摄短视频对中国文化国际传播的价值 (2014)
Голод В. Ю. - Особливості економічних відносин КНР та США. план розвитку 2022 – 2012 рр.: виклик глобальній економіці (2014)
Коваль А. А. - Кампания по борьбе с коррупцией (2012 – 2014 гг.) и проблемы строительства в китае правового государства (2014)
Кошовий С. А. - Економічний пояс великого шовкового шляху: транспортний вимір (2014)
Таран М. А. - Китайські концепти щодо відносин із сша: формування основ стратегічної поведінки (2014)
Chiriu A. - The Chinese influence in central Eastern Europe during the global economic crisis (2014)
Grgić M. - Belgrade’s Chinese temptations (2014)
Vizan I. - Acknowledging Chinese inheritance and cultural practices in amy Tan’s the joy luck club and saving fish from drowning (2014)
沈宏芬 沈宏芬 - 教化还是启蒙: 中国成长小说的兴衰与意识形态 (2014)
Мистецтво війни Сунь-Дзи (Сунь-Дзи Бінфа). Переклад з давньокитайської С. П. Лесняка. Вступ і коментарі С. В. Капранова (2014)
Цзян Жун. Вовк-тотем. Пер. з кит. Н. А. Кірносової (2014)
Цянь Му. Три шляхи людського життя. Пер. з кит. та вступ В. Б. Урусова (2014)
Фэн Цзицай. Цветы Чехову. Перевод с кит. А. М. Коробовой (2014)
Жеребчук С. В. - "Питання етнічних китайців” в Індонезії та Малайзії: різні підходи – різні результати (2014)
Капранов С. В. - Імператор як вихователь народу (японський рескрипт про виховання 1890 р. та священні едикти китайських імператорів) (2014)
Марков Д. Є. - Піднебесна у сприйнятті короля Непалу Прітхві Нараяна (на основі "Дібія Упадеш”) (2014)
Мусійчук В. А. - Номінація Китаю у в’єтнамському медіа-дискурсі (2014)
Огнєва О. Д. - "Зелена Тара” в якості свідка з історії Тибету ХVIII ст. (на прикладі танки) (2014)
Отрощенко І. В. - Монголія, Китай, Росія та урянхайське питання (1917–1919 роки) (2014)
Пилипчук Я. В. - Кыпчаки в Китае (2014)
Гобова Є. В. - Китаїстика у відділі Східної Азії Берлінської державної бібліотеки (2014)
Передмова (2013)
Назарець В. М. - Літературно-історична роль послання в трансформації жанрової системи класицизму (2013)
Бандровська О. Т. - Феномен перехідності у художньому і науковому дискурсах ХХ століття (2013)
Филюшкина С. Н. - Проблема интертекстуальности в постмодернистском и "традиционном" романах XX века (2013)
Власенко Н. І. - Моделі жанротворення і матриці текстопородження: взаємовизначення в інтердискурсі роману доби традиціоналізму (2013)
Порядна О. О. - Динаміка проблеми визначення критеріїв оцінки художнього перекладу (зіставлення перекладознавчих поглядів І. Франка із сучасними концепціями) (2013)
Воеводина О. А. - Смыслообразующая функция эпиграфа в лирическом тексте (2013)
Повар М. Г. - Особливості моделювання рецептивів вибору та вчинку ліричного героя (2013)
Бескровная Е. Н. - Методологические аспекты исследования еврейской литературы (на примере творчества Ицика Фефера) (2013)
Король Л. П. - Літературно-філософські аспекти осмислення часу та простору в художньому творі (2013)
Анісімова Л. В. - Теоретико-методологічні та прагматичні аспекти транзакційної теорії Луїзи М. Розенблатт (2013)
Шеремет О. С. - Літературно-теоретичні традиції польського репортажу (2013)
Бойчук А. Р. - Трансгресія дитячої літератури у практику масової культури (2013)
Улюра Г. А. - Штучність і видовище в прозі Юлії Кісіної (до технік жіночого письма в пострадянській прозі) (2013)
Бойніцька О. С. - Політика написання історії: проблема політичної коректності в англійському історіографічному романі помежів’я ХХ–ХХІ ст. (2013)
Титюк А. К. - Жіночий детектив: теоретичні та історико-літературні проблеми вивчення (2013)
Привалова Л. П. - Глориана и ее рыцари: артуровский миф в поэме Э. Спенсера "Легенда о рыцаре алого креста" (2013)
Вельчева К. А. - Любовь как теологическая добродетель в "Видении о Петре Пахаре" У. Ленгленда (2013)
Білоконенко І. С. - Ліричний герой у сонетному циклі Е. Спенсера "Amoretti" (2013)
Філоненко О. Г. - Ренесансний магічний проект в англійській драматургії (на прикладі п’єс Крістофера Марло "Трагічна історія доктора Фауста", Вільяма Шекспіра "Буря" та Бена Джонсона "Алхімік") (2013)
Родный О. В. - Особенности комического в пьесах В. Шекспира 1590-х годов (2013)
Безруков А. В. - Деякі стильові домінанти англійської поезії кінця XVI – початку XVIІ століття (2013)
Нікітіна Г. Є. - Поетика казки та аспекти казковості у творчості Шарля Перро (2013)
Ватченко С. А. - Поэтика метатекстуальных аллюзий в "Памеле" С. Ричардсона (2013)
Пастушенко Л. І. - Ігровий компонент моделювання дійсності в "політичному" романі Й. Римера (2013)
Максютенко Е. В. - "Тристрам Шенди" Л. Стерна: визуально-графические приемы организации текста (2013)
Русских И. В. - "Портрет художника" в эпоху нарождающегося литературного рынка. У. Л. Гибсон о Т. Дж. Смоллетте (2013)
Питюр О. В. - Діалог Богородиці та людини у системі координат барокової унійної літератури XVIII століття (2013)
Пичугина Т. Е. - Фалунская легенда в романтической интерпретации (2013)
Матвиенко О. В. - "Ode an a Grecian Urn" Дж. Китса: трудности перевода и силовое поле национальной культурной традиции (2013)
Буслов М. М. - Сучасні перекладацькі інтерпретації поезії Вордсворта "Personal Talk" (2013)
Ворова Т. П. - Особенности взаимоотношений мужских и женских персонажей в повести Н. В. Гоголя "Вий" (2013)
Гавриленко Є. В. - Форми і функції гри в автобіографічній прозі Стендаля (2013)
Литовченко Н. А. - Проблема вивчення візуального аспекту англійського класичного роману (2013)
Майборода Р. В. - Своеобразие и художественная функция пролога "Перед занавесом" к роману "Ярмарка Тщеславия" У. М. Теккерея (2013)
Salska A. - Walt Whitman in his Times (with Henry Wadsworth Longfellow) (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського