Гаврилюк І. І. - Тенденції функціонування та розвитку продукції скотарства (2013)
Гусєва І. Ю. - Особливості формування інтелектуальних ресурсів підприємств олійно-жирової промисловості в зовнішньому середовищі їх функціонування (2013)
Титул, зміст (2013)
Мельник Л. Ю. - Сучасна модель аграрного виробництва в Україні, Семенова Л. Ю. (2013)
Галаган Т. І. - Еколого-економічне значення рекультивації земель (2013)
Муковіз В. С. - Побудова обліку витрат з урахуванням впливу організаційно-технологічних особливостей виробництва продукції рослинництва (2013)
Кочерга М. М. - Проведення аудиту екологічних платежів у сфері агропромислового виробництва (2013)
Ковалів О. І. - Роздержавлення земель шляхом їх паювання — першочерговий захід у здійсненні земельної реформи в Україні (з власного досвіду) (2013)
Федун І. Л. - Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві (2013)
Чорний Г. М. - Декомпозиція інтегрованої управлінської функції в теорії сучасного менеджменту, Міщенко І. А., Васюта Т. М. (2013)
Аббасова Вусала Мирсамед гызы - Особенности формирования государственного регулирования аграрной сферы в азербайджанской республике (2013)
Демчук О. В. - Роль и значение комплексности и системности в управлении финансово-хозяйственной деятельностью предприятий рыбного хозяйства Украины (2013)
Мязіна Н. Б. - Про взаємозв'язок динаміки ринку палива та світового аграрного ринку (2013)
Вільхова Т. В. - Розміри землекористування сільськогосподарських підприємств та їхній вплив на ефективність землеробства (2013)
Дідур К. М. - Продуктивність праці та її оплата в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Говорушко Т. А. - Роль власного капіталу у забезпеченні фінансової стійкості страхової компанії, Синельник Л. С. (2013)
Дзюбіна А. В. - Комплексний підхід щодо активізування інноваційного розвитку вітчизняних підприємств (2013)
Крот Л. М. - Кредитні спілки як джерело фінансування підприємств аграрного сектора економіки (2013)
Шафран Л. М. - Нейротоксические гипотезы в этиопатогенезе аутизма (2015)
Квасневская Н. Ф. - Биотестирование в оценке качества питьевых вод , Лебедева Т. Л., Бадюк Н. С., Гоженко А. И. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика заболеваемости кишечными инфекциями населения украинского придунавья: к анализу вклада водного фактора, Мокиенко А. В., Садкова А. Б., Тарасюк Е. Ф., Закусило В. Н. (2015)
Голикова В. В. - Роль человеческого фактора в безопасной эксплуатации морских танкеров (2015)
Сидоренко С. Г. - Гигиеническая оценка условий труда водителей автопоездов и рабочих маслоэкстракционных заводов, контактирующих с фумигированными зерновыми грузами (2015)
Морозова Н. С. - Актуальні проблеми підвищення ефективності дезінфекційних заходів в лікувально-профілактичних закладах , Рідний С. В., Попов О. О., Грицай І. М., Дехтярь О. В., Коробкова І. В. (2015)
Третьякова О. В. - Обгрунтування гранично допустимої концентрації (ГДК) препарату "Акумер" (полімеру акрилової кислоти) для водних об’єктів рибогосподарського водокористування (2015)
Задорожний О. А. - Комплексна характеристика стану основних регуляторних систем та фетоплацентарного комплексу у вагітних з туберкульозом легень, обтяженим залізодефіцитною анемією (2015)
Приступа Л. Н. - Ефективність гіпогомоцистеїнемічної терапії у хворих на гострий коронарний синдром, Атаман Ю. О., Грек А. В., Жаркова А. В., Сусол Ю. М. (2015)
Тещук В. Й. - Післяреанімаційна хвороба у пацієнтів, котрі перенесли гострі порушення мозкового кровообігу, Тещук В. В., Скочко С. П. (2015)
Тендлер Е. - Молекулярная и биологическая характеристика низкопатогенных вирусов гриппа h9n2, выделенных в Израиле , Голендер Н., Шкода И., Драбкин М., Лапин К., Паншин А. (2015)
Кравченко І. А. - Фармакокінетика 14с-етилового естеру ібупрофену за умов його перорального введення , Александрова О. І., Кірєва М. В. (2015)
Васюк В. Л. - Биохимические показатели состояния печени крыс, получавших высокожировые рационы, Гоженко А. И., Левицкий А. П. (2015)
Цебржинский О. И. - Протекторный эффект комплекса биоантиоксидантов при флюорозе (2015)
Дивоча В. А. - Разработка нового противовирусного препарата при гриппе (2015)
Кузнецова Е. С. - Взаимосвязь функционального почечного резерва и скорости клубочковой фильтрации у больных с сахарным диабетом 2 типа, Кузнецов С. Г., Шухтин В. В., Бобрик Л. М., Гоженко А. И. (2015)
Андрійчук Н. Й. - Морфометричний аналіз протекторної дії альфа-ліпоєвої кислоти за умов підгострого впливу наночастинок срібла декаедричної форми (2015)
Шафран Л. М. - Патология клетки как основа заболеваний человека: системный подход (Рецензия) (2015)
К 75-летию врача, моряка, учёного (юбилей Е. П. Белоброва) (2015)
Правила для авторов (2015)
Вимоги до оформлення (2014)
Бондарук І. С. - Роль управління бізнесом у формуванні системи економічної безпеки пенсійного забезпечення (2014)
Вінницька О. А. - Перспективи диверсифікації бюджетної політики на місцевому рівні (2014)
Даньків Й. Я. - Господарство і облік в Західній Україні від княжої доби до совєтської окупації (короткий історичний екскурс), Остап’юк М.Я., Шинкар І.П. (2014)
Джус С. І. - Важливість введення МСФЗ емітентами, як основи для фондового ринку України (2014)
Долюк А. В. - Сутність продуктивності праці та шляхи її зростання (2014)
Зоріна О. А. - Ідентифікація ризиків підприємства як об’єктів економічного аналізу (2014)
Ільченко О. О. - Особливості підходів до класифікації, оцінки нематеріальних активів підприємства для обліку та контролю під час проведення інвентаризації (2014)
Канцуров О. О. - Суспільна основа регулювання бухгалтерського обліку (2014)
Козлов В. В. - Методологічні основи оформлення виробничих витрат в середовищі програмного продукту 1С: Підприємство 8-а версія, Суперсон І.І., Суперсон В.І (2014)
Колумбет О. П. - Впровадження комп’ютеризованих інформаційних систем бухгалтерського обліку: особливості та послідовність здійснення (2014)
Курило Г. М. - Первісна та наступна (переоцінена) вартість необоротних матеріальних активів: у контексті світової інтеграції національної системи бухгалтерського обліку (2014)
Лесик В. В. - Розвиток у студентів психолого-педагогічної готовності до майбутньої професійно-трудової діяльності (2014)
Мазіна О. І. - Концептуальні основи управлінської звітності (2014)
Овсюк Н. В. - Оцінка та аналіз мотиваційного потенціалу підприємства (2014)
Пантелеєв В. П. - Методологія побудови звітності: теоретичний підхід (2014)
Перетятько Ю. М. - Формування облікової політики щодо операцій фінансового лізингу у лізингодавця (2014)
Петраковська О. В. - Систематизація наукових поглядів на економічну сутність капіталу банку (2014)
Редько О. Ю. - Проблеми інституту аудиту в Україні (2014)
Рижиков В. С. - Управлінський облік: значення, принципи побудови, аналітичне забезпечення в теорії і практиці бізнесу та основи методики його викладання в системі підготовки спеціалістів з обліку і аудиту (2014)
Цвєткова Н. М. - Методологічні питання формування звітності за міжнародними стандартами (2014)
Редько О. Ю. - Методика та організація обліку, аналізу та аудиту фінансових витрат підприємства, Шевель Ю.М. (2014)
Шпак В. А. - Прямі та зворотні зв’язки між елементами облікової системи (2014)
Юрченко О. А. - Роль і місце бухгалтерського обліку та контролю в системі управління витратами іншої операційної діяльності (2014)
Анотації (2014)
Dubinina M. - The institutional aspects of the analysis of transformations in agriculture of ukraine (2015)
Новіков О. Є. - Економічний потенціал сільських територій: теоретичний аспект, Ключник А. В. (2015)
Honcharenko I. - Рricing policy and marketing strategies of agrarian enterprises (2015)
Котикова О. І. - Індикація економічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні (2015)
Погріщук Б. В. - Мельник В. І. Формування конкурентного середовища у зерновому господарстві України (2015)
Гуцаленко Л. В. - Марчук У. О. Реалізація контрольної функції обліку в управлінні поточними зобовязаннями підприємств (2015)
Потриваєва Н. В. - Формування облікової політики в контексті документування руху запасів під час сівби ярих культур, Федяніна Т. П. (2015)
Ryabenko G. - Study of factors affecting financial security of insurance market (2015)
Бакуліна О. С. - Напрями державного стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств в країнах-членах ЄС та Україні, Зінчук Т. О. (2015)
Біліченко О. С. - Шляхи максимізації прибутку підприємств (2015)
Сирцева С. В. - Методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами (2015)
Погріщук Г. Б. - Агроекологічний розвиток: проблеми взаємозв’язку раціонального природокористування й економіки (2015)
Лазарєва О. В. - Соціально-економічні та екологічні особливості і оцінка рівня сільськогосподарського землекористування (2015)
Павлюк Є. О. - Досвід формування консолідованих систем пенсійного забезпечення в східноєвропейських країнах (2015)
Горбач С. О. - Визначення категорії трудових ресурсів: теоретичні аспекти (2015)
Тимофіїв С. В. - Удосконалення інституційного середовища як передумова реалізації управління трансакційними витратами аграрних підприємств (2015)
Крушельницька Т. А. - Інституційні основи економічної безпеки України в теорії національної фіскальної конвергенції (2014)
Івашова Л. М. - Досвід державного фінансового контролю в країнах ЄС та напрями його імплементації до України, Івашов М. Ф. (2014)
Борисенко О. П. - Удосконалення управління економічним розвитком держави шляхом дотримання балансу інтересів суб’єктів ЗЕД (2014)
Бричук К. Г. - Аналіз стану та перспектив інформаційного забезпечення системи надання електронних державних послуг (2014)
Вайсман В. Я. - Гармонізація інтересів держави і підприємництва в рамках державно-приватного партнерства (2014)
Драган І. В. - Фіскальний інструментарій державного регулювання природокористування (2014)
Івашків Ю. Д. - Основні етапи теоретичного розвитку механізмів державного управління стратегічного планування на регіональному рівні (2014)
Клименченко С. Л. - Механізми залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор України (2014)
Комаров О. В. - Експлікація митного ризику в контексті державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Кравченко Т. А. - Запровадження системи індикаторів суспільного прогресу в контексті державної політики, спрямованої на реалізацію пріоритетів сталого розвитку України (2014)
Кудрейко О. М. - Нормативно-правове забезпечення розвитку системи освіти в Україні (2014)
Кулак Н. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку процесу електронізації державних закупівель в Україні (2014)
Кулик О. Г. - Аналіз стану і перспективи розвитку механізмів державного регулювання аграрного підприємництва в Україні (2014)
Майорова Л. В. - Умови та етапи реалізації державної соціальної політики в Україні (2014)
Мареніченко В. В. - Основні засади інформаційної підтримки державного регулювання малого та середнього бізнесу в Україні (2014)
Петрова С. В. - Нормативно-правові засади державного забезпечення якості медичної допомоги (2014)
Самойленко Л. Я. - Політико-правові засади децентралізації влади в Україні (2014)
Філоненко О. А. - Механізми державного регулювання пенсійної системи в Україні (2014)
Щербаківська Л. М. - Концептуалізація державних послуг (2014)
Krytenko O. O. - Іmplementation of international experience of counteraction to corruption to the national public procurement practices (2014)
Виноградова Н. Л. - Формування іміджу та бренду території як фактор підвищення її конкурентоспроможності, Лащенко О. В. (2014)
Федоров В. В. - Державна підтримка розвитку податкового потенціалу регіону (2014)
Бондар А. О. - Координація дій органів державної влади з реалізації регіональних безпекових стратегій (2014)
Шанаєва-Цимбал Л. О. - Формування екологічної самосвідомості громадян у контексті державної екологічної безпеки (2014)
Мосякіна О. А. - Удосконалення механізмів державного управління для подолання корупційних проявів в органах внутрішніх справ України (2014)
Скок П. О. - Аналіз сучасного стану освітніх послуг як фактора впливу на конкурентноспроможніть нації (2014)
Белов Д. В. - Способ возведения монолитных железобетонных куполов с использованием скользящей опалубки (2014)
Кожемяка С. В. - Особенности выполнения монолитных стяжек с учетом норм и правил, Крупенченко А. В., Мазур В. А. (2014)
Анненкова М. П. - Оцінка економічної ефективності комплексних заходів щодо поліпшення умов праці вогнетривників (2014)
Таран В. В. - Технология укладки бетона в несъемную опалубку колонн круглого сечения, Бершадская Д. Е. (2014)
Югов А. М. - Анализ аварийных ситуаций при возведении подземных частей зданий, Новиков Н. С. (2014)
Пенчук В. А. - Функциональная модернизация строительных машин в условиях эксплуатации, Даценко В. М. (2014)
Ихно А. В. - Расчет системы металлической конструкции днища ванной стекловаренной печи, Капустина Е. П. (2014)
Бармотин А. А. - Технология оштукатуривания стен и потолков сухой смесью КНАУФ МП-75, Косик А. Б. (2014)
Братчун В. И. - Исследования долговечности цементной плиты КНАУФ AQUAPANEL® OUTDOOR, Косик А. Б. (2014)
Братчун В. И. - Исследование стыков гипсокартонных плит КНАУФ при изгибе, Игнатенко Р. И. (2014)
Кожемяка С. В. - Исследование технологической структуры ремонта плоских полимерно-битумных кровель, Гозулов В. В., Мазур В. А. (2014)
Евдокимов А. И. - К методике расчета предохранительных перекрытий для испытания парашютных устройств шахтных подъемных установок (2014)
Балюк Г. - Проблеми удосконалення юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в контексті сталого розвитку України (2007)
Краснова Ю. - Правове регулювання екологічно небезпечної діяльності на транспорті (2007)
Гриценко І. - Кодифікація адміністративного права: історія та перспективи (2007)
Котюк І. - Загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на методах психологічного впливу (2007)
Тищенко О. - Перспективи запровадження загальнообов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні (2007)
Совгиря О. - Історія становлення поняття "парламентська опозиція" у політико-правовій думці (2007)
Рябоконь Є. - Особливості спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу (2007)
Безсмертна Н. - Власність подружжя: проблеми правового регулювання та практики застосування (2007)
Малишев Б. - Судова правотворчість у Стародавньому Римі та Середньовічній Англії: порівняльний аналіз (2007)
Ковтонюк А. - Юридичний позитивізм: історія та сучасність (2007)
Бондарєва М. - Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування (2007)
Пономаренко Г. - Пожежна безпека як елемент внутрішньої безпеки держави: поняття та система заходів забезпечення (2007)
Клепікова О. - Загальна характеристика торговельного мореплавства як виду господарської діяльності (2007)
Притика Ю. - Особливості визначення правового статусу суб'єктів третейського розгляду (2007)
Безклубий І. - Causa правочину в римському праві, Кошиль Ю. (2007)
Гриценко І. - Від адміністративного припису до індивідуального акта управління: деякі питання розвитку адміністративно-правової термінології (2007)
Мяловицька Н. - Проблеми децентралізації державної влади у Франції (2007)
Кодинець А. - Правова охорона засобів індивідуалізації у дореволюційній Росії (2007)
Якимчук Н. - Право комунальної власності на кошти місцевих бюджетів (2007)
Дітріх О. - Поняття та зміст психічного насильства в кримінальному праві України: проблеми визначення (2007)
Краснова Ю. - Проблеми систематизації правових норм про компенсацію шкоди за екологічним законодавством України (2007)
Павленко М. - Правова характеристика банківського контролю в Україні (2007)
Пономаренко Г. - Способи підтримання законності управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави (2007)
Шмигова О. - Поняття та юридичні ознаки права рекреаційного природокористування (2007)
Ткаченко В. - Класифікація форм співучасті у злочині як кримінально-правова проблема (2007)
Котенко Т. - Становлення та розвиток місцевого самоврядування м. Києва (ІХ–ХІХ ст.ст.) (2007)
Клепікова О. - Окремі питання визначення транспортних засобів об'єктами майнових відносин у сфері господарювання (2007)
Безклубий І. - Зобов'язання з деліктів у Стародавньому Римі (2007)
Гриценко І. - Право скарги та його закріплення в адміністративному законодавстві УРСР у 20-х роках ХХ століття (2007)
Отраднова О. - Реалізація принципу справедливості у цивільно-правових зобов'язаннях із завдання недоговірної шкоди (2007)
Безсмертна Н. - Виконавчий напис як один із способів захисту суб'єктивних цивільних прав (2007)
Позняк Е. - Оцінка впливу на довкілля і участь громадськості в ній у формі громадської екологічної експертизи: міжнародно-правові та національно-правові аспекти (2007)
Кодинець А. - Історія становлення та розвитку правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг (2007)
Крижанівська Т. - Предмет незаконного виготовлення, підробки, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, контрольних марок чи голографічних захисних елементів (ст. 216 КК України) (2007)
Паламарчук Л. - Використання спеціальних знань при розслідуванні порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм (2007)
Пономаренко Г. - До питання про категорійний апарат державної служби (2007)
Ткаченко В. - Форма співучасті як кримінально-правове поняття (2007)
Котенко Т. - Особливості поширення магдебурзького права у слов'янських народів (2007)
Клепікова О. - Правовий статус учасників процесу морського перевезення вантажів (2007)
Вихідні дані (2007)
Білоконь І. - Психологічні чинники сепаратизму в Україні (2015)
Васютинський В. - Психологічне тяжіння до бідності та самоефективність у контексті ціннісного самовизначення особи (2015)
Єрмакова Н. - Дослідження особливостей виправданої міжособистісної довіри в студентів юнацького віку (2015)
Запухляк О. - Інформаційна складова сучасного медіапростору (2015)
Казібекова В. - Омана як міждисциплінарна категорія (2015)
Zęba B. - Proper Organization of Leisure Time Student – a Manifestation of Concern for the Proper Development of Personality and Success in School, Zęba A. (2015)
Белей О. - Особливості професійного становлення особистості студента в сучасній вищій школі (2015)
Гончарова Л. - Психологічні особливості дослідження творчої активності людей похилого віку (2015)
Гринів О. - Аналіз виборів пріоритетів минулого, теперішнього й майбутнього чоловіків і жінок у ранній дорослості (2015)
Груць Г. - Роль гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури студентської молоді (2015)
Дембицька Н. - Становлення основ економічної культури школяра в просторі шкільної освіти (2015)
Володченко М. - Гнучкість мовлення як показник поведінкового компонента усвідомлення міжособистісного конфлікту майбутніми вчителями, Дуткевич Т. (2015)
Заболоцька С. - Розвиток ціннісної сфери у студентів-педагогів (2015)
Заміщак М. - Оцінні дії у структурі моральної самооцінки молодших школярів (2015)
Зимянський А. - Оцінка ефективності результатів формувального експерименту дослідження моральної самосвідомості в підлітковому віці (2015)
Карпюк Ю. - Сучасні тенденції, проблеми й суперечності розвитку особистості в системі вищої освіти (2015)
Кузікова С. - Дослідження індивідуальної своєрідності організації особистісного саморозвитку юнацтва (2015)
Кукло О. - Розвиток комунікативної компетентності курсантів під час навчання у ВНЗ як складова успішної майбутньої професійної діяльності (2015)
Лаппо В. - Теоретичні засади вдосконалення духовної сфери особистості cтудента в умовах вищої школи (2015)
Білозерська С. - Вибір як основа людської моральності (2015)
Василькевич Я. - Духовний аспект творчості (2015)
Володарська Н. - Роль світоглядних орієнтацій особистості у формуванні картини світу й образу "Я" (2015)
Галян І. - Психологічний аналіз сутності саморегуляції як особистісної здатності (2015)
Карпенко З. - Духовність як предмет аксіопсихологічних студій (2015)
Кікінежді О. - Проблема формування духовності зростаючої особистості: гендерний аспект (2015)
Кіричевська Е. - Духовність як продукт і результат релігійної творчості особистості (2015)
Куліш В. - Проблема визначення та розуміння поняття "духовність" у сучасній психології (2015)
Люсова О. - Роль духовності в суб’єктивному благополуччі людей похилого віку (2015)
Льовочкіна А. - Екологічна культура як прояв духовності особистості (2015)
Блінова О. - Стереотипізація моделі професійної поведінки як механізм формування іміджу (2015)
Булига І. - Акмеологічні аспекти становлення зрілої особистості (2015)
Галян О. - Співвідношення особистісних особливостей та мотивації професійного вибору майбутніх психологів (2015)
Добровольська Л. - Професійно важливі якості студентів-словесників україномовного напряму як основа формування фахових цінностей (2015)
Корніяка О. - Психологічні особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи (2015)
Дуднік О. - Психологічні аспекти професійного самовизначення старшокласників з обмеженими можливостями (2015)
Марциняк-Дорош О. - Особливості образу Я в жінок із надмірною вагою та ожирінням (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Калиниченко В. И. - Практическое использование математической модели неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водном потоке (на примере порта Керчь), Юрасов С. Н., Горун В. В. (2014)
Катеруша Е. В. - Интегральный анализ природно-ресурсного потенциала Одесской области, Сафранов Т. А. (2014)
Сафранов Т. А. - Класифікація твердих муніципальних відходів – передумова формування ефективної системи поводження з їх потоками, Шаніна Т. П., Губанова О. Р., Приходько В. Ю. (2014)
Шуптар Н. Й. - Оцінка величини упущеної вигоди в сфері поводження з відпрацьованими джерелами живлення (2014)
Лоєва І. Д. - До проблеми імплементації політики ЄС у сфері поводження з відходами в Україні, Караман М. О. (2014)
Івус Г. П. - Умови формування зон небезпечного вітру на території України, Зубкович С. О., Хоменко Г. В., Ковальков І. А. (2014)
Шурда К. Э. - Реалии Украины в процессе современного изменения климата (2014)
Флоря Л. В. - Аналіз агрокліматичних ресурсів, що впливають на формування врожаю ярого ячменю в Північно-Західному Причорномор’ї (2014)
Дронова О. О. - Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного врожаю озимої пшениці в степовій зоні України, Костюкєвич Т. К., Васильєв С. О., Дяговець В. І. (2014)
Жигайло О. Л. - Оцінка формування врожаю соняшнику в умовах зміни клімату, Жигайло Т. С., Бойчук Ю. О. (2014)
Ляшенко В. О. - Детальна оцінка агрокліматичних умов з врахуванням мікроклімату, Маринченко К. О. (2014)
Ляшенко Г. В. - Оцінка впливу зміни агрокліматичних умов на формування продуктивності технічних сортів винограду в Північному Причорномор’ї, Жигайло Т. С. (2014)
Гопченко Є. Д. - Оптимізація параметрів розрахункових формул максимального стоку, заснованих на геометричних моделях гідрографів дощових паводків і весняних водопіль та на методі руслових ізохрон, Овчарук В. А., Романчук М. Є., Бурлуцька М. Е. (2014)
Обухов Е. В. - О влиянии изменений климата на гидрометеорологические характеристики Каховского водохранилища в осенне-зимний период, Тонкошкура В. С. (2014)
Божок Ю. В. - Оцінка впливу посух на характеристики меженного стоку річки Савранка, Лобода Н. С. (2014)
Гопченко Є. Д. - Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Південний Буг, Станкевич А. А. (2014)
Гопченко Є. Д. - Використання формул об’ємного типу для нормування розрахункових характеристик дощових паводків у Закарпатті, Бурлуцька М. Е., Черченко Х. В. (2014)
Илюшин В. Я. - Гидродинамические ситуации в Керченской бухте по неполным свойствам донных фаций, Полубок Т. Н. (2014)
Тучковенко Ю. С. - Результаты адаптации модели Delft3D-FLOW к условиям Тилигульского лимана, Кушнир Д. В. (2014)
Кругляк Ю. А. - Метод неравновесных функций Грина в матричном представлении. 1. Теоретические основы, Крыжановская Т. В. (2014)
Glushkov A. V. - Photokinetics of the infrared laser radiation effect on mixture of the CO2-N2-H2O atmospheric cases: advanced model, Khetselius O. Yu., Bunyakova Yu. Ya., Prepelitsa G. P., Grushevskii O. N., Buyadzhi V. V. (2014)
Glushkov A. V. - Chaos-geometric method in short-range forecast of hydro-atmospheric pollutants: advanced estimates, Serbov N. G., Shakhman I. A., Balan A. K., Mansarliyskii V. F., Dudinov A. A. (2014)
Герасимов О. І. - Перенесення збудження у 1D гранульованих ланцюжках в умовах конфайнменту, Співак А. Я. (2014)
Ганин Э. В. - Изоимиды орто-, пери-, цис- дикарбоновых кислот, Васильева М. Г., Горличенко М. Г., Шевченко В. Ф., Шевченко С. В. (2014)
Лимонов А. С. - Нелинейная обработка цифровых сигналов гидрометеорологической информации на основе функциональных рядов и полиномов Вольтерры, Перелыгин Б. В., Пустовит Т. М., Лимонов А. А. (2014)
Сербов М. Г. - Методичні підходи в розробці геоінформаційної системи водних ресурсів регіону (на прикладі Одеської області), Крижанівська Т. В. (2014)
Лавриненко А. В. - Моделирование оптических свойств фотонных кристаллов и волноводов на их основе в двумерном пространстве, Лавриненко Ю. В. (2014)
Кондратюк С. Є. - Спадковість структури і прояви ліквації при переплавах сталі Р6М5, Примак І. Н., Щеглов В. М., Пляхтур О. О. (2009)
Кіндрачук М. В. - Формування зносостійких структур на сталях дискретною модифікацією поверхні, Писаренко В. М., Іщук Н. В. (2009)
Соценко О. В. - Фрактальна структура кулястого графіту у високоміцному чавуні (огляд) (2009)
Смірнов О. М. - Особливості перемішування сталі і шлаку в ковші під час продувки аргоном, Сафонов В. М., Проскуренко Д. В., Пісмарьов К. Є. (2009)
Середенко В. О. - Виготовлення сплавів алюмінію з активними елементами у магнітодинамічних печах, Середенко О. В. (2009)
Саввакін Д. Г. - Синтез високоміцного сплаву Ti - 10V - 2Fe - 3Al методом порошкової металургії, Матвійчук М. В. (2009)
Баглюк Г. А. - Термічний синтез порошкової Fe - Mn - C - Cu лігатури, Грипачевський О. М., Вольфман В. І., Уськова Н. О. (2009)
Панасюк О. О. - Магнітні та фізико-технологічні властивості залізного порошку з кобальт-фосфорним покриттям, Мініцький А. В., Власова О. В. (2009)
Дяченко С. С. - Новий аспект використання іонно-плазмової обробки, Пономаренко І. В. (2009)
Лопатько К. Г. - Структура та властивості наночастинок, отриманих методом електроіскрової обробки міді та срібла, Афтанділянц Є. Г., Зауличний Я. В., Карпець М. В. (2009)
Рецензія на підручник "Матеріалознавство” (С.С. Дяченко, І.В. Дощечкіна, А.О., Мовлян, Е.І. Плешаков. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2007. - 440 с.) (2009)
До 70-річчя від дня народження Юрія Васильовича Моісеєва (2009)
Беспалов С. А. - Структура та зносостійкість відновленого гребеня вагонного колеса (2009)
Дурягіна З. А. - Вплив лазерного легування на корозійну стійкість поверхневих шарів сталі 12Х17Т в модельних середовищах, Бахматюк Б. П., Щербовських Н. В. (2009)
Локтіонов-Ремізовський В. А. - Вплив лазерної обробки поверхні на структуру і зносостійкість хромистого чавуну, Гаврилюк В. П. (2009)
Іващенко Є. В. - Структура дифузійних шарів сплавів заліза після лазерної обробки в насичуючих середовищах, Франчік Н. В., Ходаківський А. С. (2009)
Хижняк В. Г. - Титаноалітування твердого сплаву ВК8 в закритому реакційному просторі, Дегула А. І., Лесечко Д. В. (2009)
Волощенко С. М. - Термічна обробка лемешів із високоміцного чавуну, Ульшин В. І., Аскеров М. Г., Бега М. Д., Ульшин С. В. (2009)
Буряк Т. М. - Металознавчі аспекти одержання високоякісних труб з металу газо-кисневого рафінування (2009)
Чайковський О. А. - Дослідження процесів графітизації чавуну з кулястим графітом за допомогою термічного аналізу, Хасан О. С., Литвинець Є. А. (2009)
Щерецький О. А. - Дослідження термічної стабільності аморфних сплавів методом динамічного механічного аналізу (2009)
Лопатько К. Г. - Аналіз поверхні наночастинок методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії, Афтанділянц Є. Г., Зауличний Я. В., Карпець М. В. (2009)
На здобуття Державної премії України. Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів” (2009)
Дослідження металів, знайдених у древнє-римській провінції Іберія (2009)
Друга Міжнародна конференція "Іван Фещенко-Чопівський: вчений і патріот" 28 – 29 жовтня 2009 р., м. Львів (2009)
Головатюк Л. М. - Стан імунної системи при дії на організм хімічних речовин (2015)
Довгань Р. С. - Енергетичний і метаболічний обмін в антигіпертензивній фармакотерапії артеріальної гіпертензії (2015)
Пікас О. Б. - Стан навколишнього середовища в сучасних умовах, його забрудненість (2015)
Говбах И. А. - Нейрофизиологическое исследование в диагностике наследственных мото-сенсорных нейропатий (2015)
Мусабаев Б. С. - Паллиативная помощь: улучшение жизни инкурабельным больным (2015)
Трибрат Т. А. - Метаболічний синдром в практиці сімейного лікаря, Шуть С. В., Сакевич В. Д. (2015)
Білаш С. М. - Мотивація пізнавальної діяльності інтерактивними методами і формами та її значення в професійній підготовці майбутніх лікарів (2015)
Нікітіна О. О. - Використання ігрових методів на практичних заняттях з фармацевтичної ботаніки, Струменська О. М. (2015)
Подліанова О. І. - Організація самостійної роботи лікарів-інтернів в заочній інтернатурі (2015)
Половик А. Ю. - Методические аспекты преподавания и применение современных технологий по предмету оперативная хирургия и топографическая анатомия (2015)
Тучак О. І. - Методи підвищення ефективності викладання фізіології студентам медичних вузів (2015)
Грабовський С. С. - Вплив імуномодуляторів природного походження на показники клітинного імунітету крові бугайців за умов стресу (2015)
Кузнецова В. Г. - Дослідження впливу екстрактів з ембріонів курей на процеси цитолізу, перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в умовах експериментального гепатиту, Жегунов Г. Ф. (2015)
Білецька Е. М. - Вміст металів у біосубстратах вагітних промислового регіону, Онул Н. М., Головкова Т. А. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Еколого-гігієнічна оцінка гострої токсичності води поверхневих водойм українського придунав’я за результатами біотестування, Мокієнко А. В., Дятлов С. Є., Кошелев О. В. (2015)
Ахадов Р. Ф. - Особенности лечения больных диабетической нефропатией в терминальной стадии хронической болезни почек программным гемодиализом (2015)
Біла А. Ю. - Стан біоенергетичного обміну та ферментів антиоксидантного захисту у хворих на рак молочної залози, Красносельський М. В., Граматюк С. М. (2015)
Боярская Л. Н. - Выявление дефицита магния у детей и подростков с патологией сердечно-сосудистой системы, Потапенко С. В. (2015)
Бурцева Д. О. - Вплив лужних компонентів раціону на функціональний стан гіпокампу щурів, Ляшенко В. П., Заєць Н. С., Лукашов С. М. (2015)
Варвашеня П. С. - Патогенетическое значение нарушений свободно-радикальных процессов в формировании когнитивного диссонанса при рассеяном склерозе (2015)
Гук М. О. - Вплив аденом гіпофіза на сексуальне здоров’я пацієнтів, Даневич О. О., Литвак О. О. (2015)
Денесюк О. В. - Ефективність оптимальної терапії в досягненні цільового рівня артеріального тиску, регресу ступенів ремоделювання плечової артерії та ендотеліальної дисфункції у хворих після перенесеного гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST упродовж двох років (2015)
Загайко А. Л. - Дослідження механізмів корекції гіперурикемії та дисліпідемії 1-(4-хлорфеніл)-n,n-диметил-альфа-(2-метилпропіл)циклобутанметанаміном (сибутраміном) за експериментального метаболічного синдрому у золотистих сирійських хом’ячків, Брюханова Т. О. (2015)
Заїкіна Т. С. - Діагностична цінність розрахункових індексів інсулінорезистентності НОМА, QUICKI та Caro у хворих на гострий інфаркт міокарда з супутнім цукровим діабетом 2 типу, Бабаджан В. Д. (2015)
Исаева А. С. - Оценка артериовенозного отношения у пациенток в перименопаузе с болью в грудной клетке и интактными коронарными артеріями, Дурас И. Г., Панченко Н. В., Волоков В. И., Сердобинская-Канивец Э. Н. (2015)
Калиниченко И. О. - Аналіз генеалогічного анамнезу ортопедичних змін у дітей із гіпермобільністю суглобів, Дяченко Ю. Л. (2015)
Коваленко Л. І. - Сучасна діагностика артеріальної гіпертензії у вагітних жінок в практиці сімейного лікаря (2015)
Коваленко Т. И. - Влияние композитного препарата на ферментативную активность нейтрофилов у крыс разного возраста при генерализованном воспалительном процессе, Минухин В. В., Климова Е. М. (2015)
Кулиева И. А. - Уровень ИЛ-1, ИЛ-2 и активность лимфоцитов у больных спаечной болезнью после операций на яичниках и маточных трубах IL-1 , IL-2 (2015)
Кулішов С. К. - Залежність психологічних та стресорних характеристик хворих на ішемічну хворобу серця, Кудря І. П., Щербакова К. С. (2015)
Латогуз С. И. - Особенности нарушений липидного и углеводного обмена при сердечных аритмиях у больных ИБС с сопутствующим сахарным діабетом (2015)
Максимюк Г. В. - Вміст іонів лужних металів та IL-6 i IL-10 у спермальній плазмі, Воробець З. Д., Максим’юк В. М. (2015)
Манін М. В. - Комплекснє лікування хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта у гострому та підгострому періодах (2015)
Мельникова С. В. - Изучение показателей сердечно-сосудистой системы у студентов-психологов (2015)
Мерецький В. М. - Сучасні підходи до лікування печінкової енцефалопатії при цирозі печінки (2015)
Нагорна О. О. - Вплив ангіоліну, ірбесартану, квінаприлу та їх сполучення на показники окислювальної модифікації білків кардіоміцитів щурів при артеріальній гіпертензії , Чекман І. С., Белєнічев І. Ф., Горчакова Н. О., Бухтіярова Н. В. (2015)
Нефедов А. А. - Опыт применения цитиколина в экспериментальной терапии моделированного аллергического энцефаломиелита, Мамчур В. И. (2015)
Овчаренко Л. К. - Ефективність застосування у клінічній практиці лікаря загальної практики сімейної медицини препарату "Стеатель" у пацієнтів з дилатаційною кардіоміопатією, Ткаченко Л. А., Ярмола Т. І., Мохначов О. В., Циганенко І. В. (2015)
Опарін О. А. - Вплив комбінованої терапії на структурно-функціональний стан серця при коморбідності гіпертонічної хвороби та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, Синельник В. П. (2015)
Османлы З. М. - Результаты комплексного изучения системы мать-плацента-плод при фетоплацентарной недостаточности и инфекции, Рзакулиева Л. М. (2015)
Остапець М. О. - Вивчення гемостатичної активності сухого екстракту трави герані болотної на моделі різаних ран печінки, нирок, матки щурів, Шевцов І. І., Лук’янова Л. В. (2015)
Подорожна А. С. - Системний підхід до прогнозування рівня активного штучного протидифтерійного імунітету у дітей, які перехворіли гепатитом А (2015)
Хом’яков В. М. - Застосування ультразвукової діагностики в лікуванні ушкоджень сухожилків розгиначів трьохфалангових пальців кисті, Канюка Є. В., Бондарук Д. О., Макаров А. С., Новохатній О. А., Шимон Ю. Г. (2015)
Шалімова А. С. - Диференційоване лікування пацієнтів з коморбідною патологією – гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2 типу в залежності від поліморфізму гена AGTR1 (2015)
Школьник В. М. - Наслідки черепно-мозкової травми як причина інвалідності: проблеми експертизи, Науменко Л. Ю., Фесенко Г. Д., Голик В. А., Коваль М. Є. (2015)
Щербань Т. Д. - Метаболічна та фагоцитарна активність нейтрофілів у хворих на діабетичну нефропатію, Гальчінська В. Ю., Топчій І. І., Семенових П. С., Єфімова Н. І. (2015)
Король Д. М. - Стоматологічний магнітний абатмент власної розробки, Скубій І. В., Черевко Ф. А., Єфименко А. С., Онипко Є. Л. (2015)
Могила О. О. - Диференційна діагностика гемартрозу та синовіїту колінного суглобу методом УЗД, Марченко В. Ю., Бойко В. В. (2015)
Хрипаченко Н. И. - Исследование размеров верхней челюсти крыс при помощи конусно-лучевой компьютерной томографи, Хрипаченко И. А. (2015)
Цинь Линфен - Характеристика, анализ и преимущества стоматологических CAD/CAM систем, Хе Чжицян (2015)
Воробєй Є. С. - Чутливість плівкоутворюючих та неплівкоутворюючих штамів Staphylococcus Aureus до антибіотиків та лікувальних препаратів бактеріофагів, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2015)
Блищак Н. Б. - Морфологічні особливості будови великих слинних залоз щура в нормі (2015)
Бондарчук Г. О. - Морфологічні ознаки перебудови мікроциркуляторного русла тонкої кишки щурів в умовах дії циклофосфаміду у віддалені терміни (2015)
Герасимюк І. Є. - Особливості морфофункціональної перебудови кровоносних судин яєчка щурів після дозованої компресії сім’яного канатика, Стравський Т. Я., Гантімуров А. В. (2015)
Горбаченко О. Б. - Роль антропометричних показників черепа при виборі лікування гангліонітів вушного вузла, Швець А. І., Половик О. Ю., Рожнов В. Г., Марченко В. Ю. (2015)
Півторак В. І. - Електронно-мікроскопічні зміни єдиної нирки, що залишилася після нефректомії контрлатеральної, у статевонезрілих щурів, Монастирський В. М. (2015)
Шепітько К. В. - Реакція гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки порожньої кишки при трансплантації кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення очеревини у щурів (2015)
Данилюк С. В. - Морфологические изменения эндотелия сосудов почек, сердца и аорты при хронической болезни почек (2015)
Лоскутов О. А. - Вплив непрямого білірубіну на гістологічний стан міокардіоцитів вушка правого передсердя, Дружина О. В., Дружина О. М., Лоскутов Д. О., Козицька Т. В. (2015)
Марковский В. Д. - Гистохимические особенности строения яичников плодов с признаками внутриутробного инфицировани, Куприянова Л. С., Дегтярь О. Ю. (2015)
Шаповал О. В. - Кліничні аспекти морфології тканин зони паранекрозу опікових ран (2015)
Погоріляк Р. Ю. - Самооцінка керівних кадрів охорони здоров’я у сфері управління охороною здоров’я, Гульчій О. П., Слабкий Г. О. (2015)
Неханевич О. Б. - Цілеспрямований скринінг для профілактики серцево-судинних ускладнень в спорті та оздоровчій фізичній культурі (2015)
Винничук Ю. Д. - Маркеры адаптации квалифицированных спортсменов к среднегорной гипоксии (2015)
Боднарук Ю. Б. - Оцінка ефективності лікувально-профілактичних заходів у дітей з хронічним катаральним гінгівітом на фоні ДЦП, Рожко М. М. (2015)
Григ Н. І. - Сорбційна терапія у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонти (2015)
Каськова Л. Ф. - Вплив профілактичного комплексу на стан гігієни порожнини рота у дітей регіонів із різним умістом фтору в питній воді, Моргун Н. А., Новікова С. Ч., Амосова Л. І., Янко Н. В. (2015)
Клітинська О. В. - Аналіз біохімічних параметрів слини у дошкільнят з декомпенсованою формою множинного карієсу, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду (2015)
Кобцева О. А. - Вивчення вестибуло-орального нахилу перших молярів верхньої щелепи при їх використанні в якості ортодонтичної опори (2015)
Кравченко Л. С. - Радиопротекторное действие нового гигиенического средства при лучевом стоматите, Бас А. А., Розовик Н. C. (2015)
Лугова Л. О. - Електроміографічні показники жувальних м’язів при адаптації до повних знімних зубних протезів і вплив на них окремих лікарських засобів резорбтивної дії (2015)
Макєєв В. Ф. - Морфологічні зміни у зубощелепному комплексі при втраті одного першого моляра у підлітків 13-17 років (Частина 2), Мартінек Г. Б., Крупник А. -С. А. (2015)
Махнёва А. В. - Анализ показателей частоты сердечных сокращений у детей от 3 до 10 лет во время амбулаторной стоматологической помощи (2015)
Мельник В. Л. - Особливості діагностики та лікуванні пацієнтів з больовою дисфункцією скроневонижьощелепного суглобу на фоні остеохондрозу шийного відділу хребта, Шевченко В. К., Шевченко Є. В., Мельник І. В. (2015)
Мінько Л. Ю. - Поверхня емалі зуба після впливу кислоти з різним часом експозиції: атомно-силова мікроскопія (2015)
Смоляр Н. І. - Мікрофлора зубного нальоту у дітей, які проживають в дитячих будинках та школах- інтернатах, Нарепеха О. Т. (2015)
Солдатюк В. М. - Біологічні зміни ротової рідини у пацієнтів з дефектами зубних рядів, що користуються незнімними ортопедичними конструкціями, Рожко М. М., Ерстенюк Г. М. (2015)
Стуликова В. С. - Анализ эпидемиологии пульпита у детей на амбулаторном прийме (2015)
Чайковская И. В. - Применение пробиотика Апибакт в комплексной терапии генерализованного пародонти та, Мозговая Н. В. (2015)
Швець І. Є. - Клініко-імунологічна ефективність мінеральної води курорту моршин в комплексній терапії генералізованого пародонтиту у хворих з хронічним гастритом, Марков А. В., Мороз К. А., Пупін Т. І. (2015)
Плетенецька А. О. - Аналіз недоліків, допущених при проведенні судово-медичних експертиз у випадках черепно-мозкової травми за даними комісійних судово-медичних експертиз ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України" за 2012-2014 рр., Легедза А. В. (2015)
Горная О. И. - Адаптационные особенности поведения крыс с разным профилем моторной асимметрии в условиях гипокинетического стресса, Станишевская Т. И., Аносов И. П. (2015)
Станишевская Т. И. - Влияние тиреоидизации на характер зависимости тепловой стоимости мышечного сокращения от уровня циркулирующего свободного трийодтиронина у белых крыс (2015)
Хрипаченко И. А. - Вариабельность ритма сердца и выраженность экспериментальной боли у здоровых добровольцев (2015)
Закордонський В. - Фізико-хімічні основи синтезу та властивості епоксидно-поліанiлінових композитів, Аксіментьєва О., Крупак А. (2014)
Демчина О. - Реологія золь-гель систем на основі тетраетоксисилану, Євчук І. (2014)
Киця А. - Кінетика дифузійно-контрольованої нуклеації ультрадисперсних частинок міді у водному середовищі, Гринда Ю., Базиляк Л., Медведевських Ю. (2014)
Яцишин М. - Поліпірол. Модифікація поверхонь полімерних матеріалів та застосування, Гніздюх Ю. (2014)
Решетняк О. - Застосування поліаніліну в хемосенсориці: сучасний стан, Ковалишин Я. (2014)
Hertsyk O. - Physico-chemical properties of the amorphous alloys based on ferrum after low temperature treatment, Pereverzieva T., Kovbuz M., Bojchyshyn L., Pandjak N., Senkiv N. (2014)
Saldan I. - Thermodynamics of hydrogen gas–solid reaction (2014)
Банах О. - Академік Федір Овчаренко – видатний український вчений і патріот (2014)
Пам’яті професора Юрія Богдановича Кузьми (2014)
Czerewko G. - Rola międzynarodowych organizacji gospodarczych w procesie globalizacji gospodarki (2014)
Онисько С. - Інститут банкрутства: економічна сутність та оцінка функціонування, Агрес О. (2014)
Sławińska M. - Local Government Determinants of Business Development and the Concept of Sustainable Development, Cherevko G., Cherevko D. (2014)
Підгребельна М. - Соціально-економічні наслідки розвитку великотоварного виробництва у сільському господарстві (2014)
Гнатишин Л. - Загальні тенденції розвитку та перспективи фермерських господарств Карпатського регіону, Прокопишин О. (2014)
Галанець В. - Птахівництво як найбільш дієздатна галузь тваринництва (2014)
Станько В. - Особливості соціально-економічних передумов як основного чинника ефективного процесу трансформації економіки України, Шавалюк О. (2014)
Янишин Я. - Функціонування аграрних бірж в Україні, Булик О., Лаврів І. (2014)
Магійович Р. - Маркетингові підходи до розширення ринку продукції виноградарства та виноробства Закарпатської області, Василина О. (2014)
Kozlova G. - Farm Association as a Subject of Solving Marketing Problems (2014)
Гнаткович О. - Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель, Смолінський В. (2014)
Яців І. - Конкурентоспроможність української продукції птахівництва на зовнішніх ринках, Завірюха А. (2014)
Тринько Р. - Соціалізація інноваційної діяльності: теоретико-методологічний аспект, Невінська Г. (2014)
Kaczmarska B. - Innovation risk in agricultural production (2014)
Grzebyk B. - Nature 2000 Network as an Instrument of Realising Environment Protection Policy and Balanced Development on the European Level (2014)
Колодійчук В. - Сутність категорії логістики в економічних дослідженнях (2014)
Гавука І. - Критерії ефективності інноваційної діяльності стосовно її зацікавлених учасників (2014)
Матвіїшин Є. - Підхід до прогнозування надходжень від податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету Львівської області, Фабрика Ю. (2014)
Цебенко О. - Діяльність роду Гербуртів у контексті організаційно-економічної трансформації у розвитку сільського господарства і сільських територій Галичини та Поділля XV-XVII століття (2014)
Колодій А. - Роль наукових студентських гуртків кафедри фінансів і кредиту у формуванні фахівців високої кваліфікації (2014)
Від головного редактора (2010)
Іванченко В. Г. - Зміна кінетики наводнення сплавів системи Ті – Zr – Mn, Дехтяренко В. А., Прядко Т. В. (2010)
Кулініч А. А. - Структура і фізико-механічні властивості сплаву системи Al – Mg, мікролегованого кремнієм, Гаврилюк В. П., Рябініна О. О. (2010)
Юркова О. І. - Особливості формування нанокристалічної структури в α -залізі при деформації тертям, Карпов Р. В., Клягін Є. O. (2010)
Лобода П. І. - Зміцнення спрямовано армованих композитів в умовах високих температур, Богомол Ю. І., Нестеренко Ю. В. (2010)
Роїк Т. А. - Періодичність структури та властивості антифрикційних композиційних матеріалів на основі відходів силуміну АК12ММгН, Гавриш А. П., Віцюк Ю. Ю. (2010)
Корягін С. В. - Отримання магнітожорсткого нанокомпозиту Nd – Fe – B, Бякова О. В. (2010)
Чернега С. М. - Дослідження та контроль розповсюдження тріщини в боридних покриттях, Подрезов Ю. М., Ярматов І. Т., Красовський М. О. (2010)
Сергеєва К. О. - Вимірювання температури сталі у конвертері (2010)
Іващенко Є. В. - Формування поверхневого зміцненого шару при хіміко-термічній обробці заліза, поєднаній з електроіскровим легуванням, Лобачова Г. Г., Мазанко В. Ф. (2010)
Волкотруб М.П. - Покращення якості чавунних гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання, Прилуцький М. І. (2010)
Шаломєєв В. А. - Вплив легування на жароміцність сплаву Мл-5 (2010)
VI Міжнародна науково-практична конференція "Литво 2010” (2010)
Білоцький О.В. До 85-річчя від дня народження (2010)
Кірієвський Б.А. До 70-річчя від дня народження (2010)
Конференція молодих вчених України "Нові технології і матеріали у машинобудуванні", присвячена 125-й річниці від дня народження Івана Фещенко-Чопівського (2010)
Демьяненко С. А. - Пародонтопротекторная эффективность оральных антидисбиотических гелей (2014)
Николаева А. В. - Разработка экспериментальной модели пародонтита с помощью гиалуронидазы, Шнайдер С. А., Ткаченко Е. К. (2014)
Романова Ю. Г. - Влияние отвара золототысячника на саливацию и развитие кариеса у крыс, Лучак И. В., Гончаренко О. В., Давиденко О. Н. (2014)
Антоненко М. Ю. - Лечебное действие орального фитогеля "Нанозолото" при хроническом генерализованном пародонтите, Ткач О. Б. (2014)
Деньга О. В. - Комплексная профилактика и лечение основных стоматологических заболеваний в работников химического производства, Ефремова О. В., Деньга Э. М. (2014)
Деньга О. В. - Оценка генетической предрасположенности работников металлургического производства к основным стоматологическим заболеваниям, Гаврищук А. В., Вербицкая Т. Г. (2014)
Зубачик О. В. - Клиническая эффективность применения диференцированно направленных лечебно-профилактических комплексов при генерализованной гиперестезии зубов, Лисничук М. В. (2014)
Непряхина О. В. - Состояние тканей пародонта, гигиены полости рта и твердых тканей зубов при их отбеливании перексидом карбомида, Деньга О. В. (2014)
Семенюк Г. Д. - Динаміка показників дисбіозу ротової порожнини у хворих на генералізований пародонтит на тлі комплексного лікування, Мельничук Г. М., Макаренко О. А. (2014)
Мазур І. П. - Обгрунтування вибору методу тривимірної обтурації кореневих каналів, Чайковський І.Г. (2014)
Скиба А. В. - Активность ферментов ротовой жидкости больных сахарным диабетом после профилактического лечения оральным гелем "Квертулин", Почтарь В. Н., Македон А. Б., Хромагина Л. Н. (2014)
Маланчук В. О. - Результати хірургічного лікування хворих із переломами та деформаціями кісток лицевого черепа із застосуванням різних фіксаторів для остеосинтезу, Астапенко О. О. (2014)
Морозова М. Н. - Диагностическое и прогностическое значение показателей апоптоза нейтрофильных гранулоцитов у больных флегмонами челюстно-лицевой области (2014)
Лепский В. В. - Реакция местного гуморального иммунитета на дентальную имплантацию у лиц молодого возраста, Прудиус А. Г. , Бабеня А. А. (2014)
Гордиенко С. А. - Изучение состояния тканей пародонта при протезировании несъемными конструкциями у больных с артериальной гипертензией (2014)
Котелевський Р. А. - Аналіз якості препарування зубів під металокерамічні коронки (2014)
Мірчук Б. М. - Оцінка стадії зрілості постійних зубів дітей з дитячим церебральним паралічем у змінному прикусі, Савіцка Т. Д. (2014)
Деньга О. В. - Эффективность профилактики основных стоматологических заболеваний у детей дошкольного возраста в сельскохозяйственном регионе, Ковальчук В. В., Иванов В. С. (2014)
Любченко А. В. - Эффективность лечения зубов у детей в условиях общего обезболивания, Любченко О. В., Сурмина М. Р. (2014)
Смоляр Н. І. - Вміст імуноглобулінів у ротовій рідині дітей шкільного віку в залежності від активності каріозного процесу, Чухрай Н. Л. (2014)
Дєньга О. В. - Комплексна профілактика основних стоматологічних захворювань у сліпих дітей, Шпак С. В. (2014)
Лабунец В. А. - Методическое обоснование и организационные основы преемственности работы вречей стоматологов-ортопедов и зубных техников, при различных медико-технологических способах изготовления зубных протезов, Диева Т. В., Лепский В. В., Лепский В. В. (2014)
Глазунов О.А. - Применение инновационных технологий в педагогическом процессе кафедры стоматологии ФПО ГУ "ДМА МЗ Украины", Фесенко В.И. (2014)
Левицкий А. П. - Применение антидисбиотических средств в стоматологии (2014)
Пашаев А. Ч. - Антибактериальная терапия хронического генерализованного пародонтита, Пури-захидан С. В. (2014)
Федоренко В. Г. - Заходи щодо покращення інвестиційного стану в Україні, Пінчук Ю. Б. (2011)
Майорова Т. В. - Аналіз інвестиційних проектів у нових умовах господарювання (2011)
Савелко С. О. - Ефективність розподілу інвестиційних ресурсів та мотивації на страховому ринку (2011)
Запухляк В. З. - Інвестиційна складова економічного розвитку країн в умовах глобалізації (2011)
Пенькова О. Г. - Механізми реалізації інноваційних стратегій розвитку (2011)
Бардаш С. В. - Класифікація господарських систем як інтегрованого об'єкта державного господарського контролю, Осадча Т. С. (2011)
Корецька С. О. - Аналіз категоріального апарату публічних фінансів (2011)
Мартякова Е. В. - Экономическое содержание составляющих приватизационного паспорта угольных шахт, Грибиненко О. Н. (2011)
Пахомова Н. І. - Економізація дипломатичної служби як головний напрям її модернізації (2011)
Поляков М. А. - Окремі аспекти запровадження стратегічного планування розвитку територій (2011)
Понеділко О. В. - Адаптація умов роботи національної банківської системи до стандартів ЄС (2011)
Савелко Т. В. - Монетарна стратегія грошово-кредитної політики НБУ в умовах ринкових перетворень (2011)
Конотоп М. В. - Модель функціонального вдосконалення каналу процентних ставок в Україні (2011)
Магомедова А. М. - Утворення стратегічних альянсі як спосіб розвитку партнерських відносин (2011)
Тарахтієнко О. К. - Добровільне медичне страхування та його економічна природа (2011)
Комаренко І. С. - Методика комплексної оцінки конкурентоздатності зернопереробних підприємств харчової промисловості України (2011)
Назарова М. І. - Методи визначення рівня соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Черненок К. П. - Вплив демографічних та макроекономічних факторів на ефективність системи пенсійного забезпечення в Україні (2011)
Прокопчук С. І. - Прогнозування імовірних причин банкрутства методом імітаційного моделювання (на прикладі заводів ЗБК України) (2011)
Поживілова О. В. - Фахівець у галузі управління охороною здоров'я України: пошук моделі, Радиш Я. Ф., Васюк Н. О., Ляховченко Л. А. (2011)
Банчук М. В. - Стратегічні питання кадрової політики в державному управлінні охороною здоров'я України (2011)
Волянський П. Б. - Медична розвідка як інформаційне обгрунтування прийняття управлінських рішень процесу подолання медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуаціях мирного характеру (2011)
Кобець А. С. - Гранична корисність споживачів освіти як приріст вимірних знань і вмінь у державі (2011)
Чернов С. І. - Вибір адаптаційної моделі регіональної економічної політики (2011)
Алексеєва К. А. - Обгрунтування процесів соціалізації управління в сучасних умовах (2011)
Ємельянов В. М. - Розробка і оптимізація механізмів державного регулювання міжрегіональних економічних зв'язків щодо поглиблення інтеграційних процесів (2011)
Королюк Ю. Г. - Оцінка потенціалу росту соціально-економічних показників регіону в аспекті аналізу та управління процесом його розвитку (2011)
Алейнікова О. В. - Переваги і недоліки регіональної системи державної підтримки організацій АПК (2011)
Міщенко Д. А. - Основні напрями державного регулювання аграрного сектора економіки України (2011)
Васільєва Л. М. - Сучасне трактування сутності державного регулювання аграрного сектора економіки (2011)
Соколова Т. А. - Реалізація кар'єрного потенціалу державного службовця як один зі шляхів вирішення проблеми професіоналізації державної служби в Україні (2011)
Миговський М. Л. - Окремі аспекти реалізації повноважень органів місцевої влади та самоврядування щодо управління спільною власністю територіальних громад на обласному рівні, Мужикова Н. М. (2011)
Крига А. А. - Модель взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади в Україні (2011)
Чубарко В. В. - Роль церкви в подіях майдану: на матеріалах інтерв’ю (2015)
Соцький О. О. - Інформаційний капітал у сучасному суспільстві: до концептуалізації поняття (2015)
Золотнюк О. П. - Любов як суб’єктивний корелят міжособистісних стосунків: наукові спроби визначення поняття та способи вимірювання (2015)
Горбов В. В. - Соціологічне дослідження як необхідний елемент освітнього аудиту вищого навчального закладу (2015)
Білоног Ю. С. - Характеристика та аналіз структурних елементів соціальної відповідальності бізнесу (2015)
Герус О. І. - Реклама як соціокультурне поле: дискурсивна складова (2015)
Кузьмук О. М. - Теоретична інтерпретація концепту "довіра" в соціології (2015)
Оксамитна С. М. - Тип школи та місце проживання як чинники диференціації результатів зовнішнього незалежного оцінювання (2015)
Шапошникова І. В. - Зміни цінностей студентської молоді в умовах українських реалій (2015)
Хомерікі О. А. - Феномен університету як маркер суспільного розвитку і модератор соціокультурних трансформацій (2015)
Гудзенко О. З. - Концепт "інституційні зміни" в сучасному соціологічному дис­курсі: практики теоретизування (2015)
Поцелуйко А. О. - Імідж держави: поле концептуальних визначень у соціально-психологічних студіях (2015)
Башкеева Е. Н. - Особенности феномена "ментальных революций" в исследованиях Робера Мандру (2015)
Могільова С. В. - Спортивний агон і смерть: екзистенціальний характер кореляції (2015)
Іванова К. А. - Концептуальний апарат синергетики і дослідження культурних змін (2015)
М’ясникова Н. О. - Комплексна модель етики відповідальності для сучасної соціальної реальності (2015)
Петренко Д. В. - Медіальний поворот у філософії (2015)
Кулєшов О. В. - Концепція громадянського суспільства Юргена Хабермаса: pro et contra (2015)
Сомов А. Ю. - Генеза ідеї надлюдини в європейській філософії: концепція Фрідріха Ніцше (2015)
Безена І. М. - Проблема самоактуалізації особистості школяра щодо отримання якісної освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: філософсько-освітній аспект (2015)
Лимонченко В. В. - Апофатика и предикация: экзистенциальное обращение и логическая процедура (2015)
Ріжняк Р. Я. - Джерельна база дослідження з історії розвитку інформатики у вишах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Деревінський В. Ф. - Внутрішня та зовнішньополітична діяльність Народного Руху України у 1992–1999 рр. (2015)
Абдуллаева С. Ф. - Освещение истории Азербайджана и государства сельджукидов в "кембриджской истории Ирана" (2015)
Козерод О. В. - Сучасний європейський антисемітизм: основні характерні риси і загрози (2015)
Литвиненко О. Є. - Громадська діяльність агрономів у добу 1920-х рр.: науково-технічна секція всеробітземлісу (2015)
Кропивко О. М. - Зміни в системі підготовки і підвищенні кваліфікації керівних кадрів колгоспів і радгоспів УРСР в 50-х – 60-х рр. ХХ ст. (2015)
Авксентьев А. А. - Пропорциональная персонализированная избирательная система как альтернативная электоральная модель для местных выборов в Украине (2015)
Яшна Н. О. - Роль арктичної ради у вирішенні еколого-політичних питань в Арктич­ному регіоні (2015)
Балацька О. Б. - Сутність та специфічні риси політичного насилля як засобу здійснення влади (2015)
Preißer M. - Die massgeblichkeit der handelsbilanz fur die steuerbilanz (2015)
Войнаренко М. П. - Формування мережевого капіталу як категорії економічної соціології та облікової системи, Скоробогата Л. В. (2015)
Гарасим П. М. - Облікова концептуалізація основних засобів та їх зносу у П(С)БО ТА М(С)БО: теоретико-методологічний аспект, Лобода Н. О., Гарасим М. П. (2015)
Герасимович І. А. - Фінансовий інжиніринг як об’єкт обліку інновацій (2015)
Madzinova R. - Basic changes in GDP accounting (2015)
Касич А. О. - Теоретичні та методичні основи оцінки та обліку гудвілу підприємства (2015)
Лучко М. Р. - Пізнання в розвитку теорії бухгалтерського обліку (2015)
Лучко М. Р. - Організація обліку в установах державного сектору економіки: реалії сьогодення, Штимер Л. Т. (2015)
Ткаченко Н. М. - Удосконалення бухгалтерського обліку заготівлі та переробки цукрових буряків цукровими заводами, Кравченко І. Й. (2015)
Хомин П. Я. - Витки й виверти історії бухгалтерського обліку (2015)
Цуркану В. - Некоторые аспекты бухгалтерского учета минеральных ресурсов в контексте МСФО, Голочалова И. (2015)
Чебанова Н. В. - Об’єкти інноваційного походження та їх визнання, Єфіменко Т. І. (2015)
Богуцька Л. Т. - Інвестиційна нерухомість як об’єкт облікової політики підприємства (2015)
Ващенко В. В. - Історія розвитку системи резервування (2015)
Глух Н. В. - Управління проектами: місце та роль обліку і аналізу (2015)
Вигівська І. М. - Економічний ефект природоохоронної діяльності підприємств АПК: облікове забезпечення розрахунку, Зеленіна О. О., Кулій-Дем’янюк Ю. В. (2015)
Височан О. С. - Нарахування та відповідність доходів і витрат у теорії обліку туристичної діяльності (2015)
Даньків Й. Я. - Економіка, управління, облік та право України-Русі ІХ – ХІV ст. (короткий історичний огляд), Остап’юк М. Я., Даньків В. Й., Шостаківська Н. М. (2015)
Іванечко П. М. - Адаптація європейської практики оподаткування: погляд на фонд оплати праці та спецрежими оподаткування, Іванечко Ю. М. (2015)
Кузьмінський Б. Ю. - Облік конфіскованих активів суб’єктів міжнародної економічної діяльності на етапі їх реалізації (2015)
Лалакулич М. Ю. - Податкова реформа в умовах фінансової кризи та зовнішньої агресії (2015)
Осадча Т. С. - Земельна рента як об’єкт бухгалтерського обліку (2015)
Патряк О. Т. - Операції з корпоративними правами за етапами їх життєвого циклу (2015)
Плекан М. В. - Проблемні аспекти нематеріальних активів (2015)
Пономаренко Н. М. - Організаційно-методичні аспекти обліку розрахункових операцій підприємства (2015)
Радченко М. А. - Особливості відображення електронних грошей в обліку (2015)
Шеверя Я. В. - Методичні підходи до відображення процесу замовлення у системі бухгалтерського обліку, Сливка Я. В. (2015)
Шуліко А. О. - Порівняльна характеристика основних положень національних та міжнародних стандартів, що регулюють облік товарних деривативів (2015)
Чік М. Ю. - Підходи до управління грошовими потоками та їх облікова інтерпретація (2015)
Яцко М. В. - Бухгалтерський облік амортизації основних засобів суб’єктів державного сектора в умовах трансформації бюджетних процесів в Україні, Яцко Л. Б. (2015)
Лакис В. И. - Двойственный характер информации управленческого учета, Гайжаускас Л. П. (2015)
Єршова Н. Ю. - Ідентифікація предмету та методу стратегічного управлінського обліку (2015)
Ещенко С. А. - Отдельные проблемы бухгалтерского учета затрат при долевом строительстве, связанных с обременениями (2015)
Колісник Г. М. - Обґрунтування оптимальної моделі управління витратами в умовах кошторисного обліку, планування та калькулювання, Штулер Г. Г. (2015)
Король К. В. - Визначення сутності управлінського і виробничого обліку (2015)
Макарович В. К. - Ризики факторингових операцій: класифікаційний підхід (2015)
Ренкас І. - Мінімальна заробітна плата в аспекті вимірювання людського капіталу (2015)
Шулла Р. С. - Особливості калькулювання нормативної собівартості продукції в системі "директ-костинг" на підприємствах лісопильного виробництва (2015)
Парасій-Вергуненко І. М. - Організаційно-методичні аспекти аналізу інноваційного розвитку підприємств (2015)
Koziol W. - The structure of knowledge in society as a determinant fair labour income inequalities in the economy (2015)
Ренкас Ю. - Продуктивність праці національних економік. Порівняльний аналіз з використанням витратної функції виробництва (2015)
Sedlakova I. - Predictive models and their application in slovak companies (2015)
Пилипів Н. І. - Комплексна аналітична оцінка доцільності проведення капремонту основних засобів будівельних підприємств, П’ятничук І. Д., Матієшин М. М. (2015)
Павлов К. В. - Статистическое измерение развития наноэкономики (2015)
Збарський В. К. - Аналіз організаційно-правового забезпечення ринку м’яса в Україні (2015)
Талавиря М. П. - Розвиток біоорієнтованої економіки на науковій основі (2015)
Ножова Г. М. - Методичні підходи до визначення стратегії управління оборотним капіталом на підприємствах (2015)
Берляк Г. В. - Теоретичні підходи до аналізу інвестиційної безпеки підприємства (2015)
Гадзевич О. І. - Аналіз стану грошових розрахунків як засіб підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства (2015)
Кирлик Н. В. - Організаційне забезпечення процесів формування та оцінки людського капіталу підприємства (2015)
Левкулич В. В. - Оцінювання рівня розвитку систем управління витратами на якість продукції підприємств з виробництва одягу Закарпатської області (2015)
Олійник Є. В. - Аналіз впливу амортизації на динаміку відтворення основних засобів (2015)
Нападовська І. В. - Організаційно-методичні аспекти економічного аналізу як інструмент аудиту оцінювання вартості підприємств (2015)
Фецович Т. Р. - Стратегічний аналіз результатів діяльності птахівничих підприємств як основи формування стратегії розвитку (2015)
Ценклер Н. І. - Методичні підходи до формування моделі кадрового контролінгу (2015)
Чайковская М. П. - Модели прогнозирование устойчивости финансово-экономических организаций, Медведь Т. (2015)
Талавиря О. М. - Теоретико-методологічні підходи економічного аналізу розвитку підприємства (2015)
Dobija M. - Accounting and the GDP measurement system (2015)
Гвиздова Е. - Сопоставление избранных принципов учета и стандартов Европейского Союза IFRS, US GAAP и словацкого законодательства, Мокрисова В. (2015)
Замула І. В. - Гармонізація корпоративної звітності з охорони атмосферного повітря, Кірейцева Г. В. (2015)
Корягін М. В. - Змістовний аналіз сучасних теорій бухгалтерської звітності (2015)
Костирко Р. О. - Інтегрована звітність у забезпеченні корпоративної соціальної відповідальності компаній (2015)
Яремко І. Й. - Публічна репрезентація інформаційно-інтелектуальної складової капіталу підприємства (2015)
Воськало Н. М. - Особливості відображення в обліку та звітності інформації про необоротні активи (2015)
Лукановська І. Р. - Адаптація фінансової звітності України до вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу (2015)
Фаріон А. І. - Імплементація МСФЗ в Україні відповідно до вимог Європейського Союзу. Кращий європейський досвід (2015)
Проскуріна Н. М. - Організаційно-методичні підходи до використання роботи внутрішніх аудиторів при аудиті фінансової звітності (2015)
Головач В. В. - Концептуальні засади аудиторської діяльності: світовий досвід та вітчизняна практика (2015)
Коротаев С. Л. - Аудиторская деятельность в Беларуси: анализ состояния и перспектив развития (2015)
Коротаев С. Л. - Актуальные проблемы аудита в Беларуси: демпінг, Немеровец А. В. (2015)
Максімова В. Ф. - Особливості визначення суттєвості і ризиків у державному аудиті, Слободяник Ю. Б. (2015)
Максімова В. Ф. - Поглиблення інтеграції внутрішнього контролю інвестиційної діяльності з іншими елементами процесу управління, Шаровська Т. С., Вакаров В. М. (2015)
Скаско О. І. - Законодавчі проблеми регулювання та контролю діяльності банків, кредитних спілок в Україні, Воробець Х. Б. (2015)
Воронко Р. М. - Внутрішній контроль як невід’ємна складова системи управління підприємств та організацій споживчої кооперації (2015)
Пилипчук Н. М. - Методичний підхід до організації аналітичної роботи внутрішнього аудиту доходів від основної діяльності (2015)
Сапоговська О. В. - Внутрішній аудит оцінки та управління проектними ризиками (2015)
Vaicekauskas D. - Аnalysis and evaluation of audit service quality in Lithuania (2015)
Хорунжак Н. М. - Удосконалення внутрішнього контролю за витратами на надання послуг на засадах комп’ютеризації (2015)
Муравський В. В. - Комунікаційні бар’єри в організації обліку і контролю (2015)
Первій І. В. - Класифікація комп’ютерних програм для потреб бухгалтерського обліку (2015)
Янчев А. В. - Методологія проектування електронного документообігу процесів товарно-матеріального забезпечення господарської діяльності (2015)
Summary (2015)
Жадан Є. - Дослідження категоріального апарату у сфері управління соціальною безпекою міста (2014)
Кравцов О. - Використання краудсорсингу в сучасному державному управлінні (2014)
Машненков К. - Взаємодія екофільних та екофобних настанов у процесі розвитку свідомості суб’єктів державного управління (2014)
Онуфрієнко О. - Розбудова громадянського суспільства як результат універсального державно-правового зближення: теоретичні пошуки (2014)
Рожко О. - Управління організацією надання офтальмологічної допомоги населенню як предмет наукових досліджень (2014)
Марушевський Г. - Стратегічна екологічна оцінка стратегії регіонального розвитку (на прикладі Дніпропетровської області) (2014)
Оболенський О. - Публічне управління в умовах формаційного та цивілізаційного розвитку України , Обушна Н. (2014)
Гессен Є. - Державна політика радянської влади щодо національного руху етнічних німців СРСР (2014)
Ігнатова О. - Підготовка магістрів державного управління: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Мирвода С. - Удосконалення державного управління розвитком корпоративної культури бізнесу (2014)
Овдін О. - Організація державного моніторингу демографічних та етнонаціональних процесів у Казахстані: досвід для України (2014)
Пастух К. - Нормативно-правове забезпечення формування та реалізації державної економічної політики на регіональному рівні в Україні (2014)
Подп’ятнікова А. - Мотиваційний механізм державного регулювання транзитного потенціалу України (2014)
Сатов О. - Напрями державної підтримки інноваційних кластерів в Україні (2014)
Акімов О. - Психологічні складові підвищення ефективності професійної діяльності державних службовців (2014)
Гусак І. - Державна кадрова політика: проблеми та шляхи реалізації (2014)
Западинчук О. - Формування інституту державної служби в Україні: теоретичний аспект (2014)
Серченко К. - Технологічна компетентність державних службовців: поняття та сутність (2014)
Кірєєва О. - Спільноти практики та електронне навчання як інструменти професіоналізації публічних службовців (2014)
Смолова Л. - Відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування перед державою: правові засади та механізм забезпечення (2014)
Сухінін Д. - Розробка моделі процесу "моніторинг-контроль" у сфері забезпечення якості муніципальних послуг: використання методології проектного підходу (2014)
Николаїшин Б. - Місцеві вибори як базовий механізм формування відносин між органами публічної влади і територіальними громадами: зарубіжний досвід (2014)
Удод Є. - Формування регіональної системи підтримки проектів місцевого розвитку: досвід Дніпропетровської області (2014)
Відомості про авторів (2014)
Покажчик наукових статей, опублікованих у 2014 р. (2014)
Ядранський Д. М. - Трудова габітуалізація: теоретичний аспект (2013)
Міхеєва О. К. - Корупція у оцінках державних службовців: рейтинг корумпованих сфер та особливості взаємодії з клієнтами (2013)
Хижняк К. В. - Довіра в міжкультурній комунікації: управлінський аспект (2013)
Бурега Р. В. - Соціальна сутність та значення надання адміністративних послуг (2013)
Кандуба Т. Ю. - Соціологічний аналіз стану та перспектив розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні (2013)
Коваленко В. П. - Адаптивні механізми державного управління освітою (2013)
Мазіна Н. Є. - Соціальний капітал бізнес-структури як об’єкт управління: теоретико-методологічні засади дослідження (2013)
Чумак О. В. - Проблеми державного управління інформацією в контексті постіндустріалізації (інформатизації) суспільства (2013)
Ганєєва К. В. - Запахідні та "незахідні" стратегії в управлінні (2013)
Агарков О. А. - Мультипрофесійний підхід в медико-соціальній роботі з ВІЛ-інфікованими (2013)
Байдак Т. М. - Мотиви споживчої поведінки: соціологічний аналіз ринку туристичних послуг, Болотова В. О. (2013)
Довгаль І. В. - Емпіричний вимір складових соціального діалогу в сфері споживацької поведінки на території України (2013)
Абаніна Н. С. - Специфічні риси здійснення соціального опору в українському суспільстві (2013)
Ганжа О .В. - Парадигмальний аналіз категорії соціальна зрілість в рамках соціологічного дискурсу (2013)
Батюк А. М. - Інституціоналізація фізичної культури і спорту в сучасному суспільстві (2013)
Могдальова І. В. - Специфіка становища та розвитку інтелігенції в соціальній структурі центральної європи ХІХ-ХХ ст. (2013)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні особливості футбольних дербі центральної Америки (2013)
Бухтеєв М. І. - Зінов’євське розуміння етносу (2013)
Клименко О. Ю. - Проблеми дослідження дитинства як соціального феномену (2013)
Стасенко С. - Реконструкція метода сходження абстрактного до конкретного у творчості О.О. Зінов’єва (2013)
Кучеренко О. В. - Соціологічний аналіз розвитку та діяльності інституту студентського самоврядування у вищому навчальному закладі (2013)
Володіна К. О. - Суспільна активність як соціальна дія (2013)
Васильченко О. А. - Особливості соціальної роботи з розумово відсталими дітьми: аналіз сучасних підходів (2013)
Єнін М. Н. - Трансформації ідеологічних ідентичностей та електоральна поведінка луганчан (2013)
Комовська О. В. - Композиційні принципи організації соціологічної трилогії О.О. Зинов’єва (2013)
Попович В. М. - Профілактика девіантної поведінки як технологія соціальної роботи з підлітками (2013)
Стрельнікова О. О. - Особливості залучення громадян до доброчинної діяльності в м. Харкові: сучасний стан та перспективи (2013)
Хижняк О. В. - Громадянські ініціативи як колективні дії (2013)
Шинкаренко О. Є. - Розробка стратегії виборчої кампанії та використання ресурсного аналізу (2013)
Чаплик М. М. - Роль спортсменів у кримінальних практиках: порівняльна характеристика 1990-х та 2010-х рр. (2013)
Дубініна Я. П. - Формування маркетингової системи взаємодії ринків вищої освіти та праці (2013)
Давидченко О. В. - Теоретичні підходи до вивчення політичної участі жінок (2013)
Горбатенко В. П. - Механізм евтектичного перетворення в подвійних сплавах системи Ag – Cu за різних умов охолодження, Кушнерова К. Ю. (2010)
Toлочин О. І. - Структура та властивості ультрадрібнозернистого композиту WC – 25 % Ni (2010)
Єфременко В. Г. - Структура та розподіл елементів між фазами високохромистих чавунів, Лоньшаков О. В., Пензенська Ю. Г. (2010)
Дубодєлов В. І. - Структура і зношування закристалізованого у постійному магнітному полі заевтектичного сплаву Al – Fe, Середенко В. О., Затуловський С. С., Косинська А. В. (2010)
Панарін В. Є. - Вакуумна технологія вирощування вуглецевих наноструктур, Свавільний М. Є., Хомінич А. І., Білий М. М. (2010)
Дурягіна З. А. - Структура та властивості поверхневих шарів при лазерному легуванні сталі ЭП 823, Лазько Г. В., Василів Х. Б. (2010)
Андрущик Л. О. - Особливості структури спеченого електроконтактним нагрівом порошкового хрому, Ошкадьоров С. П., Курпас В. І. (2010)
Делєві В. Г. - Особливості зміцнення швидкорізальних сталей при електрошлаковому переплаві, Чіпенко Т. Ю., Крикун В. М. (2010)
Філоненко Н. Ю. - Вплив попередньої пластичної деформації на дифузію бору та вуглецю в сплавах на основі заліза, Федоренкова Л. І. (2010)
Щеглов В. М. - Підвищення ефективності модифікування сталі, Кондратюк С. Є., Примак І. Н. (2010)
До 80-річчя від дня народження Борисова Георгія Павловича (2010)
До 80-річчя від дня народження Винокура Бертольда Бенціоновича (2010)
Науково-практична конференція молодих вчених України "Нові технології і матеріали у машинобудуванні" (2010)
Конкурс робіт молодих науковців України (2010)
Козелкова Е. С. - Использование антенн с плоской апертурой для оптимальной обработки пространственно-временных сигналов, Уварова Т. В. (2013)
Ставицький С. Д. - Метод оцінки оперативності спостереження заданого району системою "СІЧ-2" (2013)
Онушко В. В. - Передавальна функція асинхронного двигуна при частотному керуванні, Погрібняк І. Д. (2013)
Шульга А. В. - Практические предложения конструкций источников излучения с повышенной надежностью процессов пуска для систем управления движением, Зубрицкий О. А., Нелюба Д. Н., Данник А. И. (2013)
Маслов О. Г. - Дослідження коливань вібраційної установки для формування залізобетонних виробів, Нестеренко М. П., Педь Д. С. (2013)
Колієнко В. А. - Тепловий баланс газогенератора і визначення коефіцієнта корисної дії процесу газифікації, Павленко А. М. (2013)
Пугач М. В. - Система автоматичного керування роторно-плівковим апаратом, Скакун В. О. (2013)
Шульга О. В. - Задачі автоматизації насосної установки відвантаження газового конденсату, Труш О. В. (2013)
Молчанов П. О. - Динамические характеристики колебаний перегородки кассетной установки, Нестеренко Н. П., Чередников В. Н. (2013)
Лютенко В. Є. - Математична модель для дослідження електромеханічних процесів у підйомниках для складання бурових вишок (2013)
Бороздін М. К. - Випромінювання вертикального електричного диполя, розміщеного уздовж осі проводячого кругового циліндра поблизу плоскої границі відокремлення двох середовищ (2013)
Захарченко Р. В. - Моделювання технологічного процесу регулювання рівня води у контурі охолодження атомної станції (2013)
Онушко В. В. - Аналіз моделей асинхронного двигуна при частотному керуванні, Погрібняк І. Д. (2013)
Хращевський Р. В. - Оцінка процесів формування маршрутів ATS (2013)
Кушнєрова Н. І. - Вибір та обґрунтування методу тестового діагностування елементів системи попередження виникнення нештатних ситуацій на борту повітряного судна (2013)
Башинський В. Г. - Методика розрахунку вихідних даних для перехоплення засобів ураження комплексом захисту вертольота, Васильєв Д. Г., Шабан Р. Г. (2013)
Халимов Г. З. - Биометрическая идентификация на основе вейвлетов Габора (2013)
Шитова О. В. - Підхід до розпізнавання військових літаків на зображеннях (2013)
Куценко С. В. - Шляхи визначення добового навантаження електромереж у житлових будинках на базі розрахунку сумарної повної потужності електрообладнання (2013)
Рябоконь Є. О. - Розрахунок обтічників з малими кутовими помилками пеленга для зенітних керованих ракет з самонаведенням (2013)
Козелков C. В. - Основні параметри проектування системи управління електроприводом насосної станції, Коробко О. А. (2013)
Одноралов І. В. - Фінансовий ризик, як елемент впливу на ефективність використання державних коштів при створенні озброєння та військової техніки (2013)
Велит І. А. - Вибір джерел світла для оптичного опромінення рослин томатів, огірків та розсади, Ґузик Д. В. (2013)
Козелков C. В. - Обґрунтування доцільності впровадження частотного регулювання в електроприводах насосів, Коробко О. А. (2013)
Семенов В. Б. - Вплив інновацій на конкурентоспроможність і економічні показники підприємства авіаційної промисловості, Туголуков В. О., Леховіцер В. О. (2013)
Кошка В. О. - Особливості об’єднання параметричної та семантичної інформації на основі даних різнотипних активних та пасивних засобів локації (2013)
Краснобаев В. А. - Основные свойства непозиционной системы счисления, Сомов С. В., Янко А. С. (2013)
Гурін В. В. - Методи стиснення інформації в комп’ютерних системах, Шувалова Л. А. (2013)
Адаменко М. І. - Результати експериментальних досліджень за випробуваннями автоматичних установок пожежогасіння (2013)
Дядюшенко О. О. - Математична модель первинної обробки даних за фактом пожежі (2013)
Пустовіт М. О. - Моделювання поширення пожежі всередині будівель утривимірному просторі методом клітинних автоматів (2013)
Хаткова Л. В. - Зниження горючості текстильних матеріалів – рішення екологічних та соціально-економічних проблем, Дагіль В. Г. (2013)
Сільвестров А. М. - Сигнальна і параметрична ідентифікація, Галай В. М., Шефер О. В. (2013)
Кельса Д. Ю. - Корпоративна мережа IP- телефонії ВНЗ на основі уніфікованих комунікацій та із забезпеченням роумінгу, Слюсарь О. І., Слюсарь І. І. (2013)
Дмитрієва Г. П. - Нікель-карбідні евтектичні сплави в умовах сольової корозії, Черепова Т. С., Василенко В. І. (2010)
Дубовий О. М. - Вплив передрекристалізаційної термічної обробки на фізико-механічні властивості напилених покриттів та деформованих металів і сплавів, Лебедєва Н. Ю., Янковець Т. А. (2010)
Бродніковський М. П. - Окислення сплавів титану та цирконію з малим вмістом хрому під час нагріву на повітрі, Порядченко Н. Ю., Хмелюк Н. Д. (2010)
Доній О. М. - Теоретичне визначення критичного розміру зародка при гомогенній кристалізації з використанням сінергетики (2010)
Гаврилюк В. П. - Корозійно-зносостійкі сталі для насосів, Марковський Є. А., Локтіонов-Ремізовський В. А., Хлистун С. В. (2010)
Храновська К. М. - Особливості формування покриттів при електроіскровому легуванні заліза та міді, Мазанко В. Ф., Бевз В. П. (2010)
Лобода П. І. - Евтектичні сплави систем LaB6 - Me2B5, Кисла Г. П., Сисоєв М. О., Богомол Ю. І. (2010)
Даніленко Т. П. - Застосування стереології до аналізу металевих зеренних структур (2010)
Опришко Л. В. - Вплив технологічних чинників на структуру та експлуатаційні властивості котельних гарячепресованих труб (2010)
Стась І. М. - Формування дендритної структури вуглецевих сталей залежно від умов тепловідбору, Корж А. В. (2010)
Пляхтур О. О. - Структуроутворення, спадковість та властивості сталей при переплавах, Козаченко М. П. (2010)
Недужий А. М. - Вплив швидкості охолодження алюмінієвого сплаву на морфологію твердої фази, Дука В. М. (2010)
Дука В. М. - Особливості формування литої структури алюмінієвих виливків за умов імпульсної обробки, Недужий А. М. , Цір Т. Г. (2010)
Берчук Д. М. - Вплив пізнього модифікування на формування структури виливків з високоміцного чавуну (2010)
Бачинський Ю. Д. - Дослідження взаємодії модифікатора ФС65РЗМ15 з розплавом чавуну (2010)
Ясинський О. О. - Регулювання структуроутворення та механічних властивостей виливків з високоміцного чавуну при ковшовому модифікуванні (2010)
Скоробагатько Ю. П. - МГД-обробка силумінів (2010)
Нагірна О. М. - Електросталеплавильне виробництво та утилізація його відходів (2010)
Левченко Ю. М. - Сучасні вогнетриви для отримання складнопрофільних виливків (2010)
Михнян О. В. - Використання процесу спрямованої кристалізації при отриманні деталей ГТД, Левченко Ю. М. (2010)
Лоскутова Т. В. - Склад та захисні властивості титаноалітованих вуглецевих сталей, Аршук М. В., Бобін А. Б. (2010)
Мініцький А. В. - Магнітні та фізико-механічні властивості порошкових матеріалів системи залізо - олово, Кеба Б. А., Власенко А. М. (2010)
Соловар О. М. - Термодинаміка дифузійного насичення титану та титанових сплавів азотом, вуглецем та киснем, Смокович І. Я. (2010)
Аршук М. В. - Вплив відпалу на структуру та властивості титаноалітованої сталі 12Х18Н10Т, Лоскутова Т. В., Хижняк О. В., Задорожний В. О. (2010)
Храновська К. М. - Особливості формування електроіскрових покриттів на залізі при додатковому азотуванні (2010)
Дехтяренко В. А. - Фазові рівноваги в ситемі Ti-Zr-Mn (2010)
Труш В. С. - Вплив твердорозчинного зміцнення поверхні на опір втоми титанового сплаву ВТ1-0 (2010)
Вінниченко Д. В. - Електротехнічний комплекс для вимірювання опору алюмінієвих сплавів в інтервалі кристалізації (2010)
Ігнатенко А. В. - Вплив розміру зерна на схильність металу з ОЦК-граткою до водневої крихкості (2010)
Безпалий А. А. - Міжфазна взаємодія розплавів на основі алюмінію та цирконію з вогнетривкими матеріалами, Верховлюк А. М. (2010)
Козак Д. С. - Одержання заевтектоїдної сталі без структурно-вільного цементиту при кристалізації (2010)
Баглюк Г. А. - Структура та властивості спечених марганцевих сталей з різним вмістом вуглецю, Сосновський Л. О. (2010)
Борисов А. Г. - Розеткова та дендритна морфологія первинної фази при литті алюмінієвого сплаву в металевий кокіль (2010)
Троцан А. І. - Оцінка розмірів тугоплавких часток, що вводяться у розплав, здатних ставати центрами кристалізації, Каверинський В. В., Бродецький І. Л. (2010)
Храновська К. М. - Легування матеріалів металічними мікропорошками, Мазанко В. Ф., Іващенко Є. В. (2010)
Кисіль В. М. - Високошвидкісне повітряно-паливне напилення жаро- та зносостійких покриттів, Євдокименко Ю. І, Бучаков С. В. (2010)
Лопатько К. Г. - Особливості формування наночастинок при електроіскровій обробці заліза, Афтанділянц Є. Г., Зауличний Я. В., Карпець М. В. (2010)
Мініцький А. В. - Вплив технологічних режимів виготовлення матеріалів на основі залізного порошку на їх магнітні властивості (2010)
Труш В. С. - Вплив твердорозчинного зміцнення на втомну довговічність титанового сплаву ВТ1-0 (2010)
Форум ливарної індустрії – 2010 (2010)
Нові видання. С. Є. Кондратюк "Структуроутворення, спадковість і властивості литої сталі". – Київ: Наук. думка, 2010. – 175 с. (2010)
Конкурс робіт молодих науковців України (2010)
Тематичний показчик за рубриками журналу "Металознавство та обробка металів” за 2007 – 2010 роки (2010)
Бобровська О. Ю. - Врахування структурних змін у стратегіях розвитку регіонів, Зєніна-Біліченко А. С. (2013)
Приходько В. П. - Державне регулювання як необхідна умова забезпечення економічної безпеки регіонів (2013)
Кузьмін О. Є. - Типологія інжинірингу та змістова характеристика його видів, Городиська Н. А. (2013)
Ларіна Р. Р. - Моделювання бізнес-процесів промислового підприємства в напрямку розвитку його логістичного менеджменту , Лук'янова О. Ю. (2013)
Узунов В. В. - Інноваційний потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств на внутрішніх і зовнішніх ринках (2013)
Ванієва А. Р. - Сутнісні категорії та чинники використання трудоресурсного потенціалу населення (2013)
Гринчук Ю. С. - Формування інноваційних стратегій управління використанням земельно-ресурсного потенціалу аграрного виробництва (2013)
Павлова Г. Є. - Принципи сучасної системи державного регулювання аграрного сектора економіки (2013)
Хлівна І. В. - Економіко-математичні задачі оптимізації сільського господарства як підвищення зяйнятості на селі (2013)
Третяк Н. М. - Фінансові інструменти оновлення основних засобів сільськогосподарських підприємств (2013)
Демчук О. В. - Применение модели оптимизации эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли АР Крыма (2013)
Дикий А. В. - Разработка механизма организации бизнес-процессов в рамках проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства (2013)
Куценко М. А. - Економічні аспекти кадрової стратегії державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Дяченко О. Г. - Аналіз обсягів вільної ліквідності банківської системи України (2013)
Буцька О. Ю. - Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища як інструмент антикризового реагування, Соколинська Д. О. (2013)
Коноплястий Є. В. - Вплив сучасного глобалізованого індустріального виробництва на соціально-економічну та екологічну системи (2013)
Прокоф'єва О. В. - Платоспроможність страхових (перестрахових) компаній та її вплив на розвиток ринку страхування (2013)
Арич М. І. - Концептуальні підходи до визначення фінансово-економічних результатів підприємства (2013)
Заварзіна Т. В. - Систематизація факторів, що впливають на фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі (2013)
Гуменюк Н. В. - Мотиваційні аспекти розвитку компетенцій працівників в умовах формування системи гідної праці (2013)
Мекшун П. В. - Ефективність державного управління економічною безпекою України (2013)
Ружицький І. Ю. - Формування доходів державного бюджету в контексті бюджетної безпеки (2013)
Письменна О. Б. - Основи кластеризації уранодобувного комплексу України (2013)
Терещенко О. Ю. - Принципи та методи інформатизації систем регіонального управління (2013)
Назаров М. І. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону (2013)
Теплицкая А. А. - Сравнительный анализ директивного и индикативного планирования (2013)
Дерун Т. М. - Зарубіжний досвід здійснення державної політики розвитку малих міст (2013)
Сельський А. А. - Стратегічні документи у забезпеченні стратегічної діяльності (2013)
Гур'єв С. О. - Регулювання функціонування медицини катастроф на сучасному етапі реформування галузі охорони здоров'я, Близнюк М. Д., Волянський П. Б., Михайловський М. М., Терент'єва А. В. (2013)
Васильченко О. Ю. - Народне представництво як інститут демократичної держави: теоретико-методологічний аналіз (2013)
Погребняк Ю. В. - Методика формування професійної готовності державних службовців до управління соціальними проектами в умовах післядипломної освіти (2013)
Васюк Н. О. - Юрисдикція Європейського Суду з прав людини щодо тлумачення Конвенції про захист прав людини і основних свобод, Рожкова М. Г. (2013)
Шульга О. В. - Алгоритм вибору критеріїв оцінки ефективності псевдосупутникових радіонавігаційних систем (2013)
Хомяков Э. Н. - Статистическая аттестация оценок координат неподвижной аппаратуры потребителя gps, глонасс по наблюдениям в формате nmea-0183, Медведев В. Н. (2013)
Козелков С. В. - Оптимальний вибір сеансів радіоконтролю орбіти для забезпечення максимальної точності розв'язку задачі уточнення параметрів руху ка, Козелкова К. С., В’юннік О. В. (2013)
Хращевський Р. В. - Координування в системі планування розподілу повітряного простору (2013)
Логачов С. В. - Імітаційна модель та результати моделювання сумісної ідентифікації радіотехнічних вимірів при супроводженні близькорозташованих космічних об'єктів (2013)
Карлов В. Д. - Штучні тропосферні неоднорідності для утворення радіоканалів із покращеними властивостями, Крижний А. В., Місайлов В. Л., Сидоров В. В., Рябоконь Є. О. (2013)
Даник Ю .Г. - Зниження рівня бічних пелюсток автокореляційної функції багатокомпонентного сигналу з лінійною модуляцією частоти, Бугайов М. В., Поздняков П. В. (2013)
Бондаренко Т. Г. - Исследование точности измерения угла поворота волновым гироскопом, Долинская О. Г. (2013)
Бороздін М. К. - Аналіз вимог, пред’явлених до параметрів антен із незалежними діаграмами спрямованості (2013)
Дергачов К. Ю. - Раціональне управління рухом мобільних транспортних роботів, Литвиненко Т. В. (2013)
Коробчинський М. В. - Аналіз окремих аспектів використання логічних моделей в задачах виявлення аномалій у розподіленій системі управління рухомими об’єктами (2013)
Недашковский А. Л. - Цифровые итерационные синхронно-фазовые демодуляторы (2013)
Пекуровський Г. В. - Визначення оптимальних координат розміщення сенсорів та виконавчих пристроїв на затиснутій пластині при синтезі адаптивної системи автоматичного управління активною компенсацією вібрації (2013)
Толубко В. Б. - Визначення математичної функціонально-статистичної моделі мережного елементу як об'єкта контролю та управління, Беркман Л. Н., Комарова Л. О. (2013)
Жиленков А. А. - Идентификация и контроль параметров в автоматизированных системах управления судовых электроэнергетических систем, Чёрный С. Г. (2013)
Воронько В. В. - Экспериментальные исследования точности сборки в специализированных переналаживаемых сборочных приспособлениях с чпу, Воробьев Ю. А., Дьяченко Ю. В., Профатилова А. С. (2013)
Миколайчук Р. А. - Особливості побудови складних технічних систем з динамічною структурою (2013)
Одноралов І. В. - Техніко-еконмоічний ризик як складова загального ризику успішного виконання державної програми розвитку озброєння та військової техніки (2013)
Романенко І. О. - Нечітка модель оцінки ефективності планування бойової підготовки військовослужбовців, Івахненко Т. О. (2013)
Гринкевич Г. О. - Метод визначення характеристик інформаційно-енергетичної ефективності сучасних безпроводових ткс (2013)
Дакова Л. В - Аналіз можливості застосування моделей розповсюдження радіохвиль для мереж lte та wimax (2013)
Дробик А. В. - Распараллеливание потока команд в мультиядерных микропроцессорах, Лобанов Л. П., Яскевич В. А. (2013)
Каратанов А. В. - Методы и модели оценки качества систем автоматизированного проектирования в едином информационном пространстве (2013)
Коба С.А. - Система имитационного моделирования технико-экономических показателей сложных проектов, Дружинин Е. А. (2013)
Бабенко В. Г. - Побудова моделі оберненої нелінійної операції матричного криптографічного перетворення, Стабецька Т. А. (2013)
Болюбаш А. А. - Методика испытаний на электромагнитную совместимость элементов сетей мобильной связи, Подорожняк А. А., Петрукович Д. Е. (2013)
Замула А. А. - Оценка защищенности информационных систем от угроз, Землянко Ю. В., Коваль Г. С. (2013)
Кащеева В. Ю. - Информационная технология анализа многокомпонентных процессов по временным рядам на основе интервальных прогнозных моделей (2013)
Подскальный Е. И. - Анализ информационной безопасности систем контроля физического доступа c аутентификацией на основе смарт-карт, Галькевич А. А., Желтухин А. В. (2013)
Андрощук О. С. - Вибір методів вирішення завдань з прийняття рішень в організаційно-технічних системах (2013)
Макаренко А. О. - Метод зменшення впливу зовнішніх завад на телекомунікаційні системи передачі даних по електромережі (2013)
Зингаева Е. И. - Шумовые характеристики фотодиода на основе cdp2, Горыня Л. М., Зуев В. А. (2013)
Іохов О. Ю. - Оцінювання завадостійкості каналу радіозв’язку тактичної ланки управління підрозділів внутрішніх військ методом імітаційного моделювання, Кузьминич І. В., Малюк В. Г., Сєвєрінов О. В. (2013)
Передмова (2014)
Ківалов С. В. - Новітні положення Закону України "Про державну службу" 2011 р. (2014)
Саєнко С. І. - Динаміка співвідношення норм адміністративного права, релігії, моралі та звичаїв (2014)
Корнута Л. М. - Визначення поняття доказів та доказової діяльності в дисциплінарному провадженні щодо державних службовців (2014)
Гаруст Ю. В. - Оскарження дій посадових осіб як засіб забезпечення прав громадян у податковій сфері (2014)
Ковальчук А. Ю. - Адміністративна відповідальність за проступки, пов’язані з недотриманням вимог законодавства про електроенергозбереження, Гоцалюк С. Ю. (2014)
Волік В. В. - Форми реалізації державної політики у сфері міського транспорту (2014)
Скочиляс-Павлів О. В. - Організаційно-правові заходи протидії корупції у сфері освіти (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Адміністративно-правові засади правопорушень юридичної відповідальності (2014)
Шпенов Д. Ю. - Адміністративно-правове регулювання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за законодавством України (2014)
Мартинюк Ю. М. - Порядок набуття статусу біженця за українським законодавством (2014)
Лазаренко Д. В. - Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює регулювання використання природних ресурсів (2014)
Лазаренко М. В. - Зарубіжний досвід притягнення до адміністративної відповідальності порушників Правил дорожнього руху за допомогою автоматизованих технічних систем (2014)
Сараєв Є. І. - Удосконалення адміністративно-правового статусу суб’єктів організації дорожнього руху (2014)
Хуторянська Т. В. - Загальна характеристика юридичного складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2014)
Komisaruk N. О. - Analysis of mechanism of budget financing of environmental protection (2014)
Хариш М. С. - Про адміністративну відповідальність за порушення інформаційного законодавства України недержавними громадськими організаціями (2014)
Савочкіна Д. О. - Правовий статус Головного управління Національної гвардії України (2014)
Топіха С. М. - Адміністративно-правове регулювання діяльності органів законодавчої влади в умовах використання інформаційних технологій (2014)
Хачатуров Е. Б. - Організаційно-правові чинники та регламентація розвитку суднобудування України (2014)
Чайка В. В. - Співвідношення податкового права з іншими галузями права та законодавства (2014)
Завальнюк В. В. - Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки) (2014)
Задорожній О. В. - Утворення Київської Русі як феодальної держави середньовіччя та суб’єкта міжнародного права як результат взаємодії різнорідних факторів (2014)
Циверенко Г. П. - Фактичні підстави для виникнення міжнародно-правової відповідальності (2014)
Боднарук М. І. - Щодо прийняття Концепції адаптації національного законодавства у сфері соціального страхування до законодавства держав Європейського Союзу (2014)
Гапон О. Є. - Особливості, роль та значення джерел права Європейського Союзу про час відпочинку (2014)
Почтовий М. М. - Правове виховання як критерій ефективності реалізації правової політики держави (2014)
Білаш О. В. - Основні моделі фінансування церков і релігійних організацій у країнах Європейського Союзу (2014)
Севрюков Д. Г. - Розвиток соціальної держави у Швейцарії (2014)
Переверза И. М. - Основные направления профессиональной специализации адвокатской деятельности: сравнительно-правовое исследование (2014)
Бойко Г. І. - Юридична конструкція як засіб юридичної техніки (2014)
Сметюх В. С. - Особливості формування та функціонування національної держави, її роль у державотворчому процесі (2014)
Федоренко В. В. - Реалізація конституційних засад судочинства в статусі й діяльності органів конституційної юрисдикції України та зарубіжних країн (2014)
Шонія Л. В. - Міждисциплінарність як потенціал економічного виміру правового порядку (2014)
Рябошапченко А. О. - Маастрихтський договір та процедура вступу Австрійської Республіки до Європейського Союзу (2014)
Харитонов Р. Ф. - Методологические основы исследования отраслевой юридической компаративистики (2014)
Замула А. Ю. - Застосування норм міжнародного права щодо заборони катування та їх імплементація в законодавство України (2014)
Старинець К. О. - Проблемні аспекти відповідності законодавства України міжнародно-правовим стандартам у сфері захисту інтелектуальної власності, Кікашвілі М. В. (2014)
Казак Р. А. - Термин "биоразнообразие" в юридической науке: исторический аспект (2014)
Малярова Е. А. - К вопросу об определении контекстуальных обстоятельств в виде широкомасштабности и систематичности нападения в преступлениях против человечности (2014)
Деревянко Б. В. - Становлення законодавства й практики діяльності органів із забезпечення виконання рішень господарських та інших судів у 1990–2005 роках (2014)
Ніколенко Л. М. - Щодо можливості визнання судового прецеденту в Україні (2014)
Басай О. В. - Обов’язки суб’єктів патентного права (2014)
Навроцька Ю. В. - Проблемні питання участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції, Могиляк А. Є. (2014)
Олюха В. Г. - Співвідношення містобудування та капітального будівництва (2014)
Римарчук Г. С. - Алгоритми дослідження вербальної схожості знаків для товарів та послуг (2014)
Таликін Є. А. - Завдання касаційного перегляду в господарському судочинстві (2014)
Стець О. М. - Особливості державного регулювання в будівельній галузі (2014)
Рябікін Д. А. - Вина як підстава для відповідальності морського перевізника (2014)
Аксютіна А. В. - Класифікація продюсерських договорів (2014)
Боднарчук О. І. - Ефективність нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Moskalenko K. V. - Contracting minors in the sphere of music show business: world experince and Ukrainian challenges (2014)
Мороз В. П. - Найменування підприємства як об’єкт права інтелектуальної власності (2014)
Алєксєєва І. М. - Господарсько-правовий режим кордону як основа міжтериторіального співробітництва (2014)
Кричковська М. О. - Правовий статус засновника корпоративного фонду (2014)
Хорт Ю. В. - Ефективність регулювання інвестицій фондів прямих інвестицій в українські банки (2014)
Хороша Т. С. - Поняття колізійних норм та колізійне регулювання спадкових відносин, ускладнених іноземним елементом (2014)
Іншин М. І. - Професійні спілки за проектом Трудового кодексу України (2014)
Яворська О. С. - Договір як правова підстава викупу земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб (2014)
Сидор В. Д. - Ефективність соціологічного підходу в науці земельного права України (2014)
Змерзлый Б. В. - Создание метеорологической службы в Азово-Черноморском бассейне в начале ХХ века (2014)
Чабаненко М. М. - Сільськогосподарське підприємство як категорія аграрного права України (2014)
Кравченко І. М. - Щодо юридичних гарантій забезпечення процедури звільнення працівника у зв’язку з невідповідністю його займаній посаді або виконуваній роботі (2014)
Заставська Л. П. - Реформування аграрного сектора та прийняття засадничих нормативних актів у сфері аграрного законодавства (1990–2003 рр.) (2014)
Тихонович Ю. С. - Правовий механізм регулювання звільнення з ініціативи працівника (2014)
Павлійчук В. А. - Координаційна діяльність прокурора в контексті захисту трудових прав неповнолітніх (2014)
Вегера В. М. - Оплата праці: поняття, особливості (2014)
Ушверідзе Д. П. - Система класифікації посад на державній службі (2014)
Гаврилова О. О. - Особливості надання працівнику допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку на виробництві (2014)
Ковач Д. Л. - Деякі аспекти державної реєстрації земельних ділянок та оформлення прав на них (2014)
Попова А. О. - Джерела забруднення земель небезпечними речовинами та їх види (2014)
Дремин В. Н. - Преступление и преступность сквозь призму институционализма (2014)
Шаранич С. С. - Депутатський імунітет та кримінальна відповідальність: європейський досвід (2014)
Конопельський В. Я. - Особливості кримінально-виконавчих засад протидії організованій злочинності в Україні (2014)
Жаровська Г. П. - Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні (2014)
Комисарчук Р. В. - Тактика осмотра места происшествия при расследовании транспортных катастроф (2014)
Моргунов О. А. - Сутність і зміст правовиховної роботи в органах внутрішніх справ (2014)
Пасека М. О. - Джерела криміналістично значущої інформації про особу неповнолітнього правопорушника та її використання на стадії досудового розслідування (2014)
Кісілюк Е. М. - Умови правомірності необхідної оборони, які характеризують посягання, Мошенець Д. М. (2014)
Пасько О. М. - Фізіологічна та фізична готовність слідчого до професійної діяльності (2014)
Ряшко О. В. - Слідчі (розшукові) дії в кримінальному процесі України: деякі аспекти походження та розвитку, Брич І. В. (2014)
Турман Н. О. - Специфіка здійснення судового розгляду за участю присяжних (2014)
Бурячок А. О. - Характеристика суб’єктів наркотичних злочинів (2014)
Касько Т. Ю. - Кваліфікуючі ознаки дезертирства (2014)
Кондратюк С. Є. - Структурна спадковість сталей у зв'язку з нерівноважністю і структурною спадковістю шихтових матеріалів, Стоянова О. М., Пляхтур О. О. (2012)
Горяінова Т. В. - Підвищення якості безперервнолитих заготовок низьковуглецевих перитектичних сталей (2012)
Кіндрачук М. В. - Формування структури захисних покриттів на сталях залежно від режиму дифузійного насичення, Лобурак В. Я., Петрик І. Я. (2012)
Гаврилюк В. П. - Формування структури алюміній-кремнієвих лігатур для отримання заевтектичних силумінів, Бондаревський В. М., Гаврилюк К. В. (2012)
Мініцький А. В. - Магнітном'які матеріали на основі композиційних залізних порошків для роботи у змінних полях, Панасюк О. О., Власова О. В. (2012)
Русаков П. В. - Гідроімпульсна герметизація виливків при провокуванні змін напружено-деформованого стану (2012)
Мовчан Б. О. - Електронно-променевий синтез наночастинок титану та їх термічна стабільність, Курапов Ю. А., Литвин С. Є., Стельмах Я. А. (2012)
Петрищев А. С. - Фізико-хімічні властивості шламів від збагачення уранових руд як джерела для одержання залізовмісної вторинної сировини, Григор'єв С. М. (2012)
Гелер О. Л. - Сучасні сталі для автомобілебудування (2012)
Конференція молодих вчених України – 2012 (2012)
Тематичний покажчик за рубриками журналу "Металознавство та обробка металів" за 2011 рік (2012)
Тимочко А. И. - Модель формализации знаний для управления динамическими объектами (2013)
Ушань В. Н. - Метод означивания начальных условий на основе нечеткой логики (2013)
Козелков С. В. - Аналіз реєстрування засобами дзз тематичних задач та їх інформативних ознак на прикладі сільського господарства, Козелкова К. С., В’юннік О. В. (2013)
Коршець О. А. - До питання автоматичного групування літальних апаратів, Королюк Н. О. (2013)
Пичугин М. Ф. - К вопросу принципа построения антенной решетки наземного комплекса управления космическими аппаратами, Карлов Д. В., Верещак А. П., Лукашук Е. В. (2013)
Шульга О. В. - Загальні закономірності впливу факторів трансіоносферного поширення радіохвиль на перешкодостійкість наземних радіотехнічних систем (2013)
Карлов В. Д. - Синтез вимірювача дальності маловисотної цілі над морем за межами дальності прямої видимості в умовах аномальної рефракції, Кондратенко О. П., Шейгас О. К., Ситник Ю. Б. (2013)
Петрушенко М. М. - Вплив місцевих метеорологічних умов на атмосферну рефракцію та дальність дії радіотехнічних систем (2013)
Аль-Аммори Али - Организация приоритетного обслуживания в комплексах маломощных энергетических установок, Цветков В. Д. (2013)
Бондаренко Т. Г. - Расчет силы, действующей на диэлектрический резонатор твердотельного гироскопа при электростатической раскачке, Долинская О. Г. (2013)
Бушма А. В. - Методика оценки эффективности информационных моделей дискретно-аналоговых форм представления сообщений на светодиодной шкале, Ярцев В. П. (2013)
Дикарев А. В. - Коды на основе двоичных колец (2013)
Дробик О. В. - Параметричні моделі гармонічних коливань та їх дослідження обмеженого у часі частоти биття 3d-радара, Косовець М. А., Павлов О. І., Товстенко Л. М. (2013)
Коробчинський М. В. - Аналіз інформаційних складових, що використовуються для забезпечення функціональної стійкості системи управління рухомими об’єктами (2013)
Обидин Д. Н. - Применение компактных нечетких графов в задачах интеллектуализации системы управления летательным аппаратом, Троцкий Д. В. (2013)
Хращевський Р. В. - Аналіз побудови траєкторного радіоінтерферометра (2013)
Романенко І. О. - Модель оцінки якості планування бойової підготовки військовослужбовців, Івахненко Т. О. (2013)
Ткачук С. C. - Методика оцінювання набуття індивідуальних спроможностей особовим складом військових організаційних структур, Дуденко С. В., Алексєєв С. В., Калачова В. В. (2013)
Бишовець Г. Ю. - Використання технології частотно-ортогонального мультиплексування в lte (2013)
Дакова Л. В. - Анализ исследования различных методов кодирования и разделения в WiMAX (2013)
Гринкевич Г. О. - Моделювання та розробка алгоритмів функціонування багатоантенних безпроводових систем передачі (2013)
Гринкевич Г. О. - Програма автоматизації розрахунку зони радіопокриття базової станції, Мостіпан Д.Ю., Петровська А.І., Самборський В.Р., Тавенко Є.Ю., Науменко Р.В. (2013)
Копейка О. В. - Сетевые службы и служба сетевых устройств в дата-центрах (2013)
Негурица Д. С. - Модель взаимодействия пользователя с web-интерфейсом (2013)
Россоха C. В. - Проблемы кроссплатформенности современных технологий веб-разработки для мобильных приложений (2013)
Толюпа С. В. - Методика контролю каналу передачі інформації в системах інформаційної безпеки, Самохвалов Ю. Я., Дружинін В. А. (2013)
Цюцюра С. В. - Застосування нейронних мереж для розпізнавання "Ідеального співрозмовника" серед користувачів соціальних мереж, Терейковський І. А., Палій С. В. (2013)
Яскевич В. А. - Математические модели взаимодействия мультиядерных микропроцессоров с памятью (2013)
Жебка В. В. - Оптимізація інфокомунікаційної мережі в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Лосєв Є. О. - Аналіз ефективності автоматизації центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва, Власенко Г. М., Лотиш В. М. (2013)
Беркман Л. Н. - Метод исследования многокритериальной оптимизации (векторного синтеза) параметров сетей fn (future networks)по результирующему критерию, Комарова Л. А. (2013)
Кондратюк С. Є. - Структуроутворення і температура переходу розплаву в рівноважний стан при переплавах сталі Р6М5Л, Стоянова О. М., Щерецький О. А., Пляхтур О. О. (2012)
Волосевич П. Ю. - Напруження, дислокації та їх участь у мартенситному перетворенні (2012)
Левченко Г. В. - Вплив вуглецю на особливості перитектичної кристалізації та дендритну структуру безперервнолитих заготовок зі сталі 09Г2С, Дьоміна К. Г., Тимофієв Г. В. (2012)
Соловар О. М. - Вплив попередньої магнітно-абразивної обробки на склад дифузійних покриттів на сплаві ВТ8, Бобіна М. М., Майборода В. С. (2012)
Моісеєв Ю. В. - Магнітний неруйнівний контроль структурного стану сталей та чавунів, Личак О. І., Твердохвалов В. О. (2012)
Степанчук А. М. - Структуроутворення при взаємодії реліту з розплавами самофлюсівних сплавів на основі заліза, Шевчук М. Б., Бірюкович Л. О. (2012)
Середенко О. В. - Розподіл міді у сплаві Al - 3,5 % Cu при накладанні постійного магнітного поля на розплав, що твердне (2012)
Курбатов Ю. Л. - Математична модель теплового балансу нижньої зони доменної печі, Ярошевський С. Л., Мішин І. В. (2012)
Пам'яті Шуміхіна В.С. (2012)
Пам'яті Хуснутдінова Г.Д. (2012)
Троснікова І. Ю. - Вплив легування на структуру та властивості сплавів системи WC – W2C, Лобода П. І., Білий О. І., Карасєвська О. П. (2012)
До обрання у члени НАН України В. І. Дубодєлова і П. І. Лободи (2012)
Науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" (2012)
Всеукраїнський конкурс на кращу науково-технічну статтю з металознавчої тематики (2012)
Федоренко В. Г. - Інтелектуальний капітал — головний пріоритет XXI століття (2013)
Божанова В. Ю. - Підвищення інвестиційних можливостей населення на придбання житла, Тян Р. Б. (2013)
Ганзюк С. М. - Інвестиційний клімат та напрями підвищення інвестиційної активності в Дніпропетровській області (2013)
Вівчар О. Й. - Вплив державного боргу на економічну безпеку держави, Курило О. Б. (2013)
Романюк С. А. - Система планування розвитку як інструмент регіональної політики держави (2013)
Хлівна І. В. - Сільські території з погляду відродження і сталого розвитку аграрної сфери економіки (2013)
Алейнікова О. В. - Еволюція теоретичних підходів щодо формування ефективної фіскальної політики держави (2013)
Сакалош Т. В. - Концептуальні основи розробки технологічної стратегії підприємства (2013)
Завадська Н. О. - Сутність та значення податкового кодексу для вітчизняної економіки, Кучерова Г. Ю. (2013)
Медвідь В. Ю. - Наукові парадигми сучасного регіонального розвитку (2013)
Крисак А. О. - Аналіз формування економічного потенціалу малих підприємств (2013)
Дроб О. М. - Сучасне розуміння категорії "стратегічна ціль" (2013)
Захарченко П. В. - Модель інноваційного розвитку економіки національного курортно-рекреаційного комплексу, Жваненко С. А. (2013)
Шпак Н. О. - Конкурентоспроможність малих промислових підприємств як вагомий чинник їх претензій на рейтингові місця на оптових ринках, Кирилич Т. Ю. (2013)
Кравцова И. В. - Анализ современного состояния финансового рынка Украины в сравнении с иностранными моделями развития финансового рынка, Милованова А. Г. (2013)
Небильцова В. М. - Становлення екологічного аудиту в Україні з врахуванням світового досвіду, Остапенко Н. В. (2013)
Мельник О. Г. - Модель полікритеріального вибору методів антисипативного планування на підприємствах, Адамів М. Є. (2013)
Гранат О. В. - Принципи та підходи до оцінки комунікаційних систем підприємств аграрного сектора (2013)
Сидоренко О. А. - Особливості страхування з державною підтримкою у аграрному секторі України (2013)
Бєльська О. І. - Бюджетування, орієнтоване на результат: чилійський досвід (2013)
Стрoгаль Д. В. - Теoретичнi підходи до аналізу грошових потоків у міжнародних компаніях (2013)
Білоусько Н. Л. - Вплив забезпеченості основними засобами на економічну ефективність підприємства (2013)
Севрук І. М. - Пріоритети маркетингових стратегій міжнародних торговельних мереж (2013)
Пухкал О. Г. - Роль громадських організацій у становленні та розвитку громадянського суспільства в Україні (2013)
Тищенко В. О. - Сучасний стан державного управління у сфері цивільного захисту у країнах (2013)
Марутян Р. Р. - Науковість як принцип державного управління: характеристика та фактори оцінки (2013)
Примуш Р. Б. - Обов'язковість застосування принципів відбору та управління людськими ресурсами як запорука професіоналізації державної служби України (2013)
Магась Г. А. - Особливості мотивації персоналу у сфері охорони державного кордону (2013)
Сіцінська М. В. - Актуальні питання раціональності громадського контролю за діяльністю органів державної влади у сфері безпеки і оборони (2013)
Суший О. В. - Діалог суспільства і влади як чинник розбудови української державності (психосоціальний аспект) (2013)
Дмитрієв І. А. - Механізм державного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону, Шевченко І. Ю. (2013)
Сидорова К. Г. - Особливості інституційно-правового забезпечення підготовки та перепідготовки державних службовців в Україні (2013)
Машков А. О. - Удосконалення економічного інструментарію державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Сибіга І. І. - Сутність та специфіка діяльності неурядових організацій у контексті взаємодії з державною владою (теоретичні аспекти) (2013)
Кусмінська Т. А. - Планування кар'єри державного службовця на сучасному етапі (2013)
Потьомкіна Ю. С. - Компетенція як ключове поняття для управління персоналом у системі державної служби (2013)
Кузьмінський П. Й. - Становлення та розвиток медсестринства у світі та в Україні (за матеріалами літературних джерел) (2013)
Кондратюк С. Є. - Спадковість і рівноважність структури сталі Р6М5Л при переплавах, Пляхтур О. О., Ничипоренко В. І. (2012)
Стась І. М. - Прояви ліквації у зв’язку з умовами кристалізації сталей (2012)
Борисов А. Г. - Вплив морфології литої структури сплаву АК7ч на коефіцієнт тертя, Недужий А. М., Затуловський А. С. (2012)
Опришко Л. В. - Вплив розміру зерна фериту на характеристики жароміцності котельних труб з вуглецевої сталі, Головняк Т. В. (2012)
Шипицин С. Я. - Застосування дисперсійного нітридного зміцнення при створенні Сr – Mn – N аустенітних сталей для високотемпературної теплоенергетики, Лев І. Є., Маркашова Л. І., Ісаєва Л. Є., Степанова Т. В. (2012)
Смирнов І. В. - Напилені покриття на основі наноплакованих порошків для корозійного захисту магнієвих сплавів, Ткаченко В. Г., Максимчук І. М., Чорний А. В. (2012)
Сінчук А. В. - Вплив рідкофазної електрогідроімпульсної обробки на сплав А357 з підвищеним вмістом заліза, Цуркін В. М., Федченко Н. А. (2012)
Аршук М. В. - Жаростійкість титаноалітованої сталі 12Х18Н10Т, Хижняк В. Г., Лоскутова Т. В. (2012)
Щерецький О. А. - Використання комбінованого диференціально-термічного аналізу для дослідження теплових ефектів малої інтенсивності в сплавах (2012)
До 85-річчя від дня народження Євгена Адамовича Марковського (2012)
До 75-річчя від дня народження Володимира Леонтійовича Найдека (2012)
Всеукраїнський конкурс на кращу науково-технічну статтю з металознавчої тематики (2012)
IV Науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" (2012)
Опришко Л. В. - Особливості структури та властивостей котельних гарячекатаних труб із недеформованої безперервнолитої заготовки вуглецевої сталі, Перепелиця Т. В., Герасименко П. В. (2012)
Максимчук І. М. - Вплив електрогідроімпульсної обробки розплаву на процес кристалізації та властивості магнієвого сплаву системи Mg – Al – Ca – Mn – Ti, Хрипливий А. О., Ткаченко В. Г., Фрізель В. В. (2012)
Мішин І. В. - Температура чавуну та шлаку на випуску при роботi доменної печі на рiзному паливi, Курбатов Ю. Л., Ярошевський С. Л. (2012)
Лобода П. І. - Вплив ультразвуку на структуру і властивості спрямовано закристалізованих евтектичних сплавів, Богомол Ю. І., Соловйова Т. О. (2012)
Гаврилюк В. П. - Особливості використання термічного аналізу при дослідженні заевтектичних силумінів, Бондаревський В. Н., Гаврилюк К. В. (2012)
Примак І. Н. - Дослідження та розробка технології виробництва великогабаритних литих робочих коліс компресорів, Щеглов В. М. (2012)
Татарко Ю. В - Вплив модифікування на якість колісної сталі R7 , Санін А. Ф. (2012)
IV науково-практична конференція молодих вчених України "Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні" . Тези доповідей (2012)
Ляшенко О. І. - Модель економічного зростання Солоу-Свена з капіталоінтенсивним та трудоінтенсивним технологічним прогресом (2013)
Князевич А. О. - Інноваційна інфраструктура України: міжнародна оцінка та тенденції розвитку (2013)
Кобець В. М. - Розробка економічних механізмів досягнення суспільних цілей (2013)
Вдовиченко А. М. - Податкові розриви: теорія та можливості імплементації в Україні, Зубрицький А. І. (2013)
Ільяшенко В. А. - Податкова політика в системі регулювання соціально-економічного розвитку держави (2013)
Перетятько Ю. М. - Порівняльний аналіз методів розрахунку лізингових платежів (2013)
Притуляк Н. М. - Державне фінансове стимулювання розвитку венчурного підприємництва: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2013)
Шапурова О. О. - Формування стратегічної концепції розвитку інтактильної економіки суб'єктів господарювання (2013)
Ортіна Г. В. - Виявлення та аналіз чинників формування кризових явищ в економіці в умовах глобалізації як передумова розроблення антикризових стратегій (2013)
Узунов Ф. В. - Некоторые необоснованные положения концепции условных товарных отношений внутри промышленных предприятий (2013)
Шапуров О. О. - Визначення та оцінка штучно створених латентних механізмів (2013)
Пушкар Т. А. - Актуальні тенденції та перспективи розвитку автомобільного транспорту східних регіонів України, Жовтяк Г. А. (2013)
Якимчук Т. П. - Необхідність імплементації рейтингу надійності недержавних пенсійних фондів в Україні, Хлівна Г. О. (2013)
Кириченко А. В. - Оцінка ефективності податкового контролю (на прикладІ Маньківського відділення Тальнівської МДПІ у Черкаській області), Лаштаба О. В. (2013)
Фурсова О. В. - Особливості розвитку ринку консалтингових послуг в умовах глобалізації (2013)
Мамедов Э. Я. - Анализ основ формирования структуры потребительского рынка (2013)
Ксьонова О. В. - Інновації як головний чинник сталого розвитку вітчизняного скотарства (2013)
Маров И. В. - Проблемы развития транспортного потенциала Донецкой области (2013)
Панасюк І. П. - Управління витратами як визначальний фактор ефективної діяльності авіакомпанії (2013)
Пердейчук В. М. - Роль державного регулювання у формуванні інформаційних інститутів фінансового ринку (2013)
Мойсей В. І. - Економічні ефекти державного регулювання міжнародної трудової міграції в Україні (2013)
Пилявець В. М. - Особливості впровадження кластерного підходу в діяльність підприємств олієжирового комплексу (2013)
Прокопчук С. І. - Компаративний аналіз емпіричних результатів прогнозування банкрутства заводів ЗБК України за допомогою нормативних підходів та підходу, основаного на імітаційному моделюванні (2013)
Бондаренко Д. А. - Проблемы фискальной политики и ее упрощение как фактор оптимизации деятельности малых и средних предприятий в Украине (2013)
Тур О. В. - Ринок мінеральної води в Україні: виробництво та споживання (2013)
Смолянюк О. В. - Маркетингова складова соціальних мереж: світ та Україна (2013)
Григорська Н. М. - Формування концептуального підходу до системно-процесного управління економічною стійкістю підприємства (2013)
Гасанов Анар Джаваншир оглы - Системный анализ технологии управления коммерческими структурами в Азербайджане (2013)
Шатило О. А. - Японська система Кейретсу: досвід для удосконалення національної економічної політики (2013)
Кобко В. А. - Про оптимізацію та удосконалення системи підготовки керівного складу служби цивільного захисту і населення до дій у надзвичайних ситуаціях, Тищенко В. О. (2013)
Демченко В. І. - Щодо необхідності впровадження програм здорового способу життя серед учнівської молоді, Буріх Ю. В. (2013)
Сітарський С. М. - Політичний конфлікт та сучасні українські реалії (2013)
Скибун О. Ж. - Органи державної влади в сфері телекомунікацій країн, що входять до регіональної співдружності в галузі зв'язку (Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Молдова, Росія, Узбекистан, Таджикистан): цілі, завдання, функції (2013)
Білецький В. О. - Оперативно-розшукова діяльність у сфері прикордонної служби як предмет вітчизняних наукових досліджень (2013)
Берляк Г. В. - Теоретичні основи інформаційного забезпечення інвестиційної безпеки підприємства (2015)
Бондарчук В. В. - Звітність транснаціональних корпорацій як інформаційне забезпечення прогнозування рецесії, Замула І. В. (2015)
Вигівська І. М. - Облікове відображення облігаційних позик підприємства в умовах фінансової кризи, Грабчук І. Л., Зеленіна О. О. (2015)
Герасимович А. М. - Методичні засади обліково-аналітичного забезпечення управління кредитним портфелем банку (2015)
Дріга О. П. - Синтетична сек’юритизація в бухгалтерському обліку: особливості здійснення та вітчизняний досвід (2015)
Олійничук О. І. - Обліково-інформаційне забезпечення формування й імплементації стратегії економічної безпеки підприємства (2015)
Первій І. В. - Комп’ютерні програми як об’єкт бухгалтерського обліку (2015)
Свіцельська В. В. - Справедлива вартість у контексті МСФЗ 13 "Оцінка за справедливою вартістю" (2015)
Яковець Г. Ю. - Напрями удосконалення аналізу венчурної діяльності для прийняття управлінських рішень (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського