Бальзан М. В. - До питання формування системи управління якістю діяльності на прикладі машинобудівних підприємств Вінниччини (2015)
Головач К. С. - Узагальнення наукових підходів до поняття "криза на підприємстві" (2015)
Денисюк О. Г. - Сутність, класифікація та причини виникнення криз у діяльності підприємств, Дерев’янко О. Ю. (2015)
Іванчук К. О. - Система управління стійким економічним розвитком підприємства (2015)
Куліш І. М. - Зміна парадигми конкуренції в Україні (2015)
Мельник Т. О. - Державна підтримка малого і середнього підприємництва в Україні (2015)
Світлишин І. І. - Типологія ефективності функціонування підприємства (2015)
Студінська Г. Я. - Концептуальні засади оцінки вартості бренда витратними методами (2015)
Тарасюк Г. М. - Управління підприємницькими ризиками в процесі обґрунтування господарських рішень, Поліщук Д. І. (2015)
Топішко Н. П. - Європейська соціальна модель і виклики глобалізації: пошук балансу потреб економіки і соціуму (2015)
Ущаповський Ю. В. - Програма наукових досліджень інституціоналізму: "ендогенізація інституцій" та економічна культура (2015)
Цимбаліста Н. А. - Потенціал кластеризації сільського господарства Львівської області (2015)
Шастун С. В. - Стратегія формування доходів у загальній ієрархії стратегій підприємств (2015)
Шиманська К. В. - Міжнародна трудова міграція в контексті соціально-економічного розвитку України: тенденції, негативні наслідки та шляхи їх подолання (2015)
Шматок Ю. В. - Системний аналіз концесій морських торговельних портів (2015)
Юрчик І. Б. - Аналіз сучасного стану ринку праці в Україні (2015)
Ваніна Д. А. - Деякі аспекти страхування фінансових ризиків в Україні (2015)
Виговська Н. Г. - Оцінка якості внутрішнього аудиту державного земельного агентства України ризик-орієнтованого підходу, Стеблянко О. Л. (2015)
Виговський В. Г. - Ризик як економічна категорія: систематизація наукових підходів та уточнення змісту (2015)
Волосович С. В. - Модернізація кредитних відносин (2015)
Зоценко О. К. - Вплив світових інвестиційних процесів на український ринок акцій (2015)
Іваненко В. О. - Оцінка сукупності вартісних показників обсягу промислової продукції, Поліщук І. Р. (2015)
Лисенок О. В. - Інвестування банками в АПК – альтернатива кредиту (2015)
Михальчук Л. В. - Вітчизняний краудфандінг: проблеми та перспективи, Сипало О. М. (2015)
Новак О. С. - Інструменти сек’юритизації активів на основі інвестиційних фондів (2015)
Пащенко О. В. - Генезис сутності фінансової стратегії (2015)
Полчанов А. Ю. - Особливості розвитку страхування в умовах поширення Інтернету (2015)
Яременко М. І. - Оптимізація структури капіталу підприємства "Укртелеком" (2015)
Клименко І. В. - Економічний аналіз ефективності автотранспортної послуги на умовах лізингу (2015)
Кузьмінський Ю. А. - Бухгалтерський облік інструментів хеджування в умовах економічної ситуації (2015)
Жук В. В. - Планування та облік державного замовлення суб’єктів кінематографії (2015)
Крутова А. С. - Особливості бухгалтерського обліку операцій лізингу у лізингоодержувача (2015)
Янчев А. В. - Електронний документообіг у системі оподаткування (2015)
Грицишен Д. О. - Моделювання процесу управління основними засобами будівельних підприємств на основі показників економічного аналізу, Бондарчук В. В. (2015)
Дука А. П. - Концептуалізація інвестиційного механізму в умовах інноваційного розвитку (2013)
Демьянченко А. Г. - Методика рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности государственных морских портов Украины (2013)
Кондратьева Т. В. - Проблемы формирования и оценки спроса на экономические институты (2013)
Семак Б. Б. - Проблеми та перспективи формування ринку екотекстилю в Україні (2013)
Кривов'язюк І. В. - Бізнес-моделювання як основа функціонування та майбутнього розвитку підприємства, Рошкевич В. Ф. (2013)
Ортіна Г. В. - Обгрунтування концептуального підходу до формування та реалізації державної політики антикризового розвитку реального сектора економіки (2013)
Подлєсна В. Г. - Особливості соціально-економічних циклів в Україні в контексті модернізаційних процесів (2013)
Скорнякова Ю. Б. - Проблемні аспекти відображення в обліку та звітності розрахунків з бюджетом за податком на прибуток в умовах річного звітного періоду (2013)
Заворотній Р. І. - Методологія формування системи стратегічних орієнтирів розвитку підприємства в контексті фінансового управління вартістю (2013)
Кожухівська Р. Б. - Особливості використання інтернет-послуг споживачами туристичних продуктів (2013)
Свідерська І. М. - Економічна додана вартість: теоретичні аспекти обрахунку та використання показника (2013)
Соломянюк Н. М. - Трейд-маркетинг як складова маркетингового планування (2013)
Богуш Л. Г. - Якість життя в параметрах та індикаторах соціальних процесів (2013)
Чехович Г. Т. - Адаптивний підхід до реалізації політики економічної безпеки регіону в системі інституційного регулювання (2013)
Старінська В. С. - Використання експертних методів для оцінки соціального потенціалу туристичних підприємств (2013)
Кутняк О. В. - Концептуальні засади трактування міжнародної конкурентоспроможності регіону (2013)
Москвічова О. С. - Стан та оцінка споживчого кредитування в Україні в умовах банківської кризи (2013)
Герасименко Г. О. - Формування адаптивної системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в сучасних умовах (2013)
Почотова Я. В. - Аналіз тенденцій розвитку ринку маркетингових комунікацій України (2013)
Кучерина Л. А. - Методика підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту (2013)
Дмитренко Г. В. - Проблеми захисту прав споживачів фінансового ринку (2013)
Бережний Я. В. - Запровадження стратегічного планування та управління в енергетиці України, Шатило О. А. (2013)
Карташов Є. Г. - Концептуальні засади державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем (2013)
Пивоваров К. В. - Забезпечення взаємодії суб'єктів державного контролю з органами влади (2013)
Сімак С. В. - Ефективність взаємодії державного та приватного секторів в системі державного управління (2013)
Дєгтяр О. А. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання соціальної сфери в розвинених країнах (2013)
Узунов Ф. В. - Необхідність партнерства бізнесу і влади на регіональному рівні (2013)
Васильєва Н. В. - Аналіз методик оцінювання якості діяльності органів місцевої влади в сфері надання адміністративних послуг (2013)
Узунов В. В. - Формування механізмів реалізації регіональної інноваційної політики (2013)
Гасюк І. Л. - Пріоритетні напрями удосконалення системи державного управління фізичною культурою і спортом (2013)
Банчук-Петросова О. В. - Методологічні основи сучасної державної кадрової політики України (2013)
Нестеряк Ю. В. - Теоретико-методологічні засади державної інформаційної політики: вітчизняні та зарубіжні напрацювання (2013)
Базарна О. В. - Програмно-цільове моделювання та ідентифікація сталого розвитку на рівні територіальної громади (2013)
Семенюк К. М. - Нормативно-правова складова державного регулювання ювелірною галуззю в Україні: стан і перспективи (2013)
Веремчук Д. В. - Стратегія проведення податкової реформи в Україні (2013)
Федоренко І. А. - Формування індикативного плану соціально-економічного розвитку, Мордовцев О. С. (2013)
Лановська Г. І. - Методичні аспекти дослідження фінансового посередництва, Демяненко І. В. (2013)
Клименко О. В. - Теоретико-методичні основи фінансового оцінювання корпоративних цінних паперів (2013)
Білошкурська Н. В. - Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки підприємства: принципи побудови, функції, структура (2013)
Семенов А. Г. - Аналіз джерел фінансування інвестицій у сучасних умовах розвитку економічної системи України, Васильєв В. О. (2013)
Богуш Л. Г. - Соціальні пріоритети сталого розвитку України: критерії формування, політика реалізації (2013)
Вяткіна Т. Г. - Розроблення організаційно-економічного механізму оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства (2013)
Транченко О. М. - Прогнозування банкрутства в контексті забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства (2013)
Хімченко А. М. - Активізація та розвиток інноваційних процесів в країнах світу: ретроспектива та сучасний стан, Махнович О. О. (2013)
Хомутенко В. П. - Аудит місцевих бюджетів як запорука фінансової безпеки регіону, Хомутенко А. В. (2013)
Письменний Б. В. - Проблеми раціонального використання енергоресурсів в Україні, Касілов І. І., Письменна О. Б. (2013)
Луцька Н. І. - Інтеграційні процеси у сфері економіки та їх підтримка з боку української держави (2013)
Стеценко С. П. - Система показників для моніторингу економічної безпеки регіону (2013)
Тимощенко К. С. - Функціональне навантаження механізму фінансової безпеки суб'єкта підприємництва (2013)
Сиволап Т. Г. - Аналіз ефективності формування та використання фінансової реструктуризації промислового комплексу в регіоні (2013)
Пугачевська К. С. - Зовнішня торгівля як детермінанта економічного розвитку в умовах світогосподарських зв'зків (2013)
Бахматюк О. Р. - Структурно-інституційні аспекти інвестиційної інфраструктури регіону (2013)
Севрук І. М. - Антикризовий маркетинг міжнародних роздрібних FMCG-мереж в Україні (2013)
Жидик О. І. - Роздрібна торгівля: суть та еволюція поглядів (2013)
Унтмоале Ю. В. - Держава як ініціатор формування конкурентного порядку (2013)
Самойленко А. О. - Міжнародний рух людських ресурсів у контексті державного регулювання (2013)
Пашко Д. В. - Розробка універсальної системи регулювання розвитку регіонального ринку продовольства (2013)
Поліщук В. В. - Актуальні питання організації зовнішнього державного фінансового контролю: світовий досвід та сучасний стан в Україні (2013)
Орлова Н. С. - Стратегічні напрями розвитку іпотечного кредитування в Україні, Мохова Ю. Л. (2013)
Семененко В. В. - Державне управління розвитком молокопродуктового підкомплексу АПК України (2013)
Узунов Ф. В. - Активізація інституціональних перетворень у реальному секторі з метою реалізації державно-приватного партнерства (2013)
Узунов В. В. - Стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонів України (2013)
Омельчук В. О. - Формування національної системи житлово-будівельних заощаджень в Україні (2013)
Ірхіна С. В. - Оцінка конкурентних переваг житлового будівництва в контексті побудови доступного житла в Україні (2013)
Бакай Д. О. - Громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади при здійсненні державного контролю в нафтогазовому секторі України (2013)
Оверчук Л. П. - Напрями удосконалення механізмів державного регулювання експертизи виробів медичного призначення в контексті управління наданням гуманітарної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Герасименко І. А. - Вплив громадських організацій на дієвість стратегічного планування в органах державної влади (2013)
Ричко О. В. - Гуманізація державного управління в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Баглюк Г. А. - Структура, фізико-механічні і трибологічні властивості спечених сталей системи Fe – Si – B – C, Напара-Волгіна С. Г., Кудь В. К. (2013)
Борисов А. Г. - Дослідження фрагментації дендритів при формуванні недендритної структури, Цір Т. Г. (2013)
Щерецький О. А. - Високоентропійні сплави, структуроутворення та кристалізація (2013)
Затуловський А. С. - Литі композиційні матеріали триботехнічного призначення, Косинська А. В., Щерецький В. О. (2013)
Косорукова Т. О. - Пам’ять форми у природних композитах системи Zr – Ni – Co, Фірстов Г. С., Іванченко В. Г. (2013)
Дурягіна З. А. - Використання методу анігіляції позитронів для вивчення будови діелектричних шарів, Підкова В. Я., Петчак Р. (2013)
Даніленко Т. П. - Визначення параметрів об’ємної зеренної структури металевих матеріалів (2013)
Опальчук А. С. - Підвищення механічних характеристик низьковуглецевої сталі шляхом подрібнення зеренної структури, Семеновський О. Є. (2013)
Шаломєєв В. А. - Відновлення корпусного авіаційного литва зі сплаву МЛ10 (2013)
Геллер О. Л. - Сто років неiржавіючої сталі (2013)
Гнилоскуренко С. В. - Спеціалізовані міжнародні конференції у ФТІМС НАН України (2013)
Середенко В. О. - Мікронеоднорідність зерен алюмомідного сплаву при твердненні у слабкому постійному магнітному полі, Середенко О. В., Косинська А. В. (2013)
Слажнєв М. А. - Імпульсна МГД обробка алюмінієвих розплавів з використанням керованого пінч-ефекту, Скоробагатько Ю. П. (2013)
Білоцький О. В. - Титан та ванадій в сталях для азотування, Кармугін К. Б., Степанов О. В. (2013)
Смокович І. Я. - Структура та властивості дифузійних покриттів з алюмінієм, хромом та нікелем на титановому сплаві ВТ6, Лоскутова Т. В., Хижняк В. Г. (2013)
Сидоренко С. І. - Вплив фрикційної обробки на структуру та механічні властивості нікелевих та нікель-хромових покриттів на міді, Чернега С. М., Демченко Л. Д. , Нестеренко Ю. В., Тіецен Р. (2013)
Мяльниця Г. П. - Вибір легуючого комплексу нового корозійностійкого сплаву для соплових лопаток ГТД, Максюта І. І., Квасницька Ю. Г., Михнян О. В. (2013)
Кисла Г. П. - Структура та термоемісійні властивості сплавів системи LaB6 – MoB2, Лобода П. І., Павленко Л. В. (2013)
Дурягіна З. А. - Вплив лазерного легування на параметри зносостійкості поверхневих шарів сталі 12Х18Н10Т, Кузін О. А., Кузін М. О., Цигилик Н. В. (2013)
Чернега С. М. - Зносостійкість комплексних боридних покриттів на сплавах за участю міді, Медова І. Ю., Поляков І. А. (2013)
Волошко С. М. - Використання методу Резерфордівського оберненого розсіяння для дослідження процесів дифузії та фазоутворення в тонкоплівковій системі Sn – Cu , Котенко І. Є., Олешкевич А. І. (2013)
Вакуленко І. А. - Рецензія на підручник "Затвердевание металлов и металлических композиций" (2013)
Кондратюк С. Є. - Структуроутворення литих сталей при використанні гранульних компонентів шихти, Стоянова О. М., Пархомчук Ж. В. (2013)
Борисов Г. П. - Вплив структурного стану алюмінієвих розплавів в передкристалізаційній температурній області на процеси їх тверднення (огляд), Дука В. М. (2013)
Нурадінов А. С. - Вплив вібрації на формування безперервнолитої блюмінгової заготовки, Ельдарханов А. С., Ноговіцин О. В., Таранов Є. Д. (2013)
Недужий А. М. - Одержання недендритної структури в алюмінієвому сплаві АК7 (2013)
Савицький О. М. - Вплив високих швидкостей нагріву на температурний інтервал гомогенізації аустеніту і ріст зерна у вуглецевих сталях, Шкрабалюк Ю. М. (2013)
Яковенко Р. В. - Фізико-механічні та трибологічні властивості композиційних матеріалів на основі корозійно-стійких сталей, Маслюк В. А., Денисенко М. І., Опальчук А. С. (2013)
Пашинська О. Г. - Структура маловуглецевої сталі після теплої гвинтової екструзії (2013)
Верховлюк А. М. - Модифікатори на основі Al – Zr для алюмінієвих розплавів, Щерецький О. А., Левченко Ю. М., Сергієнко Р. А. (2013)
Самарай В. П. - Україна і тенденції світового ринку сталі, Гнатуш В. А., Самарай Р. В. (2013)
Фізико-технологічному інституту металів та сплавів – 55 (2013)
Волосевич П. Ю. - Структура та особливості формування властивостей штампового інструменту зі сталі Р6М5, Беспалов С. А., Кобаско М. І. (2013)
Тітенко А. Н. - Властивості сплаву на основі заліза з ефектом пам’яті форми після термомеханічної обробки, Демченко Л. Д. (2013)
Зайцева Н. В. - Квазікристалічні структури в Al – Cu – Fe покриттях, отриманих іонно-плазмовим осадженням, Захаров С. М., Внукова Т. Д., Жолудь В. В. (2013)
Савицький О. М. - Вплив вуглецю на кінетику перетворення переохолодженого аустеніту в дифузійній і проміжній областях, Шкрабалюк Ю. М. (2013)
Степанов Г. В. - Використання обробки імпульсним електричним струмом для зниження схильності до крихкого руйнування маловуглецевої сталі, Чижик Г. В., Бабуцький А. І., Позднякова А. І. (2013)
Андрейко І. М. - Міцність та циклічна тріщиностійкість литих графітизованих сталей, Кулик В. В., Осташ О. П., Бубликов В. Б., Козак Д. С. (2013)
Пам’яті В. І. Тихоновича (2013)
Сергієнко Р. А. - Наночастинки карбідів вольфраму – перспективний матеріал для модифікування і армування, Верховлюк А. М. (2013)
Максюта І. І. - Особливості термооброблення жароміцного нікелевого сплаву з орієнтованою структурою, Квасницька Ю. Г., Михнян О. В., Нейма О. В. (2013)
Опришко Л. В. - Формування структури котельних гарячекатаних труб у виробництві їх з недеформованих безперервнолитих заготовок, Головняк Т. В., Герасименко П. В., Дейнеко Л. Н. (2015)
Пашинський В. В. - Здатність інструментальних сплавів до дисипації енергії у мікрооб’ємах, Субботіна М. Г., Закієв В. І. (2015)
Шевченко О. М. - Структура хромової карбідосталі, одержаної гарячим пресуванням (2015)
Мазанко В. Ф. - Вплив електроіскрової обробки графітом на елементний склад титанової та мідної підкладок, Храновська К. М., Ворона С. П., Зворикін В. Л., Юрик Т. В. (2015)
Сидорчук О. М. - Швидкорізальна сталь струменевого формування з низьким вмістом вольфраму, Гогаєв К. О., Радченко О. К. (2015)
Мініцький А. В. - Поверхневе термічне оброблення порошкових залізовуглецевих сплавів, Сисоєв М. О. (2015)
Хижняк В. Г. - Дифузійне титаноалітування нікелю, Лоскутова Т. В., Дацюк О. Е. (2015)
Кисла Г. П. - Теплота плавлення тугоплавких боридів, що утворюють квазібінарні системи з гексаборидом лантану (2015)
Грешта В. Л. - Визначення коефіцієнта нормальної анізотропії для прогнозування штамповності листового металопрокату феритних корозійностійких сталей (2015)
До 85-річчя з дня народження Г. П. Борисова (2015)
Сосновський Л. А. - Дослідження процесів утилізації порошкових відходів сталі ШХ-15, Власова О. В., Головкова М. Є. (2015)
Содержание (2015)
Кисельов С. М. - Вплив блокади ренін-ангіотензин-альдостеронової системи на активність системного запалення та ремоделювання лівого шлуночка у хворих на Q-інфаркт міокарда (2015)
Каменщик А. В. - Кальциневрин як маркер гіпертрофії міокарда у дітей із клапанними вродженими вадами серця, Борисенко Т. Б., Антішина Л. Ф., Рудова О. І. (2015)
Кузнецова М. А. - Особливості пролапсу мітрального клапана в осіб молодого віку (2015)
Неханевич О. Б. - Стан кардіогемодинаміки та фізична працездатність у спортсменів із малими аномаліями розвитку серця (2015)
Сиволап В. Д. - Маркери фіброзу у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу та ниркову дисфункцію, Лашкул Д. А. (2015)
Крайдашенко О. В. - Цистатин С сироватки крові як маркер гломерулярного ураження нирок у хворих на хронічний гломерулонефрит зі збереженою функцією нирок, Долінна М. О. (2015)
Babintseva A. G. - Glomerular Function in Term Neonates, Hodovanets Yu. D., Zapotichna A. F. (2015)
Такташов Г. С. - Новые аспекты патогенеза респираторной дисфункции при хронической ревматической болезни сердца (2015)
Федотов В. П. - Взаимосвязь между степенью тяжести псориаза и уровнем ФНО-α у больных псориазом в сочетании с гипертонической болезнью, Визир В. А., Макурина Г. И. (2015)
Данюк І. О. - Метаболічні порушення в чоловіків із первинною подагрою та синдромом артеріальної гіпертензії (2015)
Охрименко Г. И. - Комплексное лечение острого панкреатита с использованием миниинвазивных хирургических вмешательств, Головко Н. Г., Грушка В. А., Гавриленко Т. С., Кочеров П. Г. (2015)
Клименко В. Н. - Сбалансированность хирургического и терапевтического методов лечения хронического панкреатита – основополагающий фактор функционального результата и качества жизни пациентов, Клименко А. В., Стешенко А. А. (2015)
Собокарь В. О. - Порівняння впливу високої грудної епідуральної блокади та центральної аналгезії на гемодинаміку при операціях аорто-коронарного шунтування зі штучним кровообігом, Гриценко С. М., Потапенко М. С. (2015)
Орловський В. Ф. - Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Кучма Н. Г., Орловський О. В., Муренець Н. О. (2015)
Тугушев А. С. - Применение венотоников для коррекции синусоидальной дисфункции у больных циррозом печени, Вакуленко В. В., Михантьев Д. И., Нешта В. В., Потапенко П. И. (2015)
Козёлкин А. А. - Клинико-параклинические критерии прогнозирования геморрагической трансформации полушарного инфаркта мозга и ее влияние на исход острого периода заболевания, Кузнецов А. А., Воеводин Н. И. (2015)
Зінько А. В. - Кровоносне русло променистого вінця щура в нормі та за умов довготривалого впливу опіоїду (2015)
Бекесевич А. М. - Морфологічні особливості структури кори мозочка щура в нормі та за умов тривалого впливу опіоїду (2015)
Бисюк Ю. А. - Иммунитет к эндотоксину и Asp299Gly полиморфизм гена TLR-4 у взрослых больных c ранним и поздним началом бронхиальной астмы, Курченко А. И., Кондратюк В. Е., Дубовой А. И. (2015)
Гашинова К. Ю. - Вплив антропометричних характеристик на прогноз перебігу хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) в амбулаторних пацієнтів (2015)
Разнатовська О. М. - Динаміка показників цитокінового профілю під впливом імуномодулятора глутамін-цистиніл-гліцин динатрію у хворих на деструктивний мультирезистентний туберкульоз легень (2015)
Дубина С. О. - Морфометричні показники очної ямки дорослих людей, Яблучанський М. І. (2015)
Gotsulia A. S. - Synthesis and physical-chemical research of 7-((3-thio-4-r-4h-1,2,4-triazole-5-yl)methyl) theophylline carbonyl derivatives, Knyazevich P. S., Panasenko O. I., Knysh Ye. G. (2015)
Сыволап В. В. - Возможности статинов в предупреждении прогрессирования хронических диффузных заболеваний почек, Герасько М. П. (2015)
Трофимович В. В. - Найбільша народна трагедія і найвеличніший подвиг в ім’я майбутнього, Ткачук П. П. (2015)
Бураков Ю. В. - Листи учасників Сталінградської битви як історичне джерело (2015)
Гула Р. В. - Основні напрямки редакторсько-видавничої політики журналу "На казачьем посту" у 1943 році, під час визволення України від нацистських загарбників, Кравець Н. П. (2015)
Гулай В. В. - Інмутаційний вектор пропагандистського комунікативного впливу сталінського тоталітарного режиму на мешканців Західної України (зима 1944 – весна 1945 рр.) (2015)
Докаш О. Ю. - Воєнно-політична ситуація у Підкарпатській Русі влітку–восени 1944 р.та проголошення возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною (2015)
Кривизюк Л. П. - Бронетанкові і механізовані війська у Дніпровсько-Карпатській стратегічній наступальній операції (24.12.1943–17.04.1944 рр.) (2015)
Сурмач О. І. - Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.) (2015)
Виздрик В. С. - Політико-економічне становище Східної Галичини в першій половині 20-х років ХХ століття (2015)
Гозуватенко с. П. - Військово-теоретична спадщина генерала Михайла Омеляновича-Павленка (2015)
Дем’янюк О. Й. - Історична спадщина В. Липинського: козацька героїка в обґрунтуванні державної моделі Гетьманату (2015)
Дудяк О. А. - Польське дрібноміщанство Львова у першій половині 1930-х років: чисельність та структура зайнятості (2015)
Карпов В. В. - Особливості становлення символіки військових формувань України (2015)
Підлісний А. Р. - Про створення організації служби капеланів у Збройних Силах України (2015)
Шумінська Н. В. - Діяльність органів військового і цивільного управління ЗУНР щодо комплектування Галицької армії (2015)
Харук А. І. - Радянська військова авіація в Україні в першій половині 20-х років: організація та озброєння (2015)
Івахів О. С. - Євразійство та контроверсійність сучасної Воєнної доктрини Російської Федерації (2015)
Кравчук О. М. - Т. Ґ. Масарик і розбудова Чехословацької армії (2015)
Лук’янченко С. В. - Становлення українського комбатантського руху в Канаді (50–80-ті роки ХХ століття) (2015)
Луньков А. В. - Організація територіальної оборони в Росії та Білорусі, Гулима О. П. (2015)
Питльована Л. Ю. - Роль президента США В. Вільсона у Першій світовій війні та повоєнному врегулюванні в Європі очима британських карикатуристів (2015)
Феденко О. В. - Еволюція Воєнної доктрини як основа воєнної політики держави (коаліції), Панасюк В. В. (2015)
Сухий О. М. - Фахове дослідження історії Львівського вищого військового навчального закладу (2015)
Прокопюк В. Ю. - Аналіз методологічних підходів при моделюванні гестаційного антифосфоліпідного синдрому, Фалько О. В., Прокопюк О. С., Воліна В. В., Трифонов В. Ю. (2015)
Волосовец А. П. - Концепция синтропий/дистропий в наследовании атопической бронхиальной астмы у детей, Врублевская С. В. (2015)
Михайловська Н. С. - Особливості ремоделювання міокарда у хвoрих на ішемічну хворобу серця залежно від функціонального стану щитовидної залози, Олійник Т. В. (2015)
Ганжий В. В. - Динамика развития и особенности распространения патологического процесса в забрюшинном пространстве при остром панкреатите, Колесник И. П., Ярешко Н. А., Марусий А. И. (2015)
Туманский В. А. - Количественные показатели экспрессии стромальных маркеров в поджелудочной железе при протоковой аденокарциноме и хроническом панкреатите, Евсеев А. В., Коваленко И. С. (2015)
Гнатюк В. В. - Взаємозв’язок між рівнями мелатоніну та тестостерону в щурів-самців різного віку при виразкових ураженнях шлунка, Кононенко Н. М. (2015)
Туманская Н. В. - Возможности ультразвукового исследования с допплерографией в определении типа портальной гипертензии у взрослых, Тугушев А. С., Барская Е. С., Федусенко А. А., Нордио Е. Г. (2015)
Бурий О. М. - Ендоскопічні та морфологічні особливості гастроентероанастомозів у хворих з ускладненнями після резекції шлунка, Гомоляко І. В., Терешкевич І. С. (2015)
Гиря О. М. - Особливості ендокринної функції загрудинної залози в новонароджених із вродженою цитомегалією (2015)
Притула В. П. - Діагностика та лікування пахвинно-калиткових гриж у новонароджених дітей, Рибальченко І. Г. (2015)
Курочкін М. Ю. - Комбінована каудальна анестезія при ендоурологічних операціях у дітей раннього віку (2015)
Губка В. А. - Результаты лечения больных с острой артериальной ишемией конечностей, Коноваленко И. А., Суздаленко А. В. (2015)
Левик Е. Н. - Влияние экспрессии иммуногистохимического маркера Ki-67 на продолжительность жизни больных раком желудка 0–III стадий, Шевченко А. И., Туманский В. А., Евсеев А. В. (2015)
Зубко М. Д. - Характеристика уровня экспрессии E-кадгерина и β-катенина в гепатоцеллюлярном и холангиоцеллюлярном раке печени (2015)
Голотюк В. В. - Особливості розподілу і динаміки експресії маркера апоптозу Bах у хворих на рак прямої кишки під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії із застосуванням попередника оксиду азоту (2015)
Туманский В. А. - Иммуногистохимическая характеристика экспрессии молекул клеточной адгезии Е-кадгерина и β-катенина в инвазивной эндометриоидной аденокарциноме матки, Чепец А. В. (2015)
Козлова І. В. - Патоморфологічні особливості ураження нирок в умовах метаболічного синдрому (за даними автопсій і в експерименті) (2015)
Горбач Т. В. - Особенности белкового, липидного, углеводного и минерального обмена у потомков самок крыс, содержавшихся в условиях разной двигательной активности, Баранова М. С. (2015)
Халло О. Є. - Структурно-функціональний стан гемомікроциркуляторного русла та паренхіми яєчка при варикоцеле (2015)
Варвашеня М. В. - Оценка эффективности лечения простых кист почек с использованием малоинвазивных методов на основании анализа рецидива кистообразования (2015)
Шаврин В. А. - Компьютерно-морфометрический анализ отёчных изменений нервной ткани при прогрессирующем и стабилизированном инфаркте мозга, Шулятникова Т. В. (2015)
Демченко А. В. - Оцінювання впливу тіоцетаму на глутатіонову ланку тіол-дисульфідної системи головного мозку в умовах експериментальної хронічної ішемії, Бєленічев І. Ф. (2015)
Зосіменко В. В. - Кластеризація як метод оптимального поділу на зіставні групи злочинів із використанням гострих предметів (2015)
Наумова О. О. - Прогностичне значення визначення сенсибілізації до білків-переносників ліпідів у пацієнтів із сезонним алергічним ринітом (2015)
Nedelska S. N. - An 8-month old with erythema nodosum – clinical case report, Pakholchuk O. P. (2015)
Сидоренко А. М. - Мукозо-ассоциированная (MALT) лимфома тонкого кишечника, Боярский В. В., Цветаева-Берест Д. А. (2015)
Беседін В. Ф. - Логіка стратегічного планування: сутність, реформування, напрями вдосконалення, Пенькова О. Г. (2010)
Бабець І. Г. - Регіональна програма міжнародного співробітництва в системі інституційного забезпечення розвитку регіону (2010)
Березянко Т. В. - Законодавчі проблеми розвитку корпоративного сектора та економічної політики в Україні (2010)
Міненко М. А. - Механізм формування фахового інституційно спроможного конкурентного середовища в Україні (2010)
Семко Т. В. - Застосування програмно-цільового підходу в державному управлінні корпоративним сектором національної економіки, Ховрак І. В. (2010)
Омельчук В. О. - Досвід сша та європи в розбудові житлової іпотеки: перспективи для України (2010)
Солодкий М. О. - Розвиток світової електронної біржової торгівлі (2010)
Карий О. І. - Імідж міста як фактор його розвитку (2010)
Петрович М. В. - Актуализация и институциональное решение проблем современного потребителя (2010)
Круш П. В. - Інформаційна складова в структурі економічного потенціалу підприємства, Зеленська М. О. (2010)
Шпак Н. О. - Стратегія забезпечення економічної стабільності підприємства та принципи її формування, Романишин М. І. (2010)
Гончаров В. М. - Модель оцінки фінансового стану підприємств хімічної галузі України, Алфьорова І. Є., Каспітська Л. Р. (2010)
Ревко Т. В. - Перспективи реформування відносин власності у водному господарстві (2010)
Сімченко Н. О. - Соціально орієнтовані системи управління: концепція побудови (2010)
Федоренко В. Г. - Ринок праці та соціально-економічна політика в Україні, Федоренко М. С. (2010)
Дулюк І. В. - Моделювання процесів розвитку трудових ресурсів України, Матусов Ю. П. (2010)
Петрук А. М. - Розвиток національного ринку інтелектуальної власності як шлях до побудови економіки знань. фінансовий аспект (2010)
Макаренко Є. В. - Бюджетний дефіцит в умовах світової фінансової кризи (2010)
Макаров М. Г. - Невостребованные банковские счета. основные подходы к регулированию (2010)
Бугаєнко А. В. - Офшорні юрисдикції як ідеальне середовище для легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (2010)
Скрипчук П. М. - Екологічна сертифікація сфери природокористування в Україні: концептуальні положення, економічна доцільність, модель і механізм реалізації (2010)
Гарбера О. Є. - Організація туристичної діяльності в системі світового ринку послуг (2010)
Зимбалевська Ю. В. - Тенденції та перспективи розвитку української галузі глобальних брендів, Яцишина Л. К. (2010)
Сисоєва І. М. - Прогнозування прибутку підприємства в залежності від методів облікової політики (2010)
Федотова С. Ю. - Вдосконалення методологічних підходів до оцінки конкурентоспроможності продукції та послуг інноваційно-інвестиційних підприємств будівельного комплексу України (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Роль держави у подоланні депресивності територій (2010)
Пухкал О. Г. - Актуальні проблеми та перспективи функціонування політичної опозиції в Україні (2010)
Григор О. О. - Оцінка рівня глобалізації та аналіз рівня відкритості у України світовому господарству (2010)
Мегедь В. П. - Моделювання процесу управління системою охорони здоров’я державної прикордонної служби України: теоретико-методологічні засади, Радиш Л. Я., Радиш Я. Ф. (2010)
Безпрозванна В. М. - Право на медичну діяльність та правовий статус медичних організацій (до проблеми державного регулювання прав медичних працівників) (2010)
Ляховченко Л. А. - Розвиток державного регулювання впровадження глобального бюджету в системі охорони здоров’я в Україні (2010)
Гасюк І. Л. - Нормативно-правові засади підготовки фахівців управлінської ланки галузі "фізична культура і спорт" (2010)
Драган І. О. - Розвиток соціальних умов ефективної реалізації державної політики у сфері жкг (2010)
Дмитренко Г. В. - Механізми забезпечення ефективності фінансового контролю (на прикладі програми запорізької міської ради "позашкільна освіта") (2010)
Матійко С. А. - Напрями вдосконалення законодавчої бази у сфері регулювання розвитку транспортної системи (2010)
Медведєв І. А. - Трансформація впливу держави на ідею університету з позіцій взаємоузгодження та взаємозалежності (2010)
Росенко М. І. - Щодо питання дослідження феномена політичної еліти: теоретико-методологічні засади, основні риси та класифікація (2010)
Іванюта П. В. - Особливості державного формування системи управління якістю в японії (2010)
Акуленко Л. В. - Особливості використання проектів twinning в південному та східному регіонах європейської політики сусідства (2010)
Сичова М. Д. - Ідея міжетнічної толерантності в українській державницькій думці (2010)
Митрофанський С. В. - Роль державної політики з екологічної безпеки та її впровадження в Україні (2010)
Савчук М. П. - Теоретико-організаційні аспекти підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України (2010)
Онищенко Л. А. - Удосконалення державного регулювання в частині визначення дійсної вартості майна з метою страхування (2010)
Соболь М. П. - Етика в системі прийняття та реалізації державно-управлінських рішень (2010)
Титул, содержание (2015)
Дорожинский Г. В. - Обнаружение паров метанола методом поверхностного плазмонного резонанса, Лобанов М. В., Маслов В. П. (2015)
Попов А. Ю. - Применение интерферометрической методики для оптической томографии стационарного факела, Тюрин А. В., Ткаченко В. Г., Бекшаев А. Я., Калинчак В. В., Трофименко М. Ю. (2015)
Бомба А. Я. - Метод визначення максимальних висот локалізованих кругових хвиль в межах наближення мілкої води, Турбал Ю. В., Турбал М. Ю., Радовенюк О. В. (2015)
Дорогань Н. А. - Анализ связи оптических свойств минералов и белизны портландцемента, Черняк Л. П. (2015)
Тобілко В. Ю. - Cинтез та сорбційні властивості композиційних матеріалів на основі нанорозмірного Fe0, Корнілович Б. Ю. (2015)
Осипенко А. В. - Разработка технологии получения сырья для сплавов титана из некондиционного титана губчатого (2015)
Солідор Н. А. - Дослідження корозійної стійкості зварних металорукавів зі сталей AISI 304 та AISI 316, Іванов В. П., Моргай Ф. В., Носовський Б. І. (2015)
Солодкий С. Й. - Дослідження тріщиностійкості важких бетонів та пінобетонів, армованих поліпропіленовою фіброю для дорожнього будівництва, Каганов В. О., Горніковська І. Б., Турба Ю. В. (2015)
Ширинзаде И. Н. - Особенности структурообразования модифицированных композиционных материалов, Мамедова И. Г. (2015)
Pagava T. - Role of boron in formation of secondary radiation defects in silicon, Chkhartishvili L., Maisuradze N., Esiava R., Dekanosidze Sh., Beridze M., Mamisashvili N. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Антонюк О. О. - Аналіз способів вимірювання складових імітансу об’єктів неелектричної природи, Походило Є. В., Юзва В. З. (2015)
Бабич Ю. О. - Повышение функциональности мониторинга динамических характеристик информационно-коммуникационных сетей, Никитюк Л. А. (2015)
Богданов М. Ю. - Розробка методики розрахунку параметрів комплексного акустичного резонатору, Кірчу Ф. І. (2015)
Лопаткін Р. Ю. - Розробка схеми програмно-апаратного комплексу для комп’ютеризації фізичних експериментів, Ігнатенко С. М. (2015)
Лиса Я. П. - Розробка математичної моделі процесу ліофілізації (2015)
Мамедов Д. Б. - Исследование сходимости метода матрицы рассеяния в задаче расчета СВЧ-фильтров c квази-H модами, Ющенко А. Г. (2015)
Семеренко В. П. - Теория и практика CRC кодов: новые результаты на основе автоматных моделей (2015)
Mosorov V. - The application of sensor networks within mobile cell networks, Biedron S., Panskyi T. (2015)
Муляк О. В. - Вплив моделей надійності програмних засобів на показники надійності програмно-апаратних систем, Яковина В. С., Волочій Б. Ю. (2015)
Величко А. Ф. - Статистические характеристики сигнала ретрансляционного измерителя супергетеродинного типа, Величко Д. А., Величко C. А., Вичкань А. В., Клюева А. Н., Нетребенко К. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Евланов М. В. - Разработка методов формирования представления сформулированного требования к информационной системе на уровне знаний (2015)
Куруджи Ю. В. - Разработка модели оптимизации плана выпуска и доставки продукции с учетом факторов неопределенности (2015)
Лавров Е. А. - Автоматизированный анализ эффективности эргономических мероприятий в дискретных системах управления, Пасько Н. Б., Криводуб А. С. (2015)
Шаповалова С. І. - Формалізація базових алгоритмів співставлення зі зразком в продукційних системах, Мажара О. О. (2015)
Naumov V. - Evaluation of freight forwarder risk to transportation market entry (2015)
Жук М. М. - Аналіз зміни функціонального стану водія автобуса у гірських умовах руху, Постранський Т. М. (2015)
Бутько Т. В. - Формалізація технології організації групових поїздів оперативного призначення, Прохорченко А. В., Киман А. М. (2015)
Кононенко И. В. - Решение задачи выбора методологии управления проектом на основе оптимизации содержания проекта, Харазий А. В. (2015)
Мамедова М. Г. - Разработка концептуальных основ интеллектуального управления спросом и предложением на рынке труда специалистов по информационным технологиям, Мамедзаде Ф. Р. (2015)
Abstract and References (2015)
Анзіна Г. В. - Особливості оцінки вартості власного капіталу в умовах граничних ринків (2015)
Безп’ята І. В. - Особливості інвестиційної політики в аграрному секторі економіки (2015)
Гнаткович О. Д. - Вдосконалення здійснення орендних операцій із земельними ділянками сільськогосподарського призначення (2015)
Сидоренко І. В. - Фактори та резерви модернізації виробничої інфраструктури регіону (2015)
Давидова І. О. - Теоретичний аналіз взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг у процесі працевлаштування (2015)
Ноздренко М. В. - Міжнародний досвід із забезпечення безпеки осіб, взятих під захист (2015)
Global transfer pricing 2015: world overview (2015)
Юридичний лікбез або як не вестися на обіцянки та погрози влади (2015)
Чайковський Є. О. - Економічні передумови реалізації інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств (2015)
Коваленко Ю. О. - Методологічні аспекти інформаційного забезпечення органів регіонального управління (2015)
Пурський О. І. - Аналіз стану і перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні, Гринюк Б. В., Жарій І. О. (2015)
Мрaчковськa Н. К. - Перспективи розвитку землекористування в Укрaїнi (2015)
Коць О. О. - Дослідження перспектив розвитку інвестиційної привабливості України, Пістун Х. І. (2015)
Зубков А. В. - Universal methodology of countering typical manifestations financial fraud on the Internet, Сюркало Б. І. (2015)
Корнєєв М. В. - Управління дисбалансами руху фінансових ресурсів в економіці (2015)
Шапіро В. С. - Заходи щодо запобігання банкрутства за національним та зарубіжним законодавством: порівняльно-правовий аспект, Турук Н. В. (2015)
Абакумова В. І. - Бібліотеки – провідні інформаційні установи в процесі інформаційного обслуговування суспільства (2012)
Барабаш Ю. В. - Становлення та розвиток пожежної охорониу Донбасі в 1920-х рр. (2012)
Барановський Ф. В. - Політичний устрій Гетьманщини за часів Богдана Хмельницького (2012)
Бойко М. - Проблеми посухостійкості та селекції у творчій спадщині професора В. В. Колкунова (2012)
Бублик О. І. - Джерела з історії опозиційності православного духовенства та віруючих радянської України атеїстичній теорії і практиці (20-30-х рр. ХХ ст.) (2012)
Вдовиченко Є. В. - Дії Чорноморського флоту напередодні та під час Кримської війни 1853 – 1856 рр. (історіографія проблеми) (2012)
Данілова А. О. - Санітарно-гігієнічна та санітарно-профілактична складова побуту в радянських партизанських загонах періоду Великої Вітчизняної війни (2012)
Довжук І. В. - Економічні зміни в українських землях у першій половині ХІХ ст. (2012)
Зятьков Л. Л. - Малоизвестные страницы из истории работы особой экспедиции В. В. Докучаева на землях Донецкого бассейна, Петренко А. Е. (2012)
Казьмирчук М. Г. - Проблеми організації навчання та методичного забезпечення у Київському державному університеті (1933-1941 рр.) (2012)
Кайнара О. М. - Деякі аспекти розвитку Донбасу в 50 - 60 рр. (2012)
Кальницкая Н. Д. - Болгары и украинцы: перипетии исторического взаимодействия, Стефанов Ю. А. (2012)
Кальніцька Н. Д. - Періодичні видання махновського руху 1917 – 1921 рр., Шишкова О. М. (2012)
Корольова Г. І. - Політика радянської влади в Україні щодо селян, які ухилялись від суспільно-корисної праці (друга половина 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст.) (2012)
Короткова О. О. - Правові і матеріальні основи соціальних змін в українському селі в умовах аграрної реформи 1906-1917 рр. (2012)
Краснікова О. В. - Господарські відносини у володіннях Хозарського каганату (ІХ – Х століття) (2012)
Кривуля О. О. - Забезпечення городян радянської України продуктами харчування протягом 20-30-х рр. ХХ ст. (2012)
Крюков В. Г. - Тематичні напрями європейської арабістики як логічний конструкт дослідження інформації арабських писемних документів ІХ – Х століть з історії України (2012)
Литвиненко Р. О. - Новобудовна археологія на сході України:основні віхи, результати і наслідки (2012)
Ліпкевич С. Я. - Інформаційна безпека у контексті побудови інформаційного суспільства в Україні, Щерба О. В. (2012)
Мезеря О. А. - Зміни у житті військовослужбовців у наслідок військових реформ в українських губерніях у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Михайлюк В. В. - Девіантна поведінка інвалідів Великої Вітчизняної війни в процесі пристосування їх до нових умов повсякденного життя в Донбасі (1943-1945 рр.) (2012)
Мірошниченко О. В. - Професор Букреєв Б. Я. та його бачення історії розвитку теорії визначників (2012)
Молоткіна В. К. - Створення системи ідеологічного керівництва та контролю за видавничою діяльністю в УСРР-УРСР в 30-ті рр. ХХ ст. (2012)
М’ягка Г. О. - Феномен "Молодої гвардії" крізь призму суперечностей фактів, Козаченко Н. В. (2012)
Осипович І. А. - Роль джерел особового походження в дослідженні проблеми створення "єврейського національного осередку" в Палестині (1897-1923 рр.) (2012)
Пєнькова Н. С. - Переселенська політика царату: заселення території Південно-Східної Ураїни (друга половина XIX – початок XX ст.) (2012)
Підченко С. А. - Особливості формумання професійної культури державного службовця архівної установи, Мальцева А. О. (2012)
Сапицька О. М. - Конфіскація майна Православної Церкви радянською владою (1918-1930 рр.), Ковальова О. І. (2012)
Сергієнко С. Ю. - Гасло "українізації" на тлі посилення контролю держави над суспільством у 30-і рр. ХХ ст. (2012)
Харьковский Р. Г. - Ближневосточная политика Франции в первые годы после Франкфуртского мира (2012)
Петіна Л. В. - Лізинг – інноваційний чинник активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві (2015)
Шпильовий В. А. - Стійкий соціально-економічний розвиток як один із факторів економічної безпеки, Андрушкевич Н. В. (2015)
Коцалап С. О. - Определение идеального руководителя для существующей организационной культуры персонала, Припотень В. Ю. (2015)
Гончар В. Г. - Прояви негативного впливу залучення міжнародних кредитів суб’єктами господарювання на фінансово-економічну безпеку держави (2015)
Greece votes No – let the chaos begin (2015)
Сайко В. Ф. - Використання на удобрення побічної продукції рослинництва в Україні (2009)
Ткачов О. І. - Поживний режим осушуваного грунту залежно від системи удобрення в сівозміні Лівобережного Лісостепу (2009)
Літвінова О. А. - Вплив удобрення на продуктивність культур ланки зерно-бурякової сівозміни (2009)
Огієнко Н. І. - Поживний режим чорнозему типового залежно від агротехнологій в Лівобережному Лісостепу, Бордун Р. М. (2009)
Єрмолаєв М. М. - Удобрення пшениці озимої у сівозмінах Лівобережного Лісостепу, Літвінов Д. В., Ткачов О. І., Гордієнко Т. І. (2009)
Сенчук С. М. - Ефективність біологічно активних препаратів за вирощування ячменю ярого, Крикунова О. В. (2009)
Шевченко І. П. - Фітомеліоративна ефективність багаторічних трав на еродованих грунтах Західного регіону України, Качмар О. Й., Іванюк В. Я., Бугрин Л. М. (2009)
Бовсуновський А. М. - Вплив побічної продукції та сидерату на гумусний стан світло-сірого грунту (2009)
Коломієць Л. П. - Щодо питання консолідації земель (2009)
Бунчак О. М. - Органічні добрива з відходів шкіряного виробництва методом ферментації (2009)
Кононюк Л. М. - Технологія вирощування пшениці озимої в умовах Північного Лісостепу, Пальонко Л. В. (2009)
Свидинюк І. М. - Технологія вирощування ячменю ярого в Північному Лісостепу, Камінська В. В., Шморгун О. В., Дудка О. Ф. (2009)
Дворецька С. П. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність гороху в Північному Лісостепу, Камінський В. Ф. (2009)
Дідур І. М. - Формування показників індивідуальної продуктивності зерна сортами гороху різних морфотипів (2009)
Грищенко Р. Є. - Вплив мінеральних добрив на урожайність та якість зерна гречки в Лівобережному Лісостепу, Стопа С. П. (2009)
Шалівський С. В. - Продуктивність сортів льону-довгунцю залежно від способу сівби та рівня мінерального живлення, Рибак М. Ф. (2009)
Лук’янець О. П. - Удосконалення технології відтворення природних кормових угідь у Північному Лісостепу (2009)
Малиновська І. М. - Формування біотичних систем мікроорганізмів у грунті за різних способів відтворення рослинних угруповань, Боговін А. В., Пташнік М. М. (2009)
Вергунов В. А. - Українське сільське господарство в 1917-1920 рр. (елементи французького впливу) (2009)
Сомов Д. О. - Теоретичні основи формування системи стратегічного управління організацією (2015)
Гончар В. Г. - Фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України в умовах дефолтних очікувань (2015)
Матвієнко-Біляєва Г. Л. - Стратегічний розвиток підприємства на основі сучасних інструментів контролінгу (2015)
Ткаченко С. А. - Роль методології моніторингу регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери в функціональному розвитку інформаційно-економічних розрахунків (2015)
Гордієнко Л. А. - Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів в Україні (2015)
Golovach V. V. - Postulates of auditing (2015)
Chinese economy forecast to slow despite consumer market growth (2015)
Титул, зміст (2013)
Оліяр Ю. І. - Простори граничних значень і дисипативні розширення симетричних відношень, Сторож О. Г. (2013)
Бокало М. М. - Задача Діріхле для стаціонарних анізотропних інтегро-диференціальних рівнянь вищих порядків зі змінними показниками нелінійності, Доманська О. В. (2013)
Шахно С. М. - Аналіз збіжності комбінованого методу для розв’язування нелінійних рівнянь, Мельник І. В., Ярмола Г. П. (2013)
Кутнів М. В. - Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку на півпрямій, Паздрій О. І. (2013)
Чумак К. А. - Термопружна взаємодія тіл з регулярною текстурою поверхонь за наявності теплопроникного середовища в міжконтактних зазорах, Мартиняк Р. М. (2013)
Скородинський І. С. - Узагальнена модель в’язкопружного проміжного шару або покриття, що враховує деформацію поперечного зсуву, Максимук О. В. (2013)
Дудик М. В. - Дослідження впливу пластичності матеріалів на міцність композитного з’єднання, Діхтяренко Ю. В. (2013)
Кузьменко В. І. - Контактні задачі руху пружних тіл уздовж твердих поверхонь, Михальчук Г. Й. (2013)
Wang K. - Steady-state response and resonance condition of block rock mass on external periodic excitation, Pan Y., Dergachova N. (2013)
Бабаев А. А. - Влияние колебательного контура на излучения нестационарных акустических волн электроупругой сферой, Янчевский И. В. (2013)
Піддубняк О. П. - Випромінювання звуку літаком під час розбігу на злітній смузі, Піддубняк Н. Г. (2013)
Григоренко Я. М. - Аналіз полів переміщень і напружень в ортотропних тороїдальних оболонках залежно від зміни товщини і викривлення осі, Авраменко Ю. О. (2013)
Bogdanova O. S. - Mode I crack initiation in orthotropic viscoelastic plate under biaxial loading (2013)
Чекурін В. Ф. - Варіаційний метод однорідних розв’язків в осесиметричних задачах теорії пружності для півбезмежного циліндра, Постолакі Л. І. (2013)
Довбня К. М. - Взаємовплив колінеарних поверхневих тріщин і кругового отвору в ізотропній пластині, Крупко Н. А. (2013)
Максимович О. В. - Визначення напружень у пластинках з тріщинами за дискретного контакту їх берегів, Бортник К. Я., Соляр Т. Я. (2013)
Швайко А. Ю. - Дослідження явища занурення на діаграмі інтенсивність напружень – інтенсивність деформацій при складному навантаженні пружнопластичних матеріалів, Швайко М. Ю. (2013)
Вайсфельд Н. Д. - Осесимметричная задача о напряженном состоянии дважды усеченного конуса, Попов Г. Я., Реут А. В. (2013)
Чернуха О. Ю. - Математичне моделювання стаціонарних процесів конвективної дифузії в регулярних структурах зі змішаними крайовими умовами, Дмитрук В. А. (2013)
Титул, зміст (2012)
Архангельский Ю. - О необходимости государственного планирования экономики с позиции теории оптимального планирования (2012)
Шинкоренко Т. - Розвиток української економіки в контексті концепції сукупного попиту, Кузнєцова Л., Білоцерківець О., Макушенко Т. (2012)
Кіндзерський Ю. - Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні (2012)
Яценко Г. - Інноваційний розвиток країн емерджентного типу (2012)
Балтачеєва Н. - Напрями системної трансформації соціальної політики в Україні (2012)
Шедяков В. - Проблеми та перспективи модернізації системи трудових відносин в Україні (2012)
Таратула Р. - Проблеми зайнятості сільської молоді, Зозуля І. (2012)
Кічурчак М. - Особливості споживання суспільних благ сфери культури в економіці України (2012)
Щурик М. - Фінансове забезпечення екологічної складової сталого розвитку природних ресурсів (2012)
Бардась В. - Математична інтерпретація залежності між ефективністю землекористування та інституціональним середовищем в аграрній сфері (2012)
Поліщук А. - Цивілізаційні виміри реформування відносин власності в сільськогосподарському землекористуванні (2012)
Ступень Р. - ГІС-технології в регулюванні використання земельних ресурсів (2012)
Осипов В. - Концептуальні засади формування регіональних інноваційних ринків в Україні, Панков А., Ворожейкін О. (2012)
Корсак В. - Франчайзинг – ефективний спосіб організації роздрібної торгівлі та стимулювання розвитку економіки регіонів (2012)
Ейтутіс Г. - Потенційні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України: можливості їх диверсифікації, Никифорук О., Бойко О. (2012)
Баранова В. - Фінансовий потенціал страховика, Нєнно І. (2012)
Егупов Ю. - Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентоспособности продукции, Литвинова В. (2012)
Бєлозерцев В. - Концептуальна модель формування кредитної політики підприємств молокопереробної галузі України (2012)
Кадієвський В. - Прогностичні ідеї фізичної економії. Рецензія: Футурологія і прогностичні ідеї фізичної економії / Л. Я. Корнійчук, В. О. Шевчук. - К.: КНЕУ; НАСОА, 2012. - 72 с. (2012)
Титул, содержание (2015)
Дорогі наші читачі! (2015)
Летичевский А. А. - Генерация символьных трасс в системе инсерционного моделирования, Летичевский А. Ал., Песчаненко В. С., Губа А. А. (2015)
Shylo V. P. - Teams of global equilibrium search algorithms for solving weighted MAXIMUM CUT problem in parallel, Glover F., Sergienko I. V. (2015)
Кривонос Ю. Г. - Информационная технология анализа мимических проявлений эмоциональных состояний человека, Крак Ю. В., Бармак А. В., Тернов А. С., Кузнецов В. А. (2015)
Терлецкий Д. А. - Нечеткие объектно-ориентированные динамические сети. I, Провотар А. И. (2015)
Сергиенко И. В. - Использование EM-алгоритма для классификации генов, Гупал А. М., Островский А. В. (2015)
Коваленко И. Н. - О двухциклической системе обслуживания (2015)
Королюк В. С. - О поведении второго момента решения линейного автономного стохастического уравнения в частных производных со случайными параметрами в правой части, Юрченко И. В., Ясинский В. К. (2015)
Кунцевич В. М. - Эллипсоидальные и интервальные оценки вектора состояния семейств линейных и нелинейных дискретных динамических систем, Волосов В. В. (2015)
Згуровский М. З. - Большая солнечная спираль "разогрева" системных мировых конфликтов, Ясинский В. В. (2015)
Гайворонский А. А. - Математическое моделирование распределенных катастрофических и террористических рисков, Ермольев Ю. М., Кнопов П. С., Норкин В. И. (2015)
Syed M. N. - Robust physiological mappings: from non-invasive to invasive, Georgiev P. G., Pardalos P. M. (2015)
Селезов И. Т. - Моделирование распространения волн в вырожденных гиперболических системах, Кривонос Ю. Г. (2015)
Ильченко М. Е. - Проявление диалектической взаимосвязи информационных и телекоммуникационных технологий через категорию IT-ИКТ, Урывский Л. А. (2015)
Ермольева Т. Ю. - Системный анализ робастных стратегических решений для планирования безопасного снабжения продовольствием, энергией, водой на основе стохастической модели ГЛОБИОМ, Ермольев Ю. М., Хавлик П., Монье А., Леклер Д., Кракснер Ф., Хабаров Н., Оберштайнер М. (2015)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование динамики одного неравновесного диффузионного процесса на основе интегро-дифференцирования дробного порядка, Гладкий А. В. (2015)
Андон Ф. И. - Инструментальные средства автоматизации параллельного программирования на основе алгебры алгоритмов, Дорошенко А. Е., Бекетов А. Г., Иовчев В. А., Яценко Е. А. (2015)
Редько В. Н. - Современное состояние теории мультимножеств с сущностной точки зрения, Буй Д. Б., Гришко Ю. А. (2015)
Сметанин Ю. Г. - Реконструкция слов по конечному мультимножеству подслов в гипотезе сдвига 1. II. Реконструкция при наличии запрещенного слова, Ульянов М. В. (2015)
Нехайчук Д. В. - О проблематике инвестиционного обеспечения развития региона (2010)
Воробйова О. І. - Оцінка рівня кредитно-інвестиційного потенціалу банків України (2010)
Корецька Н. І. - Територіальна організація банківської системи регіонів України: стратегії забезпечення її раціональності (2010)
Рябініна Л. М. - Соціальний аспект цінності сучасних грошей (2010)
Омельчук В. О. - Сутність та складові механізму регулювання ринку доступного житла (2010)
Кавун О. О. - Світова роздрібна торгівля продовольчими товарами: сучасні тенденції розвитку і прогнозовані зміни (2010)
Головня О. М. - Економічне зростання сільського господарства як напрям забезпечення сталого соціального розвитку сільських територій (2010)
Рябенко Г. М. - Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників у країнах з розвиненою економікою (2010)
Кириченко О. А. - Теоретичні засади системи економічної безпеки кадрового забезпечення суб’єктів господарської діяльності, Поскрипко Ю. А. (2010)
Федосова О. В. - Сучасні тенденції розвитку екосекенту, Молодід О. О. (2010)
Вахович І. М. - Зміст та структура ендогенного потенціалу регіону, Забедюк М. С. (2010)
Кобець В. М. - Цінова дискримінація проти єдиної ціни: вибір олігополії (2010)
Радєва М. М. - Інформаційно-технологічна складова трансформації конкурентного середовища корпорації в умовах глобалізації (2010)
Патика Н. І. - Напрями оптимізації оподаткування санаторно-курортних закладів, Лендєл Г. Д. (2010)
Яшкіна Н. В. - Форми і методи активізації трудової поведінки: досвід зарубіжних країн (2010)
Мітал О. Г. - Інвестиційний потенціал бюджетної політики регіону (2010)
Стефанович Є. А. - Інвестиційна діяльність як економічне явище (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Разработка механизма корректирования бизнес-процессов предприятия в современных условиях (2010)
Ганзюк С. М. - Методика визначення пріоритетних напрямів у контексті державної інноваційної політики (2010)
Постніков В. С. - Якість життя населення як індикатор ефективності державного регулювання якості життя (2010)
Редькіна В. А. - Роль міжнародного торговельно-економічного спіробітництва в процесах регіоналізації (2010)
Янишівський В. М. - Оцінка інтелектуального капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України (2010)
В. Д. Л. Бантон - Природа та особливості економічної нестабільності в Україні (2010)
Сівіцький Д. П. - Стан та перспективи розвитку ринку іпотеки в Україні в контексті зарубіжного досвіду, Сівіцька С. П. (2010)
Черненко В. І. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні (2010)
Бугаєнко С. П. - Взаємозв’язок інноваційної моделі розвитку аграрного сектора економіки з інноваційним розвитком сільськогосподарських підприємств (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Концептуальні засади державної політики комплексного і збалансованого розвитку регіонів (2010)
Матійко С. А. - Завдання державної політики щодо розвитку національних інноваційних систем (2010)
Дмитренко Г. В. - Про прогнозний обсяг бюджету на прикладі львівської області на 2011 рік (2010)
Федько О. А. - Актуалізація цінностей здоров’я та питання екології (2010)
Бєлкін Л. М. - Нарахування податків "заднім числом" як сумнівний винахід українського податкового адміністрування (2010)
Іванюта П. В. - Функція контролю якості в системі державного управління (2010)
Вовк О. В. - Про необхідність виділення критеріїв для визначення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню (2010)
Приходько І. П. - Впровадження антропоцентристської концепції в аграрну освітню систему України (2010)
Міщенко Д. А. - Роль державного управління в процесі реформування аграрного сектора в ринкових умовах (2010)
Сотула В. В. - Роль та місце господарського суду у формуванні правовідносин у земельній сфері регіону автономної республіки крим (2010)
Гирик М. А. - Громадські ради при органах виконавчої влади як важлива організаційна складова механізму участі громадян в управлінні державними справами (2010)
Годзюр М. В. - Теоретико-понятійні аспекти взаємовідносин органів державної влади з політичними партіями (2010)
Слабкий В. Г. - Якісно нові підходи до організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики/сімейної медицини (2010)
Тарасов В. І. - Управлінська парадигма дослідження моделей економічного розвитку країн, Трофимова В. В. (2011)
Брітченко І. Г. - Вплив малого бізнесу на розвиток регіону (2011)
Нікітішин А. О. - Зарубіжна та вітчизняна економічна думка про виникнення і сутність податків (2011)
Іванова В. В. - Сутність і особливості інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях (2011)
Гайдуцький І. П. - Вплив ринкових реформ на залучення прямих іноземних інвестицій у країнах снд (2011)
Крутилко О. І. - Особливості прямого іноземного інвестування та інвестиційної інтеграції країн центрально-східної європи в системі єс (2011)
Омельчук В. О. - Інституційне забезпечення державного регулювання ринку доступного житла в Україні (2011)
Орлова Н. С. - Додаткова емісія акцій як механізм управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств, Дранник Е. В. (2011)
Проскуріна Н. М. - Методологічні підходи до формування аудиторських процедур у системі незалежного фінансового контролю (2011)
Бутко М. П. - Теоретичні засади формування конкурентного середовища регіональних господарських систем, Уляненко Ф. М. (2011)
Белошапка В. А. - Компетенции лидерского стиля в обеспечении культурной трансформации компании, Кулик Ю. Е. (2011)
Сурженко Л. О. - Сучасні тенденції глобалізаційних процесів у контексті розвитку ринку фінансового капіталу (2011)
Бєлєнкова О. Ю. - Оцінка фінансової стійкості малих будівельних підприємств України в 2000—2008 роках, Сердюченко Н. Б., Антропов Ю. В. (2011)
Ігнашкіна Т. Б. - Методичні підходи до оцінки ефективності відтворення основних фондів підприємств, Шура Н. О. (2011)
Сафонов Ю. М. - Економічні тенденції розвитку тексильної галузі промисловості України (2011)
Рижакова Г. М. - Вплив факторів на обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у освіті (2011)
Костюченко А. М. - Впровадження концепції інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку освітніх послуг (2011)
Мартиненко Л. М. - Теоретичні аспекти стратегічного планування розвитку страхового ринку (2011)
Долгошея Н. О. - Теоретичні основи трактування агробізнесу в економічній науці (2011)
Львіцина С. А. - Фінансове планування на будівельному підприємстві (2011)
Рикова О. М. - Щодо трактування економічної сутності фінансових інструментів та їх класифікації (2011)
Ребкало В. А. - Теоретичні засади розмежування політичних і адміністративних функцій у державно-політичному процесі, Козаков В. М. (2011)
Радиш Я. Ф. - Основні проблеми фінансування системи охорони здоров’я в дослідженнях українських науковців, Ляховченко Л. А., Поживілова О. В. (2011)
Авраменко Н. В. - Виникнення механізмів державного регулювання системи охорони здоров’я України (2011)
Фірсова О. Д. - Система охорони здоров’я норвегії, особливості її організації на муніципальному рівні: досвід для України (2011)
Дутко Н. Г. - Напрями розвитку державно-приватного партнерства: галузь охорони здоров’я (2011)
Дмитренко Г. В. - Механізми фінансового контролю (на прикладі бюджетних програм фондом державного майна України за 2008—2009 роки та і квартал 2010 року) (2011)
Маліков В. В. - Зарубіжний досвід соціального партнерства як фактор економічного розвитку (2011)
Чорнуцький С. П. - Європейські ідеї для української реформи державного внутрішнього фінансвого контролю (2011)
Чечель О. М. - Основні стратегічні пріоритети інноваційної складової економічної політики держави (2011)
Бортейчук Р. Ю. - Державне стратегічне управління: сутність та механізми його реалізації (2011)
Бугайко Д. О. - Сучасні проблеми гармонізації законодавства України про повітряний транспорт з нормами міжнародного та європейського права, Кравченко М. В. (2011)
Захарія С. Я. - Законодавче закріплення посади державного секретаря в Україні: стан та тенденції (2011)
Бучик В. С. - Євразійські організації з питань безпеки: виникнення, становлення, тенденції розвитку та перcпективи співпраці з україною (2011)
Соколова Т. А. - Сучасні тенденції розвитку інституту державної служби (2011)
Аніщенко С. В. - Державна політика залучення інвестицій у вугільну промисловість України (2011)
Булковський Т. О. - Функціонування системи управління якістю згідно з міжнародними стандартами в діяльності органів місцевого самоврядування (2011)
Горбатюк В. І. - Поняття, призначення та сутність державних механізмів управління (2011)
Дейнега Х. М. - Управління персоналом державної служби: зарубіжний досвід та умови впровадження в Україні (2011)
Андрієвський Д. Й. - Система заходів державної підтримки реструктуризації промисловості (2011)
Левченко Н. М. - Оцінка діючого механізму тарифного регулювання державою імпорту м’ясопродуктів в умовах євроінтеграції (2011)
Бондаренко О. С. - Система контролінгу на підприємстві (2014)
Борулько Н. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку санаторно-курортного комплексу України (2014)
Велентейчик Н. Ю. - Бюджетне прогнозування в забезпеченні стійкого розвитку регіону (2014)
Гелюх О. В. - Основні підходи до оцінки економічної ефективності інформаційної системи бухгалтерського обліку (2014)
Гречишкіна О. О. - Податкові інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, Ковалев А. С. (2014)
Данільєва Ю. Г. - Стимулювання розвитку туристичної політики (2014)
Іванов С. В. - Споживання домогосподарств в Україні, Шиманова С. В. (2014)
Каламбет С. В. - Тенденції розвитку валютного ринку в Україні, Глазунов А. О. (2014)
Каламбет С. В. - Місцеві фінанси в умовах трансформації економіки України, Іванов С. В., Ярош О. Г. (2014)
Каламбет С. В. - Особливості оподаткуваннядомогосподарств в Україні, Скомороха Т. В. (2014)
Клітинський Ю. С. - Вплив інвестиційної політики держави на фінансову самодостатність стійкого розвитку регіону (2014)
Клюс Ю. І. - Застосування інформаційних технологій в корпоративному управлінні інноваціями (2014)
Коваленко Н. В. - Застосування компетентнісного підходу до конкурентного позиціонування в сфері підприємництва (2014)
Корецька-Гармаш В. О. - Оподаткування неприбуткових організацій на прикладі кредитних спілок (2014)
Кордубайло Г. В. - Етапи розвитку інтернет маркетингу промислових підприємств, Чиж В. І. (2014)
Косова Т. Д. - Оцінка диференціації податкового навантаження торгівельних підприємств, Тімарцев О. Ю. (2014)
Костирко Л. А. - Пріоритети фінансового механізму стійкого розвитку промисловості (2014)
Костирко Р. О. - Внутрішній контроль в системі управління фінансовою стійкістю господарюючих суб’єктів (2014)
Кудріна О. Ю. - Нормативно-правова регламентація процесів розвитку промисловості в східних регіонах України (2014)
Ліхоносова Г. С. - Соціально-економічне обґрунтування усунення акцентів функцій оподаткування (2014)
Мартинов А. А. - Інноваційний потенціал та ефективність інноваційної діяльності промислових підприємств (2014)
Мартинова Л. В. - Розробка інструментарію формування адаптивної стратегії управління ризиками господарської діяльності зернопереробного підприємства на основі теорії ігор (2014)
Онікієнко О. В. - Сутність фінансового ринку, його роль у фінансовій системі та перспективи розвитку, Пєрєдєрієва С. О. (2014)
Пєліпєй А. О. - Коммунікативний аспект трансферу технологій в умовах інформаційної економіки (2014)
Перловська Н. В. - Розвиток добровільного медичного страхування в Україні (2014)
Рахмана І. А. - Особливості використання експертної оцінки увимірюванні наслідків змін діяльності підприємства постінвестиційного періоду (2014)
Розмислов О. М. - Дослідження умов фінансування соціально-економічного розвитку регіонів (2014)
Рудова А. Ю. - Вирішення конфлікту інтересів економічних та природних систем в рамках технології землеробства (2014)
Саліта С. В. - Пріоритети фінансового аналізу діяльності підприємств в умовах фінансової кризи (2014)
Серебрянська Д. С. - Передумови вдосконалення системи бюджетного моніторингу в Україні (2014)
Середа О. О. - Стратегія фінансування діяльності підприємств (2014)
Соломатина Т. В. - Прийняття управлінських рішень аграрними підприємствами щодо ресурсозберігаючих технологій на основі SWOT-аналізу (2014)
Степура В. В. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Тітова Т. І. - Резервування, як спосіб банківського нагляду, Коба О. В. (2014)
Темнікова Н. В. - Інформаційне забезпечення в системі управління фінансовою спроможністю підприємства (2014)
Тищенко В. В. - Результати функціонування системи економічної безпеки підприємства (2014)
Фірсова С. М. - Теоретичні та практичні аспекти управління інноваційною діяльністю промислових підприємств Луганської області (2014)
Чернодубова Е. В. - Вплив інноваційної політики на прибутковість підприємства (2014)
Ширяєва І. В. - Вплив переробних підприємств АПК на якість природного середовища регіону (2014)
Титул, зміст (2014)
Чеботарев А. Н. - Использование согласования логических спецификаций автоматов при решении игровых задач (2014)
Крывый С. Л. - Комбинаторный метод решения систем линейных ограничений (2014)
Машталир В. П. - Групповые структуры на фактор-множествах в задачах классификации, Шляхов В. В., Яковлев С. В. (2014)
Минаев Ю. Н. - Кронекеровы (тензорные) модели нечетко-множественных гранул, Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2014)
Лялецкий А. А. - Новые доказательства важных теорем бестипового экстенсионального –исчисления (2014)
Кузнецов Н. Ю. - Оценка вероятности функционального отказа резервированной системы методом существенной выборки, Хомяк О. Н. (2014)
Гладкий А. В. - Об исследовании алгоритмов расщепления в задачах конвекции–диффузии (2014)
Трофимчук А. Н. - Методика решения задачи оптимизации упаковок для управления перспективным развитием узлов коммуникационной сети, Васянин В. А. (2014)
Булавацкий В. М. - Замкнутая форма решений некоторых краевых задач для уравнения аномальной диффузии с обобщенной производной Хильфера (2014)
Акименко В. В. - Моделирование динамики структурированной по возрасту полициклической популяции биологических клеток на параметризированном множестве алгебраических функций, Загородний Ю. В. (2014)
Литвин О. Н. - Восстановление разрывных функций двух переменных, когда линии разрыва неизвестны (прямоугольные элементы), Першина Ю. И., Сергиенко И. В. (2014)
Ковальчук Л. В. - Перемешивающие свойства операций, определенных на множестве N-мерных векторов над простым конечным полем, Лысенко Н. В., Скрыпник Л. В. (2014)
Емец О. А. - Метод отсечения вершин графа перестановочного многогранника для решения линейных условных задач оптимизации на перестановках, Емец Е. М., Ольховский Д. Н. (2014)
Колечкина Л. Н. - Модификация координатного метода решения экстремальных задач на комбинаторных конфигурациях при условии многокритериальности, Дверная Е. А., Нагорная А. Н. (2014)
Кнышов Г. В. - Комбинаторный алгоритм построения параметрического пространства признаков для классификации многомерных моделей, Настенко Е. А., Кондрашова Н. В., Носовец Е. К., Павлов В. А. (2014)
Березовский О. А. - О задаче упаковки шаров в куб (2014)
Львов M. C. - Метод доказательства инвариантности линейных неравенств для линейных циклов (2014)
Титул, содержание (2015)
Ляшенко Е. Н. - Разработка модели координации сил и средств в иерархической системе гражданской защиты населения, Шерстюк В. Г. (2015)
Шапорин В. О. - Разработка моделей угроз информационной безопасности для оценки вреда активам, Плачинда О. Е. (2015)
Бузовский О. В. - Разработка системы генерации кодов по графическим схемам алгоритма с промежуточным языком трансляции, Алещенко А. В. (2015)
Шендрик В. В. - Аналіз підходів для функціонального моделювання інформаційних систем, Бойко А. О., Бондар О. В. (2015)
Бойко Ю. О. - Впровадження автоматизованої системи контролю оплати проїзду із мобільним модулем NFC на громадському транспорті (2015)
Єгорова О. В. - Композиційний метод розв’язання задачі формування запасів товарів, які втрачають природні властивості (2015)
Гече Ф. Е. - Прогнозування кількісних характеристик офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб в регіоні, Мулеса О. Ю., Миронюк І. С., Вашкеба М. М. (2015)
Романенков Ю. А. - Методические и инструментальные средства генерации стратегий развития наукоемких высокотехнологичных производств, Вартанян В. М., Прончаков Ю. Л., Зейниев Т. Г. (2015)
Сайківська Л. Ф. - Розробка та використання інформаційної технології для оцінки функціонального стану оператора зорового профілю (2015)
Чибіряк Я. І. - Формалізація задачі побудови раціональної послідовності складання виробів, Федотова Н. А., Думанчук М. Ю. (2015)
Сили И. И. - Теоретический анализ процесса взаимодействия радиоимпульсов с колорадскими жуками в растительной среде картофеля (2015)
Мазур В. А. - Теоретический анализ процесса взаимодействия радиоимпульсного излучения животными, больными маститом (2015)
Панченко Б. Е. - Использование SDRAM для синхронизированной коммутации телевизионных сигналов, Печенюк Д. А. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2014)
Николайчук Я. Н. - Теоретические основы аналитического вычисления коэффициентов базисных чисел преобразования Крестенсона, Касянчук М. Н., Якименко И. З. (2014)
Шинкаренко В. И. - Конструктивно-продукционные структуры и их грамматические интерпретации. I. Обобщенная формальная конструктивно-продукционная структура, Ильман В. М. (2014)
Сергиенко И. В. - Устойчивость генетического кода к точечным мутациям, Гупал А. М., Островский А. В. (2014)
Сергиенкo И. В. - Явные формулы для интерполяционных сплайнов 5-й степени на треугольнике, Литвин О. Н., Литвин О. О., Денисова О. И. (2014)
Норкин В. И. - Сведение задач двухэтапной вероятностной оптимизации с дискретным распределением случайных данных к задачам частично целочисленного программирования, Кибзун А. И., Наумов А. В. (2014)
Шарифов Ф. А. - Модели и сложность задач проектирования и реконструкции телекоммуникационных и транспортных систем, Гуляницкий Л. Ф. (2014)
Панкратова Н. Д. - Гибридный метод многокритериального оценивания альтернатив принятия решений, Недашковская Н. И. (2014)
Лебедева Т. Т. - Свойства возмущенных конусов, упорядочивающих множество допустимых решений векторной оптимизационной задачи, Семенова Н. В., Сергиенко Т. И. (2014)
Воронин А. Н. - Методы комплексирования данных (2014)
Кирилюк В. С. - Полиэдральные когерентные меры риска и оптимальные портфели по соотношению вознаграждение–риск (2014)
Семенов В. В. - Гибридные методы расщепления для системы операторных включений с монотонными операторами (2014)
Бондарев Б. В. - Вывод уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B,S)-рынке. Стохастические иски и стохастические премии, Болдырева В. О. (2014)
Васянин В. А. - Двухкритериальный лексикографический алгоритм построения всех кратчайших путей в сети (2014)
Фаль А. М. - Проблемы защиты персональных данных при использовании облачных вычислений, Козак В. Ф. (2014)
Норкин Б. В. - Стохастическое оптимальное управление процессами риска с липшицевыми функциями выигрыша (2014)
Майко Н. В. - Оценки точности разностных схем для одномерного параболического уравнения с учетом эффекта от начальных и краевых условий (2014)
Аралова А. А. - Численное решение обратных задач термоупругости для составного цилиндра (2014)
Сальников Н. Н. - Построение весовых функций метода Петрова–Галёркина для уравнений конвекции–диффузии–реакции в трехмерном случае, Сирик С. В. (2014)
Фесенко А. В. - Уязвимость в квантовой модели вычислений криптопримитивов, основанных на задаче поиска сопрягающего элемента и степени (2014)
Наний В. В. - Движение ротора в электродвигателе с катящимся ротором, Лыках В. А., Масленников А. М. (2014)
Левінзон Д. І. - Математичне моделювання процесу легування напівпровідникових структур домішками методом високоенергетичної імплантації, Притчин С. Е., Ніконов А. Ю. (2014)
Когдась М. Г. - Исследование зависимости внутренних напряжений в арсениде галлия от кристаллографических направлений и технологических процессов (2014)
Шапорев В. П. - Технологические закономерности процессов образования и роста нитевидных кристаллов неорганических соединений из раствор-расплавов, Питак И. В., Шестопалов А. В. (2014)
Фомовський Ф. В. - Порівняльний аналіз деградаційної стійкості кристалів напівізолюючого арсеніду галію, легованого хромом або телуром (2014)
Кримський М. М. - Розрахунок проводів і тросів повітряних ліній електропередачі з урахуванням механічною міцності відкладень ожеледі, Мезеря А. Ю., Занихайло Є. О. (2014)
Лазаренко Н. Г. - Аналіз структур газопоршневих когенераційних установок середньої потужності, Бялобржеський О. В. (2014)
Жиленков А. А. - Моделирование процессов и контроль параметров системы интеллектуальной поддержки принятия решений, Черный С. Г. (2014)
Терещенко М. Ф. - Підвищення якості ехографічного зображення для ультразвукових сканерів, Олійник Є. В. (2014)
Козир А. Є. - Oбробка зображень фільтром Cобеля на основі аналізу структури графічних файлів, Славко Г. В. (2014)
Кондратец В. А. - Математическое моделирование улиткового питателя шаровой мельницы как объекта управления (2014)
Маслюк К. А. - Аналіз фізіологічного стану людини методом газорозрядної візуалізації, Антонюк В. С., Бєсєдіна Н. П., Бондаренко Ю. Ю. (2014)
Плахотник В. Ю. - Кодированные апертуры и малоракурсная томография гамма-излучающих объектов, Шапран Е. Н. (2014)
Попов В. А. - Многокритериальный выбор структуры и параметров комплексных источников энергии (Microgrids) с учетом неопределенности исходной информации, Дмитренко И. А., Сподинская А. В., Степанель Я. И. (2014)
Іваницька А. Л. - Моделювання динаміки руху нижніх кінцівок людини, Терещенко М. Ф., Вислоух С. П., Філіппова М. В. (2014)
Білинський Й. Й. - Метод знаходження субпікселних координат контурних точок зображення об’єкта, отриманих тактильно-оптичним сенсором, Сухоцька І. В., Юкиш С. В. (2014)
Скрупский Ф. В. - Акселерометрический метод мониторинга нейромышечной блокады, Тымчик Г. С., Стельмах Н. В. (2014)
Андрусевич А. А. - Исследование современных средств проектирования технологической оснастки, Фомовский Ф. В., Сотник С. В. (2014)
Ніколаєв В. В. - Визначення напруженно-деформованого стану ремонтуємої дільниці трубопроводу, Іткін О. Ф. (2014)
Ночніченко І. В. - Гідравлічний амортизатор з автоматичною стабілізацією характеристик у змінних умовах експлуатації (2014)
Солодянкін О. В. - Обгрунтування нової схеми вибухової відбійки пород при проведенні вертикальних стволів шахт, Янкін О. Є. (2014)
Хабло Г. П. - Уточненная динамическая модель вибрационного бегункового вибратора, Вакуленко Р. А. (2014)
Харин С. А. - Разработка программного обеспечения и анализ воздействия контурного взрывания на скорость сооружения горизонтальных выработок (2014)
Хозяйкина Н. В. - Влияние количества анкеров на величину пучения пород почвы, Дубицкая М. С., Король А. Ю. (2014)
Сакун О. А. - Визначення ступеня негативного впливу шуму та магнітного поля на тест-об’єкти (2014)
Жуковський Т. Ф. - Оцінка ризику для здоров'я населення викидів в атмосферу при виробництві феросиліцію, Проценко О. Л. (2014)
Майовець Є. Й. - Особливості агровиробництва в Україні, Топішко О. І. (2014)
Митрофанов І. І. - Кримінально-правова доктрина: від визначення понняття до з’ясування ролі у механізмі реалізації кримінальної відповідальності (2014)
Шнипко О. С. - Економіко-технологічні прориви заходу: історія і сучасність (2011)
Гайдуцький А. П. - Економічні та соціальні передумови міжнародної міграції населення (2011)
Кириченко О. А. - Інноваційний розвиток економіки в контексті сучасної теорії модернізації, Вигівська Ю. І. (2011)
Харламова Г. О. - Конкурентоспроможність України як похідна від темпів її інвестиційної динаміки (2011)
Семенченко Н. В. - Порівняльний аналіз засобів фінансування злиття і поглинання (2011)
Грицино О. М. - Фінансові аспекти організації малого бізнесу в Україні (2011)
Зборовська О. М. - Аналіз факторів впливу на обсяги логістичних витрат у металургійній галузі (2011)
Ковтун О. А. - Формування механізму державної фінансової підтримки санації підприємств (2011)
Кримська Л. О. - Перспективні напрями імплементації засад державної політики в сфері підприємництва та розвитку людського ресурсу, Павлішина Н. М. (2011)
Рибак С. О. - Системно-інформаційні індикатори формування ефективного фондового ринку в контексті глобальної конкурентоспроможності, Штанько О. Д. (2011)
Філонова І. Б. - Шляхи забезпечення стійкості національної банківської системи до світових фінансових криз (2011)
Ігнатова О. М. - Статистичний аналіз місця ПАТ КБ "Приватбанк" на ринку банківських послуг в Україні за основними показниками його діяльності, Турченко Т. В. (2011)
Харченко Н. В. - Фінансові відносини держави і акціонерних товариств (2011)
Суховий Д. І. - Основні етапи становлення та розвитку державних соціальних гарантій в Україні (2011)
Войтович К. В. - Вимір рентабельності від впровадження соціально орієнтованого страхового маркетингу в діяльність страхової компанії (2011)
Керунова В. О. - Правові основи становлення соціального страхування в Україні (2011)
Павленко А. В. - Монополістичні структури в системі ринкових відносин (2011)
Пшенишнюк І. О. - Контроль в управлінні підприємством: маркетинговий аспект (2011)
Фараджева Р. Т. - Управление организационно-экономическим механизмом венчурного финансирования инновационного процесса промышленности азербайджана (2011)
Подвальникова О. А. - Поглиблення боргової кризи країн європейського союзу в умовах відновлення після економічної рецесії (2011)
Легошина О. Л. - Становлення і розвиток кредитних товариств у країнах західної європи у другій половині хіх на початку хх столітть (2011)
Марковський І. О. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку в країнах-членах європейського союзу (2011)
Шараєвський Д. В. - Ефективність діяльності банківської системи як запорука сталого економічного розвитку (2011)
Пірог Д. В. - Грошові потоки банку як самостійний об’єкт стратегічного обліку і аналізу (2011)
Грицай Т. Л. - Концептуальні основи та методика проведення аудиту інвестиційних проектів (2011)
Чумакова Т. М. - Значення машинобудівного комплексу регіону в економіці України (2011)
Галенко С. М. - Управління комунальними підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення (2011)
Чепурна-Кос І. В. - Проблеми та напрями реформування залізничного транспорту України (2011)
Єрмолаєв О. В. - Теоретичні основи торгівлі сировинними ресурсами в умовах їх вичерпності (2011)
Плеханов Д. О. - Тенденції та особливості розвитку сільського господарства за ринкових умов (2011)
Гіндес О. Г. - Глобальні ризики деградації навколишнього природного середовища (2011)
Іванюта П. В. - Роль і значення державного управління якістю " товар — праця — життя" у поліпшенні демографічної ситуації України (2011)
Фойгт Н. А. - Міжпоколінна солідарність як об’єкт державного управління у контексті адаптації сучасного суспільства до умов демографічного старіння (2011)
Зигало О. А. - Державна освітня політика франції в контексті європейської співпраці у сфері освіти (2011)
Кудренко Б. В. - Сутність та механізми інституціоналізації молодіжних громадських організацій в Україні (2011)
Федан Я. І. - Деякі проблеми розвитку інклюзивної школи в Україні (2011)
Маслова Л. А. - Інституціональні засади впровадження політики забезпечення духовної безпеки суспільства (2011)
Чорнуцький С. П. - Суть і методика виявлення фактів фінансового шахрайства (2011)
Панасюк М. Я. - Бюджетне планування: теоретико-методологічний аспект (2011)
Пархоменко Є. В. - Професійні компетенції сучасних керівних кадрів сфери туризму України (2011)
Петруненко С. В. - Державне регулювання житлового будівництва України в контексті побудови доступного житла (2011)
Титул, содержание (2015)
Бессалов А. В. - Точное число эллиптических кривых в канонической форме, изоморфных кривым Эдвардса над простым полем, Ковальчук Л. В. (2015)
Скороход Б. А. - Алгоритмы обучения нейронных сетей и нейро-фаззи систем c сепарабельной структурой (2015)
Смольяков Э. Р. - Индивидуально-паретовские равновесия для игровых задач с побочными интересами участников (2015)
Завадский И. А. - Помехоустойчивые коды переменной длины на основе конечных автоматов (2015)
Махорт А. Ф. - О влиянии зависимости структуры потребления товаров от цены на равновесие в экономической системе (2015)
Визовитин Н. В. - Верификация UCM-спецификаций распределенных систем с использованием раскрашенных сетей Петри, Непомнящий В. А., Стененко А. А. (2015)
Стёпкин А. В. - Использование коллектива агентов для распознавания неориентированных графов (2015)
Сергиенко И. В. - Идентификация параметров некоторых задач фильтрации–консолидации влагонасыщенных микропористых сред, Дейнека В. С. (2015)
Стойкова Л. С. - Точные нижние границы вероятности отказа системы в интервале времени при неполной информации о функции распределения (2015)
Стоян В. А. - О математическом моделировании задач управления динамикой толстых упругих плит. ІІ. Управление при дискретно заданном желаемом состоянии, Двирничук К. В. (2015)
Сергиенко И. В. - Интерлинация эрмитового типа на системе непересекающихся линий (Обзор), Литвин О. Н., Литвин О. О., Ткаченко А. В., Грицай О. Л. (2015)
Малачивский П. С. - Чебышевское приближение экспоненциальным выражением с относительной погрешностью, Пизюр Я. В., Данчак Н. В., Оразов Э. Б. (2015)
Дунаев Б. Б. - Динамика благосостояния населения страны (2015)
Иванчук М. А. - Сравнение методов распределения наблюдений на классы при прогнозировании наличия осложнений у тяжелобольных, Малык И. В. (2015)
Рачковский Д. А. - Формирование отражающих сходство бинарных векторов с использованием случайных бинарных проекций (2015)
Титул, содержание (2015)
Киселева Е. М. - Теория непрерывных задач оптимального разбиения множеств как универсальный математический аппарат построения диаграммы Вороного и ее обобщений. I. Теоретические основы, Коряшкина Л. С. (2015)
Завадский И. А. - Метод декодирования помехоустойчивого кода переменной длины на основе конечных автоматов (2015)
Костенко А. В. - Математическая модель рассеяния волн импедансной решеткой (2015)
Сергиенко И. В. - Предсказание структуры генов с использованием смесей вероятностных распределений, Гупал А. М., Островский А. В. (2015)
Ксу К. - Системный анализ производства угля с учетом безопасности снабжения энергией, водой и продовольствием в Китае, Гао Д., Чао Г., Ермольев Ю. М., Ермольева Т. Ю., Кряжимский А. В., Ровенская Е. А. (2015)
Гончар Н. С. - Математическая модель работы банка (2015)
Ясинский В. К. - Исследование флуктуаций колебаний параметрического лампового генератора с запаздывающей обратной связью, Малык И. В. (2015)
Кабанов К. И. - Характеризация распределений с плотностями типа атомарных функций, Колодяжный В. М. (2015)
Ромм Я. Е. - Компьютерно-ориентированный анализ устойчивости на основе рекуррентных преобразований разностных решений обыкновенных дифференциальных уравнений (2015)
Козин И. В. - Эволюционно-фрагментарная модель задачи трассировки, Кривцун Е. В., Пинчук В. П. (2015)
Капустян В. Е. - Распределенное управление с общим квадратичным критерием в специальной норме для систем, описываемых параболо-гиперболическими уравнениями с нелокальными краевыми условиями, Пышнограев И. А. (2015)
Львов M. C. - О структуре полиномиальных инвариантов линейных циклов (2015)
Марценюк В. П. - Качественный анализ системы противоопухолевого иммунитета на основе дерева решений, Андрущак И. Е., Гвоздецкая И. С. (2015)
Барановский Н. В. - Алгоритмы распараллеливания математической модели лесных пожаров на суперкомпьютерах и теоретические оценки эффективности параллельных программ (2015)
Зубарева Е. А. - Система электронного правительства Украины и способ повышения безопасности ее функционирования, Белов С. В. (2015)
Титул, содержание (2015)
Киселева Е. М. - Теория непрерывных задач оптимального разбиения множеств как универсальный математический аппарат построения диаграммы Вороного и ее обобщений. II. Алгоритмы построения диаграмм Вороного на основе теории оптимального разбиения множеств, Коряшкина Л. С. (2015)
Бодянский Е. В. - Адаптивный метод гибридного обучения эволюционирующей нейро-фаззи системы, Бойко Е. А., Плисс И. П. (2015)
Рысцов И. К. - Примитивные и неприводимые автоматы (2015)
Сергиенко И. В. - Взвешенное сингулярное разложение матриц с вырожденными весами на основе взвешенных ортогональных преобразований, Галба Е. Ф. (2015)
Сергиенко И. В. - Высокопродуктивные методы идентификации параметров компетитивной диффузии в неоднородных средах нанопористых частиц, Петрик М. Р., Фрессар Ж., Леклерк С. (2015)
Прусов В. А. - Многошаговый метод численного решения задачи моделирования циркуляции атмосферы в постановке задачи Коши, Дорошенко А. Е. (2015)
Коваленко А. А. - Задача балансной компоновки 3D-объектов: математическая модель и методы решения, Романова Т. Е., Стецюк П. И. (2015)
Меликов А. З. - Численный анализ системы обслуживания с обратной связью, Пономаренко Л. А., Кулиева Х. Н. (2015)
Касьянов П. О. - О существовании сильно непрерывных физических решений классов автономных эволюционных вариационных неравенств (2015)
Емец О. А. - Комбинаторная оптимизационная модель упаковки прямоугольников со стохастическими параметрами, Барболина Т. Н. (2015)
Баранов А. Ю. - Гибридные алгоритмы решения линейных систем для конечно-элементного моделирования процессов фильтрации, Белоус М. В., Сергиенко И. В., Химич А. Н. (2015)
Русанов В. А. - О расширении в гильбертовом пространстве дифференциальной реализации счетного пучка нелинейных процессов "вход–выход", Лакеев А. В., Линке Ю. Э. (2015)
Косаревич Е. В. - Теоретико-игровые модели конкуренции производителей со случайными выпусками в условиях дуополии дифференцированных товаров, Елейко Я. И. (2015)
Воронцова Е. А. - Синтез секущих и отделяющих плоскостей в одном методе негладкой оптимизации, Нурминский Е. А. (2015)
Песчанский А. И. - Полумарковская модель однолинейной системы обслуживания с потерями и техническим обслуживанием ненадежного канала, Коваленко А. И. (2015)
Королюк Д. В. - Классификация бинарных детерминированных статистических экспериментов с настойчивой регрессией (2015)
Никитин А. В. - Асимптотика стохастического диффузионного процесса переноса с точкой равновесия критерия качества (2015)
Шило Г. Н. - Стратегии назначения интервальных допусков (2015)
Титул, содержание (2015)
Редько В. Н. - Об инвариантности ключей относительно операций табличных алгебр, Буй Д. Б., Сенченко А. С. (2015)
Чеботарев А. Н. - Согласование взаимодействующих автоматов (2015)
Алексейчук А. Н. - Улучшенная верхняя граница для относительного расстояния между булевой функцией и множеством k-мерных функций (2015)
Летичевский А. А. - Парадигмы модельного и символьного тестирования программных систем (2015)
Косаревич Р. Я. - Сегментация изображений на основе оценивания тенденции к формированию кластеров элементами изображения с помощью характеристик точечного поля, Русын Б. П., Корний В. В., Керод Т. И. (2015)
Михайлюк В. А. - О сложности вычисления параметров устойчивости в задачах булева программирования, Лищук Н. В. (2015)
Борисенко В. И. - Алгоритм, устанавливающий эквивалентность детерминированных многоленточных автоматов (2015)
Павленко В. Б. - Частный случай разрешающего полинома (2015)
Стоян В. А. - О некоторых результатах математического моделирования динамики не полностью наблюдаемых пространственно распределенных систем (2015)
Мартынюк Т. Б. - Формализация алгоритма классификации объектов, Кожемяко А. В., Куперштейн Л. М. (2015)
Денисов С. В. - Сходимость модифицированного экстраградиентного метода для вариационных неравенств с нелипшицевыми операторами, Семенов В. В., Чабак Л. М. (2015)
Королюк Д. В. - Статистические эксперименты в сбалансированной марковской случайной среде (2015)
Павленко О. - Диффузионная аппроксимация модели пуассоновского типа для накопленной избыточной доходности, Пола А., Царьков Е. (2015)
Исканаджиев И. М. - Нижний альтернированный интеграл Понтрягина для дифференциальных включений (2015)
Панченко Б. Е. - Высокоточные максимальные напряжения в задаче о взаимодействии упругих волн с системой цилиндрических полостей в условиях плоской деформации, Сайко И. Н. (2015)
Задирака В. К. - Применение CAPTCHA в компьютерной стеганографии, Кудин А. М., Швидченко И. В., Бределев Б. А. (2015)
Рачковский Д. А. - Оценка сходства векторов по их рандомизированным бинарным проекциям (2015)
Семенов В. Ю. - Метод нахождения всех корней системы нелинейных алгебраических уравнений, основанный на операторе Кравчика (2015)
Вавиленкова А. И. - Основные принципы синтеза логико-лингвистических моделей (2015)
Бардаш С. В. - Про обгрунтованість розгляду контролінгу як форми внутрішнього контролю (2011)
Пашкевич М. С. - Інноваційна діяльність господарчих суб’єктів у регіональній інноваційній системі (2011)
Кулініч О. М. - Сучасні проблеми ресурсоспоживання економіки України в умовах глобальних процесів (2011)
Боринець С. Я. - Історичні аспекти виникнення та еволюціїї форм державних запозичень, Могилко Л. В. (2011)
Томарева В. В. - Процес стратегічного управління регіональним розвитком в Україні:напрями його удосконалення (2011)
Семенченко Н. В. - Консалтингові проблеми реструктуризації підприємств України (2011)
Буй Т. Г. - Проблеми використання корпоративних єврооблігацій для залучення коштів на міжнародних ринках капіталу (2011)
Профатило О. В. - Специфіка використання маркетингу комерційними банками України, Кирилова Л. І. (2011)
Ігнатова О. М. - Стистична оцінка діяльності національного банку України на відкритому ринку, Філімонова О. Ю. (2011)
Пащук Л. В. - Визначення потреби підприємства в персоналі на основі плану маркетингу (2011)
Мачок Є. В. - Формування ефективного механізму конвергенції промислових політик європейського союзу (2011)
Юдіна О. І. - Обгрунтування моделі управління інноваціями як чинниками ресурсозбереження на підприємстві (2011)
Дороніна І. І. - Міжнародні особливості інвестиційної діяльності пенсійних фондів (2011)
Гала С. В. - Із досвіду реформування вищої освіти Китаю (2011)
Лізогуб Р. П. - Аналіз дослідження і формування платежів за забруднення навколишнього середовища (2011)
Труш Н. І. - Формування матеріально-технічної бази виробництва продукції рослинництва (2011)
Мазуренко А. В. - Розвиток іро в Україні (2011)
Антонюк О. В. - Сучасний стан стратегії просування бренда держави в Україні (2011)
Довга Т. М. - Впровадження сучасних технологій рециклінгу твердих побутових відходів (2011)
Площик М. В. - Умови функціонування ринкової економіки (2011)
Ясковець Ю. В. - Флуктуації світових товарних ринків в умовах глобалізації (2011)
Нестеренко В. П. - Стратегії та вартість міжнародних банків (2011)
Амелін С. К. - Напрями вдосконалення державного регулювання фінансового лізингу (2011)
Груба Г. І. - Тенденції захисту інтелектуальної власності в Україні (2011)
Дмитренко Г. В. - Проблеми ефективності використання бюджетних коштів на підготовку кадрів вищими навчальними закладами (2011)
Банчук М. В. - Облік ресурсів у стратегії державного управління охороною здоров’я населення (2011)
Алейнікова О. В. - Взаємодія і розмежування функцій державного регулювання апк на державному і регіональному рівнях (2011)
Васільєва Л. М. - Удосконалювання механізму державного регулювання регіональних агропромислових комплексів (міжрегіональна модель) (2011)
Григорчак І. М. - Політико-адміністративна відповідальність української еліти:історичний досвід (2011)
Лисенко О. Ю. - Особливості розвитку бюджетного менеджменту в Україні (2011)
Веремчук А. В. - Механізми державного управління у сфері дорожнього господарства України (2011)
Безбах Н. В. - Державно-приватне партнерство в реалізації проектів транспортної інфраструктури, Брагінський В. В. (2011)
Гасюк І. Л. - Професіоналізація державного службовця в галузі фізичної культури і спорту:технологія та зміст (2011)
Леньо Р. В. - Інституційні аспекти реорганізації лісового господарства України в контексті державного управління (2011)
Литвин П. В. - Фінансово-економічний механізм регулювання страхової діяльності в Україні (2011)
Коваленко М. М. - Новий формат незалежності національного банку України (2011)
Мусієнко І. І. - Реформування системи вищої освіти України у напрямі розбудови єдиного європейського простору (2011)
Петросова О. В. - Актуальні питання формування президентського кадрового резерву для воєнної організації держави та правоохоронних органів (2011)
Репешко П. І. - Механізми кадрового забезпечення судово- експертної діяльності в Україні (2011)
Кравченко М. В. - Регулювання та розвиток конкуренції авіаперевізників світу та України (2011)
Миговський М. Л. - Нормативно-правове забезпечення управління спільною власністю територіальних громад в Україні (2011)
Ткаченко І. С. - Ентропійний аналіз гармонійності складових бюджету (на прикладі бюджету донецької області), Сухіна О. О., Ткаченко М. І. (2011)
Ахромкін Є. М. - Концепт інноваційної моделі забезпечення ефективного використання регіональних ресурсів (2011)
Семак Б. Б. - Ефективне використання рослинної текстильної сировини як передумова формування вітчизняного ринку екотекстилю (2011)
Антонова С. Є. - Удосконалення тарифу на послуги централізованого водопостачання (2011)
Гавриш О. А. - Інноваційний чинник конкурентоспроможності українських машинобудівних підприємств, Савченко С. М. (2011)
Ганечко І. Г. - Передінвестиційні дослідження як основа оптимізації вартісних та якісних параметрів проекту (2011)
Дворецький А. М. - Методичні підходи розрахунку вартості ріллі на основі відновлення енергетичного ресурсу гумусу (2011)
Кірдіна О. Г. - Пріоритетність інвестиційно-інноваційних проектів на залізничному транспорті (2011)
Дернова І. А. - Державний борг та динаміка курсу національної валюти: статистична оцінка (2011)
Подмарьов О. Ю. - Необхідність та значення прийняття сучасного податкового кодексу в аспекті впливу прибуткового оподаткування на інвестиційну діяльність підприємств (2011)
Князевич А. О. - Математичне моделювання й експертна оцінка ефективності господарського механізму управління інноваційним розвитком підприємств АПК, Крайчук О. В. (2011)
Одінцов М. М. - Механізми регулювання розвитком продовольчого ринку (2011)
Сафонов Ю. М. - Стратегія і структура: економічний стан потенціалу сировинного комплексу текстильної промисловості України (2011)
Луцька Т. В. - Оцінка конкурентоспроможності бізнес-процесів підприємств-туроператорів competitiveness business processes estimation of tour-operators (2011)
Чепеленко А. М. - Транскордоннне співробітництво в процесі європейської інтеграції України (2011)
Юхновська Ю. О. - Удосконалення організаційної структури управління ЗАТ "ЗАЗ" (2011)
Бездітко Ю. М. - Принципи розробки програм фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств (2011)
Риженко О. М. - Забезпечення синхронізації складання бюджетів акціонерних товариств (2011)
Біленко Т. - Духовні засади діалогу (2014)
Більченко Є. - Міфологема "Схід – Захід" та український контекст:православна соборність і католицький персоналізм (2014)
Карповець М. - Філософська рецепція геніальності як антропологічного феномену (2014)
Клок Т. - Свобода як атрибут людського буття (2014)
Коханевич О. - Симулятивна природа телевізійного простору (2014)
Мовчан В. - Діалектика добра і зла в контексті творчих засад життя (2014)
Стратонова Н. - Самоідентифікація особистості у віртуальному просторі гри (2014)
Зайцев М. - Європа як концепт (2014)
Петрушенко О. - Когнітивні характеристики утопічної свідомості (2014)
Солонько Л. - Феноменологія буттєвого досвіду (2014)
Яруш М. - Становлення нової культури мислення як суспільний імператив (2014)
Возняк В. - Соотношеие рассудка и разума в философии Павла Флоренского (2014)
Джигіта А. - Рефлексія і темпоральні підстави її функціонування у феноменології Едмунда Гусерля (2014)
Пхиденко С. - Навья-ньяя: з історії становлення логічнї школи в Індії (2014)
Семенов А. - Філософія людини в духовній культурі Стародавнього Сходу XV–III ст. до н.е. (2014)
Сичевська-Возняк О. - Генеза проблеми теодицеї в античній філософії (2014)
Головей В. - Естетичний вимір сакрального світовідношення (2014)
Дем’янова Н. - "Етніка" в сучасному живописі: на прикладі українського та сибірського мистецтва (2014)
Кутузова Г. - Становлення і концептуалізація проблеми естетичної свідомості: філософський аналіз (2014)
Степанов В. - Взаимовлияние эстетики и онтологии компьютерных игр (2014)
Сулацкова О. - Екологічна естетика як філософія гармонії між людиною та природою (2014)
Ямчук П. - Теоретичне осмислення етапів формування філософії та естетики українського літературного імпресіонізму: від початків до організаційного розгрому (2014)
Борейко Ю. - Буденна свідомість та практика в площині повсякденності релігії (2014)
Возняк О. - Церква як євхаристійне спілкування (2014)
Куцик А. - Католицизм на історичній Волині: соціально-церковний аспект (поч. ХХ ст.. до 1941 р.), Шостак В. (2014)
Распопов Є. - Танатологічний компонент атанасії у світоглядній картині міфології та релігії: компаративний аналіз (2014)
Юрова И. - Определение границ понятий веры и внушения (2014)
Наші автори (2014)
Рабінович П. - Права людини у сучасній православній інтерпретації (у світлі міжнародних стандартів), Цебенко С. (2015)
Гончаренко В. - Конституційне будівництво в Україні за часів нової економічної політики (1921–1929 рр.) (2015)
Лук’янов Д. - Правова система як предмет порівняльно-правових досліджень: характеристика за теорією систем (2015)
Любченко М. - Мова і право: питання співвідношення (2015)
Настюк В. - Політико-правові проблеми протидії корупційним явищам в Україні, Бєлєвцева В. (2015)
Гаращук І. - Реформи організації та функціонування місцевого самоврядування в країнах Балтії, Петришин О. (2015)
Летнянчин Л. - Актуальні проблеми застосування законодавства України про військові адміністративні правопорушення: конституційно-правовий аспект, Ченикаєв О. (2015)
Кухарєв О. - Сутність спадкової трансмісії у спадковому праві України (2015)
Рішняк М. - Принципи права в діяльності Національної служби посередництва і примирення (2015)
Голіна В. - Світова злочинність: сучасні тенденції та стратегії протидії, Колодяжний М. (2015)
Демидова Л. - Безтілесна річ як предмет злочину (2015)
Тітко І. - До питання правової природи інституту приватного обвинувачення в кримінальному процесі (2015)
Возна В. - Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері господарювання: удосконалення законодавчого забезпечення (2015)
Мукомела І. - Інформаційне суспільство та його ознаки: теоретико-правовий аспект (2015)
Муртіщева А. - Загальна характеристика конституційних основ відповідальності уряду в країнах – членах ЄС (2015)
Тацій В. - Володимир Володимирович Сташис. його ідеї у справах учнів (2015)
Скрипнюк О. - Стратегія конституційного оновлення України на сучасному етапі (2015)
Голіна В. В. (2015)
Швець М. Я. (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Возняк С. - Патріотизм і гуманізм: український історико-філософський контекст (2014)
Возняк В. - Оправдание кантовского агностицизма (2014)
Возняк с. - Формальність і змістовність культуротворчої активності у філософських пошуках Й. Г. Фіхте (2014)
Волосатова М. - Зародження ідеї філософії господарства у В. С. Соловйова (2014)
Гусева Н. - Редукционизм и развитие современной философии как проблема (2014)
Колесникова Л. - Філософсько-економічні рукописи Миколи Руденка: неоці́нений нащадками неоцінéнний скарб (2014)
Пхиденко С. - "Ньяя-сутри": інтерпретація категорії прамана (2014)
Більченко Є. - Ніщо як Усе: на перехресті традиційного Сходу й авангардного Заходу (2014)
Гребенюк А. - Інтерактивна література як новий феномен української культури (2014)
Мовчан В. - Герои Николая Гоголя и современная культура (2014)
Пригода Т. - Дискурс тіла в культурі Сходу: окцидентальні рефлексіЇ (2014)
Москвич О. - Феноменологія сучасної медіареальності: експлікація понять (2014)
Сохацька О. - Особливості освітніх мотивацій та ціннісні орієнтації студентської молоді (2014)
Сулацкова О. - Проблеми становлення екологічної політики в Україні як основного чинника формування екологічної культури сьогодення (2014)
Борейко Ю. - Повсякденність як модус соціального буття (2014)
Сільвестрова О. - Проблема здійсненності та нездійсненності цілей у філософсько-історичному розумінні (2014)
Сливка Б. - Особа дошкільника у пастирології: філософія пізнання (2014)
Старинский В. - Философские основания реализации дидактических принципов в организации учебного процесса дистанционного обучения, Куприн А., Савчук Д. (2014)
Юрова И. - Социально-психологический подход к проблемам теории познания (2014)
Яременко Л. - Усвідомлення естетики сенсу життя особистості в позашкільній освіті (2014)
Головей В. - Час у сакральному вимірі: феноменологічний та екзистенціальний аспекти (2014)
Донец И. - Особенности феномена музыки как объекта мышления (2014)
Кисла Н. - Видовище у фото- та кіномистецтві (2014)
Столярчук Н. - Український кубофутуризм: екстерівський варіант (2014)
Ямчук П. - Філософія й естетика вітчизняного літературного імпресіонізму: європейські джерела, українська генеза, радянський розгром (2014)
Дмитрук І. - Концепція "теології процвітання" як суспільно-філософської доктрини новітньої форми п’ятидесятництва (2014)
Пам’яті професора С. М. Возняка (2014)
Возняк В. - Кант и русская философия (обзор) (2014)
Наші автори (2014)
Арцишевська О. Р. - У пошуках себе (механізми самовизначення людини) (2012)
Більченко Є. В. - Концепт Іншого в сучасній гуманістиці: трансценденталізм versus діалогізм (2012)
Васюк Т. І. - Об’єктивність моральної оцінки вчинку (2012)
Вербицька Т. Я. - Сучасна картина світу як трагедія несвободи та ілюзій (2012)
Возняк С. С. - Ейдетичне споглядання як форма культурної комунікації та спосіб пізнання культурної реальності, Сичевська-Возняк О. М. (2012)
Глебова Н. І. - Концепція етнокультурного простору: теоретико-методологічні підходи (2012)
Грабовська І. М. - Концепт "української України": до питання про політичну, ідеологічну та культурну ідентифікацію України (2012)
Гусева Н. В. - Межкультурная коммуникация как объект рассмотрения в контексте цивилизации и культуры (2012)
Кутузова Г. І. - Формування та розвиток естетичної культури особи: філософсько культурологічний аспект (2012)
Метельова Т. О. - Феномен "Іншого" в структурі комунікації: проблема людини (2012)
Сохацька О. А. - Творчий потенціал світоглядної культури особистості (2012)
Сулацкова О. Ф. - Філософські вектори становлення і розвитку екологічної культури сьогодення (2012)
Талько Т. М. - Особливості розгортання антропологічної рефлексії в концепції М. Вудман (2012)
Шевчук І. П. - Сучасний простір медіа-культури: традиційні та інноваційні засоби впливу (2012)
Юрова И. В. - Бытие человеческой самости как воспроизводство культуры сознанием индивида:фактор внушения (2012)
Гудзь Е. А. - Общее состояние и пути развития философии авторитета (2012)
Добридень О. В. - Сутнісні аспекти формування споживацької ідентичності в умовах інформаційного суспільства (2012)
Ліщук-Торчинська Т. П. - Репрезентативна функція історичного наративу: підхід Франка Анкерсміта (2012)
Малинка Ю. Г. - Типологізація толерантності в сучасному суспільстві (2012)
Мовчан Т. М. - Поглиблення морально-етичної деградації українського політикуму (2012)
Петрова І. М. - Фемінізація трудової міграції та її вплив на дисфункцію українських сімей мігрантів (2012)
Ситник О. І. - Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності (2012)
Триндюк В. А. - Суспільні комунікативні процеси та їх вплив на студентську молодь (2012)
Чупринський Б. О. - Метапрофесійна спільність формування правової свідомості юриста (2012)
Ганаба С. О. - Мережна освіта: pro et contra (2012)
Костюк Т. В. - Ідентичність у системі комунікативних зв’язків освіти: вітчизняний вимір, Возняк С. С. (2012)
Полухтович Т. Г. - Культура спілкування студентів (2012)
Юхименко Н. Ф. - Філософсько-освітні виміри формування та становлення системи освіти України в період тоталітаризму (2012)
Ємець Т. М. - Інтегративність українознавчих розвідок Івана Огієнка (філософсько методологічний аналіз) (2012)
Пхиденко С. С. - Логіко-філософські аспекти комунікаційних процесів у індійському брахманізмі і буддизмі (2012)
Река К. В. - Антропологічне розуміння свободи в контексті філософії А. Камю (2012)
Супрун Н. Т. - Поняття "прикладної логіки" в рукописній спадщині П. Юркевича (2012)
Дем’янова Н. О. - Еволюція людського та божественного образу в українському живописі:національна специфіка (2012)
Москвич О. Д. - Діалектика об’єктивного та суб’єктивного у фототворчості: культурологічний аспект (2012)
Самчук С. Ю. - Музичний авангард: основні ідеї, Пригода Т. М. (2012)
Степанюк І. В. - Хореографічна культура як органічний складник духовного життя особистості (2012)
Столярчук Н. М. - "Неовізантизм" Михайла Бойчука: історико-культурні та художньо естетичні засади (2012)
Борейко Ю. Г. - Конфесійна ідентичність інституційних виявів сучасного українського православ’я (2012)
Владиченко Л. Д. - Діяльність вищих органів виконавчої влади у сфері державно-конфесійних відносин (2012)
Пахомова І. Г. - Шляхи підвищення частки заробітної плати в собівартості продукції, Недощак О. Л. (2011)
Нестеренко Ж. К. - Аналіз та облік процентних і комісійних доходів та витрат пат КБ "Приватбанк", Зоря І. В. (2011)
Алексеєнко І. М. - Ситуація на ринку пшениці і гречки та економічні ризики щодо інтенсифікації виробництва (2011)
Адамовська В. С. - Особливості методики розрахунку ефективності використання нової техніки у порівнянні з базовою (2011)
Черніченко В. Є. - Оцінка ефективності використання управлінського персоналу підприемства за допомогою економетричної моделі, Ламбіна О. О. (2011)
Височин І. В. - Особливості товарообороту підприємства як економічного показника (2011)
Шестакова А. Є. - Теоретико-ігрова модель оцінювання реалізації послуг суб’єктами туристичного ринку регіону (2011)
Глущенко О. В. - Фінансовий інжиніринг: інновації та загрози (2011)
Гедройц Г. Ю. - Сучасні технології стратегічного планування на машинобудівних підприємствах України, Маслак О. І. (2011)
Нусінова О. В. - Методичні підходи до визначення вартості чистих активів гірничо-збагачувальних комбінатів (2011)
Колдовский В. В. - Актуальні проблеми оцінки якості в управлінні програмними проектами з автоматизації економіки (2011)
Шевчук Ю. І. - Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів промислового підприємства, Пирогов Д. Л. (2011)
Жовновач Р. І. - Про впорядкування факторів формування конкурентоспроможності підприємства (2011)
Подвисоцький Ю. А. - Аналіз впливу фінансових інвестицій на економічний розвиток країни (2011)
Иншин И. Л. - Моделирование процесса управления взаимодействием государства и бизнеса с учетом угроз экономической безопасности (2011)
Дубина В. С. - Оптимізація випуску продукції малого підприємства з використанням економіко-математичного моделювання, Черевик Н. В. (2011)
Гришко Н. Є. - Особливості формування дивідендної політики підприємства, Линник Т. С. (2011)
Шліхта В. М. - Процесний підхід як механізм підвищення ефективності документообігу наукової установи, Караваєв С. В. (2011)
Стасюк Н. В. - Механізм управління товарооборотом як соціально-економічна система (2011)
Гриджук І. А. - Прийняття інвестиційних рішень в умовах багатокритеріальноі невизначеності: теоретичний аспект (2011)
Іванова М. О. - Інвестиційні стратегії в умовах асиметричного розвитку регіонів (2011)
Наумко Ю. С. - Теоретичні засади формування системи управління трудовими ресурсами (2011)
Куденко Н. В. - Удосконалення рекламної діяльності на ринку керамічної плитки, Гнатівська Д. П. (2011)
Бут Ю. С. - Економічне обґрунтування адаптації країн європейського союзу до наслідків кліматичних змін (2011)
Солнцев С. О. - Особливості сегментування промислового ринку, Бабак Т. В. (2011)
Штангрет А. М. - Моделювання загроз для економічної безпеки підприємств авіаційної галузі (2011)
Ткачова А. В. - Економічний механізм управління логістичною діяльністю металургійних підприємств (2011)
Румянцев А. П. - Теоретичні аспекти аналізу конкуренції та конкурентоспроможність підприємств у сучасних ринкових умовах, Мірошниченко В. Ю. (2011)
Ступнікер Г. Л. - Управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі економічної діагностики (2011)
Олійник Л. В. - Економічні інструменти як провідний фактор  подолання екологічної кризи, Аніщенко В. О. (2011)
Лєонов С. В. - Концептуальні засади побудови багаторівневої системи антикризового управління банківською діяльністю, Афанасьєва О. Б. (2011)
Ткаченко І. В. - Система оподаткування приватної промисловості у роки нової економічної політики (1921-1928 рр.) (2011)
Ромусік Я. В. - Динаміка продуктивності праці економіки України у контексті диспропорційності міжнародних порівнянь (2011)
Боярська М. О. - Розробка моделі управління інноваційними процесами (2011)
Криворотько Я. С. - Порівняльна характеристика стандартів якості на плодово-ягідну продукцію України і Європейського союзу (2011)
Сацик В. І. - Цикли міжнародної конкурентоспроможності країн-ключових інноваторів (2011)
Харченко С. В. - Передумови та економічні аспекти розвитку молокопереробних підприємств України (2011)
Кудріна О. Ю. - Розробка та обгрунтування процедури планування податкових трансакційних витрат  промислового підприємства, Кроленко М. С. (2011)
Семенченко Н. В. - Генеза корпоративних конфліктів (2011)
Сердюк Б. М. - Питання оцінки економічного збитку підприємства від низької якості теплопостачання, Шекера М. В. (2011)
Левковська Л. В. - Фактори та принципи забезпечення корпоративного управління (2011)
Панков О. І. - Сталий розвиток у сільському господарстві (2011)
Сіліна С. В. - Вибір критеріїв та методів оцінки ефективності інвестицій природоохоронного призначення (2011)
Приходько В. П. - Теоретичні основи взаємодії територіальних виробничих комплексів з державними інституціями: пріорітети забезпечення розвитку регіонів (2011)
Ткаченко С. М. - Сутність економічної стійкості підприємств та її складові (2011)
Ібрагімхалілова Т. В. - Потенціал розвитку ринку транспортно-логістичних послуг в Україні (2011)
Аптекар С. С. - Оцінка фінансово-економічної безпеки гірничо-збагачувальних комбінатів (2011)
Авдєй О. К. - Етапи розвитку курсової політики України (2011)
Андрущенко О. Ю. - Теоретико-методичні підходи до визначення санації та санаційної спроможності підприємства (2011)
Ковальская Л. С. - Методический подход к оценке регионального потенциала (2011)
Петренко Ю. О. - Концептуальні засади місцевого оподаткування в промисловому місті (2011)
Павлова Г. Є. - Зарубіжний досвід переходу до інноваційного типу розвитку аграрного сектору національної економіки (2011)
Червяков І. М. - Розвиток промислового комплексу регіону на якісно новій основі (2011)
Ангелова А. - Концепція старості, довголіття та безсмертя у міфології синто (2013)
Арцишевська О. - Сутнісний аналіз самовизначення людини (2013)
Більченко Є. - Тяжкість легкості: буття-для-іншого у віртуальному просторі (2013)
Ігнатова Л. - Контекстуалізація феномену духовності в музичній культурі (2013)
Кириченко О. - Архітектурна спадщина Кіровограда в контексті культурних смислів (2013)
Костюк Т. - Аксіологічний вимір сакрального простору ідентичності: вітчизняний вимір (2013)
Любчук О. - Феномен архетипу: трактування, прояви й роль у національній культурі, Шостак В. (2013)
Опейда Л. - Реабілітація повсякденності (2013)
Петлій С. - Концептуалізація психоделічної музики як феномену молодіжної субкультури (2013)
Полухтович Т. - Моральні цінності в житті людини (2013)
Стебельська О. - Інтегральний характер квантового підходу до вивчення природи свідомості (2013)
Сухина И. - Социетальная культура, ее основные формы и ценностная специфика: философский анализ (2013)
Voznyak S. - The Problems of Form-Creation in the Spiritual and Cultural Activity (2013)
Василенко Ю. - Парадигми смислово-знакових систем в історіософії, Сільвестрова О. (2013)
Дупак В. - Соціально-психологічні засади віртуальної реальності (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського