Вакуленко М. О. - Українська латиниця: сучасні підходи та проблеми стандартизації (2010)
Охріменко М. А. - Фразеологічна вербалізація біполярних емоційних станів (на матеріалі перської та української мов) (2010)
Литвиненко Ю. М. - Структура геральдичної символіки (2010)
Сібрук А. В. - Семантична характеристика іменників зі значенням "прикраса вуха" (на матеріалі пам’яток ХІ-ХІV ст.) (2010)
Васильчук Л. Ф. - Явища семантичного розвитку фразеологічних одиниць німецької мови (2010)
Ходаковська Н. Г. - Співвідношення семантики і прагматики в структурі лексичного значення стилістично маркованих похідних іменників (2010)
Чеснокова Г. В. - Поетичний код як чинник формування поетичної компетенції читача (емпіричне дослідження на матеріалі анкетування американських студентів) (2010)
Терсіна І. З. - Фонографічні та лексико-морфологічні маркери ідіостилю Джоан Ролінг (2010)
Берестень Е. Е. - Вклад Г. Э. Лессинга в историю развития жанра басни (2010)
Килимник І. О. - Сторінки з історії перекладу Біблії англійською мовою (2010)
Максименко А. П. - Перший і випускний класи загальноосвітнього та технологічного ліцею Франції (2010)
Смислова О. В. - Особливості підготовки перекладачів в Італії в контексті сучасних тенденцій розвитку освіти (2010)
Коробейнікова Т. І. - Психолого-педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя іноземних мов (2010)
Кирда А. Г. - Сучасні тенденції цілеутворення в освіті Великої Британії (2010)
Тимчук К. М. - Історичний екскурс у проблему створення підручника для середньої школи (2010)
Зейналзаде Ш. - Етнокультурні передумови уявлень про сім’ю в українського народу (2010)
Девтеров І. В. - Роль та місце кіберкультури в інформаційному суспільстві (2010)
Вимоги до рукописів (2010)
Volkova L. - Function words in interaction: false synonyms (2011)
Гнаповська Л. В. - Текст імені в тексті культури: антропонімічні етюди (2011)
Горчак Т. Ю. - Словесний образ-символ: семіотичний і когнітивний аспекти (2011)
Ємець О. В. - Прагматичний ефект парадокса в поетичному тексті (2011)
Ковальова Т. П. - Символіка архетипного образу води в романі Тоні Моррісон "Веlоvеd” (2011)
Лисичкіна І. О. - Іміджеформувальні чинники військового дискурсу (2011)
Лисичкіна О. О. - Дискурс ділових переговорів у культурологічному аспекті (2011)
Мотузкова О. П. - Предпереводческий анализ письменного текста: теория й практика (2011)
Ніколенко А. П. - Особливості структурної організації англомовного газетного дискурсу як вияв авторського начала (на матеріалі публікацій Річарда Рея в газеті "The Guardian”) (2011)
Присяжним Л. Ф. - Змінені стани свідомості: лінгвістичний вимір (2011)
Савчук Р. І. - Оповідач як організаційна домінанта оповідного простору художнього тексту (на матеріалі художніх творів Ф. Саган) (2011)
Snegireva E. A. - Rhetoric and conference interpreting teaching (2011)
Tykhomyrova O. V. - Metafictional narratives in the text and on the screen (a study of Ian McEwan’s "Atonement” and its 2007 adaptation) (2011)
Тукмакова Н. П. - Основания вероятностно-статистического изучения язика й речи: текст как вероятностная модель языка (2011)
Коваль Н. Є. - Синтаксичні засоби реалізації аргументації в законодавчому дискурсі (2011)
Пірог І. І. - Прагматична когерентність сучасного німецького публіцистичного аргументативного дискурсу (2011)
Польова Е. В. - Роль одиниць номінативного простору передвиборчого дискурсу у формуванні комунікативних інтенцій мовця (2011)
Кузнєцова Д. Ю. - Семантичний простір фразеологічних одиниць з ольороназвами зелений / green / grün в українській, англійській та німецькій мовах: зіставний аспект, Спіцина В. Є. (2011)
Іваненко К. В. - Специфіка перекладу художнього тексту (2011)
Фахурдинова М. А. - Становление дентального суффикса -te в немецком язнке (2011)
Мазоха Г. С. - Епістолярій Василя Стуса: діалог з читачем і часом (2011)
Фатєєв С. Д. - Вияви "руссоїзму” у творах Тараса Шевченка 60-х років XIX століття ("Автобиография", "Дневник") (2011)
Каплюк К. М. - Художній хронотоп політичного роману Р. Іваничука "Країна Ірредента" (2011)
Роман А. Ю. - Листи Остапа Вишні 1930-1950 рр. крізь призму сучасного епістолярію (2011)
Скрябіна В. Б. - Персуазивність у комунікативній ситуації "побачення" (2011)
Заїка Ю. М. - Інтерпретація образу "маленької людини" у творчості Григорія Косинки (на матеріалі творів "В житах", "Фавст") (2011)
Смірнова Н. П. - Особливості моделювання художнього світу в казках Е. Андієвської (2011)
Пангелова М. Б. - Літературно-критична діяльність Уласа Самчука 60-70-х років XX століття крізь призму його епістолярію (2011)
Шиловська М. О. - Використання інтерактивних форм роботи у процесі формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов (2011)
Шевченко О. М. - Культурознавчі зв'язки в змісті професійної підготовки музикантів-педагогів (2011)
Дьяков С. Й. - Теоретическое моделирование психосемантических структур субьектности личности (2011)
Овадюк О. В. - Презентація POWER POINT – джерело нових ідей та понять у вивченні іноземних мов (2011)
Кудирко В. І. - Проблема формування просторових понять і географічного образу території в педагогічних та психологічних дослідженнях (2011)
Валюх 3. О. - Мізін К. І. Людина в дзеркалі компаративної фразеології: Монографія. –Кременчук: Щербатих О. В. 2011. – 448 с. (2011)
Вимоги до рукописів (2011)
Козлов Д. О. - Професійна компетентність викладача вищої школи як менеджера інноваційних змін: філософський аспект (2014)
Касьянова Л. С. - Інноваційна діяльність як необхідна складова навчального процесу, Слезенко А. О. (2014)
Левченко Т. І. - Саморозвиток суб’єкта в освітньому процесі (2014)
Кудіна В. В. - Сучасна система діагностики навчальних досягнень студентів: тенденції розвитку (2014)
Копил Г. О. - Самостійна робота студентів у контексті Болонського процесу: значення, можливості, європейський досвід, Струтинська І. Ю. (2014)
Михайличенко О. В. - Педагогічний менеджмент: історія становлення, досвід зарубіжжя (2014)
Ahmad I. - Effective and modern methods of teaching a foreign language in high school (2014)
Сбруев Н. Г. - Особенности политики государственой поддержки R&D американских университетов в условиях общества знаний (2014)
Щербина О. А. - Огляд форматів курсу системи управління навчанням Moodle, Троц Ю. М. (2014)
Бушнєв Ю. С. - Громадянськість як інтегральна якість особистості: філософсько-педагогічні запити (2014)
Тхоржевська Т. Д. - Розвиток теорії та практики виховання дітей в Україні в контексті загальноєвропейських тенденцій (2014)
Тимчук І. М. - Психолого-педагогічний аспект формування гуманістично спрямованого майбутнього фахівця з охорони довкілля (2014)
Кузьменко Г. - Професійна підготовка вчителів початкової та середньої шкіл в Іспанії (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ століття) (2014)
Щебликіна Т. А. - Організація моніторингу навчальних досягнень майбутніх учителів у вищій школі на засадах кваліметричного підходу (2014)
Іваній О. М. - Правосвідомість у моделюванні професійної поведінки вчителя (2014)
Першукова О. О. - Психолінгвістичні засади розвитку металінгвістичної свідомості школярів у процесі багатомовної освіти в країнах Західної Європи (2014)
Шапкіна Н. М. - Історико-педагогічні основи перекладацької діяльності (2014)
Марченко Т. М. - Основи правового регулювання вищої освіти в СРСР (2014)
Янішевська З. В. - Актуальні проблеми сучасного сімейного виховання в Іспанії та Україні (2014)
Кужель О. М. - Комп’ютерна мовна гра як засіб навчання англійської мови учнів загальноосвітньої школи (2014)
Мацейків Т. І. - Концептуальні засади відбору та структурування оновленого змісту підручника "Історія України" для 9 класу (2014)
Лозинська О. А. - Формування фонологічної компетенції студентів засобом вивчення ініціальних звукових сполучень в англійських художніх текстах (2014)
Синекоп О. С. - До проблеми навчання студентів технічних спеціальностей створювати публікації у співавторстві (2014)
Борщовецька В. Д. - Організація самостійної роботи магістрантів аграрних спеціальностей у процесі вивчення "Ділової англійської мови" (2014)
Палій О. А. - Комп’ютерні навчальні матеріали як складова НМК з німецької мови як другої іноземної, Плотніков Є. О. (2014)
Vasylyshyna N. - Self-defined and individual learning in the process of English for specific purposes studying by future international relations specialists (2014)
Ahmad I. - Innovation and tradition in mixed forms of teaching students non - linguistic specialties (2014)
Бірецька Л. С. - Організація експериментальної перевірки ефективності методики формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно орієнтованого читання (2014)
Конопленко Л. О. - Особливості комплексу вправ для навчання усного англомовного спілкування у технічному ВНЗ (2014)
Очеретенко С. В. - Шляхи оптимізації професійної підготовки майбутніх інженерів в умовах сучасного вищого технічного закладу (2014)
Немлій Л. С. - Зміст і структура педагогічної компетентності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом (2014)
Шмырова О. В. - Организация самостоятельной работы студентов с оригинальной профессиональной литературой средствами информационных технологий (2014)
Ткачова Н. О. - Розробка теоретично-методичного забезпечення акультурації іноземних студентів у навчально-виховному процесі класичного університету, Штейміллер І. О. (2014)
Сілічова Т. В. - Проблеми та особливості підготовки іноземних студентів у процесі викладання дисциплін економіко-математичного циклу у вищих навчальних економічних закладах (2014)
Шоробура І. М. - Педагогічні умови навчання української мови в середній школі (1980–1991 рр.), Кутова С. О. (2014)
Поляничко З. О. - Тенденції розвитку інформатизації шкільної освіти в Україні (початок XXI ст.) (2014)
Бугрій В. С. - Форми навчання історії рідного краю у школах України та їх характерні особливості (друга половина 60-х – 80-і рр. ХХ ст.) (2014)
Загорулько Ю. Д. - Висвітлення українського націоналістичного руху в курсі "Історія України" у старшій школі (2014)
Моцак С. І. - Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках всесвітньої історії (2014)
Михайличенко О. В. - Музичне шкільництво на східноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. (2014)
Зав’ялова О. К. - Віолончельна україніана П. І. Чайковського (2014)
Бабенко Л. В. - Символічне значення художніх елементів оздоблення давніх виробів (2014)
Korshuk T. - The semantic features of quantitative vocabulary of English language (2014)
Спіцин Є. С. - Пам’яті видатного українського дидакта Алексюка Анатолія Миколайовича, Кудіна В. В. (2014)
Ткачов С. І. - Досвід громадянського виховання дітей і молоді на західноукраїнських землях у період 60-90-х років ХІХ століття (2014)
Большаков В. И. - Определение области компромисса критериев качества чугунных валков, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2014)
Сизова Н. Д. - Моделирование свойств и прочностных характеристик бетонов для конструкций, эксплуатируемых в сложных условиях, Михеев И. А. (2014)
Савицький М. В. - Студентські конференції як основний засіб виховання наукового інтересу у молоді (Вітальне слово) (2014)
Євсєєва Г. П. - Архітектурні пам’ятки міста: історико-краєзнавчий супровід у громадському транспорті Дніпропетровська, Тютєрєва В., Караченцев Д., Коваль А. (2014)
Євсєєва Г. П. - Свято-Троїцький собор у Новомосковську або "Троїцький козачий собор" – пам’ятка дерев'яного зодчества України, Подколзіна Ю., Мартинюк М. (2014)
Єгорова В. С. - Українська мазанка крізь століття: мазанка та саманна хата, Панченко Є. (2014)
Єгорова В. С. - Історія забудови Катеринославської губернії кінця XIX століття, Холявченко О. (2014)
Бабенко В. А. - Особливості забудови Катеринослава в кінці XVIII – XIX ст.: краєзнавчі студії, Зюзя А. (2014)
Перетокін А. Г. - Український стоунхендж (Мавринський майдан), Літвінов Д. (2014)
Колесник А. В. - Художньо-декоративне оформлення інтер’єру української хати у Дніпропетровському регіоні, Кириченко А., Іванченко М. (2014)
Лисенко Г. І. - Рушник як елемент декоративно-художнього оздоблення оселі на Катеринославщині, Макогонова Д. (2014)
Омелян-Скирта Н. Г. - Взірець Ренесансу в Дніпропетровську (будинок Андерегга), Провіз Д. Е., Чуднівець Р. С. (2014)
Омелян-Скирта Н. Г. - Будинок як історична цінність міста, Левківська С. (2014)
Андерсон Н. В. - Анализ и обобщение предложений для введения в Украине европейского опыта организации и управления природопользованием (2014)
Андрєєва Н. М. - Краудсорсингова платформа в системі екологічного управління підприємствами агропромислового комплексу України, Козловцева В. А. (2014)
Бондаренко С. А. - Організаційно-економічний механізм формування і функціонування ринку екологічних інновацій (2014)
Буркинский Б. В. - Проект "Окружающая среда для Украины" как инструмент реализации современной парадигмы "зеленая экономика", Степанов В. Н. (2014)
Wierzbieniec W. - Agro-tourism in countries and regions of the European Union on the basis of Podkarpackie province in Poland, Thomas I. (2014)
Гайдуцький І. П. - Концептуальні засади заснування глобального антивуглецевого фонду (2014)
Галушкіна Т. П. - Екологоорієнтований бізнес як рушійна сила "зеленої" економіки, Мусіна Л. О., Серницький В. В. (2014)
Галушкіна Т. П - Стратегічні вектори "зеленого" зростання (на прикладі Одеської області), Яцков А. В. (2014)
Громова О. М. - Пропозиції щодо стимулювання використання альтернативних екологічно чистих технологій в сучасних умовах України, Гетьман О. Л., Маркова Т. Д. (2014)
Демьяненко С. Г. - Проекты берегозащиты в контексте формирования рынка экологических услуг , Золотов В. И. (2014)
Зінченко Ю. В. - Екологізація виробництва нетрадиційного газу в контексті забезпечення сталого розвитку України (2014)
Коваленко М. А. - Екологія: економічні важелі регулювання раціональної поведінки людини, Мацієвич Т. О. (2014)
Криницька О. О. - Національна політика розбудови ринку земель в Україні на основі його інфраструктурного забезпечення (2014)
Кузьмін О. Є. - Модель економічного оцінювання техногенних збитків в національному господарстві за факторами впливу, сприйняття й оцінювання, Бублик М. І., Рибицька О. М. (2014)
Купінець Л. Є. - Економіко-екологічний вектор розвитку сучасного військово-промислового комплексу, Обнявко Т. С. (2014)
Кухарчик А. Г. - Рынок мультимодальных перевозок (2014)
Лайко О. І. - Інвестиційно-інноваційні важелі забезпечення соціально-економічного "зеленого" розвитку Українського Причорномор’я, Чехович З. В. (2014)
Ліпанова О. А. - Формування національної споживчої політики на засадах "зеленої" економіки (на прикладі ринку продовольчих товарів) (2014)
Лисюк В. М. - Розвиток національної біоенергетики шляхом залучення аграрних біоресурсів через товарні біржі, Тепляшин А. Ю. (2014)
Maziarz P. - Wpływ konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii na środowisko naturalne, Harasim E. (2014)
Мартієнко А. І. - Пропозиції щодо удосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг в природокористуванні (2014)
Михайлюк О. Л. - Екологічний ризик розвитку сільського (зеленого) туризму в Одеській області (2014)
Нікішина О. В. - Стратегічні напрями сталого розвитку українського ринку комбікормової продукції (2014)
Нічітайлова М. С. - Пріоритетні напрямки удосконалення адміністративних послуг в сфері поводження з відходами (2014)
Носачов І. Ю. - Особливості адміністративного управління водними ресурсами в Україні (2014)
Пітюлич М. М. - Функціонування малого та мікропідприємництва в туристично-рекреаційній сфері гірських районів Карпатського регіону (2014)
Полякова І. В. - Напрями збереження приміських зон (на прикладі території Куяльницького лиману), Біньковська О. В., Булишева Д. В. (2014)
Попик О. В. - Еколого-економічні аспекти поводження з опалим листям на урбанізованих територіях (2014)
Rejman K. - Some activities for the development and innovation of small and medium-sized enterprises on the example of Poland (2014)
Рубель О. Є. - Інституційні засади конвергенції економіко-екологічних норм ЄС у сфері морського природокористування (2014)
Сааджан I. А. - Розвиток сільського землекористування на принципах "зеленої" економіки (2014)
Садченко Е. В. - Политико-административная система антерпренерского типа управлении природопользованием в современных условиях (2014)
Сидорченко Т. Ф. - Цілісний земельно-майновий комплекс в форматі розвитку "зеленої" економіки (2014)
Степанова К. В. - Методи форсайту у економіко-екологічному прогнозуванні морської діяльності (2014)
Тінтулов Ю. В. - Вдосконалення системи державного управління виноградарсько-виноробного підкомплексу України як запорука його сталого розвитку (2014)
Тютюнник Г. О. - Сертифікація як механізм "зеленої" економіки щодо захисту земель від забруднення (2014)
Хумаров О. А. - Концептуальні основи державного регулювання викидів парникових газів (2014)
Хумарова Н. І. - Інституційні передумови впровадження інноваційних стратегій "зеленого" розвитку, Голікова О. С. (2014)
Резолюція ІІ Міжнародного екологічного форуму "Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм" (2014)
Буркинський Б. В. - Роль малого бізнесу в реформуванні економіки регіону (2015)
Бутенко А. І. - Напрямки вдосконалення фінансово-кредитної підтримки підприємницького сектору України в контексті, Сараєва І. М., Носова Н. І. (2015)
Ковальов А. І. - Застосування "транспортної задачі" для оптимізації логістичних витрат у молочній промисловості, Карпов В. А., Винокурова О. І. (2015)
Аль-Шаргі Фахд - Інтеграційна політика у промисловому виробництві (2015)
Андрієнко Н. М. - Розвиток людських ресурсів на комерціалізованих промислових підприємствах (2015)
Балджи М. Д. - Тенденції розвитку підприємництва в Україні та Одеській області (2015)
Баранова В. Г. - Підходи до побудови системи управління фінансовими потоками підприємства, Ковда Н. І. (2015)
Безнощенко Н. О. - Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств (2015)
Бутенко І. А. - Інтелектуалізація як основа інтенсивного розвитку персоналу підприємства (2015)
Васютинська Л. А. - Оцінка соціально-економічної ефективності регіональних цільових програм (2015)
Гамма Т. М. - Проблеми розвитку підприємництва в галузі харчової промисловості (2015)
Гришина Н. В. - Мале підприємництво як важливий фактор розвитку транспортної сфери (2015)
Грузнов И. И. - Организационно-экономический инструментарий управления творческой инновационно-инвестиционной деятельностью, Демидюк С. И. (2015)
Доброва Н. В. - Соціальне підприємництво (2015)
Карпінська Г. В. - Тенденції та деформації розвитку галузевої структури підприємницького сектору України (2015)
Клєвцєвич Н. А. - Впровадження системи контролю діяльності приватних операторів при експлуатації ними об’єктів комунальної інфраструктури (2015)
Коваль В. В. - Моделювання перспектив розвитку підприємництва на ринку телекомунікаційних послуг, Дем'янчук М. А. (2015)
Колодинський С. Б. - Імітаційне комп'ютерне моделювання процесу організації підприємницького інноваційного центру за допомогою програмного пакету "Ithink" (2015)
Комірна В. В. - Диверсифікація інноваційно-інвестиційної діяльності регіонів як ключовий елемент соціально-економічного розвитку просторових систем, Ганжела І. П. (2015)
Лазарева Є. В. - Тенденції розвитку малого інноваційного підприємництва Причорноморських регіонів, Курносова А. В. (2015)
Лайко О. І. - Державно-приватне партнерство в забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку Українського Причорномор’я, Чехович З. В. (2015)
Липинська О. А. - Узагальнення світового досвіду логістичного розвитку портів (2015)
Лисюк В. М. - Теоретико сутнісний аналіз економічної інтеграції, як економічного процесу, Деркач Т. В. (2015)
Лукащук В. В. - Галузеві структурні зрушення розвитку підприємницького сектору України (2015)
Ляшенко В. І. - Мале інноваційне підприємництво як об’єкт державної інноваційної політики, Тульку Я. І. (2015)
Масленніков Є. І. - Врівноважена система управління фінансовою стійкістю промислового підприємства, Бутенко А. І. (2015)
Нестеренко О. С. - Аналіз державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні та підприємств виноробної галузі (2015)
Ноженко С. В. - Врахування економічних ризиків у сценаріях розвитку підприємств харчової промисловості (2015)
Осипов В. М. - Трансформація сектора чорної металургії України в умовах депресії на світових ринках металопродукції, Венгер В. В. (2015)
Пашкова Н. С. - Підприємницька складова потенціалу малого бізнесу (2015)
Познанська І. В. - Аналіз стану та прогноз розвитку транспортного комплексу Причорноморського регіону (2015)
Попова А. О. - Розвиток інноваційної інфраструктури підтримки малого підприємництва (2015)
Світлична В. Л. - Управління якістю праці на промисловому підприємстві (2015)
Сілічєва Н. Є. - Малий бізнес в Україні: стан та преспективи розвитку (2015)
Сментина Н. В. - Основні стратегічні завдання державної регіональної політики з підтримки розвитку підприємницького середовища, Муратов О. М. (2015)
Смирнов Д. С. - Місце держави у розвитку підприємництва в системі ЖКГ України (2015)
Стрельченко І. І. - Моделювання критеріїв ефективності регіональної економічної політики (2015)
Уманец Т. В. - Государственное регулирование предпринимательской деятельности в Украине: тенденции и перспективы, Шаталова Л. С. (2015)
Ясенова І. Б. - Закордонний досвід застосування податкового регулювання в інноваційно-орієнтованій економіці, Калінчак О. В. (2015)
Цодікова О. А. - Перспектива розвитку стаціонарів вдома для дітей, Рожнов О. О., Золотарьова С. Г., Михайлова О. М. (2012)
Хвисюк О. М. - Підвищення якості післядипломної підготовки лікарів шляхом формування компетентністної моделі фахівця, Марченко В. Г., Жеребкін В. В., Бортний М. О., Волошина Л. Г., Яловчук А. В. (2012)
Гусакова І. В. - Емпатичні здібності сучасних студентів-медиків, Коновалов С. В. (2012)
Галацан О. В. - Фармацевтичне і медичне право: про необхідність реформування охорони здоров’я України для покращення наркологічної та криміногенної ситуації серед населення, Шаповалова В. О., Шаповалов В. В. (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Скорохода Василя Васильовича щодо офіційного тлумачення словосполучення "пенсіонерів по старості", яке міститься в абзаці шостому статті 125 Житлового кодексу Української РСР (2014)
Роздильская О. Н. - Обоснование целесообразности применения методов физиотерапии у больных в раннем реабилитационном периоде после подслизистой резекции носовой перегородки (септопластики), Звегинцева Л. Г. (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Яковенка Андрія Олександровича щодо офіційного тлумачення положень статей 108, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України у системному зв’язку з положеннями частини першої статті 3, частини першої статті 8, частини другої статті 19, частини другої статті 30 Конституції України (2014)
Степанченко К. А. - Особенности регуляции ритма сердца у подростков с головной болью напряжения (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Бокова Георгія Юрійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2014)
Cуханова Л. А. - Cодержание антител к атипичным формам коллагена у больных туберкулезом органов дыхания в зависимости от наличия дисплазии соединительной ткани (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень абзаців третього, четвертого, п‘ятого, шостого статті 2 Закону України "Про альтернативні види палива" (2014)
Хіміон Л. В. - Вплив аторвастатину на прогресування атеросклерозу і розвиток кардіо- і цереброваскулярних ускладнень у хворих на ревматоїдний артрит і системний червоний вовчак (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Журавського Михайла Валерійовича щодо офіційного тлумачення положень статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (2014)
Калмиков С. А. - Динаміка показників біохімічного аналізу крові у хворих на інфільтративний туберкульоз легень на тлі застосування засобів лікувальної фізкультури (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Доценка Антона Миколайовича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 38911 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2014)
Чернуский В. Г. - Роль антенатальных и медико-биологических факторов в развитии бронхиальной астмы у детей, Попов Н. Н., Морозова А. Д., Говаленкова О. Л., Власенко О. А. (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" щодо офіційного тлумачення положень пункту 4 частини третьої статті 129 Конституції України, частини першої статті 38, частини четвертої статті 60 Цивільного процесуального кодексу України (2014)
Кебкало А. Б. - Сучасна тактика лікування некротичного панкреатиту, Бондарчук Б. Г., Погорєлов О. В., Накашидзе М. Д., Гордовський В. А. (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України у взаємозв‘язку з положеннями пункту 8 статті 101, пункту 5 статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", частин третьої, четвертої, шостої, сьомої, восьмої статті 179, статті 182, частини першої статті 1821 Кодексу законів про працю України, частини другої статті 17, частини третьої статті 18 Закону України "Про відпустки" (2014)
Куцевляк В. Ф. - Оценка клинической эффективности использования отечественной лечебной прокладки на основе гидроокиси кальция при лечении острого глубокого кариеса, Сурмина М. Р. (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України у взаємозв‘язку з положеннями статті 21, частини першої статті 1821 Кодексу законів про працю України, частини першої статті 19 Закону України "Про відпустки", статті 3 Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (2014)
Любченко О. В. - Определение качества корневой реставрации путем изучения ее микропроницаемости для красителя (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Зеленіної Людмили Яківни щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 87 Закону України "Про пенсійне забезпечення" у системному зв‘язку з положеннями частин першої, другої статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України (2014)
Федорович Б. О. - Променеві методи діагностики ушкоджень м’якотканинних структур колінного суглоба у футболістів із хронічною травмою, Шармазанова О. П. (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Горбенка Євгена Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 364, пунктів 3, 4 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України (2014)
Зайцева Л. В. - Клинические особенности сексуальности и сексуальной дезадаптации при неврастении у женщин (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кудрявцева Сергія Валентиновича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 38911 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв‘язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2014)
Россихин В. В. - Состояние свертывающей системы крови у пациентов с андрогенодефицитом и метаболическим синдромом, Бухмин А. В., Мысько С. Я. (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення положень статті 294 Цивільного кодексу України у системному зв’язку його положеннями статей 269, 271, 272, 273, 274 (2014)
Поцелуєв В. І. - Оцінка якості діагностики артеріальної гіпертензії в закладах первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики — сімейної медицини (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 22 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", частини першої статті 1, пункту 1 частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України (2014)
Карпушенко Ю. В. - Диагностика заболеваний поджелудочной железы у детей (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Харківського міського товариства Спадщина" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19 Конституції України та частини першої статті 1 Господарського процесуального кодексу України (2014)
Родіонова Ю. В. - Стан систолічної функції лівого шлуночка та провідності у хворих на цукровий діабет 2 типу з хронічною серцевою недостатністю (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Лазуренко Тетяни Вікторівни щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 частини першої, частини другої статті 40 Кодексу законів про працю України (2014)
Рогова О. Г. - Міжнародний (ІІІ Всеукраїнський) конгрес з медичного і фармацевтичного права, біоетики та соціальної політики (загальний огляд роботи конгресу) (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Куцевича Віталія Васильовича щодо офіційного тлумачення положень статей 303, 305, 307, 309 Кримінального процесуального кодексу України у системному зв’язку з положеннями пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадян Докана Андрія Владиславовича‚ Коротич Галини Петрівни‚ Полоніка Євгена Івановича‚ Соколика Володимира Вікторовича‚ Сороки Миколи Миколайовича‚ Філічєва Костянтина Геннадійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 5 частини четвертої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями частини другої статті 22‚ частини другої статті 55‚ пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини першої статті 92, частин другої, шостої статті 103 Конституції України та частини четвертої статті 9 Закону України "Про вибори Президента України" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Нечпая Володимира Петровича щодо офіційного тлумачення положень пункту 1.24 статті 1, пункту 32.2 статті 32 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" у взаємозв’язку з положеннями статті 16 цього закону, окремими положеннями нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України і Правління Національного банку України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "ПАРАД МЕДІА" щодо офіційного тлумачення положень статей 40, 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЛЕКС" щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 612 Цивільного кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Всеукраїнської благодійної організації "Точка опори" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 24 Конституції України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 5, 21 частини другої статті 8, статті 9, пункту 3 частини четвертої статті 10, частини другої статті 14, абзацу другого частини першої статті 19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадян Луцка Сергія Васильовича та Леонтьєвої Людмили Миколаївни (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Атем" щодо офіційного тлумачення окремих положень частини другої статті 35 Господарського процесуального кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини першої статті 39, пункту 1 частини першої статті 207, частини першої статті 240, частини четвертої статті 241 Цивільного процесуального кодексу України та частини першої статті 42 Цивільного кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Осетрова Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 3, частин другої, третьої статті 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень пунктів 4, 6 частини першої статті 3 Закону України "Про статус народного депутата України" у системному зв‘язку з частиною третьою статті 78 Конституції України та положень частини четвертої статті 81 Конституції України, пункту 6 статті 4, частини другої статті 5 цього закону (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 76, частини другої статті 103 Конституції України (2014)
Бориславський Л. - Конституція України: її реалізація та способи удосконалення (2014)
Лужанський А. - Неоднозначне застосування закону судами як підстава звернення до Конституційного Суду України (2014)
Огляд методологічного семінару "Актуальні проблеми розвитку конституційного права України" (2014)
Огляд круглого столу "Проблеми дотримання принципу соціальної держави при зменшенні її соціальних витрат у зв’язку з фінансовою кризою" (2014)
Червень–липень 2014 року (2014)
Меморандум про розвиток співробітництва між Конституційним Судом України та Конституційним Судом Латвійської Республіки (2014)
Меморандум про співробітництво між Конституційним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні (2014)
Увага, конкурс! У рамках Всеукраїнського тижня права Конституційний Суд України оголошує конкурс на кращу наукову статтю (2014)
Перші всеукраїнські студентські змагання з конституційного правосуддя (2014)
Вітаємо ювіляра (2014)
Сторінки пам’яті (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням голови правління обслуговуючого кооперативу "Дачно-будівельний кооператив "Беркут-08”" Ускова Івана Івановича щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 118 Земельного кодексу України у взаємозв'язку з положеннями статей 15, 16 Закону України "Про кооперацію", статті 237 Цивільного кодексу України, поняття "населений пункт", яке міститься в пункті "ж" частини другої статті 25 Закону України "Про землеустрій" та частині четвертій статті 173 Земельного кодексу України, статей 152, 155 Земельного кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Королевської Наталії Юріївни щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 22 Конституції України, пункту 7 розділу II, розділу III Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 5, частини першої статті 21 Закону України "Про політичні партії в Україні" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням компанії "Vuldi (UK) Limited" щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України у взаємозв'язку з положеннями частини четвертої статті 72, частини другої статті 255 цього кодексу (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням компанії "Vuldi (UK) Limited" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 214 Кодексу адміністративного судочинства України у взаємозв'язку з його положеннями частини третьої статті 188, частини другої статті 211, пункту 1 частини другої статті 240_1 (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Деряжної Ярослави Іванівни щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 33 Закону України "Про державну службу", пункту 5 частини п'ятої статті 214 Кодексу адміністративного судочинства України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 5 частини другої статті 71 Закону України "Про Національний банк України", абзацу чотирнадцятого частини третьої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", частини другої статті 18 Закону України "Про адміністративні послуги", пункту 8 частини четвертої статті 6, частини п'ятої статті 14, частини восьмої статті 15 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна” по виготовленню цінних паперів" в управління Національного банку України" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Строитель" щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 62 Конституції України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Світельського Володимира Івановича щодо офіційного тлумачення положень абзацу третього пункту 10 частини першої статті 20 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Ільницького Олексія Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 2, частини другої статті 4, пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України у взаємозв'язку з положеннями пункту 13 Прикінцевих та перехідних положень цього кодексу, статті 12 Господарського процесуального кодексу України, частини першої статті 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції", статей 55, 125 Конституції України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті нового провадження у справі за конституційним зверненням Приватного малого підприємства - фірми "Максима" щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 59 Конституції України, частини першої статті 44 Господарського процесуального кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Херсонського ремонтно-виробничого комбінату в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Бєлоусова Ігоря Валентиновича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 42 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у взаємозв'язку з положеннями частини четвертої статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", частини третьої статті 78 Господарського кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Атем" в особі ліквідатора Ковези А. І. щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 35 Господарського процесуального кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі законституційним зверненням громадянина Буряка Володимира Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пункту "а" частини першої статті 16 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" у системному зв'язку з положеннями його частини першої, пункту "а" частини четвертої та частини шостої статті 30 (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Державної фіскальної служби України щодо офіційного тлумачення положень пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України у системному зв'язку з положеннями підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14, пункту 187.1 статті 187 цього кодексу (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Грушко Людмили Василівни щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини четвертої статті 60 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", в редакції Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо кількісного складу та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп)" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Присяжнюка Григорія Григоровича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 9 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2014)
Сліденко І. - Оновлення правової системи України в контексті доктрини легіспруденції (2014)
Гультай М. - Норми міжнародного права у практиці Конституційного Суду України, Кияниця І. (2014)
Кіселичник В. - Міське право як самоврядне право громади (на прикладі міста Львова) (2014)
Огляд круглого столу "Правові позиції Конституційного Суду України: правова природа, поняття та розвиток" (2014)
Вересень — грудень 2014 року (2014)
Сторінки пам’яті (2014)
Підсумки конкурсу на кращу наукову статтю (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Вінніка Володимира Олексійовича щодо офіційного тлумачення положень статті 19, частини першої статті 64, статей 121, 123, 129 Конституції України, частин першої – п’ятої статті 214, частин першої, другої статті 218, частини третьої статті 307 Кримінального процесуального кодексу України, статті 12 Закону України "Про звернення громадян" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Кадрове агентство "Азов Персонал Сервіс" щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Калина Володимира Михайловича щодо офіційного тлумачення положень статті 7 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Бітіка Павла Петровича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 52, частини третьої статті 54 Закону України "Про виконавче провадження" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 276, частини першої статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення у системному зв’язку з його положеннями статей 245, 258, частини першої статті 268, частини першої статті 277, статей 278, 279, 280 (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Гучканюка Володимира Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень частин першої, четвертої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Ускової Анни Сергіївни щодо офіційного тлумачення положень статті 33 Конституції України, статей 65, 156 Житлового кодексу Української РСР, статті 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Євстіфеєва Микити Ігоровича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України у системному зв’язку із положеннями частини другої статті 2, частини другої статті 4, пункту 1 частини першої статті 1711 цього кодексу, частини другої статті 124, абзацу другого пункту 1 частини першої статті 150, частини першої статті 152 Конституції України, статті 14 Закону України "Про Конституційний Суд України" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кошеровського Аркадія Євсейовича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 49 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у взаємозв’язку з положеннями частини другої статті 46 цього закону, частини другої статті 22, частин першої, другої статті 24, частини третьої статті 25, частини першої статті 46 Конституції України, частин другої, третьої статті 67, статті 69 Закону України "Про Конституційний Суд України" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Морохіна Михайла Васильовича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 424 Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Новоселової Наталії Володимирівни щодо офіційного тлумачення окремого положення другого речення частини третьої статті 49, положення частини другої статті 144 Конституції України (2014)
Колісник В. - Механізм конституційного регулювання та його основні стадії в контексті реалізації виборчого права та формування конституційного ладу (2014)
Тупицький О. - Правосуб’єктність особи щодо права на конституційне зверенення: теоретичний та практичний аспекти, Шостенко О. (2014)
Айріян К. - Проблеми впровадження інституту конституційної скарги в Україні: підвідомчість судових справ адміністративної та конституційної юрисдикції (2014)
Лотюк О. - Функції громадянського суспільства в умовах євроінтеграції (2014)
Шишкін В. - Роль індивідуальної ініціативи щодо тлумачення положень законів України у забезпеченні загального інтересу (2014)
Липень — вересень 2014 року (2014)
Вітаємо ювілярів (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Рейніша Леоніда Валерійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 10 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, частини другої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (2014)
Рішення Конституційного Суду України про припинення дії Меморандуму про розвиток співробітництва між Конституційним Судом України та Конституційним Судом Російської Федерації (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п’ятої статті 103 Конституції України у системному зв’язку з пунктом 16 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України) (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Самардака Мар’яна Михайловича щодо офіційного тлумачення положень пункту 3 частини першої статті 12, абзацу п’ятого частини першої статті 20 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", частини третьої статті 7 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Самардака Мар’яна Михайловича щодо офіційного тлумачення положень частини сьомої статті 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Дацюка Віталія Богдановича щодо офіційного тлумачення положень частинип’ятої статті 51 Бюджетного кодексу України у взаємозв’язку з положеннями статей 21, 22, 24 Конституції України, статей 12, 13, 14 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статті 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Тонконога Володимира Вікторовича щодо офіційного тлумачення положення частини четвертої статті 153 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Новицького Григорія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 58 Конституції України, частини другої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням адвокатського об’єднання "Центр правової допомоги" щодо офіційного тлумачення положень статті 5 Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності", статті 12 Господарського процесуального кодексу України, статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Варивади Віктора Григоровича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 43 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Дудіна Сергія Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень частин першої, шостої статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Бурки Валерія Володимировича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 11 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Рудова Олександра Олександровича щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Стрижака Віталія Григоровича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 48 Закону України "Про виконавче провадження" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Ілізірової Тетяни Вікторівни щодо офіційного тлумачення положень статей 9, 16 Закону України "Про судову експертизу" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Богуна Юрія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 частини першої статті 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", частини третьої статті 364 Кримінального кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кунянського Станіслава Михайловича щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (2014)
Бориславська О. - Роль органу конституційної юрисдикції у формуванні в Україні системи конституціоналізму європейського зразка: до постановки проблеми (2014)
Крусян А. - Конституційний процес в Україні: втілення принципів європейського конституціоналізму, Мішина Н. (2014)
Селіванов А. - Право народу управляти своєю країною (2014)
Лютий — травень 2014 року (2014)
Наукові здобутки (2014)
Вітаємо (2014)
Сторінки пам’яті (2014)
Савченко І. - Проблема класифікації приголосних звуків в українській мові (2010)
Рудківський О. - Вияв диференційних ознак німецької приголосної фонеми /r/ у спонтанному мовленні (2010)
Кудря О. - Слова із вторинною колірною номінацією та конструкції-кольорохарактеристики в сучасній українській мові (гендерний аспект) (2010)
Таран А. - Прикметники-неосемантизми та їхня роль у поповненні сучасного українського лексикону (2010)
Пашковська Н. - Лексична синоніміка в ідіостилі Є. Гуцала (2010)
Буяр І. - Інвентаризація лексико-семантичної групи іменників оцінки в англійській мові (2010)
Ковтун А. - Мотивованість внутрішньої форми українських фразеологізмів із релігійними компонентами (2010)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Фразеосемантичне поле "емоції людини" в сучасній українській мові: база даних, Лобасова В. (2010)
Міняйло Р. - Іхтіонімні фразеологізми як носій-складник ментальності українців (2010)
Мартинів О. - Інтеграційно-порівняльна мотивація фразеологізмів німецької мови з компонентом на позначення звучання (2010)
Бачинська Г. - Особливості сучасного іменника м. Козови Тернопільської області, Пеляк О. (2010)
Лісняк Н. - Мікротопоніми Лемківщини, основи яких указують на спосіб освоєння земельних ділянок (2010)
Сокіл Н. - Вербалізатори кольору в мікротопонімах Бойківщини (2010)
Довбня І. - Сучасні онімні маркери французькомовного, англійськомовного й українськомовного простору як наслідок мовно-культурного розвитку (2010)
Можарова Т. - Роль онімів у побудові художнього хронотопу (2010)
Герасименко І. - Російські топоніми, структура яких пов’язана з основами назв-колоративів (2010)
Денисенко З. - Мікротопоніми в говірці села Великі КанівціЧорнобаївського р-ну Черкаської обл. (фрагмент "Словника мікротопонімії Черкащини"), Гаврилова Т. (2010)
Білінська Л. - Слов’янські імена відапелятивного походження в мікротопонімії Покуття (2010)
Вирста Н. - Прізвища Покуття, омонімні з чоловічими християнськими іменами (2010)
Мартинова Г. - Твердість / м’якість піднебінних у середньонаддніпрянських говірках у проекції на їхню генезу (2010)
Тищенко Т. - Номінація риб у говірках Східного Поділля (2010)
Щербина Т. - Складні й складені назви в говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя (2010)
Дяченко Н. - Звукові комплекси головня і головешка в українських діалектах: визначення меж лексем (2010)
Березовська Г. - Лексико-семантична група назв шийних прикрас у східноподільських говірках (2010)
Одинченко Д. - Виявлення етнокультурного компонента внутрішньої форми фразеологічних одиниць фразеосемантичної групи "сватання" (2010)
Яценко С. - З історії назв хмільних напоїв (2010)
Сібрук А. - Лексеми бисеръ і жемчоугъ у пам’ятках ХІ–ХІV ст. (2010)
Вакуленко В. - Еволюція семантики слова-імені концепту дуб (2010)
Кумеда О. - Джерела варіантності в мові першодруків творів П. Куліша (2010)
Новікова Т. - Церковнослов’янізми в "Словнику української мови" (2010)
Синчак О. - Мова в дії: лінгвориторичний підхід до аналізу дискурсу (2010)
Кравченко Ю. - Синтаксичні концепти та їхня реалізація в умовах дискурсу (2010)
Дубинець З. - Ознаки евфемістичних найменувань (2010)
Генералюк І. - Вплив метафори на процеси декодування інформації: обґрунтування експерименту (2010)
Заніздра В. - Явище інтертекстуальності в науковому мовленні (2010)
Иванова Н. - Вставки как манифестация языковой личности (2010)
Петрова Л. - Семантическая модуляция в денотативном пространстве художественного текста (2010)
Петришина О. - Структурно-експресивна специфіка синтаксичних конструкцій у церковних проповідях (на матеріалі проповідницької спадщини Йосифа Сліпого) (2010)
Калужська Л. - Оцінність у текстах політичного дискурсу: перекладознавчий аспект (2010)
Назаренко О. - Національно-прецедентні феномени українського когнітивного простору в дискурсі мас-медіа (2010)
Пикалюк Р. - Механізм зворотного зв’язку у формуванні модальних комплексів художнього твору (на матеріалі художньої прози І. Багряного) (2010)
Овсієнко Л. - Функціонально-прагматична сутність оцінки як категорії дискурсу та основні підходи щодо її вивчення (2010)
Котенко В. - Діапазон мовних засобів вираження семантики кумулятивності в українській мові (2010)
Магас Н. - Cемантика перформативних висловлювань із ментальними предикатами (2010)
Проценко О. - Імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі (2010)
Бурак М. - Прагматичні особливості рекламного повідомлення як різновиду мовної комунікації (2010)
Лагутина А. - Сигналы речевой системности научно-технического подстиля в английском, русском и украинском языках (2010)
Плоткіна М. - Функціональний аспект складних речень із компонентом, вираженим прямою мовою (на матеріалі речень романів Дж. Остін) (2010)
Мусиенко В. - Модификаторы текстовой модальности истинности, Кулешова Л. (2010)
Калько М. - Категорія аспектуальності як польова структура (2010)
Островська Л. - Функціонування атрибутивної конструкції в простому поширеному реченні (2010)
Погрібний І. - Лексикалізація речовинних іменників (сингулятивів) у формі множини (2010)
Руденко Н. - Предикати з конкретним та узагальненим значенням дії (2010)
Павлова А. - Субстанціальна адресатна синтаксема (2010)
Годз О. - Структурно-семантичні типи двоскладних прислівникових речень з інфінітивним підметом (2010)
Юрчишин Т. - Репрезентація узагальненого змісту в структурі складного речення (2010)
Тимофєєва І. - Оцінні значення конструкцій із предикатами фізичного стану (2010)
Левакіна Т. - Прийменники власне-соціативного значення як центральна мікрогрупа прийменників соціативності в українській мові (2010)
Романченко А. - Проблеми структурування ФСП компаративності (2010)
Баган М. - Заперечні номінації в українськомовній інтерпретації світу (2010)
Строченко Л. - Мотиваційний аспект лексико-семантичного поля "коштовне каміння" в англійській мові (2010)
Секрет І. - Семантичні та словотворчі аспекти американського студентського сленгу освітньої концептосфери, Сарма О. (2010)
Ярмоленко Г. - Віддієслівні іменники з локативним значенням: когнітивно-ономасіологічний аспект (2010)
Замощина-Шериф Н. - Мотивирующие основы производных nomina loci в турецком и французском языках (2010)
Мислива-Бунько І. - Складні слова в газетно-публіцистичному контексті (2010)
Корнодудова Н. - Походження, склад і функціонування морської термінології в українській літературній мові (2010)
Гудима Н. - Лінгвістичний аспект термінів "іншомовне слово" й "запозичення" в зарубіжному та українському мовознавстві (2010)
Гонтар М. - Структурні особливості термінів-словосполучень української терміносистеми журналістики (2010)
Дзюба М. - Афіксальні епонімічні найменування в українській науковій термінології (2010)
Дягілєва Ж. - Вербалізація концепту "дружба" у фразеологічних одиницях німецької мови (2010)
Донцова О. - Концепт "дружба" в українській фраземіці: лінгвокогнітивний та структурний аспекти (2010)
Огар А. - Лінгвалізація концепту небо в українському поетичному дискурсі другої половини ХХ століття (2010)
Вишневська Г. - Особливості об’єктивації концепту "мавка" у поетичній драмі Олександра Олеся "Ніч на полонині” (2010)
Дегтярьова Н. - Cемантика нормативності як характеристика концепту культура (на матеріалі українського, польського та англійського мас-медійного дискурсу) (2010)
Корновенко Л. - Епістолярна спадщина М. Максимовича: психо- та соціолінгвістичні аспекти вивчення (2010)
Родигіна В. - Збереження мовно-етнічної ідентичності в умовах еміграції (на матеріалі мемуаристики Докії Гуменної) (2010)
Біленька Н. - Поріг: регламентація поведінки на межі "свого" і "чужого" світу (2010)
Постанова Верховної Ради України "Про призначення Мельника М. І. суддею Конституційного Суду України" (2014)
Постанова Верховної Ради України "Про призначення Саса С. В. суддею Конституційного Суду України" (2014)
Постанова Верховної Ради України "Про призначення Сліденка І. Д. суддею Конституційного Суду України" (2014)
Постанова Верховної Ради України "Про призначення Шевчука С. В. суддею Конституційного Суду України" (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Запорожцева Олександра Семеновича щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 1241 Цивільного кодексу України (справа про право на обов’язкову частку у спадщині повнолітніх непрацездатних дітей спадкодавця) (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про проведення загальнокримського референдуму" (cправа про проведення місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим) (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Тупицького О. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про проведення загально кримського референдуму" (cправа про проведення місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим) (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сергейчука О. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про проведення загально кримського референдуму" (cправа про проведення місцевого референдуму в Автономній Республіці Крим) (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя" (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Тупицького О. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя" (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сергейчука О. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням виконуючого обов’язки Президента України, Голови Верховної Ради України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим "Про Декларацію про неза лежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Луцика Арсена Алімовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 2032 Кримінального кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням начальника юридичного відділу товариства з обмеженою відповідальністю "ПАРАД МЕДІА" Савченко Ганни Вікторівни щодо офіційного тлумачення положень статей 40, 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Грищенка Сергія Васильовича щодо офіційного тлумачення окремих положень статті 16 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Шиманського Віталія Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 559 Цивільного кодексу України (2014)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадян Цибулі Юрія Львовича, Лепешкіна Олександра Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 55 Конституції України, частини шостої статті 161 Кримінально-процесуального кодексу України, частини першої статті 24, частини першої статті 380 Кримінального процесуального кодексу України, статті 2, частини першої статті 7, пункту 5 частини першої статті 27, пункту 5 частини першої статті 32 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2014)
Коваленко В. - Конституційний Суд України як ключова інституція в механізмі гарантій прав і свобод людини в Україні (2014)
Овчаренко В. - Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку в аспекті практики Конституційного Суду України (2014)
Рябченко О. - Доктринальна основа запровадження судового конституційного процесу: питання формування (2014)
Тупицький О. - Забезпечення виконання органами державної влади рішень Конституційного Суду України: теоретичний та практичний аспекти, Шостенко О. (2014)
Відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Конституційного Суду України за 2013 рік (2014)
Вітаємо ювілярів (2014)
Опря А. В. - Вагомий слід на ниві історичної науки та вищої освіти (до 100-річчя від дня народження професора П. Ф. Лаптіна) (2012)
Копилов С. А. - Академік Е. О. Космінський і доцент П. Ф. Лаптін:штрихи наукової співпраці (2012)
Лаптин П. Ф. - Проблемы общины в трудах А. Я. Ефименко (2012)
Лаптін П. Ф. - До 70-річчя з дня народження і 50-річчя трудової діяльності доктора історичних наук, професора Л. А. Коваленка (Доповідь на урочистому засіданні Ради інституту 15 березня 1977 року) (2012)
Наукові праці П. Ф. Лаптіна бібліографічний покажчик (2012)
Кононенко В. П. - Верифікація методологічних підходів інтелектуальної історії (2012)
Степанков В. В. - Політична еліта: пошук нового підходу до з’ясування її сутності (2012)
Степанков В. С. - Батозька битва у висвітленні українських істориків 40-х рр. ХХ – першого десятиріччя ХХІ ст. (2012)
Заводовський А. А. - "Несподівана" Україна: польська формула України в "українській" школі польської літератури ХІХ ст. (2012)
Маркова С. В. - Проблеми дослідження української історії 1920-х – початку 1930 рр.: теоретико-методологічний дискурс (2012)
Гуцал В. А. - Старожитності Східної Волині першої половини – середини І тис. н.е. у науковому доробку І. С. Винокура (2012)
Папа І. - "Між Сходом та Заходом": Центрально-Cхідна Європа в середні віки у дослідженнях д-ра Ф. Дворніка (2012)
Забродський М. П. - Вітчизняна та зарубіжна історіографія про етнічну ідентичність русинів карпатського регіону у ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Білецький П. М. - Іноземне підприємництво в Подільській губернії (середина ХІХ – початок ХХ ст.): джерелознавчий аспект (2012)
Теліга А. А. - Українське національне відродження на шпальтах газети "Наш шлях" (2012)
Демичев А. А. - Специфика анекдота как исторического источника (2012)
Паур І. В. - Види Кам’янця-Подільського на фотолистівках Г. Шпізмана (2012)
Якубовський В. І. - Про давньоруське городище поблизу с. Михнів на р. Горині аспект локалізації і археологічних досліджень (2012)
Нечитайло П. О. - До історії печерного монастиря у с. Маліївці (2012)
Болтанюк П. А. - Археологічна розвідка по вулиці П’ятницькій, 10 в м. Кам’янці-Подільському (2012)
Балушок В. Г. - Етнічна відміність між українцями та білорусами в середньовічно-ранньонові часи (2012)
Лопацька Н. М. - Діяльність Дерманського монастирського суду в кінці XVI – першій половині XVII століть (2012)
Газін В. В. - "Переяславська наступальна операція": московська політика стосовно козацької України в 1654-1659 рр. (2012)
Олійник С. В. - Галицький чинник у боротьбі російського імператора Миколи І з Європейськими революціями 1848-1849 рр. (2012)
Сидорук С. А. - Соціально-психологічні аспекти виконання рекрутської повинності населенням Правобережної України (2012)
Михайлик А. О. - Зернове виробництво в Правобережній Україні на початку XX ст. (2012)
Хоптяр Ю. А. - Проведення столипінської аграрної реформи в Україні (1906-1916 рр.) (2012)
Донець А. Л. - Студентство й українська проблема вищої школи (1917-1919 рр.) (2012)
Завальнюк О. М. - Соціальний захист у політиці українських урядів за Директорії УНР (грудень 1918 – листопад 1919 рр.) (2012)
Рибак І. В. - Депортація розкуркулених селян другої категорії з України у 1930 році: масштаби, характер, наслідки (2012)
Михайловський В. М. - Хто представляв Подільське воєводство на сеймах Польського королівства у 1493-1548 рр. (2012)
Берковський В. Г. - Соціальна та етнічна структура торговців Волині в XVI – першій половині XVII ст. (2012)
Перерва В. С. - Міжнародний аспект церковного життя Подільської єпархії ХІХ – поч. ХХ ст. (2012)
Філінюк В. А. - Наростання криміногенної ситуації у селах Поділля в добу Центральної Ради (2012)
Старенький І. О. - Пам’яткоохоронна діяльність П. В. Клименка на Поділлі в 1918-1920 рр. (2012)
Олійник М. П. - Здійснення адміністративно-територіальної реформи 1923 року на Поділлі (2012)
Комарніцький О. Б. - Громадсько-політична діяльність та матеріальне становище студентів педагогічних технікумів Житомирщини у 30-ті рр. ХХ ст. (2012)
Прокопчук В. С. - Внесок дунаївчан – працівників тилу у перемогу над нацизмом (1944-1945 pp.) (2012)
Сорочан К. С. - Про культові речі як предмет торгівлі у Візантії в IV-IX ст. (2012)
Головко О. Б. - Константинополь і Галич: проблема оцінки політичних взаємин наприкінці ХІІ – на початку ХІІІ ст. (2012)
Кравчук О. М. - Нова Європа. Слов’янська точка зору Томаша Масарика як чехословацька політична програма (2012)
Боровець І. І. - У полоні безвиході словацька держава у період вересня 1944 – березня 1945 рр. (2012)
Нечитайло В. В. - Співробітництво сільськогосподарських підприємств України із суб’єктами економічної діяльності зарубіжних країн (2012)
Мотрук С. М. - Українці Чехії: історичні традиції, сучасне становище та перспективи етнокультурного розвитку (2012)
Григоренко О. П. - Земський Ю. С. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст. – Хмельницький, 2011. – 350 с., іл. (2012)
Коротко про авторів (2012)
Антощенков Р. В. - Обробка даних мобільного вимірювального комплексу для контролю за функціонуванням мобільних енергетичних засобів (2013)
Гурський В. М. - Частотно-силовий аналіз пружної стрижневої системи з асиметричною характеристикою, Ланець О. С. (2013)
Игуменцев Е. А. - Статистические критерии нормирования вибрации, Прокопенко Е. А. (2013)
Комаха В. П. - Системний аналіз та перспективність вибору віброізоляційних методів для транспортних засобів (2013)
Корендій В. М. - Математична модель аеромеханічної системи вітроустановки, Кузьо І. В. (2013)
Ланець О. В. - Обґрунтування методики проектування вібраційної машини з аероінерційним збуренням, Кузьо І. В., Шпак Я. В. (2013)
Лисогор В. М. - Структурна двохрівнева логіко-динамічна модель управління віброударними пристроями сільськогосподарських машин, Зелінська О. В. (2013)
Лукьяненко В. М. - Способ численного решения системы уравнений отрывного движения изолированного тела по наклонной вибрирующей поверхности (2013)
Надутый В. П. - Исследование характера движения осей рабочих элементов валкового вибрационного классификатора, Ягнюков В. Ф. (2013)
Ольшанский В. П. - Вільні коливання осцилятора змінної маси, Ольшанский С. В. (2013)
Франчук В. П. - Оценка технологических параметров валкового вибрационного классификатора, Надутый В. П., Егурнов А. И. (2013)
Харченко С. А. - Алгоритм расчета эффективного коэффициента динамической вязкости пузырьковой псевдожидкости, моделирующей сепарируемую зерновую смесь, Тищенко Л. Н. (2013)
Черевко А. Н. - Блок управляемых вибровозбудителей как основа энергосберегающих технологий, Черевко П. А. (2013)
Штефан Є. В. - Вплив параметрів імпульсних навантажень на вібраційні процеси у валопроводах енергетичних установок, Башта Д. А. (2013)
Ярошевич Н. П. - Динамика разбега вибрационных машин с двумя самосинхронизирующимися дебалансними возбудителями, Силивонюк А. В., Забродець И. П. (2013)
Гаврильченко О. В. - Аналіз верстатів вібровикінчувальної доводки, Захаров В. М. (2013)
Горбенко О. В. - Дослідження відновленого шару поверхонь деталей після ультразвукового наплавлення (2013)
Дудников А. А. - Технологическое обеспечение качества деталей машин, Беловод А. И., Келемеш А. А. (2013)
Литвиненко О. А. - Кавітаційна стійкість спечених конструкційних матеріалів, Кавун В. П., Некоз О. І., Бойко Ю. І. (2013)
Ловейкін В. С. - Дослідження автоколивних режимів функціонування вантажопідйомних кранів, Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Почка К. І. (2013)
Назаренко І. І. - Дослідження режимів і параметрів нелінійних вібраційних машин будіндустрії, Свідерський А. Т., Ручинський М. М., Дєдов О. П. (2013)
Панібрацький В. О. - Моделювання впливу коливань температури і концентрації на процес електронно-променевого рафінування кремнію, Солоненко В. І., Гель П. В., Чикваїдзе Г., Андріс Н. (2013)
Рахманов С. Р. - К вопросу идентификации математической модели виброактивности механизма удержания стержня оправки стана винтовой прокатки труб, Пришляк В. Н. (2013)
Сівак І. М. - Дискретно – континуальне моделювання у мехатронних системах контролю маятникових коливань вантажу при пуску / гальмуванні кранів, Човнюк Ю. В. (2013)
Черкун В. В. - Повышение износостойкости внешних цилиндрических поверхностей трения деталей гидроагрегатов путем применения финишной антифрикционной безабразивной вибрационной обработки (ФАБВО) (2013)
Чубик Р. В. - Передумови створення та перспективи розвитку адаптивних технологічних машин для віброабразивної обробки деталей, Горбатюк Р. М. (2013)
Артьомов М. П. - Використання фільтра батерворта для підвищення точності дослідження динаміки машино-тракторних агрегатів (2013)
Бакум М. В. - Результати виробничих випробувань решітного сепаратора із змінним нахилом решіт на доочищенні насіннєвої суміші моркви, Горбатовський О. М., Винокуров М. О., Ящук Д. А. (2013)
Боровець В. М. - Вдосконалення роботи зернових дробарок шляхом використання вібрації корпуса, Коруняк П. С. (2013)
Єленіч М. П. - Багатокритеріальна модель задачі прийняття рішень у багатостадійних процесах сільськогосподарського виробництва, Качур Я. Ю., Чапалда К. О. (2013)
Заїка П. М. - Сортування насіння кормових буряків на вібраційній насіннєочисній машині, Бакум М. В., Михайлов А. Д., Козій О. Б., Колесніков О. Ю., Козловський О. І. (2013)
Лисогор В. М. - Економіко-еволюційна модель стану електротехнічних комплексів сільськогосподарського виробництва та перспективи її розвитку, Єленіч М. П. Яропуд В. М., Алексевич І. М. (2013)
Лисогор В. М. - Прикладна логіко-динамічна модель підйомно-транспортних машин у багатостадійних процесах сільськогосподарського виробництва, Любін М. В., Єленіч М. П., Качур Я. Ю., Чапалда К. О. (2013)
Любин В. С. - Аналіз методів та обладнання для фільтрування та очистки вологих дисперсних матеріалів, Іскович-Лотоцький Р. Д. (2013)
Ободович А. Н. - Использование дискретно-импульсного метода ввода энергии (ДИВЭ) для интенсификации приготовления жидких кормов для сельськохозяйственных животных на основе барды, Сидоренко В. В., Лымарь А. Ю., Миронец И. Н. (2013)
Солона О. В. - Вібраційні млини для помелу сипких матеріалів сільськогосподарського виробництва, Білик Д. А. (2013)
Тищенко Л. Н. - Влияние вибрации на технологический процесс барабанного зернового скальператора, Миняйло А. В., Богданович С. А. (2013)
Кизима В. В. - Взаємодія індивідуального і соціального: сучасна ситуація (2014)
Вільчинська С. В. - Українська філософська антропологія: метаморфози сучасної соціокультурної рефлексії (2014)
Суходуб Т. Д. - Культура социально-философского мышления: взаимодействие индивидуального и социального (2014)
Шморгун Олександра - "Національний месіанізм" у польскій та українській філософських традиціях: мобілізаційно-патріотичний вимір (2014)
Кизима В. В. - Аксиомы бытия (2014)
Теліженко Л. В. - Цілісність людини в постнекласичних напрямках: труднощі і перспективи (2014)
Пустовит С. В. - Этическая экспертиза в клинической медицине:философско-методологические и практические аспекты (2014)
Левченко О. Г. - Сучасний театр: втеча від маски (2014)
Загороднюк В. В. - Девід Г‘юм та проблеми сучасного мистецтва (2014)
Фисун Е. Г. - Восток как "экзотический Другой" в западноевропейском художественном сознании Х1Х века (2014)
Харченко Ю. В. - Пространственная симметрия политического в контексте становления глобализационных процессов (2014)
Вознюк А. В. - Теория управляемого хаоса: междисциплинарный контекст (2014)
Азарова Ю. О. - Гегель и Деррида: философия, язык, рефлексия (2014)
Суковата В. А. - Філософія Іншого, її джерела та сучасні напрямки: методологічний аналіз (2014)
Таранов С. В. - Отчуждение и амбивалентность, и путь их преодоления "мужество быть". Уроки теологического экзистенциализма (2014)
Титул, зміст (2015)
Берлач Н. - Аналіз виборчого законодавства щодо невизначеності механізму повторного підрахунку голосів виборців, Бучик А. (2015)
Коберник У. - Деякі проблеми адаптації законодавства України щодо зазначення походження товарів відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) у контексті євроінтеграції (2015)
Муравйов В. - Правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Cоюзом (2015)
Рудик П. - Аспекти правового забезпечення відновлення дії окремих положень Конституції України (2015)
Саламатов В. - Контент-аналіз відображення сенсу національних інтересів у стратегічних нормативно-правових документах, Колісник Г. (2015)
Суббот А. - Інформаційна безпека суспільства (2015)
Редакційна колегія (2015)
Титул, зміст (2015)
Гродзинська К. - Окремі питання притягнення суддів до кримінальної відповідальності за ухвалення завідомо неправосудного рішення (2015)
Дзьобань О. - Інформаційне суспільство як мережево-комунікативний простір управління, Соснін О. (2015)
Колюх В. - Конституційне DEJA-VU* (2015)
Корсак К. - Про основи нової української ідеї (2015)
Мушак Н. - Концептуальні засади європейської інтеграції у сфері транскордонного співробітництва (2015)
Селіванов О. - Порівняльний аналіз процедури розгляду справ у Конституційному Суді України та державах Європейського Союзу (2015)
Редакційна колегія (2015)
Булгаков В. М. - Основні положення теорії коливань суцільно–пружного тіла з одним закріпленим кінцем, Зотов А. М., Скориков М. А., Купчук І. М. (2012)
Гель П. В. - Поєднання методу функцій гріна з технікою конформних відображень для дослідження вібраційного спектру двомірних систем, Бурдейна О. В., Бурдейний В. М. (2012)
Дудников А. А. - Определение деформаций и усилий при пластическом деформировании, Беловод А. И., Келемеш А. А., Семчук Г. И. (2012)
Завгородний А. И. - Движения шара в воздушном потоке между вибрирующими плоскостями, Синяева О. В. (2012)
Зінько Р. В. - Використання графів при дослідженні роботи роторної подрібнювальної машини на пружній основі (2012)
Клец Д. М. - Применение алгоритма адаптивной фильтрации при динамических испытаниях колесных машин (2012)
Корендій В. М. - Динамічний аналіз роботи тихохідної вітроустановки (2012)
Лукьяненко В. М. - Способ численного решения системы уравнений безотрывного движения изолированного тела по наклонной вибрирующей поверхности (2012)
Черевко А. Н. - Влияние сдвига фаз дебалансных вибровозбудителей на силовое поле управляемой вибрационной машины, Хероим Е. А. (2012)
Чубик Р. В. - Ідентифікація критерію для стабілізації швидкості вертикального вібротранспортування в адаптивних спіралеподібних вібраційних технологічних машин, Ярошенко Л. В., Омельянов О. М., Омельянов М. О. (2012)
Водка А. А. - Оценка ресурса болтовых соединений рабочих колес гидротурбин на переходных режимах, Степченко А. С., Трубаев А. И. (2012)
Горбатюк Р. М. - Обґрунтування параметрів роботи вібромашини для абразивної обробки деталей сільськогосподарських машин (2012)
Келемеш А. А. - Характер износа бронзовых втулок и способы их восстановления (2012)
Савелов Д. В. - Исследования режима работы вибрационного пресса с жестко-упругими ограничителями (2012)
Швець Л. В. - Послідовність визначення технологічних параметрів при вальцюванні заготовок із алюмінієвих сплавів в умовах ізотермічного деформування (2012)
Василюк В. І. - Теоретичне дослідження руху льонозбиральних агрегатів по нерівностях поверхні ґрунту, Шейченко В. О. (2012)
Заїка П. М. - Обгрунтування параметрів вібраційно-дискового висівного апарата для формування однонасіннєвої сівби дрібного насіння, Бакум М. В., Кириченко Р. В. (2012)
Заїка П. М. - Сепарація насіння льону на вібраційних сепараторах, Бакум М. В., Михайлов А. Д., Козій О. Б. (2012)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз тягового опору віброплугів, Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. (2012)
Лымарь А. Ю. - Повышение целлюлолитической активности ферментов бактериальной и грибной культуры с применением метода дискретно-импульсного ввода энергии (ДИВЭ) (2012)
Паламарчук І. П. - Визначення амплітудно-частотних та енергетичних параметрів вібраційної сушарки для сушіння насіння гарбуза, Цуркан О. В., Янович В. П., Герасимов О. О., Пентюк Б. М., Жегалюк О. В. (2012)
Пономаренко Н. О. - Вплив вібрації машини на рівномірність роботи розкидача мінеральних добрив (2012)
Степаненко С. П. - Експериментальні дослідження процесу очищення зерна в пневмовібровідцентровому сепараторі з удосконаленою аспіраційною камерою, Швидя В. О. (2012)
Тищенко Л. Н. - Идентификация коэффициентов вибровязкости зерновых смесей в цилиндрических решетах виброцентрифуг, Карнадуд Р. В., Ольшанский В. П. (2012)
Тищенко Л. Н. - Экспериментальное определение коэффициента динамической вязкости засоренного воздушного потока при очистке зерновых смесей пневмосепарирующим устройством, Слипченко М. В. (2012)
Толстушко Н. О. - Дослідження процесу формування рулону в камері змінного об’єму прес-підбирача, Хайліс Г. А. (2012)
Харченко Є. В. - Розрахунок на довговічність елементів будівельного підіймального пристрою з урахуванням дії нестаціонарних навантажень, Носов Ю. Є. (2012)
Яцковський В. І. - Діагностування паливної апаратури дизельних двигунів за вібраційними характеристиками блок-картеру двигуна, Солона О. В., Яцковська Р. О. (2012)
Титул, зміст (2015)
Шемшученко Ю. - Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Негода В. - Формування спроможних територіальних громад – передумова децентралізаційної реформи (2015)
Матвієнко А. - Розукрупнення районів як альтернатива об’єднанню територіальних громад під час адміністративно-територіальної реформи (2015)
Кресіна І. - Вплив децентралізації на ефективність публічної влади (2015)
Баймуратов М. - Децентралізація та компетенція місцевого самоврядування в Україні (2015)
Батанов О. - Розвиток конституційного законодавства про статус територіальних громад в Україні:доктринальні та прикладні аспекти (2015)
Скрипнюк О. - Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика (2015)
Перегуда Є. - Про деякі політичні та соціально-економічні механізми політики децентралізації (2015)
Хорт І. - Методологічні проблеми дослідження функцій місцевого самоврядування (2015)
Пухтинський М. - Засади децентралізації публічної влади (2015)
Редакційна колегія (2015)
Титул, зміст (2015)
Щодо реформування системи технічного регулювання відповідно до вимог законодавства ЄС та торгівлі України (2015)
Гінзбург М. Д. - Пропозиції щодо однозначності викладання положень нормативних документів засобами української мови, Коваленко С. Є. (2015)
Гінзбург М. Д. - Яка відмінність між поняттями орган та організація у сфері стандартизації? (2015)
Тіхенко В. М. - Вимоги директиви 2014/34/EU та перспективи її впровадження в Україні, Меженков К. В., Антоненко Т. С. (2015)
Нові настанови ISO охоплюють викиди СО2 (2015)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрНДНЦ" (2015)
Слива Ю. В. - Сертифікація сільськогосподарських виробництв України відповідно до вимог GLOBALGAP (2015)
Новий стандарт ІSО на управління відповідністю (2015)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2015/2016 навчальний рік (2015)
ДП "Херсонстандартметрологія" (2015)
Подойніцин В. М. - Якість бронежилетів вітчизняного виробництва (2015)
CEN публікує стандарт на послуги естетичної хірургії (2015)
Намаконов Б. В. - Экологическое качество технических изделий (2015)
Гарантії безпеки даних (2015)
Кучук-Яценко С. І. - Контроль якості з’єднань, виконаних зварюванням тиском з використанням наноматеріалів, Зяхор І. В., Завертанний М. С. (2015)
ДП "Дніпростандартметрологія" (2015)
Богом’я В. І. - Аналіз особливостей організації системи відновлення суднових комплексів в сучасних умовах, Коваль О. О., Стадник О. І. (2015)
Майбутній стандарт ISO допоможе в боротьбі з корупцією (2015)
ІІ Міжнародна науково-практична конференція управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи (2015)
Миронова А. В. - Не соромтеся цікавитися, чи повірені у продавця ваги (2015)
Безпека та стабільність гірничодобувної промисловості зі стандартами ISO (2015)
16-й міжнародний комплексний проект "Сузір’я якості—2015" (2015)
Куценко В. П. - Похибки перетворення низькоінтенсивних шумових сигналів в каналі проміжної частоти модуляційного НВЧ-радіометра, Яненко О. П., Шевченко К. Л. (2015)
Коцюба А. М. - Обов’язковість оцінювання невизначеності вимірювання під час калібрування засобів вимірювальної техніки, Коцюба Л. Г. (2015)
Цициліано О. Д. - Інноваційний підхід до визначення цінності залишків деревини, Дерев’янко В. О. (2015)
Цікава інформація щодо корисних видань (2015)
План набору слухачів Інституту підготовки фахівців у сфері управління якістю, стандартизації, оцінки відповідності та метрології на квітень—грудень 2015 року (2015)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на квітень—грудень 2015 року (2015)
Адамчук В. В. - Коливальний рух гичкозбиральної машини по нерівностях поверхні ґрунту, Присяжний В. Г., Березовий М. Г. (2012)
Борис М. М. - Вплив коливань гичкорізального апарату на втрати гички цукрового буряку, Василюк В. І., Лукач В. С. (2012)
Булгаков В. М. - Коливний рух робочого елемента копірно-роторного відокремлювача гички, Борис М. М., Підлісний В. В., Борис А. М. (2012)
Войтюк Д. Г. - Физико-механический анализ автоколебательных режимов работы вибрационной рыхлительной лапы культиватора, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2012)
Гель П. В. - Апробація застосування методу конформних відображень до розв'язання хвильового рівняння, Бурдейна О. В., Бурдейний В. М. (2012)
Головач І. В. - Мінімально допустима частота коливань вібраційного викопуючого робочого органу, Паламарчук І. П., Свірень М. О. (2012)
Головач І. В. - Диференціальне рівняння руху коренеплоду при безпосередньому вилученні з ґрунту, Пришляк В. М. (2012)
Кузьо І. В. - Експериментальне дослідження вібраційних машин з аероінерційним збуренням, Ланець О. В., Гурський В. М. (2012)
Кузьо І. В.. Пукач П. Я. - Нелінійні згинні коливання пружних середовищ, які обертаються навколо нерухомої осі (2012)
Лисогор В. М. - Класифікація оцінок надійності та ефективності способів сепарування вологих дисперсних матеріалів, Веселовська Н. Р., Зелінська О. В. (2012)
Лисогор В. М. - Метод побудови прикладної моделі лінійного програмування для рішення сільськогосподарських задач, Яропуд В. М., Король Є. В., Павлов В. О. (2012)
Надутый В. П. - Исследование напряженного состояния рабочего органа вибрационной машины с защитным слоем при ударных нагрузках, Сухарев В. В., Белюшин Д. В. (2012)
Свірень М. О. - Визначення умов захвату коренеплоду при вібраційному викопуванні (2012)
Комаха В. П. - Методика вибору двигуна для автомобілів з класичною схемою компонування (2012)
Найко Д. А. - Математичне моделювання початкової стадії процесу згинання, Краєвський В. О. (2012)
Ольшанский В. П. - Сравнение прогибов консольной балки при ударе, вычисленных по теориям кокса и сен-венана, Ольшанский С. В. (2012)
Булгаков В. М. - Дослідження коливань спірального сепаратора при очищенні коренебульбоплодів від домішок, Пришляк В. М. (2012)
Гавва О. М. - Забезпечення заданої інтенсивності переміщення сипкої продукції із бункера в лінійних вагових дозаторах, Деренівська А. В., Кривопляс-Володіна Л. О. (2012)
Зав’ялов В. Л. - Систематизація класифікаційних ознак екстракторів для системи тверде тіло-рідина, Деканський В. Є., Бодров В. С., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2012)
Паламарчук І. П. - Перспективи застосування низькочастотних коливань в процесі подрібнення сировини спиртового виробництва, Купчук І. М. (2012)
Паламарчук І. П. - Вибір схеми віброзбудження барабанних машин для тепломасообмінної обробки зерно-круп’яної продукції, Лисогор В. М., Паламарчук В. І. (2012)
Паламарчук І. П. - Дослідження математичної моделі вібраційної барабанної зерносушарки, Пазюк О. Д., Пазюк В. М., Янович В. П. (2012)
Паламарчук І. П. - Визначення оптимальних робочих параметрів вібровідцентрового дезінтегратора для приготування фармацевтичних сумішей, Янович В. П. (2012)
Спірін А. В. - Застосування вібротранспортера для завантаження зерна до подрібнювача малої продуктивності, Соломка В. О. (2012)
Надрага В. І. - Наука і практика державного управління для розвитку соціального діалогу, Ковбасюк Ю. В. (2010)
Головня О. М. - Вплив глобалізаційних процесів на соціально-економічне зростання України; оцінка загроз та можливостей (2010)
Березянко Т. В. - Актуалізація моделі ринкового розвитку національного суспільства (2010)
Атакишиев М. Дж. - Основные факторы роста конкурентоспособности экономики Азербайджанской Республики, Юсифов Дж. Р. (2010)
Педченко Н. С. - Інструментарій інформаційної системи управління потенціалом розвитку підприємства (2010)
Подгорный В. В. - Влияние общественного выбора на региональное развитие (2010)
Соловйова Н. І. - Система інтегрованого прогнозування і планування в аграрній галузі (2010)
Невмержицький Є. І. - Тенденції розвитку кредитних бюро і напрями активізації їх діяльності в Україні (2010)
Яшкіна Н. В. - Екскурс в історію менеджменту (2010)
Ахмедова А. М. - Маркетинг услуг: сущность, определяющие факторы и специфические особенности (2010)
Хижняк В. О. - Необхідність реформування системи захисту прав споживачів як складової соціально-економічного розвитку держави (2010)
Димченко О. В. - Роль програмно-цільових механізмів удосконалення бюджетного процесу в реформуванні житлово-комунального господарства, Димченко В. В. (2010)
Яценко Ю. О. - Бюджетний потенціал Донецької області; стан, проблеми і перспективи (2010)
Шарікова О. В. - Податкова політика як фактор легалізації "тіньової" заробітної плати (2010)
Царенко О. В. - Моделювання траєкторії розвитку та напрямів нарощення конкурентних переваг легкої промисловості регіонів (2010)
Зосименко Т. І. - Місце держави в системі управління трансакційними витратами (2010)
Пшенична В. П. - Особливості формування та розвитку механізму реалізації державної інвестиційної політики в Україні (2010)
Газанфаров Е. М. огли - Сутність фінансової безпеки банків та її роль у системі забезпечення фінансової безпеки держави (2010)
Дрозд А. О. - Ефективне керування рекламними витратами банку, Капустян В. О. (2010)
Мєдвєдкова Н. С. - Технопарки як інструмент залучення інвестицій до економіки України (2010)
Бардадим О. І. - Концепція стимулювання креативності персоналу підприємства на основі аналізу його компетенцій (2010)
Жовнірчик Я. Ф. - Механізми державного управління у сфері політичного та геополітичного розвитку регіонів (2010)
Бобровська О. Ю. - Вдосконалення інституціональної бази підвищення ефективності використання комунальної власності, Замковий О. І. (2010)
Ворона П. В. - Державна підтримка малого і середнього бізнесу як стимулювання розвитку регіонів (зарубіжний досвід) (2010)
Кондрашов О. М. - Підтримка розвитку підприємництва в державній промисловій політиці (2010)
Темиргалієв Р. І. - Теоретико-методологічні засади реалізації державного управління на регіональному рівні (2010)
Рожков Г. С. - Особливості конкуренції на ринку медичних товарів і послуг України (2010)
Рощін Г. Г. - Деякі питання міжвідомчої координації в процесі подолання медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, Мазуренко О. В., Терент’єва А. В., Іскра Н. І. (2010)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Концептуальні підходи до моделювання системи державних закупівель послуг (2010)
Дмитренко Г. В. - Державне управління в контексті ефективності використання бюджетних коштів на підготовку кваліфікованих суддів в Україні (2010)
Рудкевич І. В. - Напрями державної соціальної політики України в сучасних умовах (2010)
Запорожець Т. В. - Історичний досвід етнополітики зарубіжних країн (2010)
Шевченко Н. О. - Гносеологічні витоки аграрної політики держави (2010)
Застрожнікова І. В. - Обгрунтування пріоритетів державної аграрної політики (2010)
Бортейчук Р. Ю. - Стратегічна інтеграція як механізм оптимізації стратегічного управління у діяльності органів державної влади (2010)
Повстяна А. C. - Забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування (2010)
Медяник Г. М. - Концепція розвитку курортно-оздоровчої сфери України в системі державного управління (2010)
Ганєва О. М. - Житлове господарство як чинник стабільності економіки держави (2010)
Долгополова Л. А. - Инфинитив в системе безличных форм глагола (2011)
Аmelina S. M. - Verneinungmittel beim Ausdruk der LOGISCHEN Unmoglichkeit in den Infinitivkonstruktionen (2011)
Серякова И. И. - Невербалика политического дискурса (2011)
Al-Shamary Khalid Jasim - Body language in diplomatic communication (2011)
Бородина Д. С. - Английский лингва франка как проект, процесе й продукт (2011)
Мелгжик К. А. - Гендерная вариативность социолектной реализации лексико-семантических переменных (2011)
Терехова Д. І. - Виявлення та осмислення національно-культурних відмінностей в образах мовної свідомості носіїв близько споріднених мов (2011)
Кущ Е. О. - Етнічні упередження як дискурсно релевантне явище (2011)
Кендюшенко А. Г. - Прецедентные феномены в языке СМИ (2011)
Єсипович К. П. - Вербалізація концепту "ЛЮДИНА" в казковій картині світу (на матеріалі французьких народних казок (2011)
Стасюк Т. В. - Термінологія консалтингу – однієї з інноваційних технологій початку 21 століття (2011)
Круківський В. І. - Семантико-синтаксичні й дискурсивно-прагматичні особливості метамовних дієслів-предикатів у тексті законодавчих дефініцій (на матеріалі французької мови) (2011)
Мунтян А. А. - Лексема болhзнь й ее производные в русском языке начального периода формирования русской нации (2011)
Вакуленко М. О. - Проблема співіснування національного та інтернаціонального компонентів української наукової лексики на тлі міжнародної термінологічної практики (2011)
Ведута В. В. - Етична категорія норми в англомовній картині світу (лексикографічний аспект) (2011)
Козирєеа З. Г. - Варіанти слів у "Зведеному словопокажчику української лексики (за матеріалами лексикографічних джерел кінця XVIII – початку XXI ст." (2011)
Бондарчук М. В. - Может ли "конец" быть "началом"? или: О некоторых "странностях" слов современного русского язика (2011)
Григоренко М. В. - Об'єктивні чинники запозичання іншомовних лексичних одиниць (2011)
Мішкур В. Г. - Новітні дослідження паремій з анімалістичним компонентом у сучасній іспаністиці (2011)
Овсієнко Л. О. - Реалізація оцінного стереотипу: тендерний аспект (на матеріалі німецького діалогічного мовлення) (2011)
Репех Н. В. - Узагальнювальні фазово-буттєві дієслова в англомовному журнальному дискурсі: лінгвокогнітивний ракурс (2011)
Субота С. В. - Варіативність фонемної структури кореневої морфеми в давньоанглійській мові (діахронічне дослідження на матеріалі лексикографічних джерел) (2011)
Юлдашева С. А. - Слова, що позначають майнові та фінансові відносини, як одиниці лексичної системи і як правничі терміни (2011)
Палійчук Е. О. - Лінгвостилістичні засоби емоційного впливу на читацьку аудиторію: емпіричне дослідження (на матеріалі сучасної англомовної преси з питань торгівлі людьми) (2011)
Кoval N.Y. - Discourse studies and functional comprehensibility of legal texts (2011)
Деременда Ю. М. - Засоби реалізації рекламної функції ерг онімів (на матеріалі ергонімікону Тернопільщини) (2011)
Горобець С. В. - Продуктивні словотвірні моделі у сфері інформаційних комп'ютерних технологій (на матеріалі української, російської та хорватської мов) (2011)
Петрочук О. В. - Определение мелиоративной семантики фразеологизмов (2011)
Бехта І. А. - Функціонально-типологічна варіативність прямого мовлення в художньому тексті (2011)
Nikolenko А. G. - Semantics of the raced body in romantic comedies (2011)
Редька І. А. - Синестезія у вербальному втіленні та композиційному моделюванні (на матеріалі оповідання Дж. Форда "Імперія морозива"), Шикальова А. О. (2011)
Колбіна Н. В. - Екфрасис як спосіб репрезентації образу готичного архітектурного простору (на матеріалі сучасного англомовного роману) (2011)
Василенко М. П. - Система роботи над формуванням професійно-комунікативних умінь студентів-філологів (перший рік навчання) (2011)
Кузьменко Н. М. - Становлення університетської освіти на Чернігівщині (друга половина XVIII - початок ХІХ ст.) (2011)
Тимчук К. М. - Підходи до розбудови освітнього процесу в сучасній школі (2011)
Вимоги до рукописів (2011)
Валюх З. О. - Парадигматика в сучасному українському словотворі, Олексенко В. П. (2012)
Бородина Д. С. - Морфосинтаксические особенности английского лингва франка как инструмента вторичной социализации (2012)
Аmelina S. M. - Anregungsverben als Modalkomponenten in den Infinitivkonstruktionen (2012)
Мележик К. А. - Фонетическая вариативность территориально-социального "диалекта Устья” (2012)
Ходаковська Н. Г. - Стилістичні конотації та їх мовна характеристика (2012)
Al-Shamary Khalid Jasim - Culture component of diplomatic negotiations (2012)
Матвієнко Т. І. - Національні прикмети україномовного ділового спілкування (2012)
Тур О. М. - Особливості творення та функціонування відабревіатурних прикметників в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Козирєва З. Г. - Деякі аспекти створення "Зведеного словопокажчика української лексики (за матеріалами лексикографічних джерел к. XVIII – поч. XXI ст.)” (2012)
Мунтян О. О. - Из истории наименований кожных заболеваний в русском языке XI – XVIII вв. (2012)
Жуковська А. В. - Семіотична класифікація невербального компоненту комунікації "дотик” (2012)
Козяревич Л. В. - Комунікативні стилі з позиції фасцинології (2012)
Максименко Ю. В. - Функції мовних засобів на позначення інтересу в дискурсі (2012)
Горобець С. В. - Деякі спостереження щодо граматичної адаптації англіцизмів-запозичень зі сфери інформаційних та комп’ютерних технологій у слов’янських мовах (2012)
Матвійчук М. І. - Особливості комп’ютерного сленгу: вживання, формування, переклад (2012)
Мелешко І. В. - До питання систематичності творення та перекладу нових термінів у сфері електроніки та біотехнології (2012)
Овадюк О. В. - Лексичні та граматичні особливості перекладу науково-технічних текстів (2012)
Вороніна Г. Р. - Вплив інтерактивних методів навчання на підвищення мотивації у процесі вивчення іноземних мов (2012)
Пасічник Т. Д. - Методичні рекомендації щодо формування писемної перекладацької компетенції майбутніх перекладачів у сфері англомовного комерційного листування (2012)
Чеснокова Г. В. - Перекладач в Україні: від студента до професіонала (емпірична розвідка) (2012)
Кіржнер С. Е. - Професійно спрямований монолог як об’єкт навчання студентів правових спеціальностей усного англомовного спілкування (2012)
Федулова В. В. - Вплив філософії Канта, Фіхте, Шеллінга на формування філософсько-історичних поглядів викладачів навчальних закладів в Україні у ХІХ сторіччі (2012)
Смислова О. В. - Компетентнісний підхід як основа підготовки майбутніх перекладачів до професійної діяльності (2012)
Вимоги до рукописів (2012)
Степанков В. С. - Копилов Сергій Анатолійович: погляд зблизька (2013)
Наукові та навчально-методичні праці професора С. А. Копилова (2013)
Тарасенко М. О. - Формування ілюстративної традиції 17-ї глави Книги мертвих віньєтки папірусу Нахта (pLondon BM 10471) (2013)
Болгов Н. Н. - Фемистий и его наследие в контексте культурного континуитета (2013)
Гордієнко Д. С. - Етапи та основні напрямки русько-візантійських відносин у дослідженнях академіка Геннадія Григоровича Літаврина (2013)
Войтович Л. В. - Олег Віщий історіографічні легенди та реалії (2013)
Мицик Ю. А. - Ще один незнаний лист Богдана Хмельницького 1651 року (2013)
Степанков В. С. - Документальні й епістолярні джерела дослідження Батозької битви (2013)
Верстюк В. В. - Формування М. Костомаровим джерельної бази монографії "Богдан Хмельницький і повернення Південної Русі до Росії" (2013)
Лиман С. І. - З історії "кадрового конфлікту" у київській університетській медієвістиці першої половини 1860-х рр.: О. І. Ставровський проти В. Г. Авсєєнка (2013)
Копилов С. А. - Є. В. Гутнова і П. Ф. Лаптін: роки творчої співпраці (2013)
Гуцал В. А. - Вивчення І. С. Винокуром пам’яток рубежу та перших століть н.е. (2013)
Сухоліт Н. Г. - Російська історіографія "Мазепинської зради" та українсько-російських відносин доби Північної війни 1700-1721 рр. (2013)
Роменський О. О. - Час та обставини виникнення Руської Митрополії в контексті місіонерської діяльності візантійців у Східній Європі (2013)
Головко О. Б. - Коронація князя Данила Романовича в контексті ідеологічного життя і міжнародних відносин слов’янства Східної Європи (2013)
Юга О. А. - Політична боротьба в середовищі правлячої еліти Речі Посполитої з питання реалізації Білоцерківського договору та її наслідки (2013)
Постоловський Р. М. - Національно-демократичні основи проголошення Чехословаччини 28 жовтня 1918 року (2013)
Ачкіназі Б. О. - Світова війна і виникнення національного блоку у Франції (1918-1919) (2013)
Павко А. І. - Особливості зовнішньої політики Франції в період президентства В. Жіскар Д’естена (2013)
Олещук А. Р. - Перші кроки Польщі на шляху до НАТО (2013)
Балушок В. Г. - Початковий етап формування етнічних стереотипів у політичній культурі українців (впливи Степу) (2013)
Брехуненко В. А. - Чисельність християнських козацтв у XVI – першій половині XVII cт. (2013)
Філінюк А. Г. - Нові явища в господарському розвитку Правобережної України на зламі ХVІІІ-ХІХ ст. (2013)
Майор Р. І. - Політика мадяризації та її вплив на розвиток українського національного руху в Закарпатті в середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Трубчанінов С. В. - "Перший історико-географ Південної Росії" (Філіп Бруун) (2013)
Сербалюк Ю. В. - Соціально-економічні передумови зростання благодійної діяльності в Правобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Лозовий В. С. - Реакція селянства на земельну політику Центральної Ради після утворення Української Народної Республіки (2013)
Яблонський В. М. - Історичні передумови виникнення та діяльності екзильного уряду УНР (2013)
Завальнюк О. М. - Діяльность української влади із соціального захисту громадян УНР (листопад 1919 – листопад 1920 рр.) (2013)
Рябченко О. Л. - "Колишні" стратегії і парадокси здобуття вищої освіти в УСРР у 1920-ті роки (2013)
Прилипко Р. Д. - Страхова медична допомога робітникам та службовцям у 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Комарніцький О. Б. - Педагогічні навчальні заклади Черкащини у 20-30-ті рр. ХХ ст.: реорганізації та формування студентського складу (2013)
Григоренко О. П. - Селянство Україні як об’єкт репресій радянської тоталітарної держави (2013)
Ісакова І. А. - Депортації як форма державного терору проти українського населення Кубані у 1930-1935 рр., Рибак І. В. (2013)
Сеньків М. В. - Депортаційна політика радянського та польського тоталітарних режимів щодо українського й польського населення (1944-1947 рр.) (2013)
Мадудяк В. С. - Конфесійні особливості СЦЄХБ (середина 1960-х – 1970-х років) (2013)
Адамовський В. І. - Законодавство України про реабілітацію жертв політичних репресій кінця 1980-х – початку 1990-х років (2013)
Баженов Л. В. - Педагоги – головна опора краєзнавчого руху та регіональних досліджень на Поділлі-Хмельниччині (середина ХІХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Сулятицька Т. В. - С. С. Гогоцький – філософ з міста Кам’янець-Подільський (2013)
Машталір А. І. - Відзначення роковин Т. Шевченка у Кам’янці-Подільському (1919 р.) (2013)
Суровий А. Ф. - Політика українізації в освіті Поділля у 1920-х роках (2013)
Хоптяр Ю. А. - Стан освіти в Кам’янець-Подільській окрузі у період німецько-фашистської окупації (1941-1944 рр.) (2013)
Гончар М. І. - Церковна проповідь як явище соціокультурного життя подолян (за матеріалами "Подольскіх Єпархіальних Ведомостей") (2013)
Боровець І. І. - Депутатська діяльність І. С. Зеленюка (друга половина 40-х – перша половина 60-х рр. ХХ ст.) (2013)
Гуменюк А. О. - (Рецензія) Прищепа О. П. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – Рівне ПП.ДМ. – 2010. – 287 с. (2013)
Нечитайло В. В. - (Рецензія) Аграрна складова політичних програм українських партій (2013)
Глушковецький А. Л. - (Рецензія) Zanim przyszla "Pozoga": dokumenty i materialy dotyczace dzialalnosci polityczno-spolecznej polakyw na Podolu w latach 1905-1910 / Wstep, wybyr i opracowanie Roman Jurcowcki. – Olsztyn: Centrum Badan Europy Wschodniej Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 2011. – 776 s. (2013)
Дубінський В. А. - (Рецензія) Федьков О. М. "Селянству – владу і землю!". Всеросійський селянський союз в Україні (1905-1907 рр.): Монографія / О. М. Федьков, В. О. Магась. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 272 с. (2013)
Коротко про авторів (2013)
Бондаренко Я. О. - Комунікативно-прагматичні засоби регулювання когнітивної діяльності мовної особистості в професійному дискурсі (на матеріалі сучасних американських кінотекстів) (2012)
Галич О. Б. - Структурно-семантичні особливості відтворення "сакрального (sacred)” та "символічного (symbolic)” в англійському готичному романі (2012)
Гнезділова Я. В. - Фактор адресанта і адресата в англомовних емоційному й емотивному дискурсах (2012)
Гулідова І. С. - Комунікативний потенціал паремій американських поетичних текстів ХХ століття (2012)
Khabarova N. - Les phenomenes phraseologiques dans l’aspect de la theorie cjgnitive (2012)
Круківська О. В. - Дескриптив як когнітивний спосіб представлення поняттєвого змісту законодавчого концепту в легальній дефініції (на матеріалі французької мови), Круківський В. І. (2012)
Ніколенко А. П. - Явище кон’юнкції речень при реалізації граматичного суб’єкта в англомовному науковому тексті економічного профілю (2012)
Польова Е. В. - Запозичення в англомовному передвиборчому дискурсі (2012)
Романова Н. В. - Про семантику Gefühl як асоціативний вияв (2012)
Семененко Г. М. - Соціальні змінні в мові ранньоновоанглійського періоду (2012)
Синєгуб С. В. - Контекстуальна реалізація імплікованої семантики німецької дієслівної лексики (2012)
Сорокін С. В. - Функціонально-семантичне поле мети в сучасній турецькій мові (2012)
Стасюк Т. В. - Природа термина в когнитивно-антропологической парадигме языкознания (2012)
Файфер Н. В. - Основні напрями дослідження синтаксису (2012)
Фадєєва О. В. - Авторські номінації в науково-фантастичному дискурсі, Юр’єва Н. І. (2012)
Чрділелі Т. В. - Прецедентні феномени як проблема міжкультурної комунікації (2012)
Абдулгани Ахмед Али Ал-шавдхаби - К изучению акустических характеристик гортанного звука /?/ английского языка (2012)
Агавердиева К. - Фонотактические и дистрибутивные характеристики сонорных согласных в азербайджанском и английском языках (2012)
Бондар М. В. - Часові мовні ідентифікатори ХХI століття в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого” (2012)
Кендюшенко А. Г. - Прецедентные культурные знаки в русскоязычном газетном дискурсе (2012)
Мунтян А. А. - Функционирование лексем с семантикой "слабость” в русских письменных памятниках XVII – XVIII вв. (2012)
Насибов Валех Байрам оглу - К вопросу об идиоматизации внутриглагольных производных в русском и азербайджанском языках (2012)
Ємець Н. О. - Застосування теорії концептуальної метафори і блендингу до аналізу поетичного тексту: на матеріалі твору Деніз Левертов "In Mind” (2012)
Лихошерстова М. Ю. - Ядро мікрополя теперішнього часу в сучасних арабській і українській мовах (2012)
Ляпунова Н. В. - Методика семантичного та прагматичного аналізу мережевих словотвірних моделей іспанської мови (2012)
Скрябіна В. Б. - Невербальний компонент персуазивної комунікації (2012)
Субота С. В. - Довжина кореневої морфеми в середньоанглійській мові (2012)
Проскурина Л. Н. - Профессиональная метафорическая картина мира (на примере русской терминологии ремонта летательных аппаратов) (2012)
Єсипович К. П. - Витоки фольклорної традиції Франції: лінгвоісторичний нарис (2012)
Кушнірова Т. В. - Жанрово-стильові особливості роману В. Набокова "Запрошення на страту” (2012)
Асланова Наиля Али гызы - Об особенностях художественных характеров в романтизме США и Азербайджана (2012)
Фараджова Элина Иса гызы - Эпос "Кёроглу" в русскоязычных источниках (2012)
Єрмоленко І. І. - Семантичні особливості заголовків детективних романів Даніеля Пеннака (2012)
Берестень О. Е. - Игра "Станции” на уроке иностранного языка (2012)
Чернігівська Н. С. - Ефективність організованої підготовки майбутніх учителів іноземної мови до самоосвітньої діяльності (2012)
Шумейко Н. В. - Особливості формування професійної компетенції перекладача (2012)
Вимоги до рукописів (2012)
Адамчук В. В. - Диференціальне рівняння коливань робочого елемента нового відокремлювача гички, Борис А. М., Булгаков В. М. (2013)
Булгаков В. М. - Математична модель вібраційного викопування цукрових буряків (2013)
Бурдейна О. В. - Розсіяння і довжина локалізації в стрічковому акустичному хвилеводі з хаотично нерегулярними границями, Бурдейний В. М., Гель П В., Шевчук О. Ф. (2013)
Надутый В. П. - Эфект підйому вологих часток у вертикальній вібруючій трубі, Елисеев В. И., Луценко В. И. (2013)
Ольшанский В. П. - Свободные вертикальные колебания осциллятора линейно-переменной массы, Ольшанский С. В. (2013)
Пилипака С. Ф. - Теоретичне дослідження руху матеріальної точки по лопатці циліндричної форми, Бабка В. М., Адамчук О. В. (2013)
Струтинській С. В. - Дослідження динаміки просторової системи приводів із врахуванням розподіленості її параметрів (2013)
Харченко Є. В. - Порівняльний аналіз результатів теоретичних і експериментальних досліджень динаміки підіймального пристрою, Носов Ю. Є. (2013)
Надутый В. П. - Аппроксимация результатов экспериментальных исследований ударного взаимодействия горной массы с рабочими поверхностями виброма, Сухарев В. В., Белюшин Д. В. (2013)
Ру6аненко О. Є.. Мисенко С. В. - Вплив вібрації контактів на подальшу роботу високовольтних вимикачів, Рубаненко О. О. (2013)
Чубик Р. В. - Тороїдальна вібромашина для обємної віброабразивної обробки деталей у автоматичному режимі, Ярошенко Л. В. (2013)
Рахманов С. Р. - Исследование ударного воздействия гильзы с валками автоматического стана трубопрокатного агрегата, Тополов В. Л. (2013)
Панібрацький В. О. - Моделювання впливу коливань температури і концентрації на процес електронно-променевого рафінування кремнію, Солоненко В. І., Гель П. В., Солоненко І. В. (2013)
Нахайчук О. В. - Статистичні підходи до оцінки пластичності матеріалів труб великого діаметру, Музичук В. І. (2013)
Лисогор В. М. - Теорія експерименту дослідної електромеханічної установки для обробки деталей ремонтованої сільськогосподарської техніки, Горбатюк Р. М., Шуллє Ю. А. (2013)
Гевко Р. Б. - Результати експериментальних досліджень з визначення ступеня просипання сипких сільськогосподарських матеріалів в шайбових скребках на криволінійних вигнутих ділянках траси трубчатого транспортера-змішувача, Токарчук О. А. (2013)
Зав’ялов В. Л. - Класифікаційні ознаки збуджувачів коливальних ефектів та пристроїв для їх реалізації при екстрагуванні, Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2013)
Паламарчук І. П. - Розробка конструктивно-технологічної схеми вібророторної дробарки, Янович В. П., Купчук І М., Соломко І. В. (2013)
Цуркан О. В. - Сучасні способи сушіння зернових матеріалів, Нечепоренко С. А., Близнюк М. Я. (2013)
Цуркан О. В. - Енергозберігаюча установка для сушіння зернових матеріалів, Онофрійчук В. В., Близнюк М. Я. (2013)
Черниш О. М. - Розрахункова модель коливального руху навісного очисника головок коренеплодів, Яременко В. В. (2013)
Степанков В. - Подвижник історичної науки (2014)
Кароєва Т. - Методика реверсивного та презентивного прогнозування в історичних дослідженнях (на прикладі дослідження рівня письменності населення подільської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) (2014)
Кріль М. - Добромильський літопис 1648-1705 рр. як історико-культурна пам’ятка (2014)
Трубчанінов С. - Історико-географічне вивчення Наддніпрянської України науковцями Університету Св. Володимира (2014)
Верстюк В. - Українсько-московські відносини 1648-1657 рр. в оцінці М. Костомарова (2014)
Копилов С. - Cтиль життя і наукової творчості українських істориків у перші десятиріччя ХХ ст. (2014)
Олійник С. - Матеріали часопису "Вісник Союзу визволення України" про взаємини галицької інтелігенції з російською владою в воєнний період 1914-1916 років (2014)
Niemczyk K. - Zagrozenie moldawsko-tatrskie Rusi Koronnej na przelomie XV/XVI wieku i jej wplyw na polityke wewnetrzna Krolewstwa Poiskiego (2014)
Газін В. - Вільно-2: російсько-польські переговори 1658 р. та вплив українського чинника (2014)
Коваль М. - Практика використання споруд довготривалої фортифікації у військово-інженерній підготовці до війни (кінець ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.) (2014)
Гуцал А. - Розкопки курганної групи в районі Гусикової гори на Хмельниччині та їх результати (2014)
Супрун Н. - Про церемонію поховання як елемент поховальної традиції Херсонесу – Херсону (2014)
Головко О. - Європейська політика Русі наприкінці 60-х – у 70-х роках ХІ ст. (2014)
Ђура Харди. - О смрти господара мачве кнеза Ростислава Михаилович (2014)
Степанков В. - Еволюція козацької старшини у протоеліту (кілька міркувань дискусійного характеру) (2014)
Кононенко В. - Модернізаційні проекти української центральної адміністрації за доби І. Мазепи (2014)
Філінюк А. - Православна церква в етнорелігійних трансформаціях у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. (2014)
Федьков О. - Становлення Української соціал-демократичної спілки (2014)
Скрипник А. - Участь населення Правобережної України в транспортуванні військових вантажів російської армії (1793-1860 рр.) (2014)
Щур С. - Революційне народництво Наддніпрянської України і проблема насилля напередодні та під час "ходіння в народ" (2014)
Дубінський В. - В. Доманицький у кооперативному русі Наддніпрянської України на початку ХХ століття, Комарова О. (2014)
Опря І. - Заповідь "Не убий": проблема поєднання релігійного та громадянського обов’язку віруючими пізньопротестантських громад Правобережної України в роки Першої світової війни (2014)
Опря А. - Православний єпископат України напередодні Лютневої революції 1917 р. (2014)
Лозовий В. - Відносини "місто-село" в контексті українського національно-визвольного руху у революційну добу (1917-1918 рр.) (2014)
Комарніцький О. - Формування студентського контингенту педвишів УСРР (1921-1926 рр.): нормативно-правова база (2014)
Яблонський В. - Державний центр УНР в роки другої світової війни (2014)
Сеньків М. - Повсякденне життя західноукраїнського селянства (1944-1952 рр.) (2014)
Адамовський В. - Політико-правові засади реабілітації громадян України середини 50-х – початку 60-х років ХХ ст. (2014)
Блажевич Ю. - Самобутність українського православ’я та його нищення в умовах інкорпорації Подільського краю до складу Російської імперії (кінець XVIII – середина 50-х років ХІХ ст.) (2014)
Майор Р. - Особливості менталітету українців Закарпаття (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Білецький П. - Участь іноземних підприємців у харчовій промисловості Подільської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Завальнюк О. - Зусилля подільської інтелігенції із творення української загальноосвітньої школи за гетьманату (травень-грудень 1918 р.) (2014)
Прокопчук В. - Репресії в Дунаївцях в контексті провадження справи "Спілки визволення України" (2014)
Щодра О. - Войтович Л. В. Князь Лев Данилович / Славетні постаті середньовіччя. – Вип. 1. – Львів: НАН України. Інститут Українознавства ім. І. Крип’якевича, 2012. – 181 с. (2014)
Нечитайло В. - Магась-Демидас Ю. І. Кооперативний рух у Подільській губернії. 1860-і – 1914 роки / Ю. І. Магась-Демидас, О. М. Федьков. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 144 с. (2014)
Григоренко О. - Телячий Ю. В. Українська літературно-мистецька інтелігенція в національно-культурному відродженні (1917-1921 рр.): (2014)
Коротко про авторів (2014)
Мусієнко В. П. - Суржик у студентському середовищі: функціонування та рефлексія (2013)
Абашина В. Н. - Интертекстуальные знаки в научной речи: Евгений Владимирович Кротевич (2013)
Golodov A. G. - Eхpressive Einschätzung in der Sprache der Politik (2013)
Кендюшенко А. Г. - Прецедентные феномены как способ изучения прагматического уровня языковой личности журналиста (2013)
Мунтян О. О. - Лексемы со значением "опухоль” в русском языке начального периода формирования русской нации (2013)
Samkovska A. S. - Certainty vs. uncertainty: analyzing prosodic features (2013)
Филюшин В. - Аксиологический аспект формирования языковой личности (2013)
Моллаахмади Дехаги Амирреза - Языковая личность современной иранской писательницы Симин Данешвар и проблемы перевода романа "Плач по Сиявушу” ("Сувашон”) на русский язык (2013)
Хамдамиан Али - Эпистемическая модальность в философском дискурсе (на материале журнала "Вопросы философии” № 12, 2011) (2013)
Бойко І. О. - Роль кличного відмінка в ідентифікації об’єктів номінації в сучасній українській мові (на матеріалі сучасної української прози) (2013)
Мізін К. І. - Міждисциплінарні витоки зіставної лінгвокультурології (2013)
Ковтун Т. В. - Ментально-вербальные характеристики русской языковой личности (2013)
Колесник О. С. - Емоції крізь призму лінгвосеміотики міфу (2013)
Козирєва З. Г. - Лексико-семантична група на позначення їжі зі злакових рослин в історії української мови (2013)
Лиса Г. І. - Іменники – позначення парних предметів у сучасній українській мові (2013)
Мележик К. А. - Морфосинтаксические и лексические особенности английского студенческого социолекта (2013)
Стасюк Т. В. - Короткий огляд положень теорії терміна Рити Теммерман (2013)
Файфер Н. В. - Граматична сполучуваність конверсійних віддієслівних іменників (2013)
Круківська О. В. - Номенклатура, статус та семантико-прагматичні особливості дієслівних лексичних одиниць-еквівалентів дієслова "бути” в метамові французької легальної дефініції (2013)
Исмаилова Ф. Е. - Межкультурные коммуникации и современные методологии исследования литературы (2013)
Джуанышбеков Н. - Языковая личность В. Муратовского в аспекте поэтики литературы (2013)
Лаушкина И. П. - Стилистические принципы построения образов персонажей в литературных портретах писателей и людей искусства А. М. Горького (2013)
Радчук О. - Корреляция понятий языковая личность, образ автора и модальность в художественном тексте (2013)
Тищенко І. Ю. - Універсалії в структурі концептосфери романістики Р. Андріяшика (2013)
Ніколаєнко С. В. - Сонетарій Едмунда Спенсера крізь призму критики нового історизму (2013)
Шумейко Н. В. - Відображення форм взаємодії культур та соціальної інакшості в деяких художніх творах та публіцистичних нарисах другої половини ХХ століття (2013)
Нечиталюк І. В. - Формально-змістові модифікації малої прози кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Эбрахими Шахрох - Книжная традиция в персидских паремиях (на материале персидских книжных паремий) (2013)
Кацімон О. А. - Переклад роману Л. М. Толстого "Відродження” як одна з перших перекладацьких спроб на Буковині (2013)
Федорів М. - Дослідження психосемантичних особливостей сприйняття емоційності у прозі Р. Андріяшика (2013)
Тарасова О. - Проблема формування творчої мовної особистості в системі цінностей людського розвитку (2013)
Бондар М. В. - До питання методики викладання теми "Дієприкметник, дієприслівник у російській мові” в турецькомовній аудиторії (2013)
Довгоп’ят О. О. - Формування лінгвокраїнознавчої та міжкультурної компетентності іноземних студентів на підготовчих факультетах України (2013)
Кульберг М. С. - Особливості розроблення системи вправ до автентичних текстів за фахом іноземною мовою для розвитку вмінь швидкого читання (2013)
Лисюченко Е. В. - Коммуникативная специфіка медицинского дискурса в процессе обучения русскому языку иностранных студентов (2013)
Ланова І. В. - Формування мовленнєвої компетентності студентів – актуальна проблема вищої школи (2013)
Мелкумова Т. В. - Формування орфоепічних умінь і навичок з української мови в іноземних студентів (2013)
Соловей Л. С. - Неперервна освіта як важлива умова підготовки висококваліфікованого фахівця сфери туризму в Україні (2013)
Свердлова Т. Г. - Трансформація ролі викладача японської мови на сучасному етапі (2013)
Добротвор О. - Методи оцінювання комунікативної компетентності (2013)
Довбенко Т. В. - До проблем української ментальності (2013)
Глущенко Л. М. - Любченко Т. В. Перехідність як тип валентності дієслова в новогрецькій мові : (могорафія) / Тетяна Вікторівна Любченко. – К. : Логос, 2012. – 153 с. (2013)
Вимоги до рукописів (2013)
Алієв Е. Б. - Теоретичне обґрунтування діапазону робочих конструктивно-технологічних параметрів плитно-валяльної машини, Івлєв В. В. (2013)
Забродський М. М. - Системне моделювання та параметрична оптимізація проектного розрахунку вібраційного грохота з круговими коливаннями (2013)
Косминський І. В. - Стабілізація режиму коливань привантажувача (2013)
Ловейкін В. С. - Моделювання руху механізму переміщення вантажопідйомної машини за оптимальним законом, Ромасевич Ю. О. (2013)
Полулях А. Д. - Физическая модель процесса обезвоживания угольного шлама на сите виброгрохота, Еремеев И. В. (2013)
Полулях А. Д. - Математическое описание процесса виброуплотнения угольного шлама на высокочастотном грохоте с разнонаклонными участками обезвоживающей поверхности, Полулях Д. А., Еремеев И. В. (2013)
Свідерський А. Т. - Дослідження динаміки вібраційної машини із урахуванням напружено-деформованого стану пружно-пластичного середовища (2013)
Сівко В. Й. - Дослідження напружено деформованого стану армоцементних конструкцій у результаті поверхневого віброформування, Кузьмінець М. П. (2013)
Дєдов О. П. - Методологічні аспекти статичних та динамічних випробувань машин технологічного призначення (2013)
Назаренко І. І. - Дослідження взаємодії бетонної суміші з робочим органом електромагнітної ударно-вібраційної установки, Баранов Ю. О., Басараб В. А. (2013)
Назаренко І. І. - Дослідження несталих режимів роботи вібромайданчика, Мартинюк І. Ю. (2013)
Назаренко І. І. - Енергетичні співвідношення у віброударних машинах для ущільнення бетонних сумішей, Ручинський М. М. (2013)
Назаренко І. І. - Дослідження надійності карданних валів вібромашин будівельної індустрії, Свідерський А. Т., Делембовський М. М. (2013)
Поліщук Л. К. - Модальний аналіз суцільної багатопрогонової стріли відвалоутворювача, Харченко Є. В. (2013)
Рахманов С. Р. - Особенности функционирования и пути снижения динамических нагрузок в линии привода автоматического стана трубопрокатного агрегата с зазором в сочленениях, Лагутин Б. Н., Тополов В. Л., Байджанов С. М. (2013)
Франчук В. П. - Рационализация режимных и конструктивных параметров вертикальной вибрационной мельницы, Анциферов А. В. (2013)
Шепеленко И. В. - Образование антифрикционного покрытия финишной антифрикционной безабразивной вибрационной обработкой, Черкун В. В. (2013)
Яковенко В. Б. - Параметрическая оптимизация в проектных расчетах машин для производства строительных материалов (2013)
Берник І. М. - Інтенсифікація технологічних процесів обробки харчових середовищ (2013)
Назаренко І. І. - Аналіз конструкцій вібраційних щокових дробарок і тенденції їх удосконалення, Міщук Є. О. (2013)
Орищенко С. В. - Дослідження динаміки вібраційного грохота та оцінка його ефективності, Мацюк Б. В. (2013)
Пазюк В. М. - Ступінчаті режими сушіння рослинної сировини з антиоксидантними властивостями (2013)
Паламарчук І. П. - Дослідження амплітудно-частотних та енергетичних характеристик вібророторної дробарки для виробництва спирту, Янович В. П., Купчук І. М. (2013)
Валюх З. О. - Словотвірна парадигма як об’єкт зіставної типології (2013)
Терехова С. И. - Типы идентификации в лингвистике и переводоведении в свете национальной специфики языков (2013)
Алексенко С. Ф. - Зумовленість просодичної організації висловлень-вибачень їхньою соціокультурною варіативністю в англійському мовленні (2013)
Бондаренко Я. О. - Вербалізація когнітивної діяльності кіноперсонажа в процесі інтроспекції (на матеріалі американського телесеріалу "Сприйняття") (2013)
Терехова Д. І. - Використання психолінгвістичних методів дослідження для міжмовних і міжкультурних зіставлень (2013)
Пашкова Н. І. - Етимологічний аналіз у концептуальних дослідженнях (2013)
Єсипович К. П. - Лінгво-історичний нарис становлення фольклорної традиції Франції (2013)
Круковський В. І. Круківська О. В. - Лінгвостилістичні та екстралінгвальні особливості аргументативної функції дескриптивну в законодавчому дискурсі (на матеріалі французької мови) (2013)
Литвинов О. О. - Лексико-семантичні характеристики англомовних номінацій невербальних зорових знаків комунiкації (2013)
Лоикова-Насенко Т. Х. - К вопросу о безэквивалентной лексике (2013)
Слаба О. В. - Динамічні процеси у фаховій німецькій лексиці з економіки (2013)
Ніколенко А. Г. - Етнокультурна сутність мовної свідомості і культурні концепти як феномен лінгвокультури (2013)
Стасюк Т. В. - Ієрархія концептосфери "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (2013)
Семененко Г. М. - Вплив зовнішніх факторів на граматикалізацію форм тривалого аспекту в ранньоновоанглійській мові (2013)
Бойко І. О. - Семантичні типи вокативів як джерело характеристики мовної особистості (на матеріалі художнього дискурсу) (2013)
Дягілєва Ж. А. - Метафора в образному складнику концепту FREUNDSCHAFT / ДРУЖБА в німецькій мові (2013)
Рубанюк Э. В. - Образование имен собственных и специфика их употребления в немецких народных сказках (2013)
Бондар М. В. - Мова жестів: шляхи до взаєморозуміння (2013)
Черненко О. В. - Основні мовленнєві тактики реалізації стратегій комунікантів на завершальному етапі конфлікту (2013)
Коробка Г. А. - Язык и смех в етикетных ситуациях общения (2013)
Дерік І. М. - До проблеми лінгвостилістичного аналізу лімериків в аспекті перекладу (2013)
Субота С. В. - Симетрія фонемної структури кореневої морфеми в англійській мові (діахронічне дослідження на матеріалі лексикографічних джерел) (2013)
Бурка Н. А. - Встановлення інвентарю приголосних фонем давньоанглійського періоду (2013)
Коробова І. О. - Словотвірне освоєння новітніх запозичень сучасною українською мовою (2013)
Тимошенко О. В. - Явище телескопії як способ словотворення технічної лексики (2013)
Каліущенко Ю. В. - Англійські конструкції з ольфакторними дієсловами та їх еквіваленти в українській мові (2013)
Кисельова О. С. - Глаголы, обозначающие действие и его ошибочный характер (на материале английского и украинского языков) (2013)
Максименко Ю. В. - Роль невербальних засобів у вираженні емоції інтересу в англомовному художньому дискурсі (2013)
Чміленко О. М. - Поняття фікціонально маркованого контексту (на матеріалі літературних казок Р. Дала) (2013)
Козирєв Є. В. - Особливості перекладу православних богослужбових текстів японською мовою (2013)
Величко Н. В. - Языковая личность А. П. Чехова в эпистолярных текстах крымского периода (2013)
Овадюк О. В. - Запозичення як засіб збагачення англійської мови (2013)
Сизоненко Н. А. - Наративні стратегії в історичній романістиці британського постмодернізму (2013)
Ніженковська І. В. - Перспективні напрямки поліпшення якості навчання студентів заочної форми навчання фармацевтичного факультету, Глушаченко О. О., Головченко О. І., Попкова Ю. В. (2013)
Майєр Н. В. - Теоретичні засади розроблення концепції формування методичної компетентності в майбутніх викладачів французької мови (2013)
Бірецька Л. С. - Критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно орієнтованого читання (2013)
Шумейко Н. В. - До питання полікультурної освіти студентської молоді в зарубіжній педагогіці (2013)
Мелешко І. В. - До питання пріоритетних напрямків та інноваційних методів викладання іноземних мов (2013)
Вороніна Г. Р. - Комп’ютерно орієнтовані технології у процесі вивчення іноземних мов (2013)
Вимоги до рукописів (2013)
Борисюк Д. В. - Системи вимірювання та аналізу вібрації, удару і шуму, Яцковський В. І. (2013)
Виноградов Б. В. - Механический осциллятор с параллельными упругими связями, Христенко А. В. (2013)
Горошко А. В. - Розрахунок допустимих значень параметрів об’єктів у випадку полімодальності їх імовірнісних розподілів, Ройзман В. П. (2013)
Калетнік Г. М. - Математичне моделювання руху скиби ґрунту по площині косого клина, Пришляк В. М., Яропуд В. М., Булгаков В. М., Пилипака С. Ф. (2013)
Ольшанский В. П. - О коэффициенте динамичности при мгновенном нагружении осциллятора линейно-переменной массы, Ольшанский С. В. (2013)
Савелов Д. В. - Реологические методы описания взаимодействия рабочих органов вибросилового оборудования с металлическими порошками (2013)
Бовсуновський А. П. - Втомне пошкодження валопроводу парової турбіни при несинхронному підключенні до мережі турбогенератора, Куєвда В. П., Куєвда Ю. В., Штефан Є. В. (2013)
Борисюк Д. В. - Особливості вібродіагностики низькообертових підшипників кочення, Твердохліб І. В., Полєвода Ю. А. (2013)
Кірієнко О. А. - Дослідження процесу віброударного проколу при безтраншейному прокладанні трубопроводів на основі хвильового уявлення (2013)
Литвиненко О. А. - Кавітаційна стійкість модифікованої кераміки, Кавун В. П., Некоз О. І., Риндюк Д. В. (2013)
Отений Я. Н. - Нанесение декоративного регулярного рельефа на наружные цилиндрические поверхности, Казак В. Ф., Ибатуллин И. Р. (2013)
Рахманов С. Р. - Динамические особенности функционирования и пути модернизации привода рабочей клети стана холодной прокатки труб, Вышинский В. Т., Журавлев А. В. (2013)
Алієв Е. Б. - Теоретичне обґрунтування геометричних параметрів рифлів робочої поверхні плитно-валяльної машини, Івлєв В. В., Грицун А. В. (2013)
Бабичев А. П. - Виброволновая упрочняющая обработка режущих ножей сельскохозяйственных машин, Коваль Н. С., Романовский И. Н., Солоная Е. В. (2013)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Обґрунтування ефективності процесів зневоднення за допомогою вібраційного та віброударного навантаження, Любин В. С. (2013)
Ковалишин С. Й. - Дослідження процесу віброелектросепарування дрібнонасіннєвих сумішей на похилих гірках (2013)
Павленко В. С. - Компактна установка для сушіння зернових матеріалів, Цуркан О. В., Нечепоренко С. А., Онофрійчук В. В., Близнюк М. Я. (2013)
Паламарчук І. П. - Обгрунтування технології та обладнання для попередньої обробки крохмалевмісної сировини при виробництві спирту, Янович В. П., Купчук І. М. (2013)
Полулях А. Д. - Особенности конструирования гидрогрохотов с комбинированной просеивающей поверхностью плоской формы, Полулях Д. А. (2013)
Сілін Р. І. - Вібраційні машини для зміни властивостей води, Гордєєв А. І. (2013)
Савченко І. - Проблема українського складоподілу (аналітичний огляд) (2012)
Яременко С. - Динаміка статусу української літературної мови в національно-культурному вимірі (2012)
Кумеда О. - Риси східнополіського вокалізму в мові першодруків творів П. О. Куліша (2012)
Барчук М. - Фонетико-правописні особливості вокалізму в літературній мові Галичини середини ХІХ ст. (2012)
Коновченко О. - Аналогія та "народна етимологія" як причини ускладнення основ іншомовних слів (2012)
Кочерга Г. - Лінгвістичний антропоцентризм і теорія мовної картини світу як основа дослідження історичної дериватології української мови (2012)
Гримашевич Г. - Система прислівника в житомирській актовій книзі 1635 року (відприкметникові та відіменникові прислівники) (2012)
Заскалета В. - Функціонування складнопідрядних означальних речень у пам’ятках української мови XVI–XVIII ст. (на матеріалі препозитивних речень зі сполучним що) (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського