Дурманенко О. - Віртуальний простір комунікаційних мереж Інтернету як елемент конструювання соціальної реальності (2013)
Ліщук-Торчинська Т. - Інтерпретативні матриці історичного наративу (2013)
Петрушкевич М. - Підходи до розуміння масової комунікації (2013)
Возняк В. - Способи входження філософського знання в тканину педагогічної теорії та педагогічних практик, Буцяк І. (2013)
Ганаба С. - Концепція "глибинного спілкування" Г. Батищева та її дидактично освітні імплікації (2013)
Арцишевський Р. - Видатний мислитель ХХ століття (до 150 річчя з дня народження В. І. Вернадського) (2013)
Мелько І. - Філософія "я−ти" Семена Франка (2013)
Пхиденко С. - Особливості логічного вчення джайнізму (2013)
Семенов А. - Історіографія філософії Відродження (2013)
Сільвестрова О. - Особа, держава, історія у філософії А. Шопенгауера (2013)
Ясінський М. - До історії філософії клубної культури Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Дем’янова Н. - Взаємовплив українського мистецтва дорадянського періоду й мистецтва сусідніх культур: автентичність та запозичення (2013)
Колесникова Л. - Часо-простір японських дзуйхіцу та "сполохів" Костя Москальця (2013)
Муха О. - Проблема естетичної перцепції в динаміці розвитку феноменологічної естетики (2013)
Столярчук Н. - Світоглядно-естетичні універсалії бароко в художньому мисленні українського авангарду (2013)
Борейко Ю. - Православна релігійність в українських реаліях постмодерну (2013)
Соломаха І. - Світосприйняття східних слов’ян: релігієзнавчий контекст (2013)
Сорочук А. - Релігійна ідентичність особи в умовах сучасної культури (2013)
Наші автори (2013)
Бондарчук М. - Статус побутової речі в сучасній культурі: культурологічний аспект (2013)
Гусева Н. - Концепции языка как мироотношенческие модели (2013)
Донець І. - Онтологічні засади феномену "Я" (2013)
Ковальчук І. - Значення ведичного знання в розв’язанні антропологічної кризи: можливості та потенціал (2013)
Колесникова Л. - Витоки естетизму японської культури (2013)
Кутузова Г. - Філософська антропологія як конструкт теоретико-методологічного вдосконалення професійної підготовки культурологів (2013)
Метельова Т. - Інший як проблема в контексті ідентифікацій (2013)
Наконечний М. - Проблема Іншого в контексті формування сучасної національної ідентичності (2013)
Пригода Т. - Культура як культуроподібність (2013)
Сохацька О. - Роль світоглядної культури в системі особистісно-орієнтованого виховання сучасної молоді (2013)
Сулацкова О. - Антропогенні чинники екологічної кризи (2013)
Борейко Ю. - Сучасні міфології масової свідомості в повсякденному бутті українського суспільства (2013)
Зайцев М. - Сучасна соціокультурна ситуація та проблема освіти (2013)
Іванова Н. - Дошкільна освіта в дискурсі філософських рефлексій (2013)
Ліщук-Торчинська Т. - Філософсько-історичні трактування поняття "історичний наратив" (2013)
Насонова К. - Вплив засобів масової комунікації на трансформацію гендерних установок (2013)
Петрушенко О. - Феномен утопічної свідомості: її особливості та різновиди (2013)
Сільвестрова О. - Філософсько-історичні проблеми егоїзму як елементу життєвої орієнтації людини (2013)
Ситник О. - Політична міфологія: проблема визначення (2013)
Чупринський Б. - Правова культура як основний складник професійної культури юриста (2013)
Ясінський М. - Соціокультурний образ історичної самосвідомості (2013)
Возняк С. В. - Взаємозв’язок мислення і пам’яті у філософії Мартіна Гайдеґґера (2013)
Пхиденко С. - Сприйняття як джерело істинного знання в логіці Дігнаги і Дхармакірті (2013)
Сичевська-Возняк О. - Співвідношення свободи і зла у філософських пошуках Миколи Бердяєва (2013)
Бляшук О. - Філософсько-мистецькі особливості оздоблення друків Івана Федорова (2013)
Головей В. - Метаморфози релігійного мистецтва в епоху Ренесансу (2013)
Дем’янова Н. - Символіка образів в українському живописі (на прикладі теоморфних, антропоморфних і зооморфних зображень) (2013)
Кисла С. - Проблема адаптації класичної музики до молодіжної аудиторії (2013)
Сарнавська О. - Експлікація синестезійної чуттєвості в античній естетичній традиції (2013)
Сокол Я. - Репрезентація феномену сакральності засобами кінематографу (на прикладі творчості Андрія Тарковського), Колосок Т. (2013)
Столярчук Н. - Семантика ікони в знаковій системі авангарду (2013)
Возняк О. - Христологічна антропологія та діалогічна філософія: історична експлікація та зіставлення вихідних підстав (2013)
Гулько Г. - Неорелігійний сегмент на Волині: історія, сучасність і проблеми (2013)
Дмитрук І. - Соціокультурна ідентичність українського п’ятидесятництва (2013)
Распопов Є. - Сутність релігії як чинник іморталізму в концепції Людвіга Фейєрбаха (2013)
Клімук І. - Українські релігійні стереотипи в контексті формування сучасної релігійної ідентичності (2013)
Стасюк Л. - Протестантська ортодоксія в етико-філософських концепціях ліберальної теології (2013)
Соломаха І. - Віра як складник релігійного навернення Аврелія Августина (2013)
Наші автори (2013)
Божко С. І. - Роль енергетичного балансу в аналізі використання енергетичних ресурсів в Україні (2011)
Штангрет А. М. - Теоретико-методологічні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємств авіаційної галузі (2011)
Ромусік Я. В. - Людський капітал та організація праці як чинники впливу на показник продуктивності праці (2011)
Миронова Л. Г. - Класифікація рейтингових моделей та їх застосування в прийнятті управлінських рішень (2011)
Гайдим В. В. - Контроллінг використання фінансових потоків підприємств (2011)
Никоненко С. В. - Концепція підвищення ефективності управління соціальним капіталом страхової компанії (2011)
Зянько В. В. - Методологічний підхід до оцінювання економічного ефекту інноваційної діяльності малого підприємництва, Крива С. В. (2011)
Федяєва О. О. - Напрями збільшення ефективності методів прогнозування на міжнародному валютному ринку (2011)
Лозовик Д. Б. - Сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України (2011)
Стефанович Є. А. - Стан та тенденції фінансування інвестиційних проектів в Україні (2011)
Яровенко Г. М. - Методи дослідження ринку автоматизованих інформаційних систем, Титаренко А. К. (2011)
Іванов С. В. - Імітаційна модель керування прибутком підприємства (2011)
Деркач Т. А. - Система внутрішньогосподарського контролю за авансованими оборотними засобами суб’єктів зберігання зерна (2011)
Апарова О. В. - Фінансово-економічна характеристика факторингу в Україні, Кудрицька Ж. В. (2011)
Солнцев С. О. - Операціоналізація лояльності у банківській сфері, Єфіменко О. М. (2011)
Коваленко О. О. - Проблеми та перспективи присутності іноземного капіталу в банківській системі України, Кошевий М. М. (2011)
Грищенко И. В. - Предпосылки формирования механизма управления экономическим потенциалом территории с учетом требований экологической безопасности (2011)
Мирончук В. М. - Вдосконалення схеми кредитних відносин, шляхом поєднання елементів традиційної та ісламської систем кредитування (2011)
Стець О. В. - Модель динаміки активів та пасивів комерційного банку та її використання в стратегічному управлінні, Костяний А. М. (2011)
Фрасинюк А. М. - Інноваційні форми організації транснаціонального банківського бізнесу (2011)
Ріщук Л. І. - Організаційно-економічна модель управління ризиками на нафтопереробних підприємствах, Струк Н. П. (2011)
Кузьменко О. М. - Розробка стратегії інноваційного розвитку промислового комплексу регіон (2011)
Белоусов Я. І. - Ситуаційний аналіз соціально-економічного розвитку регіону (2011)
Куракіна Ю. О. - Методичні основи визначення втрат бізнесу від погіршення фінансового стану в результаті впровадження інвестиційного проекту (2011)
Новиков В. В. - Конкурентоспроможність України у сучасних міжнародних економічних відносинах (2011)
Іщенко С. В. - Вдосконалення системи діагностики рівня життєздатності промислового підприємства, Литвиненко М. Р., Лафазан С. О. (2011)
Колдовський В. В. - Підходи до оцінки економічних показників програмних проектів на основі функціональних точок та їх похідних (2011)
Загорянська О. Л. - Проблеми становлення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств в сучасних умовах розвитку (2011)
Капустян В. О. - Раціональні стратегії переходу до рівноважного стану в моделі економічного обміну, Лазаренко І. С. (2011)
Одотюк І. В. - Перспективні сфери інвестування інноваційних розробок в Україні, Фащевська О. М., Дульська І. В., Ткачова О. А. (2011)
Слепян Е. В. - Модель формування параметрів місцевої облігаційної позики (2011)
Сердюк Б. М. - Декомпозиція та агрегування виробничої потужності для оцінки економічних збитків при надійному електропостачанні підприємства, Шекера М. В. (2011)
Безгинов А. И. - Институциональная экономика: хреодный эффект (2011)
Ёрохов Е. З. - Усовершенствование механизма обеспечения экономической безопасности Украины (2011)
Левковська Л. В. - Функціонування корпорацій у національній економічній системі (2011)
Петрова Л. Е. - Финансирование инновационной деятельности: анализ существующих подходов (2011)
Левчинський Д. Л. - Системний характер державних регуляторів соціально – економічних умов відтворення житлового фонду (2011)
Сініціна О. В. - Сучасні тенденції та стратегічні орієнтири розвитку виставкової діяльності у регіонах України (2011)
Бала В. В. - Розрахунок точки беззбитковості як необхідна умова для визначення інвестиційної привабливості підприємства (2011)
Приходько В. П. - Принципи активізації інвестиційного потенціалу в регіональній політиці економічного зростання (2011)
Каюмова В. В. - Сучасний підхід до забезпечення регіональної соціальної безпеки України (2011)
Шнипко О. С. - Торговельні війни в умовах глобалізації: значення для України (2011)
Савелко С. О. - Невідповідність надходжень прямих інвестицій в Україну потребам модернізації економіки (2011)
Карпук А. І. - Державно-приватне партнерство у лісовому господарстві: інноваційно-інвестиційний аспект (2011)
Каламбет С. В. - Організаційно-економічний механізм взаємодії страхових компаній з підприємствами в системі забезпечення їх фінансово-майнової безпеки, Якимова А. М., Горб В. А. (2011)
Гавкалова Н. Л. - Дослідження впливу витрат на персонал на ефективність діяльності підприємства, Криворучко А. С. (2011)
Корецька С. О. - Формування місцевих бюджетів України (2011)
Слобода Л. Я. - Управління власним капіталом банків за економічної нестабільності: досвід України та зарубіжних країн, Фостяк В. В. (2011)
Савелко Т. В. - Поняття та ознаки банку як головного елемента банківської системи (2011)
Понеділко О. В. - Балансування податкового регулювання у сфері інтересів бюджету та платників податків (2011)
Коваль О. П. - Щодо залучення працівників до участі в системі недержавного пенсійного забезпечення (2011)
Демченко Т. А. - Проблеми поділу активів у сучасних системах обліку та шляхи їх вирішення в Україні (2011)
Миронова Л. Г. - Оцінювання ефективності управління трудовим потенціалом підприємства на основі рейтингового підходу (2011)
Привалова Л. В. - Фінансові передумови формування моделі сталого розвитку України, Шило Л. А. (2011)
П'ятницька Г. Т. - Регіональне управління виставковою діяльністю: методологічні підходи та практичні результати, Сініціна О. В. (2011)
Ставицький О. В. - Сутність інноваційного потенціалу підприємства (2011)
Цалько Ю. М. - Фінансове забезпечення системи вищої освіти у зарубіжних країнах: основні тенденції та досвід для України (2011)
Могилевська О. Ю. - Методичні підходи до визначення стратегії маркетингового управління машинобудівним підприємством на основі аналізу прибутковості клієнта (2011)
Гареева Т. Ш. - Эффективная схема взаимодействия "Предприятие — Банк — Потребитель" для продвижения товаров/услуг за счет целевой рекламы в банкомате (2011)
Мулярчук Л. М. - Організація діяльності сервісних підприємств та розвиток ринку сервісних послуг (2011)
Мушкало І. М. - Світовий досвід та тенденції розвитку рекламного ринку України (2011)
Співак Р. В. - Вплив ринку нерухомості на зовнішню торгівлю будівельної галузі (2011)
Володарський О. В. - Діяльність транснаціональних корпорацій в Китаї (2011)
Сергійчук І. І. - Сутність та складові визначення масштабу діяльності промислових підприємств (2011)
Соломіна Н. Ю. - Оцінка управління оборотним капіталом машинобудівних підприємств за інтегральними показниками (2011)
Яременко О. О. - Особливості поняття "валютне регулювання" в сучасних економічних умовах (2011)
Скиба М. В. - Необхідність активізації інноваційної діяльності як чинника стійкого розвитку економіки України (2011)
Сіцінська М. В. - Система демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України (2011)
Кобець А. С. - Інноваційна і підприємницька функції на етапі реформування системи освіти в державі (2011)
Кризина Н. П. - Реформування галузі охорони здоров'я за даними України та зарубіжних країн у контексті політики всесвітньої організації охорони здоров'я (2011)
Рудалєва Л. В. - Діяльність банків на ринку цінних паперів: новітні світові тенденції та удосконалення державного регулювання (2011)
Федорук В. О. - Розвиток ювелірного ринку в Україні та процедури вироблення державної політики у сфері обігу дорогоцінних металів (2011)
Міщенко Д. А. - Підвищення ефективності державного регулювання розвитку зернового сектора України (2011)
Гіндес А. В. - Державна політика формування системи забезпечення економічної безпеки національної економіки України (2011)
Чечель О. М. - Державна економічна політика розвитку агропромислового комплексу: світовий досвід та перспективи для України (2011)
Висоцька Т. Є. - Європейська модель охорони здоров'я працівників цивільної авіації (2011)
Федоренко В. Г. - Динаміка і тенденції інвестування вітчизняної економіки, Палиця С. В. (2011)
Кобушко І. М. - Діяльність інституційних інвесторів на ринку інвестування України (2011)
Вініченко І. І. - Методичні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства (2011)
Корецька С. О. - Особливості розробки конкурентної стратегії комерційного банку на ринку цінних паперів (2011)
Тирала П. - Сучасні чинники безпеки держави, Ліманський А., Драбік І. (2011)
Мельник Л. Л. - Господарський аспект підприємництва та його державне регулювання (2011)
Харченко Н. В. - Управління залученням позикового капіталу акціонерного товариства (2011)
Шапуров О. О. - Моделі управління холдингами (2011)
Шапурова О. О. - Стратегічні аспекти транснаціональних корпорацій (2011)
Савелко Т. В. - Банківська система як найважливіший організаційний механізм фінансової системи (2011)
Корягін М. В. - Самостійність місцевих бюджетів як засіб підвищення ефективності фінансової системи, Корягіна С. В. (2011)
Абакуменко О. В. - Вплив процесів злиття та поглинання на економічну безпеку України, Литовченко М. В. (2011)
Мірзоєва Т. В. - До визначення сутності поняття "регіон", Томашевська О. А. (2011)
Демченко Т. А. - Напрями удосконалення обліку, аналізу та аудиту оборотних активів підприємств на базі сучасних комп'ютерних технологій (2011)
Нікітін П. В. - Аналіз сучасних методів логістичного управління перевезеннями вантажів, Тимощук О. М. (2011)
Савелко С. О. - Формування конкурентоспроможного фінансового потенціалу підприємства (2011)
Скриньковський Р. М. - Методичні рекомендації до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств (2011)
Кондрашевська О. Г. - Оцінка ефективності використання ресурсів підприємствами машинобудування (2011)
Кісіль М. Ю. - Перспективи розвитку методології стратегічного менеджменту на підприємствах сільського господарства (2011)
Могилевская О. Ю. - Система эффективного развития современного промышленного предприятия (2011)
Корнійчук І. В. - Оцінювання ефективності праці керівного складу в фінансових установах (2011)
Гаман П. І. - Державний вплив на функціонування інвестиційного ринку в Україні (2011)
Сорока М. П. - Формування та реалізація регіональних інвестиційних стратегій в Україні (2011)
Воскобійник С. І. - Нормативно-правовий аналіз процесів залучення інвестицій на територіальному рівні (2011)
Шевченко Н. І. - Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку (2011)
Рожкова І. В. - Система підготовки управлінських кадрів для галузі охорони здоров'я (пошук моделі), Радиш Я. Ф., Васюк Н. О. (2011)
Кризина Н. П. - Питання фінансування первинної медико-санітарної допомоги населенню України: проблеми та перспективи, Заглада О. О., Слабкий В. Г. (2011)
Федорук А. П. - Оптимізація фінансових ресурсів в умовах обмежених можливостей (на прикладі виконання бюджету м. Буча за 9 місяців 2011 року) (2011)
Нестеряк Ю. В. - Державна інформаційна політика та державне управління в умовах інформаційного суспільства (2011)
Беглиця В. П. - Удосконалення державного регулювання діяльності суднобудівної галузі (2011)
Васільєва Л. М. - Теоретико-прикладне трактування ролі кластера як інструменту підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки (2011)
Міщенко Д. А. - Розвиток системи державного регулювання аграрного сектора економіки України (2011)
Гончаренко О. В. - Економічна сутність інновацій та джерела їх формування (2011)
Гахраманов Вюгар Рашид оглы - Управление инновационными процессами в производственной сфере (2011)
Мігус І. П. - Основні напрями забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства при організації випуску та публічного розміщення акцій, Лаптєв С. М. (2011)
Савелко Т. В. - Структура елементів банківської системи та їх взаємозв'язок (2011)
Стояненко І. В. - Досвід державного регулювання інвестиційних процесів у розвинутих країнах та перспективи його використання в економіці України, Комариста О. І. (2011)
Литовченко М. В. - Удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання з урахуванням активізації процесів злиття і поглинання підприємств в Україні (2011)
Пенцак С. П. - Теоретичні аспекти інвестиційного розвитку (2011)
Моджтаба С. - Исламская страховая система и её особенности (2011)
Верховод І. С. - Інформатизація національної економіки й проблеми збалансування професійно-кваліфікаційної структури попиту і пропозиції на ринку праці (2011)
Абдуллаев К. Х. - Производительность труда как фактор повышения эффективности производства на предприятии (2011)
Цалько Ю. М. - Проблеми пошуку альтернативних джерел фінансування діяльності приватних вищих навчальних закладів в Україні (2011)
Сидоренко П. О. - Передумови появи міжнародних тенденцій дестабілізації фондових ринків (2011)
Ареф'єв В. О. - Інтегральне оцінювання рівня фінансової безпеки підприємств (2011)
Кондрашевська О. Г. - Концептуальний підхід до формування механізму фінансового управління підприємствами машинобудування (2011)
Ткаченко В. В. - Мікроімітаційне моделювання впливу системи оподаткування на економічні результати діяльності підприємств (2011)
Шевченко Н. І. - Сучасні інструменти державної інвестиційної політики (2011)
Сорока М. П. - Формування організаційно-економічного механізму інноваційної-інвестиційної діяльності регіону (2011)
Прохоренко О. Я. - Механізм подолання корупції на шляху до євроінтеграції України (2011)
Гаман П. І. - Функції держави щодо постановки фундаментальних завдань у промисловості (2011)
Драган І. О. - Методологія державного управління процесами модернізації житлово-комунального господарства: початковий етап (2011)
Сіцінська М. В. - Передумови виникнення недоліків системи демократичного цивільного контролю над правоохоронними органами України (2011)
Новаченко Т. В. - Проблема авторитету в політичній філософії античності (2011)
Паращенко Л. І. - Вивчення ефективності системи загальної середньої освіти України (2011)
Полякова Л. І. - Аналіз конституційного механізму взаємодії законодавчої і судової влади в Україні (1996—2004 роки) (2011)
Надоша О. В. - Державне системне управління як інституціонально-оптимізаційний механізм забезпечення переходу до сталого інноваційного розвитку (2011)
Шойко В. А. - Проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності органів державного управління в сфері цивільного захисту (2011)
Слабкий В. Г. - Загальнодержавна програма розвитку медико-санітарної допомоги як важливий державний план покращення медичної допомоги населенню України, Кризина Н. П. (2011)
Поспєлова Т. В. - Стан та охорона здоров'я населення України в контексті людського розвитку, Матюрин І. В. (2011)
Кузьмінський П. Й. - Реформування медсестринської освіти в Україні — вимога часу (до проблеми державного управління системою підготовки медичних сестер) (2011)
Беглиця В. П. - Механізми формування засад державної промислової політики відносно суднобудівної галузі (2011)
Васюк Ю. М. - Основи податкового контролю в контексті Податкового кодексу України (2011)
Бондар В. С. - Інституційні основи розвитку корпоративних відносин в економіці трансформаційного типу (2011)
Совівський О. М. - Особливості формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України (2011)
Кормілецький О. М. - Державне регулювання процесу реалізації права громадян на інформацію (2011)
Кондратьєва Д. О. - Теоретичні засади державного регулювання у сфері використання природних ресурсів (2011)
Зейналова Э. Ш. - Проблемы финансирования местного самоуправления в Азербайджане (2011)
Кугутяк М. - Стародавні скельні святилища Космача (2012)
Литвин М. - Участь гуцулів в українських визвольних змаганнях першої чверті ХХ ст (2012)
Сіреджук П. - Космач в історії Гуцульщини та України (2012)
Шаблій О. - Село Космач як об’єкт міждисциплінарного наукового дослідження (з деякими історико-краєзнавчими причинками до історії Гуцульщини), Якимович Б. (2012)
Dyląg D. - Marsz zimowy "Huculskim szlakiem II Brygady” w świetle dokumentów Państwowego Archiwum w Iwano-Frankiwśku (DAIFO) (2012)
Зінчук Д. - Василь Романюк і Космач (2012)
Королько А. - Діяльність українського товариства"Сокіл” на Покутті й Галицькій Гуцульщині: порівняльний аспект (кінець ХІХ– перша третина ХХ ст.) (2012)
Паньків М. - Топоніми, мікротопоніми, легенди як вияв етнокультурної пам’яті про татаро-турецькінабіги на Прикарпаття (XV–XVII ст.) (2012)
Лисенко С. - Попередні результати досліджень курганного могильника Буківна у 2010–2012 рр., Макарович П., Кочкін І., Шкляревський Є. (2012)
Геник Л. - Діяльність митрополита А. Шептицького в Галичині в період Другої світової війни (2012)
Никорак О. - Особливості декору уцульських запасок: типи, осередки (2012)
Волошин Л. - Село Космач у житті і творчості мистецької школи Олекси Новаківського (2012)
Саннікова Л. - Палеоетнографія і поховальна обрядовість: пошук початку (2012)
Герус Л. - Гуцульська великодня паска (функції, семантика, пластичне вирішення форми) (2012)
Кожолянко Г. - Весільна обрядовість українців (витоки, символіка, ідейний зміст) (2012)
Гавадзин В. - Особливості весняної календарно-обрядової традиції Космача й околиць (2012)
Держипільський Л. - Мікротопонімія Космача (2012)
Дмитрук І. - Родинні звичаїi традиції уцулів у етнографічних дослідженнях кінця ХІХ– першої половини ХХ ст. (2012)
Городецький В. - Традиційні символи та орнаментальні мотиви в обробці металу Гуцульщини (кінець XIX–ХХ ст.) (2012)
Лащик Н. - Народний месник Олекса Довбуш у поетичній спадщині Василя Щурата (2012)
Борисевич Л. - Елементи уцульської сакральної архітектури в храмовому будівництві української діаспори, Фіглевський М. (2012)
Свйонтек І. - Презентація макетa 5-го альбому"Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту”, присвяченого"Космацьким вишивкам Косівщини” (2012)
Блощинська В. - Герменевтика (інтерпретація) гуцульського фестивалю (2012)
Kapłon J. - Poznanie turystyczne Czarnohory (2012)
Зінько Ю. - Концепція розвитку туристичного господарства національного природного парку "Гуцульщина” (2012)
Автори (2012)
Добробог Л. М. - Систематизація законодавства як іманентність процесу утворення галузі права (2015)
Попатенко В. С. - Зміст функцій держави на місцевому рівні: виокремлення та закріплення (2015)
Турчинов К. О. - Окремі недоліки національного виборчого законодавства в контексті європейської інтеграції України (2015)
Клименко О. М. - Перспективне планування законотворчої діяльності як передумова забезпечення ефективності правового регулювання цивільних відносин (на прикладі сервітутних відносин), Мазур В. В. (2015)
Рогожкіна Т. В. - Про деякі організаційно-правові аспекти нормування якості навколишнього середовища в Республіці Білорусь (2015)
Кіселичник В. П. - Адміністративно-правовий статус юридичних осіб приватного права (2015)
Огороднікова І. І. - Європеїзація органів внутрішніх справ. Перехід до європейських цінностей, Колосов О. О. (2015)
Оніщик Ю. В. - Правове регулювання плати за надання адміністративних послуг: проблеми теорії та практики, Буханевич О. М. (2015)
Дараган В. В. - Про необхідність нормативно-правового врегулювання проведення спеціальної перевірки відносно осіб, які залучаються до здійснення державних закупівель (2015)
Козачук О. С. - Історія прокурорської діяльності у воєнній сфері (2015)
Леськів С. Р. - Історичні аспекти становлення інституту суддівського самоврядування в Україні (2015)
Бабін Б. В. - Кваліфікація злочину депортації за етнічною ознакою: міжнародні стандарти та вітчизняна практика (2015)
Старостенко Л. В. - Співвідношення понять "насильницьке зникнення" та "викрадення людини" в міжнародному праві (2015)
Ганжурова Л. Ю. - Cтандартизація продукції у системі технічного регулювання (2015)
Заброцька О. В. - Україна як держава з соціально-орієнтованою еколого-економічною політикою розвитку, Харук К. Б., Скриньковський Р. М. (2015)
Михайличенко К. М. - Економічна оцінка втрат та механізми відбудови транспортної інфраструктури Донбасу (2015)
Нестеренко О. Д. - Агропродовольчий експорт з України до країн ЄС в умовах дії автономного преференційного торговельного режиму (2015)
Собкевич О. В. - Перспективи інноваційного, науково-технічного і виробничого співробітництва України з ЄС в умовах дотримання національних економічних інтересів, Шевченко А. В. (2015)
Андрієнко М. В. - Принципи побудови процесу формування та реалізації управлінських рішень у сфері пожежної безпеки (2015)
Древаль Ю. Д. - Правовий механізм як складна управлінська категорія (2015)
Зелінський С. Е. - До питання виявлення управлінського потенціалу державних службовців (2015)
Медвідь А. П. - Кадрова політика як ефективний важіль розвитку служби цивільного захисту України в сучасних умовах (2015)
Мороз В. М. - Порядок та умови вступу до докторантури як елемент правового механізму державного управління якістю підготовки фахівців на науковому рівні вищої освіти, Мороз С. А. (2015)
Холостова А. М. - Реалізація принципів HACCP як механізм забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення України (2015)
Федоренко В. Г. - Выход Украины из кризиса, Белопольский Н. Г., Чувардинский О. Г., Волошин В. С. (2009)
Національна презентаційно-рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення" (2009)
Куценко В. І. - Освіта і наука — генератори інновацій: парадигма взаємодії (2009)
Приказюк Н. В. - Державні запозичення: світовий досвід та особливості здійснення в Україні, Моташко Т. П. (2009)
Манцевич Ю. М. - Дослідження ситуації з обвалом ринку житла в Україні на прикладі м. Києва (2009)
Бойко М. Г. - Теоретичні передумови та методологічні основи застосування еволюційно-генетичного аналізу в економічних дослідженнях (2009)
Міненко М. А. - Загальні принципи створення і діяльності та критерії професійної відповідності виробничих об'єднань в Україні (2009)
Скворцов І. Б. - Моделювання функцій попиту і пропозиції на ринку монополістичної конкуренції, Балик У. О. (2009)
Свечкіна А. Л. - Капіталізація як визначальний чинник ефективного функціонування вітчизняного банківського сектору, Хомич О. І. (2009)
Бутко М. П. - Генезис економічної теорії та методологічні підходи до оцінки туристичного потенціалу регіону, Самко О. О. (2009)
Іванова В. В. - Технологічний механізм інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях (2009)
Паєнтко Т. В. - Роль інституціональної теорії як методології дослідження економічних процесів (2009)
Кобець В. М. - Вплив тарифної політики транспортної компанії-монополіста на суспільний добробут (2009)
Кудря Я. В. - Сутність і зміст застосування методу регресії собівартості продукції у забезпеченні розвитку управління корпораціями в машинобудівній галузі економіки України (2009)
Сахно А. А. - Проблеми функціонування підприємств — природних монополістів у сучасних умовах розвитку економіки (2009)
Дзямко А. Ю. - Перспективи використання земельних угідь Закарпаття в контексті процесів євроінтеграції (2009)
Багінський В. В. - Вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві (2009)
Халецька А. А. - Теоретичні основи формування цілісної системи державного регулювання соціальної сфери (2009)
Балашов А. М. - Сутність та механізми становлення системи управління сталим розвитком на муніципальному рівні (2009)
Бесчастний А. В. - Економічна безпека України у контексті світової економічної кризи (2009)
Колесніков Б. П. - Шляхи розвитку креативності суб'єктів реалізації державної політики (2009)
Мелешко М. І. - Ринок зерна України: стан, проблеми, перспектива (2009)
Ворона П. В. - Особливості програми технологічних інкубаторів Ізраїлю як державної підтримки бізнесових проектів та ініціатив на сучасному етапі, Мучник А. М. (2009)
Паращич І. М. - Права пацієнтів: проблеми та їх вирішення (досвід країн Європейського Союзу) (2009)
Нараєвська І. С. - Раціональне використання економічних важелів антимонопольного регулювання (2009)
Шестак І. М. - Система державного управління сферою промислової власності України: структура і сучасний стан (2009)
Гаврилов А. О. - Використання бізнес-планування як інструменту для прийняття інвестиційних рішень (2009)
Краюшкін В. А. - Аналіз та оцінка геопотенціалу регіону (2009)
Хохлова Н. М. - Структурно-функціональна модель міста (2009)
Чулаков П. І. - Розробка державних програмних заходів на регіональному рівні щодо підтримки й розвитку підприємств легкої промисловості (2009)
Капченко Р. Л. - Методологія комплексного дослідження проблеми формування робітничих кадрів (2009)
Хопчан В. М. - Еволюція наукових поглядів на потреби у трудовій діяльності й мотивацію в економічній теорії (2009)
Тісагдіо І. Ю. - Сучасні проблеми підбору персоналу і механізм їх реалізації, Семенькова А. В. (2009)
Губар О. В. - Оцінка стану забезпечення персоналом державної санітарно-епідеміологічної служби України за рівнем освіти (2009)
Рудницький О. П. - Демографія штучно викликаної людської катастрофи: масовий голод 1932–1933 рр. в Україні, Левчук Н. М., Воловина О., Шевчук П. Є., Ковбасюк А. Б. (2015)
Малиновська О. А. - Українсько-польський міграційний коридор: особливості та значення (2015)
Ткаченко Л. Г. - Ваучери на навчання осіб віком старше 45 років як інструментактивної політики ринку праці (2015)
Кримова М. О. - Оцінка конкурентоспроможності молодих фахівців з економічною освітою на ринку праці України (2015)
Жалінська І. В. - Підходи до побудови та напрями застосування матриць соціальних рахунків у дослідженнях ринку праці (2015)
Гнибіденко І. Ф. - Історична ґенеза зайнятості економічно активного населення середнього віку, Нартюк О. В. (2015)
Каленюк І. С. - Особливості впливу освіти на забезпечення соціальної мобільності в сучасних умовах, Ямковий В. А. (2015)
Sibanda L. - Factors Influencing Academic Performance оf University Students, Iwu C. G., Benedict O. H. (2015)
Заяць В. С. - Формування доходів населення України: особливості та тенденції (2015)
Давидюк О. О. - Проблемні аспекти реінтеграції бездомних осіб, які втратили житло внаслідок позбавлення волі (2015)
Шушпанов Д. Г. - Детермінанти здоров`я населення: суть та особливості систематизації (2015)
Мостова І. О. - Зовнішні трудові міграції у довгостроковому соціально-економічному розвитку країн-експортерів (2015)
Турок В. В. - Оцінка ризику потрапляння у ситуацію торгівлі людьми для різних груп населення України (2015)
Правила для авторів (2015)
Правила для авторов (2015)
Guidelines for Authors (2015)
Кузьмін О. Є. - Вибір методів комерціалізації інноваційної продукції підприємств, Косцик Р. С. (2013)
Кашуба Я. М. - Інноваційний розвиток підприємництва як передумова переходу до економіки знань (2013)
Євтушевська О. В. - Споживчі потреби як основа інноваційного розвитку (2013)
Маліновська О. Я. - Розвиток фармацевтичної галузі в побудові конкурентноспроможної національної інноваційної системи, Матвіїв О. В. (2013)
Маслак О. І. - Прогнозування рівня економічного потенціалу підприємства за допомогою методу сингулярного спектрального аналізу, Безручко О. О. (2013)
Брайловський І. А. - Засоби зниження наслідків ризиків державно-приватного партнерства (2013)
Онікієнко С. В. - Базельські угоди: протиріччя регулювання (2013)
Куценко Т. Ф. - Бюджетне фінансування соціальної сфери в Україні: короткий аналітичний огляд (2013)
Горбань С. Ф. - Сучасний стан та шляхи забезпечення розвитку людського капіталу в Україні, Чумак О. В. (2013)
Кльоба Л. Г. - Умови та чинники державного регулювання банківської діяльності, Кльоба В. Л., Кльоба Р. Л. (2013)
Коноплястий Є. В. - Природна та соціально-економічна системи України (2013)
Маркова Н. С. - Использование инструментария антикризисного менеджмента персонала на отечественных предприятиях, Тимченко С. А. (2013)
Шапуров О. О. - Категоріальний базис кризових явищ та процесів підприємств в латентних умовах розвитку (2013)
Шапурова О. О. - Формування прогнозу економічних тенденцій і процесів за допомогою методу нечітких множин (2013)
Яншина А. М. - Особливості діяльності інтеграційних об'єднань у контексті розробки і фінансування екологічних ініціатив (2013)
Пердейчук В. М. - Напрями вдосконалення державного регулювання інформаційно-інституційного забезпечення фінансових ринків (2013)
Дідур К. М. - Заробітна плата як головний стимулюючий фактор в сільському господарстві (2013)
Беда К. В. - Особливості функціонування та властивості соціально-економічної системи держави в умовах трансформації економіки (2013)
Малецька О. О. - Чинники забезпечення фінансової стійкості Пенсійного фонду України (2013)
Козинець Г. О. - Теоретичні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу (2013)
Коржевська О. П. - Дослідження статичної модифікованої моделі Леонтьєва-Форда (2013)
Мажула О. В. - Інституціоналізація економіки в умовах глобалізації (2013)
Трофименко Г. С. - Використання методу оптимального розбиття множин для розв'язання задач оптимального розташування медичних закладів (2013)
Федяєва О. О. - Шляхи залучення інвестицій на інноваційний розвиток аеропортів (2013)
Радиш Я. Ф. - Регулювання медичної діяльності на теренах України, Клименко О. В. (2013)
Казюк Я. М. - Упровадження механізмів державного управління мінімізацією податкового тиску в Україні (2013)
Карташов Є. Г. - Аналіз ефективності реалізації еколого-економічних механізмів державного управління (2013)
Нагорічна О. С. - Теоретичні основи наукового забезпечення у податково-митній сфері (2013)
Андріяш В. І. - Особливості застосування принципу субсидіарності в етнополітиці України (2013)
Ковалевська О. П. - Розробка і реалізація моделі розвитку ринку доступного житла (2013)
Мельников О. С. - Деякі шляхи оптимізації електронних закупівель в Україні (2013)
Міщенко Д. А. - Роль інституційних перетворень у процесі державного регулювання сільськогосподарського комплексу України (2013)
Титул, зміст (2010)
Ільїна М. В. - Еколого-економічна оцінка ефективності екологічного менеджменту в аграрному виробництві України (2010)
Соловйова Н. І. - Формування системи оцінки багатофакторного ризику в аграрному секторі (2010)
Одінцов М. М. - Регіональні аспекти доступності населення до продуктів харчування (2010)
Рапіцький Т. І. - Фізіократичні аспекти розвитку АПК в умовах глобалізації, Кузьмович П. М. (2010)
Нагайчук В. В. - Обліково-аналітичне забезпечення як основне джерело інформації для прийняття управлінських рішень (2010)
Мусаева А. К. - Применение альтернативного метода расчета денежной оценки земли для определения экономических потерь из-за ухудшения их мелиоративного состояния (2010)
Гнатенко Є. П. - Фактори забезпечення стабільності та ефективності розвитку молокопереробних підприємств (2010)
Титул, зміст (2010)
Національна презентаційно-рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення" представляє номінанта почесної відзнаки "Національне визнання - 2009” ПП "Виробнича фірма "Агротех” (2010)
Щурик М. В. - Державні сільськогосподарські підприємства: передумови становлення та розвитку (2010)
Бондар С. В. - Формування концепції розвитку малих форм господарювання на селі (2010)
Галенко O. І. - Формування регіональної агропромислової фінансової групи зернопродуктового підкомплексу Миколаївської області (2010)
Величко О. В. - Кластерна модель ефективного використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств регіону (2010)
Гривківська О. В. - Оцінка фінансового потенціалу санаторно-курортних підприємств туристично-рекреаційної галузі Вінницького регіону, Мельник І. І. (2010)
Сербина Г. М. - Генеза наукових поглядів щодо концепції НІС як фактора стратегії економіки розвитку (2010)
Кургіна Л. Г. - Система оподаткування сільськогосподарських підприємств для стимулювання технічного оновлення виробництва на сучасному етапі (2010)
Михайленко О. В. - Економічна сутність та аналіз заробітної плати (2010)
Пашко М. М. - Тенденції розвитку світового ринку фінансових послуг (2010)
Титул, зміст (2010)
Хвесик М. А. - Оптимізація водно-ресурсного забезпечення економіки як важлива складова інноваційно-технологічного розвитку, Яроцька О. В., Мандзик В. М., Ковальчук-Шамрило К. А. (2010)
Бутко М. П. - Агропромислова інтеграція як шлях активізації аграрного виробництва, Родін В. С. (2010)
Мєтєлєва І. Д. - Особливості державної фінансової підтримки агропромислового комплексу України в сучасних умовах (2010)
Будзяк О. С. - Вплив територіальної спеціалізації на рівень використання земель сільськогосподарського призначення (2010)
Бондарчук Н. В. - Ринок та виробничі послуги в АПК (2010)
Афендікова В. І. - Спеціалізація і сільськогосподарська кооперація як фактор поглиблення промислової інтеграції в АПК (2010)
Кугук І. О. - Управління виробничо-господарською діяльністю промислового підприємства: теоретичний аспект (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Роль и место бизнес-процессов в системе менеджмента винодельческого предприятия (2010)
Перетятько Ю. М. - Генезис фінансового лізингу в Україні (2010)
Титул, зміст (2010)
Мінекономіки послідовно працює над розвитком і підвищенням ефективності регулювання внутрішнього ринку (2010)
Плаксієнко В. Я. - Теоретичні основи формування власного капіталу сільськогосподарських підприємств (2010)
Шашула Л. О. - Теоретико-методологічні основи інституціоналізації землегосподарювання (2010)
Погріщук Б. В. - Організаційно-економічні умови функціонування зернопродуктового підкомплексу України: аспекти оптимізації (2010)
Одінцов М. М. - Самозабезпечення як критерій продовольчої безпеки (2010)
Федорак В. І. - Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій у підприємства сільськогосподарського машинобудування Прикарпаття, Павлюк Н. В. (2010)
Кузькіна Т. В. - Питання теорії і практики брендінгу торгової марки в Україні (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Обоснование и выбор подходов к моделированию бизнес-процессов системы РОМЕ на винодельческих предприятиях Украины (2010)
Сербина Г. М. - Протиріччя становлення НІС в транзитивній економіці (2010)
Гнип Н. О. - Інформаційне забезпечення фінансового потенціалу суб'єктів господарювання (2010)
Куценко В. І. - Здоров'яформуюча функція соціальної сфери: шляхи її активізації (2010)
Титул, зміст (2015)
Лавренчук А. - Формування нової політики підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів та стратегічні альтернативи її забезпечення в післядипломній освіті (2015)
Гавлітіна Т. - Концептуальні ідеї підготовки дорадників в освіті (2015)
Любченко Н. - Інтеграція діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти в єдиному освітньо-інформаційному просторі як чинник іноваційного розвитку (2015)
Міршук О. - Специфіка професійної підготовки магістрів військово-соціального управління до педагогічної діяльності (2015)
Ткачук Н. - Організація профільного навчання в контексті провідних підходів нового державного стандарту (2015)
Шандиба О. - Інформаційно-знаннєва інфраструктура для системи післядипломної підготовки інженерних кадрів (2015)
Антіпова Н. - Теоретичний аналіз понятійно-категоріального апарату компетентнісного підходу в професійній освіті (2015)
Васильченко Л. - Технологічний підхід до навчання як необхідна умова досягнення нової якості освіти (2015)
Кириленко К. - Структурно-функціональна модель формування інноваційної культури майбутніх фахівців культурології у вищому навчальному закладі (2015)
Олексієнко С. - Особливості використання вільного програмного забезпечення при вивченні предмета "Креслення" (2015)
Сасюк З. - Сучасні тенденції викладання інженерної графіки у вищих навчальних закладах (2015)
Марченко О. - Формуюче оцінювання як перспективний шлях розвитку нового педагогічного мислення (2015)
Голубєва І. - Організаційно-педагогічні умови навчання обдарованих учнів - представників різних культур та мовного розмаїття у США (2015)
Шевчук Ю. - Психологічна характеристика причин і типів поведінкових порушень у дітей молодшого шкільного віку (2015)
Діденко Н. - Урахування психічних процесів у мовленнєвій позакласній діяльності учнів профільних філологічних класів (2015)
Лавренчук В. - Канони інтерпретації образу гетьмана Мазепи в зарубіжній літературі (2015)
Марлова А. - Комплекс педагогічних умов підготовки майбутніх лікарів до читання іншомовної фахової літератури (2015)
Родчин З. - Формування лексичної компетентності в студентів вищих медичних навчальних закладів на заняттях з української мови як іноземної (2015)
Чеп'якова І. - Методика навчання похідних дієслів давньогрецької мови на етапі аналітичного та синтетичного читання (2015)
Кирилецька Г. - Формування в учнів умінь застосовувати допоміжні елементи при розв'зуванні задач, Бортнік М. (2015)
Крівцов В. - Деякі аспекти застосування спорідненості при розв'язуванні задач в ортогональних проекціях (2015)
Новоселецький М. - Аналіз концепцій становлення і розвитку науки про природу і властивості світла, Нечипорук Б., Тищук В. (2015)
Цецик С. - Компетентнісний підхід до процесу математичної підготовки майбутніх екологів (2015)
Павлюк Т. - Підготовка майбутніх вихователів до використання комп'ютерних ігор у педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів (2015)
Олексін Ю. - Мета і завдання профільного навчання історії старшокласників (2015)
Лисиця Д. - Особливості формування здоров'язберігаючої компетентності в студентів стоматологічного фаху медичних коледжів, Хмеляр І. (2015)
Вершинська О. - Теоретико-методологічні аспекти розвитку професійної мотивації майбутніх фахівців із маркетингу (2015)
Лотоцька Л. - Поширеність споживання енергетичних напоїв серед студентів медичного університету (2015)
Федорець В. - Інтегративне використання педагогічних, психологічних та соціокультурних підходів для збереження репродуктивного здоров'я жінки в контексті розвитку здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури (2015)
Ганжа М. - Вплив предметної творчості на розвиток дитячої особистості в історичній ретроспективі (2015)
Журба К. - Справедливість у смисложиттєвому вимірі особистості (2015)
Кубай Н. - Козацька педагогіка в контексті Програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України" (2015)
Куцак Ю. - Драматичне виховання як предмет педагогічного аналізу в країнах західнослов'янського світу (2015)
Лаппо В. - Організаційно-методичні засади духовного розвитку особистості студента в освітньому просторі вищого навчального закладу (2015)
Русіна Н. - Використання інноваційних форм позааудиторної роботи студентів із метою підготовки висококваліфікованого фахівця із землеустрою: практичний аспект, Петрова О., Кийко Н. (2015)
Сойчук Р. - Національні цінності як регулятор національного самоствердження особистості (2015)
Бухальська С. - Актуалізація художньо-естетичного виховання студентів-медиків засобами музичного мистецтва, Бухальський О. (2015)
Заходякін О. - Гра на музичному інструменті як процес формування фахової майстерності майбутнього педагога (2015)
Калустьян О. - Оптимізація традиційних методик у контексті сучасних тенденцій викладання гармонії у вищих навчальних закладах мистецького спрямування (2015)
Мазур Д. - Музика як важливий чинник впливу на емоційну сферу людини: історико-теоретичний аспект (2015)
Палаженко О. - Сутність та структура виконавських умінь музиканта-духовика (2015)
Столярчук Б. - Маловідомі сторінки життя та творчості фольклориста Юрія Цехміструка (2015)
Цюлюпа С. - Еволюція духового інструментально-ансамблевого виконавства в Україні, Цюлюпа Н. (2015)
Веліховська А. - Дидактичні засади формування інформаційного освітнього середовища навчального закладу (2015)
Лапшина І. - Самопрезентація та самопозиціювання педагога засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Нечипорук Л. - Ноосферне мислення: гуманістичні виклики ХХІ століття (2015)
Дегтярьова Г. - ІК-компетентність учителів філологічних дисциплін: суть і структура (2015)
Зоря Ю. - Використання телекомунікаційних технологій у патріотичному вихованні учнівської молоді (2015)
Орос В. - Формування ІКТ-компетентності педагога у системі неперервної освіти (2015)
Сокол І. - Рекомендації щодо оцінювання діяльності учнів під час реалізації навчальних веб-квестів (2015)
Телятник К. - Взаємодія "вчитель-учень" у навчальному середовищі вчительського веб-ресурсу (2015)
Титул, зміст (2010)
Куценко В. І. - Депресивність сільської території: шляхи подолання (2010)
Лисецький А. С. - Соціальні пріоритети функціонування сільського господарства у контексті розвитку сільських територій в Україні, Амбросенко О. П., Онищук Ю. В. (2010)
Макаренко П. М. - Технічна оснащеність зернового комплексу України: стан та перспективи розвитку, Бардадим М. В. (2010)
Іванишин В. В. - Динаміка ряду синергічних ефектів від застосування інноваційних агротехнологій у рослинництві (2010)
Погріщук Б. В. - Кластерний підхід до організації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі (2010)
Терещенко М. А. - Заходи ефективної організації підприємств на ринку комбікормової продукції (2010)
Міненко М. А. - Місце і роль фахових об'єднань у системі державного управління (2010)
Дорошенко І. В. - Нові концептуальні підходи до форм господарювання в сільському господарстві (2010)
Березівський Я. П. - Трансформаційні процеси у розвитку асоційованих форм аграрного бізнесу (2010)
Лукьянова Е. Ю. - Особенности использования категорий и нотаций при отображении динамики бизнес-процессов винодельческих предприятий Украины (2010)
Рыбаков С. И. - Об истории хирургической клиники Киевского института эндокринологии и обмена веществ (2015)
Кебкало А. Б. - Помилки в діагностиці дрібноосередкових уражень щитоподібної залози, Рейті А. О. (2015)
Журавльова Л. В. - Гіперапелінемія – допоміжний діагностичний маркер цукрового діабету 2-го типу, Шеховцова Ю. О. (2015)
Міщенко Т. В. - Гіпопінеалізм як чинник розвитку метаболічного синдрому, Гладких О. І., Полторак В. В., Бондаренко Л. О. (2015)
Гончарова О. А. - Эффективность объемного пневмопрессинга у больных сахарным диабетом 2-го типа с метаболическим ожирением на фоне нормальной массы тела, Парцхаладзе В. И., Казакова Е. В., Абдуллаев Р. Я. (2015)
Левчук Н. І. - Зміни рівня холестерину в надниркових залозах щурів, викликані метанандамідом, залежні від статевих гормонів, Калініченко О. В., Ковзун О. І., Микоша О. С. (2015)
Пастер И. П. - Клинические исследования по применению генной терапии для лечения сахарного диабета 1-го типа (2015)
Рыбаков С. И. - От догадок и поисков к открытиям и достижениям (к истории паращитовидных желез и паратиреоидной хирургии) (2015)
Боднар П. М. - Цукровий діабет із моногенним типом успадкування: клініка, діагностика та лікування (частина 2), Кононенко Л. О., Кирієнко Д. В., Кобиляк Н. М. (2015)
Коган Б. Г. - Етіотропна терапія грибкових інфекцій у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
VI Міжнародний Медичний Форум. Підсумки (2015)
Анонс (2015)
Cлово головного редактора (2014)
Свінціцький А. С. - Славетна терапевтична школа академіка В. М. Іванова: сторінки історії та сьогодення (2014)
Шадлун Д. Р. - Столітній досвід роботи ДЗ "Республіканська клінічна лікарня МОЗ України", Тертишний І. О., Дземан І. М. (2014)
Трахтенберг И. М. - Воспоминания о прошлом и людях, в нем созидавших, – дань светлой памяти (2014)
Чайковский Ю. Б. - Евгений Борисович Букреев: известный и неизвестный (2014)
Свінціцький І. А. - Особливості відновлення та налагодження ефективної діяльності науково-педагогічної терапевтичної школи професора В. М. Іванова в перші післявоєнні роки (2014)
Катеренчук І. П. - Патофізіологічні механізми та клінічні прояви коморбідних станів (артеріальна гіпертензія, атеросклероз, психосоматична дисфункція) в перименопаузальному періоді, Свічкар Н. В. (2014)
Журавлева Л. В. - Влияние фиксированной комбинации рамиприла и гидрохлоротиазида на суточный профиль артериального давления и регресс гипертрофии миокарда угипертензивных пациентов с метаболическими нарушениями, Ильченко И. А. (2014)
Свінціцький І. А. - Сучасні погляди на механізми розвитку, діагностику та лікування циротичної кардіоміопатії (2014)
Трунова С. В. - Параклінічні методи метамерної діагностики та профілактика артеріальної гіпертензії, поєднаної з ураженням судинних басейнів, при патології хребта (2014)
Заремба Є. Х. - Клінічний випадок розшаровуючої аневризми аорти з утворенням "несправжнього каналу" на фоні гіпертонічної хвороби, Макара В. З., Мизак Я. В. (2014)
Чекман І. С. - Експериментальне й клінічне вивчення серцевих глікозидів (науково-педагогічний аспект) (2014)
Яременко О. Б. - Дерматологічні прояви системних васкулітів, Петелицька Л. Б. (2014)
Таран А. І. - Досвід лікування хвороби Стілла в дорослих (Клінічні випадки), Остафійчук А. С., Буднік Л. В. (2014)
Яременко О. Б. - Порівняльна оцінка клінічної та прогностичної значущості антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду та ревматоїдного фактору при ревматоїдному артрит, Микитенко Г. М. (2014)
Свінціцький А. С. - Особливості особистісної реакції пацієнтів із функціональною диспепсією: рандомізоване двоцентрове дослідження, Ревенок К. М., Маляров С. О., Корендович І. В. (2014)
Свінціцький А. С. - Роль синдрому надмірного бактеріального росту в розвитку та прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки, Ревенок К. М., Ліва Ю. Ю. (2014)
Пиріг Л. А. - Основні засади організації нефрологічної допомоги (2014)
Никула Т. Д. - Корекція Адаптолом нейровегетативних розладів у хворих на хронічну хворобу нирок з артеріальною гіпертензією та нейрометамерними ураженнями вертебробазилярного і мезоаортального басейнів, Трунова С. В. (2014)
Мойсеєнко В. О. - Вегетативний гомеостаз і порушення гемодинаміки у хворих з артеріальною гіпертензією на тлі ураження нирок (2014)
Dynnyk N. V. - Contemporary view on diagnosis and treatment of non-alcoholic fatty liver disease (2014)
Петренко В. І. - Частота виявлення вірусних гепатитів В і С серед хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз, Процюк Р. Г., Марченко Г. Ф., Малиновська Т. В. (2014)
Дземан М. І. - Санаторно-курортне лікування пульмонологічних хворих. Частина 2 (2014)
Мишалов В. Г. - Укрепление заднего листка фасции Скарпа при хирургической коррекции рецидивного птоза молочной железы, Назаренко И. А., Храпач В. В., Маркулан Л. Ю., Грабовой А. Н., Сивченко О. И., Иванцок В. М., Захарцева О. И., Сулик В. В. (2014)
Тарасов Т. А. - Клінічний випадок уперше встановленого діагнозу хвороби Крона під час оперативного втручання, Макєєв Р. О., Долгая Н. Є. (2014)
Журавлева Л. В. - Комплексное применение бенфотиамина и альфа-липоевой кислоты у больных с диабетической холецистопатией, Кривоносова Е. М. (2014)
Лубяная С. С. - Различные подходы в лечении и профилактике острой и хронической форм вульвовагинального кандидоза, Макагонова В. В., Лыткин Р. А. (2014)
Свінціцький А. С. - Роль вільного доступу до сучасної фахової інформації на засадах доказової медицини в забезпеченні високої якості до- та післядипломної підготовки лікарів і надання медичної допомоги в Україні (2014)
Свінціцький А. С. - Навчально-методичні засади викладання питань клінічної фармакології метаболічних препаратів у рамках дисципліни "Внутрішня медицина", Загородний М. І. (2014)
Мойсеєнко В. О. - Нефрологи на висоті (2014)
Вітаємо професора Катеренчука Івана Петровича з високою професійною нагородою! (2014)
Свінціцький І. А. - Свято медичної науки в стінах легендарної терапевтичної клініки імені академіка В. М. Іванова (2014)
Заремба Є. Х. - Клінічний випадок інфекційного ендокардиту, ускладненого абсцесом кореня аорти, Кулик Л. В., Заремба О. В., Заремба-Федчишин О. В., Прокоса М. І. (2014)
Артеріальна гіпертензія: уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (2012) (2014)
Бурьянов А. А. - Боль в суставах. Остеоартроз. Диагностика и лечение на современном этапе (2014)
Журавлева Л. В. - Применение урсодезоксихолевой кислоты во внутренней медицине, Кривоносова Е. М., Лопина Н. А. (2014)
Свінціцький А. С. - Вивчення спектру жовчних кислот у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з гіперурикемією, Козак Н. П., Корендович І. В., Барабанчик О. В. (2014)
Янченко В. І. - Клінічний випадок хронічного стеатогепатиту, спричиненого вірусом гепатиту G, Богомаз В. М. (2014)
Журавлева Л. В. - Влияние сочетанной терапии альфа-липоевой кислотой и бенфотиамином на течение неалкогольной жировой болезни печени, Кривоносова Е. М. (2014)
"Рекомендації Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки з лікування гепатиту C, 2014" (2014)
Дземан Н. А. - Міжсистемні клінічні зв’язки дифузних хронічних захворювань гепатобіліарної системи з позицій лікаря-стоматолога (2014)
Зуєв К. О. - Препарат першої лінії цукрознижувальної терапії: метформін або похідні сульфонілсечовини?, Юзвенко Т. Ю., Когут Д. Г. (2014)
Процюк О. В. - Пацієнт із цукровим діабетом 2 типу на прийомі в сімейного лікаря (2014)
Родионова И. А. - Клинический случай агранулоцитоза при генерализованной цитомегаловирусной инфекции, Скрипниченко С. В., Шило А. В., Мороз А. В. (2014)
Шидловська Т. А. - Дані відеоларингостробоскопії у хворих з ускладненою функціональною гіпотонусною дисфонією у взаємозв’язку з показниками імпедансної аудіометрії, Куреньова К. Ю., Волкова Т. В., Шемлі Мохамед (2014)
Yaremchuk S. E. - Pregnancy rhinitis: new links of pathogenesis (2014)
Гопчук Е. Н. - Уриклар в комплексе лечения урогенитальных расстройств климактерического периода (2014)
Милевский А. В. - Эффективность применения препарата Итракон® при лечении кандидозного вульвовагинита у девочек (2014)
Мельников C. М. - Еволюція загальних принципів корекції залiзодефiцитних станів (2014)
Мишалов В. Г. - Усиление дубликатуры поверхностной фасции сетчатым аллотрансплантатом при мастопексии (экспериментальное исследование), Назаренко И. А., Храпач В. В., Маркулан Л. Ю., Грабовой А. Н., Сивченко О. И., Иванцок В. М., Захарцева О. И., Сулик В. В. (2014)
Марушко Ю. В. - Застосування Німесуліду в педіатричній практиці, Марушко Є. Ю. (2014)
Марушко Ю. В. - Роль гипокальциемии в патологии пищеварительного канала, Сабадаш Е. Е., Полковниченко Л. Н., Таринская О. Л. (2014)
Дземан М. І. - Федір Степанович Цицурін: погляд крізь сторіччя на постать першого київського професора-терапевта (частина IV) (2014)
Мойсеєнко В. О. - Київський Поділ як осередок милосердя, Шостка І. П., Тарченко Н. В. (2014)
Пам’ятаємо… у пошані та з вдячністю схиляємо голови (на 85-річчя народин професора Мирослава Миколайовича Бережницького) (2014)
Павло Григорович Kравчун (до 70-річчя від дня народження) (2014)
Медичні події (2014)
Привітання ректора професора Пшінька Олександра Миколайовича до 85-річчя Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (2015)
Економіко-гуманітарний факультет (2015)
Бараш Ю. С. - Аналіз ефективності курсування окремого денного швидкісного поїзда, Матусевич О. О. (2015)
Мельник Т. С. - Удосконалення теоретико-методичних засад управління конкурентоспроможністю підприємства та оцінки його конкурентного статусу (2015)
Христофор О. В. - Методологічне обґрунтування поведінки потенційних пасажирів на залізничному транспорті (2015)
Міщенко М. І. - Логістичні моделі прогнозування потреби в матеріальних ресурсах підприємств залізничного транспорту (2015)
Сінгаєвська М. П. - Економіко-інноваційна ефективність розподілу інвестиційних ресурсів на відтворення технічних засобів колійного господарства (2015)
Бобиль В. В. - Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика, Корнілєнко М. С. (2015)
Омельчак Г. В. - Стратегічні напрямки розвитку інноваційного потенціалу ПАТ "Укрзалізниця" (2015)
Кассір В. В. - Стан сучасної системи забезпечення якості перевізного процесу залізниць, Барвіненко І. В. (2015)
Божок Н. О. - Дослідження питання форм та систем оплати праці, Баланович Н. В. (2015)
Задоя В. О. - Теоретичні аспекти взаємодії залізничного транспорту та регіонального суб’єкта (2015)
Кассір В. В. - Використання міжнародної фінансової та технічної допомоги як чинник економічного розвитку та реформування дорожньо-транспортного комплексу України, Кравцова С. В. (2015)
Марценюк Л. В. - Важливість розвитку залізничного туризму в Україні в сучасних соціально-економічних умовах (2015)
Шило Л. А. - Система матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту, Тимощенко О. М. (2015)
Сначов М. П. - Удосконалення мотивації праці в умовах акціонування залізниці, Зелинська О. О., Ломтєва І. М., Штоколова Т. М. (2015)
Сначов М. П. - Особливості фінансування діяльності залізниці в умовах акціонування, Ломтєва І. М., Рогожина І. О., Дегальцева Л. В., Фрунза Г. М. (2015)
Гненний О. М. - Проблеми оновлення тягового рухомого складу та оцінка ефективності інвестиційних проектів у локомотивному господарстві, Вишнякова А. В. (2015)
П’ятигорець Г. С. - Необхідність визначення шляхів оптимізації витрат на залізничному транспорті в умовах реформування, Пилипенко Ю. К. (2015)
Топоркова О. А. - Бюджетування в системі управління запасами залізничного транспорту, Гунько Л. О. (2015)
Кассір В. В. - Концептуальні підходи до управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах конкуренції на ринку перевезень, Чагур О. В. (2015)
Скалозуб В. В. - Економіко-технологічні моделі аналізу й управління експлуатацією парків електричних двигунів залізничних стрілочних переводів, Осовик В. М., Клименко І. В. (2015)
Заремба Євгенія Хомівна: відомий лікар, учений, чуйний педагог, турботлива мати (2015)
Свінціцький А. С. - Актуальні питання щодо впровадження медичних інноваційних технологій у закладах охорони здоров’я, Висоцька О. І. (2015)
Щербинина М. Б. - Пациент с алкогольной болезнью печени и депрессией: теоретические и практические аспекты применения Гептрала (клинический случай) (2015)
Манжалій Е. Г. - Лікування шкірного свербежу при захворюваннях печінки, Бака О. М. (2015)
Янченко В. І. - Лікування складного клінічного випадку аутоімунного гепатиту, Богомаз В. М. (2015)
Мойсеєнко В. О. - Досвід застосування препарату Гепадиф® у лікуванні печінкової енцефалопатії при хронічних захворюваннях печінки, Манжалій Е. Г. (2015)
Рекомендації Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки з лікування гепатиту C, 2014 (2015)
Звягинцева Т. Д. - Новые возможности гепатопротекции неалкогольного и алкогольного стеатогепатита, Чернобай А. И. (2015)
Катеренчук І. П. - Фітотерапевтична корекція вегетативної дисфункції у хворих із високим кардіоваскулярним ризиком у практиці сімейного лікаря (2015)
Заремба Є. Х. - Клінічний випадок інфаркту міокарда у хворої із системним червоним вовчаком, Пастушок А. В. (2015)
Медичні події (2015)
Головач І. Ю. - Інсулінотерапія при цукровому діабеті 2 типу: необхідність раннього старту та можливості вибору, Дячек О. В. (2015)
Жердева Н. Н. - Новая страница в назначении метформинаї (2015)
Заремба Є. Х. - Клініко-експериментальне обгрунтування преривчастого курсу лікування глюкокортикоїдами та інсуліном (2015)
Журавльова Л. В. - Вплив адипоцитокінів на дисфункцію підшлункової залози при цукровому діабеті 2 типу, Шеховцова Ю. О. (2015)
Makarevich A. E. - Disorders of body compisition during chronic obstructive pulmonary disease development in male patients, Lemisheuskaya S. S. (2015)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування препарату Пектолван® Стоп у дітей із гострими респіраторними захворюваннями, що супроводжуються непродуктивним кашлем, Гищак Т. В., Лисовець О. В., Мика М. Ю., Марушко Є. Ю. (2015)
Дземан М. І. - Федір Степанович Цицурін: погляд крізь сторіччя на постать першого київського професора-терапевта (частина V) (2015)
Мойсеєнко В. О. - Варнава Добронравов: лікар від Бога, Шостка І. П., Тарченко Н. В. (2015)
Медичні події (2015)
Вітаємо професора А. С. Свінціцького з отриманням державної нагороди Республіки Польща (2015)
Дядык А. И. - Эффективные подходы первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (лекция 1), Багрий А. Э., Зайцева О. Е., Хоменко М. В., Багрий Е. А., Яковенко В. Г. (2015)
Катеренчук І. П. - Додаткові можливості корекції вегетативної дисфункції у хворих на ішемічну хворобу серця, що асоційована з артеріальною гіпертензією (2015)
Журавлёва Л. В. - Расслаивающая аневризма аорты (клинический случай), Янкевич А. А., Кузнецов И. В. (2015)
Ждан В. М. - Можливості й резерви діагностики, терапії та профілактики гіпертонічної хвороби в практиці сімейного лікаря на Полтавщині, Лисак В. П., Катеренчук І. П., Шумейко І. Ф., Вакуленко К. Є. (2015)
Журавлёва Л. В. - Современные представления о диагностике и лечении ишемического колита, Цивенко О. И., Лахно О. В. (2015)
Андрух В. С. - Гострі гастроентерити в дітей: що нового? (2015)
Рекомендації Європейської асоціації з вивчення хвороб печінки з лікування гепатиту C, 2014 (Подача 3) (2015)
Шутова О. В. - Особливості фармакотерапії захворювань печінки в дитячому віці (2015)
Бурчинский С. Г. - Депрессивные и дистимичечские расстройства при психосоматической патологии и пути их фармакологической коррекции (2015)
Закревська О. В. - Загальні підходи до медикаментозного лікування пацієнтів похилого віку (2015)
Бровий В. A. - Сочетанное использование модулированных токов и лечебных факторов в лечении артрозов (2015)
Михайлюта Н. В. - Досвід застосування препарату Кеторол гель у фізіотерапевтичній практиці (2015)
Мечников И. И. - О целебных силах организма. И. И. Мечников – Нобелевский лауреат 1908 года + Послесловие / О Мечникове (2015)
Стрільчук Л. М. - Якісна підготовка лікаря загальної практики-сімейної медицини – запорука успішності медичної реформи (огляд), Шумлянський І. В., Ільницька Л. А. (2015)
Bogomaz V. - International quality audits in the medical facility, Anufriyeva V. (2015)
Кужко Михайло Михайлович (до 65-річчя від дня народження) (2015)
Медичні події (2015)
Крупчан О. Д. - Стратегія приватноправових наукових досліджень на сучасному етапі розвитку України (2015)
Бурило Ю. П. - Передачі (програми) організацій мовлення як об’єкти права інтелектуальної власності та об’єкти інформаційних правовідносин (2015)
Довгерт А. С. - Джерела цивільного права України: види та співвідношення (2015)
Лапечук П. І. - Право власності на природні ресурси: особливості здійснення окремих правомочностей, Попович Т. Г., Бесарабчик В. О. (2015)
Миронова Г. А. - Особливості цивільно-правового захисту права на медичну допомогу (2015)
Онищенко О. С. - Відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконним притягненням до кримінальної відповідальності (2015)
Примак В. Д. - Справедливість і розумність при відшкодуванні моральної шкоди: порівняльно-правовий зріз (2015)
Сіщук Л. В. - Реорганізація юридичних осіб: теоретико-правові аспекти (2015)
Тімуш І. С. - Актуальні проблеми відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконним притягненням до кримінальної відповідальності (2015)
Шевченко О. М. - Правовий статус вищих духовних навчальних закладів у контексті реформування системи вищої освіти України (2015)
Беляневич О. А. - Про оборотоздатність права вимоги за грошовим зобов’язанням (2015)
Бичкова С. С. - Процесуальний порядок визнання спадщини відумерлою (2015)
Біленко В. І. - Проблеми правового регулювання відносин сурогатного материнства (2015)
Гарієвська М. Б. - Відеоконференція в цивільному процесі: проблемні питання (2015)
Заіка Ю. О. - Виникнення та становлення заповіту з умовою у вітчизняному спадковому законодавстві (2015)
Ільченко Г. О. - Відшкодування збитків споживачів страхових послуг за договором страхування (2015)
Кожевникова В. О. - Законодавчі обмеження прав фізичних осіб щодо укладення договору сурогатного материнства, Коренга Ю. В. (2015)
Козловська Л. В. - Правосуб’єктність у механізмі здійснення і захисту спадкових прав (2015)
Кочин В. В. - Поняття та характеристика механізму саморелюгування підприємницьких відносин (2015)
Первомайський О. О. - Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади або органом місцевого самоврядування, на підставі положень ст. 1173 ЦК України (2015)
Резнік Г. О. - Відновлення втраченого судового провадження у цивільних, господарських та адміністративних справах (2015)
Черненко О. А. - Відвід судді в господарському процесі (2015)
Ясечко С. В. - Порівняльний аналіз правочинів, спрямованих на виникнення, зміну та припинення особистих немайнових прав авторів (2015)
Гриняк А. Б. - Звичай як джерело правового регулювання договірних відносин, Проценко В. В. (2015)
Кицик Я. Р. - Сутність примірного договору у господарському праві України (2015)
Король А. О. - Договірно-правові засади формування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом (2015)
Микита І. Р. - Поняття договору міжнародного морського перевезення (2015)
Міловська Н. В. - Права та обов’язки страхувальника в договірних зобов’язаннях зі страхування (2015)
Пожоджук Р. В. - Поняття та правова природа договору постачання електричної енергії через приєднану мережу як споживчого договору (2015)
Балюк Ю. О. - Речове право користування житлом членами сім’ї власника (2015)
Бернацький М. В. - Колізії норм в житловому законодавстві України (2015)
Біленко М. С. - Підстави набуття права власності на об’єкт будівництва (2015)
Галянтич М. К. - Характеристика житла за цивільним законодавством України та в практиці Європейського суду з прав людини, Самойленко Г. В. (2015)
Корнієнко Ю. І. - Застава майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва (2015)
Хіміч С. П. - Захист житлових прав у контексті застосування Європейської конвенції про захист прав людини (2015)
Безух О. В. - Трансформація господарських правовідносин в ринкових умовах (2015)
Полюхович В. І. - Роль саморегулівних організацій на фондовому ринку (2015)
Сергійко О. В. - Державне регулювання та управління у сфері підприємництва: зміст та функції (2015)
Боярський Є. Д. - Проблеми законодавчого визначення обходу закону в міжнародному приватному праві України (2015)
Ватрас В. А. - Місце міжнародних договорів України в системі джерел сімейного права (2015)
Король В. І. - Правові ризики зміни режиму імпорту українських товарів у межах зони вільної торгівлі держав СНД (2015)
Косовський Л. М. - Проблеми застосування юридичної термінології у справах позовного провадження з іноземним елементом (2015)
Бaлашова Р. - Теоретико-методичні підходи до діяльності територіальних туристичних центрів (2014)
Бойченко Н. В. - Напрямки підвищення економічної ефективності системи охорони праці (2014)
Бондаренко О. В. - Фінансова звітність як інформаційна база фінансового планування суб'єктів малого підприємництва (2014)
Боталова Н. П. - Практичні шляхи підвищення якості вузівської підготовки менеджерів виробничої сфери (2014)
Гаркушенко О. М. - Непрямі податки як джерело доходів бюджету (2014)
Гусак І. В. - Кадрова служба як суб’єкт реалізації державної кадрової політики в Україні (2014)
Каїра З. С. - Реструктуризація виробничої потужності у стратегічних планах корпорації (2014)
Корнєв М. М - Теоретичне обґрунтування методів дослідження конвергенції економічних систем (2014)
Косова Т. Д. - Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва: можливості і обмеження для планування, Макоткіна Л. В. (2014)
Лоскутова В. В. - Про деякі аспекти комплексної стратегії розвитку продуктивних сил старопромислових регіонів (2014)
Лук’яненко Є. Ю. - Щодо питання управління глобальною мережею інтернет (2014)
Нижегородцев Р. М. - Моделювання параметрів розвитку регіональних кластерів за допомогою клітинних автоматів (2014)
Косова Е. В. - Капітал банків у системі індикаторів фінансової стійкості (2014)
Онищук С. В. - Християнські цінності в контексті трансформації світоглядних пріоритетів української нації (2014)
Мєшкова В. С. - Напрямки формування інноваційної стратегії вугледобувних підприємств України (2014)
Повстяна А. С. - Самодостатність місцевих бюджетів в умовах розширення самостійності регіонів (2014)
Поддубняк В. В. - Проблеми та особливості інституціоналізації соціальної відповідальності в системі Укрзалізниці (2014)
Сіцінський Н. А. - Історичні особливості встановлення сучасного кордону держави Ізраїль (2014)
Стешенко І. В. - Модель розрахунку грошової маси при лінійній залежності ціни товарів і послуг від попиту (2014)
Тарасенко О. Ю. - Стратегічний розвиток металургійної галузі України на основі підвищення інноваційного потенціалу (2014)
Шевчук І. В. - Державне управління якістю фізичної культури і спорту в Україні: міжнародні стандарти та перспективи вдосконалення (2014)
Мягких І. М. - Застосування сучасних моделей у системі управління інтегрованих бізнес-структур (ІБС) авіаційними підприємствами (2014)
Ареф’єв С. О. - Реструктуризація підприємства: підходи, сутність, складові (2014)
Пономарьова В. С. - Механізм розвитку небанківського фінансового посередництва на ринку фінансових послуг України (2014)
Крещенко І. Л. - Забезпечення ефективного регулювання економіки через діяльність системи органів влади (2014)
Цопа Н. В. - Про необхідність управління розвитком підприємств інвестиційно-будівельного комплексу, Ковальська Л. С. (2014)
Халкавт К. - Концепція стратегічного управління розвитком підприємств ПЕК (2014)
Юдіна К. П. - Аналіз дослідження проблем та основних наукових розробок державного управління виноградарсько-виноробною промисловістю України у вітчизняній науці (2014)
Ісаєва Н. І. - Досвід країн світу у формуванні національних стратегій соціально-економічного розвитку (2014)
Нога І. М. - Розробка концепції соціальної політики держави через механізму реформування системи пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Іртищева І. О. - Сучасний порт у логістичному ланцюгу доставки вантажу, Мінакова С. М. (2014)
Пипко С. О. - Методичне забезпечення податкового регулювання інвестиційного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (2014)
Кумачова А. С. - Особливості концептуальних основ формування інвестиційної політики України (2014)
Маров І. В. - Стратегічні завдання розвитку країни з урахуванням можливостей контрейлерних перевезень (2014)
Харченко О. С. - Формування бюджетно-фінансового механізму розвитку національної інноваційної системи (2014)
Шкрабак І. В. - Структурні трансформації в національній економіці: регіональний аспект (2014)
Кірізлєєва А. С. - Глобальне регулювання банківських операцій на основі адаптації Базельських стандартів (2014)
Поважний О. С. - Формування корпоративної стратегії на основі соціальної відповідальності, Орлова Н. С. (2014)
Грузіна І. А. - Соціальне життя суспільства в умовах інформатизації (2014)
Пивоваров К. В. - Застосування принципів корпоративної соціальної відповідальності в органах державного контролю України (2014)
Манжура О.В. - Інтеграційні процеси у сільськогосподарській кооперації України (2014)
Медвідь М. М. - Максимізація корисності найманого працівника та роботодавця у військових формуваннях за відсутності достатніх умов гарантованого комплектування військових посад (2014)
Овчаренко Р. В. - Трансформація соціально-економічних відносин в залежності від технологічного укладу: мотивація праці (2014)
Ситнік І.В. - Теоретико-методичні основи управління процесом інтернаціоналізації бізнесу, Рагуліна Н. В. (2014)
Татомир І. Л. - Вплив дестабілізуючих чинників на збереження і розвиток наукової еліти у сфері вищої освіти (2014)
Ходякова О. В. - Особливості функціонування пенсійного страхування в Україні (2014)
Чернецький В. Ю. - Організація кадрового та фінансового забезпечення охорони здоров'я США (2014)
Лукашенко В. М. - Нові підходи щодо формування державних програм реформування і розвитку ЖКГ в ринкових умовах господарювання (2014)
Петренко О. В. - Формування комплексної на функціонування виробничо-економічної системи (2014)
Гончарова Т. В. - Шляхи підвищення ефективності муніципальної управлінської діяльності в контексті європейських стандартів та принципів (2014)
Косова Т. Д. - Кваліметрична оцінка адміністрування податків в Україні, Тімарцев О. Ю. (2014)
Брадул Н. В. - Системний підхід до оптимального управління станом соціально-економічних систем (2014)
Машненков К. А. - Особливості розв’язання суперечностей у реалізації економічної та екологічної функцій держави у сучасній Україні (2014)
Тельнова Г. В. - Теоретичні засади національної фінансової архітектури України (2014)
Костенок І. В. - Особливості сучасної парадигми публічного управління в Україні (2014)
Боталова Н. П. - До питання про реформування підприємств житлово-комунального господарства України, Шульга Л. О. (2014)
Лагно В. Т. - Шляхи розвитку малого підприємництва в Україні в контексті транскордонної та прикордонної торгівлі (2014)
Сенічкіна О. Е. - Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України (2014)
Бібік Н. В. - Міжнародна практика державного регулювання в сфері будівництва (2014)
Карташов Є. Г. - Інвестиційна складова в процесі формування механізмів державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем (2014)
Самофалова О. Ю. - Перспективи державної політики в сфері правозахисту в умовах системної кризи влади в Україні (2014)
Салій Т. І. - Напрями інноваційного розвитку регіону та методи їх реалізації (2014)
Неліпа Д. В. - Нормативно-правове регулювання професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2014)
Манн Р. В. - Ключова спрямованість розвитку регіонального менеджменту – процеси соціалізації (2014)
Петряєва О. Б. - Аналітичний огляд стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації в Донецькій області (2014)
Лоскутова В. В. - Новації державної регіональної політики та визначення стратегічних регіональних пріоритетів розвитку продуктивних сил (2014)
Соколова М. М. - Аналіз стану розвитку громадського сектору України: фінансовий аспект (2014)
Ткач Є. Ю. - Нормативно-правове забезпечення державного управління системою охорони здоров’я в Україні (2014)
Бритова Г. В. - Методологія формування державної демографічної політики України (2014)
Паянова Л. В. - Процес адаптації законодавства України до законодавства ЄС: організаційні аспекти (2014)
Лимич Ю. В. - Організаційно-економічний механізм використання інноваційно-інвестиційного потенціалу сталого розвитку (2014)
Мохова Ю. Л. - Державне регулювання іпотечного кредитування: зарубіжний досвід (2014)
Криваченко К. В. - Визначення інтегрального показника якості розвитку соціалізації при проведенні оцінки соціалізації підприємницької діяльності в Україні (2014)
Стрижакова А. Ю. - Вплив партнерських та побратимських зв’язків міст на розвиток міжрегіонального та транскордонного співробітництва в Україні (2014)
Кир’якова В. В. - Організаційно-кадрова складова державного механізму регулювання рекламної діяльності в Україні (2014)
Шумаева О. О. - Концепція безперервного професійного навчання персоналу агропромислового комплексу, Обіщенко Я. В. (2014)
Титул, зміст (2015)
Василенко В. Н. - О некоторых результатах теоретического анализа термина "регион" (2015)
Бурлуцький С. В. - Концепція "створення спільної цінності" в системі стратегічного планування розвитку регіонів (2015)
Котов Є. В. - Про необхідність якісного статистичного забезпечення оцінки стадій модернізації промислових міст і регіонів України, Ляшенко В. І. (2015)
Бойченко Е. Б. - Науково-методичні засади забезпечення механізму діагностики регіонального соціуму (2015)
Благодарний О. І. - Теоретичні основи забезпечення сучасно- го розвитку регіонів, Коршикова І. О. , Плужникова Є. А. (2015)
Бутенко Т. О. - Определение эффективности межрегиональных экономических взаимодействий (2015)
Медвідь В. Ю. - Чинники регіональних відмінностей в параметрах економічного розвитку (2015)
Василенко Д. В. - Выделение императивов как способа диагностики функционирования региональной экономической системы (2015)
Азарова Г. В. - Інтегральна оцінка рівня соціальноекономічного розвитку регіонів України (2015)
Дружиніна В. В. - Взаємодія суб’єктів і об’єктів місцевого ринку праці в рамках механізму забезпечення його збалансованості (2015)
Мороз О. С. - Повышение эффективности социального диалога в Украине (2015)
Кавыршина В. А. - Защита общественных интересов в государственно-частных партнерствах, создаваемых в сфере жизнеобеспечения городов (2015)
Захарова О. В. - Діагностика якості професійного розвитку персоналу промислового підприємства, Городнічук Н. В. (2015)
Подлужна Н. О. - Особливості використання знань при формуванні людського капіталу підприємства (2015)
Перевозчикова Н. О. - Аналіз факторів оточуючого середовища при проведенні оцінки адаптаційного потенціалу машинобудівного підприємства, Лукашова О. О. (2015)
Гриценко С. І. - Новий навчальний посібник з регіональної економіки (2015)
Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика" (11 - 13 червня 2015 р м. Харків) (2015)
Губанова Н. Н. - Державне регулювання та перспективні напрямки розвитку енергетичного комплексу в Україні, Грибинюк Д. В. (2015)
Дикань В. В. - Роль суспільства в процесах соціально-економічної трансформації України (2015)
Озерська Г. В. - Формування структури транспортно-логістичого кластера у транскордонному співробітництві (2015)
Поколодний В. В. - Податкові новації 2015 року, Поколодна О. В., Камаєва Я. В. (2015)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо визначення оптимальних зон курсування різних видів пасажирських поїздів, Матусевич О. О. (2015)
Елагин Ю. В. - Роль логистики как методологии развития национальной транспортной системы транзитных стран (2015)
Зайцева І. Ю. - Застосування проактивного підходу при формуванні економічної безпеки на залізничному транспорті, Ковтун Т. В. (2015)
Котик В. О. - Модель економіки та управління господарством пасажирських перевезень залізничного транспорту, Котик В. В. (2015)
Пащенко А. А. - Развитие системы показателей расходования топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов в транспортных компания (2015)
Позднякова Л. О. - Методичні підходи щодо зміни форми власності залізниць, Дейнека О. Г. (2015)
Полякова О. М. - Логістичний підхід до взаємодії магістрального і промислового залізничного транспорту (2015)
Семенцова О. В. - Методичні підходи до визначення якості транспортного обслуговування вантажовідправників (2015)
Устенко М. О. - Актуальність формування транспортно-логістичних систем в умовах євроінтеграції (2015)
Шраменко О. В. - Аналіз альтернативних рішень формування технічної бази залізничного транспорту в умовах розвитку мультимодальних перевезень (2015)
Бормотова М. В. - Дослідження сутності поняття фінансовий моніторинг, Мухіна К. О. (2015)
Вовк А. А. - Основные средства: проблемы характеристики наличия, движения, классификации и оценки эффективности использования, Вовк Ю. А., Чуприкова З. В. (2015)
Гамбаров Л. А. - Инструментарий построения моделей многоэтапных задач производственно-транспортной логистики, Кузьминчук Н. В., Чернышёва Н. П. (2015)
Єрмоленко О. А. - Фінансове планування в умовах невизначеності, Григоренко К. О. (2015)
Іванілов О. С. - Актуальні проблеми розвитку системи менеджменту якості промислового підприємства залізничного транспорту, Гришко О. А. (2015)
Карачарова К. А. - Формування концептуального підходу до управління витратами підприємств залізничного транспорту, Павленко Т. С. (2015)
Назаренко І. Л. - Методика оцінки кадрового потенціалу служби залізниці, Маслова В. О., Погрібна Я. Д. (2015)
Павліченко В. М. - Визначення основних властивостей системи забезпечення економічної безпеки підприємства (2015)
Печеник А. Н. - Адаптивный подход к регулированию соотношения "эффект/ затраты" у потребителей и предприятий, изготавливающих энергосберегающую технику для железных дорог, Букреева О. С., Беловол А. В., Тернюк Н. Э. (2015)
Пономаренко Є. В. - Аналіз динаміки формування виробничої програми машинобудівного підприємства в умовах ринкової економіки (2015)
Ус Ю. В. - Управління економічною безпекою підприємства: організаційний аспект (2015)
Уткіна Ю. М. - Чинники забезпечення економічної ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства, Веретельник Р. Г. (2015)
Широков М. А. - Розвиток засад формування бюджетів портових підприємств, Постоленко Ю. П. (2015)
Дикань О. В. - Удосконалення сутності та структури інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Кірдіна О. Г. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку залізничного транспорту (2015)
Лук’янова О. М. - Фінансовий лізинг як найефективніша форма залучення інвестицій в залізничну галузь, Васильєв О. Л. (2015)
Плугіна Ю. А. - Проблеми формування національної інноваційної системи в Україні (2015)
Геращенко І. О. - Управління конкурентоспроможністю підприємства, Шмадченко О. О. (2015)
Лисьонкова Н. М. - Визначення ефективності системи управління витратами, Буряковська І. О. (2015)
Стешенко О. Д. - Напрямки удосконалення управління кредитним ризиком, Ковальов Б. В. (2015)
Токмакова І. В. - Інтелектуальні технології удосконалення адаптивного управління на залізничному транспорті (2015)
Чобіток В. І. - Формування системи управління персоналом на промислових підприємствах: теоретичний аспект, Волощенко А. В. (2015)
Бойко Д. І. - Дослідження сутності ресурсного потенціалу банку, Териця Д. О. (2015)
Зайцева І. Ю. - Проблеми казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами, Пархоменко М. О. (2015)
Калініченко Л. Л. - Роль банківського кредитування у розвитку малого бізнесу в Україні, Мусіяка К. В. (2015)
Коковіхіна O. O. - Ідентифікація загроз фінансовій безпеці банк, Oлійник A. Ю. (2015)
Купріянова В. С. - Стан та перспективи розвитку безпілотних літальних апаратів в Україні, Матюшенко І. Ю. (2015)
Титул, зміст (2015)
Устименко В. А. - Перспективні напрями економіко-правового забезпечення відновлення інфраструктури та виробничої сфери Донбасу, Джабраілов Р. А. (2015)
Валитов С. С. - Меры защиты в законодательстве об экономической конкуренции, Трегубец Н. А. (2015)
Грудницька С. М. - Питання удосконалення розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства, Міньковський С. В. (2015)
Джумагельдієва Г. Д. - Наближення галузевого регулювання використання природних ресурсів (2015)
Рогозян Ю. С. - Аналіз джерельної бази з питань стимулювання підприємницької діяльності (2015)
Рєзнікова В. В. - До питання про поняття господарського процесу (2015)
Святогор О. А. - Правове регулювання виконання рішень господарського суду: постановка проблеми (2015)
Болотова Г. Д. - До питання причинного зв’язку у господарських спорах про відшкодування збитків (2015)
Зельдіна О. Р. - Податкове законодавство: декларації та реалії (2015)
Апанасенко К. І. - Теоретичні засади формування інституту права комунальної власності (2015)
Титова О. В. - Про окремі аспекти здійснення податкового контролю (2015)
Тодуа Т. Л. - Направления совершенствования законодательства Украины о коммерческом посредничестве в сфере хозяйствования (2015)
Гостєва О. Ю. - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як можливість поповнення місцевих бюджетів (2015)
Розовский Б. Г. - Купите изменение в законе! (2015)
Яковлєв І. О. - Державний екологічний контроль в умовах територіально-адміністративної та економічних реформ в Україні (Нова парадигма) (2015)
Ашурков О. О. - Методика виконання науководо слідної роботи за темою "Господарсько-правове забезпечення енергетичної безпеки України" (2015)
Кременовська І. В. - Боротьба з науковим шахрайством у правознавстві триває (2015)
Титул, зміст (2014)
Коньшин В. І. - Вивчення міжнародного досвіду використання "сухих" сховищ відпрацьованого ядерного палива контейнерного типу, Вишневський П. Ф. (2014)
Муха А. А. - Моделирование и разработка алгорима работы АПС-РМПГ средствами пакета Matlab Similink+StatefolW (2014)
Новацький А. О. - Комплементарний фільтр для квадрокоптера з компенсацією температурного дрейфу нуля датчика кутової швидкості, Коломійцев П. Є., Сапсай П. О. (2014)
Чуйко А. М. - Концептуальні підходи до розробки борошняної продукції лікувально-профілактичного призначення, Чуйко М. М., Ноздрачова О. С., Гаряга А. О. (2014)
Кравченко В. С. - Попередник і строк сівби, як фактор сортової технології вирощування пшениці ярої у південній частині правобережного лісостепу (2014)
Герасименко А. А. - Инновационные проблемы сельского хозяйства современной украины, Богачев Л. А. (2014)
Зелінський М. В. - Постать Романа Дмовського в польській історіографії (2014)
Петрухін С. В. - Життєвий шлях криворізького лицаря в роки Другої Світової війни, Шляхтич Р. П. (2014)
Печенина Н. А. - Историческая география княжеств Руси: формирование територий и границ(ХІ–ХІІ ст.) (2014)
Андрійчук І. В. - Ключові проблеми використання альтернативних джерел енергії біогазу в Україні, Метошоп І. М., Олексин О. П. (2014)
Антоненко К. В. - Мерчандайзинг як важлива складова розвитку сучасної роздрібної торгівлі, Бардась М. В. (2014)
Барилович О. М. - Використання формальних методів у порівняльному аналізі підприємств (2014)
Бегун С. І. - Моделювання собівартості продукції підприємств хлібопекарської галузі України, Ковтун Н. В. (2014)
Бикова Н. В. - Формування та ефективні напрямки використання активів агропромислових підприємств у сучасних умовах, Банар Г. В. (2014)
Бикова Н. В. - Актуальні проблеми оцінки ризику ймовірності банкрутства на вітчизняних підприємствах, Мороз Ю. Ю. (2014)
Будник А. М. - Історичні аспекти формування поняття "необоротні активи", Лега О. В. (2014)
Булат Г. В. - Сутність нематеріальних активів та особливості організації їх обліку, Камінська А. М. (2014)
Васильєва С. І. - Зовнішньоекономічна діяльність на підприємстві, Зав’ялова М. І. (2014)
Васильєва С. І. - Стратегія виходу підприємства на зовнішні ринки, Кочевих І. С. (2014)
Васильєва С. І. - Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, з урахуванням посередника, Осіпова Ж. В. (2014)
Витвицька У. Я. - Теоретико-методологічні аспекти оцінювання вартості торгових марок компаній, Грушка У. М. (2014)
Гарафонова О. І. - Особливості здійснення реструктуризаційних змін на вітчизняних підприємствах, Черташ О. В. (2014)
Гусева Л. П. - Этапы и социально-экономические основы развития потребительской кооперации в России, Лахина Л. Ф., Сыроижко В. В. (2014)
Дмитрук Н. М. - Сутність, склад та напрями вдосконалення обліку доходів від операційної діяльності на промислових підприємствах (2014)
Довбня С. Б. - Методичні особливості показників рентабельності та розробка їх класифікації, Пендик О. Г. (2014)
Дутченко О. М. - Підвищення конкурентоспроможності регіонального розвитку шляхом забезпечення економічної безпеки регіону на прикладі Сумської області, Дутченко О. О. (2014)
Желяпова А. Г. - Сучасні тенденції розвитку маркетингу в агропромисловому комплексі, Кірносова М. В. (2014)
Івашина О. Ф. - Шляхи збільшення прибутку підприємств України в сучасних умовах, Оксентюк Н. В. (2014)
Карачина Н. П. - Розвиток міжнародного туризму в Україні у контексті світової інтеграції, Савіцька О. О. (2014)
Сыроижко В. В. - Роль контроллинга в современной системе учета, контроля и управления организацией, Кульнева И. И., Щеблыкина Н. И. (2014)
Лабай Я. Ю. - Проблеми інформаційного та технічного забезпечення фінансової стійкості банків, Ольшевський Л. Б. (2014)
Левкович А. А. - Стратегії соціально-інвестиційного розвитку України, Горпинич Ю. О., Волощенко Л. М. (2014)
Лежненко Л. І. - Теоретичні аспекти удосконалення аналітичного обліку виробничих запасів, Ломова І. О. (2014)
Лєгостаєва О. О. - Бюджетне відшкодування: проблеми та шляхи вирішення, Чуб Т. А. (2014)
Лозовський О. М. - Підходи до управління розвитком потенціалу матеріально-технічної бази підприємства, Батишева В. І. (2014)
Лозовський О. М. - Механізм функціонування приватних і публічних акціонерних товариств: відмінності і проблеми, Дишкантюк Д. С. (2014)
Лозовський О. М. - Основні методи оцінки рівня ризиків у процесі управління підприємством, Шевчук О. О. (2014)
Лозовський О. М. - Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на ефективність управління підприємством, Юрчук Я. О. (2014)
Люзе М. В. - Перспективи диверсифікації виробництва України в умовах інтеграційних процесів, Окландер М. А. (2014)
Маркус О. В. - Застосування бюджетування як інструменту контролю витрат на ремонти основних засобів підприємства, Корнєєва К. О. (2014)
Матушкіна М. П. - Генезис категорії "основні засоби" як об’єкта бухгалтерського обліку (2014)
Муляр Т. В. - Аналіз ситуації на банківському ринку України, Копистиринська К. В. (2014)
Некрасова Л. А. - Вплив сил конкуренції на діяльність підприємств кондитерської галузі України, Беліцька О. Р. (2014)
Чайковська М. А. - Сучасний стан та особливості регулювання інфляції в Україні, Норенко В. С. (2014)
Окландер М. А. - Соціально-відповідальний маркетинг, Дунаєва Н. В. (2014)
Палій С. А. - Облік касових операцій та шляхи поліпшення його організації на підприємстві (2014)
Побоченко Л. М. - Основні тенденції вибору національними компаніями пріоритетних регіонів експансії, Хомутовська Д. П. (2014)
Подоля Г. В. - Облік поточних зобов'язань підприємства: сучасний стан та напрямки удосконалення (2014)
Разінькова М. Ю. - Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємств машинобудівної галузі промисловості (2014)
Sviridov S. S. - Modern state of farmer industry of Odessa region, Tomashaytis D. D. (2014)
Мельник О. - Внесок Миколи Ковальського у відродження Острозької академії (2015)
Козачок О. - Половецький фактор у відносинах Візантії і Галицького князівства середини – другої половини ХІІ століття (2015)
Пшеничний Ю. - Історична топографія Дубна у другій половині ХІІІ – ХV ст. (за матеріалами археологічних досліджень) (2015)
Якименко О. - Типологія і структура селянської родини стародубського полку в другій половині ХVІІІ ст. (на прикладі сіл Коман та Кудлаївка Новгородської сотні) (2015)
Прищепа О. - Побутування книжок в культурному просторі міст Правобережної України (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Жиленкова І. - Структура та динаміка експорту зернової продукції з України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Зінько Д. - Культурно-історичні передумови та етапи становлення Волинського музею у м. Луцьку (2015)
Марчук В. - Ремесло у Волинському воєводстві в 1921 – 1939 рр. (2015)
Смирнов А. - Почаївський церковний собор 18 – 23 серпня 1941 року (2015)
Іванов С. - Окупована Волинь в контексті німецької пропаганди (2015)
Кравчук Д. - Радянське підпілля на Рівненщині під час німецько-радянської війни (2015)
Сухих А. - Населення Звягеля у дзеркалі урядових оголошень та розпоряджень (1942 – 1943 рр.) (2015)
Ленартович О. - Луцько-ровенська наступальна операція (27 січня – 11 лютого 1944 р.) (2015)
Марчук І. - Реорганізація Д. Клячківським підпільної мережі ОУН(б) та УПА-Північ у 1944 – 1945 роках (2015)
Ільницький В. - Форми та засоби ідеологічної роботи радянської адміністрації, спрямовані проти підпілля у Карпатському краї ОУН у другій половині 1940-х рр. (2015)
Василенко Д. - Трансформація нормативної бази галузі народної шкільної освіти в період повоєнної відбудови 1950 – 1957 років у Полтавській області (2015)
Деревінський В. - Громадсько-політична діяльність В. Чорновола після першого ув’язнення (1969 – 1972 рр.) (2015)
Федоренко Я. - Особливості становлення системи орендних відносин в контексті реформування аграрного сектору українського села в 1991 – 2012 роках (2015)
Мельничук О. - Українсько-німецькі зв’язки у шкільній освіті на сучасному етапі (2015)
Атаманенко В. - Описово-статистичні джерела з історії міст Заславщини початку ХVІІ ст. (2015)
Оленич Я. - Галицька історична славістика у 1830 – 1894 роках: предмет та методологія дослідження (2015)
Трофимович В. - Український і польський чинники в політиці Австро-Угорщини у 1914 році (2015)
Лихачова Т. - Допомога біженцям у Російській імперії за часів Першої світової війни: законодавчий аспект (2015)
Скопова О. - Анархо-синдикалістський рух як фактор радикалізації внутрішньополітичної ситуації в Іспанії (1918 – 1923) (2015)
Мальшина К. - Бановина Словенія: нездійснена мрія про Словенську автономію у Першій Югославії (1939 – 1940 рр.), Волобуєв В. (2015)
Трофимович Л. - Радянсько-Румунські відносини в контексті європейської геополітики напередодні Другої світової війни (2015)
Субот О. - Політичні переслідування національних меншин у Чехословаччині у 1945 – 1948 рр. (2015)
Неприцький О. - Роль вищої школи у формуванні польського національного бренду на початку ХХІ століття (2015)
Ткаченко В. І. - Шляхи формування системи забезпечення національної безпеки, Смірнов Є. Б., Астахов О. О. (2015)
Єрмошин М. О. - Пропозиції щодо зниження ефективності ударів повітряного противника за рахунок застосування удаваних позицій зенітних підрозділів, Шулежко В. В., Кулєшов О. В., Коломійцев О. В. (2015)
Бабков Ю. П. - Показники і критерії оцінювання ефективності застосування угруповань військ (сил) Національної гвардії України, Адамчук М. М. (2015)
Калюжный Н. М. - Математическое моделирование группировки источников радиоизлучения различного назначения для обеспечения ее электромагнитной совместимости со средствами радиомониторинга, Галкин С. А., Коржуков К. Н., Хряпкин А. В. (2015)
Климович О. К. - Застосування сучасних систем і комплексів зв’язку та автоматизації для потреб Збройних Сил України під час антитерористичної операції (2015)
Ковалевський С. М. - Метод розрахунку ефективної поверхні розсіяння малорозмірних повітряних об’єктів при однопозиційному та рознесеному прийомах сигналів в оглядових радіолокаційних станціях, Тютюннік В. О., Худов Г. В. (2015)
Гаркуша С. В. - Модель распределения подканалов в беспроводной mesh-сети стандарта IEEE 802. 16, представленной в виде гиперграфа, Гаркуша Е. В., Еременко А. С. (2015)
Жердев Н. К. - Алгоритм шифрования информации с использованием управляемого, случайного и нелинейного элемента генерации ключей, Пампуха И. В., Жиров Г. Б., Хлапонин Ю. И. (2015)
Калиниченко О. В. - О предикатных моделях неявных знаний в задачах анализа информационных процессов, Шабанов-Кушнаренко С. Ю., Ярмак А. В. (2015)
Лещинская И. А. - Анализ категорных диаграмм и алгебры предикатов как базы предикатной категории (2015)
Ляшенко І. О. - Визначення фахового рівня експертів з оцінки кількісних значень показників, що характеризують заходи запобігання воєнного конфлікту (2015)
Малюга А. В. - Інформаційна технологія прогнозування службового використання військовослужбовця за рахунок застосування інформаційно-аналітичної моделі кар’єрного росту (2015)
Пащетник О. Д. - Розробка основних вимог до методики побудови інформаційної моделі бази даних автоматизованої системи управління військами (2015)
Рубан І. В. - Система протидії повільній DoS-атаці, Лошаков Є. С. (2015)
Свид І. В. - Синтез структури інформаційного забезпечення споживачів інформаційними системами спостереження повітряного простору, Обод А. І. (2015)
Скорик А. Б. - Математическое моделирование пускового комплекса ЗРК, Зверев А. А., Ткаченко И. С., Вареник Р. Ю. (2015)
Федин С. С. - Восстановление значений тактико-технических характеристик летательного аппарата методом многомерной пространственной экстраполяции, Зубрецкая Н. А. (2015)
Шипова Т. Н. - Анализ требований информационной и функциональной безопасности к операционным системам реального времени, Босько В. В., Березюк И. А. (2015)
Буданов П. Ф. - Моделювання ознак аварійності параметрів технологічного процесу об'єктів електроенергетики, Бровко К. Ю. (2015)
Лагутин Г. И. - Математическая модель для исследования влияния параметров электрической сети на величину угла между током и напряжением нулевой последовательности, Лысенко В. Н., Заболотный В. Д. (2015)
Олійник Ю. С. - Аналіз спектру вищих гармонік в системі "випрямлювач - інвертор" (2015)
Пантєлєєва І. В. - Визначення раціональних режимів роботи і експлуатації енергооб'єктів та електроприводів (2015)
Науменко А. М. - Методи оцінювання точності моделей для задач дослідження, оцінки та контролю надійності датчиків, Кушнерук Ю. І., Самойличева А. О. (2015)
Сєркова Л. Е. - Моделювання як основа для побудови інформаційної системи управління підприємствами малого та середнього бізнесу в умовах ризику, Паламарчук О. С. (2015)
Толкунова Ю. Н. - Уровень инновационности работ проекта создания сложной технической системы и оценка риска (2015)
Калиновський А. Я. - Визначення геометричних характеристик ландшафтної пожежі з урахуванням неоднорідної вологості лісового пального матеріалу, Чуб І. А., Обіженко Т. М. (2015)
Кучук Н. Г. - Метод оперативного перерозподілу ресурсів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій глобального характеру (2015)
Левішко К. В. - Методика розрахунку рівнів виробничих ризиків на прикладі професії "Гірник очисного забою", Квітковський Ю. В. (2015)
Лиходід Р. В. - Метод оцінювання систем оповіщення людей про пожежу, що базується на показниках ефективності їх застосування, Рудницький В. М. (2015)
Одейчук А. Н. - Сравнительный анализ моделей социальных ситуаций "паникующая толпа", Адаменко Н. И., Ткаченко В. И. (2015)
Пахомов Р. І. - Аналіз, прогнозування та профілактика травматизму з важкими наслідками, Гасій Г. М., Білоус І. О., Лаврут Т. В. (2015)
Рудницкий В. Н. - Классификация функций компьютеризованной системы пожарной сигнализации, Хрулев Н. В., Ерофеев Ю. Ф. (2015)
Тузіков С. А. - Деякі методи оцінювання індивідуального ризику при загрозі та скоєнні терористичного акту, Лазутський А. Ф., Ковжога С. О., Карманний Є. В., Писарєв А. В. (2015)
Черепнев И. А. - Использование электромагнитных технологий для формирования продовольственного резерва, Мороз А. Н., Ляшенко Г. А. (2015)
Чернявский И. Ю. - Учёт смешанного излучения при измерении радиоактивного заражения различных предметов в полевых условиях, Чернявский О. Ю., Писарев С. А., Галак А. В. (2015)
Шевченко Р. І. - Застосування АВС-аналізу для формування інформаційного фільтру другого порядку підсистеми збору та контролю стану об’єктів моніторингу надзвичайних ситуацій (2015)
Буряк О. О. - Військовий синдром "АТО": актуальність та шляхи вирішення на державному рівні, Гіневський М. І., Катеруша Г. Л. (2015)
Базавлук Д. А. - Автоматизация методологии социологических исследований оценки профессиональных качеств преподавателей ВУЗов, Голян В. В., Голян Н. В. (2015)
Борозенец И. А. - Методология разработки видеоуроков (2015)
Ковч В. Ю. - Розроблення вимог до навчальної матеріально-технічної бази окремої механізованої бригади з тактичної підготовки, Макаліш О. В., Горбенко С. В. (2015)
Костюк В. В. - Моделювання аварійних ситуацій під час підготовки фахівців автомобільної служби, Афонін В. М., Семенова О. Є. (2015)
Федосова И. В. - Классификация и анализ современных систем дистанционного обучения, Мироненко Д. С., Алёшин С. В. (2015)
Шевченко С. М. - Елементи історизму як один із чинників формування навчальної мотивації студентів дистанційної форми навчання (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Вступне слово редактора (2015)
Гук Н. А. - Трансназальная хирургия опухолей селлярной локализации с использованием активного люмбального дренирования, Тесленко Д. С., Мумлев А. О. (2015)
Сидорак А. Д. - Інтраопераційні ускладнення в хірургії аневризм дистальних сегментів передньої мозкової артерії, Мороз В. В., Цімейко О. А. (2015)
Чебурахін В. В. - Порівняльний аналіз результатів інтраартеріального тромболізису та тромбекстракції при тромбоемболічних ускладненнях в ендоваскулярній нейрохірургії, Луговський А. Г., Орлов М. Ю., Костюк М. Р., Яроцький Ю. Р., Мороз В. В., Скорохода І. І. (2015)
Спіженко Н. Ю. - Радіохірургічне лікування артеріовенозних мальфорацій після ендоваскулярної емболізації матеріалом Onyx, Бурик В. М., Щеглов Д. В., Чеботарьова Т. І., Шараєвський О. А. (2015)
Щеглов Д. В. - Випадок одночасного ендоваскулярного виключення мішкоподібної аневризми та артеріовенозної мальформації у гострий період розриву аневризми, Бортнік І. М., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Пастушин О. А., Барканов А. В., Аль-Кашкиш І. І. (2015)
Щеглов Д. В. - Использование протекционных стентов Solitaire для выключения артериальных аневризм сосудов головного мозга малого размера (клиническое наблюдение), Загородний В. Н., Конотопчик С. В., Аль-Кашкиш И. И. (2015)
Чередниченко Ю. В. - Результаты длительного наблюдения за пациентами с неотделившимися в ходе выполнения эндоваскулярной эмболизации церебральной аневризмы микроспиралями (2 наблюдения), Мирошниченко А. Ю., Зорин Н. А., Григорук С. П., Куць А. И. (2015)
Щеглов Д. В. - Возможности рентгеноконтрастной цифровой субтракционной ангиографии и ультразвукового исследования при стенозах экстракраниальных артерий, Бабкина Т. М., Носенко Н. Н., Свиридюк О. Е., Конотопчик С. В., Пастушин A. А. (2015)
Щеглов Д. В. - Эволюция инвазивных и неинвазивных вмешательств при острой церебральной ишемии, Конотопчик С. В., Чебанюк С. В., Свиридюк О. Е., Найда А. В., Пастушин А. А., Барканов А. В., Бортник И. Н., Загородний В. Н., Сидоренко Е. Ф., Носенко Н. Н., Коваленко А. П., Аль-Кашкиш И. И. (2015)
Редакційна колегія журналу "Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія" вітає всіх іменинників! (2015)
Титул, зміст (2014)
Сєніна А. О. - Підприємництво як складний соціально-економічний феномен: порівняльна ретроспектива та сучасна проблематика (2014)
Стрижеус Л. В. - Організація як функція готельного менеджменту, Виядач Н. О. (2014)
Тесля С. М. - Сутність та структура фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування, Мудрик М. І. (2014)
Тесля С. М. - Місцеві бюджети як основне джерело формування фінансових ресурсів регіону, Ходань О. М. (2014)
Федорович І. В. - Основні шляхи подальшого реформування та модернізації ГТС України, Мелько М. Г. (2014)
Хімійчук О. М. - Особливості фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування, Струк Б. М. (2014)
Хома С. В. - Особливості обліку зобов’язань за випущеними облігаціями відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, Богославець О. Ю. (2014)
Chul O. M. - The creative economy in Ukraine step by step. Situation and prospects of the film industry (2014)
Шашко В. О. - Додаткова освіта сучасного менеджера як складова його професійної затребуваності та соціальної активності (2014)
Ширма В. В. - Функціональна модель інноваційного розвитку підприємств галузі рослинництва (2014)
Нестерова М. А. - Рациональность принятия решенийв когнитивной экономике (2014)
Атрошенко Г. І. - Часопросторовий хронометраж казки Всеволода Нестайка "Дивовижні пригоди в лісовій школі", Негрій І. І. (2014)
Білевич Н. В. - Мовний вияв невербальних елементів у семантичній структурі української інтимної лірики (2014)
Грицевич Ю. В. - Особливості волинськополіських говірок у збірнику фольклорних записів О. Кондратович "Калиновий квіт Полісся" (2014)
Лопата Ю. М. - Категорія наративної стратегії в жанровій структурі роману Дж. Остін "Гордість і упередження" (2014)
Пефтієва О. Ф. - Генезис образного лексико-семантичного варіанта слова, Полєва Д. О. (2014)
Светлична О. С. - Диференційні ознаки складнопідрядних речень корелятивно-уточнювальної будови (2014)
Яворський А. Ю. - Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько: синтаксичний рівень (2014)
Макаренко В. В. - Ерозійні процеси ґрунтового покриву степу України, Веселова О. А. (2014)
Александренко О. В. - Актуальні питання щодо збереження культурної спадщини, Веселовська Н. О. (2014)
Кириченко А. А. - Доктрина видового деления правонарушений и юридической ответственности: сущность и значение, Коросташова Т. А. (2014)
Кириченко А. А. - Сущность антикриминальной и гражданской отрасли права и судопроизводства по новой доктрине классификации юридических наук, Виноградов А. К. (2014)
Ланцедова Ю. А. - Сущность антикриминальной и гражданской отрасли права и судопроизводства как антиделиктных юридических наук, Тунтула А. С., Шаповалова О. И., Шведова А. Л. (2014)
Ланцедова Ю. А. - Доктрина процедуры работы с источниками антикриминальных сведений (2014)
Романюк Є. О. - Формальна визначеність права як підстава визначення меж людської свободи (2014)
Скуріхін Д. С. - Визначення та розв’язок юридичної істини у сучасних умовах (2014)
Тунтула А. С. - Новая доктрина сущности и видового деления личностных источников антикриминальных сведений (2014)
Шаповалова В. С. - Оружиеделиктика как базисное частное учение криминалистики и ордистики (2014)
Азаркина Е. В. - Социально-психологические причины суицидального поведения (2014)
Атрошенко Т. Ю. - Досвід допрофільної підготовки учнів у загальноосвітній школі (2014)
Бирка М. Ф. - Структура, основні завдання та управління діяльністю регіональної складової системи післядипломної педагогічної освіти (2014)
Карпич І. О. - Проблеми педагогіки дитячого руху на сторінках періодичної преси України (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.) (2014)
Кривенко І. П. - Діагностування у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі вивчення медичної інформатики (2014)
Лазуренко О. О. - Аналіз передумов формування емоційної сфери та проявів емоційного потенціалу особистості студента в процесі професійної підготовки (2014)
Максим О. В. - Програма адаптації дітей з порушеннями саморегуляції до соціокультурного середовища (2014)
Міськів В. А. - Роль лекції при викладанні анатомії людини студентам-іноземцям у вищих медичних закладах (2014)
Сердюк Н. І. - Компоненти, критерії та рівні сформованості атракції до однолітків у підлітковому віці (2014)
Хацаюк Н. С. - Критерії ефективності науково-методичної роботи в експериментальних навчальних закладах Автономної Республіки Крим (2014)
Шило Л. В. - Нестандартний урок як ефективна форма організації вивчення мови молодшими школярами (2014)
Безкоровайна І. М. - Вплив товщини рогівки на результати різних видів тонометрії, Наконечний Д. О. (2014)
Вітріщак С. В. - Електромагнітні випромінювання – проблема для здоров'я населення, Разумний Р. В., Савіна О. Л., Татаренко Д. П. (2014)
Жураківська О. Я. - Вікові морфологічні зміни вентромедіального ядра гіпоталамуса (2014)
Карвацька Н. С. - Рівень емоційного вигорання у лікарів різних спеціальностей, Пашковський В. М., Обезюк В. С., Стасишена О. В. (2014)
Карпова С. В. - Семейная тревога как фактор, способствующий профессиональному выгоранию врача, Марусенко И. М., Васьков А. А. (2014)
Клітинська О. В. - Аналіз якості контролю за індивідуальною гігієною порожнини рота школярів, які проживають в умовах мікроелементозів фтору та йоду, Васько А. А. (2014)
Клітинська О. В. - Вплив ремінералізуючої терапії твердих тканин зубів у дітей з вадами слуху, які проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду, Корень І. М. (2014)
Шаповал І. Г. - Проблеми формування молодої сім’ї, Батрак А. О. (2014)
Грищенко Н. І. - Проблема війни як соціально-політичного явища в умовах глобалізованого суспільства, Мінчук Т. В. (2014)
Архипова Е. А. - Управление ТНК в условиях глобализации хозяйственной деятельности, Астахова Ю. В. (2014)
Матюрін І. В. - Маркетингове забезпечення соціального захисту військовослужбовців (2014)
Грисюк В. П. - PR на революції та революція як PR (2014)
Лезік О. В. - Удосконалення методики оцінки ефективності сумісних дій підрозділів ППО і РЕБ під час проведення АТО, Піскунов С. М., Оборонов М. І. (2015)
Петров В. М. - Проблемні питання воєнної теорії щодо оцінки бойових можливостей міжвидових угруповань військ (2015)
Семененко О. М. - Підхід до вибору пріоритетного варіанту структури системи кадрового забезпечення Збройних Сил України з переліку альтернативних варіантів, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Бердочник А. Д. (2015)
Котов О. Б. - Аналіз шляхів зменшення інформаційної помітності військового літального апарату, Корочкін О. А., Чигрин Р. М. (2015)
Kopylov S. V. - Experimental study of the production of aircraft plastic pipes using modern laser technology (2015)
Крук Б. М. - Вплив характеристик маневреності на рівень бойових можливостей транспортно-бойових вертольотів (2015)
Рисаков М. Д. - Пропозиції щодо побудови та алгоритмів роботи картографу місцевих предметів у посадочному радіолокаторі, Тітов І. В., Куценко В. В., Рот С. М., Дорощук В. А. (2015)
Украинец Е. А. - Ротативная машина для определения аэродинамических характеристик экранопланов (2015)
Кандырин Н. П. - Проектирование однокольцевого СВЧ синтезатора с прямым цифровым синтезом и системой ФАПЧ (2015)
Попов С. Е. - Структурна модель системи інженерно-радіоелектронного забезпечення радіотехнічних військ, Кукобко С. В., Мильников Г. В. (2015)
Сакович Л. М. - Методика розробки діагностичного забезпечення групового пошуку дефектів при ремонті техніки зв’язку в польових умовах, Романенко В. П. (2015)
Сомов С. В. - Застосування графена в мікроелектроніці для тепловідведення, Корж Ю. М., Манойло О. Ю. (2015)
Ясечко М. Н. - Современные радиотехнические средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения АТО, Очкуренко А. В., Ковальчук А. А., Максюта Д. В. (2015)
Лосев Ю. И. - Математическая модель информационного ресурса на границе транспортной сети, Шматков С. И., Руккас К. М., Олоту Олуватосин Давид, Малышко Ю. М. (2015)
Туркин И. Б. - Метрики для принятия решения о передаче обслуживания в гетерогенных беспроводных сетях мобильных коммуникационных устройств, Игнатьев Д. С. (2015)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - О формализации знаний на базе алгебры конечных предикатов, Калиниченко О. В., Коваленко А. И., Шматько А. А. (2015)
Боровых С. И. - Анализ особенностей технического обслуживания и ремонта автомобильной техники воинской части в ходе ведения боевых действий в антитеррористической операции, Терентьева И. В. (2015)
Лагутин Г. И. - Исследование влияния несимметрии нагрузок потребителей электроэнергии на величину угла между током и напряжением нулевой последовательности, Лысенко В. Н., Заболотный В. Д. (2015)
Рогозін І. В. - Аналіз наслідків критичних відмов при ушкодженні пневматичної системи засобу рухомості, Клец Д. М., Юхно В. А. (2015)
Єфіменко А. А. - Вимірювання вологості в області гігрометрії високих тисків, Науменко А. М. (2015)
Лук’яненко О. А - Аналіз волоконно-оптичних датчиків у якості лінії передачі, Науменко А. М. (2015)
Голубок М. Г. - Математична модель оцінки ступеню захищеності життєво-важливих центрів атомних електричних станцій в залежності від ступеню боєздатності сил охорони (2015)
Поспелов Б. Б. - Повышение эффективности пожаропредупредительной автоматики на основе оптимизации обнаружения загораний при использовании группы извещателей, Полстянкин Р. М. (2015)
Стрілець В. М. - Визначення закономірностей діяльності газодимозахисників на висоті (2015)
Шевченко Р. І. - Оцінка ефективності функціонування системи моніторингу надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру в умовах впливу соціальних небезпек (2015)
Глухова Н. В. - Розробка системи експрес-класифікації води на основі бази даних зображень газорозрядного випромінювання, Пісоцька Л. А., Кучук Н. Г. (2015)
Шевцова О. О. - Дослідження можливості вирощування рослин на відвалах вугільних шахт Донбасу та оцінка накопичення на них важких металів, Хименко Н. Л. (2015)
Бацамут В. М. - Аспекти оцінювання стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки органами військового управління Національної гвардії України, Головань О. М. (2015)
Євсєєв В. О. - Методика розподілу обмежених сил та засобів між важливими державними об’єктами при їх охороні в особливий період (2015)
Шмаков О. М. - Концептуальні положення теорії тилового забезпечення угруповань Національної гвардії України, Ролін І. Ф., Морозов І. Є. (2015)
Буряк О. О. - Шляхи та методи реабілітації осіб з "військовим синдромом" та посттравматичним стресовим розладом, Гіневський М. І., Катеруша Г. Л. (2015)
Поликашин В. С. - Эволюция военного менеджмента и его принципов управления на втором этапе (с первой четверти XVIII века до конца XIX века), Поляков С. Ю., Поликашин О. В. (2015)
Баришніков В. В. - Деякі погляди на підвищення ефективності і якості навчального процесу на факультеті підготовки офіцерів запасу за контрактом ХУПС імені Івана Кожедуба, Неймирок О. К. (2015)
Єманов В. В. - Вплив підготовчих вправ на опанування військовослужбовцями прийомів та правил стрільби, Пістряк П. В., Соколовський В. В., Обрядін В. В. (2015)
Клішин В. М. - Робота помічника керівника навчань по мішеневій обстановці під час проведення тактичних навчань підрозділів з бойовою стрільбою, Корнієнко О. В., Гунько О. О., Бородін С. В. (2015)
Романенко І. О. - Аналіз процесу планування в системі освіти країн членів НАТО, Івахненко Т. О., Хмелевська О. О. (2015)
Акімова Ю. О. - Удосконалення тестового контролю, Гончарова О. О., Юрчак Н. С. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Кравченко Г. - Поняття ідентичності: проблема визначення в сучасному науковому просторі, Шаповалова Н. (2015)
Донникова И. - Человек и культура: проблема идентичности (2015)
Воронюк О. - Back in USSR: травма тоталітаризму (2015)
Potocki L. - Tozsamosc cywilizacyjna Federacji Rosyjskiej – rozwazania teoretyczne (2015)
Zuber M. - Europa: esej o iluzjach (2015)
Лихачова Л. - Сучасники про прояви релігійної та культурної ідентичності російського і болгарського народів у ході російсько­турецької війни 1877–1878 років (2015)
Казак О. - Дискуссия относительно этнонима восточнославянского населения Подкарпатской Руси как элемент национально­культурной жизни региона (1939–1944 гг.) (2015)
Pietrewicz M. - Liegnitz, mala Moskwa, Legnica – wiele miast w jednym miescie. Metaforyczne pogranicze kulturowe (2015)
Марчук Н. - Традиційна та масова культури: компаративний аналіз (2015)
Довбищенко М. - На роздоріжжі історичного вибору: процеси українського націєтворення у ХVІ ст. (2015)
Radzik R. - Social contexts of Russian Orthodoxy (2015)
Липка О. - Християнська ідентичність церков в умовах української кризи (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського