Туранли Ф. Ґ. - Тюрксько-османські писемні джерела та визначення їхнього авторства (2014)
Філь Ю. С. - Освітній проект християнських місій Північної Індії у ХІХ ст. (2014)
Содержание (2013)
Бобылева С. Й. - От основания до гибели: меннонитская колония Бабурка (2013)
Малиновский Б. В. - Основание колонии Рибенсдорф (1766 г.) (2013)
Чирук С. В. - Динамiка народжуваностi та смертності у Старошвсдськiй колонiї (кiнець XVIII-початок ХХ ст.) (2013)
Айсфельд О. В. - Из Поволжья в Новороссию: вехи жизненного пути Александра Августовича Клауса (1829-1887) (2013)
Ходченко Е. Е. - Колонии российских немцев в Северпой Америке в конце XIX-начале ХХ вв. (2013)
Венгер Н. В. - Психология и метаморфозы русского национализма в деятельности К. П. Победоносцева (2013)
Kenneth W. - Rock. Unsere leute: the germans from Russia in Colorado (2013)
Чирко Б. В. - Особливостi запровадження податкової політики в німецьких та меннонітських колоніях України в 20-30-тi роки ХХ століття (2013)
Пузейкина Л. Н. - Языковая ситуация в немецких колониях в Украине (конец XVIII в.- 1931 г.): история исследования (2013)
Айсфельд А. - Немцы Украины в первые месяцы войны: июнь- декабрь 1941 г. (2013)
Кабанов В. И. - "Неделя германской техники" и ее значение (2013)
Кудрицька Т. Л. - Українськi шведи в роки сталiнських репресій (1933-1937) (2013)
Любичев М. В. - Опыт реконструкции исторического процесса на территории лесостепи между Днепром и Северским Донцом в середине I - начале V вв.(по археологическим и письменным источникам) (2013)
Cлісаренко О. М. - Німецькі контингенти в apмiї Карла XII пiд час походу на Москву 1708-1709 рр. (2013)
Coкoлов А. П. - Германский генеральный штаб и кампания против Румъшии: стратегическая оценка и военное планирование (2013)
Шмидт В. - Об особенностях колонизации восточноафриканских колоний Германии перед Первой мировой войной (регион Килиманджаро-Меру) (2013)
Галушко В. В. - Парламентські реформи XIX ст. в Англії як пошук компромiсу правлячих полiтичних сил (2013)
Асташенкова А. А. - Сприйняття iнтелiгенцiєю США подiй початку Першої свiтової вiйни (на матерiалах видання "The New York Times") (2013)
Кретинин С. В. - Общественно-политические взгляды и деятельность Карла Георга Брунса (2013)
Венгер А. Г. - Полiтика Другої Речi Посполитої стосовно греко-католицької церкви та її пастви у 1920-х рр. (2013)
Лавренко В. С. - Лiтература молодшого поколiння росiйської eмirpaцiї першої пiсляреволюцiйної хвилi як iсторичне джерело (2013)
Айсфельд О. В. - "И слов не вырубит никто и топором ... ": рецензия на книгу И. Винниченко "Немцы в Украине" (2013)
Кадол О. М. - Аптинiмецька кампанiя в Pociї,1914-1917 рр.: iсторiографічний аналiз проблеми нацiоналiзму, етнополiтики та доктрина "п'ятої колонни" (2013)
Подольцев А. Д. - Мультифизические процессы в области включения в полиэтиленовой изоляции силового кабеля (трехмерное моделирование и эксперимент), Кучерявая И. Н. (2015)
Резинкина М. М. - Комбинированный расчет усиления электрического поля в окрестности вершин тонких проводящих стержней, Резинкин О. Л., Светличная Е. Е., Сосина Е. В. (2015)
Михальський В. М. - Поліпшення форми вхідних струмів матричних перетворювачів в умовах несиметричної та/або несинусоїдальної системи напруг мережі живлення, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2015)
Гусев О. О. - Порівняння імпедансних ланок для перетворювачів з джерелом напруги, Чуб А. І., Вінніков Д. В. (2015)
Кіселичник О. І. - Процеси самозбудження в автономних асинхронних генераторах зі змішаним самозбудженням, Пересада С. М., Печеник М. В., Пушкар М. В. (2015)
Титко О. І. - Моделювання і розподіл електромагнітних сил, що діють на зубці та стержні обмотки статора турбогенератора, Мельник А. М. (2015)
Авраменко В. М. - Дослідження амплітудно-частотних спектрів активної потужності по лініях електропередачі для визначення рівня стійкості у перетині енергосистеми, Мартинюк О. В., Гурєєва Т. М. (2015)
Глухенький О. І. - Тривимірне моделювання системи "індукційна канальна піч−рідкометалевий насос" установки для виробництва металевих гранул, Гориславець Ю. М., Токаревський А. В. (2015)
Божко І. В. - Обробка імпульсним бар'єрним розрядом води в крапельному стані, Кобильчак В. В. (2015)
Неболюбов Е. Ю. - Электронные преобразователи для работы с емкостными датчиками (аналоговые и цифровые), Новик А. И. (2015)
Брагинец И. А. - Применение компенсационного метода измерения фазового сдвига в лазерных дальномерах, Зайцев Е. А., Кононенко А. Г., Масюренко Ю. А. (2015)
Євтух П. С. - Підвищення достовірності діагностування напругою ізоляції емальованих проводів, Вакуленко О. О., Михайлов О. В. (2015)
Дo 80-РІЧЧЯ члена-кореспондента НАН України В.Г.КУЗНЕЦОВА (2015)
85-РІЧНИЙ ювілей С.І.ПОТАШНИКА (2015)
ПАМ'ЯТИ члена-кореспондента НАН України С.Г.ТАРАНОВА (2015)
ВИМОГИ до оформлення статей у журналі "Технічна електродинаміка" (2015)
Яремчук Ю. Е. - Метод автентифікації сторін взаємодії на основі рекурентних послідовностей (2013)
Бондарчук А. П. - Самозахист як пріоритетний напрям розвитку інфокомунікацій (2013)
Довбня С. Я. - Особливості та методика створення експертної системи підтримки прийняття рішення щодо управління комплексною безпекою інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та на об’єктах інформаційної діяльності, Хлапонін Ю. І., Биков С. В., Четверіков І. О. (2013)
Толюпа С. В. - Підходи до проектування та оцінки ефективності системи захисту інформації в автоматизованих системах обробки та передачі даних, Іванова О. М., Демченко І. О. (2013)
Гордієнко С. Б. - Методи захисту від несанкціонованого доступу до інформаційних потоків на ВОЛЗ, Манько О. О. (2013)
Беднарская Е. В. - Шумы как фактор увеличения пропускной способности стеганоканала, Кугушина Г. В., Розоринов Г. Н., Савченко Ю. Г. (2013)
Скубак О. М. - Поведінка оптичного кабелю мереж доступу під дією зовнішніх факторів (2013)
Дружинін В. А. - Алгоритм відновлення полів методом виявлення зображень об'єктів в системах радіобачення з багатопозиційним прийомом інформації (2013)
Жураковський Б. Ю. - Оцінка швидкодії алгоритмів каскадного стиснення інформації (2013)
Домарєв В. В. - Тенденції розвитку методологічних, технологічних та організаційних основ створення системи інформаційної безпеки, Климчук Р. В. (2013)
Чернушенко И. И. - Устойчивость гофрированных арок при внешнем давлении, Семенюк Н. П. (2013)
Козловский В. В. - Матрицы сопротивлений планарных прямоугольных цепей (2013)
Радзівілов Г. Д. - Суперечність між умовами мінімізації середньоквадратичної помилки і квадратичної інтегральної оцінки в системах з принципом управління по відхиленню модуля активної фазованої решітки, Бєляков Р. О. (2013)
Гайворонская Г. С. - Разработка методики проектирования сетей доступа, Бондаренко А. А. (2013)
Содержание (2014)
Сыч А. И. - Первая мировая война: цивилизационный аспект (2014)
Іваненко В. В. - Россійський фактор у ґенезису Першої світової війни: дипломатичний аспект, Мирончук В. Д. (2014)
Nachtigal R. - Military Heroization in the Epoch of WWI: The Russian Case of Field Marshal-Generalissimo Suvorov in a Comparative Perspective,1900–1917 (2014)
Троян С. С. - Німецька імперія на шляху до великої війни: А. фон Тірпіц і німецькі військово-морські плани рубежу ХІХ–ХХ ст. (2014)
Айсфельд А. - Немцы в Украины и Германский Рейх в годы Первой мировой войны (2014)
Фисанов В. П. - Рождение иного мира в годы мирового конфликта (по документальным и мемуарным источникам периода Первой мировой войны (2014)
Kuraev А. - World War I: The Crossroad in the Bolshevik Strategy of Academic Internationalism (2014)
Павленко С. С. - Російсько-японське зближення у роки Першої світової війни на сторінках періодичних видань (за матеріалами "Торгово-промышленной газеты") (2014)
Кондратьєва А. А. - Образ Німеччини на сторінках американської преси на початку Першої світової війни (на матеріалах видання "The New York Tribune") (2014)
Кадол О. М. - "Німецьке питання" в ідеології та практиці загальноросійських правих партій часів Першої світової війни (2014)
Яровий В. І. - Відновлення державності народів Центральної та Південно-Східної Європи в період Першої світової війни (2014)
Шкундин Г. Д. - Национальные проблемы Габсбургской монархии во время Первой мировой войны в советской историографии 1920-х годов (2014)
Венгер Н. В. - Власть и война: монархия и Великая война 1914–1918 гг. в восприятии лояльного сегмента российского общества (2014)
Кравчук О. М. - Геополітичні наслідки Першої світової війни в поглядах Т. Г. Масарика (2014)
Piahanau А. - Hungarian projects of territorial changes in WWI (2014)
Ковальов Д. В. - Фінляндський Рух єгерів: між кайзером та царем (2014)
Дояр Л. В. - Первая мировая война как катализатор национально-культурного возрождения Украины: образовательный аспект (1917–1918 гг.) (2014)
Дённингхаус В. - "Отнимите немедленно землю от исконных наших врагов...". Действие Закона о ликвидации немецкого землевладения в период Первой мировой войны в Поволжья (2014)
Герман А. А. - "Великая война" и немцы Поволжья (1914 – 1917 гг.) (2014)
Бобылева С. Й. - Немецкие предприниматели в годы Первой мировой войны (По материалам Особого Комитета по борьбе с немецким засильем) (2014)
Малиновский Б. В. - Австро-Венгерские войска в Украине, 1918 г.: проблема корыстного использования (2014)
Чепурко А. А. - Деятельность военно-цензурных органов Екатеринославской губернии в начале Первой мировой войны (2014)
Костюк М. П. - Участь Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу у виселенні волинських німців-колоністів зимою 1915–1916 р. (2014)
Світленко С. І. - Діяльність громадських організацій на Катеринославщині періоду Першої світової війни, Мирончук В. Д. (2014)
Чернова-Дёке Т. Н. - Кавказский фронтир российской империи: к вопросу о реализации законов по ликвидации недвижимого имущества немецких поселенцев (1916–1917) (2014)
Бутко М. П. - Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності в умовах поглиблення інтеграційних процесів, Попело О. В. (2015)
Зайцева О. І. - Організаційно-економічні проблеми функціонування підприємств на ринку корпоративного контролю (2015)
Шабатура Т. С. - Теоретичні засади визначення економічного потенціалу підприємства (2015)
Dubyna M. - The scientific approach to the identification of the essence of the category ,,infrastructure” (2015)
Zelenska O. - Modern methodological concept study on food security of Ukraine, Zelenskyi S., Alieshuhina N. (2015)
Ільчук В. П. - Організаційно-економічні засади реформування міського пасажирського транспорту, Базилюк А. В., Хоменко І. О. (2015)
Кичко І. І. - Удосконалення програмно-цільового методу регулювання вищої освіти (2015)
Андрієнко М. М. - Економічна сутність та особливості визначення якості сервісного обслуговування на залізничному транспорті (2015)
Атаманчук Ю. М. - Управління ресурсами переробних підприємств аграрного виробництва на засадах логістики (2015)
Гавриленко Н. I. - Тенденції та перспективи розвитку фармацевтичного ринку, Кулич Я. В. (2015)
Гунчак Н. В. - Реалії та перспективи інтелектуального бізнесу в Україні (2015)
Митяй О. В. - Наукові підходи до конкурентоспроможності галузей АПК (2015)
Коновал В. В. - Аналіз стану легкої промисловості в умовах трансформаційної економіки України (2015)
Остапенко Т. В. - Пріоритети державного регулювання вітчизняного АПК у контексті стратегії економічної модернізації (2015)
Повна С. В. - Структурні зрушення в економіці регіону у контексті глобальних системних змін (2015)
Атрощенко Б. Ф. - Подійний туризм – важлива складова індустрії гостинності міста Чернігова (2015)
Забаштанський М. М. - Методичні аспекти оцінювання ефективності концесійної діяльності в Україні (2015)
Коваленко Ю. М. - Закони термодинаміки у дослідженні процесів функціонування фінансового сектору економіки (2015)
Мельник П. І. - Інформаційне забезпечення фінансів підприємства (2015)
Прокопенко В. Ю. - Вітчизняна практика застосування приватизаційних інструментів у сфері нерухомості (2015)
Kravchuk H. - Motor insurance fraud and its impact on the insurer's financial security, Sokil L. (2015)
Никонович М. О. - Аудит операцій з оплати праці, Барабаш Н. С. (2015)
Лень В. С. - Бухгалтерські процедури: поняття, зміст та класифікація (2015)
Муравський В. В. - Канали облікових комунікацій та комп’ютерно-комунікаційні технології (2015)
Онищенко В. П. - Ліквідаційна вартість основних засобів: проблеми визначення (2015)
Муравський В. В. - Ризики автоматизації бухгалтерського обліку, Хома Н. Г. (2015)
Пашніна А. О. - Переваги використання автоматизованої інформаційно-облікової системи у контексті функціонування інтегрованої системи господарського обліку (2015)
Олійченко І. М. - Зв’язки з громадськістю в системі державного управління як фактор публічності влади, Дітковська М. Ю., Юрченко Ю. Д. (2015)
Оліфіренко Л. Д. - Методичні підходи до визначення ефективності інституціональних змін державного регулювання розвитку корпоративних структур (2015)
Харченко Ю. П. - Шляхи гармонізації державних механізмів управління соціально-правовим захистом дитинства (2015)
Титаренко Т. Г. - Функціональна характеристика діяльності суб’єктів державного управління земельними відносинами (2015)
Титул, зміст (2010)
Колонка редактора (2010)
Перші курси Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології (2010)
Коваленко Ю. Н. - Радиология-2010: Москва от Украины дальше, чем Европа? (2010)
Медвєдєв В. Є. - Променева діагностика захворювань селезінки (лекція), Яцик В. І., Грабовецький С. А. (2010)
Крамний І. О. - Диференційний діагноз пневмоній у дітей та рентгенодіагностика ускладнень, Чурилін Р. Ю., Бортний М. О., Вороньжев І. О. (2010)
Дереш Н. В. - Принципи диференційної діагностики пухлинного ураження печінки за допомогою комп'ютерної томографії (2010)
Миронова Ю. А. - Комплексное рентген%ультразвуковое исследование при травматических повреждениях локтевого сустава у детей на этапе первичной диагностики (2010)
Ходжибеков М. Х. - Переносимость, токсичность, клинико-дозиметрические и радиофармакокинетические свойства самария-153 оксабифора препарата производства"Радиопрепарат" ИЯФ АН РУз — результаты клинических испытаний, Расулова Н. В., Солодянникова О. И., Любшин В. И., Сагдуллаев Ш. П., Пирназаров М. М., Нишонов Ш. Д. (2010)
Рогожин В. А. - Некоторые вопросы применения различных импульсных последовательностей в МР-томографии (2010)
Цвігун Б. Я. - Економічний ефект від проведення мамографій та ранньої діагностики раку молочної залози, Савицький А. М., Веселовська В. Г., Бузинський С. М. (2010)
Кіницька А. Я. - Случаи из клинической практики. Тубулярно-ворсинчата аденома низхідного відділу ободової кишки (2010)
Дьолог М. И. - Случаи из клинической практики. Остеохондрома правой подвздошной кости с озлокачествлением (2010)
Ковальський О. В. - Відгук на підручник "Променева діагностика” (2010)
Правила оформлення статті (2010)
Новини радіології (2010)
Супруновская Н. И. - Процессы перераспределения электрической энергии между параллельно соединенными конденсаторами, Щерба А. А. (2015)
Zagirnyak M. - Improved method for calculation of parameters of electromagnetic and power processes electric circuits with steel in saturation mode, Prus V., Miljavec D. (2015)
Бондаревский С. Л. - Моделирование динамики магнитных наночастиц при их сепарации, Кондратенко И. П., Толмачев С. Т. (2015)
Мисак Т. В. - Формування вхідного струму матричного перетворювача у ковзному режимі при несиметрії напруг живлення, Михальський В. М. (2015)
Oleschuk V. - Multiphase power conversion system with hybrid switching strategy of modulated inverters, Ermuratskii V. (2015)
Пересада С. М. - Порівняльний аналіз енергетичної ефективності алгоритмів прямого векторного керування моментом асинхронних двигунів з максимізацією співвідношення момент-струм, Ковбаса С. М., Димко С. С., Благодір В. О. (2015)
Ращепкін А. П. - Методика розрахунку по усередненому магнітному полю енергетичних показників дискового торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з некомпенсованою обмоткою, Карлов О. М., Крищук Р. С. (2015)
Жаркін А. Ф. - Гібридні фільтрокомпенсуючі перетворювачі для трифазних систем з нелінійними та змінними навантаженнями, Новський В. О., Малахатка Д. О. (2015)
Павловський В. В. - Моделювання інерційного відгуку в ОЕС України в умовах значної частки електростанцій на відновлюваних джерелах енергії, Стелюк А. О., Леньга О. В., Захаров А. М. (2015)
Агамалов О. Н. - Вопросы построения интегрированной системы управления возбуждением синхронных машин в объединенной энергосистеме, Буткевич А. Ф. (2015)
Тохтибакиев К. К. - Контроль пропускной способности межсистемных связей Национальной энергетической системы Казахстана в реальном времени с использованием системы синхронизированных векторных измерений, Саухимов А. А. (2015)
Жемеров Г. Г. - Зависимость дополнительных потерь в трехфазных системах электроснабжения от реактивной мощности и пульсаций мгновенной активной мощности, Тугай Д. В. (2015)
Бурбело М. Й. - Визначення потужностей за несиметричних режимів трифазних мереж із заземленою нейтраллю, Мельничук С. М. (2015)
Босий Д. О. - Інтелектуальні системи в керуванні режимами систем тягового електропостачання електрифікованих залізниць (2015)
Блінов І. В. - Врахування мережевих обмежень та мінімізації різниці цін між ринками електроенергії, Парус Є. В. (2015)
Зайцев Е. А. - Анализ погрешности дискретизации лазерных дальномеров на основе дискретного преобразования Гильберта (2015)
До 60-річчя члена-кореспондента НАН України І.П.Кондратенка (2015)
Інформація для передплатників (2015)
Содержание (2015)
Олієвський О. І. - Про деякі аспекти фронтового побуту російської армії під час "Великої війни" (1914–1918 рр.) (2015)
Суржикова Н. В. - Российский плен 1914–1917 гг.: к терминологической разметке исследовательского поля (2015)
Мотревич В. П. - Смертность военнопленных Первой мировой войны и современное состояние их захоронений на Урале (2015)
Жванко Л. М. - Інститут головуповноважених та уповноважених з улаштування біженців у Російській імперії: нормативно-правові аспекти та реалії життя 1915–1917 рр. (2015)
Задерейчук И. А. - Благотворительная деятельность немцев Крыма в период военных действий Российской империи во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. (2015)
Дяченко О. В. - Діяльність лікарень на Катеринославщині у період Першої світової війни, Тутік Л. С. (2015)
Бурмага В. П. - Роль жінки в організації допомоги фронту в роки Першої світової війни (на матеріалах України), Світич К. С. (2015)
Савчук В. С. - Фармация Российской империи в Первой мировой войне: Екатеринославский йод (2015)
Нелипович С. Г. - Антинемецкая пропаганда в России в первые месяцы Первой мировой войны 1914–1918 гг. (2015)
Ходченко Е. Е. - Власть и меннониты в годы Первой мировой войны: Россия • США • Канада (2015)
Нам И. В. - Немецкие переселенцы в Сибири и власть в годы Первой мировой войны: неудавшийся опыт создания самоуправления (2015)
Дик И. - Перед разворотом в безмолвие:факторы идентичности меннонитов России и Первая мировая война (2015)
Werner Н. - An Array of Contradictions: Mennonite Expressions of Nationalism in Imperial Russia during World War I (2015)
Бойко О. В. - Реакция православного духовенства Екатеринославской епархии на начало Первой мировой войны, Снида Е. О. (2015)
Дятлов В. А. - Западноевропейские страны в церковной публицистике Российской империи накануне и во время Первой мировой войны. Региональный аспект, Кеда М. К. (2015)
Цымлякова Т. Н. - Реликвии Первой мировойвойны в собрании Днепропетровского национального исторического музея, Архипова Т. А. (2015)
Петренко О. Н. - Культура города Николаева в период австро-немецкого военного присутствия: 17.03.1918–14.03.1919 гг. (2015)
Наривская В. Д. - Тема Первой мировой войны в "Дневниках" В. Винниченко: осмысление и реализация травматического опыта (2015)
Голубь Д. А. - От войны до войны: лейтмотив Первой мировой войны в "штирлициане" Ю. Семенова (2015)
Герасимова И. Ф. - Казачество в русской поэзии периода Первой мировой войны (2015)
Гусева Е. А. - Первая мировая война в "Записках кавалериста" Николая Гумилёва (2015)
Газизова А. А. - Неизвестные солдаты в рассказах И. С. Шмелёва 1914–1918 гг. (2015)
Галкина Я. В. - Мотив судьбы в рассказах А. Грина о Первой мировой войне (2015)
Лавренко В. С. - Осмысление опыта Первой мировой войны на страницах военной периодики русской эмиграции (2015)
Венгер А. Г. - Чорне та біле: громадянин і науковець М. Бречкевич про початок "Великої європейської війни" (2015)
Слісаренко О. М. - Вітчизняна історіографія військово-морських операцій у Першій світовій війні (2015)
Грищенко К. С. - Катеринославський родич генерала Брусилова (2015)
Козирєва М. Е. - Адміністративні та соціально-економічні наслідки Першої світової та громадянської воєн для Миколаївщини (2015)
Архірейський Д. В. - Економічне значення українсько-російського кордону 1918–початку 1919 рр. (2015)
Кабанов В. И. - Последствия Первой мировой войны для угольной промышленности Германии (2015)
Титул, зміст (2014)
Колонка редактора (2014)
Звернення вченої ради НМАПО ім. П.Л. Шупика (2014)
Коваленко О. С. - Про впровадження телемедицини та телерадіології в Україні (2014)
Іщук Ю. - Удосконалення знань спеціалістів з радіології: Європейські школи з радіології-2014 (2014)
Григоренко В. М. - Нові підходи до диференційної діагностики раку та доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Щербіна О. В. (2014)
Епанчинцева О. А. - Чреспищеводная эхокардиография в диагностике четырехстворчатого аортального клапана (2014)
Мечев Д. С. - Перший досвід використання самарію-153 оксабіфору в комплексному лікуванні метастазів раку грудної залози в кістки, Полякова Н. І., Кащенко О. В., Мечев А. Д. (2014)
Соколовська М. В. - Хіміопроменеве лікування раку молочної залози І-ІІ стадій після шкірозберігаючої мастектомії з первинною реконструкцією, Івчук В. П., Терсенов Я. О. (2014)
Ищук Ю. - Этапы развития правосторонней нижнедолевой плевропневмонии (2014)
Устименко А. В. - Гранулематоз Вегенера (2014)
Лысенко Н. С. - Аневризмальная костная киста длинных костей кисти и стопы, Баев В. В. (2014)
Рогожин В. А. - К вопросу эффективности и качества радиологических исследований, Коваленко Ю. Н. (2014)
Перевод Мироновой Ю. А. - Избранные разделы из Руководства по медицинской радиологической визуализации. Позвоночник (2014)
Перевод Корчинской А. Г. - Избранные разделы из Руководства по медицинской радиологической визуализации. Злокачественные образования (2014)
Дьолог М. И. - Особенности работы рентген-лаборанта маммографического кабинета (2014)
Бортный Н. А. - Оценка вклада ученых-радиологов Украины Европейской академией естественных наук (2014)
Киношенко Ю. Т. - Светлой памяти ученика и друга (2014)
Нові книги (2014)
Титул, зміст (2014)
Колонка редактора (2014)
Коваленко Ю. М. - ІІ Національний конгрес з міжнародною участю "Радіологія в Україні" (2014)
Арсенидзе Т. А. - Европейский радиологический конгресс ECR–2014 (2014)
Бортный Н. А. - Европейский конгресс радиологов ECR–2014: перспективы визуализации в кардиологии (2014)
Коваленко Ю. Н. - Применение компьютерной томографии для скрининга рака легких: обсуждение американского и европейского опыта, Корчинская А. Г., Миронова Ю. А. (2014)
Шармазанова Е. П. - Гетерогенные (гетеротопические) оссификации (обзор литературы), Дьолог М. И. (2014)
Карлова О. О. - Ультразвукова діагностика щитоподібної залози при експозиції свинцем (2014)
Мечев Д. С. - Радіонуклідні методи дослідження печінки та жовчовивідних проток. Динамічна сцинтиграфія печінки, Щербіна О. В., Мечев А. Д. (2014)
Мурашко В. О. - Раціональне, лікувально-профілактичне та лікувальне харчування як засіб радіаційного захисту на сучасному етапі ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, Рущак Л. В. (2014)
Дьолог М. И. - Подслизистая лейомиома желудка (2014)
Мечев Д. С. - Обговорення Концепції ядерної медицини в Україні (закінчення), Ткаченко М.М. (2014)
Перевод: Шармазановой Е. П. - Избранные разделы из Руководства по медицинской радиологической визуализации. Скелетно-мышечная система, Арсенидзе Т. А., Мироновой Ю. А. (2014)
Перевод: Шармазановой Е. П. - Избранные разделы из Руководства по медицинской радиологической визуализации. Травма, Арсенидзе Т. А., Мироновой Ю. А. (2014)
Перевод: Шармазановой Е. П. - Избранные разделы из Руководства по медицинской радиологической визуализации. Акушерство и гинекология, Арсенидзе Т. А., Судакевич Ю. В. (2014)
Перевод: Шармазановой Е. П. - Избранные разделы из Руководства по медицинской радиологической визуализации. Мочевыделительная и мужская половая системы, надпочечники, Бортный Н. А. (2014)
Дьолог М. И. - Лікарські помилки (2014)
К 80-летию со дня рождения профессора Шкондина А.Н. (2014)
Нові книги (2014)
Титул, зміст (2010)
Євстратов В. - Похід новгород:сіверського князя Ігоря проти половців у 1185 році та його наслідки (2010)
Доманова Г. - Діяльність Чернігівського магістрату в сфері благоустрою міста (2010)
Акименко С. - Православна церква про старообрядців Чернігівської єпархії (друга половина XVІІ– початок XVIIІ століття) (2010)
Костенко Л. - Шевський кустарний промисел на Лівобережному Поліссі (друга половина ХІХ – 60:і роки ХХ століття) (2010)
Ямполець П. - Рівень та склад харчування робітників державної промисловості України в 20:і роки ХХ століття: історичні аспектипроблеми (2010)
Гармаш Т. - Питання благоустрою Полтавської, Чернігівської губерній у діяльності першого малоросійського генерал:губернатора князя О.Б. Куракіна (2010)
Дорошок Н. - Маловідомі сторінки з історії Чернігівського земства (кінець 70:х – початок 80:х рр. ХІХ ст.) (2010)
Клименко О. - Грошові знаки командування вермахту для таборів військовополонених у роки Другої світової війни (2010)
Ємчук О. - До проблеми спадковості таланту: родина Сергія Івановича Маслова (2010)
Нітченко А. - Виконавчі комітети громадських організацій 1917 року: підсумки та перспективи вивчення (2010)
Олянич В. - Радянська історіографічна школа вивчення "непманської буржуазії" та "експлуататорських класів" (2010)
Зінченко О. - "Прогресивний блок" як чинник падіння російської монархії (2010)
Нестеренко Л. - Волості Чернігівської губернії в першій половині ХІХ ст. (2010)
Медовкіна Л. - Листування К. Харламповича з М. Бережковим (за матеріалами ІР НБУВ) (2010)
Гордієнко Д. - До біографії проф. І. Турцевича: одна зі студентських праць, Коростильов Т. (2010)
Нетудихаткін І. - Дослідження портрета Василя Дуніна: Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація (2010)
Мицик Ю. - Документ з архіву М. Чайковського (2010)
Застирець І. - Мазепинці в Туреччині (з паперів Садик:паші (Чайковського) (2010)
Легецька Л. - Демченко Т. П. "Батько Шраг”. – Чернігів: РВК "Деснянська правда”, 2008. (2010)
Бушин М. - Половець В.М. Історія України. Курс лекцій. – Чернігів: Просвіта, 2008. (2010)
Половець В. - Чепурний В. Ф. "Акурайку”. – Чернігів: ТОВ РВЦ "Сіверщина”. – 2009. (2010)
Долгіх А. - Ячменихин К. М. Армия и реформы: военные поселения в политике российского самодержавия. – Чернигов: Сіверянська думка, 2006. (2010)
Павленко С. - Перші Філаретівські читання, Тарасенко О. (2010)
Титул, зміст (2014)
Колонка редактора (2014)
Коваленко Ю. М. - 8 листопада – Міжнародний день радіології (2014)
Шармазанова О. П. - Як працювали рентгенологи країни у першому півріччі, Коваленко Ю. М. (2014)
Носов А. А. - Цифровые рентгеновские технологии помогают спасать жизнь раненым бойцам, Мирошниченко С. И., Коваленко Ю. Н. (2014)
Бортный Н. А. - Новости абдоминальной радиологии (По материалам Европейского конгресса радиологов (ECR–2014)) (2014)
Миронова Ю. А. - Как готовят интернов в европейских странах (2014)
Жайворонок М. М. - Поліпшення візуалізації товстої кишки при ультразвуковому обстеженні за допомогою підготовки поліетиленгліколем (Фортранс®), Динник О. Б., Кушнеров О. І. (2014)
Соколовська М. В. - Роль та місце застосування радіосенсибілізації пухлини малими дозами іонізуючого випромінення при променевому лікуванні раку слизової оболонки ротової порожнини, Чурикова О. С., Бублик В. С., Поліщук Ю. П., Живецька Л. Ф. (2014)
Мечев Д. С. - Статична сцинтиграфія печінки (гепатосцинтиграфія), Щербіна О. В., Мечев А. Д. (2014)
Макеєв С. С. - Радіонуклідна анатомія і фізіологія головного мозку, Мечев Д. С. (2014)
Лошак М. Я. - Мієлоліпома наднирника (adrenal myelolipoma), Мигович В. В. (2014)
Дереш Н. В. - Трихобезоар шлунка і тонкої кишки. Рапунцель синдром. КТ-презентація клінічного випадку з практики (2014)
Ищук Ю. В. - Утопление в пресной воде (2014)
Рогожин В. А. - Объем знаний, навыков и компетентность радиолога в области гастроинтестинальной и абдоминальной радиологии согласно Европейской программе последипломного обучения в редакции 2013 года (2014)
Вітання з ювілеєм Шармазанової О.П (2014)
Вітання з ювілеєм Солодянникової О.І. (2014)
Вітання з ювілеєм Бабія Я.С. (2014)
Нові книги (2014)
Титул, зміст (2007)
Чухно А. А. - Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної політики (2007)
Луніна І. О. - Ефективність оподаткування споживання в Україні, Фролова Н. Б. (2007)
Вишневський В. П. - Можливі наслідки зменшення експортного мита в рамках приєднання України до СОТ, Лук’яненко О. В. (2007)
Зайчикова В. В. - Теоретичні та практичні проблеми управління муніципальними запозиченнями (2007)
Крупка М. І. - Теоретичні аспекти управління механізмом кредитування довгострокових програм розвитку економіки в Україні, Євтух Л. Б. (2007)
Бережнюк І. Г. - Економічна ефективність митної справи: аналіз критеріїв оцінки (2007)
Никифоров А. Є. - Вплив державної амортизаційної політики на оновлення основного капіталу інноваційних підприємств, Диба В. М. (2007)
Ватаманюк О. З. - Визначники особистих заощаджень в економіці України (2007)
Онищук Я. В. - Проблеми фінансування і шляхи зниження собівартості будівництва й утримання автошляхів (2007)
Неделько І. Г. - Фінансування розвитку сектору малого бізнесу (2007)
Загородній А. Г. - Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підприємства, Чубай В. М. (2007)
Хотомлянський О. Л. - Комплексна оцінка фінансового стану підприємства, Знахуренко П. А. (2007)
Сльозко Т. М. - Види обліку: новітня інтерпретація (2007)
Стецюк П. А. - Економічна суть фінансових ресурсів (2007)
Огородник С. Я. - 100 років на ниві фінансової науки (2007)
Кухарець Л. В. - Василю Петровичу Козеруку – вісімдесят (2007)
"Напрями подальшого удосконалення міжбюджетних відносин”. Інтерв’ю з начальником головного фінансового управління Львівської облдержадміністрації О. І. Демківим (2007)
Звіти, коментарі, новини (2007)
Титул, зміст (2007)
Кириленко О. П. - Удосконалення практики розроблення бюджетних резолюцій (2007)
Науменкова С. В. - Основні напрями підвищення ефективності управління державними корпоративними правами (2007)
Столяров В. Ф. - Економічний механізм соціального страхування, Васечко Л. І. (2007)
Павлюк К. В. - Досвід реформування державних фінансів у нових країнах – членах Європейського Союзу, Іголкін І. В. (2007)
Леонов Д. А. - Перспективні напрями розвитку інформаційної інфраструктури ринку акцій в Україні, Смаглюк Є. М. (2007)
Білоченко А. М. - Перспективи розвитку депозитарної системи в Україні та можливості використання досвіду Республіки Польща (2007)
Марцин В. С. - Проблеми і шляхи підвищення капіталізації банківських установ в управлінні капіталом банку (2007)
Карпенко Г. В. - Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи (2007)
Версаль Н. І. - Розвиток системи комерційних банків в Україні та Росії в 2000–2006 роках (2007)
Швець Н. Р. - Внутрішній аудит у банку: сучасні тенденції в Україні (2007)
Король В. А. - Проблеми управління фінансами відкритих акціонерних товариств (2007)
Мортіков В. В. - Інвестиції і зовнішні ефекти (2007)
Козюк В. В. - Валютні резерви в глобальних умовах (2007)
Скрипник А. В. - Фінансові ризики в контексті пенсійної реформи, Ліхтенштейн Л. А. (2007)
"Збалансовані бюджети – запорука стабільного розвитку регіону”. Інтерв’ю з начальником головного фінансового управління Черкаської облдержадміністрації В. О. Кулешою (2007)
Звіти, коментарі, новини (2007)
Кудашев С. М. - Пробіотики вівса на основі β-глюкана, Лукіна Г. Д., Пушкар Т. Д. (2011)
Жигунов Д. О. - Дослідження етапу крупоутворення м’якої м’якозерної пшениці сорту "Оксана", Колесніченко І. Н. (2011)
Моргун В. О. - Підготовка зерна гречки до переробки з використанням НВЧ обробки, Соц С. М., Донець А. О. (2011)
Шутенко Є. І. - Вплив режимів систем драного процесу на питомі витрати енергії на подрібнення (2011)
Чумаченко Ю. Д. - Влияние теплового фактора на качество муки тритикале, Батт А. В. (2011)
Жигунов Д. О. - Покращення показників якості зерна пшениці шляхом попереднього лущення при його переробці, Петросьянц А. П., Ковальов М. О. (2011)
Моргун В. А. - Разработка композиционных смесей повышенной пищевой ценности, Волошенко О. С., Москвина Н. З. (2011)
Моргун В. А. - Ориентировочный выход круподунстовых продуктов и муки в драном процессе при различной структуре этапа крупообразования, Жигунов Д. А., Давыдов Р. С. (2011)
Топораш И. Г. - Генетически детерминированное влияние признаков пленчатости и структуры эндосперма ячменя на содержание β-глюканов, Аксельруд Д. В., Киселев Ю. В. (2011)
Овсянникова Л. К. - Дослідження зміни якості насіння маку при зберіганні, Євдокимова Г. Й., Соколовська О. Г. (2011)
Снєжкін Ю. Ф. - Вплив режиму сушіння на якісні показники зерна насіннєвого призначення, Пазюк В. М., Петрова Ж. О. (2011)
Яковенко А. І. - Вплив підсортування пророслого зерна пшениці на якість суміші, Борта А. В. (2011)
Прибильський В. Л. - Дослідження білкового складу зернових екстрактів з тритикале, Бойко М. І. (2011)
Сафонова О. М. - Дослідження впливу озоно-повітряної суміші на процес пророщення зерна пшениці, Холодова О. А., Бородіна А. В., Єпіхіна Т. А. (2011)
Погожих М. І. - Пористість швидковідновлювальної каші, отриманої з використанням сушіння змішаним теплопідводом, Пак А. О., Жеребкін М. В., Сафонова О. М., Холодова О. А., Бородіна А. В., Єпіхіна Т. А. (2011)
Батт А. В. - Функциональные зависимости процесса вибрационного сепарирования трудносыпучих продуктов, Чумаченко Ю. Д. (2011)
Гапонюк І. І. - Енергоощадний спосіб підвищення продуктивності і ефективності сепарування вологої зернової суміші (2011)
Шаповаленко О. І. - Дослідження ефективності сепарування "легких" гречаних зерен, Григірчак Н. М., Фурманова Ю. П., Корж Т. В., Гриценюк К. С., Прощенко О. В. (2011)
Єгоров Б. В. - Аналіз способів і технологій виробництва вологих комбікормів для домашніх тварин, Бордун Т. В. (2011)
Єгоров Б. В. - Вплив теплової обробки на санітарну якість екструдованої кормової суміші з рибною сировиною, Фігурська Л. В., Труфкаті Л. В. (2011)
Єгоров Б. В. - Сучасні тенденції виробництва комбікормів для свиней, Воєцька О. Є., Лапінська А. П. (2011)
Шаповаленко О. І. - Насіння льону як компонент для виробництва комбікормів, Янюк Т. І., Козюля І. В. (2011)
Іванова В. Д. - Дослідження властивостей кексу функціонального спрямування, Івчук Н. П., Хлебутіна М. С. (2011)
Календерьян В. А. - Влияние режимных параметров на характеристики установки для микроволново-конвективной сушки зерновых культур в движущемся слое, Бошкова И. Л., Волгушева Н. В., Дементьева Т. Ю. (2011)
Станкевич Г. Н. - Динаміка і періоди надходження зерна автомобільним транспортом на підприємства південних та центральних регіонів України, Страхова Т. В., Будюк Л. Ф. (2011)
Грюнвальд Н. В. - Определение показателей безопасности в зерновых культурах (2011)
Кирпа М. Я. - Проект "Зерно України" – складові збільшення виробництва зерна (вирощування, обробка, зберігання) (2011)
Иоргачева Е. Г. - Технологические свойства компонентов безглютеновых мучных смесей, Макарова О. В., Котузаки Е. Н., Быстрика И. В. (2011)
Гулавский В. Т. - Безглютеновые функциональные продукты питания (2011)
Макарова О. В. - Мучные изделия на основе новых видов зернового сырья, Иоргачева Е. Г., Иванова А. С., Черниенко А. В. (2011)
Лебеденко Т. Е. - Комплексный анализ влияния хмелевых экстрактов на силу пшеничной муки, Щелакова Р. П., Соколова Н. Ю., Мисержи М. Д. (2011)
Пересічний М. І. - Новітні технології та якість бездріжджових хлібобулочних виробів, Пересічна С. М., Пахомська О. В. (2011)
Сафонова О. М. - Дослідження впливу білків з колагеновмісної сировини на структурно-механічні властивості хлібобулочної та кондитерської продукції, Теймурова А. Т., Домахіна М. О. (2011)
Сафонова О. М. - Використання зародків пшениці в технології хлібобулочних виробів оздоровчого призначення з борошна пшеничного озонованого, Холодова О. А. (2011)
Сафонова О. М. - Теоретичні та практичні передумови використання добавок для поліпшення структурно-механічних властивостей борошняного тіста та готової продукції, Гавриш Т. В., Камбулова Ю. В. (2011)
Махинько В. М. - Вплив прогрівання житнього борошна на показники якості житньо-пшеничного хліба, Козир О. М. (2011)
Пшенишнюк Г. Ф. - Закваски спонтанного бродіння в технології житнього хліба, Павловський С. М., Ковпак Ю. С. (2011)
Сафонова О. М. - Дослідження агрегуючої здатності білків борошна з зерна, підданого на стадії водно-теплової обробки дії акустичного впливу в умовах зниженого тиску, Разборська О. О. (2011)
Сафонова О. М. - Дослідження впливу концентратів тваринних білків на структурно-механічні властивості крупів підвищеної харчової цінності, Дугіна К. В. (2011)
Кондратова И. И. - Влияние фермента протеолитического действия на структурно-механические свойства теста для растворимого печенья, Гершончик К. Н. (2011)
Дорохович А. М. - Визначення структурно-механічних властивостей тіста для маффінів, Ковалевська Є. І., Лазоренко Н. П. (2011)
Самохвалова О. В. - Збагачення мафінів харчовими волокнами, Касабова К. Р. (2011)
Самойленко І. П. - Використання гідроколоїдів при виробництві бісквітних напівфабрикатів, Корецька І. Л., Ковалевська Є. І. (2011)
Дорохович В. В. - Вплив аглютенового борошна на кінетику випікання кексів, Ковбаса В. М. (2011)
Коркач А. В. - Разработка технологии функционального желейного мармелада с синбиотическими свойствами, Егорова А. В., Кеслер М. (2011)
Руднєва Л. Л. - Особливості способів виділення і застосування восків, одержаних з рослинної сировини, Лакіза О. В., Демідов І. М. (2011)
Верешко Н. В. - Макаронні вироби з підвищеним вмістом каротиноїдів, Набоков Д. О. (2011)
Бурдо О. Г. - Моделювання процесів сушіння при електромагнітному підведенні енергії, Яровий І. І., Бандура В. М. (2011)
Терзієв С. Г. - Дослідження процесу сушіння шламу кави під дією інфрачервоного випромінювання, Ружицька Н. В., Саламаха В. І., Малашевич С. А. (2011)
Дубовкіна І. О. - Стратегія розробки апаратурно-технологічного оформлення ліній розпилювального сушіння з метою здійснення енергозбереження (2011)
Мосюк М. І. - Гідродинаміка стаціонарного шару подрібненої "енергетичної" верби під час фільтраційного сушіння, Атаманюк В. М., Кіндзера Д. П. (2011)
Петров В. Н. - Эволюция конструкций вальцовых станков, Гросул Л. И. (2011)
Гросул Л. Г. - Аналіз проблеми удосконалення технологій та транспортно-технологічних комплексів для обробки вороху, Гапонюк О. І., Петров В. Н., Яцкова Т. Й. (2011)
Гапонюк О. И. - Обоснование способов и средств систем пылеподавления, Гоф О. Н. (2011)
Гапонюк О. И. - Энергоэффективные системы пылеподавления, Джулинский Д. П. (2011)
Ялпачик О. В. - Експериментальні дослідження дробарки зерна прямого удару з вертикальним ротором, Гвоздєв О. В., Самойчук К. О. (2011)
Хобин В. А. - Концепция эффективного управления производительностью поточно-траспортных линий при перегрузке зерна, Шестопалов С. В. (2011)
Хобин В. А. - Моделирование рабочих характеристик приводных асинхронных электродвигателей для задач управления загрузкой оборудования, Кирьязов И. Н. (2011)
Егоров В. Б. - Параметрический синтез и анализ системы гарантирующего управления процессом экструдирования биополимеров (2011)
Амбарцумянц Р. В. - К изучению процесса сепарирования сыпучих грузов на ситах с поступательным перемещением, Амбарцумянц Р. Р. (2011)
Бандура В. М. - Комплексна переробка ріпака з отриманням олії та біодизелю, Коляновська Л. М. (2011)
Шевченко З. И. - Совершенствование менеджмента качества на хлебозаводах, Чабаров В. А. (2011)
Мороз О. В. - Економічний зміст проблеми якості вітчизняної сільськогосподарської продукції, Карачина Н. П., Сташко І. В. (2011)
Материнська О. А. - Тенденції розвитку зернофуражної галузі в Україні (2011)
Рябова Т. Ф. - Приоритетные направления обеспечения продовольственной независимости Российской Федерации (2011)
Титул, зміст (2007)
Азаров М. Я. - Роль органів місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку (2007)
Лютий І. О. - Вплив фінансового сектору на функціонування економічної системи, Міщенко С. В. (2007)
Кудряшов В. П. - Цільове використання приватизаційного ресурсу (2007)
Заяць В. М. - Напрями розвитку системи оподаткування та оцінки нерухомості в Україні (2007)
Гайдуцький А. П. - Економічні відносини у процесі інвестування колективних трансфертів міграційного капіталу на цілі соціального розвитку (2007)
Щурик М. В. - Фінансування екології відтворення земельних ресурсів аграрного сектору Карпатського макрорегіону (2007)
Піхоцький В. Ф. - Удосконалення і розвиток державного фінансового контролю та аудиту за надходженням коштів Державного бюджету України та їх використанням (2007)
Семеніхін І. М. - Необхідність і особливості фінансового контролю в Збройних силах України (2007)
Терещенко О. О. - Управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту, Стецько М. В. (2007)
Турило А. М. - Методологічні підходи до оцінки фінансової діяльності підприємства (2007)
Климчук С. В. - Підходи до оцінки економічної вартості підприємств України (2007)
Cтефаненко М. М. - Система збалансованих фінансових показників як основа прийняття контролінгових рішень (2007)
Ткаченко Н. В. - Розвиток перестрахування як важіль забезпечення фінансової стійкості страховиків (2007)
Ватаманюк З. Г. - Розвиток інституційного інвестування в Україні, Кушнір Т. М. (2007)
Вітлінський В. В. - Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв’язок, Тимченко О. М. (2007)
Леоненко П. М. - Кредитна політика Державного земельного банку Другої Речі Посполитої в Західній Україні, Бурунова О. А. (2007)
Федосов В. М. - Крок до фундаменталізації теорії та практики місцевих фінансів (2007)
Першого міністра фінансів незалежної України Григорія Олександровича П’ятаченка вітаємо із 75-річчям! (2007)
Вітаємо ювіляра! (2007)
"Фінансовий звіт про виконання бюджету – віддзеркалення діяльності влади та добробуту людей”. Інтерв’ю з начальником головного фінансового управління Волинської облдержадміністрації І.М. Никитюком (2007)
Звіти, коментарі, новини (2007)
Title (2015)
Contents (2015)
Starukh G. M. - Study of tetracycline adsorption by Zn-Al mixed oxides and layered double hydroxides (2015)
Petrik I. S. - XPS and TPR study of sol-gel derived M/TiO2 powders (M=Co, Cu, Mn, Ni), Krylova G. V., Kelyp О. O., Lutsenko L. V., Smirnova N. P., Oleksenko L. P. (2015)
Lesnichaya T. V. - Synthesis, morphology and electrochemical properties of TiO2 microspheres, Terikovskaya T. E., Kosilov V. V., Kirillov S. A. (2015)
Rakitskaya T. L. - Thermochemical and catalytic properties of modified bentonites, Kiose T. A., Oleksenko L. P., Djiga A. M., Volkova V. Y. (2015)
Shestopal N. А. - Influence of metal and non-metal ions doping on the structural and photocatalytic properties of titania films, Linnik O. Р., Smirnova N. Р. (2015)
Grebenyuk A.G. - Theoretical study on the pressure-induced phase transition in vanadium dioxide, Kaurkovskaya V.N., Lobanov V.V. (2015)
Tishchenko I. Yu. - TGA-DSC-MS analysis of silicon carbide and of its carbon-silica precursor, Ilchenko O. O., Kuzema P. O. (2015)
Smirnova O. V. - Thione-thiol tautomerism of thiourea ligands on silica surface, Grebenyuk A. G., Nazarchuk G. I., Zub Yu. L. (2015)
Prokopenko S. L. - Electrophysical properties of heterostructures CuS/ZnS and PCTFE–CuS/ZnS system, Gunja G. M., Makhno S. N., Gorbyk P. P. (2015)
Dubrovin I. V. - Template synthesis of nanostructured zinc oxide, Gorbik P. P., Kashin G. N. (2015)
Turov V. V. - Temperature behavior of water and n-decane bound to nanosilica or poly(methylsiloxane), Krupska T. V., Tsapko M. D., Gun'ko V. M. (2015)
Al-Imam M. M. - Square-wave voltammetric trace determination of aminophylline in urine – application for pharmaceutical formulation, Sulaiman S. T. (2015)
Filonenko O. V. - Quantumchemical calculation of 29Si NMR spectrum of silicon dioxide fullerene-like molecules, Kuts V. S., Terebinska M. I., Lobanov V. V. (2015)
Титул, зміст (2007)
Савченко А. Г. - Бюджет повної зайнятості та фіскальна політика, Соломенко С. М. (2007)
Онишко С. В. - Особливості реформування амортизаційної політики в Україні, Серебрянський Д. М. (2007)
Огонь Ц. Г. - Бюджет освіти: підсумки та напрями вдосконалення (2007)
Іванілов О. С. - Іпотечне кредитування у країнах Західної Європи, США та України, Тітенкова М. В. (2007)
Затонацька Т. Г. - Економіко-правові аспекти бюджетного інвестування в інноваційній сфері (2007)
Зайчикова В. В. - Особливості нормативно-правового регулювання у галузі суспільних фінансів (2007)
Ватаманюк О. З. - Динаміка, структура та чинники національних заощаджень в Україні у 1992–2004 роках (2007)
Гура Н. О. - Система формування тарифів на житлово-комунальні послуги (2007)
Опарін В. М. - Аналіз переміщення тягаря акцизів в умовах податкової системи України, Іванченко А. В. (2007)
Бобров Є. А. - Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку (2007)
Михальський В. В. - Про фінансові та товарні аспекти ринку золота як один із чинників зростання економіки (2007)
Герасимова С. В. - Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств (2007)
Біла О. Г. - Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств (2007)
Городянська Л. В. - Особливості обліку гудвіла та методи оцінки його вартості на підприємстві (2007)
Артус М. М. - Проблеми трактування сутності та функцій категорії "фінанси" (2007)
Гай-Нижник П. П. - Грошова (емісійна) політика уряду Української держави 1918 року (2007)
Даниленко А. І. - Новий погляд на реформування державних фінансів та міжбюджетних відносин (2007)
"Збільшення дохідних джерел місцевих бюджетів забезпечить фінансову незалежність органів самоврядування”. Інтерв’ю з начальником головного фінансового управління Закарпатської облдержадміністрації П. Д. Лазаром (2007)
Звіти, коментарі, новини (2007)
Титул, зміст (2007)
Єфименко Т. І. - Податковий кодекс України: питання ефективності та суспільної злагоди (2007)
Міщенко В. І. - Вплив чинників бюджетно-боргової політики на дію трансмісійного механізму в Україні, Лисенко Р. С. (2007)
Гайдуцький А. П. - Міграційний капітал в Україні (2007)
Островецький В. І. - Соціально-економічна природа справляння рентних платежів (2007)
Яценко В. М. - Інвестування у людський капітал в умовах трансформаційної економіки: регіональний аспект, Кошулько О. П. (2007)
Шумська С. С. - Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки (2007)
Попова В. В. - Методологія системного моніторингу міжгалузевого інвестиційного потенціалу (2007)
Ватаманюк З. Г. - Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні, Баула О. В. (2007)
Білоченко А. М. - Розвиток фінансового ринку Республіки Польща (2007)
Глущенко С. В. - Інвестиційні послуги банків: зарубіжна практика та українські перспективи (2007)
Віленчук О. М. - Концептуальні засади розвитку екологічного страхування в лісовому господарстві (2007)
Раманаускас Ю. - Система забезпечення кредитами сільськогосподарських суб’єктів Литви, Раманаускене Я. (2007)
Щурик М. В. - Фінансове забезпечення відтворення земельних ресурсів Карпатського регіону (2007)
Терещенко О. О. - Трансфертне ціноутворення як інструмент контролінгу, Волошанюк Н. В. (2007)
Марченко О. І. - Фінансові аспекти ділової активності підприємств (2007)
Стефаненко М. М. - Застосування методологічного інструментарію контролінгу в фінансовому управлінні вітчизняних підприємств (2007)
Зятковський І. В. - Змістове наповнення програми дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” (2007)
Титул, зміст (2007)
Азаров М. Я. - Підвищення результативності наукових досліджень у фінансовій сфері (2007)
Федулова Л. І. - Фінансова складова в національній інноваційній системі (2007)
Хомин П. Я. - Амортизація: економічний зміст та методика відображення, Пиріг І. М. (2007)
Лютий І. О. - Проблеми та перспективи спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні, Романюк М. В. (2007)
Мних М. В. - Страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту населення (2007)
Фісун А. О. - Роль функції інвестування інновацій в економічному зростанні (2007)
Максимова Л. П. - Вплив системи податкового регулювання на конкурентоспроможність вітчизняної економіки, Федорченко Д. С. (2007)
Чечуліна О. О. - Контроль бюджетних повноважень при виконанні бюджетів (2007)
Зайчикова В. В. - Прогнозування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання (2007)
Ватаманюк З. Г. - Ринок цінних паперів в умовах фінансової глобалізації, Звонар Н. В. (2007)
Карпенко Г. В. - Досвід розвитку фондового ринку країн Європи та його використання в Україні (2007)
Терещенко Г. М. - Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні (2007)
Шульга Н. П. - Методичні засади оцінки вартості банку на основі дохідного підходу, Слободяник О. А. (2007)
Ткаченко Н. В. - Вплив іноземного капіталу на розвиток страхової системи України (2007)
Cоловйова Н. І. - Аналіз імовірностей реалізації функцій управлінської діяльності в системі фінансового прогнозування на агропідприємстві (2007)
Білик М. Д. - Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті, Надточій С. І. (2007)
Зятковська Л. І. - Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств (2007)
Звіти, коментарі, новини (2007)
Титул, зміст (2007)
Кудряшов В. П. - Засади бюджетної політики розвитку (2007)
Гайдуцький А. П. - Роль міграційного капіталу у забезпеченні макроекономічної стабільності країни (2007)
Смачило В. В. - Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні, Дубровська Є. В. (2007)
Лемішко О. О. - Інвестиції в основний капітал та їх вплив на економіку України (2007)
Довбня С. Б. - Новий підхід до оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, Ковзель К. А. (2007)
Ванькович Д. В. - Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні, Демчишак Н. Б. (2007)
Одрехівський М. В. - Організація фінансової діяльності валеологічних інноваційних структур (2007)
Смовженко Т. С. - Створення та діяльність філій іноземних банків в Україні: регуляторні аспекти, Другов О. О. (2007)
Марцин В. С. - Пріоритетні напрями взаємовідносин клієнт–банк та особливості їх регулювання (2007)
Городянська Л. В. - Облік відтворюваних економічних ресурсів на підприємстві (2007)
Кузнецова С. А. - Методологічні аспекти забезпечення якості бухгалтерської інформації (2007)
Верченко П. І. - Дослідження інерційності українських цінних паперів за допомогою інструментарію ризикології, Шатарська І. Ф. (2007)
Козюк В. В. - "Рейнська модель” у глобальних торговельних та монетарних процесах (2007)
Звіти, коментарі, новини (2007)
Титул, зміст (2007)
Єфименко Т. І. - Економічне зростання – основа підвищення добробуту громадян (2007)
Олійник Д. І. - Методичні основи фінансово-економічної ефективності радіочастотного ресурсу України (2007)
Рудень В. В. - Фінансування медичного забезпечення в Україні: проблеми та шляхи розв’язання, Сидорчук О. М. (2007)
Яковлєв А. І. - Фінансова і соціальна оцінка ефективності роботи міськелектротранспорту (2007)
Попов В. Ю. - Основні напрями удосконалення фінансових механізмів розподілу в Україні (2007)
Боровик Н. А. - Визначення необхідних обсягів фінансування для дорожнього господарства України, Гаєвська Н. М. (2007)
Слухай С. В. - Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні, Гончаренко О. В. (2007)
Павлюк К. В. - Концептуальні підходи до аналізу державних видатків, Ахмед Т. В. (2007)
Тимченко О. М. - Облік і контроль у системі адміністрування ПДВ: взаємозв’язок, напрями вдосконалення, Пислиця А. В. (2007)
Циганова Н. В. - Потенціал розвитку вітчизняного ринку спільного інвестування, Шпанко А. С. (2007)
Васильченко З. М. - Методологічні аспекти дослідження банківської реструктуризації (2007)
Піскунова О. В. - Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств АПК (2007)
Скидан О. В. - Концептуальні засади державної політики фінансування розвитку сільських територій в Україні, Фещенко Н. М. (2007)
Чумакова І. Ю. - Аудит ефективності у державному фінансовому контролі зарубіжних країн (2007)
Гай-Нижник П. П. - Організація та структура Українського державного банку у 1918 році (2007)
Лютий І. О. - Важливий крок у дослідженні інвестування економічного зростання в Україні (2007)
Шевченко И. А. - Как повысить эффективность профилактики нарушений в работе АЭС, Печерица А. В., Бойчук В. С., Шейко Ю. Е. (2015)
Халимончук В. А. - Функционирование программного обеспечения СВРК ВВЭР 1000 верхнего уровня в условиях реализации в Украине расширенной программы по диверсификации ядерного топлива (2015)
Скалозубов В. И. - Моделирование условий возникновения парогазовых взрывов при тяжелых авариях на АЭС с ВВЭР, Козлов И. Л., Гудима А. А. (2015)
Дыбач А. М. - О применении теории нечетких множеств для оценки неопределенностей вероятностного анализа безопасности АЭС (2015)
Ревка В. Н. - Корреляционный подход к оценке критической температуры хрупкости материалов корпусов реакторов ВВЭР­1000 в необлученном состоянии (2015)
Костенко С. П. - Совершенствование нормативной базы по долгосрочной эксплуатации и управлению старением энергоблоков АЭС (2015)
Грибан К. В. - Состояние проблемы зонирования территории вокруг АЭС, Богорад В. И., Носовский А. В., Слепченко А. Ю. (2015)
Снисар И. Б. - Теория экстремального поля и ее практические приложения (2015)
Проскура Н. И. - Оценка эффективности внедрения в Украине новой схемы классификации радиоактивных отходов, Шестопалов В. М., Зинкевич Л. И., Шибецкий Ю. А., Алексеева З. М., Жебровская Е. И. (2015)
Саенко С. Ю. - Изоляция радиоактивных отходов с использованием горячего изостатического прессования (2015)
Иокст Е. А. - Основные требования к кабельным изделиям систем, важных для безопасности АЭС, Иокст В. А., Ивашова Л. С., Ефимова К. М., Левакин В. В. (2015)
Клевцов А. Л. - Компьютерная безопасность информационных и управляющих систем АЭС: кибернетические угрозы, Трубчанинов С. А. (2015)
Носовський А. В. - Результати науково­технічної діяльності Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки за 2014 рік, Валігун Н. П., Воробей І. І., Корнієвська О. С. (2015)
Ювілеї Ювілеї - Олександр Олександрович Ключников (2015)
Титул, зміст (2007)
Узагальнення досвіду економічних реформ (2007)
Єфименко Т. І. - Основні напрями трансформації податкової системи в Україні (2007)
Геєць В. М. - Політика економічного зростання на основі розширення внутрішнього споживання та її наслідки (2007)
Лібанова Е. М. - Трансформація державної соціальної політики в контексті забезпечення конкурентоспроможності української економіки (2007)
Базилевич В. Д. - Сучасна парадигма страхування: сутність і протиріччя (2007)
Даниленко А. І. - Проблеми фінансової політики України й розвитку фінансово-монетарних важелів її реалізації (2007)
Звєряков М. І. - Перспективи формування нової якості економічного зростання (2007)
Бодров В. Г. - Основи конкурентоспроможності економіки України (2007)
Барановський О. І. - Стійкість банківської системи України (2007)
Гриценко А. А. - Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України (2007)
Кудряшов В. П. - Фінансування бюджету та економічне зростання (2007)
Кораблін С. О. - Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку (2007)
Вахненко Т. П. - Стабілізаційна програма уряду Ференца Дюрчаня: уроки для України (2007)
Єгоров В. О. - Ресурси фінансової системи і стратегія економічного зростання (2007)
Сіденко В. Р. - Потенціал економічного розвитку України в контексті європейської інтеграції (2007)
Футоранська Ю. М. - Передумови та шляхи реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2007)
Титул, зміст (2007)
Буковинський С. А. - До питання здійснення бюджетної політики в Україні (2007)
Затонацька Т. Г. - Впровадження середньострокового бюджетного планування як інструмент підвищення ефективності бюджетних видатків, Лаврентьєв М. М. (2007)
Вишневський В. П. - Оподаткування нерухомості: теорія та зарубіжний досвід, Чекіна В. Д. (2007)
Радіонова І. Ф. - Фінансова політика як феномен інституціональної економіки (2007)
Михальський В. В. - Грошово-кредитний потенціал золота в умовах обмеженості ресурсів (2007)
Бобров Є. А. - Особливості розміщення акцій українських компаній на зарубіжних фондових біржах (2007)
Рак Р. В. - Ринок муніципальних облігацій в Україні (2007)
Козоріз М. А. - Методологічні засади дослідження впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України (2007)
Єрмошенко А. М. - Нова політика у сфері платоспроможності страхових компаній Європейського Cпівтовариства, Поплавська В. В. (2007)
Столяров В. Ф. - Методологія аналітичних оцінок процесів формування фінансових ресурсів на підприємствах виробничої сфери, Любенко Н. М. (2007)
Поддєрьогін А. М. - Ефективність управління грошовими потоками підприємства, Невмержицький Я. І. (2007)
Сльозко Т. М. - Капітал: об’єкт обліку чи інструмент його організації? (2007)
Синчак В. П. - Парадигма системи оподаткування у сільському господарстві за радянської доби (2007)
Гай-Нижник П. П. - Фінансова угода України з Німеччиною та Австро-Угорщиною від 10 вересня 1918 року (2007)
Старостіна А. О. - Нове бачення глобальної конкуренції (2007)
Титул, зміст (2007)
Федулова Л. І. - Інституційно-фінансові можливості забезпечення інноваційної діяльності (2007)
Козюк В. В. - Вплив відкритості економіки на характер зв’язку між інфляцією та безробіттям (2007)
Міщенко В. С. - Природноресурсні платежі в доходах бюджету. Шляхи вдосконалення, Коваль Я. В., Хвесик М. А., Кучер О. А. (2007)
Мельник В. М. - Фіскальна ефективність податку з доходів фізичних осіб в Україні: можливості зростання (2007)
Шевчук В. О. - Уніфікація податкових систем країн Європейського Союзу як критерій поглиблення інтеграції, Римарська Р. Ю. (2007)
Жилінська О. І. - Пільгове оподаткування витрат на дослідження й розробки: теоретичні та практичні аспекти, Чеберкус Д. В. (2007)
Захарін С. В. - Удосконалення механізму регулювання фінансового забезпечення корпоративних інвестицій (2007)
Назарчук М. І. - Аналіз стану та перспектив розвитку фондового ринку України (2007)
Куштим В. В. - Динаміка розвитку банківського сегмента міжнародного фінансового ринку, Ляшенко В. В. (2007)
Рядно О. А. - Моделювання розвитку страхового ринку в регіонах України, Піскунова О. В., Рибальченко Л. В. (2007)
Матвійчук А. В. - Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки, Сметанюк О. А. (2007)
Гребенікова О. В. - Дискримінантна модель діагностики неплатоспроможності українських підприємств машинобудівної галузі, Соломянова-Кирильчук К. О. (2007)
Соловйова Н. І. - Прогнозування в системі управління фінансами підприємств АПК (2007)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2007 році (2007)
Титул, зміст (2008)
Федосов В. М. - Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії, Бабич Т. С. (2008)
Гайдуцький П. І. - Глобалізація економічної рецесії та фінансової нестабільності, Паливода К. В. (2008)
Радіонова І. Ф. - Економічне зростання за участі державних фінансів (2008)
Корчинський В. Є. - Вплив рівня міжрегіональної диференціації видатків місцевих бюджетів і заробітної плати на внутрішню міграцію населення України, Колодій С. Ю. (2008)
Вишивана Б. М. - Оцінка експортно-імпортної діяльності в Україні (2008)
Соколовська А. М. - Методологічні та методичні аспекти визначення податкового навантаження на працю, капітал і споживання (2008)
Корнєєв В. В. - Модифікація форм фінансового посередництва в Україні (2008)
Рогов Г. К. - Фінансові аспекти захисту прав міноритарних акціонерів (2008)
Науменкова С. В. - Особливості управління фінансами в холдингових компаніях (2008)
Долінський Л. Б. - Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід, Сащук Д. П. (2008)
Мельник О. В. - Емісійна діяльність підприємств гірничодобувної промисловості з випуску корпоративних облігацій, Якимчук Т. П. (2008)
Даниленко А. А. - Актуальні питання прямих іноземних інвестицій до України з ЄС (у контексті розширення Євросоюзу на Схід) (2008)
Чуб О. О. - Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації (2008)
Білорус О. Г. - Сучасний погляд на глобалізацію в контексті економічного розвитку України (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Міщенко В. С. - Щодо формування ефективної рентної політики в Україні, Барановський О. І., Петраков Я. В. (2008)
Колосова В. П. - Європейський інвестиційний банк в Україні (2008)
Баюра Д. О. - Конвергенція систем корпоративного управління в умовах глобалізації (2008)
Цьохла С. Ю. - Моніторинг фінансових показників рекреаційних підприємств Криму (2008)
Міщенко В. І. - Організація залучення заощаджень населення на основі випуску казначейських зобов’язань України, Жупанин В. В. (2008)
Кузьмін О. Є. - Фінансування діяльності корпорацій на засадах внутрішніх відсоткових облігаційних позик, Мельник О. Г. (2008)
Гаврилюк О. В. - Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України (2008)
Полозенко Д. В. - Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці (2008)
Грушко В. І. - Інструменти податкового регулювання інвестиційної активності, Кошембар Л. О. (2008)
Синчак В. П. - Ретроспектива податкових принципів у контексті сучасних наукових підходів (2008)
Фурман В. М. - Ризики в інвестиційній та фінансовій діяльності страховика (2008)
Кузнецова С. А. - Економічні передумови розвитку бухгалтерського обліку в умовах інформатизації суспільства (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Федоcов В. М. - Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту, Колот О. М. (2008)
Щурик М. В. - Фінансове забезпечення інноваційного процесу макрорегіону (2008)
Смоляр Ю. О. - Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів: зарубіжний досвід і вітчизняна практика, Терещенко Г. М. (2008)
Попова В. В. - Якісні параметри розвитку національної макроекономічної системи (2008)
Мельник В. М. - Податок на нерухоме майно: фіскально-адміністративні проблеми запровадження в Україні, Мельник М. М. (2008)
Матвійчук А. В. - Прогнозування надходжень податку на додану вартість (2008)
Гаврилюк О. В. - Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України (2008)
Білоченко А. М. - Фінансовий капітал в Україні: особливості формування та перспективи розвитку (2008)
Ватаманюк З. Г. - Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні, Баула О. В. (2008)
Нагайчук Н. Г. - Оцінка вартості страхового бізнесу (2008)
Гай-Нижник П. П. - А. К. Ржепецький – міністр фінансів Української Держави за гетьманату 1918 року (2008)
Слюсаренко О. О. - Сучасні тенденції й технології розвитку туристичного сегмента страхового ринку України (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Запатріна І. В. - Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері (2008)
Длугопольський О. В. - Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці (2008)
Марцин В. С. - Планування як основна складова процесу фінансової діяльності (2008)
Лісовий А. В. - Механізм фінансування соціальної складової економічної безпеки, Поснова Т. В. (2008)
Зятковський В. І. - Неоподатковувані резервні фонди інвестиційного призначення в системі прибуткового оподаткування юридичних осіб (2008)
Шаповалов А. В. - Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору, Міщенко В. І. (2008)
Чуб О. О. - Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи (2008)
Давидов О. І. - Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України, Лапшина Т. В. (2008)
Шмідт М. П. - Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України, Кудря Я. В. (2008)
Довбня С. Б. - Діагностика рівня економічної безпеки підприємства, Гічова Н. Ю. (2008)
Мельник О. Г. - Моделі взаємозв’язків між фінансовими індикаторами діяльності підприємницьких структур (2008)
Уманців Ю. М. - Конкурентна політика на ринку страхових послуг України, Дворак М. С. (2008)
Гай-Нижник П. П. - Експедиція заготовок державних паперів і Х.М. Лебідь-Юрчик – установа і людина, що творили грошову систему України (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Жигунов Д. А. - Исследование влияния шелушения зерна на этап крупообразования при сортовом помоле пшеницы, Ковалев М. А. (2014)
Шутенко Е. И. - Особенности переработки нута шелушенного колотого в крупы дробленные номерные и муку, Донец А. А., Давидов Р. С., Москвина Т. З. (2014)
Шутенко Е. И. - Комплексное влияние режимов и структуры этапа крупообразования на его эффективность, Давыдов Р. С. (2014)
Фоміна І. М. - Визначення відносної деформації зерна пшениці під час пророщування, Ізмайлова О. О., Щуцька Д. С. (2014)
Дмитрук Є. А. - Вплив вологості зерна тритикале озимого та тривалості відволожування на вихід ядра, Любич В. В., Новіков В. В., Полянецька І. О. (2014)
Любич В. В. - Фізичні властивості зерна тритикале озимого залежно від його розмірів, Полянецька І. О., Новіков В. В. (2014)
Овсянникова Л. К. - Зміни мікробіологічного стану при зберіганні зерна проса після вдосконалення його післязбиральної обробки, Євдокимова Г. Й., Калаянова В. В., Труфкаті Л. В., Гаєвська Н. В. (2014)
Дмитренко Л. Д. - Изменение микроструктуры семян нута при различных способах обработки, Овсянникова Л. К. (2014)
Гапонюк І. І. - Управління внутрішнім опором дифузії вологи, Гапонюк О. І. (2014)
Гапонюк І. І. - Кінетика нагрівання вологого шару зерна газами підвищеного вологовмісту, Гапонюк О. І. (2014)
Єгоров Б. В. - Біологічна оцінка нових видів кормових добавок, Бордун Т. В., Шарова А. І. (2014)
Левицкий А. П. - Перспективы использования вегетативных частей сои при производстве комбикормов, Лапинская А. П., Селиванская И. О., Ходаков И. В. (2014)
Левицький А. П. - Використання побічних продуктів переробки винограду у функціональній годівлі сільськогосподарських тварин та птиці, Лапінська А. П., Селіванська І. О., Ходаков І. В. (2014)
Егоров Б. В. - Усовершенствование рецептуры комбикормов для кур-несушек с использованием отходов консервной промышленности, Малаки И. С. (2014)
Егоров Б. В. - Функциональные комбикорма в современном птицеводстве, Кузьменко Ю. Я. (2014)
Воецкая Е. Е. - Оценка качества сырья для производства комбикормов, Евдокимова Г. И., Макаринская А. В., Зверькова Н. П. (2014)
Хоренжий Н. В. - Оцінка продуктивної дії комбікормової продукції із включенням вологих кормових трав у годівлі великої рогатої худоби (2014)
Егоров Б. В. - Особенности кормления лошадей, Цюндык А. Г. (2014)
Лакіза О. В. - Особливості застосування ріпакового жмиху в комбікормовому виробництві, Соколов В. Ю., Самофал К. А., Єрмакова В. О., Чурсінов Ю. О. (2014)
Данилова О. І. - Отримання олігомерів із рослинної сировини з антиоксидантними властивостями, Решта С. П. (2014)
Кошак Ж. В. - Особенности микроструктуры зерна твердой пшеницы, выращенной в условиях республики Беларусь, Минина Е. М., Кошак А. Э., Дуктова Н. А., Лугин В. Г. (2014)
Слободянюк Н. М. - Харчова та біологічна цінність насіння льону, Сухенко Ю. Г., Веретинська І. А. (2014)
Гавриленко О. С. - Ефективна модифікація фунгіцидного препарату з мікроелементами, отриманими за нанотехнологіями, Хоміцька О. А., Пащенко А. Г., Загорулько О. В., Нестерчук Т. В. (2014)
Любимая Ю. А. - Основные принципы обогащения минеральных удобрений микроэлементами (2014)
Браженко В. Є. - Особливості компонування обладнання та вимоги безпеки до його розміщення на комбікормових підприємствах, Фесенко О. О. (2014)
Станкевич Г. М. - Дослідження пропускної здатності зерносушарок при різних способах та режимах сушіння зерна кукурудзи, Страхова Т. В., Будюк Л. Ф. (2014)
Иоргачева Е. Г. - Влияние нехлебопекарных видов муки на изменение качества бисквитных полуфабрикатов при хранении, Макарова О. В., Котузаки Е. Н. (2014)
Коркач А. В. - Влияние пребиотической добавки на качество полуфабрикатов сахарного печенья, Боровик И. А., Кушнир Ю. Р. (2014)
Лебеденко Т. Є. - Ефективність використання пектиновмісної дикорослої сировини у хлібопеченні, Соколова Н. Ю., Кожевнікова В. О., Гардаушенко Г. М. (2014)
Солоницкая И. В. - Технология отложенного выпекания в производстве белково-пшеничного хлеба, Пшенишнюк Г. Ф., Бытка Т. В. (2014)
Макарова О. В. - Пищевая ценность хлебных изделий на основе зерновых смесей, Пшенишнюк Г. Ф., Иванова А. С. (2014)
Олійник С. Г. - Дослідження перебігу процесів дозрівання пшеничного тіста з використанням продуктів переробки вівса та кукурудзи, Степанькова Г. В., Кравченко О. І. (2014)
Куниця К. В. - Пальмітин соняшниковий – жирова сировина для виробництва хлібобулочної продукції, Литвиненко О. А., Гладкий Ф. Ф. (2014)
Покрашинская А. В. - Влияние пищевого порошка из плодов красной рябины на количество и качество клейковины в хлебопекарной и макаронной муке, Кошак Ж. В. (2014)
Антоненко А. В. - Борошно з пророщеного зерна вівса як основа для борошяних кондитерських виробів (2014)
Шаніна О. М. - Вологоутримувальна здатність борошняного тіста з додаванням ферменту трансглютаміназа, Лобачова Н. Л., Звєрєв В. О. (2014)
Мыколенко С. Ю. - Исследование влияния плазмохимически активированной воды на функционально-технологические свойства муки разных видов (2014)
Грищенко А. М. - Технологічні властивості безглютенових видів сировини, Дробот В. І. (2014)
Мирошник Ю. А. - Використання порошків калини, горобини та обліпихи в технології бісквітного напівфабрикату, Медвідь І. М., Шидловська О. Б., Доценко В. Ф. (2014)
Ярошенко Н. Ю. - Використання фітопорошку з коріння горця зміїного у технологіях пряничних виробів (2014)
Євлаш В. В. - Особливості визначення вітаміну C у багатокомпонентних харчових системах, Железняк З. В., Добровольська О. В., Мурликіна Н. В. (2014)
Артамонова М. В. - Використання рослинних кріопаст у технології желейних виробів, Шматченко Н. В. (2014)
Йовбак У. С. - Технологічні параметри виробництва гарбузової термостабільної начинки, Петренко В. В., Бєла Н. І. (2014)
Калакура М. М. - Нові технології десертних виробів з апіпродуктами, Щирська О. В. (2014)
Рогинская Н. Ф. - Проблемы недостатка микроэлементов в питании современного человека и перспективы их преодоления, Богданец Е. С. (2014)
Петров В. Н. - Оборудование для прессования комбикормов (2014)
Безбах І. В. - Утилізація енергії вологого повітря в рекуперативній зерносушарці (2014)
Гапонюк О. И. - Проблемы функционирования аспирационных установок и пути их совершенствования, Гончарук А. А., Липин А. П. (2014)
Бичков Я. М. - Способи отримання сухих порошків з рослинної сировини, Дмитрюк Т. І. (2014)
Амбарцумянц Р. В. - Поиск оптимальных решений задач проектирования технических систем (2014)
Амбарцумянц Р. В. - Критерии работоспособности рычажного преобразователя усилий центробежных фрикционных муфт, Дели И. И. (2014)
Аванесьянц Г. А. - Расчет автоматического клиноременного вариатора привода тестомесильной машины (2014)
Ткачев В. В. - Моделирование управления сушкой зерна в шахтной зерносушилке, Соснин К. В. (2014)
Волков В. Э. - Программа оценки взрывоопасности силоса (2014)
Герега А. Н. - О корреляции свойств и степени упорядоченности структуры композитов (2014)
Лобода Ю. Г. - Технологии разработки WEB-приложений, Орлова О. Ю. (2014)
Лобода Ю. Г. - Використання інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля, Орлова О. Ю. (2014)
Хобин В. А. - Разработка метода параметрической идентификации характеристик регулируемых переменных САР как случайных процессов, Лагерная С. И. (2014)
Чабаров В. А. - Пути совершенствования менеджмента качества на предприятиях ПАО "Одесский каравай", Максимчук А. А. (2014)
Мельничук О. І. - Проблеми збутової діяльності сільськогосподарських підприємств, Долинська О. О. (2014)
Мардар М. Р. - Маркетингові дослідження товарного асортименту зернових пластівців, Лазуткіна А. В., Янівська А., Голубєва М. М. (2014)
Мардар М. Р. - Розробка та апробація балової шкали для оцінки якості каш швидкого приготування, Байбак Ю. П. (2014)
Мардар М. Р. - Теоретичні основи проектування екструдованих зернових продуктів з урахуванням споживчих переваг (2014)
Кухтіна Н. М. - Оцінка якості та формування нових споживчих властивостей карамелі льодяникової, Колєсніченко Ю. М. (2014)
Кордзая Н. Р. - Особливості сертифікації походження товарів та послуг в Україні (2014)
Петрова І. А. - Особливості експертного дослідження хлібобулочних виробів при виявленні економічних правопорушень, Кричковська Л. В. (2014)
Бочковський А. П. - Теоретичні аспекти методології аналізу небезпечних і шкідливих виробничих факторів (2014)
Черевата Т. М. - Асортимент та споживні властивості пральних порошків (2014)
Погонцева Е. І. - Інформативність маркування як критерій оцінювання відповідності ювелірного виробу, Зотова О. О. (2014)
Сагач Л. Н. - Использование кейс-метода в инженерной графике, Донченко Т. А. (2014)
Шевченко И. А. - Проверка критериев безопасности смешанных загрузок ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000, Воробьев Ю. Ю. (2015)
Тарасов В. А. - Высокотемпературные различия плотностей теплового источника MOX-топлива и диоксидного топлива и обусловленные этим особенности аварии на третьем блоке АЭС "Фукусима-1", Чернеженко С. А., Какаев А. А., Косенко С. И., Пантак О. И. (2015)
Мазурок А. С. - Анализ условий возникновения термоудара корпуса реактора с учетом выполненных модернизаций систем, важных для безопасности, Вышемирский М. П. (2015)
Скалозубов В. И. - Методические основы адаптации МОХ-топлива в аварийных режимах для реакторов типа ВВЭР, Тарасов В. А., Косенко С. И., Чернеженко С. А., Какаев А. А., Кочнева В. Ю. (2015)
Шугайло Ол-й П. - Посилення можливостей Держатомрегулювання України за рахунок взаємодії між українськими та міжнародними організаціями технічної підтримки в рамках ліцензування робіт з продовження строку експлуатації енергоблока № 1 Южно-Української АЕС, Шугайло Oл-р П., Рижов Д. І. (2015)
Буряк Т. Н. - Анализ материаловедческих аспектов в оценке эксплуатационной надежности сварных труб из коррозионностойкой стали для конденсаторов АЭС, Ярошенко Н. В., Тараненко А. А. (2015)
Шестопалов В. М. - Импактные события и безопасность поверхностных ядерных объектов, Шибецкий Ю. А., Макаренко А. Н. (2015)
Тришин В. В. - Экологические аспекты переработки радиоактивных отходов на Запорожской АЭС, Гайдар А. В., Сваричевская Е. В. (2015)
Токаревский В. В. - Обращение с обедненным ураном (2015)
Асламова Л. І. - Покращення контрасту цифрових рентгенівських зображень з урахуванням дозового навантаження для повних пацієнтів під час флюорографії, Меленевська Н. В., Куліч Є. В., Мірошниченко Н. С., Мірошниченко С. І. (2015)
Титул, зміст (2008)
Чугунов І. Я. - Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету, Запатріна І. В. (2008)
Тропіна В. Б. - Бюджетне забезпечення соціальної функції держави в Україні (2008)
Огонь Ц. Г. - Домінанти фінансової стабільності в розвитку зобов’язань держави (2008)
Панасюк Б. Я. - Державне регулювання економіки як мистецтво (2008)
Міщенко В. І. - Основні напрями забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті глобалізаційних процесів, Міщенко С. В. (2008)
Шлюсарчик Б. - Концептуальні підходи до політики державного субсидування експорту продукції аграрного сектору у країнах ЄС (2008)
Попов В. Ю. - Потоки фінансових ресурсів в Україні (2008)
ДолінськиЙ Л. Б. - Теоретичне підґрунтя інвестиційної оцінки цінних паперів в Україні (2008)
Білоченко А. М. - Удосконалення формування та реалізації дивідендної політики підприємств з державною часткою в Україні (2008)
Скрипник А. В. - Інноваційні перспективи України (2008)
Данілов О. Д. - Структура інвестицій, інновацій та випуску промислової продукції в Україні, Вдовиченко А. М. (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Буковинський С. А. - Середньострокова монетарна стратегія та проблеми її формування й реалізації в Україні, Гриценко А. А., Кричевська Т. О. (2008)
Скрипник А. В. - Фактори ризику виконання планових показників бюджету України, Паянок Т. М. (2008)
Лютий І. О. - Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій, Нічосова Т. В. (2008)
Рудченко О. Ю. - Формування власного капіталу як складова розвитку малого підприємництва, Клименко С. О. (2008)
Веклич О. О. - Оцінювання фіскального потенціалу податку на двоокис вуглецю при змінній базі та ставці оподаткування, Маслюківська О. П. (2008)
Коляда Т. А. - Особливості фіскальної ефективності оподаткування доходів фізичних осіб в умовах інтеграції, Чуркіна І. Є. (2008)
Диба М. І. - Капіталізація банківської системи як чинник підвищення надійності економіки України, Осадчий Є. С. (2008)
Мошенський С. З. - Моделі державного регулювання діяльності фінансових установ (2008)
Суркова Ю. О. - Проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку у вітчизняному будівельному комплексі (2008)
Гай-Нижник П. П. - Перший державний бюджет у новітній історії України (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Кириленко О. П. - Бюджетні видатки на розвиток інфраструктури держави: теоретичне обґрунтування, вітчизняний досвід, Малиняк Б. С. (2008)
Тимченко О. М. - Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки, Сибірянська Ю. В. (2008)
Осійчук М. С. - Людський капітал: критерії оцінки й індикатори економіки знань (2008)
Дяченко Я. Я. - Пріоритетні напрями державного впливу на формування доходів бюджету, Колесник Л. М., Цугунян А. М. (2008)
Науменкова С. В. - Інституційний розвиток фінансового сектору України, Міщенко С. В. (2008)
Полозенко Д. В. - Планово-індикативне й бюджетне планування в умовах ринку (2008)
Гордей О. Д. - Вплив фінансових важелів на рівень життя населення (2008)
Олійник Д. С. - Питання вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетів (2008)
Бобров Є. А. - Аналіз тенденцій розвитку фінансового ринку країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії (2008)
Черевко Г. В. - Система кредитування фермерства у США, Ващик М. С. (2008)
Коваленко В. В. - Науково-методологічні основи фінансової стабільності банківської системи та індикатори її оцінки (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Юрій С. І. - Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності, Кізима Т. О. (2008)
Циганов С. А. - Особливості формування ринку синдикованого кредитування у країнах із трансформаційною економікою, Яншина А. М. (2008)
Терещенко Г. М. - Особливості іпотечного кредитування: зарубіжний досвід і вітчизняна практика, Яковенко С. М. (2008)
Лазепко І. М. - Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування (2008)
Турило А. М. - Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства, Зінченко О. А. (2008)
Хрущ Н. А. - Стратегії компанії: механізми формування й адаптації в сучасному інвестиційному середовищі (2008)
Шмідт М. П. - Фінансово-економічна сутність управління корпораціями в машинобудуванні України, Кудря Я. В. (2008)
Карпінський Б. А. - Фінансово-господарська діяльність підприємств вугільної галузі України: реалії та перспективи, Залуцька Н. С. (2008)
Гуменюк В. В. - Чинники сезонності в управлінні фінансовим забезпеченням туристичних підприємств (2008)
Пацай Б. Д. - Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств (2008)
Плескач В. Л. - Фінансові послуги як складова інтеграції України у світовий інформаційно-економічний простір (2008)
Чернишук В. Р. - Розвиток ринку цінних паперів: проблеми та перспективи, Данькевич А. П. (2008)
Азаренкова Г. М. - Аналіз фінансових потоків банків: регіональний аспект (2008)
Приймак В. І. - Динамічне управління фінансовими потоками компанії зі страхування життя, Карчевська О. І. (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Мельник В. М. - До питання формування теоретичних засад адміністрування податків (2008)
Крисоватий А. І. - Податкові трансформації та економічне зростання, Кощук Т. В. (2008)
Стефанюк І. Б. - Вплив дефініцій на якість фінансового контролю (2008)
Мортіков В. В. - Незворотні витрати в сучасній економіці: питання теорії (2008)
Кудряшов В. П. - Державна підтримка економічного зростання в Україні (2008)
Козаченко В. М. - Основні показники економічного й соціального розвитку міста Києва крізь призму місцевого бюджету 2008 року, Романенко О. В. (2008)
Калач Г. М. - Роль фондового ринку в акумуляції й перерозподілі фінансових ресурсів у реальний сектор економіки (2008)
Версаль Н. І. - Європейський ринок іпотечних цінних паперів: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах глобалізації (2008)
Козюк В. В. - Фонди суверенного багатства в системі глобальних фінансових дисбалансів (2008)
Ставицький А. В. - Моделювання циклічності світової економіки (2008)
Кузьмін О. Є. - Оцінювання економічної ефективності досягнення стратегій машинобудівних підприємств, Петришин Н. Я. (2008)
Карпенко Г. В. - Фінансові інновації: питання теорії та можливості впровадження в економіку країни, Данькевич А. П. (2008)
Соколовська А. М. - Студентам про податкову систему (2008)
Лютий І. О. - Податкова політика України на сучасному етапі (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Титул, зміст (2008)
Вахненко Т. П. - Фінансова криза в Україні: фактори, механізми дії, заходи подолання (2008)
Нікіфоров П. О. - Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям, Вольська А. О. (2008)
Полозенко Д. В. - Операції з капіталом: стан і перспективи розвитку, Коваленко С. О. (2008)
Парфенцева Н. О. - Ефективність національної економіки в системі показників міжгалузевого балансу, Попова В. В. (2008)
Затонацька Т. Г. - Бюджетні видатки на розвиток людського капіталу (2008)
Хомутенко В. П. - Фінансові ресурси кредитних спілок України та джерела їх формування, Волкова О. Г. (2008)
Слухай С. В. - Спрощене оподаткування в Україні в контексті теорії фіскальної конкуренції (2008)
Юшко С. В. - Амортизація основних фондів у податковому обліку: критичний погляд на проблему (2008)
Карпенко Г. В. - Проблеми та перспективи залучення інвестиційного капіталу українськими підприємствами на світових фондових ринках шляхом IPO (2008)
Івахненков С. В. - Нормативне забезпечення автоматизації корпоративного фінансового контролю: світовий досвід (2008)
Турило А. М. - Показники і критерії оцінки якості прибутку на стадії його формування в системі менеджменту підприємства, Зінченко О. А. (2008)
Романенко О. А. - Рейтингова оцінка фінансового стану торговельних холдингів (2008)
Вишневский И. Н. - Изомерные отношения и средние угловые моменты фрагментов фотоделения 235U, 237 Np и 239Pu, Желтоножский В. А., Плюйко В. А., Саврасов А. Н., Горбаченко А. Н., Давидовская О. И., Ровенских Е. П. (2015)
Pavlenko Yu. N. - Deuteron interaction with 124Sn nuclei at sub-barrier energies, Verbytskyi V. P., Rundel O. I., Babak O. V., Gorpinich O. K., Ostashko V. V., Karlyshev Yu. Ya., Grygorenko O. D., Korzina T. A., Stepaniuk A. V., Dryapachenko I. P., Mozhzhukhin E. M. (2015)
Лашко А. П. - Структурно-ядерні ефекти у внутрішній конверсії М1-переходів з енергіями 114 та 138 кеВ в 175Lu, Лашко Т. М. (2015)
Корж І. О. - Енергетичні спектри непарних ядер в узагальненій моделі, Фурса А. Д. (2015)
Сидоренко Л. П. - Спектр и угловое распределения низкоэнергетических электронов из распада 152Eu (2015)
Старков В. А. - Исследование возможностей использования низкообогащенного урана в реакторной технологии накопления 99Мо в ОАО "ГНЦ НИИАР", Майнсков С. В., Ижутов А. Л., Пименов В. В. (2015)
Голіней І. Ю. - Вплив взаємодії між електронними збудженнями на люмінесценцію з області треку швидкої зарядженої частинки, Сугаков В. Й., Чернюк А. А. (2015)
Гонтарук О. М. - Особливості електрооптичних характеристик світлодіодів фосфіду галію в умовах високих рівнів інжекції, Конорева О. В., Литовченко М. В., Малий Є. В., Петренко І. В., Пінковська М. Б., Тартачник В. П. (2015)
Дрозд І. П. - Динаміка накопичення 131І та формування доз в органах і тканинах лабораторних щурів за тривалого перорального надходження, Сова О. А., Липська А. І. (2015)
Шестопалов В. М. - Вплив мінеральної води Березівського родовища на кровотворну систему опромінених тварин, Моісеєв А. Ю., Родіонова Н. К., Ганжа О. Б., Маковецька Л. І., Дружина М. О. (2015)
Хомутинин Ю. В. - Оценка влияния погодных условий на характеристики радиоактивного аэрозоля в вентиляционной системе "Байпас" объекта "Укрытие" за период 2003 - 2012 гг., Процак В. П., Хан В. Е., Огородников Б. И. (2015)
Лібман В. А. - Моделювання нового нейтронного фільтра з енергією 5,6 кеВ, Грицай О. О., Волковецький С. П. (2015)
Сорока В. І. - Вимірювання товщини перезарядної мішені модифікованим ядерно-аналітичним методом, Осташко В. В., Онищук В. А., Можжухін Е. М., Арцимович М. В., Кушпій Д. А., Посмітюх І. В., Шаров А. Ф., Шевчук А. А. (2015)
Анохін І. Є. - Особливості державного експортного контролю за міжнародними передачами ядерних матеріалів, обладнання і технологій в України, Давидовський В. В. (2015)
Титул, зміст (2008)
Чугунов І. Я. - Інституційна архітектоніка бюджетної системи (2008)
Мельник В. М. - Фіскальна політика держави в умовах фінансової кризи (2008)
Плескач В. Л. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління державними фінансами (2008)
Карпенко Г. В. - Аналіз основних факторів інфляції в Україні, Башко В. Й. (2008)
Вовчак О. Д. - Податкові ризики в системі управління економічною безпекою підприємницьких структур України, Кеменяш І. Г. (2008)
Гаврилюк О. В. - Інвестиційні фонди: сутність і напрями діяльності (2008)
Малютін О. К. - Концепція поліпшення інвестиційного клімату в Україні (2008)
Брус С. І. - Розвиток ринку лізингових послуг в Україні (2008)
Любунь О. С. - Інтеграція українських високотехнологічних компаній у фінансовий ринок (2008)
Ткаченко Н. В. - Міжнародні рейтингові агентства в системі оцінки фінансової стійкості страхових компаній (2008)
Нагайчук Н. Г. - Управління капіталом страхової компанії (2008)
Куштим В. В. - Ключові тенденції інноваційного розвитку реального сектору вітчизняної економіки (2008)
Чумаченко М. Г. - Дослідження теоретичних, методологічних і прикладних проблем регіональної політики сталого розвитку (2008)
Пинзеник В. - Українська економіка демонструє сигнал правильної реакції на кризу (2008)
Титул, зміст (2008)
Федосов В. М. - Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку, Опарін В. М., Льовочкін С. В. (2008)
Луніна І. О. - Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України, Баліцька В. В., Короткевич О. В., Фролова Н. Б. (2008)
Бобров Є. А. - Аналіз причин виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України (2008)
Мельник В. М. - Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні, Мельничук Г. С. (2008)
Лондар С. Л. - Методологічні основи управління фінансовими активами єдиного казначейського рахунку в Україні, Башко В. Й. (2008)
Попов В. Ю. - Монетарна політика в реаліях української економіки (2008)
Терещенко Г. М. - Проблеми розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні, Мусатова Т. А. (2008)
Вовчак О. Д. - Види і класифікація банківської конкуренції, Халло В. Ф. (2008)
Сас Б. Б. - Організаційне забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку, Тимків А. О. (2008)
Малютін О. К. - Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах посилення глобалізаційних процесів (2008)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” у 2008 році (2008)
Звіти, коментарі, новини (2008)
Насіров Р. М. - Реформування податкової системи України (2015)
Бехманн У. - Політико-економічне консультування: досвід Німеччини та перспективи для України (2015)
Тарангул Л. Л. - Особливості формування міжбюджетних фінансових потоків в умовах запровадження в Україні бюджетної децентралізації, Коляда Т. А. (2015)
Селіверстов В. В. - Особливості впливу інструментів монетарної політики центральних банків на цінову стабільність (2015)
Козюк В. В. - Інтернаціоналізація юаня: проблема стратегії односторонніх вигід та її глобальні ризики (2015)
Липчук В. В. - Фінансовий стрес як економічне явище, Ковалів В. М. (2015)
Кириленко О. П. - Фінансове забезпечення підприємств водопостачання та водовідведення в умовах бюджетної децентралізації, Перевознюк В. В. (2015)
Притуляк Н. М. - Людський капітал як основний актив економічного розвитку компанії (2015)
Слободяник Ю. Б. - Перспективи розвитку Рахункової палати України як вищого органу державного аудиту (2015)
Автори (2015)
Єфименко Т. І. - Методологічний фундамент економічних поглядів М. І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження), Леоненко П. М. (2015)
Кузькін Є. Ю. - Mісцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування (2015)
Лондар С. Л. - Співробітництво України та МВФ як фактор макрофінансової стабілізації, Кузнєцов К. В. (2015)
Павлюк К. В. - Децентралізація в системі фінансування охорони здоров’я, Степанова О. В. (2015)
Онисько С. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств, Кіц М. В. (2015)
Алексеєнко Л. М. - Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування, Шулюк Б. С. (2015)
Бондар Т. А. - Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу (2015)
Власюк О. С. - Вагомий внесок у вітчизняне безпекознавство (2015)
Автори (2015)
Титул, змiст (2015)
Kolesnyk M. - Evaluation of renal replacement therapy quality in Ukraine: time for actions, Kozlyuk N. (2015)
Шіфріс І. М. - Антибіотикорезистентність грампозитивної мікрофлори, виділеної у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії: поширеність і наслідки, Дудар І. О., Крот В. Ф., Кругліков В. Т., Алексєєва Н. Г., Нечипорук Т. М., Григор’єва Є. М. (2015)
Степанова Н. М. - Ефективність застосування натрію нуклеїнату у комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит з рецидивуючим перебігом, Дріянська В. Є., Кругліков В. Т., Лебідь Л. О., Корніліна О. М., Романенко О. А., Колесник М. О. (2015)
Гончар Ю. І. - Якість сну у пацієнтів з ХХН, які лікуються гемодіалізом (2015)
Красюк І. В. - Вплив прогресування хронічної хвороби нирок на показники якості життя (2015)
Король Л. В. - Антиоксидантні ефекти α-ліпоєвої кислоти у лікуванні хворих на перитонеальному діалізі, Степанова Н. М., Аблогіна О. В., Мігаль Л. Я. (2015)
Семидоцкая Ж. Д. - Проблемы становления и развития биоэтического сознания у студентов медицинского университета, Чернякова И. А. (2015)
Паламар Б. І. - Гепатити у хворих, які лікуються гемодіалізом (2015)
Кругліков В. Т. - Герпесвірусна інфекція і гломерулонефрит у дітей, Багдасарова І. В., Круглікова І. В., Васильєва І. Г., Цюбко О. І. (2015)
Інформаційне повідомлення №1 (2015)
Про проведення науково-практичної конференції (2015)
Редакцiйна iнформацiя (2015)
Інформація до читачів (2015)
Рум'янцев В. О. - Боротьба ідей при підготовці земської реформи 1864 року (2014)
Омарова А. А. - Про статус Української РСР до початку перебудови (2014)
Пєнцов М. В. - Взаємодія судової влади з главою держави (2014)
Стешенко Т. В. - Актуальні аспекти вдосконалення організації і проведення місцевих референдумів в Україні, Салівон Г. І. (2014)
Ісаєв А. М. - Генезис грошей у цивільно-правовому аспекті (2014)
Бровченко Т. І. - Історичні передумови формування установчих документів юридичних осіб (2014)
Гузь Є. В. - Набувальна давність як підстава виникнення права власності на рухоме майно в Україні (2014)
Віннічук Р. І. - Окремі господарсько-правові аспекти становлення та розвитку перестрахування (2014)
Кадацька А. А. - Організація і управління Європейським банком реконструкції та розвитку (2014)
Зьолка В. Л. - Актуальні напрямки удосконалення морально-психологічного забезпечення персоналу Державної прикордонної служби України (2014)
Наконечний А. Б. - Землі під пам’ятками археології: актуальні проблеми законодавства та судової практики (2014)
Бурцев О. В. - Земельні межові спори: різновиди та їх особливості (2014)
Кім Г. А. - Актуальні питання права власності на об’єкти рослинного світу, занесені до Зеленої книги України (2014)
Блошенко Е. Є. - Розвиток науково-правових досліджень використання рослинного світу (2014)
Клок О. В. - Стан протидії адміністративним корупційним правопорушенням в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (2014)
Шандула О. О. - Деякі проблеми ефективності прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина (2014)
Нестеренко О. С. - Правовий статус керівника органу досудового розслідування (2014)
Перепелиця М. О. - Відповідальність держави за порушення норм фінансового законодавства (2014)
Дараган В. В. - Вплив процесу євроінтеграції на сферу державних закупівель в Україні (2014)
Оболенцев В. Ф. - Теоретичний методичний та практичний аспекти використання системного методу у вивченні злочинності (2014)
Білецька Г. О. - Деякі медико-біологічні причини пияцтва і алкоголізму та особливості їх судово-медичного встановлення (2014)
Костенко М. В. - Психологічні аспекти структури організованих злочинних груп корисливо-насильницької спрямованості (2014)
Безщасна Т. О. - Складні держави як суб’єкти міжнародних правовідносин (2014)
Барчан В. - Лідія Голомб: людина і вчений (2013)
Антофійчук В. - Християнський контекст поезії Бориса Олійника (2013)
Балла Е. - Синтез мистецтв у новелістиці Ніни Бічуї ("Портрет маленької дівчинки з черепахою") (2013)
Бунчук Б. - Віршування Лесі Українки 1900-1909 років. Силабічні форми (2013)
Васьків М. - Наративні особливості "Криничара” М. Дочинця: повчання через розповідь (2013)
Вигодованець Н. - Модус свободи у поезії Надії Панчук (від "Заповідного Лісу" (1993) – до "Конспекту свободи" (2012)) (2013)
Голембовська Т. - Профетичні мотиви в "Кобзарі" Тараса Шевченка та "Прапорах духа" Олени Теліги (2013)
Голод Р. - Мікростудія франкового оповідання "Поки рушить поїзд” у світлі теорії імпресіоністичного мистецтва (2013)
Зелінська Л. - На перетині дискурсу влади і мистецтва: комедія М.Гоголя "Ревізор” та її екранізація (2013)
Єржиківська Н. - Творчі горизонти Станіслава Шевченка (2013)
Ільницький М. - "Золота риза” і "Біла габа” природи (Варіації мотиву одного Шевченкового вірша) (2013)
Кирилюк С. - Антропологічні параметри тіні в прозі Михайла Коцюбинського (2013)
Ковалець Л. - Творчість як спосіб жити повним життям. Про Федьковичеву драматургію та один її самобутній пласт (2013)
Козак М. - Особливості поетики лірики Миколи Рішка (2013)
Кордонець О. - Тема національного відродження на Закарпатті у повісті Богдана Лепкого "Зірка” (2013)
Кузьма О. - Урбаністичні мотиви в ліриці С.Черкасенка (цикл "Усміх міста”) (2013)
Ліхтей Т. - Українські переклади словацької поезії (друга пол. ХХ ст.) (2013)
Лях Т. - Міфопоетика та жанрово-стильові особливості новели Марка Черемшини "Туга" (2013)
Мальцев В. - Зі спостережень над українськими віршами-ораціями ХVІІІ століття (версифікаційний аспект) (2013)
Марко В. - Лірика Ліни Костенко. Аналітичні етюди (2013)
Мейзерська Т. - Християнство і міф в типологічних концепціях Лесі Українки і Фрідріха Ніцше (2013)
Мельничук Б. - З поля польської шевченкіани (2013)
Мовчан Р. - Жанрово-стильові тенденції української модерністської прози 1920-х років (2013)
Моклиця М. - Жанротвірна функція агону в драматургії Лесі Українки (2013)
Немченко Г. - Філософське осмислення світу дитинства у творчості О.Довженка ("Зачарована десна”) та У.Самчука ("Волинь”) (2013)
Немченко І. - Творча постать Миколи Чернявського у дослідженнях Лідії Голомб (2013)
Онуфрієнко О. - Дискурс світових тем у драматургічному доробку Лесі Українки (2013)
Поліщук Я. - "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського: від повісті до кінофільму (2013)
Райбедюк Г. - Суб’єктна сфера лірики українських поетів-дисидентів (2013)
Сеник Л. - Oбраз долі у поезії Тараса Шевченка: філософський сенс у вимірі буття (2013)
Сенько І. - Дискурс добра і зла в поемі "Хатка та млинок" Федора Потушняка (2013)
Талабірчук О. - Прийоми психологізму в новелі "Асфальтовий хлопець" Івана Яцканина (2013)
Тарнашинська Л. - Кордоцентричний код як основа художньо-естетичних пошуків українських шістдесятників (2013)
Тиховська О. - Морально-етична проблематика прози В.Бережного крізь призму мотиву подорожі у часі ("Сакура", "Повітряна лінза", "Лабіринт") (2013)
Ткачук М. - Художній світ циклу "Сонети синього квітня" Андрія Малишка (2013)
Турган О. - Код лікаря у творчості М. Левицького (2013)
Ференц Н. - Поетика пейзажної лірики Ю.Боршоша-Кум’ятського (2013)
Хававчак О. - "Історія русів" у світовому культурологічному аспекті (2013)
Хороб М. - Людина й природа у просторі малих епічних форм Євгена Гуцала (2013)
Хороб С. - Типологія символізму в драматичних творах Івана Кочерги і зарубіжних драматургів (на матеріалі п’єс "Алмазне жорно", "Свіччине весілля" та "Майстри часу") (2013)
Чернова І. - Жанрово-стильові домінанти творчості Олександра Олеся (2013)
Чухонцева Н. - Міфологеми "першостихій" у ліриці Дніпрової Чайки (2013)
Шетеля В. - Поетика романтизму у збірці "Квіти з терньом" В. Ґренджі-Донського (2013)
Шимоняк К. - Поетичний календар людського життя в збірці Івана Ірлявського "Моя весна" (2013)
Щербей О. - Ментальний портрет українців закарпаття у новелістиці Ф. Потушняка (2013)
Вегеш А. - Індивідуально-авторське назвотворення у сфері літературно-художньої антропонімії (2013)
Венжинович Н. - Стереотипний образ американців як фрагмент української мовної картини світу, Химинець М. (2013)
Папіш В. - Барволексеми М.Коцюбинського у психолінгвістичному вимірі (на матеріалі новел "На камені", "Інтермеццо") (2013)
Полюжин М. - Неологічний вплив на розвиток української термінології видавничої справи та поліграфічного виробництва кінця XX – початку XXI століття, Медведь М. (2013)
Сабадош І. - Збагачення лексики дикорослої трав’янистої флори в українській мові ХІХ – поч. ХХ ст. (родина orchidaceae) (2013)
Статєєва В. - Назви на позначення території України, українців, української мови в європейських джерелах ХІІІ–ХVІІІ ст. (2013)
Харьківська О. - Суфіксальний словотвір іменників pluralia tantum в українських говорах Закарпаття (2013)
Шаркань В. - Терміни й номенклатура в українських шкільних підручниках 1857 – 1863 років (словотворення) (2013)
Бідзіля Ю. - Мас-медіа Закарпаття як чинник міжкультурної комунікації (2013)
Поліха Л. - Дизайн молодіжних та дитячих видань Закарпаття 1919-1944 рр. (2013)
Тарасюк В. - Результативність якості та методології навчання журналістів крізь призму редакцій ЗМІ (на прикладі Закарпаття) (2013)
"Друзі в молоді роки потрібні, як повітря, як вода…” (2013)
Далека посестра (2013)
Поважна, статечна, мудра… (2013)
Кіраль С. - "…Зробити щось корисне для свого рідного народу": з епістолярної спадщини Івана Чендея (2013)
Колонка головного редактора и шеф-редактора (2010)
Зміст журналу за 2000-2009 роки (2010)
Розенфельд Л. Г. - 50-річний досвід променевої діагностики і терапії, Колотілов М. М., Божко Г. Т., Дикан І. М., Терницька Ю. П., Скорохода А. О., Бондарчук Т. І. (2010)
Полищук Е. В. - Особенности метода дистанционной акустической пальпации в диагностике диффузных поражений печени, Тарасюк Б. А., Колотилов Н. Н., Марусенко А. И., Ханенко А. В., Красюк А. В., Глобенко Т. А., Коробко В. Ф., Луценко С. В. (2010)
Мирончук Л. В. - Переваги використання цифрової рентгенографії у хворих з ускладненнями травматичних ушкоджень ліктьового суглоба (2010)
Куликова Ф. И. - Особенности лучевой диагностики и оценки результатов медицинской реабилитации при коксартрозе, Шинкевич А. В., Харьковская С. В. (2010)
Тодуров Б. М. - Миокардиосцинтиграфия по технологии ОФЭКТ/КТ c ЭКГ-синхронизацией: диагностические возможности в оценке кровоснабжения и функции миокарда левого желудочка сердца, Кундин В. Ю. (2010)
Федьків С. В. - Вивчення анатомічних характеристик серця та визначення структурно-функціонального стану міокарду лівого шлуночка в нормі методом МСКТ-вентрикулографії (2010)
Раад Таммо - Врожденные сосудистые кольца, Ялынская Т. А., Рокицкая Н. В., Рокицкая Л. В., Ершова Е. Б., Куркевич А. К., Дыкан И. Н., Руденко Н. Н. (2010)
Ершова Е. Б. - МРТ головного мозга у новорожденных с транспозицией больших артерий на дооперационном этапе, Ялынская Т. А., Максименко А. В., Раад Таммо, Дыкан И. Н., Емец И. Н. (2010)
ТарасюкБ. А. - Ехографічні ознаки тирозінемії (опис двох спостережень), Лук'янова І. С., Муквич О. М., Шадрін О. Г., Дюкарева-Безденежних С. В. (2010)
Шкондін О. М. - Про інтравазацію при гістеросальпінгографії, Опанащук Н. А. (2010)
Орел В. Е. - Історія медичних фізиків: боротьба з раком (до 90-річчя Національного інституту раку) (2010)
Деклараційні патенти винаходів та корисних моделей (2010)
Кунсткамера (2010)
Методологія пошуку технічних рішень (2010)
Розенфельду Леоніду Георгійовичу - 80 років (2010)
Колонка головного редактора (2009)
Колонка шеф-редактора (2009)
Тарасюк Б. А. - Діагностика портальної гіпертензії у дітей: інструментально патологічні паралелі, Задорожна Т. Д., Лук'янова І. С., Поліщук О. В., Гончаренко Н. І., Слєпов О. К. (2009)
Самохін А. В. - Дистанційна інфрачервона термографія у системі обстеження дрібних суглобів, Бур'янов О. А., Котюк В. В., Анікіна А. В., Котюк І. П., Петрощук О. М. (2009)
Хворостенко Ю. М. - Фактори індивідуального прогнозу після променевого і комбінованого лікування раку шлунка (2009)
Лурин И. А. - Сонография и рентгеновская компьютерная томография: сопровождение сонодинамической литотрипсии желчных конкрементов, Макаров Г. Г., Колотилов Н. Н., Цвигун Г. В., Иванов И. А. (2009)
Михальченко О. М. - Порівняння клінічних та рентгенкінематографічних результатів оцінки функціонування колінного суглоба після ендопротезування, Зазірний І. М., Євсєєнко В. Г., Дикан І. М., Юрченко В. Ф. (2009)
Огир А. С. - Ультразвуковая голографическая система визуализации, Колотилов Н. Н., Волик Н. К., Тарапата В. В. (2009)
Дикан І. М. - Метод дистанційної акустичної пальпації. Повідомлення 1. Параметри просторово локалізованих імпульсних зсувних деформацій у м'яких тканинах, Литвиненко С. В., Баранник Е. А., Марусенко А. І., Ханенко О. В., Тарасюк Б. А., Поліщук О. В., Коробко В. Ф. (2009)
Дикан І. М. - Метод дистанційної акустичної пальпації. Повідомлення 2. Параметри просторово локалізованих імпульсних зсувних деформацій у м'яких тканинах на прикладі фантомів м'яких тканин in vitro, Литвиненко С. В., Баранник Е. А., Марусенко А. І., Ханенко О. В., Тарасюк Б. А., Поліщук О .В., Коробко В. Ф. (2009)
Бабкина Т. М. - Склерокистоз яичников, Дельва К. М., Черепанов В. В. (2009)
Губанов Д. М. - Лигатурные свищи - диагностика, лечение, роль лучевых методов визуализации (2009)
Чирков Ю. Э. - Значение ультразвукового исследования и чрескожной пункционной биопсии под ультразвуковым контролем при гломерулопатиях у детей (2009)
Планування науково-дослідних робіт: за межами відповідальності (2009)
Дисертаційні роботи (2009)
Деклараційні патенти винаходів та корисних моделей (2009)
Кунсткамера (2009)
Реферативна інформація (2009)
Професор Юліан Тодосійович Кіношенко (професор кафедри променевої діагностики ХМАПО) до 80-річчя від дня народження (2009)
Симонова Зоя Миколаївна. До 90-річчя від дня народження (2009)
Лазар Дмитро Анатолійович (2009)
Титул, зміст (2014)
Мечев Д. С. - "Радіологічному віснику" — 10 років (2014)
Шармазанова О. П. - Українська радіологія у другому півріччі, Коваленко Ю. М. (2014)
Солодянникова О. І. - V-й з’їзд Українського товариства фахівців з ядерної медицини (2014)
Шаповалова В. В. - Секвестрация легких (обзор литературы), Шармазанова Е. П., Бортный Н. А., Чурилин Р. Ю., Спузяк Р. М. (2014)
Щербіна О. В. - Сучасні тенденції розвитку радіонуклідної діагностики в Україні, Кметюк Я. В. (2014)
Удатова Т. В. - Впровадження, підготовка та проведення високотехнологічної дистанційної променевої терапії при лікуванні онкологічних хворих у Всеукраїнському центрі радіохірургії, Сафронова О. В., Кметюк Я. В., Підлубна Т. Г., Мечев Д. С., Івчук В. П. (2014)
Макеєв С. С. - Сцинтиграфія паращитоподібних залоз, Церковняк В. І. (2014)
Рущак Л. В. - Організація медичної допомоги у випадках терактів на радіологічних об’єктах, Мурашко В. О. (2014)
Грабовецький С. А. - Грижі стравохідного розтвору діафрагми, Одінцьова І. І., Ткачук Т. Р., Харківська І. В. (2014)
Іщук Ю. В. - Біль та набряк лівого яєчка у 10-річного пацієнта (2014)
Фірсова М. М. - Світовий радіологічний досвід/Мировой радиологический опыт Огляд сучасних інноваційних технологій ядерної медицини за матеріалами Європейського конгресу в Гьотенбурзі (Швеція – 2014 р.) (2014)
Мечев Д. С. - Зміни в системі післядипломної освіти згідно із Законом України "Про вищу освіту" (частина перша), Ткаченко М. М. (2014)
Навчальний календарний план кафедри радіології НМАПО імені П.Л. Шупика на 2015 рік (2014)
Навчально-виробничий план кафедри променевої діагностики ХМАПО на 2015 рік (2014)
Ткаченко М. М. - Євген Фердинандович Вебер —фундатор київської рентгенологічної школи, Топчій Т. В. (2014)
Чумак В. В. - Рецензія на підручник "Радіаційна гігієна" (2014)
Тондий Л. Д. - Отзыв на книгу Ю.Т. Кіношенко "Дорогами моей жизни" (2014)
Мягков Александр Павлович (2014)
Правила оформлення статті (2014)
Kобозевa A. A. - Новый подход к проблеме устойчивости стеганографического алгоритма к атаке сжатием, Николаенко O. B., Tкач Д. В. (2012)
Попов А. А. - Инварианты групп отображений случайных сигналов (сообщений) в приложении к статическому анализу криптоалгоритмов (2012)
Борода А. В. - Принципы построения поточных шифрсистем и подходы к оценке их стойкости (2012)
Петров А. О. - Моделі та методи розпізнавання мови (2012)
Піскун С. Ж. - Метод ранжирування показників якості функціонування системи захисту інформаційного середовища, Хорошко В. О. (2012)
Грищук Р. В. - Диференціально-ігровий метод оцінювання ефективності систем захисту інформації (2012)
Шатило Я. Л. - Цифровые методы обработки информационных сигналов при радиомониторинге (2012)
Хорошко В. О. - Алгоритм виявлення атак для засобів моніторингу інформації, Чернишев О. М. (2012)
Ильницкий Л. Я. - Использование поляризации для повышения скрытности передачи информации, Пепа Ю. В., Осама Тубари (2012)
Голубничий О. Г. - Аналіз конфіденційності передавання даних у широкосмугових каналах авіаційної рухомої супутникової служби AMSS, Антонов В. В. (2012)
Толюпа С. В. - Розпізнавання групових об'єктів у багатопозиційних системах оперативного супроводження, Дружинін В. А., Гордієвський О. Т. (2012)
Козловский В. В. - Двенадцатиполюсники на основе связанных нерегулярных линиях передачи (2012)
Андреєв О. В. - Трипараметричний метод оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад (2012)
Титул, зміст (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського