Красовська О. - Культуромовні традиції українців (на матеріалі звертальних виразів епістолярію Лесі Українки) (2010)
Вільчинська Т. - Конотованість сакрального концепту "БОГ" у мовній картині світу українців (2010)
Коч Н. - Когнитивная реальность категории "народ, платящий дань" в восточнославянской концептуально-языковой картине мира (2010)
Бутов О. - Концептуальна метафора в давньоанглійській загадці (2010)
Гураль О. - Концепт персонажа постмодерністського твору: структура і комбінаторика (2010)
Серебрянська І. - Лексико-семантична група "особливості земної поверхні" як репрезентант концепту ‘земля’ в мові української прози другої половини ХХ ст. (2010)
Головата Л. - Анормативність у мовленнєвій діяльності вчителів фізичної культури (2010)
Цапок О. - Синтаксичне оформлення подієвих заміток (2010)
Задорожна О. - Експлікація темпорального інтервалу "ніч" засобами художнього слова (2010)
Орел І. - Реалізація стилістичних прийомів як результат трансформацій фразеологічних одиниць з фольклорним компонентом у німецькомовних публіцистичних текстах (2010)
Мельник Т. - Ілюстративний матеріал у словникових реєстрах 20 – 30 РР. ХХ століття (2010)
Стецюк І. - Мовна діяльність радіожурналістів як сегмент комунікації у прямому ефірі (2010)
Стець О. В. - Динамічна модель змішаної дуополії комерційної та некомерційної платформи програмного продукту, Стасюк В. В. (2011)
Мірошниченко Г. О. - Моделювання динамічної рівноваги економічної системи (2011)
Бала В. В. - Теоретичні засади визначення ланцюгової економічної ефективності інвестиційних проектів підприємств хімічної промисловості (2011)
Василькевич Л. О. - Соціально-економічна природа поведінки споживачів на ринку товарів і послуг (2011)
Виноградчий В. І. - Інтеграційні структури в агротекстильній сфері (2011)
Сірік І. П. - Методичні підходи до обґрунтування управлінських рішень (2011)
Кукла О. Л. - Оплата праці робітників кінних заводів: проблеми і перспективи (2011)
Левчинський Д. Л. - Прогноз ефективності державного регулювання інвестиційного процесу у відтворення житла (2011)
Немиро А. С. - Вплив членства України в сот на ринок небанківських фінансових послуг (2011)
Карачина Н. П. - Розвиток інвестиційних процесів як фактор зростання машинобудівної галузі, Вітюк А. В. (2011)
Корніяка О. В. - Особливості структури вітчизняного фондового ринку другої половини хіх – початку хх ст. (2011)
Салига С. Я. - Вплив фінансового аналізу на стан фінансової безпеки підприємства, Меліхова Т. О. (2011)
Нусінова О. В. - Методичні підходи до визначення еталонної вартості бізнесу (2011)
Ядранський Д. М. - Праця та соціальна відповідальність: діалектичний зв’язок (2011)
Понеділко О. В. - Банківське фінансування розвитку вітчизняної торгівлі та промисловості (2011)
Буняк Н. М. - Сутність національної інноваційної системи (2011)
Гук Н. А. - Законодавче забезпечення трансформації зайнятості: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду (2011)
Ліфінцев Д. С. - Методичні основи оцінки впливу корпоративної культури на діяльність організації (2011)
Савелко С. О. - Невідповідність надходжень прямих інвестицій в Україну потребам модернізації економіки (2011)
Лизун М. В. - Посилення енергетичного співробітництва країн єс та України в умовах нових викликів у світовій енергетиці, Комар Н. В. (2011)
Біба В. В. - Оцінка можливості залучення позикових інвестиційних ресурсів підприємствами малого бізнесу в Україні, Скрильник А. С., Полянський О. С. (2011)
Ревуцька Л. В. - Вектори реформування податкового аудиту в Україні (2011)
Бібіков Д. В. - Тнк в процесі співіснування глобалізації та регіоналізму (2011)
Майорова Т. В. - Результативність іноземних інвестицій у соціальну сферу регіонів України (2011)
Фонарьова Т. А. - Методика формування управлінського балансу для обліку вартісних показників людського капіталу підприємства, Моісєєв А. С., Черняк В. І. (2011)
Коляденко С. В. - Структурні зміни в економіці регіонів як запорука економічного зростання (2011)
Левковська Л. В. - Передумови формування нової корпоративної інформаційної системи (2011)
Заковоротный А. Ю. - Разработка обобщенной структуры интеллектуальной системы поддержки принятия решений машинистом дизель-поезда, Леонов С. Ю., Мезенцев Н. В. (2015)
Квасніков В. П. - Підсистема обробки інформації в структурі мобільного робота, Немченко В. В. (2015)
Корнієнко Л. Г. - Антенна решітка Ван Атта для імітації радіолокаційних цілей, Коломійцев О. В. (2015)
Костенко П. Ю. - Снижение уровня шума на цифровом изображении с использованием технологии суррогатных данных и его сингулярного разложения, Василишин В. И., Слободянюк В. В., Плахотенко А. В. (2015)
Молчанов А. А. - Метод оценки движения оптического потока с взвешиванием измерений блоков изображения, Кортунов В. И. (2015)
Павленко М. А. - Сценарний підхід розробки системи інформаційних моделей для інформаційного забезпечення діяльності оператора автоматизованих систем управління, Тимочко О. І., Бердник П. Г., Шевченко А. С. (2015)
Павлюк В. В. - Методика розрахунку нерегулярного хвилеводно-рупорного переходу на базі жолобкового хвилеводу, Ставісюк Р. Л. (2015)
Чугай М. А. - Анализ распределения вибрационных напряжений при колебаниях монокристаллических лопаток с повреждениями (2015)
Дубницкий В. Ю. - Решение в неявном виде обратной задачи моделирования непрерывной одномерной случайной величины, Скорикова И. Г. (2015)
Козлова С. В. - Замощение плоскости с использованием паркета Пенроуза, Худов Р. Г. (2015)
Краснобаев В. А. - Расчет и сравнительный анализ производительности компьютерной системы обработки целочисленных данных, представленных в системе остаточных классов, Янко А. С., Кошман С. А., Курчанов В. Н., Бендес Ю. П. (2015)
Руткас А. Г. - Решение многоточечной краевой задачи для систем дифференциальных уравнений, Худов В. Г. (2015)
Федотова-Пивень И. Н. - О многооперандном сложении с ограниченным распространением единиц переносов (2015)
Горбенко И. Д. - Ускоренный метод синтеза дискретных сигналов с необходимыми свойствами для приложений телекоммуникационных систем и сетей, Замула А. А., Семенко Е. А. (2015)
Пузиренко О. Г. - Застосування моделей оцінювання ризиків інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах, Івко С. О., Лаврут О. О., Климович О. К. (2015)
Романюков М. Г. - Оцінка ефективності сучасної техніки віброакустичного захисту в Україні (2015)
Бабенко В. Г. - Особливості використання матричних операцій криптографічного перетворення інформації, Козловська С. Г. (2015)
Агеєв Д. В. - Optimization model for multi-period LTE RAN and services planning with operator profit maximization, Алі Аль-Ансарі, Намір Касім. (2015)
Дуравкин Е. В. - Архитектура SDN., Ткачева Е. Б., Иссам Саад. (2015)
Семенов С. Г. - Порівняльні дослідження технологій розмежування доступу для захисту даних в комп'ютерній системі, Зміївська В. М., Голубенко А. В. (2015)
Калиниченко О. В. - О применении метода дисконтирования денежных потоков для оценки стоимости фирмы, Лещинский В. А., Лещинская И. А., Пашкова Е. А. (2015)
Новожилова М. В. - Построение динамической функции полезности инвестора в задаче выбора функционального назначения объекта недвижимости, Бондаренко Е. С. (2015)
Скакаліна О. В. - Застосування інтелектуальних інформаційних web-сервісів для розв’язання логистичних задач (2015)
Альбощій О. В. - Застосування кореляційного аналізу для підвищення ефективності масово-роз’яснювальної роботи щодо профілактики надзвичайних подій та нещасних випадків (2015)
Дармофал Е. А. - Інформаційне забезпечення екологічної безпеки вентиляційних викидів шахтних комплексів шляхом застосування системи автоматичного сповіщення та багаторівневої фільтрації (2015)
Кацман М. Д. - Математичні моделі екологічно небезпечних залізничних транспортних подій, Мироненко В. К., Мацюк В. І. (2015)
Коновалова О. В. - Екологічна пропускна здатність аеропорту з обмеженнями по авіаційному шуму (2015)
Кучук Н. Г. - Обобщенная математическая модель процесса оперативного управления ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций глобального характера (2015)
Обидин Н. И. - Влияние сдвига ветра на безопасность полетов и пути ее повышения, Буран Т. Р. (2015)
Попов В. М. - Моделирование состояния устойчивости производственной системы (2015)
Толкунов И. А. - Разработка управляемого персонализированного генератора аэроионов для помещений специального назначения (2015)
Галак О. В. - Застосування мультимедійних технологій для блоку тактико-спеціальних дисциплін у підготовці фахівців військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, Стаховський О. В. (2015)
Мельнікова Р. В. - Формування компетентностей майбутніх фахівців шляхом запровадження індивідуальних навчальних траєкторій студентів (2015)
Пахомов Р. І. - Безпека людини й проблеми сучасної освіти (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Антонюк Л. В. - Критерії та рівні готовності майбутнього вчителя до навчально-дослідницької діяльності (2012)
Арбузникова Е. С. - Инновационный аспект курса иностранного языка в техническом вузе, Тарасенко Л. В. (2012)
Баранова В. В. - Сутність образотворчої діяльності (2012)
Барбіна Є. С. - Студентське самоврядування як школа ефективної співпраці майбутнього менеджера освіти з громадськими організаціями (2012)
Бартенева И. А. - Активизация самостоятельной работы студентов как средство формирования экологической культуры (2012)
Біла О. О. - Про особливості організації самостійної проектної діяльності майбутніх фахівців соціономічної сфери в інноваційній вищій школі (2012)
Борисенко Л. Л. - Психолого-дидактичні аспекти застосування інноваційних технологій навчання у вищих навчальних закладах (2012)
Бугаева П. В. - Анализ взаимосвязи профессиональной деятельности и способностей инженера, Савченко Е. В. (2012)
Вороненко О. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності керівників вищих навчальних закладів до здійснення ефективного управління у сфері трансферу технологій (2012)
Габеркорн І. І. - Експериментальне дослідження ефективності моделі підготовки майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів (2012)
Гаєвець Я. С. - Методична компетентність як мета та результат підготовки вчителя початкових класів (2012)
Гвоздій С. П. - Стан, проблеми, перспективи розвитку наукового напряму "безпека життя і діяльності людини" у ХХІ столітті (2012)
Голуб Т. П. - Науково-дослідницька робота студентів у реаліях інноваційної інженерної освіти в університетах Німеччини та України (2012)
Гордиенко Т. П. - Проблемы информатизации высшего образования современной Украины, Смирнова О. Ю. (2012)
Горіна Ж. Д. - Система навчальних фахових дисциплін функціонально-комунікативного спектру (2012)
Джуринський П. Б. - Експериментальна модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності (2012)
Журавська Л. М. - Праксиологічний підхід у формуванні готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку, Остапенко Е. О. (2012)
Карпова О. О. - Читання іноземних економічних статей он-лайн як засіб організації НДР студентів-економістів (2012)
Картава Ю. К. - Модель розвитку професійної компетентності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти (2012)
Койчева Т. І. - Роль мотивації науково-дослідної діяльності викладачів педагогічного університету у формуванні корпоративної культури (2012)
Копусь О. А. - Модель формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології (2012)
Кузьома Т. Б. - Участь студентів ВНЗ України у науково-дослідній діяльності (2012)
Кумпан М. Б. - Експериментальна модель формування англомовної лексичної компетенції в учнів старших класів гімназій у театралізованій діяльності (2012)
Кушнірук А. С. - Сутність самостійної дослідницької роботи майбутніх учителів математики (2012)
Листопад О. А. - Безперервність творчого розвитку особистості в освіті (2012)
Ломонова М. Ф. - Принцип інтерпретації у змісті навчального предмета (2012)
Лоштун О. Б. - Дослідна робота студентів як умова розвитку професійної компетентності (2012)
Мардарова І. К. - Підготовка студентів до використання мультимедійних презентацій під час організації пізнавальної діяльності дошкільників (2012)
Мачнева О. М. - Ґенеза поняття "Шкільна гігієна" (ХVІ-ХVІІІ століття) (2012)
Мироненко В. В. - Формування готовності студентів спеціальності "Туризм" до науково-дослідної роботи в процесі вивчення іноземної мови (2012)
Мілова М. М. - Етапи роботи в процесі навчання майбутніх учителів іноземної мови основ імпровізації (2012)
Негрівода О. О. - Проблема організації самостійної роботи студентів іноземної мови (2012)
Ноздрова О. П. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до моделювання уроків з використанням логічних завдань (на прикладі вивчення методики математики) (2012)
Ордановська О. І. - Науково-дослідна робота майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін як складова підготовки до роботи в профільній школі (2012)
Остапчук І. П. - Інноваційний пошук при навчанні студентів, Винничук М. С., Кожушко Р. Ю. (2012)
Полєвікова О. Б. - Лінгвістичні основи словоцентричного підходу до мовної освіти дітей (2012)
Постоян Т. Г. - Інноваційна регіональна модель підготовки галузевих кадрів (2012)
Прохорова О. В. - Особливості науково-дослідної компетентності магістрантів педуніверситетів (2012)
Раєвська І. М. - Специфіка дослідницьких умінь учителя початкової школи (2012)
Реброва О. Є. - Науково-дослідницька діяльність майбутніх учителів мистецьких дисциплін у процесі формування художньо-ментального досвіду (2012)
Романчук О. П. - Інноваційні підходи до лікарсько-педагогічних спостережень за особами, що займаються фізичною культурою, Пісарук В. В., Подгорна В. В. (2012)
Руденко Т. Б. - Компонентна структура підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до застосування індивідуальних освітніх траєкторій діяльності учнів (2012)
Савченко О. П. - Культурологічний підхід до підготовки майбутніх учителів (2012)
Селиванова О. П. - Диалоговое взаимодействие как тип позитивной толерантности (2012)
Сирцова О. В. - Формування професійно-творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів через педагогічну практику в школі (2012)
Цюпак І. М. - Умови становлення системи дошкільного виховання в Херсонському регіоні (2012)
Чайка О. В. - Комунікативно-креативний підхід у підготовці майбутніх учителів-філологів до творчої професійної діяльності (2012)
Шовкопляс О. М. - Деякі аспекти історичного розвитку компетентнісного підходу в освіті, Шевель Б. О. (2012)
Яблонська Т. М. - Концептуальні положення в стратегії підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів філологів (2012)
Яковенко Т. В. - Науково-дослідна робота як фактор розвитку творчого потенціалу студентів у навчальному середовищі інженерно-педагогічного ВНЗ (2012)
Резюме (2012)
Наші автори (2012)
Байда Ю. М. - Критерії якості дистанційної освіти (досвід США) (2011)
Бахмат Н. В. - Педагогічне моделювання як складова фахової готовності вчителя початкових класів (2011)
Берека В. Є. - Погляди М. М. Дарманського на організаційні проблеми степеневої підготовки педагогів початкової ланки освіти (2011)
Богдановська Л. П. - Перспективи використання програмних та мереживих засобів у процесі вивчення всесвітньої історії (2011)
Брежнєва С. Б. - Історико- педагогічна думка про гуманістичний підхід до естетичного виховання учнів шкільного віку (2011)
Бургун І. В. - Методологічні основи розвитку компетентної особистості (2011)
Воробйова К. Д. - Методичне проектування елементів стохастики на шкільне навчання (2011)
Гаврилюк Ж. М. - Методика реалізації культурологічного змісту шкільного курсу вітчизняної історії (2011)
Гладуш В. А. - Особливості становлення післядипломної освіти дефектологів на початку ХХ ст. (2011)
Карнаухова А. В. - Філософські виміри краси людського вчинку (2011)
Коваленко О. В. - Формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі як проблема (2011)
Ковальчук Г. П. - Досвід і уроки трудового та політехнічного навчання у фабрично-заводських семирічках України (1925-1934 рр.) (2011)
Конькова Т. І. - Удосконалення системи педагогічної підготовки студентів до роботи в режимі інноваційної освітньої діяльності (2011)
Котова С. А. - Современные противоречия системы начального школьного образования в России (2011)
Кучинська І. О. - Правовий аспект виховання громадянськості в Україні на початку ХХ ст. (2011)
Олинець Т. В. - Виховання крос-культурних цінностей молоді (2011)
Олійник Н. Ю. - Методичні умови організації самостійної роботи студентів при вивченні економічних дисциплін (2011)
Удина Е. Н. - Воспитание самостоятельности как фактор подготовки детей к обучению в школе (2011)
Федорчук Е. І. - Лекція як засіб реалізації студентоцентристського підходу до викладання педагогічних дисциплін (2011)
Філіппова Л. В. - Проблеми читання лекційного матеріалу у вищих навчальних медичних закладах (2011)
Шевченко В. М. - Проблема входження осіб з порушеннями слуху в соціальне середовище (історичний аспект) (2011)
Шевченко С. М. - В. О. Сухомлинський про здоров’я і фізичне виховання дітей (2011)
Щепова Д. Р. - Гуманізація освіти як один з напрямів формування ціннісних орієнтацій студентів (2011)
Андрієвська Г. А. - Урок-вікторина при вивченні теми "Казка" у початкових класах, Бойко І. О. (2011)
Бурдаківська Н. М. - Візуальне мистецтво на уроках рідної мови під час вивчення граматичних категорій іменника, Галицька М. М. (2011)
Гіренко І. В. - Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування (2011)
Горіна Ж. Д. - Полілінгвальна і полікультурна парадигма сучасної мовної освітньої системи (2011)
Дулепа І. Б. - Ефективні прийоми формування іншомовних навичок в учнів на уроках німецької мови за допомогою комп’ютера (2011)
Карпалюк В. С. - Формування текстотворчих умінь в учнів початкових класів (2011)
Козак І. І. - Педагогічні основи культури мовлення вихователя дитячого навчального закладу (2011)
Козьмін В. А. - Текст як навчальна одиниця в початкових класах, Матвєєва Л. В. (2011)
Мартіна О. В. - Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови (2011)
Мєлєкєсцева Н. В. - Ігрові прийоми формування англомовної фонетичної компетенції учнів початкової школи, Чисановська Л. Й. (2011)
Орєхова Л. І. - Лінгводидактична спадщина Івана Огієнка (2011)
Прокопенко Л. І. - Методика проведення спецсемінару "Роль фразеології у професійному мовленні вчителя історії" (2011)
Сурова Т. І. - Формування особистості на уроках мови: основні поняття (2011)
Третяк Н. В. - Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів під час вивчення дієслова (2011)
Борін К. А. - Формування екологічно свідомої особистості в сучасних еколого-педагогічних концепціях Німеччини (2011)
Житарюк С. І. - Застосування інформаційних технологій при підготовці фахівців у вищому навчальному закладі (2011)
Казанішена Н. В. - Українська народна творчість в екологічному вихованні студентів (2011)
Кухарева О. С. - Модульна програма вивчення теми "Похідна функції та її застосування” у курсі алгебри та початків аналізу (2011)
Павлюк Т. О. - Сучасна дитина і комп’ютер в умовах наступності дошкільної і початкової освіти (2011)
Рудковська І. В. - Сучасні моделі інтенсифікації екологічної освіти в школах Німеччини (2011)
Семенов А. В. - Роль развития туризма как условия межкультурной коммуникации трансграничья (на примере Забайкальского края), Персидская А. Е. (2011)
Аліксійчук О. С. - Використання активних форм та методів навчання на уроках світової художньої культури (2011)
Борисова Т. В. - Специфіка педагогічної корекції впливу сучасного телебачення на учнівську аудиторію (2011)
Воєвідко Л. М. - Поліфункціональність сутності традицій як суспільно-історичного явища у фаховій підготовці майбутніх учителів музики (2011)
Гончарова Е. П. - Музыкальное образование: философские ориентиры (2011)
Карташова Ж. Ю. - Формування музично-виконавських знань та умінь майбутнього вчителя музики (2011)
Лабунець В. М. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх учителів музики у процесі неперервної освіти (2011)
Маринін І. Г. - Регіональні мелодико-інтонаційні особливості народно-інструментальної музики південно-західного Поділля (на прикладі оригінального репертуару троїстих музик Олексія Беца), Бец О. Д. (2011)
Попович А. В. - Формування у молодших школярів інтересу до музикування на дитячих інструментах (2011)
Потоцька О. В. - Підготовка студентів до самостійної інтерпретації класичної фортепіанної музики (2011)
Ватаманюк Г. П. - Система формування комунікативних умінь старших дошкільників: організаційно-методичний аспект (на матеріалі музичних ігор) (2011)
Газіна І. О. - Музична компетентність вихователя та її роль в умовах діяльності дошкільного навчального закладу (2011)
Горох Г. В. - Методика роботи над уживанням прийменників у мовленні старших дошкільників та учнів початкових класів (2011)
Дуткевич Т. В. - Особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку, Приймак С. В. (2011)
Ковалішена С. В. - Реалізація наступності в екологічному вихованні дошкільників і молодших школярів (з досвіду роботи СЗОШ І ступеня №14 Кам’янця-Подільського) (2011)
Мельник О. М. - Особливості формування культури побуту молодших підлітків шкіл-інтернатів (2011)
Мисів В. М. - Педагогічні аспекти покращення психофізичного стану старших дошкільників з урахуванням їх рухової асиметрії (2011)
Олійник О. М. - Педагогічні можливост театралізованих ігору формуванні творчої активності дітей старшого дошкільного віку (2011)
Столяренко О. Б. - Вплив взаємин на формування моральної свідомості молодших школярів (2011)
Відомості про авторів (2011)
Ищенко Д. С. - Слово об учёном (2012)
Каиржанов А. К. - Древние тюрки и славяне: аспект аккультурации (2012)
Степанов Е. Н. - Город в контексте научной лингвистической парадигмы (2012)
Плотницкая С. В. - Корпусная лингвистика: национальный корпус языка (2012)
Габидуллина А. Р. - Парадокс в научно-популярном лингвистическом тексте (2012)
Сєнніков А. О. - Використання лінгвістичного методу побудови семантичної площини при аналізі лобістської діяльності, Бєлоусова Н. Б. (2012)
Дмитрієв С. В. - Номінація особи у лінгвокультурній картині світу носіїв українського кримінально-злочинного соціолекту (2012)
Морозова И. Б. - Коммуникативно-прагматическая роль авторской ремарки в художественном диалоге (2012)
Бигунова Н. А. - Дифференциальные признаки речевых актов комплимента и лести (на материале современного английского языка) (2012)
Євдокимова І. О. - Просодичні засоби відображення мовленнєвої маски дружнього порадника у телевізійній рекламі (2012)
Антоненко Ю. М. - Отрицательные оценочные суждения в жанре научной рецензии (2012)
Ивасюк О. В. - Языковое отражение особенностей восприятия (на материале русских и английских глагольных визуализмов) (2012)
Мурадян И. В. - Когнитивный потенциал номинаций персонажей, представляющих Петербург, в романе А. Н. Толстого "Сёстры", Шумарина Т. Ф. (2012)
Ненашева Л. В. - Сочетания редуцированных с плавными в старорусских памятниках XV века (2012)
Бондар О. І. - Словник українських говорів Одещини на тлі розвитку української діалектної лексикографії в ХХІ столітті (2012)
Швец А. И. - Диалектные лексические различия как маркеры культурных процессов (на материале русских говоров Одесской области) (2012)
Баранник Л. Ф. - Традиционная южнорусская лексика придунайских старообрядческих говоров Одесской области (2012)
Петров А. В. - Этимолого-семантические микрополя в русском языке (2012)
Труба Г. М. - Структура функціонально-семантичної категорії становості (2012)
Совтис Н. М. - Роль польських письменників з етнічних українських земель у формуванні лексичного складу польської мови ХІХ ст (2012)
Дробышева Н. Л. - "Профессиональное" в бытовой лексике (2012)
Романченко А. П. - Спостереження над мовою "Мисливських усмішок" Остапа Вишні (2012)
Федотова Ю. С. - Метафорический потенциал зоонима 'собака' (на материале русского, украинского и немецкого языков) (2012)
Гукова Л. Н. - О типологическом статусе словаря "Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А. С. Пушкина", Фомина Л. Ф. (2012)
Иванова Н. Г. - Метафорическое наименование в эпистолярном наследии А. С. Пушкина (2012)
Немировська О. Ф. - Заголовок як актуалізатор художнього часу і простору (на матеріалі роману О. Т. Гончара "Собор") (2012)
Карпенко М. Ю. - Виокремлення базової одиниці Інтернет-ономастикону (2012)
Скляренко О. М. - Гумористично-конотативні та іронічні утворення в топонімних сферах України та США (2012)
Горлачёва В. В. - Топонимы в рекламной колористической номинации (2012)
Дерік І. М. - До проблеми перекладу українських топонімів на германські мови (на матеріалі української, англійської та німецької мов) (2012)
Долбіна К. Д. - Мотиваційна структура україномовного зоонімікону (2012)
Арискина О. Л. - Логико-семантический метод исследования терминологической ориентации, Ребрушкина И. А. (2012)
Філюк Л. М. - Функціональні параметри термінів інформатики в науковому стилі (2012)
Мар'янко Я. Г. - Особливості афіксального творення українських термінів дизайну (2012)
Дьячок Н. В. - Этапы формирования явления универбации в русском языке (2012)
Ирлицына И. Б. - О некоторых словообразовательных и семантических особенностях глаголов в современной русской молодёжной речи (2012)
Ланина А. Н. - Семантический анализ устойчивых сравнительных оборотов с зоосемизмами в русском и немецком языках (2012)
Антонюк Т. О. - "Вклинивание" как приём авторского преобразования устойчивых сравнений (на материале русскоязычной прозы В. В. Набокова) (2012)
Перепелица М. С. - Основные способы трансформации фразеологизмов в русскоязычной глянцевой прессе в Украине (2012)
Телецкая Т. В. - Недискретные средства выражения объективной модальности в современных украинском и русском языках, Панченко И. В. (2012)
Колесников А. О. - Коефіцієнт некомплектності як спосіб виміру парадигматичної дефектності (2012)
Бровкина И. В. - Функционирование неопределённых местоимений в рассказе В. Г. Короленко "Без языка" (2012)
Шацкая М. Ф. - Диктема — единица текста или дискурса? (2012)
Абашина В. Н. - Специфика заголовочных конструкций с парцелляцией (на материале газет) (2012)
Валипур Алиреза - Структура текста в диалогическом пространстве (2012)
Меньшиков И. И. - Эллипсис в респонсивных предложениях современного русского языка (2012)
Приходько А. М. - Синтаксична деривація в контрадикторному реченні: інтенсивний тип, Лимаренко О. А. (2012)
Хомула Н. А. - Семантические позиции аргументных субстантивов с формантами микро- и мини- в смысловой структуре русского предложения (2012)
Куварова Е. К. - Функционально-семантические типы заключительных этикетных формул русского письма (2012)
Яковлева О. В. - Специфіка обрядового тексту як об'єкта філологічних досліджень (2012)
Гейна О. В. - К вопросу о классификации субъектно-объектных детерминантов в современных русском и украинском языках (2012)
Гренарова Р. - Новые образовательные информационные технологии в обучении русскому языку (2012)
Мэн Ся. - Лингводидактические особенности обучения русской видовременной системе в китайской аудитории (2012)
Цзя Юннин. - Стилистическая и пунктуационная интерференция в русской письменной речи китайских студентов (2012)
Юхимець С. Ю. - Підготовка майбутніх викладачів англійської мови до просодичного оформлення модальних значень (2012)
Миракьян И. Г. - Роль куратора в современных условиях обучения иностранных студентов, Овчаренко Л. Г., Змиевская Н. П. (2012)
Наші автори (2012)
Понеділко О. В. - Оптимізація структури банківської системи України (2011)
Савелко С. О. - Досвід та особливості функціонування банківських систем європейських країн (2011)
Ставицький О. В. - Особливості розвитку стратегічного управління в Україні (2011)
Глубіш Л. Я. - Кореляційний аналіз впливу показників інтенсифікації на собівартість сільськогосподарської продукції, як етап планування в аграрній сфері (2011)
Кваша С. М. - Специфічні особливості державного регулювання аквакультурного виробництва в Україні, Вдовенко Н. М. (2011)
Корнійчук І. В. - Ризики впровадження оцінювання ефективності роботи персоналу (2011)
Балабанюк Ж. М. - Аналіз показників руху персоналу організації (2011)
Волошин Г. В. - Проблеми моделювання міграційного приросту населення країн-членів ЄС (2011)
Сергієнко О. В. - Місце страхового тарифу у забезпеченні фінансової стійкості страхової компанії (2011)
Манцуров І. Г. - Методичні підходи до оцінки економічної безпеки об’єднань підприємств, Нусінова О. В. (2011)
Ілюхін С. О. - Управління життєздатністю розподілених економічних систем (2011)
Тулякова А. Ш. - Краткосрочное прогнозирование динамики цены финансового актива  на рынке ценных бумаг (2011)
Захарчук О. А. - Проблеми раціонального природокористування та роль оподаткування у їх вирішенні (2011)
Каплієнко М. В. - Оцінка ступеню впливу важелів державного регулювання економіки на динаміку розвитку галузей промисловості (2011)
Данилишин В. І. - Тіньові заробітні плати: причини, обсяги та шляхи детінізації, Стефанків О. М. (2011)
Паєнтко Т. В. - Інструменти фіскального регулювання фінансових потоків (2011)
Жукова О. А. - Моніторинг підходів до визначення показників фінансової діяльності підприємства (2011)
Майорова Т. В. - Особливості бюджетування інвестиційних проектів (2011)
Гарнага Є. В. - Розробка комплексної програми дій дляборотьби з шахрайством на підприємстві (2011)
Кутовий Т. В. - Первинне розміщення акцій у практиці українських компаній (2011)
Дубас Р. Г. - Особливості формування показника природомісткості (2011)
Власенко Д. О. - Сучасні аспекти управління ресурсами автотранспортного підприємства (2011)
Іванилова О. А. - Методологічні підходи до підвищення ефективності виробництва на інноваційній основі (2011)
Юрчишена Л. В. - Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві, Волинець С. М. (2011)
Цимбал О. І. - Методологічні засади ієрархічно-імітаційного оцінювання ефективності інституційного регулювання зайнятості та ринку праці України (2011)
Чорна Л. О. - Ситуаційний підхід до адаптації підприємств до кризових умов, Кудлаєнко С. В. (2011)
Корнєєв В. В. - Недержавні пенсійні фонди як важлива складова системи недержавного пенсійного забезпечення: їх сутність та функції (2011)
Антипов В. І. - Доцільність використання вторинних енергетичних ресурсів на вугільних підприємствах (2011)
Петченко М. В. - Аналіз стану оборотних коштів енергопостачальних підприємств та особливості їх формування та використання (2011)
Сич Є. М. - Взаємозв’язок туризму й транспорту та їх вплив на стан і розвиток людського капіталу, Сугоняко Д. О. (2011)
Корецька С. О. - Ризики комерційних банків на кредитному ринку в умовах ринкової трансформації економіки (2011)
Онищенко В. О. - Напрями реформування фіскальної політики на регіональному рівні в Україні, Стоєв В. Л. (2011)
Левченко О. М. - Методичні засади прогнозування потреби в кваліфікованих кадрах на регіональному ринку праці, Янішевська А. В. (2011)
Манцуров І. Г. - Побудова ієрархічної структури складових економічної безпеки підприємств, Нусінова О. В. (2011)
Бережний Я. В. - Інституційні засади державної економічної політики (2011)
Яценко Ю. О. - Підходи до розробки та запровадження нових моделей фінансового вирівнювання (2011)
Черненко С. М. - Корпоративний сектор: сучасний стан та проблеми становлення (2011)
Стройко Т. В. - Логістична інфраструктура як ефективний інструмент управління підприємством (2011)
Марчук В. П. - Шляхи поліпшення управління проблемними активами банківської системи України (2011)
Сейфоллахи М. - Свободные и специальные экономические зоны ирана: опыт создания и тенденции развития (2011)
Юрчишена Л. В. - Дотримання економічних нормативів комерційними банками України, Цибрій В. П. (2011)
Зеленська М. І. - Цінові індикатори вартості ресурсів на грошовому ринку України (2011)
Комеліна О. В. - Методологія дослідження регіональних інноваційних ринків (2011)
Коваленко С. О. - Державне регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку: українські реалії і зарубіжий досвід (2011)
Дунда С. П. - Стратегічний вибір напрямів розвитку хлібопекарних підприємств (2011)
Балабанюк Ж. М. - Вплив внутрішнього та зовнішнього ринків праці на рух персоналу організації (2011)
Перхун Л. П. - Методика оцінки результативності праці віддалених робітників, Манжула І. П. (2011)
Миронова Л. Г. - Аналіз та прогнозування рівня трудового потенціалу України (2011)
Євченко Н. Г. - Оцінка податкових ризиків банку в умовах невизначеності (2011)
Шаманська О. І. - Оптимізація ресурсного потенціалу підприємств лікеро-горілчаної промисловості за критерієм максимізації прибутку (2011)
Бузаджи І. О. - Венчурний капітал в Україні як джерело фінансування інвестиційних проектів (2011)
Ставицький О. В. -  методологічні основи стратегічного управління підприємством (2011)
Брутман А. Б. - Сравнительный анализ конкурентоспособности предприятий различной отраслевой принадлежности (2011)
Мозговий Я. І. - Моделі корпоративної соціальної відповідальності в банках (2011)
Черняк В. І. - Проблеми та принципи формалізації моделі "підприємства" в завданнях дослідження економічних систем (2011)
Амбрик Л. П. - Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання (2011)
Петренко І. П. - Досвід США у використанні боргових цінних паперів для проектного фінансування: державний та муніципальний сектор (2011)
Федорова В. Г. - Теоретико – методичні підходи до визначення поняття "кластер" (2011)
Яременко Н. С. - M&a в банківському секторі України: останні тенденції (2011)
Патряк Т. С. - Cds (кредитні дефолтні свови) - індекси світового фінансового ринку (2011)
Шацька З. Я. - Досвід зарубіжних підприємств з використання управлінських інновацій (2011)
Галаган О. В. - Сутність та особливості формування експортної стратегії підприємств АПК (2011)
Новосельцева А. М. - Тенденції змін у харчуванні залежно від доходів споживачів та цін на продукти харчування (2011)
Євтушенко О. О. - Місце та роль інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку України (2011)
Вдовенко Н. М. - Розвиток аквакультури в штучних водоймах України на етапі адаптації до сучасних вимог енерго- та ресурсозбереження (2011)
Олієвська М. Г. - Формування та реалізація стратегічного потенціалу регіону (2011)
Федорак В. І. - Вплив науково-технічного прогресу на ефективність роботи нафтогазового комплексу, Даляк Н. А. (2011)
Швабу Ю. І. - Систематизація податкового планування надходжень податку на прибуток підприємств (2011)
Петрашова О. М. - Моделювання загроз техніко-технологічної безпеки підприємств видавничо-поліграфічної галузі, Мельников О. В., Штангрет А. М. (2011)
Салівончик О. М. - Шляхи вдосконалення державного регулювання розвитку соціальної інфраструктури (2011)
Чернецька О. В. - Проблеми облікового забезпечення антикризового управління дебіторською заборгованістю та напрямки їх вирішення в сільськогосподарських підприємствах, Павлова Г. Є. (2011)
Подмарьов О. Ю. - Механізм податкового стимулювання інвестиційного клімату України (2011)
Кононова І. В. - Показники комплексної оцінки стійкості функціонування будівельних підприємств (2011)
Пустяк О. В. - Аналіз забезпеченості комунального підприємства власним капіталом (2011)
Дорош Й. М. - Окремі аспекти вдосконалення земельної політики в Україні щодо адміністрування земельних відносин та системи землекористування (2011)
Малишкіна Т. Г. - Розробка організаційно-економічного механізму формування підсистем забезпечення маркетингу в діяльності молокопереробних підприємств (2011)
Матвійчук Л. Ю. - Теоретичні підходи до вивчення стратегії раціонального використання туристичних ресурсів (2011)
Тульчинська С. О. - Закономірності розвитку та функції інтелектуально-інноваційної системи регіонів (2011)
Денисенко С. А. - Технологія управління регіональної політики при загостренні протиріч відтворювального процесу (2011)
Шпак Л. О. - Економічні передумови державного регулювання розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу (2011)
Родіонов О. В. - Розробка та обгрунтування організаційних структур управління кадровим та освітнім потенціалом продовольчої сфери регіону (2011)
Попович В. В. - Стан та формування трудового потенціалу регіону (2011)
Володіна В. О. - Інноваційні інтереси підприємництва як невід'ємна складова постіндустріальної економіки (2015)
Zlatanovic D. - Combining soft systems methodology and system dynamics: possibilities and limitations (2015)
Мельник Л. Г. - Триалектика эволюции капитала и стоимости в процессе развития экономических систем (2015)
Miklosik A. - Measuring maturity of project management implementation processes, Janovska K. (2015)
Орлов О. А. - Проблемы оценки инновационных проектов в машиностроении (2015)
Рижиков В. С. - Економічна культура: історичний аспект, аналіз та перспективи розвитку в умовах становлення економічних відносин ринкового типу (2015)
Tkach I. I. - The core function of sustainable development (2015)
Khan S.-ur-R. - Importance of transformational leadership in project success: a theoretical framework, Sang Long C., Iqbal S. M. J. (2015)
Hes T. - Impact of financialization on primary production, consumption and exports: the case of Syrian citrus market, Sulaiman H., Kandakov A. (2015)
Ashmarina S. I. - The mechanisms of innovations support: the role of intercollegiate innovation infrastructure, Zotova A. S. (2015)
Bykov I. A. - Government relations in Russia: (dis)connecting business and state? (2015)
Гончаров Г. О. - Шляхи інтенсифікації розвитку підсистеми недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва (2015)
Давильбекова Ж. Х. - Инвестиционно-инновационное развитие горно-металлургического комплекса, Чермошенцева Е. В. (2015)
Polukhina A. N. - Development of entrepreneurship and state regulation: the case of tourism (2015)
Соловчук К. О. - Перспективи розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в аграрній сфері (2015)
Boyarynova K. О. - Actualization and preconditions of enterprise's innovative adaptability estimation, Voitun T. V. (2015)
Гринько Т. В. - Франчайзинг як інструмент формування організаційної культури туристичних підприємств, Крупський О. П. (2015)
Михайлушкин П. В. - Проблемы модернизации сбалансированной системы показателей как инструмента оценки эффективности функционирования корпоративных структур, Журавлев П. В., Полтарыхин А. Л. (2015)
Мишина С. В. - Система экспресс-мониторинга финансовой безопасности предприятия, Мишин А. Ю. (2015)
Нижник В. М. - Механізм стимулювання інноваційної спроможності промислових підприємств, Лещук В. П. (2015)
Orazalinova M. S. - Improving governance quality in Kazakhstan companies: do we need a total shift to controlling? (2015)
Сиволапенко Н. П. - Антикризове планування за результатами фінансової діагностики підприємств, Островська О. А. (2015)
Фарат О. В. - Ознаки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств, Красілич І. О. (2015)
Cho S.-H. - LBO takeover: Kumho Asiana – Korea Express case study (2015)
Аверкина М. Ф. - Особливості формування "зелених" логістичних систем міст України (2015)
Вдовічен А. А. - Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні, Круглянко А. В. (2015)
Вдовічена О. Г. - Перспективи та прогнози розвитку виставково-ярмаркової діяльності в умовах економічної нестабільності: регіональний вимір (2015)
Герасимов А. Н. - Прогноз индикаторов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, Громов Е. И., Гулай Т. А. (2015)
Корсак В. І. - Корегування факторів впливу як інструмент формування регіональних роздрібних торговельних мереж на засадах сталості (2015)
Maltseva A. A. - Sociohumanistic design of the territories of innovative development in Russian Federation (2015)
Menshchikova V. I. - Improvement of the infrastructure support system for business activities in different types of regions, Tribunskaya U. G. (2015)
Prokopchuk O. T. - Integral estimation of assets backing in Cherkasy region, Ulyanych Y. V., Bechko V. P. (2015)
Семенець А. О. - Проблеми здійснення факторного аналізу результатів діяльності регіону в процесі моніторингу його економічної безпеки, Тюріна Д. М. (2015)
Boiko V. V. - Environmental safety of Ukraine and its regions: the economic dimension (2015)
Іртищева І. О. - Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів, Стройко Т. В., Стегней М. І. (2015)
Plachciak A. - Environmental justice and John Rawls' concept of well-ordered society (2015)
Сотник И. Н. - Энергосервисные компании на рынке ресурсосберегающих товаров и услуг Украины, Мазин Ю. А. (2015)
Zimmermannova J. - Emission allowances trading vs. environmental taxation: the case study of Czech Republic, Cermak P. (2015)
Bashir Khodaparasti R. - Impact of corporate social responsibility on financial performance of a bank, Forouzanfar E., Forouzanfar E. (2015)
Boukal P. - Corporate social responsibility from a customer's perspective, Krause J. (2015)
Бужин А. А. - Определение уровня экономической эксплуатации функционирующего человеческого капитала (2015)
Visic J. - Labour productivity and employment effects of takeovers in Croatia (2015)
Гальків Л. І. - Факторний аналіз вартості освітніх послуг ВНЗ у контексті розвитку людського капіталу, Гринькевич О. С. (2015)
Левченко Ю. Г. - Підвищення кваліфікації кадрів та якості праці робітників на підприємствах хлібопекарської галузі, Труш Ю. Л. (2015)
Никоненко А. В. - Маркетингові дослідження ринку робочих місць у промисловості (2015)
Ushakov D. S. - International migration as a factor of economic growth under globalizing, Kozlova E. V. (2015)
Доскочинська Л. С. - Вплив американського фактора на ціну золота (2015)
Лук'янов В. С. - Регуляторні імперативи сучасних фінансових ринків (2015)
Lukashina O. V. - Employee shares: taxation issues in Latvia (2015)
Міщенко В. І. - Удосконалення дії каналів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в умовах переходу до таргетування інфляції, Міщенко С. В. (2015)
Мусин А. К. - Международно-правовой аспект эффективности противодействия отмыванию денег (2015)
Pavliv V. V. - Operational risks in non-governmental pension funds: their origin and impact minimization (2015)
Чеканська Л. А. - Сприяння залученню інвестицій в аграрні підприємства за рахунок кредитування банками (2015)
Качалай В. В. - Облік і аналіз витрат виробництва на молокопереробних підприємствах (2015)
Благун І. С. - Функціональний взаємозв’язок рівня інтернаціоналізації та її фінансових результатів: теоретичне узагальнення та практична інтерпретація (за даними підприємств Львівської області), Ільчук П. Г. (2015)
Долгий В. И. - Экономико-математическое моделирование оптимизации затрат на качество на машиностроительном предприятии, Верещагина Л. С. (2015)
Kasyanchuk Т. V. - Risk assessment of investment portfolio of a diversified group based on soft computing (2015)
Відомості про авторів (2015)
Батюк З. В. - Використання шаблонів проектування MVVM при розробці застосувань на платформі Microsoft, Тарасов О. В. (2015)
Брынза Н. А. - Особенности принятия многокритериальных решений в нестационарных условиях (2015)
Гусарова И. Г. - Численное моделирование нестационарных режимов течения газа методом характеристик, Ягупова Ю. В. (2015)
Засядько А. А. - Восстановление параметров объектов информационного обеспечения автоматизированных систем управления на основе дифференциально-нетейлоровских преобразований (2015)
Кеньо Г. В. - Звукоізоляція віконних склопакетів, Любчик Ю. Р. (2015)
Корнєєв Д. А - Огляд та аналіз проблематики розробки математичного забезпечення управління мобільним роботом, Шматко О. В. (2015)
Лосєв М. Ю. - Нечітко-множинна оцінка стану параметрів техніко-економічних систем, Малишко Ю. М. (2015)
Минухин С. В. - Метод планирования пакетов заданий с высокой интенсивностью и выбора ресурсов в распределенных вычислительных системах (2015)
Parfyonov Y. E. - Using new features of Java SE 8, Fedorchenko V. M. (2015)
Петришин М. Л. - Аналіз ефективності застосування Фібоначчі-подібних методів кодування повідомлень, Петришин Л. Б. (2015)
Рзаєв Хазаіл Нураддін огли. - Комплексна система контролю морських нафтогазовидобувних споруд (2015)
Вишневский О. А. - Моделирование интенсивности линейного износа с учётом твёрдости и среднего давления на поверхность трения, Давыдов А. С. (2015)
Лещинская И. А. - Анализ безобъектной категории и категории с объектами для построения категорной алгебры (2015)
Процай Н. Т. - Решение параболического дифференциального уравнения с переменным потенциалом (2015)
Федин С. С. - Моделирование статических характеристик датчиков температуры на основе нечеткой логики, Зубрецкая Н. А., Зубрецкая И. С. (2015)
Абдуллаев В. Г. - Защита от спама в интернет-пространстве (2015)
Борисенко А. А. - О помехоустойчивости фибоначчиевых чисел, Маценко С. М., Мальченков С. М., Ямник О. И. (2015)
Борисенко О. А. - До рішення задач електронного цифрового підпису, Чередниченко В. Б. (2015)
Дудикевич В. Б. - Багаторівневі інтелектуальні системи керування: гарантоздатність, безпека об’єктів, Микитин Г. В., Крет Т. Б. (2015)
Евсеев С. П. - Построение схемы двухфакторной аутентификации на основе использования крипто-кодовых схем, Томашевский Б. П., Огурцов В. В., Свердло Т. А. (2015)
Король О. Г. - Оценка вычислительной сложности некоторых функций хеширования (2015)
Хорошко В. А. - Оптимальное планирование мониторинга информационной безопасности автоматизированных систем, Хохлачева Ю. Е. (2015)
Яковишин K. Н. - Ускоренное обучение программированию в среде Borland C++ Builder профессионалов для телекоммуникаций (2015)
Андрющенко Т. Ю. - Особливості впровадження системи управління партнерськими відносинами на підприємстві, Бережна О. Б. (2015)
Борозенець В. Ю. - Модель оцінки надійності освіти (2015)
Гороховатський В. О. - Програмна реалізація методів економічного факторного аналізу, Дубницький В. Ю., Кобилін А. М. (2015)
Гринёв Д. В. - Исследование методов повышения лояльности целевой аудитории и увеличения прибыли интернет-магазинов, Герасименко Б. И. (2015)
Гусарова И. Г. - Эффективный численный метод определения оценки местоположения утечки или несанкционированного отбора газа, Авилова Е. В. (2015)
Затхей В. А. - Використання експертних систем в дистанційному навчанні (2015)
Золотарьова І. О. - Застосування мобільного навчання в системі освіти, Труш А. М. (2015)
Макарова А. В. - ІТ-проекти банків для зниження витрат з надання банківських послуг, Гаврилова А. А. (2015)
Шматко А. В. - Математическое обеспечение задачи проектирования и исследования организационной структуры агрохолдинга, Манева Р. И., Морозов Е. В. (2015)
Шматко О. В. - Моделі та інформаційні технології управління конкурентоспроможністю промислового підприємства, Фонта Н. Г. (2015)
Звегінцова О. Д. - Інтегрована оцінка стартап-проектів, Золотарьова І. О., Щербаков О. В. (2015)
Недайвода С. В. - Спосіб формування моделі інформаційної системи для підтримки стартап-проектів, Щербаков О. В., Скорін Ю. І. (2015)
Плеханова А. О. - Применение инновационных методов обучения для освоения информационных технологий студентами экономических специальностей (2015)
Плохая Е. Б. - Механизм проектного обучения в формате IТ-стартапа (2015)
Бережна О. Б. - E-портфоліо кафедри як інструмент удосконалення процесу навчання, Андрющенко Т. Ю. (2015)
Пушкар О. І. - Формування інноваційної поведінки фахівців мультимедійних підприємств в системах навчання на робочому місці, Фомічова О. В. (2015)
Хроніка та інформація (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Акимов C. К. - Интернет в аспекте информационных процессов системной организации личности (2012)
Bjørg Brekke Sørskog - "How do i know that i have learnt?" A focus on involvement in learning processes (2012)
Березова Л. В. - Психологічні особливості розвитку конструктивного мислення студентів технічних спеціальностей (2012)
Бік К. В. - Шляхи і засоби корекції авторитарної спрямованості особистості (2012)
Ваганова Н. А. - Експериментальне дослідження творчого сприймання дошкільниками нової інформації (2012)
Виноградов П. Н. - Эмпирическое исследование визуального мышления учащихся как творческого компонента личности (2012)
Галкіна О. О. - Особливості сприйняття сучасної картини світу студентською молоддю (2012)
Гаража М. В. - Диагностика когнитивных процессов у водителей пассажирского автотранспорта (2012)
Головська Ю. С. - Комунікативно-організаційні якості у структурі педагогічної майстерності особистості (2012)
Головська І. Г. - Психологічні особливості впливу на сприйняття інформації (2012)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Особливості використання маніпулятивів як навчально-ігрового матеріалу та їх вплив на когнітивні модальності особистості (2012)
Davidovitch N. - Do students think course websites make a difference?, Soen D. (2012)
Дегтяренко Т. В. - Нові методи оцінки зорового сприйняття та їх упровадження для діагностики рівня перцептивно-когнітивного розвитку дітей, Шевцова Я. В. (2012)
Джуринський П .Б. - Професійна підготовленість майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності за когнітивним компонентом (2012)
Долженкова Г. Г. - Оптимизация процесса социально-психологической адаптации в высшей школе на примере иностранных студентов, Кернас А. В. (2012)
Зинченко В. П. - Слово – главный принцип духовности, познания и действия (2012)
Каплунович С. М. - Формирование творческих способностей студентов вуза в условиях продуктивного обучения, Рейдар Кудланд (2012)
Каплунович И. Я. - О психологической структуре интуиции (2012)
Квасник А. В. - Исследование особенностей когнитивного компонента юмора (2012)
Клименко І. В. - Антропоцентризм у семіотичному просторі реклами (2012)
Климович М. В. - Становлення творчої особистості майбутнього вчителя в процесі формування готовності студентів до створення науково-методичного середовища в початковій школі (2012)
Коваленко А. Б. - Творчий характер соціально-перцептивного процесу (2012)
Корабльова Н. С. - Крах когнітивної монополії теорії розуму в діагностиці і терапії сучасної свідомості (2012)
Костюченко О. В. - Поліфункціональність об’єкта сприймання як фактор впливу на творчу складову перцептивної діяльності (2012)
Крамченкова В. О. - Гендерні особливості конфліктогенних зон особистості старшокласників, Чорновол-Ткаченко А. О. (2012)
Крейдун Н. П. - До питання про дослідження інтелектуальної сфери асоціальних підлітків, Поліванова О. Є., Яворовська Л. М., Яновська С. Г. (2012)
Кременчуцкая М. К. - Место фотографических образов в визуальном конструировании картины мира личности (2012)
Кузнєцова О. В. - Психологічні особливості комунікативної креативності у осіб з різною адаптивністю (2012)
Латиш Н. М. - Розвиток конструктивного мислення молодших школярів (2012)
Массанов А. В. - Творчество как условие преодоления субъективных трудностей личности (2012)
Медведева Н. В. - Дослідження творчого сприймання (2012)
Мельничук І. В. - Використання арт-терапевтичних технік у підготовці студентів-психологів у контексті ідей Болонського процесу, Петрова Р. П. (2012)
Моляко В. А. - "Уличное" восприятие реалий повседневности в народной поэзии ХХ века (2012)
Мукій Т. В. - Сучасні психологічні технології діагностики рефлективності (2012)
Новікова О. В. - Творча рефлексія: традиції та перспективи дослідження (2012)
Олефір В. О. - Ієрархічна модель інтелектуально-особистісного потенціалу (2012)
Періус Н. В. - Технології формування соціально-психологічної компетентності в майбутніх педагогів шляхом включення до різних видів діяльності (2012)
Плохих В. В. - Временная детерминация творческого процесса (2012)
Помиткіна Л. В. - Психологічні особливості прийняття студентами стратегічного життєвого рішення щодо вибору супутника життя (2012)
Прохоров А. О. - Образ психического состояния: феноменология, механизмы и структурные характеристики (2012)
Розіна І. В. - Психологічні властивості мислення в дітей молодшого шкільного віку з патологією розумового розвитку (2012)
Сергеєва А. В. - Психодіагностичний інструментарій дослідження когнітивного компонента інтегральної ідентичності особистості (2012)
Симоненко С. М. - Візуальне мислення в структурі розвитку професійних музикальних здібностей, Хуан Їнь (2012)
Ситнік С. В. - Когнітивний компонент в управлінській взаємодії (2012)
Соснюк О. П. - Психосоматична інтерпретація візуальних образів у прикладних дослідженнях (2012)
Спиридонова Л. К. - Вплив вікових особливостей соціальних уявлень на світосприймання особистості (2012)
Татьянчиков А. О. - Особливості розумових операцій учнів на етапі адаптації до основної школи (2012)
Філенко І. О. - Суб'єктивні чинники організації семантичних просторів традиційної української символіки (2012)
Фролов П. Д. - Особливості візуальної семантики образу політика (2012)
Цибух Л. М. - Багатоваріантність розв’язання математичних завдань як фактор розвитку творчого та логічного мислення, Цибух Д. Ф. (2012)
Цимбал М. В. - Особливості та специфіка помилок при розв'язанні творчих економічних задач студентами-фінансистами (2012)
Чебан О. М. - Индивидуально-психологические детерминанты проявления творческих способностей при создании визуального образа (2012)
Черноватий Л. М. - Когнітивні стратегії майбутніх перекладачів в умовах ентропії (2012)
Шульга В. В. - Ценность творчества для практических психологов (2012)
Санников А. И. - Типологические особенности принятия решений у лиц, отличающихся уверенностью в себе (2012)
Резюме (2012)
Наші автори (2012)
Антонець Н. Б. - Доброчинність в історичній ретроспективі (Олександрівська школа-хутір глухонімих) (2011)
Апет Ю. В. - Исторический опыт становления и развития профильного обучения в России и за рубежом (2011)
Атаманчук В. П. - Проектна технологія в управлінні навчальною діяльністю студентів (2011)
Джигун Л. М. - Духовно-моральні цінності і орієнтація особистості, Цвяк Л. В. (2011)
Докучина Т. О. - Мотивація навчання як запорука стимулювання учнів до досягнення успіху (2011)
Герасимова І. Г. - Гуманізація професійної підготовки педагогів крізь призму гендерних проблем, Кочурська І. В. (2011)
Гольфельд Я. А. - Наукове обґрунтування універсального алгоритму управління загальоосвітнім навчальним закладом (2011)
Канішевська Л. В. - Усвідомлення сутності соціальної ролі "Майбутній сім’янин” як одна з педагогічних умов виховання соціальної зрілості у старшокласників шкіл-інтернатів (2011)
Кобилянський О. В. - Компетентнісний підхід до вивчення безпеки життєдіяльності фахівцями економічного спрямування (2011)
Ковтун С. П. - Інноваційні технології семінарських занять (2011)
Койчева Т. І. - Стан фінансового забезпечення наукових досліджень та шляхи оптимізації (2011)
Кришмарел В. Ю. - До питання про впровадження релігієзнавчого компоненту в курс " Історія України" (10-11 класи) (2011)
Кучинська І. О. - Становлення громадянського виховання, як чинника формування української державності, в спадщині вітчизняних педагогів початку ХХ ст. (2011)
Кухарчук С. К. - Рухова активність і працездатність у режимі навчання та відпочинку студентів (2011)
Лалак Н. В. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя як внутрішній компонент педагогічної діяльності (2011)
Мендерецький В. В. - Контроль як складова системи управління засвоєнням знань, Грунтей Т. І. (2011)
Орехова Л. І. - Принципи побудову навчально- виховного процесу в системі поглядів Івана Огієнка (2011)
Островерхова Н. М. - Аксіологічний компонент технологічної культури керівника школи (2011)
Пономаревський С. Б. - Український вплив у становленні російської освіти та шкільництва у XVIII столітті: регіональний аспект (2011)
Приходько А. С. - Інновації в навчанні історії: погляд кріз століття (2011)
Прохоренко Л. І. - Проблема операційного компоненту саморегуляції у дітей зі зниженим інтелектом (2011)
Рибінська Ю. А. - Реалізація принципу індивідуалізації у творчому навчанні (2011)
Старостина С. Е. - Модель профессионально направленной методической системы естественно-научной подготовки студентов-гуманитариев (2011)
Сюсюкина И. Е. - Условия формирования универсальных учебных действий младших школьников в оценочной деятельности (2011)
Теренко О. О. - Особливості становлення жіночих коледжів у США (2011)
Удовицька С. В. - Виховання гідності старшокласників шкіл-інтернатів у процесі спілкування (2011)
Шамрай І. Ю. - Проблема педагогічного аналізу (2011)
Шевцов М. Г. - Формування правової культури керівника ЗНЗ в процесі підвищення кваліфікації та самоосвіти за 20 років незалежності України, Шевцова О. М. (2011)
Бондар Л. В. - Вплив факторів стильової поведінки студентів технічних спеціальностей на вибір стратегій навчання під час формування компетенції у монологічному мовленні (2011)
Братко В. О. - Україна та її історія в літературі. Інтегрований підхід до вивчення повісті М. В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках світової літератури (7 кл.) (2011)
Бурдаківська Н. М. - Розвиток мовлення молодших школярів під час вивчення граматичних категорій прикметника, Галицька М. М. (2011)
Віцюк А. А. - Тенденції розвитку методики навчання орфографії української мови (2011)
Горох Г. В. - Фразеологічні особливості ділового мовлення (2011)
Каденко В. О. - Роль самостійної роботи студентів у підвищенні мотивації вивчення іноземної мови (2011)
Копусь О. А. - Проектування технології професійного мовно-мовленнєвого розвитку майбутніх магістрів (2011)
Кучерява О. А. - Шляхи активізації дискурсивної діяльності студентів філологічних факультетів (2011)
Леоненко Н. А. - Роль вчителя іноземної мови у взаємодії з учнями під час групових форм роботи (2011)
Левковская Я. В. - Реализация технологии обучения студентов приемам переводческой деятельности на основе тренинговых методов (2011)
Лопатіна Г. О. - Художнє слово як засіб навчання діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку (2011)
Маслюк Л. П. - Метод інтенсивного навчання французької мови на сучасному етапі (2011)
Новікова Є. Б. - Естетичне виховання студентів як невід’ємний компонент вивчення іноземної мови у навчальний та позанавчальний час, Скрипник Н. С. (2011)
Понікаровська С. В. - Психологічні фактори успішного навчання студентів вищих навчальних закладів (2011)
Редько В. Г. - Тенденції оновленя змісту сучасної шкільної іншомовної освіти: культурологічне спрямування процесу навчання (2011)
Саєнко Н. В. - Технологічне забезпечення когнітивно-процесуального компонента культурологічної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів (2011)
Саєнко Н. С. - Сучасні тенденції іншомовної освіти у вищих технічних навчальних закладах (2011)
Сторчова Т. В. - Латинська мова як складова професійної освіти філологів-германістів (2011)
Гнатенко О. С. - Формування професійної готовності студентів педагогічного факультету до здійснення екологічного виховання на уроках математики в початкових класах, Запорожан З. Є. (2011)
Житарюк І. В. - Особливості формування зацікавленості учнів математикою (2011)
Мозолюк Т. М. - Місце практичної підготовки у методичній системі підготовки фахівця (2011)
Моцик Р. В. - Особливості застосування персонального комп'ютера в професійній діяльності вчителя початкової школи (2011)
Моцик Н. Д. - Інтерактивне навчання на уроках математики в початкових класах, Моцик Б. В. (2011)
Шишкіна М. П. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у вищому навчальному закладі, Татауров В. П. (2011)
Юсупова М. Ф. - Використання комп’ютерних технологій в системі освіти (2011)
Аліксійчук О. С. - Використання мультимедійних презентацій на уроках світової художньої культури у старшій школі, Борисова Т. В. (2011)
Асрян Л. Л. - Інформаційно-просторові контексти удосконалення музичної освіти в педагогічній концепції професора А. І. Горемичкіна (2011)
Воєвідко Л. М. - Особливості функціонування інструментально-виконавських традицій кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя (2011)
Воєвідко Л. М. - Методи формування музично-естетичної культури учнів основної школи засобами музичного фольклору, Москавлюк О. М. (2011)
Карпенко Т. П. - Принципи та основні методи роботи сумісної діяльності концентрмейстра і студента-вокаліста, Печенюк М. А. (2011)
Маринін І. Г. - Удосконалення конструктивно-технічних характеристик оркестрових сопілок як головний чинник розвитку сопілкового оркестрового виконавства в Україні, Олійник В. Ф. (2011)
Печенюк М. А. - Методичні аспекти формування основ художнього світогляду учнів у процесі вокально- хорової діяльності, Федорова М. В. (2011)
Сегеда Н. А. - Інституціоналізація професійного розвитку викладача музичного мистецтва у вітчизняній системі безперервної педагогічної освіти (2011)
Ситник Т. М. - Вдосконалення процесу вокального виконавства студентів у класі сольного співу (2011)
Ткаченко Т. В. - Звукова культура мови як основний компонент педагогічної культури вчителя (2011)
Урсу Н. О. - Фотохудожник Михайло Грейм та його родина, Підгурний І. С. (2011)
Ярова М. В. - Співацька освіта навчальних закладів Поділля духовного спрямування кінця XIX початку ХХ ст. (2011)
Галаманжук Л. Л. - Стан сформованості підходів до забезпечення оздоровчого змісту занять фізичними вправамидошкільників і молодших школярів, Єдинак Г. А. (2011)
Депутат Н. І. - Передумови виникнення тривожності у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку (2011)
Лопатіна Г. О. - Художнє слово як засіб навчання діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку (2011)
Фасолько Т. С. - Розвивальні можливості особистісно орієнтованих освітніх технологій та їх використання у роботі з дітьми дошкільного віку (2011)
Відомості про авторів (2011)
Корецька С. О. - Планування розвитку податкового потенціалу підприємств на основі комплексного підходу (2011)
Нусінова О. В. - Методичні підходи до визначення премії за контроль (2011)
Якимова А. М. - Проблеми та шляхи вдосконалення діяльності фондів соціального страхування в Україні, Горб В. А. (2011)
Вініченко І. І. - Особливості формування продовольчого ринку, Кравченко М. В. (2011)
Величко О. П. - Логістичне управління і біологічні потоки в агробізнесі (2011)
Буряк А. В. - Теоретичні підходи до визначення змісту банківської діяльності (2011)
Андрієнко М. М. - Оцінка ефективності контейнерних перевезень на транспорті (2011)
Бут Ю. С. - Досвід країн європейського союзу щодо застосування фіскальних інструментів в екологічній політиці (2011)
Жулавський А. Ю. - Еколого-економічне обґрунтування спеціальних сировинних зон, Гордієнко В. П. (2011)
Гамова О. В. - Пропозиції по удосконаленню методики обліку калькулювання виробничої собівартості на промислових пїдприємствах, Зубкова В. А. (2011)
Мельник І. О. - Шляхи нарощування виробничого потенціалу підприємствами виноградарсько-виноробного підкомплексу, Вакар К. В. (2011)
Дюканова О. В. - Економіко-математичне моделювання скорочення викидів со2 в Україні (2011)
Дульська І. В. - Вплив розподільчого фактора економічного зростання на технологічний розвиток України та її регіонів (2011)
Жовна О. М. - Оцінка фінансової безпеки підприємств на основі відокремленої діагностики кризового стану за поточний та минулі періоди, Молодецька О. М. (2011)
Пенцак С. П. - Чинники забезпечення інвестиційного розвитку підприємства (2011)
Карасьова О. С. - Розподіл ресурсів і продукції в системі стратегічного планування звірівничих підприємств (2011)
Найчук-Хрущ М. Б. - Аналіз інтеграційних процесів у світовій та вітчизняній промисловості у 2006-2011рр., Когут У. І. (2011)
Масляєва О. О. - Економічна сутність категорії ,,конкурентоспроможність”: дефініція та систематизація (2011)
Коковський Л. О. - Сучасні проблеми зовнішньоекономічної безпеки України та напрями їх подолання (2011)
Русінко М. І. - Оцінка ефективності управління трудовим потенціалом будівельних підприємств (2011)
Кравець К. П. - Передумови концентраційних процесів в харчовій промисловості України (2011)
Зінченко О. М. - Напрями трансформації роздрібної торговельної мережі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку (2011)
Аманжаєв Д. Г. - Аналіз основних показників фінансового забезпечення ринку іпотеки туркменістану (2011)
Бурда І. Я. - Економічна безпека підприємства та місце в ній кадрової безпеки (2011)
Цалько Ю. М. - До питання про управління витратами та визначення собівартості освітніх послуг у вищих навчальних закладах приватної форми власності (2011)
Поєнко О. М. - Підходи до управління інноваційною діяльністю підприємства (2011)
Сухоребська О. Я. - Особливості впровадження венчурного контролінгу та вартісно-орієнтованого управління для підвищення ефективності оцінювання та контролювання діяльності венчурних організацій (2011)
Колесник В. М. - Оцінка привабливості зовнішніх ринків виноробної продукції підприємств миколаївської області, Бельмак Д. О. (2011)
Софійчук К. К. - Оцінка ефективності управління на основі аналізу фінансово-господарської діяльності вантажних автотранспортних підприємств України (2011)
Зеленська М. О. - Формування механізму управління потенціалом поліграфічного підприємства на основі клієнтоорієнтованого підходу (2011)
Гуща І. О. - Політика якісного економічного зростання та її наслідки (2011)
Пахомова Н. І. - Деякі наслідки інтеграції України у світову торговельну систему в результаті приєднання до світової організації торгівлі (сот) (2011)
Паєнтко Т. В. - Бюджетне регулювання фінансових потоків в сучасних умовах (2011)
Лаптєв С. М. - Особливості формування індикаторів оцінки стану економічної безпеки торговців цінними паперами, Герасименко О. М. (2011)
Драган І. О. - Основні напрями реалізації державної політики у сфері жкг щодо забезпечення його ринкової трансформації (2011)
Дорош Й. М. - Про основні проблеми та напрями раціоналізації землекористування на сучасному етапі земельної реформи (2011)
Матвійчук Л. Ю. - Економіко-статистичний аналіз раціонального  використання та охорони туристичних ресурсів (2011)
Денисенко М. П. - Вертикальна інтеграція у вітчизняному нафтогазовому комплексі (2011)
Кондрашихін А. Б. - Активізація інноваційної творчості як чинник конкурентоспроможності регіону (2011)
Федоренко В. Г. - Використання процесного підходу як сучасного напряму підвищення ефективності діяльності будівельних підприємств (2011)
Пинда Ю. В. - Підвищення соціально-економічного розвитку будівельних підприємств через впровадження процесного менеджменту (2011)
Ткаченко С. М. - Формування підсистем оцінки економічної стійкості підприємства (2011)
Тельнова Г. В. - Місце холдингових компаній у машинобудуванні України (2011)
Реутов В. Є. - Регіоналізація економічних процесів в контексті сучасних тенденцій світової енергетики (2011)
Саричев В. І. - Теоретичні основи глобалізації світової економіки в контексті дослідження тенденцій людського розвитку (2011)
Рассадникова С. І. - Регіональні аспекти екологізації економіки України (2011)
Фаборовський О. Є. - Управління фінансовою безпекою підприємства при залученні іноземних інвестицій (2011)
Волощенко Л. М. - Розвиток методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи (2011)
Гедз М. Й. - Державно-приватне партнерство як механізм активізації модернізаційних процесів в Україні (2011)
Андрющенко Т. К. - Компетентнісний підхід як стратегічний напрям розвитку освіти в Україні: теоретичний аспект (2013)
Барановська С. А. - Самовдосконалення вчителя в системі вищої педагогічної освіти (2013)
Богданець-Білоскаленко Н. І. - Розвиток освіти для дорослих у працях Я.Ф. Чепіги (2013)
Величко О. Ю. - Зарубіжний досвід формування громадянської компетентності дітей і молоді (2013)
Верстівська І. І. - Проблема професійної орієнтації учнів середніх шкіл у сучасній Великобританії (2013)
Вітер О. В. - Історичне підґрунтя системи освіти Іспанії (2013)
Волошко Г. В. - Соціально-педагогічна реклама як засіб превентивного виховання учнівської молоді (2013)
Герлянд Т. М. - Сучасні підходи до впровадження проектної технології у процес загальноосвітньої підготовки закладів професійно-технічної освіти (2013)
Гончарова Е. П. - Высшее образование: методологические ориентиры (2013)
Горбова Н. А. - Культурно-антропологічні аспекти етнопедагогічного знання: до постановки питання (2013)
Долгова Н. О. - Теоретичні аспекти модернізації фізичного виховання студентської молоді та університетського спорту (2013)
Жданова В. Г. - Вплив дидактичних умов на формування у студентів працеохоронних умінь і навичок засобами імітаційного моделювання (2013)
Жмуркова І. В. - Творчість особистості як умова формування професійних навичок інженерів хімічних спеціальностей (2013)
Комишан А. І. - Запровадження компетентнісного підходу до системи вищої освіти на основі визначення змісту підготовки майбутніх фахівців, Хударковський К. І. (2013)
Кривошапка І. В. - Толерантність менеджера освіти як чинник гуманізації управління (2013)
Кучинська І. О. - Актуалізація досвіду виховання громадянськості дітей і молоді у проекції на сучасні завдання громадянського виховання (2013)
Луцик І. Г. - Інтерактивні технології навчання як чинник особистісного розвитку студентів педагогічного коледжу, Бордюг О. Г. (2013)
Махиня Н. В. - Особливості поглядів німецьких науковців на основні дефініції освіти дорослих в умовах європейської інтеграції (2013)
Мося І. А. - Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (2013)
Ніколаєску І. О. - Практичні основи акмеологічного розвитку педагога в умовах освітньо-інформаційного простору (2013)
Осипенко С. І. - Функціональне навчання у сфері цивільного захисту: завдання, структура, технологія (2013)
Поперечна Л. Ю. - Етапи професійного розвитку вчителя початкових класів у системі неперервної педагогічної освіти (2013)
Проценко О. Б. - Розвиток неперервної педагогічної освіти Республіки Кіпр: історія та сучасність (2013)
Резван О. О. - Професійні уміння випускника автомобільно-дорожньої галузі (2013)
Роман С. В. - Парадигмальний підхід до формування еколого-гуманістичних цінностей школярів (2013)
Талаш І. О. - Особливості впровадження модульно-рейтингової системи в процесі фахової підготовки майбутніх учителів (2013)
Ткаченко Л. М. - Безперервна освіта дорослих як провідний стратегічний напрямок британського науково-педагогічного дискурсу (2013)
Топольник Я. В. - Самоосвітня діяльність студентів: особливості, функції, структурні компоненти, принципи, етапи здійснення (2013)
Третько В. В. - Психолого-педагогічний портрет фахівця міжнародних відносин (2013)
Хоменко П .В. - Формування інформаційної компетентності майбутнього фахівця фізичної культури (2013)
Ягоднікова В. В. - Проблема антиінноваційних бар’єрів у виховній діяльності педагогів (2013)
Алієва З. К. - Формування стереотипів культурної перцепції в аспекті міжкультурної комунікації (2013)
Бурдаківська Н.М. - Український дитячий фольклор на уроках рідної мови під час вивчення теми "іменник” у початкових класах, Галицька М.М. (2013)
Волга А. Є. - Визначення поняття "мовленнєва культура"у британській педагогіці (2013)
Зеркина Н. Н. - К вопросу о семантике компонента в фразеологических единицах (2013)
Лупаренко С.Є. - Сучасна дитяча субкультура як одне з джерел існування та розвитку світу дитинства (2013)
Паламар С. П. - Реалізація взаємозв’язків мистецьких знаньу змісті сучасної літературної освіти як засіб формування предметних компетентностей учнів основної школи (2013)
Савінова Н. В. - Особливості формування навичок словотворення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Халабузар О.А. - Оновлення парадигми освіти як шлях до вдосконалення фахової підготовки лінгвістів (2013)
Авраменко О. Б. - Загальнотехнічні дисципліни як освітня модель інтеграції науки, техніки і технології (2013)
Гапоненко Г. М. - Методична основа комплексності педагогіко – психологічної підготовки майбутніх водолазів – підривників (2013)
Гордашевська Г. І. - Навчально-польова практика як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії (2013)
Гребьонкіна О. С. - До питання проведення тематичного контролю знань студентів з вищої математики (2013)
Думанська Т. В. - Прикладні задачі економічного змісту у вивченні вищої математики студентами економічних спеціальностей (2013)
Запорожан З. Є. - Семінарські заняття у практиці викладання у вищій школі курсу "методика викладання природознавства у початковій школі" (2013)
Кобилянський О. В. - Застосування системного підходу до формування компетенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (2013)
Науменко С. О. - Системи завдань у тестовій формі з географії (2013)
Рябуха А. Ю. - Стан упровадження мультимедійних технологій у підготовку майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін (2013)
Терещук А. І. - Формування змісту технологічної підготовки учнів старшої школи як науково-методична проблема (2013)
Аліксійчук О. С. - Астральна символіка українських народних пісень у хорових обробках М.Д. Леонтовича (2013)
Бурназова В. В. - Інноваційні методи та прийоми розвитку виконавської самостійності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі інструментальної підготовки (2013)
Гріньова В. В. - Використання творів м.леонтовича на уроках сольфеджіо (2013)
Гуцул І. А. - Художньо-педагогічна діяльність В. Гаґенмейстера (2013)
Економова Е. К. - Зв’язок між психологічною саморегуляцією та розвитком професійної усталеності співаків, формуванням їхніх експресивних здібностей у виконавській діяльності (2013)
Кляпетура С. І. - Постать М. Леонтовича в творчості подільських художників, Васильєва Н. В. (2013)
Малахова М. О. - Соціально-психологічні аспекти сценічного хвилювання у професійно-виконавській діяльності майбутнього вчителя музики (2013)
Маринін І. Г. - Вокально-естрадний жанр в творчості композитора Олексія Беца (друга половина хх – початок ххі ст.) (2013)
Мартинюк А. К. - Універсалізм творчої діяльності Миколи Леонтовича (2013)
Овсієнко Я. М. - Особливості розвитку художньо-естетичної гімназії "дивосвіт" як експериментального навчального закладу з проблеми професійно-художньої освіти (2013)
Олійник В. Ф. - Аплікатурна дисципліна та аплікатурне мислення – важливі чинники впливу на вдосконалення технічної майстерності баяніста, Попович А. В. (2013)
Раструба Т. В. - Особистісно-орієнтована музична освіта і художня свідомість учнів (2013)
Скріпнікова Л. В. - Застосування принципів управління якістю в системі підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Смоляк О. С - Серіаційний принцип розгортання мелодії в обробці обрядової пісні "Коза" Миколи Леонтовича (2013)
Устименко-Косоріч О. А. - Педагогічно-освітні аспекти розвитку баянно-акордеонної школи Сербії (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2013)
Яропуд З. П. - Підготовка студентів до роботи з творами немензурованого безрозмірного письма у класі диригування (2013)
Відомості про авторів (2013)
Атаманчук Ю. М. - Управління навчальним закладом освіти (2011)
Берека В. Є. - Деякі аспекти становлення та розвитку методичної роботи серед учителів початкової школи (2011)
Гладуш В. А. - Заочне й очно-заочне навчання як форми післядипломної освіти дефектологів в Україні в повоєнні роки (2011)
Дмитрієв С. М. - Плугатар просвітницької ниви (2011)
Доброскок І. І. - Організація педагогічного контролю за якістю вищої педагогічної освіти майбутніх соціальних педагогів (2011)
Жуков С. М. - Гуманізм як феномен, як світоглядний принцип нової парадигми освіти; гуманістичне виховання, становлення підростаючої особистості (2011)
Захарчук-Дуке О. О. - Роль підручника в період адаптації студента-першокурсника (2011)
Ковальчук Г. П. - Г. Кершенштейнер про роль продуктивної праці у вихованні особистості школяра (2011)
Лебідь І. Ю. - Історичні умови розвитку системи освіти в Україні (1917 – 1918 рр.) (2011)
Пономаревський С. Б. - Українізація освіти та шкільництва в 20–30-х рр. XX ст. на Низовому Поволжі в Росії (2011)
Прокопова О. П. - Формування технологічної культури майбутніх педагогів (2011)
Шамрай І. Ю. - Самоаналіз як педагогічна проблема (2011)
Боднар І. Є. - Формирование лингво-речевых компетентностей учащихся 5 класса при ознакомлении их с частями речи и способами их распознавания (2011)
Братко В. О. - Розвиток читацької культури старшокласників під час вивчення жанру сонета (2011)
Весельська О. Л. - Інтерактивні методи як ефективний засіб навчання іноземним мовам студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів в умовах особистісно зорієнтованої освіти, Трохименко Я. В. (2011)
Гавриловська М. В. - Значення змісту понять "мовна компетенція" і "комунікативна компетенція" в освіті майбутнього вчителя (2011)
Губа С. А. - Особистісна інтеріоризація духовно моральних цінностей як педагогічна умова формування культурної самоіденифікації майбутніх учителів іноземної мови (2011)
Гур'єва О. В. - Використання відеофрагментів як автентичного матеріалу в межах комунікативного підходу (2011)
Заєць В. Г. - Взаємопов’язане навчання української мови засобами текстового матеріалу у 8-9 класах допрофільної підготовки (2011)
Каденко В. О. - Формування навичок самостійної роботи у студентів з іноземної мови (2011)
Каньоса П. С. - Увиразнення мовлення молодших школярів у процесі вивчення граматичних одиниць української мови (2011)
Литвиненко О. В. - Педагогічні можливості використання електронної пошти в навчанні іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах (2011)
Мішеніна Т. М. - Засоби ефективного формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів у навчанні гуманітарних дисциплін (2011)
Орєхова Л. І. - Функціональне призначення фольклору в лінгводидактичній спадщині українських педагогів на зламі століть (2011)
Полонська Т. К. - Теоретичні основи проектної методики навчання іноземної мови учнів профільної школи (2011)
Терещенко Я. А. - Космологічні уявлення та їх значення у вивченні фразеологічних одиниць німецької мови, Cушко З. М., Біла А. В. (2011)
Ткачук Г. П. - Літературознавча компетентність – основа розвитку і виховання особистості молодшого школяра, Собчинська С. А. (2011)
Гапоненко Г. М. - Роль компетентності викладача при підготовці водолазів-підривників (2011)
Криштор С. Д. - Інтернет-підтримка навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у курсі реалізації ідей гуманізації освіти (2011)
Мельник Ю. С. - Способи розв'язування прикладних фізичних задач (2011)
Олійник Н. Ю. - Активізація навчання на уроках економіки як чинник конкурентноспроможності освіти (2011)
Піддячний М. І. - Орієнтири шкільної освіти (2011)
Топузова А. В. - Роль українського географічного товариства в становленні і розвитку шкільної географічної освіти в Україні (2011)
Чекменьов В. В. - Методи дослідження достовірності проведених інженерних досліджень (2011)
Барановська С. А. - Роль музичних знань у розвитку творчої особистості вчителя (2011)
Бец О. Д. - Микола Дмитрович Леонтович у спогадах сучасників (2011)
Воєвідко Л. М. - Універсалізм творчої постаті володимира пухальського та сучасний мистецький контекст (2011)
Комаровська О. А. - Художній образ як вектор створення художньо-освітнього простору мистецького навчального закладу (2011)
Прядко О. М. - Добір вокально-дидактичного матеріалу в процесі вокальної підготовки майбутніх педагогів-музикантів (2011)
Слонецька С. П. - Методи розвитку пізнавальної активності учнівна уроках музики (2011)
Соловей Л. А. - Психолого-педагогічні умови формування інтонаційного самоконтролю у процесі вокально-хорової підготовки (2011)
Урсу Н. О. - Флористичні мотиви в образотворчому мистецтві Китаю та Японії (цикл бесід для учнів 5-7 класів, бесіда 5) (2011)
Чайка М. М. - Оздоровчий вплив музичного фольклору, Чайка С. В. (2011)
Гаращенко Л. В. - Підготовка студентів до організації фізкультурно-оздоровчої діяльності в дошкільному навчальному закладі (2011)
Довбня С. О. - Гра як історико-педагогічний феномен (2011)
Онищенко А. С. - Вплив дидактичних ігор з англійської мови на розвиток інтелекту дошкільників (2011)
Сущева І. В. - Еколого-оздоровча робота у дошкільних закладах (2011)
Чопік О. В. - До проблеми наступності у роботі дитячого садка і школи в умовах інклюзії (2011)
Відомості про авторів (2011)
Женжера С. В. - Історія розвитку електрозв’язку. Невідомі сторінки, Чекунова О. М., Васюта К. С., Павленко М. А. (2015)
Кандырин Н. П. - Этапы развития перспективных цифровых вычислительных синтезаторов сигналов (2015)
Двухглавов Д. Э. - Способ перекодировки координат местоположения для передачи в SMS-сообщениях, Струтинский М. Ю. (2015)
Звиглянич С. Н. - Задача нахождения оптимального наряда ракет в ракетном ударе, Изюмский Н. П. (2015)
Лебедев С. А. - Комбинированный измеритель буксования и скорости сельскохозяйственных машин на основе РЛС миллиметрового диапазона и датчика Холла, Мальцев В. П., Хлопов Г. И., Шуляк М. Л. (2015)
Лісіцин В. Е. - Використання геоінформаційних систем для вибору на електронній карті місця розміщення сил та засобів матеріально-технічного забезпечення підрозділів Національної гвардії України, Сафошкіна Л. В. (2015)
Оліярник Б. О. - Дослідження ефективності танка при автоматизованому виборі цілі на ураження, Мочерад В. С., Слюсаренко О. І., Зеленюх О. М. (2015)
Рассомахин С. Г. - Анализ применения правила простого округления для получения вычислительно реализуемых методов декодирования, Лавровская Т. В. (2015)
Свид І. В. - Вимірювання висоти польоту повітряних об’єктів в єдиній інформаційній мережі систем спостереження повітряного простору, Обод А. І. (2015)
Слободянюк В. В. - Анализ влияния вида развертки зашумленного цифрового изображения на эффективность метода подавления шума, использующего технологию суррогатных данных, Шаповалов А. В. (2015)
Спольник А. И. - Особенности протекания релаксационных процессов при ферромагнитном резонансе в условиях скин-эффекта, Гайдусь А. Ю., Калиберда Л. М. (2015)
Чернюк А. М. - Методи моделювання пористих середовищ, що проводять, Буданов П. Ф., Олійник Ю. С., Сіліна А. Г. (2015)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - Модель равноконтрастного цветового тела в преобразовании цветовых данных в полиграфических системах, Дударь З. В., Калиниченко О. В., Шульга Д. Ю., Никонова М. И. (2015)
Бєляков Р. О. - Імітаційна модель системи автоматичного керування діаграмою направленості активної фазованої антенної решітки, Радзівілов Г. Д. (2015)
Калюжный Н. М. - Обоснование структуры автоматизированной системы оценивания электромагнитной совместимости средств радиоконтроля с источниками радиоизлучения различного назначения, Галкин С. А., Коржуков К. Н., Хряпкин А. В. (2015)
Голуб С. В. - Формування структури страт в інформаційній системі соціогігієнічного моніторингу, Немченко В. Ю. (2015)
Міхєєв І. А. - Геоінформаційне моделювання регіональної сфери туризму, Носкова В. В., Чудаколов А. Ю. (2015)
Дмитриева О. А. - Коллокационные блочные методы с контролем на шаге (2015)
Дубницкий В. Ю. - Прямая и обратная задача проектирования технических систем с исходными данными, имеющими неопределённость типа В, Кобылин А. М., Тевяшев А. Д. (2015)
Зубрецкая Н. А. - Оценка достоверности методов принятия решений по обобщенному показателю качества продукции с использованием нечетких множеств, Федин С. С. (2015)
Лещинская И. А. - О предикатных интерпретациях классической категории (2015)
Рылова Н. В. - Синтез ARIMA-моделей для прогнозирования значений коэффициентов выхода кондиционных полупроводниковых материалов, Оксанич И. Г. (2015)
Abdullayev V. G. - Basic methods and rules for effective combating advertising messages (2015)
Al-Dulaimi M. K. H. - Bandwidth management model in LTE downlink with Resource Allocation Type 1, Al-Dulaimi A. M. K., Yeremenko O. S., Al-Janabi H. D. (2015)
Аль-Кхшаб С. С. - Классификация энергосберегающих методов для мобильных компьютерных устройств (2015)
Гавриш Д. А. - Метод распределения задач с учетом затрат синхронизации при параллельном моделировании сложных цифровых систем в гетерогенной вычислительной среде, Саранча С. Н., Волк М. А. (2015)
Замула А. А. - Перспективы применения нелинейных дискретных сигналов в современных телекоммуникационных системах и сетях, Семенко Е. А. (2015)
Климович О. К. - Застосування мобільних телекомунікаційних мереж спеціального призначення в Збройних Силах України (2015)
Левчук И. Л. - Принципы интеграции специального программного обеспечения информационно управляющих систем в современные SCADA системы, Белоброва Е. В., Корсун В. И. (2015)
Марьин С. А. - Особенности использования семантических продукций для принятия решения в динамических средах, Ситников Д. Э. (2015)
Соловьева О. И. - Компьютерная система обработки экспериментальных данных на базе нейронной сети (2015)
Галушка И. Н. - Информационные технологии разработки специализированных систем интеграции корпоративных данных в условиях структурной неопределенности, Щербак С. С. (2015)
Skakalina E. V. - Improving the efficiency of it-projects by minimizing risk using methods of fuzzy logic (2015)
Шаповалова О. О. - Системний підхід до прийняття рішень щодо інвестиційної привабливості об'єктів різних галузей, Гнучих Л. А. (2015)
Глухова Н. В. - Метод визначення ступеня когерентності води з використанням методології фліккер-шумової спектроскопії, Пісоцька Л. А. (2015)
Кучук Н. Г. - Метод оцінки ефективності функціонування органів управління при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій глобального характеру (2015)
Мазорчук К. І. - Розрахунок витрат охолоджуючої води в системі охолодження обмотки статорів потужних турбогенераторів для забезпечення експлуатаційної безпеки блоків АЕС, Гиря М. П., Кіпоренко Г. С., Поліщук С. М. (2015)
Мовчан І. О. - Методологія визначення соціального пожежного ризику (2015)
Муровська Г. С. - Системний підхід до визначення рівня екологічної безпеки міської екосистеми приморського міста, Муровський С. П. (2015)
Обиженко Т. Н. - Моделирование локализации ландшафтного пожара с использованием технических средств, Тарасенко А. А. (2015)
Рева А. Н. - Имитационная эргономическая оценка функционирования системы "спасатель – средства защиты личного состава и ликвидации аварии – чрезвычайная ситуация", Стрелец В. М. (2015)
Рудницкий В. Н. - Функции и структура компьютеризованной системы пожарной сигнализации, Хрулев Н. В., Ерофеев Ю. Ф. (2015)
Макогон Е. А. - Корреляция языковых компетенций и уровня развития общеучебных навыков и умений в обучении иностранному языку, Новик С. А. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Борисенко А. В. - Шановні читачі! (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Техеро Р. - Початок визначає кінцевий результат: покращена остеоінтеграція із застосуванням імплантатів unicCa®і технології ENDORET® (PRGF®), Анітуа Е. (2015)
Чуйко А. М. - Визначення механічних характеристикі оцінка напружено-деформованого стану зубного ряду з використанням комплексу MIMICS-ANSYS. Частина 1, Угрин М. М., Уварова Л. В. (2015)
Там К. - Біомаскувальні відновлення травмованих зубів прямими композитними вінірами із застосуванням модифікованої інтелектуально-відтінкової системи (2015)
Мау К. М. - Форма, колір, функція — одне комунікаційне програмне забезпечення на всі випадки життя (2015)
Міцне партнерство — неодмінна складова дизайну успіху від "NESTORCLINIC" (2015)
Варжапетян С. Д. - Класифікація ятрогенних верхньощелепних синуситів стоматогенного походження, Гулюк А. Г. (2015)
Лунгу В. І. - Мінімально інвазійний шлях назустріч вимогам пацієнтів, Лунгу К. В. (2015)
Риберт Ю. О. - Особливості діагностики і лікування дорослих пацієнтів зі скронево-нижньощелепними розладами, асоційованими з ортодонтичною патологією. Частина 1 (2015)
Назарян Р. С. - Фотодинамічна терапія: від давнини до сьогодення. Огляд літератури, Спірідонова К. Ю., Піонтковська О. В., Власов А. В. (2015)
Зубачик В. М. - Стан органів порожнини рота в осіб, які зловживають наркотичними речовинами. Огляд літератури, Федун І. Р. (2015)
Савчук Ю. П. - Вивчення патології прикусу та постави у дітей із розладами аутистичного спектра, Якубова І. І., Бучинська Т. О. (2015)
Безвушко Е. В. - Чинники ризику виникнення карієсу зубів у дітей з патологією опорно-рухового аппарату, Боднарук Н. І. (2015)
Дубровна Л. В. - Експериментальне дослідження знечулювальних властивостей фітосубстанції плодів перцю стручкового (2015)
Куц П. В. - Експериментально-гістологічне дослідження репаративного остеогенезу при артеріосклерозі у щурів (2015)
Пам’яті професора Евальда Яновича Вареса. До 90-річчя з дня народження (2015)
Альравашдех Бакер - Применение адаптивного алгоритма идентификации динамических характеристик измерительных преобразователей на базе искусственных нейронных сетей, Сергиенко М. П. (2015)
Аль Равашдех Лейт Ахмед Мустафа - Разработка нейросетевых моделей и алгоритмов компенсации нелинейности функции преобразования при определении местонахождения подвижных транспортных объектов, Овчарова Т. А., Руженцев И. В. (2015)
Альравашдех Ракі. - Метод та система вимірювання октупольного магнітного моменту зональної гармоніки зовнішнього магнітного поля (2015)
Боцюра О. А. - Особенности оценивания неопределенности измерений типа А на основе Байесовского подхода, Захаров И. П. (2015)
Величко О. М. - Групове експерте оцінювання стану метрологічного забезпечення вимірювання електричної потужності, Шевкун С. М., Карпенко С. Р. (2015)
Винничук А. Г. - Дослідження гідравлічних витратних характеристик нестандартних звужувальних пристроїв, Середюк О. Є., Лютенко Т. В. (2015)
Войчишен О. Л. - Імітаційно-статистична модель інструментальних похибок вимірювання радіального биття зубчастих коліс, Дербаба В. А., Корсун В. І., Пацера С. Т. (2015)
Габльовська Н. Я. - До питання можливості виявлення глибини залягання мікродефекту при двосторонньому доступі до зони контролю елементів металевих конструкцій, що перебувають під дією навантажень, Кононенко М. А., Луцишин Т. І., Румежак Д. С. (2015)
Глухова Н. В. - Оцінка невизначеності ентропії зображень випромінювання води (2015)
Демченко М. О. - Система неруйнівного контролю балочних елементів промислових споруд, Філиппова М. В., Безручко В. М. (2015)
Derkach E. А. - Application of the concept of a fractal for the assessment of intense-deformed condition of an object, Chistokletov A. А., Matsveyenka N. V., Barashkova T. V. (2015)
Дороніна М. А. - Використання збурень хвильової структури для підвищення точності відтворення вхідного сигналу засобу вимірювання, Корсун В. І. (2015)
Yevstafeva Е. O. - Synergetic approach to the description of realization of the product at the stages of design, manufacturing and operation, Dyadyura K. A., Katrich O. А. (2015)
Єременко В. С. - Система обробки експериментальних даних динамічних випробувань рухомого складу, Шегедін П. А. (2015)
Запорожец О. В. - Компенсация нелинейности полупроводникового терморезистора с помощью искусственной нейронной сети, Овчарова Т. А., Руженцев И. В. (2015)
Зінченко С. В. - Моделювання первинних джерел інформації, Зінченко В. П., Добролюбова М. В. (2015)
Иванов С. А. - Обработка информации при исследовании свойств влажных материалов методом синхронного теплового анализа, Воробьев Л. И., Декуша Л. В. (2015)
Кадацкая О. И. - Медоды тестирования и контроля параметров качества услуг новых поколений, Сабурова С. А. (2015)
Карніна А. Ю. - Оцінка невизначеності вимірювання критичної температури при дослідженні фазового переходу напівпровідник – метал у діоксині ванадію, Клименко О. П., Мисов О. П. (2015)
Карташов В. М. - Проблемы метрологической аттестации средств дистанционного зондирования атмосферы, Бабкин С. И., Толстых Е. Г. (2015)
Каюн І. Г. - Оцінка невизначеності вимірювань діаметру частинок SiO2 методом електронної мікроскопії при формуванні структурованих матеріалів, Мисов О. П., Калашніков С. Г. (2015)
Коломієць Л. В. - Методика підвищення точності вимірів динамічної маси вантажного вагону, Лимаренко О. М., Лимаренко А. С. (2015)
Кондрашов С. І. - Вплив функцій приналежності на чутливість при оцінюванні якості, Дроздова Т. В., Опришкіна М. І. (2015)
Кошевой Н. Д. - Применение алгоритма имитации отжига для оптимизации многофакторных планов эксперимента, Бельмега А. В., Чистикова З. Э. (2015)
Красильніков О. І. - Система для акустичного діагностування вузлів теплоенергетичного обладнання, Берегун В. С., Гармаш О. В., Полобюк Т. А. (2015)
Куц Ю. В. - Дослідження методу вибіркових тригонометричних моментів в задачах апроксимації розподілів кутових даних, Шенгур С. В., Мельник О. С. (2015)
Левин С. Ф. - Измерительная задача определения модуля полного импеданса элемента цепи (2015)
Михайленко В. В. - Математична модель напівпровідникового перетворювача з п’ятнадцятизонним регулюванням вихідної напруги, Шифанова М. С., Світайло В. П., Снітко Л. М. (2015)
Полярус О. В. - Вплив "старіння" датчиків температури на їх динамічні характеристики, Коваль А. О. (2015)
Романів В. М. - Методика адаптивного оцінювання вищих вуглеводних компонент природного газу зі статичним розширенням інформаційної бази, Мельничук С. І. (2015)
Скачков В. В. - Оценка влияния внутрисистемных возмущений на точность измерений пространственных частот методом максимальной энтропии, Чепкий В. В., Ефимчиков А. Н., Павлович В. И. (2015)
Стеценко А. А. - Обзор стендов калибровки газовых счетчиков на рабочей среде природный газ в странах СНГ, Руженцев И. В., Глова Ю. С., Недзельский С. Д. (2015)
Туз Ю. М. - Широкосмуговий вольтметр напруги змінного струму, Артюхова Ю. В., Ульянова А. А. (2015)
Чалий В. П. - Похибка, невизначеність чи непевність у вимірюванні?, Чала О. В. (2015)
Шевченко К. Л. - Корреляционный измеритель низкоинтенсивных СВЧ злучений, Горкун В. В., Кива И. Л. (2015)
Щерба А. А. - Визначення коефіцієнта спотворення синусоїдності з використанням фільтрів симетричних складових, Маков Д. К., Поліщук О. В. (2015)
Щербакова Г. Ю. - Исследование автоматизированной классификации с использованием вейвлет-преобразования, Крылов В. Н. (2015)
Яремчук Н. А. - Оцінювання якості програмних засобів з застосуванням вербально-числових шкал, Года О. Ю. (2015)
Корчакова А. С. - Оценивание деятельности вуза: студенты vs министерство (2015)
Хроніка та інформація (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Космеда Т. А. - Коммуникативная компетенция Л. В. Щербы: штрихи к портрету (на материале воспоминаний об учёном) (2012)
Матузкова Е. П. - Актуализация понятия "идентичность" в социогуманитарном знании ХХ века (2012)
Ковальчук Г. В. - Питання культури української мови (2012)
Дмитрієв С. В. - Номінація особи у контексті лінгвокультурної картини світу носіїв українського сленгу (2012)
Пачев О. Н. - Коммуникативные характеристики жанра футбольного телерепортажа, Степанов Е. Н. (2012)
Романенко В. А. - Метонимическая индексация как условие предицирования (2012)
Рудик І. М. - Лінгво-когнітивні характеристики ідеологем (2012)
Кутуза Н. В. - Позитивація як сугестивний чинник соціальної реклами (2012)
Співак О. М. - Мовленнєвий конфлікт: структура і динаміка (2012)
Ткаченко Г. В. - Реалізація різних скриптів у ментальному лексиконі (2012)
Неклесова В. Ю. - Віртуальний скрипт як частина особистісної хронології (за даними асоціативного експерименту) (2012)
Бушев А. Б. - Общность концептосфер славянских народов: поэзия славянских стран (2012)
Пожарицька О. О. - Авторський концепт позитивності в художньому творі: філологічна інтерпретація (2012)
Буткова Г. В. - Декодування мовної картини світу в творчості Ю. Яновського: лексико-синонімічні заміни (2012)
Меженская Н. А. - Колористика стихии "вода" в художественной картине мира В. Астафьева и В. Тендрякова (2012)
Каиржанов А. К. - Особенности древнерусского перевода "Хроники" Георгия Амартола и "Истории Иудейской войны" Иосифа Флавия (2012)
Швец А. И. - Традиционная народная культура и её отражение в диалектной лексике (на материале русских говоров Одесской области) (2012)
Георгієва С. І. - Етапи дослідження болгарських переселенських говірок в Україні: динаміка в часі та сучасний стан (2012)
Делюсто М. С. - Парадигматика іменника в українській південнобессарабській говірці (2012)
Кость С. С. - Творчість Карела Запа у контексті слов'янських взаємин у Східній Галичині в 30—40-х рр. XIX ст. (2012)
Мирошниченко М. І. - Назви діячів з інвективним компонентом в українській і французькій мовах (2012)
Дерік І. М. - Про специфіку перекладу числівників з китайської мови на українську та англійську (контрастивний аналіз) (2012)
Пейчева О. М. - Основні причини фонетико-фонологічного явища нестабільності (з історії південнослов'янських мов та їх діалектів) (2012)
Висоцька З. І. - Художньо-естетичне значення алітерації дрижачого, Гейна О. В. (2012)
Савченко Е. Ю. - Особенности фразового ударения в оформлении тема-рематической структуры высказывания (2012)
Касім Г. Ю. - Витоки експресивності оказіоналізмів, уживаних у текстах ЗМІ (2012)
Семененко О. Ю. - Функціонування операторів-вимірників тематичної групи резервуари, посуд із семантикою неозначено великої кількості у структурі поетичного дискурсу (2012)
Валиахметова А. Р. - Развитие многозначности иноязычного существительного флешбэк и вариативность его управления в современном русском языке (2012)
Короглу Л. А. - Дистрибуция субстантива хане в крымскотатарском языке (2012)
Кондрацька О. В. - Запозичення назв осіб за професією та їх асиміляція в сучасній польській мові (2012)
Мойсеєнко Н. Г. - Особливості функціонування лексем SUCH та SO в сучасній англійській мові (2012)
Кузик О. А. - Лексичні засоби реалізації інвективної прагматики в англомовному політичному дискурсі ЗМІ (2012)
Валеева Л. В. - Виртуальная семантика ономастической лексики в массмедийном дискурсе (2012)
Григорчук Ю. М. - Сакральна символіка антропонімів у повісті Віри Вовк "Тотем скальних соколів" (2012)
Нікульшина Т. М. - Семантико-когнітивні особливості антропонімів ірреального світу на матеріалі англійської та української мов (з досвіду лексикографічного дослідження) (2012)
Шумарина Т. Ф. - Антропонимическая каузация дискомфорта в речевой коммуникации, Мурадян И. В. (2012)
Шевчук Л. В. - Динаміка найуживаніших чоловічих імен мешканців сіл центральної частини Одеської області (2012)
Буга Т. В. - Динаміка жіночих особових імен (на матеріалі українсько-російського іменника Центральної Донеччини) (2012)
Ильин Д. Ю. - Структурно-семантические особенности топонимических единиц в языке региона (2012)
Войцева Е. А. - Общие тенденции терминологической номинации в развитии лексики водного хозяйства (на материале русского и польского языков) (2012)
Байтерякова Н. Ю. - Проблема однозначності терміна на прикладі англійської спелеологічної термінології, Байтеряков О. З. (2012)
Собченко А. С. - Функционирование футбольной терминологии в русскоязычном спортивном репортаже (2012)
Петров А. В. - Фразеологические единицы в составе семантических полей русского языка (2012)
Луцеева Ю. Н. - Вариативность имён числительных в составе фразеологизмов (2012)
Колесникова Л. В. - Стативы в когнитивно-дискурсивной парадигме русского языка (2012)
Петров А. В. - Система именных форм безличности в русском языке (2012)
Сізова Л. В. - Категорія перфектності англійського дієслова (2012)
Бублейник Л. В. - Поетика мовчання: текстові структури роману Ю. Іллєнка "Юрко Іллєнко — Апостолові Петру" (2012)
Назаренко О. М. - Комунікативна діяльність адресанта в репрезентації текстової категорії діалогічності (2012)
Харисова Т. Е. - Тургеневские традиции в стихотворении А. А. Блока "Девушка пела в церковном хоре..." (2012)
Кондратенко Н. В. - Поліфонія як вияв карнавалізації мови в художньому дискурсі некласичної парадигми (2012)
Плисак Д. В. - Художня комунікація vs дискурс: до проблеми співвіднесення понять (2012)
Панасенко Т. А. - Елементи мовної гри в енігматичних текстах у різносистемних мовах (2012)
Костарев Е. С. - Предвыборная листовка и лозунг как жанры политического дискурса (2012)
Плотницкая С. В. - Язык и сознание с точки зрения лингводидактики, Вит Н. П., Еременок О. И. (2012)
Авдонина А. Ю. - Работа в области лексической синонимии как один из путей формирования речевой культуры учащихся (на материале методического наследия К. Б. Бархина) (2012)
Арефьева Н. Г. - Репрезентация тендерних концептов в методике преподавания русского языка как иностранного (на материале фразеологии и паремиологии) (2012)
Черновалюк И. В. - Реферирование текста в иностранной аудитории (2012)
Матвеева Н. М. - Поливалентная технология оценивания учебной деятельности иностранных студентов при изучении дисциплины "История и культура Украины" (2012)
Милютина Е. Н. - Куратор учебной группы и социально-культурная адаптация иностранных студентов подготовительного факультета, Чумакова Е. А. (2012)
Петрова Л. А. - Девлетов Р. Р. Практический курс трилингвального обучения дисциплинам лингводидактического цикла: (Монография) / Ремзи Рефикович Девлетов. — Симферополь: Оджакъ, 2011. — 356 с. (2012)
Степанов Е. Н. - Каиржанов А. К. Византизм и ментальность Киевской Руси, часть I. Раздумья на степной дороге, часть II: (научное издание) / Абай Каиржанович Каиржанов. — Астана: КазУЭФМТ, 2011. — 304 с. Киев: Издательский дом Дм. Бураго, 2012. — 312 с. (2012)
Кутуза Н. В. - Кондратенко Н. В. Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу: Монографія / Наталія Василівна Кондратенко; (За ред. проф. К. Г. Городенської). — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. — 328 с. (2012)
Наші автори (2012)
Абдуллин А. Г. - Психологическая природа ценностных ориентаций личности, Абдуллина Д. Р., Иоголевич Н. И. (2013)
Алексєєв О. М. - Дистанційні технології у змішаному навчанні студентів машинобудівних спеціальностей (2013)
Балабуст Н.Ю. - Місце і роль домашнього навчання в освітній сфері Подільської губернії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Беата А. З. - Соціальна профілактика щодо проблем наркоманії – місце соціальної роботи в превентивних діях (2013)
Белякова И. В. - Психолого-педагогические аспекты управления самостоятельной работой учащихся, Кожушкова Н. В. (2013)
Боднарчук Т. В. - Моделі білінгвальної освіти та їх функціонуванняв сучасній українській школі (2013)
Вонсович В. П. - Алгоритм самопідготовки студентів з етнопедагогіки (2013)
Герасимова І. Г. - Андрагогічні виміри формування професійної мобільності випускників вищих навчальних закладів (2013)
Головко М.В. - Передумови становлення шкільної фізичної освіти в період розбудови єдиної школи України (1917-1920 рр.) (2013)
Горбатюк О. В. - Окремі аспекти підготовки педагогічних кадрів в Україні у двадцятих роках хх століття (2013)
Горук Н. М. - Емпіричне дослідження організації неформальної освіти жінок у США (2013)
Гук С. В. - Професійні функції фахівця з фізичної реабілітації (2013)
Казанішена Н. В. - Психолого-педагогічні дослідження проблеми професійної готовності вчителя до екологічного виховання учнів (2013)
Катревич Л. В. - Професійно-особистісні вимоги до майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у системі освіти Великої Британії (2013)
Кендзьор П. І. - Інноваційні підходи до реалізації полікультурного виміру історичної освіти (2013)
Ковтун Т. І. - Методичні аспекти інтелектуального виховання студентів засобами навчальної діяльності (2013)
Кришмарел В. Ю. - Методико-методологічні проблеми підручників з предметів духовно-морального спрямування (2013)
Кудашкіна О. З. - Роль та функції соціального етапу програми кіберсоціалізації студентів (2013)
Кучинська І. О. - Логіко-структурна модель розвитку ідей громадянського виховання у вітчизняній суспільно-педагогічній думці (2013)
Лопухівська А.В. - Сучасні тенденції розвитку комунікативної компетентності учнів сільської школи (2013)
Опанасенко В. П. - Рівні сформованості дослідницьких умінь у структурі аудиторних занять зі спецдисциплін (2013)
Романюк І. М. - Досвід підготовки фахівців з виховання у збройних силах російської федерації (2013)
Ромащенко І. В. - Педагогічні технології як вирішальний фактор формування особистості (2013)
Сіренко М. В. - Історичний розвиток педагогічних підходів до з’ясування соціально- та культуротворчих функцій материнства (2013)
Татаринов. С.Й. - Видатні педагоги Бахмута у XIX – на початку XX ст., Бойко Р.О. (2013)
Тишик І. С. - Міжетнічна толерантність як складова формування особистості майбутнього викладача історії (2013)
Ткаченко І. В. - Теоретичні аспекти розвитку соціальної активності підлітків у літніх дитячих оздоровчих центрах (2013)
Чепурна В. О. - Формування готовності до управлінської діяльності магістрів технічних спеціальностей як педагогічна проблема (2013)
Черток Л. П. - Впровадження міжкультурного підходу в систему вищої та неперервної освіти Швейцарії (2013)
Чухно Л. А. - Становлення правової і нормативної бази організації навчання обдарованих студентів у вищих навчальних закладах Німеччини (2013)
Шарата Н. Г. - Системний підхід в управлінні інноваційно-педагогічною діяльністю у вищих навчальних закладах (2013)
Beata A. Zięba - Problemy funkcjonowania społecznego rodzin wielodzietnych (functioning and social problems of large families), Adelina Zięba (2013)
Marek Paluch - Wykorzystanie kultury w procesie wychowania i terapii pedagogicznej (2013)
Urszula Gruca- Miąsik - Ethical and moral aspects of care and upbringing in family (2013)
Горох Г. В. - Твори Ліни Костенко в контексті практичних занять з української мови (2013)
Карпенко Г. П. - Логістичні термінологічні студії в Україні (2013)
Ліпінська І. О. - Зміст професійної та практичної підготовки вчителів-філологів широкого профілю в Україні: історія і сучасність (2013)
Орлова І. О. - З досвіду використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови (2013)
Очеретна Н. Д. - Особливості застосування ділових ігор у процесі вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах (2013)
Собчинская С. А. - Методические проблемы обучения чтению в перегруженном информационном обществе, Макарова О. В. (2013)
Сушко З. М. - Формування умінь науково-дослідної роботи студентів у ході вивчення іноземної мови, Бобир Ж. М. (2013)
Вітер С. А. - Модель формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки (2013)
Кулішов В. С . - Рівень економічної підготовки учнів старшої школи (2013)
Мельник Ю. С. - Особливості навчання учнів розв’язувати прикладні експериментальні задачі з фізики (2013)
Свириденко О. О. - Рухова активність як запорука здорового способу життя (2013)
Середня С. С. - Місце та значення морально-вольових якостей у професіограмі вчителя фізичної культури (2013)
Слатвінська О. А. - Формування екологічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю (2013)
Хом’юк І. В. - Використання методів математичної статистики в педагогічних дослідженнях (2013)
Аліксійчук О. С. - Значення шкільної бібліотеки (медіатеки) у процесі опанування учнями 9-11 класів курсу "художня культура" (2013)
Волошина Л. Г. - Формування системи інформатичних компетентностей учнів старшої школи музичного профілю навчання (2013)
Карташова Ж. Ю. - Сутнісна характеристика інтегративних процесів у сучасній науковій літературі (2013)
Кузик В. В. - "Щедрик" : аналіз – stretta (2013)
Лабунець В. М. - Допрофесійна підготовка в системі неперервної мистецької освіти (2013)
Маринін І. Г. - Теоретико-методологічні основи вітчизняного акордеонно- баянного виконавства (друга половина ХХ- початок ХХІ ст.) (2013)
Мартинюк Л. В. - Особливості інтерпретації хорових мініатюр м.леонтовича(курс "хоровий клас та практикум роботи з хором") (2013)
Мартинюк Т. В. - Національна своєрідність хорової музики Миколи Леонтовича (2013)
Олійник В. Ф. - Проблема мотивації вчителів музики до використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальному процесі (2013)
Прядко О. М . - Розвиток української вокальної педагогіки (2013)
Сверлюк Я. В. - Вітчизняне диригентсько-оркестрове мистецтво в контексті культурно-історичних подій (2013)
Ситник Т. М. - Аспекти формування та розвитку творчого потенціалу співаків (2013)
Совік Т. В. - Використання творів миколи леонтовича на заняттях з "музичного виховання і основ хореографії з методикою викладання" як засіб формування позитивної мотивації навчання (2013)
Федорчук В. В. - Діалогічна взаємодія у підготовці майбутнього вчителя музики (2013)
Чайка М. М. - Виховні особливості української народної пісні, Чайка С. В. (2013)
Яропуд З. П. - Широкий спектр діяльності Лесі Дичко, Печенюк М. А. (2013)
Біляковська О. О. - Контрольно-оцінювальна діяльність учителя: теоретичні аспекти (2013)
Васильєва С. А. - До характеристики понятійно-категоріального апарату дослідження проблеми "розвиток дошкільних навчальних закладів різних типів у системі освіти України (друга половина ХХ ст.-початок ХХІ ст.)" (2013)
Галаманжук Л. Л. - Характеристика чинників, що визначають нестимульований розвиток моторної функції дітей у дошкільний період (2013)
Курінна С. М. - Аналіз соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами в дитячому будинку (2013)
Макарова В. О. - Розвиток допитливості у дітей старшого дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема (2013)
Пушкар Л. В. - Методи формування музичних компетенцій майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2013)
Рібцун Ю. В. - Види логопедичного масажу в роботі з дітьми із порушеннями мовленнєвого розвитку (2013)
Відомості про авторів (2013)
Ковбасюк Ю. В. - Раціональний лібералізм Людвіга фон Мізеса в дискурсі українського державотворення, Петровський П. М. (2013)
Загорський В. С. - Кадрове забезпечення модернізації в Україні системи місцевого та регіонального врядування на основі адаптації європейських моделей (2013)
Ліпенцев А. В. - Розвиток лідерства в органах публічної влади у контексті завдань надання якісних адміністративних послуг: теоретичні та методологічні аспекти (2013)
Попок А. А. - Державна політика запобігання та протидії корупції у Чехії та Словаччині: досвід для України, Решота В. В. (2013)
Фурса М. В. - Застосування комплексу теоретико-методологічних складових у виконанні дисертаційних досліджень в галузі науки "державне управління” (2013)
Криштанович М. Ф. - Діяльність ОВС щодо захисту прав і свобод людини як важлива умова забезпечення національної безпеки України (2013)
Задорожна М. І. - Гуманітарна парадигма як модель дослідження шляхів демократизації державного управління (2013)
Ваврик А. Й. - Професіоналізм та конкурентоздатність особистості: психолого-соціальні аспекти (2013)
Палагнюк Ю. В. - Процес інтеграції на європейському континенті: теоретичні та історичні аспекти (2013)
Хомич Л. В. - Правове регулювання процесу адміністративного реформування місцевих органів державної виконавчої влади (2013)
Веремчук А. В. - Економічний аналіз ефективності та результативності дорожньобудівних проектів в контексті державного управління (2013)
Малик Я. Й. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС: питання розробки та підписання (2013)
Селіверстов Р. Г. - Перспективи використання програмного забезпечення з відкритим кодом для підвищення надійності функціонування органів державного управління, Саврас І. З. (2013)
Серант А. Й. - Концептуальні підходи до сталого розвитку і проблеми управління природно-техногенною безпекою, Cоха Ю. І. (2013)
Бурик З. М. - Основи прогнозування сталого розвитку регіону (2013)
Піроженко Н. В. - Громадський контроль фінансування виборчого процесу: сутність і перспективи, Хромова Ю. О. (2013)
Якимчук А. Ю. - Державна екологічна інспекція у структурі державного управління збереженням біорізноманіття в Україні (2013)
Садковий В. П. - Інноваційні механізми розвитку професійної освіти та їх практична реалізація (2013)
Ромін А. В. - Державне управління освітою на прикладі управління вищими навчальними закладами (2013)
Роман В. Ф. - Моделі децентралізації влади країн Європейського Союзу (2013)
Філіпова Н. В. - Бюро із запобігання і боротьби з корупцією: його роль у державній політиці протидії та боротьби з корупцією в Латвії (2013)
Федорчак Х. Ю. - Нормативно-правове закріплення державної політики запобігання і протидії корупції в Україні (2013)
Тупичак Л. Л. - Ринок праці регіону як головний чинник визначення потреб в освітніх послугах (2013)
Галько О. Т. - Механізм формування доходів у державній прикордонній службі України (2013)
Немчінов О. М. - Завдання адміністративно-територіального реформування в Україні у контексті європейських підходів до забезпечення управлінської ефективності (2013)
Слєпак С. В. - Моделі державного управління у сфері кінематографії (2013)
Толкованов В. В. - Розвиток і впровадження інструментів політики державного управління: вітчизняний та зарубіжний досвід (2013)
Чорнобиль І. Є. - Сучасні підходи до питання саморозвитку державних службовців (2013)
Найдюк С. В. - Використання новітніх інформаційних технологій у процесі прийняття управлінських рішень (2013)
Козак І. І. - Оцінка регіональної інвестиційно-інноваційної активності (на прикладі Львівської області), Бліщук К. М. (2013)
Діденко О. М. - Теоретичне дослідження науково-методичних підходів до дослідження сутності поняття "економічний інтерес” (2013)
Бунтова Н. В. - Інноваційний шлях розвитку підприємств готельної індустрії України (2013)
Малецька О. І. - Облік персоналу підприємств: методичні основи дослідження процесу формування і використання (2013)
Попський А. В. - Регіональні програми розвитку малого підприємництва як інструмент державного управління (2013)
Тирусь Б. Ю. - Державне управління здійсненням економічних реформ: теоретичні та організаційні аспекти (2013)
Жук М. М. - Функціонування національної інноваційної інфраструктури в умовах трансформації: інституціонально-економічний аспект (2013)
Гуменна К. Р. - Систематизація інвестиційного законодавства України (2013)
Відомості про авторів (2013)
Редакційна колегія (2013)
Бондарчук О. А. - Соціально-економічні чинники сучасного реформування шкільної освіти в Австралії (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського