Величко О. М. - Шляхи подолання конфліктів у контексті виховання культури міжетнічних стосунків (2012)
Грязнов І. О. - Ідеї виховання громадянськості в сучасних умовах педагогічної діяльності (2012)
Дзюбишина Н. Б. - Експериментально-педагогічна діяльність брненського реформаторського центру (2012)
Доброскок І. І. - Механізм вироблення вмінь навчальної діяльності як засіб підвищення якості вищої освіти соціальних майбутніх педагогів (2012)
Ельбрехт О. М. - Гуманізація освіти: тенденції і проблеми (2012)
Коса Т. Г. - Проектування стратегії як засобу управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (2012)
Крецька Ю. А. - Фактори адаптації майбутніх учителів до професійної діяльності (2012)
Мелешко В. В. - Моделювання як основа розвитку педагогічної системи сільської школи (2012)
Осаульчик О. Б. - Роль і місце інтерактивних форм та методів у гуманістично-орієнтованому виховному процесі вищої освіти (2012)
Понікаровська С. В. - Особливості процесу соціалізації студентів у вищій школі (2012)
Попович Л. М. - Педагогічні умови організації методичної роботи у сільських загальноосвітніх навчальних закладах (2012)
Роляк А. О. - Модернізація системи професійної підготовки вчителя данії у другій половині ХХ століття: європейський контекст (2012)
Саєнко Н. В. - Когнітивний компонент культурологічної підготовки студентів технічних вищих навчальних закладів (2012)
Сеньовська Н. Л. - Характеристика професійної саморегуляції вчителя-словесника (2012)
Смолінська О. Є. - Організаційна культура, репутація, імідж, бренд в університетській педагогічній освіті: теоретичний і практичний аспекти (2012)
Удич З. І. - Модель психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів до організації самовиховання старшокласників (2012)
Циганівська О. І. - Педагогічні аспекти філософії Іммануїла Канта (2012)
Чепіль М. М. - Ідея національно-патріотичного виховання у творчій спадщині Івана Филипчака, Савчин Г. М. (2012)
Базиль Л. О. - Роль і значення спецкурсів у формуванні літературознавчої компетентності майбутнього вчителя-словесника (2012)
Безцінна Ж. П. - Переваги використання мультимедійних засобів для організації самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі (2012)
Гаврилюк Л. В. - Засоби заохочення студентів вищих технічних навчальних закладів до виконання науково-дослідної роботи іноземними мовами в позанавчальний час (2012)
Гіренко І. В. - Формування готовності студентів до самонавчання з іноземної мови (2012)
Калинюк Т. В. - Розвиток форм навчальної діяльності у школах з поглибленим вивченням німецької мови в УРСР (40-і-кінець 80-х років ХХ століття) (2012)
Карандаш М. М. - Теоретичні основи розвитку культури спілкування майбутніх учителів (2012)
Лаврусевич Н. О. - Оригінальний художній текст у практиці культуровідповідної освіти сучасної школи, Лагодзинська Л. Ю. (2012)
Маслюк Л. П. - Переваги використання новітніх комунікацій у викладанні іноземних мов (2012)
Мішеніна Т. М. - Формування лінгводидактичної компетенції як складової дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Писаренко О. М. - Вплив курсу іноземної мови на полікультурну освіту студентів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Попова О. В. - Проблема оцінювання навичок майбутніх перекладачів декодувати інтонацію гендерно-маркованого англійського мовлення (2012)
Саєнко Н .С. - Розвиток полікультурної особистості студента в навчанні іноземних мов на основі міждисциплінарності (2012)
Сторчова Т. В. - Психологічний аспект викладання латини студентам-германістам (2012)
Чевичелова О. О. - Особливості застосування когнітивно-комунікативного підходу в процесі викладання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах (2012)
Шовковий В. М. - Мотиваційна складова системи навчання давньогрецької мови майбутніх філологів (2012)
Гапоненко Г. М. - Компетентність водолазів-підривників як результат сформованості професійних компетенцій (2012)
Думанська Т. В. - Особливості викладання теми "Похідна та її застосування" для курсантів факультету військової підготовки (2012)
Житарюк І. В. - Теорема Содді та її застосування (2012)
Муніч Н. В. - Формування ландшафтознавчих понять: загальноземлезнавчі, філософські,психолого-географічні аспекти (2012)
Набока О. Г. - Дослідження професійно орієнтованих технологій навчання майбутніх економістів: стан розробленості проблеми (2012)
Регейло І. Ю. - Застосування елементів інтерактивного навчання на уроках інформатики з метою формування інформатичної компетентності, Семененко І. М. (2012)
Татауров В. П. - Особливості формування готовності майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Аліксійчук О. С. - Шляхи функціонування моделі морально-естетичного виховання молодших школярів засобами народної музичної творчості (2012)
Борисова Т. В. - Методичні засади формування теоретичної обізнаності студентів у галузі музично-театральної діяльності школярів, Аліксійчук О. С. (2012)
Маринін І. Г. - Основні чинники та періодизація напрямів-тенденцій формування репертуару подільського ансамблю троїстих музик Олексія Беца (2012)
Мартинюк Л. В. - Методи формування музично-образної сфери підлітків у процесі вокально-виконавської діяльності (2012)
Рева В. П. - Музыкальное восприятие: анализ субъект-субъектного взаимодействия (2012)
Фурса О. О. - Модель фахівця з дизайну у науково-практичній рецепції (2012)
Газіна І. О. - Використання мелодійних музичних інструментів у практиці дитячого навчального закладу (2012)
Карпенко О. Є. - З історії заснування дитячого містечка в Імсті (2012)
Лопухівська А. В. - Практичні основи формування соціальної активності учнів малочисельної сільської школи (2012)
Половіна О. А. - Виховна функція мистецтва в освітньомупроцесі сучасного ДНЗ (2012)
Шевчук Л. М. - В. Сухомлинський про розвиток читацьких умінь учнів початкових класів сільської школи (2012)
Відомості про авторів (2012)
Красівський О. Я. - Парадигма українсько-польських духовних контактів як основа формування творчого мислення студентів (на прикладі порівняльного аналізу творчості Юліана Тувіма та Ірини Вільде), Якубовська М. С. (2014)
Малик Я. Й. - Транскордонне співробітництво України з Європейським Союзом (2014)
Пасічник В. М. - Демократизація державного управління у контексті забезпечення національної безпеки та боротьби з корупцією (2014)
Буник М. З. - Концептуальні засади бюрократичного господарювання у працях Людвіга фон Мізеса (2014)
Кравченко М. В. - Умови та чинники модернізації державної політики у сфері соціального захисту населення України (2014)
Чечель О. М. - Принципи та механізм державного регулювання економіки (2014)
Михайлишин Л. Р. - Професійні деформації державних службовців (2014)
Щербак Н. В. - Сучасні тенденції та виклики щодо формування корпоративної культури в умовах реформування державного управління (2014)
Шевчук П. І. - Інформаційно-психологічна війна Росії проти України: як їй протидіяти (2014)
Червякова О. В. - Напрями та тенденції розвитку програмно-цільових механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін (2014)
Пасєка Л. І. - Механізми державного управління у сфері сімейної політики: організаційно-правовий аспект (2014)
Ундір В. О. - Місцеві органи виконавчої влади і об’єднання громадян України: загальний стан, проблеми та перспективи розвитку взаємовідносин (2014)
Карпа М. І. - Визначення основних аспектів статусу службовця у сфері державної служби (2014)
Загорський В. С. - Соціально-екологічні фактори сталого розвитку національної економіки, Борщук Є. М., Жолобчук І. М. (2014)
Носов О. Ю. - Державне регулювання стабільності та ефективності грошових систем (2014)
Пшик-Ковальська О. О. - Визначення внутрішньої мотивації при стимулюванні інноваційної діяльності працівників підприємств, Дорошкевич К. О., Вороновська М. М. (2014)
Приказка С. І. - Концепція сталого розвитку і проблеми економічного зростання і розвитку (2014)
Олексів І. Б. - Теоретико-методологічні засади управління підприємством на засадах урахування інтересів стейкхолдерів, Харчук В. Ю. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Редакційна колегія (2014)
Близнюк О. Д. - Використання ультразвукового двошкального способу для підвищення точності вимірювання товщини виробів, Олійник Ю. А., Куц В. Ю., Куц Ю. В., Монченко О. В. (2015)
Богданов О. В. - Залежність пружних коливань пакету від модуля Юнга внутрішнього шару при фототермоакустичному перетворенні (2015)
Буданов П. Ф. - Просторово-часова модель інформаційного простору з фрактальною структурою, Бровко К. Ю. (2015)
Бударецький Ю. І. - Особливості реалізації радіолокаційного вимірювача параметрів руху для автоматизованих систем місцевизначення наземних рухомих об’єктів (2015)
Величко О. М. - Групове експертне оцінювання стану метрологічного забезпечення вимірювання ємності та індуктивності, Шевкун С. М. (2015)
Воронько В. В. - Формальное представление единого информационного пространства сложного объекта управления с позиций аналитической геометрии при изготовлении авиационных конструкций (2015)
Деденок В. П. - Методика оценивания параметров ионосферного канала при решении задач радиопеленгования и планирования сеансов связи в коротковолновом диапазоне частот, Резников Ю. В., Карлов Д. В., Пичугин М. Ф., Степаненков Н. М., Журавский М. Н. (2015)
Дідук В. А. - Комп'ютерна система автоматичного обліку спожитої рідини чи газу з живленням від вимірюваного сигналу (2015)
Красильников А. И. - Кумулянтный анализ акустических сигналов утечки жидкости в трубопроводе, Полобюк Т. А. (2015)
Курцева Л. Б. - Цифрова трьохмасова система управління швидкістю обертання і натягом багатодвигуновим електроприводом папірообмотувальної машини, Єрьоміна Н. С., Шкоріна Ю. М. (2015)
Лебедь В. Г. - Математическая модель нелинейной аэродинамики вертолета одновинтовой схемы для задач моделирования динамики полета на вертолетных тренажерах, Калкаманов С. А. (2015)
Можаєв О. О. - Аналіз структури системи акустичного моніторингу, Баленко О. І. (2015)
Носков В. И. - Метод определения гармонического состава фазного тока статора асинхронного двигателя в системах регулируемых приводов, Мезенцев Н. В., Гейко Г. В., Липчанский М. В. (2015)
Слободянюк В. В. - Влияние вида развертки цифрового изображения на эффективность метода подавления шума, использующего технологию суррогатных данных (2015)
Творошенко И. С. - Практические аспекты применения современных геоинформационных систем для создания муниципальной геоинформационной системы города Харькова, Мгеброва В. Р., Белый В. В. (2015)
Шишацький А. В. - Методика формування сигнально-кодових конструкцій OFDM-сигналу в умовах впливу навмисних завад та селективних завмирань (2015)
Шуляк М. Л. - Вплив коливання швидкості руху машинно-тракторного агрегату на надійність технологічної операції, Козлов Ю. Ю. (2015)
Сергунова О. В. - Анализ методов моделирования деятельности оператора в системе "человек-машина", Павленко М. А., Тимочко А. И., Воробьев Е. В. (2015)
Дубницкий В. Ю. - Определение относительной оценки тяжести хвоста распределения – уровня хвоста, Ходырев А. И. (2015)
Раскин Л. Г. - Аналитическое описание функций принадлежности бинечетких чисел, Серая О. В. (2015)
Romanuke V. V. - Two-layer perceptron for classifying scaled-turned-shifted objects by 26 classes general totality of monochrome 60-by-80-images via training with pixel-distorted scaled- turned-shifted images (2015)
Самитова В. А. - Отображение порядковых характеристик в цифровую шкалу на основе нечеткой кластеризации (2015)
Громыко И. А. - Общая парадигма защиты информации: носители и среда распространения информации (2015)
Дяченко А. Ю. - Криптографічне хешування інформації на основі багатопараметричних моделей (2015)
Нємкова О. А. - Біометрична ідентифікація у кіберпросторі (2015)
Поночовный Ю. Л. - Модели готовности веб-системы с учетом программных отказов и атак на уязвимости конфигурации службы DNS, Боярчук А. В., Харченко В. С. (2015)
Проценко О. А. - Системний аналіз профілю захищеності відкритих інформаційних систем, Блюма А. В., Кожухівський А. Д. (2015)
Рубан И. В. - Анализ возможностей утечки информации в ИТКС при использовании протоколов транспортного уровня модели OSI в качестве стегоконтейнера, Смеляков С. В., Смирнов А. А., Бурковский В. С. (2015)
Туйчиев Г. Н. - О сети IDEA2m-m, состоящей из m раундовых функций и ее модификации (2015)
Баранник В. В. - Метод оценки информативности двухбазисного биадического представления контурированной видеопоследовательности, Рябуха Ю. Н. (2015)
Бондаренко Н. А. - Разработка проекта для создания нового класса Color и элемента управления TextBox с новым свойством Symbols в системе объектно-ориентированного программирования, Жилин В. А. (2015)
Вовченко В. В. - Статистическая оценка потерь в каналах связи стандарта LTE и LTE-Advanced на базе технологии MIMO (2015)
Лосев Ю. И. - Модель управления сетевыми ресурсами распределенной информационной системы в условиях неопределенности на основе использования искусственного интеллекта, Шматков С. И., Руккас К. М., Олоту Олуватосин Д., Малышко Ю. М. (2015)
Слюсарь І. І. - Оптичний доступ наступного покоління на основі конвергентних рішень, Слюсар В. І., Ільченко О. П., Матько В. П. (2015)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - Построение предикатной модели процесса формирования программной архитектуры, Мамедов А. А. (2015)
Сайковская Л. Ф. - Использование корреляционного метода для оценки текущего состояния оператора зрительного профиля (2015)
Соловьева О. И. - Статистический анализ экспериментальных данных для компьютерной системы ранней диагностики (2015)
Лемешко Т. А. - Управління якістю проектів вищої освіти в корпоративній інформаційній системі (2015)
Бабак С. В. - Мониторинг окружающей среды АЭС с использованием систем видеонаблюдения и измерения мощности экспозиционной дозы на базе беспилотного авиационного комплекса (2015)
Глухова Н. В. - Метод оцінки біологічних та квантових властивостей води, Пісоцька Л. А., Кучук Н. Г. (2015)
Горбов О. М. - Метод оцінювання рівня захисту сегменту діяльності сил охорони правопорядку, Іохов О. Ю, Новикова О. О. (2015)
Шевченко Р. І. - Розробка методу критичних та ускладнюючих сигналів для формування інформаційного фільтру підсистеми збору та контролю стану об’єктів моніторингу надзвичайних ситуацій (2015)
Барашев К. С. - Информационная система рейтинговой оценки профессиональной деятельности преподавателей вузов, Кирвас В. А. (2015)
Калиниченко О. В. - О модульно-рейтинговом контроле знаний студентов, Козел Р. Д., Лещинский В. А., Лещинская И. А. (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Вонсович В. П. - Ретроспективний аналіз формування особистісно-орієнтованої системи навчання (2013)
Ворожбіт В. В. - Ціннісні орієнтири організації духовно-морального виховання дітей в історії вітчизняної педагогічної думки першої половини ХІХ століття (2013)
Гончар І. Г. - Права дітей та основні механізми їх реалізації в творчій cпадщині К. Вентцеля (2013)
Гуліна М. С. - Формування ділового етикету у магістрів технічних спеціальностей у позааудиторній роботі як педагогічна проблема (2013)
Жданова В. Г. - Модель формування у студентів вищих навчальних закладів працеохоронних умінь і навичок (2013)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Управлінська антропологія як методологічна основа професійної підготовки керівника сільської школи (2013)
Ковальчук Г. П. - Проблема формування в учнів здорового способу життя в школах України другої половини ХХ століття (2013)
Ковальчук О. М. - Структура готовності магістрів гуманітарних спеціальностей до інноваційної професійної діяльності (2013)
Комишан А. І. - Педагогічна діагностика досягнень студентівз навчальних дисциплін (2013)
Косенчук О. Г. - Програма підготовки соціальних педагогів до роботи з лідерами учнівського самоврядування (2013)
Кравець Н. Б. - Формування професійної культури психологапри вивченні психології важковиховуваних підлітків (2013)
Кучинська І. О. - Динаміка розвитку ідей громадянського виховання в українській школі у 1917–1920 рр (2013)
Невзоров Р. В. - Повітряний бій як структурний елемент навчального плану підготовки курсантів-льотчиків (2013)
Опалюк Т. Л. - Адаптивна функція навчального процесу інноваційного рівня в умовах професійної підготовки вчителя (2013)
Петрачков О.В. - Особливості системи оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців провідних країн світу (2013)
Попова Г. В. - Структура культури управління персоналом майбутніх менеджерів (2013)
Размолодчикова І. В. - Проблемно-пошукові ситуації як мотиваційний інструментарій створення соціально-педагогічного іміджу вчителя (2013)
Сніца Т. Є. - Структурні компоненти полікультурної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Староста В. І. - Мікровикладання: особливості та навчальні завдання (2013)
Тришневська Г. Б. - Організація пізнавальної діяльності школярів у процесі громадянського виховання (2013)
Трофименко А. О. - Парадигмальний підхід до змісту ключових педагогічних компетенцій (2013)
Шевченко В. М. - Умови та фактори ефективного використання методукохлеарної імплантації (2013)
Шевченко С. М. - Розвиток російських шкіл в урср (кінець 30-х - 40-і рр. ХХ ст.) (2013)
Бондарчук О. А. - Формування змісту навчальної програми з англійської мовита літератури в Австралії (2013)
Каньоса П. С. - Підготовка вчителя початкової школи до реалізації навчально- виховного потенціалу підручників з української мови (2013)
Лисак Г. О. - Методи формування фонетичної компетенції студентів гуманітарного профілю вищого навчального закладу (2013)
Мартиненко В. О. - Структура і зміст читацької компетентності молодших школярів (2013)
Потюк І. Є. - Дидактичні аспекти методики формування англомовної лексичної компетенції у студентів немовних спеціальностей на засадах стратегічного підходу (2013)
Редько В. Г. - Засоби діагностики розвитку іншомовної особистості школяра (2013)
Ромашенко В. Є. - Комп’ютерний дискурс як засіб формування інформаційно- комунікаційної компетенції бакалаврів філології (2013)
Гребьонкіна О. С. - Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів екологічних спеціальностей (2013)
Левін П. Б. - Критерії успішності реалізації економічних знань учнів у технологічній освіті (2013)
Люлькова Ю. М. - Необхідність формування економічної компетентності учнів у навчанні географії в основній школі (2013)
Науменко С. О. - Географічні задачі як інструмент реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів 6–7 класів (2013)
Олійник Н. Ю. - Формування економічних знань учнів на уроках з базових предметів (2013)
Роман С. В. - Педагогічна технологія як компонент педагогічної системи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2013)
Аліксійчук О. С. - Мистецько-просвітницька діяльність Олександра Дзбанівського в контексті становлення української освітиі культури початку ХХ ст (2013)
Борисова Т. В. - Педагогічні умови забезпечення ефективності творчогорозвитку школярів засобами театрального мистецтва (2013)
Гук О. І. - Теоретико-методичні засади інноваційної діяльності педагога-керівника ансамблю бандуристів (2013)
Маринін І. Г. - Творча особистість о. Царука в контексті розвитку народно-інструментального виконавства Південно-Західного Поділля (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Мартинюк Л. В. - Особливості музичної слухацької діяльностіпідлітка-виконавця (2013)
Прядко О. М. - Формування навичок співацького дихання у майбутніх педагогів-музикантів на заняттях з вокалу (2013)
Сопіна Я. В. - Психолого-педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва (2013)
Тихомирова Н. Ф. - Теоретичний аналіз як метод вивчення стильовихособливостей музичних творів на практичних заняттях (2013)
Артемьєва І. С. - Особливості формування позитивного ставлення до навчання в учнів перших класів у навчально-виховному процесі (2013)
Довженко Т. О. - Підготовка майбутніх педагогів до організації педагогічної просвіти батьків дітей молодшого шкільного віку (2013)
Дуткевич Т. В. - Психологічні особливості розвитку дитячої творчості (2013)
Михалевська В. А. - Особливості прояву наполегливості та впевненості в молодших школярів (2013)
Пономаренко О. В. - Проблема лідерських якостей вчителя в дослідженнях вітчизняних учених (2013)
Садова І. І. - Педагогічний вплив у структурі суб’єкт-суб’єктних відносин учителя і учнів (2013)
Циплюк А. М. - Здоров’язбережувальне середовище в сучасному дошкільному навчальному закладі: дидактичний аспект (2013)
Шевченко Ю. М. - Шляхи та засоби підготовки майбутнього вчителя початкових класів до розвитку пізнавальної активності молодших школярів, Дубяга С. М. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Содержание (2013)
Филатов Ю. В. - Обеспечение технологической безопасности конструкций и сооружений на основе управления рисками, Гибаленко А. Н. (2013)
Мазур В. О. - Горизонтальная сила при прокатке как показатель технологичности процесса прокатки и технического состояния основного прокатного оборудования (2013)
Шевченко В. В. - Влияние технологических режимов и конструктивных параметров механического оборудования дрессировочных станов на основные показатели качества готового проката, Юрков К. Ю., Сатонин А. А., Зеленский А. С. (2013)
Сидоров В. А. - Повышение эффективности смазывания комбинированных редукторов прокатных станов, Калюжная М. Н. (2013)
Снитко С. А. - Развитие теории и практика проектирования профилей железнодорожных колес с криволинейными дисками, Яковченко А. В., Ивлева Н. И. (2013)
Клюйков Р. С. - Идеальная теория механизмов и машин, Клюйков С. Ф. (2013)
Новиков Ф. В. - Теоретический подход к определению теплового баланса и температуры при механической обработке, Гершиков И. В., Андилахай В. А. (2013)
Балалаева Е. Ю. - Дисперсионный анализ результатов исследования силовых режимов кузнечной протяжки заготовок с обкаткой в комбинированных бойках, Кухарь В. В., Василевский О. В., Тузенко О. А. (2013)
Кухарь В. В. - Энергоресурсосберегающие направления использования профи-лированных заготовок после подготовительного продольного изгиба (2013)
Кравченко В. М. - Нарушение смазывания как причина отказов подшипников качения, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2013)
Бобух И. А. - Совершенствование конструкции главных линий прокатных станов, Бобух В. И. (2013)
Гринько П. А. - Эволюция развития барабанов ленточных конвейеров (2013)
Артюх В. Г. - Расчет втулочного предохранителя методом конечных элементов (2013)
Гершиков И. В. - Расчет параметров шероховатости поверхности при зубошлифовании по методу профильного копирования, Новиков Ф. В., Андилахай В. А. (2013)
Коваленко А. С. - Результати стендових випробувань наплавлених плит щокових дробарок (2013)
Маргулис М. В. - Разработка рациональной конструкции одноступенчатой волновой прецессионной передачи с телами качения, Гордиенко Я. О. (2013)
Анищенко А. С. - Штамповые блоки газового нагрева для изотермического деформирования металлов (2013)
Сидоров В. А. - Определение диссипативных свойств роликов рольгангов, Проскуряков С. В. (2013)
Бочарова Е. А. - Повышение ресурса вибрационного оборудования для производства бетонных изделий (2013)
Суглобов В. В. - Оптимизация действующих нагрузок на механизм изменения вылета стрелы с целью снижения энергопотребления портального крана, Михеев В. А., Ткачук Е. В. (2013)
Артюх В. Г. - Совершенствование буферных устройств мостовых кранов, Артюх Г. В., Гильченко В. Д., Сергиенко Ю. В. (2013)
Артюх Г. В. - Об эффективности поглощающих аппаратов железнодорожного транспорта, Артюх В. Г., Иванов Е. И. (2013)
Никитченко А. А. - Математическая модель поглощающего аппарата с гидровставкой на основе АПМ-120-Т1, Нагаевский В. И. (2013)
Матвиенко В. Н. - Повышение работоспособности валков горячей прокатки (2013)
Андилахай А. А. - Условия повышения качества изделий с учетом уменьшения тепловой напряженности при абразивной и лезвийной обработке, Новиков Ф. В. (2013)
Гришко В. П. - Современные способы и материалы для восстановления пар трения, Ищенко Е. А. (2013)
Жиленков А. А. - Оценка дорожных условий при эксплуатации большегрузных автопоездов на перевозках металлопродукции (2013)
Каргин С. Б. - Исследование степени закрытия внутренних дефектов в слитках при ковке (2013)
Бурлаков В. И. - Моделирование и оптимизация влияния состава раствора в рабочей камере на слипаемость обрабатываемых деталей металлургического оборудования (2013)
Гринь А. Г. - Влияние плотности прессованной порошковой проволоки на показатели ее плавления, Свиридов А. В., Карпенко В. М. (2013)
Чигарев В. В. - Установка для сварки тонколистового металла, Макаренко Н. А., Богуцкий А. А., Грановская Н. А. (2013)
Скребцов А. М. - Дендритная ликвация элементов в сплавах железа, связь ее с температурой ликвидус расплава, Кузьмин Ю. Д., Терзи В. В., Секачев А. О., Качиков А. С. (2013)
Рефераты (2013)
Сведения об авторах (2013)
Новак-Каляєва Л. М. - Пріоритетні напрямки модернізації державного управління в Україні на основі прав людини (2014)
Каляєв А. О. - Членство України в НАТО як геополітичний імператив у контексті національної та регіональної безпеки (2014)
Коваль З. В. - Динаміка світової управлінської реакції на кіберзагрози: уроки для України (2014)
Олійник О. В. - Актуальні проблеми кадрового добору політико-управлінської еліти в Україні: теоретичний аспект (2014)
Малик Я. Й. - До питання про євроатлантичну інтеграцію України (2014)
Кравченко М. В. - Механізми децентралізації соціальних послуг в Україні (2014)
Кривачук Л. Ф. - Актуальні проблеми соціально-правового захисту бездоглядних і безпритульних дітей: окреслення специфіки (2014)
Криштанович М. Ф. - Організаційно-правові та фінансові засади матеріально-технічного забезпечення діяльності ОВС України (2014)
Романенко Є. О. - Моделі комунікативної політики держави та інструментальне забезпечення взаємодії органів державної влади та громадськості (2014)
Задорожна М. І. - Вирішення конфліктів як основа демократизації суспільної свідомості та підвищення ефективності державного управління (2014)
Ігнатенко О. П. - Система контролю у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Олефіренко C. В. - Напрямки законодавчого удосконалення діяльності головних управлінь юстиції (2014)
Малько Ю. С. - Конвергенція політики сільського розвитку в європейському просторі (2014)
Пальоха В. В. - Актуальні питання прогностично-аналітичного забезпечення системи державного управління в Україні (2014)
Разумей М. М. - Особливості реалізації адміністративно-політичного механізму державного управління зовнішньоторговельною безпекою України (2014)
Мирвода С. І. - Глобальний контекст професійного розвитку працівників соціокультурної сфери (2014)
Дробко Е. В. - Державне регулювання у сфері забезпечення душпастирської опіки військовослужбовців збройних сил України та створення інституту військового капеланства (2014)
Заверуха М. - Економіка в системі забезпечення національної безпеки України (2014)
Попський А. В. - Регіональні програми розвитку малого підприємництва як інструмент державного управління (2014)
Солових В. П. - Взаємодія політичної та адміністративної складових в державному управлінні (2014)
Павлюк Н. В. - Реформа місцевого самоврядування та процеси децентралізації в Україні: соціально-економічний аспект (2014)
Золотарьов В. Ф. - Надання адміністративних послуг в Україні на місцевому рівні: проблеми та перспективи, Коняєва В. В. (2014)
Конотопцева Ю. В. - Адаптація персоналу державної служби (2014)
Фурса М. В. - Соціальна відповідальність підприємства: теоретико-методологічні проблеми становлення (2014)
Оліфіренко Л. Д. - Взаємозв’язок інституційної та економічної складових механізму державного регулювання розвитку корпорацій в Україні (2014)
Лутчак В. Ф. - Роль економічного транскордонного співробітництва в інтеграційних процесах (2014)
Корнат Л. Я. - Управління етнокультурною різноманітністю у країнах розвиненої демократії (2014)
Відомості про авторів (2014)
Редакційна колегія (2014)
Litovchenko B. - Globalization and Moral Responsibility of Management, Kuryliak V. (2015)
Ilnytskyy D. - Public-Private Partnership in Science and Education – Guarantee of International Competitiveness (2015)
Tulai O. - Sustainable Human Development: Genesis and Modern Conception in the Context of Financial Science, Humovska I. (2015)
Sharov O. - Economy of the EU: Sanctions Against Russia and Their Reverse Effect (2015)
Krysovatyi A. - Net-Wealth Taxation: Challenges for Ukraine, Fedosov V., Yarenko A. (2015)
Vdovychenko A. - Financial Stress Index: Estimation and Application in Empirical Researches in Ukraine, Oros G. (2015)
Balan O. - Analysis of Efficiency Renovation of Housing on Example of European Countries, Scherepera I. (2015)
Our Authors (2015)
Акуленко К. Ю. - Визначення рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями студентами економічних спеціальностей (2012)
Башавець Н. А. - Концепція дослідження щодо формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів (2012)
Біліченко А. М. - Роль персоналії у вітчизняній педагогіці та вищій жіночій освіті: С. С. Гогоцький (1813-1889 рр.), Вощевська О. В. (2012)
Воєвутко Н. Ю. - Сучасні тенденції університетської освіти в умовах соціально-економічних трансформацій в Україні (2012)
Горбатюк О. В. - До питання періодизації процесу становлення вищої педагогічної освіти в Україні (2012)
Горбатюк Н. М. - Особистісно зорієнтоване виховання студентів у процесі викладання дисциплін хімічного циклу (2012)
Гуменюк В. В. - Підготовка іноземних студентів в закладах вищої медичної освіти України (2012)
Гурман А. В. - Деякі підходи до визначення критеріїв і показників готовності майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії з батьками учнів (2012)
Ельбрехт О. М. - Індивідуалізація навчання як засіб удосконалення професійної підготовки фахівців (2012)
Каньоса Н. Г. - Особливості формування професійної мотивації студентів вищого педагогічного закладу (2012)
Кучинська І. О. - Основні напрямки розвитку ідей громадянського виховання учнівської молоді в умовах сьогодення (2012)
Орловська О. В. - Форми організації навчання та технології підготовки майбутнього вчителя до виховання толерантності в учнів старшої школи США (2012)
Панченко Г. Д. - Інформаційно-освітнє середовище в професійній підготовці вчителя, Шевченко А. Ф. (2012)
Садовець О. В. - Реалізація програм професійного розвитку вчителів у США (2012)
Самохіна Н. М. - Проблема самореалізації особистості в дослідженнях українських педагогів-науковців (2012)
Сопівник Р. В. - Модель формування лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів (2012)
Ступак О. Ю. - Характеристика рівнів управлінської культури майбутніх учителів у діяльності органів студентського самоврядування педагогічного університету (2012)
Тимочко І. Б. - Особливості організації напрямів просвітницької діяльності православних братств Волинської губернії (2012)
Цюра С. Б. - Нові моделі соціального партнерства школи і сім’ї: приватна загальноосвітня школа в Україні (2012)
Чухно Л. А. - Еволюція поглядів на організацію диференційованого навчання обдарованої студентської молоді Німеччини (2012)
Шаран Р. В. - Розвиток дистанційної освіти у США (2012)
Шевченко В. М. - Мережа спеціальних освітніх закладів для глухонімих в Таврійській губернії (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Богданець-Білоскаленко Н. І. - Теоретична і практична діяльність Я. Чепіги у галузі українського підручникотворення початку ХХ ст. (2012)
Гнідець У. С. - Сучасна література для дітей та юнацтва: самобутній феномен в історії розвитку літератури (2012)
Горох Г. В. - Лексико-стилістичні засоби створення казкових образів (2012)
Дулепа І. Б. - Ефективні прийоми формування граматичних понять при вивченні артиклів на уроках німецької мови в початкових класах (2012)
Заліток Л. М. - Українські педагоги про виховну роль книжки у спадщині В. О. Сухомлинського (із фондів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) (2012)
Коваленко О. В. - Літературна спадщина С. Ф. Русової: погляд крізь час (2012)
Король С. В. - Вивчення іноземної мови як умова формування професійної компетентності сучасного фахівця (2012)
Ткачук Г. П. - Проблема добра і зла у творах Григора Тютюнника (2012)
Хоменко О. В. - Вплив загальноєвропейських тенденцій на іншомовну підготовку в Україні (2012)
Хролець О. І. - Формування у молодших школярів першооснов читацької самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою (2012)
Гнатенко О. С. - Формування професійної готовності педагога до забезпечення наступності дошкільного і початкового навчання (2012)
Горбатюк Р. М. - Теоретичні основи моделювання системи професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2012)
Грицай Н. Б. - Методична задача як важливий засіб професійної підготовки майбутніх учителів біології (2012)
Думанська Т. В. - Використання наочності при вивченні теми "Інтегрування раціональних, ірраціональних і тригонометричних функцій” (2012)
Ковтонюк М. М. - Деякі аспекти фундаменталізації змісту професійної підготовки майбутнього вчителя математики (2012)
Мороз І. О. - Методика викладання питання про порівняння статистик у курсі теоретичної фізики вищих навчальних закладів (2012)
Асрян Л. Л. - Творчо-виконавська та педагогічна діяльність кафедри оркестрових інструментів МДПУ імені Богдана Хмельницького (2012)
Вергунова В. С. - Методологічні основи формування досвіду ціннісного ставлення майбутнього вчителя до музичного мистецтва (2012)
Вознюк І. М. - Про перспективу оволодіння гуманним творчим методом у спеціальних скрипкових класах ДМШ і ДШМ (2012)
Гук О. І. - Проблема педагогічної майстерності керівника дитячого ансамблю бандуристів (2012)
Гусак В. А. - Організація педагогічного керівництва руховою мнемічною активністю майбутніх учителів музики (2012)
Завалко К. В. - Формування інноваційності майбутнього вчителя музики в процесі інструментально-виконавської підготовки (2012)
Казарцева Т. С. - Сутність новизни методичної концепції дисципліни "Методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару” в поетапному формуванні основ педагогічної майстерності (2012)
Каплієнко-Ілюк Ю. В. - Риси творчості Дж. Б. Мартіні в контексті розвитку клавірної сонати XVIII століття (2012)
Маринін І. Г. - Тенденції розвитку аматорського народно-інструментального виконавства в Україні в ХХ ст. (2012)
Мартинюк Л. В. - Особливості музично-виконавської підготовки підлітків в умовах позашкільної спеціалізованої освіти (2012)
Нелюбов Р. М. - Проблеми та перспективи колективного народно-інструментального музикування (2012)
Никон О. К. - Інтерактивні методи навчання та специфіка їх застосування у підготовці музиканта (2012)
Олексюк О. М. - Духовні детермінанти і цінності компетентнісно орієнтованої вищої мистецької освіти (2012)
Онищук В. І. - Диригування як засіб формування професійних навичок студентів вищих мистецьких навчальних закладів (2012)
Савлук І. В. - Музичне виконавство як публічна діяльність педагога-музиканта, Врубель Г. Ф. (2012)
Сташевська І. О. - Тенденції розвитку музично-інструментальної освіти в Німеччині ХVIІІ століття (2012)
Стотика І. Г. - Позитивна мотиваційна настанова як передумова творчої самореалізації майбутнього педагога-музиканта, Власенко Е. А. (2012)
Циганюк Л. І. - Проблема усвідомлення національно-стильової основи поліфонічної музики в контексті навчання гри на фортепіано (2012)
Бадіца М. В. - Творчий потенціал образотворчого мистецтва (2012)
Кузава І. Б. - Роль інклюзивного середовища у формуванні особистості дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку (2012)
Пасічник А. В. - Розвиток етичних уявлень дітей дошкільного віку в інтерактивному театрі (2012)
Савченко М. В. - Експериментальна модель виховання самостійності в дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності (2012)
Шевчук Л. А. - Дидактико-методичні особливості групової роботи над текстом учнів 2 класу на уроках читання (2012)
Відомості про авторів (2012)
Васильків Н. М. - Система вимірювання температури з корекцією похибки від набутої термоелектричної неоднорідності термоелектричних перетворювачів (2015)
Вернидуб Г. В. - Модернізація системи обробки вимірювальної інформації для метрополітену, Баленко О. І., Подорожняк А. О. (2015)
Вотяков О. И. - Оценка скорости модуляции сигналов в системах автоматического радиомониторинга (2015)
Горбачев М. Н. - Геометрическое моделирование и сравнительный анализ энергетических негармонических детерминированных процессов в радиотехнических цепях и устройствах с переменными параметрами (2015)
Кандырин Н. П. - Выбор генераторов при проектировании СВЧ синтезаторов с ФАПЧ (2015)
Королюк Н. А. - Интеллектуальная система поддержки принятия решений при управлении беспилотными летательными аппаратами на наземном пункте управления, Еременко С. Н. (2015)
Кравчук С. О. - Оцінка методів передачі обслуговування за допомогою параметра рівня якості сигналу (2015)
Ленков С. В. - Программное обеспечение для прогнозирования показателей надежности и стоимости эксплуатации восстанавливаемых объектов РЭТ, Пашков С. А., Боряк К. Ф., Цыцарев В. Н. (2015)
Мурин М. Н. - Моделирование распределительных сетей автоматических установок водяного пожаротушения произвольной топологии (2015)
Нечаусов А. С. - Методика создания мозаики изображений на основе данных беспилотного летательного аппарата, Замирец О. О. (2015)
Шевченко В. В. - Контроль технічного стану цифрових типових елементів заміни за допомогою електромагнітного методу (способу) діагностування (2015)
Ярош С. П. - Оцінювання ефективності бойових дій зенітних ракетних підрозділів, озброєних різнотипними зенітними ракетними (ракетно-гарматними) комплексами на основі імітаційного моделювання, Закутін К. В., Шулежко В. В., Воронін В. В., Савельєв А. М., Макаров А. Ф. (2015)
Ясечко М. Н. - Рекомендации по построению передающих трактов для средства функционального поражения радиоэлектронных средств, Красношапка И. В., Литвиненко М. И. (2015)
Кудхаир Абед Тамер. - Разработка предикатной модели прототипа структурированного объекта в базе знаний (2015)
Литвиненко Н. І. - Рекомендації щодо створення та впровадження геоінформаційної системи Сухопутних військ Збройних Сил України (2015)
Гусынин В. П. - Модель оптимизации многоэтапного процесса управления летательным аппаратом на основе дифференциальных преобразований, Гусынин А. В., Замирец Я. О. (2015)
Dorozhinsky V. V. - Regular Complex Event Processing Machines (2015)
Звєрєв В. П. - Модель експлуатаційної надійності програмних засобів, Гнатюк С. Є. (2015)
Левкин Д. А. - Результаты математического моделирования распределения температуры в многослойном биообъекте (2015)
Дубчак Л. О. - Нечітка система захисту інформації в телемедицині (2015)
Поночовный Ю. Л. - Имитационное моделирование веб-системы при атаках на уязвимости компонент и конфигураций, Боярчук А. В., Харченко В. С. (2015)
Уфимцева В. Б. - Использование последовательностей обобщенных чисел Фибоначчи в криптографических алгоритмах, Карпенко Н. Ю. (2015)
Шувалова Л. А. - Вибір методу шифрування для задачі оптимізації системи об’єктивного контролю технологічного процесу, Куницька С. Ю., Білас І. І. (2015)
Горбенко Р. А. - Исследование зависимости эффективной пропускной способности дискретного канала связи беспроводной сенсорной сети от вероятности битовой ошибки и длины кадра данных (2015)
Лосев Ю. И. - Методика определения требований к достоверности передачи информации в системе управления сетевым ресурсом, Шматков С. И., Руккас К. М., Олоту Олуватосин Давид, Малышко Ю. М. (2015)
Минухин С. В. - Методы распределения заданий между процессорами вычислительного кластера использующими средства масштабирования частоты (2015)
Соловьева О. И. - Математическая модель гомеостатической системы и ее применение для разработки компьютерной системы классификации (2015)
Нескородева Т. В. - Методика моделирования проблем аудита аналитического учета в информационных технологиях автоматизированной обработки информации и управления (2015)
Высоцкая Е. В. - Математическое моделирование структуры отношений дистанционно измеряемых параметров, отражающих процессы самоочищения воды от бактериальных взвесей, Бетин А. В., Беспалов Ю. Г., Печерская А. И., Петренко А. С. (2015)
Дубровіна В. В. - Теорія ризику як предметна галузь. Інформаційний аспект, Козлов В. Є., Козлов Ю. В., Новикова О. О. (2015)
Шевченко Р. І. - Інформаційно-функціональний аналіз системи моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій (2015)
Баришніков В. В. - Шляхи вдосконалення підготовки офіцерів запасу в Україні, Неймирок О. К. (2015)
Бобрицкая Г. С. - Сравнение требований к математической подготовке будущих военных и гражданских инженеров в конце XIX – начале XX века и начале XXI века, Дубницкий В. Ю. (2015)
Мурадова В. Х. - Анализ развития дистанционной формы обучения (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Загорський В. C. - Стратегія розвитку України: питання забезпечення управлінськими кадрами (2014)
Красівський О. Я. - Російський фактор як загроза національній безпеці Україні та Польщі, Пасічник В. М. (2014)
Новак-Каляєва Л. М. - Концептуальні позиції прав людини в державному управлінні у зв’язку з їх інституціоналізацією (2014)
Кривачук Л. Ф. - Науковий дискурс стосовно феномену дитинства: виокремлення державно-управлінського дитиноцентричного підходу, Костишин Е. І. (2014)
Шевчук П. І. - Модель організації влади в Україні (2014)
Цап І. М. - Реформування податкової системи України в контексті євроінтеграції (2014)
Корнат Л. Я. - Фактори, що визначають формування етнополітичної ситуації в Україні (2014)
Завгородня С. П. - Система державного управління економічною безпекою як об’єкт самостійних наукових досліджень (2014)
Граматик І. В. - Теоретичні основи взаємодії органів місцевого самоврядування з національними меншинами (2014)
Кожушко Н. І. - Теоретико-методологічні засади формування моделей державної молодіжної політики (державно-управлінський аспект) (2014)
Малик Я. Й. - До питання про воєнну безпеку України (2014)
Оболенський О. Ю. - Аудит, контроль і моніторинг у системі публічного управління, Обушна Н. І. (2014)
Криштанович М. Ф. - Загальний стан та особливості реалізації матеріально-технічного забезпечення ОВС України (2014)
Шипілова Л. М. - Механізм міжвідомчої координації як індикатор зниження політичних ризиків держави (2014)
Пирожак Є. К. - Оцінка трудового потенціалу управлінських кадрів підприємства, Петриняк У. Я. (2014)
Смаглюк В. В. - Формування і реалізація державної податкової політики України на сучасному етапі: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Філатова О. О. - Державне управління комплексом науково-дослідного забезпечення розвитку інфраструктури автодорожнього господарства України (2014)
Ясниська Н. І. - Аналіз наукової діяльності ВНЗ України – проблеми та перспективи (2014)
Бавол Т. В. - Особливості системи надання соціальних послуг в Україні (2014)
Пасєка Л. І. - Теоретична основа дослідження організаційного і правового механізмів державної сімейної політики в Україні (2014)
Мирвода С. І. - Принципи і методи державного регулювання соціально-культурного розвитку (2014)
Дзяна Г. О. - Нормативно-правове забезпечення інноваційного розвитку регіону, Дзяний Р. Б. (2014)
Трещов М. М. - Тенденції розвитку дохідної бази місцевих бюджетів України в умовах децентралізації (2014)
Ігнатенко О. П. - Реалізація державних програм в сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Глущенко Ю. А. - Бюджетний механізм в управління соціально-економічним розвитком територій (2014)
Чуп І. А. - Особливості формування організаційної структури сільських, селищних рад в Україні (2014)
Лаврухін В. В. - Соціальний захист як складова соціальної політики держави: теоретичний аналіз (2014)
Задорожний С. А. - Місцева влада у боротьбі з корупцією (2014)
Борщук Є. М. - Екологічний аудит як інструмент управління еколого-економічною системою, Жолобчук І. Я. (2014)
Матвіїв М. Я. - Формування цифрового маркетингу підприємств (2014)
Калиневич Г. М. - Напрями державного регулювання фінансового контролю в системі освіти, Бліщук К. М. (2014)
Акімов О. О. - Діяльність кредитних спілок та їх роль у соціально-економічному розвитку України, Першко Л. О. (2014)
Дейч М. Є. - Формування комплексної стратегії інституціоналізації соціальної відповідальності у суспільстві: матричний підхід (2014)
Благун І. Г. - Передумови виникнення і тенденції становлення податкового механізму ринкової економіки, Третяк Г. С. (2014)
Саврас І. З. - Дослідження ринку страхування життя в Україні з використанням кореляційно-регресійного аналізу, Юринець Р. В. (2014)
Буряк О. П. - Внесок зарубіжних та вітчизняних вчених у розвиток теорії банківських криз (2014)
Пермінова С. О. - Пріоритети держави щодо управління вищою освітою в умовах європейської інтеграції (2014)
Васюк Т. В. - Сучасні стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних підприємств (2014)
Базарко І. М. - Особливості організаційно-економічного механізму регулювання земельних відносин (2014)
Тирусь Б. Ю. - Модернізація економіки відповідно до вимог конкуренції на глобальних ринках (2014)
Шкварчук Л. О. - Компетенції регіональних органів самоврядування в системі державного регулювання цін (2014)
Жук М. М. - Державна підтримка розвитку національної інноваційної системи в умовах нестабільності (2014)
Відомості про авторів (2014)
Соколовська А. М. - Реформа єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні (2015)
Любіч О. О. - Сигнали раннього попередження банківських криз, Бортніков Г. П., Дробязко А. О. (2015)
Богдан Т. П. - Глобальні й внутрішньоекономічні фактори переливів іноземного позичкового капіталу та їх наслідки для економіки України (2015)
Коваленко В. В. - Управління грошовими потоками банків на основі стрес-тестування ризиків, що ними генеруються , Сергєєва О. С. (2015)
Клименко К. В. - Напрями реформування фінансової системи України в контексті антикризового регулювання (2015)
Лещух І. В. - Пріоритети розвитку регіональних банків Західної України в системі "метрополія — периферія” (2015)
Кулай А. В. - Механізми та стан гармонізації системи непрямого оподаткування в ЄС (2015)
Селіверстов В. В. - Роль часових лагів у впливі монетарної політики ФРС США (2015)
Автори (2015)
Громик А. - Життєпис як міждисциплінарний об’єкт дослідження гуманітарних наук (2014)
Зарубенко Т. - Переклад "Одіссеї" в інтерпретації Петра Байди (2014)
Федонюк В. - Шляхи розвитку словникового складу чеської мови. Запозичення іспанських термінів (2014)
Юсікова О. В. - Поліські дифтонги у світлі досліджень О. Б. Курило (2014)
Задорожний В. - Про природу однієї помилки (2014)
Татьянченко Н. Ф. - Глибинний зміст речення у функціонально – когнітивному текстотворенні висловлювання (2014)
Бабич В. І. - Особливості ідіодискурсу К. Сендберга (2014)
Колеснікова І. А. - Професійна назва і закон асиметричного дуалізму мовного знака (2014)
Скиперских А. - Дискурс протеста: легитимация политического сообщения (2014)
Гасанова С. - Обвинения 1930-1950-х годов в адрес Гусейн Джавида и печать (2014)
Кулиева К. - Проблемы истории исследования печати (2014)
Григоренко О. В. - Особливості перекладу патентної термінології (2014)
Юрчук Л. - Можливості розвиваючого навчання для іншомовної компетенції студентів, Яненко Л. (2014)
Драпак О. - Родовий відмінок як компонент відмінкової системи української мови пострадянського періоду і як об’єкт вивчення іноземців (2014)
Борисенко Н. А. - О необходимости введения термина "обогащение культурного фонда" в концепцию учебников нового типа по русской филологии (2014)
Bochkareva O. Y. - Teaching eap via ‘language across curriculum’ concept (2014)
Куньч З. Й. - Використання елементів тренінгу під час практичних занять з риторики (2014)
Горбаченко А. - Застосування інноваційних технологій як засіб інтенсифікації формування іншомовної комунікативної компетентності, Малій А. (2014)
Олексюк О. М. - Компетентнісний підхід у вищій освіті: сучасний термінологічний дискурс (2014)
Федоров А. В. - Модель, синтезирующая задачи медиаобразования и медиакритики для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников (2014)
Дебич М. А. - Суспільно-гуманітарні профілі підготовки у вищих школах країн ОЕСР (2014)
Крючкова О. - Концепція мистецтва в романі Г. Нормінтона "Портрет привида" (2014)
Мацевко-Бекерська Л. - Відповідальність читача в літературно-естетичному полілозі (2014)
Меншій А. - Традиції "школи" Т. Шевченка у творчості М. Старицького (2014)
Метолиди Е. И. - Характер воплощения личности Н. Г. Чернышевского в романе В. К. Кантора "Крепость" (2014)
Новак В. С. - Традиции весенней обрядности Лельчицкого района Гомельской области: обряд встречи весны (2014)
Павлова Е. П. - Дендрологические образы-символы свадебной обрядности белорусов (2014)
Прушковська І. В. - Хронотопіка п’єс турецького драматурга Неджаті Джумали (2014)
Пустовит Т. - Средства реализации концептуальной оппозиции "Русь–орда" в романах Л. Балашова (2014)
Резник О. В. - Автобиографическая проза эмиграции: персоналистский вектор изучения (2014)
Роговская А. Г. - Жанровая специфика романа Ю. Н. Тынянова "Кюхля", Роговский А. М. (2014)
Савченко А. П. - Специфика балладных песен исторической тематики (на материале фольклора Гомельщины) (2014)
Хоміченко В. В. - Композиційні типи поліфонічної оповіді в романах модернізму (2014)
Чернышева О. А. - Театральные традиции в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (2014)
Шадріна Т. - Українська канадська література: передумови виникнення та особливості формування (2014)
Шкуров Є. В. - Біотехнології та людина в науковій фантастиці (на матеріалі циклу "Геном" Сергія Лук’яненка) (2014)
Щербицька В. В. - Образно-асоціативний шар концепту мати у жіночих романах (2014)
Aliyeva S. - Science (space) – fiction in Doris Lessing’s novel with oriental motives "Shikasta” (2014)
Мирзоева А. - Абдулла Шаиг о современной ему литературной среде (2014)
Тарасенко О. - Військове красномовство як невід’ємна складова мовної поведінки військовослужбовця (2014)
Микадзе М. Г. - Некоторые вопросы художественного перевода (согласно точке зрения грузинских ученых) (2014)
Луніна І. О. - Міжнародні тенденції реформування податкових систем у післякризовий період 2008—2014 рр. та уроки для України, Фролова Н. Б. (2015)
Копич Р. І. - Суперечливий характер фіскальних стимулів у США в період 2009—2010 рр. (2015)
Науменкова С. В. - Фінансові репресії в механізмі прихованого переміщення державного боргу: форми та інструменти, Міщенко В. І. (2015)
Диба М. І. - Суверенні фонди на ринку капіталів, Краснова І. В. (2015)
Матвійчук А. В. - Використання системи випереджальних індикаторів для прогнозування негативних зрушень на фінансовому ринку України, Стрельченко І. І. (2015)
Стецько М. В. - Вплив імовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений капітал (2015)
Заворотній Р. І. - Стереометричний підхід у оцінці динаміки господарського розвитку підприємства (2015)
Кондратюк С. Я. - Генезис бюджету у Великобританії крізь призму конституційної історії та парламентаризму (2015)
Автори (2015)
Малик Я. Й. - Плани дій Україна – ЄС як інструменти забезпечення європейської інтеграції, Париляк О. С. (2015)
Каляєв А. О. - Історичні реалії та перспективи систем колективної безпеки у контексті безпекових імперативів державного управління (2015)
Шевчук П. І. - Роль політичного класу та політичної еліти України у розбудові держави (2015)
Чемерис О. М. - Теоретико-правові засади взаємодії органів влади і громадськості при формуванні та реалізації державної політики (2015)
Чорнобиль О. В. - Адаптація персоналу як напрямок діяльності корпоративних університетів вітчизняних підприємств (2015)
Онищук С. В. - Фомування партнерської моделі державно-церковних відносин в Україні: теоретичні та прикладні засади (2015)
Матвейчук Л. О. - Електронне державне управління оподаткуванням: досвід Республіки Казахстан (2015)
Дубінська В. О. - Значення соціально-політичних комунікацій у процесі реалізації політичного лідерства в державному управлінні (2015)
Ковальчук В. М. - Теоретичні підходи до організації систем цивільної оборони країн НАТО в контексті адаптації їх досвіду для України (2015)
Нагорна Г. О. - Використання соціального проектування у процесі підготовки та реалізації державних реформ (2015)
Алєксєєва Я. В. - Наукові засади визначення продовольчої безпеки (2015)
Гук О. І. - Загрози і виклики Українській державності в умовах глобалізації (2015)
Дутчак Г. О. - Українське національне питання в Парижі: владне рішення (2015)
Крайник О. П. - Державне сприяння інтеграції молоді в економічну діяльність суспільства, Мельник М. О. (2015)
Ліпенцев А. В. - Адміністративні послуги в Україні: поняття та сутність, Жук Ю. М. (2015)
Серант А. Й. - Оцінка якості надання адміністративних послуг, Огірко І. В. (2015)
Криштанович М. Ф. - До питання про завдання і напрями сучасного реформування органів внутрішніх справ України (2015)
Кохалик Х. М. - Світовий досвід впровадження електронної демократії: проблеми та досягнення (2015)
Ігнатенко О. П. - Реалізація державних програм у сфері благоустрою населених пунктів (2015)
Трещов М. М. - Місцеві фінанси та місцеві бюджети: точки дотику та відмінності понять, Мунько А. Ю. (2015)
Рибчич І. Є. - Організаційно-правові механізми управління системою надання фізкультурно-спортивних послуг в державі (2015)
Критенко О. О. - Функціональний підхід до розкриття сутності інституціонального механізму державного управління системою державних закупівель, Даньшина Ю. В. (2015)
Садовий І. В. - Державна регіональна політика для соціально-економічного розвитку регіонів України (2015)
Стукалін Т. А. - Організаційно-правові засади у сфері оборони україни в контексті сучасних ризиків та загроз (2015)
Нагорнічевський О. А. - Концептуальні засади державного управління у сфері матеріально-технічного забезпечення збройних сил України в контексті національної безпеки (2015)
Воробйова О. П. - Сучасні управлінські моделі New Public Management і Good Governance та їх запровадження в Україні (2015)
Комарницька Г. О. - Демографічний аналіз трудового потенціалу прикордонних районів Львівської області (2015)
Лебединська О. Ю. - Взаємодія територіальної громади з недержавними організаціями щодо профілактики соціального сирітства, Ящук Л. П. (2015)
Верещук І. А. - Системний підхід до дослідження адміністративно-територіального устрою (2015)
Кубай Т. Є. - Місцеве самоврядування як інститут демократичного суспільства: управлінсько-правовий аспект (2015)
Калинець Н. І. - Підвищення ролі територіальних громад у реалізації відповідальності органів місцевого самоврядування (2015)
Загорський В. С. - Державний фінансовий контроль у системі державного управління, Піхоцький В. Ф. (2015)
Матвіїшин Є. Г. - Підхід до прогнозування обсягів виробництва в аграрному секторі України, Заброцька О. В., Фабрика Ю. М. (2015)
Буряк О. П. - Основні рушійні сили банківської кризи 2008 – 2009 рр. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Літовченко Б. - Глобалізація та моральна відповідальність менеджменту, Куриляк В. (2015)
Ільницький Д. - Науково-освітнє державно-приватне партнерство – запорука міжнародної конкурентоспроможності (2015)
Тулай О. - Сталий людський розвиток: генезис та сучасне бачення в контексті фінансової науки, Гумовська І. (2015)
Шаров О. - Економіка ЄС: санкції проти Росії та їхній зворотний вплив (2015)
Крисоватий А. - Оподаткування багатства: виклики для України, Федосов В., Яренко Г. (2015)
Вдовиченко А. - Індекс фінансового стресу: оцінка і застосування в емпіричних дослідженнях в Україні, Орос Г. (2015)
Балан О. - Аналіз ефективності проведення реновації житлового фонду на прикладі європейських країн, Шерепера І. (2015)
Наші автори (2015)
Гаджиева Н. - Традиционные формулы как средство экспрессивности в азербайджанских сказках (2014)
Агамалыева Ф. - Проблема литературного героя в драмах А. Шаига (2014)
Рева Л. Г. - Українська літературна біографіка: досвід та філософія шістдесятників (2014)
Дмитренко Е. В. - Конфликт как сюжетообразующий элемент в произведениях в. Ф. Одоевского (2014)
Гаприндашвили Н. Н. - Этапы развития грузинской советской литературы в контексте русско-советской культурно-идеологической политики, Церетели Н. Н. (2014)
Гаврилюк Н. - Метричний склад верлібру: Андрій Бондар (2014)
Бігун O. - Образ книги у творчості Тараса Шевченка (контактно-генетичний та історико-типологічний аспекти) (2014)
Свенцицкая Э. М. - Слово-символ в поэзии И. Ф. Анненского (2014)
Юферева Е. - "Непризнанное поколение" и его границы (о проблемах изучения русской поэзии второй половины XIX века) (2014)
Черныш Н. А. - Жизненная сила поэзии Хуэй Ва (2014)
Пахарева Т. А. - Поэт перед кинокамерой: киногерой vs лирический герой (2014)
Steshyn І. O. - Passion and the mirror (the analysis of cultural constructions of femininity in A. Carter’s "Fireworks”) (2014)
Ільчук М. Т. - Інтермедіальність в сучасному Німецькомовному літературознавстві (2014)
Клеофастова Т. В. - Художественная модель мира в романах А. Солженицына "Красное колесо", Дж. Дос Пассоса "США", Г. Гессе "Игра в бисер" (2014)
Алексенко В. Ф. - Концепція людської натури в романі С. Річардсона "Памела, або винагороджена доброчесність" (2014)
Вельченко Д. И. - Цветовые символы в творчестве В. Брюсова (2014)
Вергеенко С. А. - Образ ведьмы в белорусских и украинских заговорах хозяйственной тематики (2014)
Белая Е. И. - Музыка в системе художественных координат переходных эпох (на примере произведений белорусской прозы 1920—1930-х годов) (2014)
Вишницька Ю. - Текстові варіації есхатологічних міфів (на матеріалі сучасної української літератури) (2014)
Драненко Г. - Роман В. Гюґо "Знедолені” як інтертекст п’єси Б.-М. Кольтеса "Західна пристань” (2014)
Коминська Н. І. - Рецепція роману "Улюблена" Тоні Моррісон крізь призму феміністичної критики (2014)
Герасимчук В. - Естетичні знаки в художній свідомості Тараса Шевченка (2014)
Жужгина-Аллахвердян Т. - Ветхозаветные поэмы Альфреда де Виньи: история рода, индивида и надындивидуальной памяти (философские, символические и нравственно-психологические аспекты) (2014)
Вандишев В. М. - Т. Г. Шевченко: пророк і судія (2014)
Кастрица Е. А. - Бог в народных верованиях белорусов (2014)
Abdullaeva E. - Intermediality of 20th century in Azerbaijan literature as an impact of western literary sophistication (within parallels of literary activity of Afak Mesud and William Somerset maugham) (2014)
Драпак О. - Теперішній час дієслова (недоконаний вид) в українській мові пострадянського періоду як предмет вивчення іноземців (2014)
Клеофастова Т. В. - Концепция литературного героя эпохи постмодерна (2014)
Mikadze M. - Emotional state in the process of foreign language learning (2014)
Бондар М. - Турецька безеквівалентна лексика: лексико-тематичні групи та специфіка функціонування на матеріалі турецько-українських художніх перекладів) (2014)
Зернецкая А. А. - Компетенции и компетентности языковой личности в функционально-системном аспекте вербально-коммуникативной деятельности (2014)
Зимовець Г. - Специфіка семантики відзоонімних комерційних власних назв (2014)
Ларченко Д. І. - Система образів в індонезійському і японському фольклорі (компаративний аналіз) (2014)
Подшивайлова А. М. - К проблеме определения манипулятивного воздействия (2014)
Дубенко О. Ю. - Внутрішня форма як базисна лінгвопоетична категорія (2014)
Свищ Л. - Німецькомовні інтерпретації творчості Лесі Українки (2014)
Павлова Е. П. - Символика предметных образов в свадебных песнях (2014)
Серебрянська І. М. - Індивідуально-авторське переосмислення фразеологізмів у мові сучасних друкованих ЗМІ (2014)
Карацуба М. Ю. - Фольклористичні дослідження етнічних меншин України (2014)
Мішеніна Т. - Стилістичний потенціал звуконаслідувальних слів у сучасній українській мові (на прикладі новелістики 60-х рр. XX ст.) (2014)
Тарарак А. В. - Европейский наполеоновский миф и творчество Л. Толстого (2014)
Зарицька Т. Г. - Визнання та входження творчості Тараса Шевченка у світову культуру (2014)
Кучма Т. - Номінації соціального статусу людини лексико-семантичної групи "національність і територіальні ознаки”: семантико-генетичний аспект (2014)
Бісовецька Л. - Кулінароніми у повісті-хроніці І. С. Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" (2014)
Коренькова Т. В. - Народные верования в пословицах и поговорках Гомельщины (2014)
Петровський П. М. - Забезпечення прав і свобод людини – основний тренд модернізації публічного управління (2015)
Бакуменко В. Д. - Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління, Попов С. А. (2015)
Борщук Є. М. - Теоретико-прикладні основи детінізації економіки України, Ліпенцев А. В., Заверуха М. М. (2015)
Майстро С. В. - Механізми державного регулювання розвитку альтернативної енергетики: теоретичні підходи до визначення та змісту, Волошин О. Л. (2015)
Кривачук Л. Ф. - Принципи державної політики у сфері охорони дитинства в Україні (2015)
Новіков О. В. - Світовий досвід функціонування спеціалізованих антикорупційних органів (2015)
Мельничук Л. М. - Соціальний розвиток регіонів як об’єкт управлінського впливу: термінологічний аналіз (2015)
Котуков О. А. - Теоретичні засади формування публічного та публічно-політичного просторів (2015)
Книшик С. І. - Особливості реформування системи державного управління загальною середньою освітою в Україні: європейський досвід (2015)
Ганущин С. Н. - Теоретико-методологічні аспекти застосування краудсорсингу та краудфандингу в практиці публічного адміністрування (2015)
Мудрак Л. М. - Інформаційне суспільство як формат розвитку громадянського суспільства (2015)
Риженко О. В. - Стратегічні пріоритети сучасного розвитку електронного урядування в Україні (2015)
Любінський А. М. - Сучасний стан та перспективи модернізації системи цивільного захисту України (2015)
Петрик О. Л. - Правова сутність понять "права” та "гарантії” науково-педагогічних працівників (2015)
Марковець В. М. - Виховання патріотичної особистості в умовах становлення незалежної держави: державно-управлінський аспект (2015)
Панфілова Т. О. - До питання про вплив культурно-освітніх та наукових товариств Східної Галичини на формування громадянського суспільства (2015)
Зозуля В. О. - Демократичне врядування у контексті історико-філософського аналізу (2015)
Кравченко М. В. - SWOT-аналіз реформування вітчизняної системи соціальних послуг (2015)
Колосовська І. І. - Сучасні підходи у реформуванні соціальної політики держави як регулятора розвитку соціальної сфери (2015)
Кіянка І. Б. - Реалізація популістських гасел у контексті політичних технологій: державно-управлінський аспект (2015)
Алюшина Н. О. - Ефективні інструменти управління знаннями і кадровим потенціалом органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2015)
Григорова М. О. - Державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів при виробництві сільськогосподарської продукції в Україні (2015)
Нагорнічевський О. А. - Основні напрямки удосконалення державного управління у сфері державних закупівель в Україні в контексті національної безпеки (2015)
Савенко І. М. - Напрями державного регулювання прикордонної служби (2015)
Шорохов В. В. - Порівняльний аналіз лінійно-функціональної та дивізіональної організаційних структур управління (2015)
Калинець Н. І. - Вдосконалення механізму надання адміністративних послуг у контексті взаємодії органів публічної влади з громадою (2015)
Похмурська-Гудим Н. М. - Аналіз правового механізму державного управління народною та нетрадиційною медициною в Україні (2015)
Мукан Б. С. - Функції урядового уповноваженого України у справах Європейського суду з прав людини щодо виконання рішень і звітування: державно-управлінський аспект (2015)
Жук Ю. М. - Організаційно-правове регулювання адміністративних послуг в Україні (2015)
Петракова К. О. - Трансформація реформ в українському суспільстві в умовах сучасних глобалізаційних викликів (2015)
Афанасьєва Ю. В. - Організаційно-правовий механізм державного регулювання демографічних процесів в Україні (2015)
Романець І. В. - Вплив глобалізаційних процесів на формування порядку денного (2015)
Динник І. П. - Розвиток Української держави у контексті реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020” (2015)
Власенко С. Г. - Демократія як умова розвитку національних систем державного управління: аналіз сучасних дослідницьких підходів (2015)
Баштанник А. Г. - Концептуальні засади наукового аналізу становлення механізмів регулювання діяльності органів влади в Україні (2015)
Стадниченко Т. В. - Особливості нормотворення в системі публічного управління в сучасних умовах (2015)
Малик Я. Й. - До питання про взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні (2015)
Добровіцька К. А. - Основні поняття та правове регулювання громадського контролю діяльності органів місцевого самоврядування (2015)
Лобай Р. Р. - Синергетичний підхід до максимізації прибутку будівельного підприємства (2015)
Назар О. І. - Концептуальні основи матеріально-фінансового забезпечення місцевих громад (2015)
Маковей Ю. П. - Стратегічне управління персоналом підприємства туристичної сфери: концептуальні підходи (2015)
Відомості про авторів (2015)
Стребков Д. С. - Энергосберегающие технологии в энергетике и сельском хозяйстве (2015)
Павліський В. М. - Обгрунтування режимів роботи біогазових установок, Подобайло В. Г., Рамш В. Ю., Потапенко М. В., Гайдукевич С. В. (2015)
Bohdziewicz J. - Application of the halloysite-based sorbent for agricultural biogas purification and elongation of the internal combustion engine life, Cebula J., Mrowiec B., Piotrowski K., Prokopenko O., Sakiewicz P., Sołtys J. (2015)
Козирський В. В. - Зміна рн розчинів солей під дією магнітного поля, Савченко В. В., Синявський О. Ю. (2015)
Жмакін И. К. - Результаты испытаний солнечного коллектора с текстильным абсорбером трубчатого типа, Жмакін Л. И., Маркова К. А. (2015)
Горобець В. Г. - Чисельне моделювання процесів переносу при поперечному обтіканні компактних пучків труб у кожухотрубних теплообмінниках, Троханяк В. І. (2015)
Харченко В. В. - Критерии отбора источников генерации для микросетей на основе возобновляемых источников энергии, Гусаров В. А. (2015)
Харченко В. В. - Перспективные схемы отбора низкопотенциальной теплоты открытых водотоков в целях теплоснабжения малоэтажных зданий, Сычов А. О. (2015)
Лисенко В. П. - Температура рослини як параметр для регулювання, Мірошник В. М., Болбот І. М., Лендєл Т. І. (2015)
Кормановський Л. П. - Некоторые усовершенствования технологии доения коров в молокопровод (2015)
Матвійчук В. А. - Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом використання біовідходів, Веселовська Н. Р., Рубаненко О. О., Дмитришен О. М. (2015)
Лапшин С. А. - Электроснабжение автономных потребителей с использованием возобновляемых и невозобновляемых источников энергии и управлением генерацией электроэнергии, Харченко В. В., Гусаров В. А. (2015)
Клендій П. Б. - Дослідження регулятора температури електропечі з різноманітними алгоритмами фаззі-керування, Рамш В. Ю., Русиняк М. В., Клендій Г. Я. (2015)
Будников Д. А. - Определение динамических свойств зернового слоя при СВЧ-конвективном воздействии (2015)
Бунько В. Я. - Аналіз електромагнітної сумісності системи "мережа-активний фільтр гармонік", яка впливає на якість електричної енергії (2015)
Дубровин А. В. - Технологически оптимальное управление углом наклона неподвижной поверхности движения и взвешивания сыпучей кормовой смеси в потоке (2015)
Білик С. Г. - Модель НВЧ–активації і сушіння зерна активним вентилюванням, Бунько В. Я, Калиній І. В. (2015)
Кожевников Ю. А. - Влияние магнитного поля на процесс плазмохимического горения жидких композитных биотоплив, Чирков В. Г., Егоров Ю. М., Николаев В. Г., Щекочихін Ю. М. (2015)
Цой Ю. А. - Автоматизированный доильный аппарат с почетвертным управлением процессом доения, Кирсанов В. В., Павкин Д. Ю. (2015)
Прокопенко Т. О. - Інтелектуальна система керування температурно- вологісним режимом у теплиці (2015)
Свентицкий И. И. - Самые неосознанные опасные последствия крупных ядерных катастроф, Королев В. А. , Касумов Н. Э., Свентицкий А. Г. (2015)
Бирюк В. В. - Вихревой гидравлический теплогенератор, Серебряков Р. А. (2015)
Корольов В. А. - Энергосберегающая модульная многофункциональная водоподъемная установка для фермерских хозяйств, Метлов Г. Н., Топорков В. Н. (2015)
Голодний І. М. - Гальмування противмиканням електропривода з пристроєм плавного пуску серії SSW, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2015)
Серебряков Р. А - Регенеративный водовоздушный теплообменник, Батухтин С. Г. (2015)
Никифорова Л. Є. - Електротехнологія лазерної передпосівної обробки насіння соняшнику, Гайдукевич С .В. (2015)
Дубровин А. В. - Экономически оптимальное управление прерывистым освещением в птицеводстве (2015)
Фиалко Н. М. - Особенности течения в микрофакельных горелках с подковообразным расположением стабилизаторов пламени, Шеренковский Ю. В., Прокопов В. Г., Полозенко Н. П., Алешко С. А., Малецкая О. Е., Милко Е. И., Озеров А. А., Кутняк О. Н., Бутовский Л. С. (2015)
Цой Ю. А. - Обоснование параметров устройства для измерения скорости молочного потока и индивидуальных надоев молока, Кирсанов В. В., Павкин Д. Ю. (2015)
Штепа В. М. - Використання самоорганізаційних карт Кохонена для синтезу систем керування водоочисним обладнанням (2015)
Кузьмичов А. В. - Установка для обработки жидких пищевых продуктов ик и уф излучением, Тихомиров Д. А. (2015)
Бирюк В. В. - Газо - ветроэнергопреобразователь, Серебряков Р. А., Цыбизов Ю. И., Шелудько Л. П. (2015)
Гладкий А. М. - Автоматизована система дослідження спотворень кривої синусоїдальної напруги вищими гармоніками (2015)
Кожевников Ю. А. - Пиролиз иловых осадков сточных вод в водяном паре высокого давления, Чижиков А. Г., Пашкин С. В. (2015)
Гончаров Ф. І. - Обгрунтування енергоефективного способу управління джерелом живлення електролізних систем очищення водних розчинів, Левчук А. П. (2015)
Тихомиров Д. А. - Энергоэффективный способ децентрализованного теплообеспечения животноводческих помещений (2015)
Колодійчук Л. С. - Дія електричного поля високої напруги на насіння томатів, Гайдукевич С. В., Потапенко М. В., Семенова Н. П. (2015)
Качурівська Г. М. - Енергетичний менеджмент підприємства в умовах надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, Качурівський В. О. (2015)
Дубровин А. В. - Экономически оптимальная осушительная гидромелиорация с учётом экологической ценности участков земель (2015)
Опришко О. О. - Дослідження впливу складу сировини на характеристики спалювання паливних гранул із деревини, Опришко Н. О., Зубков І. С. (2015)
Сілі І. І. - Аналіз біофізичного впливу інформаційно-хвильових випромінювань на репродуктивну здатність колорадського жука (Leptinotarsadecemlineata) (2015)
Тюхов И. И. - Новые вызовы и возможности онлайнового образования на примере курсов по устойчивому развитию (2015)
Подобайло В. Г. - Використання інформаційно–комунікаційних технологій при вивченні фахових електротехнічних дисциплін, Потапенко М. В., Гайдукевич С. В., Семенова Н. П. (2015)
Zięba Beata Anna - Wychowanie świeckie i chrześcijańskie oraz style oddziaływania wychowawczego w procesie kształtowania osobowości młodego człowieka (2014)
Боднар Д. М. - Державна національна програма "освіта (Україна ХХІ століття)” та її роль у реформуванні системи управління вищою освітою в Україні (історико-педагогічний аспект) (2014)
Вычавский Б. - Телевидение как составной элемент системы удовлетворения потребностей (2014)
Гриценко А. П. - Моніторинг сформованості у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії (2014)
Дука Т. М. - Висвітлення історико-краєзнавчої діяльності піонерської організації на сторінках педагогічної періодики (на матеріалах журналу "Советская Педагогика") (2014)
Жук О. І. - Вища інженерна система освіти: американський досвід та українські реалії (2014)
Завгородня Т. К. - Ретроспективний аналіз теорії і практики навчання дорослих (2014)
Зембицька М. В. - Сучасні форми і види наставництва молодих учителів у США (2014)
Кайдалова Л. Г. - Педагогічні технології як засіб формування компетентностей майбутніх фахівців охорони здоров’я (2014)
Каленський А. А. - Концептуальні основи розвитку професійно-педагогічної етики в майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів (2014)
Ковальчук Г. П. - Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Ковтун Т. І. - Інтелектуальний розвиток студентів агротехнічного коледжу: Рівнева диференціація (2014)
Кубанов Р. А. - Концепції організаці йної ефективності – основа європейських стандартів вищої освіти (2014)
Лебідь І. Ю. - Пріоритетні завдання управління початковою освітою в 30-х роках ХХ ст. (2014)
Левченко Я. Е. - Особливості впровадження педагогічної технології формування рефлексивного компонента професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2014)
Леонтьєва І. В. - Розроблення о. лазурським експериментальних уроків як внесок у вітчизняну педагогічну психологію (2014)
Moсквa Сaбiнa - Психосоціальні наслідки євросирітства (2014)
Никитюк С. І. - Засвоєння позитивного досвіду Великої Британії у системі заочної підготовки вчителів іноземних мов (2014)
Піддячий М. І. - Навчально-виховний процес профільної школи: соціально-професійне спрямуванння (2014)
Пьонтковська K. - Волонтерство як багатоаспектне суспільне явище в гуманістичній суспільній демократії (2014)
Садова І. І. - Ідея народності у педагогічній концепції Костянтина Ушинського (2014)
Стражнікова І. В. - Розвиток культурно-освітніх і педагогічних товариств у західному регіоні України (історіографічний контекст) (2014)
Шеверун Н. В. - Якість іншомовної підготовки студентів з використанням дистанційних курсів у вищих навчальних закладах Польщі (2014)
Шевцов М. Г. - Правові засади забезпечення організаційно-педагогічних механізмів управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Андрущенко А. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування граматичних навичок майбутніх філологів, що вивчають французьку мову як другу іноземну (2014)
Асанова З. Р. - Этнопедагогический потенциал крымскотатарских пословиц (2014)
Горох Г. В. - Дитячі поетичні тексти як основний дидактичний матеріал на уроках української мови (2014)
Гребеник Ю. С. - Особливості комунікативної підготовки студентів медичних коледжів США для роботи з психічнохворими пацієнтами (2014)
Лабінська Б. І. - етМодичні засади професійної підготовки вчителів німецької мови на буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Лопухівська А. В. - Формування культури спілкування учнів сільської школи із використанням підручника з української мови (2014)
Ранюк О. П. - Риторика – як важливий складник професійної підготовки філолога (2014)
Тинкалюк О. В. - Види мотивів у студентів економічних спеціальностей під час вивчення іноземної мови професійного спрямування (2014)
Тумак О. М. - Методичні аспекти навчання англійської мови в різних типах жіночих шкіл Буковини (початок ХХ ст.) (2014)
Чеп’якова І. Ю. - Психолого-педагогічні основи навчання префіксальних дієслів просторового значення давньогрецької мови студентів- першокурсників у вищих навчальних закладах України (2014)
Шовкова Т. А. - Навчання граматичних конструкцій суб’єктивної модальності німецької мови в читанні (2014)
Гаврило О. І. - Позакласна робота з природознавства у групі продовженого дня, Заболотня К. В. (2014)
Гнатенко О. С. - Тексти з історії математики як засіб розвитку мовлення молодших школярів (2014)
Дорошенко Ю. О. - Дидактичне моделювання формування алгоритмічної культури старшокласників (2014)
Запорожан З. Є. - Особливості методики проведення практичних занять зі студентами педагогічного факультету (2014)
Каньоса М. І. - Роль освітніх реформ у підвищенні конкурентоспроможності трудового потенціалу України, Каньоса А. М. (2014)
Курнишев Ю. А. - Чинники активізації фізичного виховання підростаючого покоління в товариствах Буковини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Кушнаренко Н. Г. - Формування фізико-географічних знань учнів на основі краєзнавчого принципу (2014)
Мельник Ю. С. - Особливості навчання учнів розв’язувати прикладні експериментальні задачі з фізики (2014)
Надтока О. Ф. - Аспекти розвитку методики навчання географії на основі еволюціонування фізико-географічних понять, Надтока В. О. (2014)
Науменко С. О. - Географічні задачі як інструмент реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів 6-7 класів (2014)
Тимощук Г. В. - Сутність і структура ціннісного ставлення майбутніх економістів до професійної діяльності (2014)
Топузова А. В. - Вплив діяльності українського географічного товариства на формування змісту освіти (2014)
Тумак Ю. І. - Форми та методи фізичного виховання дітей і молоді в громадських товариствах Буковини (друга половина хіх ст.) (2014)
Хом’юк В. В. - Системний підхід до формування математичної компетентності майбутніх інженерів (2014)
Цецик С. П. - Формування мотиваційно-ціннісного компонента математичної підготовки студентів-екологів (2014)
Цибанюк О. О. - Організаційна структура управління системою фізичного виховання школярів Буковини (іі половинa ХІХ – початoк ХХ ст.) (2014)
Бойчук І. І. - Самопрезентація як крок до успішного працевлаштування майбутніх фахівців музичного мистецтва (2014)
Воєвідко Л. М. - Самостійна робота у професійному становленні майбутнього вчителя мистецьких дисциплін (2014)
Лаврентьєва Н. В. - Особливості формування методичного мислення майбутнього вчителя музики у процесі інстументально-виконавської підготовки (2014)
Маринін І. Г. - Внесок майстрів Б. Гулашевського та П. Цинкалова у вдосконалення виконавських характеристик оркестрових сопілок (2014)
Мозгальова Н. Г. - Виховні можливості фортепіанної музики для дітей (2014)
Прядко О. М. - Розвиток педагогічної інтуїції у майбутніх педагогів-музикантів (2014)
Рева В. П. - Генезис научной мысли о восприятии музыки в исторической ретроспективе (2014)
Совік Т. В. - Сутність і структура музично-естетичної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2014)
Цяо Лінь - Принципові засади формування темброво-слухових уявлень майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Яропуд З. П. - Розвиток української духовно-релігійної хорової музики від хрещення до наших днів (2014)
Данько Н. П. - Методичні аспекти здійснення особистісно-орієнтованого підходу на заняттях з образотворчого мистецтва в дошкільних закладах (2014)
Жигайло О. О. - Формування математичної компетентності дошкільників засобами інформаційно- комунікаційних технологій (2014)
Каньоса П. С. - Твори дитячої літератури як засіб розвитку комунікативних навичок і вмінь дошкільнят (2014)
Размолодчикова І. В. - Особливості використання методів соціального впливу на особистість молодшого школяра (2014)
Талаш І. О. - Розвиток творчої уяви молодших школярів шляхом використання технології розв’язання винахідницьких задач (2014)
Харькова Є. Д. - Реалізація педагогічних умов оптимізації самостійної роботи молодших школярів засобами педагогічної діагностики в навчальному процесі початкової школи (2014)
Цьома С. П. - Нормативні засади здоров’язбережувального виховання учнів початкової школи України (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Анікіна О. П. - Вчений у галузі історії аграрної науки України – член-кореспондент НААН В. А. Вергунов: з нагоди 55-річчя, Татарчук Л. М. (2015)
Аннєнков І. О. - Оцінка ступеня індустріалізаційного розвитку українського суспільства в межах Російської імперії крізь призму організації підготовки робітників-електромеханіків на рубежі ХІХ–ХХ ст. (2015)
Бородай І. С. - Золоті сторінки вітчизняної зоотехнії : (до 150-річчя від дня народження професора П. О. Пахомова) (2015)
Власов В. І. - Глобализация в оценке исследователей Российской академии государственной службы (2015)
Гілязетдінов Р. Н. - "Контрреволюційна змова у сільському господарстві" (Українська філія, 1933 р. ) (2015)
Горбань Т. Ю. - Становлення перших центральних академічних інституцій з вивчення природних ресурсів країни (1918–1923) (2015)
Горбань Ю. А. - Землекористування у Франції в умовах переходу до аграрного капіталізму (друга половина ХVІІІ ст. ) (2015)
Грицик Л. Ю. - Боротьба за відкриття українознавчих кафедр в університетах Наддніпрянщини (1905–1907 рр. ): вітчизняна історіографія (2015)
Коломієць Н. Д. - Значення праці В. Докучаєва "Русский чернозем" для становлення генетичного ґрунтознавства як науки (2015)
Коцур Г. Г. - Наукові студії В. О. Голобуцького про господарську діяльність запорожців періоду Нової Січі (1734–1775) (2015)
Кунець В. В. - Дослідження вивчення моторики шлунку у свиней (кінець ХІХ ст. – 1965 р. ): історичний аспект (2015)
Левитский И. Е. - Левитский Николай Васильевич (1859–1936) – кооператор и общественный деятель с поэтической душой (2015)
Опара Н. М. - Еволюція організаційних основ забезпечення безпеки населення та територій у надзвичайних ситуаціях (2015)
Пильтяй О. М. - Історіографія розвитку дослідної справи в агроґрунтознавстві України (30-ті роки ХХ ст. ) (2015)
Ріжняк Р. Я. - Розвиток наукових досліджень з інформатики у Київській політехніці в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2015)
Ящук В. Ю. - Внесок В. В. Скопецького в розвиток математичного моделювання екологічних процесів за часів незалежності України (2015)
Grzegorz G. - Ethics, education and the gender dispute (2015)
Uschmarova V. - Die evolution des soziokulturellen phänomens "lehrerfortbildung" in der Ukraine (2015)
Бахмат Н. В. - Практична підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах інноваційного освітнього середовища (2015)
Белявська О. О. - Перцептивні стилі – запорука ефективного навчання (2015)
Большакова І. О. - Комплексне навчання у 20-х рр. ХХ ст. як джерело розвитку міжпредметної інтеграції змісту навчання другої половини ХХ ст. (2015)
Карпенко О. Є. - Ідея дитиноцентризму у спадщині Василя Сухомлинського (2015)
Ковальчук Г. П. - Проблема формування культури здоров’я старшокласниківу загальноосвітніх навчальних закладах Хмельниччини (2015)
Ковальчук І. А. - Зміст і форми художньо-трудової діяльності як основа формування світоглядних знань студентів педагогічних ВНЗ (2015)
Колесник І. О. - Логіко-гносеологічний підхід у вихованні та принципи його реалізації (2015)
Косило Х. М. - Ідеї національного виховання школярів у педагогічній творчості Г. Врецьони (2015)
Кучинська І. О. - Ключові позиції громадянського формування молоді у вищій школі (2015)
Кучинський С. А. - Військово-патріотичне виховання студентської молоді у вищому навчальному закладі в умовах сьогодення (2015)
Палюх М. - Многовекторные аспекты современного образования и воспитания, Маликовский Р. (2015)
Плиска Ю. С. - Культурні компетенції як чинник формування почуття відповідальності у вчителів (2015)
Поліщук В. С. - Необхідність вдосконалення навчального і виховногопроцесів у вітчизняній школі (2015)
Сікалюк А. І. - Дискусійні методи в процесі формування соціально-етичних цінностей майбутніх менеджерів (2015)
Тараненко І. В. - Роль корекційно-педагогічної діяльності у вихованні підлітків з девіантною поведінкою (2015)
Тарасенко Г. С. - Гуманітаризація вищої педагогічної освіти в контексті філософсько-педагогічного аналізу (2015)
Тур О. М. - Особистісно-орієнтований підхід у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2015)
Чепіль М. М. - Патріотичне виховання в педагогічній концепції Григорія Ващенка (2015)
Pershukova O. - Notes from european experience on multilingual talking books for young school children learning creativity (2015)
Бачинська М. В. - Формування світоглядних орієнтирів учнівської молоді в педагогічних поглядах Н.Й. Волошиної (2015)
Гриненко Д. В. - Особливості розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії (2015)
Гудима Н. В. - Лексикографічна робота на уроках української мови з вивчення запозиченої лексики (2015)
Демченко О. Й. - Розвиток системи підготовки кваліфікованих працівників дошкільних установ та вчителів початкової школи в Англії в кінці ХХ – на поч. ХХІ ст. (2015)
Западинська І. Г. - Використання досвіду підготовки вчителів гуманітарних спеціальностей у сучасній практиці (2015)
Мартіна О. В. - Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів на уроках рідної мови (2015)
Матвійчук Л. А. - Розвиток професійної майстерності сучасного педагога вищої школи в контексті синергетики (2015)
Матієнко О. С. - Толерантність – основна передумова культури спілкування вчителя з учнями (2015)
Меркотан Л. Й. - Прецедентні тексти в дискурсі сучасної української прози та їхня роль у формуванні англомовної соціокультурної компетенції майбутніх учителів англійської мови (2015)
Мєлєкєсцева Н. В. - Семантична категорія наявності / відсутності в контексті вивчення дієслова на уроках української мови в початковій школі (2015)
Олізько Ю. М. - Лінгвометодичні особливості англомовного матеріалу cучасних підручників загальної хімії (2015)
Полонська Т. К. - Технологія конструювання змісту елективних курсів з іноземних мов для учнів профільної школи (2015)
Скрипник Т. М. - Методичні нотатки щодо застосування прийомів міжпредметної інтеграції дисциплін і порівняльного літературознавства в процесі фахової підготовки студентів-філологів (вивчення поезії Т. Шевченка в контексті світової літератури) (2015)
Торчинська З. К. - Вивчення українського дитячого пісенного фольклору у ДНЗ (2015)
Третяк Н. В. - Розвиток мовлення молодших школярів на основі тексту (2015)
Трофименко А. О. - Формування іншомовних комунікативних компетенцій майбутніх учителів англійської мови (2015)
Яцук О. В. - Інтерактивні технології як засіб формування культуромовної компетентності молодших школярів, Грицин М. В. (2015)
Бабюк С. М. - Фізична культура як засіб корекції неврологічних порушень у розвитку дітей першого року життя (2015)
Галаманжук Л. Л. - Особливості розвитку рухової активності у завданнях на мануальну вправність при різних підходах до навчання основним рухам 4-річних хлопчиків з існуючою моторною асиметрією (2015)
Гаргін В. В. - Наукові досягнення нового покоління вчених у галузі методики трудового навчання (2015)
Головко М. В. - Тенденції модернізації змісту шкільної фізичної та астрономічної освіти (2015)
Гусєва О. С. - Чинники формування соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів фізики в процесі фахової підготовки (2015)
Ібрагімова К. О. - Модель формування готовності до соціальної взаємодії бакалаврів інженерно-технічного профілю при вивченні психолого-педагогічних дисциплін (2015)
Каньоса Н. Г. - Мотиваційна та поведінкова складові навчально-професійної самореалізації студентів (2015)
Ковтонюк М. М. - Сучасні тенденції професійної та загальнопрофесійної підготовки майбутніх учителів математики в Україні (2015)
Комарова О. В. - Методичні умови формування методологічних знань старшокласників про закон Харді-Вайнберга при розв’язуванні задач з генетики популяцій (2015)
Корносенко О. К. - Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності дорослого населення: проблеми та перспективи (на прикладі оздоровчого фітнесу) (2015)
Кушнаренко Н. М. - Особливості реалізації краєзнавчого підходу в процесі навчання географії на профільному рівні у 10-11 класах (2015)
Момот О. О. - Опис навчальної дисципліни "менеджмент безпеки під час занять з фізичної культури" (2015)
Моцик Л. В. - Нові інформаційні технології та дистанційне навчання в освітньому просторі загальноосвітньої школи (2015)
Моцик Р. В. - Інтернет-залежність та її вплив на виховання сучасної людини (2015)
Науменко С. О. - Тестові технології оцінювання географічної компетентності учнів у підручниках географії для 6 класу (2015)
Петришин О. В. - Обґрунтування методики професійно-прикладної фізичної підготовки студентів медичних закладів (2015)
Садова І. І. - Використання арт-терапевтичних технологій корекції здоров’я у роботі з учнями початкової школи (2015)
Харченко С. В. - Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників (2015)
Шапран Ю. П. - Сутнісні ознаки, структурні компоненти і вимірювання екологічної компетентності студентів-біологів педагогічного університету (2015)
Воєвідко Л. М. - Компоненти фахової підготовки студентів мистецьких спеціальностей (2015)
Карташова Ж.. Ю. - Специфіка формування інструментально-виконавської майстерності майбутнього вчителя музики в процесі колективного музикування (2015)
Лабунець В. М. - Компонентна структура інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики на інноваційних засадах (2015)
Лабунець В. М. - Методичні орієнтири інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в процесі фахового навчання (2015)
Маринін І. Г. - Теоретико-методологічні основи генези дослідження фольклоризму в акордеонно-баянній творчості українських композиторів (джерелознавчий аспект) (2015)
Мартинюк Л. В. - Позашкільний мистецький заклад як сучасна форма виховання і розвитку особистості підлітка (2015)
Мудролюбова І. О. - Використання ігрових форм роботи на уроках сольфеджіо (2015)
Олійник В. Ф. - Деякі особливості інструментування вокального супроводу для народно-інструментальних ансамблів (2015)
Рева В. П. - Интонационное погружение как индивидуальная стратегия эстетического восприятия музыки (2015)
Урсу Н. О. - Культурне життя кам’янеччини наприкінці ХІХ – всередині ХХ століття, Гуцул І. А. (2015)
Устименко-Косоріч О. А. - Можливості запровадження сербських педагогічних технологій у систему вітчизняної підготовки баяністів-акордеоністів (2015)
Бабюк Т. Й. - Ціннісне ставлення до здоров’я як інтегральний показник сформованості здорового способу життя дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку (2015)
Бєлєнька Г. В. - Місце музейної педагогіки в освітньому процесі сучасного дошкільного навчального закладу (2015)
Ватаманюк Г. П. - Музично-ігрова діяльність як засіб формування комунікативних умінь старших дошкільників (2015)
Дічек Н. П. - Внесок українських психологів у розвиток індивідуалізації і диференціації навчання школярів (60-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Корнієнко Т. М. - Організація дозвілля школярів у літній період у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Кривошея Н. Б. - Педагогічні умови розвитку творчих музичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку (2015)
Олійник О. М. - Аналіз результатів упровадження педагогічних умов формування емоційної культури старших дошкільників засобами театрально-ігрової діяльності (2015)
Цимбалару А. Д. - Тенденції моделювання освітнього простору в контексті розвитку початкової освіти у зарубіжних країнах (2015)
Шерудило А. В. - Сутність та класифікація інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (2015)
Відомості про авторів (2015)
Новоторов О. С. - Економіко-правові аспекти власності на землю (2008)
Кухарська Н. О. - Організація та розвиток транскордонного співробітництва в єврорегіоні Нижній Дунай (2008)
Папп В. В. - Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів (2008)
Кузьмін О. Є. - Метод детермінування видів корпоративної культури машинобудівних підприємств, Бала О. І. (2008)
Кривов'язюк І. В. - Комплексний підхід до вдосконалення системи управління містобудуванням, Балик Т. В. (2008)
Оприсок М. Д. - Бюджетне фінансування розвитку Тернопільської області: від "відомчих" до "проектних" критеріїв виділення коштів (2008)
Губані Г. Г. - Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил (2008)
Хвесик М. А. - Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку (2008)
Кульчицький Я. В. - Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу та економічної компаративістики (2008)
Пунько Б. М. - Методологічні та функціональні аспекти визначення психолого-управлінського профілю та інтелектуального рівня фахівця (2008)
Білик Р. Р. - Деякі аспекти формування та реалізації стратегії сталого природокористування в регіоні (2008)
Дейнека А. М. - Еволюція концепції сталого розвитку лісового господарства та її економіко-правове забезпечення на міжнародному і регіональному рівні (2008)
Люткевич О. М. - Дослідження характеристик і показників функціонального впливу іноземного капіталу на ринок банківських послуг України (2008)
Мельніков А. Г. - Прибутковість фінансового посередництва в банківській сфері, Голанд М. Ю. (2008)
Кужій Л. М. - Дивідендна політика банків (2008)
Фурдичко Л. Є. - Проблеми функціонування міжбанківського ринку в Україні (2008)
Рисін В. В. - Трансформаційна функція банків у процесі реалізації їх ресурсної політики (2008)
Євтух Л. Б. - Функціональні особливості банківських установ у структурі фінансової системи України (2008)
Руденко З. М. - Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави (2008)
Мірошников В. О. - Основні підходи до управління процесом ліквідації кредитних організацій (2008)
Кашпер Л. П. - Еволюція та передумови розвитку земельної іпотеки в Україні (2008)
Олександренко І. В. - Особливості формування інвестиційних ресурсів Волинської області в умовах руху іноземного капіталу (2008)
Кльоба Л. Г. - Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки (2008)
Рисін М. В. - Економічна сутність довгострокового кредиту та його функції (2008)
Іващук Н. Л. - Способи оцінювання азіатських опціонів (2008)
Андрушків Б. М. - Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз, Кирич Н. Б., Сівчук І. П. (2008)
Стадницький Ю. І. - Формування біопаливної галузі в Україні: перспективи, проблеми, шляхи оптимізації (2008)
Шеремета М. Я. - Україна в системі міжнародних транспортних коридорів (2008)
Потай О. А. - Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства (2008)
Залога З. М. - Україна - СОТ в умовах лібералізації світової торгівлі сільськогосподарською продукцією (2008)
Пухир С. Т. - Угода щодо регіонального розвитку - один з механізмів реалізації державної регіональної політики (з досвіду Львівської області) (2008)
Гамор Ф. Д. - Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах (2008)
Бойко Є. І. - Сучасні проблеми регіонального розвитку внутрішньої торгівлі (2008)
Слав'юк Р. А. - Сучасний навчальний посібник для вивчення фінансів підприємств реального сектора економіки України (2008)
Семів Л. К. - Людський капітал: від класичної парадигми до сучасного осмислення (2008)
Академіку Мамутову Валентину Карловичу - 80 років (2008)
Автори номера (2008)
Пашко П. В. - Митна складова в системі економічної безпеки держави (2008)
Шульц С. Л. - Ціновий чинник інтегрованості економічного простору України (2008)
Іщук С. О. - Моделі інтегрального оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності промислових підприємств регіону (2008)
Шевчук В. О. - Вплив динаміки промислового виробництва регіону та географії зовнішньої торгівлі на технологічний експорт, Черкас Н. І. (2008)
Партин Г. О. - Оцінка концепцій управління витратами суб'єктів господарювання (2008)
Передерій Л. В. - Конфігурація, аналіз і організація товарно-грошових потоків у виробництві (2008)
Герасимчук З. В. - Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку, Вахович І. М. (2008)
Сторонянська І. З. - Процеси конвергенції / дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки (2008)
Левицька О. О. - Формування інтегрального індексу здоров'я населення (2008)
Ахромкін Є. М. - Аналіз проблем розвитку і використання людських ресурсів у Луганській області (2008)
Павлов В. І. - Інституціональні детермінанти раціонального аграрного природокористування в регіоні, Заремба В. М., Фесіна Ю. Г. (2008)
Масна О. І. - Особливості розвитку малого підприємництва в економіці Великобританії, Парфенюк Є. І. (2008)
Шара К. - Фонди Євросоюзу в інвестиційній політиці територіального самоврядування (2008)
Діну В. - Регіональні аспекти розвитку сталого туризму, Гапенчук К. В. (2008)
Пшик Б. І. - Шляхи розвитку фінансово-кредитного забезпечення інноваційних процесів в Україні, Сухаревич В. Т. (2008)
Данилишин О. А. - Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні (2008)
Рисін В. В. - Регіональні особливості довгострокового банківського кредитування (на прикладі Львівської області), Рисін М. В. (2008)
Шевчук Т. В. - Банки як фінансові посередники на ринку будівництва житла в Україні (2008)
Дребот Н. П. - Цільова спрямованість та моделювання стратегічного планування розвитку банківської установи (2008)
Козоріз Г. Г. - Проблеми розвитку страхового ринку в Україні (2008)
Романчукевич В. В. - Іпотечна криза в США та її можливий вплив на фінансову систему України (2008)
Євдокименко В. К. - Застосування нечіткої логіки для вдосконалення визначення потоків рекреантів за допомогою "модифікованої гравітаційної" моделі, Виклюк Я. І., Ляхов С. О. (2008)
Іванова В. В. - Особливості формування та функціонування інформаційних ринків (2008)
Комарницький І. Ф. - Вплив глобалізації та євроінтеграції на функціонування ринку освітніх послуг, Антохов А. А. (2008)
Одрехівський М. В. - Інноваційна система регіональної агломерації "Дрогобиччина", Одрехівська О. О. (2008)
Школа І. М. - Прогнозування соціально-економічних процесів за методологією фрактального росту кристалів у нечіткому потенціальному полі, Виклюк Я. І. (2008)
Мельник М. І. - Класифікація бізнес-середовища: системний підхід (2008)
Маслак О. О. - Основні проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств регіону, Жежуха В. Й., Григоренко О. В. (2008)
Гоблик А. В. - Українсько-німецька співпраця у сфері просторового планування (2008)
Козанкевич Л. О. - Нове - інколи просто забуте старе… (2008)
Дейнека О. І. - Кластери та конкурентоспроможність прикордонних територій, Демченко В. В. (2008)
Амоша О. І. - Новітній поступ регіональної науки (2008)
Куценко В. І. - Соціальна географія як навчальна дисципліна ХХІ століття (2008)
Реверчук С. К. - Глобалізація регіоналізується (2008)
Автори номера (2008)
Ищенко Д. С. - Об одном "сомнительном слове" в словаре Ф. Миклошича (2013)
Бондар О. І. - Взаємодія об'єктивного, суб'єктивного та віртуального у процесах текстотворення і текстосприймання (2013)
Стойкова Г. Г. - Мовне будівництво у Вінницькій області (2013)
Марченко Т. Я. - Континуанти суфікса *-ЬNЪ у слов'янських мовах (2013)
Каиржанов А. Е. - Византийский концепт "премудрости" в языке переводных памятников письменности Киевской Руси XI века (2013)
Каиржанов А. Е. - Тюркизмы в русских говорах Одесской области (2013)
Морозова І.В. - Вербальний конфлікт як особлива мовленнєва тактика в діалозі (2013)
Бигунова Н. А. - Речевые акты похвалы и комплимента как объекты лингвистического анализа (на материале современного англоязычного художественного дискурса) (2013)
Виноградова Е. Ю. - Комплимент как средство выражения интенционального воздействия в англоязычном художественном диалоге (на материале современного англоязычного романа) (2013)
Ларіна Е. В. - Темпоральні характеристики мовленнєвих актів толерантності / інтолерантності в мовленні політиків (на матеріалі німецької, української та російської мов) (2013)
Грапонова Е. Г. - Проблема идиолекта в русском политическом дискурсе, Шумарина Т. Ф. (2013)
Попова О. В. - Особливості реалізації фемінних характеристик на фонетичному рівні (на матеріалі російської, української та китайської мов) (2013)
Гузак А. М. - Лексико-граматичні особливості вираження "особистісного" та "колективного" у політичних промовах (на матеріалі промов американського президента Гаррі Трумена) (2013)
Евдокимова И. А. - Суггестивные средства воздействия темпорального компонента просодии в речевых масках в англоязычном устном рекламном дискурсе (2013)
Форманова С. В. - Антиетикетні форми спілкування (2013)
Шевченко Ю. Ю. - Обломовщина как индивидуально-авторский концепт (2013)
Коккіна Л. Р. - Еволюція мовної картини світу жінки бальзаківського віку у французькій літературі (2013)
Немировська О. Ф. - Хронотоп дороги в контексті історичного роману (2013)
Яковенко Л. І. - Дієслово у складі українських і польських фразеологічних одиниць на позначення зникнення (2013)
Дерік І. М. - Інтерпретація тексту: перекладацький аспект (2013)
Лосинский И. Г. - "Блюз Римской Стены" У. X. Одена: опыт полемического анализа переводов (2013)
Марінашвілі М. Д. - Лексичні трансформації й експресивна конкретизація у перекладі (на матеріалі перекладу роману Ф. Саган "Bonjour tristesse" українською мовою) (2013)
Ситнікова О. В. - Засоби відтворення французького інфінітива українською мовою (на матеріалі перекладів французьких художніх текстів) (2013)
Легурска П. - Вторичното назоваване на предметната лексика с водещ български език (в съпоставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски език), Панчев И. (2013)
Войцева О. А. - Семантична мотивація лексики на позначення плавальних засобів у старопольській мові (2013)
Петров А. В. - Текстовое семантическое поле с ядром "родить1" (на материале произведения А. И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ") (2013)
Абжелиева Д. А. - Структура ассоциативно-семантического поля слова "птица" (2013)
Ладиненко А. П. - Смысловая идентификация и интерпретация иноязычных вкраплений в художественном тексте (на примере романа Эрнеста Хемингуэя "Фиеста") (2013)
Ибрагимова В. Ф. - Особенности многозначных тюркских основ, используемых при образовании русских и украинских фамилий (2013)
Семик Г. В. - Варіанти імен як один із видів неофіційних антропонімів (2013)
Майданюк Д. В. - Антропонимический фрагмент в лингвокультурологическом пространстве нарратива И. Ильфа и Е. Петрова (2013)
Литвин О. В. - Имя собственное как производящая база неологизмов (на материале текстов СМИ) (2013)
Яременко Т. Г. - Квалитативно- и событийно-темпоральные глаголы, соотносимые с понятием "утро" (2013)
Шепель Ю. А. - Взаимодействие и взаимопроникновение грамматической омонимии прилагательных и наречий (2013)
Гидора-Шишковская А. Л. - Диахронический анализ речеэтикетных формул вежливости в английском языкев свете функционального синтаксиса (2013)
Стрельчук В. І. - Полі-класифікації складносурядного речення в сучасній англійській мові (2013)
Чень Ш. - Конструкции с противительными союзами в рассказах К. Г. Паустовского (2013)
Пожарицкая Е. А. - Категоризация общечеловеческих моральных ценностей в синтаксисе речи главного героя (на материале американского вестерна) (2013)
Степаненко О. А. - Синтаксические маркеры детектива как литературного жанра (на материале англоязычного романа) (2013)
Жук Е. А. - Особливості наукового лінгвістичного дискурсу як інституційного (2013)
Аюпова Г. Е. - Проблемы духовно-нравственного воспитания в творчестве поэта-мыслителя Шакарима Кудайбердиева (2013)
Плотницкая С. В. - Языковая личность молодого журналиста и формирование иноязычно-речевой профессиональной компетенции средствами СМИ, Голубенко Л. Н., Вит Н. П. (2013)
Гукова Л. Н. - О комплексе учебных пособий по синтаксису современного русского языка, Степанов Е. Н. (2013)
Наші автори (2013)
Вовканич С. Й. - Соціогуманістична парадигма інтеграційної стратегії розвитку України та її регіонів (2008)
Мішенін Є. В. - Принципи макроекономічної оцінки соціального капіталу, Олійник Н. В. (2008)
Федулова Л. І. - Проблемність регіонів: особливості регіональної політики в умовах нової економіки, Буга Н. Ю. (2008)
Віленчук О. М. - Проблеми формування еколого-економічного простору в контексті регіонального розвитку (2008)
Витвицький Я. С. - Рентоутворюючі фактори у сфері видобування нафти і газу (на прикладі Західного нафтогазоносного регіону України) (2008)
Польовський А. М. - Застосування розрахункової моделі часткової рівноваги попиту і пропозиції лісової продукції для аналізу лісової політики України (2008)
Джулай В. О. - Антикризове управління в банківському секторі економіки України (2008)
Сердюк Л. В. - Діяльність банків Харківської області на ринку цінних паперів (2008)
Хіміч Н. О. - Управління ліквідністю комерційних банків України в умовах нестабільності фінансових ринків (2008)
Павлишин О. П. - Впровадження інноваційних технологій кредитування (2008)
Крилова А. О. - Валова додана вартість як індикатор порівняння фінансових систем (2008)
Слобода Л. Я. - Особливості внутрішнього аудиту національного банку України на основі оцінки ризиків (2008)
Безугла В. О. - Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України, Шаповал Л. П. (2008)
Кльоба Л. Г. - Методичні підходи до використання реінжинірингу і бенчмаркінгу в забезпеченні ефективного управління інвестиційною діяльністю банків (2008)
Данилишин О. А. - Сучасні засади монетарної політики в Україні (2008)
Верней О. Є. - Особливості діяльності промислово-фінансових груп: зарубіжний досвід та українські перспективи (2008)
Микитчин І. І. - Закордонний досвід оцінки фінансової стійкості банків (2008)
Мірдала Р. - Розвиток міжнародних інвестиційних позицій країн - новообраних членів Європейського Союзу (2008)
Гайдук А. Б. - Дослідження розвитку світової туристичної індустрії з використанням методу сценаріїв (2008)
Шурпенкова Р. К. - Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством, Демко І. І. (2008)
Пинда Ю. В. - Тенденції розвитку та структурних зрушень у будівельному комплексі Львівського регіону (2008)
Шевченко Н. В. - Особливості дослідження сутності капіталізації промислових підприємств (2008)
Тоцька О. Л. - Визначення прихованих факторів впливу на виробництво продуктів харчування у Волинському регіоні (2008)
Калинець К. С. - Особливості розвитку та динаміка функціонування фондових бірж в Україні (2008)
Мірошко В. М. - Аналіз та напрямки розвитку морських портів України (2008)
Гончаренко І. В. - Ретроспектива формування сільських територій регіонів України (2008)
Манцевич Ю. М. - Про окремі методологічні аспекти розподілу цін на ринку житла в містах України (2008)
Демченко В. В. - Міжнародний науково-практичний семінар з планування територій (2008)
Кравців В. С. - Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія, Мікула Н. А. (2008)
Воротіна Л. І. - Сучасний погляд на процеси обігу нерухомості (2008)
Дайновський Ю. А. - Новаторське дослідження економічних систем (2008)
Професору Бойку Євгену Івановичу - 70 (2008)
До 50-річчя Василя Степановича Кравціва (2008)
Автори номера (2008)
Богомолова Н. І. - Ефективність бюджетної політики в системі фінансової безпеки держави (2011)
Корецька С. О. - Проблеми побудови ліквідаційного балансу підприємства-банкрута та шляхи їх вирішення (2011)
Дубас Р. Г. - Методичні підходи еколого-економічної оцінки лісових ресурсів (2011)
Архірейська Н. В. - Реалізація новацій бюджетного кодексу в контексті державного управління (2011)
Дученко М. М. - Адаптивна модель кластеризації підприємств відновлювальної енергетики через реінжиніринг спільних бізнес процесів, Денисенко С. В. (2011)
Янченко З. Б. - Інвестиційна підтримка науково-дослідної діяльності аграрних підприємств житомирської області (2011)
Донець О. С. - Реінжиніринг фінансової діяльності підприємств у сучасних умовах української економіки за допомогою імітаційного моделювання (2011)
Передало Х. С. - Індикатори оцінювання якості формування та результативності місії організації, Іванець Л. В. (2011)
Гуцал І. С. - Кредитування інвестиційних проектів створення логістичних центрів, Струтинська І. В. (2011)
Новак С. М. - Оптимізація масштабу виробництва з метою максимізації його рентабельності, Хайлук С. О. (2011)
Якимова А. М. - Бюджетування процесів адаптації на підприємствах залізничного транспорту як шляху забезпечення їх економічної безпеки, Горб В. А. (2011)
Кондратьєва Т. В. - Статистичне імітаційне моделювання економічної поведінки фірми як коаліції агентів (2011)
Сейфоллахи М. - Специфика продуктов исламского банкинга (2011)
Колеснікова О. М. - Проблемні питання обліку резерву сумнівних боргів в контексті податкового кодексу України (2011)
Щербатюк О. М. - Дефініція "інвестиційний потенціал підприємства": сутність та відмінності (2011)
Бабчинська О. І. - Удосконалення технології управління туристичним підприємством в умовах глобалізації, Балдинюк А. Г. (2011)
Береговий В. К. - Основи наукової організації здорового харчування (2011)
Дідур К. М. - Сучасні методи оцінки персоналу (2011)
Олексенко Р. І. - Функції та роль маркетингу в сучасних умовах господарювання, Краскова І. О., Поліщук М. М. (2011)
Бєседін Є. І. - Удосконалення структурної побудови біржового механізму України (2011)
Сюркало Б. І. - Напрями вдосконалення системи державного фінансового моніторингу (2011)
Мельник Я. В. - Підтримка уряду у забезпеченні  міжнародної конкурентоспроможності металургійної продукції вітчизняних виробників (2011)
Нагаєв В. М. - Методичні підходи щодо визначення штатної чисельності управлінських кадрів аграрних формувань (2011)
Євтушенко С. В. - Стан інвестиційної безпеки технічного розвитку книжкових друкарень України (2011)
Сошка Н. В. - Суперечності та перспективи розвитку системи місцевого оподаткування в Україні (2011)
Митяй О. В. - Теоретичні основи формування прибутку в сільськогосподарських підприємствах (2011)
Христофорова І. В. - Організація системи зовнішнього контролю якості аудиторських послуг в Україні (2011)
Сидоренко О. В. - Консолідація біржової системи як фактор підвищення її конкурентоздатності (2011)
Немцов О. В. - Проблеми розробки взаємоузгоджених показників системи планів та обгрунтування методичного підходу щодо їх інтеграції на підприємствах теплопостачання (2011)
Катан Л. І. - Інвестиції та інвестування як економічна категорія, Хорішко К. С. (2011)
Залюбовська С. С. - Методологія визначення потенціалу підприємств як основного елементу залучення капітальних вкладень, Новікова Л. А. (2011)
Томілін О. О. - Перспективи розвитку бурякоцукрового виробництва (2011)
Жовтяк Г. А. - Теоретико – методичні підходи до визначення поняття "транспортна інфраструктура регіону" (2011)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення  аудиту  управління запасами (2011)
Лозінська К. В. - Лізинг як інструмент інвестування аграріїв (2011)
Бечко П. К. - Оцінка фінансування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання аграрної галузі, Осокін І. В. (2011)
Наумко Ю. С. - Аналіз сучаного стану соціально-трудових відносин (2011)
Дишлева А. М. - Механізм реалізації антикризової економічної стратегії держави у контексті бюджетно-податкової політики (2011)
Сусіденко Ю. В. - Теоретичні основи та чинники конкурентоспроможності апк України (2011)
Шабельникова О. Н. - Перспективы развития малых городов старого донбасса (2011)
Книш Я. В. - Генезис сутності та змісту поняття "регіон"  як економічної категорії (2011)
Степанова О. В. - Соціальний капітал та проблеми ефективності державного регулювання економіки (2011)
Гром'як Т. Д. - Теоретичні основи формування соціальної сфери села (2011)
Дикий О. В. - Основні пріоритети та механізм стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів (2011)
Плугіна Ю. А. - Реалізація та оцінка стратегії розвитку підприємств залізничного транспорту (2011)
Марченко Н. Я. - Оцінка стратегічного потенціалу автомобілебудівних підприємств України (2011)
Лаптєв С. М. - Страхування відповідальності керівництва суб’єктів господарювання як перспективний напрям посилення їх економічної безпеки, Зачосова Н. В. (2011)
Пасенченко Ю. А. - Моделювання взаємодії систем дистрибуції товарів та управління запасами ієрархічного торгового підприємства, Назаренко О. І. (2011)
Ус Г. О. - Стан досліджень та архітектура організації систем управління знаннями підприємств, Ус М. Ф. (2011)
Будько О. В. - Особливості нарахування та сплати податку на додану вартість в бухгалтерському обліку згідно податкового кодексу України (2011)
Драган І. О. - Метoдoлoгiчнi засади вдoскoналення механiзмiв iннoвацiйнoгo забезпечення пpoцесiв мoдеpнiзацiї житлoвo-кoмунальнoгo господарства (2011)
Дорош Й. М. - Прогнозування розвитку земельних відносин залежно від зміни структури регіонального землекористування (2011)
Болдирєв О. О. - Оцінка використовуваних методів діагностики в системі механізмів управління попередження кризових ситуацій в банках (2011)
Реутов В. Є. - Глобальна регіоналізація як сучасний вектор розвитку глобальних економічних трансформацій (2011)
Матвійчук Л. Ю. - Формування складових організаційно-економічного механізму використання туристичних ресурсів (2011)
Онуфрик М. С. - Оцінка податкового навантаження на економічну діяльність людини (2011)
Судоргін М. Г. - Механізми стимулювання розвитку регіонів України з урахуванням зарубіжного досвіду (2011)
Грищенко І. М. - Перспективні напрями модернізації вітчизняного нафтогазового комплексу (2011)
Заварзіна Т. В. - Вдосконалення поняття "фінансове управління інноваційним розвитком підприємства" та його особливості в торгівлі (2011)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Оновлення виробничої системи підприємства з позиції теорії інноваційного доходу (2011)
Кричун П. М. - Служба внутрішнього аудиту на будівельних підрядних підприємствах: проблеми та перспективи функціонування (2011)
Бурда В. Є. - Аналіз практики та ефективності використання альтернативних джерел енергії в Україні та світі (2011)
Івченкова О. Ю. - Концепція моделювання попиту на карткові послуги комерційного банку в умовах невизначеності (2011)
Кабо И. А. - Сущность эволюционного цикла национальной экономики (2011)
Стичинська О. О. - Податкові інструменти фінансового регулювання інвестиційної діяльності підприємств (2011)
Кошевий М. М. - Актуальні аспекти наукоємних виробництв та наукоємних галузей економіки (2011)
Футерко О. І. - Оптимізація бюджетного дефіциту в умовах перехідної економіки України (2011)
Тульчинська С. О. - Стратегія інноваційного розвитку регіонів України (2011)
Белозубенко В. С. - Особенности информационных технологий как объектов инновационного развития международной экономики (2011)
Снітівкер І. Г. - Клаcтерізація центрів міжнародної торгівлі в умовах транснаціоналізації світогосподарського розвитку (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського