Нестеренко О. Д. - Сутнісна трактовка державного регулювання ринку агропродовольчої продукції країни (2015)
Цемашко Ю. С. - Багатофакторна модель оцінювання фундаментальної вартості підприємства (2015)
Андрієнко М. В. - Обґрунтування складових процесу формування та реалізації управлінських рішень у сфері пожежної безпеки (2015)
Глущенко Ю. А. - Місцеві бюджети України в процесі реалізації фінансової децентралізації (2015)
Зелінський С. Е. - Практичні аспекти комплексного оцінювання державних службовців (2015)
Терент’єва А. В. - Прийняття управлінських рішень за умов надзвичайних ситуацій: можливості SWOT-аналізу (2015)
Дем’янова О. В. - Відгукуючись на потреби практики (2015)
Титул, зміст (2010)
Палієнко С. - Матеріали Cереднього Подніпров'я та Подесення як основа культурної диференціації пізнього палеоліту України (2010)
Євстратов В. - Відносини між Чернігово:Сіверщиною та половцями в ІІ половині ХІІ ст. (до походу князя Ігоря у 1185 році) (2010)
Половець В. - Половці і релігія (2010)
Петренко І. - Самовільні розлучення в системі шлюбно:сімейних відносин мирян XVIII століття (2010)
Саверська-Лихошва В. - Антифашистські повстання в роки тимчасової окупації України німецько:фашистськими загарбниками (1941:1943) та їх роль у визволенні Вітчизни . (2010)
Студьонова Л. - Смерть перетворила її життя на долю (До 85-річчя з дня народження О. Й. Білевич) (2010)
Новодід В. - Ми називаємо себе кімовцями (Спомини про пережите під час війни) (2010)
Кондратьєв І. - Радутьє – Радутовщина – Радуль (або скільки років Радулю) (2010)
Чухно В. - Село Очкине (2010)
Гедьо А. - Приватноправові акти XVIIІ:ХІХ ст. як інформаційне джерело з історії ніжинської грецької громади (2010)
Доценко А. - Новозбудовані храми Чернігова (2010)
Іваненко-Коленда С. - Родовід Київського митрополита Гавриїла Колен (2010)
Кривошея І. - Військове товариство Гетьманщини у XVIIІ ст (2010)
Курданов А. - Злети і падіння губернатора з Олишівки (2010)
Потій Н. - Напрямки підготовки та підвищення кваліфікації вчительських кадрів Чернігівським губернським земством (60:70 рр. ХІХ ст.) (2010)
Попов І. - Повстанський рух селян на Чернігівщині за доби Директорії (грудень 1918 – січень 1919 рр.) (2010)
Яценко О. - Діяльність кооперації Поділля під час білогвардійської навали (друге півріччя 1919 р.) (2010)
Ковальчук М. - Комуністичний режим та українське повстанство наприкінці 1919 – на початку 1920 рр (2010)
Дудко В. - Хто підготував першу публікацію щоденника Тараса Шевченка? (2010)
Фомська С. - Становлення та діяльність чернігівської "Просвіти" (1906:1908 рр.) (2010)
Глушук В. - Діяльність військових комісаріатів в Україні на період 1991-2001 рр. з питань керівництва допризовною підготовкою та військово:патріотичним вихованням юнаків (2010)
Герасимчук О. - Міграції чернігівського селянства до початку столипінської аграрної реформи (1861:1906 рр.) (2010)
Самойленко О. - Суспільний розвиток Візантії у працях Є.О.Черноусова (2010)
Кузьменко Ю. - Динаміка соціопрофесійних характеристик партійно-радянської номенклатури Української РСР в умовах розгортання курсу на перебудову (квітень 1985 – січень 1987 рр.) (2010)
Бардаш О. - Листування Михайла Коцюбинського з відомими українськими діячами наприкінці ХІХ – на початку XX століть (2010)
Ковалевська О. - Стосунки представників старої наукової еліти в світлі листування І. Турцевича й І. Йонинаса (2010)
Демченко Т. - Вронська Т.В. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин "ворогів народу” в Україні (1917 – 1953 рр.). - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 486 с. – бібліограф.: с. 458 – 478. (2010)
Колесник О. - Другі всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури (2010)
Титул, зміст (2010)
Чугаєва І. - Частотність згадування чернігівських князів у давньоруських літописних зводах як елемент контент-аналізу чернігівських фрагментів літописання (2010)
Ситий Ю. - Мироненко Л. Декоративні кахлі з оздоблення нововиявленої споруди палацового комплексу Івана Мазепи на Гончарівці (2010)
Пиріг П. - Перепис населення українських міст XVII ст. (2010)
Блакитний М. - Діяльність Чернігівського єпархіального свічкового заводу (1872 – 1916 рр.) за матеріалами часописів "Черниговские епархиальные известия" та "Вера и жизнь" (2010)
Кравченко О. - Соціально-економічний розвиток слобожанських монастирів середини XVII – XVIII ст. Монастирське землеволодіння (2010)
Стаховський А. - З книги "Дзеркало від писання божественного", Чернігів 1705 р. (Підготовка до друку, переклад з польської та церковно-слов'янської, коментарі Валерія Шевчука) (2010)
Рахно О. - Чернігівський губернський земський гласний О. Ф. Ліндфорс (До 120-х роковин від дня смерті) (2010)
Колєватов О. - Фінансування Слобідсько-Українських військових поселень до їх реорганізації у 30-х рр. XIX ст. (2010)
Клименко В. - Зміни в партійно-державному курсі щодо розвитку промислової кооперації (кінець 1940-х рр.) (2010)
Дедович Д. - Проблеми освіти Чернігівщини 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. на сторінках часопису "Радянська освіта" (2010)
Шара Л. - Медичне обслуговування населення Чернігова (70 – 90-і роки ХІХ ст.) (2010)
Терлецький В. - Пошуки і знахідки на ниві ушинськознавства (З нагоди 140:річчя від дня смерті К.Д.Ушинського) (2010)
Демченко Т. - Аркадій Казка: поет із розстріляного покоління (2010)
Спогади Михайла Жука про Київську школу Миколи Івановича Мурашка (Одеса, 1951-52 рр.) (Підготовка до друку, вступне слово, коментарі Ольги Єрмоленко, Наталії Суспи) (2010)
Старовойтенко І. - Чернігівщина на сторінках щоденної української газети "Рада” (1906–1914 роки) (2010)
Сергію Леп'явку – 50 (2010)
Половець В. - Буденний В. В серцях злинялий помаранч. Поезії (2005–2009 рр.). – Чернігів: "Чернігівські обереги”. – 2009. –88c. (2010)
Титул, зміст (2010)
Куриленко В. - Щільність заселення округи в кам'яному віці (2010)
Ситий І. - Князівська булла XI ст. (2010)
Скороход В. - Садибна забудова північної частини посаду городища Коровель у X - на початку XI ст. (2010)
Казіміров Д. - Менська сотня Чернігівського полку за переписними книгами 1666 р. (2010)
Гринь О. - Два нововиявлені описи Новгород-Сіверського намісництва (2010)
Непотенко І. - Бюджетні обстеження як джерело вивчення повсякденності жителів Чернігова 1920-х рр. (2010)
Блакитний М. - Діяльність Чернігівського єпархіального свічкового заводу (1872 - 1916 рр.) за матеріалами часописів "Черниговские епархиальньїе известия" та "Вера и жизнь" (2010)
Тарасенко О. - З історії Чернігівської Іллінської друкарні: матеріали до видання "Собрания поучений на все воскресные и праздничные дни" 1778 р. (2010)
Дятлов В. - Від "свободи" до "порядку": соціальні гасла і міфи Реформації XVI ст. (2010)
Чухно В. - Заблоцькі-Десятовські - видатні уродженці Чернігівської губернії (2010)
Рахно О. - Земська реформа 1864 р. і утворення органів земського самоврядування в Чернігівській губернії (2010)
Мисюра О. - О. Кониський - засновник шевченкознавства (2010)
Ярославська Л. - Розвиток сільського господарства Правобережної України кінця XIX - початку XX ст.: історіографічний аспект (2010)
Олянич В. - Особливості кооперативної форми збуту продукції селянськими господарствами в УСРР у 20-х рр. XX ст. (2010)
Курок О. - Наукові гіпотези в ґрунтознавстві XIX ст. (2010)
Житніков О. - Формування центрів дослідження російськоїісторіїна теренах США у XX ст. (2010)
Ходарченко Н. - Історико-архітектурний потенціал як основа розвитку Чернігова (2010)
Нетудихаткін І. - Образ "фундатора" Івана Мазепи після 1709 р. крізь призму однієї судової справи (2010)
Щоденник бойових дій шведської королівської арміїна Сіверщині 1708 року (Публікація та коментарі Олександра Дубини, переклад з німецької Володимира Дятлова) (2010)
Демченко Т. - Полонський М. Спогади священика / упорядники Є. Марховська, О. Тарасенко. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2010. – 360 с.: іл. (2010)
Бойко М. - В. М. Шевченко. Земельний ринок України (1861-1917 рр.). Монографія. – Ніжин: Вид-во "АСПЕКТ-ПОЛІГРАФ", 2010. – 344 с. (2010)
Титул, зміст (2005)
Чугунов І. Я. - Концептуальні засади бюджетної політики на 2006 р. (2005)
Гасанов С. С. - Збільшення бюджетних доходів у короткостроковому періоді, Кудряшов В. П., Островецький В. І. (2005)
Слухай С. В. - Трансфертні відносини у контексті неоінституціональної економічної теорії (2005)
Копилов В. А. - Досвід застосування програмно-цільового методу фінансування державного та муніципальних бюджетів Російської Федерації (2005)
Корень Н. В. - Проблеми та напрями бюджетного регулювання економіки (2005)
Швед Ю. А. - Гармонізація прямого оподаткування у Європейському Союзі: сучасні тенденції (2005)
Озерчук О. В. - Податки як інструмент впливу на обсяги інвестиційних ресурсів, дохідність та ризик інвестицій (2005)
Вишня М. М. - Особливості державного субсидіювання економіки України на сучасному етапі (2005)
Зражевська Н. В. - Сучасна боргова політика України (2005)
Дацій Н. В. - Розвиток фінансового ринку в Україні (2005)
Мещеряков А. А. - Практичні аспекти теорії банківського маркетингу, Яновчик В. О. (2005)
Барецький В. І. - Проблеми фінансового забезпечення розвитку адміністративно-територіальних утворень у контексті Європейської хартії місцевого самоврядування (2005)
Сафронова О. М. - Необхідність та перспективні напрями вдосконалення державної корпоративно-дивідендної політики в Україні (2005)
Самофалов П. П. - Управління корпоративними правами держави в Україні: проблеми та перспективи, Терещенко Г. М. (2005)
Бобров Є. А. - Застосування імітаційного моделювання для оцінки ефективності економічних механізмів розподілу фінансових ресурсів (2005)
Гура Н. О. - Методологія обліку дотацій, субсидій та відшкодування пільг у житлово-комунальному господарстві (2005)
Білоусова О. C. - Концептуальні засади складання фінансової звітності за сегментами (2005)
Ловінська Л. Г. - Інтеграція господарського обліку: стара проблема в новому ракурсі (2005)
Титул, зміст (2011)
Салтан О. - Урустай – "князь" менський (2011)
Половець В. - Половці: історіографія проблеми (2011)
Ситий І. - Виступ Івана Мазепи очима сучасників (2011)
Чухно В. - Садиба Судієнків в Очкиному (2011)
Рига Д. - Новгород-Сіверська єпархія та її роль у церковно-релігійному та освітньому житті Північного Лівобережжя останньої чверті XVІІІ ст. (2011)
Акименко С. - Перші старообрядницькі осередки на Чернігівщині (2011)
Демченко Т. - "Розстріляні ГПУ” (2011)
Фомська С. - Чернігівська "Просвіта" за часів Української Центральної Ради (2011)
Ясенчук О. - Підполковник армії УНР, сотник СС "Галичина", полковник УПА Іван Ремболович (2011)
Герасимчук О. - Ставлення чернігівського селянства до аграрної реформи Столипіна (2011)
Дорошок Н. - Чернігівська земська статистика на зламі XIX – XX століть (2011)
Колєватов О. - Соціальна структура Слобідсько-Українських військових поселень у першій третині ХІХ ст. (2011)
Єремєєв О. - Погляди І. Турцевича на революцію в контексті політичних ідей Е. Бьорка, Коростильов Т. (2011)
Срібняк І. - Інститут аджемі огланів в Османській імперії: джерела комплектування, особливості вишколу, кількісний склад (2011)
Листи П. М. Жолтовського зі згадками про Чернігівщину (підготовка до друку, коментар І. Тарасенко) (2011)
Легецька Л. - "Я думав, які теми були б цікаві…" Праці Григорія Кураса, спогади і матеріали про українського історика / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, державних п-в, установ і орг.; упоряд.: В. М. Бойко, Т. П. Демченко, І. Я. Каганова. – Чернігів: видавець Лозовий В. М., 2010. – 80 с.: іл. (2011)
Каранда М. - "Слов’янський сакрум" Володимира Личковаха, Колесник О., Пуліна В. (2011)
Володимиру Дятлову – 60! (2011)
Гриднева Т. В. - Исследование кинетики процессов получения кремнийсодержащих соединений из рисовой шелухи, Белая А. А., Сорока П. И., Тертышный О. А., Волкова С. А. (2010)
Корнієнко Я. М. - Умови стійкої кінетики процесу одержання багатошарових твердих композитів із заданими властивостями, Гатілов К. О., Науменко Д. О. (2010)
Корнієнко Я. М. - Методика експериментального дослідження теплообміну при кипінні рідин, Сидоренко С. В., Гулієнко С. В., Комиш Д. В. (2010)
Калишук Д. Г. - Применение метода Хорвата и Шуберта для расчетов ректификационных колонн получения этилового спирта высших категорий качества, Саевич Н. П. (2010)
Зайцев О. І. - Деякі питання процесу екстрагування біологічно активних речовин з рослинної сировини, Бойко М. М. (2010)
Снежкин Ю. Ф. - Конвективная низкотемпературная сушка растительных материалов, Шапарь Р. А., Дабижа Н. А. (2010)
Малежик І. Ф. - Масоперенос неполярних рідин дисперсіями мінералів, Манк В. В., Точкова О. В. (2010)
Атаманюк В. М. - Теплообмін під час фільтраційного сушіння збагаченого піску, Кіндзера Д. П., Гузьова І. О. (2010)
Стадник Р. В. - Визначення коефіцієнта внутрішньої дифузії при екстрагуванні олії з неподрібненого насіння амаранту гібриду (Amaranthus hibrydus), Семенишин Є. М. (2010)
Поперечний А. М. - Визначення оптимального температурного режиму сушіння топінамбура у відцентровому псевдозрідженому шарі, Жданов І. В., Асманова Ю. В. (2010)
Поперечний А. М. - Кінетика конвективного сушіння дріжджів на інерті, Павлов В. І. (2010)
Козак Н. Н. - Особливості екстрагування біологічно активних речовин у складних дисперсних системах, Жукотський Е. К., Авдєєва Л. Ю., Шаркова Н. О. (2010)
Сидоренко С. В. - Експериментальні дослідження роботи лабораторного стенду для очищення водних розчинів зворотним осмосом, Гулієнко С. В., Юдіна А. В., Тодорюк Т. В. (2010)
Сидоренко С. В. - Експериментальне визначення залежностей селективності і проникненості від концентрації хлористого натрію і тиску в апараті зворотного осмосу, Гулієнко С. В., Юдіна А. В., Тодорюк Т. В. (2010)
Михальчук О. Д. - Дослідження процесу теплообміну в сховищі радіоактивних відходів, Степанюк А. Р. (2010)
Семенишин Є. М. - Експериментальне визначення коефіцієнтів внутрішньої дифузії для умов екстрагування рідких та твердих цільових компонентів, Стадник Р. В., Троцький В. І. (2010)
Тимо І. Я. - Сушіння солоду в умовах фільтрації теплоносія (2010)
Білонога Ю. Л. - Вплив гідродинамічних показників розчинів на інтенсивність екстрагування органопрепаратів, Драчук У. Р. (2010)
Білонога Ю. Л. - Вплив природних поверхнево-активних речовин (ПАР) на гідромеханічні характеристики молока на межі стінка трубопроводу-потік, Максисько О. Р. (2010)
Симак Д. М. - Визначення рівноважної вологості сировинних матеріалів у виробництві цементу, Атаманюк В. М. (2010)
Воскресенская Е. В. - Особенности кинетики процесса сушки зерновых культур в термосифонно-механическом агрегате (2010)
Бурдо О. Г. - Выпаривание пищевых жидкостей в термомеханическом агрегате на базе вращающегося термосифона, Безбах И. В., Омар Саид Ахмед (2010)
Никитенко Н. И. - Математическое моделирование тепломассопереноса в процессах сорбции и десорбции в гранулированных сорбентах в адсорбере термотрансформатора, Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н. Н. (2010)
Корнієнко Я. М. - Моделювання процесу утворення твердих органо-мінеральних композитів, Сачок Р. В. (2010)
Никитенко Н. И. - Иccледование температурных зависимостей параметров переноса на базе молекулярно-радиационной теории (2010)
Потапов В. А. - Исследование энергоэффективности процесса сушки в тепломассобменных модулях с внутренним нагревателем, Якушенко Е. Н. (2010)
Алтайулы С. - Методика математического моделирования процесса сушки фосфолипидной эмульсии в ротационно-пленочном аппарате, Посметьев В. В. (2010)
Опарин С. А. - Расчет технологических параметров процесса измельчения в мельнице ударно-отражательного действия, Лещенко Е. В., Сорока П. И. (2010)
Білецький Е. В. - Течія в'язкопластичної рідини в плоскому каналі, Потапов В. О., Толчинський Ю. А., Петренко О. В. (2010)
Черемисинова А. А. - Математическое моделирование процесса получения триметафосфата натрия путем дегидратации однозамещенного ортофосфата натрия, Сорока П. И., Волкова С. А., Стеба В. К., Степневская Я. В. (2010)
Терзиев С. Г. - Математическое моделирование процессов переработки структурированных отходов в пищеконцентратном производстве (2010)
Ощипок І. М. - Енергозбереження в процесі конвективного сушіння фракцій харчових продуктів у вертикальних прямотокових камерах (2010)
Осадчук П. І. - Теоретичні основи технології очищення рослинних олій (2010)
Волочнюк В. П. - Математична модель процесу масопереносу в насадкових апаратах, Воронін Л. Г., Ракицький В. Л. (2010)
Степанюк А. Р. - Моделювання процесу одержання спученого перліту, Донець О. Є., Гріффен Ю. О., Малюга А. С. (2010)
Бурдо О. Г. - Моделювання процесу сушіння в блочній зерносушарці, Безбах І. В., Донкоглов В. І. (2010)
Мордынский В. П. - Исследование кинетики льдообразования при криоконцентрировании кофейного экстракта, Терзиев С. Г. (2010)
Калинин Л. Г. - Изменение давления в клеточных структурах при микроволновом подводе энергии (2010)
Потапов В. О. - Дослідження теплофізичних властивостей суспензій з вуглецевими нанотрубками, отриманими з коксового пилу, Шевченко С. О. (2010)
Шурчкова Ю. А. - Особенности состава микрофлоры молока при разных способах обработки, Ромоданова В. О., Ганзенко В. В., Недбайло А. Е. (2010)
Калинин Л. Г. - Применение метода регулярного режима для определения электро- и теплофизических характеристик дисперсных систем (2010)
Михайлова С. В. - Розробка перспективних технологічних процесів переробки ДПРАС й обладнання з використанням НВЧ-нагріву і вакуумування, Єфремов Ю. І., Кострова К. В., Деменко А. А. (2010)
Авдєєва Л. Ю. - Підвищення ефективності тепломасообмінних процесів при утворенні фосфоліпідних наночастинок (2010)
Ганзенко В. В. - Технології, що забезпечують довгостроковий термін зберігання продуктів (2010)
Буйвол С. М. - Інтенсифікація екстрагування в технології виробництва амарантового масла (2010)
Бурдо О. Г. - Распределение температур в продукте при его обработке полем сверхвысокой частоты, Рыбина О. Б. (2010)
Бурдо О. Г. - Дослідження елементів завантаження апаратів для мікрохвильової обробки харчової сировини, Яровий І. І., Малашевіч С. А., Ружицька Н. В. (2010)
Буйвол С. М. - Інтенсифікація екстрагування олії із шроту ріпака, Светлічний П. І., Саламаха В. І., Бандура В. М. (2010)
Бурдо О. Г. - Бародиффузионные технологии переработки растительного сырья (2010)
Чайка А. И. - Основные принципы новых безотходных технологий переработки ягодного сырья, Малецкая К. Д., Матюшкин М. В., Сильнягина Н. Б. (2010)
Бандуренко Г. М. - Комплексна ресурсозберігаюча переробка моркви з отриманням поліфункціональних харчових добавок, Левківська Т. М., Безусов А. Т. (2010)
Шеманська Є. І. - Удосконалення технології екстрагування фосфатидних концентратів з використанням ліпідної добавки, Осейко М. І. (2010)
Терешкін О. Г. - Оцінка ефективності термічної обробки картоплі парою під час її очищення комбінованим способом, Горєлков Д. В., Дмитревський Д. В. (2010)
Снежкин Ю. Ф. - Пищевой порошок функционального назначения, Петрова Ж. А. (2010)
Калинина Е. Д. - Сгущенный низколактозный продукт (2010)
Козлов Я. М. - Стільникові полікарбонатні пластики – основний конструктивний елемент полімерного сонячного колектора, Сухий М. П., Сухий К. М. (2010)
Корінчевська Т. В. - Перспективні методи акумулювання теплової енергії (2010)
Перетяка С. Н. - Перспективы биотоплива в Украине (2010)
Долінський А. А. - Одержання паливних сумішей з використанням біологічних компонентів, Грабов Л. М., Посунько Д. В. (2010)
Грабов Л. М. - Вдосконалення процесів одержання альтернативних палив з рослинних олій та спиртів, Шматок О. І., Базєєв Р. Є. (2010)
Бурдо О. Г. - Процеси переробки шламу в технологіях виробництва розчинної кави, Терзієв С. Г., Швєдов В. В., Ружицька Н. В. (2010)
Чалаєв Д. М. - Дослідження адсорбційного теплового насоса, що працює із застосуванням оборотних термохімічних реакцій, Шаврин В. С., Дабіжа Н. О., Корінчевська Т. В., Осадча Л. С. (2010)
Дубовкина И. А. - Методы повышения энергетической эффективности сушильных установок распылительного типа, Чалаев Д. М. (2010)
Бандура В. М. - Розвиток альтернативної енергетики в Україні та світі (2010)
Ряшко Г. М. - Анализ энергоэффективных технологий на предприятиях ресторанного и гостиничного бизнеса, Перетяка С. Н. (2010)
Снежкин Ю. Ф. - Использование теплового насоса для сушки зерновых культур, Пазюк В. М., Чалаев Д. М., Шаврин В. С. (2010)
Куц В. П. - Спосіб очистки газів від тонковолокнистого пилу, Балабан С. М., Чиж В. М., Ханик Я. М. (2010)
Плевако В. П. - Визначення форм рефлекторів теплотехнічних установок із двома випромінювачами, Костенко С. М., Педорич І. П. (2010)
Закалов О. - Енергозбереження при подрібненні м’яса у кутері, Мазяк З., Бортник А. (2010)
Вітенько Т. М. - Застосування кавітаційних пристроїв у процесах водоочистки на підприємствах молочної промисловості, Гащин О. Р. (2010)
Фалько О. Л. - Запобігання заклинюванню одиниць сипкої маси продукту в решеті вібраційної калібрувальної машини (2010)
Заплетніков І. М. - Визначення порівняльних шумових характеристик овочерізок, Кіріченко В. О., Севаторова І. С. (2010)
Заплетніков І. М. - Експериментальне дослідження впливу експлуатаційних параметрів картоплечисток на віброакустичні характеристики машин, Жидков Ю. В., Дахов О. Г., Булганов С. С. (2010)
Коробченко К. В. - Гидродинамика аппаратов с вихревыми и высокотурбулизированными потоками, Артюхов А. Е., Ляпощенко А. А., Склабинский В. И. (2010)
Корнієнко Я. М. - Дослідження енергетичних параметрів шестеренного насосу для перекачування високов’язких рідин, Швед М. П., Домінова Г. В., Сафонов С. В., Швед Д. М. (2010)
Кузьміна В. О. - Дослідження продуктивності шестеренного насоса в лінії для виробництва рукавної плівки, Корнієнко Я. М., Швед М. П., Швед Д. М. (2010)
Владимиров В. Н. - Исследование процесса перемещения пельменей в мерной емкости дозатора, Владимиров С. В. (2010)
Грабова Т. Л. - Отримання гелевих систем методом гідродинамічної обробки (2010)
Сидоренко С. В. - Експериментальне дослідження техніко-економічного критерія ефективності роботи блочного графітового теплообмінника, Вознюк Т. А., Волков Н. В. (2010)
Гордиенко А. В. - Влияние скорости перемещения высокоскоростной струи воды на эффективность процесса водорезания пищевых продуктов, Погребняк А. В., Куксин А. А. (2010)
Долінський А. А. - Технологія отримання замінника незбираного молока для відкорму сільськогосподарських тварин на основі екструдера, Шурчкова Ю. О., Ганзенко В. В., Радченко Н. Л. (2010)
Офатенко О. О. - Технология блочного вымораживания как шаг в будущее водоподготовки (2010)
Алтайулы С. - Сушка фосфатидных концентратов растительных масел в тонкопленочном слое на коническом роторно-пленочном выпарном аппарате (2010)
Луговський О. Ф. - Ультразвуковий кавітаційний екстрактор для рідинно-дисперсних середовищ, Берник І. М. (2010)
Титул, зміст (2011)
Келембет С. - Сіверські князі Наримунтовичі (2011)
Пиріг П. - Про політичне становище України за доби Руїни (2011)
Пилипенко В. - Ворог мого ворога - мій друг, або Ідея польсько-перської співпраці в середині XVI - середині XVII ст. (2011)
Циганок О. - На переломі: епітафії у поетиці "Fons саstalius" (Кастальське джерело) (1700 - 1701 р.) (2011)
Чугаєва І. - Давньоруське літописання в студіях М. І. Костомарова (2011)
Курач С. - До питання історичної реконструкції колекції Ґалаґанів (2011)
Радько П. - Образ козацького полковника періоду Хмельниччини як учасника державотворення в новітній українській історіографії (2011)
Царенок А. - Естетичні аспекти світогляду Георгія Кониського в контексті ідей українського бароко (2011)
Панченко В. - Іван Петрович Білоконський: біографія (1855-1931 рр.) (2011)
Морозов В. - Внесок дворянського роду Марковичів-Маркевичів у культурно-освітні процеси Лівобережної України другої половини XIX - початку XX ст. (2011)
Ігнатенко М. - Середньостатистичний стан здоров'я сучасного українського селянина (2011)
Нагорний В. - Охорона єдності Російської православної церкви за "Уставом Духовньїх Консисторий" від 27 березня 1841 року (2011)
Ачкїназі Б. - Рурська криза 1923-1924 років та її наслідки (постановка проблеми та історіографічний аспект) (2011)
Магурчак А. - Андрій Жук у внутрішньопартійній боротьбі УСДРП 1908- 1912 рр. (2011)
Нескорені (свідчення в'язня концтабору Дахау) (Підготовка до друку, передмова та коментарі А. Морозової) (2011)
Демченко Т. - Рахно О. Чернігівські земці (історико-біографічні нариси) Чернігів: КП "Видавництво "Чернігівські обереги”, 2009. – 352 с. (2011)
Дзюба С. - Кралюк П. Шестиднев, або Корона дому Острозького: Роман. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 320 с. (2011)
Шуміло В. - Початок хрещення Русі за часів князя Оскольда (2011)
Титул, зміст (2011)
Кривошея І. - Неурядова старшина Чернігівського полку за при- сягами XVII - XVIII ст. (2011)
Ситий І. - Чернігівські стародруки в зібранні Чернігівського історичного музею імені В.В.Тарновського (2011)
Пригоровська Л. - Питання освіти в діяльності Сосницької міської думи (2011)
Горобець С. - До історії участі українських козаків у військових подіях початкового етапу Північної війни (1700 - 1702 рр.), Рябцев В. (2011)
Похід Пилипа Орлика в Україну 1711р. Кримсько-татарський та шведський аспекти (Публікація та коментарі О. Дубини, переклад О. Циганок) (2011)
Чухно В. - Історія Гамаліївського Харлампієва монастиря (2011)
Пилипенко О. - Експортно-імпортні операції в Чернігівській губернії на початку ХХ ст. (2011)
Блакитний М. - Офіцери колишньої російської імператорської армії, поховані у Чернігові (1900-1918 рр.) (2011)
Моціяка П. - Йосиф Леціус на чолі Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині (1913-1914 рр.) (2011)
Васильчук В. - Початок політичної діяльності Андрія Жука (1900-1907 рр.), Таравська Я. (2011)
Литвин К. - З історії формування етнографічної колекції виставки XIV археологічного з’їзду в Чернігові (2011)
Аскерова Л. - Реклама в Чернігові в ХІХ- на початку ХХ століття (2011)
Васильчук Г. - Ступак Ф. Благодійна та суспільна опіка в Україні (кінець XVIII - початок ХХ ст.).- Київ: Видавництво Інституту історії України НАН України. 2009.–269 с. (2011)
Павленко С. - Таирова-Яковлева Т. Иван Мазепа и Российская империя. История "предательства”. М.: Издательство Центрполиграф, 2011. – 525 с. (2011)
Дзагалов А. - Українська діаспора Кабардино-Балкарії (2011)
Титул, зміст (2005)
Чугунов І. Я. - Інформатизація суспільства в системі регулювання економіки, Плескач В. Л. (2005)
Козюк В. В. - Проблеми оптимізації фіскальної політики при вступі до ЄВС: аспекти виконання монетарних критеріїв євроконвергенції (2005)
Старостенко Н. В. - Фінансово-організаційні інструменти стимулювання економічного зростання в містах (2005)
Тарасюк М. В. - Перспективні напрями удосконалення бюджетування торговельних підприємств (2005)
Сафронова О. М. - Основні стратегії управління державними пакетами акцій в сучасних умовах України (2005)
Щербина І. Ф. - Особливості формування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин у 2005 р. (2005)
Гончаренко О. В. - Формування бюджетів самоврядування в контексті реформи міжбюджетних відносин (2005)
Морозов Д. М. - Особливості та завдання фінансового планування на газовидобувних підприємствах (2005)
Стефанюк І. Б. - Проблеми використання контролінгу в національній системі державного фінансового контролю (2005)
Білоусова О. С. - Методологічні та організаційні засади короткострокового фінансового планування (2005)
Гаврилюк О. В. - Стратегічні моделі функціонування провідних комерційних банків світу в умовах глобалізації, Кутовенко В. М. (2005)
Павлюк С. М. - Вдосконалення формування депозитних ресурсів комерційних банків (2005)
Кудряшов С. В. - Показники дохідності споживчого кредитування (2005)
Кривоног О. Л. - Банківське кредитування малих підприємств: необхідність та проблеми здійснення (2005)
Титул, зміст (2011)
Долженко Ю. - До питання про дискретні ознаки на людських черепах із Чернігова X–XIII ст. (2011)
Кривошея І. - Присяги російським царям XVII-XVIII ст. як джерело історії неурядової старшини Гетьманщини (2011)
Циганок О. - Особливості та шляхи рецепції леонінських віршів-епітафій в українських поетиках та риториках XVII-XVIII ст. (2011)
Пиріг П. - Стародуб у вирі визвольної боротьби українського народу середини – другої половини XVII століття (2011)
Рига Д. - Новгород-Сіверська духовна семінарія (1785-1797 рр.) – провідний релігійний навчальний заклад на Чернігівщині в останній чверті XVІІІ ст. (2011)
Тарасенко О. - З історії перекладу Святого Письма у Чернігівській єпархії в першій половині XIX ст.: віршоване Євангеліє протоієрея Матвія Данилевича (2011)
Чухно В. - Новгород-cіверський предводитель дворянства Олександр Михайлович Судієнко та його нащадки (2011)
Колєватов О. - Землекористування в Слобідсько-Українських військових поселеннях у першій третині ХІХ ст. (2011)
Рахно К. - Горщик і горщиця: феноменологічний вияв метафізики статі (2011)
Чуткий А. - Архів Київського комерційного інституту як важливий корпус документів з історії України початку XX ст. (2011)
Терлецький В. - Уродженці Чернігівщини на сторінках "Основи" (з нагоди 150-річчя появи першого українського часопису) (2011)
Чухліб Т. - Народжений на берегах Десни (до 70-річчя письменника, журналіста та громадського діяча Василя Чухліба) (2011)
Дзюба С. - Лизанчук В., Рожик М. Історія російщення українців – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 412 с. (2011)
Мацаєнко А. М. - Антена базової станції з секторною діаграмою направленості в азимутальній площині (2013)
Гайворонская Г. С. - Сравнительная оценка жизненного цикла человека и телекоммуникационных технологий, Ганницкий И., Яцук П. (2013)
Сахарова С.В. - Возможный поход сокрытия путей и имен файлов в web – пространстве, Брицкий С.В., Гуржий Н.А. (2013)
Дружинін В.А. - Модифікований метод оцінки коефіцієнта безэховости камер СВЧ, Наконечний В.С., Толюпа С.В. (2013)
Манько О.О. - Захист вхідних кіл приймачів радіорелейних станцій мікрохвильового діапазону від потужних імпульсних завад (2013)
Домаскин О. М. - Оценка необходимого объёма измерений параметров телекоммуникационных сетей (2013)
Розоринов Г.Н. - Защита информации в оптоволоконных кабельных сетях, Фендри Мохаммед Аймен. (2013)
Зінченко Я.В. - Методи обчислення добутку багато розрядних чисел та їх оптимізація. Частина І (2013)
Ярцев В.П. - Принципы и методы построения системы экспертной оценки информационных моделей устройств отображения информации (2013)
Бурячок В.Л. - Можливість забезпечення захисту від інформаційно-психологічного впливу на основі універсального методу побудови онтологій, Шиян А.А. (2013)
Богданович В.Ю - Методологічний підхід до обґрунтування функціонування системи забезпечення кібернетичної безпеки України, Алексєєв М. (2013)
Саркісян А. О. - Розробка технології виноградного соку з високим вмістом фенольних сполук, Безусов А. Т. (2009)
Сапожнікова Н. Ю. - Розробка нового способу концентрування фруктових пюре, Лято В. І., Безусов А. Т. (2009)
Колесніченко С. Л. - Окислювально-відновний потенціал води й соків (2009)
Палвашова Г. І. - Про нові підходи до бланшування зеленого горошку, Алі Реайд Шамкі (2009)
Кобєлєва С. М. - Використання поверхнево-активних речовин у нових технологіях сушіння зелені, Труфкаті Л. В. (2009)
Тележенко Л. М. - Вплив швидкості і умов заморожування на динаміку фенольного комплексу десертів, Паскал Ю. Г. (2009)
Білоусова І. О. - Дослідження умов одержання драглеподібних продуктів з використанням ферментів рослинного походження, Безусов А. Т. (2009)
Калугіна І. М. - Добавки з ламінарії, збагачені кальцієм в технологіях драглеподібних страв (2009)
Мороз М. С. - Екологічна безпека овочевої продукції при використанні зоофагів у закритому ґрунті, Омельченко О. І. (2009)
Безусов А. Т. - Вивчення ферментативних систем топінамбуру для отримання інуліну та інуліноподібних речовин in vitro, Пилипенко І. В., Средницька З. Ю. (2009)
Доценко Н. В. - Дослідження змін природних полімерів при механодеструкції продуктів рослинного походження, Подорога В. І. (2009)
Малюк Л. П. - Закономірності впливу ароматичної сировини на біофлавоноїди плодово-ягідних соусів, Зіолковська А. В., Гурікова І. М. (2009)
Сирохман І. В. - Шляхи вдосконалення складу та технологій паст з гарбуза, Філь М. І. (2009)
Українець А. І. - Теоретичне обґрунтування параметрів фракційної розгонки ефірних олій, Фролова Н. Е. (2009)
Романовська Т. І. - Регенерація відбільної глини у виробництві олії, Романовський І. Я. (2009)
Капліна Т. В. - Вплив вихрового шару феромагнітних частинок електромагнітного поля на показники якості соняшникової олії, Положишникова Л. О. (2009)
Д’яков О. Г. - Дослідження часу спін-спінової та спін-гратової релаксації драглів агару з добавками, Теймурова А. Т., Перцевой Ф. В., Сафонова О. М. (2009)
Радіонова О. В. - Розробка технології слабоалкогольних винно-овочевих напоїв з тривалим терміном зберігання, Осипова Л. А. (2009)
Мельник І. В. - Дослідження фізико-хімічних показників виноградних вин, оброблених білками злакових культур, Аветисян Е. В., Абрамова Т. Б. (2009)
Попова Е. М. - Вплив магнітної обробки на показники якості етанолу, Боровікова Н. О., Фефелов О. О. (2009)
Бабакіна Е. Л. - До питання про термостійкість дріжджів-шизосахароміцетів, Толстенко Д. П., Кишковська С. А., Толстенко Н. В. (2009)
Віннікова Л. Г. - Особливості виробництва балика з термічною активацією, Дубатовка Г. В., Асауляк А. В., Врем’я І. Б. (2009)
Віннікова Л. Г. - Встановлення строку зберігання напівкопчених ковбас зі зниженим умістом нітрита натрія, Асауляк А. В. (2009)
Патюков С. Д. - Вплив харчових волокон різних типів на якісні показники м’ясних консервів, Окунєва І. А., Златова М. І. (2009)
Савінок О. М. - Вивчення впливу продуктів бджільництва на фізико-хімічні властивості білків м’яса, Літвінова І. О. (2009)
Стинга Л. М. - Деякі аспекти проектування м’ясопродуктів, Семікоз Н. А. (2009)
Віннікова Л. Г. - Вплив внесення нетрадиційної сировини на тривалість зберігання м’ясопродуктів функціонального призначення, Агунова Л. В., Азарова Н. Г. (2009)
Віннікова Л. Г. - Характеристика біологічно активної добавки "Гемовін" на основі боїнської крові та виноградних вичавок, Шлапак Г. В., Луконіна І. М. (2009)
Віннікова Л. Г. - Структуростабілізуючі добавки для заморожених м'ясних напівфабрикатів на основі гідроколоїдів, Глушков О. А., Янкова К. Д. (2009)
Корзун В. Н. - Науково обґрунтована технологія паштетної продукції з БАД на основі водоростевої сировини, Свідло К. В. (2009)
Ткачова Д. Л. - Генетична активність неорганічної фракції зразків ковбасних виробів, Дуган О. М. (2009)
Левчук Н. І. - Економічні аспекти виробництва м’яса птиці (2009)
Дідух Н. А. - Інноваційна технологія виробництва неферментованих молочних напоїв геродієтичного призначення, Дідух Г. В. (2009)
Дідух Н. А. - Симбіотичний комплекс для виробництва ацидофільних кисломолочних продуктів з підвищеними функціональними властивостями, Могилянська Н. О., Власенко О. В. (2009)
Могилянська Н. О. - Встановлення впливу компонентів антиоксидантного комплексу на показники якості сметани діабетичного призначення (2009)
Молокопой Л. О. - Обґрунтування параметрів оброблення сичужного згустку та сирного зерна при виробництві біфідовмісних твердих сичужних сирів, Дідух Н. А. (2009)
Величко Т. О. - Дослідження процесу ферментації молока, збагаченого зародками пшениці, Лисогор Т. А., Кручек О. А. (2009)
Варанкіна О. О. - Вплив мікроорганізмів (заквасок) на збереження бета-каротину у складі йогуртних продуктів, Кричковська Л. В. (2009)
Родак О. Я. - Поліпшення жирнокислотного складу спредів з використанням нетрадиційних олій (2009)
Цісарик О. Й. - Консистенція масла, виготовленого з молока корів, яким згодовували насіння ріпаку (2009)
Сабадош Г. О. - Оптимізація рецептурного складу молочних десертів з пінною структурою, Горальчук А. Б., Трощий Т. В. (2009)
Шпирко Т. В. - Отримання фосфоліпідних добавок з рослинної сировини, Капрельянц Л. В., Щапіна О. Ф., Шевченко О. В. (2009)
Килименчук О. О. - Особливості біотехнологічної переробки нетрадиційних відходів рослинної сировини, Величко Т. О. (2009)
Д’яконова А. К. - Дослідження процесу структуроутворення у білкових системах, Ткаченко О. С. (2009)
Штепа Є. П. - Перспективи використання в харчовій промисловості і медицині омагнічених рідинних середовищ, Дроздов О. І., Нурудінова К. А. (2009)
Глух И. С. - Аспекты применения подсолнечного лецитина в пищевой промышленности, Школа О. И., Клочкова В. Е., Шульга С. М., Гаманухо В. И. (2009)
Демидов І. М. - Одержання харчових ПАР з використанням реакції переетерифікації, Златкіна Г. І. (2009)
Бєлінська А. П. - Застосування β-каротину біотехнологічного походження у функціональних жирових продуктах, Кричковська Л. В. (2009)
Хомич Г. П. - Плоди дикорослої сировини – джерело біологічно активних речовин для харчових продуктів (2009)
Осадчук І. В. - Система ISO – керування якістю та безпекою продуктів харчування, Задорожний А. В. (2009)
Пивоваров Є. П. - Перспективи використання капсульних структурованих продуктів у харчуванні, Кондратюк Н. В. (2009)
Рябець О. Ю. - Закономірності дифузії іонів кальцію в середовищі натрію альгінату в технології капсульних продуктів, Пивоваров Є. П., Гринченко О. О. (2009)
Наконечна Ю. Г. - Дослідження оптимальних параметрів попередньої обробки грибів гливи звичайної при виробництві комбінованих продуктів харчування, Ястреба Ю. А. (2009)
Некрасов П. О. - Кінетика кристалізації жирів, збагачених діацилгліцеринами, Таратун Я. М., Плахотна Ю. М., Подлісна О. В. (2009)
Дубинець К. О. - Шляхи підвищення біологічної цінності акулячого печінкового жиру, Федак Н. В. (2009)
Пилипенко Л. М. - Аналіз ризиків небезпечності харчових продуктів, Вікуль С. І., Гайдукевич Д. К., Клещева Н. С. (2009)
Плахотін В. Я. - Проблеми розробки і впровадження системи НАССР та шляхи їх вирішення, Тюрікова І. С., Суткович Т. Ю. (2009)
Янушкевич Д. А. - Удосконалення національної системи стандартизації на продукти харчування, Чорна Т. О. (2009)
Бурдо О. Г. - Аналіз процесів демінералізації води, Офатенко О. О., Крутій Г. О. (2009)
Василів О. Б. - Програмно-апаратний комплекс для вимірювання й реєстрації температур в процесі опріснення води, Тюхай Д. С. (2009)
Шалигін О. В. - Захист від корозії трубопроводів при опрісненні технологічної води, Тіщенко В. М., Кашкано М. А. (2009)
Нужин Є. В. - Процес сортування томатів у воді під тиском, Гладушняк О. К., Олісієнко Ю. В. (2009)
Хобін В. А. - Концептуальна модель процесу екструдування рослинної сировини як об'єкта управління, Єгоров В. Б. (2009)
Хобін В. А. - Автоматизоване робоче місце для дослідження процесів управління АДХМ, Тітлова О. О. (2009)
Вендров І. Б. - Визначення поля швидкостей рідкого середовища при переміщенні його в турбулентному потоці по трубопроводу циліндричної форми (2009)
Іщенко І. М. - Моделювання і аналіз циклів абсорбційних водоаміачних холодильних машин, Тітлов О. С. (2009)
Кишкин А. А. - К постановке задачи об энерго-технической утилизации низкопотенциального тепла, Карасев В. П., Титлов А. С., Морозов Н. В. (2009)
Мелкозеров М. Г. - Центробежный фазоразделитель систем терморегулирования, Делков А. В. (2009)
Кишкин А. А. - Динамика турбулентного пространственного пограничного слоя с поперечным градиентом давления, Черненко Д. В., Титлов А. С., Смирнов П. Н. (2009)
Ліщенко Н. В. - Технологія ресурсовідновлювальної обробки в машинобудуванні (2009)
Некоз О. І. - Підвищення зносостійкості ножів кутера плазмово-детонаційним зміцненням, Осипенко В. І., Батраченко О. В. (2009)
Мирончук В. Г. - Фактор прискорення абсорбції діоксиду вуглецю лужними цукровими розчинами в крапельному режимі, Пономаренко В. В. (2009)
Сталімбовська А. С. - Забезпечення харчової безпеки і екологічно чистої технології виробництва коптильних препаратів (2009)
Білонога Ю. Л. - Використання поверхнево-активних речовин при виробництві органопрепаратів, Драчук У. Р. (2009)
Литвиненко О. А. - Кавітаційне диспергування багатокомпонентних харчових емульсій, Некоз О. І., Колногуз О. А. (2009)
Шарахматова Т. Є. - Розробка технології морозива для людей з лактазною недостатністю, Лозова О. (2009)
Титул, зміст (2011)
Пономаренко О. - Ідеї патріотизму в українській політичній думці другої половини XV- початку XVII ст. (2011)
Половець В. - Половці: історичні джерела (2011)
Галь Б. - Міста-фортеці Лівобережної України на зламі XVIII-ХІХ ст. (2011)
Непотенко І. - Офіційні та неофіційні форми відпочинку у системі "правильних" практик дозвілля 1920-х рр. (на прикладі міста Чернігова) (2011)
Дубина О. - Шведська реляція про Полтавську битву. Новий погляд. (Публікація та коментарі Олександра Дубини, переклад зі старошведської Хокана Хенрікссона), Хенрікссон Х. (2011)
Подорван А. - Максаківський монастир — до історії заснування (2011)
Тарасенко О. - До історії Чернігівського відділення Російського біблійного товариства (1819 - 1822 рр.) (2011)
Горбунова Г. - Постать протодиякона Василя Потієнка в історії Української автокефальної православної церкви (за документами ЦДАЗУ) (2011)
Демченко Т. - З епістолярної спадщини Володимира Самійленка: віршоване послання до Олександра Кониського (2011)
Нестеренко Л. - Діяльність волосних правлінь Чернігівщини в першій пол. ХІХ ст. по організації рекрутської повинності (2011)
Сеніна Л. - Особливості витоків концепцій Східного питання в англомовній історіографії другої половини ХХ ст. (2011)
Субботіна І. - Методологія дослідження соціальних питань за програмами загальних переписів населення 1959 - 2001 рр. (2011)
Чухно В. - Письменник Микола Маркович Колмаков (2011)
Шпоть О. - Більське городище на Сумщині - столиця царя Орія (2011)
Пиріг П. - Микола Миклухо-Маклай: мандрівник, учений, гуманіст (до 65-річчя від дня народження) (2011)
Ткач М. - Музика мови і мова музики (2011)
Іваницька С. - Шрагівські читання: зб.статей і матеріалів / відп. ред. О. Коваленко. Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2011. - Вип. 1. - 128 с. (2011)
Кондратьєв І. - "Смеялось время над людьми, Упорно люди храм взводили". Сборник материалов по истории украинско-русского рода XVI - ХХ вв. Составитель В. К. Шахбазова. - М. : "Древлехранилище", 2008. - 364 с. (2011)
Колесник О. - Треті всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури (2011)
Дубницький В. Ю. - Програмна система для обчислення ефективності банківських операцій із цінними паперами з використанням нестандартних інтервальних арифметичних операцій, Кобилін А. М., Шкодіна І. В. (2014)
Пасічник А. М. - Розрахунок максимального потоку вантажів у транспортній мережі шляхом застосування алгоритму Форда–Фалкерсона, Кутирєв В. В., Бугерко К. М. (2014)
Куземко В. А. - Резонанс третьего порядка в задаче о стабилизации движения космического аппарата с помощью внешних моментов, Костюшко И. А. (2014)
Мороз Б. І. - Дослідження і вдосконалення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень у спортивному суддівстві, Вікторов В. В. (2014)
Кущенко Є. С. - Аналіз стану та перспектив розвитку системи контейнерних терміналів (2014)
Иванченко О. В. - Стохастическая модель надежности инфраструктуры как сервиса облачных вычислений, Смоктий К. В., Харченко В. С., Блындюк И. В. (2014)
Кулаков Ю. О. - Спосіб розподілення каналів у мобільній мережі, Короненко А. М. (2014)
Халіпова Н. В. - Підвищення ефективності доставки вантажів з урахуванням тривалості виконання операцій у міжнародних автомобільних пунктах пропуску, Товт Ю. М. (2014)
Янушкевич Д. А. - Застосування вимог міжнародних стандартів ISO в системі управління ризиками в митній справі, Іванов Л. С. (2014)
Кузьменко А. І. - Оптимізація маршрутів доставки вантажів на підставі кластерного аналізу (2014)
Таранець О. І. - Удосконалення методу оптимізації керованих відчепів у розрахунковій групі (2014)
Козаченко Д. М. - Дослідження коефіцієнтів зйому в умовах прискореного та швидкісного руху пасажирських поїздів, Папахов О. Ю., Логвінова Н. О. (2014)
Мороз Б. І. - Використання онтологій в управлінні знаннями для покращання інформаційної сфери у суспільстві, Костенко Д. Є., Костенко В. В. (2014)
Пасічник А. М. - Прогнозування пропускної спроможності пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон, Клен О. М., Дравненков Д. І. (2014)
Россочинський В. М. - Прогнозування рядів динаміки за наявності коливань, Булгакова О. Ф. (2014)
Козаченко Д. М. - Транспортне забезпечення експорту українських товарів до Європейського Союзу, Окороков А. М., Гревцов С. В. (2014)
Титул, зміст (2012)
Келембет С. - Рюрик-Костянтин Ольгович - загадковий чернігівський князь XIII століття (2012)
Половець В. - Половці і монголо-татари (2012)
Пиріг П. - Петро Конашевич-Сагайдачний: історичні нариси життя та діяльності (2012)
Ситий Ю. - Топографія та структура укріплень давньоруського Чернігова в різні періоди його історії (2012)
Морозова А. - Чернігів і відомий, і невідомий (2012)
Хенрікссона Х. - Невідомі листи Пилипа Орлика з регіонального державного архіву м. Лунд (Швеція) (Публікація та примітки Хокана Хенрікссона, переклад з латинської Ольги Циганок, коментар і примітки до нього Олександра Дубини), Циганок О., Дубини О. (2012)
Ситий І. - Чернігівське видання "Акафісты с каноны" 1785 р. (2012)
Ільїн О. - Білоруська соціал-демократична громада Чернігівщини (2012)
Тригуб О. - Тестаменти як джерело з історії земельних володінь Чернігівського Борисоглібського монастиря (2012)
Гапоненко Д. - Ніжинський Благовіщенський монастир (XVIII - початок ХХ ст.): історіографія проблеми (2012)
Цимбаленко І. - Василь Гордійович Андрієвський(1881 - 1930) (2012)
Тарасенко О. - Листи Чернігівського архієпископа Філарета(Гумілевського) до О. М. Бодянського (2012)
Блакитний М. - Генерал від інфантерії Віталій Миколайович Троцький (2012)
Гриценко І. - Життєвий шлях та військова діяльність генерал-хорунжого Володимира Савченка-Більського (2012)
Гаврик В. - Ісак Мазепа: перші кроки у великій політиці (2012)
Потапенко Я. - Історичні дослідження травматичного психосоматичного досвіду як соціокультурного наслідку Голодомору 1932-1933 рр. (2012)
Мітеров О. - Трудові ресурси селянського господарства Чернігівської губернії (1861 - 1917 рр.) (2012)
Заєць О. - Земська меліорація на Чернігівщині, або Чому на Лівобережному Поліссі так мало боліт (2012)
Ямполець П. - Система оплати праці міського населення України на початку 1920 рр. (2012)
Рахно О. - Красовський: віхи життя та громадсько-політичної діяльності, Казимир Ю. М. (2012)
Баламут А. - Формування місцевих органів влади Чернігівщини в роки незалежності України (1989-2004 рр.) (до визначення проблеми) (2012)
Циганок О. - Про єдиний взірець давньої української шкільної епічної епіцедії (2012)
Пархоменко В. - Розгадано місце розташування літописного міста Яришева? (2012)
Берест Д. - Загадки Велесової книги (2012)
Мисюра О. - Володимиру Половцю-75! (2012)
Сповнена творчих сил (2012)
Шакун Н. - Пам'яті Чернігівського любомудра (2012)
Іванова А.Є. - Бюджетна компетенція як елемент правового статусу органів державної влади (2014)
Кашульська К. О. - Контроль щодо правового статусу біженців, як чинник приватної безпеки (2014)
Малихіна А. О. - Зарубіжний досвід організації та правового забезпечення роботи апарату суду (2014)
Задихайло Д. В. - Державне макроекономічне регулювання: питання систематизацї правового забезпечення (2014)
Денисова Р. О. - Питання захисту права на наукове відкриття (2014)
Шевердіна О. В. - Правовий механізм залучення іноземних інвестицій (2014)
Плавшуда К. В. - Інвестиційна політика держави в металургійній галузі: господарсько-правове забезпечення (2014)
Денисов А. І. - Технологічна безпека української держави: завдання господарсько-правового забезпечення (2014)
Стадник К. О. - До проблеми юридичного визначення територіальних меж ринків в умовах економічної глобалізації (2014)
Усатий В. О. - Господарсько-правове забезпечення промислової політики держави (2014)
Бочкова І. І. - Питання організаційно-господарського впливу держави на обіг біотехнологій в Україні (2014)
Шимко А Р. - Удосконалення законодавчого механізму ліцензування діяльності у сфері обігу металобрухту (2014)
Цувіна Т. А. - Незалежність суду як елемент права на суд у цивільному судочинстві (2014)
Острівний І. М. - Заохочення як засіб правового стимулювання працівників (2014)
Мірошников І. Ю. - Деякі питання провадження в суді апеляційної інстанції (порядок, строки та межу перегляду судом апеляційної інстанції (2014)
Коваленко Л. П. - Деякі питання щодо визначення інформаційного права (2014)
Усатий В. О. - Невід`ємна частина судової системи - господарські суди, Суярко Т. Д. (2014)
Вимоги щодо оформлення наукових статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2005)
Максюта А. А. - Фінансово-бюджетна складова системи державного управління і місцевого самоврядування (2005)
Чугунов І. Я. - Перспективне прогнозування і планування бюджетних показників України на 2007- 2009 роки, Книшенко І. Ф. (2005)
Кудряшов В. П. - Пріоритети бюджетної політики (2004-2005 роки) (2005)
Павлюк К. В. - Концептуальні підходи до формування доходів бюджету розвитку (2005)
Зайчикова В. В. - Показники оцінки фінансової самодостатності органів місцевого самоврядування, Хомра І. О. (2005)
Марченко С. М. - Єврооблігації як інструмент фінансування бюджетного дефіциту (2005)
Цибок В. О. - Бюджетна підтримка розвитку АПК з використанням механізму здешевлення кредитів (2005)
Лук'яненко І. Г. - Моделювання впливу податкової політики на економічне зростання в Україні (2005)
Затонацька Т. Г. - Побудова та використання економетричних моделей для прогнозування інфляції в Україні, Ставицький А. В. (2005)
Плескач В. Л. - Засоби вдосконалення інформаційного забезпечення підприємницької діяльності в Інтернеті (2005)
Карпенко Г. В. - Особливості функціонування світової фінансової системи в умовах глобалізації (2005)
Шерстюк Л. І. - Напрямки та форми трансформації коштів домогосподарств в інвестиції для потреб національної економіки (2005)
Рязанова Н. С. - Державне стимулювання інвестицій в оновлення техніки та технологій через механізм податкової амортизації (2005)
Гайдуцький А. П. - Інвестиційна привабливість нових форм господарювання (2005)
Ловінська Л. Г. - Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні (2005)
Квасовський О. Р. - Концепція реформування спеціальних режимів оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні (2005)
Дзюба Л. А. - Критичний аналіз методології обліку активів відповідно до вимог П(С)БО 27 "Діяльність, що припиняється" (2005)
Титул, зміст (2011)
Троцька В. - З історії дослідження випалювальних споруд Х-ХІІІ століть Лівобережної України (2011)
Пономаренко О. - Формування української національної ідеї в XVII ст.: історіографічний аспект (2011)
Кондратьєв І. - Скільки років Ріпкам? (2011)
Пиріг П. - Соціально-економічний розвиток Стародуба в другій половині ХVІІ століття (2011)
Блакитний М. - З історії села Костобобрів (2011)
Колесник О. - Благодійність православного духовенства у справі поширення жіночої освіти в Чернігівській губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ століть (2011)
Маслійчук В. - Дитина на Північному Лівобережжі у другій половині XVIII ст. (2011)
Костенко Л. - Магічні прийоми впливу на урожай у період оранки та сівби на Лівобережному Поліссі (2011)
Рига Д. - Чернігівський державний історико-культурний заповідник у 1929–32 роках (2011)
Герасименко О. - Переселенська політика на Лівобережжі під час столипінської аграрної реформи (2011)
Шевченко В. - Ринкова мобілізація земельної власності в роки столипінської аграрної реформи (на матеріалах України) (2011)
Казимір В. - Діяльність В. Дубровського на чолі харківської "Просвіти" (1941–1943 рр.) (2011)
Дорошок Н. - Діяльність земського статистичного відділення по опису та оцінках промислових підприємств Чернігівської губернії (2011)
Іваницька С. - Чернігівські кадети та влада в 1905–1914 роках: імперський та регіональний виміри (2011)
Боровик А. - Чи не настав той час? (2011)
Морозов В. - Дворянки Лівобережної України та література другої половини XIX - початку XX ст. (2011)
Студьонова Л. - Семейкина Н. Н. Две певицы – две судьбы: С. Ф. Селюк- Рознатовская и Г. С. Селюк-Лапина. – Харьков: Наше слово, 2011. — 166 с.: ил. (2011)
Титул, зміст (2012)
Ковбаса В. - Князь Дмитро Вишневецький і козацтво (2012)
Капустін К. - Археологічні пам’ятки Дніпровського Лівобережжя середини ХІІІ–XV ст. (за матеріалами розвідок 40-х – 70-х рр. ХХ ст.) (2012)
Половець В. - Половці: етнічна культура (2012)
Рига Д. - З історії монастирів Новгород-Сіверської єпархії (1785-1797 рр.) (2012)
Верещагіна Н. - Літургійні комплекси у вівтарних композиціях давніх храмів Києво-Чернігівського ареалу (2012)
Еткіна І. - Чернігівщина напередодні німецької окупації очима сільського вчителя (Дмитра Захаровича Браженка ) (2012)
Морозова А. - "…Чтоб общество сие могло узнать всех таковых трудолюбивых мужей…" (спроба розповсюдження діяльності Вільного економічного товариства у Чернігівській губернії) (2012)
Морозов В. - Участь дворянства Чернігівської губернії в редакційно-видавничій діяльності пореформеного періоду (2012)
Колєватов О. - Реформування Слобідсько-Українських військових поселень наприкінці 20-х рр. ХІХ ст. (2012)
Шевченко В. - До характеристики категорій земельних власників України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: духовенство та іноземні піддані (2012)
Нестеренко Л. - Контроль волосних правлінь Чернігівської губернії в першій пол. ХІХ ст. за виконанням населенням натуральних повинностей (2012)
Герасимчук О. - Виступи селянства Чернігівської губернії проти столипинського землевпорядкування в роки Першої світової війни (серпень 1914 – червень 1917 р.) (2012)
Кривопішин О. - Поєднання верст та миль: шлях від Одесько-Балтської до Південно-Західних залізниць через Російське Товариство Пароплавства і Торгівлі (РОПіТ) (2012)
Гребенюк О. - Спроби розв’язання Радою Народних Міністрів Української Народної Республіки земельного питання у березні-квітні 1918 року (2012)
Демченко Т. - Софія Русова про революціонерів-народовольців (2012)
Коропатник М. - Еволюція політичних партій в незалежній Україні (1991 – 2011 рр.) (2012)
Єсипенко Д. - Повість Бориса Грінченка "Під тихими вербами":історія створення, перші публікації (2012)
Чухно В. - Основні етапи життя та наукової діяльностіІвана Івановича Пантюхова (2012)
Студьонова Л. - Нащадок слабинського сотника (2012)
Воронко О. - Особливості етномовних процесів у сучасній Україні: регіональний аспект проблеми (2012)
Міщанин В. - Опішнянський гончар Федір Задорожний (За матеріалами кримінальної справи) (2012)
Горбатюк О. - Потреби в електрифікації сільського господарства у повоєнне десятиріччя (1940-1950-і рр.) (2012)
Гагін В. - Народні топоніми Буринщини (2012)
Ячменіхін К. - Шендрикова С. П. Мастера сцены в истории театрального искусства Крыма ХІХ – ХХ веков. – Симф.:ДИАЙПИ, 2011. – 298 с. (2012)
Титул, зміст (2012)
Кулаковський П. - Ланові козацькі хоругви на Чернігово-Сіверщині у XVII столітті (2012)
Ситий Ю. - Етапи існування Любецького замку в ХIV – ХVIІ ст. (за матеріалами археологічних досліджень Б. О. Рибакова), Кондратьєв І. (2012)
Адруг А. - Перша друкована книга в Чернігові та Лівобережній Україні (2012)
Нестеренко Л. - Іванківці в ХVІІ – поч. ХХ ст. (2012)
Пригоровська Л. - Змітнівське училище в Сосниці (2012)
Тарасенко О. - Девіантна поведінка парафіяльного духовенства (за матеріалами Чернігівської єпархії кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.) (2012)
Полієнко Г. - Полієнко Г. Огляд джерельної бази до вивчення благодійництва та доброчинства Православної церкви у Чернігівській єпархії (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) (2012)
Мицик Ю. - З переказів про Івана Мазепу та Семена Палія, Тарасенко І. (2012)
Морозова А. - Документи Держархіву Чернігівської області про військовополонених Великої армії в Чернігівській губернії (2012)
Невідомі листи Пилипа Орлика з регіонального архіву м.Лунд (Швеція). Частина ІІ. (Публікація та примітки Хокана Хенрікссона, переклад з латинської Ольги Циганок, переклад з французької Євгена Мельника, коментар Олександра Дубини) (2012)
Демченко Т. - Документ часів боротьби за скасування утисків української мови (2012)
Дубина О. - Геополітичні підвалини утворення шведсько-українського союзу в середині XVII ст. (2012)
Прокаєва В. - Діяльність зі збереження пам’яток культури в системі функцій сучасної Української держави (2012)
Кір’янова О. - Проблема професійної діяльності українського учительства (1920-30-х рр.) в освітніх та культурних процесах УСРР в історіографії другої половини 50-80-х рр. ХХ ст.:аналітичні узагальнення (2012)
Рахно О. - Подружжя Олександр та Софія Русови у суспільно-політичному житті України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Дедович Д. - Фінансова криза загальноосвітньої школи та спроби її подолання на Чернігівщині у 20-і рр. ХХ ст. (2012)
Половець В. - Михайло Васильович Красовський (1851 – 1911) (2012)
Ємельянов В. - Розвиток агрономії на Ніжинщині на початку XX століття, Коновальчук В. (2012)
Шевченко В. - До характеристики категорій земельних власників України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: міщани (2012)
Подвербний А. - Громадське життя Чернігова на початку І Світової війни (за матеріалами преси) (2012)
Ващенко О. - Інвестиційна політика США як важлива складова співробітництва із Україною у 1992-2011 рр. (2012)
Хімей В. - УРСР у міжнародних відносинах періоду блокового протистояння (2012)
Самардак М. - Жанна д’Арк на тлі християнсько-католицьких та масово-психологічних реалій ХV століття (до 600-річчя від народження) (2012)
Савенок В. - Михасю Ткачу – 75! (2012)
Киричок Б. - Що в імені твоїм? (2012)
Саверська-Лихошва В. - Топоніми Варви (2012)
Орешко А. - Особливості діалекту с. Роїще Чернігівського району в історико-лінгвістичному контексті (2012)
Відійшов у вічність Станіслав Реп’ях (2012)
Єгоров Б. В. - Технологічний спосіб підвищення кормової цінності зерна шляхом дріжджування та екструдування, Давиденко Т. М. (2010)
Макаринська А. В. - Аналіз ринку комбікормів та біологічно активних речовин для їх збагачення (2010)
Єгоров Б. В. - Композиційні суміші для поросят, Воєцька О. Є., Кочетова А. О., Макаринська А. В. (2010)
Єгоров Б. В. - Біологічна оцінка вологих комбікормів для домашніх тварин, Бордун Т. В. (2010)
Егоров Б. В. - Совершенствование требований к рецептам комбикормов для кур-несушек в период выращивания, Ворона Н. В. (2010)
Лапінська А. П. - Біологічна та зоотехнічна оцінка – важливі показники для визначення ефективності комбікормової продукції (2010)
Браженко В. Є. - Особливості проектування комбікормових підприємств (2010)
Моргун В. А. - Композиционные смеси с мукой крупяных культур, Волошенко О. С. (2010)
Жигунов Д. О. - Вплив лущення зерна пшениці на процес, Ковальов М. О. (2010)
Моргун В. А. - Сравнительный анализ некоторых структур процесса крупообразования, Жигунов В. А. (2010)
Моргун В. О. - Вплив режимів підготовки зерна гречки на якість крупи, Соц С. М., Донець А. О. (2010)
Колесніченко С. Л. - Поліпшення мікробіологічної чистоти зерна шляхом обробки електроактивованою водою (2010)
Жигунов Д. О. - Поліпшення хлібопекарських властивостей муки при збагаченні її сухою клейковиною, Колесніченко І. М. (2010)
Овсянникова Л. К. - Дослідження інтенсивності дихання насіння гірчиці різних сортів, Євдокимова Г. Й., Черній В. О. (2010)
Овсянникова Л. К. - Удосконалення технології післязбиральної обробки дрібнонасіннєвих круп’яних культур, Кац А. К., Червінська Н. О. (2010)
Соколовська О. Г. - Визначення фізико-механічних та гігроскопічних властивостей маку – важливий фактор організації процесу його післязбиральної обробки та зберігання, Орлова С. С., Овсянникова Л. К. (2010)
Гросул Л. Г. - Огляд устаткування для післяжнивної обробки зерна, Гапонюк О. І., Яцкова Т. Й. (2010)
Данилова О. І. - Порівняльна характеристика показників якості насіння озимого і ярового ріпака, Гаро В. Є., Карпюк Ю. М. (2010)
Сорочинский В. Ф. - Снижение энергозатрат при конвективной сушке зерна (2010)
Штейнберг Т. С. - Исследование оптических характеристик зерна и его анатомических частей для разработки экспрессных методов оценки качества муки и зерна (2010)
Снєжкін Ю. Ф. - Вплив вологовмісту теплоносія на процес сушіння зерна, Пазюк В. М., Петрова Ж. О., Михайлик Т. О. (2010)
Тіхосова Г. А. - Сучасний стан стандартизації стебел льону олійного, Князєв О. В., Надєєва Т. М. (2010)
Яковенко А. І. - Чому при зберіганні зерна пшениці показник клейковини зменшується?, Борта А. В. (2010)
Лебедев Д. П. - Термическая и тепловая обработка зерна, Карташов С. Г. (2010)
Бурдо О. Г. - Дослідження кінетики сушіння нерухомого шару зерна в електромагнітному полі, Яровий І. І., Ружицька Н. В. (2010)
Андрианов Н. М. - Оптимизация структуры потоков газа и теплоты в шахтных зерносушилках, Дубков А. М. (2010)
Кудашев С. М. - Біотехнологічні методи обробки зерна з метою покращення його поживної цінності, Лукіна Г. Д., Пушкар Т. Д. (2010)
Толмачов В. С. - Застосування елементів інфрачервоної спектроскопії у методах оцінювання якості лляної сировини, Кузьміна Т. О., Чермошенцева К. М. (2010)
Шаповаленко О. І. - Дослідження процесу зберігання зерна в герметичних умовах, Дмитрук Є. А., Шаран А. В., Грегірчак Н. М., Штика Я. А., Чернишевич О. І. (2010)
Гапонюк І. I. - Удосконалення технології сушіння зерна вітчизняних зерносушарок зменшенням опору внутрішньокапілярної дифузії вологи (2010)
Гапонюк І. І. - Сучасний стан та перспектива інтесифікація сепарування зернової суміші підвищеної вологості, Шаповаленко О. І. (2010)
Дементьева Т. Ю. - Анализ энергетической эффективности микроволновой, конвективной и комбинированной сушки зерна (2010)
Календерьян В. А. - Сравнительная оценка данных по сушке плотного слоя зернового материала, Бошкова И. Л., Волгушева Н. В. (2010)
Кирпа М. Я. - Науково-практичні тенденції розвитку технологій та системи машин для первинної обробки і зберігання зерна (2010)
Будюк Л. Ф. - Дослідження температури зернової маси при заповненні металевих силосів, Страхова Т. В., Стебловська А. В., Шпак В. М. (2010)
Подобед Л. И. - Вопросы применения жмыха кукурузного зародыша в комбикормах для сельскохозяйственных животных и птицы (2010)
Магомедов Г. О. - Исследование микроструктуры сбивного бездрожжевого теста для хлебобулочных изделий пролонгированного срока годности, Пономарева Е. И., Рязанова Л. Ю., Прибыткова О. В. (2010)
Дробот В. І. - Розробка нових видів безбілкових хлібобулочних виробів, Грищенко А. М. (2010)
Кравченко М. Ф. - Пружно-еластичні властивості клейковини тістового напівфабрикату на основі функціональних композицій, Демічковська М. П. (2010)
Остриков А. Н. - Экструдированные текстураты – новый вид белковых добавок, Василенко В. Н., Татаренков Е. А., Копылов М. В. (2010)
Новожилова Е. С. - Использование продуктов переработки ячменя в производстве печенья и пряников, Рукшан Л. В. (2010)
Сафонова О. М. - Вплив інтенсивної водно-теплової обробки зерна пшениці на фізичні властивості тіста, Полудненко О. О., Дугіна К. В., Юферов В. Б., Озеров О. М. (2010)
Фролова Н. Е. - Нові ароматизатори у виробництві льодяникової карамелі, Українець А. І., Усенко В. О. (2010)
Пересічний М. І. - Поживна цінність хлібобулочних виробів функціонального призначення, Пересічна С. М., Пахомська О. В. (2010)
Иоргачева Е. Г. - Влияние углеводной составляющей на структурообразование желейных масс, Аветисян К. В., Толстых В. Ю. (2010)
Кравченко О. І. - Використання дієтичної добавки "Шрот зародків пшениці харчовий" для підвищення харчової цінності пшеничного хліба, Лисюк Г. М., Олійник С. Г., Карпенко П. О. (2010)
Рак В. П. - Обґрунтування та розроблення способу виготовлення пшеничного хліба на хмелевих заквасках, Ірха Ю. О., Юрчак В. Г. (2010)
Пшенишнюк Г. Ф. - Статистическая оценка эффективности смешивания тестообразних масс хлебопекарного производства, Павловский С. Н. (2010)
Гніцевич В. А. - Обґрунтування використання білково-рослинного напівфабрикату у виробництві крему вершкового, Федотова Н. А. (2010)
Гордієнко Л. В. - Вплив співвідношення рецептурних компонентів на реологічні властивості емульсії для пісочного тіста, Жидецька І. В. (2010)
Пересічний М. І. - Поживна цінність круп’яних страв з дієтичними добавками геродієтичного призначення, Пересічна С. М., Калашнік Ю. І. (2010)
Солоницька І. В. - Удосконалення рецептури хлібобулочних виробів лікувально-профілактичного призначення із заморожених напівфабрикатів, Пшенишнюк Г. Ф., Студентова І. В. (2010)
Столярчук В. М. - Вплив технологічних параметрів на намочуваність виробів із пісочного тіста (2010)
Лебеденко Т. Є. - Использование экстрактов лекарственных растений в технологии хлебобулочных изделий, Кананыхина Е. Н., Соколова Н. Ю., Рапита В. Р. (2010)
Коркач А. В. - Изменение качества кексов функционального назначения с безглютеновыми видами муки в процессе хранения, Величко Т. А., Евдокимова Г. И., Вовк М. (2010)
Кучерук З. І. - Дослідження в’язкості модельних систем для "безбілкового" тіста за показником "число падіння", Луньова О. С. (2010)
Пшенишнюк Г. Ф. - Вплив вологотермічної обробки зерна на хід технологічного процесу при виробництві зернового хліба, Макарова О. В., Іванова Г. С., Ширалієва А. М. (2010)
Лебеденко Т. Е. - Использование экстрактов пряно-ароматических и лекарственных растений в технологии хлебопечения, Донской Д. М., Новичкова Т. П., Ткаченко Т. З., Соколова Н. Ю. (2010)
Гніцевич В. А. - Використання багатофункціонального напівфабрикату на основі знежиреного молока в технології оздоблювальних кремів, Вольнова Н. В. (2010)
Арсиненко Н. О. - Технологічні властивості борошняно-зернової суміші заданого хімічного складу, Арсеньєва Л. Ю. (2010)
Арсеньєва Л. Ю. - Розроблення технології сухарних виробів з використанням бродильно-формувального агрегату, Теличкун Ю. С., Зарубіна В. С. (2010)
Рукшан Л. В. - Использование люпиновой муки в производстве вермишели, Кудин Д. А. (2010)
Півоваров О. А. - Дослідження початкової стадії взаємодії компонентів тіста на основі плазмохімічно активованих розчинів, Миколенко С. Ю. (2010)
Хобин В. А. - Алгоритмы стабилизации метрологических характеристик автоматических измерений влажности зерна в потоке при его сушке, Гапонюк И. О. (2010)
Гросул Л. Г. - Напрямки розробки та перспективи застосування транспортно-технологічних комплексів для зерноприймальних підприємств, Гапонюк О. І., Станкевич Г. М., Мосієнко Г. А., Яцкова Т. Й., Гончарук Г. А. (2010)
Шутенко Є. І. - Розрахунок нагнітальних пневмотранспортних установок для зерна за спрощеною методикою (2010)
Жуковский Э. И. - Выбор стратегии складирования запасов, Чабаров В. А. (2010)
Батт А. В. - Вибрационный сепаратор для трудносыпучих продуктов пищевой и зерноперерабатывающей промышленности, Чумаченко Ю. Д. (2010)
Алтайулы C. - Разработка линии процесса сушки фосфатидных концентратов подсолнечных масел (2010)
Шевцов А. А. - Высокоэффективные обжарочные аппараты нового поколения, Ткачев А. Г., Острикова Е. А. (2010)
Заплетников И. Н. - Совершенствование работы объемных дозаторов риса дробленного, Владимиров С. В. (2010)
Вишневский Л. В. - Классификация генераторов по энергетическим потокам, Козырев И. П. (2010)
Вишневский Л. В. - Идентификация асинхронного генератора, Дао Минь Куан (2010)
Деркунская В. О. - Методы моделирования подсистем сбора данных экологического мониторинга на основе нечеткой логики, Доронина Ю. В. (2010)
Волков В. Э. - Неустойчивость пламени в идеальной сжимаемой среде и переход медленного горения во взрыв (2010)
Клименко А. К. - О корректировке динамического объекта в сторону опережения при создании его обратной модели (2010)
Макуха М. П. - Моделювання сценаріїв майбутніх подій на основі семантичних мереж та ситуаційної логіки (2010)
Поливода В. В. - Моделирование процесса диффузии углекислого газа при построении автоматизированной системы управления хранением зерна (2010)
Савельева О. С. - Автоматизированное проектирование технологии изготовления cинтеграна, Панова Т. М., Андросюк А. В. (2010)
Синеглазов В. М. - Разработка автоматизированной системы дозированного налива нефтепродукта в автоцистерны, Иванова А. М. (2010)
Стопакевич А. А. - Многомерная модель брагоректификационной установки косвенного действия (2010)
Мазурок Т. Л. - Графо-аналитическое прогнозирование синергетического управления обучением (2010)
Плачинда О. Е. - Роль повторного обучения нейронных сетей в определении отказоустойчивости сложных технических систем, Становский А. Л., Бибик Т. В. (2010)
Христиановский В. В. - Использование алгоритмов нечеткой логики в системе анализа экономической деятельности предприятия сферы телекоммуникаций, Бабосюк Н. А. (2010)
Хобин В. А. - Имитационная математическая модель процесса экструдирования биополимеров как объекта управления, Егоров В. Б. (2010)
Амбарцумянц Р. В. - Анализ действующего транспортирующего оборудования непрерывного действия на зерновых и перерабатывающих предприятиях с целью его дальнейшего усовершенствования, Орлова С. С. (2010)
Гапонюк О. И. - Комплексный критерий эффективности шелушения машин ударнофрикционного действия, Шевченко П. И., Шипко И. М. (2010)
Шевченко З. І. - Реалізація стратегій управління підприємств зернопереробної галузі в умовах нестабільності зовнішнього середовища, Седікова І. О. (2010)
Котлик С. В. - Критерии оценивания новых технических решений, Малых Е. С. (2010)
Скопенко Н. С. - Сучасні тенденції інтеграції та концентрації в хлібопекарській галузі України, Стретович О. А. (2010)
Федулова І. В. - Інтелектуальний капітал як трансформований ресурс інноваційного потенціалу (2010)
Басюркіна Н. Й. - Роль зернового господарства України в забезпеченні продовольчої безпеки (2010)
Лісовенко О. Т. - Фізико-механічні властивості тіста-хліба в умовах одноосного розтягування, Стадник І. Я. (2010)
Титул, зміст (2005)
Чугунов І. Я. - Бюджет Української РСР у складі бюджетної системи СРСР (2005)
Огонь Ц. Г. - Проблеми підвищення ефективності формування та використання бюджетних коштів (2005)
Кудряшов В. П. - Аналіз формування бюджетних доходів у 2005 році (2005)
Павлюк К. В. - Проблеми розвитку програмно-цільового методу у бюджетному процесі (2005)
Зайчикова В. В. - Показники оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, РОМАНКІВ І. Я. (2005)
Курносова К. В. - Шляхи стабілізації власної дохідної бази місцевого самоврядування (2005)
Самошкіна О. А. - Удосконалення використання програмно-цільового методу в процесі управління державними видатками (2005)
Столяров В. Ф. - Теоретичне дослідження каузальної ролі інформації у формуванні ринкової вартості товару, Стеченко В. В. (2005)
Юхименко П. І. - Основоположна парадигма нових монетаристів (2005)
Охріменко О. А. - Теоретичні аспекти економічної сутності облігацій (2005)
Лазебник Л. Л. - Аналіз дефініцій поняття фінансових механізмів (2005)
Плескач В. Л. - Особливості надання фінансових послуг на електронному ринку (2005)
Барабаш Т. Г. - Становлення інституту комунальної власності у системі місцевого самоврядування України (2005)
Хмурковський Г. В. - Стратегічні аспекти фінансового менеджменту малого підприємства (2005)
Мусієнко М. В. - Державне фінансування охорони навколишнього природного середовища в Україні на прикладі Вінницької області (2005)
Терещенко Г. М. - Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні (2005)
Лобанова Н. В. - Оцінка фінансового стану галузі, Проценко В. Я. (2005)
Попова В. В. - Методичні аспекти визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності, Попов В. Ю. (2005)
Тропіна В. Б. - Цільові фонди у фінансовій системі України (2005)
Шатковська А. О. - Роль міжнародних фінансових організацій в умовах глобалізації світової економіки (2005)
Сілецький Я. В. - Проблеми державного споживання бюджетних ресурсів (2005)
Коваленко С. О. - Сутність та економічна характеристика операцій з капіталом (2005)
Ловінська Л. Г. - Облікова політика – інструмент організації бухгалтерського обліку (2005)
Райнова Л. Б. - Основні тенденції в розвитку прибуткового оподаткування громадян (2005)
Стефанюк І. Б. - Зарубіжний досвід запровадження контролінгу в управлінні підприємствами (2005)
Дрозд І. К. - Стандарти ІНТОСАІ для державного фінансового контролю (2005)
Кульпінський С. В. - Методологічні підходи до оцінки банками ризиковості емітента цінних паперів (2005)
Борисюк К. М. - Система іпотечного кредитування в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку (2005)
Маруженко Д. С. - Планування витрат на перестрахування в бюджеті страхової компанії (2005)
Жулинський М. - "...Аби прославити свій рідний край у слові!" Духовний простір Івана Чендея (2012)
Ігнатович О. - Художні виміри поезії Петра Скунця (2012)
Голомб Л. - Поетична концепція рідної мови в ліриці Петра Скунця (2012)
Барчан В. - Антеїзм як домінанта художньо-світоглядної концепції в ліриці П.Скунця (2012)
Амір А. - Закоханий у фольклор (штрихи до літературного доробку Івана Чендея) (2012)
Баган О. - Історіософські акценти Петра Скунця (2012)
Бєлоброва Т. - Використання творів П. Скунця як навчального й виховного потенціалу на уроках української літератури: методичний аспект, Борисова О. (2012)
Бєлоконь Н. - Повість І. Чендея "Іван”: уроки Достоєвського (2012)
Біляцька В. - Фольклорна парадигма балад Петра Скунця (2012)
Василишин О. - Чендеєзнавство в Україні і внесок у нього вченого-літературознавця Миколи Жулинського (2012)
Васьків М. - "Людина є те, що вона їсть": їжа в житті верховинця (за творчістю Івана Чендея) (2012)
Васьків М. - Ідіостиль Івана Чендея як синтез реалізму й модернізму, епічності й ліризму (2012)
Вигодованець Н. - Петро Скунць про поетичний дар Надії Панчук (2012)
Голембовська Т. - Поетика ідентичності в ліриці Олени Теліги і Петра Скунця: літературні паралелі в контексті культурної традиції (2012)
Дубровський Р. - Сакральне в духовному просторі героїв Галини Гордасевич та Івана Чендея (2012)
Іванишин П. - Переклади Петра Скунця: Біографічно-герменевтичні аспекти (2012)
Кіраль С. - Штрихи до епістолярного автопортрета Івана Чендея (за матеріалами неопублікованого листування з професором Іваном Денисюком) (2012)
Князєва В. - Оповідання "Тестамент" Івана Чендея як художня модель міфологеми світового дерева (2012)
Козій О. - Образи й деталі в художньому світі Івана Чендея: аспекти взаємовпливу (2012)
Комінярська І. - Автентичність прозописьма Уласа Самчука та Івана Чендея (2012)
Кузьма О. - Екзистенційні мотиви у ліриці П. Скунця (збірка "Один") (2012)
Лях Т. - Традиції української новелістики кінця ХІХ — початку ХХ століть у "малій” прозі Івана Чендея (2012)
Марко В. - Сім сліз Івана Чендея (2012)
Мушинка М. - Взаємозв’язки Івана Чендея з українцями Словаччини та мої стосунки з ним (2012)
Олійник Н. - Лірична повість Івана Чендея (2012)
Пасічник О. - Топос "родинного гнізда" в оповіданні Івана Чендея "Криниця діда Василя" та в повісті Бориса Харчука "У дорозі" (2012)
Ребрик О. - Міфологема смерті у поезії Петра Скунця (2012)
Роль Л. - Поезія Петра Скунця і вісниківська традиція (2012)
Сабадош Г. - Конфлікт "старого" й "нового" в оповіданнях Д.Бузька та І.Чендея (2012)
Сенько І. - Фольклористична діяльність П. В. Лінтура в оцінці Івана Чендея та Петра Скунця (2012)
Талабірчук О. - Тема самотності в малій прозі І. Чендея та І. Яцканина (2012)
Тішкіна О. - Особливості темпоральної організації оповідання Івана Чендея "Син" (2012)
Ференц М. - Петро Скунць як літературний критик (2012)
Хорошков М. - Проза Івана Чендея в контексті морально-етичних пошуків літератури другої половини ХХ століття (2012)
Шетеля В. - Ідея пробудження національної свідомості закарпатців у поетичній творчості В. Ґренджі-Донського та П. Скунця (2012)
Шинкар І. - Художнє конструювання часопростору у творах Івана Чендея (2012)
Венжинович Н. - Національно-культурна специфіка фразем у творах Петра Скунця (2012)
Ґоца Е. - Мовні засоби експресивності в романі І. Чендея "Птахи полишають гнізда" (2012)
Папіш В. - Психолінгвістичні особливості художньої мови І. Чендея (2012)
Пискач О. - Структурно-семантичні та стилістичні особливості епітетів у поезії Петра Скунця (на матеріалі збірки "Один") (2012)
Семашко Т. - Лінгвостилістичний потенціал субстантивних фразеологічних одиниць у художніх текстах І. Чендея (2012)
Чижмар О. - Про специфіку онімійного почерку Івана Чендея (2012)
Чикут В. - Стилістичне використання семантичних груп слів у поезії П. Скунця (2012)
Бідзіля Ю. - Творчі горизонти Петра Скунця-публіциста, Надворна І. (2012)
Тарасюк В. - Аналітичні жанри в публіцистиці Петра Скунця (на основі текстів часопису "Срібна Земля") (2012)
Трещак М. - Думки Івана Чендея із листа до Миколи Жулинського про індивідуальність письменника (2012)
Сенько І. - Автографи Івана Чендея з коментарями Івана Коршинського (2012)
Скунць О. - Слово про Тараса Шевченка (2012)
Мартиновський В. В. - Дозвільна система як комплексний адміністративно-правовий режим (2014)
Коваленко Л. П. - Деякі питання щодо особливостей інформаційно-правових норм та джерел інформаційного права (2014)
Мех Ю. В. - Окремі питання інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту в державному секторі: міжнародний досвід (2014)
Бєлікова М. І. - Захист персональних даних скаржника (2014)
Будецький Р. В. - Міністерство юстиції України: до проблеми визначення адміністративно-правового статусу (2014)
Мазур Л. Б. - Адміністративно-правове регулювання медичного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України (2014)
Чирик О. Ю. - Набуття та припинення громадянства України: адміністративно-правовий аспект (2014)
Трагнюк Р. Р. - Деякі проблеми роботи прокурора зі звернення громадян (2014)
Шандула О. О. - Прокурорський нагляд за законністю застосування до засуджених дисциплінарних заходів при відбуванні кримінальних покарань у виді громадських та виправних робіт (2014)
Сурженко М. О. - Загальна характеристика та класифікація повноважень керівника місцевої прокуратури (2014)
Семенова А. В. - Поняття і правова сутність категорій "здоров`я" та "охорона здоров`я" (2014)
Шабанова С. О. - Винагорода за працю в нафтогазовій промисловості (2014)
Мірошников І. Ю. - Окремі повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги (2014)
Сакара Н. Ю. - Про правову природу "розумного строку" судового розгляду (2014)
Фунікова О. В. - Показання осіб як джерело доказової інформації: особливості формування (2014)
Вихідні дані (2014)
Коваленко Л. П. - Особливості інформаційного права (2014)
Лемішко Ю. М. - Поняття та предмет порівняльного адміністративного права (2014)
Денисова Р. О. - Ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій (2014)
Возна В. О. - Законодавча техніка внормування діяльності органів місцевого самоврядування в сфері господарювання (2014)
Говорун О. В. - Актуальні правові питання розвитку саморегулювання як механізму забезпечення ринкових відносин (2014)
Денисов А. І. - Основні загрози національній технологічній безпеці: питання законодавчих засобів реагування (2014)
Кононова О. В. - Система організаційно-господарських відносин у сфері телерадіомовлення (2014)
Машкіна Л. О. - Національний Банк України як суб`єкт організаційно-господарських повноважень (2014)
Харківська К. В. - Механізми забезпечення свободи комерційного господарювання (2014)
Харченко А. М. - Організаційно-господарські повноваження Національного банку України в сфері банківського кредитування (2014)
Череповський Є. В. - Організаційно-господарський механізм державної підтримки промислових підприємств (2014)
Маринів Н. А. - Правові аспекти оподаткування адвокатів як самозайнятих осіб (2014)
Ночовкіна О. В. - Місце договору позички в системі цивільно-правових договорів (2014)
Орлова Н. Г. - До питання про правовий статус капітана судна (2014)
Вапнярчук В. В. - Сутність, зміст та механізм формування внутрішнього переконання як результату оцінки доказування (2014)
Кузьменко О. П. - Нагляд прокурора за законністю застосування запобіжних заходів в ході розслідування масових заворушень (2014)
Лань О. Ю. - Предмет доказування захисника в кримінальному провадженні (2014)
Погорецький М. М. - Гарантії адвокатської таємниці при провадженні слідчих (розшукових) дій (2014)
Тлепова М. І. - Проблемні питання участі потерпілого у доказуванні (2014)
Ткач О. В. - Предмет злочинного посягання як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканості приватного життя (2014)
Шаповал О. В. - Щодо визначення поняття й сутності криміналістичного забезпечення розслідування злочинів (2014)
Білецька Г. А. - Проблеми донорства крові та її компонентів в Україні, Ковальова Я. О. (2014)
Вимоги до оформлення (2014)
Вихідні дані (2014)
Хомич Г. П. - Вплив попередньої обробки ягід чорниці на вміст флавоноїдів у соку, Капрельянц Л. В. (2010)
Рогова Н. В. - Розробка технології виробництва напоїв на основі збродженого березового соку, Пилипенко Л. М. (2010)
Дроздов О. І. - Новий функціональний напій на основі березового соку, Шапкіна К. І. (2010)
Ильева Е. С. - Исследование параметров прессово-диффузионного метода получения плодово-ягодных соков, Мельник И. В. (2010)
Суткович Т. Ю. - Сучасні методи отримання соків і функціональних напоїв з високим вмістом БАР, Плахотін В. Я. (2010)
Тюрікова І. С. - Екстракт зеленого волоського горіха – перспективний компонент для створення напоїв з БАР (2010)
Туз Н. Ф. - Дослідження інтенсивності забарвлення розчинів кріас-порошку з чорноплідної горобини, Артамонова М. В., Лисюк Г. М. (2010)
Черевко А. И. - Исследование основных колориметрических параметров водных экстрактов ягод, Одарченко А. Н., Мищенко Т. В., Звягинцева А. Л. (2010)
Жулінська О. В. - Використання водорозчинного каротину та борошна при створенні функціональних напоїв, Пересічний М. І., Кричковська Л. В. (2010)
Токар А. Ю. - Хіміко-технологічна оцінка плодів бузини чорної та розробка технології некріплених виноматеріалів з них (2010)
Бурдо А. К. - Отримання фруктових та овочевих концентратів для забарвлення SPA-напоїв, Тележенко Л. М., Михайлова К. А. (2010)
Белінська К. О. - Дослідження властивостей сировини з метою використання її для виробництва продуктів дитячого харчування, Фалендиш Н. О., Ковбаса В. М., Терлецька В. А. (2010)
Дубова Г. Е. - Ароматизация гомогенизированных пищевых продуктов (2010)
Нікітчіна Т. І. - Дослідження біохімічних процесів отримання пектинових речовин із свіжих яблучних вичавок (2010)
Павленкова П. П. - Дослідження можливості використання забарвлювального концентрату з буряку у виробництві жельованих виробів, Топор Г. А. (2010)
Павленкова П. П. - Мікробіологічна безпечність плодового желе із забарвлювальним буряковим концентратом, Труфкаті Л. В., Топор Г. А. (2010)
Кравченко М. Ф. - Композиційні суміші з зернопродуктів "ЄСО" у технологіях емульсійних харчових продуктів, Антоненко А. В. (2010)
Тележенко Л. М. - Властивості мінорних речовин пряно-ароматичного соусу і їх роль у харчуванні людини, Жмудь А. В. (2010)
Пересічний М. І. - Технологія овочевих страв функціонального призначення для шкільного харчування, Хлібійчук В. О. (2010)
Остриков А. Н. - Новая технология концентрирования овощных пюре, Веретенников А. Н. (2010)
Калугіна І. М. - Дослідження впливу продуктів переробки ламінарії на органолептичні і фізико-хімічні властивості соусу червоного основного, Москвічова О. М. (2010)
Широкий Є. І. - Дослідження якості моркви при зберіганні після обробки елекрохімічно-активованою водою, Стоянова О. В., Короленко В. О., Куліш О. М. (2010)
Бельтюкова С. В. - Люминесцентное определение консерванта E-210 в соках и безалкогольных напитках, Ливенцова Е. О., Теслюк О. И. (2010)
Остриков А. Н. - Оценка качественных показателей поликомпонентных фруктовых концентратов, Синюков Д. А. (2010)
Гуліч М. П. - Інноваційна аквананотехнологія отримання цитрату цинку для використання в харчовій промисловості та опрацювання методів визначення їх складників, Ємченко Н. Л., Єрмоленко В. П., Харченко О. О., Моісеєнко І. Є., Ященко О. В. (2010)
Ермоленко В. П. - Современные аспекты контроля йода в пищевых продуктах. Cравнительный анализ методов, Харченко О. О., Моисеенко И. Е. (2010)
Пилипенко Ю. Д. - Нові термінологічні стандарти для переробної промисловості агропромислового комплексу України, Філіпова Л. Ю., Ракуленко Н. А., Крохальова А. А. (2010)
Мазуренко І. К. - Впровадження на підприємствах галузі державних нормативних документів на консервовані продукти дитячого та загального харчування (2010)
Чалая Е. В. - Актуальные вопросы технического регулирования рыбной продукции в условиях евроинтеграции Украины, Верхивкер Я. Г. (2010)
Маноли Т. А. - Определение рациональных параметров сухого посола шпрота черноморского с частичной заменой хлорида натрия, Памбук С. А., Дарчук Е. В. (2010)
Павлюк Р. Ю. - Кріомеханоактивація як спосіб отримання наноструктурованих розчинних порошків із грибів печериці, Погарська В. В., Наконечна Ю. Г., Барабаш А. Ю., Леухіна Л. В., Гураль Л. С. (2010)
Капрельянц Л. В. - Технология получения микробиологической трансглутаминазы, Шпырко Т. В., Зиновьев А. А. (2010)
Капрельянц Л. В. - Математичний аналіз загальних характеристик адсорбентів природного походження, Тіщенко В. М., Шалигін О. В., Гоцуленко М. І. (2010)
Безусов А. Т. - Анализ основных принципов промышленного получения олигосахаридов пребиотического действия и их физиологическая функция в организме человека, Пилипенко И. В., Средницкая З. Ю. (2010)
Кобелева С. М. - Разработка технологии сушки моркови и зелени для конструирования БАД, Труфкати Л. В. (2010)
Величко Т. А. - Применение биостимуляторов при культивировании дрожжевой биомассы, Килименчук Е. А. (2010)
Пивоваров П. П. - Прогнозування умов досягнення конформаційної рівноваги і термодинамічної стійкості в системах "AlgNa–Ca2+", Оковитий С. І., Пивоваров Є. П., Кондратюк Н. В., Калашнікова К. І. (2010)
Снєжкін Ю. Ф. - Деякі технологічні характеристики функціональних порошків, Петрова Ж. О., Гетманюк К. М., Самойленко О. П. (2010)
Бєлінська А. П. - Розробка технологічних режимів рафінації олійних розчинів β-каротину, Кричковська Л. В., Зекунова Т. І. (2010)
Долінський А. А. - Нові можливості використання лецитину, Шаркова Н. О., Авдєєва Л. Ю., Жукотський Е. К. (2010)
Пирог Т. П. - Использование промышленных отходов с целью получения поверхностно-активных веществ Rhodococcus erythropolis ЕК-1, Морозова А. П., Кундеев М. Д. (2010)
Пивоваров Є. П. - Закономірності формування маси оболонок капсул, одержаних шляхом іонотропного гелеутворення, Нагорний О. Ю. (2010)
Корзун В. Н. - Функціональні продукти і їх роль у харчуванні людини, Тихоненко Ю. С. (2010)
Килименчук Е. А. - Гомопробиотики для кормящих матерей в домашних условиях, Дзема В. Г., Антонова Ю. Н., Македонская Т. И. (2010)
Рыжкова Т. Н. - Подбор комбинаций заквасок для производства творога "Особый", выработанного из козьего молока (2010)
Варанкіна О. О. - Розробка технології виробництва йогуртів із вмістом бета-каротину біотехнологічного походження, Кричковська Л. В. (2010)
Гуліч М. П. - Про безпеку та мікро- і макроелементний склад молока і молочних продуктів ринку України, Ємченко Н. Л., Верченко Т. В., Малижева Т. Д., Ольшевська О. Д., Ятченко О. О., Ященко О. В., Єрмоленко В. П., Моісеєнко І. Є. (2010)
Страшнова І. В. - Життєздатність і тіамінсинтезуюча активність пробіотичних штамів лактобактерій у складі ліофілізованих препаратів після тривалого зберігання (2010)
Голуб Б. О. - Вплив біфідофлори на амінокислотний склад ферментованих синбіотичних молочних напоїв, Даниленко С. Г., Рудавська Г. Б. (2010)
Пересічний М. І. - Використання зерен вівса, проса та льону в технології приготування харчової композиції для смузі радіозахисної дії, Неіленко С. М. (2010)
Рудавська М. В. - Про доцільність виробництва масляно-фруктових коктейлів оздоровчого спрямування, Павлишин М. Л., Маланій О. І. (2010)
Шингарёва Т. И. - Исследование возможности использования восстановленного молока при производстве белковых продуктов способом термокислотной коагуляции, Скапцова Н. А. (2010)
Пасічний В. М. - Удосконалення технології виготовлення паштетних консервів з білоквмісними наповнювачами, Жабіна О. В., Ястреба Ю. А. (2010)
Д’яконова А. К. - Вплив природних гідроколоїдів на фізико-хімічні властивості швидкозаморожених м’ясних систем, Павленкова П. П. (2010)
Пересічний М. І. - Технологія приготування фаршів з використанням мікронізованих зерен для харчування студентів, Кравченко І. В. (2010)
Калакура М. М. - Нове в технологіях овочевих кулінарних виробів, Щирська О. В. (2010)
Мардар М. Р. - Товарознавча оцінка нових видів екструдованих зернових продуктів підвищеної харчової цінності, Валевська Л. О. (2010)
Павлюк Р. Ю. - Інноваційні технології функціональних тонізуючих напоїв та дресінгів з використанням молочної сироватки та наноструктурованого плодоовочевого пюре, Погарська В. В., Берестова А. А., Крячко Т. В., Лавриненко В. В. (2010)
Дидух Н. А. - Обоснование соотношения коровьего и козьего молока для производства кефира детского питания, Романченко С. В. (2010)
Дідух Н. А. - Обґрунтування параметрів ферментації знежиреного молока у біотехнології кисломолочного сиру дитячого харчування, Назаренко Ю. В. (2010)
Шарахматова Т. Є. - Розробка технології морозива геродієтичного призначення, Шкарупета В. М. (2010)
Дідух Н. А. - Вплив параметрів теплового оброблення молока на біологічну цінність біфідовмісних м’яких сирів, Лисогор Т. А., Могилянська Н. О. (2010)
Ізбаш Є. О. - Розробка параметрів підготовки зернових добавок для виробництва молочно-рослиних продуктів, Моргун В. О., Марінєску Н. Г. (2010)
Могилянська Н. О. - Визначення рослинних жирів в вершковому маслі, Лисогор Т. А., Дідух Н. А. (2010)
Чабанова О. Б. - Дослідження процесу сушіння харчового казеїну, Недобійчук Т. В., Скрипніченко Д. О. (2010)
Ткаченко О. Б. - Исследование основных качественных характеристик винограда технических сортов клоновой селекции в условиях юга Украины, Гержикова В. Г., Погорелов Д. Ю., Владимирова Л. Г., Щербина В. А. (2010)
Орел О. В. - Характеристика якості виноматеріалів із ягід суниці (2010)
Кошова В. М. - Вплив генерації дріжджів на процес бродіння пивного сусла, Пилипенко С. А., Мацулевич Н. Є. (2010)
Луканін О. С. - Вплив агроекологічних умов вирощування яблуні у Київській області на хімічний склад плодів при їх використанні у виробництві сидру, Байлук С. І., Петреченко С. В., Плаксюк Л. Б., Комашенко М. М., Точона О. А. (2010)
Домарецкий В. А. - Получение биогаза из отходов и сточных вод винодельческих предприятий, Куц А. М., Билько М. В., Мельник И. В. (2010)
Кисиль М. Ф. - Экологические проблемы производства вин с наименованием по происхождению в Молдове, Кисиль С. М., Братко Д. Н. (2010)
Загоруйко В. А. - Европейский винный рынок (2010)
Гулиев Ш. Р. - Асинергетическое воздействие электромагнитного поля на компоненты диэлектрических сред, Демьянчук Б. А., Загоруйко В. А. (2010)
Осадчук П. І. - Інтенсифікація процесу гідратації при очищенні соняшникової олії з використанням ультразвуку, Кудашев С. М. (2010)
Шведов В. В. - Альтернативные процессы копчения пищевых продуктов и их совершенствование, Бурдо О. Г., Саламаха В. И. (2010)
Бурдо О. Г. - Вплив явища відторгнення солей при блочному виморожуванні розчину в осцилюючому режимі на показники опрісненої води, Офатенко О. О. (2010)
Бурдо О. Г. - Кінетика процесу екстрагування в електромагнітному полі, Буйвол С. М., Бандура В. М. (2010)
Ушан О. Є. - Дослідження кристалоутворення в умовах промислової кристалізації цукру у вакуум-апаратах, Савич А. Н. (2010)
Всеволодов А. Н. - Определение адгезионно-когезионного взаимодействия загрязненийи растительного сырья, Гладушняк А. К. (2010)
Михайлов В. М. - Электроконтактный нагрев в комбинированных тепловых процессах при производстве жареной и запеченной кулинарной продукции, Дьяков А. Г., Бабкина И. В., Шевченко А. А. (2010)
Антропова Л. Н. - Мойка овощей на предприятиях ресторанного хозяйства, Гладкая А. Д., Датьков В. П. (2010)
Иваненко А. В. - Исследование коаксиального пресса, Тенюх К. М., Кушнир В. В., Сологуб О. А. (2010)
Титлов А. С. - Расчет температурных режимов холодоснабжения ЗАО "Одесский завод шампанских вин" и разработка рекомендаций по снижению эксплуатационных энергозатрат, Васылив О. Б., Ткаченко Д. П. (2010)
Очеретяный Ю. А. - Исследование влияния качки судна на процессы гравитационного пленочного течения рабочего тела в теплообменных элементах абсорбционных холодильных агрегатов (АХА), Кирилов В. Х., Титлов А. С. (2010)
Очеретяный Ю. А. - Моделирование процессов тепломассообмена генераторных узлов абсорбционных холодильных агрегатов (АХА), Кирилов В. Х., Титлов А. С. (2010)
Титлов А. С. - К вопросу выбора эффективного способа охлаждения битой птицы, Васылив О. Б., Горыкин С. Ф., Савинок О. Н. (2010)
Карасев В. П. - К расчету паровых турбин на низкокипящих рабочих телах, Черненко Д. В., Морозов Н. В., Жуйков Д. А., Титлов А. С. (2010)
Мелкозеров М. Г. - Паротурбинные установки на низкокипящем рабочем теле, Зуев А. А., Делков А. В., Ходенков А. А. (2010)
Ищенко И. Н. - Моделирование циклов насосных и безнасосных абсорбционных холодильных агрегатов (2010)
Соколов О. Д. - Сучасні матеріали для упаковки харчових продуктів: властивості і екологія (2010)
Андріянов О. Д. - Розробка композиційних електролітичних покриттів для захисту металевої тари від корозії, Кузнєцова І. О., Янченко К. А. (2010)
Иванова Л. А. - Пластмассы холодного отверждения и их использование в пищевой промышленности, Гараев М. Б. (2010)
Соколов О. Д. - Підвищення стійкості поверхні чавунних деталей проти корозії і фретингу, Маннапова О. В. (2010)
Андреянов А. Д. - Квантово-механическая оценка электрокаталитической активности тройных дисперсных сплавов при изменении содержания ванадия, Кузнецова И. А. (2010)
Амбарцумянц Р. В. - Синтез двухколесного зубчато-рычажного механизма по величине обратного хода выходного звена, Тутаев С. В. (2010)
Ліщенко Н. В. - Обробка експериментальних даних за допомогою Matlab при пошуку ефективних мастил (2010)
Котлик С. В. - Оценивание "ноу-хау" на примере пищевой промышленности, Малых Е. С. (2010)
Скопенко Н. С. - Формування та розвиток інтегрованих об’єднань в АПК та харчовій промисловості України (2010)
Осадчук І. В. - Сучасні тенденції якості вищої освіти, Задорожний А. В. (2010)
Волошина Т. Н. - Перспективы развития рынка детского питания в Украине, Дьяконова А. К., Свиноренко Е. Н. (2010)
Мадані М. М. - Особливості світового та національного законодавства щодо якості спредів, Плотнікова К. О. (2010)
Кунділовська Т. А. - Розробка ефективної методики сенсорної оцінки кави натуральної розчинної, Коцієвська К. В. (2010)
Bilyavskyj Yu. - Quality monitoring of edible macromycetes growing in an ecological conditions of Zhytomyr Polissia Region, Myslyva T. (2014)
Виноградська В. - Прогнозування забруднення сільськогосподарської продукції 137Cs з використанням моделі поведінки радіонукліду в системі "грунт – рослина" (2014)
Надточій П. - Енергетика органічної речовини ґрунту – основа стійкості його функціонування як відкритої екосистеми (2014)
Дідора В. - Агроекологічний потенціал продуктивності сої в Поліссі України, Ступніцька О., Дідора Л. (2014)
Іваненко О. - Вплив систем удобрення сої на вміст рухомих форм фтору у сірому опідзоленому грунті, Тогачинська О., Ничик О., Тимощук Т. (2014)
Іванова Т. - Модифікація методу виділення та очищення дволанцюгових РНК вірусів у плодових тіл печериці двоспорової (2014)
Ізюмова О. - Вплив цементного виробництва на спрямованість мікробіологічних процесів і фітотоксичність грунту (2014)
Качанова Т. - Енергетична ефективність вирощування зерна вівса в умовах Південного Степу України (2014)
Квасніцька Л. - Вплив попередників та систем удобрення на біологічну активність ґрунту у посівах пшениці озимої, Вовколуп Н., Бєлоцька Л. (2014)
Кирилюк В. - Формування бур’янового компоненту сівозміни під впливом тривалого застосування систем основного обробітку грунту (2014)
Лопушняк В. - Зміна енергоємності гумусу дерново-підзолистого грунту під впливом внесення осаду стічних вод, Грицуляк Г. (2014)
Тимощук Т. - Моніторинг поширення токсиноутворюючих мікроміцетів зерна пшениці озимої в умовах Полісся, Трембіцький В., Бачинська Н., Дереча І. (2014)
Центило Л. - Біологічна ефективність використання біодеструкторів, Сендецький В. (2014)
Гамаюнова В. - Формування поживного режиму грунту та врожайності картоплі літнього садіння, Іскакова О. (2014)
Дідора В. - Фотосинтетична активність та урожайність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України, Ступніцька О. (2014)
Мойсієнко В. - Наукові здобутки та перспективи вирощування люпину кормового в Україні, Панчишин В. (2014)
Захарчук Н. - Можливості клітинної селекції та сомаклональної варіабельності генотипів картоплі для створення сортів стійких до фузаріозу (2014)
Квасніцька Л. - Баланс вологи у сівозмінах з кукурудзою (2014)
Маційчук В. - Особливості проведення експертизи сортів картоплі (solanum tuberosum l.) на відмінність, однорідність та стабільність, Саюк О., Кропивницький Р., Шегеда А. (2014)
Мойсієнко В. - Густота стеблестою та вологозабезпеченість рослин льону олійного, Янішевський Л., Маційчук В. (2014)
Горальський Л. - Особливості морфології деяких органів нервової системи домашніх тварин, Сокульський І., Солімчук В., Колеснік Н., Демус Н. (2014)
Гуральська С. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники печінки домашніх тварин, Горальський Л., Горальська І. (2014)
Гаврилін П. - Особливості цитоархітектоніки білої пульпи селезінки плодів великої рогатої худоби, Лєщова М., Філіпова Ю. (2014)
Якубчак О. - Підходи до оцінки ризиків виникнення токсикоінфекцій, спричинених сальмонелами в Україні, Обштат С., Муковоз м., Карпуленко М. (2014)
Скидан О. - Напрями удосконалення підтримки інноваційного розвитку молочного скотарства, Швець Т., Булуй О. (2014)
Милостива Д. - Активність ферментів антиоксидантної системи у молодняка української м’ясної породи за впливу мікроелементів, Грибан В. (2014)
Шкурко Т. - Ріст і розвиток телят – ембріотрансплантатів голштинської породи, Іванов О. (2014)
Скидан О. - Проблеми та перспективи розвитку системи аграрної освіти в Україні на інноваційній основі, Самойленко К., Дубінченко С. (2014)
Асташева Н. - Подготовка специалистов в сфере производства безопасной пищевой продукции с использованием принципов НАССР, Перепелятников Г., Хрипкова А. (2014)
Кот І. - Особливості формування якості природних вод малих річок басейну р. Ірша (2014)
Корж О. - Залежність ростових процесів мисливського фазана від розмірів яєць та особливостей годування, Фролов Д. (2014)
Мартинчук М. - Правові аспекти регулювання охорони довкілля у сільському господарстві, Мартинчук І. (2014)
Мельник М. - Зміна видового складу пізньостиглих злаково-бобових травостоїв при пасовищному використанні (2014)
Пінчук С. - Вплив хлориду кобальту та "Гуміліду" на лейкоцитарний профіль крові поросят (2014)
Семен О. - Екологічна та економічна ефективність вирощування гарбуза мускатного в умовах Півдня України (2014)
Сладковська Т. - Вплив елементів технології вирощування на урожайність та якість насіння грястиці збірної в умовах Полісся (2014)
Судак Г. - Програмування розвитку підприємництва у сільській місцевості (2014)
Тишковський В. - Вплив альтернативного удобрення льону-довгунцю на агроекологічний стан грунту в короткоротаційних сівозмінах (2014)
Бухало В. - Вплив стимуляторів росту на врожайність кукурудзи на зерно в умовах Східного Лісостепу, Сухова Г. (2014)
Анотації (2014)
Вимоги (2014)
Недельська C. М. - Сучасні підходи до вибору базисної терапії легкої персистуючої бронхіальної астми у дітей, Кузнєцова О. Д., Раскіна К. В. (2015)
Ортеменка Є. П. - Характер запалення дихальних шляхів за фенотипу тяжкої бронхіальної астми в дітей шкільного віку (2015)
PakholchuK O. P. - Impact of genetically predisposed skin barrier function abnormalities on the onset and course of food allergyin children (2015)
Абатуров А. Е. - Патология сердечно-сосудистой системы у детей с синдромом Шерешевского — Тернера, Петренко Л. Л., Агафонова Е. А., Абатурова Н. И. (2015)
Колоскова О. К. - Гендерні особливості перебігу бронхіальної астми у шкільному віці, Білоус Т. М., Білик Г. А. (2015)
Овчаренко Л. С. - Иммунорегулирующий потенциал омега-3 полиненасыщенных жирных кислот: использование для профилактики частой инфекционной заболеваемости у детей, Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Жихарева Н. В., Самохин И. В., Кряжев А. В. (2015)
Акулова О. Ю. - Вплив базисної фармакотерапії на стан мозкової гемодинаміки у хворих на бронхіальну астму дітей, Недельська С. М. (2015)
Сорокман Т. В. - Показники розвитку дітей шкільного віку, які проживають в умовах йодного дефіциту (2015)
Попова В. В. - Лейкоцитарний склад та імунофенотип лімфоцитів периферичної крові у ДААт-позитивних і ДААт-негативних щодо вмісту діабетасоційованих автоантитіл дітей та підлітків на доклінічній та ранній клінічній стадіях розвитку цукрового діабету 1-го типу (2015)
Радутна О. А. - Питання своєчасної діагностики кишкових ускладнень антибіотикотерапії у дітей, Іванько О. Г., Кизима Н. В., Круть О. С. (2015)
Абатуров О. Є. - Структурна організація факторів уродженого імунітету в розвитку запалення слизової оболонки шлунка при H.pylori-інфекції у дітей, Герасименко О. М. (2015)
Попович С. В. - Вибуркол: биорегуляционный подход при заболеваниях в детском возрасте (2015)
Шумная Т. Е. - Основные аспекты изучения факторов риска развития заболеваний респираторного тракта у детей раннего и дошкольного возраста, Мазур В. И., Кляцкая Л. И., Соловьева С. В. (2015)
Охотникова Е. Н. - Насущные вопросы рациональной антибиотикотерапии воспалительных заболеваний нижних дыхательных путей в детской практике, Поночевная Е. В., Шарикадзе Е. В., Усова Е. И. (2015)
Няньковський С. Л. - Еозинофільний езофагіт як один із проявів гастроінтестинальної харчової алергії в дітей, Городиловська М. І., Іванців В. А., Бойко О. І. (2015)
Лук’яненко Н. С. - Місце недиференційованої дисплазії сполучної тканини в патології дитячого віку (Огляд літератури), Петріца Н. А., Кенс К. А. (2015)
Каладзе Н. Н. - Эпифизарный гормон мелатонин и хроническая болезнь почек (обзор литературы и собственные исследования), Слободян Е. И., Говдалюк А. Л. (2015)
Курочкин М. Ю. - Осложненная пневмококковая пневмония у ребенка: клинический случай, Давыдова А. Г., Капуста В. Н., Лятуринская О. В., Скалозубов М. А., Харитонов В. И., Бахтина Е. В., Жмыхова С. А., Городкова Ю. В. (2015)
Веселый С. В. - Кольцевидная поджелудочная железа, ассоциированная с TORCH-инфекцией, Климанский Р. П., Латышов К. В. (2015)
Пам’яті вчителя (2015)
Шлімкевич І. В. - Професійні якості студентів в умовах кредитно-модульної системи й аналіз ефективності впровадження кредитно-модульної системи у викладанні предмета "педіатрія" (2015)
Абатуров А. Е. - Активированные кислородсодержащие метаболиты организма человека при заболеваниях органов дыхания. Генераторы и генерация (Часть 2), Волосовец А. П., Чернышова О. Е. (2015)
Жежкун А. М. - Соснові деревостани Східного Полісся: структура, стан, продуктивність (2014)
Кобець О. В. - Аналіз рубок формування та оздоровлення лісів, проведених у насадженнях Великоанадольського лісового масиву за період 1974–2013 рр. (2014)
Крилов Я. І. - Особливості росту дуба звичайного (Quercus robur L.) у протиерозійних насадженнях яружно-балкових систем Середнього Придніпров’я (2014)
Мигунова Е. С. - Н. М. Сибирцев и лесоводство (2014)
Михайліченко О. А. - Особливості росту соснових деревостанів, уражених кореневою губкою, в умовах Новгород-Сіверського Полісся, Усцький І. М., Ведмідь М. М., Лозицький В. Г. (2014)
Слиш О. А. - Методи дистанційного вимірювання та моделювання профілів стовбурів для встановлення їхньої сортиментно-ґатункової структури, Солодовник В. А., Букша М. І. (2014)
Ткач В. П. - Попереднє поновлення деревних порід в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу, Лук’янець В. А., Румянцев М. Г. (2014)
Ткач В. П. - Вплив рубок догляду на таксаційні показники та якісні ознаки компонентів фітомаси стовбура штучних соснових деревостанів Ізюмського пристепового бору, Тарнопільська О. М., Ільченко C. В. (2014)
Усцький І. М. - Вплив змін рівнів ґрунтових вод на стан лісів у різних фізико-географічних зонах Рівненської області, Михайліченко О. А., Стовбуненко Д. В. (2014)
Wuehlisch G. von - Introduction and testing of poplar: proposal for an exchange and testing programme, Grigoriev A., Zhigunov A. (2014)
Белеля С. О. - Вплив регуляторів росту рослин на енергію проростання та схожість насіння Larix decidua Mill. (2014)
Висоцька Н. Ю. - Мікроклональне розмноження Cerasus avium (L.) Moench у культурі in vitro (2014)
Дишко В. А. - Внутрішньопопуляційна мінливість у культурах сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) за біохімічними ознаками хвої (2014)
Коршиков И. И. - Необходимость применения генетических маркеров в семеноводстве хвойных пород (2014)
Коханий С. Г. - Ріст кліматипів сосни звичайної в умовах Нижньодніпров’я, Терещенко Л. І., Назаренко С. В., Фомін В. І. (2014)
Лялін О. І. - Вплив складу субстрату на схожість та біометричні показники росту сіянців дуба звичайного (Quercus robur L.) у контейнерах (2014)
Попович В. В. - Особливості взаємовпливу вітрового режиму, турбулентності, вологості субстрату та фітомеліоративних процесів на поверхні сміттєзвалища (2014)
Чорнявська І. Р. - Історія та сучасний стан захисного лісорозведення залізниць Лівобережного Лісостепу України, Гладун Г. Б. (2014)
Ворон В. П. - Швидкість деструкції фітодетриту як показник біокругообігу речовин соснових лісостанів у ланці "опад-підстилка" в зоні Зміївської ТЕС (2014)
Ворон В. П. - Лісівничо-екологічні особливості виникнення пожеж у лісах Рівненщини, Ткач О. М., Мельник Є. Є. (2014)
Гладунець І. В. - Пожежі в лісах НПП "Святі Гори", Пастернак В. П. (2014)
Проневич В. А. - Стан забруднення 137Сs лісових біоценозів Волинського Полісся у зоні аварійних викидів ЧАЕС (2014)
Тарасевич О. В. - Особливості розподілу вмісту 137Cs у недеревній продукції лісу в Житомирській області (2014)
Кукіна О. М. - Комахи-хвоєгризи Чигиринського бору (2014)
Полякова Л. В. - Анализ взаимосвязей между биохимическими, биометрическими параметрами и устойчивостью деревьев дуба черешчатого в культурах разного возраста, Гамаюнова С. Г., Журова П. Т. (2014)
Євтушевський М. Н. - Вплив диких копитних на лісову рослинність у ДП "Вовчанське ЛГ", Пієв С. М., Чернов Я. О. (2014)
Мигунова Е. С. - Создатель лесотипологической классификации и автор понятия "экосистема" (к 145-летию со дня рождения Артура Артуровича Крюденера) (2014)
Правила для авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Кизимчук О. П. - Властивості основов’язаних полотен технічного призначення, Алтусова К. І., Матюк В. О. (2015)
Жуковська І. І. - Дослідження ергономічності курток жіночих, Рихальська О. М. (2015)
Датуашвили М. В. - Исследование прочностных характеристик ниток из высокомодульных волокон при прошивке, Чарквиани И. Д. (2015)
Каркашадзе М. И. - Зависимость прочности клеевого крепления резин от типа и дозировки пластификатора, Ломтадзе Н. З. (2015)
Хімич С. М. - Дослідження процесу лиття полімерних деталей електропобутової техніки, Кулік Т. І. (2015)
Антоненко А. І. - Дослідження характеристик колекторного двигуна змінного струму з конденсатором у колі обмотки якоря, Бруско І. В. (2015)
Мельник Є. Г. - Дослідження параметрів автоматичних пральних машин з метою покращення якості відпирання та віджимання білизни, Павленко В. М. (2015)
Шумейко В. М. - Вдосконалення технологічного процесу миття посуду в посудомийних машинах, Біла Т. Я. (2015)
Гaльчинcький P. В. - Дocлiджeння тexнiчниx пapaмeтpiв кoмпpeciйниx xoлoдильникiв з мeтoю пoкpaщeння холодопродуктивності, Пaвленкo В. М. (2015)
Лемешко А. А. - Дослідження режимів роботи відцентрової соковижималки, Артеменко Л. Ф., Кулік Т. І. (2015)
Чупріна Н. В. - Значення об’єктів "HAUTE COUTURE" у формуванні споживацького попиту на продукти індустрії моди, Флисак Б.-М. П. (2015)
Гусак О. А. - Розвиток та витоки анімаційного фільму (2015)
Тінякова О. М. - Методика генерування ідей в графічному дизайні (2015)
Грачов П. О. - Вибір та використання кольору в фірмовому стилі (2015)
Петко А. К. - Особливості створення рекламного звернення у сучасному українському культурному просторі, Дубрівна А. П. (2015)
Горица О. А. - Современная география исламской моды (2015)
Химиченко Д. В. - Влияние цвета на восприятие человека и колористика логотипов успешных брендов (2015)
Діденко Є. О. - Оцінювання ризикованості господарської діяльності підприємства на основі рівня економічної безпеки (2015)
Голубєв Л. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку Інтернет-реклами в Україні (2015)
Вступне слово редактора (2015)
Шевага В. М. - Чинники ризику розриву внутрішньочерепних артеріальних аневризм як критерії встановлення показань до хірургічного лікування, Нетлюх А. М., Кобилецький О. Я., Сало В. М., Лозинський Р. М., Ковалик. М. В. (2015)
Кухарук В. Ф. - Ускладнення при емболізації мішкоподібних аневризм судин головного мозку, Бобрик І. С., Бобрик С. І., Фецяк С. В., Чирко А. Л. (2015)
Волошин О. М. - Оцінка результатів ендоваскулярної реканалізації здухвинних артерій у хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок, Матерухін А. М., Полковніков О. Ю., Вайло Ю. М. (2015)
Бобрик І. С. - Діагностика та лікування внутрішньочерепних пухлин із застосуванням інтервенційних нейрорадіологічних методик, Кухарук В. Ф., Бобрик С. І., Фецяк С. В., Чирко А. Л., Гнат Р. П. (2015)
Юдко О. О. - Модифікація поглиненої дози за допомогою магнітного поля для цілей променевої терапії (2015)
Рыков С. А. - Диагностическая роль современных методов исследования слезоотводящих путей у детей, Баринов Ю. В., Баринова А. А. (2015)
Чередниченко Ю. В. - Выбор тактики лечения фибромускулярной дисплазии магистральных артерий головы, Мирошниченко А. Ю., Дзяк Л. А., Зорин Н. А., Чередниченко Н. А. (2015)
Єлєйнік М. В. - Клініко-неврологічні прояви розривів артеріальних аневризм, ускладнених ліквородинамічними порушеннями, Литвак С. О., Глоба М. В., Орлов М. Ю. (2015)
Смоланка В. І. - Крововилив, спричинений супратенторіальними каверномами: оперувати чи ні?, Поліщук М. Є., Возняк О. М., Обливач А. А., Бортнік І. М., Смоланка А. В. (2015)
Гук М. О. - Особливості ранньої діагностики малосимптомних неактивних аденом гіпофіза (2015)
Плавский П. Н. - Ближайшие и отдаленные результаты лечения новорожденных со спинальными дизрафиями, осложненными разрывом грыжевого мешка, или с угрозой его разрыва, Плавский Н. В., Волощук А. С., Марущенко Л. Л. (2015)
Редакційна колегія журналу "Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія" вітає всіх іменинників! (2015)
Титул, зміст (2004)
Яцуба В. Г. - Інвестиційно-інноваційне зростання економіки індустріального регіону: проблеми та шляхи вирішення (2004)
Гайдуцький П. І. - Інвестиційний потенціал регіонів України: нові можливості та пер-спективи (2004)
Деркач М. І. - Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великих індустріальних регіонах та шляхи їх розв'язання (2004)
Єфименко Т. І. - Регіональна структура інвестиційної моделі економічного розвитку (2004)
Шумило І. А. - Розвиток банківських систем в умовах економічного зростання (2004)
Поляченко В. А. - Досвід реалізації інвестиційних програм ХК "Київміськбуд" (2004)
Півняк Г. Г. - Формування інноваційної політики розвитку вугільної промисловості Ук-раїни (2004)
Швець В. Я. - Проблеми залучення інвестицій в економіку міста (2004)
Куліченко І. І. - Інвестиційні перспективи міста Дніпропетровська (2004)
Бородін Є. І. - Інвестиційна діяльність та освіта Дніпропетровщини (2004)
Сугоняко М. В. - Вклади населення як джерело внутрішніх інвестицій та розвиток іпотечного кредитування (2004)
Шитря О. І. - Інвестиційне середовище в Україні: здобутки та перешкоди (2004)
Карташов Є. Г. - Інвестиційна привабливість Запоріжжя не викликає сумнівів (2004)
Дєєва Н. М. - Вдосконалення фінансових механізмів у контексті забезпечення соціально- економічного розвитку індустріального регіону (2004)
Шибко В. Я. - Проблеми розвитку інвестиційної діяльності в ядерно-паливному комплексі (2004)
Паливода К. В. - Досвід роботи банку щодо залучення та розміщення коштів населення в житловому будівництві (2004)
Рекомендації міжрегіональної науково-практичної конференції "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великому індустріальному регіоні та шляхи їх розв'язання" (2004)
Енська О. Ю. - Драматургічна роль мотиву гри в операх Фроманталя Галеві (2014)
Бабій О. П. - Авторські концепції "опери порятунку" Людвіга ван Бетховена та Ріхарда Вагнера: драматургічна модель і типологія персонажів (2014)
Мізітова А. А. - Сюжет у сюжеті: "Аріадна на Наксосі" Ріхарда Штрауса на Зальцбурзькому фестивалі 2012 року (2014)
Криштофович В. І. - Особливості відтворення комедії Вільяма Шекспіра "Сон літньої ночі" в однойменній опері Бенджаміна Бріттена (2014)
Моцар О. В. - "Європери" як вершина інструментального театру Джона Кейджа (2014)
Матусевич О. П. - Московський оперний сезон 2013–2014: боротьба "музейного" с "інноваційним" (2014)
Золотарьова Н. С. - Принципи жанру grand opera в "Reminiscences des "Huguenots”" Ференца Листа (2014)
Лісова О. В. - Українська гілка білоруської вокальної школи (2014)
Рябов І. С. - Диференціації виконавців-піаністів (аналіз деяких концепцій ХХ ст.) (2014)
Кравченко А. В. - Культурницька діяльність житомирської "Просвіти" в перших десятиліттях ХХ століття (2014)
Гусарчук Т. В. - Постать Григорія Сковороди у світлі особистісних детермінант творчості (2014)
Луніна А. Є. - Євген Станкович: "Борис Лятошинський – унікальний український композитор" (2014)
Шамаєва К. І. - Таємниці минулого (2014)
Рожок О. В. - Хор, овіяний народною любов’ю (2014)
Скринченко В. А. - Свято муз у Київській філармонії (2014)
Сакало О. В. - Десять років діяльності оновленого студентського науково-творчого товариства (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до статей (2014)
Колесник І. О. - Філософсько-антропологічні основи педагогічних поглядів (друга половина хІх – початок хх ст.) (2014)
Долинський Є. В. - Географічна структура і освітні рівні фахової підготовки майбутніх перекладачів в університетах України (2014)
Тригуб І. І. - Освіта як об’єкт експертизи (2014)
Грищук Ю. В. - Визначення професійної освіти і навчання: сучасні акценти (2014)
Сисоєва С. О. - Компаративістика у сфері освіти: навчальний курс для магістрів (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського