Зубкова Н. М. - Народно-просвітницька діяльність Б. Д. Грінченка (за матеріалами особового архівного фонду) (1994)
Сергєєва І. А. - Книжкові знаки як джерело вивчення історії комплексних бібліотечних фондів, Горшихіна О. Ю. (1994)
Торбаков І. Б. - Палеотипы библиотеки Киевской духовной академии (из истории фондов ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины) (1994)
Белічко Н. Ю. - Раритетні видання з історії України (альбом Д. І. Яворницького, С. І. Васильківського, М. С. Самокиша "З української старовини” та серія листівок А. А. Ждахи за мотивами українських народних пісень) (1994)
Булатова С. О. - Архів реформатів Руської провінції (Provincia Russia) (1994)
Зубкова Н. М. - Архів Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова, Гайкалов О. Є. (1994)
Крижанівська Л. О. - Особистий архівний фонд М. М. Бережкова (1994)
Лисоченко І. Д. - Огляд архіву П. М. Попова (1994)
Степченко О. П. - Архів письменника К.Р. Анищенка (1885–1929) (1994)
Чернухін Є. К. - Рукописна латинська книга в фондах Інституту рукопису (1994)
Дубровіна Л. А. - "Архівна та рукописна Україніка”: до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС (1994)
Кіржаєв С. М. - З нових надходжень. Листи І. К. Карпенка-Карого до дітей (1994)
Воронкова Т. І. - В. С. Короткевич та О. А. Назаревський: листування (1994)
Гнатенко Л. А. - Костомаровський список Азбучної молитви (1994)
Пендзей Л. - Слов’янська колекція у фондах бібліотеки Торонтського університету (1994)
Миронюк Г. - Українська колекція Дослідного центру історії імміграції: вивчення бібліографічного доступу через комп’ютерні системи, Верл Дж. (1994)
Шумейко М. - Виленський и Витебский центральные архивы древних актовых книг в ХIХ - начала ХХ вв. и судьба их документальных собраний (2002)
Гісцова Л. - Київський центральний архів давніх актів: перший етап діяльності (2002)
Онищенко О. - Книжкові й архівні фонди БАН УРСР та академічних інституів у 1944-1948 роках, Дубровіна Л. (2002)
Московченко Н. - Харківський осередок архівістів: умови формування (кінець ХІХ ст.) (2002)
Новохатський К. - Концепція забезпечення національних інтересів України в архівній справі (проект), Скрицька Л. (2002)
Бездрабко В. - Досвід класифікації документної інформації Державного архіву Закарпатської області (2002)
Папакін Г. - Засновники роду Скоропадських (архівно-генеалогічна та геральдична розвідка) (2002)
Іщенко Я. - Нагороди Ватикана: історія, символи та емблеми (2002)
Луговський О. - Бібліотечні джерела НБУВ як вид науково-інформаційних ресурсів (2002)
Яременко Л. - Документи Інституту рукопису НБУВ про діяльність Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926-1939) (2002)
Старовойт С. - Термінологічні словники Інституту української наукової мови ВУАН: історія створення (2002)
Сохань С. - "Воспоминания и переписка к разным лицам. 1840-1882" М.І. Петрова як джерело реконструкції біографії та творчості вченого (2002)
Іваннікова М. - Основні напрями вивчення української рукописної книги ХVII ст. в Україні у другій половині XIX-XX ст. (2002)
Ашаренкова Н. - Методологічні аспекти дослідження соціокультурної трансформації публічної бібліотеки в Україні (2002)
Кулешов С. - Ще раз про "доджерело" (2002)
Загорецька О. - Теорія діловодства як галузь наукових звань (2002)
Маньковський А. - Спеціалізовані системи автоматизації діловодства і документообігу (2002)
Гаврилюк С. - Питання охорони історичних пам'яток у діяльності державних установ і громадських організацій в Російській імперії (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.) (2002)
Дмитренко А. - Юридичний факультет Університету Св. Володимира в 1835-1884 рр. у документах Державного архіву м. Києва (2002)
Гика В. - Документи Володимир-Волинської "Просвіти" та її діячів у фондах Державного архіву Волинської області (до 110-ї річниці від дня народження А. Річинського) (2002)
Шевченко С. - Газетний фонд Держархіву Кіровоградської області як джерело вивчення акцій солідарності із Сербією у 1914-1915 рр. (2002)
Клименко І. - Архіви українських часописів кінця ХIХ ст. - початку ХХ ст. у фондах Інституту рукопису НБУВ (2002)
Міщук С. - Рукописні літургійні пам'ятки ХVII-ХVIII ст. з Волинського державного науково-дослідного музею у Житомирі у фондах Інституту рукопису НДУВ (2002)
Старков В. - Листи Митрофана Дикарева до Михайла Грушевського з фондів ЦДІАК України як джерело вивчення історико-етнографічної спадщини України (2002)
Щербак М. - Жиндармсько-поліцейські документи ЦДІАК України про політичну діяльність М. С. Грушевського, Щербак Н. (2002)
Заруба В. - Археографічна та архівна діяльність академіка М. Є. Слабченка (2002)
Непомнящий А. - Крымоведение в библиографических исследованиях Ф. Ф. Максименко (2002)
Березюк Н. - О. Д. Багалій-Татаринова: сторінки біографії (2002)
Тимошик М. - Україніка в архівах, бібліотеках, редакціях і видавництвах Франції (2002)
Палієнко М. - Скарбниця української історії в США (з історії створення та діяльності Мезею-архіву ім. Д. Антоновича Українскьої Вільної Академії Наук) (2002)
Матяш І. - Роль "Collquia Jerzy Skowronek dedicata" у розвитку міжнародного співробітництва архівістів (2002)
Лебедєва І. - Неопубліковані протоколи засідань Генерального Секретаріату Центральної Ради (2002)
Старостин Е. - О чем умолчал князь П. А. Кропоткин в "Записках революционера" (2002)
Божко О. - Поет на війні. Історичний коментар до ХХХ-ХLVI розділів роману В. Сосюри "Третя Рота" (2002)
Скибак І. - Історія Трускавця в світлі історичних джерел (2002)
Шмидт С. - Опыт подготовки и издания справочно-информационных трудов Археографической комиссии РАН (2002)
Лебедєва І. - Розвиток співпраці з російськими колегами (2002)
Солодода В. - Друга науково-практична конференція "Музей. Історія. Сучаснфість" (Одеса, 16-17 травня 2001 р.), Сапожников І., Слюсар Ю. (2002)
Виноградова Олена. - Визначення перспектив розвитку системи підвищення кваліфікації працівників інформаційно-документаційної сфери (2002)
Бездрабко Валентина. - Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень (VI Астаховські читання) (2002)
Преловська Ірина. - До проблеми дослідження джерел з історії УАПЦ 1920-1930 рр. (2002)
Одинока Лініна. - Вивчаємо нашу історію (Мітрофан Віктаравія Доўнар-Запольські: Біябібліяграфічны паказальнік / Уклад.: В. У. Скалабан і ін. - Мінськ: Нац. б-ка Беларусі, 2001. - 120 с.) (2002)
Ківшар Таїсія - Наукове видання бібліотеки Харківського деражвного університету (Бібліотекознавець Костянтин Іванович Рубинський (1860-1930): Біобібліогр. нарис - Харківський держ. ун-т. Центральна наукова б-ка; Украд. Н. М. Березюк. - Х.: РА, 1998. - 68 с.: іл. - (Видатні постаті в історії Харківського університету), Одинока Лініна. (2002)
Романовський Ростислав. - "Comma": Міжнародний журнал архівів, 2001, № 3-4 (2002)
Слободніченко Алла. - Нові архівознавчі видання УНДІАСД (1999-2002 рр.) (2002)
Войцехівська Ірина. - Архівознавчі студії професора Ярослава Калакури (2002)
Купченко Віра. - Державний архів м. Києва (2002)
Зубченко Катерина. - До 80-річчя Державного архіву Київської області (2002)
Слончак Ніна. - Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного: скарбниця історії (2002)
Лозова С. - Деякі зауваження щодо методики укладання путівників по фондах архівів (2002)
Кузнєцова Лариса. - Нормативно-методична база з організації діловодства в установах, підприємствах і організаціях (2002)
Матяш І. - Українська архівна наука на сучасному етапі: архівознавство в колі історичних дисциплін (2006)
Горовий В. - Фонди ресурсів соціальних інформаційних баз в процесі виробництва нових знань: загальні перспективи (2006)
Косенко О. - Формування особових архівних фондів (2006)
Пристайко В. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства щодо Національного архівного фонду і архівних установ: теоретичні засади та шляхи вирішення проблеми (2006)
Коротков С. - Національна символіка суб’єктів Югославської Федерації (2006)
Привалко Т. - Освітня статистика як джерело з історії дворянства Лівобережної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2006)
Філіппов О. - Князь Федір Коріатович мав герб угорського короля (2006)
Пуцко В. - Ікона чуда в Хонех з волинського села Щурівці (2006)
Дорохіна Т. - Українська історія ХІХ – початку ХХ ст. та її висвітлення на сторінках "Визвольного шляху" (2006)
Антоненко І. - Сучасні нормативно-правові акти з керування документаційними процесами (зарубіжний досвід) (2006)
Кулешов С. - Документологія як навчальний курс та наукова дисципліна (2006)
Марченко П. - Архівний електронний документ: XML інкапсуляція (2006)
Корнієнко В. - Депонування наукових рукописів – надійний засіб збереження інтелектуальної власності (2006)
Палеха Ю. - Впровадження цілісної системи керування діловодством на підприємстві (2006)
Виноградова О. - Книгозбирання на теренах Києво-Печерської Лаври, Марченко О. (2006)
Винниченко І. - Українці в Латвії у першій половині ХХ ст.: до характеристики організованого життя (2006)
Солодова В. - Втрати в музейних зібраннях Одеси: причини і наслідки (2006)
Ткаченко В. - Кінохроніка Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ) (2006)
Вовченко В. - Особовий архівний фонд кооператора і літератора Миколи Васильовича Левитського (1859–1936): походження, структура, зміст (2006)
Максимчук Є. - Огляд фонду Української республіканської комісії з обліку збитків і злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками (2006)
Волкотруб Г. - Останні роки життя українського історика Пилипа Клименка (маловідомі факти з біографії вченого) (2006)
Крячок М. - Маловідомий автограф із публіцистики Івана Франка (2006)
Поллей Р. - Зміст та форма академічних курсів з архівознавства в архівній школі Марбурга (2006)
Хорхордина Т. - Наукообразие вместо науки (2006)
Андрієвська Л. - Проблеми історії, вивчення, реконструкції церковних архівів у сучасній науці. (Архивы Русской православной церкви: пути из прошлого в настоящее // Труды историко-архивного института. Т. 36 - М., 2005. - 381 с.) (2006)
Загорецька О. - 3 міжнародна конференція з документознавства, бібліотекознавства й інформаційної діяльності (2006)
Солодова В. - 3 міжнародна науково-практична конференція "Музей. Історія. Одеса", Слюсар Ю. (2006)
Шумейко М. - 100-летие со дня рождения Н. Н. Улащика (1906–1986) (2006)
Хмарський В. - Перші випуски "Вісника Одеського історико-краєзнавчого музею" (2006)
Маврін О. - Павлу Степановичу Соханю – 80 (2006)
Привітання Віце-прем’єр-міністра України Дмитра Табачника (2004)
Привітання Голови Державного комітету архівів України Геннадія Боряка (2004)
Нагороди (2004)
Матяш І. - Десятиліття діяльності УНДІАСД і розвиток архівної науки в Україні (2004)
Клименко Т. - Міські і районні державні архіви Черкащини в системі державної архівної служби України (2004)
Сельченкова С. - З історії експертизи цінності документів та укладання переліків документів в Україні у 1920–1930-ті роки (2004)
Одинока Л. - Інформаційно-бібліографічна діяльність УНДІАСД, Романовський Р. (2004)
Ємельянова Т. - Деякі аспекти документознавчого аналізу архівних кінодокументів періоду Другої світової війни (на прикладі Центрального державного кінофотоархіву України) (2004)
Драгомірова Л. - Страховий фонд документації для збереження документів на об’єкти культурної спадщини і страховий фонд Національного архівного фонду України: паралелізм чи різновекторність (проблемний аналіз) (2004)
Дубровіна Л. - Дослідження з археографії та архівознавства в діяльності Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992–2004 рр.), Зубкова Н., Степченко О. (2004)
Юдіна Л. - Особливості правового доступу до інформаційних ресурсів НАФ, що зберігаються в архівах, музеях та бібліотеках (2004)
Христова Н. - Стандартизація в архівній справі: проблеми та перспективи (2004)
Петров В. - Шляхи створення носіїв для довготривалого зберігання інформації в цифровій формі, Крючин А., Шанойло С., Крючина Л. (2004)
Марченко П. - Шляхи вирішення проблеми зберігання електронних документів в архіві (аналіз Інтернет-ресурсів) (2004)
Ананьева Т. - К вопросу о систематизации эпистолярных источников (2004)
Ковальчук В. - Документи ОУН(б) і Запілля УПА про українсько-польське протистояння на Волині і Поліссі у 1943–1944 роках: спроба групування за походженням (2004)
Ткаченко І. - Газета "Рада” як джерело до історії видання Літературно-наукового вісника у Києві (1907–1914) (2004)
Сошинська Я. - Загальний огляд українських видань з економічної проблематики (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2004)
Попик В. - Проблеми формування електронного українського біографічного архіву (2004)
Міхалюк Д. - Дипломатичні зносини Білоруської Народної республіки та Української Народної Республіки і Гетьманату у світлі документів (березень – грудень 1918 р.) (2004)
Кулешов С. - Перспективні напрямки наукових досліджень у спеціальному документознавстві (2004)
Швецова-Водка Г. - Структура документознавства і його місце серед суміжних наукових дисциплін (2004)
Кушнаренко Н. - Новий етап інституалізації науки про документ (2004)
Гончарова Н. - Документаційне забезпечення менеджменту: характерні ознаки і перспективи (2004)
Палеха Ю. - До історії організації діловодства в державному апараті українських урядів 1917–1918 рр (2004)
Антоненко І. - Методика розроблення та впровадження документаційних систем у керуванні документацією: міжнародний досвід (2004)
Тупчієнко-Кадирова Л. - Музичний документ: деякі аспекти визначення, специфіки видів та описування в режимі електронної каталогізації (2004)
Калакура Я. - Центр архівістики та джерелознавства в Київському університеті, Щербак М. (2004)
Киридон А. - Всеукраїнський церковний обновленський з’їзд духовенства і мирян (13–16 лютого 1923 року) (2004)
Солодова В. - Музейна справа в Одесі за часів Російської імперії (1825–1917 рр.) (2004)
Андрієвська Л. - Нові архівні документи про долю міністрів останнього уряду Української Держави (2004)
Слободянюк П. - Трагічна доля архівіста М. Ф. Тищенка (2004)
Волкотруб Г. - Життя та творчість П. В. Клименка у працях українських та зарубіжних дослідників (2004)
Приходько Л. - Олександр Грушевський і становлення української національної науки на початку ХХ ст. (2004)
Бухальська М. - Документи про життя та діяльність академіка Миколи Петрова в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2004)
Павловська Н. - Координаційна та науково-методична діяльність В. І. Веретенникова в системі архівних установ України (2004)
Мага І. - Наукові дослідження В. О. Романовського з архівістики (2004)
Ларин М. - Научные исследования ВНИИДАД в области документоведения: 1994–2004 гг. (2004)
Матяш І. - 15 Міжнародний конгрес архівів "Архіви, пам’ять і знання” (2004)
Старостин Е. - Тайнопись в системе архивоведческих знаний (2004)
Зворський С. - У спеціалізованій вченій раді УНДІАСД (2004)
Матяш І. - Новий підручник з архівістики (Halina Robotka. Wprowadzenie do archiwistyki. – Тоrun: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. – 2003. – 160 s.) (2004)
Романовський Р. - Студії з архівної справи та документознавства: систематичний покажчик змісту (Т. 1–11) (2004)
Ємельянова Т. - Організація використання інформації аудіовізуальних документів у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного (2007)
Ігнатуша А. - Система роботи з архівами ліквідованих установ у архівному відділі Запорізької міської ради (2007)
Матяш І. - Концепція створення та функціонування Національного реєстру "Архівна україніка" (2007)
Калакура Я. - Архівний менеджмент як галузь наукових знань і навчальна дисципліна (2007)
Федосов В. - О теории архивоведения как науке (2007)
Лось В. - Документи державно-адміністративних установ як джерело з історії Греко-Уніатської Церкви (Правобережна Україна кінця XVIII ст. – початку ХІХ ст.) (2007)
Кондратенко О. - Документальні архівні фонди НАН України як джерело вивчення основних напрямків історичних досліджень в АН УРСР (1944–1956 рр.) (2007)
Кашеварова Н. - Архівні джерела з історії науково-дослідної діяльності Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга на території окупованих країн під час Другої світової війни (2007)
Чернецький Є. - Аристократичний сегмент у складі землевласників Радомишльського повіту (кінець XVIII ст. – перша третина XIX ст.): критерії статусу та їхнє застосування (2007)
Медведська Л. - Династична криза 1730 року в Росії: історіографічний аспект (2007)
Білаш Р. Б. - Перші українські поселення в Альберті (Канада): вплив географічних особливостей місцевості на оформлення життєвого простору українців (2007)
Лаврус В. - Електронні форми в системі документообігу вищого навчального закладу (2007)
Марченко П. - Проект схеми метаданих архівного електронного документа (2007)
Чекмарьова Л. - Веб-сайт обласної державної адміністрації як форма надання інформаційних послуг громадянам (2007)
Швецова-Водка Г. - Об’єкт і предмет документознавства (2007)
Плешкевич Е. - Предпосылки формирования общетеоретических знаний о документе (2007)
Палеха Ю. - Підготовка документознавців-інформаційних аналітиків – нагальна потреба інформаційного суспільства (2007)
Ляшенко В. - Користування документами в історичному архіві: деякі попередні результати порівняльного аналізу (за 1980-ті та 1990-ті роки) (2007)
Желєзко А. - Діяльність архівних установ на Київщині у 1917–1925 рр. (2007)
Міщук С. - Книжково-рукописна спадщина Волинської православної духовної семінарії: дослідження, опис, доля (2007)
Власенко В. - Кость Мацієвич і Український республікансько-демократичний клуб у Празі (2007)
Чуткий А. - Київський комерційний інститут: історія заснування (2007)
Потульницький В. - Архівна україніка в Японії (2007)
Бурім Д. - Україніка в архівах і бібліотеках Німеччини, Кураєв О., Мицик Ю., Себта Т. (2007)
Харук А. - Використання документів архівів Російської Федерації з метою вивчення історії авіаційної промисловості України (2007)
Ямкова О. - Документи з історії українсько-білоруських зв’язків емігрантів в архівах Республіки Білорусь (2007)
Безручко О. - Документи режисерської лабораторії О. П. Довженка у приватних та недержавних архівах (2007)
Малолєтова Н. - Діяльність німецького бібліотекаря та книгознавця Йозефа Бенцінга під час нацистської окупації України (1941–1944) (2007)
Войцехівська І. - Штрихи до портрета історика (до 70-річчя від дня народження професора Ярослава Калакури), Мага І. (2007)
Киштымов А. - Юбилей белорусского архивиста (к 60-летию со дня рождения Виталия Скалабана), Лебедева В. (2007)
Шумейко М. - М. В. Довнар-Запольский как архивист (2007)
Лебедєва В. - М. В. Довнар-Запольський – гласний Київської міської думи (2007)
Киштымов А. - Исследовательский потенциал документов фонда Киевского коммерческого института в Государственном архиве г. Киева (2007)
Смолянчук О. - "Польське питання" в "Історії Білорусі" М. Довнар-Запольського (2007)
Литвинова Т. - Роль Киева в строительстве часовни-усыпальницы князей Паскевичей в Гомеле (по архивным материалам) (2007)
Ясь О. - Генеалогічні ідеї Вадима Модзалевського в рецепції української зарубіжної історіографії другої половини 1940–1980-х років (2007)
Томазов В. - Внесок Вадима Модзалевського у розвиток генеалогії (2007)
Ковтун М. - Генеалогічні дослідження Вадима Львовича Модзалевського (1882–1920) (2007)
Алєксєєнко А. - Внесок В. Л. Модзалевського у розвиток історико-краєзнавчих студій (2007)
Карамаш С. - В. Л. Модзалевський – в’язень Київської фортеці (2007)
Приходько Л. - Олександр Грушевський як керівник першого державного органу управління архівною справою України і особистість (2007)
Рыбаков А. - Опыт и перспективы научного сотрудничества белорусских и украинских архивистов (2007)
Киштымов А. - К вопросу о дате основания предприятия (на примере СП ЗАО "Милавица") (2007)
Костилєва С. - Книга про малодосліджене українське суспільство часів Другої світової війни (В. А. Гриневич "Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.)". – К.: ІПЕНД, 2007. – 520 с.) (2007)
Макієнко О. - Ювілейне видання херсонських архівістів (Константи: Альманах соціальних досліджень. – Херсон, 2006. – № 1 (12): Архів і людина. – 153 с.) (2007)
Карамаш С. - Наукова сесія до 140-річчя М. В. Довнар-Запольського (2007)
Мага І. - Наукові читання, присвячені 125-літтю Вадима Модзалевського (2007)
Скрипка Л. - Виставка "Будинок "бурси" в контексті історії українських архівів" (2007)
Владислав Викторович Харяченко (некролог) (2007)
Андрушко Л. М. - Орнітоморфні мотиви в орнаментиці українських рушників (2008)
Белов К. А. - Социокультурный смысл художественных гармоний лирического типа (2008)
Бокарєва Ю. С. - Візуальний прояв утилітарних аспектів поштових марок України (2008)
Гарник Т. М. - Общность и различие литературного и историко-архитектурного временного пространства (2008)
Гарнік Т. М. - Місце і роль сучасних церков в структурі історичних міст Черкащини, Литвиненко О. С. (2008)
Гужва О. П. - Симфонізм як феномен духовної культури (2008)
Качемцева Л. В. - Децентралізація архітектурно-проектної справи та її вплив на формування архітектурного середовища слобожанських міст в другій половині XIX - на початку XX ст. (2008)
Коваль О. А. - Технико-технологическое своеобразие ветковских икон "Спас Нерукотворный" (2008)
Павлова Т. В. - Осінній топос в пейзажі Віктора Гонтарова (2008)
Романенкова Ю. В. - "Дети Франции" в творческом наследии художников XVI века: портреты герцога Анжуйского (?) Работы Жана де Кур (2008)
Рябуха Н. О. - Музична мініатюра як предмет культурологічного дослідження (2008)
Савицкая Л. Л. - Петр Мось керамист и график (2008)
Сапрыкина Е. Э. - "Радуйся, мысленная луно". Образ святой великомученицы Варвары в творчестве М. В. Нестерова (2008)
Северина О. Н. - Земля-планета в знаковой системе экоплаката (экосемиотике). По материалам коллекции Международной Триеннале "4-й Блок", Розенфельд М. И. (2008)
Солобай П. А. - Основы и принципы реконструкции архитектурной среды вузов (2008)
Ткачук В. І. - Прогностичне моделювання багаторівневої підготовки дизайнерів в системі технічного університету (2008)
Чиэко Оваки - Ошима глазами Давида Бурлюка (2008)
Яковець І. О. - Шрифтові композиції в дизайні текстилю (2008)
Андрушко Л. М. - Космогонія рушникових зображень (2008)
Белов К. А. - 40-ая соль-минорная симфония как философствование Моцарта об уделе человека духовного (2008)
Березіна І. В. - Художньо-архітектурна діяльність Наполеона Орди у контексті розвитку пам'яткоохоронної науки в Україні наприкінці XVIII-ХІХ ст.ст. (2008)
Гарнік Т. М. - Архітектурний потенціал як соціальний та музейний продукт історико-культурних зон (2008)
Герасимова І. Д. - Поширення церковного співу на Слобожанщині в другій половині XIX ст. (2008)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Взаємовпливи західного та східного зброярства в Україні XVII - поч. ХІХ ст. (мистецтвознавчий аспект) (2008)
Ковальова М. М. - Портрети Єлизавети Петрівни і Катерини II (з колекції Києво-Печерського історико-культурного заповідника) (2008)
Одробінський Ю. В. - Одяг кам'яних скіфських статуй Півдня України VI - ІІІ ст. до н. е. (2008)
Павлова Т. В. - Фотографія в мистецькому процесі Харкова на межі XIX-XX століть (на матеріалі пейзажного жанру) (2008)
Погорелов В. В. - Мой педагог Борис Косарев (2008)
Прохорова И. А. - Совершенствование ассортимента шерстяных тканей в современных условиях их проектирования, Чепелюк Е. В., Жук О. В., Корнева А. А. (2008)
Ридный А. Н. - Памятник харьковскому архитектору А. Н. Бекетову, Зборовец И. В. (2008)
Сбітнєва Н. Ф. - Графічний дизайн: до історії становлення (2008)
Сорокіна І. В. - Застосування алюмінію у транспортних засобах першої третини ХХ ст. (2008)
Хамула Д. В. - Мотив священного брака Диониса - Iero gamoi, в античных вазовых росписях (на материалах памятников из Северного Причерноморья) (2008)
Хмельовський О. М. - Теоретичні засади дизайн-програмування систем життя (2008)
Чиэко Оваки - Давид Бурлюк на Огасавара (2008)
Яковець І. О. - Орнаментальні композиції в дизайні текстилю (2008)
Варава Е. Ю. - Визуальная интерпретация художественного текста: взгляд писателя и взгляд художника-иллюстратора. На примере иллюстраций к произведениям Гофмана (2008)
Ганоцька О. В. - Елегантна упаковка для вишуканого товару (2008)
Горбатенко Л. П. - Влияние изобразительного творчества на развитие видов креативности у детей, Зуев И. А. (2008)
Данільчишин Ю. М. - Педагогічна діяльність М. В. Микиші та її роль у становленні вокального мистецтва (2008)
Ковешнікова О. В. - Основні стилістичні засади в творчості Добровольського А. В. (2008)
Коновалова І. - Музично-теоретичне осмислення жанру хорової фольклорної обробки в ХХ ст. (історіографічні та типологічні аспекти) (2008)
Корнєв А. Ю. - Міфологема Києва в "Повісті временних літ" (2008)
Лагода О. М. - Молодіжні субкультура та їх вплив на стилеутворення в дизайні одягу кінця ХХ століття (2008)
Лихвар В. Д. - Художньо-творчий потенціал як механізм самореалізації особистості (2008)
Мархайчук Н. В. - Концепція ненаративності в творчості Тиберія Сільваші в контексті розвитку нефігуративного живопису 1990 - 2000 рр. (2008)
Мосендз А. Ю. - Проектное моделирование релакс-пространства в среде города Харькова (с помощью феномена изобразительности архитектурной формы) (2008)
Недоступов Р. А. - Неопластицизм как направление абстракционизма и его влияние на современный дизайн и архитектуру (2008)
Павельчук И. А. - Тенденции постимпрессионизма в украинской абстракции конца ХХ-го - начала ХХI-го вв. Эволюция живописи А. Криволапа (2008)
Павлов Є. О. - Специфика художественной выразительности натюрморта в фотографии и экранных искусствах, Павлов І. Є. (2008)
Пазиніч С. М. - Філософія в системі наукового знання та управління, Пономарьов О. С. (2008)
Подлевских М. Б. - Влияние восточных культурных традиций на формирование этнической стилистики в интерьере (на примере ресторанов национальной кухни) (2008)
Рибалко С. Б. - Японські жіночі прикраси доби Токугава: типологія та художні особливості (2008)
Сергеєва Н. В. - Історія розвитку медіа-дизайну громадського середовища міста (2008)
Чиэко Оваки. - Огасаварский период в творчестве Давида Бурлюка в зеркале японской критики 1920-х гг. (2008)
Алексеенко А. М. - Создание художественного образа при проектировании ландшафтного благоустройства территории (на примере курсовых проектов специализации "Интерьер и оборудование" ХГАДИ), Северин В. Д. (2008)
Бокарєва Ю. - Ексклюзивні поліграфічні можливості на поштових марках (2008)
Бондаренко В. В. - Сотрудничество с родственными высшими учебными заведениями России - один из компонентов современного дизайн-образования (2008)
Гладун. Д. О. - Соціальний/екологічний плакат як феномен графічного дизайну (2008)
Голобородько В. М. - До проблеми створення нової стратегії вітчизняної дизайн-освіти (2008)
Дробот А. О. - Особливості монументально-декоративної мови живописних творів Г. І. Синиці (2008)
Зборовец И. В. - Князь Олег Дашков - последний герой русской дворянской литературы ХХ века (2008)
Кісіль М. В. - Художньо-конструктивні особливості жіночого одягу кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя в західноєвропейській моді (2008)
Котенко Л. Г. - Міські особняки Полтави та їх роль у формуванні просторово-предметного середвища центральної частини міста у XIX - на поч. XX століття, Шевченко Л. С. (2008)
Мархайчук Н. В. - Концепція ненаративності в творчості Анатолія Криволапа в контексті розвитку нефігуративного живопису 1990-2000 (2008)
Мельник О. Я. - Творчість Роберта Лісовського "лондонського періоду" в контексті мистецьких стратегій європейського постмодернізму (2008)
Мироненко В. В. - Совершенствование подходов к обеспечению энергоэффективности жилой среды (2008)
Муляр Л. - Навчально-творча майстерня живопису і храмової культури проф. М. А.Стороженка в Національній академії образотворчого мистецтвата архітектури (Київ): тенденції і перспективи (2008)
Новосельчук Н. Є. - Дизайн внутрішнього простору традиційного японського житла (2008)
Павлова Т. В. - Пейзаж у харківській художній фотографії останньої третини ХХ століття (2008)
Суворова Т. А. - Дизайн высокоскоростных железнодорожных поездов. Эволюция взглядов. Проблемы поиска, Мироненко В. П. (2008)
Удріс І. M. - Дослідження українського килимарства в працях вітчизняних вчених кінця ХІХ - початку ХХ століття (2008)
Харланова Ю. И. - Особенности восприятия архитектурной среды слепыми и слабовидящими людьми, Мироненко В. П. (2008)
Шулика В. В. - Тронные образы Христа в иконописи Слобожанщины второй половины XIX - нач. ХХ ст. (2008)
Щербакова О. О. - До питання становлення харківської школи станкового живопису кінця XIX - першої третини ХХ століття (2008)
Яковец И. А. - ІІ триеннале художественного текстиля в контексте современного профессионального искусства (2008)
Авраменко Д. К. - Принципи дизайну в організації розміщення засобів зовнішньої реклами в архітектурно-ландшафтному середовищі міста (2008)
Борзов О. М. - Предпосылки модернизации железнодорожных вокзалов в современных условиях, Мироненко В. П. (2008)
Гурьянов Ю. Г. - Особенности тектонических форм XX века, Камышная М. С., Гурьянов Э. Ю., Гурьянова Г. Я. (2008)
Довгань Ю. О. - Методичні основи розробки наскрізної програми "Художня емаль" в програмі підготовки фахівців за напрямками "Образотворче мистецтво", "Дизайн" (2008)
Дяків М. В. - Світські меблі Східної Галичини кінця XIX початку XX ст. (2008)
Животкова О. В. - Мистецтво як форма вираження свідомості суспільства (2008)
Кишкурно Е. П. - Применение приборных исследований при определении подлинности произведений станковой масляной живописи (2008)
Комарницький А. С. - Типологізм образу Діви Марії та його значення як "документу" епохи Русі-України (2008)
Коваль О. А. - Анализ личного письма ветковских икон (2008)
Кравець В. Й. - Світлотональність у живопису, Горбатенко Л. П. (2008)
Косенко О. И. - Психология восприятия в практической деятельности дизайнера одежды, Мироненко В. П. (2008)
Криштопайтис В. В. - Шрифт как визуальное средство коммуникации (2008)
Лагода О. М. - Теоретичні підходи до розуміння художньої образності костюма в дизайні одягу (2008)
Лубенский В. И. - Педагогическая система А. Л. Королева (2008)
Мироненко В. П. - Street style как явление молодёжной моды, Мацук А. О. (2008)
Нечипорук Ю. М. - Природні чинники формування палацово-паркових ансамблів на Волині 18-19 ст. (2008)
Новосельчук Н. Є. - До питання класифікації даху, що експлуатується (2008)
Скляренко Н. В. - Дизайнерський зміст форм унітазів у історичному контексті, Пирог О. В. (2008)
Ткачук В. І. - Конструювання та відбір змісту професійної підготовки дизайнерів в технічному університеті (2008)
Трегуб Н. Є. - Арт-дизайн меблів для рекреаційних просторів м. Харкова (2008)
Харченко А. - Cинтез образів у оправі Напрестольної Євангелії (2008)
Шабельникова М. Н. - Джинсовая мода - от рабочей одежды до современных тенденций, Мироненко В. П. (2008)
Шевченко Л. С. - Роль водних елементів у формуванні просторово-предметного середовища історичних присадибних парків Полтавщини (2008)
Рябченко О. П. - Проблемні питання розвитку сучасної доктрини адміністративного права і процесу (2011)
Бєлєвцева В. В. - Адміністративно-правова сутність режиму захисту державних інформаційних ресурсів, криптографічного і технічного захисту інформації (2011)
Ткаченко Є. В. - Правовий статус громадян Європейського Союзу (2011)
Радченко О. І. - Теоретико - правові аспекти класифікації підзаконних актів вищих органів державної влади України (2011)
Журавель В. А. - Фіксація вербальної інформації: правові та організаційні проблеми (2011)
Денисюк С. Ф. - Напрями розслідування злочинів:підстави класифікації (2011)
Сидор В. Д. - Загальна характеристика конституційних основ земельного права України (2011)
Глібко С. В. - Питання формування принципів господарсько-правового регулювання банківської діяльності (2011)
Духневич І. В. - Перспективи систематизації аграрного законодавства (2011)
Кримська О. М. - Проблеми утворення та функціонування фермерського господарства (2011)
Московченко Н. - 3 історії створення центральних та місцевих архівів України (2003)
Симоненко І. - Поєднання архівної роботи та краєзнавчих досліджень у діяльності губернських вчених архівних комісій (2003)
Слободянюк П. - Архівні установи в системі краєзнавчого руху (2003)
Ворончук І. - Про стан та перспективи реконструкції шляхетських родинних структур XVІ-ХVII ст. (на прикладі волинських актових книг) (2003)
Матяш І. - Енциклопедичний довідник з архівознавства: проблеми створення (2003)
Бездрабко В. - Історіографія краєзнавства (2003)
Куделко С. - Індивідуалізуюча історія й краєзнавство (2003)
Коротенко В. - Джерела з генеалогії осіб духовного стану в Державному архіві Полтавської області (2003)
Костриця М. - Періодизація українського географічного краєзнавства (2003)
Циганюк В. - Краєзнавчий інформаційний ресурс ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва та шляхи його удосконалення (2003)
Гузенкоев С. - Метричні книги як джерело з локальної історії Південної України другої половини XIX - початку XX ст. (за матеріалами про село Друга Миколаївка Бердянського повіту Таврійської губернії) (2003)
Кулешов С. - До історії українського герба "Тризуб" (2003)
Сельченкова С. - Особливості укладання відомчих переліків документів зі строками зберігання (2003)
Пиріг Р. - Організація академіком М. С. Грушевським історико-регіональних досліджень (2003)
Посохов С. - Джерела з історії університетів України другої половини XIX - початку XX ст. у фондах Російського державного історичного архіву (2003)
Завальнюк О. - Архівні джерела про заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету (2003)
Зозуля С. - Архівна, краєзнавча та музейна діяльність Ніжинської НДК історії культури та мови (2003)
Титаренко Д. - Музеї Донбасу в період нацистської окупації (2003)
Нестуля С. - Всеукраїнський археологічний комітет у світлі архівів ВЧК-ДПУ-НКВС (2003)
Посохова Л. - Використання архівних документів при вирішенні дискусійних питань з історії Харківського колегіуму (2003)
Головатенко В. - Український комітет охорони пам'яток культури в світлі архівів українських спецслужб (2003)
Кондрашов В. - Архівні джерела з історії Новобузької вчительської семінарії (2003)
Бонь О. - Координація Всеукраїнським археологічним комітетом роботи місцевих музеїв в 1920-х роках (2003)
Шекера О. - Перспективи організації медичного страхування в Збройних Силах України (2003)
Федоренко М. - Писемні джерела з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії (2003)
Тронько П. - Джерельна база багатотомної "Історії міст і сіл Української РСР" та можливість її використаня на сучасному етапі (2003)
Дмитрук В. - Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року та перспективи її реалізації на Вінниччині (2003)
Комарніцький О. - Архівні джерела про політичне життя містечок Правобережної України доби Української революції (2003)
Пиріг О. - Історія села Гуляники на Київщині (2003)
Кавун М. - Джерела з історії міст Півдня України XVIII - XIX ст. в архівосховищах Росії: інформаційні можливості (на прикладі м. Катеринослава) (2003)
Гамза В. - 3 історії болгарської колонії Тернівка на півдні України (за документами державних архівів Миколаївської та Одеської областей) (2003)
Момот Л. - Історія міст і сіл Слобожанщини у виданнях Державного архіву Харківської області, Добреля Л. (2003)
Пришляк В. - Історія села Стриганці на Бережанщині XVI-XVIII ст. (2003)
Парамонов А. - Проведення етнографічних і краєзнавчих досліджень у Дворічанському районі Харківської області (на основі документів Державного архіву Харківської області) (2003)
Старовойтов М. - Основні напрями краєзнавчих досліджень на Луганщині у 1990-х роках, Запорожцев М. (2003)
Студенніков І. - Єврорегіон "Нижній Дунай" якоб'єкт історико-регіональних досліджень (2003)
Гайдукевич О. - Маєтності Української Греко-Католицької Церкви в Перегінську (2003)
Ядощук В. - Розвиток краєзнавчого туризму в єврорегіоні "Буг" (2003)
Чорний Д. - Документи державних архівів областей України та Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі про міста України на початку XX ст.: порівняльний аналіз інформаційних можливостей фондів (2003)
Пірко В. - Матеріали Російського державного архіву давніх актів як джерело до історії Південно-Східної України ХVII-ХVIII cт. (2003)
Клименко Т. - Документи Держархіву Черкаської області як джерельна база краєзнавчих досліджень (2003)
Кожекін А. - Фонды туристско-экскурсионных организаций 1920-1930-х гг. в Государственном архиве в Автономной Республики Крым , Попов О. (2003)
Юдіна Л. - Документи Державного архіву Харківської області як джерело у вивченні персоналій та родоводів Слобожанщини (2003)
Винокурова Ф. - Доля євреїв Трансністрії під час німецько-румунської окупації: огляд архівних джерел (2003)
Платанова Н. - Депортація населення західноукраїнських областей у 1948-1950 рр. (2003)
Темірова Н. - Фонди центральних архівних установ Росії як джерело вивчення поміщиків України (2003)
Гальчак С. - Культурно-духовні обмеження як форма дискримінації "остарбайтерів"-подолян у нацистському рейху (2003)
Нестуля С. - Епістолярія українських дисидентів другої половини 1940-х - початку 1950-х років (2003)
Гика В. - Фонди Державного архіву Волинської області - джерельна база для досліджень історії та культури краю (2003)
Павловська Н. - Видатний український архівознавець В. І. Веретенников та його діяльність щодо збереження архівних документів з історії регіонів України (2003)
Барабаш Н. - Краєзнавчі дослідження Миколи Михайловича Білозерського (2003)
Старостин Е. - Рижский мирный договор 1921 г.: проблемы "архивной реституции" (2003)
Шумейко М. - Белорусские архивы и краеведение в 1920-е гг. (2003)
Палієнко М. - Форум угорських архівістів (2003)
Киштымов А. - Белорусский опыт: Архивные материалы на страницах историко-документальной хроники городов и районов "Памяць" (2003)
Титар В. - Доньки харківського купця Синякова - музи футуризму (2003)
Анохіна Л. - Життя в мистецтві (2003)
Горбик В. - Історико-культурна спадщина в контексті духовного розвитку сучасної України (2003)
Непомнящий А. - Библиография библиографии исторического краеведения Крыма: начало работы над составлением полного свода (2003)
Нестуля О. - Попередній аналіз бази даних жертв політичних репресій 1920-1950-х років на Полтавщині (2003)
Данилюк Ю. - Розробка фондів державних архівів у контексті реалізації Державної програми підготовки науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" (2003)
Багмет М. - Підготовка Миколаївським центром політичних досліджень публікацій про видатні постаті південного регіону України, Ляпіна Л. (2003)
Гурбова Л. - Історія губернського міста С у відеофільмах (2003)
Чепуренко Я. - Краєзнавчі документи в бібліотечно-архівній колекції "Фонд президентів України" (2003)
Матяш І. - Джерела з історії української революції (2003)
Боряк Г. - Особистість ученого в бібліотечно-інформаційній сфері сучасного суспільства. До 70-ліття академіка НАН України О. С. Онищенка, Матяш І. (2003)
Бейлах О. Д. - Формологічні витоки дизайну першої третини ХХ століття та їх вплив на радянський дизайн1970-1980-х років (2008)
Божинський Н. І. - Сьогоднішні проблеми дослідження народнього житла Східної України, Мироненко В. П. (2008)
Галушка О. О. - Теоретична модель інноваційного дизайну (2008)
Карнаухова Е. А. - Роль Морского ведомства в художественной жизни Николаева (2008)
Ковальова М. М. - Образ митрофана Воронезького в іконах і портретах XVIII - XIX ст. (з колекції Києво-Печерського історико-культурного заповідника) (2008)
Лазарєв О. І. - Сучасний досвід теорії і практики архітектурної біоніки в дизайні (2008)
Малик Т. В. - Современные ткани для профессиональной одежды (2008)
Мироненко В. П. - Костюм в социокультурном контексте авангарда, Прокопенко Ю. Н. (2008)
Небесник І. - Стилістичні особливості та місце Юлія Сташка у становленні графічного мистецтва Закарпаття (2008)
Олексієнко А. М. - Вичення форм природи - важлива складова професійної підготовки дизайнера, Северин В. Д. (2008)
Осиченко Г. О. - Вдосконалення композиційної структури архітектурного середовища історичного міста (2008)
Паньок Т. В. - На шляху до відродження... (2008)
Погорельчук В. А. - Дизайн світильників в Італії та Німеччині: історичне коріння сучасних відмінностей (2008)
Рибалко С. Б. - Японські традиційні жіночі прикраси другої половини ХІХ - ХХ століття (2008)
Сергеєва Н. В. - Основні формоутворюючі фактори об'єктів медіа-дизайну громадського міського середовища (2008)
Скоромная Я. А. - Из истории свадебного костюма, Мироненко В. П. (2008)
Теслюк І. С. - Вибійчані тканини Тернопільського бавовняного комбінату (1974 - 2005 рр.) (2008)
Ткач Д. И. - Золотые линии и поверхности как дизайн-объекты (2008)
Федосеенко А. И. - Исследование формирования иконографии ангелов в эпоху Киевской Руси (2008)
Хрисанфова Д. В. - Традиции Харьковской художественной высшей школы и их отражение в эмблематике Харьковской государственной академии дизайна и искусств (2008)
Чернов Д. В. - Символические образы времени в живописи (2008)
Чупріна Н. В. - Особливості процесу дизайну костюма (2008)
Афанасьева С. И. - Коллекция рисунков Феликса Кидера в собрании методического фонда Херсонского национального технического университета (2008)
Білан С. С. - "Хмельницький з полками" - перша ювілейна картина Української Держави (2008)
Варавкіна-Тарасова Н. П. - Р. Щедрін "Запечатленный ангел": архітектоніка циклу у звуковій символіці (2008)
Вовчук С. М. - Ретроспективний огляд історії розвитку художнього металу у формуванні міського середовища (2008)
Гайденко І. А. - Застосування комп'ютерних методів при інструментуванні та аранжуванні музичних творів (2008)
Грималюк Р. - Архітектура Західної України періоду модерну. Львівська школа (висвітлення проблеми у наукових виданнях) (2008)
Гужва О. П. - Типологічні риси духовної драми (2008)
Жердзицький В. Є. - Жанри образотворчого мистецтва та їх зв'язок з програмою академічного живопису (2008)
Жишкович В. І. - Рококові іконостаси-вівтарі Західної України: особливості образно-пластичної побудови (2008)
Зборовец И. В. - Нравственные искания дворянской молодежи в романе И. Головкиной "Побежденные" (2008)
Король С. - "Виставка промислів і рукоділля" 1851 р. у Львові як чинник ідентичності львівської школи декоративно-прикладного мистецтва (2008)
Лапина Л. - Сопряжение элементов в объемно-пространственной композиции (2008)
Петухова Г. Ф. - Масса и пространство в зоне взаимопроникновения (2008)
Подлевских М. Б. - Композиційні засоби організації просторів підприємств громадського харчування з виявленням народної стилістики (2008)
Світлична О. М. - Національні традиції у творчості дніпропетровських митців кінця ХХ - початку ХХІ століття (2008)
Хоменко А. В. - Внешний облик в пластической анатомии, Цивковский А. А., Погорелов В. В. (2008)
Цимбалюк О. К. - Становлення непромислового (малого) дизайну одягу у Львові впродовж 1990-х років (2008)
Четверикова С. А. - Особенности формирования конструктивистской стилистики в творчестве Н. Певзнера 1910 - 1920-х годов (2008)
Чжао Л. - Формування техніко-технологічного базису бібліотек як умова подолання цифрової нерівності (2008)
Шолух Н. В. - Место слабых в душе сильных или о нынешних домах-интернатах для инвалидов и престарелых, Мироненко В. П. (2008)
Бейлах О. Д. - Естетичні аспекти дизайну архітектурно-конструкційних систем у 1970-1980-х роках (2008)
Бондаренко И. В. - Форма - как средство создания художественного образа в дизайне специализированных магазинов, Соловьева Т. (2008)
Жердев В. В. - Маленькая Россия в сердце Прусского королевства (2008)
Жердзіцький В. Є. - Живопис як відображення дійсності (2008)
Кікоть А. А. - Одяг і костюм у системі моди Ролана Барта (2008)
Комарницький А. С. - Процес формування образу Діви Марії у взаємодії та синтезу слов'яно-руського світоглядів (2008)
Краснощек Е. Ю. - Смысловая логика оформления семантических рядов в вокальном цикле "Кокарды" Ж. Кокто - Ф. Пуленка (2008)
Павельчук И. А. - Тенденции необарокко в украинской абстракции конца ХХ-го в. Эволюция живописи Л. Ястреб (2008)
Пасічна Т. О. - Явища одночасного і послідовного колірних контрастів у світлокольорових композиціях (2008)
Рябець Ю. С. - Поняття "експрес-обслуговування" в сучасній архітектурній практиці (2008)
Соколюк Л. Д. - Митрофан Федоров як художник-педагог. (За матеріалами листування з учнями) (2008)
Хамула Д. В. - Образ Диониса-винограда в античной коропластике (2008)
Хмельницький В. О. - Трьохстадійний метод живопису натюрморту (2008)
Четверикова С. А. - Теория и практика в изобразительном искусстве 1910-х - 1920-х годов. "Реалистический манифест" Н. Певзнера и Н. Габо (2008)
Школьна О. В. - Художні особливості порцеляни Баранівського фарфорового заводу кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2008)
Юйгуан Ван - Соціально-культурні зміни у Китаї як база розвитку туристичного бізнесу (2008)
Цыганкова Э. Г. - Очерк истории востоковедческих учреждений в Харькове в 20-30 гг. XX в. (2008)
Попов Д. М. - Мистецтво та культура Сходу в контексті сучасних сходознавчих досліджень в Україні: харківська мистецтвознавча генерація (2008)
Коваль О. В. - Лингвосемиотические, художественные и культурологические грани востоковедческого экфрасиса (2008)
Калмыкова В. В. - "Восток и Запад, хитрый змей и лев…": концепт "Восток" в творчестве В. Я. Брюсова (2008)
Резаненко В. Ф. - Буддистський понятійно-категоріальний апарат в китайсько-японській релігійно-філософській традиції (до проблеми семантизації), Подолян О. Д. (2008)
Чекаль А. Г. - Эпиграфика в сакральном и погребальном искусстве Пальмиры и Дура-Европос (2008)
Рибалко С. Б. - Ієрогліфіка в системі декору японського традиційного вбрання (2008)
Чиэко Оваки - Круг японских связей Давида Бурлюка (2008)
Цу Фенлей - Китайская чайная церемония: основные этапы развития (2008)
Тен Жи - Основные тенденции развития китайской монументальной скульптуры в ХХ в. (2008)
Бондарь К. В. - Соломон, Асмодей и демоны: из раввинистической литературы (переводы из мидрашей) (2008)
Котляр Е. А. - Яков Гевирц и его роль в еврейской архитектуре России начала ХХ в. (2008)
Гой Б. В. - Львівський театр "Колізей" - архітектурна "зірка" єврейського театру (2008)
Сусак В. В. - Художники евреи из восточной Галиции в парижской школе (1900-1939) (2008)
Бойко Х. С. - До методики наукового опрацювання єврейських кладовищ: європейський досвід (2008)
Котляр Е. Р. - Образы штетла в графике Моисея Фрадкина (2008)
Левкович Н. Я. - Художня кераміка єврейської громади Галичини ХІХ - початку ХХ ст. (2008)
Котляр Е. - Еврейское искусство в европейском контексте. Сб. статей. (Сост., ред. перевода и вступ. статья Илья Родов) - М. : Мосты культуры - Иерусалим: Гешарим, 2002. - 295 с., илл. (2008)
Котляр Е. - Наше наследство. Синагоги СНГ в прошлом и настоящем. - Мосты культуры - Иерусалим: Гешарим, 2002. - 176 с., илл. (2008)
Котляр Е. - Художники Культур-Лиги. - Мосты культуры - Иерусалим: Гешарим, 2003. - 344 с., илл., Казовский Г. (2008)
Котляр Е. - Культур-Ліга. Художній авангард 1910-1920-х років. Альбом-каталог. (Упор. Гігель Казовський). - К. : Дух і літера, 2007.219 с., илл. (Kultur-Lige. Artistic Avant-Garde of the 1910s and the 1920s. (Ed. by Hillel Kazovsky). - К. : Spirit and letter, 2007. (2008)
Котляр Е. - Лиходедов В. Синагоги. Еврейская жизнь. Фотоальбом. Минск: Рифтур, 2007. - 240 с., илл. (2008)
Котляр Е. - Ars Judaica. The Bar-Ilan Journal of Jewish Art. (Ed. Bracha Yaniv, Miriam Rajner. Ilia Rodov). Ramat-Gan: Department of Jewish Art, Bar-Ilan University, 2008. - Volume 4. - 160 p. (2008)
Коваль О. - Маевский Е. В. Графическая стилистика японского языка/Е. В. Маевский - М. : ИД "Муравей-гайд", 2000. - 174 с. : ил. (2008)
Коваль О. - Циганкова Е. Сходознавчы установи в Україні (Радянський період)/Е. Циганкова. - К. : Критика, 2007 - 291 с. : б/ил. (2008)
Коваль О. - Кочубей Ю. М., Циганкова Е. Г. Орієнтальне мистецтвознавство в Україні в 20-30 рр. ХХ ст. В. М. Зуммер (1885-1970)/Ю. М. Кочубей, Е. Г. Циганкова. - К. : ВД "Стилос", 2005. - 316 с. : ил. - (Наук. спадщина сходознавців) (2008)
Агафонова Н. А. - Экран: между технологией и искусством (2008)
Білий В. - Проблема формування творчої особистості у галузі декоративно-вжиткового мистецтва у контексті глобалізації сучасних художніх процесів (на прикладі Косівського осередка художньої обробки дерева) (2008)
Волчукова В. М. - Розвиток невербальної комунікації на прикладі танцювально-рухової терапії (2008)
Гужва О. П. - Шекспірівський тип симфонізму (2008)
Дзюбенко П. А. - Декор на стыке стилей - Успенский собор в Харькове (2008)
Жердзицький В. Є. - Техніка пастель (2008)
Колчанова Л. Н. - Евлалия Кадмина: из творческой родословной (2008)
Корнєв А. Ю. - Гумор козацької доби на сторінках козацьких літописів (2008)
Котенко Я. Н. - Трактовка понятия "традиция" в современной культурологии и музыкознании (2008)
Ліманська О. В. - Сучасні мистецькі колективи як осередки розвитку обрядової культури Слобожанщини (2008)
Мельник О. Я. - Специфіка шрифтової творчості Роберта Лісовського (2008)
Мозговий М. П. - Особливості українського шлягеру в контексті розвитку національної естради (2008)
Пономаренко Н. С. - Меседжи кольору в корпоративному стилі на прикладі банків Ужгорода (2008)
Прохорова И. А. - Интеграция знаний технологии и основ дизайна в техническом вузе, Чепелюк Е. В. (2008)
Ритова Т. В. - Впровадження ефективних методів підготовки студентів-дизайнерів технічного ВНЗ в рамках курсу "Кольорознавство", Довгань С. М., Миргородська Н. В. (2008)
Сопко О. І. - Два Ірмологіони Івана Югасевича - 1784-85 та 1806 років (2008)
Соколюк Л. Д. - Студія Є. Шрейдера у Харкові (2008)
Хамула Д. В. - Иконографическое тождество античного героя с Дионисом в сценах пиршественного возлежания (вводный аспект) (2008)
Школьна О. В. - "Соцреалістичний декаданс" Петра Іванченка в світлі стильових пошуків в українській художній порцеляні другої половини ХХ століття (до 100-ліття від Дня народження визначного українського фарфориста), Козак М. І. (2008)
Штець В. О. - Золтан Шолтес та закарпатська школа живопису (2008)
Дзюбенко О. Л. - Теоретико-правове розуміння юридичної техніки відомчої нормотворчості (2009)
Коломієць-Людвіг Є. П. - Проблеми тлумачення понять "злиття", "приєднання" та "поглинання" як способів реорганізації суб'єктів господарювання (2009)
Слуцька Тетяна Іванівна. - "Суспільна небезпечність перевищення влади або службових повноважень" (2009)
Шимон С. І. - Відповідальність змісту правочину моральним засадам суспільства як умова його дійсності (2009)
Павлівська С. М. - Процесуальні та процедурні гарантії забезпечення прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (2009)
Кармаза О. О. - Забезпечення в Україні конституційного права на житло в умовах розгортання світової економічної кризи (2009)
Лобода Ю. П. - Історико-правова концепція М. Чубатого та методологія дослідження правової традиції українського народу (2009)
Гафаров М. С. - Международные стандарты и рекомендации обеспечения безопасности личности в уголовном судопроизводстве (2009)
Абульфат Ш. - Юридическая характеристика объективных и субъективных признаков налоговых преступлений по действующему Уголовному кодексу Азербайджанской Республики (2009)
Штурмак Н. Л. - Компаративний аналіз християнського, мусульманського та індуського типів праворозуміння (2009)
Гафаров М. С. - Уголовно-процессуальные меры обеспечения безопасности личности в уголовном процессе в Азербайджанской Республике (2009)
Кісілевич-Чорнойван О. М. - Інформаційна безпека та міжнародна інформаційна безпека: проблема визначення понять (2009)
Лобода Ю. П. - Онтологія правового як передумова побудови категорії правової традиції (2009)
Слуцька Т. І. - Об'єкт посягання перевищення влади або службових повноважень (ст.365 КК України) (2009)
Штурмак Н. Л. - Особливості релігійного праворозуміння в Україні та її роль в світових релігійно-правових процесах (2009)
Ярошенко І. С. - Деякі питання соціального захисту постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи (2009)
Пригоцький В. А. - Щодо питання адміністративної відповідальності юридичних осіб (2009)
Эйвазов Р. A. - Понятие общих условий предварительного расследования (2009)
Романенко Н. Г. - Дизайн Черкащини та перспективи його розвитку (2008)
Бондаренко І. В. - Особливості використання кольору в процесі проектування інтер'єрів сучасних магазинів (2008)
Гарнік Т. М. - Використання абстракціонізму як художньої спадщини в дизайні інтер'єру (2008)
Гладун О. - Соціальний плакат: нові завдання (2008)
Гонца Ф. А. - Особливості композиційно-просторової організації садово- паркових об'єктів Черкащини (2008)
Гордова Т. Ф. - Проблеми становлення Черкаської мистецької школи (2008)
Гудак В. А. - Ландшафтний дизайн сучасного природного навколишнього середовища (2008)
Денисенко К. В. - Дизайн повноколірних газетних видань, Денисенко Ю. М., Романенко Н. Г. (2008)
Касьян Т. К. - Художній розпис тканини в техніці "батик" в історичному, технологічному та творчому аспектах (2008)
Лагода О. М. - Дизайн одягу в світлі проблем соціального проектування (2008)
Лапина Л. С. - Тектоника хай-тека: образотворческие возможности тектонических поверхностей (2008)
Луговський О. Ф. - Роль і місце макетування в дизайн-проектуванні (2008)
Мартинова О. М. - Традиційна вишивка Черкаського регіону в сучасному проектуванні костюма, Лагода О. М. (2008)
Пасичная Т. А. - Эффекты оптической деформации в световом дизайне (на примере локально-заливающего освещения) (2008)
Романенко Н. Г. - Веб-сайт кафедри дизайну ЧДТУ, Афонін В. А., Чікало Б. П., Деркач С. П. (2008)
Савенко К. М. - Веб-графіка та проблеми її створення, Романенко Н. Г. (2008)
Сергеєва Н. В. - Образ як формоутворюючий фактор середовищних об'єктів дизайну (2008)
Стась М. І. - Вивчення стану сформованості творчих здібностей майбутніх художників-дизайнерів (2008)
Храмова-Баранова О. Л. - Номенклатура показників якості в дизайні: проблема і практичне рішення, Саєнко І. Ф. (2008)
Чепелюк Е. В. - Передача фактуры гобелена с использованием ткацких переплетений, производных от главных, Прохорова И. А., Комашко М. П. (2008)
Яковець І. О. - Сюжетно-тематичні композиції в дизайні текстилю (2008)
Гвоздецький В. - Сучасні проблеми оцінювання ефективності діяльності міліції (2007)
Швець М. - Концептуальні засади побудови систем управління інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів (2007)
Грохольський В. - До питання наукової організації праці керівників органів внутрішніх справ (2007)
Лупало О. - Оцінювання ефективності діяльності органів державного управління: ретроспективний аналіз та узагальнення сучасного досвіду, Антонов О. (2007)
Котляр В. - Органи внутрішніх справ України – як організаційна система з недетермінованим виходом (2007)
Шилінгов В. - Співвідношення термінів "Європейське право" та "Право Європейського Союзу" (2007)
Темченко В. - Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України (2007)
Пепеляєв С. - Реформування кримінального процесу України в контексті європейських правових цінностей (2007)
Брижко В. - Захист персональних даних в Україні (2007)
Іващенко В. - Міжнародні та національні питання кримінальної відповідальності за фальшивомонетництво (2007)
Барко В. - Соціально-психологічні аспекти управління персоналом в органах внутрішніх справ (2007)
Ваврик Т. - Напрями оптимізації професійного добору управлінського персоналу органів внутрішніх справ України (2007)
Шаповалов Б. - Формування мотивації успішної діяльності слухачів навчальних закладів правоохоронних органів на заняттях самозахистом (2007)
Заросило В. - Розслідування порушень Кодексу поведінки цивільними поліцейськими у місії ООН в Косово (2007)
Шиян В. - Розробка та впровадження правил особистої безпеки у правоохоронних органах України, Возник М. (2007)
Бондар Ю. - Аксіологія права як чинник розвитку правознавства (2007)
Благовісний С. - Українські політичні партії: боротьба за відновлення державності (1917 р.) (2007)
Пашко П. В. - Система гарантійних зобов’язань під час увезення товару на територію США (2011)
Вакульчик О. М. - Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства як функція планування та контролю економічної безпеки підприємства, Дубицький Д. П., Яковенко І. В. (2011)
Терещенко С. С. - Митна вартість: сучасний стан, проблеми та шляхи розв’язання, Хабло Г. О. (2011)
Олексієнко Р. Ю. - Проблема вибору економічно ефективного виду санкцій за порушення митних правил суб’єктами ЗЕД (2011)
Мещеряков А. А. - Регуляторна політика як складова забезпечення економічної безпеки в Україні, Сопотян С. В. (2011)
Суворов В. В. - Порівняльний аналіз ефективності здійснення митної справи в Україні та інших країнах (2011)
Рева Т. М. - Непряме оподаткування експортно-імпортних операцій у нових законодавчих умовах (2011)
Осадча Н. В. - Система збалансованих показників як напрям регулювання організації праці в митних органах (2011)
Македон В. В. - Стратегії формування інтегрованих структур міжнародних корпорацій у результаті злиття і поглинання (2011)
Петруня В. Ю. - Економічна глобалізація: вплив на бізнес та суб’єктів надання митних послуг у контексті маркетингового управління (2011)
Терещенко С. С. - Упровадження норм податкового кодексу України в митну справу, Галько С. В. (2011)
Шершун А. А. - Актуальні питання порядку здійснення митних процедур у застосуванні митного режиму "переробка на митній території України” та міжнародні стандарти (2011)
Вакульчик О. М. - Застосування сучасних форм і методів навчання в системі безперервної професійної підготовки персоналу митних органів, Чіка Т. М. (2011)
Літовченко Б. В. - Дистанційне навчання як організаційна інновація, Петруня Ю. Є. (2011)
Чириченко Ю. В. - Товарна біржова торгівля продовольством: підходи до оцінювання (2011)
Трушенко О. М. - "Нова фінансова еліта” як фактор прискорення глобалізаційних процесів (2011)
Іванчук С. І. - Умови формування антикризової стійкості автотранспортних підприємств України в системі економічної глобалізації (2011)
Єдинак Т. С. - Система фінансового контролю за коштами спеціального фонду бюджету державних вищих навчальних закладів, Нагорна А. С. (2011)
Афанасьєва О. Б. - Методологічне підгрунтя реалізації системного підходу до антикризового управління (2011)
Ланкова Ю. В. - Змішані перевезення в зовнішньоекономічній діяльності (2011)
Міжнародний круглий стіл молодих учених до 15-річчя АМСУ "Зовнішньоекономічна діяльність України в умовах глобалізації” (2011)
Круглий стіл з нагоди Дня науки та 15-річчя Академії митної служби України "Розвиток митної системи: проблеми і перспективи” (2011)
Gellert L. - Customs – business partnerships (2011)
Вакульчик О. М. - Роль митного постаудиту в побудові профілю ризику, Сисолятіна І. Г. (2011)
Wolffgang H.-M. - The authorised economic operator in the European Union, Natzel J. M. (2011)
Дубицький Д. П. - Інформаційне забезпечення розширеного інструментарію митного аудиту (2011)
Базилюк Я. Б. - Виклики сучасної міжнародної фінансової кризи: висновки для України (2011)
Галько С. В. - Модель аналізу ризиків під час митного контролю товарів і транспортних засобів (2011)
Зайцев В. Є. - Тенденції та особливості розвитку посткризового світового ринку послуг в умовах глобалізації (2011)
Горянська О. В. - Сучасні підходи до визначення рейтингу суб’єкта ЗЕД у рамках попереднього митного аудиту, Книшек О. О., Войтехова І. О. (2011)
Новікова Л. Ф. - Зовнішньоекономічна безпека в Україні в умовах глобалізації економічних процесів, Новікова К. І. (2011)
Дергалюк І. В. - Про посилення фінансової складової забезпечення світової продовольчої безпеки (2011)
Олексієнко Р. Ю. - Іноземний досвід ефективної організації дистанційної підготовки фахівців митної справи (2011)
Чорна О. О. - Ocoбливocтi тopговeльнo-eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa Укpaїни з кpaїнaми ЄC, Сокирко А. М. (2011)
Красовська О. Ю. - Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору (2011)
Чириченко Ю. В. - Соціально-економічна категорія продовольчого розвитку в контексті економічної безпеки (2011)
Пошивалова О. В. - Рух іноземного капіталу та проблема оцінки надійності інвестиційної привабливості комерційних банків, Пошивалов В. П. (2011)
Венцковський Д. Ю. - Сучасний стан і пріоритети розвитку внутрішнього товарного ринку України (2011)
Булгакова С. - Фактори бюджетного ризику, Микитюк І. (2011)
Глуха Г. Я. - Основні підходи щодо розрахунку рівня фіскальної децентралізації, Бондаренко О. О. (2011)
Літовченко Б. В. - Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави шляхом використання прямих закордонних інвестицій, Єрмоленко Т. М. (2011)
Піскунова Н. О. - Проблема визначення категорії "грошові потоки” та його значення для фіскальної практики (2011)
Алексеева Е. Н. - Графика Михаила Казаса (2008)
Белічко Н. Ю. - Проблеми становлення сучасної української живописної емалі (2008)
Богданов В. О. - Сольно-ансамблеве і оркестрове виконавство на духових інструментах у Одесі й Полтаві (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2008)
Гелла О. І. - Застосування партисипаційних методів у процесі підготовки архітекторів (2008)
Евтушенко С. В. - Харьковский аналог (2008)
Жердзіцький В. Є. - Олія і олійні фарби (2008)
Качемцева Л. В. - Вивчення та охорона пам'яток архітектури на Слобожанщині в другій половині XIX - на початку XX ст. (2008)
Кікоть А. А. - Візуальна репрезентація в костюмі "чоловічого" і "жіночого" (2008)
Комарницький А. - Іконографія Єлеуси, як страсної Богоматері. Розвиток теми Умиління в контексті звернення до страсних служб і піснеспівів (2008)
Коновалова І. Ю. - Жанрова система музичної обробки в хоровому мистецтві (2008)
Коприва А. Т. - Композиція угорської вишивки Закарпаття (2008)
Котлярова Л. Т. - Творчі задачі - передумова формування вчителя образотворчого мистецтва (2008)
Крейзер І. І. - Доля Держпрому в наших руках (2008)
Кузьменко В. А. - Использование различных стилистических традиций ландшафтного дизайна на примере благоустройства частного двора нестандартной формы (2008)
Нечипорук Ю. М. - Гончарне виробництво на Волині 18 - 19 ст. (2008)
Павлюк Т. С. - Закономірності та механізми еволюції бального танцю як одного з видів хореографії (2008)
Палтаджян Ш. Г. - Из истории дирижирования в Украине второй половины XIX - начала XX столетия (на примере деятельности А. Н. Виноградского и И. И. Слатина) (2008)
Пєнзєва Н. Л. - Взаємодія музики і танцю у творчості Дж. Баланчіна (2008)
Ритова Т. В. - Профільна освіта в школі - сучасні вимоги дизайн-освіти, Корольова Т. В., Крижановський В. М., Скрипнікова Л. В., Жуков І. О. (2008)
Світлична О. М. - Символічна творчість Михайла Сапожнікова (2008)
Субота А. В. - Алексей Федорович Мамон (жизнь и творчество) - к вопросу об истории формирования харьковской гитарной школы, Тихонравов С. Н. (2008)
Суровцева I. Ю. - Благодійники та меценати в портретному живописі (Україна сер. ХІХ - поч. ХХ ст.) (2008)
Трошкіна О. А. - Значення ландшафту при формуванні образу архітектури громадських будівель (2008)
Яковець І. О. - До питання про класифікацію способів нанесення рисунків на текстильні матеріали (2008)
Гвоздецький Віктор. - Проблеми міжнародного співробітництва з протидії злочинності у сфері високих технологій (2007)
Грохольський Володимир. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення управління органами внутрішніх справ України, Грохольська Людмила. (2007)
Шамрай Василь. - Управлінське рішення: залежність від якості суб’єктно-об’єктних відносин, Черній Дмитро. (2007)
Котляр Валерій. - До питання оцінювання діяльності оперуповноважених ДСБЕЗ МВС України (2007)
Юлдашев Олексій. - Про один підхід до електронного урядування (2007)
Темченко Володимир. - Особливості юридичного змісту термінів "захист” та "охорона” у механізмі забезпечення прав людини (2007)
Никоненко Михайло. - Місце підозріння у кримінальному переслідуванні (2007)
Сервецький Іван. - Теоретичні засади сутності і змісту оперативно-розшукових заходів (2007)
Пічкуренко Сергій. - Тактика використання технічних засобів (поліграфа) в оперативно-розшуковій діяльності, Бітний Сергій., Блажкун Костянтин. (2007)
Корчовий Микола. - Проблемні питання методики виявлення та документування хабарництва, Байда Олександр. (2007)
Мурашин Олександр. - Правове моделювання у правоохоронній сфері: стан та перспективи, Пихтін Микола. (2007)
Шилінгов Володимир. - Теоретико-правові аспекти удосконалення нормативного регулювання освітньої діяльності в Україні (2007)
Пепеляєв Сергій. - Шляхи реформування кримінально-процесуального права України в контексті європейського права (2007)
Воронов Ігор. - Правова регламентація пневматичної зброї в Україні (2007)
Лов’як Ог. - Особливості відшкодування шкоди, завданої в ході проведення антитерористичних операцій (2007)
Братков Іван. - Організаційно-правові питання проблем забезпечення особистої безпеки працівників міліції України, Янків Олександр. (2007)
Басс Вікторія. - Деякі види адміністративної діяльності міліції України і поліції зарубіжних країн (2007)
Барко Вадим. - Динаміка процесу самореалізації особистості керівників ОВС України, Овсієнко Оксана. (2007)
Якшин Володимир. - Основи оздоровчої роботи персоналу МВС України, Янко Ігор., Бабенко Вадим. (2007)
Ваврик Тарас. - Шляхи профілактики дистресу в роботі працівників ОВС, Шляхов Владислав. (2007)
Клачко Володимир. - Формування мотивації навчальної діяльності слухачів Академії управління МВС засобами проблемного навчання (2007)
Кондрюкова Вікторія. - Загальна теорія конфлікту (2007)
Патей-Братасюк Марія. - Роль метатеоретичного знання в контексті проблеми формування сучасного правового мислення (2007)
Шестопалова Людмила. - Соціально-правова характеристика самогубства в Європі (2007)
Персоналії (2007)
Гвоздецький Віктор. - Проблеми становлення конституційного ладу в Україні в умовах побудови громадянського суспільства і правової держави (2007)
Кононець Тетяна. - Особливості притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб системи МВС України (2007)
Заросило Володимир. - Система комплектування та професійної підготовки спеціальних підрозділів зарубіжних країн і перспективи її використання в ОВС України (2007)
Волошина Оксана. - Роль керівника в оптимізації позитивного соціально-психологічного клімату в колективах працівників ОВС, Гузенко Євгеній. (2007)
Барко Вадим. - Сучасні психологічні аспекти управління персоналом в органах внутрішніх справ (2007)
Котляр Юрій. - Проблеми впровадження психогеометричних методик у професійно-психологічний відбір (2007)
Самофалов Олександр. - Співвідношення кримінально-правової та оперативно-розшукової політики (2007)
Проценко Тарас. - Психолого-правові особливості оперативно-розшукової діяльності працівників підрозділів кримінальної міліції, Лифар Інна. (2007)
Мороз Григорій. - Актуальні напрями використання інформаційних технологій у діяльності ОВС (2007)
Чайковський Анатолій. - Релігійний екстремізм в Україні: реальність і тенденції (2007)
Романенко Оксана. - Передумови інтеграції в соціум молоді з особливими потребами (2007)
Грабельников Володимир. - Взаємодія міліції з органами місцевого самоврядування та населенням під час курортно-туристичного сезону (2007)
Рудницький В’ячеслав. - Плавання як складова системи фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ України (2007)
Клачко Володимир. - Використання інноваційних технологій у навчальному процесі Академії управління МВС, Максименко Олена. (2007)
Шиян Василь. - Міждисциплінарні зв’язки, методика та дидактика викладання дисциплін, предметом яких є ризик і небезпека в ОВС, Возник Михайло. (2007)
Котляр Валерій. - Реформування наукової сфери України: оцінювання діяльності як його ключовий момент (2007)
Гусаров С. - Управління підготовкою кадрів органів внутрішніх справ для реалізації адміністративно-юрисдикційної компетенції (2008)
Снігерьов О. - Запобігання корупції в правоохоронних органах України (2008)
Малхазов О. - Використання діагностичного дослідницького комплексу в системі профвідбору в органах внутрішніх справ України, Котляр В., Антонов О. (2008)
Темченко В. - Мораль як об’єктивна форма руху соціальної форми матерії (2008)
Брижко В. - Ідентифікаційний номер та захист персональних даних (2008)
Кузьмін Р. - Модель метауправління в Україні: аналіз проблеми, Юлдашев О. (2008)
Грохольський В. - Запровадження в органах внутрішніх справ надання адміністративних послуг населенню, Циндря В. (2008)
Корчовий . - Проблеми правовідносин у процесі конфіденційного співробітництва оперативних підрозділів ОВС з громадянами, Ольшевський К. (2008)
Братасюк В. - Особливості методологічного аналізу правової реальності (2008)
Іващенко В. - Поняття та джерела міжнародного кримінального права (2008)
Лов’як О. - Відшкодування шкоди, завданої незаконним проведенням оперативно-розшукових заходів, Тіхонов С., Чеботарьов Е. (2008)
Заросило В. - Здійснення адміністративних заходів щодо боротьби з курінням (2008)
Удовик М. - Легалізація коштів і матеріальних цінностей, отриманих незаконним шляхом (2008)
Гусаров Сергій. - Визначення понять адміністративної процедури та адміністративного процесу в адміністративному праві України, Білоус Віктор. (2008)
Гвоздецький В. - Проблеми законодавчої регламентації настання цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення, Лов’як О., Братков С. (2008)
Підюков Петро. - Правова сутність рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності на початковому етапі кримінального судочинства, Конюшенко Яна. (2008)
Шестопалова Людмила. - Зміст понять "тероризм" і "терористичний акт" (2008)
Корчовий Микола. - Вивчення і використання кримінологічної та віктимологічної інформації при запобіганні статевим злочинам та їх розкритті (2008)
Сервецький Іван. - Теоретичні засади розшукового права (2008)
Олексій Копан. - Оцінка способів виконання завдань підрозділами МВС, Потеряйко Сергій., Возник Михайло. (2008)
Лов’як О. - Особливості відшкодування шкоди, завданої під час здійснення реквізиції за участю органів внутрішніх справ України (2008)
Грохольський Володимир. - Організаційно-правові засади міжнародного співробітництва у сфері протидії торгівлі людьми (2008)
Капля Олександр. - Правовий статус правоохоронних органів Європейського Союзу (2008)
Барко Вадим. - Гуманістичний особистісно орієнтований підхід як принцип ефективного управління персоналом органів внутрішніх справ (2008)
Клачко Володимир. - Використання особистісно орієнтованих технологій у навчальному процесі Академії управління МВС. Контекстне навчання, Музика Наталія. (2008)
Бабенко Вадим. - Методика використання масо-габаритних макетів пістолетів "Форт" на заняттях зі спеціальної фізичної підготовки, Вовнянко Алім. (2008)
Проценко Тарас. - Вплив соціально-економічних чинників на стан адміністрування податків і митних платежів (2008)
Запорожцева Галина. - Організаційно-правові засади запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності в Україні: ретроспективний погляд (2008)
Супрун Микола. - Пенітенціарні аспекти педагогіки співпраці академіка В. М. Синьова (2008)
Гусаров Сергій. - Захист прав та свобод людини і громадянина в діяльності органів внутрішніх справ України (2008)
Підюков Петро. - Удосконалення процедури початку кримінального судочинства в контексті реформування чинного кримінально-процесуального законодавства, Конюшенко Яна., Устименко Богдан. (2008)
Лов’як О. - Особливості відшкодування шкоди, завданої у випадках крайньої необхідності (2008)
Заросило Володимир. - Сучасний стан нормативного та організаційного забезпечення участі працівників ОВС України у міжнародних миротворчих операціях та шляхи його вдосконалення (2008)
Сервецький Іван. - Принципи ОРД як основоположні фундаментальні засади розбудови розшукового права – самостійної галузі юридичної науки (2008)
Дульський Олександр. - Оптимізація штатної чисельності органів внутрішніх справ України: сучасна методологія, Котляр Валерій. (2008)
Грохольський Володимир. - Актуальні питання визначення штатної чисельності працівників органів внутрішніх справ (2008)
Юлдашев Олексій. - Регуляторна політика як напрям державного управління, Антонов Олександр. (2008)
Запорожцев Євген. - Управління органами внутрішніх справ як різновид управлінської діяльності (2008)
Потеряйко Сергій. - Управління органами внутрішніх справ під час проведення спеціальної операції (2008)
Проценко Тарас. - Поняття та сутність організації адміністрування податків (2008)
Кагадій Микола. - Юридична практика прокуратури України (загальноправовий аспект) (2008)
Барко Вадим. - Принципи і методи управління персоналом органів внутрішніх справ (психологічний аспект) (2008)
Бабенко Вадим. - Теоретичні аспекти управління системою фізичної підготовки практичних органів і підрозділів внутрішніх справ України, Дзюба Сергій., Янко Ігор. (2008)
Рудницький В’ячеслав. - Управління навчальними закладами системи МВС України та шляхи його удосконалення, Ракша Наталія. (2008)
Корчовий Микола. - Теоретико-методологічні засади дослідження норми та відхилення у статевій поведінці молоді, Корчова Галина. (2008)
Супрун Микола. - Історико-психологічні засади девіантної поведінки підлітків, Перепечина Наталія. (2008)
Гусаров С. - Досвід адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничних уповноважених міліції щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення в Російській Федерації (2009)
Підюков П. - Профілактика корупції в системі кадрового забезпечення ОВС України як невід’ємна складова організації національної безпеки держави: історичний аспект і сучасні проблеми, Конюшенко Я., Кубарєва О., Вац В. (2009)
Котляр В. - Оцінювання діяльності підрозділів карного розшуку: системний підхід, Антонов О. (2009)
Запорожцев А. - Про деякі проблеми становлення й розвитку служби дільничних інспекторів міліції: організаційно-правовий аспект, Запорожцева Г., Господарець М. (2009)
Капля О. - Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду, Дмитрієв А. (2009)
Бабенко В. - Психологічні основи екстремальних ситуацій у діяльності працівників практичних ОВС, Шаповалов Б. (2009)
Сервецький І. - Генезис методів оперативно-розшукової діяльності (2009)
Охріменко І. - Окремі організаційно-правові та психологічні аспекти дотримання законності під час проведення оперативно-розшукових заходів, Удовик М. (2009)
Ваврик Т. - Психологічні аспекти формування позитивної життєвої мотивації персоналу ОВС України (2009)
Бажанюк В. - Особливості підготовки керівників закладів освіти до роботи з обдарованою молоддю (2009)
Остафійчук Т. - Методологічні засади психологічного тренінгу педагогічної креативності викладачів-лінгвістів (2009)
Рембач О. - Теоретико-методичні аспекти формування культури професійного спілкування майбутніх офіцерів внутрішніх військ у вищих навчальних закладах МВС, Тогочинський О. (2009)
Федченко О. - Організація діяльності патрульної служби поліції зарубіжних країн порівняно з роботою міліції України (2009)
Культенко О. - Роль працівників НЦБ Інтерполу в Україні у здійсненні міжнародного розшуку та екстрадиції (2009)
Корчовий М. - Причини виникнення насильства у статевій поведінці молоді (2009)
Супрун Д. - Особистість соціального працівника правоохоронної системи (з історії питання), Супрун М. (2009)
Грохольський В. Л. - Рецензія на монографію В. О. Заросила "Адміністративно-правовий механізм забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних миротворчих операціях" (2009)
Антонова Е. Л. - Проблема сохранения культурно-цивилизационной идентичности России в условиях глобализации (2008)
Богданов В. О. - Кріпосні капели і оркестри в Україні (на прикладі Волинської і Київської губерній) (2008)
Гужва О. П. - Симфонізм у його багатомірності (2008)
Дробот А. О. - Проблема національного стилю у творчості Г. І. Синиці (на прикладі мозаїчних панно другої половини ХХ століття) (2008)
Жердзіцький В. Є. - Особливості техніки олійного живопису і приготування олійних фарб (2008)
Зборовец И. В. - Выставка скульптуры "Сказочный городок" в Харькове (2008)
Іванина М. - Особливості поширення керамічної галузі народних промислів на території Закарпаття період ХІХ - ХХ століття (2008)
Кобилінський А. Ю. - Особливості формування дизайну інтер'єрів автосалонів з урахуванням фірмового стилю (2008)
Коприва А. Т. - Техніки угорської вишивки Закарпаття (2008)
Ліманська О. В. - Естетична складова календарної святково-обрядової традиції (2008)
Палтаджян Ш. Г. - Характеристика концерта как жанра инструментальной музыки и особенности концертов для валторны с оркестром В. Моцарта (2008)
Таранова А. Е. - Проблема оценки качества социального образования: методологический аспект (2008)
Трошкіна О. А. - Семантичні основи представницької архітектури (2008)
Удріс І. - Церковні стінописи козацької епохи як предмет дослідження в українському мистецтвознавстві кінця ХІХ - початку ХХ століття (2008)
Хамула Д. В. - Эллинистические представления о смерти в росписи ваз из Северного Причерноморья (2008)
Чулин Х. - Исторические этапы развития китайской детской фортепианной музыки (2008)
Швыденко О. А. - Конкурс на создание Дома государственной промышленности в Харькове в контексте развития архитектуры 1920-х годов (2008)
Школьна О. В. - Слов'янські заводи промислової кераміки: підприємство Тов-ва М.С. Кузнецова - Я.К. Ессена і АТ "Лянге і Дзевульський" епохи модерну (2008)
Бабаев Н. Г. - Особенности формирования эффективной системы управления строительством в современных условиях (2008)
Бірілло І. В. - Політканинні перетворення у конструюванні корсетних виробів (2008)
Богданов В. О. - Кріпосні капели і оркестри в Україні (на прикладі Подільської й Чернігівської губерній) (2008)
Волчукова В. М. - Витоки танцювальної терапії та її суттєве значення у розвитку невербальної комунікації сучасної молоді (2008)
Дзюбенко П. А. - Декор украинского архитектурного модерна в Харькове (2008)
Карелова Г. В. - Формирование романтического идеала "момента" в ранних фортепианных миниатюрах Ф. Шуберта (2008)
Качмарчик В. П. - Исполнительское искусство А. Б. Фюрстенау (2008)
Кіщук М. М. - Витоки гуцульської декоративної різьби (2008)
Корсакова Е. Е. - "Художественный примитив" в искусстве: к определению термина (2008)
Крайній Є. С. - Матеріал як чинник функціонально-естетичної виразності у об'єктах аcамбляжу (2008)
Ліманська О. В. - Давньоруська культура як основа формування традиційних свят Слобожанщини (2008)
Мельникова У. П. - Стильові пошуки митців АХЧУ в галузі книжкової графіки (2008)
Мільчевич С. І. - Дизайн гнутих меблів в Закарпатті в останній третині ХІХ - першій половині ХХ столітть. Культурно-історичний аспект (2008)
Нечипорук Ю. М. - Композиційні зв'язки резиденцій з елементами планувальної структури Волинської губернії 18-19 ст. (2008)
Нагорняк Х. М. - Покутський костюм у працях етнографів та дослідників (2008)
Оленіна О. Ю. - Креатив як інструмент у рішенні завдань позиціювання (2008)
Павельчук И. А. - Тенденции эмблематического сюрреализма в украинской абстракции конца ХХ-го - начала ХХІ века. Эволюция живописи Е. Светличного (2008)
Погода О. В. - Використання інноваційних технологій у музичній освіті, Дорош Т. Л. (2008)
Солнцев А. Г. - Архитектурно-планировочные аспекты формирования туристическо-рекреационных комплексов в Украине (2008)
Тен Жи - Монументальная скульптура Китая (кон. ХХ - нач. ХХI ст.) (2008)
Торкаман А. - Основные принципы архитектурной организации торговых комплексов в Иране (2008)
Туривненко О. С. - Історичні посилки до формування громадських зон у великих містах (2008)
Хамула Д. В. - Дионис и Геракл - иконографическое тождество (2008)
Чемакіна О. В. - Системні принципи реабілітації порушеного міського середовища (2008)
Чернявський К. В. - Психофізіологія сприйняття людиною елементів художньої кераміки в інтер'єрах лікувальних закладів (2008)
Гусаров C. - Видання актів управління юрисдикційного характеру в системі органів внутрішніх справ (2009)
Корнієнко М. - Інформаційний простір як об’єкт соціально-профілактичного впливу, Малиш М. (2009)
Брижко В. - До питання сучасної інформаційної політики (2009)
Подоляка А. - Окремі питання реформування кримінальної юстиції в Україні (2009)
Кудерська Н. - Законотворча діяльність Верховної Ради України: проблеми та шляхи їх розв’язання (2009)
Проценко Т. - Сучасні проблеми управління економічними процесами у сфері житлово-комунального господарства, Биркович Т. (2009)
Конопльов В. - Забезпечення безпеки громадян у діяльності ОВС (2009)
Копан О. - Методика оцінювання підготовки працівників ОВС iз припинення протиправних дій, що можуть виникнути під час проведення масових заходів та акцій, Возник М. (2009)
Підюков П. - Оцінка матеріалів, отриманих оперативним шляхом, з метою використання їх як доказів, Музика Н. (2009)
Демедюк Т. - Проблеми протидії корупції в судах (2009)
Корчовий М. - Правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо первинного реагування на заяви та повідомлення про безвісно зниклих осіб, Казакова О. (2009)
Шестопалова Л. - Особливості нормотворчості в органах внутрішніх справ, Мельничук М. (2009)
Гаврилюк Т. - До питання розмежування понять "взаємодія", "співробітництво" та "партнерство" у сфері відносин міліції з населенням (2009)
Волошина О. - Психологічні аспекти ефективного управління інноваційним процесом в ОВС (2009)
Клачко В. - Дидактична культура викладача вищого навчального закладу МВС у психолого-педагогічних дослідженнях: проблемний аспект, Плаксін А. (2009)
Чеботарьов Е. - Психологічні особливості та специфіка роботи снайпера спеціального підрозділу МВС України (2009)
Підюков П. - Роль органів внутрішніх справ України в забезпеченні національної безпеки держави, реалізації вимог Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю" (2009)
Проценко Т. - Правові форми і методи стимулювання розвитку інноваційних процесів, Голяшкін О. (2009)
Предборський В. - Інноваційні технології управління в системі факторів підвищення ефективності діяльності ОВС (2009)
Брижко В. - До питання охорони об’єктів і захисту прав у сфері інтелектуальної власності (2009)
Калаянов Д. - Місце та роль парламентського контролю в правоохоронній політиці західноєвропейських держав (2009)
Яценко С. - Управління в системі органів внутрішніх справ України (2009)
Ковтун І. - Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності кримінальної міліції: проблемні аспекти (2009)
Гулак О. - Особливості державного управління у сфері працевлаштування засуджених у вітчизняних кримінально-виконавчих установах (2009)
Кириченко О. - Поняття та значення органічних законів у системі законодавства України (2009)
Писарєва Е. - Заповіт як підстава виникнення спадкових відносин: деякі аспекти правового регулювання (2009)
Кашперський О. - Поняття та юридичний зміст ліцензування в Україні (2009)
Умнова О. - Світовий досвід визначення концепції інституту доказів і доказування в адміністративному судочинстві (2009)
Савайда О. - Заснування та розвиток енциклопедії права в Київському університеті Святого Володимира (2009)
Барко В. - Модель особистості керівника органу внутрішніх справ: досягнення, проблеми, перспективи (2009)
Криволапчук В. - Вплив керівника на особистісні трансформації працівників органів внутрішніх справ (2009)
Матеюк О. - Негативні психологічні чинники взаємодії підрозділів Державної прикордонної служби України та інших правоохоронних органів України, Кіреєва О. (2009)
Бабенко В. - Організація індивідуальної роботи щодо вдосконалення фізичної підготовленості персоналу практичних ОВС (2009)
Котляр Ю. - До проблеми визначення психодіагностичних можливостей тестів С. Деллінгер та Е. Махоні (2009)
Азізова А. М. - Основні аспекти формування багатофункціональних ділових центрів (2008)
Бейлах О. Д. - Біоніка як експериментальний напрям формотворчих досліджень у радянському дизайні (2008)
Березина И. В. - Ведуты Наполеона Орды в контексте формирования европейского урбанистического пейзажа (2008)
Богданов В. О. - Кріпосні капели і оркестри в Україні (на прикладі Полтавської і Харківської губерній) (2008)
Бортник К. В. - Опанування нової стилістики танцю в контексті сучасної інтерпретації античного міфу (на прикладі постановки рок-балету О. Журбіна "Орфей та Еврідика" в ХАТОБі) (2008)
Бутик М. В. - Аспекти формування архітектурного середовища навчальних корпусів спеціалізованих шкіл (2008)
Дрожжина Н. - Музыкальное искусство эстрады как социокультурный феномен (2008)
Єрошенко О. В. - Вокальне виконавство доби бароко в світлі теорії афектів (2008)
Зборовец И. В. - Ксения Бологовская - искупительная жертва истории в романе И. Головкиной "Побежденные" (2008)
Золотарева Ю. И. - Искусство в системе культуры (2008)
Квітко Н. І. - Структура розміщення авіамедцентрів швидкої допомоги (2008)
Лисюк І. О. - Особливості формування громадсько-транспортних вузлів на основі мережі метрополітену та заходи щодо упорядкування громадсько-транспортного потоку (на прикладі міста Киева) (2008)
Мамедов М. А. - Формирование и усовершенствование эффективных институциональных механизмов реализации строительных программ в Азербайджане (2008)
Палка Д. С. - Концепція кооперованого використання шкільних спортивних споруд (2008)
Пилип Р. - Художньо-функціональні особливості одягової вишивки марамороських долинян ХІХ - першої половини ХХ ст. (2008)
Праслова В. О. - Архітектурно-планувальна організація підземних торговельно-розважальних комплексів (2008)
Рибалко С. Б. - Ошима (архіпелаг Ідзу): регіональні особливості національного костюму (2008)
Стащук Н. А. - Особливості впливу організації процесу судочинства на формування архітектурно-планувальної структури будівель судів (2008)
Стрітенко Ю. Г. - Класифікація високощільної малоповерхової забудови в умовах її візуального сприйняття (2008)
Хамула Д. В. - Тождество Диониса и Аполлона: сюжет дружественного соглашения богов в Дельфах на примере росписи краснофигурного кратера из Керчи (2008)
Хуан Чжулин - Отражение мира детства в фортепианном цикле Чжу Цьяньэра "Впечатления о юге Китая" (2008)
Богданов В. О. - Духовий інструментарій Стародавньої Греції (2009)
Борщенко Л. М. - Дослідження пам'яток народної культури Луганщини (за матеріалами наукових експедицій поч. ХХ ст.) (2009)
Вихор Л. В. - Питання просторової організації багатофункціональних розважальних комплексів (2009)
Гарнік Т. М. - Просторова роль, функція та характер композиції фонтанів і водяних систем в міській структурі, Литвиненко О. С. (2009)
Дрожжина Н. В. - К вопросу методологии эстрадно-вокальной педагогики (2009)
Евтушенко С. В. - К проблематике фоновых исторических признаков искусствоведческой атрибуции (2009)
Єременко І. І. - Активізація креативного мислення студентів - дизайнерів одягу (2009)
Карелова Г. В. - Ранние танцевальные опусы Ф. Шуберта: на пути к романтическому циклу фортепианных миниатюр (2009)
Коновалова І. Ю. - Жанрово-семантична еволюція хорової фольклорної обробки в українській музиці першої половини ХХ ст. (2009)
Крейзер І. І. - Визначення історичної цінності східної трибуни стадіону "Металіст” (2009)
Лагода О. М. - Німе кіно як джерело творчості для дизайнера одягу, Бордунос А. С., Онученко С. С. (2009)
Ліманська О. В. - Сучасна обрядова культура українських свят в системі духовних цінностей суспільства (2009)
Малина В. - Кам'яні хрести з візантійським орлом в Україні (2009)
Малютенко Н. Л. - Питання проектування організації спорткомплексів для людей з обмеженими можливостями (2009)
Ритова Т. В. - Методика викладання декоративного живопису на факультативних заняттях для студентів-дизайнерів технічного вузу, Миргородська Н. В., Довгань С. М. (2009)
Недоступов Р. О. - Японський традиціоналізм та його вплив на формування естетичної парадигми мінімалізму (2009)
Осиченко Г. О. - "Зелена архітектура" як напрям в сучасній архітектурі, Діляновська О. С. (2009)
Радомська А. М. - Окремі нотатки до історії килимарства на Слобожанщині (2009)
Ремінна Т. М. - Питання просторової організації бізнес-парків (2009)
Романенкова Ю. В. - Маньеристическая константа творческого процесса художника (2009)
Хамула Д. В. - Художественно-стилистический анализ уборов в эллинистических масках Диониса: типология (2009)
Шарибжанова А. А. - Влияние сельджукского стиля на исламскую архитектуру Крыма ХV – ХVІ веков (2009)
Рудень В. В. - Вдосконалення системи первинної профілактики природжених вад розвитку людини через механізм використання психології споживача просвітньої інформації (2000)
Бойчук Т. В. - Вплив тривалого лікування еналаприлу малеатом на функціональний стан серцево-судинної системи хворих на нефрогенну артеріальну гіпертензію (2000)
Федоров Ю. В. - До питання диференційної діагностики кальцинуючої хвороби серця і ревматизму у хворих похилого та старечого віку, Чоп'як В. В., Ягенський А. В., Кондратюк О. А. (2000)
Гашинська О. С. - Порівняльна оцінка впливу ніфедипіну, амлодипіну та фелодипіну на стан гідратації тканин у хворих із хронічною серцевою недостатністю (2000)
Кучерепа М. І. - Епідеміологічні закономірності хронічних неспецифічних захворювань легень (2000)
Лісовська Н. О. - Теоретичні та практичні аспекти застосування магнітолазерного опромінення крові у хворих на системний червоний вовчак з HBs-антигенемією (2000)
Дзига С. В. - Клініко-імунологічні та метаболічні аспекти механізму дії ехінацеї пурпурової у хворих на хронічний пієлонефрит (2000)
Вадзюк С. Н. - Особливості функціонального стану серцево-судинної системи в молодих здорових людей при різних типах погоди, Папінко І. Я. (2000)
Берко Г. К. - Ефективність бета-блокаторів другого та третього покоління у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2000)
Дяків В. В. - Дані електроенцефалографічного дослідження осіб молодого віку, що перенесли легку черепно-мозкову травму і проживають на територіях, забруднених радіонуклідами (2000)
Жулкевич І. В. - Вплив ураження системи кровотворення на стан мінеральної щільності кісткової тканини (2000)
Нейко Є. М. - Роль фактора росту фібробластів у прогресуванні хронічних гепатитів і розвитку фіброзуцирозу печінки, Вірстюк Н. Г., Оринчак М. А., Михайлюк І. О. (2000)
Гаєвська М. Ю. - Циркулюючі імунні комплекси за умов норми та патології (2000)
Слаба У. С. - Удосконалення терапевтичних схем у лікуванні хворих на ревматоїдний артрит із врахуванням побічної дії НПЗП на шлунково-кишковий тракт (2000)
Христич Т. М. - Хронічний панкреатит у геріатричних хворих: особливості клінічного перебігу, стану пероксидації ліпідів та антиоксидантної системи (2000)
Лозинський С. Е. - Можливості підвищення ефективності діагностики початкових стадій серцевої недостатності у хворих на стабільну стенокардію (2000)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурної перебудови товстої кишки при хронічному коліті, Андрейчин С. М. (2000)
Васильєва Н. А. - Імунний статус хворих на лептоспіроз (2000)
Василюк М. Д. - Клінічна оцінка спектра сироваткового білка при обтураційній жовтяниці, Чурпій К. Л. (2000)
Кучук О. П. - Загальні закономірності та особливості перебігу післятравматичного запального процесу в оці (2000)
Мішалов В. Г. - Досвід виконання естетичних абдомінопластик та оцінка їх ефективності, Храпач В. В., Балабан О. В., Альошина І. Г., Літвінова Н. Ю. (2000)
Яшан О. І. - Способи попередження післяопераційних ускладнень при сануючих втручаннях на вусі, Глух Є. В. (2000)
Грибник В. В. - Можливості і проблеми алопластики великих та гігінтських післяопераційних ветральних гриж, Баятізов Н. Р., Парфентьєв Р. С. (2000)
Матвійчук Б. О. - Хірургічна тактика у хворих із занедбаним обструктивним раком ободової кишки (2000)
Франчук О. А. - Метаболіти перекисного окислення ліпідів та активність супероксиддисмутази при гестаційних пієлонефритах (2000)
Жиравецький М. І. - Хламідійна інфекція у вагітних жінок (2000)
Данкович Н. О. - Профілактика сальпінгоофориту і порушень менструального циклу після гострого апендициту, перенесеного в періоді статевого дозрівання, Нечидюк А. К., Вегеринський А. Е. (2000)
Бабанли Ш. Р. - Фраксипарин - препарат вибору в профілактиці тромбоемболічних ускладнень у хворих на рак яєчників, Темченко О. І., Гута Л. В., Кочан М. М., Загарія Г. В. (2000)
Коник А. П. - Диференційно-діагностичне дослідження мікотичних вульвовагінітів у жінок різних вікових груп, викликаних дріжджами роду Candida, Третяк К. О. (2000)
Струк В. Ф. - Мікробіоценоз піхви у жінок із невиношуванням вагітності (2000)
Вдовиченко Ю. П. - Актуальні питання профілактики інтраамніальної інфекції, Глазков І. С., Шадлун Д. Р., Корчинська О. О. (2000)
Ломака І. В. - Особливості перебігу клімактеричного періоду у жінок великого промислового центру Півдня України, Кириченко І. М., Луценко Н. С. (2000)
Лобода В. Ф. - Динаміка ендоскопічної картини у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт (2000)
Бандура Є. Н. - Роль різних факторів у розвитку хронічних гастродуоденітів у дітей (2000)
Федірко П. А. - Доплерографічні показники кровотоку в сонних і вертебральних артеріях у радіаційно опромінених осіб з очними та неврологічними порушеннями, Солонович С. І., Рєзнікова Л. С. (2000)
Шкробот С. І. - Динаміка клінічної симптоматики поперекового остеохондрозу хребта при використанні в комплексній терапії антагоніста кальцію нікардипіну (2000)
Крицький І. О. - Корекція негативного впливу іммобілізаційного стресу на кістку за допомогою препаратів трентал + месулід (2000)
Вадзюк С. Н. - Особливості поведінки тварин залежно від, статі, пори року і типу погоди, Денефіль О. В., Хара М. Р., Файфура В. В. (2000)
Корильчук Т. Б. - Вплив поєднаного застосування ізольованих гепатоцитів, препарату "Селен-хелат" і пірацетаму на перебіг експериментальної печінково-ниркової недостатності хімічної етіології, Шманько В. В. (2000)
Локай Б. А. - Морфологія клітин крові, інкубованої з отрутою блідої поганки і пеніциліном (2000)
Романюк В. Л. - Деякі аспекти метаболічних і функціональних змін у тварин зобної ендемії в зоні, Луцик В. В., Шідловський В. О. (2000)
Смотрова Н. Г. - Вивчення рістстимулюючих властивостей Aureobasidium pullalans (De bary) arnaud var pullulans 5, Кременчуцький Г. Н. (2000)
Творко В. М. - Морфо-функціональні особливості міокарда щурів в реабілітаційному періоді після перенесеного сублетального зневоднення (2000)
Ясінський Є. А. - Морфофункціональна адаптація організму студентів до фізичних навантажень різного напряму, Волинець В. Я., Крицька Г. А., Безродний М. Г., Коваль В. Б., Довгань О. М. (2000)
Гоженко А. І. - Теплометрично-ультразвуковий метод діагностики новоутворень яєчників і матки, Оренчук В. С., Пересунько О. П. (2000)
Абдух Л. - Архітектурна складова у вимогах виробничих колективів телецентрів України щодо їх функціонального, просторового і естетичного розвитку (2009)
Авраменко Д. К. - Проблеми розвитку зовнішньої реклами (на прикладі Волинської області) (2009)
Богданов В. О. - Брати Юр'яни і Харківське музичне училище (кінець ХІХ - початок ХХ ст (2009)
Вергунов С. В. - Дизайн Украины: аспекты становления и развития (2009)
Гріщенко О. - Євген Безніско: штрихи до творчого портрету (2009)
Дударець В. М. - Природно-екологічні сади та їх особливості (2009)
Іванина М. Д. - Різноманітність способів декорування закарпатської кераміки (2009)
Карелова В. Ю. - Особенности исполнительской артикуляции духовика (2009)
Клевцов В. П. - О системных свойствах компьютерных 3d-моделей в дизайне. Часть 1 (2009)
Крейзер І. І. - Історія створення Харківського аеровокзалу (2009)
Кузьменко В. А. - Из практики ландшафтного дизайнера (2009)
Новосельчук Н. Є. - Принципи архітектурно-планувальної організації даху, що експлуатується (2009)
Овчарова І. А. - Застосування моделі музичного твору у виконавській діяльності студента-музиканта (2009)
Оленіна О. Ю. - Мистецтво як фактор впливу на сучасні комунікативні практики (2009)
Стащук Н. - Рекомендації щодо нормування площ основних приміщень установи судової влади (2009)
Палтаджян Ш. Г. - Гобой в творчестве итальянских композиторов XVIII века (2009)
Поліха Л. Я. - Тотожність чи співвідношення понять: "дизайн" та "оформлення" періодичних видань (2009)
Товбич В. В. - Розвиток об'ємно-планувальної структуригірськолижних комплексів в Карпатах, Вусатюк Н. А. (2009)
Тэн Ж. - Скальная пластика в Дацзу как образец буддийского монументального искусства Северного Китая (2009)
Хамула Д. В. - Комос – шествие в честь Диониса в росписях античных ваз Одесского археологического музея (2009)
Чемакіна О. В. - Виявлення типів громадського-транспортних вузлів в мережі метрополітену (на прикладі міста Києва), Лисюк І. О. (2009)
Шарибжанова А. А. - Происхождение айванной композиции исламских мавзолеев Крыма ХV – ХVІ века (2009)
Шевченко Л. С. - Ландшафтно-планувальна організація головної композиційної вісі садибно-паркових комплексів Полтавщини XVIII-XIX ст. (2009)
Гвоздецький Віктор. - Правові засади протидії корупції (2009)
Кудерська Надія. - Формування системи управління у процесі взаємодії держави з громадянським суспільством (2009)
Чиж Юлія. - Адміністративно-правове регулювання у сфері земельних відносин (2009)
Підюков Петро. - Важливі аспекти взаємодії слідчого з органами дізнання, Конюшенко Яна. (2009)
Сервецький Іван. - Теоретичні проблеми визначення об’єкта розшукового права, Юрченко Олександр. (2009)
Братков Сергій. - Поняття корупції та її феноменологія (2009)
Корчовий Микола. - Незаконне заволодіння транспортними засобами як об’єкт злочину, Кравчук Богдан. (2009)
Пічкуренко Сергій. - Основні напрями протидії економічній злочинності на сучасному етапі (2009)
Гумін Олексій. - Віктимологічна профілактика насильницької поведінки як самостійний напрям індивідуального запобігання (2009)
Дзюрбель Андрій. - Сутність неправильного застосування кримінального закону в слідчій діяльності (2009)
Ляшук Р. - Визначення системи силових заходів Державної прикордонної служби України (2009)
Ковальська Віта. - Психологічне забезпечення діяльності працівників міліції, Бандурка Олександр. (2009)
Максименко Сергій. - Експериментальне дослідження психологічної готовності працівників ОВС до діяльності в екстремальних умовах, Йосипів Юрій. (2009)
Олексієнко Станіслав. - Технології застосування та результати апробації психодіагностичного комплексу виявлення креативної складової професійного мислення студентів, Малій Наталія. (2009)
Будко Тетяна. - Моделювання оперативно-службової діяльності на заняттях із професійно-психологічної підготовки працівників оперативних підрозділів ОВС, Запорожцева Галина. (2009)
Куліш Анатолій. - Особливості професійно-психологічної підготовки керівників у системі МВС України, Запорожцев Євген. (2009)
Абдух Л. - Принципи архітектурної типології будівель і споруд для телевізійної діяльності в Україні (2009)
Божко Т. О. - Інтеграція знань, як умова підготовки дизайнерів-графіків (2009)
Височин І. А. - Наявність основ ергономіки у просторах сільських поселень на шляхах щодобових міграційних переміщеннях за схемою "дім + робота + дім", Височина Т. О. (2009)
Гросу Ю. В. - Три возраста Прекрасной Дамы, Кузьменко В. А. (2009)
Дика Т. С. - Формування багатофункціональних комплексів в системі міст України (2009)
Дрожжина Н. В. - К вопросу методики исследования эстрадной техники пения (2009)
Дударець В. М. - Мистецтво садово-паркових композицій (2009)
Евтушенко С. В. - О "покровских" раритетах Апостолов (2009)
Жданько А. - Мировоззрение и миросозерцание как способы моделирования действительности (2009)
Калашник М. П. - Творчество композиторов Вены, как воплощение ее музыкального тезауруса (2009)
Куртасова О. А. - Старообрядческие иконы. Влияние ветковских икон на уральские (2009)
Магеровський О. Т. - Живописна течія в українському художньому текстилю 1970-1980-х рр. (2009)
Мироненко В. П. - Стиль минимализм. Исторические предпосылки и современное состояние, Калантай М. В. (2009)
Палка Д. - Класифікація кооперованих спортивних комплексів середніх навчальних закладів, Бутик М. (2009)
Праслова В. О. - Принципи художньо-декоративної організації підземних торговельно-розважальних комплексів (2009)
Рагулин Е. Я. - Композит - материал для дизайнерских разработок (2009)
Рум’янцева А. Ю. - Історіографічні аспекти становлення і розвитку піаністичної культури (2009)
Стрітенко Ю. Г. - Класифікація засобів об'ємно-просторової виразності високощільної малоповерхової забудови (2009)
Тен Ж. - Скульптура в системе художественного образования Китая (2009)
Чемакіна О. В. - Механізми й методи реабілітації порушеного міського середовища Донбасу (2009)
Щербина Е. Б. - Українське народне гончарство і його термінологія, Миргородська Н. В. (2009)
Чоп'як В. В. - Гіперімунокомплексний синдром в експерименті та клініці, Вальчук І. В., Гайдучок І. Г., Садляк О. В., Качмарська М. О., Никитюк Г. П. (2007)
Чоповський І. М. - Динаміка адаптивних характеристик серцево-судинної системи у юнаків в процесі оздоровлення та лікування засобами метаболічної терапії (за даними варіабельності ритму серця) (2007)
Процюк Т. Л. - Прогностичні та констатуючі критерії виникнення бронхіальної астми у дітей молодшого шкільного віку, що проживають у місті, Гунас І. В. (2007)
Нагірний Я. П. - Оцінка гормонального статусу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи методом дискримінантного аналізу (2007)
Курченко А. І. - Дослідження рівня IL-16 крові у хворих на IgE-залежну та IgE-незалежну форми атопічного дерматиту при гострому та хронічному перебігу захворювання (2007)
Локай Б. А. - Оцінка ступеня тяжкості патологічного процесу у хворих з отруєнням блідою поганкою, Гнатів В. В., Барболюк І. П., Куйбіда О. І. (2007)
Лобода В. Ф. - Аномалії жовчного міхура в практиці педіатра, Вербова Л. І. (2007)
Боднар Я. Я. - Серцеві аритмії у хворих на цукровий діабет 1 типу, Герасимюк І. Є., Фурдела М. Я. (2007)
Костєв Ф. І. - Уродинамічні симптоми в диференціальній діагностиці діабетичної автономної полінейропатії, Антонів Р. Р. (2007)
Томашівська Т. В. - Роль бактеріальних та вірусних збудників у розвитку позалікарняних пневмоній у дітей раннього віку (2007)
П'ятночка І. Т. - Рак легень у протитуберкульозному стаціонарі, Корнага С. І. (2007)
Гутор Т. Г. - Пацієнти первинного рівня медичного забезпечення про громадське здоров'я та про чинники, від котрих залежить стан здоров'я людини (за даними соціального дослідження) (2007)
Лозинський С. Е. - Про пряме порівняння результатів добового моніторування та самостійного денного моніторування артеріального тиску, Жебель В. М., Гуменюк А. Ф., Хмелевська Т. А. (2007)
Світлик Г. В. - Додаткові шляхи проведення імпульсу і порушення серцевого ритму, Гарбар М. О., Світлик О. М. (2007)
Швед М. І. - Корекція структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих на цукровий діабет, Отченашенко В. А. (2007)
Олексик О. Ф. - Лікування юнацького гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду (2007)
Красний М. Р. - Особливості активності ферментів антиоксидантного захисту, процесів перекисного окислення ліпідів у тромбоцитах та ультраструктурних змін гемокапілярів ниркової кори щурів при стрептозотоциновому діабеті, Сергієнко В. О., Махневич Т. Р., Сергієнко О. О. (2007)
Заремба Є. Х. - Застосування ендогенного дихання у комплексному лікуванні хворих на стабільну стенокардію у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу, Рибак О. С., Шатинська І. С. (2007)
Гульчук Н. М. - Зменшення частоти розвитку медикаментозного гепатиту у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень з супровідною хронічною патологією печінки (2007)
Пасєчко Н. В. - Ренопротекторний ефект антагоніста ангіотензинових рецепторів кандесару в лікуванні пацієнтів з нефропатією, що розвинулась на фоні цукрового діабету 2-го типу , Сидоренко О. Л., Швед А. М., Гевко О. В., Свистун І. І., Сарапук Г. С., Сопель О. М., Гулько Н. Я. (2007)
Лебець І. С. - Роль ферментів у розвитку остеоартрозу в підлітків, Кашкалда Д. А., Шевченко Н. С., Матвієнко О. В. (2007)
Заремба Є. Х. - Особливості клітинного імунітету, ліпідного спектра крові, гемостазу та функціонального стану щитоподібної залози у жінок з ішемічною хворобою серця (ІХС) в період менопаузи, Шатинська-Мицик І. С., Рибак О. С. (2007)
Коробко Л. Р. - Дослідження електричної активності міокарда і фракції викиду у хворих з гострим панкреатитом та хворих із супровідною серцево-судинною патологією, Євтушенко О. В., Рижковський В. О. (2007)
Новожилова І. О. - Результати 20-річного моніторингу вікової структури померлих від туберкульозу органів дихання - негативна тенденція останнього десятиріччя (2007)
Ярема Н. І. - Динаміка денситометричних показників у хворих з есенціальною гіпертензією при комбінованій терапії лізиноприлом та індапамідом (2007)
Швед М. І. - Зміни ехоструктури серця та функції зовнішнього дихання у хворих із артеріальною гіпертензією в поєднанні із хронічними обструктивними захворюваннями легень, Мазур О. П., Мазур П. Є. (2007)
Фесенко В. І. - Взаємозв'язок між масою міокарда лівого шлуночка та порушеннями варіабельності серцевого ритму у гірників з артеріальною гіпертензією у поєднанні з ішемічною хворобою серця (2007)
Ільницький І. Г. - Стан і сучасні підходи до оптимізації фтизіопульмонологічної допомоги населенню різних вікових груп в умовах епідемії туберкульозу, Костик О. П., Ільницька Л. І., Пурська М. Б., Вівчар І. С., Скалат А. П. (2007)
Белегай Р. І. - Результати тесту з шестихвилинною ходою у хворих з хронічною серцевою недостатністю, що виникла на грунті артеріальної гіпертензії з ознаками метаболічного синдрому (2007)
Чендей Т. В. - Варіабельність ритму серця при ішемічній хворобі серця на тлі гіпертонічної хвороби у жителів гірської зони Закарпаття (2007)
Вірстюк Н. Г. - Вплив глутарпну на показники клітинного імунітету у хворих із хронічною серцевою недостатністю, Черкашина О. Є. (2007)
Шейко С. О. - Порушення ритму серця у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу ІІІ-IV ФК та проявами анемічного синдрому, Василенко В. А. (2007)
Грищук Л. А. - Супутня патологія печінки у хворих на туберкульоз легень з кровохарканням і легеневими кровотечами, Мартинюк І. А., Малий Ю. М. (2007)
Оринчак М. А. - Ендотеліальна дисфункція та ліпідний профіль крові у хворих з метаболічним синдромом залежно від типу гіперінсулінемії, Човганюк О. С., Артеменко Н. Р., Краснопольський С. З. (2007)
Швед М. І. - Ефективність застосування селективних β1-адреноблокаторів у комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб з супутньою легеневою патологією, Пасєчко Н. В., Мартинюк Л. П., Наумова Л. В., Сидоренко О. Л., Геряк С. М., Крикун С. С. (2007)
Лебець І. С. - Оцінка типів ставлення до хвороби та акцентуацій характеру у підлітків, хворих на остеоартроз, Летяго Г. В. (2007)
Сміян С. І. - Динаміка артралгічного синдрому при остеоартрозі на тлі застосування максигезика, Грималюк Н. В., Задорожна Л. В., Зарудна О. І., Легка Л. Л., Маховська О. С., Слаба У. С. (2007)
Кінах М. В. - Вплив пентосану полісульфату SP 54 на фібринолітичну активність крові порівняно із стандартним і низькомолекулярним гепарином, Когут Р. В., Огородник Ю. Ю., Орел Ю. Г. (2007)
Слугоцька І. В. - Вплив АТФ-лонг на гнучкість еритроцитів та мікрореологічні властивості крові у хворих на залізодефіцитну анемію із безсимптомною дисфункцією міокарда, Вакалюк І. П. (2007)
Вакалюк І. П. - Ефективність застосування триметазидину у хворих на алкогольний цироз печінки із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, Іжицька Н. В. (2007)
Попік Н. І. - Цукровий діабет ІІ типу та інсулінотерапія (2007)
Левченко В. А. - Стан адаптаційних резервів у дівчат з НЦД в умовах фізичного навантаження, Вакалюк І. П. (2007)
Ковальчук О. Л. - Диференційна діагностика холестатичної форми вірусних гепатитів і жовчнокам'яної хвороби, ускладненої обтураційною жовтяницею (2007)
Дрижак В. І. - Метастазування злоякісних пухлин та його регуляція (2007)
Таран О. А. - Сучасні аспекти фармакопрофілактики післяопераційного спайкового процесу у жінок, Мазорчук Б. Ф. (2007)
Перепелиця М. П. - Особливості імунних і метаболічних зрушень у дорослих і старих щурів за розвитку адренергічного ушкодження печінки, Мисула І. Р. (2007)
Михальчук В. М. - Трипсиноподібна протеаза - маркер якості очищення вірусу грипу та протигрипозних вакцин, Дівоча В. П., Гоженко А. І. (2007)
Раскалєй Д. В. - Морфологічні особливості регенерації пошкодженого нерва, яка відбувається під впливом магнітолазерного опромінення, Грабовий О. М. (2007)
Шульгай А. Г. - Морфофункціональні особливості тонкої і товстої кишок при патології печінки та жовчних шляхів (огляд літератури), Кіцак Я. М. (2007)
Лисенко С. А. - Електронномікроскопічні зміни в судинах експериментальної пухлини Герена під впливом Циклофосфаміду, Тималіну, опромінення, Болюх Б. А., Пушкар М. С., Волков К. С. (2007)
Суходуб Л. Ф. - Застосування мас-спектрометрії в молекулярно-біофізичних і біотехнологічних дослідженнях, Калинкевич А. Н., Волянський А. Ю., Кучма І. Ю., Суходуб Л. Б. (2007)
Крекотень О. М. - Особливості стану здоров’я сучасної студентської молоді вищих навчальних закладів (2007)
Вакіряк Н. П. - Стан перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у хворих на псоріатичну артропатію (2007)
Щербатюк Н. Ю. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду (2007)
Хворостінка В. М. - Можливості лікування патології опорно-рухового апарату у хворих на цукровий діабет, Сокруто О. В., Александрова Н. К., Летік І. В. (2007)
Сабадишин Р. О. - Контамінація helicobacter pylori як фактор передракових змін слизової шлунка – погляд на проблему, Рижковський В. О. (2007)
Лихацька Т. В. - Корекція остеопенічних змін у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на фоні хронічних гепатитів, Андрейчин С. М. (2007)
Семчишин М. Г. - Електроенцефалографічні характеристики дисциркуляторних енцефалопатій (2007)
Михайлів Л. М. - Ультразвукові показники нирок у хворих на хронічний пієлонефрит під час розвантажувально-дієтичної терапії в поєднанні з ароматерапією (2007)
Мильнікова Т. О. - Хофітол в лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит без порушення азотовидільної функції нирок, Бакалюк О. Й., Шевченко Н. Ю., Погоріла М. А., Якубишина І. Г., Клим А. А. (2007)
Слободян Л. М. - Стан абсорбційно-гідролітичної здатності кишки у дітей з ентероколітами, Слободян О. І. (2007)
Швед М. І. - Вплив хламідій на клінічний перебіг та провідні патогенетичні ланки хронічного пієлонефриту, Гевко О. B., Бідюк І. І., Смачило І. В. (2007)
Пікас О. Б. - Стан системи оксиду азоту у ліквідаторів наcлідків аварії на ЧАЕС без захворювань органів дихання (2007)
Резнікова А. Л. - Проблема ендемічного зоба у дітей на сході України, Маменко М. Є., Єрохіна О. І., Ткаченко В. І. (2007)
Малюкова Н. Г. - Вплив гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи на стан системної гемодинаміки при хронічній серцевій недостатності, обумовленій ревматичними пороками серця (2007)
Терещенко В. П. - Обгрунтування скерованості лікувальних заходів при бронхолегеневій патології, поєднаній з аномаліями імунної відповіді, Піщиков В. А., Рома Л. Г., Сушко В. О., Дегтярьова Л. В., Сегеда Т. Т., Базика Д. А., Чебан В. І. (2007)
Пікас О. Б. - Жирнокислотний спектр ліпідів конденсату видихнутого повітря у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень (2007)
Головко Л. Л. - Досягнення клініко-лабораторної ремісії у хворих на хронічний пієлонефрит (2007)
Процайло М. Д. - Вади кісткової системи при пігментному дерматозі, Радчук І. П., Ревчук В. С. (2007)
Конар Р. С. - Роль рецепторів стероїдних гормонів, HER2/neu в діагностиці та прогнозі раку грудної залози, Рішко М. Ф., Козодаєва М. П. (2007)
Щербіна О. В. - Простатичний специфічний антиген в прогнозуванні екстракапсулярного поширення раку передміхурової залози (2007)
Бойцанюк С. І. - Історичні та сучасні погляди на морфофункціональний стан слинних залоз та тканин пародонту на тлі опікової хвороби (2007)
Смоляк О. О. - Характеристика структурних змін елементів скронево-нижньощелепних суглобів при захворюваннях на артрити, артрози і артрозо-артрити, Мисько В. І., Сторожко А. І. (2007)
Смоляк О. О. - Особливості клініки і діагностики артрозо-артритів скронево-нижньощелепних суглобів, Мисько В. І., Черкашин С. І. (2007)
Нагірний Я. П. - Зміни показників ендокринної системи і рівня ендотоксемії при лікуванні переломів нижньої щелепи із застосуванням цинктералу (2007)
Гутор Н. С. - Дослідження ефективності лікування альвеолітів Флупетсалем, Михалик О. І. (2007)
Смачило І. І. - Процеси окислення при ішемічно-реперфузійному ушкодженні печінки у хворих на обтураційну жовтяницю (2007)
Дзюбановський І. Я. - Активність процесів вільнорадикального окислення в тканинах кишки в умовах експериментально змодельованого перитоніту, Мігенько Б. О. (2007)
Нагайчук В. І. - Роль раннього оперативного лікування з використанням біоактивованих ксенодермотрансплантатів в профілактиці рубців у хворих з поверхневими опіками (2007)
Климнюк С. І. - Адгезивні та антагоністичні властивості окремих представників мікрофлори опікової рани, Пятковський Т. І. (2007)
Дзюбановський І. Я. - Етапи становлення кафедри хірургії, травматології та ортопедії з малоінвазивними ендоскопічними технологіями та хірургічними дисциплінами ФПО (до 50-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського), Бенедикт В. В. (2007)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського