Горіна Г. О. - Сутність та специфіка мережевої організації міжнародного готельного бізнесу (2011)
Красовська Т. В. - Системний підхід у використанні аутсорсингу промислових підприємств (2011)
Темник I. О. - Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної туристичної галузі через реалізацію в Україні масштабних макропроектів міжнародного туризму; проведення "Євро-2012" (2011)
Тимцуник В. І. - Періодизація розвитку державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні в другій половині ХІХ — на початку ХХ століття, Гаєвська Л. А. (2011)
Толуб’як В. С. - Формування недержавного пенсійного забезпечення як складової пенсійної системи України (2011)
Горник В. Г. - Оцінка ролі та місця України у міжнародних економічних відносинах (2011)
Росенко М. І. - Інститут недоторканості; проблеми і переваги (2011)
Клименко І. В. - Електронне врядування у дзеркалі архетипіки (2011)
Авраменко Н. В. - Державна соціальна політика в галузі охорони здоров’я України (2011)
Ляховченко Л. А. - Категорійно-понятійний апарат державного регулювання фінансування системи охорони здоров’я (2011)
Мусієнко І. І. - Напрями удосконалення інформаційно-комунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти (2011)
Соколова Т. А. - Підвищення ролі кадрових служб у процесі реалізації кар’єрного потенціалу державних службовців України (2011)
Барило О. Г. - Оцінювання обсягу корисної інформації органами державного управління у надзвичайних ситуаціях (2011)
Іванова Т. В. - Мультиплікаційна ефективність екологічного природокористування (2011)
Єремійчук О. Д. - Досвід регулювання процедур проходження цивільної служби в країнах європи як чинник вдосконалення державної служби в Україні (2011)
Шевченко Н. О. - Комплекс економічних і адміністративних важелів впливу державної політики на аграрний сектор економіки України (2011)
Шпак Ю. В. - Наукові основи розвитку системи управління АПК (2011)
Грищенко Ф. В. - Порівняльний аналіз сучасних типів документів європейського комітету зі стандартизації в електротехніці (Частина 2) (2015)
Єгоров В. Б. - Наукометрія як аспект кар’єри вченого (2015)
Єгоров Б. В. - Розробка технології виготовлення томатної кормової добавки для сільськогосподарської птиці, Малакі І. С. (2015)
Крусір Г. В. - Екологічне маркування органічних комбікормів, Кіріяк А. В., Чернишова О. О. (2015)
Єгоров Б. В. - Біологічна оцінка функціональних комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці, Кузьменко Ю. Я. (2015)
Гайдей О. С. - Аналіз результатів визначення ГМО в сировині рослинного походження за 2014 рік, Загребельний В. О., Новожицька Ю. М. та ін. (2015)
Атанасова В. В. - Дослідження процесів попередньої високотемпературної обробки сочевиці (2015)
Чумаченко Ю. Д. - Дослідження процесу крупоутворення при помелах тритикале, Жигунов Д. О. (2015)
Мардар М. Р. - Використання QFD–методології при розробці збагаченого харчового продукту з урахуванням вимог та очікувань споживачів (2015)
Дробот В. І. - Дослідження впливу шроту льону на якість хліба, Іжевська О. П., Бондаренко Ю. В. (2015)
Агунова Л. В. - Використання пластівців пшеничного зародку у технології виробництва функціональних м’ясних продуктів (2015)
Бутко М. П. - Теоретичні засади кризових явищ в економіці, Маюренко C. O. (2011)
Барановська В. М. - Етапи розвитку управління вітчизняною зовнішньоторговельною діяльністю (2011)
Охріменко І. В. - Місце держави в регулюванні аграрного ринку України (2011)
Балануца О. О. - Інститут фінансового моніторингу в системі декриміналізації національної економіки (2011)
Кльоба Л. Г. - Особливості розробки, ціноутворення та реклами банківських інвестиційних продуктів в умовах поглиблення конкуренції (2011)
Бабець І. Г. - Оцінка рівня зовнішньоекономічної безпеки регіонів України (2011)
Кириченко О. А. - Домінанта оптимізації житлово-комунального комплексу України в контексті нового курсу реформ, Нотевський В. С. (2011)
Головня О. М. - Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України (2011)
Поспєлов О. В. - Теоретичні засади економічного розвитку регіону на основі оптимізації управління трудовим потенціалом, Радченко Н. А. (2011)
Сундук А. М. - Особливості трансформацій національного господарства в контексті процесів світового розвитку (2011)
Хромов М. І. - Підвищення кваліфікації персоналу; пріоритети розвитку організації та чинники ефективного управління станом конкурентоспроможності людського капіталу (2011)
Чудаєва І. Б. - Науково-технічні зони; суть, типи та перспективи створення в Україні (2011)
Юхновський І. В. - Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності економіки України (2011)
Третяк Д. Д. - Особливості фінансування реструктуризації регіональної економіки (2011)
Моташко Т. П. - Грошові кошти населення та форми їх зберігання; світовий та вітчизняний аспекти (2011)
Мехтієв Е. О. - Механізм піднесення банківських процесів (2011)
Аманжаєв Д. Г. - Страхування іпотеки як спосіб мінімізації фінансових ризиків (2011)
Бугаєнко А. В. - Бухгалтерський облік операцій з готівковими коштами, які підлягають фінансовому моніторингу в банках України (2011)
Львіцина С. А. - Механізм планування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт, прибутку та рентабельності (2011)
Олішевська А. М. - Забезпечення оптимальних обсягів і належної структури виробництва фермерських господарств (2011)
Чех М. М. - Аналіз інструментів несуперечливого стимулювання внутрішнього ринку (2011)
Трофименко О. О. - Методичні підходи до розробки та реалізації стратегії підприємств відновлювальної енергетики (2011)
Чернікова О. В. - Інвестиційна діяльність у транспортній системі України; ретроспективний аналіз (2011)
Радиш Я. Ф. - Міжнародна практика формування глобального бюджету; досвід для України, Поживілова О. В., Ляховченко Л. А. (2011)
Мандрагеля В. А. - Сучасні інституціональні та процесуальні проблеми національної безпеки (2011)
Дмитренко Г. В. - Шляхи удосконалення публічного фінансового контролю (2011)
Горник В. Г. - Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки (2011)
Мороз В. М. - Ефективність функціонування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності населення (2011)
Мєзєнцева Н. Б. - Право на охорону здоров’я в нормативно-правових актах міжнародного рівня (2011)
Кдирова І. О. - Процес національно-культурного відродження етнічних спільнот в Україні на шляху до національної єдності (2011)
Ок Н. И. - Азербайджан; пути перехода от учебы в активную жизнь (2011)
Весельська Л. А. - Трудова міграція і соціальна безпекa; аналіз наслідків та перспектив у контексті українських реалій (2011)
Базарна О. В. - Дослідження системи публічного управління житлово-комунальним господарством країни (2011)
Клименко О. В. - Адміністративне право й державне управління; спільне й особливе (2011)
Іванова Т. В. - Екологізація природокористування та політика ресурсозбереження в сучасних умовах (2011)
Гасюк І. Л. - Програмно-цільовий підхід — наукова категорія теорії державного управління розвитком фізичної культури та спорту (2011)
Торбас О. М. - Державне регулювання розвитку ринкових механізмів у системі охорони здоров’я на місцевому рівні в Україні (2011)
Крушельницька Т. А. - Податковий кодекс як фактор гармонізації економічних відосин (2011)
Гончаров Є. В. - Економічна безпека регіону в системі забезпечення його стійкого соціально-економічного розвитку (2011)
Месюк М. П. - Взаємодія владних інститутів та громадянського суспільства; стан та перспективи (2011)
Яцук В. А. - Правові засади відповідальності органів місцевого самоврядування; досвід зарубіжних країн (2011)
Бондарчук Н. В. - Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні (2011)
Шевченко Н. О. - Проблеми стабілізації АПК з врахуванням засад формування продовольчого ринку України (2011)
Якимчук В. Г. - Застосування спектральних індексів спектрограм листя дерев для оцінки екологічних умов їхнього росту в м. Києві, Ліщенко Л. П., Суханов К. Ю., Порушкевич А. Ю. (2015)
Верховцев В. Г. - Неотектоніка та її вплив на формування гідрогеохімічних умов зони активного водообміну (на прикладі Херсонської області), Лобасов О. П., Щербак О. В., Уварова Т. В. (2015)
Товстюк З. М. - Виділення нафтогазоперспективних об'єктів у межах південно-східної прирозломної зони Дніпровсько-Донецької западини, Титаренко О. В., Єфіменко Т. А., Лазаренко І. В. (2015)
Товстюк З. М. - Дніпровсько-Донецька западина. Успадкованість розвитку структур, розломних зон і зон розущільнення, Головащук О. П., Лазаренко І. В. (2015)
Пазинич Н. В. - Використання матеріалів дистанційного зондування Землі при вирішенні завдань екологічної геоморфології в міських умлвах (на прикладі долини р. Либідь в м. Києві), Ліщенко Л. П., Мичак А. Г., Філіпович В. Є., Теременко О. М. (2015)
Лялько В. І. - Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки (Розділ 3), Мовчан Д. М., Захарчук Ю. В., Артеменко І. Г. (2015)
Правила та рекомендації для авторів (2015)
Правила и рекомендации для авторов (2015)
Лабораторія, яка завжди з тобою (2015)
Жигунов Д. О. - Дослідження технологічних властивостей сучасних сортів пшениці України. IV. Споживчі властивості муки (2015)
Рудакова Т. В. - Технологія виробів сиркових для дитячого харчування з використанням продуктів переробки зерна (2015)
Любич В. В. - Кулінарна оцінка каші з плющеної крупи спельти залежно від сорту, Возіян В. В. (2015)
Лебеденко Т. Є. - Сучасні уяви про харчову цінність хлібобулочних виробів. Основні направлення для їх корекції, Соколова Н. Ю., Кожевникова В. О. (2015)
Єгоров Б. В. - Спосіб підготовки препаратів пробіотику та кормової добавки функціонального призначення для молодняка сільськогосподарської птиці, Браженко В. Є., Єгорова А. В. та ін. (2015)
Воєцька О. Є. - Контроль якості комбікормів для поросят, Макаринська А. В., Лапінська А. П. та ін. (2015)
Хоренжий Н. В. - Комплексна технологія переробки вологих кормових засобів на комбікормових підприємствах, Кучерук А. Г., Шарабаєва К. М. (2015)
Бучавая Р. Ю. - Облік виробничих витрат на хлібопекарських підприємствах України (2015)
Гончарук А. А. - Ефективне знепилення пилоповітряних сумішей в циклофенах (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми" (2015)
Єгоров Б. В. - Україна, Великобританія та Росія. Об’єднання професіоналів комбікормового бізнесу в ім’я миру та процвітання, Пітер Сурай, Панін І. Г. (2014)
Бочковський А. П. - Пріоритетні напрямки удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах (2014)
Ізтаєв А. І. - Вплив іоноозонової обробки на технологічні властивості та якість зерна пшениці, Станкевич Г. М., Асангалієва Ж. Р. (2014)
Шутенко Є. І. - Попереднє здрібнення на заводах малої продуктивності, Давидов Р. С. (2014)
Станкевич Г. М. - Вплив повітря, збагаченого озоном, на перетравність зерна пшениці, Бабков А. В., Пушкар Т. Д. (2014)
Хоренжий Н. В. - Дослідження процесу екструдування комбікормів із вмістом вологих кормових трав (2014)
Єгоров Б. В. - Особливості технології виробництва високооднорідних кормових добавок, Макаринська А. В., Ворона Н. В. (2014)
Лапінська А. П. - Технологія виробництва екструдованих комбікормів для поросят із введенням топінамбуру (2014)
Єгоров В. Б. - Управління процесом помелу муки: аналіз змін показників якості готової продукції як випадкових процесів (2014)
Кузьмін О. Є. - Теоретико-прикладні засади формування та реалізації господарських рішень на підприємстві, Теребух А. А. (2013)
Онікієнко С. В. - Платоспроможність, економічний капітал і регулювання банківських інвестицій (2013)
Соколова А. М. - Фандрайзингова діяльність: сутність, особливості та перспективи розвитку (2013)
Демешок О. О. - Побудова архітектури системи управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості та визначення щільності взаємозв´язків у її межах (2013)
Лелюк Ю. М. - Інтеграція інтернальних та екстернальних теорій циклу в контексті імпульсно-розповсюджувального підходу (2013)
Рейкін В. С. - Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки (2013)
Шевчук О. А. - Оцінка ефективності податкового контролю (2013)
Гудкова В. П. - Ідеологія квазісервісного врівноваження в сфері перевезення пасажирів (2013)
Гнаткович О. Д. - Напрями державної політики у сфері раціонального використання та охорони сільськогосподарських земель (2013)
Квасницька Р. С. - Аналіз моделей прийняття управлінських рішень, Дерикот О. М. (2013)
Кобржицький В. В. - Інноваційний лікувально-рекреаційний корпоративний проект (2013)
Шульга Н. Д. - Підвищення якості освіти — стратегічний напрям економічного розвитку країни (2013)
Попов О. І. - Вплив логістики на скорочення об´ємів оборотних активів підприємств харчової промисловості (2013)
Клепка П. С. - Створення нового спільного фондового індексу для країн брікс як логічний крок біржового альянсу цих країн (2013)
Новик В. С. - Методичні підходи до формування інноваційної моделі побудови міжнародних угод (2013)
Комолова К. Ю. - Інноваційний розвиток промислових комплексів країн СНД; аспект державного регулювання (2013)
Головачова О. С. - Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі продукцією АПК (2013)
Буснюк С. В. - Особливості функціонування інтегрованих структур кластерного типу в європейській економіці (2013)
Малецька О. О. - Теоретико-методичний підхід щодо проблеми забезпечення фінансової стійкості пенсійного фонду України (2013)
Мельников І. Ю. - Стратегія розвитку фінансового ринку України (2013)
Трофименко М. Ю. - Структурний аналіз фінансування розвитку галузей соціальної інфраструктури в Україні (2013)
Світлоока В. Ф. - Загрози економічній безпеці країни та роль економічної експертизи в їх зменшенні (2013)
Образцова Н. О. - Інноваційний розвиток економіки з урахуванням домінуючих компонент інвестиційного ризику (2013)
Гіндес О. Г. - Формування інструментарію державного управління сталим розвитком регіону в системі раціонального природокористування (2013)
Матійко С. А. - Теоретико-методологічні засади формування державної промислової політики (2013)
Рибачук В. Л. - Соціальні і комерційні чинники реформи житлово-комунального господарства у сфері надання послуг споживачам (2013)
Єрмолаєв Д. І. - Питання удосконалення понятійно-категоріального апарату в системі державної охорони України (2013)
Стовбира Т. А. - Сучасний стан реформування системи цивільного захисту України (2013)
Пінчук А. П. - Фінансовий омбудсмен як невід´ємна частина системи регулювання ринку фінансових послуг, Міокова Н. В. (2013)
Рудалєва Л. В. - Державне регулювання посередницької діяльності банків на фондовому ринку (2013)
Вилгін Є. А. - Напрями державного регулювання інноваційного розвитку промисловості (2013)
Тоцький С. В. - Напрями удосконалення державного регулювання економічної безпеки регіону (2013)
Онищенко О. Р. - Забезпечення умов проведення модернізації економіки регіону (2013)
Зубрицька Н. Б. - Концептуальні засади ефективної реалізації державної політики у сфері банківської діяльності в умовах євроінтеграції (2013)
Романець О. А. - Наукові підходи до формування державної аграрної політики (2013)
Батюк І. - Лінгво-культурологічні спостереження за вживанням діалектів у японських класичних текстах (2014)
Головко К. - Специфіка застосування культурно-семантичного підходу у процесі дослідження "українсько-ніппонського словника А. Діброви і В. Одинця” (2014)
Горошкевич О. - Проблеми відбору та семантичного опису мовного матеріалу при укладанні словника соматичної фразеології японської мови (2014)
Еґава Х. - ロシア語訳三島由紀夫『わが友ヒットラー』における男性語表現 (2014)
Кобелянська О. - Лексичні повтори та ономатопи-редуплікати в мові японської класичної поезії VIII–XX ст. (2014)
Козирєв Є. - Особливості перекладу євангелія японською мовою (2014)
Кормуш О. - 親の子にたいする愛情表現の諸特性にかんする考察—日本とウクライナの比較をとおして— (2014)
Костевич Н. - Особливості англійських, українських та японських фразеологічних одиниць на позначення почуттів кохання та любові (2014)
Кравець К. - Актуалізація мовних одиниць фонетичного рівня в японському рекламному тексті у сфері косметології (2014)
Куліш О. - Особливості перекладу заголовків економічних статей (на прикладі японської та української мови) (2014)
Лепендіна І. - Функціонування колористичної лексики в перекладах віршів Сергія Єсеніна англійською та японською мовами (2014)
Норенко О. - Національно-культурна специфіка емотивних лексичних одиниць в японській мові (2014)
Пирогов В. - Динаміка японської мови і писемності в контексті дихотомії "ієрогліф – вимовне слово”: порівняльно-типологічний аспект (2014)
Подниколенко Ю. - Сравнительный анализ ономатопоэтической лексики (на примере японского и украинского языков) (2014)
Рижков А. - Суфіксація та переклад японських термінів-дериватів галузі кримінального права українською (2014)
Федоришин М. - A configurative model of linguistic communication: implicit vs. explicit predication (2014)
Федотова Ю. - Безіменна номінація жіночих персонажів у "Повісті про принца Ґенджі" Мурасакі Шікібу (2014)
Філонова В. - Вираження мовної картини світу в міфологічно-релігійній лексиці японської мови (2014)
Заморська Ю. - Функціонально-семантична та прагмакомунікативна інтерпретація мовчання на матеріалі творів Я. Кавабата (2014)
Локшина Ю. - Використання вебінарів при викладанні японської мови (2014)
Медведів А. - Як краще вивчати ієрогліфи, які вживаються в японських науково – технічних текстах? (2014)
Омельченко Т. - Використання android-програм у якості допоміжних матеріалів при вивченні японської мови, Хоменко Ю. (2014)
Оояма Д. - 日本語学習場面における学習者たちの「わからない言葉を調べない」ふるまいに対する積極的な評価―「学習者たちの学び合い」に関するエスノメソドロジー的研究―日本語学習,エスノメソドロジー,相互行為分析,わからない言葉 (2014)
Плескач Т. - Использование адаптированной литературы при изучении японского языка на начальном этапе (2014)
Собакар В. - Значущі ігри: вивчення японської мови за допомогою теорії ігор (2014)
Біляніна Т. - Проблеми вивчення творчості японсько-американських письменників: феміністичний аспект (2014)
Бортнік Н. - Історія дослідження "Записок в узголів’ї" Сей Шьонаґон (2014)
Букрієнко А. - Дадаїзм в японії: між футуризмом та модернізмом (2014)
Букрієнко Д. - Символічне значення подорожі героя у японських чарівних казках (на прикладі казки "Момотаро") (2014)
Витичак У. - Становлення поетики вака (2014)
Довготелес Д. - Особливості реалізму в японській літературі на прикладі твору Нацуме Сосекі "Серце" (2014)
Зеленцова В. - Концепция искусства в малой прозе Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро (2014)
Корчук Т. - Жанр есе в японскій літературі (2014)
Кузьменко Ю. - Історизм та вимисел у прозі Танідзакі Джюн‘Ічіро (2014)
Левицька О. - Філософія примирення: етичні та естетичні погляди Морі Оґай в період написання історичних повістей (2014)
Мурашевич К. - Особливості раннього символізму у китайській та японській поезії поч. ХХ ст. (2014)
Осадча Ю. - Поетичні антології класичної доби: до питання формування літературного канону (2014)
Прасол Е. - "Хроники богини" Кирино Нацуо как неомифологический роман (2014)
Усенко О. - Нова література японською мовою: Хідео Леві (2014)
Гендзюровская А. - Положение женщины в японском обществе в период сёва (1926-1989 гг.) (2014)
Голубнича Ю. - Світанок та сутінки доби сакоку: сутність системи самоізоляції (2014)
Денисенко І. - Український вектор у житті та творчості японського письменника і поета Василя Ярошенка (2014)
Козловський С. - Монголо-японські військові конфлікти ХІІІ ст.: загальний огляд джерельної бази (2014)
Кузовлева Н. - Японская гравюра сюнга эпохи эдо: особенности изготовления и распространения, тематика, специфика современного восприятия (2014)
Малахова А. - Соціальні відносини японського суспільства та мовний етикет (2014)
Малахова Ю. - Розвиток сходознавства у Харкові з першої половини ХІХ ст. - до початку ХХ ст. (2014)
Найдёнова В. - Культорологические параллели празднования школьных фестивалей Японии и Украины (2014)
Олексин Т. - Роль Японії у розбудові американської системи про (1998-2014 рр.) (2014)
Петриченко І. - 日本のプリントメディア ―新聞を中心にした通時的分析 (2014)
Прокуда Є. - Роль соціальних медіа під час великого південно-японського (тохокуського) землетрусу 2011 (2014)
Руднєва В. - Гравюра Утаґава Кунісади "Вірш буддійського священика Сосея" із колекції музея мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2014)
Срібняк І. - Розвиток корейських ЗМІ в умовах японської військово-політичної присутності (1905-1945 рр.) (2014)
Барчан В. - Невольнича лірика Василя Ґренджі-Донського (збірка "В тюрмі") (2010)
Бочко М. - Федір Коваль – популяризатор української літератури на Заході (2010)
Голомб Л. - Закарпаття в історіософській концепції Богдана Лепкого (2010)
Ліхтей Т. - До питання про літературно-критичну рецепцію словацької поезії на українських теренах (2010)
Лях Т. - Міф і дійсність у збірці новел Марка Черемшини "Село за війни" (2010)
Татаренко А. - Постмодерністська стратегія креативного читання: Мілорад Павич як читач Умберто Еко (2010)
Ференц Н. - Карпатська Україна в поезії Закарпаття (2010)
Белей Л. - Соціолінгвістичне висвітлення терміна "мовний ландшафт" (2010)
Брус М. - Міфологічність гуцульського фемінікону (2010)
Вегеш А. - Виражальні можливості літературно-художнього антропонімікону роману "Сталінка" Олеся Ульяненка (2010)
Виноградов А. - Соотношение лакун и соответствий в передаче венгерским языком русских суффиксальных найменований лиц (2010)
Горгош Л. - Навчання граматики в початкових класах: лінгводидактичні засади (2010)
Івасенко А. - Патронімні прізвищеві назви українців Галичини XVI ст. (на матеріалах опису королівщин Руської землі) (2010)
Мудрова Н. - Семантика онимного окказионализма как проблема перевода (2010)
Ур Л. - Іншомовні слова у мовленні угорців Ужгородщини та Мукачівщини Закарпатської області (на матеріалі лексики, пов’язаної з назвами їжі й кухонного начиння) (2010)
Устюгова Л. - Книжнославянизмы и русизмы с альтернантами Щ/Ч в списках "Повести временных лет" (2010)
Фанта О. - Афіксальний іменниковий словотвір в українських говірках Закарпаття як предмет наукового дослідження (2010)
Юсип-Якимович Ю. - Мовна картина світу письменника і фоностиль (фонопоетика Василя Пачовського) (2010)
Кріль Б. - Фольклорна спадщина і літературні зацікавлення Ісидора Пасічинського (2010)
Сенько І. - Деякі аспекти використання фольклору для автентичного прочитання "Слова о полку Ігоревім" (2010)
Бідзіля Ю. - Угорський етнос та угорськомовна преса на Закарпатті (2010)
Михайленко В. - Публіцистичний стиль як засіб впливу на реципієнта (2010)
Тарасюк В. - Специфіка подачі спортивних новин на українському телебаченні (за матеріалами інформаційних випусків телеканалів "Україна" та ICTV (2010)
Улиганець М. - Жанрова еволюція програм державного радіомовлення Закарпаття (1945-1995 рр.) (2010)
Шаповалова Г. - Особливості використання перифраз у сучасних закарпатських друкованих ЗМІ (2010)
Шумицька Г. - Розвиток української мови у 20 - 30 роках XX століття: журналістський аспект діяльності учасників Харківської правописної конференції (2010)
Лизанець П. - Бібліографічний покажчик закарпатського діалекту (2010)
Вигодованець Н. - Поет "потужного таланту і незвичайної долі" (2010)
Тиховська О. - Монографія про літературне бароко Закарпаття (2010)
Бедзір Н. - Творчий іспит на європейську ідентичність: українська поезія у словацькому перекладі (2010)
Ліхтей Т. - Діалог літератур (2010)
Чендей-Трещак М. - Жага прекрасного була сонцем… (гортаючи сторінки щоденника Івана Чендея (2010)
Завадяк В. - Документ про тотальний комуністичний контроль за діяльністю редакцій районних газет Закарпатської області (2010)
Власюк О. С. - Вплив строків сівби та норм висіву на фітосанітарний стан посівів пшениці озимої (2014)
Іващенко О. О. - Амброзія полинолиста Ambrosia artemisiifolia L.: реакція її рослин на стреси різної природи (2014)
Titova L.G. - Eppo alert list. Potentially dangerous for Ukraine quarantine pests of fruit crops, Klechkovskyi Yu. E. (2014)
Борзих О.І. - Шкідливі совки, Ретьман С. В., Чайка В. м., Неверовська Т. М., Конверська В. П., Бахмут О. О., Федоренко А. В. (2014)
Мельничук Ф. С. - Біологічні особливості стійкості сортів картоплі проти збудників бактеріозів, Воєводін В. В., Демчинська М. І., Карбованець О. І., Ничипорук О. М. (2014)
Кабанець В. В. - Ентомокомплекс комах-герпетобіонтів в агробіоценозі конопель посівних (2014)
Довгань С. В. - Для врожаю небезпечні і клопи і личинки! (2014)
Кочерга М. О. - Бронзівка золотиста Cetonia aurata L. — чи реальна її шкідливість? (2014)
Лисенкова В. В. - До питання імперативності філософського способу життя (2015)
Бліхар В. С. - Філософія впливу міжнародних стандартів державотворення на формування національної політики в Україні (2015)
Копилов В. О. - Інформаційна культура як культура інформаційного суспільства: сучасна концептуалізація, Прудникова О. В. (2015)
Цимбалюк М. М. - Філософсько-правові інтенції інтеграційного формування національної свідомості (2015)
Коваленко І. І. - Методологічні можливості феноменології у соціальному пізнанні: до постановки питання (2015)
Кальницкий Э. А. - Генезис информационно-коммуникативных технологий и их влияние на информационное общество (2015)
Ярошенко Л. В. - Філософські та методологічні проблеми феномену "Наука" в інформаційному суспільстві (2015)
Щербина В. П. - Російський енергетичний вибір: Європа чи Китай (геополітичні аспекти) (2015)
Данильян О. Г. - Особливості правосвідомості та правової культури в умовах тоталітаризму (2015)
Дзьобань О. П. - Справедливість як правова цінність: концептуалізація феномену, Мануйлов Є. М. (2015)
Калиновський Ю. Ю. - Діалектика свободи та відповідальності у правовому суспільстві (2015)
Зимогляд В. Я. - Місцеве самоврядування як результат децентралізації влади (2015)
Поліщук І. О. - Взаємовплив громадян та політичної влади за умов культурних трансформацій (2015)
Примуш М. В. - Специфіка розвитку українських політичних партій в умовах трансформації інституту парламентаризму (2015)
Зінченко О. В. - Права людини в конституціях Франції та Польщі (подібності і відмінності) (2015)
Коваль Ю. О. - Концептуальний вимір соціально-політичного реформування місцевого самоврядування в Україні (2015)
Тімашова В. М. - Соціальна та гуманітарна макросфери в теоретичній призмі змісту політичного життя суспільства як системи (2015)
Антонова О. С. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження партійної фракції в українській системі поділу влади (2015)
Матушкіна С. В. - Методологічна поліваріантність дослідження етнополітики в Україні (2015)
Нурмухаметова М. Г. - Специфіка вироблення стратегічного курсу розвитку держави у країнах пострадянського простору (2015)
Шкробанець О. І. - Особливості формування громадської думки в Україні у контексті євроінтеграційного вибору (2015)
Поліщук О. О. - Українська політична культура в контексті демократичної перспективи: електоральний ракурс (2015)
Погрібна В. Л. - Роль профільного вузу в попередженні професійного маргіналізму юристів, Підкуркова І. В. (2015)
Маркозова О. О. - Успіх людини у східній культурній традиції (2015)
Наші автори (2015)
Іменний покажчик (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Бойко В. - Матеріальний світ буття верховинця у творчості Івана Чендея (2014)
Борисенко К. - Функції поєднання художнього і нехудожнього письма в трактаті Дмитра Туптала (св.Димитрія Ростовського) "Розыск о расколнической брынской вѣрѣ" (2014)
Веселовська Н. - Психотип сучасної жінки у сюжеті п’єси Є. Кононенко "Мужчина за викликом" (2014)
Герасименко Н. - Мала проза Є. Кононенко як реалістична художня модель українського суспільства межі ХХ–ХХІ ст. (2014)
Гуцол М. - Традиційний сюжет у сучасній українській драматургії як спроба самоідентифікації (2014)
Коваленко К. - Форми нарації в повістях А. Чехова другої половини 1890-х років (2014)
Комаровська І. - Проекція художньої моделі соціалістичного реалізму в новелі Якова Качури "Щастя" (2014)
Коржик У. - Виразність мови візуалів (на матеріалі творів українських поетів-візуалістів кінця ХХ – початку ХХІ ст.) (2014)
Кушнір І. - Роман Ж.-М. Г. Ле Клезіо "Пустеля": проблема самореалізації та пошуку своєї ідентичності (2014)
Лендьєл Н. - Наративна специфіка китайської постмодерністської прози (2014)
Литвинюк Л. - Національні традиції пейзажної лірики у творчості Івана Перепеляка (2014)
Мохначева О. - Соотношение бытийного концепта и эстетической реальности в романах М. Этвуд (2014)
Науменко Н. - Поетика екфрази в натурфілософській ліриці Миколи Бажана (2014)
Процюк Л. - Екзистенційна проблематика життя творчої богеми у топосі Києва (на матеріалі драми Людмили Старицької-Черняхівської "крила") (2014)
Руснак С. - Поетика "Щоденника (1941–1943 рр.)" Уласа Самчука (2014)
Філатова О. - Проблема ґендерної трансформації в радянських сюжетах (на матеріалі романістики 1930-х років) (2014)
Вишницька Ю. - Міфосценарії: до проблеми дескрипції (2014)
Срібняк І. - Інформаційна агенція "Рейтер": виникнення, особливості розвитку, сучасний стан (2014)
Хавкіна Л. - Віддзеркалення рекламою основних параметрів буття соціуму (2014)
Галкіна Я. - Петро Карманський і Тарас Шевченко: проблема сприйняття канону (2014)
Гнатюк М. - Іван Франко та Борис Грінченко в українському літературному житті 90-х років ХІХ ст. (2014)
Штейнбук Ф. - Модерністський образ людини в однойменній повісті Ольги Кобилянської (2014)
Васьків М. - Алтай в українському мандрівному нарисі 1930-х років (2014)
Копусь О. - Застосування когнітивно-концептуального підходу до лінгвостилістичного аналізу художнього тексту (2014)
Пухонська О. - Київ як місто-пам’ять у поетичному тексті ХХІ ст. (2014)
Руснак І. - До історії видання драми "Шумлять жорна" Уласа Самчука (2014)
Сидоренко О. - Народна книга про Тіля Уленшпігеля в контексті аксіологічної парадигми пізнього середньовіччя (2014)
Сінченко О. - Гавриловська Марина. Постколоніальні дослідження: український вимір (2014)
Стороха Б. - Реальність і даність як наслідок ідеології та фікціоналізації: конструкт "колонія" (2014)
Сухарєва С. - Польськомовне проповідництво в Україні у xvii ст.: традиція та індивідуальність (2014)
Шестопалова Т. - Літературна критика та історія української літературної критики в наукових сенсах та дослідницьких перспективах (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сабадош І. - Й.О.Дзендзелівський – дослідник українських говорів Закарпаття (2011)
Статєєва В. - Питання історії українського мовознавства ХІХ ст. в працях Й.О. Дзендзелівського (2011)
Галас Б. - Лексикографічні наукові зацікавлення професора Й.О. Дзендзелівського (2011)
Галас А. - Листування визначних мовознавців у публікаціях Й.О. Дзендзелівського (2011)
Сенько І. - Фольклор як джерело інформації у мовознавчих дослідженнях Й.О. Дзендзелівського (2011)
Дзендзелівська Н. - Зі спогадів дружини (2011)
Аркушин Г. - Діалектизми у складі молодіжного жаргону (2011)
Белей Л. - Мовознавча проблематика в паризькому журналі "Україна" (1949-1953) (2011)
Білоусенко П. - Збірні назви з суфіксом -чина (-щина) в історії української мови (2011)
Вегеш А. - Назви літературних персонажів роману "ворошиловград" Сергія Жадана (2011)
Венжинович Н. - Особливості реалізації національно-культурної специфіки фразеологізмів (на матеріалі української, російської та англійської мов) (2011)
Вовченко Г. - Погляди Ю. Жатковича на мову в праці "Етнографическій очерк угро-русских" та в епістолярній спадщині (2011)
Воронич Г. - Північноукраїнські штрихи в четьї мінеї 1489 р. (g та h: буква і звук) (2011)
Ганудель З. - Українські говори східної словаччини у лінгвістичних атласах (2011)
Глуховцева К. - Стан і перспективи вивчення професійного жаргону шахтарів (2011)
Горват К. - Інтерференція мов в розмовному мовленні угорців на Закарпатті, Гульпа Д. (2011)
Громик Ю. - Прислівники зі значенням ‘тут, у цьому місці’ в західнополіських та суміжних говірках (2011)
Гуйванюк Н. - Вигуки у буковинських говірках (2011)
Ґоца Е. - Суфіксальні деривати серед назв їжі рослинного походження в українських говорах Карпат (2011)
Дидик-Меуш Г. - Вільний атрибутив чи термінологічно зв’язаний елемент словосполучення в українському тексті XVI–XVIII ст. (2011)
Жовтобрюх Н. - Внесок івана франка у формування української ділової лексики (2011)
Колесник Н. - Термінологічні суперечки в царині літературної ономастики і фольклорна ономастика (2011)
Мартинова Г. - Генеза середньонаддніпрянського діалекту у світлі ізоглос (2011)
Мацюк Г. - Доба просвітництва в лінгвославістиці: ідеї універсалізму в нормативному описі української та польської мов (2011)
Миголинець О. - Медична лексика у "словнику української мови ХVI – першої половини XVII ст.” (2011)
Осташ Н. - Семантика кольору у флорономенах (2011)
Осташ Л. - Лексика села стриганці як об’єкт лексикографічного опрацювання, Осташ Р. (2011)
Папіш В. - Відображення в художньому мовленні психологічних особливостей автора (2011)
Пискач О. - Акціональні і номінативні аспекти родильної обрядовості в говірках міжгірського району Закарпатської області (2011)
Полюга Л. - Осмислення природи слова (слово, його значення, лексикографічне оформлення) (2011)
Поповський А. - Південно-східні говіркові риси в збірці поезій Івана Манжури "Степові думи та співи" (2011)
Ripka I. - O niektorych aspektoch sučasnej dialektologie (2011)
Сербенська О. - Інтерференційні явища в публічному мовленні (2011)
Сердега Р. - Назви хвороб сільськогосподарських рослин у центральнослобожанських говірках (2011)
Скаб М. - "Словник звертань української мови”: потреби, аспекти та проблеми лексикографічної інтерпретації українських назв адресата мовлення, Скаб. Скаб. (2011)
Філак І. - Особливості формування комунікативних умінь українського фахового мовлення студентів-угорців (2011)
Хобзей Н. - Префікс ви- на українських лінгвогеографічних картах (2011)
Юсип-Якимович Ю. - Verba sonandi: українсько-західнослов’янські лексичні паралелі (2011)
Бедзир Н. - Неомифологизм в поэтике и жанровой структуре романа В. Пелевина "Ампир в" (2011)
Ференц Н. - Поетичний світ Юрія Керекеша (2011)
Бідзіля Ю. - Наукові праці професора Й.О. Дзендзелівського на сторінках журналу "Карпатський край" (1993 – 2000) як джерело вивчення етноспецифіки регіону (2011)
Шумицька Г. - Розвиток української мови у 20–30 роках ХХ століття: журналістський аспект діяльності учасників харківської правописної конференції (2011)
Відгуки офіційних опонентів докторської дисертації Йосипа Олексійовича Дзендзелівського (2011)
Листи Й. Дзендзелівського до Л. Спанатій (2011)
Титул, зміст (2014)
Кондратьєв І. - Битва під Лоєвим 1649 р. (2014)
Алмазов О. - Роль стрілецьких голів у Батурині у відносинах гетьманів Лівобережної України з Москвою в 1670-1680-і рр. (2014)
Пиріг П. - Чернігів у середині – другій половині XVII століття (2014)
Науменко А. - Корюківка за Румянцевським описом Малоросії (2014)
Матющенко Б. - Таємниця станції Доч (2014)
Демченко Т. - Листи Михайла Могилянського до Іллі Шрага: фрагмент епістолярного діалогу (1908–1916 роки), Іваницька С. (2014)
Музика Ю. - Листи академіка Д. І. Яворницького до Д. Л. Мордовця (2014)
Щоденник камергера Карла ХІІ Густава Адлерфельда про перебування шведів восени 1708 р. на Чернігово-Сіверщині (2014)
Мицик Ю. - З документації Максаківського Спасо-Преображенського монастиря ХVІІ-ХVІІІ ст. (частина 2) (2014)
Діптан І. - "Український рубікон" 1708 року: візія М. С. Грушевського (2014)
Морозова А. - Серби Владиславичі в історії Російської імперії та Чернігівщини (2014)
Герасимчук О. - Одноосібне землевпорядкування на селянських надільних землях Чернігівщини в роки столипінської аграрної реформи (1907–1916 рр.) (2014)
Блажко Ю. - З історії існування літніх таборів у Батурині у XVIII – XX ст. (2014)
Блакитний М. - Офіцери колишньої російської імператорської армії, поховані у Чернігові (1875–1899 рр.) (2014)
Потій Н. - Діяльність Ніжинського повітового земства у сфері початкової освіти (друга половина 60-х – 70-і рр. ХІХ ст.) (2014)
Карпінчук Г. - Роль Михайла Новицького у становленні наукової документальної концепції біографії Тараса Шевченка (2014)
Пригорницька О. - Соціокультурна діяльність професорсько-викладацького складу Чернігівського інституту народної освіти (1920–1930 рр.) (2014)
Пригоровська Л. - Учительська сторінка в біографії О. П. Довженка (2014)
Жидкова Н. - Діяльність товариства "Знання" на Менщині у рівневих зв’язках (2014)
Магурчак А. - Андрій Жук і справа переселення Союзу визволення України за межі Австро-Угорщини (за матеріалами архіву УВАН) (2014)
Рига Д. - До історії створення та діяльності навчального закладу – Чернігівської класичної чоловічої гімназії у 1805-1919 роках та історії будівель колишньої гімназії у XX столітті (2014)
Гриценко І. - Капітан-лейтенант Святослав Шрамченко: спроба біографії (2014)
Гейда О. - До біографії архієпископа Малоросійського і Чернігівського Віктора (Садковського) (1796 – 1803), Тарасенко О. (2014)
Ситий І. - Сфрагістика козацької України: стан, здобутки, перспективи (2014)
Чугаєва І. - Бондар О. Чернігів: місто і фортеця у XIV–XVIII століттях. – К.: Видавець Олег Філюк, 2014. – 178 с. (2014)
Піскун В. - Калакура Я. С. Українознавче дослідження: теорія та методологія. –Тернопіль: Джура, 2012. – 292 с. (2014)
Павленко С. - Рахно К. Перунове полум’я. Міфологія та обрядовість слов’янських гончарів. – Полтава: АСМІ, 2012. (2014)
Вишницька Ю. - Текстова поліваріативність міфологічного сценарію початку як реалізація космогонічних та антропогонічних міфів (на матеріалі поезії Сергія Жадана) (2014)
Зуєнко М. - Міфологічна тематика та мотивний комплекс в англійській бароковій драматургії (2014)
Коваленко К. - Форми нарації в повістях А. Чехова другої половини 1890-х рр. (2014)
Кушнір А. - Еволюція образу жінки у сучасній іспанській прозі (2014)
Малахова О. - Вокальний дует і відтворення змістово-формальних особливостей пісенної лірики (2014)
Михайлова Т. - Василь Стус: до питання літературного впливу (2014)
Приліпко І. - Художня рецепція духовенства у творчості сучасних українських письменників (2014)
Тімофєєв А. - Звуження кола символічних значень синього (блакитного) в українській літературі (2014)
Хамедова О. - Авторська стратегія впливу на читача у творах Тані Малярчук (2014)
Ajres A. - Język sztuki w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego — Portret wenecki (2014)
Zabielski Ł. - "Ukraiński smak” w "Ziemiaństwie polskim” Kajetana Koźmiana (2014)
Ratuszna H. - "Księga mych marzeń” — kijowskie lata Bolesława Leśmiana (2014)
Tomaszewska G. B. - Opukiwanie Niewiadomej. Reinterpretacje romantycznego mitu Północy w "Mojej Europie” Jurija Andruchowycza i Andrzeja Stasiuka (2014)
Бітківська Г. - Інтермедіальний дискурс повісті Р. Іваничука "Смерть Юди" (2014)
Бовсунівська Т. - Роль екфразису в сучасному літературному процесі (2014)
Землякова Т. - Незалежна та комерційна комунікація у системі ЗМІ та PR-технологій (2014)
Кисс Коринн Фурнье. - Тоска по домашнему очагу: Мандельштам, архитектура и русский язык (2014)
Хавкіна Л. - Категорія іміджу в соціокомунікаційному просторі та в системі журналістської освіти (2014)
Kaźmierczyk Z. - Ciemna teofania Dostojewskiego w świetle etnogenetycznym (2014)
Tomaszewski F. - Izaak Emmanuiłowicz Babel i Gustaw Herling-Grudziński (2014)
Ткаченко Т. - "Квіткові" нариси Уляни Кравченко (2014)
Черкашина Т. - Мемуарно-автобіографічні спогади українських політичних і громадських діячів початку ХХ ст.: літературний вимір (2014)
Adamska U. - Gabriela Zapolska i Włodzimierz Zagórski w krzywym zwierciadle Młodej Polski (2014)
Janicka A. - Gabriela Zapolska i Łesia Ukrainka — dramaturgia przekroczenia. Propozycje wstępne (2014)
Гарачковська О. - Журнал "Шершень" в історії української публіцистичної сатири (2014)
Гілевич А. - Розвиток японської літератури епохи Хейан у першій половині ІХ ст.: суспільно-політичні та історико-культурологічні аспекти (2014)
Дорошенко К. - Мовна гра як теоретична проблема (2014)
Сінченко О. - Теоретична мантія короля футуропрерій (2014)
Турган О. - Культурно-універсальний аналіз художнього твору в методологічній системі сучасної гуманітаристики (2014)
Chomik P. - Kult świętych prawosławnych w monasterach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku (2014)
Kowalski G. - Kozak, dandys, nihilista. Obraz świata w twórczości Władysława Słowackiego (2014)
Ławski J. - Głos "polskiego wygnańca” o Ukrainie w Ameryce w 1837 roku — po angielsku (2014)
Nalepa M. - Relacje osobowe w sielance Franciszka Karpińskiego "Do Justyny. Tęskność na wiosnę” (2014)
Woźniak K. - Cerkiew w Hajnówce. Tradycja i modernism (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Кондратьєв І. - Битва "під Ріпками" 1651 р. (2014)
Ногін Є. - Крем’яна сокира культури кулястих амфор з експозиції Городнянського історико- краєзнавчого музею (2014)
Адруг А. - Пам’ятки архітектури Чернігова у графіці другої половини XVII – початку XVIII століть (2014)
Циганок О. - Опис курсу риторики Чернігівського колегіуму "Alphabetum oratorium" (1750/1751 н. р.) (2014)
Ситий І. - Печатки навчальних закладів, духовних установ та поліцмейстерів І половини ХІХ ст. (за матеріалами Державного архіву Чернігівської області) (2014)
Шара Л. - Особовий склад Чернігівської міської управи (1901- 1917 рр.) (2014)
Мицик Ю. - З документації Максаківського Спасо -Преображенського монастиря XVII-XVIII ст. (частина 3) (2014)
Тарасенко О. - До історії духовної школи у Чернігівській єпархії на початку XIX ст. (2014)
Травкіна О. - Маловідомий опис колишнього Чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря 1796 р. (2014)
Власенко С. - Документи про О. П. Довженка періоду Великої Вітчизняної війни у фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України (2014)
Демченко Т. - Роль "Щоденникa" О. Довженка у формуванні українського дискурсу історичної пам’яті про Другу світову війну (2014)
Салтан О. - "Имею возможность вести большие операции". Корюківська партизанська каральна акція 27 лютого 1943 р. мовою архівних документів (2014)
Морозова А. - "Жди меня, и я вернусь, только очень жди" (фронтові листи 1943 – 1945 рр.) (2014)
Еткіна І. - Понорницький край Чернігівщини у 1942 р. (за щоденником Дмитра Захаровича Браженка) (2014)
Події 1708 року в Україні у творі Йоганна Венделя Барділі (переклад та коментарі Володимира Дятлова) (2014)
Чухліб Т. - "Стародубщина чекає на повернення…": історичні, історіографічні та політичні проблеми українського субрегіону Російської Федерації (2014)
Павленко С. - Військо Карла XII на півночі Гетьманщини (2014)
Лаєвський А. - Нові відомості про посадові оклади урядовців полкових і сотенних канцелярій Української козацької держави у другій половині XVIII ст. (2014)
Горб Є. - Суспільно-політичне життя другої Речі Посполитої (проблема в історіографії 20 -30- х рр. XX ст.) (2014)
Діптан І. - Особистість і діяльність Івана Виговського у баченні Михайла Грушевського (2014)
Ковальчук О. - Роль і місце актової документації в дослідженні історії Нової Запорозької Січі А. Скальковським: джерелознавчий та археографічний аспект (2014)
Сеніна Л. - Наративні стратегії та напрямки англомовної історіографії близькосхідної політики Російської імперії (кінець XIX – початок XXI ст.) (2014)
Тоцька Ж. - Внесок М. Є. Маркова у розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині (2014)
Реброва Н. - Петро Аркадійович Кочубей і заснування Музею прикладних знань (2014)
Блакитний М. - Послужний список генерала від інфантерії В. М. Троцького (2014)
Семененко М. - Вплив хімізації сільського господарства в кінці 50-х – 60-х років на здоров’я сільського населення та профілактичні заходи, направлені на подолання його негативних наслідків (2014)
Курач С. - Художнє життя Чернігівщини першої третини ХХ століття (2014)
Топчій О. - Художньо -масова робота сільської інтелігенції в культурно- освітніх закладах Чернігівщини (1920 – поч. 1930 рр.) (2014)
Гагін В. - Народні ремесла й промисли минувшини Буринщини (2014)
Рахно К. - Некросимволізм приписів у традиційній звичаєвості гончарів Чернігівщини (2014)
Рахно М. - Космогонія і есхатологія в українських думах і повчальних віршах та в германській міфопоетичній традиції (2014)
Боровик М. - Формування викладацького складу та контингенту студентів у Чернігівському педагогічному інституті (1954 – 1982 рр.) (2014)
Половець В. - Марченко Михайло. Київська Русь у боротьбі з кочовиками до монгольської навали. – К. Видавництво "Промінь", 2012 – 208 с. (2014)
Белімова Т. - Топос Львова у сучасній українській прозі (2015)
Білоус П. - Поняття "простір літератури" у сучасному літературознавстві (2015)
Гарачковська О. - Українська віршована сатира й гумор періоду другої світової війни (2015)
Жижченко Л. - Притчовий характер повісті О.Кобилянської "Ніоба" (2015)
Колкутіна В. - Порівняльні дослідження Д. Донцова-критика крізь призму категорії іронічного (2015)
Комаровська І. - Мистецтво versus імітат-література: проблема естетичної оцінки виробничого роману 20–30-х рр. ХХ ст. (2015)
Марчук Л. - Концептосфера поетичного дискурсу Григорія Білоуса: сковородинівські мотиви (2015)
Поліщук О. - Симулякризація в альтісторичному творі В. Кожелянка "Дефіляда в Москві" як вияв глобалізаційних процесів у літературі (2015)
Рибалка І. - Фабульний плюралізм та відкритість художнього тексту (2015)
Сипа Л. - Літературно-філософські виміри часу у романі Жорж Санд "Графиня Рудольштадт" (2015)
Сухарєва С. - Польськомовна полеміка Йоаникія Галятовського: між політикою та богослов’ям (2015)
Галич О. - Роман Карен Харпер як квазі-біографія Марії Болейн (2015)
Гнілицька Д. - Опозиція "місто (цивілізація) / село (природа)" у романі "Щоденний жезл" Є. Пашковського (2015)
Голькар А. - Персидская переводческая рецепция пьесы М. Кулиша "Мина Мазайло" (2015)
Гуменний. А. - Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар: парадигма паралельних структур (2015)
Динниченко Т. - Специфика интертекстуальности в повести А. Жида "Изабель" (2015)
Дмитрук Л. - Образ українського селянства у революційному вирі у романі Олексія Кундзіча "De Facto" (2015)
Маланій Н. - Екзистенціали туги і страху у романахІ. Багряного "Людина біжить над прірвою" та Е.М. Ремарка "Час жити і час помирати" (2015)
Прушковська І. - Турецька дитяча драматургія: ґенеза, розвиток, представники (2015)
Резніченко Н. - Міфологічний простір трилогії про Сонячних Зайчиків Всеволода Нестайка (2015)
Садыкова Л. - "Бесконечный тупик" Д. Галковского: стратегии эссеизации (2015)
Шлапак И. - Роль "буквенных" антропоэтонимов в структуре литературного произведения (2015)
Васькив Н. - Татары и украинцы Г. Синкевича: проблемы интерпретации и ксенофобские интенции (2015)
Гайдаш А. - Дискурс вікової динаміки старіння: визначення та завдання (на матеріалі сучасної драматургії США) (2015)
Кобзан Л. - "Сценічний" тип оповідання Дж. Конрада та О. Гріна у типологічному аспекті (2015)
Кропивко І. - Вплив наслідків глобалізації на літературний процес в Україні та Польщі (2015)
Кушнірова Т. - Постмодерністські тенденції у дитячій прозі Роальда Дала (2015)
Моклиця М. - Контроверсії сучасної рецепції Данте та проблема універсальної мови у культурі людства (2015)
Романова С. - Реалізація неоміфологічної свідомості крізь призму анімалістичної метафори у прозі Роси Монтеро (2015)
Саган Г. - Міський простір як тло епохи у романі В. Домонтовича "Доктор Серафікус" (2015)
Чік Л. - Засоби мовного маніпулювання у сучасних ЗМІ (2015)
Ященко Ю. - Глобалізація як виклик національній ідентичності митців української діаспори (2015)
Бойко В. - Родина як центр усесвіту Закарпатського селянина у творчості Івана Чендея (2015)
Мельникова К. - Романи Т. Гарді і Панаса Мирного: індивідуально-мовленнєвий аспект характеротворення (2015)
Новик О. - Традиційність змалювання козацтва у творах Данила Мордовця (2015)
Оренчак О. - Іван Франко і Федір Достоєвський: контактно-генетичний дискурс (2015)
Янковська Ж. - Архетипний образ воріт в українській літературній прозі30–60-х рр. ХІХ століття (2015)
Антипова А. - Подготовка учащихся к самостоятельной читательской практике на основе формирования литературоведческой компетенции (2015)
Гладышев В. - Материалы к изучению в школе творчества Н.В. Гоголя: Гоголь-писатель и Гоголь-моралист в понимании Сергея Довлатова (2015)
Клименко Ж. - Формування уявлення учнів про діяльність українських перекладачів як вияв екзистенційного вибору (2015)
Кобзар О. - Методологія міфопоетичного аналізу художнього твору (на прикладі міфологічної драми) (2015)
Кузьмич О. - Діалог як засіб комічного (2015)
Мацевко-Бекерська Л. - Елітарність чи елітність: методичні аспекти плекання сучасного читача (2015)
Москвич Ю. - Значення поетичного світосприйняття у формуванні літературознавчої компетенції студента (2015)
Сподарець М. - Боротьба методологічних підходів у дослідженнях біографії Т.Г. Шевченка 1920-х — поч.1930-х років (2015)
Сур’як М. - Діалектика нових підходів до вивчення літератури та культури у новому історизмі (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, содержание (2011)
Старостенко В. И. - Геодинамическое развитие литоcферы Украины и его роль в формировании и размещении месторождений полезных ископаемых, Гинтов О. Б., Кутас Р. И. (2011)
Шаров Н. В. - Результаты глубинных сейсмических исследований методами ОГТ, ГСЗ и МОВЗ Онежско-Ладожской площади (Республика Карелия, Россия), Исанина Э. В., Заможняя Н. Г., Крупнова Н. А., Сулейманов А. К. (2011)
Тяпкин Ю. К. - Непрерывная во времени оценка поглощения волн в масштабе сейсмической трассы, Шадура А. Н., Роганов В. Ю. (2011)
Толстой М. И. - Петрофизический аспект оценки пригодности горных пород при выборе геологических хранилищ радиоактив¬ных отходов, Шестопалов В. М., Кузив Л. И. (2011)
Гобаренко В. С. - Скоростная структура верхних этажей мантии бассейна Черного моря, Яновская Т. Б. (2011)
Гордиенко В. В. - Активизация тектоносферы и месторождения углеводородов (2011)
Гинтов О. Б. - Геодинамическое развитие Ингульского мегаблока Украинского щита по геолого-геофизическим и тектонофизическим данным. I, Мычак С. В. (2011)
Лящук А. И. - Об обработке геофизических данных, связанных с землетрясениями, Павлович В. Н. (2011)
Степанова И. Э. - Аппроксимация рельефа и расчет топопоправок в рамках метода линейных интегральных представлений (2011)
Савин М. Г. - Способы электромагнитного мониторинга очага землетрясений, Рокитянский И. И. (2011)
Ляшкевич З. М. - Связь альпийского магматизма со структурно-разломной тектоникой Карпат (2011)
Bialas J. - The experimental-methodical geophysical studies in the RV POSEIDON cruise 405, Mykhaylyuk S., Vasiliev A., Klaucke I., Papenberg C., Schwalenberg K. (2011)
Дубовенко Ю.И. - Об особенностях 4D гравитационного мониторинга геологической среды, Черная О. А. (2011)
Титул, зміст (2014)
Чугаєва І. - Чернігівські княгині і князівни на сторінках Київського літопису ХІІ ст. і Любецького Синодика: порівняльна характеристика (2014)
Адруг А. - Гравірувальні дошки чернігівської друкарні ХVІІ – ХVІІІ століть (2014)
Ситий І. - Тризни та символіка Вибельської сотні Чернігівського полку (2014)
Нікітін Ю. - Внесок органів міського самоврядування Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у розбудову бібліотечної справи у другій половині ХІХ ст. (2014)
Шара Л. - До питання про повсякденні справи чернігівського міського самоврядування під час Першої світової війни (за матеріалами 1916 р.) (2014)
Непотенко І. - Реалізація житлової політики і пам’яткооохронна діяльність у Чернігові у 1920-х рр. (2014)
Бойченко С. - Міські кладовища у територіально-планувальній структурі Чернігова ХІХ ст. – поч. ХХ ст. (2014)
Баклажко О. - Житлове забезпечення мешканців Чернігова в 1943-1953 рр. як складова повсякденного життя (2014)
Коваленко О. - Неопублікований опис Любецького Антоніївського монастиря 1781 р. (2014)
Дубина О. - Чи укладав Іван Мазепа договір зі Станіславом Лещинським? (2014)
Цікавий універсал сподвижника-ворога Івана Мазепи (публікація Ю.Мицика) (2014)
Пришляк В. - "Что за прεжнихъ гεтмановъ рεзидεнцї гεтманска была в Батурин": спроба віднови гетьманської столиці за Данила Апостола (2014)
Салтан Н. - Жалувана грамота та портрет менського сотника Гната Васильовича Сахновського: археографічний та іконографічний аналіз (2014)
Казіміров Д. - Околиці Макошина та Макошинського Миколаївського монастиря в матеріалах "Генерального опису Лівобережної України" (1765 – 1769 рр.) (2014)
Бурім Д. - Джерела з історії діяльності Українського академічного товариства при Українському науковому інституті в Берліні: протоколи засідань управи товариства (2014)
Протокол зборів партійної організації редакції газети "Комсомольський гарт" про "Ковбасну революцію" у Чернігові (публікація Я. Ковальця) (2014)
Яценко В. - "Імперська візія" історії Гетьманщини та гетьмана Івана Мазепи у науковому доробку російського історика В. Артамонова (2014)
Щоденник Давида Зільтмана (Переклад з німецької, передмова та коментарі В. Дятлова) (2014)
Коваленко О. - Зі спогадів Василя Дубровського про старий Чернігів, Казимір В. (2014)
Яременко М. - Міщанські діти в Києво-Могилянській академії наприкінці 1730-х рр. (характеристика походження) (2014)
Палієнко М. - Образ "Киевской старины" у спогадах та епістолярії сучасників (2014)
Тоцька Ж. - Внесок часопису "Черниговские губернские ведомости" у розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині (2014)
Ковальчук О. - Романтизм і образ "дому" у житті Михайла Олександровича Максимовича. Аналіз сімейної епістоли (2014)
Бойко П. - Переселення корсиканців 1782-1784 років, як епізод з колонізації степового краю (2014)
Маршала А. - Особливості закупівлі будівельних матеріалів у 1820-х – 1830-х рр. в округах Слобідсько-Українських військових поселень кавалерії (2014)
Приходьон О. - Перші спроби реформування системи духовної освіти в Російській імперії за доби правління Миколи І (2014)
Тронько Т. - Діяльність в Україні жіночих гімназій відомства установ імператриці Марії (друга половина ХІХ століття) (2014)
Бойко Н. - Основні етапи життєвого шляху Ю. С. Виноградського (2014)
Срібняк І. - Національно-організаційна та культурно-просвітницька діяльність полонених українців у таборі Раштат (Німеччина) у 1915-1917 рр. (2014)
Старовойтов М. - Українці в Білорусі у 1920 – 1930 роки (соціокультурний вигляд) (2014)
Тараненко C. - Діяльність К. Є. Гребенніка на посаді начальника 59-го Посьєтського прикордонного загону, Красіна-Филь Л. (2014)
Петреченко І. - "Продукты или произведения" Чернігова та Чернігівського повіту за неопублікованим описом 1785 року (2014)
Ольховик О. - Олексій Павлович Фльоров – видатний педагог і методист кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (2014)
Боровик А. - Чернігівський інститут народної освіти за часів керівництва С. І. Воробйова (2014)
Мицик Ю. Тарасенко І. - З опису Батуринської сотні О. М. Лазаревського (2014)
Рахно К. - Млин у дорожніх прикметах українських гончарів (2014)
Демченко Т. - Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): Джерелознавче дослідження. – Дрогобич: "Коло", 2013. – 1066 с. (2014)
Гапоненко Д. - Половець В. М., Голець В. В. Історія соціології. Курс лекцій. – Чернігів, 2014. – 422 с. (2014)
Курач С. - Ключник С. В. Слід вічності / Літературна редакція П. Дідовича.- Чернігів: Десна Поліграф, 2013. – 295 с.: іл. (2014)
Титул, содержание (2011)
Старостенко В. И. - Об участии суперглубинных флюидов в нафтидогенезе (по данным изучения уникального нефтяного месторождения Белый Тигр), Лукин А. Е., Цветкова Т. А., Заец Л. Н., Донцов В. В., Савиных Ю. В. (2011)
Шуман В. Н. - Спонтанное электромагнитное излучение на акваториях: новый эксперимент и приложения, Коболев В. П., Богданов Ю. А., Захаров И. Г., Яцюта Д. А. (2011)
Русаков О. М. - Проблемы оценки нефтегазоносности северо-восточной части украинского сектора Черного моря, Кутас Р. И. (2011)
Старостенко В. И. - Землетрясение в Аквиле и особенности трехмерного Р-скоростного строения мантии под Адриатической плитой и ее окружением, Кендзера А. В., Бугаенко И. В., Цветкова Т. А. (2011)
Карпенко И. В. - Гравитационный потенциал: определение и измерение в точках поверхности несферического неоднородного тела (2011)
Гинтов О. Б. - Геодинамическое развитие Ингульского мегаблока Украинского щита по геолого-геофизическим и тектонофизическим данным. II, Мычак С. В. (2011)
Усенко О. В. - Плавление в условиях верхней мантии (2011)
Роганов Ю. В. - Расчет волновых полей для анизотропных сред с поглощением на основе отражательного метода, Роганов В. Ю. (2011)
Проненко В. О. - Особливості проектування індукційних магнітометрів, Корепанов В. Є. (2011)
Sumaruk Yu. - Secular variations of the geomagnetic field and solar activity, Reda J. (2011)
Козленко Ю. В. - Применение плотностного моделирования для решения вопроса о природе пролива Брансфилд, Козленко М. В. (2011)
Вахненко В. О. - Моделювання гістерезисного поводження пісковику в умовах повільного циклічного навантаження (2011)
Юрию Константиновичу Тяпкину — 60 лет (2011)
Титул, содержание (2011)
Старостенко В. И. - От поверхностных структур к интегральной глубинной модели Кировоградского рудного района (Украинский щит). II, Казанский В. И., Попов Н. И., Дрогицкая Г. М., Заяц В. Б., Макивчук О. Ф., Трипольский А. А., Чичеров М. В. (2011)
Гинтов О. Б. - Эволюция напряженно-деформированного состояния и динамика Скибового покрова Украинских Карпат, Бубняк И.Н., Вихоть Ю. М., Муровская А. В., Накапелюх М. В. (2011)
Шуман В. Н. - Геосреда как открытая нелинейная диссипативная динамическая система — задачи идентификации, возможности управления, прогноз эволюции (обзор) (2011)
Балк П. И. - Синтез линейной и нелинейной постановок обратной задачи в гравиразведке и магниторазведке, Долгаль А. С., Христенко Л. А. (2011)
Гуров Е. П. - Болтышская импактная структура и ее ударно- расплавленные породы, Шехунова С. Б., Пермяков В. В. (2011)
Коболев В. П. - Аппаратурно-техническое обеспечение морских геофизических исследований на НИС "Профессор Водяницкий", Буртный П. А., Михайлюк С.Ф., Новик Н. И., Пинчук С. В., Чулков С. С. (2011)
Вольфман Ю. М. - Детальные геолого-структурные исследования для уточнения уровня сейсмической опасности гидротехнических сооружений (на примере Днепровской ГЭС), Скляр А. М., Верховцев В. Г., Королев В. А., Колесникова Е. Я., Останин А. М. (2011)
Кутний А. М. - Результати довгострокових нахило- мірних спостережень у соляній шахті м. Соледар (можливий резонансний ефект рідкого ядра Землі), Павлик В. Г., Булацен В. Г., Бабич Т. М. (2011)
Сумарук Ю. П. - Довготривалі зміни геомагнітного поля за даними спостережень на магнітних обсерваторіях України (2011)
Лукович В. В. - Електричне поле в околі пошкодження протикорозійного покриву трубопроводу (2011)
Русаков О.М. - Что-то неладно в комплексной модели литосферы континентальной окраины Антарктического полуострова (2011)
85-летний юбилей Вадима Ивановича Казанского (2011)
Рокитянский И. И. - Воспоминания на тему научной автобиографии на пороге 80-летия (2011)
Марков В. В. - Форми та методи взаємодії вищих навчальних закладів системи МВС України з територіальними підрозділами МВС щодо протидії кіберзлочинності (на прикладі роботи навчально-тренувального центру боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору ХНУВС) (2015)
Волошенюк О. В. - Правова інтуїція як елемент професійної правосвідомості (2015)
Головко О. М. - Боротьба міліції з самогоноварінням в УСРР у роки НЕПу (1921–1929 рр.), Греченко В. А. (2015)
Мінкова О. Г. - Експертиза проектів нормативно-правових актів у Франції (2015)
Крєпакова М. Ю. - Внутрішньоорганізаційні принципи адміністративної діяльності ОВС України (2015)
Абламський С. Є. - Проблемні питання захисту прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному провадженні (2015)
Даль А. Л. - Щодо визначення застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2015)
Лапта С. П. - Особливості обстановки вчинення умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, Гузєй В. М. (2015)
Лук’яненко Ю. В. - Окремі питання застосування практики Європейського суду з прав людини щодо затримання особи у кримінальному судочинстві (2015)
Петров О. С. - Правова регламентація застосування запобіжних заходів відповідно до кримінального процесуального законодавства України та Ірану: порівняльний аналіз (2015)
Фоміна Т. Г. - Деякі аспекти забезпечення прав підозрюваного під час застосування запобіжних заходів (2015)
Немьонова С. В. - Правова природа заповідального відказу за законодавством України (2015)
Попова Л. М. - Дослідження процесів тінізації в економіці України (2015)
Барко В. І. - Теоретико-психологічні підходи до забезпечення гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України, Іванова О. В. (2015)
Барко В. І. - Теоретичні підходи до визначення психологічного змісту і структури управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ, Чекулаєв М. А. (2015)
Бондаренко Я. Г. - Формування психологічної готовності працівників ОВС до дій в екстремальних умовах, Котелюх М. О., Петленко О. В. (2015)
Жданова І. В. - Рефлексивність як психологічна умова гармонізації особистісного розвитку курсанта ВНЗ МВС, Ластовець І. В. (2015)
Кузнецов М. А. - Гендерные особенности эмоциональной и автобиографической памяти (2015)
Макаренко П. В. - Професійні установки як основа психологічної готовності правоохоронців до діяльності в екстремальних ситуаціях (2015)
Макарова О. П. - Особливості визначення типів ідентичності майбутніх правоохоронців (2015)
Попова Г. В. - Гендерні особливості сприйняття понять життя і здоров’я особами, які вчинили насильницькі злочини (2015)
Геманець О. П. - Олійник А. Р. Правове регулювання податкової застави в Україні : монографія / Олійник Алла Романівна ; Донецьк. ун-т економіки та права. – Артемівськ : ДонУЕП, 2015. – 255 с. (2015)
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі "Право і Безпека" (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, содержание (2011)
Старостенко В. И. - Проблемы сохранения архитектурного наследияи сторического центра Киева в условиях возрастающего эколого-техногенного риска, Антонюк А. Е., Демчишин М. Г., Дышлык А. П., Кендзера А. В., Кривошеев П. И., Левашов С. П., Лялько В. И., Маслов Ю. А., Матвеев И. В., Мычак А. Г., Омельченко В. Д., Орленко Н. И., Рыбин В. Ф., Слюсаренко Ю. С., Соковнина Н. Х., Теременко О. М. (2011)
Баранова Е. П. - Обнаружение волновода в фундаменте северо-западного шельфа Черного моря по результатам переинтерпретации материалов ГСЗ профилей 26 и 25, Егорова Т. П., Омельченко В. Д. (2011)
Гордиенко В. В. - Эволюция тектоносферы Волыно-Подольской плиты, Гордиенко И. В., Завгородняя О. В., Логвинов И. М., Тарасов В. Н. (2011)
Кутас Р. И. - Геотермические разрезы земной коры и верхней мантии Черного моря и его северного обрамления (2011)
Краковська С. В. - Моделі загальної циркуляції атмосфери та океанів у прогнозуванні змін регіонального клімату України в ХХІ ст, Паламарчук Л. В., Шедеменко І. П., Дюкель Г. О., Гнатюк Н. В. (2011)
Корчин В. А. - Термобарическое петрофизическое моделирование литосферы участков земной коры Украинского щита с зонами низких сейсмических скоростей , Буртный П. А. (2011)
Верпаховская А. О. - Актуальные задачи конечно-разностной миграции поля преломленных волн (2011)
Орлова М. И. Глевасская А. М. - Тектонические движения в зоне сочленения Донбасса с Приазовским блоком Украинского щита по палеомагнитным данным (2011)
Кулиев Г. Г. - Определение физико-механических свойств пород осадочного чехла на основе сейсмических, скважинных данных и теории упругих волн напряженных сред, Агаев Х. Б. (2011)
Орлюк М. И. - Магнитная характеристика и разломная тектоника земной коры Шебелинской группы газовых месторождений как составная часть комплексных поисковых критериев углеводородов, Пашкевич И. К. (2011)
Роман В. І. - Адаптивні сейсмічні дослідження: моделі реєстрації сейсмічних полів, Шпортюк Г. А., Гринь Д. М., Мукоєд Н. І. (2011)
Лазаренко М. А. - Нейросетевые модели локальных годографов сейсмических волн, Герасименко О. А., Остапчук Н. Н. (2011)
Старостенко В. И. - Славная дата: 50 лет со времени создания геофизической экспедиции № 1, Омельченко В. Д., Трипольский А. А. (2011)
Профессор, доктор геологических наук Димчо Стойнев Йосифов (к 80-летию со дня рождения) (2011)
Доповідь президента Національної академії правових наук України В. Я. Тація про основні результати діяльності Академії у 2014 р.на загальних зборах Академії, що відбулися 27 лютого 2015 р. (2015)
Рабінович П. - Значення рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України для удосконалення її законодавства, Гарасимів О. (2015)
Оніщенко Н. - Співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права:наукові реалії сьогодення (2015)
Скрипнюк О. - Місцевий референдум як форма забезпечення реального народовладдя (2015)
Нижник Н. - Секторальний правовий моніторинг у теорії законотворчості: постановка питання, Муза О. (2015)
Кириченко В. - Суверенне право на війну – історичний дискурс (2015)
Гетьман І. - Можливості інструментальної герменевтики у вирішенні актуальних задач юридичної науки (на прикладі історичних аналогій) (2015)
Онищук І. - Дослідження правового моніторингу: понятійно-категоріальний апарат (2015)
Таш’ян Р. - Транспортні організаційні договори (2015)
Піцикевич В. - Ліцензування у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Вапнярчук В. - Стандарт кримінального процесуального доказування (2015)
Дроздов О. - Наукові підходи до формування окремих підстав для перегляду судових рішень Верховним Судом України у кримінальному провадженні (2015)
Трофименко В. - Кримінальна процесуальна форма в контексті сучасної кримінальної процесуальної політики (2015)
Узунова О. - Аналіз статті 368 Кримінального кодексу України на відповідність вимогам юридичної техніки, гуманності й верховенства права, Артьомов Є. (2015)
Івахненко О. - Об’єктивна сторона хуліганських діянь (2015)
Калініченко Ю. - Об’єктивна сторона завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину: кримінально-правова характеристика (2015)
Лакіза О. - Умови праці як системне трудо-правове явище (2015)
Інформація за результатами загальних зборів Національної академії правових наук України (2015)
Звіт про витрачання бюджетних коштів Національною академією правових наук України за 2014 р (2015)
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого (2015)
Петришин О. - Дослідження об’єктивності права: новий підхід і теоретичні конструкції (2015)
Плавич В. - Вдала спроба науково поєднати світське та релігійне (2015)
Андрійко О. Ф. (2015)
Селіванов А. О. (2015)
Пам’яті В’ячеслава Дмитровича Волкова (2015)
Пам’яті Павла Івановича Жигалкіна (2015)
Пам’яті Анатолія Семеновича Васильєва (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, содержание (2012)
Шуман В. Н. - Электродинамика фрактальных сред, переходное фрактальное рассеяние и электромагнитный шум литосферы (2012)
Бугаенко И. В. - Трехмерная P-скоростная модель верхней мантии Западного Средиземноморья, Шумлянская Л. А., Заец A. H., Цветкова Т. А. (2012)
Тараканов Ю.А. - Обратная задача гравитационного поля планет как физическая проблема, Карагиоз О. В. (2012)
Филатова В. Т. - Мобильно-проницаемые зоны в фундаменте северо-восточной части Балтийского щита и условия их локализации (2012)
Тулина Ю. В. - Строение литосферы Камерунской зоны разломов по данным глубинного сейсмического зондирования, Бурмин В. Ю., Шемелева И. Б. (2012)
Усенко О. В. - Дифференциация расплавов в условиях верхней мантии (2012)
Трипольский А. А. - Прогнозирование возможных сейсмогенных зон в Днепровско-Донецком палеорифте, Калюжная Л. Т., Трипольская Е. А. (2012)
Степаненко C. H. - Учет метеорологи¬ческих факторов при расчетах многолетних полей концентраций загрязняющих веществ для оценки экологических рисков здоровью населения, Волошин В. Г., Курышина В. Ю., Головатюк Н. Д. (2012)
Белый Т. А. - Динамика облачности над геологически активными зонами Украины: диагностическое и прогностическое численное моделирование, приземные и спутниковые наблюдения, Пирнач А. М. (2012)
Малицький Д. В. - Застосування модифікацій матричного методу для моделювання хвильових процесів у шаруватому півпросторі, Хитряк О. І. (2012)
Василик П. В. - Возможные взаимодействия в Солнечной системе и синхронность циклических вариаций активности Солнца с климатическими изменениями на Земле, Лычак М. М. (2012)
Миронцов Н. Л. - Анализ возможностей стандартного комплекса электрометрии для решения актуальных задач геофизического исследования скважин (2012)
Ипатенко С. П. - Типы земной коры и перспективы нефтегазоносности Антильских островов по геономическим данным (2012)
Гадиров В. Г. - Гравиразведка при изучении геологического строения и нефтегазоносности площадей Среднекуринской впадины Азербайджана (2012)
Лубков М. В. - Термомеханическая модель развития Западно-Черноморской впадины (2012)
Ганиев A. 3. - Система определения местоположения пунктов возбуждения упругих колебаний при проведении морских сейсморазведочных работ, Пинчук С. В., Чулков С. С. (2012)
Титул, содержание (2012)
К 80-летию со дня рождения Анатолия Васильевича Чекунова (2012)
Шуман В. Н. - Электромагнитная эмиссия литосферы: всегда ли мы адекватно трактуем то,о чем как будто знаем? (2012)
Старостенко В. И. - Навигационные особенности полетов голубей в гравитационном поле Украины, Каневский В. А., Ентин В. А., Гинтов О. Б., Гуськов С. И., Моренков Э. Д., Блазер Н., Мескенайт В., Липп Г. П. (2012)
Ковалевский М. В. - Акустополяризационные измерения упругоанизотропных свойств метаморфизованных пород по разрезу немецкой сверхглубокой скважины KTB, Горбацевич Ф. Ф., Хамс У., Дальхайм Х. А. (2012)
Белевцев Р. Я. - Генезис и термодинамическая эволюция внешних геосфер (2012)
Кендзера А. В. - Криворожское землетрясение 25 декабря 2007 г. Инструментальные данные, Старовойт О. Е., Омельченко В. Д., Надежка Л. И., Вольфман Ю. М., Габсатаров И. П., Пивоваров С. П., Лесовой Ю. В. (2012)
Орлюк М. И. - О влиянии магнитного поля Земли на урожайность озимой пшеницы на территории Украины, Мельник П. П., Роменец А. А., Лищетович Л. И. (2012)
Козленко Ю. В. - Происхождение и история развития пролива Брансфилда (с учетом интерпретации данных ГСЗ), Козленко М. В. (2012)
Герасименко О. А. - Выбор оптимальной конфигурации нейронной сети при моделировании годографов сеймических волн (2012)
Эпух Е. Е. - Инверсия силы тяжести разломных структур бассейна Гонгола с помощью ступенчатой модели, Нвило П. С., Олороде Д. О., Эзеидбо С. У. (2012)
Муровская А. В. - Напряженно-деформированное состояние Западного Горного Крыма в олигоцене — голоцене по тектонофизическим данным (2012)
Миронцов Н. Л. - Сравнительный анализ микрозондов электрического каротажа различной геометри (2012)
Мычак С. В. - Напряженно-деформированное состояние и кинематические характеристики верхней части земной коры в районе Мичуринского месторождения (Кировоградский рудный район) Украинского щита (2012)
Лукович В. В. - Расчет площади повреждений протовокоррозийного покрытия отрезка трубопровода по данным электрометрических измерений, Калькутин Ю. Г. (2012)
Мостовой В. С. - О корректности задачи нелинейной регрессии при природных и рукотворных объектов, Мостового С. В. (2012)
Кравченко В. С. - Аннигиляционный механизм землетрясений (2012)
Михайлик И. Ю. - К вопросу о цифровом преобразовании сейсмологического сигнала, Петренко К. В. (2012)
Старостенко В. И. - Борис Евгеньевич Патон — национальное достояние Украины (2012)
Константину Федоровичу Тяпкину — 85 лет (2012)
Розумик Т. - І мовознавець, і педагог, і поет, і публіцист (До 90-річчя з дня народження К.Й.Галаса) (2011)
Статєєва В. - Нове слово Кирила Галаса в теорії ономасіології (2011)
Баньоі В. - Назвотвірний аспект дослідження номінативітів (на матеріалі закарпатських мікротопонімів басейну річки Ужа) (2011)
Белей М. - Значення "Руської читанки” В. Бирчака для формування української мовної свідомості учнів (2011)
Вегеш А. - Стилістична роль літературно-художніх антропонімів у збірці "Логіка речей" та романі "Третє поле" Василя Кожелянка (2011)
Венжинович Н. - Утілення євангельської мудрості у фразеологічних виразах української та російської мов (2011)
Виноградов А. - Ранговость субъектных компонентов в производных названиях лиц русского и венгерского языков как их концептуально-языковая характеристика (2011)
Воронич Г. - Карпатські географічні назви в лещатах літературної стандартизації (2011)
Гульпа Д. - Особливості мовного етикету угорців Закарпаття (2011)
Ковач Г. - Дієслівні характеристики вискаленого дикого звіра в українських говірках Закарпаття (2011)
Обручар А. - Мікротопонімія Українського Надтисся і пастуша лексика Карпатського ареалу (2011)
Сабадош І. - Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини (2011)
Савченко Л. - Зооморфний код фразеологізмів із фразеологемою-орнітонімом на тлі етнокультури (2011)
Сус І. - Рукописний українсько-польський словник "Матеріялы до словаря русскаго” Й. Скоморовського як джерело до вивчення українських говорів (2011)
Чижмар О. - Літературно-художній антропонімікон прози В. Ладижця (2011)
Юсип-Якимович Ю. - Внесок представників чеської структуральної школи у розвиток фонопоетики та фоностилістики (2011)
Барчан В. - Повість Ф.Потушняка "Совість”: аспекти індивідуального стилю (2011)
Голембовська Т. - Поетика метафоричного ототожнення в ліриці Олени Теліги (2011)
Міщанин В. - Ідеологічне втручання комуністичної партії в діяльність творчої інтелігенції Закарпаття (1946–1950 рр.) (2011)
Сабадош Г. - Естетичні погляди Д. Бузька в його літературно-публіцистичній спадщині (2011)
Сенько И. - Художественная интерпретация мотива "Разин и княжна” в русской поэзии и прозе ХХ века (2011)
Хававчак О. - Наративний дискурс "Історії Русів" з точки зору комунікативної схеми: автор-текст-читач (2011)
Шошура С. - Рецепция христианства в романе М. А. Булгакова "Белая гвардия" (2011)
Александров П. - Експлуатація мотивів тривоги і страху в сучасних ЗМІ (2011)
Бідзіля Ю. - Громадянська позиція журналіста і проблема "політичного браконьєрства" в публіцистиці Петра Скунця, Надворна І. (2011)
Богданович Г. - Межкультурные коммуникации: полилингвокультурная парадигма в языке (2011)
Габор Н. - Теорія настановчості медій у практиці сучасних українських телеканалів (2011)
Иванов В. - Теоретические воззрения Герберта Маршалла Маклюэна на массовую коммуникацию (2011)
Мащенко А. - Современный имидж Крыма в публикациях американских СМИ (2011)
Поліха Л. - Теоретичні основи моделювання періодичних видань (2011)
Шебештян Я. - Функціональний потенціал ономазасобів у медіатексті (2011)
Роман М. - У дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин (2011)
Ференц Н. - Пізнаємо феномен Федора Потушняка, Данилець Ю. (2011)
Шалак О. - "Невицька легенда” Я. Павличко (2011)
Міщанин В. - Ще одна книга про П. В. Лінтура (2011)
Ференц Н. - Життя, окрилене любов’ю до красного письменства (До 75-річчя від Дня народження Василя Марка) (2011)
Ігнатович О. - З любов’ю до слова (До красного ювілею Марії Бочко) (2011)
Вовченко Г. - Ювілей учителя (До 70-річчя від дня народження Т. М. Розумик) (2011)
Бобинець С. - З шереги тих, кого веде доля (До 65-річчя І. П. Меґели) (2011)
Бородіна Л. - Бедзір Наталія Прокопівна: "Мені щастить на добрих людей" (До 55-річчя від дня народження) (2011)
Чучка П. - До ювілею Юлії Василівни Юсип-Якимович, Буднікова Л. (2011)
Галас Б. - Дві мовознавчі статті Кирила Галаса (2011)
Трещак М. - Щира розповідь Івана Чендея про літературні справи на Закарпатті у 1954–1958 роках (2011)
Титул, содержание (2012)
К 80-летнему юбилею Владимира Николаевича Страхова (2012)
Мегеря В. М. - Возможности и перспективы применения несейсми¬ческих методов для поисков скоплений углеводородов и геосолитонная концепция их образования, Филатов В. Г., Старостенко В. И., Корчагин И. Н., Лобанов A. M., Гласко Ю. В., Волоцков М. Ю., Скачков С. А. (2012)
Кобрунов А. И. - Математические основы системного анализа геолого-геофизических данных (2012)
Шуман В. Н. - Электромагнитно-акустические преобразования и высокоразрешающие зондирующие системы: новые возможности и новые формулировки старых вопросов (2012)
Пилипенко В. Н. - Конечно-разностная волновая миграция исходных сейсмограмм общего пункта взрыва во временной области, Верпаховская А. О., Гневуш В. В. (2012)
Андрущенко Ю. А. - Слабые землетрясения и промышленные взрывы, зарегистрированные на Восточно-Европейской платформе в пределах территории Украины в 2005—2010 гг, Кутас В. В., Кендзера А. В., Омельченко В. Д. (2012)
Логвинов И. М. - Опыт двумерного магнитовариационного моделирования в районе УАС "Академик Вернадский" (Западно-Антарктический полуостров), Тарасов В. Н., Чулков С. С. (2012)
Гордиенко В. В. - Об удельной упругой энергоемкости пород земной коры Украины (2012)
Гинтов О. Б. - Взбросы и надвиги в земной коре Кировоградского рудного района и связь с ними уранового оруденения, Мычак С. В. (2012)
Рокитянский И. И. - Обзор наблюдений МВП — МТЗ в южной части Кировоградской аномалии электропроводности и первый опыт пленочного моделирования структуры Украинского щита, Терёшин А. В., Трегубенко В. И., Голубцова Н.С., Ингеров А. И., Савченко Т. С. (2012)
Мендрий Я. В. - Развитие технологии расчета когерентности на основе усовершенствованных моделей сейсмической записи, Тяпкин Ю.К. (2012)
Куражковский А.Ю. - Использование осадочных пород для определения напряженности древнего геомагнитного поля, Куражковская Н.А., Клайн Б. И. (2012)
Причепий Т. И. - Зависимость скалярных импедансов от азимута комплексного вектора магнитного поля (2012)
Орлюк М. И. - Пространственно-временная структура магнитного поля Земли территории Украины: оценка вклада внутренних и внешних источников, Роменец А. А., Сумарук П. В., Сумарук Ю. П., Сумарук Т. П. (2012)
Белый Т. А. - Об ионной и электростатической природе активации линейных облачных аномалий над сейсмически активными зонами, Зеленин Ю. А. (2012)
Миронцов Н. Л. - О связи характеристик пространственного разрешения зондирующей аппаратуры каротажа и эффективности решения обратных задач (2012)
Спиртус В. Б. - Пространственно-временная динамика событий в детерминированных моделях типа БТВ (2012)
К 100-летию со дня рождения М. В. Чирвинской (2012)
Бедзір Н. - Готичні мотиви в сучасній російській та українській постмодерністській прозі (В. Пелевін, В. Шевчук) (2011)
Мовчан Р. - Методологічні особливості історичного осмислення літературного процесу 1920 -х років (2011)
Ткаченко А. - Рух тексту до художньої оптимальності (на матеріалі видань В. Симоненка), Ткаченко Д. (2011)
Амір А. - Василь Дацей – майстер гумору й сатири (2011)
Бочко М. - Державницькі ідеї у творчості Федора Коваля (2011)
Вигодованець Н. - Циклічні структури "поемати василя довговича (2011)
Віннічук А. - Історико-філософський інтертекст романістики Віталія Кулаковського (2011)
Голембовська Т. - Тематична своєрідність лірики Олени Теліги (2011)
Дем’яненко Л. - Імпресіонізм у музиці, живопису та літературі (Коцюбинський і Чюрльоніс) (2011)
Єсипенко Д. - Історія створення повісті бориса грінченка "Під тихими вербами" (2011)
Ільницький Д. - "Між ідеєю і формою" чи "між змістом і формою": діалог Михайла Рудницького і Богдана Ігоря Антонича (2011)
Карбашевська О. - Поетика патріотичної пісні гірських мешканців (на матеріалі поетичних творів "Czerwony pas, za pasem broń" Юзефа Коженьовского, "Верховинець" Миколи Устияновича та "My Heart’s in the Highlands" Роберта Бернса) (2011)
Козачук Н. - Художня своєрідність п’єси "Манко покрите" Авеніра Коломийця (2011)
Корнійчук Т. - Язичницько-християнські аспекти моделювання потойбіччя в "Енеїді" І. Котляревського (2011)
Крупка В. - Міфотворчий аспект агіографічних та християнських мотивів у поезії Володимира Забаштанського (2011)
Кузьма О. - Екзистенційна проблематика ранніх драматичних творів Лесі Українки ("Блакитна троянда”, "Прощання”) (2011)
Лучук І. - Перформенс як складова мистецтва поетичного Назара Гончара (2011)
Лях Т. - Діонісійське начало в циклі новел Марка Черемшини "Парасочка" (2011)
Магас Г. - Спільні мотиви та образи у голосіннях та похоронних піснях Стрийщини (2011)
Мушировська Н. - Український символізм кінця хіх – початку ХХ ст.: онтологічне й естетичне підґрунтя (2011)
Нікітіна Н. - "Апокаліптичні коні б’ють копитом" по українському дитинству (на матеріалах роману Л.Костенко "Записки українського самашедшого" та малої жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) (2011)
Олійников В. - Д. Туптало. святе життя автора "Житія святих" (2011)
Пасова Т. - Видання антології "Розстріляне відродження" як важливий внесок у збереження літературного спадку України та взаємопорозуміння українського та польського народів (2011)
Погребняк І. - Літературно-критичні погляди Б.Д. Грінченка в його епістолярії (2011)
Полохова Н. - Концептуально-змістові особливості психологізму прози Є. Гуцала 70-х років ХХ ст. (2011)
Прокопчук Ю. - Перекладацька діяльність Дмитра Загула в критиці 20–30-х рр. ХХ ст. (2011)
Талабірчук О. - Творчість Івана Яцканина в рецепції критики (2011)
Хававчак О. - Барокова поетика "Історії русів" (2011)
Хом’як Т. - Часопросторова організація поеми Г.Бевза ,,Енеїда” (2011)
Швидка Н. - Академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві в 1960-х роках (2011)
Щербей О. - Творча діяльність як естетична проекція "Хвилин вічності” у циклі поезій у прозі Ф. Потушняка "Дзвоники" (2011)
Янковська Ж. - Солярна символіка в українській культурній традиції: символ вінка (2011)
Галас А. - Експресивний синтаксис як домінанта індивідуального стилю В. Винниченка (за матеріалами "Щоденника”) (2011)
Галас Б. - Лексикографічна проблематика у листах І. Сердюкова до П. Куліша (2011)
Галас В. - Про одне з нездійснених Видань Підкарпатського Общества Наук: "Перш П اсн ا” П. Плиски (2011)
Майборода Н. - Порівняння як риса індивідуального стилю Д. Яворницького (2011)
Папіш В. - Лінгвокультурологічний та етнопсихологічний аспекти художньої прози Ф. Потушняка (2011)
Петріца Н. - Назви за професією у складі чеських антропонімних формул допрізвищевого періоду (2011)
Шалацька Т. - Мовленнєві форми вираження психології персонажів малої прози І. Чендея (2011)
Юричкова В. - Актуальні питання перекладу римованої поезії (на матеріалі словацьких перекладів творів українських митців) (2011)
Юсип-Якимович Ю. - Фонопоетика і фоностиль Петра Карманського (2011)
Бабенко В. - Естетичні цінності мовних жанрів у телевізійній творчості (2011)
Барчан О. - Часопис "Літературна неділя” в житті і творчості Федора Потушняка (2011)
Бикова Т. - Маловідома публіцистика Івана Франка: особливості розвитку національно-політичної самобутності Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Мігай О. - Релігійна тематика на сторінках газети "Буковина” (перше десятиліття незалежності України) (2011)
Почапська-Красуцька О. - Сатиричний політичний коментар на сторінках газети "Postпоступ" (2011)
Сніжко О. - Жанрова система публіцистичних текстів (2011)
Стецків М. - Особливості інфотейнменту на Закарпатському регіональному телебаченні (2011)
Тарасюк В. - Специфіка репортажу в українській інтернет-журналістиці (за матеріалами сайту "ЛітАкцент”) (2011)
До 25-річчя кафедри історії України у Львівській політехніці (2014)
Терський C. В. - Нові знахідки ранньосередньовічної зброї у р. Західний Буг, Стрельченко О. В., Войнаровський В. М. (2014)
Гринчишин Б. В. - Medieval bladed weapons in the figurative sources (2014)
Лисейко Я. В. - Участь шляхти в обороні Сяноцької землі під час воєнної кампанії Дьєрдя ІІ Ракоці та його союзників у січні–липні 1657 р. (2014)
Петрик Н. Р. - Початки формування збірок військово-історичних пам’яток музеями Львова (друга половина XIX – початок XX ст.) (2014)
Омельчук Б. А. - Дослідження укріплень Галицького князівства у першій половині ХХ ст. (2014)
Макарчук О. Г. - П’ята курія у боротьбі за політичні та економічні права (на матеріалах Західної України кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2014)
Плазова Т. І. - Antibolshevik struggle in Ukraine in the early 20-th century (2014)
Морушко О. О. - Польські політичні в’язні на теренах Російської імперії напередодні Першої світової війни: факти і документи (2014)
Дем’янюк О. Й. - Західна Волинь і Холмщина: боротьба за державну належність (2014)
Хома І. Я. - Галицько-Буковинський комітет допомоги жертвам Першої світової війни: створення та основні засади діяльності (2014)
Вовк Н. С. - Спеціальні служби секретності Української Галицької Армії як складові системи інформаційного забезпечення війська (2014)
Лісіна С. О. - Програмні документи ОУН: основа творення незалежної Української Соборної Самостійної Держави (2014)
Мельник Р. П. - Історичний досвід військового будівництва періоду Директорії в наукових і мемуарно-аналітичних працях військових істориків 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Виздрик В. С. - Соціально-економічні наслідки польської аграрної політики в Галичині у міжвоєнний період (2014)
Русин Ю. М. - Тилове забезпечення Армії УНР та Галицької армії: спроба порівняльного аналізу (2014)
Підкова І. З. - Формування багатопартійної системи в Українській РСР: участь Народної Ради у становленні Української республіканської партії та Демократичної партії України (2014)
Рибак Н. Б. - Кримська проблема в українсько-російських міждержавних відносинах 1990-х рр. (2014)
Пелещишин А. М.. - Віртуальні спільноти як середовище генерування військово-історичної інформації про події 2014–2015 рр. на сході України, Химиця Н. О. (2014)
Мина Ж. В. - Інтернет-ресурси історії України в глобальній комп’ютерній мережі: інформаційне наповнення, Пелещишин А. М. (2014)
Олексин Т. Є. - Poland and the Czech republic in the us missile defense system (2001–2008) (2014)
Лозинський П. І. - Призначення сил спеціальних операцій країн–членів Північноатлантичного альянсу, Пасічник С. М. (2014)
Барановська Н. М. - Військово-політична тактика і стратегія ОУН у 1939–1941 рр. (2014)
Юрова Т. М. - Ґенеза військових головних уборів від Першої світової війни до 2014 р. (2014)
Мацюк І. І. - Початки європейських професійних армій: Джон Хоквуд (2014)
Гусак Ю. А. - Рецензія на книгу: Медвідь М. М. "Механізм регулювання зайнятості найманих працівників у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення”. – Київ, 2013 (2014)
Системообразующие категории в финансовом праве: состояние и перспективы трансформации (2010)
Болтинова О. В. - К вопросу о совершенствовании понятий и терминов бюджетного законодательства Российской Федерации в условиях финансового кризиса (2010)
Воронова Л. К. - Сутність предмета фінансового права (2010)
Дмитрик О. А. - К вопросу определения места финансово-правового договора в системе источников финансового права (2010)
Заверуха І. Б. - Зміст і характерні ознаки державного боргу як фінансово-правової категорії (2010)
Костенко Ю. О. - Окремі аспекти визначення предмета податково-правового регулювання (2010)
Котенко А. М. - Місце договірних відносин у фінансовому праві (2010)
Криницкий И. Е. - Дефиниция налоговой льготы в понятийно-категориальном аппарате финансового права (2010)
Крохина Ю. А. - Финансовое право современной России: итоги формирования и перспективы развития (2010)
Кучерявенко М. П. - Співвідношення регулятивних та охоронних правовідносин у процедурному регулюванні оподаткування (2010)
Латковська Т. А. - Українська фінансово-правова наука: стан і перспективи (2010)
Лукашев О. А. - Правова природа публічних фондів коштів і засади їх класифікації (2010)
Монаєнко А. О. - Відомча нормотворчість у сфері видатків (2010)
Нечай А. А. - Публичные фонды как системообразующая категория финансового права (2010)
Онищук Н. Ю. - Процедурне регулювання виконання обов’язку з податкового обліку (2010)
Перепелица М. А. - К вопросу о финансовой деликтоспособности (2010)
Петрова Г. В. - Мировой финансовый правопорядок и унификация антикоррупционных норм в международном финансовом праве (2010)
Пришва Н. Ю. - Публічні доходи як фінансово-правова категорія (2010)
Савченко Л. А. - Основні категорії в регулюванні фінансового контролю (2010)
Товкун Л. В. - Поняття й особливості податкових правовідносин (2010)
Трофімова Л. В. - Про вдосконалення поняття "фінансова звітність" (2010)
Усенко Є. А. - Правова природа податкового конфлікту (2010)
Шепенко Р. А. - Комментарии как средство толкования налоговых соглашений (2010)
Конюшко К. В. - Проблемні питання визначення розміру податкової застави в судовій практиці (2010)
Пономарчук О. О. - Сучасний зміст категорії "фінансова діяльність держави" (2010)
Сафронова Е. В. - О некоторых особенностях форм финансового контроля (2010)
Фалько Л. В. - Вплив правосуб’єктності відокремленого підрозділу юридичної особи на застосування примусу в податкових правовідносинах (2010)
Фатхуддінова І. В. - Чи можна договір вважати джерелом фінансового права? (2010)
Середа В. В. - Теоретичні питання класифікації публічної скарги (2010)
Прищепа О. І. - Стадії провадження з прийняття правових актів органами виконавчої влади (2010)
Вапнярчук Н. М. - Сутність та особливості стадій дисциплінарного провадження щодо державних службовців (2010)
Гаєвая О. В. - Інститут оплати праці доби визвольного руху й нової економічної політики (2010)
Семенишин А. В. - Державні програми і прогнози як господарсько-правові інструменти втілення оборонно-промислової політики (2010)
Бедрій М. М. - Розслідування злочинів в українському копному судочинстві (XIV – XVIII ст.) (2010)
Керик Л. І. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики доведення до самогубства (2010)
Титул, содержание (2014)
Веремеенко И. С. - Измерение поворотного момента на лопасти рабочего колеса модели поворотно-лопастной гидротурбины с помощью беспроводной телеметрии, Гладышев C. В., Андрющенко С. А., Агибалов Е. С. (2014)
Чиркин Н. Б. - Потенциальная возможность и техническая рациональность применения теплонасосных технологий при комбинированном производстве электрической и тепловой энергии, Кузнецов М. А., Шерстов Е. В., Стенников В. Н. (2014)
Рябов А. В. - Расчетно-экспериментальное определение динамических характеристик лопастей модельной поворотно-лопастной гидротурбины, Катаносов А. Е., Трубаев А. И., Водка А. А., Ульянов Ю. Н. (2014)
Богомолов В. А. - Расчет напряженно-деформированного состояния, ползучести и повреждаемости многослойных плит на упругом основании, Склепус С. Н. (2014)
Аврамов К. В. - Полуаналитический метод конечных элементов для расчета напряженно-деформируемого состояния цилиндрических оболочек c продольными ребрами жесткости, Морачковский О. К., Тонконоженко А. М., Кожарин В. Ю., Кочуров Р. Е. (2014)
Бояршинов А. Ю. - Совершенствование геометрии и повышение надежности елочных хвостовых соединений длинных лопаток паровых турбин (2014)
Yaskov G. N. - Packing non-equal hyperspheres into a hypersphere of minimal radius (2014)
Тымчик А. В. - Нагрев частиц угольной пыли плазмой СВЧ-разряда, Сафонов Н. А. (2014)
Мацевитый В. М. - О различиях механизмов разрушения металлов в условиях малоцикловой и многоцикловой усталости, Вакуленко К. В., Казак И. Б. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Мелентьев Р. Ю. - Компьютерное моделирование теплового поля в элементарном объеме полимерных композиционных материалов (2014)
Чернобрывко М. В. - Динамическая неустойчивость обтекателей ракет-носителей в полете, Аврамов К. В., Романенко В. Н., Батутина Т. Я., Пирог В. А. (2014)
Гасанов Ф. Ф. - Моделирование зарождения трещины сдвига в волокне к омпозита, армированного однонаправленными волокнами (2014)
ульфугаров Э. И. - Термоупругое напряженное состояние в тормозном барабане с зоной предразрушения при торможении колесной машины (2014)
Литвин О. О. - Математичне моделювання розподілу корисних копалин за допомогою поліноміальних інтерлінантів на системі похилих свердловин, Штепа Н. І., Кулик C. І., Чорна О. С. (2014)
Чугай А. М. - Метод получения начальных размещений в задаче моделирования структуры систем плотноупакованных объектов (2014)
Кошельнік О. В. - Перспективи використання водневих енергоперетворюючих систем для утилізації теплових вторинних енергоресурсів високотемпературних теплотехнологічних комплексів, Чорна Н. А. (2014)
Пилипенко С. О. - Экологический аспект конкурентоспособности использования водорода в качестве топлива (2014)
Кравченко О. В. - Метод определения эффективности гидрокавитационной обработки в технологиях производства и сжигания композиционных топлив, Суворова И. Г., Баранов И. А. (2014)
Савицкий А. М. - Особенности повышения производительности сварки плавящимся электродом в защитных газах за счет активации дуги, Савицкий М. М., Шкрабалюк Ю. Н. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Линник А. В. - Экспериментальный стенд ОАО "Турбоатом" для физического моделирования гидродинамических процессов в проточных частях моделей поворотно-лопастных гидротурбин, Рябов А. В. (2014)
Лазарев И. В. - Осевые усилия в элементах активной части силового трансформатора при запрессовке обмоток, изменении температуры и влагосодержания изоляционных материалов (2014)
Калантарлы Н. М. - Разрушение неравномерно нагретого кольцевого диска (2014)
Чугай М. А. - Особенности моделирования напряжений в окрестности вершины трещины при колебаниях лопаточного аппарата турбомашин (2014)
Мирсалимов В. М. - Точное решение контактной задачи о частичном взаимодействии берегов щели переменной ширины при действии температурного поля, Мустафаев А. Б. (2014)
Клименко А. А. - Нормальные формы колебаний в нелинейной системе, содержащей маятниковый гаситель колебаний, Михлин Ю. В. (2014)
Литвинова Ю. С. - Математическое и компьютерное моделирование строительных конструкций на основе R-функций, Максименко-Шейко К. В., Шейко Т. И. (2014)
Дёмина Н. А. - Математическое моделирование контактного взаимодействия элементов штамповой оснастки (2014)
Чугай А. М. - Один из подходов к поиску хороших локальных минимумов в задаче размещения цилиндрических объектов (2014)
Литвин О. О. - Поліноміальна інтерполяція з відомими проекціями на довільній системі N груп прямих, які складаються з M паралельних прямих, Хурдей Є. Л. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2014)
Папазов С. В. - Численное моделирование течения в компрессорной решетке в широком диапазоне режимов обтекания, Яковлев В. А., Ершов С. В. (2014)
Тарасова В. А. - Термоэкономическая модель теплонасосной установки на основе негэнтропийного подхода к формированию стоимости целевого продукта, Харлампиди Д. Х. (2014)
Ткачук Н. Н. - Контакт прямоугольного в плане пуансона со скругленными краями с полупространством, Чепурной А. Д., Литвиненко А. В., Скрипченко Н. Б., Ткачук Н. А., Лазарев И. В. (2014)
Ахундова П. Э. - Оптимальная функция смещений точек внешнего контура втулки контактной пары с учетом температурных напряжений и шероховатого внутреннего контура (2014)
Дёмина Н. А. - Параметрические модели для исследования контактного взаимодействия элементов штамповой оснастки (2014)
Бомба А. Я. - Моделювання процесу очищення води фільтром-освітлювачем із шаром завислого осаду, Сафоник А. П. (2014)
Горошко А. В. - Параметричний синтез допусків як множинна обернена задача забезпечення працездатності складних технічних систем, Ройзман В. П. (2014)
Кравченко О. В. - Применение ультразвука в технологии предпламенной активации композиционных топлив, Глинько А. И. (2014)
Попович А. Н. - Разработка каталитически стабилизированных горелок для проведения высокотемпературных процессов, Климаш А. А. (2014)
Черный А. А. - Моделирование ион-атомных взаимодействий при корпускулярной бомбардировке поверхности стальных образцов, Мащенко С. В., Гончаров В. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, содержание (2015)
Русанов А. В. - Использование метода интерполяционно-аналитической аппроксимации уравнения IAPWS-95 при расчетах течений в проточных частях паровых турбин, Пащенко Н. В., Русанов Р. А. (2015)
Левтеров А. М. - Прогнозирование теплофизических характеристик рабочих тел теплотехнических устройств, Умеренкова К. Р. (2015)
Янчевський І. В. - Нестаціонарні коливання електропружної пологої сферичної оболонки (2015)
Гармаш Н. Г. - Дослідження коливань валопроводу турбоагрегата Т-250/300-240 при просадці опор та миттєвому розбалансуванні (2015)
Калантарлы Н. М. - Расчетная модель трещинообразования в круговом нагреваемом диске (2015)
Бусяк Ю. М. - Проблема обеспечения защищенности корпусов легкобронированных машин: постановки и подходы к решению, Ткачук А. В., Дёмина Н. А., Скрипченко Н. Б., Мазур И. В. (2015)
Лазарев И. В. - Осевые усилия в элементах активной части силового трансформатора после коротких замыканий, Шевченко В. Г. (2015)
Дёмина Н. А. - Экспресс-анализ при моделировании напряженно-деформированного состояния элементов штамповой оснастки (2015)
Панкратов А. В. - Задача равновесной компоновки цилиндров в цилиндрическом контейнере минимального радиуса, Романова Т. Е., Коваленко А. А. (2015)
Филенко В. В. - До питання визначення дійсних геліоенергетичних ресурсів (2015)
Пилипенко С. О. - Обзор зарубежных исследований по использованию водорода в качестве экологически чистого топлива в двигателях внутреннего сгорания (2015)
Abstract and References (2015)
Буроменський М. В. - Есе про Європейський кодекс свободи й демократії (2010)
Процюк І. В. - Форма держави як категорія правознавства (2010)
Вовк Д. О. - Релігійний критерій у типологізації правових систем світу (2010)
Шевердін М. М. - Деякі аспекти непрямого оподаткування в період нової економічної політики (2010)
Євсєєв О. П. - Новий закон про судоустрій: проблеми теорії й позитивної практики, Бруслик О. Ю. (2010)
Гвоздик П. О. - Щодо визначення поняття "джерела екологічного права" (2010)
Анісімова Г. В. - Правові проблеми додержання вимог екологічної безпеки при забезпеченні громадян питною водою (2010)
Лісова Т. В. - Правова охорона надр: сутність і тенденції розвитку (2010)
Лейба Л. В. - Тваринний світ як об’єкт правової охорони (2010)
Гетьман А. П. - Особливості використання учбово-інформаційного комплексу з урахуванням вимог кредитно-модульної системи при викладанні еколого-правових дисциплін, Іванов С. М., Карасюк В. В. (2010)
Демидова Л. М. - Покарання за заподіяння майнової шкоди за чинним КК України (2010)
Тютюгін В. І. - Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного: коментар до ст. 377 КК України, Гродецький Ю. В. (2010)
Радутний О. Е. - Таємниця як предмет злочину й енергоінформаційне утворення (2010)
Топчій В. В. - Досудове провадження в кримінальному судочинстві України: стан і перспективи вдосконалення (2010)
Корчева Т. В. - Удосконалення розгляду судом скарги на постанову про порушення кримінальної справи (2010)
Валуйська М. Ю. - Особливості детермінації злочинності в місцях позбавлення волі (2010)
Рябчук О. С. - Соціально-демографічні, кримінально-правові й морально-психологічні ознаки особистості злочинця, який учинив злочин, передбачений ст. 153 КК України (2010)
Шаповалов В. В. - Конвенція ООН (1988 р.) "Червоний список" (2006 р.) як основа подальшого розвитку судової фармації в удосконаленні контрольно-дозвільної системи обігу прекурсорів в Україні (2010)
Марочкін І. Є. - Проблеми забезпечення самостійності судової влади (2010)
Пишньов Д. І. - Правозахисна спрямованість прокурорської діяльності (2010)
Потапенко В. І. - До питання визначення принципу самостійності судової влади (2010)
Закоморна К. О. - Сучасний конституціоналізм: варіанти інтерпретації (на прикладі постсоціалістичних країн Східної Європи) (2010)
Кононенко В. П. - Загальне право як джерело прецеденту Європейського суду з прав людини (2010)
Коробка В. М. - Співвідношення правового світогляду з іншими ментально-правовими феноменами (2010)
Осолінкер І. М. - Ознаки й умови правомірності самозахисту права власності (2010)
Цуріков М. О. - Деякі особливості договору оренди нерухомого майна (2010)
Гаврилов Е. В. - Органи, що сприяють працевлаштуванню: проблемні питання (2010)
Овдієнко В. В. - Особливості юридичної відповідальності за порушення мисливства й полювання (2010)
Федоренко Д. М. - До проблеми відмежування вимагання від протидії законній господарській діяльності (2010)
Яремчук В. О. - Проблеми правової регламентації особливостей участі спеціаліста в процесі проведення слідчих дій (2010)
Шилова Д. В. - Проблеми оскарження постанови про закриття кримінальної справи (2010)
Шульга М. В. - Рецензія на монографію Швеця В.Д. "Органи державної влади України як суб’єкти земельних правовідносин" (2010)
Зінченко О. В. - Маніфест 3 червня 1907 р. в Російській імперії — державний переворот чи вдосконалення виборчої системи? (2011)
Черниченко С. А. - Деятельность государственных органов и профсоюзных организаций Украины по защите трудовых прав и интересов рабочих частных предприятий в первые годы нэпа (1921 – 1924) (2011)
Невідомий В. І. - Основні мотиви реформування вітчизняного конституційного законодавства (2011)
Стешенко Т. В. - Актуальні проблеми вдосконалення законодавства України про місцеві вибори в інтересах жителів територіальних громад (2011)
Лісова Т. В. - Актуальні питання правового забезпечення вимог екологічної безпеки при використанні надр (2011)
Лейба Л. В. - Проблеми й особливості правового забезпечення охорони тваринного світу (2011)
Шарапова С. В. - Актуальні проблеми правової охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України (2011)
Лисанець О. С. - Щодо впливу мораторію на становлення й розвиток ринку землі в Україні (2011)
Степанюк А. А. - Мета правової політики в міжнародному приватному праві (2011)
Швець Н. М. - Правові аспекти звільнення працівника за аморальний проступок (2011)
Сільченко С. О. - Деякі аспекти реалізації права на пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників у судовій практиці (2011)
Демидова Л. М. - До проблеми систематизації об’єктів заподіяння майнової шкоди за чинним КК України (2011)
Гізімчук С. В. - Дослідження питань кваліфікації повторності розбою на підставі принципів верховенства права та справедливості (2011)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення наркобізнес-середовища на криміналістичних принципах (2011)
Шевчук В. М. - Функції тактичних операцій (пізнавальна, прогностична, регулятивна, комунікативна) (2011)
Беспалько І. Л. - Принцип гуманізму в кримінальному процесі України (2011)
Москвич Л. М. - Інституціонально-правове оформлення судової системи (2011)
Пишньов Д. І. - Загальні аспекти діяльності прокуратури з протидії правопорушенням (2011)
Євсеев А. П. - Процессуальная форма в хозяйственном судопроизводстве: новые правила, Присяжнюк А. А. (2011)
Тарасов О. В. - Правовое лицо как персонативная правовая форма: теоретико-методологический и международно-правовой аспекты (2011)
Михайленко І. В. - Поняття і зміст права на недоторканність приватного життя (2011)
Сергієнко О. В. - Проблеми локально-правового регулювання питань служби в органах місцевого самоврядування та правового статусу посадових осіб (2011)
Калініченко А. І. - Теоретичні аспекти систематизації митного законодавства (2011)
Єфименко І. В. - Види кондикційних зобов’язань (2011)
Талан Л. Г. - Законна сила рішення суду та його здійсненність (2011)
Мороз С. В. - Особливості прийняття на роботу неповнолітніх (2011)
Гончаров В. О. - Правові принципи інституту соціального обслуговування (2011)
Суєтнов Є. П. - Примусове відчуження земельних ділянок у законодавстві та правовій доктрині дореволюційного періоду (2011)
Сидоренко В. В. - Самовільне зайняття земельних ділянок: історико-правовий аспект (2011)
Батрин С. В. - Співвідношення понять "корпорація" і "юридична особа" в контексті господарсько-правових пошуків (за матеріалами дисертаційного дослідження (2011)
Гузе К. А. - Інститут представництва прокурором інтересів громадянина або держави в процесуальних галузях права (2011)
В’юнник Д. Ю. - Організація роботи слідчо-оперативних груп при розслідуванні крадіжок автотранспорту (2011)
Захарова В. О. - Проблема екоправового виховання у світлі етнологічної концепції Л. М. Гумільова (2011)
Передмова редактора (2007)
Іншин М. І. - Пенсійне забезпечення в системі соціального забезпечення працівників ОВС (2007)
Барабаш Ю. Г. - Реформування системи призначення суддів Конституційного Суду України як напрямок зниження конфліктності у його діяльності (2007)
Білозерська Т. О. - Інституційний механізм адаптації законодавства України до норм та стандартів ЄС (2007)
Гуренко М. М. - Особливості здійснення влади в Автономній Республіці Крим, Неделько О. О. (2007)
Дмитрієнко Ю. М. - Правосвідомість у структурі юридичної діяльності (2007)
Зимовець А. В. - До питання про конституційно-правову відповідальність (2007)
Зозуля О. І. - Теорія та практика взаємодії Секретаріату Президента України з Верховною Радою України (2007)
Скакун О. Є. - Філософське розуміння справедливості (2007)
Циганюк Ю. В. - Інститут цивільного позову в кримінальному процесі України та країн континентальної правової системи (2007)
Аксютін О. Б. - Загальна характеристика правовідносин, які створюються під час професійної підготовки персоналу ОВС (2007)
Андреєв Д. О. - Протиправне захоплення та поглинання акціонерних товариств (рейдерство) в Україні: загроза економічній безпеці (2007)
Архіпов В. В. - Регламент проведення судово-товарознавчих досліджень по документам (2007)
Галунько В. В. - Забезпечення прав і свобод людини і громадянина при захисті права власності (2007)
Гриценко І. С. - Деякі аспекти дослідження статусу фізичної особи як суб’єкта адміністративного права у радянській науковій літературі (2007)
Данилевський А. О. - Держава як суб’єкт матеріального, організаційного чи іншого сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації (2007)
Дащенко О. В. - Юридичний аналіз умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми (2007)
Колесніков В. В. - Особа злочинця та мотив як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з пожежами (2007)
Лазаренко В. В. - Теоретичні аспекти суспільної небезпеки службової злочинності працівників кримінально-виконавчих установ та її специфічні риси (2007)
Осинський Е. К. - Організаційно-правові аспекти діяльності персоналу служби безпеки комерційних структур (2007)
Пономаренко Г. О. - Функції та повноваження СБУ щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх загроз (2007)
Старук Ю. О. - Недоліки законодавчої техніки Кримінального кодексу України (на прикладі статті 306 КК України) (2007)
Ткачук О. І. - Обмеження, які пов’язані з професійною діяльністю посадових осіб митних органів (2007)
Чередніченко Н. А. - Регулювання проходження жінками служби в правоохоронних органах США (2007)
Шемчук В. В. - Прокурорський нагляд за законністю притягнення до адміністративної відповідальності (2007)
Яременко В. В. - Окремі аспекти використання оперативно-розшукової інформації в боротьбі зі злочинністю (2007)
Валевська О. А. - Регіональні міжнародні механізми захисту довкілля та природних ресурсів Азово-Чорноморського басейну (2007)
Гапало C. Ю. - Сутність та функціональне призначення штрафних санкцій в сфері господарювання (2007)
Гураш В. М. - Доцільність та перспективи регулювання ліцензування діяльності з лізингу праці в Україні (2007)
Звєрєва О. В. - Деякі питання регламентації прав споживача у випадку придбання товару неналежної якості (2007)
Іванов С. О. - Здійснення цивільних прав держави органами державної влади (2007)
Коваленко О. О. - Правове регулювання робочого часу неповнолітніх: сучасний стан та перспективи розвитку (2007)
Костюченко О. Є. - Особливості праці лікаря як об’єкта трудових правовідносин (2007)
Лавріненко О. В. - Еволюція змісту й структури системи трудового права України (філософсько-правові аспекти) (2007)
Лукаш С. С. - Щодо поняття та ролі централізованого та локального регулювання трудових відносин в умовах ринкової економіки (2007)
Матвійчук А. В. - Сутність державного контролю у галузі будівництва (2007)
Плахотіна Н. А. - Класифікація суб’єктів трудових процесуальних правовідносин (2007)
Примак Т. К. - Виды договорно-правового регулирования (2007)
Серебрякова Ю. О. - Об’єкт, строк та орендна плата як істотні умови договору оренди державного та комунального нерухомого майна (2007)
Сидорчук О. І. - Діяльність в сфері ведення державних природоресурсних кадастрів як об’єкт державного контролю (2007)
Тераз Р. І. - Ознаки зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) (2007)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського