Лісовий В. М. - Особливості соціально-психологічної адаптації студентів першого курсу ХНМУ – мешканців Луганської та Донецької областей, Капустник В. А., Марковський В. Д., Хаустов М. М., Дмитрієнко К. В., Сінайко В. М., Завгородній І. В. (2015)
Запорожан В. М. - Oптимізація освітньої діяльності університету відповідно до закону України "Про вищу освіту”, Кресюн В. Й., Чернецька О. В. (2015)
Черних В. П. - Сучасний стан створення стандартів вищої фармацевтичної освіти на основі компетентнісного підходу, Котвіцька А. А., Огарь С. В., Віннік Л. М. (2015)
Ждан В. М. - Освітня діяльність ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія” за умов реалізації закону України "Про вищу освіту”, Бобирьов В. М., Білаш С. М., Лохматова Н. М. (2015)
Никоненко О. С. - Актуальні питання імплементації закону України "Про вищу освіту” в післядипломній підготовці медичних спеціалістів, Шаповал С. Д., Дмитрієва С. М. (2015)
Дзяк Г. В. - Шляхи підвищення якості навчання на підставі моніторингу анкетування випускників академії, Перцева Т. О., Захаров С. В., Горбунова Г. В. (2015)
Бойчук Т. М. - Перший досвід впровадження електронного журналу обліку успішності в Буковинському державному медичному університеті, Геруш І. В., Ходоровський В. М., Барбе А. М. (2015)
Зіменковський Б. С. - Підготовка іноземних студентів за спеціальністю "Стоматологія” у контексті євроінтеграції української вищої освіти, Гжегоцький М. Р., Варивода Є. С., Чухрай Н. Л., Солонинко І. І. (2015)
Рожко М. М. - З досвіду реалізації міжнародних освітніх проектів у ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет”, Ерстенюк Г. М., Децик О. З., Бурак О. Л., Струтинський Г. М., Дзвонковська В. В., Капечук В. В., Іванців М. О. (2015)
Колесник Ю. М. - Деякі питання імплементації закону України "Про вищу освіту” у діяльність вищих навчальних закладів, Нерянов Ю. М., Візір В. А., Туманський В. О., Авраменко М. О., Круть Ю. Я. (2015)
Вороненко Ю. В. - Єдиний медичний (фармацевтичний) освітній простір – стратегія, регіональні та локальні рішення, Мінцер О. П. (2015)
Хвисюк О. М. - Удосконалення післядипломної підготовки лікарів – шлях до забезпечення ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я, Марченко В. Г., Жеребкін В. В., Бортний М. О., Цодікова О. А., Бодня К. І., Грищенко О. В., Соболєва І. А., Сергієнко О. І., Коломійченко Ю. А. (2015)
Чекман І. С. - Нанофармакологія: науково-методичні основи викладання студентам (2015)
Шатило В. Й. - Забезпечення якості освітньої діяльності як шлях реалізації закону України "Про вищу освіту”, Гордійчук С. В. (2015)
Титул, зміст (2012)
Гошовський І. - Чому Україна не Польща? (2012)
Пилипишин В. - Віктор Пилипишин робить акцент на довірчих стосунках із кожним виборцем! (2012)
Осипов В. - Стратегические ориентиры устойчивого развития Придунайского экономического субрегиона, Ермакова О. (2012)
Яненкова І. - Проблеми формування інноваційної інфраструктури в Україні (2012)
Гурнак В. - Соціально-економічні наслідки проведення міжнародних заходів в Україні, Ананченко В. (2012)
Лоханова Н. - Проблеми розвитку облікової системи в України з точки зору концепції інституціональних змін (2012)
Мартыновский С. - Товарный фетишизм – основа познания экономики (2012)
Бредіхін О. - Економіко-правові засади обчислення заподіяної шкоди в результаті порушень законодавства про охорону земель (2012)
Ліпич Л. - Аналіз економічного потенціалу підприємств птахівництва в системі розвитку зовнішньоекономічної діяльності, Кутикіна К. (2012)
Морохова В. - Дослідження відносин "виробник-клієнт" у сфері реалізації сільськогосподарської продукції, Шумська В. (2012)
Гасуха Л. - Розвиток агропромислового комплексу як основа гарантування продовольчої безпеки держави (2012)
Байтак С. - Состояние внедрения стандартов качества на промышленных предприятиях Азербайджана (2012)
Брайковська А. - Дослідження особливостей формування ринку транспортних послуг як середовища функціонування підприємств транспорту (2012)
Рудик О. - Формування антикризової кредитної політики господарюючих суб’єктів в економіці України (2012)
Вертель В. - Організаційні заходи переходу незадоволеного попиту на залізничні пасажирські перевезення у задоволений (2012)
Папаіка О. О. - Банк. Русурси. Капітал. Рецензія на монографію кандитата економічних наук, доцента Г. О. Панасенко "Банк. Ресурси. Капітал" (2012)
Білецька М. - Особливості педагогіки українського скрипкового виконавства в другій половині ХХ століття (2015)
Бялик О. - Стандарти сексуальної освіти: європейський вимір (2015)
Волкова В. - Сутність і зміст поняття "толерантність" (2015)
Елькін М. - Роль і місце міжкультурних комунікацій та діалогу в управлінні навчально-виховним процесом (2015)
Котова Л. - Підготовка музикантів-інструменталістів до сценічної діяльності як психолого-педагогічна проблема, Юник Т. (2015)
Лаппо В. - Методологічне підґрунтя формування духовних цінностей як пріоритетного чинника соціальної активності студентської молоді (2015)
Осаульчик О. - Виховання "відповідального громадянина" в процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою компетенцією (2015)
Прийма С. - Концептуальні засади регіональної освітньої політики (2015)
Прокоф’єв Є. - Удосконалення процесу вивчення загальнопедагогічних дисциплін у вишах України в 20-30-ті роки XX століття (2015)
Сегеда Н. - Креативно-акмеологічна сутність професіогенезу викладача у смислових координатах педевтологічних аналогем (2015)
Симоненко С. - Віртуальні спільноти як ефективний засіб навчання іноземних мов: зарубіжний досвід (2015)
Совгіра С. - Взаємозв’язок правового виховання з іншими видами виховання (2015)
Величко В. - Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні осіб з обмеженими можливостями засобами вільного програмного забезпечення (2015)
Гринько В. - Метод проектів як шлях формування ІК-компетентності майбутніх учителів (2015)
Дубяга С. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання педтехнологій, Довга С. (2015)
Зайцева Н. - Розвиток інформаційної комунікативної компетенції як передумова становлення конкурентоспроможного фахівця (2015)
Канарова О. - Роль вихователя у формуванні толерантності дітей дошкільного віку (2015)
Литвиненко С. - Проблема естетичного виховання студентів гуманітарних спеціальностей у вітчизняних вищих навчальних закладах у другій половині ХХ століття (2015)
Луценко І. - Вплив способів організації дитячої діяльності на розвиток творчої активності дітей (2015)
Матяш О. - Удосконалення дослідницької діяльності студентів в умовах використання інформаційних технологій, Волкодав Т. (2015)
Окса М. - Інноватизація змісту підготовки майбутнього менеджера освіти (2015)
Петровська К. - Cоціально-психологічні чинники ризикованої поведінки молоді (2015)
Потапчук Т. - Мораль і моральні настанови в суспільстві як чинники культурної ідентичності студентської молоді (2015)
Прусак В. - Формування екологічної свідомості майбутнього дизайнера в процесі неперервної професійної підготовки (2015)
Рубцова М. - Когнітивно-комунікативний підхід до навчання лексики на заняттях з практики усного мовлення (2015)
Сидорук А. - Вплив анімаційної діяльності на формування здорового способу життя школярів (2015)
Шевченко Ю. - Залучення до духовних цінностей як засіб гармонізації духовно-морального розвитку молодших школярів (2015)
Юник І. - Пам’ять як фактор формування фахових когнітивних умінь перекладачів (2015)
Абдуллаєв А. К. - Методические и технические особенности подготовки студентов к плаванию, Ребар І., Підкіпна І. (2015)
Валюк В. - Методика формування методологічних знань учнів у процесі навчання хімії (2015)
Гуров С. - Теоретичний аналіз різних типологій і класифікацій студентів для реалізації програм , спрямованих на формування духовно-моральних цінностей майбутніх фахівців (2015)
Закаулова Ю. - Професійна освіта в суспільстві знань на початку ХХІ століття, Зінчук І. (2015)
Єрмоленко С. - Специфіка методики навчання української орфоепії (2015)
Караєва Т. - Гармонізація культурно-освітнього простору: навчання іноземної мови в немовному виші (2015)
Конох А. - Організаційно-методичні умови професійної підготовки фахівців з українського рукопашу "Спас" у вищих навчальних закладах, Притула О. (2015)
Костєва Ю. - Поняття "компетентність" у сучасній освіті (2015)
Литвинова С. - Індивідуально-типологічні особливості суб’єктів проектування хмаро орієнтованого навчального середовища (2015)
Магрламова К. - Академічна мобільність – невіддільний складник освіти впродовж життя (2015)
Маркунін О. - Теоретичні основи використання інтерактивних технологій у навчальному процесі класичного університету (2015)
Мачинська Н. - Упровадження інноваційних технологій навчання у вищій школі, Комарова Ю. (2015)
Мезенцева Л. - Гуманізація взаємовідносин між членами опікунської сім’ї засобами сімейної терапії (2015)
Мельнікова С. - Психосоциальный стресс и его влияние на процесс обучения в вузе студентов специальности "Практическая психология" (2015)
Мисловська С. - Особливості використання програми Power Point для створення електронного підручника з дисципліни "Медична інформатика", Добровольська К. (2015)
Осадчий В. - Досвід розробки інформаційної системи для обліку та моніторингу працевлаштування випускників ВНЗ, Осадча К., Бурдєй В. (2015)
Павленко М. - Використання технологій віртуалізації для навчання інженерів-педагогів IP-телефонії в комп’ютерних мережах, Павленко Л. (2015)
Солоненко А. - Виховання праксеологічної культури майбутніх учителів біології у процесі вивчення дисциплін професійно-практичного циклу (2015)
Стотика І. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, Власенко Е., Стотика О. (2015)
Хоменко В. - Розробка лінійних функціональних моделей дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2015)
Шандиба О. - Визначення змісту та рівнів дослідження технічних дисциплін (2015)
Щербина О. - Створення навчальних інтерактивних електронних посібників у віртуальному середовищі Moodle (2015)
Яременко Л. - Особливості функціонування та перспективи розвитку позашкільної освіти в сучасному суспільстві (2015)
Бойко О. - Становлення форм навчання в процесі ліквідації неписьменності в Україні (1920–1927 рр.) (2015)
Вербовський І. - Інформатизація управління навчальним закладом як один зі шляхів підвищення ефективності освітньої діяльності (2015)
Гаврилюк А. - Шляхи впровадження німецького досвіду в розвиток університетської освіти в Україні (2015)
Дущенко О. - Готовність майбутнього вчителя інформатики до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності (2015)
Коваль І. - Сутність і змістова характеристика поняття "правове виховання" (2015)
Майба О. - Організація хорової діяльності молодших школярів в умовах недільної школи з урахуванням їх вікових і психологічних особливостей (2015)
Наумук І. - Педагогічні умови розвитку медіакомпетентності майбутніх учителів інформатики в процесі професійної підготовки (2015)
Наумук О. - Визначення професійних якостей майбутніх інженерів-програмістів у галузі комп’ютерних мереж (2015)
Постильна О. - Педагогічні умови формування моральних цінностей у студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Сеник А. - Теоретичні аспекти визначення поняття "державницьке виховання учнівської молоді" (2015)
Соболь Н. - Педагогічні принципи формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики (2015)
Терещенко С. - Креативність як критерій людиномірності особистісного зростання суб’єктів навчального процесу (2015)
Турбар Т. - Природоохоронна робота учнів у шкільних лісництвах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Титул, зміст (2012)
Харічков С. - Талант, енергія та стратегічне бачення (до 70-річчя академіка НАН України Б. В. Буркинського), Хумарова Н. (2012)
Уповільнення світової економіки зменьшить темпи росту економіки України в 2013 році та Наукових розробок багато та їхнє впровадження - незначне (2012)
Небоженко В. - Вибори 2012 майже закінчились!, Кривдик О., Росошенко М. (2012)
Віктор Пінчук відкрив "Інтерпайп-Сталь" (2012)
Гончар О. - Наукова думка щодо вирішення проблем планування в сучасних умовах (2012)
Ермилова М. - Возможные сценарии развития мировой валютной системы в условиях возврата к использованию драгоценных металлов (2012)
Федулова Л. - Механізми підвищення ефективності торгово-економічних відносин України та Республіки Білорусь (2012)
Шедяков В. - Інтелектуальний капітал України та проблеми вдосконалення управління його розвитком і використанням (2012)
Химинець В. - Потенціал сталого розвитку Карпатського Єврорегіону (2012)
Исаева И. - Место бюджета по инновациям в системе бюджетирования инновационно ориентированного предприятия (2012)
Ковальчук С. - Сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України (2012)
Кіндзерський Ю. - Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні (2012)
Гриценко Л. - Галузеві аспекти вибору пріоритетів при державному інвестуванні, Васильєва Т. (2012)
Рогач Ф. - Принцип возвратности затрат государственного бюджета Украины (2012)
Омарова Г. - Состояние инвестирования экономики Азербайджана (2012)
Морозов Т. - Складові та концептуальна модель державної політики розбудови національної технологічної інфраструктури (2012)
Новик В. - Принципи та порядок впровадження інновацій у міжнародні економічні угоди (2012)
Балаев С. - Развитие рынка лизинга в Азербайджане (2012)
Корягін М. - Теоретико-методологічні засади оцінки вартості підприємства, Шевчук В. (2012)
Стукало А. - Стан і проблеми реформування вагонного господарства Укрзалізниці (2012)
Павлишина О. - Вплив вітчизняної методики експертної грошової оцінки на завищення вартості землі в населених пунктах (2012)
Мазаракі А. А. - Регіоналізація світової економіки. Рецензія на монографію: Булатова О. В. Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів: монографія / О. В. Булатова. - Донецьк: ДонНу, 2012. - 386 с. (2012)
Титул, зміст (2015)
Шейкін С. Є. - До питання використання титану у вузлах штучних суглобів , Погрелюк І. М., Єфросінін Д. В., Ростоцький І. Ю., Сергач Д. А. (2015)
Кривцов В. С. - Современные перспективы развития технологии сборки авиационных конструкций, Воронько В. В., Зайцев В. Е. (2015)
Кожевников А. А. - Научные основы инновационной технологии оборудования буровых скважин криогенно-гравийными фильтрами, Судаков А. К., Дреус А. Ю. (2015)
Бурушкіна Т. М. - Отримання і властивості високодиспергованих продуктів з рослинної сировини, Ратушняк В. В., Количєв В. І., Преподобний В. М., Плотніков Ю. О. (2015)
Забулонов Ю. Л. - Нові підходи до очищення рідких радіоактивних відходів, Литвиненко Ю. В., Кадошніков В. М., Алєксєєва О. В., Буртняк В. М., Одукалець Л. А., Бородіна Н. А. (2015)
Туров В. В. - Механізм захисної дії нанокомпозитної системи "Екостим" для передпосівної обробки насіння, Крупська Т. В., Барвінченко В. М., Ліпковська Н. О., Юхименко О. В., Картель М. Т. (2015)
Залізняк Б. В. - До праці, панове! (2015)
Кривцов В. С. - Інноваційна освіта та наука в галузі інформаційних технологій: досвід Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", Горбенко А. В., Харченко В. С. (2015)
Титул, зміст (2012)
Бардась В. - Ведущие компании СНГ и Украины успешно внедряют технологии бизнес-аналитики нового поколения (по материалам конференции пользователей QlikView 2012) (2012)
Інші події (2012)
Макаренко М. - Україна – транзитна держава?, Мироненко В. (2012)
Бобух І. - Національне багатство, платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція: взаємний вплив тенденцій формування (2012)
Шпенюк О. - Основні напрями валютно-курсової політики України для забезпечення стабільного економічного розвитку (2012)
Крисанов Д. - Ресурсозабезпечення переробно-харчового виробництва (2012)
Яценко О. - Стан та перспективи розвитку сільських територій Центрального регіону України (2012)
Ковтун О. - Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств (2012)
Окландер М. - Технологія брендінгу страхової компанії, Новошинська Л., Чукурна О. (2012)
Стасишен М. - Інноваційні проблеми економічного розвитку залізниць України, Ярмоліцька О. (2012)
Петрушенко М. - Концепція економічної оцінки та механізму управління екологічними конфліктами (2012)
Кушнір С. - Інституціональні аспекти регулювання трансформаційних процесів у природно-ресурсній сфері регіону (2012)
Серпухов М. - Методичне обґрунтування позиції країни у торговельній війні (2012)
Носова О. - Досвід взаємодії Туреччини та Угорщини з МВФ: схожа тактика, різні результати та уроки для України (2012)
Джан А. - Организация управления человеческими ресурсами в обрабатывающей промышленности Азербайджана (2012)
Єлісєєва О. - Проблеми обліку дебіторської заборгованості підприємств у контексті розвитку товарного кредитування, Гуня В., Бєлозерцев В. (2012)
Чепелєв М. - Оцінка мультиплікативних ефектів для галузей економіки України: ретроспективний аналіз на базі таблиць "витрати-випуск" (2012)
Полухов Т. - Совершенствование системы организации управления затратами на нефтегазодобывающих предприятиях Азербайджана (2012)
Гордійчук А. - Інституціональні форми розвитку харчової промисловості в регіонах аграрної спеціалізації (2012)
Чухно А. А. - Кластери в інституційній економіці. Войнаренко М. П. Кластери і інституційній економіці: монографія / М. П. Войнаренко. - Хмельницький: ХНУ, ТОВ "Тріада- М", 2011. - 502 с. (2012)
Титул, зміст (2012)
Новий погляд на проблеми обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації (2012)
Крисанов Д. - Щорічні Лукіновські читання (2012)
Дем’янчук І. - Чому не зробити LNG-термінал на ім’я українських мільярдерів?, Коваленко Ю. (2012)
Рогач Ф. - Иностранный банковский капитал в Украине и регулирование его деятельности (2012)
Слепов В. - Современные тенденции развития российского рынка потребительского кредитования, Егоров А. (2012)
Кузнєцова Л. - Фактори макроекономічної нестабільності та їх вплив на складові сукупної пропозиції, Шинкоренко Т., Макушенко Т. (2012)
Шлапак О. - Напрями підвищення ефективності державної підтримки м’ясного скотарства (2012)
Кіндзерський Ю. - Проблеми розвитку промисловості та розбудови ефективної промислової політики в Україні (2012)
Гром В. - Децентралізація: економіко-правова основа реформ в Україні, Кулай А. (2012)
Гоцалюк П. - Реформування житлового господарства міста: сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення, Хвищун Н. (2012)
Макаренко М. - Особливості формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", Потетюєва М., Труханов Ю. (2012)
Шевченко О. - Боротьба з бідністю як пріоритетне завдання євроінтеграційної політики України (2012)
Шедяков В. - Стимулювання розвитку та реалізації науково-інтелектуального потенціалу в умовах проведення постсучасної модернізації (2012)
Бєлова О. - Ранжирування мотиваторів та демотиваторів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами (2012)
Коваль Я. - Пріоритети екологічного та збалансованого лісоресурсного розвитку (2012)
Зіновчук Н. - Стимулювання розвитку лісоресурсної сфери: системні суперечності та інструменти реалізації економічних механізмів, Василик Н. (2012)
Мельник Т. - Випуск боргових зобов’язань як важлива складова диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення розвитку регіональних лісогосподарських комплексів (2012)
Рощина Ю. - Оценка устойчивого развития и использования природных ресурсов в аграрном природопользовании Украины (2012)
Чудовець В. - Науково-практичні проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2012)
Ліпич О. - Планування показників інтелектуального капіталу підприємства (2012)
Гордійчук А. - Пріоритети інвестиційного забезпечення розвитку харчової промисловості регіону (2012)
Касумов Ф. - О создании азербайджанской национальной инновационной системы (2012)
Лутай Л. А. - Управління трудовими потоками. Муромець Н. Є. Управління трудовими потоками: теоретико-методологічний аспект: монографія / Н. Є. Муромець. - Донецьк: ДонНУ, 2012. - 393 с. (2012)
Харічков С. - Орієнтир – збалансований розвиток та безпека агропродовольчої сфери. Рецензія на монографію: Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів / Павлов О. І., Хвесик М. А., Юрчишин В. В. та ін.; за ред. О. І. Павлова. - Одеса: Астропринт, 2012. - 760 с. (2012)
Актуалізація маркетингових стратегій в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств. Рецензія на монографію: Ковальчук С. В. Актуалізація маркетингових стратегій в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / С. В. Ковальчук. - Хмельницький: ТОВ "Поліграфіст-2", 2012. - 280 с. (2012)
Науково-практична конференція "Проблеми формування ринку землі в Україні" (2012)
Експериментальні праці (2015)
Остапчук А. М. - Molecular-biologycal charachteristics and identification of Bacillus sp. ONU14 strain with entomopathogenic activity (2015)
Бережна Д. С. - Evaluation of epizootic situation with marek’s disease virus in Ukraine, Іващенко О. А., Поліщук В. П. (2015)
Авдіюк К. В. - Optimization of cultivation conditions for α-amylase producer Achromobacter sp. 7A, Варбанець Л. Д., Іваниця В. О. (2015)
Білявська Л. о. - Auxins biosynthesis by soil streptomyces – the antagonists of phytopathogenic microorganisms and nematodes (2015)
Сергєєва Ж. Ю. - Plasmid profiles of Bacillus genus antagonistic strains, Іващенко О. А. (2015)
Сафронова Л. А. - Effect of the amino acids upon lytic activity of Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum strains (2015)
Венгер А. М. - Molecular biotechnology of hop crown gall diagnostic, Волкова Н. Е. (2015)
Рой А. О. - Mycolytic activity of phosphate mobilizing soil bacteria of genus Bacillus cohn, Харкевич О. С. (2015)
Поєдинок Н. Л. - Effect of low-intensity laser irradiation on the culti vated macromycetes s eed culture growth activity, Михайлова О. Б., Ходаковський В. М., Дудка І. О. (2015)
Нечипуренко О. О. - The impact of carbon, nitrogen sources and metal salts on productivity of carotene synthesizing strains Bacillus subtilis 1.1 and B. amyloliquefaciens UCM B-5113, Хархота М. А., Авдєєва Л. В. (2015)
Алфавiтний покажчик статей, опублiкованих у журналi (2015)
"Мiкробiологiя i бiотехнологiя" у 2015 році (2015)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2015)
Титул, зміст (2011)
Степовик Д. - Великий Скит у Маняві в духовному і культурному житті України (2011)
Кугутяк М. - Скит Манявський: стан і перспективи дослідження (2011)
Іоасаф Владика - Відродження Манявського Скиту в незалежній Українській Державі (2011)
Кияк С. о. - Міжконфесійні й екуменічні взаємини в Україні в ХVI – ХХІ ст. – греко-католицький досвід (2011)
Сіреджук П. - Відомі й невідомі сторінки скрижалей Манявського Скиту (2011)
Жерноклеєв О. - Скит Манявський: соціум, традиції, виховання (2011)
Великочий В. - Розвиток релігійного туризму в Галичині: сучасний стан і перспективи (2011)
Томенчук Б. - Археологічні дослідження і регенерація Скиту Манявського, Романець В., Линда О. (2011)
Монолатій І. - Етноконфесійні суперечності та конфлікти на західноукраїнських землях (кінець XVI – початок ХХ ст.) (2011)
Пудлоцький Т. - Rola religii w życiu codziennym społeczności gimnazjalnych na przykładzie szkół średnich Przemyśla w latach 1867 – 1939 (2011)
Вуянко М. - Грабівський Святомихайлівський монастир (2011)
Коваль І. - Джерела іконографії Пресвятої Богородиці у творчості Йова Кондзелевича, Данищук І. (2011)
Фіглевський М. - Манявський іконостас – шедевр українського сакрального мистецтва (2011)
Паньків М. - Проблеми музеєфікації Скиту Манявського (2011)
Паїсій о. - Роль православних монастирів і чернецтва у становленні Української Помісної Церкви (2011)
Феогност о. - Тяглість духовних традицій від "Регули" преподобногоФеодосія до сучасного статуту Спасо-Преображенського Скиту Манявського (2011)
Берест Р. - Житлові споруди давньоруських монастирів українського Розточчя (2011)
Бацвін М. - Поняття "піст” та дотримання його населенням Опілля у 30-х рр. ХХ ст. (2011)
Любчик І. - "Лемківська схизма” в контексті державно-церковних відносин у Другій Речі Посполитій (2011)
Лицур Н. - Культурно-релігійне виховання молоді в сім’ях української міської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Лицур М. - Синтез язичницької та християнської компонент у рибній символіці духовної культури населення Галичини (2011)
Середюк Т. - Задоволення духовних потреб трудових мігрантів з України в контексті формування організаційної структури української церкви в Європі (2011)
Хитровська Ю. - Православно-католицькі взаємини у "Південно-західному краї” наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст. (2011)
Боян С. - Ідея воскресіння у великодній обрядовості бойків (2011)
Чорненький Р. - Костел у повсякденному житті поляків Станиславівського воєводства (1921–1939 рр.) (2011)
Гаврилишин П. - Вплив церковних інституцій на повсякденне життя українських заробітчан в Італії (2011)
Королько А. - Покуття на картах Європи другої половини ХVII – XVIIIст. (2011)
Юрій М. - Переломлення візантійської спадщини в давньоукраїнській культурі: спектр термінологічного осмислення, Удод О. (2011)
Мойсей А. - Демонологічні уявлення українців Новоселицького району Чернівецької області (на прикладі села Чорнівка), Боднарюк Ю. (2011)
Гавадзин В. - Тема календарного хаосу в етнокультурній традиції Гуцульщини (ХХ – початок ХХІ ст.) (2011)
Автори (2011)
Титул, зміст (2012)
Амоша О. - Соціальна орієнтація економіки: проформа чи реальність?, Гріневська С. (2012)
Быстряков И. - Современная информационная поддержка развития региональных муниципальных образований, Орехова Е., Плякин А. (2012)
Шкарлет С. - Расширение категориальных понятий рекреационной сферы в системе социальных приоритетов экономического развития, Ильчук В., Аноприенко В. (2012)
Мурашко М. - Інноваційні форми міжнародних зв’язків суб’єктів вищої школи, Назарко С. (2012)
Крисанов Д. - Результативність й ефективність діяльності підприємств: оцінювання та максимізація, Стешенко Л. (2012)
Олефір В. - Проблеми зростання харчової промисловості (2012)
Уманець Т. - Роль державного регулювання в забезпеченні продовольчої безпеки України: нормативно-законодавча складова, Сидоренко О. (2012)
Котіна Г. - Оподаткування фізичних осіб з високим рівнем доходів на засадах фіскального партнерства, Славкова А., Степура М. (2012)
Степаненко-Липовик Б. - Банківські системи країн СНД: сучасний стан та наслідки фінансової кризи 2008 року (2012)
Барилюк І. - Стратегічний аналіз системи формування ресурсного потенціалу банку в умовах конкурентного середовища (2012)
Міщенко В. - Становлення фінансової бази управління відходами в Україні, Омельяненко Т. (2012)
Карпук А. - Фіскальне регулювання лісокористування: пріоритети диференціації та диверсифікації (2012)
Кушнір С. - Трансформація природно-ресурсної сфери: передумови, проблеми та пріоритети (2012)
Валуев Б. - Учетная политика предприятия: спорность исходной концепции, Дроздова Е. (2012)
Пашко П. - Аудиторський контроль у митній справі (2012)
Кривов’язюк І. - Методологічні засади дослідження розвитку машинобудівного комплексу України, Кривов’язюк Л. (2012)
Пам’яті Олега Балацького (2012)
Державний економіко-технологічний університет транспорту оголошує конкурсний набір до аспірантури (2012)
Титул, зміст (2014)
Кугутяк М. - Середньовічні й новочасні монастирі Карпато-Дністровського регіону: основні проблеми досліджень (2014)
Филипчук Г. - Місце культового центру останньої чверті І тис. н. е. в структурі Пліснеського археологічного комплексу (2014)
Нагірний В. - Як виглядав костел св. Антонія Падуанського в Чернелиці в 1921 році? (2014)
Маланюк Т. - Сакральна архітектура м. Івано-Франківськ: стан і перспективи використання (2014)
Боднарюк Б. - Проблеми християнізації Карпатської Русі в контексті місіонерської практики Візантії, Римської курії та Першого Болгарського царства (кінець ІХ – початок ХІ ст.) (2014)
Кияк C. - Історичні витоки українського християнства до хрещення Руси-України (2014)
Томенчук Б. - Християнізація Галицької землі й ранні державотворчі процеси в Карпатському регіоні (2014)
Жерноклеєв О. - Третій чин у підпіллі: організації мирян-греко-католиків на Прикарпатті в 70–80-х роках ХХ ст. (2014)
Сіреджук П. - Церковна мережа Галицької землі в XIV–XVIII ст. (спроба реконструкції) (2014)
Єгрешій О. - "Сакральні архетипи”: спроба традиціоналістського погляду на історичну ретроспективу (2014)
Кияк С. - Церковно-релігійні та культурні зв’язки княжого Галича й Великого Новгорода в ХІІ–ХІІІ ст., Коваль І., Білик О. (2014)
Борисевич Л. - Перші громади УГКЦ у буковинських Карпатах та їхня культурно-освітня діяльність, Фіглевський М. (2014)
Lorens B. - Monastery bazyliańskie w ziemi halickiej zlikwidowane w trzeciej ćwierci XVIII wieku w świetle inwentarzy z lat 1763–1764 (2014)
Боян-Гладка С. - Елементи синкретизму в календарній обрядовості бойків (2014)
Геник Л. - До витоків міжконфесійного порозуміння хазар, караїмів і слов’ян на українських землях доби Київської та Галицько-Волинської держав, Яковишин В. (2014)
Коломийчук О. - Народні традиції християнського посту в осінньо-зимовому календарі бойків (2014)
Сигидин М. - Українська церква в період "Руїни”, Петраш А. (2014)
Дубчак С. - Дискусійні проблеми християнізації вандалів (2014)
Кобута С. - Форми й методи протидії відродженню УГКЦ комуністичною владою в 1987–1989 рр. (на прикладі Івано-Франківської області) (2014)
Гайдукевич О. - Туристична та природоохоронна діяльність Греко-католицької церкви (1930–1939 рр.) (2014)
Королько А. - Культові пам’ятки Галичини, Буковини й Молдавії в історико-краєзнавчих дослідженнях Антонія Петрушевича (2014)
Кугутяк М. - Топоніми як джерело до вивчення сакральних пам’яток Прикарпаття, Паньків М. (2014)
Любчик І. - Декілька штрихів з історії церкви й монастиря в с. Липівка Тисменицького району (2014)
Міщук А. - Християнська проблематика у творчому доробку Юліана Целевича, Міщук М. (2014)
Руско Н. - Галицькі ікони кінця ХІХ – початку ХХ століть як мистецька, духовна та культурна спадщина українського народу (2014)
Блощинська В. - Культ карпатської магії як феномен гуцульської культури (2014)
Бурачок Л. - Католицько-консервативні погляди Осипа Назарука (2014)
Кожолянко О. - Різдво та Новий рік у дослідженнях Юрія Федьковича (2014)
Зеліско Л. - Омелян Ковч: життя й духовний подвиг (2014)
Кожолянко Г. - Сім’я й сімейні відносини на Гуцульщині: етнологічний аналіз (2014)
Новосад М. - Народна творчість як унікальне явище Гуцульщини (2014)
Автори (2014)
Титул, зміст (2015)
Коновалов Ю. В. - Листовой литейно-прокатный агрегат для ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Маншилин А. Г., Коренко М. Г. (2015)
Смирнов А. Н. - Исследование явления образования глазури на рабочей поверхности футеровки сталеразливочного ковша, Рябый Д. В., Лизун А. Ю., Кулиш Ю. Ю. (2015)
Ясинский А. А. - Влияние метода модифицирования и содержания кремния на структуру и механические свойства высокопрочного чугуна, Бубликов В. Б., Берчук Д. М., Зелёная Л. А., Ясинская Е. А. (2015)
Захарченко В. Н. - Анализ конструкций колосников агломерационных машин, Руденко Н. Р., Мусиенко К. А., Руденко Р. Н. (2015)
Кривенко С. В. - Рациональное распределение флюса по высоте агломерируемого слоя, Божков Г. Г. (2015)
Петрищев А. С. - Исследование влияния температуры тепловой обработки, состава шихты на плотность металлизованного вольфрамсодержащего материала (2015)
Дорошенко В. С. - Моделирование отливок как оболочковых конструкций с целью металлосбережения, Шинский В. О. (2015)
Мамишев В. А. - Прикладные аспекты повышения качества отливок при их затвердевании в песчаных формах. Сообщение 4, Шинский О. И., Соколовская Л. А. (2015)
Поздравляем! 65 лет В. А. Петренко (2015)
Помним Дмитрия Федоровича Чернегу (2015)
Титул, зміст (2015)
Смирнов А. Н. - Малые электрометаллургические предприятия в структуре сталеплавильного комплекса Украины, Дубоделов В. И., Куберский С. В. (2015)
Коновалов Ю. В. - Этапы развития мелкосортных, проволочных станов и литейно-прокатных агрегатов для производства мелкого сорта и катанки, Маншилин А. Г., Коренко М. Г. (2015)
Найдек В. Л. - Кластеры – структурные составляющие металлических расплавов, Мельник С. Г., Верховлюк А. М. (2015)
Петрищев А. С. - Влияние технологических параметров тепловой обработки заготовок из быстрорежущей стали на процессы окалинообразования (2015)
Грабовский Г. Г. - Автоматизированные системы защиты оборудования прокатных клетей от перегрузок и информационной поддержки процесса прокатки, Иевлев Н. Г. (2015)
Хохлов А. С. - Инженерный метод расчёта температурного режима прокатки на толстолистовых станах и станах Стеккеля (2015)
Помним Вадима Ивановича Большакова (2015)
Титул, зміст (2015)
Naidek V. L. - Some considerations of the mechanism of nodular graphite formation in cast iron, Verkhovliuk A. M. (2015)
Голуб Т. С. - Исследование возможностей повышения уровня остаточного марганца в металле при производственизкоуглеродистых марок стали, Семыкин С. И., Семыкина Е. В. (2015)
Поляков С. Н. - Изменение физических свойств легированных сталей при развитии высокотемпературной обратимой отпускной хрупкости, Верболоз В. Д. (2015)
Найдек В. Л. - Стойкость графитовых электродов при разной электрической мощности плазмотрона косвенного действия, Наривский А. В., Тарасевич И. Н., Тарасевич Н. И., Токарева О. О., Федоров В. В., Корниец И. В. (2015)
Калюжный П. Б. - Исследование метода управления процессом кристаллизации отливок в вакуумируемых формах, Шалевская И. А., Яковышин О. А. (2015)
Квасницкая Ю. Г. - Повышение эксплуатационных характеристик рабочих лопаток турбин современных промышленных газотурбинных двигателей (2015)
Поздравляем!80 лет С. В. Ладохину (2015)
Помним В. В. Парусова (2015)
Помним В. Л. Пилюшенко (2015)
Титул, зміст (2013)
Людина, яка випередила час (9 лютого Нобелівському лауреату Джозефу Стігліцу виповнилося 70 років) (2013)
Ермакова О. - "Качество жизни. зеленая экономика. Межмуниципальное сотрудничество" (2013)
Талант, помножений на працю і підкріплений харизмою (до 75-річчя академіка НААН України Бориса Пасхавера) (2013)
Відомому українському вченому та видатному громадському діячу, доктору економічних наук, професору Анатолію Івановичу Бутенку - 75! (2013)
Бардась В. - Как снизить ИТ-затраты в компании и достичь безотказности работы ИТ-оборудования? (2013)
Сабадаш В. - Екологічні конфлікти: чи будуть переможці у протистоянні за природні ресурси? (2013)
Попова О. - Забезпечення інноваційного розвитку: оцінки з позиції сталості й ризиків (2013)
Марченко О. - Напрями податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств, Ткаченко В. (2013)
Файчук О. - Сучасні тенденції розвитку пільгового банківського кредитування агропромислових підприємств Київської області (2013)
Андрєєва Н. - Маркетингові технології стратегічного екологічного управління сучасним підприємством: методи та інструментарій впровадження, Мартинюк О. (2013)
Яшкіна О. - Національна система стратегічних маркетингових досліджень науково-технологічного розвитку (2013)
Бозуленко О. - Міжнародна інвестиційна позиція й баланс поточних операцій країни: аналіз взаємозв’язків (2013)
Абдуллаева С. - О результатах трансформации отношений собственности в Азербайджане (2013)
Диха М. - Оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту як передумова соціально-економічного розвитку держави (2013)
Андриенко Н. - Профессиональное суждение при имплементации МСФО как фактор активизации инвестиционной деятельности (2013)
Левчук Н. - Наслідки здешевлення вартості продукції (2013)
Андрощук І. - Інституціоналізація сучасних форм інвестиційного забезпечення сфери водокористування: регіональний аспект (2013)
Бурковська І. - Економічне стимулювання ощадливого водокористування: інституціональне підґрунтя та методологічне забезпечення (2013)
Власюк О. - Глобалізаційний вимір функціонування корпоративних структур. Рецензія на монографію: Уманців Ю. М. Корпоративні структури у глобальному конкурентному просторі: монографія / Ю. М. Уманців. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 407 с. (2013)
Шапар А. - "Зелена економіка" як інтегруючий чинник сталого розвитку держави. Рецензія на монографію: "Зелена економіка" крізь призму трансформаційних зрушень в Україні" / Буркинський Б. В., Галушкіна Т. П., Реутов В. Є. - Одеса, 2011. - 348 с. (2013)
Бальзамо М. - Упрощенная методика работы с самопротравливающими фиксационными материалами (2015)
Шемехорн Б.Р. - Сравнение степеней поглощения фтора на начальных стадиях поражения эмали при использовании различных паст и гелей специального и общего пользования (2015)
Мазур І. П. - Оцінка факторів несприятливого перебігу генералізованого пародонтиту в пацієнтів з ревматоїдним артритом, Білозецький І. І. (2015)
Яковець О. В. - Вплив запальних захворювань тканин пародонту на перебіг вагітності в жінок (2015)
Димитрова А. Г. - Контролируемая индивидуальная гигиена полости рта – важный этап противовоспалительной терапии генерализованного пародонтита у лиц молодого возраста (2015)
Григ Н. І. - Ендогенна інтоксикація як фактор ризику в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (2015)
Оболонська Г. О. - Способи відновлення міжзубних сосочків при лікуванні апроксимального карієсу у хворих на генералізований пародонтит (2015)
Коваль Н. І. - Фотодинамічна терапія – самостійний метод лікування Herpes simplex Labialis, Вороніна І. Є., Муха А. М., Екта-Хадіян М. (2015)
Козловская Л. В. - Несовершенный амелогенез у детей: возможности повышения резистентности твердых тканей зубов, Белый А. Г., Михненок Ю. Ю. (2015)
Ципан С. Б. - Навчання дітей з аутизмом, як відвідувати стоматолога шляхом зорового сприйняття з використанням візуальних картинок з послідовністю дій, Якубова І. І., Стручек Н. В. (2015)
Тимофеев А. А. - Особенности гигиены полости рта при профилактике воспалительных осложнений при переломах нижней челюсти, Фесенко Е. И., Беридзе Б., Диасамидзе Л., Раквиашвилли Г. (2015)
Митин Ю. В. - Micetoma vs Aspergillus, или Не копай другому яму, Криничко Л. Р., Криничко Л. Р., Ливенцов В. Г., Аксенова Н. Г., Криничко Ф. Р., Мотайло А. В. (2015)
Тимофеев А. А. - Клиническое течение и хирургическое лечение гнойно-воспалительных заболеваний челюстей у людей, употребляющих наркотики (2015)
Палійчук І. В. - Визначення схильності до виникнення протезного стоматиту на основі показників місцевого імунітету, мікробіоценозу ротової порожнини та стану імунної системи в пацієнтів з частковими дефектами зубних рядів до протезування за допомогою знімних конструкцій зубних протезів (2015)
Ожоган З. Р. - Методика відновлення твердих тканин зуба при різних ступенях нахилу кореня й коронкової частини зуба, Виклюк І. В. (2015)
Якимець А. В. - Розповсюдженість і сучасні методи діагностики родженої відсутності латеральних різців на верхній щелепі (2015)
Дрок В. О. - Віддаленні результати лікування зубощелепних аномалій у пацієнтів, хворих на сколіоз (2015)
Тимофєєв О. О. - Особливості методичного підходу на післядипломному етапі до проведення курсів дентальної імплантації, Вєсова О. П., Камінський В. В., Ярифа М. О., Кривошеєва А. І. (2015)
Груздева А. А. - Применение методов активного обучения врачей-стоматологов в очной интернатуре (2015)
Титул, зміст (2015)
Шульженко Н. Г. - Ресурс диска паровой турбины с начальными дефектами в области разгрузочных отверстий при ползучести, Гонтаровский П. П., Матюхин Ю. И. (2015)
Гасанов Ш. Г. - Воздействие малых выточек и утолщений на рост когезионной трещины в пластине, растягиваемой двумя сосредоточенными силами (2015)
Мирсалимов В. М. - Минимизация параметров разрушения втулки фрикционной пары, Ахундова П. Э. (2015)
Лазарев И. В. - Проверка изгибной прочности проводников силовых трансформаторов при коротких замыканиях (2015)
Янчевский И. В. - К проблеме восстановления временной зависимости нестационарного воздействия, приложенного к упруго-деформируемому элементу конструкции (2015)
Pankratov A. V. - Optimal packing of convex polytopes using quasi-phi-functions, Romanova T. E., Chugay A. M. (2015)
Вакуленко К. В. - Изменение коэрцитивной силы при усталостных испытаниях образцов из стали 40Х, Казак И. Б., Безлюдько Г. Я., Ярещенко В. Г., Елкина Е. И. (2015)
Соловей В. В. - Исследование эффективности электродных материалов в электролизных системах с раздельным циклом генерации газов, Зипунников Н. Н., Шевченко А. А. (2015)
Abstract and References (2015)
Жалдак М. І. - Биков Валерій Юхимович – видатний український інформатик (2015)
Тесля Ю. Н. - Информационный фундамент будущего: технологии и взаимодействия, Тесля О. В., Кубявка Л. Б. (2015)
Шакотько В. В. - Елементи інформології в шкільному курсі інформатики (2015)
Рамський Ю. С. - Професійна діяльність вчителя в епоху інформатизації освіти (2015)
Горошко Ю. В. - Про часову складність алгоритмів (2015)
Біляй Ю. П. - Використання віртуалізованих робочих столів у навчальному процесі (2015)
Кузьміна Н. М. - Деякі методичні аспекти навчання основ теорії і методів оптимізації з комп’ютерною підтримкою (2015)
Рафальська М. В. - Формування компетентностей у галузі алгоритмізації та програмування майбутніх вчителів інформатики у процесі навчання операційних систем (2015)
Кобильник Т. П. - Використання сервісу Wolfram|Alpha для розв’язування задач інтегрального числення функції однієї змінної, Вдовичин Т. Я. (2015)
Рєзіна О. В. - Комплексні завдання як засіб оцінювання дидактико-методичних компетентностей майбутніх учителів інформатики, Лупан І. В. (2015)
Підгорна Т. В. - Педагогічна інформатика як наука і як навчальна дисципліна (2015)
Франчук Н. П. - Загальна характеристика технологій комп’ютеризованого перекладу і опрацювання текстів та способи їх впровадження в навчальний процес у вищих педагогічних навчальних закладах (2015)
Олексюк В. П. - Застосування віртуальних хмарних лабораторій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики (2015)
Покришень Д. А. - Теоретичні та практичні основи розробки освітніх Інтернет-ресурсів (2015)
Косова К. О. - Навчальний курс "Мова розмітки гіпертексту HTML. Розробка веб-сторінок" для бакалаврів напряму підготовки "Туризм" (2015)
Ніколаєв К. Д. - Методичні особливості використання дистанційних освітніх технологій при підвищення кваліфікації менеджерів туристичного бізнесу (2015)
Листопад В. В. - Про нелінійне програмування (2015)
Мукій Т. В. - Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання інформатики учнів середньої школи на засадах гуманної педагогіки (2015)
Бугаєць Н. О. - Засоби програми Maxima для створення графічних зображень та математичних досліджень (2015)
Єфименко В. В. - Дистанційна підтримка курсу "Комп’ютерна математика" у педагогічному університеті (2015)
Гриб’юк О. О. - Процес розгортання хмарного середовища навчального закладу в контексті підтримки безпеки мережі (2015)
Болілий В. О. - Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету, Копотій В. В. (2015)
Галицький О. В. - Web-орієнтовані комп’ютерні системи для управління інформаційними ресурсами в освітніх закладах (2015)
Тукало С. М. - Підхід до вибору платформи для впровадження системи електронного документообігу в наукових установах (2015)
Диховичний О. О. - Комплексна методика аналізу якості тестів з вищої математики, Дудко А. Ф. (2015)
Микитенко П. В. - Сучасні комп’ютерно-орієнтовані технології освітніх вимірювань: аналіз, порівняння та вибір (2015)
Заїка С. К. - Використання комп’ютерних технологій в (ре)абілітації дітей з порушенням слуху (2015)
Олексюк О. Р. - Модель використання системи DSpace для активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики (2015)
Підгорна А. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі виконання проектів з архітектурного проектування (2015)
Русіна Н. Г. - Аналіз результатів педагогічного експерименту формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців (2015)
Закусило А. І. - Про використання комп’ютерних програм для розв’язування транспортних задач (2015)
Мельничук Т. В. - Майстер-клас зі створення комп’ютерних ігор як засіб мотивації навчально-пізнавальної діяльності школярів з інформатики, Кашина Г. С. (2015)
Подмогильная Н. В. - Пушкинизм А. И. Куприна (2015)
Храброва Г. М. - Художні стратегії формування іміджу королеви Єлизавети в літературі англійського ренесансу, Черняк Ю. І. (2015)
Москвітіна Д. А. - Рецепція В. Шекспіра в культурі американського просвітництва (на матеріалі творчості Дж. Адамса) (2015)
Лазаренко Д. М. - Зсув оповідного фокусу як стратегія переосмислення гамлетівського сюжету в романі Лізи Фідлер "Побачення з Гамлетом: історія Офелії”, Дощенко О. Г. (2015)
Балюта Е. Г. - Формування суспільства "стійкого розвитку” та мовні новоутворення (2015)
Брутман А. Б. - Технології роботи з медіатекстом у контексті формування вторинної мовної особистості в процесі викладання іноземної мови професійного спілкування (2015)
Козьмик Г. О. - Специфіка функціонування неологізмів "сімейної” сфери в сучасній англійській мові (2015)
Агарков О. А. - Сепаратизм у соціологічному дискурсі: теоретико-методологічний аспект (2015)
Галацька В. Л. - Специфіка вияву інтермедіальності в сучасній театральній публіцистиці України (на матеріалі друкованих видань (2015)
Обласова О. І. - Соціальна реклама в США та Україні періоду кризових воєнних ситуацій (2015)
Терханова О. В. - Образні звороти як комунікативна ознака мови ЗМІ (2015)
Глушко О. О. - Складені слова як один з продуктивних способів словотвору сучасної англійської мови (2015)
Суханова К. Ю. - Соціолект Кокні та проблема його перекладу (2015)
Відомості про авторів (2015)
Киричок П. - Шановні колеги! (2015)
Киричок Т. Ю. - Вплив явища перебивання фарби на зворот на достовірність визначення зношеності під час автоматизованого сортування банкнот (2015)
Морфлюк В. Ф. - Метод статистичного оцінювання та визначення часових параметрів моделей суміщення фарб у друкарських машинах, Карпенко І. С. (2015)
Киричок Т. Ю. - Система забезпечення якості офсетного друку, Клименко Т. Є. (2015)
Zorenko Ia. V. - Halftone imprint’s parameters in modern methods of color reproduction (2015)
Skyba V. M. - Printing stability of offset printing plates (2015)
Хмілярчук О. І. - Особливості додрукарської підготовки кольорових оригіналів для відтворення репродукцій трафаретним способом друку, Чепурна К. О., Болюта Ю. Ю. (2015)
Слободян М. О. - Профілювання друкувальних пристроїв для підвищення якості кольоровідтворення, Зоренко О. В., Байдак О. Ю. (2015)
Кушлик-Дивульська О. І. - Математична теорія оптимального керування в практичних задачах, Кушлик Б. Р. (2015)
Кохановський В. О. - Паралельна підготовка друкованого науково-технічного документа та його електронних версій (2015)
Зигуля С. М. - Параметрична система технологічного процесу двобічного друкування (2015)
Гавриш А. П. - Стрічкове алмазно-абразивне полірування деталей обертання зі зносостійких композитів на основі алюмінію для поліграфічних машин, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Зигуля С. М. (2015)
Андрійчук М. Т. - Видавнича справа у підрадянській Україні у міжвоєнний період (2015)
Хиун Ким Бионг - История корейской печати, ее статус в современном мире и направления развития, Ли Мин Хи (2015)
Бефани А. А. - Социально-психологические факторы формирования инновационного потенциала организации (2010)
Гугнін Е. А. - Генезис поняття "фізичний простір" в світовій соціологічній науці (2010)
Маляренко В. В. - Фактор местной власти в повседневности населения региона (2010)
Скорынина-Погребная О. В. - Символическое пространство формирования экономической элиты (2010)
Туленков М. В. - Організаційні основи соцілального управління: парадигми становлення та перспективи розвитку (2010)
Чудовська-Кандиба І. А. - Онтологічний рівень осмислення феномена реклами (2010)
Швець Л. М. - Теоретико-методичні напрацювання у сфері стратегічного управління в контексті інвайронментальної зумовленості виробничої організації (2010)
Яненко Я. В. - Гедонистические ценности в рекламе (2010)
Акімова Л. Н. - Гендерні стереотипи і гендерна ідентичність особистості (2010)
Базиленко А. К. - Громадські ініціативи людей з обмеженими фізичними можливостями (2010)
Крячко В. І. - Соціодіагностичні аспекти української ментальності в соціальному просторі (2010)
Скорынина-Погребная О. В. - Саморегуляция поведения как составляющая жизненных стратегий студенческой молодежи (2010)
Тащенко А. Ю. - Візуальні культурні коди як засоби репрезентації соціальних статусів (2010)
Фудорова О. М. - Роль університетської освіти у формуванні соціального статусу особистості: основні концептуальні підходи (2010)
Чудовська-Кандиба І. А. - Суб’єкт в рекламних практиках (2010)
Бригадир І. В. - Щодо питання системи екологічного права (2015)
Бунечко В. І. - Виникнення і розвиток адміністративно-деліктних правовідносин (2015)
Ваксман Р. В. - Проблеми господарсько-правового забезпечення надання рекламних послуг (2015)
Василенко М. Є. - Щодо правової цінності категорії "моральні засади суспільства" (2015)
Грін О. О. - Нормативно-інституційний механізм організації державної влади на Закарпатті у складі Угорщини (1939–1944 роки) (2015)
Дабіжа Д. В. - Шляхи підвищення рівня достовірності інформації в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі ОВС України (2015)
Даниленко О. В. - Щодо поняття грошей у цивільному праві (2015)
Денега О. П. - Кримінально-правова кваліфікація незаконного збагачення за об’єктом (2015)
Денисенко А. П. - Сутність функцій діяльності суб’єктів організації громадського контролю у сфері державного управління (2015)
Добровольський С. В. - Гарантії процесуального статусу слідчого у кримінальному процесі України: історичний аспект (2015)
Дубас Т. В. - Історичний генезис звільнення працівників (2015)
Дучал О. Ф. - Суб’єктний склад правовідносин з видачі заставних за участю державних та комунальних підприємств (2015)
Заклюка А. В. - Висновок експерта як доказ у кримінальному процесі (2015)
Заліско О. І. - Предмет злочинів проти правосуддя (2015)
Зозуля О. І. - Особливості конституційно-правового статусу Канцелярії Президента Республіки Польща (2015)
Ільїна О. В. - Окремі правові аспекти оцінки продовольчої безпеки в Україні (2015)
Іншин М. І. - Правове регулювання гарантійних та компенсаційних виплат на основі міжнародного досвіду (2015)
Коваленко К. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання дисциплінарної відповідальності працівників правоохоронних органів (2015)
Коваль І. Ф. - Щодо застосування поняття "організаційно-правова форма" в Господарському кодексі України, Щербакова Н. В. (2015)
Ковтун В. І. - Гарантування суверенітету органами конституційної юрисдикції європейських країн (2015)
Конюхова О. В. - Заявление как повод для рассмотрения дел антимонопольными органами (2015)
Котенко А. М. - Особливості оподаткування пенсій в аспекті принципів податкового законодавства (2015)
Кульчій О. О. - Правове регулювання державної політики у сфері мас-медіа України (2015)
Лушпаєв С. О. - Поняття продовольчої безпеки за законодавством зарубіжних держав (2015)
Матвеева Т. А. - Становление и развитие украинского казачества (2015)
Матюхіна Н. П. - До проблеми формування ефективної системи забезпечення національної безпеки (окремі умови та шляхи) (2015)
Озар В. Г. - Особливості тактики допиту потерпілого від катування (2015)
Пасєка В. П. - Адміністративно-правові та гуманітарні заходи щодо захисту населення під час врегулювання внутрішнього озброєного конфлікту (2015)
Пахомов В. В. - Адміністративно-правове регулювання земельних відносин в Україні: поняття, завдання та функції (2015)
Пєтков С. В. - Щодо окремих питань визначення адміністративних процедур у контексті проекту Закону України "Про адміністративну процедуру", Золотарьова М. К. (2015)
Попова С. М. - Шляхи вдосконалення судово-правової системи в Україні (2015)
Процюк І. В. - Парламентсько-президентська республіка: ознаки та особливості (2015)
Ральченко І. М. - Кримінальна відповідальність за злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (досвід порівняльно-правового аналізу) (2015)
Рось Г. В. - Особливості правового регулювання підстав до закриття кримінального провадження (2015)
Садикова Я. М. - Правові презумпції у справах про захист авторських прав (2015)
Таран Д. П. - Захист конституції: основні сучасні підходи (2015)
Тягло О. В. - До визначення юридичної логіки (2015)
Харенко О. В. - Місце друкованих засобів масової інформації в інформаційному середовищі України: правовий аспект (2015)
Ярема В. А. - Історичний генезис становлення та розвитку трудових прав суддів у світі та Україні (2015)
Криницький І. Є. - Видатне дослідження сучасної української правової доктрини: рецензія на монографію "Правова доктрина України" (2015)
Куцова В. З. - Влияние термической обработки на структуру и фазовый состав в высокохромистых чугунах, Ковзель М. А., Гребенева А. В. (2009)
Калинин В. Т. - Роль тугоплавких наночастиц в модифицирующих процессах при кристаллизации чугунных отливок, Кондрат А. А. (2009)
Куцова В. З. - Вплив водневої обробки (гідрування) на структуру та властивості промислового поршневого заевтектичного силуміну типу АК18, Носко О. А., Шерстобитова А. С. (2009)
Луценко В. А. - Особенности фазовых превращений в высокоуглеродистой стали, легированной хромом, Евсюков М. Ф., Луценко О. В., Панфилова Т. Н. (2009)
Путноки А. Ю. - Исследование влияния параметров горячей прокатки на структуру и свойства ультранизкоуглеродистой автолистовой стали, Тилик В. Т., Куцова В. З., Котова Т. В., Иванченко В. Г. (2009)
Федоркова Н. М. - З'ясування причин тріщиноутворення у композитних валках та оптимізація їх хімічного складу, Балакін О. А., Напханько О. І., Скрипкіна К. С. (2009)
Куцова В. З. - Влияние гидроциркуляционной обработки расплава на формирование структуры и свойств металла отливок из комплекснолегированного силумина типа АК7ч, Аюпова Т. А. (2009)
Шпортько А. Ю. - Структура тонких быстрозатвердевших пленок эвтектического силумина (2009)
Реферати (2009)
Гірін О. Б. - Дослідження впливу флюсу на паяльність хромованої консервної жерсті, Захаров І. Д., Овчаренко В. І. (2009)
Федоркова Н. Н. - Сравнительные исследования состава и свойств современных титансодержащих добавок (2009)
Большаков В. И. - Вариант закалки среднеуглеродистых сталей в условиях всестороннего сжатия, Воробьев Г. М., Хохлова Т. С. (2009)
Синицина Ю. П. - Пірит як вихідний катодний матеріал у хімічних джерелах струму (2009)
Демченко Е. И. - Воздействие кристаллизации углеродных нанотрубок на процесс алюминия, Стовпченко А. П., Демченко С. Е. (2009)
Вакуленко І. О. - Аналітичне дослідження діаграм циклічного навантаження, Чайковський О. .О (2009)
Пинчук С. И. - Исследование текстуры алюминиевой фольги, применяемой в качестве металлической подложки для получения катодных материалов современных ХИТ, Левко Е. Н. (2009)
Калинин В. Т. - Особенности строения ультра- и нанодисперсных модификаторов, полученных плазмохимическим синтезом, Хрычиков В. Е., Кондрат А. А. (2009)
Шпортько А. Ю. - О структурных превращениях в эвтектическом силумине (2009)
Петров С. С. - Температурная зависимость кинетических параметров расплавов силуминов (2009)
Реферати (2009)
Шаповалова О. М. - Влияние химического состава на механические свойства сталей массового производства, Маркова И. А., Ивченко Т. И. (2009)
Большаков В. И. - Текстурные характеристики толстолистового проката стали 06Г2МТФБР, Брюханов А. А., Иовчев С. И., Чепок О. Л. (2009)
Калинушкін Є. П. - Металографічний аналіз макроструктури поверхні композитних покриттів, отриманих методом високоенергетичного впливу, Синицина Ю. П., Підгорна К. Д. (2009)
Калинушкин Е. П. - Исследование влияния скорости охлаждения под закалку из жидкого состояния на процессы структурообразования в инструментальных порошковых сталях, Балакин А. А., Федоркова Н. Н. (2009)
Федоркова Н. Н. - Исследование химического состава и механических свойств стали 23Г2А после внепечной обработки различными титансодержащими добавками (2009)
Захарченко И. Г. - Анизотропия упругих свойств альфа-сплавов титана и их монокристальные характеристики, Брюханов П. А., Волчок Н. А. (2009)
Луценко В. А. - Влияние скорости охлаждения на структурообразование и свойства углеродистой хромомолибденовой стали, Голубенко Т. Н., Евсюков М. Ф., Сивак А. И. (2009)
Богачов Д. Г. - Дослідження можливості одержання композитів із залізною матрицею і вуглецевими нанотрубками, Стовпченко Г. П., Шеллер П., Волкова О., Демченко Є. І. (2009)
Мазур В. И. - Микроструктура, фазовый состав и свойства поршней малогабаритных двигателей, Капустникова С. В., Шпортько А. Ю., Бондарев С. В., Крачковская И., Картовая Т. (2009)
Петров С. С. - О политипизе углерода и кремния, Пригунова А. Г., Ключник Д. Н., Пригунов С. В. (2009)
Реферати (2009)
Квас О - Організаційно-педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників засобами ігрової діяльності, Айзенбарт М (2015)
Лодатко Є. - Інформаційно-технологічна компетентність як основа підготовки майбутніх інженерів-педагогів до розвитку технічної творчості учнів (2015)
Шпак О. - Авторська концепція підготовки викладачів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій, Романова Г., Варецька О. (2015)
Бартків О. - Метод проектів у процесі професійної підготовки педагогів вищої школи, Дурманенко Є. (2015)
Хоменко В. - Використання лінійних функціональних моделей під час дуального навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2015)
Сарієнко В. - Особливості використання інформаційних технологій у початковій школі (2015)
Пагута М. - Вимоги до вчителя та його підготовки крізь призму педагогічних поглядів Августина Волошина (2015)
Івахова К. - Композитори Хмельниччини (авторська та музично-педагогічна діяльність) (2015)
Гончар Н. - Шляхи оптимізації педагогічної взаємодії викладача й студента в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів (2015)
Галушко С. - Методична система навчання аналітичної хімії у вищому навчальному закладі (2015)
Бурова Е. - Формування в студентів-філологів умінь і навичок викладання української мови в школі (2015)
Ромащенко І. - Мотивація як умова формування навичок дослідницької діяльності студентів (2015)
Столяр В. - Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення математики (2015)
Блощинський І. - Критерії та показники компонентів професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки з використанням технологій дистанційного навчання (2015)
Мозолюк-Коновалова О. - Роль кольору в образотворчій діяльності дітей дошкільного віку (2015)
Осьмак Т. - Формування поліхудожньої компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2015)
Заліток Л. - Досвід ВО Сухомлинського з індивідуалізації та диференціації шкільного навчального процесу (2015)
Szymaсska M. - Refleksje kardynaі Gerhard Ludwig Mыller, "Ubуstwo” (2015)
Найда В. - Періодизація та тенденції розвитку музичної освіти Подільського краю наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Ткаченко К. - Особенности читательского восприятия художественного произведения (на примере "Капитанской дочки” АС Пушкина) (2015)
Сараєва О. - Розробка питань дитячого колективу в УРСР (60 – 80-ті рр ХХ ст) (2015)
Гатрич І. - Підготовка студентів до роботи звукорежисера у студії звукозапису (2015)
Розман І. - Особливості шкільних виставок у Закарпатті (1919 – 1938 рр) (2015)
Осадець М. - Особливості тактичної підготовки футболістів (2015)
Преснер Р. - Андрагогіка як теоретична основа навчання іноземних мов дорослих в системі післядипломної освіти (2015)
Брушневська І. - Діагностика сформованості операцій ймовірного прогнозування у дітей п’ятого року життя (2015)
Васюк О. - Понятійно-категоріальні аспекти соціального виховання, Виговська С. (2015)
Mazur J. - Kidults as a phenomenon of postmodernity (2015)
Кащук М. - Методи правового виховання страршокласників у виховній роботі загальноосвітньої школи другої половини ХХ століття (2015)
Поліщук О. - Педагогічні детермінанти формування правової компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності аграрної галузі (2015)
Кошура А. - Нормативно-правові аспекти організації системи вищої освіти Польщі в світлі завдань фізичного виховання студентської молоді (2015)
Душечкіна Н. - Пріоритетне місце екологічного світогляду особистості у розв’язанні екологічних проблем (2015)
Гудзь В. В. - Втрати українського селянства від Голодомору в дзеркалі сучасної історіографії (2015)
Демуз І. О. - Діяльність сільськогосподарських наукових товариств України XIX - початку XX ст. в історико-аграрних студіях дорадянського та радянського періодів (2015)
Жиленкова І. М. - Зовнішня торгівля України кінця XIX - початку XX ст. та інтереси промислово-аграрного капіталу в оцінках істориків 1917 - 1927 рр. (2015)
Лазуренко Ю. М. - Розвиток продуктивних сил сільського господарства України періоду непу в контексті діяльності сільгоспкооперації: історіографічний аспект (2015)
Михайлюк Ю. М. - Стратифікація населення Великого князівства Литовського у візії М. І. Петрова (2015)
Бей Р. В. - Наукова школа вчених-механізаторів у галузі тваринництва (2015)
Бородай І. С. - Становлення наукових основ штучного осіменіння в Україні (2015)
Чабан А. Ю. - Хліборобські традиції українців у Республіці Казахстан (2015)
Берестовий А. І. - Реформування системи прямого оподаткування українського селянства Російської імперії в останній третині XIX - на початку XX ст. (2015)
Верховцева І. Г. - Селянська бюрократія в самоврядуванні селян у Російській імперії другої половини XIX - початку XX ст. : ідейно-теоретичні аспекти (2015)
Волос О. В. - Виробництво сільськогосподарської техніки в Миколаєві (остання третина XIX - початок XX ст. ) (2015)
Галатир В. В. - Залучення місцевою владою селянства до подолання кризи в цукровій галузі на Правобережжі у квітні - грудні 1918 р. (2015)
Дудяк О. А. - Структура землеволодіння українського та польського селянства Львівського повіту в 1930 роках: порівняльний аналіз (2015)
Єрмілов В. С. - Боротьба херсонської земської медицини з епідемічними хворобами (2015)
Захарченко М. В. - Лікувальна мережа та медично-санітарна справа в українському селі в доколгоспний період (2015)
Комарніцький О. Б. - Організація та проведення сільськогосподарської практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережжя (20-30-ті рр. XX ст. ) (2015)
Корицький І. С. - Передумови виникнення та розвитку сільськогосподарської кооперації на Півдні України наприкінці XIX ст. (2015)
Корновенко С. В. - Селянська революція 1917 - 1921 рр. : ліквідація поміщицького землеволодіння в Україні (2015)
Кухаренко А. А. - Благотворительная деятельность крестьянского поземельного банка на территории Беларуси (1906 - 1914 гг. ) (2015)
Лазуренко В. М. - Роль українського фермерства в розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства в добу непу (2015)
Малиновська Т. В. - Цивільне судочинство в колоніях іноземців на території Російської імперії (2015)
Малиновський Б. В. - Початок переговорів про надання центральними державами військової допомоги УНР (Брест-литовськ, лютий 1918 р. ) (2015)
Мартинюк Я. М. - Структура сільського самоврядування на Волині в другій Речі Посполитій (2015)
Священко З. В. - Проблема реформування селянського управління в проекті аграрної реформи редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ Російської імперії (2015)
Сливенко В. А. - Заходи боротьби зі службовою злочинністю в органах міліції УСРР у 1920 рр. (2015)
Булах Т. Д. - Розвиток сільської кіномережі в добу "відлиги" (на прикладі центральних областей Української РСР), Морозов А. Г. (2015)
Киридон П. В. - Порушення законності та зловживання владою сільської правлячої номенклатури Української РСР у повоєнне двадцятиріччя (1945 - 1964 рр. ) (2015)
Кулікова Т. О. - Теоретична та практична розробка ідей передачі сільськогосподарської техніки у власність колективних господарств (2015)
Майборода О. Л. - Шляхи формування сільської інтелігенції Волині впродовж 1960-1980 рр. (2015)
Перехрест О. Г. - Налагодження ветеринарної протиепізоотичної роботи у тваринницькій галузі сільського господарства України в 1943 - 1945 рр. (2015)
Тимків І. В. - Вплив соціально-економічних чинників на динаміку сільського населення Тернопільської області в 50 - 60 рр. XX ст. (2015)
Тітіка О. О. - Роль місцевої промисловості України в соціально-економічному виродженні села в 1946-1950 рр. (2015)
Чепурда Г. М. - Створення системи полезахисних лісосмуг в Україні відповідно до "великого плану перетворення природи" (2015)
Шугай Л. Г. - Підсумки освоєння цілинних та перелогових земель у Казахстані за перші 7 років цілинної епопеї (2015)
Алексєєв В. - Початки філософських поглядів на суспільні процеси та державу: учення Сократа (2015)
Бегей І. - Основні складові сучасних моделей державного управління (2015)
Гройсман В. - Процеси централізації та децентралізації в сучасному державному управлінні (2015)
Воронов О. - Інтерпретація поняття "управлінське рішення" у сфері державного управління (2015)
Письменний І. - Вплив публічного управління на сучасні процеси суспільного розвитку (2015)
Трещов М. - Децентралізація як засіб ресурсної самодостатності територіальних громад: теоретичний аспект (2015)
Штогрин О. - Формування концепції репродуктивного здоров’я в контексті прав людини в міжнародній правовій практиці: державно-управлінський аспект (2015)
Шеломовська О. - Державне управління вищою освітою: методологічні підходи (2015)
Беззубко Б. - Удосконалення діяльності органів державної влади у сфері стратегічного планування розвитку територій (2015)
Волошин О. - Механізми державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні (2015)
Драган І. - Роль держави в гармонізації еколого-економічних інтересів у системі природокористування (2015)
Котелевець Д. - Архітектура електронної взаємодії органів публічної влади: міжнародний досвід (2015)
Котик Л. - Реалізація компетентнісного підходу в публічному управлінні: теоретичний аспект (2015)
Кринична І. - Державне регулювання реформування галузі охорони здоров’я в Україні: аналіз очікуваних результатів реалізації реформ (2015)
Кульгінський Є. - Механізми децентралізації державного управління системою охорони здоров’я: європейський досвід (2015)
Матвейчук Л. - Е-урядування країн Балтії: досвід для України (2015)
Маєв А. - Державна регіональна політика в Україні: передумови, цілі, законодавче забезпечення (2015)
Михайленко О. - Трансформація аксіологічних настанов інституту сім’ї як чинник визначення напрямів державної сімейної політики (2015)
Нагорнічевський О. - Державне управління реформуванням системи тилового забезпечення Збройних сил України в контексті досвіду країн НАТО (2015)
Подп’ятнікова А. - Розвиток транзитного потенціалу в Україні: сучасні тенденції (2015)
Попов С. - Децентралізація на засадах програмно-цільового бюджетування: досвід для України, Голинська О. (2015)
Саєнко О. - Державне регулювання розвитку автомобільних перевезень в Україні, Ольмезов В., Машненков К. (2015)
Ульянченко Ю. - Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень у державному управлінні: нові методологічні підходи, Гнатенко А. (2015)
Щербина С. - Державне регулювання аграрного сектору в контексті забезпечення енергетичної безпеки України (2015)
Пархоменко-Куцевіл О. - Теоретико-методологічний аналіз розвитку системи державної служби України (2015)
Сорокіна Н. - Напрями запобігання корупції в органах публічної влади на сучасному етапі державотворення (2015)
Сурай І. - Кадрові служби органів державної влади в контексті модернізації законодавства України про державну службу (2015)
Шпортюк Н. - Організаційно-правові засади муніципального господарювання в країнах ЄС: досвід для України (2015)
Відомості про авторів (2015)
Василенко О. М. - Проблема соціальної відповідальності в українській педагогіці (середина ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Стражнікова І. В. - Вивчення історично-педагогічних аспектів фізичного виховання учнівської молоді в західному регіоні України вітчизняними дослідниками в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2015)
Винничук О. Т. - Форми виховної роботи з учнівською молоддю в Кременецькому ліцеї (1805–1833 роки) (2015)
Потапюк Л. М. - Діяльність жіночих громад в Україні як джерело забезпечення ґендерного паритету (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття) (2015)
Войтовська О. М. - Дистанційна форма навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Кобернік С. Г. - Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів з методики навчання географії у контексті розвитку вищої школи в Україні (2015)
Галаманжук Л. Л. - Концепція розвитку превентивної рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять фізичною культурою (2015)
Жаркова І. І. - Формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів шляхом використання проектної технології (2015)
Прозар М. В. - Адаптація учнів перших класів до навчальної діяльності в початковій школі (2015)
Ковтонюк М. М. - Концепція фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього вчителя математики (2015)
Водяна В. О. - Виховна технологія "Культурно-мистецькі програми": алгоритм реалізації структурних компонентів (2015)
Коваленко Д. В. - Професійно-правова компетентність майбутнього інженера-педагога як результат професійно-правової підготовки фахівця (2015)
Ярощук І. Д. - Сутність комунікативної культури економіста (2015)
Вовк О. І. - Розвиток іншомовної стилістичної компетенції майбутніх філологів: граматичний аспект (2015)
Кирикилиця В. В. - Формування іншомовних знань і навичок студентів немовних спеціальностей у процесі роботи зі словниками (2015)
Русалкіна Л. Г. - Структурні елементи формування умінь англомовного ділового спілкування у майбутніх лікарів (2015)
Гриджук О. Є. - Вивчення структурно-словотвірних особливостей термінів деревооброблення у курсі "Фахова термінологія" (2015)
Палієнко А. М. - Система вправ для формування іншомовної медіакомпетентності майбутніх журналістів, Семенова М. Г. (2015)
Микитенко Н. О. - Якісні показники ефективності технологій формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю (2015)
Oliynyk I. D. - Giving and receiving constructive feedback, Hanlet N. (2015)
Шульга І. М. - Вплив ґендерних наставновлень вчителя на формування валеологічної культури молодших школярів (2015)
Парфанович І. І. - Диференційованість характеристики психолого-педагогічних особливостей дівчат за ступенем соціально-педагогічної занедбаності (2015)
Северинчук Л. А. - Формування культури родинних взаємин як пріоритетний напрямок сімейного виховання в сучасному соціокультурному просторі (2015)
Бєлова В. В. - Моделі внутрішкільного менеджменту в Англії (2015)
Янкович І. І. - Періодизація розвитку підготовки майбутніх учителів у педагогічних вищих навчальних закладах Польщі до виховної роботи з учнями (1945–2012 роки) (2015)
Харченко Т. Г. - Розвиток післядипломної педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття (2015)
Назаревич Л. Т. - Упровадження методів ейдетики під час занять з української мови як іноземної (2015)
Пацюк В. С. - Регіональні особливості підготовки фахівців сфери туризму (на прикладі міста Кривий Ріг) (2015)
Daszykowska A. - Creativity – prerequisite for the development and quality of human life (2015)
Яременко Л. А. - Реалізація функцій організації дозвілля і формування творчих здібностей особистості учня в позашкільній освіті (2015)
Кокор М. М. - Сучасні виклики у діяльності викладачів англійської мови за професійним спрямуванням у вищій школі (2015)
Батрак Т. В. - Естетичне виховання студентів засобами зарубіжної художньої культури як міждисциплінарна проблема (2015)
Шеремет І. В. - Фізична культура в соціально-побутовій сфері студентської молоді (2015)
Савич В. І. - Накопичувальні програми іпотечного кредитування комерційних банків України (2012)
Коляденко С. В. - Інвестиційна політика як складовий елемент розвитку сільськогосподарського машинобудування (2012)
Романова Т. В. - Програма розвитку інвестиційного потенціалу регіону як складова досягнення синергетичного ефекту (2012)
Гончар О. В. - Забезпечення якості дизайну вибірки для обстеження капітальних інвестицій (2012)
Мелещенко А. И. - Современные тенденции движения и распределения прямых иностранных инвестиций (пии) в условиях глобализации мировой экономики (2012)
Копельчук В. П. - Особливості інвестицій підприємств легкої промисловості (2012)
Савіна Г. Г. - Математичне обгрунтування оптимального періоду впровадження технологічних інновацій, Коровіна О. В. (2012)
Жежуха В. Й. - Класифікація технологій оцінювання інноваційності технологічних процесів промислових підприємств, Петришин Н. Я., Мельник Л. І. (2012)
Харчук Т. В. - Теоретичні засади вартісно-орієнтованого управління інноваційною діяльністю підприємства (2012)
Іртищева І. О. - Лізингові операції як вид інвестиційної діяльності: національний та міжнародний досвід, Смелянець Т. В., Наголюк К. А. (2012)
Осацька Ю. Є. - Особливості інвестування підприємств України в умовах економічного відновлення, Овсієнко К. (2012)
Бауліна Т. В. - Основні засади процесу комерціалізації інтелектуального потенціалу суспільства (2012)
Гривківська О. В. - Оцінка існуючих підходів до бізнес-планування господарської діяльності туристичних підприємств, Лосєва Х. Г. (2012)
Кобржицький В. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму, Ткачук С. І. (2012)
Сергієнко О. М. - Оплата праці і трудові відносини на сучасному етапі (2012)
Жигірь А. А. - Концептуальні основи стратегічного менеджменту розвитку підприємництва (2012)
Жукова Л. М. - Інституційні ефекти розвитку корпоративного сектора економіки в Україні (2012)
Хлівна І. В. - Проблеми кредитування малих підприємств (2012)
Зінченко Т. Є. - Капіталізація земель в агломераційних системах (2012)
Саранчук А. О. - Національний ринок зерна в умовах сучасної економічної нестабільності (2012)
Мельник Д. С. - Фінансові ризики та їх розвиток у ході еволюції світової валютної системи (2012)
Мураєв Є. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку системи теплозабезпечення України (2012)
Шелест О. В. - Теоретичні та прикладні аспекти реструктуризаційного подолання кризових явищ на підприємстві з надання транспортних послуг (2012)
Сергійчук І. І. - Сутність та складові механізму управління масштабами діяльності підприємств (2012)
Соломіна Н. Ю. - Алгоритм визначення типу політики управління оборотним капіталом підприємств (2012)
Федоренко М. С. - Особливості функціонування ринку фінансових послуг в Україні (2004—2011 роки) (2012)
Мироненко М. Ю. - Тенденції формування конкурентоспроможності України на основі реалізації ефективної регіональної політики (2012)
Клименко О. В. - Право на медичну допомогу в міжнародному праві (2012)
Данильчук І. А. - Інтегральна інформаційна модель управління системою охорони здоров'я військово-морських сил збройних сил України (2012)
Міокова Н. В. - Аналіз стратегічних напрямів державної політики співробітництва України з європейським банком реконструкції та розвитку у сфері інвестиційного розвитку (2012)
Підмогильний О. О. - Реалізація державної політики щодо функціонування системи закупівель за державні кошти в Україні: аналіз поточного стану та пріоритетні напрями удосконалення механізмів її регулювання (2012)
Окорокков В. Б. - Структурирование мифа и первичные формы мифологического мышления в концепции К.Леви-Строса (2011)
Панфілов В. О. - Філософія науки (математики): генеза, форми і засоби взаємодії (2011)
Бузский М. П. - Философские аспекты управления инновационным развитие российского образования (2011)
Осетрова О. О. - Російська інтелігенція та суїцид (2011)
Шевцов С. В. - Образование как фактор интграции культур (2011)
Аврахова Л. В. - Становление даилогической философии М. М. Бахтина (2011)
Айтов С. Ш. - Історично-антропологічні епістемологічні підхди у філософії культури Й. Гойзінги та розвиток історичної антропології і філософії науки (2011)
Андруцька Я. В. - Духовні аспекти життя у добу Київської Русі (2011)
Боревой М. Б. - О понятии "екзистенция" в философии С. Кьеркегора (2011)
Власова О. П. - Стереотип "незаметной женщины" в современном культурном дискурсе Украины (2011)
Глущенко І. С. - Формування і становлення соціально-філософської теорії Дмитра Донцова (2011)
Гордиенко В. С. - Кордоентризм и проблема познания в условиях современности (2011)
Грабовська І. М. - Деякі соціофілософські та світоглядні аспекти обгрунтування гендерної політики сучасної української держави (2011)
Данканіч Р. І. - Співвідношення філософії та релігії в метафізичних поглядах Ніцше (2011)
Евтушенко Р. А. - Образование, личность, культура: исторический взгляд (2011)
Заец О. Н. - Экзистенциально-феноменологические предпосылки современной философской антропологии (2011)
Зайцева М. В. - Проблема отчуждения как феномен современного общества в философии Э. Фромма (2011)
Закревский В. Э. - Социальный и философский посмодернизм (2011)
Иванченко Д. А. - Джордж Герберт Мид и процессуальная философия (2011)
Ковнєров О. Є. - Місце управлінських функцій у філософії середніх віків та епохи Відродження (2011)
Ковнєров О. О. - Історико-філософський аспект проблеми справедливості в античній філософії (2011)
Кострюкова Л. О. - Истина и правда. Правда как мировоззренческий аналог истины (2011)
Кримчак Л. Ю. - Психолого-педагогічний супровід як соціально-педагогічна умова адаптації учнів-сиріт до навчання у професійно-технічних навчальних закладах (2011)
Кулик О. В. - Філософські погляди Йогана Лотського (2011)
Лисоколенко Т. В. - Концепт віри в академічній філософії Украхни ХІХ ст. (2011)
Мешков И. М. - Сравнительный историко-философский анализ структуры ценности в философии Г. Мюнстерберга и Г. Риккерта (2011)
Мирошников О. А. - Концепция власти в работах Ж. Делеза (2011)
Мищенко А. В. - Истоки и особенности экзегетического метода Филона Александрийского (2011)
Мозговий Л. І. - Виникнення та розвиток філософії даосизму в контексті китайської культури (2011)
Павлов Д. Н. - Символическая структура науки Э. Кассирера (2011)
Павлова Т. С. - Відносини власності у філософсько-правових поглядах Гегеля (2011)
Палагута В. И. - Проблема выбора базисной модели субъективности для современной социальной теории (2011)
Пірог Л. А - Потреба у творчій самореалізації особистості (2011)
Писная ю. В. - Предпосылка самоубийства: метафизическая сущность вопроса о смысле жизни (2011)
Савич В. І. - Програми пільгового іпотечного кредитування в Україні (2012)
Бардаш С. В. - Проблеми державного контролю у сфері господарювання та шляхи їх розв'язання (2012)
Мірзоєва Т. В. - Прямі іноземні інвестиції в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення, Томашевська О. А. (2012)
Рябенко А. Е. - Определение критериев оценки инвестиционной привлекательности банковских металлов и сравнительный анализ инвестиционной привлекательности банковского золота, Романиченко Г. В. (2012)
Приходько В. П. - Теоретичні основи оцінки інвестиційної привабливості і рівня розвитку регіону (2012)
Дюжев В. Г. - Формирование инновационной восприимчивости предприятий к технологиям нетрадиционной возобновляемой энергетики на основе системы факторов внешней и внутренней среды предприятия (2012)
Сергієнко О. М. - Система національних рахунків як методологічна база розрахунку доходів на макрорівні (2012)
Ляхова О. О. - Особливості визначення вартості лізингової послуги (2012)
Фалюта А. В. - Управління процентним ризиком банку (2012)
Березянко Т. В. - Актуальні напрями державної підтримки малих підприємств у процесі подолання наслідків кризи (2012)
Зінченко Т. Є. - Генезис теоретичних поглядів на формування та розвиток міських агломерацій (2012)
Олійник Г. Ю. - Моделювання підготовчого процесу реструктуризації залізничного комплексу України та ефективність його впровадження (2012)
Решетняк Т. І. - Онтологія управління розвитком підприємства: системний підхід (2012)
Фролова Т. О. - Сучасна парадигма економічної глобалізації (2012)
Мусієць Т. В. - Управління фінансовими ризиками як частина системи стратегічного планування банку, Мельник Д. С. (2012)
Мазурок П. П. - Інновація та людський потенціал як ключ до активізації реформ соціально-економічної сфери, Харитонова А. М. (2012)
Заварзіна Т. В. - Удосконалення класифікації джерел фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі (2012)
Тимошенко Н. Ю. - Фактори активізації інноваційної діяльності підприємств в Україні (2012)
Галаган О. В. - Підвищення інвестиційної привабливості як елемент експортної стратегії підприємств апк (2012)
Какутіч П. Ю. - Концептуальні підходи до розвитку макроекономічного регулювання національної політики в сфері екологічної безпеки (2012)
Абдалова М. А. - Особенности развития промышленности городов республиканского подчинения (2012)
Аскеров Р. А. - Развитие туристической деятельности и ее влияние на национальную экономику азербайджана (2012)
Рагимов С. С. - Направления совершенствования валютного контроля, осуществляемого коммерческими банками во время импортно-экспортных операций в азербайджанской республике (2012)
Вишинська Т. Л. - Корупція як експліцитний чинник іллегалізації зовнішньої торгівлі товарами в Україні (2012)
Майдуда Г. С. - Кредитування відтворення основних засобів: системи обліку та звітності (2012)
Пунін Ю. О. - Особливості розвитку маркетингу на ринку транспортної упаковки в Україні (2012)
Федорів Т. В. - Жанровий простір комунікативної взаємодії державних службовців: специфіка та інструментарій (2012)
Слабкий В. Г. - Якісно нові підходи до організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики/сімейної медицини, Кризина Н. П. (2012)
Іванков Р. Ш. - Оптимізація екологічного управління як чинник підвищення ефективності вирішення питань охорони довкілля (2012)
Данильчук І. А. - Ієрархічна модель механізмів державного управління системою охорони здоров'я військово-морських сил збройних сил України (2012)
Махнюк А. В. - Методика аналізу ризиків у сфері прикордонної безпеки (2012)
Якунін О. Л. - Інституціалізація експертно-аналітичної діяльності в державній казначейській службі України (2012)
Аніщенко С. В. - Державне регулювання інвестиційних процесів у вугільній галузі через механізм роздержавлення вугледобувних підприємств (2012)
Друк В. В. - Шляхи вдосконалення управління туристичною сферою на прикарпатті (2012)
Arefyeva N. T. - Domination of culture and economics as sociocultural phenomena of the globalism, Alexandrova E. V. (2015)
Голік В. В. - Стратегічний набір як ефективний інструмент забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2015)
Иманов Т. И. - Логистическая концепция управления материальными ресурсами (2015)
Karpova N. P. - Strategic planning in logistic systems (2015)
Komelina O. V. - Scientific principles of modelling entrepreneurial potential of a region, Chaikina A. O. (2015)
Мамонтова Н. А. - Теоретико-методичні основи управління інтелектуальним капіталом: корпоративний рівень (2015)
Metelev S. E. - Formation of scientific views on human development, Elkin S. E., Kalinina N. M. (2015)
Nosyk O. M. - Capital formation function of subjects investing in human capital: the framework of economic choice (2015)
Оголь Д. О. - Економічне зростання: сутність, якість і стійкість (2015)
Тарасова І. І. - Інституціоналізм в методології наукового дискурсу (2015)
Тулай О. І. - Фінансовий потенціал держави у стимулюванні сталого людського розвитку (2015)
Aristovnik A. - The impact of the euro on trade: the case of Slovenia before entering the EMU, Meze M. (2015)
Бейсенова А. С. - Функциональный анализ: реформа государственного сектора в Казахстане (2015)
Bilan Y. - State taxes and cultural values: evidence from the microeconomic data, Cabelkova I., Strielkowski W. (2015)
Буга Н. Ю. - Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні, Яненкова І. Г. (2015)
Гончаров Г. О. - Напрями вдосконалення системи інституціонального та організаційного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва (2015)
Гончарова М. Л. - Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку (2015)
Yeleussov A. - Education quality assurance strategy in Kazakhstan, Kurmanov N., Tolysbayev B. (2015)
Игенбаева Б. Н. - Синтез моделей "открытых инноваций" и "тройной спирали": эффекты для государственной политики Казахстана (2015)
Kim R. B. - Korean consumers’ attitude towards food risk management quality (FRMQ) of government and private firms, Yoon D. H., Yan C. (2015)
Tkacova A. - Industrial indicators and their influence on the V4 countries business cycles, Sinicakova M., Kralik A. (2015)
Fernando Lara Cervantes R. - Consequences of privatization in Mexican mining sector: who are the winners?, Sauer P. (2015)
Антонова О. М. - Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства (2015)
Доржиева Э. Л. - Инновационная стратегия развития корпорации: выбор и реализация (2015)
Krasikova T. Y. - Endowment in Russian universities: problems and prospects, Ognev D. V. (2015)
Кузьменко Л. В. - Формування виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства (2015)
Подольчак Н. Ю. - Моделі гранично вигідних обсягів оподаткування підприємств, Скворцов І. Б., Тимейчук А. А. (2015)
Попов Е. В. - Оценка интеллектуальной доли прибыли, Власов М. В., Шишкина А. Ю. (2015)
Фарат О. В. - Проблеми розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств, Залуцький В. П. (2015)
Polukhina A. N. - Problems of rural tourism development in Russian regions, Lezhnin V. V. (2015)
Zhumagulov T. B. - Foreign experience in legal regulation of underground water protection and water management (2015)
Csikosova A. - Ecological elements implementation in the tax system, Culkova K., Mokrisova V. (2015)
Goryacheva K. S. - Implementation of gender budgeting in the former Yugoslav Republic of Macedonia (2015)
Кузекова А. А. - Результаты выборочного анкетирования государственных служащих Республики Казахстан по оценке качества человеческого капитала (2015)
Kutsenko M. А. - Economic assessment of personnel training contribution to ensuring civil defence of Ukraine (2015)
Мартиненко М. В. - Формування системи організаційних знань на основі моніторингу попиту роботодавців на професійні компетенції працівників (2015)
Nadraga V. I. - Modernization of healthcare system of Ukraine in the context of risks during transformation of demographic structures (2015)
Герасимчук З. В. - Теоретичні основи регіональних ринків банківських послуг, Гоманюк О. К. (2015)
Гресь Н. Л. - Обліково-правові аспекти іпотечного кредитування фізичних осіб в іноземній валюті (2015)
Лук’янов В. С. - Податкові імперативи та податкове регуляторне адміністрування в сучасних умовах (2015)
Strecha M. - Public debt structure as an origin of economic instability (2015)
Федорова В. А. - Порівняльне дослідження законодавства у сфері страхування в Україні та провідних країнах світу, Лернер Л. Г. (2015)
Khovrak I. V. - Estimating the level of financial safety in banking institutions, Petchenko M. V. (2015)
de Vicente Lama M. - Assessing the impact of accounting choices and the economic context on firm’s compliance with the mandatory requirements of IFRS, Molina Sanchez H., Ramirez Sobrino J. N. (2015)
Сидоренко Р. В. - Напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні, Зеленко С. В. (2015)
Hudakova Stasova L. - Cost management using activity-based costing model, Bajus R. (2015)
Borys M. - Improving data processing performance for web applications using object-relational mapping, Panczyk B. (2015)
Герасимов А. Н. - Оценка перспектив создания центров опережающего социально-экономического развития в агропромышленном комплексе Ставропольского края, Громов Е. И., Скрипниченко Ю. С. (2015)
Жук М. О. - Статична модель економічної діяльності аграрного домогосподарства (2015)
Іванова В. В. - Методологічні підходи до моделювання інформаційного забезпечення економіки (2015)
Козловский В. Н. - Прогнозное моделирование в вопросах обеспечения гарантии новых автомобилей, Панюков Д. И., Афиногентова Н. В. (2015)
Оліскевич М. О. - Асиметричність динаміки процесів на ринку праці: нелінійний економетричний аналіз (2015)
Омельченко К. Ю. - Модель прогнозування економічних показників за двоїстою задачею (2015)
Онешко С. В. - Операційний аналіз як інструмент управління витратами портового оператору (2015)
Пилипенко Б. Г. - Методи розрахунку ефективності фінансування довгострокових венчурних проектів (2015)
Харитонов В. А. - Обоснование премии за контроль или скидки за бесконтрольность в инвестиционной стоимости бизнеса при сделках слияния и поглощения, Алексеева И. Е., Алексеев А. О. (2015)
Juszczyk M. - Various methods for employees' authentication at SMEs, Milosz M., Milosz E. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Фролова Т. О. - Інтернаціоналізація інвестиційних процесів (2012)
Приходько В. П. - Методологічні підходи до прийняття інвестиційних рішень у регіональних соціально-економічних системах (2012)
Мірошниченко П. І. - Економіко-математичне моделювання ефективності інноваційної діяльності вугільного підприємства (2012)
Могилевська О. Ю. - Методологічні основи маркетингового управління підприємством (2012)
Онікієнко С. В. - Реформування базельської концепції регулювання (2012)
Ганбаров Ф. А. - Экономическая интеграция снг: двадцать лет спустя (2012)
Ігнатова О. М. - Порівняльна статистична оцінка відсоткового ризику провідних банків України (вибірково), Кісіль О. В. (2012)
Олійник Г. Ю. - Науково-методичні підходи у формуванні підготовчого процесу в контексті трансформації залізничного транспорту (2012)
Бакалінський О. В. - Система збалансованих маркетингових показників у проектах впровадження перспективних видів пасажирського рухомого складу залізниць (2012)
Грищенко І. М. - Продовольча самозабезпеченість регіону в умовах деінтеграції агропромислового виробництва (2012)
Сніжко О. В. - Катастрофічні облігації як універсальний фінансовий інструмент, Наумова А. Д. (2012)
Береговий В. К. - Забезпечення населення України молоком і молокопродукцією (2012)
Денисенко М. П. - Формування міжгалузевих зв'язків і їх вплив на систему управління економіки регіонального господарства (2012)
Стройко Т. В. - Державно-приватне партнерство як вид інвестування виробничої інфраструктури агропродовольчої сфери (2012)
Молочник Ю. Б. - Оцінювання методів активізації діяльності працівників комунікаційної сфери промислових підприємств, Шпак Н. О. (2012)
Мельник Т. Д. - Перспективи інвестиційного забезпечення розвитку регіональних лісогосподарських комплексів (2012)
Жила І. В. - Організація обліку інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування (2012)
Меликов Н. Р. - Направления обеспечения погашения государственных долгов в современных экономических условиях (2012)
Попов І. В. - Проблемні аспекти забезпечення стабільності фінансової системи України (2012)
Гейдор А. П. - Діагностика ефективності управління капіталом підприємств промисловості будівельних матеріалів (2012)
Кондрашова М. В. - Слабкість інвестиційного середовища в Україні в умовах глобалізації (2012)
Барило О. Г. - Організація роботи органів державного управління у надзвичайних ситуаціях, Зубов О. Я., Потеряйко С. П. (2012)
Анпілогова Ж. Д. - Галузева структура сучасної промисловості й динаміка її розвитку в Україні (2012)
Гасюк І. Л. - Спорт вищих досягнень: актуальні проблеми розвитку (2012)
Литвин Ю. О. - Концепція захисної функції соціальної політики держави (2012)
Коновалова М. В. - Організаційні інновації в системі державного управління (2012)
Генералюк В. В. - Механізми державного управління по запобіганню порушень виборчого законодавства (2012)
Жук В. П. - Організація державно-приватного партнерства в зарубіжних країнах (2012)
Оверчук Л. П. - Українська практика впровадження технічних регламентів щодо виробів медичного призначення в умовах реформування галузі охорони здоров'я (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Інституціональне середовище функціонування та розвитку корпорацій в Україні (2012)
Татусяк С. П. - Механізми регіонального врядування у зміцненні громадянського суспільства (2012)
Войтов В.А. - Інтегральний параметр оцінки трибо логічних властивостей мастильних матеріалів, Захарченко М.Б. (2015)
Єфіменко В.І. - Дослідження ефективності роботи трубобетоннихї елементів зі зміцненим осердям, Паливода О.А. (2015)
Янчук Л.Л. - Моделювання життєвого циклу залізобетонних елементів мостів що знаходяться в експлуатації (2015)
Петрова Е.А. - Анализ характера деформирования и разрушения трехслойных стеновых панелей серии "АЛЮТЕРМ" (2015)
Яцко Ф.В. - До проблеми прогнозу ресурсу залізобетонних елементів мостів (2015)
Самородов О.В. - Метод визначення сил орору по бічній поверхності паль, Табачников С.В. (2015)
Воронін С.В. - Вплив фазового стану присадки в базовій оливі на товщину рідкокристалічних шарів граничної плівки (2015)
Лобяк О.В. - Вплив пустотних включень на напружено-деформований та граничний стан сталебетонних плит, Головко Д.В. (2015)
Краснов С.Н. - Экспериментально-теоретические исследования динамическиого воздействия от движения пешеходов на пролетное строение пешеходного моста (2015)
Ватуля Г.Л. - Численное определение высоты свода обрушения с помощью ПК "Лира", Проказа Е.А. (2015)
Микитенко С.М. - Розрахунок несучої здатності залізобетонних між колонних плит безкапітельно-безбалкових перекриттів методом граничної рівноваги (2015)
Шпильфогель В.Г. - Методы формирования грузовых накопительно-распределительных терминалов (2015)
Голоднов А.И. - Определение остаточного ресурса изгибаемых элементов после различных воздействий, Гордиюк Н.П., Ткачук И.А., Семиног Н.Н. (2015)
Стороженко Л.І. - Створення концепції поперечного перерізу будівельних конструкцій на основі патентного дослідження, Школяр Ф.С. (2015)
Семко О.В. - Про підсилення трубобетонних стійок із пошкодженнфями труби-оболонки, Воскобійник О.П., Пархоменко І.О. (2015)
Малішевська А.С. - Аналіз особливостей улаштування норм проектування та утримання колій Українських метрополітенів (2015)
Доброходова О.В. - Аналіз побудови містобудівного кадастру (2015)
Буцький В.О. - Раціональна вологість бетону на основі доломітового заповнювача для виробництва цегли методом напівсухого пресування (2015)
Пустовойтова О.М. - Стратегии проектирования сооружений с учетом прогрессирующего разрушения, Камчатная С.Н., Орел Е.Ф., Набока С.Ю. (2015)
Лапенко А.И. - Подбор оптимальных по расходу стали сечений сварных двутавровых балок, Голоднов А.И., Фомина И.П. (2015)
Овчинніков О.О. - Закономірності зношення сполучення "Кромка підошви рейки-реборда підкладки" (2015)
Александрович В.А. - Експериментальні дослідження осадок пісчаних основ фундаментів при дії динамічних навантажень, що підпорядковуються гармонічному закону, Винников Ю.Л. (2015)
Плугін А.А. - Аналіз матеріалів і складів бетону для виробництва залізобетонних шпал на підприємствах "Укрзалізниці", Романенко О.В., Калінін О.А., Плугін О.А., Афанасьєв О.В., Бабій А.І. (2015)
Тези доповідей 77-ї Міжнародної науково-технічної конференції "Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті" (2015)
Родный О. В. - Смех и мир: грани философского диалога (2011)
Пономаренко О. В. - Міфологічні витоки метафізики світла у філософській думці слов’ян (2011)
Раинская Р. С. - Метафизика как практика самопознания (2011)
Редько М. С. - Трансформация понятия "симулякр" в творчестве Бодрийяра (2011)
Савонова Г. І. - Особливості естетичних поглядів Н. О. Бердяєва на культуру модернізму (2011)
Скиба Э. К. - Феминизм и постмодернизм: проблема "различия" (2011)
Труш Т. В. - Концепція "внутрішнього слова" та її зв’язок з поняттям "особистість" у філософії Августина Аврелія (2011)
Шишкин Д. О. - Постмодерн: ознаки деаксіологізації (2011)
Шляхов Б. М. - Проблема общественного прогресса в философии и истории Н. И. Кареева (2011)
Щудро Н. В. - Проблема "Восток-Запад" в контексте историко-философского знания (2011)
Soltys A. - Poznanie realnego bytu i jezyk (2011)
Stecko J. - Kategoria zaufania jako element spolecznego zycia etycznego (2011)
Васильєва Н. А. - Формування соціоадаптивного потенціалу засуджених дітей в умовах сучасного українського суспільства (2011)
Глазунов С. В. - Світоглядні виміри соціального захисту дітей у сім’ї (2011)
Пірог Л. А. - Потреба у творчій самореалізації особистості (2011)
Швидка Л. І. - Моделі поведінки міської молоді у сфері здоров’я: спроба емпіричного виміру (2011)
Токовенко О. С. - Еволюція політичної реальності: методологічні основи дослідження (2011)
Тупиця О. Л. - Взаємодія профспілок та політичної системи: традиції та тенденції наукового вивчення (2011)
Кривошеїн В. В. - Нарями культурно-символічного визначення політичних ризиків (2011)
Алєксєєнко І. Г. - Чинники трансформації форми правління Республіки Молдова (2011)
Гороховський Д. І. - Чинники політичного впливу на процес формування позитивного іміджу інвестиційної привабливості регіону (2011)
Клюй А. І. - До питання про еволюцію ідеї національної державності в українській політичній думці ХІХ - початку ХХ ст. (2011)
Міхейченко М. А. - Політико-правові засади функціонування європейської системи соціаьного партнерства (2011)
Міхненко Л. В. - Політична комунікація партій як засіб формування електоральний орієнтацій пенсіонерів у сучасному виборчому процесі (2011)
Пашков В. О. - Світова практика використання елементів соціального партнерства у вищій школі (2011)
Пащенко В. І. - Шок в політиці як передумова радикальної політичної інженерії, Кравченко В. Ю. (2011)
Рибалка Г. Г. - Консенсусні засади політики соціального партнерства рівень дослідження в соціальних науках (2011)
Сергєєв В. С. - Коаліції захисників як модель громадсько-політичних мереж (2011)
Ставченко С. В. - Інструментальна роль теорії конституційних циклів у досліджені політичної кризи (2011)
Торяник В. М. - Інформаційний та освітній консумерський простір: політико-правові механізми формування (2011)
Третяк О. А. - Політична маніпуляція та публічна сфера як компонент поітичної комунікації, Пилипенко О. В. (2011)
Рижиков В. С. - Теоретико-практичні основи в конструюванні цільової моделі професійної підготовки магістрів, Добрянський І. А. (2015)
Ящук І. П. - Формування системи вищої педагогічної освіти в Україні в 20-х — на початку 30-х років хх століття (2015)
Рижиков В. С. - Зміст та складові професійної підготовки майбутніх юристів (2015)
Goncharenko N. V. - Methods of teaching foreign languages in non-classical secondary schools (the latter half of the 19th — early 20th centuries) (2015)
Bachov І. S. - Comparative analysis of multiculturalism in education of the united states and europe (2015)
Гундерук Л. М. - Психолого-педагогічні засади виховних можливостей пізнавальної діяльності (2015)
Дубина Л. Г. - Потенціал театральної педагогіки у професійній підготовці вчителя (2015)
Дудчак Г. І. - Розвиток самостійності майбутніх учителів початкових класів на заняттях з дисциплін педагогічного циклу (2015)
Найдьонов І. М. - Шляхи інтенсифікації педагогічного процесу етико-естетичного самовдосконалення майбутнього менеджера (2015)
Олійник В. В. - Організаційно-змістові характеристики шкільного свята в інтерпретаціях вітчизняних педагогів другої половини xіx — початку хх ст (2015)
Трембіцький А. М. - Освітньо-педагогічна діяльність Володимира Чехівського (2015)
Шквир О. Л. - Cтупенева підготовка майбутніх учителів початкових класів: сутність та зміни (2015)
Фатуллаев Т. С. оглы - Успехи Азербайджана в сфере образования (2015)
Відомості про авторів (2015)
Відомості видавництва (2015)
Варзар І. М. - Концепт реформування політичної сфери у передвиборних програмах кандидатів на пост Президента України (2014 р. ), Тімашова В. М. (2014)
Гольцов А. Г. - Імперська геостратегія Російської Федерації у світі: основні напрями та засоби реалізації (2014)
Готун А. М. - Маркетинг у політичній діяльності: аналіз сучасних моделей та інструментів використання (2014)
Діkarev О. І. - Stratagems as universal formula of the Сhina law (2014)
Качмарський Є. І. - Роль електронного pr у формуванні міжнародного іміджу держави (2014)
Савойська С. В. - Ідейно-теоретичний потенціал комунікативного аспекту мовної політики: наукові підходи і напрями осмислення (2014)
Самойленко О. П. - Суспільно-політичні детермінанти формування політичних цінностей як засаднича умова становлення особистості (2014)
Ляшенко Є. О. - Передумови виникнення політично-економічної кризи в Європі на початку XXI сторіччя (2014)
Недюха М. П. - Корупція як соціально-правовий феномен (2014)
Аніна О. В. - Проблемні питання адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства (2014)
Бортник В. А. - Честь та гідність особи як основний безпосередній об’єкт злочину (2014)
Ковальчук А. Ю. - Співвідношення адміністративної та цивільно-правової відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері (2014)
Комаров В. А. - Про державні гарантії у трудових відносинах в Україні (2014)
Толстенко В. Л. - Перспективи розвитку форми Української держави в процесі конституційної модернізації (2014)
Шутий М. В. - Класифікація видів небезпек, які загрожують громадянам в Україні (2014)
Лєвін В. В. - Погодинна оплата праці та проблеми її впровадження в Україні (2014)
Шашкова-Журавель І. О. - Міжнародні та порівняльно-правові аспекти системи нормативно-правового регулювання оплати праці (2014)
Аріфходжаєва Т. Б. - Теоретико-методичні основи формування недержавних пенсійних фондів в умовах сьогодення (2014)
Западнюк О. Б. - Порівняння масових заходів в Україні та країнах Європейського Союзу (2014)
Заросило В. В. - Теорія масових заходів та їх вплив на громадську безпеку (2014)
Комаров О. В. - Справедливість у практиці правового регулювання діяльності слідчого в Україні (2014)
Поліщук М. Г. - Адміністративна преюдиція в кодексі України про адміністративні правопорушення щодо порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2014)
Поярков В. О. - Адміністративно-правові методи діяльності суб’єктів забезпечення економічної безпеки держави (2014)
Терещук О. Д. - Організація діяльності поліції окремих зарубіжних країн щодо припинення групових порушень громадського порядку та масових безпорядків під час проведення масових заходів (2014)
Подоляка С. А. - Адміністративно-правові засоби забезпечення обігу інформації в органах Прокуратури України (2014)
Щокін Р. Г. - Роль експертизи в укладанні господарських договорів у сфері інтелектуальної діяльності (2014)
Захожай В. Б. - Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки (статистичний аспект), Головач Н. А., Захожай К. В., Казак О. О. (2014)
Рижиков В. С. - Організація обліку і калькулювання за повними витратами в управлінському обліку на мікрорівні (2014)
Шконда В. В. - Стратегії антикризового управління сучасним підприємством, Кальянов А. В. (2014)
Захожай В. Б. - Сучасні підходи щодо визначення технологічного рівня промислових підприємств, Бурсов Р. В. (2014)
Карбовська Л. О. - Досвід зарубіжних країн щодо регулювання попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою (2014)
Лелик Л. І. - Регіональні рейтингові оцінки як інструмент популяризації внутрішнього туризму в Україні, Гринькевич О. С. (2014)
Kukhta P. V. - Constituent parts of the mechanism of control of enterprises investment activity, Aliev H. H. (2014)
Баєв В. В. - Загальноекономічні тенденції розвитку туризму України (2014)
Голуб Л. О. - Оцінка аудиторського ризику та тестування засобів контролю фінансової діяльності підприємства (2014)
Корецька О. В. - Щодо визначення економічної сутності конкурентоспроможності промислових підприємств (2014)
Романенко А. М. - Роль механізму "єдиного вікна” у забезпеченні спрощення процедур міжнародної торгівлі (2014)
Konczanin M. - The status of the profession of a speech therapist in Sweden, Norway, the Czech Republic (2014)
Szafra?ska K. - The humanization of the process of educating logopedists (speech-language pathologists) at the university level (2014)
Кравченко А. І. - Цінність як духовний стрижень особистості в процесі її становлення та життєдіяльності: концептуально-постановчий аспект (2014)
Утвенко В. В. - Рецензія на монографію В. В. Омельчука "Нормативно-правове забезпечення державно-церковних взаємин у Візантійській імперії” (2014)
Радзієвський О. І. - Рецензія на монографію А. Г. Охріменко "Фінансове забезпечення функціонування туристичної галузі України” (2014)
Відомості про авторів (2014)
Відомості видавництва (2014)
Перегуда Є. В. - Регулювання мовних аспектів політичної кризи (2014)
Блистів Т. І. - Корупція у сфері державного управління як загроза національній безпеці України (політичний аспект), Колесник В. Т., Пригунов П. Я., Карпова К. В. (2014)
Гольцов А. Г. - Неоімперський геополітичний проект "Руського світу” (2014)
Самойленко О. П. - Політика у людському вимірі: людиноцентристський аспект і гуманітарно-моральні засади (2014)
Білоусов В. М. - Держава і громадянське суспільство: проблема взаємин задля стабільного розвитку соціуму (2014)
Гаращук Є. В. - Культура політичного протесту як елемент політичної культури (2014)
Кравченко А. І. - Трансформація політичних цінностей в процесі формування державності (2014)
Ляшенко Є. О. - Геополітичні фактори міжнародної міграції населення на початку ХХІ сторіччя (2014)
Салманов А. - Гейдар Алієв як фундатор зовнішньополітичної стратегії Азербайджану (2014)
Нікітін Ю. В. - Основоположні засади спрямування спеціально-кримінологічної протидії злочинності (2014)
Юлдашев О. Х. - Контроль за господарською діяльністю з боку прокуратури, Баганець В. О. (2014)
Щокін Р. Г. - Особливості правового регулювання деяких майнових прав у сфері інтелектуальної власності (2014)
Александров Ю. В. - Вірус імунодефіциту людини і питання відповідальності за його розповсюдження (2014)
Комаров В. А. - Про соціальну справедливість у практиці правового регулювання трудових відносин в Україні (2014)
Миронова В. О. - Деякі питання застосування домашнього арешту як запобіжного заходу за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Бортник В. А. - Генезис законодавства про кримінальну відповідальність за посягання на честь та гідність особи в період українського державотворення (2014)
Лісовська Ю. П. - Інтелектуалізація як протидія терористичній діяльності в системі інформаційної безпеки (2014)
Поліщук М. Г. - Система судів США та можливість використання окремих її положень в діяльності судів України (2014)
Захожай В. Б. - Сучасні підходи щодо визначення технологічного рівня промислових підприємств, Бурсов Р. В. (2014)
Шконда В. В. - Термінологічний аналіз категорії "глобалізація”, Кальянов А. В. (2014)
Амбросенко О. П. - Семантичний аналіз континууму поглядів на дефініцію "витрати” (2014)
Dikarev O. I. - "Silk Road” richthofen’s geoeconomical paradigm in China Eurasia resources diplomacy (2014)
Захожай К. В. - Статистичне забезпечення управління боргом Державного бюджету України (2014)
Карбовська Л. О. - Методичні підходи до оцінки рівня збалансованості попиту і пропозиції на ринку праці фахівців з вищою освітою в зарубіжних країнах (2014)
Козлова А. І. - Ітерація інституційної детермінанти розвитку підприємств альтернативної енергетики, Климчук М. М. (2014)
Кубайчук О. О. - Моделювання економічних залежностей в MS EXCEL за емпіричними даними з використанням покрокових алгоритмів (2014)
Баєв В. В. - Економічні передумови розвитку медичного туризму в Україні (2014)
Марченко С. М. - Обґрунтування моделей ціноутворення на продукцію сільськогосподарського машинобудування залежно від взаємин між учасниками ринку (2014)
Близнюк А. С. - Проблеми формування інституту соціального партнерства та соціально орієнтованої підприємницької діяльності в Україні, Толстенко О. В. (2014)
Климчук С. А. - Ідентифікація етапів розвитку підприємств альтернативної енергетики в Україні (2014)
Корецька О. В. - Розвиток теорії конкуренції і сучасне розуміння конкурентоспроможності промислових підприємств (2014)
Таранець В. О. - Методологічні основи державного регулювання довгострокового соціального розвитку регіонів (2014)
Шестак М. Л. - Управління інноваційними проектами як дієва форма поліпшення інвестиційного процесу в Україні (2014)
Найдьонов І. М. - Ефективній навчальній діяльності — ефективне управління (2014)
Домбровская О. - Арт-терапия в комплексном методе психофизической реабилитации с участием дельфинов (2014)
Заверуха О. В. - Проблема автономності у підлітковому віці в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2014)
Любас Б. - Концептуальні засади людиноцентричної політики в системі управління персоналом (2014)
Піарска Р. - Парадигмальні особливості конституювання інституту сім’ї в сучасних умовах функціонування соціумів: психологічний аспект (2014)
Шафранская К. - Нарушения развития речи и коммуникации у интеллектуальных инвалидов и конфликт с законом (2014)
Відомості про авторів (2014)
Відомості видавництва (2014)
Запара Я. В. - Розробка моделі технології роботи під’їзних колій до умов залізорудного комбінату, Гарбузов В. О. (2015)
Лаврухін О. В. - Розгляд питань взаємодії залізничного та морського транспорту України, Мкртичьян Д. І., Афонін Д. С. (2015)
Костєніков О. М. - Дослідження сезонної нерівномірності перевезень вантажів та її вплив на організацію місцевої роботи дільниць , Чудна О. Л., Барскова А. Ю. (2015)
Каліберда М. В. - Аналіз аварійності на залізничних переїздах (2015)
Реутов Д. І. - Підвищення якості організації транзитних перевезень залізницями України в сучасних умовах (2015)
Калашнікова Т. Ю. - Інтероперабельність як необхідна складова функціонування залізниці та її підрозділів, Масалов С. А. (2015)
Ломотько Д. В. - Підвищення ефективності роботи залізнично-перевантажувального вузла в умовах застосування інформаційних логістичних технологій, Волосюк П. Ф., Емець І.Л. (2015)
Обухова А. Л. - Аналіз основних проблем при перевезенні масових вантажів залізничним транспортом, Шевельова М.С., Стешенко Н. О. (2015)
Малахова О. А. - Удосконалення роботи технічної станції в умовах нерівномірності вагонопотоку, Князєва М. І. (2015)
Долгополов П. В. - Оптимізація роботи з порожніми вагонами на залізниці із застосуванням теорії управління запасами, Колмаков О. С. (2015)
Шумик Д. В. - Вантажні перевезення в міжнародному сполученні при застосуванні засобів інформатизації, Редіна Д. О., Лавріненко Т. М. (2015)
Куценко М. Ю. - Визначення ступеню заповнення колії накопичення вагонів з урахуванням ймовірносного характеру умов зовнішнього середовища, Розсоха О. В., Шабатіна О. А., Вітола С. З. (2015)
Дейнека О. Г. - Методичні підходи до стратегічного планування інноваційної діяльності підприємства, Носенко Д. В., Білецька Д. О. (2015)
Громова О. В. - Організаційні аспекти створення системи мотивації на підприємстві, Носик С. О. (2015)
Дикань В. В. - Дослідження та удосконалення стратегії впровадження сучасних методів оцінки та відбору персоналу, Шаповалов Ю. О. (2015)
Ліснича І. А. - Шляхи забезпечення якості послуг мобільного зв’язку на прикладі компанії "МТС-Україна" (2015)
Погрібна Я. Д. - Cутність і структура кадрового потенціалу залізничного транспорту (2015)
Ховрах О. М. - Аналіз методичних підходів до оцінки людського капіталу підприємств (2015)
Сорока В. О. - Класичні та нетрадіційні шляхі зниження витрат підприємств залізничного транспорту (2015)
Волков О. С. - Аналіз принципів організації оперативно–технологічного зв’язку залізничного транспорту, Процай Н. Т., Лазаренко О. А. (2015)
Жученко О. С. - Аналіз принципів функціонування комутаторів 3-го рівня, Утешев М. Р. (2015)
Лисечко В. П. - Метод визначення періоду коротких відеоімпульсів в кодових послідовностях , Богдан С. М. (2015)
Івакін О. С. - Удосконалення методів та технічних засобів керування стрілковим електроприводом залізничної автоматики (2015)
Нейчев О. В. - Дослідження моделі точкового колійного датчика в системах підрахунку осей, Сербін А. В. (2015)
Кустов В. Ф. - Визначення припустимих значень періодів діагностування небезпечних відмов у каналах резервування систем залізничної автоматики , Кулаченков І. І. (2015)
Петухов В. М. - Розробка моделі прогнозування відчеплень вагонів по несправностях буксових вузлів, Депутат А. В. (2015)
Ловська А. О. - Проектування пристрою для демонтажа-монтажа п’ятника вагона, Самарін І. В. (2015)
Кондрашов С. І. - Підвищення точності вимірювання електричних давачів засобами вбудованого тестового контролю, Каграманян А. О., Опришкіна М. І. (2015)
Фалендиш А. П. - Розробка енергозберігаючих заходів при заміні візків локомотивів, Кухарчук М. Ю., Клецька О. В. (2015)
Іванченко К. В. - Поліпшення характеристик функціонування механізму газорозподілу енергетичних установок тепловозів з дизелем д49 за рахунок використання удосконалених розподільних валів (2015)
Козар Л. М. - Напрями модернізації вібраційних грохотів щебенеочищувальних машин, Афанасов Г. М., Харківський О. С. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського