Титул, зміст (2015)
Мазаракі А. - Туризм в Україні: виклики кризи, Мельниченко С. (2015)
Мельник Т. - Перспективи імпортозаміщення в Україні, Пугачевська К. (2015)
Височин І. - Управління результатами діяльності підприємства (2015)
Ковадло К. - Економічна спроможність як чинник конкурентного статусу підприємства, Бокій В. (2015)
Оливко О. - Оцінка якості комплексного туристичного продукту (2015)
Павелко А. - Бюджетна політика економічного розвитку, Чугунов І. (2015)
Волосович С. - Економічна природа кредитних послуг, Кривошеєва В. (2015)
Карамушка Л. - Середньострокове планування видатків місцевих бюджетів (2015)
Стахів І. - Фінансування спортивно-оздоровчих послуг (2015)
Бугай Т. - Система інституційного забезпечення бюджетного процесу в Україні (2015)
Тимошенко І. - Некомерційні форми страхування: європейський досвід (2015)
Нікішина О. - Вітчизняний ринок комбікормової продукції (2015)
Каніщенко О. - Актуальні дослідження інтернет-маркетингових комунікацій (2015)
Кваша О. О. - Свобода волі та інші філософські категорії в обґрунтуванні злочинної поведінки та відповідальності за неї (2012)
Литвинов О. М. - Про поняття "культура" як правову категорію(спроба побудування філософського інґеніуму) (2012)
Підюков П. П. - Структура, система та компетенція поліції Польщі в контексті реформування системи МВС України, Амонс М. О., Камінська О. В. (2012)
Лощихін О. М. - Функції сучасної державності: питання теорії та політико-правової практики (2012)
Француз-Яковець Т. А. - Джерела правового регулювання парламентських процедур європейських бікамеральних парламентів (2012)
Олійничук Р. П. - Ретроспективний аналіз кримінального законодавства про відповідальність за групове порушення громадського порядку постреволюційного періоду (2012)
Рибак Н. С. - Основні підходи щодо визначення категорії "виборча система" у конституційному праві (2012)
Жила О. - Історія та розвиток доктрини про наслідки порушення зобов’язань – від Стародавнього Риму до сучасності (2012)
Яковенко М. О. - Особливості призначення судових експертиз при розслідуванні нерозкритих грабежів та розбоїв минулих років (2012)
Соцький Ю. Ф. - Загальна характеристика системи кримінальних покарань за кримінальним уложенням від 22 березня 1903 р. (2012)
Карабут Л. В. - Поняття і природа кримінально-процесуальної діяльності (2012)
Горбачов Д. М. - Наукові підходи до визначення посередництва у хабарництві в кримінальному праві України (2012)
Карчевський М. В. - Положення чинного КК України в контексті тенденцій формування національного інформаційного простору (2012)
Назимко Є. С. - Методологія дослідження інституту покарання в кримінально-правовій доктрині України (результати аналізу дисертацій та авторефератів) (2012)
Левицька Н. О. - Публічні та приватні нормативно-правові інститути: теоретичні аспекти (2012)
Калмиков Д. О. - Експлуатація дітей, учинена організованою групою: аналіз змісту діяння та техніки його законодавчої регламентації (2012)
Шем’яков О. П. - Основні напрямки удосконалення законодавства про оціночну діяльність, Пашков С. М. (2012)
Сабліна О. М. - Нотаріальне документознавство: сучасна регламентація документаційного забезпечення нотаріального процесу (2012)
Афанасьєв К. К. - Сервісна діяльність адміністративних органів: окремі питання (2012)
Кравцов А. С. - Співвідношення принципів верховенства права та пріоритету прав і свобод людини в адміністративному праві України (2012)
Щербатюк Д. Г. - Правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в законодавстві про адміністративну відповідальність (2012)
Окопник О. М. - Суть виконавчої влади: конституційна практика її реалізації (2012)
Комарницький В. М. - Правові аспекти системи оподаткування у сфері природокористування (2012)
Кузьмин Р. Р. - Поняття та сутність господарсько-правової інтерпретації процесу декриміналізації економіки (2012)
Зуєва О. І. - Управління фінансовою безпекою підприємства (2012)
Заец А. М. - Правовая характеристика мошенничества в сфере страхования (2012)
Гостєв В. В. - Правові основи захисту трудових прав працівників, Старокожев О. А. (2012)
Рєзнік М. М. - Окремі питання правового регулювання відповідальності за корупційні правопорушення в галузі землекористування (2012)
Коренчук А. Ю. - Практичні аспекти застосування екологічного податку за розміщення відходів (2012)
Голенко І. П. - Пасажир як сторона договору перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2012)
Черечукіна Л. В. - До питання вивчення особи некрофілів при розслідуванні вбивств, вчинених на сексуальному підґрунті (2012)
Шемякін О. В. - Деякі питання притягнення до кримінальної відповідальності за підкуп особи, яка надає публічні послуги (2012)
Кузнєцова О. В. - Особливості порушення кримінальної справи як складова методики розслідування окремих видів злочинів (2012)
Бірюков В. В. - Фіксація ходу та результатів розслідування (2012)
Гаврилюк Л. В. - Структурні елементи криміналістичної характеристики шахрайства (2012)
Бондаренко І. П. - Вивчення та аналіз оперативної обстановки оперативними підрозділами МВС України (2012)
Одинцова О. В. - Відбиття характеристик організованої злочинності у кримінальній статистиці МВС України за 2002-2011 рр. (2012)
Литвинов О. М. - До обгрунтування поняття "культура" як правової категорії: смислові витоки та термінологічні втілення (нотатки на сторінках книжки Йогана Гьойзінги) (2012)
Кучер Ю. А. - Постановка проблемы преступной деятельности как относительно самостоятельного уголовно-правового явления (2012)
Сакало В. О. - Права людини та діяльність новітніх релігійних організацій: постановка проблеми (2012)
Медведев Ю. Л. - Відносини органів міського та корпоративного самоврядування в Російській імперії за міським положенням 1892 року (2012)
Кравчук В. М. - Вимоги, які пред'являються до суддів: компаративістське дослідження (2012)
Балинська О. М. - Правові означувані, їх значення та означники (співвідношення та взаємозв'язок) (2012)
Онуфріенко О. В. - Процеси конвергенції та дивергенції правових систем сучасності: досвід постановки проблеми (2012)
Кафанова О. В. - Право, держава, церква: співвідношення Й взаємовплив (загально-теоретичний аналіз на основі наукових поглядів Є.М. Трубецького) (2012)
Дудоров О. О. - Ґенеза кримінально-правового статусу окремих категорій осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг та питання кваліфікації їх діяльності, Зеленов Г. М. (2012)
Денисов С. Ф. - Визначення поняття "агресивна війна" у кримінальному праві України, Кардаш К. С. (2012)
Іваненко В. О. - Суб'єкти террористичної діяльності (2012)
Курочка М. Й. - Недоліки регламентації негласних слідчих дій у новому КПК України та пропозиції щодо їх усунення, Єськов С. В. (2012)
Максимович Р. Л. - Поняття віку суб'єкта злочину, Вовк М. З. (2012)
Несвіт Є. О. - Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України (2012)
Гаврик С. Ю. - Предмет доказування у кримінальних справах про комп'ютерні злочини (2012)
Керезора М. О. - Матеріально-правові підстави застосування попередження за вчинення адміністративних правопорушень (2012)
Васильєва Н. С. - До питання про функції екологічного податку (2012)
Красвська В. О. - Загальна характеристика ринку праці та зайнятості населення у сучасних умовах (2012)
Мовчан Р. О. - Щодо перспектив удосконалення законодавчого регулювання відносин у сфері постійного користування земельною ділянкою (2012)
Комарницький В. М. - Дозволи на спеціальне використання природних ресурсів: зміст і значення (2012)
Савєльєва М. О. - Значення поняття "інтерес" при співвідношенні індивідуальних та колективних правовідносин у трудовому праві (2012)
Пашков С. М. - Оцінка як вид консалтингової діяльності (2012)
Лукіна І. М. - Дискусійні питання про цивільну процесуальну відповідальність (2012)
Фоменко Я. В. - Загальна характеристика форм контролю у сфері інформаційно-екологічного забезпечення (2012)
Ямпольський Г. В. - Досудове врегулювання господарських спорів в сучасних умовах (2012)
Бірюков Б. В. - Встановлення особи злочинця за допомогою даних інформаційних систем з огляду на складену ситуацію (2012)
Гора І. В. - Слідчий експеримент чи перевірка показань особи?, Колесник Б. А. (2012)
Камишанський О. Ю. - З'ясування особливостей внутрішньогосподарського документообігу як передумова оптимізації розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної галузі (2012)
Босенко В. Б. - Особливості взаємодії підрозділів ОВС у протидії загальнокримінальним злочинам,учиненим представниками етнічних меншин (2012)
Ємець А. А. - Про достатність матеріалів оперативно-розшукової діяльності як передумови отримання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів, які тимчасово обмежують права людини (2012)
Паланичко Л. Є. - Особливості вчинення злочинів у великих містах (2012)
Гіда Є. О. - Систематизація підходів щодо розуміння предмету юридичної деонтології (2012)
Клочко А. М. - Профорієнтаційна робота та профіесійний відбір у системі підготовки кадрів органів внутрішніх справ України (2012)
Компанейцев С. Б. - Деонтологічні засади діяльності адвоката: поняття, ознаки (2012)
Литвинов О. М. - Важливий крок у наближенні вітчизняного правознавства до світового наукового простору (про новий журнал "Філософія права та загальна теорія права") (2012)
Казанчук І. Д. - Можливості використання в Україні європейського досвіду адміністративно-правового закріплення і реалізації стандартів якості охорони навколишнього природного середовища (2012)
Литвинов О. М. - Історія правових ідей як розвиток правової культури: Стародавній Схід у пострадянській сучасності (2012)
Аврамова О. Є. - Історичні засади виникнення житлового права України (2012)
Бодаєвський В. П. - Міжнародний договір як джерело законодавства України про кримінальну відповідальність: проблемні питання (2012)
Павшук К. О. - Демократія в системі цінностей конституційного ладу сучасної держави (загальнотеоретичні аспекти) (2012)
Забзалюк О. Б. - Концепції федералізму у поглядах представників Української Центральної Ради (2012)
Дудник О. Б. - Спеціальні методи профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму та їх використання на практиці (2012)
Хірсін А. В. - Онтологічний та деонтологічний аспекти методології обгрунтування права (2012)
Бурдін В. М. - Призначення покарання за незакінчений злочин (2012)
Курочка М. И. - Зміст функції кримінального переcлідування у новому КПК, Карабут Л. В. (2012)
Гапотченко Г. М. - Окремі питання процедури підготовчого судового провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Черков В. О. - До питання про взаємодію прокурора, слідчого й оперативних підрозділів органів внутрішніх справ в умовах дії нового КПК України (2012)
Гребенюк О. Я. - Злочини, пов'язані з лікарськими засобами: проблеми криміналізації (2012)
Пашков С. М. - Правова природа міжнародних стандартів оцінки майна (2012)
Павленко І. В. - Незаконність як ознака злочину, відповідальність за який передбачена ст. 134 КК України (2012)
Рунов В. Ю. - Підходи до визначення місця фізичного та психічного примусу в системі обставин, що виключають злочинність діяння (2012)
Брунько А. В. - Щодо періодизації та розвитку законодавства у сфері страхування на транспорті України (2012)
Мірошников І. Ю. - Апеляційне провадження за новим КПК України (окремі питання) (2012)
Головін А. П. - Вплив адміністративного розсуду на формування девіантних установок працівника міліції (2012)
Саенко С. І. - Темпоральна характеристика дії норм адміністративного права (2012)
Петров Є. В. - До питання про поняття та основні риси адміністративно-господарських відносин (2012)
Лихошерст Л. М. - Контроль в адміністративній діяльності податкових органів України (2012)
Козьяков Д. І. - Прикладне значення компетенції державного гірничого нагляду в кримінальному провадженні (2012)
Афанасьева Л. В. - Право учасника цивільного процесу на інформацію (2012)
Ковальова І. О. - Обов'язок по утриманню фактичних вихователя та вихованця у сімейному праві України (2012)
Машуков Р. О. - Правові питання здійснення суб'єктивного права власності учасниками садівницького товариства (2012)
Красицька Л. В. - Здійснення та захист права батьків і дитини на контакт (2012)
Шем'яков О. П. - Державна охорона прав природокористувачів (2012)
Почтарьов С. О. - Природа дарування та його прояви (2012)
Кравцов А. С. - Механізм реалізації принципу пріоритету прав і свобод людини в адміністративному праві України (2012)
Левківський Б. К. - Судовий захист майнових прав колишнього подружжя при здійсненні права спільної власності та розподілі спільного майна (2012)
Воробей П. А. - Стадії вчинення умисного злочину (2012)
Бірюков В. В. - Об'єкти обліку та інформація про них, що вміщується в бази даних криміналістичних та інших інформаційних систем (2012)
Мельник Р. В. - Поняття об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю (2012)
Біскунов В. В. - Підроблений ідентифікаційний номер транспортного засобу; цінність або "антицінність" у складі злочину, періедбаченого cт. 290 Кримінального кодексу України? (2012)
Єськов С. В. - Від сором'язливого конкубінату до повноцінного союзу: інтеграція елементів оперативно-розшукового документування у практику збирання доказів у кримінальному провадженні (2012)
Шурупова К. В. - Організаційно-правові умови розвитку сучасного інформаційного права в контексті доступу громадян до інформації (2012)
Стародубов І. В. - Визначення основних завдань діяльності судово-експертних установ в Україні (2012)
Пасічник А. М. - Удосконалення транспортно-митних технологій транзиту вантажів залізничним транспортом, Мороз Б. І., Маринич М. М. (2011)
Сохацький А. В. - Перспективи застосування інформаційних технологій для ідентифікації об’єктів в експортному контролі (2011)
Нестеренко Г. І. - Удосконалення технології пропуску вантажопотоків через прикордонні передавальні станції, Кузьменко А. І. (2011)
Пасічник А. М. - Напрямки розвитку системи автомобільного транзиту вантажів, Волоховська Т. І., Клен О. М. (2011)
Потий А. В. - Формальное описание процесса оценивания гарантий информационной безопасности, Комин Д. С. (2011)
Мороз Б. І. - Розробка автоматизованої системи митного контролю на морському транспорті, Дяченко О. О. (2011)
Сорока Л. С. - Формализованное представление модели данных "объект–событие”, Есин В. И. (2011)
Левикін В. М. - Розробка доменної моделі та DТD-специфікації уніфікованого зображення топології багаторівневої розподіленої МІС, Костенко О. П. (2011)
Халіпова Н. В. - Методика вибору законів розподілу міжнародних потоків вантажних транспортних засобів в автомобільному пункті пропуску, Леснікова І. Ю., Мудрак О. О., Халіпов Д. О. (2011)
Евланов М. В. - Формализованное описание условий интеграции IT-сервисов в информационную систему управления предприятием, Васильцова Н. В., Никитюк В. А. (2011)
Пошивалов В. П. - Оцінка показників надійності ергатичних систем у байєсівських моделях, Данієв Ю. Ф. (2011)
Сорока Л. С. - Разработка переносного прибора для локации источника излучения, Стервоедов Н. Г., Малыхина Т. В. (2011)
Говоруха В. Б. - Деякі питання впровадження e-learnіng платформ у навчальному процесі, Лебідь О. Ю., Роговенко В. В. (2011)
Россочинський В. М. - Виявлення коливань у часових рядах, Щитов О. М., Навроцька Н. Г. (2011)
Огоренко В. В. - Психометрическая оценка работоспособности операторов информационных систем по обработке цифровых данных, Клименко С. В., Полищук В. В. (2011)
Бинкевич В. В. - Управление на синергетической основе, Усиченко И. В. (2011)
Пашко П. В. - Анализ проблемы обработки нечеткой экспертной информации в задачах классификации объектов, Мороз Б. И., Ульяновская Ю. В., Билык Н. В. (2011)
Сохацький О. А. - Використання інформаційних технологій для моделювання теплогазодинамічних процесів (2011)
Роговенко В. В. - Аналіз та порівняння програмного забезпечення для інформаційного супроводу діяльності суб’єктів ЗЕД України, Волик О. Ф. (2011)
Костенко В. В. - Технології віртуалізації в інформаційних системах Державної митної служби України, Лавренюк І. В., Пономарьов В. М. (2011)
Яковенко В. О. - Математична модель теплообміну під дією НВЧ енергії в умовах фазових перетворень, Щербина О. А. (2011)
Інформація. Семінари (2011)
Пасічник А. М. - Системний аналіз функціональних характеристик та методика розрахунку пріоритетності пунктів пропуску для реконструкції та модернізації, Дем’янцева О. С., Клен О. М. (2012)
Кузьменко А. І. - Застосування геоінформаційних технологій для вдосконалення планування та управління логістичними транспортно-митними комплексами (2012)
Мурзин А. А. - Применение современных транспортных технологий в системах доставки крупногабаритных грузов специального назначения, Кузнецова М. А. (2012)
Кутирєв В. В. - Фактори, що впливають на формування транспортно-логістичних мереж (2012)
Пасічник А. М. - Проблеми енергетичної безпеки та оцінки вартості газотранспортної системи України, Мальнов В. С., Добриніна Я. С. (2012)
Леснікова І. Ю. - Прогнозування окремих показників діяльності митних органів, Халіпова Н. В., Свороба І. В. (2012)
Онищенко С. П. - Оптимизация транспортного обеспечения систем распределения экспортной продукции, Сираев А. Р. (2012)
Громов В. О. - Концепция виртуального логистического сервиса, Кузнецов К. А., Фирсов А. Д. (2012)
Сохацький А. В. - Моделювання динаміки транспортних потоків на основі макроскопічних моделей (2012)
Евланов М. В. - Определение понятия "требование к информационной системе” (2012)
Мороз Б. І. - Використання новітніх інформаційних технологій та методів у розробці автоматизованої системи митного контролю на морському транспорті, Дяченко О. О. (2012)
Громов В. О. - Экстракция знаний из визуальной информации: опыт создания экспертной системы, Магас А. С. (2012)
Байбуз О. Г. - Обчислювальна технологія побудови згортки для розподілів з експоненційним ядром, Швацька Ю. І. (2012)
Разгонов С. А. - Новое защитное средство электронных схем от помех, Ящук Е. И. (2012)
Бабенко Б. І. - Реформування системи підвищення кваліфікації на основі впровадження електронного навчально-методичного кабінету, Заяц В. В., Пархоменко В. М. (2012)
Дубинский А. Г. - Позиция вуза в рейтинге Webometrics: факторы влияния (2012)
Сохацький О. А. - Математичне моделювання та дослідження тепло-газодинамічних процесів у доменній печі в період її задувки, Чайка О. Л. (2012)
Слінько Т. М. - Правові позиції Конституційного Суду України з питань діяльності судів загальної юрисдикції, Рева Р. Р. (2011)
Присяжнюк О. О. - Електронні докази у господарському процесі: проблеми формалізації, Євсєєв О. П. (2011)
Никитченко Н. В. - Визнання права як спосіб захисту прав суб’єктів господарювання (2011)
Краєвська В. О. - Механізми подальшого вдосконалення зайнятості вивільнених працівників (2011)
Сільченко С. О. - Реформа соціального страхування і ринок праці в Україні: правові аспекти взаємодії (2011)
Цесарський Ф. А. - Характерні риси та юридичний зміст правового інституту трудових договорів у країнах СНД (2011)
Троцька М. В. - Природні ресурси як об’єкти права комунальної власності (2011)
Світличний О. П. - Управлінські функції держави у сфері земельних ресурсів (2011)
Шульга М. Г. - Нетарифні заходи регулювання в зовнішньоекономічних відносинах (2011)
Шовкопляс Г. М. - Існуючі ймовірні ризики в механізмі фінансування будівництва житла та шляхи їх усунення (2011)
Дуравкін П. М. - Податковий обов’язок як сукупність обов’язків платника податків (2011)
Коваленко Л. П. - Джерела інформаційного права (2011)
Ус О. В. - Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (2011)
Оболенцев В. Ф. - Методологічні засади кримінології (2011)
Фунікова О. В. - Інформаційна структура процесу спілкування в розслідуванні злочинів (2011)
Шаповалов В. В. - Посилення ролі судової фармації в системі державного контролю щодо протидії наркозлочинності та наркоманії в Україні (2011)
Жушман М. В. - Еволюція цивільної процесуальної правосуб’єктності як передумови права на звернення до суду (2011)
Москвич Л. М. - Методологічні засади судової реформи в Україні (2011)
Шандула О. О. - Деякі проблеми визначення поняття якості прокурорської діяльності (2011)
Крючко Ю. І. - Проблеми визначення приводів і підстав для пред’явлення й підтримання прокурором цивільного позову в кримінальній справі (2011)
Мельник О. В. - Участь прокурора у вирішенні питань щодо звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності (2011)
Пишньов Д. І. - Реалізація прокурором права вимагати проведення перевірок і ревізій у сфері аграрного виробництва (2011)
Гетьман А. П. - Правове регулювання розвитку біотехнології і використання генетично модифікованих організмів (ГМО) в Європейському Союзі, Лозо В. І. (2011)
Гранат Я. - Головування Польщі в раді ЄС: виклики часу, Новіков О. В. (2011)
Павленко Ж. О. - Поняття інформаційної функції держави (2011)
Гарасимів Т. З. - Девіантна поведінка людини: сторінки історії правових досліджень (2011)
Зархіна С. Е. - Біля витоків вітчизняної юрислінгвістики – перша робота В. Д. Каткова (2011)
Рум’янцев О. В. - Удосконалення волосного суду за Законом "Про земських дільничних начальників" від 12 липня 1889 р. (2011)
Шевчук О. А. - Організаційно-правові засади нормотворчості центральних органів виконавчої влади в Україні (2011)
Пелецький В. О. - Обстановка вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики самовільного залишення військової частини або місця служби (2011)
До 60­річчя Василя Васильовича Погорілого (2015)
Чернуха Л. М. - Классификация врожденных сосудистых мальформаций конечностей: дань модным тенденциям или насущная необходимость? Взгляд сосудистого хирурга, Каширова Е. В. (2015)
Данилов О. А. - Профілактика та лікування абдомінальної хірургічної інфекції в дітей, Рибальченко В. Ф., Доманський О. Б., Брагінська С. А., Рінзберг Б. С., Будзинський Л. П., Розщепій С. О., Мамонтов Д. С., Шалупін С. С. (2015)
Барухович В. Я. - Лапароскопия в диагностике нарушений формирования пола у детей с гипоспадией (2015)
Русак П. С. - Щодо питання діагностики та лікування черевної форми крипторхізму в дітей, Волошин Ю. Л., Шевчук Д. В., Далека М. В. (2015)
Доценко Ю. Р. - Лапароскопія в діагностиці та лікуванні дітей з абдомінальною формою крипторхізму, Переяслов А. А. (2015)
Маліщук В. Д. - Досвід екстравезикальної уретероцистонеоімплантації в дітей, Овсійчук Т. П., Комаровський С. В., Гаврилюк Ф. О. (2015)
Шевчук Д. В. - Мікробіологічна характеристика сечі в дітей із нервово­м’язовою дисфункцією сечового міхура, Данилов О. А., Тиндикевич В. Л., Маханьова Л. Г. (2015)
Риженко О. В. - Діагностика та лікування у випадку сторонніх тіл у дихальних шляхах дітей, Янкова М. В. (2015)
Дубровін О. Г. - Малоінвазивне хірургічне лікування ахалазії стравоходу в дітей, Притула В. П., Годік О. С., Метленко О. В., Соручан В. П. (2015)
Боднар О. Б. - Функціональний стан сфінктерного апарату прямої кишки в дітей із вродженими вадами ободової кишки (2015)
Притула В. П. - Лапароскопічна хірургія в дітей із хворобою Гіршпрунга, Сільченко М. І., Хуссейні С. Ф., Годік О. С., Курташ О. О., Кузик А. С. (2015)
Ватаманеску Л. І. - Порушення місцевого імунітету в дітей, оперованих із приводу хронічного колостазу, зумовленого вродженими вадами ободової кишки (2015)
Ячник І. М. - Застосування прокальцитонінового тесту в дітей із сепсисом (2015)
Кобись В. Л. - Антибактеріальна терапія при видаленні пухлин, що розпадаються (2015)
Данилов О. А. - Роль пероральних крапель "Кроха D3" у профілактиці дисплазії кульшових суглобів, Рибальченко В. Ф., Талько М. О. (2015)
Притула В. П. - Синдром набряклої та збільшеної калитки у новонароджених і дітей раннього віку: питання діагностики та лікування, Поворознюк В. С., Максакова І. С., Рибальченко І. Г. (2015)
Дольницький О. В. - Ішемічна контрактура руки Фолькмана як наслідок нерозпізнаного закритого ушкодження плечової артерії та її гілок у дітей. Концепція патогенезу. Частина ІІ, Фідельський В. В., Бовкун В. М., Полулях О. К. (2015)
Шеремета О. Е. - Застосування пребіотиків, пробіотиків та лактоферину для профілактики та лікування некротичного ентероколіту новонароджених (огляд літератури), Ткаченко С. К., Ференц Н. М., Чуйко В. О., Шахов К. В. (2015)
Соловьев А. Е. - Гемангиомы средостения и легких у детей, Пахольчук А. П., Моргун В. В. (2015)
Слєпов О. К. - Тактика і стратегія лікування гігантської гемолімфангіоми голови та шиї в новонародженої дитини, Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Курінний С. І. (2015)
Соловьев А. Е. - Травмы паренхиматозных органов брюшной полости и забрюшинного пространства у новорожденных, Аникин И. А., Левченко М. А., Кокоркин А. Д., Пахольчук А. П. (2015)
Лазоришинець В. В. - Історія розвитку дитячої кардіохірургії в Україні (2015)
Ханес Г. С. - Заболеваемость и смертность при сепсисе у человека. Материалы 8 Международного форума по сепсису (ISF), проходившегого в Парижском Институте Пастера 3—5 декабря 2014 г., Андрощук Ю. П. (2015)
Русак П. С. - Інформація про конференцію "Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям", Рибальченко В. Ф., Притула В. П. (2015)
Микола Іванович Юрченко (1937—2008) (2015)
Памяти Константина Петровича Алексюка (1931—2015) (2015)
Титул, зміст (2015)
Притульська Н. - Технічне регулювання: міжнародні практики та вітчизняні реалії, Мотузка Ю. (2015)
Макогон І. - Державний сектор як об’єкт макроекономічного регулювання (2015)
Романенко В. - Потенціал насичення внутрішнього ринку товарами вітчизняного виробництва (2015)
Голошубова Н. - Роздрібна торгівля м. Києва: трансформація формату та структури (2015)
Присакар І. - Управління закладами ресторанного господарства: автоматизація бізнес-процесів (2015)
Роменська К. - Механізм використання коштів при виконанні бюджетних програм (2015)
Анісімова л. - Стрес-тестування банківської системи (2015)
Тимцуник В. - Концепції елітотворення та бар’єри структурації державницької еліти, Черленяк І. (2015)
Титул, зміст (2015)
Ожеван М. - Трансгуманістичний рух та техноутопія кібернетичного імморталізму: філософсько-методологічний аналіз (2015)
Гудков С. - Філософія управління як парадигма виживання суспільства (2015)
Боровська Л. - Проблема маргіналізації естетичного досвіду (2015)
Ліпін М. - Освіта як простір розвитку сутнісних сил особистості (2015)
Астаф’єв А. - Глобальна культура, безпекова раціональність і соціокультурне відчуження у перехідному суспільстві (2015)
Ємельяненко Є. - Урбаністичні перспективи і свобода сучасної людини (2015)
Холох О. - Герменевтика буття людини у символічній антропології К. Гірца (2015)
Титул, содержание (2013)
Владимир Николаевич Страхов (03.05.1932 — 30.11.2012) (2013)
Страхов В. Н. - Уменьшение сейсмической опасности: упущенныевозможности, Савин М. Г. (2013)
Балк П. И. - Монтажный подход В. Н. Страхова к решению обратных задач гравиразведки: современное состояние и реальные возможности, Йеске А. (2013)
Масуренков Ю. П. - Феномен газовых шлейфов острова Беннетта, Собисевич А. А., Петрова В. В., Слезин Ю. Б., Шувалов Р. А. (2013)
Шуман В. Н. - О проблеме фоновой электромагнитно-акустической регуляции сейсмичности: геоинженерный аспект (2013)
Старостенко В. И. - Возможная природа сейсмической активности недр Преддобруджского прогиба и Северной Добруджи, Бурахович Т. К., Кушнир А. Н., Аегостаева О. В., Цветкова Т. А., Шеремет Е. М., Шумлянская А. А. (2013)
Гинтов О. Б. - Напряженно - деформированное состояние и динамика аллохтонной части Предкарпатского прогиба в связи с нефтегазоносностью (по тектонофизическим данным), Бубняк И. Н., Бубняк А. Н., Вихоть Ю. М., Мычак С. В., Накапелюх М.В. (2013)
Шаров Н. В. - Сейсмогеологический разрез земной коры Северной Карелии по профилю Кандалакша — Кемь, Слабунов А. И., Исанина Э. В., Крупнова Н. А., Пожиленко В. И., Ракитов В. А. (2013)
Ентин В. А. - Геофизические аспекты строения и генезиса Ильинецкой структуры: импакт или вулкан?, Орлюк М.И., Гуськов С. И., Федоров А. В., Павлюк В. Н., Друкаренко В. В. (2013)
Коржов Ю. В. - Распределение ароматических углеводородов в разрезе отложений нефтегазоносных комплексов (на примере месторождений Красноленинского свода), Исаев В. И., Жильцова А. А., Аатыпова О. В. (2013)
Спиртус В. Б. - Применение теории графов для оценки связанности землетрясений Крымско-Черноморского региона (2013)
Козленко М. В. - Структура земной коры северозападного шельфа Черного моря вдоль профиля ГСЗ № 26, Козленко Ю. В., Лысынчук Д. В. (2013)
Бабак В. И. - Вариации вектора индукции в Японии, Климкович T. A., Рокитянский И. И., Терешин А. В. (2013)
Дубовенко Ю. И. - О выборе нулевого приближения при определении сложного контакта, Черная О. А. (2013)
Юбилей Светланы Вениаминовны Богдановой (2013)
Колупаєва А. - Інклюзивна освіта як модель соціального устрою (2014)
Jones P. - Supporting school level conversations about inclusion through the facilitated best practices for inclusive education (BPIE) process: a Floridian story (2014)
Хохліна О. - Теоретичні засади удосконалення змісту освіти школярів із порушеннями інтелекту на перетині століть (2014)
Жук В. - Концепція розвитку дошкільної освіти дітей із порушеннями слуху. Проект, Литвинова В., Таранченко О., Федоренко О., Шевченко В. (2014)
Покутнєва С. - Компенсація як основна форма розвитку дітей із глибокими порушеннями зору (2014)
Калініна Т. - Програма формування соціально-психологічної компетентності у молодших підлітків із затримкою психічного розвитку (2014)
Дічек Н. - Внесок Науково-дослідного інституту дефектології у розвиток спеціальної школи в Україні у перші повоєнні роки (2014)
Проскурняк О. - Вплив індивідуально-психологічних особливостей на комунікативну діяльність розумово відсталих школярів (2014)
Замша А. - Особливості інтелектуального потенціалу підлітків із порушеннями слуху (2014)
Vancovа A. - Neurodynamic stimulation and correction of motor disabilities and anomalous motordevelopment and functioning of children with CNS damage, Smolianinov A. (2014)
Колупаєва А. - Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі (2014)
Ленів З. - Підготовка кадрів для створення оптимальних умов дітям із порушеннями психофізичного розвитку в інклюзивному середовищі (2014)
Засенко В. - Діти з особливими потребами: пріоритетні напрями державної політики України в галузі освіти, соціального захисту й охорони здоров’я, Колупаєва А. (2014)
Данілавічютє Е. - Програмне забезпечення процесу опанування англійської мови учнями 1 – 4 та 5 класів із тяжкими порушеннями мовлення (2014)
Омельченко І. - Система діагностики хронотопу комунікативної діяльності у дошкільників із затримкою психічного розвитку (2014)
Дегтяренко Т. - Оцінка стану зорового гнозису та дослідження взаємозв’язків між показниками перцептивно-когнітивних функцій і психомоторики у дітей із порушеннями інтелект, Шевцова Я. (2014)
Єфименко М. - Диференційований підхід до фізичної реабілітації дошкільників із порушеннями опорно-рухового апарату (2014)
Замша А. - Роль мотивації в формуванні інтелектуального потенціалу підлітків із порушеннями слуху (2014)
Костенко Т. - Теоретико-методичні аспекти вивчення естетичної компетентності дошкільників із порушеннями зору (2014)
Федорова О. - Дослідження особливостей творчої уяви дітей із глибокими порушеннями зору молодшого шкільного віку (2014)
Мозолюк-Коновалова О. - Формування основ образотворчої діяльності дошкільників із синдромом Дауна засобами нетрадиційних технік зображення (2014)
Harcarikova T. - Academic self-esteem – innovation in the education of students with physical disabilities (2014)
Титул, содержание (2013)
Старостенко В. И. - Новые данные о металлогении и глубинном строении Кировоградского полиметалльного рудного района (Украинский щит), Казанский В. И., Попов Н. И., Дрогицкая Г. М., Заяц В. Б., Трипольский А. А., Чичеров М. В. (2013)
Страхов В. Н. - О научных основах краткосрочного прогноза землетрясений, Савин М. Г. (2013)
Шуман В. Н. - О феноменологических моделях и прогнозе сейсмичности: оправдан ли пессимизм, обоснованы ли надежды (2013)
Вольфман Ю. М. - Структурно-кинематическая идентификация сейсмогенных зон системы Загроса (по данным решений механизмов очагов землетрясений) (2013)
Карпенко И. В. - Синергетическая тектоника 3. Основная тектоническая закономерность в строении континентальных окраин (2013)
Пятаков Ю. В. - Использование методов теории потенциала при решении прямых задач геофизики для трехмерных сложнопостроенных сред, Исаев В. И. (2013)
Козленко М. В. - Глубинное строение и развитие Скифской плиты в мезо-кайнозое в сечении профиля МОВ—ОГТ № 598506, Козленко Ю. В. (2013)
Белый Т. А. - Электростатическая стратификация глобальной облачной системы самосогласованным полем метастабильной электронно-ионной подсистемы атмосферы, Зеленин Ю. А. (2013)
Орлюк М. И. - Физические параметры пород осадочного чехла северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины, Друкаренко В. В. (2013)
Сумарук Ю. П. - Особливості вікових варіацій геомагнітного поля у північній полярній частині Землі, Сумарук П. В. (2013)
Спиртус В. Б. - Анализ связанных сейсмических событий методами теории орграфов (2013)
Кутний А. М. - Моделювання та роздільне виключення збурень земноприпливних спостережень, Павлик В. Г., Бабич Т. М. (2013)
Роганов Ю. В. - Представление потенциала от точечных источников для однородной изотропной среды в виде интегралов Бесселя—Меллина, Пак Р. М. (2013)
Трипольский А. А. - Особенности потенциальной сейсмогенной зоны Ингульского и Среднеприднепровского мегаблоков Украинского щита, Мычак С. В., Фарфуляк Л. В., Калюжная Л. Т. (2013)
Евдощук Н. И. - Приоритетные направления геологоразведочных работ на нефть и газ в северо-восточной части Черного моря, Галко Т. Н., Довжок Т. Е., Волкова Е. В., Седлерова О. В. (2013)
Блох Ю. И. - Ерванд Когбетлянц на шахматной доске ХХ века (2013)
Стародуб Ю. П. - Рецензія на підручник Г. Т. Продайводи, О. А. Трипільського, С. С. Чулкова "Сейсморозвідка" (2013)
Іщенко Д. А. - Ознаки наукової школи (2013)
Литвинов О. М. - Людина за межами соціокультурних норм: злочинність і героїзм (деякі філософсько-правові аспекти однієї соціально-психологічної теорії) (2013)
Єрмоленко Д. О. - Розуміння правосвідомості в основних філософсько-правових концепціях другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Ткаченко В. І. - Щодо поняття та вмісту юридичних категорій "правова система" та "система права" (2013)
Філонов О. В. - Основні заходи з виявлення, попередження і припинення терористичних актів в російській імперії наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. (2013)
Француз А. Й. - Генезис інституту парламентаризму в Україні, Баликіна Л. І. (2013)
Чеботарьова Ю. А. - Правові аспекти захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні (2013)
Андрєєв А. В. - Засоби посткримінальної диференціації кримінально-правового впливу на особу, яка вчинила злочин, за КК України (2013)
Бурдін В. М. - До питання про момент закінчення продовжуваних та триваючих злочинів (2013)
Веретянніков В. О. - Деякі аспекти доцільності існування кримінальної відповідальності за провокацію хабара або комерційного підкупу (2013)
Віскунов В. В. - Кримінально-правовий аналіз форм об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 290 Кримінального кодексу України (2013)
Вознюк А. А. - Проблемні питання законодавчої регламентації заохочувальних кримінально-правових норм, що стосуються відшкодування шкоди, завданої державі, Назимко Є. С. (2013)
Дехтярьов Є. В. - Накладення арешту на поточні банківські рахунки юридичних осіб: проблеми кримінальної процесуальної регламентації (2013)
Карпенко М. О. - Щодо питання доцільності та перспектив створення єдиного слідчого органу в Україні крізь призму нового Кримінального процесуального кодексу (2013)
Зайцев О. В - Вивчення проблеми неосудності кримінально-правовими школами, Маслова О. О. (2013)
Карабут Л. В. - Початковий момент реалізації функції кримінального переслідування за новим КПК (2013)
Курочка М. Й. - Умови застосування примусових медичних заходів, щодо підозрюваного, шляхом втручання у фізичну недоторканність особи в кримінальному процесі, Гладкіх В. Ю. (2013)
Кучер Ю. А. - Ещё раз о соотношении предмета преступления и орудий и средств совершения преступления в украинском уголовном праве (2013)
Попов Г. В. - Напрями діяльності органів прокуратури із захисту прав та інтересів дитини при усиновленні її іноземними громадянами (2013)
Шаблистий В. В. - Про публічність та приватність кримінально-правового забезпечення інформаційної безпеки людини (2013)
Шамара О. В. - Правові передумови криміналізації деяких міжнародних злочинів у національному кримінальному законодавстві України (2013)
Рунов В. Ю. - Примус як спосіб підбурювання і обставина, що пом’якшує покарання (2013)
Афанасьев К. К. - Адміністративні послуги у сфері безпеки дорожнього руху: організаційно-правові питання (2013)
Білик В. О. - До аналізу адміністративно-правового регулювання діяльності підрозділів ДСБЕЗ України (2013)
Армаш Н. О. - Визначення функцій державних політичних діячів в межах їх адміністративно-правового (2013)
Дабіжук В. І. - Щодо аналізу адміністративно-правових заходів забезпечення експортної безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні (2013)
Кондратенко В. М. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України (2013)
Саєнко С. І. - Норми адміністративного права та норми моралі: поляризація в соціонормативній системі України (2013)
Мавліханова Р. В. - Адміністративне реформування державного управління в зарубіжних країнах (2013)
Казанчук І. Д. - Переконання як вагомий засіб забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища органами внутрішніх справ України: зміст, форми, значення (2013)
Михайлова О. Е. - Наслідки впливу трудової міграції на соціально-економічний розвиток України (2013)
Заєць О. М. - Економічна безпека страхового ринку України (2013)
Ковригіна В. Є. - Сутність та критерії класифікації фінансово-економічних ризиків у підприємництві (2013)
Стародубов І. В. - Екологічна та громадська експертизи як важливі правові інструменти забезпечення суспільного контролю в Україні (2013)
Степаненко Д. Ю. - Особливості кваліфікації ухилення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (2013)
Степанченко О. О. - Понятійно-категорійний апарат контррозвідувального захисту Службою безпеки України економіки держави (2013)
Шем’яков О. П. - Зміст управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища в Україні (2013)
Тимошенко К. О. - Основні напрями вдосконалення інституту реалізації права громадян на вогнепальну зброю та спеціальні засоби самооборони (2013)
Мельник Р. В. - Попередні судово-балістичні дослідження, обєктів перероблених у вогнепальну зброю (2013)
Ксендзюк В. Ю. - Взаємодія органів внутрішніх справ з громадськістю – головна передумова ефективної природоохоронної діяльності (2013)
Савченко А. В. - Сучасний погляд на проблеми звільнення від покарання та його відбування (2013)
Колесников К. М. - Митно-податкові відносини на Боспорі римської доби: вибрані джерела та коментарі (2014)
Алексаха А. Г. - Демографічна криза в Англії XIV ст., її причини та наслідки в економіці (2014)
Жиляєв В. В. - Роль князя М. Глинського в митній політиці та економіці Великого князівства Литовського за правління Олександра Казимировича (2014)
Скрипник А. Ю. - Становлення і розвиток системи військових торгів та аукціонів на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст. (2014)
Rutkowski M. - Przyznawanie "patentów swobody” oraz sprowadzanie modeli machin przemysłowych w Królestwie Polskim wczesnej epoki paskiewiczowskiej (2014)
Оніщенко О. В. - Загострення економічних проблем у містах України у 1917 р. (2014)
Сніда Є. О. - Фінансове та матеріальне забезпечення Катеринославської духовної семінарії у 1917 р. (2014)
Архірейський Д. В. - Махновські скарби: досвід систематизації фактів (2014)
Скубій І. В. - Торговець як професія в роки НЕПу (2014)
Мальшина К. В. - Державний кордон Першої Югославії (1918–1924 рр.) та його словенська ділянка: теоретичні засади встановлення (2014)
Роїк С. В. - Повсякденні практики польського суспільства у період нацистської окупації (1939–1945 рр.): нелегальна торгівля як умова виживання (2014)
Фрадинський О. А. - Організація ленд-лізу через далекосхідні порти СРСР у 1941–1945 рр. (2014)
Бабенко В. А. - Торговельна марка: еволюція, історія, сучасність (2014)
Артьомов І. В. - Актуальні аспекти нормативно-правового забезпечення транскордонного співробітництва України (2014)
Дячок О. О. - Кілька зауважень до статті Тетяни Гошко в "Історіографічних дослідженнях в Україні” (2014)
Відомості про авторів (2014)
Шановні автори! (2014)
Левченков О. І. - Виховна дія права на суспільні відносини (2013)
Андреєв Д. В. - Актуальні проблеми правового забезпечення діяльності електронних ЗМІ (2013)
Литвинов О. М. - До постановки питання про ключову роль теорій природного права Нового часу у створенні сучасної правової реальності, або чи можемо ми говорити про "другий осьовий час?" (2013)
Кваша О. О. - Конституційні принципи в нормах кримінального кодексу України, Бабанли Р.Ш. (2013)
Єськов С. В. - Потенціал парламентського контролю у сфері негласних обмежень конституційних прав людини і громадянина та стан його реалізації (2013)
Богатирьова О. І. - Форми взаємодії служби пробації з іншими державними структурами та громадськістю (2013)
Медведєв Ю. Л. - Міське та єврейське самоврядування українських губерній Російської імперії на початку ХХ ст.: правова регламентація та особливості відносин (2013)
Павшук К. О. - Конституційне завдання політичних партій у демократичній державі (2013)
Фєдосєєв В. В. - Незаконне переправлення осіб через державний кордон України (питання відмежування) (2013)
Шевченко Д. А. - Становлення та розвиток органів залізничної міліції в системі Народного Комісаріату внутрішніх справ України 1937-1941 рр. (2013)
Карчевський М. В. - Дослідження змін у законодавстві про кримінальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності методом контекстної законодавчої оцінки суспільної небезпечності діяння (2013)
Богатирьов І. Г. - Поняття та зміст кримінально-виконавчої характеристики покарання (2013)
Данилевська Ю. О. - Кримінальна відповідальність за вчинення злочину, передбаченого ст. 311 КК України: окремі питання удосконалення норми (2013)
Старовойтова Ю. Г. - Кримінально-правова характристика вбивства за правом Англії (2013)
Грицюк А. Г. - Кваліфікація незаконного відшкодування ПДВ – шахрайства (2013)
Бондарчук В. В. - Поняття обставин, що виключають злочинність діяння: аналіз наукових визначень (2013)
Пісна Н. В. - Урахування практики застосування кримінального закону у наукових дослідженнях з кримінального права (2013)
Іваниця А. В. - Спосіб вчинення вбивства через необережність як елемент криміналістичної характеристики (2013)
Горбачов Д. М. - Значення класифікації спеціальних суб’єктів злочину у кримінальному праві України (2013)
Курінний Є. В. - Про актуалізацію питання підготовки нового етапу реформування адміністративного права України (2013)
Афанасьєв К. К. - До питання визначення терміну "адміністративна послуга" в законодавстві України (2013)
Саєнко С. І. - Джерело норм адміністративного права: лінгвістичні та логічні шляхи обмеження полісемії (2013)
Ткаченко В. І. - Розвиток адміністративного процесу у другій половині ХХ сторіччя (2013)
Гриценко В. Г. - Становлення та реформені зміни у структурі інституту реєстрації фізичних осіб (2013)
Острівна Л. В. - Адміністративно-правові відносини у сфері аудиторської діяльності щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2013)
Коваленко Т. С. - Теоретико-прикладні питання вибору представника у господарському процесі (2013)
Лапкін А. В. - Проблеми взаємодії прокурора і слідчого судді у кримінальному провадженні (2013)
Дзюбенко О. Л. - Загальні положення договору про надання правової допомоги (правової послуги) (2013)
Андрейченко Л. С. - Загально-правові засади здійснення прокурорського нагляду в адміністративному судочинстві як гарантії додержання прав і свобод громадян (2013)
Гавріляк О. Ю. - Щодо визначення поняття "тактична операція" (2013)
Ревенко О. І. - Напрями вдосконалення тактичних рекомендації по проведенню допиту за новим КПК України (2013)
Шуйский Ю. Д. - Состояние современной географии и ее структура (2013)
Полевой А. Н. - Географическая детерминация природопользования - биоклиматический потенциал природной среды: проблемы, тенденции развития, Хохленко Т. Н. (2013)
Выхованец Г. В. - Оценка природных ресурсов береговой зоны морей для целей рекреации (2013)
Горячкин Ю. Н. - Динамика наносов в Евпаторийской бухте, Черное море, Фомин В.В. (2013)
Андрианова О. Р. - Максимумы в межгодовом ходе уровня Мирового океана и характеристик Черного моря, их связь с Эль-ниньо (2013)
Холопцев А. В. - Связи пространственно-временной изменчивости поверхностных температур океанических акваторий, а также температур воздуха и модуля скорости ветра в приземном слое атмосферы, над зонами их влияния, Шиловская Ю. Е. (2013)
Леонова С. В. - Методичні підходи до критерії оцінки рекреаційних територій (2013)
П'яткова А. В. - Урахування структури схилового стікання при просторовому моделювання зливового змиву грунту (2013)
Стоян А. А. - О распределении солености воды берега Черного моря летом 2013 года (2013)
Тригуб В. І. - Фізіологічна роль фтору: медико-географічні аспекти (огляд літератури) (2013)
Топчієв О. Г. - Проблеми раціонального природокористування та екологічної організації території приморських регіонів України, Тітенко З. В., Шашеро А. М. (2013)
Буц Ю. В. - Динаміка ландшафтних пожеж в Україні та еколого-економічні наслідки їх виникнення (2013)
Некос А. Н. - Естетика урбогеосистем (огляд досліджень), Мірошниченко В. В. (2013)
Буняк О. А. - Ротационная динамика как фактор формирования гидродинамического режима понтического водоносного горизонта на территории Одессы (2013)
Чепижко А. В. - Осадконакопление в пределах Северо-Западного Причерноморья и Северо-Западного шельфа Черного моря в плиоцене (Киммерий-Куяльнике), Ищенко Л. В. (2013)
Левченков О. І. - Знову до питання ефективності дії права (2013)
Андреєв Д. В. - Правосвідомість в структурі соціально-правової комунікації (2013)
Литвинов О. М. - Щодо подолання примітивізму соціуму раціональністю мислення: методологічні зауваження проти позитивістів і вульгарних матеріалістів (2013)
Онуфрієнко О. В. - Сучасні підходи до класифікації правових систем: порівняльний аналіз (2013)
Награбова Л. В. - Деонтологічні погляди І. Бентама (2013)
Ємельяненко К. С. - Сучасні тенденції розвитку правового регулювання (2013)
Карчевский Н. В. - Законодательство об уголовной ответственности и современные тенденции информатизации: основные направления корреспонденции (2013)
Літвінов Є. В. - Кримінологічний портрет особи, яка вчиняє злочин у судовій системі (2013)
Левківський Б. К. - Захист інтересів дитини суб’єктом владних повноважень: сучасний стан та перспективи інституту дитячого омбудсмена в Україні, Решетник Є. М. (2013)
Дробот В. П. - Про доцільність приведення редакції ст. 154 КК України у відповідність з сучасним станом соціально-економічного життя суспільства (2013)
Романишин О. Р. - Кримінально-правова протидія умисному невиконанню рішення Європейського суду з прав людини (ч. 4 ст. 382 КК України): проблемні аспекти (2013)
Панишев Д. О. - Деякі аспекти застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності до юридичних осіб (2013)
Беніцький А. С. - Кримінальна відповідальність за заздалегідь не обіцяне переховування злочинця (2013)
Тагієв С. Р. - Судовий контроль принегласному обстеженні житла чи іншого володіння особи (2013)
Пузирьов М. С. - Суспільно корисна праця засуджених до позбавлення волі на певний строк як форма диференціації та індивідуалізації виконання покарання (2013)
Гусєва К. А. - Використання пластикових платіжних карток в Україні, Набільська І. І. (2013)
Гладій С. В. - Форми легітимації судової влади (2013)
Карабут Л. В. - Співвідношення предмета і змісту кримінальної процесуальної діяльності (2013)
Дворник А. А. - Процесуальне керівництво прокурором досудовим розслідуванням (2013)
Азаров Ю. Ю. - Суб’єкти забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій: питання розмежування компетенції та підвищення ефективності фінансово-ресурсного забезпечення (2013)
Комашко В. В. - Контроль за вчиненням злочину: сутність та зміст (2013)
Оцяця А. С. - Визначення функції кримінального права (2013)
Якубова А. З. - Окремі кримінально-процесуальні аспекти недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування (2013)
Саєнко С. І. - Адміністративно-правове нормотворення в США: суб’єкти, процедура, гласність і доступність (2013)
Кравцов А. С. - Принципи сучасного адміністративного права: ґрунтовний привід для наукової дискусії (2013)
Опацький Р. М. - Актуалізація публічного адміністрування ювенальною політикою в Україні (2013)
Фомін П. П. - Адміністративний нагляд міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі: теоретичний аспект (2013)
Заєць О. М. - "Ялтинська юридична консультація"захист права власності на нерухоме майно за допомогою використання титульного страхування, Шурінов М. В. (2013)
Аврамова О. Є. - Поняття та предмет житлового права (2013)
Прокопанич Г. К. - Особливості призначення судових експертиз в господарському процесі України (2013)
Меженська С. І. - Внутрішній аудит у системі забезпечення фінансової безпеки підприємства, Кретова А. Ю., Меженський А. О. (2013)
Ковригіна В. Є. - Стратегія, тактика та процес управління фінансово-економічними ризиками (2013)
Бойко В. Б. - Судочинство як ефективна форма захисту трудових прав працівників при вирішенні трудових спорів (2013)
Компанієць Ю. А. - Використання інноваційних методів у спеціальній фізичній підготовці курсантів вищих навчальних закладів МВС України, Несмашний В. І., Шкуро Н. Л. (2013)
Мельник Р. В. - Особливості тактики огляду місця події з використанням переробленої вогнепальної зброї (2013)
Герасимчук Ю. В. - Приводи криміналізації підкупу учасників та організаторів професійних спортивних змагань (2013)
Меркулов Р. С. - Дисциплінарна відповідальність державних службовців в новому Законі України "Про державну службу" (2013)
Черкез Е. А. - Профессор И. П. Зелинский - ученый, организатор, политик и романтик, Кадурин В. Н. (2013)
Черкез Е. А. - Инжинерная геодинамика оползневых склонов Одесского побережья после осуществления противооползневых мероприятий, Козлова Т. В., Шмуратко В. И. (2013)
Кофф Г. Л. - Методы оценки состояния и инвентаризации берегозащитных сооружений, Котлов В. Ф., Федорова С. И., Шахин В. М., Гуслева Л. А., Борсукова О. В. (2013)
Балабанов И. П. - Палеографический аспект проблемы создания искусственных пляжей как метода защиты аккумулятивных берегов (2013)
Шмуратко В. И. - О причине продолжающихся деформаций здания Одесского театра оперы и балета, Черкез Е. А., Козлова Т. В., Тюремина В. Г., Караван А. И., Тюремин П. Н., Митинский В. М., Бараник С. В. (2013)
Козлова Т. В. - Инжинерно-геодинамические условия оползневого склона территории Приморского бульвара в Одессе, Черкез Е. А., Шмуратко В. И. (2013)
Кендзера А. В. - Мониторинг Сейсмичности юго-западных областей Украины и сопредельных территорий, Егунов В. К., Егунов К. В. (2013)
Lisnyi G. B. - Modeling worklow for distribution of seismic waves velocities in the central part of Dniper-Donets basen, Ustenko I. V., Petruniak V. D., Vyzhva S. A. (2013)
Кошлаков О. Є. - Досвід організації системи моніторингу рівнів грунтових вод території м. Києва на основі геоінформаційного підходу (2013)
Диняк О. В. - Використання геоінформаційних баз даних для оптимізації інженерно-геологічних досліджень на урбанізованих територіях, Кошлакова І. Є. (2013)
Чепіжко О. В. - Становлення техно-геологічних систем в управлінні геодинамічними процесами, Кадурін В. М., Шатохіна Л. М. (2013)
Свистун В. К. - Деякі результати геофізичних та гідрогеологічних досліджень о. Зміїний ДГЕ "Дніпрогеофізика", Пігулевський П. Г. (2013)
Біланчин Я. М. - Атмосферні опади і відкладення та води підгрунтового стоку острова Зміїний, Медінець В. І., Гошуренко Л. М., Піцик В. З. (2013)
Леонідова І. В. - Біологічний чинник грунтотворення острова Зміїнний (2013)
Садовенко И. А. - Дифференциация факторов устойчивости техногенно нагруженных лессовых склонов методом математического моделирования фильтрационных процессов, Подвигина Е. О., Загриценко А. Н. (2013)
Вовк В. М. - Пространственная база данных "Лессовая толща Кировоградщины" как основа прогноза просадочных процессов (2013)
Шешеня Н. Л. - Современные методы изменения свойств слабых дисперсных грунтов оснований зданий и сооружений (2013)
Кофф Г. Л. - Анализ протекания и последствий наводнения, землетрясения и цунами на восточном побережье о.Хонсю (Япония) и отзвуки этих процессов на Курильских островах (Россия), Борсукова О. В., Чеснокова И. В., Попова О.В. (2013)
Кофф Г. Л. - Оценка риска цунами на побережьях Охотского и Японского моря в России, Борсукова О. В., Чеснокова И. В., Павленко О. В. (2013)
Мелконян Д. В. - Прогноз устойчивости оползневого склона в районе с. Лески (Одесская область), Рудой О. В. (2013)
Егупов К. В. - Динамический анализ склонов Одесского региона, Устинов П. А. (2013)
Шаталин С. Н. - Региональные факторы формирования оползней Cеверного Причерноморья (2013)
Педан Г. С. - Особенности развития лиманных берегов абразионно-оползневого типа (Северо-Западное Причерноморье) (2013)
Медведєв О. Ю. - Загальна характеристика і сучасні геологічні процеси на лиманах в межах Татарбунарського району (2013)
Струцинська О. Є. - Історія досліджень та стан вивченості грунтів і грунтового покриву прибережно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор'я (2013)
Пронин К. К. - Суффозионные полости Северо-Западного Причерноморья и техногенного происхождения, Вержбицкий П. С. (2013)
Сухорученко С. К. - Влияние экзогенных геологических процессов на эколого-геологическое состояние нижнемеловых глин Крымского предгорья (2013)
Чабан В. В. - Влияние балочной эрозионной системы на перераспределение техногенных загрязнителей в геологической среде (2013)
Кошлякова Т. О. - Динаміка змін хімічного складу питних підземних вод Сеноман-Келовейського водоносного комплексу на території м. Києва в умовах тривалої експлуатації (2013)
Щербак О. В. - Зміна природної захищеності підземних вод в умовах підтоплення на території Херсонської області (2013)
Яворська В. В. - Формування геодемографії як сучасного напряму географії населення (2013)
Левченков О. І. - Правове регулювання як відображення об'єктивної реальності (2013)
Литвинов О. М. - Замуель Пуфендорф як сучасний філософ права, або про важливість і необхідність його ідей для майбутнього України (2013)
Бурбело О. А. - Міжнародне співробітництво у сфері фінансового моніторингу в умовах глобалізації, Чуніхіна Л. М. (2013)
Цицюра М. П. - Хабарництво та корупція як головна проблема сучасної демократичної держави (2013)
Кострицький В. В. - Законодавче забезпечення кримінально-правової охорони прав учасників референдуму в Україні: історичний аспект (2013)
Иванчук А. А. - Информация как универсальный ресурс разрешения проблем системы человечество - человек - биосфера (2013)
Бортняк А. Ф. - Реальність і семіотичність правового мислення (2013)
Фещенко О. С. - Сучасний погляд на принципи кримінального права (2013)
Карчевский Н. В. - Преступление в сфере использования информационных технологий: определение понятия (2013)
Бірюков В. В. - Визначення дистанції пострілу і місця, звідки його було здійснено, за слідами на місці події (2013)
Чорноус Ю. М. - Спільні слідчі групи: правові та організаційні засади (2013)
Коваленко В. В. - Процесуальна регламентація випадків обов'язкового залучення експерта для проведення експертизи (2013)
Бурдін Б. М. - Спірні питання стадії замаху в окремих видах злочинів (2013)
Каркач П. М. - Критерії ефективності координаційної діяльності прокуратури, Курочка М. И. (2013)
Беніцький А. С. - До питання про правову природу неповідомлення про злочин (2013)
Лень В. Б. - Холодна зброя: дискусійні питання кримінальної відповідальності (2013)
Грицюк А. Г. - Аналіз протиправності відшкодування ПДВ (2013)
Левківський Б. К. - Застосування аналогії закону при захисті права дитини на належне виховання(на прикладі позбавлення батьківських прав) (2013)
Балух В. С. - Альтернативне вирішення корпоративних спорів: німецька модель (2013)
Мельник Р. В. - Класифікація об'єктів, перероблених у вогнепальну зброю (2013)
Габріадзе М. Р. - Правова природа зобов'язань відшкодування шкоди, що виникла в результаті неусунення загрози, створеної життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи (2013)
Одерій О. В. - Екологічна безпека в Україні: криміналістичний аспект (2013)
Яремко Г. З. - Спільність об'єкта злочину в асоціаціях кримінально-правових норм про різні склади одного злочину (2013)
Воробель У. Б. - Скасування ухвали про залишення заяви без розгляду у зв'язку з повторною неявкою позивача судом, що її постановив (2013)
Лісунов С. Б. - Суб'єктивні ознаки незаконного використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (2013)
Гайворонський А. Є. - Нормативно-правова регламентація початку досудоБого розслідування в умовах сучасного кримінального процесуального законодавства (2013)
Марченко К. Г. - Исторические особенности становления института приостановления досудебного расследования в Украине (2013)
Харко Д. М. - До питання проблеми відмежування виконавця від організатора злочину (2013)
Кісіль P. В. - Онтологічна характеристика макросоціального рівня прояву корупції (2013)
Саенко С. И. - Обновление методологических основ построения классификаций норм административного права (2013)
Віскунов В. В. - Визначення загального об'єкта злочину на підставі дослідження складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, передбаченого ст. 290 Кримінального кодексу України (2013)
Фомін П. П. - До питання про принципи адміністративного права (2013)
Загородній І. В. - Особливості державного управління вищими навчальними закладами системи МВС України (2013)
Збирак Т. В. - Удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення права громадян на свободу слова в Україні (2013)
Шило С. М. - Поняття та зміст правових гарантій законності в сфері адміністративної діяльності міліції (2013)
Лемешко О. М. - Зміни до Кримінального кодексу України в контексті гуманізації відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності, Стрілець Б. Б. (2013)
Гриценко В. Г. - Поняття проступку у сфері господарювання (2013)
Машуков Р. О. - Витоки наукових досліджень відносин власності за участю садівницького товариства (2013)
Тарасенко В. Є. - До питання формування окремих теорій в криміналістиці та оперативно-розшуковій діяльності (2013)
Рогозін С. М. - Використання інформаційних технологій в сфері протидії економічній злочинності (2013)
Біляєв В. О. - Щодо визначення поняття та задач оперативної розробки в умовах запровадження в діяльність ОВС положень кримінального процесуального законодавства (2013)
Дудоров О. О. - Нові наукові здобутки в розв'язанні кримінально-правових проблем заподіяння майнової шкоди (рецензія), Письменcький Є. О. (2013)
Левченков О. І. - Загальнолюдські цінності у правовому регулюванні (2014)
Литвинов О. М. - Щодо евристичних можливостей поняття "вторинні культури" у правознавстві (2014)
Камінська Н. В. - Основні засади організації місцевого самоврядування у пострадянських країнах: порівняльний аналіз (2014)
Нестерович В. Ф. - Види впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2014)
Малишко В. М. - Судовий процес проти порушників права репресалій у вищому суді адміралтейства Англії та "справа капітана Кідда" (1701 р.) (2014)
Медведев Ю. Л. - Наближення права України до права Європейського Союзу: понятійно-категоріальний апарат та способи узгодження (2014)
Шевченко А. Є. - Нормативно-правове забезпечення функціонування органів державної безпеки УРСР у 1939-1945 р.р. (2014)
Бочковой А. Б. - О последствиях неправовой формы политической организации общества (2014)
Чиркін А. С. - Конституційні засади організації місцевого самоврядування в Чехії (2014)
Чальцева Н. С. - Історичний розвиток процесуального інституту закінчення досудового розслідування (2014)
Карчевский Н. В. - Уголовно-правовая квалификация преступлений против собственности, совершаемых с использованием платежных карт или их реквизитов (2014)
Розовский Б. Г. - Кража или мошенничество: за и против (реплика по ходу дискуссии) (2014)
Беніцький А. С. - Місце причетності до злочину в кримінальному праві України (2014)
Письменський Є. О. - Проблемні питання звільнення від покарання у зв'язку з усуненням караності діяння та пом'якшенням покарання (2014)
Єгорова В. О. - Суб'єктивні ознаки незаконного проведення дослідів над людиною (ст. 142 КК України) (2014)
Молодик В. В. - Співвідношення централізованого й локального нормативно-правового регулювання діяльності прокурора в досудовому кримінальному провадженні (2014)
Глинська Н. В. - Правова технологія прийняття кримінальних процесуальних рішень як один з антикорупційних стандартів кримінального процесуального законодавства (2014)
Гусєва К. А. - Жертва дитячої порнографії, Соловей О. О. (2014)
Соболь Є. Ю. - Процесуальний захист прав та свобод інвалідів за матеріалами Єдиного державного реестру судових рішень України (2014)
Лісунов С. В. - Кваліфікуючі ознаки незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (2014)
Василевеький А. М. - Проблема адаптації молодих працівників СБУ до умов професійної діяльності (2014)
Незнайко С. В. - Щодо правильності місцезнаходження заборони, передбаченої статтею 270-1, у системі Особливої частини КК України (2014)
Калашніков М. М. - Використання Податкового кодексу України для прикриття порушень норм чинного законодавства, Меженський А. М. (2014)
Дворник А. А. - Щодо вдосконалення організації та правового регулювання прокурорського нагляду за дотриманням законів у досудовому кримінальному провадженні (2014)
Ромашова М. М. - Детермінанти умисного знищення майна шляхом підпалу (2014)
Попревич В. М. - Розвиток вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за лісопорушення у перехідний період (1991 - 2011 рр.) (2014)
Бурбело О. А. - Нераціональне використання бюджетних коштів у сфері охорони здоров'я, Самарський С. С. (2014)
Саржан С. Л. - Адміністративно-правові юридичні факти в діяльності СБУ (2014)
Ковригіна Б. Є. - Щодо питання управління фінансово-економічними ризиками (2014)
Басай О. В. - Значення засад цивільного законодавства при застосуванні аналогії права (2014)
Шершун С. М. - Поняття стратегічної екологічної оцінки: питання визначення в законодавстві України (2014)
Матвієнко О. С. - Проблема кодифікації трудового законодавства України (2014)
Боханова І. А. - Контрактна форма трудового договору: деякі аспекти (2014)
Волеводз А. Г. - Международный терроризм: современное состояние национальной криминализации (2014)
Віскунов В. В. - Кримінологічні та міжнародно-правові умови криміналізації складу знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, передбаченої ст. 290 Кримінального кодексу України (2014)
Рибак О. Г. - Оперативно-розшукові заходи у кримінальній процесуальній діяльності (2014)
Сергєєв Є. В. - Система органів прокуратури, що здійснюють нагляд за законністю обмеження прав людини під час оперативно-розшукового документування злочинів (2014)
Шалімов С. В. - Інформаційні системи департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України - резерв необхідних відомостей для забезпечення діяльності підрозділів ОБС (2014)
Жалдак С. І. - Еволюція спостереження за особою, річчю або місцем як засобу збирання доказів у вітчизняному кримінальному провадженні (2014)
Титул, содержание (2013)
Бахмутов В. Г. - Возрастная позиция, геодинамическая специфика и палеомагнетизм интрузивных комплексов западного побережья Антарктического полуострова, Гладкочуб Д. П., Шпира В. В. (2013)
Старостенко В. И. - Промежуточные землетрясения зоны Вранча и скоростное строение мантии Восточной Европы, Кендзера А. В., Цветкова Т. А., Бугаенко И. В. (2013)
Шуман В. Н. - Обобщенное уравнение генерации спонтанной электромагнитной эмиссии во фрактальной среде (2013)
Усенко О. В. - Развитие Ингульского мегаблока Украинского щита в период формирования Новоукраинского и Корсунь-Новомиргородского плутонов (2013)
Гордиенко В. В. - Глубинные процессы и коренные месторождения алмазов (2013)
Роганов В. Ю. - Моделирование волновых полей для сред с жидкими и анизотропными упругими слоям на основе метода Хаскелла — Томсона (2013)
Анахов П. В. - Возбуждение землетрясений микросейсмическими шумами и погодными явлениями, Макарец Н. В. (2013)
Накапелюх М. В. - Збалансований розріз відслонення "Тартак" (Скибовий покрив Українських Карпат), Бубняк І. М. (2013)
Рокитянский И. И. - Вариации компонент вектора индукции и горизонтального тензора перед землетрясением Тохоку 11 марта 2011 г. по данным японских геомагнитных обсерваторий, Трегубенко В. И., Бабак В. И., Терешин А. В. (2013)
Хыу Бинь Нгуен - Геофизические исследования скважин при изучении коллекторов в кристаллическом фундаменте месторождения Белый Тигр, Исаев В. И. (2013)
Кушнеренко В. К. - Тим-Ястребовская структура Курской магнитной аномалии: геология, тектоника, глубинное строение, геохимия и минерагения (2013)
Кутас В. В. - Глубинное строение земной коры в районе Криворожской структуры по геолого-геофизическим данным и влияние техногенного фактора на проявление локальной сейсмичности, Андрущенко Ю. А., Омельченко В. Д. (2013)
Кулиев Г. Г. - Деформации, обусловленные процессами уплотнения, разуплотнения и фазовыми переходами во внутренних структурах Земли (2013)
Ghanati R. - Forward modeling using finite difference method for fractured hard rocks tracing via three-electrode array, Aranifar B., Kazem Hafizi M. (2013)
Рудаков В. П. - Глобальные факторы в геодеформационных процессах орогенного и платформенного регионов, Цыплаков В. В., Милюков В. К. (2013)
Лукович В. В. - Математична модель електричного поля в зоні відшарування ізоляції від поверхні труби при катодній поляризації, Лукович В. В. (2013)
Хазан Я. М. - Рецензия на книгу Н. Л. Миронцова "Численное моделирование электрометрии скважин" (2013)
Миронцов Н. Л. - Ответ на рецензию Я. М. Хазана (2013)
Кармазенко В. В. - Рецензия на монографию Н. Л. Миронцова "Численное моделирование электрометрии скважин" (2013)
Челокьян Р. С. - Рецензия на монографию Н. Л. Миронцова "Численное моделирование электрометрии скважин" (2013)
Хазан Я. M. - Комментарии к ответу Н. Л. Миронцова на рецензию (2013)
Тимурзиев А. И. - Об итогах 1-х Кудрявцевских Чтений — Всероссийской конференции по глубинному генезису нефти и газа (2013)
80 лет со дня рождения и 55 лет научной деятельности Романа Ивановича Кутаса (2013)
Левченков О. І. - Норма як спеціальний критерій виміру ефективності правового регулювання (2014)
Литвинов О. М. - Знову щодо проблеми прихованих інтенцій культури в юридичній термінології або про новий сюжет з нового КПК України (2014)
Рум’янцев В. П. - З історії підготовки судової реформи 1864 року в Росії (2014)
Резніков А. В. - Особливості регулювання правових відносин в українських містах магдебурзького права (2014)
Балинська О. М. - Семіотичні характеристики невербальних правових знаків (2014)
Гусак Т. П. - Соціально-політичні причини та умови масових заворушень у сучасній Україні (2014)
Иванчук А. А. - Информация и ее свойства (2014)
Козьяков І. М. - Порушення правил охорони або використання надр: проблеми бланкетної конструкції та фактичного складу ст. 240 Кримінального кодексу України (2014)
Кваша О. О. - Надання-одержання неправомірної вигоди як особливий випадок співучасті (2014)
Музика А. А. - Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: аналіз кваліфікуючих ознак, Лісняк В. В. (2014)
Нестерович В. Ф. - Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів через засоби масової інформації (2014)
Кузьмін С. А. - Кримінально-правова охорона громадян України при їх перебуванні за кордоном, у контексті відповідальності іноземців за злочини проти правосуддя за кримінальним правом України, Шамара О. В. (2014)
Беніцький А. С. - Проблеми визначення ознак причетності до злочину (2014)
Єськов С. В. - Регулювання відносин між правоохоронними органами та провайдерами телекомунікаційних послуг щодо виконання запитів на втручання у приватне спілкування: досвід Ради Європейського Союзу (2014)
Кретова А. Ю. - Сутність та взаємозв'язок понять "фінансова безпека підприємства" та "ефективність діяльності підприємства" (2014)
Литвинчук О. І. - Щодо функціональної структури досудового розслідування за новим КПК України (2014)
Шершун С. М. - Перспективи вдосконалення правового регулювання стратегічної екологічної оцінки в Україні (2014)
Рева А. А. - Функція слідчого в кримінальному провадженні (2014)
Панасенко Р. А. - Загальна характеристика кримінологічної детермінації незаконних захоплень підприємств в Україні (2014)
Комарницький М. В. - Особливості кваліфікації незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого повторно (2014)
Бондарчук В. В. - Особливості кримінальної відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок виправданого ризику, у зарубіжному законодавстві (2014)
Середа В. В. - Порядок застосування дисциплінарних стягнень за адміністративні проступки (2014)
Саенко С. И. - Административно-правовая наука Украины: стагнация и пути ее преодоления, Комиссаров С. А. (2014)
Петришина М. О. - Проблеми правового регулювання адміністративного нагляду та контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування: зарубіжний та український досвід, Стрілець В. В. (2014)
Стрельбицький М. П. - Соціальні передумови (юридичні факти) інформаційного тероризму та кіберзлочинів, Саржан С. Л. (2014)
Музика Л. А. - Про сутність міжгалузевих зв'язків цивільного права (2014)
Волеводз А. Г. - Международный терроризм: современное состояние международно-правовой криминализации (2014)
Захаров В. П. - Тенденції використання біометричних технологій, що не входять до "трьох великих біометрик", у діяльності правоохоронних органів, Зачек О. І. (2014)
Бабічев Д. О. - Доктринанальні засади та практика прокурорського нагляду за законністю рішень в оперативно-розшуковій діяльності, Соколкін В. Л. (2014)
Бондар В. С. - Використання класифікацій пристроїв зниження рівня звуку пострілу для вирішення діагностичних та ідентифікаційних завдань судових експертиз (2014)
Шехавцов Р. М. - Функціональний аналіз структури кримінальної процесуальної діяльності з розслідування злочинів (2014)
Кряковцев С. М. - Дотримання особистих прав людини в процесі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (2014)
Щербакова Г. В. - Криміналістична характеристика злочинів, вчинених неповнолітніми (2014)
Бурбело О. А. - Мультимедійні презентації як один із засобів візуалізації інформації в навчальному процесі, Меженська С. І., Калашніков М. М. (2014)
Тютюгін В. І . - Новітнє теоретико-прикладне дослідження інституту звільнення від покарання та його відбування, Євдокімова О. В. (2014)
Титул, содержание (2013)
Кочнев В. А. - Кинематико-гравитационная модель геодинамо (2013)
Шаров Н. В. - Глубинное строение и металлогения Северо-Онежского синклинория (Республика Карелия, Россия): корреляция геологических и сейсмических данных, Куликов В. С., Исанина Э. В., Дрогицкая Г. М., Казанский В. И. (2013)
Лобова Г. А. - Нефтегазоносность Усть-Тымской мегавпадины (2013)
Гордиенко В. В. - Глубинные процессы и золотосульфидное оруденение (2013)
Лисин А. С. - Инновационная технология геоэлектроразведки нефти и газа на морском шельфе (2013)
Козленко М. В. - Строение и развитие восточной части северо-западного шельфа Черного моря (по результатам интерпретации геофизических данных вдоль профиля II КМПВ), Козленко Ю. В. (2013)
Логвинов И. М. - Опыт изображения пространственной геоэлектрической модели по результатам двумерной инверсии параметров магнитотеллурического поля на примере Ингульского мегаблока, Тарасов В. Н. (2013)
Орлюк М. И. - Обзор результатов исследований палеомагнитной информативности докембрийских кристаллических пород Украинского щита, Орлова М. И. (2013)
Лазаренко М. А. - Оценка магнитуды и глубины подкорового очага зоны Вранча в квазиреальном масштабе времени путем нейросетевого моделирования, Герасименко О. А. (2013)
Пашкевич И. К. - 3D магнитная модель Корсунь-Новомиргородского плутона и Новоукраинского массива и ее геологическая интерпретация, Бакаржиева М. И. (2013)
Николаев И. Ю. - Объемная геоэлектрическая модель Кировоградского рудного района центральной части Украинского щита, Бурахович Т. К., Шеремет Е. М. (2013)
Белый Т. А. - Аналитическое исследование природы соответствия электростатической и облачной стратификации атмосферы, Зеленин Ю. А. (2013)
Одилавадзе Д. Т. - Физическое моделирование георадиолокационного поля в прямой и обратной задачах электродинамики, Челидзе Т. Л. (2013)
Трипольський О. А. - Особливості розподілу сейсмічних швидкостей у земній корі Кіровоградського рудного району Інгульського мегаблока Українського щита. 2, Тополюк О. В., Трипольська В. О. (2013)
Гончар В. В. - Последовательность полей напряжений и возраст складчатости Восточного Горного Крыма (по данным кинематического анализа с учетом вращения слоев) (2013)
Михайлик И. Ю. - Усовершенствование преобразователя аналог-код, Петренко К. В. (2013)
Титул, содержание (2013)
Старостенко В. И. - Институт геофизики НАН Украины в начале XXI века: результаты фундаментальных и прикладных исследований, Исиченко Е. П. (2013)
Шуман В. Н. - Электродинамика и отклик геосреды на воздействие внешних электро-магнитных полей (2013)
Арясова О. В. - Взаимодействие мантийной конвекции с литосферой и происхождение кимберлитов, Хазан Я. М. (2013)
Пустовитенко Б. Г. - Динамические параметры очагов землетрясений Крыма по данным цифровых сейсмостанций, Мержей Е. А., Пустовитенко А. А. (2013)
Верпаховская А. О. - Особенности обработки морских сейсмических наблюдений с использованием конечно-разностной полноволновой миграции, Пилипенко В. Н., Коболев В. П. (2013)
Титул, содержание (2013)
Страхов В. Н. - Об управлении сейсмической активностью, Савин М. Г. (2013)
Лукин А. Е. - Минеральные сферулы — индикаторы специфического флюидного режима рудообразования и нафтидогенеза (2013)
Собисевич А. Л. - Черноморские землетрясения конца декабря 2012 г. и их проявления в геомагнитном поле, Старостенко В. И., Собисевич Л. Е., Кендзера А. В., Шуман В. Н., Вольфман Ю. М., Потемка Э. П., Канониди К. Х., Гарифулин В. А. (2013)
Гордиенко В. В. - О гипотезе тектоники плит (2013)
Арясова О. В. - "Правило Клиффорда" и геодинамика кимберлитового магматизма, Хазан Я. М. (2013)
Андрущенко Ю. А. - Локальные землетрясения на Украинском щите, Кутас В. В., Кендзера А. В., Омельченко В. Д., Калитова И. А. (2013)
Усенко О. В. - Месторождения полезных ископаемых Кировоградского рудного района Украинского щита: связь с глубинным процессом (2013)
Гончар В. В. - Коллизионная модель Крымсого орогена — опыт исследования методом конечных элементов (2013)
Лысынчук Д. В. - Комплексная интерпретация сейсмических данных вдоль профиля КМПВ—ГСЗ Синельниково — Чугуев, Коломиец Е. В., Козленко М. В., Козленко Ю. В., Омельченко В. Д., Калюжная Л. Т. (2013)
Гласко Ю. В. - Модели и алгоритмы концентрации масс (2013)
Гадиров В. Г. - Применение магниторазведки для поисков залежей нефти и газа на перспективных площадях Азербайджана (2013)
Блох Ю. И. - Небесная и земная механика одессита Венчеслава Жардецкого, Рикун И. Э. (2013)
Титул, содержание (2014)
Гинтов О .Б. - Схема периодизации этапов разломообразования в земной коре Украинского щита — новые данные и следствия (2014)
Гордиенко В. В. - Глубинные процессы и сейсмичность (2014)
Шуман В. Н. - Высокочастотный спонтанный электромагнитный шум литосферы и томографические системы (2014)
Пашкевич И. К. - Магнитная неоднородность, разломная тектоника консолидированной земной коры и нефтегазоносность Днепровско- Донецкого авлакогена, Орлюк М. И., Лебедь Т. В. (2014)
Бахмутов В. Г. - Связь изменений климата с геомагнитным полем. 1. Пространственно-временная структура магнитного поля Земли и климата в XX в, Мартазинова В. Ф., Килифарска Н. А., Мельник Г. В., Иванова Е. К. (2014)
Кудельский А. В. - Геолого-геохимическая несостоятельность газосланцевого бума (2014)
Бицань Є. М. - Про деякі особливості структури узагальненого реологічного тіла. 1 (2014)
Besutiu L. - Geomagnetic insights on an active tectonic contact: Peceneaga-Camena Fault , Orlyuk M., Zlagnean L., Roments A., Atanasiu L., Makarenko I. (2014)
Вижва С. А. - Петрофізичні параметри порід, перспективних на сланцевий газ (ділянки східного сектору Дніпровсько-Донецької западини), Михайлов В. А., Онищук Д.І., Онищук 1.1. (2014)
Арсанукаев З. З. - Метод дискретных аппроксимаций гравитационного поля при оконтуривании перспективных разрезов (2014)
Куделя А. М. - Оценка радиоволнового метода зондирования грунтового массива (2014)
К юбилею Инны Константиновны Пашкевич (2014)
Бєлашов В. І. - Історіографічна спадщина "Глухівського періоду" Історії Гетьманщини (1708 – 1782 рр.) (2014)
Грибенко О. М. - Розбудова вітчизняної судової системи доби Української Центральної Ради (червень 1917 – квітень 1918 рр.): історичний аспект (2014)
Ісса Т. В. - Роль приватних дворянських лазаретів в організації медичної допомоги під час Першої світової війни (2014)
Cидорович О. С. - Кооперативні з’їзди у вирішенні проблем розвитку споживчої кооперації Лівобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Білоцерківська А. С. - Історія вітчизняної аграрної науки в документах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (1917 – 1990 рр.) (2014)
Вергунов В. А. - Науково-організаційна діяльність О. Корнеєва, Глазунов Г. О. (2014)
Курок О. І. - Античний світ і обробіток ґрунту (2014)
Маслов А. А. - К вопросу потерь советских генералов-украинцев в 1941 – 1945 гг. (2014)
Цомая Г. Ф. - Роль Люфтваффе в создании антисоветских вооруженных формирований (2014)
Бакалець О. А. - Археологічні пам`ятки Барської землі Поділля: за музейними матеріалами (VІ тис. р. до н. е. – VІ ст.) (2014)
Гриценко А. А. - Методология и методика изучения региональных контрастов в идентичности и исторической памяти, Крылов М. П. (2014)
Крижанівський В. М. - Спогади родини Полярушів про Глухівський педагогічний інститут (1964 – 1972 рр.) (2014)
Капралюк О. В. - Павлов І. П. – творець вчення про фізіологію травлення тварин (2014)
Коваленко Ю. О. - Подорож до Чечні (2014)
Самойлова И. В. - Анализ трактата У. Гаррисона "Описание Англии" (2014)
Гирич Я. М. - Третя річниця "Глухівських наукових читань" (2014)
Бєлашов В. І. - Ляшко Іван Михайлович: людина, педагог, дослідник (2014)
Бакалець О. А. - Нові знахідки празьких грошів ХІІІ – ХV ст. на території Поділля (2014)
Бірьова О. Ю. - Козацькі полки Слобідської України (2014)
Чумаченко О. А. - Микита Шаповал між есерівськими переконаннями та політичними реаліями (січень – квітень 1919 року) (2014)
Абакумова В.І. - Методологія дослідження мінливих періодів історії (2014)
Бернар Н. Г. - Постать Павла Яковича Голодриги (1920 – 1986) в контексті історії виноградарства, Рудишин С. Д. (2014)
Бєлашов В. І. - Історіографічна традиція та джерельна база вивчення історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (1874 – 2014 рр.) (2014)
Курок О. І. - Системи обробітку ґрунту на теренах України в епоху Київської Русі (2014)
Чаплыгин В. П. - Самопознание и историческая практика в России (2014)
Школьна О. В. - Шовк у побуті українців ХVІІ – ХІХ ст. і питання його зберігання й експонування у вітчизняних музеях (2014)
Маслов А. А. - Новые факты о гибели генералов В. А. Хоменко и С. А. Бобкова (2014)
Цомая Г. Ф. - Особенности решения "еврейского вопроса" в Эстонии (2014)
Бровко А. Г. - Просвітницька та меценатська діяльність П. С. Коробки (2014)
Терентьєва В. М. - З історії Путивльського краєзнавчого музею (1919 – 1941) (2014)
Крижанівський В. М. - Матеріали до біографічного словника "Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр." (2014)
Бакалець О. А. - Рецензія на кн.: Дмитрієнко М. Ф., Томазова В. В. Рід Патонів: історико-генеалогічне дослідження. Документи. – К., 2013. – 344 с. (2014)
Латиш Ю. В. - Повернення українського Троцького (2014)
Гирич Я. М. - Історико-культурна спадщина україно-російського прикордоння: досвід трьох наукових конференцій (2014)
Костик Є. П. - Концептуальні засади економіки інтелектуальної власності в умовах глобалізації (2015)
Студінська Г. Я. - Ефективний бренд: бек-офіс та франт-офіс вищого навчального закладу (2015)
Угрюмова О. А. - Розвиток територіальних брендів в сучасних умовах РФ (2015)
Беззубець Л. Л. - Шляхи та умови розвитку автоматизованого аудиту в Україні (2015)
Горбатенко О. А. - Методи вдосконалення фінансів акціонерних товариств з державною часткою в Україні (2015)
Зленко А. М. - Професійний розвиток персоналу як передумова підвищення рівня продуктивності праці, Мірошніченко Д. А. (2015)
Коваль С. П. - Проблеми ефективного використання трудових ресурсів, Біда Д. В. (2015)
Кучеренко С. Ю. - Організаційно-економічні засади ефективного виробництва соняшнику в Україні (2015)
Різник В. В. - Теоретичні аспекти управління виробничими запасами підприємства (2015)
Селезньова О. О. - Генезис маркетингової діяльності будівельних підприємств України (2015)
Семененко О. Г. - Адаптивна модель оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі даних фінансової звітності, Очеретна М. Ю. (2015)
Лисецький А. С. - Балансове моделювання господарських процесів, Чабан Г. В. (2015)
Боголіб Т. М. - Держава в сучасній економіці: інституційний аналіз (2015)
Овсієнко А. М. - Реформування земельних відносин в Україні (2015)
Рибакова Т. О. - Сучасний стан торговельно-економічного співробітництво України з Європейським Союзом в процесі євроінтеграції (2015)
Шимченко Л. А. - Оновлення економічної моделі України: запорука успіху (2015)
Шрамко О. Г. - Оцінка ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем (2015)
Адаменко І. П. - Система державного фінансового регулювання (2015)
Виноградня В. М. - Нові технологічні продукти банків як передумова розвитку банківської системи країни (2015)
Диба Л. М. - Шляхи підвищення ефективності роботи банківської системи україни в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Карамушка Л. І. - Видатки бюджетів місцевого самоврядування у системі міжбюджетних відносин (2015)
Козарезенко Л. В. - Аналіз європейського досвіду розподілу державних видатків: уроки для України (2015)
Маркуц Ю. І. - Фінансовий механізм формування міського бюджету (2015)
Мельниченко С. І. - Фінансова система як складова економічного розвитку (2015)
Микитюк І. С. - Дотаційність місцевих бюджетів та шляхи її подолання (2015)
Свищук А. С. - Оподаткування у системі економічного регулювання (2015)
Чеберяко О. В. - Боргові парадокси та орієнтири державного кредитування, Пасічна Н. М. (2015)
Чекіна В. Д. - Еволюція системи місцевих фінансів в США (2015)
Чередник В. А. - Фінансування загальної середньої освіти в Україні (2015)
Антоненко С. С. - Методика проведення експериментальних досліджень роботи відцентрово-вихрових ступеней на високов’язких рідинах, Колісніченко Е. В., Найда М. В. (2010)
Ванеев С. М. - Регулировочные характеристики вихревых компрессоров, Гриценко В. Г., Марцинковский В. С., Паненко В. Г. (2010)
Гулый А. Н. - Существующие перспективы повышения частоты вращения динамических насосов как средство улучшения их массогабаритных характеристик, Поклад А. А. (2010)
Марцинковский В. А. - Динамика затворной гидропяты, Загорулько А. В., Мищенко С. А. (2010)
Симоновский В. И. - Оптимизация балансировки гибких роторов с помощью симплекс-метода, Угничев А. С. (2010)
Устименко Т. А. - Исследование схемы ручного гидроударного механизма с управляемой камерой прямого хода, Кононенко А. П. (2010)
Євтушенко А. О. - Удосконалення технології переробки молока за рахунок роторно-динамічних гомогенізаторів моноблочного виконання, Коломієць В. В., Овчаренко М. С., Папченко А. А. (2010)
Чебан В. Г. - Анализ современного состояния технологии ультрафильтрации и определение направлений повышения ее эффективности, Антоненко С. С. (2010)
Шийко А. М. - Розрахунок складової опору тертя коефіцієнта лобового опору тіла конічної форми, Полениця П. В., Коплик І. В., Авдєєва О. М., Думчиков А. А. (2010)
Беда І. М. - Балансування відцентрової машини, Беда О. І. (2010)
Бойко В. И. - Расчет системы саморегулирования процесса сварки, Перемитько В. В., Чередник Е. А., Рейдерман Ю. И., Носов Д. Г., Клочко Р. И. (2010)
Запорожченко В. С. - Удосконалення маховичного привода штампувального кривошипного устаткування, Запорожченко А. В. (2010)
Каринцев И. Б. - Устойчивость консольной пластины, односторонне обтекаемой вязкой несжимаемой жидкостью, Фишер В. В. (2010)
Любич А. И. - Влияние титана и углерода на свойства наплавленного металла, Будник А. Ф., Говорун Т. П., Горбанева А. Н. (2010)
Павленко І. В. - Розв’язання нелінійного рівняння пружної осі балки (2010)
Павленко І. В. - Визначення роботи сили тертя під час руху матеріальної точки по дузі кола (2010)
Пчелінцев В. О. - Виявлення причин руйнування гвинтового компресора ВВП-5/8, Говорун Т. П., Раб В. М., Шумко О. П. (2010)
Розенберг О. А. - О выборе параметров сборных компонентов подвижного соединения эндопротеза тазобедренного сустава. Часть 2. Результаты исследований, Сохань С. В., Залога В. А., Криворучко Д. В., Дегтярев И. М. (2010)
Струтинський В. Б. - Математичний апарат векторів шостого порядку для розрахунків жорсткості просторових механізмів паралельної структури, Кириченко А. М. (2010)
Хохлова Т. С. - Влияние температурно-временных параметров на процесс получения структурно-неоднородных материалов методом наплавки, Спиридонова И. М., Хохлов В. А. (2010)
Лазько І. В. - Формування текстової частини нормативної документації системи управління якістю науково-дослідних установ з використанням гнучких модулів (2010)
Зенкін М. А. - Розробка системи управління якістю виробництва насосного обладнання, Здельнік З. А. (2010)
Титул, содержание (2014)
Гинтов О. Б. - Тектонофизический и палинспастический разрезы Украинских Карпат вдоль геотраверса DOBRE-3 (PANCAKE), Бубняк И. Н., Вихоть Ю. М., Муровская А. В., Накапелюх М. В., Шлапинский В. Е. (2014)
Поляченко Е. - Новые результаты палеомагнитных исследований красно- цветных силурийских отложений Подолии, Бахмутов В., Константиненко Л., Тейсер-Еленська М., Кадзялко-Хофмокль М., Скарбовийчук Т., Якухно В. (2014)
Шуман В. Н. - О прогнозе и прогнозируемости сейсмического процесса (2014)
Бицань Є. М. Про деякі особливості структури узагальненого реологічного тіла. 2 - On some special features of generalized rheological body. 2 (2014)
Тяпкина А. Н. - Усовершенствованные методы построения сейсмических изображений при картировании ловушек углеводородов, связанных с соляными куполами, Тяпкин Ю. К., Окрепкий А. И. (2014)
Тихонов И. Н. - Мелкофокусная сейсмичность в тылу Японо-Сахалинской островной дуги и ее возможная тектоническая природа, Ломтев В. Л. (2014)
Степанова И. Э. - О решении обратных задач геофизики с помощью методов теории динамических систем, Раевский Д. Н. (2014)
Причепий Т. И. - Визуализация данных МТЗ по способу скалярных импедансов для числен¬ных моделей элементарных проводящих структур (2014)
Рокитянский И.И. - К исследованию глубины залегания Карпатской аномалии электропроводности, Бабак В. И., Терешин А. В. (2014)
Довбня Б. В. - Электромагнитные предвестники землетрясений и их повторяемость (2014)
Блох Ю. И. - Смотритель мирового времени Николай Стойко-Радиленко, Рикун И. Э. (2014)
Академик Виктор Ефимович Хаин (К 100-летию со дня рождения) (2014)
Симоненко Т. - Нові умови вступу до вищих навчальних закладів випускників спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Кобильченко В. - Розвиток і структура особистості дошкільника з порушеним зором у теоретичних моделях (2015)
Пахомова Н. - Модель інтеграції медико-психологічної та педагогічної складових професійної підготовки логопедів (2015)
Таранченко О. - Концепція розвитку системи освіти осіб з порушеннями слуху в Україні (Проект), Федоренко О. (2015)
Софій Н. - Інклюзивні ресурсні центри: канадський досвід та Українські реалії (2015)
Сухіна І. - Використання ресурсів середовища в освітньому просторі для забезпечення розвитку і навчання дітей з аутизмом (2015)
Кузьмінська Є. - Вивчення сформованості мовленнєвої компетенції у розумово відсталих дітей (2015)
Прохоренко Л. - Мотиваційні чинники навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку (2015)
Парфенова Г. - Стан сформованості усного зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із моторною алалією (2015)
Родименко І. - Принципи психолого-медико-педагогічного обстеження дітей (2015)
Федоренко О. - Особливості соціальної інтегрованості молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання (2015)
Dokur Z. - An evaluation of the facial emotion recognition skills in children with autism, Sari O. T. (2015)
Снісарь В. І. - Динаміка показників кисневого статусу головного мозку та метаболізму на тлі різних варіантів анестезії у дітей з набутою гідроцефалією, Скляр В. В., Щиров В. М., Ярова Н. В. (2015)
Задорожна Б. В. - Вміст алюмінію та свинцю у сироватці крові пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості черепно-мозкової травми у гострому і проміжному періодах (2015)
Дудукіна С. О. - Ефективність альтернативних методів попередження та лікування вторинної ішемії мозку у хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами (2015)
Слаба О. М. - Клінічна ефективність застосування лікувально-профілактичного ґелю у комплексному лікуванні ґенералізованого пародонтиту у жінок із залізодефіцитною анемією (2015)
Мелень А. П. - Оцінка факторів ризику під час операційного лікування пацієнтів з оклюзією внутрішньої сонної артерії (2015)
Школьніков В. С. - Особливості гістоґенезу нейроепітелійного шару спинного мозку ембріонів та плодів людини (2015)
Капустник В. А. - Маркери запалення у хворих на хронічну хворобу нирок з артерійною гіпертензією, Костюк І. Ф., Шелест Б. А., Коваль В. І. (2015)
Пасічник С. М. - Особливості перебігу та розвитку цукрового діабету II типу при лікуванні пізніх стадій раку передміхурової залози (2015)
Демиденко Г. В. - Біомаркери ремоделювання міокарду лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла (2015)
Ситіна І. В. - Стан мембран еритроцитів у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану із цукровим діабетом 2 типу (2015)
Бочар В. Т. - Оцінка якості життя пацієнтів із парастомними ускладненнями (2015)
Івко Т. І. - Вартісно-корисний аналіз комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу із застосуванням аналізу чутливості, Германюк Т. А. (2015)
Пластунов Б. А. - Фізичний розвиток студентів-першокурсників вищих навчальних закладів і чинники, що його формують, Ковалів М. О. (2015)
Годована О. І. - Фармаколоґічна корекція експериментального пародонтиту на тлі системного остеопорозу, Ключівська О. Ю., Стойка Р. С. (2015)
Лизак О. Л. - Метод центральної теми конфліктних стосунків: найновіші дослідження (2015)
Білинський Б. Т. - Паранеопластичні синдроми, Джус М. Б., Літвіняк Р. І. (2015)
Коваль А. І. - Діаґностика і лікування посттравматичної защемленої грижі лівого купола діафраґми: випадок з практики, Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2015)
До відома наших авторів (2015)
Титул, содержание (2014)
Лукин А. Е. - Углеводородный потенциал больших глубин и перспективы его освоения в Украине (2014)
Гинтов О. Б. - Кинематика формирования Украинского щита в период 1,80—1,73 млрд лет назад по результатам изучения трещиноватости горных пород Коростенского и Корсунь-Новомиргородского плутонов, Мычак С. В. (2014)
Собисевич А. Л. - Возмущения геомагнитного поля при Сычуаньском землетрясении 20 апреля 2013 г. (Ms=7,0), Рогожин Е. А., Собисевич Л. Е., Канониди К. Х., Кендзера А. В., Марченко А. В., Орлюк М. И. (2014)
Шуман В. Н. - Сейсмический процесс и современные мониторинговые системы (2014)
Козленко М. В. - Структура и эволюция верхней части земной коры северо-западного шельфа Черного моря, Козленко Ю. В. (2014)
Бен Джабер И. - Маршруты модифицированных атлантических вод, пересекающих Сицилийский пролив, Абденнадер Д., Бутхир М. (2014)
Рудаков В. П. - О роли волновых геодеформационных процессов в подготовке катастрофических землетрясений (2014)
Шумлянская Л. А. - Влияние скоростной структуры коры на результаты сейсмической томографии Украинского щита, Трипольский А. А., Цветкова Т. А. (2014)
Малицький Д. В. - Визначення механізмів вогнищ землетрусів Карпатського регіону, Грицай О. Д., Муйла О. О., Кутнів О. І., Козловський Е. М. (2014)
Верховцев В. Г. - Новітня тектоніка території Біланівського залізорудного та Кременчуцького уранового родовищ, Крамар О. О., Юськів Ю. В., Краснов Є. Б., Тищенко Ю. Є. (2014)
Попадюк І. - Декілька коментарів до статті Є. Шеремет, М. Соссон, О. Гінтова, К. Мюллер, Т. Єгорової, А. Муровської "Ключевые проблемы стратиграфии восточной части Горного Крыма. Новые микропалеонтологические данные датирования флишевых пород" ("Геофизический журнал", 2014. Т. 36, № 2. С. 35—56), Стовба С., Хрящевська О. (2014)
Ответ на отзыв И. Попадюка, С. Стовбы и О. Хрящевской (2014)
Борисенко Л. С. - Отзыв на статью Е. Шеремет с соавторами "Ключевые проблемы стратиграфии восточной части Горного Крыма. Новые микропалеонтологические данные датирования флишевых пород" ("Геофизический журнал", 2014, Т. 36, № 2), Краснов И. В. (2014)
Ответ на отзыв Л. С. Борисенко, И. В. Краснова (2014)
Симоненко Т. - Про організацію навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році, Лабайчук Г. (2015)
Дегтяренко Т. - Концепція соціодинаміки корекційно-реабілітаційної діяльності (2015)
Форостян О. - Фізичне виховання дітей із сенсорними порушеннями на сучасному етапі (2015)
Малишевська І. - Право на вищу освіту осіб з особливими освітніми потребами та інвалідністю у законодавстві України (2015)
Луценко І. - Організаційні та нормативно-правові аспекти діяльності різнопрофільних фахівців в інклюзивному навчальному закладі (2015)
Ільяна В. - Особливості організації корекційної роботи вчителя-логопеда з розвитку фонематичних процесів у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Довгопола К. - Образотворче мистецтво у молодшій школі для слабозорих дітей (2015)
Омельченко І. - Технологія формування хронотопу комунікативної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку (2015)
Аркадьєва О. - Проблема опанування навичок читання молодшими школярами із дитячим церебральним паралічем (ДЦП) у світлі сучасних досліджень (2015)
Федоренко О. - Особливості педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання (2015)
Паламарчук В. І. - Особливості периферичного кровотоку при варикозній хворобі нижніх кінцівок, ускладненій трофічною виразкою, у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, Однорог С. І., Гвоздяк М. М., Вільгаш А. М. (2015)
Мицик Ю. О. - Роль дифузійно­зважених зображень МРТ у диференціальній діагностиці світлоклітинного раку нирки різних ступенів диференціації за Fuhrman (2015)
Журавльова Л. В. - Апелін та фактор некрозу пухлин­α у хворих на цукровий діабет 2 типу з різним фенотипом, Шеховцова Ю. О. (2015)
Алтуніна Н. В. - Гендерні особливості взаємозв’язку цинку з метаболічними показниками у "постінфарктних" хворих із цукровим діабетом 2 типу, Лизогуб В. Г., Бондарчук О. М. (2015)
Кузьмінов Б. П. - Аналіз фактичного харчування студентів­медиків на фоні вживання енергетичних напоїв, Ямка Я. М. (2015)
Журавльова Л. В. - Вплив IL­1β та ФНП­α на перебіг остеоартрозу і цукрового діабету 2 типу, Олійник М. О. (2015)
Бісюк Ю. А. - Антиендотоксиновий імунітет і Asp299Gly поліморфізм TLR­4 у дорослих хворих на атопічну та неатопічну бронхіальну астму (2015)
Пороховська Н. В. - Порівняння антиоксидантних властивостей тіотриазоліну і корвітину при гострому імунокомплексному процесі в експерименті (2015)
Голод Л. В. - Оцінка ефективності застосування гліцину під час професійної гігієни порожнини рота за допомогою порошково­струменевих апаратів (хендибластерів), Принда Ю. М., Голод О. В. (2015)
Палій А. В. - Дослідження місцевого кровообігу щелепних кісток після остеопластики ксеногенними матеріалами (2015)
Рибчинський С. В. - Мiокардiальний місток й звивистість коронарних артерій у лікарській практиці на прикладі клінічного випадку, Дановська Є. В., Мартім’янова Л. О., Кулик В. Л., Яблучанський М. І., Кулик В. А. (2015)
Прокопів О. В. - Септична пневмонія як небезпечне для життя ускладнення вітряної віспи, Прикуда Н. М. (2015)
Мехедко В. В. - Вибір методу регіональної анальгезії в полога (2015)
Рудіченко В. М. - Спадкова геморагічна телеангіектазія (хвороба Рандю — Ослера — Вебера): теоретичні та клінічні дані (2015)
Тяжка О. В. - Непереносність глютену у дітей, Горобець А. О., Климчук В. В., Богданова Т. А. (2015)
Титул, зміст (2014)
Гречківська Н. В. - Структурно­функціональна модель надання профпатологічної допомоги працюючим у сучасних умовах (2014)
Басанець А. В. - Проблема діагностики професійної сенсоневральної приглухуватості в Україні, Шидловська Т. А., Гвоздецький В. А. (2014)
Варивончик Д. В. - Клінічні особливості виробничо зумовлених змін в органах­мішенях у працівників марганцеворудної промисловості, Харківська С. В. (2014)
Сова С. Г. - Вегето­дистрофічна кардіоміопатія, спричинена комбінованою дією локальної вібрації та виробничого шуму, Трембовецька О. М. (2014)
Дворніченко Г. Б. - Ризик виникнення судинних порушень та структура клінічних проявів у хворих на вібраційну хворобу робітників кар’єрів, Ященко А. Б., Гринюк С. В., Базовкін П. С., Ященко Д. А. (2014)
Родионова В. В. - Показатели вариабельности сердечного ритма у работников металлургического производства, подвергающихся воздействию лазерного излучения, Хмель Е. С., Собко С. В., Глиняная Л. А., Коваленко Е. Н. (2014)
Демецька О. В. - Оцінка потенційного ризику при хімічному синтезі наночастинок сульфіду кадмію, Козицька Т. В., Андрусишина І. М., Мовчан В. О., Ткаченко Т. Ю., Гродзюк Г. Я. (2014)
Швець А. В. - Вікові психофізіологічні особливості надійності операторської діяльності (2014)
Карлова О. О. - Гігієнічна характеристика, оцінка умов праці та професійного ризику для здоров’я електромонтерів з ремонту та монтажу кабельних ліній, Яворовський О. П. (2014)
Edison M. - Strategies for the Evaluation of an International Research Consortium: Best Practices, Kozyckyj T., Hryhorczuk D. O., Iwanik K., Dardynskiy O., Dardynskaia I. (2014)
Вплив сільськогосподарської праці та використання пестицидів на професійне здоров’я фермерів / Leilanie Lu J. Effects of agricultural work practices and pesticide use on occupational health of farmers // Occup Environ Med. – 2014. – Jun; 71. – Suppl 1. – Р. A56 – 7. – Англ. (2014)
Рівні біологічного моніторингу з контролю за хімічними речовинами / Cocker J., Jones K., Bos P. M. Biological monitoring guidance values for chemical incidents // Toxicol Lett. – 2014. – Jun, 25. – Англ. (2014)
Рівень працездатності, абсентеїзм і депресія у хворих з синдромом вигорання / Pranjic N, Males-Bilic L. Work ability index, absenteeism and depression among patients with burnout syndrome // Mater Sociomed. – 2014. – V. 26, № 4. – Р. 249–252. – Англ. (2014)
Вплив індивідуального та професійного стресу на рівень травматизму в молодих фізично активних людей: обстеження військового персоналу / Bedno S., Hauret K., Loringer K., Kao T. C., Mallon T., Jones B. Effect of personal and occupational stress on injuries in a young physically active population: a survey of military personnel // Mil Med. – 2014. – V. 179, № 11. – Р. 1311–1318. – Англ. (2014)
Використання наночасток для лікування раку: нуклеїнові кислоти, поліаміни, аміноксидаза бичої сироватки та наночастки з оксидом заліза (огляд) / Agostinelli E., Vianello F., Magliulo G., Thomas T., Thomas T. J. Nanoparticle strategies for cancer therapeutics: Nucleic acids, polyamines, bovine serum amine oxidase and iron oxide nanoparticles (Review) // Int J. Oncol. – 2015. – V. 46, no. 1. – P. 5–16. – Англ. (2014)
Нагорна А. М. - Рецензія на монографію Ю. І. Кундієва "Институт сквозь призму эпох" (2014)
Про проведення курсів підвищення кваліфікації лікарів у 2015 році (2014)
Купчак М. В. - Функціонування NO­синтази лімфоцитів периферичної крові пацієнтів з ревматичною патологією, Єфремова У. П. , Ковальський П. П., Фафула Р. В. , Воробець З. Д. (2015)
Зінчук О. М. - Клініко­епідеміологічні особливості перебігу ботулізму в сучасних умовах, Прикуда Н. М., Задорожний А. М. (2015)
Нетяженко Н. В. - Зміни параметрів тромбоцитарної активності та їхній вплив на перебіг гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST у жінок та чоловіків (2015)
Бісюк Ю. А. - Asp299Gly поліморфізм гена TLR­4 та антиендотоксиновий імунітет у хворих на бронхіальну астму з фіксованою/оборотною обструкцією в популяції АР Крим (2015)
Рейті А. О. - Чинники, що визначають ймовірність метастазування в центральний лімфатичний колектор у пацієнтів зі злоякісними дрібними осередками щитоподібної залози, Бандура Г. В. (2015)
Шмагой В. Л. - Частота та практична значущість клінічних і рентгенологічних ознак для діагностики й лікування порушень зрощення переломів великогомілкової кістки (2015)
Алтуніна Н. В. - Структура порушень серцевого ритму у постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2 типу, Лизогуб В. Г. (2015)
Мальчевська Т. Й. - Антагоністи кальцію та система плазмового гемостазу при стабільній ішемічній хворобі серця в поєднанні з артеріальною гіпертензією (2015)
Пліговка В. М. - Стан вуглеводного обміну у хворих на гіпертонічну хворобу й ожиріння при коморбідному субклінічному гіпотиреозі (2015)
Левшова З. В. - Вплив терапії статинами на перебіг раннього періоду гострого коронарного синдрому зі стійким підйомом сегмента ST на електрокардіограмі (2015)
Альбокрінов А. А. - Періопераційна динаміка стрес­маркерів у дітей при різних методах регіонарної анестезії передньої черевної стінки, Фесенко У. А. (2015)
Семен Х. О. - Особливості діагностики легеневої артеріальної гіпертензії (2015)
Яблучанський М. І. - Клінічний діагноз (2015)
Кравченко А.П. - Роздуми над історичною долею комуністичних ідеалів К. Маркса, Москаленко С.М. (2015)
Блоха Я.Є. В.Г. - Короленко про ціннісні орієнтації легального марксизму (2015)
Слободянюк Д.І. - Вітчизняна традиція досліджень духовного життя людини як одне із ідейно-теоретичних джерел філософсько-антропологічного вчення Памфіла Юркевича (2015)
Цебрій І.В. - Значення зороастрійського храму в культурному житті стародавнього ірану (2015)
Кравченко П.А. Мельник А.І. - Концептуалізація філософії історії у некласичній методології (стаття 1) (2015)
Вощенко В.Ю. - Трансформації локальних цивілізацій в умовах глобалізації: соціально-філософський контекст (2015)
Чугай О.М. - Ідеї економічної глобалізації в історико-дискурсивному контексті (філософсько-методологічні підходи) (2015)
Сакун А.В. - Дискурс інтерпретації в рефлексіях соціально-філософського знання (2015)
Усанова Л.А. - Гендерні стереотипи та проблеми лідерства, Нестеренко М.М. (2015)
Ямчук П.М. - Християнський консерватизм і масофікаційні стратегії й симулякри ХХ-ХХІ століть (2015)
Мовчан М.М. - Рівні cтраху і фобія: філософський аналіз (2015)
Вакуліна В.М. - Гра в схованки: буття немає, а небуття є, Пономарьов Ю.Ю. (2015)
Лемпій А.О. - Деніел Деннет про функціональний характер людської самосвідомості (2015)
Головіна Н.І. - Проблема формування культурної компетентності особистості в контексті реформування вищої школи (2015)
Кравченко П.А. - З минулого і сьогодення історичного факультету, Блоха Я.Є. (2015)
Титул, содержание (2014)
Старостенко В. И. - Геофлюиды и современное проявление активизации Ингульского мегаблока Украинского щита, Лукин А. Е., Цветкова Т. А., Шумлянская Л. А. (2014)
Гинтов О. Б. - Геодинамические особенности зоны сочленения Евразийской плиты и Альпийско-Гималайского пояса в пределах Украины и прилегающих территорий, Егорова Т. П., Цветкова Т. А., Бугаенко И. В., Муровская А.В. (2014)
Исаев В. И. - Мезозойско-кайнозойский ход температур на поверхности Земли и геотермический режим юрских нефтематеринских отложений (южная палео- климатическая зона Западной Сибири), Искоркина А. А. (2014)
Кобрунов А. И. - Моделирование эффектов рассеяния при прогнозе физико-геологических параметров неоднородных сред (2014)
Белый Т. А. - Диэлектрические функции поляризации тепловых электронов сухой атмосферы (до высот 12 км), Зеленин Ю. А. (2014)
Сугак В. Г. - Исследование анизотропии диэлектрической проницаемости грунта под давлением, Бормотов В. Н., Пархоменко В. А. (2014)
Анахов П. В. - Использование микросейсмических явлений для разгрузки тектонических напряжений (2014)
Астапенко В. Н. - Геоэлектрическая модель консолидированной земной коры и верхней мантии вдоль геотраверса Евробридж-97, Логвинов И. М. (2014)
Ладанівський Б.Т. - Електропровідність мантії Землі в районі станції "Академік Вернадський" (2014)
Хэсслер П. - Прогресс в геофизике, начавшийся с Великого Аляскинского землетрясения 1964 года, Лейт У., Волд Д., Филсон Дж., Вольф К., Эпплегэйт Д. (2014)
Хазан Я. М. - Тектоника плит: "за" и ... "за" (2014)
Гордиенко В. В. - Ответ на статью Я.М. Хазана "Тектоника плит: "за" и ... "за"" (2014)
Блох Ю. И. - Исследователь солнечно-земных связей Валерий Миронович..., Рикун Н. Э. (2014)
Петру Васильевичу Сумаруку — 75 лет (2014)
Тимурзиев А. И. - Резолюция 2-х Кудрявцевских Чтений — Всероссийской конференции по глубинному генезису нефти и газа (2014)
Титул, содержание (2014)
Кутас Р. И. - Тепловой поток и геотермические модели земной коры Украинских Карпат (2014)
Гордиенко В. В. - О РТ-условиях в магматических очагах мантии Земли (2014)
Пашкевич И. К. - Трехмерная геолого-геофизическая модель литосферы центральной части Карельского кратона, Шаров Н. В., Савченко А. С., Старостенко В. И. (2014)
Муровская А. - Деформации верхнемеловых неогеновых отложений Юго-Западного Крыма по тектонофизическим данным, Шеремет Е., Колесникова Е., Лазаренко О. (2014)
Вольфман Ю. М. - Деформационные режимы и кинематические обстановки новейшего тектонического разрывообразования в пределах Горного Крыма. 1 (2014)
Гончар В. В. - Лежачие складки и кливаж таврической серии как структуры раннего этапа растяжения в Горном Крыму (2014)
Шуман В. Н. - Нелинейная динамика геосреды: переходные процессы и критические явления (2014)
Довбня Б. В. - О воздействии МГД-резонаторов на геомагнитные пульсации, Потапов А. С., Гульельми А. В., Рахматулин Р. А. (2014)
Верпаховская А. О. - Кинематическая миграция поля преломленных волн при формировании изображения среды по данным ГСЗ (2014)
Кутас В. В. - Промышленные взрывы и сейсмичность Украинского щита, Андрущенко Ю. А., Калитова И. А. (2014)
Пристай А. Н. - Роль электрических измерений при глубинном магнитотеллурическом зондировании Земли, Проненко В. А., Корепанов В. Е., Ладанивский Б. Т. (2014)
Бабак В. И. - Вариации вектора индукции в Северной Америке, Рокитянский И. И., Терешин А. В. (2014)
Заманова А. Г. - Структура субдукционной зоны Южно-Каспийской впадины и сейсмичность (2014)
Евгению Михайловичу Филиппову — 90 лет (2014)
Інформаційне повідомлення (2015)
Стратегічні напрямки реформування дерматовенерологічної служби в Україні (2015)
Дмитренко С. В. - Дерматологічні вияви та перебіг захворювання у хворих на іхтіоз (2015)
Дашко М. О. - Комплексне лікування хворих на піодермії з урахуванням показників системного імунітету та біоценозу кишечника, Денисенко О. І. (2015)
Кірієнко В. О. - Порушення фізіологічних маркерів психоемоційного напруження та їх корекція з використанням температурно­міографічного тренінгу в комплексній терапії псоріатичної хвороби у хворих з надмірною масою тіла та артеріальною гіпертензією, Макуріна Г. І., Якименко Є. С. (2015)
Повханич­Грицяк Т. М. - Вплив генетичного поліморфізму на перебіг псоріазу (2015)
Степаненко В. І. - Удосконалення сучасних методів лікування вугрової хвороби, Іванов С. В., Наумова Л. О., Шупенько О. М. (2015)
Рощенюк Л. В. - Еритема кільцеподібна відцентрова (хвороба Дар’є): класифікація та диференційна діагностика, Владика А. С., Воронцов В. М. (2015)
Кадыгроб И. В. - Клинический опыт лечения атопического дерматита, осложненного пиодермией, Сербин И. В., Гуцу Н. В. (2015)
Хрущ В. И. - Оптимизация наружной терапии мокнущих форм микоза стоп (2015)
Галникіна С. О. - Сучасні можливості контролю вугрової хвороби (2015)
Болотна Л. А. - Мікробна екзема: можливості комбінованої топічної терапії (2015)
Дюдюн А. Д. - Комплексное лечение больных онихомикозом, Салей Е. А., Полион Н. Н. (2015)
Степаненко Р. Л. - Клінічний досвід використання препарату "Кераворт" у лікуванні папіломавірусної генітальної інфекції (2015)
Болотная Л. А. - Препараты метаболической терапии в лечении акне, Сариан Е. И. (2015)
Резніченко Н. Ю. - Клінічні випадки tinea capitis в осіб постпубертатного віку, Веретельник О. В., Кравчук А. М., Діденко О. О., Драч В. І., Дузенко В. В., Красько М. П. (2015)
Поліщук Д. С. - Паранеоплазії в дерматології: випадки кільцеподібної еритеми Гаммела, Поліщук С. Й., Комарніцька В. С. (2015)
Короленко В. В. - Охорона здоров’я США очима українського дерматовенеролога — делегата програми "Відкритий світ" (2015)
Імунобіотична терапія алергійного дерматиту (2015)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2015)
Інформаційне повідомлення щодо перспектив розроблення та впровадження українських національних протоколів з питань діагностики і лікування інфекцій, що передаються переважно статевим шляхом (2015)
День діагностики меланоми (24 квітня 2015 року) (2015)
Інформаційна довідка щодо попередніх результатів проведення 24 квітня 2015 року Всеукраїнського дня діагностики меланоми (2015)
До дня пам’яті професора Володимира Григоровича Коляденка (2015)
Короленко В. В. - Місце дерматології в сучасному глобальному здоров’ї, Степаненко В. І. (2015)
Рощенюк Л. В. - Исследование генетической гетерогенности и клинического полиморфизма псориаза, Федота А. М., Воронцов В. М., Адмакина А. В., Солодянкин А. С. (2015)
Степаненко Р. Л. - Структурні зміни в ділянках шкірної псоріатичної висипки після проведення системної імуносупресивної терапії, Гичка С. Г., Муїн Туффаха (2015)
Литинська Т. О. - Вплив інфекції Helicobacter pylori на клінічний перебіг псоріазу, екземи справжньої та екземи інфекційної (2015)
Степан Н. А. - Динаміка цитокінового профілю периферичної крові у хворих на екзему у процесі комплексного лікування, Денисенко О. І. (2015)
Дмитренко С. В. - Клінічний перебіг іхтіозу та якість життя пацієнтів (2015)
Берегова А. А. - Вміст серотоніну та його похідних у сечі хворих на псоріаз різного ступеня тяжкості, Біловол А. М., Жуков В. І., Стеценко С. О. (2015)
Карабаева И. Т. - Изучение иммунологической реактивности организма у больных микроспорией (2015)
Федорич П. В. - Визначення поширеності інфікування Giardia lamblia сечостатевої системи хворих з інфекціями, що передаються переважно статевим шляхом, Зелений С. Б., Федорич Л. Я., Шеховцова Х. І. (2015)
Калюжна Л. Д. - Препарат метронідазолу в топічному лікуванні захворювань шкіри обличчя (2015)
Кутасевич Я. Ф. - Базовая и адъювантная терапия при тяжелых формах акне, Бронова И. М. (2015)
Thornfeldt C. - Дослідження впливу алклометазону дипропіонату (0,05 % крем) на гіпоталамо­гіпофізарно­надниркову систему, Corneli R. C., Stoughton R. B. (2015)
Дюдюн А. Д. - Ефективність та переносність 0,1 % крему "Стерокорт" у комплексній терапії хворих на екзему, Поліон Н. М., Захаров С. В., Пряхіна Т. М. (2015)
Шмелькова Е. С. - Современная наружная терапия острых и хронических воспалительных и аллергических заболеваний кожи (2015)
Ткач В. Є. - Поєднання псоріазу з іншими дерматозами, Мотуляк А. П., Волошинович М. С., Курган М. Ю. (2015)
Мавров Г. И. - Иммунотерапия и иммунопрофилактика неспецифических инфекций мочевыводящих путей (2015)
Коляденко К. В. - Всесвітній конгрес з дерматології (2015)
Юрію Володимировичу Андрашку — 50 (2015)
Інноваційний поступ у майбутнє (2015)
Короленко В. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Коляденко К. В. (2015)
Мальцев Д. В. - PANDAS — нова форма автоімунного ураження мозку, індукованого стрептококовою інфекцією (2015)
Яворська Н. П. - Хронічні імунні невропатії: сучасні погляди на діагностику та лікування (2015)
Козёлкин А. А. - Клинико­неврологические особенности и динамика когнитивных расстройств у больных в острый период повторного мозгового ишемического полушарного инсульта, Новикова Л. В. (2015)
Мельник В.С. - Алельний поліморфізм генів факторів II (20210 G/A) та V (Arg506Gln, 1691 G/A) зсідання крові у хворих з ішемічним інсультом, Соколова Л. І., Савчук О. М. (2015)
Волосовець А. О. - Еволюція неврологічного дефіциту залежно від часу доби, в який виник ішемічний інсульт (2015)
Пантелеєнко Л. В. - Післяінсультна депресія та чинники її розвитку (2015)
Стаднік С. М. - Когнітивні та емоційні розлади в пацієнтів із синдромом слабкості синусового вузла (2015)
Малик С. Л. - Споживання вітаміну D з продуктами харчування та ризик розвитку множинного склерозу в популяції Вінницької області (2015)
Кирилюк С. Я. - Когнітивні порушення у хворих на розсіяний склероз та їх залежність від соціальних і демографічних чинників (2015)
Базика Д. А. - Стан клітинного імунітету в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з когнітивними розладами у віддалений період після аварії, Логановський К. М., Кубашко А. В., Ільєнко І. М., Чумак С. А., Беляєв О. А. (2015)
Поясник I. М. - Вплив комбінованої терапії кортексином та діосміном на динаміку когнітивних розладів та церебральну гемодинаміку у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень (2015)
Бобровник О. С. - Досвід проведення тромболізису при ішемічному інсульті: аналіз перших 10 випадків, Цьома Є. І., Довганич М. М., Карпінська К. О., Студеняк Т. О. (2015)
Жданова В. М. - Відновне лікування нейроофтальмологічних порушень у хворих з артеріовенозними сполученнями кавернозного синуса головного мозку в ранній післяопераційний період (2015)
Тимофеев А. А. - К вопросу систематизации вторичных поражений структур системы тройничного нерва при патологии челюстно­лицевой области, Весова Е. П., Ткаченко Е. В. (2015)
Бучакчийская Н. М. - Роль мануальной терапии в лечении неврологических проявлений остеохондроза позвоночника, Марамуха И. В., Марамуха В. И. (2015)
Бурчинский С. Г. - Нейропротекция при цереброваскулярной патологии: нейрональные и системные аспекты (2015)
Чередниченко Н. В. - Нарушения BDNF­зависимых механизмов нейропластичности при психических и неврологических заболеваниях и их коррекция эсциталопрамом, Левада О. А. (2015)
Базик Ж. Н. - Диагностика и лечение деменции с тельцами Леви (краткий обзор современной зарубежной литературы) (2015)
Оголошення (2015)
Чеботарёва Л. Л. - Оценка информативности нейрофизиологических методов диагностики вертеброгенной шейной миелопатии, Третьякова А. И. (2015)
Нетяженко Н. В. - Оцінка ефективності антитромбоцитарних препаратів у неврологічній та кардіологічній практиці: стан проблеми, гендерні відмінності, можливості оптимізації (2015)
Яценко К. В. - Дитячий церебральний параліч: етіопатогенез, клініко­нейрофізіологічні аспекти та можливості неврологічної реабілітації (2015)
Довбонос Т. А. - Значення побічної дії інтерферонотерапії у хворих на розсіяний склероз, Хижняк Ю. В., Небор Я. Я. (2015)
Оринчак Л. Б. - Вплив вагітності та грудного вигодовування на перебіг розсіяного склерозу (2015)
Демченко А. В. - Визначення рівня антитіл до NR2­субодиниці NMDA­рецепторів у хворих на хронічну ішемію мозку (2015)
Яркова С. В. - Роль маркерів прогресування атеросклерозу та ендотеліальної дисфункції в діагностиці хронічної ішемії головного мозку (2015)
Глоба М. В. - Оцінка ендотеліальної функції у пацієнтів з аневризматичним субарахноїдальним крововиливом, Васильєва І. Г., Цюбко О. І. (2015)
Заводнова З. І. - Можливості фармакотерапії діабетичної полінейропатії комбінованими препаратами вітамінів групи В (2015)
Грицюк Т. Д. - Ефективність лікування хворих з перенесеним ішемічним інсультом з урахуванням оцінки стану про­ та антиоксидантної систем (2015)
Рогоза С. В. - Окорухові розлади за наявності офтальмічного оперізувального герпесу, Антоненко К. В., Ілляш Т. І., Шоптенко Т. В., Вакуленко Л. О. (2015)
Матюшко М. Г. - Токсичні енцефалополінейропатії та енцефаломієлополінейропатії, Влащук А. М., Костовецький О. В., Трейтяк В. С. (2015)
Яшаров Ю. А. - Абсцессы головного мозга: клинические аспекты (2015)
Тарарощенко М. В. - Рання реабілітація хворих з інсультом в умовах неврологічного відділення, Бабкіна Н. В., Алійник Д. О., Коваленко В. М., Янголь В. І. (2015)
Тіткова А. М. - Вплив надмалих доз дофаміну і нейротрансплантації на нейрохімічне забезпечення рухової активності та деякі ланки адаптації у щурів з нігростріальною недостатністю, Берченко О. Г. (2015)
Веселовська О. В. - Ефекти дистантної імплантації ембріональних тканин медичної п’явки у щурів з геморагічним інсультом, Шляхова А. В., Гармаш Т. І. (2015)
Литвиненко Н. В. - Ведення пацієнтів із психовегетативним синдромом, Гладка В. М., Пурденко Т. Й. (2015)
Григорова И. А. - Современные подходы к терапии хронических ишемических нарушений головного мозга, Тесленко О. А., Григорова А. А. (2015)
Оголошення (2015)
Титул, зміст (2015)
Діптан І. - Константинополь – Ватикан: християнський вибір володарки Русі (2015)
Пилипенко В. - Ідеалізація Османської імперії у політичній публіцистиці Речі Посполитої середини XVI – середини XVII ст. (2015)
Щербина С. - Джерела з історії ремісничих цехів на території Північного Лівобережжя у ХVІІ – ХVІІІ ст. (2015)
Коропатник М. - Україна у двох війнах – з гітлерівською Німеччиною та путінською Росією: історичні паралелі (2015)
Пекарчук В. - Охорона і збереження культурної спадщини в просторі етнічної ідентифікації: тенденції 1990 – 2000- х рр. (2015)
Тимошик М. - Коли засноване село Данина та звідки походить його назва (2015)
Тарасенко О. - Колективний портрет чернігівських правлячих архієреїв ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
о.Мицик Ю. - Любецьке староство в опису малознаної люстрації 1631 –1633 рр., Михайловський В. (2015)
Маслійчук В. - Пропозиція Михайла Маркова щодо викладання історії 1803 р. (2015)
Огієвська Р. - Володіння Петра Кочубея в Батурині (за матеріалами Генерального опису Малоросії 1765 –1769 рр.) (2015)
Мідько А. - Деякі аспекти становлення та розвитку державного управління охороною культурної спадщини на початку ХХ ст. (на основі звіту Секції охорони пам’яток старовини і мистецтва за 1919 -1920 рр.) (2015)
Сердюк І. - Коливання смертності чи неточність обліку: до питання про вивчення рівня дитячої смертності в Гетьманщині ХVІІІ ст. (2015)
Реброва Н. - Штрихи до портрета голови Глухівських повітових земських зборів Василя Петровича Кочубея (2015)
Петреченко І. - О. Ф. Шафонський – основоположник вітчизняної епідеміології та санітарії (2015)
Сидоренко О. - Благодійна діяльність населення Чернігівської губернії під час російсько- турецької війни 1877–1878 рр. (2015)
Герасимчук О. - Групове землевпорядкування на селянських надільних землях Чернігівщини в роки столипінської аграрної реформи (1906–1917 рр.) (2015)
Іваницька С. - Творчий спадок Михайла Коцюбинського в оцінках Сергія Єфремова на сторінках часопису "Книгарь" (1917– 1919 роки) (2015)
Непотенко І. - Майнова політика радянського керівництва на початку 1920- х рр. (на прикладі міста Чернігова) (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського