Садова Т. А. - Педагогічна задача як засіб формування професійних умінь майбутнього вихователя (2014)
Семенов О. С. - Творчо спрямована особистість старшого дошкільника: сутність та характерні особливості (2014)
Тагієва І. С. - Лінгвокультурологічний підхід до аналізу концептів-артефактів у процесі вивчення українських народних казок (2014)
Топчій Л. С. - Соціокультурна компетентність у структурі професійної компетентності майбутніх учителів-філологів (2014)
Трифонова О. С. - Використання лінгводидактичних ідей А. М. Богуш у формуванні мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (2014)
Харченко Н. В. - Психолінгвістичні підходи щодо розвитку в дошкільників операцій і дій аудіювання художніх творів (2014)
Цимбалару А. Д. - Дидактична модель освітнього простору у НВК "дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня" (2014)
Черненко Н. М. - Аналіз та класифікація вірогідних ризиків у галузі освіти (2014)
Шиліна Н. Є. - Використання інформаційно-комунікативних технологій навчання для підготовки дітей до школи (2014)
Яблонська І. П. - Образ соціального світу в процесі соціалізації особистості дитини (2014)
Наші автори (2014)
Саннікова О. П. - Особистісне зростання з позицій континуально-ієрархічного підходу (2014)
Говорун Т. В. - Жіноча психологія: цінності та обмеження саморефлексії фахової працеспроможності, Коськіна Д. О. (2014)
Дегтяренко Т. В. - Підходи до дослідження етнічної ідентичності, Лєсньова І. М. (2014)
Сергеева А. В. - Психологический анализ феномена идентичности с позиций юнгианского подхода (2014)
Арабаджи-Сапункова С. Г. - Психологические особенности психологов с различным уровнем профессиональной адаптации (2014)
Бабчук О. Г. - Специфіка факторної структури особистості толерантних та інтолерантних осіб (2014)
Бедан В. Б. - Самотність у просторі сенсожиттєвих орієнтацій (2014)
Бринза І. В. - Паттерни особистості, яка готова до психологічних змін (2014)
Бугайцова А. С. - Особливості співвідношення показників самодостатності (2014)
Булгакова В. О. - Рівень розвитку правової культури і шляхи виходу молоді з конфліктної ситуації (2014)
Булгакова О. Ю. - Термінальні аспекти у ціннісній моделі соціальної взаємодії (2014)
Василенко І. А. - Особливості комунікативної креативності осіб з різним рівнем упевненості у собі (2014)
Вдовиченко О. В. - Проблема риска: гендерный аспект (2014)
Водолазська О. О. - Я-концепція як чинник професійного становлення особистості психолога (2014)
Далакова А. С. - Выявление синдрома выгорания у студентов технических профессий (2014)
Камінська О. В. - Апробація соціально-психологічного тренінгу зниження рівня інтернет-залежності молоді (2014)
Кононенко О. І. - Феномен фізичного перфекціонізму в сучасній психології (2014)
Кошлань І. Г. - Комунікативні якості студентів-педагогів та стилі сімейного виховання (2014)
Кузнєцова О. В. - Ставлення до власного життя у адаптивних та неадаптивних осіб (2014)
Лісовенко А. Ф. - Особливості емоційного інтелекту осіб, схильних до переживання заздрощів (2014)
Малєєва Н. С. - Соціально-психологічний зміст комунікативних практик у мережі Інтернет (2014)
Маматова З. Р. - Психологічний аспект формування особистості засобами оздоровчої фізичної культури (2014)
Меленчук Н. І. - Факторна структура авантюрних і неавантюрних осіб (2014)
Мельничук М. М. - Емпіричне дослідження cистеми взаємозв’язків толерантності студентів з особистісними характеристиками (2014)
Орищенко О. А. - Специфика факторной структуры личности представителей различных типов эмпатии (2014)
Саннікова А. О. - Ставлення до себе осіб з різним рівнем сценічного бар’єру (2014)
Свертілова Н. В. - Переживання образи як чинник адаптивності (2014)
Свистула О. М. - Особистісні компоненти регулювання вибору в умовах невизначеності (2014)
Ситнік С. В. - Характеристика та ознаки міжособистісної взаємодії (2014)
Томчук С. М. - Особливості профілактики та корекції посттравматичних стресових станів в учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Топалова І. П. - Порівняння цинічних та нецинічних осіб за впевненістю в собі (2014)
Ульянова Т. Ю. - Співвідношення показників конфліктності та схильності до ризику (2014)
Фіщіна Г. О. - Суб’єктивний локус контролю як чинник психологічної проникливості (2014)
Черножук Ю. Г. - Індивідуально-психологічні особливості соціального інтелекту майбутніх менеджерів туристичного бізнесу, Кабацюра Л. М. (2014)
Yakovlieva M. V. - Polycultural world of a personality (psychological aspect) (2014)
Санников А. И. - Мотивация и побуждение в исследованиях принятия решений (2014)
Наші автори (2014)
Симоненко С. Н. - Рекреационная психология детства: достижения и перспективы, Грек Е. Н., Костюнина Е. В., Леженко И. В. (2014)
Щубелка Н. В. - Педагогічна система українського дитячого центру "Молода Гвардія": напрямки модернізації (2014)
Лебединський Е. Б. - Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу підлітків в умовах рекреації (2014)
Моляко В. А. - Стратегемно-праобразный вектор творческого восприятия мира в условиях функционирования полимодальных информационных потоков (2014)
Власова О. І. - Суб’єктивне благополуччя дитини як орієнтир психологічного супроводу в закладах рекреаційного типу, Гуленко А. С. (2014)
Nitza Davidovitch - Eliminating instructor bias in grading: a comparison of manual and automatic grading, Moshe Einat (2014)
Лефтеров В. А. - К проблеме психического здоровья личности и современного информационного воздействия (2014)
Марусинець М. М. - Рефлексія у формуванні творчих здібностей педагога (2014)
Милютина К. Л. - Використання ігрових технологій в процесі корекції життєвої стратегії в наркозалежних (2014)
Панченко О. А. - Опыт организации психологической помощи детям в условиях реабилитационного центра, Панченко Л. В., Минакова Е. Н. (2014)
Панченко О. А. - Психологический тренинг как способ сохранения психического здоровья социальных работников, Панченко Л. В., Садчикова Е. Г. (2014)
Яковенко С. І. - Принципи організації, завдання та методи надання психологічної допомоги біженцям на базі дитячих оздоровчих закладів (2014)
Ануфриева О. С. - Психосоматоз: сопровождение пограничной личности (2014)
Бастракова А. С. - Вплив чинників становлення самодетермінації на інші компоненти особистісного потенціалу підлітків (2014)
Булгакова В. О. - Рівень розвитку правової культури і соціально-психологічна адаптація підлітків (2014)
Вольчева Г. А. - Актуальные социально-ориентированные образовательные технологии и формы работы в условиях УДЦ "Молодая Гвардия" (2014)
Ганкевич О. В. - Вплив дозвілля на задоволеність подружнім життям (2014)
Грек О. М. - Діагностика та розвиток вербальної креативності у підлітків-рекреантів, Овчаренко Н. В. (2014)
Глущенко І. І. - Критерії оцінювання стану сформованості лексичної сторони мовлення у дітей молодшого шкільного віку із ЗПР (2014)
Гордуз Н. О. - Технологічні підходи в системі післядипломної освіти (2014)
Дишель К. А. - Мультфільмотерапія як засіб корекції та розвитку емоційної сфери молодших школярів (2014)
Дишель О. В. - Освоєння ударних видів єдиноборств як спосіб рекреації підлітків (2014)
Зіборова О. О. - Вплив заходів соціально-психологічної реабілітації в таборах літнього типу на стиль материнського відношення та психоемоційний стан матерів дітей з обмеженими можливостями (2014)
Калюжна Ю. І. - Особливості самоставлення підлітків, позбавлених батьківського піклування, Яновська Т. А. (2014)
Кіраль Агнета - Психологічні детермінанти правомірної та делінквентної поведінки підлітків (2014)
Коргун Л. Н. - Особенности познавательной деятельности детей с нарушениями слуха в условиях рекреации (2014)
Крейдун Н. П. - Особливості соціальної реабілітації неповнолітніх засуджених в умовах соціальної ізоляції, Поліванова О. Є., Невоєнна О. А. (2014)
Курліщук Н. М. - Проблеми соціального виховання дітей і молоді у теоретичній спадщині С. Ф. Русової (2014)
Куев Давіл Луїс Сократес - Критерії та рівні сформованості рефлексивної компетентності майбутніх учителів музики (2014)
Назаренко Т. П. - Использование методов арт-терапии в работе с детьми в период рекреации (2014)
Павлин Д. А. - Развитие спонтанности как фактор становления социальной зрелости подростков (2014)
Палько Т. В. - Особливості розвитку рефлексивності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах післядипломної педагогічної освіти (2014)
Привалова Д. О. - Особливості мотиваційної сфери сиріт підліткового віку, Массанов А. В. (2014)
Рябчич Я. Є. - Соціально-психологічні чинники формування девіантної поведінки підлітків (2014)
Рогаль Н. І. - Порівняльний аналіз материнського і батьківського ставлення до підлітка (2014)
Розіна І. В. - Порівняльний аналіз особливостей процесу адаптації підлітків з повної та неповної родини в умовах рекреації, Григор’єва С. В. (2014)
Розіна І. В. - Особливості прояву комунікативної толерантності у підлітків з повних та неповних родин в умовах рекреації, Яковлева К. А. (2014)
Січка В. І. - Психологічні особливості сприйняття "картини світу" у підлітковому віці (2014)
Тесленко В. В. - Педагогічний супровід обдарованих учнів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
У Цзинь - Особливості прояву страхів у молодших школярів з повних та неповних сімей (2014)
Цибух Л. М. - Застосування асоціативного методу у роботі практичного психолога дитячого центру (на прикладі УДЦ "Молода Гвардія") (2014)
Яворовська Л. М. - Фактори становлення психологічного благополуччя особистості, Філоненко Г. С. (2014)
Ямницький О. В. - Аксіологічні складові професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх практичних психологів (2014)
Наші автори (2014)
Протасова В. Є. - Рішення Європейського суду з прав людини в правових системах України і Російської Федерації: порівняльно-правовий аналіз, Мандрікова К. О. (2010)
Шульга А. М. - Обхід закону як вид зловживання правом (2010)
Щербак А. Ф. - Роль нормативних (бланкетних) емоцій у психологічній теорії права (2010)
Гришко Л. М. - Основні напрямки модернізації державного ладу в монархіях Арабського Сходу (2010)
Семеніхін І. В. - Роль правової доктрини у вітчизняній юридичній думці: історико-теоретичний аспект (2010)
Атоян О. М. - Історична школа та історичність права (2010)
Казначеєва Д. В. - Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (2010)
Денисов С. Ф. - Наркозлочинність молоді в Україні та Німеччині: порівняльно-правовий аналіз (2010)
Подойнік О. С. - Міжнародні заходи боротьби з дитячою порнографією в мережі Інтернет (2010)
Халілєв Р. А. - Проблеми діяльності сил оперативно-розшукової діяльності ОВС у сфері протидії злочинності на ґрунті етно-конфесійних суперечностей (2010)
Храмцов О. М. - Щодо видів насильницьких злочинів (2010)
Прутяний С. О. - Кримінологічна класифікація професійної злочинної діяльності (2010)
Цвіркун Н. Ю. - Соціальна обумовленість кримінально-правової заборони безгосподарського використання земель (2010)
Голубов А. Є. - Диференціація процедури кримінального провадження як чинник гуманізації кримінального судочинства України (2010)
Лихачов С. В. - Протидія загрозам громадській безпеці під час проведення Євро-2012: погляд на питання (2010)
Тригубчак О. І. - Джерела інформації із забезпечення судово-експертної діяльності (2010)
Казанчук І. Д. - Удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності органів виконавчої влади щодо охорони навколишнього природного середовища в умовах інтеграції України у Європейський союз (2010)
Качинська М. О. - Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдуми (2010)
Солдатова В. Д. - Поняття законності в адміністративній діяльності ОВС України (2010)
Музичук О. М. - Сутність та особливості контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні (2010)
Сіверін В. І. - Правове регулювання відносин у сфері надання дозвільних послуг (2010)
Соколов І. І. - Нормативне забезпечення права громадян на зброю: сучасний стан та перспективи (2010)
Семіног О. О. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання паспортно-візового режиму в Україні (2010)
Тер-Степанян О. В. - Суб’єкти надання адміністративних послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку (2010)
Прокопенко О. Ю. - Поняття та система адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку (2010)
Гончаренко І. Б. - Нормативне врегулювання адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торговельної діяльності України (2010)
Салманова О. Ю. - Громадські роботи як вид адміністративного стягнення (2010)
Камінська Н. В. - Правові стандарти ЄС у сфері регіонального розвитку (2010)
Обрусна С. Ю. - Суддівське самоврядування в Україні та шляхи підвищення його ефективності в умовах судово-правової реформи (2010)
Гетманець О. П. - Проблеми реалізації повноважень Державного казначейства України щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства (2010)
Абакумов В. М. - Загальна характеристика форм та засобів ведення інформаційних війн в Україні (2010)
Жорнокуй Ю. М. - Місце моралі та права в контексті вирішення корпоративних конфліктів (2010)
Мінченко А. О. - Деякі проблеми припинення договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом (2010)
Ясечко С. В. - Проблема суб’єктивного права на інформацію в цивільному праві (2010)
Бичкова С. С. - Право відповідача на визнання позову: цивільний процесуальний аспект (2010)
Нечитайло О. М. - Поняття та зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин (2010)
Мельник К. Ю. - Загальнотеоретичні підходи до розуміння сфери дії трудового права (2010)
Коляда Т. А. - Безпечні умови праці як визначальна складова концепції гідної праці: до постановки проблеми (2010)
Кохан В. П. - Локальні норми трудового права у сфері атестації працівників (2010)
Букін М. П. - Правова регламентація процедур проходження служби в органах внутрішніх справ України (2010)
Іващенко О. І. - Структура оплати праці працівників органів внутрішніх справ України (2010)
Кохан В. П. - Дисциплінарне провадження щодо суддів: проблеми теорії і практики (2010)
Лисанець О. С. - Проблеми самовільного зайняття земельної ділянки в контексті орендних відносин (2010)
Подоляка А. М. - Зозуля І. В. Реформування системи органів внутрішніх справ України: реалії та перспективи : монографія /за ред. О. М. Бандурки (2010)
Стеценко С. Г. - Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні : монографія / О. М. Музичук. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 630 с. (2010)
На книжкову полицю (2010)
Новини наукового життя (2010)
Наші автори (2010)
До уваги авторів (2010)
Гребеньков Г. В. - Право в контексті методологічного виміру: аксіологічний аспект дослідження (2010)
Шульга А. М. - Правовий нігілізм: український досвід (2010)
Пінська О. С. - Специфіка професійної правосвідомості та правової культури працівників органів внутрішніх справ (2010)
Юшкевич О. Г. - Щодо питання розмежування видів судової юрисдикції (2010)
Джафарова М. В. - Поняття процесуального представництва: проблеми дефініції (2010)
Добкін М. М. - Теоретичні підходи до визначення системи правових гарантій діяльності місцевих державних адміністрацій (2010)
Перерва Ю. М. - Суб’єкти права законодавчої ініціативи в зарубіжних країнах (2010)
Рогальська В. В. - Регламентація та реалізація принципу змагальності у досудовому провадженні (порівняльний аналіз законодавства України, держав – учасниць СНД та держав – членів Ради Європи) (2010)
Погрібний І. М. - Становлення і розвиток владних інститутів Київської Русі в історіографії, Сворак С. Д. (2010)
Головко О. М. - Державне управління у сфері фінансів на українських землях у останній чверті ХVІІІ ст. (2010)
Рум’янцев О. В. - Підсудність волосного суду за ст. 101 Загального положення про селян, які вийшли з кріпосної залежності (2010)
Холод Ю. А. - Надзвичайне законодавство Російської імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Кіселичник В. П. - Правове регулювання служби в органах міського самоврядування Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2010)
Греченко В. А. - Еволюція податку з доходів фізичних осіб у новітній час, Греченко В. В. (2010)
Литвинов О. М. - Аналіз системи методів кримінологічного впливу (2010)
Пузиревський Є. Б. - Проблеми запобігання військовим злочинам (2010)
Шендрик В. В. - Попередження крадіжок культурних цінностей підрозділами карного розшуку, Ковальов В. В. (2010)
Абакумова Ю. В. - Суперечливі питання визначення поняття та ознак співучасті у теорії кримінального права (2010)
Байлов А. В. - Форми ухилень від відбування покарання у виді громадських робіт, Халимон С. І. (2010)
Букін М. П. - Проблеми розмежування правовідносин, які виникають під час оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ (2010)
Щур Б. В. - Структурні елементи у методиці розслідування окремих видів злочинів (2010)
Степанюк Р. Л. - Криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України (2010)
Приходько О. В. - Профілактична діяльність слідчого у справах про хабарництво, вчинене в правоохоронній сфері (2010)
Остафійчук Г. В. - Судовий контроль у ході кримінального переслідування (2010)
Щербак В. М. - Ґенеза концепції трудового потенціалу: від ретроспективного тлумачення до сучасного розуміння (2010)
Бандурка А. С. - Культурна ідентичність як проблема мультикультуралізму (2010)
Головко О. М. - Нове дослідження державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині у складі Польського Королівства (2010)
Греченко В. А. - Установи довгострокового кредиту: історико-правовий аналіз 100 років по тому (2010)
Долженков О. Ф. - Актуальні питання запобігання і припинення злочинів органами внутрішніх справ (2010)
На книжкову полицю (2010)
Новини наукового життя (2010)
Наші автори (2010)
До уваги авторів (2010)
Кондратюк С. Є. - Спадковість і трансформація структури литих сталей при гарячій деформації і термічній обробці, Стоянова О. М. (2009)
Борисов А. Г. - Залежність твердості сплаву АК7 від морфології первинної твердої фази, Недужий А. М., Шеневідько Л. К. (2009)
Нестеренко А. М. - Циклічна рекристалізація фериту в гарячекатаній листовій низьковуглецевій сталі, Левченко Г. В., Воробей С.О., Грицай Т. В. (2009)
Марковський Є. А. - Структура та властивості спеціальних антифрикційних сплавів на основі заліза, Гаврилюк В. П., Олексенко І. В. (2009)
Кірчу І. Ф. - Вплив параметрів мікроструктури сталей на їх схильність до навуглецювання, Степанова Т. В. (2009)
Моісеєв Ю. В. - Магнітний контроль фазово-структурного стану сталевих виливків, Кондратюк С. Є., Богдан К. С., Стась І. М. (2009)
Стась І. М. - Керування процесами кристалізації та структуроутворення сталевих виливків (2009)
Федорчук С. В. - Формування композиційних покриттів триботехнічного призначення для роботи при підвищених температурах з урахуванням напружено-деформованого стану (2009)
Дука В. М. - Особливості утворення недендритної структури в зразках зі сплаву АК7ч (2009)
Дьоміна К. Г. - Розробка оптимальних параметрів виробництва залізничних осей, Грицай Т. В. (2009)
До 80-річчя від дня народження Бабаскіна Юрія Захаровича (2009)
До 70-річчя від дня народження Дубодєлова Віктора Івановича (2009)
Геллер О. Л. - Сталі і сплави для енергобудування (2009)
Чернега Д. Ф. - Академік І.П. Бардін – видатний вчений-металург (2009)
V Міжнародна науково-практична конференція "Литво 2009” (24 – 26 березня 2009 р.) (2009)
Бондарчук С. А. - Гласність та відкритість судового процесу як гарантії доступу до правосуддя (2010)
Шевцова Н. В. - Особливості застосування принципу диспозитивності в адміністративному судочинстві України (2010)
Діткевич І. І. - Реалізація адміністративної процесуальної правосуб’єктності (2010)
Мовчан Д. В. - Стадії реєстраційного провадження органів державної виконавчої влади (2010)
Мкртчян Р. С. - Деякі особливості оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади (2010)
Качинська М. О. - Методи адміністративної діяльності міліції щодо реалізації законодавства про вибори та референдуми (2010)
Джафарова О. В. - Правові форми дозвільної діяльності у сфері забезпечення громадської безпеки (2010)
Проневич О. С. - Завдання поліції (міліції) у юридичній поліцеїстиці (2010)
Филипенко Є. П. - Адміністративно-правове регулювання захисту прав та свобод неповнолітніх у діяльності органів внутрішніх справ (2010)
Іщук О. С. - Правовий статус прокуратури України: завдання, функції, повноваження (2010)
Верхогляд В. О. - Пріоритетні функції і повноваження СБУ та їх співвідношення у взаємодії зі структурами громадянського суспільства (2010)
Куліш А. М. - Нормативно-правові основи організації та діяльності Державної митної служби України (2010)
Асланян А. Г. - Адміністративно-правові засади діяльності дипломатичних представництв іноземних держав в Україні (2010)
Бараш Є. Ю. - Протидія професійній деформації персоналу пенітенціарної системи як невід’ємна складова процесу реформування Державної кримінально-виконавчої служби України (2010)
Гетманець О. П. - Напрямки удосконалення урядового бюджетного контролю (2010)
Головач А. В. - Поняття та зміст законності в діяльності органів податкової служби (2010)
Шпенов Д. Ю. - До проблем розвитку державної політики України в інформаційній сфері (2010)
Панова І. В. - Пріоритети законодавчого забезпечення інформаційних правовідносин в Україні (2010)
Шестак В. С. - Дотримання вимог нормопроектувальної техніки як чинник упорядкування інформаційних правовідносин в Україні (2010)
Мельченко В. І. - До проблем здійснення державного контролю за режимом доступу до відкритої інформації (2010)
Заєць О. В. - Захищеність особи від негативного інформаційно-психологічного впливу як напрямок інформаційної безпеки України (2010)
Пацеля Г. А. - До питань нормотворчості Національного банку України (2010)
Хомич А. С. - Роль правової інформації в діяльності органів прокуратури (2010)
Мічурін Є. О. - Поділ та виділ нерухомого майна: теоретичні та практичні аспекти (2010)
Загородній С. А. - Зміна черговості одержання права на спадкування за рішенням суду (2010)
Ямковий В. І. - До питання підтвердження адвокатом своїх повноважень як представника у господарському процесі та забезпечення його добросовісності (2010)
Головатенко О. В. - Проблеми можливості пред’явлення віндикаційного позову як способу захисту прав власників бездокументарних акцій (2010)
Куценко А. О. - Проблеми господарсько-правового забезпечення якості вітчизняної молочної продукції в рамках членства України в СОТ (2010)
Нор Ж. В. - Право на найменування органів внутрішніх справ як особисте немайнове право (2010)
Погребняк О. С. - Щодо визначення правової природи справ про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку (2010)
Маринич Л. В. - Календарна обрядовість як чинник формування української ідеї трудового права (2010)
Стародубцев А. А. - Посада як основа службової кар’єри (2010)
Мельник П. В. - Детермінанти виникнення ризиків професії у соціально-трудових відносинах (2010)
Наші автори (2010)
До уваги авторів (2010)
Дмитрієва Г. П. - Потрійна евтектика в сплавах кобальту з алюмінієм і вольфрамом, Василенко В. І. (2009)
Раздобрєєв В. Г. - Тонка кристалічна будова маловуглецевих сталей після деформаційно-термічної обробки у міжкритичному інтервалі температур (2009)
Напара-Волгіна С. Г. - Фізико-механічні властивості та структура порошкових вуглецевих сталей з бором, Баглюк Г. А., Кудь В. К., Бахонський Д. О. (2009)
Гаврилюк В. П. - Структура та механічні властивості сплаву системи Al – Mg –Zn, мікролегованого марганцем, Кулініч А. А., Рябініна О. О. (2009)
Дубодєлов В. І. - Вплив постійного магнітного поля на дендритну структуру сплавів системи AI – Cu при охолодженні розплавів, Середенко В. О., Затуловський С. С., Косинська А. В. (2009)
Михайлів Н. П. - Дифузійне хромонікелювання сталі 5XHM (2009)
Цоцко В. І. - Легування поверхневого шару ливарної заготовки в процесі лиття, Пелешенко Б. Г., Мельник П. І. (2009)
Хижняк В. Г. - Вплив ступеня дисоціації аміаку на структуру та властивості неіржавіючих азотованих сталей, Курило Н. А., Більченко О. В. (2009)
Гридін С. В. - Дослідження явищ усадки при формуванні мідних зливків, Спирідонов Д. В., Савенков Ю. Д., Смірнов О. М. (2009)
Щерецький О. А. - Використання технологічних фазових діаграм для оптимізації режимів плавки та розливки вторинних алюмінієвих сплавів (2009)
Винокур Б. Б. - Флокени в сталі (огляд) (2009)
Денисенко О. І. - Дисперсність системи LiMn2O4 металокомпозитних структур при синтезі інжекційним методом, Підгорна К. Д. (2009)
V Міжнародна науково-практична виставка-конференція "Литво. Захист поверхні - 2009" (2009)
Мельник Р. С. - До питання пошуку нових вихідних позицій розуміння категорії "система права" (2011)
Письменицький А. А. - Місце принципу верховенства права в сучасній вітчизняній правовій системі, Турута О. В. (2011)
Тіхонова М. А. - До проблеми виокремлення спортивного права (2011)
Пінська О. С. - Поняття, види та функції правової культури (2011)
Кожушко М. В. - Особливості морально-правового виховання курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України (2011)
Бандурка О. М. - Переяславська рада і Слобожанщина, Греченко В. А. (2011)
Головко О. М. - Місцевий податковий апарат Російської імперії на українських землях у роки Першої світової війни (2011)
Семикопний А. Д. - Боротьба із загальнокримінальним бандитизмом як один із пріоритетних видів діяльності правоохоронних органів щодо протидії організованій злочинності у період НЕПу (2011)
Трухан А. Я. - Питання кадрового забезпечення органів радянської прокуратури в Західній Україні (1944 – поч. 50-х рр. XX ст.) (2011)
Денисюк С. Ф. - Криміналістична профілактика злочинів: сутність та місце в теорії криміналістики (2011)
Шендрик В. В. - Використання інноваційних технологій у попередженні злочинів (2011)
Мельник П. В. - Профілактика наркотизму як умова попередження професійних ризиків на виробництві (2011)
Крєпаков І. О. - Проблеми правового регулювання профілактики вимагань (2011)
Лисенко А. М. - Поняття злочинів терористичної спрямованості та їх порівняльна характеристика із суміжними поняттями (2011)
Петрова І. А. - Процесуальні проблеми судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів (2011)
Бовкун Є. А. - Сутність боротьби з корупцією в органах державної податкової служби України (2011)
Фоміна Т. Г. - Проблемні питання щодо визначення змісту кримінально-процесуальних гарантій прав особи (2011)
Рябченко М. С. - Правові засади розкриття злочинів у сфері земельних відносин підрозділами Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю (2011)
Книженко О. О. - Заохочувальні санкції у кримінальному праві (2011)
Проневич О. С. - Інститут душпастирства в поліції Польщі й Німеччини (2011)
Стратонов В. М. - Умови здійснення пізнавальної діяльності слідчого, Слінько С. В. (2011)
Литвинов О. М. - Організаційні дії слідчого з розслідування у кримінальній справі: криміналістичний аспект, Олішевський О. В. (2011)
Лапта С. П. - Цілі використання доказів під час розслідування злочинів (2011)
Пчеліна О. В. - Елементи події економічного злочину та їх криміналістичне значення (2011)
Лещук К. Б. - Про способи вчинення злочинів з використанням цінних паперів (2011)
Степанюк Р. Л. - Формування криміналістичних методик розслідування злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України (2011)
Добкін М. М. - Упорядкування взаємовідносин місцевих державних адміністрацій і територіальних громад (2011)
Шаповал Р. В. - Система органів державного управління у галузі освіти України (2011)
Васильєва Т. С. - Структура адміністративно-правового режиму господарської діяльності (2011)
Радько Д. В. - Охоронні адміністративно-правові відносини за участю фінансових компаній (2011)
Процких О. Ю. - З’ясування сутності інституту встановлення особи в адміністративній діяльності міліції (2011)
Симоненко Г. В. - Поняття та значення суспільної моралі в адміністративно-правовому аспекті (2011)
Панова І. В. - Методи правового регулювання інформаційних правовідносин (2011)
Серьогін В. О. - Захист інформаційного прайвесі за законодавством України (2011)
Мічурін Є. О. - Окремі обмеження майнових прав осіб у договірному праві (2011)
Веретельник Л. К. - Тлумачення цивільно-правового договору (2011)
Д’ячкова Н. А. - Договір позички, Тучин Ф. А. (2011)
Доценко О. М. - Природа права на особисте життя (2011)
Красногор О. В. - Щодо природи обтяжень нерухомого майна (2011)
Пономарьов О. О. - Автомобіль та діяльність з його експлуатації як джерело підвищеної небезпеки (2011)
Топоркова М. М. - Відповідальність сторін за договором постачання теплової енергії (2011)
Колєсник М. А. - Вдосконалення законодавства України як необхідна складова ефективної державної політики у сфері протидії рейдерству (2011)
Гузеват М. О. - Соціально-економічні передумови виникнення фермерського господарства в Україні (2011)
Мельник К. Ю. - До питання визначення кола відносин, які поряд з трудовими входять до предмета трудового права (2011)
Головач А. В. - Керівник органів та підрозділів державної податкової служби України: проблеми законотворення та праворозуміння (2011)
Давидов С. В. - Прокуратура в запобіганні злочинам проти трудових прав (2011)
Чавикіна Т. І. - Поняття часу відпочинку працівників міліції (2011)
Нечитайленко В. А. - Екологічна безпека як об’єкт її забезпечення засобами контролю на державному кордоні України (2011)
Гузьман О. А. - Комп’ютерна залежність підлітків: соціологічні аспекти дослідження, Ляшенко Н. О. (2011)
Стародубцев А. А. - Роль службового колективу при здійсненні кар’єри в органах внутрішніх справ (2011)
Андрєєва Г. В. - Особливості застосування методів дослідження трудової мотивації працівників ОВС (2011)
Сидоренко О. Л. - Шаповал Р. В. Освітня діяльність в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / Р. В. Шаповал. – Х. : Золота миля, 2011. – 347 с., Головко О. М. (2011)
Проценко Т. О. - Алфьоров С. М. Адміністративно-правова діяльність щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ : монографія / С. М. Алфьоров. – Х. : Золота миля, 2011. – 372 с. (2011)
На книжкову полицю (2011)
Новини наукового життя (2011)
Наші автори (2011)
До уваги авторів (2011)
Цоклан В. І. - Теоретико-методологічні підходи до визначення джерел конституційного права України: історія та сучасність (2011)
Новаков О. С. - Історико-правовий нарис розвитку правозастосовної практики України щодо протидії злочинам проти громадського порядку (2011)
Гетьман-П’ятковська І. - Теоретичне осмислення ідеї верховенства права та її втілення в політичне і правове життя (2011)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правове регулювання інституту лобіювання у Європейському Союзі (2011)
Черкова М. Ю. - Международный уголовный трибунал по руанде: оправданы ли цели? (2011)
Дмитренко О. В. - Сутність державної влади, її зв’язаність правом (за матеріалами досліджень Ф.В. Тарановського) (2011)
Топильницький М. В. - Витоки інституту міжнародно-правового визнання держав у стародавньому світі (2011)
Монастирська М. В. - Відображення принципу толерантності в міжнародних нормативно-правових документах (2011)
Козич І. В. - Окремі прояви політики в сфері боротьби зі злочинами, що вчиняються із застосуванням насильства, в радянську добу (2011)
Шульга А. М. - Право і особистість як суб’єкт свідомої, вольової поведінки (2011)
Румянцев А. В. - Обжалование решений волостных судов (2011)
Дудоров О. О. - Заміна смертної кари на довічне позбавлення волі: акт гуманізму чи посилення відповідальності?, Мазур М. В., Данилевський А. О. (2011)
Назимко Є. С. - Суспільно небезпечне діяння та інститут звільнення особи від кримінальної відповідальності: актуальні питання співвідношення (2011)
Морозов Г. В. - Систематизация законодательства Украины в сфере розничной торговли нефтепродуктами (2011)
Зуєва О. І. - Шляхи удосконалення податкового законодавства з податку на додану вартість (2011)
Заєць О. М. - Розмежування юридичних термінів "страхування" та "страхова діяльність" в законодавстві України (2011)
Диковенко К. О. - Критерії ефективності нормативно-правового забезпечення державного реґулювання у сфері господарської діяльності в Україні (2011)
Казьміна К. Є. - Державний аудит як складова забезпечення економічної безпеки держави (2011)
Головін А. П. - Правове регулювання відносин у сфері забезпечення громадської безпеки та правопорядку під час проведення масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів: пропозиції щодо удосконалення законодавства, Афанасьєв К. К., Терських О. М., Полонський Д. М. (2011)
Татаров О. Ю. - Судова реформа та реорганізація досудового слідства в Україні – складові розбудови демократичної держави, Шевчишен А. В. (2011)
Мазур Н. І. - Проблема визначення кола осіб, котрі не підлягають кримінальній відповідальності за приховування злочину (2011)
Іванникова В. В. - Адміністративний примус: суть та визначення (2011)
Єрофеєв М. І. - Конституційні засади охорони довкілля (2011)
Кучинська О. А. - Проблеми забезпечення справедливості процесуальних рішень, що приймаються на стадії порушення кримінальної справи (2011)
Березін Є. Є. - Страйк як форс-мажорна обставина у цивільних та господарських правовідносинах (2011)
Шем’яков О. П. - Відносини надрокористування в Україні: проблеми розвитку, Хохлова І. В. (2011)
Любінецька В. Р. - Особливості правового регулювання спадкування за кордоном (2011)
Лисицина О. Б. - Зайнятість та працевлаштування: питання теорії (2011)
Бабіч Л. М. - Визначення розміру застави у кримінальному процесі України (2011)
Тісунова В. М. - Напрямки діяльності органів місцевого самоврядування з активизації господарської діяльності в регіоні (2011)
Соболева О. О. - Потерпілий від незаконних дій з майном, на яке був накладений арешт, яке описане чи підлягає конфіскації (2011)
Сингаївська І. В. - Нелегальна міграція – загроза національній безпеці України, Шамара О. В. (2011)
Кудінов А. С. - Обстановка злочину як елемент криміналістичної характеристики крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів: поняття та структура (2011)
Тарасенко В. Є. - До питання щодо характеристики змістовно-структурних елементів та якісних характеристик теорії агентурного методу (2011)
Сич В. О. - Характер та особливості підбору волонтерів для юридичних клінік (2011)
Литвинов О. М. - Кримінальна юстиція як кримінальна спільнота (філософсько-правові аспекти проблеми прихованих інтенцій культури в юридичній термінології) (2011)
Атоян О. М. - Культурно-історичний контекст взаємодії філософії і права: окремі думки в загальному напрямку (2011)
Титул, Зміст (2015)
Підсумки 5-ої Міжнародної конференції "Космічні технології: сьогодення і майбутнє" (2015)
Коновалов Н. А. - Профилирование внутренней поверхности корпуса глушителя звука выстрела стрелко-вого оружия как средство повышения эффективности его работы, Пилипенко О. В., Скорик А. Д., Коваленко В. И., Семенчук Д. В., Устинов С. Д. (2015)
Долгополов С. И. - Определение параметров гидродинамических процессов в системе питания космической ступени при остановах и запусках маршевого двигателя, Заволока А. Н., Николаев А. Д., Свириденко Н. Ф., Смоленский Д. Э. (2015)
Алпатов А. П. - Определение оптимального положения "пастуха с ионным лучом" относительно объек-та космического мусора, Закржевский А. Е., Фоков А. А., Хорошилов С. В. (2015)
Храмов Д. А. - Визуальное моделирование движения космического аппарата (2015)
Гудрамович В. С. - Моделирование процесса деформирования пластинчатых элементов железобетонных конструкций объектов теплоэнергетики с использованием метода конечных элементов, Левин В. М., Гарт Э. Л., Репринцев А. В., Рябоконь С. А., Самарская Е. В., Шабельник С. В. (2015)
Науменко Н. Е. - Определение деформации грунтового основания под действием кратковременной нагрузки, Маркова О. М., Ковтун Е. Н., Малый В. В. (2015)
Ушкалов В. Ф. - Математическая модель взаимодействия железнодорожного экипажа и пути с учетом распределения контактных сил по пятнам контакта, Мокрий Т. Ф., Малышева И. Ю. (2015)
Лапина Л. Г. - Анализ вертикальных составляющих возмущений, традиционно применяемых при про-гнозировании динамических качеств грузовых вагонов (2015)
Печерица Л. Л. - Численные исследования параллелизации метода пробных частиц по статистически не-зависимым испытаниям (2015)
Прядко Н. С. - Акустические характеристики внутренних полостей помольной камеры струйного из-мельчения, Терновая Е. В. (2015)
Никулин А. Ф. - Математическая модель нагревания частицы при образовании терморасширенного графита в условиях теплового облучения, Титенко А. Н. (2015)
Бандурка О. М. - Від Декларації про державний суверенітет до Конституції України (2011)
Греченко В. А. - Етапи державотворення незалежної України (1991–2011 рр.) (2011)
Бесчастний В. М. - Принцип суверенітету як визначальна основа державотворення, Шевченко А. Є., Ситник О. М. (2011)
Ковальов Є. В. - Сучасні напрямки зміцнення економічної безпеки України (2011)
Московець В. І. - Громадськість як інститут громадянського суспільства (2011)
Богачов С. В. - Особливості процесу формування правової культури в Україні (2011)
Деменко О. І. - Правова свідомість: поняття та суттєві ознаки (2011)
Миколенко В. А. - Роль органів прокуратури в реалізації функцій держави в сучасних умовах державотворення в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2011)
Саппа М. М. - Національно-визвольна революція в Україні 1989–1991 рр. як продукт соціального руху з багатовекторною мережною структурою (2011)
Макарчук В. С. - Облаштування західних кордонів Української РСР (вересень 1939 – 22 червня 1941 рр.) (2011)
Футулуйчук Д. Д. - Парламентські вибори 1911 р. у Галичині та діяльність українських послів у Відні 1911–1914 рр. (2011)
Стецюк Б. Р. - Зміни в судочинстві підросійської України в першій половині ХІХ ст. (2011)
Сворак С. Д. - Трансформація поняття "вольності" у політико-правових традиціях Київської Русі (2011)
Литвинов О. М. - Нова кримінологічна парадигма і політика протидії злочинності (2011)
Храмцов О. М. - Щодо нових критеріїв оцінювання ефективності діяльності ОВС (кримінологічний аспект) (2011)
Книженко О. О. - Кримінально-правова політика України на початку ХХІ століття (2011)
Пчолкін В. Д. - Розвиток теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні (2011)
Ємельянов В. П. - Антитерористичне законодавство України: стан та шляхи вдосконалення (2011)
Клюєв О. М. - Система нормативно-правового регулювання громадського порядку на місцевому рівні (2011)
Петрова І. А. - Роль судово-товарознавчих експертиз продовольчих товарів у формуванні демократичного суспільства (2011)
Синявська О. Ю. - Особливості забезпечення громадянських та політичних прав персоналу органів внутрішніх справ України (2011)
Сенчук І. І. - Впровадження органами внутрішніх справ України зарубіжного досвіду охорони громадського порядку у зв’язку з проведенням Євро-2012 (2011)
Собко Ю. В. - Принципи внутрішньовідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ (2011)
Гуренко Д. Ю. - Об’єктивні ознаки посягання на життя працівника правоохоронного органу (2011)
Магда М. А. - Деякі питання кримінальної відповідальності осіб, які надають публічні послуги (2011)
Денисюк С. Ф. - Подолання протидії розслідуванню: організаційні і тактичні заходи (2011)
Татаров О. Ю. - Відновлення начальником слідчого відділу досудового слідства у закритій кримінальній справі: проблеми теорії та практики, Мірковець Д. М. (2011)
Бурбело Б. А. - Джерела інформації про особу обвинуваченого і способи її отримання (2011)
Комзюк А. Т. - Напрямки розвитку адміністративного права України в контексті пріоритетного забезпечення прав і свобод людини і громадянина (2011)
Музичук О. М. - Правове регулювання контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні: становлення, сучасний стан та шляхи вдосконалення (2011)
Добкін М. М. - Система та види структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (2011)
Салманова О. Ю. - Відомча нормотворчість МВС у системі законодавства України (2011)
Чумак В. В. - Принципи взаємодії Державної прикордонної служби України з дільничними інспекторами міліції (2011)
Бараш Є. Ю. - Особливості розроблення та прийняття нормативно-правових актів управління в Державній кримінально-виконавчій службі України (2011)
Шоптенко С. С. - Поняття та зміст компетенції судової міліції в Україні (2011)
Гетманець О. П. - Бюджетний контроль як напрямок удосконалення фінансової діяльності Української держави (2011)
Фомін Г. Ф. - Правове регулювання кредитних відносин (2011)
Шишка Р. Б. - Феномен юридичної особи публічного права за законодавством України (2011)
Носова О. В. - Інвестиційна привабливість України: генезис, напрямки розвитку (2011)
Нор Ж. В. - Становлення особистих немайнових прав юридичних осіб публічного права в Україні (на прикладі органів внутрішніх справ) (2011)
Соколан Т. С. - Право на недоторканність приватного життя та основи його дотримання під час здійснення відеоспостереження (2011)
Мельник К. Ю. - До проблеми сфери дії трудового права (2011)
Лісова Т. В. - Деякі питання землеустрою при формуванні адміністративно-територіальних утворень (2011)
Кирєєва І. В. - Публічні інтереси у сталому екологічно збалансованому природокористуванні (2011)
Гарасимів Т. З. - Теоретико-методологічні підходи дослідження проблем девіантної поведінки людини (2011)
Саппа Г.-М. М. - Процес професійного самовизначення учнівської молоді: модельний аналіз (2011)
На книжкову полицю (2011)
Новини наукового життя (2011)
Наші автори (2011)
До уваги авторів (2011)
Титул, зміст (2011)
Поляков В. Л. - Фильтрование суспензий через многослойную загрузку при нелинейной кинетике массообмена. 1. Теоретическая часть (2011)
Гончарук В. В. - Физико-химические свойства и биологическая активность воды, обедненной по тяжелым изотопам, Лапшин В. Б., Бурдейная Т. Н., Плетнева Т. В., Чернопятко А. С., Aтаманенко И. Д., Ульянцев А. С., Успенская Е. В., Самсони-Тодоров А. О., Таранов В. В., Николаев Г. М., Кавицкая А. А., Романюкина И. Ю., Приходько Р. В., Орехова Е. А., Яременко В. А., Котельчук А. С., Сыроешкин А. В. (2011)
Мамченко А. В. - Динамика регенерации карбоксильного катионита серной кислотой в режиме взрыхления его слоя, Косыгина И. М., Савченко О. А. (2011)
Полякова Т. В. - Влияние окисления активного угля на адсорбцию фульвокислот из водных растворов, Клименко Н. А., Савчина Л. А. (2011)
Мамченко А. В. - Неравновесная динамика сорбции серной кислоты слабоосновным полиакриловым анионитом, Кушнир Т. В., Дмитренко Ю. А. (2011)
Запорожец О. А. - Спектрофотометрическое определение гипохлорита N,N-диэтиланилином, Погребняк О. С., Визир Н. Н. (2011)
Гончарук В. В. - Нанофильтрация в питьевом водоснабжении, Кавицкая А. А., Скильская М. Д. (2011)
Мельник Л. А. - Обоснование предложений по нормированию содержания марганца в воде, подвергаемой электродиализной обработке (2011)
Титул, зміст (2011)
Поляков В. Л. - Фильтрование суспензий через многослойную загрузку при нелинейной кинетике массообмена. 2. Количественный анализ (2011)
Мищук Н. А. - Формирование и динамика аэрозолей над водной поверхностью, Гончарук В. В. (2011)
Мамченко А. В. - Равновесная сорбция серной кислоты слабоосновным полиакриловым анионитом, Кушнир Т. В., Дмитренко Ю. А. (2011)
M. Amzad Hossain - Determination of phenol in the Bangsai river water of Bangladesh by gas chromatography-mass spectrometry, Farida Yeasmin, S. M. Mizanur Rahman, M. S. Rana, Konica J. Fatema (2011)
Криворучко А. П. - Извлечение урана из вод с различным солесодержанием методом ультрафильтрации, Атаманенко И. Д., Юрлова Л. Ю. (2011)
Асланзаде Н. Р. - Н-катионирование воды с сокращенным количеством реагентов и сточных вод на двухпоточно-противоточных фильтрах (2011)
Галимова В. М. - Оценка состояния загрязнения поверхностных вод рек Закарпатьятяжелыми металлами, Манк В. В., Максин В. И., Суровцева Т. В. (2011)
Кулишенко А. Е. - Статистический анализ показателей качества днепровской воды и направления реконструкции водоочистных сооружений днепровской водопроводной станции г. Киева, Остапенко В. Т., Кравченко Т. Б., Квасница Е. А., Остапенко Р. В. (2011)
Рецензии (2011)
Оценка качества фасованных вод по цито- и генотоксическим показателям (2008–2011 Г.Г.) (2011)
Титул, зміст (2011)
Гончарук В .В. - Наночастицы в артезианских водах, Лапшин В. Б., Карпов О. В., Лесников Е. В., Балаханов Д. М., Данькин Д. А., Сыроешкин А. В. (2011)
Лысенко Л. Л. - Интенсификация электроосмотического течения водных растворов в концентрированных дисперсных системах, Мищук Н. А., Рында Е. Ф. (2011)
Гончарук В. В. - Сравнительное исследование извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов монтмориллонитом, модифицированным полиэтиленимином, Пузырная Л. Н., Пшинко Г. Н., Боголепов А. А., Демченко В. Я. (2011)
Клименко Н. А. - Влияние неорганических примесей воды на адсорбцию фульвокислот активным углем, Савчина Л. А., Полякова Т. В., Каздобин К. А. (2011)
Гончарук В. В. - Кристаллизация карбоната кальция в омагниченной воде в присутствии ионов железа и марганца, Багрий В. А., Баштан С. Ю., Чеботарева Р. Д., Наниева А. В. (2011)
Khaled Hosni - Evaluation of fluoride removal from water by hydrotalcite-like compounds synthesized from the kaolinic clay, Ezzeddine Srasra (2011)
Демуцкая Л. Н. - Кинетика окисления гуминовых и фульвокислот пероксидисульфатом в условиях применения этих реакций для анализа воды, Калиниченко И. Е. (2011)
Доленко С. А. - Влияние водорастворимых гуминовых кислот на экстракционно-фотометрическое определение АПАВ с метиленовым синим в природных водах, Алексеенко Е. Ю., Кущевская Н. Ф. (2011)
Демченко В. Я. - Атомно-абсорбционное определение бария в природных водах (2011)
Мага И. М. - Хроматографическое определение первичных ароматических аминов в виде азопроизводных в присутствии в водах одноатомных фенолов (2011)
Водянка В. Р. - Применение тиосемикарбазида в процессах баромембранной очистки сточных вод, Макаров А. С., Балакина М. Н., Борук С. Д., Кучерук Д. Д. (2011)
Аблязов Д. Е. - Права і свободи людини та їх обмеження (2011)
Гетьман Є. А. - Основні види кодифікації законодавства України (2011)
Гіда Є. О. - Форми та методи правового виховання працівників міліції України (2011)
Корнієнко В. В. - Дозвіл і заборона в праві: підтримання балансу (2011)
Моргунов О. А. - Місце спортивного права в системі публічного права України (2011)
Полковніченко О. М. - Сутність та зміст правоохоронної функції держави (2011)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правові аспекти захисту соціально-економічних прав дітей (2011)
Слатвицька А. В. - Особливості захисту економічних прав жінок в Європейському суді з прав людини, Скрильник О. О. (2011)
Шульга А. М. - Склад правомірної поведінки особистості, його особливості (2011)
Бандурка О. М. - Правове регулювання участі України в миротворчих операціях ООН, Мещерякова О. В. (2011)
Лапта С. П. - Щодо предмета експертизи телекомунікаційних систем і засобів (2011)
Московець В. І. - Правове регулювання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку в Україні (2011)
Олішевський О. В. - Тактичні операції, пов’язані з подоланням протидії розслідуванню, Краснянський С. М. (2011)
Сенчук І. І. - Тактичні дії працівників органів внутрішніх справ у разі ускладнення оперативної обстановки під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу (2011)
Снігерьов О. П. - Особливості провадження судово-товарознавчих експертиз у суді, Петрова І. А. (2011)
Степанюк Р. Л. - Криміналістична класифікація осіб, що вчиняють злочини в бюджетній сфері України (2011)
Цедік С. Д. - Види кримінального переслідування (2011)
Шендрик В. В. - Структура інституту попередження злочинів в оперативно-розшуковій діяльності (2011)
Юхно О. О. - Окремі аспекти співпраці органів внутрішніх справ України з правоохоронними органами зарубіжних країн щодо запобігання, припинення й розкриття злочинів (2011)
Брайченко C. M. - Спори за участю органів внутрішніх справ, підвідомчі адміністративним судам (2011)
Будзан Л. Д. - Представництво прокурором інтересів держави і громадянина в адміністративному процесі (2011)
Гаврилюк О. О. - Зміст принципу гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України (2011)
Добкін М. М. - Призначення та мета діяльності місцевих державних адміністрацій (2011)
Золотько О. О. - Сутність, види надзвичайних ситуацій та місце в них епізоотичних ситуацій (2011)
Курись А. С. - Адміністративно-правові засади діяльності прокуратури в системі державних органів України (2011)
Липій Є. А. - Принципи адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян (2011)
Логоша В. В. - Реалізація органами прокуратури повноважень у сфері дисциплінарної відповідальності: адміністративно-правовий аспект, Теремецький В. І. (2011)
Мазепа М. М. - Компетенція та повноваження Державної служби охорони при МВС України (2011)
Михайлова Ю. О. - Структура адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу ОВС України (2011)
Музичук О. М. - Правове регулювання контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні: становлення, сучасний стан та шляхи вдосконалення (2011)
Нікітченко В. В. - Адвокатура України в контексті забезпечення конституційного права людини і громадянина на захист і правову допомогу (2011)
Олійник А. Р. - Визначення поняття предмета податкової застави (2011)
Ольховська С. М. - Процедури укладення та виконання адміністративних договорів у практиці органів внутрішніх справ (2011)
Попова С. М. - Організація перевірок дотримання податкового законодавства (2011)
Проневич О. С. - Поняття "поліція" ("міліція") в адміністративному (поліцейському) праві сучасних держав (2011)
Процких О. Ю. - Взаємодія міліції з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, державними органами та громадськістю щодо встановлення особи як напрямок її адміністративної діяльності (2011)
Теремецький В. І. - Податкове планування: поняття та основні ознаки (2011)
Торкайло Ю. С. - "Вузькі місця" шляхів оптимізації взаємодії міліції з органами публічної влади (2011)
Кріцак Ю. О. - Правова природа літературного твору (2011)
Отрош І. М. - Особливості правового режиму нерухомості як об’єкта цивільних прав (2011)
Безп’ята В. Ф. - Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту права на працю (2011)
Гончарук В. В. - Контрактна форма прийняття на службу в міліцію: теорія та практика (2011)
Пилипенко В. М. - Правові стимули у сфері праці (2011)
Стародубцев А. А. - Принцип законності при здійсненні службової кар’єри в органах внутрішніх справ (2011)
Іващенко О. І. - Поняття та особливості оплати праці працівників органів внутрішніх справ України (2011)
Агаларова К. А. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення політико-ідеологічної ідентичності (2011)
Деменко О. І. - Студентство як суб’єкт правосвідомості (2011)
Лифар І. В. - Психологічна готовність до діяльності оперуповноваженого карного розшуку (2011)
Селюков В. С. - Професійний відбір кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України як запорука кваліфікованої та дієвої правоохоронної системи (2011)
На книжкову полицю (2011)
Новини наукового життя (2011)
Наші автори (2011)
До уваги авторів (2011)
Титул, зміст (2011)
Владислав Владимирович Гончарук (к 70-летию со дня рождения) (2011)
Мищук Н. А. - Теоретические проблемы устойчивости броуновских дисперсных систем (2011)
Поляков В. Л. - Инженерный расчет фильтрования суспензии через двухслойную загрузку при линейной кинетике массообмена (2011)
Тарасевич Ю. И. - Состав, структура и термическая устойчивость гидратов обменных катионов сапонита, Поляков В. Е., Иванова З. Г., Трифонова М. Ю. (2011)
Полякова Т. В. - Влияние окисления активного угля на адсорбцию фульвокислот из водных растворов в динамических условиях, Клименко Н. А., Савчина Л. А., Самсони-Тодорова Е. А. (2011)
Ситниченко Т. Н. - Фотокаталитическая деструкция фульвокислот кислородом в суспензии TiO2, Вакуленко В. Ф., Гончарук В. В. (2011)
Зуй М. Ф. - Сорбционное концентрирование IO3- и I- на анионитах АВ-17 и кремнеземах, модифицированных четвертичными аммониевыми группами, Швидка Л. В., Кифорук Л. С., Алексеев С. А., Герда В. И., Зайцев В. Н. (2011)
Доленко С. А. - Связывание анионных поверхностно-активных веществ водорастворимыми гуминовыми кислотами, Алексеенко Е. Ю., Кущевская Н. Ф. (2011)
Хоботова Э. Б. - Оценка возможности использования шлака при производстве ферроникеля для очистки сточных вод, Грайворонская И. В., Даценко В. В., Баумер В. Н. (2011)
Гащин О. Р. - Комплексное воздействие гидродинамической кавитации, пероксида водорода и ионов серебра на микроорганизмы Escherichia coli, Витенько Т. Н. (2011)
Литвинов О. М. - Концепція правового персоналізму Альфонсаса Вайшвіли (2011)
Тубелець О. С. - Проблема визначення джерел та форм вираження кримінально-правової політики України в її реалізації (2011)
Топильницький М. В. - Механізм міжнародно-правового регулювання інституту визнання держав (2011)
Кафанова О. В. - Трубецькой про демократію і політичні партії (2011)
Бесчастний В. М. - Роль органів місцевого самоврядування в організації взаємодії органів внутрішніх справ із громадськістю (2011)
Карчевський М. В. - Метод контекстної законодавчої оцінки суспільної небезпечності діяння (2011)
Сумцов О. І. - Визначення часових витрат на досудове провадження по кримінальним справам як основа для реформування кримінально-процесуального законодавства, Глазунов В. М., Шехавцов Р. М. (2011)
Мельник Р. І. - Щодо питання вмотивованості затримання особи за підозрою у вчиненні злочину (2011)
Хохлова І. В. - Проблеми невизначеності предикатного злочину при порушенні кримінальної справи за ст. 209 КК України, Ковальова М. В. (2011)
Феннич В. П. - Розподіл обов’язків доказування при розгляді справ окремого провадження (2011)
Черкова М. Ю. - Зміна прокурором обвинувачення під час дізнання, досудового слідства у проекті КПК України: норми нові, проблеми старі (2011)
Тимошенко О. А. - Поняття та сутність касаційного провадження в цивільному судочинстві (2011)
Ковальова Н. В. - Доступ до правосуддя на досудовому слідстві (2011)
Стурова Т. - Кримінально-правова характеристика санкцій, передбачених статтею 159-1 КК України (2011)
Новосельцева О. М. - Особливості порушень кримінальних справ щодо порушень техніки безпеки під час проведення підземних робіт у вугільній промисловості (2011)
Одинцова О. В. - Щодо визначення поняття "кримінологічна інформація про організовану злочинність" (2011)
Луганський В. І. - Ознаки об’єктивної сторони невиконання судового рішення (2011)
Афанасьєв К. К. - Дотримання прав і свобод вимушених переселенців на території України: окремі проблемні питання (2011)
Шем’яков О. П. - Адміністративні делікти, що пов’язані з реалізацією окремих напрямків державної екологічної політики, Батракова Я. В. (2011)
Беницький О. М. - Порядок реалізації права на вільне залишення території України: окремі питання правового регулювання (2011)
Полонський Д. М. - Вплив порушень законності в діяльності міліції на стан національного правопорядку (2011)
Тішаков М. П. - Правові основи функціонування органів ДАІ (1945-1953 рр.) (2011)
Комарницький В. М. - Правові аспекти використання альтернативних джерел енергії: зв’язок зі спеціальним природокористуванням (2011)
Камишанський О. Ю. - Особливості способів вчинення розкрадань бюджетних коштів, які призначені для проведення екологічних заходів при реструктуризації підприємств вугільної промисловості (2011)
Михайлова О. Е. - Поняття трудової міграції як об’єктивне явище сучасного ринку праці (2011)
Зуєва О. І. - Фінансовий контроль як складова частина державного механізму попередження економічної злочинності, Меженська С. І. (2011)
Степанова О. Г. - Проблема розподілу концесійних ризиків в автодорожній галузі (2011)
Брунько А. В. - Економіко-правові передумови створення агрокомплексів промисловими підприємствами (2011)
Шинкаренко І. Р. - Моніторинг оперативної обстановки як чинник ефективності протидії злочинності (2011)
Воронов І. О. - Використання в оперативно-розшуковій діяльності технологій візуального аналізу даних та виявлення прихованих зв’язків (2011)
Шинкаренко І. О. - Психолого-правовий аналіз діяльності оперативного працівника ОВС щодо моніторингу оперативної обстановки (2011)
Черков В. О. - Особи, які не досягли повноліття як безпосередні об’єкти оперативно-розшукового впливу (2011)
Лепехин А. Н. - К вопросу о совершенствовании информационно-методического обеспечения правоприменительной деятельности (2011)
Дехтярьов Є. В. - Особливості тактики допиту особи, яка підозрюється у вчиненні шахрайства в сфері виконання господарсько-договірних зобов’язань (2011)
Гриценко В. Г. - Сутність та вимоги до професійної підготовки співробітників органів внутрішніх справ для дій в екстремальних умовах (2011)
Сворак С. Д. - Тьютор та його функції в дистанційному навчальному процесі працівників ОВС, Гончарук В. В. (2011)
Гончаров В. М. - Рецензія на монографію кандидата юридичних наук, доцента В.М. Комарницького "Право спеціального природокористування" (2011)
Борко А. Л. - Сутність і ознаки інституту судової влади (2011)
Васильєв С. В. - Законодавче закріплення поняття "фармацевтична діяльність" як передумова підвищення ефективності державного управління у сфері обігу лікарських засобів (2011)
Градова Ю. В. - Моніторинг в аспекті законотворчості (2011)
Загурський О. Б. - Взаємозв’язок завдань кримінально-процесуальної та кримінально-виконавчої політики України (2011)
Кацалап Л. С. - Зміст державної політики у сфері підготовки кадрів ОВС України (2011)
Мурза В. В. - Поняття та види функцій сучасної держави (2011)
Пампура М. В. - Правова регламентація фінансових повноважень органів земського самоврядування в українських губерніях Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Присяжнюк А. Й. - Сутність та значення державного контролю у сфері виконавчої влади (2011)
Проневич О. С. - Реалізація функції правоохорони квазіполіцейськими інституціями у середньовічних німецьких монархіях та Речі Посполитій (кінець XV – кінець XVIII ст.) (2011)
Сворак С. Д. - Іван Макух – державний секретар внутрішніх справ ЗУНР, Футулуйчук Д. Д. (2011)
Слінько С. В. - Концепція незалежності судової влади: функції та елементи (2011)
Стецюк Б. Р. - Зародження адміністративної юстиції в Російській імперії (на прикладі діяльності Правлячого Сенату Російської імперії у першій чверті ХІХ ст.) (2011)
Шульга А. М. - Особливості суб’єктивної сторони як елемента складу правомірної поведінки особистості (2011)
Войціховський А. В. - Міжнародне співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю (2011)
Джагупов Г. В. - Особа та забезпечення безпеки суспільства в сучасних умовах (2011)
Пелецький В. О. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики самовільного залишення військової частини або місця служби (2011)
Передерій О. С. - Громадська безпека і громадський порядок як об’єкти поліцейського захисту в країнах Європейського Союзу (2011)
Петрова І. А. - Ідентифікація товарів та виявлення фальсифікації під час проведення судово-товарознавчих експертиз (2011)
Полковніченко О. М. - Завдання і повноваження Служби безпеки України щодо забезпечення правоохоронної функції держави (2011)
Пчолкін В. Д. - Особливості розслідування розкрадань, що вчинюються у сфері харчового виробництва (2011)
Федосова О. В. - Теоретико-прикладні питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності правоохоронних органів (2011)
Черних С. П. - Повноваження підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю ОВС України у сфері протидії злочинності: питання форми та змісту (2011)
Шендрик В. В. - Відомче нормативно-правове регулювання діяльності оперативних підрозділів ОВС України щодо попередження злочинів (2011)
Ярмиш Н. О. - Форми кримінологічної діяльності адвоката-захисника (2011)
Андрєєва О. Б. - Функції вищих навчальних закладів як суб’єктів професійної підготовки працівників ОВС (2011)
Бараш Є. Ю. - Вдосконалення організаційних структур та форм управління Державною кримінально-виконавчою службою (2011)
Блудова С. В. - Нормативно-правове регулювання адміністративної діяльності міліції щодо забезпечення екологічної безпеки в Україні (2011)
Богомазова І. О. - Територіальна підсудність адміністративних справ (2011)
Борута М. В. - Правові засади охорони авторського права органами внутрішніх справ України (2011)
Бровій А. А. - Адміністративно-правове регулювання взаємодії роботодавця і працівника як юридично-владний механізм організації трудових відносин (2011)
Гамалій О. Л. - Сучасний стан злочинності та адміністративної деліктності за участю іноземців в Україні та деякі проблеми адміністративно-правової протидії їм (2011)
Гнатюк С. С. - Провадження у справах про адміністративні проступки у структурі адміністративно-деліктного процесу (2011)
Дивак М. М. - Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2011)
Журавель О. Є. - Завдання ОВС щодо протидії безпритульності та бездоглядності дітей (2011)
Кузьмін Д. В. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом (2011)
Музичук О. М. - Призначення контролю за діяльністю правоохоронних органів (2011)
Попова С. М. - Штрафи та пеня за порушення податкового законодавства: правовий аналіз застосування (2011)
Синицька Я. П. - Місце судового рішення серед процесуальних актів-документів у адміністративному судочинстві (2011)
Слубський І. Й. - Поняття адміністративної відповідальності юридичних осіб: правовий аналіз (2011)
Стародубцев А. А. - Профорієнтаційна робота в органах внутрішніх справ (2011)
Теремецький В. І. - Поняття та види податково-правового режиму (2011)
Швець Ю. В. - Правовий статус членів Центральної виборчої комісії (2011)
Шевчук О. М. - Особливості здійснення митного контролю за переміщенням лікарських засобів через митний кордон (2011)
Шестак В. С. - Сучасний стан фінансування освіти і науки в Україні та шляхи його покращення (2011)
Карпенко Д. В. - Засади правової охорони бази персональних даних в Україні (2011)
Кириченко Ю. М. - Комунальна власність як джерело економічної самодостатності місцевого самоврядування (2011)
Сергієнко В. В. - Правове регулювання відносин оплати за теплову енергію (2011)
Сліпченко С. О. - Деякі питання характеристики абсолютного права (2011)
Кацуба О. В. - Сутність, принципи та публічно-правові засади управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу (2011)
Кирєєва І. В. - Елементи забезпечення сталості прав громадян на спеціальне використання природних об’єктів у процесі їх припинення (2011)
Кім К. В. - Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про інформацію (2011)
Клочко А. М. - До питання співвідношення понять "кадри" та "персонал" як ключових елементів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2011)
Віхров М. М. - Проблема солідарності в чотирьох соціологічних традиціях: еволюція поняття і сучасні тенденції (2011)
Віцько О. В. - Соціальні технології профілактики наркотизму серед молоді в Україні (2011)
Гавриленко О. А. - Панегірик львівському міському праву (2011)
На книжкову полицю (2011)
Новини наукового життя (2011)
Наші автори (2011)
До уваги авторів (2011)
Титул, зміст (2011)
Носонович А. А. - Генерирование пероксида водорода в процессах окисления алифатических спиртов в системе УФ/Н2О2, Соболева Н. М., Гончарук В. В. (2011)
Трифонова М. Ю. - Адсорбция органических анионов из водных растворов слоистыми силикатами, замещенными катионным полиэлектролитом, Доленко С. А., Тарасевич Ю. И., Бондаренко С. В. Жукова А. И. (2011)
Гончарук В. В. - Удаление Cu (II), Ni (II) и Co (II) из водных растворов слоистым двойным гидроксидом, интеркалированным ЭДТА, Пузырная Л. Н., Пшинко Г. Н., Косоруков А. А., Демченко В. Я. (2011)
Rangappa S. Keri - Application of electrodialytic pilot plant for fluoride removal, Kallappa M. Hosamani, Harisha R. Seetharama Reddy, Sanna Kotrappanavar Nataraj, Tejraj M. Aminabhavi (2011)
Витенько Т. Н. - Кинетика реакций с участием йодида и йода в условиях гидродинамической кавитации, Калиниченко И. Е., Зарецкая Т. В. (2011)
Гончарук В. В. - Удаление соединений бора в процессе баромембранного опреснения, Бабак Ю. В., Мельник Л. А., Трачевский В. В. (2011)
Мамченко А. В. - Влияние температуры на эффективность процесса коагуляции титанилсульфата и сульфата алюминия, Герасименко Н. Г., Пахарь Т. А. (2011)
Руденко А. В. - Микромицеты в воде р. Днепр, Савлук О. С., Сапрыкина М. Н., Ястремская А. В., Гончарук В. В. (2011)
Гончарук В. В. - Биотестирование с помощью растительных тест-организмов водопроводной воды, обработанной минералом кремнем, Чеботарева Р. Д., Коваленко В. Ф., Пасичная Е. А. (2011)
Никовская Г. Н. - Тяжелые металлы в иловом осадке после биохимической очистки муниципальных сточных вод, Калиниченко К. В., Легенчук А. В., УЛЬБЕРГ З. Р. (2011)
Титул, зміст (2011)
Гончарук В. В. - Атмосфера как коллоидная система, Лапшин В. Б., Чичаева М. А., Сыроешкин А. В. (2011)
Макаров А. С. - Влияние солевого состава воды на свойства водоугольных суспензий, Клищенко Р. Е., Завгородний В. А., Макарова Е. В. (2011)
Никовская Г. Н. - Очистка водных растворов от тяжелых металлов гидрогелями, Годинчук Н. В., Самченко Ю. М. (2011)
Martina Sammer - The bioscope system – testing and validating a novel sensor for aqueous solutions, Cees Kamp, Doekle Yntema, Mike Horner, Elmar C. Fuchs, Gert Holler, Jakob Woisetschlager, Ernst Lankmayr (2011)
Mahvi A. H. - Comparison of polyaluminum silicate chloride and electrocoagulation process, in natural organic matter removal from surface water in ghochan, Iran, Malakootian M., Heidari M. R. (2011)
Гончарук В. В. - Термическая обработка шламов после очистки дренажных сточных вод свалок твердых бытовых отходов, Бадеха В. П., Бадеха А. В., Кучерук Д. Д., Пищай И. Я., Сидоренко О. С., Шкавро З. Н. (2011)
Гончарук В. В. - Комплексная оценка качества фасованных негазированных питьевых вод, Коваленко В. Ф. (2011)
Манк В. В. - Роль воды в процессах структурообразования биополимеров, Мельник О. П., Трачевский В. В. (2011)
Авторский указатель (2011)
Содержание т.33, 2011 г. (2011)
Договор о передаче авторских прав (2011)
Реклама (2011)
Петрашко Л. П. - Стратегічні орієнтири формування соціально відповідального інвестування в Україні, Романьок Т. В. (2014)
Похилько С. В. - Сучасні еколого-економічні аспекти регіонального підхіду в управлінні природокористуванням (2014)
Тойменцова І. Ч. - Енергетичний потенціал регіону: визначення та оцінка складових (2014)
Жулавський А.Ю. - Інвестиційний потенціал у відтворенні природно-ресурсного потенціалу регіону, Гордієнко В.П. (2014)
Теліженко О. М. - Напрями вдосконалення бюджетної системи України, Лапін Є. В., Берфман М. А., Балацький О.Ф. (2014)
Гриценко Л. Л. - Держaвно-привaтне пaртнерство як формa aктивізaції взaємодії держaви тa бізнесу, Рекуненко І. І. (2014)
Котенко Н. В. - Неурядові організації: поняття, види та джерела фінансування в умовах сталого розвитку, Карпенко С. Г. (2014)
Шевчук І. Б. - Розширення можливостей використання інформаційних технологій при удосконаленні системи пенсійного забезпечення на національному та регіональному рівнях (2014)
Lukianykhin V. O. - The Impact of Innovative Socially Responsible Management Decisions at the Company's Reputation, Shkurat M. S., Lukianykhina O. A. (2014)
Абрамчук М. Ю. - Систематизація підходів до визначення економічної сутності поняття "фінансова стійкість підприємства", Сокур А. О. (2014)
Байстрюченко Н. О. - Особенности развития розничных банковских услуг на региональном уровне, Казаренкова Н. П. (2014)
Скляр І. Д. - Кредитний рейтинг муніципальних утворень як інструмент бюджетного менеджменту, Костель М. В., Гордієнко А. О. (2014)
Титул, зміст (2013)
Гончарук В. В. - О происхождении органических веществ в гидросфере земли, Зуй О. В. (2013)
Тарасевич Ю. И. - Упрощенная модель обезжелезивания и деманганации воды на клиноптилолитовой загрузке фильтров, Кулишенко А. Е., Поляков В. Е., Остапенко Р. В., Остапенко В. Т., Кравченко Т. Б. (2013)
Гончарук В. В. - Фотокаталитическая деструкция фульвокислот озоном и кислородом, Вакуленко В. Ф., Ситниченко Т. Н., Швадчина Ю. О., Сова А. Н. (2013)
Гончарук В. В. - Очистка воды от нитратов методом обратного осмоса низкого давления, Осипенко В. О., Балакина М. Н., Кучерук Д. Д. (2013)
Соколова М. М. - Сорбционная очистка воды от примесей Fe (CN)6 3– и оценка ее качества биотестированием, Нагорный О. В., Вольхин В. В., Аникина Л. В. (2013)
Никовская Г. Н. - Биовыщелачивание тяжелых металлов из иловых осадков после биологической очистки муниципальных сточных вод, Калиниченко К. В. (2013)
Семeнова Е. И. - Биодеградация загрязняющих веществ в сточных водах предприятий пищевой промышленности, Ткаченко Т. Л., Бублиенко Н. А. (2013)
Venkataramann Sivsankar - Deterioration of coastal groundwater quality in Rameswaram Island of Ramanathapuram District, Southern India, Thiagarajan Ramachandramoorthy, M. Senthil Kumar (2013)
Михайлова Л. І. - Інструменти державного регулювання регіонального розвитку як основа досягнення його екологічної безпеки, Соколенко Л. Ф. (2014)
Павлик А. В. - Стан розвитку альтернативних джерел енергії та актуальність їх використання в Україні (2014)
Тихенко В. С. - Науково-методичний підхід до типологізації екологічних інвестицій, Жулавський А. Ю. (2014)
Baistriuchenko N. O. - Formation the System of Servicing Products by the Enterprise (on the Example of PJSC "Sumyoblenergo”), Kozlenko T. V. (2014)
Лук’янихін В. О. - Розрахунок обсягів збитку підприємств будівельної галузі від виконання будівельних робіт, Зубко К. Ю. (2014)
Глівенко С. В. - Мотиваційні особливості поведінки української бізнес-еліти в період соціально-політичних трансформацій суспільства (2014)
Колосок С. І. - Про підходи до проведення економічного аналізу виробництва продукції на сільськогосподарських підприємствах, Кравченко Н. М. (2014)
Трач Р. В. - До питання сутності та означень понять інновації, інвестиції та інноваційно-інвестиційної діяльності в будівництві (2014)
Литвинов О. М. - "Закрите суспільство" та "відкрите суспільство": соціально-правові роздумування про культурно-звичаєві підмурки праворозуміння та правової культури, або Про те, як почути слова поета (2011)
Нестерович В. Ф. - Субсидійовані форми регулювання лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України (2011)
Андрушко І. П. - Внутрішня структура категорії "інтерес" у конституційному праві (2011)
Лебедь А. В. - Основные категории вещного права в римском и российском дореволюционном гражданском праве (2011)
Лизогуб Я. Г. - Заборона посягань на волю та гідність людини під кутом зору пам’яток вітчизняного права (2011)
Єрмоленко-Князєва Л. С. - Історико-правовий аналіз становлення дисциплінарної відповідальності (2011)
Карчевський М. В. - Деякі причини недостатньої ефективності кримінально-правової протидії "комп’ютерному піратству" в Україні (2011)
Беднарська В. М. - Правове регулювання судово-представницької функції прокуратури, Бесіда С. В. (2011)
Черков В. О. - Про сучасний стан розробленості теоретичних засад та деякі шляхи вдосконалення правових відносин у сфері оперативно-розшукової діяльності (2011)
Колесник В. А. - Сутність і значення нормативного визначення технічних засобів, що застосовуються в оперативній та слідчій практиці (2011)
Карабут Л. В. - Стадії кримінально-процесуальної діяльностіі стадії у кримінально-процесуальній діяльності (2011)
Мазур М. В. - Порушення законодавства про референдум (ст. 160 КК України): деякі проблеми кваліфікації (2011)
Ландина А. В. - Кримінальна відповідальність: форми реалізації (2011)
Сіряченко І. І. - Теоретико-прикладне визначення понять: "основне цільове призначення земель", "цільове призначення", "функціональне використання", "дозволене використання"земельних ділянок у земельному законодавстві України (2011)
Толокольніков С. В. - Проблеми сучасної правової регламентації поруки громадської організації або трудового колективу (2011)
Шадлер А. В. - О научном аспекте понятия взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании и раскрытии преступлений (2011)
Клочуряк С. С. - Підстави проведення освідування в кримінальному судочинстві України (2011)
Соболева О. О. - Кваліфікація незаконних дій щодо майна, на яке був накладений арешт або яке описане чи підлягає конфіскації, вчинених шляхом зловживання службовим становищем (стаття 388 Кримінального кодексу України) (2011)
Камишанський О. Ю. - Класифікація способів вчинення розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості (за матеріалами Луганської та Донецької областей) (2011)
Манжула А. А. - Провадження по справах про проступки проти громадського порядку: проблеми визначення основних принципів (2011)
Блага А. Б. - Неефективне реагування на насильство в сім’ї як порушення прав людини (2011)
Анісімова Г. В. - Особливості забезпечення вимог екологічної безпеки атмосферного повітря: природно-правові аспекти (2011)
Головко Л. О. - Правове регулювання кадастру нерухомості у Словаччині та Чехії (2011)
Ковальова С. Г. - Особисті немайнові права членів подружжя в українському звичаєвому праві: відображення у фольклорі (2011)
Сергиенко В. В. - Специфика формирования лояльности клиентов украинских банков (2011)
Синельникова Є. Є. - Новели у правовому режимі приватизованого подружжям житла, Синельникова Н. І. (2011)
Задорожний Ю. А. - Информационные технологии в ОРД: опыт и проблемы или проблемы и опыт?, Розовский Б. Г. (2011)
Головкін О. В. - Роль і місце державного контролю в економіко-правовому механізмі охорони довкілля (2011)
Бірюков В. В. - Об’єкти криміналістичної ідентифікації, їх класифікація, властивості та ознаки (2011)
Мовчан А. В. - Окремі питання інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів боротьби з економічною злочинністю (2011)
Шем’яков О. П. - Правовий захист екологічної інформації в умовах розвитку IT-технологій, Хохлова І. В. (2011)
Красноносов Ю. М. - Форми взаємодії органів міліції України з населенням щодо протидії злочинності (50-60-ті рр. ХХ ст.): історико-правовий аналіз (2011)
Грібов М. Л. - Принципи діяльності підрозділів оперативної служби МВС України (2011)
Наумюк С. А. - Щодо проблемних питань координації діяльності правоохоронних органів України в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності на залізничному транспорті (2011)
Сумський С. А. - З’ясування компетенції державних контролюючих органів як передумова ефективного оперативно-розшукового забезпечення антикорупційної політики (2011)
Костенко І. В. - Режим таємності в органах внутрішніх справ України при здійсненні оперативно-розшукової діяльності (2011)
Неживий В. М. - Організаційно-правові основи протидії хабарництву у сфері земельних відносин: постановка проблеми (2011)
Бондар В. С. - Науково-методичні та організаційні особливості проведення відтворення обстановки та обставин події у кримінальних справах про квартирні крадіжки, Беспальченко О. В. (2011)
Джужа О. М. - Перша фундаментальна наукова розробка проблеми ризику в оперативно-розшуковій діяльності, Козаченко О. І. (2011)
Титул, зміст (2013)
Тарасевич Ю. И. - Термодинамические характеристики воды, слабо связанной с поверхностью слоистых силикатов (2013)
Косоруков А. А. - Извлечение U(VI) из водных сред слоистыми двойными гидроксидами, интеркалированными комплексонами, Пшинко Г. Н., Пузырная Л. Н., Кобец С. А. (2013)
Буравлев В. О. - Сорбционные свойства модифицированного базальтового волокна для удаления ионов марганца из воды, Кондратюк Е. В., Комарова Л. Ф. (2013)
Доленко С. А. - Сорбционно-фотометрическое определение додецилсульфата натрия с метиленовым синим в присутствии неионогенного ПАВ (2013)
Гончарук В. В. - Очистка вод, содержащих фтор, обратным осмосом низкого давления для их комплексной переработки, Дeремешко Л. А., Балакина М. Н., Кучерук Д. Д. (2013)
Гончарук В. В. - Комплексная оценка токсичности морской воды в акватории Карадагского природного заповедника, Лапшин В. Б., Самсони-Тодоров А. О., Коваленко В. Ф., Морозова А. Л., Зарицкий К. О., Сыроешкин А. В. (2013)
Poonkuzhali K. - Assessing the chelating ability of Aerva lanata: adsorption of chromium from tannery effluent and its toxicity measurement, Manivannan M., Palvannan T. (2013)
Асанов А. А. - Флокуляция природной мутной воды в присутствии амид- карбоксил- или аминсодержащих полиэлектролитов, Матниязова Г .К. (2013)
Титул, зміст (2013)
Пшинко Г. Н. - Концентрирование U(VI) на комплексообразующем сорбенте при его определении спектрофотометрическим методом, Кобец С. А., Пузырная Л. Н., Косоруков А. А. (2013)
Кормош Ж. А. - Потенциометрический сенсор для определения пентахлофенола в воде, Савчук Т. И., Базель Я. Р. (2013)
Клименко Н. А. - Восстановление адсорбционной емкости активного угля после длительной эксплуатации фильтров для доочистки водопроводной воды, Самсони-Тодорова Е. А., Савчина Л. А., Патюк Л. К. (2013)
Дульнева Т. Ю. - Очистка сточных вод от прямых красителей ультра- и нанофильтрационными керамическими мембранами, Титорук Г. Н., Кучерук Д. Д., Гончарук В. В. (2013)
Ullah Zahid - Water quality assessment of River Kabul at Peshawar, Pakistan: industrial and urban wastewater impacts, Khan Hizbullah, Waseem Amir, Mahmood Qaisar, Farooq Umar (2013)
Никовская Г. Н. - Изменение поверхностных свойств активного ила после выщелачивания тяжелых металлов, Калиниченко К. В., Бойко Ю. П. (2013)
Семeнова Е. И. - Биохимическая очистка нефтесодержащих сточных вод, Бублиенко Н. А., Шилофост Т. А., Бублиенко А. В. (2013)
Якименко А. Н. - Оценка качества воды Киевского водохранилища по показателям радиационной безопасности (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Aletkin P. - International financial reporting standards implementation into the Russian accounting system (2013)
Chepurny O. - Directions of social policy in the context of social security (2013)
Dovgal Yu. - Strategic priorities of regional innovation potential development (2013)
Gafarowski D. - Foreign trade effects of the economic integration between Russia, Belarus and Kazakhstan: 2010–2013 (2013)
Gogol I. - Modern approaches to formation of marketing strategies in agricultural enterprises (2013)
Grzybowska B. - Innovation of industrial enterprises in Poland as compared to other European union countries (2013)
Grzybowska-Brzezińska M. - Sensory marketing and customers’ decisions on the food market, Rudzewicz A., Kowalkowski A. (2013)
Hadzhiev V. - Panel study of loan loss provisions, Zhelyazkova S. (2013)
Juchniewicz M. - The level of international competitiveness of Poland’s wood and furniture industry (2013)
Kalashnikova E. A. - Agent dynamics model of economic system with limited resources (2013)
Kalchev R. - Modern challenges to the health and safety at work in Bulgaria (2013)
Kowalkowski A. - E–banking in Poland as a modern form of managing a bank account, Grzybowska-Brzezińska M., Rudzewicz A. (2013)
Kuberska D. - The competitiveness of Ukraine and Poland, Figiel S. (2013)
Kuberska D. - The occurrence and strength of clusters in Ukraine and Poland, Popiołek R. (2013)
Kuzina R. - Conceptual framework for financial reporting: current state, development and application outlook in Ukraine (2013)
Michalak J. - A child as target audience of commercials, Kozłowski W. (2013)
Michalak J. - Development of marketing of culture in the Kurpie region, Warzocha Zb. (2013)
Orlov V. - The economic characteristic of products and services in the sphere of communications and informatization, Orlova O., Kuznetsova O. (2013)
Prytula N. - European trade policy instruments in the context of the harmonization of foreign trade relations between Ukraine and the European union (2013)
Rudzewicz A. - Customer trust to insurance company, Grzybowska-Brzezińska M. (2013)
Sagareva D. - Features of the post-clearance audit in Ukraine (2013)
Stojanov M. - State and prospects for development of modern shopping malls (2013)
Strychalska-Rudzewicz A. - Identification of organizational culture factors influencing innovation. Results of empirical research in manufacturing enterprises (2013)
Timokhina O. - The basis of the enterprise logistic personnel environment complex estimation (2013)
Tokarchuk A. V. - National and foreign integration experience between scientific and industrial spheres of activity (2013)
Vashenko N. - The theoretical basis of trade enterprises development, based on the innovation personnel potential (2013)
Zhelev I. - Application of international standards within facility management in Bulgaria (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Adnan N. - The state and perspectives of medical services in Iraqi Kurdistan (2014)
Aljaf N. - Quality management implementation at university (2014)
Anokhina K. - Structure and classification of intangible assets in industrial enterprises (2014)
Babalola Y. A. - Analyses of capital structure and firms’ performance in Ukraine: basic statistics and stylized facts (2014)
Babalola Y. A. - Theoretical review of analysis of capital structure and firms performances (2014)
Bilous O. - Models of innovation process in knowledge economy: implications for innovation policy in Ukraine (2014)
Dimitrova R. - Internal audit within the system of financial control (2014)
Gamma T. - Prerequisites for agro-industrial integration development (2014)
Gerasimenko V. - Tourism competitiveness evaluation of the Ukraine’s regions, Pavlotskiy V. (2014)
Hazar Hamad Hussain - Time management tools and techniques for project management (2014)
Kovalenko S. - The role of network clusters in the development of innovative economics of the European regions (2014)
Kovalko O. - Mechanisms to encourage regulation and economic incentives for businesses to energy savings, Chuprina L., Boublik V. (2014)
Kuznetsova І. О. - The paradigms of the process approach in management, Kerekesha О. V. (2014)
Lutsyak V. - Innovation strategies of small industrial enterprises (2014)
Melnychuk L. Y. - Тне potential use of intangible resources of business entities in economic security assessment (2014)
Niecheva N. - Scientific aspects of human resources management of the enterprises of sanatorium-resort complex taking into account anti-crisis measures (2014)
Procházka D. - The development of capital markets of new EU countries after the IFRS adoption, Pelák J. (2014)
Saiensus M. - Analysis of innovative sustainability of socio-economic systems (2014)
Sahaidak-Nikitiuk R. V. - Information provision management of stream processes in pharmaceutical industry, Demchenko N. V., Kozyreva E. V. (2014)
Nissrat Sabir Sheikha - The impact of accounting information on decision making process (2014)
Shmychkova I. - Audit information technology of corporate income tax base (2014)
Zakharchuck V. - Management of basic processes of services in the context of the international technical regulation (2014)
Žárová M. - Tax aspects of mergers in process of realization cross-border mergers in Europe, Skálová J. (2014)
Zavadska D. - Formational characteristics of the new marketing approach in banking area (2014)
Zhelyazkova D. - Current dimensions of the transport potential of Varna district (2014)
Титул, зміст (2013)
Швадчина Ю. О. - Фотокаталитическая деструкция анионных ПАВ озоном и кислородом, Вакуленко В. Ф., Сова А. Н., Гончарук В. В. (2013)
Тарасевич Ю. И. - Применение теории ДЛФО для изучения граничных слоев воды вблизи поверхности слоистых силикатов (2013)
Галимова В. М. - Инверсионно-хронопотенциометрический анализ ртути в воде, Суровцев И. В., Манк В. В., Копилевич В. А., Максин В. И. (2013)
Балакина М. Н. - Очистка сточных вод от биогенных элементов, Кучерук Д. Д., Билык Ю. С., Осипенко В. О., Шкавро З. Н., Александров М. В., Гончарук В. В. (2013)
Nnaji C. C. - The environmental impact of crude oil formation water: a multivariate approach, Agunwamba J. C. (2013)
Савлук О. С. - Мониторинг микромицетов в водопроводной воде г. Киева, Сапрыкина М. Н., Лупеко В. С., Руденко А. В., Лавренчук И. Н., Гончарук В. В. (2013)
Гончарук В. В. - Исследование мутагенности и генотоксичности питьевой воды, Верголяс М. Р., Болтина И. В. (2013)
Титул, зміст (2013)
Багрий В. А. - Электрокоагуляционная очистка воды от соединений Cr6+, Демченко В. Я., Ремез С. В., Баштан С. Ю. (2013)
Терлецкая А. В. - Селективное фотометрическое определение никеля, кобальта и цинка в питьевой и природной водах с применением1-(2-пиридилазо)-2-нафтола и ПАВ, Иевлева О. С., Богословская Т. А., Гончарук В. В. (2013)
Максин В. И. - Меркуриметрическое определение хлорид- и бромид-ионов в водных растворах с использованием сульфамат-иона как индикатора, Стандритчук О. З., Балакирева А. Д. (2013)
Клименко Н. А. - Повышение эффективности очистки воды при помощи активных углей с улучшенными сорбционными характеристиками, Гречаник С. В., Безпояско В. А., Савчина Л. А. (2013)
Яцик Б. П. - Производные полиакриламида как реагенты для очистки вод от U(VI) и Cr(VI), Юрлова Л. Ю., Пшинко Г. Н., Криворучко А. П. (2013)
Balan K. - Аpplication of the laccase, produced on coconut flesh by Pleurotus Florida for dye decolorization, Pratheebaa P., Palvannan T. (2013)
Jaafarzadeh N. - Acute toxicity test using сyanide on Daphnia magna by flow-through system, Hashempour Y., Angali K. Ahmadi (2013)
Удод В. М. - Комплексные критерии экологической оценки эффективности внутриводоемных процессов, Яцив М. Ю. (2013)
Линник П. Н. - Методические особенности исследования гумусовых веществ в природных поверхностных водах, Иванечко Я. С., Линник Р. П., Жежеря В. А. (2013)
Авторский указатель (2013)
Содержание т. 35, 2013 г. (2013)
Polozhaenko S. - Integral dynamic model for heat conduction in piecewise homogeneous medium for case of multidimensional space (2014)
Браиловский Н. Н. - Модели управления в системах обеспечения информационной безопасности государства, Зыбин С. В., Хорошко В. А. (2014)
Болтенков В. А. - Двумерная проективная модель движения тела человека и ее применение в задачах телемедицины, Нгуен Гуи Кионг (2014)
Дудикевич В. Б. - Аналіз захисних характеристик сучасних видів скла в широкому діапазоні частот по акустичному каналу витоку, Собчук І. С., Гаранюк П. І., Ракобовчук В. О., Дей В. А. (2014)
Нариманова Е. В. - Методика количественной оценки надежности восприятия цифрового изображения, Трифонова Е. А., Килин А. Е., Кучма М. С. (2014)
Рыбальский О. В. - Модель проявления и выявления влияния немонотонности статической характеристики квантователя уровня в выходном сигнале системы аналого-цифро-аналогового преобразования, Соловьев В. И. (2014)
Timoshenko L. - Factorization algorithms for cryptographic analysis of asymmetric crypto systems, Verbik K., Nikolaichuk Ya., Ivasiev S. (2014)
Казаков А. И. - Компьютерное моделирование критических пространств сосуществования на фазовых диаграммах многокомпонентных твердых растворов, Кваташидзе Л. Т., Шаповалов Г. В. (2014)
Яремчук Ю. Є. - Аналіз статистичної безпеки криптоалгоритмів асиметричного шифрування на основі рекурентних послідовностей (2014)
Трапезников В. И. - Характеристика и значение международной статистики киберпреступности (2014)
Скакун Л. В. - Организация возможности самовыражения студентов при изучении дисциплины "Программирование и поддержка веб-приложений" (2014)
Савіч В. С. - Математичне моделювання фільтраційних процесів газонасичених ньютонівської та неньютонівської рідин в зоні тиску насичення, Ошовська О. О. (2014)
Авторський покажчик (2014)
Технічна сторінка (2014)
Титул, зміст (2014)
Марченко С. І. - Семінарські заняття у процесі вивчення дисципліни "Організація і методика оздоровчої фізичної культури" (2014)
Іващенко О. В. - Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 8—9 класів, Худолій О. М. (2014)
Іващенко О. В. - Особливості функціональної, координаційної й силової підготовленості юнаків 9—11 класів (2014)
Іващенко О. В. - Вікова динаміка функціональної, координаційної й силової підготовленості дівчат 8—9 класів, Карпунець Т. В., Кринін Ю. В. (2014)
Заневський І. П. - Модель ретестової надійності, альтернативна моделі внутрікласової кореляції, Заневська Л. Г. (2014)
ХIХ Всесвітній конгрес бухгалтерів (2014)
Вітаємо фіналістів і переможців конкурсу "Кращий бухгалтер україни – 2014"! (2014)
Бондар М. І. - Оцінка ризику системи внутрішнього контролю економі чного суб’єкта на предмет дотримання ним законодавства у сфері запобігання та протидії легалі зації злочинних доходів, Бондар Т. А. (2014)
Кутер М. І. - Основні напрямки вивчення історії виникнення й розвитку бухгалтерського обліку, Гурська М. М. (2014)
Панков Д. А. - Регламенты аудита в сфере услуг, Мякинькая В. В. (2014)
Proskura K. P. - Problems of electronic documents’ application in the tax control (2014)
Shaikan A. V. - Development of accounting under conditions of increasing of globalization processes, Kryshtopa I. I. (2014)
Герасимович І. А. - Гнучкі методи обліку в аналітичному забезпеченні управління підприємством (2014)
Гурская М. М. - Современные исследования бухгалтерской истории (2014)
Канцуров О. О. - Управлінський облік: інституціональний аспект (2014)
Гізатулін М. Б. - Договірна політика як складова облікової політики суб’єктів державного сектора (2014)
Титул, зміст (2015)
Львов М.С. - Статический анализ физических размерностей переменных программ и его реализация в алгебраическом программировании (2015)
Терещенко А.Н. - Возведение в степень n и вычисление корня степени n больших чисел на основе рекуррентных соотношений (2015)
Глибовець М.М. - Ренесанс використання моделі акторів до побудови паралельних та розподілених застосунків, Гороховський С.С., Зінчук С.О., Кравченко М.В. (2015)
Акуловский В.Г. - Реализация средств проектирования и генерации программ на основе алгебры алгоритмов с данными, Дорошенко А.Е., Яценко Е.А. (2015)
Слабоспицька О.О. - Технологічна модель процесу побудови та використання адаптивної композиції Web-сервісів (2015)
Ильина Е.П. - Принципы построения интеллектуальной информационной технологии поддержки решений в организации, Синицын И.П., Яблокова Т.Л. (2015)
Глибовець М.М. - Паралельний генетичний алгоритм побудови розкладу занять, Гулаєва Н.М., Пасічник М.М. (2015)
Яловець А.Л. - Проблема моделювання маневрування агентів в задачах переслідування/утікання на площині (2015)
Гайтан Е.Н. - Функциональные возможности современных систем автоматизации контроля качества обучения. Сравнительный анализ (2015)
Титул, зміст (2015)
Мураховський А. - Формування стратегії розвитку книжкової індустрії (2015)
Погоріловська І. - Щорічні Збори з питань ISBN, ISMN та ISSN у Туреччині (2015)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2014 році (2015)
Сенченко М. - Людина, Поет, Пророк (2015)
Давидова І. - Видатні бібліотекознавці Слобожанщини: відродження забутих імен (2015)
Бруй О. - Система стратегічного управління процесно-орієнтованою бібліотекою (2015)
Семесько В. - Бібліотека Конгресу США: зарубіжний досвід (2015)
Соколюк Ю. - Розвиток архітектури як передумова доповнення й оновлення робочих таблиць класифікації: методико-змістовий аспект (2015)
Медвідь Т. - Опрацювання електронних ресурсів економічної тематики як один зі складників бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі (2015)
Степченко М. - Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси НБУВ з питань державотворення в Україні: особливості формування (2015)
Соколов В. - Історико-філософські погляди Гавриїла Бужинського на тлі розвитку історичної думки Росії першої чверті XVIIІ століття (2015)
Шумілова А. - Текстові аркушеві видання 1917—1921 рр. як унікальні першоджерела історії України (2015)
Партико З. - Творче редагування та його методи (2015)
Маркова В. - Феномен мережевої літератури: книгознавчий аспект (2015)
Цзя І. - Функції кінодокумента в соціально-комунікаційному процесі (2015)
Сегол Р. - Редагування перекладу аудіовізуальних творів для назвучування (2015)
На допомогу редактору (2015)
Виноградова Н. - Захист основних політичних прав і свобод людини і громадянина в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні (2015)
Дєєва Н. - Соціальне призначення держави та оцінювання його рівня суспільної реалізації (2015)
Колповська А. - Періодизація розвитку концепції соціальної відповідальності в Україні (2015)
Кульчій І. - Реформування органів виконавчої влади Грузії: досвід для України (2015)
Лахижа М. - Модернізація публічної адміністрації Болгарії після вступу до Європейського Союзу (2007 – 2013 рр.) (2015)
Онуфрієнко О. - Діалектика взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства в контексті теорії публічного адміністрування (2015)
Оргієць О. - Інституційна пам’ять у теорії державного управління: поняття та сутність (2015)
Рощина Ю. - Корпусне планування мови як складник державної мовної політики: теоретико-методологічний аспект, Чередник Н. (2015)
Авраменко М. - Оцінювання ефективності механізмів реалізації стратегії розвитку регіонів (2015)
Ворона П. - Суспільні ризики проведення місцевих виборів за пропорційною системою за відкритими партійними списками: державно-управлінський аспект (2015)
Гайдученко С. - Освітянський вплив на організаційну культуру публічного управління та масову культуру суспільства (2015)
Гладкий М. - Удосконалення механізмів державного управління у сфері вищої освіти (2015)
Акімов О. - Становлення професійної державної служби в Україні: правові принципи (2015)
Антонова О. - Суспільний вплив на формування публічної служби в сучасній Україні: морально-етичний аспект, Клімович В. (2015)
Чмига В. - Стратегічні імперативи формування кадрового потенціалу в гуманітарній сфері України, Ясько Р. (2015)
Бобровська О. - Передумови реформування соціально-економічної сфери об’єднання територіальних громад, Жадан Є. (2015)
Хожило І. - Соціально-економічний розвиток громад в умовах децентралізації влади в Україні (2015)
References on the articles (2015)
Бандурка І. О. - Визначення мотиву у злочинах проти дітей (2015)
Бічурін Р. Х. - Особливості слідчого експерименту під час розслідування вбивств із хуліганських мотивів (2015)
Греченко В. А. - Боротьба міліції з проституцією в УСРР у добу непу (1921–1929 рр.) (2015)
Гузєй В. М. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2015)
Жицький Є. О. - Розвиток оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням інтернету (2015)
Ільницький В. Я. - Оперативне документування розбещення неповнолітніх (ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України) (2015)
Козленко О. О. - Особливості оперативно-розшукової профілактики злочинів, пов’язаних з обігом порнографічних предметів (2015)
Куриленко Д. В. - Завдання та функції педагога та психолога у кримінальному провадженні (2015)
Лагода К. О. - Спеціально-кримінологічні заходи запобігання невиконанню судових рішень (2015)
Манжай О. В. - Методологія дослідження системи негласної роботи правоохоронних органів у протидії злочинності (2015)
Мірошніченко Т. О. - Про деякі особливості щодо віктимної поведінки жертв корисливо-насильницьких злочинів (2015)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правова протидія легалізації доходів, одержаних від правопорушень, пов’язаних із корупцією, Гарбазей Д. О. (2015)
Гончаренко І. Б. - Правове регулювання дистанційного навчання у вищих навчальних закладах МВС України (2015)
Клочко А. М. - Адміністративно-правові аспекти підготовки майбутнього поліцейського у ВНЗ системи МВС України (2015)
Комзюк В. Т. - Актуальні питання вдосконалення правового регулювання провадження у справах про порушення митних правил (2015)
Наумов І. В. - Нормативні засади здійснення регіональними управліннями МВС України адміністративних процедур (2015)
Васильєв В. В. - Реалізація фізичною особою права на компенсацію державою шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (2015)
Мовчан О. В. - Цивільно-правові способи захисту права власності дитини на житло (2015)
Бабенко А. О. - Юридичні гарантії застосування змін трудового договору (2015)
Трофимовська Ю. В. - Особливості правового регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за трудовим законодавством України (2015)
Шевченко Н. Л. - Працівники прокуратури як суб’єкти трудового права (2015)
Болотова В. О. - Кар’єра науково-педагогічного складу університетів:проблема вимірювання, Байдак Т. М. (2015)
Бутиліна О. В. - Навчальна практика як чинник професіоналізації студентів, Кудринська А. І. (2015)
Єкімова М. О. - Поняття вікових експектацій у соціології: теоретичний аспект аналізу (2015)
Кузьмін В. В. - Соціальні чинники сприяння розвитку кар’єрних стратегій молоді, яка навчається (2015)
Ляшенко Н. О. - Професійні установки випускників інженерних спеціальностей, Саппа Г.-М. М. (2015)
Семке Н. М. - Гендерна асиметрія української політики, Агаларова К. А. (2015)
Мельник К. Ю. - Новий погляд на проблему правовідносин соціального забезпечення (2015)
Процюк І. В. - Особливості зовнішньої та внутрішньої сторони правомірної поведінки особи (2015)
Новини наукового життя (2015)
Наші автори (2015)
До уваги авторів (2015)
Випускні дані (2015)
Приступа И. В. - Влияние алелопатически-активных веществ при совместном выращивании разных видов льна, Москалёв А. П. (2015)
Бойка О. А. - Гібридизація лунарії у штучних умовах вирощування, Колісник О. А., Лях В. О. (2015)
Лях В. А. - Дифференциация линий подсолнечника и их мутантов по устойчивости к хлоридному засолению, Бородин Б. Ю. (2015)
Полякова И. А. - Сравнительная характеристика новых линий льна, полученных методом межвидовой гибридизации, Гудошник М. Н. (2015)
Толок А. Я. - Перспективы использования чабреца, Пересыпкина Т. Н., Батура И. Р. (2015)
Кауля В. С. - Прогнозування динаміки забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя (2015)
Крупей К. С. - Биоиндикация загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами с помощью каротинсинтезирующих дрожжей рода RHODOTORULA, Рыльский А. Ф. (2015)
Пшибельський В. В. - Вплив аграрних факторів на респіраторну систему та периферичний кровообіг у осіб чоловічої статі (2015)
Панасенко Т. В. - Константи іонізації нітрогенвмісних гетероциклічних сполук, Паливода Л. В. (2015)
Омельянчик Л. О. - Розробка колориметричного методу визначення ванадію в сталях та їх неорганічних сполуках, Синяєва Н. П., Горобей І. В. (2015)
Синяєва Н. П. - Розробка комплексонометричного методу визначення вмісту цирконію у сплавах на основі титану ВТ-9, ВТ-20 та у цирконовому концентраті, Омельянчик Л. О., Бережна О. Ю. (2015)
Генчева В. І. - Фізико-хімічні показники якості питного пастеризованого молока різних виробників, Шутько І. Р. (2015)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 22 Закону України "Про вибори народних депутатів України" стосовно рівномірного віднесення закордонних виборчих дільниць до всіх одномандатних виборчих округів, які утворюються на території столиці України — міста Києва (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 22 Закону України "Про вибори народних депутатів України" стосовно рівномірного віднесення закордонних виборчих дільниць до всіх одномандатних виборчих округів, які утворюються на території столиці України — міста Києва (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 22 Закону України "Про вибори народних депутатів України" стосовно рівномірного віднесення закордонних виборчих дільниць до всіх одномандатних виборчих округів, які утворюються на території столиці України — міста Києва (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини п’ятої статті 52, абзацу другого частини десятої статті 98, частини третьої статті 99 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (справа про висування кандидатів у народні депутати України за змішаної виборчої системи) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Кузьменка Віталія Борисовича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 364 Кримінального кодексу України (справа щодо застосування кваліфікуючої ознаки "працівник правоохоронного органу" до працівника державної виконавчої служби) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Шаповалова Олексія Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини першої статті 106, частини першої статті 11113 Господарського процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Шаповалова Олексія Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини першої статті 106, частини першої статті 11113 Господарського процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Касьяненка Бориса Павловича щодо офіційного тлумачення положення пункту 4 частини першої статті 155 Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Козятинської міської ради Вінницької області щодо офіційного тлумачення положень статей 8, 22, 46, 85 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Костаняна Артура Меружановича щодо офіційного тлумачення положень статті 12, частини першої статті 56 Цивільного процесуального кодексу України, частини першої статті 268, частини першої статті 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частини другої статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, частини другої статті 16 Кодексу адміністративного судочинства України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Баклагова Івана Савелійовича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 2, 3 частини другої статті 83 Цивільного процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Островського Леоніда Івановича щодо офіційного тлумачення положення частини шостої статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Петруся Віктора Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 118 Земельного кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 29 Конституції України, частини п’ятої статті 156, частини третьої статті 165, пункту 4 частини першої статті 237, частини другої статті 245, пункту 2 частини першої статті 253 Кримінально'процесуального кодексу України, статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Козятинської міської ради Вінницької області щодо офіційного тлумачення положень статей 8, 22, 55 Конституції України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 89, 156 Кримінально-процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Скляр Лідії Василівни щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 15 Цивільного процесуального кодексу України (2012)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Овечкіної Любові Володимирівни щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 63 Житлового кодексу Української РСР (2012)
Шаптала Н. - До питання про правову сутність принципу соціальної справедливості податкового законодавства (2012)
Гайс М.'Е. - Права особи в судовій практиці Федерального Конституційного Суду Німеччини (2012)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Квітень — травень 2012 року (2012)
Вітаємо ювілярів (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 202 Регламенту Верховної Ради України, затверджено'го Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", у редакції Закону України "Про внесення зміни до Регламенту ВерховноїРади України" (справа про законодавчу ініціативу) (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Податкового кодексу України (2012)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Бринцева В. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Податкового кодексу України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням приватного підприємства "Науково'виробнича фірма "VD MAIS" щодо офіційного тлумачення положень статті 786 Цивільного кодексу України (2012)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України) (2012)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105, 126, 149 Конституції України) (2012)
Головін А. - Застосування методів юридичної герменевтики в інтерпретаційній діяльності Конституційного Суду України (2012)
Вдовіченко С. - Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду, Кампо В. (2012)
Арнольд Р. - Юридичні наслідки приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2012)
Вітаємо ювілярів (2012)
Алфавітно-предметний покажчик до рішень і висновків Конституційного Суду України (1997–2011) (2012)
Акимова И. К. - Дифференциальный подход к лечению бесплодия у женщин с генитальным эндометриозом, Попова М. В. (2014)
Бабенко О. М. - Можливості диференційної діагностики причин болей у вагітних, Могілевкіна І. О. (2014)
Бала О. О. - Клініко-анамнестичні предиктори викидню, що не відбувся, Бенюк В. О., Кувіта Ю. В., Ковалюк Т. В. (2014)
Басюга І. О. - Застосування L-аргініну для корекції ендотеліальних порушень в системі мати-плацента-плід у жінок з маловоддям (2014)
Бенюк В. А. - Ретроспективный анализ течения беременности и родов у многорожавших женщин, Майданник И. В., Саллами Мохамед Амин (2014)
Бенюк В. О. - Клініко-морфологічне обґрунтування диференційованого лікування хворих репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія, Винярський Я. М., Каленська О. В., Гончаренко В. М. (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України) (2012)
Бенюк В. О. - Мікробний пейзаж піхви при дистрофічних ураженнях вульви в препубертатному віці, Мироненко Н. О., Джураева Л. С., Ластовецька Л. Д. (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України) (2012)
Бойчук А. В. - Порушення обміну гомоцистеїну при консервативному лікуванні позаматкової вагітності, Якимчук Ю. Б., Якимчук О. М. (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Стецюка П. Б. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України) (2012)
Борис Е. Н. - Современные аспекты профилактики субинволюции матки у родильниц с высокой степенью риска развития данной патологии в послеродовом периоде, Воробей Л. И., Онищик Л. Н., Сотниченко А. В. (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (справа про обрання Голови Верховної Ради України) (2012)
Борис Е. Н. - Современные аспекты профилактики родового травматизма у беременных с неспецифическим кольпитом, Суменко В. В., Онищик Л. Н., Сотниченко А. В. (2014)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, статті 1711, частини першої статті 180 Кодексу адміністративного судочинства України, 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, частин другої, третьої, п’ятої статті 1711, частин другої, шостої статті 1831 Кодексу адміністративного судочинства України та 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 89 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", частини четвертої статті 18, статті 1711 Кодексу адміністративного судочинства України (справа про підсудність окремих категорій адміністративних справ) (2012)
Борис Е. Н. - Оптимизация подготовки морфофункциональной структуры эндометрия в программах врт, Сусликова Л. В., Каминский А. В., Онищик Л. Н., Сербенюк А. В. (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, статті 1711, частини першої статті 180 Кодексу адміністративного судочинства України, 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, частин другої, третьої, п’ятої статті 1711, частин другої, шостої статті 1831 Кодексу адміністративного судочинства України та 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 89 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", частини четвертої статті 18, статті 1711 Кодексу адміністративного судочинства України (справа про підсудність окремих категорій адміністративних справ) (2012)
Борис Е. Н. - Современные подходы к дифференцированному лечению гиперандрогенных состояний у женщин (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шишкіна В. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, статті 1711, частини першої статті 180 Кодексу адміністративного судочинства України, 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 18, частин другої, третьої, п’ятої статті 1711, частин другої, шостої статті 1831 Кодексу адміністративного судочинства України та 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 89 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", частини четвертої статті 18, статті 1711 Кодексу адміністративного судочинства України (справа про підсудність окремих категорій адміністративних справ) (2012)
Борис О. М. - Досвід застосування рекомбінантного інтерферону -2b в схемі лікування патології шийки матки у вагітних, Бойко Г. Б., Однокоз Т. О., Онищик Л. М. (2014)
Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105 Основного Закону України) (2012)
Бугаев А. Б. - Сравнение эффективности разных методов лечения синдрома хронической тазовой боли, Иотенко Б. А., Квашенко В. П. (2014)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Маркуш М. А. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105, 126, 149 Конституції України) (2012)
Булавенко О. В. - Корекція недостатності лютеїнової фази у жінок із синдромом полікістозних яєчників, Фурман О. В., Сливка Е. В. (2014)
Вдовіченко С. - Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду (Продовження), Кампо В. (2012)
Візір К. М. - Ефективність програм екстракорпорального запліднення у жінок зі зниженим оваріальним резервом, Кошик Д. А., Захаренко І. Л. (2014)
Бринцев В. - Забезпечення засад судової влади за конституційними поданнями Верховного Суду України, Олефір І. (2012)
Венцковская И. Б. - Эфферентная терапия холестатического гепатоза беременных, Бенюк С. В., Дындарь Е. А., Никонюк Т. Р., Щерба Е. А. (2014)
Гультай М. - Правова визначеність у рішеннях Конституційного Суду України, Кияниця І. (2012)
Веропотвелян Н. П. - Роль пренатальной диагностики и уровня факторов роста плаценты в развитии плацентарной дисфункции при многоплодной беременности, Белая В. В., Веропотвелян П. Н., Гужевская И. В. (2014)
Карнаух Т. - Захист особистих немайнових прав юридичних осіб у судах конституційної юрисдикції (2012)
Веропотвелян П. Н. - Атрофия слизистой влагалища у пациенток в постменопаузе (обзор литературы), Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Гужевская . И. В. (2014)
Огляд матеріалів круглого столу "Конституція України у ціннісному вимірі" (до 16-ї річниці прийняття Конституції України) (2012)
Вододюк О. В. - Рівень антимюллерового гормона, як критерій ефективності електровапоризації яєчників при синдромі полікістозних яєчників, Фоміна Т. Г. (2014)
Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України Червень — вересень 2012 року (2012)
Воронин К. В. - Этиотропная диагностика и лечениеанаэробного влагалищного дисбиоза у беременных с планируемым кесаревым сечением какзвено профилактики послеродового эндометрита, Алале А. М., Алале И. И., Гарагуля И. С., Демченко Т. В. (2014)
Меморандум про розвиток співробітництва між Конституційним Судом України та Конституційним Судом Республіки Болгарія (2012)
Геряк С. М. - Корекція гемодинамічних порушень та ендотеліальної дисфункції у вагітних з артеріальною гіпертензією, Гуменна І. Є. (2014)
Вітаємо ювілярів (2012)
Говоруха І. Т. - Особливості мікробіоценозу урогенітального тракту та вірусно-бактеріальних інфекцій у вагітних з відновленою репродуктивною функцією (2014)
Говсєєв Д. О. - Деякі імунолічні та мікроциркуляторні зміни у жінок з ектопією шийки матки та їх корекція (2014)
Голяновський О. В. - Попередження масивних кровотеч за розродження вагітних з патологією плацентації, Іванкова І. М., Лежненко С. П. (2014)
Гордієнко І. Ю. - Об’ємні ультразвукові зображення в комплексній пренатальній діагностиці стану легенів у плода, Весельський В. Л., Гребініченко Г. О., Тарапурова О. М., Носко А. О., Величко А. В., Нідельчук О. В. (2014)
Грищенко О. В. - Неинвазивпая антенатальная электрокардиография улучшает диагностику дистресса плода, Лахно И. В., Васильева И. А., Дудко В. Л. (2014)
Гюльмамедова И. Д. - Полиморфизм гена рецептора фолликулостимулирующего гормона и функция яичников, Россоха З. И., Трофимова Е. А., Гюльмамедова Е. А. (2014)
Деменина Н. К. - Особенности беременности и родов у женщин старшего возраста (обзор литературы), Подольский Вл. В., Сорокин А. В., Ищенко А. И., Милевский А. В. (2014)
Дзісь Н. П. - Стан гормонального гомеостазу та його роль в порушенні репродуктивної функції у жінок із хронічним сальпінгоофоритом в стадії загострення (2014)
Диндар О. А. - Стан клітинного і гуморального імунітету у вагітних із надлишковою масою тіла і метаболічним синдромом, Бенюк В. О., Никонюк Т. Р. (2014)
Дністрянська А. П. - Профілактика віддалених ускладнень патологічного клімаксу, Чайка Г. В., Дністрянський В. С., Килимнюк Л. І. (2014)
Дронова В. Л. - Симультанні операції в хірургічній гінекології, Дронов О. І., Крючина Є. А., Теслюк Р. С., Бурміч К. С., Насташенко М. І., Луценко О. В. (2014)
Дубоссарская З. М. - Дискуссионные вопросы патологического течения беременности и родов при дисплазии соединительной ткани (обзорная статья), Дубоссарская Ю. А., Нагорнюк В. Т. (2014)
Дубоссарская Ю. А. - Проблемы репродуктивного здоровья с позиции перинатальной психологии, Дубоссарская З. М., Захарченко Л. Г., Боровкова Л. Г. (2014)
Дука Ю. М. - Досвід ведення багатоплідної вагітності в умовах перинатального центру, Ширінкіна Н. К., Хало М. В., Кочієва С. Г. (2014)
Дука Ю. М. - Аналіз поліморфізму генів тромбофілії у вагітних жінок з невиношуванням вагітності (2014)
Єгоров О. О. - Особливості гормонального статусу у вагітних після органозберігаючого лікування передраку і початкових стадій раку ендометрія (2014)
Жабченко І. А. - Оцінка визначення готовності шийки матки до пологів при пролонгованій та переношеній вагітності, Коваленко Т. М., Ліщенко І. С. (2014)
Жабченко И. А. - Особенности функционирования уропатогенных штаммов ESHERICHIACOLI и новые возможности их нивелирования в акушерской практике (2014)
Желєзна Г. О. - Особливості анамнезу жінок з нетриманням сечі (за даними анкетування), Мєжова О. К., Гайдадим В. В., Демішева С. Г. (2014)
Жук С. І. - Рівень стресового навантаження у жінок з синдромом хронічного тазового болю, Ночвіна О. А. (2014)
Жук С. І. - Особливості перебігу цервікальної інтраепітеліальної неоплазії в асоціації з бактеріальним вагінозом , Таран О. А., Лобастова Т. В. (2014)
Запорожан В. М. - Гістероскопічна метропластика у субфертильних пацієнток: розсічення або резекція?, Рожковська Н. М., Гладчук і. З., Волянська А. Г., Maричереда В. Г., Онищенко Ю. В. (2014)
Іванюта С. О. - Стан фетоплацентарної системи у багатонародуючих жінок, Майданник І. В., Салламі Мохамед Амін, Бойчук Ю. І. (2014)
Климов В. А. - Роль нарушения продукции факторов роста в патологии системы мать – плацента – плод (2014)
Климов В. А. - Эндотелиальная дисфункция при осложненном течении беременности (2014)
Колесник В. Л. - Посттравматичний стресовий розлад у жінок, що перенесли перинатальні втрати у пізні терміни вагітності (2014)
Коноплянко В. В. - Ефективність пероральних пробіотиків для відновлення вагінальної флори, Воробей Л. І., Ткачук Р. Р. (2014)
Коноплянко В. В. - Оптимізація лікування мікст – інфекції у жінок репродуктивного віку, Суменко В. В., Воробей Л. І., Сотніченко Г. В. (2014)
Коньков Д. Г. - Особливості доплерометричного дослідження матково-плацентарного кровообігу при гестаційній ендотеліопатії (2014)
Корнієць Н. Г. - Антенатальний догляд віл-асоційованих вагітних в луганській області, Гордієнко О. В., Валієв О. А., Боровльова Н. М., Пилипяк А. М. (2014)
Косей Н. В. - Профілактика ускладнень запального характеру при виконанні емболізації маткових артерій у жінок з лейоміомою матки, Васильченко Л. А., Джупін В. О. (2014)
Косей Н. В. - Особенности психоэмоционального статуса женщин с синдромом поликистозных яичников, Ветох Г. В., Капшук И. Н. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського