Овчинніков О. О. - Умови роботи сполучення "підошва рейки – реборда підкладки" скріплення "метро” в режимі змащення (2015)
Казімагомедов І. Е. - Підвищення адгезійної міцності наливних підлог, Шептун С. Ю. (2015)
Деденьова О. Б. - Мікроармованні дрібнозернисті бетони в архітектурі міста, Дьоміна О. І., Волкова О. С., Кривицька А. А. (2015)
Казімагомедов І. Є. - Дослідження впливу хімічних домішок на міцність арболіту із заповнювачем з костри льону, Лобанова А. В. (2015)
Вандоловський О. Г. - Дослідження способів підвищення водостійкості будівельних матеріалів на основі безвипалювальних глин, Григоренко О. А. (2015)
Гасенко Л. В. - Багатофункціональна споруда для формування перехрещування велосипедних, пішохідних та інших транспортних потоків (2015)
Титул, зміст (2014)
Gutik O. V. - Congruences on the monoid of monotone injective partial selfmaps of Ln x lexZ with co-finite domains and images, Pozdniakova I. V. (2014)
Кузь А. М. - Задача з інтегральними умовами за часом для параболічних за Шиловим систем рівнянь (2014)
Ільків В. С. - Оцінка міри множини рівня розв’язків диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами, Нитребич З. М. (2014)
Баранецький Я. О. - Нелокальна багатоточкова задача для диференціально-операторних рівнянь порядку 2n, Баша А. А. (2014)
Бак С. М. - Існування гетероклінічних біжучих хвиль у системі осциляторів на двовимірній ґратці (2014)
Киричок І. Ф. - Осесиметричні резонансні коливання і вібророзігрів термов’язкопружної циліндричної оболонки з п’єзоелектричними сенсорами і актуаторами, Сенченков І. К. (2014)
Калоеров С. А. - Задача электровязкоупругости для многосвязных пластинок, Самодуров А. А. (2014)
Чернобривко М. В. - Собственные колебания параболических оболочек, Аврамов К. В. (2014)
Пастернак Я. М. - Інтегральні рівняння плоскої магнітоелектропружності для біматеріалу з тріщинами та тонкими включеннями, Сулим Г. Т., Піскозуб Л. Г. (2014)
Кривень В. А. - Пластичне відшаровування волокна квадратного поперечного перерізу під дією зсувного навантаження за наявності міжфазних тріщин, Бойко А. Р., Каплун А. В. (2014)
Максимович В. М. - Визначення напружень біля пружних включень у пластинках складної форми, Приходько О. С., Соляр Т. Я. (2014)
Стягар А. О. - Числовий аналіз напружено-деформованого стану тіла з тонким включенням методом декомпозиції області, Савула Я. Г., Дияк І. І. (2014)
Ніколаєв О. Г. - Напруження у нескінченному круговому циліндрі з чотирма циліндричними порожнинами, Танчік Є. А. (2014)
Чернуха О. Ю. - Математичне моделювання процесів термодифузії розпадної речовини у стохастично неоднорідній шаруватій смузі, Гончарук В. Є., Давидок А. Є. (2014)
Бурик О. О. - Напружено-деформований стан елементів будівельних конструкцій під час пожежі, Дробенко Б. Д. (2014)
Вагін П. П. - Варіаційне формулювання задачі нестаціонарної термопружності тонких оболонок, податливих до зсувів і стиснення, Малець Р. Б., Шинкаренко Г. А. (2014)
Шконда В. В. - Постіндустріальна глобалізація: системні ризики, регуляторна модель попередження глобалізаційних викликів і загроз, Кальянов А. В. (2015)
Bondarets М. V. - The conceptual framework for neoindustrialization of the CIS transition countries (2015)
Гольцов А. Г. - Геополітика Російської Федерації в пострадянському просторі (2015)
Губаль Л. М. - Стиль і мода в діалозі "традиційна – елітарна – масова” культури (2015)
Іщенко О. М. - Структурно-функціональний зміст соціального капіталу (2015)
Пугач В. Г. - Еволюційні ризики сучасної демократії (2015)
Ляшенко Є. О. - Аналіз причин та наслідків проведення миротворчих операцій нашого часу (2015)
Омельченко О. А. - Етнопсихологічні аспекти взаємодії українців і французів (2015)
Якімов В. В. - Значення політичного плюралізму для розвитку демократичної держави (2015)
Відомості про авторів (2015)
Відомості видавництва (2015)
Титул, зміст (2014)
Лінчук Ю. С. - Узагальнений оператор Данкла – Опдама та його властивості у просторах функцій, аналітичних в областях (2014)
Sharyn S. V. - Gâteaux differentiability of polynomial test and generalized functions (2014)
Федорчук В. І. - Про інваріантні розв’язки деяких п’ятивимірних рівнянь Д’Аламбера (2014)
Боценюк О. М. - Про оцінки спадання розв’язків початково-крайової задачі для системи напівлінійних рівнянь магнітопружності в зовнішніх областях (2014)
Макаров В. Л. - Інтерполяційний інтегральний ланцюговий дріб типу Тіле, Демків І. І. (2014)
Паймушин В. Н. - Исследование различных вариантов постановки задачи о звукоизоляции прямоугольной пластины, окруженной акустическими средами, Тарлаковский Д. В., Газизуллин Р. К., Лукашевич А. (2014)
Зуева Т. И. - Уравнения движения вихрей в конденсатах Бозе – Эйнштейна: влияние вращения и неоднородности плотности (2014)
Нагірний Т. С. - Джерела маси та моделювання приповерхневої неоднорідності у деформівних твердих тілах, Червінка К. А. (2014)
Камінський А. О. - Дослідження зони передруйнування біля вершини міжфазної тріщини у пружному тілі при зсуві в рамках комплексної моделі, Дудик М. В., Кіпніс Л. А. (2014)
Grigorenko Ya. M. - Equilibrium of elastic hollow inhomogeneous cylinders with a cross-section in the form of convex semi-corrugations, Rozhok L. S. (2014)
Острик В. І. - Згин частково опертої круглої пластинки, Улітко А. Ф. (2014)
Гарматій Г. Ю. - Моделювання і визначення неусталеного термопружного стану двошарової термочутливої пластини, Попович В. С. (2014)
Процюк Б. В. - Визначення термопружного стану кусково-неоднорідних термочутливих тіл з циліндричними поверхнями поділу (2014)
Волошенко А. В. - Корупція: історичні витоки та сучасні прояви (2015)
Максимович В. М. - Осесиметрична задача термопластичності для кусково-однорідного кільця, Соляр Т. Я. (2014)
Кривцов А. И. - Стратегия развития бизнеса и диверсификация бизнес-процессов (2015)
Сачук Ю. В. - Аналіз напружено-деформованого стану у тілі під дією різних за формою жорстких штампів, Максимук О. В. (2014)
Гонда В. - Энергетическая безопасность и её обeспeчeниe в Европейском Союзе (2015)
Бомба А. Я. - Задачі ідентифікації параметрів квазіідеальних фільтраційних процесів у нелінійно-шаруватих пористих середовищах, Гладка О. М. (2014)
Каплан Ф. - A causality analysis of tourism revenues and economic growth on selected Mediterranean countries, Акташ А. Р. (2015)
Шевчук В. А. - Вибір ітеративного методу розв’язання нелінійної нестаціонарної задачі теплопровідності для півпростору при радіаційному охолодженні, Гаврись О. П. (2014)
Коломієць Г. М. - Ризик-менеджмент як фактор сталого розвитку світової економіки (2015)
До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Р. М. Кушніра (2014)
Кравець Р. А. - Іноземний та вітчизняний досвід застосування форсайт-досліджень як засобу інноваційного розвитку фінансово-економічних систем (2015)
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК за 2014 рік (том 57) (2014)
Соловчук К. О. - Регулювання і підтримка інноваційної діяльності у сфері АПК в країнах Європейського Союзу (2015)
Герасименко Г. О. - Характеристика та аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності підприємств легкої промисловості України, Гончаров Ю. В. (2015)
Жаубасов Б. Ж. - Управление процессами как эффективный метод менеджмента: опыт Казахстана (2015)
Indrova J. - Determinants of tourism demand in Czech Republic, Strielkowski W., Vencovska J. (2015)
Малько К. С. - Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість України: чинники їх формування в сучасних умовах (2015)
Портна О. В. - Методологічні засади оцінювання сукупного фінансового потенціалу країни (2015)
Буньковский В. И. - Применение инструментов государственного регулирования процесса воспроизводства основных средств на предприятиях России, Щадов И. М. (2015)
Vanecek D. - Some aspects of operational risks at enterprises of Czech Republic, Kubecova J. (2015)
Васюк Т. В. - Методи дослідження та визначення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання (2015)
Zhuk M. M. - Improving the financial mechanism of state support for innovative activity of business entities under market economy (2015)
Зеленчук І. Б. - Механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств (2015)
Irtysheva I. O. - Types, purposes and formation process of the program of changes in logistics system, Minakova S. M. (2015)
Neskorodeva I. I. - The essence of enterprise financial potential within the framework of financial insolvency prevention, Pustovgar S. A. (2015)
Kharlamova E. E. - Implementing modern energy management technologies at Russian industrial enterprises, Sazonov S. P., Mordvintsev A. I. (2015)
Algiev S. K. - Exploring opportunities in improving management of special economic zones in Kazakhstan (2015)
Бабець І. Г. - Інтелектуальна складова науково-технологічної безпеки регіонів України (2015)
Коробейникова Л. С. - Методический подход к формированию центров опережающего социально-экономического развития в аграрном секторе экономики Ставропольского края, Скрипниченко Ю. С., Григорьева О. П. (2015)
Nekrasenko L. A. - Carbon tax as an instrument of environmental management in Ukraine, Prokopenko O. V., Aranchiy V. I. (2015)
Obolenska T. Y. - Polystructural model of the EU environmental policy: an economic approach, Tsygankova T. M., Chuzhykov V. I. (2015)
Подольчак Н. Ю. - Вибір стратегії лізингу для забезпечення екологізації діяльності деревообробних підприємств, Наливайко Н. Я. (2015)
Поліщук В. Г. - Особливості сучасної просторової і змістовної бази сільськогосподарського землекористування в системі земельно-іпотечного кредитування (2015)
Виценец Т. Н. - Совершенствование механизмов регулирования миграционных процессов через пространственную организацию населения (2015)
Дунська А. Р. - Соціальні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств, Жалдак Г. П. (2015)
Zaleniene I. - Assessment of the contribution of women’s care economy to economic growth: Lithuania’s case, Krinickiene E. (2015)
Kosolapov G. V. - Methodological aspects of administrating corporate social responsibility in the system of corporate governance (2015)
Maslikhina V. Y. - Interregional inequality in Russia: empirical analysis (2015)
Micik M. - Recruiting talents with social media, Eger L. (2015)
Одегов Ю. Г. - Таланты и война за них, Бабынина Л. С., Александрова Е. В. (2015)
Petrikova D. - International migration of future graduates in Slovak Republic, Sorokova T. (2015)
Rakauskiene O. G. - Multidimensional assessment of the quality of life: Lithuania in the EU context, Servetkiene V. (2015)
Тищенко А. П. - Европейский подход к развитию жилищного хозяйства: ориентиры для Украины (2015)
Берегова Г. М. - Формирование лизинговой системы финансирования производственных процессов хозяйствующих субъектов, Елохин В. Р., Милова Ю. Ю. (2015)
Бовсуновська Г. С. - Удосконалення методичного забезпечення визначення рівня фінансової безпеки страхового ринку (2015)
Гальків Л. І. - Стан та перспективи банківського кредитування домогосподарств в Україні, Демчишин М. Я., Крамченко Р. А. (2015)
Кулик П. Л. - Сутність та роль факторів впливу на реалізацію фіскального потенціалу ПДВ (2015)
Погореленко Н. П. - Стабильность банковской системы как совокупность стабильностей отдельных микроситуаций в ее функционировании и развитии (2015)
Umirzakov S. S. - Organizational support of corporate relations in the banking sector of Kazakhstan (2015)
Гриценко О. І. - Внутрішньогосподарський контроль витрат на якість обслуговування: управлінський аспект, Скорба О. А. (2015)
Панчук І. П. - Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку при формуванні звітної інформації про доходи та витрати фінансової діяльності підприємств (2015)
Popovic S. - Valuation of facilities in use and application of international accounting standards, Majstorovic A., Grubljesic Z. (2015)
Skrypnyk M. I. - Mortgage as one of the most effective types of collateral: accounting aspects, Vygivska I. M. (2015)
Yaroshenko A. S. - System approach to state efficiency audit arrangement, Oleksich Z. A. (2015)
Єрмаченко В. Є. - Удосконалення системи збору первинних даних як одне із завдань забезпечення планування стратегічного розвитку туристичної галузі України, Дехтяр Н. А., Знахур С. В. (2015)
Alexandrov G. A. - Investment climate and investment risks: diagnostics, assessment and analysis, Vyakina I. V., Skvortsova G. G. (2015)
Васильєва Н. К. - Економіко-математичні моделі розвитку регіонального м’ясо-молочного кластеру (2015)
Имрамзиева М. Я. - Современное состояние развития электронных кассиров в банках второго уровня Республики Казахстан (2015)
Мурзабеков З. - Решение задачи поиска стационарного состояния в трехсекторной экономической модели кластера, Милош М., Тусупова К. (2015)
Perevozchikov A. G. - Business value change forecasting within the mixed discrete-continuous model of jumps based on Browning and Poisson processes, Maltseva A. A., Basangov Y. M. (2015)
Рудь В. Д. - Впровадження новітніх інформаційних технологій навчання в Луцькому національному технічному університеті, Божко Т. Є., Гальчук Т. Н. (2015)
Тен Т. Л. - Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия на основе многофакторных методов управления, Когай Г. Д., Дрозд В. Г. (2015)
Uvalieva I. - Development of information analysis software for the monitoring of distributed objects within socioeconomic systems, Smailova S., Tarifa F. (2015)
Hudakova Stasova L. - Process controlling and its software solution, Bajus R. (2015)
Errata Norice Errata Norice (2015)
Відомості про авторів (2015)
Федоренко В. Г. - Іро як альтернативна форма інвестування на глобальних ринках капіталу, Воронкова Т. Є. (2012)
Воробйов Ю. М. - Сучасні тенденції розвитку фінансового інвестування на фондовому ринку України, Воробець Т. І. (2012)
Арсененко А. Ю. - Концепция механизма рейтингового управления инвестиционным климатом Украины (2012)
Басенко К. О. - Формування механізму реалізації державної стратегії регулювання інвестиційно-будівельного комплексу (2012)
Шаманська О. І. - Механізм підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості (2012)
Лавренчук В. А. - "Зелені" інвестиції: українські реалії ринку альтернативної енергетики (2012)
Шапуров О. О. - Оцінка розбаласнованості господарського стану машинобудівного підприємства за рахунок застосування методики пелюсткової динаміки (2012)
Бєлова Н. М. - Особливості аналізу міжнародного ринку перевезень при проектуванні стратегії судноплавної компанії (2012)
Пашнюк Л. О. - Економічна безпека підприємства: сутність, складові та фактори забезпечення (2012)
Шапурова О. О. - Концепція розвитку сукупного економічного потенціалу машинобудівних підприємств (2012)
Ярмак О. В. - Важливість інтелектуалізації праці у вимірі нового курсу реформ в Україні (2012)
Романова Т. В. - Недержавні пенсійні фонди: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні, Пузаненко О. О. (2012)
Фейзуллаева В. Э. - Некоторые направления регулирующего воздействия государства на занятость населения (2012)
Ещенко Е. О. - Сетевые сообщества как категория экономической науки (2012)
Радова Н. В. - Злиття та поглинання: порівняльна характеристика вітчизняних та світових наглядових вимог (2012)
Алиев А. И. - Задачи эффективной организации корпоративного управления в обеспечении предпринимательской деятельности (2012)
Гусейнов С. Т. - Система государственного регулирования мирохозяйственных связей в реализации конкурентных преимуществ (2012)
Міненко В. Л. - Пріоритетні напрями розвитку механізмів державного регулювання регіональних ринків праці (2012)
Рибачук В. Л. - Організаційно-економічний механізм трансформації та розвитку ринку житлово-комунальних послуг (2012)
Вишиванюк М. В. - Впровадження інституціональних механізмів державного управління сталим розвитком івано-франківської області (2012)
Рябцев Г. Л. - Удосконалення нормативно-правового та аналітичного забезпечення реформування державної політики в Україні (2012)
Литвин Ю. О. - Удосконалення нормативно-правових засад державного управління розвитком сільських територій (2012)
Биркович Т. І. - Підходи до оцінки та вимірювання енергоефективності на рівні країни, регіону, міста: вітчизняний та зарубіжний досвід (2012)
Романець О. А. - Теоретичні засади формування механізмів державного регулювання аграрної сфери як умови гарантування продовольчої безпеки (2012)
Поляк О. І. - Державні гарантії захисту інвестицій в Україні в умовах членства в сот (2012)
Сіцінський В. С. - Аналіз сучасного стану державного управління у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України (2012)
Подобєд Н. В. - Напрями поліпшення співпраці між державою та молодіжними громадськими об'єднаннями (2012)
Булковський Т. О. - Використання зарубіжного досвіду для надання органами внутрішніх справ України якісних адміністративних послуг (2012)
Вилгін Є. А. - Сутність та зміст державної інноваційної політики на сучасному етапі економічного розвитку (2012)
Тоцький С. В. - Теоретичні засади державного регулювання економічної безпеки (2012)
Юдіцький О. Л. - Удосконалення організаційно-правових засад функціонування механізмів державного регулювання у сфері захисту економічної конкуренції в Україні (2012)
Цюпа О. П. - Методика капітального бюджетування інвестиційних проектів бюджету розвитку для територіальної громади (2012)
Бавико О. Є. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку мережевого сектору економіки регіону (2012)
Селіверстова Л. С. - Управління реальними інвестиціями корпорації (2012)
Нусінов В. Я. - Інвестиції як інструмент підвищення економічної безпеки бізнесу, Молодецька О. М., Пономаренко К. О. (2012)
Скалецька О. В. - Тенденції розвитку інвестиційного кредитування сільськогосподарських підприємств (2012)
Зборовська О. М. - Формування механізму управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств, Усик М. K. (2012)
Шапуров О. О. - Модель прогнозування груп проблем машинобудівного підприємства (2012)
Богів Я. С. - Оцінювання та аналізування ефективності бізнес-планування інноваційних проектів підприємств (2012)
Мараховська Т. А. - Контроль у системі корпоративних фінансів, Мараховська К. А. (2012)
Чорний Р. С. - Методи дослідження розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства (2012)
Агасалим Шамиль оглы Гасанов - Проблемы формирования социального капитала в азербайджане в условиях социально-экономической модернизации (2012)
Шпак Н. О. - Особливості взаємодії малих промислових підприємств та оптових ринків, Кирилич Т. Ю. (2012)
Романова Л. В. - Формування конкурентних переваг тов "групон уа" на ринку купонних сервісів в Україні, Старенький В. В. (2012)
Шапурова О. О. - Формування методики оцінки сукупного економічного потенціалу машинобудівного підприємства (2012)
Зосимова Ж. С. - Визначення груп підприємств машинобудування харківського регіону за станом кризи на підприємстві за допомогою використання моделей банкрутства (2012)
Силкін В. В. - Формування територіально-галузевої структури господарства регіону (2012)
Клепка П. С. - Вплив нового об'єднання країн брікс на трансформацію їх фондового ринку (2012)
Алкперова Л. В. - Сучасні дефініції трудового потенціалу підприємства (2012)
Марков О. М. - Стратегічний менеджмент у рамках інтерактивного планування (2012)
Мирончук О. Б. - Теоретична парадигма поняття "інвестиційне забезпечення аграрної сфери" (2012)
Шкробот М. В. - Аналіз і побудова моделі розрахунків коефіцієнтів впливу на індекс інвестиційної привабливості підприємств гідроелектроенергетики (2012)
Зохраб Пашаев - Особенности применения бюджетно-налоговой политики, претворяемой в азербайджане (2012)
Рибачук В. Л. - Системний підхід до аналізу механізмів державного управління стійким розвитком сфери житлово-комунальних послуг (2012)
Гіндес О. Г. - Ефективність державного управління сталим екологічним розвитком України (2012)
Матійко С. А. - Система реалізації державної промислової політики на мезорівні (2012)
Вишиванюк М. В. - Методичні підходи до оцінки сталого розвитку регіонів (2012)
Сорока О. Я. - Державне регулювання медичної діяльності на прикарпатті в період правління західно-української народної республіки (1918—1919 роки) (2012)
Лисенкова Н. В. - Державне регулювання міжрегіональної економічної диференціації (2012)
Калько А. Д. - Аналіз теоретичних викладок організації та управління соціально-економічною безпекою (2012)
Литвин Ю. О. - Особливості соціального захисту сільського населення в ринковій економіці (2012)
Двигун С. М. - Категоріальний апарат теорії державного управління зовнішньоекономічною діяльністю (2012)
Поворозник Р. В. - Теоретичні засади державного регулювання стійкого розвитку регіональної економічної системи (2012)
Клименко А. В. - Визначення об'єктів державної житлової політики (2012)
Марковський С. С. - Особливості запровадження державного фонду регіонального розвитку в Україні (2012)
Рудалєва Л. В. - Роль банків на фондовому ринку України в умовах модернізації економіки (2012)
Федорченко В. В. - Сутність механізму державного регулювання розвитку малого підприємництва (2012)
Сірий Ю. М. - Закономірності розвитку системи державного регулювання сфери послуг в умовах інформаційно-технологічних змін (2012)
Шевцов О. М. - Архітектура електронних комунікацій органів державної влади. сучасні проблеми та фактори розвитку державних іт в Україні (2012)
Bunkovskiy V. I. - Production process management with consideration of risk component, Samarukha A. V. (2015)
Gola A. - Reconfigurable manufacturing systems as a way of long-term economic capacity management, Swic A. (2015)
Колодин В. С. - Анализ и совершенствование основных принципов производственного менеджмента, Федотов К. В., Чернышенко М. С. (2015)
Марченко О. С. - Нова економіка масової співпраці як форма глобалізації економічної поведінки людини (2015)
Матюха М. М. - Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності (2015)
Никифорова Е. В. - Методические аспекты стратегического анализа в определении устойчивого развития организации, Вокина Е. Б., Бердникова Л. Ф. (2015)
Панухник О. В. - Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб’єктних зв’язків, Маркович І. Б. (2015)
Ryzhykov V. S. - System approach to economic culture development in the context of market economy (2015)
Karadagli E. C. - Economic exposure of emerging market firms (2015)
Ломейко Ю. А. - Митне регулювання і контроль у контексті розвитку зовнішньоекономічних відносин в Україні (2015)
Федулова Л. І. - Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України (2015)
Szkudlarek P. - Sustainable development in the selected EU member states (2015)
Kubecova J. - Performance of road freight transport enterprises during economic recession, Petrach F. (2015)
Кузенко Т. Б. - Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства, Сабліна Н. В. (2015)
Myrzaliev B. - Current state and development prospects of phosphoric industry in Kazakhstan, Toltebayeva Z., Bazhirova К. (2015)
Popovic S. - Oil production as a potential factor of economic development of the Republic of Serbia, Toskovic J., Nikolic I. (2015)
Sadvakassov D. - Key factors in attracting foreign direct investments in the oil and gas industry of Kazakhstan, Orazgaliyev S. (2015)
Семак Б. Б. - Формування вітчизняного ринку спецодягу на основі нанотекстилю (2015)
Те А. Л. - Тенденции развития инновационной деятельности в Казахстане на современном этапе (2015)
Shyian N. I. - Peculiarities of cattle-breeding development in steppe, wooded steppe and woodland zones in Ukraine (2015)
Горбоконь В. Ю. - Формування ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств (2015)
Давлетханова О. Х. - Сутність та характеристики формування стратегій виробництва продукції на підприємствах АПК, Шаймухамєтова В. Р. (2015)
Захаров С. В. - Алгоритм введения результатов научной и инновационной деятельности малых инновационных предприятий в хозяйственный оборот регионов (2015)
Кононенко Я. В. - Досвід реструктуризації та технічного переозброєння підприємства-суб’єкта ЗЕД (на прикладі АТ "Ефект", Харків) (2015)
Равлик Н. В. - Поняття інновацій та їх роль у розвитку підприємства (2015)
Ткачук С. В. - Специфіка формування продуктової політики підприємств сфери послуг, Стахурська С. А., Стахурський В. О. (2015)
Akimova O. E. - Business activity in tourism in Russian rural areas: problems with motivation, Volko S. K., Poluyufta L. V. (2015)
Мороз М. М. - Визначення терміну та розміру інвестицій для приведення до необхідної структури рухомого складу пасажирського транспорту загального користування (на прикладі м. Кременчук) (2015)
Розанова Т. П. - Направления развития инновационной деятельности экономики региона, Швец Ю. Ю., Швец И. Ю. (2015)
Тищенко О. П. - Регіональний розвиток національних економік Польщі та України: спільне та відмінне (2015)
Замула И. В. - Учетная составляющая управления экологическими обязательствами в соответствии с принципами устойчивого развития (2015)
Пашечко О. А. - Інституційне забезпечення оптимізації використання енергетичних ресурсів з біомаси (2015)
Ерошкина Т. В. - Динамика социально-демографических показателей населения Днепропетровской области, Борисенко С. С. (2015)
Larionova N. I. - Theoretical approaches to improving government control systems for educational clusters development, Napolskikh D. L., Yalyalieva T. V. (2015)
Мурашко М. І. - Віртуалізація ринку освітянських послуг, Назарко С. О. (2015)
Nadim M. - Role of employee empowerment in boosting organizational commitment in public sector organizations of Pakistan, Amir B. (2015)
Piwowar-Sulej K. - The role of hr department in Poland – indications for changes in business practice, Krol-Jasinska A. (2015)
Suer O. - Social representations of risk: a comparison between risk-taker and risk-averse investors, Minibas-Poussard J. (2015)
Tkachuk I. Y. - Citizens participation in financing activities and development of NGOs in Ukraine (2015)
Федулин А. А. - Организационные аспекты повышения квалификации специалистов в сфере туризма, Сахарчук Е. С., Лебедева О. Е. (2015)
Chang C.-J. - Factors influence on labor share decline, Chung C.-J. (2015)
Shin H.-D. - Action-oriented business education case (2015)
Azad A. K. - Efficiency of commercial banks in Bangladesh (2015)
Науменкова С. В. - Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання (2015)
Татуев А. А. - Сбережения населения: противоречивая роль в расширенном воспроизводстве, Бахтуразова Т. В., Касаева Т. В. (2015)
Коваленко А. С. - Совершенствование системы контроля материальных затрат на бальнеолечение в условиях замкнутого технологического цикла (2015)
Сметанко О. В. - Розвиток методології внутрішнього аудиту (2015)
Adilova A. M. - Development of project management system in telecommunications sector of the Republic of Kazakhstan (2015)
Батаев А. В. - Перспективы внедрения облачных автоматизированных банковских систем в финансовых институтах (2015)
Іванов В. В. - Міжнародний досвід інфляційного таргетування: модель успіху для України, Міщенко В. І., Малютін О. К. (2015)
Kiba-Janiak M. - The possibility of using mobile phones in supply chain management: a case study of the last link in a supply chain, Cheba K., Baraniecka A. (2015)
Lavrinenko О. - The influence of enterprises’ economic activity integration into Internet environment on the economy, Ohotina А. (2015)
Stojanovic M. - Multicriteria prediction of demand as a contemporary approach to solving the problem of stock management, Regodic D. (2015)
Khamitov A. N. - Analysis of framework for building a smart city through the implementation of a smart bus stop project, Iskakova Z. D., Khamitova G. D. (2015)
Ястремська О. М. - Методичний підхід до стратегічного планування якості функціонування підприємства, Строкович Г. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Господаренко О. В. - Проблема ментальності у працях М. Блока та Л. Февра: два шляхи розв’язання однієї проблеми (2008)
Діброва С. С. - Я.П. Новицький (1847-1925) як визначний археограф та засновник Олександрівського крайового архіву (2008)
Ковальчук О. О. - Структурні та функціональні зміни джерельної бази історичних робіт періоду романтизму (2008)
Котляр Ю. В. - Методологічні основи термінології, пов’язаної з національними меншинами (2008)
Левчишена О. М. - Стан наукової розробки та джерельна база проблеми реформування вищої школи в Україні в умовах соціально-економічних змін (1996-2007 рр.) (2008)
Малишев О. В. - Місце кустарних промислів у процесі індустріалізації Харківської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2008)
Палагнюк Ю. В. - Медіареформи у сучасній України та Республіці Польща: політико-правовий аспект (2008)
Палехова В. А. - Польський досвід переходу до ринку: уроки для України (2008)
Татарченко О. Б. - Кампанія зняття церковних дзвонів на території Херсонської та Одеської єпархій у другій половині 20-х років ХХ ст. (2008)
Черемісін О. В. - Громадськість Херсонської губернії ХІХ століття: погляди на місцеве самоврядування та проблему реґіону (2008)
Чокан К. П. - Дошлюбне спілкування та передвесільна обрядовість українців у Степовому Побужжі в першій половині ХХ ст. (за матеріалами етнографічних досліджень Миколаївщини) (2008)
Знахоренко О. М. - Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах (2008)
Пронь С. В. - Дипломатія Німеччини щодо Польщі та України напередодні Другої світової війни (2008)
Сінкевич Є. Г. - Боротьба за відновлення "status quo" Польщі на міжнародній арені у 1918-1921 роках (2008)
Хмель А. О. - Головні напрямки зовнішньої політики Іспанії середини 1980-х – початку 1990-х років (2008)
Вербицький В. А. - Розвиток фізкультури і спорту в навчальних закладах Півдня України (початок ХХ ст.) (2008)
Лехович М. - Татры и Черногора: опыт Польши и Украины в области охраны природы (2008)
Мінц М. О. - Соціальний склад та освітній рівень учителів народних шкіл Херсонської губернії (1861-1917 рр.) (2008)
Ніколаєнко О. О. - Жіноча освіта в середовищі польського населення Південно-західних губерній Російської імперії в 60-х роках ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Песчаний О. О. - Українська господарська академія в Подебрадах (2008)
Савчук В. С. - Вчені польського походження в Харківському математичному товаристві, Кушлакова Н. М. (2008)
Журавлева И. К. - Из опыта международного сотрудничества Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина с Латвийской Академической библиотекой (г. Рига), Куделко С. М. (2008)
Клименко Л. П. - Науково-освітянські традиції Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Багмет М. О. (2008)
Сінкевич І. Ю. - Історична карта: матеріали до курсу "Історична географія", Полтавець О. М. (2008)
Тригуб П. М. - Внесок у розвиток історико-церковної науки в Україні: Рецензія на книгу В.Г. Меші "Конфесійний та суспільний аспекти розвитку православної церкви в Україні 1875-1900 років" (Донецьк, 2007) (2008)
Барвінська П. І. - Створення історичного образу Східної Європи в науково-освітньому середовищі Австрії у міжвоєнний період (2009)
Присяжнюк О. М. - Спроби систематизації краєзнавчих матеріалів за пам’ятками історії та культури Одеської області 60-80-х років ХХ ст. (2009)
Smoliński A. - Przegląd polskiej oraz rosyjsko i ukraińskojęzycznej literatury dotyczącej dziejów Kamieńca Podolskiego (2009)
Шевченко Н. В. - Культурно-освітні проблеми під час німецько-румунської окупації (сучасна українська історіографія) (2009)
Гарбар Г. А. - Готелі дореволюційного Миколаєва: проблеми атрибуції (2009)
Коваль Г. П. - Діяльність Маякської міської думи в галузі торгівлі та промисловості в 1862-1917 роках (2009)
Котляр Ю. В. - Ідеологічно-атеїстичний вплив більшовицької влади на польське населення Півдня України (1920-1929 рр.) (2009)
Кротофиль М. - "Петлюровцы" и "галичане" – попытка интеграции украинских государственных органов в 1918-1919 гг. (2009)
Міронова І. С. - Морські пароплавні товариства Півдня України в міжнародній пошті ХІХ ст. (2009)
Назарова Є. П. - Український національний рух в Херсонській і Таврійській губерніях на початку ХХ ст. (2009)
Овчаренко Д. В. - Національний склад населення окружних міст Півдня України у 1926 р. (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 р.) (2009)
Сараєва О. В. - Вплив діяльності земських установ на культурно-просвітницький розвиток національних меншин Південно-Східної України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Турченко Г. Ф. - Розробка ідей світової революції у творах російських соціал-демократів початку ХХ століття, Шпак Ю. Г. (2009)
Федорченко О. В. - Політика кадрового забезпечення поштових і поштово-телеграфних установ Півдня України за Тимчасового уряду в 1917 р. (2009)
Гарагонич В. В. - Джерельно-інформаційна база дослідження проблем транскордонного співробітництва та участі в ньому України (2009)
Доценко К. О. - Історія європейської інтеграції: Європа "Концентричних кіл" Е. Балладюра (2009)
Пронь С. В. - "Радянсько-російський чинник" на шляху геополітичної ідентичності держав Балтії та України (2009)
Резніченко С. В. - Японсько-радянський політично-дипломатичний діалог в ході підготовки до укладання "Спільної декларації" та позиція США (1955-1956 роки) (2009)
Цвицинская Н. - Черноморская стратегия ЕС: теория и практика (2009)
Добровольська В. А. - Навчання в інститутах шляхетних дівчат Півдня України другої половини ХІХ – на початку ХХ століття (2009)
Кушлакова Н. М. - Інженери-архітектори польського походження в Харківському відділенні Імператорського Російського технічного товариства (2009)
Савчук В. С. - Учений-психіатр Владислав Едмундович Дзержинський і його діяльність в Україні (2009)
Цецик Я. П. - Боротьба українського населення за збереження національної освіти на Волині у 1930-х роках (2009)
Громенко С. В. - Польські мандрівники в Криму у ХІХ столітті: географія подорожей (2009)
Картелян О. Д. - Діяльність О.Г. Тройницького у Головному управлінні цензури (1857-1861 рр.) (2009)
Татарченко О. Б. - Розгортання антирелігійної пропаганди на території Херсонської та Одеської єпархії у перші роки встановлення радянської влади (2009)
Швець С. А. - Османсько-Венеціанська війна 1645-1669 рр. і початок українських визвольних змагань середини XVII ст. (2009)
Макієнко О. А. - Міжнародна наукова конференція "Минуле та сучасне: архіви в системі гуманітарного знання" (Мінськ, 20-21 травня 2009 року) (2009)
Atamanyuk L. S. - Wiener weighted algebra of functions of infinitely many variables (2015)
Balkan Y. S. - Almost Kenmotsu f-manifolds, Aktan N. (2015)
Vasylyshyn P. B. - Multipoint nonlocal problem for factorized equation with dependent coefficients in conditions, Savka I. Ya., Klyus I. S. (2015)
Вельгач А. В. - Неперервно-диференційовні розв'язки однієї граничної задачі для систем лінійних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу та їх властивості (2015)
Gerasimenko V. I. - New approach to derivation of quantum kinetic equations with initial correlations (2015)
Gumenchuk A. I. - Lateral continuity and orthogonally additive operators (2015)
Gupta P. - Index of pseudo-projectively symmetric semi-Riemannian manifolds (2015)
Дільний В. М. - Про одну реалізацію принципу невизначеності, Війчук Т. І. (2015)
Dmytryshyn R. I. - Some properties of branched continued fractions of special form (2015)
Kopach M. I. - Two-sided inequalities with nonmonotone sublinear operators, Obshta A. F., Shuvar B. A. (2015)
Krasniqi Xh. Z. - On a necessary condition for Lp(0-p-1)-convergence (upper boundedness) of trigonometric series (2015)
Неня О. І. - Про перманентність дискретної системи моделі хижак-жертва з немонотонною функцією впливу та нескінченним запізненням (2015)
Osypchuk M. M. - On some perturbations of a stable process and solutions of the Cauchy problem for a class of pseudo-differential equations (2015)
Pryimak H. M. - Homomorphisms and functional calculus in algebras of entire functions on Banach spaces (2015)
Troshki V. B. - A new criterion of testing hypothesis about the covariance function of the homogeneous and isotropic random field (2015)
Chupordia V. A. - On the structure of some minimax-antifinitary modules (2015)
Іваненко Ю. В. - Економічне визначення поняття "некомерційна організація" (2015)
Ларионова Н. И. - Институциональные аспекты государственного контроля эффективности развития инновационных кластеров, Напольских Д. Л., Ялялиева Т. В. (2015)
Никитин Ю. А. - Анализ и классификация моделей трансфера инновационных технологий, Рукас-Пасичнюк В. Г. (2015)
Wojtkiewicz A. - Internationalization and internalization theories as tools for assessing the effects of companies’ internationalization (2015)
Ivanova E. - The competitiveness of V-4 countries within the European Union, Kordos M., Habanik J. (2015)
Коваленко Ю. М. - Інституційний порядок фінансового сектору як системний компонент господарського порядку економіки (2015)
Kuznetsova N. V. - Comparative assessment of growth sustainability between China, Japan, Republic of Korea, and Taiwan: 2000 to 2010, Kuznetsova E. V. (2015)
Мікаелян С. Г. - Концептуальні орієнтири розвитку світового ринку високотехнологічної продукції (2015)
Fojtikova L. - Trade specialisation and diversification: the case of the European Union and BRICS, Vahalik B. (2015)
Холод Б. И. - Макроэкономические пропорции стран Вишеградской группы и Украины: компаративный аналіз, Задоя А. А. (2015)
Aitimov B. Zh. - Interaction of non-profit organizations with government bodies in the fight against corruption as a basis for citizens’ economic rights protection, Seriev B. A., Kopbasarova G. K. (2015)
Бурлака В. Г. - Економічне оцінювання прогнозів розвитку нафтового сектору України в умовах нестабільних світових цін на нафту (2015)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Концептуальний підхід до управління розвитком високотехнологічних галузевих кластерів в національному господарстві (2015)
Готра В. В. - Умови та напрямки вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України (2015)
Кушнерук А. С. - Основи організації корпоративних утворень у промисловості: сутність, принципи, форми (2015)
Мартиненко В. В. - Формування стратегічних пріоритетів зміцнення економічної безпеки національної економіки України (2015)
Орлов О. О. - Проблеми оцінювання ефективності впровадження нової техніки в машинобудуванні, Рясних Є. Г. (2015)
Петриченко П. А. - Розвиток споживчих мереж в індустрії туризму, Яроміч С. А. (2015)
Уажанов М. У. - Основные направления развития транспортно-логистической инфраструктуры Республики Казахстан (2015)
Берегова Г. М. - Стратегічне планування у виробничому менеджменті на підприємстві, Мілова Ю. Ю., Федотов К. В. (2015)
Гросул В. А. - Методичні підходи до комплексного оцінювання конкурентного потенціалу торговельного підприємства, Афанасьєва М. В. (2015)
Дивнич О. Д. - Інновації в рослинництві та джерела їх фінансування, Демиденко Л. М. (2015)
Карбовська Л. О. - Напрями вдосконалення методичних положень рейтингового оцінювання результатів діяльності ВНЗ України (2015)
Ковбатюк М. В. - Оцінювання ефективності заходів антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі, Шкляр В. В. (2015)
Марченко С. М. - Дослідження попиту та ефективність використання посівної техніки на сільськогосподарських підприємствах України (2015)
Piukovic Babickovic B. - Implementing process organization in Serbian water supply companies, Vojinovic Z., Harmath P. (2015)
Sarmento M. P. V. - Vertical separation and access pricing: effects on investment incentives (2015)
Хамитова А. А. - Совершенствование управления качеством услуг общественных организаций, финансируемых государством (на примере Казахстана) (2015)
Швец И. Ю. - Управление конкурентоспособностью объектов туристического рынка, Колпакова Г. М., Eвдокимова Ю. В. (2015)
Шостак І. В. - Оцінювання ефективності систем стимулювання праці персоналу та їх вплив на результативність діяльності торговельного підприємства (2015)
Januska M. - Risk management system development: the case of the University of West Bohemia in Pilsen, Spicar R. (2015)
Gromov Y. I. - Improving the tools for cost-benefit analysis and optimization planning of results in interaction of subjects within a region, Gerasimov A. N., Nineva E. N. (2015)
Носкова Е. В. - Методический подход к оценке ресурсного потенциала сферы оптовой торговли региона, Романова И. М. (2015)
Фролова Е. В. - Направления и механизмы развития туристической привлекательности территории, Кабанова Е. Е. (2015)
Bogoslavska A. V. - Special features of land development projects in conservation areas (2015)
Kasianenko T. V. - Grounding the approaches to estimation of ecologically oriented innovative development, Nagornyi Y. I. (2015)
Романчук С. В. - Методичні підходи до оцінювання еколого-економічної ефективності переробки відходів (2015)
Альжанова Н. Ш. - Проблемы неформальной занятости населения моногородов Казахстана в условиях глобализации, Нуржаубаева Р. Д. (2015)
Belokobylsky S. V. - HR provision for social responsibility management, Mamaev L. A., Necel A. V. (2015)
Виценец Т. Н. - Механизм регулирования миграционных процес сов (2015)
Honcharova S. Y. - Forced labor migration: current challenges for the state and the ways of their solution, Sotnikova Y. V. (2015)
Гринкевич С. С. - Системна трансформація використання трудового потенціалу країни, Васильців Т. Г. (2015)
Karpova A. A. - The influence of demographic transition as a consequence of qualitative transformations in world economy on economic growth, Zemskova O. M., Litvinova T. N. (2015)
Комар В. Ю. - Концептуальні засади побудови моделей творчого самоуправління підготовкою студента (2015)
Mokhlis S. - Influences on malaysian business students’ retailing career preferences (2015)
Рекун Г. П. - Діагностика навчальної мотивації студентів ВНЗ, Прус Ю. І. (2015)
Rozborilova D. - Investments in education as an instrument for alleviating income inequality, Piovarciova V., Martincova M. (2015)
Сукач О. О. - Удосконалення оцінювання ефективності праці на промислових підприємствах (2015)
Якимчук С. В. - Оценка эффективности функционирования системы социальной защиты населения в РФ, Никулина Т. В. (2015)
Sikhimbayeva D. R. - Rent component of taxes and payments for subsoil use, Igilik B. T. (2015)
Тисячна Ю. С. - Комплексна технологія бенчмаркінгу як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку, Азізова К. М., Рац О. М. (2015)
Skrypnyk M. I. - Compliance of managerial accounting in the context of information technology use, Matiukha M. M. (2015)
Аймурзина Б. Т. - Рынок труда как объект прогнозирования: зарубежный опыт и возможности его применения в Казахстане, Садвакасова К. Ж. (2015)
Дьомкіна О. В. - Ризики при інвестиціях у розвиток персоналу сфери інформаційних технологій (2015)
Kiba-Janiak M. - The multiple correspondence analysis of customer preferences at m-commerce market, Cheba K., Kolakowski T. (2015)
Kunesova H. - Development of B2C e-commerce in Czech Republic after 1990, Micik M. (2015)
Lytvyn A. V. - Applying support vector machines to financial crisis forecasting in Ukrainian insurance companies (2015)
Полуектова Н. Р. - Оцінювання ефективності використання інформаційних систем підприємств на основі аналізу стохастичної границі, Шагарова В. М. (2015)
Raneta L. - Applying cluster analysis to studying commercial diplomacy of Ukraine, Kunychka M. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Айнабек К. - Критериальный подход к оценке эффективности менеджмента сферы услуг, Жумабекова М. (2015)
Вахович І. М. - Концептуальні засади розвитку теорії "людського капіталу", Потьомкіна О. В., Олександренко І. В. (2015)
Джаналеева А. А. - Теория издержек и инвестиционная деятельность индивидуального предпринимателя, Хамзин Е. Ж. (2015)
Лещук В. П. - Умови переходу на процесне управління промисловими підприємствами в новій економіці (2015)
Літвінов О. С. - Ефективність відтворення нематеріальних ресурсів підприємства (2015)
Олійник Є. В. - Управління основними засобами підприємства через призму класичних та сучасних теорій (2015)
Тимощенко К. С. - Функціонально-орієнтований підхід до забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємництва (2015)
Bayar Y. - Impact of economic freedom, political stability and economic growth in the USA on emerging Asian economies, Aytemiz L. (2015)
Кузнецова Н. В. - Кластерный анализ стран Азиатско-Тихоокеанского региона (2015)
Шведун В. О. - Досвід країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю (2015)
Abdrakhmanova A. Zh. - The research on key competitiveness factors of the economy and agricultural export of Kazakhstan, Kuvatov M. R. (2015)
Altynbassov B. - Bologna process in Kazakhstan: economic and legal aspects, Saimova S., Tassova A. (2015)
Aftandilyants V. Y. - Management consulting for public sector (2015)
Готра В. В. - Сучасний стан, фактори забезпечення та напрями активізації інвестиційної діяльності у сфері сільського господарства (2015)
Губарєва І. О. - Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки національної економіки (2015)
Danisauskas G. - The role of public policy in taxation: the case study of court ruling on the taxation of illegally produced product (2015)
Lontsikh N. P. - Supply chain management: methods and tools for food production safety and risks minimization, Baiborodin B. A. (2015)
Soloviova N. I. - Improvement of state strategic planning based on new regulatory policy, Fediaieva M. S. (2015)
Stradinya S. A. - Clustering as a factor of innovative development (2015)
Чубукова О. Ю. - Аналіз основних тенденцій формування і напрямів розвитку інноваційної інфраструктури України (2015)
Shevchenko H. M. - Ensuring state economic security in the area of taxation: agent-based and subject-based legal approaches, Reznik O. M. (2015)
Illiashenko S. M. - Knowledge management as a basis for company’s innovative development, Shipulina Y. S., Illiashenko N. S. (2015)
Kim R. B. - Effects of brand experience on brand trust, brand satisfaction & brand loyalty: building SPA brands in South Korea, Yoon D. H., Yan C. (2015)
Mitreva E. - Approaches to business processes improvement in a graphic production company, Taskov N., Angeleski M. (2015)
Palyvoda O. M. - Enterprise clusters in the environment of poor economic confidence (2015)
Струтинська І. В. - Проблема визначення класу логістичного центру на вітчизняному ринку логістичної нерухомості (2015)
Герасимов А. Н. - Совершенствование системы управления экономикой макрорегиона, Громов Е. И., Пшеничный П. П. (2015)
Гладилин А. В. - Организационно-экономический механизм развития совместного предпринимательства в традиционно аграрном регионе, Есаулко А. Н., Молчаненко С. А. (2015)
Конурбаева Ж. Т. - Алгоритм формирования потенциала конкурентоспособности машиностроения в региональной экономике, Рахимбердинова М. У., Мадиярова Э. С. (2015)
Крисак А. І. - Сценарій оцінювання ефективності регулювання земельних відносин в умовах сталого розвитку (2015)
Мостенська Т. Л. - Екологічний та природно-кліматичний ризики у системі забезпечення продовольчої безпеки країни, Скопенко Н. С., Білан Ю. В. (2015)
Gress M. - Population dynamics in Central and Eastern Europe in the first decade of the 21st century, Kunychka M., Raneta L. (2015)
Ivanickova M. - Intercultural differences in the Visegrad group: the Hofstede model application, Mihalcova B., Pruzinsky M. (2015)
Macura R. - The entrepreneurial desirability within students’ intentions: Bosnia and Herzegovina case study, Konda I., Koncar M. (2015)
Паникарова С. В. - Факторы эффективности образовательных программ по предпринимательству, Иванова А. В., Уильямс Д. (2015)
Simic Antonijevic D. - Corporate social responsibility and consumer protection in the Republic of Serbia, Vojnovic B., Grujic D. (2015)
Andekina R. - Financial stability of banking system: Kazakhstan case study, Aimagambetova A. (2015)
Барановський О. І. - Діяльність небанківських фінансових установ за обставин непереборної сили, Левченко В. П., Поліщук Є. А. (2015)
Власенко О. О. - Основні тенденції та перспективи розвитку ринку депозитів в Україні (2015)
Князь С. В. - Сучасний стан та проблеми функціонування ринку деривативів в Україні, Лучко Г. Й. (2015)
Ластовецька Р. О. - Взаємовплив обсягу неофіційних грошових переказів та рівня доларизації економіки України (2015)
Мацелюх Н. П. - Структурування та ціноутворення на ринку цінних паперів (2015)
Kalibayev M. K. - Audit of accounts receivable as an essential element of organization management (2015)
Kassymbekova G. R. - Organization of equity accounting in second-tier banks of Kazakhstan and its control (2015)
Попова Л. В. - Учетно-аналитическое обеспечение бюджетной поддержки сельского хозяйства, Маслова И. А., Маслов Б. Г. (2015)
Мартиненко В. В. - Макроекономічний аналіз впливу соціально-економічного розвитку на рівень економічної безпеки України (2015)
Antoniuk O. P. - Studying the interrelationship of key macroeconomic indicators of Ukraine through simultaneous equations, Korkhin A. S. (2015)
Колосок А. М. - Електронне урядування – шлях до формування соціально відповідальної держави (2015)
Мальований М. І. - Вплив витрат системи соціального захисту на економічний розвиток: економіко-статистичний аналіз у країнах ОЕСР, Гузар Б. С., Власюк С. А. (2015)
Мельник Г. В. - Моделювання логістичних бізнес-процесів з використанням розфарбованих мереж Петрі, Скіцько В. І. (2015)
Оліскевич М. О. - Структурна коінтеграційна модель українського ринку праці, Козицький В. А. (2015)
Самигулина Г. А. - Интеллектуальное компонентно-ориентированное программное обеспечение для оценки производственных рисков, Самигулина З. И. (2015)
Спасская Н. В. - Прогнозирование средней доходности на рынке инвестирования средств пенсионных накоплений в Российской Федерации на 2015 год, Стеценко А. В., Такмакова Е. В. (2015)
Strelchenko I. I. - Modelling an effective sales strategy for enterprises selling products at the domestic market and abroad (2015)
Відомості про авторів (2015)
Куцова В. З. - Закономерности формирования структуры чугуна 28Х32Н3Ф, Ковзель М. А., Гребенева А. В., Черноиваненко А. А. (2009)
ВоробьевГ. М. - Повышение износостойкости стальных поверхностей путем лазерной обработки (2009)
Бобырь С. В. - Применение новых марганцовистых чугунов для изготовления деталей промышленного оборудования, Большаков В. И. (2009)
Волчук В. Н. - Применение вейвлет-анализа для оценки зеренной структуры металлов (2009)
Бобырь С. В. - Особенности формирования первичной структуры в износостойких сплавах на основе систем Fе–C–Mn и Fe–C–Mn–Cr, Левченко Г. В., Нестеренко А. М., Плюта В. Л. (2009)
Ковальчук А. Н. - Установление связи между характером структуры, твердостью и износостойкостью сталей, предназначенных для эксплуатации в условиях абразивного износа, Глушкова Д. Б., Тарабанова В. П., Нестеренко Е. А., Лахматов С. В. (2009)
Вакуленко І. О. - Структура вуглецевої сталі для виготовлення залізничних коліс і рейок, Чайковський О. О. (2009)
Ковальчук А. Н. - Анализ условий работы и выбор материала для днищ скребковых конвейеров, Глушкова Д. Б., Тарабанова В. П., Нестеренко Е. А., Лахматов С. В. (2009)
Рыжков Ю. В. - Определение оптимальных параметров покрытия для деталей объемного гидропривода методом теории планирования эксперимента (2009)
Вакуленко И. А. - О причинах хрупкого разрушения обода железнодорожных колёс, Перков О. Н., Чайковский О. А. (2009)
Дергач Т. О. - Дослідження структури і властивостей труб, виготовлених з безперервно литої недеформованої трубної заготівки з корозійно тривкої сталі (2009)
Реферати (2009)
Шаповалова О. М. - Влияние химического состава на механические свойства титанового сплава ВТ6, Маркова И. А., Ивченко Т. И. (2010)
Большаков В. И. - Сравнительные исследования износостойких материалов для плазменного напыления, Харченко В. И., Вашкевич Ф. Ф., Спильник А. Я., Журавель В. И., Загородний А. Б., Любушкин В. И., Замковой В. Е., Милосердов А. Б., Евтерев Ю. Н. (2010)
Борисенко А. Ю. - Зависимость механических свойств проволоки из высокоуглеродистой стали от морфологии верхнего бейнита (2010)
Федоркова Н. Н. - Влияние микродобавок титана на процессы структурообразования в литой стали 23Г2А после внепечной обработки различными титансодержащими добавками (2010)
Петров С. С. - Особенности раздельного механизма эвтектического превращения в заэвтектическом силумине, Ключник Д. М., Пригунова А. Г. (2010)
Скобло Т. С. - Об особенностях формирования графита, Бурцев С. А., Александрова Н. М. (2010)
Скобло Т. С. - Влияние добавок меди на структуру и свойства высокохромистых чугунов, Власовец В. М., Клочко О. Ю., Попов С. Н., Погорелов В. Я., Чебаненко Ю. Б. (2010)
Амбражей М. Ю. - Исследование структурообразования в малокремнистой стали типа 20Г2, Клименко А. П. (2010)
Реферати (2010)
Внуков А. А. - Особенности морфологии поверхности частиц медных электролитических порошков, Чигиринец Е. Э., Рослик И. Г. (2010)
Денисенко О. І. - Дисипативні структури при інжекційному синтезі композитного шару тонких стрічкових електродів (2010)
Глушкова Д. Б. - Выбор оптимальных параметров нанесения ионно-плазменного покрытия на детали объемного гидропривода, Тарабанова В. П., Нестеренко Е. А. (2010)
Глушкова Д. Б. - Повышение долговечности деталей скребкового конвейера, Тарабанова В. П., Нестеренко Е. А. (2010)
Бережный С. П. - Исследование микроструктуры слитков ферротитана электрошлаковой выплавки, Капустян А. Е. (2010)
Коваленко Т. А. - Формирование стабильной субмикрокристаллической структуры в титане, Овчинников А. В. (2010)
Кононенко Ю. И. - Расчётные методы оценки скорости продольного роста перлита в эвтектоидной стали, Ольшанецкий В. Е. (2010)
Рыжков Ю. В. - Исследование влияния нанослойного Ti–Cr–N покрытия на долговечность деталей объемных гидроприводов (2010)
Демченко Е. И. - Исследование влияния углеродных нанотрубок на структуру и свойства спеченного алюминия, Стовпченко А. П., Буренко А. А. (2010)
Быков И. О. - Исследование влияния режимов спекания на структуры и свойства изделий на основе гидрированного титана, Овчинников А. В. (2010)
Борисенко А. Ю. - Схемы и механизмы формирования феррито-перлитной структуры колесных сталей после кристаллизации, термической обработки и горячей пластической деформации, Кононенко А. А., Бабаченко А. И., Яценко А. И., Чухлеб В. Л., Ткач В. Н., Тараненко А. А., Кузьмичев Е. М., Сухомлин В. И. (2010)
Власовец В. М. - Влияние температуры отжига на состав и количество карбидной фазы в доэвтектоидной стали типа 60Х2Н4ГМФ (2010)
Реферати (2010)
Содержание (2015)
Богданов В. Л. - Пространственные задачи механики разрушения материалов при действии направленных вдоль трещин усилий (обзор), Гузь А. Н., Назаренко В. М. (2015)
Быстров В. М. - Численное исследование краевого эффекта в слоистом композитном материале при сжатии слоев наполнителя, Декрет В. А., Зеленский В. С. (2015)
Киричок И. Ф. - Резонансные осесимметричные колебания и виброразогрев вязкоупругой цилиндрической оболочки с пьезослоями при электромеханическом возбуждении (2015)
Карлаш В. Л. - Вынужденные колебания пьезокерамической цилиндрической оболочки с продольным вырезом (2015)
Луговой П. З. - Влияние упругого основания на дисперсию гармонических волн в продольно подкрепленных цилиндрических оболочках, Прокопенко Н. Я. (2015)
Аббасов Э. М. - О распределении контактного давления между внутренней поверхностью уплотнителя и стенкой цилиндра, Рустамова К. О. (2015)
Ларин В. Б. - О повышении качества отслеживания летательным аппаратом программной траектории, Туник А. А. (2015)
Вдовиченко В. І. - Міжмедикаментозна конкуренція як одна з причин неефективності та побічної дії, Кульчицький В. В. (2015)
Ворожбит О. Б. - Базові схеми та нові підходи до терапії автоімунного гепатиту, Грицко Р. Ю., Герасун О. Б. (2015)
Кондратюк Е. А. - Влияние пробиотикотерапии и гепатопротекции на уровни провоспалительных цитокинов и эндотоксемии у больных сахарным диабетом 2 типа и неалкогольной жировой болезнью печени, Боднар П. Н., Лисяный Н. И., Бельская Л. Н. (2015)
Мороз Л. В. - Морфологічні особливості ураження печінки у ВІЛ-інфікованих хворих, Андросова О. С., Антоняк С. М. (2015)
Совірда О. С. - Вплив гепа-мерцу на вміст аденозиндифосфату в еритроцитах крові хворих на гострий гепатит В тяжкого перебігу, Герасименко О. А., Козішкурт О. В., Ашаніна І. В., Ковальська Г. Ф., Федоренко Т. В. (2015)
Козько В. Н. - Прогнозирование эффективности и выбор тактики противовирусной терапии у больных хроническим гепатитом С, Бондарь А. Е., Соломенник А. О., Анцыферова Н. В., Амелина Л. М., Пеньков Д. Б. (2015)
Федорченко С. В. - Тенофовир эффективен при развитии резистентности НВV к интерферону/ пегинтерферону у пациентов с хроническим HBeAg-негативным гепатитом В, Мартынович Т. Л., Ляшок О. В., Клименко Ж. Б., Янченко В. И., Резник В. А. (2015)
Палагін В. В. - Синтез алгоритмів розрізнення шумових сигналів при прийомі даних на фоні асиметричних негаусових завад, Палагіна О. А., Зорін О. С. (2015)
Bazilo K. V. - The research of piezoelectric electrodes for vibroacoustic interference therapy, Petrishchev O. N., Bondarenko Yu. Yu., Kunytska L. G., Medianik V. V. (2015)
Chichuzhko M. V. - Sign model of qualitative assessment of modern basic components of wireless devices for reception and transmission of signals (2015)
Бондаренко М. О. - Дослідження механічних характеристик елементів приладів точного приладобудування методом атомно-силової мікроскопії (2015)
Филимонов С. А. - Универсальное точное позиционное устройство пьезокерамических сканеров для сканирующих зондовых микроскопов (2015)
Лазарєв О. О. - Математична модель схемотехнічного L-негатрона, Філинюк М. А., Ліщинська Л. Б., Бондарюк Д. В. (2015)
Палагин В. В. - Полиномиальные алгоритмы обнаружения радиосигналов на фоне негауссовских помех, оптимальных по асимптотически нормальному критерию качества типа Неймана-Пирсона (2015)
Головня Б. П. - Метод знаходження чисельного розв’язку двовимірної оберненої задачі теплопровідності, Хайдуров В. В. (2015)
Саух В. М. - Сервіс-орієнтована модель електронно-бібліотечної системи ЧДТУ на базі хмарних обчислень, Фесенко Т. В. (2015)
Тарандушка Л. А. - Математична модель вибору форми організації виробництва для якісного виконання послуг на станції технічного обслуговування, Тарандушка І. П. (2015)
Plakasova Zh. M. - Modern aspects and prospects of the development of cloud technologies in Ukraine, Metelap V. V., Kataieva Y. Jе. (2015)
Антіпова Н. А. - Підсистема планування автоматизованої системи управління фармацевтичним виробництвом (2015)
Тригуб О. А. - Моделювання потоків відпрацьованих газів в автомобільних глушниках (2015)
Некоз О. І. - Обґрунтування шляхів зменшення нагріву фаршу при його подрібненні в емульситаторі, Батраченко О. В., Мирошніченко К. А. (2015)
Рудницький В. М. - Групи релятивності булевих функцій в шифрувальних пристроях, Бурмістров С. В., Шемшур О. С., Тихоненко А. М. (2015)
Стеблянко П. А. - Определение нестационарного термонапряженного состояния в растущей по известному закону цилиндрической трубе, Демичев К. Э. (2015)
Коваленко О. О. - Розробка математичної моделі цифрового газового дозатора системи газоподачі ДВЗ, Петренко В. Г., Соломаха А. С., Селенков В. М. (2015)
Масри М. М. - Вычислительные методы идентификации нелинейных систем в виде полиномов Вольтерра (2015)
Осипенко В. І. - Орбітально-роликова гідромашина з передачею обертального моменту тертям кочення, Коротун С. В., Циба О. А. (2015)
Рудковський О. В. - Теоретичні положення оцінювання життєвого циклу модернізації тепловоза (2015)
Пірковіч К. А. - Хімічний склад предметів сервірування столу зі срібла, Черняк Л. В. (2015)
Андрієвська Л. В. - Поліпшення властивостей паперу для виробів санітарно-гігієнічного призначення, Глушкова Т. Г., Коптюх Л. А., Мостика К. В. (2015)
Ящук Л. Б. - Поводження з твердими полімерними відходами в Черкаській області (2015)
Титул, зміст (2012)
Пташник Б. Й. - Задача Діріхле–Неймана для системи рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами, Репетило С. М. (2012)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для рівняння з оператором диференціювання z∂/∂z у комплексній області, Страп Н. І., Волянська І. І. (2012)
Дерев’янко Т. О. - Задача з рухомими межами для виродженої гіперболічної системи квазілінійних рівнянь, Кирилич В. М., Пелюшкевич О. В. (2012)
Чернега І. В. - Симетричні аналітичні функції на просторі ℓp (2012)
Джалюк Н. С. - Розв’язки матричного діофантового поліноміального рівняння, Петричкович В. М. (2012)
Шаваровський Б. З. - Канонічна форма пари матриць, одна з яких має всі попарно взаємно прості елементарні дільники степеня не вище два (2012)
Забавський Б. В. - Слабка глобальна розмірність скінченних гомоморфних образів комутативної області Безу, Білявська С. І. (2012)
Зеліско Г. В. - Головні плоскі ідеали кільця матриць над комутативною областю елементарних дільників (2012)
Романів О. М. - Елементарна редукція матриць над кільцями Безу n-раз стабільного рангу 1 (2012)
Гаталевич А. І. - Редукція матриць третього порядку над кільцем Безу стабільного рангу 2 (2012)
Сорокін О. С. - Стабільний ранг узагальнено адекватного кільця (2012)
Бридун В. Л. - Монада ймовірнісних мір у категорії неархімедових грубих просторів, Зарічний М. М. (2012)
Холявка Я. М. - Сумiснi наближення значень двох елiптичних функцiй Якобi (2012)
Мельник І. О. - Диференціально-мультиплікаційні модулі та їх диференціально-первинний спектр, Комарницький М. Я. (2012)
Пукальський І. Д. - Нелокальна параболічна крайова задача та задача оптимального керування для лінійних рівнянь з виродженням (2012)
Кіт Г. С. - Задача стаціонарної теплопровідності для кусково-однорідного простору за тепловиділення у круговій області, Андрійчук Р. М. (2012)
Демидюк М. В. - Задачі математичного моделювання ходи людини з урахуванням біомеханічних експериментальних даних, Литвин Б. А. (2012)
Попович В. С. - Метод лінеаризувальних параметрів у задачі термопружності тонкої термочутливої шайби, Янішевський В. В. (2012)
П’янило Я. Д. - Дослідження перехідних часів та узгодженості крайових умов за нестаціонарного руху газу в трубопроводі, Лопух Н. Б. (2012)
Николишин Т. М. - Ортотропна пружно-пластична замкнута циліндрична оболонка з двома поперечними поверхневими тріщинами (2012)
Шевчук В. А. - Визначення залишкових напружень в циліндрі з тонким багатошаровим покривом (2012)
Калиняк Б. М. - Зведення задачі пружності для неоднорідної прямокутної області до інтегро-диференціальних рівнянь (2012)
Лесик О. Ф. - Вплив трансверсального стиснення на спектр поздовжніх власних частот пластин-смуг, Марчук М. В., Пакош В. С. (2012)
Вагін П. П. - Про вільні коливання оболонок, податливих на зсув та стиснення, Шот І. Я. (2012)
Слободенюк Т. І. - Пружні хвильові поля у тривимірній матриці із об’ємним включенням (2012)
Твардовська С. Р. - Взаємодія поперечної і поздовжньої механоелектромагнетних хвиль у пористому середовищі у зовнішньому електричному полі (2012)
Ревенко В. П. - Визначення тривимірного напруженого стану квадратної призми, ослабленої круговим отвором, під дією одновісного розтягу (2012)
Власій О. О. - Апроксимація розв’язків узагальнених коректних диференціальних систем, Тацій Р. М. (2012)
Яртемик В. В. - Вплив контуру глибини ненаскрізної тріщини на напружений стан пружно-пластичної ортотропної оболонки (2012)
Янiшевський В. С. - Про один спосiб розв’язання рiвняння цiни опцiону в моделi Гестона, Фещур Р. В. (2012)
Антонець В. Ф. - Психологічні аспекти підготовки волейболістів (2015)
Балендр А. В. - Особливості підготовки прикордонників країн Європейського Союзу з питань ідентифікації жертвторгівлі людьми, Ваколюк Т. В., Войтюк О. А. (2015)
Білявець С. Я. - Сучасні вимоги до професійної культури військовослужбовців за контрактом в державній прикордонній службі України (2015)
Бунєєв Т. В. - Особливості педагогічного спілкування між викладачем та курсантом під час вивчення тактики прикордонної служби (2015)
Вовк Н. П. - Моральне самоудосконалення особистості фахівця служби цивільного захисту шляхом розвитку рефлексивних умінь під час навчання у ВНЗ ДСНС України, Кришталь Т. М. (2015)
Гнидюк О. П. - Зміст і програма підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників готовності до фізичного самовдосконалення на формувальному етапі педагогічного експерименту (2015)
Гомонюк О. М. - Підготовка майбутніх педагогів природничих дисциплін до профілактичної роботи з підлітками у позааудиторний час (2015)
Діденко О. В. - Науковий апарат педагогічного дослідження: рекомендації здобувачам наукового ступеня (2015)
Катковський А. В. - Використання інформаційних технологій у процесі вивчення дисципліни "цивільний захист" (2015)
Матвійчук В. П. - Структура та зміст практичного заняття з кінологічної дисципліни з майбутніми офіцерами-прикордонниками (2015)
Машталер А. М. - Модель розвитку професійної компетентності офіцерів-прикордонників у системі підвищення кваліфікації (2015)
Мішенюк Р. М. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку професійної компетентності у майбутніх магістрів управління органами охорони державного кордону в процесі фахової підготовки (2015)
Павлюк Є. О. - Реалізація педагогічних умов системи професійного становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки (2015)
Ратич Б. Я. - Історична ретроспектива поглядів на роль лідерів у військовому колективі (2015)
Ринденко Н. М. - Досвід підготовки персоналу прикордонної варти республіки Польща до професійної іншомовної комунікації (2015)
Родіков В. Г. - Критерії, показники і рівні розвиненості професійної компетентності саперів (2015)
Серховець С. В. - Теоретичне обґрунтування авторської програми підготовки майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності (2015)
Сінкевич С. В. - Взаємне відвідування занять як форма додаткової підготовки викладачів військово-спеціальних дисциплін до професійної діяльності (2015)
Тогочинський О. М. - Обґрунтування педагогічних умов формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів органів внутрішніх справ (2015)
Торічний О. В. - Особливості розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-магістрів під час навчання в умовах особливого періоду (2015)
Тракалюк О. Л. - Критерії та показники оцінювання розвиненості фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних Сил України (2015)
Третько В. В. - Формування професійної компетентності фахівців міжнародних відносин: досвід Австралії (2015)
Чудик А. В. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу і курсантам щодо підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу у процесі оперативно-службової діяльності (2015)
Шалигіна Н. П. - Брифінг як основний вид службово-ділової взаємодії під час проведення міжнародних миротворчих операцій (2015)
Ягупов В. В. - Методика формування фахової компетентності майбутніх техніків-електриків сільського господарства, Костюк Д. А. (2015)
Алещенко В. І. - Психолого-педагогічний зміст процесу формування авторитету офіцерів ЗбройниХ Сил України (2015)
Бабелюк О. В. - Дослідження методичного компоненту як психологічної умови розвитку професійної діяльності викладачів ВНЗ, Данищук С. С. (2015)
Голярдик Н. А. - Психологічний зміст діяльності кураторів щодо запобігання та подолання негативної конкуренції серед студентів вищих навчальних закладів (2015)
Гоцуляк Н. Є. - Психологічна травма: аналіз та шляхи її подолання (2015)
Діденко О. В. - Урахування особливостей взаємовідносин у психологічній роботі з сім’ями співробітників правоохоронних органів (2015)
Єрьоменко Д. Ю. - Сутність та зміст психологічної стійкості прикордонників та її структурні компоненти (2015)
Журавльов В. В. - Психологічні аспекти професіоналізму керівників органів охорони державного кордону (2015)
Каменюк Ю. В. - Соціально-психологічні аспекти військово-патріотичного виховання майбутніх офіцерів (2015)
Краснокутський М. І. - Самооцінка як складова психологічної надійності спортсменів пожежно-прикладного спорту (2015)
Мельник Я. I. - Рeзультaти пcиxoпрoфiлaктики дeвiaнтнoї пoвeдiнки вiйcькoвocлужбoвця (2015)
Приходько І. І. Мацегора Я. В. - Типізація адаптаційних ресурсів особистості у військовослужбовців, які приймали участь у проведенні антитерористичної операції, Пенькова Н. Є. (2015)
Самохвалов О. Б. - Темперамент у копінг-стратегіях поведінки прикордонників, Ковальська І. Е. (2015)
Сахнік О. В. - Психологічне супроводження професійної діяльності працівників Державної пенітенціарної служби України як ефективний засіб забезпечення їх особистої безпеки та надійності (2015)
Філіппов М. О. - Щодо питання формування у офіцерів-прикордонників системокомплексу психотехнологій детекції недостовірної інформації, наданої правопорушниками на державному кордоні України (2015)
Шевчишена О. В. - Позитивне мислення та емоційна саморегуляція у професійній діяльності педагога (2015)
Юр’єва Н. В. - Дієвість набутої системи стресостійкості військовослужбовців підрозділів з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2014)
Дмитришин М. І. - Інтерполяційні шкали апроксимаційних просторів, асоційованих з позитивними операторами (2014)
Антонова Т. М. - Деякі достатні умови збіжності та абсолютної стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів з дійсними елементами, Гладун В. Р. (2014)
Перегуда Ю. М. - Про частково впорядковані множини з максимальними 1-стабільними підмножинами (2014)
Щедрик В. П. - Найбільші спільні дільники та найменші спільні кратні матриць над комутативними областями Безу (2014)
Попович Р. Б. - Скінченні поля за збігу характеристики основного поля та степеня розширення (2014)
Гаталевич А. І. - Кільця Безу з дільниками нуля в радикалі Джекобсона (2014)
Кузніцька Б. М. - Кільця роздільного рангу 1, Домша О. В. (2014)
Саган А. В. - Напівспадкові квазі-евклідові кільця (2014)
Пігура О. В. - Комутативні кільця Безу, в яких нуль є адекватним елементом, напіврегулярні (2014)
Барабаш Г. М. - Наближення періодів та значень двох елiптичних функцiй Якобi, Холявка Я. М. (2014)
Бігун Р. Р. - Числовий метод мінорантного типу відшукання екстремуму довільних логарифмічно опуклих функцій двох дійсних змінних, Цегелик Г. Г. (2014)
Ракоча І. І. - Математичне моделювання та визначення термопружного стану двоскладового термочутливого циліндра за складного нагрівання, Попович В. С. (2014)
Процюк Б. В. - Визначення термопружного стану кусково-неоднорідної термочутливої кулі, Синюта В. М. (2014)
Николишин М. М. - Оптимізація звукопоглинальних властивостей шаруватих пластин з додатковими масами, Дівеєв Б. М., Смольський А. Г. (2014)
Ясінський А. В. - Оптимізація нестаціонарних температурних напружень у заданому перерізі півпростору, що перебуває у стані плоскої деформації, Єрохова О. В. (2014)
Кравчишин О. З. - Взаємодія гармонічної пружної SH-хвилі нормального падіння із неоднорідно деформованим плоским шаром, Чекурін В. Ф. (2014)
Артемюк В. Ю. - Визначення температурного поля, що забезпечує нульові радіальні напруження у неоднорідній порожнистій кулі, Калиняк Б. М. (2014)
Махоркін М. І. - Визначення стаціонарного теплового стану багатоклинової системи (2014)
Демидюк М. В. - Математичне моделювання ходи людини з екзоскелетоном, Литвин Б. А. (2014)
Ревенко В. П. - Розв’язання тривимірної крайової задачі теорії пружності для тіла обертання (2014)
Білущак Ю. І. - Математична модель невзаємодійних потоків для опису процесів масопереносу двома шляхами за каскадного розпаду частинок, Гончарук В. Є., Чернуха О. Ю. (2014)
Давидок А. Є. - Моделювання і дослідження парного взаємовпливу шаруватих включень на потік маси у випадково неоднорідній смузі за бета-розподілу фаз (2014)
Колодяжний В. М. - Стаціонарні стохастичні поля на площині та алгоритми їх генерації, Мазманішвілі О. С. (2014)
Литвинова Ю. С. - Применение R-функций в моделировании строительных конструкций, Максименко-Шейко К. В., Шейко Т. И. (2014)
Горячко Т. В. - Вільні коливання шаруватих циліндричних панелей за динамічного нелінійного деформування, Марчук М. В., Пакош В. С. (2014)
Лесик О. Ф. - Температурні напруження в рівномірно нагрітій композитній пластині-смузі з урахуванням податливості до трансверсального стиснення (2014)
Піскозуб Л. Г. - Вплив тертя на гістерезис за циклічного навантаження поздовжнім зсувом масиву з міжфазною тріщиною, Сулим Г. Т., Пастернак Я. М. (2014)
Ваврух М. - Поперечний перерiз фотойонiзацiї вiд’ємних йонiв водню, Стельмах О. (2012)
Русов В. - Критерiй хвильового ядерного горiння для уран-плутонiєвого середовища i теплового спектру нейтронiв ВВР, Тарасов В., Чернеженко С., Какаєв А., Молчинниколов П., Гречан Е., Беспалько В. (2012)
Sharf I. - New mechanism of hadron inelastic scattering cross-section behavior in φ3 field theory, Sokhrannyi G., Rusov V. (2012)
Бондаренко О. - Термоелектричнi властивостi твердих розчинiв PbTe-Sb₂Te₃, Водорiз О., Рогачова О. (2012)
Бурик I. - Електрофiзичнi властивостi гетерогенних плiвок тугоплавких металiв, Кiлиб О., Бiбик В. (2012)
Ваврух М. - Електрон-плазмонний пiдхiд в теорiї металiв, Якiбчук П., Тишко Н. (2012)
Мартинова К. - Теплопровiднiсть напiвпровiдникових твердих розчинiв PbTe-PbSe, Водорiз О., Рогачова О. (2012)
Мартинова К. - Електроннi властивостi твердих розчинiв PbTe-PbSe, Водорiз О., Рогачова О. (2012)
Ольховська С. - Гальваномагнiтнi властивостi плiвок PbSe з домiшкою хлору, Рогачова О. (2012)
Антонюк В. - Вплив контактiв на фотоелектричнi та люмiнесцентнi властивостi чистих i з домiшкою мiдi кристалiв CdJ₂, Стецик Н., Рудка М. (2012)
Довгий Я. - Урахування гiротропiї в задачi формування оптичних солiтонiв у кристалах силенiтiв (2012)
Сиротюк С. - Розрахунок енергетичних параметрiв остовно-валентної люмiнесценцiї кристала CsBr, Волошиновський А., Чорнодольський Я., Стриганюк Г., Родний П. (2012)
Шопа Я. - Оптична анiзотропiя активованих марганцем кристалiв Sr-Ga-Ge-O--, Фтомин Н. (2012)
Болеста I. - Фрактальна структура ультратонких плiвок срiбла, Кушнiр О., Кулик Б., Гаврилюх В. (2012)
Вiстовський В. - Релаксацiя електронних збуджень у наночастинках LaPO₄-Eu i LaPO₄-Pr, Малий Т., Волошиновський А., Гектiн О., Шаповал О., Заїченко О., Мiтiна Н. (2012)
Демкiв Т. - Люмiнесцентнi характеристики нанокристалiв CsPbCl₃, вкраплених у дiелектричну матрицю СsCl (2012)
Кондович C. - Iндукованi напругою процеси перемикання у синтетичному мультифероїку з антиферомагнiтним упорядкуванням, Гомонай О. (2012)
Парафiло А. - Особливостi температурної залежностi критичного струму у S-QD-S контактi (2012)
Князєв Р. - Фокусування електронних згусткiв кiльватерними полями, що збуджуються електронним згустком в плазмово–дiелектричному хвилеводi, Сотнiков Г. (2012)
Мiсiрук I. - Оптимiзацiя iонно-променевої системи для нанорозмiрної обробки поверхнi твердого тiла, Гiрка О., Середа К., Бiзюков О. (2012)
Ваврух М. - Дiагностика вироджених карликiв у подвiйних зоряних системах, Смеречинський С., Шабат Б. (2012)
Ваврух М. - Екзопланетнi системи i закон Тiцiуса-Боде, Тишко Н., Прунчак I. (2012)
Ковальчук М. - Аналiз довготної синхронностi плямотворчої дiяльностi Сонця, Гiрняк М. (2012)
Ковальчук М. - Дiагностика сонячної атмосфери методом мультиплетних лiнiй, Рикалюк Р., Гiрняк М. (2012)
Melekh B. - Review of nebular astrophysics (2012)
Пам’ятi Романа Васильовича Луцiва (2012)
Ваврух М. - Електрон–ядерна модель при "карликових” густинах. Базисний пiдхiд, Тишко Н., Смеречинський С. (2013)
Стельмах О. - Поперечнi перерiзи фотойонiзацiї атомiв водню у фотосферi Cонця (2013)
Ваврух М. - Врахування кореляцiйних ефектiв у мiкроскопiчнiй теорiї металiв, Якiбчук П., Смеречинський С., Тишко Н. (2013)
Дорошенко Г. - Теплоємнiсть твердих розчинiв Bi₁˗Sb при високих температурах, Могiлiна Д., Рогачова О. (2013)
Нiколаєнко Г. О. - Товщиннi залежностi гальваномагнiтних властивостей плiвок GeTe, Рогачова О. I. (2013)
Плевачук Ю. - Теплофiзичнi властивостi потрiйних розплавiв Ag-Sb-Sn та Bi-Cu-Sn, Склярчук В., Якимович А. (2013)
Склярчук В. - Структура i електрофiзичнi властивостi сплаву Au₄₉Cu₂₆ˏ₉Si1₆ˏ₃Ag₅ˏ₅Pd₂ˏ₃, Плевачук Ю., Мудрий С., Кулик Ю., Штаблавий I., Королишин А. (2013)
Товстюк Н. - Зонна структура GaSe з гостьовими компонентами рiзної природи (2013)
Чорнодольський Я. - Визначення довжини термалiзацiї електронiв у кристалах CaF₂, SrF₂ та BaF₂, Вiстовський В., Жишкович А., Сиротюк С., Гектiн О., Васiльєв А., Волошиновський А. (2013)
Довгий Я. - Ефект тунелювання в спектроскопiї кристалiв (2013)
Малий Т. - Люмiнесцентнi властивостi та механiзми трансформацiї енергiї у наночастинках LaPO₄-Pr,Ce, Вiстовський В., Волошиновський А., Гектiн О., Васькiв А., Заїченко О., Мiтiна Н. (2013)
Стадник В. - Пошук нових кристалiв з iзотропною точкою, Когут З., Матвiїшин I., Рудиш М., Щепанський П. (2013)
Франiв В. - Оптичнi властивостi кристалiв Tl₄HgI₆, Tl₄CdI₆ та Tl₄PbI₆ (2013)
Шопа Я. - Оптична анiзотропiя кристалiв лангаситу, Фтомин Н., Соколюк I. (2013)
Демкiв Т. - Особливостi утворення нано– та мiкрокристалiв у дiелектричних матрицях CsI та KCl, Галяткiн О., Мягкота С., Пушак А., Дацюк Ю., Демкiв Л., Волошиновський А. (2013)
Ваврух М. - Механiзм формування лiнiй гармонiчного випромiнювання в iоносферi, Корепанов В. (2013)
Ваврух М. - Трифазна модель у теорiї вироджених карликiв, Тишко Н., Смеречинський С. (2013)
Ковальчук М. - Особливостi сонячної активностi в надвiковому циклi, Гiрняк М., Лаба I. (2013)
Костюченко П. - Визначення характеристик гало астрономiчним способом (2013)
Мелех Б. - Визначення розподiлу енергiї в спектрi йонiзуючого випромiнювання ядер зон НII у галактицi NGC300, Коритко Р. (2013)
Сорока О. - Аерозольно–акустичний механiзм утворення озону, Чорнодольський Я. (2013)
Nazarenko A. - Directed random walk on the eight–branching cayley tree (2013)
Флюнт О. - Вплив розрядностi чисел на правильнiсть та точнiсть чисельного розрахунку перехiдних дiелектричних характеристик (2013)
Kuzmak A. - Quantum evolution on torus for two spins with isotropic Heisenberg interaction, Tkachuk V. (2013)
Шопа Я. - Лазерний поляриметр та його основнi параметри, Фтомин Н., Соколюк I. (2014)
Shopa M. - Metamaterial with high optical absorption (2014)
Литвин М. - Вплив нiкелю на густину розплавленого олова (2014)
Плевачук Ю. - Електричний опiр та термоерс потрiйних сплавiв Fe–Si–B, Склярчук В., Калюк K., Гассер Ж. (2014)
Konstantinov V. - Heat transfer in plastic phases of cyclic hydrocarbons, Sagan V., Revyakin V., Karachtvtseva A. (2014)
Щерба I. - Рентгенiвськi спектри та електронна структура сполуки ErMn₂Ge₂, Сахаревич М., Коник M., Савицький Н., Яцик Б. (2014)
Плевачук Ю. - Структура та теплофiзичнi властивостi потрiйних сплавiв Fe–Ni–Ti, Склярчук В., Королишин А. (2014)
Демкiв Т. - Особливостi утворення нано- та мiкрокристалiв у дiелектричних матрицях NaCl, KCl та CsI, Галяткiн О., Мягкота С., Пушак А., Дацюк Ю., Демкiв Л., Волошиновський А. (2014)
Жишкович А. В. - Рекомбiнацiйна домiшкова люмiнесценцiя наночастинок BaF₂:Eu³⁺, Вiстовський В. В., Булик Л.-I. I., Цюмра В. Б., Гектiн О. В., Волошиновський А. С. (2014)
Ваврух М. - Критична маса i стiйкiсть вироджених карликiв, Тишко Н., Смеречинський С. (2014)
Ваврух М. - Модель виродженого карлика зi спiн-поляризованою електронною системою, Тишко Н., Дзiковський Д. (2014)
Головатий В. - Хiмiчний склад волокон крабовидної туманностi, Мелех Б., Гаврилова Н. (2014)
Ковальчук М. - Iнтерпретацiя спектральних спостережень лiнiй натрiю для дiагностики атмосфери сонця, Стодiлка М., Гiрняк М. (2014)
Стельмах О. - Розрахунок йонiзацiйної рiвноваги у зоряних фотосферах (2014)
Тишко Н. - Розрахунок конфiгурацiї протопланетного диску за рiвнянням Лена-Емдена, Прунчак I. (2014)
Мямлин C. В. - Некомпетентность в науке и технике – тормоз прогресса, или о рейдерстве в сфере научно-исследовательских услуг (2015)
Пшінько О. М. - Методика визначення обсягів споживання електричної енергії та теплоти науковими підрозділами університету, Кузнецов В. Г., Шаптала М. В., Шаптала Д. Є. (2015)
Русакова Т. И. - Исследование загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта в "уличных каньонах" города (2015)
Mishchenko М. І. - Model of Fees Calculation for Access to Track Infrastructure Facilities (2015)
Лаврухин А. В. - Формирование интеллектуальной модели функционирования железнодорожной станции при выполнении поездной работы (2015)
Скальський В. Р. - Модель оцінки залишкової довговічності рами візка локомотива з урахуванням повзучості, Долінська І. Я., Рудавський Д. В., Ярема Р. Я., Бас В. Р. (2015)
Матусевич О. О. - Дослідження експлуатації силового обладнання системи тягового електропостачання залізниць, Міронов Д. В. (2015)
Бондаренко І. О. - Стосовно питань моделювання життєвого циклу деформативної роботи елементів залізничної колії (2015)
Курган Д. М. - До вирішення задач розрахунку колії на міцність із урахуванням нерівнопружності підрейкової основи (2015)
Grischenko N. A. - The Process of Formation of Railway Wheel Damages and Tires in Operation (2015)
Пастухова Т. В. - Влияние легирования на температуру превращения "перлит → аустенит" в комплексно-легированных белых чугунах, Ефременко В. Г., Чейлях А. П., Шимидзу К., Чабак Ю. Г. (2015)
Gasanov Z. M. - About Optimizing of Investments Volume to Improve the Basic Indicators of the Enterprise Effectiveness (2015)
Gorbova O. V. - Modeling Work of Sorting Station Using UML (2015)
Пахомова В. М. - Дослідження інжинірингу трафіка в комп’ютерній мережі Укрзалізниці за технологією MPLS TE (2015)
Крашенінін О. С. - Вплив напрацювання локомотивів на коректування періодичності технічного обслуговування та поточного ремонту (2015)
Урсуляк Л. В. - Анализ эксплуатационных характеристик тепловозов, Сиротенко В. О. (2015)
Petrenko V. D. - The Basing of Stabilization Parameters of a Fortified Railway Bed, Tiutkin O. L., Kulazhenko O. M., Alkhdour A. M. (2015)
Балагура Р. - Проблема формування готовності до самовдосконалення у науково-педагогічних дослідженнях (2013)
Балдинюк О. - Підготовка майбутнього соціального педагога в рамках компетентнісного підходу (2013)
Бережна Л. - До проблеми соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах інтернатного типу (2013)
Біленко М. - Реалізація здоров’язберігаючої функції на уроках трудового навчання у початковій школі (2013)
Большакова М. - Процес професійної підготовки перекладача як педагогічна система (2013)
Bonte M. - L'enseignement du "francais langue etrangere": une evolution considerable (2013)
Борисова Н. - Застосування інтерактивних методів у процесі вивчення курсу "Ділова іноземна мова" на немовних факультетах (2013)
Борисова О. - Вплив ігрового середовища на формування творчої особистості дошкільника, Тур М. (2013)
Боровець О. - Дидактична компонента у структурі професійної компетентності майбутнього вчителя (2013)
Буртовий С. - Комплекс організаційно-педагогічних умов ефективного формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання (2013)
Васенко В. - Сучасні проблеми формування компетентності майбутнього вчителя початкової школи у професійній підготовці (2013)
Васенко В. - Графічна підготовка в структурі компетентностей майбутнього вчителя технологій (2013)
Веремчук А. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутнього педагога в умовах ВНЗ (2013)
Вересоцька Н. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі освітньої галузі "Технологія" (2013)
Wiśniewska Ewa. - Kompencje nauczyciela we współczesnych warunkach pracy (2013)
Герлянд Т. - Реалізація компетентнісного підходу при викладанні предметів гуманітарного циклу в умовах сучасного професійно-технічного навчального закладу (2013)
Горбенко С. - Комунікативна компетентність майбутнього вчителя музики в умовах гуманізації освіти (2013)
Горденко С. - Розвиток охорони праці в Україні: державна політика управління (2013)
Грищенко Г. - Використання компетентнісного підходу у проектуванні стандартів підготовки вчителя фізики, Ніжегородцев В. (2013)
Грона Н. - До проблеми формування навичок роботи з текстом у початковій школі (2013)
Грона С. - Реалізація оздоровчої функції освіти на уроках трудового навчання (2013)
Доброскок І. - Організаційно-дидактичні основи навчальної діяльності магістрів у ВНЗ (2013)
Долецька С. - Специфіка патріотичного виховання молодших школярів у процесі краєзнавчої роботи (2013)
Заболотна Т. - Підвищення професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов за допомогою використання новітніх технологій, Танана С. (2013)
Калюжна Н. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах вищих навчальних закладів (2013)
Карпов О. - Формування здорового способу життя у молоді на сучасному етапі розвитку суспільства (2013)
Ковровський І. - Професійна підготовка фахівців до викладання курсів духовно-морального спрямування (2013)
Кожевнікова Л. - Формування навичок художньо-педагогічного спілкування у майбутніх учителів музики (2013)
Костик Є. - Формування комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови (2013)
Костюченко Л. - Компетентнісний підхід у формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх учителів початкових класів (2013)
Красюк Л. - Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності: теоретичний аспект (2013)
Кушнір В. - Ідеологія ставлення педагогів до проблеми поділу гімназійної освіти на класичну та реальну протягом другої половини ХІХ століття (2013)
Лазарєв О. - До питання застосування компетентнісного підходу у підготовці фахівця-аграрія (2013)
Лаун С. - Моделювання процесу формування готовності до дослідницької діяльності студентів факультету технологій (2013)
Лебедик Л. - Формування професійної компетентності магістрів педагогіки вищої школи (2013)
Лиховид О. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя: науково-теоретичний аспект (2013)
Мехед Д. - Концептуальні засади розвитку ІКТ-компетенції у студентів заочної форми навчання (2013)
Мішеніна Т. - Організаційно-управлінські засади навчального процесу майбутніх учителів філологічних спеціальностей в умовах ВПНЗ (2013)
Михалюк А. - Інтерпретаційні засади української фортепіанної школи (2013)
Мося І. - Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (2013)
Моторная С. - Компетенция в модели магистра и специалиста XXI века (2013)
Онищенко Н. - Інноваційний розвиток університетських регіональних комплексів в умовах модернізації системи вищої освіти (2013)
Опанасенко Н. - Використання технології особистісно орієнтованого навчання при викладанні курсу "Дидактика" (2013)
Паламар С. - Психолого-технологічний механізм формування культурологічно орієнтованої шкільної літературної освіти (2013)
Панченко В. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування предметної математичної компетентності учня (2013)
Перхайло Н. - Від компетентності вчителя – до компетентності учня: комунікативний аспект (2013)
Пильтяй О. - Підготовка учнівської молоді до усвідомленого вибору професії в сучасних умовах (2013)
Поясик О. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи в контексті компетентнісного підходу, Максимович О. (2013)
Прищепа С. - Особливості проектування виховної діяльності класного керівника (2013)
Рашевська Н. - Формування математичних компетентностей студентів технічних університетів на основі дослідницького підходу (2013)
Різник Л. - Професійна та правова культура майбутніх соціальних педагогів: сутність та структура (2013)
Сергійчук О. - Університетські регіональні комплекси в системі модернізації вищої освіти, Сембрат А. (2013)
Сидоренко В. - Сутність поняття проектної культури, Брехунець А. (2013)
Стрельников В. - Компоненти професійної компетентності викладача вищої школи (2013)
Стрілець О. - Основи дослідження етнодизайну в професійній підготовці вчителів образотворчого мистецтва (2013)
Форостюк Т. - Особливості професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Фурман О. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності засобами ІКТ у професійній підготовці вчителів-предметників, Костюченко А. (2013)
Черненко Г. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування природничих понять у молодших школярів (2013)
Чупрун Н. - Педагогічні аспекти методики формування основних компонентів координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку у процесі занять хореографією (2013)
Шара С. - Формування професійних компетенцій молодих викладачів у навчально-методичній роботі вищих навчальних закладів непедагогічного профілю (2013)
Шапран О. - Реалізація компетентнісного підходу в системі неперервної освіти (2013)
Шапран Ю. - Психодіагностика когнітивно-діяльнісного компонента екологічної компетентності майбутніх учителів біології (2013)
Швардак М. - Пріоритетні принципи та форми роботи початкової Монтессорі-школи (2013)
Шинкаренко В. - Мультимедійні технології як засіб компетентнісного становлення майбутніх учителів музики (2013)
Юрійчук Н. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя української мови та літератури (2013)
Нікітчина С. - Розвиток мовлення дітей переддошкільного віку: фізіологічний і психолінгвістичний аспекти (2013)
Pomyluiko V. - Intercultural competence as a cultural awareness (2013)
Цибуляк Н. - Наукові засади програми розвитку спостережливості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2013)
Барно О. - Основні принципи визначення професійної придатності у підготовці майбутніх спеціалістів (2013)
Ігнатьєв В. - Зв’язок некласичної філософії і некласичних методів освітньої парадигми (2013)
Куліненко Л. - Інноваційне оновлення освіти (2013)
Олексенко Р. - Перспективи й основні напрями розвитку сучасної економічної освіти (2013)
Пенглер Т. - Феномен політичної нації (2013)
Федоренко О. - Політична свобода в системі демократичного розвитку (2013)
Contents (2013)
Вимоги до авторів (2013)
Мямлин С. В. - Ретроспективный анализ формирования научного потенциала днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Агиенко И. В. (2015)
Буряк С. Ю. - Дистанционное диагностирование состояния стрелочных переводов по временной характеристике и спектральному составу токовой кривой, Гаврилюк В. И., Гололобова О. А., Ковригин М. А. (2015)
Pawlik M. - Control Command Systems Impact on the Railway Operational Safety (2015)
Русакова Т. И. - Оценка экологической ситуации при авариях на дорогах города (2015)
Харченко О. І. - Визначення оптимального розподілу капіталовкладень для забезпечення сталого розвитку дирекції залізничних перевезень (2015)
Бутько Т. В. - Моделювання керуючої діяльності машиніста локомотива за допомогою теорії нечітких графів, Горобченко О. М. (2015)
Горобець В. Л. - Дослідження впливу експлуатаційних показників оцінки профілю колії на пропускну спроможність залізниць, Музикіна С. І., Музикін М. І. (2015)
Козаченко Д. Н. - Резервы времени при организации движения грузовых поездов по расписанию, Березовый Н. И., Баланов В. О., Журавель В. В. (2015)
Балійчук О. Ю. - Термін служби допоміжних машин електропоїздів змінного струму (2015)
Михайленко В. В. - Математична модель напівпровідникового перетворювача з п’ятизонним регюлюванням вихідної напруги і електромеханічним навантаженням, Абдулаєв С. А., Ернст В. В., Чупак В. В. (2015)
Kurhan D. M. - Features of Perception of Loading Elements of the Railway Track at High Speeds of the Movement (2015)
Настечик М. П. - Дослідження напруженого стану в елементах вузла проміжного рейкового скріплення типу КПП-5 під дією рухомого складу, Бондаренко І. О., Маркуль Р. В. (2015)
Вакуленко Л. І. - Залежність розміру зерна аустеніту в сталі залізничного колеса від параметрів гарячої деформації (2015)
Поліщук Л. К. - Зміна механічних властивостей та корозійне розтріскування під напруженням матеріалу металоконструкції стріли буртоукладника, Іскович-Лотоцький Р. Д., Коваль О. О. (2015)
Ловська А. О. - Дослідження міцності контейнера-цистерни удосконаленої конструкції при комп’ютерному моделюванні експлуатаційних умов, Фомін О. В., Окороков А. М., Мельничук О. М. (2015)
Bohomaz V. M. - Research of Influencing of Project Discriptions of Elevator on Parameters of Its Drive, Hlavatskyi K. Ts., Mazur О. A. (2015)
Horobets V. L. - About the Evaluation of the Longitudinal Forces Level Effecting the Track Displacement at Transient Modes of Train Movement, Masleieva l. H., Ursuliak l. V., Arsonov V. V. (2015)
Радкевич А. В. - Анализ существующих проблем организационно-технологической надежности кровельных систем, Худенко В. Ф., Глущенко В. М. (2015)
Авраменко О. - Технічні знання як необхідний компонент підготовки майбутніх фахівців технологічної освіти (2013)
Андрєєва Т. - Використання екологічних проектів як шлях формування екологічної культури дітей старшого дошкільного віку, Козоріз І. (2013)
Архипова С. - Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів у корекційній роботі з дітьми з вадами психофізичного розвитку, Смеречак Л. (2013)
Багно Ю. - Практика в літніх оздоровчих таборах як засіб формування педагогічної компетентності майбутніх учителів (2013)
Безрукавий Р. - Сутність і структура здоров'язберігаючої компетентності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби (2013)
Бігунова С. - Виховання естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами пластики малих форм (2013)
Булгакова В. - Структура підручників з іноземної мови для учнів 5–7 класів середньої школи кінця 40 – початку 50-х років ХХ століття (на прикладі підручників з німецької мови) (2013)
Борисова О. - Соціальне виховання дошкільників у закладах освіти США (2013)
Борисова О. - Духовно-обрядові свята як засіб морального виховання дітей старшого дошкільного віку, Осіпчук Ю. (2013)
Гедзик А. - Педагогічна спрямованість розумової діяльності в професійно-графічній підготовці майбутніх учителів креслення (2013)
Гойдош Н. - Професійна діяльність майбутнього вчителя іноземних мов: сутність та основні компоненти (2013)
Гончаров В. - Технології блочно-модульного навчання у підготовці нового вчителя (2013)
Данилюк О. - Формування професійної компетентності майбутнього учителя образотворчого мистецтва (2013)
Демченко А. - Теоретичні засади формування готовності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до виховної роботи у підрозділах (2013)
Добрянська Т. - Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців (2013)
Доброскок І. - Ретроспективний аналіз освітньої політики та шкільного законодавства на теренах україни в XIX ст. (2013)
Доброскок А. - Сучасний підхід до розвитку й формування професіоналізму менеджера (2013)
Довбня Л. - Історія української мовознавчої думки в педагогічній системі підготовки вчителя-філолога (2013)
Дубінецький В. - Теоретико-методологічні основи управління якістю підготовки спеціалістів на сучасному етапі (2013)
Дуброва С. - Ключові компетентності як складова професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Дягілєва Л. - Сутність і структура іншомовної комунікативної компетенції майбутніх дільничних інспекторів (2013)
Ентентєєва Г. - Виховання моральності майбутніх фахівців на сучасному етапі розвитку суспільства (2013)
Іващенко А. - Активізація лідерського потенціалу студентів вищих навчальних закладів у процесі позанавчальної діяльності на засадах компетентнісного підходу (2013)
Іслам А. - Роль і місце молодих спеціалістів автотранспорту у подоланні екологічних негативних явищ (2013)
Іщук В. - Методологічні основи професійної підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання (2013)
Каплун І. - Діяльнісний компонент у структурі професійної ідентичності майбутніх фахівців технічного профілю (2013)
Карасевич А. - Зміст і структура готовності студентів до шлюбу і створення сім'ї (2013)
Клімова А. - Змістовна характеристика категорії "професійна компетентність" як показник фахової підготовки менеджерів (2013)
Козаченко І. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (англійської) у процесі використання інноваційних методів у навчальному процесі (2013)
Колесник М. - Формування та розвиток сільськогосподарської освіти в Німеччині, Бугасова М. (2013)
Кулінка Ю. - Обґрунтування змісту валеологічного компоненту готовності до превентивної діяльності на засадах компетентнісного підходу (2013)
Колос М. - Особливості професійного вокального навчання майбутнього вчителя музики (2013)
Линник Ю. - Структура та способи оцінки рівня розвитку професійної компетентності вчителів природничих спеціальностей (2013)
Маленко О. - Внутрішньолюдський потенціал у процесі формування педагогічного артистизму (2013)
Малик В. - Єзуїтська педагогічна система як передумова виникнення компетентнісного підходу (2013)
Мандрик Л. - Компоненти, критерії та рівні сформованості гендерної культури майбутніх фахівців з пожежної безпеки (2013)
Мехедова Н. - Основи формування національних цінностей у підлітків на уроках музики (2013)
Michalska A. - Problemy dotyczące prozdrowotnych kompetencji młodzieży szkolnej w polsce (2013)
Мосціпан В. - Шляхи підвищення позитивного ставлення учнів до уроків фізичної культури (2013)
Муковіз О. - Особливості організації дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи (2013)
Наталевич Н. - Особливості формування економічної компетентності майбутнього фахівця культурології в умовах вищого педагогічного навчального закладу (2013)
Нікітчин О. - Розвиток математичної освіти в Україні (кінець XIX – поч. XX ст.) (2013)
Новак О. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до інноваційної професійної діяльності (2013)
Носаченко Т. - Використання народного мистецтва у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2013)
Опольська А. - Андрагогічні принципи навчання в системі післядипломної освіти (2013)
Орлов О. - Основи побудови річного циклу навчання бойовим мистецтвам студентів вищих навчальних закладів, Волков Л. (2013)
Павловська О. - Професійна компетентність учителя як запорука успішної діяльності навчального закладу (2013)
Півень О. - Оцінка фізичних навантажень у процесі оздоровчого тренування студентів із низьким рівнем соматичного здоров’я, Гордієнко О. (2013)
Підборський Ю. - Професійнa компетентність у педагогічній діяльності майбутніх учителів (2013)
Пилипенко О. - Організація навчальної і виробничої практики студентів ветеринарної медицини ВНЗ Німеччини і України (2013)
Полякова Г. - Показники якості освіти та освітнього середовища вищого навчального закладу в контексті компетентнісного підходу (2013)
Різник В. - Модель формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін (2013)
Савченко М. - Підготовка педагогів до роботи з виховання самостійності в дітей дошкільного віку в ігровій діяльності (2013)
Саковська Т. - Особливості підготовки майбутніх учителів іноземної мови до міжкультурного виховання учнів (2013)
Сергійчук О. - Роль інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх учителів, Сембрат А. (2013)
Сидоренко М. - Проблеми оціннювання якості освіти на сучасному етапі (2013)
Свиридюк В. - Терміносистема базових і спеціальних понять процесу формування комунікативної компетентності медичних сестер у вищих медичних закладах (2013)
Сидоренко О. - Організація формувальних впливів у системі спеціальної підготовки майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності в умовах ДОЗ (2013)
Сгадова В. - Проблема формування творчого ставлення до педагогічної діяльності у майбутніх викладачів економіки (2013)
Слатвінська О. - Формування екологічної компетентності учнів ПТНЗ шляхом екологізації їх мислення (2013)
Стаднік Н. - Формування готовності майбутнього вчителя до виховання молодших школярів (2013)
Ткаченко О. - Києво-Печерська лавра – осередок розвитку мистецької освіти (друга пол. XVI – поч. XІX ст.) (2013)
Ткаченко Л. - Формування професійно-педагогічної компетентності викладача ВНЗ (2013)
Ткачук С. - Система підготовки вчителя технологій у вищих педагогічних навчальних закладах до формування в учнів технологічної культури (2013)
Усик О. - Компетентнісний підхід щодо професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищій школі (2013)
Федьович О. - Проблема інтересу в гуманітарних науках (2013)
Хмельницька О. - Дидактичні погляди М.К. Маккавейського (2013)
Чеснокова Л. - Компетентнісний підхід до формування професійного самовизначення старшокласників у Росії в Україні (2013)
Шаповал Л. - Оволодіння емпіричними методами педагогічного дослідження – важлива складова професійної компетентності майбутнього вчителя біології (2013)
Шапран О. - Шляхи формування управлінської компетентності майбутніх кервіників у системі післядипломної педагогічної освіти, Довгій Р. (2013)
Шушара Т. - История и современность: деятельность киевского учебного округа в XIX – начале ХХ века (2013)
Яценко Л. - Особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку, Кравченко Т. (2013)
Янісів Ю. - Діалектика традицій та інновацій в сучасній освіті (2013)
Яременко Л. - Актуалізація позашкільної діяльності в системи безперервної освіти людини (2013)
Ярчук Ю. - Формування здорового способу життя як теоретична проблема і практичне завдання (2013)
Ігнатенко Н. - Умови формування соосвітньої компетентності майбутнього педагога (2013)
Хромченкова Н. - Модель формування відповідальності майбутнього викладача вищої школи в умовах ступеневої педагогічної освіти (2013)
Бєлякова С. - Особливості корекції поведінки близнюків у період дорослішання (2013)
Грейліх О. - Особливості синдрому емоційного вигорання у професійній діяльності педагога (2013)
Корнійчук О. - Професійно орієнтований тренінг у формуванні математичних компетентностей інженерів еколого-природознавчого напряму (2013)
Легун В. - Психологічне забезпечення підвищення інноваційної готовності викладачів у нових умовах (2013)
Руденко О. - Особливості виникнення та переживання стресових станів у студентів вищих навчальних закладів, Ляшенко А. (2013)
Павлов Ю. - Формування у майбутніх фахівців компетенцій здоров’язбереження (2013)
Якуба Л. - Формування самостійної особистості підлітка в різних умовах соціалізації (2013)
Федосєєва І. - Психологічні механізми формування толерантності у поведінці підлітка (2013)
Nowacka U. - Proces nauczania - uczenia sie, a prawnoautorskie uwarunkowania korzystania z technologii cyforwych w Polsche, Siguencia L.O. (2013)
Войтенко Ю. - Взаємовідносини України з Європейським Союзом: історичні нариси (2013)
Войтенко Ю. - Україна в оцінці міжнародних рейтингів за президенства В. Януковича, Вдовиченко О. (2013)
Вороновська Л. - Світоглядні і методологічні проблеми філософії освіти (2013)
Гадмалієв С.Б. - Розвиток інформаційних технологій у сфері вищої освіти України у 90-х роках ХХст. (2013)
Дем'яненко Б. - Розвиток вітчизняних кратологічних знань: історична ретроспектива (2013)
Дем'яненко В. - Проблеми реформування історичної освіти в Україні у контексті співробітництва з радою Європи та Російськоє Федерацією (2013)
Дудар В. - Місце і роль політичного менеджменту в сучасному суспільстві (2013)
Енсенов К. - Герой, ставший легендой (О партизане К. Кайсенове) (2013)
Земцов І. - Розуміння як невід'ємна частина знань в процесі навчання студентів-гуманітаріїв, Скрябіна Т. (2013)
Зуйковська А. - Ціннісні засади суспільної солідарності у риториці президентів України (2013)
Ковач Л. - Україно-польське економічне співробітництво: підсумки та пріорітети (2013)
Коцур В. - Вплив парламентських виборів на процес ротації еліти в Україні, Малишко М. (2013)
Коцур В. - Етнополітичний вимір української національної меншини у Придністров'ї (2013)
Макаренко Н. - Сучасні демографічні тенденції в етнічній структурі України (на прикладі Донецької області) (2013)
Ніколаєць К. - Легалізація української греко-католицької церкви у другій половині 80-х років ХХст.: історіографія (2013)
Ніколаєць Ю. - Зміни у складі населення Донбасу у 1941-1945 рр. (2013)
Алексанян О. - Арямяне в Украине в первой половине ХХ в. (2013)
Порев С. - Єдність та розмежування науки, техніки і технології (2013)
Прядко Т. - Сучасний український медіапростір як середовище реалізації своболи слова, Дем'яненко А. (2013)
Рубан А. - Філософсько-політична інтерпретація української політичної культури (2013)
Харченко Л. - Формування і розвиток політичної свідомості у контексті політичної культури України, Іваненко А. (2013)
Шандор Ф. - Проблема національної ідентичності, як абстрактної та багатовимірної конструкції (2013)
Драпогуз В. - Екстраполяція як метод наукового пізнання (2013)
Воловенко Т. - Реферативна база даних як інформаційний ресурс бібліотеки (2015)
Букшина Т. - Реферативна інформація з питань педагогіки, психології й освіти в УРЖ "Джерело" (на основі періодичних і продовжуваних видань) (2015)
Гранчак Т. - Соціокультурний дискурс російських національних бібліотек як джерело визначення пріоритетних маркерів національної пам’яті (2015)
Сидорчук Т. - Автографи українських письменників у бібліотечній та архівній колекціях наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія" (2015)
Бондаренко Е. - Белорусская академическая наука глазами библиографа (2015)
Бикова Т. - Шляхи зростання сучасного українського літературознавства (2015)
Програма дій в умовах кризи (2015)
Маніфест Української бібліотечної асоціації "Бібліотеки в умовах кризи" (2015)
Перспективи розвитку бібліотек науково-дослідних установ НАН України у цифровому середовищі (2015)
Берегиня своєї справи (2015)
Бабенко К. А. - Механізми символізації у соціальних проявах, Горобець Т. В. (2015)
Білоус Р. М. - Психологічні особливості статево-рольової поведінки молодших школярів (2015)
Білоусова Н. М. - Феномен "переживання": теоретичні та прикладні аспекти проблеми (2015)
Буковська О. О. - Психологічний аналіз життєвої перспективи особистості у кризовий період (2015)
Булах І. С. - Специфіка використання психологічних технік у процесі консультування (2015)
Вакуленко І. О. - Психолого–педагогічні характеристики компонентної структури компетентностей (2015)
Веселова Н. П. - Психологічні особливості стосунків з батьками подружжя (2015)
Волеваха С. В. - Модель зовнішньосередовищних чинників психологічного емпауерменту в громадських організаціях (2015)
Гавриленко В. Ю. - Психологічні механізми впливу телебачення на формування ціннісно-смислової сфери особистості (2015)
Гірченко О. Л. - Дослідження компоненту духовності в структурі ціннісних орієнтацій волонтерів, Перетятько В. А. (2015)
Гупаловська В. А. - Психологічні особливості сексуальності жінок з різним рівнем суб’єктивного благополуччя, Лень Н. І. (2015)
Данильченко Т. В. - Методичні проблеми вивчення суб'єктивного соціального благополуччя (2015)
Данильченко Т. В. - Особливості вивчення соціальних потреб як предиктора суб'єктивного благополуччя особистості (2015)
Дерев'янко С. П. - Характеристики емпатії студентів-психологів (2015)
Дроздов О. Ю. - Особливості масової геополітичної свідомості української та російської молоді на фоні конфлікту 2014 року (2015)
Іванченко С. М. - Соціально-психологічне дослідження проблеми якості вищої освіти, Щотка О. П. (2015)
Куліш О. В. - Особливості формування стресостійкості у студентів-психологів (2015)
Лісневська А. О. - Мотивація студентської молоді до проживання в Україні або до еміграції в інші країни (2015)
Ляльчук Г. Д. - Ставлення трудових мігрантів до сімейного життя та виховання дітей (2015)
Ляховець Л. О. - Вікові особливості становлення соціального інтелекту (2015)
Мунасипова-Мотяш І. А. - Особливості екологічної компетентності та ставлення старшокласників сільських і міських шкіл до природного середовища (2015)
Низовець-Кропта О. А. - Особистісна адаптація психолога-практика в умовах трансформації суспільства (2015)
Овчаренко О. В. - Сутність феномену травматичної пам’яті, Білуха Т. І. (2015)
Панченко В. О. - Модель підвищення рівня життєстійкості менеджерів комерційних організацій (2015)
Пільганчук І. В. - Дослідження розвитку ідентичності особистості підліткового віку в наукових зарубіжних та вітчизняних джерелах, Булах І. С. (2015)
Примак Ю. В. - Дитячо-батьківські та сиблінгові стосунки в нуклеарній сім’ї (2015)
Просандєєва Л. Є. - Психологічні аспекти розвитку самоцінності особистості в юнацькому віці (2015)
Рось Л. М. - Консультування в межах Гештальт психології: теорія і практика (2015)
Сіпко Л. О. - Прояв емоційних реакцій та первинних психічних станів особистості у надзвичайних ситуаціях (2015)
Скок А. Г. - Теоретичний аналіз проблеми насилля в дитячому середовищі (2015)
Сняданко І. І. - Експрес-методика "Лебідь, рак та щука" для дослідження здібностей в управлінні командою організації (2015)
Столяренко О. Б. - Вплив різновікових взаємин на формування моральної свідомості у молодшому шкільному віці (2015)
Фера С. В. - Соціально-психологічні особливості сімей, які виховують дитину з особливими потребами (2015)
Чепурна Г. Л. - Особливості прояву соціально приписаного перфекціонізму молоді (2015)
Щербата В. Г. - Характеристика пралогічного мислення та його значення на сучасному етапі розвитку суспільства (2015)
Ющенко І. М. - Соціальні зміни як предмет психологічних досліджень (2015)
Буряк С. Ю. - Впровадження системи технічної діагностики стрілочних переводів, Гаврилюк В. І., Гололобова О. О. (2015)
Щека В. І. - Дослідження механізмів впливу контактної мережі на рейкові кола (2015)
Dorosh A. S. - Determination of Braking Optimal Mode of Controlled Cut of Design Group (2015)
Козаченко Д. Н. - Oпределение расчетных объемов работ для магистральных и промышленных железнодорожных станций, Верлан A. И., Горбова A. В. (2015)
Мозолевич Г. Я. - Bплив основних параметрів поїздопотоку на загальний прибуток залізниць, Троян A. В. (2015)
Матусевич О. О. - Mатематична модель аналізу збитку системи тягового електропостачання залізниць (2015)
Новиков В. Ф. - Подтверждение адекватности математической модели линейного синхронного двигателя (2015)
Сорока К. О. - Змістовна модель та рівняння руху електричного транспорту, Личов Д. О. (2015)
Bondarenko I. O. - Formation of estimated conditions for life cycle of deformation work of the railway track (2015)
Курган Д. М. - Bизначення динамічного навантаження від колеса на рейку для розрахунків колії на міцність в умовах високих швидкостей руху (2015)
Акимов И. В. - Повышение механических свойств литой графитизированной стали (2015)
Vakulenko I. A. - Speed Dependence of Acoustic Vibration Propagation from the Ferritic Grain Size in Low-Carbon Steel, Nadezhdin Yu. L., Sokyrko V. A., Siu Sia Khai (2015)
Босов А. А. - Mножественные объекты, Ильман B. М., Халипова H. В. (2015)
Богомаз В. М. - Дослідження впливу проектних характеристик елеватора на параметри його приводу (2015)
Kapitsa M. I. - Technical and Energy Parameters Improvement of Diesel Locomotives through the Introduction of Automated Control Systems of a Diesel, Martyshevskyi М. I., Kyslyi D. N., Palii I. I. (2015)
Мямлин С. В. - Oценка динамических показателей шестиосного локомотива, Науменко H. Е., Маркова O. М., Ковтун E. Н., Малый B. В. (2015)
Ковальчук В. В. - Bплив товщини гофрованого елемента на напружено-деформований стан металевих гофрованих конструкцій типу горизонтальний еліпс (2015)
Pererva K. M. - Web-Quests in the English Language Studying and Teaching as a Valuable Resource and Effective Tool (2015)
Аврамич Ю. - Формування дизайнерського мислення у студентів вищих навчальних закладів засобами композиції, Носаченко Т. (2014)
Барабаш В. - До проблеми розвитку ідеї громадянського виховання в Україні (2014)
Герасимова А. - Проблема формування професійної мотивації студентів під час навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Годун Н. - Основні структурні компоненти здорового способу життя сучасних старшокласників (2014)
Гріненко Ю. - Психофізіологічний стан oрганізму студентів-першокурсників під час адаптації до навчального процесу у вищій школі (2014)
Кожевнікова Л. - Особливості педагогічної та музичної освіти в університетах Америки (2014)
Коломієць Ю. - Дидактичні особливості естетичного виховання учнів 5-9 класів на уроках трудового навчання, Бокшиц О. (2014)
Кудря М. - Формування освітнього середовища для розвитку і збереження національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів (2014)
Лебединець Г. - Тенденції розвитку педагогічної освіти і науки у вищих навчальних закладах України у 60-80-х роках ХХ століття (2014)
Леганькова О. - Общая характеристика структуры и содержания электронных учебно-методических комплексов для высшего педагогического образования (2014)
Малашевська І. - Сучасна система музичної освіти дошкільників: аналіз теорії та практики (2014)
Нікітчина С. - Педагогічні умови впровадження результатів міжнародних проектів у підготовку викладачів ХХІ століття (2014)
Пильтяй О. - Роль школи в профорієнтаційній роботі з учнями (2014)
Савельєва Ю. - До проблеми пошуку сутності сім’ї через постпатріархатні теорії: досвід постмодерну (2014)
Соснова М. - Методичні передумови удосконалення фахової комунікативної компетенції студентів-нефілологів на уроках української мови (2014)
Титова О. - Система професійної підготовки майбутніх фахівців з прикладної фізики в університетах лондону (на прикладі університету queen mary) (2014)
Форостюк Т. - Розвиток пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення лексики yкраїнської мови (2014)
Шмат Р. - Концепція справедливості в стародавньому Китаї (2014)
Бєлякова С. - Психологічні особливості виникнення дефектів мовлення у близнюків та їх профілактика (2014)
Іващенко О. - Критерії розвитку моральних цінностей майбутніх психологів (2014)
Пасічник В. - Сором’язливість у підлітковому віці та її прояви, Гуріна З. (2014)
Ткачук Т. - Аналіз вивчення копінг-поведінки особистості в рамках суб’єктно-діяльнісного та структурно-функціонального підходів (2014)
Бояринцев О. - Ідея патріотичного виховання молоді в історії вітчизняної освіти і педагогічної думки (2014)
Гайдаєнко І. - Молодіжний рух і молодіжні організації в Україні у 90-ті роки ХХ ст., Коцур В. (2014)
Кикоть С. - Суспільно-політичні настрої української молоді в умовах соціально-політичних трансформацій другої половини 80-х років ХХ століття (2014)
Отрешко В. - Духовна свобода особистості (2014)
Париш Н. - Формування екологічної культури як соціальне завдання (до методології дослідження проблеми) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Савенко В. В. - Правова реальність як відображення буття права (2015)
Завгородній В. А. - Децентралізація та федералізація: порівняльний аналіз і можливості впровадження в Україні, Романов М. Ю. (2015)
Овсяннікова О. О. - Комунікаційна стратегія судової влади: поняття, цілі, основні напрями реалізації (2015)
Кулініч О. О. - Удосконалення державної освітньої політики України в умовах модернізації освіти (2015)
Бобрик В. І. - Процесуальна оптимізація процедур судового контролю за виконанням рішень судів цивільної та господарської юрисдикції як заключної стадії цивілістичного процесу (2015)
Колеснікова М. В. - Договір валютного дейтрейдингу як специфічна стратегія торгівлі, Якименко А. Ю. (2015)
Карпов Н. С. - Оскарження потерпілим рішень, дій і бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді (2015)
Братель С. Г. - Місце адміністративної процедури в структурі права (2015)
Дрозд О. Ю. - Надання громадянам права на вільне володіння вогнепальною зброєю: проблемні питання та шляхи їх вирішення, Шруб І. В. (2015)
Лученко Д. В. - Оскарження рішень, дій і бездіяльності суб’єктів владних повноважень як право людини (2015)
Черниш Р. Ф. - Проблеми нормативно-правової регламентації права на вільний доступ до вогнепальної зброї, Буряченко А. М. (2015)
Шевчук О. О. - Банківська криза України: причини та шляхи подолання, Томма Р. П. (2015)
Войнолович С. Ю. - Вплив спеціалізації на поведінку суддів під час адміністративного судочинства (2015)
Глуховеря М. М. - Поняття та характеристика стадії відкриття апеляційного провадження (2015)
Кеча А. С. - Повноваження відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2015)
Огорілко Ю. М. - Юридичні парадигми дослідження незалежності центральних банків (2015)
Сидєльніков О. Д. - Примирення сторін як прояв принципу диспозитивності в адміністративному судочинстві (2015)
Буканов Г. М. - Проблемні питання визначення родового об’єкта злочинів проти довкілля (2015)
Добровольська В. В. - Антидемпінгові заходи як форма контролю у сфері господарювання (2015)
Кузін Д. С. - Поняття редакції друкованого ЗМІ як суб’єкта господарювання (2015)
Костюк В. Л. - Місце конституції України в контексті новітньої кодифікації трудового законодавства: науково-правовий аспект (2015)
Чанишева Г. І. - Структура права на інформацію сторін трудового договору, Чанишев Р. І. (2015)
Краснов Є. В. - Право на працю за законодавством України та деяких зарубіжних країн (2015)
Римар Б. А. - Особливості трудового договору з неповним робочим часом (2015)
Сорочишин М. В. - Тлумачення положень колективних угод і колективних договорів (2015)
Трюхан О. А. - Теоретичні основи оцінки ділових якостей працівників (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського